P. 1
Pest 2

Pest 2

|Views: 7|Likes:
Published by Uroborosz
Magyarország vármegyéi és városai
Magyarország vármegyéi és városai

More info:

Published by: Uroborosz on Dec 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

^^^^B

MAGYARORSZÁG
VÁRMEGYÉI ÉS AÁROSAI
MAGYARORSZÁG MONOGRÁFIÁJA
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK. FÖLDRAJZI. KÉPZMVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMVELDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK

ENCZIKLOPÉDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZT-

BIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTI

D^

BOROVSZKY SAMU

A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA

SZÁMOS MMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL

S

SZÖVEGKÉPPEL

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN
II.

VÁEMEGYE

BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRÁFIA TÁRSASÁG
V.,

Arany János-utcza

1.

A

Magyar Tudományos Akadémia épületében.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye
11.

AZ ORSZÁGOS MONOGRÁFIA SZERKESZT-BIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT ÉS

A PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK

KÖZREMKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTETTE

D^^

BOROVSZKY SAMU

A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELJU TÁRSULAT TITKÁRA, S E TÁRSULAT, VALAMINT A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA

287
41

KÉPPEL,

EZEK KÖZÖTT

EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA

BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRÁFIA TÁRSASÁG
V.,

Arany János-utcza

1.

A

Magyar Tudományos Akadémia épületében.

LÉUKADY testvérek könyvnyomdája, BUDAPEST

:

A

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZPONTI SZERKESZTBIZOTTSÁGA:
MÁSODELNÖK

RÁKOSI

JEN

FSZERKESZT
a Magy. Tud.

:

LÓCZY LAJOS
Dr.
tagja.

Dr.

fBrendiházi tag, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

BOROVSZKY SAMU
Akadémia

a Földtani Intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

A M.

Türténelmi Társaság tiikára.

VIRTER FERENCZ
az Országos Monografla-Társasáf igasgatója.

VENDÉ ALADÁR
az Országos Monográfia szerkeBztüje.

TAGOK:
Áldássy
egyet,
a

Antal
tanár, a

dr.

Nemzeti Múzeum öre,

m

Magy.
tagja.

Orsz.

Császár Imre Szinmüv. Akad.

Kammerer Ern
tanár.
nin. tanácsos, szeti

Porzsolt
a
Pesti
Ilirlap

Kálmán
fmunkatársa.

Múzeum

a Szépmvéigazgatója.

Magy. Tud. Akadémia
tanár.

Balassa József dr.

Csorna Józ&ef a M. Tud. Akadémia tagja,
a

Radisich

Jen

Herald.

Geneal.
V.

Kenedi Géza dr.
a

társ.

ig.

tagja.

szerkeszt, Petfi-társaság

tagja.

min. tanácsos, az Orsz. Magy. Iparmvészeti Múzeum igazgatója.

Frigyes ág. ev. püspök.
Baltik

Dárday Sándor
a m.
kir.

dr.

állami

legfelsbb
alelnöke.

Kenessey Kálmán
min.
józási

számvevszék
Balogh
Pál

tanácsos, vasúti és fütelüfcyel.

ha-

Dedek Crescens Lajos
József dr. tanár, a M. Tud. Akadémia
tagja.

a Memlékek

Reiszig Ede dr. a M. Herald, és Geneal. és a M. Trt. társaság ig. vál. és
Orsz. tagja.
Biz.
lev.

Bánczi

tudom. -egyetemi könyvtárör, tb. udvari káplán.

Konkoly Thege Miklós
a

Központi
tézet

Meteorológiai Inigazgatója, a Magy.

Sándor József
az E. M. K. E.

Demény Károly
dr.
pol-

Tud.

Akadémia

tagja.

alelnök-f-

titkára.

Bárczy István

Budapest székesfváros gármestere.

Lánczy Leó

Dobokay Lajos

a frendiház tagja, a Pesti Magy. Keresk. Bank elnöke.

Id. Szinnyei József a n. múzeumi hirlapkönvviár re, a M. T. Akadémia tagja.
Ifj.

a
a

Bársony István Kisfaludy-társaság tagja, Budapesti Küzlüuy szerkesztje.

Lípcsey

Ádám

dr.

Entz Géza

dr.

szerkeszt.

Szinnyei József dr. egyetemi ny. r. tanár,

Bátky Zsigmond
könyvtárának

dr.

tanár, a M. Tud. Akadémia tagja.
r.

megyetemi

a M. Tud.

Akadémia

tagja.

Madarász Gyula
nemzeti múzeumi

dr.
ör.

a Neiiizcli.Múzeum 8zéclienyiüie.

az

(anár,

Bayer József a M. Tud. Akadémia
tagja.

Erdélyi Pál dr. Erdélyi Múzeum könyvtárának igazgatója.

ref.

Szöts Farkas theol. akadémiai

tanár.

Molnár Viktor
közoktatásügyi
államtitkár.

Strausz Adolf dr.
a
Iveleti

a

Fejérpataky László dr. Nemzeti Múzeum künyvigazgató-ure,

Akadémia

tanára.
dr.

Móricz Zsigmond
Thallóczy Lajos

Bedó Albert
ny. államtitkár,

t;i.rának

a

M.

Tud.

Akadémia
Gelléri

tagja.

a M. Tud.
tagja.
kir.

Akadémia

Mór
a

Nagy Géza
nemzeti

dr.

udv.

tanácsos,

a közös pénztagja.

Benedek Elek
a

tanácsos, az Orsz. Iparegyesület igazgatója.

Magy.

Tud.

múzeumi ör, Akadémia

gymin. osztályfnöke, a
Magy. Tud. Akadémia

tagja.
tagja.

Kisfaludy-Társaság

Gonda
keresk.

Béla
tanácsos.
dr.

Telegdy Roth Lajos
dr.

orsz.

Bernát István képvisel, a M. Tud.

miniszteri

Némethy Károly
h.'lii^vmiiiiszteri

filányatanácsos, királyi íugeologus.

Havass

Rezs

állanilitkár.

Akadémia

tagja.

a Küldrajzi Társaság alelnöke.

Berzeviczy Albert
V.

Hock János
plébános,

Nyáry Sándor dr. megyetemi m. -tanár.
Ortvay Tivadar dr. ny. jogakadémiai tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

Váradi

Antal

dr.
iró.

udv. tanácsos,

b.

okt.

ny. vall.- és k8zminiszter, a Magy. Tud. Akadémia elnöke.
t.

t.,

országgylési képvisel.

Vécsey Tamás
udv. tanácsos,

dr.

Rónai Horváth
Bezerédj Viktor dr.
államtitkár.

Jen
dr.

altábornagy, a M. Tud. Akadémia tagja.

egyetemi ny. r, tanár, a liagy. Tud. Akadémia
tagja.

Borbély Lajos a Rimamurány-salgötarjáni vasmUrészvénytársaság vetérigazgatdja.

Hutyra
az

Ferencz

udv. tanácsos. állatorvosi fiskola igazgatója.

Óváry Lipót min. tanácsos, flevéltárnok, a Magy. Tud. Akadémia tagja.
ny.
orsz.

Visontai
udv.
orsz.

Soma

dr.

tanácsos,

ügyvéd,

képriselti.

Ctapodi István dr. egyetemi ny. r. k. tanár.

Kada Elek
a

Pasteiner Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár, Magy. Tud. Akadémia
tagja.

Zilahi Kiss Béla (Június)
törtónetirú.

:

:

A

MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
PESTMEGYEI KÉT KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI
Bársony István
11.
II

Köszeghi Sándor
t'r>t

Ifj.

Reiszig Ede dr.
a

Itud.'iposti

Küzlüny sier-

v.íiinoffve

föIcvéltárdFa

I.'.vt.'iii'tiró,

Ezerkosztübiziitt-

kcsziöje.

Budapest.

sáR
dr. rtuda-

tani:.,

Bn.lapost.

Dedek-Crescens Lajos
l>,iri
iri

Márton Lajos
'trt'dör

k:ii>Iá",

a

Tud. Ej;veliiiilaiicst.

Schwalm Amadé
í.vi-tcmi

dr.

kolivvtáröro,

a M.

Npmz. Muzniin

•^'isíKi

osztlllviilinii.

taiuirsOKÍ-d, pest.

Buda-

Domböváry Géza
ívvéd
i'S

dr.

pest.

6zakirú, Bnilajtoí-t.

Serfz
Nasy József
dr.
lUii.Mi.

Géza

Haraszthy Lajos
ú.

tan.lr.

Kiskiiiiliala'^.

a pestmeKvpi RazdasiÍKi egy titkára. Budapest. .íiilel

a

M<in..ffrafia

scstí-ilszc-r-

koztítje.

Nyilas
irú.

István

Szalay Gyula

Horváth
tai.ar.

Cyrill dr.
Huilapi-sl.

Rudapesl.

Petri

Mór

dr.

Hübner Emit
iiíc.vvúd

dr.

if.

és

lapszerkeszt,

t;ui.. Pest v.'irmcff'^T kir. Iniil'flií-vfliijo. Biidapi-st.

Tragor Ignácz
Muzoum-EKvesiilct Váez.

dr.
titk;íra,

CíCKliid.

Kada Mihály
I.

Pettenkoffer Sándor
kir.
szöli^fizfiti
(^s

tiorji-

szati

fi>lii«yi>lii,

liudaposl.

Ugró Gyula
,H,l-;lnnosli'r,

dr.
Iljpcst.

Kallina Károly

Pirkner

Ern
Winkler Pál
i'ki

Uüiiwt.nMS.

Kalocsa.

E KÉT KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK
Bed Albert, ny. államtitkár. Benkó Imre, n uykríisi fügimn. tanár. Bernát István, or.sz. Ufci)v.. n !Map;y. T)id. Akadémia tagja. Berzeviczy Albert, v. b. t. t.. ny. vall. ós közukt. miniszter, a Mi'.gy. 'l"ud. .'akadémia elnöke. Borovszky Samu dr. trjrt(''nctii'ó. a Magy. Tuil. .\kailóini.i tagja. Demény Károly, m. kir. posta és távinl) ÍL''/L.Mtii. - Dezsényi Béla, a gödölli m. kir. kcirdnimradalr)m jó.szágfclügyelje. Dimslts Lázár, lMHli|)cst,i m. kir. kiiltiirfmérnök. Fazekas ÁgOSton, Pest vármegye alispánja. Gelléri Mór, kir. tan., az Orsz. Ip.irogye.sület igazgatója. Gonda Béla, kerosk. min. tanácsos. Jalsoviczky Sándor, beliigymin. tanácsos. Kada Elek, Kecskemét város jiolgármestere. f Katona LajOS dr., volt ugyot. ny. r. tanár, a Magy. Tud. Akadémia tagja. Kenessey Kálmán, min. tan., vasúti és hajózási ffoliigyel. Lánczy Leó, frend, a Pesti Magy. Koresk. Bank elnöke. MaximovitS istváh, Szentendre polgármestere. Nagy Géza dr. a Nemz. Múzeum öre, a Magy. Tud. Akadémia tagja. Némethy Károly dr. belügymin. államtitkár. Póka Károly, N.-^gykörös polgármestere. Silling Sándor István, Kecskemét város fjegyzje. Ede dr. Kiskunhídas polgármestere. Szalay Gyula, nagykörösi fögimn. igazgató. Id. Szinnyey József, muz.enmi hirl apkönyvtárr, a Magy. Tud. Akadémia tagja. Városy GyUla dí. kalocsai érsek. Vécsey Tamás dr. udv. tanácsos, egyet. ny. r. tanár, a Magy. Tud. .\kadémia tagja.

— —

— —

— — —

A VÁRMEGYE NÉPE.
lakossága, mint maga a vármegye két frészre oszCk. Az ország települési viszonyainak megfelelen, a vármegye hatalmas, alföldi síkját tiszta magj'arság lakja, éjszaki hegyes-völgyes, alacsony hegylánczokkal borított részét viszont német, tót, szerb, iUir stb. nemzetiségek. Az egész vármegye jellege azért mégis teljesen magj'ar, mert hisz a vármegye 883,591 fnyi lakosságából 809,079 beszél magyarul s így csupán nem beszél. Anyanyelv szerint pedig 82%-a magyar, a mi olyan domináló arány, hogy a vármegye a legtisztább magyar lakosságnak közé tartozik. A lakosság azonban, sem a mags^ar, sem a nemzetiségi, nem öslakó a vármegyében. Hajdan, fleg a török korban, a vármegye valóságos országútja volt mindenféle török-tat ár-német -magj-ar hadaknak s a nép szakadatlan zaklatásnak kitéve tengdött, ha ugyan el nem hui'czolkodott e vidékrl, vagy épen rabszolgaságra nem hurczolták el ket. A török kor után a XVIII. század els felébeii telepítették be részint a kormány intézkedései, részint a népség szabad mozgalma a vármegyét. Ekkor hozták a németeket, tótokat s a többi nemzetiségeket, s ekkor alakultak a más vármegyékbl szabadon beköltöz magyarsággal vegyesen a vármegye nagy községei. Tehát ahg élt két évszázadot itt a vármegye népének fötömege, de azért már annyira kialakult népélete, észjárása, hagyományai s ethnográfiai bels jelleme, hogy egységessé lett e területen s más vármegyék, más vidékek népétl különböz. A magyarság uralkodó szelleme hatotta át az egész népet, s az alföldi idegen telepítések egészen beolvadtak, felszívódtak, elveszítették régi, magukkal hozott lelki világukat s ma csupán anthropologiai jelekbl, nevük és vallásuk után ismerünk rá eredetükre. Ez alól az ers, átformáló hatás alól csupán a fváros környékén lev sváb falvak vonták ki eddig magukat, a minek föoka, hogy ezek aránylag nagy tömegben élnek együtt s húsz-harmincz község népe élvén egymás szomszédságában, meglehetsen jó alkalmuk volt rá, hogy régi nyelvükön m.egéljenek s így régi szokásaikat is megrizhessék. Az 1900-iki népszámlálás alapján a túloldali táblázat mutatja a népesség eloszlását, az uralkodó nemzetiségi és vallási viszonj^okat. Nem kis fontosságú a magyarul beszélni tudók és az írás-olvasáshoz értk rovata. A népszaporodás az utolsó tíz esztendben 1890— 1900-ig igen kedvez volt els helyen áU e tekintetben e vármegye, mert 20-4%-nyi szaporodását egyetlen más vármegye sem érte el s csak néhány város múlta fölül. Épen így igen egészséges viszonyszámokat adnak a küKöldön élk, a férfiak és aránya, s az életkor és családi állapot szempontjából végzett statisztikai összegezések is. Anj^anyelv szerint is örvendetes a fejldés, 1890-ben volt (Budapestet és Kecskemétet leszámítva) 808% a magyar anyanyelv, 1900-ban 825%; magyarul beszélt 1890-ben a nép 88-1%-a, í"900-ban 91%, vagyis a nem magyar ajkúak közül 1890-ben 37-9%, 1900-ban 484% beszéU magj-arul. Vallás tekintetében az egész népnek 68%-a róm. kath. izr. ág. ev. ; 207% ref. vallásfelekezeteknek cgj'máshoz való aránya nem igen változott s ersebb hanyatlás a ref. vaUásúaknál van, a kik 22-7%-ról 20-7%-ra estek. A nép mveltsége is ersen fejldött. 1890-ben írni-olvasni tudott 4-6%, 1900-ban 732%. Ez olyan magas %, hogy kevés vármegye versenyezhet vele.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
természetrajzi

Általános
jellemzés.

képe,

85%

Népesség
eloszlása,
;t:iti3ztikája.

;

nk

;

A

69%

;

37%

ilagy.irorszáR

Vármegyíi

ós Városai: Pcst-PiIis-Solt-Kisk:in T.'irmegyo.

II.

"S. oo-aoaoitf^cot9H:$ ac —1 o Cl w tfl í-5 — & W ^ 2- < w ? ? s w w W O ö 0= II S. ül .A vármogj'e népe. 5 Ei 5 S. "- to^cobsoscot-icdcncoco ül CO K-I rfk.

tiszta magyar a lakosság. hegyes és nemzetiségi vidéken srbbek és apróbbak a községek. 3000 lélek 44. Kiskrös. Néprajzi tekintetben ezek semmi különös. sváb s más egyéb. az mind zrzavaros keveréke más vidékek szokásainak. Vegyük figyelembe azt is.364 német. Ezek a települési viszonyok rendkívül ers befolyással vannak a néprajzi élet képének kialakulására. A vármegye a nagyközségek legtipikusabb területe Magyarországon. Jellemz az egész vármegye lakosságának bels faji viszonyaira egy-egy város népességének eredete. nincsenek állandó népszokások s rendes életmód. jászfényszariiiaknak mondták magukat. az éjszaki alacsony hegyekkel borított terület nagyban különbözik az alatta fekv nagy síkságtól. nem is tiszta magj'ar eredet. A vármegyét különben két nagy tagba lehet osztani. mert a nép vegyes származású. váczi és szentendrei járásokban. babonaköre támadjon. monori. minden határozott rendszer nélkül telepedtek itt le a vagyonszerz. cselédekbl. Pest vármegyének számos községe van. baromtenyészt és földmíves népnek elég volt másfélszázad. Kiskunfélegyháza 33 ezer fnyi lakosságának sei a török hódoltság után. pomázi. Akik betelepedtek. A városi élet azonban teljesen megrizte itt a földmível nép életmódját s bels lelki világát és nem alakította át iparos és gyári néppé a parasztságot. napszámosokból kerül ki s folji.0000 leieknél nagj'obb városa van 8. De a valóság az. hogy a nemzetiségek meglehetsen egy tömegben élnek. a melynek megvan az önálló jellege. — . 4—5000 lélek 18. Megfig3'elésre méltó. st nagyszer útvonalakba és vasúti irányokba esik. homokbuczkás vidéken. Sutba került a szr s ma már parupUval jár a paraszt legény is. 1000 él 54.000 lélek 22 községben s 10. bár nem eredetére. a tudományos kutatás a nép törzsökös részét palóczoknak jelzi. hogy a vármegye 825. A távoli városokból igyekszik csaknem minden kisgazda ki a földjére. Félegyháza vidékén igen sok volt a tót telepítés. A mi népies szokásuk van. Néprajzi kép. a tótok a gödölli. század els felében telepedtek le a ma is kopár. magyar. pomázi. ma azonban már egészen megmagyarosodva. mert a nép zsellérekbl. részint sorsüldözött emberek. tót. S ime. Magyar pipa helyett hölgyczigarettát szív az aratólegénj'^ is. monori. : . az alföldi síkon. jellegzetes vonást nem mutatnak. a paraszt. nincsen együvé szokott törzsökös lakosság. Duna . 11% német. A déli részen. csupán a vallási viszonyok és a nevek emlékeztetnek a vegyes eredetre. Az utolsó évtizedben még egy rendkívül fontos népmozgalom figyelhet meg a tanyák kirajzása. a XVIII. hanem uradalmak cselédnépe telepít be. a melyet nem tisztán kisbirtokos földmível nép lakik. hogy egy törzsökös tömegbe olvadjon és olyan saját monda-mesevilága. Nagy oka eiuiek hogy a vármegye sidk óta mintegy a népek országútja volt s ma is minden része könnyen hozzáférhet.680 magj-ar. az. 7% tót és 05% szerb. tiszta magj-ar jelleg. 3—4000 lélek 35. nem számítva közéjük Budapestet. részint kalandor. számtalan helyrl verdve össze ide. Ezt az éjszaki részt nagyobbrészt idegen nemzetiségek lepik el. 5—10. 96. s családi tzhelyükhöz az úri házaknál tanult szokásokat viszik be. úr. míg az alföldi részen ritkán. hogy ezekben a községekben a nép. hogy az egjTe növekv drágaság nyomása alól sok tekintetben az si primitívség viszonyaival szabadítsa ki magát. ráczkevei és szentendrei járásokban. az úrink tlivat ját majmolják s a férfiakat is vasalt inggel látják el. 2000 lélek :209 községe közül ezer leieknél kevesebb csak 28 helyen van. a mely elüt még a környékbelitl is. hatalmas községekben tömörült a nép. hanem szellemére nézve az.on változik.779 lakosából 681.sen a túlsó oldalán es megyerészt a hol tíünyomó részben német a lakosság. 3 A magyarság néprajzi képe egyre veszíti régi színét. St azt lehet mondani. Németeken kívül még tótok laknak jelentékeny srséggel az éjszaki hegyes tájakon. a pásztorkodó. ily tipikus község Alsódabas és ilyenek a fvároshoz közeles falvak nagjTrészt. különö. így pl.A vármegye népe. ráczkevei. hanem tót. hogy az éjszaki. azért tudták megrizni nemzetiségüket is emijire a németek a biai. vagyis 60% magyar. Ezen a nemzetiségekkel ersen telített hat járáson kívül lev többi nyolcz járás és pedig területileg a nagyobbak. ma már azonban alig érzik meg ez. hogy a békés idk beköszöntével. Az asszonyok kivétel nélkül az uraságoknál kiszolgált cselédekbl kerülnek ki. Ezenfelül jsllemz. sváb. így a ruházat is a modern tlivathoz alkalmazkocUk. váczi s a szerbek velük és a németekkel vegyesen laknak fleg a pomázi. s máig megrzött palóczos vonásaik miatt valóban pajáhoknak csúfolják ket a szomszéd községbeliek.325 tót s 3451 szerb. 33.

hogy rögtön látni róluk. naponta kétszer esznek. rendszerint vályogból építik. Van fiókos szekrény. nem hordanak csizmát. a mellékút ezák egyenl nagyságú. Van egy nagy ágy. szita. czipt is csak nagj' ünnep?ken.és tyúkól. néha vályogból. Még a nagyobb városoknak is csak a ftere vagy futezája városias. fogas. Az udvaron a disznó. Van benne banyakemencze. hanem mindig papucsban vannak. A valóságos pusztai élet ersen megfogyott a pusztákat feltörték s kivéve Kecskemét határában s másutt egy-két jelentékenyebb nagj'ságú pusztát. vagyis rácsos. Rendesen ez a beosztása. csak épen nagj'o. Egészen intelligens. E fölött a tükör. verem ezt minden évben újat ásnak. módosabbak a napi szokások. így magának Kecskemét félszázezernyi lakosságának legalább fele kint él a tizenhat négy szögmért föl inyi terület pusztákon. dombos hel\Te építilc. Kerítés. kosarat. legfeljebb egy kis árok keríti a telket. könyvek. vályút. a ki felügyel a házra. tisztább. tet nád. A telekre nyüó ajtaja ketts. Abban. bérl. e mellett járják a csárdást. zsidó fajokból összoveiixiott s nagyjából egységessé lett keverék. sok az ákácz és van eperfa is. hogy gazdálkodó földniíves-nép lakja ket. mintha egy típus szerint nttek volna nagyra. mángorlófa. a falon gyúródeszka van. rendesebb a ház. Kecskemét körül pábnafának hívják. ha lehet. s körül ezen a patka. A házat. ezalatt üresek. esinos. Ezért is elször a tanyai életet mutatjuk be. Gazdagabb az életmód. csak tavaszszal mennek ki s szig odakint vannak. fakanapé. A házakat szilárdabb anyagból. st széparczú. — A ruházat ugyanaz. üvegek. a mely a nagj' síkságon szinte jellemzbb ma a nép életére. szobák. mert épen azok laknak bent. vagy a tanyás kertész. egy kis és egy nagy bográcsban fzik minden ételüket. porczellánok. kapu nincs. ezen túl a konyha. mint zömök vagy erstermetü a mai nemzedék. láda. A terjedelmes községek és városok mindannyian hasoiítanak egymáslioz. m?g egy kicsi. támadt a pusztai életnek a tanyai mezgazdálkodás. telik"'. czifra edény. mint a városi kisebb házak berendezése. lomosabb gazdasági eszközök gazdagabbak s a szegényebb nép maga is kint lakik állandóan a tanyán. Kevés konyhaeszköz van. letakarva fehér terítvel s rajta apró. Az utat nyárfákkal ültetik be. A ház körül veteményes kert.ivel nagj'obbak is a házak. valam. kelet-nyugati irányban. hogy az ajtók délnek néznek. hogj' a békák össze ne fúrják. mint a nagj' községek és városok képe. feles. a kiknek . szánkót. vert falból. e mtllett töltik a téh estéket s ha összejönnek. Ffoglalkozásuk a földmívelés. villát. Étel4k is nagyon egyszerek. Bent a községekben sem más az építkezés és az életmód. A tanyákon vannak az apróbb. gémeskút. vagy támlás kertész és cseléd. mint az apró falvak s így üresebb. a gyufa. néha szalma. A vármegye képe jellemz az Alföldre. csöndesebb az udvar. de a kapálást és aratást rendes fizetésért végzi. újabban már boltban is veszik a kész kivágott czifrát. úgy nyúlnak cl rendetlenül s mégis egyenes vonalban. szoba is olyan. Házi ipar ahg van. A kisebb faluk utczáitól és házaitól valam' fontos tulajdonságban különböznek ezek a városi parasztházak. s katholikusoknál szent képek. A . Slaguk csinálják hangszemek a tamburát is. cseréptálak és tányérok.. földre. mint bent a községekben. A : A A A A A . seprt. a búzát pedig tisztának. néhány gA-ümölcsfával.4 A vármegye népe.bb 8 állandóbb aránj'ú. konyhában njitott tzhely van s mindig a kemencze szája eltt fznek. már tanyát épít rá s vagy maga lakik benne. földszintes házakkal építve. stb. a ruházat. szerszámnyelet maguk készítenek maguknak. ma helyett egy egészen új fajtája már alig lehet megtalálni az si pásztor-életet. a meljTiek a lippenös vagy mártogaiós formáját szeretik. alatta a korsó. mint kisgazda. nagyon ritkán s újabban zsindelyt is használnak. hogy általában nincsenek olyan közvetetlen összeköttetésben magával a földmívelés munkájával. vagy a putrik. a küls cseréíiy-ajtó. Az udvaron 1 2 katlan van s ebben fznek nyáron. Építmester egj^-egy tanyai barkács. alma. s az oldalára szögezett kis léczbe szúrják a kést. kamra és az istálló következnek. . mestergerendán a maguk fzte szappan. konyhát a gazdasszony kékre vagy sárgára meszeh s szabad kézzel czifrázza ki kékkel és pirossal . segít a munkában. csak még egyszerbb. a bels kilincsre és kulcsra jár. Az asszonyok pl. asztal. zajtalanok néha egész utczasorok bent a városban. úgy. legtöbbet rozsot termelnek s ezt hívják búzának. középtermet s inkább nyúlánk. Ha csak három-négy holdnji földje van valakinek. a ház mmgati végén van egj'' szoba.

Szoktak vaskos vályogoszlopú tornáczokat is építeni a jobbmódúak. Az építkezéshez! ritkán használnak igazi ers. mert békeidben s az Alföldön telepedtek meg a községek. reneszánsz-törmelékekkel díszített házak a kivételek. Az új házasok már teljesen úrias berendezést kapnak festett vagy furnírozott bútorokból. a hol tzrendészeti szempontból nem is engecUk már a szalmafedést. befelé nyíló. mint a felvidéki városoknál. hanem vas. mert ezt egjTc szívesebben építenek különösen a városi parasztok. A kis lakás egy utczai szobából. kiüönösen a nagyobb községekben. különösen a falusi olcsó asztalos-munka mellett. A szobának üvegablaka ma már kivált új épületeknél. Természetesen ezt is praktikusságból teszik. A konyhában sem fznek ma már szabad tzhelynél. Képeket is vesznek. nagy üvegtáblás. erre durva vászonlepedt terítenek. mint a többi alföldi vármegyékben.berendezése a következ. pincze ritka ház alatt van és a szoba padlója nem szokott magasabban feküdni A házat már a s kerítéssel . vályogalakba préselve a szalmás trágyát. A szoba padlója régebben mindig föld volt. de újabban ezt kiszorítja a vaskályha. hagyma van felfüggesztve. Az utczáról két kapu n3alik az udvarra. A házat jó rendben tartják s az utczák és a községek mind tiszták és gondozott külsejek. fala rendesen 2—4 méter magas. Az udvaron szabadon állanak a baromfi. ha több helységben járt s nem könnyen tud ráismerni valami jellemzre. Ma már erre is vásári ágytakarót használnak. a mely középen van ketté vágva. A tornácz sok helyen nagyereszü s oszlopos. tégla-tzfalat is. Zöld zsalut használnak. hazafias képeket. kancsók voltak felaggatva dísznek. Kémény ma már mindenütt van. ma már ezek is egyre fogjmak s a földmíves nép berendezése mindjobban hasonlít a városi kisiparosok. A lakás szokottabb . tartós anyagot. a mibl a város vagy^falu képét megalkossa magának. Rendesen rács. ixem lehet szert tenni. száradni vagy megrizni.vagy deszkakerítéssel vályogfal s feIxérre meszelt téglafal szokott lenni az utczai oldalon. még pedig az utcza fell s gyakran emelnek nemcsak deszka-. Különben az építkezésnél mindig a czélszerség irányadó elssorban s nagyon gondosan ügyelnek rá. Kinek milyen módja van. de vályog-. A szobában eddig mindenütt volt boglyakemencze. vagy sár. sok ágj^nemt s ?z egészet . egyforma készletet vesznek az asztalterítvel. városias. Szinte eltéved az ember. pedig minden szennyet magába szedett és számtalan betegség melegágya lett.A vávniegye nópe. a hol már többször bven leírtuk ket. hosszú. fából vagy sárfallal készítve. szentképeket. A tetzet eddig csaknem mindenfelé nád és szalma volt. de felhasználnak tüzelésre minden éghet anyagot. mext arra ház vályog. Csiicsfalat majdnem mindenütt építenek. s naponként gyakran sepertek és locsoltak. újabban a fazsindely és cserépzsindely a leggyakoribb. A az udvar színénél. a melyeik az si állapotokat rizték meg máig. 5 községbeli telekviszonyok szerint építik. az alsó akkor is zárva maradhasson. mesteremberek lakásához. hogy ha a fels részét kimntják. diványnyal. konyhából s kamrából áU gazdagabbaknál a kamrát tovább építik s így két szoba van. a melynek két oldalán egyenl távolságban sorakoznak az apró kis házak s az út közepén három ló vonja a tanyáról hazafelé a szekeret. . Az egész berendezésben egyre-másra vész el a régi népiparnak minden emléke. végig az utczasoron veszik kiírül. Nincsenek zeg-zúgos utczák. kihordani a házból. vagy egy nagyajtó van s azonkívül rácsajtó a baromfiak kizárására. egészen modern. paprika. nem ritka az egészen új gördül redny sem. befúj rajta a szél. pléh takaréktzhelyen. A lakást még ma sem sokat szellztetik s e miatt nem is egészséges az.és sertés-ólak. Jellemz a vármegye helységeire a széles. A nyoszolyát a színéig megtöltik szalmával. a melyet szombatonként tapasztottak. Ezt a földszínt nem szokták fölbontam. A kemenczét szalmával ftötték. hajlított butor-székekkel. még pedig urasat. mert kömiycbb eladni nagj'obb áron. régiesebb a tulipános deszkaablak. letakarják színes karton-ágyterítvel. követ egyáltalában nem. a hol tzeget is használnak ftésre. hogy ne legyen elüt a ház a község szokásától. különösen az erdötlen vidékeken. olaj nyomat okát. amely hamar elkopik. mert hideg télen. még a tanyai házakon is. a kis kapu a tornáczra nyíhk a legtöbb vidéken s a tornácz gerendáin kulvoricza. ákáczfás utcza. a nagykapu és a Idskapu. Ebben csak a modern. nem úgy. fölmázoltak simára. A házak berendezése olyan. A falakon régen cseréptányérok. bár az ablak nagj^ságát azért nem igen növelik. a mit trágyából készítenek. szekrényekkel. A konyhán ketts ajtó van.

hogy a hol nem ritka a pénz. A férfi öltözete nehéz munkánál fehér vászongatya s rövid vászoning. tök. asszonykorukban még szebbek s csak az egészen szegény népet viseh meg az örökös. egészséges szervezetük sokat megbír és kivált nyáron annyit dolgoznak. Különben a boltok annyira terjednek. Az apró fiú nyáron hajadon fvel. Nem is vénülnek hamar. A ruházkodás általában eg^'szerü. községnek ersen ki van fejldve a helyi önérzete s ha hosszabb ideig köztük van az idegen. czipvel. répa a szokottabb fzelékek. a bunda csak egyes vidékeken van még meg. k . szárnyast esznek. ház körül akad. hogy valóságos csoda. Szeretik az uborkát és a nyers zöld paprikát.3 6 ^ ^Jltaéiet'""' A '^ '"^"P vármegye nópe. Gyakran egész héten át a kenyér minden tápláléka a szegényebb népnek. a kinek új ruhára van szüksége. takarékos. Van falu. vagy kétszeresbl készített kenyér. . Munkába. Az efféle ers fszerezést. a mely azonban ránczos. kendert termeszteni már nem igen szoktak. itt legtöbbször csak hátrakötve viselik. és élesztül kovászt használnak. Az asszonyok lekötik a fejüket e nélkül utczára sose megy ki asszony. a hosszú éjszakákon át. Nyáron ezeltt mezítláb jártak. csak szalonnát. az alföldi magyarság rendes viselete. A nép táplálkozása olyan. még a házban is ritkán vannak kend nélkül. a melyet olcsón h-het venni vásárokon és ruhás boltokban. A legények ilyenkor este 11 12 óráig ébren vannak. .pönd". lustábban végzik. igazat is ád nekik. a hol csak 2 szoknya a divatos viselet. Szni. Igen sokat esznek krumpUt. csak az egyszerbbeket. Fülbevalót a legtöbb asszony s leány visel. Húsételhez a szegényebb nép ritkán jut. mint a jómódúaknak. mert minden keresetüket arra fordítják. A mai öltözködés eltörülte a hajdan itt is ismert szép és nehezen készített. alanyokat látogatva és reggel 2 3 órakor ismét talpon vannak. Ma már blúzt viselnek és hosszú a szoknj'ájuk. marha-. mind a divat szerint változik. Erteljes. csak egyszersítve és csupán a fehérnem készül rendszerint otthon. vagy . levesnek vagy fzeléknek ezenkívül káposzta. divatlap szerint. mely hajdan általános volt. ersek. A lányok ünnepen több szoknyát vesznek magukra e tekintetben a legnagyobb szélsségeket meg lehet találni. s^^Qi '^<1 ^t)k ismertet jelet. a fels szoknya. nehéz munka. A szr. — . egy ingben szaladgál. szorgalmas. a mi a mai'ha körül. mert derék nép ez. hogy az : nk . a hol 15 20 szoknyát is felvesznek még az asszonyok is és van. egészséges szépség.. leányok szépek. ritka a darázsderekú. Az ingváU. sem általános Egy-egy városnak. a ránczos csizma. fonni. babot. ünnepen szoknyát. eledelük a búzából. Varrónk vannak mindenütt s azok varrják az összes díszesebb ruhát. alsószoknya. de nem ritka a piros arczú. Ujabban itt is eg^Te jobban terjed a . különösen a szegényebb nép. még legtöbb aprómarhát. mikor az otthontól távol dolgoznak. ma már alig látni s épen így fogy az igazi magyar ruha is a zsinóros mándli. Ruhája minden nnek sok van és bven a legszegényebb leánynak is igen sok a szoknyája és selyemkendöje néha több. a ki teheti. csak hevernek. A ruhát nem mindenki készíti otthon.német" szabású ruha. A kenyeret szalmával ftött kemenczében sütik. vagy borjúhúst csak ha megbetegszik az áUat birkahúst sokat kapnak és disznót. vagy felöltöztetik készen vett úrias ruhába. ott a kereskedelem gazdag segítségére jön a népnek a táplálkozásában is. munkabíró.. St télen azt a kevés dolgot is. Viszont érdekes. öreg ember bottal jár. Az ételt ersen fszerezik. a czip. sem külsejével. de ott is báránybr-béléses posztókabátot vesz már. minden télen öl és a füstölt hús a legbecsesebb része a táplálkozásnak egész nyáron át különösen a szalonna. így Kecskemét körül is. . borsot. lájblit és kalapot adnak rá. mint nyáron a nagy dologid minden föladatát. és a zsíros ételeket tartják jó magyarosnak. — . mely szinte elveszi az étel valódi ízét. mint a magyar földmívesnépé általában. Hajukból kontyot csinálnak s nem igen van czifrább változata a hajviseletnek. — — ITápiAikozás. vagy egyes vidékeken. mezítláb jár. sokágú fonatokat. vagy varratják. de ma már csak a tanyán járnak így. Német nadrágot húznak ma a borjúbör-csizma szárába. Az asszonyok. csak egy s más vonás ád heh-i színezetet. a pörge kalap. A férfiak fehérnemjét is vagj^ otthon készítik. paprikát sokat használnak. máskor harisnyát és czipt. mezítláb. jómódú. rozsból. F- . papucsot viselnek. a ki nincs hozzászokva. A ruházkodása még ersebben mutatja a nagy átmenetet a régi magyaros viseletrl a modern divatos öltözködésre. Ilyenkor nappal sincs dolguk. nem is bírja megenni. Télen kárpótolják aztán magukat ui'^n*! testi alakjával. Az alföldi munkás gyakran heteken át nem eszik a kenyérhez egj^ebet. A borjúszájú inget.

PoUtikai dolgokban nagy az ítélethiány és a hiszékenység. az egy utczában vagy városrészben lakók és a katonaságnál ers lelki kötelékekkel fzdnek egymáshoz. mintegy kóstolgatva. a mi káros szenvedélyeiket fékezi. A törvényeket. st theát is isznak. A A A Tiireas éiet. a közérdeket meg nem értik. szüleit írígyhk és a rokonság is eldicsekszik vele. de azért nem törekednek iskoláztatásra és csupán a szocziáhs eszmék hatása alatt igyekeznek gyorsabb gazdasági. túró-. Életüket a föld irányítja és a vagyonosodási vágy sarkalja ket. csak ígérik azt és átkozódnak. de a mélyebb hatása nem elég nagy. Távol tlük." iskoláztatás arányszáma igen kedvez. Ma már nem hisznek jóformán semmi babonában. iddogálni. A vendégtl megkívánják. Kétségbeejtnek tartják a . az alföldi nagy városok artézi kutakat fúrtak és a városi népéletnek egyik legérdekesebb. azt megbámulják. mit az iskolában tanultak. kimondta az igazságot. hogy Az A iskoláztatás. legények komának szólítják egj^mást és ez már a kötelességekkel is járó barátságnak a kifejezése az ilyen komaságot bor mellett fzik még szorosabbra. alig fogyaszt valamit ezekbl.. ha nincsen dolguk. különösen a kocsmai verekedéseknél tesznek ki magukért a koma mellett.. bár ott aztán igen jól megállják a helyüket. Ma már kávéznak is.. magasan felettük van egy hatalom. a mit megenne. . Ismeretük nagyobbrészt a tapasztalatból és az öregek beszédébl ered és nem terjeszkednek túl a saját körükön. Szinte erkölcsi elvük ez ha te így. különösen az orvoslás terén. Szellemi életük tartalma a régi babonáknak és a modern újságolvasás hatásának zagyva vegyüléke lesz lassan. a hogy némely vidéken mondják „egy bandába" tartoznak. kisebb községekben mindenki ismeri egynép társasélete egyforma. egyegj^ gazda 50 akót is elfogyaszt a komáival. sajt-elánisítással foglalkozik. katonapajtások. A bosszú. nem tördnek a pohtikai változásokkal. mely baromfikereskedéssel. még ha évtizedek múlva kerülnek is össze. 18 éves korában már meg is házasodik.az nekik úgyis mindegy" és szívesen bolondulnak a népvezetk után. különösen a fváros vidékén.A vármegye népe. Legnagyobb részük kútvizet iszik. de a nagyobbakban is egész faliu^a való ismeretsége van mindenkinek.ogy a gyereket kicseréHk német vagy tót gyerekkel. A szeretet és gylölet könnyen átmegy egymásba. legények is korán nsülnek és a 16 18 éves legénynek már rendesen van választottja ha pedig a maga gazdája. a kivel egymásért azt tartják. már A — . délben és este egyféle ftt étel van. s egyre jobban terjed a páUnkaivás. Könnyebben vétenek a törvény és a vallás parancsai ellen. ott alig adnak el valamit belle. A nk épen olyan bven esznek. boldogan paroláznak és emlegetik az elmúltat s hogy mi minden történt azóta. mást. árván marad. a minek engedelmeskedni kell ez a kormány. 7 olyan községek és az olyan nép. Bort. Rendes étkezési mód az. s evés közben beszélnek. tzbe-vízbe készek menni. A mezgazdasági munkásnak a munkaadó ád kosztot. Ettl várnak minden jót és úgy találják. 19 éves korában vén-nek mondják. hogy egyék-igyék. A leányokat hamar 16 éves korában kész eladó. A jogát egjnk se engedi. hogy megtanulja az idegen szót. fváros környékén lakóknál nem ritkaság. csak az olvasni-irni tudást. Erkölcsi életükben a szokás az irányító hatalom. Elég korán kezdik a fiúk és viszik férjhez. vértanút látnak benne s egyetlen bnének nem srn Erkölcsi élet. esetleg erszakos úton elért föllendülésre. különösen a tevszeren végrehajtott bosszú. pl. mint a szokás ellen. . szegény ember" sorsát. Ha a törvény ehtéh demagógjukat. inkább mindent koczkára tesz. hogy nem kapnak tle semmit. Az iskolabeh és a játszótársak késbb is összetartanak. mert neki péiizértéket jelent. hogy reggelire szalonnát esznek kenyérrel. Mégis leginkább a katonaság után nsülnek. jó bven. h. : — . de azért még sokat tudnak. de nem is dolgoznak kevesebbet sem. A hol bort termelnek. vaj-. baráti csoportot alkotnak. Majdnem minden legénynek van egy legjobb komája. gj'önge homoki bort isznak. Ha valaki szellemileg kiváhk. mint a férfiak. Az iskolában. ritka. s fleg a szokás az. én is úgy Ezért azután gyakoriak a perlekedések. : ! . abból ahg tartanak meg egyebet. A káromkodás borzasztóan el van terjedve és még egyre terjed fiatal legények és gyerekek beszéde is tele van a legocsmányabb szók és kifejezések oktalan használatával. A A . tej-. a munkánál. Az egykorú leányok is együvé tartanak. A múlatás rendesen borivást jelent s a barátságot csak poharak között lehet megkötni. tojás-. Lassan esznek. színes képét itt a kutak körül találjuk meg. járnak ki a szlbe. akármilyen képtelen ígéretekkel kecsegtetik ket. a leányok az érintkezést.

még pedig a legények. suttogva. : t : — . ha a leány hagj'ja cserben a legénji:.. mikor rabolta vagy vette magának a legény a felevisszaküldi a kendt. csúffá teheti.8 A \-árinogye nópe. Néha a legény három-négy házhoz is eljár s egj'-egy este sorra látogatja mindeniket. csak arra vigyáznak. jelentkezn'. közös ismersük. hog^' nincs kedvére a legény. almát adott neki.. a kit legjobban kedvel. Ha pl. ha nem iszik sokat. A konyhában aztán vagy a tornáezon. a saját sorsához 'llen. hogy szereti és hozzámeg5^ Ösi szokás ez. tisztességes" vendégek. hogy . A legény jegye annyi pénz. vagy az apával elmegy megkérni a leány kezét. Vjesározzák s így hajtanak el a htlen leány háza eltt. A leány egy légé mi: sem utasíthat el. vag\^ szülei fölkérik valamelyik rokonukat. hogy hajlandók-e odaadni a leám"t s ez elárulja. a házasságban van reá nézve a mennyország vagy a pokol.szándékja vóna !" Azután megbeszéli a dolgot a szüleivel s ha nincs semmi baj. séget. aztán egy kis vacsorára gylnek este a leányos háznál. úgy hogy már borral is megkínálják ket. Jövetelük napja nem titok a leányos háznál. Ha a jegyváltás után lemond a legény a leámTÓl. harapnivalóval megkínálják s a násznagy eladja jövetelük czélját. hogy neki . ezt felbokrétázott papírba takarják. mikor is gyertyagyújtáskor a menyasszony és a vlegény a két násznagy és a két nyoszolyóleány kíséretében a paphoz megy. mint a keztys gazdag. akkor biztos. a mi elég a menj'asszonyruhára 8 30 frt.. Egy ideig a szobában beszélget a legény meg a leány. Ha azt a lány megette. Már az aprólogéuykék eljárnak ostónként a lányos házhoz a napi munka után. ezért melléúlésnek nevezik ezt. még pedig a legény pénzt. A papnál történik meg a jegyek kicserélése. vagy . a mire is a szülk megadják beleegyezésüket. a lányuk kikísér egy legényt s másik is van bent a házban látogatóban. meggondolt szavú. Végre a legények fleg oda járnak. A jegyváltáskor érdekes szokás a CsepeZ szigreíew. Az a szép páros élet. olyan szekér után. a ki kitudta. femitartván ezzel az si szokást. nem kártyázik és nem bolondul a szoknya után. a mikor vacsora végével kezet fognak egj-mással a leend ifjú pár. de ma» már nagj'on vigyáznak. vacsorához iihiek. hanem az olyan leányt választja. igen szívesen fogadják ket. Ezeknek az esti diskurálásoknak régente gyakran volt rósz következése.. a leány pedig pántlikát. susogóba" járt egy öreg asszony. de a leány megtartja a pénzt. mifélét választ a gyereke. van aztán a többi helyen neiieztelés. ha más küldi vissza a pénzt. a mely még abban az idben kezddött. A férj akkor tökéletes. csak a viselkedésével mutathatja ki. dolgos. hogy baj ne legyen.. s a legény a nála maradt kendvel leányt vesz el. hogy a megkérésre következ szombaton este van a jegyváltás. magának !" A gazdag szüle annál jobban megnézi. kinek a násznagyok egy-egy üveg bort visznek. A jegj^esek egymás mellett vannak s egy tányérból esznek. mert abból roppant nagj. úgj'." Persze jól értik itt. mert már . a mehnk nem veszi fel". s jegyet adnak egymásnak. De a legény még ennél is elébb kitudta magának. a Id nekik is legjobban tetszik." A szegény szül nem igen avatkozik a fia válaíiztásába . mindoiiröl. ha tisztességes. hog^' . a leány úgy tesz. a gazdag után. jöjjön mán b? természetesen azzal hagyják egj'ütt legszívesebben. többet ér az ilyen.nem nekem vesz feleséget. mert az utolsó estén. nem szalad . ha szegény is. mikor találkoztak. Persze ahhoz megy elször.. a legény megpendíti a leány eltt. Ha már a legény meg a leány jól összebarátkoztak.. azután a legény elköszön. mintha kikísérné. a m'kor elébb ehnemaek a paphoz. mit gondol a lány felöle. a hol megvan az egj'etértés és otthon eg_\Tnásban gj^önyörködnek a házasok.. „a nyomós". A legénj'. kik lesznek azok a becsületes vagy . módos után. A leányra a férjhezmenés az élet legfbb eseménye. Ha a jegyesek még nem ismerik egj-mást eléggé. a kiskapuban megáll a legény és elkezd diskurálni a lánynyal.sértés kerekedik. s arra igyekszik mindenik. ismersüket násznagynak s ez vagy magában. A paptól hazamenve. hog>' piszkafára köti a kendt s az utczán meghordozzák. Mikor megjeleimek a becses vendégek. pohár borral. még Ázsiából hozták eleink s a török népeknél is szokásban van máig s azt tartják. . MegbeszéUk a kézfogó napját is. hogy az alma megtermékenyíti az asszonyt. kifélét. meg hogy jó választást tegyen a lány.ez s ez napon becsületes vendégeket várjanak kigyelmetck. a hová nagyon is lekötötték magukat. akkor a szülök ki-kiszólauak a lányuknak. a ki . hogy kiismerje a másikat. Viszont.hun vót idáig?" A lány szülei egy szó nélkül hagyják ezt a kint val6 suttyogást.

.Kalocsai iiéjniselet.

10 :*i^i*i^ .

Jcölest válogatni". a menyasszon^'táncz árából és a muzsikások bérébl is. hogy az alma termékenyüa menyasszonyt s elviszik a lést hoz. . Bekötött fejjel vezetik be az ifjú menyecskét a mulatók közé és ekkor jön a menyasszon}i. itt a legény egy-két forinttal megajándékozza a leányt. A vlegény a jókomái közül választja ki a vfény-t. elébb végigvégig dalolva a falut. a kik a régi nagyúri lakomákon pénzért végezték a mulattatást. Esküv után a templom eltt kérik ki kathohkusoknál. rendetlen házban. vagy halasiasan mondva vfér-t. A vlegény szülei nagy teketóriával fogadják a menyüket.nyenyer'\ vagy czimbalom mellett. a miért ételt hord. a talpuk alatt. Kocsira rakják az ágyat s elviszik a vlegényes házhoz ekkorra öreg este van s vacsorára várják a küldötteket. ha csak tudják. A vacsora után táncz következik. — . Ezalatt a lakodalmas házaknál folynak az elkészületek. Az ünnepi lakoma vagy délben. ha pénzt dob az erre kitett tányérba. Rendesen szerdán van az esküv . fejére fkött tesznek s elvezetik a templomba. zokogása közben. valamint a jegykendvel is. Tizenegy óra tájban eündulnak az anyakönyvi hivatalba. A templomban is rendje van rigmusok és az asszonynép annak. Más vidéken külön megy haza mind a két csoport. piszkafával. A nyoszolyók és a menyasszony leteszik koszorúikat és nyoszolyóasszonyok kontyba teszik a fiatal menyecske haját s be is kötik a fejét. Sok tréfa után beeresztik ket s közös lesz a mulatság. Katholikusoknál az új asszonyka titokban. A menyasszony kapujában szalmabáb áll s szalmakötél van.. a kiket rögtön ellátnak enni-imiivalóval. hogj' a jegyesek ezalatt ezüstpénzt hordanak a csizmában vagy czipben. a melyet rúdon visznek s mikor hazaérnek. úgy hogy nem könny bejutm. jegybenjárás alatt a legény csaknem mindennap meglátogatja menyasszonj^át és ajándékokat visz neki. Halason ma is kap fizetést a vfér. A legények azzal végzik a hosszú lakodalmat. Reggelre kelve. Ezzel a babonával szintén si hitet tartanak femi. csak ebéd után mennek el a vlegény és kísérete a menyasszonyért itt most történik meg a hatásos leánykikérés. Éjféhg virrasztanak itt és tánczolnak a duvertes. hogy meg ne ronthassák az irigyek a szerelmüket. mert nyolcz-kilencz órakor gylnek a vendégek. kedden öhk le a marhát. meg akarják nézni. A menyasszony fején koszorú van. vagy este 7 8 órakor kezddik és estig vagy éjféhg is eltart. pánthkát hajdan bvös szernek tartották a gonosz szellem eUen. onnan a paphoz. énekmondók utódja. rágázol a vlegény kalapjáról elcsent bokrétára s ezzel úgy megbabonázta azt hogj' sohase fogja észrevemii a csalfaságát. hogy ez a csúfság meg ne történjék rajtuk.. koppasztják a baromfit. A vfély verssel kéri ki az ágyat és hosszú alkudozás útján pénzért váltják azt ki. kalácsot. hogy déleltt kormos fazekakkal. visszalopják a menyvlegény házához. verset mond és nótát kezd és részt kap a kásapénzbl. a melyben vastag drót van belül. ahol délben volt a lakoma. mikor mindenki fordulhat egyet a menj'asszonynyal. A vfély a hajdani regsök vagy hegedsök. ott. 11 akkor a násznagj^ beküldi ket a másik szobába . hogy ülnek be a padba. a honnan azután a leányos házhoz mennek reggelizni. A vlegénynek is bokrétás a kalapja. a mikor tánczba kezdenek. hogy nekik elveszett valami szép madaruk. felöltöztetik az új asszonyt.. A katholikusoknál egj' aranyporos alma szerepel. a mely tele van ajándékokkal és tésztafélékkel. mert a kendt. s ekkor sok tréfás akadályt görditenek a leány elvitele elé. hétfn a süteményeket. Az esküv napján jókor kelnek mind a két háznál. más felét az új asszony eszi meg.áncz is. asszonyt hát itt ugyancsak ügyelni kell a vfélyeknek. ketté vágják s felét az új férj. A katliolikusoknál szokás. házról-házra járnak és enni A . este van a Icárlátó. sr A . visszalopják a menyasszonyt. maskarás legényekkel. Á vfélyek hivogatják a vendégeket verses mondókáikkal. A menyasszonyos ház vendégei fölkerekednek és eljönnek a vlegényekhez azzal. bádogfedn dobolva. A vlegénjrt és a menyasszonyt vfély vezeti külön a pap elé. A lakoma végén van az új asszony felkontyolása. Lakodalom elestéjén elmennek a menyasszony ágyáért csengs kocsin. A menyasszonyt a vfélyek kérik ki s vezetik a templomba. nem repült -e ide. a nyoszolyóinak csak virágcsokor. a kinek ugyancsak ügyes legénynek kcU lenni. hogy jól meg tudjon felelni a feladatának. s ez éjfélig is eltart.A vánuogyo népe. vasárnap csinálják a cs'gát. . a nyoszolyók megfésühk. Ezután a kárlátosok haza mennek s ha lehet. s ilyenkor mártogatják sárba esetleg a régi menyasszony itt hagj^ott kendjét. heged. Ez is annak az si pogány liitnek az emléke. pántUkás lovakkal.

hamvas fazekat vág az ajtóhoz s azt kiabálja. A gyermekágyas anyának. olyan hosszút. hogy mindenki akkor jajdúl föl leghangosabban. erre eladja a szokásos ének és imák után a búcsúztatót. A katholikusok egy párt. — — ! más komaasszonya küld nagyobb mennyiség jóféle ételt. míg fölhantolják a sírt és Ilyenkor az egész temet megnépesül és mindenki megnézi a magáéinak sírját.választás. az iskolákból kündulva a gombozás. —— k . a mihez azonban az anyát jól hozzákészítik. mint ma.bocskorpénzt. Más tréfája hogy egy rossz a bábának. Ha a katliolikus család összeköttetései miatt a késbbi gyermekeihez új komákat hív. legényt leánj'ok visznek ki 4 6 8-an. . az ág. alkonyatkor. pap beszögezés eltt beszenteh a halottat. eláldják a családot és haza mennek. ref. A keresztelés a katholikusoknál reggel. a ki a temetés idejét meghatározza . a kiket kominak akart. Ezért a bába ebéd után eláll. st a bábát is. még p?cüg két-háromfélével töltve és olyan nagyot. Ma már egjTe jobban elliagyják a lakodalmaskodás túlzó vonásait." Ez abban áll. rétest hoznak neki. hogy. kövecskékkel való kapós játék. kivált ha els gyermek az újszülött. kinek kell keresztanya?" A kérdés nagy nevetést okoz s ha a választás megtörténik. A halottat szent Mihály lován viszik ki. bent imádkozik. a bába mindkettjüktl pénzt hajt be. vallásúaknál itt is énekelnek máig. . Ez a ti/úkver." A bába feladata a társaságot mulattatm s ennek eleget is tesz. . Végre egy pint mézes msleg borocskát elbögrézve. ha a legény vagy leány elször van kereszteln. Néhol meg is vendégelik ket. hogy még egy halotti éneket elénekelnek a boldogult emlékére és ennek az utolsó versénél megkezdik az oszlást. mindennap más- — . Ezeknél itt tartják a búcsúztatót.na. keresztanya. Néha a kés éjbe behúzódik a tor és ekkor a protestánsoknál szokás. a protestánsoknál délután van. Az ország többi részében ismert gyermekjátékok szokásosak e vármegyében is. a hogy a nevét m?ghallja. s a szülk nem is ih-üluek neki. A keresztelési szokások is gazdagabbak voltak régen. A rokonok megvárják. hogy jön az ellenség Néha zene. Felköszöntik a keresztszülket. a kik szegény öregasszonyok s egész éjjel virrasztanak a halott m?llett. a czínteremben leteszik. berohan és mindenféle bábatréfák mellett követeh a hivogatásért a . halottat mindenekeltt megtisztogattemetési szokások a következk. kezébsn egy tányéron tégladarab van. néha még a liáztól is elbúcsúztatják. a melyet egy rósz bicskával köszörülget és nagy hangon kérdi .. Éltesnél viiTasztókat A A Gycrniekéletl hívnak. de a ref. Rendes szokás. hogy újra meghívja a keresztszülket. míg csak fel nem gyóg3Til. a milyet csak tudnak sütni. A lakodalom migy költséggel jár. duda vagy táncz is van s reggelig mulatnak. mely inkább az élknek intés. néha prédikál is egyet a pap. Félóra múlva már mindnyájan ott vannak újra a halottas háznál a tort megühii. a milyet kívánnak.. köteles a jelenlevk közül keresztanyát választani. . Ezekben aztán a bába gazdálkodik. de a többi koma is megjelenik a kereszteln. és ev. néhol a teke-játékok. biga.. A keresztel-lakomát este tartják ekkorra a komák is ott vannak és hozzáülnek a terített asztalhoz van nagy eszemiszom és bor mellett éltetik az apát. Kapnak enni-inni és a meghalt ruháiból egy-egy darabot. énekszó mellett a temetbe a városokban halottas kocsin. tisztába öltöztetik és ráadják legszebb fels ruháit. A labda. mikor az nevét enalítik a búcsúztatóban. ha gyerm. halott sírjára. akkor az lij gyermeket az újabb komaasszony tart ja keresztvízre. Vannak régi bábatréfák.'kágyashoz jömiek. Ez rövid étkezésbl és borozásból áU s ilyenkor elemlegetik a meghalt jótulaj don. A sír lehúzása eltt mindenki vet egy-két marok földet a szeretett is szétszélednek. anyát. A gyermek sziiletésekor a bába m^gy el. a kántor búcsúztatót készít. míg a komaasszonyok a templomban vannak. Azután halottkémet hívnak és bejelentik a papnak. A komaasszonyok. sonkát a kéménybl. a metyben lakott. Ilyen a . a ki. kérnek. Az anj^a néhány hónappal a szülés eltt fölkérte azokat. vallásúak 7 8 párt is lií\'tak komának. A gyermekek élete természetesen tele van játékkal. Kinn a temetkertben a szertartási énekek és imák után ismét beszédet tartanak a halott felett a mulandóságról. ják. A protestánsoknál a háztól elébb mündig a templomba viszik a koporsót. a miket nem lehet elhagyni. ha lehet a haldoklók szentségével elláttatják s a halálos perczében csendíttetnek neki. valamint a halál után is.ságait. : . A kath.12 A vármegye népe. Leányhalottat legények. Ez a szokás eddig minden felekezetnél megvolt A katholikusok a beteget. míg másutt maguk l(ipi\ak ennivalót.

de nem ád. (A földre néz s kérdi :) Mi van anyád kis pallásán? néz Mi az? Kis asztalka. Este a lányok hazamennek. Ezzel vége a játéknak. böge bankó. Az április elseji tréfákat ismerik. hogy megfogja a leány kiskendje végét s azzal híizza. (Az égre ez? Föd. egy leány kilép közülök s megkérdi ogy másiktól :) Mit itta rá? Hideg vizet. A gyerekek az állatokról sok furcsa beszélgetést tudnak.Favíg Favíg beszélik. Kinek? ráfelel . Ekkor hirtelen megfordulnak és énekelni kezdik ezt : Túrót öttem. sziek. de naivel az ünnep kevés. taliga is jól esik. pedje Két zsákot összevarrt Siccz ki madár az erdre. de ma már kevés külön szokással folyik le. hogy szinte belebicsaklik a gyerek nyelve.." Ha aztán beereszti a kanász.. : . göcs. Mi van benne? Mi van rajta? Kis Angyal. Abba a búvó Süss föl nap Kérek tle. Fordujj egyet. illetlenül így szól neki . Ha az angyalok többen vannak. Húsvétkor piros tojást csak a házbeh gyermekeknek ké. Ki issza ki? Kis pohárka. : : '. kocsit !" Az öreg disznó ezt röfögi rá . a ki tánczohii vágyik.Papupucsocsocso-csot A többi szokások ünnepekhez is vannak kötve. a hogy az ottani gyerekek tudják . ezt kiáltja kocsit. Akár kettt. czinegére Holnap délbe begyühecz. . egj'-két szónyi változtatással. húzó-vonó.. ha nem nevet. — — — — — — és ! — • • — — — — — — — — — — — Halason ilyen mondókákat tudnak a gyerekek. kéregetnek s mondókáért rétest vagy ki'ajczárt kapnak. megcsipkedik az ördögöket s elszaladnak. ess Az a lepedje. kocsit. Régebben a legények is koledáltak ígj'. Csiga csomó. A Csepel szigeten érdekes szokás a legények s a leányok együtt-mulatásánál a következ. Kilencz öles köles kazal. a mit angyal és ördög néven leányok szoktak játszani. nyáriak és téhek. Egy játékot. Aratási mulatságot régebben mindenütt tartottak. Hat-hét leány összefogózik és tizennyolcz. hogy a disznó mikor jön haza. Karácsonykor fleg a kathohkusok hordanak bethlehemet. s búzakoszorút is kötöttek ilyenkor. ki legyen elször a búvócskában Amoda van egy kis ház Szent György nap. felpántlikáz. cserépbü csinált csöngettjKí csöng a csatnai csikós csikaja nyakán. Szombaton este a legény megmondja a szeretjének. garast adok. így állanak. de másutt is ismerik ezeket Gyorsan kell mondani. angyalka. akkor ördög lesz. angyal. Pünkösd másodnapján kiment a nép a temetbe s ott a halmokra és gátakra fölállva. : — — : — — (Ez visszafelé is ugyanaz. Czérnára. bütyök gamó. ezt kiabálja . lakik egy barát Pirítja a szalomiát Még azt Pofon bizony az anyád. templom után egyszerbb ruhába öltözködik s elmegy a kocsma felé. isznak s nem egyszer „kis vasárnupot" is csinálnak. Némedi pap ide mén.iMit vaaarrsz? Mit varrrsz?"A másik !" kinek?" „Bíró lányányányának !" . ki jön s szinte ervel beviszi a kocsmába. A fonók ma már nem igen cüvatosak. elejtöttem. ! — : "Mokés^okf . A régi népszokások közül érdekes volt Kecskeméten a múlt század közepéig a bikahajsz. farkam alatt a garas !" A malacznak is van mon. Harmat (Ekkor mindnyájan lehajolnak Túrús tésztát Mit ötté ma? éri a szoknyámat. Májusfát néhanéha állítanak a legények egy-egy szép lány udvarán.szítenek a legtöbb vidéken. másféle szokások is divatosak. Erre a lány vasárnap délután. a mit a lány reggel ha meglát. A szüret nagy vígsággal. nyomó. a legények ott maradnak. hogy a gj^ermekek szerencsét kívánva járnak házrólházra. Ali Kis borocska. kendvéget tartva. toló. a hol valameljak szomszéd kapujában megáll a többi lányokkal. Szél fújja pántlikámat. Még ilyen kiolvasó versek mondja pofon vág De nincs leA mi kenderünkre Férjhez menne a mi lányunk Ess es. Halason azt mesélik a gyerekek. Most megforgatja kétszer-háromszor s ha nevet. 13 és számtalan más játék gyakorolja a gyermekek testi ügyességét.Farkam alatt a garas. a tánczszünetek alatt is. és akkor jóízen kaczagnak Csatnai csikós csikaja iszik a csatornán. vagyis hétfn is mulatnak. leírunk itt kecskeméti beszéd szerint. szellemi frisseségét. A legény.) Áporkán ilyen kiolvasó verssel sorsolják ki.Tahga is jól esik. mert a lánynak nem illik magától se bemenni. ákáczfákra felpaszkodva gyönyörködött a bika- — — - — — — — — — — — — — — — - — — : : . Hecz pecz kimehetcz. danivalója mikor a mezrl szalad." A halasi békák ezt Ha a kutyát oldalba vágják. Újévkor szokásos.. hogy vasárnap délután mulatm akar. úgy..Kocsit a kanásznak.: A a cziczázás v-ármegye népe. húsz lépésre mennek elre. se ott maradni a kocsmában. szorító. tavasziak. így kérezkedik be az ólba „Eressz be kanász. A „májfa'' egy lombos fiatal fa. tuskó Pap ül a padon. :) Ég.

s ezzel reggehg búcsúztatták a farsangot. Öcsán a múlt század végéig szokás volt. a hol legalább egy pár tojást ne adtak volna nekik s az ilyen adakozó háznál egy-két nótát elhúztak. foszlós kalácsot. a mikor jobbmódúaknái nem ritkán reggelig mulatnak cs tánczolnak zene mellett. le. mint a fiatalok. Ei're még jobban nekibszült s elkezdett nyargalászni a téren. az Emmaus. A torban nemcsak sertéshúst tálalnak föl. az asszonyt vagy a lányát megforgatták s tovább mentek.Hahó halió itt a bika !" megtoi'padt a bika. Általánosan megkülönböztetik a kétféle é-t. de a njnlt és közép é vagy í hangok használata változékony. júhczobákot. ly szótag és szó végén elvész. st betört a mázsaházba.ereszszctek rá a kutyákat !" Erre a mázsaház mögül elrt^hant Iiat izmos szelindek. a hajdani remetelak mezejére. hogy farsang utolsó vasárnapján a legénység a zenét. csaptak . Ez utóbbihoz számítják az egész fels pestmegyei nyelvet. Sátorokat rögtönöztek. kivált régebben. bor volt. . szarvait elre ordítozták mindenfele. kurjongatás hallatszott. Lóversenyét is tartottak s ez déltl alkonyatig mulattatta a több ezer népet. tánczolnak. úgy Czegléd tájáig a .. az egyik asszonjniak. sör.a diphtongusok teljesen hiányoznak. zöldleveles ágakkal befedve. Akárhányszor közé rohant a népnek is. fmn men . Régi kecskeméti húsvét. már a földet. Részletesebben Vácz . Szabadszállás vidékéig a . véres nyelve kilógott a szájából. hogy még a korosabb komámasszonynak is félrebillen a kontyuk s vígan dalolnak. a szlkön kívül fekv Talfája nevú szép tölgj'es erdben is. elre feszítette két els lábát. nevezték a húsvét másodnapi evangchomban foglalt szent történet helynevérl. Ez a nyelv már vesztett eredeti sajátosságaiból s egy-két vonása az érintkez dunántúh nyelvjárásból került ide.. Ezt a mulatságot Emmaus-nak. ettl lefelé. midn a Megváltó megjelent az Emmausba két tanítványának. a mely mulatóhetye volt. s ott zene mellett mulattak. Megesik ilyenkor. csupán Vácz tartozik teljesen. Czeglédtl délre.vyeivjáríUn). büszkén körülnézett s haragosan elbdült A temet-árok mögül elordították . a vármegye határáig. s az m. A bika körülfordult. Már jól megizzadtak a napon.. « helyén az ó. majd a . túrós csuszát. nagyobb mértékben. nagy daczezal. Magán a nagyobb alföldi síkságon.-. hanem mindenféle sültet. Az ifjúság czikázott s mindenféle játékot rögtönzött. Ráczkevétl. a mit farsang alatt használt. roppant mennyiségben. kora reggel felállítja az eltt a ház eltt. mire ideért. a gyepet túrta a szarvával. A pusztáról lovasok tereltek ide egy bikát. az a nj^akába ugrott s körülhordoztatta magát a bikával a téren.az ipolyvidéki nyelvjárást" beszéU. mint másutt. Aztán egymásután hánx'ta levegbe a bsz kutyákat s a melyik orrába. a mely a palóczos beszédmódnak egyik vidéke. Igj^ nagj'on nehéz volna ennek a változatos nyelvnek teljes leírását adni. Tetejébe jóféle borocskát öntögetnek. Régi jó szokás az egész vármegyében a disznótor. Püiikösd másodnapján éppen ilyen népmulatságot tartottak a város éjszaknyugati részén. fülébe kapaszkodott.. Húsvét másodnapján a kecskeméti lakosság minden osztályának legnagyobb része összegylt a Mária-kápolnához. pestmegyeit". Általánosabban az alföldi nyelvjárásterülethez tartozik. n-ikor messzirl bikabömbölés. omlós pogácsát. Az ipolyvidéki nyelvjárásJioz. a másik férfinak ezeket a többiek körülvették s úgy zeneszóval mentek a leányos házakhoz. Az a hangot a köznyelvtl eltéren nyílt. azt legázolta. tarhonyás-rétest. hog}. s kocsmárosok telepedtek ki ellátni e napon a tömérdek népet. A zsivajra heg^•ezve jött. Ritka hely volt. nem olyan gyakori s nem is olyan általános. Farsangi szokás is divatozott. s csak fbb jellemvonásait mutatjuk itt be. kiskunságit". Ezt a nyelvjárást a következ. míg végre késével leszúrta. hangtanilag tisztán leírt beszéddel illusztráljuk. A mit gyjtöttek. fels pestmegyeit" ettl délre Kecskemét. hajszban. a férfi pedig innivalót kért. két nyelvjárást ismernek.. pörkölt húst. a hol az úri nép helyezkedett volt el. megrázta kormos fejét s még míg odaértek vón a kutyák. : . Jellemz. az ó-t pechg ugyancsak a köznj-elvvel ellentétben zárt hangon ejtik ki az í. hol az asszonjTiak öltözött legény ennivalót. vármegj'e hatalmas területén több nyelvjárás osztozik. . abból nagy lakomát ! ! — . de hét-nyolcz községe a duna tiszai s kett-három az éjszaknj^ugati nyelvjárásterülethez.1 4 A \ánu('gye nópe. A legények közül kett maskarának öltözött. Ha akadt egy vakmer mészároslegény. tarhót és több más ízletes magj^ar ételt. A — : .. a mely már szinte végkimerülésig volt. megállt.

hogy az ösziknek többet. Az ly-t mindig ^-nek ejtik s ezt is mondják gyió. rúzsa. Örkény. Az eredeti közép é legnagyobbrészt í-re változott. a legí' peszszémérmetessígbü a kx'umpht erötette magába mer az gondóta. hogy éppár darapka sunka vót fötálalva jó sok krumplyikarikába szihdítte mánn éfelejtettem. típ. Palóczosan ejtik az a. A hoz-t így házho. így Félegyháza. No de megérdemejjük sok ember van csak egy faluba is. lakossága jász telepítés. Az ly-et hozzak neki a lagzira 50 — . A hajdam telepedési viszonyok okozták ezt. No akkó egye még a fene a ké nyévit. 15 az kis Szerencsétlen az — Kinek csizmagjnja. — — . Dorozsma. Czegléd vonalától éjszakra.Naddologvót a. hogy alig mertem beliüe vennjn. meg oszt olyan kínyesek. harmagyik. Valamint is az i helyett mindig M-t mondanak füzet. el is mentem náÜyok." A pestmegyei nyelvjáráshoz tartozik a vármegye kathohkussága Örkény s Czeglédtl (léke. A val. kik.. jurát." Boris néne megkéi-t. az tavaszi vetések se mennek semmire az ijjen száraz hideg idbe.Hát bizony nász uram keserves idt élüi\k. oszt ojjan drága vót. — rósz ! — . — : . a min még nincs a faluba senkinek se majd iriUyik a többi lyányok tüle. bor termésre se lehet nagyon számítanyi. mórt két külön nyelvjárásba tartoznak a katholikusok és a reformátusok. a búzák aEg kétek ki.Nyóczvan krajczáré rfjit éde. A hosszú magánliangzókat igenkedvehk. A kétféle é-t nem tudják következetesen megkülönböztetm. a hol már nagyon megszokták s eltanulták az ö-z beszédüektl. Beszédjük ilyenformán hangzik . melly órába.. ojjan kevés vót a piaczon. kézhe. vei-ben a v mindig megmarad. No de hajjá kee. de ojjan betegen tanátam. hát még az egész világon? A mostanjd fiatalság nem tud mást. Máskó ijjenkó a luterúgy. ver bennünket az jó Isten. No de olezáncz." . víz. é-t megkülönböztetik." Gazsi Pálya hit tennap szína-fuharba Pestre. hogy apja majcsak hanneki is a sunkábú. ügyekszik. ösmcred-é pajtás a Péskó Jakld rám verette jattizenhármat? — Tizenhármat váktak gyenge faromra. az Istent mivelnyi. : . tehén. levél) de a közép é helyett i-t fehír." (Fischernél) ojjan szép pont lyikát. A magánhangzók közül az ó. — Jazt se tuggya. Az ember a sunkáhol látott. ! — : A felsöpestmegyei nyelvjárásterülethez tartozik a vármegye minden községe. b-nek mondják. Az l már itt nem esik ki annyiszor.. fleg a magánhangzók ejtésére nézve. Megy ahhajó — Sír a jány bújába. a féreg kiette szántanyi. mind a nímet tánez. á-t is. fizetyik.A vármegye népe. hogy az öregeknek a kalapjukat se emelyik meg.. — Fú be — Törög grányicza tálba. tüzhö. liini. hogy apja a krumpUt csak uppiszkágattya és mán az utósó sunkadarapkát is észegyi elüle.. piz. A kétféle e. lejá'. : : k . mondok ..Oszt hogy vetted Özsénlí az a póntlyikát?" . bl-t bú. kii. mxilatnyi. clíg apátoknak ruhára meg czifraságra keresnjT. Nem tom. Ez a terület a déh palóczos nyelvjárásnak egyik frésze. vaty pety. jacs- csirizes lefelé.Jaj éde (nagyanya) vettem Julisnak a Ficserné még a Boris néne ki ver vele. Halas kath. A közép é helyett gyakran e-t mondanak (szekér. mint káromkonynyi. felet az apja. hogy mert a . Örrhangzókat Czegléden ejtenek Ifgí'." . mint felit ki nák má szépen zdeltek. hokkrumptyisalátát ettek pandzurka (piczike) sunkadarabkákvan keverrel.Keserves esztendnk lesz nász uram. Laczháza. még ugyanazokban a nagyobb városokban is. — Jött az hajó farába. Halason. népadoma : . : : . legíny. -vé változik fúrú. hogy reggelre beíi'gyüiilí az piaczra. . Majsa. és a legí'fia együtt falatosztak. A hói. Az e hangot használja és e hel^'ctt d-t csak ott mondanak. haszé mind éfaatta elülem a sunkát. mán tovább nem áhatta és íszszó apjáhó Apám mi az a verés a ké szájába? Hát a nyévem. A terület népéiiek nyelvében a hangzórendszer csak kevéssé tér el a köznyelvétl. Érdekes adalék szintén a váczi emberre ez a ! . A hova kérdésre használják a-nálragot: Kovácsoknál megyek. süket. legalább fölszántom máma a kertekajját. k szl szeme majdnem mind megvakút. hogy majd déltájban megraktyuk az kocsikat és estefelé elindulunk. így pl. De mikó látta. kíulús. : A váczi Idejtés szerint van leírva ez a fija három nóta anya. ü rendsz(>rint ú...Hát valamikó ennyi pízt nem attuiik ijen húmmijé. lírajczáré almot a piaczrú." . kiivet. felé. így nem mentünk sehova. üd. hogy mozdúnjd se tudott. most meg a fdbü is alig látnyi ki. eUensig. Elég ahhozzá épparaszt ember. Ott állott az babikám gyászba borulva. étom-é még mondanyi. Hugy is vót no? Ugy-e. fehír. Ez is megrzött még egyet-mást a palóczos sajátságok közül. Egyáltalán gyalvi'an ejtenek í-t. Méttróbálom. s máig megrizte palóczos nyelvét." .

a legémiek úgy adik.. de mög a bagnétra is. Kecskeméten. különösen Dömsödön El ló nacs csuda. Aszonya rá Né léfettyöjj.Ergye rózsám. hát üsse mög gúnyára. mer a falhó váglak bérös legén szerettye. . mer beléd sutyántom ezt a darab vasat. Girizdes alma. Rámás csizsma. Mög osztán mögin csak kaj abál. mer a\Tá mög szurkát felém Ha má mög az istennj-ila Rám vöszöm no a másik mög nevetött." . Az érintkez mássalhangzók gyakran illeszkednek. Ekkó aszongya.Bérös asszon az ablakon nevettye.. Si'lntn párját nem lelöm. veti ám oda neköm Vödd rád Én mög csak vakarózzok. csak a szó belsejében. — . de szép szóvá mögfázok én ugy katona lU'am. de mérgessen ám. tönnap. Nagykrös és Dömsöd népe orrhangzót is ejt va'.! 16 A vármegye népe. körösztü lüllek. nasszmü. A mássalliangzókat is úgy használják. A kétféle é megkülönböztetése nem következetes. ólba. (Iszok. Kiskunlialasi ember mesélte 1879-ben ezt az érdekes esetet: Kagj. Mássalliangzók egymás helyett Valahun Szépsig. de az egjik maj mögszúr ám. Kiinszentmiklós. A másik mög ú nem szót é szóccse.Keszkenbe takarik. Dömsödön í-t az egyik é helyett {fin. : A k ! ! — — — : . tip). szélnek. Letagadok száz fiskárist az égrü. -h. oszt szöggj'e ám magára : Üm." . szök. Erizd é. hajjá kend? bemmarad. néhol esak é-t mondanak. végj^ fekete pántUkát. Hanghasonulás palló.. No ón écczöribe nem tudom mire vílni a szándékát . kik. . Bukrétás kalapom. mög a gatyámat is.a \-ilagra gjnittem. bárá'ka. úgy Örzséliöt tájon vót az id.) A magánhangzók váltakozására példák Nem gyüttem vóna én ide. Nagykrösön. . Csikós bujtár vótam az isztronga-lik-lábu Éccz. oszt íg^. hát ott áll ám két dézentor . vín embör. én járok. a rag : : . Osztán két kézre kapi ám a puskáját . mög a kölökcsizsmát. A hosszú és ketts mássalhangzók nem gyakoriak. mint ez a könyér hogy nem szól. gellicze. ödd mög Osztón káromkodik ám. Az l elmarad s pótló nyújtást okoz. de magánliangzó eltt m(>gmarad az ?^. aszongj'a. mint a szájjaógött. ú. Az ikes igék külön ragozását nem ismerik.. kúcs. mög káromkodik. ennek má fele se tréfa. . csak úgy magamba ! : e fura dolog mint lehánta magárú a föcskefarkos angyalbrt. de az ényimet. még pedig Nagykrös. mer bele tanálod ütni a tudomán tkédet a puííkám agyába. Möktróhálom.. gombos úgj- No erre látom. Kecskemét. Vöfény. A név. mikor is helyette a magánliangzó megnyúlik nyi've. Magam is möghökkentem. ?ííz. ravassdg. Aszondom neki böcsületté Ne izójjön katona uram ! Aggj'on isten jó rögget Ászt veti rá Ha jó. Né nagj'on verögesd össze a papuládat. Iszó. Igj' osztán föbuzakottam. éhaniiád. hogy ez esött. : : ! : ! : .nem is nyekkensz Én oRztán nisztem is. mer tarti ám a bagnétot igyenösen a hátamnak. fleg a tszóban. még hajdinába. talló. Ezt a nyelvjárást beszélik Pestmegye középs részének református lakosai. ! . községei s a Csepel-sziget magyar lakossága.és igeragozás" alakjai esak kevéssé térnek el a köznyeh-tl a -hoz ragot így használják: -hó. ú röggelösbe Balotán a Sasliever kör. Etószöm flstökre. mint a köznyelvben és az l sem marad el gyakran. A nyelvjárás hangzórendszere csak az ö-ben különbözik lényegesen a köznyelvitl. ódáiba lüklek. még csak láccz mer ha másuvá niz. Izsák és a Duna balpait jáu Laczházától Dunapatajig terjed vidék ref. Igenyös. czifrán. mikó a Bonaparte hadakozott. Mit vót nait tönni. fd.-nek ejtik. itt hallak. hog\' a szömöm zd karikát hánt a nagy nízísbe. Gyöplii. sz. Mer biz akkó má nem igen danót a szúnyog . Az alaktanban sincs semmi feltn eltérés. a niénöst é szijjhátu fakó kancza vót a harangos. nízök arra a mögveszött lönni. Szépen mög\-ótak terüve a lovak. mer oda ütök. A hosszú magánliangzók gyakoriak. : eltt délbe. marattam. mögszólít ám valaki a hátam mögü. Nyjek mög csak. Búsan danol. hogj. A kiskunsági 7iyelv}drásl€rükt)icJc a Kiskun. nasszrü. de csak aszondom. hogy a lányát Égy. : fejbe kommint vele. Iszik. mög a nadrágot.ság a föfészke. az í. Hát : : : — : : ! — : - ! — ! én akkó a tejesuram boldogút édös apjáná szógátam. Hát a mint ott ókumlálok. . Fülöpszállás. hátha arrább nem lépk. de még az ingom is. magam mög botra támaszkodva ácsorogtam. az egyik dézentor hányi ám le magárú a maga gúnyáját.aggyá föl a szót Ilit bámúsz az apád istenit? A mint erre mögfordulok.ideje mán annak.. mondok. -^-nek mondják. ü. leütem a fdre. Keeskemét. MkUinája. dma. ehattam. Az hj-et a'gA'al." Nyilván kikapta Nyilván es lösz. mint afféle suttyó bujtárka szokott. a him a sörku szaporodik hanem nízd azt a cserént de mögnizd ám addig nizd. szik. hogy vetkzzek le. osztán átmutatott eresztnek Látod-é amoda azt a cserént í Látom a barom cserénye. levetöttem az ujjatlan mer kis mándlit. . rendesen hosszú. ví' itt is mindig ^'-nek ejtik. a hogj. Savanyún jó az uborka-sa/áto. csak nyibelözök. A mint ígj' kuczorogva röstéködök. Igeragozás Ögyé kicsikém biztatja az asszony a gyerekét s mikor türelmét veszti rákiált : . de csúnyán. de sokszor meg is marad. De szégytem magam nagj'on . legétott«m Csülkös Váczi Matyi vót a számadóm. még nagy káromkodva aszongya Vetkzz le. Szabadszállás. A-/io2-t itt is-^ó. vögy.

hogy babona mind ki van szórva zsákbú. mer a Gozonyéknak é lövik közé keverdzött. sóváriáma. ! ! . ótottmöggy. vörösszíva. buszma: szótlan. Gyerünk át itt a juszélen. véráma. bajor. . elindulok szól ellen. Kigj-ün a ná zsinatra a számadó. a hol olyan híres és nagyszabású gyümölcstermelés foljnk. mer a jószág ára szokott legéni mgis talátam kot a vögj-be. a lii mindenkinek csak nem jót akarja. pongorádi. hanem megyek fészolgabiróhó Gedellére. Pálmája: jegenyefa. . se hamva még ón nísztem a cserónt.." egyenes. aprómöggy. völgyszerü szakadékban fekszik. szercsikaáma. csörgáma. serevényés helyet. Gölödinszömü. Pellöget: lassan. jalováma. Úgy möntünk osztán a ménösér a szögedi fdön találtuk mög de é hia se vöt . szépasszonykörte.. A nép humorára. nyári. doktorszíva." Gólya: kabola.. pirosáma. . püspökáma. mög is 17 kék niá fordúni. Egymással vetélked két falu Pestmegyében Veresegyháza és Szada. egrösszl roposárgabaraczk. hanem körü-körükabdostak. ." Boszmók. még a pányvás is.. furkólószömü szíva.m körte. erre vesd é magad mind. m. másként kopolya. Kálmán-körte. hogy a számadónak a gatyamadzagja is északadt. — • — . gülilszömü: nagyszemü. Czékláz: lebzsel. — — . hogy Kecskeméten. j\Ieglelietös sok a tájszó. : : — — — . körösi cserösznye. csak úgy fóré bancsalítottam. addig émöntek. kökényszíva. ezök után nem mék. potyókaszíva. mit neveznek itt 5wg'e/-nek? Bonta . Czurholni: törni.Ni csak az a pötyke menyöcske hogy hedergeti magát. meg csak a szavamrú rám nem ösmert de bíz azok má akkorra az angj-alliört kiszapták rajtam. Elsz Eoczö. kis gyereket fáradásig denczölni. . fontosáma.Elbámolja a kacsa a vizet" bénga ördög. Ennek a kecskének ojan bonta sikari szre van. Veresegyháza lapályon. Noliát fogom magamat. Csempe: csorba.u ror. pampergeráma. vaj ama. mézesfejérszl. orozvatermkörte lugas. masánkeráma. Giilü: diónagj^ságú k. a mint belépek. mer ezúta a lovíik isten tiiggya mére lttek. . — — ^ : iiópi.. czitrc. miféle gyümölcsöket ismer a nép Van nagymöggy. vörösmöggy.. mintha ón lttem vóna a porezellánképü zsidó. az eke része. parachcsomáma. lopja a napot. . Siligó: sovány. zúzni. de mint a magyar nyelv rósz használatát és egész községeknek új és rósz magyar nyelvét. . . Berczelés: bozótos. szi aszalószíva. Idegen nemzetiségek gyorsan tanulják a magyar nyelvet s maguk között is azt használják és e miatt beletanulnak valami rósz beszédmódba. pipacsmöggy. császárkörte. küszögön. felgöngyölget. „Benne van a bénga a kutya. mikor mén. Ilyen beszédtöredék Nagji:arcsa magyarosodó tót népének ajkáról a következ gós uomii. A gyerekek gülüznek." Kurczina: tepert. . nagyot fúj. borizáma. Hederög. nyári kormosáma. . nyakgatni. búzával ér körte. hát nom noszelök semmit mögfordulok. Nekem vót má dóga ügyvéggel.í^énkit. téli pogácsaáma. hogy ezök móg ijjpn maskara mondért sósé láttak. Tehát már a fekvésében is van gáncsolni való. csongorádi cserösznye. avvá mögzördül a nyakán a kolomp. látok. Örjeg: a Duna-kiöntés maradványa. borsoskörte. Csétrés: mosatlan cserépedény. nyakas körte. kutya.vármeg ye népe. . hederget: himbál. zenyim szomszéd ojan ember. Nem fogok perényi azzal zi mbeiTel. öregmöggy. ojan egyenes a szre. — . csöndes. — — — Zatyatol: zöcsköl. ekeló.int a temet is. mondok. a dézentoroknak se híre." Tábérnyás: szanaszét áUó. Szent Anna-asszonymadlén. fökapja ám a fajit.Hát az olyan berczelés. Súdúl: magasra feljön. fehérszíva. körte. bozontos. sima szr.Kótyára vágja a fát. brkörte. a mijét most én viselk No mondok. a mely beszéd közben csakúgy szikrázik. hát nem látok . tüköráma. ilyenek Halason a következk elháinol ellep. Fagy: göngyölít. Idtün m^gfigyelés az Agai Adolf következ följegyzése... Dutyi: tömzsi. rozmaringáma. mintha bamba volna. s különösen baraczk-kereskedelme európai hhü. kajszibaraczk. nyári. fövágja a farkát. Bénga van benne. Molopólyi: élhetetlen. kecskecsöcsü. feketemöggy ama. hajagszentiványí möggy. noki a kühatárnak XJcczú a ki terömti. bonabéiü szíva körte. mákfejü körte. gyöngéden ráz. mint a sikár. Mútkor kírem bemegyek komrába. de émöntek ám a lovak is." Kajkó. Érdekes összeíi'ás. Sándor bácsi.tt "ia?yar nyciv : Kérem. azér ijjen hunczut" csalással. szrösbaraczk. hát a még akkó verto le rúlam ükét huszitt\ a ükét. Makutyi: Kótya: apró. olasz. — : : — : — : — — • — — — — — — — — — — — — — — — — — • Vígályos: ritka. mög boszorkánszúrást kapott a horpaszába." Jvszél: félre es hely. No ltt osztán ón rajtam óan neveccsóg. savanyóköite. . még szaporodott. Böge: tóállás. árpával ér. nem mint nyelvjárást ugyan. valami rósz. akkó jut eszömbe. . gyámoltalan. tökszl. muskolatkörte. kajneszes: esztelen. lánycsöcsáma. bivalyszemü. zdszíva. Hanem a mint a harangos kancza engöm észro vösz.Fsúdúlt mán a nap. Szada mély. hanem be a tanyába. Ezeken kívül meg lehet említenünk. - . „A korsó köteht a kezeszárára fölfággya. Hajabéz: keringél. cserösznye. Izabella. franczia baraczk : . An-a a kérdésre. hazugsággal van tele. ringlótszíva. hogy hány éves a gyereke így felel: kilencz éves van neki. De ott mög a kutyák nem vöttek be.

Sánta Pista. mög a rósz étel disznótú. Kuczkó bácsi. hány óra. Tele bélü. Pipás Mari.) hall. de a mutató. Rissz.mint kelrastek. Garikása ha beszeszelt. ezt az órát is úgy húzzák. hát liogy a más világon tudjanak. hogy virganczevö.'\ liii/. Bezzeg ott nincs egyenes út. ess lösz. Nagyot gondja az rlés.úri szavamra !") Vak Pista. hogy be ne sározzAk (Csakugyan riivid szoknyát visuhiek. hogy izé. Liba Pálya. — — — — • — — — — — A ! : . Fejibe áll a bor. (A békességes házasSok tarka macskája van. arról nevezték el. óralapot is szegeztek rá nagy fittyre. hogy barkácsol (szaladgál) ez a Ids macska Kecskeméten hallani ilyen szólásokat Hát csak darvadozunk A hogy esik. Római köcsög. így a dusnokiakat hazugérócsi/A-érd-nak csúfolják a szeremleit Jai. tötött menyecske.).) (Az itteni uradalomból vittek vásárokra svájczi fajta borjúkat elször. . puffan a hogy lesz.iui uImik nu'sszi van a . Vödröt húzott a nap. mint a harangot. . hogy Édes apám. minek állok s/.iai ember besziMgetós közben a voroaAzért is ojan kurta a jauyok m. (mert ha tz van. de ón vag. Vigyorog a nap. Tagyéla Julcsa. nem tud keresztül sütm afölyhökön. Csont Jakab.. azután temetik el. hogy ha egyet megöl. nád Éva. Agyalá hogy a kocsmai veszekedés. ha rossz vagy. Süket zsidó. tenselyon ! — egj-liiizinak. galibát csinált. — — — : : — : : — — — — : — : - — — — ! — ! srn — : • : — — : — — : : : : : — — : — — : — — — — — • — — . Kecskeméten meg azt mondják Meg se látja. a raAy világgá szálait a sükösdiek neve muszka. Abonyban csinálják a tarka borjút. Hosszú Laczi. Az Isten rátekintött meghalt.. még se tud esni. egyenes úton. Krumpli nagyon szerette a krumplit. 5Ii? Hát az árát hová tették? megették? magitták? lám ki is hullott a foguk tle (Vasas \"iz van a faluban. Süket Jancsi. 1889-ben egyik községben a következ gúnynevek voltak Bíbrikó Jancsi.) Üri szava (mindig azt mondta .épült hejben !" . hogy . az máig is hibádzik. Abonyban a következ gúnynevek vannak. egy tálba egy kalán. minek van Szadán Hát s temet mellett a kovácsmhely? Hm? No megmondom én. a bogyiszlóiaké vastagnyakú. Mézes Pista. száz gyün a temetésire. (Mert itt^az elbocsájtott cselédet is felfogadják. Ne m?rj Soha se bántottuk az életben még egy kereszt szalmaszáUá se. Szélai^yja mert sebesen járt.a6Mafc. mint az alpári (Hazug.) No mán azér nem kérdezzük meg kegyelmedtl. néz. liogy ha esik. ha szél fú. — nép humora megnyilvánul a gúnynevekben s közmondásokban. vagy ijedtében szólani se tud. a kinek a templomába fel van írva. Mer egész életükben sose jártak a'. Púpos Misa (az apja volt púpos). Lettvót mindenbe belefogott.\. Mónár Kis úr kis harag. (Szke. Hát nem a maga jánya kiáltotta el magát az szi vásáron a gödölli órástorony alatt. Br Terka. akár egy ttött galamb.) Sajtalan az a harag. tornya is \an. vágott vissza a veresegyházi. Abonyban mondják Ha tz üt ki Abonyban. mint Szadán. részögös takácstú. legalább m-^gépítettiik. a mi rontja a fogakat. Búsmiska mert lehorgasztott fvel járt. Pipi Jóska. Iszon Vercso).. nem úgy. .yok a hibás. .) Elég egy kútba egy ustorfa. Na de isten álgya. . nem Úí.. de legaUibb egyenesen van. mint szszel a mónár.ólia ojan emberrl. AbAnnyi a bóhája. Halasi szólások Az isten ménese meg az embört kmívest. Rendesen megmosta az anyja a fejit.•Vz ott van. Harsli (igazi neve Hirsch). elébb megpatkolják a hóttat. Tóba-bicska.IS A vármegye nópe. csak vagy lovon Icliot iltraenni. de mondja csak azt legalább. s a szentisváui emb?ré.) H)U ha sár van.) Nem adok én. úgy sötétben beszélgetnek. ha szentül kukorékul is.íö-utfzi'm" a kót lulzsor. rossz reszel mert reszeln veszett össze szomszédjával. Papaié. Készen a templom. Bózsó. mint a ki béngezni járt.<g az asszonyok szoknyája. Rezg biczczentve járt. rincsot ütni a kantára vizet hozni bele. az is eláU. ^laguk a községek sem kerülik el a gúnynevet. Sürrnek-forrnak ezek a fölyhk. Ni neköm péntyögetni (visszafeleselni).) Csúnyán Félegj-házán ilyeneket mondanak Angyal szólt ki belüled. Szomszéd mán fenn kezdi. ni. Simigagi mert kacska lábú volt. Sorjába mén. ácstú.' a mit mi épitettünk. Nagy hallát csiná nagy zajt csap. Tarka Pista (volt egy tarka tehene. Ritka az igazi páros két ökör. úgy lesz.) Abonyba mégy. Süket Pista. Nagy sora van rósz a sorsa. mondta a sza. a kitül senki se fél. az ágj^ alá bújt. Ki lánya vót apád? (így kiáltanak az elbámészkodó gyerekekre. a miskeieknek szemükre hányják a miskei maJaczot. egy háznál több le nem ég. mint a katona a subadarabot. Bakra Pista. Ejnye be nyagda viUa (rósz viUa). Sietek. nem tagadom. — : : Zd : : : — : — — : — : - kor a legények meg ne verjék. . a Csanádit kákabél nek. van. azér lépegetnek olyan „tapogatózva" a szadaiak a lapályon. egész családját Dramnak hívták. Ez aztán rendesen megmondja a nagyapja nevét. ólommá esnék msgijednék. Barna Pálya. élat. D. Drumné (egy öreg asszony. oszt mit se talált.

-^j Versegvidt'ki ni'pviselet. .19 .

'I'iiriivirli'ki n<'|ivi>«'l«l .

még csak meg se nyikkant a hegedbe. összeütötte a bokáját. . Vót azok közt ojjan lo\-as. ! JlngvarorMütR Virmeg^él H 2 Virosai: rost-Pilis-Soll-KiíkuD virmcgyc. akkor is aszouta a dikritus esküttjinek . [vdig a javát ám. Fókapom a kótyamunyát (kanalat) úgy mögütöm vele. a meh-ik magától is hullajt.) összecsdül.\kkor termett az igazi pásztornak való.) az örökhagN'ó halálát . Akkor még nem ntt fel az a sok kapczabetyár. mint hajdan.sztori régvUát : rendesen.. wisd el magad. Mikor a Csehó Pistii Félegyházán kikapta a íertájesztendei áagáriáját (ötven botot). Ilyenek Van-e hazugság nék? (így kérdik a gyereket. gazdag. A pompás közmondás is szaporán hallatszik. Beszéd közben sokszor tréfálnak találós kérdésekkel. Mind mögette — Xem — A '.termett az embür. akár a vakart ponty. I ! I — — — is ahg versenyezhetnek vele. bet szöm a füstöskébe (fazékba) oda gAÜn a szrös döme brunducz kdráj (macska).Régente nem iigj. kemény színét.) nép humorát jellemzi a következ párbeszéd Szervusz pajtás szervusz biz a pajtás Mé pajtás? Mer megházasottam pajtás A jó pajtás Mé pajtás? Mer vén dögöt vettem jó biz a pajtás Az baj pajtás el pajtás baj biz a pajtás Mé pajtás? Mer Az jó pajtás háza van pajtás Mé pajtás? Mer jó bíz a pajtás leégett a háza pajtás Az baj pajtás Xem baj biz a pajtás Mé pajtás? Mer a vén dög is beleégett pajtás Az mán jó pajtás. urak eltt kedves vagj-ok. (Harang. kis télbe (májusba). ^Kimúlt a becsülete. de még a jó^ág se. (Kitanult ember. vöszök rajta vöröskét (húst). Amék Jobb száz irigy. kétfelül két liajdu úgy vágt-a. Kinek haja nincs. a mit el nem lehet érni. Paska a sajtot. 11. meg kurta ménese minden úmi'k vót. A Cs. De azért a mint föleresztötték a deresriil.) Fnyótt a fa ága nélkül. Nem ez a \-ilág vöt akkor. még most is daloUk. mire föleresztötték a deresrül. hogy a mog>-orófapálcza leve pirosan facsarodott át. (Kulacs.) Bika bdül. (Gyertya.pusztát is. kezes ménes. hányat hanná mög bellük kannak? (Mind I) Him kó a disznót hajtani? (A hátuljánál.. Csak a jócselekedetet visszük gazdádat el ne hagyd. Ha hat kocza disznód van. mint most.A vármegyo népe. szabadkai.) Ember Az van messzi. Volt az már egv* pénzzel a Kivitte a kutya a kanalát. hogy mingyár a pitymangba esik. hogy szinte tökéletesen bemutatja a régi pásztoréletet s mint leírás. Ojnn emberek vótak azok.^kkor vót a jó \-ilág. mellé lopakodott. Vót pedig akkor a határba sok liir»-s pásztor. a ki késbb a zsa ndár\ilágba szóbelivé tette a jóra\-alóbbját is. lanba). Mikor átesett a furbiczon. (Lúdtoll. a ki mikor a ménes közt aludt az erdéji monyas. de ü minden tizedik ütésnél hun az egj-ik. mg a fejs tehéncsorda csak a város körül. — — — szája nélkül. vásárba. mint egy kutyának veszett hírit kótik. Edzi. Zsinán vót a csikóménes a rugottúl a negjedfüig. hiba nélkül. Ez az emlékezés oly pompás. Minden ember magából indul ki. Hi\-atalosak vótak a szegedi. szánó. mint a dereje evisnek. mint a ZsadánW lovai. Milyen volt a régi pusztai élet? Xem is tudja azt ma már senki. De ük meg is tartották ám a pá. Mikor még négj.Vöszök a kezembe fényöskét (pénzt). zamatos. Ilyeneket irtak fel Kecskemé- — — — Télen kenyered. nem fél a kopaszságtól.) És most a régi pusztai élet jellemzését mutatjuk be egy öreg kiskunhalasi pásztornak az elbeszélésében. de nem birta ám levetni. . tátva a szája. Vót is bcsületük a gazdák eltt. el kó amiak veszni. mérgesi. . a kikbül mikor kigjütt a rögtön-trvény. négj-et akasztott-ak föl . hogy a legkül. Haza gyüvök." Bion pedig megrakták ám két ódalrul úg>-. ha füllent s ez rendesen így felel rá :)Xinosen. legíejjebb a Fejetékig csatangolt kurta gulyája. KiskuniélegA'házaiak Ha nem tudsz spóróni. neki a \-ilágmik összenyaigelt négj. A pusztai élet is sok modern szokást vett be s elveszítette si. hogy ojanok most nem tercnmek. de még át is szörezögött a gatyaüllepen. (Tápíószele. XégA' a lába. (^lagáról ítél. Akkor higgv" az asszomiak. (a katHúsból nttem. a mint az isten tudniok adta. egész világ hús nem vagA'ok. .) Tejnek is a föle jó. a hátára ugrott. oly színes. ha mán nem bírja átlípiii a kerékvágást. úgy köszönte mög a szivességöt módossan.hrul azután még nótát is kezdtek. De hogj* egj-ik szót a másikba ne óccsem. mettanúsz kúdúni. öttömösi |>ásztorok is mind meg a mi határunkból a jóravaló czimlwrák. Szeretik egA-mást. (Az örökös nehezen várja el a fejünk alatt. t Ixirom. ecczer csikómnrás vót fühegj-en..) Kecskeméti öregasszonyok ilyen mesét mondanak a kis unokáiknak . meg eg>' krcsorda járt a halasi határb^t. Ojan vót a jószág a kezük alatt. Kihaltak az öreg pásztorok. hun a másik vármegj-ekatona esizmáját köpte le. . az újak meg már újságot olvasnak s nincs olyan nagy föladat a kezükre bízva. vált bellük betyár is ojjan. Kimék a piaczra. 21 Megvan mindennek a sorja. üres a sipkája. mint bíróság.Ki\-an é szálig tekintetös uram '. — mesélte az ör*g pásztor. Rászállt madár szárnya nél: — — — — — — — — — — — — : — — — : — — : . ! — — Xem — — — ! 1 1 — ! I — Xem — Xem — — ! I I — — : — ! — — — . hogjszáz \-allatonak oda se nézett.szilaj ménes. pont az ötvenedik csapásnál szól«lt meg elször. nyáron ten Xe rázd azt a fát. Él fának nehéz dóltét várni. fa csomó nélkül nincsen. Ha kellett. mikor még azok a hírs pásztor-embörök éllek. . Pap is az oltárral él. hanem úgy kifogj-ott a szuílája.) Állott tóban lakik a béka. kitnbb kink — -A.

Hanem az evésnek is tempója van. mirt akár a lebber cs. osztán úgy hámozzák le. hogy megnézhette akárki. a melyiket meg akarta fogni. Tudják i. még . Pedig akkor ha elrúgta az anyja. Hanem ha húst kellett kacsmarri. Mikor e megvan. hogj' egj. akkor mán kivetette a drágát a puczorbul. In lehetett dombon. meg a borotvatok. ! . hogy nem hasítják fel a hasán. meg a szalma. Némejik borotvatok ojan fortéjosan csukódott. . s a paprikás kenj'erbéllel ttött hurka. káporka. czókmókja külön-külön rakásba. akkor má az ajja megftt ekkor meg kell fordítani.ha beléjük sütött a nap. de úgy ám. De nem is vót ám A mint a számadó kinézte a cserény liejét. a jobbik kézibe vette a hurkot. a mejik a Csehót egy tapottat húzta vóna is. mint a szürújját szokták. hogy a hurka essen alul. mi a pásztortempó T Vetett ágyon beim hálnak a tanyába mondhatni fekve ugatnak. Ojan fényesek vótak a bogszekrény. arra akasztották a bogtelietett pipára rácsot füünél fogva. hog>. a kin csak kifoghatott. hogy egy darab se essen . úgy oda kormányozta a cseróuy elibe. a fábul csinált csíptet mellette. a lenyírt szrt meg takarosan csimbókokbi kötöttük. az els meg a hátulsó lábára subát vetettünk. az ojan nádkó? (gyenge. szívét. mint nkár a patyolat. csak úgy futtába lehajolt a lórul. dakuködmörnek való is maradt Hogy mi vót a szárazhüs elég. Hanem a húsforditásnak -s fogása van. arra a Dá\'id nagj'or kantáros (ügyes) vót. osztán a nyakát a bogrács oldalához. A cserénykorczba vót tzve a czifra fzökalány. mit mind m«guk fiirugtak bicsakkal még pedig úgy ki vótak azok mindenféle fiiragással hányva. meg hátas ló. isten tudja meddig. hogy tizeröt esztendeig se lehetett elsznkgatni. hogy a mint a bográcsot fühnól fogva megrázjntja az ember. mint ojik buti ember hiszi. Latették a bográcsot a földre az alávaló kutyagerinczre (így hívják az apró fadarabokból ügyesen összerótt koszorút. . mint a vén kutya Még cserént se látott egy se. osztán ha még úgy meg vót is keveredve a jószág.. Xem csikóhús vót ám. az egyik Siirokba betóták. Vót egj. Úgy eláll abba a szalonna. de mind két falatnjóra darabolva a legt«t«jibe osztán a sós. . akkor. akkor mar megersödött de vót is ám közülök olyan kocsis. piros ábrázatú. akkor kettt-hármat maga felé vet rajta. — . hogj' meg se lágyul. rá a czopákot (inas lábcsontot). a . Ha aztán megkívánta az ember. vagy vetett rá tarhonyát. hogy ha nem tudott hozzá az ember. "hogj. mire a poezogó (a juhászt így csiifolja a csikós) juhászkoma felkapott a Bertalaru-a (ez a szamár csúfpeve). Télen a hófúvás alatt kaparta a gjepet ha mán a birka után egy kis izéket kapott. . hogj' az éhnyála is kicsordult rá az embernek vót hozzávaló kula^sbor is elegend. hanem az erösebbjének. Ü neki a vót a lii\-atjilja. a nyakát. nem is tette többet lakosnak. . úgy is hívták tanyás. akkor tiszta vászorzacskóba felakasztották a cserénj-be. . hitvány) csikót meg egjTnaga leteperte. . e körül a dzségert. a farkát csíkja hosszára higyva. még pedig úgy ám. Ö nem rudas pán\-V'ával fogta ám a csikót. sgyon^•erhették AÓna. mintegy hajitásnyira a cserénj-tül. zsajtár. . Ezt csak úgj. : ! — . maguknál van szobajány is. mintha kezes bárány vóna. Kishasi vót a csúfneve. Vót is nxindig elegerd szí'razhús rezolvába. 3Iikor mán átestünk a csikónyírásou. ember szemefénye. a fej meg feliíl. csak eltrafálta ü öt lépésrl áztat. Úgy tudta. vagy akár a subák kopasz felire kiterítették mikor úgy megszáradt a napon. akkor kezddött a tomja. njint a cserénbe vót.szöröszték. hogy a gazdája szégyellje befogni mer nagy. gégéjét. Mer egy bojtár mindig a cserénynél vót. mint most ezekbe az árnyékon ntt gángolokba. már akkor a Dávid úgy elkotródott. Iszáknak meg úgy njnizik meg a brgét.ne kapálózhasson. vagy lakos. Alacsony. de igen rátsrti ember vót. hanem a lószrkötelet a balkarjára karikába sztte. . ott meg faedény. De nem is vót abba nyavaja egjbe se. azért. hogy liüvösen tartsa a vizet a szalonnás iszák meg az árnyékos részen szögre akasztva a cserényfal mellett minden ember gúnyája. Vót még a tüzhelj' körül egynéhány szépen kivágott zsombó. hogy a lovasa a t«nyeri\'el hun cs&rul. vagy csröge. meg iszákuak való br is. de szemibe nem úgy hívták. vagj' a fordított kásának közibe kevert* olyan Ize vót annak.s. czon ee váltak ! . ! Hát bográcsra hánjták az egész birkát. Lehcz Dá\ádnak hittak az igazi nevin. hogy hozzá ne kapja. ojan tagbaszakadt. Mer a mint a birkát bográcsra hánjják. üstökit tbül.a cserénybe semmi czódaság ne legyen. a mivel az ember parazsat meg a czifrán faragott szolgafa is jól le vót verve a földbe. Azér nyú-ták meg még a harmadfü-csikc't is. a hogy átestünk a csikónj-íráson. : ! . leállították a rekottye-vesszöbül font sövényfalat.< ezek. de a Csehó elcsúfolta Katlanszainak. . a az ojan vót. . tüdt. mert tanyásságba nagjon piszokba tartotta a cserónj-t . Ezek a mostani kurta számudócskák kisbojtárnvik vóna be. hogj. a mire egy-egy ember ráült. n osztán azokon hóttig rajtuk száradt.szigj-en nj-irott csikó kocsiba Mii-e jöv tavaszra kintt a farka. a mit úgy kell megtenni. borsos. A bojtárjait mind elbérmálta csúfnévre. zömök. •22 A \-isszBJött af járásába. úgy dütöttük el. hogj-hi egj' birkafalka mellett sebesen elnyargalt. annál a ménösnél a Csehó Pista vót a számidó. jó paprikásan. mint egy fejöágast. Mikor a hús felseje rezeg. mert akkor kozmás lenne a közepibe gjün a többi hús. de ojan rendet. mint a lóra. a mibe épen beleillik a bogrács feneke) a zsombókon meg körülültük. ha fztek. zsírjára kisütve ojan szaga vót. ha egyszer megvetette a lábát . akár a széna. kerek. . hanem bürgehú. leásták az elemózsiás tajigát. akkorra megftt a bográcsos hús. maga kaszait magának télen-nj'áron. Bizony azok emberek vótflk a talpukon. a nyakán lekötik a brt. Hát mikor ez a esikónyirás vót. . a többi osztán a lakos dóga vót. . No jól van. akkor tiszta gyekén jTe. vámiegj'e népe. A csobojó le vót takarva az egg\-ik sarokba a takaró brrel. mire kitanálta a nyitját. Ojan a különbség. elveszett az rácsok. már mint a májat. négy garádicsra körül megnyírták. ki fülire. rendesen a cserény közepén a tzhely. hogy a porát se lehetett látni. csontjával kifelé forgatva az oldalast. ha a srségbe egymás hátára mászott is a csikó. felkapta a legjobb czangát (pöstén y birke) keresztül \ etette maga eltt a nyeregkápán. Az akasztója kiteUk a két lábábúl. Nem vártuk senki kináját mindenkinek vót magához való esze. hogy a Herkópáter is megnyalhatta utána a száját.szemhunjoritás alatt a nyakán vót a hurok osztán fura csikó lett vóna az. hogy miro lett liuu hiíjszárul ütötte meg akkorra úgy meghat tn magát. de belölrül. ki farkára. hárem a farán kezdik a nj-úzást. hidegen is ehette. dézsa. akár egy koszorú. Tekintetes lutim. árnyékba elállt a szépen.bojtár. mert haragudott érte p?dig ü mag mingván csúffá tett mindenkit. nagy fekete bajuszú. . alul teszik a fejit. még asse tudna föináni. így osztán elébb a sörényit. ültek evéskor. osztán nagyon rásütötték. A hvm fejtek. Hát mondom.

De már akkor kijött a statárimn és el is fogták Csehet a zsarók (csendbiztosok). ha el nem viszi a víz'. 500 méter) . magát a hajót pedig edény-nek. hogy a lábát se rázta meg. meg máskép is . hogy mire azok velünk együtt a udvarába értek. liát most több jussa van hozzá. te is tanúhattá vóna ám külömb mestörségöt. ki asztat elóvassa. ne essen a földre.. ho tauujj é kis mórest hanem vigyázz magadra. föl. ott olajütésre. mer még több is lösz !" Ezzel v-áltja fel a Dávid : „Lösz még oau id. mint a szamár. mert még volt rezte a húst. ez a vízjáró. mert könnyen megeshetik. hogj. a melybe be volt fogva egy-két ló. Lett aztán nagy ivás. hog>' a néprajz keretében alaposabban is megemlékezzünk róluk. de nem szólt. birkózás. mert evés közbe okos ember szájának külömb dóga van a beszédnél. : Búra Paru'a aranbárán. leginkább terhelte a Katlanszai vallása. akar a lóvá imátkozzak. vagy épen kiszakad s kiveri a helyébl a többit is. hogy 7negsuperolják. már akkor ki vót parancsolva a bor. Takaros egy fehércseléd vót. Hanem a bojtároknak még csak tüd. mer istuccse. .szót se. Búra Panna vót a kocsmárosné. osztán észt szóta neki No sógor. felült. lekötve a bókonyokhoz. : ! a císárda táncz A Csehó a vidéki pásztorokkal vetekedett. A vízi kereket minden felszerelésével együtt kétség-nek nevezik. Falkafogyasztc csáraa vót a czél. különösen a hol nemzetiségek vannak. nem szól egj. híd gyanánt. a mulatságból. szétnézett. suta malomnak hívják. meg. vagyis a super. meg a kulacs is körüljárta. hogy a macska nem bírja sebes vízkor lekötni a malmot. Hanem azér ember vót a Kishasí az akasztófa alatt is ott se hagyta el a mersz mert mikor a zsineget a nyakába tötte a szögedi mestör. a mely belekapcsolódott egy kisebb fogaskerékbe. nagy munka ilyenkor. a mik a hajót egy helyben tartják. a nevét onnan vette. mert evés után egy akó borba fogadás vót lópróbára. 23 Noiszen. megérdemlik azért. A házhajó fenekén egy széles gerenda van. hogy ez tartja a legtöbb terhet. sokszor szükség van ilyenkor arra. elre a földre teiíti a takaróbört. nemsokára föl is akasztották mer a mint beszélték. A malom két frészbl áll. . mert ez a nóta vót rcla .szoncseléd. Télen át ki voltak kötve a hajók a telelbe. a kettt három gerenda köti össze két orrgerenda és eg\' fargerenda. A dunai malmok rendkívül '"'* "" fontos szerepet játszottak rakva volt velük a Duna partja. . . . hanem szánt vele. mikó visszaszógáhatom a ké jóakarattj'át . de úgy. aszongya : „Dávid szógám most csak mögintöttelek. A malom régen parasztmalom. A keleti vármegyékben. iparosok éiote. Más se szólt senki. vajon fölneszel-e meg egyszer ? Mert abba nyomba úgy elszédült. Az els jégig ott is maradt.. Mikor így osztán még egy darab ideig akkor már lehet enni. A Mikor osztán elég . Nem srn . ho ki va te !" Ezt osztán el is felejtettük. ez a gerenda a szamárgerenda. A Duna partján vízimalmokban rölték meg a szemesterményt. az ács megjavítsa. bent a. szóbeszédbe is. még több a szárazmalom. Arán bötü van a vállán. a ki nem bízik magáhon. híres is vót. de úgy elhagyta ket. a mely a malom szerkezetét tartotta mködésben. a mirt jót húzott a kulacsból. gyalöran kivonták a partra. bicskahegjTe szúr egy czopákot. A szárazmalmok a legegyszerbbek közöttük s ma már aMg is van bellük mutatónak egy-egy. A ki belle. ére most EZ écczö nem vótam érdömös. ü leköpte neki a fényösre subikszolt csízmáját. veszi. egj'et böffentett. D\mai A másik két malomról bvebben adunk képet. vagy tán azt vélte. és ha a kerék a part felöl van. míg a kiszakadt malmot felbugarázzák a helyére a parti fákról eresztett kötelekkel tekerik fel. s körbe-körbe járva forgatták a nagy fogaskereket. mint máskor. Vót az a cserépyhez jó öt düllöföldre (egy dülö hossza kb. a házhajóból. akar neköd beszéjjek Hanem azé vödd eszödbe. hogy a nagy jégzajlás el ne vigy^e. szárazföldi községekben pedig szárazmalomban vagy szélmalomban. A malmok sidk óta valáságos kaszinói a népnek. Jó. s tavaszszal bekötötték a Dunára. . hogy az csak hanyattosik . .^^^^^^ malom. csattant a bunkósbot a fejin. máshoz semminjTilni. mikor fogja magát. Én meg felugrók. és a vgyhajóból. szétoszlottunk de a Csehó még harmadnap is ott ívott a vendégeivel aztán a kisteleki földön megszalajtották erszakkal a barmot. mint ezt a Csehó Pista észreelég dzsinger. annyi lett ott a vá. hogy ö szetudom no. Sok csövest (szarvasmarhát) elhajtottak. s a malom leszáU." földmívesnéphez közelálló az iparosság élete különösen némely ipar. a mikor nagy gonddal és fáradsággal ismét kikötötték. Nem A — — ! ." Azt veti rá a számadó . meg mer vót köztünk jó tgmburás meg mintha a földbl ntt vóna. csak ette tovább a markába maradt czopákot. fölfelé a kopasz felivel. Mikor már beteltünk. A vízen állandóan gondban van a hajó.ha törtónetbül kipottyan egy-két darab. Az els kett be van deszkázva. akkorát a bográcson át köszönti ám vele fejbe a Dávidot. vagy köves .Hisz jó tom én. a számadó is becsattantotta a rezes nyel bicsakot. képen sem szabad A Dávid olyan elöcsahos vót. máj jut a bográcsból. kukoriczahszt rlésre használják itt azonban már elmúlt a koruk. — A : teremnek már mostanság ilyen kemény fajú embörök. macskára vagj^ karój-a ersítve. hanem csak úgy ültibe felkapja a keze ügyibe es vendégmarasztót. csak sejtem. hogy rem tudtam. Btira v-ót Pannát megcsókolja. vármegye népe. . íg\' a molnáripar. Alacsony oszlopokon roppant nagy kerek tet alatt járt ezekben a nagy vízszintes fekvés lendítökerék. nyakon lottyantom vízzel a csobolyóbul erre megrázkódott.

.. maga dolgozza meg a fát s nagyon vigyáz. ritkán hat vitorlaszárnynyal. a melylyel a lánczot összekapcsolják. érdemes molnárczéh" egész önálló társadalmi életet élt. Május 16-án volt a legnagyobb ünnepük. s a molnároknak külön testülete volt. Minden jómódú gazdának megvolt a maga malma. visszavitték a kápolnába. amiben csak két ember fér el. .szítve virággal. Ez épen úgj' be van rendezve. egj' évben. ez a vastag vontató kötél a tsfí^o#/?//í. a czéh és molnármesterség jelképét. s húszan kísérték a molnár koporsóját. Látta a paraszt? Nem No hát vedd ki még egyszer. tolvaj mónár". Félegyházán 1855-ben hatvankét szélmalom mködött. ilyenkor kecske-láh-hi emelik fel\a követ s a disznó-va\ támasztják meg. ekkor Nep. Rászól a mónárlegény az inasra Kivetted a vámot? Ki felel az inas. pitle. ma már egy is sok. A víz erejét egy literes edénynyel. a siltet. a mi lapos fatuskó esákánynyal vágják. az alattság.. ez egy hoss'zú rúd. Á köveket hetenként meg kell vág-iú. egészen megotthonosodott az alföldi síkságon. Almos. G}"er az ölembe kis angyalom ! . mert sok kedvez hely volt nekik a homokbuczkákon. A köves malom gazdája rendesen ezermester. Az . Nóta is sok van. Ezek a szélmalmok mind egyforma alakúak. Mikor a malom megáll. . viegvetemedik. . fölötte van a saráglya. ú. ez a khinai találmány.Mi az? Ha vize van bort iszik ha nincs vize vizet iszik?" Hajdan azt mondták. ez aprószcmü. m-'gszitálni. kormányzó csigás kötél pa7aínárkötelek a tekeréshez balogkötél. mert ez hamar korhad és a vízben gyorsan rothad.grökömjödött fája. Erd . . — ! — — — — . hogy ne legyen me. a mely a garaf-ot tartja. a szálába. mert az si szerszámokat rzi. franczia.." Számtalan a molnár életbl vett érdekes adoma és közmondás. fölfelé keskenyed toronyis van elég ideje aludni.. zúg a malom.. a hogy a lénia mutatja kell ilyenkor három jMp (rövid faék) s a görg. alaptkével és szervezettel s ha nem voltak is czéhbeli iparosok. de parasztok sem voltak. sem aka-szt ja meg sehol a szelek járását s a szélmalom. ez kis csónak. Van kis ladik. Molnár visz a víz mondják a gondatlan emberre. . a köveket a kü-pad tartja. Molnár se vészen két vámot. : — Forog a -zéimaimok. A molnár küls szerszámai a kötelek. ennek a szálai bakói vannak fonva van páte^itás. A parasztmalom kívüli'l épen olyan. A kövek deszkatartója kéreg. a melyek ha nem készítettek is olyan finom hsztet. legjobb a következ . János eresztés. a . Akkor még két legény kellett egy malomhoz. bellrl pedig még érdekesebb. 24 A vármegye volt.A Kiskunságban azért terjedtek el annyira. . de már jobban megmagyarosodott minden részecskéjének a neve. a finakkal mérik s a víámerkanál a szapoly.vizenjárók patrónusának" szobrát feldíszített csónakra tették és este fényes kivilágítás és bandaszó mellett végig vitték a sózen. szt. gazdagon dí. a mely a molnárokat dicséri. Hajdan a temetéseken testületileg jelentek meg. ! — : : — — ! .." Ma bezzeg az a molnár neve. Jánosnak. amaz a vékony. . a melynek sok színessége ma már elveszett. mint az új berendezés. négj-. Ki nem ismeri a pompás molnár találós kérdést . hogy az. ezüsttel. mint a gzmalmok s többféle lisztet röl. dwplérokkal. a felskövet leeresztik az alsóra. melyre a kötényesek hívogattak a kötényt a legény mátkája készítette. is Hajdanában a szélmalmok csaknem ilyen A egynek malom Akkor még háromszáz vékát is keresett egy sem megy fel a kereset. Kiskunság valóságos hazája volt a szélmalmoknak. n. ma százra szer épületek. . hadd lássa is. ma ipart ársulatiik van. mondják az álomszuszékra. a min eltolják a követ. nagj" ladik. vagy tótk. malom Ma már . Ez volt a Szt. a vastagabb áll s a fels forog és gyengén érinti az alsót. pedig ahg van szélmalom. vagjns kézi lámpásokkal. Vagy vastag. melyen sokfogú vasjószág van A dunai molnároknak régen nagy czéheik voltak. a mely csak durván rölte mt^g a lisztet. süvegalakú tetejük van. Télen a ezéh nagy lakozást tartott. s az öreg szál. mint a hengeres. majd köszöntket mondva. Számos adoma bizonyítja is. Legfontosabb benne a A"!(. hogy . azt ottlion kellett azután a hengeres malom kiszorítja amazt. rövid fahenger. A víz alá alá esett tárgj-akat a /entó'-vel keresik meg. népe. csikh. az alsó. hanem középen állottak a kett között. öntött aczélból kovácsolt láncz s vakszem. de mindenesetre ért a malom minden ácsmunkájához. _ nagj' tekintélyüek és nagy szerepüek voltak. Ebbl a színes. mint a molnár. A kötényesek vitték be a terembe. Egy méter átmérj lapos két kökerék. . gazdag testületi életbl számtalan molnár-vonatkozás ment át a köznyelvbe. ott állottak sorjában a dombokon s bástyaként övezték a várost.\áncz.

A ki meg akar gazdagodni. kutyája. meg puskaporral. s csak rosszat csináhiak.A vármegye népe. Kuktórénak nevezik a tet lecsapolt részét. mert elviszi a szél. a szél iránya szerint. megkeresztelgeti. hogy megtudja állapítani. A Id vasárnap vagy ünnepen varr. hogy roppant nagy a feje. úgy lehet megszabadítani. A felstéi-ti száz forintot is megadnak. Ki egy óra hogy a kezét megfogja. sárgaságba esik. a forgókerék és kisorsó. ha csak balkézzel keresztet nem vetnek rá. A javasasszony a pokolvarat elhúzza fokhagymával. hogy ki ne vesszen. a mi ehhez kell. A kuruzsló asszonyok itt is értenek a rontáskészítéshez. mint á' Idskunsági nép életének számtalan becses. egy helyrl más heljTe terelhetik. hogy mindig be lehessen memii. besodorja a vásznakat. A váltott gyermektl azt tudják. hogy seprt adnak a kezébe ekkor abba száll s megsemmisül a boszorkányság. alsájMÜás. A garahoncziás diák is szerepel a megyebeh babonák között. oda nem mehet be és nem tér vissza többet. meg a tót a legjobb és pedig együtt. küldje a templomba. felspallás. Hiszik. hogy az újszülöttet a boszorkány kicserélheti ilyennel 60 80 éves öregnek tartják ezt s azt mondják. az es járását megfordíthatják. rnegnyilalja. A boszorkányok állatokat és embereket megrontanak. míg valaki tle a boszorkáiryságát át nem veszi azzal. söprvé. Ha ilyenkor valaki kést dob bele s találja. a szél ereje. Követ is nagy gonddal kell választani a muzslai k. Ma már föl- A A A A . megvizitálja a vitorlavásznakat. Csak akkor mehet el. . a küllket.. a felsöpaUáson a dobkerék. a kinek minden szerszáma egy-két darab. hogy ki a boszorkány. Ha megnyom valakit a boszorkány. Az épület belseje néha egyszer. ott marad és látható lesz. A forgószélben is boszorkányt sejtenek ott ül egy széken a tölcsér. hogy a földbe menjen a fájás. molnárnak nagy gyakorlottságra. 25 Az épület belsejébe egymással szemben két ajtó vezet. Az alsópalláson van a garat. k szerelték itt-ott hengejmalrngkriák a^ szélmalmokat is. kamrában van a kpadEz utóbbiban van kamara. Az újságolvasás és az azzal járó felvilágosodottság zi el ket. Ha kopik a k. átvitel útján forgatja az egész szerkezetet. mint egy szita akarja senki átvenni a boszorkányságát. Ha aztán ettl meg akar szabadulni. de addig se éjjel. a fogóláncz és a fordítórúd. amiak a levében megmossák a beteg testrészt s a rontást keresztútra teszik. ugyanis a szélmalom vitorláit körül lehet forgatni az egész tetvel. a kiknek a szemöldöke összeér. miközben azt mondja. de idejét múlt szokása. közben imádkozik. arra ragad a baj. hogy csak úgy változott kis gyerekké. Ha nem . csak visszakézzel foghatja meg s ez a kezében fekete macskává. ha az ajtó mögé kalászszal fölfelé állítják a czirokseprt és sót hintenek bele. Míg az rlés tart. A kelést körülkerítgeti. tetben lev hogy használja fel. Azt hiszik. amiyi öltést tesznek holta után a lelkén az ördögök. babonás szokások és babonák ma már Idveszben vannak. bakra állítja s a lajszna segítségével rónára vágja a követ. Két-három évben egyszer elkerül a szélmalomcsinálóráester. se nappal ki ne vegye s akkorra lidércz kél ki belle. . ö öltött. szitává. az három hétig hordja a hóna alatt a fekete tyúk tojását. leveszi a járódeszkákat. s ekkor indul meg a vitorla. és A A s a feje akkora lesz. a mellyel mindent hozathat magának. milyen szelet kap. a molnárnak szakadatlanul éber figyelemmel keU vigyáznia malmának minden részére és ha vége az rlésnek. meglátja. Fznek egy fazék kását. Rendesen minden boszorkánynak tartott személynek van valami csúnya macskája. De azéit jut is. szeleskereket Idkapcsolja a forgókerékbl. ha a seprt megfordítják. hogy a boszorkány nem tud Idmenni a házból. — : — — — .alakban felkavart por közepén. azután a használt szereket elássa. de (. Ha kis gyermek fürdetés közben elalszik hamar meghal. ráolvas. s a szeleskerék. a fogó. jele a kisujjában van a sok tudomány. egérré. ügyességre s érzékre van szüksége. boszorkányság át is adható. A ki elször elmegy mellette. kedves. a szita. Itt is boszorkánj^osaknak tartják azokat. st a boszorbolhává vagy szalmaszállá változik. kány nem tud meghalni. a hol kinyúUk a szélvitorla tengelye. s ennek az alakjában kóborol a boszorkány. a hányat A ki halotthoz mosdatlanul megy. a szelestengö. Kívül vannak vitorlaszárnyak által felfogott er. rostává. marad is. meg a tarisznya s a pipa. néha emeletekre van osztva.zt csak igen gyakorlott kez ember csinálhatja meg. Az asszonynép gondoskodik róla. A ki pedig éjféli misén luczaszékre ül. Addig csak kínlódik és kék-tarjagos. állítás a malomkövekkel. Nem kis munka a vitorlák beállítása sem. mégis egjrre fogy a számuk maholnap kivész ez is.

legalább abból a vízbl adjanak neki. mikor iszik s a köhögés elmúhk. kivált gyümölcsöt. sok betegség bokorba. kelést lenmaghszt és viaszpép gyüleszti meg. kerüli a kutat. királydinvdobja. Ha Ha össze-vissza álmodik az ember. a mit a szamár visszacsurgat a szájából. vagy pedig taraczkból. nyilallásról mész. a ki lefüggönyözött szobában. Ha az embernek viszket Édöglenek a kacsák. nem árt". az hárfázik. Ha a fogad fáj. a mit mond. tejjel keU megitatni. megéri ennek a házasságát. Ha a kapások kapája összecsörren. tyúkszemet és eret vágott. meg paprikával. fadarabot tesz. szamárfriss ökölnyi kis czipót azon melegen rányomjuk.. fájós fogra a h»-rangozótól kért. márcziusi hóval lehejj az újságba (újhold). hideglelés pokolba. Kiskunfélegyházán mködött 1902-ben egy híres csodadoktor." egész esztendbe friss lesz. aprójószágot és más egyebet szedett össze. Népszer gyógj-ító a bába és még nemrégen is az volt a borbély. de. Ha sikerrel. kinek a füle folyik. így múlik el szemérl az árpa. vélehál a kigyó. csodadoktor újabb eredet alak. (Halas. ökörfarkkóró. vagj' ha babonás. ha rózsaTiyiláskor kelnek. Péntökön keU ütetni a tyúkot. hogy papirosra nyorokonságban. jó. de meg nem köszönt tömcsepegtesse bele. Ha valakit összemar a szúnyog. Szt. Sebre bodza hályogot.) Ki mikor elször lát gólyát. melvnek legjellemzbb része Kiskunfélegyháza és környéke. de a régi babonás orvoslási módokat használják nép messze vidékrl sereghk az ilyen csodaaz itt megismert betegségekre. Befelé söpörd a házba a szemetet. kapnak vacsorára. nem soká él. részögös ura van. életével különösen kedvez a kuruzslóknak. meszet . hosszáig néz a holdba. de borogatáísra. kinek a tyúkja ül. doktorhoz. mert szél lesz. — — A — : — — — — — —A A — — — — — — A — — — : —A — — A A —A A — —A — — A A ." külinüien kileli a hideg. kapar rá a . valaki a másiknak a sarkába lép. Félmüveit emberek orvosi könyveket bújnak s eltanulnak belle egyetmást. kövirózsa húsos levelének a nedvét a füstjét szívni. ha kenyérsütéskor kivett vagy káposztalevél jó kötésnek. házba. megvágja a kezét. sót az nép nagy tiszteletben tartja s a javából adnak neki enni a ki úri portákra is. A vöröshagymát friss sebre tisztítónak. A A A A falról. Györgynap eltt semmiféle zöldséget be ne vigyen a A földet verni nem szabad. a kik egy-egy esetet gyógyítanak tanyai nép maga a saját orvosa.. A mely asszonynak vizes a kötje. Ha átlépsz a más lábán. mondja el . ficzamodást eczetes korpával gyógyítanak. kisért etet úgy lehet a házbú kizni. sebek mosására használják a fehérmálvva. a kitl tanácsot kémek. {Nagykáta. megbántja. osztán az ajtókat. kathohkus vidékeken. s meg is fogadják. míg ki nem fújja. zamankó lesz. söprüjébl ellopott kóró szerencsét hoz.menj el árpa. meg az ablakokat A ki közelre köp. kit a hideg lel. míg a rendrség el nem fogta. egyszer asszonynak. ez tánczol. ha nem segít. lekaszállak" s a használt árpaszemet a kútba kinek a feje fáj. paprikát tesznek az ori-a alá. Süly eUen foghagymát keU parázsra tenni. tudós. megvakiil. kéménysepr epéje. gj-ertyavilág és egj^ üveg jó bor mellett gyógyított és temérdek pénzt. nagj' tanyavilág elzárt a ki sebész volt s köpölyözött.papsajtmálvva. mert rugós lesz a tehén. petróleummal keni be a testét. beszórjuk sóval. annál jobb. ha ez nincs. es lesz. annak nyén párolja meg. Tejbe nem jó késsel hányni a ha akkor szalad. gj^ógykczelés általában teljesen babonás alapon áU. hogy kevés lögyön a csirke a füle.. Bejáratos minden parasztudvarba.26 A vármegj'e népe. vagj' jént. annak hátrafordítja a fejét. cziczfarkkóró fzeteit is. öregapjuktól tanult módon. Az orvostól szertelenül irtóznak s az egészségi állapotok javítására ma is az si javasasszony a legképzeldés és vallásos hit eszközeit veszi igénybe a nép.) Kanek szemén árpa van. Ha kisleány köhög. A holdban van ugyanis Dávid és Cziczellc. ha segít. a kitl retteg a közönséges halandó. Saját lakodalmunkat ájmodni. háromszor megsütött pogácsát egyék.vagj^ szzdohánykötés beléndekmagot pipál. mert a Dávid hárfájáról egy húr lepattan és az kicsapja a szemét. Rándulást. lépd vissza. ezt mondva . kását kenveret. mert befi'ilnak a csirkék. módra veszik a javaslatait. Ki újságot eszik. különösen az ersen gyó^usban. elmídik. vnozsárágyúból kiltt Derékfájásról. és mindamiyiszor végighúz a szemén egy árpaszemet. újság hasamba. sötét kamarából szed rá pókhálót Ha a gyermek az orrába gombot dug. általánosabb egészségügyi tanácsadó.) mott Miatvánkokat kötünk derekunkra. De azért ma már nem a régi titokzatos boszorkánynak ismerik. akkor eláU. attól addig prüszköl. vagy nem n. hóttetem elmúlik. halált jelent a hog^• sok szöröncséd lögyön. Ki a kigyóhagymát kitépi. csak tapasztalt. (Halas. mert elszárad.

a csÖ7nör ellen egyetlenegy. Arra száll a kilís. vágja ketté és azon melegön nyomkodja rá a szömörcsüre. az azért van. Orvossal azonban nem kezeltetik magukat. balra a bal alól és azzal megkenni háromszor a fájós szemet. Ezt a köszvényes. A kenasszony bedörzsöli a kezét háziszappannal s alaposan kidögönyözi. az asszonyt és a leányt jelképezi. hogy a pap a szentélyben térdepl híveknek egyenként tart két keresztbe tett ég gyertyát és kéri az Istent. könyérsütéskor elször szakajjon egy kis czipót.megszuszogtatják. A gyógyítás a következ Az anya este a gyermeknek langyos fürdt készít a fürdbe pedig 3 drb megtüzesített faszenet dob. mely három széndarab a férfit. Sokan még meg is tapostatják magukat. Hidegleléskor. [Halas. de ez csak akkor használ igazán. mönjön fel a piaczra. Vannak kipróbált. ha aztán megállapíthatják.. a kenés. hogy betegség ne fogjoii rajtuk. ha a beteg a kígyónak a húsát is megette és ha a Ha az ember szeme fáj. a gyermek a szerint vagy férfitl. azt vigyázza. mint az egész Alföldön is. ellen és bajusznövesztnek az útibogáncs jól kifzött levét s a kamillafü teáját Gyomorgörcsöt fodormenta levél forrázatával. ízületi csúzos részekre szokták kötni és vele a fájós részeket . a két leghatalmasabb az egyiptomi szembetegség (trachoma) és a szárazbetegség (tüdvész. Vallásos szertartásokkal is védekeznek elre a betegség ellen. A kénsavas zinket ismerik ezen a néven. Furcsa a tengerimalaczczal való gyógyítás. a kik ebbe beleestek és mindenik az alföldi porban. vagy asszonytól. Szorgalmasan részt vesznek azokon az egyházi szertartásokon. A magyar betegség. A kit a hideg lel.A vármegye népe. a mikor mindenki megbalázsoltatja magát. mert a malacz nem szuszogott eléggé. fleg Félegyháza vidékén. hogy ugyanaz a szemével meg is gyógyít- — A pokolvar egyike a legnyügösebb sebeknek. kihúzogatja a csömört. de ezek szinte elvesznek a babonás találékonyság özönében. 27 hogy gyorsabban gyógyuljon.bonája az egészség megóvása. — . a ki felveszi. . vöröshagyma s víz keverékével gyógyítanak. annak egész esztendben nem fáj a feje. néha alávetik magukat javasasszonyok kuruzslók. vigasztalanul járnak embertársaik között. Azt vesse be elször a kemenczébe. a hol az egészség megtartásáért könyörögnek. de radikális kúra van. de többnyire igen pesszimisztikusan fogják fel sorsukat. vegyen a kezébe egy piros almát (régebben egy 4 ki'ajczárost). fordulónak. : . hogy ki verte meg szemmel a gyermeket. Vannak azonban a nép eltt gyógyíthatatlan betegségek. vagy leánytól kapta a szemverést. hámozatlan köles. betegség elzése szempontjából. hányan vannak az aprószentek?" A ki az els mennydörgéskor meghempergzik a földön.. Ilyen a Balázs-nap. rákötve a sebes részre. Aprószentek napján megverik a gyereket seprvel. hléseknél forró. Rúgott sebek eUen rögtön friss széthasítanak egy békát. valakinek kelése van. . az sündisznóHajhuUás húst egyék és a sünddisznó zsírjával kenegesse a sülyös részeket. menjen ki a keresztútra. Nagyon elterjedt gyógyítószer volt eddig. gyomorbetegségeknél melegített tégla. a melyik széndarab a vízben leszáll. megvan a maga ba. Annak a szárnya alól vért keU venni. melyik asszonynak maratt a dagasztástú tészta a kezén. ha pálinkába öt eleven tett tesznek. osztán igya mög nem leli ki többet a hideg. A kinek szömörcsü ni a kezin. hogy a ki szabadulni akar tlük. gyógyszereinek. galambot kell fogni. annak egész esztendben nem fáj a háta a ki ugyanakkor falba veri a fejét. jobb szemre a jobb Ha szárny alól. Ügyszólva minden nevezetesebb napnak. természetes háziszerek. osztán hajíjja oda a kutyának a szömörcsü bizonyosan elvesz.) szedi áldozatát Azok a szerencsétlenek.) Túrán és vidékén az egész országban elterjedt szemmel való verést nagyon körülményesen gyógyítják. idszaknak. hurutus meghlésnél kukoriczatea járja. A sülyös (vérbajos. A tengerimalacz egy délamei-ikai rágcsálónak (Cavia cobaya) népies elnevezése. kérjön abbú a tésztábú. — — — — srn — — — — — : . vadkígyót az év Szent-György napja eltt fogták. Hánytatónak jó." Ha nem gyógyult a test. hogy mentse meg az illett mindennem torokbajtól. kiütéses) betegségekrl azt tartják. áUa alá Ez abból áU. háromszor kerítse körül a kelést és dobja az almát a liáta mögé. használják. a néphit az. Különösen a szembetegségeket gyógyították vele sikerrel. csodadoktorok hókuszpókuszainak. hasmenést sok mák. s ráhúzzák a sebre. A kígyószívvel köszvényes daganatokat gyógyítanak. De meg is kell ket köpdösni és kérdezni . a semmi. s fleg a római semminek volt nagy híre. szarvasmarhatrágyát használnak. áztassa mög vizben. ha kiveszi.

kath.Dar Da vinde ich wol umbe sende ich nu zehant !Mine botén in Hiunen lant A Töiténelml mait.765 német lakik. monori. hogy életmódban. a kik akkor tanyát vertek Budán és Buda köriU. a íijunak szerelme. a svábság. szamárkájának lábacskája kiíiczemédétt úgy ezen szolgádnak is lába mégíiczemédétt.. tzhelyszer jellemüket. hatja. s . E hasonlóságnak bizonyára nemcsak az életmód közösségében van az eredete. hogy akkor meggyógj^il.Alikor elindula Urunk Jézus Jeruzsálembül Érikóba. Károly alatt. a mibl az következik. hanem csont csonthó. passaui püspök. felfogásban. LegutóbÍ3 nagyobb telepítések III. Ezen a helyen sidk óta telepe van a germán fajnak. az idtl máig megtartották azt a sajátságos. a hova én ezt az ujjomot ráteszem. Karácsonykor az éjféli misérl hazatérve vacsoráznak. hogy itt minden mondát. eléggé csoportosulva.28 A vármegye nójie. Vannak csalhatatlan ráolvasások. hogy az a magj^ar falvakból került be hozzájuk. Baromfi vagy jószág megbetegedése esetén morzsákból az étel közé szórnak s azt hiszik. . akkor anyja. nag\'obb részük a Duna jobb partján a biaí és szentendrei járásban. de örökösei a több generátión át folyton változó németségnek. ö lovának.. Már 1690-ben telepítették be Isaszeget.. azért küldi Magj-arországra és épen Buda tájára az embereit. Ez a németség. . de csak napnyugat nak. Lent a Duna mellékén a dunavecsei és kissvábság legkrösi járásokban is van még néhány német telepített község. a mi az összes lakosságnak ir7%-a. elindulok a Krisztus Jézussal és a boldogságos Szz Marijával. annak hasításárul. A XVIII. vallású és épen úgy földmívelésbl élnek. A németséget nem lehet Buda és Óbuda si lakosainak tekintetbe vétele nélkül tanulmányozni. hog^' semmi íziben fájdalom ne marathasson.Uram Jézus Krisztus. mégemlíkézék a Krisztus Jézusnak keserves kínszenvedésirül. szerdán vagy szombaton reggel kell szedni úgy. a gödölli. Már Pihgrin. nagyobb része róm. mert bár a svábság elég zártkör életet él és maga közül házasodik. (E végbl most mindjárt útnak indítom követeimet Hunországba : ott bizton rátalálok az emlékekre. hogy attól meggyógyul a jószág. kisebb részük a Duna balpartján.) A magyar Dunántúl volt Xagy Theodorik bölcsje s ez a vidék volt valóban germán mondáknak. egy tömegben él a fváros közelében. annak sokszámú ezer angyalaival ha a Krisztus Jézus engenné és a boldogságos szz Marija kikünné ebbül a bnös testbül (gyermeknél: ebbül az ártatlan lélekbül) a nyilamlást. a mit gyakran hajmereszt módon kotyvasztanak mindenféle képtelen anyagból. század elején voltak a nagy svábtelepítések. Hanem azon Isten szájából jött szent Ige szájjon reá. ki a Nibelung mondáit legelször összeíratta. Eltte két miatyánkot. négj. E faágakat azonban napfelkelte eltt kedden. buja talaja a hun hagyományokkal kapcsolatba hozott Ezek a gepidák. mint a köröttük lakó magyarság. utámia hármat a Krisztus Jézus kinszenvedésié. in ínlió forrjon össze az atyának kegyelme. Kiskunmajsán a beteg kólikás lovat elnytt subán vezetik át s azt hiszik. s ráczkevei járásoknak a fváros felé es részén. hogy szedés közben egy szót iwm szabad szólni naplemente eltt aztán ebben a fürdben kell a beteg gyermeket megfürdetni és a fürdvizet naplemente után kell Iciönteni. szokásokban igen sok hasonlóság van köztük és a magyarok között. Az étkezés után maradt morzsákat zaoskóV>a gyjtik." A íiezamodást p^'dig ezzel tudták gyógj-itani . a 3 drb szén lielyett 9 tlrh term gyümölcsfa-ágat tesz a fürdvízbe. mikor méné a khídon. — A vármegj'ében összesen 96. (És nyilván jól hel\Te kell masszírozni a ficzamodást a beteg egészségié !) Ez a gj'üjtemény azonban egyáltalában nem teljes. Ha pedig a beteg gyermek 9 nap elmultával sem gyógyul meg. hanem átvételben is. azért sok szokásáról ki lehetne mutatni. — — : : : . a szén léleknek ereje vegye ki ezt a fájdalmat belle. hogy szakadatlanul új meg új telepeseket vontak magukhoz. majd Mária Terézia és József császár alatt történtek. mert a babonás találékonyságnak megszámlálhatatlan sok szere van. vér vérh. .évre késbb Dunaharasztit a század kezd éveiben Pest környékét. A mai németek már nem ezeknek törzsökös egj'enes maradékai ugyan. — : — : din maere. Félegyházán ezeltt 25 évvel ezzel a mondókával gyógyították a nvilallást . hagyományt írjanak össze s ezt mondta az errl szóló vers . Ilyenformán Buda^Etzelburg Atilla korától máig németségnek is volt lakóhelye s vele az egész környéke is.

29 Acsavidéki népviselet. .

.30 9 © "^ Wm Pomázi szerbek.

gyümölcsöt. téglából építik. . Atornáczos házaknál atornácz mindig fedett. egy dunnával és három párnával. A lakásbeosztás ez els szoba. télen sapkát. kék szín posztóból és szövetbl készül a ruhájuk. présház. Deszkacsúcsfalat nem építenek. dézsa. lomok gvHilnek össze. . Fekete. de ezt már újat nem igen szereznek. vasból s ócska díván egészítik ki a bútorzatot. fényképek faszékek. drótból. szemtermény van itt. 1729-ben Békásmegyei. mint a magyaroké ez mindig fehér.3 A vármegye népe. A lábravalójuk nem olyan b. vagy legalább téglaalapja van. : . Két kamara is szokott lenni. Vasárnap keményített ingük van és nyakkendt nem \'iselnek azeltt fekete selyem. s más képek. vagy az újabbat a szobából. A fedés sima.és asztalterít van. pincze. A falon tám'érok. Solymár és ezeket 1718 ban íijabb telepesekkel népesítették a gróf Hidegkút falvakat Zichy és a Szunyogh család. — — . cserepet már ahg kaima. A magyar helységek a síkságon feküsznek. bögrék s kanalak. család. csak a felsruhát veszik készen. a vályogfal nem gyakori. A padláson tartják a búzenemüeket.kapott német lakosokat. Ruházkodás. Szokás egészen leterítet lenül is hagjTii az ágyat. A házakat kbl. Kötött alsó ujjasuk jellemz. A pestmegyei német falvak nem különböznek valami feltnen a magyar községektl. A hátulsó szobában eg\'szerbb ágyak. Asztal. lisztet. konyha. barna. . zsajtár van egy padon. . v falvak éicw. de mégis úgy. A kamra az élelmiszerek helye is. barna. . valamint a kabáton. . s cseréppel vagy czement lapokkal fedik a tett. 5linden házban van egy varrógép s az eg_yszerbb ruhákat maguknak s a gyerekeknek otthon készítik. de ez már csak az öregeknek van. . finom ág^. de az ing lehet színes. de ezt is varrón varrja már soknak. . néha ar évszám is. ma szivattyús kutat építenek szívesen. s egész a padlásig ér az öregházakban a berendezés egész úrias díván. 2 dunyha. pajta.st fekete. Fekete gubát is viselnek. szerszámok. két sifon. Régebben janklt hordtak. a ruhához ill gomb van rajta. a mi a nép jólétére mutat. konyhaki-edencz porczellán-edénji^ használnak. A télre veszik a vatakitl-t. Házak "^"^ s . de mivel kenderti nem termelnek és a szövés-fonás egy emberölt óta kiment divatból. fotelek és párnás székek. 1724-ben Hartát a Ráday. Zsinóros ruhát viselnek. istálló. s fönt korczban. 1827-ben Bia.és színes kazsmíi'kendöt hordtak nyakban. A nadrág szíjjal van átkötve magyarosan. Budakesz. a hátulsó szobából nyíló. . A mellény régen sárga gombbal volt. Legjellemzbb különbség épen olyan okból ered. 1723-ban Piliscsabát. de a kisebb községekben gémes kutak vannak. Itt a tekenk. nadrágtartót nem viselnek. néha két épületben. kék is. Téli felsruhának báránj'br-bélés kabátot vesznek. karos lócza. a melyhez a faji tvüajdonságnak semmi köze. fedk. hajlított bútor az ablakon fehér csipke-függöny. az egyik. úri tükröt sárga rámával használnak fényképek az ágyban 6 9 párna. 170(i-l)au a CsepeLszigetet. szakajtók helye. . mo. A kamarában hambár ott öreg láda. Díszül koszorúalakú czifraság van a ház homlokán s a tulajdonos nevének els beti vannak benne. magj-aros szabásút. ebbl van a padlásra viv lépcs. boltban vásárolt fehér vászonból készítik a fehérnemt. tálas asztal. a konyhából ftik. Az els tiszta szobában van két ágy. 1727-ben Kerepes. nyáron szalmakalapot használnak. a speiz. fazéktartó polcz. A konyhában téglából rakott takaréktzhely van. ma már ez is igen elegant nagy úi"i függlámpát. . a másik a gazdasági kamra. a vatta-szoknyát. A férfiak szabóval készíttetik a ruhájukat. szentképek. a mely igen vastag. hátsó szoba. Négy-nyolcz szoknyát vesznek föl. legtöbbször egy fedél alatt. Csizmát és czipöt viselnek mindenfélét. Kistükör. míg ezek legnagyobbrészt apró hegj'lánczok völgyeiben. zsámoly. függölámpa. hurkaszerü csomóval van kitöltve. Nyáron a féi'fiak munkában gatyában járnak. . majd Budaörs. kocsiszín. s gróf Grassalkovich Soroksáit telepítette be németekkel. füstölt hús. Bogdán\'t a Ziclivek telepítették be. A kutak régen kerekesek voltak. fogas fából. . hogy rá lehet ismerni a németekre benne. A kisebb községekben s a nagyobbak mellékút czáiban kiskertek is vannak a ház eltt. sublód. köpönyeget már ahg látni. szentképek. egj'-két asztal. Cserépkályha van mind a két szobában. Kalapjuk fekete posztóból van. piros terítvel az els szobában elegáns bolti. de dimbes-dombos helyen. csészék. Gróf Zichy Péter 1750-ben Örkénji:. szürke. varrógép. 31 Promoutoit. a fiatalok többet. fahóra. st legtöbb helyen semmilyent sem. a mi a telekbeosztást s az egész falu képét sajátságossá teszi a helykihasználás különös viszonyai miatt. kamra. Az asszonyok fehérnemje rendesen otthon készül.

fiúk-lányok. Aratáskor néhol koszorút kötnek. . a min aranyospapírláncz.itik. Ez az ajándék. ha ugyan a menyasszony nem megesett leány. a fiú is megkapja. ezek a Krisztkindlsinger-ek. kapnak 3 6 törülközt. ez egyszeren hátrakötött kend. der junge Herr Brautigamwird seine Braut entgegen gehn. s ezek viszik be a szobába a gyerekek közé a .. Templomba menet a koma vagy kománé a gyerek pólyájába 5 10 koronát köt be. ersen alantasai. Templomból jövet krajczárokat dobál a násznép az utczagyerekeknek 8 legjobban mulat. a háznak régi lakóitól is búcsúztatják ket. Egyáltalán roppant munkásak és nagyon tudnak spórolni. fodrok igen gyorsan kimennek a divatból ilyenkor restellik már viselni. fehér fátyollal. — : . Farsangkor maskarázás is van és a kakasnyakazást is ismerik. ein voUes Glas zu lehren wird mir niemand wehren. csak ritkán tesznek ki magukért. ha kell neki. Hús: vétkor nem szokás locsolódni. másutt ösztövérek (Piliscsaba). de piros tojást sokat készítenek a lányos háznál. Igen sok selyem. de minden igyekezetükkel azon vannak.és másféle kendje van mindenkinek. de nem eredetiek s nem elég Mokások"'** színesek. Keményített kendöböl sopfot esinábiak. s ki-ajczárt kapnak a versekért. s egyes községekben feltn sok a köpczös termet (Soroksár). igen takarékosan és szegényesen élnek. vagy a jégen bukfenczeznek. Bundát nem viselnek. A lakodalmat rendszerint rezes bandával ülik meg. Karácsonykor minden házban van karácsonyfa. posztó-. borral és rozmaringgal kínálnak meg. . nevén pancsnrl-t vesznek föl. de ha elköltöznek. fleg középtermetüek. a gombok. különösen az esztergomi részen. Ha nincsen lány. a hol mindenkit kalácscsal. A násznagy beszél — — — : díis Glück heréin und Unglück hinaus. Négy lány jár énekelni. A lányok. Majd krajczárokat dobálnak be. másutt csak a vízkereszti csillaghordás szokásos. dió. Némely faluban betlehemet visznek. játék s más van. míg végre beengedik ket. A blúz díszít ésc igen változik. ha azok a földön fetrengenek. rangyal. wir allé sammtlicha eingeladene Hochzeitgaste. ha férjhez mennek. isznak. Ha a gyerekek a gazdaságába kerülnek be. die er ihr hat gégében zu Liebes Pfand. Ich hoffe. wird ihr reichen seine rechte Hand. Ma már itt is kocsit vesznek inkább bölcs helyett. Alsó wünschen wir allé einon glückseligen Ehestand. czukor. damit der lieilige Schutzengel einmal führe zur ewigen Froud und Glück- seligkeit. lepedt. blúzt. de a czukortojás az igazi kitüntetés. A családapa igen nagy tekintélyben él s gyermekeinek. wir habén Brautpaar wieder gebracht. régi A vármegye népe. Ünnepi és más vidám szokásuk elég sok van. a hol zeneszó mellett mulatnak és zeneért is gyakran kerül közöttük. onnan az egész társaság a menyasszonyhoz. csak becstelenségre nem tolvaj. Ámen. vagy legén}^. vereked és más gazember kevés kerül ki közülök. A gyereket 1 3 napos korában megkeresztelik. A búcsúztatás után imádkoznak. természetesen kiesnek az apa hatalma alól. a mit sipka módra tesznek fel és le. testvérektl. legfölebb koczczintásra mond a koma egy rigmust pl. zsivány. Gesimdheit und ein ehrenvolles Lében. Az életmódban ma is sok vonása van meg a régebb patriarcliiális jelleg életnek. reklit. akkor a fia vagy a veje. Ezért azután nagy passzióval színezik a dolgot. Életmód. Kívülrl kopognak. s akkor halomra gyl a régebbi ruha a szekrényekben. A násznép elmegy a vlegényért. Jupperl-t. Négy lány viszi ezt angyal. hogy mindenki sírjon. Az asszonyok bársony. A keresztelés (Kindlmal) a következleg folyik le. A lakodalmas ház ajtaja zárva van. a kinek szánták. pedig alig viselik ket. Pénzért mindenre készek. vejeinek és menyeinek parancsol. a nevét is ráírják annak. inkább vallásos beszéddel. Maguknak él emberek. esak testhezálló poszt ókabátot jankl-t. jankerlt. A koma minchg ugyanaz. az angyalok. A násznagyok kikérik egyszer prózában a leánji. párnahajat és teljes bölcsfelszerelést az otthoni bölcst kapja az els lány. kék-piros szalagosán. hogy az ilyen leányt szeretje ott hagyja. esipkék. Selyem-.és börfélezipt viselnek.: 32 az öregebbek kevesebbet. Den neuen Prinzen dieser Welt zu ehren. Inni egjTe jobban szeretnek. A násznagyok alkudoznak s mindenféle élczeket mondanak a bentlevknek. A koma a mindenkori násznagy is. feldíszített karácsonyfát. Egyszeren. . Mária és József. Újévkor verselni járnak a gyerekek. minden sarkon van már kocsma. bársonyszövet és mosó-kelmékbl kés/. A kereszteln esznek. Ritkaság azonban. abroszt. Glück und Gottes Segen. Szemük színe legnagyobb részben kék és hajuk barna. A szoknya bokáig ér a gyerekeké is. karácsony estéjén fehér ruhában. mikor az esetleg elhalt szüliktl. a kinek legelször kell. ha pedig már nem él. Hímezik is a tojást.

kárpótlásiil az elmaradt lakodalomért. pomázi. A szemtl való verésben nagyon hisznek s szintén szenes vízzel gyógyítják. Czinkota ^/yaÁ. indulókat jászsza. mazsolával.. hogy legényt vagy leányt zenével temetnek és temetés után a zenekar a legvígabb nótákat. Hosszasan imádkoznak az elhun^^ért s mindazokért. Mintegy két éve a következ eset történt Solymáron. tehát bellük áll a lakosság számban élnek az aLsódabasi. egész éven fenyeget az árvíz. míg távol egj. felkiáltott . Sári ^/g részben *4-cd. Erre a király megharagudott s a lábával dobbantva rákiáltott Szólj már Az öreg németek azt mondják. láss uns froh die Gláser lehren. beöntötte egj' tányérba. und schautz mir zu Schluss wiinsch i den Brautpoár noch áns. und nachad nocha mannigsjahr á schéns und starkes Zwüllingspaar. Hisznek a boszorkányokban. SolvTnáron az öregek azt beszélik." Ha a nagyhéten magas a vízállás. vagy szóda és bor. Dél van. hogy az ottani Schlossbergben lakott a Mátyás király kedvese. Hiszik. monori. keményített. Betegségekre ráolvasnak. gyerekeket stb.Der frühe Dunner bringt sicher Hunger.) Egyáltalán nem lehet azt mondani rájuk. fehér A — jól lakott). Fifát Ujabban már igen ritka a nagy lakodalom. sírásó van jelen.— A vánnegye népe. A király többször szépen kérdezte tle. 33 vendégek haza mennek. Egyik lakos tehene nem akart tejet adni s napközben ersen izzadt.325 lélek. vármegyében 33.cselédházban ráakadtak. hogy annak meg is kell jelennie s valamit kérni kell.' : váczi járásban vetkez községeknek van legtöbben. ves. kürtös kalács. a banda trombitál. Ha nagypénteken keresztelés vagy temetés van. PiUscsabán pedig valami régi csata emlékét rzik azzal. a legbiztosabb jele az éhínségnek. und wann der Preitigám die Braut gern Másik Stet still und habét Ruh und herét hat. Domony ^/g-ad. . disznóhús. Van az diós. Fogta tehát a tebéu tejét. hogy Tinnye Csaba Nag\'kovácsi között a hegyekben idnként éjféltájt lovak szágxildozását s harczi trombitákat lehet hallani. und dés is allé Jahr a Klans. a hol sok a babonás ember.. kik a házból hihaltak. keznek az ebédhez. Ebédnél a menyasszony egy sarokban (do az asztalnál) rejtzködik zsebkend alatt és nem is eszik. (A büntet bíróság persze azután nem respektálta a boszorkányidéz tudományát. vagy inkább ráimádkoznak. Általános crratulácziók következnek. Kistarcsa . A korai égzörgés Az elmaradt tavaszi köd kárt tesz. hideg id lévén A mint a tehén gazdája megpillantotta. jöv szszel elhalnak a fiatalok. A társaság vigad. . Viharfelh elé harangoznak. kománé. mit zwá Zusl. Következnek a köszöntk. Ez az adoma nem szokatlan példája a paraszt névét imologiának. He kés öszszel égzörgés van. szomszéd) rokon. Fifát Másik Zum mir a weile zu. Csömör kb. hogy az belehalt.. 5 órakor gyüleellátják otthon a házi állatokat. szódás bor. ^Másnap mint mondta nedmár korán reggel bement hozzá egy helybeli öreg asszony melegedni. miért ment el. A halál évfordulóján nagy vacsora van. (Már elbb ül. Ezren felüli s száma a. a menyasszonynyal senki sem tördik. A leány nem felelt. In unseren Garten (Tus. dinsztelt alma mákos. hogy sok öreg féi-fi és van. . Halottitor. nem találta. de addig kerestette. dunavecsei.elverte az asszomi:. kuglóf. stb. : ! — : ! — — : ! — : : 1 — — — : ! n — — — — — — : ! : — — A tótok 5%-a. gét und godl. jég veri el a határt. de azért vannak helyek. dass ihr Glück mögé ewig wahren. Isaszeg ^/3-ad. 9ü56-an a gödölliben. Mikor megjött a király.In der Osterwoche eine Donau-Überschwemmung Selben Jahre davon los zu kommen keine Hoffnung. nachbar stb. so gibt ihre a Pusl. A tulajdonosa mindjárt kitalálta. Fifát wir i trinken tú. késsel keresztül-kasul metélte s egy-éb hókusz-pókuszszal a boszorkányt másnap reggelre beidézte s biztosnak vette.Ahá itt van már a boszorkány" s azzal egy elkerített husánggal úg^.) Másik példa (kiejtés szerinti átirásban) Fifát is a Zwetsken Pám. a kik az istállóban látatlanul megjeleiuiek és kifejik a tehén tejét. Kerepes Yo. A király soká nem látogatta meg s a leány bíijában elbujdosott. s délután 4 asztalon mindenféle étel. A menyasszony eg^ák leányszomszédja ezeket mondja Brautigam und Braut zu ehren. becsinált leves. hogy biztosan valami boszorkány rontotta meg. Érdekes. hogy babonásak. ebbl lett a falu neve Szólmár. Nagyobb tót lakossága a köDunaegyháza '/iQ-ed. (koma.

Tápiósáp ^/a-ad. inkább a nép ruházkodásában. az utczák s az udvarok is. Dunakeszi ^i' Galgasiyörk ^'^-ad és Püspöldiatvan részben tót lakosságú s Üjpesten is ezerén felül laknak tótok. Piliss/. : b . Nincsenek parasztnábobjaik. hogy a tótok Hogy mégis elég jóazt jellembeli tulajdonságaiknak köszönhetik. mint általában a magyar kisgazdáé. Püisszentkereszt 3/^. a kik ugj^anih'en szívesen sárgára meszelik a házat. Bénye i^. Nem lehet ugyan azt sem mondani. Itt is tulajdonképen annyi a jellemz. Péteri ^^^.ántcS"'. inkább épen olyanok. Csinosak a házak. egyéb gazdasági oka van annak. Xa^ytarcsa '/jQ-ed.. Csornád */4-ad. A homlokzat mindenütt csúcsfalas. egy helyen kath. rövid szoknyát hordanak és sokat vesznek fel egyszerre. Az egész tótság a magwar földmívesével egyez életet él. Az is magj-aros. Eredményeképen azután valami furcsa. Csak itt-ott kezdenek a nagyobb uradalmaktól eltanulni egyet-mást a modern gazdálkodásból. eldolgozzák magukat és az asszonj'ok korán is vénülnek. közül.3-ad. . a hol jobb mód van és a köpezös termet épen nem citkaság. A házak berendezésében sem találunk sok új és eredeti. az egymás szomszédságában való lakás egészen egj-f ormára nivellálta a két népfajt s az a válas/. Azonban esak olyan lassan. A tótság magj-arosodott szláv típusnak látszik hajuk színe nagy általánosságban barna s a szemük kék. de azért valahogy megérzik azt az okos határt. szokásaikból sem tudunk sok újat felhozni. a mibe czifrán metszik bele a szelel ablakot. Ha adósságuk van. másutt lutheránus a tótság. módúak. Szorgalmasak.34 és A \ármegyc nópe. mint általában az alföldi falvak. hogy azt lehet mondani. de azért a népszaporodás nem ersebb itt sem a vármegye átlagánál. egyre többet vásárolnak boltban a tótok is. Pilisszentlászló i-^ ••'s-öd. A falvak ugyanolyanok. Korán házasodnak. bomlasztó hatást lehet megfig\-elm. az a legritkább esetben eredt a fényzésbl vagy más életmódbeh mértéktelenségböl. hogy általában igen szeretik kék színnel díszíteni a házakat. Vannak ugyan olyan községek. ismételni kellene. mint ma adcüg vert falat és legfeljebb vályogfalat építettek. Középtermetek és ösztövérek. legföljebb némi alig jellemezhet hel. bojtos díszítés. vagy újabban deszkafallal. Vallásra nézve nagyobb részt katholikusok és ág. igen takarékt>sak és fleg szerfölött kisigényüek. különösen gv'akorlott szemmel. vagy különös szokást. a férfiak maguk készítik a gazdasági szerszámaik gazdálkodnak a legkezdct legesebben a vármegyében. Életükbl. hogy nagyon gazdag volna ez a népelem. romló. a melyen túl már romlás következnék. E tekintetben még talán a tótok a legszerényebbek s így a legrendezettebb viszonyúak az egész vármegyében. ma a drága téglát és követ használják az építésnél. vagy a deszkát czifra léczdiszszel teszik tetszetsebbé. Ruhadarabjaik a magyar népével egészen azonosak. A tetzet is edcüg nád és zsupszalma volt. a guba és a szr a férfiaknál. Magyaros. a mit a magyarságról mondottunk el.yi sajátszer szokásokat lehet rögtön meglátni.o-cd. hogy jobban ragaszkodnak a régi-módi ruházkodáshoz az asszonyok a világos és rikító kelméket szeretik. a mit otthon meg lehet csinálni. maguk szövik a maguk termelte kenderbl az összes fehérnemt. evangélikusok a telepítés szerint vannak így megoszolva. vag}^ épített vályogfallal. a kik némely falvakban egészen magyar gatyát viselnek. hogy a bocskort újabban már egészen lerúgták és csizmát viselnek. ma a tzrendészeti szabáh'ok miatt már zsindely.fal is egyre jobban fogy. Németes hatás. ha már egy kissé is jobbmódú a gazda. azért az életmódjuk olyan. i-ó. A nép egyre jobban megmagyarosodik. mint a magj-ar faluk. hitv. Igj' jellemz. hogy a bársonj't szeretik ruhára és hogy bársonyczipt szívesen viselnek. zsinóros. Ha teljesen meg akarnánk rajzolni életük lefolyását. A mészbe kék festéket kevernek s az ablak és homlokzati czifraságokat legszívesebben kékkel csinálják. Kis kertek virítanak végig a házak eltt az utcza során s a vármegyei tót falvak egyáltalában nem emlékeztetnek a felvidék" tótok szegény falvaira.Ecscr . a hasonló anyagi viszonyok. st legtöbbnyire cserép. Mezgazdaságuk ug\-auolyan színvonalon áll. Az építési anyag régen sokkal olcsóbb volt. a mely elrontja az k . még a katonaság leszolgálása eltt. de kevés a teljesen tönkrement ember is közöttük s nincsenek általánosan eladósodva. Pilis . És ha díszes és drága ruhát vásárolnak is. másutt szk trityit. a mit a külön nyelv állít közöttük. Épít kezes. Messze meglehet ismerni közöttük a magyarok fehér házait s a zsidókét. £letmódjuk. és nem igen ragaszkodnak az egyke gyermekrendszerhez. hogy jóformán semmi eg\-ébre nem költenek egész éven át. Azonban itt is terjed már a fényzés. A közös foglalkozás. Rákoskeivsztúr y^. A nk Falvak.

a mikor egy nagy kóczbabát végighurczolnak a faluban s a végén beledobják a patakba. Váezon (1%). szegényesek s kerítéssel és kapuval sincsenek körülvéve újabban módosabb házat építenek s rácsos kerítést és rácsos kaput állítanak ezt olaj festékkel be is vonják.. mert a búcsúra a szomszéd falukból. vármegyében összesen 3451 szei-b anyanyelv laldk. a kamra tenek. a mely nevét is rácz lakosaitól vette. a hol tisztán szerb a lakosság. Legnagyobb népmulatság azonban a búcsú. k . csak épen alkalom hatalmas eszem-iszomra. gazdagabbaknál a tégla. Különben izmosak. A nép faji jellegére nézve olyan. A két szobát a konylia választja el.és kfal is elfordul. Igj? a szomszéd német falvakban szokásos még a . a kik így kovászai lesznek ezzel a magyarosodásnak. mondák nincsenek közösek a magyarsággal és a svábsággal. A lakodalom ma is nagyban megy még. szüreti. s Egyes népszokáson ezt A A . sem a módját nem tudják. mert konyhakertészettel foglalkoznak nagyban s ez egészen különös intenzívebb gazdálkodásban csoportosítja ket.stállók. már a hol van szl.A egyes szokások eredetiségét lehet . sem az okát. A szerbek görögkeletiek.és pántlika-czifrasággal. és az i. mint a vármegj^e többi községeiben és semmi eredeti vagy különös szokásuk nincsen. s a gazdasági élet egyes más szolvásai mind a magyar földrl ismersek. A lakószobák és mellékhelyiségek egy fedél alatt vannak.májfa"' állítása lányos házak ablaka elé. Másutt elég gyakori a . Érdekes és a tótságra jellemz babonák. hogy Ráczkevén. zsindclylyel vagy náddal. még pedig rendesen világos kékkel. Az építkezésük ugyanolyan. régi tót tánezokra már az öregek sem igen emlékeznek. Kár. de már egészen megmagyarosodtak. végighurczolják a faluban s minden háznál megáUanak inni. ezek után következnek . st messzebbrl is összejönnek az ismersök. tojást kajának. Kis kertjük mncsen az utcza fell s tornáczot sem épífalakat fehérre meszehk s díszítést nem látni rajtuk. Csak egy község van. Szentendrén (12%). vidéki falvakban meg van a húsvéti virgácsolás. a hol leány van. dalolni. A népszokások különben mindenben a magj-arság után igazodnak. Meséim még mindig szoktak az öregek. Itt 604-en laknak. Új és eredeti vonást nem tudunlv róla mondani. . A keresztel is megvan. hogy egyes buzgó és lelkes tanítók magyar bethlehemi pásztorjátékra tanítják meg a gyermekeket. Az egész lakosságDe ezek meglehetsen egy-egy tömegben élnek s így ném. Ezeknél a házaknál pénzt. hogy ennek nincsen semmi éi'dekes szokása. ersen díszítve papír. Lóréven. I'\iji jelloE. A^czinkotai magyaros-tót lakosság Mátyás nagy iczezéjére ma is büszke. legfeljebb ha tánczmestertl tanulnak valami újat. s így a vallásuk is segít abban. Még a tánczuk is csupán csárdás. . Életmódjuk is megjehetsen különbözik a többi magyar földmívesekét öl.ileg megrizték ethnogi'áfiai képüket. A ház homlokzatán épített csúcsfalat alkalmaznak és a tett simán fedik cseréppel. de náluk már teljesen értelme veszett heczcz az egész. Ezt eltanulták a tótok is. Az ümiepi szokásaik az aratási. bár nem annyira. Pomázon (20%). Jellemz pl. vánnogye népe 35 zagj-vaságot teremt a tiszta faji vonás helyén.fekete vasárnap". mint régen. Régebben sokkal több szerb volt a vármegyében. Az asszonyok hasonlóan barna brek s barna szemek. a mibl még egy utolsó korhely-mulatságot csapnak. A A igen egyszerek. sem a napját. Egészen új szokás azonban az. szaloiuiát..kakas nyakazás". tánczra és általában nagy családi és baráti össze jöveteké. hegy bizonyos ersebb középponti vonzódás egybefzze ket. de a tor már kiment a divatból. az 1900-iki népszámláláskor csak 10 szerb anj^anyelv lakos volt. Vályogfal és fecskerakás a leggyakoribl>. Isaszegen a farsang utolsó három napját áttánczolják s hamvazószerdán a tánczos legénj'ek összejönnek és egy tuskót kötélre kötve. újságot olvasnak s a vfély-mondókákat vásári füzetbl tanulják. Szokatlanabb a Sári községben való . régibb házak . a ki részt vesz a tánczban. Jelent ékenj^ebb a számuk Budakalászon (a lakosság 25%-a). gesztenyebarna a hajuk és szemük színe túlnyomóan barna vagy fekete. erteljesek és kitartóak. Építkezés egyenes vonalban. különösen alapozásnak. PüspökPilishegy hatvanban példáid egészen meghonosodott így a betlehemezés. de a fiatalok könyvet. A nak alig fél százaléka. Csobánkán (22%). legjobban megfigyelni. mint a lentebb délre lakó szerbség mégis általában középtermetüek és ösztövérek.

alependzsa. A beteg asszony feje fölött. Féltik a gyermeket különösen az apjától. Az ümiepség itt abból áll. mert az a hit. bársonyból készüh\ek a legújabb s gyorsan válto/. hogy nem a keresztszül ad ajándékot. értéknek kell lenni. ezt a két ruhadarabot.szülktl. minél kapósabb legyen. különösen díszesebb ruhának. selyembl. a ki ott van vagy közben oda jön. de különösen az újszülöttet senki meg ne nézhesse és szemmel meg ne verhesse. Ennek az értéke összesen egj'-két korona. s a mennyezetes ágy mintájára van elkészítve és teljesen csukott. Sót. . hanem kap a . Kereszt éléskor a keresztszül szerbvászonnal ajándékozza meg a kereszt g\'ermekét annak az emlékére. ha meghal. mert minél többen kapkodják a kalácsát. ha feln s házasságra való. annál többen kapnak rajta. A gyermeket rendesen harmadnap keresztelik. megjelenik a háznál a lelkész és beszenteh az újszülöttet. Az asszonynép rendkívül fényz hajlamú és a szoknyák. bátor legj'en. mikor megkeresztelkedett. Ez azért van. Minden család megünnepU a pátrónusát. legalább 20 vagy ötven korona . kenyeret azért tesznek a sátor sarkába. kivéve természetesen a vászonajándékot. a hol a család eltt isteni tisztelet van. hogy Jézus szintén vásznat kapott Szent Jánostól. A sátor különböz czifra szövés és hímzés szerb vászonból készül. kenyeret és bazsahkomot kötnek csomóba. A komának a keresztelés napján nem szabad ennie a keresztelés megtörténte eltt. szerintük ugyanis a boszorkányok irtóznak a foghagym. hogy feltegye eg\. csak a nyakravaló ez bársonyszalagra fzött pénzekbl áU. hogy só és kenyér mindig legyen a háznál s miután a bazsaUkom a legkedvesebb viráguk. inget varrnak belle neki. a kit a szülök akarnak. a liol ezeket senki sem viseli. A sátor azért készül. drága kelmébl készítenek. a mint átveszi a kalácsot. imát mond és a g>'ermeknck ideiglenes nevet ad. hogy az anyát. a házvédszent megünneplése. Legfontosabb a jxítrÓ7ivs. akár leány. ruhadaiabjaikat a rendes néven nevezik. A foghagjma arra való. arany és ezüst pénzdarabok. Azután templomba mennek. valamint a pruszhk. A mikor a sátor elkészül. A régi díszes szerb ruhából már egyéb nem igen maradt meg. különösen maguk készítette hímzést alig használnak. akár fiú.ó divat szerint. rögtön meg is szegi és mindenkinek ad belle. azért mindenben felhasználják. A férfiak ruházata a déli szerbek ruhaszabásanak s a magyaros divatnak erós vegj'ülését mutatja . akkor ebbl lesz a szemfedje. hogy az újszülött. A ezipjük is rendesen lakk és félezip csak az idsebbek viselnek ünnepnapon is egAszerü fekete brbl készült félczipt. de az egész csomó egy jókora dió nagyságú. s ez alkalommal a bába egj' jókora.36 A vármegye népe. a melyen a család sei a keresztény hitre áttértek a pogány vallásból. A sátor közepére bazsahkomból keresztet tznek fel. Csupán a kereszt élésrl kell bvebben szólani. a kilenczedik nap reggelén napfelkelte eltt lebontják. mert azt itt sokkal nagj^obb czeremóniával ühk meg. körülbelül öt kilogramm súlyú kalácsot is visz a komának. A többi szokásaikat bven leírtuk a bácsbodrog-vármegyei kötetben. A konyhakést azért szúrják le az ágv'ba.lány. A születéstl számított hét nap éjjelén virrasztanak. hogy az apa leginkább megverheti szemmel a gj'ermeket. A sátor rendesen nyolcz napig van felállítva. Ha a gj'ermek életben marad. Ezután ünnepi ebédet és vacsorát esznek otthon a mehTe az összes rokonok és jóbarátok hivatalosak. Ugyanakkor megszenteh a vizet egy jókora fazékban s azt a fazék vizet a beteg-ágyba teszik és az ott is marad. a beteg anya ágya fölé sátrat állítanak. a mely legjobban megkülönbözteti ókét a tiszta magyar vidékektl. A keresztszült rendesen komának nevezik. A patrónus annak a napnak a szentje. A csipke nagyon divatos. köz vetet lenül az ágy fala mellett egy konj'hakést szúrnak le a szalmazsákba és melléje foghagj'mát tesznek. mint ott. A mikor a g^-ermek megszületik. A szentelt vizet pedig a gyermek fürdjébe öntik. A komaságra bába kéri fel komának azt. Mindent boltban vesznek. Hímzést. Viselik még az övet s a bocskort. Minden níliadarabot lehet 1(\í. mert a nép hite szerint a Jézus keresztfáját bazsalikom között találták meg. míg csak le nem bontják a sátort. Akoma. hogy az asszony ne féljen. Ezeken a virrasztásokou . A sátor négy fels sarkába sót. Figyelemre méltó. mert ezeken az éjjeleken szokták a boszorkányok kicserélni a gyermeket. .a szagától. Régi népszokások már teljes tisztaságban itt sem találhatók. hogy az ümiep napjának reggelén a plébános és a kántortanító megjelemk a család házánál ünnepi omátusban és ©tt beszenteh a házat és a vizet. ha megn. hogy a gyermeket a boszorkányoktól megmentse.

is eljárják a kólót. Pápai Károly A Csepel sziget és lakói. Tóth István Kiskunfélegyháza vidéki néphiedelmek. az aratást befejez ünnepet. Emberi hangon szólalnak meg ilyenkor a fák és az állatok. különösen a csúnya vén asszonyokat mind boszorkánynak tartják. Sebestyén A magyar honfoglalás mondái. Ez alatt az id alatt még pénzt sem adnak ki. A lakodalom ma már itt sem olyan teljes. a nagyhetet s a pünkösdöt a legnagyobb áhítattal ühk meg. A nép rendcsen igen korán házasítja meg íiait s adja férjhez leányait. s különösen nagyon hisznek a bbájosságban és mindenféle természetfölötti dologban. J. hogy elfogadják a megbízásukat. valamint a leányrablásnak is. a mely egész nyilvánvalóan a régi pogányság maradványa. Virágvasárnapon a leányok Lázár feltámadásáról énekelnek. Péter Dénes közlései a Magyar Nyelvrben. de jaj annak. még a durvábbakért Népszokások. Madarassy László A kiskunsági szélmalom. Risöi-Ensel Sándor Magyar népszokások. A szüret. sem. Szánta kecskeméti nyelvjárás. a mikor igen sok csodát sejtenek a természetben is.. de megharagudni nem szabad. de azért még mindig nagy ünnepséggel s elég nagy áldozatkészséggel folyik le. mint hajdan volt. Kovács Antal A dunai molnárság. Négyesi László Hangtani adatok a szentesi nyelvjárásból. — — k Források: Balassa József A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Aratáskor megtartják legalább kicsinyben a zsetvát. A temetés szokásai közül ma is megvan a sirató. egyre jobban veszíti gazdagságát s romMk. a ruhájából kiszakít egy darabkát vagy egy szálacskát s azt a gyermekre teszi. U. nem csúful meg. Valamint télen a disznótor is.A vániiegyo népe. Az ünnepek közül nekik is a karácsony a legmelegebb családi ünnepük. a tor. Nincs meg már a leányvásár. de a lakodalmi szokások között van némi nyoma ennek a régi szokás emlékének. S vannak boszorkányok. A többi ismert szerb népszokások közül esak a legismertebbek fordulnak el s azokban sem igen akad olyan változata. hogy mentsék meg a boszorkány rontásától. s másnap reggel a szabadban eljárják a kólót s ezzel ünnephk a természet megújulását. vagy kicseréldik a magyarosodás következményeképen a magyar népköltésbl és irodalmi forrásokból merített ismeretekkel és egyéb tudásokkal.. Imre: Kiskunlialas nyelvjárása. 37 a jelenlevk sok tréfát visznek végbe egymással. H. a virrasztás. hanem ma is ersítik a hitét azzal. A szerbek igen babonások. Az Ethnografiának s a Magyar Nyelvrnek igen sok népnyelvi s néprajzi adaléka. de ma már távol esvén az eredeti forrástól. az: Népies gyógyászat a Kiskunságban. Vannak jó és rossz szellemek. a ki meghallja és megérti. hogy az ördög éjszaka széppé teszi magának a boszorkányt és szerelmeskedik vele. A boszorkány eUen paphoz fordulnak még ma is és szomorú dolog. A húsvétot. Tehát az olyan öreg asszony a ki tisztességes életet él és nem czimborál az ördöggel. a mely azonban nem túlságos nagy és mindig inkább csöndben végzik el.. de azért azután nappal csúnya. még az udvarra sem. a kukoriczafosztás. Kéler Gyula Kecskemét pusztáinak néprajza. Magánközlemények. Sok babonájuk van. A ki a gyermeket ez alatt az id alatt meglátogatja. Thuri József Kiskunhalas néprajza. mert azt beszéhk. mint az éjt szaka. ad neki egykét ki'ajczár ajándékot s hogy a gyermek álmát el ne vigye. Eredeti gyjtött adatok. Schwicker: Die Deutschen in Ungarn \md Siebenbürgen. A gyermek születésétl számított hat héten belül semmit sem szabad kivinni a házból. . : Kálmán Gyula : : : : A — — — — — : — : : : — — — — : — — : — — — — — . Népköltészetük a szerb népköltés ismert anyagából merít. a mikor koszorút visznek a gazdának s ilyenkor táncz is van. mind felér egy-egy ünnepés nappal. a melylyel új színben tüntethetnénk fel a szerb népélctet. a melyek jó vagy rossz befolyással tudnak lenni ránk. hogy a papok ma sem világosítják fel a népet.

787. Czeglédé 48.MEZGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS. hold. hold. hogy míg egyes vidékeken a legkülönbözbb irányú belterjes gazdálkodási rendszerek fejldhettek ki. míg Újpestnek 1115. Az ország összes vármegyéi között Pest-PUis-Solt -Kiskun vármegyének legnagyobb a területe] (12. területe tehát foglalja el.670. Budapest székesfvárosé 27.735 A magyar birodalom területe 56. Szentendrének 7230. A régibb leírásokban vázolt mezgazdasági viszonyok. nagv vidékeken. .758 k. holdnál is nagyobb a határa. a vármegye az egész birodalom területének több.. r. város és 1 4 közigazgatási járásba osztott 214 község között oszlik meg.5984 összes terület Kert Rét Beültetett Parlag szl szl 216505 45215 6854 . ezek közül azonban négy község az újabb idkben alakult telep.*) Legel 3769U 191787 32040 122222 Erd Nádas Xem term teriilet . mint huszonötödrészét vármegye területe ez idszerint hét r. Kiskunhalasé 113. t.281.827.103. vármegye területe a következképen oszhk meg az Az Szántóföld 10!«)240 kat.134 D km.704 k. évi összeírás szerint : Nagykrösé 65. Jlívelési áganként a 1895. 214 Az egyes r. A változó viszonyok közrehatása a köz.978 Kecskemét törvh. városok és községek határának nagysága igen változó. fejldésének és egyes helyeken visszaesésének több oly érdekes tünetét okozta. Eliskunfélegyházáé 70. t. Kecskemét törvényhatósági város területét is felöleli. ha nem is maradt el. Vácznak 11. Pcst-Pilis-Solt-Kiskiui vármegye mezgazdasága az utóLsó három évtized alatt.. óriási változásokon ment át. hold. addig más vidékek mezgazdasága de a fenti arányban nem fejldött. t. városé pedig 149. község közül csak hat községnek kisebb a határa 1000 k. hold. k.) és ezenkívül még Budapest székes- fváros és A k.327 k. A A A hold a határa.és mezgazdasági élet kialaku- — — — — — lásának. hold lévén. vármegye területe 2. egyes bizonj'os egyöntet és állandó jelleget mutattak. hold. melyeknek igen sok mozzanata egy-egy érdekes tanulmány. összesen tehát 2.941 k. 18 községnek azonban 20fi00 k.186. A közgazdasági tényezk egymást követ és folyton változó közrehatása azonban a mezgazdasági téren az utóbbi é\'tizedben oly változásokat és különböz állapotokat idézett el a Tisza Duna között elterül nagy kiterjedés vármegyében. holdnál. hold 1.999 k. városok határának kiterjedése is ép ilyen változó.

uradalomban.39 1. kir. Sveiczi bika szállítása a herczeghalmi — — . 3. Gödölln. szeszkisérleti állomás mezgazdasági szeszgyára a gödölli koronalaka 2. A gödölli koronauradalom intézi uradalom isaszegi pusztáján. A m.

— 2. . A kalocsai érseki uradalom cselédházai — Kalocsán. Szemere Huba ú. A kalocsai érseki uradalom bodbakodi sertéstelepe.jrendszer dohánypajtája Gombán.40 1. 3.

Állami iskolai birtokok 37.. 100—200 200—500 500 1000 1000 holdon „ „ „ 32911 ITörpegazd.222 k. Gör. halmos.922 k. hold van.. kath. Mvelési ág szerint a gazdaságok között következképen oszlik meg százalékokban a terület esik. . a korlátolt közös legelké (ebi forgalmú birtoké 434. tisztvisel és alkalmazott 474 családtag 47823 10-6%.' Mezgazdaság és állattenyésztés. Róm. . 0-19% 32-29% Az összes birtok száma 108949 1812891 kat. mely az 1900.54 0-70 0-15 19-92 7-04 1-47 3-39 41-17 0-29 9-43 0-23 0-02 20-80 20-51 2-02 5-53 58-34 0-87 11-04 2-46 38 13-60 8-36 1-50 3-45 Az Összes lakosságnak... a Tisza és a Duna között jóformán vízválasztót alkotva. majdnem Czeglédig (Czeglédberczcl) ny^ilv le.891 .és domlisorokat alkot és beékeldve a nagv-alföldi rónába. Az stermeléssel foglalkozók száma 528556 kik közül keres 211405. hold. Tekintettel azonban arra.irorsz. egyházi. érseki és püspöki bii'tokok 79920.. -társaságok és vasutak birtokai. egyházi templomi és lelkészi birtokok 1495. — Jlagy. 10 „ . Közbirtokosság és volt úrbéresek közös birtokai 70942 kat. Községi. ev. Ref. gazdasági cseléd 23. hold) 17. amit a most folyó katasztori munkálatok a mainak megfelelen fognak feltüntetni. bérl és részes földmíves 63. A kertsk közül önálló birtokos. templomi és lelkészi birtokok 8117. tanítói és iskolai birtokok 49. templomi és lelkészi birtokok 36ü.és dunamenti rónák között.-iK V.A vármegvp nagv része a Tisza Duna közötti rónasáeon terül cl. h. . kath. kel. hold) 94. Ág.835 kat. 83 %-a magyar. -holddal 97679 61-50% 5-39% 41-82% 23-59% 29-20% 53-57% 45-44% 5-84% 46-50% 15-37% 758214 36-87% . 832(Közópgazdaság 1566 224 Na<í\'gazdaság ""205 205 510( — 427585 529413 1-44% 0-83% 0-16% „ fel ül . társulatok. iitczák. völgyes részét. közterek.. városi és törvényhatósági birtokok 84352. Vallásés tanulmányi alap birtokai 189(i4. szerzetes-rendek birtokai 28. Gör. Róra. .-'zén terül el. ev. káptalanok és papnevel-intézetek birtokai 39274. tanítói és iskolai birtokok 487.4rmeB>-éi és Virosai: Pest-Pllis-Solt-Klskun vármegye. . Ág. 41 Ez id Óta azonban a mívelési ágakban sok változás történt.. hold. mindenféle litak és folyam-medrek nem term területnek vannak felvéve. 20 50 100 „ „ . Zsidó hitközségi birtokok 4.sági napszámos 75. Községi iskolák birtokai 673. A vármegj'e Tisza-Duna között elterül részének középvonalán a homokhalmok lánczolata. hold. Róm. \\. Ref. 67010 340991 14860) 12902 (Kisgazdaság 99161 40168 2490 K.191 lélekbl áll. míg éjszaki része a nógrádi hegycsoport alsó ré. . apátságok. évi népszámlálás szerint 824. eltartott 317151. Összesen: 434159 kat. hogy a városokban és községekben lév házhelyek. kántortanítói és iskolai birtokok 2400. hold összes területbl még hiányzó rész közös és nem önálló birtokokra az alább közlött arányszámoknál is figyelembe veend. A 1 birtok megoszlása jelleg és nagyság szerint 1895-ben a következ volt : Országos átlag Esik a Esik a gazdaságra területre gazdaságra területre holdon 1— 5— 10 20— 50— — aluli birtok 5 holdig. vízválasztót alkotva a zagyva-tisza. a nem term területnek a term területhez való aránya a feltüntetettnél kedvezbb.^kath. egyházi tanítói fe iskolai birtokok 1357. : = = = = = — = Taiaj- viszouyok. . Róm. hold. . hold. részv. egészen Kliskunhalasig a vármegj^e déli . Nem term terület 122.159 kat. a községi 10022 kat. egyházi és lelkészi birtokok 5948.313 35 '9%. 3 . közliirtokossági 22-6%. 4802. kath. Egyesületek. prépostságok. kel. Hitbizományi birtokok 60580. segít 30%.411 0-2%. sót már Vácztól le. Ennek egy része Cserhát néven kisebb hegy. Különféle alapit vánj-i birtokok 412. A közös erdk területe (ebbl községi 6138 kat. mezgazda. Az mi : Törpebirtok Kisbirtok Középbirtok Nagybirtok összes Szántó Kert Rét Beültetett szölö Parlag szölö Legel Erd Nádas Nem t«rm 61-71 4-93 4-79 17-06 3-02 2-62 1-32 0-77 3-78 72-17 0-97 12-12 3-13 0-41 6-43 1-54 1-24 1-99 54-28 0-51 12-. Róm. h. mely a következképen oszlik meg l : Kincstári birtok 53946 kat. kath. Fels részének nyugati fele atn\niuk a Dunán és feloleh a buda-pilis-visegradi hegycsoport hegj-es. cseléd ós pásztor 1493 0*7%. Budapesttl. hold.

A vármegyének éjszaki. Vácztól Budapest irányában elterül völgy. melyek Tinnyétl délnek. A nógrádi hegyek dombos n^TÍlványát alkotó és Cserhátnak nevezett résznek. A vármegyének talajviszonyai nemesak vidékenként. A vármegye dunamenti alsó részén. de a dunamenti részeken. Vannak itt egyes homokos részek is. A völgyületek itt is jók. a hol még a fennálló erdk az éghajlati viszonyokat mérsékelik. a nehéz mívelés vagy mívelésre általában alkalmatlan. A Duna mentén. — — — és megye alsó részét alkotó nagy síksággal olvad össze.és dunamenti lapályokon igen jó minség és minden kultúrnövény termelésére alkalmas feketeagyag és iszapos változatú földek vannak.s biztos tirnms szántók a völgyekben pedig igen jó minség réti-földek vannak. A vármegyének tekintélyes része a 10 községet magába foglaló Csepelsziget is.vidékbe megy át.sza. st itt-ott kavicsos. a nógrádi hegyek nyúlványain elterül részének (váczi és gödölli járás) talaja szintén meszes jelleg agyag. de sok helyen. a talaj viszonyai hasonlóképen változók. A ti.szén. st mocsaras-turjános területek voltak. E vidéken is vannak homokos. min. sipákásnak nevezett szik és a búzát kitnen term porhanyószík föllelhet. mely a Cserhát nyúlványain és fennsíkjain át. de nagy kiterjedésben is különösen Jászkarajen vidékén és Kunszenlmiklóstól le. a Zag\'va irányában. ma . — — . de egyes vidékeken szkebb körben is igen változók. le egészen a törökbálinti hegyekig terülnek el. A szelídel)b lejtk jó minség legelt adnak meredekebb és löszös hegyoldalokon azonban már sovány szántók és legelk vannak. — — — : . . egészen jóformán Kiskrösig a szikes talajnak minden változata a teljesen sivár és terméketlen fehér szik. melyek általában jó minségek. televényes. Szigetesen. már vörös nyirok is található. a hegylábaktól határolt fenns-ík talaja homok. A Csepel. mely fekvés szerint. minden kultúrnövény termelésére alkalmas agyag a doml oldalaknak fekvés és minség szerint már gyengébb minség a talaja a völgyületekben elterül réti földek azonban igen jó minségek. különösen a sziget alsó ró. keleti és nyugati irányban pedig a tisza. márgás agvag és az egész szentendrei sziget. Kalocsa és Baja irányában óriási kiterjedés vizenys. a Duna mentén elnyúló iszapos. Fülöpszállás és Kiskrös vidékét felölelve. mert egyes fennsíkok és szelídebb lejtés dombok agyagos-márgás földjei. mely utóbbi sovány homok. A vármegye e hegyvidéki részének a talajviszonyai azonban igen jók.42 zs-éléig Mezgazdaság és állattenyésztés. völgyi. továbbá Szentendrétl Budapestig és innen Xag\-tétény irányában. melyeknek a talajminsége fekvés szerint változik. A termföld minség szerint való változatairól. mely a vármegj^e középrészén. ideértve a szentendrei szigetet is. melv a kitn minség fekete homoktól. A Duna folyó áltaJ a buda-pilis-visegrádi hegycsoporthoz osztott.sziget talaja általában homok. a pomázi ás 1 iai (ezeltt pilisi) járásokhoz tartozó részeknek.síkok talaja általában jó minség márgás és lösz végy ület. az ottani hegyeket alkotó képletek réizei szerint és a vidék sík. különösen éjszaki fekvésben. A vármegye földtani és vízrajzi viszonyait e munkáa nak miis része ismerteti. — — — — E vidék talaja általában különböz meszes változatú és változó term réteg hnmus-dús. st kavicsos részek is. Kivétel a Pilis vörösvár tói keleti h'ányban nyúló löszös homokos domblánezolat. melyek jó részben lecsapoltatván. Abony vidékén a vár. általában igen jó minség minden kulturnövéiy termelésére alkalmas. de a talaj minsége általában gyengébb a fentinél. Czegléd irányába nyúlik be az alföldi síkságba. vagv humus-szegény agyag. és a mezgaztlaságra fontosabb vízrajzi állapotokról azontalajviszonyokról. kivéve ott.ségében is változó. Az Aszódnál kezdd rónának a talaja. ban itt lesz szó. A túlnyomó ré^z homok.ós a dunamenti lapály. — nyúlik . és ettl Dimapataj. továbbá Czegléd. a talajviszonyai változók. A vármegye alsó középs részét alkotó Tisza Duna közötti rónaságon a magyar Alföldnek jóformán minden talajminsége feltalálható. Különösen jó minségek azok a földek. kivéve a tápiómenti homokbuczkákat és a kisebb terület szikes földeket. továbbá a Gödölltl éjszaki irányban terjed. vagy dombos-hegyes fekvéséhez képest. igen jó minség agyagos és iszapos földek vannak. A fenn. jó minség é. minden változatban fellelhet. egész a szélhordta és a terméketlen szikes szürke homokig.

téres Alföldön azonban. A dömsöd-pataji Dunavédgát társulat. A T. Öriási fáradsággal dönti. Soroksár tájékától az ócsa Alsódabas. fels részen nagyobb üyen munkálatok voltak a Galga-szabályozás. a mi különösen homokvidékeken észlelhet. ma már kell mívelós mellett hasznosítják. mely Kiskrös Császártöltés Dunapatajtól kezdve.és gyümölcstermelés következtében nagj^ kiterjedés homokterületek kerültek mezgazdasági hasznosítás alá. Bámulatos az a szorgalom és kitartás. a gazdaságra nem alkalmas részeket pedig fásítják. de inkább vidékenként észlelhet az szi korai és a tavaszi kései fagy. A vármegyei terület tekintélyes részének talaja a homok. Hmérséklet Csapadékos napok C. A nagy mérvben megindult szl. különösen a lapályos részeken veszélyezteti. — — Éghajlat. szls- .>ikesiti'-sti. keze munkájával mívelheti annak laza földjét. szlt és akáczot. A Gerje-Perje szabályozás pedig Czeglédvidékétl Tószegig több ezer holdat mentesített a belvizektl. méhészkedés stb. jól neveli a gyümölcsfát. Ilyen társulatok a dunai részen szentendre-szigeti ármentesít társulat. részint pedig a belvizektl borított mocsaras. Gyönge igás erejével. Az ármentesítési munkálatok nagy területet védnek meg a Duna és Tisza áradásától és sok oly területet tettek hasznothajtóvá. 39 43 ti2 1901—1905 1908 II 10-5 10-8 10-3 133 108 110 96 114 101 Szeged átlag 1901—1905 1908 24 11 43 96 25 Kalocsa átlag 1901—1905 1908 11-2 10-5 24 Gyakorta. A dab-tassi védgát társulat. A csapadék-eloszlás nem egyenletes és a hmérsék-viszonyok is ingadozók. vármegyének fels hegyes-völgyes részén a telkesítések inkább a völgyi patakok és folyók szabályozására és így a völgyek termésének biztosítására szorítkoztak. Szegeden és Kalocsán történt észleletek átlaga tekinthet irányadónak. A tiszai részen a kócske-kecskeméti tiszai ármentesít társulat. A A : — — : A A : — — — 3* . Alsónémedi Bugyi községektl határolt és innen Fülöp. a törpe-nyár helyén pedig az apró tanj^ák százai épülnek. Budapest átlag Zivataros Csapadék napok 19 19 18 m/m 540 4Ö5 578 575 616 537 Csapadék msx. ad tanyázott. nagy területtel szaporította a vármegye alsó részének termterületét. A kis embernek a homok az igazi földje. 43 mint mentesített területek vannak a gazdasági kultúra szolgálatába bevonva. A legnagyobb és igen eredményes belvíz-szabályozási munkálat volt a Kalocsa vidékén elterül Sárvíz lecsapolása.és hmérsékleti viszonyaira nézve a Budapesten. le egészen Bajáig.és gyümölcs-termelésen kívül a baromfi-nevelés.Mezgazdaság és állattenyésztés. melyeken azeltt csak a \-izi-. innen pedig a Hatvan-felé terül téres síkságot ment-ette meg a vízkároktól. Az éghajlati és csapadék-viszonyok tekintetében e vármeg_ye idjárása a szélsségekre hajló és az utóbbi évtizedek alatt száraz jellegnek mondható. mely kellen elkészítve. A kis ember a homokon a kisebb gazdasági ágak felkarolásával min a szl.és gyümölcs-termést sok esetben. ré.szállásig Akasztóig terjed területen összegyl belvizektl alkotott mocsaras területeknek Kalocsa irányában a Dunába való lecsapolása. minden idszakban hasznosíthatja és értékesítheti idejét. Alkalmas kerti mívelésre is a baromfinak pedig a homok az igazi hazája. Az utóbbi két évtizedben a homoktalajok hasznosítása terén óriási eredményeket értek el a vármegyében. vontatja a buczkás részeket a lapályokba és forgatja mélyen a földet. Érdemes megfigyelni a homokvidéki kis ember munkáját. Az azeltt terméketlennek vélt homokot. Ujabban tervbe van véve a vármegye középs részén. csepelszigeti ármentesít társulat. melylyel népünk a homokterületeket telkesíti.szmt a Duna ós Tisza árjától hódítottak el a védekezési munkálatok igen nagy területet. mely a szl. és a homokos rónákon ma már viruló és boróka-cserjések és gyümölcsös-kertek terülnek el. lápos területeket tették e lecsapolásokkal hasznothajtóvá. E vármegye csapadék. Az áprilisi szárító szelek pedig a gazdasági növényzet fejldésére válnak károssá. a sárközi ármentesít társulat által. mely az Ácsától Aszódig terjed termékeny völgyet. hogy a sivár homokból paradicsomot varázsoljon.

E téren azonban még sok a tenni való különösen a kiskunsági rónákon és a vármegj-e fels. Kispesten 100. Az ilyen gazdaságok rendárpa a tavaszi kalászos — — . a mi állattenyésztési szempontból hátrányos. a gazdák ennek sem látják hátrányát. szlt. Dukán 19. E társulatokat részletesen a monogiafia más része ismerteti. hol dlkben. terület van. A régibb tanyásgazdaságok gazdasági rendszere. mert a birtokos gazdasági tották A meg — — rendszerének megállapításában semmi irányiján sincs korlátozva. harmada pedig tavaszi kalászos és takarmány alá marad. Túrán 54. a tanyák sokasága népesítette be a téres határokat. A változó viszonyok következtében azonban igen sok oly községben is. hol az 1894 XII. a birtokosság közös határozata alapján. így pl. a hol a föld minsége jol)b. A tagos tanyás rendszernek kétségtelenül megvan az elnye a nyomásos rendszer mellett kezelt birtokok fölött. mint ez szülvséges lett volna. a legtöbb esetben a határ leghasznosították. mely rendszer szerint mindenki úgv használhatja minden darab földjét. és a hegyvidékeken a vízmosások ellen a fásításokkal való védekezés is terjedben van. és gyümölcsös kertjét azonftan ki-ki szabadon használta a határ egy részét pedig. vidékenként. Monor és Dános vidékén. de igen sok az olyan községek száma is. birtokrendezés és tagosítás a vármegyében általában megtörtént. — — . fbérre beváltani. A vármegye homok. és a közösben hagyott legelöt. már kialakultnak mondható ezt az. a szabad gazdálkodási rendszerre való áttérést mondották ki és hallgatagon mégis nyomásos gazdasági rendszer szerint gazdálkodnak. hol a volt úrbéresek nyomásokba osztva rendezték illet- A ségeiket. A közelebb es részeket. Alagcsövezést Nagykrösön 80. szép fásítások vannak. fásítás útján a homokkötés. Kiskunsághoz tartozó községek általában redempczió arányában oszbirtokaikat és a közösben hagyott téres legelk is fokozatosan osztálv alá kerülvén. töljb darabban vették ki a volt úrbéresek illetményeiket. kevesebb takarmánj'félét vetnek. a fel. Egyes vidékeken. ö. : . D}' módon mintegy 7000 kat.sszesen 261 kat. a hol a gazdák legfeljebb a rétet. Gödön 60. De igen sok község volt és van. heg3'es vidékein. Ez id szerint a nyomásos gazdálkodási rendszert. Gödölln 100. Sok helyen viszont a búza elveteménye. Ha rét is van a tanyán.vidékén. E czélra alakiüt a Pcst-vármeg\-ei Dunavölgyi lecsapoló és öntöz társulat 1909-l)en. Ott azonban. N-ármegyében kisebb fol3Óvizek hiányában az öntözés nem indulhatott meg oly mértéklien. melyet buzavetés követ. mert az ilyen kisbirtok állattartása élihez alakul. az erdt és legelt közösben hagyták és bizonyos arány szerint közösben sajnos. A jobban kezelt tanyásgazdaságok a szántó területének harmadát rendszerint szi kalászossal vetik be . Rendszerint a tengeri vagy a bükköny alá trágyáznak. holdat hódítottak el a mezgazdasági termelésnek. holdon végzett eddig a kult urmérnökség. Az olyan községekben. Közös legelnek gyengébb részét hagj'ták meg. rendszer. hol a nj-omásos rendszert kell gazdasági tudással kezelték és kezelik. alapján. nyomásos egy vag\-is dlbe es és pedig a háromnyomásos gazdasági rendszert karolták földjeiket közös megállapodás szerint használták. holdat rendeztek be öntözésre. Paládicson 120. mel\aiek beerdsítése meg is iiidult. erdt összes illet ménj-eiket egy tagban vetették ki vették ki külön. Takarmányosnak (lóher és luczerna) sok helyen külön helyet is adnak. t.-cz. a helyi de igen befolyásolta viszonj-oknak megfelelen. Nagykáta. így fejldött ki a tagos tanya. takarmányos és veteményes földjét. E tekintetben azonban a kul- — — A turmérnökség közremködésével már eddig is bizonj-os eredményeket értek el. szlejét. hogy tartozik-e hozzá közös legel.44 Mezgazdaság és állattenyésztés. összesen 293 kat. a mint jónak látja de viszont a tarlók és szabadulás után a kaszálók közös legeltetésének elnyétl elesnek. mely utóbbi helyeken sok befásításra váró kopár . vagy van-e alkalom az állatokat . Kiselil> vidékek érdekében való medertisztítások és lecsapolások utján melyek a kult urmérnökség sikeres munkájának az eredményei szintén sok teriiletet tettek hasznot hozóvá. pl. Ezzel ismét nagy terület tétetik hasznot hozóvá. a harmadát kapásnövén^mvel állítják be. megszüntették a nyomásos rendszer szerint való gazdálkodást és áttértek a szabad gazdálkodásra. csak 31 községben tartják fenn.

A takarmánytermesztésre a nagyobb gazdaságok nagy sulj-t helyeznek a szántónak 10 30%-a ezzel van bevetve.szeriileg kezelnek ós fejlesztenek. . z termények kedvez értékesítésére a váimegyóben minden alkalom megvan és mindenütt. ha részben is. a kik erejökön felül vettek földet. — — . piaczra vitelét nem korlátozzák. másik felét tavaszival és kapással vetik l)e. a tenyésztés és nevelés kizárásával zik. tengeri után tengerit is vetnek. A nagyobb gazdaságok rendszere a talaj minsége és az értékesítési piaczokkal való összeköttetés szerint. A szarvasmarhának csak tengeriszár. sertés. jóformán minden gazdasági termény és termék értékesíthet.st és állattenyésztést gazdaságok pedig a takarmány-elkészít gépek mindenféleségét alkalmazzák. így gazdálkodnak azok. a tejtermelé. A tejtermelést igen sok gazdaságban üzlet szerleg. A mély mívelés és a gzeke is örvendetesen terjed. A gazdaság képe és jövedelmezsége is természetesen ehhez alaktil. 3 hold szántóföldre egy számos marha (ökör. A tanyás gazdaságokból nem hiányzik a szlskert és gyümölcsös sem. A ló. gvümölcs. A nag^^obb gazdaságok tekintélyes részében belterjesen gazdálkodnak. a földmivelési viszonyok is ehhez képest alakulnak takarmány-félék és kalászosok termesztésére helyezik a f-sulyt. parozellfVztis. úgy e vármegyében is lényegesen emelkedett. forgó tökéjök nem maradt. st szi után szit. vagy szükségbl tartanak fenn. E rendszertl azonban a nagyobb gazdaságok kezdenek lassan eltérni. e helyett A . mert vetett takarmányon és részben istállón csak gyorsabb fejlödés állatot tart szívesen a gazda. nem nevelnek. fbórre sem lehet beváltani. mert ez jobban jövedelmez is. A kis és nagyobb gazdaságok általában Sack-rendszerü vasékekkel vannak felszerelve. itt a szalma-szükségletet is biztosítani kell. A nagyobb értékesítési és fogyasztó középponttal jobb összeköttetésben lév vidékek mezgazdasági üzemének alapját a tejtermelés és hizlalás alkotván. mert a felneveléshez szükséges tej és a takarmán\'fóle drága. mert a szemtermesztésen kívül. a meinijT az igás állatnak szken kell. mert az állati betegségek ós a fejs tehén drágasága. mind a kisebb gazdaságokban fejldik.Mezgazdaság és állattenyésztés. tehén szerint hatévonként jól áttrágyázzák a földet. A vármegye mezgazdasági rendszere mindenütt az értékesítési viszonyokhoz alakul . igen változó. a hol közös legel nincs. a baromfi. hol a közlekedési és forgalmi viszonyok a termények elszállítását. gazdasági rendszer mind a nagyobb. Az azonban tény. juh. és így az adósság terhét nagyon érzik. a gazdák zöme a gazdaság jövedelmezségét tekinti czélnak.és cséplgép és tért nyert az aratógép.és kisbirtokon a változó hehá viszonyokhoz alakul. a magyar fajta szarvasmarha tért veszít. Borjút nem nevelnek. mind a közép. Az állattenyésztés. A helyes gazdasági rendszer iránt való érzék azonban mind a nagyobb. Igen elterjedt a vet. 45 közben a szükséghez képest tanyagazdaságok rendszere de sajnos. st részben a hús-juh tenyésztése is igen sok gazdasági üzemnek az alapja. törek és szalma jut. kereskedelmi és konyhakerti növények termesztését. Más tanyagazdaságok viszont a nevelésre is sul^-t helyeznek s jól tartják és ápolják állataikat. Méhes sok heh'en van baromfi-nevelés pedig jóformán mindenütt. de féltrágyát is alkalmaznak. sajátságosan alakul ki. — vagy 10 juh) esik. hanem csak tartás van két igást s a házi szükségletre egy-két tehenet és sertést tartanak. A szl. holdra egy családfenntartó állandó cseléd és munkás (cseléd. UytMi a jobban kezelt . szerzdéses arató és csépl) 14 holdra egy igavonó állat. Takarmányfélét pedig csak épen annyit. Ennek következménye az. A szántónak a felét szivel. illetleg gazdasági rendszerére tájékozást n-^Tijt eg^ik nagyobb gazdaság (a biai) rendszere. hogy igen sok nagy. de a saját nevelést tették szükségessé. . különösen ott. . Fiildár^ik é. hol 10 kat. tanyarendszer mellett. Jól kezelt nagyobb gazdaságok üzemére. A talaj term-erejének fenntartására is gondot fordítanak és a gazdaságban elállított trágyán kívül vásárolnak is és a mtrágyát is alkalmazzák. vag}^ hogy tanyarendszer mellett. zsarolómódra gazdálkodnak. más gazdasági ágakat viszont üzem. A mezgazdasági gépek nagyon el vannak terjedve.ás méh-tenyésztést szintén bevonják a gazdaságok üzemébe.és kis-gazdaságokban egyes termelési ágakat elhanj^agolnak. nagyon sok tanyán minden rendszer nélkül. Sok helyen nem állattenyésztés. A föld ára az utóbbi két évtized alatt mint országszerte. A jónak tartott földek áremelkedése azonban nincs A mezgazdasági és Értékesliési tényez viszonyuk.

'kvósü homokot jól megfizetik. legalább 90. 000 kat. 000 kat. sajnos. szerzett földek azután csakhamar gazdát cseréltek. az új telepítés szlk és gyümölcsösök értékévelés a homokterületek mlvelósbe vételével elért közgazdasági haszonnal.— 46 Mezgazdaság a ós állattenyésztés. de viszont a mezgazdasági munkás hel_\'yete ós élelmezése még ezen a vidéken is jobb. mert azoknak a megélhetése költségesebb. — — — — — munkabéreket a mezgazdaság nem bírja ipartelepeken többet keres a munkás. hogy a teljesített A — — — — — — — — —— — — — — . arányban ményeket jól — — — Ha számitásba vennk a fiUoxerától okozott károsodást és összehasonlitanók a homok értéknövekedésével. Földforgalmunk élénk. hogy 1 2 hold szlt és g\-ümölcsöst telepítsen. liúzát és egyéb tertermo földek ára minség. hogy a parczellázás. holdat számítottak s így eg^' arató egy idényben (mintegy 3 hét) kettzjével együtt 7 lOm. A jó minség. holdon felüli és nagy birtokokból legalább is 150. mert ipartelepei igen sok munkást vonnak el a mezgazdaságtól.szbl. hold oszlott így meg.000 100. Ezenkívül a 200 holdnál kisebb elparczellázott birtokok területe is igen tekintélyes. kiskrösi és monori járásoklian a legnagyobb. hogy e vármegyében a parczellázás az utóbbi két óvtizedlien igen nagyméreteket öltött tölib nagy. A munkabérek megyeszerte. emelkedett idáig. kat.és cselédsztrájkok.3 4 korona között váltakozik és az óv kétharmaclrészében. a terményárakhoz viszonyítva is. A parczellázás az a'sódabasi. különösen nyáron igen magas. hogy az utóbbi három évtized alatt müy nagy területek kerültek parczellázás alá. Igaz. fvárosban és az ipartelepeken fizetett és meg. olykor rendezetlen kölcsön-ügylettel. jobb forgalmú helyen lév . 300 1000 koronára. Magában a dabasi járásban 20 25. a cselédember. Az utóbbi 3 4 évben azonban a helyzet némileg javult és a felizgatott kedélyek csillapodóban vannak.000 kat. holdat parczelláztak fel. homokföldek áremolkedé. mint a Budapestre ós az ipartelepekre járó. Pénzért is aratnak. az aratógópek elterjedését meh'et újabban a kisebb gazdák is felkarolnak vonták maguk után. holdra "tehet ama 200 kat. E mozgalommal szemben azután a munkaadók kénytelenek voltak minden eszközt megragadni. A számítás nélkül. A székesfvárostól távolabb es vidékeken a munkásviszonyok már jobbak. mert legnagyobb részüket üzérked szempontok irányították. hogy a munkabérek természetszerleg emelkedtek. elég magasak. mint ma. E vármegye teriiletén a munkásviszonyokra igen nagy és kedveztlen befolyással van Budapest közelsége. Nincsenek pontos adatok arra. Az aratás általában ré. hogv Budapesten az munka nem áll arányban a munkaLéiTel és a jövedelemmel.évcl. 10 -ll-ik ré. de hozzávetleges számítás szermt. körzetbl a legtöbb munkás oda siet. a mérleg bizonyára az ntóbbi felé hajlanék vármegyénkben. tör\ényes rendelkezés hiányában. 1895-tl számítva. A munkásviszonyok kedveztlenségét a gazdaközönség nem ablian keresi és találja. hanem abban. mely megélhetésének biztos alapja. múlt század utolsó évtizedében tapasztalt nagymérv izgatásnak. mert a székes- — . A férfi napszám vidék és idszak szerint 1 140 160 •2-^ 2-20. A környékbeli falvakból mintegy 50 60 km. melylyel magukat a munkásoktól lehetleg függetleníthetik.százai keletkeztek. a kis tanyák . A homok ára azonban 40 ezenfelül is emelkedett. Nagyobb gazdaságokban egy kaszára szi és tavaszi kalászosból 10 13 kat. Az utóbbi idben. 1897-ben a dunavecsei járásban felidézett aratósztrájk és az 1903 -1907-ig szórvánj-osan több helyen észlelt arató. holdanként és ez az ár 300 600 koronáról 100 koronáról. Az is tény. különösen az ah-idéken. holdon felüli birtokok területe. a 200'kat.és középbirtok oszlott meg és a jegenyés nagy majorok helyén. vegyes szemi-s-életet is kereshetett. így pl. melyeket elparczelláztak."öt ás jó f. A szlnek alkalmas. Az alvidóki földraível nép megtakarított pénzét jóformán csak földbe fekteti. a vásárló nép még nem számolt ann^^ra az anyagi erejével. sok helyen a közczélokra való tekintet nélkül törtónt és sok rendezetlen állapotot teremtett. fekvés ós vidék szerint átlagban 500 1600 korona között ingadozik kat. mely a sikeres termelésnek és a kölcsönös érdekek méltánylásának is eg\nk feltétele. hogy a gazda és a mezgazdasági munkás között meglazult az az egyetért jó viszony.szért. A parczellázások kezdetén. a hol tényleg több a keresete.-t. holdanként 7 10 K. Mindezek s a középbirtokot fokozott mértékben tei'hel termelési költségek azt eredményezték. történik. nem rendes ipari foglalkozású munkásoké. az lett az eredménye. Homokot vásárol a munkás.

a törvénvható.— Mezgazdaság fizetnek. vai^y ennek egyenértékét téi'íti meg a gazdaság. 1600 négyszögöl veteményes és kerti föld.szerb tövis. a hol a munkások az aratással együtt a cséplést is vállalják. : . Kisebb gazdaságok a bent kosztos. A monori járásban pl. hernyók és kártékony rovarok kiirtását már 1871-lien rendeli el. A lótenyészbizottmányt 1872-ben alakította meg.-cz. — — : . de több vidéken még munkáslüány is észlelhet. járultak hozzá így a vármegyéés s össze. A törvényhatóság a köz. holott kivándorlásra kényszerít szükséo. tejilletményt ad. jóval az 1907. Az apaállatok megvizsgálásáról" 1890-ben már szabályrendeletileg intézkedik.ság támogatásával. A^ törvényhatóság azonban ezt megelzleg is. keretében.és cselédsegélypénztár áldásos intézményéhez a vármegye 500. A mezgazdasági "ügyek adminisztrácziójának"'^*' ^ség^''^^' a mezgazdaságról és mezrendrségrl szóló 1894 XII. A vitás cselédüíyekböl — kifolyó panaszok gyors elintézése czéljából. vármegyei gazdasági egyesületté alakult át. kamrája legyen. vagv harmados tengeri földet is gazdaság egyéb munkára is szerzdteti ket.000 korona alapítvány gylt E vármegye területérl ez intézmény tottak a — 200 koronát. egy tehén. melyet a változó viszonyok és tapasztalatok alapján 1893-ban móAz állattenyésztési egyesület azután 1886-ban. de újabban ismét többen kérnek e vidékrl útlevelet. keretéhen munkaadók kötelezen.és mezgazdasági ügyeket.-cz. A változó viszonyok következtében azonban újabban az aratási idény magrövidíté. A törvényhatóság a munkásnép éi'dekében hozott üdvös törvénvek és rendeletek végrehajtása körül nagy buzgalommal jár el. a törvény rendelkezé. A cselédbérek vidékenként szintén változók. Bátyán 40. egyes mezgazdasági ügyek ellátására nézve. só. Czegléden 16 20. adott bizonyos irányi. A konvha lehet közös is. Támogatta azt a mozgalmat. tüzel-anyagon felül 80 korona készpénz. 24 hl. szabályrendelet i vagy más úton intézkedett. birtokosaink. mely ettl kezdve a törvényhatósággal a mai napig szervi összeköttetéslien mködik.se alapján pedig 343 369 c -éplgép mellett. (vagy az utóbbi helyett árpa) 24 kg. minden nagyobb község megbízást nyert a cselédütryben való elsfokú bíráskodásra. a vármegyei mezis dosított. Apostagon 30. egy idre ez szünetelt.ós s?rté3-tartás és egvób a törvénv által — biztosított kedvezmények. Ez id szerint Solton 12. A törvényhatóság már 1890-ben szervezte a helyhatósági állatorvosi szolgalatot. A részes cséplésórt 3 4%-ot szoktak fizetni. aggkori biztosítva.8 évvel ezeltt a váczi éi kalocsai járásból kezdtek naf^y számban kivándorolni Amerikába. Ezt a fontos intézményt külön ismertetjük. a cselédtörvény életbeléptetése eltt. 8406 munkást biztosított balesetre a pénztár van a külöiiféle osztályok szerint. búza. a közcseléd általános tere. ezért 1200 négyszögöl vetés termése az övé. t.íóre törekszenek. rozs ós tengeri. — — Nagyobb mérv kivándorlás a földmívesek és mezgazdasági munkások körébl nincsen. mely szerint tíz éven belül minden gazdaság úgy tartozik a cselédlakás ügyeit rendezni.munkásház áll. munkaképtelenség. Kiskunfélegyházán 20. iparvállalataink intézeteink pedig tekintélyes — 2000 korona alapítványt jegyezve.nincs mert a munkások nemcsak elég állandó foglalkozást találnak. ott pedig. Az országos gazdasági munkás. /P^"^!^"' * mezgazdaságról és mezrendrségrl szóló 1894 eletl)eleptetése után az egyesület igazgat ó-választmányát. 6. mindenkor a közigaz. a nyolczadik részt.987 cselédet biztosíés rendkívüli tagként 2211 munkás ellátás és halál esetére munkaadó. t. A cselédlakások építésérl szabályi'endelffpt alkotott. Ott. 47 kapnak és a Az aratók rendszerint 1 2 hold feles. XII. az egyesület járási választmányait az apaállatok megvizsgálásával megbízta. A cselédség a készpénzben való fizetésnél többre tartja a terménybeli bért. hogy pedig ez egyesület tevékenységét közigazgatási A úton is biztosítsa. a mezgazdasági bizottság 100. községeink nagyobb része 50 számban 50 bl mintegy 20. a hol tehéntartás nincs. hogy minden cselédnek külön szobaija. lakáson.. Kalocsán 18 — munkásház áll tervezés és építés alatt. A munkásházaknak állami segély mellett való építésénél a törvényhatóság szintén közremködik.önkomiánj-gatás fontos ágának tekintette.-cz. évi XLV. t. Ezenkívül rendes és cseléd 18. és állattenyésztés. mindenes cselédnek 200 -300 korona évi lért adnak és minthogy az ilyen cseléd rendszerint arat is. mely az állattenyésztés elmozdítása érdekében 1883-])an egyesületet alakított.

t. 10. Ez az egyesület 1886 április hó 12-én mint . Ezekrl a gyümölcsészeti résznél lesz szó.. juh A birtok határmegjelölósérl. a járási és városi mozgazdi\sági bizottsági teendk ellátásával is megbízta és az egyesület alapszabályait vármegyei szabál\Tendelet jellegével ruházta fel. melyeket Hajós József dr. A — — földbirtokosok. melynek alapszabályai a társadalmi tevékenységet a közigazgatási tevékenységgel szervi összeköttetésbe hozták. Négyévi fennállás után azonban ez az iskola is megsznt..970 üzletrészszel. — A faiskolákról kötelez védekezésrl. a járási és megyeiközponti ügykörben a közadja. és fásításokról. — 1895.48 Mezgazdaság és állattenyésztés. ^•iticola" elleni — — 1896. (1898 II. Ez a tanszék 1850-ben a fgimnázium keletkezésével megsznt. . melyeknek a hitelszükségletét kezdetben ez a központ elégítette ki. Mint említettük. és Tahy Lajos dolgoztak ki. Förster Aurél dr. vála.sztmánvokat pedig. 1896. 6. 7. 1899. 2921 üzletrészszel. irtásáról. 1906. A . kártékony hernyók és rovarok 8. a. a törvényhatóság 1886 január hó 13-án tartott közg\-ulésében 124/886 kgA*.886 korona 68 fillér forgalommal. Így Nagykrös város 1840-ben az ottani tanítóképz intézetnél gazdasági tanszéket alapított. föjegj'z látta el. Els elnöke V)áró Podmaniczky Gróza volt. 48.Solt. A községek már a régibb idben telepítettek faiskolákat.KiaKunmegyei állattenyésztést elmozdító egyesület" 1 883-1 )an alakult. az erd 100 hold volt. a vármegye támogatása mellett a . módosítás alatt áll. melyet a törvényhatóság. A pest -vármegyei közpoTit kezdeményezásére. t. Az els hitelszövetkezet Tasson 1886. Ujabban a törvényhatóság. 1898. 1900. 68. az. szerb tövis irtásáról. A megyei központban pedig vármegyei mezgazdasági eladói állást szervezett és ez állást csak mezgazdasági szakképzettség tisztviselvel tölti be.. határozta el a hitelszövetkezetek megteremtését.) -. gazdasági cselédek : — — lakásáról. A szarvasmarha.-cz. A régibb idben a városok és községek is közrehatottak a mezgazdasági viszonyok fejlesztésére. mely a „Hazai szövetkezetek központi hitelintézete" czimen foh'tatta mködését. áUami támogatás mellett. állami felügyelet alatt áUó mének megvizsgálásáról. — A 1896. — 3. Ez alakjában az egyesület a vármegye gazdaközönsége képviseletének és a törvényhatóság szaktestületének ismertetett el és üy iránylian is mködött. s így ez alapszabályokat.) — 2.) 1900.sára 200 hold föld használatát engedte át ós ezenkívül gyakorlati és kísérleti térnek 25 hold földet jelölt ki. vezettisztviselk közremködésével alapított s mely ma országos intézmónynyé fejldve. sz. A pásztorolo-ól.. alelnökei pedig Beniczky Gábor és Hajós József dr. 15. (Jóváhagyás alatt áll. 71.. §. peronospora A nem állami tulajdonban lev — A és nem ségi segélyalapokról. ki a vár- gazdasági bizottsági teendk. a mezgazdasági munkásházak építésének ügyével foglalkozik. hathatós erkölcsi és anyagi támogatásával. 1899. 1894-ben 80 községben mködött hitelszövetkezet 23. törvényhatóság közgazdasági téren való tevékenységének fén%'j)ontja a kisemberek hitelszükségletének ellátása czéljálíól alakított hitelszövetkezeti intézmény. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gazdasági egyesület" öltött új alakot.735. A törvényhatóság és az egj^esület vezeti már az egyesület megalakulása alkalmával tervbe vették a kisgazdák hiteligényének kielégítésére és az összetartozandóság érzetének fejlesztésére a külön e czéll ól alakított vármegyei központtal.eTékenre^r. teljesíti nemes hivatását. más vármegyékben is alakultak hasonló szövetkezetek. a. a községi hitelszövetkezetek megalakítását. 1607 taggal. noveml)er 15-én keletkezett. Czegléden Török János 1846-ban alapította a szkehalmi földmíves-iskolát.szántó és rét 300 hold. a vármegyei gazdasági egyesület vezetsége és a várm. 1887-ben már 10 községben alakult hitelszövetkezet.067 korona 72 fillér forgalommal. 4. a titkári teendket Tahy István tb. 5.859 taggal. (Ez id szerint ós sertéstenyésztésrl. r.ság gróf Károlyi Sándor egyesületi elnök indítványára 163/1896 Kgy. tekintélyes nagyságú gazdasággal. A köz11. és a törvényhatósági bizott. meg is ersítette. 1896. és mezgazdasági ügyeket elkészíti ós el- Ez id óta a vármegye közönsége a következ szabál\Tendeleteket alkotta meg: 1. melyeknek egy részét jól is kezelték. melynek fent art á. Ez az intézmény 1894-ben beolvadt az egész ország hasonló szövetkezeteit magába foglaló központba. A .. A vármegyei mezgazdasági luzottság szervezésérl 1895. A 9. Pest-Pilis.

. WIWI"*" ll M<J - A baromfitenyósztt'i m.49 A m. méhészeti uazilasiiü' Ci(idüllön. áll. kir. iskola (iödöllön. kii-.

Sárga Orpington törzs-ól. — — - 2. . 4.!^ A 1 m. egy törzs számára. Tórészlet.5.60 lífjil. Pekingi kacsatelep. állami baromfitenyésztó'-tolep Gödölln. — — 3. Franczia paviUonos ól. Pekingi 6. kir. . kacsák. Emdeni ludak.

ki a titkári teendket látta el választatván. fjeg^-z. gróf Szápáry István fkpán. ki ez id szerint is fáradliatatlan tevékenységgel vezeti az egyesület . Gzegléd. Ebben az ügyben most fölírnak a tárgyalások. évi XII. báró Prónay Dezs. t. az egyesület és a törvényhatóság a szorosabb összeköttetést látta szükségesnek. szlészeti szakosztály elnöke Pálóczi Horváth István. és Beniczky Gábor alelnökök támogattak.. A felügyel-bizottság elnöke: Fazekas A Ágoston aüspán. Az egyesülettel szervi összeköttetésben ez idszerint 24 gazdakör mködik töbhAszód. Az átalakulás 1894 november 27-én történt meg.. A méhészeti szakosztály elnöke Hauer Béla alelnökök K. : — — és a vármegyei mezgazdasági eladói tisztet ez id szerint is ellátja. t.Gazdaszövetség"-nek és . melyekben eddig sikerrel mködött közre..Hangyának" szentelhesse. Dunapataj. az eg^-esület alelnöke. alelnök vezették az alapítás ós kiépítés nagy munkáját. az egyesület pedig alapszabályait úgy alkotta meg. Galgóczy Károly. 51 A pestvármegyei szövetkezetek megalakításában. Kovách Gáspár. vezetAlelnökök Hajós József tisztviselk vezetik Elnök gróf Keglevich Gábor. választmányokon a gróf Keglevich Gábor kezdeményezésére életre hívott községi gazdakörök alkotják. Kiskunmajsa. 1896-ban az elnöki tisztrl lemondott örökébe gróf Keglevich Gábort helyezte a vármegyei gazdák bizalma. Berzeviczy Zsigmond. A lefol^-t 15 óv alatt elállott változások azonban mind az alapszabál3-oknak. alelnök Angyal Dezs.. utódjául gróf Keglevich Gábort választották meg. osztály elnöke Förster Xwrél dr. kevesebl> sikerrel és pedig a következ városokban és községekl)en Budafok. a törvény által rendelt bizottságokkal paralell nem mködhettek ós több oly közigazgatási teendk vonattak volna el az egyesülettl. erdészeti és gépészeti szakA kertészeti és Haáder György.i szakosztály elnöke Darányi Béla alelA lótenyésznökök Geréby G\iila. gróf Károlyi Sándor elnök ós Hajós József dr. s az egyesület 1895 február havától mködik új alapszabályai alapján. ismét szükségessé tette az egv^esület átalakulását. 1894-ben elhalván. Az áUattenyé-. Hauer l)izottmán\-i szakosztály elnöke Ráthon_\i Reusz Henrik alelnökök Béla. Jászszent lászló. Taky István. A vármegye e kérdést úgy oldotta meg. Horák János. gróf Keglevich Sliklós. Az egyesület els elnöke gróf Károlyi Sándor volt. Gosztonyi Til or. Gosztonyi János. Liebner József. — : . Beniczky Gábor..öke gróf Dessewffy Emü Darányi Béla.. : : : — — : : : — . Kiskunfélegyháza. hogy e ketts teendket elláthassa. A mezgazdaságról és mezrendrségrl szóló 1894. Darányi Béla. Benedicty Gyula.-cz. Csvár. gróf Tisza Lajos és gróf Teleki József. gróf Ráday Gedeonné. alelnökök közgazdasági ós hitelügyi szakosztály elp. Mezgazdaság és állattenyésztés. Az egyesület küls szervezetét a járási és r. Kovácsy Gyula. Tahy Lajos. kit tevékeny mködésében Hajós József dr. : : . : — : . Nick Edéné. Gulner G_\iila. Monor.pán. Kársai Albert. : : . Szivák Imre dr. gróf Teleki József.-cz. : : — — : — : '' — : . dr. t. Titkár Serfz Géza vármegyei mezgazdasági eladó. Fáy Béla (vérségi). Földváry Mihály ali-.. évi XII. Kalocsa. Harta. vezettis-ítviselö és gazda támogatott így elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki Baross Pál. illetleg annak igazgató-választmányára s járási és városi választmányaira ruházta. Bakovszky István. L. Az 1908-ik év végén e vármegye területén már 133 községben mködött hitelszövetkezet az országos kötelék keretéljcn. A m-zgazdasági. a titkári tisztre Serfz Gézát választották meg. kiket ebl)en több buzgó várm. A vármegye gazdaközönségének az 1894. alelnökök Rácz Sándor. Madarassy István. hogy a járási és városi mezgazdasági liizottságok ügyeinek ellátását szabál\Tendeleti úton az egyesületre. Gróf Károh-i Sándor. Tahy 1890-ben alelnökké István tb. Beniczky Gábor.zté-. Kiskunlialas. ügyeit Az egyesület ügyeit ez id szerint a következ gazdák és várm. Förster Aurél dr. mind a vonatkozó szabáhTendeletnek módosítását tették szükségessé. gróf Dessewffy Emü. Szilágyi Virgil. mely az egész orszáora kiható szövetkezeti hálózatnak a magva volt. mert igazgató-választmánya s járási ós városi választmánya eddigi szervezetük mellett. Dunavecse (járási és községi). Szemere Huba. Földváry Miklós. ki e teendket . végrehajtásánál való befolyása biztosítása czéljálól és hogy a törvényhatóság adminisztrácziója mezgazdasági ügyekben megfelel legyen. A baromfitenyé-:zté-i szakosztály elnöke gróf alelnökök Teleki Józsefné Hauer Béláné. id. hogy teljes tevékenységét az általa alapított .

. az illet gazda tulajdonába ment át.<i háziipar szépen fejldött és a kosárfonók a közel jövben szövetkezetté tömörülve. Szabadszálláson. szekrényekkel együtt.' Orda>. Törökbálint. hogy évenként több érdemes gazdasági munkást é^ cselédet elismerésben és jutalomban részesít. Nagykátán egy uagyobl) körzetre kiterjed fogyasztási és értékesítési szövetkezet. mely nagv kiterjedésével és változó talajviszonyával a mezgazdaságnak jóformán pinczemesteri tanfolyam 5?t(Zaminden ágát felölel tevékenységet fejt ki. Solt.épies i'ladást szokott rendezni. Kecskemét a vármegye területébe lévén befoglalva. legel. továhhá a gazdasái^i vándortanár Kiskuyifélegyházán.vagy erdként kihasználás mellett állandóbb és biztosabb hasznot hoztak volna.. Van itt földmívesállami szltelep. 1889-tl. 29 községben mködik. fokon. a méhészeti vándortanár Rákoscsabán. Váczon. jutalomÉvente 8 10 gazd. a budapesti állami intézményeket is hasznára fordíthatja. Ilyen a vármegye területén 133 helyen van. melyet ismét parlagnak kellett hagyni. az erdfelügyelség.selyemtenyósztési felügyelség Kalocsán éi Nagykátán és ezeken kívül az — — : állandó gazdasági tudósítók intézménye. Ezek a kön^-^'tárak a gazdasági és általában a hasznos ismeretek terjesztésének hatalmas eszközei.súlyt a kis-gazdák. a rétek gondozására és a legelök. néhai Cserháti Sándor gazd. Ezeket a gazdatársadalom együttmködésével. akadémiai tanár irányításával. s részben a vármegye — — . cseléd és 8 10 munkás részesül 100 100 ban. Népkönyvtárakat. Pánd. Solton. Az utóblji háromnak a felszerelése. A szánt ófíildek megmívelése általában kell gonddal történik . hogy fekvésénél fogva. A háziipari téren legtöbb eredményt eddig Solt.Mezgazdaság és állattenyésztés. fogják munkájokat értékesíteni. ért el — — — K : A vármegye mezgazdasága érdekében az áUam több intézetet és hivatalt alkotott é? tart fenn. Ezeken kívül több fogyasztási szövetkezet is mködik. gazdasági egyesületének közremködésével. a törvényhatósági állatorvos. az egyesület évenként 6 háziipari tanfolyamot é^ a gazdasági ismeretek terjesztése czéljából 20—-30 — Állami intéi menyek. A baromfitenyészt munkásAz állami méhészeti gazdaság Gödölln.^ hogy a vármegye törekv gazdái. A vármegye területének az a része. mely szántónak alkalmas. hol Galambos Ailolf jegw. részint más törekv községekben Részint 8 helyen a földmivelésiigyi miniszter támogatásával. de különösen a közös legelk ápolására azonban sok helyen nem helyeznek kell . Nagvkáta. mely azt kéri és a köny\'tár használásáról szabályzatot készít. Fogyasztási szövetkezet. Monoron pedig az országos szövetkezet kötelékében. A vármegye gazdasági egyesületének keretén kívül is több irányban érvényesül a mezgazdasági társadalmi tevékenység. Népies mintagazdaságot az egyesület ajánlatára eddig ötöt állí'^ott fel a Aszódon. kultúrmérnöki hivatal. Vácz. iskola. Így Nagykrösön tevékeny kertész-egyesület munkálkodik. öt évi mködés után. (és a járási m. minden oly község és gazdakör kap a földmívelésügyi minisztertl. kir. kevés kivétellel már eke alá került. Kecske7néten. a ker. a város gyümölcst érmeié ?ének fejlesztésén. st sok vidéken oly területeket is feltörtek. m'-lyek többkevesebb sikerrel mozdítják el tagjaik érdekeit.ügybuzgó vezetésével a kosárfonási és csipkeveré. A mezgazdaság érdekében a vármegye területén a következ hivatalok mködnek a gazdasági felügyelség. Igen üdvös hatással járt az államnak az az intézkedése. Péczt'l.Hangya" kötelékében.szikes földekl l sok olyant törtek fel.s fokozására és fejleszlésére való törekvést igazolja. városban). állatorvos minden járásban és r. Váczkisúj- gazdakörökkel karöltve. Tökön földmívelÓ5Üg>n miniszter és pedig és Czegléden. melyek kell mívelés és szántónak nem alkalmasak és rét-. helven r. a . t. az itteni állami intézmények a vármegye mezgazdaságára is kihatnak. nket képez iskola Gödölln. falu. Gödölln. A termelé. a szlészeti íelügyelöség Budapesten. Ezek között els helyen a gödölli korona-uradalom áll. A vármegye területén a mezgazdaság érdekében több állami intézmény keletkezett és ezenfelül a vármegye még abban a kedvez helyzetben is van. a törvényhatóság jelöli ki. gabonaraktár szövetkezet van. ökóoske. Különösen a . Az állami Az állami szltelep Zsámbékon. — —A — — — faiskola Budaörsön. a . állami faiskola és vinczellér-iskola.

53 búza. Különösen a szárított sertéstrágyát. rozsdának) jobban ki van téve. de általában még igen sok a kivánni való. rozs. chüisalétrommal trágyáz. s így csak hozzávetlegesen állapíthatók meg.939 (206. Általában a tiszavidéki szi búzát vetik egyéb fajtákat kevesebbet a tavaszi búzát pedig csak kivételesen.szemes életnemek termesztése m?Ilett. fekete ugar már csak elvétve található a haladó gazdák ezt takarmánynövény-nyél és trágyával pótolják. mely túlnyomó részben cséplgéppel is fel van szerelve 1076 van a vármegj'e területén. A fagerendelyes ekét a különféle rendszer egy. tett. 40%-os kálisóí é? 030 m. . használata terjed. a gazdaságok a trágyatermelésre nagy súlyt helj-eznek. Terjednek a magválasztó hengerek és rosták is. A nagyobb és répatermel gazdaságok fokozatosan térnek át a mtrágya használatára. melynek gzgépe a szántáson kívül egyéb czélra is használtatik. Búza és rozs alá 2 m. A gazdasági gépeknek és eszközöknek is minden neme el van terjedve a gazdaságokban. Ez id szerint az arató-gépek számát már ISO •200-ra lehet tenni és ennek egy ré. 05 m. A mezgazdasági term^lvények mívelése vidékenként talajminség szerint oszlik meg. A vármegye fels részén. A vármegyének alsó részén azonban tanyás gazdák még sem a trágyatermelésre. é\TÖl.-ként 79 kg-ra tehet. Azokon a vidékeken.és többtest vasekék jóformán kiszorították. a budapesti állatvásárokon és vágóhídakon. tengeri. A búzát a kötöttebb és szikes jelleg földeken a Tiszára és a dunamenti lapálj-földeken és a Felvidéken a jobb fennsíkokon termesztik nagyobi) mértékben.132. btirgonya s takarmányfélékkel és mtrágyákkal érdekes kísérleteket tettek. A liai gazdaság (talaja túlnyomóan fennsíki fekvés agyag) czukorrépa alá katasztrális holdanként 2 m. nagy súlyt helyeznek a gazdák a takarmán\^élék és a czukorrépa termesztésére is az alsó részen inkább a szemtermesztés lép eltérbe. chilisalétromot alkalmaz szszel tavaszszal pedig 0'50 m. csontliszt superphosphátot ád. *) Egy hektár = 1-7377 kat. a gyenge vetésekre fejtrágyául 05 m. zab. a . Átlagban min. . . Gzeke 12 garnitúra és magánjáró. A különféle fontosabb gazdasági gépeket és eszközöket a gzgépek kivételével újabljan nem írták össze. majdnem minden évben A . kálisóval ós 60 k.696 m. pótlásképen. Gzmozdony. a kései búza pedig több eséhmek (p. a kálisókat. hold = és a termésmennyiséget tájékozásvil a statisztikai 2-317 magyar hold á 1200 D-öl. A cséplgépek minden rendszere elterjedt. — — . superphosphátot. superphosphátot. Egyes helyeken ugyan e téren A mtrágya is haladás észlelhet. A gvörgvei gazdaság búza alá szintén 2 m.és petroleum-motor váltja fel. Mindezt ott. csontlisztrsuperphosphátot 60 k. Thomas-salakot (19—20%). — — — : — — — . különösen a Csepelszigeten. A peslmegyei búza átlagsúlya lil. A fkaszáló és arató-gépek használata is terjed.sze a kis-gazdák kezében van. Szl alá pedig szszel 2 m. mely a kisebb gazdaságokban is terjed. czirokot kisebb mennyiségben. chilisalótromot fejtrágyául. chilisalétrom alkalmaztatik. földjeiket pedig ersen kiliasználják.*) m?l_\niek termés-eredménye 1. 1908-ban 118.• Mezgazdaság és állattenyésztés. mely 20 holdanként. A bevetett területet évkönyvbl jegyeztük ki az l'J08. 070 m. cliilisalétromot ád. Búzánál lehetleg kerülik a chüisalétrom fejtrágyát. K'=-reskedelmi növényekbl a dóhánj-t termesztik nagyobb. A vetgép nagyon el van terjedve. de közvetetlen . a hol az állattenyésztés és tartás fejlödöttebb. melyek a szántóföldet már négyévenként áttrágyázzák a hatévenként való áttrágyázás pedig a jobban kezelt gazdaságokban általános. Rozs alá (honiokos talaj) 2-70 m. a lége ny-t ragyákat alkalmazzák nagyobb mértékben. 6 helyen van. árpa.683 katasztrális hold) szi és 1051 hektár (1827 katasztrális hold) tavaszi Lúzavetés volt. így a szalmatermést is fokozza.ségre és sikértartalomra a tiszavidéki búza mögött áll ug\'an. A belterjesebb gazdaságok a kbányai sertés-szállásokon. bár még az alföldi kisebb gazdák a vetmag kell megválasztására és elkészítésére nem mindenütt helyeznek kell súlvt. a kaszárnyákban. a repczét. hol a talaj megkívánja. dl . sem a kezelésre nem helyeznek kell súl^^. melyet vasúton távolabbi különösen a kisvidékre is elszállítanak. superphosphát. Vannak gazdaságok. a fvárosi szeméttelepen és másutt összevásárolják a trágyát. A gzgépeket a kis-zemben a benzin. A fa-tengelyes szekeret a vastengelyü váltja fel. mert ez késlelteti a beérést. st uradalmak. 25 m.

és hatsoros árpákat termesztik takarmányozási czélra. hold) vettetett el.566.746 mázsa. hold). hold).0Í8 katasztrális hold). az üyen gazdaságok természetesen a saját szükségletükre. mint a min a szentiván stb.066 hektár (278. Elvetett terület 106. Takarmány-tengerit (csalamádé) jóformán minden kisel)b-nagyobb gazdaságban vetnek és tömeges termelés esetén a felmaradt részt vermelik és zsombolyozzák. az elövetemény rendszerint jól elkészített kapásnövény. Elvetettek 38.és a dunamenti jobb agyagos földeken és a jobb minség homokon van nagyban elterjedve. czukorrépa már 2935 (5100 k. a hol . Zab a kötöttebb földeken ád jó termést. és állattenyésztés. 1908-ban tava-szi árpából 69. hold). Borsó és lencse e vármegyében. Takarmány-répa 16. Termett 36. továbbá a bükköny és a borsóféleségek.'sörárpára dolgoznak. a hol az állattartás lendületet nyert. A pestmeiiyei búza egy része tiszavidéki számba vetnek.567 hektárt (67. Túlnyomóan a takarmányozásra alkalmas magyar tengerit vetik. általában a száraz fzelékféléket kis mértékben termesztik Rozsot már többet és alkalmasabb . de kiváló minség sörárpa csak a vármegye fels részén. Bab 1051 hektár (1827 k. rendes átlagtermések mellett. a fzésre alkalmas.508 hektárt (65. mert a vármegye talajának nagy része erre mert az állattartó és a Budapest vidékén lév gazdaságok.357 (28. luczerna 7136 (12. rozsos. nagy súlyt helyez a gazdaközönség. nagyobb s/. Az állattartó és a tejgazdasáiíokban a zöld rozs takarmánvozása elterjedt.54 ez Mezgazdaság következik. Termett 1. kereskedelmi czélra nem termeszthet. de nem egészen parázs sárgás burgonya lévén. A vármegye alsó részén általában és a szikes vegyület jobb minség földeken is jó árpa terem ugyan.ségletüket a rozstermesztés utján pótolhatják. A tengeri mívelése a tisza. Termés-eredmény 1. ezt a fajtát nagyban termesztik. mohar 3201 hektáron (5562 k. Termett 318. Sörárpának a Hanna -árpaféleségeket. Termés-eredmény 750.151 k.947 m.542 hektárt (120.szi kalászos után vetik.szükséglete. Köles 1122 hektár (1949 k.'583 mázsa. de bár vásárolnak söritt az árpa liszt ességéhez a sörfzk szempontjából szó fór gyártás czéljaira ilyent is. egyéb czélra az utóbbiakat inkább a különféle két-. Babot inkábl) a fels vidéken. . a zsuzsok kártétele miatt. lóhere 5508 (9572 k.424 k.781 m. Tavaszi rozsot elenyészen csekélyét vetnek. hcld). A vármegye területén több gazdasági szeszgyár is mködik . hold). Rozsvetá* 190S-ban 160. a szeszgyártásra legjobban beváló fajtákat termesztik.845 katasztrális hold). a baltaczim és a mohar. összesen 2939 hektár (5108 k. A kereskedelmi növények közül a repcze csak 325 (564-k. különösen Aszód vidékén terem.790 katasztrális hold) tehát :J' majdnem ann^d. hold) volt.605.829 (30. a már említett zöld rozson kívül. A takarmány-kezelésre általában kell gondot fordítanak. Czegléd vidékén. A burgonyának a homokvidék a hazája. ésinkál)b pótlóvetésekre ós házi szükséítletre használják. Termett 1. A zöld borsónak és zöld babnak azonban jó piacza van s így inkább zöld állapotban való értékesítése czéljából és háziszükségletre termesztik. Bár vetnek egyéb rozsfóleségeket is. luczerna. Elvetettek 37. Budapest székesfváros és általában a fogyasztási középpontok .332. hold). rozs. Kétszerest (búza és rozs keverve) csak kisebb mórtékben.401 k. Árpát e vármegye sokat termeszt. hold) volt vetve. hold) és dohány 4353 hektáron (7565 k. hold). takarmány-tengeri 7019 (12. Az alsó részen.szk. hold).9Í6 hektár (185.sztási piaczok közelében.178 katasztrális hold). A hüvelyeseket. takarmányfélék.948 >. váczi és lent a kalocsai járásokban termesztenek. egyéb háziszükségletre alkalmas burgonyák mellett. Borsó 507 hektár (881 k. Lencse 259 hektár (451 k.341 mázsa. az árpát leginkábli ö. zabos szi és tavaszibükköny és borsó 17. inkább házi szükségletre vetnek. Ott. a fogya. szi árpát nem sokat vetnek.982 k. biai. A szálas és gyök takarmányfélék termesztésére a vármegyének azon a részén. de általálian a homokvidéken beváló fajtákat termosztik. hold). hold) termesz- — — — Fbb tetik. szi árpából 1766 hektárt (3069 katasztrális hold) vetettek. mely különben igen sok helyen a búzának az elveteménye. mint a túzáé. liold). volt.198 k. baltaczim 1468 (2551 k. a pomázi. melyet jóformán minden gazdaságban használnak a lóhere. hold). után megy.alma. 1908-ban 3642 hektárt (6328 katasztrális hold) vetettek. . négy.

szolnoki és jászberén. A — — — — — — — . a zöme I. Dohányt 65 községben 389 termel termeszt. A gjnimölcstermesztés a vármegye minden részében el van terjedve. katasztrális holdanként 27546 korona bruttobevételt eredményezett. melyeknek homokszigetein azonban. nagykrö.800..sztrális hold) tennesztenek. A kendernek nagj^ban való termesztésére és egy beváltótelepnek a felállítására a vármegye gazdasági egyesülete mozgalmat indított. A török luralom alatt ez is pusztulásnak indult de a felszabadtilás után a hatóság elrendelte. mely 4056 korona átlagár mellett.078. a kisgazdák kevesebbet. E vármegj'e gyümölcstermésének zömét azonban a hegj^dék. mint Bél Mátyás 1737-ben Vármegyénk már a török pusztítás eltt. gyümölcsben nincs Ijsége e vármeg\-ének volt ugj-an a kecskeméti. osztáhü. 12-24 . Egy katasztrális holdon átlag 679 k termett. 19Ö9-ben 30. Kivételesen kövér földek nagyobb átlagot is adnak.390 korona 57 fillért fizetett az állam. A hatvani gyár 1908-ban 120.— Mezgazdaság és állattenyésztés. ós II. hogy a ki valamely földet mívelés alá fog. összehasonlításkópen közöljüli itt hét czeglédi gazdának ós a biai_és_tápióg}'örgyei gazdaságnak 10 éves átlagtermését k.051 k. Ez az átlagtermés a jobb talajú és jobban kezelt gazdaságok átlagterméséül tekinthet. s különösen a nemesebb fajt csaknem kizárólag ettl kellett megszerezni. A dohány a budapesti. a tiszamenti és a középrészen elterül szikes vidékeket kivéve. de mégis fleg Ausztria tartotta Pestet gjnimölcscsel. mely kibvítve és fejlesztve ez id szerint is a nagykrösi kertészeti egyesület kezelésében van. debreczeni. az ácsi gyár 1908-ban 19. megjelent müve írja a nemes gyümölcsöt termeszt vidékek közé tartozott.si.í-i bevált óliivat álba szállítva adatik át. Vármegyénk a gyümölcstermeszt vármegj'ék között tekintélyes helyet foglal el. a hatvanil)a és a selypibe cztikorrépát három czukorgyárba száDítja a gazdaközönség. változók. a szlvel együtt. 1909-ban 354. közölt váltakötött egyéb feltótelekhez képest. tótfiüusiak.. baltaczim 10 15. viszont azonban a gj^engóbben kezelt gazdaságok és homokföldek átlaga ennél fokozatosan kevesebb. 2 300 holdon. . melyeknek csak elönyósz kis része szivar-levél. a sel\-pi gyár 1908-l)an 176. 9-50 „ 11-56 „ „ 56 hl.000. de már 1856-l)an egy 13 holdas városi mükertet telepítettek. 9-27 „ 12 38 „ • Györgye. Viszont Fényes 1847-iki leírása szerint.121. Komlóval csak néhány holdon kísérleteznek egyes gazdák. a szadai. Termett 1908-ban 5. 744 hektáron (1293 kata. mert a negyvenes évek elején tanítóképzjét gazdasági tanszókkel egészítette ki.400. visegrádi szlhegyekben. de különösen a homok. réti széna 15 20 m. A gyümölcstermesztés fejlesztése körül úgylátszik Nagykrös város volt az úttör. 12-06 . A pócsmegyeriek. Ez az intézmény 1850-ben megsznt.vidék adja. 1909-l)en 115. lóhere 15 20. Termés-átlagok megállapítására az összeírások nem mindig nvujtanak biztos támpontot. bükköny 20 25. bogdánjdak stb. holdanként: — . a feladó-állomáson 190 : A — kozik mázsánként. de eddig eredmén\?telenül pedig a Dunamentén ennek nagy jövje volna.100 mázsára rúgott. (T.700 m. Czegléd Bia 11-94 m. Az átlagtermések. a föld minsége ós a gazdaság kezeléséhez képest.500. Czukorrépát inkább a nagyobb gazdaságok vetnek. valamint másutt is temérdek gyümölcsfa. melyért 2.700. csömöri. -Györgye). váczi. szintén találunk viruló gyümölcsösöket. bizonyos számú gyümölcsfát is tartozik ületni. . Az összes átvett mennyiség tehát 1908-ban 316. 10-79 m. tiszai ós kevés kerti dohám^ajtákat termesztenek. Pest vármegyében termesztett répát vett át. czeglédi szlskertekben. Az átvételi ár. — — 130 fennsíki száraz talajon — „ 134 „ takarmány-félék átlagos termése jobb gazdaságokban a következ luczerna 25 30. a dunamenti lankás. csös. Túlnyomólag szegedi. Kendert és lent jóformán csak háziszükségletre.000. az átvételhez 225 f. 1909-ben 208. : 55 az ácsiba. 10 9 10 9 Búza Rozs Árpa Zab Tengeri Czukorrépa fej nélkül. de ezek mind nagyon közönséges fajtából valók voltak. Az utóbbi évek nem mindenütt adtak kielégít termést. nevezetes gyümölcskereskedést ztek Pesttel. kiskunfélegyházi.

a cseresznye. Darányi Ignácz dr. Schams végrendeletileg eme területet az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek hagyományozta. mert a fajták száma csökken s a vidék jól beváló fajtákkal kezd tömegtermelésre áttérni. A hegyvidéken a csontárok vannak terjedben. hanem a kertészet tanulásának iüügye alatt D. Nemcsak a városnak volt faiskolája és gyümölcsöse. báró Eötvös József. írt monográfiája már a vármegye gyümölcsészetét budai oldalon a gyümölcstermesztés csökkent fejlettnek mondja. a melyben 63 kiváló borfajtát külön szakaszokban az itt termelt bort külön szrve.részét fedezték. hanem azt tovább is fejlesztette. A fejldés azonban csak az utóbbi évtizedben ersbödött.56 Mezgazdaság ós állattenyésztés. mint a hogy azt a helyi körülmények engedték volna és a mint azt különösen a fváros közelsége igényelte. de a lakosság is elszeretettel mívelte azt.Mayerffy X. Csengery Antal.és szliskolát alapított. A folyammenti részeken és a lazább kötöttség jobb talajon. a melyet 1853-ban kertészképzövó alakított át.szeti miiüszteri biztos leten nagy terjedelm nem . 1860-ban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület felhívására Entz Ferencz áttette kert-. több barátja támogatásával haszonkertészetet alapított. Ezen a téren az alapvet munkát gróf Bethlen András földmívelésügj-í miniszter kezdeménj'ezte. szliskola czéljaira. Az els feladat volt az oltásra alkalmas alanyok százezreinek nevelése. A vármegye gyümölcsternusztésónek fejl lésére nagy befolyással volt az. az alma és körte nj'er teret. egy orsz.'ák Ferencz. okleveles kertész vezetése alatt. A szabadságharcz letörése után Entz Ferencz dr.iett át a Sashegy aljában. E vármegyében minden mérsékelt égövi gyümölcsnem és ezeknek minden fajtája megterem. a melyet Légrády László igazgatására bizott. A budai szelíd lejtj hegyeken elsrend . a Gellérthegy déli lejtjén. a mostani keleti pályaudvar körnj^ékén. Hajós József dömsödi nagy terjedelm és kitn gyümölcsészete és Lukácsi — bár Galgóozynak lS77-l)en a — Sándor rákospalotai faiskolája. gyümölcsé. Enie területen Schams sok fáradsággal összegyjtötte nemcsak hazánk szl-fajtáit és megj-énként csoportosította azokat. a meU'bl az ország e szükségletének nagj. 1894-ig mkö:!ött Rudinai Molnár István igazgatása alatt. hanem a Gellérthegy déU lejtjén telepített 6 k. honnan ezerszámra kerültek ki a csemeték. 1870-ben ugyancsak Entz Ferencz igazgatása alatt a kertészképz átalakult vinczellér-iskolává és mint ilyen. irányította. ennek nemcsak számos ren les tanulója volt.szi-baraczk terem. a ki nemcsak fenntartotta Schams örökét. Minthogy a gyümölcstermesztést elssorban a háziszükséglet érdekében karolták fel és csak temérdek g\TÍmölcsfajta terjedt el a feleslegest adták el. szl. a társadalmi tevékenység támogatása mellett. fejlesztette. de az egyes vidékeken termesztett anyagnak nincs egyöntet jellege. a mi az értékesítést és a kivitelt hátráltatja. majd hatalmas faiskolák telepítése. szakszeren kezelték.és pinczekezelket képz tamntézetét a Sashegy aljába és átvette nemcsak Schams örökének igazgatását. meggy és mag^^aváló szüva termesztése itt túlnyomó. hogj. honvéd-forvos Pesten a kerejiesi sorompón kívül. bár a magvaváló szilva e vidéken is pl. Nagykáta vidékén Mindez a gjümölcsfa elterjedésének eszköze volt és az állami — . hanem a külföld uevezeteseblj szlfajtáit is meghonosította. Czegléd és Nagykrös már akkor is sok gyümölcsöt termesztett é. habár az még nem volt annyira kifejlcidve. Lónyaj' Menyhért és tbb más jelesünk rendes találkozó helyévé is vált.s terjedelmes faiskolákat tartott fenn. A legnagyobb lökést azonban az állam hathatós támogatása adta meg. Ferencz a Kelenföld egy részének áliiozatkész és a múlt század 30-as éveinek a haladás iránt lelkesül birtokosa. Ezenkívül bérelt terüfa. A változás azonban már is észlelhet. Schams Ferencz felkérésére 5 holdnN'i területet enge. és Rudinai Mohmr István orsz. hold terjedelm mintaszlöt fajtisztán míveltek és is. tahi gyümölcsészete és faiskolája. az egyes vidékek viszonyainak megfelelen. A jelesebb magántelepok voltak ekkor Málnay Ignácz dr. a mostam katonai ruharaktár környékén. A Kiskunságban Halasnak volt a legtöbb és legszebb gyümölcsöse. magvát alkotván a gróf Bethlen András földmívelésgyi minisztersége és ugyancsak Rudinai Molnár István igazgatása alatt átszervezett mai kertészeti tanintézetnek. és a termesztés irányításának hatalmas telepek ma már nem gyznek eleget termelni.

de különösen a nyári gyümölcsnek. Magyar savanyú Füredi fekete spanyol. Nyári bergamotte. Nemes szercsika. TóU arany pá"mén.és cseresznyeszesz is. solti. Glocker óriása. mert friss gyümölcsbl hazánk még közel nyolcz millió korona értékt importál. Egri körte. melyet nagyobb termések idején nagy mértékben fznek. Az állam vármegyénk területén. A gyümölcs e vármegyének nagy jövedelmi forrása és értékesítése nemcsak Budapest ellátására ü-án_nil. Angulomei herczegnö. Angyal Dezs jeles szakférfiú vezetése alatt. Alenconi füge-körte. Hédelöngeni óriás. Spath Anna. Bauman renet. Muskotály.Mezgazdaság ós állattenyésztés. Szilva: Ringlók és hosszú szilvák. Csíkos kalvil. dusnoki. Darn-alma (Darusóvári). Magyar-török szilva. Azok a gyümölcsnemek és fajták. Nemes sóvári. még Budaörsön (Erzsébet-telep 64 kat. E faiskolák a tanuló ifjúságnak a gyümölcsészetben való oktatá. Ageni szilva. Áttetsz ringló. Espern aranyszilva. Ezzel szemben szilvapálinka a gyümölcs-szeszfzés terén már eredményekre mutathatunk nagyol b mennyiségben készül. 1889-ben Budapesten. Ribbston peppin. honnan az egvesület tagjai és a vármegyei lakosok sok ezer nemes gyümölcsfát szereztek be. TéU Kálmán. Mézeli ropogóí vagy Csudacseresnye. A tizenkét és fél millió korona értéket képvisel g^ümölcskivitelben (1908) a vármegye tekintélyes összeggel vesz részt. Római hájkörte. Malinesi Josefina. évi millenáris kiálíltáson és az 1899-ben Szegeden tartott országos kiállításon. . Diel vajkörtéje. dunapataji. Pirospogácsa. gödölli. Fahéjalma. a törvényhatósági. Váczon és Gödölln is hatalmas csemetenevel telepeket tart fenn.sát szolgálják. így pl. Clapp kedvencze. de nagy a kivitelünk is. a sárga baraczknak. Elszászi renet. Piros szi kahnl. mely a pilisi (szentendrei) hegyes vidéken nagy mérvben termesztetvén. Kiskunfélegyháza. Vajalma. Nagy herczegnö. A fejldésnek azonban még igen tág tere van. az abonyi. Faiskola jóformán majdnem minden községünkl)en van.ik s így igen nagy az a gyümölcs-mennjáség. Beszterczei ós BeszterCseresnye: czei muskotály. 1891-i)en Váczon egy-egy nagyobbszabású vármegyei kiállítás keretében mutatta be a vármeg3"e gyümölcsészetét ugyanezt tette az 1896.aszalva. Téli Vilmos. Armin-körte (St. — — — : szi baraczk minden fajtája el van terjedve. Parker peppin. feldolgozva mölcstermékek elállításában is még hátra vagyunk aránylag kevés gyümölcsöt értékesí. Városaink közül" Nagykrös. Isambert. a következk : Alma: Xyári kalvil. Sárga stettini. Clairgeau. — — . 1888-ban Nagykörösön. mely utóbbi kési nyári konyhai tartós alma. . Májusi korai. Nemes Colmar. a kecskeméti telepen kíviil. Jonathán. de igen keresett a baraczk. Orieansi renet. Említést érdemel a köszméte (egres) és kerti szamócza termelése is. Germ=in). Meggy édes Királyi amarella. vaggonszámra szállítják külföldre. apostagi. Gaesdonki renet. Tükör-alma. Liegel vajkörte. szi Vilmos. de vármegyénk gyümölcsészetére kihatással van a budapesti gellérthegyi kertészeti tanitézet telepe is. : — : nagy korai. A gjoi. A vármegye a faiskolákról. Nagy ka szeli renet. Mária Lujza. Esperen bergeraotte. Sikulai. Téli fehér kalvil. Erdei vajkörte. a hol azt a kereskedk. Júliusi es|>eres. Guyot Gyula. Törökbálint. Sárga bellefleur. cseresznyének és meggynek a hazája. ezt alsó részének gyümölcsöseiben és szlskertjeiben óriási károkat okozott. az idényben naponként 70 80 vaggont — szállítanak el. mely nyáron és szszel kárba vész. mely a vármegye alsó részét uralja. Entz rozmarin. hold). Fekete szi\-. Császár. nemkülönben a hernyók és kártékony rovarok irtásáról szabál>Tendeletet alkotott. yodoigne disdala. Téli és társulati esperes. mint pl. nagyobb piaczokon összegyjtve. társadalmi tevékenység is közremködött. melyet 30 holdra fejlesztett. A vármegye gazdasági egyesülete is tevékeny részt vesz a gyümölcstermesztés f elj észt ésé ben. Sándor czár. meggy. Kevéssé becses szilvák Boldog-Asszony. Kiskunhalas. Bosc Kobak (Sándor czár). melyeket nagyobb mértékben termelnek és melyeknek a termelése értékesítés szempontjából elnyös is. Coe aranycsepp. tekintélyes faiskolát tartanak fenn. Eper-alma.ü. Kajszi: Magyar legjobb. Körösi vagy pándi üvegmeggy. Nemes masánszky. a kecskeméti piaczról. Vilmos. Nyári parmén. " . Hardy vajoncz. Nemes Crassan. dunavecsei. Kanadai renet. dömsödi. London peppin. Kálmán-körte. E fbb gyümölcsök mellett még nagyban termesztik a diót és birsalmát is. monori és a nagykátai eredményes múltra tekinthet vissza. Napóleon vajkörte. Körte: Árpával ér. szalkszentmártoni. Danczigi bordás. 1893-ban az állam támogatásával kezelésbe vette Kiskunhalas város faiskoláját. szi bergamotte. Csillagos piros renet. . helyi jelleg kiállításokat pedig több helyen rendezett. Wrllesi herczeg. Kóburgi korai szív. Pisztráng. 57 — igen el van terjedve. Gyümölcsészetiink fejlesztése körül az állami tevékenységen kívül. különösen a hvilló gyümölcsben. nagy kiviteli czikk és jól is terem Virginiai rózsaalma. Muskotály renet. s ezeknek egy része. Badacsonyi óriás. ráczkevei. Blenheimi arany renet. kalocsai. Hardenpont téli Viijkörte (Ferdinánd). élénk kereskedelmi czikk. sükösdi. Kongresszus emléke. 1896-ban azonban a mely a vármegye vármegye alsó részén dúló jégesvel párosult óriási orkán.

A hegyvidékek gyümölcsöseinek állandó veszedelme az erdk vándorhernyója és a cserebogár. vitat ültették ki cseresznyefákkal. Tlük népünk sokat tanulhatna. Nagy károkat okoz a gyakori kései fagy és a homokos vidékeken a nyári aszály. Kirschner András Kalocsán.i . mely ellen a védekezés fölötte nehéz. — — — — — . Ez id szerint g%'ümölcsfákkal ki van ültetve 82 km. de ezek már nemcsak itt. Népünkben a konyhakertészetre való hajlam megvan. de 1908-bau 14 évi kezelés után. Gödöll vidékén. a mi azt eredményezte. a város kezelésébe bocsájtotlák vissza. A fenti Idállitásokat az egyesület keretében fennálló gyümölcsészet és borászati szakosztály rendezte. 6 km. K — A konyhakertészetnek is van múltja vármegyénkben. eleintén a vármegyei gazdasági egj'esület halasi telepérl. Az utaknak gyümölcsfáklíal való fásítása els ízben valószínleg Püspökhatvanban történt. Pálóczi Horváth István örkén>T faiskolája és terjedelmes gyümölcstelepe.000 nemes esemete ós 1000 anyafa pusztult el. Darán^T miniszter és a vármegye támogatásával azonban ezt a telepet ismét liel^Teállitották. az kezdetleges. — — . A pomázi (pilisi fels) járásban a nyolczvanas évek végén a pomáz-csobánkai kb. uborkát és egyéb zöldségfélét nagyban termesztik. ott. Taksony híres nagyfej káposztával. a mi azután azt eredményezi. találhatók. káposztát. tassi.shagjTnát termelt. A vái'megye gyümölcstermesztésének azonban nagyol)b akadálya a szélsségekre hajló éghajlat. de az is tény. mely maga is megtermeszthetné a szükséges anyagot. törvényhatósági és viczinális útvonal. A csepelszigeti és a felsödunamenti. Kóka és Rákoscsalja jó tormát.sszes termesztésünk és kereskedelmünk uborka és fejes sajáta kivételével jóformán csak Budapest és vidékének ellátására irányul. Jálics Géza szölsgyáli gyümölcsészete. kési )b már termelktl is szállítottak gyümölcsfákat. répát. de keresetüket küKöldre viszik. Dunaharaszti. Dunapataj. állami. hogy nemcsak Budapesten és vidékén. bolgár kertészek ütnek tanyát. Veresegyháza. a hol a paradicsomot. zöldségszükségletét Budapestrl szerzi. Unghváry László és József nagy kiterjedés czeglédi faiskolái. A rovarkárokkal való örökös küzdelem is bénítólag hat. A csepelszigeti helységek sok kerti veteményt és zöldséget hordtak Budapestre. de pótlásukról gondoskodva van. a miben különben a jel<'sel)b magántelepek is közrehatottak. paprikát termesztett. hogy igen sok vidék. Petz Ármin Kerepesen. mint a ijolgárkertészkedést karolja fel. és mintegj' 80 km. Rákospalota. Géderlak. Váczhartyán vidéke. hol az országút a váczi püspökség galambosi pusztáján cseresznyefákkal volt kiültetve. A bolgár kertészek Is el voltak már terjedve Budapest vidékén és a Duna mindkét partján. de még nagyobb baj ennél a vértct. Szód. Ordas. Nagyobb igyekezetet fejtenek ki a konj^hakertészeti termények elállításában Dunakeszi. . mely czélra 1899-tl kezddleg. Ezek közül kiválóbl)ak az Mraífcodó csaíóá rácz ke vei. továtibá a Budapest közelében fekv és a galgamenti községek akkor is jó kertivet emény-mí velk voltak. Hajós József dömsödi. a törvényhatósági utak befásítása is követi. a kik alkalmas földekért 80 200 haszonbért fizetnek. hanem a Rákos mentén. A hetvenes években az alsó Dunamente sok zöldséget. Magyar György Csoliánkán szintén jol)b faiskolákat tartanak fenn. meh-ek egész vidék gyümölcsfáinak a lombját latarolják. Fót. hogy a termesztk védekezése is gyenge. sokat keresnek. Mogyoród. hisz Budapest vidékén és a jobl) közlekedési helyeken ezt a gazdasági ágat is felkarolja de a legtöl)ij helyen csak mellékfoglalkozás s így a kell szakértelem és az értékesítéshez szükséges tudás és kitartás nem fejldhetett ki mindenütt. a hol az öntözéshez alkalmas víz van. Nagy veszedelme alföldi gyümölcseinknek egyéb kártékony rovarok között az almamoly . A vármegye konyhakerti. fejlettnek mondható a távolabbi vidékeken azonban a hol a zöldségtermesztés a népélelmezés szempontjából is fontcssággal bírna. örszentmiklós és Püspökszilágy majorannát. Páty pedig jó vörö. Aszód fokhagymá^•al és vereshagj^mával kereskedtek. mely népies eladások útján is közremködik gyiimölcsészetüiik fejlesztésében. ö. melyek ugyan gyakori rongálásnak vannak kitéve. de egyéb fogj^asztó középpontok közelében is. mintegy 60. 5S a tflopet Mezgazdaság és állattenyésztés. HeÍ7i János Dunavarsányban. Nagykrös uborka-termesztésérl volt híres már akkor is. továbbá le egészen Czeglédig is. Darányi Ignáez (!r. helyesebben zöldség-termesztése azokon a vidékeken melyek a fváros élelmezését látják el. de inkább a külterjesebb zöldségtermesztést. Az állami utaknak gyümölcsfákkal való l^efásítását. tönkre tette . hagjTnát. st szigetesen az Alföldön is.

59 J^. 2. A Hiinirária szöltelep Xagrykátán. 3. A turai uradalom teróztelepi borhaza. feft-^ l 1 Grassalkovicli-féle borház a gödölli koronái. radalomban. — — .

=..&íerj£ í^ .A^f • -VJL.' .60 .

Auattenyés: *** 4 . ságok A díszkertészetet leginkább a nagyobb urasági birtokok karolják fel. Beniczky Ádám zsámboki. Élénk kereskedést znek vele. báró Orczy Andor újszászi. Kora tavaszszal a salátát naponként vaggon-számra (10 20 vaggon).és Dunamalmokban megrölve értékesítik. szlt. Sajnos. Érdekes jelenségként említjük fel. Jálics Géza gyáli. Különösen a Dány és a Kóka-vidékiek tnnek ki e téren. a váczi püspökség váczi. Spárga-termesztéssel inkább a nagyobb gazdasági kertészetek foglalkoznak és a behozatalt e téren jóformán Idszorították. A paprikát hüvelvesen. II. Pest-Pilís-Solt-Kiskun vármegye állattenyésztése a közelmúltban szintén nagy átalakuláson ment át. gróf Vigyázó abonyi és rátóti. a mi most már a szomszéd községekben is terjed.-írmeg>éi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun T. Bátya szintén sok zöldséget termesztenek és sárgadinnyét is. báró Nyáry Gyula pihsi. Hajtatással kisebb mértékben a budai kertészeti tanintézet foglalkozik. Június 20-tól. Bátyán is van ilyen gzmalom. feldolgozó telepet állítottak fel. Szentendre vidéke pedig sok málnát. Míg Budapest székesfvárosnak és az egyes vidéki nagyobb középpontoknak élelmezési szükséglete és kivitelünk nem "öltött oly MagyarorszAp V. úgy hogy a szántóföldnek egy része is ezzel van beültetve. Kisebbnagyobb gazdaságok vetélkednek a jelesebb görög. nyáron. mely azonban az itt termett anyagnak még csak igen kis részét dolgozza fel. Ülln. Qyörgyey Illés tápiógyörgyei. Ujabban egyes nagyobb gazdais felkarolták a konyhakertészetet. de kivitel is van. július 31-ig. a korai elállításra helyezvén a fsúlyt. A konyhakerti és fszernövények közül különösen sok paprikát termeszt ez a vidék. báró Podmaniczky Levente fenyharaszti parkja és díszkertje és több kisebb díszkert nyújtanak e téren szép példát. Beretvás Endréné tóalmási. salátát. 61 A vármegye alsó részén fekv községek Géderlak. a város által adott területen. Díszfa-neveléssel és virágkertészettel különösen a fváros körzetében foglalkozik sikerrel több kertészet a Berjwlák-ié\e soroksári kereskedelmi . nagy költséggel hajtató-házakat épített. csobánkai A jegyz Frigj'es volt. báró Prónay Dezs és Gábor ácsai. Beniczky Gáborné czinkotai. melyet hajón szállítanak Budapestre és máshova. Veesésen. st már a szántóföldeken is hold számra nevelik a rózsát. nyárutóján pedig az uborkát vonatszámi'a szállítják innen. gróf Keglevich Gábor egreskátai és abonja.Magyar-Belga kertgazdaság" czimmel 1905-ben Váczon.irmcgye. gróf Serényi János dukai. Leányfalu különösen sokat hoz : — — — — A A piaczra. báró Harkányi Frigyes abonyi.. Czeglédberczelen és Kiskunfélegyháza vidékén. Feldolgozására az iitóbbi idben a nagykrösi gazdák szövetkezve. naponként 20 25 vaggon uborkát szállítanak el. gróf Teleki Tibor gyömri. özv.. hogy Leányfalúról és vidékérl nagy mennyiség liliomot szállítanak Budapeiítre. iiborkát és sok kerti szamóczát termeszt és a belföldi s külföldi piaczokon értékesíti. báró Podmaniczky Géza kartali. vagy e czélra szolgáló gz.vkrösi uborka-vásárnak nagy a híre. úgy hogy nyárban és nyárutóján a budapesti piaczot jóformán elhalmozzák. Fokt. kerti szamócza termesztése különben is elterjedt. hogy ez uborkának jó része Ausztriából feldolgozva kerül ismét vissza hozzánk. rózsatenyésztés meghonosítója itt Vukai. Termés idején a piaezon kazalszámra halmozzák fel az uborkát. nag. úgy hogy az egész község olyan. báró Schossberger Viktor turai. mint egy rózsakert . Gyömröy Aurél gyömri.Mezgazdaság és állattenyészté?. kisgazdák udvara tele van ültetve a legnemesebb A rózsatövekkel. kastély kertészete. a kalocsai érsekség kalocsai. gróf Dessewffy Emil újszászi.és sárgadimiyék elállításában. Úszód.°^^*'^'''^ érdemel még az is. ?. kertészet pedig a gyöngyvirág-hajtatást és termelést karolta fel és versenyre kel Budapesten a behozatallal. Túra vidékén. Káposztát a fent említett vidékeken kívül nagyban termesztenek a gazdák a Galga mentén. a hol különféle gyümölcsöt. hogy Csobánkán és vidékén a lakosság nagj'ban termeszti és szállítja Budapestre a szebbnélszebb. " Konyhakerti és virágmagvak nagyban való termesztésével báró Harkányi abonyi gazdasága foglalkozik. nemesebb rózsákat. Nagykrösön igen sok téli fejes-salátát és uborkát termesztenek. így a gödölli kir. gróf Károlyi László fóti. A dinnyetermesztéssel is nagy mértékben foglalkoznak gazdáink. gróf Szápáry István alberti. szibaraczkot és zöldségfélét. hol az utczákat jóformán elárasztják. egy belga társaság pedig .

Kecske 185432 31820 427 108496 2062 289056 451899 970 304168 212655 2515 103100 110882 775 101137 665 243798 171299 1923 90244 151990 1024 1.195-re rág. mert kitn igás anyagot nevelt és a dús mezkön hízott állat messze vidéken keresett volt. itt is eke alá vonja a téres legelöket és a szénát term gyepeket. . Igaz. a vármegye közép és déli tágas pusztáit gyönyör gulyák lepik el. kizárólag a szikes gyepre. múlt század els felében. . A múlt század els feléljen általában magyar fajta szarvasmarhát tenyésztettek és tartottak. évi összeírásban Kecskemét th.szarvasmarha tenyésztése és termékeinek a tejnek. ^. mint ma. A rétek. hold term területhez viszon\'ítjuk.04963 80943 138968 94l> 102. a lóállomány 20%-a növendékállat -számba megy és ha 2 drb növendék. Marhavásárairól nevetéres mezin — és vizenys legelin a szilaj — — — — — . A kihasznált föld trágyázást kíván. a fejldésnek és hanyatlásnak a következ táblázatban — — . hogy a múlt a tenyész. században betelepített svábok hol a azonban nj'ugati marhát hozván magukkal. a húsnak az értékesítése. 331. Fényes szerint az idevaló tágas homok. Az ökrök és tehenek a közönséges.Tarrasmarha E vármegye mezgazdaságának a múltban is és jelenleg is a szarvasmarhaaz Alföld tenyésztés a leghasznosabb ága. évi leírása szerint.és juh-állomány 1908-ról 1909-re nagyot esett. hogy nagy átlagban a szarvasmarha-állomány 40%-a.se következtél)en elállott szénahián\i. A midn gulyák tanyáztak. Ló Szamár . — — állatra átszámítva..és szikes-pusztákon ezrenként legeltek a legszebb fajú magyar ökrök és tehenek. Érdekes képét látjuk ennek az átalakulásnak és a tenyésztési irány megváltozásának. A halmos fennsíkokon elterül legelk eke alá kerülnek és a juhtenyésztéssel szemben tért nyer a nyugati fajta . 10 drb kisebb más állat. a termelési iránynak a viszonyoktól követelt megváltozása azonban. hófehérség magyar fajtából valók. . A XVIII. : Pest-Pilis-Solt. A vármegye fels vidékén az értékesítési viszonyok kedvezbb fejldése következtében azonban.789. Rákospalotát.62 Mezgazdaság és úllatti'uyi>/. vagy a lres fehérvári Budavásáron. fokozatosan teret nyer az intenzivebb gazdálkodási rendszer. gyepek feltöré. a magyar gulya. években darab 154171 71202 522 106007 1132 1904 1908 1909 Magyar Bivaiv fajta szarvasmarha Xyugati (tarka és borzderes szarvasmarha) . a szarvasmarhaépen úgy fel volt karolva. Az állattenyésztés itt is más irányt vesz a szilaj gulyák a cserényekbl istállókba kerülnek és a juhnyájak a zsíros gyapjút term mezkrl. — : *) Ae 1884. évi állatlétszám számosbe. a kik tavaszszal 2 300 darab ökröt a közelfekv helyek vásáraiban összeszedtek. és 1908 9..és hasznosítási irány megváltozásával század els felében a juhtem^észtés a szarvasmarha-tenyésztést némüeg visszaszorította. 1905. város állatállománya is bent foglaltatik. A közlekedési vonalak kifejldése.749 kat. Abonj-t.507 670 236804 176677 2888 660 202202 143959 3269 Az 1904. a vármeg3"e fels részén ez is lassan tért nyert a múlt tej már régebben is könnyen értékesíthet volt . Tekintettel arra. Jobb állattenyészt községnek jelzi fokot.Kiskun vármegye álla t-á 1 1884*) 189. Fényes Eleknek 1847. nagyszarvú. de a vármegye szarvasmarha-tenyésztése elég virágzó volt. mint tenyésztés az akkori viszonyokhoz képest ma is.." és öszvér Sertés Jiih . a juhászat és különösen a Sárköz (Kalocsa) vidékén a falkás sertéstartás a hasznot hozó termelési ág. . 5'40 kat. jó nyereséggel eladták. azokat a nyári legelkön megliízlalták és vagy helyben. Kiskunmajsát. egy számos-állatnak tekintetik. úgy az 1908. Kalocsát.század elején pedig már svájezi és hollandi tenyésztésrl is történik említés. réteket. hold esik egy számos-állatra. tarlóra szorulnak számuk apad. évben uralkodó aszályos idjárásnak tudható hogy a szarvasmarha. Ha ezt a 1. A Kiskunság is nagyban tenyésztette a szarvasmarhát. Voltak gazdák. A takarmány értékesebbé válik. állattenyésztésünk is a mindenkori mezgazdasági és értékesítési viszonyokhoz képest alakult ki.ti'- arányokat. A múlt század második felében az Alföld téres legelin és dús kaszálóin még mindig a ménes.5 1 o mány a. Az átalakulás itt is fokozatosan megindult a belterjesebb gazdálkodásra. tömegesebb mesterséges takarmánj-félékkel kell pótolni.

kis. változó viszonyok azonban azt eredményezték. Legjobb nevelö-hely volt a solti járás (dunavecsei. A szarvasmarha-tenyésztés kánya azonban az utóbbi két évtized alatt igen megváltozott. A magyar marha még tott. Kársai Albert és Vilmos boldogi tehenészete.mellett. gróf Teleki József Duna-Tetétlenen. Szabadszállás vidékén a kisgazdák kezén is még igen jó anyag van. Hauer Béla Hartán. st még a múlt század vége felé is. hogy Budapest és Vácz körül több község a tehenészetre fordít dicséretes figyelmet és a magj'-ar fajta mellett. mint legjobban bevált és több irányban is jól hasznosító fajtát. minség tekintetében határozott fejldós é-zlelhetö. A Zsivora György rákosi. a köztenyésztésben. Az akkori nagyobb tehenészetek voltak Cséry Lajos szentlörinczi. vetett takarmánj. az istállózásra uaílják a kisgazdát. de a köztenyésztésben. Bojáron. . különösen a pilisi járásban (pomázi. A julitenj'észtés hanyatlása. — — A . az igás-ökörnek. tehát itt már akkor is lefejó tehenészetet ztek. Hajós. ós emiek következmónj^e. A jó fejs. magyar fajta szarvasmarha a gyors fejlödés és több irányban hasznosítható nyugati fajtával szemben tért veszít. st fentebb Solt. Kársai Albert és Vümos Boldogon. 1870-ben svájczi tehén 7047. A vármegye fels részén a tej. fiatal. borjas teheneket magas áron vásárolják össze és azt lefejve. a közlekedési viszonyok fejldése. borjú 4460 volt mindössze.igyar gulyákat A gödöUi korona-uradalotn GödöUn. Budapest és egyéb fogyasztási középpontok kialakiilása és kivitelünk fejldése hatott erre közre. Köztudomás szerint azonban. ha számban tért veszít is. A Kiskunság is sok szarvasmarhát tar2 éves korban vásárolta is. hollandi és ezekkel kevert fajták szaporodnak. báró Orczy örökösei Üj szászon. Latinovics Albin dukai.és nagybirtokosok egyaránt fokozatosan erre tértek át.és hústermelésre alkalmasabb és gyorsabban fejld n^-ugati fajták tenyésztését tették a viszonyok indokolttá. hogy Budapest vidékén a nagyobb gazdaságok zöme és a kisgazdák tekintélyes része lefej tehenészetet z. biai) már csak svájczi bikát tart. a következ gazdaságok tartottak jobb m.Mezgazdaság zetes volt szállított : és állattenyésztés. . mert itt a tej nehezebben értékesíthet. A czélirányos tenyésztés kialakulásának azonban igen nagy hátránya. pinczgaui. de a fiatal marhákat 1 megvan jeles fajjeUegében". Soroksár már akkor sok borjút Pestre. Kalocsa. a simmenthali jelleg pirostarka fajta marha tenyésztésére térnek át. még mindig a magyar fajta tenyésztése zhet siken-el. 63 Ls Xag_vkáta és Kiskunfélegyháza. hogy egyes vidékeken. A fels járásokban ez a jelleg a köztenyésztésben kezd is kialakulni. a svájczi. a Halász-c-ia\kd Alsódabason. kalocsai. az utóbbi helyen svájczi és hoUandi fajtákkal. tinónak pedig nagy az ára. . Császártöltés és Akasztó. fajjelleg tekintetében az anyag vegyes.. s némely község. Ez a gulya még ma is megvan. tulajdonképeni tenyésztést csak Budapesttl távolabb találunk. 1877-ben már azt jelzi. A székesfváros közelében lév nagj^obb tejgazdaságok a köztenyésztésre megállapított fajtán kivúl ugyan egyéb n^-ugati fajtákat (borzderes. kiskrösi). Az oly távoles községek azonban. hogy a kisebb tagos-birtokokon. is elterjedt. tisztán simmenthali jelleg pirostarka fajta szarvasmarhát a következ járásokl)an ós városokban tenyász: . Törökbálint és Budajenö községek hollandi fajtát tenyésztettek más községeknek lefejö tehenészet már akkor a magyar mellett svájczi és hollandi bikája is volt. Ez id szerint. — : A A . a birtokok eldarabolása ésezzel kapcsolatosan a legel-területek csökkenése. a hol a kisgazdák birtoka több dlbe esik ós alkalmas közlegel van. A fejld közlekedési viszonyok. báró Schossberger Zsigmond Túrán. lapály) is tenyésztenek. bár a tenyésztés több helyen elhanyagolt. Galgóczy az ö monográfiájában. A magyar fajta tenyésztése azonban még akkor túlnyomó volt 48748 darab tehenet és 52100 drb borjút íi-tak össze. a hol a tenyészirány kezd átalakulni. eléggé Jelesebb és srégi gulyaként említi fel Galgóczy a kalocsai érsekség hildkáli gulyáját (Hajós). mely a gróf Csáky-féle körmösdi-fajból származik és 126 anyatehén után nevel. Dunapataj. A vármegye alsó részén köztenyésztésben még túlnyomólag a magyar fajta van meg de itt is tért veszít. A magyar fajta tenyésztésében. Ez a hasznothozó üzem a legjobb tenyészanyagot vonja ki a tenyésztésbl és ez a Budapest közvetetlen körzetében lév községek tenyésztésén meg is látszik. meghízlalva értékesítik a borjú pedig vágóhídra kerül. a „simmenthali jelleg pirostarka fajtát" karolták fel. legel hiányában. Zseny István Kiskunhalason.

a kik majdnem minden községben kisebbszerii tejgj-üjt-helyiséget tartanak fenn. városokban.súl\-t. mert itt a gazdák egy róöze házalva értékesíti a tejet . A kisebb gazdaságok tejtermékeit egy. sajt alakjában való értékesítése haszonnal járna. de eddig kevés sikerrel. ott feldolgozott állapotban. alsódabasí. 1908-ban Czegléd.szín. 1908 végén tehát hét tejszövetkezet mködött 848 taggal ós 1246 . Maga a központi tejcsarnok az utolsó üzletévben körülbelül 9. A mérföldekre terjed határokon nagy számban elszórt törpe-. ráczkevei. Györgyey Illés tápiógyörgyei. a községekben termelt tejmennyiséget pedig kiskereskedk vásárolják össze. monori. Kisebb gulyája még több gazdaságnak van. m. de jobb tenyószanyag ilöállítására és értékesítésére kevés gazdaság lielyez . abouyi. Bár a tejtermelés igen haszonhajtó és takarmány-értékesítés és trágyatermelés szempontjából is fontos. Az els község. de a kistermelk egy része önmaga is házal vele a fvárosban. Ezt követte 1902-ben Szeremle és Nag. mintegy 4500 tehén fejesének az eredménye. kisgazdák azonban már olcsóbban értékesítik a tejet. Darányi Béla pusztaanyácsai. gödölli járásokban. Simmenthali jelleg pirostarka marhát tartanak és tenyésztenek ugyan számosan. hogy e felhívásnak a fváros közelében nem lesz eredménye. Beusz Hemik tápiósápi. Jelesebb magyar fajta gulyát tartanak fenn ez id szerint a kalocsai érseki uradalom Hajóson. távolság szerint. javító intézet aszódi. hogy kell számú apaállatokról gondoskodni aUg lehet és e tanyák nagy részén az apaáUat-szükségletet egyes birtokosok tenyészállataival látják el. de mégis megindult. kalocsai járás és Kisku:. vaj és tiu-óként kerül forgalomba. a hol a tej a hehi piaczon nagyobb mértékben nem értékesíthet. a gazdák a tejtermelésre súlj-t nem helyeznek.64 Mezgazdaság : és állattenyésztés. vagy több községbl. Floch-Beyhersberg Alfréd gödi. gróf Desseicjjy Emil újszászi. A mi az apaállatoknak az anyaállatokhoz való arányát illeti. A vármegye fels és a fváros közelébe es vidékein. a hol tanyás-gazdaságok vannak. t. tenek a nagykátai. tenyésztés fejlesztésével azonban ez a helyzet is javulni fog. Wolfinger Alajos a kalocsai érsekségi hartai bérleten. a korona-uradalom gödölli. vaj. Tass és Szent márt onkáta. melyek jól kezelt tejet nag_v mermjTségben szállítanak. Tahy István galgagyörki gazdasága és a kalocsai érseki uradalom tenyésztéssel is foglalkozik. A fváros körzetében óriási sok helyen több 100 darabból áUó nészetek vannak. A vármegye más részén azonban a mozgalom a tejnek szövetkezeti úton való értékesítésére. kis.félegyháza tenyészt. melyek tejtermékeiket Budapesten a központi tejcsarnokszövetkezet és kereskedk útján értékesítik. 1909-ben Püspökhatvan. Igen nagy nehézséggel jár azonban a szükséges apaállatoknak a köztenyésztésben kell számban való biztosítása a vármegyének azon a rÓ5zé. mert a tejtermelést tekintik föczélnak. biaiváczi. valamint azokon a vidékeken. knnszentmiklósi.000 liter Pest megyében termelt tejet értékesített. Elrelátható volt különben. házaló termelk. Blaskovich Ern tápiószentmártoni. túlnyoniólag magyar fajtát a kiskunfélegyházai. E miatt a kisebb helyeken a helyi piacz szükségletére . Túlnyoniólag simmenthali pirostarkát a dunaveosoi járás. a költséget nem számítva. tejföl. 13 fillért fizetnek literenként. pomázi. 1903-ban Dömsöd. magasabb árat érnek el. mert 17 18 fillért érnek el literenként. kir. Szentonclre és Vácz r. Segesváry Ödön domonja. mely tejszövetkezetet alakított. Kizárólag tnagyar fajtát pedig a kiskrösi járás és Kiskunhalas tenyészt. A hol pedig a friss tejet a kisgazdák nem értékesíthetik.000. Jálics Géza gyáli. la.sincs jó anyag.és középbirtokok a községi középpontoktól oly távol esnek. tej értékesítése a nagy gazdaságokban. kisebb-nagyobb kereskedk szedik össze és értékesítik Budapesten.i.ssan bár. melyeket a vasúti közlekedés a fvárossal közvetetlen összeköttetésbe hoz. a tejtermelés a szarvasmarha-tenyésztésnek fbb jövedelmi forteherása. csak 12. Czegléd és Nagykrös. mi egy tehénre 2000 liter termelést véve fel. mert kisebb mennjiségben a kiskereskedk. aránylag kedvez. gróf Keglevich Gábor egreskátai. vármegye gazdasági egyesülete több éven át népies eladásokon hívta fel a gazdák figyelmét a tejszövetkezetekre és ez úton a tejtermelés fokozására A — — A — A A A és értékesítésére.vkáta. ez a vármegye túlnyomó részében a helyi viszonyoknak megfeleléig kielégítnek mondható. mégis oly vidékeken. 1899-ben Harta volt és pedig magvar fajta tehenekkel. holott annak tej.

és tejtermékbeli szükségletét távolabbi vidékrl kell beszerezni ás be is szerzi.898 szerint a vármegye népességébl 1000 lélekre 330 darab szarvasmarha esett. a tehén-állományból 127 darab. e Állattenyésztésünk fejlesztése terén. Fontos azonban. még nagyon sok a temiivaló.040 Üzletrészszel. P»st -Pilis-Solt-Kisbun vármegye szarvasiuarha-álloiuánya fajtánként feltüntetve 1908 26001 64243 : (Egj'éb = bika.) Magyar fajta tehén egyéb Pirostarka tehén egyéb Borzderes tehén egyéb Másfajta tarka tehén egjéb Bivaly-tehén 63550 59260 3851 2619 11215 U556 63 961 egyéb Összesen .436 lélekkel szaporodott! Az 1900. fajjelleg apaállatokat. 1909 23597 57346 61793 49466 3983 2467 11225 10034 38 908 243319 26001 63550 3851 11215 63 : 220857 23597 61793 3983 11225 38 100636 Magyar tehén Pirostarka tehén Borzderes tehén Másfajta tarka tehén Bivaly Összes tehén-létszám 104680 Az 1908-ban összeírt szarvasmarha-állomány a vármegye nagyságához. világos. melyért koronát vettek be. az 1908.sodása ós mezgazdasági kultúránk fejlesztése érdekében. mely minségre való fejlesztés és rendszeres takarmányozás meUett népünknek a mainál sokkal nagyobb jövedelmet biztosíthatna. mert a tehenektl nj'ert tej jó részét Budapest és környéke veszi fel. Az 1883-ban megalakult vármegj-ei állattenyésztést elmozdító egyesület. sót kivételesen teheneket is szerzett be s árengedmónj' mellett. egy Dkm. hold e. hold esik. Az egész területbl egy darab szarvasmarhára 8'65 kat. tinó.ss?nek ki.538 4. A járásonként szervezett egyesületi bizottságok a községek apaállományát évrl-évre megvizsgálják ós közremködnek. hold. évi állatösszeírás 224. évi népszámlálás adataival történt az összeírás 1000 lélekre már csak 2952 darab jut. Budapest és a vármegve népessége 1890^ 1900-ig 364. szarvasmarha és 8' 6 darab tehén esik. Ezer 'élekre esik a szarvasmarha-létszámból 2952. Ez az intézmény természetesen még ers fejldésben van. szabál^Tcndeletei keretében megállapította az egyes vidékek tenyésztési irányát. hogy Budapest ós vidékének tej. term-területéhez és népességének számához aránjátva. 9150 kg. A vármegye állattenyésztése azonban nem fejldvén a népesség számának szaporodásával egyenl arányban. hold. Budapest és vidéke szaporodó népességének tejszükségletét elssorban = — — — vármegye mezgazdaságának kellene ellátni. népünk vagyono. A következ táblázat nyújt érdekes képet a vármegye szarvasmarhaállományáról. mely 1886-ban vármegyei gazdasági egyesületté alakult át. egy tehénre 20'10 kat. egy tehénre 1671 kat. ha a szarvasmarha-állomán^'t a népesség szaporodásával állítjuk aránvba. holott Osegléd 1)1.139. Ezenkívül Harta és Szeremle a szabadkai központba tejszínt is szállított. luitárában mintegy 3500 tehén van. évi állat összeírás szerint bár az 1900. A term területbl egy darab szarvasmarhára 7" 19 kat.918 liter tejet. vajat. borjú. hogy a tenyésztésre nem alkalmas apaállatok fokozatosan megfelelklvel cserélte. Czegléden 1908-ban csak 267 tehén tejét szállították a szövetkezetbe. Köztenyésztésre a simmenthali jelleg pirostarkát és a magyar fajtát fogadta el.-re 20'05 drb. ökör. A földmivelésügyi miniszter hozzájárulásával az egyesület állattenyésztési alapot alkotott és a hozzáforduló községek részére jó minség. . A lélekszármnal való összehasonlítás csak a mezgazdasági termelés szempontjából fontos. valamint a vármeg3'e gazdasági egyesülete tevékenyen közrehat.Mezgazdaság ós állattenyésztés.sik. Termeltek 951. tehát a tehénállomány aránya is csökkent. Megállapította az apaállatoknak az anyaállatokhoz való arányát. üsz. 65 107. A vármegye állattenyésztésének elmozdításában az állam és a törvényhatóság.

Ebbl 700 koronát évenként a községi apaállatgondozók jutalmazására. . Blaskovich László tápiószentmártoni. Gyórgyey Adolf tápiógyörgyei. mert ez az összeírás e járások nagyobb fajta lovairól tesz említést. Az apaállat -kioszt ásókat lS98-tól már a m. 1500 koronát jutalomdíjakra. Az egyesület az évenként rendezni szokott áUatdíjazásokon kívül. kir. de fokozatos fejldés indult meg e téren. évi leírása szerint a csepelszigéti németek és még inkább a ráczok lo\ai állottak jó lrben. fóti.és borju-kertet is. az 1899. Ez a telep azonban. Számos kisebb ménesrl is megemlékszik. Kársai testvérek boldogi. de a rákospalotai. mutatja. az ottani gazdakör feloszlásakor megsznt. hol állandóan 15^ 30 tenyészbika volt.i 1895-ben 31 1896-ban 58 17 1897-ben 13 39 1898-ban 1899-ben (részben az állattenyésztési felügyelséggel együtt besze50 6 rezve) — — — Összesen : 60 294 Állami kiosztás: 1890-ben 1901-ben 1902-ben 1903-ban 1904-ben 1905-ben 1906-ban 1907-ben 1908-ban 1909-ben Összesen tótenrészté. vérségi. 60 holdas bekerített területen egy csikó. a központi tejcsarnok bérletén bikatelepet tartott fenn.5 1891 1894-ig bezárólag 7 I.. A társadalmi tevékenységet az állam és törvényhatóság szintén hathatósan támogatja.58 204 93 82 66^ 866 vármegye lakosai régtl fogva mindig elszeretettel foglalkoztak a lótenyésztéssel. Az állam évenként tekintélyes összeget. — A Egyesületi kiosztás: 1890 clött és 1894-ig 207 darab tehenet és 18 darab bikát is szerzett be az egyesület egyes gazdaságok részére. — : . évi budapesti országos kiállításokon szép g\-üjteményben mutatta be a vármegye népies tenyésztését. Abonyt is jó lótartó vidéknek jelzi. zagjnrarékasi. a többit pedig községek apaállatbeszerzési segélyére és egyéb tenyésztési ezélokra részletfizetésre osztotta azt ki. néhány évi eredményes fennállás után. állattenyésztési felügyelség az egyesülett(>l egyetértöleg teljesítette így lassan bár. évi szegedi és az 1909. báró Lipthay czinkotai. évi összeírás szerint a pilisi és soiti járások alhattak a lótenyésztés terén els hel. hg. t. és más magyar községek lakosainak Debreczen között való élénk fuvarozást is is igen jó lovai voltak. Beniczky Ödönné E k — Blaskovich Ern tápiószentmártoni. E czélhól több éven át Mácsán. Magyar bika Simm. Az 1778. Telepített Budakeszin. hol évenként a csikókon kívül. : 14 30 17 59 108 111 15 16 17 76 93 120 • 26 20 28 21 .ven. "következ táblázat tünteti fel az egyesület és az állam által a községeknek és a birtokossági testületeknek kiosztott bikák létszámát. Galgóczy Károly Í877-ben közrebocsájtott monográfiájában a BeniczkylApcsey család tázlári. életbeléptetése után e téren már eredményesebb mködés volt kifejthet. fóti.-ez. de reá is voltak erre utalva. gróf Károlyi István. tóalmási. az utóbbi idben már 2000 2500 koronát folyósít szarvasmarha-tenvésztési jutalomdíjakra. jelleg pirostarka bika 16 17 1890-ig bezárólag 8. a Halász-Konkoly család gyóni. Fényes Elek 1847. mert a Pest bonyolították le. Halász Béla gj-óni. Kóburg vacsi. — fordítják. Kégl István pakonyi.66 Mezgazdaság 6s állattenyésztós. Hartának nagycsontu Mindez azt lovairól tesz említést. 30 40 darab üszt helyeztek el. hogy e vármegye lótenyésztése már a múlt század elején is fejlett volt. Az 1894 XII. A törvényhatóság az ebadóból évente mintegy 5000 koronával segélyezi az állattenyésztés elmozdítására irányuló törekvést.

a nehezebb. Nagykrös. könnyebb hintós és gazdasági szükségletek ellátására irányul. Bács és Komárom vármegyék fejlett népies tenyésztését még nem érhette el. 1895-ben 106007. városoknak a monori. Furiosó) de nem hidegvér anyag tenj-észtése válik be. Csongi-ád. Tápiószentmárton.815 korona pénzdíjat s ezenkívül számos tiszteletdíjat nyert. vármegj'e lóáUománja mint jeleztük minség tekintetében fejlde a létszám nem emelkedett. gróf Szapáry István Alberti. Solt. a gróf Teíc/. Minthogy a változó vidékek tenyésztése között határvonalat vonni nem lehet. gróf Teleki József Dunatetétlen. Szász-Kóburg-Gótai Fülöp berezeg Pusztavacs. nevelt ról. gróf Xemes Vincze örök. Ez utóbbi azonban e vármegye területének nagysága és talajviszonyok változó volta miatt. hogy a kanczáknak legfeljebb negyedrészét használták tenyésztésre. Strassburger Antal Páhi-Tabdi. Sziget szent miklós. a szarvasmarha-tartás a lótenyésztés rovására terjed. de viszont vannak vidékek. Páty. Blaskovich Ern Tápiószentmárton. Rákospalota. népies lótenyésztésünk egvöntetség és minség tekintetében a szomszédos Heves. mert a kanczáknak nagy számát nem használják tenyésztésre. kalocsai.*) Gróf Adolf Fülöpszállás. kii-. báró Podmaniczky Géza Kartal. E méneseknek egy — — : része a telivér-tenyésztés terén is kiválik. báró Harkányi Frigyes Abony. kiskrösi (alsórész) járások több községének kiváló jó anyaga van.'— 1904-ben 101137. de különösen a népies tenj'észt esnek ez vetette meg az alapját..sztése indokolt. város. felosztások. az 1 éven alóli csikók száma pedig 7656 volt ebi l tehát az következtethet. ménteleposztály bocsátja a tenyészt közönség rendelkezésére. Ennek oka abban keresend.' család révbéri méneseirl emlékszik meg. katonai szolgálatra Báró Podmaniczky Gjaila összeírása szerint e vármegyében a következ Beniczky Ádám liirtokosok tulajdonában vannak számbavehet ménesek Zsámbok. gróf Ráday Gedeon Iklad. És tényleg ez a tenyésztési irány terjedt el. Tök. Budajenö. . . t. hogy a legel- — — a múltban és ez id szerint a következ 1884-ben 108496. (Xónius. Geréby Imre örök. igavonásra is alkalmas. 1908-ban 104963 és 1909-ben 102507 drb. Az alföldi homokos rónákon a könnyebb. 67 Béla sarlósári. solti. míg a vármegye fels és pedig a pilisi hegyvidéki részén. Sefcsik István Jászkarajen. Némi támpontot azonban mégis nyújt az 1895. a feíH apátság. különösen abonjá. hol a tejtermelés a f. Tóalmás. mely szerint a négy éven felüli kanczák száma 43541 darab. mely ez id szerint katonai szolgálatra alkalmas lovak nevelésére. *) lílöhözben megszntek. báró Prónay Dezs ácsai.*) Beretvás Endre örök. nagyobb gazdaságok szükségletére tenyésztik. Igen tekintéh-es azonban a száma a tenjész-igazolványt A vármegye lóállománva — — : .ScAo5s6frgífr Zsigmond tiirai. Ern tápiószentmártoni ménesében Kincsem nev (Cambuscan-Waternymph) minden idk legjobb kanczájámely Európa minden nevezetes pályáján 54 versenyben futott és gyzött Meg kell itt emlékezni a Blaskovich . E méneseknek kihatásuk van a népies tenyésztésre is. kifutókra szorul a vármegye fels részén pedig. báró Podmaniczhj János pcszéradacsi. Hauer Béla Harta. Györgyey lUés Tápiógvörgye. Nagykrös r. Zsámibck. Fót. A hidegvér anyagot igen kis mértékben.Mezgazdaság és állattenyésztés. — eg3'es A dött. A lótenyésztés fejlesztésének megalapozása a lótenj'észtésnek állami kezelés utján való ellátásával történt és a magán. egyöntet jelleget nem nyerhet. Adacs. Törökbálint. a Lipcsey család tázlári. Kakucsi Liebner József Kakucs. birtokmegoszlások és parczeUázások következtében a lónevelés a téres legelkrl az udvarokra. gróf Károlyi Sándor örök. melyeknek népies tenyészanyaga e vármegyék népies tenyésztésével szemben már nincsenek hátrányban. báró Prónay Elek tóalmási. A tenyészmének túlnyomó részét a nagykrösi magy. Glancz Sándor Monor. báró Orczy örök. t. ujszászi. Hajós József Dömsöd. Úszód és Tóalmás községek népies tenyésztését pedig elismeréssel említi fel. a községekben elhelyezett fcdeztetési állomások útján. Gosztomji Tibor Váczhartyán. Kiskunfélegyháza. A tenyészkancza-állománj-t statisztikailag megállapítani nem lehet. gróf Teleki Gyula Solt-Révbér. Kiskunhalas r. . kalocsai érsekség Hajós. A dunaés tiszamenti kötöttebb földeken inkább a csontosabb angol félvér tenyé. így Czegléd. arabs jelleg lovak tenyésztése válik be. évi összeírás. Telki. Szappanos Elek Tázlár. 384.

Bár a hatóság szigorúan ellenrzi. Ezt a teleposztáhi: 1868-ban szervezték és a várostól átengedett és átalakított kaszárnya-épületben helyezték el. Ezeltt a vármegyei fedeztetési állomásokra kiosztott mének a nagykörösi. igen meg van nehezítve. Ez id óta a következ táblázat tünteti fel a fedeztetési állomások terjedését és a tenyésztési eredmén'V't nyert és községi 'tulajdonban másoknak is — . 1874-ben már 25. az Alföldön kifejldött tanyarendszer mellett. dorozsmai és bajai ménteleposztályokon voltak szétosztva Beniczky Ádám lótenyészbizott mányi elnök indítványára azonban.68 Mezgazdaság és állatteuyésztós. : 1892 évben 1893 . A nagykörösi méntelepnek a teleposztálya látja el ez id szerint a vármegye ménszükségletét. a fedez mének száma pedig 80 volt 1877-ben 28 állomás keletkezett 83 ménnel. liogy tenyészigazolván_\'t nem nyert méneket köztenyésztésre ne használjanak és az ilyeneknek a tulajdonosait érzékenyen bünteti. melyek 1910-ben 50 fedeztetési állomáson vannak elhelyezve. lev magán-méneknek is. hogy a vármegyében szükséges összes méneket csak Nagykörösön helyezzék el. . Ez id szerint mintegy 150 (144) darab mén áll ott a pestmegyei tenyésztk rendelkezésére. 4(5 állomás 107 ménnel 1901 évben 52 állomás 152 ménnel . 1873-ban még csak 18 fedeztetési állomás volt. E tekintetben azonban a helyzet évi'lévxe javul s a zugmének száma csökken. a törvényhatóság 1903-ban kieszközölte.^melyeket tenyésztésre átengednek. az ellenrzés. A fedeztetési állomásokat 1873-ban állítottak fel.

A létszám a régibb összekásokhoz képest apadt: 1895-ben 304. Ez id szerint jelesebi) tenyésztést znek a kalocsai érseki és káptalan i uradalom. piaczok ellátása útján történt s így e téren. mert a sertésvész pusztítása közben. bizonyára a mangalicza volt. 1907-ben 231. hogy az elhíresedett bajai sertésvásárt fképen e vidék virágzó sertéstenj'észtése tartja fenn.731. 1903.056 darab sertést írtak össze. A sertéstartás ez id óta fejldött de megakasztotta fejldésében az óriási . tehát épen kétszer ann_\át. bozótos. A népies tenyésztésben tényleg állandóan és még ma i-i a mangalicza a túlnyomó és köztenyésztésre csakis ez a fajta van megállapítva. mint ma is. a népesség háziszükségletére is aHg elég és a kereskedelmi nagyhízlalásra aránylag igen kevés anyagot ad. versenydíjat fizettek ki a nyerteseknek. 1904-ben 243.601. . A Kaskunság is sok sertést tenyésztett. az úrlovasok szövetkezetének közremködésével. Nagyban hizlalnak Kiskunhalason. a földmível nép kezén volt. 1900.a köztenyésztésre használható fajtát szabályrendeletileg megállapította. Megkülönböztet jele a kalocsai sertésnek a nyiilánk test s a hosszú fül. szke nagj^ mangalicza váltott föl.202 darab sertést írtak össze.798. Az értékesítés a pesti és egyéb . apró. 1907. Abony. kivált Kalocsa tájékán. A vész az utóbbi idben szelídebb lefolyást nyert és hathatós állategész. míg az állam jófajta tenyészkanoknak mér.804 és 1909-ben 202. Kisebb-nagyobb mérv értékesítésre való hizlalás több községben történik és a vé. 69 den 1899.szen átment sertésért magas árt fizetnek. Z)w«yés Lajos Alsódabas. Gulner GjTila örök. az állam és a vármegye támogatásával. erre a kondorszrü fehér mangaliczát mely népies tenyésztésre legalkalmasabbnak bizonyult. járási bizottságai útján. néhány év alatt óriási pusztításokat okozott és még ma is gátolja sertéstenyésztésünk fejlesztését. A köztenyésztésben megállapított fajtán kí\'ül. mely e vármegyében 1895-ben lépett fel..sakat a tenyésztésbl kizárja.sékelt áron való kiosztásával támogatja a községeket. A sertéstenyésztés ii'ányítására a törvényhatóság annyiban hat közre. posványos helyek s a kukoriczatermesztés hatalmasan elmozdítják lehet mondani. rendes versenyeket tartottak és egy-egy versenyen mintegy GOOO K. Nagykrösön. 1904. Úgy látszott. elbb a rövidoiTÚ. Kiskunfélegyházán. A vármegye gazdasági egyesülete. A népies tenyésztés azonban még alacsony fokon áll.ségügyi ellenrzés következtét)en némileg lokalizáltatik. hol ezt a nagj^ kiterjedés gvökeres. mert megtörtént. a pásztorok vegyes fejletlen kanokat is tartanak. melyet a konya fül. hogy a kipusztultak helyébe beszerzett új kanok rövid id alatt szintén elpusztultak. — — . A sertéstenyésztés túlnyomólag. hegyes fiil kis mangalicza volt elterjedtebb. de különösen Czegléden. Az ilyen versenyeket népies versenyek követték. Gosztonyi Miklós Kisnémedi. 1908ban 236.serkenti a gazdasági egyesület. a fentiek szerint.025. Sokan Ijányán hizlalják fel az összevásárolt vagy tenyésztett anyagot. 1901." Kalocsa után Nagykrös tartott legtöbb sertést. Monoron. hogy a községi kanok meUett. A községi apaáUat-gondozókat a vizsgálat alkalmával kiosztott jutalomdijakkal .168 darab. években. bár Galgóczy megemlékszik egyes birtokosokról is.913 darab sertés. Újabban azonban a hússertéssel PoUand Cliina-Yorkshir és Berkshirrel való keresztezésnek is nyomát látjuk. . Ezt a tevékenységet azonban éveken át megbénította a sertésvész. Dará/iyt Béla Pusztaanyácsa. kik a faj -egj'f ormaságra és kiegyenlítettségre gondot fordítanak. Gyórgyey Illés Tápió: K- . egyes nagyobb tenyésztk angol sertés-fajtákkal is kísérleteznek és több helyen eredményesen. 1884-ben azonban már 289. Ebbl 181. jelölvén meg. Mezgazdaság ós állat teuy észt é-*. úgy hogy csak némileg is kiegyenlített egyforma községi sertésnyájat látni ritkaság. A scrtéshízlalás a vármegye területén igen el van terjedve. különösen a szalona és zsiradék értékesítésében élénk kereskedelem fejlett ki. Egyik okául ennek azt veti.a sertéstartásban is fögazdasága fekszik Pest vármegyének. hogy az a 139. károkat okozó sertésvész. Váczon. évrl-évre a tenyészkanokat is megvizsgáltatja s a nem alkalma.. hogy a sertéstenyésztés. évi leírásában. visszaesett mert Galgóczy 1877-ben írott monográfiájában jelzi. mely összeíratott. igen virágzónak mondja e szerint . A mi a fajtát illeti. mint a mennyit Galgóczy említ. A sertés-fajta. mely a miilt század elején virágzó volt. E vármegye sertésten3'észtését a múlt század elején Fényes Elek 1847. hogj. 1905-ben 218. Forster KálmánBugyi.394 a kisgazdák tulajdonában volt. különféle kocza-anyagot szedett össze a nép. 1906-ban 216.

A tenyésztés föczélja még mindig a gyapjú. 1870-ben még 897. gróf Ráday Gedeon Iklad. tiszta és félvérben. 1909-ben 143. E vármeg\'e teriUeti és talajviszonyai a baromfitenyésztésre és tartásra rendkívül alkalmasak. t. hogv a vármegye termelése a fváros roppant szükségletét nem tudja kielégíteni. Katóm Lajos.655 darabot. herczeg Coburg vacsi. Halász Gyula Káva. ií^orsíer Kálmán bugyi. herczeg Kburg vacsi. de ez nem mondható általánosnak. városok közül Kiskunhalason van a legtöbb. a korona uradalom gödölli. már csak 609 darabot találtak. hol téres. "0 Mezgazdaság ós lillattouyésztés. Finom gyapjas juhtenyészeteket. A tyúkfélének és pulj'kának a homok a hazája. st a tejel-fajták tenyésztésére.és sajt-készítés is csökkent. szembeötl és okát nemcsak az országiis hanyatlást elidéz okokban. kopolyás. Galgóczj. érthetetlen okokból. kevésbé a hústermelés . több közép-birtokos birtokán tartottak. Ez a szám 1908-ban 176.959 darabra csökkent. 1909-ben a Szentencb-én összeírttal egjütt. A hosszúszr magyar juliot ebben az idben a Csepelszigeten. 1884-ben még 451. A báránj'. A r. Wiudisch József Keczel. .A tenyésztett fajtákat illetleg. dömsdi (magyar féss alapon Improved Kent és Rambouillet keresztezésbl kitenyésztve)"^ a kalocsai érsek és káptalan birtokain.899 juhot és birkát írtak össze.ós hizlalt ürü-húsnak van keleté. Windiich János keczeli. Wodiáner János maglódi gazdaságaiban.már 1877-ben jelzi a hanyatlást. a gödölli koronabirtokon és kalocsai érsekségi birtokon. de egyébben is keresnünk kell. 31 etterni eh. Ferencz és Gyula Boldogkáta. nálunk nem fogyasztják kell mennyiségben.Sándor Paulina herczegnö biai. gróf (Seré«?/í János Duka. A pomázi járásban. Ludak és kacsák körül még semmi keresztezés sem észlelhet. A baromfi és baromfi-termékek nemcsak a budapesti és a vidéki nagj-obb középpontokon találnak jó piaczot. de itt is csak 8792 darab. mindenféle Ijaromfinál még mindig a régi magyar-fajta a túlnyomó. A'omc7í Gáspár Káva. A juh nálunk fképen gyapjával hasznosít.tényezje. A juh-húst. melj-nek azért van küiönös fontossága..159 (1884-ben 45. A víziszárnyasok tenyésztésére pedig a lapályos. de jelzi azt is.117 darab (1884-ben 52. A juhtenyésztés terén a múlt század utolsó harmadában vármegyénkben is megindult a hanyatlás. is változtattak a kisebb test finom-gyapjas merinó helyett. az egri káptalan Zí<igm és kömpöczi.. Legtöbb juh van a dunavecsei 20. liáró Podmaniczky Géza Kartal. eres vidékek alkalmasak kiválóan. Baromfi. a túró. hol annyi kizárólag juhlegelöuek alkalmas terület van." .677. szerény helyet foglalt el. Tyúkoknál azonban már a Cochinnal és egyéb fajtákkal kereszteznek. de baromfiból és baromfi-termékekbl a külföldre is nagy a vármegye kivitele. Halomi Denfsch Sándor vecsési. Kóczáii László Maglód. a gróf Károlyiak több birtokán. gróf TeíeH József Solt. 1895-ben már csak 21 2. báró Prónay ácsai. L.037) és kunszentmiklósi 20.084) járásokban. A baromfi-tenyésztés vármegyénknek egyik legtöbb hasznot hajtó gazdasági ága. Galgóczy 1877-ben már a baromfi-tenyésztés fejldésérl tesz ugyan tanúságot. szikes legelk vannak. mert a baromfitenyésztés jóformán a kisbirtokosság kezén van s így ennek jövedelmezsége népünk vagyonosodásának igen nagj. Nagyobb jubászatokat ez id szerint a következ gazdaságokban tartanak fenn Darányi Béla pusztaanyácsai. de a közép. I Egyes gazdaságok a hanyatlás következtében tenyészirán^i.337 darab juhot írtak össze. melynek nagysága azonban vármegyénkben. a dunamenti lapályos helyeken és a kiskunsági vizenysebb pusztákon tenyésztették. gi-óf Sándor biai. A múlt század elején e vármegyében is nagy figyelmet fordítottak a juhtenyésztésre. ha itt-ott eredményeket is értek el. szóval több üán^•ú hasznosításra tértek át . hol 1884-ben 5590 darabot írtak össze. A terjedelmes pusztás határu községekben a köztenyésztésben is kiterjedt juhászat volt. Syörgye. szr : ^ . A múlt század elején a baromfitenyésztés egyéb gazdasági ágak mellett.és gyengébb niinségíi juh-húsnak csak inkább a vidéki piaczokon. A juhok nagy része már nemesített gyapjas-fajta hosszú magyar juh már ekkor is csak a déli rész pusztáin volt található. Juh. gróf Teleki Tibor gyömrl. Gyrgyey Illés tápiógyörgyei Hajós József dr. a durvagyapjas. nagj-testü s jobb húsú angol és fi'anczia fajták. . Pest vármegye alsó részét Fénves 1847-ben mint baromfitenyészt vidéket említi meg.

maguk tépik a tollat. november végén. A pulyka a vármegye téres. Az Orpington mellett több vidéken eredetiségében a magyar sárga és magyar fehér. Ha azonban azt vesszük. A kacsa-tenyésztés. évi összeírás november hó végén összesen 1. . A viziszárnj'asok nemesítése terén nagyot haladtunk. Nevelése csak a kitoUasodásig okoz gondot.és egyéb t_\Tákfélékkel való keresztezését tartják fenn. czeglédí nagykereskedk útján. nagykrösi. óriási menn\áségben szállítják külföldre. ftt burgonyával kevert darán tartják. Egyes birtokosok igen nagy mérvben több száz-számra nevelték ezeket a fajtákat. Ez id óta a fejldés feltétlenül megáUapíthato. értéket képvisel kivitelünkben és nagyobb belföldi piaczok ellátásában nagy arányban vesz részt. kik a levágott anyagot deczemberben. — — — . mely a magyarnál nagyobb test és hizékonyabb. a mikor már jóformán csak a tenvészanyag van meg. a kik tanyáról-t anyára járva. mind a népies tenyésztésben. Az emdeni és emdeni olasz Indákkal való keresztezés kihatása ma már a népies tenyésztésben is szembeötl. de igénj'telenebb és gyorsabb fejldésü amannál.966 daraliról tesz említést. A fehér pulykának egyik haszonvétele a kopasztás is. Egy pulyka tolláért az ennek gj^jtésével foglalkozók. év szeptember hóban történt összeírás e vármegyében 2. mert gyorsabb fejldésü. vagy ezeknek a parlagi. Pozsonj-ban tartott országos ki: — — — — X — . azóta nagyot fejldött. feltehetjük. úgy hogy ennek nyoma már majdnem minden községben feltalálható. A fajjeUeg a népies tenyésztésben nem alakult ki. a fejldés tehát n^-ilvánvaló. egyikévé válik legkeresettebb kiviteli czikkünknek. nagy test és finom tollazatú állatokat nevelnek. Az 1884. hogy az összeírt anyag 60%-a tenyészanyag. Az 1895.szágszerte a baromfitenyé-sztés fejlesztése érdekében és a társadalmi tevékenységgel karöltve fejleszti és iránvitja ezt a gazdasági ágat.\t.849 baromfit talált. az utóbbi Solt vidékén. különösen Angliába. szeptemberben. a Dunamentén van elterjedve.. szép. marabu" készítésére adják el. Baromfitenyésztésünk óriási lendületet vett. a fiatal csirke húsa pedig ha minségre a nagyobb fajtáké mögött is áll bizonyos czélokra használhatóbb. mely 20 25 évvel ezeltt még kezdetleges volt. kiskunfélegyházai. A baromfitenyésztés fejldése három irányban a szám szerint való szaporítás. Ez a pulyka ma jóformán az els helyen áll. ez a fajta mind a magán-. mely kezdetlegességébl kibontakozva. különösen a Halas vidékén fekv pusztákon. az állam hathatós Az utóbbi két évtized alatt a társadalmi tevékenység országszerte s így e vármegyében is sokat tett a tenyésztés támogatása mellett jól bevált fajták tenj^észfejlesztése és irám-ítása érdekében.296. hogy az összeírás november hó végén történt. A gazdaságilag tésének a felkarolása volt az irányadó. mert az anyag vegyes. tiszta vérben tenyésztve és keresztezés útján igen elterjedt. de tény. A vármegye termelését és a kivitelben való részesedését kiszámítani alig lehet. E mellett azonban egyes vidékeken a kisebb test fehér magyar ludat is fenntartották. A tyúkféléknél a nagyobb testre való nevelés érdekében els ízben a Plymouth Rochs és Langshannal tettek kísérleteket. kiskunhalasi. Áz 1892-ben.678. falkásan értékesítik a szabadkai. különösen Kiskunhalason heh'eznek nagy súl. Fajta tekintetében mind a nagyobb. 71 Ez az állapot az utóbbi évtizedek alatt kedvezen megváltozott. a mi keresztezésben kihatott a népies tenyésztésre is. A test nagyságának fejlesztésére újabban.850. A vármegj'ében általában a magyar fehér pulyka van elterjedve a bronzpulyka kevésbé. a tojás nagysága sem elsrend. melybl tenyészanyag 737.440 K. homokos vidékein van nagyon elterjedve. 1890-ben azonban az orpington és ennek különösen sárgaszínüfélesége kezd elterjedni és minthogy az áUami kiosztás jóformán erre a fajtára szorítkozik. darabonként 0-80 1 koronát is fizetnek.Mezgazdaság és állattenyésztés. deczember elején pedig tengerivel felliízlalva. — .779. Az elbbi. Az a gyakorlat van itt elterjedve. mind a népies tenyésztésben a pekingi jelleg terjedt el. A jobb tenyésztk a test nevelésére már ezeltt is gondot fordítottak. Az állam nagy áldozatot hoz or. A magyar fajta ugyan kisebb test. a nagyobb testre való nevelés és a tojás-termelés terén észlelhet. hogy tarló szabadulás után a nagyobb gazdák a kisebb tenyésztktl a növendékptüykákat összevásárolják szszel szltörkölyön. iiol a Schneider-czég által Francziaországból hozott mexikói fehér pulykák után. A szárny alatt és a czombon lév pihét . hol jóformán falkásan tartják a 300 500 darabból álló falkák nem is ritkák. hogy 77.

melveket évrl-évre más-más tenyésztknek ad ki használatra. nagyobb kereskedknél hordják össze s íg}' a fogyasztásra kerül anyag már több kézen át. Nagykrösrl nagy czégek szállítják a baromfit él és leölt állapotban Ausztriába és a vámkülföldre. tömk" eljárása. hogy a tefelés költségétl megszabaduljon és mert üyenkor szokott fellépni a baromfivész is. kivel minden nyári munka teljesítésére megegyez vagy harmadaiban neveli a liaromfit is. A székesfvárosi piacz ellátásának szervezése pedig vármegj'énk baromfitenyésztését még inkább fokozná. 60. hogy jó pénzen értékesíthesse. s ígj. A szegényel>l> sorsú ember lakószobájában kelteti és neveli a korai baromfit.sztásával jutalmazzák. és a baromfitenyésztés terén haladás van. Kiskunfélegyházáról. a baromfitenyésztésbl az eddiginél kétszer nagyobb bevétele lehetne. Ezeken a vásárokon a jobb tenyésztket áUami és eg3'esületi díjak és oklevelek és állami érmek kio. mely különösen szszel óriási áldozatot szed. a baromfitenj'észtés elmozdítására külön szakosztáh-t alakított. Ha népünk a kell védekezésre nagyobb gondot fordítana. A vármegye népe elszeretettel foglalkozik a baromfitenyésztéssel.000 kacsát. 25. hogy a tenyésztk zöme összes anyagát szszel egyszerre veti a piaczra. A tanyás állításra. Sajnos. díjazással egybekötött tenyészbaromfi.000 csirkét. hogy a tenyésztk anyagának értékesítését és a baromfit enyésztési ismereteket elmozdítsa. melynek is lehetnek tagjai. 50. 1907-benXagykrösönés 1909-ben Váczon. A nép között is sokan zik a baromfikereskedést. a nagj^obb tenyésztk pedig külön udvarokban és rekeszekben mutatták be tenyésztésök eredményét. úgy hogy a kiállítás zömét pestmegyei és kecskeméti anj^ag alkotta. népies eladások tartásával és díjazással egybekötött tenyészállatvásárok rendezésével. Kell ápolás és gondozás mellett lényegesen több állat és tojás volna épen abban az idben termelhet. Kiskunhalasról és vidékérl szállított 6 7 hónapos pulyka-kakasok kfj. hat keltet-gépet és mesterséges anyát szerzett be. hol a jó ten3'észan_yagot kicserélik s a kiadott mennyi- ségnek megfelel korcs anyagot bevonják.-on felül. Ujabban a mesterséges keltetés elmozdítása czéljából is mozgalom indult meg. mikor a legkeresettebb. Érdekes pl.3-V)an az egyesület. súlya 6 — — 7 liii-tokos ú. 1 903-ban Czegléden. a szabadszállási . volt. lakót tart. Az alföldi tanyákon a baromfi százait találjuk. n. Résztvettek tenyésztink ez id óta jóformán minden nagyobb országos nk kiállításon. Budapest és a magyarországi piaczok ellátásának szervezése még nern^ alakult ki. tartott nemzetközi kiállításon számos els Külföldi kiállításokra is többször küldöttek anyagot. Ilyen vásárt tartottak 1900-ban Kecskeméten. 190-ben Monoron. Kisebb kofák szedik össze vidéken az anyagot. évben Szegeden tartott országos kiállításon mutatták be tenyésztink elször nagjobb mértékben tenyészetüket. különösen Kiskörös és Akasztó vidékén.. Az 1907-ben Budapesten el. de azért a népies tenj'észtés a tennivaló. Az 1899.000 kaj)pant és nagy mennyiség tojást és toUat szállít el e vidékrl. Kiskunhalasról. A tenyésztés mellett baromfi-kereskedelmünk is fejldött. 12. Sok család él ebbl és egy-egy helyen 100 200 db fiatal lil^át tömnek. Az egj^esület állami segítség mellett. a ki felében.aránylag drágán kerül a fogyasztóhoz. Az 1902-ben tartott pozsonja országos kiállításon már az egyesület 6 udvarban és számos rekeszben csoportosítva állította ki a vármegye népies tenyésztésének anyagát.000 libát.000 pulykát. tenyésztojások és fajbaromfitörzsek kiosztásával. 480. megtömik s Idhízlalva értékesítik.vásárt. Maga a halasi Schneiderczég évenként kb. Xagy veszedelme baromfitenyésztésünknek a baromfi-vész. gróf Teleki József né elnöklete alatt. A Baromfitenyésztk Országos Egyesülete pedig 11 Uyen gépet engedett át díjat vittek — . Fokozattabb tevékenység kifejtése czéljából pedig 190. Az állami és a társadalmi tevékenység a baromfitenyészétés fejlesztése Bár terén még sok terén e vármegyében sokat tett. Az állam a baromfitenyésztk országos egye- sülete közvetítésével beszerzett nemes anyagból évenként nagy mennyiséget oszt ki a községekben. szedik össze a kítollasodott fiatal libát. Az egy éveseké 10 kg. Összeépült községeknek sokszor majdnem az egész állománya kipusztul. A baromfi-ár ingadozásának egyik oka a fentieken kívül az is. Ezek az egész vidéken.ság és áUatteuyésztós. A vármegye gazdasági egyesülete szintén hathatósan mködik közre.~2 Jlezögazda. Czeglédrl. A vármegye gazdasági egyesületének baromfitenyésztési szakosztálya majdnem minden második évben rendez a vármegye különféle helj^én vármegyei jelleg.

gazdasági egyesület az általa rendezett tenyészbaromfi-kiállítások keretébe ezt a kisebb gazdasági ágat is bevonta.SzecsödiGy'ÓTgyné. Nemeskéri Pekkingi kacsát : Fiedler Kiss Pálné Gödön. Koperniczky Jánosné Tiszaújfalun. összesen 454 darabot osztott ki. Kecskemét tenyészti is hozzájárultak ehhez. Dudás Józsefné Pa. Langshánt : gróf Keglevich Gáborné Nagykátán. gróf Teleki Józsefné Tetétlenen. Kubinyi Béla Ujszászon. de a helyes alap meg van vetve s az értéktelen anyagot lassan kiszorítják a becses szrméj és hústermelésre alkalmasabb fajták. Farkas Lászlóné ócsán. Jtisti KároljTié Törökbálinton. Halapi kisteny észtök többen. A törvényhatóság a járási orvosok közül kettt bízott meg a vármegyei állatorvosi teendkkel. : elterjedettebbnek látszik lenni. Az tenyésztése volt talán az országban az els az els njigazdaság pedig a 70-es évek végén. a rákospalotai istvántelki földmíves-iskolában volt. Csikay Imréné Kiskunhalason. GyenizseJózseiné. Gre^síií/aríX. míg végre 1906-ban L. P. Dunavecsén. orosz. A kisebb gazdasági haszonvételeknek igen figyelemreméltó ága a házinyul-tenyésztés is.TÓWimmersperg Manó Dunakeszin. Gresznyarik Ferencz Béla Péczelen. A járásokban már 1877-ben járási állatorvosok mködtek és több nagyobb város és község tartott állatorvost. Horváth István Ülln. P. hathatósan közremködtek azok a tenyészemelésében A bai'omfitenyésztés tk is. Az állam és az állam támogatásával a gazdasági egyesület. Leginkább az ezüst -szürke nyúl van elterjedve. Vargha Fehér orpingtont Ducker Ödönné Aszódon. Parthay Géza Püisen.Mezgazdaság liasonló czélból. Az állam e vármegyében tenyésztési czélra ezüst. M. Parthay Géza PiUs?n. törvény végrehajtása és a fejld állattenyésztési érdekek A : . Ducker Ödönné Aszódon. Els izben 1850-ben báró Nyáry Gyula pilisi földbirtokos foglalkozott ezzel. A vármegye állategészségügyi szolgálatának ellátása a múltban is szervezve -^uatefészsít. Porzsolt Ernné Szentendrén. Több fajta tyúkfé'ét Parthay Gézáné Pilisen. Xick Edéné Gödölln. Xagy Ágost Szentendrén. kékóriás. Fehér magyart tenyészt Hauer Béláné Hartán sárga ma^gyart Borhás Imréné Sárga orpingtont Balog Péter Szent euth-éii. Ptdykát : els helyen a kiskunhalasi tenyésztk Borbán Imréné. az egyesület pedig eg\'es helyeken a hehd viszonyoknak megfelel nemes faj kiosztásával mozditja el az ott beváló tenyészirán^-t. Kovács Ödön Piliscsalján. A házinyúl-tenyésztés terjedben van és Nagj-körösön a leg- vármegyénk több kisgazda birtokában — : . mely helyes mederbe a kis emberek körébe tereltetett. 1909-ben 185. Kubinyi Endre Ujszászon. Emdeni ludat : Dobos László Czegléden. L. meljoiek okszer tenyésztésére irán^mló törekvések e vármegyébl indultak ki. E vármegj'ében nagyobb tenyészetet tartanak fenn Hajós Emil Szentmártonkátán. \:á. L/udicigh Rezs dr. a minek az az eredménye. Alagon. de azután nagyobb figyelmet a házinyúl tenyésztésére hosszabb idn át nem fordítottak. Horváth Istvánné Örkénj'ben. : : . 1908-ban 130. Nemeskéri Kiss Pálné Gödön.é Örkényben. de kívüle még a kék és a belga óriás van terjedben. Kossá Péter Tápiószentmártonban. dr. toykhhá Hartyáni Imréné Czegléden. gróf Keglevich ^liklós Nagj'kátán. 73 területére. mert tenyészetük kihatott a vármegyére is. Az állategészségügjTÖl szóló 1888 VII. belga-óriás és franczia kosorrú fajtákból 1907-ben 139. normandi. s így Nagykörösön és Váczon a kiállításnak ez a része is már nagyon figyelemreméltó volt. Plymonthot: Baross Endre Pilisszántón. Kovách Gáspár Káván. A vármegyében töiiben foglalkoznak sikerrel a faj baromfitenyésztéssel. Soroksáron. a kik a fajtiszta tenyésztést karolták fel sikeresen. t. Soroksáron. Piicher Ödönné Káván. NjTiltenyészt-tclep Auffenberg János CsiUagheg\-en. : : — : — — — — — : k — Házi nyúi. Kubinyi Béla Ujszászon. Hariyáni Imréné Czegléden. Szalay Inyréné és többen. Kovách Gáspárné Káván. hogy ma már is találunk keltet-gépeket. Kömpöezön. Hariyáni Imre Czegléden. L. Kovács Ödön PilLsesabán. . Bár még a kezdet nehézségeivel küzdünk. A. Kovách Gáspár kávai birtokos buzgó munkásságával úttörje volt e kisebb gazdasági ág elterjedésének. Lajosné Monoron.volt. és állattenyésztés. Fiedler Lajosné Monoron.Aladár dr. Tahy István Galgagy örkön. Vargha Ferencz Béla Péczelen. tenyésztörzsek kiosztásával segíti e termelési ág elterjedését de egyes jeles tenyésztk telepei is eszközei a helj'es iránjü tenyésztésnek. Horváth Istvánr. A községi kistenyészt között az állam évenként 500 800 drb nemes baromfit szokott kiosztani.-cz.

mert a méh-. mert az 1884. mézet és 62 m. állami közbenjárás mellett. Nemcsak a járási a körorvosi intézmény is rendezte az állategészségállatorvosi intézméim fejlesztette. 85. Kispesten és Erzsébetfalván. 1889-ben megbetegedett 16. t. Több nagyobb gazdaság a gümkór ellen tuberculinozással védekezik a tgj"-gümkóros teheneket pedig.936 korona értékben. ha a baromfitenyésztk maguk is a vész nagyságának tudatára jutnak. mely után 2054 m.-cz. elhullott 7889.745 méhcsaládot írtak és az államositiisról szóló talált. évi szerint már 19. 440 juh.126. 18 községi.-. . állandóan a gumókor réme kisért. dasági egyesület közremködésével dolgozta ki a felügyeletet és a gyakorlati irányítást pedig Kurcz Ferencz m. E téren tehát a vármegye úttör volt — — . viaszt termeltek. itt már rendezett állapotokat jelesebb állatorvosok közül az állam többet át is vett. Az országos termelés értéke 4.781. AUatorvosokiil csakis kell képzettség állatorvosokat alkalmaztak. de különösen a selyemtenyésztéssel túlnyomóan csak a kisember foglalkozik és kevés munkával jut jövedelemhez.208. összesen 29.646sertés 1903-ban 11. A lóvágás a vármegye területén 1905. ö5 járási községi és körállatorvos látja el az állategészségügyi szolgálatot városi. gazdasági mellékágak közül a méh.égüg\-i szolgálatot a központban egy m. 1884-ben 23. st a : . A baromfitenyésztésünket gyakorta pusztitó vész ellen állat egészségüg\-i szolgálatunk jóformán tehetetleniil áU. A szervezet tervét Fldváry Mihály alispán kezdeményezésére. elhullott 5202 1905-ben a járvány újólag terjed megbetegedett 12. A méhészetei népünk mellékfoglalkozásként zi. 1900-ben már csak 7580 drb betegedett meg. 1895-ben 23.989 méhcsaládot vettek számba. az importált anyag pedig eiTe nagyobb hajlamot mutat.204. közönséges köpükben 10.320szarvasmarha. bár vannak oly nagyobb méhészetek is. A sertésvész.781 méhcsaládot kezeltek.és körömfájás lokalizálásában érvényesült és ma már ez a ragály vármegyénkben is csak elvétve lép fel.856 korona volt.és selyemtenyésztésnek van vármegyénkre fontossága. . a következ évben csökkenést mutat. 1870-ben csak 15. A sertésvész mellett terjedt a sertés-orbáncz is. állatorvos és az államiakon kiviil. Közvágóhíd a vármegye területén 120. követelményeinek megfelelen a törvényhatóság üg\-i szolgálatot. ki akkor az állategészségügy eladója volt. össze.885 sertés 1895-ben 131. kir.956juh. mert a lokalizálásra vonatkozó intézkedések betartásának ellenrzése majdnem lehetetlen. de ezzel még a bajon segítve nincs. de egNÜttal mintájára.531 szarvasmarha. Egj'-egy községet zár alá helyeznek.887. kir. — — .385 drb 1905-ben 1880 drb szarvasmarha 1908-ban csak egy major volt fertzve. állami fállatorvos. a kilenczvenes évek elején már járványos jelleg ragadós száj. mely az 1895. egy m.583 drl). Az utóbbi idben a méhészet termelési eljárás tekintetében nagyot ííjlódött. 18 járási és városi m. Az állat egészségügvi szolgálat. 4469 hullott el. 1895 végén 12 járásban 51792 drb sertés betegedett meg. Az állategészségügyi szolgálat ellátására már 1890-beu három járási. 57 helyhatósági állatorvos látja el. és még 63 magán állatorvos is mködik. 1900-ban már két vármegyei. kisajátitják. mozgó szerkezet kaptárokban 2141. : A 1908-ban azonban már 219 községben és városban. évben Kbányáról terjedt el. végrehajtói és ellenrzi lesznek az intézkedések betartásának. E tekintetben majd csak akkor lehet eredményeket várni.. de általában L*. 74 Mezgazdaság és állattenyésztés. kir. magánvágólud 75 van. 184. 156. Fazekas Ágost a viirmegyei gazaljegvzó. állategészségügn szolgálatunkat szintén teljes mértékben vette igénybe. állatorvos. a melyet a mi éghajlatunk és viszonyaink között neveltek fel. Ez id szerint az állategész. melyeket kizárólag e termelési ág hasznosítására alapítottak. hét városi. mozgó szerkezet kaptárokban 19. 105. . mint az. mert a bevásárolt anyag ellenrzése nehezebb. A . kir. 1909-ben a betegség enyhül 7460 betegedett meg. mert a sertésvész miatt az ojtásokat abbahagyták. .805. állategészségügyei felügyel látta el. az»1908. A húsvizsgálat is mindenütt a vonatkozó rendelet értelmében történik. évben kezddött és ez id szerint 3 helyen van lóvágóhíd Újpesten. évi összeírás szerint. — — 1890: XVII. elhullott 43. a körállatorvosi intézményt is szervezte. E baj kiküszöbölésére már maguk az állattartó gazdák is minden lehett elkövetnek és több nagyobb gazdaság a tehénszükségletnek legalább egy részét maga iparkodik nevelni. székesfváros körzetében fekv nagy tehenészetekben. két körállatorvost alkalmaztak.

mert míg Bácsmegye 1. Abony és Tószeg liatárában terül el. Ezenkívül Zemplénben 2040 és Nógrádban 4(i07 m. Nagvobb sörgyár csak egy van a Haggenmacher-féle Budafokon és egy kisebb Kalocsán. Pest váris. kaszáló 100. — — — . hat közre .. erd 6. legel. kir. Somogymegye 52. melyek egjTÓsze külföldre is szállít.. Az átlagos földhaszonbér e vidéken holdanként 30 korona. Kubijiyi Ferencz ülli és több Péczel vidéki méhészek méhészetét.475 korona. nagj'számú malmok. pestvármegyei bírtokb<>l kert és boltelek 30. A munkaert helyben szerzi napszámárak férfiaknál 1.480 hl. nagykiterjedés gödölli méhészeti tanintézet és telep is. Van 14 muraközi ló ós egy mén. Lóállomány összesen 4. miáltal a szederfa nagyon terjed. Források: Fényes Elek . Gazdasági és üzemrendszer hármas vetfogó. Idetartozik Tónlmás is. •"^^'^emterm^ Arad. hol 1000 kaptár méh van. tehén 10. A gazdasági iparágai: közül a vármegye területén legfontosabbak a szemes életet feldolgozó. s így méhészeinknek alkalmuk nyílik a gyakorlati ismeretek elsajátítására. nádas (i ós adó alá nem es 39 m. Abony és Tószeg határában terül el. Ezen kívül sok jeles méhészetünk közül felemlítjük Kakucsi Z^'einer József kakucsi és pilisi méhészetét. hold. Somogy. Ma már 13 üyen szeszgyárunk van. Baranya. Szarvasmarha-állomány összesen 44. Összterület 380 m. Az átlagos földhaszonbór e vidéken kiasiben 40. Antos Mária birtoka. /mreyFerencz péczeli. A b A selyemtermelés terén nagyobb eredményt még nem mutathatunk fel. L. hold. Termelnek dohányt A Marha-állomány összesen 96 darab. " GcUgóczy Károly . melj' az e vármegye területén termelt anyag jó részét dolgozza fel i^ . Kovách Gáspár kávai. A kiültetés évrl-évre több rekre 14437 darab szederfát ültettek ki.szakosztálya is közremködik a méhészeti ismeretek terjesztésében. mert a törvényhatóság szabáljTendeletileg biztosította az utak egy részének szederfával való beültetését. Pest-Pilis-SoltKiskun megj-e monográfiája 1877. Ebbl jármos ökör 42. a községek pedig a faiskolában termesztett szederfát közterekre és községi utakra ültetik ki. A fejldésnek azonban meg van vetve az alapja. 13. Bács." Borovszky Károly „Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye mezgazdasági statisztikájára vonatkozó adatok 1888. szántóföld 339. Gosztonyi Tibor váczhartyáni. Oaál Gyula birtoka. Tóalmáson 12-es és 6-os és a fehér homokban S-as vetöforgóban gazdálkodik. : . Az egyes vidékek nagyobb birtokainak a következkben közölt gazdasági üzemét a szerkesztség állította össze: Abony. Tóalmáson|9 k. A V)urgonya-feldolgozásra szánt gazdasági szeszgyárak száma örvendetesen terjed. gnlyabeli 10 darab. tehén 52 és tenyészbika 2.és gyümölcstermelés. A gazdagközönségtöl nyert adatok. Ez id szerint a selyemtem'észtést a kalocsai és a kiskrösi járásban zik a legtöbb sikeiTel. Báró Prónay Szilveszter Gábor gazdaságai. A vármegye gazdasági egyesületének méhészeti . Torontál vármegyék termelése lényegesen nagyobb. hold birtoka. Napszámárak férfiaknál 1 3 korona. kaszáló 53. A tejgazdaság napi 200 220 liter termelését Budapesten értékesitik. hold mákot is termel. Sertésállomány 8 anyakocza és szaporulata ós egy kan. szl 1 és adó alá nem es terület 2 hold. kaszáló 32(). nknél 0." Korizmics-Benk-Morócz „Mezei gazdaságkönyve 1855. kocsíló 2 darab. népies eladásokkal és idszakonként rendezni szokott kiállításokkal. Acsa. hold.00 3 korona. addig vármegj^énk csak 33. erd 35 és szölö 12 hold. Beliczey Tiborné szül. A szegszárdi m. ÖssztfTÜlnt 745 m. Magyarország leírása ISi'. kir. Összterület 32(32 m. szl és kert 15. mehniél a kisgazda családtagjai jobban értékesíthetik munkájukat. 75 méhészeti ismeretek terjesztésére az állam vándortanítók kiküldéséve de vármegyénk területén van a mintaszeren és szakszeren berendezett. ebbl igás 2. erd 42.a Ödön csvári. szeszkontingenssel. A gj'ümölcs és zöldség feldolgozása terén a vármegye területén ez id szerint számot tev telep a kecskeméti konzervgyár. ebbl kert és beltelek 2. kaszáló 30. legel 44. központi statisztikai hivatal kiadványai. erd 474 és adó alá nem esik 21 m.022.660 korona értékt állított el. hold és 415 négyszögöl. A termelés fejldését korlátozza vármegyénkben a nagymérv szl. A munkaert helyben szerzi. Nagyobb ipari szeszgyár is csak egy van a Gschwindt-féle Budafokon.Mezgazdaság ós állattenyésztés.683 korona érték selyemgubót termelt I90S-ban.60-— 2 korona. Abony. Aosán javított 3-as. A tóalmásiból szántó 1243. : : : "-'l-^'J^*'''-' ipar. Temes. 483. hold dohányt és 28 m. Ezen kívül még Biharban van 550 m. ebbl jármos ökör 24. hold. nagyban 30 korona holdanként. hold. selyemtenyésztési felügj-elség is a hozzáforduló községeket szederfa-maggal és csemetékkel bségesen ellátja s minden útba1908-ban a közutakra és a közteigazítást megad. -\z ácsaiból szántó 532. Tolna." A m. szántóföld 550. továbVmPoAo?iA.

— 7(í Mezgazdaság jiirmos ökör. A munkaert a környéken szerzi. nagyban Bia. Gróf Károlyi László gyáli uradalma. oirbonet és a fö csemegefaj a chasselas. A horczoghalmi intézség kezeli a fehérmegyei 1100 kat. Juhállomány 600 Merino-Electoral-Negretti. Gazdasági t'is zemrends7. Pest vármegyében kert és beltelek 2. tavaszi árpét 30. Alsódabas és Jlajosháza (Pusztabahád és Délegyháza) határábiin terül el. ebbl igás 4 és csikó 3. ebbl jármosökör 24. erd 200. Lóállomány összesen 30. Jíarh. Gazdasági és üzemrendszer : szabadgazdálkodás. A munkaert helyben és Lengj-elországból szerzi. Van baromfitenyésztés házi szükségletre és méhészet 15 kaptárral. hold 331 négjszögöl. hintósló 6 angol félvér. szl 9 kat. szántóföld 2020 kat. holdon. Dányon és Lajosmizsén szerzi. Alsönémedi.3 korona. 00 éves fordában kezeltetnek. A juhállomány 770 Merino és Southdown. ebbl igás 18 muraközi félvér. a fö c^eniogi'fiij chasselas és muskotály. tenyészbika 4 simmenthaU. A melyek rendszeres üzemtervvel.60 korona. továbbá Abaúj. 1500 holdon termel. nádas 15 és adó alá nem es terület 40 k. Rozsot 900. Gözcséplkészlete S lóers. kicsiben 35 40 korona. 250 borzderes tehén és 4 ugyanilyen bika. Szabolcs. ebbl igás 15. a mit Budapesten értékesítenek.. Szarvasmarhaállomány összesen 45. Zöldséget négy holdon termel és gjiimölcííösében 2000 baraczk és 1000 egyéb gj'üraölcsfa van. 280 drb borzderes és tarka tehén. Báró Kacui Jvor g<Kdafága:. hízómarha 10 és tenyészbika 1 darab.tiO 3 korona.j Herczeghalom.000 m. Gazdasági és üzemrendszer váltógazdaság. a mely a vármegj'e elsrend szlbirtoka. hold. üsz 40 vegyes és tenyészbika 4 simmenthali. szl 220 és adó alá nem es terület 70 m. Rozsot 200 holdon termel. hold biitoka van. Gazdasági és üzemrendszer szabad gazdálkodás. tehén 22. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 30 40 — f — korona. A munkaert Akasztón és Pusztaszentiinrén szerzi. holdon termel. nknél 0. Torbágy — : . holdon termel. erd 180 kat. kövidinka. Három holdra esik egy nagy marha és 9 hold termföldre egy állandó gazdasági munkás. holdat is. hold. 3 K. napszámárak férfiaknál l. 20 üsz és egy tenyészbika. A mvinkaeröt helyben. szántóföld . Van egy 8 lóers gözcséplkészlete és gözekót bérel. szántóföld 300. kisjeni fajta. A földhaszonbér a nagyon eltér talajviszonyok következtében. Szatmár.) Összterület 1000 m. Vetforgó a norfolki négyes. de ez utóbbi. AlSdabaS. kaszáló 200. Az átlagos földhaszonbér e \'idéken es — — : f — : . kaszáló 100. Van egy darab 8 lóers gzcsépl-készlete. 150 diófa. Marhaállomány 60 magyar jármos ökör. Az erdben a fö-fanera a cser és a tölgy .éa cser. ebbl 16 nóri. Birtoka van még neje Lónyay Ilona ne\én Beregben 3000 m. Baromfitenyésztésében a jiulyka és liba kiváló.és sajtgyára is. kaszáló 100. Borászatában .40 korona. de jelenleg üzemen kívül. erd 80. szántó 1020. ezerjó és rizling Ácsán kb. Összterület 3500 m. szil és akácz már — 20 és — — korona. tohén 10. ebbl kert ós beltelek 10. üsz 8 és 2 gróf Wenckheim-féle tenyészbika. tinó 10. Borászatában a fö borszlfaj a rizling és ezerjó. Az átlagos földhaszonbér e vidéken változó. Van egy S lóerejü gözcséplkészlet és két kéveköt aratógép.ínnthnii tenyészbika. Dinnyég Lajos birtoka. Napi tejtermelés 1750 liter.50 K. Napi tejtermelés kb. Napsziimárak férfialuiál 1. A herczeghalmi részhez tartoznak Csonka-Tebe. legel 100. Napszámárak férfiaknál 120-t61 250 fillérig. A mimkaert helyben szerzi napszámárak férfiaknál 1. Ezenkí\-ül még Bihar. Ebbl Herczeghalmon kert.iOO. és állattenyésztés. Borászatában a borszlöfaj ezerjó. A rendes munkásokat helybl. A munkaert helyben szerzi. A bárányokat 1 és 1 Vi éves korukban hizlalva eladják. Szilágj' és Trencsén vérmegjében mintegy 15. A gyáli lu-adalomban kert és boltelek 68 kat. Összterület Pest vármegyében 43G5 kat. 120 vegyes gulyabeli és 7 borzderes és simmenthaU bika. f — — — . melyet Budapesten értékesítenek. tehén 150 vegves (simmenthali és bonyhádi). hold 700 négyszögöl. szl IT). hintósló 4 magyar-angol félvér. rizling és fehér bakator.^0 korona. a mit helyben értékesítenek. Borászatában. Szarvasmarha-állomány összesen 304 ebbl jármosökör 70 magyar. a mit szintén Budapesten értékesítenek.és Zemplén vármegj-ékben kb. Tenyészkos 16. szántóföld 1800. borsó és baltaczim-magi-akat termel és czukorrópát 90 kat. legel 463 kat. Metternich Sándor Paula herczegné uradalmai. A tejgazdaság napi termelése 700 1000 liter tej.20 2. tehén 180 bonyhád-simmenthali. A juhállomány 700 innthnli tehén. 200 pilynboU vegyes fívjú. kaszáló 416 kat. Az átlagos földhaszonbér e vidéken nagyban 10 12. Szilágj. nádas 20. Marha-állomány 100 drb magyar jármos ökör.\ tölgj. l. 18 tenyészkossal. muskotály és luzitáni. hold és a többi adó alá nem es terület. Napszámár férfiaknál 1 2. 40 hízó(liirnb Mei-inn Precos. Lóállomány 14 Percheron-keresztezés. nknél ] 00-tól 200 fillérig.80 korona. tóalmási szlben a fö borszölöfajok kövidinka. csikó 9 és egy nóri mén. Erdészetében uralkodó fanem az akácz. Van 24 Percheron-fajú igás és 8 angol félvér tiszti-ló. ebbl járinos ökör 24 magyar. tengerit és burgonyát kb. hold 213 négyszögöl. kbánya 16.er szabad gaz. : .és beltelek 18. Lóállomány összesen 7 Xouius. közötte 20 anyakocza és 2 ken. hold 137tl négyszögöl. Czukorrépát 100 kat.80 1. 36 tehén. üsz 50 bonyhádsimmenthali.iállomány összesen 6G. a borszlfaj a merlot. Gróf Dégenfeld József uradalma. hold 477 négyszögöl. a többi pedig szántó. az aratókat a környékbl szerzi. szl 15. ebbl jármos ökör 128 magyar. Borászatában a fö borszölfajok a rizling és kövidinka.dálkodás. holdon bükköny. legel 125. Csongrád. f — — Ft Lóállomány összesen 22. hold. ti'rmék tiUifa. hízómarha 34 magyar. 55 kat.000 kat. hold. JáUrs Géza birtoka (Szólsgyál . rét 202. terméketlen 110. hold. hold. Van vaj.50 1. 100. NapszAmárak férfiaknál 1 2 kor.> fö borszlöfaj az ezerjó és olasz rizling és a csomegefaj a muskotály. hold. Napszámárak férfiaknál 1. hold.84 \. továbbá a juhar. Négyes és hármas vetforgóban dolgozik. A napi tejtermelés 1700 liter. adó alá nem es terület 78 kat. nknél 0. Akasztó. A sertésállomány kipusztult. erd 1250. Szarvasmarha-állomány összesen 556. Szarvasmarha-állomány összesen 81. Erdészetében az akáczfa dominál. hold. erd 20. Szatmár. Van két gzcsépl-készlete 6 ée 8 lóerre. mopyében 84 imirlirt t-s mopynr és tnrkn. a csemegefaj a chasselas. Sertés-állomány összesen 80 darab. Rozsot. Kizárom és Móriczmajor. hold. zabot 100 ós tengerit 250 kat. nádas 20 és adó alá nem es terület 50 m. hold ebbl kert ós beltelek 30. ebbl 24 jármos ökör. nknél 1 Alsönémedi. btirgtindi. tinó 160 magyar. változó. hold 669 négj-szögöl. tinó 100 magyar. kaszáló 68 kat. összterület 983 m. hold 285 négjszögöl. Ezenki\-ül birtoka van még a vármegyében környékén. hold 487 négyszögöl. A bia-torbágj-i részbl kert és belsség 20 kat. 9 eg>. Összterület 3236 kat. nknél 80 00 fiU. kocsiló 7 darab. 150 liter. Napi tejtermelés 550 liter. legel 1213. Lóállomány összesen 24 . Alsönémedi. Az erdöpazdaságbnii Aosáu n fanemek . — 10—30 kor. fehér goliór. a mit Budapesten értékesítenek. Összterület üOO k.

baraezk.onyok ugyi'nazok. káposztát. ka. 10 anyakoczával és egy kannal. simmenthali keresztezés. legel 26. a csemegefajok chasselas és muskotályok. Vrn egy 6 lóerejü gzcséplökészlete. Dohányt 73 kat. Ebbl 36 jármos. Lóállomány összesen 29. Az évi forgalom zöldségfélékbl 3000. hold. A munkaert Foton szerzi. félmagos rlésre és egy darab 8 lóers loko2. Lóállomány összesen 24. tinó 10. 30 tehén. hold 1403 négyszögöl. hold. amerikai telivórek. a dió évente 150 200 méterhasználatra van 3000 darab gyümölcsfa alma. A munkaert a vidékrl szerzi. Az átlagos földliaszoubér o vidéken na^j 1)1 n ÖO. Domony. i'O gulví béli és három tenyészbika. 30 anyakocza és 2 kan. csikó és mén 2 darab. legel 220. cseresznye. legel 72 hold 816 öl. bérolt gzeke és 4 kaszálónrpszómos-vis/. Van eg^' 8 lóerejü gzcséplökészlete. Lóállomány 30 darab angol félvér. : ás állattenj-ósztós. kgm-ként 3 koronáért. hold. . Ide tartozik az alcasztói rósz is. Borászatában a csemegefaj a chasselns. Forster Kálmán birtoka. Egreskáta. nagyben 8 24 korona kat. 60 félvér bertü tehén. Sertésállomány 18 magyar anyakocza és szaporulata.?(>. szl 10 hold 800 öl. hold. Ebbl jármos ökör 4. Vnn két 8 lóerojü gzcsóplö. Ebbl kort ós boltolek 67. petrezselymet. ebbl 8 szántó 520. liintósló 128. baraezk és szilva fajok benne az uralkodók. legel 30 ós erd 300 kat.varur!-záK Vármegyói bs Varosai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun var'nogye. illetleg 262 ebbl jármos ökör 86. karöolt. helyez a tehónAz átlsgos földhaszonbér e vidéken m. Csengd.és szerszámfa. 60 montafoni és bonyhádi tehén. Erdészetében uralkodó fanemek a populusok. Magyar Lovar-Egylet birtoka.20 2 korona. a mit Budapesten értékesít.40 korona. n mézet Budapesten értékesítik. Domony. igás és 3 urasági. nknél 80 készlet. Szarvasmarha-állomány összesen 20. gazdaság és az úrilak villamos világítással v és biknnevelésre és ígj' bikái és tehenei keresettek. A tejgazdaság napi termelése 200 liter. szántóföld 500. 25 magyar tinó. 10 anyakoczával és egy kannal.ámárak férfiaknál 1. Vetforgó hármas. holdon termel. nknél 1. szl 4 hold. Napszámárak A . ebbl igás 12. 23 tinó. Gsümölcsészete 10 kat. mobilja. Gazdasági és üzemrondszer hármas é-s ötös forgó. tehén 16. ebbl igás 18.ádi fíjta. mint angol félvér. anyakancza 32. szántóföld 700. : . Bugyi. f f . kicsiben 60 korona. illetleg az akkomulátorral táplálja. Szarvasmarhaállomány összesen 124. hold. — Mag. szántóföld 2U00. hold. Gazdasági és üzemrendszer részben négyes és nyolczas vetforgó. Pusztaszentimre. erd 12 kat. a dinamóval egvütt. 14 tenyészkossal és a növendékekkel. Ebbl 30 magyar jármos ökör. salátát. kaszáló 2. üsz 42. Ebbl bel. Lóállomány összesen 58. 40 tinó ós 36 üsz gulyabeli 78 ós hízómarha 30 50 vegyesfajtar . szl 30 ós nádas . Ebbl kert és beltelek 14. holdon termeszt. a mely 15 kat. Napszámárak férfiaknál 80 gazdaság nagy súlji. szántó fiOO. gép. Szarvasmarha-állomány összesen 408 ebbl jármos uko.. Sertésállomány összesen 60 darab mnngalicza és Yorkshirei. Összterület 1200 kat. rozsot 68. kaszáló 36. ebbl igá-s 8.Mezgazdaság újrbb kultúra. továbbá a vízvezeték szivattyúkat. A munkaert a környékbl szerzi és 32—40 tartalékmunkást Gaücziából. 77 A forda 40 éves."nnal. kocsiló 8. szántó 719. Nevezetesebb anyakanczák Wirthin és Missis C. hold ebbl kert és beltelek 35. Gazdasági és üzemrendszer szabidgti-dálküdás. magyar fajta és keresztezés. Juhállomány összesen 1200 magjTr féss. . spenótot stb. erd 20 és szl 12 m. tenyészbika 4 ós a cselédeké 70. mén 1. lüntósló 12. hold.60—3 korona. Ebbl 4 igás. f f . A napi tejtermelés 120 liter. holdanként. 400 darab angol teUvér versenylova van. Domony Ödön birtoka. A birtokon lev tréningtelepen többeknek kb. — — 1 : : férfiaknál bért ós beltelek 6 kat. Gazdasági és üzemrendszer részben 5. Ebbl igás 24. egyébkor 130 fillér. csikó 13 és mén 2. DÖmSÖd. Zöldségtermelés is van két holdon. A kertészet 24 hold zöldségtermelés házi és kövidinka. Ebbl kert és beltelek Í60. Dömsöd.száló 178 hold 109 öl. 40 ugyanolyan üsz és két bika. . Összterület 800 m. ménesbeli 50. Kertészetében. 15 iLsz. borszlfaj az olasz rizling nyár ós feny az erdket 20 éves fordábun kezelik. kaszáló 200. Szenttamás és Tass határában terül el. Ebbl igás 10. tehén 54. erd 2U hold 345 öl. . Szarvasmarha 132 darab. Sertésállomány 50 darab westfáliai hússertés. A munkaert Akasztó községbl szerzi. részben 12 nyomásos. zellert. a mit helyben értékesítenek. tehén 60. Erdészetébon jelents fanom az akácz. kaszáló és legel 50. Dunakeszi. három k.50. Ebbl 30 magyar igás. hold. E vidéken az átlagos földliaszoubér kicsiben 40. a mit helyben ós Budapesten értékesítenek. Marhaállomány 200 magyar fajú. hold. összterület lOo m. mely Dab. Napszámárak férfiaknál télen 120. Ebbl kert 9. szl 50. árpát 12 zabot 128. 140—300. tengerit 188 kat. nknél 1 Az átlagos földhaszonbér e vidéken 20 korom. Lóállomány 33 félvér Saghya-ivadók. vetöforgó négyes. üsz 20 ós tenyészbika 4 darab. A lóállomány 11. 11. birtokai Összterület 1791 kat. Van orpington fajbaromfi-tenyésztés is. ebbl jármos ökör . A napi tejtermelés 300 liter. Gróf KegUvich Gábor birtoka. Juhállomány összesen 400 dnrnb Cigája-Rnmbouillotte. Összterület 600 Ebbl A A A : — — A A m A jának elektromotorát egjadejiUeg hajtja. anyakancza 10. legel 340. hold ós többféle nemes clma. 15 csikó. N> ps. körte. Segesváry Ödön birtoka. — . — : — . hold 1240 négyszögöl. nádas 47 hold 1502 öl ós adó alá nem es terület 195 kat. hold. Van gazdasági gzmalma. Összterület 1200 kat. 5 .3 kat. ord 8. 350 hter Budapest számára. Marhaállomány 177. Napi tejtermelés f-borszölöfajok ezerjó és Budepest számára 300 liter. Szarvasmarha-állomány összesen 192. 10 anyakrnczs. 30 Zirzon-kaptárrnl . kuszáló 40. melyeket rendszeres üzemterv szerint 30 borszölfaj az olasz rizling éves fordában kezelnek termék tüzel. urasági kocsiló 5. részben szabadgazdálkodás. 40 berni félvér-üsz. Napi tejtermelés kb. mind bonyl. kulUaiid. 4 kocsiló. uraségi 6 és csikó 14. hold. vörös tarka. termék tzifa. 10 Rambouillette tenyészkossal. Van egy 6 lóerejü gözcsópl180 fillér. Van 2 darab 14 lóers gözcsóplkészleto ós egy aratógópe. erd 200.és kerttelok 37 hold (i59 öl. szerémi-zöld. egyébkor 208 nknél télen 90. 2 berni bika és bikanevelés (berni félvér) 20 darab. 70 anyakocza ós 4 kan. Búzát 375. 120 vöröstarka tehén. Hajós József dr. és a sárgarépát. nevezetesebb mén Egreskáta II. motor a takarmánykószít-gépeket. vetforgó négy-es. Borászatában a csemegefajok a chasselas változatai. 80 fehér. szántóföld 1229 hold 732 öl. Sertés : 60 kisjeni. niméi 120—210 fillér. Blaskovich Sándor birtoka. Összterület 2560 m. Lóállomány összesen 110. A zöldségbl körülbelül 30 métermázsát Aszódon és a környéken értékesítenek. termeszt. kaszáló 80. Sertésállomány összesen 350 fehér mnngalicza és szalontai keresztezés. mázsa kerül eladásra. Van méhészete. erd 20. A birtok részben bérbe van adva. hold. nádas 60 és adó alá nem es terület 15 m. holdanként 32 korona. ellátva. gyümölcsbl 1800 korona. A munkaert helyben szerzi napszámárak férfiaknál 1 3 korona. 250 fillér. Szentivánpuszta. mind nemes fajú.

000 hold. hold. Ebbl 44 migy ir jármos ökör. a mit Budapesten értékesít. Kertészetében a dinnye termesztit 2. hold. Káposztásmegyer. Ebbl jármos ökör 108 magjar. A munkaert helyben szerzi. Mirhaállomány 89. süllt és keszeget. 100 magyar mangaUcza. Az 500 dorab gyümölcsfából álló gyümölcsös évi forgalma 300 400 korona. Összterület 5990 m. Felemlítend. A marhaállomány 302. Mirhaállomány 230. ogy gözekóje és 3 nratógépe.3 78 Mezögazdn^tvg ^s állattcnyésztóa. 22 anyakoczával és 3 kannal.')0 kat. Patay Ferenczné. Ide tartozik Túzberek és Pomáz is. nádas egj. Az erdben Gyomron akácz. A napszámárak férfiaknál 120—300. Termék : tzifa. de borjúnovelésseL Az erd cser és akácz. ebbl jármos ökör 30 darab m'gj-ar fehér. 600 liter. szke mangaliczn. erd 14. Ezenkívül Csongrád. fóti lu-adalomban kert és beltelek 3. legel 200. összterület 600 m. 100. 50 borzderes tehén. erd 40. erd 000. Ebbl kert és boltelek 32. köviés vörösdinka és kadar. k&száló 10. 50 60 m. 20 éves fordával. Vetöforgó hetes és négyes. B. holdon termel. üsz 30. az akáczos pedig 35 évessel. szántó 759. Szemere Huba és neje Baji Patay Anna birtoka. A pestvármegyei birtokból kert és boltelek 04. nagybin 40 korona. A munkaert helyben szerzi napszámár férfiaknál 1. dinka. hold. 14 méter széles és ugj'anolyan magas). a moly szükség szerint fizi évente . Juhállomány 300 fésüsgyapjas. Van rendszeres üzemterv. nknél 100—180 fillér. a csemegofaj u piros és fehér chasselas. Napszámáruk férfiaknál 120 220. holdon. 135 telivér simmenthaU és bonyhádi fehén. szl 33 és a többi adó alá nem es terület. Ozv. chasselas. értékesít. gulyabeli 100 vegyes ós tenyészbika 4 nyugati. 600. eílankomenka és a fcsemegef. nknél 0. hold.80 korona. hold. Az átlagos íöldhaszonbér e üdéken 20 30 korona. Van egy darab 8 lóers gözcséplje és két darab aratógópe. 29 anyakoczával és 3 kannal. Van ogy helyben és a környéken szerzi. 3-as és 9-es. 8 urasági. holdanként 20 korona adóval.20—3 korona. Abauj. szántó 1050. holdanként 25 korona. Vau egy '"/o lóerejü gzcsóplkészlet.60 korona. Ide tartozik még Csornád.csák vitán nz évi forgalom 2000 korona. hold. kicsiben 70. Baromfit enjésztésében 200 darab magyar fehér fajú tjükot nevel évente eladásra. ezerjó.")0. Borászatában a borszlöfaj az olasz rizling.OOO téglát tvid elállítani s van 2 darab 8 ós 10 lóers gözcséplkószlote. a többi szántó. Fszlfajok munkaert a mézes-fehér. anyakanc. . A c?emegetajok vegyesek. kaszáló votforgó 0-os. Ebbl kert és beltelek 2. állcimány 43. 40 vegyes gulyabeü. lóers mészk-kbányája. 500 liter. Iklad. zöld szilvám. lóállomány 18. Az átlagos földhaszonbór e vidéken 20 korona m. Vetforgó négyes. 100 és adó alá nem es terület l. A csemegeszlk chasselas és madlain. Ebbl 22 vegyes igás és 15 urasági ós tiszti kocsiló. Lóállomány összesen 25. legel 11. 70 gulyabeli és 4 montafoni bika. Ezonki\^il Nógrádban még 2400 m. hold. Galgagyörk. mind angol félvér. Az erd akáczosból áll és 25 éves fordábau kezelik. Borá-szatában a borszlöfaj a mézesfehér. 4 muraközi csikó és egy ardeni mén. hold.in órtókesiti. A Harta melletti halastóban rendszeresen tenyészti a harcsát. — A szl A és rizling. A termékek és kihasználás cserhántás. Nnpszámárak férfialinál 1."i000 korona évi forgalommal. A fborszlfajok a mézesfehér. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. holdankint 20 korona. Ebbl igás 30 muraközi. angol félvér. napi tojtormolós Budapest számára kb. Dohányt 40 k. Van méhészete Ifi kaptárral és hiltenyéaztése hárem tóval. báró Podmaniczl-y Oizella birtoka. Szab id gazdálkodás. hízómarha 24 és tenyészbika egy. Van tóglaégetjo. erd 154 és szl 12. Szarvasmarha-állomány összesen 140. Ebbl 56 magyar ós nyugati jármos ökör. F6t. Most kísérletezik czukorróp-iterraoléssel. kocsiló 2. a mézet Budapesten értékesíti. Mirhiállomány 280. A lóálloniánj' 37 darab. Erdészetében uralkodó fanem az akácz. munkaert helyben szerzi. Van méhészete 100 darab mozgó kassal. évenként 90 100 koronáért. n mit gazdasjigi czélokra használnak fel. nknél 100 -250 fillér. 100 borzdsres éi napi tejtermelés kb. hold. Van két 8 lóerejü gzcnóplkészlete. 3000 liter. Az átlagos földliaszonbér e \-idéken 40 korona. tehén 90 nyugati. marhaállomány 755. kb. erd 3500.") 20 m. n mit Bud'ijiesten értékesít. Napi tejtermelés a Központi Tejcsarnok és a helyi piacz számára kb. 44 tehén ós egy bika. Lóállomáuy 14 darab vegyes faj. kaszáló 40. Gróf Károlyi László uradalma. Vetforgó négaes. . holdon lóheremagvat is termel. szántó 530. módosított Vásárhelyi-féle szerkezet dohánypajtákkal (dupla tetvel. munkaert helyhjn és a környéken szerzi napszám-árak férfiiknál 1. Pomázon cserüzem. hold. ebbl 10 darab urasági kocsiló.'j a fehér és piros chasselas. 5 és a többi legel. Rákospvlotn és Újpest. legel 70. kaszáló 90. Vetforgó 5-ös. .iO. Gomba.és tó egy m. A borszölfajok olasz rizling. nknél 100 160 fillér. Bauer Béla birtoka. melyet Budipaston nyugati tehén. Gomba. 450 bonyhádi tehén. Gazdasági ós üzemrendszer hármas vetforgó. bakator. kaszáló 147. mind simmenthali.60 korona.za 10 és csikó 2. Szatmár."lO bonyhádi keresztozés üsz és . nagyburgundi. oporto és burgundi. szül. — — — — f . Gróf Teleki Tibor uradalma. potykát.> simmenthaU bika. a miket helyben és a körnvéken adnak el. Juliállomány 890 darab Merino 30 tenyészkossal. Összterület 1270 m. Zemplén és Post vármegyékben még kb. 60 ugyanolyan üsz. melyekben föfaj n )K)nty. Az átlagos Van földhaszonbér e \-idéken m. Sertésállomány 60 auynkoczn és fi knn. Pomázon tölgy a domináló fanem. tenyésibikii 4 simmonthnli. csemegefélék a chasselas és madlaín.50 migy. földhiszonbér e vidéken a vidéken szerzi. Gyömrö. hogy habár e \-idék tulajdonkópen számára 600 — 700 liter. legel 400. ezerjó.ir tinó.\z átlagos földhaszonbér e vidéken m. Napi tejtermelés a Budipesti Központi Tejcsarnok melés 300 — f — A — A szl A L- A A — — A A A A A Af . Sertésállomány kb. Összterület 5100 kat. tinó 30. Összterület 1600 m. Sertésállomány borszlöfajok a kövidinka és mézesfeliór. ebbl igás 8. A napi tejtermelés 300 liter. Lóállomány 22 angol félvér. Af borszlfajok kövidinka 8 lóerejü gözcséplkészlete. Gróf Ráday Gedeon birtoka. Napi tejter600 litor. Ibrányi Mihály birtoka. Marhaállomány 167. Napszám ára férfiaknál 160 400. szl 25. Egy 6 gözcsépl-készlet. Van méhészete is 52 Göndöcs-fóle kaptárral. Amimkaert : — — : — f f — . Doliány 50 holdon. erdélyi jármos ökör. Ebbl 200 magyar. 5 ugyanolyan bika és 20 vegyes hízómarha. Lóállomáuy 16 angol félvér. szántó 2600. Ebbl kert és beltelek 12. nknél 1 1. Harta. Ebbl kert ós beltelek 8.80—1.20 2 korona. Ebbl 44 pinzgiiui keverék jármos ökör. 5 tenyészkossal. szántó 2200. 71 darab mangaUcza. mézet szintén a fvárosb. . 2 bika és 10 15 hízó. tehén 25. Van egy 8 lóers gözcséplkészlete. Összterület 1248 m. muscat lunel ós olasz rizling.»romfitenyésztésében a fehér fajtN-úkok ós pekingi ki'. Ebbl 60 magyar jármos ökör. ebbl 14 vegyes igás és 4 angol félvér. ezerjó. tzifa és szerszámfa. munkaert NagykAtán és a környékén szerzi. holdanként. Összterület 1060 m.

Az átlagos földlwszonbér e %ádéken 18 korona m. A mimkaert helyben szerzik és ezek nagyobbára szerzdéses munkások. nádiis 2931 és adó alá nem es terület 8174 kat. kadirka Kihasználás olyképen. Xapi tejtermelés a kalocsai gazdaságban.633 kat. lelkiismeretes ós állandó cselédség a gazdaságnak elsrend érdeke. 70 kg. f : — . Van eg>' 8 lóerejü gzcséplökószlete ós egy 3Vi lóers benzinmotora a munkagépeknek. Sertésállomány 80 anyakocza és szaporulata. biu-gonyát 325. E czélra két nem A — — — — . 50 gulya béli.il. ebbl 10 Nonius 03 ar. A here helyére még az évben búza jön. hold ós 855 négj-szögöl. szóval külön lakása. egy félvér ós egy arabs. 120 fillér kilogri:mmonkénti egj'ségár mellett. hogy a hü. Az átlagos fötdh/szonbér e vidéken nagyban 22. már csak annak biztos tudatában is.adva s 5 részét házilag kezelik. . 54 simmenthnli tehén. kicsiben 28 korom. tököt. fehér-bakar. A konyhikertószetben n vgs'mgnnyiségü zöldíégfélét és a g\-ümölcsösben almát és körtét termelnek elidásra. Van két ménes. 470 kg. öt 8 ós egy 6 lóers gzcséplkó íz240. '^ — — — . A bérletek között van nagyobb-kisebb (200 700 kh) ós parczellás bérlet. Csemegeszlk chasselas ós i>issituti. 1910-ben a birtokosok 720 hl. mákot és dinnyét 40 ín. 100 150 között váltakozik. mégis vannak itt kiváló minség szlk. Az é\-i tejtermelés. E liizlalási mód mellett a befektetett töke kb. holdon termel. pinczóje ós elrekesztett p. Van méhészete 1000 saját rendszer mozgó törzskaptárr. a kanászok semmiféle állatot nem tarthatnak. KakuCS. kicsiben 30 korona. Kakucsi Liebner József birtoka. 250 anyakoczáv. a kalocsaiban simmonthali félvér tehenészet van 100 tehénnel. szil. de egy tagbm terül el. Az erdkben a fmemek fz. Egy unyasertésre évi szaporulatával ^4 ''**• Iwld horevetós számíttatik. Kalocsa. burgonyát. takarmánj-répát 30. Van gazdisági gzmilora. szántó 1300. Különös figyulkerületében uraddom kalocsii érseki met érdemel az érsekség mintaszer sertéstenyésztése. . E czélra három gazdiságbaa három sertéstelep vín berendezve a csornai telep (pestmegj'ei) a törzstenyészet folytatását czélozza és a süldnevelést 100 darab anyagöbével. szl 40. ugyancsak 72 72 darab anyagöbével és sertéshizlalás. A gazdálkodásnak naindenütt a növénytermesztés és 4. borszölöfajok a kö\ddinka. uaelyet sp. Lóállomány 26. külön otthona. A munkaert helyen és a vidéken szerzik. míg a drágszéU ós a böddbakódi telepeken eg>Té3zt a továbbtenyésztés folyik. 30 kg. angol fehér és arabs tenyésztéssel és öt ménnel a mének közül három angol telivér. hold szántó 20. horepolyvát és 1 kg. A fbb kultúrnövényeken kívül. "9 bor\-idék. hogy a vágásokat eladják. legel 201).adlása legyen. Van egy hold fiítal gyüraöU •csös is. ezzel kapcsolatban a fejs teh?nek számát 120-ra emalik. hold. A napszámárak férfiiknál 140 100 160 fillér. évenként ketts turnusbm. ol isz rizling.és figyelmet fordít. Sertésállomány 2000 szke mangaíicza.lási idény alatt elfogyaszt kb.ílj félvér igás. 7-ö kg. bórbeadva. ksót.— Mezgazdaság ós állattenyésztés. A lóállományból 20 igásló. hold inként. munkaert helyben szerzi. szl 100. A lóhere az els ós második évben kaszálóul. ólsúlybm ós hit hónipi hizi dás után zsír130 sertésekként átlt>g 320 kg. A lakások épitésénól föelv. Juhállomány 3500 egjTiyíretüRambouillotte-kerosztezés. Napszám-árak férfiaknál 100 240. kisjeni ós Sulykovszky keresztezés. A kalocsai érsekség uradalmai.dásra kerülnek. 30%-ot kamatozik. legel 10186. melyek rendszeres üzemterv szerint 20 ós 40 éves fordákbin kezeltetnek. de ebbín a borjut ej nem foglaltatik. a selejtese tzifa. holdon tei-mel. szesztermelései . E sertéstenyésztést az m-adilom 1899-ben állította be. 800 800 darab hízósertéssel. A bécsi vásáron fiitalságuk és zsírosságuk mi itt kedveltek. Kakucs és Ujhartyán határában. : .il ós 40 kínnal. Ebbl kert és beltelek (nég\' majorral) 12. Ebbl Pest vármegye területére esik 63. A telepek mellett 8-as forgób lóhere is van kombinálva. Van egy 10. ennek eUeuére e telepeken 10 óv alatt sertósvósz még sporadikusan sem pusztított. A sertéstenyésztés ozólj i a lüzl ilás. naponta 100 tehén után kb. A kö\-idinka. A forgók legnagyobb része vetésváltó rendszer. ebbl 44 jármos ökör. nyár. tehát állategószsógüg>i tekintetben eléggé kritikus idben . nem tekintve egyéb fontos morális ós humánus «zempontokat. Csemegéi jok chasselas blanc és rouge. Van egy hit lóerejü gzcséplökészlet. kiknek napszáma GO 200 fiUér.rjerdöként kezelnek. ebbl 58 migyar jármos ökör. két hengerrel és két pár kvel szeszgyár. mézesfehér és oporto. 250. 267 tehénnel. 130 bonyhádi tehén és 2 tenyészbika a kiselejtezett fejs tehenek hizlalva «U-. hold. holdon. hold ós 278 négyszögöl. znbosbükkönj'-t 50. : F — — : — ^ m — . 60 70 holdon lóheremigot és dohánj-t 100 kat. szl 25. erd 500. Fiu-iózó kancza. a mikor a sertések tarlóra kerülnek. A telepek és sertéslegelk a forgalomtól lehetleg el van zárva. a kbányai szokvány szerint.llattenyésztós az alapja. szesztermelésre és 1 darab 8 lóers gzcséplökószlete. nknél 70 150 fillér. Szarvasmarha-állomány összesen 176. és piros velteUrii. Ina. Van rendszeres pulykatenyósztés ós az állomány pesti Központi Tejcsarnok számára 300 borszli íjok rizling. mindkét kerületben 4 4 gazdaság van. A hajósi kerületben magyar marhát tenyésztenek. A lóállomány 326. A házi kezelésben lev bii-tokok a kalocsai és hajósi kerületekre vannak osztva. Jlirhaállomány 184 dvrab. kaszáló 4665. Egy-egy hízósertés a lüzl.593. nádas 20 és terméketlen mocsár 50 m. Erdészetében. Ebbl kert és beltelek 71 k. Ilyon olsörendü szl ez is és bora a bordenuxi. napi 4 hl. a cselédUikások építésére ós azok berendozósóro nigy áldoz itot . A n-ipi tojtorniolós a Budx350 liter. 100 tehénnel 500 Uter. A birtokoknak ^jj rósze bérbe van . Van dunai halászat is. Az erd akácz termékei tzifa és szlkaró. 2 sinunonthali és berni bika és 20 vegj'es hízó. árpát. erdÖ 17064. napi 4 hl. a többi «rd. kamrája. konyhája. akácz ós kevés tölgy. kaszáló 300. Összterület Pest és Bács vármegyében 85. A telepek úgy is vannak berendezve. heljT eladásra .nöknél letes 6 aratógép. uralkodó f mem oz akácz termék hiszonfa és szlk iró. a harmadikban egész aratásig sertóslegelül szolgál. tengeri dirát. Dohányt 45. legel 700. Az irsai birtokból kert és boltelek 20 m. hogy azok az áUithigiéniii szempontoknak mindenben megfelelnek. élsúlyban adják el Bécsbe. Vetforgó négj'es. Irsay testvérek birtoka. A sertéseket éves korukban állítják hízóba páronként 90 kg. a mit legnagyobbrészt a fvárosba szállítanak. Összterület 1900 m. fi urasági kocsiló és 10 csikó. Van 60 éves-alkílmazotja. A földhíszonbér itt ncgyban 20. hold. hogy minden cselédnek külön szobája. Nevezetesebb mének Apolló és Liudon. Az nagyarányú szökeszrü mangaUcza sertéstenyésztés van. Ezenkívül Xógrádbin 1200 hold. kaszáló 200. szeszkontingenst kaptak és a szeszgj'ár az sz folyamán megkezdi üzemét.753 kat. A bort egy mennyiségben Budipesten értékesitik. amsterdiimi és a trieszti kiállításokon díszoklevelet nyert. hold. 10 kannil. hold. luczernát 50. míg az artáshoz és csépléshez helyben szerzi a munkaert. 38 Ramboiüllette tenyészkossal.000 Uter. szántóföld 1500. Dohány 20 kat. a telepeken a legnagyobb tisztaságúik kell uralkodni a ferttlenítéseket gyakran megismótUk. Összterület 3707 m. A rairhaállomány 2332 -darab. — . Az érseki uradalom.

otonel.álcra van beosztva. szilárdtii épültek. Ilyen pizdasági osolódliik-telop a kalocsai gazdaságban (okv úgynovozett 48 ház. A lóállomány csak luxus kocsi és hátas lovalíra szorítkozik. lu-asági kocsiló 4 darab. Van egy 8 lóers gzoséplje. szántó 630. Mákot 5 és dohánj't 15 holdon termel. Ebbl kort iVi li. Erdészetében a tölgy és akácz a jelents fanem. Lóállomány összesen 8. melybl azonban 1550 hold bérbe van adva. borszlöfaj olasz rizling. Hármas votforgó szerint rozsot és tengerit 2400.390 k«t. Lóállomány összesen 14. dohányt pedig 45 kat. lOfi üsz és ogy tenyészbika bonyhádi fajta. szl 70 k. kaszáló 2tl. A saját kezelés pestvármegyei 650 holdas birtokból kert ós beltelek 100 és szántó 450 hold. madelaine. 'u. Gazdasági és üzemrendszer szabad forgó. legel 994. Lóállomány 37 lipiczai. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. 20 tarka üsz. Borászatában a csemegefaj a muscat lunel és m. erd 4191 hold 182 négyszögöl. uyáron 2 korona. közötte 25 anyakocza és 3 kan. Kerekegyháza és Gyón községek határában terül el. 28 anyakocza és 2 kan. melyek rendszeres üzemterv szerint 20 éves fordában kezeltetnek. Ilyen cselódlakok vannak az uradilom drágszéli gazdaságában. Sertésállomány 164 darab magyar kondor fehér.000 koronába kerül). hízómarha 3 és egy simmenthali tenyészbika. Van egy 8 lóers gözcséplökészlete. CO anyakocza és 12 kan. ebbl igás 22 angol félvér és muraközi. Ebbl ker> és beltelek 11 Yz. vérségi és mindszenti rész is. 80 anyakoczával és 6 kannal. Ebbl jármos ökör 30 magyar fajta. tehén 20 és üsz 36 simmenthaU és bonyhádi. hold ebbl kert és beltelek 17. Borászata 25 hold. hold. Búzát 200. Kalocsai káptalan uradalma. Nipmustos fehér. A baromfitenyésztés 90 darab Plymouth-Bock fajtyúkkal történik. nagyban 10 20 korona. 18 csikó. birtoka.\>/. Káva. A munkaert helyben 2 korona. továbbá sertés. mely a gazdasági udwr tszomszédságában fekszik. hold. : f f — — : . jó. A haszonbér e vidéken nagyban 300. hold 97t> négyszögöl. Az erd fanemei az akácz és nyár. -y</. A nagyobbik birtok Szabolcs. van ezenkívül kevés nyár. 40 tenyészkossal. kövidinka és ezerjó. Kalocsa. csi ik a Császártöltés és Keczel határában fok\ö 7000 holdas Csnlapuszta áll házi kezelés alatt. hold. e vidéken kicsiben 30 Kiskartalpuszta. kaszáló 400 és legel 20 m. Mirha. Van méhészete. Szarvasmarhaállomány összesen 304. kövidinka. évi forgalom 2500 korona. Termék tzifa. nagyban 15 korona. a mézet 5 kilós csomagonként borszlöfajok olasz rizling. Dohánytermelés 25 kat. csikó 4. Egy-egy ilyen cselódlak 4000 koronába kerül. 17. ebbl igás 4 arabs félvér. az utóbbit 20 éves fordában kezelik. Nagy része bérbe van advii. szl 29. Windisch József birtoka. 50 Zirzon-kaptárral. Káva. Összterület 2200 m. Keczel. szlkaró és épületfa. Ezenkívül még Hevesben van 150 hold. A telep szabályos uto/. Az egyes épületek téglából. A mimkaeröt helyben szerzi . Borászatában a kizárólagos borszlfaj az olasz rizling. napszámár férfiaknál november elejétl február végéig 1 korom. holdon. hold. Itt a gazdasági és üzemrendszer négyes votforgó. moly egy osalád részére van borondozve. Összterület 5816% m. kövidinka és kadarka.20 2 korona. ebbl 8 igás. Van 2 holdas álló vize. kocsiló 4 és ménesbeli 15. kicsinyben 30-tól 90 koronáig. melyben pontyot és kárászt tenyészt.>u<'l. Ebbl igás 27. szerszámfa. a gyóni bérbe van adva. 10 tenyészkossal. hold. kaszáló 200. kocsiló 2 és méuosboli csikó 1 1 angol félvér. a többin árpát. továbbá zssilukkal ós szmiyogháióval. Asi opyik az olynn (wolódlak. Összterület 2040 m. Ebbl Kerekegyházán kert és beltelek 10. iroly osetlxm mindon család külön épülotben lakik s küliin köriUkorított udvara s moUókhelyisÓRe van. Összterület 750 m. 7 koronáért értékesítik. Géderlak és Szentbenedek határában t<>rülel. Csemegefajok muskotály. ezerjó. Juhállomány összesen 50 darab 2 tenyészkossal. Erdészetében uralkodó fanem a nyár ós akácz az elbbit rendszeres üzemterv szerint 40. Lóállomány 43. Szarvasmarha-állomány összesen 132 darab. feny ós tölgy. Ebbl 100 magyar jármos. Lóállomány összesen 35. virasági kocsiló 0. három holdon. zabot és kukoriozát termel. Termékek ölfa. hogy jóval olcsóbb (kb. 40 tehén. nknél 0. nknél 80 szerzi. szántó 4498 hold 1270 négyszögöl. szlankamenka. Báró Podmaniczky Qéza birtoka.40 korona. A munkaert helyben ós a vidéken férfiaknál 120 180 fillér. Xapszámárak 18-tól 10. hold.il. a számárak férfiaknál 1. chasselas. Az átlagos fldh iszonbór szerzi. Leleszi Kovách Gáspár birtoka. Szarvasra trhi-állomány összesen 125.60 korona. a csomegefaj passatuti. szlkaró és épületfa. holdanként 20 korona és az adó. ebbl 72 jármos ökör és 125 gulyabeli tinó magyar. Minden udNivniak van egy Northon-ktitja.80 tipiis Mezgazdaság ás' állat tény észt ós. szántó 2765. hold. holdon termel. a többi urasági kocsiló. Gyónón szántóföld 20. Sertésállomány 200 darab mangalicza.80 1. Zöldséget és gyümölcsöt csak saját szükségletre termel. Vetforgó részben hármas. hízómarha 80 tarka. 80 tinó. legel 01 és erd 14 m. nknél 1 1. A másik tipus 8 családra van berendezve. erd 1660. Bereg és Nógrád vármegyében ós Debreozen város határában van. 12 vegyes hízóm \rhi és egy tarka tenyészbika. szántóföld 300. Káva és Bénye községek határában fekszik. Szarvasmarha-állomány összesen 90 ebbl jármos ökör 24 vegyes fajú. Miga a szoba 20 négyszögméter terület.i)göl és adó alá nem es terület 2r>81 kat. Juhállomány 2600 Electoral-Negretti. tehén 2. Kerekegyháza. nádas 1242 h. részben váltórendszer. erdei fehér. nagy épületben. kaszáló 140.30. ebbl 28 jármos ökör és 64 tinó vegyes fajú. Farkas Zoltán dr. A kerekogyházi birtokot házilag kezelik. Kalocsa. Sertéstenyésztés 400 mangalicza. A gazdaság különlegességo a házi nyúltenyésztés. Halász Gytila birtoka. PuSZtapOlgárdl. a fö csemegefaj a chasselas. A fö borszlöfajok rizling. A munkaert helyben szerzi. köröskörül körítéssel. Napszámárak férfiaknál 1 40 korona. rozsot 30 holdon. Marhaállomány 270. nádas 2 és a többi adó alá nem esö terület. Akasztó. Az akáczot 20 24 éves fordában kezelik. erd 1000 és szl 150 m. t«rmészetosön szintén külön-külön lakószobával ós a hozzávaló moUóldielyiségokkel egj--<ig>. tinó 20. ugyanis vau 70 darab pepinéria anyanyúl s 5500 korona az évi forgalom.l 1' h. f f : : : : — — : — — — — — . iható vizet szolgáltat minden házhoz tartozik egy-ogy 200' négyszögöl terület konyhakert is. hold. Ki 4457 hold 27 négj'szögöl. Császártöltés. moly egészséges. modern ketts nagy ablakokkal van ellátva.ós baromfiól. A gazdaságban kisebb üzem tóglaégotö van. Idetartozik még a nagykartali. kaszáló 2341 hold 107t) nég. E tipus elönyo a másikkal szemben. a Keczel. erdei fehér és szerfa és szlkaró. melyen szabid gazdálkodás folyik. A fát árverés útján lábán adják el. Gazdasági és üzemrendszer hatos vetforgó és egyhitodrész ugar. Sertésállomány összesen 120 szke kondor. egy közös. Dnsnok.k 11 hold 1430 négyszögöl. 46 üsz ós négy tenyészbika. van hnsználatbaii. ebb igás 4. Összterület 19. Erdészetében uralkodó fanem az akácz . Van egy 8 lóers csóplkészlote. Juhállomány összesen li70 darab morinói. Összterület 453 hold. I .család részére. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben . nkáczfa-sorral és vízlovozoíö árokkal szogélyozve. A termék ölfa.ltol.

nád. ebbl jármos ökör 24 fehér hazai . holdnyi erdt tartja házi kezelésben a többi kis parczellákban bérbe van adva helybeli lakosoknak és csak a 348 m. 20 vegj-es ménesbeli és egy ardeni mén. A birtokon meteorológiai állomá. Összterület 5300 m. Wodiáner János birtoka. vörös burgundi és kövidinka. Kóczán László birtoka. A munkaert helyben szerzi.60 2 korona. hold. kocsiló 2. több kvel. hold birtoka. Kczán-tanya. erd 200. holdanként 24 korona. szl 62. mákot 100. fekete-kadar. Nj-úlszapukát 30 holdon term->lnek. 4 kannal. Gazdasági és üzemrendszer norfolki négyes vetforgó. hold. Lóállomány összesen 12. szl 40. birtoka. Van egy darab 6 lóers gzcséplökészlete és egy aratógépe. Innen az országúthoz is sok követ szállítottak. hold. nagykovácsi birtokból csak a 2555 k. ebbl igás 20 angol félvér. borszlfajok olaszrizling és ezerjó. A napi tejtermelés Budipest számára kb. hold ebból kert és beltelek 15. holdon termel. Monor. min d angolarabs ós angol-nonius keresztezés. F-borszölfajok kövidinka. Az erdben a tölg>'-. Sertésállomány 70 fekete mingalicza. Gróf Tisza István uradalma. beltelek és park 150. adóval együtt. Azonkívül van birtoka Bihar és S/. 30 gvilyabeU nyugati ós 4 borzderes és n^nigati bika. erd 34. 4 kannal. termékek tzi. legel 50. Báró Tornyai Schoasberger Lajos iiradalma. legel 52'/4. Zseny József és István birtoka.ilkodó termék tzifa. anyakancza egy ós csikó 3. borszlfajok mézes-fehér.dirab munkaert Jánoshalmáról szerzik. erd 50. a mit 30 éves fordában kezelnek termékek: tzifa. üsz 25. Szarvasmarha-állomány összesen 97. 5 csikó és egy mén. gulyabeli 30. és adó alá nem es terület 40 m. A munkaert helyben szerzi. de jelenleg csak a gazdaság ozéljaira szolgál. 10 anyakocza és 2 kan. Ebbl 20 magj'ar és muraközi igás. Összterület 1615 m. Baromfitenyésztésében a föfajok a fehér orpington-tyúk és a fehér pulyka.és szerszámfa és szlkaró. nknél 1. üsz 10 és tenyészbika 3. Van egy 8 lóerejü gzcséplökészlete. hold. 25 Zirzon-kassal. Ebbl 52 vöröstarka járökör. Az erdbl Geist Gáspár 500 holdat bérel és ezt vadaskertnek keríttette körül és tartja fenn. erd 10. Napi tejtermelés 2200 2400 liter. nagyban 30 K. a mit Budapesten értékesítenek. kaszáló 60. Gosztonyi Miklós birtoka. 81 állomány 00. parasztérlésre továbbá négy á 12. ezerjó. Napszámárak férfiaknál 160 300. erd 20.izdasági és üzemrendszer: szabid gazdálkodás. . Vannak dolomit -mészkbányái is.és bérleti \-iszonyok ugj-anazok. Ebbl kert és beltelek 10. 300 liter. Erdészetében borszlöfij az akácz és nyárfa az ur. ebbl igás 6. kaszáló 170.s van. A termékek tzi. fénjTnagot 20. 2. Marha-állomány összesen 148. IMaglód. Mezgazdaság ós állattenyésztés. hold. . tinó 20. hold. Juhállomány összesen 400 fésüsgyapjas.. Nyáregyháza és Vasad határában fekszik.atmár vármegyékbon. repczét 100. Tejcsarnok számára.a0 ebbl jármos ökör 250 tarka. melyekbl részben. nagybm 16 K. szl 20 és nádas 10 kat. Maglód. tehén 200 vegyes. a mit Budipesten értékesítenek. holdnyi 10 marokrakó A : Julianna-major van egy tagban bérbeadva. szántóföld 4957. kaszáló SO^/. a mézet Budapesten értókositik. 2 tenyészbika és 12 gulyabeli.\t. Napszámárak 8 lóers gzcséplökészlet és két marokrakó gép. Heves vármegyében Tornáméra községben van még 4000 m. hintós ló 4.20 2 kor. szl 15. Pest vármegyében kert. tehén 60.és gyertyánfa uralkodik és az erdt rendszeres üzemterv szerint 40 és 60 éves fordában kezelik. olasz-rizling. hold. 74 pinzgaui tehén. hold. Összterület 3143 k. átlagos földhaszonbér o vidéken kicsibon 40. Napi tejtermelés 600 liter a Budapesti Közp. Gazdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás. Napi tejtermelés 300 400 Uter. nknél 1 Összterület 1720 m. Koriandert 150. Összterület 1124 kat. a többi legel. kicsiben 40 K. Van méhészet is. Összterület 2000 ra. a csemegefélék muskotály és chasselas.csak a nyers mészkövet termelik ki ós ipari czélokra : . Vetforgó 3-as. Marhaállomány 207. Nagykartal. bükk. legel 350. 50 holdon lóheremagot is termel és dohánj't 40 kat. Szarvasmarha-állomány ös. Borászatábin a borszlöfaj az olasz rizling. Van egj. hold. Az erd akáczos. A munkaert Eger vidékérl szerzi. a csemegefélék pedig chasselas. A munkás. a csemegefaj a muscat lunel és ottonel és chasselas. hintósló 16 magyar és angol telivér. Tejcsarnok szánaára. Erdészetében uralkodó fanena az akácz. lent 50 és czukorrépát 1200 m. egj-ütt 48 lóers gzcséplökészlet. szántó Kisnémedi. napszámárak férfiiknál 2 3 korona. Lóállomány összesen 12. ebbl igás 8. ebbl igás 40 muraközi. Az és 8 kévokötgép. 93 vöröstarka és borzderes tehén. az évi forgalom 6000 korona. Sertésállomány 16 magyar kondor anyakocza ós szaporulata. . f f . Borászatában a az olasz rizling és köWdinka. Ebbl kert és beltelek 25 m. és adó alá nem es O'/i. szántóföld 800. szlkaró és bognárfa. Sertésállomány összesen 50 darab kisjeni keresztezés. ezerjó. Ide tartozik a gyömrl és péczeli rész is. ebbl jármos ökör 30 alföldi magj'ar. Nagykovácsi. holdanként 25 korona. Monor. A földhaszonbór kicíibgn 24. csikó 8 muraközi. Napi tejhozam 200 liter.\ hitár éjszjiknj-ugati részén olygocén homokkbánya van. Az átlagos íöldhaszonbér e \-idéken m. 1200. szántó 1600. egy ketts rendszer gzeke-kószlet mos : — : — — : — . 100 mnigati tehén.k. hold.szántó 9421/2. Ebbl 44 magjar jármos ökör. 58 gulyabeli és 3 berni és egy naontafoni bika. Lóállomány összesen 64. holdon. A mirhaállomány 194. A munkaert helyben és a környéken szerzi. kaszáló 30. 8 félvér angol kocsiló. mézes fehér. szántóföld 400. mintegy 700 darab. Lóállomány 31. nknél 60 150 fillér. Kiskunhalas. nknél 100 160 fiUér. Van gazdasági gzmalom. hold. mely építkezési czélokra rendkívül alkilmis. A napszámárak változók. 100 gulyabeli borzderes ós 3 ugj^anolyan tenyészbika. Kégl János dr. 53 borzderes és vöröstarka tehén. épület. mind sinmaenthali és bonyhádi keresztezés.is 20 és adó alá nom es terület 15 m. A lóállomány 49. Bag és Hé\-izgyörk község határában terül el. ebbl 20 veg}-es igás és 5 urasági kocsiló.80 korona. kaszáló 200. ilirhiállomány 200. Napi tejtermelés 580 liter a Budapesti Közp. zöld szilváni. cser-. G. A lóállomány 25. Ebbl kert és beltelek SVj. férfiiknál 1. Budipost számára.. A napszámárak férfiaknál 70 200. Ebbl 60 magyar jármos ökör. 4-es és 5-Ö3. erdei és mézesfehér. A vetforgó négyes. : f f — — A F : : : : — — Af : : — — szl 5'/. 9 anyakkoczával és 4 kannvl. 5 urasági kocsiló. Van egy 6 lóerejü gzcséplökészlete. 4 tenyészkossal. Van egy 8 lóerejü gzcséplökészlete. hizómarhi 20. Sertésállomány 25 fehér mangaUcza anyakocza ós szaporulata. Összterület €70 kat.és haszonf i. nádas 1. hlzómarha 600 tarka. Nagykartal. ebbl 32 magyar jármo3 ökör. szl 20 és a többi legel. Juhállomány 700 merino. Az átlagos földhaszonbér o \'idóken m. 3 kannal.és szerszámfa. A gyümöloskortben \'an 600 alma. 1200 kajszin és 690 szi biraczk fa. Sertésállomány 30 mingalicza. tehén 20. 20 tenyészkossal. Az átlagos földlaaszonbér e vádéken nagyban 20. kaszáló 70. Van méhészete 20 anya kaptárral.'zesen 10. Ebbl kert és beltelek 8. Szabad gazdálkodás. lehetleg a négyes forgóhoz alkalmazva. tenyészbika 3. a csemegefsj a piros chasselas és muskotály.

Kajszinbaraczkot is termel és kb.és szerszámfa.és tzifa. Lóállomány 10 dnrnb. 2 tehén és 70 hizómirha nyugati fajta. a buczkástól a televénydús fekete homokig. 30. Ez utóbbit 30. továbbá az 1901. a tulajdonos vezetése alatt áll. nszfalt -leniozok és nszfalt behintésére. kat. kb. Ebbl a szántóföld bérbe van adva. Eijy részét az itteni mészéget dolgozzn fel. Bzeszgjár. nknél 120 200 fill. A köz. nknél 100—180 fillér. Ócsa. Lóállomány 60 angol félvér. 12. s így napszámoskóz bven állott rendelkezésre. legel 446. A szeszgyárnak 1400 hektoliter törzskontingense van és tíz hónapi üzemid alatt 25. Az erdn a tölgy és cser az uralÖsszterület 2681 : : — — — % . hogy az egész terület mind elsosztáljTÍ szántóföld lesz.000 hektoliter moslék-takarmányt juttat a gazdaságnak. 1906-ban egy Fowler-féle 16 lóerej. Lóállomány összesen 8. hold.kazán és egy gzgéptelep hajtja. Borászatában a borszlfaj olasz rizling. A birtokon 18!)7-ig t«ljesen külterjes gazdálkodás folyt. A tehenészetet további 300 darab fejstehénnel a közel jövben fejlesztik. Mírhaállomány összesen 112. Kert és beltelok 20. de kell tárgyázás mellett mind jól term . A napi tejtermelés 300 500 liter között váltakozik ós a tojót Budajiesten érté- — kesítik. ebbl 2 igás és 4 lu-asági kocsiló félvér. Napízámár. kövidinka és a chasselas-fajok váltak be nagybani termelésre. szántó 600.Pestvármegyei Dimavölgy-lecsapoló és öntöz társulat" megalakulásával azonban remélhet.és mütrágyapyártásri). 20 tenj'észkossal. a csemegefaj a piros és fehér chasselas. a . obböl 40 mRg>'ar jármos ökör. h. erd 50. Összterülete 10. kadarka. Pinczéje 2800 hl. Napszámárak : férfiaknál 140 240.és haszonfa. és a többi szántó. kicsiben 12 Páty. kaszáló 1612. 50 métermázsát hoz eladá. nádas 2. czemeut. Van egy 6 lóerejü cséplkészlet. A munkaert helyben szerzi. Vetöforgó : hármas. A szlt telepes családok kezelik S'. Összterülete 3237 m. hold. Pálóczi Horváth István uradalma. Sertésállomány 200 magyar mangaUcza. 2 pedig irlandi hátas vadászié. Baráth Qyula és Kálmán bérlete. Ebbl kert és beltelek 25.20—2. a csemegeszl chasselas és muskotály. czélul tzetvén ki legalább 3000 hold beerdösítése ákáczfával. kaszáló 200. A borszlf jok B rizling és kadarka. meljTiek értéke az utóbbi években csaknem kétszeresére emelkedett. A nagj-obb forgalom lebonyolítására tíz kilométer hosszú. A birtokon sziib. mind a három gyárüzemet egj. Az erdben a nigyobb rész akáoz-. 120 simment hal-bonyliádi tehén és növendékei és 3 simmenthaU bika. Napszámárak 150 300. Az ócsai bérlet 4000 m. körte. legel 200. hold kívül még Barsmegyében is van birtoka. holdanként.és krisfa. Erdészetében lu-alkodó fsnem a kris. melybl 100 hold be van ültetve és Bócson 06 hold legelje van. Ócsa. gzmalom. szlkaró és hiszonta. körte.i0 és adó alá nem esö terület 20 m. napszámár férfiaknál 1.80 K. szl F — A — — A — A 300 400 liter. erd 1000.snyasertés és lehetleg kétszeri elletés mellett nyerhet 600 800 szaporulata évente. nyomtávú mezei vasút is épült. hold.000 m. holdanként 800 1000 K-t jövedelmez. éger és akácz. Je kiaknázatlanul. Várady László birtoka. erd 1 60 m. a kisebb rész éger.ség hntárábin nagy széntelepek » vannak. A szeszgyárral kapcsolatosan van a gzmalom. A présház hidraulikus és Röck-féle présekkel van fölszerelve. továbbá niük-. s így évente 250 300 holdat erdösítenek. melybl 1905-ig 200 hold volt szlvel és gyümölcscsel beültetve. erd 480. s/. szántó 1000.sége naponta 100 120 métermázsa rlemény. holdanként 100 koronát kapnak. A midn azonban a vasút megépítése után a földek értéke emelkedett.. Ide tartozik a budakeszi rész is.ik férfiiknál 120-300 fill. 50 anyakoczával és öt kaimal. moly az örkénj-i vasútállomásról kiindtilva. Gazdasági és üzenu'endszer: szabid gazdálkodás. üvegezett czementhordó. de B. A raimkaeröt helyben szerzik. Páhi. Az egész birtok még ma is nagyobbrészt vadxTzes terület. Termékek tzifa. Sertésállomány 85 darab fehér raangalicza . A csengdi szlgazdaság mintaszeren van fölszerelve. 50 nyugati tehén és 110 gulyabeli. m. 360 hold területet szlgazdaságként kezelnek.60 K. szl 50. kaszáló 20. Termék : tzi. fehér bakator. Az erd fanemei tölgy és cser. ni. Az átlagos földhiszonbér e %ádéken kicsiben 40. munkaert a szomszéd községekbl szerzi. B iromfitenyésztésében az emdoni libákból és orpington-tyúkokból 1000 120(1 dirab az évi forgalom. Juhtenyésztés 80O magyar rövidszörü.82 Mezögazdaség és állattenyésztés. hold. két mozdonyú gzekét szereztek be. míg a többi most van telepítés alatt.és szilvaférfiaknál fával. Az átlagos földhaszonbér e vidéken nagj-ban 8 16 kor. fherczeg piliscsabai uradalmának pilisboroajeni gazdasága. : — — — : rizling és zöldszilváni adják. nádas 10 és a többi adó alá nem es terület. Xapi tejtermelés 200 litor Budapest számára. mészhomoktéglag^ár és tehenészet fölállításával áttért a belterjesebb gazdálkodásra. Qj-\ilán:ik Csengdön 160 holdas snját szolötelepo.sra. Marhaállomány 200. Csemegefaja chasselas. a gyengébb hom^kbuczká-s és távolabbi fekvés területek kis parezellánkénti eladásával az addigi 1800 lelket számlálólakosság fokozatosan 6000 lélekre emelkedett. és kir. mézes. PÍIUborosjen6. Az átlagos földhaszonbér e vidéken k. hnldinként 20 kor. A szlben kb. Mirhnállomány 40 migyar igás-ökör. Pusztatabdi. 60 tarka tehén. Ezenpátyiból beltelek és kert 8. A munkaert a szomszéd községekbl szerzi . Ebbl kert és boltelek 4. József cs. Összterület 1400 kat. melyet helyben értékesít. hold. nagyban 20 ni.és biraozkfn van. hold. borszölöfajok : rizling. 20 ugyanolyan üsz és 2 simmenthali tenyészbika. Dohánytermelés Tiszai fajdohány 250 holdon. A szöltelepen leginkább az olasz rizling. hold. meljTiek teljesít képes. A legfinomabb bort azonban a muskatel. rajnai : f í : — — : f f — K . Van gyümölcstermelés is. a többi legel. Az erdben a kris dominál. Termék szerszám. Vetöforgó: négj^es. nknél 100 180 fill. melyeket 33 éves fordában kezel Termékek tzi. kaszáló 1000. kik ezért m. holdanként 24 kor. szántóföld tiliO. 4 kocsiló és 46 ménesbeli. 76 cm. mely a gazdasági szántások elvégzése után erdsítés alá forgatja a könny homokterületeket. a melyeket 20 és 30 éves fordában kezelnek. Lóállomány 8 vegj'es. Tulajdonosok Pálóczi Horváth István és nej» Katona Ilona. szerfzámfíi. a szlötalepet és a majorokat köti össze aa állomással. 1000 nlmi-. Tulajdonos gróf Haller Györgj-né. ú.ölö (Ócsán is) 30 m. Van egy 6 lóerejü gözcséplökészlete. 100 almi-. nknél 1 1. hold. befogadóképesség és 1200 hl.isználják föl. Ebbl 10 igás. Farkas László birtoka. de a szüretelésért külön nipszám jár. Örkény. Ebbl 40 magyar jármos ökör. Marhaállomány 102.ikmányszerüen. A földe knünösége nagjTÓszt homok. Összterület 700 m. hogy a t rágja termelés lehetleg fedezhesse a szükségletet. A tehenészetben jeleiileg 230 darab fejs tehén van. Ebbl 20 magyar napi tejtermelés jármos ökör.íd gazdálkodás folyik. Az átligos földhaszonbér o vidéken m. az elbbit 20 éves fordábsn kezelik. Strassburger Antal birtoka. évben felépített mószhomoktégiagyár . Pusztafelsbabád. melybl 8000 hold házi kezelésben van s két kerületre és egy szlgazdaságra beosztva.

Az átlagos földhaszonbér 260. musoat és a csemegefaj chasselas és otonel. Összterület 1200 m. A munkaert helyben szerzi. kris. Van négy darab egyenként 8 lóers gzcséplkészlet. Heves. lóállomány 21 vegyes. Szállítási viszonyok kielégítk. szántó 1303. hold. melyeknek gyümölcsét helyben értékesiti. rész is. hold. gyertyán-. 16 belsség és pnrk. 80 vegyes gulyabeli és két tarka tenyészbika. nknél 80 és a vidéken szerzi. kaszáló 56. kontingenssel. Ebbl kert ós beltelek 30. szántó 600.80 K. olaszrizling.Mezgazdaság ós állattenyésztés. mely bérbe van Rd\'a és évenként kb. Gróf Karácsonyi Jen uradalma. A munkaert helyben 160 fiU. nknél 0. Termék: tzifa. Ezenkívül van Torontál vármegyében 32. szl 42. kadarka. 400 kor. 14 üsz és egj' simmenthali tenyészbika. hold. hold szl. 300 húsjuh . szil-. erd 800. Vetforgó ötös és hármas. 20 tarka tehén. nknél 80 140 fill. szeszgyár 1405 hl. Erdészetében az uralkodó fanem kocsányos tölgy. Borászatában a fö-borszölöfaj olasz rizling. A csemegefélékbl chasselas. Az átlagos földhaszonbér e vidéken kicsiben 30. Mandica Milán dr. erd 3207 és szl 18 m. budakalászi a tartozik PomáZ. nagyban 16 K. a többi legel. E kezd termelés jelenlegi havi 200 fill.Í0 félmerino. : — — : : : — — — : K f . szeszgyár 482 hl. anyakancza 4o igában használva. a mézet 1 ért értékesiti kg-ként. melyet PCSmegyer-LeányfalU. selas. Marhaállomány 127. melyek szintén bérbe vcnnak adva. A munkaert Napszámárak férfiaknál 200—300. ebbl jármos ökör 78. 400 cseresznyefával. Napszámárak ugj-anazok.912 k. Erd bükk. holdon termel. Vetforgó hármas. A pusztavacsi uradilomban kert és beltelek 127 hold 1242 öl. Szarvasmarha-állomány összesen 678 . 200 darab ugyanolyan tenyészkossal. Napszámárak férfiaknál 1 2.Termék: tzifa. Ebbl 360 szántó. Nógrád. 3 holdon zöldségtermelés.">0. mézesfehér. melybl az évi forgalom kb. Baromfitenyésztésében a magj'ar fehér tyiik. ebbl jármos ökör 366 és gulyabeli 124 magyar fajú. mén 2 mind angol félvér.beu a a" cser és tölgy dominál. ezerjó és szlankfmenka.3 m.80 1. Lóállomány összesen 50. legel-gazdaság. Gróf Teleki Tibor uradalma. lapk. Az évi forgalom 3000 K. Összterület 4540 m. simmonthaU és bonyhádi keresztezés és egy telivér simmenthali tenyészbika. . Az erd. Ebbl kert 4. melyeket 20 éves fordában kezelnek. holdon. Csemegefajok: chasselas és passatuti. hold.ötös ekével és egy aratógépe. 40 sünmenthali tehén. Összterület 3000 kat. hold. holdanként. egy gzcséplkészloto és 3 aratógépo : . tinó 60. m. Ide tartozik a vörösvári és solymári rész is. 6 simmenthali tehén. szl 20. 200. adó alá nem es terület 361 kat. Összterület 13. delavare és muskotály. Hetényi József birtoka. Van egj' 12 lóerej gzgépe. A szerzdött munkások napszámárai férfiaknál 100 200. Lóállomány összesen 160 ebbl igás 20 herélt. ebbl 100 anya és 4 tenyészkos. szántó 400 és szl 13 hold. két millió téglát tud gyártani. Az uradalomban van gazd. kadarka. F-borszölfajok oporto. Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg uradalma. Schaeffner Károly birtoka. rizling. a 20 éves fordáju okáczf. legel 2495 hold 1111 öl. Rendszeres üzemterv szerint. hatos. Napszámárak: férfiaknál IfiO— 320. Termék haszon. kaszáló 150. Von gazd. öntöz berendezéssel. tenyészbika 12 simmenthah és magj-ar fajta. A gazdasági munkaert helyben és a környéken szerzik. Pilisszentiván. PomáZ. hold. Halászat bérbeadva. szl 20 ra. Az átlagos földhaszonbér o vidéken m. szántóföldek parozellázva vannak. 83 : kodó. holdanként 16 17 kor. Pusztavacs. szántóföld 7061 hold 1165 öl. Juhállomány összesen 6248 rambouillet. 300 kor. ebbl 40 magyar jármos ökör.és egy homokkbányája. anyakancza 15. legel 345 és a többi 4000 ra. Marhaállomány 142. mézesfehér. Ebbl kert és beltelek 50. hizómarha 175 kevert. egy ugyanolyan tenyészbika és 80 hízómarha. erd 3175 hold 144 öl. Gróf Teleki Gyula uradalma. hold. A mimkaert Akasztó községbl szerzi. Ezenkívül még két nagj-obb birtok van Pest vármeg\'ében. mézesfehér és muskotály. Ide tartozik a hartai rész is. Fö-borszölfajok kadarka. Fö-borszlöfajok ezerjó. kövidinka és rizhng.000 darab évi termeléssel. Pilisszántó. 50 éves fordában kezelik. hold 566 : : — — : A négyszögöl. is. szántó 900. és Lagyevics Mária birtoka. Marhaállomány 80 tehén. kb. Van még az uradalomnak egy mészk. holdanként 28 kor. melyet többi kerti termékeivel együtt. mén 2. Van méhészete is. csikó 77. Fö-borszlöfajok mimkaert helyben szerzi. Napi tejtermelés 500 liter s ezt Budaj^sten értékesítik. továbbá Gömör. 40 tinó. Összterület . Csemegefajok chasforgalma. Máramaros vármegyében az 59.000 és Szerem vármegyében pestmepyei birtokból kert és beltelek 33. a sarjerdket 35 éves fordában kezelik.000 holdnyi dolhai uradalomnak résztulajdonosa. hold. gzmalom két kre és két hengerre es czemenltéglagyár. nknél 140 kb. Marhaállomány 135. Van gyümölcsöse helyben szerzi. A gyümölcsös 41 hold. nknél 140—180 fill.ós hoszonfa. igás magyar hold. szilváni. mely egyszersmind mrgánjáró szántógép egj. Az erdség tölgy-. Fö-borszölöfajok kadarka. Baromfitenyésztés most van berendezés alatt. Solt. Navszámárak férfialmái 120 : : : : — — e vidéken 1(5 kor. mézosfehér. szántó 750. Összterület 400 m. Hont. othello. Termék tzifa. A A — — : A a saját budapesti árúcsamo kában értékesít. Csemegfaj a chasselas. Lóállomány 22 vegyes. ebbl 40 magyar jármos ökör. 30 kaptárral . Juhállomány 3. Egy 8 lóerejü gzcséplkészlet. tehén 100. Van méhészet is 48 Zirzonkaptárral ós kassal. nyárfa és akácz. Erdészetébon a mocsári tölgy. 4 konyhakert és 20 m. liba és jnilyka kiváló. Vetöforgó : négyes.és cserfából áll. A Solthoz tartozó révbéri uradalomban a gazdasági és üzemrendszer hármas vetforgó. kontingenssel. mézesfehér és kövidinka. Vetforgó : hármas. LóáUomány 8 vegyes. Ebbl kert és beltelek 13. 40 éves fordában kezelnek. hold haszonbére 40 kor. A lóállomány 7 vegyes. Egy m. Termék tzi. Szarvasmarha-állomány összesen 271. Napi tejtermelés 800 liter. A szálerdket rendszeres üzemterv szerint 90 éves. nyárés füz az uralkodó fanem. Gazdasági és üzemrendszer szabad gazdálkodás. 6 tenyészkossal. Juliállomány 250 darab féss gj-apjas. Összterület 3000 k. hold 1014 négyszögöl. 4 nyugati tehén és 30 tinó. Van kisebb üzem téglavetje. Ide Összterület 1800 m. Dohányt 115 k. Lóállomány 13 vegyes. Vetforgó négyes. Dohány 40 kat. Napszámárak : férfiaknál 200 Az átlagos földhaszonbér e \-idéken k. 5000 darab gyümölcsfával. Halászata van a Dunában. Marhaállomány 60. hintósló 16. üsz 30 ós tenyészbika 3. nádas 6. Ebbl 40 magyar jármos ökör. A gtízd'isághoz nagy körkemencze tartozik. ebbl 26 ökör. Zöldségtermelés 2 holdon. ötös és négyes forgó.és tzifa. A munkaert helyben és a környéken szorzi. Borsod és Szepes vármegjékben és Alsóausztriában.sn kívül áll. hold. 400.80 K. kaszáló 642 hold 1586 öl. a többi csikó és ménosbeli. ebbl igás 10. nknél 140—280 fillér.és akáczfákból erd. Solt. Baross Endre birtolca. Ide tartozik a csobánkai és budakalászi rész is. Napi tejtermelés Budapest számára 300 Hter.

Gizdisági és üzemrendszer : hármas forgó. 8 koosiló angol félvér éí nmorikii. kert és beltelek 6. hintós 4 és hátas 1 . hold. Van három kb. nknól O. Kenessey Miklós birtoka. simmenthali ós bonyhádi keverék. ViUöforgó hérmis. m. Györgyey Illés és László uradalma. A gödi birtokból kert és beltelek 125.in birtolii. a többi szántó. Kert ós boltelek 100. fillér. A 30 közül 12 igás. nádis 4 és adó alá nem es terület 12 k. Lóállomány összesen 1 1 . legel 30. részben félvér. . két kannal. 20 m. rozsot 600. A munkaert helyben szerzi. A munkaert helybon szerzi. 2. Van egy 8 lóarejü gzoióplkéíz- — szl : lete és egv hét-ekés magánjáró gzekéje.Aló :W.20 Az átlntros földhnsznnhér o vidéken niRybnn Ifi. Van méhészet is saját használatra. emdeni-. hold. Tejcsarnok száraára ir-iO liter. innthali. erd 50 és van egy daráló-malom A A Ebbl szl . 6 kocsiló és 4 csikó. Erdészetükben az akácz az uralkodó. Sertésállomány 40 mingalicza anyakooza és szaporuUta. gzcséplö. pulykák tWikok és g\-öngytyúk. kaszáló 78. Lóállomány 22.án''szerzi. Ezenlúvül Veszprém vármegyében is v. 12 kocsiló és 6 csikó. 140 tinó.és szíbaraczk-. Ebbl kert 5. Összterület 424 hold ebbl kort és beltelek 5. erd 142. 15 millió tégla évi termképességgel. szántó 1500. mind angol-magyar keverék. SzOd. f — . összterület 720 m. olasz rizling. 20 25 éves fordában kezeltetnek. Napi tejtermelés a Budiipesti Közp. Csemegeszl: chasselas. Napi tejtermelés 650 liter. A sertés-állomány 260 anyakocza és 40 kan. Ifp'lö 20. A napi tejtermelés 4800 1. nknél 80 180 fill. A birtokon két trainig-telep szakemberek véleménye szerint idomító munkára elsrendüek. . szl 20 k. 15 20 tinó. hold. Egy 6 lóer. ovdö W. csikó 45 és mén egy. egyharmadrészben borzderes és kétharmadrészben simmenthal-bonyhádi. SzödrákOS. Fö-borszölfajok: rizUng. melyet Budapesten és a saját gödi nyaralótelepén értékesít. Gödpuszta. fehér bakar. urasági kocsiló 44. szilváni és a f osemegofaj a chasselas ós passatuti. holdon termelnek. szl 410. anyakancza 24. 100 tehén borzderes és sinamenthili-bonyhádi keresztezés. a többi fásítás. tarka és magj'ar tehén 40.selas. hold. legel 385. szl 10 és nádas 2 hold. egy 10 HP nyersolajmotora és két marokrakó aratógépe. rendszeres üzemterv szerint. A borászatban a f borszlfaj a : rizling. Méhészet 60 Zirzon-kaptárral. Heitsz Henrik birtoka. Szarvasmarhaállomány összesen 61 . nknél 80—100 Szentmártonkáta. Vnn három lioldnjT gj-ümölcsös. Vetforgó. szl 35. hold.és 200 almafával. Ifi növendék és 2 kan . 150 körte.. öt kannal. kicsiben 00 K. magyar kondor fajta. 25 ugyanolyan gulyabeli és két montafoni tenyészbika. Dohány 50 k. 05 siramonthiili tehén. Akáozerd 20 éves fordával. Az uradalomban gzeke saját szükségletre. erd 30. hold. ebbl igás 0. szántó TápiÓSáp.„-| 100-140 fiU. F-borszölöf íjok rizling és kövidinka. 30 ugyanolyan üsz. A hiilat a környék pi. mézesfohér. hold. Napszámárak férfi ik- nál 120—'220. F-borszölöf aj ok az olasz rizlinc' i-^ i/. árpát 400. mézesfehér. — . Gyümölcstermelés kb. és 12 db.p. borszl-fajok ezerjó. hold. Az uradalom csikóneveléssel is foglalkozik. Összterület 2500 m. összterület 500 m.s 30 hízómarlia. kaszáló és legel 250. 1500 sárga. . Gajáry Otza birtoka. Baromfitenyésztés nagy pekingi kacsák. kuszáló 80.20 K. Termékek tzi és szerszámfa. kaszáló 130. a többi 800 tehén. 55 boxxal. A Ivátai birtok liiszonbérbo van advi. moly pályák Szfid. három holdas h'ilastnva pontytenyésztésro. legel 103. A gödi pusztát nyaralótelep és családi házak czéljaira p irczelláz a. Juhállomány 1000 darab hazai féss. kiis/.l. birodalmi lovag birtoka.és meggyfával. Katona Qyula birtoka. kaszáló 631. Sertésállomány 10 anyakoczií és szaporulata.'ijó. kadarka és merlot. ebbl igás 70.80 1. olasz rizling. Lóállomány 30 magas angol félvér. Napszám ára férfiaknál — — — — — : : : . 2rauiMközi mén. Szd. Dohány 00 k. Tápiószele ós Farmos határában terül el. Burgonya 130.llO — 1. szántóföld 277. Dunnepyhá7. a mit anyakocza. tengerit 4O0. Zöldségkertészet : 4 hold a saját kezelése alatt és kb. 30 hold bolgár kertészeknek bárb? adva. Csemegetaj ch^ssel. Termékek szerszámfa és szlkarók. ebVil 3t) magyar jármos ökör. a mit a Budapesti Közp. f — — : : — : — — : 100— li.40 K. Nemeskéri Kiss Pál birtoka.84 Mezgazdaság é'! állattenyésztés. olasz-keresztezósü ludak. Fiatal gyümölcsös. Összterület 1280 k. Tápiógyörgye. Szalachy Béla birtoka. TamáSkáta puszta. Napi tejtermelés 10 magyar jármos ökör. ezerjó. Napi tejtermelés Újpest számára 200 liter. kb. hold. Ö^szterülot 000 m. szántóföld 7223. hold. Van egy 22 lóers gözcséplje. ebbl 8 magyar igás. Szarvasmarha-állomány összesen 1506. Összterület 1170 m. Ezenkívül Váozon 30 hold szl. erd 120. montafoni és bonyhád-simmonthali 8 üsz az elbbiek keveréke egy tenj'észbika. A kancza-anyag a véghlosi családi uradalomból való.ii. ^Vetöforgó a föld minsége szerint fi-os é~> 870. Gazdasági ós üzemrendszer hatos vetöforgó. obb«>l 10 igiis nngol félvér.irhaállomány változó 3. Van téglagj-ár Szdrákoson és Gödön. ebbl 20 magyar jármos ökör. Sz6d. Vetforgó hármas. Dohányt 60 holdon termel. atöbbi szántó. D)hány kert és boltolok 10. LóAUoraAny 20.icznin értékesíti. Tejcsarnok értékesít. 10 db. Különösen a tojásra fektetik a súlyt. Van 6 darab 10 lóers gzcsópíkészlet. A mimkaeröt a környékrl szerzi. ebbl jármos ökör 12. melyet helyben és Budipesten értékesítenek. 20 lóers munkaert helyben szerzik. zöldszilváni. Összterület 0245 k. részben telivér. czukorrépát 750 éi dohányt 354 k. 50 kat. holdon. a föld minsége szerint háromféle. ú. mind angol félvér. A munkaés kö\'idinka a ert helyben szerzi. 35 nyugati tehén.ámár'^férfiiknál 1. Három vasúti állomása van. Napi tejtermelés 200 350 1. szl 20. Floch-Reyhersberg Alfréd dr. A mézet helyben értékesítik. Sertésállomány összesen 27 . Lóállomány összesen 184.. hold. M. Ebbl kert és beltelek 50. szélmotoros \ázvezetékkel a gjóimölosöt a gödi nyarvlótelepan értékesítik. holdon. Ide tartozik a csöröghi és kisgödi rész is. földhaszonbér nagyban 40. Csemegeféle a chas. Nógrádban külön 2000 m. Van dunai halászat is a budapestvidéki halászati társulat kötelékében. ebbl jármos ökör 372 magyar. van. körte. Szentmártonkáta. nádas 118 és adó alá nem es terület 320 k.. Marhaállomány 82. kövidinka. Borászatában a csemegefaj madelaine angerine és chasselas. dohány 60 holdon. legel 342. 50 350 450 liter. MnrhaAllomány 104.^s.60 K. oporto Újpesten értékesítenek. nknél 0. . aratógóp. legel 20.. kövidinka. kaszáló 122. 6 félvér kocsiló és 8 muraközi igásló. Búzát 2000. . ugyanolyan tenyészkossal. szántó 517. Göd. kicíibon 30 K. Szd és Kisgöd megállóhelj'ek. F-borszlfajok ezerjó. szlkaró ós gerendák. Az átlagos földhaszonbér 20 kor.5 75 pirostarka tehén. holdon. Marhaállomány 80 magyar jármos ökör. Napszámárak férfialaiál 1 2. egy db. Nap«7. Zöldséget 3 holdon termel. Ebbl 12. 25 30 üsz. 3 tenyészbika é. Tápigyörgye. 50 vegyes gvilyabeli és három ultoni és innthali tenyészbika. Napszámárak férfi iluiál 120—250.00 K. Lóállomány 20 félvér amerikai. szlankamenka. hold. ebbl 10 igás. A^'miinkweröt. Az erdben f-fanemek akácz és feketefeuy. 221 üsz és 33 tenyészbika.

erdei ós kadirki. ezerjó és pozsonvi kadirka. 64 nj-ugati tehén. Ebbl kert és beltelek 32 h. csikó 4 és 1. Beretvás Endréné szül. hold. erd 120 h. merino. Ebbl kert ós beltelek 45. tinó 26. Marhaállomány 112. Wahrmann René birtoka. legel 1053. Najj-jzámárak férfi iknál 100 300. Napi tejhozam 500 liter. Napszámárak férfiaknál nyáron 1 2 K. Marhaállomány 17 d?. Jlarhaállomány 200-on felül. f gzm A — — — K — F : : — — A : F — : — — . Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. hízómarhi 57 és 6 bemi-simmenthali tenyészbika. legel 55. Mezgazdaság 4-es. 85 luczeriia. Az átlagos földia aszonbér e \-idéken m. 20 tenyészkossal. Az átlagos föld 3. AlsÓboldOgkáta pa. meljTiek iránya t«nyész. : f . Pánd ós Uri h»ták. Lóállomány 22 angol félvér és pedig igás 10. A birtokon a jászfalusi pusztán. kaszáló 30 és szl 100 m. Erdészetében az akácz és a nyárfa az uralkodó. hold. ezerjó és kadar. Mírhaállomány 162. Borászatában a borszlfaj kö\-idinka. kaszáló 30. hold. kaszáló 1559 hold 1269 öl. Borászatában a az olasz rizling. Összterület 850 m. A ^•lzimalom egy hengerrel és 2 kvel dolgozik. Összterület 1200 m. Lóállomány 6 darab vegj"es. hold. 4 holdon körte és 3 holdon szilva. és állattenyé^'ztós. ert helyben szerzi. kö\-idinka és mózesfehér a alom csemegef a j fehér és piros chassel is. 230 n-öl. munkaert helyben szerzi.20 1.mT. Erdészetében az laralkodó fanem az akácz termék szerszámfa. nádas 91 hold 1530 öl és adó alá nem es terület 1000 k. szántó 900. kaszáló 15. 60 nj-ugati tehén. munkaert helyben szerzi. paraszt rlésre és egj. télen 1 . D 'hány mén : f f — A — — : : : A — — — A — . Dohány 40 k. és adó. 50 gulyabeli ós 20 munkahízómarha. Tejcsarnok számára. Szabolcsban 9000 m. A mézet Budapesten értékesíti. kocsiló 12 félvér. felerészben bonyhádi. holdon. 1. hold. nknél 80 180 fill. X^ásárhelyi Géza birtoka. Lóállomány 8 angol félvér. legel 38. szl 12. Magyary-Kossa Sámuel birtoka. A mimkaert helyben férfiiknál 100 160 fiU.70 korona holdanként. borszölöfajok: rizling. Oróf Szirmay Sándor birtoka. gróf Bissingennének Besztercze-Naszódb 3n van 2500 és Miros-Tordában 1800. ebbl 32 magyar jármos ökör. Van egy 8 lóerejü gzcséplkészlet. 4 tenyészkossal. szl 30. hold és a többi szántó. Napi tejtermelés 380 1. kaszáló 178 h. Az átlagos földhaszoiibér e \-idéken m. Rozsot 700. mézesfehér és a csemegefaj a fehér és piros chasselas. Dohánj-t 25 k. Van egy 8 lóerejü gzcséplkészlete. holdanként 24 korona. Ozv. Ebbl kert és beltelek 50. Összterület 900 m. Vetforgó négyes. kocsiló 6 és csikó is 6. gözcsóplö. ebbl igás 10 muraközi és félvér. ebbl 48 jármosökör és 25 hizómirha. Az átlagos földia -szonbér e vidéken nagyban 5 -6. Összterület 400 m. üsz 25. a szálUtási \-iszonyok rosszak. 8 lóers gzcséplgépe. Sertés-állomány 100 db mangaUcza kocza. 526 C-öl és adó alá nem es terület 7 k. nknél 80 160 fillér. Xapszámárak fórfiiknál 100 300. Tóalmás. a vasút mentén 99%-os mészkbánya és épít kbánj'a van. Jlarhaállomány 93. holdanként 20 24 korona.20 korona. gróf Bissingen Ottóné és báró Lipthay Frigyesné uradalma.80 haszonbér e Wdéken bruttó 19. nknél 0. legel 849 hold 758 öl. Lóállomány 14 vegjes. ezerjó. nknél 80 200 fillér. 36 ugyanolyan gulyabeli. hold. hold.és húsállatok nevelése. szántó 682. olasz rizling. borszölöfajok ezerjó. szántó rában terül el. nknél 80 150 íiUér. A tóalmási birtokból kert és beltelek 70szántó 900.homokbánya. hold 56 négyszögöl ebbl kert és beltelek 2 hold 507 öl. 607 Q-öl. nádis 8 h. Napszámárak férfiaknál 160 300. Csemegefaj chasselas. gulj'abeU 100. 10 nyugati tehén. kö%idmka.80 1. hold 753 négyszögöl. Baromfitenyésztésében a bronzpulyka és a sárgv orpington kiváló. Xapszámárak 240. hold birtoka. 40 ugyanolyan gulyabeli. Összterület 1603 824 h. tatárszentgj-örgjT uradalomban kert és beltelek 50. Tinnye. 50 holdon Ebbl : Budapesti Közp. Összterület 4116 k. F — : : — — : . A tinnyei birtokból kert és beltelek 10. Vetöforgó hármas. Tóalmás. Ebbl 42 nng^ar jármosökör. Van fiatal gyümölcsös 5 holdon alma. A munkaert helyben szerzi. tengerit 200 és czirokot 30 tO holdon termelnek. gróf Pálffy Pálné szül gróf Károlyi Geraldine uradalma. Tatárszentgyrgy. A munkaert helyben szerzi. részben migyar. hold. kicsiben 10 Tápiószentmárton. a Somlyóhegyen. Összterület 1200 m.80 koi-ona. gj-ümölcsfá%'al. Van eg>' 8 lóer. Termék borszlfaj szlkaró és tzifa . ebbl jármos ökör 80 tehén 63. hasonlóképen a gjTimölcsös is. rizling. Napszámárak férfiaknál 1. Juhállomány 2000 fésüs-gyapjas. Tápiószentmárton. felerészben magj-ar. — — . 552 Q-öl. nknél 0. szl 10 m. szerzi. részben vöröstarka. erd legelhaszonnal 500. kaszáló 826. Özv. hold 1148 -öl. 80 tehén és 3 tenyészbika pedig simmenthali. Lóállomány 28.rab vegyes. hintósló 6 és csikó 2. Napszámárak: férfiaknál 160 240. holdanként 30 40 kor. 631 D-öl. Lóállomány összesen 32 angol félvér ebbl igás 24. Halászatát a Szol nokvidéki alsótiszai halászati társulat bérU. Jiihállomány 70 db. Van ogj' 6 lóers gzcséplö nknél munkaert a környéken szerzik. Szarvasmarha-állomány összesen 357. Katona Ferencz birtoka. szl 6. erd 20 és szl 30 m. Lipthaynak pedig Torontálban 1500 s Biharban 7000 k. Az 50 darabból állott ménest az örökösök föloszlatták. Az átlagos földhaszonbér e \-idékeu 24 32 K. napszámárak férfiaknál 1 2 K. Vetforgó négyes. Napi tejhozam Kb. Van egy db. Termék tzi ós haszonfa házi szükségletre. 26 tenyészkossal. Az átlagos földhaszonbér e vidéken m. Juhállomány 350 gj'apjas. Lóállomány összesen 27. szántó 270. A f-borszölfajok olasz rizling. Szentkirályi Kálmán birtoka. Tápiószecs. a többi erd és legel. A földhiszonbér 20 kor. Szabad gazdálkodás. Fö-borszölöfajok mézesfehér. Budapest számára. télen 80 fill. holdanként (szóló nélkül) 16 korona. h. 40 vegyes gulyabeli és egj. szántóföld 5632 hold 366 öl. Báró Bors Frigyes örökösei : özv.és lóheremagot termel. Van házinjiiltenyésztés. Összterület 9251 k. Van egj' 8 lóerejü gzcséplkészlete. Van két pár kvel és egj' hengerszékkel. Ozv. 1800 db. Szabadgazdálkodás. 40 mTigati tehén. szántóföld 1350. nknél 80 TápiÖSZecsS. holdon. Tápióbicske. melybl 8 igás.20 K. szl 10 hold. 202 H-öl. borszlfajok rizling és mézesfehér. és a többi legel. Gazdasági és üzemrendszer: szabadgazdálkodás. Ebbl kert és beltelek 8.60 K. Ebbl 60 magyar jármos ökör. két tenyészbika és 30 50 hízóm irhi. hold. Ezenkí\-ül még Esztergom vármegj-ében is. a többi urasági és tiszti kocsiló. 3 tenyészbika és 15 hizómirha.. erd 20. két marokrakó és egy kéveköt aratógóp. Szarvasmarha-állomány összesen 156. A konyhakertészet 3 holdon most van a telepítés kezdetén. Erdészetébon uralkodó fanem az akácz ós nyár ós van kevés tölgj-. a : — — : dálkodás. Gízdisági és üzemrendszer szabidgaz- 4U0 liter. 44 magyar és tarka jármos ökör. erd 114 hold 1273 öl. b. legel 423 h.igati tenyészbika. Méhészet 60 Zirzon-kaptárral. hold Ezenki\-ül Hevesben 2000. A rizling és az ezerjó borával már több kiállításon díjat nyert. A birtok örök bérletbe van kiadva. nádas 60 és adó alá nem es mocsaras terület 247 k. Tiszaujfalu. nj'áron I 20 K.

Az erd tölgy-. erd 400. melyet Újpesten értékesít. 1000 korona. tiszti és cselédtehén 60. melybl pálinkát fznek. kaszáló 332 hold 596 öl. hintósló 4. VecséS. Vetforgó hármM. 4 ugyanolyan kocsiló és 3 csikó. 4 -6 8 lóers gz: F : . A földhaszonbér nagjban 20 K. Váczi káplalani uradalom. hold. szántóföld 770 hold 978 öl. Ebbl 12 angol félvér igás. Van méhészete 20 Zirzon-kassal . lüntósló 6. hold 1000 négjszögöl ebbl kert és beltelek 30. 40 éves fordában kezeltetik. legel és erd 24. egj' gzeke és három aratógóp. borzderes tehén 61. Van baromfitenyésztés is és az évi forborszlöfajok a rizling és galom hid-. hintósló 10 vegj'es. kaszáló ós legel 50. Erdészetében uralkodó fanem az akácz. ebbl igás 20 nitu-aközi.')0 k. Marhaállomány 100. Kalo»a Lajos dr. 240 Uter. szántóföld 1565 hold 400 öl. Búzát. szlankamenka. Nii|>s7. holdanként.ós s/. olasz rizling.és homokborszlfaj a mézesfehér és a ként. kaszáló 20. kaszáló 60. kö\ndinka. legel 302 hold 778 öl. Marhaállomány ebbl 48 mnpjnir jármos ökör. kaszáló 20. 5 tenyészkossal. a csemegefaj chasselas. száUitási viszonyok jók. vörös és feketetarka. Szabad gazdálkodás. szerzi. körte. Termék tzifa. ÖsszteriUet 723 m. . daráló és finom rlésre továbbá három készlet. tinó 85. Ebbl 40 magyar jármos ökör. és adó alá nem es terület 94 k. ebbl igás 31 muraközi. vallásalapítványi uradalom birtoka. KiO dió-.'>0. Vetforgó négyes. LóáUomány 13 félvér. 25 és 170. kaszáló 37 hold 1574 öl. Van kb. Szarvasmarha-állomány összesen 263 ebbl jármos ökör 92. tehén 70 hollandi.40 korona. 8 kannal. obbl 14 igás angol fólvór és kocsiló. Napszámárak férfiaknál 80 160. de nyári munkásokat távoli vidékrl is hozatnak. mind szántóföld. tehén 400 bonyhádi. és állattonyésztós.és almafa. birtoka. kir. a csemoposzolfajok passatuti. A munkaert a vidéken szerzi. Sertésállomány 00 mnngaliczn anynkoczn ós szaporulata. fehér orpini:ton-tj-úk és pulykafélékbl kb. hold. Rozsot 1200 holdon termel. kövidinka és blU'gmidi. Gazdasági és üzemrendszer szebcdgí zdálkodás. — szerzi. erd 68 hold 238 öl. LóáUomány összesen ebbl jármos ökör 30. Összterület 3000 m. A munkaert helyben és a %'idéken szerzi. hold.80 VáCZbOttyán. Bérl : Macourek Lajos. de kicsiben 60 70 korona m. A somogyvármegyi Gálosfán gróf Festetioh Páltól 3800 m. nádas 5 m.ániárak mint Tnmáskátán. Napszámráak férfiaknál 80 VáCZdUka. ebbl magj'ar jármos ökör 28. Napszámárak férfiaknál 1.20 2. Csemegefaj a chassels. Ebbl jármos ökör 32 magyar és vöröstarka. A munkaert a környéken szerzik. üsz 22 berni. Van kb. nknél 1 1. tehén 3. 24 üsz ós 4 borzderes nyugati tenyészbika. mint Szontmártonkátán. Sertéstenyésztés felújítás alatt. Ull6. juhar. OoszUmyi Tibor birtoka. Báró Podmaniczky Levente birtoka. szl 1 4 hold 230 öl. LóáUomány 19. innthali és berni. ebbl 32 magj'ar jármos ökör. simmenthali. hollandi. Gróf Serényi János birtoka. Borászatában a csemegefaj a chísselas és passatuti. Napi tejtermelés 180 liter. ebbl 20 félvér igás. ordii 14. a mit rendszeres üzemterv szerint 4.és tzifa . nknél 60 szerzik. Erdészetében uralkodó fanem az akácz. Összterület 2738 k. amerikai félvér. Vasid és Vecsós községek határában terül el.-V pestvármegyei bérleten kert és beltelek 45. erd 295. két telivér simmenthali tenyészlnka ós 15 hizómarhn. 42 tenyészkossal. Ebbl kert ós beltelok 3. ohió szártépö. Napszámárak férfiaknál 1. 200. Ebbl kort és beltolok 13. mézes. Van egy darab 8 lóers gzcsépl és két kéveköt aratógép. legel l. LóáUomány 33. hold és 385 négj'szögöl. Ebbl kert és beltelek 16. Verség. szántó 470. hold 55 négyszögöl. szl 36 és adó alá nem es terület 8 m. hizómarha 10 magyar. nknél 60 120 fiUér. szántóföld 2379. passatutti stb. legel 14 hold 1581 öl. Fö-borszölöfajok ezerjó és olasz rizling.90 Váczhartyán. Halmi Deutsch Sándor örökösei birtoka. 20 üsz. 69 öl. árpát 855 holdon termelnek. Van gazdasági szeszgyár 1400 hektoliter kontindarka.5 borszlöfaj a rizling ós kaéves fordában kezelnek. Sertésállomány TiÖ fehérszr mangalicza anyakocza és szaporulata. melyet rendszeres üzemterv szerint 20 éves fordában kezelborszlöfaj az olasz nek. Halomegyháza. tenyészbika egy hollandi. Napszámárak férfiaknál 1. erd 228 hold 900 öl. Vau k. szl 28 és adó alá nem es terület 7 k. hold. — ÜUn — — — : : : — — f f — — — — — — : . csikó 24 (6 amerikai futó. 00 simmonthnli tehén.60 K. Összterület 612 m. holdon. hold. . Szarvf. Újpest számára. TAalmiS. Borászatában a rizling. A munkaert helyben 1. lioldon. G izdasági és üzemrendszer: szabad gazdálkodás és hánns votöforgó. f f — — . A bérlet Monor. 3 lóer. hízómarha 22 és tenyészbika 1. Napi tejtermelés kb. chasselas és muskotály. 8 kocsiló és 5 csikó. ebbl igás 10. két tenyészbika (5 hizómarhí. Az uradalom kavicsbányájából a gazdasági utakat ja\átják. rozsot. nádas 99 hold 781 öl. Összterület 978 k. 5 kannal. a mit Budapesten értékesítenek. Lóállrmány összesen 65. 28 bonyhádi tájfajta tehén. f f . tenyészbika kett. Egy 8 lóorojii gözcséplkészlet. hold. Napi tejtermelés 3500 Uter. legel 50. 40 nyugati tehén. a Budapesti Központi Tejcsarnok számára. hizómarha 100 kevert. Méhészet 150 Zirzon-kaptárral. A földhaszonbér nagjban 20 24. Egy 8 lóerejü gözcséplkészlet. ebbl 32 magyar jármos ökör. A munkaert helyben ós a ^adéken 100 fillér. A mézet helyben és Budapesten értékesíti. 2. Marhaállomány 91. szl 18. Fenyfiharaszt puszta. kicsiben 22 1. hold 1223 négyszögöl. 35 ugyanolyan üsz. Termék: szerszám. A m. A munkás. ami 5 hold kert kivételével. nknél 0. Egy k. daráló. melyet helyben és Budapesten értékesít. simmenthali és innthaU. F-borszlfajok ezerjó. Összterület 000 m. Gazdasági és üzemrendszer: négyes vetöforgó.40 csépl. 300 liter. a genssel gzmalom két kvel.és krisfából áll és rendszeres üzemterv szerint. 18 muraközi). melyek termékeit értékesítik s van két 8 és 10 lóers gözcséplkészlete. hold. nknél 0. A munkaert 18 IC 24. nádas 8 ós adó alá nem es terület 40 m.ós bérviszonyok ugj'anazok. Juhállomány 420 merino-precosse. a dó alá nem es terület lik.smarha-állomány összesen 156. Juhállomány 1000 darab posztógyapjas. Ezenki\KU hold birtoka. Csemegefaj a chasselas. Szabad gazdálkodás.1 LóáUomány 20. Pest vármegyében kert és beltelek 56 hold még Temes vámiegj'ében van 4350 k.— : fili Mezgazdaság k. Összterület 853 k.20 korona. Termék: tzi. cser-.40 korona. szilváni. LóáUomány összesen 16 magyar erdélyi . SertésáUomány összesen 478 mangalicza. Van egy 8 lóerejü gözcséplkészlete. Napi tejhozam kb. Napi tejtermelés 400 liter és Budapesten értékesítik. Boldogkáta pa. Szarvasmarha-állomány összesen 53(> 36 magyar. szl 85 hold 1178 öl. szlankamenka és kövidinka.erszámfa. a mézet Budapesten adják el 1 korona 40 fillérért kilogrammoncsemegefaj a chasselas.60 korona. Marhaállomány 75. 200 sárga biirnczkfii. Borszlnek rizlinget termel. Dohány . hold haszonbére 18 kor. holdat bérel. Az átlagos földhaszonbér nagyban 12 2. Borászatában a bánya.40 2. liold és a többi szántó. tinó 21 vöröstarka. Napi tejtermelés 300 liter. Van egy kéveköt és két marokrakó aratógépjök. hold. 50 lioldon vörösboré és luczernamagot is termel. Marhaállomány 105. LóáUomány 10 angol félvér. Bérlk Gosztonyi Tibor ós Viczián Antal.

KOBONAURADALOM. a ki viszont Rozgonyi János vajda Rajnold és Oszvald nev öcscseinek juttatta. : koronajavak állományába fölvették. Az elbb bárói. szentgyörgyi. Nagy Lajos király Pohárnok Péternek adományozta. Budapest számára. A gödölli m. Dány és Isaszeg községek határában fekv majorságokból. Isaszeg. majd grófi s végül — — : : berezegi méltó. 1868-ban az Esterházy-féle valkói. Ö. újból a királyra szállt vissza. 1640-ben Kürthi Vámosy István volt Gödöll. A munkaert helj'bon szerzi.Societé belgique belga banknak eladta. kaszáló 106-220. Bag. ekkor a földmívelésügyi minisztérium . a nké is. Domony.. Bcniczk-y Addm birtoka.Mezgazdaság óa állattenyésztés. lóei'ojü gözoséplökészlete. állomány Van ogy 8 : — : : — — A GÖDÖLLI M. hoÍd 450 D öles parkkal együtt az egyesült budai-gödöUi várkapitányság kezelésébe bocsátották. Ez idtl kezdve Gödöll tulajdonosai örökösen változtak.353 forintért. De már 1851-ben az adósságok miatt el kellett árverezni. alapján törvénybe iktatták és a birtokot. évben a birtokért pör fohi: s az ítélet szerint GödöU a vajdáé és öcscseié. Napszámárak férfiaknál 100 170 és up. 5 nyugati tenyészbika ós két bivaly. a ki részletekben az egész Gödöllt megvásárolta. nádas 28-. Az átlagos földhaszonbór m. Napi tejhozam 12. a ki. Bórlök Schoinovitz ós Schwartz. Kerepes. Sertés60. koronauradalom Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye gödölli és váczi járásában. Végre 1722-ben a pozsonyi országgylés a török m'alom alatt megzavart birtokviszonyok rendezésére kiküldte a neo-aquistica comissiót. n^-iregyházai. holdon. Az 1456. mert addig állítólag Gödöll több kisebb földbirtokos tulajdonában az akkor még nagy Besny (ma Máriabesnyö puszta) községhez tartozott. Galgamácsa. Azonban a XIV. Ezenkívül Borsodbin is van birtoka. de 1665-ben már felerészben a Mocsáry nemzetségre szállott. KIR. melynek Grassalkovich Antal volt az elnöke. csekély különbséggel. Azonban 1869-ben a királyi várkast éhi: a 120 k. Babát. Míg az erdk és az erdtisztások viszont az erdkincstár kezelésébe kerültek. Azonban ettl is elkobozták Ulászló kiráh' idejében. Besny és Egerszeg puszták tulajdonosa. hold. A koronauradalom mezgazdasági része 1867-t öl 1890-ig a pénzügyminisztérium fömüiatósága alá tartozott. kii*. Van egy 8 Jóorejü gözcsóplokószleto. szentkirályi és kisbagi pusztákból állt.ságra emelkedett Grassalkovich család 1841-ben fiágon kihalt s az uradalmakat 1850-ben leányágon gróf Hédervári Viczay Károly örökölte. Lóállomány 17 vegyes. Szada pedig Macsafalvi Reichel Sebidé lett. Valkó és Dány községek határában terül el. a vadászati ügyek vezetését pedig 1874-ben az udvari vadászati hivatalra bízták. században kezddik. babati. szl 139. a mely a legrégibb adatok szerint 1387 eltt a horvátországi Iván nemzetségé volt. legel 101-1052. kinek családja 1405-ig bírta. az elidegeníthetetlen magyar királyi : nev . h<il(l>nként 2fi korona. Napi tejhozam 800 Uter. nyoloz anyakoczával és egy kannal. valamint fia Simon. \v.000 forintért.000 forintért vette meg a gödöll-hatvani uradalmat.5. 90 nyugati tehén. Vetforgó: hármas. a mely a GödöU. besnyi. 1744-ben megkezdette gödölli kastélyának építését s Gödöllt székhelyévé s hatalmas birtokainak középpontjává tette. A vételt az 1868 V. nknél 80 ^220 fillér. a birtokot rendbe hozta s azt 1864-ben a . század közepe táján különvált Besnytl. váczszentlászlói és galgahévizi uradalmakat 250.8-814. a mikor is a gödölli és hatvani uradalmakat 7. átlagos földhaszonbér o \-idéken 34 korona. t. ebbl 38 magyar jármos ökör. illetleg a vele egj^esült .5 liter.">!l8 k. A pestvármegyei részbon kert és bi'ltolek 38. továbbá az egerszegi. Mirhaállomány 173.General Company for the promotion of Landkredit" czégtl a magyar kormány 1867 márczius 22-én kelt szerzdéssel 1. erd 191207. Kerepes.isztorülot 1800 m. Még 1867-ben hozzávásárolták a galgamáesai birtokot 488. s7 28 moutafoni-üuithali korosztezósü tehén.xanennyi. Gödöll. Galgahéviz. du Credit foncier ej industrielle de BruxeUes" Ettl a banktól. Ezektl htlenség miatt elkoboztatván. Története Gödöllével együtt tulajdonképen csak a XIV. a mely fleg erdkbl állott. ez. hold. Váezszentlászló. 14 vegyes gulyabeli és egy montafoni tenyészbika.000 forintért báró Sina György vette meg. szántó Il)r.300. 38 vegyes gulyabeli. Zsámbok. A koronauradalmat a megvétel után minden tekintetben egy igazgatóság alá helyezték. Czukorrépatermelés 120 m.000 forintért és Í891-ben a nagjTáradi káptalantól a szadai és vcresegj^házi erdket 51.840. Budapest számára. E család kihaltával Zsigmond király a birtokot nejének Borbálának adta. de már 1439-ben az addigi bérl Tamásij Hem-ik a birtok tulajdonosa. A munkaert lielyben szerzi. Napszámárak férfiaknál 90 300.

h. kötött talaj.588 k. Isaszegnél a Tápió és Galgamácsa határában a Galga patak. hold 528 D öl. mesterséges széna 11"67. 955 öl. a mikor az szi munkák rendesen végezhetk. de egyelre csak az uradalom szlkarószükségletét fedezik. h.. "árpa 786. 1562 ü öl. h. az kerül eladásra. Van ezeken kívül állandó siiggal egyesítették. h. melyek szölkarózemre vannak berendezve. öl. 1036 D öl. de éjjel ersen lehl csak az sz kedvez. h. 1196 L öl. m?rt többnyire szélsségekben mozog és a csekély csapadék elosztása aránytalan az egyes évszakokban. három segédtiszt és egy gyakornok. gyümölcsös és kert 155 k. kir. öl.és mezgazdaságból áll. kis . egvmástól teljesen független részbl — — — : . tengeri 809. a jobb minség homok 26 és a silány kvarczliomok 41%. h. 396 D öl és a oszlik A birtok mívelési ágak szerint a következképen meg : szántóföld 650 k. k. kétéves 23. h. kisebb része a váczi járáshoz tartozik. csekély humuszréteggel s a magasabb fekvés hel veken többnvire kötött agyag-altalajjal. a mikor Mezhegj'esröl kis . kezelést jelenl.^g a Gödölln . legel 1809 k. A uödöUöi 111. Az összterületbl vetett takarmányokra A : 1083 és réti széna 1260 kg. birtok fontosabb kultúrnövényeinek tíz évi átlagos terméseredményei a következk búza 876. murok 6431.és állatorvos és gyógykovács. erdfásítás 167 k. A nagyobbarányú lótenyésztésre az uradalom 1897-ben tért át. h. magbükköny 652. 1005 D öl.dasági intéz. szarvasmarha. -Politikai tekintetben a birtok nagvobb része a gödölli. h.406. kil?ncz ga-'. . h. Az uradalom igazgatása az átvétel óta szintén több változáson m^nt átKezdetben külön igazgatósága volt. Ez id szerint a koronauradalom két. A lóállomány jelenleg a következ tenyészmén 4. A mívelésre nem alkalmas területeken akáczosokat telepítettek.>nyok 1. kertre és gyümölcsösre 0-62. h. 2. terméketlen 226 k. A mezgazdasági nvj-Iyet : Tcrmésrot ' visi.: 88 v^tte at. h. egyéves 23. erd.. szl 88 k.székel jószágigazgat áság végzi. . 1580 D galgamácsai 1326 k. kapásokra 21-66. füvelkre 25-17. Homoktalaj. majd az óbiidai kincstári jószágigazgató- lS8:{-ban pedig ismét küKin igazgatósággal ruházták föl. fásítá"sra 233 és a mívelésen kívül álló területre 4-35% esik. egyes kerületek fömajorjaival távbeszélliálózat kapcsol össze. beltelek 274 k. sertés és juhtenyésztést zi. 560 D öl.. Domonv határában az Egres. hold 1070 D öl. A tenyésztésbe be nem osztott kanczákat és herélteket átlag 800 korona áron adták el a hadseregnek. rozs 773.. A koronauradalom az állattenyésztésnek négyféle ágát a ló. mocsár és tó 47 k. mely terület a következ hat gazdasági kerületre oszlik a gödöll-haraszti az : 888 k. vá: A . egy ellenr. h. rét D mívelési ágak szerint a kalászosokra 32-86%. 1494 D öl. Az egliajlat a mezgazdaságra szintén nem kedvez. Az egész terül-t a föntebb említett községek határában a rakosi síkságból kiemelked dombcso]iortozatot foglalja el s tengerszin fölötti magassága 143—345 méter között váltakozik. hogy nemcsak nehezebb gazdasági munkára alkalmas. h.Nonius"-fajta tenyészkanczákat és méneket hozatott. és az árpát etetésre fordítják és csak a A lluT tenyésztél. A talajnem-k fl?g kétfélék I. az isaszegi 3174 k. Ivisebb vizek még az Aranyos és Fáczános. takarmányrépa 10. a kerepesi 1297 k. burgonya 4438. . A tiszti létszám a következ egy jószágigazgató. egy jószágfelügyelö. zab 600. az ilkamajori 1364 k. 7083 1092 1353 D C öl. A mezgazdasági rész 10. 1228 n öl. kovonaunidnloni. szlre 0-76. A birtokon a termtalaj mintegy 33%. 779 G öl. a völgyekben több h-lyen futóhömokkal és homokk-altalajjal. a zabot — — : köztenvésztés czéljára is megfelelnek. 350 D öl és bérbe van adva 79 k. melylyel a galgamácsai gazdasági kerületben végeztek kísérleteket és pedig kedvez eredménynyel. ember. 1101 U öl.sztják ki. a babati 2536 k. de könny kocsiban és katonai szolgálatra is használható anj^agot neveljen. h. hold 325 C öl. ez táplálja az uradalom halastavait és több malmot is" hajt. Különleges termelési ágként említhet a len. L-gnagyobb folvóvize a Rákos. A tél rendszerint késn áU be és hosszú a tavasz "ellenben rövid a nyár forró es hosszú. legnagyobb részét a nagyszámú cselédség illetmi ezek után fönnmarad. st a m°lynek szebben fejlett egyedei A '^^l^szosok termésének ményéül o. füzes 4 k.Nonius" mindé czélokra kitnen bevált s így az utóbbi években már a hároméves méncsikók 80%-át lehetett 1400 korona árban köztenyésztési czélokra értékesíteni.

hároméves 12. kilencz majoros gazda. mert a közeli fváros rengeteg sok vidéki munkást von el a gazdasági munkától. de néhány év eltt áttértek a bonyhádi tájfajtára is a bonyhádi tehenekre tisztavérü szimmenthali bikákat használnak. .j. toklyó ürü 111 összesen 1189. egy szeszfz. Eredetileg csak tisztavérü borzderes (innthali) és pinzgaui fajtákat tenyésztettek. egyéves 65. — . A juh-állomány a következ — . választott 49 és szopós üsz 15 összesen 456. egj'éves 22. három kovács. j^^^. silány futóhomokon telepítettek. négy csikós. kétéves 4. 20 gulyás. mert ennek a bora itten a legértékesebb.^ jén 28 k. választott 28 és szopós bika 16 tehén 163. A precoce-merino juhokat törzsállományként tenyésztik. kétéves 18. kétnyaras cseh pontyokat eresztenek. Az ártányokat és miskároltakat A sertésállomány a következ öreg kan 29. tetemes anyagi áldozatokat kell hoznia. melyekbe minden év tavaszán fél kg. A szarvasmarha-állomány teljes száma 1878 darab. Halászásuk egy évi növekedés után történik és akkor. három magtáros. . választott 9 és szopós bika 9 tehén 74. toklyó 21 anj'a 632. de a tekintélyes évi jövedelmen kivül azóta az ers trágyázás és öntözés következtében a talaj értéke is megháromszorozódott. A precoce merino és hampsliii'e down keresz. . tíz mez-r. Már föntebb ernlítettük. hét udvaros. koronaurad lo:i. A sertéstenyésztés kondor magyar mangalicza-fajtával s 100 anyakoczával történik. nyiigati ökör 227.és nmnmühelyvezet. Ujabban a húsbárányok szopós korban is piaczra kerülnek. egy gulyás számadó.A lasztott 27 és szopós gödölli ír. .. a mi szintén jövedelmeznek bizonyult. Van az uradalomnak feles bolgár konyhakertészete is. „ ^ hold immums homokon van. Pinzgaui: tenyészbika 5. kétéves 64. hold nagyságban. Ez utóbbiak fedezik részben az uradalom igáserö-szükségletét. Ivir. négy kanász. 42 tehenes. három gépész. de a nagyobb részét helyben hterenként A szarvasmarha-állomány a következ Innthali: 20 22 fillérért értékesítik. A kert öntözésére a Rákos mellett ásott kút szolgál. . süld 108 hízottan értékesítik. . : — . 55 kocsis. két juhászszámadó. harmadf 130.. kétéves üsz 63. Azonban a munkásviszonyok nern kedvezek. . melj'bl a vizet gzervel emelik föl és juttatják el az öntöz csatornákba. Ennek következtében a napszámárak férfiaknál tavaszszal és szs/. hároméves 53. egy szíjgyártó. kilencz göbölyös. egyéves 45. A tejet részben az alkalmazottak illetményére fordítják. harmadf 19. egyéves 23. : . és szopós üsz 30. egyéves 5. kocza 109. és szopós kancza 19 és öreg herélt összesen 330 darab. nyolcz els béres. választott miskárolt kocza lasztott ártány 54 194 összesen 924.rtés — . tenyészbika 6. gyapjutermelés és tenyészkosok nevelése czéljából. egy csikós-gazda. kétéves 131. egy fövinczeílér. — — : . : s. 28 Az uradalom a szarvasmarha-tenvésztéssel részben a teitermelést. Ujabban fölmerült a terv. mig a tobbi ojtvany. kásviszonyok egy asztalos. S ha a koronauradalom az idszaki munkákhoz szükséges napszámosokat és szakmányosokat biztosítai akarja. hold s ebbl mintegv 55 k. Az átlagos . három bognár. 1 . választott 1 és szopós bika 19 tehén 126. részben a köztenyésztésre szükséges tenyészbikák neveleset es a tragyatermeles fokozását czéiozza. hároméves üsz 12. Czélja ennek is a tenyésztésre alkalmas kanok és koczák nevelése s évente kb. tezésbl ered bárányokat elválasztás után hizlalják és darabanként átlag 50 kg súlyban árusítják. hét kmíves. összesen 871. négy kovácssegéd. egyéves 15. egy tanító kocsis. süld 3 és választott kocza 180 süld és váés választott kan 144 54 süld miskárolt kocza 49. 89 mén 17 tenyészkancza 85. kétéves 23. — — : .^. kilencz takarmányos. hogy a Rákos patak az uradalomban két halas^''*' " tavat táplál. négy juhász. hogj^ a galgamácsai gazdasági kerületben hasonló konyhakertészetet fognak berendezni.. A termények legnagyobb részét a környék piaczain értékesítik. 84 szekeres. súlyú. . Az illtetett fajták között az olasz rizling az uralkodó. választott 29 és szopós üsz 10 összesen 196. választott 71. Az igás er és tinóállomány magyar 280. hat tehenes gazda. . egyéves 100 és választott tarka tinó 80. nem tcnyész kancza 34. ISszölömunkás és 70 ostoros összesen 393. Az uradalomban telepített szl területe 82 k. 80 kan és 50 kocza kerül eladásra. Bonyhádi: tenyészbika 3. melyet annak ide. választott 20. ha már egy kilogi-ammnál nehezebbek.szaporulat évenként 50 60 darab csikó. kétéves 8. egyéves 4. toklyó 151 harmadf ürü 122. A koronaui'adalomban az áUandó cselédség létszáma a következ egj^ cseiéd.f öreg kos 3. hároméves üsz 20. összesen 355. egj' molnár.

a mennyiben kegyura a gödöUöi. 1 A nyáron gi'dölli m. völgyes és számos patak szeh át.6911 k. kerepesi és dányi templomoknak és plébániáknak. a beltelek 100'2.>ti hosszúság 36" 30'— 37" 10' alatt. ^ korouauradalum közlekedési viszonyai nagyon kedvezek. cser. Bolnoka 329. erdgondnokság kezelése alatt álló állami erdkbl Pest vármegyébe a Szigetmonostor község határában lev erd esik. _^\ fönti-bl) elsorolt iparosok a koronauradalom gépmhelyében foglalat i)skodnak.da\oii Gépüiom. hold kiterjedéssel és 6 erdrzési kerülettel. Fek^^" A koronauradalom tetemes áldozatot hoz a róm. é. A birtok els sorban az uralkodónak szolgál vadászterületül. korona 20 fillérig.ssel és 12 erdrzési kerülettel. tengerszín feletti magasságban. hanem újakat is készítenek. fogatos és kézi eszközöket javítják. Látó-hegy 283. 58936 k. Kálvária-hegy b — — — ^»"<^'°- iKazgratAs. erdhivatal kezelése alatt áll és megszakításokkal az éj. erdgondnokság. C. mert fekvése hegyes. Margita-hegy Ecskend 321 és Szoma-hegy 307 m. átlag 300 m. Közlekedés. erdgondnokság székhelye Szentgyörgy-puszta. K. mely az alkalmazottak gabonáját rli és a szükséges darálásokat végzi. erdögondnokság. kori>ninir. Kis-Kopaszhegy 359. A szeszgyártásnál származó moslékot a szarvasmarliák fiUjavítására használják. hold kiterjedé. egyház érdekében. 200 668 tengerszin feletti magasságban fekszik. hold kiterjedéssel és 5 erdrzési kerülettel. Ujabban pedig építés alatt van a budapest-váczi villamos vasút. hol nemcsak az összes gazdasági gépeket. Személyzete egy erdtiszt és 6 erdaltiszt. A hegyoldalak lejtje a lankás 5 10"-tl a 20 40" meredekig változik. hold kiterjedéssel és 7 erdrzési kerülettel. bagi. Prédikáló-hegj' 641. Helyrajzi tekintetben a budakeszi. Az elforduló fanemek között a tölgy az els helyet foglalja el. vasútnak Gödöllig leend meghosszabbítása és villamos üzemre való átalakítása. galgamáesai.-cyorasá?. A nagymarosi m. fekete feny 3%. Uralkodó szelek iránya Ény. Szentlászló-hegy 506. Az erdgondnokságok a következk A budakeszi m. átlag 250 m tengerszín feletti magasságban. A burgonyatermés kedvezbb értékesítésére pedig 1906-ban nagyszabású és mintaszer berendezéssel bíró szeszgyár' épült. A galgamáesai m. Ágas-hegy 480. Juharostet 308. rét és legel 13468 és a terméketlen terület 2233 hold. é. kir. Az uradalom igazgatóságának székhelye Gödölln van. átlag 250 m tengerszín feletti magasságban. átlag 25 m tengerszín feletti magasságban. melynek Gödölln állomása lesz és a kerepcsi h. a gödölli m. 3 koronáig. Az erdköz taitozó szántó 560'7. és Dk. 37427 k. Csapadékban nagyon szegény. juhar és a fekete feny. 301. 4221 '4 k. bükk és más kemény lombfa 19%. kir. Ide tartozik még a budapesti farakt árgondnokság is. hold.sikihegy 366. galgamáesai. vasút szeli át.. Terület szerint a fanemek a következkép oszlanak meg Tölgy 73%. Személyzete egy erdgondnok és 8 erdvéd. Nagysom-hegy 476. — — . A babati m. addig az erdk srjében alkalmas menedékhelyet talál. visegrádi. kir. Személyzete egy erdtiszt és 5 altiszt. é. kir. '"^ Pest vármegyében fekv erdkincstári. magassággal. székhelye Fáczánkert. Számottev patak vagy folyó az egész uradalomban nincs megemlítésre méltók a Kahcsa völgy és Lepencz-völgy.szaki szélesség 47" 25'— 47° 50' és kel. Kiterjedése 31. a melyek részint síksági. Az isaszegi m. mivel a m. Budakeszi széiihelylyel. illetleg koronauradalmi erdbirtok. valamint a besnyi kapuczinus-zárdának. kir. kir. nyár és lágy lombfa 5%. Öreg-bükktet 570. kir. kath. A gépmühelylyel kapcsolatosan gazdasági violom van üzemben. a melybl erdterület 29. 57783 k. a melyhez mellérendelt hivatalokként az erdrendezség és erdszámvevség tartoznak. államvasutak budapesf-hatvani vonala és a budapest-kassai állami út rajta vezet át. mely czélnak különösen megfelel. nknél és gyermokoknél tavaszszal és szszel nyáron 2 koronáig emelktHlnek. Az uradalom hét erdgondnokságra van beosztva. kir. 46 erdri kerülettel. Ezekenkívül a galgamáesai gazdasági VeTvleteX &z aszód-balassagyarmati h. Személyzete egy erdögondnok és 12 erdr. 345. ákácz. A mezgazdasági területek az erdtestekkel fölváltva fekszenek és míg a nagy vadállomány a gazdaság nyílt területein táplálékot. és a babát valkó isaszegi erdkbl áll. Fontosabb csúcsai a Feketehegy 493. Urak-asztala 594. székhelye Megyerke. Bancsok 317. : : — — — — . és a kerepesit a budapest-kerepesi h. erdgondnokság. mely egyúttal az országos szcszkísérleti állomás czéljaira is szolgál. kris. hold.• 90 2 koronáig.4601 k. részint pedig elhegységi erdjellegek. isaszegi. szigetmonostori. azután jön a bükk. öregpap-hegy 568.

A kiültetend csemetét saját csemetekertekben nevelik. melyeknek összes kiterjedése 25 k.000 kor. Személyzete egy er- m — m m — dötiszt és 12erdöaltiszt. Az erdsítéshez és a csemete-kertekhez szükséges magvakat más kincstári erdhatóságtól szerzik be és csak kivételes esetben magkereskedktl. kir. vagy pedig a hol a vad megengedi. Egj' k. hold m. hogy a tarolt területet kissebb parczellánként a körülfekv falvak lakosai vállalják el és mindaddig. kir. liold kiterjedésben tengerszín feletti magasságban és 861 a mely 100 tengerszíii A valkói m. Az évi vágásterület 350 k.000 munkanapot használnak fel. a hol a viszonyok megengedik. 6114-7 k. Az uradalom évi fat érmése 33. 1'20 300 kor. kir. a felújítás mezgazdasági el-és közöttes használattal történik oly formán. hold. bért már nem fizetnek. hold. tengerszín feletti magasságban van. makknak való alákapálásával történik.500 koronába kerül. fokozatos felújító vágások vezetésével.000 tömör m'. A szükséges munka. a mikor még a talaj kellen nedves. Ott. erdögondnokság 450 kiterjedéssel és 11 erdörzési kerülettel. Személyzete egy erdötiszt és 4 erdaltiszt.A gödölli m. Erdsítésre kerül évente kb. évi bért fizetnek. Az erdsítések foganatosítására évente kb. ennek megfelelöleg a gazdasági tervek is úgy vannak összeállítva. Az átlagos faárak a következk — — : Közi . erdögondnokság 200 egy erdörzési kerület. hold kiterjedésben és 4 erdörzési kerületA visegrádi tel. felújítás részben természetes úton. hold és évi megmívelésük 13. Ez a közöttes használat addig tart. de azért a csemete-sorok között bxirgonj'át. Hogy az udvarnak alkalmas vadászterülete legyen. feletti magasságban fekszik. Mind a mfa. 1 )l k. mind a tzifa legnagyobb részét a gondnokságok székhelyén lev faraktárakból kis memi\nségekben a kis fogyasztóknak értékesítik és csak a fennmaradó részt szállíiják a bpesti kincstári faraktárba. hold erdsítési 100 kor. Székhelye Visegrád. hogj' a vadászati érdekek m?Uett az erdöáUomámi. Az erdsítés rendszerint tavaszszal történik. között változik. Székhelye Valkó. átlagos napszám mellett. míg tölgymakk vagy csemete rendesen egy-két év. Hj'en eljárással sikerül szép A — — és keU srség állományokat nevelni. költsége 20 20. is fenntartsák és így a felújításra nagy gondot fordítanak. a míg a csemete záródása azt megengedi. költséget fordítanak.és fuvarert a környékbeli falvak adják. a mehTe átlag 28. 500 k. kukoriczát tenyésztenek. a mikor pedig már nem kerül bele a makkot elvetik vagy a csemetét elültetik. koronaurai alom. részben mesterséges úton. 5079"4 k. a mibl haszonfára 850 m* esik. az elkészítre vágott állomám-ok csemetével való telepítésével. A fakihasználás télen történik és a haszonfát a tzifával egyszerre vágják. A kihasznált fát még télen ki is fuvarozzák a faraktárakba.

A magas felépített. hold. Az emberek okozta károsítások bár az uradalom köröskörül falvakkal van körülvéve nom gyakoriak elfordulnak ugvan szigorú telek alkalmával a falopások. — — . Picea Pungens. Rigida. 1902-ben állították föl.' 92 A gödölli 111. Populus canadensis. : kbl m "''^ — . Ez eltt áll közvetetlenül a közadakozásból emelt Erzsébec-szobor. hold és a parkhoz az ország valameniiyi kincstári erdóhatósága küldött fa. a melyek a kiilföldi homokon jól fejldnek és így ezután. Populus Balsamifera. 15 park közepén Erzsébet kiráhmé emlékéül egy halmot emeltek. továbbá a Prunus Serotina. Kaegészit része a 12 k. Philodendron Amoreuse. földmíve lésügyi miniszter rendeletére 1898-ban keletkezett. Érzékeny károsítást okoz a fiatalosokban a vad. Pseudo Asuge Duglassii. Corsica. az Abies Cancolor. de minthogy olcsó faanj^ag. kir. kb. a Larix Leptolepis. Populus petrowskiana. Erasébot-park. A telep kiterjedése 326 k. ez sikeresen gátat vet a nagyobb fatolvajlásoknak. száraz galyfa és hulladékfa áll a nép rendelkezésére. Területe 53 k. '^^'"'letep'*''" (Liparis Jlonaoha) tömogcsobben lép fel. A telepen kísérleteket tesznek a Pinus Ponderosa. Quercus Boniste.és cserje-csemetéket. néhai Erzsébet királjnié emlékére. de a gyorsan megtett óvóintézkodések a bajt még csírájában elfojtják. Montone. olyannyira. Acer Dasicorpun. Populus Angulata. Végül megemlítend a gödölli erdhivatal két nagyobb szabású alkotása a gödölli Ei-?sébet-park és József királyi berezeg fenykisérleti telep. Larix Liberica. a magyar nagy homokpusztákon az ákáczon kívül más fafajokat is sikeresen lehessen erdösíteni. József királyi herczeg fenykisérleti telepet szintén Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter kezdeményezésére. Populus trich'icarpa. lia el van kerítve. Quercus rubra. Picea pungens Argentea. Fraxinus Amerikana. fanemekkel. hogy a kisérl. Balsamea. tetején a magyar koronával. k< roti iinidaloiu. Quercus macrocarpa. Pireneika. hold nagyságú középponti csemetekert. stb. Banksiana. hol 2 3 éves korukig nevelik a különböz fanemek csemetéit és innen ültetik ki a telepre. Cembra.v tekkel a magyar homokon kipróbálják azokat a külföldi feny és lombféléket. Az Erzsébetpark Darányi Ignácz dr. Nordmannia. Chcmacciparis Lavsaniana. hogy több heh-t fiatalost csak úgy lehet nevelni. Populus rosumowskiana.

93 CD © .

94 .

szik meg. dicsóren emlék. borvidékeinek beosztása szerint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegN'e szlvel beültetett területei három borvidékbe tartoznak.'. 1432-ben. (V. a homokteriüeteken is voltak szlk. _ . a mennyiben magának az egyháznak tes rendjei utján kiváló gondja volt a szlmívelés terjesztése. már a korábbi idkben is ismeretes volt jó híre.. a vármegyének váczi és gödölli járásaiban lev hegja szlk. hogy azt akkor a magyar borok között legjobbnak tartott szirmiai borokkal állították egy sorba. Ügy látszik. a buda-sashegjd borvidék.) SZÖLÖMlVELÉS ÉS BORÁSZAT. a kik az erdket kiirtva.\lní. do Mátyás idejében annyira emelkedett. Ezek 1. a pest-nógrádi borvidék.és bortermelésének tört. a hol szólötermeléssol foglalkoztak. a vármegye Duna-jobbparti részén fekv hegyi szlk 2. Kétségtelen.) Savoyai Jen.'. beleszámítva a városokat is. évi statisztikai adatok szerint 50. De kitvoltak a fehér borok is. Bél Mátj'ás írja. a mi az egész ország szlvel beültetett területének 17-29%-a. a bár ezeknek fölcü'ajzi területén. 4'08%-al Tolna vármegye 4* 18%-a után a második helyet foglalja el. a zentai hs. hanem az Alföldön. A XVII. az itteni.iror?z. a metyekrl Bertrand de la Broquiére. hanem sík területeken ültetett szlk. mély fekvés part menti területeket hagyják meg legelnek. Bár azeltt is jó hú-e volt a budavidéki vörös bornak. ö. Breisgauból svábokat telepít a mai Budafok területére. mint maga a vármegye. A vármegye 221 községe közül. 3. A Xl-ik században már nemcsak a vármegye dunajobbparti hegyoldalain. A vármegye szlmívelése és bortermelése nagyobb múltra tekinthet vissza. század vége felé telepednek meg a szerbek is a dunamellélci falvakban.. Champagneból és Bourgoundból hozatott szlövesszket s azokat a budavidéki hegyeken ültette el. szölmívelésre alkalmas hegy" Magyarország . az elbbi két borvidékbe nem tartozó járásokban. a Duna^ -Tisza közén. (V. de nem a hegyen. hogy már a bort kedvel rómaiak alatt voltak itt szltelepek és a kereszt felvétele után a korábbi szlmívelés különösen szerzeáltalában fellendült. hanem külföldön is. Ezzel a szl-területtel nemcsak messze túlhaladja a többi vármegj'ék szlterületeit.) Buda vidékén a szlmivelés úgyszólván virágzott. az alföldi borvidék. (BélMátyás. a ráczkevci birtok uraként 1739-ben Badenbl.'lrinogyéi is VArosai: Pc3t-PilÍ9-Solt-Ki3kun vArmog. Kecskemét város története. csupán 7 községben nem foglalkoznak szlmíveléssel. a burgundi herczeg flovászmestere.080 hektár. (Szentendrén stb. Hornyik János. (Notitia Hungáriáé novae historico-geograplca) hogy Mátyás király Francziaországból.Vf. Magyarország szl. ö. Herczeg M. hogy a vörös bor termelése a mai buda-sashegyi borvidéken azóta nyert nagyobb tért.ig V.) s miután a települk nagy része oly vidékrl szárma zott. nemcsak az országban. valamint a duna-balparti fels dombvidékén. a budavidéki vörös borok az Árpádházi királyok idejében már híresek voltak s késbb az Anjouk és Mátyás kjrály idejében még nagj^obb hírre tett(>k szert. — — — — — nk . Jóllehet a vármegyének ilyképen vezet helyen álló szölmívelése csak a filloxera-vész után emelkedett a mai helyére. Budán átutaztában kóstolva. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szlterülete az 1908. hanem a szlvel beültetett területet az összes term területhez viszonyítva is. valamint. majdnem az egész határt szlvel ültetik be s csak a szölmívelésre alkalmatlan. U.

Kis. másrészt pedig azért. Perbálon 40.{ A szlterületek értéke a helyi körülmények szerint változó volt. Csörögön 3000. A budavidéki szüret. szadai és csömöri borokat s egyébként azt mondja.000 akó volt a hegyi bor. Bogdányban 20.) Szentendre. mert a földet így kevésbé hordta le a víz. s csak azután hanyatlott a vörös bortermelés. . rosszabb körülmém"ek között. karózás.és Xag%-tétényben 60. hogj. Zsámbékon. 5 lí'*. ug3'ancsak a fönt idézett forrás után a gazdagabb talajokon s egyéb tekintetekben is jobb körülmények között lev szlkben 1200 öles holdanként 60 80 akó. . Terület-egységül. Kapálni sekélyen szoktak a régi. A . minél távolabb esik a termelhely a Dunától. Buda vidékén ma is szokás.000 akó. de a karónak való fa hiánj^a is hozzájárulhatott a gyalogmívelés kialakulásához. Szentendrén csak 12 — 15 forintot.000. különösen a Duna jobbparti részén a múlt században is úgy történt. válogatás vagy gyomlálás. . keresik fel. kivált a sovány talajú helyeken. a termelés háromnegyedrésze vörös bor volt. ö. ellen való védekezés munkáját kivéve.000. (irtás) s végül a fedés. még a hegyi szlkben is. (V. rossz területeken pedig 10 20 akó termett. Budafok ós Tótény vidékén 800 C-öles fertályonként 150Ó— 1800 frtig is fizettek.000.000. Szentendre határában a 150 D-öles kapás szlterületek ára. Buda. mívelésében. hogy a borok minsége annál gyengébb. is csakhamar beültették s jelentékeny bortermésükkel nemcsak a beldunamenti városokat. Budafok (akkor Proniontorium) és Tétén}^ voltak a leghíresebb vörös borterm-helyek s ott még a múlt század els felében is. Ezt az eljárást már Schams Ferencz is heh-tclennek mondotta. Tökön. Schams (1832) különösen kiemeli a vecsési. a hol azt : Ferencz .szentendrei vörös bor annyira ismert és kedvelt lett. Pozsom-t. egyéb adatok hiányában. Schams szerint a múlt század harminczas éveiben e vármegyében körülbelül ugyanannja sík vidóld ós homoki bor termett. megmunkálása. . a sovány. a sík vidéknek mintegy 100 községében pedig 400. igen jó körülmények között 200 250 frtra is rúgott. Visegrádon 3000.ahg volt említésre méltó hclv Ausztriában. vagps összesen 585.000 és a többi heg\-i szlkben együtt 80.és Lengyelországlian.96 oldalokat földi.000 akó. — — — — — szolgált . elhag\i:ák az igen sovány talajon a szl vegatácziója gyenge lévén. mint ma. lényegében. A mi a termés-átlagokat illeti. kapálás. Váczon és vidékén 150. Budakeszin. A múlt század elején némi hanyatlás állott be a vármegye hegyi szl. pl. Sl^íf A mívelési költségek a szerint változtak. természetesen a filloxera. A karózást sok helyen. a mint közelebb vagy távolabb feküdt az illet szl a fvárostól. közvetetlen a fváros környékén holdanként a szl egész nyári megmunkálásáért 36 frtot fizettek a vinczeUéreknek vagy kapá- — — soknak. jelentsége az ilyen kapálásnak. Schams Ungarns Weinbau. a hogy a felemelt vámok következtében a kivitel és kereslet csökkent. a legtöbb helyen valóságos ünnepnap volt víg zene és ének mellett folyt le. mint heg_\n s azok a heg_\á borokat a helyi fogyasztásból kiszorították. Ürömben és Csobánkán 35. E számítás szerint a vármegye bortermelése felülmúlta a Lombard-Velenczei királyság ós Tirol Orosz. st a budavidóki szlmunkások ma is sekélyen kapálnak. Komáromot. 20 30 frt. hanem Bécsig s azon túl is eljutnak s ólónk kereskedelmet znek. a távolabb es helyeken azonban.. a karózást a tke nélkülözhette is. s ritkábban a trágyázás alkották a szl egész évi megmunkálását. említett munkájában. hogj^ a homoki gyalog-szlknek ezek a szlk szolgáltak például.000. Csömörön 8000. hogy válogatáskor a hajtások alsó leveleit leszedik. vagyis egy nap bekapálható terület vagy a 150 200 D-öles kapás. Schams Ferencz. mert a síkvidéki és homoki szlk telepítése is megindult. vagy a 800 D-öles fertály. A szl . rövidnyelü budavidéki kapával mélyen kapálni nem is lehetett. köti')zés. általános szokás szerint. s a ter. Tótfalun 10.^ ban. eg^Tészt a kivitel csökkenése miatt. Pócsmegyeren 25. a melyeket akkor nem ismertek. Valósízínü.000. A vármegye többi részén a fehér bor termelése volt túlsúlyban.000. Szadán 6000. a termésmennyiség után lehet következtetnünk.000 akó (56 liter) volt az évi termés. * ' nem fogyasztották volna. A szlvel beültetett terület akkori nagyságára. Budarsön 20. mint az egész évi munkálkodásnak jutalma. meredek állású.000. Szent-Endrén 70. tjzölóui ívelés és bonvszat. Gyrt. peronoszpóra stb. Különösen sík vagy kevésbé lejts területeken ezzel a kapával a munka nagyon tökéletlen volt legfeljcbl) meredek fekvés helyeken volt .. Nj-itás. a vármegye bortermelésérl a következ statisztikát adja: Promontoron 55. : együttes akkori évi bortermelését. metszés.

vagj' ott. stb.szlterület volt filloxerás..— : Szölöiuívelés és borászat. jobbára kadarka-szlbl készítettek. kellemes íze. A filloxera megjelenése és elterjedése egész Magyarország szölmívelését fordulóponthoz juttatta. hogy a kaiai'kával vegj'csen adja a legjobb vörös bort. lS75-ben állapították meg hazánkban elször a filloxerát Pancsován. Doch Ksdarken sollst du pflanzen". de nem ismervén a bajt. Az 1889. Általában véve a szlfajtákat vegyesen ültették. azt tartották. mint a minségre való termelés czéljának felel meg. : . valami nemesebb bort adjon. egyrészt magában a filloxera-pusztításban való kételkedés. a másik pedig a borsát A fehér fajták közül a mézes-fehér. Békásmegyeren ós Váczon. a minthogy az idevaló fajták egyike sem lett volna alkalmas arra. melyek a filloxera eltti idkben a vármegye területén szerepeltek. s a vármegye területén 1880 június 13-án talákák meg elször Taliitótfalu községben. de az az átalakulás. hol megfelel pinczék nem voltak. Andi'ée Károly osztrák gazdasági íi'ó meg is bírálta a fajták megválasztását. A boroknak túlnyomó része a hehn fogyasztást fedezte. A borkezelés kezdetleges és liiányos volt. továbbá a vörös dinka s még néhány más. hogy szólt je pusztul.dr. voltak a vármegj-e si szlfajtái. A buda-sashegji bor a külföldön ma is keresett boraink eg^áke. hogy fajtisztán ültetve. fajtiszta ültetvények aUg fordultak el. Ugyanez évl)en. Az ilyen helyeken a bort lehetleg újbor-korában adták el. Ugyanekkor megtaláhák még Gomba község határában is s 1882-ben Visegrádon. szadai és csömöri borok. a maga nemében páratlanul áll. a kölni kéket (Grobschwarz). a melyet a jól megérett s ezenkívül a padláson egj' ideig szikkasztott. különösen a vecsési. Leányfalu és Szentendre határában. A borokról. jelentéktelenebb. rakszl. mely nemcsak a Ijuda-sashegj-i borvidéken. a melyekhez késbb a szlankamenka és kövidinka járult. különösen a vecsési. inést csengs ként — — . Meg kell emlékeznünk még a szlfajtákról. a fekete muskotáhi. bécsi és 150 forintjával fizették akónként. úgy itt is. a rácz feketét. a muskotály. a mely a vármegye szlmívelésében a filloxera-pusztítás következményeként beállott. Tényleg a buda-sashegyi borvidék borainak jellegét a kadarka adta s talán szm tekintetében a kadarka vörös bor sokszor nem állta ki a kritikát. — . bár kisebb arám'ban. a csóka szlt (Kleinschwarz). A kadarka mellett. másrészt a védekezési módok . finom iUata s szegfszegre emlékeztet zamatja kedveltté tette s nagy hírnevet szerzett a buda-sasheg^á boroknak. Tahitótfalu községben ekkor már 180—200 holdnyi . Schams szerint a múlt század közepén akónként 2 fit 24 kr. ó-borral való felöntés emllett ezeket a borokat a budapesti. A rácz feketérl azt tartották a régi kapások. júhuslAés november 1 között megállapították még Dunabogdány. mely infekciók a tahit ót faluival összefüggésben voltak. a szemendriai fehér. csömöri és szadai boroki'ól. évben már a vármegye 92 községe voU fiUoxera-lepett! Mint mindenütt. kivált a sík és homokos szlkben. A borok ára általában igen alacsony volt. Málnaj. Külön említést érdemel a szentendi'ei aszú. ültették a kék fajták közül a kék góhéit. : . lengyel vevk nem ritkán 60 A borkereskedelem majdnem teljesen a budapesti borkereskedk kezében volt s a budapesti borvásárok igen nagy hírné\niek örvendtek s bvebb szüretek után 100. szlejében.de a budavidékiek is. teljes kész illetlenségben találta szlsgazdáinkat a filloxera.000 akónál is több bor került egy-egy vásáron eladásra. esténa fiatalság tánezra perdülve fejezte be a napot s azzal kezdte a másikat. Szerette is a régi budavidéki szlsgazda a kadarkát s nem ok nélkül lett a közmondás a németek ajkán Allén Samen lob' ím Ganzén. jóllehet a ]juda-sasheg\a borvidéknek igen lényeges része ma már a múlté. 97 és lobogós fogatok beszállítván a borházba vagy a falukba.Svaku fajtu cliwali A Skadarka sadi". hogy csak 3 í éves koruki-a fejlödnek jól ki. jelentést nem tett róla vessz-kereskedéssel foglalkozott és szlvesszit tovább is árulta. fehér kadarka hosszúnyelü. csak azok tartották tovább. a ki már évek óta látta. az eg\ák megadja a savát. hanem a Duna-balparti szlkben is legjobban el volt terjedve. minthogy e fajták valamennjaje inkább a mennyiségre. a kiknek pinczéjük is volt. 3 frtért de egyes jobb borok és jobb évjáratok is adták a budavidéki silányabb borokat 15 20 forintig is emelkedtek. vagy a Szentendreieknél j. szelíd. csak kisebb része került ki^^telre. Els helyen állt a kadarka. apró-fehér.

az amerikai direkt term fajták ültetését és amerikai alanyú oltvám^ok ültetését próbálták meg a vármegye szlterületén. hogy a jövben még emelkedik. kell ismeretének kiiínya okozta. hogy ily módon jobban értékesíthessék azokat. addig a íilloxera-mentes homoktalajok beültetése egyre fokozódó arányban indult meg a vármegj^e területén. a kis gazdák szlejében a mai napig is. részint pedig azért. hanem a esüggedést leküzdve. st sok helyen. míveléséhcz. s az othelló-telepítvényeket is. De a kipusztult szl. szlk A szl szl A szempontból nagy horderej jelenség. Mialatt a hegyi felújítása körül évekig tartott a kísérletezés és a felújítási módok megválasztásában való ingadozás.olajcseppek" Planchon hasonlatát idézve összefolytak s az ezeréves szlö-kultura korszaka a vármegyében is bezárult. hogj' a míg a múlt század közepe táján (1833. de az oltványok helj-telen készítése. mivel a vész miatt — — . de tétlenségre kárhoztatott kezekkel vártak. ma több mint tízszer annyi. a felújítás els éveiben nagyon népszer lett. Majdnem egy évtized kellett ahhoz. A Duna Tisza között elterül homoksivatagok nagyrészét korábban itt-ott silány erd fedte. n. ma már többnyire szénkéneggel való gyérítéssel tartják ferui. t.. direkt term fajták közül egyedül az otheUó maradt meg hosszabb ideig. jóllehet a vármegj'e területén fönnállott farkasdi kísérleti szltelepen végzett kisérletek megmutatták a heh'es szénkénegezés útját. irtási eljárással. sem a talajok iránt támasztott igényeit s így sok vállalkozást ért balsiker ebbl a tekintetbl is. melyek azonban csekély ellentálló képességük miatt. a felújítás kezdete újabb csalódásokkal és újabb csapásokkal járt sok pénz s verejtéii-áldozatba került. Ma ezek helyén a virágzó szlterületeken a számban is ersen gyarapodott nép egész éven át foglalkozást és kenyeret talál. Abba hagyták tehát a filloxerás szlterületek irtását. sok helyütt a szénkéneg.9S Szölömívelés és borászat. de a tapasztalatlan. mint a homoknak filloxera-mentessége tapasztalatok útján is igazolást nyert. vagy nem a maga idején végezvén a szénkénegezést. s nem lehetetlen. . ott. míg részint az állam. kezelése és ápolása miatt is. míg a felújítás a helyes mederbe terclJött. Sok baj volt az amerikai alanyú oltványok ültetésével is a felújítás els éveiben. mentül jobban elmozdítsa. a szénkéneggel való gyérítésre hazai fajták ültetését. i. a iu(>ly feltartóztatás nélkül terjedt. a budafoki szénkénegraktárban a szénkénegnek korábbi 24 forint métermázsánkinti árát az 1889. Azok az értéktelen 60 korona liomokterületek. míg az . vagy birka-nyájak legeljéül szolgált. st a vármegye területén lev farkasdi. ismerték az alany-fajtáknak sem ellentálló képességét. mikor borát mesés árakon fizették s más gyengébb szín veres borok festésére használták. A szénkéneggel való gyérítés kezdetben sok helyütt nem vezetett sikerre. megkezdte a romokon az újjáépítés munkáját. évben 15 forinti'a szállította alá. részint a vármegyei gazdasági egyesület támogatásával a vármegj'ei hegjT szlsgazdák reátörhettek a mai helyes szlmívelésre. a hol még vannak. A legkönnyebbnek s a kisemberek részére legalkalmasabbnak ígérkez felújítási mód. részint elsrend kereset-forrása lévén. ezek azonban eredmén\Te nem vezettek részint azért. a ctirekt term amerikai fajták ültetése. hozzá nem ért szlsgazdák és munkások helytelenül. s az állam is.) Schams Ferencz területre körülbeliil ugyanannyinak jelezte a vármegyében a homoki szlket. amúgy is lehangolt szlsgazdák elkeseredettsége majdnem lázadásszer ellentállást idézett el. hogy a gyérítés terjedését elkésett. s volt id. mert az eljánís már eltelt. cgj'-két évi tengdés után az egy othelló kivételével a fiUoxerának áldozatául estek. Sajnos. míg rövid egy-két év alatt parlag terület lett azeltt zöldel szlhegyükbl. A íilloxera ellen való védekezéssel kapcsolatos felújításnak három módját. istvántelki és budafoki telepekrl maga az állam terjesztette a különféle direkt fajták vesszit. Történtek ugyan kisérletek a filloxera-lepett területeken az ú. különösen a buda-sashegyi borvidéken. a gazda nem nézhette sokáig tétlenül üres parlagját. s a szlsgazdák egy része abba is hagyta. mint a menmú hegj'i volt. hogy bár a pancsovai els eset óta egy évtized szlsgazdáink könnyez szemekkel. máshol pedig a filloxera tette tönkre a szlt s a kipusztult területen annak gazdája más felújítási módhoz kezdett. homoki szl-kultúra felvirágzása nemzetgazdasági term — — A A Nem Uomoki u-1l- pltás. az 1890-es évek eleje óta egjTe több vállalkozó fogott a homoki úgy. direkt term fajtákkal való szl-kultúra azóta teljesen letnt a színtérrl a vármegyében is. az azt mívelö népességnek részint egyedüli. a melyek a filloxera eltti idkben holdanként 20 — — . szabadjára engedvén a vészt.

holdas homoki szltelepet ültet. Az állami tevékenység mellett méltó elismerés illeti a vármegyei gazdasági egyesületet. a vármegA'ei gazdasági egj-esület titkárának nevét. évenkint több százezer sima és gyökeres amerikai alanyrikai szlótelepek oltványokat termeltek. minta-szüreteket. Halas város területén 13i^ kat. Azok között a férfiak között. — — : — — >raeántevé kenység. a kik a vármegye mai nag^-arányú szlómívelósének megalapításánál az állami és vármegyei tevékenységnek rendezi ós végrehajtói. Meg kell még említenünk azt is. Csömörön. Szentendrén. Vácz. Kiskunlaczházán. mind az istvántelki ós budafold állami valamint késbb fölállított a szentendrei és zsámbóki állami ameszólótelepek. Aszódon és Maglódon szénkéneg-rakt árakat állított fel. permetez és gépversenyeket rendez. Kiilönös elismerés iUeti Jálic^ Géza szölsgyáli nagyszlö birtokos érdemeit. Ezenkívül az állam Budafokon. Veresegyháza és Örszentmiklós községek határában immmiis homokterületeket parczelláztat.Szlnaívelés és borászat. mely jókor átérezve a szlmívelésnek fontos szerepét a vármegyében. hogy maguknak póklát vegyenek. vesszket és kész hogy azokat önköltségi áron alul a telepíteni szándékozó gazdáknak kiadják. majd Szentendrén. Ilyen kisebb telepek voltak és pedig amerikai szlvel Budakeszin. Hartán. Solymáron. Gyónón. Perbálon. Tökön. hogy a gy&h telepen a birtokos saját költségén szölmunkás-tanfolyamot tartott fenn. években a vármegye szölmívelési szempontból fontosabb községeiben 22 kisebb. részint különrészét mind az állami maga és törvényhatósági. az egyesület titkári állásáná. az ügynek valódi apostolai voltak. a homoki szölmívelés kértelep. Makádon. sikerült telepítésekre és helyes kezelésre díjakat tz ki s a helyenkint korábban megkezdett felújítás sikerét kirándulá. Hogy a homoki szölmívelés terjedését elsegítse. — Állami tcvkenység-. bár szintén kívül déseinek tanulmányozása. hol a vármegye viszonyainak megfelel szlmívelést és szlfajtákat gyakorlatilag kipróbálja. fel kell jegj^eznünk Rácz Sándor akkori kerületi szlészeti ós borászati felügyel ós Serfz Géza. Nagytétényben. Galgagyörkön ós Zsámbókon. a kiknek buzgalma és fáradozása meghozta gj'ümölcsét. A 200 holdas kecskeméti állami MJklósesett a vármegj-e területén. Gödölln. ma 800 szor még ennél magasabb árt is adnak érettük. a szónkénegezés. részint egj'mással karöltve. kipróbálása és a homoki szlk terjesztése körül a várméltó tevékenységet fejtett ki. mely ugA-an szorosan véve a vármegye területén. s azokat elnyös feltételek mellett kis emberek kezére juttatja. hol a felvett egyének egy éven át alapos gyakorlati oktatást nyertek.sokon buzdító példáid állítja az érdekldknek. a homoki vidékekre szlkre végpusztulást s valóban áldás lett s a szölmívelés súl\-pont ját a homokteriUetre helyezte át. Vármegyei tevékenység.1 kötelezvé tette a szlészeti és borászati szakképzettséget. Mind a farkasdi. budai de a helyes szölmívelés terjesztésének. Budajenn. hogy az a telepít homoki szlsgazdák Mekkája lett s a homoki szlk telepítésének moginduhía után a látni és tanuliü akaró gazdák ezrei keresték fel. Pándon. A magántevékenység egyes nagyobb szlbirtokosok például szolgáló telepítésében. Váczon. Rákoscsabán. Kistéténj'ben. Budakalászon. útmutatással és példával szolgál a közönségnek Az 1891 93. a mely a hegjd azután is küzdelmes jövt hozott. Váczdukán. a ki gyáh szlgazdaságát a franczia s áUalábaii újabb Tapasztalatokon nyugvó szakértelemmel úgy rendezte be. a helyes felújítás és mívelés s a peronoszpóra ellen való védekezésre vonatkozó ismereteket. Az állami intézmények között meg kell említenünk a nem volt vinczellériskolát. szlk felújításának hegyi s a helyes alapokra fektetett homoki Az elpusztult szóló-kultúrának a nagy munkájában. Az állami szakmegj'c részérl is elismerésre közegek idleges és állandó tanfoh'amokon tanították a fás és zöld oltás. hogy mentül hozzáférhetbbé tegye a szlsgazdáknak az újabb szölmívelési ismereteket és tapasztalatokat. A fartetésének a kasdi állami kísérleti szltelep a filloxera-ügj'gyel kapcsolatos kérdések megkipróbálása eljárások útján közvetve szintén támogatta a várfejtése ós egyes megye szlmívelésót. . 600 3200 C-öles kísérleti szltelepet alapított. Az a csapás tehát. kivette a és magántevékenység is. 99 1000 koronáért kelendók ós sokellenében kerültek új gazda kezébe. továbbá európai szlvel immúnis homok-talajon: Dümsödön. Az egyesület az állammal karöltve tanfolyamokat. a felújítási munkák tanításának és ismermégis befolyást révén. az újabb és helyes szölmívelés meghonosításában nyilatkozott meg. mind a társadalmi külön. Zsámbókon s végül eitrópai szlvel kötött talajban Káván.s'akorolt a vármegye szólmívelésére. g.

536 hektár*). Immúnis homokszl. Tóth Ferencz kiskunhalasi. továbbá Jálics Géza szlsgyáli. évben eladott csemegeszl 62. másrészrl pedig. Ugyanaz hazai fajtákkal 2090 há. . évi bortermés 1. Pálóczi Horváth István örkén_\n és Bátor i Antal Örkényi szlgazdasága. területnagyságok szerint megoszlására nézve adatokból: 100 kat. a legújabb teiepítésekkel együtt 2579 há. évben a vármegye szlterülete a böl immúnis homok 29. évben a vármegye szlterülete: 33. társadalmi és magántevékenységnek a szlk felújítása körül a vármegye területén elért sikerét semmi sem bizonyítja jobban. 5. vagy viUa-telkeket találunk. Alig van nagyobb homoki szl a vármegyében. nem értékesüliiet. esztend sokkal bvebb volt. de Bécs. s hogy a telepítés azóta is még mindig tart. 166há. következ volt 1. Berlin s Galiczia felé is sokat szállítanak. Ezek a számok eléggé mutatják egyrészt azt. még nem term telepítés. Síkvidéki kötött talajú szl. a mióta azonban e vármegye homok-teriUete nagy tömegekben termeh a csemegeszl többféle fajtáját.061. s ma ott. a kecskeméti egyéves tanfolyamú vinczellér-iskolát és állami Miklós-telepet. évben 74:. Állami intézMa a vármegj'e újból virágzó szlömívelésének szolgálatában áUó állami intéz™ ""^^ menyek között felsorolhatjuk a szölmunkás-tanfolyammal egybekötött zsámbéki állami szltelepet. kerekszámban bátran vehetjük a közel jövben 1 millió hektoliternek a vármegye átlagos bortermését.!(»(. Összehasonlítás kedvéért lássuk a vármegye szlmívelésót a filloxera-pusztítás kezdetén és az újabb statisztikai adatok szerint.• Szölömívelós ós borászat. vagy a nehezebben hozzáfériaet részeken ma is kopár területek vannak. holdnál nagyobb szölbirtokok névszerint megemlítve a következk Az uralkodó család ráczkeveí alapítványi uradalmának sziget csépi szlgazdasága.420 hektár.-t meghaladja.726 kat. hogy a szlvel beültetett területbl az 1908. A szlbirtokok tájékozódhatunk az alább. Deutsch Sándor vecsési. Oppenheim E.hold között 197. a legújabb telepítésekkel együtt 1120 há. ha figyelembe vesszük. 4. ^4Zístocfe Féhx nagykát ai. azóta a nagymarosi mézes-fehér leszorult a kiviteli piaczoki'ól. közel ezer van. egy-két elvénült gyümölcsfával. Roheim Samu veresegyházi.080 hektár. Szénkéneggel való gyérítésre telepített szl. és H. hold. Azeltt a nagymarosi szl a külföldi nagyvárosok piaczán számottev fogyasztásra talált. Hegyi szl olt ványokkal telepítve. kivált ha a közlekedési eszközöktl nem fekszik távol. a legújabb telepítéseket is beleszámítva 44. . 10—20 k. -BereírasEndrénétóalmási. a melv a termelés nagyságának megfelelne. de hatása és mködési köre a vármegyére is kiterjed. A 100 kat. hogy a tömeges termelés és az egyidben ér fajták következtében a piaczok a rövid ideig tartó éréskor t úlzsuf ólodnak s nagyré. oltványokkal összesen 50. továbbá a "budapesti és kecskeméti — : . mint csemege-szl. hogy a felújított hegyiszlk területe a íilloxera elbbi Iviterjedéséhez képest ersen csökkent. Györgyey Illés tápióg\'örgyei. Az 1908.0 hektár volt az új. a változott viszonyok között a megdrágult munkásalig remélhetjük a re konstrukczió lényeges emelkedését kéz. Bár az elpusztult szlk felújítása még mindig folyamatban van. báró Schossberger Zsigmondné galgahársi. 2. hogy a homoki szl telepítése a fiUoxera-vész után rendkívül fellendült s a vármegye szlmívelésének súlj-pontja ide helyezdött át. — — — : *) Ee>- hektár = 1. B. Az állami. semhogy azt átlagnak venni lehetne. volt s bár az 1908.092 iiektár. 20—50 k. holdnál nagyobb szlbirtok van 13. s olyan termeli a kinek évi átlagos bortermése a 100 hl. Az 1908.010 hl. Cscmeeeszöiö. mint a szlvel beültetett területnek óriási emelkedése a filloxera eltti idiiöz viszonyítva. a meíyAz 1908. hold között 99. hold között 31. a f\"áros és közlekedési eszközeinek rohamos fellendülése s az ennek kapcsán értékükben ersen emelkedett szöltelkek. Ennek nagy része a budapesti piaczot látja el.737. a hol azeltt a buda-sashegyi borok legjobbjai termettek. különösen a fehér és piros chasselast. a mely a borszl mellett csemegeszlt is ne termelne. része. 50 100 k.342 métermázsa volt. a jövedelemmel járó szlmívelést úg^'szólván lehetetlenné tették. 189G'ban 34.szük. Ig^n jelentékeny ága a vármegye szölmívelésnek a csemegeszl-termelés is. 3.668 és 1900-ban 36. a mi a beültetett területek arányának is megfelel. bár a kivitel körül még mindig vannak nehézségek s az koránt sincs azon a magaslaton. Nagy baj az. mety ug\'an Kecskemét város határában van. izsáki és nyársapáti. A vármegye évi bortermése az egész ország termésének körülbelül ^ 7-ed A bortermelés. 125 há. Az 1884. SíAiöterüict.

azonban ezeknek egy része nem felel meg feladatának. Ráczkevén és Váezon pedig öt-öt. holdas homoki minta-szöltelepe korábbi czéljának és feladatának megfelelvén. 1903.. 1906. 1904. Ráczkevén. A vármegye területén van a budafoki pinczemesteri tanfolyam. Budaörsön. csömöri. mert az újabb homoki kultúra megválogatott fajtáiból gondos kezelés mellett szrt borok komoly versenytársai a hegyi boroknak. A homoki vörös borok pedig a szlfajták helyes megválasztása mellett akárhány heg\T vörösborral méltán versenyeznek. a mikor a homoki borokról általában a lekicsinylés hangján lehetett beszélni. 1904. . vörös tiszangi burgundi vörös . melyek Francziaország világliírü vörösboraival is vetekednek..Vonat- ban kösavb. Elmultak már azok az idk.keresettebbek és könnyebben értékesíthetk a homoki borok. 1902. 1904. 101 szlészeti és borászati felügyelségeket. anvas Homoki borok 1901. a szlösg^'áU merlot borok. nem a jobb fekvés hegviszölk kiváló borait.: Szölöniívelés és borászat. 1903. 1906. 1903. Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegye borait a három borvidék szerint csoportosíthatjuk. váczi. els hehT:e kerül az alföldi homoki szlk bora.. 1901. A hegyi fehér borok között a budaörsi. Van a vármeg\-e területén 7 bizománj'i szénkéneg-raktár. Váezon és Zsámbókon. szadai borok legtöbbje jó asztah bor s egyes fajták után igen jó pecsenye-bor is. 1903. 1902. 1905. A vörösbor-termelés általában véve a heg^iszlkben gyenge.. mint az ugA'anilyen hegjiborok. ezek között mint legnagj^obb borvidéké. 1904. Budafok községekben egj'-egy. A vármegyei gazdasági egyesületnek Halas város határában lev IS^i kat. s ez id szerint csak hét községben áU fenn összesen 1 5 hegj'község és pedig Csömör. A szlömivelés érdekében 23 hegyközség is alakult a vármegye területén. Üj kecske. . nagykörösi czeglédi csengdi vörös szabadszállási kadarka pxisztaszentimrei rizling soltvadkerti tápiógyörgyei vörös Hegyi borok 1902. rizling mézes muskotály burgundi rizling mézes . Kramszky Lajos fvegyész elemzése után kerületi : Szesz- 100 om3-ben grani tartalom A biir termolielye faja ii térfogat összes százalék. a borok összetételében sem találunk különös szélsségeket. 1906. 1905. 1905. zsámbéki. 13-86 kiskunfélegyháziH szabadszállási rizl ing szabadszállási kadarica dunaharaszti cabernet. Örszentmiklós. 14 évi kezelés után Halas község tulajdonába és kezelésébe ment át. 1903. 1904. Aszódon. Budafokon. 1903. . bátran állíthatjuk. 1906. mint pl. A korábban állami kezelés alatt állott budafoki és szentendrei szölötelepek idközben az illet községek kezelése alá jutottak. 1903. J905.gav bor. Az alábbi táblázatban láthatjuk néhány hegyi és homoki bornak elemzési adatait. A mi a fehér borokat illeti. hog^. s jóformán csak a buda-sashegyi borvidékre szorítkozik. 1906. Szentendrén. 1901. hanem a termelés zömét alkotó úgynevezett asztali borokat értve. mely utóbbinak teendit a kecskeméti vinczellér-iskola igazgatósága látja el. : budaörsi budaörsi zsámbéki veresegyházai veresegyházai rizling budaörsi zsámbéki rizling zsámbéki muskotály burgimdi . csengdi rizling . 1901. . s ha az alább található elemzési adatokat szemléljük. Aszód.

A sajtóliáznak czélszerü és a legkisebb részletekig gondos berenkézi víznyomású sajtók. ezerjó. mai területe 113 hektár. fejldése és terjedelme a szlömíveléshez. Olasz-rizling. mely Alsónémedi községhez tartozik. és sínelcen dezése. A mennyezet vasgerendákon nyug^^ó borított gerenda-mennyezet. évben épült sajtóháza pinczéje. bornak l.. jó ideig páratlanul állott hazai viszonyaink között abból a szempontból is. A pincze hmérsékletét az erjedés alatt a szükséghez képest két kályha ftésével emeUk. vagyis a területnek 20%-a. mtrágya-félékkel történik. a körülmények trágyázás. Említésre méltó a pinczének két önmköd ízellöztetje. mely a pinczének két (Uagonalis sarkában könny kezeléssel és szabályozással kitnen teljesíti feladatát.-jére az építési költségekbl csak 10 korona esik. A terület felszíni alakulása szelíd huUámos dombokból áll s így a szomszédos területeknél átlag 8 12 méterrel magasabb. mint fajták közül a chasselas-félóket ós a melyek a mi viszonyaink között és a mi piaczainknak legjobban megfelelnek. melyet padlásnélküh faczement-tet takar. Az egész birtok. pillérekkel három hajóra van osztva s benne 40 darab százhektohteres fahordó és kétoldalt összesen 2000 lü. bogdányidinka. mint termelési fághoz alkalmazkodik. Az építési költségek ennek következtében ann^ara mérsékel- leszrhet. bortermés túlnyomó részét Ausztriában értékesítik. mint gyjt art ányok stb. A szlösgyáli telep. a tke-távolság 80 cm. a must rövid id alatt hordóíja kerül s a teljes felszereléssel naponldnt 350 400 hl. tehát egy irányban. a melyet azonban kedvez körülmények kö/. hogy a pinczében elhelyezhet 6000 hl.és pinozegazdaságáról. i>iuoíoga«d2^sr ^ nagyobb szlöbirtokok között. alsó és fels parafa-hszigeteléssel. valamint és rakszlö. a sortávolság 120 cm.102 Szölömívelós és borászat. 1000 magyar hold s ebbl a szl 200 hold. szerint szükségesnek mutatkozó kézimunkával való kiegészítéssel. mely a homoki szlknél legfontosabb. fedés és a terület nyári mívelése a tke-sorok irányában. mint a legújabb és logmodernobbl berendezés szlgazdaságok egyikérl. hanem az is. a vasúti mustelválasztó tartányok. hogy sürgs esetekben minél gyorsabban nagyobb termés legyen itt kóziervel minél feldolgozható és minél kevesebb és elhelyezhet. A . Jálics Géza szölösgyáli szltelepe. A birtok leg magasabb pontja 119 m. a mivel egyrészt a kiils hmérséklet ingadozásának befolyását akadályozták meg. A termelés fsúlya a feiiér asztali boron nyugszik.dték meg. 1907. hogy a nagy termése gj^orsan és kényelmesen megy át a feldolgozáson. cabernet és nagyburgundi pedig a vörös borokat. de vörös bort és csemege-szlt is termelnek. bvebben kell megemlélcoznünk a felséges uralkodó esaUid ráczkevoi alapítványi uradalmának szigetcsépi szl. t szl — is pincze föklfeletti épület. fogatos eszközökkel történik. A szlvel beültetett terület talaj hetk — .()tt A a jövben tervszeren nagyobbítani fognak. a tenger színe fölött. Az egész fogatos mívclésre van berendezve. must telepítését szl szl A szl A j. A másik nagyobb szlgazdaság a vármegyében. A sajtóház fölötti padlástér raktárul ós csemegeszl-csomagolási helj^l szolgál. kövidinka. miután a magas talajvíz a pinczének föld alá való építését megnehezítette. nyitás.<z6i6sgT<ii- voltak. A pincze falai és mennyezete a hszigetel tulajdonságáról ismeretes parafakö-lemezekkel van bm'kolva. és az országnak Az m'adalomnak az ezidszerint legújabb és legmodernebb ilynem épülete. hogy a vele összefüggésben lev gazdaság összes mívelési ágai a szlmívelésnek alá vannak rendelve s azoknak alakulása.. mely az országnak elsrend vörösbor-termel helye. a gördül sajtókosarak. Az egész terület olyan szlfajtákkal az adott viszonyok és körülmények között az eddigi van beültetve. a melyek tapasztalatok szerint legjobban beváltak. Csemegeszlpassatuttit választották ki telepítésre. A 1889-ben k(v. tehát a kési fagyok nem tesznek annyira kárt a szlben. A Csepel-sziget nagyldterjedésü homokbuczkáinak egy részén elterül szlbirtokok korábban értéktelen terület volt s most az uradalom intenziv gazdálkodása mellett egyike az ország legvirágzóbb telepeinek. erdei mézes-fehér. muskát-ottonell adják a fehér borokat. Az egész pincze alapterülete 640 m^. rtartalmú czementhordó áll. mai tervezic hogy az a igénj^eknek minden csak az a czél lebegett a tekintetben megfeleljen. másrészt pechg lehetvé vált a pincze falait a közönséges lakóházak falainál is vékonyabb mérettel építem. a mely a maga nemében els és mintául szolgáló modern bomold szlt elepe volt az országnak. de legnagyobb részét 1902-bon ülteitek. lehetvé teszik. mint a közvetetlen környéken. Ennek építésénél nemszeme eltt.

103 .

A ligeti erdSrész u.104 Részletek a gödölli koronauradalom erdségeibl. . 2. 1. „Szép juharfa" tisztása. a hol hajdan Grassalkovich herczeg vadászvendégei gyülekeztek. n. Az egerszegi erdSri lak. 3. Vadetet. — — a hol 5 felsége vadászvendégeivel gyülekezni és étkezni szokott.

részint kézzel törtóik. Borkereskedelmi szempontból nemcsak a vármegyének. Az egész terület 252 táblára van osztva s az egyes egész táblák tcrüUi*' 1000 D-öl s a sor. igen nagy forgalom lebonyolítását teszik lehetvé. feltalaj és altalaj között különbség nincsen. A szl ültetését 1892-ben kezdték meg s 1895-ben érte el a betelepített terület a 200 holdat. Els a fváros közelsége. A hordók aknanyilásuknál is ajtókkal vannak ellátva s minden hordó-pár fölött a mennyezetben egy nyílást hagytak. Nagyon tanulságos a telepített fajtáknak megválasztása. A tkéken alacsony czombmívelést gyakorolnak. a mely utóbbiban elhelyezett motor hajtja az emelgépet. Trágj^ázásra. Ezeken kívül 2%-a az ültetett fajtáknak amerikai anyatke.) mintaszeren hajtják végre. mainzi központfutó zúzó éa bogyozókkal. a mely a sajtóház és erjeszt vízvezetékét táplálja. 105 mindenütt immúnis homok. a melyen át a padlástérben megzúzott és lebogyózott vörös törkölyös mustot a síneken tovagördül tartányból a hordókba eresztik. Czélszerü berendezésénél és felszerelésénél az a szempont volt irányadó. mind a városi fogyasztó nagyközönség szükségletének könny és gyors kielégítése szempontjából a kbányai hasonló pinczék mellett közelebb és jobban megfelel helyet nem is képzelhetnénk. minden teljes táblában 2500 tke foglal helyet. a helyes szüretelés szabályainak megfelelen s igen rövid id alatt történhetik meg. annak okát három körülményben találjuk. a bor-szivattyúkat s vizet szállít a padláson elhelyezett víztartányba. hogy az aránylag igen nagj' termés feldolgozása ós elhelyezése a lehet legkevesebb költséggel.Szölöiiuxilrtí és buraszat. a melyben két sorban mintegy 40 darab 100 hektohteres hordó van elhelyezve. s Magyarország bortermésének igen lényeges hányadrésze a budafoki pinczék útján kerül a fogyasztó piaczokra. hogy a helyiség a küls hmérséklet ingadozásai ellen szigetelve legyen. Mivel a homoki fehér borok a hegyi fehér borokkal nem versenyezhetnek. A második körülmény a közlekedési eszközök révén elállt kedvez helyzet. válogatás. villamos vasút. istálló -trágyát ós trágya-féléket kombinálva használnak. A táblák kapálása részint fogatos eszközökkel.és osztó-útaké 48 m.és tke-távolság 120 cm. kézi laboratórium és iroda. továbbá egy kis kézi raktár a gyalcrabban szükséges anyagok és eszközök elhelyezésére s végül a gépház. lóvén. úgyszólván góczpontja Budafok. hogy az vörösbor-termelésre lévén a súly fektetve minden tekintetben megfeleljen a vörös bor készítésénél mutatkozó igényeknek. m- • — — . A dunai hajózás. Az erjeszt helyiség eltt vele ugyanegy tet alatt van a sajtóház. A harmadik körülmény pedig az. Az összes szltkék száma a lugasokkal együtt a fél milliót meghaladja. országút. Az összezúzott fehér törkölyös must pedig facsatornán az ugyancsak a földszinten elhelyezett sajtókba kerül. a mely Budafok és a vele szomszédos községek határának nagy részében majdnem a felszínen . kötözés. Hogy Budafok az ország legnagyobb borforgalmi helyévé fejldött. a meljaiél a birtokost az a szempont vezérelte. míg a mellék. miután a kedvez közlekedési viszonyok s a budapesti piacz közelsége a csemegeszl-fajták felkarolását is indokolttá teszik.és osztó-útak teszik könnyvé és kényelmessé a közlekedést a futak szélességi" 7'2 m. a jól megválasztott homoki vörös borok ellenben a hegyi vörös borokkal bátran egy sorba állíthatók. Az épület kiegészít része a munkások ruhatára. hanem jóformán Borkereskee'"'" az egész országnak legfontosabb helye. az ú. a fsúly a finom vörös borok termelésére helyeztetett. 23%-a fehér borfajta és 11%-a csemegeszlfajta. A szlgazdaságnak egyik nevezetessége a sziketel és erjeszt-ház. n. stb. A padlás alatti földszinten van az erjeszt-ház.és Déli vasút. mellék. A sajtóház és erjeszt hossztengelyében lefektetett síneken ós Idtérkön a törkölynek kiszállítása kényelmesen s nagy munkamegtakarítással megy végbe. hogy elég jó termés mellett a bor minsége is kiállja a bírálatot. és 24 m. hogy abba a geológiai harmadkori üledékes mészk-rétegbe. s a szl rendes nyári munkáit (karózás. a hol a törkölyös must kierjed. A sajtóház több nagyobb kézi és hidrauhkus sajtóval akként van felszerelve. A puttonyokban behordott szlt felhúzógéppel az épület padlásrészébe emehk s a padlás hossztengelyében fektetett síneken tovább gördiil tartányokba zúzzák és bogyózzák le. Mind a kereskedelmi érintkezés. permetezés. A szltáblák között a szabályosan kitzött f-.. A törkölyös must kierjesztése után ugyanezekbe a hordókba helyezik el a borokat is. Az illtetett fajtáknak 64%-a vörös bor. Az erjeszt helyiség fthet s oldalai üregesen falazottak. a Magyar Állam.

A tétény-budafokí fennsíkot ez a mészk alkotja. — — — A — — C C . a felette lev kzet-réteg vastagsága változik. a kzet a Duna alá hajlik. A kivitel részint a fváros fogyasztását látja el. úgy hogy a pincze bejáratát kocsival is a lehet legjobban meg lehet közelíteni. A fennsíkon pedig a pínczék eltt aknaszer udvarokat ástak. hogy azok építése aránylag igen kevés költségbe került. így jutott azután egvre több kereskedelmi pincze Budafokra és Kbányára s a fvárosi borkereskedelem súlypontja lassankint Budafokra helyezdött át. de más belföldi piaczok felé is élénk. akkor Budafoknak borkereskedelmi szempontból való jelentségét el kell ismemnk. de a híres szikla-pinczék a fiatalabb harmadkor szarmata emeletébe.éí. ott a bejárat kedvéért a sziklát függélyesen kell mélységig lefaragták s az így képzdött falhomlokzatba vájták a bejáratot. Általában véve a forgalom tárgya inkább az olcsóbb és tömegbor. mely összefüggti területen. míg a tégla ki nem szorította igen jól értékesítették st volt reá eset. aránylag közelebb es borvidéke is. s a szerint. bor s elhelyezhet s az összes budafoki pinezók befogadó képessége körülbelül e. a Duna felé es szólen. körmyen és a szkség szerint eszközölhet. az egész évi ingadozás a legtöbb pinczében nem haladja meg az 1 fokot s miután a küls hmérséklet évszakok szerinti emelkedése vagj' sülyedése csak a vastag szikla-rétegeken át juthat hosszabb id alatt a pinczék síkjáig. se nem szárazak. raktározás. Ha még megemlítjük. A Ezek a kedvez körülmények tették azt. a melyekbe lejts kocsiút vezet le. hogy borkészleteiket a fogyasztási adóvonalon kívül. kitn — — — — . van. A hol. Egyébként a pinezók szellztetése és tiszta levegvel való ellátása. hogy a pínczék hmérséklete a küls hmérséklet ingadozásától majdnem teljesen független. de képviselve van abban az országnak többi. a párolgás okozta veszteség tehát a borokban mérsékelt. a Dunától nyugat felé. A fogyasztási adólc emelkedése ugyams nagyon megnehezítette a fvárosi borkereskedk helyzetét s arra kényszerítette ket.10(> Szlm ívelös ós borászat. a cerithiumniészkrétegekbe vannak vájva. leghidegebbek a pinczék ápriUs s legmelegebbek deczember hónapokban. viszont fölösleges nedvesség nem lévén jelen.gy millió hl. Ez a körülmény okozza. hogy Budafokon ma 302 kereskedelmi borpincze van. st miután a pincze méreteivel nem takarékoskodtak. tehát adómentesen raktározzák. mint pl. hanem még nj'ereség is mutatkozott. néhol csak egy-két méter. mert a pínczék kivájása alkalmával kibányászott követ fként hajó a fváros építkezéseinél rétegre akadtak addig. lépcskre nincs szkség. Ausztria felé is számottev. hogy a pincze alja az eltte lev térrel egy síkban fekszik. nem penészesednek és romlanak a hordók.és beszállítás. A behozott borok egy része a vármegA-ei szlterületek termése. st sok helyen a rétegek fejei a felszínen vannak. a küls hideg vagy meleg a pinczében csak hónapok múlva jelentkezik. s így a borok raktározására és kezelésére úgyszólván ideális. nagyrésze azonban v'ijabb kelet s építésüknek ideje összeesik egyrészt a fváros régi híres borvásílrjainak hanyatlásával. st több méter vastag. mintegy 8 kilométer hosszúságban és 2 :í kilométer szélességben. Ezekbe a rétegekbe a pínczék vízszintesen úgy vannak vájva. a melyek mim! a bor kezelése. a hordók ki. Van ugyan lösz-rétegbe ásott pincze is Budafokon. aránylat. máshol 15 20. az alig egynehány deciméter vastag termréteg alatt mindenütt megtalálható. a drágább. finomabb borok s a vörös borok forgalma nagyon korlátolt. hogy mily mélységijén van a pincze síkja. másrészt a fváros építkezésének a közelnuiltban történt emelkedésével. az azok fölött lev sziklarétegbe vájt szellztet aknák útján. kedvez hmérsékleti viszonyok mellett nagy elnyük a pinczéknek az is. hogy az évi borbehozatal átlag 250 300 ezer hl. sok helyütt magába a pinczébe is bejárhat a kocsi. de a vámkülföldre g\-enge. egyszóval a nagy forgalom elnyös lebonyolításának lehetsége tekintetébi-n párjukat ritkítják. hogy a kitermelt kanyag értékesítése után a pincze nemcsak ingyenbe maradt. Elsegítette a pinezók szaporodását az a körülmény is. cerithium-rétegek vastagsága Szabó József megállapítása szerint több mint 100 láb. hogy mérsékelten nyirkosak vagvás se nem nedvesek. A pinczék hmérséklete általában 12 13 körül van. fejldése és iskolázása. melyek közül a nagyobbakba 50 SO 100 ezer hl. s a kivitel majdnem ugyannanyi. még a szlk telepítése utáni idkbeii készült. E szikla-pinczék egyrésze régebben. kovcs költsóggel és fáradsággal oly és nagylviterjedéft pinczóket lohotott építeni. beszállítása tehát semmi nehézséggel nem jár. — — — . iuii\cl a ki.

1909-ben pedig 920 vaggon. s czélja a Czegléd város területén lev szlk jövedelmezségének biztosítása és fokozása. gépekós eszközöknek a tagok részére való elnyös közös beszerzését. — Borsz'ivctke^^'ek. 110 000 „ 1909-ben 6145 hl. évben 12 vaggon. A tagok által beszállított termésnek elre megállapított becsértéke ós az eladási ár közötti kiönbözet nem a szövetkezet nyeresége. melynek savanyú boraihoz házasításra igen jól használhatják az aránylag lágyabb homoki borokat. hogy a szertelen telepítés." A szövetkezet 1909ben alakult. mivel az idevaló szállítás jóformán kizárólag tengelyen történik. hogy a nagyban és kicsinyben való eladás milyen arányban állanak egymáshoz.000 hl. áUamvasúti alkalmazottak fogyasztási szövetkezetének is nagyobb pinczegazdasága. hogy a kivitelbl mennyi esik Budapestre. az utóbbié Xag\-tétényben ezek mindegjnke a szövetkezeti tagok szükségletét látja el palaczkozott borokkal. .000 hl. Kiszállíttatott 1909-ben 9 vaggon volt.és kiszállított borok mennjisóge 1908. EgA^es nagyobb telepek közvetetlen eladással is foglalkoznak. Ezek az adatok némi tájékozást nyújtanak az iránt egjTÓszt. kir. a többi pecüg.. meh' körülmény az általános borárakra természetesen kedveztlen befolyást gj-akorol. mint egész kocsirakomány. másrészt pedig. s mind a boroknak. mind a csemegeszlnek és a mellékterményeknek közös értékesítését. s így ezek legtöbbje kém'telen termését szüret után mielbb eladni. s az 1200 öles holdanként megállapított 50 korona üzletrész ötszöröséig terjed. A . évben 831 vaggon vag\is kb. 1909-ben kb. T9T872 hí 270063 elszállított borokból az 1908. A behozott bor majdnem kizárólag egész vaggonrakományonként érkezett. Budafokon kívül nag^-obb borkereskedelmi góczpont a vármegyében nincsen. — 15 történik.. s a jutalék és költségek levonása után a tagok között a termés becsértékének arányában kerül felosztásra. Van azután a köztisztviselk fogA-asztási szövetkezetének és a m.Szölöniívelc> t-s ljiiiii>/at. a darabáruként — behozott bor mennyisége az 1908.000 hl. A kistermelk egy részének még okuhiiok kell azon. Termeli pinczeszövet kezet a vármegye területén ez id szerint csak egy van. 110. hanem a vállalkozást is a tönk szólére juttatja. Az eladás és közvetítés csupán Ausztria ésa vámkiilföld felé irányul. A vasúton 70. mint darabárú adatott fel. továbbá a szlmíveléshez és a szölbetegségek ellen való védekezésekhez szükséges anyagoknak. A . hogy 1 2 ezer hektohteniél nem több az ily módon beszállított bor. vag^^s kb.. palaczkborok Összesen Ezenlíívül a közelebb 29632¥^hl. a borok közös kezelését. Valószín. de azok mennyiségére nézve pontos adatok nem állanak rendelkezésre. 1(»7 Az eladás túlnyomó részben nagyban és hordókban árusítását számottev forgalommal csak mintegy 10 A pincze eszközli. fekv községekbl tengelyen is hoztak be borokat. 170462 . ez utóbbit különösen Bécsbe. sokszor áron alul is. be. de a boroknak is igen lényeges része kerül Alsó-Ausztriába. s bort és ki nem erjedt mustot is szállítanak.r.Czeglédi bortermelök els pinczeszövet kezete. Ezenkívül borok értékesítésével és forgalomba hozásával a vármegye területén még több nagj-obb szövetkezet foglalkozik. 173918 „ 90000 „ hl. aMagyar Gazdaszövetség fogyasztási és értékesít szövetkezete budafoki pinczéje az egész ország területén lev fogyasztási szövetkezeteket látja el borral.. Hajón Vasúton Tengelven történt hozzávetleg Összesen szállítás 190S-ban 11410 hl. A kisebb homoki termelknek szüi'etel háza és pinczéje sok helyütt ma sincsen.Magjar Mezgazdák Szövetkezete" melpiek piiuzegazdasága Budafokon van fleg a nagybani vételt és eladást s a nagyobb készletek adásvételének közvetítését tzte feladatául. — — . a . hanem a tagok jogos része.000 hl. A tagok kötelezettsége korlátolt. 105. 75 78. kell felszerelés és berendezkedés hiányában. nem hog^' keU haszomial nem já..és 1909-ben ígv oszlik meg: Behozatott 1908-ban 1909-ben Hajón 9091 hl. Vasúton 287231 „ 242660 .. 2^76947 hl. Hangya'. E végre feladatául tzte a tagok szltermésének egj'üttes feldolgozását. az elbbié Budafokon.. vagyis 1908-ban kb. 342S7 hl.

hanem kiállja a versenyt a külföldi nagyobb és híresebb Ujmem vállalatokkal is. A pezsggyárak köziíl legnagyobb a Törley József és Társa czég budafoki pezsggyára. vagy azok végrehajtására ket beoktassák. Ugyané czélból vándor-pinczemesterek is vannak alkalmazva a tanfolj^amnál. nagj'. valamint számos kisebb vállalat van. pinczemesteri tanjolyam. s 1888 89-ben nyert nagyobbszabású átalakítást. és kir. a borkezelés fogásait és ismereteit elsajátíthassák. Ez intézmények egyike a budafoki m. a mely a lehet legintenzívebb alapon szolgálja a helyes borkezelés ügyét. hogy mint gj'akorlati pinczemunkások.000 hektoliter bor kényelmesen elhelyezhet. kipróbálja a hozzá forduló bortermelknek szakkérdésekben tanácscsal és útba'gazítással szolgáljon.és kis szl birs az egyéves tokosok. egy pezsggj^ár kivételével.és cognacgvártás. hogy annak elvégzése ntán a gj^akorlati életben mint pinczem?sterek.000 négyszögméter. Márton. Agyakorlati 12 anyagául szolgáló borkészlet ezer hektoliter. nekik boraik kezelésére a szükséges útbaigazításokat megadják. az egyes munkákat a helyszínén végrehajtsák. Egész 7 méter. mely 1881-ben keletkezett. A másik pezsggyár Budafokon a Francois Lajos és Tsa czég cs. szlészeti és borászati ffelügyel az igazgatója nemcsak az országban. és kir. . a mslyeknek czélja és feladata a helyes borkezelésre vonatkozó ism -reteknek és gyakorlati mnnkáknak minél szélesebb körben való terjesztése és irányítása. — . hanem az egész világon egyedüli ol3'an intézmény. kir. hogy a szlsgazdák kívánságára az illetkhöz kiszálljanak. mint palaczkbor kerül eladásra a többit perendes forgalomban árverésen adják el. a mL^lyekben képviselve van az ország valam?mm borvidéke. a kiknek feladatuk. — — — — . mint a termelt borok feldolgozás útján való értékesítésének módjai. a melyek a szl és borgazdaság mellékterményeinek feldolgozásával és értékesíté. A harmadik pezsggyár a vármegye területén Höl'e J. a hol a kétéves vinczellériskolai elképzettséggel biró egyének az ötnegyedévig tartó tanid alatt a borkezelésben elméleti és gyakorlati kiképeztetést n^-ernek. . Két. A budafoki öt nagyobb cognacgyáron kivül a vármegj^e teriiletén több termel is foglalkozik cognacfzéssel. tctte. alapterülete 3240 . s évenként 20 25 tanuló m^er benne kiképeztetést.lOS Szölmivelés és borászat. évben kezddött. udvari szállítók pezsggj'ára. Pezsg- fo szólmívelés és bortermelés országszerte való fellendülése szükségessé fölhalmozódó borkészletek helyes kezelésére az eddiginél nagyobb gond fordittassék. s ez okhól kiindulva Darányi Ignácz dr. udvari szállító els magyar pezsgöborgyára Budaörsön.iiKvomcsteri taiitoiyam. Az ötnegyed éves tanfolyamon kívül kéthetes idleges borkezelési tanfolyamok is tartatnak. magassága 4 Z-m. A térnek czélszerü kihasználása mellett benne 40 50.sével tesznek szolgálatot a vármegye szlmívelésének. A pinczék rakodó felülete 10. hogy a technika fejldése m'llett egjTe szaporodó újabb borkészítési és pinczegazdasági gépeket és eszközöket tanulmányozás tárgyává tegye. valamennyi. kir. fágú és 8 oldalágú. cs. dig hordóban vagy A tanfolyam pinczéje egyike a legnagyobbaknak Budafokon. óriási pinczéi két emelet magasságában vannak építve s az egyes emeleteket felvonó-gép köti össze. liogv a ^ — — — . Gyakorlati anyagán' az állami szltelepeken termjlt és ide beszállított borok szolgálnak. Budafokon. továbbá lelkészek és néptanítók részére vinczel' ér-iskolát végzett egyéneknek is módjukban áll. V nczellérek.szélessége átlag 6 ^6 méter. esetleg mint szölkezelk. melynek oktatás 16 nagyobb része palaczk-érettségig kezelve. A budafoki pinczemssteri tanfolyam mel\Tiek kezdettl fogva Rácz Sándor m. A gyár mszaki berendezése és méretei tekintetében is nemcsak a hazai gyárak között tart számot az els heljTe. összesen 540 méter hosszú. Van a vármegye területén három nagyobb pezsgg5rár és öt nagyobb cognac-gj'ár. Ez id szerint egy mllió palaczk évi termelésre van berendezve. A tanfolyam az 1901. a varmegye területen igen tejiett es virágzónak mondható. terjesszék a helyes borkezelés ismeretét. mindegyik a maga összetételének és jellegének m?gfelel kezelésben részesülvén. A pezsg. akkori földmivelésügyi miniszter több oly intézméiixt alapitott. A pinczemesteri tanfolyam mködési körébe tartozik az is. egyenes párhuzamosan haladó irányban.

A magántulajdonban lev nagyobb erdbirtokok közül. 11. egy lélekre 021 kat.374-89. 8. Figyelembe véve a vármegye területén lev 825.07882. s a felügyeletet a budapesti kir.ERDÉSZET. mindössze 225. hold. erdgondnokságokhoz tartozó erdségeket. az abonyira 3. a közalapítványi 48739 k.491-2 és terméketlen terület 5.71107. : . 6. hold. anagj^kátaira 6. hold erd magában foglalja a gödölli m. Pestvármegye összes földterülete 2. kir.32320: összesen 216. közalapít ván3'i 4.241-9.8739. a gödöllire 20. személyeké 19. 9. mirl tartozó visegrádi. Törvényhatóságok szerint elosztva esik az erdbl Budapest székesfvárosra 3019-3 k. 2. a kiskunfélegyházira 9.08348. évi XXXI. a biaira sonként a következképen oszhk fel 11. bizottsága gyakorolja. A vármegyei erdségek az éjszaki szélesség 47" 25' 47" 30' s a keleti tengerszínfölötti magasságban hosszúság 36" 30' 37" 10' alatt 120 750 1. században a német tartományokból történt bevándorlások és telepítések.373-44.6367. rendezett tanácsú városoké 7.071-78.974-15. 2.424-9. a Duna balpartján kelet felé terjed szigetek 5.822-1 k.515-35. a Duna jobb partján a terülnek el és öt jelleges csoportba oszthatók pihsi és vértesi középhegységek lánczolatához tartozó visegrádi. területét kir. 10. volt úi-béresek tulajdona 10.4569. szentendrei és pihsszentlászlói erdségek . 3. hold terjedelmet túlhaladják. úgyszintén a váczpüspöki erdségekben elforduló terebélyes tölgy és bükk hagyásfák. Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott városra 15.281. egyéb közbirtokossági erd 4. hold. a Duna balpartjától a Tisza jobb partjáig terjed nagy kiterés árterületek jedés alföldi rónaságon ós futóhomokos területen áUó erdk.13751. és XVII. hitbizományi 6.13200. 5.429-9 k. erdségek borították.855-3 megye többi 14 közigazgatási járására 225.822-1 k. magánerd 131. a kiskrösire 36. kir. De a XVI. erdfelügyelség és Pest vármegye közig. k. erdtörvény rendelkezései alapján a vármegye összes erdterülete az állam felügyelete alá került. az alsódabasira 18.328-85.9149.735 k.7360. a ráczkeveire 17. — . hold erd pedig a pilisszentkei'eszti és telki m. 13. a . koronnuradalmi erdségeket. hold. a dunavecseire 1. melyek az 1500 k. községi 1. hold erd 9sik.037-10.418-18. egyházi testületeké. úgyszintén a múlt században befejezett tagosítások és úrbéri birtok-rendezések miatt számottev erdség esett a fejsze áldozatául. vagjis a vármegj-e összes területének 10-7%-át erd borítja. a kunszentmiklósira 17. hold. A vármegye területén fekv összes erdterületbl az állami erd 29. 12. erdhivatalhoz tartozó pomázi. hogj^ szántóföldeknek és szlknek adjon helyet. mely erdterület járá1. a gödöUi és monori járásban beerdsült domborulatok és huUámos területek 4.696 k. . A birtokhoz tartozó egyéb termékeny terület 4. Az 1879. .822-1 k. mely a helyi fasz ükségletet nem fedezi.088. 7. összesen 225. ebbl erd 244.3803.4953. a pomázi járásra 36. a monorira 15. a várhold. — — — m : vácz ácsai erdségek 3. felemlíthet József fherczeg pihscsabai. 4. gödölli és váczi járásokban fekv m.779 lakos számát. kir. a kalocsaira 16. nemkülönt>en a Duna alsó részén lev futóhomokon álló erdben található hatalmas fatuskók tanúskodnak. Az állami 29. a váczira 16. 14. hold.58549. különösen keleten és délen. biai. a Duna balpartján a cserháti hegj^séghez tartozó hajdan hatalmas vármegye Pest korona-uradalomhoz a m.

12" C-ra tehet. A fent említett erdterületnek az a része. átlagos hmérséklete 10 A harmadik csoporthoz tartoznak a gödölli. keleti irányban a székesfvárosi erdségek határolják és 48. tehát az egész erdcsoport a középhegység övébe esik.328 k. délés biai járásokban. hogy a régen gyakorolt legeltetés a termréteg javarészét tönki'etette. uradalom ráczkeve csepeli.szk. Az egész hegységben a források és patakok igen gyéren találliatók. Az uralkodó szél nj'ugati és délnyugati a tavaszi fagyok nagy károkat okoznak a fiatal erdsítésekben. Az átlagos hmérséklet 10« C-ra tehet. az évi átlagos hmérsék 10" C a legmagasabb hómérsék 25 30" C. gróf Tisza István nagykovácsi. kelet fell a hevesi erdségektl. A tavasz korán áll be. a pomázi innigatról az esztergomi. melyek a váczi járásban a Duna balpartján teriUnek el és nyugatról a nógrádi hegységtl. Az els csoport erdinek vált a bükkösökben budai hegyek és a Vértes-hegység legmagasabb n^iilványán terül el s déli része a pontja az 520 méter magas Jánoshegy. 30". melvnek a jobb zárlatú erdrészekben kimély televén. Második a Galga völgyével elkülönített rész s a váczi járás keleti oldalán terjed.489 k. lif>ld kiterjedésben. A hegyoldalak lejtése 20 25" s legmagasabb pontja Vácz határában a 650 magas XagA^szál hegy.!.11(1 Erdészet. Ezek az erdségek szintén két részre oszolnak és pedig a Duna balpartjának déh oldalán elterül Cserhát-hegylánczolathoz tartozó erdségek. A völgyek. m m — — — m — — — m m — . hold erdterületet foglalnak magukban. Ez inkább elhegA-ség jelleg s legmagasabb pontja a 320 méteres Ácsai hegy. a váczi járásban a váczi püspöki és káptalan. monori és nagykátai járásokban található erdségek. . Ezeknek az erdségeknek a Duna felé hajló éjszaki és keleti része a pihsi hegylánczolathoz tartozik. csúcsszáraz s igen alacsony növés faegyedeket nevelnek. Az éghajlat mérsékelt. A dombokat agjag vagy homokos agyag borítja. Fülöp Szász -Coburg-Got ha' berezeg vacsi. mel\. a feltalaj kötött agyag és homokos agyag. 3Iint minden dombvidéki erdségben. A negA-edik csoporthoz tartoznak a Duna balpartján elterül ártéri erdk és a Szentendre. mely a monori járásban a kunsági alfölddel határos. st helyenként 35" forrásokból lejtés hegyoldalak közé vannak ékelve. A második csoporthoz tartoznak azok az erdségek. Az altalaj trachit. Az egész erdségek éghajlata átlagosan mérsékelt. . melynek legmagasabb pontja PiUsszentkeresztnél a 750 magas Pihsi hegy és a visegrádi határban a 640 magas PrécUkáló-szék. Az altalaj bazalt és homokk. hold összefügg beerdsült területet foglal magál)an. a mennyiljen a mérsékelt lejtj éjszaki oldalak kevésbé levén a nap szárító hevének kitéve. itt is a völgyieknek némi jelentségük van. Az éghajlat annj-ira mérsékelt. egészséges állabokat nevelnek. Az egész erdségben kevés a forrás és patak. a legkisebb pedig 18" C. azonban rövid a nyár átlagosan meleg és száraz az sz hosszú és igen szép a tél változékony s ezért az állandó hótakaró rövid ideig tart. Ezek az erdségek elhegység és dombvidék jellegével magas bírnak s legmagasabb pontjaik a Babatvölgy miigati végén lev 340 Margittal és Máriabesny határában a 280 magas Látó-heg^. melyeket déh és keleti irányban a Rákosmez. meredek rétegek pedig kopasz sziklák. családi — — . melyek altalaja mé. délfell a gödölli járástól határoltatnak és 16. melyeket állandó 20 táplált szelnek patakok át. Az altalaj törmelékes mész. Az els csoport a vármegye nyugati részén.\i:akarója van. hold erdterületet foglalnak magukban. dolomit a feltalaj homokos agyag és helyenként fehér homok.helyenként lo 2 méter mély. hogy az erd közvetetlen szomszédságában terjedelmes szlk vannak. meredek.541 k. Az árterüli'tekt-ii találliató . a mi az egész hegység növényzetére káros.silányabb és homokk. valamint a Csepel-ráczkevei szigeteken rendes gazdasági üzemcsász. míg a nap szárító sugarainak kitett déh és keleti oldalak szenved. a Duna jobb partján terül el felol a fehérmeg^•ei Vértes liegység. : .*?? k. Ehhez hozzájárul még az is. az erdönyilvántartási törzskönyvben a futóhomokon álló erdk rovatába van felvéve és alföldi jelleg. szép növés. és kir. gróf Vigyázó Sándor vecsési és báró Prónay Dezs ácsa csvári erdségei. a . a kalocsai járásban a kalocsai érsekség és káptalan. m-ugat és éjszak fell a jászkunsági rónaság határol és közel 41. a feltalaj középmélységü homokos agyag. feltalaja pedig sárga és homokos agyag. Fekvés és termóhehi viszonyok tekintetében a vármegye erdsegei szintén öt csoportba oszthatók. melyek jó bort teremnek. ben kezflr í-rrlséwek IT. míg a völgyeknek állandó mezgazdasági mívelésre nem alkalmas részét homok és részint kavicsos homok fedi.

A csertölgy tiszta állományban a váczi járásban. szil és juhar elegyes és elegyetlen állabokban a Duna balpartján lev árterületeken a Csepel-szigeten s a kalocsai és kiskrösi járásokban található. melyek az áUabok növekvésére igen kedveztlen liatásúak. m. leten. Az 1879. víz. évi erdtörvény 165. Az akácz a múlt század elején részint szópítési szempontból parkokban. holdnyi Vacs pusztát ötsoros akáczszélfogokkal tagokra osztva. melyek most is nagy részben egészségeseknek mondhatók. melyek a Duna és Tisza folyam között az alsódabasi. 20 éves. növés tiszta szil ha az altalaj — — .és tzifát. jól tcnj'észik. holdra terjed. . Az erdgazdaság az utolsó idben a bükkösöket ott. közel 112. cser és magyar tölgy-fajban található. mert vizhordta fekete homok és ag\-agtalaj alkotja a vízjáratok közelében azonban kavicsos. §-ának intézkedése a futóhomok további terjedésének meggátlása czéljából és közgazdasági szempontból elrendeU a talaj megkötését. Hogy a szil a homokos terünémileg nedves.000 k. melv ültetéseknek sikerét a Coburg berezegi birtokhoz tartozó dömsödi Dunaparton 320 hold kiterjedés. bizonyítják a Máriabesnyi kolostorhoz vezet fasoron álló 120 140 éves 80 100 cm átmérj szilfák.667 k. Elszórtan a Vértes hegység déü oldalán a magj^ar tölgy is elfordul.és szélhordta sárga agyag képzdménye. A kocsányos és kocsám'talan tölgy tiszta állabokban Pest vármegj'e nyugati és éjszaki hegységeiben. mely négy fajban. területen. 15. kiskunfélegyházai és kalocsai járásokban terülnek el. részint fasorokban és alföldi delelkön fordult el. melyet futóhomok borít a futóhomokos talaj a keleti és déli szárító szelek hatása alatt kifúvásokat s befúvásokat alkot (buczkák).312 k. 111 erdtalaj általában véve igen jó minség. holott az alsó részek elmosódásnak vannak kitéve s a lakosok partbiztosítással látják el. szép (ulmuscampestris) erd bizonyítja. hogy az akácz már rövid fordulóban és silány talajon kezelve is kitn szerszám. biai. s úgynevezett rétegk-leraküdások találhatók. magnézium és sok kálium. a silánvabb részeket beerdsíttette s a megvédett területeken majorok telepítésével a volt futóhomokot igen jövedelmez mezgazdasági birtokká változtatta. mely már 15 20 cm mélységben elegend nedvességet tart s így a kerti immúnis tulajdonsága miatt a szlés mezgazdasági mívelésre igen alkalmas kultúrának is megfelel s ezért a futóhomokot szélfogókkal és faültetésekkel igyekeznek megkötni. azonban a kifú vasokon tele vényes fekete homok is található. Kris. melyek elég sikeresnek mondhatók.és futóhomok-területeket beültetni és azt mint erdt kezebii. Mivel azonban e szigeteken a homoktalaj mindig bizonyos mértékben nedves. A hiikk nagyobi) összefügg állabokban a pilis. Az ötödik és legnagyobb csoport azokat az erdrészeket foglalja magában.320 k. gyertyánnal vegyítve hegységhez tartozó visegi'ád szentendrei. nemkülönben a váczi járásban a nógrácU hegységben található és 14. iíisebb-nagyobb csoportban és a futóhomokon álló erdk közé vannak felvéve. kunszent mi klósi. — — — szilcsemete-ültetésekkel pótolják. ennélfogva a terméketlenek közé nem sorozható s így az összes benépesített szigetek teljes mívelés alatt állanak. holdnyi területre tehet. E szigetek fels része a vízhordalék lerakódása következtében egyre épül.387 k. mivel ez a fanem bükkel sokkal értékesebb. kocsámi:alan. melyeket nagy áldozatokkal erdösítettek be. Csak a múlt század 40-es éveiben kezdte meg Coburg herczeg pusztavacsi erdgondnoksága ezzel a fanemmel a nagyobb s addig haszna veiietet len homok. szikes rétegek és helyenként ka\icsos. — . E járásokban sok helyütt a fzeseket kris és . a pomázi. . kocsányos.Erdészet.803 k. A fenti terület altalaja az allu\áum. hol a talajviszonyok megengedik. holdnyi területen. E téren Cohurg Ferdináiad herczeg már a múlt század 40-es éveiben a dabasi járásban lev 14. a Cserhát -hegységhez tartozó Galgavölgy éjszaki és keleti oldalán található ós 10. holdnyi területet foglal magában. mely buczkák körül zsombékos lápok. E jó példa után ma már nagj^kiterjedés volt futóhomok-területek találhatók. A pestmegyei erdségekben uralkodó fanem a tölgy. E fanemmel üde homokos erdtalajon csemeték ültetésével kísérletet tettek. kiskrösi. Az alföldi homok vegjT tartalma mész. ú. hohhiy. mesterséges ültetésekkel vagy vetvágások aláépítésével tölgyesekké változtatni igyekszik. váczi. A szigeteken lev talaj a Duna medrének régebbi idben történt átalakulása miatt igen változékony lielyenkónt kavics-lerakodások és homoksíkságból homokbuczkákra alakul át fordulnak el. gödölli s a monori járásban fordul el és 39. E sikertl buzdítva és tekintetbe véve.

de különösen jó szlkarót szolgáltat. hólyagfa. magánuradalmak erdeit szépítési szempontból. mogyoró. vörös és fekete bodza. A fokozatos felújító vágásban és tarvágásban 80 100 éves fordulóban kezehk a vármegye heg}-es és dombos vidékein ten3'ész tölgy. egyéb közbirtokossági erd 49149. helyez. : — . és 47. és ezekben az erdkben a használat csakis a száraz ós széttört fák kiszedésére szorítkozik. fagyai. A szálerd gazdasági mód pedig eloszhk a szállaló és fokozatos felújító vágásokra. részint a mezgazdaságban nél- külözhetetlen szerszám. ú. A fent elsorolt fanemeken kívül elszórtan találhatók még a vármegye területén a korai és mezei juhar. melyek az erdüzemet az akkori viszonyoknak megfelelleg szabályozták.i«?azdái- kod^. a többi is alföldi birtokosok és városok futóhomokos területeikot. t. hol a birtokos a vadtenyésztésre különös súl\i.és égerfa-ültetésekkel pótolják és csak azokon a területeken tartják fenn. hold. a szomszédos Visegrád községi véderdvel együtt. A legnagyobb véderd a visegrádi m. vadalma. középerd és sarjerd. holdon a gödölli. hold kiterjedésben.429-9 mint közalapítványi 48739 rendezett tanácsú városoké 73803. Az alkalmazott gazdasági módok a szálerd. szállaló módban kezeltetnek azonban a feltétlen erdötalajon álló erdk. a káros rovarok pusztításának kevésbé van kitéve és a tlevelek. míg a kisebb magántulajdonú erdk részint mint parkok és hgetek. hold kiterjedésben. Pcst vármegyében a nagyobb uradalmakban és városi erdségekben már az erdtörvény eltti idben is tétettek oly intézkedések. Az újabb feny-ültetéseknél a fekete fen3' azért részesül elnyben. galagonya. értelmében a hatóságilag már jóváhagyott rendszeres használati terv szerint az alábbi erdállományok kezeltetnek.456-9. barkócza. a nevezett törvény 2. Jelenleg e fzeseket a sokkal nemesebb kris. bárkinek a tulajdonához tartoznak is. bangita. hold. hitbizomámá erdk 6070-5 az erdtörvény 16. hold terjedelemben. monori és ráczkevei járásokban találhatók. A vármegye területén fekv többi magántulajdonú erd 120. hold. sóska cserje. volt úrbéresek tulajdona 98069. erdfelügjelség ellenrzi. szil. kezelik.800 k.-cz. . erdgondnokság kezelése alatt áll s a -visegrádi várromok és a Mátyás király-forrás környékére terjed ki. Az 1879. bükk és kisebb kiterjedésben található feny-szálerdket 97. hold.034 kat. A múltban dívott mértéktelen legeltetést nagy mértékben korlátozta a meglev dús vadállomány kímélete. hogy a homokos és silányabb talajú erdségekben a tlevelek gazdag lehullásával a talajt javítsák és a szomszédságban lev mezgazdasági berendezéseket a hófúvásoktól megóvják. mint kincstári 29. melyek mezgazdasági és szölömívelési ezélokra alkalmasak nem voltak.780 k. 182 kat.. a fenyerdk téli idben a vadnak kedves menedékhelyet szolgáltatnak. A jüz. mely erdterületbl egyszer gazdasági terv szerint csakis a nagyobb : . boróka. 112 Erdészet. ezek szerint rendszeres gazdasági terv szerint kezeltetik összesen 90. Fontos ez különösen Pest vármegyében a szélsséges idjárás hirtelen változásainak kiegyenlítése szempontjából. mert az erdei fenynél a szárazságot jobban kibírja. akáez-csemetókkel ültették be. Idskunfélegyházi és kalocsai járásokban lev mocsaras és vizenys területeken nagy kiterjedésben fordultak el. bálvánj"fa és gleditschia és az újabbi telepít vényeken a fekete dió homokos és . Az erdei és fekete /e?i?/-i'llományok ültetése Pest vármegyében a múlt század 50-es éveiben vette kezdetét és azok kisebb-nagyobb kiterjedésben 620 k.5322 kat. a vörös gyr. a cserjék közül a som. kökény. Szállaló gazdasági módban kezeltetnek a vármegye egész területén elszórtan lev hatóságilag kijelölt véderdk 14067 kat. melyek a Duna áradása és jégzajlása miatt más fanemekkel be nem ültethetök. A nyár. E fenyültetések fczélja abban rejlik. nemkülönben a kiskrösi. s ezt a budapesti kir. Ott.és tzifa-szükséglet fedezésére szolgáló erdk. községi 1736. málna és szeder. hold. az erdtörvény 5.és 7?í/ár/a-erdk még a múlt század közepén a dunai árterületeken a Szentendrei és Csepel-szigeteken.és nyárfa-állomány jelenleg 67. kir. hullása gazdagabb. évi XXXI. Er. . §. de különösen a kanadai nyárnak dugványokkal történ erdsítését sikerrel alkalmazzák az üdébb homoktalajon a fz. értelmében.207*9 kat. . m. és a vadászati sport közkedveltsége. a hárs. vadkörte. §-ában megjelölt adó kedvezményiben részesült magánbirtok 4958 kat. egyházi testületek és személyeké 19. §-a alá tartozó véderdk 1406'7 hold a 17. Középerdüzemben . vadcseresznye. §-a értelmében a kihasználás után újból beerdsítendk. Jelenleg a pestmegyei akáczerdk Idt erjedése 36.

valamint az 1irbére« közbirtokosságok. kir. vadkörte. E sarjerdket. 9. járási erdgondnokság vette át. a hol a talaj jósága megengedi és a vágásokat mesterséges úton újítják. vadgesztenye (szarvas vad etetésére). st még a hulíadékfát és a vágások M. galgamácsai. számuk 45. Gróf Tisza István nagykovácsi erdgondnoksága.-iff m- Vármegyéi és Viirosai: Pest-Pilis-Solt-Iviskun viinncgyo. hold. A magvak és vad gyümölcsök közül felemlítendk a tölgy-. vallás.652 m^ épület-.ldr. — . melyekben a fáczántenyésztós tekintetébl az aljfa 30 40 éves. korona-uradalmi erdbirtokban lev 400 kat. kir.612 m^ tüzi-hasáb és dorongfa. valkói és visegrádi erdgondnokságok 2. Báró Prónay Dezs ácsai erdögondnoksága. hold e csoporthoz tartoznak az árterületeken található nyár és füzesek. A kisebb birtokosok és községek az erdeikben termelt fát saját szükségletükre használják fel. 30 40 éves fordulóban kezelik kivétel csupán az akáczerdknek az a része.-cz. 60%-a. nemkülönben a vármegye területén évr-évre szaporodó lakosság száma következtében mindennem erdei meUéktermények és mellékhaszonforrásnak a kihasználása és értékesítése könny. erdhivatal igazgatásában a babati. melynek mintegy 15%-a. úgyszintén a kisebb egyházi személyek tulajdonában lev erdk kezelését az 1898. Els sorban felemlítendk a vadászati haszonbérek oly erdbirtokokban. 7. Meiiék'>»''"'°'*''a*- székesfváros közelsége. 3. mely a vármegye területén értékesíthet nem volna. 25%-a. szamócza. viszik hajón . a váczi erdhivatalhoz tartozó mészk ós a fváros határszélén feltárt dolomit-kbám^ák. és kir.088 m^ mint galy és rzsefa értékesíttetik és ennek pénzértéke a vármegyei átlag szerint 1. 113 kezeltetnek a gödölli. vadalma. összesen 244. A csász. mely a saját és a helyi szükséglet fedezése után fennmarad. Cserhántó-zemben kezehk a visegi'ádi m. t. értelmében a budapesti m. kir. mely használatért a haszonbér holdanként és évenként 20 30 korona összegre emelkedik. 8. erdgondnoksághoz tartozó tahitótfalusi m. A hatóságilag jóváhagyott gazdasági üzemtervekben kitüntetett. belladona-g\ ökór (cyógysze:táraknak). Elfordul a fiatal vágásokban a sarlózása és a sikárfü-gyökér kiásása is. a ffa 60 80 éves fordulóban használtatik ki s e középerd kiterjedése közel 10. erdei rakhelyeken vagy berendezett faraktárakban. 10. állami erdhivatal vezetése alatt a kecskeméti és váczi m. isaszegi. hol a szlkarók termelése tekintetébl a fordulót 10 20 évben állapították meg. a mezgazdasági el. budakeszi. 6. ráczkevei és váczi uradalomhoz tartozó erdk közül azok. — — vármegyei erdségeket a következ erdhatóságok és erdgondnokságok 1. makk. Ott. gubacs. A 37. kir. József föherczeg piliscsabai erdögondnoksága.352 tömörköbméterrel van felvéve. 4.056 kor. kir. A f — . azaz 36. de miután ez a gazdasági mód a tölgy -szálerdk fenntartása érdekében károsnak bizonyult. nagymarosi. valamint a nagyobb rendezett uradalmi erdhivataloknál beszerzett becslési adatok szerint az egész vármegye erdterületén az évi fatermés átlagosan holdanként 1'13. A gödölli m. ezt az üzemmódot felhagyták. A kalocsai érseki és váczi püspöki erdhivatal. holdnyi tölgyerdt. továbbá hársfavirág.Erdészet. A vármegyében külkereskedelemre alkalmas faanyag aUg fordul el.és közoktatásügyi minisztérium közvetetlen felügyelete alatt a pilisszentkereszti és telki közalapítványi erdgondnokságok. Gróf Breuner leánj'falusi erdgondnoksága.és közteshasználat szokásos. úgyszintén az ibolya és gyöngyvirág végül igen lénj'eges jövedelmet biztosítanak a visegrádi erdgondnoksághoz tartozó trachji:. A és szerszámfát többnyire a kijelölt évi vágásokban tövön éi-tékesítik. A m. .480 kat. a fvárosba vagy az alföldi erdszegény vidékekre.és szerszámfa.ér el. a lapályos és vizenys helyeken elforduló kris. kisebb ürméteres mennyiségben. U.014. Ezeknek az erdhatóságoknak. 5. család ráczkevei uradalmának erdhivatala. s közigazgatási esküt kezelik : A tettek . illetleg erdgondnokságoknak erdtiszti személyzete az erdtörvény 36. melyet helyben el nem adhatnak. értékesítés. a füzesekben alkalmazott botoló és nyesési gazdálkodást kivéve. — — . évente. hol a tulajdonos a vadászati jog gyakorlását a maga részére fent nem tartja ez a haszonbér holdanként és évenként átlagban 50 fillért. szabályozott árak mellett és határozott napokon értékesítik.823 kat. azaz 146. haszon. Coburg herczeg vacsi erdhivatala. szil és égererdk s a homokon és futóhomokon lev akáczerdk. §-ában megkívánt minsítéssel birnak. a nagj'obb birtokosok pedig azt a faanyagot. A sarjerd-gazdasági módban kezelt erdk területe 106. málna és gombák. A kisebb községek.nsyarorsi. Csak a vármegye éjszaki és nyugati dunaparti erdségeiben termelt faanyagot. §-ban kívánt felesketett erdrök száma 128. Nincs olyan faanyag. azaz 61. évi XIX.

melyekben a korai fagyoktól megkímélt kiültetett csemeték a júliusi és augusztusi szárazságok és a tropikus szelek hatása alatt pusztulnak el.— 114 Erdészet.és juhar. kir. holdat mesterséges úton erdsitettek be. ISO méter hosszúságban 50 és 2 méter hosszúságban 60 korona. hárs.20 korona. nyár) megtelepítése dugványozással történik a legsikeresebben. nemkülihiben a szép fodros juliar. Említést érdemel a budapest -hatvam vasútvonal meUett Isaszeg és Gödöll állomások között a . tölgy. akácz. faiskolákat tartanak fenn ós mezgazdaságra kevésbé alkalmas területeket fásítanak be. 1 drb erdei lócz 0-55— 100. kris.és égerfák jó árak mellett értékesíthetk. 12—15. lágy dorongfa 1 2. 0. a liol a dunai árterületeken termelt sárga és uráli fzet dolgozzák fel a harmadik vállalat az aszódi m. gyertyán 25 30. Hat birtokos pedig összesen 1250 korona erdsítési pénzsegélyben részesült. A vármeg^-e területén lev faipari vállalatok közül megemlítendk a visegrádi határban lev Riegler-féle író. — — . cser és bükk 15 20. hanem még számottev mellékjövedelmet is biztosít a birtokosnak. — ISO. topoly. hogy egyes birtokosok. EgA'es lágy lombafajok (fz. a hol mezgazdasági köztes használat nem alkalmazható. Épület. melyben a vadgyümölcsfák. kemény dorong tzifa 3 2. kemény selejtes 25 3.és köztes használat alkalmazható. Ott. m- — . vékony A — 120 koronáig köbméterenként rözsefa 100 egy kétfog. Az állam 1908-ban a Váczott keletkezett állami csemetekertbl 1. éger dorong 105 . árkos ültetés szokásos meztelen gyökérzettel vagy földgomolylyal.872. s a másochk évben a csemetekertben nevelt és a talajnak meg2 éven át felel csemetékkel úgy ültetik be. vármegye területén a fa tárai átlagosan a következk egy köbméter kemény hasáb tzifa 4 5 koronáig. 1 két'fogatú szekér fonó-fzvessz (i S korona gömböly akácz szlkarók vasúti kocsiba berakással: 1000 drbként. Károk. szil. javítóintézetben berendezett kocsigyár. orsz. dombos ültetés. melyben a és szerszámfa jó vevre talál.és mészk-szikláktól kezdve egész a déh részen lev futóhomok-buczkákig a silány talajnak csaknem minden faja képviselve van és vannak évek. szorgalmasan és szakszeren erdsít ének. évi erdsítési jutalmából az els pályadíjat báró Schossberger Viktor nyerte. lágy selejtes 150 4. lágy hasábfa 2 3. Az elemi csapások közül a korai és kési fagyok említendk. minthogy a nyugati részen lev dolomit. Ritkás akáczosok srítését sokhclyt igen czélszeren egymással párhuzamos srít árkok ásásával végzik. József fherczeg-hget" nev fenykísérleti telep. részben az elállítási költségek megtérítése mellett. egy taliga fekfa tövön köbméterenként tölgy ós akácz 20 25 kor. Ezzel a köztes használattal nemcsak a kiültetett facsemetéket kapálják és tisztogatják meg a gyomtól. A földmívelésügyi minisztérium 1908. — — — — : — OSO— mfa — : — — ErJ6mivc:és. A másik vállalat a váezi kir. A jutalom ]Mesterházy nemrég elliúnyt magyar fest olajfestménye volt. Ott.. ItíO méter hosszúságban.és rajzszergj'ár. letárolása után visszamaradó forgácsot is nagy bocsbon tartja a szegényebb néj^ és sok lielyen luiUadókfa-szedhetés ellenében erdsítési munkákat is végeznek. a ki 1903-ban az 1849.. hogy a sorok közötti területen 1 kapás növények tenyészthetk legyenek. évi honvédsírok körül lev silány homokos területet. melyet a gödölli koronauradalomnál ismertetünk. hogy arra az erdtörvény kötelezné ket. E mostoha erdsítési viszonyok között igen örvendetes jelenség. melyek terjedését a hatósági gyors oltási intéz- — . 40. : . mezgazdasági növényekkel vetik be. 080 és egy hátteher fekvífa O'IO— székéi" tuskóf a 1—2. kris. 53 kat. juhar és erdei feny-csemetékkel ültette be és azt szorgalmas ápolással díszes hgetté változtatta. hold kiterjedésben. az erdsítés a fokozatos felújító vágások útján vagy erdei magvak és csemeték alaptelepítésével történik a hol pedig a mezgazdasági el. a nélkül. feny. a hol a talaj más mezgazdasági mívelésre nem alkalmas. Fekete Sándor uradalmi tiszttartó és Hajdú István uradalmi intéz pedig érdemeik ehsmeréséül egyenként 250 250 korona jutalomban részesültek. a vágásterületet az els évben megtisztítják és felszántják. 1 drb távírda-oszlop 2—2-50. fegyintézetben berendezett kosárfonó. Legnagyobb kárt okozott azonban az utolsó évek nyári nagy szárazsága és azzal összeköttetésben az erdei tüzek nagy száma.000 darab különféle fajta csemetét szolgáltatott ki részben ingyen. vármegye akáczosaiban termelt Az crdmívelés feladata Pest vármegye erdgazdaságára nézve különösen fontos. az erdsítési módok közül a gödrös ültetés. úgy hog_y az állami erdfelügyelség kimutatása szerint 1908-ban Pest vármegyében 1457 kat.

10 km-en felül szállítása 4 km távolságig 1. . a fiatalosok csakis kerítésekkel óvhatok meg a vaclrágástól. családi birtoklioz tartozó Dunaparton van egy szilfa csoport. Máriabesnyn a zárda melletti erdrészben látható még ama 95 cm átmérj tölgyfaóriás. a nyár. sem a fa kiszállítására nagyobb berendezések. i 3 korona. A mell-magasságban 4 — 4'2 méter. Állandó bámulat tárgya a Gödöllrl a besnyi zárdát emplomlioz vezet hatalmas szilfasor. és kir. mely alatt 1888 deczember 19-én néhai Rudolf trónörökösünk ottani vadászata alkalmával Magyarországon töltött utolsó napján reggelizett. magukban az erdállományokban nagyobb kárt nem okoztak. 160. de eddig oly kis mértékben. a fenyerdkben a a hylesinus piniperda szokott fellépni. melyet 1720-ban Jen kir. A rovar-károsítások között az akácz paizstetü említend els hetyen. Említésre méltó Szigetmonostoron a Horámd csárda melletti koronauradalmi erdrészben lev erdei feny-csoport. — 10 km-re 2. do: rongfáé 60 hasított korona. agyagbíin 15 fillér. Fatolvajlásokat a szigorú telek beálltával a szegényebb lakosok követnek el. Az évi vágások feldolgozására és a kitermelt faanyagnak tengelyen való kiszállítására a földmíves-osztáh'nak azt a részét alkalmazzák. (ráczkeveí) Csepel-szigeten a csász. 115 kedések némileg korlátozták. — — ^^5"^^'^ mezgazdasági munkájával tél idején elfoglalva nincsen. Cserebogárpajor szedéseért 100 darabonként 30 fillér. . tehát állandó erdei munkások sincsenek. nev . közönséges gyasával poncz és búcsos pohók. 1000 darab gömböly szlkaróé 9 10 Egy köbméter kemény épületfa szállítása az erdei rakodóra 4 5 korona. fillér. Az ezeréves Magvarország emlékét . Ezeket azonban városok és falvak közelében. s a munkabérek cbágaságának foka a kivándorláson kívül a fváros közelsége. 1000 darab szlkaróé 15 17 korona. E bizon3i:alan munkásviszonyoknak. A vármegyében ezen felül még számos ezredévi emlékfa-ültetés van. : hirdeti a valkói határban a Csákó korona uradalmi erdrészben egy 20 k. Nagyobb kárt okoznak a száraz nyarak idején a fiatal vágásokban az éjjeh tilos legeltetések. Ott. Az emberek okozta erdei kihágások a fatolvajlásra és tilos legeltetésre terjednek ki. Erdrendószeti áthágás miatt az emúlt tíz évben nem indítottak eljárást. Egyes fiatal tölgj' ültetésekben és makkvetésekben a cserebogár pajorja érzékeny károkat okoz. évben a vármegye területén hét erdégési melyek azonban mint földön futó tüzek. kemény épületfáé 1 korona. A tölgyerdkben a cserebogár. de e lopások nem lénj-egesek. Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter rendeletére 1898-ban a gödölli határban Erzsébet királyné emlékére parkot ültettek. hogy hatósági beavatkozásra nem volt szükség. melyet mintegy 150 évvel ezeltt Grassalkovich herczeg jobbágyai ültettek.Erdészet. melyeket a hagyomány a Róbert Károly királji^óí telepített ilyfajú fák utódainak vaU. Az átlagos fatermelési bérek a következk Egy köbméter hasábfa termelése 70 fiUér. melyet szintén a korona- Egy köbméter tzifa — — — né uradalomnál ismertetünk. melynek lombozata alatt Feszler Ignácz kapuczinus barát Magyarország történetét megú-ta.és fz-erdkben a czinczérek. herczeg emlékére ültettek. Erdmívelési munkálatnál szi és tavaszi idben egy férfi-napszám 2. erdterületen kívül ültették és tartják fenn. mhasábfáé 80 fillér. a mely esetet jelentettek be. A Visegrád várhegjn véderdben ma is áll ama négy darab szelíd gesztenyefa. Erdben 1 lil. Az 1909. Pest vármegye területén sem a fatermés feldolgozására nagyobb ipartelepek. hold Idterjedés kocsányos tölgyültetés az isaszegi határban a Martonberek nev korona-uradalmi erdségben egy 4 holdas hárs. gyermeké 1 korona. hol a munkás mindenkor elég munkát talál. E csoportban egyes fák kerülete Emiékfák és ""etések. tölgymakk szedéseért 3 koronát fizetnek. 1 négyszögmóter földforgatásért homokban 12 fillér.és szilfa-ültetés a váczszentlászlói határban a báró Schossberger-féle Pusztahgeti erdrészben egy 10 holdas nyárfa-csoport Pusztavacson Cobirrg herczeg birtokán egy 3 holdas Celtis-facsoport. hol a nagyvad tenyésztése az erdbirtok kiterjedésével kell arányban nem áU. de az akácz a fiatalosnak tre való vágánagy sarjadzási képessége következtében ellene sikerrel lehet védekezni.

: . . . . . VADÁSZAT. a Tiszának a vizét kóstolgatja. széljárta rónái mezei virággal ékesek. . vetésekkel. a melyek a liegységnek s a rónának a szeretkezésébl születtek. Jász-Nagj'kun-Szolnok. . a minek az ember érdeke szerint való nagyobb kihasználása más formában jobban lehetséges még nádasa is annyi van JPest vármeg. . a metynek napragyogásos. milyen lehetett a régi világ itt és általában a nádaslepte lápvidékeken. bár nem modernül értékes. Bács-Bodrog. szeretetét egyszerre megnyerhették.. a melyek az egykoron nomád magyar nép szívét. a hol a természetnek sok. Csongrád. s ebbeh multjokkal a népvándorlásig visszaröpül történelmük is van Pest vármegj'éé a híres kecskeméti róna. Túl rajtok az igazi Alföld következik a nagy magyar síkság.és Fehér vármegj'e állja a testri szolgálatot közöttük pedig terül a szemünk fénye. a mit a róna világa nevel a fiaiba mindaddig az anyagi erig. st fképen ezt. világvárosnak induló gyöngj'ével. Kilencz vármegye ölelgeti körül a tizediket magát Pest vármegyét fönt Esztergomnak. ezek a kedves. a vadászat szempontjából is. és fiatal . Nagy Magyarremek fejldésben diizzadó f. szszel távozó vándormadár üzengetése. egyesülve. magyar dombok.és szókvárosától kezdve. mindenképen. . Gondolni lehet. szép. Ragyogóan szó szoros az szíve. a messze környékre kinyúló nagy legel-területekkel. délnek. a min a magyar. Éppen csak a havasok hiányzanak róla de a remek hegyvidék már itt van éjszakon s éjszaknyngaton. . Itt vanntak ezen a pestvármegyei nag\' síkságon.. aranyszínvé és aranyat érvé. Pilis és Visegrád környékén a honnan lefelé. a melynek függélyes szárát a Duna hulláma mossa domború vonalának középrésze pedig a magyar folyók szeszélyes királynéjának. S a rónák régi arczulatának minden szépségébl kap. MagA^arországnak legigazibb olyan pusztái. mennyire kiaknázza ezt a vármegyét. .y'ónek. a dombok is eltünedeznek. a ki utána jár. . ennek a megösmerésébl is sejthetik. márcziustól kezdve dúsgazdag Ígéretek reménységét zöldelteti s aztán a nagy nyár teljességében aranynyá érik rajta minden. vármegye a értelmében ország Pest országnak gyöngye. A magyarság legnagyobb értékei ezek s a nemzeti er alapjai kezdve a megalkuvást nem ösmer szabadságszereteten. jóformán mindent megtalálunk. . a mikor a kultúra nem tr egy talpalatnyi térséget sem. hömpölyög a magyarországi vizek királya. végig egész tizenharmadfélezer Dkilométernyi területén. a Duna s a hogyan mind lejebb-lejebb jutunk az Alföld irányába: a Cserhát nyíüványai. A végtelen mezség. Budapesttel. st hegységei koronázzák azután a rónák nagyszer magyar vármegyéi fonnak köréje koszorút entestökbl Heves. Egy roppant nagy . Tolna. hogy az olyan. a mit ez a föld ont magából. . a magyar föld szívetája Magyarország ékes. a mi emiek a mi édi^s hazánknak tipikus külssége. a melyek a pásztornépet neveHk. Nógrádnak emelked erds vidékei. minden sfoglalkozásért mindig rajongó nemzet. Hontnak. s a melyeknek a hangulatos szelid változatosságában benne van apjoknak-anyjóknak a lelke. a korán zsendül füvekkel. hogy a kik ma élnek. a mi számunkra. ám költ szemével nézve annál remekebb képei tárulhattak elénk hajdanában. S lám.D" bet Pest vármegj'ének az alakja. : lev ertl . hallik a tavaszszal érkez. s a róna csendjében régi daloknak új csendülésekén.

de talán túlságosan is nagyszámú budai vadásztársaság. a ki a szabadnapját kint akarja tölteni az isten ege alatt. . a mikor egy-egy ers bika. . elvégre közös érdek. a vadászterület okszer kímélése. Csak persze. : úgynevezett . ámbár érdekes adatok vannak arra.. Budapest középponttal a magyarországi vadászoknak egész légióját egs'csíti.. (tehát kisebb az érdemök is). másrészt pedig az. De meg a . hogy elhirtelenkedett lövéssel ilyen békésen foglalkozó üzlethez. vasárnapiságot" még a vérbehekre. (természetesen a vidéken is bségesen vannak. mintha a konstantinápolyi nagy hídon figyehié a tarkán vegyes nép hullámzását. az is olyan kényszer igazolja. hog\' miigtalanítja a vadat. a melyek elseje. Azzal.magaslatán" lenni.szórakozásnak a színhelyévé tették. s a min nem változtathatnak. hogy nincsenek más kisebb társaságok. háremet keresve. a kik maguk sem veszik valami komolyan az ilyen kirándulásaikat. mit mosolyog meg rajtuk sok nevet szem. Az úgynevezett vasárnapi vadász nem is s a ráér h^'sz' akkor mehet ki. a nagynak. képet. Dicséretes kivétel ebben az imimár régi. mert például a pilisi és a visegrádi szarvas általában a legjobb magyar szarvas-klasszisok közé tartozik. mert jóval kevesebb tagot számlálnak.. hogy ezek jobbára magántulajdonban levk vag^' a mi még többet mond koronauradalmiak. a mi . . Visegrád . ha nem is mindenkinek. sem igazi vadászokra. a melyeket Budapest ont magából. Tessék kinézni a . beleértve a legjobbakat is. . és nem is értik. az nem ronthat a lényegen azon. Mert mindenesetre ez a fdolog a vadászat a legtöbb ilyen kirándulóra nézve talán mellékes lehet. — földre. hogj' az eredmény még inkább. vagy legalább is puskást. . Igaz. a ki nemcsak azzal zavarja a vadászt. Pest vármegye a vadászat terén minden változatosságot kínál. Van nag}' vadja. a melynek az alapszabályai jelentsen korlátozzák a a mohó vadászoknak abbeli hajlandóságát. .. meg az ümiepnapok és ilyenkor mutatják a mi pályaudvaraink azt a fm-csán vegyes . Az ember lelkében a történelmi emlékezésekre. Gyöngébb nálánál a gödölli. nem állítom.. a kik azután valahogj'an mégis csak összeférnek és barátságos megegyezéssel vannak egymás érdekei iránt. Mert a . Ez a kényszer a vidék munkás a mikor tudniiUik nem mehet népének hétköznapi más elfoglaltsága egj-részt. a Dunát kereszt ülússza s úgj' teszi meg asszon\Tiéz kirándulásait. holott a tükörbl otyan teszetös képmás nézett vissza rájuk odahaza. Hisz' a vadászok külsségeinek még a tapasztalt praktikusok között sincsenek általános érvény szabályai hát még azok között.ug^t^ancsak ügyelni kell ilyeiikor. a mikor éppen ráér is lehet nagyon válogatós idejét szeszélyesen ronthatja meg a változó idjárás.Mátyás' királynak. ugyancsak messze . mégpedig aránylag a javából. hanem fképen azzal. t. Pest vármeg^-e gazdagságának a vadászat terén is nagy a híre. hivatalhoz. a melyek I min csodálatos érzések rezdülnek meg ezt a mi gyönyörségünket egykoron királyi . Hozzátehetjük ugyan nyomban. mint vadakban való bvelkedést jelent de azért még ebben a tekintetben is vannak nag^-obb igényeket kielégít környékei.. 117 Hogy ez a kiaknázás sok apró furcsaságot és elfajulást mutat. hogy Pest vármegye. a mi nem alkalmazkodik sem : . az igazságosnak. jóformán vadnélkühvé és üressé tegyék. a bgés évadjában. a valósággal ahlioz értkre a mirl nem tehetnek.Vadászat. a mehiiél hálásabbat a tréfás . hogj. Marad tehát a budapesti vadászok legtöbbje számára a vasárnap. hogj' a budai vadásztársaságot emelem ki.) csak ritka kivételképen szoktak a helyzetüknek . hogy a területet lehetleg minél hamarabb siváran szegénjniyé. a melynek hajdanta még így nevezhet serdeibl a bölény sem hiányzott. szezonban" a budapesti pályaudvarokról reggel induló : vonatokhoz vasárnap és ünnepnap s az ember olyformán érzi magát. legkedvesebb vadászterülete volt Visegrád. hogy az ünnepi pihennapokon kívül a mezei hajtónak vadászterületeken rendszerint sok a munkásember..vegj-esünk" alatt jobbára vadászt kell érteni. — — — — munkásban ne essék kár. Az örök elmúlásba tnt százatíokból felénk száll máig is a régi mag\-ar vadászok kürtjének zengése . i.mozik" számára keresve is alig találhatnánk. a melyek korrektül vadásznak de ezeknek annyiban kevesebb erre a nehézségük. hogy ez a szinte már alföldinek mondható szarvas hogyan közlekedik a visegrádival. vadász-társaságok".. hogy ez a gazdagság tulajdonképen inkább változatosságot.

és csak ksébbi éveiben vált mind ritkább vendégévé ennek az elhagj'ottságba kerül otthonnak. sok kedves emléke fzi a múltnak. : ! . Hisz' a kultúra sok siségét megront. férfias szenvedélyén kívül. a kinek a vadászszenvedélye közismeretes volt. a gödölli is. hanem szinte csak tizedrészökben hagyja meg. . mint éppen Gödölln. a mikor ekevas ottliont biztosíthatott a szarvas alá kerülnek vagy az ember szelíd nyájainak kínálják fütermésöket pedig onnan kiszorul s zaklatottsága folytonos érzetében nem fejldhetik a régi módon nem is szólva a legnagyobb veszedelemrl. : h . már A a királyi család tagjai s a magyar király vendégei. ! ! De ennekanenies vadnak kés hogy zhették az azóta oly mélyen elcsöndesült erdk nemes utódai máig is megvannak. a Id teheti. a mi a magányos. és a sötéten nem az egykori érdekességük maradványait.S 1 1 Vadászat. hajdanában híres-nevezetes visegrádi erdk mindjobban csak az emlékezetbl : Ámbár ritkaság. sehol sem érezte magát otthonosabban. mint volt régen látás. Már pedig ha leljjük a mai tizes vagy tizenkettes szarvast mibl legyen a tizennégyes. — — : . nemcsak üldözi a nemes vadat. de messze túlhaladja a jóval satnyább Vértes. a királyi ka. S a nemzetnek ez a forró vágj^a hosszú idn át számottev mértékben teljesült is.vidékit. A múló idvel elmúlt dicsségük legmagasabb körökben való kedveltségük. — — . Még a legutóbbi években is gyakran ellátogatott királyunk Gödöllre. sajnos. hosszú idn át. a mi az ember kapzsiságából ered. hanem még annak is a színe-javát. mint amazt. . ha a kiráhi: öreg kora nem kényszerítené rá. a kopjás leventék vadját — többé-kevésbé elkorcsosulva. koronázási emléknek egwészt. hogy ezzel is idekösse. és minden szép.. mindig huzamosan tartózkodott. az oly megrendíten tragikus sorsot ért Erzsébet magyar királyasszony. férfias szórakozása területeképen másrészt. s a szinte már degenerált hontit és nógrádit. ha Ott töltötte. a mit az emberi önzés hovatovább lehetetlenné tesz.stéh' gazdag és változatos növényzet parkjában élete legédesebb pihen-óráit. a hová öt. néma erdk mélyén a nemes vadnak feltétlenül megfelel A pompás erdei rétek vagy eltnnek. a mikor lelkének mély és soha nem gyászát az Achilleion-tündérkastély méla falai közé vitte inkább. a húszas? A természetben ugrások nincsenek. hogy most már kímélje magát s a vadászat szép sportját csak igen mérsékelten gyakorolja. Hisz' áldottszív felesége. GödöUt még melegebb. a hozzá tartozó tizemwolczezer hektárn\a koronauradalommal eg\'ütt. a hol évrl-évre. De a király még azután is majd minden vadászszezonban ellátogatott Gödöllre. legszebb példányait igyekszik elejteni. Hol van mai napság az a nyugalom és békesség. idevonzza hozzánk és közénk az koronás m-át. a meh'ek között az igazán számottev példány. Ferencz Józsefnek é\^:izedeken át igen kedvelt szórakozó helye volt st bízvást hihetjük az volna ma is. hogy elmondhassuk . a nemzet adta az kirátyának. az immár rég történelmivé vált vadászterületet. hont is talált benne. már régóta egyáltalában nem keresik föl Visegrád környékét. a mi és nagylelk védasszonyunk. Hanem ebben a kivételes esetben is a legszebb példányok válnának még szebbekké. . a hol némelykor a legmagasabb rangú küKöldi vendégeket látta szí: . a mikor mindenki. mert közvetetlenebb emlékek fzik a mai magyar vadászok szívéhez. s rendes körülmények között bizony a szarvas fejldése is csak normáhs ámbár a szükség s a nyomorúság éppúgy visszavetheti. Nem kell hozzá borongós . nemes. bélyeit . ! . Hisz' GödöUt. a mint viszont a bség és a jó élet gyorsabbá teheti ersödését. ezt bátran mondhatjuk a mi java-szarvasaMindamellett a visegrádi szarvas ink közül való nem éri el a máramarosi klasszist sem a maga nemében kiváló . Gödöll I. a visegrácü szarvas az értékesebb merítik is." a nap süt az égen Visegrádnak tulajdonképen csak múltja van a jelene elszíntelenedett követi Visegrádot az újabb minden mag^'ar ember fájdalmára s ebben korszak egyetlen magyar kiráhi vadászterülete. szn . bár hajh — ! s közöttük a nagy vadnak való hegyi erdket nem hogy megtizedeli. A régi Grassalkovich-palota százszobás hatalmas épülete méltán válhatott megfelel kiráhn otthonná és a mi drága emlék királynénk igazi ottérte rajongó magyarjai közé vágyott. — .Nem úgy van már. a tizenhatos. — .

hogy nemsokára mehet csemegézni a terített asztaUioz. királyi golyóra méltó vadkan nem is ritkaság a szentgyörgjT. és a szórakozását megkönnyítse érdekes és azóta már ösmeretessé vált módját eszelték ki a gödölli udvari vadászok annak. : az ers kant. . hogy kímélni tartozik minden vadász a király számára fenntartott vadat. harmadnap. hogy egész testével kilépjen s azután a kukoricza-vonalon egyenest odabotorkáljon az ö végzete elé. hogy a gödölli koronauradalom nagy erdeiben fölöttébb elszaporodott. hogy a vadrök egyike. ha egyszersmind a vezetje. . hogyan dugja ki bozontos fejét a bokrok közül ez a gyanakvó. : . mind ritkábban veszi ki immár az részét a legszebb férfias vadászmulatságból mégis törvény maradt. sr . s a maga számára az slények utolsó maradványát választotta a külsejére oly imponáló és mogorva vadkant.. hanem az egyéni vesén . valkói és kisbagi területeken.Vadászat. Ilyen. hogy ily szörnyszámba erdlakókat teríthessen le. a besnyi. sötét lény. ott találta a csalogató kukoriczát. éppen öreg korára tekintettel. hogyan fúj. A hol annyi a szarvas. Késbb azután. a kinek szerencsés sorsa azt a lehetséget adta. 119 rendszerint pedig meghívatta eg^yszerbb vadászszórakozásaira. s mindakett a király zsákmánya volt. hogy vadkannak van járása s azután halk fütyülgetés között hullatgatott el maga mögött kukoriczaszemeket. a mennyi néhanapján Gödölln volt. a hol az ozsonnához szokott vadkan egy bizonyos órában pontosan megjelent. A rendkívül óvatos vadállat. a kit a vadállomány degenerálódása lehangol és az átlagos kvalitások iránt közönj'össé tesz úgy a király sem tudott nagyon lelkesedni azért. st a mennyirl ma is bátran beszélhetünk ott semmi különös vadászélvezettel sem jár. melyek egy része eldorádója minden vadnak. a vadkan. a míg végre rászánja magát. ha királyunk. esetleg még a veszély tudatával is. hosszú idn át napról-napra végigment az alkonyat óráiban. a mely egyszersmind megtartotta régi veszedelmességét. a mikor királyunknak is emberi jogává vált az é\i:izedek során. : . legigazibb vadászörömei mégis akkor voltak és vannak kiráegymaga vadászik nagy vadra. mégis kijött a maga váltóján s ime. : : . babathi.a babathi vadkan" történetét azaz. a mikor már minden elcsöndesült. : men : . hogyan lövessenek a királylyal bizonyosan vadkant holott ez a komor állat sem egy bizonyos területhez nem ragaszkodik va1 ami állandóan. És ámbár a király. a király jöttét megelzleg. (mert folyvást szaporított) szarvasállományt minden nehézség nélkül dézsmálgassa. a hogy a király az egyik legszebb vadkanját a babathi erdségben puskavégre kapta. A mint a legtöbb igazi kemény vadászember. oly módon. a ki lyunknak Gödölln. a mit azután gyanútlanul fölszedegetett. hogj' ezer komoly gondja és feladata között kímélje magát. Legszebb. a mely valahol bent a srségben hallgatta a közeled s azután fütyölgetve távozó ember halk neszét jó késn. szentkirálji. Ers vadkant lni a gödölli uradalmi vadászatokon állandóan tilalmas máig is. egyetlen kisérövel. mért néz le az a vadász minden más vadat. kiválóságukkal szereztek erre érdemet. A ki ezeket az igazi bestiákat teljes erejök ellenállhat atlanságában csak sejti is megérti. sem pedig valamely kijelölt pont felé terelt etni magát nem engedi. de szinte másodpercznyi pontossággal. . a melyek a gödölli királyi vadászterületekrl valók. a magyar úri vadászok egyikét -másikát is közöttük nem egyszer olyanokat. a hol tudta. hanem a vaddisznó. Gyönyörség lehetett azt kivárni s látni. A király megkülönböztetett nagyvadja pedig nem a szarvas. a mi a férfiú hevét és kellemes izgalmát mindenesetre csak növeh. Ekkor odavezették arra a pontra. Végre a király ellátogatott Gödöllre és vadászni óhajtott. a mikor a füttyszót hallotta. tizednap s a nagy kan már tudta. így volt másnap. szimatol. a kik nem a rangjukkal. a Id Tirol inkább az bérczein szokott volt vadászni meg nem szelídül vad zergére kitüntetett vendégeinek kezdte átengedni lassanként az etetkhöz szoktatott szarvasokat. A mezgazdasági múzeum vadászati osztályában állandóan láthatunk két egymással \naskodó hatalmas agyarast (kitömve). a babathi erd egy olyan részén. Rég megírtam én már . Csuda-e. hogy szarvast kapjon a vadász maga elé kiváit ha az erdész és a vadászszemélyzet is mindenképen közremunkálkodik a siker érdekében. a kis vadra rendezett hajtóvadászatokra. a golyó-halálba.

a kik színrl-színre látliatták ilyon alkalommal. várszegi erdk mindmegannyi otthonai a nemes nagy vadnak. hogy a gondozott. ezen az egykoron kiöntésektl szorongatott. hogy a folyvást zaklatott s egykor oly híres vadászterületen még magva is ahg máradjon a vadnak. Ezért pechg ne érje meUözés. az 6 pompás vadászterületén. hanem a vadászterület kiegészítése czéljaira bérelt területeken is. Ilyenkor szokott az történni. a ki okosan vadászik azaz a vad á^llományához képest. nagyszer szarvasállomány tenyészik. hogy egy aránylag nagyszámú társaság alakult. Nemcsak magán az uradalmi területen van nagyszámú gondozó személyzet. A gödölli urak közül nem csak egy dicsekedhetik azzal a kitünt<!téssel. a mi már ersen verseny-súly és éppen duplája az aránylag jónak tartott vértesbeh szarvasagancs súlyának. S mit tett a király? Rögtön elrendelte. a kit. a miben ez a terület a koronauradalomtól részesül. a mely nélkül azután a .120 Vadászat. a király egyenes i'endelkezésére. Itt. de még ennél is többet. Eg. st néha tíz kilogrammos súlyt is elér. hogy az igazi vadász az. tenyésztett és védett vad az idegen szomszédos határban. A gógai. Gödöll környéke Pest vármegyének kétségkívül legvaddúsabb területe s változatosság tekintetében is els helyen áll. a mikor a hozzáforduló ügyesbajos embert védelmezte. Bogyiszló mellett. a mely ezen a környéken eszményi táplálkozás mellett oly hatalmassá fejldik. ha az idegen területrl hozzájok átváltó vad sült galambként kerül a szájokba. a kik azt hiszik. a kik a vadtenyésztés és óvás érdekében ugyan semmit sem tesznek. : . gemenczi. ápolt. nem is oly régen. (Okulására azoknak. a melynek a számát nagj'ítás nélkül tehetjük több ezerre. nagyszernek" hirdetett terület természetesen értéktelenné vált. de azután éppen ezek következtében buja területen. s mint igou kiváló fáczánlövöt ismerik azok. a ki vadászik. a mink például Püspökliatvan táján is oly kedves. A fvadászmester erre jelentette. A bikák agancsa kilencz. a mely tulajdonképen nem volt egyéb. eUiczitálták a koronauradalom ell meg is volt mindjárt a szomorú következménye annyiban. azt egy. s az iszalag meg a komló sátoros labirintok tömegével árasztja el a srségeket rendkívül : A . azt természetesen els sorban a nagy gondozásnak és szakszer kezelésnek keU tulajdonítani. S az ügyvéd azután is gyakori vendég volt a koronauradalmi vadászatokon. és nem értik.. mint gödöUi lakost ért a szerencse. a melyeknek a lefoglalására azért volt szükség. meghívottak között annak idején rendszerint ott volt egy fiatal ügyvéd. Míg Nagykrös környékén a váczi uradalomból elszármazott dámvad sem ritkaság. De mint kisvad-vadász is híres volt a király valaha. már legalább délfelé. Hogy így van és így lehet. addig a vármegye legdéhbb részén. mint vadirtó-szövetkezet. hogy az ügyvédnek azért nem küldött meghívót. még pedig sikerrel. azok zsákmánya ne legyen. a kalocsai érsekség erdségeiben. . valamint vadszeder indája veri föl. mert valami orwadászt védett a koronauradalom ellenében a bíróság eltt. S hogy ebbí^i mily páratlanul elkel gondolkodású a mi királyunk. a ki természetesen a király jóváhagyásával ós engedelmével válogatta össze a vadásztársaságot. a gödölli községi határt valami félreértéssel kapcsolatban. a félhegyek. . A mikor egyszer. mert éjszak-éjszakkeletnek vannak az erds dombok. hogy meghíváshoz jutott a fvadászmester részérl. : Alföldi vadászat. vagy nem akarják érteni. mert csak liivatásbeU kötelességét teljesítette.s'szer ezt az lu-at a király nem látta a vendégek között s megkérdezte a fvadászmestert hogy hol van a kis ügyvéd. hogy még a szarvast ehenek között sem ritkaság a százhúsz-százharmincz kilogrammos. hogy az ügyvédet ezentúl is mindig meg kell hívni. a hol az erdt iszalag és vadkomló. Egyetlen szezon elég volt arra.) Pest vármegye áldott és változatos területének többi legnagyobb része síkság. szép tájékkal szórakoztatják a vadászt. liogy együtt vadászott a magyar királylyal. mert az orvvadászt felmentették. a maga nemében igen érdekes eset is bizonyítja. rezéti. hogy a vadásztársaság legtöbbje az egyszer polgári társadalomból kerül ki. még pechg kizsigerelt állapotban. a hová könnyen átmehetett. a ki ezen a környéken kivált a szalonkázás gyönyörségeibl veheti ki busásan a részét. hogy csak az a vadász. de annál szívesebben veszik.

A vadász elragadtatással járhatja végig sok kilométer hosszúságban az ármentesít töltéseket. a mely ki tudja. a melyek lombosán hajlanak össze nyáron s szövedékes ágaikkal ölelkeznek a levelet hullató sz beálltával. a mely hatalmas erejével és termetének imponáló méreteivel küzdi ki amolyan korcssas létére is szinte az elsséget többi rokonsága között. részesüljön. (Gödöll környékén például évrl-évre remek sas-példányokat ejt el a vadász-személyzet) itt. tudással. a vállalkozó és vakmer foxterrierekkel. itthon van ezekben a pestmegyei határerdkben. mint az igazi arisztokrata-sasoké és ez az egjszépség. . mint széleslátókör szakért vadtenyészt. leghatalmasabbja is ottlionos ez az albicilla a fehérfarkú nagy halászsas.ra. az égi mezség azúrjáig. megközelíthetetlen tanyát biztosítanak minden közéjük menekül vadnak. . hanem a vaddisznó is. min nsigy idt ért meg hog\' rohanvást fejldött ezen a televénji:alajon és sokkal fiatalabb. sem olyan csudásan világító toU-legyezje nincs egyetlen más hazai nemes ragadozó madárnak sem. a ki fáradsággal. bármerre tekintünk. . hogy repes az ember szíve. Az albiciUa is. fz de az is lehet. szorgalommal és kitartással tette Pest vármegyének ezt a részét olyan vadászterületté. hogy a vadnak szinte paradicsoma lehessen hogy tehát a vadász a legszebb élvezetben . Itt egy sürü vágás. hogy vidrát foghasson a korhadó nagy vízparti fatörzsek gyökérszövedéke alatt az ebben jártas vadász. a fehérfarkú ölyv's. mint neki. a mikor egyetlen szárnycsapás nélkiU. . fölséges lendülésére. Nagyvadja. ha oda kirándultak. De ez félakkora. . 121 nagy vad nemcsak a szai'vas. a mely szótterjeszkedik a vármegye medrében. De ember legyen. Az éjszaki és a déh határ között nvúlik végig az egész nagy vármegye elrónásodó hosszúsága. kisvadja bven van. amag\'ar sasfélék legszebbje. a melyek a Dunára hajlanak a kameleon-keblü vén Dunára. . minden értelemben úgyis. a melv maga is egy kis ország.hibája némileg megbélyegzi pedig sem olyan óriási teste. Ámbár a vármeg^-e éjszaki részét borító erdségek s az onnan lefelé húzódó lomberds dombok volnának tulajdonképen a nagy ragadozó szárnyasok legigaziljb hazája. Fónagy József. Amott a szálerd hatalmas sudarfái. és mégis változatosan érdekes. s így annál jobb búvó a fáczán és a szalonka számá.Vadászat. aránylag IVIindenütt buja élete van a növényzetnek. és nyár. elsrangú terület alakulás arra. már a mikor az utóbbi éppen itt van nálunk. . Fölötte a szentendrei sziget ad egy kis kóstolót. nem tollas. mint kitn vadász úgyis. A szigetségek folvtatása lentebb a nagy CsepeLsziget. amilj'jók an"a. a beiszaposodott alj területek buja füzesei. a déli határ mentén. a melynek bozótosa a szó szoros értelmében járhatatlan. — — . a Sárvízcsatorna mellékágai s a holt Dunaágak gödrei épp oly jó vadászterületek a vidra számára. minnek látszik. a mely ezt a nevét a vadságáról s kegyetlen mivoltáról kapta. a hol rendes közlekedés nincsen s így a közvetet lenül oldalvást terül erdk és síkságok minden vadja békességet élvez. ha megösmeri az értékét. st tölgy is. a mehmek olyan kiváló a liíre. a magyar vadászok egják legjobbja ez. másfélméteres átmérj sfák. (Hacsak a szer. . A fehérfarkú ölyv próbál hasonló lenm hozzá. . Néhol óriás törzs. a milyen szürkévé váLk a téh és a tavaszi áradások szélpaskoh a víztömegei között. meg a szépségeit. Fáczánt olyan helyeken is talábii már. áldozattal. a min az albiciUa. . . csigavonalban száll fölfelé. de a raczkeVei s a tököh határok vadászai sohasem bánták meg. Valamikor híres fáczánozó terület volt még boldogult Rudolf trónörökös idejében de már sok esztend óta hallgat róla a hír s csak néhány budapesti vadász tud róla. Pedig ezrével van betelepítve. A telepít megérdemli. Az albicilla csüdje tudniillik meztelen. Budapest alatt már kezddik az igazi Alföld. a ki ezekben a nehezen járható erdkben puskavégi'e kap belle egy párt. a mely magában foglalja a monostorszigeti koronauradalmi vadászterületet. A tájék alföldi. föl a felhkig. Az úgj'ncvozett maiátok. mint a Szeret a . s ha vadászat szempontjából nincs is kiválósága. a melynek épp oly kék a hulláma tiszta nyári napon. a kit vadlelövnek hív meg a terület erdésze s egvben fvadásza. a buteo ferox. a hol néhány évvel ezeltt azt sem tudták. sereje a talajnak ritkán tapasztalható nyugalma az erre vágyó vadnak. Mindenütt. milyen ez a behonosított exotikus vadmadár. hogy megneveztessék. ámbár a röpülése viszont minden más ragadozó között egyedül emlékeztet a sasok merész.

az alig arasznyi magas zsombik lassanként úgy megpúposodik a foh-tatásaiban. a kinek mindig csak a jószágán a szeme és látja. . I . vízi szár- s úgy próbáljon megcsalni. Így és ennyire aligha tudja ezt a hegyi pásztor. min az éjjeli gém a nádlakók. 1'2'2 Vadii. A pusztai juhász minden bárányról tudja. például a újra lebukjék Itt : . a fejét felüt fogolykakast kétszáz lépésrl is. mint vadász. a kis zsemlyeszín. a riska. mert hisz nem ér rá. Mert itt a nap egyenesen az ég ölébl kél fel és oda fekszik vissza és a míg ragyogó nagj'^ útját megfutja minden pusztai fszálnak egyformán adja fényét s melegségét. a kecskeméti végtelenségen. a hová a mocsári sneffek csalogatnak. a bugaezi pusztákon ha a f. . ebben otthonos ember megkülönböztetését. Mert ez itt a viszonylagos végtelenség. Ott. a hol egy másodperezre felnyújtotta zöldzománczos fejét a tkés gácsér. min a bölömbika. a melyek néhol. voltak hajdanta a nagy nádasok. arra ALsódabason túl. S ezek a nádasok és a vele összefügg erek. a melyek legszebbje a nyílfarkú récze. . fehérvillogással röpül selyemgémek Mind itthon vannak itt. a ni(lyni>k a szépségeit olyan nehezen érti meg a liegyvidéki ember. s ha a legtöbbje teljesen kiszárad is nyáron. A fülöpszállási . a mi az ember térdét az istenség fogalma eltt meghajlítja. ilormol a patak és mesél a félénken babonás pásztornak. meg az izsáki Kolontó környéke inkább a tisztán lápkedvelö szárnyast csalogatja a sok csörg és kercze-réczét a barát réczét: s a mocsár czigányát. a jakabszállási. látja. Báes-Bodrog vármegyéig. . hogy azután : : : . még azt is külön érdemes meghallania a pásztornak. ha elég nedvessége van a talajnak. hogy megtanulja. : n . a melyekbl ma már csak mutatónak akad. arra Czegléd. meg a zúgó erd beszéde. Itt lakik az a csudálatosan beszédes egyhangúság. a mikor már homály borul az égre. meg nem pillanthatna Ha járom az alföldi rónákat. Kecskemét és Fülöp. Közben a laposok tocsogói felé haladok.szra. a mit más szem.<izállás felé végig Kiskunfélegyházáig. a mi ennek a kedves vidéknek különös átka szokott lenni. Vadászembernek a rónaság ez egyforma világa nem kínál sokfélét. a nagy szürkegémek. Apni siAr- felett virágzó .orvvadászüzlot" miatt ncin. ezer más foglalja el. melyik juii az anyja minden kondás ösmeri valahány koczája minden malaczát a gulyás messzirl rámutat antiak a kajlaszarvú tehénnek a borjára s amannak a téglavörös boczinak az édes anyjára. holott a rónák szülöttének még a lelke is megremeg. ! . Némely esztendben. a vörösfej kis czigánykacsát. a melynek siseg szárnyalását hallani esténként -hajnalonként. a látnivalókban gazdag tájék. a honnan a nyílt róna Kiskunhalas felé fut. és megösmerem.. megtelik szre és még inkább tava. . érten. ennek legjobb pajtását. de még akad. Olyankor mutat rónatavakat az adacs-peszéri síkság onnan szalad le a puszták öble.Balázs". . tocsogós laposok. a mikor a határtalanságnak ezeket az elveszó térségeit . hóolvadás után. a hol a fülöpszállási és szabadszállási meg az akasztói déhbáb ízelítt mutat a kecskeméti homokvidéken szület képzelt tengerekrl. mint folyómenti ingovány is jelentkeznek. sokadmagával költ ilyenkor a peszérkörnyéki apró erdei náderekben. De itt a magyar alföldi rónaságon. a szemem százszor nyitva s a kicsinyen a piczim't is keresem. hogy térdig se látszom ki belle. magára van azalatt és akár el is téved. . ott lakó.. ezeken a pestmegyei kisebb és nagyobb mocsarakon. a köncsögi. az orgoványi. még megtelnek a zsombikosok vízzel s csalogatják a vadruczaf éleket. Azután a gémek A telep>esek. s mégsem tévesztem el azt a pontot. szikes tavak mind remek élvezetek forrásaivá váltak és válhatnak még ma is a vadásznak.) Azután következik a nauy rónák végtelen világa. A vörös bíborgémek. a szörnyetegalakú sziklatömbök. meg a szabadszállási. a távoliján kékl hegyláncz.. Egész Pest vármegye tele van ilyen emlékeivel a régi vizgazdagságnak. a matkói.. a . ha közéje kerülök.'^znt. . Itt lakik még ma is a hovatovább mind jobban fogyó vízimadár. de a mit az észrevev szem megtalálhat rajta s a figyel értelem kibetzhet nyitott könyvébl az éppen a maga kévésével fejleszti rendkívül a ])usztát járó. megjegyzi annak minden legkisebb tulajdonságát. a szárcsát. A kecske. Tatárszentgyörgy felé világa a Kiskunságnak immár eltanyásodott területeire.dafila acuta''. Meglátom a nagy vetéstáblában április táján.

meg a fekete gólya. Különben itt s az ily helyeken vannak még a hosszú vadászszünet után szinte kiéhezett vadá.Vadászat. elköltözött nyugodtabb hazába s onnan is mind tovább húzódik.szszal a seregbegyült sátorozó túzokkakas. feltámadásra bírtak hazakerülni Nagykátára. de épp oly árulóan. A túzok a nagy puszták madara. a mikor a hímek külön csoportban elre érkeznek. minthogj^ csak a fiatalja élvezhet. Az árvizek múltával eltntek. alföldi vadá. annál jobb. a hol valaha csudálatosan gazrlag élete volt a vizi faunának s a pestmegyei úri vadászok. fogoly és fürj ezek a tulajdonképen való vadászati áldozatai a síksági. Sokkalta szebben. mint a pulyka és nagj'okat dobbant. Végre is. letarolt rónákon. Valamikor a tetétleni síkon. a síró bibiczczel eg\'ütt. Vagy megázik. a mikor a ravaszdinak máshol nincs buvója. Minél vadabbak. Eg\' pár csapat fogoly s néhány nyúl elvégre minden határban akad. Hanem a másik kett: az a fmédium.szkélkedik leereszti a szárnyát. a böddi nádas mocsár környékén. a hogj' a bibicz szokta. mindig virtus. óvatos madár ehát ingerel bennünket. Mostanában évrl-évre fogynak a vizek s még tavaszszal is. egyegy ilyen nádf(jltot megbfjlygatni. A kócsag vadmadár. de még inkább tacskó-ebekkel. fképen a budapesti vadásztársaságbeli tagnak" ez a föröme és vágj'a. kivált ha még el is hibázza az ember az öklömnyi tyúkocskát.. hogy tovább siessen. Vadabb a darunál is. vagy elázik. de a tarisznya végképí'n megkönnyebbül? Csak a szegény vadász nehezedik el kis-sé. Xéhol a legel vezetesebb mulatság télidben. a kik már tudják a módját s jó helyen állanak el. : . szinte feketébe játszó tarkázatú fehér testét hogy himbálta a magasban. A fürjet sokan a kicsinysége miatt nem lövik azt tartják kár a patronért. sok volt a kanalas gém az áradások után. de legalább . Hallani tavaszszal. Verfényes április ragyogásában. Szép sötétbarna foltos. Túzokja. vadász szinte sajnálja lni. ha a fészke tájékára vetfh'itt valaki s közben dallamos fütyül jajongással panaszkodott. a mely csak átvonul itt kikeleti vándorlása közben. ha valahára otthon elnyújtózik az ágyán. Nyúl. a mely már nem ér rá. s aztán megy. ellenijén gyönyör látvány tava. a mikor mélabúsan csendül a szavok a kihalt. ha a patron megmarad a végén. Legalább sokáig lehet . a mikor pedig máskor járhatatlan volt a Tápó közvetetlen környéke.. . szöcskézni járnak. szétteríti a farkát. a hova — . ámbár mindig elmarad belle néhány megkésett pár. a mikor a vadász a sárgavirágos gól3'ahíres laposok nedves sznyegén tocsogva lövi a mi leggyorsabb madarunkat. élvezett" és legjobban élvez akkor. ügyes vadászok. úgy dürrög. ! : : A . : . Csak kócsag nincsen már Pe. a kardcsrü madár. hogy csak nagyszombatra. A szüzfehér kócsag elment. (persze tok nélkül) a zsebébe csúsztat öt patront. Most többnyire száraz a szikestavak medre.szok számára a véghetetlenül kellemes tavaszi mórsneffezések. vadhbája szintén van Pest vármegj'ének.r talaj ökölnyi hepehupáin költött a gulipán-sneff. akár egj' pár gj'erekkel is. úgj' várják a vörösbundás csirkefogót. a smaragdos rónán. az egész nagyhetet végig vadászták. Veszi a puskáját. meghajtatni. bronzcsillogással ékes a túzokkakas ködmöne és háta . a mikor elkezdték a Tápiót és mellékét járni nagyhét hétfjén s eljutottak Üjszászig. mert a tojócska sürgsen kot lik s így fészkelni kénytelen. sok helytt átgázolhat rajta az ember. . Csuda-e. a mely t'zed-huszadmagával bü. vadászni. és hallani szszel. a melyek a rókát érzik és úgy hajtják ki. A rónák nádasaiban nagyon otthonos a pusztai róka. a tarisznyáját ellenben megtölti enni-innivalóval. mulatni" velk. a hol az aszúgj'eppel gyéren borított sivá. Pár hohlnvá nádasból öt-hat rókát is kilnek így a gyakorlott. Szélkiáltót (póbmadarat) lni. a ki egyszersmind minden cgj'éb gyilkoló gonosztettre isgondolkodás nélkül vetemedik. Sok változatosságot egjMk sem kínál de a konyhára mindegyik elsrangú zsákmány. a mocsári szalonkát. legföljebb magasszáru. Embert nem tür fehérvitorlás légi csónakon szökik az ember közelébl. A szépszavú polimadár máig is megmaradt.sznak.st vármegyében seholsem. ilvenkor. (derékignyúló) gumicsizma kell hozzá. ez az embergylöl két ellentétes szépség. húsvét hetében. olyan kedvesen élénkíti a pusztai magányt ez a bús hang ez a gyönyör hang De minthogy a póli ravasz. meg tücsköt falatozni. 123 Tápió vonalán. onnan pedig vissza. a melyet igazán nincs miért lni.

124

Vadászat.

pestmegyei Alföld tipikus madara a vadlúd, a melyre vigan vadásznak Kiskunság tájékán. Többnyire gödrökbl, a mit elre mog kell ásni, hogy a rendkívül szemes vadlúd lassanként hozzászokjék. Akkor azulán ki ül a vadlúdvadász és oda várja a vonuló falkákat, a melyeknek rendszerint megvan a járásuk, ki a vetésekre s vissza a vetésekrl a szikes tavakra. De a vadászat fképen akkor eredményes, ha a messzenyuló határban minden szikes tónál van vadász, mert akkor nem bír a vadlúd megnyugodni jön-megy s aközben hol egyik, hol másik puskás kapja lövésre. A nagy szürke lúd, ez az egyetlen hazainak mondható hidunk, itt költ nálunk s csak a fagyok viszik el. A többi, a vetési, az örvös meg a hlik. csak vendégünk. Rendszeres vadászatuk a vonukivált a
; ;

A

Fuikavadász!

t

mind tavaszszal. mind szszel. vármegye vadászati viszonyainak dióhéjba szorított körvonalozása is hiányos lenne, ha nem említenk a híres-nevezetes falka-vadászatokat, a melyekben valamikor az udvar is részt vett, de most már nincs a magyar királyi udvarban senki sem. a kinek ez a ..parforce" gyönyörsége volna.
lásuk idejére esik.
p^g^^

Mindamellett a budapesti falka-vadászatok élénk részvéttel folynak a szezonban, a mely öszut ólját ól kezdve mindaddig tart, a míg az idjá^rás a hajszát
lehetetleinié

nem

teszi.

káposztásmegyeri határ, a régi Pascal-malom környéke, s általában Budapestnek alföldi oldala az a színtér, a hol a kopófalka a vörösfrakkos vadásztársaságot maga után rántja, hogyha jó ,,cent"-je van. Ilyenkor aztán megindul a vágtató hajsza, a mely nem ösmer akadályt s próbára tesz lovat és lovast egyaránt, a mig csak el nem vész a szimat és így nincs tovább miért koczkára tennie a brét az okos és meggondolt lovasnak. De a míg a falka csaholásának idegizgató zenéje tart, addig lovasbecsület dolga a végsig kitartani és küzdeni a ,,halaHért", sót az elsségért a halalinál, a mikor a diadalmas kürtszó felhangzik az agyonhajszolt, s ebek harminczadjára
került
alatt

A

vad

mellett.

Ámbár
elejtésében),

a ,,parforce"

nem

a szó szoros értelmében vett

,,

vadászat", (a mi

aomagyar gondolkodás a vadásznak közvetetlen

szereplését érti a

vad

mindamellett annyira hozzátartozik Pest vármegye specziáhs érdekességéhez a falka-vadászok elkel úri társaságának ez a mulatsága, hogy a vadászatról szóló tájékoztatásba be kellett iktatnunk erre vonatkozó megemlékezésünket
.

IPAR,

KERESKEDELEM, HITELÜGY ÉS FORGALOM.
I.

AZ IPAE.

az Árpádok kívül, kik a honfoglalókkal jártak a Duna Tisza közén, kétségkívül már voltak épít-munkások is, mert Árpád, / a ki a Csepel-szigetet választotta magának lakóhelyül, ott díszes feje-^ delmi hajlékot építtetett családja számára. Példáját követték a törzs többi elkeli is. kiknek lakásai az övé körül emelkedtek. Állandóan vándorló honfoglaló eldeink ugyanis, a kik szilárdabb anyagból, rendszeresen alkotott épületekben nem igeujakhattak, ily nag^'obb és díszesebb telep építésére bizonyára nem rendelkeztek megfelel munkaervel, hanem igénybe vették az e területen található építiparosokat is. mert habár ez idben a házak még csak fából és vályogból épültek, ily nagy telep mégis nagy munkaert igém^elt. Az els Árpádkori oklevelek tele vannak a magyar iparélet jelenségeivel Ez idben indultak virágzásnak a városok is, mint Visegrád, Vácz, Pest, Buda a Duna mellett feküdvén, és Kalocsa, a melyek a hatalmas közlekedési vonal melegágyai voltak a kézmívességnek és majd mindegj-iknek jelents réve volt. A fejldést azonban teljesen tönkre tette a tatároknak 1241-ben történt Tatánárás betörése, úgy hog\- IV. Béla királynak újra kellett kezdenie a honalapítást. Az elpusztult és kihalt városokat telepítések útján újra benépesítette és a városoknak szabadalmakat adott. Ig^- 124:4:-ben megújította a pesti és budai polgárok régi jogait is, kik hamar kiheverték a tatárok dúlását. Ug^-anekkor az ipar elmozdítását czélozza amaz intézkedése, hogy Kéve úr földjét jövedelmi fon'ásul Pest városának adományozta, mert a város lakosai kézi ügyességbl élvén, elegend élelmezést nem nyerhetnének. Az Anjouk alatt nagy fénvt és pompát fejtett ki az udvar és a fúri osztály, vegycsházi miáltal a XIV. és XV. században az építipar, ötvösség és a zománczmvészet '^"^bMi.'^° európai hírnévre emelkedtek. Róbert Károly Visegrádon 350 szobából álló palotát építtetett. Körülötte a furak díszes épületei csoportosultak. S midn 1335-ben itt számos európai uralkodó fölkereste, azokat gazdagon megajándékozta, hazai mesterektl készített ötvösmvekkel, melyek között volt 50 drága ezüst edény, tegez, kardöv, fegj^er, értékes sakktábla és g^'öng\kagj lóból készített díszes tál. A magyar zománczmüvek és kardok ekkor külföldön nagy keresletnek örvendettek. Zsigmond király, a ki a városoknak és kézmíves polgárainak számos kiváltságot adott. 200 építiparost hozatott Francziaországból és a visegrádi várat roppant költséggel kijavíttatta. S mind , mind Róbert Károly Budán is pompás palotákat építtettek. Hasonlóképen Mátyás király is elmozdította ez iparágat nagyarányú építkezéseivel. Visegrádot valóságos tündérkertté varázsolta s oly fényvel és mvészettel rendezte be, hogy még a külföldi követek is földi paradicsomnak nevezték hazájukba küldött jelentéseikben. A király budai, de fként visegrádi várpalotája gazdagon volt Jíszítve márványoszlopokkal, aranyozással, széles lépcskkel és tágas csarnokokkal, a kert pedig medcnczékkel, szökkutakkal és szobrokkal. Ugj^ancsak Mátyás alatt Báthory Miklós váczi püspök az ottani székesegyházat és palotát, költséget nem kímélve, megújíttatta. Ez idben kezdtek építeni városi székházakat is. Más iparágak is jelentékeny fejl lésre emclkeiltek. Nevezetesen ugyanekkor Budáii a gyolcskészítés virágzott.

A zokon a kézmüi párosokon

/\

%

J^

:

126

Ipnr, koreskodolein, liitelügy és forgalom.

kaptak privilégiumot Héderváry László egri püspökegyütt. A csopelszigeti esztergályos-munkák kiilföUlön is nagy kelendségnek örvendtek. Az áes ipar haladásának hi/.onyságaképen a vízimalmok és hajók megszaporodtak. A magyar eredet kocsi révén a budaij kocsigyártás és lószerszámkészítés termékei is Európaszerte keresettek voltak. Az a liintó, melyen Erzsébet anyakirályné 1343-ban Olaszországba utazott, ott nagy föltnést keltett. Beatrix nyolcz aranyozott díszkocsit kapott ajándékba s azon vonult be Budára. Férjével pedig az els télen aranyozott szánon járta be Budát. Azonban az iparnak ekkori fejlettségét egyszerre elsöpörte a mohácsi vész. Pe.st-Pdis-.Solt vármegye nehezeii lieverte ki a török uralom pusztításait és a kurucz mozgalmak szenvedéseit, azonban a XVII. század végén s a XVIII. század elején lassan fejldésnek indult közgazdasági tekintetben is, a mi fként a népesség betelepülésének volt a következménye. Az ipari élet ugyan a két szabad királyi városra Budára és P(>stre szorítkozott, de a vármegye mezvárosaiban és községeiben is megtaláljuk már némi nyomát. így 1715-ben Csanádon hajósok és halászok, Ráczkevén pedig halászok laktak nagyobb számban. 1720-ban Szántón 3 mészéget, Váczon 1 hajós volt. Ugyanekkor Solymáron Pest -Pilis-Solt vármegyében még a következ iparosok laktak 1 kovács, 1 kovács. Váczon 1 ács. 1 borbély és sebész, 1 fazekas, 1 kádár, iparos ezek közül az egyik 1 kmíves. 1 lakatos. 4 szabó, 5 varga és 2 más serfz, a másik kelmefest. Noha az akkori összeírások elég hézagosak voltak. a föntebbi adatokat mégis majdnem teljesen hiteleseknek fogadhatjuk el. Ez összeírás alapján a Kiskunkerület ben ipari élet egyáltalában nem volt, a
czeglédi szabók 1455-ben

A

tl. Egerrel cs

más városokkal

:

:

;

lakosság csak földmíveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott, de azzal sem a megkívánható mértékben. EUenben a malomipar meglehetsen virágzott. 1715-ben Pest-Pihs-Solt vármegyében 105, a Kiskun kerületben 6, 1720-ban pedig a vármegyében 180, a Kiskun kerületben 8 malmot írtak össze, melyeknek tekintélyes százaléka vízimalom volt. A Kiskun kerület 1720. évi 8 malma közül 4 Halason állott fönn. Az iparnak, mint mindenütt, úgy e vármegyében is hathatós szervei voltak a czéhek, a melyek itt is, fként Budán, Óbudán és Pesten már a XV. században, Zsigmond királj- idejében szépen virágzottak. A vármegye többi városaiban és községeiben azonban leginkább az újjászervezés után, a XVII. és XVIII. században terjedtek el. Eleinte a czéhek maguk alkották meg czéhszabálvzatukat, a más városoktól kölcsönvett minták után, de azt azután a felsbb hatóságokkal megersíttették. így a czeglédi csizmadiák 1699-ben, a a szcsök 1727-ben szabók pedig 1727-ben Pesttl kértek czéhszabályokat a pestiek német czéhszabálj^zatát vették át a lakatos-, órás- és puskamívesa kovácsok czéhnek 1774-ben Pest vármegye adta a pestiek czéhle veiét és kerékgyártók 1782-ben az 1766. évi, a szíjgyártok pedig 1805-ben az 1779. évi czéhszabályokat szintén Pesttl kapták. Dunaföldváron a szaljók 1703ban a budaiak 1695-iki czéliszabályait veszik át, A 'kecskeméti szappanosok 1642-bcn Debreczentl s az asztalosok 1742-ben Pesttl kapnak czéhszabályzatot. Nagykörös szappanosai 1642-ben szintén Debreczen, a vargák 1667-ben Esztergom, Komárom, Buda és Vácz városok XVI. századbeli, a lakatos-, órás-, ágyúönt-ezéh 1744-ben Pest 1701. évi, a kovácsok 1750-ben Buda 1695. évi és a kerékgyártók 1803-ban Pest 1776. évi hasonló czéhszabályait veszik át. A ráczkevei szcsök 1711-ben az óbudaiaktól, a csizmacüák pedig 1721-ben a budaiaktól kölcsönöznek czéhszabályokat, A váczi csizmadiák 1624-ben a komáromiaktól m^erik czéhszabályzatukat. Az óbudai csizmadiák pedig 1624-ben kölcsönveszik ezt a vácziaktól s átadják 1662-ben a nagykrösieknek. Viszont az óbudai aranj^mveseket, a mit azok 1696-ban kaptak, a vácziak vették át 1828-ban. Az óbudai takácsokét 1725-ben ismét a vácziak és 1755-ben a patajiak kölcsönzik át. Váczon ezenkívül még a vargák 1607-ben Esztergom, Komárom és Buda XVI. századbeli, a kádárok 1696-ban, a csizmadiák (újból) 1714-ben, a gombkötk 1718-ban, a kovácsok és kerékgj'ártók 1725-ben a pestiekét, a szíjgj'ártók 1714-ben a komáromiak 1692. évi s az asztalosok 1770-ben a budaiak czéhszabályait veszik át. Királyi megersítésre eleinte csak akkor volt szkség, ha a czéh valami különös kiváltságot akart magának biztosítani. De késbb szokássá vált, hogy
;
;

;

Ipar, kereskodoleiii, hitelügy és forgaloni.

127

czéliszabadalmakat az uralkodó adományozza. Azonban ilyeneket acUiattak helységek földesurai, a hatóságok és püspökök is. A vármegye legtöbb czéhének czélevelét az uralkodók adták. Többek között Mária Terézia adta 1768-ban dunaföldvári kötélgyártókét, a pesti remek betoldásával. A czeglédi lakatos-, órás- és puskamíves-czéhnek 1774-ben a vármegye adta a pestiekét. A dunaföldvári szcsök a kalocsai érsektl nyertek czéhszabadalmat 1753-ban. A váczi fazekasokat 1698-ban az akkori váczi püspök a gyriek 1633. évi, illetleg a pozsomnak 1596. évi czéhszabályaival ruházta föl. Gróf Esterházy Károly váczi püspök az ottani kovácsok és kerékgyártók 1725-ben Pesttl és a takácsok 1762-ben Budától átvett czéhszabályait 1762-ben még a maga külön megersítésével is ellátta. Az ilyen fpapi megersítéseknek volt azután a következménye, hogy a czéhek legtöbbje bizonyos vallásos színezettel bírt. St Esterházy püspök egyenesen hangsúlyozza a váczi czéh kathohkus jellegét, a mint azt a Lipót czéhleveléhez illesztett pótlóartikulusokban olvashatjuk. A vármegj'e városaiban és községeiben fönnáUott iparosczéhek czéhszabadalmai a következ években keltek Abony a csizmadiák 1773-ban és 1817-ben szabók, szcsök és szürszabók egj-ütt 1818-ban

a a a a

:

:

;

takácsok lS22-ben kovács, lakatos, kerékgyártó és asztalos együttes czéh 1824-ben. Alberti : Apostag : szabók 1817-ben kovácsizmadiák 1817-ben szabók és szcsök 1831-ben és 1832-ben. csok, lakatosok és mások 1817-ben molnárok 1817-ben takácsok 1824-ben. Aszód: kömívesek, ácsok, asztalosok, lakatosok, üvegesek és rézmívesek 1841-ben, szabók és szcsök 1842-ben. Bogdány : az itteni molnárok a bényi és börzsönyiekkel egjTÍtt 1844-ben. Budán és Óbudán a XV. században, Zsigmond király idejében már a következ czéhek álltak fönn ötvösök, patikáriiisok, kalmárok (kiskereskedk), mészárosok, halászok, kovácsok, kötélverk, talpbr-szabók, molnárok, pékek, pénzváltók (münzer), aranyverk (goltslaher), sebészek, vadhúsárulók. halárusok; az egyesült, harangönt, lakatos, sarkantj-ús, vasönt és tcsináló czéh az egyesült ácsok, kfaragók, kömívesek. téglavetk és utezakövezk czéhe ; kocsigjártók, bodnárok, nyil- és Ijjkészítök, esztergályosok és asztalosok, nyereggjártók, tímárok, vargák, irha-készítk (irher) az egj'esült keztj'üs, tarsolyos (tasclmer). erszény- és övkészít-mesterek posztósok (wolslaher), takácsok posztónj-írók. szabók, ócska-ruhakereskedk (gewántler), mantlerek (szintén ócskások, de ruliát fordíthattak is), ruhafestk, vászonfehérít k. kerékgyátók (wagner), takarmányárusok (fuetrer), olaj- és heringárusok stb. A késbbi budai és óbudai czéhszabadalmak a következk vargák 1.500 körül, 1560 táján, 16G7-ben, 1754-ben és 1824-ben ; magjar és horvát vargák 1827-ben csizmadiák 1624-ben, lG97-ben, 1723-ban, 1728-ban és 1764-ben kömivesek és kfaragók 1644-ben, 1662-ben és 1695-ben ; esztergályosok 1692-ben kovácsok 169ö-ben ; aranymívesek 1696-ban rácz kalaposok 1696-ban, 1767-ben és 1837-ben ; kötélverk 1697-ben ; nyereggyéirtók 1697-ben ; szíjgyártók 1697-ben pékek 1701-ben szcsök 1700-ban, 1702-ben és 1711-ben asztalosok 1712-ben, 1765-ben ós 1770-ben harisnj'akötk 1715-ben és 1744-ben ,.vegj'es czéh" 1718-ban ;gombkötk 1718-ban és 1744-ben szabók 1723-ban szabók és szrszabók 1763-ban ; német szabók 1765-ben és 1825-ben ; gör. nem egj'esült szabók 1765-ben; gör. kel. mészárosok 1724-ben és 1827-ben; takácsok 1725-ben, 1755-ben és 1759-ben; rézmívesek 1746-ban ; gör. nem egj-. szappanosok 1752-ben róm. kath szappanosok 1754-ben ; kalmárok, gör. nem egj'. fszerárusok 175tí-ban ; fazekasok 1758-ban ; féssök 1758-ban szekeresek 1760-ban és 1826-ban; kádárok 1763-ban; ácsok 1705-ben; puskamívesek, sarkautj-úcsinálók és órások 1765-ben; halászok 1765-ben; cserepesek és utcza kövezk a pestiekkel egj-ütt 1767-ben és 1839-ben szitakötk 1782-ben és 1821-ben kéményseprk 1819-ben kefekötk 1820-ban tímárok 1821-ben bádogosok 1824-beu hentesek 183Ü-ban xddéki kocsisok 1830-ban órások 1833-ban ; ónöntk 1833-ban festk 1835-ben ; viaszöntök és mézeskalácsosok 1838-ban szegkovácsok 1838-ban; eczet- és pálinkafzk 1838-ban; molnárok 1749-ben és 1839-ben; vargák 1817-ben pékek 1824-ben magyar ós német szabók 1824-ben asztalosok 1825-ben molnárok 1825-ben szcsök, tímárok 1833-ban ; csizmadiák 1841-b6n. kádárok 1831-ben Budafok: molnárok 1817-ben; lakatos, szabó, kerékgyártó, varga, pék, takács, asztalos, kádár, esztergályos, nyerges, kötélgyártó, kovács együttes czéh 1739-bon. Czegléd : szabók 1455-ben és 1727-ben csizmadiák 1 699-ben szcsök 1727-ben; takácsok 1773-ban; lakatos, órás és puskaniives czéh 1774-ben kerékgyártók együtt 1782-ben 1777-ben kovácsok asztalosok és szíjgyártók 1805-ben molnárok, ácsok 1825-ben takácsok 1830-ban"; szíjgyártók és kötélverk 1841-ben. Dömsöd : kovácsok, lakatosok és mások 1821-ben. Dunaegyháza : takácsok 1830-bnn. Duna/öldvúr : szabók 1703-ban; csizmadiák pecsétje 1711-bl, a kir. adománylevél 1847-böl ; takácsok pecsétje és czéhládája 1725-bl, czélüevelük 1768-ból ; szcsök 1753-ban asztalosok pecsétje 1751-böl és 1775-böl, levelük 1828-ból kötélgyártók 1768-ban ; német varga vagy czipész czéh 1768-ban, megersítve 1777-ben ; fazeksisok 1768-ban bognár és kovács czéh 1774-ben ; molnárok egjik czéhládája 1739-bl; másik 1779-böl, czéhlevelük 1828-ból; szíjgj-ártók 1821-ben váltak el a ráczkevei czéhtöl, pecsétjük 1822-böl, czéhlevelük 1828-ból ós 1851-böl "ácsok 1837-ben ácsok és kömivesek 1837-ben; a kalapos czéh 1845-ben alakult czéhlevól nélkül. Bunapataj : takácsok 1725-ben, 1755-ben, 1778-ban, 1828-ban ós 1836-ban csizmadiák 1779-ben és I817-I.en. Dunavecse : szabók, szcsök 1817-ben ; kovácsok, lakatosok ós mások 1817-ben molnárok 1817-ben ; csizmadiák 1822-ben takácsok 1725-ben és 1824-ben. FélegyMza : kovácsok, lakatosok, asztalosok és kerékgyártók 1804-bpn szabók, szíjgjártók 1817-ben; takácsok 1817-bon; kovácsok és lakatosok 18I7-l)en csizmadiák 1817-ben; szcsök 1817-bi'n ácsok, molnárok és kömivesek 1841-bon. Fokt: molnárok 1828-ban. Fülöpszallág : takácsok, szabók, szcsök 1817-ben; csizmadiák 1823-ban Gödöll: takácsok 1824-ben; szabók, csizmadiák lS39-bon. Hajós: ácsok, kiidárok, k.ovácsok. lakatosok, kerékgyártók 1841-bon. Halas : takácsok 1817-ben szabók szcsök, csizmadiák, szíjgyártók, gombkötk 1817-ben; ácsok, lakatosok 1817-bon kovácsok.
; ;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;


; ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

1

2S

Ipur, keroskedolom, hitelügy és forgalom.

bodniirok 1817-ben. Haraszti : molnárok, sütk, kerékgyártók és kovíVcsok 1847-ben. Irsa szabók, szüo«ik 1832-ben. Kalocsa : csizmadiák 1737-ben, 1773-l>an és 1822-l)en szabók 1 741 -ben; szabók és szürszftViók együtt 17tH>-ban é.s 1822-ben ; takácsok 1744-bcn és 1822-ben irluusok ós szcsük 17.">4-l>en fazekasok ós korsósok 1817-ben kovácsok, lakatosok, asztalosok, kádárok, kerékpjártók 181!»-ben szíjgyártók 1822-ben kéményseprk 181!)-ben szcsök 1822-ben. Kec-skemft : szappanosok lG42-ben ós l(>(i5-ben borbélyok 1649-ben lakatosok 1701-ben ; szcsök 172ti-banés 1817-I)en szíjgjártók 1724-ben. 173.->-ben ós 1837-ben asztalosok 1742-b6nós 182fl-ban ; csizmadiák 1744-ben és 1817-ben; szabók UiliO-ban, 1744-ben és 1824-ben; takácsok 1725-ben, 17(i7-ben és lS29-ben kovácsok l()33-ban. 1773-ban és 1815-ben gombkötk 1724-ben kmívesek 177S!-ben tímárok 1817-ben molnárok 1817-ben lakatosok, órások, sarkantjnisok, puskamivesek ISlS-ban kéményseprk 1819-ben szürszabók 1824-ben kmívesek és ácsok 1827-ben. Kisharta : asztalosok, kovácsok, kerékgyártók, kádárok lS36-ban Kiskrös : csizmadiák, tímárok, szijgj-ártók, vargák 1817-ben szabók, szcsök, takácsok 1817-ben lakatosok, kerékgyártók, asztalosok és kádárok 1841-ben. Kbánya: kmívesek 1714-ben. KutiszentmiMós : lakatosok, asztalosok stb. 181S-ban. Laczháza : kovácsok, lakatosok, szíjgyártók, kerékgyártók, asztalosok 1823-ban. Monor : kerékgyártók, kovácsok, takácsok 1841-ben. Nagykáta : fest, asztalos, kalapos, kovács, kötélgyártó, lakatos, kerékgyártó, csizmadia, szabó, szcs, molnár, takács együttes 183!>-ben. Xagifkórös csizmadiák czéh : szappanosok l()42-ben lü(>2-ben, l()98-ban. 1714-ben és 1780-ban; vargák ll>07-ben és 17.")0-ben; szcsök 1724-ben; lakato.sok, órások és ágjTJÖntök 1744-ben; kovácsok 1750-ben; asztalosok 1777-ben; kerékgyártók 1803-ban; ácsok, molnárok, kmívesek 1817-ben; lakatosok 1742-bon és 1822-ben; tímárok 1828-ban; szabók lf)94-ben és 1828-ban; takácsok 1725-ben és 1831-ben. Örkény: csizmadiák 171l)-ban. Pest: szabók lf)94-ben magyar és német szabók 1725-ben és 1727-ben magyar szabók 1775-ben, német szabók 1778-ban és 1824-ben; kádárok 1696-ban és 1776-ban; szcsök 1696-ban, 1778-ban és 1824-ben; csizmadiák 1699-ben, 1714-ben, 1724-ben, 1731-ben, 1759-ben és 1763-ban kmívesek 1700-ban és 1777-ben kovácsok 1701-ben és 1832-ben lakatosok, órások, puskamívesek 1701-ben és 1742-ben; gombkötk 1718-ban és 1760-ban kovácsok ós kerékgyártók 1725-bon ós 1766-ban asztalosok 1742-ben, 1795-ben ós 1824-ben szappanosoké megersítve 1744-ben ; magyar borbélyék 1745-ben ; molnárok 1753-lian és 1831-ben takác..iok 1763-ban és 1768-ban üvegesok 1756-ban és 1826-ban ötvösök 1760-ban; tímárok 1766-ban. lS28-banés 1830-ban; cserepesekéi utcakövezök a budaiakkal egjütt 1767-ben és 1817-ben; magyar lakatosok és sarkantj-úsok 1768-ban; halászok 1775-ben és 1820-ban; kalaposok 1775-ben és 1815-ben; pékek 1776-ban; pokróczcsinálók 1777-ben; német vargák 1777-ben és 1824-ben magyar vargák 1779-ben nyereggyártók 1778-ban esztergályosok 1779-ben és 1839-ben ; kötélverk Í779-ben szíjgyártók 1779-ben rézmívesek 1780-ban szattyán1780-ban; szitakötk 1782-ben ós 1821-ben; féssök 1815-ben; paszomántés kordovánkészít keztyüsök 1810-ben kéményseprk 1819-ben készítök 181.5-ben ; sárgarézmívesek 1815-ben sárgarézöntök 1820-ban ; paplanosok 1823-ban ; kefekötk 1824-ben bádogosok 1824-ben ; hentesek 182.j-ben ; mészárosok 1825-ben; kocsisok 1827-ben; mázolok 1827-ben; festk 1828-ban; \-idéki fuvarosok 1828-ban hari.snyakötk 1829-ben ; körzkészítök 1829-ben politúrozok 1830-ban; hajósok 1830-ban és 1833-ban ; tcsinálók 1831-ben és 1845-ben kordovánosok 1831-ben ; czinnöntök 1833-ban \'iaszöntk 1834-ben pálinka és eczetfzk 1835-ben ; órások 1835-ben hangszerkészítk 1836-ban kosárfonók 1837-ben szegkovácsok 1838-ban kertészek 1843-ban rézmívesek lS43-ban fazekasok 1845-ben; kereskedk ós kalmárok 1845-ben; serfözk 1845-ben; posztónyírók 1847-ben; molnárok 1800 elején. Pilis: csizmadiák 1817-ben: piliskerületi mészárosok 1817-ben mészárosok czéhe 1812-ben keletkezett, czéhszabálya 1826-ból szabók, szcsök 1831-ben. Ráczkeve : .szabók 1708-ban szcsök 1711-ben és 1817-ben szappanosok 1716-ban csizmadiák 1697-ben. 1721-ben. 1817-ben és 1818-ban; molnárok 1728-ban, 1729-ben és 1817-ben; csizmadiák és szíjgyártók 1764-b?n takácsok 1725-ben és 1817-ben; kovácsok és kádárok 1817-ben; szíjgyártók 1817-ben. Solt : szabók, szcsök, csizmadiák, szíjgyártók, kovácsok, kerékgyártók, asztalosok 1822-ben; takácsok 1830-ban. Soroksár: kovácsok, korékgjartók 1817-ben; molnárok, pékek 1818-ban csizmadiák, vargák 1840-ben. Szabadszállás : takácsok 1817-ben asztalosok, lakatosok, kalaposok 1817-ben; asztalo.sok, lakatosok, 1823-ban; csizmadiák 1823-ban, szabók, szcsök 1835-ben. Szalkszentmárton : szabó, kovács és lakatos molnár czéh külön-külön 1817-ben; takácsok 1725-ben és 1824-ben. Szentendre: tímárok 1698-ban; paplanosinálók 169.5-ben és 1702-ben; szcsök 1700-ban; görög szappanfzök 1715-ben; vargák az óbudaiakkal együtt 1754-ben és 1817-ben kovácsok, lakatosok és szíjgyártók 1759-ben csizmadiák 1695-ben és 1817-l)en; kádárok 1817-ben és 1821-ben, molnárok 1817-ben; szabók 1708-ban és 1821-ben; asztalosok 1836-ban lakatosok, kovácsok és kerékgyártók 1758-ban és 1822-ben kalmárok 1825-ben molnárok, pékek 1833-ban. Ú hártyán : kovácsok, bodnárok, csizmadiák, takácsok 1845-ben. Vácz : magj-ar vargák 1607-ben, 169.'>-ben, megersítve 1728-ban ; 1767-ben, 1795-ben és 1829-ben, német vargák 1728-ban ; csizmadiák 1624-ben, 1714-ben és 1847-ben kádárok 1696-ban ; fazekasok 1698-ban; szcsök 1699-bcn magj-ar szabók 1699-bon, 1761-ben, 1781-ben és 1844-ben; német szállók 1722-ben; szabók és szürszabók 1755-ben; kmívesek és kfaragók 1731-ben; szíjgyártó, nyerges- és sarkantj-lis czéh 1714-ben; szobafestk 1711-ben; gombkötk 1718-ban kovácsok és kerékgjártók 1725-ben asztalos, lakatos, puskamives és órás czéh 1728-ban borbélyok 1739-ben; takácsok 1730-ban és 1762-ben ; asztalosok 1770-b6n ; kéményseprk 1819-ben hentesek 1828-ban ; molnárok 1838-ban. Zsámbék : vargák 1725-ben; csizmadiák 1725-ben; szabók 1726-ban^ kovácsok ós kerékgj'ártók 1839-ben.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

— —
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

k

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;


;

;

)'

;

;

;

;

;

Az Újjászervezés idején telepítésekkel igyekeztek elmozdítani a vármegye ipari fejlesztését. így az 1723. évi 117. t.-cz. elrendeli külföldi kézmvesek betelepítését, de egj'ben eltiltja ket a földvásárlástól, hogy el ne ha-, nyagolják kézmiparukat. A posztógyártáson, a mel^^et Pesten és Budán ztek nagj'obb mértékben, nagj'ot lendített az, hogy a katonai egyenruhák szállítását Magj^arországnak juttatták. A helytartótanács 1761 márczius 16-án eh'endelte

129

l.

Az Egyesült izzólámpa
Lysoform-gyár.

és

2. villamossági r.-t. gyártelepe Újpesten. 3. A Bernauer-féle növényolaj-gyár Újpesten.

Az

újpesti

130

1.

A

B. V. R. vasút villamostelcpe Újpesten. 3. Leiner Fülöp és Fiai

2. Leiner Testvérek enyvgyára Újpesten. enyvgyára Újpesten.

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalora.

131

a vármegyében a czéhek összeírását és a kiküldött bizottság ez évi deczember 1-ére lett készen munkájával. Pest -Pilis-Solt vármegyében Buda és Pest ekkor már 59 czéhet írtak össze. Ezek között volt 8 csizmadia, kivételével kovács, szcs, 4 varga, 3 1 kovács és kerékgyártó, 2 gomb8 szabó. 7 takács, 6 köt, 2 molnár, 2 lakatos, 2 borbély, 2 szappanos, 1 szíjgyártó, 1 m^erges és sarruhafest, 1 asztalos, 1 asztalos, lakatos, puskamíves kantyús, 1 fazekas, 1 és órás, 1 kmíves és kfaragó. 1 szrszabó, 1 kádár, 1 paplanos és 1 tabakos

17. Kecskemétre 11, Szentendrére 9, NagyRáczkevére 5, Kalocsára 4, öbudára 2. Zsámbékra 2, Dunapatajra 1, Dunavecsére és Szalkszentmártoiu"a szintén 1 1 czéh esett. Ezenkívül voltak még iparos-mesterek az itt föl nem sorolt városokban és községekben is, azonban

czéh és körösre

1

keresked-testület. Váczra

7,

ezek a többi városok, nemkülönben Buda és Pest czéheinek voltak vidéki tagjai. Az országban nemrég meghonosított selyemtenyésztéssel is ez idtájt, a XVIII. század második felében tettek kísérletet a vármegyében. Legjobban bevált ez Kecskeméten, a hol 1774-ben 423, 1775-ben 606, 1776-ban 874, 1780-ban 960, 1781-ben 995, 1782-beíi 1255 és 1783-ban 1266 font sclyemgubót termeltek.

A

pálinkakészítés ekkor

letkezett. Elterjedt volt

nemkülönben a

már iparszerüleg folyt és Pihscsabán rozsolisgyár kemár a vármegye területén a sziksó és salétromfzés, lporgj'ártás. Pesten dohánygyárat állítottak, Budán pedig a

hajógyártás lendült föl, a kard, kés és sodronykészítéssel egyetemben. II. József roppant sokat tett az ipar elmozdítása érdekében. Nagyarányú telepítéseket eszközöltetett. 1781-ben Öbudán selyemgyárat áhított, a melyben egy kerék 4240 orsót hozott mozgásba. 1783-ban pedig új selyemgombolyítót alapított, a hol 40 gép dolgozott. Aszódon báró Podmaniczky brgyárat építtetett, a mely juhbr-bundákat is készített. Ez idtájt keletkezett és lendült föl a budai hintógyár és a két majohka-edénygyár. A II. József utáni idkben a fejldés bár lassan de egjTe tart, egészen a szabadságharcz koráig. így nagyforgalmú lporgyár volt Budán és a pestvármegyei Monostor községben. A vármegye törvényhatósága 1799-ben határozatilag állapította meg az ácsok és kmívesek napibérét 20 27 krajczárban. Ugj'anekkor összeírták az árvákat is és ajánlatot tettek az iparos mestereknek, hogy közülök szaporítsák a szükséges iparosok számát. Farkas János házak fedésére alkalmazható követ talált föl és arról 1799-ben jelentést tett a vármegyének. 1801-ben a vármeg^'e b'mitálta a hús árát, 1805-ben pechg a mestermvek árát a következképen szabta meg 3Iészáro.?okiiál nagy ökörbr 2tí frt, középszer 22, kisebb és teliénbör 18 frt, két esztends marhabr 12, esztends borjúbör 6, kis borjúbör 3 hónaposig 2 3 frt párja. — Cserz magyar tímároknál nagj- ökörbr párja 30, középszeré 26, kisebb 22 frt, feketére cserzett br kikészítése 2 frt, legjobb pár bocskor 51, középszer 40, kisebb 30 kr. Német tímároknál: nagy br kikészítése feketére 4 frt 30 kr, ökörbr kikészítése talpnak 8 frt, hámhoz való brnek 6 frt, fischledernek 2 frt, szopós borjúbr kikészíté.se 51 kr.. lóbré 3 frt. Csizmadiáknál kordován v. halzsíros brljl készült csizma párja 4 frt 30 kr., fejelés 2 frt, asszonycsizma 3 frt. Xémet vargáknál egy pár

:

:

:

:

30 ki', rámás fejelés 2 frt 42 kr. Magyar- és német szabóknál férfi mente varrás 1 frt >,0 kr, bélés nélkül 1 frt 10 kr. kaput varrás 2 frt, stb. Kovácsoknál egy parasztszekér egész vasalása 16 frt, lópatkó fölverése 5 kr. Szürszabóknál legjobb öreg szr 7 frt, legjobb szmadrág 2 frt, stb. Megállapították még a kerékgyártók, kádárok, szíjgyártók, kalaposok, kmivesek, ácsok, szcsök és lakatosok munkabéreit is. Molnároknál és liszteseknél legszebb lisztláng mázsája 7 frt, középszeré 6 frt 30 kr, zsemlyeliszté 5 frt. bélliszté 3 frt 30 kr, cselédliszté 3 frt. Mesteremberek mellett dolgozó napszámosok napibére Szent-Müiálj'tól Szent-György napig férfinél 17 kr. nyári hónapokban 20 kr, mindig étel nélkül nknél 15 és 18 kr. szintén étel nélkül.
stibli 6 frt

:

:

:

:

:

;

Pest vármegye 1812 deczember 2-án tartott közgylésében újból megállapította az ipari készítmények és mesteremberek bérét. E határozatban a csizmadiák, kordoványosok, magyar vargák, czipészek, magyar szíjgyártók, német szíjgyártók, nj^ergesek, irhások, keztysök, bröndösök, magyar és német szabók,

nöszabók, posztónyírók, szcsök, szrszabók, gombkötk, kalaposok, sapkások, paplanosok, takácsok, festk, kapczások, asztalosok, kádárok, kerékgj-ártók, kovácsok, lakatosok, sarkantyúsok, puskások, mézeskalácsosok, czímöntk, üvegesek, kályhások, stb. munkabére és iparczikkeik ára, nemkülönben a nyers és kikészített bröké is, egyenként és részletesen van fölsorolva. 1816-ban Fóthon posztógyár fölállításának a munkálatai foh-nak s ennek nyoma van a vármegyei jegyzökönyvekben is, de a gyár nem valósult meg. 1848-ban a vármegye lemondott Pestet és Budát illetleg hús-árszabási jogáról. Az 1848 eltt gróf Széchenyi István föllépésével megindult iparfejlesztési mozgalom és Kossuth Lajos Védegyletének a honi ipart pártoló törekvése
Magyarország Vármegyéi és Városai: Pcst-Pilis-Solt-Kiskun vármegye.
II.

8

:

a

fi -

-zos

kiatf-'
Ishf-:

:

ében

m'^rjsz^om

kj-e-.z~-

::•

-laiásrcJ

eí cs;ii bfszöLni- Hc'ítt

&

&

Ti

tair-

•'^

d

T
ti:
-

V
g'

--^
\

-

-:

.

-

--:_ -7^

.

ciil

szíszrrai
Lii7:'r7'ír

iSi'

-'rfs.r^T

innxi£aasaL ^i'r'z:; van-a-

t-

é^

.

.-a.
.

I'
el'

'

T
£
si

r;.-:^^.. .777

de

E f

A
.

cziéittiet

a kií^Ttaés IpartirBQ-.

lü--

.

.-

_^

.-.í-i-i

-

molaárváts- és

eí^

i^

^jBq. s

scitá t.

f»éTMtyigKa<íai- itloeeáa Talaa^ecL^^

;pan.áasiüst~

,

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

133
Ttázonyoi

Az 1880-as évektl kezdve a vármegye ipari fejldése szemm-^l látható Mai 8 a legújabb idk iparpolitikája az ország egyik els iparos vármegyéjévé tette. Pest vármegyének mind kis-, mind nagvipara fejlett, talán az utóbbi még jobban, az elbbinek a rovására és nemcsak a városokban, hanem a kisebb helységekben is. Azonban a megoszlást illetleg már nem mondhatjuk a viszonyokat kieléa városokon kívül csak a fvároshoz közel gítknek, mivel a gyáripar a fváros tes községekben virágzik. Ennek az eredménye az, hogy Újpest várm-^gye legnagyobb gyáripari a városa. Van itt több szomszédságában faáru-, br-, fonó-, szesz-, festék-, vegyi stb. gyár. Xagy vas-, gép-, tégla-, gomb-, a gyáripara Kecskemét törvényhatósági városnak, de már kisebb az Alföldön Nagykdfrös, Kiskunhalas rendezett lev Czegléd. Kiskunfélegyháza és tanácsú városoké, ilíg a dunamenti városok, Vácz és Szentendre ismét nagyobb haladásról fváros közelében még nagyobb gyáriparral dicsekedhetik tanúskodnak. Erzsébetfalva. Kispest, Pestszentlrincz. Rákospalota. Rákosszent m.ihály, Albertfalva. Czinkota. Üll, Békásmegyer. Budafok és Budakalász, távolabb pedig Visegrád, Dunabogdány, Aszód. Gödöll, Soroksár és Kalocsa községek. nt új és hézagpótló iparfejleszt intézményt, föl keU említenünk az erzsébetfalvai elhelyezést. közmühelytelepet, melyben számos kisebb gyári-üzem nyer czélszerü mai ipari állapotokról azonban lehetleg megközelít képet az alább közölt statisztikai adatok és a részletes földolgozások nyújtanak.

A

M

A

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vánneg\-ébeii, Kecskemét törv. hat. jogú várossal együtt az 1890. évi népszámláláskor 735.18.5 volt az összes népesség száma. Ezek között 308..3Ö3 a keres és 42o.822 az eltartott. Az összes lakosságból •Í85.53.5 lélek jutott a vármegyére, 286.6.55 keresvel és 398.130 eltartottal ; míg Kecskemétre 49.600 lélek, 21.708 keresvel és 27.892 eltartottaL Az iparra eset a vármegyében 87.991 (12.8%), Kecskeméten 6785 (13.7%), összesen 94.776 lélek. Ezek közül a vármegyében 36,119 volt a keres és 51.872 az eltartott, Kecskeméten pedig 3229 a keres és 35.56 az eltartott ; összesen 39.348 keres és 55.428 eltartott. Az 1900. évben volt a vármegyének 825.779, Kecskemétnek 57-812 lakosa, összesen 883.591 lélek. Ezek között a vármegyében 334.803 volt 9 keres és 490.976 az eltartott, Kecskeméten 23.965 a keres és 33.847 az eltartott ; együtt 358.78 keres és 524.823 eltartott. Az ipari foglalkozásra a vármegyében ekkor már 140.552, (17%). Kecskeméten 8895 (15.4%). esj-ütt 149.447 lakos esett. A vármegyében tiz esztend alatt 4.2% volt az iparos népesség százalékának a szaporodása, a mi ugyan nem sok. de mégis több. mint Kecskeméten, a hol csak 1"8% volt a százalékemelkedés. Azonban ez a szaporodás sem annyira az egész vármegyére, mint inkább a székesfváros közvetetten környékére esik. Az ipari foglalkozástiak közül a vármegyében 55.556 volt a keres és 84.996 az eltartott. Kecskeméten 4088 a keres és 4807 az eltartott ; összesen 59.644 keres és 89.803 eltartott. Az adatok további földolsozásánál már c sak a keres iparosokat vesszük figyelembe. vármegyében tulajdonképeni iparral foglalkozott 46.431 férfi, 79S4 n, együtt .54.415 lakos ; Kecskeméten 3186 férfi. 848 n. együtt 4034 ; összesen 49.617 férfi, 8832 n. együtt 58.449 lakos. Házi és népiparral foglalkoott a vármegyében 599 férfi. 335 nö, eg>-ütt 934 ; Kecskeméten 16 férfi. 13 n. együtt 29 ; összesen 615 férfi. 348 n. egviitt 963 lakos. Vándoripanal foglalkozott a vármegyében 203 férfi. 4 n. együtt 207 Kecskeméten 24 férfi. 1 n, együtt 2-5 ; összesen 227 férfi, 5 n, együtt 232 lakos. A tulajdonképeni iparral foglalkozók közül ónálló volt a vármegyében 1-5.336 férfi, 3410 n, egj-ütt 18.746; Kecskeméten 1153 férfi, 460 n, egj-ütt 1613 ; összesen 16-489 férfi. 3870 n. együtt 20.359 lakos. Segédszemély volt a vármegyében 31.095 férfi, 4574 n, együtt 35,669 ; Kecskeméten 2033 férfi, 388 nó. együtt 2421 ; összesen 33.128 férfi, 4962 n. együtt 38.01)0 lakos. A segédszemélyek közül a vármegyében volt 617 tisztvisel. 1529 segít családtag. 703 mvezet és elmunkás. 25.678 segédmunkás, 5328 inas. 1809 szolga, 100 önállóra esett ISO segédszemély ; Kecskeméten 28 tisztvisel. 172 segít családtag, 62 mvezet és elmunkás, 1350 segédmunkás. 614 inas. 190 szolga, 100 önállóra esett 150 segédszemély ; összesen volt 645 tisztvisel, 1701 segít családtag. 770 mvezet és elmunkás. 27.028 segédmunkás, 5942 inas, 1999 szolga. Iparral csak mellékesen foglalkozott a vármegyében 3705 férfi, 6738 nó, együtt 10.443 lakos ; Kecskeméten 258 férfi, 190 n, egjütt 448 ; összesen 3963 férfi, 6928 nó, együtt Í4.S91 lakos. A tulajdonképeni ipar körébe tartozó vállalatok száma az 1900. évi népszámláláskor a vármegyében 21.780, Kecskeméten 1849, összesen 23.629 volt. Ezek közül a vármegyében segéd nélkül dolgozott 14.041, egy segéddel 4185. két segéddel 1803, 3 5 segéddel 1312, 6^10 segéddel 292, 10 20 segéddel 76, 20-nál több segéddel 69 vállalat ; Kecskeméten segéd nélkül dolgozott 1095, eg>- segéddel 371, két segéddel 198, 3 5 segéddel 135, 6 10 segéddel 34. 11 20 segéddel 9, 20-nál több segéddel 7 vállalat ; eg\-üttvéve segéd nélkül dolgozott 15,136, egy segéddel 455<>. két segéddel 2001, 3 5 segéddel 1447. 6-^10 segéddel 326, 10 20 segéddel 85, 20-nál több segéddel 76 \-áJlalat. A 20-nál több segédet foglalkoztató iparvállalatok személyzetök nagysága szerint ií\- oszlottak meg : 21 50 segéddel dolgozott 39, 51—100 secé.idel 18. 101—200 segéddel 3, 201— 30Ó"segéddel 6, 301 500 segéddel 2, 501 700 segéddel 1. Ezek között volt Budaf.jkon egy parafadugó gyár 21. eg\- sörfz 210, egj- konyakgyár 23, egj- pezsgögjár 39. egy gyufaej-ár 96. Gyomron es\- téglagyár 65. Kisp«>sten mezei és ipar%-a-ititi felszert>lések gj-ára 87. egy téglagyár 29 ós két másik té;lagj-ár 134. szemétfuvarozási vállalat 212. Békásmogjeren egy téglagyár 46. Csobánkán kfaragó telep 38, Pesthidegkúton mószégetés 23, Ürömön köfaragó-telep 43. Visejrádon rajz- ós írószer-gyár 27, Cs.'pelen egy érczárúgjár 316. egy tölténygyár 270, Erzsébetfalván villamostelep 25, tégUg\-ár 42, pipagyár 36, keménjitógyár 23, gjuf agyár 119, aszfaltgj-ár 52, St)roksáron eg\- kötélgj-ár 23. gzmalom 45. mütrágjagyár 40, Szigetújfaluban építési Viiílalat 27. Dunakesziben vízvezeték építési vállalat 63, Rákospalotán aranyozó 24, olajgjár 39. Újpesten hajógjár 63. fürészgj-ár 99, parkettá-

^P^^
^tati^=ztika.

A

;

Vállalatok,

sa

134

Ipar, kereskedelem, hitelügy ös forgalom.

gyái 39, két asztalosárúpyár 42. egy brgyár 30, egy másik 78, egy liarmadik 230 és egy negyedik 392. egj" pamutfonógyár 521. honvódliadfelszerelési gyár .54, kétszersült és csokoládógyár 77, szeszti3, Kiskunfélegyházán egy gzgj-ér 157. egy enyvgyár 27 és egy másik 54, Czegléden egy malom 36. épít^^si vállalat 25, Nagykrösön építési \állalat 23. Szentendrén vasszerárúgyár 2(>,

gzmalom

Váczon horganylemezgyár 26, kocsigj-ár 46. .szalmahüvelygyár 28, köt- és szövgyár 278 ós egy,, hengermalom 64 segéddel összesen 69 vállalat 5788 segótldel. Kecskeméten volt két téglagyár 70. egy fiirészgyár 30. két gzmalom 52, egy könj-vnyomda 22 és egy szálloda 33, összesen hót iparvállalat 207 segéddel. A vármegA-ében és Kecskeméten egj-üttvéve volt 76 olyan iparvállalat, a mely
;

20-nál több segéddel dolgozott és ezek összesen 5995 segédet foglalkoztattak.

A bányászat a vármegyében nem áll épen valami nagy fejlettségi fokon, a minek oka abban rejlik, hogy a vármegye legnagyobb része síkság. A bányászat legnagyobbrészt k-, kavics- és homokbányák kiaknázására van utalva, noha egy nagyobb köszénbám^ája is van a vármegyének. Szénréteget már a múlt század 30-as éveiben fedeztek föl a Buda és Visegrád között elterül tarki hegyekben, de az els tárnát csak 1846-ban tárták föl Pomázon. Bár néhány hónap alatt 6000 mázsát fejtettek ki, a kiaknázás a szén gyenge minsége miatt abbamaradt. Késbb Nagj-kovácsi és Pihsszentiván köriilitártak föl barnaszén-telepeket és az utóbbi helyen most is nagyméret szénbánya van; majd Szentendre környékén kutattak szén után, de nem sok eredménynyel. Ujabban Pilisvörösváron borosjeni, kovácsi, csabai, is bánvászszák a szenet. 1830 körül a hidegkúti, budakalászi és csobánkai bányákból került keménj' homokkbl malomköveket és mvészi faragásokat készítettek. Az 1870-es években már üzemben voltak a Budafok. Tétény, Bia, Torbágy, Tinnye, Perbál, Páty és Zsámbék határában lev kbányák, melyekbl épület- és kútkövek elállítására szolgáló követ vágtak. Biáii homokbánj'ák, Rákoskeresztúron és Szent lrinczen pedig kavicsbányák áUtak mívelés alatt. Az 1890. évi népszámláláskor 32 egyén fogezek közül 15 volt a kelalkozott a vármegyében bányászattal és kohászattal res és 17 az eltartott. 1900-ban már a bán3'ászat 959 lakost foglalkoztatott, a kik közül 301 volt a keres és 658 az eltartott. Ez adatok azonban nem adnak képet a vármegye bányászatáról, mivel a homok-, kavics-, agyag- és teljesen kbánvászattal foglalkozókat újabban a népszámláláskor a k- és agyagiparosokhoz számították s mi is ott fogjuk részletesen fölsorolni. Mégis módunkban van, hogj' az 1900. évi nagyobb üzem ilyen bányák számadatait föltüntessük, így Kispesten volt kavicsbánya 48 munkással, Békásmegj-eren kbánya
;

h

52.

Budakalászon három

kbánya

109.

Dunabogdányban három kbánya

99,

104 és 201, összesen 404, Nagykovácsiban kbánya 21, PiUsszántón kbánya A pihsszenti23. Ürömön kbánya 32 és Visegrádon kbánya 23 munkással. váni kszénbányában 291 munkás dolgozik. Összesen 13 bánya 1003 munkás-ál. Ez id szerint még nagj^obb kbányák és kfaragó-telepek vamiak Budakalászon, Csobánkán, Dunabogdám^ban, Nagykovácsiban, Pesthidegkúton és Visegrádon. A vármegj'e vas- és fémipari telepei nagyjelentségek, nemcsak a kis(kovács, lakatos, bádogos stb.). hanem a nagyipar terén is. A fémek közül fleg vasat, aczélt, rezet és horganyt használnak föl a gyárak különféle fémárúk készítésére. A legnagj-obb gj'árak Üjpesten, Váczon és Erzsébetfalván találhatók nag5' számban, azonkívül a fvároshoz közelebb es községekben. A jelentékem'ebb gyárak és fémönttelepek fémárúkat, szerszámokat, reszelt, lószerszámvéreteket, kovácsmunkákat, lópatkókat, lakatosárúkat, sodrom-szövetet, vasbútorokat, permetezket, méreszközöket, zárpecsétet, bádogárúkat, fémjátékokat, beretva és késféléket, tzzománczgombokat és jelvényeket, zománczoslámpa-árúkat, kocsi-lámpákat é világítási berendezéseket, töltéedénj-eket nyeket stb. készítenek. A statisztika szerint vas- és fémiparral foglalkozott az egész vármegj-ében 5994 lakos ezek között volt 2680 kovács és 1251 lakatos. Ez ágban a nagyobb ipar- és gyártelepek, az üzemerö és munkáslétszám m3gjelölésével a következk
; :

Arányi Adolf rézmüvességo Újpest, 10 munkás. Bendel Gu.sztáv zárpecsét és fémárútelepe lóers gép, 20 miuikás. Caoknyay Jen els magjar szerszámgj'ára Izbég, 52 lóers gép, 70 munkás. Els magjar tüzzománczkézelögomb és jel vénygyár Erzsébetfalva, villamoserö, 10 munkás. Farkas és Broock lakat osárúgj-ára Erzsébel/alva. 5 lóers gép, 4 mimkás. Fémárúgyár r. t. Erzsébetfalva, 34 lóers gép, 2(KI ravmkás. Oer Zsigmond bádogos és dobozgj'ára Újpest. Györffy Kornél érez-, fém- és vasárú-gj'ára Újpest, 70 lóers gép, 200 munkás. Hegen János fémöntje Kispest, 25 munkás. Herz Adolf budafoki zománczozott edénysajtoló ós fémárúgyára Budafok, 100 lóers gép, 300 munkás. Heuffel Sándor lámpaárú és cseppfolyós gázgj'ára Czinkota, 28 lóers gép, 25 munkás. Hirmann István méreszköz- és szerszámgjára Vácz, 18 lóers gép, 40 munkás. Horganyhengermüvek T. t. Vácz, 250 lóers gép, 40 munkás. Kis Molnár János gépja\átója és sodronyszövetErzsébel/alva. 16

Ifj. 135 gyára Soltvadkert. 200 munkás. a melyet a múlt század 70-es éveiben kezdtek gyártani Németországban és 1900-ban honosítottak meg hazánkban. : A Hatalmas gyárak állítanak el vasúti fölszereléseket és keskenyvágányú vasutakat. benzinmotor. áramfejlesztje Erzsébetfalva. nyugati részen gztéglagyárat is. A nagyobb ipartelepek vármegyében gépgyártással 6566 lakos foglalkozott. 180 lóers gép.és írószergyára Gizcllatelep. Az éjszaklev kbányák és kfejt telepek kitn anyagot adnak a nag\'számú kömegmunkáló telepeknek. Minden nagyobb községben találunk téglaégett és nem egy helyen Pest vármegye és agyasipar. é. 3 munkás. Újpesten. kir. 20 lóers gép. Ujabban vaslemezbl készült hengeralakú kazánok- . 500 lóers gép. Kecskeméten. 50 lóers gép. 1 10 munkás. Ui munkás. 11 munkás. 41 mimkás. t. Egyesült Villamossági és gépgyár r. 200 lóers gép. Budapest-szenílörinczi h. Kiskunhalas. Kispesten és Kecskeméten.Ton) Üll. áramfejlesztje Bitdafok. kocsigyára Vácz. 6 lóers gép 20 munkás. Kispest. Gyulay Márton gépjavítója Soltvadkert. gázmoto-. 12 mimkás. Phoebus villamos vállalat r. áramfejlesztje Újpest. Nagykrösön. 40 lóers gép. a mely kiválóan alkalmas építkezésre. Nagyobb mezgazdasági gépgyárak és gépja%átó-mvÍLÍielyek vamiak Erzsébetfalván. Nicholson gépgyár r. Kispest. Szigeti Sándor szlgazdasági gépgyára Kecskemét. M. Az ország els ilyen gj^ára Budapesten nyílt meg. 30 mimkás. 10 mvmkás. 8 lóers gép. és fontosabb adataik a következk A A : Bittmann Pál gépgyára Kispest. 350 lóers gép. M. 160 mimkás. 1600 lóers gép.és közlekedési eszközök gyártása magas fokon áll. kereskedelem. 630 munkás. 18 lóers gép. 1. Budapest-\-idéki inllamos r. t. liitelügy és forgalom. 3 lóers gép. Topics V. város villamos áramfejlesztje (Ganz ós Társa) Vácz. és kir.t. Budafoki villamossági r. Gép. 770 lóers gép. 3 mvmkás. udvari orgonagyára Rákospalota-Ujfalu. 70 munkás. gépek. 7 munkás. kir. Kecskeméti gazdasági gépgyár r. t. t. Elster S. 30 mimkás.és bádogosárúgyára Erzsébetfalva. 3 munkás. 300 lóers gép. 10 lóers gép. Luczenbacher Jen gépmhelye Vácz. Laczkovics J. legnagyobb az egész országban. 40 mimkás. 120 munkás. Vadász és Schwarcz gép. 3 lóers gép. 120 munkás. Kiskunhalason. 4 lóers gép. Kalocsai villamos r. Spitzer Samu fémjátékgyára Erzsébetfalva. és Fiai ráspulykészítése Csepel. A mészkbányák viszont a mészégetket látják el. 7 mimkás. 200 lóers gép. Erzsébet falván. 5 lóers gép. Magnézia világítási berendez társaság (Bíró . áramfejlesztje Soroksár. Lugoai Ferencz pormetezkészítö Czegléd. 130 munkás. 15 mimkás. 362 lóers gép. 200 munkás. Egyesült izzólámpa és villamossági r. hat. Lám és Korlát raagj'ar lószerszámvereték gyára Szentendre. 7 munkás.ós tölténygyára Csepel. Budapest-újpest-rakospalotai villamos köziiti vasút áramfejlesztje Újpest. Oguliczky és Társa reszelögyára Újpest. Werkner Artúr hazai kovácsolható vas. Els magyar kötgépgyár r. 1600 mimkás.500 lóers gép. Magyar épit r. gépjavító-mhelye Istvántelek (Rákospalota). 27 munkás. 10 munkás.' Ipar. 210 lóers gép. Starecfc Károly gépmühelj-e Kalocsa. kocsigyártás Aszódon és Váczon virágzik.t. t. udv. Periek Károly lakatosárúgyára Újpest. Budafokon és Újpesten két-két. 6 lóers gép. Budapest-vidéki villamos r.-t. lóers gép.és szerszámgyár r. Kecskemét. Weisz Manfréd órczárú. t. villamos vasút áramfejlesztje ós kocsigyára Budafok. Orenstein és Koppéi keskenyi'ágánjni vasutak gyára Pestszentlrincz. 2300 mimkás. 15 munkás. Újpest. Lukics Miklós és Társa kovácsmmikák gyára Monor. fedcserepet. 180 mimkás. és Társa lópatkósarok gyára Vecsés. 34 munkás. A villamosáramfejlesztö telepek száma a vármegyében szintén nagv s az áramot világításra. Krautschneider József kocsilámpagyára Peatszentlörincz. Kecskemét törv. Settmacher Antal fémárúkészítése Újpest. 50 lóers gép. 12 munkás. Országh Sándor és Fia cs. jogú város villamos áramfejlesztje Kecskemét. 13 lóers gép. Reszel. Martinovics József lószerszámvereték gyára Újpest. Korányi Miksa szerszám. Hofherr-Schrantz magyar gépgyári mvek r. 31 munkás. 198 lóers gép. 6 lóers gép. Kistarcsa. Jelentékeny hajógyárat találunk Újpesten és csónakgyárat Váczon. mkövet.és vasulfelszerelési gyár r. 3 lóers gép. villamos vasút áramfejlesztje Kispest. Zaorál János borotva. t. Vácz r. Különösebb figyelmet érdemel a mészhomoktégla. Marnics és Deák lakatnsárúgj'ára Erzsébetfalva. 100 lóers gép. 30 munkás.és gépmhelye Erzsébeti alva. k. 24 munkás. t. A hangszeripart a rákospalotai orgonagyár kép\nseU és van egy irószergyár is. Máv. 4 munkás. 16 munkás. t. 2 lóers gép. Rözner J. Budapest-budafoki h. Soroksáron és Váczon egy-egy áramfejleszt van. 4 munkás. De készítenek kötgépeket és légszesz -mérket is. hajógyára Újpest 30 lóers gép. Gödölln. czement lapokat mészhomokkövet termelnek. 50 lóers gép.Jt. Fehér Ferencz gépmülielye Erzsébetfalva. Ganz ós Társa városi villamos áramfejlesztje Gödöll. hajó. 6 lóers gép. Kalocsán. fegyintézet vasbutorgyára (bérl BuchwaUI és Társa) Vácz. 3 munkás. Lenkei és Társa fémárúgyára Kispest. Rigler József Ede raj^. 3 munkás. áramfejlesztje Kalocsa. 6 lóers gép. légszeszmérgyára Erzsébetfalva. 30 munkás. 75 lóers gép.és aczélöntvénygj'ára Újpest. közúti vasutak hajtására és ipari czélokra is használják. 7 munkás. Follner József villamos áramfejlesztje Budaörs. 8 lóers gép. 16 lóers gép. 12 lóers gép. Erzsébetfalva. 5 lóers gép. míg a vidéken az cLs mészhomoktégla-gyárat Palóczi Horváth István alapította Örkényben 1901-ben. Reitter István utóda Reitter Ödön cs. 164 lóers gép. t. 30 munkás. Kispesten. Ott Frigyes butorvasalásgyára Újpest. t. 2.és késmüárúgj^ára Újpest. 18 lóers gép. Ezt a téglát. 70 lóers gép. melyek —a helyi és vármegyei szükségleten és fölül — épít- téglát. 3000 munkás.és agyagipara egyike a legfejlettebbeknek. javítóintézet kocsigyártóipariskülája Aszód. 7 mimkás. 7 lóers gép.és gépjavító mhelye Apostag. t. Újpest. Halasi villamos világitási r.50 munkás. 28 munkás. Budaörsön. mésztejjel kevert tiszta homokból sajtolják. Herczeg László els magyar regatta-csónakópit vállalata Vácz. 3 mimkás. é. és Társa kazánjavító mhelye Újpest. és kir. 850 lóers gép. 16 munkás.

M. doboshogj-zebegónyi trachit-kbányák haszonbérleti vállalata Dunabogdány. a hol a téglaégetéshez nines alkalmas anvag. 86 munkás. János dr. Egenhofer. sz. Fáy Halász Béla ós Gida gztéglagyáxa Péczel. kir. Özv. Készítenek még itt gyárilag szerszámfát. Az asztalosipar tekintélyes nagjnpartelepeket mutathat föl. A vármegyében k-. 4 lóers gép. \Kt m\\n\iás. t.Borosjenó. Fabianek és Társa téglagyára Czegléd. A vármegyében fa. miket Budafokon és Erzsébetfalváii állítanak el. 20 inunkás. ban. 54 munkás. 40 munkás. 4 munkás. Kszénbánya és téglagyár iáTs\i\a. 7 munkás. 1 lóers gép. 40 munkás. Oberlander és Weisz I. 48 lóers gép. 150 munkás. Csiszár Oszkár czem^nttéglagjára Bákospalola. fia) Visegrád. Kiskunhalas. t. 40 lóers gép. Czemenlgyár és építési vállalat czementgj'ára Dunaharaszti. 3500 munkás. Polacsek Lipót mészégetje Nagykovácsi. Ez a találmány fként olyan vidéken tesz fontos szolgálatot az épít-ijjarnak. kereskediéin. 15 munkás. Pilis. a mely csak faszékállványokat készit és Budafokon koporsógyár. A nagyobb faföldolgozó ipartelepek még a lécz-. t. Steinberger Mórné téglagjára Hévizgyörk. Qrefl Mihály mészkbányája Nagykovácsi. Souheill Ferencz utódai gztéglagyára Pestszentlrincz. kosárkötés és a menyezetnádszövés hasonlóképen mutathat néhány ipartelepet. Úrbéresek fels kljányája (Ijérlö ugyanaz^ Vasút építkezési r.és kerékkiillgyártás A körébe tartozó árúkat állítanak el. 80 munkás. r. Visegrád ós Dunabogdány.és mészéget r. Naxos csiszolóárúgyár r. 49 munkás. Ide tartoznak még a csiszolóárúk is. 26 munkás. Kovácsics Lajos czementkútcsgjára Erzsébetfalva. a kik közül a téglagyártásra 1057 és a fazekasiparra 146 személy esett. Biídapest-azentlórinczi téglagyár r. E tégla teljesen fagj'álló. 88 mimkás. Visegrád. 13 munkás. 27 mvmkás. 10 munkád. 10 lóers gép. Nagykörös. tégla. Beké Gyula i^s Társa téglagyára. 43 munkás. (a budapestivel együtt). Rácsky János mészkbányája és mészégetje Nagykovácsi. 120 munkás. 33 munkás. 28 lóers gép. 61 munkás. Weresmarlhy Bertalanné Dunabogdány. Huttera Márton téglagyára Páty. a mvly eljárással a mcszliomok mogkövesedik s 8 10 óra alatt tökéletes köveket l. 30 lóers gép. Eeller Ferencz agyagpipagyára Erzsébelfalva. gztéglagyára Kecskemét. 100 munkás. a kik közül a frészárúgyártásra 171 és az asztalosiparra 3938 személy jutott. 100 munkás. téglagyára Kecskemét. 30 munkás. Ilyen mé. 50 munkás.és szobrászárúgyár Nagykrösön és agyagpipagyár Erzsébet falván. hitelügy ós forgalom. vármegye faipara nagy kiterjedtségnek örvend. téglagyára Nagykoros. Ez iparágban a nagyobb telepek a következk — — — : Áprity KAroly kfejttolppo Pilis. Budafok. 30 munkái ós II. Zucker Henrik porczellán és üvegfest: : : telope. agyag. 18 munkás. Molenda. lovag szdrákosi és gödi tégla. Goldberger Sim^n kbányája Nagykováén. téglagyára Pestszentlrincz. 6 lóers gép. 300 lóers gép. A szalmaárú és szalmatok-gj'ártás. Újlaki tégla. Dunakeszin és Erzsébet falván pedig fajátékárúkat. Sicher és Ligeti mészgyára és köfejtötelepe Pesthidegkút. Pálóczi Horváth István mészhomokk-. )50 mimkás. 75 lóers gép. Lipták dr. Beck Síimuol kbányája és küinogitmnkálótolepi^ Budakalász. Zsoldos János téglagjára Visegrád. Van ezeken kívül ag\-agárúgyár Újpesten. sz. kaptafát.és bútorgyártással. Els6 czeglédi téglagjár r.és czementlapgj-ára Szódrákoa. Különös elnye. 83 munkás. Peruit Testvérek agyagárúgjári Újpest.. Aszód. t. Úrbéresek köljányája (bérl VerÚ) A. Schwartz Adolf téglagj-ára. téglag\ára Vácz. 1570 lóers gép. agyagkályha. 7 S légkörnyomású pózi'ivol sajtolják. Biró és Lesergerber kbányája Tinnye.és üvegiparral foglalkozott 2595 lakos. Stágel és Spál kbánya-vállalata Dunabogdány. föld-. Van még egy gyöngjdiázgombgyár Megyeren és porczellán.és üvcgfestö-telep Pestszentlörinczen. Nagykrösi mószhomok-mkgj-ár r. 80 lóers gép. parkéta.t t6g\a. t. Halasi mészhomokk és téglagyár r. Egyesült göztéqlagyár r. míg a csontipart csak az újpesti fésgyár képviseh. A nyersanyag els földolgozását számos nagyméret gzfrésztelep végzi. 80 lóers gép. mint a legjobb ag5^agtégláé. 45 munkás. 60 munkás. 2 lóers gép. 200 munkás. Müller Ern márványköipar gyártelepei és köbányatelepei Csobánka és Btuiakalász. tégla.136 Ipar. téglagyára Solymár. Pestszentlrincz. 33 miinkás. 280 munkás. és Társa vasbetongyára. st mvészi kivitel bútorok készítésével is foglalkoznak.és fedél cserópgyára Örkény. t. Pestszentlrincz. 10 lóers gép.szhom()ktéglagyár van Kiskunhalason és újabban még több épült. Czegléd. Budapest-vidéki köszénbánya r.ós CKerépgj'ára Békásmegyer. 105 lóers gép. a melyek a. Szende Frigj'es els magyar gjöngyházgombgj'ára Ujpest-Megyer. Herinann Ferencz téglagyára Nagykáta. 300 munkás.és kádáripar szintén fejlett és és dongafagj'árakkal rendelkezik. A bognár. 18 mimkás. t. 100 munkás. téglagj-ára. 38 raunkiis. Oroszlán Lipót csiszolókoronggyára Erzsébetfalva. Téglagyár és keresk.Borosjenó. 45 lóers gép. Kovács és Reisz kbányája Pomáz. A nagyobb ipartelepek ez ágban a következk nagyobb hordó- : . t^ierbuása pedig majdnem kétszer akkora. Fabró Ferencz kbányája és kömegmunkálótelepe Budakalász. 80 lóers gép. 230 lóorös gép.sztalosárú. Legutóbb Kispesten állította föl Pálóczi Horváth második ilyen gyárát. Úrbéresek aXsá kbányája (bérl Roheim K.a. Oyömrey Aurél gztóglagyára öyömró. Molnár Dániel agjagkályagyára és szobrászati mterme Nagykörös. és Társa téglagyára Sükösd. 22 munkás.ós cserépgyára £r2«é6e(/a/j.) Visegrád. t. Ezek mellett van még Rákosszentmihályon egy nagyarányú székgj'ár.^iiot ilállítani. Újpesten kefefát. II munkás. 125 lóers gép. hogy télen-nyáron mindig egyformán lehet gyártani s a gyárba vitt nyers homok 10 12 óra múlva kész téglaként kerül ki onnan. fként Újpesten és Erzsébetfalván. kincstári kbányakozelség. 14 lóers gép. t.és csontiparral 5363 lakos foglalkozott. t. Iti munkás. 29 munkás. Egyesült gztéglagyár x. 25 munkás. Flock-Reyhersberg H. t.

10 lóers gép. 4 munkás. 14 mimká.sámfakészítése Újpest. 12 lóers gép. Weisz Ármin és Fia brgyára Újpest. fali és ágy- A szövós A A A mszöv- sznyegeket szöv szítés készít.«ö ós öntvény kefegyára Újpest. Spitzer Testvérek famegmunkáló telepe Kalocsa. 50 munkás. Nagyobb ipartelepek ezek Fuchs Henrik börfestte'epe Újpest. 32 munkás. Az iparmvészeti iskola gödöUi szöviskolája mvészi kivitel függönyöket. 380 lóers gép. kötélgyártást a fejlett iparágak közé számíthatjuk s emellett ponyvakészítést és telítést is találunk. Fried és Benedek parkóta és kerék küllgj-ára -Sorotídr.és gjermekjátékárúgyára Erzsébetfalva. gép zíj és hadfölszerelósi gyára Újpest. 15 háziiparos. 10 munkás. Wolfner GjTJla és Társa br. Neumann Zsigmond és Társa szalmatokkészítése Vúcz. Hirschler Samu selyemcsévelje Erzsébet/alva4 lóers gép. Zsuffa Béla szitaszövéso Újpest. A : 700 lóers gép. 14 lóers gép. 1300 munkás. 10 munkás. 30 munkás. Eberhardt Vilmos gözfüré'ize Budafok. 25 lóers gép. 150 lóerö.\ntal kötélgyára Rúkospalota-Ujfalu. Fabcr Frigyes hordógyára Budafok. 25 lóers gép. 188 mimkás.és tollipar 1273 lakost foglalkoztatott. 17 munkás. Egész sereg nagyobb Fonás. Weisz Adolf brgyára Újpest. 150 lóers gép. Stemthal Miksa famegmunkáló telepe Újpest. 4 lóers gép. A vármegye területén fonónagyobb ipartelepek a következk és : szöviparral 2574 lakos foglalkozott.és sörteipar a váimegyében fként a dunamenti helyeken jelentékény. 3 munkás. t.és hadfölszerelési gyár is van. 1200 munkás. 15 munkás. 8 lóers gép. 20 munkás. fémtisztító szövetgyára Budafok. Magyar pamut-tpar r. 4 munkás. 44 munkás. 20 munkás. Szentlörinczi parkétagjár r. 10 lóers gép. Kruck József asztalossága. 36 munkás. t. 7 munkás. Löwinger József els magjar aranyozó. Magyar szalagszóvógyár Pestszentíörincz. 253 lóers gép. fehérítéssel. pamut szövgyára Pestszentíörincz. Strasser és Schön/eld börfrj'ára Újpest. 60 munEls magyar fonó. Saxlehner András szalmahüvelygyára Vácz. 17 lóers gép. 150 munkás. Kis. ö lóers gép. Ifj. 14 munkás.*. 3 munkás. jonó. szr. M. Erzsébetfalva. 10 mimkás. Bripar. Laczkó Jlihály (iO mimkás. kádártelepe Kispest. 20 mimká-s. Löivy Dávád és Fia parkétagyára Újpest. t. 1000 munkás. 16 lóers gép. Peremi Vilmos és Pollák Ignácz szalmaárú ós mennyezetnádszöv gyára iSorofcsúr. sörte-. 730 lóers gép. Van még jutagyár. Körtvélyesi Antal kötélgyára Budafok. Kirschner Lipót asztalosárúg>ára Újpest. Modor Kálmán villamos frésze Kalocsa. hitelügy és forgalomt 137 Antal ós Fodor frésztelepe Ujkécske.Ipar. . 20 munkás. t/jpe«<. kötszöv ipar a harisnyák és kötött árúk gyártása terén kitnt és nagymennyiségt termel. villamos és gzüzem. Kovács Ferencz motoros l>ognárniülielye Kecskemét. 8 lóers gép. 20 munkás. Kispest. 7 lóers gép. 14 lóers gép. 12 lóers gép. Prepeliczay Árpád fonálfest és fehérít gyára Czinkota. pesti textilgyár r. 6 lóers gép. //eZ/e . kir. Grünbaum Ede els m'igyar forrc. 40 munkás. a melyek a munkások százait foglalkoztatják. 50 mimkás. PestszenÜörincz. 4 munkás. SchoUola Ern Bruns-vattagyára Budakalász. 4 lóers gép. 8 munkás. 2 lóers gép. 320 munkás. 6 lóers gep. 9 munkás. 24 mimkás. Kuchenbauer József cservágótelepo Pomáz. Mauthner Testvérekéi Társai brgyára Újpest. 25 munkiis. gzüzem. 25 lóers gép.és butorárúgyára Vúcz. Juta. Wolfner kíus. Ehrenuald László famegmunkáló telepe Újpest. Vukovics asztalosmunkák gyára r. 7 lóers ^ép. 20 lóers gép. 40 munkás. Gödölli sz. Heinrich és Hauer mechanikai szál agszövgj ára Erzsébetfalva. Virág Apró Józ. gépszíj. 40 munl-ás. t. fonáKestéssel. Váczi Ferencz g\apjúkártolója Kalocsa. lóers gép. 80 lóers gép. pamut készítéssel és gyapjúmosással. Kovács Géza fürésztelepe Kisalpár. 6 munkás.és kenderipar r. Fejes János szalmaárúgyára Soroksár. kereskedelem. Meckl Frigyes dongafagyára Budafok. 27 munkás. Princz Antal kefefagyára Újpest. 300 lóers gép. 800 munkis. Unger József ostomyólkészítóse Kispest. 15 lóers gép. 15 m_ : : A br. 50 lóers gép. 12 munkás. 20 munkás. 7 lóers gép.és . 400 munka-^. Cherven János modeUasztalossága Újpest 3ti lóers gép.és faártig\ilra Újpest. Némedy Béla asztalossága Aszód. 24 munkás. 8 lóers gép. és Fia hordógyára Soroksár. 50 munkás. Budaörs.s gép. 350 munkás. Schreiber és Maurer szöv. Klikar Adolf els magyar faszerszám. 8 munkás.sef müszövése Kecskemét. Schöffer Árpád paszománykészítése Rákospalota. 15 lóers gép. fegyintézet asztalosárúgyára (bérl Gmehling Hugó) és famegmunkáló telepe (bérl Neu Samu) Vácz. Gedeon Ferencz kádársága S'orot«ár. Prokop József és Társa koporsógjára Budafok. 20 mimkás. a hol a tímárok a szükséges víznek bvében vannak. 20 lóers gép. kefegyártás és ostornyélkészítés szintén virágzónak mondható és a szitaszövés terén is nagyobb ipartelep mködik. 10 lóers gép. Abeles és Perlesz mechanikai amerikai szövkötgyára Erzsébetfalva. Herzmann Zsigmond és Társa ponyvatelítö gjára Erzsébetfalva. 150 munkás. 10 munkás. 50 lóers gép. Az egész vármegj'ében a br-. Müller József butorg\ára Újpest. 1500 lóers gép. Nád és Társa fésüárügjára Újpest. t3 lóers gép. 40 lóers gép. yémethy Gyula asztalosárúsjára Kispest. 240 lóers gép 260 munkás. Magyar-amerikai Northrop szövszék és tejttilgyár r. 8 lóers gép. szalagés vattag}'ár s velük egj'ütt fölemlítend a csipkeverés és paszományké- A A is. 20 munkás. 4 munkás. Neubauer és Súrkany „Mungo" textilipari hulladéktép és vatlagyára Budakalász. 15 munkás. Juhász. Gyula és Társa gyapjúmosó gyáira Újpest. Zwick A. Plesch H. 10 lóers gép.és szövipar a vármegyében nagyjelentség. 80 mimkás. 100 munkás. t. Schuster Vilmos székállványgjára Rákosszentmihály.és szövgyár Vúcz. 6 lóers gép.ós kötgyára Erzsébetfalva. Kovács István müszövése Kecskemét. JV/t>2/oi>ite Ern mübutorasztalossága Újpest. 350 lóers gép. ipartelep foglalkozik kenderfonással. Grosz és Ooldmann magyar fa. Grú/ György íajátékárúgjára Dunakeszi. selyemfonás el van maradva. Pestszentíörincz. 15 munkás. t. 4 munkás. Marton Ern faárúgj'ára Erzsébetfalva. 8 lóers gép. Számos és nagyméret brgyárat és brfesttelepet találunk Újpesten. 16 lóers gép. Flamm János léczgyára Erzsébetfalva. 80 mimkás. 5 lóers gép.övöis\io\a Gödöll. 15 munkás. Mazaray Elemér asztalosárúgyára Erzsébetfalva. 5 munkás. takács-és ipar magas színvonalon áU és jelents telepei vannak Kecskeméten. Segesvári Imre asztalossága Nagykörös. Ugyanitt hatalmas brárú-. Hold András kaptafa. 120 munkás. 4 lóers gép.

Ez ágban a nagyobb ipartelepek a következk kisipar. és gzmalma Taksony. kalapgyárak és kötött czip-gyárak. Doslal Antal hentesárúgjára Bíaspest. szállítók pezsgborgyára Budafok. 7 munkás. 20 lóers gép. iskolai ós piaczi táskagjára Kiskunfélegyháza. Nemes L. kereskedelem.s Adolf kötött ozijn>készítotclepe Zsámbék. melyek a helyi szükségleten fölül termelnek. Papir-ipar.'!ii miuikás. Szende Géza kötött czip-gyára Dunaharaszti. A szeszipar különféle ágai. 36 lóers gép. lampion. Az élelmezési ipar és az élvezeti czikkek gyártása hatalmas arányú a vár- virágzó és ennek megfelelleg az iparszerüleg nagy mértékben van elterjedve vármegj'eszertc. 10 háziiparos. és kir. Braun és Davidovics és hentesipar megyében. Ezek közül legtöbb a szabó és czipész és pedig a szabóiparnál 3394. 5 mimkás. Bár nagyobbrészt do vannak ez ágban jelents nagyi part elepek is. és kir.és szcsipartelep. Els kecskeméti konzervgyár r. t. Egyedi Lajos szeszgyára és finomítója Újpest. 100 munkás. t. 8 munkás. A könyvkötszáma csekély. udv. udv. Orünherger M.szVicsipartelepe Kecskemét. Pálóczi Horváth István szeszgyára. Reiner Adolf szikvízgyára Kispest. és Fiai szikvízgj-ára Újpest. 12 lóers gép. 36 lóers gép. és Társa egyenruliakészit telepe Erzsébet/alva. Özv..és konzervgyárat is. t.. Kecskemét. 3 lóers gép. vánnoiiye ruházati ipara termolésiv nózve igen fejlett. 3 lóers gép. az egész vármegj'e területén 6970 lakost foglalkoztatott. 50 mimkás.364 lakost foglalkoztatott. 25 munkás. Márton cs. Schwartz Károly és Albert szeszgyára Baracspuszta. pezsgöbor és sörgyártás rendkívül fejlettek és országos hír gj-ártelepeket mutathatnak föl. 3 lóers gép. Schlarp Gusztáv és Társa dragéokiilönlegessógek és bonbon-gyára Újpest. finomítója. szállító els magyar pezsgborgjára Budaörs. báró Schossbergerné szeszgyára Vatkó. Czuba-Durozier és Társa cs. Dékány Péter ós Társa konyakgyára Dudafok. Schmidl dr. vármegye papiros-ipara nem áll valami magas fokon. Ez ágban a nagyobb ipartelepek a következk területén. konyak. Gróf Keglevich István utódai konyakgyára Budafok. 7 lóers gép. 30 lóers gép. törköly és szilvóriumfözö tplepe Nagykrös. November Ignácz papírosszivarszipkagyára Czegléd.\dria" czipöpyára Zsámbék.. Jegyzkönyvgyártás és könyvköt-vállalat Ujpeit. 24 lóers gép. míg Félegyházán hónajlizzasztólapok elállításával foglalkí)zó gyár van. Hasonlóképen találkozunk a dobozés jegvzkönyvgyártással is. Els alföldi konyakgyár T. Puchle András szikvízgjára Soroksár. a süt-iparra (pék és czukrász) 1040. Bazsó Lajos könyköttelepe Nagykörös. Kecskeméti jéggyár r. 15 munkás. Kincstári szeszgyár Szentgyörgypuszta. 8 munkás. ti munkás. 750 lóers gép. alföldi papirszopóka. 35 munkás. Fként a budafoki konyak és pezsggyárak híresek és külföldi kivitelük is számottev. 3 munkás. Váczon keztyügyárat találunk. 50 lóers gép. 16 lóers gép. 80 mimkás. konyak. 15 munkás. hitelügy ós forgalom. Meinhardt Jánosnó keztyügyára Vácz.AJexin" zsírmüvek gjára Budafok. 2 lóers gép. mely a legszámosabb ipartelepekkel dicsekedhetik. Gschu-indt-{é\e gyár r. A ruházati ipar a vármegyében a legnépesebb és 14. : A FarUu. t. Lampionok. Rigó István szódavízgjára Czegléd. . 8 munkás. zászló és farsangi czikkek gyára Erzsébetfalva. 3 munkás. Özv. Oaer Jakab magyar vegykészítményü papírgyára Erzsébetfalva. 4 miuikás. 135 lóers gép. Dozzi Józsof szalámigyára Rákospalota. Szeremlei tejszövetkezet tejföl- . Baruch Jen gazdasági szeszgjára és finomítója Bugyi.és mészáros-iparra 1918 és a szeszgyártásra 213 személy esett. 30 lóers gép. 3 lóers gép. 60 munkás. ellenben a szikvizgyártás gyorsan fejldik. 75 lóers gép. 5 munkás. likr. miuikás. Haggenmacher kbányai és budafoki sörgyárak r. 3ü0 inunkiVs. : Élelmezési ipar. szivarkahüvely. Találunk szalámi. szállítók franczia konyakgyára Budafok. De valamennyinél nagyobb a malomipar. 300 munkás. 30 munkás. Kecskemét. 416 munkás. és kir. munkás. Szalády Antal Hungária kávégyára Rákospalota. 2 lóers gép. 24 munkás. 240 lóers gép. 8 munkás. 2 munkás. 6 munkás. Az élelmezési és élvezeti ipar. a pálinka. margaringyára Erzsébetfalva. udv. 3 lóers gép. t. 8 munkás. A szesziparral kapcsolatos élesztgyártás nem nag^'jelentöségü. pálinkafzje és gzmalma Örkény. 100 munkás. Halász József szivarszipkagyára Czegléd. Frangois Lajos és Társa cs. 9 munkás.é]i. F<ic2t Ferencz kalaptompkészítéso Kalocsa. Rankov Józsof . Schreiber Heiu-ik eczetgj'ára Újpest. farsangi czikkek és vegykészítménjaí másolópapirosok elállításával is két nagyobb ipartelep foglalkozik. Ers Ármin gazdasági szeszgyára. 14 munkás. 6 lóers gép. Macourek Lajos szeszgjára Üll. a czipész. Tölgyszéky Ferenoz kalapgyára Soltvadkert. 6 mimkás. Ezek közül a malomiparra 1939. 2 lóers gép. Széisz-GoburgOothai Fülöp herczeg szeszgjára Pusztavacs. Neményi Testvérek nyomtiai müintézeto ós dobozgyára Erzsébetfalva. a hentes. Sonnenschein E. 8 mimkás. \-illamns üzem. Hölle J. 3 lóers gép. 11 munkás. A papirosipar a statisztika szerint 145 lakost foglalkoztatott az egész vármegye ipartelepek A — — Az emelkedés a tíz év eltti viszonyokhoz képest a 100 százalékot meghaladja. 10 lóers gép. (linner Béla szikvízgyára Alpár. A mészáros- zött szarvasmarha- és sertéshízlalás : tí pálinkagyára Erzsébetfalva. rum. 10 munkás. '2 lóers gép. 9 munkás. Kiváló az egyenruiiakészítö. 40 munkás. Ellenben van néhány papiros-szivarszipka és táskagyár Czeglédeu és Kiskunfélegyházán. Vannak nagy ezipgyárak. 65 mimkás. 4 lóers f. 12 muulcás. 3 mimkás. Ocskó Ádám . Schloesser Germain és Társa konyakkészít telepe Budafok. a statisztika adatai szerint. 10 munkás. Reisz D. Politzer Izabella hónaljizzasztó-készítése Kiskunfélegyháza. Raichl Testvérek sörgyára Kalocsa. A nagyobb ipartelepek a következk Ábrahámtelep mezgazdasági szeszgj'árszövetkezet Budakalász.és csizmadiaiparnál 5890 személy nyert alkamJazást. Kobrák czipnpyár Vúcz. 8 lóers gép. 10 lóers gép. fáklya. és Társa . 24 munkás. Emmerling Adolf tzijáték. Kecskemét. 16 mimkás. Budafok.138 Ipar.

2.-t. A Magyar Pamutipar 3. gyártelepe Újpesten. r.139 1. A Wollner-féle vasgyár l'jpesten. Részlet az Egyedy-féle szeszfinomitóból Újpesten. — .

léO '**^. A A hazai kovácsolliató vas. gyétr Újpesten. A Löw^-féle faipari gyár Újpesten.és Mauthner-féle börgjár Újpesten. 3. aczélöntvény- . — — ^2. ' ! " Jr 1.

40 lóers. 65 lóers. Ifj. 4 munkás. 111 lóers gép. 16 lóers. Tápiósüiy : Cseri . Czeglédberczel : Blutzer Lénárdé. Kakiics : K. Kovács Gáboré. Szakái Istváné (benzin). Weszely Dezsé (daráló). 7 munkás. Kálmáné (benzin). Sertóshízlaló 30 22 munkás. Holló Istváné. Dunapataj : Öry Jnzsuf ós Társaié. 4 munkás. Ili munkás. i I • : — — : : — — : — : — — . Törtei )r -x wffy Emilé. Monor : Gazdasági gzmalom és gztéglagyár r. 35 lóers. 12 munkás. 6 munkás. 75 kás. 10 lóers. 3 munkás. Farkas Elek „Árpád" gzmalma. Bugyi : Mészöly Károly és Lászlóé. 4 munkás. 2 munkás. Miske : Miskei gzmalom. 25 lóers. 21 mimkás. Ókécske : Ókécskei gzmalom r. 20 lóers. 4 mimkás. 350 Györgyé. t. 18 lóers. Kiskrösi járás Császártöltés. 4 munkás. 3 munkás. t. 3 munkás. 300 lóers. kereskedelem. 3 mimkás. A A vármegyében. 4 mimkás. Pordán Lajosé (benzin) 8 lóers. Hunnia gzmalom r. 25 lóers. Hunyadi F. 5 mimkás. 8 lóers. Rákoskeresztúr : Rónai Istváné (benzin) 30 lóers. Vén Testvéreké. 7 munkás. 40 lóers. 10 mimkás. 4 munkás. 2 mimkás. Ujkécske: Gzmalom és gzfürd r. Kovács B. Kartal : Tornyai Schossberger Lajosé (daráló) 20 lóers. 40 lóers. Szilágyi S. Özv. 60 lóers. 50 lóers. Báró Harkányi Frigjesé.: Walter József és Társáé. Schwartz Móré. 50 lóers. Sükösd : Siptór Jánosé. 2 munkás. 4 munkás. 16 lóers. 85 lóers. 90 lóers. járás : Aszód : Kálmán István és Bertalané. Kalocsa : Bagó Soós Gergelyé. Józsefé. 10 munkás. tí munkás. Harta : Ludwig Jánosé (benzin).. Liebner Józsefé (bérli Kirtyán Sámuel) 25 lóers. 50 lóers. 8 munkás. 4 munkás. B. 30 munkás. Halasi gazdasági gzmalom. t. 5 munkás. Iklad : Kuzma Ferenezé. 1 mimkás. Dunavecsei járáS Dab : Dabi Imréé. 50 lóers. 13 munVácz : Váczi hengermalom r. 100 lóers. 24 lóers. (leégett).s. Tószeg : Tószegi gzmalom F'hér Pálé. a következ malmok állanak fönn városokban. 6 mimkás. Váczszentlászló : Borbás József néé. Gyalog Jánosé (daráló). Szentkirályi Tóth Sámuelé.Cornélia" gzmalma. 100 lóers. 18 munkás. 6 munkás. Czeplédi gazdasági gzmalom r. S. 6 munkás. 4 munkás. Sollvadkert : Lehóczky Frigyesé (benzin) 4 lóers. Szabadszállás : Bodai Sándoré (benzin). Krigovszky Jánosé. lóers. 5 munkás. t. 7 munkás. Kálmán Istváné. Lajosmizse : Buday Péteré. t. 4 mimkás. Czegléd : B. 10 lóers. 80 lóers. Boldog : Bakorik Károlyé. Vantulek Pálé. 2 miuikás. 4 munkás. 3 munkás. 6 lóers. 8 lóers. ipar r. 10 munkás. 120 lóers. 2 munkás. Abonyi járás Abony : Flegner János és Társáé.) 80 lóers. 30 lóers. 70 lóers. Péczel : Jeszenszky és Urbáné (motoros). Kmeth Bené (benzin). : : : — : ( . Kook r. Miskolczi Testvéreké. t. Özv. Imréé (villamos daráló). Kiskunfélegyházi II. 25 lóers. 120 lóers. Kecskeméti . 40 lóers. Törley József és Társa pezsgöborgyára Budafok. GÖdÖlISí Tass : Berényi Jánosé (motoros) 14 lóers. 40 lóers. 8 munkás. 8 munkás. 3 mmikás. Czeglédi gzmalom r. Jászazentlászló : Petróczy Gáboré. 15 lóers. Túra : Dóra Istváné. t. 100 lóers. 90 lóers. Keczel : Fischl Móré. 12 lóers. Kiskunmajsa : Horváth Jánosé (benzin). Tápiószele : Barta Kristófé. Novak Júuosé. Jászkarajen : Bamberger Lajosé. Körösi Antalé. 1 munkás. és Fiáé. 45 lóers. 1 munkás. 9 munkás. t. 6 mimkás. Hajós : Stareck Károly és Társáé. 60 lóers. 20 lóers. egyesült gzmalom r. Szalkszentmárton : Dimavidéki gzmalom r. Kovács Gézáé. t. 3 munkás. 8 munkás. nt ers. 7 munkás. Kerekegyháza: Kaunitzer Andoré. 60 lóers. 40 lóers. r. Nagykátai járás Káka : Ifj. 64 lóers. 6 munkás. 240 lóers. Kunszentmiklós: Deutsch Sámuelé. t. AlSÓdabasi járás Alsónémedi : Kovács Józsefé (benzin) 12 lóers. 70 lóers. 20 lóers. (szívógázmotoros). lóers. 30 lóers. Gyón : Staudinger Lipóté. 3 munkás. Verség : Deutsch J. Rrausz Kiskunhalas : Gazdasági bank r. Oregcsert : Gatter Jánosé. 50 lóers. nem gzüzemiíek megjelölésével. t. 2 munkás. Fülöpszállás: Gazdasági gzmalom r. Nagykáta : Filka Ferenezé. 7 mimkás. Pálmonostora : Langer Béláé (benzin). 9 munkás. 100 lóers. Stehr Jánosnéé. 102 lóers.Andrásé (motoros) 20 lóers. Özv. 200 lóers. 95 munkás. 4 munkás. Gyömró : Gyönircy Aurélé. Gomba : Szemére Hubáé (daráló). hitelügy és forgalom. 4 mmikás.Mezgazdasági. Rákoscsaba : Pintér Endréé (motoros) 26 lóers. Skultóti János és Istváné. Bátya : Vojnits Gergelyé. 4 munkás. Walter Lörinczé. és Társáé. 20 lóers. 3 mvinkás. PusztavacS : Szász-Coburg-Gotliai Fülöp herczegé. Szántba Pálé. Túrák J. Orgovány : Szele János és Társáé (motoros). 30 lóers. 7 munkás. kereskedelmi. 9 munkás. Ócsa : Mercz Antalé. 8 lóers. 3 munkás. Szakmar : Szabó Jánosé. 8 lóers. 2 mimkás. 3 munkás. gzmalma. t. 5 munkás. Sámuelé. Biai járáS (daráló) 10 lóers. 85 lóers. 20 lóers. 25 lóers. Zsámbok : Varga Istváné. 50 lóers. 30 lóers. Üll Geley József . 6 munkás. Vladár Károlyé. Sári : Kovács Bálinté (benzin) 16 lóers. 120 m\mkás. 50 lóers. A járásokban. 100 lóers.. Vjszász 80 lóers. Takács Jánosé (benzin) 6 lóers. 4 munkás. Hirn Sámuelé. Solt : György Józsefé. Farkas Mihályé. 70 lóers. Zagyvarékás : Glück Salamoné. 4 munkás. Takács Pálé (motoros) 8 lóers.-néé. 50 lóers. 12 munkás. t. 20 lóers. Tiiiii>ei mezgazdasági szeszgyár szövetkezet Tinnye. t. 9 munkás. 2 munkás. 39 lóers. 1 munkás. 16 mimkás. Gubacsi István (motoros) 8 lóers. 7 munkás.. 1 munkás. 15 lóers. Dunavecse : Döniök Lajosé (daráló). Sarlóspuszta : Báró HerczegJialom : Metternich Sándornó herczegnéé Bors Frigyesé. József" gzmalom r. Törteli Testvéreké. 7 munkás. 3 munkás. 11 munkás. 30 lóers. IMonori járáS : Alberti-Irsa : Pet Fülöpé. Francsek KalOCSai járáS Pálnéé. Wolfinger Alajosé (daráló) 10 lóers.. Diószegi Gáboré (daráló). és Társa likörgj-ára Erzsébetfalva. Kartal Istváné (szívóKecskemét : Balázs Rezs malma. 3 lóers. Weisz és Witz szeszgyára Máriaházapuszta. malma. Ifj. 30 lóers. t. Dömsöd : Várkonyi Bálinté. 25 lóers. 4 munkis. 2 mvmkás. Pintér Ferenezé. 46 lóers.Ipar. /zsdí. Molnár Imréé. 7 munkás. Keeskomóti gazdasági gzgázmotor). 5 munkás. 40 ló<<rs. Kisitunfélegyházai járás : Alpár : Alpári gzmalom r. Schwartz Samué. 9 mimkás. 1 munkás.50 lóers. Rádapuszta : Forster Kálmáné. Duna\ddéki gzm. Thorma Károly szikvírgyára Izsák. Kiuiszt Istváné (benzin) 6 lóers. 27 munkás. 35 munkás. 65 munkás. 9 munká. 14 munkás. 5 nnmkás. 203 lóers. Nagy Imréé (motoros) 8 lóers. . 2 mimkás. Vér Jánosé. 6 munkás. Körösi Antalé (szél és gz) 6 lóers. 17 lóers. 14 munkás. Pilis : Özv. t. 100 munkás. 10 munkás. Farkas Eleké. 7 mimkás. 50 lóers. 4 munkás. 60 lóers. Szüle Lajos két malma. Lukácsy Péteré (Benzin) 8 lóers. t. 13 munkás. 18 mmikás. (KoUárszL. 100 lóers. Kocsér : Ifj. Kliirer Ferenezé (motoros). 30 lóers. Nemesik Gusztávé. Vujovich Kiskunfélegyháza : Kiskunfélegyliázi egyesült gzmalom r. — — : : . KunszentiniklAsi járás: Csengd: Patyi Vinczéé. 3 munkás. 25 lóers. 3 munkás. 350 lóers. Szaitz Gáboré. t. 40 lóers. 6 nninkás. 150 lóers. malom és gzfürd r. Gubányi Mnéé. 3 miuikás. Magyar Nagykörös : Els gzmalom r. Kiskörös : Guttmann M. 7 munkás. Szegedy Lászlóé (motoros) 35 lór. 30 lóers. 4 munkás. t. t. 30 lóers. 30 lóers. 7 mimkás. 50 lóers. 30 lóers. 1 munkás. 42 lóers. 6 munkás. Mikebuda : Bleyer Gjiiláé. malma. a : — — — — — munkás. 141 dolgozó telep© Szeremle. Tápiögyörgye B. 3 munkás. 13 munkás.

Schmiedl Márk szappangyára Vácz. Ifj.Ue Lessive Phenix mosóporgyiir Vácz. 40 lóers gép. Tápióbhsle : Bátori Voiio/. 100 munkás. Tíz év alatt a szaporodás az elbbinél a 100. Halfer József festékgyára Budakeszi. 500 mvmkás. 10 munkás. 20 lóers gép. 138 munkás. 40 munkás. Fát : Nagy Lajosé.30 lóorös. Nagyszabású középítkezés ez id szerint a kispesti munkásházak építése. 58 munkás. 12 lóers. miinkiW.és pipereszappant. 25 munkás. ós G. 55 lóers gép. 15 munkás. 3 lóers gép. ti miuikáí. 14 lóers gép.. Brázay Kálmán vegyészeti gyára Bitdafok. Móczár Gyula festékgyára Solymár. 14 lóers. Osztrák-magyar légszesztársaság légszeszgyára Újpest. Sándori és Trencséni . 28 lóers gép."> — — A vármegye vegyi ipara aráiiylag nagy fejlettségnek örvend. A gyártott építanyagok ipari vállalatok folytonos szaporodásával a nagyobb arányú építkezések száma is eg}T:e n. Eiaer és Weiss els budapesti atherikus olajok. különféle fénymázakat. 1 10 lóers gép. 2 m\mkás. Liva Józsefé. Galgagyörk : özw Szalay Júnosnéé. Els pesti íptídt'um. kencze. 16 lóers gép. a melyek többé-kevésbé szép és tiszta munkákat produkálnak. Újpest. 120 lóers gép. Biehn János aszfalt. A statisztika adatai szerint 7413 lakos foglalkozott építiparral. Ez ágban a nagyobb ipartelepek a következk .és enj/ujyár mtrágyagyára Soroksár. Ezek közül . 7 lóers gép. Lorilleux Ch. Krayer Ede és Társa festék-. Gyufagyárakat Budafokon. lóers. koreskodolom.és kátrány vegjH tormókok gyára Erzsébetfalva. Stein és Rosenstrausz gyufagyára Erzsébetfalva. Alig van jelentsebb helység. a hol nyomda és fényképész ne volna. 2(1 lóorös. szájvizet. 45 lóers.3100 volt a kmíves és 1756 az ács. államvasutak olajgázgyára Qödöllö. 150 munkás. 5 m. Kovács Gyuláé (motoros) 50 Kkts. mosóport. fogkrémet. 15 mvmkás. 260 munkás. 70 lóers gzgép. Rákospalota: Huszár Lajosé. 20 munkás. 9 lóers gép.és mázgyára Újpest. Szentmárlonkáta : Bickt arszky Enióó. Kuzmányi Gyula gyógyszerész pipere-szappangyára Erzsébetfalva. Bemauer Lajos növényolajgyára Sokszorosítóipar. olaj. A vegyi ipar a vármegyében 1223 lakost foglalkoztatott. 18 lóorös. Keleti dr. Pestszentlrincz. A vármegye közönsége körében megnyilatkozó is fogva az építipar elég fejlett. ós Jánosé. 100 munkás. 120 munkás. 7 miinki'is. Boros Sumuiié szappangyái-a Erzséhetfalva. .olé (twnzin) 20 lóers.) I. 4 munkás. 20 lóers gép. a mely több gyárban a legkülönfélébb festékeket állítja el. „Unió" raagj-ar általános gyufagyár r. 4 munktis. Iti muuki'us. 12 lóers. 30 lóers gép. 450 munkás. M. Özv. Czinkotán pedig folyékony alakban gyáiiják és árusítják. 100 lóers gép. 7 munkás. Reiss Dá\-idé (örlö) 17 lóers.s vazelinmüvek r. Olajipar társaság Rákospalota. Schloiniger és PoUakovicsó (daráló) 25 lóers. Cséry-féle szemétfeldolgozó r. Tóalmás : Piffkó Jánosé. 40 lóers. Ilits Kornél lakk-. 2 munkás. 60 munkás. Nagy jelentség a festékgj^ártás is. Újpest. 250 raimkás. 15 lóers.\midon" keményítgyár Taifcson!/. kir. ii lóiTs. t. : lóers gép. t. 120 munkás. 35 lóers. Ráczkevc : Gnczy Miliályó. Hasonlóképen jelentékeny az enyvgyártás is. 1 m\inkiís. 80 munliás. Tiirák Jánosó. 2 munkás. . Váczi járáS : Ácsa : Dóra Istváné. 8 munkás. illatszert. 7 munkás. 37 lóers. Leiner Testvérek enyvgyára Újpest. építési kedv nagy. 6 lóers gép. Tököl : Kudi Ger. . 32 lóers gép. TápiöszenI marton : Itj. Tápiószccsó : Potárv F. 80 lóers gép. Pomázl járás : Pomáz : Freissleder Árpádé (rl) 10 lóers. 12 lóers gép. 20 mimkás. !í munkás.és vazelingyára Pe«<«zeraítórííic2.') munkás. Horváth Józsefé. 40 lóorös. 35 munkás. Soroksár.'elyé (daráló). vogj'i termékek. Szódi Móré. Püspökliatvan : Babjak Jánosé. Kohn és Fried vegyészeti gj-ára Újpest. 4 lóers gép. liitolügy ós forgalom. kátrányt. Leiner Fülöp és Fia enyvgyára Újpest. Erzsébet falván."> »i — . tetemes részét a A k- és m- .ós kátránygj'ára Kispest. 280 lóers gép. 4 mimkás. Légszeszt vagy világítógázt csak Üjpesten és Czinkotán gyártanak Üjpesten közvilágításra használják. vazelint. Wolf Vilmosnó szappanfzje. 14 munkás. 7 lóers gép. 40 mimkás. 6 lóers gép. Budafok. 4 munkás. 2. A sokszorosító és müipart a vármegyében a nyomdák és fényképez termek képviselik. 50 mimkás. Van egy szentképkészít ipartelep is. 100 m>mkás. ersen töményített gyümöleszamatok ós festanyagok gzüzem gyára Albertfalva. 250 lóers. Schmiedek és Grünstein festókárúgyára Kispest. mtmkás. Magyar Itigkgyár Kispest. Van számos keményít-.. gyümölcszamatot. 48 miuikás. Oalgamácsa : Schott Nándoré. Marljm L. t. A városokban több is van mindegyikbl. és Murányi vegyészeti gyára Újpest. Elsner Rezs ós Társa vogja ipar r. 100 lóers gép. olaj és szappangyára ez utóbbiak mosó. 120 munkás. A mtrágyagyártást a spódiumgyár képviseli. az utóbbinál a 30 százalékot meghaladja. Gerö Kálmán keményítgyára Erzsébetfalva.. 16 lóorös gép. 2 munkás. 16 munkás. A vegyi gyárak aszfaltot. zsiradékokat és tisztító kencsöket készítenek. 180 lóers gép. 10 munkás. Kovács Ferencz gyufagyára Kiskunfélegyháza. (üzemen ki\Kil.és szódagy.Bwcío/ofc. 6 munkás. !l munkás. t. vegyipari termékek gyára Erzsébetfalva. 3 munkás. Fantusz János és Társai Hungária lúgkgyára Erzsébetfalva. Pánd : Baratiyi István ós nejóó. mely szintén a megyebeh téglagyáraknak juttat munkát. 45 Épltfl-ipar. 8 munkás. a mely több száz építmunkást foglalkoztat és a Budapesten a város részérl megindított nagyarányú építési akczió. eszencziák. Winlemitz Gyula szappan. Ráczkevel járás : Kiskunlaczháza : Faragó és Tóthé. Gertler Jen czipökrémgyára Erzsébetfalva. P/coí-f. szódát és lúgkövet termelnek. festék. Els kecskeméti gyufagyár részvénytársaság Kecskemét. Mellinger Mór keményítgyára Erzsébetfalva. 2 inunliMs. Soroksár : Ledofszky Gézáé. 4 numkás. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán találunk.és vegjá termékek gyára Erzsébetfalva. Újpest. 30 lóers.142 Ipar. Olaj. Burján Pálé (benzin). Stein és Roaenstrausz olajés kenöcsgyára Erzsébetfalva. 8 mimkás. ennélagyagipar gyáitelepsi részérl elállívármegye építipara dolgozza föl. 75 lóers gép. Posnanaky ós S<re?ií2 aszfalt. Hoffmann Ignáczé. és Társa betéti társaság festékgyára . egyéb iparágak rovására. 4 munkás. 12 lóers. (lipiizin). 3 lóers benzinmotor. Reiaz Frigj'es dr.

értékesítéssel és közszáUitással foglalkoznak : Czeglédi csizmadia-iparosok Czeglédi faiparosok termelszövetkezete.250 K. 10. Els naptárkiadó és hirdetési vállalat vállalat . Fekete Miliály . hitelügy és forgalom. Foton 1. Erzsébet falva : ilártonfi L.. orsz. 155 üzletrész. Újpesti szabómunhisok termel-szövetkezete. melyekkel leginkább hímzést és csipkét készíttet. Újpesten 3. 1903-ban árúcsamokot.'u. t. . Budafok : Leopold és Frank. Kecskeméti brKecskeméti butoriparosok árúraktárra. H. 4 munkás Kir. Aszódon 1. Újpesti munkásotthonszövetkezet.Kiípcíí . Xeményi Testvérek. 150 Újpesti üzletrész. H. í( miinkíls. Szilády László. Váczon 3. Alakult 1903-ban. Kalocsa : Jurcsó Antal. Kiskunlaczházán 2. Kiskunfélegyházán 2. szállodás. H. O. Alakult 1900-ban tagjai hiteligényeinek a kielégítésére. 104. tehát azok fejldésnek indultak. Xagjkátán 2. Kecskemét : Els kecskeméti hírlapkiadó és nyomda nyomdája. Dusnokon 1. Monoron 2. Kispesti ipartestületi hitelszövet mint az O. évi XXIII. Ujkécskén 2. Erzsébetfalva és környéke faiparosai Alakult lÖ07-ben. H. Els nfgyalföldi hirlapkifdó. mint az O. K. 2362 üzletrész. 4 munkás. Gichner Gábor Spitzer Vilmos .és nj'omdar. tagja. mint a harisnyakötés. a melyhez a fürdk is tartoznak. tagja. tehát a szaporodás 1157. Kalocsavidéki jóldmivelk és iharosok egyesületének'' harisnyakóttelepe 25 bels munkást. mint az O. az Országos Középponti Hitelszövetkezet pedig lütelnyujtással és tanácsadással támogatta.480 korona órtéklien. bútorcsarnok és hitelszövetkezete. Alakult I8íl9-ben 798 tag. Solton a reczecsipkekészítés jelentékeny. K. beraktározással. tagja. Szabadszálláson 2. 12 munkás Wemer Ferencz. Monoron csinosan hímzett csikó- A Házi-ipar.^ében. H. K. H. A . A sokszorosító és mipar 726 lakost koztatott az egész vármegyében. Czegléd : Xa^ry Elek. Fülöpszálláson 1. A vendégls-. ellenben az iparhoz közelebb álló ágak. tagja. 7500 értékben. Kiskunhalason 3. Vúcz : Dercsánvi Dezs. Kiskunfélegyháza : Feuer Illés . Izsákon 2. Kerekegyházán I. kezet. Irsán 1. mint az O. Gzfürd is sok van. H. Ráczkevén 1. kereskedelem. 57. H. 97 tag. Gödölln 2. Most 526 tagja és 1465 üzletrésze van. 1156 üzletrész. árúterAlakult 1900-ban. Újpest : Fuchs Antal József. meglehetsen el vannak terjedve. K.és szállodás ipar. Gazdák és iparosok kecskeméti hitelszövetkezete. Kalocsán 4. hanem a nagyközségekben is és majdnem kivétel nélkül mindenütt a gzmalmok mellett. pálnkamér és fürds-ipar 3219 lakost foglalkoztatott. kedvez hatása alatt és a kereskedelmi niin'sz-gj.g^J^''/^^jg^ kortérium kezdeményezésére a vármegyében több ipari szövetkezet alakú t. Mvés. t. Tasson 1. kir. Nagykáta : Jíag>kátai és monori köny\Tiyomda. Apostagon 1. K. Fischl Dávid . nemcsak a városokban. 5 mimktis. K. Ez a szám tíz év eltt 2062 volt. 60 üzletrész. hanem azon túl is. Alakult ISOö-ben.850 — — korona értékben. tagja. mint az O. Budafokon 1. iparosok nyersanyagbeszerzö szövetkezete. Galambos és Kovács itteni csipkeverö tanmühcl\-ében 40 bels és 20 házi munkás talál foglalkozást. 164 tag. £«n«sením»fc/<ís Özv. Jelentékenyebb szállodák a következ helyeken vannak Abonyfcan 2. tagja. Nagykörös : Elf ö nf gykörösi köny\-nyc mdii 5 munkás Ottinger Ede. Alakult 1907-ben. termel és áritcsarnok szövetkezete. javitointézot nyrniilája. értékben. tagja. K. kendertörés és kikészítés ma már nem nagyarányú. 60 munkás . Híres a halasi csipke is. mány az ipari szövetkezeteket pénzsegéWyel és gépekkel. Az 1898. Prager Ferenez. . Fischof Henrik. értékben. \Wö üzletrész. mint szövetkezet. Az iparmvészeti iskolának a vármegyében több helyen van háziiparttlepe. Monor : Süveges József. értékben. a mi 56 százaléknak felel meg. 40. Butorkészitéssel és beraktározással foglalkozik. 44 tag. 123 tag.200 K értékben. mint az O. mint az O. 9 mvinkiis. Nagykörösön 2. Alakult 1807-ben. taaja. Jászszentlászlón 1. börraktárszövetkezete Czegléden. plal^uit H'OO-b. 3488 üzletrész 174. . alakult 1909-ben. Erzsébetfalván 1. A Tápió mellékén gyékényfonással foglalkozik egy-két háziipari szövetkezet. mint az O. K. . 4 munkás. Kunszentmiklóson 2. 1907-beu pedig famegmunkáló trvárat is állított. mint az értékben. Pilisszántón és Visegrádon szintén a csipkeverést zi a lakosság háziipar-szcrüleg. I .400 Kecskeméti ipari hitelszövetkezet. 7750 Újpesti ipartestületi hitelszövetkezet. Váczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet. Ókécskén 1. Solton 1. tagja. Tantos Ferencz rózsafzérkészítö kalocsai háziipar-telepe 12 bels munkással és 140 háziiparossal dolgozik. czipészek nyersanyagbeszerzö. 4 munkás .200 kor. Ráczkeve : Róde Miliály. 312 üzletrész. 143 foglal: Neuburg Balduiné Erzsébet falván. A jelentsebb iparszövetkezetek a következk : A : Csak tagjaik hiteligényeinek a kielégítésével és vállalataikban való támogatásával foglalErzsébet-Kossuth/alva koznak Aszódvidéki gazdák és iparosok hitelszövetkezete. 2 munkás. kor. kávés. Pest vármegve nyomdái a következk 7 • Aszód : II. 110 tag. fegjintézet nyomdája. Alakult 1! 01-ben. 3 munkás. 2 munkás. ipartestületi hitelszövetkezet. A statisztika adatai szerint a vármeg. — — K — — K — — — vármegye népének nagyjelentség keresetforrása a házi és népijxir.• Ipar. Xyersanyag-beszerzéssel. Vesszösi József. Kecskeméten ö. melyek szatyorokat és lábgyékényeket állítanak el. H< rváth Gyula. míg kosárfonó telepe 150 háziiparost foglalkoztat. Szalkszent márt ónban 1. H. Czegléden 5. . Kiskunhalas : . Igj' a . Szentendrén 1. Visegrádon 1. Ujszászon 1.800 K értékben. csipkeverés és kosárfonás. Dunakeszin 1. 462 tag. Alakult ISíl'J-ben. Kiskörös: Si kiilesz és Majoros. Foktn 1.s-e egész területén a vendégls. széles '^"'^^'^^^'^^-'p'"" kiterjedtségnek örvend az egész vármegA. még pedig nemcsak az ország határain btlül. Bors Károlyné. Szentendre : Schwartz J. Kecskeméti építmunkások közös termelszövetkezete. 31.-cz. 50 tag. Kiskörösön 1. Dunavecsén 1. 217 üzletrósz. 845 tag. H. értékben. Salgó és Társa. K. tagja. 73. : — — — : — — — meléssel. 6000 K. A háziipar többféle ága fként Kalocsán és környékén virágzik. K. mint az O. Szentlórinczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet. Mayer Sándor. nuinkás Sel ök Béla.

.144 Iimr. eddig Icifizettek 6310 K-t.660 koronáért váltotta be. .630 K-t. hold. községeknek.^ul)ót tennílt. kamarai tagok sorába. Csongrád és Bács vármegyék és a Jász-Kun kerületek tartoztak a területéhez.990. . Heves. A kamarai titkárok a következk Rósa Lajos 1850 1868. melynek élén gróf Apponyi Albert né és Szt erényi József államtitkár áll. liitelügy és forgalom. Jelenleg Thék Endre alelnök és Krejcsi Rezs dr. négy kecskeméti és négy váczi lakost találunk. 1880-ban a miskolczi kamara szervezésével kihasították a kamarai kerületbl Heves vármegj'ét. Az els megalakuláskor.594 köztéren álló szoderfáról szedtek lombot. . hanem még a tengeren ti'il is. legnagyobb 73 K ediiig kifizettek 30. Eunek a sok selyemhernyónak 13. legnagyobb 113 K eddig kifizettek 5822 K-t.550 K-t. Az el- múlt évben elpusztult 5056 drb fiatal. Nógrád.211 kg. kamara vagyona a 200. Kecskemét pedig 4 iparost és 4 kereskedt küld a nyugdíjalap 182. Érsekcsatiádon 32 tenyészt 557 kg gubót termelt 199 K értékben átlagos kereset 37. Szolnok. . 1890-ben pedig. budai és óbudai iparosokból és kereskedkbl kerültek ki. Ez idszerint tehát a budapesti kamara hatáskörs csak Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Fehér vármegyék. a mikor a fvároson kívül Pest-Pilis-Solt. kamara területe 17. Ezek között A budapesti A vármegye A A A . Ekkor már a kültagok között. ahol 2 mint láttuk 2 iparost és 2 2 kereskedt választottak kültagul a kamarába.100 K-t. Szeremlén 45 tenyészt 1053 kg gubót termelt 2277 korona értékben átlagos kereset 50. értékben. a székesfváros. a mely évrl-évre szélesebb körben terjed el. városok területére terjed ki. kir. . Kecskemét és Székesfehérvár szab. Esztergom. Dusnokon 27 tenyészt 694 kg gubót termelt 13(i6 K értékben átlagos kereset 50.329 kat. Fehér. kassai. Steinacker Ödön 1886—1892. Borsod és Csongrád vármegyék és a Jász-Kun kerületek. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét városa a budapesti kereskedelmi és iparkamarához tartozik. temesvári. összesen 96 17 iparost és 14 kereskedt. . Dömsödön 15 tenyészt 502 kg gubót termelt 1025 értékben. liáziijiari termelést az Országos Háziipari Szövetség. újpesti és váczi járás Váczfhelylyel. Jász-Nagykun-Szol aokot a debreczeni. A megalakulástól kezdve a kamara elnökei a következk voltak Valero J. Az irodában be volt iktatva 32. Nógi-ádot a beszterczebányai. 239 drb öreg. Ez id szerint a vármegj-e sclyemtcuyésztéscnck állapotát az alábbi adatok tüntetik föl: Az 1908. Heves és Küls-Szolnok. bóiös kiilacsokaf készítenek. kamarai kerület akkor 9 alkerületböl állott s ilyen alkerületei voltak Pest. legmgyobb 80 K eddig kifizettek 66. gazdasági szakmunkákkal és folyóiratokkal. másodtitkár buzgólkodnak a kamara vezetésében. az itt lév szab. .set 50. Fehér. legnagyobb 97 K eddig kifizettek 3860 K-t. József 1851—1852 Valero Antal 1852—1853.980 K. Lánczy Leo 1893-tól máig.376 drbat. . kir. A vármegyében két alkerület volt a solti és kecskeméti járás Kecskemét. Budapest székesfváros. legnagyobb 129 korona. A : vármegye a törvényhatósági várossal együtt. véleménj-i. átlagos kereset 60. a kamara rendes és póttagjai valamennyien pesti.'!. összesen 3295 drb szederfa. Fritz Péter 1892-tl 1909-ben bekövetkezett haláláig. kiknek száma 30 volt. . a mely a pozsonyi. Wahrmann Mór 1891 1892. összesen 963 keres lakos foglalkozott. . évben a vármegye 99 községében 827 tenyészt l(i. legnagyobb 103 K eddig kifizettek 8127 K-t. A kamara alkotmányos megalakulása a kiegyezés után. Appiano József 1854 Fuchs Rudolf 1858-ban. Házi és népiparral a vármegyében 615 férti 348 nö. Dunapalajon 41 tenyészt 1002 kg gubót termált 2067 K értékben átkigos kere. Appiano 1857. koroskodoU'iii. eddig kifizettek 35.895 K-t. Apostagon 20 tenyészt 554 kg gubót termelt 1141 K értékben átlagos kereset 57. A gubókat a solyemtenyésztési feliigyelösóg 33. debreczeni. Esztergom. szederfát és 4. solyera'. . A selyemtenyésztési felügyolü^Jétr odilis.834 koronát. legnagyobb 106 K eddig "kifizettek 22. városokkal együtt. kamara az elmúlt évben Van tekintélyes könyvtára. migánllil ih-h kiüUotésre alkilmis feleknek s álhimi és törvényhatóíági utak befásitására kiosztott A A .!. legmgyobb 149 K eddig kifizettek 17. adott 12 törvényjavaslatra.788 K-t. iránj'ítja és értékesíti a magyar háziiparnak piaczot szerez nemcsak Európában. 1869—1886. Szvetenay Miklós dr.000 koronát meghaladja. Esztergomot a gyri. pilisi. Kerekegyházán 12 tenyészt 357 kg gubót termelt 827 K értékben átlagos kereset 68. K . Eberling Gusztáv dr. Pilis-Solt : — — — — : — — — : — tegja. A selyemtenvósztós újabb megkezdése (1S80) óta a vármegyében gubókért kifizettek 5S6. továbbá a pesti.723 koronát. mikor Baross Gábor öt új kamarát állított föl. kolozsvári és brassói kamarákkal együtt 1850-ben alakult meg. Géderlakon 14 tenyészt 470 gubót termelt 984 K értékben átlagos kereset 70. Kochmeister Frigyes (késbb báró) 1859—1891. Vadkerten 15 tenyészt 443 kg gubót termelt 903 K értékben átlagos kereset 60. 1869-ben. 1 . legnagyobb 186 K eddig kifizettek 30.761 ügj'darab. legnagyobb 116 K. A tenyóíztés legjobban sikerült a következ községekben Kalocsán 43 tenyészt 1292 kg gubót termelt 2615 kor. 1850 szeptember 4-én. Antal 1850 51. soproni. népipart újabban nagy mértékben képviseli a selyemtenyésztés. Csongrád és Bács-Bodrog vármegyét a szegedi kereskedelmi és iparkamarához csatolták.899 drb 2—3 éves csemetét. : A községi faiskolákból kiültettek 12. átlagos kereset 68. 1869 augusztus 2-án történt. A tenyésztk átlagos keresete 40 s a lognan!!gyol)b kereset 200 korona volt. Van 48 iparos és 48 keresked. .

vas. állanak fönn dunavecsei. a Kiskunfélegyházai ipartársulat és az I.s^esülete stb. váczi és a zsámbéki ipartestület. Szentendre : Keresztény munkásegylet Üjpest : Brmunkások országos szövetsége és az országos munkásegyesületeknek 10 szakszervezeti fiókja Fácz. 1898-ban szervezték a kerületi iparfelügj'elségeket az 1893. A vármegye ipari élénkségét jellemzi. Ez id szerint a vármegye területén a következ ipartestületek Az 1884. melyek a következk Szabók. szentendrei. közötte a budapesti kerületi iparfelügyelóség is. Sziget újfalusi kmívesek önsegélyz-eg. az ács-. Ezeken kivül Újpesten van a Vendéglsök. Májustól november l-ig Szahó Lajos kir. Dunapataj. még pedig úgy.052 czégbejegyzést és változást és belajstromoztnk 1511 árúvédjegyet és 14G2 mintát. Monor. Kunszent miklós. Epitiparos munkások egyesülete.I. kecskeméti. alberti-irsai. rákoskeresztúri általános. 1904 augusztus 1-én egyesítették a kerületi iparfelügyelséget a vtle egyidben fölállított föfelüg\'elséggel s ez az állapot 1905 novtmber l-ig taitott. Szcsök. kiskunlaczházai általános. szabadszállási általános. újkécskei. Monori iparos olvasókör. 145 véleményt adtak 1363 és bizom-itványt kiállítottak 1323 esetben. kunszentmiklósi. A részletes dcczentrahzáczió 1901 április 1-én következett be. Erzsébet falva. erzsébet-kossuthfalvai általános. épít-. Rákospalatai iparosifjak otthona. gödölli. iparfilügyel vezette ideiglenesen a iiivatalt. alapján. A járásokban pedig Abonyi iparosifjúsági önképzkör. hogy a vármegyében a nagyobb üzem ipartelepek és kazánok száma rendkívül elszaporodott. Tímárok és a Vendéglsök és kocsmárosok ipartársulata. Iparosifjak önképz egylete Nagykrös: Iparoskör. társulatok. szobafest-. kispesti általános. szál Ó-. alapján a vármegyében is megalakultak az ipa^'e^tttietek melyeknek a száma negyedszázad alatt a múlt év végéig 3-re szaporodott. 1882-tl a múlt század utolsó évéig az iparfeliigyeletet maga a kereskedelemügyi minisztérium gyakorolta. solti általános. ipa" *^''®'" ^t*^*^- . Ugyanekkor egyesitették a kazánvizsgálók mködési körét az iparfelügyclkével. Gödöll. Fehér vármegye és Székesfehérvár tartozott. albertfalvai. A ffelügyelség hatáskörébe utalták a fvárost. Budafoki iparoskör. Iparosifjak önképz egylete.- Ipar. 1905 november 1-tl Hlaváts Kornél voh a budapesti kerületi iparfelügyelö 1907 május l-ig. nagykátai. elbb négy. péczeli és rákoscsabai egyesült. míg a kerületi iparfelügyelséghez Pest vármegye és Kecskemét városa tartozik mind a mai napig. Kecskemét: Iparegj-esület. soroksári általános. hogy átlag két kamarára esett egy iparfelügyeli székhely. kiskunmajsai. . Iparosifjak önképz egyesülete. Kiskrösi iparos olvasóegyesület. Kovácsok. aszódi. kalocsai.sok és szállodások ipartestülete.és nyugcüjegyesületének a következ hetyeken van fiókja Csepel. Kókai iparos társaskör. liitelügy és forgalom. Rákospalota. Czegléd : Iparosifjak önképz egylete. fa-. tápiószelei. t. Épitiparosok szövetsége és az országos munkás szakszervezeteknek 9 fiókja. . CsizmacUák. mikor Brooser Mórt li. Kiskunhalas. A városokban a következ heU^eken vannak iparos-körök és egyesületek 1. kereskedelem. Kalocsa. kiskrösi. Ezalatt Magyarits Ágost mszaki ftanácsos állott a hivatal élén. soltvadkerti. újpesti vegyes. melyhez a szervezéskor Budapest fváros. Izsáki iparosok és kereskedk egyesülete. hog\' az ipartestületek és társulatok mellett az egyesületi élet is meglehets mértékben ki van fejldve. monori általános. elintéztek 21. Ezt a törvényhatósági rendszert fként az tette szükségessé. Haidekker Gyula és : : : . czipész-. Pest szent lrincz. kocsmáro.' ipari szakegyesületek. 1905-ben különválasztották a felügyelséget a ffelügj-elségtl s ezzel az iparfelüg^-elségi kerület nagysága is megváltozott. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét. Az ipartest ületekliez hasonló szervezetek az iparKecskeméten hat. az abonyi. czeglédi. A Magyarországi munkások rokkant. kiskunfélegj'házai.lyezték át ide Kassáról ipari ffelügyelül és még ma is tölti be ezt a terhes hivatalt. kiskunhalasi.-cz. Budakeszi iparoskör. : — — : ipar'«'"-5'«^i<"'- . késbb pedig nyolcz középponti felügyel útján. Számos tagja és néhány fiókja van a vármegj-ében a Magyar gyáriparosok országos szövetségének. lajosmizsei. évi XXVIII. majd hat. Az iparfelügyelség vezetje a szervezéstl kezdve 1904-ig Lódé Rezs volt. Kispest. t. Czegléd.és fémmunkásoké és könv^^lyomdászoké Kiskunfélegyháza : Iparosifjak egyesülete Kiskunhalas: Iparegyesület. Üjszász és Vácz. budafoki. föld-. Mellette még Hoor Géza iparfelügyelö. Budafoki kádárok egyesülete. Üjpest. Erzsébet falvai iparosok köre. általános ipartársulat Váczon. évi X\T. mikor az országban 17 iparfelügyelség kezdte meg mködését. nagykrösi. ipartestületek.-cz. . rákospalotai yegyes.

694 beteg Piliscsab i. . m3ghilt 17. : . 116 beteg Zsámbék I orvos. 5689 beteg Rákosszentmihály 1 orvos. 238 n. Kecskeméti ipirtestület bet«gsególyzö pénztára. kecskeméti. 405 férfi tiig. volt 2101 könny és 1021 súlyos megbetegedés. . 8735 férfi. 308 beteg. 5 orvos. Rigler József Ede pipir. : . 491 beteg M^nor. ngykát'i.lnok. 74 nö. Az elmúlt évbiMi az iparfelügyelség elintézett 3104 üiiyira'ot. : . : . Wolfner Gyula ós Társv brgyára (Ujpjst) betegsegélyzö pénztára. Kiskunfólogyházni ipirtcstület betegsegélyzö pénztára.-«géiyc- Dai/mos Illés ipari scgédf('lügyelkmkö. 472 n. Péteri 1 orvos.: 14(> Ipiii". a kerülsti munkásbiztosító és a megmaradt vállalati betegsegélyzö pénztárak útján. hogy a munka közben megbetegedett munkást ingyen gyógyszer. 1008 beteg Czinkota. 729 beteg. Ujl. Magyar pirautipír r. 2175 liö. : . Az ipartestületi pénztár mind és a vállalati betegsegélyezö pénztárak legtöbbje föloszlott és bsolvadt az országos munkásbetegsegélyz és babsetbiztosító pénztárba. 289 beteg glód Nagykáta 1 orvos. 398 beteg. Üröm 2 orvos. mki- : ' Kerületi betegscgélyz pénztárak . a kik 90. Kiskunlaczházi : 1 orvos.195 volt a tig. t. t. Nagytétény: 1 orvos. együtt 499 tag.-cz. együtt 5 2 tag. évi XIX. együtt 641 tag. Ócsa 2 orvos. 1122 gazdasági (gözcséplö. Tagj linak számi az év végén 7093. ^ legutóbbi idkig bdegscgclyz pénztárak gyakorolták a vármsgyében azt a nemes hivatást. hanem azok hozzátartozói is részesültek. 84 beteg Budakeszi 2 orvos. 375 férfi. Összesen 6 válldati betegsegélyzö pénztár 1312 férfi. 651 beteg. 403 férfi. : : : . Érd: 1 orvos. A kerülsti betegsegélyzö pénztárak átalakultak munkásbiztosító pénztárakká. dijtalan orvosi kezelés és pénzbeli segélyben részesítették. Sójkút Törökbálint 1 orvos. (Visegrád) betegsegélyzö pénztára. 229 1 orvos. : . : . TigVáczi jétszáma az óv végén 3357.358. Csepel: 2 orvos. Hitásköre kiterjed Kiskunhilas városra. Péczol 100 beteg . 4534 beteg. 3024 beteg Soroksár 2 orvos. Solymár. 787 beteg Szentlrincz 1 orvos. poraázi és ráczkovei járásukra. dunivecsei. Összesen 7 ip. : .rtestület beteg. Ö-szosen két kerületi betegsegélyzö pénztár 365 férfi. t betegsegélj'zö pénztára. Ipartestületi betegsegélyzö pénztárak : Czeglédi ip-irtestület betegsegélyzö pénztára 509 férfi. Kecsk(5méti kerületi betegsegélyzö pénztár 2346 férfi. 131 beteg összesen mködött 64 orvos. 099 férfi. Kistrrcsa 1 orvos. : .segélyzö pénztára 3770 férfi. 660 beteg . Azóta ez teljesíti a vármegyéiben emberbaráti hivatását. 1097 beteg. Szentendre: 1 orvos. Tagok száma az 1908.332 beteget kezelt Kispest 2 orvos. t. (Ujpast) betegsegélyzö pénztára. Kiskunhalasi kerületi munkásbiztosító pénztár. együtt 592 tag. Vúczi kerületi betegsogélyzö pénztár 1307 férfi. Csobánka. t. óv végén 168. 249 bet«g Torbágy : 1 orvos.5 tag. : : : . 1030 n. beteg . Ráczkeve 1 orvos. 3 nö.224 beteg . 76 beteg . Dun. koiv. Szigetszentmiklós: 1 orvos. : . 1278 férfi 58 n. meghalt 54. 125 beteg Vecsés I orvos. : . 425 férfi. : : ._34 nö. 7337 beteg Erzsóbetf dvj. Ezek közt 49. kiskrösi és kunszentmiklósi járásokra. Pilis 1 orvos. : . 115 nö. : 1 . együtt 1336 tag. Kiskunfélegyházi ós Nagykörös városokra éi az abonyi és kiskunfélegyházi járásra. kiskunfélegyház li éí ngykörösi ip rtestületi betegsegélyzö és a czeglédi gözm lom r. A vármegyében ez id szerint a következ kerül3ti munkásbiztosító pénztárak mködnek az Országos Pénztár felügyebte alatt — — — — : Budapesti kerületi munkásbiztosító pénztár. Hitásköre kiterjed Czegléd. 135 beteg 1 orvos. : . 1434 bateg Bi i 1 orvos. tartott 374 gyárvizsgálatot. Kecskemét. együtt 385 tig. 129 beteg. S ebben a kedvezményben néhol nemcsak a l)etegpénztári tagok. kalocsii. : : 1 : .iki tégla és mészéget r. Hitásköre kiterjed a fvároson kívül Szentendre és Újpest városokra. hilolügy iw forgalom. 13. B g. 312 n. 1679 beteg Békásmegyer. ÜSS no. 1906-ig a vármegyében az alábbi betegsegélyez pénztárak tek s azoknak 1906. „Lechner" rákosi tégbgyár r. t. Kartal 1 orvos. 504 férfi. 396 beteg Visegrád : 1 orvos. Báleolvadt a czeglédi. 10 nö. 280 férfi. a töbi padig csiládtig. Bileolvadt a Dunabogdányi Szent József -egyesület és Wolfner Gj-uU brgyár (Ujpast) betegsegélyzö pénztára. de' móg igy is alig'gyzik a rengeteg sok kiutazással és helyszíni vizsgálattal járó munkát. Budakalász 1 orvos. Váczi ipartestület betegsegélyzö pénztára. 818 beteg ÜUö 1 orvos. együtt 733 tng. együtt 610 trg. 1071 beteg Rákoskeresztúr. gyári betegsegélyzö pénztára (adatok hiányzanak).és irószergyár r. !t. az alsódabasi. Az egész vármegyében összesen volt 15 betegsegélyzö pénztár. együtt 10.910 tagg'l. Újpesti ipartestület betegsegélyzö pénztári (adatok Iiiányoznik). : . : . évi taglétszáma a következ volt . Czeglédberczel. A kerübtben van 1740 kazán: 539 ipari. együtt 18fi. Pilisszántó 1 orvos. : : : : . 64 aczetilénké-^zülék-azonosítást és 130 kazánvizsgálatot. 2137 beteg Albertiirsa.-toi. együtt 3885 tag. Soroksári ipirtestület betegsegélyzö pénztára. együtt 2342 tag. monori. Ezeknek azonban mintegy hároranegyedrésze a fvárosra esik ós csak a többi a vidékre. 1030 nö. Vállalati betegsegélyzö pénztárak: Köszénbánya ós téglagyár-társulat (Erzsébetfalva) betegsegélyzö pénztára. gzeke) és 79 egyéb czélú ezek közül 485 helyhez kötött és 1160 helyhez nem kötött kazán. Nagykrösi ipirtestület betegsegélyzö pénztári. KeoskemUi kerületi munkásbiztosító pénztár. 219 beteg Kishnrta 1 orvos. Pomáz orvos. a biai. 204 férfi.431 beteget kezeltek. 468 beteg Rákospnlota-Ujf hi 4 orvos. Aszód. Az orvosok létszámi és a megbetegedések forg dm i a következ volt Újpesten 9 orvos 27. M : . volt 5710 könnyebb és 1952 súlyos megbetegedés. Gyömr I orvos. gödölli. : .ikeszi 1 orvos. 1844 beteg. 372 beteg Alsónémedi. 4162 beteg. 116 babsstvizsgálatot. Nagykovácsi. 515 beteg Barosjenö. 406 nö. együtt 4683 tag.-ikodflciu. Rákosliget: 1 orvos. 10 nö. 367 beteg Budifok 1 orvos. a midyek külön vagj'onjogi önállóság nélkül az Országos Pénztár hílyi közvetít szervei és annak számlájára és febdsségére ellátják a betegsegélyek kiszolgáltatását. : . Dunibogdány 1 orvos. együtt 2818 tag. a mely még az év július 1-én ébtba is lépstt gyökeresen megváltoztatta a betegsegélyezés addigi rendszerét. — — — . : . 1 183 beteg orvos. — 1 — — Az 1907. betegsegélyzö pénztára (adatok hiányz'nik). Budaörs 1 orvos. 120 beteg. 4023 beteg Dunaharaszti 1 orvos. együtt 514 tag.

A hajtóert villamos és hölég-motorok szolgáltatják. Nagykrösön. Hazai vevi az ország pálinkagyárosai és droguisKivitele téi. megfelel pinczékkel. Különlegessége mesterséges illatos virágolajok készítése. Termelésképesség 220 kw. ha azokat kedvezményekben részesítik és lekötik. a törvényhatósági várossal egj'ütt Volt összesen Lakást kíipott 132 telepen 1112 munkáscsalád. Albertfalva. A hajtóer 300 HP gzgép. csak úgy tehetnek szert.Alapította a tulajdonos. hogy az általános szaktanfolyamot az 1909 10. melynek négj^ évfolyama van s nagy súl\i: helyez mind a szakrajzolásra. 1906-ban alapította Eisor Sándor ós Nándor és Weisz Izidor. Az alsófokú : — : — : — * következkben ismertetjük Pest vármegyének ama nagyobb ipar. Újlaki tégla. Hatásköre Iciterjod Vácü városra ós a váczi járásra. Czegléden. Budafokon. A tanfolyamoknak általában számos hallgatójuk volt. Orvos volt 9 telepen 2844 munkás részére. Munkáskör fönnállott 3 telepen. meghalt 14. meghalt 41. h'amokat az iparosok továbbképzésére.Ipar. Budafok. Fióktelepe van Budapesten. Kórház. 147 keriiJeti száma az óv végén 3480 pénztárak munkásbiztosit ási pónztár. a mely szintén csinos dolgokat alkot. Földhaszonélvezetben részesült 1 telepen 17 mvinkás. Aszódon. Olasz-.isköny\-tár \-olt 3 telepen. Albertfalván. Ilyen ipari továbbképz szaktanfolyam volt a vármegye területén Czegléden és Kecskeméten.és gj'ártelepeit. Egyébként a munkásjóléti intézmények az 1908. Rákospalotán. kir. Hálóteremben alvóhelyet kapott 20 telepen 330 munkás. A telep 3 épületbl áll. Ennélfogva a vármegyében évrl-évre több lesz a munkáslakások száma és a munkástelepeken az iskolák is gj'arapodaz iparfelügyelöség szerint nak. 1884-ben alapíBudafok.:mut fejleszt ós spját kocsijanik a fönntartásáról gondoskodik. melyeknek 4476 tagja volt. Tzifát ós i-ilágltást kapott 51 telepen 2376 munkás. évben már be k Uett szüntetni. Villamos ár. Budapest-budafoki h. Munkások száma 30. Tagjainak száma 697. Váczon és Vecsésen van alsófohu ipariskola Újpesten állami faipari szakipari szakiskolák vannak a következ helyeken iskola. Mimkások száma 80. és kir. Taglétszáma 900. Csak konyakot gyárt. volt 1430 könnj-ü és 990 súlyos mpgbetegedés.és méazégetgyár Magyar pamutipar r. Spmyol-. és Münehonben. van Ausztriába. Keletkezett 1899-ben. év végén a következképen oszlottak meg a vái megyében: A jíít""i5. kereskedelem. Szabadszálláson. évi ipartörvény alapján alakultak meg a vármegyében. Monoron. és Ulbrich Gyula. kivéve Kecskemétet. Nagykrösön és Újpesten. tott Czuba-Durozier W. A vármegye ipari szakoktatása még n m iparoktatAs. Mintaasztalossági szaktanfolyam volt Újpesten. Mimkások száma 9. Gyárt szappant. A nagyobb ipartelepek belátták. m. ptára.s két épületbl áll.mpgh ilt 19. Fogj-asztási szövetkezet volt 2 telepen 2751 mimkás számára. Újabban a kereskedelmi minisztérium rendeztet szaktanfosemmint iskola. — — D — C . hiteUigy ós forgalom.*Dyl!k' — — 412 ipirtelep 21. ipari számtan és mértan. kozmetikai czikkeket s az ezekhez szükséges lá<lákat és szalmatokokat. Évi termelési képesség több millió koron \ érték árú. de inkább gyakorlati jelleg. Üjkécskén. falván. Szentendrén. villamos vasút áramfejlesztje és kocsigyára. H. az ábrázoló mértan ipari alkalmazása és a szabadkézi rajz ipari alkalmazása.ós villám. Soroksáron. Kunszent miklóson.266 munkással. Eiser és Weisz aetherikus olajok és vegyi termékek gyára. a hol oly nagy volt a részvétlenség. Czuba-Durozier és Társa cs. iparmvészeti iskola tanmülielye). melyeknek adatait az iUet vállalatoktól megszereznünk sikerült. Területe 2200 m.és ambulatórium volt 4 telejjen 4361 munkás számára.ós 415 súlyos moghotegedés. áUandó munkásanj^agra. udvari szálUtúk cognac-gyára. Piacza az ország s kivitele van mind az öt világrészbe. s 3 épületlil áll. t! bets. Fürd. a hol jelenleg a következ városokban és községekben állanak fömi Abonyban. volt 1794 könnj. hogy helyes szocziálpolitikát követve. Brázay Kálmán vegyészeti gyára. Kecskeméten. Gyárt aetherikus olajakat. A tanfolyamok november 1-tl márczius 31-ig tartanak. fióktelepe van Bécsben Budafok. ezek közül 2 n. Solton csipkever tanmiihely. vármegye munkásjóléti intézményei már jelentckenv fokon állanak és számuk egyre szaporodik. . Tagjainak száma lO. A vállalati .és mosdóhehnsége volt 10 telepen 5886 munkásnak. sósborszeszt. Munkások szám i 6. ErzsébetKjskunf elegy házán. Iskola volt 6 telepen 224 munkásgyermek részére. lüskrösön Kiskunhalason. Piacza az egész monarchia. Gödölln. Munk. — — tekinthet vissza nagy múltra. Újpesten (fiú és leányMagasabb tanulók számára). Kecskeméten. to%'ábbá A j^arfe^ek" — A A Egj-iptomba.'íS — : — — . Orosz. Tagjainak súlyos mcgbotogedés. betegsegélyzö pénztára. iparosiskolák az 1884. még pedig általános szaktanfolyam a következ tárgyakkal üzleti fogalmazás.és Törökországba. Kalocsán. eszencziákat és vegyi termékeket. ezek közül 64 n. Német-. Évi termelési képesség 7500 hl. Különlegessége a sósborszesz és Montolszesz. Csepelen. mind a gj^akorlati mülielymunkára.inczia-. hajtóer gz. é. Gödölln Körösföi-Krisch Aladár festmvész vezetése alatt szöviskola (az orsz. gyár területe 4000 m' ós négy épületbl áll. Fr. A gyár áll mi kedvezményben részesül. volt 6356 könny és 1433 Köazénbúnya és téglagyár társulat betegsegélyzö köziil tovább mködnek a következk pénztára. Kantin ós étkezhelyiség volt 9 telepen 5125 munkás számára. a mely kiváló és értékes müipari termékeket produkál. Ezenkívül ruházati ipari szaktanfolyam volt a szabók és lábbeli-készítk részére Czegléden. Területe 3200 m. Bécsben ós Párizsban. T. t.

de nem fejezte be és üzombe sem hozta.-t.T m. Bálint András és Antal Antal. 1873-ban ifj. Tervbe van véve. mázsás vattát. gyár területe 800 [Z\-ö\ és egy épületbl áll. villamos áramot vesznek igénybe. Hazai piacza az egész ország s kivitele van a világ minden részébe. Téglát és tetöcserepet gyárt. A hajtóert 3 lóers benzinmotor szolgáltatja. Extra. Munkások száma 10. de a nigy sertósvész következétben kénytelenségbl átalakították árpagyöngy-gyártásra s újabban részvénytársasági alapon újjáalakította Bohus József.000 korona érték.és két melléképületbl áll. Újkécske és ezeken kívül az ország minden nagyoljb városában és közsógéhon. Gyárt növényzsirt. ezek közül négj' n. Kivitele van Bosznia-Herczegovinába. A gyár liárom épületbl áll. fdapították a tuli'. Kiskunhalas. Tálassy Ari). Évi termelési képesség másfél millió palaczk. Munkások száma 8. Hat épületbl áll. 2000 hl. Kiskunfélegyháza. László.mi segélyképen 25. A hajtóer 1. Kunszentmiklós. 300 Viggon dara és 150 vaggon sima rlés.. de mih 'lyt a villamos telep elkészül. 1887-b9n keletkezett.000 és 20 épületbl áll. s 67 épületbl áll. Különlegessége a Brunsz-vatta gyógyászati czélolcra. Sándor Rezs. Évi termelési képesség 200. : ruházkodás stb. Termelési képesség évente kb. Területe 32.000 m*^ s 16 épületbláll. Évi termelési képesség 3 —400. Vannak munkásjóléti intézményei. Hazai piacza az egész ország. Jlvinkások száma 24. O. 1882-ben alapította Csantavéri Törley Budafok. Oróf Keglemch István utódai cognac-gyára. Fiókti'lope van Budapesten. ezek közül 8 nö.000 1.id. gyújtó.-t. Hunnia gzmalom és árpagyöngy-gyár r. s egy nagy gyárépületbl áll. Hiz i piacza az egész ország. kiviteli piacza Bécs. árú. Különlegessége a magas hfokúlag égetett korong. Hollandiába. Hajtóer S ség 3000. ISliíl-ben építette Froliner Budafok. A híjtóeröt kézigépek adják. Területe 42000 [j in. ingyenes szolgálati — HP gzgép. a mely álle. Munkások száma 95. hitelügy és fcrgaloui. mint a Badai laizCzegléd. A gyár adómentességben részesül. Gyárt konfekeziós és paplanvattát. 1885-ben rlapította Balogh József. Haggenmacher kbányai és budafoki sörgyárak r. Angol és Oroszországba. Budakeszi. 7200 m^ s hat épületbl áll.Miklós Budafok.-ban alapította a tulajdonos. — — — Cliinába.500. 5 k. Csak konyak-gyártássi'l foglalkozik. kiviteli piacza Bécs és az osztrák városok. P. Munkások száma 50. kik csak a palaczkokat mossák. ton. 1887-ben alapították a tulajdonosok.. Területe 2000 C-öl s négy épületbl áll. Eke. Évi termelési képesség 400 vaggon árpagyöngy. Fióktelepe van Kbányán. Czegléd. Kecskemét. 1900-ban Budakalász. Schinidl dr. — Halász József szivarszipkagyára." A gyár területe 3000 m' s két épületbl áll. ezek közül 43 nö. Az üzem nem kíván nagy munkaert és ígj' a muukáiok száma csak 7. János. M. egy km. Hölle János MárBudaörs. Törley József és Társa pezsgö-borgyára. Ka\ateh piacza az egész \nlág. Hazai piacza az egész ország és kivátele van Ausztriába és Oroszországba. Nagykáta: Solt. az osztrák tartományok és B. É\n termelési képesség 3400 40000 mm. A gyár területe kb. Szegedi László. Hac/^ay . Pannónia sec. Mimkásiik száma — — — . Évi termelési képespinczével. Kiviteli piacza Galiczia és Herczegovina. Unió magyar általános gyufagyár r. A híjtóeröt 280 lóers gzgép adja. növényvajat és zsírsavakat különlegessége a Kalács-Alexin. Mimkások száma 30 40. Különlegessége . Piacza ez egész ország és kivitele van Ausztriába. liosszú villamos motor. A gyár területe kb. a kik közül 1 6 n.ílkán-államok.-t. ezek közül n nö ScMoesser-Germain és Társa konyakgyára.l. Budafok. Haggönmacher Henrik a tulajdonosa. Szerbiába és Lengyelországba. munkások számi 450. 188t. Naxos csiszolóáru-gyár r. dr. Évi termelési képesség 1. Hazai piacza az egész ország. akkumulátor-telepek. Munkások száma 41(1. -A.:l4r) hajtóert 750 lóers gzgép szolgiiltatja.-t. nyugdíjintézete. 1908-ban részv. Bíró Mihály és Czegléd. els magyar pezsgbor-gyára. Különlegessége a Fmke. Évi termelési képesség 40O vaggon növényzsír stb. és V. Hólle J. s ezek közül 220 n. Munkások száma 2 férfi és 50 n.társasággá alakult. benzin és villám. Éjszakaraerikába és . Maltosm. S. 30. — — — — hogy a gyárat könyvkötknek szükséges színes papiros készítésére is berendezik. és Társa „AleTin" zsirmvek gyára.ii és ázsiai Törökországba. famegmunkáló s más specziális gépek.000 palaczk pezsg.000 1. A budakeszi gyárat 1904-ben alapította a tulajdonos. ezek közül 3 nö. kivitel e van Ausztriába. S. 7 db 20 HP villamos és 3 db 11 HP benzinmotor. legessóp» a . A hajtóer 75 lóervel gz. konyak.Transylvania sec". A és Szent Gellért-sör. O. 1895-ben alspitotta a Budapesti hizai b xnk r. ezek közül 26 n. Terület 6000 [H-öl s öt épületbl áll. Hazai piacza az egész ország s állandó raktára van a vármegyében a következ helyeken Czegléd. I'ló-telep daráló dma. A hajtóert 80 lóers gzgép adja. a ki az építkezést befejezte és a gyárat üzembe vette. Hazai piacza az egész ország. 1852-ben alapította id. Haz ai piacza Czegléd és környéke. Halfer József festékgyára. A gyár egy f. Budafok. ki\'itele vf n Ausztriába. Gyárt foszforos és svéd gyufát. Munkások száma 54. A gyár területe 4'. a V.000 db szivarszípka. ezek-közül 40 n. korongokat. Kiskimlaczháza. jutakóczot kárpitosoknak és tisztítócsepüt. Németországba.jdonosok. Budafok. — HP Belgiiiitiba és . Különlegessége Szalon-. Hazai piacza Pest vármegye és Éjszak-Magyarország. É\-i termelési képesség egj' milhó korona érték árú. 40i>. kereskedelem.000 hl. Területe 15 hold s 14 épületbl áll. Fabianek Vilmos. Sört és malátát gyárt. KülönBudafok. hold és öt épületbl áll. A találmány 30 éves és eleinte kb.-t. vagyis naponta 30 35.-t. Vasúti stb. A gyár területe 12. — — m . Különlegessége a könyvkötöknek szükséges márványozó festék elállítása. hosszú pinczével. konyak. Alapította Gombó Arnold. 1906-ban alapította Sch.\merikába. a késbbi híres bécsi szállodás. kivitele van Ausztriába. a ki a festéket és eljárást föltalálta. Hajtóer 300 80.148 Ijiar. Gyárt pezsgbort franczia módszer szerint.000. PaíJÍroasziv irszipkákat gyárt. Els czeglédi téglagyár r. A darálás és vámrlés mellett különlegességként árpagyöngyöt gyárt. közöttük 8 n. ezek közül 60 n.i-. eiu-óp. Különlegessége a négycsillagos.50 lóers gzgép. Hazai piarza az egész ország s kivitele van Ausztriába. és Sch. Évi termelés 230.János. Csak pezsgt gyárt franczia módszer szerint. Gyárt csiszolóárukat és csiszolóBudafok. Frangoix Lajos én Társa pezsg-gyára. Hazai piacza Budapjst és a többi nagyforgiilmú város. Hajtóer 80 HP gzgép. muukáslakásai. Keletkezett 1904-ben. munkások szárai 35. É\-i termelés 7 railUó tégla és cserép. Neubauer és Sárkány „Mungó" textilipari hulladéktép és vattagyára.000 palauzk. É\i termelés kb. — : — öl 1899-b3n alapította a tulajdonos. József. Munkások száma 100. 25 évig Budapesten gyártották e festéket.

149: ® s> 3S C(5 - t=-á I'm> 1 gC§ a o .

A.és szövgyár. a M. V. A váczi köt. A szalagszövögyár Pestszentlrinezen. 2. mühelytelepérl Rákospalotán. Részlet .IfiO V 1. — — 3.

.

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

151

Lugosi Ferenc permetez gyára. 1898-ban alapította a tulujtlonos. (iyárt szubitdiilCzegléd. szl- és gyümölcsfa- permetez gépeket. Külöalegesaégkópen készít még kisebb gazdasági gépeket, répivágót és niorzsolót. A gyár területe 3.54 m' s három épületbl áll. A h íjtóer benzinmotor, munkások számi 2(1 30. H-izsii piacza nz egész ország. November Ignácz papirosszivarszipkagyára. 1893-ban alapította a tulajdonos. Czegléd. Papirosból és ludtollból szivarszopókákat gyárt. A gyár területe 250 n-öl és két épületbl áll. A hitjtóert kézi gépek szolgált -tják. Munkások számi 80. n. Évi termelés 5.200.000 darab szipka. Henffei Sándor lámpaárú és cseppfolyós gázgyára. 1906-b>n alapította a tulajCzinkOta. donos. Gyárt lámpiárúkat, légfüté^i berendezéseket és csejjpíolyós gázt, a mely olcsósága ós könnjni kezelhetsége miatt kiválóan alk.ilnus közintézmények, fürdhelyek és községek világítására. A gyárnak, a moly els az országban és második a \ilágon. 2300 Q-öl a területe és négy épületbl áll. A hajtóert 28 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások számi 25. Termelési képesség naponta 600 kg. gáz, a mivel 360.000 lángórát lehet ellátni. Haz>i piacza ez egész ország. Prepeliczay Árpád fonálfestö és fehérít gyára. 1906-ban alapította a tulajdonos. CzinkOta. Fonálfestéssel és fehérítéssel, míg különlegességképen Bruns-féle gyógyvatta-fehéritésóvel fogU kzik. Agyárterülete 1970 Q-öl és három épületbl áll gyárépület, lakóház és munkáslakás. A híjtóÉvi term3lé5Í képesség 3,000.000 angol erö 25 lóers gzgép, munkások szám i 32 s ezek közül 20 font fonálfehérítés, 200.000 angol font festés. 100.000 kg. Bruns-féle vatta-fehérítés. Hazii pir.cz:: az egész ország és kivitele van Ausztriába. A gyár állami segélyt élvez. Szende Géza kötött czipgyára. 1908 november 1-én alapította a tulajdonos. Dunaharaszti. Gyárt valkolt kötött rnsmuszokat. A gyár területe 30 m' s egy épületben három helyiségbl áll. A hajtóer 4 lóers benzinmotor. Munkások számí 36, ezek közül 30 n, a kik odahaza dolgoznak. Évi termelési képesség 12.000 pár kötött czip. Hazíi pircza az egész ország. Boros Samitné szappangyára. 1892-ben alapított?. Boros Samu. SzipErzsébetfalva. pant és zsiradékfélét gyárt. Különlegessége a kutyaeledel, tepertbl rölve, mint húsdara. A gj'ár területe 602 ;j-öl és öt épületbl áll. A hajtóert egy 24 és egy 12 lóers gzgép és egy 30 m' tüzfelületü gzkazán szolgáltatja. Munkások száma 8. Évi termelési képesség 70 vaggon árú. Hazii piacza az egész ország és ki\-itele van Ausztriába. Államsegély megszerzése most van folyamatban. BerUn. Fióktelepe van HamElster S. légszesz- és viztnér-gyára. Ftelepe Erzsébetfalva. burgban. Drezdában. Bécsben és Erzsébetfalván. A magyarországi telepnek, a melyet 1848-ban alapított Elster Sigmar, ez id szerint Gamauf Jen a vezetje. Gyárt légszesz- és vízmérket, légszeszkészülókeket és légszeszgyárakat épít. Munkások száma 28. Piacza az ország minden városa Emmerling Adolf tzijáték és papirárúgyára. 1890-ben alapította a tulajdoErzsébetfalva. nos. Gyárt zászlót, tzijáték, papir- és fáklyaárút. Különlegessége a karácsonyi csodagyertya és a füstnélküli bengáli tüz. Területe 8000 m. s ö k- és faépületbl áll. Munkások száma 25. kiknek fele n. Évi termelési képesség 100.000 érték árú. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Ausztriába és a Balkán-államokba. Erzsébetfalva. Fémárugyár r.-t. 1900-ban alapította Wolf Sándor mérnök. Fióktelepe van Budapesten. Területe 1800 C-öl s négy épületbl áll. Hajtóer 20 szívógáz és 14 vÜlamos motor. Mimkások száma 200, ezek közül 10 n. Évi termelési képesség 500.000 érték árú. Hazai piacza a fváros és környéke s ki\'itele van Ausztriába. Olaszországba és a Balkánra. Flamm János faárúgyára. 1902-ben keletkezett. Gyárt különféle faárukat Erzsébetfalva. és fa^on-léczeket. Különlegessége a kévekötzár.ak készítése. A gyár területe 300 m^ s két épületbl áll. A hajtóert 20 lóers gép szolgáltatja. Munkások száma 20, ezek közül 3 n. Évi termelési képesség 100.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország ós kivitele van Ausztriába. Hfinrich és Hatier mechanikai azalagszövö-gyára. 1902-ben alapították a Erzsébetfalva. tulajdonosok. Gyárt aljzsinórt gyapjúból, selyem beszegöt, köper-szalagot, köténydiszt, sújtást és borítást. Területe 1200 m. Hajtóer villám. Munkások száma 120, ezek közül 70 n. Évi termelési képesség 5 600.000 érték árú. Hazai piacza az egész ország s ki\'atele van Ausztriába és Törökországba. A gjárnak állami kedvezménye van. Erzsébetfalva. Ilits Kornél festék- és vegyi termékek gyára. 1896-ban alapította Hollós Oszkár. Gyárt különféle festéket, minden iparágra és kereskedelemre szükséges lakkokat, szigetel-auy.'.got és kábehaaszt. Különlegessége a porczeUán-zománcz-lakk. A gj-ár területe 1300 m^ és négy épületbl áll. A hajtóert egy 6 lóers gzgép és több rlgép szolgáltatja munkások száma 16. Évi termelés egy millió kor. érték árú. Hazai piacza az egész ország. Kiviteü piacza Ausztria és Szerbia. Erzsébetfalva. Juta és kender-ipar r.-t. 1905-ben alapította báró Radvánszky Béla, báró Tornyai Schossberger Rezs, F\irhs Leó és Beocsini Ohrenstein Henrik. Gyárt fonalat, szövetet és zsákot. Területe 9000 m., 20 épületbl és 3 mimkásházból. Hajtóer 730 HP gzgép. Munkások száma kb. 800. ezek közül 250 n. Évi termelési képesség 6,000.000 m. szövet és 30.000 mázsa fonal. Piacza az ei;i''sz monarchia. Tíz évi adómentességet élvez. Erzsébetfalva. Marton Ern faárúgyára. 1906-ban alapította a tulajdonos. Fióktelepe van Lüdenscheidli :n (Westfália) 6 munkással. Gyárt mindenféle faárut, letörhet fogvájót és esztergályozott tömegárúkat. Különlegessége manikr-készülékek, polisoarok stb. A gyár területe 328 ' és eg>' épületbl áll. A hajtóert 17 lóers villamos motor szolgáltatja. Munkások száma 20, a kik közül 5 n. -A. termelt czikkek 80%-át külföldre : Ausztriába, Német- és Olaszországba, Svájczba ós sz Amerikai Egyesült- Áll; mokba szállítják.

mazott „Kuruez"

:

n

:


:


K

HP

HP

K

K

;

Q

:

m

Erzsébetfalva. Neményi Testvérek nyomdai múintézete és dobozgyára. 1908 januárjában alapította Neményi Rezs és József. Készít papírosdobozokat mindenféle iparág részére és nyomtatványokat. Különlege.ssége a háromszín és dombornyomás. g>-ár területe 300 m» és egy éiiületböl áll. hajtóer \nllnm. Munkások száma 40, közüle"29 n. Évi" termelés 2-5—3 millió Yloboz. Erzsébetfalva. Posnansky és Strelitz aszfalt-gyára. 189:i-ban alapították a czégtulajdonosok.

A

A

Fióktelepe van Budapesten, Bécs és Witkovitz városokban. G.várt aszfaltot, fedéllemozt. karbolineumot. szurokfáklyát, kroozotinumot éskarbolsavat. Különlegességei a mütuffkö, ólombetétes elszigetel lemez, hövédanyag, Hütl-féle védanyag, és hideg eíleni elszigetelk, Permanit és Glória czem, aszf. fedéllemoz. Területe 4254 n-öl s 23 épületbl áll. Hajtóer 16 HI-> gzgép s két

h

M.ag>arorszáR Yármcsyéi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye.

II.

9

152
pózk«7.i»n
!>4

Ipar. keroskodoloin, liitt-lügy ós forgalom.

ni.

ftt^si foliilettol. Sliinkii.'^ok .i/.ánia 138.

Évi

torniolósi ké|)i's.*ég (>00

kocsirakomány
:

árú. Hazai )>iao/a az i'gi^sz ország s kivitol i piatza .\usztria, SzcrUia. líulgária. Románia óa Törökország. Reszd ís szerszám/innr r.-t. l!X)7-l)i>n alapitotta Mozoy l^ajos. Gyártmányai Erzsébetfalva. mindenfóle roszi'lö és ráspoly öntött aczélból, kalapács, buzogány, csákány, fejsze, balta, kaszaverö, hideg ós mclegvas is aozélvágó, kfaragó, malom, lakatos, kovács, vízvozetók, villám ós légszeszgzgép Mun'"• * 3 épületbl áll Hajtóer 200 világitási szerel szerszámok. Területo 13.000 kások száma HiO. ezek közül 5 nö. Évi termelési képesség egj' millió új reszel, 400.000 reszelövágáérték szerszám. Hazai piacza az egész ország s kiviteli piacza Ausztria. Szerbia. Romn. óa 400.000 államsegélyt élvez, 10 évi egyenl részletboás nia. Bulgária. Olasz-. Török- és Görögország. löO.OOO

Q

HP

K

Sonnenschein E. nutrgarinffyára. 1900-ban alapította a tulajdonos. GyárErzsébetfalva. ág oleomargarin. margarinzsír, premierjus. technikai és présfaggyú. A gyár területe 1000 Q-öl s 8 épületbl áll. Munkások száma 30, ezek közül 7 nö. Évi termelési képesség 10.000 mm. árú. Hazai piacza az egész ország, kiWteli piccza Németország. Hollandia és Amerikai Egyesült-.4llaniok. Kalocsa-vidéki földmireJök c« iparosok egyesidete. 1904 június 24-én alakította Kalocsa. Terajossy Sándor dr., Greguss Gyula, Szántó Lijos dr. és Deák Imre. a háziip.ir különféle ágainuk mivelósére. Tagsági díj 2 korona. Ingyenes méhészeti, harisnyaköt (géppel) és kosárfonó tanfolyamot tart. Készít agyagiparban agyagedényeket és kályliákat asztalos-közmühelyben bútort ós minden e szakmába vágó árút ; kötöiparbín férfi- és ni h-irisnyákat és javítást ; háziip írbaii kosarat, kaptárt, méhészeti és kisebb fajta gazdasági eszközöket. A telepek egyike 420. másika 1707 \Z\-ö\ terület s négy épületbl áll. A hajtóert villamosmotor adja s van 26 kötgép. Bels munkások és 30 nö. házi iparosok száma 100 200 között váltakozik, st télen 300-ra is emelkedik, a kik közül 25 A termelt árúkat helyben, Kalocsa \ndókén és Kecskeméten értékesítik. Az egyesület idnkónt csekély államsegélyben részesül. Spitzer Testvérek faárúgyúra. 190ö-ben alapították a tulajdonosok. Gyárt asztalos Kalocsa. és g.-'zdasági fj' árúkat, mosóteknöt, talicskát, jármot stb. Különlegessége a kubikos taUcska, a kapaés kaszanyél. A gjár területe kb. 500 m= s három épületbl áll. A hajtóer egj' 10 lóers Vohanka20. Az éxi termelési képesség féle nyersolaj-motor, azeltt v-illamos motor volt. Munkások száma 15 a kereslettl függ. Hezai piccza Budapest, Szeged. Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Czeglód stb. Ki\nteli jiii'cza Stájerország. Mürzthal, Wartberg. Kecskemét. Els kecskeméti gyufagyár r.-t. Keletkezett 1909-ben. Gyárt: kénes. Rózsaszálon, Mikádó, svéd. Amazon, Horgany. Merkúr, TJj Idk, Délibáb, Szent -Gellért, Kurucz, Hirös város, Kossuth-szobor és Magyar gyufát. Területe öt és fél k. hold. A nagy gyárépületen kívül van igazgatói lakás, egy épületben portás ós gépész lakás és öltöz, mosdó és étkez helyiségek, egy épületben kocsisok lakása és istálló, raktár és külön robbanóanyagok raktára és saját vízvezeték. .4 hajtóer 70 HP gzgép. Mimkások száma 250, kiknek nagyobb része n. A népi termelési képesség 100.000 hüvely kénes, 30.000 hüvely szalon pattogó és 200.000 dobo". különféle svéd gyufa. Piacza az egész ország. Kecskeméti egyesült góztéglagyár r.-t. Keletkezett 1901-ben. Fali téglát és fedél, Kecskemét. cserepet gyárt. Három gyártelepe van I. 40, II. 50. III. 28 hold terület. Van rajtuk három kör kemencze, három tiszti lakás hat esslád. öt munkáslakás 120 család részére és 18 szárító szín. Mun kasok száma nyáron 120 férfi, 40 n, télen 15 férfi. É\-i termelési képesség 10 millió faU tégla és eg'* niillió fedélcserép. Hazai fogyasztói a környékbeli városok. Kecskeméti gazdasági gépgyár r.-t. 1907-ben alapította Wéber Ede, Révés' Kecskemét. Vilmos, Révész Sándor és Közgazdasági Bank. r.-t. Gyárt kisebb mezgazdaságigépeket, borsajtó" kat, szölzúzókat. textilipari gépeket, ..Kecske" védjegj-ü metszö-oUókat és szürke vasöntvényeketA gj-ár területe 5800 öl és nyolcz épületbl áll. .-V hajtóer 50 lóers gzgép munkások száma 180; a kik közül 15 nö. É\-i termelési képesség kb. 600 vvggon nyersÖDtvény és kb. 10.000 db. gép. Hazai
tási
:

K

;

:

;

piacza az egész ország. A gj'ár állenai kedvezményt élvez. Grünherger Mimi brárú és papirszopóka gyára. 1896-ban alapitotta a Kiskunfélegyháza. tulajdono?. I\. -/h |. pirosból szivar.szopókát, és dobozt, brbl és börutánzatból piaczi ós iskolatáskát és ut, zú buröudöket stb. KülöiUegessége a „Kiskun"- és ,, Ilona"- táskák. A gyár területe 1200 m' és három épületbl áll. A gépek kézi- és lábhajtásra és nyersolejmotorra vannak berendezve. Munkások száma most 45 65, a kik közül 20 25 nö, de egy éven belül 100 fre emelik a munkások számát. É\n termelési képesség háromnegyed millió brárú és hat millió papirszopóka, de ez a menynyiség a szükséghez képest háromszorosra fokozható. Hazai piacza az ország nainden része s kivitele van Ausztriába. Boszniába és Romániába. Kiskunfélegyházi egyesült gzmalom r.-t. Keletkezett 1 861 -ben. Csak KiSkunféle^háza. gabonaörléssel foglalkozik. Területe két hold és két épületbl áll. A hajtóer 350 lóers gzgép. Munká.sok számi 65. ezek közül 6 nö. Évi termelési képesség 200.000 mm. rlemény. Eddig csak a helyi pÍBRZu'k d. .Iirozott. de 1910 óta kivitelre is röl. Kovács Ferencz gyufagyára. 1877-ben alapította a tulajdonos. Gyárt Kiskunfélegyháza. kénes és sz l.riü'x ulat. A gyár területe 1600 m'. A gyár és a raktárak folytatólrg egybe vannak építve. A híjtóer kézi. Munkások száma 40, ezek közül 15 n. Évi termelési képesség 150.000 korona érték árú- Hazai piacza az egész ország. Orosz és Goldmann magyar fa- és gyermekjátékárú-gyára. 1 906-ban alapította Ormos Kispest. és Grosz. Gyárt gj-erm-ikjátókokat, mankót, orvosi vizsgáló-készlet és mszer-kazettát, házi gyógj'm. s egy épületbl áll. Hajtóer tár- és mentszekrényt, mindenféle üzem számára. Területe 1200 érték árú. Piacza az ország és Bécs. szívógázmotor. Munkása 40 férfi. Évi termelés 200.000 16 Hofherr-Schrantz magyar gépgyári miivek r.-t. 1900-ban alapította Hofherr és Kispest. Schrantz bécsi czég. Gyárt mindenfóle gépet ós eszközt, különlegessége a gzcsépi kószlet és gzeke Területe kb. 50.000 Q-öl s 32 épületbl áll. Hajtóer 1600 lóervel 3 gzgép. Munkások száma 1600. ezek közül 40 n. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Ausztriába, a Balkánra, Franczia-,

HP

K

H

Olasz- és Oroszországba. Állami kedvezményben részesül. Kispesti Textil-gyár r.-t. Keletkezett IS98-ban. Gyárt színes pamutszövetet. TerüKispest. gzgép. Munkások száma 320, ezek közül 240 15000 m. s 10 épületbl áll. Hajtóer 3.50 piacza az egész ország s kivitele van Boszniába. Allanai kedvezményt élvez. n. Hazai

lete

r

HP

Ipar, kereskedelem, hitelügy ós forgalom.

153

tolt

Lenkei és Társa érczönije és fémárágyára. Készít mindenféle fénmyomást, saj^ Kispest. tömcgczikkeket, díszmárukat, petróleumlámpát szoszgázfözöt vaskereskodelmi, villanyossági
,

;

légszeszfelszerelési, vízvezetéki és fürdöberendezési czikkeket ; templomi, temetkezési és fodrúszati fémtárgyakat ; függöny- és sznyegrudakat, kirakatállványokat stb. Foglalkozik azonkívül csiszogyár területe 240 Q-öl lással és galvanizálással. Különlegessége a kézi tészta és konyórdagasztó gép.

A

három épületbl áll. A hajtóer 18 lóers motor, munkások számi kb. 40, a kik közül 1 2 n. Évi termelési képesség 200.000 korona érték árú. Hazai piacza Budapest és a vidék. Kiviteli piacza a Balkán-államok és Egyii)tom. A gyár állami kedvezményben részesül. Pálóczi Horváth István mészhomok-téglagyára. 1909-ben alapította a tulajdonos. Kispest. Gvárt falazótéglát, formitéglát, és járdalapokat. Különlegessége a futóhomokból raószhozzá idással A gyár területe 24.000 G-öl s több egymáshoz illesztett épületrészbl áll van egy készített kétemeletes fépület, több földszintes részszel és egy földszintes melléképület lakásokkal. A hajtóer egy 400 lóers kondenzációs gzgép és villamos eröáti-itel. Munkások száma 200 s ezek közül 20 30 nö. Évi termelési képesség 40 millió tégla. A termelést több éven át teljesen elfogyasztják a Wekeiletelei)en készül 1200 munkásházn-ik az építkezésénél. Gép- és vasútjelszerelési gyár r.-t. 1907-ben alapította a Budapesti heljnérdokü Kístarcsa. ^•asutak r.-t. Gyártási ágak jármüvek készítése, fogaskerékmarás, vas- és aczélöntós. A gyár területe 22.954 m- s 14 épületbl áll. A hajtóer 350 lóers gzgép. Munkások száma 650, a kik közül 30 nö. A gyárteleppel szemben munkástelep van, melyen öt földszintes és hat emeletes lakóház áll. A telep nyilvános elemi iskolájáti'n 42 gyermeket tanítanak. Pálóczi Horváth István szeszgyára, gözmahna és mészhomoktéglagyára. A szeszÖrkény. gyárral kapcsolatos gzmalmot 18!l8-ban alapította a tulajdonos. Gyárt nyers szeszt, búza- és rozslisztet. Területe KiOO G-ö' és egy többemeletes épületbl áll. A hajtóert egy 125 lóers kompaund kondenzácziós gzgép szolgáltatja. Munkások száma 15. Évi termelési képesség 1400 hektoliter szesz és naponta 120 mm. rlés. Fogj-asztója a környék. A mészhoraoktéglagyárat 1901-ben alapította a tulajdonos. Gyárt falazótéglát. formatéglát díszítéshez, fedélcserepet és átereszmindenféle alakban. Terücsöveket. Különlegessége a futóhomokból oltott mészszel készített lete 2400 |~-öl és több egj'máshoz épített földszintes épületbl áll. A hajtóer 125 lóers gzgép. Munkások száma 40. Évi termelés 3,000.000 tégla és 625.000 fedélcserép. Fogjasztója a környék. Budapest-szentlörinczi téglagyár r.-t. A gyárat 1889-ben alapította PestSZentlrincz. Gedfi. Hegeds és Wagner. Gyárt mindenféle fajú agjagtéglát. Területe 488.284 m* és 32 épületbl áll. Hajtóer 230 lóers gzgép. Munkások száma kb. 300, ezek közül kb. 50 n. Évi termelési képesség 20 millió tégla. Hazai piacza Budapest, Kispest és Pestszentlrincz. PestSZentlrincz. Cséry-féle szemétfeldolgozó gyár r.-t. 1893-ban alapította Csóry Lajos, 1900-ban rész\-énytársasággá alakult. Gyártási ág a szemét feldolgozása és értékesítése. Különlegessége a Cséry-féle komposztált szeraéttrágya. A telep területe 43 hold. 8 épületbl és több faraktárból áll. Hajtóer 120 lóers gzgép. Munkások száma 200 260. ezek közül 70 n. Pestszentlrincz. Krautschneider József kocsilámpagyára. 188(i-bau alapította a tulajdonos. Készít kocsi- és automobil-lámpákat és lemezeit kocsivasalást. A gyár területe 900 r^-öl és három épületbl áll. A hajtóert egy darab négy és egy darab hat lóers benzinmotor szolgáltatja. Munkások száma 24. Hazai piacza az egész ország, kivitele van Cseh-, Morva- és Törökországba, Bulgáriába és Romániába. Pestszentlrincz. Szentlórinczi parkétagyár r.-t. 1906-ban alapította Lichtig Samu. Gj'árt parkétát, kerékküllöt és egjéb faárut. Különlegessége a franczia szalagpadló keményfából. A gyár területe 20.520 m- és hét épületbl áll. .\ hajtóert 253 lóers gzgép szolgáltatja, munkások száma 150 és ezek közül 00 nö. Évi termelési képesség 300.000 m- parkéta és 5000 m* egyéb faáru földolgozása. Piacza az egész ország, Ausztria. .Angol. Olasz- és Törökország, Egyiptom és Argentinia. Rákospalota. Helle Antal kötélgyára. Fióktelepe van Budapesten. G-yárt kötelet, spárgát, hevedert stb. .\ gyár területe 2500 m^ ói öt épületbl áll. A hijtÓ3rö kézi. Munkások száma 20. Hazai piicza az egész ország. Komáromy László lUöda templomberendezési vállalata. 1870-ben alapította Rákospalota. K. László. Készít templomberendezéseket oltárt, szószéket, padokat, keresztelö-kutat stb. A gj'ár területe 400 C-öl és egy épületbl áll. A hajtóer kézi, mimkások száma 15. termelési képesség 80.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország. A legutóbbi 3 -4 év alatt a következ nagj'obb munkákat végezte a rákospalotai új plébániatemplom, a kúnszentmiklósi, zagj'varékási. czeglédi, czeglédberczeli, erzsébetfalvai. a Kecskeméthez tartozó helvécziapusztai templom. a márianosztrai fegyház, rákospalotai leányjavitó és kassai közkórház kápolnájának, a lapujti róm. kath. templom, újpesti plébánia-templom, pálmonostori, nagykrösi, rákosszentmihályi, kiskumnajsai, csongrád-csányi, divényi, szentesi, cseszneki stb. templom berendezése. Rákospalota. Olajipar-Társaság gyára. 1871-ben alapította a bécsi Olaj ipar -Társaság, melynek Bécsben és Triesztben is nagy telepei vannak. Gyárt repczeolajat, gópolajat. gépkenöcsöket, belföldi és aetherikus olajak finomitásával is foglalkozik. A gyár területe 3 hold 012 Q-öl és hat épületbl áll. A hajtóert egy 100 lóers gzgép adja, munkások száma 90 100. Évi termelési képesség magvakban 00.0(10 mm. különféle nyersterményekben 16.000 mm. Piacza fleg Magyarország és Ausztria és ré.szben a Kelet. HllO-ben a gyárat átalakítják és kibvítik. Rákospalota- Újfalu. Országh Sáridor és Fia orgonagyára. 1861-ben alapította Országh Sándor. Gyárt orgonákat és harmóniumokat. A gyár területe 760 G-öl és három épületbl áll. A hajtóert egj- 8 lóers gzgép szolgáltatja, munkások száma kb. 30. Évi termelési képesség 120.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország és kivitele van Bulgáriába. 1885-ben a Forencz József rend lovagkeresztjét kapta, ugjanakkor kitüntetést nyert az országos kiállításon, 1904-ben pedig Veszprémben és in06-ban Kassán. Rákospalota. Szalády Antal „Hungária" kávégyára. 1882-ben alapította a tulajdonos A telep azeltt Budapesten volt. Gyárt táp-, pót- és gyógykávét. Különlegessége a Hungária-kávó. A hajtóert három lóers %'illamos motor adja. Munkiisok "száma 6. Rákosszentmihály. Schuster Vilmos székállványgyára. 1906-ban alapította a tulajdonos. Gyárt székek, l. I.uti.mkat és építkezó,shez szükséges asztalo.sárúkat. Különlegessége a börszékés

mk.

;

:

mk

:

:

ÉW

:

154
gyártás.

Ipar, kereskedelem, liitelügy és forgalom.

-öl és két épületbl áll. A hajtóer 14 lóers gzgép, miinká-sok száma .50.000 érték árú. Piacza a/, orezág. A gyár államsegélyt knp. Fried Zsigmond gözUgla- és agyagárú gyára. 188Ö-Iian alapította a tulajdonos. Gyárt tömör fali téglát. Különlegessége a biirkiilattégla és fedélcseróp. A gyár területe 320.000 ra* és 67 épületbl áll. A hajtóert egy gzgép és több villamos motor szolgáltatja. Munkások száma 250 620 között váltakozik és ezek közül 120 n. Évi termelési képesség 15 millió tégla és cserép. Hazai piatza a fváros és környéke. .\ g\ár a mimkástelepen saját iskolát tart fönn. Móczár Gyula dr. f&sickgyára. 189G-bnu alnpítottii a tulíjdouos. Gyárt mindenféle Solymár. \-eg>-i, szépített és földfestékeket. A gyár területe 2300 rj-öl. 12 épületbl áll és 250 hold a kiaknázhiMó terület. A hajtóer 180 lóers gzgép. Munkások' száma 100 120, a kik közül 25 30 n. É\-i termelési képesség 3,600.000 kg. festék. Hrtzii pir.cza Budapest és az ország, ki\-iteli piacza Ausztrii', Cseh és Morvaország, Galiczin. Buko\-ina, Szerbia, Bulgária, Románia, Török- és Görögország. Állami ked%-ezmény gyanánt adómentességet ép készpénzszubvencziót élvez. Soroksár. Fejes János szalmaárú-gyára. 1898-bnn alapította a tulajdonos. Készít palaczktokokat szalmából üvegek csomagolására, szalmakötelet vascsööntéshez, csomagolási és gazdasági czélokra, raffia- és sodronyhálót üvegek díszítésére és mennyezetnádat. Különlegessége a szabadalmazott fagyvéd lapok, szl- és más alacsony növényeknek a tavaszi fagyok elleni megvédésére. A gj'ár területe 1700 lJ-öI és négy épületbl és három fedett szinböl áll. A tokvarrógópeket lábbal hajtják, a többi gépet pedig három két lóers villpmos motor liozza mozgásba. Munkások száma 5ti 80, a kik közül 35 60 n. É\-i termelési képesség 15 miUió szalmatok, 2,400.000 m. szalmakötél és a többi czikkbl szükség szerint. Hazai vevi szalmatokra Budapest környékén és vidéken a sörgyárak, bor- és sörkereskedók és \-izforrások, szalmakötélre a vas- és czenaentgyárak. Kiviteli piacza Ausztria, Szerbia és Bulgária és legújabban Anglia és Amerika. Soroksár. Ledofszky Géza gzmalma. 1875-ben alapították a soroksári kenyérsütök. Majdnem csak rozsörléssel foglalkozik. A gyár területe 4000 m- ós négy épületbl áll. A hajtóer 250 lóers gzgép, mvmkások száma 50. Évi termelési képesség 150.000 mm. (1500 vaggon) rlemény. Hazai piacza Felsmagj-arország és Dunántúl ; ki\-iteli piacza Avisztria, Német-, Franczia- és Angolország, Hollandia és Egyiptom. Soroksár. Fried és Benedek parkétagyára. 1893-ban alapította Fried Ármin és Benedek Sándor Beszterczén, 1903 óta van Soroksáron. Fióktelepe van Bécsben. Gyárt mindenfele parkétát és kerekküllt. A g>'ár területe 2400 Q-öl és hat épületbl áll. A hajtóer 150 lóers gzgép. Munkások száma 150, a kik közül 35 n. É\a termelési képesség 280.000 m' parkéta. Hazai piacza az egész ország és ki\itele van Ausztriába, Olaszországba és Svájczba. Szentendre. Csoknyay Jen els magyar szerszámgyára. 1865-ben alapította Zinner János. Gyárt ács, bognár-, kádár-, bádogos-, lakatos-, és kovács-szerszámokat és tzoltó-feiSzereléseket. Különlegessége asztalos-gyaluvasak, posta- és tzoltó-zárkapcsok készítése. A g\'ár területe 12.000 m' és öt épületbl áll. Munkások száma 50 70. É\-i termelési képesség 200.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország és ki\-itele van AiLsztriába. A gj-ár állami kedvezményt élvez. Lám és Korlát lószerszámveretek gyára. 1902-ben alapította Lám J. A. és Korlát Szentendre. Artúr. Gyárt mindenféle fémárút és lószerszámveretéket. A g>"ár területe 5000 m^ és hat épületbl áll. A hajtóert egj' benzinmotor, egj- Diesel-motor (egjütt 13 lóers) és vizier szolgáltatja. Munkások száma 70, ezek közül 2 n. Évi termelési képesség 500.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország, ki^nteU piacza Ausztria, Szerbia, Bulgária, Törökország és Egj'iptom. Lovag Flock-Eeyhersherg Henrik János dr. szódrákosi és gödi tégla- és czementSzdrákOS. lapgyárai. A szdrákosit 1869-ben alapította a ,,Szödrákosi téglagyár-társulat" és midn ez megsznt, 1873-ban meg\-ette a mai tulajdonos atyja. A gödi gj'árteíep lyOO-ban keletkezett. Gyárt kézi- és géptéglát, tetcserepet, burkolattéglát és kúpcserepet. Különlegessége a kút- és csatorna-tésgla. A gjár területe Szödrákoson kb. 100, Gödön 50 kat. hold. Az épületek: két körkemencze, téglaprépház gépházzal, irodaépület, modem lakóházak és szárítók. Hajtóer 35 lóers szívógázmotor tréshajtáshoz, 4 lóers benzinmotor \-iz- és ^-illámhoz. 2 lóers szivattj-ú ég 7 lóers bányaszivatjni.. Munkások száma átlag 100, a kik közül 40 60 n. É\-i termelési képesség Szödrákoson 4 5 millió
g>ár torüloto 1726
20. É%-i torniplés 40.000

A

Solymár.

K

:

Gödön

7^ 10 mi Újpest.

— Arányi Adolf rézmivessége.
A

l

l

ió tégla. Föfogj-asztói

Budapest

és Újpest. 1897-ben alapította a tulajdonos. Szeszgyárberendezé-

seket, mosó-üstöket, rézcsöveket és fazondarabokat, de kiÜönösen pálinkafzüstöket készít. gyár területe 900 Q-öl és öt épületbl áll. hajtóer : gáz. Munkások száma 10. É\-i termelési képesség 100.000 korona érték árú. Piacza az ország és kivitele van Ausztriába, Bulgáriába és Szerbiába.

A

Zsigmond

olajat, repczepogácsát

Bemauer Lajos növényolajgyára. A ftelep Budapesten. 1872-ben alapította Lukács Újpest. és Müller Adolf. Fióktelepe van még Lang-Enzersdorfban Bécs mellett. Gyárt repczeásványkenolajat, gépzslrt stb. Különlegessége a degras és soUn. Területe 3000 L-öl és 8 épületbl áll. Hajtóer 45 gzgép. Munkások száma 100. Évi termelési képesség 1000 kocsirakomány árú. Hazai piacza az egész ország s kiviteli piacza Ausztria, Bosznia, Szerbia,

HP

Kománia. Olasz-

és Törökország. Állami kedvezménye van. Cherven Járu>8 mintaasztalosárú-gyára és famegmunkáló telepe. 1908 május 2-án Újpest. alapította a mai tulajdonos. Gyártási ág: bútorasztalos-kellékek megmunkálása, gépek és gépalkotórészekhez szükséges modellek készítése. Különlegesség fogas- és csigakerekek marása géppel. gyár területe 350 m' és egy f- és két melléképületbl áll. hajtóert 36 lóers motor szolgáltatja. Munkások száma 24. Évi termelési képesség 100.000 korona érték árú. Hazai piacza Budapest és környéke és az ország gépipari városai. gyárnak áUami kedvezményképen 3 munkagépe van. Egyedi Lajos szesz- és szeszfinomitógyára. 1862-ben alapította Stem Ignácz, a mai Újpest. tulajdonos atyja. Gyárt nyers, finomított és denaturált szeszt és szárított moslékot. g>ár területe 50.000 m* és 25 épületbl áll. A hajtóert két, egyenként 120 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 160. Évi termelés 30.000 hl. szesz és 25.000 mázsa moslék. Piacza az ország és Bosznia. Egyesült izzólámpa és villamossági r. t. Az 1875-ben keletkezett Egger B. ós Társa Újpest. és az 1888-ban keletkezett Villamos izzólámpa-gyár r. t. czég 1896-ban egjesült e név alatt. kél társa,Jig és a Pesti Magjar Kereskedelmi Bank alapította. Gyárt villamos izzólámpát, telefon- és távíróczikkeket s vasúti biztosító berendezéseket. Területe 40.000 D""!- s 8 nagyol>b épületbl áll.

:

A

A

A

A

A

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

155

Hajtóer 1000 HP-vel 3 gzgép. Munkások száma 2.300, ezok közül 1500 n. Évi termelési képesség iui\licj K érték árú. Piacza Magyarország és az egész világ. AUami kedvezményben részesül. Egyesült villamossági és gépgyár r. t. Az elbbibl kiválván, li)07-ben külön czéggé Újpest. alakult. Gyárt dinamogépeket, motorokat, kapcsolótáblákat stb. Területe 3000 n'"*- s egy nagy épületbl áll. Hajtóer 100 HP gzgép munkások száma 150. Évi termelési képesség 500.000 K érték áni. Piacza az egész monarchia.

;

fém- és vasárugyára. 1903-ban alapította atulajdonos. Különa a rézvédörudak. díszek és díszes butorvasalások. Területe 3700 n-l s 2 épületbl áll. és egy 20 HP Diesel-motor. Munkások száma 200, ezek közül 20 n. Évi termelésképesség 8Ó0 900.000 K érték árú. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Ausztriába, Bulgáriába, Szerbiába és Romániába. Keleti dr. és Murányi vegyészeti gyára. 1903-ban alapította K. Kornél dr. és M. Újpest. Iván. Gyárt föid- és vegyfestóket. Különlegessége a Lysoform és ólomfohór. Területe 22.000 D"'"áll. Hajtóer 100 HP gz- és szívógázmotor. Munkások száma 100, ezek közül 20 n. épületbl és 10 érték árú. Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza Évi termelési képesség kb. egy millió Ausztria, a Balkán-félsziget. Oroszország ós Kisázsia. Adómentességet élvez. Kohn és Fried vegyészeti gyára. 1884-ben alapították a tulajdonosok. Gyárt kocsiÚjpest. kencsöt, vegyi és kátránytormékeket. Területe 3000 D-öl s 9 épületbl áll. Hajtóer 4 HP gzgép és 10 HP motor. Munkások száma 60. Évi termelési képesség 600 vaggon árú. Az országon kívüli piacza Ausztria, Bosznia. Herczegovina és SzerVjia. Krayer E. és Társa festékgyára. 1880-ban alapították a tulajdonosok. Gyártási ág Újpest. festék, kenéze, lakk ós ablaktapasz. A gyár területe kb. 700 Q-öl és öt épületbl áll. A hajtóer 20 lóers gázmotor. Munkások száma 10 20. Évi termelés 160 kocsirakomány. Leiner Fülöp és Fiai enyvgyára. 1864-ben alapította Leiner Fülöp. Enyvet és Újpest. zselatint gyárt. Területe 14.000 n-öl s 9 épületbl áll. Hajtóer 80 HP gzgép. Munkások száma 120, ezek közül 40 n. Évi termelési képesség 6S vaggon árú, melybl 62 vaggon külföldre, a többi Magyarországra és Ausztriára jut. Adómentességet élvez. Leiner Testvérek enyvgyára. 1860-ban alapította L. Simon, József és Sam\i. BrÚjpest. enyvet gyárt. Területe 2000 D-öl s 8 épületbl áll. Hajtóer 110 HP-vel 2 gzgép. Munkások száma 120, ezek közül 35 40 n. Évi termelés 100 vaggon enyv, melybl csak 15% marad idebent. Löwy Dávid és Fiai parkétagyára. 1838-ban alapította Löwy Dávid. Gyártási ág Újpest. amerikai parkéta, fournér. fürészelt keményfa^anyagok és lemezek. A gyár területe 25.000 m^ és 14 épületbl áll. A hajtóert 240 lóers gzgép szolgáltatja. Mimkások száma 260, ezok közül 40 n. Évi termelési képesség fournér 18,000.000, parkéta 160.000 és lemez 1,000.000 m-, frészelt anyag 10.000 m'. Hazai piacza az egész ország, kivitele van Ausztriába és Németországba. Magyar Pamutipar r. t. 1882-ben alapította Szurdai Weisz Leó. Gyártási ágak Újpest. pamutfonás, szövés, festés, fehérítés, nemesítés, vatta, tisztítógj'apot és munkásruha. Különlegességei ..Újpest Gyöngye" sifon, „Palotai Gyolcs". ,, Havas-Gyolcs" és ,,Emke-vászon". Területe fiO.OOO n-m., 8 épülettel. Hajtóer 1500 HP gép. Munkások száma 1200, ezek közül 570 n. Évi termelési képesség 6 millió érték árú. Hazai piacza az egész ország._ kiviteli piacza Ausztria, Bosznia. Szerbia, Románia. Bulgária. Törökország. Smyrna és a Kelet. Állami kedvezmén>e van. Martinovics József lószerszámvereték gyára. 1875-ben alapította a tiüajdonos. LóÚjpest. szerszámveretékeket készít. A gyár területe 300 m^ és két épületbl áll. A hajtóert 8 lóers nyersolajmotor szolgáltatja. Mimkások száma 16. Évi termelési képesség 50.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza Ausztria és Szerbia. A gyárnak állami kedvezménye van. Mauthner Testvérek és Társai brgyára. 1889-ben alapította M. Mihály. Gyárt talp-, Újpest. fels- és blankbrt és gépszíjjat. Területe 11.000 D-öl s 22 épületbl áll. Hajtóer 700 lóervel két azai gzgép. Munkások száma 350, ezek közül 5 n. Évi termelési képesség kb. 100.000 db. br. piacza az egész ország s Idvitele van Ausztriába és a Balkán-államokba. hajógyár, újpesti Nicholson gépgyár r.-t. hajógyára. A czég ftelepe Budapest. Az Újpest. a melyet 1895-ben alapítottak Nicholson Fülöp és társai, hajókat, uszályokat, gzösöket és kotrókat készít, különlegesség gyanánt pedig ponton elevátorokat gyárt gabonakirakáshoz. A gyár területe 2155 méter ós három épületbl áll. A hajtóert egy 30 lóers gzgép és két dinamó szolg.áltatja. Mvmkások száma 150 200. Az évi mimkaképesség 10 15 hajótest. Hazai vevi a magyar hajózási vállalatok és azonkívül szállít Bulgáriába, Romániába és Oroszországba kerekes és csavaros gzösöket, Viisuszályokat, dereglyéket, gabonaszállító gzösöket és egyéb vízi jármüveket. ..Phöbits" villamos vállalatok r. t. Keletkezett 1905-ben. Fióktelepe van SzékesÚjpest. fehérvárott. Munkácson, Zilahon, Zomborban, Fehértemplomban, Veszprémben és Poprádfelkán. Villamos áramot fejleszt világítási ós erátviteli czéloltra, villamos vasutakat épít és tart üzemben. Területe 8000 Q-öl. 3 épülettel. Hajtóer 6500 HP. Munkások száma 50. Évi termelés a fióktelepekÚjpest.
érez-,

— Gyrffty Kornél

leges.ségei

Hajtóer egy öO

— —

K

:


— —


:

:

:

K

H

10 millió kw. Újpest. Weisz Ármin és Fia brgyára. 1856-ban alapította Weisz Ármin. Juhbörkikészitéssel hajtóert és kristályszóda-gyártáísal foglakozik. gyár területe 5150 m- ós több épületbl áll. 50 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma kb. 100 ós ezek közül kb. 40 n. Évi termelési képesség 300.000 darab kikészített juhbör. Hazai piacza Budape-st, Pozsony ós kivitele van Bécsbe. Werkner Artúr hazai kovácsolható vas- és aczélöntvény-gyára. 1906-ban alapította a Újpest. tulajdonos. Különlegessége az ökörpatkó lágyöntvénybl. Területe 1,500 Q-öl, négy épülettol.
kel egj'ütt

A

A

gzgép. Munkások száma 1 10. Évi termelési képesség 50 vaggon lágyöntés és ugyaninnyi szürkeöntés. Piacza az egész ország. Adómentességet élvez. Zaorál János késgyára: 1891-ben alapította a tulajdonos. Két fióktelepe van BudaÚjpest. pesten. Készít mindenféle késmüárút és külöidegessógképen borotvát. A gyár területe 371 D-öl ós négy épületbl áll. \ hajtóert 12 lóers benzin-motor szolgáltatja. Munkások száma 8 12. Évi termelési képesség 20.000 korona értókü árú, a melynek 80 %-át az ország, 20 %-át pedig a külföld fogyasztja el. Állami kedvezmény gj'anánt a gyár adómentes benzint kap. Els magyar szöv- és kötgyár r. t. Keletkezett 1885-ben. Fióktelepe van SelmeczVácz. bányán, Hodrusbányán ós Rohonczon. Gyárt szövött és kötött árút, harisnyát, trikót, alsóruháka

Hajtóer 40

HP

';

156

Ipar, kereskedelem, liitelügy és forgalom.

sportczikkeket, mellényeket ós katonai ke/.tyüket. Különlegessége a berlini kend, gallérvéd és vathalin. Terület* 11.000 [J-m. s 10 épületlnil áll. Hajtóer 150 HP. Munkások száma 1300. leiknek 00%-a nö. Évi termelési képesség 3 millió érték árú. Hazai piac7.a az egész ország. Kiviteli piacza Anglia, a Balkán. Törökország és Egyiptom. Gmehling Hermann börbutor</i/ára. Ftelep Budapesten 30 mimkással. A váczi fiókVáCZ. telepet 18!t2-l>en alapította a tulajdonos, n ki egyben az ottani ni. kir. fegyintézet asztalos-árú-gyárának a bérlje. Gyárt mindenféle brbutort. Különlegessége a vasúti kocsik berendezéséhoz szükséges brök, angol készletek ós faragott és préselt brszékek stb. elállítása. A gyár területe 610 Q-öl és két épületbl áll. A hajtóert AÍllanios- és légszeszmotorok szolgáltatják. Mimkások száma t').5. Évi termelési képesség kb. 30.000 darab brszók és különféle börkellókek. Hazai piacza az egész ország, kivitele van az osztrák tartományokba Balkán-államokba és Egj'iptomba. Herczeg László regatta-csónak gyára. 1904-ben alapította a tulajdonos. Gyárt regattaVáCZ. csónakokat és evezket. A g\ár területe 228 m* és egy épületbl áll. A hajtóert r> lóers villamos motor szolgáltatja. Jlunkások száma 6 7. Évi termelési képesség 40 50 darab regatta. Hazai gyár állami kedvezményt élvez. vevói az ország evezs-egyesületei. Hirmann István méreszköz és szerszámgyára. 1008-ban alapította a tidajdonos. IroVáCZ. dája és raktára van Budapesten. Gyárt méreszközöket és szerszámokat a gépgyártáshoz, ú. m. csiga

K

A

és esavarmenetfúrókat. csavarmetszket, dörzsárakat és mindenféle marót fa, vas, aczél megmimkálásához. A g.\ár Területe 800 Q-öl és négy épületbl áll. A hajtóert 18 lóers motor adja. Munkások száma 35 40. É\-i termelési képesség kb. 250.000 korona érték árú. Hazai piacza az egész ország és kivitele \an Ausztriába és a Balkán-államokba. A gyár állami kedvezményben részesül. Kobrák czipögyár. I!l01-ben alapította Kobrák Mór. Gyárt mindenféle férfi-, ni VáCZ. villamos motor. Munkások és gyermekczipöt. Területe 20.000 Q"™- ^^^ épülettel. Hajtóer 135 száma 3t;0. ezek közül 130 n. Évi termelési képesség 3 millió czip. Hazai piacza az egész ország, kiviteli piacza Ausztria. Svájcz, Német, Olasz- és Oroszország, a Balkán államok és Egyiptom.

— —

HP

Állami kedvezményben részesül. Löii'inger József aranyozott áru éabutorgyára. 1867-ben alapult. Gyárt bútort, lakVáCZ. berendezéseket, kép- és tükörkeretet, üvegképeket és kápolna-fölszerelést Különlegessége a hazafias tárgjii zenélkép. Területe 4000 Qr". öt épülettel. Hajtóer 20 HP benzinmotor. Munkások száma érték árú. Hazai piacza az ország minden 80, ezek közül 30 nö. Évi termelési képesség 350.0011 nagyobb városa s kivitele van az osztrák tengerpartra, a Balkán-államokba és ázsiai Törökországba. Osztrák-magyar horganyhengermvek r. t. váczi horganyhengermüve. Központi igazVáCZ. gatóság Oderfurt (Morvaország). Fióktelepe van még Oswiecimlien (Galiczia) és Dzieditzben (Szilézia). Keletkezett 18'J5-ben. Gyárt horganylemezeket és lapokat. Különlegessége a simító, fürdkád és koporsó-lemezek, nikkelezési, czinkografiai és kazánkibólelési czélokra és az elemeknek való lemezek. Területe 1500 O-m- s egy épületbl áll. Hajtóer 250 HP gzgép. Munkások száma 40. Évi termelési képesség 28.000 mázsa árú. Hazai piacza Budapest. Reitter Ödön cs.éskir. udvari kocsigyára. 1853-ban alapította. R. István. Raktárak Vácz. és mülielyek Budapesten, Fecske-u. 15. Gyárt mindenféle kocsit és azok alkotórészeit. Különlegessége a hintó, betegápoíókocsi és hintótengely-gyártás. Területe 1300 C-öl s 11 ér)ületböl áll. Hajtóer 50 HP gzgép, saját \-illamos \'ilágítással. Munkások száma 130. Évi termelési képesség 350 kocsi. Hazai piacza az egész ország s kivitele van Szerbiába és Törökországba. Saxlehner András szalmahüvelygyára. A Hunyadi János-keserüvíz forrástelep BudaVácz. pesten 1863-ban keletkezett, a váczi szalmahüvelygyárat lS78-ban alapította a tulajdonos. A gyár csak szalraahüvelyeket készít, melyek csupán a Hiuiyadi János-keserüvizes palaczkok védbiu'kolata gj'anánt kerülnek forgalomba. A gyár területe 8283 m^ s a következ épületekbl áll gyárépület, melléképület, lakóház, istáUó, tzoltó-szertár és három nagy szalmapajta. Van több lábbal hajtott varrógép, mimkások száma 44, ezek legnagj-obbrészt nk. Váczi hengermalom r.-t. Í891-ben alapította Rudnyánszky László, Tarcsay Pál, Vácz. Gajárj- Géza és Löwy Sándor. Búza- és rozslisztet röl nagybani eladásra. A gyár területe 12.762 m* és tíz épületbl áll. A hajtóert 300 lóers gzgép szolgáltatja. Munkások száma 75. Évi termelési képesség 19,500.000 kg. rlés. Piacza az ország, kivitele van Ausztjriába, Cseh- és Morvaországba. Fánttts Adolf els magyar kötött czipgyára. 1899-ben keletkezett és mostani alakZsámbék. jában 1909 óta áll fömi. A hajtóert egy 10 lóers benzinmotor szolgáltatja, mely egy ványoló gépet és az összes fonó. talpvágó stb. munkagépeket hajtja. A gyár területe kb. egy hold. A munkások száma a gyárban 35. házon kí\-ül kb. 100, mivel a kötött czipk felsrészét háziiparilag dolgozzák föl. A bels munkások férfiak, a külsk leginkább nk. A gyártmány kiszorította a morvaországi készítményekot, piacza az ország; Stájerország és Felsóausztria. A gyár öt évi adómentességet élvez. Zsámbék. —Ocskó Ádám „Adria" czipgyára. Itt 1909 óta mködik. Alapította a tulajdonos. Gyárt gjermek-, ni- és férficzipöket. A liajtóert több munkagép szolgáltatja. 3Iunkások száma 10. Termelési képesség hetenként 40 tuczat lábbeli. Piacza az egész ország és Horvátország. Az üzem kibvítése most van folvamatban.

K

:

II.

KERESKEDELEM.

Már az Árpád-házból származó els királyok alatt fontos kereskedelmi góczpontok voltak a vármegye területén. Visegrád, Vácz, Pest, Buda és Kalocsa dunai kiköthelyek, a hol régi okirati adatok szerint vaj, bor, gyapjú, viasz, méz, méhse"-, sajt, zsír és más hasonló terményekkel nagyban folyt a kereskedés. Ez idben már a kereskedelem könnyebb lebonyolításának a segítségére pénzver mhelyt is állítottak Budán. Azonban a virágzásnak indult kereskedést legna-

"

Ipar, kereskedelem, hitelügj- és forgalom.

157

gyobb részben egy csapással tönkre tette a tatárdúlás. IV. Béla újjászervez munkájának a nyomában csakhamar föléledt a kereskedelmi tevékenység és adataink vannak arról, hogy a budai borkereskedés a külfölddel még az életében tekintélyes forgalmat ért el. Budának, mely már azeltt is vámos hely szabályozta 1255-ben. E vámszabavolt, kiköti és piaczi vámját ugyancsak dalom fontosabb intézkedései a következk
:

,.Mindei\ po.sztóval terhelt szekér szállítmányától, mely öt márkányi érték, fizettetik egy nehezék ; egy gabonávsl terhelt szekértl két dénár ; száz sóktl egj' sókö, tíztl egy dénár s így följebb negyvenig ; egj' szekér komlótól három dénár ; egy szekér vastól szinte három ; egy edény bortól, mely a piaczon eladatik, két nehezék ; egy- szekér ólomtól három nehezék ; egy szekér i-adállat-brtöl, mely öt márkányi becs, egy nehezék ; szinte így a \iasztól ; egj' ökörbörrel terhelt nogj- szekértl fél ferting ; xigyanEnnyi egj' edény méztl ; egy vég posztótól két dénár ; egj' lótól mind a vev, mind ez eladó részérl kiUön két dénár ; egy mázsa faggyútól két dénár ; ezüsttl, minden öt márka érték után, egj' nehezék ; egj' hajó gabonától fél ferting ; egj- deregljétl egj- nehezék ; ugjauannyi egj' hajó haltól ; egj' \'izi talptól, melyet két evezvel kormánjoznak. két nehezék ; egj' szekér szénától két dénár stb.

a kereskedés a vegyesházi királyok, fként az noha a különféle vámok terhe és a közlekedési utak rosszasága és bizon_\i:alansága nagy kárára volt mind az iparnak, mind a kereskedelemnek. Már Róbert Károly szabályozta a pénzügyet. Nagy Lajos pedig 1367-ben Budának árúmegállítási jogot adott, a mely akkor az egyetlen volt az egész országban. Üdvösek voltak Zsigmond kiráty pénzügAT intézkedései is, a ki a városokba kir. pénzváltókat rendelt, hogy az eladó és vev közönséget a zsarolás és uzsora ellen megvédelmezze. Számottev volt a külfölddel való kereskedés is erre vaU Zsigmond amaz intézkedése, hogy eltiltotta azoknak a nyersteménveknek a kivitelét, melyek az iparhoz szükségesek voltak. Az uralkodása alatt tör-tént, a mint az oklevelek bizonyítják, hogy boroszlói kalmárok 623 vég posztót szállítottak Budára, hol 86 strigaui és 102 görliczi posztódarabot 43 mázsa rézért cseréltek be, 588 véget készpénzen adtak el, 452 görliczi posztón pedig 60 mázsa

Még inkább emelkedett
alatt,

Anjouk

;

borsot vettek.

A mohácsi vész szomorú korszaka e vármegye kereskedését, különösen els években, nem igen sújtotta. Tanúsítja az, hogy Szapolyay János király alatt még élénk volt a kereskedés a vármegye lakosai és a török között. Az utóbaz

biak kel^ti sznyegeket, selyem-, szr- és gyapjúszöveteket és g\'armatárúkat hoztak a budai és kecskeméti vásárokra. Buclán ez idötájt olasz, német és lengj^el kalmároknak voltak üzleteik. Pest pedig 1541-ben fpontja volt a ló és marhakereskedésnek, a melyet osztrákok és morvák látogattak, míg a borért lengyel és sziléziai kereskedk jöttek el távoh hazájukból. De ez az áUapot Szapolyay halála után megváltozott és a viszonj' ellenségessé vált a török és a magyar nép között. Azonban már 1605-ben az egjik felvidéki város követe Budán újra magyar kalmár-boltokat talált, a melyekben selyemszöveteket és festett kanalakat árultak s mint eltte egy török hivatalnok dicsekedett, a magyarok ott szabadon kereskedhettek. Mindamellett a magyar kereskedk biztonsága nem volt valami rózsás. A törökök megtámadták az utazó kereskedket s kii'abolták ket. Ezért a török ftisztektl a legtöbb város menedék levelet kért a kereskedk számára, a kiket még kísérettel is elláttak. Igj' Vácz városa, hol akkor vám- és harminczad-liivatal volt, 1576 október 22-én a budai basától kért ilyen menedéklevelet, melynek teljes szövege a következ
:

„Mi \áezi bírák és polgárok köszönetünket és teljes szí^-ünk szerint való jó akaratunknak szándékimkuak ajánlását írjuk minden rendbeli igaz keresked személjeknek, Erdély és Magyarországban, kik volnának, nekünk jó barátinknak, atyánkfiíinak Minthogy látjuk és tudjuk, ez mostani idnek dolga erre intett, hogj' sok emberek meg nj'omorodnak, néha tulajdon ós Istentl reájok bocsátott terhek miatt, néha más idegen és gonosz pörp.itvart akarók miatt, sok kárvallásra és különkülön féle sanj'arüságban esnek Melj' esetekben gyakorta látjuk, hogy az keresked rend háborog, ki idegen és halhatlan adósságnak tartóztatása miatt, igen és sírva kesereg, meg azok és ezek mellett, kik az fejedelmeknek és országimk bíróinak igaz vámján és harminezadján igaz szívvel, lélekkel járnak Kényszeritette erre az N. kegj'elmes budai fejedelmet, az dolognak nagy volta, hogj- kegyelmes hit levelet adna, egész Erdély országba és ennek kí\-üle birodalmi alatt való keresked rendnek, szabad és szokott kereskedknek igaz járására, melyet meg Íratott levelével meg is bizonyított. Mi is azért mind fejenként, ez kegjelmes X. budai fejedelemnek fogadását
és
: :
:

látván. ígérjük mrigimkat tehetségünk és erink szerint emberségünkre, tisztségünkre szólván, oltalommal és segítséggel lenni, ha valamikor, valaha ós valahol más idegen és gondolt adósság miatt, valamely jámbor utón járó kereskednek bolj-gatása lenne, hírünkkel levén igyekezünk mindenkor szabadulására lenni Melj' dolognak ersb voltáért, hogj- minden rendbeliek járjanak, jöjjenek országunk és városunk igaz harminezadján és vámján járván, tulajdon városunknak pocsótit és levelünket adtuk. Isten tartson meg minden rendbeh igaz keresked atyánkfiait, barátinkat.
:

158

Tpftr.

kcroskodi'lcm, hitolügy ós forgalom.

A zöKI viaszbiv nyomott pocsót Szont Mihályt ábrázolja, Költ Vno/.on ir>7r>-l)an octob. 22-kén." Sii;illiun Civitntis Vicionsis. jobbjAbi n kcrc^nttol. o mint n sátánt üldözi. Körirntii

:

A föi^abaduláskor,

Vásárok.

keiTskcdés a török uralom megsznése utáni idben nagyoii kezdetleges volt és leginkább az állatok és nyerstermények értékesítésére marlia, bor és gabona eladására szorítkozott. Ez id tájban 1 forint volt 1 köböl gabona ára. Tulaj donképeni hivatásos keresked alig lakott a vármegyében. Budán és Pesten kivül esak a mezvárosokban találkozunk némi ivereskecíelmi élénkséggel. így 1715-l)en Czegléd mezvárosban 3 keresked lakott, kik a boltért 30 frt bért fizettek a városnak. Nagykrös mezvárosban a lakosság maga nem foglalkozott kereskedelemmel, hanem a város idegen kereskedktl élvezett 20 frt bérjövedelmet. Ráczkeve mezvárosban volt néhány marhakeresked, míg Szentendre mezvárosban a ráczok egy része kereskedett és faboltokban árusították apróságaikat, st vásárolvi'a is jártak. A szentendrei görög kereskedk és kalmárok 1698 július 13-án ezéhszabadalmat nyertek. 1720-ban Kecskemét mezvárosban néliány gör(">g és örmény boltos lakott, a kik 80 frt bért fizettek a városnak. Nagykrösön az idegen kereskedk ekkor 28 frt bért fizettek. Dunapataj mezvárosban 1 gí'u'ög keresked 30 frt bért fizetett a városi bolt helyiségért. Ráczkevén 2 marhakeresked és néhány szatócs lakott. Szentendre mezvárosban ez utóbbiakból 170 frt bérjövedelme volt a volt 3 marhakeresked és 4 bolt városnak. Az 1720. évben Pest-Pihs-Solt vármegyében (a Kiskunság kivételével) összeírtak összesen 7 kereskedt. A Kiskun kerületben alig van ekkor a kereskedelemnek némi nyoma. Csak Halason élt 1 görög boltos és ez fizetett némi haszonbért a városnak. A kereskedelemnek jelentékeny tényezi voltak a vásárok. Fként az országos vásárok, mert a hetivásárok csak késbb kezdtek kifejldni és jelentségre emelkedni. Már az Anjouk idejében volt a vármegye területén lev városoknak vásártartási joguk. A németországi kereskedk e korban a pesti, fként a kecskeméti vásárokon szerezték be marhaszükségletüket. St egész Ausztria csak az Alföldön vásárolt magyar marhákból élt. De ezeknek a forgalma a török korban megsznt. A török kizetése után legelször Kecskemét 1696-ban és Nagykrös 1697-ben kapott vásártartási jogot. Az újjászervezés után egészen a XIX. század els feléig az alábbi helységek kaptak a vármegye területén vásárszabadalmat Abony orsz. vásárra 1748 jfnuár 8-án, Alberti or.sz. vásárra 1784 február 13-án. Aszód orsz.
: ; :

A

és heti vásárra 1761 április 21-én, Czegléd orsz. vásárra 1731 márczius 21-én, Dorozsma (mely akkor a vármegjéhez tartozott) orsz. vásárra 1838 október 5-én, Dunapataj orsz. vásárra 1725 október 2-án, 1780 deczember 9-ón, 1793 július 15-ón, 1795 jtmuár 22-én és heti vásárra 1847 február 25-én, Dunavecse orsz. vásárra 1761 július 7-én és heti vásárra 1832 április 26-án, Félegyháza (a m;ií Kiskunfélegj-háza) orsz. vásárra 1774 február 4-én, Fülöpszállás orsz. vásárra 1825 július 22-én, Gödöll orsz. vásárra 1763 július Il-ón, Hajós orsz. vásárra 175(i február 2-án. Halas (Kiskunhalas) orsz. vásárra 1721 szeptember 21-én, orsz. és heti vásárra 1804 november 30-án, Izsák orsz. vásárra 1816 június 14-én, Kalocsa orsz. vásárra 1720 márczius 17-én és 1731 márczius 27-én, Kecskemét orsz. vásárra, 1696 július 19-én, 1744 szeptember 24-én, 1746 július 4-én, orsz. és heti vásárra 1793 augusztus 24-én, Kiskrös orsz. vásárra 1784 június 18-án, orsz. és heti vásárra 1803 deczember

30-án, Kunszentmiklós orsz. vásárra 1794 júUus 10-én, Laczháza (Kiskunlaczháza) orsz. vásárra 1839 február 21-én, Majsa (Kiskunmajsa) orsz. és heti vásárra 1830 deczember 9-én, Monor orsz. 1848 február 10-én, Nagykáta orsz. vásárra 1743 május 25-én, Nagykrös orsz. vásárra 1697 január 25-én, orsz. és heti vásárra 1759 deczember 11-én, Nagymaros orsz. vásárra május 1804 U-én, és 1804 szeptember 21-én, Óbuda orsz. vásárra 1823 május 30-án, Pilis orsz. vásárra 1805 június 28-án, Solt orsz. vásárra 1733 július 12-én és 1794 május 26-án, Soroksár orsz. vá-sárra 1759 szeptember 1 1 -én. Szabadszállás orsz. vásárra 1819 november 12-én, Szalkszentmárton orsz. vósárra 1793 márczius 26-án, Szentendre orsz. és heti vásárra 1777 január 20-án, Vácz heti
és heti vásárra

vásárra 1761 július 7-én, Zsámbék orsz. vásárra 1725 január 6-án.

zltöiwtV-ig.

Az Újjászervezés után következ idben, a XVIII. században Pest négy vásárja volt a kereskedelem középpontja, hol a bel- és külföldi kereskedk találkoztak. Ide hajtották a törökök is marháikat. Kecskemét három vásárja: a melyet Szent-György, Szent-Lrincz és Szent-Katahn napján szoktak tartani, szintén óriási forgalmú volt és azokra rengeteg sok marhát hajtottak föl. E vásárokon összecsdültek a kereskedk, fként a ráczok és itt találkoztak az ország minden városának a srészei ; de jöttek törökök is, keleti árúikkal. Hasonlóképen híressk voltak a pesti és váczi gabonavásárok is. 1770 táján a vármegyében egy pozsonjd mér búza ára 1 frt 30 kr., a kétszeresé 1 frt 12 kr., rozsé 50 kr., árpáé 45 és a zabé 36 kr. volt. II. József alatt a kereskedelmi növények közül kísérletet tettek Félegyházán a virginiai dohány termesztésével, a mi szépen bevált. 1799-ben a vármegye elrendelte, hogy a gyolcsos tótok és vászonkereskedk hiteles rföket váltsanak és tartsanak, de a váltásért ne fizessenek taksát. Hogy Pest-Pihs-Solt vármegye hatóságának ipari és kereskedelmi ügyekben

159-

Pálóczi Horváth István kispesti mészhomoktéglagyára.

A

kispesti

áll.

munkástelep mészhomoktéglából épült háztípusai.

i60

>-•

*-'*''*'*--J^|||SAgtíA2AVA'^*J'//^«

t.

és

2.

Pálczi Horváth István Örkényi gyárai.

3.

Az

erzsébetfalvai

kzmhely-telep.

Ipar, keroskodeleni, liiti'lügy és forgalom.

161

két szabad királyi fváros területén is volt befolyása, mutatja 1810 Szent-András havának (november) 15-én Buda, 1811 Szent-Mihály havának (szeptember) 24-én Pest város száraz vámjait az akkori viszonyokhoz képest szabályozta és a vámdíjakat megállapította. Gróf Széchenyi Istvánnak a föllépésével vetdtek föl nagyszabású tervek a kereskedelem fejlesztését illetleg, de ezeket a szabadságharcz elsöpörte. Az elnyomatás korában a vármegye kereskedelmi élete is csak alig tengett ^ és a tulajdonképeni fejldés a kiegyezés utáni idben indult m^g. A kiskereskedelemnek jelents helyei voltak akkoriban Abony, Nagj-káta, Monor, Irsa, Ráczkeve, Nagykrös, Kalocsa, Aszód, GödöUö, Újpest, Kecskemét, Czegléd és Soroksár. Gabona-, marha- és lóvásárjairól Nagykrös, Czegléd, Félegyháza, Abony, Dömsöd, Dunavecse, Szabadszállás, Halas, Kunszentmiklós, Apostag és Monor volt híres. A sertéskereskedés fként a Kiskunságban virágzott, honnan a Bácskába, Szerémségbe és Bánságba jártak el az élelmes sertéskereskedök. A borkereskedés ftelepei Budafok, Szentendre és Vácz voltak. Az utóbbi helyen gyapjúval is nagyban kereskedtek. A fváros iparosai az egész vármegyébe lerándultak a vásárokra. Különben a városok vásárait messze vidékek lakosai látogatták s Kalocsára még túl a Dunáról is átjöttek. A kereskedelem mai jelentékeny forgalma mellett az elbbiekben fölsorolt nagy ipartelepek száma és nagysága bizonyít legélénkebben. Mind a kis-, mind a nagykereskedelem leginkább a városokban virágzik, azonban a legkisebb községnek is megvannak a maga forgalmas boltjai és üzletei. A vármegye leginkább nyersterményekkel, állatokkal és állati termékekkel kereskedik, a melyek legnagv'obb részben kiviteli fél és egész gyártbár elég fejlett a gyáripar árúczikkek is és ezek ellenében
1848-ig

még a

az. ho<^v

kiegyezés

mányokat

és

gyarmatárúkat hoznak

be.

A

kereskedelemnek

ma

is

fontos szervei

a heti és az országos vásárok, a hol a közvetetlen körn3'ék szerzi be szükségleteit.

A kereskedelem és hitel íz 1890. é\-i népszámláláskor a vármegj-ében 10.827, Kecskeméten Kereskedelmi statisztika. 1930, összesen 18.757 lakost foglalkoztatott. Ez a szám a vármegyében az összes népességnek 2-5, Kecskeméten pedig 39, tehát mfjdnem 4 százaléka volt. Ezek közül a vármegj-óbeu 6559 volt a keres és 10.26 tz eltartott, Kecskeméten 847 a keres és 1083 az eltartott, összesen 7406 keres és 11.351 eltfrtott. A kereskedelemmel és hitellel foglalkozóknál 100 keresre esett a vármegyében 157, Kecskeméten pedig 128 eltartott. Az 1900. ó\-i népszámlálás idején már a kereskedelemre ós liiteh-e a vármegyében 25.522, Kecskeméten 2750, összesen 28.272 lakost esett. Ez a vármegyében a teljes népességnek 3-1, Kecskeméten pedig 4 8 százalékára rúgott. A százalékbeli emelkedés tíz év alatt nem npgyon ncgy a vármegyében 06, Kecskeméten pedig 09 százalék volt. Ellenben a tényleges emelkedés mégis számottev. Ugj-a nis a vármegjében 8695, Kecskeméten 820, ös.szesen 9515 egyénnel szaporodott a kereskedelemmel és hitellel foglalkozók száma. Ezek közül a vár-^ megyében 9664 volt a keres és 15.858 az eltartott. Kecskeméten 1323 a keres és 1427 az eltartott," összesen 10.987 keres és 17.285 eltartott. A vármegyében 100 keresre esett 164, Kecskeméten pedig 108 eltartott az utóbbi számadat azt bizonyítja, hogy a városban a családtagok is többnyire alkalmazva voltak vigyanabban a foglalkozásban. Ez idtl kezdve azonban e számírányok megnagyobbodtak és a s'iszonyok kedvezbbre változtak. A m'i állapotoknak megfelelöeg a keres; ;

kedelem egyes ágait külön-külön ismertetjük.

egyik legjelentsebb ága a vármegye kereskedelmének. a mi a lótenyésztés fejlett fokának az eredménye. A kitüno lóanyag mind igás és katonalónak, mind versenylónak egyaránt használható. Hintós'.ovakat a vármegyében nem igen nevelnek. A katonai lovak ára fiöO Król 800-ra emelkedett s a többi árak ehhez igazodnak. A jó és nagj'testü igásló keresett és jó áron értékesíthet. Lovat nagy mennjnséget szállítanak Németes Olaszországba, nemkülönben a balkáni államokba és ezek átlagos ára 750 -1000 korona. A szarvasmarhal, eresked és elsrend. A fváros hússzükségletét nagyrészben a vármegye látja el, de az elsrend hízott marha nagy részét a budapesti piacz elkerülésével külföldre, Bécsbe, Német- és Olaszországba viszik. A levágni való borjú is jó áron értékesíthet, mert Budapest sokat fogyaszt. A fejs-tehén ára változó ugyan, de a jó fejs-tehénnek állandóan magas az ára, mert a tejgazdaságok sok és csakis jó minség tehenet szereznek be. Az igás ökör-szükségletnek nagyrészét a vármegyei gazdaságok az Alföldrl és Erdélybl, a tarka ökröket pedig nagy részben Nógrádiól, a Dunántúlról és a tenyésztéssel jobban foglalkozó más vidékekrl szerzik be. Az igás-ökör ára állandóan magas. A növendék-marha árát a takarmány termési

Az

állat forgalom

Auai.k|re3ke-

A lókereskedés viTágzó,

viszonj'ok inkább befolyásolják, de jó takarmány term években ennek is jó az ára. A juhkeresked's ma már nem nagyon jelentékeny, mert a juhhús ez id szerint nem keresett és egyéb húsfélékhez viszonyítva, aránylag kevés fogy belle. pecsenye-báránynak azonban Budapest jó piacza. Egyes gazda-

A

A köles elég A feLsö járásokban termesztett babot a helyi fogyasztáson kívül jelentékeny. msglshjtsen magas az ára 350 korona métermázsánként A vármegye gabonakereskedelme virágzó. jó áron. a bárányokat felliízlalva. czikk. Czegléden é. Mindamellett a kivitel szaporodott. a mi természetes is. birka és kecskebrökben nehezen lehet értékesítem. mind a külföldi piaczon a sertés jól értékesíthet. míg a zab és tengeri árát a helyi piaczok is befolyásolják. A nyersbörkereskedés nem áll azon a fokon.és kender-kereskedés nem áll magas szín- . Kiskunfélegyháza) vagy Budapest közesére.< Kiskunhalason virágzik. líitt-lüjiy és forgalom. Ez az oka. A sertés ára ingadozó ngyan.. bár a külföldrl behozott növényi zsírok lébe e. A baromfi ára igen változó. A búza és rozs mellett fként az árpa keresett ezt a magyarországiakon kivül az ausztriai és bajorországi sörgyárak veszik. — A van. Mind él.szempontjából mind mennyiségben. — — — : — . Noha Budapest nagy tejszükségletét e vármegye mezgazdasága csak részben tudja ellátni.st znek.és szalonnakereskedés jelentékeny. mind vágott csirke és tyúk-félében és pulykában tetemes a kivitel. Csak a sózott és szárított borjúbörnek volt keletje a legutóbbi évben. A serléskereskedés — fként az alföldi részeken. Czegléd. melyek kiviteli piacz (Nagykrös. Azokon a vadékeken. 162 síigok. a liaromii állandóan A emelked mennyisége nagy hátrányára mert az amerikai vált. melyekben a sertéstenyésztéssel iparszerüleg foglalkoznak. koroskodolt'in. mert a közlekedési és forgalmi eszközök a termények elszállítását és piaczravitelét megkönnyítik. Bécsben és egyéb helyeken is elég jó áron értékesítik.ség nagyon kevés és így a vármegye szükségletét még vetkezk voltak — — : — — — . A iollkereskedés szintén jelentékenynek mondható. mint Buda])esten. Állati tcr kck. melyek távolabb esnek ilyen piaczoktól. mint fontos kiviteli ág. — — — — behozatallal is kell pótolni. A gabonanemek közül a búza. ló. Kiskunhalas. Az átlagos árak akkor a kö- —A disznózsír' a tej- és A — A A — — A —A : — mosott gyapjú legfinomabb és finom minség 412 780. st sok esetben tlrágábban értékesíthet. mert a másfél millió mázsa termés tekintélyes hányadát a vármegyében A mák fontos kereskedelmi lev szeszgyárak veszik m"g és dolgozzák föl. de állandóan magas. középfinom 240 385. magfélék és kereskedelmi növények fontos szerepet játszanak a kereskedelemben. az értékesítés kedveztlenebb. A készletet marha-. Az ágytollkereskedésnek ma már nagy a forgalma. az Egyesült Államokba és Angolországba szállítják. hogy az árak a legutóbbi évben 5 15%-ot csökkentek. rozs és árjm ára a külföldi piaczokéhoz alakul. mert Pest vármegye az ország egyik els gabonatermel helye. durva 140 232 mosatlanul nyírott legfinomabb és finom 140 200. Az évi termés nagyobb fele eladásra és kivitelre kerül. hogy a termelk alig tudják a növekv szükségletet kielégíteni. mind értékben örvendetesnek mondható. tejnek ]3udapest és a vármegye vidéki nagyobb városai állandó és biztos piacza. A finromfikereskedés szintén jelents és újabban nagy siilyt helyeznek a fajbaromtiak ten\észté- — a melyek keresettebbek. tojáskivitel leginkább Bécs és Berlin felé nagy. A pest megyei borsó és lencse már nem emelkedik olyan jelentségre. tojást jóáron szintén faluzó kofák szedik össze és viszik az eladási középpontokba a városokba és Budapestre. Kecskeméten. disznózsír. igen élénk. Az értékesítési viszonyok kedvezek. bár újabban ers versenynek van kitéve. Azokon a vidékeken azonban. a mit a vármegyében lev szivarszopókagyárak dolgoznak föl. a hol nagy hizlaló-telepek vannak. Az állati termékekkel való kereskedés is nagy szelepet játszik. Ezek nagy mennyiségben szállítanak külföldre. A legutóbbi években a liba és a kacsakivitel is em>^lkedett.snek. Nagyobb gazdaságok 15 17 fillérrel értékesítik átlagban a tejet. — A len. A dísztollak közül a kakastoll és a fehér pulykatoll örvend keresletnek. A tejes-malacz is keresett czikk. magyar mellett Ausztriában vei'senyképtelenné vajkereskedés terén a kereslet oly nagy. A lúdszárnjiroUnak. A kivitel Ausztria és Németország felé irányul. Il>nr. gyapjuüzleí. kesíthet. mivel a A burgonya jó áron értézsuzsok miatt kereskedelmi czélra nem alkalmas. a melyet megérdemelne. tojáskereskedés a külkereskedelem . a mikor Amerika mind megvásárolta. Mind a budapesti. tejtermékeket elállító tejszövetkezetek száma a vármegyében egyelre még igen csekély. középfinom 120 140 és a durva 80 120 korona között váltakozott métermázsánként. melyek félvér angol húsjuh-tenyészté. de a termés-m''nnyi. Éjszakamerikába. A hüvelyes vetemények. Az értékesítés ily vidékeken a gj'alog és szekeres kofák útján történik.

Idetartozik még a t ölgy kéregkereskedés is. KiskunfélegyV áza. A kereskedelmi testületek. Czeglétli keresked ifjak kaszinója.Al'. és bodzavirág jelentékeny és mindkettbl kivitel is van. kiforrottan pedig 14 mett fajborok ára 22 24 K. 215 üzletrész. paradicsom. 12. a minek a vármegye csekély erdmenym-isége az oka. Legutóbb a homoki borok ára szüi-etkor 9 16 volt hl-ként. A drágább keményfa-anyagot bútorok és hordódongák készítésére a közvetít kereskedelem szolgáltatja. átlagárban váltotta be. Jó termés idején a nagyobb termelési vidékek központjait a bel. A vármegye borkereskedése nagy forgalmú. de a vármegye alsó része termelésének tekintetes részét mégis Kecskemét európaszert e ismert nagyhír gyümölcs-piacza veszi föl és a Kecskeméten fizetett ár szerint alakul ki vidéki piaczokon is a gyümölcs ára. fként Nagykrös ugorkakereskedelm? országos hír. ilaga Budapest is jó fogj'asztási piacz.)-bpn. de tekintélyes része a bortermésnek mégis elég jól értékesíthet. Alakult lUOli-ban. rendes erjeszt kamrája vagy pinczéje és így kém'telen szüret után a mustot azonnal piaczra vinni és így olcsón értékesíteni. Munor és \ndéke gabonaraktári és g. vonalon.Ipar. szilva. nvári és szi baraczk. kivitel minden idben jól mert is van és a budapesti piacz is és sokat felvesz és végül. H. a mely a briparnak szállít kikészít anyagot. körte.051 kg-ot ként. 142 tag. cseresznye. : . bár a spanyol pajjrika ers czukorrépa fontos fejt ki. Társadalmi ji'llogü egyesületek vannak még a következ helyeken Aszódi kereskedelmi egyesület. a fonnyasztott luczerna. Az els földolgozást a nagj-arányú gzfrészek végzik és így kerülnek az ipari czélokra szolgáló puhafa-anyagok a forgalomba. dió és dinnye kiváló. alma. Hasonlóképen jó áron értékesíthet a csemegeszl is. 4:ill0 konma értékben. Puhafában hatalmas tutajok érkeznek a Dunán a Felvidékrl és ezeknek Újpesten Kalocsán és egyéb dunamenti helyeken vannak a fértékesítési telep?i. elegend hordója. A kereskedelmi konkiirrencziát czikk s az 1909-ben áron vették meg mázsántermett 354. hol a piaczra hozott kitn anyagot jó áron beváltják. A takarmányfélék állandóan az állam mm-ként 4056 értékesíthetk. Rákospalota. föl. Alaptke 250. Czegléden. p. 163 A termés tekintélyes hányadát a vármegyében lev gyárak dolgozzák A gyógynövények közül a székfü\nrág (kamilla) de azért jut kivitelre is. Nag^' gj'ümölcs-piacz van Kiskunhalason.100 mázsát a czukorgyárak 190 225 vármegyében I. Nag^'körösön."épre. mint föntebb láttuk. alakult 190. Alnptöke 100. a termett 5. kereskedelem. hagymák. hogy a talpfát ezentúl túlnyomó részben Magyarországon szerzi be. káposzta.000 korona. liitelügy és forgalom. a mi az utóbbi évek kedvez Borkereskcdés termésének az eredménye.i0 darab 200 koroniis részvény.és tölgj-talpfát Szerbiából hozzák a vármegj-ébe. Kec kemóti kiviteli kereskedelmi r. A gyümölcsök közül a meggy. fleg a nyugati államokba. némelyek a kereskedk érdekeinek megvédésére törekednek. Dunnvecséii. Az utóbbit legnagj-obbrészt Oroszországból és Amerikából szállítják a vármegye horlógyárainak. Hatásköre kiterjed II köz.-t. osztályozzák. csomagolják és vaggonszámra szállítják szét a zömét külföldre. jól értékesíthet. — — — — — K Gyakorlati czéloktit szolgálók Rátkay-szölötelepek bor. Hungária terménykiviteli r. Bár sok bort termel e vármeg^^e és annak egy részét alacsony áron is értékesíti. a takarmány minden idben keresett czikk. spárga. K. . és osztályú A dohány a II.-t.kult l!l(l2-ben. zöldbab. de a borértékesítési viszonyok a vármegye területén sem kedveztlenek. mind iiz O. melybl kivitel is van. hogy a szlsgazdák egy részének nincs kell szi-etelési eszköze. Az erdtermelés még a helyi szükségleteket sem tudja kielégíteni. Kiskunfélegyházán. melyek Ausztria és Németország felé kerülnek kivitelre. st a zöld takarmány is. ti'gja.000 korona. Erzsébet: — — — dk — — : .és fakereskedelmi r. A gyümölcskereskedés a vármegyében egyike a legfontosabbaknak. A fakereskedés nem nagy arányú. A homokon ter12. mások viszont a társasélet és közmveldés fejldését vaunak hivatva szolgáim. A vasútépítéshez szükséges bükk. mivel Budapest vidékén a tejtermelést igen nagy mértékben zik. melyeknek a dunamenti járások és dunai szigetek községei a ftelep-helyei. kik a gyümölcstermés idején állandóan ott tartózkodnak raktárakat bérelnek. Hátrányosan befolyásolja a bor árának kialakulását az a körülmény. saláta. Ez utóbbiak kivitele óriási méret. E közösségek némelyike tisztán üzleti jelleg.-t. Újpesti kereskeés szatócsok árúbeszerzési szövetkezete. 1000 darab 100 koronás részvény. A zöldségfélék. A paprika-kereskedés és kivitel számottev. — — — — — K K — .'ízdasági értékesít szövetkezet. Alakúit 1905-ben. bár az utóbbi idben a kereskedelmi kormány elhatározta. már a czéhek idejében kezdtek fejldi a varmegyében. A kereskedelmi kamara mellett ma is számos egyesületbe tömörültek a vármeg^'e kereskedi. virágzó forgalmat mutathatnak föl.és külföldi kereskedk nagy számban keresik fel.121.

K.) Alsódabas. 'Alsófokú kereskedelmi iskola négy van a vármegyében Kecskeméten. Kiskunhalasi kereskedelmi kaszinó. tagja. Monori kereskedk köre. Aporkai hitelszövetkezet. 307 tag. Alakult 1907-ben. K.ib 100 koronás részvény. — — — — — — — — — .50 korona. 3600 darab 200 koronás részvény. H. ]Magántiszt\'iselk és kereskedelmi alkalmazottak országi>s szövetségének egy-két nngj-obb községbon van heljú cso)>ortj:\.Pestmegye pártfogása alatt álló hazai els takarékpénztár" volt. (Bötelep Ksztmiklós. magasabb kereskedelmi mveltség terjeszti volnának a felskereskedelmi iskolák. Pest -Pihs-Solt -Kiskun vármegyében ez id szerint a következ pénzintézetek állanak fönn A . SoltvadktTten és Dimavecsén. K.-ar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE.ptöke 720. 1730-ban ugyan találjuk annak. 20. H. r. K. 1839 deczember 30-án alakította meg a vármegye az ország legels pénzintézetét s ez a .000 korona. tagja. Alaptke 160.000 korona. Fióktelepe van Nagykátán és Túrán. 500 dírab Alberti-irsai takarékpénztár r. Alakult 1909-ben. Félegyházán. tag. tag. Els dunavidéki takarékpénztár. Akasztó községi hitelszövetkezet. tagja. Czegléden pedig az alsófokú ipariskolával kapcsolatban van egy. K.-t. tanuló ifjúság e tekintetben a fvárosra van utalva. HITELÜGY. fiókja. Újkécskei kereskedk köre. Keletkezett 1896-ban. üzletrész. hogy a vármegye a nemzeti bank fölállítását sürgeti. Alapszabályait 1845-ben a hehi:artó-tanács is megersítette. Aszód. t. Legtekintélyesebb keresked-testület rz Országos Magi. Alaptöke 200. GödöUn és Szentendrén.000 Alberti. 1000 d.-t. Kiskunfélegyházán.700 korona. Már több városban indult meg mozgalom kereskedelmi iskolák fölállítására. korona. 849 Alpár. Pestmegyei abonyi takarékpénztár. Kecskeméti kereskedi kaszinó. Alsónémedi hitelszövetkezet.000 korom. hitelügy és forgalom. mint az O.000 korona.000 korona. a melyre hasonlóképpen nagy szükség volna. helyiségben. Kagyabonyi önsegélyz egyesület.1)U ffilvni Ipar. 488 tag. Alakult 1893-bíin. Az alsófokú kereskedelmi oktatás a múlt század 80-as éveinek a közepén kezddött s ma sem áll fejlettebb fokon. szintén egy sincsi-n az egész várme A sem nyúlik : A A Ni III. Aszódvidéki gazdák és iparosok hitelszövetkezete. Áporka. 1600 dar. vármegye hitelügyi fejldése még nem régi kelet. Alakult 1888-ban..-t. de eddig csak Kecskemét kapott engedélj't. A Abony. kereskedk egyesület*. a mely 1840 január 11-én kezdte meg mködését a vármegyétl ingyen átengedett A már nyomát Pénzintézetek. 416 üzletrész. Alakult 1889-ben. A szabadságharez után következett idben kikerült az intézet a vármegye befolyása alól s a 70-es években még a pártfogást is elhagyták a czímbl. Váczi kereskedö-ifjak társiüata. Apo/ilag községi hitelszövetkezet. H. melynek Kecskeméten ée Újpesten vfn helyi fiókja. de ezekbl egj' sincs a vármegyében. 42. Al. mint az O. 500 darab üzletrész. Kiskunfélegyházi kereskedelmi egj'esület. 25. Kecskeméti keresked-ifjnk egyesülete. kereskedelmi tanfolyam. így Xagj-krös városa 1859-ben alakított takarékpénztárt Váczon kiegyezés után két év 1864-ben. — A — Szakoktjiiá- kereskedelmi szakoktatás nagyon szegényes a vármegyében és története vissza messzire. Aszódi takarékpénztár.000 korona. alatt hat pénzintézetet alakítottak és pecbg 1868-ban Aszódon és Üjpesten. 200 dorab 100 koronás ré-szvény. Alakult 1883-ban. mint az O. Sziilkszentmártoni kereskedk ós iparosok egyesülete.4. Alaptöke 100. 200 koronás részvény. Keletkezett 1868-ban. 853 Alsónémedi. 28i. Kiskunfélegyházi kereskedelmi alkalmazottak egyesülete. Fióktelepe van Kiskrösön Apostag. Aszódi hitelbank és takarékpénztár r. — Czcglédi : népbank r.). kiegyezés eltti nyomott viszonyok között csak néhány pénzintézet keletkezett a vármegyében. Kalocsai kereskedelmi ifjak egyesülete. Keletkezett 1873-ban. Alakult 1870-ben. 1869-ben Czegléden. 247 Akasztó.ib 200 koronás részvény.T iizlftrész. 1870-tl kezdve azután a hitelügy fejldése rohamosan megindult és a pénzintézetek gyorsan elszaporodtak a vármegye területén.800 korona Alherti-Irsai czeglét&erczeli népbank r. Kúnszentmiklós-dabas-szabadszállási takptár fiókja. Kalocsán pedig 1866-ban alakult egy-egy. tagja. tegja. Alpári hitelszövetkezet. Aliptöke 160. mint akkor. mint az O. Nagykrösön és Váczon. H. Alaptke 200. 286. 800 darab 200 koronás részvény. Alakult 1890-ben. koreskodoloin. Alakult 1902-ben. H. mint az O. hol 1910 szeptember 10-én fog megnyílni a felskereskedelmi iskola.

11)11. mint az O. 573 üzlitrc-i/. K. 524 üzletDab.s.000 korona.300 koiora. 42. — — — — 300 darab 50 koronás részvény. — Budarsi takarékpénztár. liiú'. tagja. Alakult 1899-ben. 180 tag. Alakult 1906-bar. Csobánka. — Czegléd. Békásmegyer. Alakult 1909-ben.") Bátya.000 korona. 625 tiíg.250 koroni. tagja. 45. Fióktelepe van Abonyban. 1530 üzletrész. 1000 darnb 200 koronás részvény. Fiókja van Ordason. Bajaszentistván. 19. (Ftelep Kilocsán.200 korona. 290 tag. 480 üzli>tr('si'. 1334 üzletrész. 1554 üzletrész. Alakult 1897-ben. — Alakult 1895-ber. mint az O. K. Alaptöke 100. 1128 tag.-ás részvény.-t. 285 üzletrész. 174. 603 tag. — — Biai Bía.-i. K. tagja. Csepel. Alakült 1890-ben.".250 koron<>. 600 darab 200 koronás részvény. K. Alakult 1894-ben. 77.'>. — Budakeszi takarékpénztár Budars. Bátya községi hitelszövetkezet. Dömsöd községi hitelszövetkezet. K. Alakult 1889-b3n. 3000 darab 100 koronás részvény. keroskedolem. Czeglédi takarékpénztár-egyesület. Békásmegyeri önsegélyz-egyesület.) Dusnok. mint az O. H. Keletkezett 1884-ben. 1899-bi-n.700 korors. tagja. 104. keletkezett 1869-ben. 406 üzletrész. Alakult 1899-ben. Erzséhei-kossuthfalvai ipartestületi hitelszövetkezet. Dunapataji önsegélyz-egyesület. Alakult 1885-ben. Czeglédi népbank r. mint a O. erzsébetfalvai fiókja. Van termény.Ipar. Alakult 1890-ben. — Bajaszentistváni hitelszövetkezet. tagja. H. K. Bugyi községi hitelszövetkezet.1. Alaptke 300. Soroksárvidéki takarékpénztár r. 38.ii. 1990 üzletrész. (Ftelep Soroksár. — Czeglédi hitelbank hitelszövetkezet. tagja. — 263 tag. H. Budafok és vidéke takarékpénztár r. r. 153 tag.. H. mint az O.Ácsa községi Csvár. 2095 üzletrész. H. Erzsébetfalvai takarékpénztár r. Alakúit 1888-ban. Alaptöke 300. mint az O. — Soroksár-haraszti-taksonyi takarékpénztár fiókja. K.-t. Alakult 1895-ben. 401 tag. mint az O.750 korona. Alakult 1895-ben.750 korona.000 korona. Czeglédi ipar.-t. Alakult 1904-ben. Dunaegyháza községi hitelszövetkezet. Dunaharaszti hitelszövetkezet.-. Dunahogdány és kisoroszi takarékpénztár r.000 korona. — — — — — rész.) Czinkota. H. K. K. liitelügy és forgr. 1742 üzletrész. Dabi hitelszövetkezet. Kereskedelmi éa gazdasági boTik r. H. mint szövetkezet. nünt szövetkezet.-t. K. 427 üzletrés/.) mint az O. mint az O.000 korona. tagja. K. r. Dunapataji takarékpénztár r. 345 tag.000 koronix. H. 3.-t. befogadására. fiókja.700 — korom. . Császártöltés.szvóny. — Keletkezett 1870-ben.lom. H. K.500 korona. 3000 dirab 100 koronás részvény. EUöhiai takarékpénztár — — K tpg. Alakult 1899-ben. 2(11111 (l. • mint az O. 216 tag. hitelszövetkezet.")0 korona.-t.Mí!li 100 koronás ré. 66. — — — — . Domony. Alakult 1890-ben. togja. Alakult 1904-ben.S20 — korona. Btidaörsi segélyegyesület. Erzsébetfalva. 438 üzletrósz. 647 Budakalász. Dunavecsei takarékpénztár r. (Ftelep Apostag. Alakult Dunaegyháza. H.000 Boldog községi hitelszövetkezet. mint az O. H. mint az O. tagja. K. mint az O.900 korons. X\A\in\t 1900-ban. fiókja. mint az O.000 mm. tagja. 400 darab 200 koronás részvény. H. K.500 korona. Alaptöke 200. Alakult 1887-ben. mint az O.-t. Czeglédi hitelszövetkezet.200 koroni. 351 tag Boldog. H.-t. mint ez O. Domonyi hiteltelszövetkezet. H.és kereskedelmi bank r.700 korona. 597 üzlotrész. 2000 darab tagja. Rákoscsabai takarékpénztár r.000 korou3. H. Dunavecsei hitelszövetkezet. 3488 üzletrész. 21. 343 üzletre z. Alakult 1901-ben. K. 36. Dunapataji hitelszövetkezet. K. — 192 tag. 100 koronás részvény. Alakult 1890-ben. Dömsöd. Keletkezett 1882-bea. Alaptöke 200.000 koiona. Alakult 1892-ben. H. H. mint szövetkezet.750 K. 1312 üzletrész. Alakult 1902-beD. Alakult 1900-ban. GOO db 100 k. tagja. Bénye községi hitelszövetkezet. Dusnoki hitelszövetkezet. 347 tag. rész. 435 tag . 14. 17150 korona. tagja. Dunapataj. r. K.-t. 408 tag. H. Budakesz. K. 1335 üzletrész. tagja. 1010 üzlet15. H. Alaptke 80. 984 üzlet- 49. 1000 darab 320 és 1000 darab 80 koronás részvény. Keletkezett 1883-ban. 765 üzletrész. tagja. 502 tag.) FaJSZ. 798 tag. Dunavecse. Dunaharaszti. EUó dunavidéki takarékpénztár r.-t.000 kiirciuti. 50. K.520 korona.000 korona. Alakult 1890-ben. t. Alaptke 60. tagja. mint szövetkezet. Budakeszi hitelszövetkezet. 100 darab 100 koronás részvény. mint az O. Alakult 1892-ben. mint az O. mint az O. 31.200 korona. Alaptöke 200. mint az O. Dunakeszi községi hitelszövetkezet. 165 tagja. Dunakesz. mint az O. 612 tag. Budafoki önsegélyz-egyesület. Budafok. Bénye. Alaptke 200. Czeglédberczel. H. 1000 dprab 200 koronás részvény. 607 tag. rész. Cze<tlédberczeli hitelszövetkezet. 2. Az Osztrák-magj'ar bank mellólclielye Alaptöke 400. 76. Budakalászi hitelszövetkezet. 298 tag. K. 20. — üzlftrész. Alaptöke 120. tsgja. mint az O. — Csobánkai hitelszövetkezet. K.-t. tagja. Bugyi.440 korom. Császártöltés községi hitelszövetkezet. fiókja. H.400 korona.-t.és árúraktára 70. 362 üzletrész. H. (Ftelep Rákoscsaba. tagja. K. 66. Csvár. tagja.000 korom. tagja. 104. Alakult 1892-b6n. Alakult 1905-ben Alaptöke DunabOgdány.

H. :.200. U'iii üzletrész. K. tag. 523 tag. Alakidt 1893-ban. Kerekegyháza. H. K<"letkezett 1866-bin.-t.000 korona. 2S2 üzletrész.100 korona. K. H. Hévizgyörk községi hitelszövetkezet. Alakult 1893-ban. Galgagyörk községi hitelszövetkezet. mint az O.5UU korimí. H. K. Alakult 1907-ben. Alaptke 400. Izsáki polgári takarékpénztár r. mint az O. 2:!ii ii/. im ü/letrész. 639 ItinH üzletrész.000 korona. mint az O.000. Kecskeméti központi takarékpénztár.-t. mint az O. mint az O. Keletkezett 1872-ben.140 korona. Hévizgyörk. Gödölli — I — — — — K Gödölli hitelszövetkezet. Alaptöke 600. Alakult 1899-ben. 67.000 korom.000 korona. H. (Ftelep Apostag. Alaptke 1.letrész.400 korona. (Ft«lep Budapest).000 K. 235 tag. 31. — 43. 100. Alikult 1900-ban. koronás részvény. ta. Közgazdasági bank r. Osztrák-magyar bank kecskeméti fiókintézete. Jászkerekegyházai hitelszövetkezet. 182 t. H. H. . K. ö55 üzletrész. tagja. lakarckpé}iztár. 5720 korona. Alakult 1899-ben. Keletkezett 1869-ben.250 korona. 3000 darab 200 koronás részvény. tap. tagja.. 14. Kecskeméti takarékpénztár egyesület. tagja. Alaptöke 400.líkult 1905-ben. 277 tag. FQlÖpSzálliS. Káva.) KiSktrSs. . 600 darab 200 koronás részvény. 553 tacr.450 korony. lOOtI dir. Alakult 1906-ban. 93 tag. Keletkezett 1885-bea. Gyóni hitelszövetkezet. Galgamácsa. K. 371 üzletrész. 2000 db 200 k-ás részvény. (Ftelep Solt. Fióktelepe van Keczelen. 93 üzletrósz.000 korona. — Fokt községi hilelszöveike zet.égy községi hitelszövetkezet.A. 43 tag.t:. Keletkezett 1878-bon. H.440 korona. 110 üzletHévíz. mint az O. mint «z O. Gomba községi hitelszövetkezet. K. Alakult 1889-beD. tagja. mint az O. mint sz O. 390 Gomba. mint az O. korcskedoloiu.000 Sárkzi takarékpénztár.000 korona. K.Makult 1000-bcn. 2000 darab 200 koronás részvény. Hévizi hitelszövetkezet.-'Z(iU(iíii önsegélyz népbatik mint szöt-etkezet. H.-t.100 koroni. 1345 üzletrész.000 korona. . 769 Jen. . 13. K. tagj i. 2S0 ti'-.650 korona. 600 darab 200 Izsák. mint az O. K. — — — — — — — — — — K — — — Kcczeli kölcsönös népsegélyz-egyesiUet. Fiilöpszállási hitelszóvelkezet. H. Fót községi mint nz O. mint szövetkezet. Alikult 1890-ben. Soltjárási takarékpénztár fiókja. Alaptöke 600. Izsáki népbank r. Jászkarajeni és vidéke takarékpénztár r. 263 üzletrész. Jászkarajen. K. Alaptke 500. F6t. Alakult lS87-bon. Kalocsai hitelszövetkezet.950 korona. K. tagja. Keczel községi hitelszövetkezet. H. Alakult 1907-ben. Magyar általános hitelbank kecskeméti fiókintézete.000 korona. Alaptöke 1.000 korona. K.jft. 28.-t. koron-i. 574 üzletrész.450 korona. tagja. GödöUói polgári takarékpénztár r. H. Alakult 1889-beu. Alakult 1890-ben. mint az O. Alakult 1889-bon. 11.-ben. 2000 d -rab 500 koronás részvény. H. H. Kecskeméti leszámítoló és pénzváltó bank r. K.\1 i)ti)ke 240. Hajós. Fokt6. tagja. Sárkzi takarékpénztár-fiókja.iO hiteluzói-ctlcezel. tagji. K. Alakult 1909.A. K. tagja. Galgagyörk. 4650 koroni. Kerekegyházi els takarékpénztár r. Keletkezett 1871-ben. Keletkezett 1873-b.400 korona. 600 daiab 400 koronás lészvény. Alakult 1898-ban. hitolügy (Ss forgalom.000 koiona. 3000 darab 400 koronás részvény.000 korona. tagja. 524 üiletrész. hitelszövetkezet. Alakult 1889-ben. kereskedelmi és ipari r. Kecskeméti kereskedelmi ipar-hitelintézet és népbank. Alakult 1889-ben.in. üzleti'i-s/.700 korona.000 korona.000 korom. 2000 dareb 300 koronás részvény. Gazdák és iparosok kecskeméti hitelszövetkezete. Kalocsai takarékpénztár. helye. mint az O. 211 tag.-t. Alakult 1891-ben. mint az O. Alakult 1906 augusztus 5-én. 1368 üzletrész. 53. tagja. Kávai hitelszövetkezet.000 K. :!2s üzletrész. Alakult 1890-ben. H.i. mint az O. tagja.150 korona.) 1(5(5 Ijiar. Hartai 68. Alakvilt 1888-ban. 446 tag. 78 tag. tagja. 405 tag. tagja.Makult IS9t!-ban.. tagja. Alaptke 120. tagja.-t. 770 tag. H. 408 tag. Kecskenv'ti hitelszövetkezet. Alaptke 50. Az Osztrák-magyar bank mellékKalocsa. K. t. AliUúlt 1890-ben.) Keczel. Homokm. (Ftelep Kclocsa.-t. — — . 50. Kecskeméti közgazdasági bank r. 13. K. darab 200 koronás részvény. . 400 Harta. mint az O. Alakidt 1896-ban. Alakult 1909-ben. mint az O. 4IÍ. 662 tag. Mezgazdasági. hitelszövetkezet. mint az O. Kishartai takarékpénztár r. t. rész. Fiili''p./entelki hitelszövetkezet. 20.laptöke G6dÖII6. Alakült 1907-ben. K. 1181 üzlotrósz.-t. Al-iptöke 300. Homokmégy. K. mint az O. 28. K. Alaptke 100. 18. tagja.120 koroní. Kereskedelmi és gazdasági bank r. K. H.'b 100 koronás részvény. 55. H. 413 üzletrész. 247 ta<:. 392 tag. Fajszi .000 1500 db 200 k-ás részvény. Alaptke 80. H.-t. Alaptöke 120.840 korona. .'iOO. Fióktelepe van Fajszon. Gödölli néphitelszövetkezet. tagja. Alaptke 60. 1019 üzletGyón. rész. Els dunavidéki takarékpénztár fiókja. Kecskemét. Alakult 1904 deczembci 15-6n. Hajósi községi hitelszövetkezet. 569 üzletrész. 18. 109 Galgamácsai hileJszövetkezet.

Alakult 1893-ban. (Ftelep Aszód. hitelszövetkezet. mint az O. Alakult 1909-ben.(iO() korouH. 605 ü'/letrés?.300 korona. tagja. Alaptöke 200. 1500 dsiMb A'/. Alaptke 32(1. Alakult 1895-ben. MajOSháza. Miske községi hitelszövetkezet. takarékpénztár r. üzletrész. Nagykáta községi hitelszövetkezet.-Vn. mint az O. mint az O. 738 üzletrész.sA-.1 i-'b 500 koronás részvény. 50 koronás részvény." ba dszálláson. 34. 117 tag. H. 463 üzletrész.li'ir r. Alaptke 160. — : — .000 koronás.-t. Alakult 1902-ben. Alaptke 50. Filegi/házi lakitrrkiHir. Kispest-szentlörinczi hitelbank r. Alaptke 200.\lapt6ke 300. 180 tag. mint az O. AUptke 600. Nagykáta. H. Alakult 1888-ban.(1(1(1 K. 1500 darai) 200 koronás részvény. 1500 darab 200 koronás részvény.300 korona. 462 tag. K. Kiskunlaczházai Kiskunmtii-'tii tukiinkpénztár. tagja. tagja. Alakult 1888-ban. 226 üzletrész. Keletkezett 1873-ban.440 korona. H. Tulajdonosa Nagj-krös városa. 16(1(1 db 200 koronás részvény.'>i' u/liiM-z. . tagja.) Nagykáta és vidéki takarékpénztár r. — Nagytarcaai hitelszövetkezet. K. Aszódi takarékpénztár fiókja.(I0() K. tagja. mint az O. 506 Kocsér.500 korona. — Félegyházai kereskedelmi iparhitelintézet és népbank. Monorkerületi hitelbank r.011(1 K.000 koroiia. r. Alíiptke 300. H. Nagykörösi községi takarékpénztár.iMii Kiskunfétegi/hiizi lukarék és hiielegylet. tagja. Alakult 1897-ben. rész. mint az O. Alakult 1889-ben. 541 üzletrész. 25.s részvény. tagja.. Alakult lü08-ban. Alakult 1894-ben. 18.Y. 2. Lajosmizse.000 korona. 36.'{Oll.-t. 2fi6 üzletrész. 3(l. Nyáregyháza községi hitelszövetkezet. K. 2(10 Uoroná. 419 tag. ipari és kereskedelmi bank r. 395 tag. helye. 63. mint az O. mint az O.050 K.000 korona. 2000 dareh 100 koronás részvény. H. Nagykrös. :1IT üzletrész. Alakult 1892-ben. 27. 30.-t. Alakult 1891-ben. Alakult 1904-ben. H. mint az O. Soroksár-haraszii-taksonyi takarékpénztár fiókja. 564 Makád. tagja. Fióktelepe van Úriban. tagja. Alai)töke . Keletkezett 1873-ban. t. Alakult 1902-ben. 1000 db. Lajozamizsei hitelszövetkezet. tag. mint az O. 104. 540 — — — — — — — — — — — — — — . 400 darab 200 koronás részvény. Keletkezett 1860-ban. 200 koronás részvény. Az Osztrák-magyar bank mellékhelye. Kispesti takarékpénztár r. 1270 üzletrész. K.-t. 308 tag.700 K. mint az O. K. 286 tr-. 200 koronás rész\-ény.-t. 1000 db. Monori hitelszövetkezet. Pestkisoroszi Kisoroszi. H. H. 1000 darab Kispest. Halasi kereskedelmi bank r. 200 koronás részvény. Kisnémedi hitelszövetkezet. üzletrész.-t. Ala]>t('ikc 40i!. Ráfzker. Keletkezett 1872-ben. K. Kiskimsági takarékpénztár r. Fclcgijhúzai mezgazdasági. Nagytarcsa. K.-t."iOO koronás részvény. 11. Alikult 1888-ban. Alaptke 4(10.. Alaptöke 300. Alakult 190G-ban.000 korona. Fiókja van Alsódabason és Sz. Alaptöke 300. 472 tag. K. H. Kiskunmajsa. 138 tag.000 korona. mint az O.-t.-t.300 K. Aliiptökp 41)0. Kiskunfélegyháza. Alakult 1899-ben. Alakult 1882-lM-n.ar. KiskiDiliafa. fal.Vlakiilt 1882-ben. Majosházai hitelszövetkezet. Lajosmizsei takarékpénztár r. Monor. Nagykörösi közgazdamgi bank r. Alakidt 1905-ben.. t. 1500 darab 200 koronás részvény.520 K. Nyáregyháza.-t. 12.600 K. Alakult 1908-ban.000 koroin. Makádi hitelszövetkezet.v/ tdkíinkpcnztár r. Alakult lS90-beu. Alakult 1899-ben.ii önsegélyz szi'ifi Iki r. H. K.Iliar. K. H. Alakult 1904-ben. tagja. 2(10(1 db.l>oii k.000 K.-t. H. 133 tag. Keletkezett 18(i9-ben. 326 tag. K. KunszentmiklÓS. Halasi gazdasági bank r.Nagykovácsi községi hitelszövetkezet.000 korona.000 K. Nagykovácsi. Alaptöke 200. H.:n:fár fióktelepe. K.250 korona.-t.0(10 lioniin. Az Osztrák-m?gyar bank inellókhelye. Alaptöke 200. tagja. 143 üzletrész. 476 tag. Alaptke 750. Alakult 1899-ben. tagja. H. Kunszentmiklós dabas szabadszállási takarékpénztár. 2362 üzletrész. Alakult 1904-ben. Monorkerületi takarékpénztár.560 K. keveskodclciu.900 K. Keletkezett 1874-ben. tagja. 1000 darali Ido koronás részvény. 22. 433 tag. mint az O. Fiókja van Pibsen.OOO koron>i. Az Osztrák-magyar bank mellékKiskunhalas. liOO d r. Alakult 1898-t)iii. 200 koromis részvény. HÚS rrs/Avuy.000 K. — — — Önsegély zö-szöi^etkezet. 1000 darab Közgazdasági . H. Alakult 1890-ben. Kókai hitelszövetkezet. Alaptke 100. L/. Alaptke 150. . 13. Alakult 167 Kiskrösi lcö:gaz(las(ir/i bank 200 kon.000 korona. mint 8Z O. Kisnémedi. tagja. siio .000 korona. Alaptöke 80. 627 üzletKóka. tagja. Alaptke 200. Kunszentmiklósi hitelszövetkezet. Kocséri hitelszövetkezet."Í4. 525 tag. üzletrés/. Kispesti ipartestületi hitelszövetkezet. hitelügy és forgalom. Alakult 1905-ben.-b .000 korona. K.-t. mint ez O. K. 3750 db.480 korona. l!K>5-boii.000 kor. 129. K.000 korona. . 11. 1000 darab 400 koronás réwvóny. (Ftelep Soroksár). Miske. Alakult I90(i-ban. 3000 darab 200 koronás részvény. Nagykrösi népbank. Halasi takarékpénztár r.

) Solymár. Alaptöke 20. fiókja. 216 trg. 100 koronás részvény. Pócsmegyer-Leányfalm hitelszövetkezet. 14. 713 üzletrósz. Dunaföldvári járási takarék. tagja. 217 t:ip.-t.640 K.000 K. Rákospalota községi takarékpénztár r.-t. — PálmonoHori hitelszövetkezet. PQspökhatvan. 100 db. 214 tag.-t. 607 tag. 822 üzlotrrsz. Pilisszántó. 92 tag. tagja. tagja. Alaptke 50. H.-t. Ókécskci lak-arfkpén:tár r. Rákospalota. H. Fióktelepe van Czinkotán. 27. tagja. 200 koronás részvény.-t. Pálmonostor. Rákoskeresztúr. H. 400 db. 234 üzletrész. Alaptöke 80. Alaptöke 150. 7. Alaptöke 120.és hitelbank. . Soroksár-haraszti-taksonyi takarékpénztár. H.000 K. 1908. Alakult 1892-ben. tagja. Rákospalotai hitelszövetkezet. 19. H. mint az O. tagja. Ráczkevei takarékpénztár. H. 586 üzletrész. tagja. Alakult 1899-ben. mint szövetkezet.800 K. Piliscsaba. lOÖ koronás részvény. Virágpercgi hiteszövetkezet. tagja. hitelszövetkezet.rcvíz. PUspökhatvani hitelszövetkezet. Alakult 1899-bea. Alükult lS88-b. mint ez O.520 K. mint az O. H. . 1905. Rákospalota községi korona-egyesület. Rákospalota községi hitelszövetkezet. 100 k-ás részvény.-. Alakult Pöspökszilágy. 200 koronás részvény. Diinapataji lakarékiHiiztúr r. H. Pereg. 144 üzletrész.-t. .800 K. 004 üzlvtré. tagja. - Örkény. 70. V. 2500 db.000 K. 224 tag. 91. Soroksár. Alakult 1889-ben. tagja. Solt községi hitelszövetkezet. Alakult 1900-ban. üzlotrés.ikult 1900-ban. 41.000 K. mint az O. Al. Alakult 1892-ben. Ráczkeve. 60. Alaptöke 160.Si 1. Alakult 1896-bjn. rés?. Alakult 1898-ban. 2000 db. 600 db. 539 tag. mint az O. 750 db.. Rákospalotai takarékpénztár r. tagja. 349 tag. Alakult 1902-ben.^Uii K. 100 koronás részvény. 200 koronás részvény. mint szövetkezet. tagja.1(10 K.300 — — — — — — — . Alaptke 250. Rákospalotai önsegélyz-egyesület. 336 üzletrész.100 K. 2000 db. Soroksári takarékpénztár r. Ócsa.400 K. mint az O. — — — — — — — — — — — — . Alaptöke 50. Al. H. hitelügy és forgalom. mint az O. H. 556 üzletPáty. Óc^sai hilelszveJhezet. 1614 üzletrész. K. 2098 üzletrész. Alakult 1900-bttn. 28.nv^z. — — koronii* rt^szvíny. fiókja. Rákoskeresztúri kölcsönös segélyz-egyesület. 329 tag. 93. Rákoskeresztúri takarékpénztár r. Rákoscsabai takarékpénztár r. Alaptöke 70. 100 koronás részvény. Kunszenlmiklós-dabas-szabadszállási takarékpénztár fiókja. tagja. az O. Pesihjdegkút. mint az O. Ókicskei Ordas. üzletrész.000 K. Rákoscsaba. Rákosmezei takarékpénztár r-t. H. 512 K.i>iui örszentmikls. 557 tag. Szabadszállás. K.) Pilis. Aliptöke 10. tngja. K.l. 100 ÓkéCSke. 93 tag. Fióktelepe van Hartán és Bölcskén. 12.-'. Alakult 1909-ben. Ráczkeve járási takarékpénztár r. 199 tag. 378 trg. Alakult 1900-ban. 1000 db. tpgji. :.és hitelszövetkezete. mint az O.sz. K. mint az O. — örszentmiklóai 30. K. (Ftelop Dunnpatnj. mint az O. mint az O. tagja. ISaii iizlflrész. Alakult 1890-b3u.!!i ü/. K. 431 tag. 70 koronás részvény. Alaptke 80. (Ftelep Monor. mint az O. kereskedelem. Alakult 1905-ben. Keletkezett 1891-ben. mint szövetkezet. H. Pilisi hitelszövetkezet. K. Alakult 1907-bcn. . Keletkezett 1872-ben. mint az O. (Ftelep Duniföldvár. K.-t. H. mint rész. Pomáz. mint nz O. 394 tag. K. Fióktelepe van Dabon és Kiskunlaczházán. Rákosfalva. tagja. 1000 db.!i)0 ü/. H.860 K.\j. RákosUgcti takarékpénztár r.000 K. mint az O. MotlorkeriUeti hitelbank fiókja. K.000 K.) Orkinyi hitclszöretkczet. mint az O. 282 üzletrész. K. K. K. 490 tag. Püspökszilágyi hitelszövetkezet.l. K. H. . Solt.-t. H. Keletkezett 1882-ben. Rákosszentmihály és vidéke els takarék. Pátyi hitelszövetkezet. tagja. Pcczeli hitelszövetkezet.'ín. — — — — — 1909-ben. Piliscsabai hitelszövetkezet. 8550 K. 731 Péczel. K. H. 110. Rákosszentmihály.ICS Ipar. Alaptöke 200. (Ftelep Apostag.iii. Fióktelepe van Csepeii-n és Kispesten. mint rz O. Tke 60000 K. K. Alakult 1890-beu. 122 tog. 7200 K.000 K.-t. Alakult 1899-ben. mint nz O. 80 koronás részvény. tagja. 1200 db. Alakult 1905-ben. alakult 1909-b3n. Rákosliget.000 K. 708 üzletrósz. K. 500 db. 1144 tag. Töke 200000 K. 100 K. Alakult 1903-b."!.700 K. Keletkezett 1872-ben.- gazdák hHelszövelkezele.-t. H. Alakult 1888-ban. 263 tag. H. Al. 100 db. 388 üzlelrOsz. 33. H. Alakult 1887-beu. Ráczkevei önsegélyz-egyesület. 171 üzletrész. mint az O.) Solt járási takarékpénztár. Ráczkeve községi hitelszövetkezet.000 K.000 K. Ponu'izi hitelszövetkezet. PÓCSmegyer. Pándi hitelszövetkezet. Alakult 189 l-ben. 100 k-ás részvény.-Í. K. H. fiókja. mint az O. Alakult 1904-bcn. Alakult 188f-b6n.\lakult 18n4-bcn. Pesthidegkúti gazdasági hitelszövetkezet. 240 üzletPánd. Alakult 1894-ben.600 K.800 K. K.400 K.000 K. Soroksári néphank és takarékpénzuír r. 365 tag. K. Soltvadkert.-t. 367 tag.-t. tagja. Els dunavidéki takarékpénztár r. K. Solymár községi hitelszövetkezet.000 K. K. K. i. Alakult 1907-ben. H. Pilisszántóvidéki gazdák hitelszövetkezete. tagja. tagja. Soroksárvidéki takarékpénztár r. 2216 üzletrész. mint r.-t. Alakult 1900-bcn.

169 .

. Ü^i^Ort^ A Hofherr és Schrantz-féle gépgyár Kispesten.<^ A Haggenmacher-féle sörgyár Budafokon.170 pif.

145 tag.101) K. H. K. 577 üzletrész. Alaptke 23. K. H. Szeremle. K. 42. 1904-lien. 1888-ban. tagja. M. 5750 K. Alakult üzletrész. Tápióság. 375 üzletrész.000 K. 16. K. mint az O. K. 234 Szigetújfalu. Ujhartyáni hitelszövetkezet. 463 üzletrész. Tápigyörgye. kult ÜMiT-lj. Alakult 1907-ben. H. Törtei községi hitelszövetkezet.-t. Törtei. mint az O. — f^:adai hitfhzöveíkezeí.150 K. — — — — — — . Alakult 1900-ban. mint az O.-t. mint ez O. H. mint az O. Ujkécskei takarék. 980 üzletrész. — — — — rész. tagja. K. Alaptke 50. tagja. mint az O. Szigetmonostori hitelszövetkezet. mint az O. 346 üzletrész. trg. 400 K. 354 TahittfaiU. mint az O. K. 33. mint az O. 50 tag.600 K. tagja. K. H. — üzletrész. mint sz O. 552 tag. H. 218 tag. mint az O. 5 üzletrész. tagja. K. AlaSzentlörincz. Alakult 1895-ben. H. 624 üzletrész. mint az O. tagja. 1000 Szentendre. 39.) Túra községi hitelszövetkezet. 182 tag. K. 20.000 K. tagja. 31. K. 7IS» üzletrész. Szigetcsép. 23. mint az O.250 K. Keletkezett 1869-ben. Alakult 1898-ban. Alakult 1892-ben. K. Törökbálinti hitelszövetkezet. K. l'^:^ t^'g.200 K. 31. 28. tnint az O. tagja. tagja. 18. Tápiószecsö. Szentendrei hitelszövetkezet. Alakult 1903-ban. tagja. 8750 K. H. Alakult 1906-ban. Taksony. Tök. mint az O. K. 57. K.400 K. mint az O. 164 tag.000 K. mint az O.és önsegélyz-szövetkezet. K. H. Alakult 1895-ben.700 K. .600 K.760 K. Szigetszentmárton. 1005 üzletrész. mint az O. Tass. Tápiószenimárton. tagja.240 K. Alakult 1899-beu. Alaptöke 100. H. 148 tag. 710 üzletrész. H. Aszódi takarékpénztár fiókja. H. Ujkécskei gazdasági hitelszövetkezet. tagja. mint az O. Alakult 1899-ben. H. tagja. Alakult 1893-ban. Túpióbicske községi hitelszövetkezet. H. O. K. tagja. 613 db. mint az O. Tinnye községi hitelszövetkezet. mint az O. H. K. 270 tag. mint az O. Tápiószentmárton községi hitelszövetkezei. Alakult 1903-ban. Szánk községi 30. tagja. Ujkécske. mint az O. 30 k-ás részvény.700 K. Szigetújfalui hitelszövetkezet. Alakult 1899-ben. 268 üzletrész.600 K. 1000 darai) 50 koronás rész\ény. H. 4:iO Ki.400 K.500 K. Tura. Alaptke 100. 36.500 korona. Alakult 29.850 K. 151 tag. Szigetcsép községi hitelszövetkezet. Tököli hitelszövetkezet. 21. 16. 806 üzletrész. 500 db. tagja. kereskedelem. Tószeg. 28. 11. Alakult 1896-ban. mint az O. K. Szentmártonkáta községi hitelszövetkezet. 27. Csepelszigeti takarékpénztár r. Alakult 1896-ban. tagja. 231 tag. 264 tag. Tass községi hitelszövetkezet. mint az O. 543 üzletrész. K. íizlotrész. Alakult 1900-ban. II. Alakult 1890-bfn. H. Alakult 1889-ben. — Szakmári hile/szöívll-ezet. Alakult 1887-ben. Alakult 1890-ben. tagja. tagja. tagja. 13.000 korona..200 K. Tinnye. 563 tag. 555 üzletrész. 455 tag.150 K. 788 üzletrész. H. 305 ti'g. 582 üzletrész. 245 tag. hitelszövetkezet. 161 üzlet- — — — — — — — — — — — — — — K — I 1 — — rész. K.850 K. 23. l-"Z. mint i'z t«cja. 678 tag. Tahitót/ahii hitelszövetkezet. K. Törökbálint. K. 56. Szigetszentmiklósi hitelszövetkezet.„ .000 K. 60S tag. - Szalkazentmártoni hiteiszövetkezet. H.-t. 436 üzletrész. Alakult 1887-ben. mint az O. H. 17. 366 Ujhartyán. Alakult 1890-ben. H. H. 202 ti'g. 239 tag. 32. Tóalmási hitelszövetkezet. mint az O. 480 tag. 625 üzletrész. 27. trg. tagja. tagja. Szeremlei hitelszövetkezet. Tök községi hitelszövetkezet. H. 151 tag. 336 üzletrósz. Alakult 1895-ben. 300 tag. 170 tag. Alakult SzigetSzentmiklS. 1000 db. 134 üzletrész. 295 üzletrész. 113 tag. H. Alakult 1887-ben. Taksonyi hitelszövetkezet. mint az O. K. Szánk. K.i!? — — Vármegyei és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vániiegyi?. Budaörs és törökbálinti takarékpénztár r.250 K. Ujkécskei takarékpénztár r. Tápiószele községi hitelszövetkezet. Alakult 1899-ben. Alakult 1896-ban. 165 üzletrész. tagja. K. Alakult 1908-ban. Alakult 1905-ben. Töke 50. Szdi hitelszövetkezet. (Ftelep Aszód. H. H.igyarorsz. 225 üzletrész. 350 üzletrész. tagja.400 K. tagja.280 K. 200 koronás részvény. 509 tag. Tóalmás. tagja. Tápiószecs községi hitelszövetkezet. 422 Szada. 50 koronás részvény. H. 202 tag. tagja. 171 ISSO-ban.800 K.650 K.200 korona. 431 tag.750 K. 1132 üzletrész. K. Alakult 1894-ben. tagja. Tápiógyörgye községi hitelszövetkezet. tagja.730 K. Túrúkbálinti takarékpénztár r. Alakult 1903-ban. 12. 175 üzletSzód. 1888-liru. Alakult 1907-ben. mint az O. mint az O. mint az O. 257 üzletrész.'u. tápiszele. Tököl. 500 db. tagja. I7. H. hitelügy és forgalom. 83 tag. H. tagja. 414 üzletrész. Szigetmonostor. Tószeg községi hitelszövetkezet. H. Alakult Szentmártonkáta.300 K. Tápiósági hitelszövetkezet. H. K. K. Alakult 1905-ben. K. TápibiCSke. Szakmar. ">!'" Szalkszentniárton. 100 koronás részvény. 114 tag. K. Szigetszentmártoni hitelszövetkezet. tagja. üzletrész. 49. Alakult 1895-ben. 40. mint az O. Szentendrei takarékpénztár. Szentlrinczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet.-t.000 K. H.Ipar. K. H.

mint az O.400 korona. a melyet f. Zsámbék községi hitelszövetkezet. kereskedelem. 1083 tag. 3000 db. 191 tag. Ujkesti takarékpénztár. Alakult 1889-ben. — — . melyek a fváros líözelében lev községek forgalmát bonyolítják le. K. összesen 3461 keres és 7750 eltartott. a mi a tiz év eltti arányhoz viszonyítva. A tornája sincs. 600 db. K. mint az O. ÜII6.211 lakost foglalkoztatott. Magyar kereskedelmi hitelszövetkezel. H. tagja. 106. tagjí.000 korona.895 lakos volt. Alakult 1891-beii. míiií szövetkezet. 109 tag. hitelügy ós forgalom. H. 100 t. tagja. K. Az 1900. Uipesti polgári hitelszövetkezet. 1000 darab 200 koronás részvény. H. Kecskeméten 905. A közutak jókarban vannak és kiépítésük fokozatosan halad elre.K. tagja.823 eltartott. 558 üzletrész. Kecskeméten pedig 19 százalék. Alakult 1889-ben. 71. 193 üzletVasadi hitelszövetkezet.360 korona. összesen 11. Vérségi hitelszövetkezet. . A bérkocsisipar és fuvarosság. ráczi takarékpénztár. 245 Verség. 9800 korona. Alakult Váczkisujfalu. Ez a vármegyében az összes népesség 35 és Kecskeméten 24 százalékának felelt meg. üzletrész. a mely szintén a közlekedésügy ága.n. 401 tag. mint O. UjSZász.106 lakos esett. Vasad.^I> Újpesti áJtalánoa önaegélyzó egyesület.J.\lakult lS98-ban. mint az O.172 Újpest. Alakult 1888-brn. 57. a melj'hez a közutak. 16. melyeken különféle vállalatok hajói közlekednek. Ipar. Alakult 1889-ben. mint az O. 516 tag.200 korona. évben már a közlekedésügjTe a vármegjében 28. hordárok és temetkezési vállalatok tartoznak népszámlálái^kor a vármegyében 10. 526 tag. Keletkezett 1870-ben. K. 100 kás részvény. Ujpestvidéki takarékpénztár r. A vármegjében 100 keresre esett 266.200 korona. H. Valkó községi hitelszövetkezei. 104 üzletrész. — 1889-ben. Alakult 1905-ben. tehát míjdnem háromszor annyi. nem sok eltérés. Ujpestvidéki önsegélyz szövetkezet. Ezek közül a vármegjében 7851 volt a keres és 20. H. fiókja. tagja. K. Valk. A közlekedésbl élknél 100 keresre esett a vármegj'ében 227. posta. tagja. tagja. Kecskeméten 484. K. Kecskeméten pedig 163 eltartott. A százalékbeli emelkedés a vármegj-ében 2 9. Veresegyháza. villemos. rész.000 koronn. Alakult 189r>-ban. H. Kecskeméten 1389. révek. Alakult 1907-ben. Újpesti kereskedelmi és iparbank r. mint tiz év\-el azeltt. 458 ti g. hogy majdnem minden tekintetben elsk az egész országban.866 az eltaitott. a lakosság nagy részének nj'ujt megélhetést. Zsámbék.990.vagy helvi érdek vasúttélyes vonal ne érintene s e mellett a vasutak évrl évre még mindig szaporodnak. Vecsés községi hitelszövetkezel.) Uri.g. tagja. Alakult 1900-b^n. összesen 8283 keres és 21. nemkülönben a hajózás. Zagyvarékás községi hitelszövetkezet. 1150 üzletrész. 11. rész. KÖZLEKEDÉSÜGY. 585 tcg. — Újpesti önsegélyz-egyesület. továbbá A közlekedésügy a göí. 144 tag. Úszód. mint az O. Vecsés. Alakult 1890-beu. H. (Ftelep Monor. Zsámbok. 531 üzletrész. tegja. 225 üzletrész. E szám a vármegyében az összes népességnek 16 és Kecskeméten 1 százaléka volt. 6950 korona. 27. Kecskeméten pedig 222 eltartott. Alakult 1901-ben. H. távíró és távbeszél személyzetei az 1890 évi és végül a bérkocsisok. K. vármegye közlekedésügyi viszonyai igen fejlettek és olyan színvonalon állanak. Ezek közül a vármegyében 3277 volt a keres és 7450 az eltartott.900 korona. VáCZ.727. Alakult 1894-ben. mintáz O. Váczkisujfalu-Zsidó községi hitelszövetkezet. Ala|)tko 200. Vjszász községi hitelszövetkezet. 151 üzletrész. H. összesen 18.800 korona. mint szövetkezel. K. — — — — H — — — IV. Alakult 1889-ben. H. 11G4 üzlet- és kereskedelmi hitelintézet. 5200 korona. A posták és távíróhivatalok nagy mennyiségben vannak elterjedve és közülök már számosat bekapcsoltak a távbeszél hálózatba is. — — Ülli 58.-t. Zagyvarékás.g.300 korona. tagja. Alakult 1895-ben. mint az O. 2000 darab 100 korouiV-s részvény. tagja. 200 k-ás részvény. 719 üzletrész. K.600 korona. K. mint az O. mint az O. Veresegyházai hitelszövetkezet.-t. Tke 120. H. Alaptke 200. H.717.080 koron. Kecskeméten pedig 184 a keres és 300 a eltartott. Alakult 1888-b. . Alakult 1900-ban. tagja.240 korona. — Ipari — mint az O. bár ilyennek építése már többször volt tervbe véve. Keletkezett 1864-ben. Alakult 1892-ben.000 korona. K. Kecskeméten 432 a keres és 957 az eltartott. A vízi útnak két hatalmas ere a Duna és Tisza. mint az O. 73. 358 tpg. üzletrész.-t. Töke 300. mint az O. Váczi ipari és gazdasági hitelszövetkezet. Keletkezett 186S-b<in. 845 tc. összesen 30.és lóvasútak. — 580 üzletrész.b egész és 105 darab harmadrészvény. mint az O. Zsámboki hitelszövetkezet. míg a tényleges emelkedés a vármegyében tíz év alatt 17. Monorkerületi takarékpénztár r.000 K. 21. 365 dtirt^. 324 üzletrész. fuvarosok. K.000 K. l'ipesti ipartestiUeti hitelszövetkezet. 1465 korona. 91. államópitészeti hivatalok. 12. K. Vannak villamos üzem közlekedési eszközök is. tagja. 700 t^g. 2126 üzletrész. A vasutak száma tekinalig van a vármegyének községe. EgA'ébként a vizi utak száma csekély és a vármegj'ének egyetlen mesterséges vízi útja vagy csa. Úszód községi hitelszövetkezet. H. hitelszövetkezet. Alaptöke 200. tagja. 241 tag.i. ludak. Alakult 1889-ben.

Továbbá 40 km. hajóállomásokat. Debreczen és Szeged felé ágaztak ki. a többi 452141 km.. soroksári (2-800 km. a Dunán hajóhídakat építtetett. A XIX.). az 1825 1827. budapest kecskémét kiskunfélegyháza szegedi (92-921). út kiépítését pedig munkába vették. ki voh építve. Ezek voltak a buda esztergom bécsi. Hogy a községek . de szándéka csak terv maradt.557 korona. körülbelül 9. közút erzsébet falvai átkelési szakaszából 600 fm. az újpest fót gödölli th. közút kiskunfélegyházai átkelési szakasza 1-550 km. Komárom.25 Jó szárazföldi út — : — — — — — — . Ebbl az 1908. A kiépített utak nagy része terméskalapon hengerelt s zúzott kavicsréteggel van fedve és hengereléssel tartják fönn. közút. új utat építettek ki. jelent nagyobb haladást az útépítések terén.000.941 korona 98 fillért képviseh. 12025 mérföld hosszúságban ebbl kalapú 14-875. 1875-ben már több vármegyei utat átvett az állam s ekkor az áUami utak hossza 41. igás napszám A A — — . melyek a vármegyében fként 1901 óta vettek hatahnas lendiiletet. a vasúti és. Késbb. Ugyanekkor volt 34 vármegyei út. kavicsalapra makadámmal 365 és csak feltöltött vármegyei út volt 815 mérföld. alapján a beruházási hitel terhére mintegy 520 km. Mátyás király a vármegyén átvonuló utak hel3TeáUítását elrendelte és hogy azok folytonossága meglegyen. buda fehérvári.988 koronára rúgott.000. hitelügy és forgalom. a többi feltöltött és kiépíttetlen. heves szolnoki (9771) és baja— Az bátai (13-102) th. kezdtek újból a kereskedelmi fejldésre fontos közlekedési utak építésével foglalkozni. falvai (0-800 km. 73424 km. ebbl 8429475 km.-nyi kispesti (2432 km. t. a vármegyei utaké pedig 119 mérföld volt. a vármegye nagy gondot fordított az ilyen hozzájáró utak építésére és elssorban azok készítését foganatosították. Ma már egész sereg hozzájáró út van a vármegye területén. erzsébetút gödörkavicscsal van kiépítve és fönntartva. Késbb. kereskedelem.276 koronára rúgott. melyek hossza a vármegj'ébcn 176889 km. század végén jelents újvonalak voltak azok. Ebbl 153.) és csepeH (2-300 km. Zsigmond Budát és Pestet állandó híddal akarta összekötni. A XVIII.) átkelési szakaszok összesen 9 900 km. t. Az 1908. a többit természetben szolgálták le. de még mindig nem a szülvséges arányokban és megkívántató gyorsasággal. Ujabban tervbe van véve. a török hódoltság után. így haladtak az útépítések fokozatosan elre. — — — — — — — — — : .).it-burkolattal vannak ellátva. évi országgylés az országban 13 kiépítend útvonalat jelölt ki. de e terveket az 1848-as évek zavarai megsemmisítették. évi I. 173 1. Ebbl kalapra épiüt 42. Az 1904. Mintegy 200 km. melyek kalapon makadámmal voltak burkassai és pest pest kolva. A vármegyei utakat közmunkával és közmunkaváltsággal tartották fönn. közút kalocsai átkelési szakasza és a kalocsai vasúti th. budapest zimonyi és kalocsa uszódi th. a mely mintegy 3. év végéig 170 km. és fe'ltöltött 77-125 mérföld s volt rajtuk 172 híd és áteresz. és a kecskémét szegedi th. bajai utak. 1874-ben az áUami utak hossza 28-5 mértföld. hogy az állam átveszi a budapest szolnoki (61095).. kavicsos 27.000 korona költségbe került.531 koronát megváhottak. év végén a törvényhatósági közutak hossza 12950885' km. ráczkevei (1-568 km. A községi közlekedési utak hossza 89 mérföld ebbl csak 5 mérföld kavicsozott. hosszúságban félkoczka (fejk) burkolattal van fedve.-njá utat pedig állandó burkolattal vagy hengerelt kpályával átépítettek. utat teljesen kiépítettek. liosszúságban kiskbiu-kolattal a budapest zimonyi th. nemkülönben a réveket könnyen megközelíthessék.000 korona költséggel. a melyek a fvárosból Nagykanizsa. Ez évtl kezdve a közúti alap terhére 98-718 km. Ez utakat egyben vasútépítési czélokra is szánták (1836 XXV. Az 1890. pedig kiépítetlen.).). közutakat.-cz. t.-cz. Az állami utak fönntartási költsége árlejtés útján 358. törvényhatósági közút kiépítését iránj'ozták el. összesen 2971 km. a mely pénzértékben 345. Története szükségét már századok eltt belátták a vármegyeben és fként az Anjouk és az utánuk következ királyok idejében már gondot is fordítottak rá.— Ipar. Ezeken kívül 43 nagyobb híd és 70 beton átereszt készült a vármegye útain. közút újpesti átkelési szakasza 2500 km. különösen a kiegyezés után. Ekkor a vármegyei úlak javítási és fönntartási költsége 356. annál fokozottabb mértékben indult meg az útépítés. század elején. útadó 1908. A helyi érdek vasutak szaporodásával a vármegye közíxti hálózata is jelentékenyen megváltozott. Közutak. hosszúságban keram. évi XIV.-cz. Az 1870-es évek elején már öt állami útja volt a vármegyének. pest bányavárosok. évi adatai a következk kézi munka 337. a melyek legtöbbje a vármegj'én vonult át.

Kiskrös. Tápiógyörgye-vasútállomás 1-350. koreskodeloin. szalkszentmártoni 0144. kiskrösi járás 70. nyolcz kir.973 korona. Ipolyság— Esztergom— Székesfeliér\-ár ISOSO km. kimszentmiklósi járás 67. dunavecsei járás 117. piroskai 0-050. Szalkszeutmárton-vasút 1-6. Újpest— Fót—Gödöllö 19.tiUO km. Csvár— Ácsa 9700.5. Buda])est— Bécs 31-7000 km. Baja— Mélykút 1-400. Gödöll-\-asútálloraás 0-834. solti 0-1623. nyolcz kir. Czegléd 14. Monor-vasútállomás 2-700. Ebbl kiépített 3-7474. Fölemlíthetjük még részben az újpesti vasúti hidat. Budapest— Eszi^k IT.30. JMonor— Tápió- — — — — — — — — — — — Ali. GödöllSzeda Vácz 18173. pilisvörösvári 0-260. közút megy keresztül. gödölli járás 168. A vármegyében az alább következ utak vannak Állami közutak: Biuliipost Knssu — Zboró országhatár . kiépítetlen 452-141 km. Kecskemét — Szeged 31053. Az útmesterek szertárbért kapnak és ezért kötelesek közúti szertárt tartani. a fváros kivételével csak egy van A közutak folj^tonosságát fönntartó közúti hid a Duna i>est vármegyei szakaszán. ICiskörös Keczel 4-350.')4I422 km. Dabas Jászberény 46-818. Kiskunhalas 15. Kiskimfélegyháza 9. kiépítetlen 1257418 km. Hartn-hajóállomás 1-125. A községi közdl közutak száma járások és városok szerint a következ Abouyi járás 34. mköd Hajózás és vizszábályozás. biai járás 60.vasútállomás 1-726. A kiadások a következk személyi járandóság . Soltvadkert-vasútállomás 0-300. — — — A a magasépítési ügyekre a budapesti m. ép. Budajiest— Gyr 2188!).IS. Albert-Irsa-vasútállomás 1-000. Dömsöd-vasútállomás 7-465. Iviskunmajsa Dorozsma 16-530. a kiépítettböl köalapú 3-1414. Szentendre 4.hajóállomás 4-(.942 korona. természetbeni lerovásból várt fedezet 57. a hol az útfönntartáshoz szükséges eszközöket ellielyezik.5. államépitészeti hivatal ügyel föl.WIO km.096. pomázi járás 114.s 22-930. Ordas. Tudjuk. Gödöll— Valkó—Váczszentlászló— Zsámbok 20933. kir.5170. Soltrévbér 3-400. piliscsabai 0-200. ke\-e Kalocsa Dusnok 18-000. Szabadszállás. nagykátai járás 07.179 kor.vasútállomás 1320. Vecsés.675. Budapest Jászberény 47-270i).sámbék 20-656. hol a csépel ráczkeve peregi th. Azonban III. monori járás 142. Budapest Szolnok 61 095. Ujszász-vasútállomás 3-115. Soroksár-vasútállomás 0'754. Gomba— Tápiósüly 12 000. Baja-Báta 13-102. kiépítet«tlen 0-700. Csepel RárzPereg 41-8. Czinkota Isaszeg— Gödöll 22874. kiskimmajsai 0-187. Sülysáp-vasútállomás 3-660. Van rajtuk 210 híd és 173 áteresz. Nagj-káta-vasutállomás 1-512. összesen 7 út 41(. Lajosmizse-vasútállomás 0-800.'n.vasútállomás 2-172. Dunaföldvár— Debreczen— Máramarossziget 1I85210 km. dunavecsei 02865. A küls személyzethez tartozik 19 útmester és 245 útkaparó. a mely személyforgalomra is be -van rendezve. összesen 1.dkert 61-788. Törvényhatösáffi közutak: Budapest Esztergom 41613. 106 korona 98 fillér. Endre alatt olyan hajóstársaság is volt Pesten. Kiskunlaczháza -vasút 2-920. Szolnok Heves 9771. fmérnök. apostagi 0-0159.szúságban. összesen 20 vasúti hozzájáró út 44474 km hosszúságban. Poraáz Pilisvörösvár 123U7. Biulapest Vácz Kassa 42 -TOtiO km. 2.000 korona. Kunszentmiklós— Tass 8000. A .^. hartai 00496. Budai)est— Zimony 135-104. kunszentmiklósi 0-500.OSö korona. Tura-\-asútállomás 1-460. Tápiószecs-vasutállomás 2000. dunaegjházai 0-0141. Galgamáosa— Ácsa— Guta 14-30. dimapataji 0248. Nagykrös— Uj kecske 26900. Iviskunhalas Dorozsma 22800. vármegyében a dunai hajózás majdnem egyids hazánk történetével. dunatetétleni 0606. kiskunfélegj'házai járás 88.vasútállomás 0-300. köalap nélküli 436571 km. a kiépitettböl kalappal ellátott 406-3765. hogy fként hadi czélokra használták és már a keresztes hadak Í8 itt vonultak át. Pestszentlrincz-vasútállomás 1400. liitolüg\' ós forgalom. A vármegyének van 3 gz.587. hosszúságban. Kecskemét— : : — — — — — — — — — — — — — — 1 Kiskiuilialas 4. Abony. ürömi 250. Kívülük még három kir. Kalocsa-vasútállomás 0-683. kerekegjdiázai 0-700. Aszód— Verség 13136. összesen 867. Zsámbék-Szomor 1-244. alsódabasi járás 173. Aszód— Vácz 29-367.017 korona 02 fillér.— — 174 Tpnr. összesen 80 út 1295-0885 km hos. 4148-176 km. köalap nélküU 0606 km s van 3 áteresz. A községi közlekedési közutak száma 123 és hosszúsága 1367 -943 km. Baja— Csongrád— Erdölieg>. Kimszentmiklós Solt\T. szentmárton Tapiószele 40. Iviskunfélegyháza Izsák 43349. nemkülönben : — . Dvinaharaszti-vasútállomás 0940. Az útszemélyzet a rendes útiszerekkel és szerszámokkal van fölszerelve. Kalocsa Gerjen 5000. Vasúti hozzájáró közutak: Iklad-domonj-i 0-060. Kecskemét Tapiószele . Aszód-vasútállomás 0-400. százalék szerinti kivetés 557. Aszód— Zsámbok— Tápiósüly 33128. hiTatal vármegye közútainak építésére és jókarban tartására. Kiskrös-Solt 25600. Rákoskeresztúr Póczel 7040. Gj-ömr-vasútállomás 2-300. útfönntartási és felügyeleti költség 805. mszaki ftanácsos a fnöke hetyettese Bauer Bódog kir. fmérnök. l't'1.vasútállomás 1-940. Vácz-Rád 7137. jászszentlászlói 0118. váczi járás 112. A törvényhatósági közutakon 11 útkaparó ház van. Kiskrös-Kalocsa 27480.Farmo. Üll-vasútállomás 0-845. Kiskvuifélegyháza — Alpár Szolnak 497 18.és 4 lóvontatásra berendezett közúti hengere.474 korona. még pedig a soroksári Duna-ágon Ráczke vénél. Verség Kalló 2'236. mszaki tanácsos.5. Bia-Etyek 3108. Nagykörös 28. Taksony.vasútállomás 1030. dunakeszi 0396. alpári 0100. mérnök és a hivatah tiszt vezetése alatt segédszemélyzet végzi a hivatali teendket. dologi kiadás Ül. Budapest Arad 61-868. Apostagi út 1278. Maglódvasútállomás 0-700. . Ebbl ki van építve 110-525 km. Szalkszentmártoiii révút 1-660. Nagykörös— Törtei— Abony 3 877. Budapest— Z.2t)02 km. Az államépítészeti hivatalnak Kuklay Béla kir. Vácz 7 összesen 1289 községi közdl közút. A törvényhatósági közutakon van 568 áteresz és 212 lúd. tiszaújfalusi 0-100. Ebbl kiépített 842-9475. Kiskunhalas Mélykút 16-228. Tapiószele. Kolocsa-Uszód 9480.00.

Dimivecse. Éz a társulat 1874-ben megbukott. vette át.800. A Tiszán a szolnok csongrádi vonal érinti a vármegyét s e vonalon Üjkécske az egyetlen állomás. kir. st a tengeri hachhajókhoz hasonló hadihajókat is építettek. Budapest Újpest között a nyári hónapokban reggel hét órától este tíz óráig óránként köz: — — — — — : lekedik a helji hejójárat. Az utána következ idkben két csatorna-terv is merült fel a Duna és a Tisza között. Cs. Mátyás király pedig hajózható csatornát akart építeni a Duna és a Tisza között. A török hódoltság után II. de e terv nem valósult meg. A személyszállító teherhajók hetenként háromszor.-t. mely utóbb Els magyar gzhajó-társulattá alakult. 1870-ben pedig 155 gzös és 547 uszályhajó 1.520.. egyik Szolnoknál. állomásai Budapest. hogy Mátyás az építést meí^kezdette. Ekkor a dunai hajózásra az . Jelentékenyebb volt még a Magyar Lloyd és a Hajóteher-kölcsönz társulat. Mindkett Pestrl kiindulva. szab. így a XVIII.I. a másik Szegednél torkolt volna a Tiszába.000 mázsa árút szállítottak. Budapest Kalocsa Mohács. kereskedelem. A Dunagözhajózási társulatnak a vármegyében a következ járatai vamiak — Vácz és Budapest. s összes hajóit (45 gz-. Körülbelül 1700-ig visszamenleg vannak adataink a vármegyében pusztított árvizekrl. 1848-ban már 46 gzöse és 128 uszályhajója volt a társaságnak s ezek 634. Postahajó közlekedik le. Ma a társulat 22 milhó korona forgalommal dolgozik évente s ebbl mintegy körülbelül 20 1-5— 2-0 milhó esik a hajók építésére és tatarozására. 125 uszálj'hajó) 4-4 millió átalányösszegért az I. vasárnap. Leányfalva. De egyik leg- . Ordas és Kalocsa (Úszód). 1909-ben a szállítási teljesítménye Magyarország területén 1. Érsekcsanád. mindkét irányban. de ezek annyi nehézséggel küzdöttek. A XVI. hogy 1871-ben Egyesült magyar gzhajózási társulat czún alatt egyesülni voltak kénvi: elének.kapott szabadalmat. Kákony. Tahitótfalu. Dunabogdány és Visegrád.és tengerhajózási részvénytársaság. Pandúr és Varajt vármegyei községek. a következ állomásokkal Budapest. arra ösztönözte az igazgatóságot. Személyhajó közlekedik naponta mindkét irányban. Ferencz" még az év szeptember •i-én tette meg útját Bécsbl Budapestre.000 mázsa árut szállított. A hajózás csak a gzhajók feltalálásával nyert nagy lendületet. az . Ilyen volt 1860-ban Luczenbaclier 1866-ban a Középdunai gzhajózási Pál és János vállalata pesti székhelylyel társulat. 1860-ban 119 gzös és 469 uszályhajó 591. az utóbbi pedig mszaki akadályok következtében nem valósult meg. 175 a mely a Dunán a személyszállítási forgalom lebonyolításával foglalkozott. július 1 és augusztus 31 között háromszor közlekedik mindkét irányban. liitelügy és forgalom. szab. Dunagözhajózási társulaf. Az elbbi részvétlenség. A társulat 1830-ban alakult meg s els hajója..300. Nagytétény. Dght.426 ezer utas 47 millió személj^kilométerrel és 19 millió métermázsa árú 813 milhó tonnakilométerrel. Postahajó közlekedik naBécs Budapest. — — : — — A vármegyét tekintélyes hosszúságban érinti a Duna folyam. Tahi. idvel több hajóstársaság keletkezett a dunai hajózásra. A következ év áprihs 22-én Budapestrl a vármegye hosszában egész Moldváig ment le a nevezett hajó. a ki a hajózás fejlesztése érdekében nagy tevékenységet fejtett ki s mint a társaság eg3ák frészvényese. században már az eddigieknél sokkal nagyobb hajók közlekedtek a Dunán. kedden és csütörtökön közlekednek mindkét irányban. A vármegyét érint vonala a Dunán a bndapest Visegrád dómösi. a mely szeptember 1-én szintén Budapesttl lefelé tette meg els útját.000 utast és 20. Személyhajó tavasztól szig naponként kétszer. Hart . a melyek ágyúkkal voltak fölszerelve. József a Willeshove'n kalmárháznak adott szabadalmat a dunai hajózásra. Budafok. fedélzetén gróf Széchenyi Istvánnal. k. Ez id szerint a vármegyére fontos hajóvállalat még a Magyar folyam.000 utast és 16. a melynek alacsony ágya miatt a jég gyakran összetorlódott benne és a vizet visszaszorította.. nevet vette fel. Budapest Zimony.000 személyt és 2. Mikor 1856-ban a Dunát szabad folyamnak nyilvánították. a mely 1894-ben alakult meg ezzel a névvel.: i Ipar. 1833-ban már a második gzhajó is elkészült.000 mázsa árút. bár nyomok vannak arról. . állomásai ugyanazok.és fölfelé naponként. állomásai a vármegyében ponta egyszer. századvégi árvíz-pusztítások alkalmával semmisültek meg Kara. Géderlak és Sükösd pedig magasabb fekvés helyekre költöztek. hogy szerezzen be több javított rendszer gzhajót is. Szentendre.Elsö cs. 1907-ben a Magyar Királyi Folyamés Tengerhajózási r.200.

:

176

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

nagyobb árvíz volt az 1838. évi, a mely alkalommal az akkori soüi járás 25 községében összedlt 2371 lakóház. 796 kamra. 1162 istálló megrepedt 1339 lakóház, 244 kamra. 384 istálló; a kár épületben, eszközökben, vetésben, gabonában, takarmányban, marhában és készpénzben 829.370 korona 62 fillér volt. Az akkori pilisi járás 23 községében összedlt 1830 lakóház, 975 istálló és megrongálódott 1134 épület a kár épületben, marhában, bútorban és árúban 2,207.840 korona 54 fillérre rúgott. Legkevésbé szenvedett a váczi járás, de ott is 91.816 korona volt a kár. Az árvizek megakadályozása czéljából szükségessé váltak a folyamszabályozási munkálatok, a melyek töltésemelések és mederátmjtszések útján hivatva voltak a jég szabad lefolyását és egyben az akadál^-lalan hajózást is biztosítani. Els ilyen szabályozási munka volt a Dunának Ordas alatt. Imsós és Zádor között való átmetszése, a mit 1841-ben hajtottak végre. Az 1850-es években készült a bogyiszlói átvágás. 1856-ban készítették Apostag és Solt között az úgynevezett lombéri védgátat. Ebbe az idbe esik a soltvejtei védgát zimomi állami útnak a töltése is arra volt hiépítése is. Hasonlóképen a pest vatva, hog^" védgátul szolgáljon. í-' Az 1875 76. év telén újból nagy árvíz pusztított a vármegyében, a mel3i;l fként a Szentendre és Csepel-sziget községei szenvedtek sokat. A Budapest alatt lev balparti szakaszon a föntebb emiitett védmunkálatokat m'nd tönlire tette és az ott elterül községekben óriási károkat okozott. A kormány Jankovich Miklós képviselt küldte ki kormánybiztosul a vármegye alsórészébe. Ekkor indult meg a védmunkálatok nagyobb arányú teljesítése. Az átszakított töltéseket és gátakat megersítették. Dunavecse és Apostag között 365 öl hosszú, háromszakaszos új védgátat készítettek. Apostag és Solt között a lombéri töltést 240 öl hosszúságban karózással ersítették meg. Solt és Kisharta között a vejtei töltést 3500 öl hossziiságban építették ki és koronáját egész szélességben egj' méterrel emelték föl. a tassi és dabi töltést pedig, a mely egyben állami út is, 350 ölnyire ersítették meg. Ekkor tervezték és valósították meg a Dunán az újpesti kiköttl a csepeh szlkig terjed folyamrész szabályozását, jégtorlódás ellen való megvédését és kényelmes kirakodó helyek építését. Budapesten fölül az újpesti kiköttl a Neuschloss-féle gyárig terjed szakaszt 1800 öl hosszú töltéssel látták el. Budapest és a csepeli szlk közötti folyammedret pedig kimélyítették. Az úgjmevezett Kopasz-zátonj'nál 62.000, lejjebb pedig 98.600 köböl kavicsot kotortak ki és a meder szélességét 200 ölre szorították össze. Hasonlóképen kotrással szabályozták a további Dunaszakaszt is és az egész vármegye területén a folyam fágának mindkét partját, a hol annak szüksége fönnforgott. párhuzam-müvekkel látták cl. Az 1890-tl 1906-ig terjed idközben végezték a Sükösd, Érsekcsanád és Bajaszentistván között lev három költséget fordímillió átmetszést. Dunaszabályozási munkákra kb. 20
;
;

K

tottak.

De nemcsak a Dunán, hanem a Tiszán is voltak nagy árvizek. E folyamnak, a mely néhány mérföld hossziiságban érinti a vármegye keleti részét, nagy víz alkalmával 110, kis víznél 88 öl a közép mederszélessége. Középmélysége a víz sodrában legkisebb víznél 36 m, legnagyobb víznél 83 m. Mikor 1847-ben a tiszaszabályozási munkákat nyolcz osztálvra osztották, a vármegyét érint szakasz a negj'edik osztályba jutott. A folyó közvetetlen partja is elég magas, de azért mindenik község magasabban fekszik az ártérnél, a mely sehol sem nagy. Az árterekbl Tószeg, ó-ésÜjkécske, Bög és Alpár községek határainak jut egypontjait és a közvetlen egy ré.sz. 1859-ben újból megállapították a vízállás pont5 méterrel magasabban van a part még a legalacsonyabb helyeken is 4 nál. Szabályozási töltés van Tószeg és Kecske alatt 12.000 öl hosszú.ságban. Révet találunk Bögrl Xagyrévre, ökécskérl Inokára és Kürtre és Alpárról a túLsó oldalra. 1876-ban itt is összetorlódott a jég és az árvíz átcsapott a töltésen, anélkül azonban, hogj' a gátat átszakította volna. A Duna pestvármegyei szakaszának jelentsebb szabályozási mvei Az újpesti téli kiköt 1858-tól 1863-ig készült és Újpest és a Népsziget mély. vízállásnál 2 között teriil el. Kiterjedése 32 hektár s a bejáratnál mélv. A partszéles és víznél 15 hosszú, 30 17 A medencze 400 hosszúság balról 2470, jobbról 2166 m. Jégzajlás eUen védgát, jégtör és a sziget erdsége védi. A kikötben 600 hajó fér el. Az éjszaki végén zsilip van, vas záró-

m

m

m

m

készülékkel.

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

177

Dunaágat 1872-ben elzárták és a hajózást megszüntették gubacsi zárógát hossza a két part között 230 öl. E gáton zsiLp van, hogj' az elzárt ágba friss vizet bocsássanak, a mely az ott rekedt vizet a poshadás eUen megvédje. A csepelszigeti oldalon lev tápzsilip és a pesti part széles és másodperczenként közötti szélesség 245 öl, míg a zsilip nyílása 20 63 köbméter vizet ereszt át. A zárógáton fölül lev kiköt 2800 hosszú, 280 széles és a bejárata 30 öl. Az elzárás óta több terv merült föl a soroksári ág további kiképzése iránt. Akarták hajózható csatornának, mesterséges halastónak és téli kikötnek. St iimen akarták a Dunát egy Szolnokig vezetend csatorna útján a Tiszával összekötni. Végre elhatározta a kormány, hogy a soroksári Dunaágat újból megnyitja a hajózásnak és e czélból az egész Dunaágat hajózmely munkálatok már is folyamatban ható csegós csatornává alakítja, vannak. Egyben megvalósítják a téli kiköt eszméjét is és a munkálatokat már az 1909. év folyamán megkezdték. A tassi téli menedékhely a soroksári Dunaágnak alsó torkolatában van és a medencze bejárata fölött 14 hektár kiterjedés. A menedékhely 290 hajó
soroksári
rajta.

A

Az

alsó, u. n.

m

m

m

elhelyezésére szolgál.

,,Pestmegyei sárközi ármentesítö-társulaf 1872-ben alakult meg ..Pest-viztársniatot. megyei sárközi Dunavédgát- és csatorna-társulat" czímmel, hogy a Dunapatajtól Bajáig terjed Dunaszakasz balparti ártereit vízmentesítse. A társulat 1885-ben a mai czímmel újjáalakult a belvizek levezetése czéljából. Szélchelye Kalocsa tár.sulat kiterjedése 117.111 k. hold, és elnöke Városy Gyula dr. kalocsai érsek. belvízlevezet csatornáinak a hossza 300, töltéseinek a hossza 61 km. A töltébelvizek kiszivattyúzására 1897-ben szivattyúsekbe 8 cszsihp van beépítve. telepet építettek Pusztacsanádon, mely 3 darab egyméteres nyílású körszivattyúból áll, a melyek másodperczenként 5 köbméter vizet tudnak kiemelni. Normális emelési magasságnál a gépek teljesít képessége 250 vízlóer. Az összes muiLkálatok eddig 4,388.000 koronába kerültek. A ,.Oerje és Perje vizszabályozó-társulat" a Tisza folyamvidékébe tartozik és 1873-ban alakult, hogy a Gcrje és Perje patakok szabad lefolyását a Tiszába biztosítsa. Székhelye Abony a társulatnak 1879-ig önkormányzati joga volt, de ez id szerint miniszteri biztos vezetése alatt áll miniszteri biztosa Létay Lajos kir. fmérnök. A társulat hatásköre 20.261 k. holdra terjed ki. belvízlevezet csatornák hossza 68543 km, a töltéseké, a melyekben 3 zsilip van, 39.343 km. Az edchgi költség 774.269 korona. ,,Dömsöd-pataji Duna-védgát-társidat" 1881-ben alakult, hogj' a Duna balpartján, Kaskunlaczháza és Ordas községek között elterül árteriíletet vízzimonyi állami út töltésén kívül mentesítse, hol az 1870-es évekig a budapest védelmi munkálatok egyáltalában nem voltak. A társulat székhelye Tass, elnöke Hajós József és kiterjedése 122.630 k. hold. A töltések hossza 68 km és ezekbe a belvizek levezetésére 11 zsilip van beépítve. Az eddigi befektetés 1,857.894 kor. A .,Galgavölgyi viztársulat" a Galga patak szabályozása, illetleg mocsarainak lecsapolására alakult 1885-ben, Aszód székhelyivel. A társulat hatáskörébe az a terül?t tartozott, a mely a Galga patak mentén Püspökhatvan fels határától Jászfényszarú határáig, a Galgának a Zagyvába szakadásáig terjedt s ez 4530 k. holdon terült cl. A munkálatok 180.000 korona költségbe kerültek s mindennel elkészülvén, a társulat 1903-ban föloszlott. Azóta az általa épített véd-

A A

vármegyében lev víztársulatok a következk

:

A

A

;

;

A

A

további karbantartásáról a hatóság gondoskochk. ..Kecske-kecskeméti tiszai ármentesít-társulat" 1895-ben alakult meg, mint a ..Szolnok-csongi'ádi jobbpart tiszai ármentesít-társulat" jogutódja. Hatásköre kiterjed Kecskemét törv. -hatósági város határán kívül Pest-PilisSolt-Kiskún vármegyében ö- és Üjkécske, Jász-Nagykún-Szolnok vármegyében pedig Tiszainoka község határrészeire. A társulat székhelye Üjkécske, autonómiája föl van függesztve és ez id szerinti miniszteri biztosa Tahy Jakab clr min. oszt. -tanácsos. Kiterjedése 5130 k. hold, védtöltéseinek hossza 17 km.

mvek

A

melyekbe 2 zsilip van beépítve. belvizeket kiszivattyúzással távolítják el és e czélból 1898-ban a laki fok mellett szivattyú-telepet építettek, a hol egy darab 40 cm.-cs körszivattyú van, a mely másodperczenként 240 liter vizet tud kiemelni. Rendes emelési magasságnál a gépek teljesít képessége 11 vízlóer. Az eddigi befektetés 1,094.594 korona.

A

1

78

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

A ..Csepelszigeti árfiientesiltí-társtilaV' ISttS-ban alakult, hogy a Csep?lszigetuek a Duna árvize alatt fekv területeit vízmentesítse. A társulat székhelye Ráezkeve, elnöke Budtn/ánszky László fszolgabíró és hatásköre 20.í)00 k. holdra terjed ki. A védtöltések hossza 70 km és 3 csözsilip van beléjük építve. A munkálatok eddig 1,427.801 koronába kerültek. A ..Dab-tassi nyári védgát-társulat''' 1903-ban alakult, hogy Dab és Tass községek határait, melyek a dömsöd pataji védgát társulat töltésén kívül a Duna árterébe esnek, a nyári árvizektl nií'ntcsitse. A társulat székhelye Ta^js, kiterjedése 2348 k. hold és elnöke Hajós József, a minthogy mérnöke pataji védgát -társulaté. Védtöltéés tisztikara is ugyanaz, mint a dömsöd seinek hossza 13 km. melyekbe 4 zsilip van beépítve. Költsége 35.138 K.

A
megyer

„Szentendre szigeti ármentesít-társulaV' 1905-ben alakult, hogj' Pócsés Szigetmonostor községek határrészeit a nyári árvizektl mentesítse.

társulat székhelye Pócsmegyer, elnöke Almásy Sándor pomázi fszolgabíró és kiterjedése 2220 k. hold. A^édtöltéseinek hossza 25 km, melyekben 3 zsilip befektetett tke 244.344 korona. van. ..Pestvármegyei dunavlgyi lecsapoló és öntöz-társulat"' 1909-ben alakult meg. hogy Dunaharaszti és Alsónémedi éjszaki határától a sárközi ármentesítö-

A

A A

társulat éjszaki határvonaláig terjed, 16 négyzet mértföldnyi mocsaras területrl, a mely eddig keveset jövedelmezett, vagy a müvelésre teljesen használha-

vízügyi

tatlan volt. a belvizeket levezesse és öntöz müveket építsen. A társulat székhelye Budapest és elnöke Wagner Géza di\ Hatásköre kiterjed 123.070 k. holdra és a munkálatok költsége 6,475.300 koronára van elirányozva, a budapeMi folyammérnöki hivatni, Vízügyekben felügyeletet gyakorol a melyhez a Dunának Esztergom vármegye határától Bajáig terjed szakaszán a folyamszabályozás és ármentesítés tartozik. A hivatal fnöke Wirthl József kir. mszaki tanácsos, a ki mellett még három fmérnök, két mérnök és két szolnoki folyammérnöki hivatalhoz tartozik a Tiszásegédmémök mködik. nak Pest vármegj'ét érint szakasza. hivatal vezetje Pósa Károly kir. fmérnök. budapesti kultúrmérnöki hivatalhoz tartoznak a belvízlevezetési, patakszabályozási, öntözési és alagcsövezési ügyek. A hivatal fnöke Zlinszky Elek kir. mszaki tanácsos, a ki mellett még két fmérnök, egy mérnök és egy segéd:

—A

A

A

mémök

végzi a hivatalos teendket.
3.

Vasutak.

Pe.st-Pih.s-Solt-Kiskun vármegyéének vasútügyi története egyids az ország vasútügyének a történetével. Ugyanis a vármegye területén épiíltek az ország vármegj^e vasúthálózata kiterjedt és még korántsem jutott els vasútjai'. el teljes srségéhez. Bár eddig is keresztül-kasul szelik az állami és helyi érdek vasutak a vármegye területét, azért még mindig egész sereg vasutterv van napivármegye állami és help érdek vasútjait megnyitásuk idrendrenden.

A

A

AllamTasntak.

meg. mint a Magjar Közi«)nti Vasút vonala. A vácz párkány-nánai szakasz 1850 deczember 16-án nyilt meg, mint a Délkeleti Államvasút vonala. Az egész vasútat 1891-ben államosították. Hossza a vármegyében 41 km. E vasút mentén a következ állomások varrnak Budapest njnigati Rákospjlota-Ujpest, Dunake.szi-Alag, Göd, Felsögöd, Szöd p. u.. Rákos-rendez, Palotnújfalu. és Vácz. E vonalon Uji)estig 25 személy, Alagig 17 (nyáron 21) személy, Váezig 13 személy ós egy irányban. Az express vonat Párizsból ós Ostendéböl, nemmindkét naponta gyorsvone.t közlekedik
:

jében fogjuk tárgyalni. A budapesi púrkánynána—bécsi vasút

budajjest

—váczi

szakasza 1846 július

1.5-én

nyílt

különben

vissza, najKjnta közlekedik.

A budapest szegedi orsovai vasút budapest czeglédi szakasza 1847 szeptember 1-ón nyílt meg, mint a Mugjar Központi Vasút vonala a czegléd kiskunfélegyházai szakasz 1853 szeptember 3-án, a kiskunfélegjházai szakasz pedig 1854 márczius 4-én nyilt meg, mindkett mint a Délkeleti Államvasút vonala. Az egész vasútvonalat IS'Jl-ben államosították. Hossza a vármegye területén 147 km; E vasút mentén a következ állomások vannak Budajiest nyugati ]). u., Kbánya, Kertekalja, Üll. Mouor, Pestszentlörinczi nyaralók, Pestszentlörinczi kavicsbánya, Vecsés, Nyáregjháza, Pilis, Alberti-Irsa, Czeglédberczel, Czeglédljerczol-Cser, Budai út, Czegléd. Czeglédi szállások. Nyársapát, Xagykörös, Fekete, Katonatele]), Kecskemét, Kecskeméti földmíves-iskola. Kiskunfélegyházai út. Páka, Kiskunfélegyháza-Jakabszállás, Kiskunfélegyháza, Szentkút és Pálmonostora. A keleti expressz Budapestrl hetenként kétszer szerdán és szombaton indul és Budahétfn és csütörtökön érkezik. E vonilon Czeglédig 7 személy ós 6 gyorsvonat, pestre kétszer Kiskunfélegyházáig 7 személy- ós 3 gyorsvonat közlekedik ós még tovább 6 személy- és 3 gyorsvonat közlekedik mindkét iramban. A czegléd szolnoki vasút a budapest czeglédi vasút foljiiatásaként szintén 1847 szeptember Hossza a vár1-én nvilt meg, mint a Magyar Központi Va.sút vonala és 18!) I-ben államosították.
;

:

:

:

179

2.

1.

A

pestszentlörinczi textikjár.

2.

és

3.

Készletek a gép- és vasutfelszerelési gyárból

Kistarcsán.

ISO

A

pilisvörösvári bányatelep.

A

pilisszentiváni bányatelep.

Ipar, kereskedelem, hitelügy és forgalom.

181

Czegléd. Kecskéscsárda. Abony és Paládicspuszta, E a következk tzemély-. egy vegyes és 3 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban. va-.ut. A déli vasút budapest nagykanizsai szakasza IStil ái)rilis 1-én nyílt meg. Hossza a várraegyében 17 km s állomásai a kö\-etkezök Budapest, Kelenföld, Budafok, Budafok-megálló és Nagytétény-. E vonalon 5 személy és 2 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban. A budapest hatvani vasút 18(57 április 2-án nyilt meg. mint a Magyar Éjszaki Vasút vonala. Államvasutak. 18G8-ban államosították. Hossza a vármegyében 68 km. E vasút mentén a következ állomások vannak Bud«i)est keleti p. u.. Kbánya fels p. u.. Rákos, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákos-

megyében 23 km, állomásul
(1

:

vonalon

:

:

csaba, Péezel, Isaszeg. Gödölli méhészgazdaság, Gödöll, Máriabesny, Máriabesnyi kolostor, Bag, Aszód, Hévizgyörk, Galgahé^-iz és Túra. E vonalon Gödöllig 16 személy- és az egész vonalon 10 szentély-, 2 vegyes és 6 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban. A budapest szolnoki vasút újszász szolnoki szakasza 1873 márczius 10-én nyílt meg, mint szolnoki vasút vonala, rákos- újszászí szakasza pedig 1882 márczius 12-éu nyilt meg, a hatvan mint áUf.mvasút. Hossza a vármegyében 95 km és állomásai a következk Budapest keleti p. u.. Kbánya fels p. u.. Rákos, Rákoskeresztúri nyaralók, Ecser, Maglód, Gyönu-, Mende. Puszta-

:

szentistván. Tápiósüly-Tápiósáp. Táj)ióság. Tápiószecs, Szentmártonkáta, Xagykáta, Farmos, Tápiószele. Tápiógyörgye, Pokoltanya, Ujszász, Zagyvarékás és Abonyi út. E vonalon 9 személy-, egy vegyes ós egy gyors- és azonkí\-ül a nyugati pályaudvarról még 4 gyorsvonat közlekedik mindkét irány bfn. -A, budapest pécsi vasút kelenföld baranyaszentlörinczí szakasza 1882 november 16-án Budan>-ilt meg. Hossza a vármegyében 33 km. E vasút mentén a következ állomások vannak pest keleti p. u., Budajjest-Ferenczváros, Budapest-Kelenföld, Budafok megálló, Budafok, Kistétény és Xagytétény-Diósd. E vonalon 4 személy, egy vegj-es és 4 gyorsvonat közlekedik mindkét irányban. A budapest szabadkai vasút 1882 deczember 3-én nyílt meg. Hossza a vármegye területén 145 km. E vasút menten a következ állomások vannak Budapest keleti p. u., Budapest-Ferenczváros, Budapest kitér. Erzsébet fah-a. Soroksál', Dunaharaszti, Taksony, Kisvarsány, Aporka Kiskuuleczháza, Dömsöd. Kunszentmiklós-Tass. Homokszentlörincz, Szabadszállás, Fülöpszállás, Pusztaszentinu-e. Csengd. Iviskrös, Soltvadkert-Tázlár, Pirtó, Kiskunhalas és Göböljárás. E vonalon a keleti exjíressz-vonat hetenként háromszor közlekedik, mindkét irányban. Továbbá négygyors.- 8 személy- s ezeken kívül Budepest és Kiskrös között még egy személy- és egy vegyesvonat közlekedik naponta. kalocsai vasút az elbbivel egyidben, 1882 deczember 5-éa nyílt meg. Hossza -A kiskörös 31 km, állomáséi a következk Kiskörös. Keczel, Órjeg, Öregcsert, Szakmar és Kalocsa. E vonalon 3 személy- és 2 vegyesvonat közlekedik mindkét irányban. A budapest komarom bécsi vasút kelenföld újsznyi szakasza 1884 július 15-én nyílt meg. Hossza a vármegyében 46 km és állomásai a következk Budapest-Kelenföld, Kérberek, Budaörs, Törökbálint, Torbágy és Herczeghalom. E vonalon S személy- és 5 gyorsvonat közlekechk mindkét irányban. A félegyháza csongrádi vasút 1888 szeptember 16-án nyilt meg. Hossza a vármegyében 14 km és állomásai Kiskunfélegyháza és Gátér. E vonalon 3 motoros és egy vegyes vonat közlekedik mindkét irányban. A budapest tiszai helyi érdek vasút bárom szakaszból áll és mindenik különböz idben H. épült ki. Els \-olt a budapest lajosmizsei helyi érdek vasút, a mely 1889 júUus 8-án nyilt meg. Második volt a kecskémét tiszaugi h. é. vasút s ezt 1896 október 3-án nyitották meg. Végül ezt a két vonalat a lajosmizse kecskeméti h. é. vasút szakaszával kötötték össze s ez 1905 január 15-én nyílt meg, a három helyi érdek vasúttársaság l)edig a fönti czim alatt egyesült. Az egész vonil hossza 129 km. Mellette feküsznek a következ állomások Bud?pest nyugati p. u., VárosUget, Ferencz József-laktanya. Kbánya alsó p. u., Kispest-Pestszentlrinez, Soroksárpéteri, Gyálpuszta, Óesa, Óesai szlk, Inárcsi szltelep, Inárcs-Kakucs, -41sódabas, Gyón, Alsóhernád, Örkény, Csurgay major, Felsölajos, Lajosmizse, Szent-Lajos, Klabertelep, Felsöméntelek. Méntelek, Alsóméntelek, Nagynyír, Kisnyír, Kúti erd, Kunszeutmiklósi út. Miklóstelep, Máriakápolna. Széktó, KecskemétMária város, Kecskemét alsó )). u., Kecskemét, Mkert, Alsóúrrét, Kisfái, Koháryszentlrincz, Világoshegy, Sziki-a és Lakytelek. Budapest és Lsjosmizse között 8 személy-, Lajosmizse ós Kisnyír között 2 vegyes, Kisnyir ós Kecskemét között 6 személy- és 10 vegyes, Kecskemét és (i személy- és Ugyancsak a tiszai helyi érdek vasútTiszaiig között jjedig 6 vegyes vonat közlekedik naponta. társaságé a kisnyir kerekegyházi voníl, a mely 1905 január 16-án nyílt meg. Hossza 9 km, állomásai Kisniiir. Hetényegyháza, Szarkás, Móczártelep és Kerekegyháza. E vonalon 10 motoros vonat közlekedik na))onta. A kecskémét /iilöpszállási helyi érdek vasút 1895 október 10-én nyilt meg. Hossz i 43 km. Vasüli állomásri a következk Kecskemét, Kecskemét alsó p. u.. Kórhánköz, Beretvástelep, HelvéeziK, Bnllószeg, Köncsög, Agtísegyháza, Agasegyházi tanyák, Agárdytelep, Izsák, Uzovicstelej), Fülöpszállás-kitérö, és Flöpszállás. Naponta 6 vegyes vonat közlekedik. A budapest esztergomi h. é. vasút 1895 november 17-én nyilt meg. Hossza a vármegyében 43 km. E \on! Újpestnél a vasúti hídon megy át a Dunán és a következ állomások fekszenek mellette Budapest-nyugati p. u.. Rákos-rendez, Budajwst-Angyalföld, Óbuda, Üröm, Solymár, Pilisvörösvár, Piliscsabai tábor. Klotildtelep, Piliscsaba és Tinnye. Naponta 12 személy- és a téU hónapok liivételével vf.sájntponként Piliscsebáig még két személyvonat közlekedik. Az aszód balassagyarmati helyi érdek vasút, a mely a Nógrádvármegyei helj'í érdek vasúttársaságé, 1896 augusztus 13-án nyílt meg. Hossza a vármegyében 25 km ós állomásai a következk Aszód, Iklad-Domony, Galgamácsa, Galgagyörk, Püspökhatvan és Acsa-Erdökövesd. E vonalon 2 vegyes és egy személyvonat közlekedik naponta mindkét irányban. A Szolnok kiskunfélegyházai helyi érdek vasút 1897 deczember 9-én nyilt meg. Vonilhossza 66 km. E x-.,sút mentén a következ állomások vannak Szolnok, Piroska, Tószeg, Tisz.ivárkouy, Tserd, .\lpár, Tisziújfalu, Borsihalom és Vezseny. Pusztejen, Újbg, Újkécske, Lakytelek, Kiskunfélegyháza. Naponta 6 vegyesvonat közlekedik.

:

:

:

:

— —

é.

vasutak

:

:

:

I

:

:

:

182

Ipar. koresk- dolem. hitelügy és forgalom.

\-asút megnyílt 1899 augusztus 3-án. Hosszi 26 km. Visútállomásai a következk Kiskunfílegj-liáza, Halesz. G^ilambos, Ilon^szállás, Jászszentlászló, ötfa és Kiskuiunsjsjí. E vonalon 4 wgyesvonnt közlekedik niponta. A kunazentmiklós dunapataji helyi érdek \-asút 1902 október 2I-én nyílt mag. Hossza 50 km. Allomiisai a kö\-etkezk Kunszentraiklós-Tass, Szalkszeutmárton, Csabony, Dunivecse, Apostflg, Dimneg_\háza, Solt. Dunitotétlen. Állampuszta, Harta é; Dunapitaj. E vonalon 6 vegyes\T>nat közlekedik niponta. A hal<u regSczei helj-i órdek visút megnyílt 1903 október 31-én. Hossz \ a vármig vében I«< km. Allomásni a vármegye területén Kiskunhil.is, Kopolya ós Fehértó. E vonilon ntpoufca t> vegyes\-onat közlekedik. A czeglédvidék-i helyi érdek vasút megnj-ílt 1909 november 25-én. Hossza 15 km. Vasútállomásai a következk Czepléd. Czegléd megálló. Széchenyi-tér. Kossuth-tór, Újváros. Garje, Zöldhalom. Véghtelep. Csemö. Mikebuda ós Kupai Kovácsraijor. Czegléd ós Gerje között niponta 28 és Pz egész vondon 6 motoros vonít közlekedik naponta. Kisebb mértékben érdekli még a vármegyét az ú)sz<Uz jászapáti vámoagyörhi helyi érdek vasút, a mely Ujszásznál és a vácz ipolysági hel>-i érdek vasút, a mely Váoznál ágazik ki az állam\-asutakból. Az itt fölsorolt helji érdek vasutak, mind az államvasút kezelése alatt állanak. Az aláb b következ magán\'8SÚtak egyúttal magánkezelésben is vannak:
:

A lilegyháza — majsai helyi érdek

:

:

H.

é.

TiHamos

Ta>nlak.

•^ BudapeM-vidéki h. é. v.isuttársaság von-ilai a következk : Budapest Szentendre, megnyilt 1888 augusztus 17-én. Hossza 16530 kilométer. Vasútállomás li : Budapsst-Pálfv-tór, Lukacsos Császárfrd. Hiijógyár, Óbuda-Filatorigát. Aquincum, Rómii fürd. Ciillughogy-Arpádfürdö, Békásmegjer. Budakalász. Pomáz és Szentendre. Mindkét végállomásról nxponta 14 személy- ós vegyesvonat indul. Budapest-Kerepes, megnyílt 1888 július 20-án. hossza 20030 kilométer.

Budapest. Ruggyantagyár. Ferencz-József-laktanya, Fehérút. Rákosfilv.i megRákosfalva, Sárgacsikó, Rákosszentmihály. Almássy Pál-telep, Mátyásföld felsömegálló. Mátyásföld. Mátyásföld alsó megáUó. Czinkota. Ciprera fürd, Árpádtelep. Csömör, Kistarcsi és Kerepes. Mátyiisföldig niponta 47. Czinkotáig 30. Csömörig 20 és az egész vonilon 14 személy- és vegyesvonc.t közlekedik oda és \-issza. Budapest-Erzsébetfaíva, megnyílt 1887 augusztus 7-én. Hossza 4 kilométer. Vasútállomásai Budapest-Vágóhíd, Sertésközvágólúd, HonvédmenházPetroleumgyár, Fegyvergjár és Erzsébetfalva. Reggel 4 óra .55 percztöl este 9 óra 5 jwrczig részint gzüzem, részint x-illamos vonatok 15 perczenként közlekednek mindkét iránybin. Budapest Soroksár Dunaharaszti, megnyílt Soroksárig 1887 augusztus 7-én. Dunaharasztiig 1887 november 24-én, hossza 15150 kilométer. Vasútállomásai : Buda])est-Vágóld. Sertésközvágóhid, Houvódmenliáz-Petroleumgj-ár, Feg>-\-ergyár, Erzsébetfalva, Erzsébetfalva alsó megálló. Jutagyár. Soroksár felsömegálló, Soroksár középs megálló, Soroksár templomtér, Soroksár, Soroksár vásártér, Milleniumtelep és Dunaharaszti. Soroksárig naponta 39. Dunaborasztiig pedig 18 személy- és vegyes%-onat közlekedik oda és %'issza. Dunaharaszti Ráczkeve. megnyüt 1892 november 7-én, hossza 27540 kilométer. Vesútállomásai Dunaharaszti, Szigetszent mi klós, Szilágvitelep, Tököl, Szigetcsép, Uradalmi szltelep. Szigetszentmárton Szigetújfolu és Ráczke\^. Naponta 6 6 személyes vegj-esvonat közlekedik mindkét irányban. Az összes vonalak villamos üzemre való átalakífolyamat tási b in van. A budapest budafoki h. ó. %'illamos vasút 1899 szeptember 19-én nyílt meg és Budapestrl Budafokon át Xagytétényig jár. Budapest és Budafok között reggel 5 órától este 10-ig 20 perczeuként, BudajK-st és Xagj-tétény között pedig 40 perczenként közlekedik a villamos. A budapest szentlrinczi h. é. \-illamos vasút 1900 október 12-én nyilt meg \-iIlamos üzemben. Addig pedig 1887 áprihs 12-töl kezdve gzüzemben kezelték. A fvonal mentén a következ állomások vannak Budapest-Orczy-út, Vágóhíd-utcza, Hungária-út, Ipirvasút, Dimjanich-utcza, Kispesti kitér. Villamostelep, Tiszii h. é. visút, Pástszentlrincz ós Szirvascsárdi. E vonalon reggel 5 órától este Il-ig 15 perczenként közlekedik a villamos. A szárnyvonal Budapest-Orczyútról Kispest-Erzsébet-térig vezet és itt 8 perczenként közlekednek naponta a villamosok. A budapest újpest rákospalotai \nllamo3 vasút 1894-ben nyílt meg. Pályahossza 17"208 kilométer. Fvonsl.i Budapest-Xyugoti p. u. Újpest Rákospalota, szárnyvonalai Megver- ós istvántelki fömühel\-telep felé ág.iznak ki. A fvonalon 10 perczenként, a szárnyvonalakon pedig 15 perczenként közlekednek a \-illamosok. E vasút t^eherforga lomra is be van rendezve, %'illdmos mozdon\-nyal. Csatlakozása van az újpest-rákospalotai és angyalföldi állomásokkal és mintegy 22 ipirvágányon bonyolítja le a. körzetébe tartozó nagj-obb vállalatok forgilmát. Már építés alatt van ós még az 1910. év folyamán megn.\-itni tervezik a vácz budapest gödöUii h. é. \nllamo8 %-asútat, mely a rákospalota váczi fvonalból és a Veresegyház gödölli szárnyvonalból áll. A fvonal állomásai a következk lesznek Rákospalota. Alag. Kundlaázatelep megálló. Fót, Csomád, Vereítgjház, Vicziántclop, rszcntmiklÓE Váezbottyán, Rudneykert megálló, Váczhartyán, Váczrátót, Csörög és Vácz. A szárnj^'onal Veresegyháznál ágazik majd ki a következ állomásokkal Vereseg>-ház. Szada, Öreghegy megálló és Gödöll.
:

Vf.sútállomásai

álló.

:


:

:

:

:

Vaíut-terrek.

vármegye törvényhatósága tetemes áldozatokat hoz a vasútügy fejbszvasúthálózat tése érdekében, a mi mellett bizomát az. hog\' a már meglev mellett egész sereg új hel^n érdek vasútvonal van engedélyezés alatt és ezek tervbe legtöbbjét részvényjegyzéssel, anyagilag is támogatja a vármegye. vett vasútvonalak legnagj'obbrésze rendes nyomtávú és gzüzem, de van köis. Ez id szerint a következ hel}^ érdek vasútzöttük néhánj" villamos vonalakra adott engedélyt a kereskedelemügyi miniszter BajiS Hajós, Kalocsa és Dunapataj között. Baja, Bajaszentistván, Xemesnádudvar, Hajós és Kiskörös között.

A

sr

A

üzem

:

Heves, Jászapáti, Jászmihálytelek, Jászberény és Xagj'káta, esetleg szentgyörgy, Szentlrinczkáta, Tóalmás, Kóka és Sülysáp között. Czegléd, Tápiószent marton, Tápióbicske és Xagykáta között.

:

Jászberény, Jászfels-


Ipar, kereskedelem, hitelügy
i's

for^'alom.

183

Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióbicske, Tápiószentmárton ós Nagykáta között. Kecskemét, Orgovány. Szabadjakabszállás, Bugacz, Móriczgát, Szánk, líiskunmajsn. Mérges, ötömös, Átokliáza, Tompa és Szabadka között.
czeglédi törvényhatósági út mentén Vecsósig. Szar\-ascsárdától a budapest A czeglód\'idéki h. ó. vasút mentén lev Kupai Kovácsmajortól Lajosmizséig. Monor, Vasad. Csév, Pótharaszti puszta ós TJj hártyán között. Budapest, Soroksár, Alsónémedi, Bugyi, Felsöpeszórpuszta. Középpeszérpuszta, Közópadacspuszta, Dinnyóshalom, Felsvári major, Vágójárás, Kisnyír és Kecskemét között. A Tiszaparton lev inokai komptól Ókécske, Ujkócske ós Kocsór érintésével Nagykrösig. Torbágy, Páty, Telki. Jen. Zsámbék. Tök, Szomor, Gyermely, Bnjna. Nagysáp és Tokod. Dimahiiraszti, Alsónémedi, Ócsa, Gombosmajor. Pótharaszti pviszta. Lengyelfalva, Lujzamajor, Viktóriamajor. Kisnándormajor. Amáliamajor, Klotildmajor ós Nagj-krös között. Kiskunhalas. Harlvapuszta ós Kiskimmajsa között. Budapest Ferencz-József-liíd, Gellérthegy, Sashegy, Farkasvölgy, Svábhegy, Jánoshegj% Nagj-kovácsi, Pestliidegkút. Solj-már és Üröm között. Ebbl négy mellékvonal ágaznék ki A Rupphegytöl Budaörs, Máriamakk mellett Buda készig Budaörstl Törökbáhnton át Budafokig a Szép juliásznótól Máriaremetén át Pest hidegkút ig és Solj-mártól Pilisszentivánig. A vasút a lehetséghez képest motoros, villamos vagy gzüzem lenne. Budapest, Rákoskeresztúr, Rákoscsaba és Péczel között h. ó. \'illamos. Budapest, Kispest, Szentlrincz, Halomegyház, Vecsés, Üll és Monor között h. ó. villamos. Monor, Pilis, Alberti. Irsa, Czeglódberczel ós Czeglód között h. ó. villamos. Óbuda, Üröm, Pilisborosjen, Csobánka és Pilisszentkereszt között h. ". villamos.
:
;

;

4.

Posta, távira és távbeszél.

postaintézmény Magyaror-szágban és így a vármegyében is, a török hódoltság megsznése után kezdett kialakuhü. Már II. Rákóczi Ferencz fejedelem alatt két jelentékeny postavonal áUott fönn. melyek mindegyike keresztezte a vármegyét egjik a határszél györ komarom pesti, a másik a pest hatvani vonal. A fejedelem bukása után ezek is a gróf Paar-családnak, mint a postaszabadalom tulajdonosának birtokába kerültek. Az 1715 XXII. t.-cz. azt is elrendeli, hogy Magyarországon magyar postamestereket alkalmazzon az engedményes. 1749-ben Budapestrl kiindulva, öt postavonal szeli át a vármegyét a pest komáromi 12 állomással, pest hatvan kassai 23, pest debreczen kolozsvári 29, pest nagykörös kecskémét szeged ^temesvári 11 eszek belgrádi 22 állomással. E vonalak mentén a várés a Székesfehérvár megye minden jelentsebb helységében volt postaállomás. A diligence (személyTemesvár száUitó postakocsi) közlekedés 1750-ben indult meg Bécs -Budapest között. 1783-ban II. József elrendelte, hogy a magyar postaigazgatási teendk a Budán székel helji:artótanács hatáskörébe tartozzanak, azonban a fpostamester továbbra is a gróf Paar-család feje maradt. 1788-ban Budapest Pétervárad között a Bácskán át új postavonalat nyitottak. 1780 körül kezdett a posta pénzküldeményeket szállítani, nemkülönben hírlapokat is. Ekkor a postajárat Bécs Budapest Temesvár között már hetenként kétszer közlekedett. A XIX. század elején a postaforgalom hatalmas arányokban kezdett növekedni. 1803-ban a következ irányokba történtek postaindítások Bécsbe naponta; Kassa kedd, péntek Gács, Ipolyság stb. kedd, szombat Léva, Nyitra szerda, Székesfehérvár, Veszprém, szombat Tolna, Pécs, Eszék vasárnap, csütörtök Grácz továbbá Szabadka, Zimony Kecskemét, Temesvár és végül Czegléd, Abony, Debreczen felé szintén vasárnap és csütörtökön. A budai prefektura alá ez idben 67 postaállomás tartozott. 1804-ben a chligence már hetenként közlekedett minden irányban. 1813-ban Paar berezeg lemondott kiváltságairól s ekkor kezdett a posta állami intézmény lenni, a mi még inkább elmozdította fejldését. Azonban a forgalom emelkedése maga után vonta a postatolvajok veszedelmes szaporodását. így 1820-ban megtörtént, hogy Buda és Vörösvár között két gonosztev két értékes postacsomagot lelopott a kocsiról. Az ilyen tolvajlások meggátlására elrendelték, hogy a postakocsikat fegyveres rök kí-sérjék. 1825-ben szervezték a gyorskocsi járatot, a mely Bécs és Budapest között hetenként háromszor közlekedett. Midn a Dunán a gzhajózás és nemsokára az els vasút megnyílt, a posta nyomban föUiasználta e közlekedési eszközöket a maga czéljaira. 1848-ban a posta a magyar kereskedelemügyi miniszter fönnhatósága alá került, de 1849-ben újra közös intézménvnyé vált. Az abszolutizmus szomorú korszakára esik a távíró meghonosítása. Az ország els távíró- vonalát Bécs Budapest között 1850-ben állították föl. 1853-ban pedig meghosszabbították Pesttl Szegedig. A következ idkben a vármegyén át még több távíró-vonalat is nyitottak s a távíró akkor még, egészen a század

A

;

:

:

— —

:

;

;

;

;

;

;

184

Ipar, koroskiM.lelem, liitclíigy ^s forjíalom.

Utolsó negyedéig, független volt a postaintÓKmén^'töl. A kiegyezés megkötésekor a posta újból és immár véglegesen a magyar kormány liatáskörébe került. 1868ban ismét olyan veszedelem merült föl. hogy Szeged Kecskemét Kalocsa között be kellett szüntetni a postaszállitást. mivel e vonalon rövid id alatt 9 po.starablást követtek el. 8 nem egyszer megtörtént, liogy a rablók gerendákkal a vonatot is kisiklatták, csakliogy az értékes postaszállítmánylioz hozzájussanak. A távírót 78-ban egyesitették. Az 1890-es évek elején pedig a távbeszélt a postával 1877 kezdték fölállítani a vármegyében. Kecskeméten 1894-ben nyílt meg a telefon, a vármegye többi városában pedig 1900-tól kezdve. Ma már a járási széklielyek és a nagyobb községek is be vannak kapcsolva a távbeszélhálózatba.

Post -Pilis-Solt-Kiskun
t'zegléd,

Viicz

;

ös.<zeseu
]>.>sta.

mind

vii miegyében e.z alábbi kincstári hivatalok vanirvk Gödöll-udvar. Kalocsa. Kecskemét. Iviskunlelegj'háza, Xngykörös, Újpest és Ezek közül Gödöll-udvar csak táviró-liivatal és idlegesen mködik, míg a többiek távíró és távbeszél állomások.
:

8.

Budafok, BudaDunabogdány. Dunakeszi, Dunavecse, Erzsébetfalva. Göd. Gödöll, Gyömrö, Hartn. Kiskrös. Kiskunhalas. Kispest, Kunszentmiklós, Monor, Nagykáta, Örkény, Péczel, Pilis, Pestszentlörincz, Ráczkeve. Rákospalota, Solt, Póc.smegyer-Leányfalu, Pomáz, PiUscsabp,
keszi.

A ricm kincstári hivatalok a következk Posta-, tárirá- és távbeszél- hivatalok : Abony, Alberti-Irsa, Apostag, Aszód,
:

Czegléd

2,

Soroksár. Szabadszállás, Szentendre, Taliitótfalu, Tápiógyörgye, Tápiósáp, Tass, Túra, Ujkécske,

Forgalom.

Dömsöd, Dunapataj, FülöpszáUás, Hajós, Izsák, Jászkarajen. Keczel. Kiskuni?. ezháza, Iviskumnajsa, Lajosmizse, Pusztavacs, Soltvadkert, Sükösd, Szada. Tápióbieske, Tápiószele. Tá))iószentmárton, Újpest 2. Újpest 4, Ül és Zsámbók összesen 23. Posta- és távbeszéló-hivate,\ok Békásmegyer. Bia, Budars, Csei>el, Csömör, Czinkota, Dunaharaszti, Fót. Isaszeg, Kóka. Mátyásföld. Nagykovácsi, Xagytétény, Nyáregyháza, Pestliidegkút, Pilisszántó. Pilisvörösvár, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákosszentmihály, SoljTnár, Szalkszent marton, Taksony, Tóalmás, Tököl. Törökbálint és Vecsés ö.sszesen 28. Csak posta-hivatalok : Ácsa. Akasztó, ÁlU'mjjuszta. Alpár, Alsónémedi, Bag. B'jaszentistván. Bátya, Bocsa, Bogjaszló, Boldog, Budakalász, Bugyi. Császártöltés, Csengd p. u., Csillagheg>% Csobánka. Czeglédberczel, Domony, Dimaegyháza, Dunatetétlen, Dusnok, Érsekcsanád Fájsz, Felsödabas, Fokt, Galgagyörk, Gplgahéviz, Galgamácsa, Géderlak, Gomba, Gyálpuszta p. u. Helvéczia p. u.. Homokmégy, Homokszentlöincz p. u., Inárcs-Kakucs p. u.. Jászszentlászló p. u. Katonatelep. Káva, Kerekegyháza, Kerepes, Kisalpár p. u., Kisvarsány p. u., Kocsér, Maglód, Makád. Máriabesny p. u., Mende p. u., Miske. Nemesnádudvar, Ócsa, Ókécske, Ordas, Öregcsert p. u.. Örkény-tábor, Pálmonostora, Palotaüjfalu, Pánd, Páty, Perbál, Püspökhatvan, Szentmártonkáta, Szeremle, Szigetmonostor, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Szöd, Tápióság. Tápiósüly, Tápiószecsö, Tatárszeutgyörgy. Tinnye, Tiszaújfalu p. u., Torbágy, Tószeg, Törtei, l'jhart\áii. Újpest 3, Újpest 5, Uri, Úszód. Üröm, Váczliartyán, Váczszentlászló, Valkó, Veresegyliáz. Verség és Zagyvarékás összesen 89. Az egész vármegye területe a törvényhatósági várossal együtt 13.007 km és itt a hivatalok kézbesítési kerületéhez tartozó helyek lélekszáma 883.591. A legutóbbi évi hivatalos kimutatás szerint ven összesen 190 posta-, tá\Tró- és távbeszél-hivatal, 32 postaügynökség és 1 postagyüjthely. A levélgyüjtöszekrények száma 56.5, a postai értékczikkárusítóké 340. Van 214 távíróhivatal hiva( a vasútiakkal együtt) és 1033 távbeszél-állomás. A hivatali személyzet nagysága a kincstári taloknál 95 tiszt és 117 cltiszt és szolga, a nem kincstári hivataloknál 699; összesen 911 és 12 faluzó levélhordó. A vármegye területén lév valamennjá posta-, távíró- és távbeszél-hivatal legutóbbi évi forgalmi adatai a következk Levélpostai kiildemény érkezett 20,185.000 darab, csomag és pénzküldemény- érkezett 860.000 darab, postautalvány érkezett 687.000 darab, postai után\éte\ \olt 290.000 darab, postai megbizás történt 14.200 esetben, távirat érkezett 299.000 darab és távbeszélgetés volt 2,414.000. A forgalom nagj'sága a népességhez viszonj'ítva a következképen aranylott a vármegyében egy-egy lakosra esett 25 levélpostai küldemény, 11 csomag- és pénzküldemény, 0'9 postautalvány, 0-45 távirat és 7'7 távbeszélgetés.
:

t'jszász. Visegrád és Zsámbok összesen 42. Alsódabas, Posta- és táviró- hivatalok
;

;

:

;

;

:

:

:

Források : Horváth Mihály Az ipar- és kereskedelem története Magyarországon a középIparKörömy Árpád korban. Koseovics Károly Az ipar története Magyarországon 1526-ig. Szúdeczky Lajos A czéhek történetérl \iszony8Ínk a czéhek szabályozásától a mohácsi vészig. Magjarországon. Acsády Ignácz Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. Magyar statisztikai közlemények, 1900. Galgóczy Károly Pest vármegye monográfiája. A magyar kereskedelmi és ip?rkamarák A buda])esti kereskedelmi és iparkamara évkönyvei. mködésének a története. (Szerkesztette a budapesti kereskedelmi keletkezésének, fejldésének és és iparkamara.) Iparfelügjelk tevékenysége 1908-ban. (Kiadta a kereskedelemügyi minisztérium.) Bezerédj Pál selyemtenyésztési felügj'cl évi jelentése Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye selyemHazai ipari beszerzési források. (Szerkesztette a kerestenyésztésének állapotáról az 1908. évben. Vásárkedelmi múzeum.) Illésy János dr. Matlekovics Sándor dr. A kereskedelem története. szabadalmak jegyzéke. Vargha GjTila dr. Magyarország pénzintézetei. Visszapillantás hitelügyi \'iszonyaink fejldésére. Tominac József A Magyar szent Kormos Alfréd Pénzügyi C'ompass. korona országainak vasúthálózata. Hubtr Károly: A posta története Magyarországon. 1881. Az Országos Központi Hitelszövetkezet A magyar posta, táviró és távbeszél statisztikája 1908. A Budaévi kimutatása 1908. Kimutatás az iparoktatá.si intézetek 1907 -1908. é\-i állapotáról. Az Országos raunkásbetegsegélyz és I)esti kerületi munkábiztosító pénztár évi jelentése. 1908. A helyszínen gyjtött és magánfelektl nyert adatok. balesetbiztosító pénztár évi jelentése 1908.

:

:

:

:

:

:

— —

:

:

:

:

:

— —

KÖZOKTATÁSÜGY.

Ulászló királynál énekeltek (recordantes). Két forinkaptak, a mint II. Ulászló számadáskönvveiböl kitnik.^) Azoknak a fiúknak ugyanis, a kik a mise alatti éneklésben szorgalmatoskodtak, egy-egy forint járt egyenként egj^ évre.-) Kétségtelen, hogy a XVI. században minden róm. kath. és protestáns egyház mellett elemi iskola is mködött. Egy, a XWI. század elején készült a legszegényebb protestáns egyházkimutatás szerint a protestánsoknál mindenütt volt külön iskolamester.^) községek kivételével Az els összeírás a XVIII. század második felébl való. 1770-ben a kiráhn ^'''^ osszeirfc. kormány körrendeletet intézett a vármegyékhez, hogy tudakolják ki az iskolamesterek nevét, növendékeik számát, jövedelmüket, a tanítás módját és anyagát. Az országos összeírás adatai csonkán maradtak ránlí. A conscriptio adataiból Pest-Pilis-Solt vármegye területén 186 népiskola létele állapítható meg. A vármegye iskoláinak rendszeres történetét a nemzeti iskolák korsza- xemzeti iakoi^''kával nyithatjuk meg, a melyre becses alapot találunk a vármegye közgyléseinek jegyzökönyveiben, 1780-ból. A budai megyeház egv részét Erdélvi Józsefnek, a budakeriileti nemzeti iskolák felügyeljének adják bérbe. A márczius 7-én Pestent ártott vármegyegylésjegj'zkönj^ve errl ígv szól
szó, a kik II.

A

mohácsi vész eltti idbl mindössze a visegrádi városi iskoláról maradt femi némi adat. 1495 június 5-ike eltt a visegi'ádi tanulókról esik
tot

a

legrégibb

°yo""''f-

:

Elterjeszti els alispán úr, hogy újabb emlékezet szerint, midöu a megyének budii curiális háza, nem közönséges költséggel kija\-íttatott, a megye közönsége azt határozta, hogy annak fels emelete, a házi pénztár némi segítése tekintetébl, bérbe adassék ; ezt most a földszinten a lépcs mellett lev egy szobával, a kisebbik pinczével, istállóval, félszerrel. udvari és padlás heljáségekkel egvütt. ftisztelend Erdélyi Jósef apát és kecskeméti plébános, miután a buda-keriiieti nemzeti iskolák felügyeli tisztsége van reá bízva, szándékozik kivenni, a mint az iránt administrator iir ö nagyságánál már nyilatkozott is csak az van tehát hátra, hogy a ftisztelend úrral, a ki jelen van, a bér iránt njalvánosan megkössék az egyezséget. A megye örömét fejezvén ki azon, hogy oly tisztességes és mondott hivatalánál fogva, lakosaira nézve is kétségtelenül igen hasznos tagtársát fogadhatja házába, az évi bérösszeget 150 forintra határozzi, azzal a közbevetett feltétellel, hogy bírt palotában, ha a szükség és körülmények kivánandják, szabad legyen és jogában álljon a megj-e közönségének összejöveteleket és nyilvános gyléseket tartani. Meghagyatik föpónztárnok úrnak, hogy a fennebbi 150 forintot, mint évi illetséget, a házi pénztár részére vegye be. A földszinti résznek többi alkalmatosságai pedig továbbra is átengedtetnek alszolgabíró Setéth Farkas, és Gyurcsányi István biztos uraknak, kik azon házat eddig Í8 lakták. Kiadta Tahy György esküdt aljegyz, (aláírva) Erdélyi Jósef a budai kerület nemzeti iskolájának felügyelje.*)
;

A budai tunkerületben, a melybe Pest, Esztergom, Komárom, Nógrád, Fehér éspleves vármegyék, a Kis-Kunság ós a Jászság tartoztak. 1780-ig a nemzeti iskolák alapítása tekintetében vármegyénket órdeklleg csak Pesten, Váczott. Czegléden ós Félegyházán történtek lépések. Pesten négy osztályt, Váczott. Félegyházán ós Czegléden három-három osztályt állítottak, ugyanannyi tanítóval. Czegléden a budai klarisszák szerzete, mint földesúr szerepel a szervezésnél.^)
')

*) ')
•) •)

Bókefi Rémig dr. A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. 170. lap. V. ö. i. m. un. 1. V. ö. Franki Vilmos A hazai ós külföldi iskolázás a XVI. században. 17. és 18. 1. Eredetije latin nyelven. Galgóczy Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegye monográfiája.
:
:

:

\'.

ö.

Fináczy

:

A

magyarországi közoktatás története llária Terézia korában.

1S6
inté^l^-l*'

Közoktat á.sügy.

Iskolai törvényok, szabályok a XVIII. íszázad végótöl gyalíran korülnek tárgyalás alá a vármegye gylésein. 179S-ban az iskolai ifjúság ,, fegyver- és puskaviselés, tiltott helyeki-e való járás, veszekedések indítása és azokba való keveredése, st az illet jurisdiotió rendeléseinek m<'gvetése miatt vádoltatván", a rossz következmények meggátlására a helji:artótanács kötelezi a locaLs direktorokat, hogy tartsák meg az iskolai törvényeket, ügyeljenek az ifjúság magaviseletére. A rendtartást áthágok az 1771 deczember 1. napján 15. jegyzkönyvi szám alatt közzétett iskolai törvények 241. czikkelyo sz(TÍnt büntetendk. Kemény fenyíték alatt meghagyatik, ha valaid az iskolai ifjúság közül aCivilis Jurisdiotió által fogságba vitetnék, összeesoportosulni ne bátorkoiljanak, hanem ha magát az iskola-ifjúság sértve érzi, vagy valaki köz ülök fölsségóhez tegyen panaszt orvoslás végett. Azok pedig, „a kik párt ütésben tapasztaltatnának, kemény büntetés alá húzattassanak és az iskolákból Idüzettessenek" és büntevizsgálat vezetése a localis direktorokra tésöket országszerte tegyék közhírré. bízatott, azzal az utasítással, hogy azokat, ,,a kik testbon való csonkítást okoznak, oly sobekt^t ejtenek, melyekbl halál kövotkezhetik, vagy nagyobb tolvajságba s olya* vétkekbe keverednek, melyek magok után crimináHs büntetést húznának" az ilyeneket az illet jurisdictióknak adják át.^) 1802 júhus 8-án Post-Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék kisebb ülése a heh-tartó tanács rendelete alapján intézkedett az iránt, hogy a mely szülék g3'ermekeiknek az iskolai törvények áthágására segítséget nyújtanak ,,ezek fiscahs actioval conveniáltatni fognak." A mi pechg a nationalis helybeli oskolákat illeti ezek iránt ö királyi fölségének az az akaratja, hogy mindenütt, a hol 50 tanulásra alkalmatos gj^ermek találtatik, ottan iskolák nyittassanak, st, a hol kevesebb számú gyermekek vannak is, ha fundus praezistál ott is iskolák n3nttatni rendeltetnek. Hogy pechg az iskolákba több gyermekek összejöjjenek a lelkipásztorok által az iskolai tanulásnak haszna a szülknek eladatni rendeltetik. Ama nem nemes szülkre, a kik gyermekeiket a vallási tanításra el nem küldik, testi fenyítéket (az uraságnak vagy jurisdictio tisztjeinek assistontiája mellett) szabtak. ,,Ha peclig az nem használ magistratualis büntetés alá" vetendk. ') 1802-bon kávé-, balos- ós kocsmaházakba és theatrumokba való járástól" tiltják az ifjúságot büntetés terhe alatt. 8) A helytartótanács 1811-ben az iránt intézkedik a vármegyénél, hogy miután a falukon az ifjúságot a pásztorkodás vonja el az iskolától ,, minden helységben közönséges pásztorok fogadtassanak." Azután tapasztalták, hogy némely helyen az ifjúságot csak az iskolamesternek tulajdon szobájában oktatják s ,, különös iskolák nincsenek", tehát külön iskolaházakat kell építeni, továbbá az iskolák patrónusai szorgalmazandók, hogy a téh hónapokban a ftéshez tüzel-fáról gondoskodjanak.'). 1813-ban Miskey Ferencz fszolgabíró arról tesz jelentést, hogj' a budai kerületben a görög nem egyesült vaUásbeíiek nemzeti s praeparendáhs iskolájok felállítására és tartására min önkéntes adományokkal járúltak.^0). Ugyanez évben a helytartótanács megküldi ama rendszabályokat, Felsége, hogy a görög nem egyesült vallást követ melyek szerint megengech magyarországi lakosok maguknak iskolákat építhessenek és tanítókat fogadhassanak. A vármegye kis gylése a ,, kegyes intéz levelet" annak módja szerint felolvastatván, kiadta a kecskeméti, solti és pilisi járásbeh fszolgabíráknak azzal a meghagyással, hogy azt a görög nem ogytfsült valláson lev eklézsiák elüljáróival közöljék a végett, hogj- az iskolák felállítására, elrendelésére és a tanítók fogadására nézve a rendszabályokhoz alkalmazkodjanak, ^i) Egyik 1817. évi ki.sgj^ülésen a hidegkúti oskolaház került szóba, a mely a tanítványok számához (120) képest szk s különben is romladozó állapotban vanhogy a föklesuraságnál ilajthényi Károly fszolgabírónak meghagyják, megfelelleg járjon el.^^) Az 1820 november 9-iki közgylés foglalkozik a
:

A

:

:

:

:

:

:

:

Vánnegyei Ltár 1798. Vármegvei Ltár 1802. Vármegyei Ltár 1802. •- Vármegyei Ltár 2425. '") Vármegjei Ltár 2159. ") Vármegyei Líár 1813. ") Vármegyei Ltár 3182.
•)

') »)

év 238. jkönyvi szám. évi 1475. jköny\a szám. év 1108, 1475 sz.
szám.
sz.

év 7006. szám.
szám.

. megyék 1839 Pesten l«40.az iskolák újabb rendezése a törvényes út mellzésével kormányilag szándékoltatnék foganatba \étetni. normális tanító özvegye nyomban hasonló kedvezéseket követelvén. hogy pusztákon és népesebb helyeken Ugj-anez évben intézkedik a várkápolnákat és iskolákat kell állítani. általuk az ifjúságot magyar nyelvre is oktassák és a magj-ar nyelv tanítását Pest. '•) Vármegyei Ltár 1829. i^) 1828-ban intézkedés történik az iránt. hanem a püspöki uradalom pénztárából (innen évenként 200 frt átalány jár) fedeztetnek. szám. mintsem. A város azonban fölmentését kéri a teher alól. úgyszintén a katholikus szülknek evangélikus nevelk tarthatása.. szám. nyugdíjul férjeik fizetésének egj^harmad része szolgáltatandó ki. ') Vármegyei Ltár 5259. ott. évi követei törvényczikkeh'be fogszorgalmazták annak. hogy a mennj-iben .^*) Már 1829-ben arról olvasunk följegj-zést. szám. különbség ne tétessék. kik férjökkel. 1.az országgylési tárg^-akkal foglalkozó küldöttségnek" azzal az utasítással adja ki. szám. hogy azon közönségeket. ') Vármegyei Ltár 2619 és 2620. Pilis és Solt t. évi országgylési követeinek . közoktatási akadályokról is. szám.^*) Miháhoió Sticker Borbála váczi tanító özvegye nyugdíj iránti kérelmét tárgyalta. ") Jelentése Pest. óv 3259. hogy a tanítók özvegyei részére penziót rendel 1807-beli rendszabályok az országgylés megállapítáAz 1829 november 19-iki közgj^ülés Csacskovits sától vamiak függvé téve. az adózó lakosokra való kivetés útján is fizetni köteles. ha másként nem lehetne. hogy az özveg\aiek mmgdíj fejében férje tanítói fizetésének egyharmad részét.. jköny\-i szám. hogy „minekutána a községeknek kötelességében áll. úgjnievezett elementális iskolákat is feláUitani s ebbeli kötelességének teljesítésére Kalocsa városát szorítsa rá a vármegye. hogy megengedtessék a katholikus gj-ermekeknek az evangéhkus iskolák látogatása. A tanács odautasíttatott. nemcsak a városi pénztárból. ") Vármegyei Ltár 2075. a melynek minket érdekl része a következ . csak egj^ esztendeig éltek is. (A törvényczikkehi. a kik magyarul is tudnak. 1840 május 7-én terjesztették felsége elébe. évi 2682. arra kötelezzék. mint tanítókkal. elleges megfontolás végett" a rendeletet . ") Vármegyei Ltár 1805. azután .^*) megye arról is. mert Csacskovits különben is nem mint tanító. — — 4u.. i') — — : — vármegyék 1839-40. a melyeknek közelében magyar iskolamesterek eddig nem tartattak.. 187 üehtartótanács amaz intézkedésével. hogy a vármegye tegyen jelentést az iskolák állapotáról s egj^ben a .. mi tekintet alá esik az az utón való intézkedés. mivel teljesíttetvén a rendelés özvegj^ Csacskovitsnóra nézve hivatalában megvakult tanító Stintzl Ferenez és Botsámn Ádám. 50 51. "20) A százafl közoktatás állapotáról az els rendszeres statisztikai adatok a múlt hatvanas éveinek közepétl állanak rendelkezésünkre. a váczi A tanítói jövedelmek egyébiránt adózó lakosokra nagy teher háramlanék". a tárg^-alás alkalmával. vallásuknál fogva.) i*) Az 1845 szeptember 2-iki közgj'lés tárgyalta a helvtartótanács amaz intézkedését. Trattncr és Károh-i betivel.JIivel pedig a nyelv tökélelesítésére és gyarapodásának elmozdítására nem volna amiál hathatósabb mód.a magyar nyelvnek tökéletesítésére és a nemzet azzal összekapcsolt boldogít ásának hathatós elmozdítására" a mag^•a^ nyelv ügyében hoztak nagy jelentség határozatokat.Közoktatásügy."^') miután a köze1805-ben a fispáni heh-tartó elterjesztésére a rendek lebbi országgylésen hozott törvény elegend módot nyújt . hogy innentúl oly iskolamestereket feUogadván." A vármegye .. ha a növendék ifjúság els zsengéjével abban gyakoroltatik annálfogva a járásbeli szolgabírák oda utasíttatnak.az evangéUkusoknak elemi és grammatikáHs oskolák feláUításában való biztosítás" adassék s végül a tanítók fizetése s egj-ebek tekintetében a kathohkus és evangélikus vallásúak között. e.. a hol grammatikális iskolák vannak. Pihs és Solt lalását — ^eiv. hanem mint tanácsbeh halt el s fundus sincs a nyugdíjra s . ") Vármegyei Ltár 4293. jkönyvi szám. s teend tudósításában kiterjeszkedjék azon körülményre is. alsóbb. '•) Vármegyei Ltár 5G35." : : rendszerint való tudomiliijTiak" tegyék. hogy a tanítók özvegyeinek.

iskolára 34. továbbá a budai alsó-. . összesen 22.655. 175 al. összesen 3404. 13 felemi közös. összesen 257. 23 német.077.5 leány. ezek közül 69 f. összesen 7973. tannyelvTe nézve 477 magyar. ecscgi. vegj'es 34. összesen 135.1 : : — — . Xem járt 1242 fiú és 756 leány. Ismétl 12 15 éves tanköteles 2818 fiú és 2584 leány. alelemi szükségbeli. kecskeméti. összesen 3966.és szigeti tankerületek tartoztak a váczi püspökséghez 14 tankerület. ezek közül 153 f. összesen 15. Nem járt 57 fiú és 177 leány. a szókosMiórvári püspöksóglxni 33 anya. összesen 389. 29 alelemi szükségbeli.és Kalocsa város tankerület. 183 magyar-német.34. német 5. rossz 4. 101 leány. 8 magyar-német-tót. Ezek közül tényleg járt 2349 fiú és 2212 leány. Izraelita iskola a budai felügyelség alatt Pest -Pilis és Solt egj'esült vármegyékben 44 anyaegj'ház mellett volt. Ismétl-kötiles 12 15 éves gj-ermek 14. gödölli.és 141 leány-egyház mellett volt iskola. 9 alelemi fiú. 80 ideiglenes. iskola a bányai egyházJcerületben 24 anya. a székesfehérvári püspökséghez a bicskei részben az érdi. ezek közül 5 f.-Vz egész budai tankerületben 18 anyaegyház mellett volt iskola. Tantermek száma 49 taruiyelvre nézve magyar 12. 3 rossz. Az iskola-épületek közül állandó 109. 21 n. járt 186 fiú és 203 leány. Volt ös. 46 német. trhet 82. összesen 60. Tanköteles 6 12 éves gj-ermek volt 2572 fiú és 2347 leány. jó 55. Egj. Xem járt 22 fiú és 29 leány. 24 magyar-tót. ezek közül . Tanítók száma 418. (Iskola 15 felemi fiú. ezek mind altanítók. összesen 619. Tanköteles 6—12 éves g>-ermek 334 fiú és 336 leány.445 frt.Vz iskolák közül S fot-lemi fiú.iskolára esett 105 és egy tanítóra 20. 41 : — Nem — járt 22 fiú és 35 leány. szolnoki és zsámboki tankerületik.()4ti. ^issi'^h^ '^^ 1S64 5.) . — : Nem — : : : : : . Gyümölcsfaiskola 34. 9 magj^ar-német-ilíir. Ismétl 12 15 éves tanköteles 186 fiú és 203 leány. Gyümölcsfa-iskola 173. 584 al. nélküli telepek száma 456. Egj' iskolára 124 és egy tanítóra 87 tanuló esett. egj. Iskola nélküli telep 85. 21) segéd.108. m.i. 2 föelemi közös. összesen 282. összesen közül járt 6308 fiú és 5769 leány. a váczi püspökségben S4 anya70 leányopyház niellrtt volt iskolájuk. 38 n. egj' tanítóra esik 221 frt 81 kr. 8 szerb-mag\-arnémet. Az iskolai épületek közül állandó leány. pesti. Tannyel\Te nézve: 2t>ii magjar.\z iskolák közül 26 alelemi fiú. 1 tót. — — . 263 jó. fóti.829. Téiayleg járt 312 fiú és 307 leány.sszesen 16.) . 90 alelemi közös.5. tót 2. ös-szesen 4200. 65 rossz. 9 szerb. Ag. 105. 231 alelemi közös és 229. Tehát az 1864 63. . német-magyar 119. ezek közül 38 f.133 leány. Tanítók száma 51. Tantermek száma 203. 8 magj-ar-német-tót.szesen 144 anya.\ tanítók jövedelme 17. h. 2 szerb-magj'ar. Tanítók száma 175. a kalocsai órsekst'iglx'n l'.) felemi leány. összesen 37. Mindennapi iskolába nem járt 223 fiú és 135 leány. Tantermek számi 128.801 fiú és 30920 leány.5. nagykátai. Nem járt 8G14 fiú és 9390 leány.301 fiú és 28.és 1 1 4 leányegyház. a székesegyházi és Vácz városi. 4 tót. 69 segéd és 13 n. összesen 4561 . 4 föelemi leány.és 15 leányegyház mellett volt. 15 segéd és 4 n. összesen 389 ezek közül nem r<ím<ií katholikiisolcnak A ^ : : . Tanköteles 6 12 éves gyermek volt 30. Nógrádban 1 iskolás anyaegyház volt még. összesen : 196. Tanítók összes jövedelme 37. czeglédi. 39 jó.297 fiú. TannyehTe nézve magyar 2. Tantermek száma 382. Az iskolai épületek közül 26 állandó. ezek közül járt 8765 fiú és 7890 leány. Ismétl-iskolába 12 15 éves tanköteles] volt 114 fiú és 58 leány. Tanköteles 6 12 éves gyermek 43. 15 alelemi leány. egy tanítóra esett 282 frt 79 kr. Nem járt 6938 fiú és 1051 leány. leányegj'ház 12. összesen 1739. járt iskolába: összesen: 86. Eg>. 1 rossz. Tanítók jövedelme 54. 413 alelemi közös.l niiyaés 18 loányepjluiz.\z iskolák közül volt 5 felemi fiú.1S8 Közokttitásügy. 'A 9584 fiú és 10. összesen: 113. összesen 172.52 kr. 44 al és 2 segéd. Tanítók összes jövedelme 99.545 fiú és 7677 leány. -A budai tankerülethez itt Fehérben 5. 4665 leány.\ dunamelléki ref. ezek 67 tanuló. összesen 10. egyházkerületben Pest-Pilis-Solthoz és a Kis-Kunsághoz a kecskeméti.) Az iskolák száma 39 jókarban 22. szerb-magyar-német 7.962 tóra 108 tanuló. nag\-abonyi. Tanítók összes jövedelme 214. 12 jó.199 írt . iskolaévben az elemi tanügy állása a következ nz eszterjíoini órsolcs('>glH>ii . 3 trhet.51 f. Tanítók száma 232. ú. összesen 4919. iskolaévben 323 anya. Xem járt 668 fiú és 1071 leány. (E leányegyházak számában bentfoglaltatik az érdi tankerület fehérmegj-ei részében lev leányegyházak száma is. 12 alelemi .5467 frt 83 kr.") '. 1 felemi leány.<k 17 leány-. hatvaui. Ismétl köteles 12 ezek közül járt 4359 fiú és 3614 leány. alsónéinedi. ezek közül járt 3. tényleg járt 2588 fiú és 1378 leány. ö.iskolára 60 és egy tanítóra 22 tanuló esett. : : .-V kalocsai érsekséghez Í?est-Pilis-Solt területérl a kalocsai közép-. 320 al. A görög keletiel-nek a budai püspökségbl Pestben 13 anyaegyház mellett volt iskolájuk. ismétlbe járt 95 fiú. járt 92 fiú és 23 — leány. szerb-magj'ar 2. Egy iskolára esett 192 és egy taní15 éves gyermek volt 11. Anyaegyház 94. 1 alelemi fiú. trhet 60.285 fiú ós 41. egy tanítóra esik 256 frt 14 kr. összesen 18. összesen 358. Tanköteles 6 12 éves gj'ermek 9433 fiú és 8961 leány.544 leány. egj. 9 mag\-a-némct-illir. Iskola nélküli telepek száma 2S7. 28 alelemi leány. 24 al. . Állandó iskolaépület 39. 3 föelemi közös. részijén a kiskunsági. összesen 12.. Tantermek száma 21 tannyeh-re nézve szerb 9.182. 17 trhet. 36 ideiglenes. Tantermek száma 783. Gi|-ümölcsfaiskola 14. solti és részben a vértesaljai tankerületek tartoztak. : : magj-ar-tót. Gyrben 1.787 fiú és 19.004. egy tanítóra esett 213 frt 97 kr. Komáromban 1. ev. rossz 12. Gyümölcsfa-iskola 121. összesen 18. nélküli telepek száma 33. összesen 7989. összesen 51. összesen 234.920. egy tanítóra esett 260 frt 37 kr. ideiglenes 17. fels. Gyümölcsfa-iskola 4. Ismétl 12—15 éves tanköteles Í30 fiú és 127 leány. minthogy ezek a rendelkezésre álló kim\iti>tásban nincsenek elkülönítve. öszszesen 40. . nem járt 8237 fiú és 1868 leány. német 1. Tanköteles 6 12éve3g\ermek 2645 fiú és 1555 leány. Az iskolák közül 2 felemi fiú. 47 magyar-német. Ezek közül iskolába járt 21. Az iskolai épületek közül 420 állandó. 10 felemi leány.721. Az esztergomi érseksóíjhez líiidappst városi része és Budapest megj-ei része tartozott mint tankerület.288 frt 12 kr. ideiglenes 29. 172 trhet. soroksári. Tanítók összes jövedelme . : — — . tót 1. . jó 13.tanítóra 29 tanuló esett. (Iskola nélküli telepek száma 46. görög-magyar 1. összesen 58. összesen 1998. (Iskola nélküli telep 3)^ Az iskolák közül 17 alelemi közös és 1 alelemi szükségbeli. 1 12 segéd. 2 alelemi szükségbeli. összesen 5402 ezek közül járt 1576 fiú és 1826 leány. Tannyelvre nézve magyar 197. trhet 13. 8 föelemi közös. (Iskola mind alelemi közös. Az iskolai épületek közül 1/ állandó.883 frt 77 kr. összesen 18394. összesen 495.'> : anya-. 1 alelemi leány. Tanítók száma 897. összesen: 66. összesen 61. fels. 16 alelemi fiú. német 7.iskolára esett 117 és egj' tanítóra 89 tanuló. 36 alelemi közös.524 leány.282 frt egy tanítóra esett 246 frt. Tanítók száma 21. Nem járt 35 fiú és 26 leány. 17 alelemi szükségbeli. közül taniüók egj. l ideiglenes. összesen 670. rossz 4.

189 .

190 A kiskunhalasi ref. A czeglédi m. fgimnázium. kir. állami fgimnázium. .

ev. maga egész szerkezetét.vi. Hartától. Hunyady Artúr. gróf Ráday Gedeon. : : : : : tr llngyarorszáR Viirmegvíi i<-9 Vjirosai: Pcst-Pilis-Soll-Kiskiin v:iimoR. Reviczky István. egyházi fgondnokot küldötte. Kubinyi Géza. mint tudjuk. mindent. tagjai a vármegyei bizottmány részérl a következk voltak Beniczky Ödön. Szilassy János. — ^'"'^^. tulajdona a hit s remény birodalmaiban fekvén. Sajnos. még a felületes bepillantás ell is. st csak betekintés elöl is. Boskovits Alajos eh-. 1869 szeptember 2-án tartotta alakuló ülését Pest-Pilis és Solt vármegyék tankerületi iskolatanácsa Szász Károly vallás.k hatályát. A tankerületi iskolatanács alakulása iránt. A tanács teendi két körre oszlottak. Szász Károly mködésérl évnegyedenként re vármegyei iskolatanácsnak tett jelentéseket. A megj'ebeli vallásfelekezetek részérl Xeszverda István kanonok. hanem az egész világon mindenütt a közoktatás eredetileg az egjdiáz kezébe. Tafflsr Adolf. évi XXXVIII. kath. tanfelügvelö totta üléseit. melyhez idegen kéznek nyúlni. évi november 17-iki iskolatanácsi ülésen azt mondja a kir. tanfílügycl Szász Károly. Fölveti a kérdést. Ekkor indult meg a népoktatási törvény végrehajtása és az ehö kir. maguk kizárólagos jogának tartva a közoktatást. különösen a 5. II. a szorgalomid csak 4 egész vé. Ekkor az iskolatanács Battha Andor. Jankovics Miklós. de szinte kötelesség gyanánt tnt föl.s a mink általában a közig. a melyek fölötte érdekesek. Földváry jVIihály. hogy a tartózkodás. nemcsak érthet. báró Podmaniczky Ármin. Tahy Lajos. Horvátit Döme igazságügyi miniszteri tanácsost és országgylési képviselt. mink a felekezeti egyházak? Mikép jutott nemcsak hazánkban. Sárkány Sámuel ág. annak birtoklása oly kizárólagos jogot ad az egyes egyénnek is. gróf Szápáry István. hogy beutazta a vármegye délnyugati részét. tanfelügyel. csaknem az egész terjedelmes soíti járást. Az elshöz tartoztak a népiskolák állítására.. a késbbi dunamc-lléki rcf.rraegvében. szóval mindig ehsmert ék annak jogosultságát és tényleg megliiúsítottá. elzárkózm igyekeztek. : : . legfölebb 6 hónapra tehot az p'lisi járásban. mint intézménynek. legifj. bizottságok illetékességi körébe esnek. a j( bs író és költ. Ivánka Imre. ú. i. Azután az egyháznak. báró Podmaniczky Frigyes. Az állam jogának örve alatt anynyiszor a legnemzetellenesebb befolyá^sok érvényesültek. Izsáktól és Akasztótól 1? Szeremléig és Császártöltésig. . esperes. az 1868. A tanácsok számára báró Eötvös József Budán 1869 május 21-én adott ki utasítást. a hol és a liog}^ lehetett. báró L-pthay Béla. m. 1 !) 1 Az 1869. Vargha János. egész lényét elzárja. Beöthy Lajos. Tomory Anasztáz. egyház lelkipásztorát. Végh János. Drágffy Sándor. Jordá^n István. a másikhoz a peres ügyekben való bíráskodá. Rendcsen két szakbizottságot alakított egeiket az elemi. Nagy Ignácz.. t. im<j. Csikay Imre rtf.rton. város közönsége az iskolatanácsba Fördös Lajos esperest és a kecskeméti ref. ellátására és az egész népiskolai tanügy igazgatására vonatkozó intézkedések. Beniczky Má. . Kecskeméthy Lajos dr. püspök. Mert országa erkölcsi ország lévén. izr. hogy nálunk az állam nem gondolt a közoktatássíl századokon át. mint csupán forma szerint való bepillantás a statisztika legftlületesebb adataiba és a felekezetek. Szalay Samu. év két szempontból nevezetes dátum. vallású községi tagot és Kovács József r. Fáy Béla. A szorgaloniid még a téli hónapokban is szakadozott. mol^^et idegen szemnek bírálni nem szabad. osztálytanácsos és ideiglenes megyei tanfelügyel elnöklrto alatt. Az 1809.rmegyében ekkor 513 tanító. A mit legfelsbb felügyeleti jog néven biztosítottak törvényeink és a fejedelmek az nem volt más. vájjon czélszer-e a közoktatás ügyét oly kizárólagos természet és bírálatot nem testületek kezében mintegy egyedárükép hagyai.. Fejtegeti azután. minden idegen befolyás. és 126.és közoktatásügyi min. megfordult a vármegye éjszaki részében. egyes pontokon. Kiss Miklós. Madarassy István. Dalmadj' Gyz. kir. tanfelügyeli állások szervezésére. iskolaúj intézmén>Te tanácsok állítására. a mikor Kecskemét sz. sí az ellenliatás. a másikat köza fels népiskolák számára.Közoktatásügy. Mészáros Zsigmond. Nikohcs Sándor. rendelkezik. holott még 213-re lett volna szükség. kivált a felekezeti egyháznak természetében fekszik a féltékeny kizárólagosság. t. hitv. elnöke a kir. A tagok az 1869 november 17-iki ülésen jelentek meg teljes számmal. igazgatási ós bíráskodási eljárásra. a ni'^ly szerint tagjai (1 a törvény 125. §§-ait) a tanács negyedévenként taröt évre választattak.'^3^'"''' iscoiatanácí. esperes. ki három évig volt tanfelügyelje a vármegyének. Volt a vá.-cz. Gózon István. Szász Károly az iskolatanács 1869 szeptember 2-iki g3ailésén mutatott az a tankerületek. a mit kezébe vett s magáénak tart. rendezésére. Várady József. . az egész testületnek is.

ápolták. mind az elbbi közösségben megmaradt. az anya. Vád nélkül legyen mondva. mely bármi fontos. keresztes hadak és örökös bels és küls háborúk ^^harai ell a tudomány a zárdák falai közé menekült. mint örökbe fogadott leánvi. más nem. azaz tulajdonképen nála kezddik a keresztyén közoktatás. i. Heh'csh azt. S míg a közoktatás jóformán csak erre. kérdezik a felekezetek. hogy akad valaki. úgy szeretve. stb. . kebelökre szeretettel ölelve az iskolákat. mert nem események teremtik a korszakot. st elfogyhatlan és szinte hálával elismerve az egyházak érdeme. bár a haladás elvét és a reform szükségét szintén ehsmerö egyház. az igazi népoktatás története. a bit s a jöv élet üdvének reménysége és eszközlése tárgyában. számos hátrányai mellett a közoktatás elnyei kétségkívül felülmúlják. vettetett eszébe sem juthatott az erkölcsi képzéssel oly szorosan összefügg értelmi képzést irányozni vag\^ épen közvetetlenül kezelni akarni. t. hogy Amerika mindenki oltt ismeretes. népvándorlás. midn a felvilágosodás és a tudomány mindinkább közvagyon lesz és kell még sokkal nagv-obb mértékben azzá válnia. De el kell ismernünk. Nem mintha a történelmi jogot csekélylené. ma már a kor igényei szerint a közoktatásnak a vallásos oktatás és az erkölcsi képzés bár igen fontos.192 Közoktatiisügy. A minthogy egy tekintet a felekezeti iskolák túlnj-omólag nagj'obb részére meggyz. hogj. magyar ember azt nem teheti. midn az emberek összes elmevilága a vallásban központosult. mi természetesebb. minthogy az egyház és pedig mind a Idszakadt. bár sokszor meg nem felel anyagi ervel. szóval mind a protestáns. Igaz. mind a kathohkus felekezet. S miért nem. hanem csak történelmi jogot respektálta és meghagyta a felekezetek kezében az iskolatartás szabadságát. st örült. kivált az élet küzdelmei közé kilépend fiúra. Azt tartsa kezében az egj'ház továbbra is. A középkorban tulajdonképi közoktatás nem volt. Mikor királyok és államférfiak voltak és pedig többségök. Már pedig kérdi kire ruházta a természet a fejgyermekek nevelését és oktatásának kötelességét s tehát jogát is? Nemde tegeti tovább a szülkre és a családra? Minthogy pechg a házi. a leend férfira nézve és még inkább. egymás ellenében is kezükbe ragadni a szellemek ez els irányzóját. A — — . de mégsem az ember egész lényét alkotó. kik nevöket ahg tudták leírni. maga kezébe vette a közoktatás ügyét oly korban.bizony az egyháznak mindezekre vajmi kevés gondja van. Ma már. Hangsúlyozza csak történelmi jog. a ki annak gondját és terhét helyette viselni kész. az egyháznak. mindnyájok összesített erejével teljesítendt és gyakorlandót. és végelemzésben az egész polgári társaságra. jó is volt az iskolának a templom árnyékában lenni. a vallástanításra terjedt ki. mint az embereket) lígymond melyet az öntudatra ébredt emberi szellem idézett el. képek által kellé Jézus és a szentek élstének fmozzanatait érzékíteni. az államra ruházzák át a kötelességet és jogot. els sorban mégis az egyház kebelében lev tudós iskolák reformján és a közoktatás Idt erjesztésén kezdette meg. hogy a nép nagy tihnege még annyit sem tudott? A nép egész értelmi élete a vallást anitásban határozódott és még ezt sem k'lietvén könyvbl vagy a bibhaolvasás által tanítani. hogy szellemi téren a természeti jog alapjára kell visszatörekednünk. a Józsué könyvének bírálata alá oly korban. hogy a növények köziU melyik a mérges. : : — — — — : mnigatra esik-e vagy keletre. de végre is csak egják részét teszi. minden. A leend papok tanultak.ssége. a magánnevelés némely tagadhatatlan elnyeit. még az exakt tudományok is. csoda-e. a vallással hozattak összeköttetésbe és Galilei tana. És mert a reformáczió. miért nem az egyházi és miért épen a polgári községre. a szellemi lét e hatalmas emeltyjét a közoktatást. hogy többen összeállva. a mit nagy önhittség volna követelnie. az egyház^az egyes családok közö. viselték maguk vállán az állam kötelességének terhét. hogy a törvényhozás a bár nem természeti. csak háború által levén elfoglalva. egy tárgyban. melyek hazánkban is három századon át oly buzgalommal. holott az egyház is az egyes családok közössége. hanem a megérleldött korszellem hozza el az eseményeket úgy. korszakot jelöl a közoktatás történetében is. mehnk a hasznos. oly mélj-en hatott az állami és társadalmi intézményekre is. hogj^ a föld forog. midn az államnak. úgy hozzászokva. mert a szülk és a családok túlnyomólag legnagj'obb része e kötelességet kellleg teljesíteni és tehát e joggal helyesen élni nem tud annálfogva természetes és czélszer. illetleg a felekezeteknek pedig érdekükben állt. bár másodsorban. ha történelmi események arról letereltek is. A reformáczió. a községre. (mely egyébiránt nem elidézje volt az új kor hajnalának. De mi dolga az egyháznak azzal.

a közoktatás felvirágoztatásának. a verseny. liitv. melyek a felekezeti iskolákról szólnak. hanem tisztán a kultúra és szabadság kérdése. az iskolák községieknek nyilváníttatnak és a polgári község azok felvirágoztatására tetemss áldozatokat hoz vagy készít. Podmaniczky Frigyes is.. mit századokon át féltett kincsként riztek a közoktatás ügyét. XXXVIII. Azután elkészíttették a pecsétet is a következ körirattal A pestmegyei tankerületi iskolatanács pecsétje. mAy elvek ós' eszmék lelkesítették a közmveldés és általános szellemi jóllét kérdésében ez id szerint a m. kerületi elnöki székébl csak nemrég kimondotta. a miben egyik érdemes báró testületünk tagja. készült. s íme itt van.-cz. vallja. elévüllek a törvény többi része akkor lesz igazán teljes mértékben végrehajtva. mint hogy felekezeti vagy községi. csak törvénynek e mindegy. hiszi. Pest vármegye tisztelt iskolatanácsa. Egészséges testben az assimdatió a maga ideje alatt biztosan végbemegy. m — — — : könyvet Dalmady Gyz jegyezte. a t. annyi ingadozás és esélyek után megszilárdvltnak érzendik. S a mi közoktatási törvényünk. nnt tanácsjegyz. iskolák legyenek. a felekezetek. a hol ez nem történik. Legyen bár a tanfelügyel a kormány közege és politikájának híve és legyen bár Pest vármegye túlnyomóan ellenzéki e téren. is az. Nagyon értékes gondolatokat nincs kétsége. mint ezt bányakerületi ágost. i. nem pohtikai pártkérdés. nem igen fogjuk megérni. -törvény egyik kiváló figyelmet érdeml és elmaradhatlan feredményét reméli. továbbá mint oly álláspont jelzjét. majd tapasztalásból fognak meggyzdni. mi. tém^ míg naponként szaporodnak az esetek és pedig e nyan kerület legnépesebb és legnagyobb értelmiségü községeiben. az államkormán^aiak csak felügj'eló szerepet hagyott femi és hogy ennélfogva annak végrehajtása nem felekezeti. hogy az állam fölvigyázati jogát és ellenrködési tevékenységét nem fordítja a szabad vaUásgyakorlat. mely a vármegye fiaival a kés utókorban is alkalmas lesz megértetni. t. azt. 1869. hogy a föladat sem lehet más. hogy hosztalálunk foMatólag is. valódi demokratikus irányzatára. csaknem kizárólagos birtokosai. mint erre hatni. miután az átmenet talán hosszas processusának megfeleltek. ím összeszedik minden erejöket. kivált els öntvényében? e törvény nem egy pillanatnyi szükségre. liiszi. kormányt é. Az átmenet természetes lefolyását erszakosan siettetni nem szükség. kik bölcsejénél bábáskodtunk. az isk. jó felekezetességi úgy szempontból elleiizöi sem fogják tagadliatni és meg van gj-özödve. Illesszük be azért úgymond magunkat uraim. §. melyet e törvény kétségtelenül elidézend és részben már is megHa pedig a felekezetek indított. ha majd államéletünket ann\a megtámadás. liog>' az id által túlszárnyalt assék és egészen új intézményeknek kényszerüljön helyet adni. kir. évben hozott népoktatási törvény végi-ehajtásának s a megyei tanrendszer korszer átalakításának els mozzanatát ós így a megyére nézve történelmi érdek. ama szakaszai. vagjns nemzeti kérdés. . ez új intézmény gépezetébe. az iskolák eddigi. csak a közoktatás fölvirágoztatására.Közoktatásügy. A tavaly hozott törvény az utat egyengeti L?galább és megkönnyíti arra.." Rámutat a törvénynek önkormányzati. kétszerestevékenységre ébredtek és számbavéve a 11. Lehet végczélja zölni is fogja. bár javítni való lehet és van is rajta sok. másfell ott is." Az iskolatanács jegyzkönyvbe vétette a beszédet. a felekezeti autonómia és a lelkiismeret örök jogai ellen. hogy jó iskolákat mutathassanak föl az ellenrköd államnak. midn az iskolaügyben az els tényezvé a községet teszi. feltételeit. A jegyz: — — : . hanem hosszas idre. mert a vármegyének csak iráiívzó. hihetleg félelem és féltékenység nélkül bízandják mindenütt az állam kezére azt. annak erszakos hatású szerekkel siettetése nem eshetik az organizmus kára nélkül. a közoktatási törvény foganatosításának terén nemcsak megférhetnek. mely emberi tökéletes. de a legjobb lélekkel és a legnagyobb buzgósággal is fogják egymást támogatni. niidn kifejezést ad annak szabb id múltával rendre-rendre az összes iskolatartás és az egész közoktatáskerülend közvetetlenül és vagy községileg az ö terhe ügy az állam kezeib? úgymond e föltevésre mutat és azt eszköleend. mint oly tény emlékét. valódi vagy vélt jogaik védelmére. talán egy félszázach-a. legközelebbi . hogy a felekezeti érdek önként visszalépvén a közmveldési érdek elöl.s az iskolatanácstagjait. csakhogy iskoláik felekezeti jellegét megtarthassák. talán többre is. Akkor az 1868. . mely az 1868. 193 hogy végre igazán saját leányának érzi.Hogy ez irányban a törvény már eddig is s még úgyszólván a megkezdett végrehajtás eltt jótékoaz Mert hatott. De hogy legközelebbi czélja nem egyéb.

S ez intézkedés következménye lesz majd az iskolaheljiségek és tanítói állások szaporítása. és 2. melyen 80 már Elismeréssel szól a vármegye közgylésérl. liog^' a vármegj-ében sok olyan város van. Dunapatajt. alkalmatlan helyen. kérdi s a többi még Kis. hogy a vármeg_vc területén és pedig mind a hitfelekezeti. erre a tanévre már fokozatosan két osztályra emelte. Czegléden és Óbudán kívül.Felkérjük a t.. a rendetlen iskoláztatást jelöli meg.st.számos betegségei közül. mely nem ugyan egész nagy területén. tanító vett részt. Soltot. 1. melyeknek a törvém^ 59 §-a értelmében polgári vagy legalább felsbb népiskolákat kellene állítani és fenntartani Kecskeméten.sai alkalmával az iskolákban elvétve vagy alig talált tanulókat. mely a közigazgatási közegeket utasította. melyben végül ezt mondja . mint legnagyobbat s legelterjedtebbet. (Az óbudai polgári iskoláról hasonló gj^arapodást nem jelenthet. a többékevésbé népes pu. nem is tartatik. Pótharaszt.) A nagykrösi fels leányiskola ügyeirl is külön jelentés szól.. Révbér.ós Nagy-Bócsa. Monort. Ráczkevét éi Újpestet említi meg. Dunavecsét.sztákon van a legnagj-obb baj. de sincsenek egészen a törvény színvonalán. méltóztassék még jelen eg\-ütt ülésébl oly hatályos intézkedéseket tenni. — — — — : — — — . megyei bizottmán}^. van Pest vármegye területén legalább 40.mint a törvény végrehajtásának saját kebt lében illetékes közegét. Majd sürgeti az ismétl iskolák rendezését és szaporítását. s két rendes és egy segédtanárral nyitott vala meg.. Apaj. Sarlósár. Oly puszta. Legújabb örvendetes mozzanatvl jelzem. stb. Ezek Tetétlen. Ott a jelen tanév is csak egy osztálylyal s egj' rendes tanárral maradt. az iskolák legkiáltóbb hiánya. tehát tizenegy népes mezvárost. Szász Károly az iskolatanácsnak 1869 november 17-ón tartott ülésében a többi között az iskolaügy. melyet a múlt tanévben egy osztálylyal (fiúk és leányok számára párhuzamosan). Alsó. Harka. S ezek közül el nem is számláltak közül alig négj'-ötben van iskola s ott is évenként alig 3 hónapig. mert a gyermekek csak a 3 4 téli hónap alatt látogatják az iskolát s akkor is rendetlenül. Nagj'krösön. Váczot. az iskolatanács a tanfelügyel indítványához képest az épen együtt ül megj'ci bizottmányhoz felterjesztést intéz. a népoktatási törvény végrehajtása tárgyában a községek számára kiadott miniszteri utasítás ide vonatkozó 1. A Kalocsán és Nagv'krösön tartott tanítóképzi póttanfolyam. hanem a másik végletnél. mint a melyek e kötelezettség alá tartoznak. Xagyobb községeink aránylag hátrább állanak iskoláik szervezetében. Baracs. 47." Az iskolatanács sajnos tudomásul veszi azt a szomorú tapasztalatot. Rátér itt egyben arra." : : — tamd : Az iskolatanácsnak 1870 november 16-iki évnegyedes közgylésén tett elterjesztésébl a következ részek a fontosabbak A tanfelügyel október elején megkezdett iskolalát ogatá. . Mátéháza. mind a községi iskoláknál a gyermekek iskolalátogatása a lehet leghanyagabb. Homok. hogy tekintélye egész súlyát latba vetve a szent ügy érdekében. Bojár-Mikla-Tetétlen. melyeknek felsbb mint monda még alsóbb vag^^ elemi iskoláik népiskolával kellene birniok. helyett csak november 1-én kezddhetett. De nemcsak a legnagv'obb községekben. Kiskrö. Csabony. hogj^ a tankötelesek iskoláztatása érdekében szigorúan járjanak g. mint igen számos kisebb községek. Dánszent miklós. Indítványozta végül kérjék föl a vármegjét. oly puszta. hogy Czegléd polgári iskoláját. igen kevés h<lyet kivéve.Vadas. hogy a községi elüljárók a népoktatási törvény illet szakaszainak szoros végrehajtását. Szent-Tamás. Páhi. st aggasztó jelenség. §-aiban megjelölt módon elengedhetetlen kötelességüknek ismerjék s arra feleletteher alatt köteleztessenek. a mi (bár mentséget találni lehet) mindenesetre szomorú. képzetlen tanítóval. Nagykátát. még Kalocsát.sügy. Tázlár. Abon^i:. de csak oly csoportokban is. kitn eredménynyel végzdött. 46. E súlyos bajon segítend. mely külön iskola állítására kötelezhet volna. Ismétl-iskola pedig. melyek e kötelezettségnek részben legalább eleget tenni már megkezdettek. Csengöd-Kaskantyú. tegyen oly intézkedéseket. Vacs. §-ok értelmében és szellemében állania. (alsó és felsrész). Nyársapát. mivel a kedveztlen idjárás miatt a gazdasági muiikákat késbb lehetett végezni és így a tanítás október 1. melyeknek középpontján egy-egy kisebljszer s 20 30 50 gyermeknek hozzájárulható iskola állhatna. Adacs.4 194 Közoktat ú. §-ainak szigorúan érvénN^t szerezzenek. fölszerelés és taneszközök : — mköd — . A törvény által kiszabott 8 havi a legtöbb heh-t amiatt nem tartatik meg.. és 4. s kellene is a 44. Pöszér. Vasad.és Fels-Nyáregyháza. hog_v alárendelt közegei a községi elüljáróságok a népoktatási törvény I.

-cz. Nagykrösön felsbb leányiskola egy igazgatónvel és egy rendes tanítóval keletkezett s ide sorozható a Tatay Karolina háromosztályú leánynöveldéje Kecskeméten. a kalocsai 18 szálláson felekezeti és községi." E jelentése a következ szép szavakkal zárul Az 1868. 38. a tanítóké il-el. (illetleg tanítón) mködött. 4. A magánáldozatok közül megemlítend gróf Pejacsevicli János adománya. A többiben volt mindenütt. melyeken a pusztai iskola legczélszerbben felállítandó volna. a terjedelmes vármegye öt járásához képest. a kecskeméti ref. öt bizottságra és a bizottságok még a tél folyamán vegyék számba a) a körükbe cs s 5000-nél nagyobb népesség mezvárosokat s azoknak a 35. egy ór'ási horderej elvet proklamált. §-a szerint valamely szomszéd községhez volnának gyermekeik iskoláztatása tekintetében csatolandók. Bojáron. 1869 óta ezeken kívül már új iskola 6 alakult. valamennyi helyen felekezeti. S mivel másfelöl a törvény 130. a felsbb népiskolák felállítása szempontjából és b) a körükbe es oly népesség pusztákat. kath. Az akasztói róm. hogy a tanfelügyelket e részben támogassák s részükrl is intézkedjenek a pusztai tanköteleseknek iskoláztatásáról. melynek els eredménye a szükséglet kell felismerése lett. A mi a pusztákat illeti. A már fönnállott iskolák közül 56-ban történt gyarapodás. s elmélkedésre igen is méltó cszmeszálát köthessem hozzp. Czegléden polgári fiú. összesen 6000 frtos alapítváiyt tett a váczi püspök Alpáron har- három rendes — . Dánoson államsegélylyel épülnek iskolák. §-ok értelmében községi tanintézetekre fordítható anyagi erejét. mely ne érdekldjék.kon a birtokosok összes egyenes adóját é. hogy. 1 95 S azért panaszolja föl ezeket épen most az iskolatanács eltt. ki a szadai községi iskola építésére 3000. tisztelt iskolatanács. hogy Kistétényben. hogy a mi lányokon maga nem segíthet. A tantermek száma 35-el. pontja szerint az iskolatanács is arra van utalva. Váczon. melyek a törvény 37. iskolában 900 és a váczi ágost. mini a 30-nál több tankötelest számláló pusztáknak elemi iskolákkal való ellá.sára irányzott törekvéseiben. Máriaházán és még néhány pusztán magánurasági költségen vagy segélylyel vannak pusztai iskolák. s jelöljék ki ama pusztákat. Ekkor Pest vármegye 189 rendezett községe közül csak Telkin nem volt iskola. kir. mely ne adózzé'c a közoktatás szent ügyéért Az iskolatanács 1S71 márczius 22-iki ülésén számol be Szász Károly másfél évi tanfelügyeli mködésérl. támogassa leieknél többet számláló városolcnak felsbb népiskolákkal. Tatárszentgyörgyön új iskola építésére már 950 frtot tkésítettek. de e részben még fölötte sok a teend. legillemini az 5000 tékesebb helyen zörget. bizottságilag történend összeírást rendelt el. És hogy egyesített igyekezetüknek minél terjedtebb sikere legyen és pedig már e tanév" folyamán. hogy Magyarországon innentúl nem szabad lenni egy szívnek. . E hat új intézetben 14 tanteremben 17 tanító. második tanítói állásra 3000. hitv.5 azoknak iskolai pótadó czímén kivetend 5% mennyiségét jelöljék meg ama pontokat.jok s ajánlhassa azt az iskolatanács meggondolásába. melynek termékeny méhében nemzetünk mveltségének s azzal együtt rgész jövjének. illetleg javaslatot a m?gyei (illetleg sz. midn az iskolatanácsot kéri.gú — t : . úgy hiszi. azokról jelentést. a solti ref. iskolában 100 frtot fordítottak taneszközökre és felszerelésekre Kalocsán a pusztai tanítók fizetését 180— 190 200 frt helyett 300 frtra emelték. A tanárral és egy tanítónvel... Jelenti..és leányiskola két évfolyammal. A puszták elemi és az ötezer lakosnál népesebb városoknak tekintetében alig törfels. A közoktatási muiiszter nemcsak a tanfelügyelket utasította a pusztai iskolák felállítására s szervezése körüli teendkre. egy karnak.oszsza magát a teljes iskolatanács. Tetétlenen a tanítók államsegélyben ré. : . nagyobb községek felsbb népoktatási intézetei közül Óbudán polgári fiskola egy tanárral.tá. Zöldhalmon. városi) képviseltestülethez intézzen. fleg az iskolaépületek elállítására igénybe volna veend és végre ama pusztákat. st léte é? nem létének kérdés:> szendereg s ez elv. indítványozza. Érsikhalmon.szesülnek. illetleg polgári népiskolákkal való ellátása téit valami. §. Vasadon. Nyáregyházán. A czélszertlen tantermek át alakít attak. . t. mely ne mázdúljon 's egy talpalatnyi földnek. a legjobb. iskolában 200. hanem a várm3gyéket is fölhívta. Pest vármegye iskolatanácsa járásonként teljes liijjával. 20 pedig egészen újonnan épült. . 39. XXXVII. hogy egy nagyfontossá. melyeknél az államsegély. : .! Közoktatásügj'. melyek számára szintén felekezetiség nélküli községi jellem iskola volna felállítandó és ezeken a pusztá. iskolában 80.

hogy a szorosan vett téli hónapokban. mely azonban kötelezettségének még eddig nem tett eleget. Valóságos zugiskolák voltak. Mindamellett.973 13 15 éves 13. és a nagykrösi ref. mindössze 98. gyorsan halad. E szerint Pest vármegyében 1869-ben volt 6 12 éves tanköteles 32. Vadkert és Szada. állá-íva 30 hold földet. a 6 12 éves iskolaköteleseknek körülbelül csak 20 %-a nem járt iskolába. hanem hat és a rendesen október közepén megkezdd tanév ne márcziusban záródjék.19tí Közoktatásügy. s alig akadt közöttük olyan. de kell képzettséggel nem bíró tanítók számára.273 leány. vagyis az összes tanköteleseknek 48 %-a. amott húsz. kath. A tanítók kicserélése már kezdetét vette. kedvezményével a tízéven felül' ékre nézve ne csak négy öt hónap legyen a szorgalomid. Ebbl azonban tévedés volna azt következtetni. iskola alapjához 5000 frttal és a faiskolálioz liét hold földdel járult ós azonkívül taneszközök beszerzésére 300 frtot ajándékozott. 500 600 és ígj"^ összesen 1000 körül van ama felnttek száma. tanítóképzben tartottak. mert nagyobbrészt 6 12 éves korukban iskoláztattak. egyelre azokban a községekben. Ezeket leszámítva. legalább a részben.iskolázatlanu maradottak" közé. tanrendszerben és módszerben való jártasság liiányzott. hogy a törvényszabta nyolcz. melyeknek számát a törvény húszra határozta. szerint arra kötelezend.728. a hol az épületek rosszak. melyekben egyik vagy másik felekezet nyilvánította. a községek elüljáróihoz intézett szigorú rendeleteikkel mindent elkövettek a közoktatási törvény végrehajtására. Ily izr.. Ezekbl iskolába csak 51. Tápióbicskén iskolacpítésro 200 frtot adoalapítványt tett szegény gyermekeknek könyvekkel és ruhával való ellátására gróf Kcgkrkh Béla a nagykátai közs.rmeg\'e közönsége. még nem állapítható meg javulás. hogy nem akar (vagy nem tud) a törvénynek megfelel iskolát tartani és ezért az iskolatartás jogáról lem )ndván. Jegyzéket mutatott be 102 olyan községrl. Az iskolába nem járók roppant számának egy részét a 13 15 évesek teszik. kik Pest vármegys területén a tél folyamán néhány hónapi iskoláztatásban részesültek. hogy az iskolamulasztók névsorát esetrlesetre adják át végrehajtás végett a községi elüljáróságoknak. Pest vármegyében az iskolák szellemi szükségleteinek gyarapítására 1869 óta a következk történtek A tanítók egy részénél a törvény igényelte számos tantárgyakban. De a részben.176 fiú és 12. Csupán felekezeti tekintetbl tiirettek meg. a kísérlet megtörtént és eddig nyolcz községben 400 felntt és hozzávetölag a többiekben. ezek azonban nem sorozhatok az . novembertl február végéig az iskolák tele vannak és ha mind feljárnának az iskolakötelesek. — : — — — — — — — — : .700 fiú és 30. a hol az elülj árok buzgalmától és a nép értelmességétl sikert lehet remélni. A siker a várakozáson alul maradt. földrajzot és történelmet a gödölli ref. 1871-ben 23 községben 27 magániskola volt. §. lelkész tanítja. Az 1869 november 17-én tartott ülésben bemutatott jelentésben a tanköteles és a tényleg iskolába járó gyermekek kimutatását hiányosan terjesztette el. honnan még nem érkeztek be a jelentések. magánintézet a 27 közül van 14. Az iskolaszékeket pedig utasították. mert ez adatok abból a jelentésbl valók voltak. melyet báró Eötvös József terjesztett az országgylés elébe. báró Eötvös József rendelkezései nyomán. tetemesen javult az iskoláztatás.649 leány. A felnttek oktatásának üdvös eszméjét. §. Péczel. mintha a népnek fele iskolázatlanul maradna. Monor. Ezek Gj^ón. Pest vá. A felszólított 50 község közül a nagyobb rész még csak nem is válaszolt a felhívásra. összesen 25. Az állami képzk felállítása is. a kik 1869-ben mivel a legtöbb helyen nem volt szervezve az ismétl-iskola nem iskoláztattak. kivált egyes vidékeken. inadik tanítói mányozott és 2000 frt : — : . továbbá ama községekrl. a mely a törvénynek megfelelt volna. Váczon herczeg Koburg. Ilyen tanfolyamot Pest vármegyében a kalocsai róm. melyek közül kiválnak a pomázi és a gödölli. A felekezeti képzkbl az utóbbi évek alatt mind jobb és jobb tanítók kerültek ki. A többiek közül kiválik a Tatay Karolináé Kecskeméten és Krenedics Matildé Vá?zon. hogy az eredmény kevés. összesen 62. 22 község ígéretet tett s m^olcz község jelentett csupán pozitív tényeket. mely utóbbiban a magyar nyelvet. illetleg az 53. valamint az összes fszolgabíi'ák. annak kötelességét a községi'e hárította.168 járt. Ezek túlnyomó száma izraelita.825. 1870 nyarán országszerte tanítói póttanfolyamokat rendeztek liivatalban lev. a most bevégzdött téU idszak alatt kísérelte megvalósítam. tehát a 44. Máriahá^án pedig a Vécsej'^ grófok tartottak fenn magániskolát. a legtöbb helyen nem fémének az iskolákba. A vármegyében.

Tanfelügyeli mködésének egész idejébl az a tapasztalata a legersebb. 56 faU olvasó-tábla. hanem az iskolatanács tagjai utján is gyakorolhatja míg ehhez képest a kormány minden tankerületben mérsékelt. A nagykörösi póttaiifolyamon a hallgatók 50 kr. a segédtanfelügyel 42 községben 66 iskolá. illetleg a tulaj donképeni tanfelügyeli mködésrl ma is sok tekintetben aktuális megjegyzést tett. Azután vázolta azt a sok teendt és feladatot. kezelszemélyzetül egyetlen egy Írnokkal mködik. A miniszter gondoskodott nemcsak elegend taneszközökrl. —— . hogy az 1868-iki népiskolai törvénynek Achilles-sarka. — . hogy a külföld legjobb termékeivel diadalmasan is versenyezhettek.Közoktatásügy. hogy iktatókönyvében már az 1067. melynek tiszta jövedelmébl körülbelül 5000 iskolát láttak el a legszükségesebb szerekkel. a kalocsai érsek a törvény követelményeinek megfelelleg szervezte s három évfolyamúvá fejlesztette. A 35. zenét és festögyakorlatot tanító segédtanárokon kívül csak egy rendes tanár volt s hol egy. rajzot. jók s tökéletesek voltak. Európa 176 fali térképe. hogy a tanfelügyeli hivatal ügyvitele a jelen évben oly mérvben szaporodott. az átalakulás korszakában volna szükség s irae. habár sok helyen még kezdetlegesen. Míg a törvény 14. második a tapasztalt hiányok pótlására szükséges intézkedések megtétele. legyenek jók . A tanfelügyeli hivatás két részre oszhk. Egyik az összes iskolák meglátogatása. 1869 júniustól az óv végéig 483. hogy eddigi tanfelügyeli mködése alatt. 197 emitt hatvan résztvevvel. a melyben eddig a hitoktatón. számot írja. hol jelenléte mulhatlanul szükséges s lehetvé nem teszi neki a folytonos intézkedést és az egésznek tiszta á.tnézhetésót addig czél nem érhet. de szükségesnek tartja felemlíteni ezeket a napilapokban hétrl-hétre felmerül s egész általánosságban elmondott ama vádak ellen. melyen jó czélzatai nagy része megtörik. hogy az áUam ffelügyeletét a kormány nemcsak saját közegei. A gazdaság. Magyarország 120 fali és 268 kézi térképe. : . A kalocsai tanítóképzt. §-át egyszer módosítással oda nem javítják. Megemlíti. Jelenti. melyek elintézé. A nagykrösi ref tanítóképz. melyeknek. óv els negyedében pedig már 529 darabot iktattak. 1870-ben 924 s az 1871. 8 természettani eszközgyüjtemény és 175 számológép jutott. a 200 községhez vagy a 360 iskolaszékhez csak egyszer szétküldése is napokat vesz igénybe míg ismét egyes számok pl. a tanfelügyeli intézményben fekszik.t. Szász Károly 1871 június 15-iki elterjesztése sok keser panaszt is tarta"maz. bár vannak egyes számok. hatásköre nincsen kellleg megszabva. A községi iskolában a hitoktatás sincs határozattal szabályozva. de tisz8 tességes napidíjak és utazási költségek mellett 6 10 ügy buzgó férfiút meg nem nyer az iskolák évenkénti gyakori meglátogatására míg a tanfelügyelöt a folytonos utazás kötelessége alól fel nem oldja és csak ott kötelezze megjelenni. a kezdet kezdetén. A tanítók fizetésének minimuma elijeszti a jó erket a tanítói pályától. Az iskolák feletti ffelügyeletrl. az mer lehetetlenség. Az intézmények. körleveleknek. jelen alakjában vinni. . §. hol két tanfolyammal bírt. még nem tudja. az idszaki vagy szakszer jelentések a kormányhoz ismét a fogalmazásra s összeállításra kívánják több nap megfeszített munkáját. a mely akkor már három tanfolyami! volt. A szegény iskolák részére szükséges taneszközök beszerzése czéljából az 1869 70. A tanrendszer tekintetében is óriási a haladás. Hogy a tanfelügyeli intézmény egész súlyát kifejthesse. kevés kivétellel be van fejezve az iskolák látogatása.sére egymaga. A törvénynek sok hiánya van. Papiroson marad a közigazgatás. de azok oly kitn minségek voltak. hogy bár a rendeletek megvoltak. Jordán István. S azzal végzi elterjesztését. Hogyan ós meddig lehet a tanfelügyeli hivatalt így. 5%-a sehol sem elég az iskolaköltségek viselésére. hogy a tanfelügyelknek semmi dolguk és semmit sem tesznek. pl. a fennmaradó 31 község 53 iskolájában pedig a külön miniszteri rendelettel megbízott Fáy Béla. Az iskolatanács szervezete nem czélszer. Ebbl az adományból pestvármegyei iskoláknak 131 földgömb. 195 természetrajzi ós 49 természettani ábra. Ö maga meglátogatott 109 községben 232 iskolát.és alkotmánj-tanon kívül már az összes tárgyakat tanították. Az iskoláknak taneszközökktl való ellátása tekintetében óriási haladás történt 1869 óta. a mi a tanfelügyelre vár. 7 községben leginkább a hozzáférhet és akadálya miatt meg nem fordulhatott. arra éppen most. de a végroliajtást nem vette számba senki. a törvény és a kor színvonalán állott. napidíjban is részesültek. Várady József és Wargha János iskolatanácsi tagok végezték az iskolalátogatást. Írást. tanévben államsorsjátékot rendeztek.

Majd áttér az iskoláknál az utóbbi évben történt gyarapodásokra. Szász Kái'oly a tankerületi iskolatanács 1872 márczius 20-án tartott rendes évnegyedes közgylésén szerepelt utoljára. Gödöll községileg intézkedik közös ismétl iskola ad a község állításáról. akkor a község kötelessége arról gondoskodni. a törvény 50. minden község képét meglehets iskolai tekintetében hséggel és részletességgel tükrözi vissza. í]rre vonatkozólag 24 községtl nem érkezett jelentés. Az egyes községek különleges teendin kívül. mert a tagosítás még nem történt meg. vagy még parlagon hever és semminem használatba véve nincs. magukban nem elegendk.rni. de vagy merben alkalmatlan. részint a régi rossz hetyett egészen újjal cseréltek föl. 36 községben van ugyan hely faiskolának. használja is néhol a község. mikor egy külön tanítói állomást állíthat.sítsák. mi^lyeknek mindenütt községi tulajdonban kellene lenniük. 189 község közül 75-ben volt gyarapodás. mert a 12 15 évesek ismétl iskolázását a törvény ép oly feltétlenül szigorúan követeli. 1871 augusztus 30-iki évnogNcilcs elterjesztése a faiskolákra és test gyakorló is kiterjeszkedik. kik az intézmények ezélzatait megvaló. de sokkal több helyen a felekezet. 198 Köziiktntásügy. a tavalyi tapasztalatok s minden viszonyokra nézve bevett értesítések alapján. Jelenti." A tanfelügyel tehát értesítette a községeket. igen sok helyen ki vannak adva felekezeteknek. De ezt a legtöi)b helyen nem teszik. nem intézmények. itt-ott igen szép sikerrel a fatenyésztésre és nemesítésre. Alig néhány helyen van rendszeres testgyakorlótér. gazdasági és fatenyésztési szempontból. mely az elz évben szép sikerrel indult meg. Egyik az iskolaköteles gyermekeknek rendes iskolábajárása. Az iskolalátogatások most már nem a tájékozást keres els ismerkedés jellegével bírnak. Fót. Panaszolja.sek já. A tanfelügyeli levéltár. A pusztai iskolák ügye se haladt elre. azon iskolákból kikerült gyermekek is községi ismétl-iskolába kötele. hog}^ ha a felekezet nem tart ismétl-iskolát.. 40 községben az ismétl-iskolát ily módon néhány község. Természetesen a faiskola czéljaira a fatenyésztés és népiskolai gazdaságtanítás gyarapítására kellene azt kezelniök. mint a 6 12 évesek rendes iskolázását. vagy a községben lev egy vagy több felekezeti iskolánál alkalmazásban lev tanítóknak valamely mérsékelt. 75 közül hét hely szerepel községi iskolával. 32 községben a faiskola kell használatba van véve e részben is és a gyermekeket a fatenyésztésben többé-kevésbé rendesen oktatják. a kezelés pedig majdnem mindenütt a felekezetek kezében van. A legtöbb helyt. vagy rosszak. hogy mind . de méltányos különdíjat ad az ismétl iskolások állították föl tanításáért. hogy a kecskeméti járás tiszai szögében elmaradt három vagy négy községet meglátogathassa.. Az iskolák legnagyobb része felekezeti lévén. Kb. Még nagyobb a gyarapodás a 19-et részint felekezsti iskolákban. hogy e részben is mennyi a teend. . Már a felnttek oktatását. vagy inkább emberek. pl. §-a jó támpontot nyújtott megkerülni a kérdést.ha a felekezeti iskolában csak a rendes hat évi tanfolyam van. A föLlmívelésügyi miniszter a várme^gyék útján rendelkezett a községi faiskolák rendezése és kezelése iránt. néhol faültetményes helyül. E . helyekre Újpesten ós Kecskeméten. vagy kapa alá a község vagy felekezet jövedelmének szaporítására. részint. mind Dallos Gyula másodtanfelügyel. de a legtöbb helyen a felekezeti iskolák tanítóinak külön díjat az ismétlk tanításáért. szorgalmasan folytatták iskolalátogatásaikat. hol a tantermek száma 40-nel szaporodott czélszerüen átalakítottak. Továbbá 25 községben nincs faiskola. — — : — — A rendes tankötelesek iskolázásáról kevés örvendetest jelent. de a gyermekeket a gazdaságban s fa. sem annak való üres tér. ez az ügy is a jövnek marad föl elintézésre. vagy külön önálló ismétl-iskola felállításával mindenik felekezet számára közösen. Ügy látszik. Ezt a község két úton eszközölheti. meglehets biztos talajon mozognak. Emberek kellenek. Azonban a faiskolák.és gyümölcstonyésztésben nem oktatják és így a faiskola egyik legfbb czélja elérve nincs. Aszód. E § ugyanis azt mondja . A vizek nem engedték. A faiskolákkal együtt a testgyakorló helyekre is ki kell terjeszteni a figyelmet. így Nagykrösön. 72 községben van faiskola. hogy az elüljárók hanyagok. folytatták. többnyire azonban szántás-vetésre. mely harmadfél év alatt 3800 ügydarabra szaporodott. A legtöbb helyen még a jelen tanév elején sem indult meg az ismétl iskolázás. részint mert megtörténtekor nem gondoskodtak róla. a másik az ismétl-iskola. Látnivaló e számokból. különösen két fontos dologra fordították figyelmöket.

199- 1. áll. Az- . fjíimnázium. — 2. — 3. A váczi kegyesrendi fö^jimnázium. kir. Az újpesti m.

200 A budafoki m. fiu- és leányiskola. kir. iskola. kir. áll. mm Az isaszegi m. állami polg. .

csak úgy gv'akorolhatnak dönt befolvást a közmveldés és jóllét elmozdítására. hanem a törvény alkalmízásában túlságos engedékenység. melyek ellen a felsházban egy n<. melyek számára rendoltetvék. Ugyanis addig. Hol a tettek szólanak. mégis ideiktatjuk e becses jelentés befejez részét. azokat tehetségem korlátoltsága. . . mert a testgyakorlatok tanítását a népiskolákban tovább mellzni nem lehet. midn engem az ermet túlhílsdó feladattól saját kérelmemre fölment. a mely id alatt egész mködése leginkább a póttanfolyamok. Az iskolatanács csak elismerését és köszönetét fejezheti ki e tettek láttára. Dallos harmadfél hónapig vezette a tankerületet.gyobb mér\'ü mozgalom várható.három é^ hivataloskodásom ezer nehézségei. Bocsán^-t mind liivctali. helyembe tehetségesebb és szerencsésebb férfiút állítson. : : . e kérésre csak az az érzés bátorít fel. kinek sikerei az én kezdeményeimet mielbb feledtessék s ha az óhajtás és remén}' mellett önöket mégis arra kérem tartsanak engem becses jó emiékezetökben. melyekben az alsó néposztály nélkülözte azt a kiképzést." Jelenti továbbá. hogy mondom.a nép'skolák csak úgy tölthetik be rendeltetésket. jöv állására és polgári hivatására is tüzetes tekintettel lett volna. midn az elterjesztés szerint mind községi. melyek a megelz két évrl szólnak.Fájdalmasan érinti az iskolatanácsot az elnöki elterjesztés fma része. mind egyéni gyöngeségeimnek . mel\Tiél oly szíves támogatást. mintha ezúttal is egyszeren csak eUsmerésének és köszönetének kifejezésére szorítkozik és azt jegyzkönyvbe ^'éteti. elnémul minden beszéd. 43 iskolában tetemesebb fölszerelés történt s 40 iskola nyert másnem jelentékenyebb gyarapodá. Azt liiszi az iskolatanács." : — — : : Az iskolatanács erre a következ határozatot hozta . ^agy László az 1872 augusztus 29-iki iskolatanácsi ülésen mutatkozott be. mind a felekezeti iskolák körében. s ersen remélem. a tanerkben a gyarapodás 97 új tanítói állomást mutat fel. Buzgón óhajtom. 201 dc számbeli szaporodás nélkül a tanítók száma 39-el szaporodott 23 isko20 iskolában egyéb gyarapodás. nevezetes lendületet adtak a vármegyében. az eddiginél még n". az eddiginél még nagyobb mér™ mozgalmit várhatunk a felekezeti iskolák körében. elmémben örökre megtartom. Ily népiskoláink nekünk a legújabb idkig nem voltak. Ezek számárra ál alában csak elemi iskoláink voltak olyanok. hogy a tanfelügyel úrnak szebb emléket nem állíthat. melyek fleg az egyházak czéljainak álltak szolgálatában olyanok. kitnik. melyben a tanfelügyeli jelentések az ügy elremenetelét ne jelezték volna. mink lában tetemesebb felszerelés történt alapítvány.** 1872 június 12-én az iskolatanács ülésén már DaUos Gyula. önöket egyenként s öszszesen az egész iskolatanácsot illeti. teljes megnyugvással teszem le trnfelügyeli hivatalomat. akadémiák. mi szegény tcnfelügyelök holott ha e részben a kormányn-ík valsmit lehet szemére iskolák rossz lúrbe hozását czéloznók! vetni. míg e hivatal végleg betöltetnék. kereskedelmi és gazdászati tanintézetek útján de nem gondoskodtak kellleg a közföldmível és alsó iparos-osztályról. S midn ez clkalommal van utolszor szerencsém e nemes testület körében elnökölni.Ha a múlt e szemlélésérl a \árhntó jö\-öre fordítom szemeimet s említem. oly buzdító elismerést találtam. Veszteségnek tartja ezt az iskolatanács nemcsak m=^gára. hogy a népnevelési ügy minden hivatottai a közoktatás magasztos czélját gyámolítsák. három é\-i ideiglenességem után e napokban kinevezend utódom kezébe. uraim. A szellem"ekke-l foglalkozó magasabb osztályokról gondoskodtak gimnáziumok. 39 tetemes átalakítást nj-ert. oly kegyes elnézést. melylyel a törvény hatályba lépte után évekkel nyúlt a 15. Bár máris hosszasan foglalkoztunk oz idszakkal. Ha e számokhoz hozzáadjuk a múlt évi jelentésben felsoroltakat.: Közoktatásügy. hogy . az alakulóban lev s újonnan felállítandó iskolák ügyeinek intézésére irányult. Jelentésében hangsuh'ozta. mely a kor igényeinek mcgfclelleg. úgj' hogy nincs az iskolatanácsnak ülése. theologiai intézetek és egyetem az anyagi dolgokkal foglalkozók felsbb osztályáról reál. ha azok ama néposztláy szükségeinek. kivált most.st. három é\-i buzgó és fáradhstlan tevékenység után elnöki székétl megválik.. az nem a túlszigorú. hogy a tornászat tanítására az idén különös súlj-t fektettek.. tanítói fizetések jebntékenyebb fö^melése. . \agj' ennek megfelel szaporodását a községi iskoláknak így múltra és jövre tekintve.g}'ne\'ii föpip oly élesen csak a felekezeti kelt ki. megfelelnek. a mely egyben búcsúja is a kiváló tanfelügyelnek . melyek a népiskolai közoktatás ügyének a kezdet nehézségei ellenére rövid id alatt is. ha azok a népiskolák eszméjének legújabb fejldési állásjDontjára emeltetnek. legfökéj) a tanfelügyeli tevékenység következtében. . nuntha általok a kormány alárendelt közegei.^eiügy|^ö* s^ge- . Köszönetem. : í^a^. hogy 1869 óta. tehát nem egészen három év ala*t a tantermek száma 89-el szaporodott. olykor ti'üterhelt munkája a lázas tevékenysége között igazi ünnepekül csak e testület körében töltött óráimat éreztem. nem válhatok meg e széktl a legszintébb köszönet s egyszersmind egy biz^lmjs bocsánatkérés nélkül. Ezenkívül a néptanítók számára államsegélylyel egybekötött 'gazda. § fegy\eréhez. hanem a népiskolai közoktatás ügyére is. Most már a nemzet törvényhozása útján követeli. hogy a miniszter bölcsesége. emezeket túlbuzgóságom okozhatta. a tankerület ügyeinek vezetését reá bízták. melyben a tanfelügyel úr. ideiglenes másodtanfel ügyel elnökölt.. a megintések következtében. hogy én Pest vármegye iskolctanáesának emlékét szívemben. hogy a jelen év tavaszán ismét számos új építkezés elhatározott szándéka van bejelentve s hogy e részben a már eddig történt törvényes megintések. hogj. ajándékozás.

Testgyakorlatot sehol. hogy Magyarországon közoktatási törvény is van. de polgári kötelesség eltte nincs.széröl. természeti viszonyait neki meg kell ismernie. nem áltatja magát hiú ábrándokkal. milvánt art ásat. hogj' keresse meg az iskolatanács a vármegye területén lév izraelita mer A ' : küldje át azoknak az izraehta ltközségeknek a névsorát. valamint a magániskolák kerületi elnökséget : : . a vallás. de kétségtelen. földrajzát. é'.r jauoí Dömötör J&uos &z 1 875 szeptc mber 1-itanácsiilésen mutatkozott be. melyeknek fenntartói. az iskolai rendtartás.ése. akár a községek. kézikönyvek s általában az iskola beléletébe tartozó dolgokról értekezzék. hehi iskolai hatóságokat és községi bírákat. méhének egész felszerelése egy asztal.-ez. néhány szék. Az iskolák nagyobb része hat évi tanfolyamra van beosztva és bár a törvénytl megszabott tantárgyakat teljesen még sehol fel nem ölelték s az oktatás eredménye a különféle kedveztlen befol3-ások alatt általában korlátolt. Az állam védelmét igényli. miket tapasztalt. hogy néhány helyen új iskolák épülnek ós új tanítói állásokat szerveztek. az alkalmazott tanrendszer. szölszetit a budai vinczellér-képzben. mely után a tanulók évenként valamely megfelel njnlvános intézet tanítói eltt kötelesek vizsgát teniní.sok. a'^melyek szabályszeren megalakultak. tekintí5ék hitfelekezeti nyilvános tanintézeteknek a diasporában élk iskoláit pedig tekintsék magánháznál való tanításnak. a tanítókkal az osztályok berendezése. az iskolalátogatás í. Talált községet. a törvényszerinti többi tantárgyakat a legtöbb helyen csak részben és felületesen tanítják. Beszédében rámutat a népoktatás bajaira a községek szegénységére. azokat a hián\'okat. Az oktatást illetleg haladásról tehet jelentést. minden héten megnAntják és minden héten megszüntetik iskolájokat. azokat a törvény betöltésére sürgesse. tanítói és növendékei sejtelemmel sem bírnak arról. s ennek ellenrzését. Kiváló gondja volt az ismétl-iskolák felállítása községi alapon. hogy az iskolai hatóságoknak a tapasztalt hiányokat részletesen eléjök terjeszsze. elhanyagolására s az egyház és község gyakori ellentéteire a népnevelés tekintetében.niu'. sági tanfolyamot nyitottak meg a magyarországi gazdasági tanitézetokhon. akár egv'ház és község egj'esült ervel. mikre irányozta fkép teendit s mely nevezetesebb tanügyi mozzanatok jöttek tudomására. miként járjanak el e tekintetben közösen. . A növendék nem tudja. ha ugyan ilyenek is vannak. hogy neki hazája is^van. a hiányok elhárításának módja és eszközei fell velük tanácskozzék. Azután szól a nagj'krösi pót tan folyamról s az alakulóban lev pestvármegyei tanítóegyesületrl. Jelentése szerint az ismétl-iskolák általában vagy el vannak hanyagolva. hogj' szerethesse. A faiskohikat. . Ezzel akarta kiirtani a mindenképen veszedelmes és hazaíiatlan zugiskolákat.202 Közoktatásügy. ha nem kizárólag egyesek tartatják fenn. Ismerve a viszonyokat. tanítói eljárá. kevés kivétellel. §-a értelmében. hog}' az oktatás és a népiskolák szellemi élete fejldésnek indult. megköveteli apo gári jogokat. számoláson kívül. tornászatit a pesti tornatanodában oly néptanítók számára. A tankötelezettségi törvény rendeleteit a község' elüljáróság gyéren vagy épen az iskolatanács 1872 be. hogy az ismétl-iskolák megnj'ílásáról az szi iskolai idre gondoskodjanak akár a felekezetek tegyék ezt. melynek bírája és elüljárói a törvón3"tl elírt tantárgj'ak tanítását.. alkotmányáét. Ha nekik tetszik. melyek felsbb iskolai hatóság közvetítésével elháríthatok. vagy épen nincsenek. tankötelezettségi törvények érvényesítése czéljából utasították a tanítókat. íi"ás. egy vásáron fogadott tanító s e tanítónak egy vonalzója és irásmintái. olvasás. De örvendetes mozzanatként jelzi. hol a felekezetek ilyeneket nem tartanak. Ezek mindegyikében vettek részt pestmegyei néptanítók.vezi. november 13-iki közgylésén arról számol hogy állásának elfoglalása óta mik történtek a legközelebb lefol_\i: harmadfél hónap alatt a tanfelügyelség ré. elintézés végett jegv'zésbe vegye. A fels népiskolák és polgári iskolák felállítása ügyében egj-elre maga tesz kísérletet. Ismétliskolai oktatás ezekben soha sincs. Javaslatai közül fontosabb az. s róla a tanfelügyelségnél és a megyei iskolatanácsnál való jelentés évenkénti beszolgáltatását tegyék a községi elüljáróság kötelességévé. hanem buzgalmához az iskolatanács tagjainak támogatását kéri. t. kik e szakmában tanítói oklevelet akarnak nyerni. Iskolalátogatásai alkalmával a tanfelügyel Aggtelemmel volt arra. melynek történelmét. Az ily hitközségek iskoláit az 1868 XXXVIII. nem használják Idtzött czéljokra. Xagy László D nem alkalmazza. gátló akadályok. 11. haszontalanságnak nyilvánították. . Utasítsa továbbá az iskolatanács a községeket és városokat.

melyek szabályszer díj be\ét levélben. elmozdittatás terhe alatt. anélkül. melyeknek hitelessége tehát kimutatható.Közoktatásügy. hanem annak magyarázásába be kell folyni mindazoknak. melyek az emiitett fkönyv. eliiljáróság segélyé\'el készítsék el. St általábnn mindenütt kívánatos. s bizonyos záros idn belül. sem szerzdés formájában. sem díjlevél. esupán az egyházhatóságnak magyarázni.rnak egy-két évig. tanítójával együtt. c) A kántori és tanítói teendk különválasztásakor keresse meg az iskolatanács a megyei bizottságot. hogy a népiskolai állapotok pontos kimutatásának elérhetése czéljából következleg intézkedjék : a) Utasítsa a megye összes községeit. 4 a kántorságért. hogy a mit államt örvények adtak a felekezeti tanítóknak. Ezek szükségesek a tanfelügyelnek.. S mily gondatlanság az adminisztráczióban... 203 is intézkedni fog.t az iskolának kiadása. . az egyházi hatóság felekezeti iskoláknak nevezik ezeket. városait. sem a község nem igen mutat hajlandóságot az iskolának valami határozott jövedelmet. hanem az évi segélylyel akarja függésben tartani magától az egész iskolát. az összes lakosság gyermekei számára fenntartott. Hogy a népiskolai múlhatatlanul szükséges. Pedig a . másik oldalon 500 600 fit kiadás van kimutatva. hogy minden kimutatások pontosak lehessenek Ügyében : községnek és minden városnak legyen egy fkönyve. §-a ellen is fordulnak el vétségek a felekezeteknél. . azt a felekezetek v. ha a járandóságaikat megfizetk és meg nem fizetk rendes könyvbe jegyeztetnek s onnét hitelre méltóan jegyeztetnek ki. c) Utasítsa a községeket az iskolatanács.canonica visita'" megalkotásában tényez részt vettek. ott mindenütt érvényesítse befolyását a szétválasztásnál is. követelné tlük. hogy egyházi hatóságuk ket az oklevél megszerzéséig ideigleneseknek tekintené. 6 Míg ezt a község ós egyház együttesen cl nem készíti addig nincs ellenrzés addig nem tudjuk. hogy a statisztikai adatok bejegyzésénél vagy bediktálásánál a felekezetektl esuiján oly adatokat fogadjanak el liitelesek gyanánt. hogy az úrbéri rendezések alkalmával. sem jegyzkönyvi határozat. hogy . vt'gy akármin. Az iskolai mulasztások rendes vezetése szintén múlhatatlanul szükséges. mert cs.llapítani? Ugyanis nyomára jött. Az iskolai jövedelmek Id mutatásánál különben is igen sokszor elfordul az a kifejezés. a tanítónak adott legeli illetménybeli fizetés is megsznik az egyháznak iskolai vagyona lenni. liogy a tankötelesek fkönyvét az egyházi h) Szerezzen minden község a kebelében lév iskolák részére mulasztási naplót. holott ugyanakkor a. ha erejét elfecsérelni nem akarja. Nagyfontosságú ügynek jelzi az iskolai statisztikát is. mely évrl-évre kimutatja 12 és 12 15 év között. ha jövedelme nincs? A felelet igen egyszer egyházi vagy községi segélybl. a kik a . Hogyan lehet tehá. Iskolai vagy ta nitófizetósi hátralékokat is csak az esetben híjtson be a község. hogy a törvénynek eleget tengyenek. Majd szól az uradalmaktól pátronusi kötelezettség nélkül. Az uradalom uradalmi. hogy a tanítói fizetések változtatása ne történjók rz állpm vagy a törvényhatóság tudta nélkül. többnyire pusztai iskolákról s azok jellegérl. — — Mzhatóspjgilag megállapított közokirat s azért nem is lehet azt egyoldalúlag. a tanköteleseket pontosan. egy anyakönyv és egy másik mulasztási nai)ló ala])ján készültek. tkét vagy bármi — : jövedelmi forrást határozottan kijelölni. De som az egyház. országos törvény alapján. hogy az évi kimutatás szerint iskolába nem járó tankötelesek nagy seregébl hányan nem járnak egyáltalában iskolába hányan nem járnak egy-két évig s végro hányan já. A népiskolai törvény 133.sét fogja kérni. születési éveik szerint. egy szabályszeren vezetett felvételi. de mindenesetre irott ügyirat formájábsn mutathatók be az elüljáróságnál. hogy a hol csak befolyásával állapíttatott meg a kántor-tanítói fizetés. §-át végrehajtani.canonica visita" nem egyoldalúlag s nem csupán egy- — — : .. hogy a kántortanítói fizetésekbl 8 500 frtot és a stólát 9 fitot számítanak a tanításért. mert a községi elüljáróságot s a vármegye szolgabíráját nem lehet arra kényszeríteni.az iskolának nincs semmi jövedelme". Ezek alapján kéri tehát a tanfelügyel az iskolatanácsot. a kik tanképesítési vizsgálat tétele nélkül már több év óta vannak rendes tanítói állomásra megválasztva. hogy esetleg a tanító emlékezete szerint hajtsa be a mulasztási büntetéspénzeket. alapvagyont. hogy ki van feljogosítva a kántortanítói díjak szétválasztását megá. Mindkett ellan lehet kifogást tenni. Egész sereg azoknak a rendes tanítóknak a névsora. E kérdésben az iskolatanács dönté. rf) A községek es\ipán olyan tanítói fizetések behajtására vállalkozzanak. Hisz így az is el fog következni.lóbrn rz ö fizetésökre fordítsák. hogy a tanítóknak gyakran még csak egy írott sorban sincs a fizetésök megállapítva. A tanítók fizetésére nézve még arra is fölveti a kérdést. mert egyik sem egészen jogos.ik annak pontos vezetése s hiteles kiírása alapján lehet a népiskolai töivény 4. hogy így biztosítókot nyerjünk afell.

A vármegye lakosainak száma 027. összesen 316. kath.54 fiú.035 ref. rmesterek vagy mestoremberfélék. nyelvre nézve 48. kath. Tenterm?k száma 693. Az iskolák közül 244 magyar. fiú 8. összesen 368. Fölemlíti mé=c. ismétlbe 9.923. társulati Kecskemét. . Nyelvre nézve 81. 15 unitárius. Az lS77-böl való alábbi a:Iatok tehát már erre a jelenlegi területre vonatkoznak. ezek is mindössze csak 3 4 hónapon át.753 ág. sem a templomokban. Pest-Pilis-Solt vármegye tanügyi állapota Dömötör János idejében lS76-ban. 13—15 éves isni. polgári iskolába 100. 4015 izr. azzal a megokolással. polg. összesen 13. középtanodábi 589. 5938 tót. Xem járt 5002 fiú és 10.rt . ev.018 róm. nem képesített 116 rendes 660. keleti.800 leány.427 fiú és 12.. . 62 ruthén. 8710 ág. wllású.Kisdedóvó 12. Tantermek száma 765 tanítólak 489. Egy iskolára 93 és egy tanítóra 69 tanuló esett.893 frt . pjlg. 1 róm.445 német. 10. . tanköteles (1 12 éws gyormakek számi 60.001 vagyis 76.377 leány 13—15 éves 14. hogy helyezze át más vármegyébe.697 12 éves lakosságnak l5-9*>o-a. Tanítók száma 677. összesen 405. összesen 21.418.239 néraet. kath. 2 községi Kiskörös. 437 szerb. összesen 54. 2708 izr. A fv?. A tinkötelesak úözül járt mindennipi iskolába 20. 465 gör. 11. 47. ev. ev.s.iiskoli 159. 7 román.i 05. és Józsa D. tanácsos és kir. 1. .. Tanítók száma 774. 330 feleösszesen 91... A magyar vidékeken túlzsúfolt tantermek az iskolaköteleseknek aFg 60°o-a járt iskolába. 4077 tét. 1884-ben tanköteles összesen 104. a ki a közig.796.619 német. — . kath. Az iskolák száma Ó04.) Óvónk szám^. h.007. Az iskolába járók vallásra nézve 40. 5702 ág. és 2523 izr. t. magán Budafok. leány és Nfigy-Abonyban migán p.. egy tanítóra esett 443 frt. — : — : : . 1082 gyermekkel és 16 óvónövel. könyvtár 71. . a vármegye a Pest-PUis-Solt-Kiskun vármegye nevet nyerte. 6204 tót.. 783 gör. leány 14 községi 79 elemi. 411 gör.020 leány.-cz. . ezekbl állami elemi 24. tanfelügv'eljévé. 18 gör. 7 gör. Az iskolába járók vallásra nézve 43.379 frt. 131 leányösszesen 341 magánintézetbe 55 fiú. a következ volt — A — : A vániiojrje községeinek a szániu 222. 10. mórt itt alig 20 30% já. alapján a Kiskunság s a Jászság egy része is idecsatoltatvái. -kötelosok 25.és közoktatásügyi miniszter 1877 január 9-én nevezte ki Pest-Pihs-Solt-Kiskun vármegye kir.830 leány.958 és 13 15 éves 25. 3772 izr. 230 elemi. vagvis 15-66%. nem képssített 87 rendes 590. likos^iník a száma 4!t3. F. Azonban a miniszter. községi NagyAbony.037 ismétlbe 7178 fiú és ti444 leány. .021 magyfr. mikor a vármegye épp utoljára szerepel e névvel. 7 gör. 23. keleti.836 ref. hitv.401 ref.897 fiú. akkor orvosolja továbbra is a pestmegyei tanfelügyelség élén. hitv. Egy tanítóra 70 és egy tanterenare 71 tanuló esett. .971. bizottság február 10-iki ülésén tartotta beköszöntjét. 15. a hol sikerrel végezheti munkáját. 8. egy tanítóra esett 420 frt.-^) Mint ö maga írja egy kis kézírat visszaemlékezéséV)en m'nderrl 1877 áprilisában jelentést tett miniszterének és kérve-kérte t. hogy ha fölfedezte a bajokat. . kath.028 leány. meghagyta — — . 2 szerb. : .055. 17. .ros környékén akkor nem hangzott magj'ar szó sem az iskolákban. : — : . kath.432. Gödöll. testgj-akorló helj-iség 70. összesen 185 középtanodába 1160. — : : — — . 6 unitárius.. Eleken kívül Czegléden és Kecskeméten közséji p>lg. róm. . : : :" — .445 frt. Az iskolák évi jövedelme 385. kath. összesen 85. 5369 tót. : i : t 1877-ben a várraegye községeinek száma 244. Tanlíöteles 6 65. 658. (A krlocsriba járók száma ninc^ kitüntetve. vígyis a tanköteleseknek 84-34<'n-a. 11. 37 gör.640 fiú és 38. kir. 310 horvát. 553 szerb.425.037 migyar. A tankötelesek közül elemi iskolába járt 28.úgy a hogy" iskolába tanítóik kiszolgált káplárok.4%. kath. ev. kath. ebbl a tanítók fizetése 332. segéd 87.()80. 26. .456 róm. 3 egj'leti és 4 magán. Xem járt 10. vagyis a tanköteleseknek 76"„-a.771. egyesületi Ncgykrös.. . tanfelügyel 25 éves tanfelügyeli jubileuma alkalmára.558 fiú és 26. Az iskolák közül 249 mxgyar.022. 10 leány . a kezeti.025 német. 3 miitáriu. összesen 68. 105 leány. Vallásra nézve 63.970 ref.973 leány . 26 román. Az iskolába járók fösszege 70. polgári leányiskolába 200 és fels népiskolába 49 leány.. : : Az 1876 XXXVIII. ezekbl kép?sített 13 német. 455 szerb és 599 horvát. ugyancsak a tornahelyok elállítására is kötel?ztetni kéri a községieket. Az iskolák közül 3(> községi és 317 felekezeti. keleti. Fröbel-féle községi Vácz. . 241 zugiskola mködik a vármegye területén. Iskola 38 községi. összesen 16.222.. kath. Az iskolába járók közül 52. 014 horvát. Iskolába nam járt 9393 fiú és 11.) Kisded-óvóba járó gyermekek számi 1904. 2 fels népiskolába. lakosa 574. 60 vegyes. 1 polgári. 1 román. . Greizinger J. összesen 88.621 fiú és 10.939..>lgári fiúiskoli.. 1. . Összesen járt iskoláb. ismétlbe 7445 fiú 6408. ezekbl 0—12 éves 39. kel. Az iskolák összes jövedelme 346.177 fiú és 23. összesen 337 középtanodában 699. 1 1 fiú.. Fröbel-egyesületi . ezekbl 190 vegyes. összesen 443 migánintézetb3 119 fiú és 197 leány.507.280 r.. A pusztákon még szomorúbb jelenségek.542 leány. nyelvre nézve 52. Xyel\-re nézve 07. hitv. vegyes 3... leány. hogy a népiskolai köteles tantárgyak közül a m^zeí gazdászatra és kertészetre s ezekkel kapcsolatban az iskolai kertekre és faiskolákra vonatkozó régebbi határozatok felfrissítendök. 2 szerbe 79 kétnyehü és II hároni termyel\-. Kisdedóvó volt 2 községi. : Tóth Józsefet Trefort Agoíston vallás. 585 gör. fels népiskolába 34 fiú. fels nép..495 leány.98! és ebbl 16-71"o volt a tanköteles. 1 tót. összesen 50. össz"seii 353. iskolába 210 fiú. 5628 ág. : ") Emlékkönyv Tóth J. kertek száma 51. Iskolaépület 304 tulajdon és 41 bérelt. 100 két és 8 három tannyehaü. is.121 magyar.057 frt. a hol ilyen még nincs. 16.203.790 megyf r. Szerkesztette Grézló J. 31.v. ebbl a tanítók fizetése 300. áll. magán és községi Újpest.310 róm. — .204 Közoktatásügy. (Czegléd. összesen 13. 402 szerb. : — . fels. illetleg polgári iskolába 294 fiú és 148 leány. összesen 443 magán-intézetbe 20 fiú. ezek közül képasített 590. A tankötelesek közül járt elemi iskolába 37. 14.2. egj'esületi Kalocsa. 282 leány. összesen 20. 528 horvát. faiskola 108. kath. 12 német. róm. 35 ruthén. segéd 111.. összesen 17.594.913. 3 polgári..213 leány.

magán 6. általános ism. .-rnémet községi 82 mrgyar. kath. . 3 óraadó. mosón a 3 éves korral fölvett növendékeket 12 éves korukig tartották. : — . 184 m^^gyar. Kecskeméten óvóköteles fiú 1988. Tanulóinak száma 592 fiú és 605 leány.-'skola 9. 2 német-mpgyar. jogakadémia 1. hiliK ev. leány. kath.679. 3 tanítóval. tiszteletdíja 650. áltclános ismétlben 796. 17. fiú 1.. 4 állf mi. A lakosság száma 732. azaz iT^Ö. fiú 20. óraadó 6. ezekbl áll. . egy rendes tanítóra 463.114.217. gazdasági ismétlben 744. 2 fiú és 1 leány. magán 21. : : . Óvónk száma 12. ismétlbe 13. 12. mindenn'-pi elemi iskoLa 556. ev. 60 tanuló\-fl. tanítóképzké 326. A t. Faiskolák számi 291. — . felsnépiskola 2. ezek közül 6 12 éves: isci fiú 59.659 róm. kath. : : 87 ref. 29 német-magyar. nem okleveles 5. kath.574. községi 34.nnirgycr. A tanítók száma 1281. iskoláké 265. mindennapi el.sszes száma 621. fönntartásban volt államsegélj' 1200. keleti 8 elemi vegyes református : 79 elemi és I fels nép.319. 618 tf nitó számára volt lakás természetben.561 ref. felszerelve 727 tanterem.476.-iskola 123. A trntermek száma 9. terniek szám<» 891. kath. . kath. -iskola 3. . seg. állandó menedékház 11. hittani iskoláké 86. seg. gazd. 1869 óta 134 éjmlt. kath. összesen 18. tcnitóképzö 3. gör.. 4751 tót. kath.'. 78 m-gyar. Óvókötelesek közül járt 9145 ovodóba. — : — : — laoi . leány 19. azaz 82. seg.. 791 rendes. közs. Polg. a tanköteleseknek 15-3%-a. hittani inézet 2 rendes kisdedóvó növendék 13. 8. 98 leány.568.. jelleggel. — — : : a tankötelesek 21-6°„-a a népességnek. a tanulók száma 83. 26 tót-magyrr.sszesen 100..Közoktatásügy. önálló szaktenitós 3. 3 áll.413. 121 148.707 fiú.5 vagyis 81.. ism. 2 kath. összesen 17. 433 gör. reáliskolábcn 203. ezek közül 1 áll.431 . kath. ev. egyéb jövedelem 8455. 7 képesített.510. róm. ezekbl áll. Ivisded-óvók száma 87. 205 17 fiú és 18 leány gör. 5290 izraelita. Az iskolák ö. tanítónképz 2." gondozásban részesült 93 fiú. 2 segéd. — . 9 szerb-mí'gyar tannyelv. Vallásra nézve 106. nö 84 a magycr nyelvet tökéletesen 906. tanítóké 28 rendes 16.492 leány.884. 13 15 éves fiú 20. 17 román. iparos inas-iskola 23. 60 tanulóval. 213 állandó és 407 nyári menedékházba.. 1 községi és 1 ref. iparos inas-iskoláké 20778. ism. 9 magán.362. keleti 8 szerb-magj-er ref. 561. leány. kath. polgári iskola 1. ezekbl öl vegyes. ICisdedóvók közül 7 községi. hitv. 4 tanítóval. 55. tanítók száma 11. 99 községi. keleti.684. keresked inas 3. gazd.Ezek közül járt 8904 fiú és 8845 leány. . 1900-ban 53-9%.. 362 szerb.ros inas-iskola 1.Kisdedóvóba járt gyermekek közül magyar 11. Az iskolák közül állt mi 18 magyar. . nem képesített 41. fiú. sziktrnítós gazd. 4 ieány egyesületi: 1 elemi leány. 3 magán.418. liitv. leány 57.. i]). 844 képesített és 68 nem képesített . 4453 izraelita. segéd 154. képesített 16. gimnáziumban 555.íz» ea 3911 . leány. Ali. . 3 egyesületi 557 magyar.. Törvényszer 593. ebbl a tanítók fizetésére 400.568. hit. ebbl 1 álUmi. 2 taníPolg. 1 ág. — : Fenntf rtására fordíttatott álK msegély 1000. róm. leány 31. keresked in'siskola 1. Az 1904—905. leán\' Czegléden és Újpesten. iskola-évben a tankötelesek összes száma: 157.869 német. elemi iskolákban 5401. lakbére 550. azaz 66-8% és iz összes magyar anyanyelv óvóköteleseknek 22-2%-a. Állandó menedékház 3. kereskedöinas-iskoláb. alsófokú keieskedelmibe 161 fiú. Tanítók száma 55.020. férfi 1007. azaz 66.n 106. hitv.. Fels népiskola Kecskeméten áll. Bejáró gyermekek száma 691 fiú. 4 egyleti. kel. ág. kath. 34 izraelita.. leány 1923.. közs. Az iskolába járók uyeh-re nézve 111.369. jogakedénüábrn 119. nem képesített 12. 12 tót-m»gyar izr. vármegyében volt óvókötelos fiú 32.310 leány. . iskoláké 97. ezek közül rendes 36. kath. egyleti 2. reáliskola 1. A . Az 1894 95. 408. : 38 elemi vegyes izraelita : 32 elemi vegyes magán : 5 elemi. 15. polgári iskoláké 2298.172 az összes polgári népességbl 1890-ben 54 6%. polgári iskoláb: n 264.6''o. 275 róm..398 leány. Az iskolák jövedelme 482. ezek közül 6 rendes. 2 német-magyar ág. Iskolakertje összesen 183.. kép3sített 1240.-iskola 24. összesen 1444. 1 ref. 605 leány összesen 1389 középiskolába 1986. egyleti 1 24 m"gyar. egyes. Az iskolába járók közül elemibe járt 55. 1 róm. 183. ev. összesen 64. leány 4 tanulók száma 360. azaz Kisdedóvódába járé 96 fiú. Rákosp?lotán (Istvántelek pusztán) egyleti fiú. ezek közül 65 állf mi. . községi 179. 84. 2 német-megyer róm. rendes 1157. nj^ári menedékházé 280. 34. 23. ágost. 853 leány.627 polgári egyén tudott irni és olvasni 1900-ban polgár és katona 31. Terutói és iskolai konyx^ára volt 459 Tanítók száma 912. A fenntartásban volt államsegély 17. polgári iskola 20. 53 segéd férfi 828. 4 nem képesített.199. . iskolák tóval. tfnitónökéiJZké 170. í községi. keresked inas-iskoláké 83. leány Aszódon. iskob 5. 62. . ism. összesen 24. 851 horvát . és 1 róm. ezek közül 6 leány és 3 fiú. leány Kecskeméten. izr. Kiskiuihalason ref.385 frt. fels népiskoláké 98. 10138 ágost. gimnázium 9. és 1 magán. Az 1900. ö. leány Kalocsán ós Váczon. ezekbl 1 fiú. mígánjelleg Az iskolák közül 4ö3 spját és 51 bérelt házbnn volt elhelyezve. A hat é\^lél idsebb polgári népességbl irm és olvasni tudott 1890-ben öS-ö°„.5. ö. ip-ros-inasiskolába 2607. közs. összesen 133. Kalocsán róm. 61 tanulóval. liitv. 16 tótmagyar. 57. róm. liitv. — . Tanítók évi fizetése 4950. állandó menedékházé 960. 2 horvát -me gyár gör.265 fiú és 13. 7 m'gy. összesen 9455 frt. szüli gondozásban részesült 5002 fiú. közs. keleti 7. lakbére 1360. 4777 leány msgyar 53. nyári menedékház 4. hitv.119. 17 román. nö 274. Xyel\Te nézve 132. fiúiskola volt Czegléden és Újpesten. 42 ágost. 4328 tót. iskolának. polgár és katona 498. községi 171. 28.005. . . 32 magyar. vagyis a tanköteleseknek 84-7°o ^• Iskolába nem járt 5801 fiú és 18. ip. 44. tanévben Pest vármegyében volt kisdedóvó 132. 29 német-magyar. 12. összesen más jövedelem 5917 frt. mrgán 5.690. gör. leány 25. ev.854 német. összesen 5700 frt. Volt 2 felügyel n.. kath. száma 9. 460 szerb. 92 leány óvóLtelfífk közül magyar rnyanyelvü 3909. -iskoláké 10. kevésbé jól 6 birta. Növendékek számi Kisdedóvókban 326.. általános ism. hitv. 1800-ban 60-3°oA hat évnél idsebb polgári népességbl írni és olvasm tudott 1890-ben 66-2°o' 1900-ban 73-2"oKecskeméten 30. 99-9°o- . grzd. magyar. nö\-endékek száma 45. évi népszámlálás szerint írni és olvasni tudott Pest vármegyében polgári egyén 496. mindennapi el. 1098 horvát.864. gimnázium 2. tiszteletdija 200. 14 fiú és lö leány ágost. izr. testgyakorló helyisége 81 iskolának volt. keleti. 16. kath. segédre 316 és dologi szükségletekre 154 frt esett. 6 tanulóval és 2 ttnítóval. — 1304 : iskoláké 12. ág.538. nyári 10.591 róm. egyleti 12. 38 gör..749. kel. segéd 13. 501 gör. ref.. 177. 9087 ágost. 57 tanulóval és 3 tanítóval. fenntartója ez érsekség. róm. fels népiskolába 67 fiú és 125 leány . vallásra' nézve 90.939 magyar. összesen 1197. más jövedelem 5430 frt. ezek közül áll. ev.9%. Nagykörösön közs. 3 5 éves gyermekek száma 58.638. tantermek szám' Tanítók é\-i fizetése 23. iUsze^en — : mm A . gimnáziumoké 2527. a polgáriba 592 fiú. óraadó 6. Árvaház volt Keioesán róm.060. segéd 6.7"o..578 msgyfr. 1900-ban 64-2%. általános ismétl -iskola 307. . ref. . ezek közül otthon gondozásban nem részesült 14. 16.rosinrs-iskolában 463. magán fiú Rákospalotán. 31 gör. 1869 óta épült 231. Az összes polgári népességbl irni és olvasm tudott 1890-ben 48-8''ó. összesen 29. polg.342 ref.786. . Fels népiskola 3. 7 gör. Kecskeméten kisdedó\'ó 4.030 frt.

kath. izr. illir 246. a magyar anyanyelv tauUütclesck Pest vármegyében elemi iskola 556. azaz Közoktatásügy. ref. ref. kath. német 2605. gör. leány 22. : — ref. 14. h. 367 egyéb . czigány 26. AnyanyelvTe nézve a mindennapiak közül magj-ar 5552. kel. illir 108. iskolaév adatai szerint a kisdedóvó-intézetek száma 143. 84. a kik közül magyar 743. h. munka nagy ervel indult meg vármegyeszerte új intézetek szervezése és új iskolák építése iránt.515. unit. Az ötnél kevesebb évfolyamú mindennapi iskolák száma 20. kath. unit. gör. leány 56. vallásra nézve róm. h. a gazdasági ismétlbe 10. 72. Anj'anjelvre magyar 3694. fiú 5%. tót 3.875 gyermeket gondoztak. Tanköteles Pest vármegyében 6 éves: 59. Az összes tankötelesek közül magyar anyanyelv 13G. 16. h. katli. Számos község pusztai iskolázási ügyének is Ezek a számok magukban A . kel. ev. 12. szerb 1 . egy évfolyamú 3. tót 4732. Ezekben a kisdedóvó-intézetekben 13. 8. gör. cseh 2..789 korona. három évfolyamú 1. 169. kath. 6. rövidebb ideig 134. áll. 153. 6. 185. iskolába járó 8692. ev. két évfolyamú 5. iskola Pestvármegjében 42 községben mindennapi 86. tannyelv kisegít nyelv használatával társulati 2. ág.. teljesen osztott 4.682.422. gör. Óvónk számi : iskolák száma 582. német 732. h. ref. 1. Í2sr. tankötelesek közül a tankötelezettség alól fölmentetett 4824. ös. egyes prot. öt vagy íiat évfolyamú 457. osztatlan 28. napi iskola 5. ref. 19 7. h. közs. ág. ref. tanulók száma 26. 2. 36. 21.834. Az általános ismétlben róm. nazarénus 2. valamenn\-ien magj'arok . cseh 1. magyarral vegyes szerb 2. 643. ev. Kecskeméten 4 rendes kisded- — : — A — : —A —A : — óvó mködött. gör. A — — — : : : : A — : : A — : : : 1. összesen: 26. 430. Kecskeméten az iskolába be nem írt tanulók száma 6 11 éve. német 1914. azaz 83-2"ó iskolába járók 105. rövidebb ideig 28. izr. ág. kel. izr. nyári menedékházaknál a személyzet száma 6. kath. 620. azaz SO-OÚ. kath. izr. 7791. ág. Áll. 238. német 70. ág.563.. ruthén 4. urad. tankötelesek közül a tankötelezettség alól fölmentetett 406. 4. miit. be nem írottak (mindennapi és ismétl együtt) vallásra nézve ekként oszlanak meg róm.575. Hat é\folyamú mindennapi iskola 411. szerb 51. tót 10 . kel. h. 20*530. némst 1. magyar nyel\-ü 35. kel. °u-ban 67-7. Óvónk számi 152.730 gyermek. összesen 164. ev. szerb nyehnii 5.495 .856.. 2733. a gazdasági ismétlbe 881. h. gör. oláh 1. Általános ismétl-iskola 4. kath. 125. baptista 3. osztuthui 267. 39. melyek jelleg szerint ekként oszlanak meg állami 112. 2936. 117. és 35 közs. kath. ^•allásra nézve pedig ekként oszlottak meg: róm.20. vegyes 51. vegyes 4U2. községi 65. 136.. szerb 15. vallásra nézve róm.sek 2456. baptista 37. 1009. izr. leány 16. Ueány 45. unit. horvát 8. \T«lameimyien magj'ar anyanyelvüaU. 812 tót. oláh 2. gör. kath. társulati 1. az általános ismétlbe 13. azaz 99-8%. Vallásra nézve róm. 48 róm. izr. kath. Ezekben a menedékliázakban 823 gyermeket gondoztak. 7. ruthén 1.. vend 5. 16. leány 21 . h. segéhi. vagy járulókot 58 róm. A mindennajii iskolába járt 5567 gj-ermek. nyári menedékházak száma 5. A tanerk összes száma a hitoktatók nélkül áll. német 14.\-apyis a inigj-ar anyanyel\-ü tankötelesek %-ban 77 3. gör. ág.. német 2. három éWolyamú 12. Kecskeméten el. : : . . Vallásra nézve róm. 369. — — : A : : — — — — : — : : — — : — — . kath.806. ötnél kevesebb évfolyamú 4.271 magyar. 8 hónapnál hosszabb ideig mködött 7. 24. a gazd. 7. községi Államsegélye van 33 községi iskolának 28. Kecskeméten van 1 áll. teljesen osztott 22. ált. oláh 6. tót 779. 55. öt évfolyamú 11. szerb 131. 366. magán 1 . a kik közül magyar 8353. Rendezés alatt van a tanyai iskolák ügye is. 2512. 1363. ev. 432. összesen t 3697. ev. mindennapi iskola. gazdasági ismétl-iskola 28.296. kisdedóvók közül áll. el. 14 községi segél\t élvez. : — . tanítók számi 400. !31. tanítók számi 1450. gör. tót 766. kel. 74. ág. unit. ág. gör.600 . még pedig közs. h.544. kath. magánjelleg 2. 1118. ev. kath. unit.549. kath. 940. olasz 11. 1 magán. illir 719.088. a m?lyek közül kett állami (1900 kor. magán 18. 2359. ebbl migyar 236. Anyanyelvre nézve a mindennapi iskolában magj'ar 87. ref. községi : 49. ev. h. 2. gör. 1. ev. izr.856. baptista 1. kel. egyéb anyanyeh'ü 74 volt. ág. horvát 2. 4. Gazdasági ismétl 9709.ll9. róm. társulati 9. tót 782. oláh 1.szesen 12. ref. 3 oláh. : : — Az elemi mindennapi — 1 oláh anyanyelv . h. A be nem írottak (mindennapi és ismétl egj-ütt) vallásra nézve ekként oszlanak meg róm. 1. 96. 2 izr. Összesen 1610.. magán 5 .).. ezekben a gyermekek száma 197. áll.. oláh 3 az általános ismétl tanulók közül magjar 612. kath. csak gazdasági 110 mindennapi iskolával kapcsolatosan. ev. horvát 4. magyar 34. ref. Hat évfolyamú minden79) taner mködik. ismétl-iskolában valamennjd magyar. Az 1907 908. kath. kath. baptista 50. 240. 1 egjes. róm. ref. a gazdasági ismétl-iskolába róm. horvát 3. kel. ruthén 1. öt évfolyamú 54. ág. 4. 16 ág. ev. gör. 6. 1 társulati. német 4611. 730. katli. kath. 12. kel. 8 hónapnál hosszabb ideig mködött 422. a kik közül 337 migyar. Államsegélyt 41 községi. kel. 20. 7. részben osztott 267. az általános ismétlbe 615. csak általános 304. ág. 5. h. Az ötnél kevesebb évfolyamú isk.206 194. h. fiú 49. beszélnek. társulati iskola. jelleg 70. gör. kath. kath. 7. fiú 14. olasz 2. izr. protestáns 1. 3 gör. czigány 80. ev. 49. 102. 1 ruthén. részben osztott 3. baptista 10. gazd. cseh 6. 444. ág. 4223. vallásra nézve róm. a melyekben 85 (áll. 2. izr. Anyanveh-re 17. izr.580 K. 1850. 40. ref.í.419. 82. 792. angol 1. unit.. iskola 35. róm. 10. 8 ref. 358. 12 14 éves fiú '22. prot. 49. ev. ev.838. magyar tannyelv 515. baptista 2. fiú 3. 3899. A tankötelesek közül járt 131. kath. csak közs. 112. a két utóbbi közs. 1. 3. ev. róm. ev. öt vagy hat évfolyamú 31. 14 izr. társulati 10. Vallásra nézve a mindennapi iskolában róm. 9 . ág. ág. iskolai tanulók közül magj-ar 7877. Az államsegélyek összege : 338. 14. Kecskeméten mindennapi 1 leány. h. kel. Állandó menedékház 9. gör. izr. izr. kath. kath. 1 tót és 4. 1 társulati és 1 magániskola élvezett. 48. Kocscméten inagyar tanköteles 12. 11 izr. leány 4416 12—14 éves fiú 1955. tót 200. 31. 24 szerb. Általános és gazdasági ismétl tanfolyam volt szervezve 11. 31. leány 4. Az általános ismétl-iskolai tanulók közül anyanyelvTe nézve magyar 8989. gör.920. olasz 3. 685. leány 1774 15 évnél idsebb iinros és keroskedöinas fiú 413. egyéb 5. községi 34. 12 14 évesek: 11. 174. azaz 67-7"^. Vallásra nézve a mindemiapi iskolában : Róm. Iskolába járt 8706. a melyekbe 339 gyermek járt. ötnél kevesebb é\-folyamu 99. 86. ev.3t)2. községi 71. azaz 998%. azaz 79-8%. 6 horvát. magán 14. vend 19. 9544. gör. tanuló 238. . 7669 német. 536. 70. ref. katK 13. mindennapi iskolába járt 107. Pest vármegyében az iskolába be nem írt tankötelesek összes száma 6 11 évesek: l. községi jeUegiiek. állami 1. ked — —U : . négj' é\"folyamú 19. h. egyéb 5. ruthén 3. mindennapi 22. szerb 335.. ág. 19 ág. egyes. leány 58. 1. 191. Kecskeméten 6-11 éves tanköteles fiú 4282. négy évfolyamú 97. 32 ref. 12 14 évesek 1241.. 226. segélyt élvez.és keresinas: fiú 1. gör. 7161. és községi segélyt 95 róm. vegyes 28. tanítók számi 77. 4.169 15 évnél idsebb iparos. ismétl: 1902. gör. német 9. gör. ism. 3. kath.401.Álbudó menedékházaknál alkalmizott személyzet száma : 14. kath. ref. h. társ. kath. 3 ág. ref. egyéb 1. czigány 2. 20. 5. AnyanyelvTe nézve magyar 25. 23 ref. lengyel 2. róm. ref. tanító 4. ev.

lijabban kir.) Aszódon (1902.) Pilisvörösváron 3.) egy-egy óvoda. 1908. Ordas.. Az Országos Magyar Iskolaegye sídet 1888 szeptember 15-én Visegrádon nyitotta meg els egyesületi kisdedóvóját. 3 közs. közs. — Kiskrös. Szentmártonkáta. tanfelügyel) teljesen önállóan járt el a kecskea város méti s a négy alsó járásbeli (kalocsai.) Czinkotán (1890.) Budakeszin 2.) Békás megyeren 2. sz. s a gyermekektl havi 30 kr. III. 120 Kimszentmiklós.Közoktatásügy. Nagykrös (4). Kalocsa.. Dusnok községiek. tanfelügyeli kirendeltséget az 1899 1900. III— IV. lüskunfélegyháza (4). 62 gyermek. sz. 1888. 45 Kecskemét. II. (I. 01 gyermek. II. (I. 1902.) Nagykovácsiban (1894. 1890. magán. Izsák. (I. egyl. 2 óvón. Újpesten és Váczon (Fröbelkert) vannak.) Szigetújfaluban (1903. Üll és Úszód. Izbégen szerb és tót is) gyermek tanult meg magyarul beszélni. (I. Gyömr. 1885. 1904. sz. A negyesület Váczott 1868 óta tart kisdedóvót. Kiskunhalas. 1903. kath. 1892. (I. a III.) Csepelen 2. kiskunfélegyházi és kunszentmártoni) ügyekben. . mét. 1901. (I. Sükösd. Solymáron 1891-tl 1900-ig. Pilis. 1892-ben. sz. és Soltvadkert (magán). A város az els óvodát 1869-ben állította föl.^11.) Albertfalván (1900.. egyl. Szentendre. 1 óvón . II. Bóm. 1885. Vácz (2). Dimapataj. 4 1 óvón 1883 .. a melyekot azután államivá tettek. j<^llegü sznik meg 1865-ben. Ráczkeve (3). Budajen. Bogyiszló.) Solymáron 2.. IV. 1885. 1892-ben a szdi. 1908. még pedig olyképen.) Pilisszentivánon (1908. 1899.) Soroksáron 5.) Csömörön (1895. Zsámbók (3). III. : . 1893-ban a szigetbecsei. 1903-ban a pilisborosjeni I. évi országgylési követeinek. 1906. 1901-ben a szentendre-izbégi.— VI. . 2 közs. Alberti. iskolai év elején szervezték.) Dunavecsén 2. megemlítlietö. Nagykrösön a ref. TörökbáUnt. II. Békásmegyeren 1897-tl 1907-ig tartott fenn az egyesület óvodákat. Gödöll. Gödöll. Nagytarcaa. Promontóron (Budafok). 1905. II. sz. Fájsz.és Solt t. Keczel. Kisdedóvók 1873-ban csupán Czegléden. (I. 101 gyeimek. sz. 2 magán. 205 . magán. Községiek : Abony. — Tauteiügyeiöi '"'" ''''^' ^ — — — Ki. Hajós. mimkástelepi 1909. II. Ezekben a kisdedóvókban fennállásuk óta több mint 10. Itt jelenleg négy kisdedóvó van. közs. 1900.) Rákosligeten 2.. .magában támadt kisdediskolákról" beszél. II— IV. évi országgylési követei 1840 Pest.) Rákospalotán 4. róm. IT. végrehajtását illeti. Tass. ref.) Taksony 2. egykecskeméti . 1 óvón Kalocsa. 1902-ben.) Rákosszentmihályon (1907. 1903..) ICistétényben (1907.^dedóvók.497 K. t. Újpest (8). IvisUúnmajsa. 280 mek. megyék 1839—40. Töklön 2. Kecskemét. (I. . 1909.) Szigetcsépen (1893. 2 óvón óvón Monor. (1902. Apostag. A mi az 1907 XXVII. Fülöpszállás. 1 4-ben Aszód. Üröm. Iviskrös. niagán. egyleti. 1902.-cz. (I. Czegléd. a IV— VI. Újpest. kath. (I— II. hogy a rendezési munkálatok mindjárt a törvény életbelépte után megindultak s azoknak az államsegélyeknek a fösszege. 1903. A ") Jelentése Pest-Pilis. II.430 K). Kiskrös Kiskunhalas. A kecskeméti kir. (I. 1908-ban nj-ilt meg. 137 óvón . Solt. magán. egyleti.000 idegen ajkú (német. az áll.) Törökbálinton (1903. 40. óvón. . kath. (I. Budaörs (2). 1894. Nemesnádudvar. 33 Újpest. 1891-ben a pesthidegkíiti. 1862-ben nyílt meg egy állandó kisdedóvóaz óvó illetménye lakáson kívül 120 frt. kiskrösi. Tahitótfalu. Czegléd (6 kisdedóvó). hogy a kirendeltség vezetje (eleinte segédtanfelügyel. s 1907-ben itt a II. Kecske. sz. kisdedóvó van Bián (1885. 1903-ban. Ugyancsak ez év november havában kezdte meg mködését a szigetszentmártoni. : Kalocsa (ep\leti). köss. Nagykáta. (I. 1902. egyleti 136 gyermek. Áll. 1908. meghaladja a vármegyében a fél milliót.) Budakalászon 2. a VII. V. Torbágyon : Magán : Gödöll. gyermek. 77 Nagykrös. .) Pilisszántón (1897.) (1887.) Rákoskeresztúron 4. 78. 1902. 60 gj-ermek.)"Budafokon 5. 1889 deczember havában a dunaharaszti. Dömsöd. 79 . és II. Vácz. 1902. intézet Ez óvoda mint róm. Ilyen kisdedóvó van 1862 óta Kiskunhalason is. Kimszentmiklós.) Hartán (1894. Kiskunmajsa ref.) PiHscsabán 2. egyház 1807. Szabadszállás. ebbl a kecskeméti kirendehségre esik 118.) Pomázon 1886. egyleti. 1909.) Nagytétényben (1885. II. Perbál. 1907.) Pilisszentkereszten (1903. (540.) 2.) Dimabogdány- ban 2. Nagykrösön. 1900-ban. 260 gyermek. körös. közs. sz. Szigetszentmiklós. Fót. .. . 2 Iviskunhalas. a VIII. IrsaKiskimlaczháza. sz. 90 gyer. 1877-ben a következ helyeken találunk kisdedóvóintézeteket Czegléd. (I. (1903. 243 Solt. Szalkszentmárton. . II. 1900. 207 : rendezésére történtek közelebbrl kezdeményez intézkedések. Kalocsán. (1904. . II. 1886. I óvón Nagymagán. 101 gyermekkel. 1908. 1908. A A kisdedóvók a következk : legtöbb állami kisdedóvó (8) Erzsébetfalván van. A kisdedóvás 'terén az állam mellett még az Országos Magyar Iskolaegyesület buzgólkodása emelend ki.) Csobánkán (1902. hogy a kisdedóvó ügyében országos választmány tegyen elmunkálatokat.) Újpesten (1890. Halason. 1 óvón Vácz. csuj^án a közig. 1900. 108 . Az I. bizottság elé tarkivételével tozó ügydarabjait küldi revizióra a pest megyei kir. a melyet a nem állami népiskolák taneri jelenleg fizetéskiögészítés vagy korpótlék czímón élveznek. (I. e. 132 gyermek. PiUs és Solt vármegyék 1839 június 8-án a Karok és Rendekhez intézett jelentése szerint kívánták egyebek mellett. : : .. kath. 43 gyermek. r.) líispesten 7. Fokt. tanfelügyelnek. 75 Kalocsa. évi jegyzkönyve az új városban . közs. Menedékházak Alsónémcdi.

1876-ban rendes óvoda). 74. Dunapataj. 1948. a melylyel kapcsolatos egy árvaház (tizenkét gj-ermek számára) az alsóvárosi 18y2-ben nyílt meg. 3.) Az iskolák 6 körzetre oszlanak. (fiú 17. Monoron 1878-ban magánjelleg kisdedóvó-intézet keletkezik. legnépesebb állami elemi iskola az újpesti...tEntermü 91. Ebbl a számból esik a m'ndenmpi iskolára 30. Dunavecsén. fiú és . Foton ugyanekkor gróf Károlyi Sándor s neje alapítanak óvodát is a Szent Vinczórl nevezett irgalmas testvérek házában. .új községi elemi iskola felállításéi jelentették be Kispest: A rl.t 1879-ben szervezték.513. a mely 1880 óta. Az iskolák a bels területen ma má. sz. 1871-ben az itteni nöegyesület szervezett kisdedóvó-intézetet (ekkor még csak menedékhely. : ko'ák. .643). Az Erzsébet-telepen két tantermü angol minta iskola-épület állíttatott fel 1909-ben. 13 n). A többi kisdedóvó-intézetek újabb eredetek. Az termü. (1902-ben épült). egyéb 1. 1 tantermü. 1900-ban 32. Solt ugyanekkor. Ez a szám anyanyelvre nézve ekként oszlik meg m-. 3 fiú és 3 leány. A Petöfi-utczában van egy 16 tantermü modern épület. el. tót 1230. Budafok 4 tantermü leány.és Kálmán-utczai pedig 1903-ban épült. még 1907-ben Kelenvölgyön nyílt meg egytantermü állami iskola. Növendékeinek száma 5482. 161 l.r 6 körzetre oszlanak.sy-telspen nyíltak m?g új iskolák.és 3 leány. 357 Kistétény 1 tontermtí leány. Kishinfélegykázán lS82-ben nyílik meg az I. 1053. Kalocsán az iskolanénók vezetése meílett 18118 május 1-én nyí t meg az óvoda. iskolár. Biztosította már a tanítói javadalmat is. . . 4175. Jelenlegi tanerinek száma 56 (20 férfi és 36 n. kath. 106 Pesthidegkút 1 tantermü fiú. kith. íiüiskolé. el. leány 17. mely 1858— ö9-ig mködött.5. — : : . lí>7 Felsödabas 1 tantermü tantermü leány. 1907-ben az Erzsébet-. Váczott 1888-ban Schuszter Konstantin építtett óvodát (a felsvárosban). Xagykátán 1896-ban keletkeznek megyei óvodák. — A választás vezetésére báró Podmaniczky Ármin tanácstagot küldték ki. a szentendreit ugyanekkor Simor herczegprimás alapította. két osztálylyal. ág. mint egyesületi. a tanerk száma 56 (22 férfi és 34 n). gör. szerb 266. hogy itt ma már 98 taner (46 férfi. 112. Irsa község 1893-ban szervez óvodát. most községi.791.sébet falván 1880-ban nyílt meg az állami elemi iskola 2 tanervel. években épültek.522. hol eddig semminem iskola nincs. . Ez utóbbi számból a gazd.316 tanuló járt. 40 Taksony 2 tantermü leány. Kunszent miklóson 1880-ban a negylet alapít óvodát. tanterme 10. A törökbálinti róni. isk. az ismétlre 352. 14. (8 férfi.i 1360. . hogy Újpest községe a felekezeti iskolák helyébe közös elemi népiskola felállítását határozta el. Vörösvár 2 tantermü leány. 1885-ben 5. a mikor Gyomron is keletkezik óvoda községi jell(>ggel. 116 Dunih'. 1878-ban egy taners községi iskola volt.és Kiskunfélegyháza 1 tantermü. Erzsébetfalván 1895-ben nyílik meg az els magán jelleg óvoda. unit. német 10. hogy . az Arpái-úti és a Virág-utczai bérhelyiségekben elhelyezett iskolák számára. oly rohamosan fejldött. : A iskolák 12 körzetre oszlanak. Az iskolatanács 1869-iki jegyzkönyvben szerepel. liánra nézve pedig ekként róm. Az áll. Kispestre nézve az iskolataná.és Tolii-utczában 16 tantermü épületek vannak. A tanerk száma 21. Itt az iskolák nagyobbrészt bérházban vannak. a mikor a 13 tantermü községi iskolát államosították. 52 n) mködik. 1902-ben a róm. Erz. a Gyár. . Ferencz József-téren. Lrincz. ruthén 3. egyéb 45 v. •Fülöpszállás. óvodát 1890-ben Zimándy Ignácz pl bános. iskolákbi összesen 34. ev.t is államosították. Abony.n új körzet alakult. Uji)?st 31 tantermü. Az Erzsébet-utcai iskola 1900-ban. Most itt négy községi óvoda s egy menedékház van.gyar 22.5-ben 45 taner mködik. 150 tenulóvAl. a tanítók. A kispesti állami elemi iskolá. baptista 41. kath. . ism. 26. 484. mely 1889-ben községivé lett. Erzsébet-Kossuthfalván I tantermü fiú és 1 tantermü leány. 42 1 . a melyek Tavasz-utczában épen most van építés alatt az 1900 1902.) Gödölln szintén 1882-ben keletkezik egy magánóvoda. tanítónk száma 497. elemi i ház 1840— 41-ben iMlított kisdedóvódát. horvát 8. Ali. izr. (Itt most négy van.173.raszti 2 tantermü leány. 1883 — 4-ben Pest-PiUs-Solt-Iviskuii megyében volt áll. Alsónémedi és Örkény község 1892-ben nyári menedékházat állít. Az Attila-utczában. kith. el. ref.cs jegyzkönyvei szerint Dallos Gyula másodtanfel ügyel azt mondja az 1872 június 12-iki tanácsülésen. Kelenvölgyön két tantermü angol minta-iskolát állítottak föl 1909-ben. nem számítva bele a különvált pestszentlörinczit. itt 1874-ben egy taners magán-. Irsán ugj-anekkor községi épül. 190. gör.20S Közoktatásügy. h. egy újabb 18 tantermü épület. 275 Pestszentlrincz p. 1907-ben a Rózsautczé. Az 1909 tanévben az áll. 1909-ben a Rende. 2442. Erzsébet-utczában. iskola Domonyvölgyön 1 tan. 50 Kispist 1 fiú.402. Erzsébetfalván 1891-ben magánjelleggel nvilik mog az els óvoda." Budafokon 1882-ben szervezték az állami iskolát. új építkezések folyamatban. kel. 1875-bcn pedig a város egy másikat.

áll. . A clunavet-sei.209 1. a postszciiilörinczi m kir. — 3. a pomázi. iskulák. — 2.

iskolák. kir. áll.210 iaaaSS?^**^ Az erzsébetfalvi m. .

iskola. illetleg 1891-ben szerveztek állami elemi iskolát. budafoki iskolán kívül még a következ községekben szerveztek áUami elemi Budakeszin 1902-ben (5 tantermü). Májusban a tankönyvek.csi (szervezési ideje 1885). Taksonyban 1883-ban Szigetújfalun 1885-ben — — (2). a mely 8. óvóni közös (együttes) értekezleteket is tartanak. az igazgatói kar és a két jegyz. Csurgay-majorban 1886-ban. Czeglédberczelen A nagykátai járásban Tápióbicskén 1895-ben (7).megnyitó intézkedéseket beszéhk meg.llan elemi iskola a pomázi járásban van. A határozatokat a tanfelügyel hagyja jóvá. és4ií'''ei^ isko!ák" JászII. A közös értekezletek tisztikarát alkotja társelnök. pilisborosjeni (1909).„ . pilisszentiváni (1894). Budafokon. a melyet 1883-ban szerveztek s 1904-ben fejlesztettek. a Fülöpkerekegyháza p. Ez értekezleteknciv az a czólja. iskolákat TörökbáUnton 1885-ben (4). 5 taners. Kecskeméten 4 tantermü leány 1904-ben. Felsdabason két taners iskolát 1881-ben. az illetket állásaikban a kir. mködik. II. Tökölön 1889-ben (6). 1902-ben. Júniusban a tanév eredményeit összegezik és azutá^n a következ évi együttmködés az elnök és tervezetét készítik el. illetleg 1 tantermü. A két jegyzt a tantestületbl kijelölt egy-egy tagból az együttes értekezlet választja. a Szabadságtéren. Szigetcsépen 1884-ben (1) és Szigetszent márt ónban 1885-ben (1 tantermü). Egy középponti 7 tanterm iskola építéise. A kecskeméti kirendeltség területén a fülöpszállási központi fiú ós leány . A pomázit 1901-ben szervezték a dunabogdányit. A tanítók száma 21 (8 férfi és 13 n). a hol 1907-ben épült iskola. ^kra'ietek!'^ mint a mely helyeken az állami elemi iskolák körzetekre oszlanak. illetleg 1 tantermü. Szalkszentmártonban (2).v kucndcit3 3 tantermü. Az itteni állami elemi iskolák között a legmagyarabb a pilisvörösvári. 1884-ben (10). Kiskunlialason a központban 7 tantermü fiú és 7 tantermü leány. . Az iskolák 3 körzetre oszlanak.nyfalván egy tantermüt Az alsódabasi járásban Örkényen s a hozzátartozó 1907-ben szerveztek. Itt ma 7 férfi és 10 A legtöbb á.varorszáfí Vármegyéi és Városai: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. — — : — — — — — : Áporkán 1905-ben (2). tanszerek jegyzékét állapítják meg és megvitatják a tantervben mutatkozó szükséges változásokat is. illetleg 2 tantermü). Majosházán 1896-ban (2). Isaszegen 1905-ben (7). pilisszentkereszti (1902). A gödölli járásban Rákosszentmihályon 1904-ben (6) és Tasson 1904-ben (4). . Mag. A váczi járásban Galgagyörkön 1894-ben (2) és Szdxákoson 1904-ben (1). A Szentendréhez tartozó Izbégen 1902-ben (2 tantermü). Három tanersek a csobánkai (1901). Dunaharasztin 1883-ban (4) és a hozzátartozó Rákóczi-hgeten 1909-ben (1). sz. ül 1 iskola. Erzsébetfalván. A közös értekezletek elnökét' és társelnökét az igazgatók közül titkos szavazás mellett választja az együttes tanítótestület. tanfelügyel ersíti meg. Szeptemberben a tanév. az iskolák tanítói. Nyáregyházán 1885-ben (3). Soroksáron és Monoron. Négy-négy tanersek n . és Kurjantó pusztán egy-egy tantermü vegyes iskolákat 1900-ban szentlászlón 3 ós a hozzátartozó Lantos és Fels tanyákon egy-egy tantermü vegyest 1907-ben. Vörösmartyutcza és Zerge-utczában és a városhoz tartozó Balota. Soroksáron 1885-ben nyílt meg egy két-tanterm állami elemi leányEzt az iskolát 1897-ben és azután 1907-ben fejlesztették. Pilisszentlászlón 2 tanerös iskolát 1904-ben. AlsóA biai járásban a már említett dabason egy tantermüt 1907-ben szerveztek. Leá. 1901-ben (7 tantermü). Albertfalván 1885-ben (2) és Kistétényben 1882-ben A dunavecsei járásban Dunavecsón 1905-ben (10). Novemberben a tanulmányi eredményeket egyeztetik és a szegény gyermekek segítésének módozatait állapítják meg januárban és márcziusban az iskolá. hogy a szétszórt körzetek munkája bizonyos egyöntetséget nyerjen. Újpesten. még két új épület emelése most van folyamatban. továbbá a Soroksár községhez tartozó Péteri pusztán. A monori iskolákat 1885-ben szervezték. : — . A tisztikar megbízatása 3 évre terjed. A ráczkevei járásban a már említett erzsébet falvi és soroksári iskolákon kivül Csepelen 1884-ben (9). az utóbbi 5.k tanulmányi állapotát beszélik meg. Az elbbi 7. a solymárit 1902-ben. pilisszántói (1885). . 10 tantermü. Bodoglár. továbbá a hozzátartozó Balázsi. : pesthidegkúti (1880). Budakalászon 1902-ben nyílt meg az é.tyásföldön 1903-ban (2) és Ehmann-telepen 1898-ban (4). I.Közoktatásügy. a Czinkotához A monori tartozó Má. Füzes ós Tajó Kunszent miklóson pusztákon eg}--egy tantermü vegyes iskolát 1907-ben (3).Uami a nagyková. járásban a már említett kispesti és monori iskolákon kivül Vecsésen 1905-ben és a hozzátartozó telepen 1899-ben (12. Rákosligeten 1900-ban (7). Nagytétényben 1884-ben (4). mely 7 taners. . Kispesten. 8 taners a békásmegyerit és a hozzátartozó csillaghegyit 1901-ben szervezték. piliscsabai (1902).

Lijosmizse. m. Már kinyert államsegélylyel biztosítva van két pusztai iskolának a felállítása. : . 3 tanítóval Szalkszent márt ónban 4 tanteremben 4 tanítóval Xagykátán 3 tanteremben. igen örvendetes képet találunk. Dab. . melyben a második osztályt a szükséges átalakítások után felállították s a második rendes tanítói állomást szervezték. a mezekben az áUami népiskolák hosszabb id óta vannak mködésben. mind a rendes iskoláztatás tekintetében is. . Mivel a kormány a feltételeket helyben hagj'ta s az államsegély ügj-ét már tárgyalás alá vette. Pereg. Ujszász.-^) A székesfváros környékén lev idegenajkú lakosság nehezen magyarosodik. 71—72. elsrangú kultúrpolitikai feladat. Dány. Koháryszeutlörincz. Alsómóriczgát. Peszéradacs. az erzsébetfalvaié 77. Törtei. Újpesten 4 tanteremben 4 tanítóval Miskén 3 tanteremben. :i. 73. 212 Közoktatásügy. a közbirtokosság iskolául és tanítólakul alkalmas épülettel ajándékozta meg. Szigetbecse. Tápiószele. fél(>gyházi és tázlári viton 190tVban és 1901-ben egy-egy tantermü vegyes iskolákat szerveztek. . Miskén a község csekély összeggel g\'arapította az iskola -alapot. Községi elemi iskolák: Kecskemét (73). PusztavaC5 (5). Az újpesti és kispesti épületek költsége 124. népszámlálás alapján ily összehasonlító táblázatot. ") I. a hol a magyar nemzeti népoktatás nem vert még gyökeret. m. Kiskrösön a bels területen 2 tanteremmel. Rákosjnlota (14). Dömsöd. 1. 158 159. Váczszentlászló (3). Ma már nagyrészben segítve van e bajon. Verség. el. -^) Újpesten egvébiránt az 1901. az állami iskolák mköd hatása azonban mind ersebb lesz. Ókécske. Pálmonostora ( 1 ). hogy ezek küls és bels életének színvonala. Budakeszi. két rendes tanítóval az építkezés az elirányzatnál (melyhez az állam 2000 forinttal járult) 1500 forinttal többe került és e jelentékeny összeget gróf Pejacsevich János fedezte. ") Halász Ferencz emiitett munkájában Pestvárraegyéröl is közöl az 1890-iki és az 1900. Szalkszentmárton. Czegléd (9). Orgovány. Azokban a községekben. tanévben állami elemi iskolát. — — . hol 6 tanteremben 6 tanító lesz. azonban még ma is sok a megoldásra váró feladat. Szász Károly az iskolatanács 1872 márczius 20-iki ülésén beterjesztette a tankerületben lev összes községi iskolák kimutatását.. népok- kerekegyháza pusztán 1 tantermü vegyes iskolát 1907-ben és Szánk. Rác/keve (G). — «') L m. évben négy új állami iskola épült.000 korona köhséggel.'-^) A nagyobb építkezések közül az újpesti. az elbbi felekezeti egy osztály helyett két osztály áll. 1. Tószeg. mind a növendékek általános tudása.187 K. 1. liatározottan kedvez. a belterületen 4 tantermü fiú és 4 tantermü leány és a városhoz tartozó Kun- Ai áu. Nyáregyháza. Solt (4). ") 97—98. Ujkócske (13). . iskolák. Halász Ferencz Állami népoktatás ezímü munkájában az állami népoktatás hatásáról Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyére vonatkozólag azt írja 1902-bon. Szadán az iskolaépítés befejeztetvén. I. . hogj' a népoktatás ügye rendeztessék. Az elbbi kett 16. Kistétényben és Nyáregyházán 1 1 tanteremben 1 1 tanítóval. illetleg 127. Gödöll. a ki a volt tanítónak élethosszig 300 forint évi nyugdíjt biztosított s még az iskolának taneszközökkel való felszerelésére is 100 forintot ajándékozott. kispesti és erzsébet falvi iskolákat emeh ki Halász.000. Szód. a Czebe-pusztán és Feketehalmon egy-egy tanteremmel szerveztek az 19t)9 10. Nagykáta. lap. é^ ") 97. Nagykörös (12). mely szerint elemi iskolák voltak Óbudán 12 tanteremben 12 tanítóval. Tápiószentgj-örgye (2). Felsömóriczgát pusztákon 1901 és lOOi'-ben. líisnémedi. . mint a melyek liatása a magyarságra nyilvánvaló. Pánd. m. Szalkszent márt ónban a községi iskola két szk és rozzant tanterem helyett két díszes és czélszerü . ú. Soltvadkert. Szabadszállás.'--) Rámutat a nemzetiségi helyeken állami iskolákra. \'iszonvítva a más jelleg iskoláké- — : hoz. Izsák.^") Közs. Bocsa. 3 rendes és 1 segédtanítóval Ujkécskén 3 tanteremben 3 tanítóval Szadán 2 tanteremben 2 tanítóval FeLsdabason 1 tanteremben 1 tanítóval Gyomron 2 tanteremben 2 tanítóval ^ Tétét len-pusztán 1 tanteremben 1 tanítóval. 175-^176. Alberti. ö.490. S így a községi jelleg intézetek létszáma 52: tanteremben ugyanannvn tanító lesz vagj'is jelenljg már 44 tanteremben 44 tanítót mutat föl. az erzsébetfalvi 12 tantermes épület. 1. «) V. Ekkor az alábbi községekben történt gyarapodást a községi elemi iskoláknál Gyomron az elbb egy osztályú felekezeti iskola községivé válván.'-*) A székesfváros köz vetet len közelében lev ama községekben. az izsáki. közel 490. Taksony. felekezeti iskolának községivé való átalakulása a megvalósulás stádiumába jutott Dunavecsén.

egy-egy iskoli a Kálmán tanyán. 1774-ben a fiúkat és leányokat külön oktatják. Váczduka (2). Csömör (3). Püspökhitvan (3). a ki theologiát végzett. iskola. Elemi iskolába járt 1878-ban 2760 gyerm?k. midn a Claris »apáczák kath. : : : Az egyes róm. KiskunhaUs (4). Czegléd (19). Zagyvarékás (8) és Zsámbok (4). 1762-ben Nóvák József. Miske (4). Hévizgyörk (2). Tirmye (1). Szánk (1). 1S4 l-ben szervezték.. Az irsairól 1745-böl ezek olvashatók a História domus ez. Farmos (2). A tannyeh 1899 : : A eltt német volt. Bia. Bocsa (1). híveknek város itt már l67-ben volt iskolájuk. Szakmar (8). Az addig felekezeti iskolákat 1877-be. Irsa (2). Boldog (4). psstm. A lútközség az 1700-as évek végén épített két tantermet. Ivisoroszi (1). fispán alapította 1888-b3n. 1 8ö2-ben épült egy kántortanítói lakás s két tanterembl álló iskolaépület. Torbágy (3). Czinkota (2). Boldog. 1746-tól". Üröm (3) és Zsámbék (8). Valkó (4). legtöbb községi jskola. tanítás anyjaga : írás.) iskolamestert. Bugyi (2). Domony (1). Kirtjl (2). ezenkívül minden gyermek egy garassal adózott. Újszász (7 és a Göbölyjárási pusztán 1 uradalmi). Fokt^ (3). helyeken alá tartoznak következ lavö iskolák: Aboiiy (11). A jelenlegi tattá át. Tápióság (2). Szigetmonostor (1). hogy a kántortanító köteles egy segédet tartani. Piliscsaba (2). Homokmégy (9). PiUs (1). intézménye 1903-ban innen 1904 és 190(5-ból valók. A ref. Rákospalota (9). Czegléd. de lelkes község becsvágyát. Alapította a béci?i skót szentbenedekrendi apátság 1703-ban. Tápiószecsö (5). 1762-ben Szánovszky György. Telki (1) és Visegrád (4). 1802-ben a község új iskolaépületet emel. a pusztákon 30. Kalocsx belvárosi (5 fiú). Üll (7). Vácz (20). Az 1838." Apostag. ker. Nem^snádudvar (4). mint láttuk. Rákoskeresztúr (3).ulkert (3). a mikor a váczí püspök Botka Istvánt neveztJ ki ]>lebánosnak. 1 840. A tanulók számi ekkor 100 fiú és leány. Bátya plébániáját (a legrégibb az egjházmegyében) ir)98-ban szervezték. A leányiskolát a község építette 1899-ben. Veresegyháza (2). Máriabasnyö (2). Pihsszántó (1). Akasztó (5 tanterm). M3nde (2). Tápiószele (4 és a Halász-pusztán egy iskola). Áipádúti. 29 pesti m. Nagykörös (. Császártóllés. mostani iskola ós kántori lak 1870-ben és 71-ben épült! Budajen. Szigetszentmárton (1). Alberti (1). Nagykáta (8). Tápiószentmárton (4). Takács és Faluhegj-i tanyákon. Kecskeméten van. Galgamácsa (3).5). Gödöll (. Császártöltés (4). Kerepss (3). 1743 körül a reformáczió után vert gyökeret itt újra a kath. A székesfeliérvári püspökség területén Bia (3). Bátya (5). fizetése 37 frt. Bijaszentistván (4). Tápiósáp (3). 1599-ben fogadott mindkét felekezetnek (kath. Az 1700-as években szervezték. a kinek egyben sekrestyésí hivatala 10 pozs. Gyömr (7). Püspökszilágy (2). a melybl a kollégium fejldött ki. Alsónémedi (3).l«jn szervezték. TJri (5). amikor a város bels területén pusztai 34. Tatárszentgyörgy (2).A kántortrnitói lakásban lev iskolában a kántor köteles a fiatalságot tanítani.-ílu (1). a mikor a fiúk részére 3 osztályt szerveztek. Kakucs (4) egy iskola Csikóspasztán. Budaörs (12). Hijós (8). 1777-ben nemzeti iskola nevet nyert. Sükösd (5). Póczel (3). kath. Alpár (5). a mikor a községben plébánia volt. .Közoktatásügy. Törökbálint (4). vallás. Diimharaszti (2)._ Tószeg (4). a leányoknak egy tantermük volt. újvárosi (1). Az els biztos adat 1673-ból való. Kiskunmajsa (18). Mogyoród (3). •_ 1 3 osztálylyal liirdeti e szegény. jobbágyokat telepítettek le. a jegyzö-kántortanító .5). végre Tetétlenen gróf Teleki Sándor majorjában s az ö költségén jól ellátott pusztai iskolát állítottak. Az iskolát gróf Szápárj. Tiszaújfilu (2) és Újkécske (2). Szabadszállás (1). Fájsz (5). Jászkarajenö (8). búza s egyéb terményekbl állt. Iviskörös (2). Big (4). Tass(l). Kiskunfélegyháza (45). Pálmonostora (2). Keczel (9). Perbál (3). a kinek fizetése 25 frt s 25 pozs. Akasztón 1738-ban jegyzkántortanitó %Mn. Szd (4). (1). Tahitótfilu (1).5). az egyház levéltárában lev írott könyvben . búzája volt. . Apastag (1).. melyet törekvésében 2300 forintnyi államsegélylj'el a kormány is támogatott. Hirta Érsekharta-Szantkirály (1). 1780-ban Méreg János a kántortanító. Szentendi-e (8). Nagytétény (3).4«óí7. Kerekegyháza (5). a kántor a fiú. Gomba (1). Dumszentbenedek (1). Érsekcsanád (1). Alberti. Ujhirtyán (3). Óc3i (3). e))erföldi (5 vegyes). m. és ref. a pusztákon 1 1 tanító volt. PiUsborosjenö (2). Miglód (1). Kistarcsa (2).) Kóka (8 és 1 nradilmi). Törtei (4^. Szadu (1). Váczszentlászló (4). halósága a A váczi püspök i-^kolák. Bogyiszló (1). Szigetcsép (I). Sári (4). iskolák közül tíz 1885-ben keletkezett. kath.István. Soltv. Tápiógyörgye (4). Els tanítója 1762-ben Schille Ádám. Kispáhi (1). mindegyik osztályt külön tanítóBudakeszi. Rákoscsaba (4). Az esztergomi érsekség területén Bndajen (3). Páty (2). Szeremje (1) és Úszód (1). Pereg (3). Váczhirtyán (1). Örszentmiklós (1). egy kántortanitói Ukássil. A külvárosi iskolák közül a legrégibb a II. után is — — A val. Váczrátót (2). mér búzi. Taksony (1). Verség (2). Kocsér (7. jelenleg a városban 48. Tóalmás (. Monor (3 és a Brenda-majorban egy). Az iskolai zászlóaljak indult ki. Váczbattyán (1).5). Tápiósüly (5). Bag. Kunszeutmiklós (4). Budakeszi (3). Aszód (2). iskolxnénék vezeté. Izsák (4). Ecsed (2). elemi iskolák története a következ : : Abony.se alatt (5 leány). a mikor tanítója Urhegyi József.és leánygyermekeket együtt oktatta. jslenleg 6025. Alsódabas (2). Túra (7). Ráczkeve (5). Kecskemét (1). Kéve A A A el. Róni. Szigetújfalu (2). Dusnok (. 1" 68-ban a tanítónak és az ifjúságnak egy-egy szobát engedtek át. Szentlörinczkáta (2). évi egyházlátogatási jegyzkönyv azt rendeli. Vecsés (4). Soroksár (4). 1838-ban Mondok István volt a tanító. Pétermonostora (1). Páhi (5). Gyón (2). Csepsl (3). Vöro^sszállás (1 vegyes). Váczkisújf. Galgjhéviz (3). Géderlak (3). melyeket a communitas épített. Mostani épületei 1881.tették községiekké. A kalocsai érsekség területén Dunapataj (2). Prónayfalva (í). Ft (4). 1908-ban négy tantermes új épületet emeltek. 1888 és 1892/1893. Szentmártonkáta (2). olvasás szánioltus és a bibliai történet elemei. épületet a hitközség 1895-ben vásárolta és alakit a melyet 1865-ben alakítottak át.

1909-beD új modem épületet rendeltek. 1828-bftn a leányiskolát külön épületbe helyezik át. abból a gyjtésbl t. Dunapatajon 1 738-ban van szó iskola építésérl. mikor önálló plébániát nyer.) 10 (2 frt 50 dinár) meszely vaj (3 frt) . Kocsér. míg aztán 1856 táján Kalocsa város kezelésébe kerültek.se csekély terménybeU járandóság. számtan 2 óra. 1 868 eltt már fönnállott. mert tanítói fizetésébl nem tudott megélni. osztályban a következ magyarázata '^i óra. Errl azonban már másutt van szó. Dunaharaszti. Az utolsó negyedszázad alatt az iskolák száma a város bels területén m3gháromszorozódott. Keczel. 44. már volt egy osztályú elemi iskolája. a mikor nemzeti iskolává lett. Kiskunfélegyháza. egy hordó bor (2 frt) 50 font só (1 frt 77V4 d. temstéskor búcsúztató énekért 2 frt 25 d. . . . Homokmégy. különösen akkor. Az 1779-iki canonica visitatio említést tesz egy iskoláról. lO-ben 1855-ben. a vallás-alap hozzájárulásával. mint rendes tantárgy szerepelnek. A rendszeres iskoláztatás akkor vette kezdetét. magyar és német írás l írás a grammatikai órákon mindennap. 1867-ben keletkezett. . még jwdig liáromólioz egyenkint Kidli K !)() egynek a fizetéséhez jiedig 1200 K. 1887-ben már négy iskola volt. népiskola új épületéhez. a mikor a fóti leáuyegjiiáz a mogyoródi anyaegyháztól elvált. Folctö. egyház építette a bels iskolát két tanteremm?!. az új 1907-ben épült. *') Fináczy Ern dr : A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Galgamácsa. de az. 1805-bon Már András kiskunkerületi kapitány kérelmére Bodonyi Sándor püspöki \-ikárius megengedte. 1 842-ben Klobusiczky Péter kalocsai érsek új iskolaépületet emeltet. \-allasalapitvnny nógy tanító fizetósi^lioz jánil hozzú. magyar helyesírás 1 óra. A régi iskola 1838 eltt. lett. A mostarü épületek 1895-ból valók. a ki egyébiránt már nem Hajóson 1738-ban a taintó a jegyzi teendket is végezte. mely mi is fennáll a templom mellett. 1789-ben három tanítóval bíró elemi iskolát szerveztek. . meg nem állapitható. mint az akkori puszta tulajdonosa. i. Gyón. 1845-ben. a mikor még ötosztályú volt az iskola. . midn ez a felhk ellen herangozott. . 1762-ben Kovács Ferenc végzett theologus nevével találkozunk itt. .21-4 Kozoktdtásügy. A mDstani épületek 1882-bl és 1907-böl valók. — — Hévizgyörk. Oomba. 4 kocsi széna (4 frt) . 15 öl tzifa (7 frt 50 dinár). Az els r. tanítójának a következ illetményei voltak 30 frt készpénz 45 jwzsonj'i mér búza (22 frt 50 dinár értékben). A fsúly a lati-. egy kalap (1 frt 50 d. 1903-ban épült a 3. Az iskola els tanítója Béres József segédlelkész. kün a tanyákon 13 iskola keletkezett és 15 új tanyai iskola felállítási most folyik. 1775-ben alapította Grassalkovich herczeg. 18 kisebb temetés után 2 frt 10 d. I>iisnok-on az iskolák nyomára 1762-ben találunk. A \-áros els lakossága 1743-ban kezdett telepedni. evangélium a tai'tárgyak és órák száma a 3. Kakucs. tanító 1762-ben jött a községbe. Clarissák építették 177fi-ban. 25^d. összesen 24 óra. Az iskola megnyitása 1778-ban tortént. 1739-ben a jegyz-kántortanítóról van szó. a melyben a latin s német nyelv. 1770-ben róm. . . .) detési czédula után 46'/. 1793-b3n Kelemen Gábor. Els tanítója Stolár Gj'örgy. 1868-ban Szalabérj. nyelvre volt fektetve. )738-ban \'«n szó jegyz-tanítójáról. Iskolát 1768-bin állítottak ErdéljT Józsefnek. 1909 40 tanteremben 2809. 1886-ban a róm. . már az I. 1869-ben három tanítói állást szerveznek.. szerint a kántortanítónak 10 Rh. Az els meglev s 1738-ról szóló can. frt a fizetése s a stóla. 1857-ben Jászapáti város. — Kistarcsa. Az iskolák a szakmáriakéhoz hasonló módon keletkeztek. I. A canonica visitatio 1702-ben tesz említést iskolamesterrl. Az els ilyen iskola befogadására szolgáló épületet a jelenlegi parocliia m>llett a A fillérrel. Farmos.-val. 1798-ban építették a hívek. 1829-ben az érsek támogatása mellett a város emeletes új isko Icépületet építtet. a ki synmostam épület 1886-ból való. a mi a házaknak évenként eg\szer szokásban volt beszentelése allcalmából került. 1860 eltt keletkezett. . 1762-ben Király István a tanítója. Utódja végzett jegyzi teendket a harangozónak tartozott segédkezni. a város harmadik plébánosának buzgólkodására. 1868-ban nyilt meg. Kraupner András és Henpi István. bibUa 'i óra. Kerepes. a ki egy segédet is tartott. Új iskolák özv.Horváth Imre volt a tanítója.*') : . Az iskolai óv rendesen október elején kezddött 6s két félévre oszlott s mindkét félévben \-izsgákat tartottak. építette az iskolát. a mikor Mandich Jlátyás jegyzö-kántortanítójáról van szó. kath. latin nyelvtan 12 ^^ óra. : : — . Kalmár Józsefnó nagy alapitványaiból fognak épülni. taxist végzett fizeté. nyolcz hirlás (4 frt): nyolcz házasság után (á 25 d. a mely helyett 1828 29-b?n Hiynild építtet másikit 1860-ban a bslvárosi elemi kolisai leányok tanítását a Miasszonyunkról nevezett iskolanónék vették át. vallás és erkölcstan 2'/i óra.vtól kezdve.5 volt a növendékek száma. .) egy pár új csizmx és egy talpa4 frt nyolcz avatásért (introductio) 40 d. német olvasás 1 óra. éjjeli virrasztásért holtak mellett 3 frt 50 dinár. de két év múlva újból felekezetivó 18 dinár é\'i jövedelem. A jelenépületeket Haynald alapítványából 1894-ben emelték. kath. Fót. koledából. visít. 1805-ben kir. migyar olvasás l óra. kath. Jászkarajenó. hogy mikor ós legi ki építette. Kalocsa. nemzeti fiskola K'r. írásjavítás l óra. ötvenkét keresztelés után 8 frt 55 dinár 13 nagyobb temetés után 3 frt ostyapénz 1 frt 10 d. 1784-ben Kakucs község építette Grassalkovich herczeg támogatásával. 1778-ból 3 tnnitó novo ismoretes Déts György. hogy a török dúlás óta romokban hever ferenczszállási pusztatemp- — ' lom köveit s még fennálló falait fölhasználhassák a kath. A Fájsz. Összesen 110 frt 1868-ban az iskola községivé. 60 d. 1845-ben czíme Egy 1832-böl fennmaradt tanterv szerint föclemi tanoda. k. Gálgahéviz. diktandó 1 óra. a ki azonban harangozó s csizmadiamest«r is volt egyben. 25 font zsír egy prémes bekecs (6 frt) . nemzeti cziniet nyeJ. Kiskörös. osztál. Két tanterem 1857-ben épült. . 1871-ben építette a hitközség. d. 1761-ben Kovács Ferencz a város iskolamastere s orgonása. tanterem. éjjült Peitler Antal váczi püspök adományából.

Szigetújfalu. . most 360. A Ratio Educitionis után a kir. Az iskola tannyelve régebben német volt. 18G9 1878-ig községi. 1860-ban állították a 3-ikat. 1818-ban szervezték. Nemesnádudvar. 1810 körül szervezték. 1900-ban építette. 1845-ben a Telki apátság majorjában van két szoba. mostani épülete 1902-bl való. a második 1873-ban és a harmadik 1891-ben épült. búza. Alapítója báró Laffert Antal. magyar-tót és illír volt. Pálnak 1794-ben már nincs más kötelessége. Mostani épületei 1779 körül épültek. Nagykörös. a bels területiek 1895-ben épültek. 1727-ben a birtokosság állított iskolát. Telki. Rákoskeresztúr. Soroksár. Szentendre. az építést pedig a község teljesítette. Pilisszántó. Tápióság. Piliscsaba. Sváb lakosainak már 1755-ben \olt eg> házuk és iskolájuk. egjdk tanítójának fizetéséhez 80 frttal járul. Túpiószecsö két tanterme a hatvanas években. 1711-ben a canonica visitatió alkalmával már szó van kántortanítóról. 1819-ben keletkezett. Sári. 1745-ben 30 frt és 24 pesti Sükösd. a leányiskola lS84-ben keletkezett. a mely ez idben kegyúr. 1856-ban vette kezébe Kalocsa városa a szállási iskolák ügj'ének kulcsát. Torbágy. mint a tanítás. A legels iskolát (nemzeti iskola) voltakép 1790-ben vagy 1792-ben állították föl. Szentíörinczkáta. Jáuosy tanító fizetése. 1840-ben szervezték. A tannye'v 1873 eltt részben tót. 1907-ben bvítették. Mostani épülete 1873-ból való. Prónay falván (Tázlár) 1890-ben a Beniczky-íéle kastélyt vásárolják meg iskolai czélra. Mostani épületét 1779-ben emeltette a Zichy család. 1882-ben Liebner József nagybirtokos építtette az iskolát. Tanulóinak száma 1845-ben 75. Épült 1850 körül. kamarai uradalom. Milecz Lrincz. 1738-b3n az iskolába járó gyermekek havonként 3 krt fizettek a tanítónak és az iskola ftésére egy darab fát vittek. A gróf Kegle\'ich család építési anyagot adott. 1890-ben Simor János esztergomi érsek. 1840-ben keletkezett. A vármegye sürgette 1789-ben az iskola felállítását. 1790ben alapították A halmi iskola 1891-ben. 1742-ben keletkezett.dók. Ráczkeve. 1857-ben. 1794-ben keletkezett. Tápiószcle. 1784-ben iskolát és tanítói lakást építenek téglából. Mostani épülete 1846-ból való. azóta megint felekezeti jelleg. Rákoscsaba. minisztérium. A hatvEnas években kapott az iskola külön épületet és 1880 körül. A XVIII. Szentmártonkáta. Páty. Pilisborosjcnó. Miskén a tanítóról (egyben jegyz) 1728-ban esik szó. 1909-töl a Szent keresztrl nevezett apáczák is tanítanak. 1795-ben Trezner Nándor földbirtokos építtetett iskolát. Taksony. 1776-ban keletkezett. 1893-ban emeltek új épületet. 1777-ig az iskola ügye kizárólag az egyházi joghatóság alá tartozott. 1823-b3n keletkezett. 1781-ben Jlária Terézia küályné 8000 váltóforintot utalt ki a templom és iskolára. Pilis. A legels önálló tanító Samu János. Tass. Tahitótfalu. 1805-ben már megvolt az iskola. másik a tanító részére. Mostani épületei 1859 1896— 1898 és 1907-bl valók. épült a mostani épület. a jelenlegi 1859-ben épült. 1905 és 1909-böl v. mostani épületei 1872. Tanítói 1829 és 1859 között Mészáros Jlihály. Átalakítása 1848-ban letelepített frankok és würtembergiek már 1840-ben tanúságot tettek Pest vármegye történt. a mikor a telki apátság emalte az épületet. mostani épületét a föld. 1860 eltt német a tamiyelv. 1850-ben két tanterme és két tanítója volt. Mende. Monor. Tantermei 1710-ben. a harmidik 1899-ben épült. Szakmaron a szállások keletkezésekor az egyes nagyobb szálláscsoportokon állítottak a lakosok iskolákat. 1723-ban alapította a gróf Zichy-család. 18ö6-ig egy tantermü.— Közoktatásügy. Tóalmás.«*ére Schuster Konstantin püspök közel 33 ezer koronát adott. 1808-ban építette Kármánházi László váczi püspök. 1869-ben és 1907-bfn épültek. Tatárszentgyörgy. Horti Kovács István. Perbál. kincstár költségén. 1809-ben új épületet emeltek. Pereg. A telki apátság törzsvagyonából 188S-ban újra építették. Nagytétény. Xagyhartún 1877-ben szervez az érseki uradalom tanítói álláít. Tannyelve német. bvítették 1886-ban. bö\-itve 1904-ben. 1898-ban Vaszary Kolozs herczegprimás nagyobb összegeket áldozott iskolai czélra. Mostani épülete 1876-ban épült. 1700 körül keletkezett. 1856-tól két tanterm az iskola. mikor a kegyúri jogot gróf KároljT István ^ette át. 177ö-ben már fönnállt. Soltvadkert els kántortanítója 1769-ben Molnár Ignácz. 1763-ban épült berezeg Grassalko\-ich Antal bkezségébl. században a községházában volt egy tanterem az összes tanulók számára. mint kegyúr. 1801-ben. A kántori laknál 1884-ben épült az új iskola. illetleg szülök gondoskodtak. mostani épületei 1857 és 1876-ból valók. 1845-ben Scholtz Károly volt a tanító. 1858-ban Pásztory András 53 évi szolgálat után vonul nj-ugalomba. innen a garasos taniték elnevezés. 18G8-ban gróf Vécsey Karolina alapította. a tanvilók után Solt. Szód. épült 2 tantermes és 3 szobás tanítólakásból áUó épület. 1886-ben és 1902-ben épültek új iskolák. Szigetszentmárton. 1779-ben épült a kir. mslyek épité. 1841-ben keletkezett. Az els tanterem 1738 körül. Püspökhatvan. Mostani — épiUete 1896-ból való. Gróf Pálffy Pálné pusztai iskolát tart fönn. a melyet 1908-bin 2000 korona költséggel újjáalakított. a visitatió szerint nagy költséggel új épületet emel számára. 1742-ben keletkezett. tanítók élelmezésérl a gazdák. a ki egyben jegyz is. 215 Kuka. mint kegyúr. 1859-ben. A A mér A egy-egy garast kaptak. egyik a tanulók. Nagykáta. 1897-ben épült 4 tanterem és egy tanítói lakás. kiküldöttei eltt a magyar nyelvben való elhaladásukról. 1843-ban az érsek építtet új iskolát. a mikor az apátsági birtok a közalapítvány birtokába ment át. A fiúiskola 1773-ban.

az abonj'i. A szentmiklós-téri fiúiskola 7 tanteremmel 1885-ben épült. váczi 2. Bugyi. törteli. kik fejenként 50 dénárt fizettek. Az els iskolaszéki gylés 1869-ben volt. rákospalotai 4. Dömsödi János 1753-tól 18 évig szolgált. de az iskola állitólig már 1783-ban keletkezett. 1800-ban. Visegrád. A kecskeméti kirendeltség területén legnépesebb a szabadszállási. Zagyimrékás. XIX. tínterem. í. Eleinte Debreczenbl kerültek ide a tanítók. sz. Ezek a dunamelléki ref. 1700-ban Földvári Bíró Mihály stb. ülli. vasadi. török hódoltság idejében keletkezett. szigetszent mikló.rt. A felekezeti jelleg népiskola keletkezése. Ez az épület azonban már a második volt. hanem az iskolában is tanított. elemi iskolák közül becses történeti adataink vannak az alábbiakról ref. 4 polg. rszent mi klósi. «\-i alapító-oklevél szerint a község kötelezte magát. mostani épületei 1820. a melyet az iskola bevonásával szerveztek. mogyoródi. 1712 körül szervezték. hogy a régi iskolaház helyett 16 Q-öles új tantermet