Novellaelemzés szempontjai

1.Műfaja:A novella rövid,tömör,prózai mű,kevés cselekményt mond,kevés helyszínen játszódik,kevés időt ölel fel,kevés szereplős,általában váratlan ford lattal zár l és befejezett e!ész történetett mond el" #me!felel#e a műfaji követelményeknek$ 2.témája%általános &zenete,miről szól,több is lehet" 3.cím:milyen viszonya van a címnek a szöve!!el$ 'l%ellentétben állnak e!ymással,témajelölő,motivik s(e!y motiv mot kiemel ,de nem fedi az e!ész témátpl%mikor e!y név a cím) 4.szerkezet:részekre kell bontani a szöve!et" #mi der&l ki a bevezető részből #milyen han! latott érzékeltet #előre vetití#e a történet többi részét #közepébe vá!va inditja#e va!y az elejétől fo!va #párbeszédek va!y leírások vannak#e t*ls*lyban #van#e fokozás a történetben #van#e tetőpont #van#e me!oldás,és ha van mi az 5. el!szín: #milyen helyszínen játszódik(város, tca""""""") #van#e jelképes &zenete ".i#$: #mikor játszódik #van#e ennek jelképes &zenete #mennyi idő alatt játszódik #mennyire arányos az időszerkesztés %.&z el'eszél$: +inden elbeszélő kitalált személy nem e!yenlő a szerzővel" ,ajtái% -./%mintha az elbeszélővel történt volna" -.0%mesélő #mindent t dó%ismeri az összes szereplő !ondolatát,m*ltját,jövöjét,érzéseit és ezt me! is osztja az olvasóval" #nézőpontos%belehelyezkedik e!y szereplő nézőpontjába és az ő szemén kereszt&l ismerteti me! az eseményeke" #nézőpont váltó%több szereplő szemsző!én viszi vé!i! az eseményeket, de e!yszerre mindi! csak e!y van jelen #objektív,tár!yila!os%az elbeszélő nem kommentál,nem értékel,nem m tat be érzéseket csak közvetítő szerepe van" 1értékeli#e a cselekményt,szereplőket(szimpatizál#e vel&k) 1direkt me!fo!almazza va!y a sorok között der&l ki(!*nyos,e!y&tt érző,tár!yila!os,rosszaló) (.)zerepl$k: #jellemzés(k&lső,belső) #mit t d nk me! ról k #mi a célja ,értékrendje,helyzete #van#e olyan szereplő aki a szerző álláspontját képviseli" *.stíl+s: 1romantik s%népi témák,meseszerűsé!,e!yoldal*an ábrázolt fi! rák(va!y na!yon jó va!y na!yon rossz),történelmi talások,részletes helyszínrajz,tájleírás,érzelmek előtérbe ker&lnek,váratlan ford lat(ford latokban !azda!) 1realista%a valósá!

valós társadalmi problémákra hívja fel a fi!yelmet"Azt akarja me!m tatni , ho!y milyen a vilá! valójában"Az írónak száraz,fe!yelmezett stíl sa van"2onyol lt lélek ábrázolás,pszicholó!iai lélek ábrzolásaől%,re d" 1nat rista%a realizm s erősebb formája,bem tatja a d rvább részleteket is" 1!roteszk%a szélsősé!esebb össze nem illő elemek társítása amely nevetsé!es ,bizarr hatást kelt"A tra!ik st ötvözi a komik mmal" 1,.-efejezés:(bármelyik választható) #személyes vélemény ,álláspont me!fo!almazása #személyes történet va!y e!y már ismert történet bem tatása #akt alizálás (a mai vilá!ban akt ális#e a novella témája,miért i!en és miért nem) #az íróról életrajzi információ