P. 1
Sooky Andrea Az Iraselemzes Titkai

Sooky Andrea Az Iraselemzes Titkai

|Views: 1|Likes:
Published by Lisa Kócza

More info:

Published by: Lisa Kócza on Dec 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Grafológia - íráselemzés

?

Tartalom TARTALOM ...................................................................................................................................... 0 GRAFOLÓGIA – ÍRÁSELEMZÉS ................................................................................................... 1 1. A KISBETŰK .............................................................................................................................. 1 2. A NAGYBETŰK .................................................................................................................... 3 3. A HUROK .................................................................................................................................. 6 4. AZ ÁTHÚZÁSOK ...................................................................................................................... 13 5. AZ ÉKEZETEK ......................................................................................................................... 19 6. BETŰKAPCSOLÁSOK ............................................................................................................... 24 7. KEZDŐ - ÉS VÉGVONALAK ...................................................................................................... 35 8. NYOMÁS ÉS NYOMATÉK ......................................................................................................... 42 9. DŐLÉS..................................................................................................................................... 49 10. AZ ÍRÁS NAGYSÁGA ............................................................................................................. 58 11. AZ OVÁLOK .......................................................................................................................... 67 12. A „ GY” BETŰ ........................................................................................................................ 74 13. AZ ALÁÍRÁS .......................................................................................................................... 80 14. SZÁMMISZTIKA .................................................................................................................... 87 15. FORMANÍVÓ ......................................................................................................................... 92 16. ANTISZOCIÁLIS VISELKEDÉS.............................................................................................. 106

Tartalom

Grafológia

Grafológia – íráselemzés 1. A kisbetűk Mielõtt részletesen megismerkedünk a kisbetûk jelentéstartalmával tudnunk kell, hogy minden különleges betûmegoldást, egyedi betûmódosulatot az általános iskolában tanult sztenderd formákhoz viszonyítunk, ezekhez az alapbetûkhöz vezetjük vissza õket. A kisbetû a sztenderd szerint vagy csak a középzónában foglal helyet, mint pl. az a, e, i, o, u, c, n, m, r, s, z x, v, betûk, vagy két, esetleg három zónát is elfoglalhat. Középzónás kisbetûink közül -grafológiai szempontból - kiemelkedõ jelentõségûek az a, o, és m betûk. Kétzónás kisbetûinket ha megfigyeljük észrevehetjük, hogy lehetnek közép -, és felsõzónásak, mint pl. a b, d, h, k, l, t betûk; vagy közép -, és alsózónásak, mint pl. a g, j, p, q és az y betûk. Egyetlen olyan kisbetûnk van, amelyik mindhárom zónát elfoglalja, ez az f betû. Milyen jelentéstartalommal bírnak a kisbetûk? Az „a” a legteljesebb Én -kép betûnk. Megtudhatjuk belõle, hogy írója milyennek, és mekkorának érzi magát. Bezárkózik -e a külvilág elõl, vagy nyit egy kis rést, amelyen keresztül a világ történései eljuthatnak hozzá. Megmutatja az írót, mint gyakorlati embert, elárulja a munkához való viszonyát. Egészséges személyiségû, jó közérzetû ember általában kerek, horpadásmentes "a" betûket ír. A szûk, összenyomott "a" betû a szorongatottság, a szorongás jele. A „b” a szerzés, a bekebelezés, a birtoklás betûje. Következtethetünk belõle írójának az anyagi javakhoz való viszonyára, a megszerzés módjára, néha még táplálkozással kapcsolatos szokásaira is. A „c” a család betûje, egyben félovál is, tehát az Én -kép fele. Humorérzékre utaló jelet is találhatunk benne, amennyiben írója megduplázza a betû ívének felsõ részét. A „d” a család, valamint a szellemi kihívások betûje. A családon belül az apa -anya viszonyába nyújt bepillantást. Megmutatja, hogy írója kedveli -e a szellemi kihívásokat, rendelkezik-e ezen a területen az átlagosnál több szellemi élménnyel. Az „e” szellemi önértékelésünk betûje. Azt mutatja meg, hogy írója tisztában van -e szellemi értékeivel, nem becsüli -e túl, vagy éppen alul önmagát ezen a területen. A nárcizmusra utaló jeleket is ebben a betûben találhatjuk meg. Az „f” az érzelmek betûje, amely mindkét nemnél a férfiszerepet jelzi. A férfiaknál a férfiasságot, a nõknél az ehhez való viszonyt mutatja. A „g” a szexualitás betûje. Megmutatja írójának vágyait, törekvéseit, élménykészségét. Minél kisebb hurkot rajzolunk ebben a betûben, annál kisebb az igényünk ezen a területen. A „gy” a párkapcsolat vizsgálati helye, ahol a "g" az író személy maga; az "y" pedig a párja, partnere. E két betû egymáshoz viszonyított nagysága, távolsága, valamint kötöttségük, vagy éppen kötetlenségük árulja el a kapcsolat minõségét. A „h” betû a házat, az otthont, a családi tûzhelyet, a tûzhely körül ülõket szimbolizálja. Az „i” a legteljesebb Én, az író személy "érték mértéke", azaz a személy önértékelését mutatja meg. A „j” az író anyagi javakhoz való hozzáállását jelzi, valamint megmutatja, hogy az illetõ mennyire tudja megvalósítani vágyait. A „k” a munka, a kreativitás, és a kivitelezés betûje. Megmutatja, hogy írója a munkavégzés terén a tervezõ, vagy inkább a kivitelezõ típushoz tartozik -e. Az „l” az ismeretek, a tudás betûje, amely szellemiségünket, ismereteinket jelöli. Megmutatja, hogy van-e igényünk az ismeretek megszerzésére, és van-e élményünk a szellemi szféra területén. Jelzi ismereteink szélességét, mélységét, biztonságát.

1

Grafológia

Pedagógus betûnek is nevezik, mert jelzéseket ad arról, hogy írója képes -e tudását másoknak átadni. Utal arra is, hogy a megszerzett tudást a személy hogyan tudja a hétköznapokban alkalmazni, kamatoztatni. Az „ly” a szellemi harmónia betûje. A gy–hez hasonlóan az ly is társas kapcsolatra utaló kettõs betû. Ez utóbbi azonban a partnerek szellemi kapcsolatát jelzi. Az „l” mindig az író személyt, az „y” a partnert szimbolizálja. Az „m” és az „n” a társasági kapcsolatok, a szociabilitás betûi. Abból, hogy írója árkádosan, vagy füzéresen írja, következtethetünk a közösség felé való nyitottságára, vagy az ettõl való elzárkózására. A három törzsvonal az én-te-õk viszony szimbóluma. A törzsvonalak egymástól való távolsága egyenesen arányos azzal a távolsággal, - vagy közelséggel -melyet partnerünk, illetve a közösség iránt érzünk. Az „o” az „a” mellett a második Én -kép betûnk. A teljességet, a mások számára érzékelhetõ Én-t jelképezi. Az önértékelés betûje, melyben a jó közérzet is tükrözõdik. Harmónia -érzés esetén telt, pszichés sérülések elõfordulásakor viszont formátlan, törött, horpadt vagy szöges lehet. A „p” a nõiesség betûje. Férfiaknál az ehhez való viszonyt, nõknél saját nemük elfogadását jelzi. Az „r” a karrier, az egyensúly, a siker betûje. Megmutatja írójának karrier utáni vágyát, esetleg ennek hiányát. Az „s” a szerzés betûje, mely az anyagi javak megszerzése terén kialakított szokásait árulja el író személynek. Az „sz” a munkatársi kapcsolat betûje. Az író (s) munkatársához (z) fûzõdõ munkakapcsolatára enged következtetni. Megmutatja, hogy hatékonyan tudnak -e egymással dolgozni, vagy mindketten a saját útjukat járják. Utal arra is, hogy kapcsolatukban melyikük a domináns fél. A „t” betû áthúzása a vezetést, a vezetettséget, a dominanciaigényt, az akaraterõt szimbolizálja. A „z” a harmónia betûje. Megmutatja írójának harmónia utáni igényét, valamint azt, hogy képes-e ezt megteremteni önmaga és a külvilág között. A felsorolásból kimaradt betûket a grafológiai vizsgálat során külön nem vizsgáljuk.

2

Grafológia

2. A NAGYBETŰK Mielõtt elkezdenénk részletesen elemezni a nagybetûket tudnunk kell, hogy minden különleges betûmegoldást, egyedi betûmódosulatot az általános iskolában tanult sztenderd formákhoz viszonyítunk, ezekhez az alapbetûkhöz vezetjük vissza õket. A nagybetû a sztenderd szerint a felsõ és a középzónában foglal helyet, nem lépi túl a kétzónás nagyságot. Három kivételünk van ez alól, a G, az Y , és a J betû. Ha a nagybetû mérete meghaladja a normálisnak elfogadott két zónát, akkor írója büszke, bátor, túlzott önbizalommal rendelkezõ személy. Alacsony formanívójú, negatív írásban viszont beképzeltséget, túlzott önértékelést jelent. A középsõ zónánál alig nagyobb, a kétzónás nagyságot meg sem közelítõ, középzónába süppedõ nagybetû önbizalomhiányra, kisebbrendûségi érzésre, a saját személyiség lealacsonyítására, lenézésére enged következtetni. Ha a betûméret után a betûformát is vizsgáljuk, találkozhatunk nyomtatott nagybetûk használatával - a tanult írott nagybetûk használata helyett. Ez a jel olvasottságra, mûveltségre utal. Érdekes és egyedi betûkialakítás, amikor az író a kisbetût felnagyítja nagybetûvé. Ez a megoldás intelligenciáról, jó logikáról árulkodik, mint minden más leegyszerûsítés; ezen kívül tükrözheti írójának mûvészi hajlamát, mûvészetek iránti fogékonyságát. Mesterkélt írásokban mûvészieskedést jelez. Ha az egyébként kötött írásban a nagy kezdõbetû külön, leszakadva áll, ez elszigeteltségre, távolságtartásra, magányra, zárkózottságra utal; de jelölheti a saját személyiség kiemelését is. Némely írásban a nagy kezdõbetûk szétszakadásával is találkozhatunk. Ez a betûkialakítás színészkedésre, képmutatásra, gyakori, esetenként szélsõséges hangulatváltozásokra utal. Ha az írásban fellelhetõ egyéb jelek alátámasztják, akkor akár hisztériás hajlamú személyiségre is utalhat a szétszakadó kezdõbetû. A továbbiakban vizsgáljuk meg az egyes nagybetûk és azok különféle módosulatainak jelentését. A betû: Az otthont, a családot szimbolizálja. A betû két szára jelentheti az apát és az anyát, a köztük lévõ vízszintes vonal pedig kettejük viszonyát, a család összetartását mutatja meg. Ha az áthúzás nem metszi mind a két szárat, akkor írója valószínûleg csonka családból származik. Régimódi családra utal Bodroghy Funkcionális grafológiája szerint a lekerekített, boltívben végzõdõ A betû, a hegyesen végzõdõ, sátorra emlékeztetõ betû pedig vidámságra, felszabadult családi légkörre enged következtetni. A felül nyitott, egymást el nem érõ szárakkal írt betû erõs kötõdést mutat a gyerekkori család felé. Az A betû áthúzása magassága - ugyan úgy, mint a kis t betû áthúzásának magassága - a vezetõszerep és az uralkodás fontosságára, hatalmi igényekre vonatkozik. Alacsonyra rajzolt középvonal alárendeltséget, kisebbségi érzést, alázatot; magasra rajzolt középvonal hatalomvágyat, büszkeséget, fölényességet jelent. A nagy A betû két szára – az intuitív grafológusok szerint - a lábakat is szimbolizálja, minden betegség, ami a lábakkal kapcsolatos megjelenik ebben a nagybetûben. Itt ismerhetjük fel a boka és térdsérülésre, sántításra, izom és izületi megbetegedésekre utaló jeleket. B betû: Ez a betû a birtoklás betûje. Magasan a betû felett induló függõleges kezdõvonal kezdeményezõkészségre, vállalkozó szellemre utal. A betegségjegyeket kutató grafológusok szerint ez a betû szimbolizálja az epét és a veséket, ezeknek a szerveknek a megbetegedéseit, mûködési zavarait õk a nagy B betû erre utaló írásmódosulataiból veszik észre. Epe vagy vesebetegségre utaló jel a B betû alsó hasában képzett plusz hurok.

3

Grafológia

C betû: A család betûje, az ölelõ kart szimbolizálja. Ez a kar lehet nagy, kerek ilyenkor védelmet nyújtó, kényelmes, nyugodt családot mutat; de lehet szöges, összepréselt, deformált is. Fölülrõl induló, határozott függõleges kezdõvonallal képzett C betû leleményességet mutat. D betû: A hosszú kezdõvonallal induló betû szintén vállalkozó szellemre enged következtetni. Nyomtatott nagybetû használata írott nagybetû helyett ebben az esetben is olvasottságot, mûveltséget, mûvészi és tudományos érzéket jelöl. A betegségjegyeket kutató grafológusok szerint a nagy D betû szintén a veséket és az epét szimbolizálja. A betû hasának alsó részén megjelenõ plusz hurok - szerintük - e szervek megbetegedéseit jelezhetik. E betû: A szeretet betûje. A nagy E betû mutathatja meg, hogy mennyire érezzük a minket körülvevõ szeretetet, mennyire igényeljük azt, vagy mennyire igényelnénk többet. F betû: Az érzelem betûje. Írott nagy F betû helyett a nyomtatott forma használata kultúráltságot, mûveltséget, mûvészi beállítottságot jelent. Ha a két vízszintes áthúzás nem egyenes, hanem hullámvonalra emlékeztet, akkor ez a jel fejlett humorérzékkel rendelkezõ íróra utal. G betû: A szexualitás, az ösztönök betûje, de az ezekre vonatkozó információkat a kis g betû vizsgálatából nyerjük. H betû: Ez a betû az otthont, a családot, a családi tûzhelyet szimbolizálja. A nagy H betûben megjelenõ plusz hurkok szeretethiányra, érzelemszegénységre utaló jelek. A nyomtatott forma használata mûveltséget, olvasottságot jelez. I betû: Angol nyelvterületen van nagy jelentõsége, itt a legteljesebb énkép betû, a gerincoszlopot szimbolizálja. Ebben a betûben nyilvánul meg leginkább az önmagunkról alkotott kép. A nagy I betûbõl következtethetünk az önmagunkkal szembeni elégedettségre vagy elégedetlenségre. Ehhez azonban nem elég egyedül erre a betûre figyelni; meg kell vizsgálni a nagy I betû viszonyát a szöveg többi részével. Harmóniára, önmagunk elfogadására, elégedettségre utal, ha a nagy kezdõbetû sem a dõlésszöge, sem a mérete, sem a nyomatéka esetleg díszített vagy díszítetlensége miatt nem lóg ki a környezetébõl. Ha a nagy I betû mérete meghaladja a többi nagy kezdõbetû méretét, akkor írója önzõ, hiú, csak saját magára képes igazán figyelni, elhanyagolható mértékben, vagy egyáltalán nem érdekli Õt a többi ember. Akik az I betût a többi nagy kezdõbetû átlagos méreténél kisebbre írják alacsony önbecsüléssel rendelkeznek; kevesebbnek, alsóbbrendûnek érzik magukat a többiekkel szemben. A nagy I betûben megjelenõ hurok figyelmet követelõ, bonyolult egyéniséget mutat. Az ilyen ember rengeteget beszél saját magáról, és azt szereti, ha mások is beszélnek róla. J betû: Amíg a kis j betû az élet jó dolgainak megélését mutatja, addig a nagy J a panasz betûje. Ennek a nagybetûnek a grafológiában nincs különösebb szerepe, ritkán vizsgáljuk meg külön. K betû: A munka betûje, de jelentheti a szexuális élet társadalmi visszatükrözõdését is . A kivitelezés és kreativitás arányát inkább a ki s k betûben vizsgálhatjuk. Gyakran figyelhetünk meg hurkosan írt K betût. Középzónás plusz hurokkal írt nagy kezdõbetû az elért eredményeire, sikereire büszke embert mutat. L betû: A nagy L betû a pénzt, az anyagi javakat szimbolizálja. Az intuitív grafológusok szerint nagy L betû felsõ hurka a fejet, az alatta lévõ szár pedig a nyakat, a gerincoszlopot szimbolizálja. Ezeken a területeken bekövetkezõ sérülések, törések az L betû megfelelõ részében pöttyök, megszakadások vagy megbicsaklások alakjában jelennek meg. M betû: Úgy, mint a kisbetûben itt is az én -te-õk kapcsolatot jelenti. Az elsõ függõleges vonal az írót jelképezi, a második a hozzá nagyon közel álló személyeket, a harmadik függõleges

4

most is mûveltséget. amiben szimbólum megjelent. A pénzt. mint a Q betûnél a váratlan helyzetekre adott reakciót vizsgálhatjuk. irodalmi és tudományos érdeklõdést jelent. Itt is. Nyomtatott M betû használata gyakori. Z betû: A harmónia. amit elvárunk magunktól. Ennél a betûnél is inkább a kisbetûs alakot vizsgáljuk. a második egyenes pedig a saját személyhez közel állók „te” szimbóluma. A grafológiában a nagy P betûnek különleges jelentése nincsen. Egyes írásokban szókimondást. O betû: A magyar nyelvben az I helyett inkább az O betû számít énkép betûnek. A túldíszített R sokkal inkább a külsûségekre figyelõ. kispohár szimbólum. hogy mennyi is az. más betûk azonban gyakran módosulhatnak V betûvé. vezetõi képességeket mutat. valamint az ékezetek U betûvé módosulása alkoholizmusra utaló jel lehet. T betû: Jelentése megegyezik a kisbetû jelentésével. milyenek szeretnénk lenni. Az áthúzott Z betû a pontosság és a precizitás jele. Akkor vagyunk teljesen elégedettek. szélessége pedig az eddig ezekbõl a célokból megvalósítottakat jelzi. a hiányérzet ugyanis arra a betûre. Q betû: Nagyon ritka betû a magyar nyelvben.Grafológia pedig a vele kapcsolatban álló nagyobb közösséget. nagyszájúságot is jelezhet. U betû: A befogadás betûje. önértékelésünket. 5 . Y: Önálló betûként a magyar nyelvben nem fordul elõ. akaraterõt. itt a társat. a nagy Y -t tehát nem tudjuk értelmezni. tehát intelligenciát. a fõnököt szimbolizálja. Önálló jelentése nem ismert. A betû magassága megmutatja. az anyagi javakat szimbolizálja. hiú ember írásában jelenik meg. Ebben az esetben meg kell vizsgálni a módosult betû eredeti jelentését. Az elsõ függõleges szár itt is az „én” jelképe. Megmutatja. jó logikát. saját magunk elfogadását mutatja. R betû: A karrier betûje. de utalhat túlzott ellenõrzésre is. A kis y azonban páros betûk második tagja. hogy hogyan viszonyulunk az életünkben hirtelen fellépõ váratlan fordulatokhoz. Nyomtatott nagybetû használata egyben a leegyszerûsítés jele is. hiányjel -szimbólum. ha az O betû magassága megegyezik a szélességével. A munkatársat. P betû: A nõi nemet szimbolizálja. V betû: Szintén a befogadás betûje. az önkifejezés betûje. ha ezt az írás reszketegsége vagy más gyakran elõforduló jelek is alátámasztják. inkább csak átvett. a partnert szimbolizálja. S betû: A szerzés betûje. Grafológiai elemzéskor azonban a kis s betût vizsgáljuk elsõsorban. gyengédség utáni vágyra utalnak. A szépen megformált Z betû jó kapcsolatot mutat a munkatársakkal. A betû egyes változatai. Ez az un. idegen szavakban fordul elõ. N betû: Szintén a szociális kapcsolatokat mutatja. lényeglátó képességet mutat. dominanciaigényt. vagy még nem ismert. az ilyen embert szeretik a munkahelyén. éppen ezért a váratlan helyzeteket szimbolizálja. A nagy R betûben megjelenõ plusz hurkok szeretetigényre. X: Ritka betû a magyar nyelvben. esetleg egész szóra vonatkozik.

g. Mi olvasható ki a hurkokból? A hurok jelentése a grafológiában: az egyén élménykészségének megmutatkozási helye. illetve a biológiai élményekre. A felsõ zónában elhelyezkedõ hurkok fejezik ki azt. élményt. A közép zónában megjelenõ többlethurkok elzárt. A szár egyenesen arányos az élmény utáni törekvés nagyságával. a hurok nem záródik be. metszéspontjukat bekötési pontnak nevezzük. Ha a vonalak nem keresztezik egymást. hogy az egyén számára mennyire fontosak a szellemi értékek. vagy felsõ zónában való elhelyezkedése utal a szellemi. Egyes betegségekre is következtethetünk belõlük. l. A hurok Huroknak nevezzük azt a többnyire csepp formájú területet. tehát rendelkezik élményigénnyel. akkor az egyén törekszik az élmények megszerzésére. Amennyiben létrejött a metszéspont. ha létrejött a metszéspont. Mi az a bekötési pont? Nagyon fontos. Bekötési pont nélkül csak élményigényt állapíthatunk meg. akkor nincs beteljesülés. Az egyén élménykészsége egyenesen arányos a bezárt hurokterület nagyságával. feldolgozásának képességére. A hurok elemzésébõl következtetni tudunk az író élmény utáni igényére. Mi a szerepe a hurokszárnak? Az élmény utáni igényt a hurokszár mutatja meg. az élmény átélésének. annak a közép zónához viszonyított elhelyezkedése megmutatja. A sztenderd írás a felsõ hurokszárak bekötési pontjának a felsõ zóna és közép zóna határát. Ha hosszú a hurokszár. 6 . Tulajdonképpen bekötési pont nélkül nem is beszélhetünk hurokról. Mit nevezünk alulkötött és felülkötött huroknak? Bekötöttség szempontjából megkülönböztetünk alulkötött és felülkötött hurkokat. megmutatja-e a külvilágnak annak tartalmát. Az alsó zónában található hurkok az egyén tudattalanja által befolyásolt élményeket tükrözi. melyet a k. h. j és y betûkben képezünk. A hurok alsó. f. Mit mutat meg a hurokterület? A hurokterület nagysága mutatja az élmény nagyságát. illetve kötõvonalnak. Az élmény csak akkor tökéletes. feldolgozatlan negatív élményeket jelentenek. Ezeket hurokterületnek nevezzük. b.Grafológia 3. hogy legyen bekötési pontja a huroknak. míg az alsó hurokszárak bekötési pontjának az alsó zóna és közép zóna határát jelölte meg. valamint az élmény kifejezésére. élménykészséget nem. hogy írója képes-e a megszerzett élményt a mindennapi életben hasznosítani. A hurokterületet létrehozó vonalakat törzs. mert nem jön létre elzárt terület.

a tanítás képességét is. nem tudja a mindennapi életben hasznosítani. hogy az egyén a megszerzett tudást alkalmazni is tudja a hétköznapokban. Alulkötött felsõ hurokszárak Alsó hurokszárak alulkötöttsége (alsó . Más megerõsítõ jellel együtt jelentheti az átadni tudás. hogy az egyén a megszerzett tudását elzárja. 7 . azt magánügyként kezeli.és közép zóna határától lejjebb történõ bekötés) azt jelzi.Grafológia A sztenderd írás Felsõ hurokszárak felülkötöttsége (a felsõ zóna és közép zóna határa fölö tt) azt jelenti. Felülkötött felsõ hurokszárak Felsõ hurokszárak alulkötöttsége (közép zónába csúszó metszéspont) azt jelzi. hogy az egyén nem kíván beszélni biológiai élményeirõl.

hogy két vonal van. 8 . titkolózást is. hogy az egyén nem titkolja vágyait.5 mm alatt marad.szublimáló hurkot . szívesen beszél róluk.Grafológia Alsó hurokszárak alulkötöttsége Az alsó hurokszárak felülkötése (közép zónába való felkerülése) azt jelzi. mert írója a törzsvonalat és a kötõvonalat egymásra írta. ha a hurok szélessége a sztenderd szerinti 1 -1. Hangsúlyozzuk ki. csak egymásra vannak írva.tapadó hurkot .sovány hurkot . Alsó hurokszárak felülkötöttsége A hurokterület nagysága alapján megkülönböztetünk: . ha a hurokterület nem jön létre abból az okból kifolyólag. Ez mindig élményszegénységet jelent az aktuális területen. Felhozza azokat a mindennapokba. Jelenthet leplezést. Sovány hurkok Tapadó hurokról akkor beszélünk. biológiai élményeit.hiányzó hurkot Sovány hurokról akkor beszélünk. Ennek jelentése: az egyénnek élményigénye van. de valamilyen oknál fogva nem tudatosodik benne az élmény.

a mindennapi életbe szublimálja. vagy balra tendálhatnak. vagy belsõ ok miatt. arra következtethetünk. az élmény igényének nagyságát. Ha egyetlen hurok sincs az egész írásban. Belsõ ok lehet az egyén élménykészségének a hiánya. Irányultságuk alapján a hurokszárak jobbra. hiányzó hurkok A térszimbolika segítségével értelmezhetjük a hurokszárak irányultságát. akkor külsõ ok akadályozza az élményszerzést. a lehetõség hiánya. sõt örömet jelent számára ezek átadása (bekötési pontot is vizsgálni kell!). Mivel hurok nem jön létre. ha akár csak egy hurok is van. Külsõ ok lehet pl. Jelentése: az így író ember az alsó zóna energiáit a munkára fordítja. szublimáló alsó hurokszár a g betûben Hiányzó hurok: egyetlen pálcikaszerû vonal jelzi a hurok helyét. hanem „v” betût formálva jobbra kötõdnek a középzónába. akkor belsõ. A vonal hossza jelzi az élményre törekvést. 9 . a megfelelõ életkörülmények hiánya.” a „j”. Fels? zónában jobbra irányult hurokszárak a megszerzett szellemi élmények továbbadásának képességét jelzik. és a „g” betûkben Szublimáló hurok esetében sem jön létre hurokterület. hogy az élmény nem következik be valamilyen külsõ. A tapadó hurkokkal ellentétben itt a hurokszárak nem egymáson haladnak.Grafológia Tapadó hurokszárak az „f. írójuk nem zárja el tudását mások elõl.

én.árkádosak . Balra irányuló alsózónás hurkok A hurokterületek alakjuk szerint lehetnek: . míg az alsó hurkok szögesedésébõl az anyagi javak erõszakos megszerzésére. Balra irányuló hurkok a felsõzónában Alsó zónában balra irányult hurkok egocentrikus.hurkosan hurkoltak . A felsõ hurokszárak szögesedése kritikusságot. makacsságot jelez. aki csak a saját élményének megszerzésére törekszik. hajlamos mások szellemi eredményeit sajátjaként feltüntetni. melyet az élményszerzésre való törekvés közben másokkal szemben érvényesít.csomósak . ösztönéletében önzõ egyént sejtetnek. Anyagiasságot is jelent.odaadását jelzik. 10 .többszörösen bezártak . amennyiben az írás többi részén is találunk erre utaló jeleket.Grafológia Jobbra irányuló hurkok a felsõ zónában Alsó zónában megjelenõ jobbra irányult hurkok írójuk egocentrikusságától való mentességét. valamint a biológiai élmények saját akarata szerinti történésére következtethetünk. Jobbra irányuló alsózónás hurkok Felsõ zónában balra irányult hurkok írója elzárja szellemi tudását mások elõl.felpuffadtak (luftballon-szerûek) A szöges hurokszárak az adott zónában az akaratot jelzik.girlandosak .szögesek .

hogy nem a golyóstoll hibájából keletkeztek -e a pöttyök! Hurkos hurok: a hurok képzése közben egy fölösleges.Grafológia Szögek az alsózónás Árkádok az alsózónás Kétféle irányultságú hurok egy hurokban hurkokban szóban Árkádos hurokkal az alsó zónában találkozhatunk. Csomók megjelenése a felsõzónában Az alsó hurokszárakon található csomósodások az alsó végtagok keringési betegségére hívják fel a figyelmet. Girlandos hurkok Többszörösen bezárt hurok erõs elzárkózásra utal. A csomók. extrém gondolkodást jelöl. Többszörösen bezárt hurok Csomós hurok: a hurokszárakon nagyítóval felfedezhetõ pontok. Csomók az alsó hurkokban Mielõtt betegségjegyeknek minõsítjük a hurokszárakon lévõ csomókat. Ezt a grafológia az élmény túlzott átéléseként értékeli mindkét zónában. amely az adott területen negatív élmények következményeként jön létre. gyõzõdjünk meg arról. Girlandos hurok a felsõ zónában jelenhet meg. esetleg apró vérömleny meglétére utalnak. kisebb hurok is keletkezik. magas vérnyomásra. hogy írója valamit eltitkol a világ elõl. 11 . Betegségjegyeket kutató grafológusok szerint a felsõ hurokszárakon megjelenõ csomósodások – helyüktõl függõen – fejfájásra. melyeket korábbi negatív élmények okoznak. mely elvont. ez a biológiai élményektõl való elzárkózást jelzi. A bezártságon kívül jelzi azt is. azaz a gátlások akadályozzák az élmény zavartalanságát.

hogy írója sokat fantáziál. Luftballon -szerû hurok Az alsó zónában megjelenõ extra nagyságú hurkok általában az erõs nemi ösztön jelei. álomvilágban él. a fizikai erõ tiszteletét. Extrahurkok megjelenése Extrahurkok megjelenése Extrahurkok megjelenése 12 .Grafológia Hurkos hurok Felpuffadt. felfokozott képzelõerõt jelez. Utalhat arra is. Idõsebbek írásában a személyiség fejlõdésének egy korábbi idõpontban való megrekedését jelzi. valamint a sport iránti vonzalmát is. de ezen kívül jelenthetik írójuk természet iránti szeretetét. luftballon-szerû hurkok megjelenése a felsõzónában: a kamaszkor természetes velejárója. légvárakat épít.

Alacsony áthúzásról akkor beszélünk. azt a grafológia negatívan értékeli. 1 tollvonásnyival. ha egyáltalán áthúzzuk a törzsvonalat. lebecsül másokat. magát sem képes irányítani. mint pl. Hiányzó „t” áthúzás: Ha következetesen nincs áthúzás a „t” betûn. Azt jelzi. Ha az áthúzás az alsó harmadban van. ha a sztenderd által megadott hely alatt húzza át valaki ezeket a betûket. a vezetõi képességek. nemhogy másokat. csak betûré sz? Az ember olyan jelentõs jellemvonásáról közöl híreket. mert ez a betû adja a legnagyobb lehetõséget az áthúzások számtalan variációjára. Így tanultuk az iskolában Hol szoktuk áthúzni? A legváltozatosabb helyeken. az akarat. hogy az illetõ rendkívül önállótlan. hogy szórakozott. Hiányzó áthúzás az „élet” szóban Ha van egyáltalán áthúzás. és ezek jelentését. hogy a közép zónát képzeletben harmadoljuk. Vegyük sorba a lehetõségeket. és gyenge. szüksége van arra. Az áthúzások Áthúzások alatt a latin betûs írásokban elsõsorban a „t” betû áthúzását értjük. Nagyon alacsony áthúzás 13 . akkor megállapíthatjuk az illetõrõl. Hol kellene áthúzni a „t” betût? Az iskolai sztenderd szerint a közép zóna és a felsõ zóna határa fölött kb. Az akarati gyengeség mellett ez jelenthet fizikai gyengeséget is.Grafológia 4. Mit tudhatunk meg egy ilyen semmiségbõl. a másokon való felülkerekedési vágy mértéke. Az alacsony áthúzást tovább pontosíthatjuk a könnyebb felismerhetõség végett úgy. hogy irányítsák. Nagymértékben alulbecsüli saját képességeit. ami ráadásul nem is betû. határozatlan. Kimerült emberek írásában gyakran megfigyelhetõ a hiányzó áthúzás. akkor megkülönböztethetünk alul áthúzott és felül áthúzott „t” betût.

vizsgáljuk meg azok hosszát is! Megint az iskolában tanultakat kell felidéznünk.Grafológia Még mindig a közép zónában maradva. Nem kifejezetten vezetõ típus. 14 . hanem lebeg. Repülõ áthúzás Mit tegyünk. meg kell számolni a szövegben található „t” betûket és ez alapján kell meghatároznunk. annak átlagos az önértékelése és az akarata. vagy elhagyják azt. A felsõ zóna közepénél kitett áthúzás Van. Aki az iskolában tanultak szerint húzza át „t” betûjét. Ha meghatároztuk a „t” betûk áthúzásának magasságát. nagy benne a felülkerekedni akarás. Nem szereti. ha az nem metszi a törzsvonalat. Természetesen a középzóna nagysága alatt most a saját írásban használt középzóna magasságot értjük. A magas áthúzások jelentése között is teszünk különbséget attól függõen. elég akaratos is. büszke. emiatt gyakran konfliktushelyzetbe kerül. Az ilyen repülõ áthúzásokat alkalmazó ember elszakad a realitástól. de kisebb vezetõi feladatokat rá lehet bízni. ha ellent mondanak neki. idealista. hogy írója nagy on elégedett önmagával. Uralkodni vágyó. aki hatalom után sóvárog. mint aki az alsó harmadba csúsztatja le áthúzását. aki mindig a maga feje után megy. Önbizalomnak nincsen híján. A felsõ zóna tetejénél áthúzott t betû Ennél magasabbra már csak akkor teheti valaki az áthúzást. Minden olyan áthúzást. ha írásmintánkon különféle magasságú „t” áthúzást találunk? Akkor nincs mit tenni. soha nem ad mások véleményére. amikor az író a felsõ zóna közepe táján húzza át „t” betût. magasnak minõsítünk. Az ennyire magas áthúzás jelentése az. hogy a felsõ zónában maradnak -e. aki ennél is magasabbra helyezi áthúzását a „t” betûn. szinte repül fölötte. Ezért repülõ áthúzásnak is szokták nevezni. Vegyük azt a példát. amely a sztenderd által meghatározott hely fölött kerül a törzsvonalra. fölényes. annyira. de már jeleznek némi akaratot. annak képzeletbeli felezõvonala és a zóna felsõ határa közé esõ áthúzások még mindig a sztenderd alatt maradnak. Írója már nem annyira önállótlan. mely szerint az áthúzás hosszának a középzóna nagyságával kell megegyezni. melyik fajta áthúzás a leginkább jellemzõ az írásra. hogy az a felsõ zóna tetején metszi a törzsvonalat.

Rövid áthúzás erõs nyomatékkal Mit jelent a hosszú áthúzás? A hosszú „t” áthúzás mindig energiát. erõs akaratot jelent. de jelzi azt is. hanem saját magát okolja. az akaratgyengeséget. Találkozhatunk olyan balra csúszott áthúzással is. elodázó típus. hogy írója szeretne vezetõi posztot betölteni. határozatlanságot. bizonytalanságot. Sztenderd méretû áthúzás 2. Az ilyen ember az átélt kudarcokért nem másban keresi a hibát. ambíciót jelez. Ezen kívül jelzi még a lassúbb írástempót is. Hosszú áthúzás erõs nyomatékkal 5. Rövid áthúzás 7. Ez félénkséget. Hosszú áthúzás gyenge nyomatékkal 6. hogy írója óvatos. hogy a törzsvonalhoz viszonyítva vízszintes irányban hol helyezkedik el az áthúzás. akinek ambíciója jóval nagyobb. tehát Én -értékelése megfelelõ. lassú elhatározást jelent. 1. bizonytalanságot. de vékony is. Olyan ember. amely nem éri el a törzsvonalakat. Ha gyenge a nyomatéka. 15 . rövid áthúzás gyenge nyomatékkal 8. Az így író embert ritkán ragadják el érzelmei. akkor az kiegyensúlyozottságra. határozottságot. kis vezetési igényt jelez. A törzsvonaltól balra csúszott áthúzás azt jelzi. néha agresszivitást is mutat. kontrollált akaratra utal. akkor az gyenge akaratra utal. mint azt képességei indokolnák. Az erõs nyomatékú hosszú áthúzás erõs akaratot. Túl hosszú áthúzás 4. Mit jelent a t áthúzás vízszintes helyzete? Figyeljük meg. Hosszú áthúzás 3. helyesen ítéli meg saját magát. aki tisztában van saját értékeivel. Ha áthúzása nemcsak rövid. A túl hosszú áthúzás olyan embert takar. nem mindig tettrekész.Grafológia Mit jelent a megfelelõ méretû áthúzás? Ha az áthúzás hossza középzónányi. kicsit halogató. élénkséget. Mire utal a rövid áthúzás? A rövid áthúzás önuralmat takar. Ha szimmetrikusan találjuk a „t” betû szárán. akkor írója kiegyensúlyozott. Ugyanez a rövid áthúzás erõs nyomatékkal már koncentrált figyelmet. még az elõtt befejezõdik.

Balra csúszott áthúzás. Ha annyira siet az áthúzás. vagy lefelé tartó. aki nyugodt. hogy már mindent elárult nekünk ez a kis vonal! Ennél is több információt rejt magában. Felfelé tartó áthúzás erõsebb nyomatékkal 5. gyors munkavégzést is jelent. Ha vízszintes áthúzását a törzsvonal tetejére helyezi. jobbra kitett áthúzás Jobbra csúszott. Felfelé tartó áthúzást választ a törekvõ. hogy nem is metszi a törzsvonalat. Vízszintes áthúzással az ír. Ha a repülõ áthúzás csúszik jobbra. vállalkozó kedvû személy. Lefelé tartó áthúzás 16 . Magasan repülõ. akkor másokon nagyon szeretne uralkodni. lendületes személy sajátja. akkor szolgalelkû emberrel állunk szemben. Az ábra Gulyás: Mai Magyar Grafoló gia (1995)c. Vízszintes áthúzás 2. ha megjegyzéseket tesz másra. könyvébõl való 1. ambiciózus. könyvébõl való 1. békés természetû. amely nem metszi a törzsvonalat 6. Ne gondoljuk azt. Milyen iránya lehet az áthúzásnak ? Az áthúzás iránya szerint lehet vízszintes. felfelé. Ha sápadt. ha meghatározzuk irányát és alakiságát. Szimmetrikus elhelyezkedés 2. Balra csúszott áthúzás 3. kiegyensúlyozott. elõresietõ áthúzás az elõrelátó. aki nagylelkû. gyors gondolkozást. Vízszintes áthúzás a szár tetején 3. ha felfelé tartó áthúzása erõs nyomatékú vonallal készült. aki csodálja a nála különbeket. felfelé tartó „t” áthúzást. akkor kisebbségi érzését csak úgy tudja elviselni.Grafológia Az ábra Gulyás: Mai Magyar Grafológia (1995)c. Ez akkor vonatkozik rá. akkor írójának irreális vezetési késztetése van. Ha kihegyezi a gyenge. erõtlen az áthúzás. akkor a fentieken kívül még bátorságot. Jobbra csúszott áthúzás. Felfelé tartó áthúzás 4. Jobbra csúszott áthúzás 5. mely nem metszi a törzsvonalat 4.

Az ilyen „t” betû egy 1 -es számhoz hasonlít. tulajdonosa óvatos. Ezt túlbiztosítási jelként értékeljük. ha biztosan tudjuk. hiszen itt is van egy iskolai sztenderd. hogy könnyebben meghatározhassuk az Õ iskolai sztenderdjét.Grafológia Lefelé haladó áthúzás az elemzõ. körültekintõ. stb. ha egyéb grafológiai jelek is megerõsítik azt. Alulhurkolt t áthúzások Beszélhetünk -e alacsony. Hogyan értékeljük az alul hurkolt áthúzásokat? Íráselemzés elõtt mindig meg kell kérdeznünk az író korát azért. az ettõl feljebb lévõket magas áthúzásnak értékeljük. hogy valaki mindkét formát felsorakoztatja egy „t” betû egyetlen törzsvonalára. majd a vonal átmetszi a törzsvonalat és továbbhalad. felül áthúzott t betû 17 . de elõfordul. Gyengébb minõségû írásban gõgösséget. Azaz alul hurok. Az ilyen ember mindig megerõsítésre vár a többektõl. Pesszimizmusra csak akkor gyanakodjunk. majd ismét jobbraforduló mozdulattal elõbb egy hurok képzõdik. Ritkán. Az ettõl lejjebb lévõ hurkos áthúzásokat alacsonyaknak. melynek törzsvonala jobbrakanyarodás nélkül egyenesen halad a közép zóna alsó határáig. letört végvonalak. az alsó harmad határán van az optimális áthúzás helye. mások lekezelését mutatja. elõvigyázatos. pl. gyenge nyomás. hogy írója számára nem ezt írta elõ a szabványírás? Akkor egy gyorsasági jelnek is vehetjük azt. Alul hurkolt. amely az írás tempóját nem akadályozza a toll felemelésével. Magas helyzetû alulhurkolt t áthúzás Hogyan értékeljük az alulhurkolt áthúzásokat. lehangolt embernél is elõfordulhat a lefelé tartó áthúzás. Idõsebb emberek alulhurkolt „t” áthúzást tanultak. Ott egy hirtelen balra -. Rossz hangulatú. lefelé tartó sorirány. feljebb áthúzás. boncolgató hajlammal bíró ember sajátja. Ha a közép zónát harmadoljuk. vagy magas áthúzásról alul hurkolt „t” esetében? Természetesen igen. amely kijelöli a kötelezõ metszéspontot.

A horog. Hullámos áthúzás 4. sõt még önmagán is képes nevetni. vagy hegyes alakzat megfigyelhetõ -e. Az ábra Gulyás: Mai Magyar Grafológia (1995)c. kritikáját. hogy gazdája önfejû. hullámos. Horog. horgos. könyvébõl való 1.Grafológia Milyen alakú lehet az áthúzás? Az áthúzás alakiságának vizsgálatakor azt kell figyelnünk. Horog. A homorú áthúzás tulajdonosa elfogadja mások érveit. makacs. kritikus természetet takar. 18 . kampó az áthúzás elején azt jelzi. még elképzeléseit is titokban tartja mások elõtt. hogy a vonalon homorú. A hullámos „t” áthúzás írója nem panaszkodhat humorérzékére. gúnyolódó. domború. míg a domborúé elutasítja azokat. Domború áthúzás 2. sõt ezek megvalósítása érdekében egy kis agressziótól sem riad vissza. kampó az áthúzás elején 5. görcsösen kapaszkodik múltbéli tapasztalataiba. Homorú áthúzás 3. kampó az áthúzás végén A hegyben végzõdõ áthúzás többnyire csipkelõdõ. akkor jövõbeli elképzeléseihez ragaszkodik makacsul. kampós. Ha a horog vagy kampó az áthúzás végén van.

az elmaradóak a betûtengelytõl balra helyezkednek el. alakjukat is meg kell figyelnünk. 19 . A gyors írástempó egyik jele. valamint megmutatják írójuk precizitásának mértékét is. gyors gondolkodást. hanyag lusta. annak részei.Grafológia 5. Hiányzó ékezetek a „j” és „á” betûrõl Horizontális helyzetük szerint hányfélék lehetnek az ékezetek? Lehetnek pontosan kitettek. Az ékezetek Az ékezetek a betûhöz tartoznak. A pontosan kitett ékezetek pontosságot. a szellemi szférában helyezkednek el a sztenderd szerint. ezért elsõsorban az író gondolkodására és önkontrolljára következtethetünk elhelyezkedésükbõl. utána gondolja végig azt. elõbb gondolkodik. aki nem kontrollálja a cselekedeteit. valamint méretüket. Elmaradó ékezet Az elõresietõ ékezetek az elõrelátó. gondolkodásbeli realitást. Mit kell vizsgálnunk az ékezeteknél? Az ékezetek vizsgálatánál a betûhöz viszonyított vertikális /függõleges/ és horizontális /vízszintes/ helyzetüket. A felsõ zónában. A pontosan kitett ékezetek a betûtengely vonalában. Pontosan kitett ékezetek Az elmaradó ékezetek gondolkodásbeli lassúságot. precízséget. az elõresietõek a betûtengelytõl jobbra. ha hiányzik az ékezet? Hiányzó ékezetekkel a feledékeny. Az így író ember gondolatai a cselekedetei elõtt járnak. figyelmességet. Ezen kívül segítenek az írástempó megítélésénél. a kontroll késését jelentik. a folyamatos kontrollt jelzik. Jelent az is valamit. nemtörõdöm ember írásában találkozunk. utána cselekszik. elõresietõek és elmaradóak. jó önkontrollt és alaposságot jeleznek . Írója elõbb cselekszik.

eseményekre felülrõl való rálátás képessége. ábrándozásra hajlamos. tárgyilagosságot. A magasan kitett ékezetek széles látókörre és jó áttekintõképességre is utalnak. elérhetetlen vágyakat dédelgetõ ember. Az önmagával elégedetlen ember 20 . Erõs nyomással párosulva jelentõs akaraterõt jelez. Magasan kitett ékezetek Alacsonyan kitett ékezet.Grafológia Elõresietõ ékezetek Vertikális helyzetük alapján milyenek lehetnek az ékezetek? Az ékezeteket vertikális. azaz függõleges elhelyezkedésük szerint is vizsgáljuk. A sztenderd írás szerint az ékezetek kezdõpontjának helye a felsõ zóna felsõ határán van. Az ékezet sztenderd szerinti hosszúsága tehát félzónányi. valamint a dolgokra. az annak a jele. Ha az ékezet elhagyja a felsõ zónát. Írójukból hiányzik az áttekintõképesség. illúziómentes életszemléletet mutat. akkor írója lelkesedõ. és lefelé a felsõ zóna közepéig kell tartania. hogy az illetõ nem tud összhangot teremteni az elmélet és a gyakorlat között. Alacsonyan kitett ékezet Ha az ékezet belevág a hozzá tartozó betûbe. amely még nem éri el a középzónát.

elõrelátó gondolkodásra utal. Vékony ékezetekkel a hûvös. Oválba vágó ékezetek Milyen szempont szerint vizsgáljuk még az ékezeteket? Az ékezeteket vonalszélességük alapján két csoportba oszthatjuk: vékony és vastag vonalszélességû ékezetekre. hiányzó hosszú ékezet ékezetek a „j” és „á” betûkön Mi az a bekötött ékezet? Bekötött ékezetek: a grafológia mindig pozitívan értékeli a gyors írásnál gyakran elõforduló kapcsolódásokat az ékezet és az utána álló betû között. tartózkodó. ötletességre. vastaggal a szenvedélyes emberek írnak. Vastag vonalszélességû ékezet Mire utal az ékezetek hossza? Az ékezetek hosszúságuk alapján is jelentéssel bírnak. jó kombinációs készségre. míg a rövid ékezet rövid kontrollt jelez.Grafológia írásában is gyakran megtaláljuk az oválba vágó ékezeteket. A hosszú ékezet hosszú ideig tartó kontrollt. sõt az antiszociális személyiségproblémával küszködõk is így írna k. Eredeti észjárásra. Rövid ékezet az „i” betûn. Bekötött ékezet a „lényeg „szóban Bekötött ékezet a „jól” és az „együtt” szóban Milyen alakúak lehetnek az ékezetek? 21 .

22 . Pontok helyett vízszintes vonallá módosult ékezetek A karika alakú ékezet titoktartást. humorérzékre utal. a kíváncsiság. szöges. Az így író embereknek többnyire fejlett a verbális képességük. de felnõtt írásokban . Szöges ékezet Hullámos ékezet rugalmas gondolkodásra. titkolózást. gyakorlatiasságot. Ezen kívül találkozunk homorú. Domború ékezet Szöges.ha az írás más jellemzõi is erre utalnak . A két pont helyett vízszintes vonallá alakult ékezet a gyors írás jele. önfejûséget takar. mértékletességet. a szellemi befogadás jele. horgos ékezet makacsságot. hullámos. a nyitottság. domború.Grafológia Az ékezetek alakisága: A sztenderd szerint az ékezetek egyenes vonalúak. külön szellemi világot jelöl. védekezést és elzárkózást is jelent. Homorú ékezet Domború ékezet józanságot. és függõleges irányúak. bizalmatlanságot.hazugságjelnek értékeljük. Homorú ékezet az érdeklõdés. kampós és karika alakú ékezetekkel is. A kamaszírásokban ne ítéljük meg negatívan. vidámságra. az ötletesség.

vagy 4 -es számra emlékeztetõ ékezetek Nagyon nehéz észrevenni. Az aszociális. gyakran agresszív ember írásában találkozhatunk ezekkel a fordított irányú ékezetekkel. mások szabályait nehezen. Alulról felfelé kitett ékezetek. vagy „h” -betûre emlékezetõ vonal: ötletességet. antiszociális személyiségû emberek írásvizsgálatánál tapasztaltam. Jól látható az õ és á betû feletti pont. amennyiben ezt más jel is megerõsíti. de nagyítóval felismerhetjük az alulról felfelé kitett ékezeteket.Grafológia Az ékezet néha a 4 -es számra. zsenialitást jelöl. Kis „h” betûre. vagy egyáltalán nem elfogadó. Ilyenkor az író a betû felõl kezdi húzni a vonalat. amely a toll kezdõpontját jelzi 23 . attól távolodva halad a felsõ zóna felé. Az öntörvényû. hogy szívesen használják ezt az ékezettípust.

aki darabos mozdulatokkal ragadja meg a másikat. kiközösítés elbizonytalaníthatja. Hiába van mellette a másik ember.Grafológia 6. Fonalas ductus 5. hogyan fogadja õt a közösség. mert egy esetleges elutasítás. Amire nem figyel. vagy közösséghez. Kígyó ductus 24 . Meg tudják fogni a másik ember kezét. vagy nem tud a másik keze után nyúlni. a magányosságot. akik csak kényszerbõl. mert ezek mutatják meg. Nagyon fontos megnéznünk. Nem mindegy az egyén számára sem. jelképes értelemben õk a „kezek” Mit olvashatunk még ki ezekbõl a kötõvonalakból? Az egyedüllétet. amikor a kezek leengedve maradnak. Ha a kötõvonalak nyitottnak. mert az írást készítõ ember a legkevésbé figyel betûkötési módjára. ugyanúgy meglátjuk ezt írásukon is. nem befolyásolt. Ugyanezzel a két kézzel ugyanilyen mozdulatokat képesek azok is létrehozni. vagy boltíves ductus 2. hogy azt irányítani. hogy érzelmeik nem szívbõl fakadnak. mindenki a saját igénye és belsõ késztetése alapján próbál beilleszkedni a társadalomba. közvetlen emberek. A grafológia azért tulajdonít nagy jelentõséget ennek. õ nem akar. Keressünk bizonyítékot az írás más részeiben is a feltételezett tulajdonságra. Miel?tt részletesebben megismerkedünk a kötési módokkal. kapcsolattartási mód egyénenként változó. gátolhatja a következõ kapcsolatépítési kísérleténél. nyitott. erõszakos ember sem. ki tudják nyújtani a kezüket a másik felé. a végvonalakban és az irányultságban is. meg tudják ölelni a másikat. a szûkebb – tágabb baráti. hogy bármennyire fontos információt is tartalmaznak ezek a vonalak az írójukra nézve. barátságosnak mutatnak valakit. hog yan illeszkednek be az egyes betûk a szavakba. jegyezzük meg. Ahogy megérezzük a velük való találkozáskor azt. A másik emberrel való kapcsolatteremtési. ezek a következõk: 1. Füzéres. Mit jelent maga a betû a grafológiában? A betû mindig magát az író embert jelenti. Általában az emberek a két kezükkel is ki tudják fejezni érzelmeik egy részét. Nem marad elõttünk rejtve az akaratos. valamint két betû között is. Betűkapcsolások Az írásvizsgálat egyik legfontosabb eleme a betûk kapcsolódási módjának vizsgálata. Szöges ductus 4. Tehát az egyes betûket tekintjük magának az író embernek. az nem tudatos. ismerõsi kapcsolatait. akkor az erre utaló jeleket meg fogjuk találni még például az oválokban. képmutatásból csatlakoznak a másik emberhez. Õk a barátságos. érdekbõl. hogyan tud maga az ember is beilleszkedni a környezetébe. mindig más jelekkel együtt szabad csak értelmeznünk. a szavak pedig a környezetét. Mik azok a kötõvonalak? A kötõvonalak biztosítják a kapcsolatot a betûk törzsvonalai. Árkádos. befolyásolni próbálja. A grafológusok öt fõ vonalkapcsolási módot különböztetnek meg. tehát természetes megnyilatkozása énjének. vagy girlandos ductus 3.

hegyének lekerekítésében. amelyek a szavak elején. Amikor a két pontot kis kupola helyettesíti. 25 . Az "l" és "k" betûk felsõ hurokrésze helyett. Mégsem rögzül az írni tanuló gyerekekben olyan mélyen. A tanult formával ellentétben az árkádosan író ember ide szög helyett boltívet rajzol. csak késõbb oldódik fel. amikor az árkád szót halljuk? A legtöbben az építészetben használt boltívekre gondolunk. fellépésével szeretne kedvezõ hatást tenni. Az árkád Mi jut eszünkbe. Ezek a boltívek hatalmas terhelést képesek elviselni. hogy olyan helyre is boltívet tesz.. Általában az "m" és "n" esetenként az "u" betû kezdõvonalában fedezhetjük fel. ahová a normaírás egyébként nem. mert amikor már nem kötelezõ a tanult sztenderd szerinti írás. amely arra is utal. Írástanuláskor az árkádos kötési módot tanítják az iskolában. valamint a "t" áthúzásoknál is keletkezhet boltív. mindenki a saját belsõ énjének megfelelõ módon változtatja meg azt. eleinte távolságtartó.és záróárkáddal. Árkád az „i” betûben Árkád az elsõ „k” betûben A kezdõárkád írójának célja mindig a hatáskeltés. vagy végén képzõdnek. hogy írója fékezi magát. Könnyen felismerhetjük az árkádot még a szó elején. Gyakran elõforduló jel még az ékezetekben kialakított árkád. A kezdõárkád egyfajta fékezõ vonal. Ezen kívül találkozhatunk még kezdõ. vagy a szó közben lévõ ”i" és "j" betûk kezdõvonalában. Hol keressük az árkádokat? A legkönnyebben az „m” és „n” betûkben találhatjuk meg: Árkádok az „m” és „n” betûkben Az így író személyre jellemzõ. Az ilyen ember a környezetére megjelenésével.Grafológia 1.

A szûk árkádot választók pontosak. a lapos. különcök. hiúak. megfigyelhetjük. Ezek írójáról a fentieken kívül még több tulajdonságot is megállapíthatunk. ahol a füzér utolsó íve boltívbe fordul át. Szûk árkád A lapos árkáddal írók makacsok. kötelességtudóak. többségüknek fontosabb a látszat. nagy bennük a szereplésvágy. ezért elzárkózik elõle.Grafológia Kezdõárkád A záróárkád többnyire a füzéresen írt szóvégi "m" és "n”. fegyelmezetlenek. mint a valós tartalom. a valós én elrejtését és ellenkezõ formában való feltüntetését jelenti. szeretik az önmutogatást Lapos árkád A fonatos árkáddal íróknak jó a logikájuk. õszintétlenek. Rendkívül jó teherbíró képességgel rendelkeznek. Fonatos árkád 26 . alkalmazkodóak. mindenkivel szemben óvatosak és gyanakvóak. Záróárkád az „a” betûben Mi jellemzõ az árkádosan írókra? Zárkózottak. Ezt a formát a grafológia negatívan ítéli meg. lepleznek valamit. Ha több árkádos írást összehasonlítunk. és a szöges árkádot. ha árkádmódosulásait is figyelembe vesszük. Nem akarja véleményét nyíltan vállalni. a szûk. szoronganak. amely egyaránt jelenthet fizikai és lelki teherbírást is. egy bizonyos határnál nem engednek senkit közelebb magukhoz. nehezebben barátkoznak. esetleg "i" betûknél figyelhetõ meg. hogy árkád és árkád között különbség lehet. egyfajta kétszínûséget. elzárkózóak. a fonatos. tartózkodóak. A normál árkádon kívül megkülönböztetjük a támasztott.

Kevés szeretetet tudnak adni. Támasztott árkád 2. Többnyire félénkek és szerények. Az árkáddal pontosan ellentétes mozdulatsorral rajzolható meg. sajnálatot nem éreznek senki iránt. rosszindulatúak is lehetnek. sok bennük a belsõ feszültség. a mélynyergû. mások helyzetébe nem tudják magukat beleélni. gyors mozdulattal lehet létrehozni. de nézzük meg a „h” és az „A” betûkben is. esetleg szöges. hogy az így írók könnyedek. Mivel a girlandot könnyed. de önállótlanok. és a feszes füzérrel. A füzéresen írókra általánosságban jellemzõ tulajdonságokon kívül még több információt kaphatunk a füzérfajták meghatározásával. részvétet. zárkózottak. barátkozó természetûek. segítõkészek. engedékenyek. Szöges árkád A támasztott árkáddal írók betartják a társadalom által elõírt normákat. a széthúzódó lágy. Rendkívül energikusak. már következtethetünk is arra. néha kegyetlenek. fejlett az empátia érzékük. ak ik támaszt keresnek. vagy egy felfelé nyitott. A normál füzéren kívül találkozhatunk még a szûk.Grafológia A szöges árkáddal írók általában kérlelhetetlenek. Hol keressük a füzért? Els?sorban az „m” és „n” betûkben. nyitottak a világ dolgai iránt. 27 . sok többletenergiával rendelkeznek. Füzéres írás Mi jellemzi a füzéresen írókat? Elsõsorban érzelmi beállítottságúak. vagy más néven girlandot egy kehelyhez. Írójára általában mindannak az ellentéte igaz. A füzér A füzért. kedvesek. kissé behajlított tenyérhez hasonlíthatjuk. Füzér és füzér között is van különbség. bizalommal fordulnak az emberek felé. amit az árkáddal író emberrõl állapítottunk meg. A füzéresen író ember a „h” betûjébe hullámvonal helyett „u” szerû girlandot rajzol.

Szûk füzér Szûk füzér A fonatos füzérrel írók csak színlelik a nyíltságot. konfliktuskerülõk.Grafológia A szûk füzérrel írók fékezik írás közben mozdulatukat. befolyásolhatók. erõs akaratúak. aránytalanul feszes füzér szorongó. önzõek. lusták. békülékenyek. tudják magukat fékezni és irányítani. de nem hajlamosak szélsõségekre. sok bennük a feszültség. 28 . Fonatos füzér Fonatos füzér A mélynyergû füzérrel írók általában túlérzékenyek. Az érzelmek. széthúzódó füzérrel íróknál a girland íve ellágyul. céltudatosság. de lehetnek szeszélyesek és kiszámíthatatlanok is. Ez gátoltságot jelent a másik emberhez való közeledésben. megbocsátók. széthúzódó füzér A feszes füzérrel írókat a jó felfogóképesség. számítóak. határozottak. Amennyit érzelmileg nyújtanak valakinek. mindent a lelkükre vesznek. Ellenben a nagyon szûk. Ennek megállapításához természetesen más írásjegyeket is meg kell vizsgálni. Hajlamosak érzelmeik elfojtására. hiszteroid alk atra is utalhat. elveszti tartását. alkalmazkodás. a hangulatok uralják ezeket az embereket. mindent magukra vonatkoztatnak. de el is várnak. A lágy. Adnak. érzékenyek. hiúak. neurotikus. Lágy. sebezhetõek. szeretik a feltûnést. a közeledés és a jó szociabilitás jellemzi. annyit vissza is igényelnek. Akaratgyengék. önállótlanok. a lágyság eltûnik girlandjaikból.

sarkos írás nem jelent akadálytalan elõrejutást. alkalmazkodó. Mindkettõ a kedvességet. az oválokban. Ezzel ellentétben a szöges. Hol keressük a szögeket. valamint ezek a betûk egy széles füzérrel kapcsolódnak egymáshoz. hogy barátságos. Írójának jóval több energiájába kerül az írás létrehozása. a "k" masnijában. ezáltal könnyû. A szög Az árkádos és füzéres kötési módot választók ívekkel oldják meg a mozgást. a "b" "v" betûk alsó íves részében. csak ezután haladhat tovább. de megtalálhatóak szinte mindenütt az írásban.Grafológia Feszes füzér A szavak elején és végén megjelenõ füzéreket a grafológia negatívan ítéli meg. aki rájött arra. pl. a szeretetet csak színlelõ ember sajátja. a "h" betû íves részében. 29 . Szóvégi füzér Füzér a szavakon belül: ha egy szóban két betû közötti távolság sokkal nagyobb az írásra egyébként jellemzõ betûtávolságnál. ahová egyébként ívet kellene rajzolni. akkor ez egy mindenkor. akadálytalan. A toll egy -egy szög képzésekor mindig megtorpan. az alsó és felsõ hurkokban. gördülékeny haladás helyett a lökésszerû elõrejutás a jellemzõ. és az ékezetekben is. A folyamatos. az elõrehaladást a papíron. sarkokat? Elsõsorban itt is az "m" és "n" betûkben. irányt változtat. gördülékeny haladást érnek el. Az ilyen ember semmiképpen sem lehet simulékony. minden körülmények között megfelelni vágyó emberre utaló jel. a saját maga állította akadályok leküzdése miatt. Füzér a szavakon belül 3. közvetlen viselkedéssel jobban el tudja érni célját.

az erõtlenséget szimbolizálja. vagy mondatok végén jelentkezõ zárószögek elutasító magatartást. Ha szöges írással találkozunk. Támadóak. mert felelõsségvállaló. esetleg indulatos. A fonal A fonal a puhaságot. merevek. akkor azt minden valószínûség szerin t olyan ember írta. süllyedések egymás utáni váltakozása. 4. így védekezik az ellen. Ezzel palástolja gyengeségét. erõszakos viselkedést jelezhetnek. esetenként nem áll távol tõle a brutalitás sem. Ezzel szemben a ritmus nélküli. kevésbé "szúrósak". ritmusos írásban pozitívan ítéljük meg a szöges kötésmóddal író embert. amely létrehozza. a szöget a sarkosságáról. jobban közelednek a társasághoz. aki keménységet erõltet magára. a kompromisszumokat nem kedvelik. könyörtelenségre. Szabályos. Minden eddig ismertetett formával ellentétes. Számukra csak fehér. mert nincs határozott alakja. darabosságáról ismerhetjük fel. bizonyos esetekben brutalitásra is utalhat. aki megijed saját érzelmi túlfûtöttségétõl. Nehezen engednek közel magukhoz bárkit is. hogy a hegyes szúrós. a képlékenységet. kötelességtudóak. szabálytalan írás csökönyös. Biztosak lehetünk benne. konfliktusokat keresõ emberre vall. nem barátkozó típusúak. akkor írója keménységet. Ha árkádos írásban látjuk a zárószögeket. uralkodni vágynak. hajlíthatatlanok.Grafológia Szögesedés a „b” betûkben Mi jellemzi a szögesen írókat? Energikusak. nincs erõ a mozdulatban. inkább a jellegtelenség. 30 . vagy a tompább szögek jellemzõbbek -e az írásra. aki képes akaratával szabályozni érzelmeit. megbízhatóak. ezért próbál a külvilág felé egy kis akaraterõt mutatni. hogy puha lelkû. mindig meg kell néznünk. az alaktalanságot. Szöges írás Szögek a szó elején: ha csak a szavak vagy mondatok elején találunk szögeket. vagy csak fekete lehet valami. A túlzott szögesedés egoizmusra. nem elnézõek. A tompább szögekkel íróknál csökken a negatív tendencia. ellentétben állnak környezetükkel. Minél hegyesebbek a szögek. akkor ez olyan emberre vall. Leggyakrabban aszociális személyiségek írásában találkozhatunk ezzel a formával. határozottságot szeretne mutatni. érzelmes ember nem ír szöges. igazságszeretõk. engedékenységétõl. Mások hibáit viszont mindig észreveszik. Feladataikat mindig ellátják. annál erõsebben jelentkeznek írójukban a negatív tulajdonságok. az emelkedések. a világhoz. hogy kihasználják õt. nagyon önállóak. gyakran erõszakosak. szögletes írással. Míg az árkádot és a füzért az ívelésérõl. akaratosak. addig a fonalasságnál nincs határozott forma. Hiányzik az eddigi kötésmódokban megszokott ritmus. az elnagyoltság a feltûnõ. Ha füzéres írásban találkozunk zárószögekkel. szívósak. A szavak.

akadályok között ügyesen elsikló mozgását idézi fel. gyakran más és más szemszögbõl képes nézni a dolgokat. a formaságokat. Empátiáról. képesek több dologgal is foglalkozni egyszerre. visszautasítja azt. Rendkívül türelmetlenek. A szóvégi fonalasság megjelenhet árkádos és füzéres írásban is. együttérzõek. nem nyilvánít véleményt. Jó diplomáciai érzéket is jelöl. ezért hiányzik belõlük a harmónia. Gyakrabban figyelhetjük meg pedagógusok. nagyjából azonos kilengést mutatnak felfelé és lefelé is. megformálatlansága és nem utolsósorban nehezen olvashatósága tükrözi a fonalas írásmódot. csapong. Türelmetlenségük azonban meggátolja õket abban. vagy szembeszegül vele. ezeket többnyire figyelmen kívül hagyják. Nem szeretik a szabályokat. A kettõs ívelés az árkád és a füzér összeolvadása egy hullámvonalba. elvei. olvashatatlan betûket. vagy kettõsívelés Korábban a grafológia nem különítette el a fonalas kötési módtól. A kígyó ductus. Túlérzékenységük és empátiájuk miatt könnyen rá tudnak hangolódni másokra. ideges. Tiszta fonalas írással ritkán találkozhatunk. Az egész írás bizonytalanságot. sietséget. irányváltoztatásra kényszerítjük. 5. de semmi sem köti le igazán. nem határozottak. elfonalasodott. Érzékenysége miatt nehezen viseli el a kritikát. hisztérikus. segítõkészek. A tiszta fonalas írást olvashatatlanságukról könnyen felismerhetjük. ezek többsége neurotikus. mindig a pillanat dönti el alkalmazkodik-e a helyzethez. pszichológusok és színészek írásában. Határozatlanságuk. azt vesszük észre. a nyugodtság és a higgadtság. Fonalas írás Szó eleji és szóközti fonalasság: írója rapszodikus. Minden érdekli. Nehezen viselik el a kritikát. hogy írója képes más helyzetébe beleélni magát. de többnyire az egész íráskép alaktalansága. mert mindig a pillanatnyi lelkiállapotuk alapján cselekszenek. Leginkább a sinus görbére emlékeztetõ vonal a kígyó hullámzó. Hol keressük a fonalasodást? Legkönnyebben itt is az „m” és „n” betûkben érhetõ tetten az így író ember. ill. vagy alkoholista személyekre utal. inkább alkalmazkodást mutat. Mintha menekülne írója a mozgás elõl. hogy írója szorult helyzetekbõl mindig talál kiutat. minél elõbb be akarja fejezni az elkezdett mozdulatot. hogy elmélyüljenek egy témában. kapkodást tükröz. valamint azt is jelzi. hogy az egyes árkád. nem kitartó. Nem tartja a maga számára kötelezõnek a társadalom szabályait. Ha le akarunk rajzolni egy sort árkádot vagy egy sor füzért. nem készteti semmi megállásra. Intuitívak és alkalmazkodóak. Mindkettõnél úgy értelmezzük. könnyen megsértõdik. Legtöbbször kiszámíthatatlanok. bizonytalanok. esetenként egyenes vonalakat. átérzik mások problémáit. Mivel nincsenek határozott elképzelései. füzérelemek után tollunkat mindig megállítjuk. Túlérzékenyek. A fonalasan írók jellemzõ tulajdonságai: Az így író emberek nem állhatatosak. A toll akadálytalanul halad a papíron. együttérzõ képességrõl árulkodik. nyughatatlanok. nyugtalan.Grafológia Mit találunk helyette? Nyugtalan remegéseket. Rendkívül türelmetlen. rossz az önismeretük. A hullámhegyek és hullámvölgyek szabályosak. Ha kígyóvonalat 31 . mindig rohan. érzékenységük miatt könnyen kihasználhatóvá válhatnak. nem szilárd jellemûek. Ha csak teheti.

Ez a fajta írás lassú. sokféle szemszögbõl átlátni. Crepieux -Jamin adta. Nem képesek a közvetlenségre. a képmutatás. megállásra. merev. az akadályok között ügyesen lavíroznak. folyamatos vonallal haladhatunk tovább. rafináltság szélhámosság jele az írásban. színes egyéniségek. természetellenes. mint amilyenek valójában. jó formaérzékkel rendelkeznek. melynek nevét egy francia grafológus. és a kötetlen betûkapcsolási módokkal is. képesek a dolgokat több oldalról. Az összeolvadó szárú ductussal írók jellemzõ tulajdonságai: kapcsolódásuk a világhoz mesterkélt. rendkívül fegyelmezettek. Az így író ember a köt?vonalakat úgy rajzolja. nem kényszerülünk megtorpanásra. 32 .Grafológia rajzolunk. El?fordulhat azonban. és csak ezután kapcsolódik a következõ betûhöz. kettõs ívelés A kettõs íveléssel írók jellemzõ tulajdonságai: minden helyzethez és körülményhez könnyedén alkalmazkodnak. A formák mesterkéltek. hogy a toll elõbb egy darabig felfelé. Gyakran jellemzi õket a színlelés. Árkád. Egymással ellentétes. megjátszottak. többnyire csak mesterkélt írásokban fordul elõ. Viselkedésük ugyanolyan irányított. Kettõs ívelés Az öt fõ kötési mód és ezek kevert változatai mellett találkozhatunk még a Sacre -coeur. Az így író emberek számára többféle igazság is létezik. ellentmondó tulajdonságokkal rendelkeznek. füzér. elkerülik azokat. Ez a vonalkapcsolás természetellenes. a lazaságra. Könnyen összetéveszthetõ a szöges ductussal. Sokoldalúak. kerülik az összeütközéseket. Nehézkesek. rendkívül fejlett diplomáciai érzékkel rendelkeznek. Mit jelent az összeolvadó szárú ductus /Sacre -coeur/? Rendkívül ritka kötési mód. finomkodóak. modoros. vagy lefelé a törzsvonalon halad. sokoldalúak. hogy a ravaszság. Mások szeretnének lenni. mint mozdulataik.

építész. A magányosság. hogy a táblára felrajzolt betû vonalát a tanulók az ujjukkal követve. semmilyen kapcsolatba sem lépnek egymással. ha az alsó és felsõ zónákban bõven találunk hurkokat. Így már 33 . a levegõbe írták. negatív kötésnek. csak szerepel elõttük. lendületét. ha nem tudjuk megállapítani a kötési módot? Bizonyos korosztályokat még úgy tanítottak meg írni. akik csodálják õt. A kötés nélküli írást lassan lehet csak létrehozni. kanyarodásait a papíron. Az írás. Hogy elfogadja -e a külvilág közeledését. a világ felé. A hurkok nélküli szkript írás sivár. Ekkor a betûk listaszerûen sorakoznak egymás után. Ezeken a szakterületeken dolgozók a mûszaki rajzok elõírási követelményei miatt használják a szkript írást. szavait. aki nem tesz lépéseket a társaság. akkor olyan emberrel állunk szemben. nem szeret emberek között lenni. mivel az egyes betûelemek után megállásra. Kapcsolatot nem létesít velük. magányos embert takar. megtorpanásait.Grafológia Összeolvadó szárú ductus Ez a két minta Románné: Ki vagy? C. mindig ezzel a formával írnak. mint közönségre. társaságkerülésre utaló jeleket. aki jó mûszaki érzékkel rendelkezik. a következõ betût ismét kezdeti energiával kell indítani. margóinak vizsgálatából deríthetjük ki. hogy írója nem mûszaki végzettségû gépész. végvonalaiból. de sûrû sortávolsággal írónak szüksége van az emberekre. Ennek megállapításánál figyelembe kell vennünk még a sortávolságokat és a margók szélességét is. õ az. vagy nem mûszaki rajzoló -e. Ezt az írást a grafológia szkript írásnak is nevezi. Kötetlen írás Mit tegyünk. és miután hozzászoktak. A hurok nélküli kötetlen írással. a mozgás lendülete ilyenkor megszakad. aki önmaga társaságával tökéletesen megelégszik. amelyek írójának élményeire utal. Fontos megtudnunk. Amennyiben a szkript írásban máshol nem találunk magányosságra. próbáljuk mutatóujjunkkal követve a levegõbe írni az elõttünk fekvõ írás betûit. társtalanság érzését sugalló kötetlen írás negatív megítélését enyhíti. és felemelésre kell kényszeríteni a tollat. Õk sokkal gyorsabban írnak szkript írással. Hamarosan érezni fogjuk az író mozdulatait. Mire következtethetünk ebbõl? Az így író ember hasonlóképpen viselkedik kapcsolataiban. könyvében jelent meg A kötetlenség A kötetlenséget is felfoghatjuk egyfajta kötési módnak. leengedett karokkal kapcsolódás nélkül sorakoznak. Kezüket nem nyújtják a másik felé. ezt „m” és „n” betûinek képzésébõl. mint az egyébként is így író emberek. Kövessük ezt a módszert.

Ezután megszámoljuk. hogy közel azonos értékeket kapunk. de elõfordulhat. Vegyes ductust alkothatnak: árkád és szög girland és szög árkád és girland Találkozhatunk-e tiszta ductussal? Nagyon ritkán. belsõ feszültségekre következtethetünk ebbõl. 34 . kiegyensúlyozatlanságra. következetlen személlyel állunk szemben. domináns kötési módja. vagy mindig csak füzéres ductussal sem. Elõfordulhat. Ekkor instabil. Ez a ductus alakjától lehet mindig hûvös és elzárkózó. mert ahogy egy embernek nem lehetnek csak negatív. akinek jelleme nem túl szilárd. sokszínû. amikor valaki egyenlõ arányban használja a boltíves és füzéres kötési módot. kiszámítható. Az így író ember viselkedése mindig egyforma. ez azt jelenti. hogy az írásban hány „m” és „n” betû van. hogy nincs az írónak uralkodó. de a mozgás iránya és a jelentéstartalom is ellentétes egymással. irányuk ellentétes. vagy kíméletlen érvényesülni akarás által vezérelt. Különösen igaz ez olyankor. Mit tegyünk. Az emberekhez. Míg az árkád-girland tükörképe egymásnak. hogy ezekbõl hányat milyen kötési móddal írtak.Grafológia könnyebben megállapíthatjuk a ductus milyenségét is. Valószínûleg ezért nem találkozhatunk olyan vegyes ductus sal. nagyjából azonos energiamennyiséggel hozható létre. kötõdése mindig egyforma. ha kevert. /bár a girland könnyebben létrehozható/ addig a fonal szög ellentétpárnál inkább a mozgásirány azonossága. vegyes ductust találu nk? Általában ezzel fogunk találkozni. amelyben a szögesség és a fonalasság keveredik egymással. de a befektetett energia hatalmas különbsége a jellemzõ. Ilyenkor nem tehetünk mást. de a létrehozó mozgás energiájában nagy különbség nincs. a világhoz való kapcsolata. Az ösztönökbeli ellentmondásokra. mint megszámoljuk. vagy csak pozitív tulajdonságai. ugyanúgy nem írhat mindig csak árkádos. Mindkettõ ívelt mozgással. barátságos és közvetlen. jelleme állandó.

az írás mellékdominánsaiból próbálta összeállítani a személyiségképet. Sok kezdõvonalat találunk az élénk. hozzálátnak. amelyek az írás fõdominánsai. melynek létrejöttében a kéz hajlító és feszít?izmai egyaránt részt vesznek. a sebesség fogalmával. Jelentéstartalommal bírnak akkor is. amelyek önmagukban nem értékelhetõek. a szabályosság. szenvedélyes természetû emberek írásában. vagy gyengítik. mozgássorozatnak. és akkor is. akit a grafológia atyjaként is emlegetnek. ilyenek a kezdõ-. Van. nehéz helyzetfelismerésre utal. A mellékdominánsok segítségével íráselemzésünket gazdagabbá. Az ezekre utaló jelzéseket mind megtaláljuk a szavak elején lévõ kezdõvonalakban. Michon abbé francia grafológus. Vannak az írásnak olyan rendszerelemei. ha szerepelnek az írásban. Kezdő. aki hosszasan tépelõdik elõtte. Nagyon fontos jelentéstartalmat hordoznak. Az írás. Õ az összkép vizsgálatával az íráselemzés lényegét ismerte fel. fegyelmezettnek minõsítjük az illetõt. a feladatokhoz látó ember kezdeti lendületét mutatják. árnyaltabbá tehetjük. Van. akár szellemi. amellyel a fõdominánsokban található jelzéseket erõsítik. 35 . az arányosság. ugyanúgy az írás fõdominánsait is kísérik a mellékdominánsok. bizonytalankodik. akár ösztöneredetû energiát. az ékezetek. Klages elvetette a jelgrafológiát. vállalkozókedvû. míg alacsonyabb formanívónál a lendület hiányát. Többszáz jelbõl álló jelrendszert dolgozott ki. és végvonalak is. Már többször neveztük az írást egy mozdulatsornak. és va nnak olyanok is. Hiányzó kezdõvonalak Mire következtethetünk a rövid. és végvonalak. ha hiányoznak belõle.és végvonalak Az eddigiekben megismerkedhettünk a ductus. és mire a hosszú kezdõvonalból? A rövid kezdõvonal a határozottság. A jelgrafológia azonban csak a kevésbé fontos tulajdonságok felfedezésére alkalmas. rögtön a tárgyra tér. Ezeket mellékdominánsoknak nevezzük. Jó formanívójú írásban lényeglátónak. Mire utal a hiányzó kezdõvonal? A kezdõvonalak hiánya arra utal. Az alacsonyabb formanívójú írásban tétovaságra. a „t” betû áthúzásai. Mit mutatnak meg a kezdõv onalak? A kezdõvonalak a munkához.Grafológia 7. aki energiát gyûjt. csak kiegészítik azt. Mindenki másként kezd a munkájához. szinte fejest ugranak a feladatba. hogy írója nem körülményeskedik. a hosszú kezdõvonal az impulzivitás jele. amelyek magát a fõmozgás lényegét nem befolyásolják. a tenniakarási vágy hiányát állapíthatjuk meg. akik rögtön belefognak. és ezáltal a személyiség lényege nem ismerhetõ fel csupán a mellékdominánsok értelmezésével. Ahogyan a fõmozgásoknak vannak kísérõ mozdulatai. Ilyen mellékdominánsok az írásban a kezdõ -.

amely a tudatalatti tartalomban rejlõ indulatokból ered. hogy az író személy honnan. mégis gyakran találkozunk ilyen írásokkal. akik gyakran elõre megéreznek bi zonyos dolgokat. akinek intuitív képessége az átlagosnál fejlettebb. egyenes vonalú. melyik zónából meríti energiáit. 36 . hogy írója gyenge ítélõképességgel rendelkezik. kissé ferde hajlásszögû kezdõvonal írójának belsõ feszültségét jelzi. Mit jelez az alsó zónából induló kezdõvonal? Az iskolai sztenderd szerint az alsó zónában nincs kezdõvonal. Az alsó zónából induló. de elõfordulhat. fontos a térszimbolika segítségével megvizsgálnunk. Alsó zónából induló kezdõvonalak Ritkán ugyan. érzékenyek. ellenkezni szeretõ embert takar. Ez arra utal. Közép zónából induló girlandos kezdõvonal Alsó zónából induló girlandos kezdõvonal Az alsó zónából induló egyenes kezdõvonal ellentmondó. Alsó zónából induló egyenes vonalú kezdõvonal Az alsó zónából induló girlandos kezdõvonal olyan emberre utal.Grafológia Rövid kezdõvonalak Mivel a kezdõvonalak a lendületet. Õk azok. Ezek az emberek többnyire ingerlékenyek. hogy a szavak közben is találunk az alsó zónába lenyúló kezdõvonalakat. az energiát jelzik.

feltûnõen hosszú kezdõvonal 37 . feltûnõen hosszú kezdõvonal mindig az énhez. és mindig a lustaság. Elefántormány a kezdõvonalban Fels? zónából induló girlandos kezdõvonallal író embernek jóindulatúak az elõítéletei. de eredési pontjuk más zónában van – kihangsúlyozott elszigetelõdést jelöl. elefántormány -szerûen induló kezdõvonal. felülrõl várja a jót.Grafológia Szóközben elõforduló kezdõvonal Az árkádosan. .amely hasonlít a kezdõárkádhoz. Felsõ zónából induló girlandos kezdõvonal A balról induló. az idõhúzás jele. Balról induló. a múlthoz való visszanyúlást jelöli.

feszült. hogy helyreálljon a mozgás egyensúlya. aki kíméli az erejét. nem teljesen kiélt cselekvõösztön. Az alsó zónában a hosszú kezdõvonal az anyagi. 38 . az a tudálékosság jele. csak annyit. lendületes végvonalakat író ember állandóan tettre kész. egyszerû. ösztönbeli megfontolásokat. energiáiból nem használ fel. fegyelmezett embert mutat.Grafológia Ha a feltûnõen hosszú kezdõvonal a felsõ zónában van. Apró. A végvonalak Míg a kezdõvonalak a cselekvéshez szükséges lendületet jelzik. A közép zónában elhelyezkedve a saját érdekeit fontolgató személyiséget mutatja meg. szûkmarkúságot jelent. Hiányzó végvonalak És mire utal a meglévõ végvonal? A hosszú. levezetésre váró energia. Lendületes végvonalak Rövid végvonalakat ír az. Mire utal a hiányzó végvonal? A végvonal hiánya azt jelenti. hogy a munkafolyamat végén megmaradó többletenergiát miképpen vezeti le az író. szûk írásban zsugoriságot. késztetéseket jelzi. hogy nincs fölösleges. Ezek a többnyire elrántásokból keletkezõ vonalak a fel nem használt. addig a végvonalak megmutatják. fölösleges lendületet vezetik le azért. amennyi szükséges az adott tevékenységhez. Hosszú kezdõvonalakkal együtt gesztikulációt jelent. valamint alulfoglalkoztatottság jellemzi. kötött írásnál lényeglátó. Normál.

akár árkádosak. Hegyes végvonalak gúnyolódó. akinek mindig maga felé hajlik a keze. kimerültséget. Alapvonal alá hajló végvonal A balsodrású visszakanyarodó végvonalat önzésgörbének is nevezi a grafológia. Egoizmust jelez. lefelé tartó soriránnyal pesszimizmust is jelölhet. Hegyes végvonal Pontban végzõdõ végvonallal az óvatos és gyáva ember ír. Visszakanyarodó végvonal A megvastagított végvonalak határozottságot. durvaságot. aki csipkelõdõ szavaival árt a másiknak. és olyan embert. fáradtságot. brutalitást jelentenek. kritizáló embert mutatnak. de a bunkószerûen vastagok gorombaságot.Grafológia Rövid végvonalak Az alapvonal alá hajló végvonalak akár girlandosak. aki fél az õszinte megnyilatkozásoktól. 39 .

kampós végvonalak önfejûséget. támadó. Ferdén elrántott végvonal Horgos. õszintétlenséget jelölnek. merész. Magasra felrántott végvonalak A ferdén elrántott végvonal olyan emberre jellemzõ. aki szeret küzdeni. makacsságot takarnak.Grafológia Pontban végzõdõ végvonal A magasra felrántott végvonalak ambíciót. dicséret utáni vágyat jelölnek. Horgos végvonal Spirálisan becsavarodó végvonalak öntetszelgést. 40 .

amely lehet segélykérõ.Grafológia Becsavarodó végvonal Fonalas végvonalak ravaszságot. taktikázást jelentenek. Vízszintesen elrántott végvonal 41 . Írója feltehetõen jó üzleti érzékkel is rendelkezik. de lehet támadó mozdulat is a külvilág felé. lehet barátságos. de ha útjukat ujjunkkal a levegõben követjük. Ebbõl következtetni tudunk a kifejezõ mozdulatra. lehet elhárító. ráérezhetünk dinamikájukra. Elfonalasodó végvonal A vízszintesen elrántott végvonalak külsõ megjelenésükben azonosnak tûnnek.

Nyomás és nyomaték A nyomaték vizsgálatánál három fő dolgot vizsgálhatunk. mi a helyzet a nyomatékkal. s kell is néznünk. többirányú mozgást végez. hogyan is mérhetnénk a nyomóerőt. példányon is olvasható . A vonal alapvető haladási iránya balról jobbra történik. Az így kapott minták mind tapasztalatokhoz juttatnak bennünket . illetve mérhetőek voltak. Van viszont az írá s-nyomás mérésének egy másik egyszerűbb módja is. A fenti számok a másolatokra vonatkoznak. úgy a nyomás erőssége gyenge -ha a 4. A ceruzában lévő grafit belső vége egy légkamrával érintkezik. Részben igazuk is lehet. szó. s nem vesszük figyelembe legfölső eredeti példányt. melyet valamilyen íróeszközzel egy bizonyos felületre hozunk létre. lehetőleg ún. A nyomás mérésére egy szerkezetet is alkottak. és 3. hogy magunk kísérletezgessünk. Az írás közben az íróeszköz a térben mozog. s törvényszerűen. hiszen gyakran már egy kész írás kerül a kezünkbe. s így alakul ki a leírt jel. többen kétkedve gondolnak erre. hanem az írás sebességét. Egy óraszerkezetet is tartalmaz a mérőeszköz. átütő géppapírra írunk. az életerőt. Az írás befejezése után a papírokat szétszedve megnézzük hány példányon látszik még olvashatóan az írás. hogy korábban többen is foglalkoztak azzal. Az eddig vizsgált írásjegyek viszonylag könnyen megítélhetőek. Ha belegondolunk azonban ez a mozgás sem kettő. miközben kanyarogva halad. akkor tehát ezekre is tudunk következtetni. könnyen megállapítható. Hogy ez milyen fontos lehet az író személy megítélésével kapcsolatban. és 5. Ha meg tudjuk ítélni a nyomást. hogy a vonal. hogy nem más. Az szinte elképzelhetetlen. A Román – Bálint féle “grafodin” viszonylag egyszerű szerkezet. illetve a ceruza felemelkedésének helyét és idejét is. szöveg. ahogy az író nyomja a papírra a ceruzát. példányon látható jól az írás. s egy papírhengerre egy rögzíti nem csak a nyomás erősségét. amikor ez a kérdés felmerül. Az írás mélységét valamilyen erő hozza létre . a nyomás közepes erősségű -ha még a 6. ami mögött pedig az indulatok és az érzelmek húzódnak meg. mint egy folyamatos vonal. példányon még jól látszik az írás. sokkal inkább a kéz izomfeszültségétől. Ezt is meg lehet ítélni? Gondolom. amivel írójuk rendelkezik. A fenti módszer arra jó. ugyanis írásunknak mélysége is van. s erről kell véleményt mondanunk. azt az is bizonyítja. mellyel az írás létrejött. mekkora az a nyomóerő. Arról már beszéltünk.Grafológia 8. de eközben le és felfelé tartó vonalakat hoz létre íróeszközünk. hogy a nyomás nem annyira az izomerő nagyágától függ. amelyre aszerint gyakorol kisebb vagy na gyobb nyomást. a nyomással. Az így kifejtett erő tulajdonképpen az akarat jelzője. hanem három dimenziós kiterjedésű. az egyén belső energiáit mutatja. Ezzel a szerkezettel igen sok kísérletet végeztek. kisebb mértékben visszafelé is kanyarodik . Természetesen ezt a módszert sem mindig tudjuk alkalmazni. Ezek pedig a következők: -Mekkora nyomóerőt fejtet ki a személy írás közben ? -Milyen a vonal minősége? -Egyenletes-e a nyomaték az egész szövegen belül. Felmerül a kérdés. hogy normál körülmények között ilyen méréseket végezzünk. akkor erős nyomásról beszélünk. Az előbb említett szerkezetet csak mint tényt és érdekességet említettem . s Románné ennek nyomán megállapította. vagy vannak ingadozások? A nyomóerő illetve a nyomás megítélésének nehézségei és lehetséges mókszerei: Az írásról már megállapítottuk. mégpedig a következő: Ha előre beindigózott finomabb. melyből legalább hét réteget helyezünk egymás fölé. -Amennyiben a 2. 42 .

de nem csak ettől.Grafológia s bizonyos fokú rutint szerezhetünk abban. illetve. Előnye viszont az. Ha lehetséges . Mitől függ ez? Egyrészt a nyomóerőtől. Bár íróeszközeink jellegzetes vonalat képesek létrehozni. hogy ugyanaz az íróeszköz különböző emberek kezében különböző minőségű vonalat hozhat létre. mint a toll. Vegyük kezünkbe az írásmintát. Nézzük meg. hanem attól is. hogy bármikor elővehetjük. biztosak lehetünk abban. tartósan vizsgálhatjuk. Ez talán a legegyszerűbb. vékonyabb vonalat kapunk. azt azonban könnyen kipróbálhatjuk. Figyelembe kell vennünk azonban azt is. hogy hogyan tartjuk az íróeszközt. Van egy harmadik módszer is a nyomás megítélésére. hogy hozzávetőleges pontossággal meg t udjuk ítélni a nyomáserősséget. mert puhább. És itt már az írás egy másfajta tulajdonságát vizsgálhatjuk. Ebben az esetben ügyelnünk kell arra. 43 . annál élesebb. Az íróeszköz és papírválasztás és emögött rejlő jelentéstartalmak vizsgálata is említésre érdemes téma lehetne. Tapogassuk meg a lapot. itt most csak pár szót erről. Ezt persze úgy is elérhetjük. hanem esetlegesen olyan jelenségeket is észrevehetünk. Amennyiben semmit nem tapasztalunk. A 4-15-szörös nagyítástól várhatunk jó eredményt. Vannak akik előnyben részesítik a ceruzát. Minél merőlegesebben helyezkedik az íróeszköz a felületre. Ha szemmel is kitapintható az írásnyom és látható is erősebb nyomatékról van szó. hogy milyen íróeszközzel hozták létre az írást. átnyomódott -e a papír. hogy a nyomaték gyenge. amik szabad szemmel elkerülnék figyelmünket. hogy fénymásolóval többszörös nagyítást készítünk. s nem csak a vonal minőségét szemlélhetjük. hogy milyen a papír minősége. minden körülmények között végrehajtható vizsgálati módszer. sok ember szívesen választ magának íróeszközt. hogy j ó minőségű legyen a fénymásolat. érezzük –e kezünkkel a nyomatékot. s ne módosíthassa az eredményt annak az esetleges hibája. hasonlóan kevés ellenállást vált ki a filctoll is. könnyen siklik az írófelületen. hogy látható e a másik oldalon kidomborodás. s fordítsuk meg a lapot. A vonal minősége A vonal minőségét leginkább nagyítóval esetleg kis teljesítményű mikroszkóppal vizsgálhatjuk.

s ezeknek a szemcséknek az eloszlása . Az alapvető különbség mégis látható 19. ha a nagyítást szemlélve azt tapasztaljuk. a felfelé haladókon hajszálvonalak keletkeznek. éles írás A nyomaték helye A nyomaték íráson belüli változása az írásképből a nagyítás szemrevételezésével is megállapítható. Mit is jelent a vonal minősége? Írás közben a vonalat íróeszközzel hozzuk létre. mintha vonalzóval húzták volna. Általában a lefelé haladó törzsvonalakon árnyékolások. Természetes ritmusú írásnál a nyomatéka egy betűn belül is váltakozik bizonyos határok között. láthatunk a nagyított írást szemlélve? A vonal minőségét tanulmányozhatjuk így. Mit látunk. s az így létrehozott vonal minősége alapján az írás lehet: -mázolt és éles Nézzük.Grafológia A fenti képek egyazon írás különböző mértékben való felnagyítását szemlélhetjük. mit jelentenek a fenti kifejezések! Mázolt az írás. Ha a hajszálvonalak és árnyékvonalak egyenletesen 44 . Természetesen nem lehet olyan egyenes. hogy a vonal széle nagyító alatt nézve egyenetlen Az éles írásnál vonal széle egyenletes. A vonal festékszemcsékből áll.

árnyékolások Árnyékolások és hajszálvonalak Ha az írás nagyításban nézzük. érdekes megfigyeléseket tehetünk. azt is megállapíthatjuk. e két tulajdonság együttes vizsgálata adhat valamiféle értelmezési lehetőséget. Ezek a következők: 45 . hogy a vonalak minősége különböző. Aszerint .Grafológia váltakoznak. s ez jól felismerhető. egyes esetekben pedig egyenetlenül helyezkednek el benne. Bizonyos esetekben a festékszemcsék teljesen kitöltik a vonalat . A festékszemcsék kitöltik a vonalat A festékszemcsék egyenetlen elhelyezkedése A nyomaték és mázoltság vizsgálatát együtt értékeljük. akkor élesnek tekinthetjük az írást. hogy az íróeszköz által létrehozott vonalban a festékszemcsék eloszlása milyen.

hogy szabályos írásnál a nagyobb nyomaték a lefelé menő vonalakra esik. kevésbé érdeklődő. Ettől azonban nagyon sokféleképp eltérhetünk . akkor feltételezhetjük. Az átlagosnál nagyobb energiákkal rendelkezik.Grafológia Nagy nyomatékú éles írás Az így író ember kitartó. passzív egyén. Őt igazából leginkább a kézzel fogható valóság érdekli. hogy az így író ember számára az ösztönök. ki nemigen uralkodik magán. Áthelyezett nyomaték 46 . makacs és harcias. Lobbanékony emberrel van dolgunk. milyen jelentések kapcsolhatók a zónákhoz! . de megvan a képessége arra. Ha így ír valaki. akkor hirtelen haragú. míg a felfelé menő vonalak vékonyabbak. . -A középső zónában megjelenő erőteljes nyomatékkal író ember szívós. mint a hagyományok tisztelete. az élvezeteket. Nem hagyja magát az árral sodortatni.Amennyiben a nyomaték a felső zónában erőteljesebb. Előfordulhat. hogy igen egyoldalú. mindig megtalálja a számára örömet okozó magatartást. A nyomaték vizsgálatának egy harmadik fontos területe annak megfigyelése Hogyan oszlik el a nyomaték egy íráson belül? A nyomaték eloszlása Azt már említettük. de át tudja adni magát a benyomásoknak. s igyekszik életét úgy irányítani. Szeret természetközelben lenni. de ez egyáltalán nem harsány.Amennyiben a nyomaték erősödése főleg az alsó zónára esik. Nagy nyomatékú mázolt írás Az ilyen ember szereti a kényelmet. Érzékeny. hogy önfejű. passzivitás jellemzi az így író embert. Ha ez szabálytalan írásban jelenik meg. Kis nyomatékú éles írás Érzékenység. illetve arra. Az ész és az akarat nagyon fontos a számára. Kis nyomatékú mázolt írás Nincs nagy dinamika az így író emberben. s ezt igen gyakran vitákban vezeti le. Ezek a következők: Ha a nyomaték az írásnak valamelyik részén jellemzően valamelyik zónában jelenik meg erőteljesebben. nincsenek benne igazán nagy hajtóerők. Erős önfegyelme egészen az aszketizmusig elmehet. hogy az őt ért élményeket befogadja. hogy egy írás teljesen egyenletes nyomatékkal íródik. akkor ez az illető szell emi irányulásaira hívja fel a figyelmet. Ha ez szabálytalan írásban jelenik meg. hogy meg is kapja ezeket. az anyagiak a legfontosabbak. Jelen van nála az életigenlés. Szívós a munkában és az élet más területein is. Lehet nagyfokú önfegyelemmel rendelkező személy. akinél az ösztönök erősebbek. Az ilyen ember nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra. Az ettől való eltérésnek szintén sok variációs lehetősége van. kitartó. kicsapongó típusú. de előfordulhat. Igényli az erőteljes ingereket. . aki számára a realitás a legfontosabb. a konkrét ténykedések igen fontosak a számára. Gondoljunk vissza a zónaelméletre. akkor ő egy kiegyenlített energiájú ember. nem ernyed le. A legritkább esetben fordul elő. Ha szabálytalan írásban találkozunk ilyen írással. stabil ember.

hogy valami miatt odavonzzák a szemünket. s előfordulhat. milyen jelentéseket hordoz. ellenállást. szeretné. Ez lehet pozitív vagy negatív hatás eredménye is. kitűnő szavakat tabuszavaknak nevezzük. mint ahogy a vonal képzése sem az. színlel. A nagyobb nyomatékkal írt szavak hátterében valószínűleg érzelmi indulati okot találunk. lelki zavar tünete lehet. mely szavakban találkozunk vele. abba több energiát fektetünk. hiszen az író ott fejt ki erőt. Az így író ember viselkedése nem természetes. ami számunkra is információ értékű lehet. De Freud szerint a megnövekedett nyomaték épp arra irányítja a figyelmet. egyes helyeken váratlanul jelenhet meg. jobban odafigyelünk rá. Indokolatlanul. ami indokolatlanul. ha valami nagyon fontos. inkább azt mondhatjuk. változó dőlésszög. A szövegből valamilyen okból kiemelkedő. Az ilyen ember megjátssza az érzelmeket. Gondoljunk csak rá. Alakoskodik. de sok más ok is. Érdemes megnézni. érzéseket és az erőkifejtést is./ Amennyiben ilyen szavakat látunk oda kell rá figyelni. ha az erős embert látnák mások benne. Nem elsősorban nagyságuknál fogva. 47 . milyen összefüggésbe hozható ez az író személlyel. A nyomaték alkalomszerű megnagyobbodása Az a fajta nyomatéknövekedés. méretváltozás…. amit az egyén el akar rejteni. javítás. A feltűnés okai között szerepelhet a nyomaték változása.Grafológia Akkor beszélünk áthelyezett nyomatékról. amikor a lefelé haladó vonalak helyett a kötővonalak íródnak erőteljesebb nyomatékkal. Van benne némi erőmutogatás. hibás írás. hogy írás közben nagyobb nyomóerővel írjuk le azt a szót. mint pl. rendszertelenül fellépő nyomatékváltozás / pulzáló nyomaték / A belső kiegyensúlyozatlanság. Ezek a szavak kiemelkednek a szövegből. ahol nem kellene.

lelkiekben is erős . s úgy gondolja az első benyomás nagyon fontos. Kifelé nagyobb erőt szeretne mutatni az így író ember. A lefelé menő vonalak a szokásosnál is erőteljesebbek. vastagabbak Nagyon kemény. szívós emberről van szó. kitart a munkában.Grafológia A nyomaték változása egy –egy apróbb elemben: Kezdővonalban Az ilyen ember fellépésével erőt akar mutatni. majd az erő idő előtti elfogyását jelenti. sugározni mások felé. Energiáit összpontosítja. hogy elveszítse erejét. mint amekkorával valójában rendelkezik. Végvonalban Ez is egyfajta erőmutogatást jelent. minden körülmények között meg akarja tartani a látszatot. Amennyiben ez a fokozott nyomaték nem tart ki az egész törzsvonal hosszában. nem engedi. akkor ez inkább nekibuzdulást. 48 . Gyengeségeit nem vállalja fel. sokat is ad erre. Határozott fellépésre törekszik.

s ezek között a dőlt betűs írástanítás lehetősége is megtalálható. s hogyan tudjuk megállapítani annak mértékét! 49 . amit az iskolában tanultunk. hogy a természetes írásnál nem mindig tudjuk azt az álló írást produkálni. ha tudjuk. eltér a tanulttól. az illető mi lyen módszerrel tanult írni. kell. hogy az íróeszközt kissé jobbra meg kell döntenünk ahhoz. s ez után következhet az értelmezés. hogy a betű valamilyen irányba eldől. A dőlés megítélésénél kezdetben is több kérdés merülhet fel. Ezt a fajta írást lehet látni Talán többen is tudják. hogy a dőlés azt jelenti. mit értünk dőlésen. milyen változatai vannak. mikor és milyen módszerrel tanult írni. Dőlés Mit nevezünk a grafológiában dőlésnek? Az iskolák nagy részében ma álló betűs írást tanítanak. ami napjainkig általánosan használt. következtetni tudunk arra is . a mintától. akkor mit is az a dőlés. Így egy pár év múlva nem lesz elég az életkort megkérdezni. más néven törzsvonalai az alapvonalra merőlegesek vagyis azon állnak. Az első lépés tehát annak megítélése. hogy a manapság az iskolák választhatnak a különböző írástanítási módszerek között. Az elemzés előtt nem árt. azt is tudni.Grafológia 9. Az tehát egyértelmű. Ha a szár nem így áll. Ezért az enyhén jobbra dőlt írást még normálisnak fogadjuk el. hogy írás közben balról jobb felé haladunk. a dőlés mértéke 50-68 fokos volt. hogy a betűk szárai. hány éves az illető. Miért fontos ez? Ha tudjuk. Nézzük. 1950-től általánosan bevezették az iskolákban az úgynevezett “c” -s kötésű egyszerűsített álló írást. ami azt jelenti. azt mondjuk. A dőlés mértékének megítélését azonban befolyásolja az a tény. illetve még mindig a leggyakrabban tanított írásmód. Az 1906 és 1948 közötti időszakban általános volt az úgynevezett kalligrafikus szépírás tanítása. az író személy korát. valamely irányba eldől. Az írás természetes lendülete és az a tény. A betűket ekkor kötelező volt jobb irányba dönteni. hogy jól lássuk mit írunk le indokolják.

Ennek megítélésére van azonban egy sokkal könnyebb módszer is. amiben szinte nem is találnánk törzsvonalat. Mi ilyenkor a teendő? Ilyenkor tengelyt keresünk. s így kapjuk meg a tengelyt. s így nem bizt os. melyek vagy szép szabályos rendben sorakoznak egymás mellett vagy esetleg nagy összevisszaságot alkotnak. Ilyen elemek vannak a k övetkező betűkben: p b. és kezdjen el dőlést. d. ha ezek a vonalak szépen egymás mellett állnak. A grafológiával foglalkozó könyvek nagy része fokokban adja meg a dőlés mértékét. f. hogy keressen szögmérőt. hogy a dőlést megállapíthassuk. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk. szögeket méricskélni. mint az eredeti írás / vonalak sorát kapjuk. 17 törzsvonal Ha ezeket a vonalakat meghosszabbítjuk. y. s akad olyan írás is. Az írás során sok betű annyira módosul. hogy a szabályos képzésben meglévő betűelemek teljesen vagy részben eltűnnek. Ahhoz. s a norma szerint egyenes kell. módosulnak. hogy legyen. hogy a betű legfelső és legalsó pontját kötjük össze. t. Mi az a törzsvonal ? Az a betűrész. r. 17 tengely Az összbenyomás mindig pozitívabb az írással kapcsolatban. mintha össze-vissza keresztezik egymást. meg kell hosszabbítanunk a betűknek a törzsvonalát. j. Persze mindenki tudja. amely írás közben lefelé halad. a gyakorlatban ez nem ilyen könnyű. 50 . sem arra bíztatni. hogy felismerhetők. / javasolt ezt más színű íróeszközzel tenni. hogy a szabályostól sok írás eltér. ez a betűrész nem tartalmaz hurkot és más görbe vonalat. m. u.Grafológia Elvileg az e betű kivételével valamennyi betűnek megállapítható a dőlésszöge. Senkit nem szeretnék most fokokkal ijesztgetni.

egyre közelebb akar kerülni 4. biztosabb. Képzeljük el. / odafordul a másikhoz. teljesen meghajol 5. Erősen jobbra dőlt . valószínűleg érdeklődéssel teszi ezt 3. Ha ezt az ábrát átlátszó papírra másoljuk. amibő l az érzelmekre illetve az ember akaratára tudunk következtetni./ esetleg szinte orra esik a másik előtt. hangsúlyozza. mely csoportba sorolható. hogy a dőlés milyen változatai lehetségesek álljon itt egy ábra. Enyhén balra dőlt 6. melyen már meghosszabbítottuk a betűk törzsvonalait./ teljesen hátrahőköl ha szólnak. hogy a dőlésszög az. /a másikkal való beszélgetés során egyenesen tartja magát. hogy távolságot tart. Erősen balra dőlt A dőlés jelentésének értelmezése szintén egyszerű képekkel kifejezve mindenki számára egyszerű és kézenfekvő lehet. Mit gondolunk arról az emberről.dőlésszög minta / Ügyeljünk arra. aki 1.Grafológia Annak szemléltetésére. könnyen meg tudjuk ítélni. / ez az irány a közösség iránya könnyen értelmezhetjük a testtartását. határozott testtartásán nem változtat. Balra dőlt 7. Mérsékelten jobbra dőlt 3. 2. tehát azt mondhatjuk. hogy a vízszintes vonal a szó. Tehát ha és függőleges vonalak metszéspontjába kerüljön a mérni kívánt vonal! / Az írás fajtái a dőlésszög alapján: 1. még jobban kihúzza magát. hogy a fenti vonal maga az ember. elfordul Az itt felsorolt viselkedésformákat többnyire érzelmeink irányítják./vagy talán a másiktól picit hátrahajol. hogy az adott írás milyen dőlésszögű. Ha feltételezzük. visszariad. közelednek hozzá. 18. 51 . illetve a betű alapvonalára kerüljön. hogy szinte odahajol. Jobbra dőlt 4. mint közel kerülni hozzá 6. Bizonyos távolságból jobban megnézhetjük a másikat. hogy pontos képet kapunk róla inkább távolabb szeretne lenni tőle. hogy tőle jobbra egy másik ember van.fekvő 5. s ráfektetjük az írásra. Álló 2./ odafordulása oly mértékű.

az az odafordulás. álló írás 19 álló írás Az értelem uralkodik az érzelmek felett. s a vonalak többsége valamilyen rend szerint közel egy irányba mutat. 52 . Mi jut erről az Ön eszébe? Hát persze. Táplálkozhat ez belső gátlásból. Eben az esetben meg kell keresni. tartózkodás pedig sokkal inkább óvatosságra vall. nem befolyásolható. megvan a képessége. ha nem neki van igaza. akkor ezt jobb vagy bal irányba teszi. Ebben az esetben tehát az ész uralkodik. hogy más álláspontját elfogadja. hogy hogyan értelmezzük az ehhez kapcsolható jelentéseket. előrehajlik. értelmezésül itt állnak a hozzájuk kapcsolható jelentések. de ez annyira fontos eleme a grafológiának. hogy a fent megjelölt irányok melyikébe tartozik írásunk. s azt is mondtam. hogy úgy érzem. Ha az írás az egyenestől elmozdul. Jobb és bal irányok. azt. s sokkal inkább akarati elem. figyelemmel. de esetlegesen meggyőzhető arról. hogy fontos lesz megjegyezni. És tessék. fegyelmezetten tud viselkedni a legváratlanabb helyzetben is úrrá tud lenni magán Lehet az ilyen emberben egy bizonyos mértékű önelégültség is. érzelemszegénységből. Az ilyen embert leginkább az akarata irányítja.Grafológia Amitől valaki a másik felé fordul. de lehet egyfajta közönyösség is a hátterében. ellenőriz. Az egyenestől való eltérés mértéke határozza meg azt is. hogy az előttünk lévő írás törzsvonalait meghosszabbítottuk. a térszimbolika Hiszen erről már beszéltünk. Nézzük hát még egyszer mit is jelentenek a vízszintes irányok! Bal oldal Jobb oldal én – ego közösség – mások zárkózottság nyitottság anya apa múlt jövő a régi minden új Tételezzük fel. az elfordulás. értelmezések. már megint találkozunk vele! Térszimbolika a dőlésszög variációinak értelmezésében Biztosan mindenki emlékszik rá. de hűséges típus Tudatosan igyekszik érzelmeit visszafogni. ami együtt jár a megfontoltsággal. hiszen az írásjegyek értelmezésénél még sokszor elő fog kerülni. Nehezen megközelíthető. nem árt az ismétlés. amit az érzelmeink irányítanak Az ellenkező reakció.

nem ragadtatja el magát könnyen. Ő az. érdekeinek alávetni. Lehet kapkodó. lendületes. Időnként előfordulhat. Gyakran lelkes közösségi ember. aki képes magát. rögtön segít. Az így író ember kiegyensúlyozott. Jellemző rá az önátadás. még ha ezer más dolga lenne is. Képes mély érzelmekre és őszinte szeretetre.Grafológia mérsékelten jobbra dőlő írás A gyors. a feltétel nélküli szolgálatok Az érzelmi túlfűtöttség miatt az akarat kevésbé szabályozott. Vél és eredményorientált. Fekvő írás 53 . aki. akaratát a mások akaratának. nem fontolgat közben. nem mérlegel. hogy sikerorientáltsága az átlagosnál erősebb Erősen jobbra dőlt írás 21 erősen jobbra Az érzelmek uralják az így író embert. ha kérik. akinek érzelmi és akarati élete egyensúlyban van semerre nem lendül ki élesen a mérleg nyelve. érzelembefolyásoltsága miatt pedig akaratgyenge. tempós írás egyik jellemzője Dinamikus érzelmi beállítottságú ember írása. s meggondolatlan.

ami főleg az őt uraló belső szorongásból fakad.Grafológia Igen ritkán találkozhatunk ilyen írással. másoktól. Erre az emberre mondják. magának való személynek tartják társai 5. hogy van benne tartás. Ha valaki így ír. Enyhén balra dőlő írás esetén az egyenestől alig tér el a törzsvonalak szára. csak úgy tud létezni. Balra dőlt írásra általában jellemző. Mérsékelten balra dőlt írás 22. a másoktól való elhatárolódás igénye az ami a legfontosabb az így író embernek. Erős bennük a múlthoz. Ez a fajta írás egyáltalán nem természetes. Belső gyengeségét nem akarja felvállalni. Az így író személy elfordul a világtól. Az ilyen emberben van némi bizalmatlanság. mérsékelten balra Bizonyos fokú távolságtartás. s egyre inkább önmaga lesz fontos maga számára. a hagyományokhoz. Másoktól elhatárolódni szeretne. Viselkedésükben sok az elutasítás. Az ilyen ember szinte képtelen az önálló életvitelre. önállótlanságát nem mutatja mások előtt. annál nagyobb lesz az akarat győzelme az érzelmek felett. nem mondható rájuk. bár mérsékelt balra dőléssel elfogadják ugyan társaikat. ha őt irányítják. arra az önkontroll teljes hiánya jel lemző. kétkedés. Az ilyen egyént – a dőlés fokának mértékétől függően – önző. hogy igazi közösségi emberek lennének. Nem szívesen kezdenek új dolgokba. a családhoz. az anyához való kötődés. hogy minél inkább balra dől az írás. s magát a mások akaratának teljesen alávetve él. 54 . sokszor magával szemben is. a megszokotthoz ragaszkodnak.

Kamaszoknál időlegesen előfordulhat ez a jelenség. Erős benne a gátoltság az emberi kapcsolatok megteremtése akadályokba ütközik. A dőlésszög értelmezésénél bizonyos különleges eseteket figyelembe kell venni. az oda való menekülés a teljes bezárkózáshoz vezet. fennállhat az a helyzet. A névtelen levelek írói is sokkal inkább balra döntik betűiket. s a dőlést ellentétesen kell értelmezni. Az ilyem emberből hiányzik a jövőbe tekintés. Okozhatják ezt az elfordulást . Ezek voltak tehát az alaphelyzetek. A múltba való visszatekintés. állónak tekintjük a tanult mintát. Hazugság esetén szintén balra dől az írás. s mivel ez itt szinte teljes mértékben hiányzik. magába zárkózást pszichés sérülések is. a céltudatosság. csupán bizonyos életkori sajátosságokkal függ össze. hogy az ilyen személy szintén döntésképtelen lesz. Azokra az esetekre vonatkoznak az értelmezések. a tervezés. ingadozó dőlés a dőlésszög szabályos változása: -az írás dőlésszöge egyre inkább jobb felé hajlik -az írás dőlésszöge egyre inkább bal felé hajlik 55 . illetve döntéseinek első számú szempontja saját érdekeinek érvényesítése mások teljes figyelmen kívül hagyásával. az irányok / jobb és bal / megfordulnak.Grafológia Így írnak az őszintétlen. nem kell semmi rosszra gondolni. Az érzelmek fontos szerepet játszik a döntések meghozatalakor is. a haladás igénye Ilyen írású emberek között gyakran találunk olyat. ha az illető dőlt írással tanult meg írni. de ez náluk még gyakran változik. színészkedő. Amennyiben ez nem állandósul. mint a normál írásukban. s a képmutatók. Mint láttuk már korábban más grafológiai jegyek megítélésénél is. Ezek pedig a következők. bizony sok variációs lehetőséget tud produkálni az ember írás közben. amikor egy íráson belül a betűk többsége azonos irányú dőlésszöggel rendelkezik. Erősen balra dőlt írás 23 erősen balra Az akarat igen fontos elem az ilyen ember életének. akik sértett önérzettel meg nem értettségről panaszkodnak. pózoló emberek is. Ezek a következők lehetnek. A dőlésszög esetében is sokféle variációs lehetőség van még az említetteken kívül. s az ettől való eltérés mértékét kell figyelembe venni az értékeléskor amennyiben az író személy balkezes.

Amennyiben ez szemmel láthatóan. szeretné. majd egyre visszafogottabb. Bizonytalan emberrel van dolgunk. de érzelmei elragadják. s ennek eredményeképp cselekedeteit . stabil embernek látnák őt. már oda kell figyelni rá feltűnő Az ingadozó dőlés a kiforratlanság. s ez fokozottan bal felé dől majd. hogyan reagáljon különböző helyzetekben. a mondat vagy a szó elején még álló írás egyre inkább jobbra dől. hogy az érzelmei elragadják. könnyen és bátran kezd minden újba. Szeretné. Enyhe eltérés még normálisnak mondható. megállapodatlanság jele. meggondoltabb lesz. lendületes kezdés jellemzi őt. Döntéseit is többnyire nem megfontoltan. Aki így ír. Tudja. aki könnyen beleveti magát az élet sűrűjébe. A dőlésszög szabályos változása: -Ennek egyik fajtája. aki így ír. ingadozó dőlés Az ingadozás megítélésénél is figyelembe kell venni. olyan emberrel van dolgunk. abból hiányzik az állandóság. hogy milyen mértékű az ingadozás. Kezdetben még sikerül a visszafogottságot megteremteni. Az idő előrehaladtával lendülete megtörik. a stabilitás. 25 egyre jobbra Az az ember.Grafológia Vegyük sorra ezeket! Az ingadozó dőlés 24. gondolatait egyre inkább a realitás felé tereli 56 . Az odaadó. Tudatosan fékezi magát az ilyen ember. szeretne uralkodni magán. hogy mit tegyen. aki maga sem tudja néha. amikor a szöveg. ha mások megfontolt . hogy érzelmei teljesen magukkal ragadják. ha jó benyomást kelthetne társaiban. szinte bántja a szemünket. inkább érzelmi alapon hozza. amennyiben az írásképre kezdetben inkább a jobbra dőlés jellemző. s nem hagyja. mérés nélkül is szembetűnő. de ez hosszú távon sajnos nem sikerül neki.

hogy melyik tartományból melyikbe halad az írás dőlésszöge. illetve azt is. a változás.Grafológia 26. hogy milyen mértékű az eltérés. 57 . egyre inkább balra dőlő írás Az említett esetek értékelésénél mindig figyelembe kell venni.

s mérjük meg a középzónás betűk magasságát.3 mm-es írás. Ezek még normál méretűeknek tekinthetők. illetve az ettől való eltérést megítélni. míg a nőknél ugyanezt mondhatjuk a 3-3. hogy mindenki a tanultak szerint formálja betűit. Ezek a méretek a betű magasságát adják meg. Hogyan mérhetünk? 58 . A férfiírásnál normál értéknek számít a 2. hogy a grafológia mindig a tanulttól való eltérést vizsgálja. Tehát a milliméteres pontosságot nem kell minden esetben szentírásnak venni. hogy .5 mm. Azt is érdemes figyelembe venni. Egy -egy betűrész tehát 4 mm magas lehet. amikor még bizonytalanabbak va gyunk . A gyakorlás során finomodnak a mozdulatok. Ez tehát amit tanulunk .3 mm jut. az alapvonal alakja. Ez a z írás alapvonala.2 cm. ezek megítélése nem okoz gondot. az a és o betűk képzésekor szabályos kört írunk le.mégis ettől egyre hamarabb eltérnek a gyerekek. Az írás egyéniesedése ma már egyre hamarabb elkezdődik.bár a tanító nénik megkövetelik. hogy az átlagos betűméret a középzónás betűk magasságát mérve kb. Vannak írások. a szabályos betűformáláshoz. amik nem ennyire egyértelműen szembetűnők? Az írás nagyságának megítélésénél / mint sok más jegy felismerésénél / nagyon fontos szempont. egyre gördülékenyebbé válik az írás. 3. vagy egészen picik. Milliméterben mérni persze nem könnyű dolog . illetve innen lendülnek felfelé vagy lefelé. Az első osztályos füzet még sok segítséget ad az írás tanulásához. A többi betű képzésekor is a magassághoz arányítható a betű szélessége. Az előző fejezetben már találkoztunk a hármas vonalközbe írt ABC . Az iskolában kezdetben a gyerekek nagyobb. A felnőtt írások vizsgálatakor azt állapították meg. tehát részenként már csak kb.Grafológia 10. A betűk ezen ülnek. hogy ettől az átlagtól több okból is eltérhet valaki. Ezt ilyenkor úgy kapjuk meg. mint a nőké. mint pl. Felmerül a kérdés: Mennyire kell vagy lehet ezt pontosan mérni. ne mérjünk. s egyéni módon alakítják írásukat. mit mérünk. hogy a betűk nagy teret foglalnak el. hát foghatunk egy vonalzót. hogy a szemünk hozzászokjon ennek megítéléséhez. Ha egyértelműen látjuk. Amennyiben nem ilyen vonalazású papírra írunk. 3 -3.nem árt néhányszor megmérnünk a betűk méretét. De mi a helyzet azokkal. töpörödöttek. Ha bizonytalanok vagyunk benne. Azt is tudjuk. Minden harmadik vonal vastagabb. Az írás nagysága Amikor egy írásra ránézünk.5mm-es írásra. Második osztályban ez a távolság 1 cm -re csökken. tehát. A férfiak írása általában jellemzően kisebb. . Mit tartunk normál írásméretnek? Az elsős füzetben a három vonal távolsága 1. hogy mekkorák. Azt mondtuk.nem is mindig fontos. hogy a középzónás betűk alsó pontjait összekötjük.vel ---alapvonal--9.5 . majd egyre kisebb betűvel tanulnak írni. ezeknek a betűknek a magassága megegyezik a szélességével. de néha –főleg kezdetben. hogy kerek betűink. iránya változhat. amik különösen nagy vagy esetleg ellenkezőleg nagyon apró betűkkel íródnak. az hogy mihez hasonlítunk. fontos annak megítélése. hogy nagy vagy kisbetűs írással van dolgunk. Azt is tudjuk.

Ez 59 . s valóban szélsőséges. majd a felső pontjait is. A másolatok eredeti méretben készültek. milyen alapvető értelmezési lehetőségei vannak a betűméretnek! Igazából. ha az írás megmutatja. nagybetűs írás Ha megállapítottunk. Az átlagosnál nagyobb betűvel író emberre jellemző az én -kitágítás. annak értelmezése. hogy mit is jelent ez. akik bizonytalanok. Az alábbi minták nagy és kisbetűs írásokat mutatnak. az elején. azaz azonos vele. mindenki számára könnyen felismerhető példák. Így megkapjuk az adott zóna átlagos méretét. akkor fontos. hogy az írás általában véve nagy vagy kisbetűs. Senki kedvét nem szeretném szegni a méricskéléssel. vajon milyen következtetést tudunk levonni ebből? Semmiképpen sem azt. Sőt inkább az ellenkezőjét. s az a normál méretűnél nagyobb. A grafológia szimbólumai igen egyszerűek. Ha a betű én vagyok. 11. határozott fellépéssel rendelkezik.Grafológia A mérés legegyszerűbben úgy történhet. ha mindenki saját írását megméri. illetve azok számára. és az írásra fektetett vonalzóval két vonal közti függőleges távolság ot megmérjük. megállapítja. Ezzel ellentétben az apró betűvel író emberre inkább az én-beszűkítés jellemző. közepén és a végén is. úgy mint ebben az esetben is. a mért eredményeket pedig átlagoljuk. hogy emberünknek össze kell húznia magát. hogy ne csak egy helyen mérjünk. ismételjük ezt meg a szövegben több helyen. ez igazából kezdetben lehet fontos. Nézzük. Tegyük ezt egy soron belül több helyen. A későbbi megítélésben segíthet az. hogy ez normál. Ő az az ember. akkor azt is mondhatnám az írásban benne van alkotója. aki nem fél másoktól. s sokszor józan ésszel is kikövetkeztethetőek a jelentések. nagy vagy éppen kisbetűs írás. Hol mérjünk? Ha már mindenképp a mérésre adtuk a fejünket. akkor következik a dolog izgalmasabb része. hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik írójuk. s a későbbiekben ehhez viszonyít egyéb írásokat. s segítséget szeretnének kapni. hogy a középzónás betűk alsó pontjait összekötjük. nincsenek kisebbrendűségi érzései.

térigény Lelkesedni tudás Vállalkozó kedv Magabiztosság Nagyvonalúság Dinamika Szereplési vágy Könnyelműségre való hajlam Távlatok belátása Despotizmus Elfogultság Az én központosítása Elnagyolás Reprezentáció Elvakultság Fokozott cselekvőképesség Nagy tettek Tetszeni vágyás Öntúlértékelés Én – beszűkítés /Apró betűs írásnál/ Szerénység Önleértékelés Visszahúzódás Kisigényűség Mértékletesség Megfontoltság Kishitűség Önbizalomvesztés Precizitás. akkor tudjuk megmondani. lelkesedő. nagyon szemléletesen fejezik ki. Összefoglalva tehát Mi jellemzi azt az embert. kevésbé határozott fellépésű.Grafológia alatt az előzővel ellentétes vonásokat érthetünk. hatalmi törekvés Nagy gesztusok. Ha csak valaki meg akarja mutatni önmagát. mindenképp valami összbenyomás alakul ki bennünk. kicsinyesség Statikusság Kis körök kedvelés Óvatosság Szűk látókör Félénkség Tárgyilagosság Az én háttérbe szorítása Aprólékosság Magánykedvelés Elővigyázatosság Bizonytalankodás Tétovázás Magamutogatási ösztön hiánya Önlekicsinylés Mai magyar… 147.o. Igen gazdag és árnyalatos tárházát kaptuk a nagy és kis betűs írás értelmezésének. Az ilyen ember gyakran vállalkozó szellemű. a középpontba kerüljön. saját jelentőségét hangsúlyozza. hogy figyeljenek rá. az nem mondható rossz tulajdonságnak. hogy szeretné magát kiemelni. Talán soknak is tűnik a felsorolás. az itt fellelhető tulajdonságok árnyaltságát. aki általában véve nagy betűkkel ír? Mindenképp jellemző rá. elnyom maga körül. ha megvizsgáljuk például a nyomatékot illetve kötésmódot. Az alábbi táblázat az említett két csoport jellemző tulajdonságait tartalmazzák. Nem szeretne szürke kis egér lenni. s mindenkit lehengerel. A felsorolt tulajdonságok persze előfordulhatnak pozitív vagy negatív értelemben is. minden áron azt akarja elérni. aki inkább visszahúzódó. Ezekkel majd a későbbi fejezetekben fo gunk 60 . szerényebb és visszafogottabb. de ha alaposan megvizsgáljuk a két oszlopban egymás mellé állított tulajdonságjegyeket. ha azonban ezt mások rovására teszi. Hogy melyik értelmezés lesz itt a helytálló. jól tűri a külső nyomást nem roppan össze a terhek alatt. Én – kitágítás /Nagybetűs írásnál/ Önérzet Büszkeség Érvényesülni akarás Uralmi. bizony azt nem sokan kedvelik. optimista.

Azt hiszem m indenki tudja. hogy az írás egy része kiemeltebb. DE! A méret megítélése nem ilyen egyszerű. esetleg az olvashatatlanságig csökken a mérete. mint a nagy betűvel írók. szeretné saját jelentőségét hangsúlyozni. első betűjét nagyobb betűkkel írja. nagyobb betűkkel indul. hogy írója alulértékeli magát. milyen kicsi is valójában ő. hogy a legritkább esetben fordul elő. minden körülmények között stabilan egyformán tudna írni. de ezt hosszú távon nem tudja megvalósítani. ha a szavak eleje valamivel hangsúlyosabb. Milyen jelentéstartalmakat társíthatunk a kisbetűs íráshoz? Az így író ember az előzővel ellentétben inkább meghúzódik csendesen. a mondat elejét. s akaratát alá tudja vetni a másokéna k. aki írásával is hangsúlyozni szeretné. kiemelkedni. hogy az írás általában véve nagybetűs vagy kisbetűs Az írás lehet még kezdeti hangsúlyozású szóvégek felé csökkenő szóvégek felé növekvő szó közben változó méretű A fent felsorolt eseteket vizsgáljuk most meg kicsit részletesebben. hogy az író a szöveg. ehhez társulhat még nagyobb nyomaték is. mindenképp arra gondolhatunk. A kezdeti hangsúlyozás azt jelenti. ha az írások végig változatlanul nagy vagy kisbetűs írások lennének. hangsúlyosabb. érzékeny személy. de kisebbekkel fejeződik be. Amennyiben az apró betűs írás teljesen beszűkül. s így mennyire segítségre szorul. / Az ilyen emberek általában meggondoltak. ami szintén a kezdeti kiemelést erősítheti. hogy erős önfegyelemmel rendelkező emberrel van dolgunk. Nagy benne az alkalmazkodóképesség. / Sok “nagy emberünk” . Méret tekintetében tehát igen változatos képet tudunk produkálni. 12. Ha az írás egyenletes nagyságot mutat. A szóvégek felé csökkenő írásról akkor beszélünk. tudósok is apró betűkkel írnak. Előfordul. valami okból figyelemfelkeltőbb. stabilabbak. Ezek az egyének igen szerények. 61 . sérülékeny.Grafológia találkozni. gondolhatunk arra. Kezdeti hangsúlyozás Ebben az esetben arra lehet következtetni. s gyakran kevésbé megingathatóak. hogy aki ezt írta. hogy valaki mindig. Az írás hangsúlyozása Mi az amit hangsúlyozhatunk? Azon kívül. nem akar kitűnni. Ilyenkor beszélünk az írás méretében megjelenő hangsúlyozásáról . A legkönnyebb dolgunk lenne. mindenképpen határozott fellépésre törekszik.

hogy írójuk annyira felszabadul. írójuk nagy lendülettel indul. Amennyiben az utolsó betűk egészen aprók. erős benne a kapcsolatteremtési vágy.Grafológia Az ilyen írásról azt mondhatjuk. meggondoltabb lesz . hogy saját képességeit reálisan értékelje. ami fékezőleg hat rá. nagy ambíciói vannak. Az így író ember először visszafogottabb. sem arra. kezdetben a lendület nem hiányzik belőle. Amennyiben ez a csökkenő tendencia az egész sorra vagy szövegre vonatkozik . nem akar kapcsolatot teremteni. hogy teljesen magába roskad. 14. csökkenő alakiság A szóvégek felé növekvő írásban viszont pont ennek ellenkezőjét figyelhetjük meg. reálisan felméri a lehetőségeit. elképzeléseit megvalósítsa. Kellő önkontrollal rendelkezik azonban. szinte olvashatatlanok lesznek arra is gondolhatunk. hogy az így író ember egyre stabilabb életvezetésre lesz képes. önbizalma csökken. elutasít másokat. de ezeket nem tudja megvalósítani. fegyelmezett magatartással megteremti önmagában a stabilitást. de ez szép lassan oldódik nála. Ha túl nagy a méretkülönbség az első és utolsó betűk között előfordulhat. Amennyiben ez a növekedés az egész sorra jellemző. Kiépíti maga körül a biztonságot. magabiztosabb lesz. néha még bizalmatlan is lehet. lelkesedése. önbizalmát elveszti . megfontolt. hogy a problémákat kellően át tudja tekinteni. 62 . s megteremti a kibontakozás biztos alapjait. Valószínűleg képtelen arra. hogy mekkora a méretváltozás a kezdetektől a sor végéig. növekvő alakiság Azt mindenképp természetesnek kell tartanunk. Mindezt persze annak viszonylatában kell értelmezni. hogy elvesztheti önkontrollját. képtelen lesz az önfegyelemre. A kezdeti óvatossággal. feltételezhetjük. néha bizalmatlan. Kezdetben óvatos. majd később egyre oldottabb. Egyre visszafogottabb. Az ilyen ember gyakran képtelen arra. Kudarcot vall. óvatos. ha az írás méretében kis mértékű ingadozást találunk. 10. biztonságra való törekvéssel. fél a jövőtől. hogy írójában megvan a határozott fellépés. hogy terveit.

többnyire elégedetlen a sorsával.Grafológia Mi van azonban akkor.a magassága megegyezik a szélességével. A nagyság mérésénél eddig azt néztük meg. 63 . pedig ez egyáltalán nem így van. amikor szembetűnően nagy méretingadozásokka l találkozunk egy íráson belül? Az ilyen írás általában nem kelt bennünk jó benyomást. hogy az írójuk önérzete néha fellobban. de nem igazán sikerül neki. amit már a emlékeztetőül megmutattam. Könnyen azt hihetné az ember. hogy a betűk általában mekkorák. illetve azo k egymáshoz viszonyított méretében milyen variációk fordulhatnak elő. hogy a nagyság vizsgálatánál szinte minden variációs lehetőséget kimerítettünk. Azt gyaníthatjuk. -amennyiben ezt szabályosan akarjuk leírni . Gondoljunk például a csaknem kerek “ o” betűre. A betű formálásának tanulásakor pontos mintát kapunk. melynek formálásakor. Semmiképp nem lehet kiegyensúlyozott ember. de nem igazán tud ezen tartósan változtatni. Egy– egy indokolatlanul megnövekedett betű megjelenése azt mutatja. körülményeivel. hogy ki akar törni az egyhangúságból. 15 időnkénti betűnagyobbodás A középzónás betűk alap és fedővonalát meghúzva egészen feltűnővé válik a középzónás betűk időnkénti megnagyobbodása.

az éntől a közösség felé. s az igénye erős is erre. tettre kész emberrel van dolgunk. Szűk írás esetében az előrehaladást valami gátolja. szélessége jóval nagyobb. Amennyiben a betű szélessége jóval nagyobb. mely az előrehaladást visszafogná nem működik. hogy önkontrollja igen kicsi. aki aktív. Ha a betűk belső mérete zavaróan szűk. gondolhatunk arra. amikor a betű magassága a kisebb. Inkább magába zárkózik . mint a magassága. kisebb társaságban inkább képes a feloldódásra. a haladástól. hogy az írás egyéniesedésével ez már ritkán sikerül ilyen szabályosra. Előfordulhat. Igényli az emberi kapcsolatokat.Grafológia Csakhogy azt is tudjuk. széles az írás. Az így író ember cselekedeteire fokozottan jellemző az önkontroll. az emberektől. fél a jövőtől. s az előrehaladást valami erő akadályozza. 64 . hogy írójuk teljesen passzív egyén.az írás iránya balról jobbra halad. Ellenkező esetben. Nem fél a jövőtől. a változástól. elképzelhető. mint a magassága. Normál esetben – mint ezt már említettük . gátolja. Ezek értelmezésénél szintén a térszimbolikára kell gondolnunk. céltudatos. aki nem tud a múlttól elszakadni. ha a betűképzést nézzük. hogy a kerek betűk / a. Két féle alapvető eltérést tapasztalhatunk . körültekintő és érdeklődő is. Ekkor beszélünk szűk írásról. 16 b széles írás A fenti írásnál jól látszik. Valószínűleg egy lendületes. hogy kellően fegyelmezett legyen. jellemzően nem társasági ember. nem akadálytalan ez a mozgás. felfelé és lefelé lendülő vonalak hangsúlyosabbak. Az így író ember tudatosan fékezi magát. o. hogy a betű szélessége kisebb. Általában nehéz a bizalmába férkőzni. Kevés a fékező erő benne ahhoz. mint a magassága. sőt inkább sürgeti azt. A múltból a jövőbe. mint nagy tömegben. Széles írás esetén a gátló erő.

Grafológia Meggondolatlan cselekedetei lehetnek. Igazán túlzott esetben gátlástalansággal találkozhatunk. ami nem csak az abszolút nagyságát jelenti. Rövid kötővonalak. hogy nem igazán társas lény. hanem attól is. ezt valami gátolja. /ezt a grafológiakönyvek a másodlagos szélesség fogalommal jelölik/ Másodlagos szélesség – hosszú kötővonalak Az így író emberről feltételezzük. hogy milyen távol kerülnek a betűk egymástól. Érzelmeit véleményét nem akarja kinyilvánítani. de nagy távolságot tartanak a betűk között. fokozott távolságtartási igénye van. aki képes mindent megtenni céljai elérése érdekében. mit a betűé. hogy mások elfogadják. szintén széles írásról beszélünk. hogy a betűk milyen távol állnak egymástól. hogy a betűk hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz a ˇ”Betűkapcsolások. s eközben másokra sincs igazán tekintettel. vagy nem akar közel kerülni másokhoz. Az ilyen írás a másodlagosan szűk írás. azaz a ductus” című fejezetben olvashatnak részletesebben. A közeledés azonban problémás. inkább tartózkodó. hogy az írás szélessége nem csak a betűk szélességétől függ. Amennyiben a kötővonalak mérete nagyobb. Óvatos és elővigyázatos. hanem a magaság és szélesség összehasonlítását. és a betűk így állnak távol egymástól. Ezen kívül. Most azt nézzük. másodlagosan szűk írás Ez az önuralomra törekvés jellemző jegye. indulatait igyekszik megfékezni. De ezzel még mindig nem merítettük ki a nagyság fogalmát. Amennyiben ezek a kötővonalak megvannak. nem is keresi a kapcsolatokat. ezáltal a betűk egészen közel kerülnek egymáshoz. Ha hiányoznak a kötővonalak. akkor ez az ember igyekszik úgy viselkedni. Beszéltünk a betűk nagyságáról. azt is nézhetjük. A betűk méretétől függetlenül a kötővonalak lehetnek egészen rövidek. 65 . olyan emberrel. Vagy nem tud. Arról. Nem annyira közlékeny. sokszor bizalmatlan az ilyen ember.

az előrehaladástól való félelem. de gondolhatunk arra is.Grafológia Ez lehet a fegyelmezés és önmérséklés jellemzője. Jellemző lehet rá a tépelődés. önmarcangolás. 66 . magával törődik. hogy az ilyen embernek csak önmaga fontos.

és ezzel arányosan széles ovál kiegyensúlyozott. Mit tartunk szûk oválnak? Azokat az oválokat. ambiciózus embert mutat. Az egyéniség kialakulásával. megjelenik bennük. valamint a befelé kanyarodó „b” betû hasa is. esetleges szorongásairól. Hogyan vizsgáljuk az oválokat? Kezdjük elõször is a méretükkel. mint a szélessége. vagy a magasságában változik meg? Kisebb lett. akkor erõs zárkózottságra.Grafológia 11. A megfelelõ magasságú. vagy nagyobb a sztenderdnél? Az oválok magassága azt mutatja meg. ami írójukkal a hétköznapokban történik. és a kevésbé fejlett személyiségû felnõttek írásában találjuk õket kerek. Az így író embereket feszélyezettségük gátolja a könnyed kapcsolatteremtésben. szûk oválnak nevezzük. melyeknek magassága nagyobb. Ide tartoznak az „a” és „o” betûn kívül a „d” és „g” betûk kerek részei. Jelzéseket kapunk a személy önértékelésérõl. Miért pont így nevezik a betûk kerek részét? Ha megfigyeljük ezeket a betûrészeket. általában csak a gyerekek. munkájához való viszonyáról. Ha igen. örökös aggodalmaskodásra következtethetünk. Ha túl szûknek tartjuk az oválokat. Nézzük meg. túlterheltségérõl. Szûk oválok Szûk oválok 67 . Ezek megjelenése szorongást. aki könnyen teremt kapcsolatot embertársaival. eltér -e az iskolában tanított 3 mm-es nagyságtól. visszahúzódást jelez. nagyfokú gátlásosságra. azaz mekkorának érzi magát. önmagát helyesen értékelõ. hogy ebbõl mennyit sikerült megvalósítania. Ezért minden. vagy éppen alulfoglalkoztatottságáról. kiolvasható belõlük. innen ered elnevezésük is. hogy az egyén mekkorának tartja magát. bõbeszédûségérõl vagy éppen zárkózottságáról. melyik irányban? Szélességében. Az oválok A középzónában elhelyezkedõ kerek betûket a grafológiában ováloknak nevezzük. a fejlettebb személyiség megjelenésével ovális alakzatok keletkeznek az írásban. iskolásszerûeknek. Az oválok a középzónában. Ezen kívül az oválok magukon hordozzák számtalan betegség jeleit is. Szélessége pedig azt árulja el. a mindennapok zónájában foglalnak helyet. közérzetérõl.

Így az ír. kiszámíthatatlan személyiség. Az akaraterõ az. Saját maga számára olyan magasra helyezte a lécet. gyakran felületes. hogy az információk ezen a nyitott kapun 68 . megbízhatatlan. de nem is egyenletesek az oválok? Változó méretû oválokkal –azon kívül. a képessége megvan hozzá. Széles oválok Széles oválok Mit nevezünk felpuffadt oválnak? Az írásban itt -ott elõforduló. gátlástalan. Az az ember. Felpuffadt oválok Felpuffadt oválok Mi van olyankor. ezért lázadozik az önérzete. aki kapcsolatot akar tartani a külvilággal. esetleg tolakodó is lehet. Azt jelzik. aki rendkívül elégedett önmagával. kívül pedig a külvilág. ha nem felpuffadtak. azaz a megfelelõ magasságú. jelentõsen megnagyobbodott oválokat nevezzük így. szeretne környezetére nagy hatást gyakorolni.Grafológia Mit tartunk széles oválnak? A szûk ovál ellentétét.–azért ír valaki. Változó oválok Változó oválok Ha megállapítottuk az oválok nagyságát. Szimbolikus értelemben a körön belül helyezkedik el az Én. ami hiányzik írójából a cél eléréséhez. Mikor nevezünk egy ovált nyitottnak? Az „a” és „o” betûket énkép -betûknek is nevezik. mindig nyitva hagyja oválját. hogy írójuk nem elégedett önmagával. Kritikai érzéke –fõleg önmaga irányában – fejletlen. vagy zártságukat is. mert labilis az önértékelése. nézzük meg nyitottságukat. de szélességét tekintve aránytalanra sikeredett. hogy a grafológust bosszantsa . érzelmi világa kiegyensúlyozatlan. inkább fekvõ ellipszisre emlékeztetõ oválokat. Ezt Õ is tudja magáról. hogy képtelen azt átugrani.

Amennyiben a saját ügyeik megoldására keresik a vészkijáratot. akkor írójára ne bízzuk titkainkat. õk azok. azt szintén az oválon kihagyott rész – a rés – nagysága jelzi. információit innen szeretné beáramoltatni. A 3. Aki erre kíváncsi. akik leleményesen próbálják a szabálykövetõ embert mímelni.Grafológia zavartalanul áramolhassanak oda -vissza. információkat befogadó embert mutatja. 1 és 2 óra között nyitott ovál A 10 és 11 óra között nyitott oválok tulajdonosai leginkább önmagukról szeretnek beszélni. Hogy errõl a témáról mennyit árulnak el a másiknak. Ha egy óra számlapja segítségével határozzuk meg az oválok nyitottságát. hogy melyik oldalon nyitott az ovál? A térszimbolika segítségével megfejthetjük a jobbra nyitott és a balra nyitott oválok jelentését. Nyitott oválok Nyitott oválok Lényeges az. Aki a múltnak és saját Egójának szentel nagyobb figyelmet. 10 és 11 óra között nyitott oválok Vannak. úgy a baloldalon nyitottak az oválok. miközben megtalálják a kibúvókat. Ha azonban 69 . a külvilág van. akkor az 1 és 2 óra között kissé nyitott ovál a nyílt. mert szereti azokat kifecsegni. az balra nyitja az énkép -betûit. az jobbra nyitja meg oválját. Ha az ovál nyitottsága nagyobb. önmagát vállaló. vagy a 9 óránál található nyílások a kiskapuk keresõit leplezik le. Jobbra a jövõ. akik az oldalán hagyják nyitva énkép -betûiket.

Ha girlandos írásban látunk gondosan bezárt oválokat. a tudattalan felé nyitott oválokat negatívan ítéli meg a grafológia. Õk a zárkózott. zárt oválokkal írnak.Grafológia a közösségért teszik ezt. hazugságjelnek minõsíti. visszahúzódó emberek. az ösztönvilág. a tudás áramlik az oválokba. Felülrõl mindig a szellemiség. ez titkolózást. Alul nyitott oválok Mit tartunk a zárt oválokról? Vannak. és alul nyitott oválokkal is. Zárt oválok 70 . õszintétlenséget jelent. akik nem nyitnak rést énkép -betûiken. Felül nyitott oválok Alul. valaminek a takargatását. Így írnak a vallásos em berek is. 9 óránál nyitott oválok Találkozhatunk még felül -. a jobboldalon találjuk a nyílá st.

Grafológia Találkozunk becsavart oválokkal is. egyes szívbetegségek. A fonalas oválok önbizalomhiányra. erõs bezárkózást jelez. ez védekezést. vagy saját Egója. melyek légszomjjal járnak. hogy írója számára melyik irány a kedvesebb: a közösség. Többszörösen becsavart oválok A szöges ovál az akaratos. Bizonyos betegségekre. pl. szeretetigényt jelölnek. asztma stb. nagy önfegyelemmel rendelkezõ ember sajátja. allergiák. következtethetünk az oválokban található többlethurkokból. Szögesedés az oválokban Többlethurkok az oválokban Elfonalasodott ovál Elfonalasodott oválok az aláírásban Nézzük meg az oválok dõlését is! A térszimbolika alapján könnyen megállapíthatjuk. 71 . esetleg hadaró beszédre engednek következtetni. Az oválokban megjelenõ többlethurkok fokozott érzékenységet. kritikus.

tovább már nem terhelhetõ ember „a” betûje: Mit jelentenek az „o” -nál nagyobb „a” betûk? Érdekes megfigyelés. mint otthon. Az ovál magassága alatt maradó. sokat adnak mások véleményére. feladatokkal még bõven terhelhetõ ember „a” betûje: A teherbíróképessége határán lévõ. mint a munka betûjének. õk azok. a magánéletükben. Az alul foglalkoztatott.Grafológia Balra dõlõ oválok Jobbra dõlõ oválok Mit fejez ki a munka betûje? Az oválok közül kiemelt szerepe van az „a” betûnek. a munkahelyükön már ritkábban. akik írásukban a két énkép betû közül rendszeresen és következetesen nagyobbra rajzolják az „a” betût. vagy az ovál magassága fölé kerülõ betûszár mutatja írójának terhelhetõségét. nem törõdnek annyira a külvilág róluk alkotott véleményével. hogy azok. „o”-nál nagyobb „a” betû Mit jelentenek az „a” -nál nagyobb „o” betûk? Akik viszont az „o” betûjüket kerekítik nagyobbra. akik inkább otthon vívnak ki maguknak tekintélyt. 72 . fontos számukra a róluk kialakított kép. Õk általában a munkahelyükön tekintélyesebb emberek.

Grafológia „a”-nál nagyobb „o” betû 73 .

aki mellett kicsinek. Vizsgá latakor fej-. de Õ ezzel szemben nem sokra tartja. önmagát sokkal többre értékeli. Mit mutat meg a „g” fejrésze? A fejrész a középzónában helyezkedik el. akkor az író felnéz társára. hogy a szexuális énképünket. Hogyan kezdjünk a „gy” betû vizsgálatához? El?ször maradjunk a középzónában. annak készségét. mint az ellentétes oldalon lévõ. A „gy” betû értelmezésével is kaphatunk olyan információkat az egyénrõl. melyek akár még Õt magát is meglephetik. az tudja. melynek elsõ tagját a grafológia a szexualitás betûjének nevezi. Ezekkel a vizsgálatokkal a pszichológus a vizsgált személy ösztönvilágát. beteljesedését. Úgy érzi. A „gy” betű A grafológiában a „gy” betû majdnem annyi információval szolgál az illetõ ösztönvilágáról. Maradjunk még a középzónában. hogy annak „g” felõli szára kisebb. az éntudatunkat. esetleg elmaradását. Ha viszont az „y” feje sikeredett nagyobbra. az énérzetünket mutatja a szexualitásban. akkor az író lenézi társát. a partner. mint a pszichológiában a mélypszichológiai vizsgálatok. mert az „y” -nak további mondanivalója is lehet. 74 .Grafológia 12. féltve õrzött. értékeli a közösség. hogy párjának vannak ugyan sikerei. vagy a maga számára is ismeretlen hajlamait hozza felszínre. sõt jelentéktelennek is érezheti magát. feldolgozását. és nézzük meg a fejrészeket. azaz a társ szimbóluma. Ez a társ lehet a házastárs. Melyik a nagyobb? Ha a „g” feje a nagyobb. Fogalmazhatunk úgy is. A „gy” jellegzetesen magyar kettõs betû. hogy Õ kevesebbet ér partnerénél. amennyiben jelentõs ez a méretbeli különbség. vagy a barát is. És mit mutat a hurokrész? Mint általában a hurkok: az élmény igényét. és mindkettõt értelmezzük. a legrejtettebb. valamint hurokrészre bontjuk. Mit tudunk meg az „y” vizsgálatából? Az „y” az Én -– Te viszonyban a Te. Aki úgy írja „g” -je mellé az „y” -t. és szexuális komfortérzetünket tükrözi.

Ha csak hurokrésszel rendelkezik. amikor az „y” -nak hiányzik a feje? Nézzük meg akkor azt. Mit tudhatunk meg a hurokból? Elõször nézzük meg a hurokszár nagyságát. Õ is tisztában van vele. mint amennyire a külvilág teszi azt. hogy társával kapcsolatos véleményével a környezete nem ért egyet. ha a „g”. és a hurok legmélyebb pontja közötti távolságban fejezõdik ki az egyén szexuális törekvésének nagysága. csak az „y” által nyújtott biológiai szükségletekre korlátozódik kapcsolatuk. akkor kettejük között szellemi kapcsolatról nem beszélhetünk. A középzóna alsó pontja. 75 . azaz maga az író sokkal többre értékeli párját. A „g” úgy érzi.Grafológia És ha ez fordítva van? Az „y” bal szára akkor hosszabb. Hogyan értékeljük kapcsolatukat akkor. amilye van.

Ez utóbbi folytatóinál találhatunk még egyéb titkolódzásra. jelentésérõl. Mit jelent ez? Ez a téma tabu a számára. Ennek általában két jellemzõ oka lehet. vagy valós szerelmi élmények megtárgyalása. nem hozza fel a az élményt és az ezzel kapcsolatos eseményt a hétköznapok világába. de ez nem párosul megfelelõ mértékû élménykészséggel. melyikük törekszik jobban az élmény megszerzésére: Természetesen a „b” a helyes válasz. a prüdéria. Akinek igényeihez mérten arányos élménye is van az „a”. megélni? Ugyan „b” -nek nagyobb az igénye. nem beszél róla. És ezen az ábrán melyiküknek nagyobb az élmény utáni igénye? Kettejük közül melyik az. hogy melyikük írójának nagyobb a szexuális vágya. A hurkosságról szóló fejezetben beszéltünk a bekötési pont fontosságáról. 76 .Grafológia Könnyedén megállapíthatjuk a két „g” betû szárának összehasonlításából. õszintétlenségre utaló jeleket is az írásban. aki megfelelõ módon képes az élményt befogadni. Írója elzár ja. vagy a titkos viszony. Alulkötött hurok A középzónába magasan bekötött „g” hurok tulajdonosainak viszont állandó témája a ké pzelt. Most nézzük meg a bekötési pont jelentõségét a „g” betû esetében is! Alulkötött „g” esetében a metszéspont az alsózónában marad.

Ám ezt az „y” nem veszi észre. vagy normál betûtávolságra írt „y” a kiegyensúlyozott. Nézzük röviden a legjellegzetesebbeket: Ez egy olyan kapcsolat. A „g-y” betûk legalább annyiféle variációban írhatóak le. de mindkettõjük számára elviselhetõ még a kapcsolat: Itt már kedvezõtlenebb helyzetben van a „g”. azaz maga az író. ágytól elváltak szólással. azaz az írót . akik kölcsönösen odafigyelnek a másikra: A „g” -vel ugyan összekapcsolt. aki távolra tolja ugyan magától párját. Nem kötõdik párjához. harmonikus kapcsolatban élõ párokra jellemzõ. melyet a magyar nyelv rendkívül árnyaltan fejez ki az asztaltól. de a normál betûtávolságnál távolabbra helyezett „y” már problémát mutat a párkapcsolatban. melyben a társ bekebelezi a „g” -t. rossz a szexuális kapcsolat is köztük. teljesen ráfonódik társára: 77 . Õ jól érzi magát.Grafológia Felülkötött hurok De térjünk vissza a „gy” betûhöz. E két betûrész elszakadása egymástól viszont már olyan kapcsolatra utal. és nézzük meg összekapcsolási variációit! A „g” -vel összekapcsolt közeli. ahányféle kapcsolat létezhet két ember között.

és egy zavaró hatású alsózónával együtt már utalhatnak a homoszexualitásra. aki az egyik írásban a „y” volt. de a sokéves tapasztalattal rendelkezõ grafológusok szerint sem lehet a homoszexualitást egyértelmûen megállapítani. hogy ugyanarról a kapcsolatról hogyan vélekedik a másik fél. túlméretezettségét és a „g” betû hurokrészének a többi alsózónás hurokhoz viszonyított eltéréseit. Ez feltételezhetõen attól is függ. kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek –„g” szerint: Ne felejtsük el. Partnere írásában tudjuk csak megfigyelni. érzékelt helyzetet ismerhetjük meg. hogy az illetõ bûnnek éli -e meg saját homoszexualitását. Az ösztönszférába helyezi le párját. vagy teljes mértékben elfogadja azt. Amennyiben teljes értékû embernek érzi magát. 78 . A „gy” betûben mindig az író által gondolt. állandó bûntudatban él. akkor ezek a jegyek megjelennek írásában is. Ezek többnyire képi szimbólumok formájában jelennek ott meg. egyáltalán nem biztos. nem rajzol fejet az „y”-nak. és békében él önmagával. Bizonyos esetekben találhatunk homoszexualitásra utaló jelzéseket a középzónás betûkben is. Kimutatható-e a homoszexualitás az írásból? Vannak bizonyos jelek az írásban melyek utalhatnak erre.Grafológia Mirõl szólhat ez a kapcsolat? A „g” nem tekinti szellemi partnernek társát. Ha viszont rejtegeti különbözõségét. Mit értünk zavaró hatású alsózóna alatt? Az ott elhelyezkedõ hurokképzések deformációit. önmaga elõtt is szégyenkezik. hogy a valóságos helyzetet látjuk. a másikban már a „g” helyén áll. ahol mindkettõjük számára megfelelõ. úgy nem fogjuk írásából egyértelmûen látni másságát.

még ha találunk is az írásában erre utaló jeleket! 79 . hogy az illetõ látta valakinél az erre utaló betûalakzatokat.Grafológia Képi szimbólumok az „m” és „D” betûkben Mindig nagyon vigyázzunk a homoszexualitás feltételezésével. Ne felejtsük el. mert elõfordulhat az is. hogy nincs jogunk senkire sem rásütni ezt a bélyeget. és azokat csak utánozza.

Monogramjuk után hamarosan a teljes nevüket is le tudják írni nagy. Függõleges. Elõször az aláírás térbeli elhelyezését nézzük meg függõleges és vízszintes irányban egyaránt. A saját névtõl jobban magukénak érzik munkájukat. ez azt jelenti. A régebbi idõkben aláírásuk helyett az írástudatlan emberek három keresztet tettek . Aláírásunk kevésbé változékony mint írásunk. vagy kötelezettségvállalásának teljes jogú képviselõjét azonban mindenki elfogadja. tiltakozásának. melyben annak tudatos és tudattalan része egyaránt nyomot hagy. melyet szívesen vésnek rá rajzaikra. akik megmosolyogják azt.különös kapcsolat fûz bennünket. Ebben az életkorban már kérik a szülõktõl. Az aláírás rengeteg információt hordoz tulajdonosáról. mint a személy egyetértésének. hogy az aláírásában áll az ember a legközvetlenebb kapcsolatban önmagával. nem érzik annyira a sajátjuknak. ha nem . hogy a leírtakkal teljes mértékben azonosul. mégsem szokták a grafológusok csak az aláírás alapján felállítani a személyiségképet. Ennek oka feltehetõen az. mint a nevüket. nyomtatott betûkkel. Az aláírást mindig a szövegtömbhöz hasonlítjuk. hogy mutassák meg nekik a „Szilvi betût” vagy az „Andris betût”. azt inkább folyóírásunk tükrözi. . Írástömbhöz közeli aláírás Írástömbtõl távolra helyezett aláírás 80 . ami megkülönböztet minket a többiektõl. de a napocska. Jelentheti még az egyén önállóságát. Kisgyermekkorunkban megtanultuk. hogy a nevünk az. létra. és szövegtömbtõl távoli aláírást. A bennünk végbement változások mégsem itt jelentkeznek azonnal.vertikális . egyéni vonások. Egész jogéletünk a sajátkezû aláírás fogalmán alapul. Az aláírást. Aláírásunkban viszont korábban jelentkeznek az iskolai sablontól eltérõ. az óvodai jelek mellé. erõs kötõdését a közösséghez.irányban kétféle elhelyezést különböztethetünk meg: szövegtömbhöz közeli. Az óvodába járó gyerekek hamar megtanulják ugyan az ott használatos jeleket.Grafológia 13.ha szeretjük azt. elfogadják mint tudományt és vannak. Vezeték és keresztnevünk saját énünk kivetülése. vagy labda képével mégsem azonosulnak. egyetért vele. akik hisznek a grafológiában. azonosságtudatunkat adja. egyfajta védettség igényt is jelölhet. annak ellenére. ezzel hitelesítve azok tartalmát. Ha az írás készítõje alig hagy távolságot a szövegtömb és az aláírás között. hogy nevünkhöz . Az aláírás Vannak emberek.tanúk elõtt -az okmányokra.

szorongást jelez. az egyes sávok 7 -7cm szélesség?ek lennének. Feltûnõen nagy távolság esetén jelezhet klausztrofóbiát. Ha az aláírás elhelyezése ettõl balra tér el. Középre helyezett aláírás 81 . a bezártságtól való ideges félelmet is. az emberek felé. depressziót. az félelmet. körülbelül a középsõ.Grafológia Ha távolra helyezi az aláírását a szövegtömbtõl. azzal nem ért egyet. Szabályos helyen lévõ aláírás Az aláírás vízszintes –horizontális . betartását. egészséges személyiségû emberek a jobboldali oszlopba helyezik aláírásukat. ha három egyenl?õ szélességû sávra osztanánk. Kapnánk egy baloldali. valamint bal oldalra helyezett aláírást. elszigetelõdést. Az író nem mer közeledni a külvilág. Jelenthet még függetlenségre való törekvést. Megkülönböztetünk jobb oldalra. Egy 21cm széles A/4-es lapot.elhelyezése is sok mindent elárul írójáról. mert telítve van negatív élménnyel. A normál. egy középsõ. középre. amely a térszimbolika alapján orientációt jelez a külvilág és a jövõ felé. Az iskolában tanult sablon szerint az utolsó sor és az alsó lapszél megfelezett távolsága az aláírás ideális helye. egyben kiegyensúlyozottságot jelent. vagy a bal oldali oszlopban van. krízishelyzetet is jelezhet a balra tolódott aláírás. akkor elhatárolja magát a fent leírtaktól. és egy jobb oldali 7cm-es oszlopot. Pesszimizmust. amely a normák követését.

egyértelmû kommunikációra való törekvést jelöl. Ennek megítélésénél azonban vegyük figyelembe az írásban jelenlévõ más hasonló jelentésû utalásokat is. az elsõ 7cm-es oszlopban elhelyezett aláírás neurotikus személyre utal. jövõorientált személyre utal. becsületességet. illetve függõleges elhelyezése után vizsgáljuk meg azok sorirányát. természetes viselkedést. 82 . önállótlan. a szabályok be nem tartását. illetve olvashatatlansága megmutatja írójának felel?sségvállalását. mert a számítógépes levelezés elterjedésével az üzleti levelezésben a bal oldalra helyezett aláírást egyre többen alkalmazzák. segítségre szorul. A felfelé tartó aláírás lendületes. nem egyértelmû kommunikációra való törekvést. az emberek elõl. mert akár önmaga ellen irányuló cselekedetre is képes. önmaga vállalására utal. Az olvasható aláírás felelõsségvállalást. Az olvashatatlan aláírás egyfajta rejtõzködést. aki fél. saját egyéniségének túlzott hangsúlyozását. passzív. A lefelé tartó aláírás írójában kevés az energia. energikus. teljesen a múlt felé fordul. ambiciózus. lefelé tartó aláírás Az aláírás olvashatósága. valamint udvariatlanságot jelent. nyíltságát. fáradt és letört ember. Krízishelyzetben van. Bezárkózik a külvilág. szorong. kedvetlen. balra helyezett aláírás balra helyezett aláírás Az aláírások vízszintes.Grafológia A bal margónál.

Lüke Az aláírás grafológiája c. Amikor a férj keresztnevérõl leválik. hogy a személyt a hivatalos szerep. bizonytalanságot. elsõsorban terveinek. hiúságot. hogy férjhez mentek.Grafológia olvashatatlan aláírás Gyakran elõfordul. Azt is jelzi. bekarikázza. bezártságot mutat. büszkeséget jelent. különállóvá válik a „né”. amikor a vezetéknév a nagyobb. Érdekes megfigyelés. akkor az író személy az apával. hogy a két név között feltûnõen nagy a távolság. Az aláhúzott név mindig énkiemelést. esetleg özvegységet jelöl. Ezeket a jeleket paráfnak nevezi a grafológia. hogy a vezeték és keresztnév írása között különbség van. nagyobb betûkbõl áll. nyomatékosítást. könyvébõl való aláhúzás az aláírásban A bekeretezett név elszigetelõdést. a névadó családdal azonosul. akik büszkék arra. hogy azok a nõk. egy belsõ védett világot jelent. Arra is utal. bekeretezi. Abban az esetben. leszakadó „né” leszakadó „né” Azoknál a n?knél. mint férjük vezeték . 83 . Az így aláíró védelmet keres a külvilág elõl. A kiemeltebb keresztnév egocentrikusságot. akik asszonynevüket használják. feladatainak megvalósítása foglalkoztatja. pontot tesz a végére. hogy az illetõ a magánéletben tud inkább kibontakozni. az a kapcsolatban szakadást. a „né” szócskát jóval nagyobb bet?vel írják. hogy valaki a nevét aláhúzza. Minden paráf egyfajta önkiemelést jelent. gyakran válást. a férfiszereppel. esetleg fölötte húz egy vonalat. A következõ három minta A. a „né” végzõdésben jelzik férjükhöz való kötõdésüket. Gyakori jelenség. hogy asszony státust értek el.és keresztnevét. de az is elõfordulhat. A bekarikázott név egy védõburkot. önmaga személyének fontosságát. Valamelyik jobban kiemelt. énértékelési problémákat jelez.

Grafológia Pontot tesz a név után. Megfigyelései alapján. bizalmatlanságot is. aki határozott. Õ a név kezdõ nagybetûjében található áthúzást mûtéti jelnek értelmezte.vagy keresztnév kezdõbetûjében. A pont jelezhet még óvatosságot. nem szereti az ellenvetéseket. mégis áthúzás jelenik meg.Az aláírás betûi azonosak -e a szövegtömb betûinek méretével . akár cselekedeteirõl. pont az aláírás után A név fölött húzott vízszintes vonal mindig valaminek az eltakarását. valaminek a lezárására törekszik. Az aláírást mindig a szövegtömbbel együtt értelmezzük. ha megtudnának bármit is akár szándékairól. A vezeték . Így ír alá az az ember. melyben egyébként nem lenne. önhittséget mutat.Az aláírás dõlésszöge megegyezik -e a szövegtömb dõlésszögével . átélt tragikus eseményt jelent. hogy egy írás elemzésekor az aláírást összehasonlítjuk a szövegtömbbel az alábbi szempontok alapján: . név fölött húzott vonal A díszített kezdõbetû az aláírásban önszeretetet.Az aláírás kötési módja azonos-e a szövegtömb domináns kötési módjával . elkendõzését jelenti. Túldíszítés esetén nárcizmust jelent. vagy mûtétre utaló áthúzás a kezdõbetûben Végvári Valéria 1970 -óta a betegségjegyeket kutatta az írásban. átélt tragikus esemény. Ez azt jelenti. aki nem szeretné. a nagyobb mûtéteken átesett emberek húzzák át nevük kezdõbetûjét.Az aláírás kötöttsége azonos-e a szövegtömb kötöttségével Miért fontos ezeket megvizsgálnunk? 84 .Az aláírás betûformái megegyeznek -e a szövegtömbben használt betûformákkal .

valamint a számjegyekké módosult betûk. A szövegtömb közepe felé gyengül a kontroll. szilárd belsõ norma hiányára. A gyakorlatlan szemû íráselemzõ ezeket nehezen ismeri fel. olyat. aki a nyilvánosság elõtt másnak mutatja magát. elõrehajló fejû profilrajzot láthatunk. de nem ítéljük meg negatívan.egy-egy ostor. Azonos a dõlésszög és a betû kötöttsége. A kisebb aláírás mindig kisebbrendûségi érzést. Jól felismerhetõek az orr és a száj. Ez mindig ingatagságra. A szemet eltakarja a homloknál kezdõdõ. . 85 . magas önértékelést. A képi szimbólumok leggyakoribb megjelenési formái a szívvé alakult oválok. elõrehulló haj. kontroll alatt tartja önmagát.Grafológia Az ember az aláírásában áll a legközelebb önmagához. ritkán látható jelképeket tartalmaznak. A szövegtömb vége felé ismét mûködésbe lép a kontroll. itt mutatja meg leginkább legbensõbb énjét. A szembeötlõen nagyobb aláírás érvényesülési vágyat. A szöveg elején. valamint a nyaki rész vonalai. Az aláírásában mutatja meg valódi énjét. kiegyensúlyozatlanságra utaló jel. melyek különleges. Az aláírás és a szövegtömb közepén alkalmazott írás normál esetben azonos. szorongást. becsvágyat jelent. ha az aláírás betûi kicsit nagyobbak. alárendeltséget jelent. vigyáz. Az aláírás és a szövegtömb eltérése általában alakoskodó. amikor még odafigyel az írásra. automatikussá válik az írás. vagy kardjeltõl eltekintve. kicsit változik az írás. önmagát elrejteni vágyó személyt takar. szignókban azonban . Folyóírásunkban viszonylag gyakran találhatóak képi szimbólumok. Ebben a kézjegyben egy balra forduló. félénkséget. a madár -jelek. Aláírásokban. A grafológusok ezért szívesebben választják vizsgálatra az írásminta középen elhelyezkedõ részét. A szövegtömbben is mutat egyfajta képet önmagáról. mint amilyen valójában. Szövegtömb a hozzá tartozó a szövegtömbnél jóval nagyobb eltérõ kötöttség aláírással: aláírás Az aláírás és a szövegtömb betûinek dõlésszögbeli eltérését negatívan értékeli a grafológia.ritkán találkozhatunk képi szimbólumokkal. hogy a szebbik oldalát mutassa. A bet?nagyság is többnyire megegyezõ. Az alábbiakban olyan aláírásokkal ismerkedhetünk meg. megmutatkozik az író valódi énje.

86 . Igazi grafológus-csemege. munkavégzésében lendületes. A vezetéknév elsõ "E" betûjében. valamint a múltból érkezõ tapasztalatok szükségességérõl árulkodik. Külön érdekesség.és keresztnevét. nyitott sávot. Az ezzel járó csend. Nem tudja különválasztani magánéletét a munkájától.Grafológia Ez a szimbólum a nagyfokú figyelemre. hogy mindkét jelkép a nevek kezdõ nagybetûiben található. folyamatos vonallal rajzolja meg profilját. hogy egybeírja vezeték . nyugalom és természetközelség utáni vágy jelenik meg aláírásának képi szimbólumaiban. ez abból látszik. melyben a vezeték és utónév is egy -egy képi szimbólumot rejt. Tulajdonosa egyetlen. az állandó koncentrációra utal. célratörõ. Figyeljük meg az arc erõs felsõ nyitottságát! Írója nem zárja el vonallal a fejtetõnél látható széles. A keresztnév nyomtatott "A" betûje egy vízen sikló vitorláshajót ábrázol. amely a felismerhetetlenségig szimbólummá vált.) ezt nem is találjuk meg aláírásában. szellemiek iránti befogadóképességre. egy alig hullámzó víztükör felszínét fedezhetjük fel. határozott. esetleg vallásosságra is utalhat. Nem fontos számára a titulus. A név tulajdonosának kedvenc idõtöltése a vitorlázás. vezetõ beosztású férfi aláírása. amely nagyfokú szellemi érdeklõdésre. A következõ aláírás egy mûszaki pályán dolgozó. (Dr.

kirekesztettségre. erkölcs száma. kiközösítettségre is. Utalhat sokoldalúságra. kiszámíthatatlanságra. befolyásolhatóság gyakori hangulatváltozásokra és megbízhatatlanságra. különleges betûmódosulatokban találkozhatunk vele. haladó gondolkodást. képzelõerõt. és a hatalom szimbóluma. õ képvisel mindent. erõs akaratra és cselekvési energiára utaló jel. Az 1-es szám megjelenése a j betûkben 2-es szám: Az élet anyagi oldalát jelzi. titkolózásra. belsõ nyugtalanságra. Számmisztika 1-es szám: Az akarat. Jelenthet ésszerû gondolkodást. magányra. Az elszántság. lelkiséget. rugalmasságra. optimizmust. Néha csak 87 . esetleg agresszivitás. sorsot és a végzetet jelöli. hitet. bölcsesség. A z betû 2-es számmá válása az anyagiasságon kívül szókimondásra. Mûvészi hajlamot. nagyvonalúságra. a magabiztosság és az energia száma. A szám gyakori megjelenése rokonszenves. Utalhat határozatlanságra. büszke és önérzetes egyént jelöl.Grafológia 14. egyéni megoldásokban. felszínességre. Az 1-es szám legtöbbször az m és j betûkben jelenik meg. A 2-es szám megjelenése a „z” betûkben 3-as szám: Belátás. de jelentheti a vezetõ szerep vágyát és utalhat uralkodó. de utalhat egyedülmaradásra. vezetõ típusú. magasan áll. ingadozásra. vonzó egyéniséget. vallást. ami elsõ helyen. optimista természetet és személyes vonzerõt jelez. törvényes rend. boldog érzelmi életet. Az elõzõekkel ellentétben ennek a számnak nincs jellemzõ elõfordulási helye egyik betûben sem. erõs akarat. domináns személyiségre is. Gyakori megjelenése az írásban kezdeményezõ. alkalmazkodóképességet.

ez a szimbólum magasabb fokú értelmet. gyógyítás száma. tett és munka száma. átlagon felüli akaraterõre és cselekvési energiára utaló jel. Utalhat még az új eszmék.Grafológia az írott szöveg 90 vagy 180 fokos elforgatásával találjuk meg ezt a számot. Utalhat a tervek megvalósulására is. A szám gyakori ismétlõdése elszántságra. Jelölhet okkult tudományok iránti érdeklõdést. a figyelem összpontosítását mutatja. alaposságot. A 4 -es szám a jellemerõ szimbóluma. A 3. Cselekvés. erõt. Az írásban általában ékezetek módosulnak 4 -essé. segítés. bölcsességet jelöl. új gondolatok iránti nyitottságra is. 88 . vonzódást misztikumok felé. Ebben az írásban minden „h” és „n” betûben felfedezhetjük a 4 -es számot. ha 180 fokkal elfordítjuk a lapot A 4-es szám megjelenése az ékezetekben 5-ös szám: Vallás. mágikus befolyásoltságot.as szám megjelenése az „s” betûkben 4-es szám: Megbízhatóságot. intuitív felfogóképességet. vezetõi készséget.

a vonzalom. vagy ezek vágyára. csalással. a gondoskodás. a harmónia. hûségre. A 7 -es szám kapcsolatban áll az érzékfeletti világgal. A 6 -os szám gyakori ismétlõdése otthonszeretetre. naivitásra.Grafológia Az 5-ös szám az érintkezéssel. Utalhat családi. Ugyanakkor viszont az alsózónában található. fejlett szépérzékre utal. kiváló beszéd és íráskészséget. botránnyal és szélhámossággal. Ezt a számot hozzák összefüggésbe a hamisítással. befejezetlenség. magányra. Az 5-ös szám megjelenése az „r” betûkben 6-os szám: A szeretet. hagyománytiszteletre. káosz és okkult tudományok száma. szellemi frissességet. jó emlékezõtehetséget. titkolózásra. megközelíthetetlenségre. összeköttetéssel és a kapcsolatokkal függ össze. A szám gyakori megjelenése mozgékonyságot. Ez a szám leggyakrabban a b vagy az r betûkben jelenik meg. diplomáciai készségét. 6 -os számra emlékeztetõ hurok inkább ínyenc típusú embert jelöl. de jelölhet önlegyõzést. optimizmusát. Kifinomult mûvészi érzéket és kulturális igényeket jelenthet. a tökéletesség. de utalhat a változatosság vagy a változás vágyára is. temperamentumot. zárkózottságra utal. felszínességét. Jelezheti írója igazságszeretetét. segítõkészségre. Leggyakrabban a b betûben jelenik meg. a szépség száma. A 6-os szám megjelenése a „b” és „E” betûkben 7-es szám: Határtalanság. a szerelem. ekkor mértéktelen táplálkozást is jelent. fejlett üzleti érzéket jelöl. visszahúzódásra. gyõzelmet. színészi tehetséget. szerelmi életre. spiritualitás és misztikumok iránti vonzalmat és érzékfeletti fogékonyságot is. középszerûség megvetésére. de jelenthet nagy 89 . A szám gyakori megjelenése az írásban pesszimizmusra.

Ilyenkor nagyszájúságot. Ez a szám jelenik meg a legtöbbször. gátló hatások. Nyomor. A 8 -as egy önmagából kiszabadulni képtelen vonal. megértés és megbocsátás hiányára utal. A 7-es szám megjelenése a „z” betûkben 8-as szám: Az akadályok. végzet száma. erõszakosság. d. Jelenthet helyes megérzéseket.as szám megjelenése az alsózónás hurkokkal 9-es szám: Ez a szám kettõs jelentéstartalommal bír. katasztrófa. Fegyelmezettséget. változtatásra való képtelenséget jelöli.Grafológia képzelõerõt. A 8. türelem. békességre. a végzetet szimbolizálja. anyagiasságot. tökéletességre. Túláradó indulatokra. függetlenséget és önállóságot. szókimondást és másokat könnyen befolyásoló képességet jelent. Egyfelõl utalhat nyugalomra. Mértéktelen cselekvési energiát jelöl. hatalomvágyat. amin belül szabadon lehet mozogni. természetfeletti erõkkel bíró egyént mutat. A fektetett 8 -as a végtelenséget. amely rombolásra és építésre egyaránt felhasználható. De felfedezhetünk fektetett 8-asokat is az írásban. kegyetlenség. f. Találkozhatunk 8-assal a b. 90 . tetterõre. se vége. boldogságra. A 8 -as szimbólum minden esetben a jelenlegi közegbõl vagy élethelyzetbõl való kitörési vágyat. különleges élményeket. A szám gyakori megjelenése rendkívüli energiával. s. ly betûkben és az l felsõ hurkában. iszonyú erõk mozgósítására képes. merevséget. törekvések. A 9 -es szám utalhat erõs személyiségre. gyakorlatiasságot. együttérzést. g. önimádatra. elszántság és küzdõképesség számának is szokták nevezni. de a kitörésre. határozottságra. a legváltozatosabb formákban és betûkben. birtoklási vágyra. bánat. Leggyakrabban a 7-es szám az áthúzott z betûben jelenik meg. A 9-es szám a g betûben jelenik meg legtöbbször. akaraterõre. sikerorientáltságot mutat. ez egy olyan pálya. A 8 -as számnak nincs se eleje. bátorságra. másrészrõl viszont erõs indulatok. érzelemvezéreltséget. aki elsöprõ energiák. de kikerülni belõle képtelenség. szegénység. fejlett hatodik érzéket .

ö. á.Grafológia A 9-es szám megjelenése a „g” betûkben 0 : Ez a szám képviseli a gyökeres átalakulásokat. amelyek áthúzott nullára emlékeztetnek. önpusztításra. ellentétes erõk összetûzését. Ez a jel is. A nagy O betûk vizsgálatakor találkozhatunk olyanokkal. ó. Az írásban viszont minden ovál ( a. pontosan ezért nem tekintjük ezt a számot szimbólumnak. katasztrófák által végbemenõ változásokat. a saját személyiség megsemmisítésére utal. válságokat. õ betû ) a nullára emlékeztet. 91 . o. mint minden más áthúzott betû vagy szó (esetleg egész aláírás) önsanyargatásra.

nehezen magyarázható és nehezen érthető része a formanívó. Csak az általa magasabbrendű népcsoportokba sorolható emberek képesek az írás természetes formáját. Hogy az adott írásra éppen melyik tulajdonság a jellemző. amely rengeteg vitát váltott ki. az 5-ös a legalacsonyabb fokozat. ügyetlenül formált egyénietlen írásokat. azt Klages a formanívó elmélet alapján kívánta eldönteni. Általában a természetes. A 3-as a sablonos. de jelenthet türelmetlenséget. Klages szerint minden tulajdonság pozitív és negatív módon fogható fel. illetve a sablonos és a legalacsonyabb nívójú írások között. és ki tudjuk majd szűrni a magasabb vagy alacsonyabb kategóriába sorolható írásokat. átlagos írások kategóriája. alacsonyabb kategóriába helyezi azt. rengeteg írás vizsgálatával rááll a szemünk. ahol az 1 -es a legmagasabb.nem sok a különbség. 92 . ha sokáig nem tudjuk megállapítani egy írás formanívóját. Szerinte a lélek ereje magasba repíti a formanívót. Előbb – utóbb. melyek között -Klages szerint. mint a mesterkélt. ezáltal önmagát adni. és vált ki mind a mai napig a grafológusok körében. így például a betű tengelyétől jobbra kitett ékezet jelenthet élénkséget. a szerény és a gyáva. A 2 -es és a 4-es az átmenet a sablonos és a legmagasabb.Grafológia 15. vagy ingatagságot is. eredeti írásképet magasabb csoportba sorolta. Formanívó A grafológia talán legkényesebb pontja. akiknél az írás kevésbé természetes folyamat. Klages szerint vannak az emberiségnek olyan alacsonyabb rendű népcsoportjai. annál alacsonyabb besorolásba került. kategóriát határozott meg Klages. az értelem kontrollja viszont lerántja. Milyen legyen a magas formanívójú írás Klages szerint? Természetes Átélt Ritmusos Eredeti Leegyszerűsített Minél nagyobb fokban tér el egy írás a felsoroltaktól. Ne kedvetlenedjünk el. gyors gondolkodást. sok gyakorlással. Öt értékhatárt. életteli. A szívós és az erőszakos. Egy -egy írásjelnek is többféle jelentése lehet. Maga a formanívó elmélete Klages német grafológus nevéhez fűződik. az önérzetes és a büszke rokon fogalmak.

melyik csoportba helyezi azt. ábra Klages besorolása alapján 2 -es formanívójú írás 93 . Az írások megítélése. 2. hogyan sorolta be Klages az Írásmintákat! 1/A ábra Klages besorolása alapján 1 -es formanívójú írás 1/B ábra Klages besorolása alapján 1 -es formanívójú írás Az 1/B ábrán Klages saját.Grafológia Nézzük meg. besorolása nem egyszerű feladat. fiatalkori írását láthatjuk. a grafológus szubjektív véleménye dönti el.

ábra Klages besorolása alapján 3 -as formanívójúírás 4. ábra Klages besorolása alapján 4 -es formanívójú írás 94 .Grafológia 3.

egyszerűsége Az írás olvashatósága. saját maga teremtette azt meg formanívó elméletével. míg a ritkán tollat fogó ember írása nem automatikus. amely azonos lehet a Klages féle “eredeti” kritériummal. aki ugyanazt az írásmintát ugyanúgy ítélné meg. Ha valaki nem tudja egy idő után a tanult iskolás írást átformálni akár a dőlésszög. Klages kategóriái szerint értéktelen. nem leegyszerűsített és nem is ritmusos. Hogyan állapítsuk meg az írás formanívóját? A formanívó megállapításánál használjuk azt a képességünket. Most ismerkedjünk meg egy másfajta módszerrel. hogy ez egy nagyon jó. vagy a hurokképzések. amivel még e könyv olvasása előtt is akarva – akaratlanul megítéltünk egy elénk került írást. sem magasabb fokon álló szellemiségről. az áthúzások. Ez az egyediség. aki keveset ír. és tagoltsága Az írás szabályossága Az írás arányossága Az írás tempója. alacsony formanívója miatt. akkor nem beszélhetünk vele kapcsolatban sem egyéniségről. amely Bendetz Móric magyar grafológus nevéhez fűződik. hová sorolná a mai. ábra Klages besorolása alapján 5 -ös formanívójú írás Klages. vagy nagyon érdekes írás. sőt kifejezetten hiba a megítélésnél az. Nem nehéz kitalálni. az ékezetek formájának és helyének változtatásával. az intuíciókra való hagyatkozást. Ez alapján mondjuk azt. egy másikra azt mondjuk. hogy a valamilyen oknál fogva többet író ember írásképe átéltebb lesz a jobb beidegzettség miatt. betűalakzatok másképpen való írásával. egyszerűségén? 95 . hogy rossz írás. aki elítélte a grafológiában a megérzést. a zónaarányok. Leginkább az írás ritmusát szoktuk megérezni. Ő a formanívót az alábbiakból állapította meg: Az írás természetessége. hogy ez egy jó írás. Nincs ugyanis két olyan grafológus. Az egész elméletnek két gyenge pontja van: az egyik a szubjektív vélemény alapján történő besorolás. számítógépen felnövekvő generációt ügyetlenebbül formált írásképük alapján. az iskolában ránk erőltetett írástól való menekülést érezzük meg egy grafikumban. Mit nézzünk meg először? Először is a tanult mintától való eltérést. amelyik első látásra azt sugallta. a kapcsolási módok.Grafológia 5. Ezek alapján minden olyan ember. ezáltal nem átélt. Találkoztunk már olyannal is. negatív érzéseket váltva ki belőlünk. sebessége Mit értünk az írás természetességén. A másik gyenge pont.

amit papírra kíván vetni. Vannak olyan nehéz fizikai munkát végzők. vagy a sivár lelkivilág jele. a feltűnni vágyás. automatikus folyamattá vált nála az írás.Grafológia A felnőtt ember alig figyel az írásművelet mozzanataira. 96 . akiknél nem nehéz feladat az írás. A tartalomra koncentrál. Mivel a gondolatai sebesebben haladnak. nehézkesen formálják meg az egyes betűket. a fontoskodás. lassan. Gyakorlatlan kéz írása Sokaknál azonban. az alacsonyabb szellemi színvonal. Nekik nem jelent könnyű feladatot az írás. az írás túlzott díszítgetése. mint a toll a papíron. ezért az írás tempóját fokozni próbálja azért. és ugyanez a helyzet a ritkán íróknál is. Gyors írás Természetesen nem mindenkire ez a jellemző. hogy ne maradjon el a gondolkodás gyorsasága mellett. akiknek keze nehezen tud finomabb mozgást létrehozni.

Grafológia Díszített írás A természetes és egyszerű írás is lehet színes. Ne tévesszük össze a természetes. eredeti betűformálást mutató. szépségre törekvő. kopár írással! Természetes és egyszerű írás 97 . rideg. változatos. egyszerű írást a dísztelen.

hogy az írás egy kommunikációs eszköz: nem elég leírni valamit.Grafológia Szépségre törekvő. a gondolati egységeket bekezdésekbe kell rendeznie. Margókat kell hagynia az írónak. figyelembe kell vennie. egyszerű természetes írás Mit értünk az írás olvashatóságán. rendezettnek kell lennie az írásképnek. el is kell tudni olvasni azt. Tagolatlan írás 98 . és tagoltságán? Bármilyen gyorsan is ír valaki. A jól olvashatóságon kívül áttekinthetőnek. a szavak között távolságnak kell lenniük. a soroknak nem szabad összeakadniuk.

a dőlésirány. Ha ránézünk egy írásra. nem bántó. Azokban az írásokban. üresek. amelyek nem ütemesek. és szembetűnik pl. a nyomaték és a sorvezetés viszonylag állandónak mondható. vagy egy -egy 99 . a betűszélesség.Grafológia Tagolt írás Mit értünk az írás szabályosságán? Akkor nevezünk egy írást szabályosnak. bizonyos fokú ingadozás látható a felsorolt írásjellemzőkben. élettelek. ha az első sortól az utolsóig a betűnagyság. Ez a kis fokú ingadozás nem feltűnő. a dőlésszög ingadozása. nem idegesítő.

A ritmus a grafológiában bizonyos jelcsoportok állandó. amit az írás ritmusának nevezünk.a beírt és a be nem írt felületek arányát (a fehér. Szabálytalan írás Mit értünk az írás arányosságán? Bendetz Móric szerint az arányosság függ a legjobban össze azzal.a betűk magasságának és szélességének arányát . már nem beszélhetünk szabályos írásról. ritmikus visszatérését jelenti.Grafológia betű a többihez képest óriásira való rajzolása.a nyomaték egyenletes eloszlását Aránytalan írás 100 .a margók és az írástömb arányát . méretei mindhárom zónában Ezen kívül arányosság szempontjából nézhetjük: . Az írás ritmusának alapelemei: A sorok távolsága Az egymást követő sorok szavainak száma A szavak közötti távolságok méretei A törzsvonalak hossza. vagy a fekete túlsúlyát) .a zónák egymáshoz viszonyított arányát .

Grafológia

Aránytalan és szabálytalan írás Mit értünk az írás tempóján, sebességén? Bendetz Móric szerint a formanívó megállapításánál a leglényegesebb körülmény az, hogy az írás gyorsan, vagy lassan jött -e létre. Az eddigi kritériumokat könnyebb megállapítani, mert az íráskép magán viseli a szabályosság, arányosság, természetesség és tagoltság jegyeit. Az írástempó megállapításánál az írásból kell visszakövetkeztetnünk az írómozgásra. Meg kell figyelnünk az író egyén lendületét. Nézzük meg, hogy a szó vége és a következő szó eleje közötti képzelt vonal a lehető legrövidebb és legegyszerűbb -e. Ha igen, akkor ez a gyorsaság, az élénk tempó jele. Ne csak a rögzített írásnyomokat figyeljük meg, hanem a kéz mozgását is a levegőben, amikor nem ért hozzá az írófelülethez. Kövessük nyomon a vonalakat, nézzük meg, hol szakad meg és hol kezdődik újra. Gondoljunk arra, hogy mi is ott szakítanánk meg az írást? Mi utalhat még egy írás gyorsaságára? Az írás kötöttsége. Ezalatt nem az iskolásan kötött írást értjük, hanem a gördülékeny írást, amelyben látjuk a levegőben megtett mozdulatot is, a lendületet, amely a szó végétől a következő szó elejéig helyezi a tollat. Gyorsaságot olvashatunk még ki a felfelé haladó sorirányból, az írás kötöttségéből, a jobbsodrásból, a jobbradőltségből, az ékezetek előresietéséből, következő betűbe való kötéséből. Természetesen a balra dőlő írás tempója is lehet gyors, ezt az útrövidítésekből, ligatúrákból, betűegyszerűrítésekből láthatjuk. Gyors írásra utal még a girlandos írásmód és az elvékonyodó nyílszerű végvonalak. Szintén sebesebb tempót árul el a tágabb írás, ami egyre szélesedik; a magasan kitett ékezetek; valamint a szélesedő bal oldali margó. A vonalak vékonyak, élesek, könnyedek. A nyomás közepes, vagy annál gyengébb, de nem erős.

101

Grafológia

Gyors írás

Gyors írás A lassú írás jegyeit is könnyen felismerhetjük a baloldali margó keskenyedéséből, lapszé lhez való közeledéséből. Az ilyen írás ductusa árkádos, vagy szöges, sok benne a baltendenciás jel, nem annyira kötött, a toll többször is indokolatlanul felemelkedik a papírról. A szavak közötti képzeletbeli vonalak hosszabbak, az írás nehézkes, a vonalak durvák, vastagok, esetleg mázoltak is lehetnek. A nyomás többnyire erős, nem mindig egyenletes. Az írás szűk, az ékezetek pontosan e helyükön vannak.

102

Grafológia

Lassú írás A magas formanívójú írás többnyire gyors, de a túlzott gyorsaság is leránthatja a formanívót, mivel olvashatatlan, ritmustalan grafikumot eredményezhet. A lassúság egyébként nem zárja ki azt, hogy magasabb formanívóra értékeljük az adott írást. Hogyan állapíthatjuk meg a formanívót Bendetz Móric módszerével? Bendetz Móric szerint a formanívónak számos fokozata van, de ő is a Klages által felállított ötfokozatú skálát alkalmazta. Bendetz Móric 1930 körül kezdte grafológiai munkásságát. Három könyve jelent meg 1935, 1937, 1940-ben. Szerinte azért fontos megállapítani egy írás formanívóját, mert azonos grafológiai jegyek más-más lelki tartalmakat jelölnek a különböző fokozatba tartozó írásoknál. Ami az 1 -es formanívónál erős akarat, céltudatosság, az a 2 -esnél következetesség, számítás, érdekből való alkalmazkodás. Ugyan ez a 3 -asnál önfejűség, szívósság, a 4 -esnél elzárkózás, csökönyösség, az 5-ösnél dac, akadékosság lehet. A kezdő grafológusok számára kidolgozott egy eljárási módot a formanívó könnyebb megállapítására. A fokozatokat százalékminősítéssel helyettesítette. Így az 1-es formanívó 100%-os lenne 2-es formanívó 80%-os 3-as formanívó 60%-os 4-es formanívó 40%-os 5-ös formanívó 20%-os A formanívó megállapításának kritériumai tehát: 1. Az írás természetessége és egyszerűsége 2. Az írás olvashatósága és tagoltsága 3. Szabályosság 4. Arányosság 5. Az írás sebessége Előbb az egyes csoportoknál külön -külön megállapítjuk, hogy az adott írásra nézve hány százalékosak. Ezután az öt értéket összeadjuk és elosztjuk öttel. Végeredményül kapunk egy értéket, amely a százalékban kifejezett formanívót mutatja, pl. 80% = 2 -es formanívó. Nézzük meg két példán keresztül az értékelés menetét!

103

sor szíveskedjék szavában a j betű ékezete erősen balra lendül. Az írás természetessége 80% 2. Sebesség: Gyors tempójú írás. Az írás tagoltsága 100% 3. Sebesség 80% 400% 400% : 5 = 80% 80% = 2-es formanívó 104 . 3. sor “szelvényt” szó sz betűjében. Szabályosság 50% 4.sor “m” betűje lassú. 4. sor j betűje. 4.Grafológia Az első példa: 1. mert az írás dőlésszögében láthatunk ingadozásokat. túl hosszú mozdulattal kötődik az “é” betűbe. 2. de az írás nagysága már váltakozik: az elküldeni szó sokkal kisebb a többinél. sor “szíveskedjék” szó d -j betűk kapcsolódásában. indokolatlanul nem emeli f el a tollat az író. a felsőzóna magassága szintén ingadozó. 100% 3. sor “m” 80% . 50%. 2. de szabályosnak sem mondható. a sor és a szóközök normál méretűek. sor “sz” 2. 3. elgondolkodóvá válik: 1. Az írás jól olvasható és tagolt. Arányosság 90% 5. a nyomás nagyjából egyenletesen elosztott. sor csak – mellékelt . Túlnyomórészt girlandos. Nem szabálytalan. Arányosság: A betűk egymástól való távolsága nagyjából egyenletes. nehézkes. útrövidítéseket találhatunk az 1. 90% 5. díszítéstől mentes. Némely kezdőbetűnél a lendület megakad. A nyomás egyenletes. De vannak sebességcsökkenésre utaló jelek is. ez fékezettséget jelöl. Ez az írás természetes. erős nyomással. nem eltúlzottak. gördülékeny. sor “levélbélyeget” szó ly -ban.sor “t”. Összesítve: 1. 80% -osnak minősíthetjük. az ékezetek túl pontosan és alacsonyan vannak kitéve. sor “k” 3. kivéve 4. az egyes szavak között a levegőben megtett út a lehető legrövidebb: 3. sor “elküldeni” szó d -e betűk kapcsolásában 3.boríték. de az írásfolyamat helyenként megakad: 1. egyszerűsítéseket.

105 .Grafológia Tehát az írás 2-es formanívójú. 2-es és 3-as közötti. Nincs benne semmi túlzás. 70. 80% 5. hogy 1 -es és 2-es közötti. Szögletes. 90% 3.és sorközök egyformák.as és 4-es közötti. túlzott kilendülés. világos. Ez a módszer gyorsan rászoktatja az embert az egyes formanívó -kritériumok pontosabb érzékelésére. árkádos. de szűk. Arányossága nagyon jó a betűméretek és a zónák egymáshoz viszonyított arányának tekintetében. a középbetűk egyenletesen magasak. Nagyon jól tagolt. a szó . 4-es és 5-ös közötti a formanívója. olvasható. az ékezetek túl gondosan felrakottak. de nem éri el a 2 -est. 100% 4. Az írás jobbra dől. A kilendülő vonalak hiányoznak. de egyszerűnek minősíthetjük. a túlságosan sok szög és árkád miatt nagyon fékezett. Bendetz Móric többször hangsúlyozta. Teljesen szabályos. csomós. 3. melyet később teljesen el lehet hagyni. az ékezetek pontossága miatt ez egy fékezett tempójú írás. ezért ha nem is annyira természetes. 60% 2. hogy ezt a módszert kifejezetten kezdő grafológusok számára dolgozta ki. Sok a csomósodás és a mázoltság. díszítés. Ha 90. A második pél da: 1. akkor az azt jelenti. Ami miatt nem kaphat 100% -ot az a nyomáselosztás. szűk. de fedővonalas. mert: 100% = 1-es formanívó 80% = 2-es formanívó 60% = 3-as formanívó 40% = 4-es formanívó 20% = 5-ös formanívó. nem folyamatos. 50% 60 + 90 + 100 + 80 + 50 = 380 ezt elosztjuk 5-tel: 76% Tehát a 3-as formanívónál sokkal jobb. 50 vagy 30%-os eredményt kapunk.

Egy részük agresszivitásukkal. morális érzékük fejletlen. az egyáltalán nem szereplõkre 0 pontot adjunk. Fontos. melyben teljes biztonságban érzi magát. nem törtek -zúztak. hogy legyen legalább egy olyan személy. melyek elvétve ugyan. Hullámos sorok 3. lánya. Hullámos baloldali margó 7. A többiek viszont észrevétlenek maradnak. fejlõdésében meghatározóak a gyermekkori élmények. nehezen nevelhetõségükkel hívja fel magára a figyelmet. hogy egyre több az antiszociális fiatal. akiknek eddig kifogástalanul viselkedõ fia. melynek kialakulása valószínûsíthetõen a gyerekkorra tehetõ. Nem éreznek sajnálatot. bûntudatot. Szûk. Kis gyakorlattal bárki megtudhatja az alábbi teszt és egy írásminta alapján. osztálytársaik elõtt a felbomlóban lévõ családot. Az antiszociális személyekre jellemzõ. Szégyellik barátaik. A többször elõforduló jegyekre 2. A hasonlóak társaságát keresve keverednek rossz társaságba. mások az elvárások is. sõt megértik õket. Antiszociális viselkedés Sok az olyan szülõ. büntetéssel nem lehet hatni rájuk. Negatív sortávolság. akik hajlamosak másokon élõsködni. másik lefelé halad / 106 . de elõfordulnak az írásban 1 pontot érnek. Viselkedésük feltételezhetõ oka az otthoni megváltozott körülményekre vezethetõ vissza. vagy baloldalra helyezve 4. aki normális. akit késõbb utánozhat. Feltehetõen ennek a szeretõ családnak a – napjainkban oly gyakori – szétesése az oka annak. Ugyanilyen fontos számára a szeretõ család. hogy ezek az emberek szeretik a borzongást. Eszerint az alacsony agyi éberségi illetve aktivitási szint (arousal szint) is oka lehet annak. vagy hiányzó baloldali margó 6. szabálytisztelõ életmódot folytat. ismerõsö k. hogy a szomszédok. akik eddig sosem mutattak agresszív viselkedést. hogy az írás készítõje antiszociális viselkedésû -e. keresik az izgalmakat. Elgondolkodtató tény. vagy hullámos jobboldali margó 8. anyagyilkosságra bujtogatja barátait. példaképül állíthat maga elé. Aláírás középre. Erre azért van szükségük. hogy idegrendszerüket a megfelelõ mûködési szintre állítsák. akihez a kisgyermek érzelmileg szorosan kötõdik. empátiára képtelenek. hogy valódi érzelmi kapcsolatokra képtelenek. jólnevelt. lelkiismeret furdalást. Széles. nem drogoztak. ahol befogadják. barátok. Többnyire csendes. A már kialakult antiszociális személyiségzavaron nehéz segíteni. miszerint az antiszociális személyek alacsony reaktivitású vegetatív idegrendszerrel születtek. jómodorú fiatalokról van szó. és kifejezetten antiszociálissá válhatna. mert ezekben a közösségekben mások az értékek.Grafológia 16. mielõtt az rögzülne. Egyre több vizsgálat támasztja alá azt a hipotézist. Lövöldözik egy gyorsétteremben. 1. Mindenkinek az életében. nem verekedtek. tanárok. kirabol egy postahivatalt. Nem kell többé szégyenkezniük. Fehér felület túlsúlya /jellemzõbb a be nem írt felület / 2. Azok a grafológiai jegyek. vagy változó sortávolság változó szótávolsággal 5. megszakítanak minden kapcsolatot társaikkal. egy hírmûsor negatív szereplõjévé válik. Változatos sorirányok / egyik sor felfelé. Lehetõség van azonban arra. hogy a grafológia segítségével idõben felismerjük a fiatalok körében már az aszociális viselkedésformát is. Hogyan jutottak mégis idáig? Az antiszociális viselkedés egyfajta személyiségzavar. Egoisták. Szembetûnõ dõlésszög ingadozás 9. szülõk semmi rosszat nem tudnak mondani az elkövetõrõl. vagy gyilkosságra.

k=h. e=i. Ingadozó nyomaték / szavak elején. hogy grafológus számára ír. Aláírás nagyobb mint a szövegtömb. 50%-os határig normál személyiség 50-60% között: problémás személyiség 60% felett: veszélyeztetett személyiség negatív sortávolság oválba vágó ékezetek középzónába süppedõ felsõzóna A grafológiai vizsgálatok nagy elõnye a többi vizsgálatokkal szemben. Fejletlen. középzónába süppedõ felsõ zóna Értékelés: A kapott pontszámokat összeadjuk. A Klages-féle formanívó hármas /iskolás/ fokozatától negatív irányban tér el az íráskép / 4-es. Kis írásnagyság / apróbetûs írás / 13. elkent. Nem harmonikus íráskép / tagolatlan. vagy ahhoz közeli ékezetek 11. egyenetlen nyomaték. z=t. sorvezetés nem egyenes. vagy ellentétes azzal 17. Pacásodások. Oválba vágó. hogy az a személy sem képes az eredményt befolyásolni. n=sz. Kötetlen írás ragasztásokkal. ekkor egy százalékos értéket kapunk. Hiányzó aláírás 19. lassú írás szögesedéssel. végén. és elosztjuk 52 -vel. ideges javítgatások. aránytalan margók. Álló. / 26. 107 . vagy helyenként elõforduló kötésekkel 16.Grafológia 10. r=v. satírozott e betûk megjelenése 15. vagy balra dõlõ írás 12. Betûkihagyások. Az „m” és „n” betûknél szöges árkád. ingadozó betûnagyság és betûszélesség. Középzónás betûk magasságváltakozása 21. túlzott kerekítések. pacás. tremorok. javítgatott írás / 20. betûk megcserélése a szavakon belül / freudi elszólások / 25. aki tudja. Javítgatások az aláírásban 18. Betûhasonulások / a=o. áthúzásoknál megjelenõ nyomatékerõsödés / 23. v=u. ékezeteknél. vagy 5-ös formanívójú / 24. vagy szöges girland a ductus 14. Középzónás betûk szélességváltakozása 22.

Grafológia Forrás: http://www.grafonet.hu/ 108 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->