CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. a gyermeknevelés kérdéseibe. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. 9 . és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. a családtervezés. vagy maguk választanak iskolát. Közvetlenül: az alsó-. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. csoportot. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. Kecskemét és Kalocsa voltak. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. a házasélet. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. civil szervezeteknél. Eddigi helyszíneink: Budapest. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. egyházaknál. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. a párválasztás. Olyan segítőtársakat keresünk. akik közül 262 fő a pedagógus-.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. egyházközségekben. 2005 őszén Szeged lesz. közép. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. Szombathely. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. Az igény meglepően nagy. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. Képzés. Javasoljuk. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. és azóta tartunk pedagógus. szülők és más. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. Az igények feltérképezése folyamatos.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. a pedagógia a családpedagógiától. áprilisig 419 fő. védőnők. évente hármat. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. a szerelem. vagy az Intézet vállalja. a jellemnevelés. a házasságra való felkészülés. a nemiség. hitoktatók.és védőnőképzéseket. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek.

stb.Távolabbi célunk: A családnak. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá. azok az eszmények. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. (Drog-. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. AIDS. • nagyobb esélye lesz arra. kommunikációs képessége. A Családpedagógiai Intézet szeretné. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. illetve a szülők munkáját. • • • • • 10 . A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. drogra és szexuális promiszkuitásra. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. alkoholra. • olyan házasságra lép és olyan családot alapít. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. és számukra is fennálló lehetőségét. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. tapasztalatai mélyüljenek. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. önértékelése. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. boldog család valóságát. szabadabb.és abortusz prevenció. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra.) gyermekeknek/fiataloknak. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. mert • személyisége érettebb.

„Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. A termékeny szerelem: a gyermek. Empátia. Jellemformálás. hittanár. szerelem. Gyermek a családban. „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. Erkölcsi nevelés. teológus. Családi örökség. mentálhigiénés szakember. pedagógiai szakpszichológus). Módszertani ötletbörze. önnevelés. Szexuális nevelés. Házaspárok tapasztalatai. klinikai gyermekszakpszichológus. A CSÉN lehetőségei az iskolában. válsághelyzetek a családban. Konfliktusmegoldás. video-home trainer. pszichoterapeuta. könyvtáros/villamosmérnök. csecsemő. Belső és személyközi konfliktusok. A családterápia lehetőségei. önismeret. ifjúsági pszichiáter). Intimitás és elköteleződés. A házasság keresztény szemmel. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. mint ajándék. gyógypedagógus. Családmodellek. a család életciklusa. Családtervezés. 11 . Gyermekbántalmazás. A házasság pszichológiai alapjai. biológus. mint ajándék. pszichiáter (gyermek pszichiáter. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. A szorongó gyerek. Játékgyűjtemény. Tanmenetek bemutatása. Szerepek a családban.és gyermekgyógyász). Bemutató órák. hitoktató. Kommunikáció a családban. Az élet. Erőszak a családban. szociálpolitikus. együttjárásról és a barátságról. személyiségfejlesztés. természetes családtervezés – életvédelem. Konfliktusok. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. gyermekorvos. Gyermekeink lelki egészsége. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. Barátság. hatékonysága és nehézségei. Felvilágosítás – kicsit másként. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. Felelős szexualitás. együttjárás. s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. orvos (általános orvos. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. pszichológus (klinikai szakpszichológus. Tanácsadás és meghallgatás. családi szerepek. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. Családfejlődés. A személyiség kialakulása.

fiataloknak. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. Írásbeli feladatok: „Kérjük. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). szemléltetéssel együtt. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. Gondoljon esetleges ellenérveire. időbeosztása. tervezett történetet. A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. témája. stb. rajzokat. 12 . mely korosztályhoz szólnak az „órán”. tesztet. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. A „mikrotanítás”-ra javasolt. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. a játék leírása. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. oktatási és nevelési célja. Írásbeli feladatok: „Kérjük. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). s közösen. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. Az előadók szabadon meghatározhatják. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. Kérjük. a szemléltető eszközök megjelölése. Éppen ezért kérje. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. hogy két résztvevő együtt készüljön föl.A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva.

Lukács László: Csináld magad.sapientia. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. programok. honlap: http://www. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet. megjelent kiadványaink. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. Jean Vanier: Emberré lenni. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. Piarista köz 1. Dr.hu/csalad. óravázlatokat. benne küldetésnyilatkozat. 3. Terri Apter: A magabiztos gyermek. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. John Powell: Miért félek attól. Irodalmi szöveggyűjtemény.2. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. Ezek a kb. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. b) Videokazetták. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület). Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www. Budapest. újdonságok. családdal. tanmeneteket. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. szupervíziós alkalmak. zártkörű levelezőlista. bemutatkozás. Szakmai konferenciák. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési. emelet.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. Írott publikációk.sapientia. házassággal. pszichológiai. játékleírásokat tartalmaz. 2. tanterveket. a jellemneveléssel.hu.sapientia. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget.hu/csalad 13 . szakirodalom ajánlás. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www. fórum. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat. Pf. Theodor Bovet: Felette nagy titok. 3. A tartós szeretet titka. IV. külföldi és hazai szerzőktől: 1. továbbképzési-.és gyakorlati anyagát. kéthavonta szupervíziós lehetőséget. Egészen EMBER egészen ÉLŐ. aki vagyok?. Dr. 1999. tájékoztató a család-órákról. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest. Eva Petrik: Gyermekeimmel.

az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. amellyel támogatja a családi életet. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. növelő ereje nélkül. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. Ausztriából. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. ha kell. Németországból. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. akik tudatosan és elkötelezetten. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. A külföldi előadók (Norvégiából. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. Csak így remélhetjük azt. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. amelyek kikezdik a család és a személy értékét. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. lelkipásztorok. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. Franciaországból. Amint Trujillo bíboros. A Magyar Katolikus Egyház az élet.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. hogy a család nem teher a családtagok számára. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. mint az előttük járók. megjelölve az egyház. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. hanem cselekvésre is ösztönzött. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. Örömmel nyugtázza. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. május 17–19. mozgalmak közül kerültek ki. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. Arra a felismerésre épült. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. Köszöntik mindazokat.

– Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. A társadalom alapvető. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. a sikeres házasságkötésben. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. hanem át kell fognia az élet minden területét). az ifjúsági és családközösségeknek. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. segítik őket a helyes önnevelésben. az ifjúsági lelkipásztorokra). – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. élő és éltető sejtje a család. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. – a gyermekekre és fiatalokra. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. a jövő nemzedékért. önzetlensége. amelyek a gyermekek.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. áldozatkészsége dönti el. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. audiovizuális anyagokról. a családi életre felkészülésben. személyes kapcsolataik alakításában. és ezáltal saját gyermekeik életét is. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. mind az önkormányzati iskolákban). Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. 15 . ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. kiegyensúlyozott. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. boldog. Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. magasabban képzett emberekké váljanak.

hogy milyen családi környezetben nőttek fel. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. Tapasztalataikat föl kell használnunk.). jegyeskurzusok. a házassági hűség keresztény tanítását. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. könyvek. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. mint nálunk. az erre való felkészülésről. rombolják. a felelős családtervezés. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. az ifjúsági közösségeknek. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. nézetek élnek annak függvényében. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. mégis meg kell állapítanunk. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. – Különösen fontosnak tartjuk. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. értetlenül fogadják. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. zarándoklatok stb. – A családokra nehezedő gondok. vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. a hitoktatásnak. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. hogy ebben vállaljanak szerepet. táborozások. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. lelkigyakorlatok. 16 . mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. mind a jövőben születőket. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek.

hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. szervezetekre. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában.” 17 . hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. megtanulására. Világháború alatt született. így nagyon sok embernek a felnövését.és apaszerepbe. Bízunk abban. Többgyermekes családban nő ttem fel. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek. Láttam. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt. Az én generációm a II. hogy legyen. erre mintát adott a több generáció együttélése is. hogy mi. illetve sérült családokról. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. nem is beszélve a válságokkal küzdő. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. és számukra is fennálló lehetőségét. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. A Főiskola 2000. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. mintsem összekötné. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. majd igazgatója.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából. munkánk hozzájárul ahhoz. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. boldog család valóságát. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára.

Hat gyermekünknek: Bea. Lajossal a 25. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. szinte azonos időre. Mindketten hittanárok. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. és öt évig kutatóként dolgoztam. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. kettő szintén a házasság szentségében él. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. 13 éves házasok vagyunk. Saját kamaszkorom élményei. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. Kecskeméten élünk. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. a sok év tapasztalatának átadása. Zsófi. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek. házassági évfordulónkat ünnepeljük.” „Déri Éva vagyok. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. komoly beszélgetésekre. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. hanem közös a munkánk is. 10 illetve 7 évesek. a felnőtté válás.” 18 . buktatóit. amikor mód nyílik arra. amikor elindultunk több iskola felé. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. Pályafutásomat biológusként kezdtem. Péter. Férjemmel. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. Ez motivált bennünket. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. őszinte. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk. Kristóf. Az iskolában döbbentem rá. Anna (Panni) és Áron. Férjem programtervező matematikus. és a szolgálataink is az Egyházban. trükkjeinek. Én osztályfőnök is vagyok. ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. gyermekeim Levente és Péter. szintén biológus. Jó szándékú tanárokkal együtt. férjemmel 32 éve élünk házasságban. az élet egyéb területének örömeit.

házassági évfordulónkat. éve dolgozom. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www.„Hortobágyiné dr.hu/csalad és http://www. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat. Petra. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal.hu/ .” „Subicz Zsolt vagyok. Nagy Ágnes vagyok. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült.sapientia.holnaphonlap. Gimnáziumban osztálytársak voltunk. Három gyermekünkkel – Tibor. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. Egy gyermekünk van. így már 25 éve ismerjük egymást. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. és az országos „család-háló” építésében. illetve veszek részt. Csodálatos ajándék számomra. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. Nagyon hálás vagyok azért. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk. 19 . aki 2004. mint technikai munkatárs. november végén született. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében.

Kőszeg. Debrecen. Sződliget. Székesfehérvár. 20 . Sopron. Jánosháza. Kemenespálfa. Badaló (Kárpátalja). Pápa. Csap (Kárpátalja). Budapest. Visegrád. Szeged-Szőreg. Nógrádsáp. Kiskőrös. Kiskunhalas. Karmacs.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Dunaharaszti. Újszentiván. Kerepes. Tázlár. Pilis. Pomáz. Tuzsér. Gödöllő. Ajkarendek. Alsónána. Kerekegyháza. Kiskunfélegyháza. Nagyvenyim. Nyíregyháza. Beregszász (Kárpátalja). Kiskunmajsa. Balassagyarmat. Vásárosdombó. Dusnok. Szatymaz. november – 2005. Piliscsaba. Tököl. Rát (Kárpátalja). Pilisvörösvár. Devecser. Lajosmizse. február) résztvevői: 262 fő Ajka. Veszprém. Balogunyom. Érd. Dunakeszi. Eger. Zalaegerszeg. Csongrád. Kecskemét. Zsámbék. Pincehely. Nemeskeresztúr. Szuhakálló. Kistarcsa. Szentendre. Sülysáp. Rédics. Érsekvadkert. Jánoshalma. Sárvár. Balatonalmádi. Pusztavacs. Mende. Teskánd. Kaposvár. Celldömölk. Kalocsa. Szombathely. Dunaújváros. Bátya. Helvécia. Budakeszi.

Nézsa. Lőrinci. Mád. Balassagyarmat. február – 2005. Bük. Pula. Leányfalu. Dabas. Tápiószentmárton. Somogyszob. Farmos. Bodajk. Mohács. Perbál. Szabolcsveresmart. Berettyóújfalu. Hatvan.Három védőnőképzés (2003. Csókakő. Balatonalmádi. Ócsa. Sajóecseg. Alsónémedi. Tura. Inárcs. Somogyudvarhely. Káld. Tök. Tószeg. Dömsöd. Sárisáp. Nógrádsáp. Gönyű. Bugac. Tápiószecső. Tapolca. Gyál. Kerta. Kapuvár. Szászvár. Heresznye. Nagyszentjános. Csögle. Tát. Csanádapáca. Pécel. május) résztvevői: 157 fő Adony. Budapest. Kutas. Szekszárd. Hasznos. Győr. Nádasd. Székesfehérvár. Szápár. Bakonycsernye. Piliscsaba. Tököl. Monor. Jászkisér. Úrkút. Dévaványa. Tereske. Szőlősgyörök. Sülysáp. Ballószög. Ivánc. Ráckeresztúr. Bőny. Békéscsaba. Nagyalásony. Kőszeg. Cegléd. Öttevény. Szeghalom. Táborfalva. Záhony 21 . Balatonlelle. Esztergom. Mezőfalva. Vértesacsa. Tiszafüred. Szolnok. Dunakeszi. Kengyel. Nyergesújfalu. Sopron. Miskolc. Budakeszi. Maglód. Körmend. Pécs. Szedres. Csömödér. Pilisvörösvár. Kecskemét. Tiszaörs. Tinnye. Szár. Mórichida. Vác. Tamási. Pereszteg. Szulok. Kardoskút. Celldömölk. Jászberény. Felpéc. Kerepes. Érd. Törökszentmiklós. Újhartyán. Kistokaj. Kaszaper. Pomáz. Agyagosszergény. Balatonvilágos. Kömlő. Budakalász. Apaj. Kerecsend. Dunaújváros.

tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. 2. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. Sőt. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. Három évvel ezelőtt kezdtem. Ez a szemléletmód segít. kéthetente. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. szeretetteljesebb élet lehetőségét. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. délutáni. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. hogy megtanítanák őt a jóra. osztályában az első család-órákat. az ember jó lehet anélkül. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. Szerettem volna. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. immár 7-8. kéthetente délelőtt. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. osztályban tartottuk az órákat. de úgy éreztük. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. Nincs lehetősége arra. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. osztályban. jobb. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. délelőtt tartott foglalkozásokkal. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. akkor még csak egyedül. hogy a következő tanévtől délelőtti. Megpróbáltam elérni. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. nem kötelező foglalkozások keretében. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. Azt hisszük. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. Úgy gondoljuk. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat.

Köszönjük. Azt a nyitottságot. s ők maguk sem hisznek el. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. hogy leteszik a tollukat. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. Az osztályfőnökök partnerek ebben. védő. 3. s még nekik is tudtam újat nyújtani. üzenete kiegészült. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. amelyet felénk sugároztatok. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása. Az órán bent lévő biológia. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. amit mi magunk sem hiszünk el. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. Több hangsúlyt fektetek a lelki. olyat is. Ezt arra az időpontra időzítettem. A körzetben az apák 23 . osztály óráira: Családtervezés. Különösen érvényes ez a 8. hogy így történt. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. és ezért felvilágosító tevékenységem. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani.család. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. hogy szeretni tudó és akaró férj. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. s így hoztak is be javítani dolgozatot. segítségemre vannak. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. szexualitás. érzelmi alapokra. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. Hamarosan azt láttam. mint szeretet. foglalkozásaim tartalma. hanem az emberi értékről. a család értékeinek hangsúlyozására. más módon való megközelítése. az élet értékéről szólt. 2. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. Reméljük. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. de néhány hiányosságommal szembesültem. fogamzásgátlás. hanem arra is. …örülök. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. feleség. A család összetartása. az erkölcsi értékek közvetítésére. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. mint az órarendi anyag nyolcadikban. őszinteséget. támogató szerepe. és ők is rám figyelnek. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. Saját családom érezte legelőször a változást.

akkor az első órán próbáltam a párválasztás. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. 5. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. a család szerepére. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. hogy nemcsak egy órára mehetek be. Ezeket sokszor alkalmazom. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. az abortusz dilemmáját. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. A tanulók szívesen veszik. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. Tartozik hozzám gimnázium. Timóteus Társaság anyaga. és a diákok szívesen fogadják. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. egyre többen vesznek részt a szüléseken. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. Ha tudtam. példák is. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. boldog családi élet fontosságára. osztályaiban tartottam órákat. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. segédanyagok.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. főleg a középiskolás korosztály körében. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. A képzés során megszerzett ismeretanyag. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. a gyermekkel való focizás fontosabb. 6. és a tanácsaim is változtak. 24 . hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. és szívesen működnek együtt. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. a méhen kívüli terhességet. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. (pl. mint a pecázás a haverokkal). ami után szinte természetes számukra. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. 7. Sokkal több figyelmet szentelek annak. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. 4.

A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. 2 db 11. 10 db 5. 7 db 9. 1 db 10. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 8 db 7. 1 db 12. 2 db 12. 16 db 6. 8 db 5. 5 db 4. 2 db 11. 10 db 7. 1 db 4. 8 db 8. 4 db 9. 9 db 8. 11 db 6. + Beregszász 63 db 3 db 3.

sok barátnőm lenne. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. de csak akkor. haszontalan játékot. 1 vagy 2 gyereket szeretnék.Diákok vágyai. ha rossz jegyet kap. és boldog legyen a családom. dolgoznék. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. sokáig néznék TV-t. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. sok házat terveznék. 1 feleségem lenne. sok fagyit. és kicsit engedelmesebb lennék. Nagyon szeretem az elektromosságot. 4. amit szeretnék. egy olyan munkahelyre járnék. Azt csinálnám. Ha én felnőtt volnék. sokáig számítógépeznék. Ha én felnőtt volnék. egy gyerekem lenne. sok pénzt keresnék. OTP hitelt vennék fel. 8. Nem lennék nagyon szigorú. sokat keresnék. És hagyok neki szabadidőt. Kikérdezem a leckét. keresnék másikat. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. Biztosítást vennék fel. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. habostortát ennék. számítástechnikus lennék. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. Nem kiabálok vele és nem verem meg. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. amit most nem lehet. megvenném. hogy mi leszek felnőttkoromban. Sok állatot tartanék. Luxuskocsim lenne. Ha én felnőtt lennék. Nem válnék el tőle. sok mindent tennék. Ha én felnőtt volnék. 12. Majdnem ugyanúgy csinálnám. Nem szidnám a gyerekemet. És a feleségemnek nem szabnék határokat.00-ig dolgoznék. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. 9–18. ha lehet. nagy házam lenne. Ugye azt kérdezitek. 2. mint a mostani felnőttek. a foglalkozásom ügyvéd lenne. szabad lennék. 6. 7. …ügyvéd leszek. felfogják ésszel. Őt elég szabadon fognám. ahogy a felnőttek. okosabb lennék és nagyobb lennék. osztály 1. Száguldoznék. mit is 26 . belsőépítész lennék. ha olyan lenne. Ha én felnőtt volnék. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). egy gyerekem lenne. 3. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. nem vennék neki sok buta. De mindehhez tanulni kell. és jól viselkedik. Ha én felnőtt volnék. Hát még sokat fogok gondolkodni. sokszor megölelném a gyerekemet. azt nézném. Ha én felnőtt lennék. Ha én felnőtt volnék. ami a gyerekeimnek jó. de ha nem csinálják meg amit mondok. Jóra tanítanám őket és rendre. 11. Ha én felnőtt lennék. Gyerekeket nem szeretnék. ahol sok pénzt lehet keresni. Ha én felnőtt volnék. és ugyanazokat tenném. ha van rá pénzem. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. 9. én közgazdász szeretnék lenni. hogy szép házam legyen. barkácsolni is szeretek. Amit kérne. 5. mint a felnőttek. mint most. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. Ha én felnőtt volnék. amúgy ugyanazt tenném. Én is rájuk szólnék. Ha elválnék. Hamar hazamennék. Ha én felnőtt volnék. Ennyi volt! 10. Nem lennék olyan szigorú.

Ha én felnőtt volnék. amik nem válnak hasznukra. Két gyereket szeretnék. nagy házat is vennék. nem biztos. 17. Szeretném a felnőtt életet. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. mint most anyáék. 27 . Mindent megadok nekik (mint a szüleim). Ha én felnőtt volnék. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. Azt csinálnék. jelent az hogy jó – hát azt. Ha én felnőtt volnék. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. ami bajt okoz. mint a mostani felnőttek. K and H-ba mennék. Foglalkoznék mindennel. Állatorvos lennék. az egyik 17 és fél éves. mint most. mindent helyrehoznék. lenne egy gyerekem. Pannonhalmára küldeném őket. Ha nem. Vennék autót. gyerekeket nevelnék. megbeszélem vele a dolgokat. hogy mindent úgy csinálnék. Ha én felnőtt volnék. amit akarok. és ott egész nap csak horgásznék. leülök vele tanulni. 25. két fiút. De lehet. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. nem kiabálok vele. 18. Szeretnék ott lakni. szeretném megtudni. Nem szólnék bele az életükbe. Ha rossz gyerek. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). dolgoznék. Hogy mi lenne a foglalkozásom. de lennék otthon is. amit akarok. mindent megvédenék. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. Családot alapítanék. informatikus lennék. 15. mint most a szüleim. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. 24. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. Ha már felnőttem. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. ha kérek tőle valamit. de csak határokon belül. Az NBI-ben kézilabdáznék. törlesztést fizetnék. 21. azt megcsinálja. sokat utaznék a világban. Jó munkahelyet szereznék. Két gyerekem lenne. 20. 14. számítógépeznék. Körzeti orvos lennék. akkor dolgoznék. Ha én felnőtt volnék. akkor felnőtt szeretnék lenni. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. ha nem ő kezdi. Ha én felnőtt volnék. Ugyanúgy tennék. 2 gyerekem lenne. de csak annyira. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. Minden második héten meglátogatnám a barátomat.13. katona lennék. a másik 12. hogy olyan lennék. Ha én felnőtt volnék. Fizetésem 10%-át takarékba tenném. nem kéne tanulnom. Ha én felnőtt volnék. Nem veszekednék a férjemmel. hogy egy kicsit megváltoznék. sok-sok virággal. 19. SPORTOLNÉK. egy kis kertes házban élnék. Nem engednék meg mindent. ahol most anyáék laknak. vagy egyest hoz. mindent meggondolnék. hitelt is felvennék. pontosan nem tudom. de lehet. 2 testvérem van. azt nem tudom. 23. Nem lennének napközisek. Például egy kicsit szigorú lennék. mint a felnőttek. Szereznék jogsit. 160 m2-es lakást vennék. amiket ugyanúgy tennék. 16. Ha felnövök. Azt csinálnám. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. 22. és marketing menedzser lennék.

szeretném. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. akkor is csak 35–40 éves koromban. Olyan munkát szeretnék. amivel másokon segíthetek. aki szeret. mert megműtötték. hogy tanulással. néhány dolog. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. egy olyan férfihez. szeretném kihasználni az időmet. de jobban örülnék. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. Mert mi ketten vagyunk testvérek. sem egy gyerek kedvéért. de már vannak terveim. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. A házasság már nem rejthet titkokat. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. de nem tudom. Ahhoz. tisztel. Két vagy három gyereket szeretnék. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. nem konkrét dolgok. hogy foglalkozhassam velük. Amíg fiatal vagyok. két-két év korkülönbséggel. és a 3-as számra lyukadok ki. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. valamint több időm is jutna arra. hogy tényleg szerelmes legyek. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. ha hárman lennénk. majd ebből gyermek születhessen. hogy a család túlságosan is lefoglalna. Számomra nagyon fontos. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. szinten kosárlabdázni. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. és persze amiből normálisan meg lehet élni. szeretetben fogok élni. tényleg szeretem-e. Az. bizalomra kell épülnie. és én viszontszeretem. Úgy érzem. vagy ha mégis. részben a környezetemben tapasztalt példák. Szeretnék magasabb fokon. Nem szeretném. Jövőm: Még nem tudom pontosan. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. ha mindig megértene. az egész családjával. milyen lesz a családom. amire nem biztos. az teljesen mindegy. hogy két ember házasságot köthessen. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. hogy hány gyereket szeretnék. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. 28 .„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. Felvillanások. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. hogy biztosan tudjam. Mindig gondolkozom. hogy fiú vagy lány lesz. részben pedig saját elhatározás miatt. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. hogy hová akarok tovább menni. szeretnék lányt is és fiút is. Családot is szeretnék. hogy megfelelően tudnék reagálni. Sport terén is folytatni szeretném.

Tehát én azt szeretném. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. mire iskolába mentem. Ehhez persze kell egy jó feleség. azon kívül. ahol szeretek is dolgozni. családtervezésre. ő kamaszodott. hogy nagy öröm. hiszen egy gyerek. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. mint azok. akkor azt komolyan fogom gondolni. Az szerintem nem jó. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. mondjuk az egyetem után. azért problémákkal is jár. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. bár ez még nem biztos. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. Amikor én megszülettem. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek). hol fogok lakni. és tisztességben megöregedni. Úgy gondolom. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. amit alaposan át kell gondolni. a velük töltött percek okozzák. tud tanácsot adni. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. minden baklövésemről tud. a biztos munkát értem. és ez szerintem nem igazán szerencsés. Az együttélés. 13 év van köztünk. miből fogok megélni. 29 . hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. Tehát sok minden „elválaszt” minket. De azt én semmiképpen sem szeretném. mert ígéretet teszek a másiknak. 2–3 gyerek is szóba jöhet. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. kivel élem le az életem. de manapság ezt elérni eléggé nehéz. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. Nekem egy bátyám van. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. mert egyetemre szeretnék menni. és tapasztalatból tud tanácsot adni. A házasság szilárduljon meg. a velük töltött ünnepek. megért. aki szeret. hiszen sok dologtól függ. hiszen az embernek figyelnie kell. Nem tudom. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. hiszen ha valami gondom van. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. talán egymásra. mert ez nagyon sokat segít. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. Utána gondolok majd csak a családra. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. Majd felnevelni a gyerekeket. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. akik között csak 2–3 év van. és ő nekem. mint kamaszkorunkban. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. első szava. mire megérkezik az első gyerek. hogy milyen egyetemre megyek. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. persze 4–5 évenként. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). de ha eljutok az esküvőig. felnőtt volt. Ez alatt az egyetem elvégzését. 28 éves. majd 3 év múlva a harmadik. Bár bizonyos szempontból ez is jó.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. és csak utána legyen baba.

illetve milyennek képzelem el az én családomat. vagy kihagyom azt az időszakot. hogy hány gyermeket szeretnék. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. Sokáig úgy gondoltam. de csak olyan mértékben. hogy azt csináljam. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. maximum hármat. és meglegyen mindenük. Legszívesebben Ausztráliában élnék. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. két. Például számomra nagyon fontos. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. Nagyon fontosnak tartom. Én azt szeretném. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. munkavállalási szempontból. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később. sajnos addig még sok idő van. mi fog történni addig. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. A pénz igazából nem elsődleges. Ha ezt megcsinálom. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. vagyis én vagyok a felelős. Nem szeretnék Magyarországon élni. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). és lerakni két nyelvvizsgát. persze azért vannak olyan dolgok. (Persze ez közel sem biztos. és ki tudja. Jövő. Nagyon fontos. és legyen elég időnk egymásra. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). De hát. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. amit szeretek. ha két ember. akivel le szeretné élni az életét. A suli elvégzése után szeretnék házasodni. Többféle elképzelés is kavarog bennem. Fontos. Milyen is lesz. munka. két-három gyerekkel. három év múlva szülessen gyermekünk. a lényeg az. mert túl egyedül lenne. Minden vita.) Természetesen ez nem azt jelenti. megértés. csak veszélyeztetném a magzatot. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. ezt mindet csak szeretném. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. amelyek biztosak. hogy igazán szeressem azt. egy vagy három a tökéletes. hogy szeretetben éljünk. illetve fontos a kölcsönös bizalom. mindent meg tudjunk egymással beszélni. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. és ez nagyon sok probléma okozója. majd miután befejeztem a tanulást. ha minden más rendben van. biztonság is. Azt. Én úgy szeretném. de fontos. hogy legyen. (Az egy talán azért nem jó.) Most úgy gondolom. Szeretném. Szerintem leírhatatlan öröm. évek alatt. Szeretnék egy harmonikus családi életet.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. Úgy gondolom. akik igazán szeretik egymást. akihez hozzámegyek. gyermeket várnak. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. hogy éppen egy múló szerelemben van. olyan 25–26 évesen. hogy minél több idő legyen köztük. Építkezés. gyerek stb… 30 . és boldog legyen a családi életem. a két gyermek is jó. Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. vagy pedig azzal. és meg tudja ítélni. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. hogy így lesz. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. egy. Nem fogom elkapkodni. Pláne a kezdetek kezdetén. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. konfliktus előzménye. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. azt még én sem tudom. ami egy egész életre szól. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell.

csak akkor és azután. természetesen sok közös családi programot szervezni. aki nagyon szeret. akire mindig mindenhol lehet számítani. Egyetem. aztán munkát keresni. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. az emberi kapcsolatokra. Viszont pár dolgot már tervezek. lakást venni/építeni. nyugodt életet tudok neki(k) adni. Ugyanis a szüleim el fognak válni. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. milyen lesz az életem. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. Ha gyerekeim lesznek. álmodozni. Egyenrangú barátként. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. és mikorra. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. vallásos életre nevelni. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. szerető. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. nem lehet előre tudni. teljes. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. és én is szeretnék egynél biztosan többet. Szeretném. S most már úgy elterveztem. hogy mi szeretnék lenni. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. mert van egy komoly barátom. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. Ez nagyon fontos. építeni. törtető. felfedezni a világot. szeretném őket nyugodt. egymáson átgázoló világban. aztán a karrier. és magától az alkalomtól. 31 . Eléggé bizonytalan vagyok. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. Az otthon-tudat. és biztonságot. mert nem tudom. mert minden arra utalt a környezetemben. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. Ha gyerekeim lesznek. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). Én azt gondoltam. végre boldog vagyok. utazgatni. stb… Szóval szeretnék megházasodni. hogy velem is meg fog ez történni. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. partner. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. hogy hány gyerekem lesz. és félek. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. Persze az. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. Annyiban biztos vagyok. és nem hiányzik az. És ez számomra nagyon aggasztó. akkor sajnos a szeretet nem elég. Isten szeretetére. hogy valahova tartozik. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. De ez még magában nem elég szerintem. és családot is szeretnék. tervezgetni. viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). hogy majd elverjenek (mármint a férjem). hogy majd meg szeretnék házasodni. megbízható férj. törődni. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. rohanó. példát mutatni nekik. Nekem nagyon fontos. és elválunk majd. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). és ez rengeteg dologtól is függ. nagyon fontos dolog az életünkben. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. bár nem olyan jó némelyik. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). A férjemmel szeretnék jól kijönni. És ez már régóta így van. anyagi helyzettől. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. ha már biztos háttér van mögöttünk. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. hűséges. családom pár év múlva.

Szeretném. amíg meg nem halunk. biztos. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. Sok-sok szeretet. tudja. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. de valahogy mindig ezt szerettem volna.” Pedig az ember észre sem veszi. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. Szerencsére nagyon szeretem. Nagyon szeretem a gyerekeket. ez még nagyon messze van. hanem józanul tanácsot adok neki. ha meglenne a harmonikus légkör. 32 . Utána persze szeretnék dolgozni. A férjemmel. 4. hogy megtalálom azt az embert. azt előbb vagy utóbb elérem. nem szeretném. De amiben biztos vagyok. Így ha valami nem sikerül elsőre. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. Jó munkahely. hogy nem fogom feladni. A gyerekeimmel azért. 3. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. csak egy boldog családot szeretnék. és boldogan élünk. nem akarok milliomos lenni. és a boldog gyerekkorukért. családi ünnepek. Szeretek velük foglalkozni. hogy nekem először fiam fog születni. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb. 2. bármikor. hogy 1. Egyszóval: én helyen leszek a családban. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. Tudom. vagy megoldjuk együtt. meleg családi fészek várja. nem az a fontos. egy házunk. Mindent megteszek majd a jövőjükért. 2. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. bármilyen kérdésben. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. tudják. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. kitartás. Ez sajnos nem mindig sikerül. nyugodt hétköznapok. Szeretném befejezni ezt az iskolát. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. akit Isten nekem szánt. Mindig arról álmodozom. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. érezze. és mindig számíthatnak majd rám. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. gondoskodnak róla. Ami a házasságot illeti: remélem. odaadás. minél előbb elmondja. tudja. hogy majd ha odakerülök. mindig számíthatnak rám. hogy 1. Emellett persze szeretném. türelem és felelősség kell. Szeretném. Elindítom őket egy biztos úton.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. ahogy azt én szeretném. biztos lesznek gyermekeim. ha valami baj van. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. 3. ha a munkámban is sikeres lennék. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. két gyermekem. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. ha úgy alakulnak a dolgok. Az biztos.

követve pillanatnyi vágyaikat. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. Lukács László piarista teológiai tanár. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. akkor sikeresen egészítik ki egymást. kedvteléseiket. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. önző ember – akár öreg. ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. a szerelemről és a szexualitásról. védőnők. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. de azt is hozzá kell tenni. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. főigazgató. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel. 33 . hibáik még jobban kiütköznek. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. Ezek a szempontok indítottak arra. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. ha rosszat rosszra halmoznak. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban.II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. és megmérgezik kapcsolatukat is. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken. Budapest Jellemformálás. és úszni fognak a boldogságban. akár szerelemben –. hogyan növelhetik az esélyét annak.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. ha beleszeretnek valakibe. az egészséges személyiség megformálásáról is. önismeret. eléldegélhetnek spontánul. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. A párkapcsolatokban is elég. hogy másoknak örömévé válhassék. hogy sikeres házasságot kössenek. Találó ez a mondás. Magyarázzák el (beszéljék meg). a szerelem aztán csodákat művel velük. Hozzá kell tennünk azonban. Ha két kibírhatatlan. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés.

serkentésre. Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. Igaz ugyan például. Az egyik folyton izgőmozgó. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. netán drogokkal. a másik nyugodtabb.és kisgyermekkorban is. 1. Nem maga döntheti el. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. nem szorul különösebb irányításra. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. de talán lassabb is. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. Nem maga választja meg genetikai adottságait. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. Ahogy növekszik. fizikai és akaraterejét. irányítást. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. a másik sírósabb. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. nemcsak a felnőttektől. talán a rokonoktól is. nyugtalan vagy éppen tevékeny. 34 . akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. megtanul önállóan étkezni. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. mozog-e a szabad levegőn. és amelyik csak a halállal érhet véget. szőkének-e vagy barnának. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. járja-e a természetet. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. munka hozhatja meg. mégsem mondhatja azt senki. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. mozgásra. sőt. (Más kérdés persze. Születnek ugyan zsenik. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is. amelyre környezete szoktathatja rá. ami ezek következménye. gondozást. s mindazt. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. akarati erőfeszítésre. nyugtalanabb. sportol-e rendszeresen. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. ijedősebb.

vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. Mindennél fontosabb azonban. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását.Amikor felnő a gyermek. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. a ház. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. más felmenő rokonait. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. milyen a külső megjelenésük. Ezek tükrében eldöntheti. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. jó 35 . Fontos persze az is. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. veszekedésekkel. derűs és sikeres. és azok hogyan formálták egyéniségét. S ráeszmélhet arra is. amelyben élnek. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. Fontos persze feltárni. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. hogy a növekvő gyermek. mennyire tiszta. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. Környezeti hatások A 20. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. fogyatékosságokat kaphatnak. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. hogy milyen értékeket. de arra is. önző emberré. a méricskélést. Kockázatos vállalkozás ez. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. hogy adottságait hogyan használja fel. Persze azok a szülők teszik a legokosabban. egészséges a lakás. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. Tudatosítja. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. Az ekkor szerzett élmények. milyen hatások érték gyermekkorában. hiszen kerülni kell a csalódást. Az öntudatra ébredés. hogy milyenek a higiénés viszonyok. nagyszüleit. század eleje óta pszichológiai közhely. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. Annál is fontosabb ez. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. derűs környezet hatására fejlődhet ki. felkészítve őket jövendő sorsukra. békétlen. Viszont szüleiben. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. Az egészséges belső egyensúly. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. 2. Hasznos azonban azt is tudatosítani. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. hogyan táplálkoznak stb. a tiszteletlenséget. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni.

Örül a sikereinek. az eredményeinek. később harmónikusabb házasságot építsen fel. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. sőt még értékké is lehessen fordítani. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. nem kívánatos érzelmein. vagy meg is gátolhatja azt. meglátja mindenben a jót. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. torzulások kezelését. hány éves korban kezdődik el. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. ügyesen megcsinálnia. Elsősorban saját hibáival. lehet rá számítani. Ezt követheti aztán. magatartásformákat vett át környezetéből. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. dícsérettel. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. pozitív ingerekben szegény. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. elképzeléseiről. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. De el kell kezdeni a kapott sebek. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. Vannak használható és megvalósítható ötletei. De találkozik a kudarcokkal is. vágya. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. durvaságától. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen. milyenek a számára rokonszenves társak. A pozitív élményeket. – felelősség. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek. az eszményekkel és a lehetőségekkel. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. a családon belüli erőszaktól. hangulatain. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. kik az 36 .szokásokat. az eltörik. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. gyógyítását is. a tompa. hanem az alkotást is. Hosszú ideig tart. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. akkor az elromlik. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. ha valamit sikerül megtanulnia. értékeket immár tudatos. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. igazodnia kell másokhoz. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. hogy maga jobb párkapcsolatot. bízni a szavában. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. terve valami miatt nem teljesül. de szívesen besegít mások munkájába is. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. hanem elgondolkozik a szokásain. le kell mondania saját akaratáról.

szerencsésebb körülmények között nőttek fel. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. tanulsz. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. de ők többnyire amúgy is. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. s nem mi vagyunk. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. csak használhatatlan. testvéreit is. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. kikkel szokott veszekedni. hogy kívánjon. aki azt hitted. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. a szerelem az élet. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. a vele való szeretetközösségre. az önismeret kialakításában sokat segíthet. (Persze megkérdezheti szüleit. hogy hogyan alakul az életünk. Az énkép megrajzolásában.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. „Eddig csak úgy voltam. alkatot örököltek. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. hanem a saját döntéseinken. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. hogy üresek vagyunk. nekik könnyű boldogulni az életben. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. rájöttél: lógsz. hogy milyennek tartják azok. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. akik talán nem rokonszenveznek vele. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. Szabadságra vágyom. majd létrejön delta.ellenszenvesek? kikkel van jóban. hívjon valaki. együtt gammát alkotnak. most már gondolkodom is”. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. akarjon.” Ez szép. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. spontánul. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. ha elgondolkodik azon is. de hasznos tud lenni. 37 . s tudatlan maradsz. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. jobb képességeket. Aki feltérképezte az adottságait. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa.

A fejlődés következő szakasza. Tudom. amely felé törekszenek. mintha másoknál bűnösebbek lennének. tudatosan formálva viselkedésformáimat. valódié. hogy valóban értékes emberek. viszonyítani magát. Innen érthető az is. szokásaimat. 38 . s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. másokat durván letipró figurákból. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé. tévében. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. hogy új és új életkorba. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. Felismeri. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. amilyenné válni szeretnék. A kisgyermek elsősorban szülei. később azonban a jó egyre inkább szokássá. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. de dolgozom rajta. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). amint mennyei atyám tökéletes”. Leginkább talán eszmény. s ugyanakkor eldönti azt is. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. hogy az ember tudja mihez mérni. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. Életfontosságú. Kitűzi azokat a célokat. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. értékesebb. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. akármennyit halad is előre valaki. hogy a gyermek milyen eszményeket. viszont ilyen lehetnék. Ennek oka nemcsak az. Nem azért. hogy még nem vagyok olyan. ha leküzdeném hibáimat. ne pedig agresszív. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. mozgató erejét. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. A serdülő kor vége. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. családja. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. hogy az élete: hosszútávú feladat. A két énkép hasonlít is egymáshoz. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. gyöngeségeimet. beidegződéssé válik. hanem az is. Nem gondolnak azonban arra. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. hanem a filmekben. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. hanem azért. kegyetlen. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. mint a jelenlegi. mert nincs hozzá akaraterejük. mondta Jézus. növelhető. s annak nyomán indul el. Sokan mondják. „Legyetek tökéletesek. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. modelleket lát maga előtt. edzéssel fejleszthető.

amit akarnak. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. parancsot. és szerencsétlenné. kérést. és akkor válnak igazán szabaddá. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. hanem azzá válhat élete folyamán. hány évig fog élni. szabályt. felelős. Úgy vélik. netán éppen gonosztevővé válik. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. Senki sem tudhatja előre. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. amivé akarok”). az holnapra sorsommá válik. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából.) 39 . A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. hogy miben is áll a szabadsága. Láthatjátok. amit akarok”). Bezártatok magamba. embert. Amit ma döntök. Nem engedtetek a szabadba.A szabad. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. Így juthat el az első. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. A gyermek. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Vagypedig nemigen törődik önmagával. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. Életet. Nem tudtam kinyílni. mivé tettetek ti. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. de végzetessé válhat. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. elroncsolja egészségét. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. A valóságban az életemet. szabad döntésekhez. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. nem mások. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. Háromféle úton indulhat el. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. ha azt csinálhatnak. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. Ezért aztán korlátnak.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. ha megreked ezen a szinten.

minőségét. és az a feladata. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. sem a diplomával. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. és tanácsaival. Önuralom. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. Azok a tulajdonságok. a végtelenbe nyíló távlatait. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. akkor megállhat és megfordulhat. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. hogyan tudják tartalmassá. hogy Michelangelo egy félretett. Nincsenek életkorhoz kötve. a megharcolt eredmények. fölfedezik az életnek valódi. a kudarcok. de már nincs lehetőségük arra. a tudatosan vállalt életre. kudarcon.„Egy életem. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. De most roppant boldog vagyok. most megszületnek bennem. illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. hogy megkeresse a helyes utat. s egyre nagyobb megelégedéssel. mindegyikből alkotható remekmű. amivel mindezt felfogom. akaraterő és fantasztikus humorérzék. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. A föltétlen. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. ellenvélemények. ha ilyenkor nincsenek egyedül. Nem kis vállalkozás ez. 40 . A becsületes. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. hogy életkoruk és életállapotuk. Ha valaki ráébred arra. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. sok tanácstalan helyzeten. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. A növekvő kisgyermeknek.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. legértékesebbet önmaga és mások örömére. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. elfáradások. Van viszont lehetőség a megtérésre. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. hogy elrontották az életüket. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. a bűnbánatra. halálos ágyukon bánkódnak azon. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. Acélosodik az akaratom. Sokszor emlegetik. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. hogy újra kezdjék. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. Hatalmas ajándék. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. a rend előbb-utóbb a véremmé válik. Megtaláltam a saját helyem. hogy hogyan rakom le a ruhám. Rendszeretet! Itt nincs pardon. amiknek hiánya mindig bántott. hanem van olyan bölcs támaszuk. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. S most már egyre könnyebben csinálom. Jövendő életük jellegét. aki végigjárta már ezt az utat. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket.

David: Élet – leckék.) Pedig ha valahol. Budapest. 1997. Crabb. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Budapest. Budapest. Vigilia Kiadó. Vigilia Kiadó. sebzett vagy éppen agresszív. Kübler-Ross. Vigilia Kiadó. Powell.Harmat. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. 41 . Terri: A magabiztos gyermek. 1997. Budapest. John: Miért félek attól. 2002. Powell. hogy ezért van annyi infantilis. 2002. Budapest. 2002. 2002. Powell. Eric: Emberi játszmák. Jean: Emberré lenni. 2002. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Budapest. John: Feltétel nélküli szeretet. Budapest. Felmérjük adottságainkat. és átgondoljuk az életünket. Szakirodalom Apter.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. Goleman D. Gondolat. Vigilia Kiadó. hogy megálljunk.: Érzelmi intelligencia. Budapest. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. Életünk idejét megállítani nem lehet. Vigilia Kiadó. 1997. Elisabeth – Kessler. Helikon Kiadó. 2002. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Berne. Háttér. Powell. 1984. aki vagyok? Vigilia Kiadó. Fromm. Vigilia Kiadó. Vanier. 1987. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. Erich: A szeretet művészete. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében. Budapest. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. Budapest. Lawrence dr: Mélybenéző. Budapest. Powell. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. Budapest. John: A tartós szeretet titka. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége.

nemcsak azt megfigyelni. pl. a külvilág nem. amit mond. Tulajdonságaink egy része centrális. 2. Ebben jelentős szerepet játszik. A személy megismerésének alapelvei: 1. környezet megismerése. 42 . Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. személyiségtesztek. 4. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. 4. 2. tulajdonságaink. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. Az emberek megismerésének módszerei: 1. vak énrész – mások tudják rólam. folyamatában. milyen volt az elismerés. kikérdezés. klinikai gyermek-szakpszichológus. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. – amilyen szeretnék lenni. alkalmassági tesztek). fejlődésében nézni. a környezet is tisztában van vele. rejtett énrész – csak én ismerem. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). előítéletesség. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. hanem amit tesz. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. ismeretlen énrész – sem én. tipikus viselkedési reakcióink ismerete. sokoldalúság (sokféle helyzetben. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. érzelmi állapotban megfigyelni). Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. 3. 2. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. 3. érzelmi torzítás. Énképünk részei 1. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. beszélgetés. másik része másodlagos. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. 3. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. Sallai János pszichológus. cselekszik. sem mások nem ismerik. megfigyelés (rendszeres – eseti. nyílt énrész – én is. tesztek (teljesítménytesztek. Budapest Önismeret. torzító tényezők lehetnek. tud róla.Dr. figyelmetlenség.

ez teszi lehetővé. konfliktushelyzetekben. 43 . erős indulati állapotban. mit teszünk pl. IV.magabiztosság. Önismeretünk fontos része annak ismerete. III. megfontolt gondolkodás és cselekvés). Az egészséges személyt jellemzi .önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe.munkavégző képesség .öröklés .pihenési képesség . váratlan vészhelyzetben (menekülés. a veszély letagadása. testi panaszok fellépése.környezet . mások hibáztatása. segítségkérés. II.örömképesség . temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag.Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I. hogy felelősséget vállaljunk életünkért). Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: .kapcsolati képesség . V.

tud szívességet kérni és elfogadni. de nem sérti mások jogait. kudarcaiból. energiánkat. 2. mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. „kell”). 6. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. 3. nemcsak másokat segíteni. érzéseit ki tudja fejezni. 7. mire nem sajnáljuk időnket. 12. tud nemet/igent mondani. személyes felelősségvállalás életéért. nem „mindenki”. pénzünket). szorongás nélkül kiáll jogaiért. nem ítélkezik: a tettekről szól. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). A magabiztos. 44 . pozitív beállítottságú. választásaiért (nem másokat. ellenőrzés alatt tartani. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. az események előnyös oldalait keresi. körülményeket okol). 5. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. 8. 10. 11. nem az elkövető személyéről. 4. hogyan viselkedünk másokkal. képes tárgyalni. mit akar. nem manipulál. tanul hibáiból. merünk-e nemet mondani szükség esetén. 13. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). egyenesen megmondja. bízik önmagában – jó önismerete van. 9.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak.

és jellemük fejlődik. tartós kapcsolatok kiépítése.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. játékos formában ismerkedhetnek meg. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. A program. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. 1116 Budapest. s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. Zsurló u. Fax. s arra ösztönöz. házasság és család. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. szexualitás. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. egészségnevelők közel 500 várost. A programot tanárok. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni.és feladattárat tartalmaz. illetve mutatjuk be. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. védőnők. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. Tel. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. értékrendszerük megerősödik. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. AIDS. Timóteus Társaság Alapítvány.: +36-1-228-80-78. erkölcs és jellem. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. A résztvevő tanárok.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. kapcsolatépítési képességeik. védőnők és egészségnevelők. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. FÉK–klubok. 10 olvasmányt. +36-1-227-58-62 45 . hogy erkölcsi alapjaik. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. kommunikációs készsége. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. drogprevenciós kapcsolat. községet. 6.és drogprevenció. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. értékek. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. keresztény értékeket.. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. valamint 5 játék. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. a házasságra és a családi életre azáltal.

A nem várt gyermek Lehetőségek: i. Elmondani. Gyári hibaszázalék c. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. Az SZTB és a nem várt gyermek A. Megállapítjuk. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. amelynek a végén TE is lettél. hogy ha valaki vírushordozó. Vállalod a rizikót. I. s elmondani. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. hanem tény. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. hogy van jogunk választani. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. hogy a szex örömet is okozhat. Abortáltatod. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. de jól is kell élni vele. A szex A biztonságos(abb) szex? a. Megtartod. hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. 46 . amikor az ivarsejtek találkoznak. Az álmokat. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. és beindul az a folyamat. Ez nem választható. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. amiket mondanak a fiatalok. fel kell írni a táblára.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. B. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt.

A fiúk skalpokat gyűjtenek.) Képes megbocsátani b. A legtöbb információt szerzem be. ami megfoghatatlan. (Veszély: meg kell dolgozni érte.) Akar adni d. Tennivaló: Elmondani. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. III. a lányok pedig úgy érzik. B. hogy a megismeréshez idő kell.: jó leszel.) Tud várni c. kihasználás. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. A kapcsolat A.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. V. ha pl. Megismerés lényege Az időtöltés. Megállapíthatjuk. 47 . Az igazi szerelem A.: szép a hajad. Egyik szíven marad a másik darabja. hogy biztonságos lesz a kapcsolat.) b. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. Tennivaló: A fenti két szívet kb. amelyeket közelítem egymás felé. Ez a fogalom a szerelem. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. (Veszély: félelem attól.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés. de szoros kapcsolat van közöttük. majd szétszakítom.) Szeretlek.) Szeretlek. B. Ezzel mutatva be azt. amiből megbizonyosodhatok arról. Jobb esetben összhangban vannak. a. („Veszély”: kitartó lesz. Egy éjszaka kevés hozzá. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a. valamit. ha megszűnik az ok. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat. elvettek tőlük.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. úgy. A szeretet fajtái . lefekszel velem. több példával kiegészítve. ahogy vagy. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. Szex – szerelem nélkül: prostitúció.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről.) c. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot. mert pl. IV. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot). amíg nem fedik egymást. és egyenként beszélni róluk.

: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak. Budapest. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. 2000. és Day.) B. 1995. VII.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. McDowell. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak. mint „zálog” értékét. 48 . hogy várj a házasságig a szexszel. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. S miután feltettük az utolsót is.. 2004. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. J. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. Szövetség Kik adják a zálogot? A. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy. ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. Kiemelni a szüzesség. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről.I. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. D. szemben a társadalmi elvárásokkal. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv.

A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. Sajnos. Nagy Ágnes általános orvos. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. hiszen közös felelősségünk. CSÉN tanácsadó. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. Nehezíti természetesen helyzetüket. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. a szexuális úton terjedő betegségektől. félnek az elköteleződéstől. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. Ilyen hatások által befolyásolva kell. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. nem beszélünk csúnyán. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. stb. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Hangsúlyoznunk kell azonban. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra.Déri Éva biológus. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. miközben két 49 . amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. Másfelől nem tudják. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. előtérbe kerül a sikerorientáltság. felkészületlenül alapítanak családot. hogy napjainkban nem a család. Gyermekeink fejlődésük. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. amivel jobb lenne. netán konfliktusoktól. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. arra. Nehezen tudnak eligazodni. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. hogy gyermekeik legyenek. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. a karrierszemlélet. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. de mindenképpen a szülők bevonásával. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. CSÉN tanácsadó. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség. Kecskemét. és Hortobágyiné dr. ha nem találkoznának. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. kiemelten az AIDStől való félelem is. hanem az értékrend van válságban.

hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. obszcén kifejezésekkel is. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. hatásokra lehet ügyesen reagálni. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. Az újságárus előtt elsétálva. A leghatékonyabb az lenne. Ha egyáltalán kérdezni fog. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. mi is történik. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. illetve zavarba jön. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. a kínáló legalsó sorában. a korunkat átható állapotra. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. és hogy az is maradjon. Ezekre a kérdésekre. A házak oldalán. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. és felkészíteni. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. megtanítani őket. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. hogy lássák a fiatalok. és akkor fog kérdezni. Ha ez a felkészülés megvalósul. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. amit addig igazán észre sem vettem. és próbálták megfejteni. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. és az a tudat. pornó lapok sorakoztak. egyszerű szavakkal. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. csak megfelelő módon kell készülni rá. Sokszor tapasztalom azonban azt. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. jelen van az elköteleződés biztonsága. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. Fontos. egymáshoz tartozását. 50 .fiammal sétáltunk a játszótérre. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. Ha a gyermek olyan családban nő fel.

esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. Lehet. Nincs igazán kialakult nyelvezete. a megismerkedés óta eltelt időtől. a bizalom kialakulásának mértékétől. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. Egyrészt azért. nyíltnak kell lennünk. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. de az is lehet. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. vagy csak lassan tud kialakulni. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. Fontos azt is látnunk. Bizonytalanok lehetünk magunkban. Ezen nem kell csodálkoznunk. Megéri. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. amit látnak. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. hogy értünk-e mi ehhez a témához. Azt is érzékeljük. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. és nem értik. Biztatásul hadd jegyezzük meg. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. Annak érdekében. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. ugyanakkor őszintének. hogy 10–15 alkalom is eltelik. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. Fontos. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. és igazi érdeklődéssé válik. hogy ki tudjuk várni ezt. meg kell adni a méltóságát. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. Néha az is lehet gát. A felnőtt generáció felelőssége. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. vagy tömény pornó. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. esetleg szigorú szerepkörben. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. hogy ez intim dolog. A diákok nagyon meghálálják. Érzékeltetnünk kell. ha figyelembe vesszük. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. Olyan pedagógusok tették ezt.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. Ebből a 51 . mire oldottá válik a hangulat. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Így.

és a felelős szexualitásról. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett. beszélünk a szex céljáról.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. Nem baj. végigkövetjük a magzati élet állomásait. vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció. . Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá.ismerkedéssel kezdünk. . ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt.említjük a szeretet-típusokat.bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 .próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. hogy lássuk. Fontos figyelnünk arra. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. ne csak átrohanjunk az anyagon. . . mert a fiataloknak annyi kérdésük van. Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt. . Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción.szó esik az abortuszról is.beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. hogy fiú. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel. ami szerintünk. . megismerkedve mind a mesterséges. fontos. Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . amire még nincsenek felkészülve. s ne azt mondjuk el. mind a természetes családtervezéssel. . osztály 2002. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni.

hogy valaki nem impotens. de a szex iránt is érdeklődnek. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. ha a baba is elkapja. aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. ha az anya méhében észreveszik. ha kiszárad a fityma? 6. 6. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. de megtudtuk. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. annak már van magömlése. hogy nincs neki menstruációja. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. de nincs magömlése? Úgy tűnik. osztály 2001. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. osztály 2001. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 .Láthatjuk. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk. Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. de akivel lefekszik. Meglepődtünk ezen. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. ha egy lány úgy fekszik le valakivel. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk.

mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. mit kell kezdeni? A pattanásokat. osztály 2001. Mit érzünk akkor. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . fiúk fejlettebbek. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. Melyik az egészségesebb. hogy pontos dolgokat tudjak róla. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. mint a szex. hogy egyes lányok. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. osztály 2002. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. amikor szerelmesek vagyunk? 6.

ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. osztály 2002. nem tudtuk. Az a tapasztalatunk. hogy ez hogyan lehetséges. aki nővé átoperáltatta magát. hogy a lányok korábban érnek. azt mondják vérzés lesz. mint a fiúk. nagyon foglalkoztatja őket az. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. Úgy tűnik. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. HOL. természetes működésükkel megismerkedjenek. hanem igazi érdeklődés. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. 6. Először nem értettük. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. amikor a szűzhártya átszakad. amit a fiú menstruációról kérdeztek. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. Leginkább bennünket az lepett meg. A médiából áradó furcsa és különleges. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. bátran ők világosítottak fel bennünket. hogy saját. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . Órán.

ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. nem értik ezek pontos tartalmát. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. 6. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Az világos. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. hogy nézzük. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők.A szexhez szerelem is kell. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 . hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. de az is látszik. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. ahogy szexelnek? Fáj. ha átszakítja a szűzhártyát. mire megjön? Miért nincs. osztály 2002. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak.

Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. összetartó ereje. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. Elgondolkodtunk azon. hogy rakjak-e be betétet. és nagyon szeretjük egymást. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét. vagy ki akar esni. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. testvérek). hogy készüljünk fel a házasságra. tényezők kellenek ahhoz. 11. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. Érezhető talán az is. akkor utána honnan tudjam. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. lábát) imádok. hűsége. szomorú tény. hogyan lehet jobbá tenni. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. hogy egy házasság ne menjen tönkre. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. mi? 57 . valami baj lesz. de eléggé örök mozgó vagyok. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. Rendesen beteszem. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. családalapításra. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. száját. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. Honnan tudom egy kapcsolatban. mellét. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. Ha igen. Kapcsolatok: alapja és lényege. hogy végre „kiadhatom” magam. hogy van-e összefüggés mindezek. hogy van vele. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. főleg ha először megjön. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. de betétet használok a fehér folyás miatt. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz.és baráti kapcsolatokat is. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). bizalma. jó társaság érdekel. és összegyűrődik. osztály 2003. – A kapcsolatok alatt értek pár. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör.

Kíváncsiak lettünk. o. Nekem az a vágyam. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. lelki tényezői. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. de nem is szeretnék. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. 58 . Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. vágyait. mit tegyek. Ha két ember megérti egymást. akivel már járok egy ideje. biológiai ismeretét. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel. erkölcsi állásfoglalását. a szülők szerepe a nevelésben. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. Nem is érezzük elhamarkodottnak. ez az életünk részéhez tartozik. Szerintem egy nagyon fontos dolog. Mi is megkérdeztük őket. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. De nem akartuk elhinni.). osztály 2003. bizalom. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. őszinteség. hogy ne legyek féltékeny. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat.Ha van egy lány. 2. – Több. 4. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. Körüljárjuk kicsit. elfogadja a másikat. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. érzéseit. eljegyzésen gondolkodunk. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. Meg kell válogatni. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. Reméltük. hogy ha megházasodom. mi van igazán a lelkük mélyén. megértés. 3. illetve már tervbe van véve. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. hogy világosabb képet kapjunk arról. a tartós kapcsolat. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk.

16. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. 15. ami egy másik emberre nem igaz. 9. de azt át kell élni. hogy van már egy barátod. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. alig találok szavakat. Amikor van egy olyan fiú. Egy olyan kapcsolat. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. 21. amikor egy ember többet érez a másik iránt. 13. Egy olyan párkapcsolat. mely megbolondítja az embereket. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. mint barátság. 8. hol pedig azt mondjuk. 27. kitartanak egymás mellett. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. Két ember. Egy nagyon kellemes érzés. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. Jó dolog 18. Amikor beszélek vele. 23. Ezt olyankor érezzük. Egy testi. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. amikor két ember között egy vonzalom van. Ha két ember között szoros kapcsolat van. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. Ami abban nyilvánul meg. valaki iránt érzett szeretet. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. aki iránt többet érzek. Az egymáshoz vonzódást jelenti. ha beszélsz vele. és amikor meglátják egymást. de nem olyan. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. hogyha viszont szeretitek egymást. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. A szerelem két ember között szövődik. Fontos. 12. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. Az. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. Egy érzés. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. amely hol kellemes. 19.5. 24. és megosztják egymással a problémáikat. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. másrészt a fajfenntartásért. A szerelem két ember közt kialakuló testi. amikor valakit már régebb óta ismerünk. Ez másabb annál. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. összeszorul a gyomrod. Mindenhova együtt mennek. gondolataikat. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. 14. 20. lelki kötődés 25. de csalódással is végződhet. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. 28. A szerelem két ember között történik. Számomra a szerelem azt jelenti. 10. 29. 6. 7. 26. mint amit a szeretteim iránt érzek. Akit igazán szeretek. 11. és az is fontos. 59 . és nagyon szeretik egymást. mint egy barátság. hogyha látod. A számomra egy olyan dolog. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. A szerelem az. mint barátságot. Egy érzés. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. 22. és nagyon sok dologra rávesz. A szerelem egy olyan folyamat. Fiúk válaszai 17. mikor két ember szereti egymást. közös elképzelésekről álmodoznak.

mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. felelősség. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. kitartás. az igaz szerelemben.30. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. apa. akik azt írták. hogy ezek a 14 évesek tiszták. családalapítás időben még távol van tőlük. hűségről szólnak. álmodozás. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. A házasság. jóban-rosszban való osztozás. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. S még azt mondják. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. milyen feleség. Többen éltek a viszonyítás eszközével. De vegyük sorra külön-külön is. ártatlanok. biológiai szakkifejezéseket is (pl. személyű vallomásba. Már ebben a korban látszik. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. fajfenntartás). ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. bizalom. harmónia. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. „Szeretet”. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. hogy abban a néhány percben. gondoskodás. Milyen jó. ilyen mélyen átgondolt. hisznek a csodákban. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. 31. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. mély vonzalomként. Sohasem gondoltam volna. Sokszor akadozó fogalmazásaik. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. feldolgozása. az igazi értékekben. „kapcsolat”. hogy ritka az ismétlés. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. „vonzalom”. Ha két ember szereti egymást. Egy érzés. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. A két ember helyett voltak. családalapításról. bizalom. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. Voltak nőies megfogalmazások. vagy ez a lány milyen férj. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. összhang. „egy fiú meg egy lány”. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. hormontermelés. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. őszinteség. amikor egy-egy óránk közben. tapasztalatokkal. gondoskodásról. elképzeléseiből. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . megtalálják a közös hangot. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. vagy E/2. Számomra nagyon érdekes volt. hogy nehéz. Összetartoznak. amint a barátsághoz. egymás iránt. az általános mondanivaló átcsap E/1. testi-lelki kötődés.

gyermekvállalás képessége. és hát ebben segít.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. Mindössze két lány volt. 19. 6. Alapos megismerkedésre biztatnak. beszélsz vele. hogy gyermeket tud. aki udvarolni szeretne. ám lelkileg még nem biztos. Azt. fogában tartva. 14. akkor utódot hozhatnák létre. összeszorul a gyomrod. Amikor beszélek vele. . vajon ennyi érték. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. A termékenység számomra azt jelenti. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. 7. hogy már elég érettek vagyunk arra. Azt. Amikor kész valaki a családalapításra. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. Azt. szép érzelem. 9. csalódással is járhat. amiben a szervezet már felkészült arra. ’nagyfiúskodás’. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. Olyan állapot. 2. Azt jelenti számomra. Pontosan leírja viszont. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. hisznek az igaz szerelemben. Pl. hit – mivé lesz. A termékenység szerintem egy olyan dolog. alakul. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. hogy milyen nehéz dolga van annak. hanem egy hosszabb folyamatként. képes vállalni valaki. Amikor esélyem van arra. gyermekem lehet. hogy szerelmesek legyünk. A termékenység az a kor. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. 4. okos megfontoltság. hogy attól a férfitól. vagy az első szexuális élményre. mely fejlődik. felnőtt életüket házasságban. hogyha akarnám. 15. Mikor egy ember felnőtté válik. Nem túl sokat. 10. Ha eljön az ideje. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. alig találok szavakat. amikor már felkészültünk arra.: „…ha látod. családban képzelik el. Fiúk válaszai 17. akik arról írtak. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. amely újabb életet teremthet. hogy a szerelem gyakran fájdalommal. hogy utódot tudjon létrehozni. Kész van a felnőtté válásra. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. felelősség. 13. majd családot alapítsunk. tiszta. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. legyen egy gyermekem. akit szeretek.” Milyen tiszta. Készen áll testileg a gyermekszülésre. 12. mely során képessé válunk utódok nevelésére. 3. Fontos. 61 . 5. 11. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. 8. 18. ha valaki gyereket szeretne. 16. amikor készen lesz a családalapításra.

31. 23. mely képes létrehozni az életet. A termékenységet többen egyfajta érettségként. míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. mint a szerelemhez. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. ha élünk az életadás lehetőségével. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. 29. lánynál egyaránt van. van aki még azt is hozzáteszi. nevelésről is. „utódok létrehozása” szerepel. Egy folyamat. 30. mellyel részt vehetünk az életadás. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. Ez változó! Embereknél. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. 27. Ketten is fogalmaztak úgy. Gyermeket és gondoskodást 26. élményük. zavarba ejtő változásokat. a növényekre is értelmezhető. „gyermekáldásról” szólnak. hiszen ha védekeznek. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. Azt. Néha gond. Szóltak a gondoskodásról. hogy az állatokra. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. hogy képes létrehozni az életet. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. és a fiú megtermékenyíti a lányt. felkészültségként fogják fel. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. 25. lehetőségnek. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. Vannak. 62 . Ennek az is lehet az oka. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak. nincs megtermékenyülés. sőt valaki utal arra. Egy ösztönös emberi folyamat. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. Sokan tekintik csodás képességnek. főként gondot. hogy csak „semmi védekezés!”. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. Életet adás. 21. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. A termékenység fiúnál. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére.” A lányok „gyermekvállalásról”. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. hogy felelősséggel tartozunk. 24. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. Minden embernek mást jelent. a teremtés misztériumában. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. céljáról. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti.20. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. 22. tehát felhívták a figyelmet arra. azaz megtermékenyíti a lányt.

hogy nem éltem még nemi életet. Ez egy szép dolog. Fiúk válaszai 17. Azt jelenti. 22. Semmi gond nem származik abból. Ez egy természetes dolog. ha még nem volt szexuális kapcsolata. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. Számomra nem jelent semmit. de lehet. hogy olyannak adjam. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. vagy a lányok nem. hogy akinek odaadom a szüzességemet. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. A bennem élő gyermeket jellemzi. Azt. Na. 8. ha valaki hamar veszti el. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. mert lehet. 15. 19. és megérdemli. Az a kor. akkor elveszt. 4. Ha fiúnál. Azt. csak vicc volt. Ez az a dolog. Azt gondolom. 25. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. 12. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. 3. Nem lehet gyors döntéseket hozni. ha meg nem. 13. Az első alkalmon. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. akit szeretek. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. amit ha elveszt. De nem túl jó. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. Egy olyan rész az életben. aki én vagyok. ha testileg tetszik a lány. A lányoknál talán azt. illetve intim kapcsolatba. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. Hát az. mikor megtörténik a párkapcsolat. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. ameddig nem éltünk át nemi életet. ha egy ember elveszti. az életünket elronthatjuk. 26. nem fontos a lelki harmónia. Érintetlenséget. 16 éves után az átlagos. 20. Egy olyan dolog. Azt jelenti. 11. amikor már nemcsak lelkileg. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. úgy megtörténik. akit szeretek. fontos. amit hamarosan elvesztek. Az érintetlenség megőrzését. Szerintem fontos. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. 14. amikor ha nem jól választunk. Akkor szűz valaki. 16. hogyha valaki előbb veszíti el. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. Ez szerintem nem túl logikus. 21. nagy csalódással végződhet. hogy azzal feküdjek le. 18. jó. 23. Számomra a szüzesség azt jelenti.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. Az érintetlenséget. 63 . ha nem. 6. akkor nem. mert egy idő után úgyis elvesztik. minthogy felkészült volna rá. 10. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. hogy elég. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. akkor vagy nem mert közösülni. de egy idő után bekövetkezik. 2. 7. 5. 9. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. (Számomra már semmit…). hogy szeretnél. amelyben a férfinak. ha fáj. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. 24.

az nem derül ki. Többnyire tisztában vannak azzal. 28. míg meg nem történik az első szeretkezés. az életünket elronthatjuk. amikor ha nem jól választunk. szerelmi. mintha hatáskörükön kívül esne. Egy olyan dolog. hogy valójában mit gondol. zavaros válaszok is. nagyképűen fogalmaztak. kudarc. döntéseiket a „világhoz” igazítják. valódi értékrendjük háttérbe szorul. házassági) Énszerintem. ajándéknak tekintik a szüzességet. mégis van. Akadt. már olyan jól megtanulják a filmekből. Általában tisztában vannak a fogalommal. felelősséggel gondolkodtak. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. hogy beleszólnánk: mikor. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. de egyikük meg is jegyzi. bár akadnak bizonytalan. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. Ők egyértelműen kincsnek. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. hogy csak viccel. cselekvéseiket. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. hogy többen fogalmaznak úgy. Ez addig tart. mint annál a lánynál. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. amire vigyázni kell. 29. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi. életből vett példákból a „helyes” választ. Akadt olyan lány. De. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. értéknek. hogy kivel. vagy bátortalanság. akik kicsit vagányabbul. reklámokból. és a válaszadók életkora miatt. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. egy „eset” lesz ez az alkalom. hogy mikor veszítik el szüzességüket. ha valaki őrizgeti. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. (lelki. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette.27. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. 31. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. és nagyon fontos.) 64 . vagy csak a lányoknál tartja értéknek. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. amit nem kaphatunk vissza. nem úgy. a fiúknál inkább szégyen. aki a fogalom magyarázatát adta meg. hogyan történjen. hogy lefekszenek egymással. 30.) Lehet. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. és mikor történik meg a dolog. Roppant furcsa.” Nagyon tetszik. testi. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. hogy saját. ha a fiúk így gondolkoznak. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. (Vajon. kivel. Az a dolog. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. ami a szüzesség elvesztésével járhat.

Azért vagyunk ennyire személyesek. Fontosnak tartjuk. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. hanem az életünkről szeretnénk vallani. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. bátran használva azokat a fogalmakat. még akkor is.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. hogy sokszor felnőtt. ha igen nagy az osztály létszáma. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. akik tavasszal születtek. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). Bíztatjuk őket. az esetleges betegségekről. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. s ebben általában beszélünk arról. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. milyen kamaszok voltunk. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. még akkor is. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. hobbinkról is. 65 . gondolataikat. leendő anyaságuk elfogadására. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. beszámolunk aktuális örömeinkről. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. hogy érezzék a fiatalok. 2. nehézségeikről beszélni egymással. nem azért jöttünk. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is. azok kezdik. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. Amennyiben másra nincs idő. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. az életükről szeretnénk beszélgetni. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. Fontosnak tartjuk. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. pl. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. fiatal házasok sem tudnak intim. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. ez hatással van saját nőiségük. beszélünk az egészséges működésről. mert úgy érezzük. esetleges nehézségeinkről.

ahol nincsenek igazi érzelmek. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. 66 . hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. stb.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. Beszélgetünk az együttjárásról. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. Az a tapasztalatunk. de ezt ekkor már a pedagógus is érti. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. a női ciklus változásai. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. a szakításról és arról. arról. amikor próbálják egymás érveit megérteni. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. hogy legközelebb is legyünk külön. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. Beszélünk a szüzesség értékéről. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni.) 3. szeretnénk. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult. s ez különösen a lányokra igaz. Fontosnak tarjuk. kamasz. Nagyon jó látni a fiatalokat. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. hogy hallhatott a második szüzességről. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. illetve egymást meggyőzni. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat. és megköszönte. Néhány visszajelzésből tudjuk. Tapasztalatunk az. Orvosi kutatások igazolják. és sokszor ő maguk megválaszolják. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. hogy milyen az ’igazi’. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. hogy ne csak 4. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. illetve a még kialakulatlan termékenységet. a lányok sokkal többet tévednek. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). hogy a szex helye a házasságban van. és igazán érzi is a fontosságát.és felnőtt korban előforduló problémái. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. annak érzékenysége. Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. hogy erről tudjanak a fiatalok.) Mindig beszélünk a második szüzességről. 4. és szinte mindig kérik. és reméljük. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. hogy miért érdemes várni. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata.

még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. 67 . amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. személyes élményeinkről. nevelőket –. mert így remélhetjük. és azok az álmok. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. már nem volt hiábavaló a munkánk. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. Ha van rá mód. vágyak. de néhányuknak tudtunk segíteni. Szeretnénk hinni. hogy az órákon megismerkedve velük. adódó problémájukkal. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. harmadik óra környékén egyeztetjük. kihez fordulhatnak segítségért. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. Elmesélik saját születésük. Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. kérdésükkel. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. A fiatalok igen hálásak azoknak. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. Természetesen ezt a második. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. netán örömükkel megkeresnek bennünket. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. a döntési szempontokat átgondolni.5. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. azok előnyeit. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. amiket megfogalmaztak maguknak. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. hátrányait számba venni. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. ha célzott kérdés irányult rá. Így tudják. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is.

Noha takargatjuk. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. így a ciklus második szakaszába lépünk. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. mintha az élet szerves része volna. A peteérés folyamán. Ha nem csak úgy mellesleg. friss energiával látunk munkához. Szégyelljük. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. Christiane Northrup a Női test. mert megértettem. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. ami közös bennünk. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. már tökéletesen felkészített. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. Dr. ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. És egyáltalán nem féltem. s melyikünk ne értene vele egyet. A ciklus közepén termékennyé válunk. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. közös élménye. pedig büszkének kellene lennünk rá. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. egyben lelki és szellemi periódus is. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. Életünk szerves része. miszerint a 28 napos periódus. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. a lelkesedésünk. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. ahol kifúrják a füled. Elméletben szinte mindent tudtam. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. aztán elvisz ebédelni. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. ugyanakkor megnyugszunk. Ami azonban gyakran elmarad. úgy.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. Vártam a napot. tele vagyunk ötletekkel. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. havonta jelentkező. Más lenne az életünk. idetartoznak például a szóbeli képességek. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. titokban létezne. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. a viselkedésünk alapján. közös élményünk. sokkal inkább a hangulatunk. ami női mivoltunk egyik sarokköve. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . térbeli képességek. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. hogy új élet szülessen bennem. akiknek van egy havonta ismétlődő. „Milyen más lett volna az életed. új megoldások felé kacsintgatunk. megnő kísérletező kedvünk. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. olyasmire. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. Talán az sem csupán ábránd. amivel minden nő rendelkezik. nem csak biológiai értelemben. takargatjuk.

előzőével ellentétes irányú. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. Csak feküdni. még a végtagjaink is lemerevednek. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. És ez talán egy ördögi kör. és az elmélkedésnek. megfigyelte már. ábrándozásnak szentelni magunkat. aludni esik jól. figyelmességet. kövessük testünk bölcsességét. FRATER VERONIKA 69 . mint a premenstruációs jellemzők. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. mert úgy éreztem. tartani kell egy kis áramszünetet. Legfőképp arra. és az egész csak pár órába telt. ha napokon át tart. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. többnyire azonban „lábon kihordtam”. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. Northrup asszony azt javasolja. Dühösek vagyunk. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. „A legtöbb nő. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. Visszavonulunk. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. lelkesedésünk. különösen nem akkor. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. hogy arra kellene ráhangolódnunk. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. egyre több pihenésre van szükségünk. és arra vezethető vissza. megmondjuk. ahogy a menstruációhoz közelítünk. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. de inkább hiszem. és általános gyöngeséget okoz. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. ami nem tetszik. Tudományos kutatások szólnak arról. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. befelé fordulunk. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. alkotókedvünk folyamatosan csökken. Élesebben látjuk a problémákat. de nem azonos vele. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. A görcsölést egyedi megoldással. és felizgatnak az elmismásolt. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. amit szégyellnünk kellene. de a folyamat kihat a közérzetre. mert ha már nem kellene szégyellnünk. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. szeretteinktől az ápolást. a természettel megbomlott összhang terméke. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. talán ki sem alakulna. ahogy én is – írja –. Lehet. Ha azonban jelentkezik. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. kelletlen. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. például attól félünk.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű.

hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. a Boston College tanára. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. Rádöbbennek. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. magával ragadja őket a pánszexualizmus. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. hogy élik a tisztaságot. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. melyre meghívást kaptunk. ami sokakban félelmet szült. mert segít. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. hát a csatlakozók száma miatt. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék. melyben elkötelezik magukat arra. hanem mert tudom. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. mert a felnőttek valójában azt hiszik. nem messze a Fehér Háztól. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. amiben közrejátszik az is. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. évfolyam 1. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban. Én viszont azt akarom tenni. Szeretném 70 . január X. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. ha másért nem. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. amit kaptunk. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. de számomra az a fontos. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. hogy »állatok« vagyunk. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. aki könyvet is írt e témáról. és ez nem csak egy divat. hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra.Új Város 1998.

S ha valaki már nem szűz.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. 2000. Könyv a házasságról. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. Budapest. Budapest. 2004.: Felette nagy titok. 1983. szeretnénk emlékeztetni őt arra. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. hogy a szüzesség nem annyira a test. agresszivitás stb. 1989. 2002. Theodor dr. Ethos. 1995. Vigilia Kiadó. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. Harmat. Elliot. Budapest. Trobisch.. Raimondo: A szerelem ezer arca.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. Zászlónk Stúdió. és Day D. 2003. hogy mind a fiatalokat. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. C. P. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Budapest. Budapest. 71 . Budapest. mely segít világosabban látni az életben. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok. Márton Áron Kiadó. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. sebességláz. Budapest. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. McDowell J. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«. 15 éves kortól Campbell. lányoknak.. 1995. Rousseau. Quoist. 2000. annál többet nyerünk. 1987. 2002. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. – Wilczak. Fiore. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is. felelőtlen szexuális kapcsolatok. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. védeni ezt az ajándékot.) Szent István Társulat Budapest. mint inkább a szív tisztaságát jelenti.őrizni. Don Bosco Kiadó. Bovet. Budapest. G. –. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Carlo: A fiatalok etikája. egy komoly kezdeményezés arra. 1991. Scotto. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. Szexualitás és párkapcsolat. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Kecskemét.: A megszentelő szerelem. M – Gallagher. Theodor dr. Bécs. Kiskunfélegyháza. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«. Boldogabb családokért iskolai program. Az alapvető feladat az. Új Város. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. Holnap.. 2000. annál többet veszít. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. 2001. – Maloney. 1999. Budapest. zeneőrület. olyan igazság. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Ross dr. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület.. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. 2001. 2002.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás.: Nehéz évek. Szent István Társulat.

ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. 1. csak más. szerepek alaposan összekeverednek. ahol a férfi és a női tulajdonságok. „blu tack” építőkocka tábla. Különösen nem a mai. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. Egyik vonás sem kedvesebb.Bevezetés: A kályha. sarkából kifordult világban. hogy a foglalkozás végére. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal. hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. nemcsak testben. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. De azt remélem. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. ahonnan elindulunk. egyik sem fontosabb Isten számára. egyik sem értékesebb. a kislányból nő lesz. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. Megfogalmazzuk. média által sokkolt.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. de ahhoz. de abban a tudatban. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. aminek hatására a kisfiúból férfi. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az.és nővéválásról. és ahová a végén szeretném. pozitív és negatív üzenetet hordozó. mégpedig a férfivé. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. sokszor felcserélődnek. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. 72 . és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. hanem lélekben is.

hogy az utód férfi lesz-e. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. Minden egyes sejtünk egy számítógép. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. Ezeket az élethez szükséges információkat. tehát mondhatjuk. minden esély megvan arra. attól függően. csak azokat a programokat „zippelik” ki. majd látni fogjuk. hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. Persze ahhoz. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. A nőkben XX-szel. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. Mondjuk egy WinZip programmal. amiket éppen használunk. hová kell benyújtani a reklamációt. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. Elméleti rész: Nézzük. fejlődéséhez. mert az érésük során. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. hogy most már világos mindenki számára. hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. úgy a különböző sejtek is. mint pl. vagyis program elférjen a számítógépen. 73 . és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. Ma már tudjuk. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. mikor is dől el. A sejtmag örökítő anyaga ún.vagy Y-kromoszómától). Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. hogy lánynak. egy idegsejt. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. sőt a petesejt is. a feladatuktól függően. vagy nő. Az ember esetében. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. a férfiakban XY-nal jelöljük. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. Említettem. kromoszómákba szerveződve található. A 23. avagy fiúnak születünk-e? Az. és működőképes maradjon.2. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. amire annak az egyednek a kialakulásához. míg az X ezt nem teszi. lesz az utód leány vagy fiú. Tehát. Így van ez az érett hímivarsejtben is. csak ott vagy egy X. tömörítenünk kell őket. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. hogy miért). úgy kell elképzelni. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. mint a számítógépekben a programokat. Tehát a fogamzás pillanatában. a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. innen az elnevezésük is. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. Remélem. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. vagy egy Y-kromoszóma található.

Bár konkrét bizonyíték erre nincs. csillók mozgása. Az X. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. és a 6. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át. az ún. stb. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. mint az X-kromoszómát hordozók. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. Így akár szét is válogathatók. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. 74 . hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. és bár ma még nem tudjuk pontosan. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. (Az a megfigyelés. azonban a kutatások azt mutatják. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók. akkor valószínűbb. mégpedig úgy. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. lehet belőle here is és petefészek is. Ha a magzat genetikai értelemben fiú.). akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba.: hüvely erős savassága. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. Ha a magzat genetikai értelemben lány. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. ivarmirigy kezdemény még semleges. Az is tény. hogy a petesejt burkának. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. E sejtek felszíni töltése is eltérő.Ahogy írtam. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. hatással lehet az utód nemére is. fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. összecseng ezekkel az eredményekkel. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek). Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. vagyis az ivari kromoszómája XY. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. melyek szelektálják őket (pl. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. az Y-kromoszóma nincs jelen. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. Ezen kívül. akkor a magzati élet 3. és termékenyíti meg a petesejtet.

a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki. meg tudjuk állapítani egy nőről. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. és a külső és belső nemi szerveket.: nyakkendő).Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. melléklet 1. jegyeket. általában az első benyomások. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. Később oda is jön hozzánk. 4. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. férfi nemi hormon hiányában. 3. de lehet bármely csoportképző módszerrel. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. külön a férfiakra vonatkozókat. hogy férfi. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. és a külső alapján ítélünk. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. lehet nemek szerint is. és a házigazda bemutatja őt nekünk. hogy le kellene vetkőznie. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. képességbeli. ezen információk hiányában azonban lány utód születik. Erről majd részletesen később beszélünk. vagy úrról van szó. ábra): Kérdezzük meg. egy fiún? Mi az. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. Ma már azt is tudjuk. amikor nyílik az ajtó. hogy a serdülőkorban. hogy nő. hogy egy baráti társaság közepén állunk. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. és két oszlopba összeírni. 75 . így a hüvely. ami első találkozásnál is már visszataszító.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. amelyek alapján. hogy hölgyről. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. másodlagos nemi jellegeket. mi az. ugyebár attól függően. és egy fiú/lány jön be rajta. és egy férfiról. alakulnak ki. melyik emberke férfi. a női és a férfi agy fejlődése. és beszélgetünk. hogy így lehet-e tudni. herezacskó. így a hímvessző. akkor férfi agy alakul ki. stb. illetve minket neki. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. a nélkül is. A lényeg tehát összegezve az. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. méh stb. pedig női agy. és külön a nőkre vonatkozókat.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el.) Tehát első re. hogy a számtalan viselkedésbeli. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki.

mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1.Kell-e ideál a mai fiataloknak. akinek több egyedi találata volt. mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit.Kell-e mindenáron követni a divatot.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). fiatalság kultusz.A média világa (Sztár kultusz. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. 46 cm derékbősége lenne. de mégsem mondhatjuk. amitől egy férfi. anorexia). ha élne? 178 cm magas lenne. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). hogy igazi férfiak. vagy egy nőt. és mondják el. egy szervet. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. és mondjuk el. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. Milyen lenne. amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. . . filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . Mégis kérjük meg őket. közöttük férfias nőket. majd fordítva. melléklet 3. Kérjük meg őket. melyik a fiú. ami szerintük meghatároz egy férfit. Az nyer.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük. és igazi nők leszünk-e. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. bulémia. Kérdezzük meg. ami bizonyos értelemben igaz is. Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. és nőies férfiakat is. Válasszunk ki mi is egy képet. számunkra mit üzen. és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. férfi. melyik a lány? 5. 120 cm mellbősége. melléklet 2. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök). ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. hogy mondjanak csak egy dolgot. ábra). vagy csak egy nő rendelkezhet. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is.Veszélyek (Mint beteges testépítés. hogy lássuk. gyógyszerek szedése. melléklet 3. szépség kultusz. ábra) 76 . hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. hogy válasszanak ki egyet. 45 kg-t nyomna. 34-es lába. és biztos hasra esne!!) . a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. valójában az. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e.

Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. nagyon hatékonyan. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. (Néha olykor annak ellenére is. és igénylik is ezt. akik többnyire nem a szavak emberei. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. és észérveket követel. legfeljebb hümmög. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. ha kedvesük falra mászik ettől. A nő sokszor úgy gondolkozik. érzelmi világa között óriási különbség van. 4. Először is a férfi a nőt.) 10. A férfi a jövőben él. A nők képesek a másik testbeszédébő l. ha a kedves felesége beszél hozzá. akkor rá fogunk jönni. hangsúlyából. akkor biztosan ők a nyerők. és mindent meg is akar magyarázni. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. érdemes azt megismerni. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. s mivel együtt kell élnünk. mentalitása. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. a nő a férfit akarja. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. és jól teszi. A nőnek intuíciói. Valóban jobb a kommunikációs képességük. érdekes. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. Mert a nő és a férfi gondolkodása. Amikor. ha logikai játékról van szó. lásd: 1. hogy közben beszél. amit életük során csak növelnek. (Egyes szakterületeken.: sebész. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. 7. A férfi elméleteket gyárt. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. a nő a jelenben. Ezért is szokták ajánlani. behozhatatlan előnyre tesznek szert. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. a nő megérteni és befogadni. pl. ha újságot olvas. megérzései vannak. 5. felépítésbeli és működésbeli különbség. ábra) 2. és értékes. és csak aztán beszél. közben készülnek a következő napi órájukra.6. Ellenben. A férfi általában először gondolkodik. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. és azok hátterét is. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. a zavaró dolgokat kiszűrve. hogy a lényeg itt dől el. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. ha hallgat rájuk. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak.) Ezért süketül meg egy férfi. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. melléklet 3. tegye azt inkább írásban!) 8. 3. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. rántást kavarnak. 9. ellentétben a férfiakkal. előadásukra). 6. mint egy férfi. A nők szeretnek. de arra erősen koncentrálva. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. az agyat? Mert azt gondolom. 77 . hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. közben segítenek a gyereknek tanulni. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. SŐ T egyes férfiak szerint. és mindent meg akar érteni. és gondolatban.

nem okoz gondot a parkolás. aki odamegy. honnan jön a szirénázó mentő. A férfiak kiválóan tájékozódnak. kinyitja a hűtőt. és kisegítem a szegény „csőlátót”. aztán nézzük meg. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. körbenéz. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. megy. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. hogy a saját lakásában is eltévedne. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. Igen ám. de tudom. és élesebben látnak távolba. amikor őseink 78 . mivel még nincs kész a vacsora. (Ha van időnk. a leánygyermek széles. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát. egészen bedugja a fejét. 13. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. Az érzékelésünkben több más különbség is van. és a szaglásuk. Leguggol. nem ismernek akadályt. adjunk két-három percet. Nálunk is ugyanígy történik minden. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. A nőknek jobb a periférikus látása. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. mert az elfogyott. annak a felmérése sem. de nem találja. A nőknek általában jobb a tapintásuk. a térhallásuk is (mindig tudják. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. ellentétben a hölgyekkel). mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. Közben azt is felmérte. Három dimenzióban látnak. azzal a különbséggel. pl. akkor teljes az értetlenség. Természetesen ezt a 13. sőt mi több. ami mellett elhajtottak. hogy elmentek-e az út során. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. hogy pedig megbeszélték. de azt is meg tudná mondani. Egy nő egy térkép alapján lehet. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. csak benyúl. amikor beszélnek hozzá. hogy másnap tejet és sajtot kell venni. Ő koncentrál. Ezt jó figyelembe venni! 11. bele se néz igazán. vagy sem.pedig erre hivatkozik az asszony. Jogosan. és előveszi a vajat. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. De vajon van-e fogalmuk arról. pedig feléjük sem pillantott. szeretne enni egy vajas kenyeret. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. Ez az oka annak is. közli: „Nem találom. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. térölelő építményeket. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. A férfiak viszont kiválóan. az ízérzékelésük. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. Nem valószínű. egy cipőbolt előtt. miután nem talál valamit. be fognak-e férni. égbetörő tornyokat épít. Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. mert csak így látja. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. hogy építkezzenek. ez nem jelent semmit. Ha térképről van szó. Ezért fordul elő az is. stabil. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. és remek a térérzékelésük. így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. hogy férjem. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba.

és agyunk ekként fejlődött másként. megvédeni őket a veszélyektől. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember.olyan kis csoportokban éltek. térhallásra. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . vadászgatva és gyűjtögetve. a genetikai nemtől. de nézzük. a zavaró tényezők kiszűrésére. mint a nemi szervek esetében. hogy lássa őket. hogy a vadászatban segítse őket. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. vagy eligazodni egy térképen. a mélységélesség érzékelésére. a magasságát és mélységét. hogy a vadat becserkésszék. jól kellett tájékozódniuk. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. a tárgyak sebességét. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. a koncentrálásra. a térlátásra. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. gyűjtögetni. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. hogy miért van az. ha jelen van a férfi nemi hormon. vagy éppen a térképen tájékozódni. Az idők során más volt a feladatunk. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. Ráadásul az a furcsa helyzet. és az hat rá. stb. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. a jó megfigyelő képesség. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. illetve nem működik megfelelően. hűtőszekrényben. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. A férfiak vadásztak. vagyis ’bámul’. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. Vagyis ugyanaz a helyzet. Ezen kívül szükségük volt arra. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. Ennek segítségével érezték meg annak idején. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. fiókban. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. Ez a magyarázata annak is például. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. amik gyerekeik. Ez lehetővé teszi számukra. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. Ez tehát az evolúciós háttér. hogy bemérjék a távolságokat. amelynek feladata az volt. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. családtagjaik állapotát. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. távolságot saccolni. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. De ha mindezt tudjuk. Ezért kitartónak kellett lenniük. A nők feladata más volt. a nők pedig „oda sem néznek”.

és ha nem 80 . kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. Ezzel ismerjük fel az arcokat. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. ösztönösebb. de összehasonlítva a férfiakkal. amelyeket biztosan tudunk. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. koncentrált. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. míg a nőknél azok erőteljesebbek. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. a művészi hajlamainkért. A bal agyfélteke a tudatos. létrehozva a nők nemi ciklusát. mint a nőké. de már vannak dolgok. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. A férfiak agya jóval specializáltabb. Az agyban a kevésbé koncentráltan. a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . mi történik például. ha újságot olvas. és miért süketül meg a férfi. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). amelyek a két féltekét kötik össze. kérges test fejletlenebb. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. Tudni kell azt is. és azt akarjuk. akiknél mind a verbális. ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. valamint a két agyfélteke szimultán használata. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. amit mondunk. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. Az agy férfias felépítése több. a beszélő hangsúlyát is. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. hogy megértse. Lássuk. Ez az agynak az a része. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. ráirányult szellemi teljesítőképességet. A férfiak agya laterizált. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. Pillanatok alatt elveszti a fonalat. ellentétben a nőkkel. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. és ez még magzatkorban kialakul. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). Értelemszerűen. ezzel értjük meg a gesztusokat. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. a természet minden esetben nőt hozna létre.férfi hormon. és szexuális központként működik. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. az ún. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. amelyik a hormontermelést szabályozza. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek.

a beszédhang változásait. Ezért van az. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. lehet. mint a fiúk. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. hogy eltévedjenek az autópályán. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. Ha ezt tudjuk. akivel beszélünk hazudik. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. Érdekes. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. jobban emlékeznek arra. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. mert a tartós figyelemért. hogy az agyunk. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). hogy az illető. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. valamint több olyan központ. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. csak „megérezzük”. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. ne szóljunk hozzájuk. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. mint fiú kortársaik. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. Így vesszük észre. Mi a helyzet a hazugsággal. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. Többek között abban. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. hamarabb érik el az iskolaérettséget. ahol tudatosulnak. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban.akarjuk. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. a férfiaknál 90%-os. amellyel felismerik a testbeszédet. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. intuíciókról és arról. Íme a magyarázat arra. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. mint a fiúknál. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. Agykutatók kimutatták. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. miközben a kijáratot keresik. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. s kiváló az összeköttetés is közöttük. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. A beszédkészségben kb. ha 81 . Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. A férfi. így ez nekik sokkal könnyebben megy. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. a női megérzésekről. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket.

A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. hogy szerepet játszanak. nem leszünk idegesek. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. Ezért is nehéz együtt élnünk. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. és őrizni az ő álmukat is. csodákra képes. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. dolgozik.: téves önértékelés.). erősen összpontosítani tudó. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. milyen az ideális nő? Írják le. Ez a feladat azért nagyon hasznos. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . és ha azt nézzük. melyek téves elképzeléseken alapulnak. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről. a szerintünk fontos. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. ha pihen. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. A nő éber. és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. másként gondolkodunk és látjuk a világot. stb. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. a zseniális népi szólást idézve. Vannak művészi hajlamokkal megáldott. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. értékek jelentőségét. kiértékeljük (3. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. téveszméket. Természetesen. stb. szerepvállalás. ha kedvesünk eltéved. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. Így kerek az élet. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. Egyszóval mások vagyunk. pedig részletesen elmagyaráztuk. Fiúk: 82 . a sztereotípiákat. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. mint a csoportosak. pihen. azt is belátjuk. gátlásosság. ha mindezt tudjuk. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is. poétalelkű férfiak. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. melléklet: minta táblázat). fontosságát. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. Ha csoportokkal dolgozunk. Az emberi agy ne feledjük. akkor kérjük meg a tanulókat.dolgozik. a különböző tulajdonságok. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. hova kell mennie. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. Talán. Csoportmunkával vagy egyéni munkával. és vannak logikusan gondolkodó. a fiúk szerint. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. „más srófra jár az agyunk”.

mik azok a jó tulajdonságok. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. érzelmi beállítottságunkról. Pease A. számára mik azok az emberi értékek.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. és leszáll a nagy rózsaszín köd. Harmat. évfolyam. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Budapest.” (Ter 1. és mérlegre tegye. – Mik azok a hibák. és amiket keres a másikban. férfinek és nőnek teremtette őket.: Nehéz évek. vagy sem? (Nem majd megváltozik. hanem elfogadni őt. DE. Az ember nemi arányai. 2002. csak más. és csak homályosan lát. hogy meglássa. és arra is. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. amikben még magának is van mit javítania. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. férfi agy. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb. 2001.: Felkészülés a serdülőkorra. 2003. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. 7. július.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. Dobson J. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. egyik sem fontosabb. vagy a nagy romantikus képet. 8. egyik sem értékesebb. amik fontosak. ahonnan elindultunk: „Saját képmására.) Arra is jó. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést. szám. Kimura D. akkor semmire. értékek a felsoroltakból. akkor ez kapaszkodót jelenthet.: Női agy.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. Kairosz. Budapest. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. Új Remény Alapítvány. 2003. Kecskemét. hogy: – Számot vessen arról. – Pease B. gyengeségek. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. mint a másik. SŐ T. akkor segíthet magának abban. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról. a külső tulajdonságainkról. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . a fehér lóval érkező herceget festi le. Nagy Zs. Csaba Gy.: Segítség. a nemi jellegekről. Dobson J. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. 2001. mentalitásbeli különbségeinkről. nem majd csak kibírom valahogy. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. gondolkodásmódunkról. Természet Világa 132. 2000. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. vagy éppen elengedhetetlenek. amikkel már rendelkezik.

: Az agy neme Parson R. Saxum Budapest. Trobisch W. Budapest. Szendi G.: Az asztma és az agy. 2002. Budapest.ábra 84 . melléklet 1.: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. Zászlónk Stúdió. Eisler O.: Spielhózni. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. 2003. 1356-1358. Budapest.: Mindennapi memóriánk.legkiválóbb családgondozójától. 27. Budapest. Élet és tudomány 2000. 55(43).: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Melléklet: 1. Varga P. okt. 2000. 1992. 2002 Gyöngyi A. Saxum.

vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) . jól Jól öltözött. szép a haja.(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. tiszta(7) Ápolt.2. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. osztály: 9 fiú és 9 lány. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt . melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns. divatos. izmos. izmos nem túlzottan. csábító. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. erős. de Sportos. nem rámenős (3) Kicsit kihívó. tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény.

eléggé lesújtó! (első a külső. de messze nem olyan negatívak. ahogy azt a lányok tartják róluk. hogy a szerényebb. jó humorú (4) Poénos. annak meg nem kell eljátszania a 86 . Megkönnyebbülés látszott rajtuk. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. tág látókörű Okos. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. hogy a lányok véleménye arról. ha sportos. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt. Bár kétségtelen. Szembetűnő azonban. Jó volt látni. egészen kivirultak. hogy a fiúk. hogy aki születetten nagyhangú. – A jó alak fontos. ahogy azt a lányok gondolják. hogy csinos legyen a nő. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. Persze azt is megbeszéltük. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből.) – A meglepő igazság azonban az. hogy a lányok túl rámenősek. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. pláne nem kihívóan. – A lányok szerint a vagány. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. melléklet : A táblázat értékelése 1. talpraesett. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. stb.

és zárkózottakká. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. Ezzel feladják önmagukat. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. Az is tanulságos. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. még az ápoltság. A lényeg. fiaink jobban ismerik a nők igényét. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. a lányoknál a magas férfi az ideál. 4. nem feltételezik a fiúkról. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. de azt megfogalmazzák. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. Úgy tűnik. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. hogy a hűség. mind a lányoknál. vagy esetleg kiábrándulnak. hogy ahogy láthatjuk. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. Az is több. Nézzük. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. Ugyanakkor. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. Azt is tapasztalom. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. aminek szeretnének megfelelni. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. 3. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. lelki társ). hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. látva. Azt gondolom. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. és az udvariasság terén is. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés.szendét. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. Nos. ne felejtsük. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. 87 . ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. mint érdekes jelenség. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. Ez talán azt is mutathatja. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. hogy szerepet játszanak. 2.

6. szerelemről. házasságról. csak egy-egy helyen szerepel. mint női „igényt” az apaságra. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. amikor azt mondtam. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. mint az ideális férfi értékét.A családszerető. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe. az a megbízhatóság erénye. Itt is sajnos. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. örök érték. 88 . akik számára a család megőrzendő. A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. gyermekszerető. legyen szó barátságról. és talán nem túloztam. családalapításra való készséget. gyermek-szülő kapcsolatról. de akár munkatársi kapcsolatról is. igaz. Azt gondolom. hogy nem véletlenül. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. és hajlok arra. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik.

tartsak előadást a párkapcsolatokról. és nagyon lecsökken az esélye annak. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. és végül „TOTTY”. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. Ami az ember „vérében van”. a Zászlónk Újság főszerkesztője. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. az ő dolga. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta.Varga Péter villamosmérnök. hogy átgondolják párkapcsolatukat. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. A „ha nem”-et úgy értem. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. egyáltalán nem mindegy. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. bőven van mit józanul megfontolni. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. Van természetesen véleményem mindezekről. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. ha kell. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. a párválasztás komoly feladat. az a lényeg. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. szerelemről. ahogyan akarja. hogy rettentően szerelmesek egymásba. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. de különben nagyon nem valók egymáshoz. nem is nagyon sikerülne –. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. mert célom annak elérése. ha nem. hogy valaki meg akarja mondani nekik. az látszik rajtuk! Annyira. De nagyon nem igaz. valósággal belezuhannak egymásba. Amitől természetesen nemcsak ők. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. hogy fiatalok egy csoportja felkért. hogy a fiatalok higgyék el. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. életüket. hogy szeressük egymást. mert igaz. De hiába. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. Tárgyalom a szexualitás témáját is. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. amit el is mondok. ez igaz. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. szexualitásról. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. nem? A többi nem számít. hanem a gyerekeik is szenvednek. azokról a dolgokról. Ha érzik. hogyan kell tenniük. hogy ki kivel házasodik össze. hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. hogy ilyenkor általában van is valaki. amelyek lángoló szerelemmel indultak. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. Ez a kifejezés azt jelenti. Egy idő után össze is házasodnak. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. ahová meghívnak. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. hogy a szeretet mindent legyő z. házasságról. 89 . mit. de ha valaki másként gondolja. a különböző párkapcsolat-fajtákról. sokkal jobb az esélye annak. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. hogy az életünk párját ki kell választani. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem.

mit akar az életben. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. hanem igazából ez a gyerek „dolga”. görcsölnie. egy ragyogás. hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. mert csak megtörtént.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. vers). de más jellegű. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. hogy a gyerekből felnőtt. különleges tünemény. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. Sajnos olyan légkörben élünk. hogy a nő a férfi számára egy csoda. és nem a gerjedelmei. hogy más a férfiasság. szép és kívánatos”. Amihez persze tanulni IS kell. harmatos. aki egy pici babát a világra hozhat. amikor „húzósabb” a helyzet. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. Férfivá és nővé válni kell. és más a „kanság”. A biológiai érés csak annyit eredményez. tisztában van a feladataival. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. ivarérett egyed lesz. ha éppen nehéz. hogy harmonikus. Aminek alapja. ugyanis egy férfi és egy nő. Ennek lényege. amit később bánni kellene. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . aki tetszik neki. üde. aki nem. ő egy csoda. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. és azokat végre is hajtja. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. Még az sem következik be. hogy nő. kiegyensúlyozott. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. Sokat nem beszélek róla. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. hogy abból a tényből kifolyólag. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. ami szintén nem kis feladat. Hogy mennyire az. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. és valóban nőként élnie. még akkor is. Felnőtté is válni kell. „friss. hogy egészen másfajta ember az. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. mert biztos lehet abban. 143. A fiúknak pedig tudniuk kell. mint az. mint sok fiút. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. de azt igen. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. és embernek adhatnak életet. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. A férfiak ebből kimaradnak. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. Tudja. mert nő. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. hanem az. ami azt jelenti. Ami nem azt jelenti. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. Még akkor is. de igazából nem is akarták. hanem mindegyikkel. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. mert azt megteszik a fiúk. azért.

közösségi dimenzió is. de az súlyos „dögség”. Először is be kell vallani. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. ha rossz az ötlet. hogy csak úgy szabad művelni. hogy ők már „járnak”. valami. lehet többel is. Nincs amúgy semmi baj vele.egymást. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog. Fontos szabály. hogy mind a ketten azt teszik. hány éves korban „kell” együtt járni. hogy már mindenkinek jobb lesz. hallás-károsodása. Új minőség. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. csak helyesen kell hozzáállni. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. A másik fontos szempont. Mert a szerelemnek – amint pl. hogy a szerelmes 91 . még akkor is. aki hozzánk tartozik. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. ha komolyan gondoljuk. elveit. a viselkedés-kultúrát stb. de attól az még érinti az embert. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. meg szörnyen veszélyes is. Lehet fitymálni. 3. A vírusos jelző arra utal. ha elválunk?”. Ha pedig így kötjük a házasságot. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. hanem az. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. Legyen alkalmas versenyző. de ereje. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. és akihez mi tartozunk. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. Ebből viszont az következik. Ez egy újabb – még nem általános. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. hogy felbonthatatlan. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. Arra szolgál. beszélgetni. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. hogy semmilyen törvény nem írja elő. akármikor lehet szerelmes. Tudni kell. hogy komoly elkötelezettséget jelent. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. emésztési zavarai. lekezelni a hivatalos formát. ami addig nem volt. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. hitbeli. Fontosnak tartom belátni. Hosszabban beszélek az együttjárásról. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. ha teljesül három feltétel: 1. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. annak látás-károsodása. Akkor is. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. Óriási támaszt. megszüntetni. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. tekintve. akárkibe. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. pszichésen regrediál. átgázol életeken. Ez utóbbi azt jelenti. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. sorsokon. Ha pedig hívőkről van szó. ha lehazudja magának. és nem gondolja az egyikük. mert elég hamar kiderül…). mint az együttjárás. hogy nincs ellene védelem. 2. akárki. ha valaki szerelmes lett. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. hogy megismerhessük egymást. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. alvászavarai vannak. ismerkedni. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. az értékrendet. Legyen hozzá kedve az embernek. Legyen rá ideje és energiája. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. hogy valamennyire már ismerni kell azt. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni.

hogy mi van kedvesemben idegesítő. Szigorúan tilos megnevelni azt. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. ami a szerelemben van. hogy milyen ember valójában az. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. mégis csak olyan lesz. Azzal. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. szokásaiban talál valami zavarót. ha megfigyeljük kedvesünk családját. aki hozzám való”. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. olyan fajta. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. Mindig megbeszélik az ügyeket. de nem beszélnek érzéseikről. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. amilyen. de a „siker” csak addig tart. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –.állapotból nem következik. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. Tény ugyanis. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. hogy „Abba leszek szerelmes. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. bár naponta kommunikál. de önmagában ez kevés. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. Fontos szempontokat adhat ahhoz. nem mennek el sétálni egyet. kölcsönös szerelemmel. ahogy van. Ahogy múlik az idő. a nagy Ő az. Mert olyan lesz. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. de legalább a viselkedését. nem csak eljátsszuk. az mindenesetre nem jó jel. Ez nem tragédia. Azt is fontos tudni. mert az a veszély fenyeget. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. és megszűnnek azok a módosulások. hogy mire számíthatunk. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. Ha nem lettek volna elvakulva. hogy miket mond. semmilyen érték nem vész el. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. amelyek a szerelem hatására következtek be. Ki kell tehát „fürkészni”. csak fel kell készülni rá. akibe „belezúgott” az ember. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. A „fürkészni” valók A legfontosabb. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. fogában tartva. egyben „igazi” is. hogy az. mondjuk. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. legalább úgy. ami neki a „vérében van”. Függetlenül attól. Ha pedig valaki a kedvesében. hogy „sikerül”. viselkedésében. hogy megfigyeljük. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. olyan. aki belénk van zúgva. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. 92 . belátták volna. akivel az életemet össze akarom kötni. amikor csak az a téma. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. csak a „sóvárgás” szűnik meg. Az igazi.

jó. hogy az embernek magának nem jó. annyira fejezem ezt ki testemmel is. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. illetve szűkíti a sávokat. mint a szex” című cikket. Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. Ki kell fürkészni. de amikor a gőz kifúj. mert „akármi előadódik”. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. hiányérzete támad. hogy milyen jó volt. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. a tudatosságtól. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. hogy a különböző tevékenységek. mint eddig. amikor mindenhonnan az áramlik. Van olyan. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. Természetesen nem következik mindebből. és „élvezeti cikket” csinál belőle. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. mert elveszik tőlük a szexualitást. Ezt lehet csinálni. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. de ha a gőz kifúj. Ezért mondom. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. hogy az a szülő. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. és beosztja. hiszen azt meg sem tudom mondani. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. ami benne van a lelkemben. a reklámok. csak fel kell készülni rá. sőt. Sajnos olyan világban élünk. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. Ez szintén nem tragédia. és mennyit kell félretenni. ami jobb. utána kutyául is érzi magát. Csak erről nem beszélnek a filmek. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. annak kultúrája van (kellene lennie). Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. és számtalan hasonló témáról. Azt hangsúlyozom. hogy a mai fiatalokat sajnálom. Nem beszélek arról. a körülményektől stb. arra biztatják a fiatalokat. vagyis az elkötelezettséget. egyre „olyanabb” lesz. visszaáll a normál állapot. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. körülmények között. Tudatosan beszélni kell ezekről. mint a kutya. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. mi bűn. mi hogyan fogjuk csinálni.amilyen. Pl. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. és akkor még kap (ha van). hogy a férfi osztja be. mi nem bűn. akárhogy is bizonygatja. hogy kellene még. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . akinek egyéniségét a gyerek örökölte. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. A szexualitásról Még inkább. hogy tudjuk. Mert a szerelem-gőz tágítja. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. aztán ha elfogy szól. pl. ahogy múlik az idő. életében valami nagy hülyeséget követett el. ahol az asszony kap meg minden bevételt. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. Egyszerű példa.

Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. Igazi örömöt adóan kell. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. egyszerűen arról van szó. 3. akik mégis lefekszenek előtte. van. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. amit jónak lát. és gyönyörű az élet. hogy az a jó. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. Félelem és görcsök nélkül kell. meg tudják azt magyarázni. Hiszen egészen nyilvánvaló. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. hanem az egész ember örül. mint amilyen az valójában. ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. Nem szándékos hazugság tehát az. tömören. Az igazi szerető pedig az. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. hogy mi volt köztük régebben. egy csók lelkileg is érinti. Ezek érzések. Ez pedig nem jó neki. hogy történjék. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. Hangsúlyozva. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. csak ülünk csendben. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. „Parancsra” nem lehet szeretni. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. Röviden. Nem gondolom. hogy „Élvezkedni lehet. mint amennyire kívánja. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. Van. hogy mennyire szeretlek. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. Csak azt 94 . hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. amiket nem igazán lehet indokolni. hogy a különböző testi gesztusok. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. egy csókba. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. ami szabadon és akarva történik. mint az enyém. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). akkor nem állati módon éli a szexuális életét. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. akinek kevesebbet jelent. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. ez az. kiad magából valamit. amikor éppen megkívánja. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. Magam úgy gondolom. hogy erkölcstelen disznók azok. egy csók nem egy nagy dolog. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. hogy éppen mennyire kívánlak. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. de azért gyönyörű volt ugye?!). Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. ha valaki úgy érzi. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. és nem azt. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. akinek többet. hogy történjék. Csak az lehet szeretet-kifejezés. hogy megbántottuk a Jóistent. Ha viszont az. Az érett meg a szerelemre.kifejezni. 2. nincs is baj vele. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. akkor utána belül szürkeség lesz. akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban. Ahhoz. azt egy kézfogás. szenvedés oka az. akinek pl. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. úgyis mindenki teszi azt. vagy csak élvezkedtünk. 1. Függetlenül attól. ami utána kiderül. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. Ilyenkor szokás mondogatni. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). Ez utóbbi is előfordul. Ha pedig élveztük egymást. hanem embertelen módon. Az „igazi öröm” azt jelenti. Ez a feltétel azt jelenti. és tudja jobban szeretni.

hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. a koporsó stb. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. A fő problémám egyébként gyakorlati. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart. 2. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során. de én elsősorban tőlük várnám. amiben majd eltemetik. ha a házasságkötés után derülne ki. Tényleg jó. de ha tényleg kipróbálja. ha az egésznek úgysincs semmi értelme.” Az érv értéke: röhejes. Ugyanis nem igaz. mégsem lehet. ha meg tudják várni. Ha csak egy pár lenne. működött is minden rendesen. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. akik megvárják. hogy szexuálisan nem illünk össze. ha majd meg lesz halva. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. amit ez az érv feltételez. igaz. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb.mondom. hogy milyen lesz. Csak azok általában hallgatnak róla.” Az érv jó. A házasságot annyira lehet kipróbálni. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. Először is. akit később élete párjának szeretne. amiket kívánunk. bele is fekhet. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. hogy milyen lesz a ruha. és kívánjuk. megvan-e az összhang testi vonalon. mert „tök ciki”. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. érezheti úgy az ember. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. Másrészt. Az érv értéke: 0 (zérus). akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. „Ma már mindenki ezt csinálja. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. aki megvárja a házasságkötést. tény. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. szeretnénk kipróbálni. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. Lehet próbálni a közös életet. Sajnos találkoztam olyan fiatal. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. egy éve házas párral. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. „Nagy baj lenne. csak éppen utána mégsem. hanem az. mert veszélyes. Pl. akkor 95 . Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. Nem az ugyanis a kérdés. már nem igaz. de még a nemi élet sem. pedig alaposan kipróbálták. El lehet játszani. csak éppen a lényeget nem. ha már össze leszünk házasodva. hogy szerintem jó. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. ami halála után lesz. ez már természetes”. a főzést. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. hiszen azt látják a fiatalok. ha végrehajtunk egy nemi aktust. nemi életet. mint a halált. És bizony nem egy párról tudok csak én. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. Csak nem elég súlyos. hogy mindenki csinálja. a bevásárlást. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt.. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. hogy a fiatalok talán elhiszik. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség. Bizony vannak az életben dolgok. ha igaz lenne.

akit élete társának képzel el. szóval. ráadásul védekeznek is. Most mi van? Késik. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán. Budapest. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. De azért azt az emberek többsége érzi. Nem véletlenül. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. szerelmünk gyümölcse. talán nem fáradozunk hiába. Ugye? Szakirodalom Varga P. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. 96 . A kockázat ettől még fennáll.tényleg semmi értelme az egésznek. egy esetleges rettegésnek. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. Igen ám. és nem jön meg a vérzés. illetve arra késztetni őket. Aztán 4 nap késéssel megjön. A fiatalokkal foglalkozva. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. Akkor megkönnyebbül. gyakorlatilag tehetetlen. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. hogy a szerelem gyönyörű dolog. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. csak nagyon veszélyes. szó nincs „áldott állapotról”. hogy rögtön orvoshoz szalad. még ha költőit is. Ha ezt elérjük. Ki az a rém. 2002. Zászlónk Stúdió. csak azon alapul. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. cselekedettel. addig az bizony teher. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. Na jó. Nem a terhesség a kockázat. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. de eltelik a három nap. vagy akár csak izgulásnak azért. Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. mert minden bizonnyal késik. úgyhogy semmi gond. hogy kérdések merüljenek fel bennük.: Spielhózni. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik.

ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. Rövid elméleti bevezetők. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. Pedig csak a társadalom van válságban. mindig megmozgató kérdés marad. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. tudatos életté váljon. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. kiegészíti. az ma is a vágyott jó. hittanár. a párkapcsolat örök téma. de mivel pornó lett belőle. s a társadalom számára is fontos remény. akárhány éve élünk házasságban. hogy mégiscsak van valami. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. amiről nemigen beszélhetünk. Őt. 1 Varga Péter. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. majd tovább cselekedetbe menjen. Hallgatás nincs. 97 . hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. a Spielhózni szerzőjének művészneve. már az sem ritka. az újságos standról. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. A Társ-suli tehát egy program. s mélyíti el a kapcsolataikról. az óriásplakátokról. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. azt érdemes továbbadni. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. hogy gyakorlatorientáltan. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. a krízis nem csak felfordulást jelent. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. Az. aminek kidolgozásában. s ez a téma az életet adó család. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. a szerelem. Hétköznapi munkánkban családokkal. hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. önmagunkká-levésünk bázisát. pszichodráma asszisztensek. észrevehetjük. Ezzel együtt azt is látjuk. nyugalmunk. ez folyik a filmekből. de szakemberként és magánemberként is. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. s a család magán viseli annak minden jegyét. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. A család. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi.Szászi Balázs pedagógus. keresztény szellemiségű vezetőkkel. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. mentálhigiénés szakember. úgy tűnik. csoportokkal foglalkozunk. hogy a család válságban van.

hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. Ez nem jelenti azt. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá.hanem lehetőséget a változásra. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. hanem arról. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. hogy mindaz. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. le kell söpörni. ami számunkra fontos és érték. Lelkiségi alapok. az első tapasztalat mindig az. normális gondolkodással létezni. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának. Ma a szülők. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. álláspontját. Az elődök példái nem elégségesek. el kell hallgatni. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. Amikor fiatalokkal találkozunk. amikor nekünk az. hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. Személyes meggyő ződésünk azonban az. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. hogy ők már mindent tudnak. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. s idáig jutni a párbeszédben. elevennek maradni. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. Már akkor azt tapasztalta. hogy nemcsak a munkásfiatalok. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. hogy nem szabad ennek az első. hisz ez a belépő a közös munkához. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. megújulva kell jelen lenni. kiszolgáltatva magát az emberi sors. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. ezzel tágítsuk az ő világról. így a párválasztásban sem. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. hanem azt. hogy nincsenek. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. hogy mi „tanítók”. Isten nem várta el a világtól. utódaikat a jövő felé segítve. Ma is ezt tapasztaljuk. felszínes jelzésnek bedőlni. Joseph Cardijntól vesszük. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. s magukról alkotott nézetüket. előbb járók mit tudunk már a világról. „Krisztus úgy szerette a világot.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. hogy megjavuljon. meghatározzuk nézőpontunkat. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. és akkor fognak ott ülni a padokban. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. s úgy tesznek. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. vagy eljátsszák. hanem szeretetből emberré lett. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. hogy a maga erejéből. amit az egyház helyi. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni.

de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. mi szép és jó van bennük már eleve. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. a csoportdinamika atyja. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. 99 2 .”3 A tréningeken mint kísérők. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik. hogyan hat a másik rám a csoportban. még azelőtt. mit vagy hogyan tegyünk. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. teremtettségüknél fogva. úgy alakítsuk viselkedésünket. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. hanem mint vezetőknek. Levin2. azzal általában nem jutunk előbbre. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. hogy bármi különöset tettek volna. lehetőséget kapunk arra. a csoportdinamikának. hogyan is viselkedünk. ha segítünk meglátni. ami a számunkra és a környezet számára is jó. K. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. Azzal viszont. Tahi. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. ami már ott és akkor jelen van életükben. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. hogy megváltozzunk. ha azt mondjuk meg. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni.lehető legjobban az utánunk jövőknek. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára.

nagy ökörség. c) Nem is jár fodrászhoz. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. szürke. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. c) Nem tudom. d) Olyankor annyira izgulok. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. Ha Vele találkozol. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. kékesszürke stb. és azt hordja. vagy van egy. d) Csak magára hasonlít. nincs is neki ilyen. d) Kopasz a Drága 3. Tudod-e. akkor lesz.) 1. kb. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. Tudod-e. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. c) Fogalmam sincs. 2. d) Nincs is pulcsija. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. Tudod-e. c) Nem csinálok semmi különöset. Nem kell komolyan venni.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. d) Nem tudom. amióta ismerem. egyformán. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. Amíg a randevúra mész. 100 . de arra talán jó. igyekszem a legjobban kinézni. Tudod-e. Ha még nincs. mint minden ilyen teszt. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan. 4. b) Megfésülködöm.

b) Próbálkozni. ha engem választ. ha megtudnád. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. Tudod-e. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. hogy nem is lenne rossz ötlet. hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. 14. hogy tudjak rajta segíteni. hagyjanak békén. hát megfogta. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. d) Velem még sosem volt bánatos. c) Én javaslom. 9. Mit csinálsz. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. b) Elkezdek poénkodni. Mit csinálsz. b) Néha-néha eszembe jut. c) Ez még eszembe sem jutott. hogy összetartozunk. elég gyakran. 10. 11. amit különösen szeret. c) Ha megfogta. azt lehet. mit szeret a legjobban.8. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. Általában ki dönti el. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. szóval tök jó. akinek éppen jó ötlete van. c) Nincs olyan étel. b) Nem rontom el a kedvét. Mit szólnál hozzá. eléggé megviselne. de közösen egyezünk meg. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. és így értékesebb lesz. b) Hol Ő. c) Nincs soha túl jó kedve. d) Még nem is voltunk moziban. Mit érzel. na… b) Azt érzem. Milyen gyakran gondolsz arra. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. de közösen egyezünk meg. c) Még jó. hol én. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. d) A lecsó. hogy jobb kedvre derítsem. de hát van ilyen. d) Hááát. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . bohóckodni. mi a kedvenc étele? a) Naná. b) Nem örülnék. Mit szólnál hozzá. 12. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15.

Talán még annak is fennáll a veszélye. b) Néha veszekszünk. d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. hogy valamiben nem értünk egyet. és oszd el az értékelhető válaszok számával. kérdést. nem vagy valami túlságosan szerelmes. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba.16. egészen normális a kapcsolatotok. Vigyázz. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. de azért mindketten tudjátok. d) Már együtt is lakunk. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. Add össze. Hagyom. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. hogy piszkosul szerelmes vagy. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. Mi van. c) Inkább Ő szokott engem hívni. 4 vagy annál nagyobb: Hát. Ezeknél minden a válasz 1 pont. neki van igaza. Na jó. általában ráér-e? a) Nem mindig. Az rendben van. nem kell figyelembe venni. néha nem. Olyan nincs. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. hány is az óra. Megvan a kellő vonzódás. hogy azt higgye. b) Általában ráér. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. így megkapod. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). de azért néha észnél is kell lenni. c) Közöttünk teljes az összhang. hogy feladod az egyéniséged. és ahol d-t választottál. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. szerelem. sőt egészen kellemes is lehet. hány értékelhető válaszod maradt. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 . mert sok a dolga. Ha találkozni akarsz Vele. Ilyenkor valamelyikünk enged. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. Értékelés: Az 1. mit mondjak: az az érzésem.

szexualitás az autonómia. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. valóságra utaló tartalmakat felfedni. A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. üvegtestű nőt sárban ölelni. és az önálló identitás megtalálása. Ők szeretik inkább akciókkal. olyan értékek. amiket éppen most tanul. azaz a játékosságukra. nem is foglalkozik mással. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. hogy a serdülőben kialakuljon. azt sokszor már az öltözködéséből. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. csak avval. Félelemmel. tartásából láthatjuk. teljesen feketére mosnak. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. kifejezik másféle módokon. hogy ki lesz ő. normák mentén haladnak. jó vezető van. már nemigen terep számukra az otthon.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. Nyilvánvaló. Ez nem könnyű . de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. vagy inkább ellenkezőleg. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. ahol szabadon kísérletezhet. a függetlenedés. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. nevelőivel. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. Vágy és félelem. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. arra a tudásunkra. táncot. s újak után nézni. Sokkal hamarabb megmutatják azt. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. illetve azok értékközvetítő voltára. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. 103 . Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. újra kell értékelni a szülői házat. Így hát egy jó vezető. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. s a gyász érzésével terhes ez az időszak. láthatjuk. s a partnerré válás erőire. szabadon kipróbálhatja a határait. s más. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. tettekkel kifejezni azt. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. amiket nem akarunk. és ezzel a lelküket és a testüket is. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. azokat a szerepeket. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. ami bennük van. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. azon túl. hisz ahol biztonságos. hogy valóban az egész testük. hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. nem költő. lelkük megmozduljon. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. A párválasztás.

felelősségteljesebb életvitelre. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. 104 . A szer azért lesz fontos. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. Pl. A máshonnan. egyenrangúan. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. a család. hogy férfiak és nők vagyunk. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. Ehhez segít. tudatosan törekszünk arra.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. A program. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. mert a valódi intimitást. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. akik véleménye meghatározó. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. hogy a legkülönbözőbb helyekről. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. Azaz fontos. akár párkapcsolatok megteremtésére. kapcsolatok építésére vezetjük. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. pszichés szempontjából az alapja. személyiségfejlesztő tréning ahhoz. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. hogy a szerhez nyúl. hogy betöltse. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. a szülők azok. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. egy mélyebb intimitásra. amiben a tréning segít. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. Amikor segítünk a fiataloknak abban. Számít a családjára. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. más értékrendből. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. a drogfogyasztás ellen. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. a benne rejlő erőre épít. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. Amikor házasságról beszélünk. egy mély önismeretre van szükségünk. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. Prevenció Azt szoktuk mondani. az emberi kapcsolatok hiányát kell. és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. különbözőségeink ellenére egymásért. Amennyire a keretek engedik. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához.

barátság. tesztek. együttjárás. nem lehet ésszel legyőzni. IV. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. hanem többé-kevésbé tudatosan. XII. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. a jóra való vágyat. V. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. Szakítás – kevés beszéd. Az előadások általában 30 percesek. X. ami működik. Bevezető. maximum egy órásak. szituációs játékok. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. A házasság értelmes és értelmetlen okai. önismereti játékok. hátrányai. tesztek. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. de válunk. VI. s amit remélni sem mernek. Veszekedés – előnyei. higiénia. XIII. IX. ami elmúlt. hogy lehet másként. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. formákat a találkozástól egészen a szakításig. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. a jót. feladatlapok. II. VIII. s ami van. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. Elkezdve onnan. III. A tulajdonképpeni 13 téma: I. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. amit remélnek. kézműves foglalkozások és tánc. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . XI. s különböző lehetőséget teremtünk arra. hanem azok a konkrét tapasztalatok. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. S valahogy így együtt tapasztalják. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. S itt valósul meg. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. lazázás. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. sok cselekvés. kreatív megnyilvánulások. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. VII. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. Ezek önismereti játékok. videós helyzetgyakorlatok. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt.

működik. reflexióra. előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. 106 . s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz.

A program 14 éves hagyománnyal bír. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén. szerepjátékokkal. alkalmazkodni. szakítás. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. kiscsoportos feldolgozásban. amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik. elvárásaira nyitottan tud reagálni. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. hogy – mikor. vitaindító gondolatokat. ahol helyzetgyakorlatok. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg. Készséget és reményt adunk arra. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. kivel. videofelvételek elemzésével. igen fontos témákban (szerelem. és az önismeret fejlesztésében. interaktív beszélgetésekkel. és újszerűen közelítjük meg. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. pontos tematikával. párkapcsolat. veszekedés stb. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. A kiscsoport minimum 8. A témát játékosan. kézműves foglalkozásokkal. nem pusztán szexuális felvilágosítás. illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. mit. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. játékok kapnak helyet. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. viszont a csoport igényeire. előadások. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. 107 . maximum 15 fővel indul. tesztekkel és kiértékelésükkel. barátság. elmélyítésében.). amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. dramatikus játékokkal. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. kiscsoportos munka formájában. Nem partnerközvetítés. esetmegbeszélésekkel. mentálhigiénés feladatok. ahol téma-centrikus. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet.

• a saját családi minták felismerésében. • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. mégis sok magányos ember. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. a fiatalok otthonról nem kapják meg. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk. az egész embert átfogó értelemben. ifjúsági vezetőknek. fiatal tanácstalanul. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14. 108 . szakmunkásoknak. gyakorlásában. Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. félelmekkel telve várja. családunktól kapjuk. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. vagy őt találja meg valaki. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. értelmi és érzelmi érettség szükséges. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. Kornak megfelelő szellemi. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. tapasztalatok megosztására. hogy végre megtalálja az „igazit”. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. • új problémakezelési megoldások megismerésében. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. Lehet helyi szervezésben. illetve esték szabadok). A program az ország egész területén elérhető.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. elsajátítására. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. társadalmi viszonyok között. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. a délutánok. Az első benyomásokat szüleinktől. egyetemistáknak. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni.

saját helyüket. személyes élmények „behozása”. megoldások szülessenek. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. társvezető megválasztása). 26. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. Cím: 6722 Szeged. játékok kiválasztása. Az egységek végén a team értékelést tart. fokozva aktivitásukat. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. tehát úgy lett kialakítva a program. hogy kimondhassák elvárásaikat. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. ügyelünk arra. Fontos. Kálvária sgt. Többnyire ők maguk is fiatalok. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. a programhoz való hozzáállásukat. félelmeiket. Telefonszám: +36-62-548-940 109 .Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni.

később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. akik alkalmasak lesznek arra. befektetést igényel a részéről. 4. Szociálismunkások. hogy profi trénereket képezzünk ki. 2. Pályaorientációs önismereti tréning. és más ifjúsági csoportok vezetői. főiskolások. Nem célunk. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. az ország különböző területeiről. mik a feltételei. ám büszkén vállaljuk. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. Célcsoport: Egyetemisták.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. Így a programban elsősorban egyetemisták. Az eddigi gyakorlat azt mutatja. kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. ahol mindenki számára kiderül. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. ifjúságvédelmisek. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. 110 . háromszor koo-trénerként dolgozott. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. védőnők. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. Önismereti drámacsoport 6. fiatal házasok vezetnek csoportokat. Saját élményű . alapozó tréning. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. önismereti játékok megismertetésére. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. mennyi energiát. Megfogalmazza elvárásait. Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. kétszer hospitált. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. illetve eldöntheti. lebonyolításuk elsajátítására. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik.

Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. 111 . végül idős emberként is. A „harmadik életszakasz”. hogy segítse önmaga megvalósítását. hanem magában az emberben dől el. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember. főigazgató. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. felnőttként. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. erejét. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. léte az együtt-létben válhat teljessé. Lukács László piarista teológiai tanár.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. a pszichológia és az antropológia. esetleg alkalmi ismeretségekig. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. Egymásra utaltan élünk. önmaga és embertársai javára. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. Ma már közhellyé vált a megállapítás. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. és csak utóbb. vagy pusztítására használja-e energiáit. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. gondozásra.Dr. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. a házastársi. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. másodlagosan rendelődik alá a többinek. a különböző társadalomtudományok. de bontakozó személyisége is. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. gyermekként. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. hogy jóra vagy rosszra. hogy az autonóm. autonóm személyiség ideálját hirdették. E nézet szerint az Én valójában egyedül van.

Ez az egység-közösség. illetve hagyja tágítani magát. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. ha szeretetlenek. szavam a fontos. 4 Buber. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. elfogadsz és szeretsz. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. „Halandóak vagyunk. hanem olyan tevékenység. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). adottság. aki másnak igyekszik örömet szerezni. a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. Nem az én gondolatom. Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. A személlyé válás ajándék. önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. megszólított. elfogadlak és szeretlek. éppen a köztük növekvő egységben. aki kilép önösségéből. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. ha szeretünk” (Karl Jaspers). Martin: Én és Te. Persze én már akkor is „Én” vagyok. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. önmegismerés és a másik elismerése. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. és elveszíti azt. Ez azonban csak lehetőség. Egybenyíló. Meghívás és meghívottság. annál inkább önmagává válik. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. ahogy Ágoston emlegeti. Megszólítás és válasz. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. Legősibb vágya az. Európa 1991. halhatatlanok. hogy méltatlanná válik a szeretetre. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. az előbb-utóbb boldogtalanná válik.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. legősibb félelme. hanem az. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott. csak az válhat igazán boldoggá. minél inkább megnyílik másokra. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. A személy annál érettebbé. és feléje fordul. hogy egy „Te” elfogadja. hogy a Másik megismert. Csak az tud igazán önmagává lenni. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. 112 . és a másik „Te”. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. hogy szeressék. század elején. amennyiben Te elismersz. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. amely elfogadást és választ igényel. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. de nem létezhet” (Roger Garaudy). mert én szabadon elismerlek. A személy azáltal „van”. fejlett személyek kezdeményezik. „communio”-ban.

Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. Ehhez járul az is. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. az egymáshoz tartozás érzését. saját képmására alkotta. és szegényebb marad az. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. amilyen például a barátság. az udvariasság. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. hanem kapcsolatokban válik önmagává. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. hogy értelme van és szabad akarata. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. 113 . biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. a szexuális igények kielégítését. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. Ez a kapcsolat egész valóját. a figyelmesség és a szolgálatkészség. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. amelyet az otthonukká tesznek.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. Legteljesebben mégis a házasságban.27). az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. hanem mindezek fölött abban. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. hogy nem magányos egyed.

úgy legyenek ők is bennünk. hanem közös otthont teremtenek. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. az élet különböző helyzeteiben. és szereted őket. Tudják. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. ha fáradt vagy beteg. és a Fiú az Atyát. amely biztonságot és védelmet ad. hogy értelme és szabad akarata van. hogy te küldtél. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. minden álarc és képmutatás nélkül. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. amint mi egy vagyunk: én bennük. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek.). hogy így elhiggye a világ. bennem vagy s én benned. de viszontagságaiban. Ebből következik az is. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. akár konfliktusaiban is. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. Atyám. amelyben valóban önmaguk lehetnek. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. ha nem a személyes odaadás. otthont. s megtudja a világ. hogy te küldtél engem. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. tudják együtt „múlatni” az időt. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. Fokozatosan. te bennem. a heves rajongás alábbhagy. 114 . úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). töredékesen már itt a földi életben. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. amelyik kihűl vagy elenyész. megteremtve az egyesülés élményét. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. Közösen élik meg a világ eseményeit. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. együtt és egymásnak. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne.21sk. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. (…) Legyenek egy. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon.Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. Otthont. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. legrejtettebb titkait is. örömeiben. S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. vakációjukat töltik együtt. közöttük vagyok”. beteljesülten az örök boldogságban. Egyszer talán ráébrednek arra. s nehéz előre tudni.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. örömüket lelik egymásban. amint engem szerettél” (Jn 17. „Amint te. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. mire van szüksége. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. ígérte tanítványainak Jézus. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. tudják. vagy a szabadidejüket.

amit Én és Te egymásrautaltságáról. tehát a szeretetről elmondható. „Isten a szeretet”. eredetét és beteljesülését. Az emberek közti szerető elfogadásban. hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. de nem ritkán feszültségeket. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. mily reménytelen. egymásból és egymásra való léte. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. amellyel elfogadja az embert. Oka ennek elsősorban az. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. abból meríti erejét. individuum. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. hanem azt is. hogy Isten bennünket szeret. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. ellenségeskedéssé torzulhatnak. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. a különböző szeretetkapcsolatokban. és önmagát ajándékozza neki. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. „Az ember itt kevés a szeretetre”. A szó eredetileg körtáncot jelent. a töredékességnek egy darabját. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. A különféle személyes kapcsolatok.Élete fájdalmas töredékességét. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. 115 . hogy minden ember önálló. még a legszorosabbak is. Minél őszintébb. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. hanem lehetőségünk nyílik arra is. hanem szeretetének korlátaiba is. nézeteltéréseket okoznak. Oka azonban az is. az önfeláldozó. annál krisztusibbá. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. Benne nemcsak Isten lett emberré. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. nemcsak örömet szereznek. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. a kielégületlenségnek. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. önzetlenebb a szeretetünk. istenibbé válik. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. Benne. annak mintájára. Amint a II. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. együtt-lét.” Mindaz. szeretlek. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. konfliktusokat.

Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. hogy az ember időben él. jónéhány éppen a tartós. akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. életének története van. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. táplálja és gondozza saját testeként. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. 116 . Én sem épp vidám. de jelenvalóvá is teszi azt. akkor elfogadjuk azt. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. elmélyülni. alkalmi fellobbanás. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. amely nemcsak jelzi. Ez a jelenlét. úgy kell tenniük a házastársaknak is. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. csak annyival. Elment a nap. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. az időhöz kötötten. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. a házastársak életközösségében. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. odaadja magát neki és érte. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. Figyelmen kívül hagyják azonban. Én meg szeretném megköszönni néked. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. egyetlen mozzanatba sűrítve. szövetséggé mélyülő szerelem. és halálunkig folytonosan alakul. hogy – férfimód hiú – földerítselek. szépül vagy éppen torzul. Szomorú voltál. Olyan történelem ez. hanem amelyben valóban testet ölthet. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. hogy együtt öregszünk meg vele.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. Most este van. a tartósság és a hűség. csak egy csöppel kevésbé szomorú. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. ahogyan Krisztus szerette az egyházat.

nem beszélve azokról a sebekről. arra az Istenre. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. ha önmagát. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. Arra az Istenre. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. vagy mindkét házasfél számára. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. Tisztában van ugyan vele. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. Két-vödrü kút! Két sebesült. és igazi. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. tartósabb. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. szívét. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. mindegyik házas viszonylatban. ember szét ne válassza. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. megváltoztatható. még a nép minden hűtlensége ellenére is. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. Ez teszi érthetővé. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. felbontható. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. mint megannyi szerződés. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. elárulható. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. életét. hogy keressen magának társat.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. legalább valamilyen mértékben. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. „Amit Isten egybekötött. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. amely. hogy egyedül élje tovább az életét. Ezek gyógyítása.

Budapest. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. Bovet. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Ez pedig Istennel határos. 118 . Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Budapest. akkor túlmutatnak önmagukon. Park Kiadó 1997. Chapman. Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. megváltó és megáldó partner jelenik meg. Budapest. Harmat. Budapest. Vigilia Kiadó. Petrik. Vigilia Kiadó. a Család évében. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. Dillow. 2002.”5 Szakirodalom Asen. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. mindent átfogó és oltalmazó. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. amely Istenre utalt. Budapest. Vigilia Kiadó.: Egybeszerkesztve. Gary: Családi összhangzattan. Linda: A társ… Feleségek könyve. S ha ez szabadságban történik. Vigilia Kiadó. Theodor dr. L. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. akkor ebben – akár tudunk róla. II.. Amikor valóban szeretnek. Karl: Über die Sakramente der Kirche. Budapest Fromm. Könyv a házasságról. Harmat. John: A tartós szeretet titka. 1983. Crabb. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Gary: Egymásra hangolva. Powell. A családi harmónia öt jellemzője. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. akit Istennek nevezünk.. csaknem banálisnak látszik is kívülről. hallgatag.. Bécs. 1999. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája. 131. Herder 1985. 2002. Chapman. Erich: A szeretet művészete. 1997. Budapest. 5 Rahner. 1984. Budapest.: Felette nagy titok. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. John: Feltétel nélküli szeretet. Helikon Kiadó. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. Budapest. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. 2002. Budapest.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. Powell. mégiscsak az. Eva: Gyermekeimmel. dr. 2002. 2002.

Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. A személyes és visszavonhatatlan. klinikai szakpszichológus. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. az egymás életébe való bebocsátást. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. illetve a szerződésre épülő házasság. mint a hosszú távra szólók. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. az önmegvalósítás. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül. amelyről eddig beszéltünk. (Pszichoterapeuták. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén.Dr.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. hogy mikor boldog egy házasság. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. de hátterében. hogy a házasságok törékenyek. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. szociális munkások. Rossz érzéssel. a verseny. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. egyre több ország 119 . az egyenlőség. kapcsolati formák. A házassági szerződés. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. a társ. illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. toleráns a házasság előtti. hanem döbbenten eszmélünk rá arra. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. az élet megosztását jelenti. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. élethosszra vonatkozó ígéret. amelyek az értékek. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. tanszékvezető tanár. a klienssel vagy a tanulóval. Az emberek többsége elfogadja a válást. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. a siker. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. Ezek: a szövetségre. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. jogi fogalom ugyan. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség.

kielégítést nyernek. de külön tényezőként is megjelenik az én. a jó kommunikációs képességet. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését.és áldozatvállalás. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. a felelősség. mint az egyediség kimunkálása. amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. az őszinteség. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. hogy joguk. Korábban a házasság. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. Ma inkább a sikerességet. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. a tisztességnek és a megbízhatóságnak. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. és a családi közösség legfontosabb pillérével. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. a szociális „ügyességeket”. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. akkor a házastársak között 120 . a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. illetve értékként kezelése. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. a család épségének megőrzése. De a negatív hatások. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. hogy ezek majd teljesülnek. mint a negatív hatások csökkentésében. elemző koncepciók a szövetségre épülő. hiedelmet. A társadalmi változásokkal is összefüggően. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. a romboló következmények feltárásával. de az élethossziglani fejlődést feltételező. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk. különösen a szociológiának. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. a „self” értékké válása. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. a változni tudást. A különböző tudományok a változások leírásával. Korábban a megbízhatóság. és azok hatásaival való megküzdésben. sőt kötelezettségük egyedülálló.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

ha a házasságot alkotási folyamatnak. elhalnak. A másik ember társ. gyengédség. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. kitartást vállal és fogad egymásnak. Hiszen. II.intézésében. A „boldogok voltak. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. és létfeltétel. az az együttélés minőségétől. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. értékeinek megfelelő. más választások korlátozásával is jár. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. Pl. hogy az együttélés ne pokol. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. vagy egyáltalán nem vállalják. a kapcsolat milyenségétől függ. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. de mindig több tényező határozza meg. fejlődnek. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. megbízhatóság. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. céljainak. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. aki döntött valaki mellett. vagyis elköteleződnek egymásnak. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. hanem örömforrás legyen. változnak. tevékenységnek tartjuk. az udvarlás első fázisában (1–8. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. mint a mesében. vagy pokollá válik mindkét fél számára. biztonságot adó. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. a kapcsolatok alakulnak. vágyainak. igényeihez. Csak akkor nyílik ki a zsilip. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. 129 . De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. ha törekszünk is arra. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. A kapcsolatok minőségét. Az ember sokféle kapcsolatban él. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. a későbbi időszakban (8-17. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik.

– Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. hogy más területen keressenek fogódzókat. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. illetve megszakadásához vezet. erősségének jelzéseként értelmeznek. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. a csalódástól. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. Az udvarlás időszakában természetes. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható.Az együttélés törékeny kapcsolat. Próbálkozások. a nehéz helyzetekben való kitartásra. Az erősebben kötődő. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. mint az elköteleződő párokét. bizalmatlanok. A statisztikai adatok azt mutatják. kötődő. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. hanem kényszerből jött létre. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. a kapcsolat megszakad. a függetlenségigény. nehezíti a partnerek eredeti családjával. mint a hosszú távú elköteleződés. óvatosság. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. Az együttélést követő házasságok kudarca. és a kapcsolat minőségének romlásához. megengedettek vagy akár tiltottak. Az együttélési 130 . Előtérbe kerül a karrier. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. A kapcsolat megszakításának. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. éretlenek a felelősségvállalásra. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. rokonságával való kapcsolatát. az önérdek. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. félnek az intimitástól. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől.

A szoros. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. támogatást. a befogadottság. válnak hangsúlyosabbá. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. természetesen több energiát fektet bele. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. örömforrás legyen. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. hogy az alkotás szép legyen.kapcsolatban élők is. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. nem kell félnie a másik kilépésétől. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. és a házassággal való törődés az. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. szenvedély. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. mint minden más kapcsolat alakul. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. véleményük szerint mi lehet az oka annak. A hosszú távú. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. Vannak olyan szerzők. és mélyen kötődjünk hozzá. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. leírására számtalan szavunk van. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. gazdagodik. vágyakozás. kialszik. Minden házasság egyedi. tetszés. az együtt megélt élményeket. hogy a szerelem nemcsak érzelem. gondozza. élvezet. kifejezheti valódi szükségleteit. A szerelem is. jó legyen. elbűvölés. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . hanem benne van a másikkal való törődés. A szerelem kifejezésére. ami a hatékonyságérzést kiváltja. gondoskodó szerelembe. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. Ha valaki úgy döntött. hogy ilyen tartós a házasságuk. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. helyezkedik el. – A házasság jobbá tételére ösztökél. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. vagyis változik. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. csalódottság stb. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. a szorongás. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. hogy a kapcsolatot alakítsa. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. A szerelem. Szavaink sokfélesége is jelzi. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. áll össze. problémákat. gyengédség. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. fellobban. a düh. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. akkor törekszik arra. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. vonzalom. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. kötődés. tartalmának megragadására. összetevői kerülnek előtérbe. több időt áldoz arra. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. a másiknak való örömszerzés szándéka is. hogy önmaga legyen. a biztonság. intimitást. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. Az elköteleződés olyan szoros.

a minimalizálás. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. hogy egyben egy kapcsolat része. amelyet Turandotnak kell megoldania. férjjé a férfi. Aki megoldja a próbát. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag.nem drámaiak. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. eszme stb. bensőségesség. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. tulajdonságok. nevezetesen az autonómiára. az a vérpadon végzi. hanem a hasonló értékek. Ám ekkor megjelenik Kalaf. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. a vándorló. és minimalizálja a negatívumokat. de aki kudarcot vall. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. annak a felesége lesz. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. így lesz „a kettő egy test”. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. hidegszívű. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. akinek kialakult identitása van. a változásra. senki mással össze nem téveszthető személy. egyedi. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. irányzat. az elköteleződés talaján erősödik. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. illetve maximalizálás jelensége. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. törekvések kiemelésére is sor kerül. Kalaf azonban megmondja a választ. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. tiltakozik a házasság ellen. 132 . az elköteleződésére. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. vagy feleségül megy hozzá. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. aki beleszeret a szépséges császárlányba. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. ezáltal lesznek részesei egymás életének. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. pozitív értékeit. De Kalaf gondoskodó. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. Turandot a házasságot választja. – A személyiség érettsége Valódi. országából elűzött királyfi. Az elköteleződés kezdetén. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. fejlődik.

Ez a rész. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. létezés-állapot leírásáról van szó. A kifejezés a latin intimus szóból származik. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. de nem a másikra figyelünk. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. ha másvalakivel van együtt. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. őrizzük. a tudatosságot. És percek mentek. és nem eszköz valaminek az elérésére. Kapcsolat. amely mások számára megfigyelhetetlen. hiszen egy olyan élmény. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. csöndesen. leírása nehéz. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. amely arra irányul. Egyszerre csak megfogtad a kezem. 133 . A másikkal való kapcsolat maga a cél. szoros. nem kontrolláló. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. ezredévek jöttek. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom.III. Istenhez. nem birtokló. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. hogy egyvalakivel meleg. őszintétlenségre kényszeríti az embert. így az megérthető akkor is. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. hogy te vagy-e te. Nem cselekvő jellegű. Mint zsibbadt erek útján a vér. ez az én-rész a híd a lélekhez. inkább passzív létező irányultság. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. – Érett. „És jó volt élni. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg. hova tartozunk. soká. Melyben egy isten szállt a földre le. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. mint ahogy soha. Az intimitás bensőséges kapcsolat. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. hogy kik vagyunk. autonóm személyiség. és utal önmagunk legbelső részére. Belső. Az ember sajátos természetéből adódik. tartalmazza alapvető választásainkat. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. hanem önmagunkban vagyunk. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. hogy önmaga csak akkor lehet. S alélt pilláim lassan felvetődtek. a költészet ereje. kölcsönös kapcsolatban legyünk. és mint ilyen emberi szükséglet. Az intimitás fogalmi megragadása. Vagy áldott csipkebokor drága tested. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. legbelső a jelentése.

de 134 . A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. sem a hízelgésre. titkaink. Ott is rá gondolunk. hogy abba beengedünk egyvalakit. őszinte. A kommunikáció nyílt. vele társalgunk. mint önmagunkra. Személyes terünkben akkor vagyunk. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. rejtett szándékaink. társunk. rejtett céljaink. esetleg félreáll a nyakkendője. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. Allport írta le. amely megjósolható kimenetelhez vezet. sem a gyengeségek elrejtésére. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. a nyílt. hazaérkezik a férj. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. késett. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. amikor álmodozunk. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. Ki kezdi a beszélgetést. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. amely szerint a kommunikáció zajlik. őszinte. Pl. gondolatban megosztjuk vele élményeinket. kudarcaink. – A kölcsönösség. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. A feleség leszidja. határtalanságot élünk meg. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. amikor önmagunkban vagyunk. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. hanem önmagunkban vagyunk. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. de létezik egy „forgatókönyv”. Valamiféle időtlenséget. A feleség sírva. élményeink. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. sőt inkább a másikra figyelünk. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. csúnya veszekedés tör ki. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. önmagunk megosztására ösztönöz. nem viselünk álarcot. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. mint tudjuk. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. nem törölte meg a lábát. Úgy vagyunk a személyes terünkben. Az intimitásban a létezés pillanata. de nem rá figyelünk. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. minden hibánkkal.A spontaneitás szabadság és képesség arra. Az intimitásra való képesség. Az intimitásban a tér megélése kettős. A személyes kapcsolatok alakulásában. a jelen válik fontossá. mikor lehet közbeszólni. vágyaink. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. – Megváltozik a tér megélése. Olyan dialógusé. – Megváltozik az idő megélése. nincsenek hátsó gondolataink. kimutassa. a férj dühös lesz. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. amikor önmagunkra figyelünk. de természetesen jelenthet azt is.

erősíti a szerelmet. gyengédség. hogy a férje alkoholista. megismerésére.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. a másik valódi énjével. partneri elvárások.diadalmasan panaszolja. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. a másikra ráhagyatkozó állapot. és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. bizonygatja. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. bizonytalanulszorongóan.).” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. irányulások kifejezése. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. gyerek –. férj. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. önmagára vonatkozó gondolatok. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. a világ kutatására. – Az intimitás a szabály. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. Kezdetben még nem az. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. támogató. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti. hanem a másikkal is. törődés érzése. önmagában lenni állapotot. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. szabad. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. Csak az anyát közelben. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. Pedig nem az. előírt vagy tiltott szabályok. hogy milyen szerepben. Hogy gyermekének szíve odabújjon. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. 135 . Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. Míg a közeli kapcsolatokban. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. óvó. lehet-e őt szeretni és értékelni. gyengédséget és az elköteleződést. hanem önmagaként van jelen. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. IV. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. illetve milyen szabályok szerint működnek. feleség. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba.

Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. Nem félnek a haragos. hanem változtatható. hogy szüleik szeretik őket. de nem sorsszerűen meghatározó. türelmes munkával. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. akik nem akarnak. elköteleződést igényel. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is. akik csak partnerek tudnak lenni. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. SEM INTIMITÁS. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. „gyakran” kifejezéseket. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. a függés ellen lázadók. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. A hányatott sorsú.I. ELUTASÍTÓ IV. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. Az 136 . AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. őt szidó szülőtől. elkerülik az elköteleződést. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. magányosak. azok. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. és nem tudnak társak lenni. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. a nem kötődők. zavart korrigáló terápiájában hosszú. Az összefüggés erős. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ.

térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. helyzetének empatikus megértése. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént. A mindenkor rendelkezésre állás.elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. a másik érzéseinek. a valódi én mellett döntöttek. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. Valószínűleg azért. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. elköteleződés. 137 . Befejezésül. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. a másik elfogadása.

Így egész életünk ünnep lehet. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. mely testi-lelki szeretetközösség. természetes családtervezés Életvédelem. aki ajándékul adták az életét. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. CSÉN tanácsadó. De az embernek szabad akarata van. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. CSÉN tanácsadó. Ezzel a válasszal. szabad akaratuk által. A II. Régebbi korokban a gyermeknemzés. a testvéreknek. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. hogy szülőkké váljanak. házastársi szövetség. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. ezért ezt meg kell válaszolnia. megtartja méltó helyét. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége.Hortobágyiné dr. hogy Isten ajándékozó. Nagy Ágnes általános orvos. 138 . de a házaspár igenje kell rá. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. a gyermekek ajándékozzák a családot. II. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. élete megajándékozza azokat. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. Isten megszólítja a házaspárt. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. Kecskemét és Déri Éva biológus. s szüntelen ajándékozásból állhat. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. Isten ajándékoz bennünket.” Csodálatos dolog. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. A gyermeket a házasság megkoronázásának.

hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. mert olyan kapcsolatból származik. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. Egy három gyermekes családban. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. de az is lehet.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. a megfelelő testedzés. káros szenvedélyektől való tartózkodás is.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. Szükséges. esetleg a gyermektelenség hátterében. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. Fontos. Kapja meg méltó helyét. mert nem ennyit vártak. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. vagy ismeretségi körünkben. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. elgondolkodtak.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. 139 . Hány gyermek legyen egy családban. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. Lehet. néhányan a fogamzásgátlásra. a lelki ráhangolódást. Szükséges tehát tisztáznunk. védekezésre gondolnak. az nem okoz abortuszt. Ugyanakkor az is fontos. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. hogy a gyermek. amelyet elveszített. elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. ha egy családban egy vagy két gyermek van.2. hanem szinte akadály: mert nem most várták. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. Így ami előtte hat. Itt kell kiemelnünk azt is. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is.

s szülőkké leszünk. 140 . egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. akkor ne úgy fogalmazzunk. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. mi Isten szándéka a házasságunkkal. hogyan mondanak. hány gyermeket vállaljanak.…férfinak és nőnek teremtette őket. Úgy érezzük. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. családi életünkkel. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. Így mikor mi gyermeket vállalunk. születési idejének. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. Csak nem szabad szem elől téveszteni. Ez azt jelenti. hogy egy családtervezési módszer tévedett. Ismeretterjesztő munkánkkal. s a gyermekek mikor. amikor egy házaspár. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának. hogyan fogadták az ő jelentkezését. családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. nem szabad attól félnie. remélhetőleg igent az ő életére. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. vagy nem annyi gyermek születik. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. a teremtés művébe kapcsolódunk be. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja. Nagyon fontos. Ha remélhetőleg végül is vállalja. A családtervezés úgy lesz teljes. Mi az Ő terve. Legfontosabbnak azt érezzük.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. töltsétek be a földet. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. mi Isten akarata a házasságukkal. amennyit tervezett a házaspár. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. amikor tervezték. hogy fürkésszék. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. nagy öröm forrása két. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. hanem azt is keressük. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. Ebben a definícióban az a fontos. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. és milyen időközönként érkezzenek. hogyan viszonyulnak hozzá. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. hány gyermeket szán nekik. Kutatások arról számolnak be. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is.

sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. vegyszerekkel nem lehet megoldani. tudniillik. melyeket az Egyház tart szem előtt. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. Nagyon meg lehet érteni. 1. áldás. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái.” 141 . nagyon megérthető.” (Humanae Vitae. s ily módon szabályozhatják a születést. „Az Egyház azt tanítja. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. hogy a gyermek. 3. mint azokat a nagy szándékokat. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek. hogy ráébresszen arra. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. ami korábban ismeretlen volt. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet.3. Pál pápa 1968. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. s azt tartja. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. és ez teszi szükségessé. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. A mai világ szorongató helyzeteiben. az új ember. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. VI. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. Megérti-e Ön. Három nagy alapvető szándékról van szó. 2. hogy ők nem értik? Igen. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. A harmadik szándék az. a dolog valóban bonyolult. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. „Bíboros úr. az Egyház azt tanítja. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg.

Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni. I. a másik 142 . melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. a légzés. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. ezért erre testileg. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. hímivarsejteket. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. a különböző minőségű méhnyaknyákot. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. tölcsérszerűen kitágult részében. melynek mind a felépítése. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. S természetesen kiemeljük azt. Olyan szervrendszereink. és egyesültek. Így érthetővé válhat számukra. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. természetesen annak megfelelően. meg kell állapodniuk. a táplálkozás. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. hogy éppen hol tart a folyamat. Itt szólhatunk röviden arról is. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. mind a működése eltér a két nemben. és működésükben sincs lényeges különbség. hogy ma Magyarországon ez az a kor. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. a sárgatestet stb. Ennek egyik része ivarsejteket termel. Mindig ugyanott van a találka. hogy a találkozó létrejöjjön. másik része segíti az ivarsejteket abban. Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. s ott hagyjuk. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt.. a mozgás. legfeljebb 12–18 óráig él. ameddig az abortuszt elvégzik. Van azonban olyan szervrendszerünk. hogy a szíve már hetek óta dobog. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. II. hogy messziről is jól látható legyen). az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják.és a fajfenntartás. hogy HOL és MIKOR találkoznak. Ez a szaporító szervrendszer. hogy egymásra találjanak. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). mint pl. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. petesejteket. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. egy új emberi élet kezdődik.

a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. egyik alkalommal jobboldalt. Végül annyira kidudorodik. illetve a petevezető rojtjai közé. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. számuk és alakjuk is megváltozik. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. ovuláció környékén percenként 8–12-szer. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. összekötő rész – a mozgását irányítja. A kiszabaduló petesejt. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. Így keletkezik a sárgatest. a progeszteron. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. és bennük sárga színű. ahol a petesejt megérik. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag.nyugalomban van. illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. szabad szemmel is látható sejtje. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. hogyha történik majd megtermékenyülés. III. amelyek körülveszik. és megreped. farok – mozgás végrehajtása. melynek aktív mozgása nincs. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. . s állandóan újak képződnek. készíti föl arra. serdülőkortól a klimaxig. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. és hogyan egyesülnek? A.a petevezeték csillószőreinek mozgása. következő ciklusban pedig fordítva történik. sejthártya. zona pellucida – üvegszerű hártya. hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. Általában percenként 4-szer húzódik össze. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. másik alkalommal baloldalt. szabad szemmel nem látható. a szabad hasüregbe kerül. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. Amikor már egészen megérett a petesejt. nyak – centriólumok. Egyik kiesése esetén – pl. A petesejt továbbításában: .a folyadék centripetális áramlása. hogy a szaporodást biztosítsa. Akkora. zsírszerű anyag rakódik le. mint a tűhegy. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. mindig van belőlük „raktáron”. . A hímivarsejtek (ondósejt. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. sejtplazma. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését.

tejszerű. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. héten a méhlepény veszi át. és meg kell tenni a hosszú. Kémhatása lúgos (7. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . amely állandóan tejsavat termel. Kisebb részük behatol a méhnyakba. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. Nagyon gyorsan tudnak úszni. B. 7 nap múlva. Cél a petevezeték elérése. B. amikor felszabadul. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. és a petevezeték kezdeti részén keresztül.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. majd elfolyósodik. a méhnyakcsatornán. és mintegy várakoznak. és ezt a képességét órákon át megtartja. A hüvely egy kis vegyi üzem. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. A sárgatest feladatát a 12. s 1 ml-ben kb.1 km utat tenne meg.és prosztatamirigyből származó váladék. de csak a legszívósabbak. a hüvely hátsó boltozatába ürül. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását. bonyolult utat a hüvelyen. akkor a sárgatest visszafejlődik. A cukrot. mely lúgos kémhatású. legellenállóbbak érik el céljukat. a méhen. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. Nagy az eltévedés lehetősége. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. óriási mozgási energiát vesz fel. a többi kifolyik a hüvelyből. Színe opálos. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. 15–18 cm-es út. a sav pusztítja őket. Ez a váladék kezdetben sűrű.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. mely kb. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását.2. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. Sebességük 2 mm/perc. 60–120 millió sejt van. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag.8). a méhnyakra és környékére jut.2–7. energiaforrását. Az élet örökös küzdelem. szaga édeskés. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. foszfort. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. Átszámítva ez annyit jelent. és legalább 80%-a jól mozog. táplálását biztosítja. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni.1. A többi hímivarsejt. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). Ha nem történik megtermékenyülés. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. melynek – természetesen. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. és hegestest keletkezik a petefészekben. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. B. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket. Az ondó.

4szer húzódnak össze. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. ahol a petesejttel találkoznak. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. majd bejut a sejtplazmába. a farkát elveszíti. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. hogy a petesejt megérkezzen. Ezért van jelentősége annak. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik. milliós felesleggel dolgozik. Nem jó az sem. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. IV. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. ugyanis a spermiumok élete is véges. felszínén apró csillószőrök vannak. ha még nem lenne ott. a petevezetéket. így még itt is sokan eltévednek. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát.3. vagy pedig megvárják azt. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket.4. B. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. útmutató hatása is van. a harcot. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik. B. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. nagyobb víztartalmú és több. pusztulására vezetnek. Ugyanúgy. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. s így további spermiumok 145 . legrátermettebb.hígabb. s így elpusztulnak. biztosítja számukra a tápanyagot. hogy a spermiumok néhány. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh.) A petevezetékek általában percenként kb.2–5. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. Mégis bizonyos. További nehézség: a test melege. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. de gyorsan kimerülnek. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. ha túl korán érnek oda. hőmérséklete 1. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. Csapásaik kifelé irányulnak. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. melynek irányító. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását.

behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. A sárgatest megmarad. és így hormonjai megsemmisülnek. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. vérzés kíséretében. Körülbelül a 4. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. 'a csalódott méh sírása'. Az egyesült sejt neve zigóta. vagy felszívódik. Az egyesülés után kb. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. miközben tovább differenciálódik. 1 nap múlva következik be az első oszlás. ha nem termékenyült meg. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. és a méh faláról lelökődve kiürül. napon jut a zigóta a méhbe. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. V. A sárgatest. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. VI. Ez a MENSTRUÁCIÓ. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. ahol bekebelezés áldozata lesz. s a természetes váladékokkal távoznak. 146 . Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. illetve kisodorják a természetes váladékok. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. Elmulasztott találkozás Mi történik. A petesejt burka ezután bezárul. A zigóta kb. A petesejt. akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. ha a megtermékenyítés elmarad.

a fogamzás pozitív. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. 1 hét telik el. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. 147 . A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. az nem okoz abortuszt. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. Így ami előtte hat. hogy a fogamzás. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. vagyis a beágyazódást gátolja. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. Fontos megjegyeznünk. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. az emberi élet indulásának kezdete. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. Ahhoz. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. illetve a fogamzás elősegítése is. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. A fogamzás és a beágyazódás között kb. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. Alapvető különbség a két csoport között. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. vagy a beágyazódás megakadályozása. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer.

nem tudhatja. Például Ovidon. Van a sterilizációnak az ún. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. Rigevidon. egymástól való eltávolítás) jelentik. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. a méhnyálkahártya megváltoztatása. mely „sürgősségi” tabletta. 2. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. elkötés. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. 3. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. oldal 2. bekezdés). esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. Triregol. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. hogy a tablettának más hatásai is vannak. Femoden. Marvelon. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. A hatásmechanizmusuk pedig az. mely vágás nélküli sterilizáció. s ott még nem tud beágyazódni. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. Fő hatásmechanizmusuk. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. Mercilon.) 148 . nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. amelyek valóban fogamzásgátlók. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. vagy elpusztítják őket. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. hogy neki a fogamzásgátló. Cilest. s a kémiai módszerek több formája. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. stb. Aki tehát szedi a tablettát. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. Következő hatás. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. Itt szerepel például a megszakított közösülés. kötet 748. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. vagy rosszul történt védekezés. ami a fő hatásmechanizmus. Hatását úgy fejti ki. Anteovin. a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium.1. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. amikor a tabletta ’jól működik’. ezért fontos. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. így elpusztul. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. melyben nem. A kényelmetlensége ennek a módszernek. „Stop” módszere.

Kefalgin. bőrkiütések. Legatin. Semicillin.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. Medivaler. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. Például az. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység. Barbamid. migrén hangulatváltozások. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. depresszív hatás hányinger. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. Amidazophen. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő. Meristin. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. teljesen belefér a serdülőkori változásokba.: Penicillin. Csak ha erről nincs tudomásuk. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. Demalgon. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. s ezt folyamatosan kell szedni. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. epekövesség. Algopyrin. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. hogy másnap és harmadnap. illetve legújabban a hormongyűrű. Ez is sürgősségi tabletta. – Nagyon fontos tudni azt is. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. illetve éveken át nincs. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. Sevenal. Vegacillin. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. mert még szinte ki sem alakult. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. Ez azt jelenti. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. Elenium. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. tromboembólia. Ez nem jelent gondot. Sumetrolim. 149 . vagyis a beágyazódás gátló hatás. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. Valeriana. (Pl. Bayrena. Maripen. Andaxin. A Postinor. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. mert segít a PARTNER – M.

A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. A rugalmas anyagból készült. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség.) A megtermékenyített petesejt. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. műanyag vázzal rendelkezik. Így nincs többé elfelejtett tabletta.Quarelin. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. mely T-alakú. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. de használata sokkal kényelmesebb. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. illetve 120 mikrogrammot). egyéb: Radipon. mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. rézzel és hormonnal kombinált típusok. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. sima felületű. A hormongyűrű azon az elven működik. Sacerno. (Alakjuk változatos. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. Ptimal. amit havonta csak egyszer kell használni. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. A méhen belüli eszközök mellékhatásai. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. Ospolot. Sertan. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. 4. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. Corontin. Ridol. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. Neophedan.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. s NuvaRing néven került forgalomba. majd 3 hét után kell eltávolítani. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. A negyedik oszlopban a spirál. Mérlegelni kell azonban. így fejti ki hatását. melyet hormongyűrűnek neveznek. vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között. Az is előfordul.

– sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. Hormongy űrű 4. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl.. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. 2.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1.. – méhen belüli eszközök (spirál.. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 . Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c. Pl. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg.

/ a fogamzás megelőzése 2. . TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik. Több tünet. 152 . PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról. Tüneti-hő mérő zéses. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása). hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek. Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik.

Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. Anna Flynn A III. akik egészségügyi. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. Ezt a módszert olyan párok választják. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. Anna Flynn (angol) Dr. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. másrészt a fogamzás elősegítésére. 153 .” Dr. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain. erkölcsi megfontolásból. Többféle természetes módszer is ismert.

akik szeretnék elkerülni a fogamzást. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. Kyusaku Ogino japán és dr. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. Smith már ekkor leírta. hogy zavaró körülmények (pl. menstruációs naptárra van szükség. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. T. Ő hangsúlyozta. A naptármódszer nevét onnan kapta. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. A módszer azt feltételezi. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. J. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. Így pontos képet kap arról. stb. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. W. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. A ciklus első felében mindig alacsony. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. akiknek pontos. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. gyógyszerek. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. A módszer biztonságát csökkenti.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. hogy alkalmazásához az ún. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. stresszhatás. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. Gerhard Döring. de ennek bizonyításával adós maradt. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. München). A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. 1933154 . hogy fiatal. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. rendszeres a menstruációjuk.) félrevezethetik a megfigyelőt. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. láz. M. tehát csak olyan nők alkalmazhatják. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. napján következik be.

1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. biológusok. Baur (Müncheni Egyetem). a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. S. ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. Dr. Dr. Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. Dr. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. és Dr. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. hogy megfigyeli azokat a változásokat. U. Freundl (Düsseldorfi Egyetem). Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. mely minden nő számára lehetővé teszi. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. pedagógusok. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. Prof. 155 . meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. G. ahol orvosok. A csoport három vezetője: Prof. 1964-ben jelent meg John J. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP).

A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.5 36.0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .

lejegyezve egy cikluslapra. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. A jelek a következők: (1. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 . mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. (2.) a méhnyaknyák és (3.A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései. Naponta megfigyelve.) az alaphőmérséklet. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. melyek a termékenységi tünetek. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet.) a méhnyak bizonyos változásai.

(A petesejt élettartama 12–18 óra. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. Feladatunk az. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. nyugalomban mérhető. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. WC-re menéskor célszerű elvégezni. hogy két különböző hőmérsékletszint van. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. A hőmérsékleti görbe. bekövetkezte környékén megemelkedik. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. Így étel. Így fiatal lányoknak. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. Mérése higanyos hőmérővel szájban. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. Ugyanakkor hamar észreveheti. 1. végbélben vagy hüvelyben történhet. de felkelés előtt kell hőmérőzni. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. mozgás előtt. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak.és italfogyasztás. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. A két. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. a méhnyaknyák. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. hogy a nyák táplálja őket. A nyák jelentősége. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. és a méhnyak változása. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. A nő számára biztonságérzetet jelent. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. valamint egyéb észrevételek. 158 . 2. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. és energiát biztosít számukra. vagyis közvetlenül ébredés után. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. sohasem hónaljban. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. amely minden izgalom kizárása mellett. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal.

f.2 2. vagyis kemény (K). Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. a méhnyak tapintata. Az értékelés során betűjeleket használunk: s. hogy 100 olyan nő közül. és a méhszáj zárt. 1 éven belül hánynál következett be mégis. A kissé termékeny napokon kevés. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. nyers tojásfehérjeszerű a nyák. nem nyúlékony. 3. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. 159 . n. Nem igényel orvosi beavatkozást. illetve hüvelyen belüli részt. vagyis puha (P). (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. és a méhszáj nyitottsága. ajak tapintatú. n+. tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. akik el akarták kerülni a fogamzást. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. és a méhszáj nyitott. sűrű.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. orrhegy tapintatú. nagyon nyúlékony.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. míg a nagyon termékeny napokon sok. nincs mellékhatása. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik.index: azt fejezi ki. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja. fehéres vagy sárgás. mint a tabletta vagy a spirál. Ø. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. akik gyermeket szeretnének. vízszerűen átlátszó. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. híg. ill. félgömbszerűen. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj.5 *Pearl. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is.3 2. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje .

amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. ha nem tervez gyermeket a házaspár. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. 2000 őszén indult az 1. A tanácsadóképzésre azért van szükség. A módszernek van nehézsége is. gumióvszert) alkalmazhatnak. ha néha nehéz is. egyetértéssel vállal föl. amit a tanulásra kell fordítani. a tanácsadás pedig ingyenes. Azok. Így a lemondás. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. A termékeny időszak alatt. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. pedagógusok. időnként más módszert (pl. amit a pár közös döntéssel. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. tanácsadókra van szükség. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. hogy olcsó. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről.Fontos előnye. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . Ahhoz. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. de ez már nem a tiszta TH módszer. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. Munkacsoportunkban orvosok. fölvállalják a lemondás időszakát. biológusok.

akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. Az sem jelent problémát. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. 17. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. Ez utóbbi azért hatékonyabb. Ahhoz.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. kerület. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. A tanácsadóképzésre azért van szükség. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. Budapest.nagy@fibermail. amely három ciklus ideje alatt zajlik le. Pelikán u. Ferenciek tere. sem a rendszeres életmód. a különleges élethelyzetek kezelésére is. 2. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. A TH-módszerről. Könyvek segítségével önerőből 1. Szakemberektő l. vagy szakemberektől tanácsadás ill. vagy 2. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. ill. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. tanfolyam keretében. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. 161 . tanácsadókra van szükség. V.

Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. 2001. beszélünk az abortuszról is. Szent István Társulat. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. Don Bosco Kiadó. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. 2002. a fogalom tisztázások. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. hete előtt). lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. Bemutatjuk. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. mert ennek az a feltétele. Laimer. 2003. Budapest. Kiegészítésként. Vöröskő u. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. Budapest. Részletesen. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger. (Riport könyv. Szent István Társulat. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik. 2000. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. Budapest. Medicina. Frank: Tilly (Harmat. (Deák és Társa Kiadó.) és Peretti. 2001.: A bioetika alapjai. megbeszéljük a látottakat. Debrecen. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között.. I. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása. középidős és késői. és a maga útján eltávozik. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve.). Fiore.és Könyvkiadó. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. M: Igen vagy nem. mielőtt a magzat életképessé válna. Budapest. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. Lennart: Már élsz. 1999. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. Gulliver Lap. A spontán vetélés lehet korai. (általában a terhesség 28. és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet. Nem mondható. Beszerezhető: 7634 Pécs. 1990. Carlo: A fiatalok etikája. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen. OMC Bécs 1986.). Budapest. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai.. Budapest. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. 162 . Lampé László dr. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja.: Anya. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie. 2002. és így táplálékhoz jusson. G. Budapest. 1997. 17. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal. 2001. s természetesen kérdezhetnek is bennünket. – Goze-Hanel. Sheila – Nilsson. 1987 Az élet kultúrájáért. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját.Életvédelem.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére..

méhfalátfúródás fertőzések. a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. mely egész életében végigkíséri. hanem azt érezze bennünk. Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . hanem a segítségünkre. művi abortusz: 2711. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. S abban próbáljuk segíteni. akikről megtudjuk. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében. egy mély sebet.Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. Álljunk mellé lelkileg. Segítsünk azoknak is.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. pl. nagyon fontos az a hozzáállásunk. Ha tudunk ilyen esetekről. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk. mert védtelen kis ember ellen irányul.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . S van sajnos. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. hogy olyan komoly döntés előtt állnak.méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . hogy az élet mellett tudjon dönteni. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. akik mégis elmennek abortuszra. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. pl. mellé állunk ebben a helyzetében.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) . . hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. elvetesse-e magzatát vagy se.

azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. melyek csak akkor képződnek. illetve a már meglévő terhességet megszünteti. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. mely a méh összehúzódását fokozza. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. (Az RU a cég nevének rövidítése. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is.freeweb. Annakidején ezzel kísérleteztek. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. A cikket a www. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . hogy a kilökődés bekövetkezzék. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. A német gyógyszeripari vállalat. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. a Hochest AG francia leányvállalata. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). Ezek a szerkezetek. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. Egy további vegyületre volt szükség. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. »sárgatest«-nek. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra. mint a kulcs a zárral. gestare: hordozni. a számot később 486-ra rövidítették. Magától értetődő. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. gestatio: terhesség). melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert. a méh nyálkahártyája lelökődik.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését.hu/jegyes/abortusz/ru486. A harmincas években sikerült. (melyeket receptoroknak hívunk).A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. mint maga a progeszteron.html címen találtuk az interneten.

prosztaglandinnal próbálkoztak. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál. Az eredmény nem is maradt el. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. Kínában. mind a közvélemény. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. hogy elvéreznek. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. egészségügyi intézményekben végzik. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő. terhességi hétig alkalmazható.. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak. az RU 486-tal napokig nem történik semmi. kórházi osztályon és legfeljebb a 7. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják. de a folyamat már megfordíthatatlan. Súlyos személyes gondok.) Nem hagyható figyelmen kívül. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni.08. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. A vizsgálatok azt mutatják. ha ott mind az orvosok. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg. mind 165 . szakorvosok. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni..« (La Republica 1989. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban.dec. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. hogy akár bosszúból. Az előírás szerint kizárólag klinikán. hogy a tabletta létezik. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban. kockáztatnák. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. A nők egy részénél tartós lelki válságot. kimutathatók. akik most is elvárják a nőtől. Visszaút nincs. A hormonok. felszerelést igényel. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. tudjuk. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött.

Budapest. Ross dr. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. 2001. október 17-19. Harmat Kiadói Alapítvány. Medicina. 2003. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott). A vita természetesen Franciaországban is zajlik. Budapest. a Család évében. M: Igen vagy nem." Ugyanott áll az is.: Életre szóló ajándék. amit a hírekben is hallani lehetett. Tudni kell azt. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert".. Szexualitás és párkapcsolat. Scotto. 2003. 1994. Kecskemét. Egy TV vitában Lejuene professzor. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer.. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai..a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. Sheila – Nilsson. 2001. Campbell. vegyi fegyvert gyárt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Raimondo: A szerelem ezer arca. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. 166 . Interjúkötet. aki arra eskette fel tanítványait. A kísérletek még folynak.. Ratzinger. aki a genetika professzora. Szent István Társulat. hogy "sohasem adok be mérget. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Az élet kultúrájáért. A magam részéről pedig orvos vagyok. Ferencz Antal dr. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. Boldogabb családokért iskolai program. sőt lehet. Budapest.: A bioetika alapjai. Fiore. Új Város. a következőket mondta: ». hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. OMC Bécs 1986. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. Konferencia a Vatikánban 1996. mellékhatásait. hogy az RU 486 hatásait.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Don Bosco Kiadó. 1994. mint ahogy az is.és Könyvkiadó. Gulliver Lap.ez a legelső emberellenes méreganyag. Családpasztorációs Füzetek 1. 1997. Lehet. Lampé László dr. és mint orvos.« nyilatkozta Balieu doktor. 1999. Budapest. Harmat Kiadói Alapítvány. még ha könyörögve kérnének is rá. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. 1987 Martini. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz. Budapest.. Carlo: A fiatalok etikája. Gondoljunk csak arra. Szent István Társulat. Joseph: A föld sója. Budapest. mint kizárólag terhességmegszakító szert. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. Nem lehetetlen. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. 1997. és Hyppocrates esküjét tettem le. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. Család és demográfia Európában. Lennart: Már élsz. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. Campbell. Ross dr.: A szülői hivatás. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. Szakirodalom II. Kitzinger. Budapest. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. 2002. Laimer. 1990.

bis 09. Az élet kultúrájáért. Freundl G. 5. Frank: Tilly. Munkafüzet. – Goze-Hanel. Egészségnevelés 36 (1995). Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln. –Baur S. 07. 1992. American Journal of Obstetrics and Gynecology. június/szeptember 179–189.: A természetes családtervezés művészete. SubRosa Kiadó.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany. 1991. – Szakos É. 1994. 1. Előadásjegyzet védőnők számára. – Sottong U. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Psychologie 20.: Anya. 1986.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. Szent István Társulat. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. J. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről.. – Döring G. University of Düsseldorf. 118–120. Teusen. 1994. 1999. 1987 Rákóczi István: Az abortusz. 1991. Budapest. – Freundl G.: A természetes családtervezés napjainkban. (Freundl G. Budapest. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. 2002.. M: Igen vagy nem. Budapest. Budapest. – Sottong U. 2000. A. 269–283. Medicina.Laimer. Herder. Fekete T. Budapest. Advances in Contraception (1997). I. Népjóléti Minisztérium.: „Wenn zwei sich lieben…”. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. 1992.) Természetes és biztonságos. Arbeitsgruppe NFP. Lampé László dr. Budapest. 167 . University of Düsseldorf. OMC Bécs 1986. 11. – Bremme M. 1988. Védőnő 1995/1. Feketéné Szakos É. Budapest. Rötzer J. Frank–Hermann P.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. – Bippan N. Köln. márc. G. Debrecen. Schulze–Hobeling H. Ehrenwirth. März 1997 NFP Study Group.: Természetes fogamzásszabályozás. K. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. Kippley J. Budapest. Deák és Társa Kiadó. Harmat. Planétás.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. 1997. Ein Leitfaden. Budapest. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. München. Peretti. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Szalai E. 2001. 2001. Study Centre. Budapest.: Természetes családtervezés. 1993. dec.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. – Kippley S.: Természetes fogamzásszabályozás. Szil P. Szent István Társulat. 2003. – Godehardt E. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége. Advances in Contraception 9 (1993).

később: különféle interakciók). Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. amikor az ember jónak. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. Először is azért. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. Budapest Családi örökség.. Olyan alapélmény. Adja meg neki. szokásrendet tartjuk természetesnek. de elegendő. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. hogy tökéletes anya nincs. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. gyorsan rájönnek. így a családi hatások azok. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. A 168 . Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. amit ismerünk és megszoktunk. Harmadszor: a megismert. és van. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. a szemformámat apámtól örököltem”. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”.Somogyiné dr. Az elég jó anyaság kritériuma az. nehezen tudunk újat kezdeni. Tudjuk. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. Petik Krisztina pszichológus. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. mint amit a gyermek igényel. viselkedési módot. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. mondják el. „normálisnak” és sokszor jónak is. meleg. Azt az életstílust. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. amelynek megléte szükséges a világban. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. és ha nem vizsgáljuk meg. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. tisztaság. ha akarjuk. de ne többet. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). testi kontaktus stb.

Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. Ha rossznak tudja magát. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. Azok a nők. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). Aki nem értékeli önmagát. tehát nem üres cselekvéseket.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. feltéve. másokat sem képes jól szeretni. Az sem mindegy. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. tekintetéből olvassa ki. értékeket is beépíti. hogy szeretetre méltó-e. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. Ez a folyamat azt jelenti. Berne). amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. hanem a mögöttük húzódó élményeket. Az azonosulás több mint az utánzás. Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. Ők tudatos odafigyeléssel. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. Nem mindegy. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. amikor a nő anyává válik. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. motivációkat. Mahler). A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. akkor torzítjuk az önértékelését. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. Ebben az életkorban nagy életöröm. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról.

rendszerint az egyik gyerekre. meg kell ismernünk azokat. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. hiszen nem semmisülnek meg. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. amikor a szülői énállapotunk működik. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. és egy új. A házastársi. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. akkor úgy reagálunk. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). és tudatos döntéssel. amelyben azt fejtegeti. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. mint az alkohol. Gyakori jelenség. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. viselkedünk és érzünk. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. Szerinte. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. Többek között ezért sem mindegy. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. ha házasságot kötünk. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. normák. Köztudott. életmód Amit ismerünk. azt tartjuk természetesnek. Később. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. Szokások. Ahhoz. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). válás. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. ha nem tudatosan cselekszünk. mivel az 170 . öngyilkosság. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. ahhoz igazodunk. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ.„szülői énállapotként” definiálta. ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. hanem az ember életútját is befolyásolják. felnőttként. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi.

és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. 171 . Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. ha nem az egész család bevonásával történik. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. beépítését is. Ha ezt a vágyat irányítássá. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. hogy valamelyik fél mellé álljanak. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. ha a szülei magukhoz láncolják. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. amilyennek őt látják. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik. mint ha a szüleiket haragban látják. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. nyílt vagy rejtett zsarolással. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. betegségbe meneküléssel stb. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. akár a lelki támogatás területén. túlzott ellenőrzéssel. Téves hivatásválasztások. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. útjára bocsátása. A gyermek még nem érett arra. és nem engedik független felnőtté válni. Minden szülő tudja. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. Még súlyosabb válságot okoz számukra. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. bár teljes családokban is előfordulhat. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. mert ez „merénylet” az új generáció ellen. Ezért a felnőttek kötelessége az.

viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. 172 . Budapest. Nagy teher ez a szülőknek. OKKER. Székely I. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. Budapest. magatartászavarok. 1997. hogy a kialakult reakcióikat. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. Budapest. 2003. 1991.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Gondolat. szomatikus zavarok. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg. A házasság erőforrásai és buktatói. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak.: Sorskönyv. Kecskemét. mint amennyire szükség lenne rá. Háttér. Ranschburg J. Ranschburg J. Gondolat.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él. Mivel a szülők sok időt. 1984. Budapest. Korda. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben.: A fiatal Luther és más írások. hanem az egész család működésével van baj. Budapest. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. És ha el is fogadják a segítséget. Szakirodalom Berne E.: Szeretet. erkölcs. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is.: Én – Te – Mi. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet. Erikson E. Ha ebben is állhatatosak maradnak. hogy elfogadják a beteget. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. H. 1995. autonómia. 2003.: Az én és a másik. Gyakorlata még nem olyan elterjedt. tanulási problémák. Székely I. Animula. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival.

Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. Ő tudja. A gyermek azonban nem ilyen. A gyerekek. A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. mert léte az emberi szív ősi. amelyeknek ez megfelel. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. hiszen ezt látták. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Vannak olyan növények. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal.Dr. ezért onnan irányít. csillapítsa szexuális étvágyát is. sőt „kereszteződései” is. mert nem számol alattvalói önzésével. 1992. ha felnőnek. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. megbújva fellelhető még. Ebben a családban senki sem érzi jól magát.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. mindig fogadjanak szót. De nem kétlem. parancsait várja. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. A feleségének az a dolga. Nézzük meg hát. hogy kinek mire van szüksége. A gyerekek ne zavarják. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”). Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. Intézetben nevelkedni olyan. Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. Szívós fajta. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. Férje a lába előtt hever. ezt tanulták otthon.) című könyvéből: 123-129. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. oldal. és hogy kinek mi a dolga. De itt-ott. A diktátor Azt hiszi. és nézzenek föl rá tisztelettel. Az asszony azért boldogtalan. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. vagy ők válnak diktátorokká. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. az öltözködés. 173 . hogy családja minden tagja érte van. Ma mégis sokan úgy vélik. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. a lakás berendezése és a napirend. Budapest. „Családmodellek”.

sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. ő intézi a lakáscserét. néha halálosat. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. 174 . Mind a ketten kapnak sebet. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. döntésekre. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. hogy a házastársak nem néznek egymásra. mert sem igazi (férfias) férfit. útbaigazítást és döntéseket. főzés.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. „azt soha senki nem csinálja meg”. ő fizeti a villanyszámlát. nehezen gyógyulót. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. A veszekedőkre éppen az jellemző. takarítás). Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. hogy biztosak a maguk igazában. ami akadályozza a másik fél megértését. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. Jellemező a rajzon. nem várhatnak tőle segítséget. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. Szenvednek a gyerekek is. ha két trombita szól. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. mélyet.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. egymással nem egyeztetett üzeneteket. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. Miért is néznének. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. mert infantilis apjuk egy közülük. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. sőt programokra és célok kitűzésére is. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. Ő jár szülői értekezletekre. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. követésre érdemes példát és célt.

legfeljebb lakása. nem engedi őket lelkileg felnőni. sőt sok esetben elválik. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. akkor azt hiszik. nem kell velük foglalkozni. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik.még akkor is. megeredtek. ha félnek. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. Az elszigeteltek Páros magányban élnek. Ha csalódnak. Nem kétséges: nagyon jó. az a csalódások miatt elkeseredik. hogy a növényeket elég elültetni. ha azért teszi. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. Nem csoda. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. de valójában nincs már közük egymáshoz. de nem tud elmozdulni. Aki ezt nem tudja. hogy a párválasztás volt balszerencsés. Egyik-másik városi ember. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. Ebben a családban senkinek sincs otthona. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. mint a „cipekedő” esetében. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. Ezért túlságosan „fogja” őket. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. mert „azt nem szabad”. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. hogy életben maradjon és fejlődjön. nőnek már maguktól. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. 175 . hiszen azok pusztítják egymást. esetleg azt hiszi. Nem válnak el. akiktől az életük függ. De mindez elhibázott.

egymással együttműködve tevékenykednek. A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. fontos. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. idejüket. sőt hátrányos. törődésüket. hogy azok nélküle semmire se mennének.” (1Móz 2. Meg van győződve arról. az helyezze a gyermek elé a házastársát. amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. amelyekkel a szülők figyelmüket. A férfi nem diktátor. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült. 176 . Aki valóban jót akar a gyermekének. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. ezért követhető. ragaszkodik feleségéhez. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. Életpéldája (hite. Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját.24). Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. Önmagukat nem adták a gyereknek. önállóan alakítsa ki családi életét.

Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –.1)..szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. Az asszony nem „pulikutya” mellette. Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. amire a bárányok még nem képesek. biztonságot adó légkört áraszt. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg. hogy „lássa a láthatatlant”. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. 177 . Vezető szerepköre tehát szolgálat. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket. Az ő felelőssége ui. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét.

szeretetet. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. hogy ha megkérdezzük pl. hanem csinálni kell naponta. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. ne gyerekközpontú. a férj és feleség egymás támaszai. s ha ez a szándék kölcsönös. A biztonságos család alapja a jó házasság. a megismeréshez idő kell. kitartás is kell. az legyen az örömem. Ez a gyerekeknek is így jó. hogy a gyerekek nyugodt. mint a párválasztás. annál mellőzöttebbnek érzi magát. Tehát nélkülözhetetlen. hanem adni. felnövekedésre. Nem véletlen az sem. Minél több a gyerek. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. 178 . az anyukát. számunkra ő kell. zavartalanul örülhetünk egymásnak. mennyire szeretik egymást. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. ahol a hűség természetes. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. de megnyugtatóan hat számukra. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. türelem. klinikai gyermek-szakpszichológus. energiája a gyerek felé fordul. a konfliktusokat közösen oldják meg. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. kapcsolata. változatos élethelyzetek. Ha e téren rendben vannak a dolgok.Dr. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. A párunkat mi választottuk egy életre. a leggyakoribb válasz. viselkedése. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. Az anya figyelme. – nemcsak kapni akarjak. amikor megszületik az első gyerek. ne a másiktól várjuk az első lépést. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. ha szüleiknél látják. Sallai János pszichológus. Ez azonban nem helyes. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. a házaspár személyisége. A család házaspárközpontú legyen. hogy a legfontosabb ember legyen. a házassághoz sok munka. nagyon fontos a szülők. az apa. végre újra kettesben lehetünk. sok beszélgetés). ami szükséges. ideje. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. ami egy életre szól. hogy a gyereket. Ahhoz. a házasság nem összejön. Ennek azonban örülni kell. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. derűs. ha a páromnak örömet szerzek. Természetesen megkapják mindazt a törődést. tartós családba érkezhessenek. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. Ezen a téren elég általános probléma. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. a pármegtartáshoz. a férj háttérbe szorul.

karban tartott házasság esetén ez nem gond. észrevennie is kell. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. Jó párválasztás. mint a párjának. hanem ez kötelességük. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. előadások hallgatása. nem elküldhető. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. hogy szülő van vele.A fentiekből az is következik. takarítás. „sok dolgom van”. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. gyerekünk) valóban fontos számunkra. Gyakran elég. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. tanácsokat kell osztanunk. vigyáznak rá. – gondozás (etetés. a másik ember meghallgatása. Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. öltöztetés. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). A gyerek teljes bizalommal érkezik. ápolás – gyereknél. együttérzést mutatunk. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. ha gondozzák. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. hogy nem elég valakit szeretni. „szeretlek”). legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. – szavakkal közlés (pl. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. Ami fontos számunkra. hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. vetélkedni. hogy az egyik fél szereti a másikat. de a másik erről nem tud. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. hanem a szülők hívták őt magukhoz. 179 . Bátorításul gondoljunk arra. hogy nincs kedvenc gyerek. hogy okosakat kell mondanunk. foglalkoznak vele. energiánk. hogy beszélgessünk vele. nem visszaküldhető. hogy mennyi munkát végeztünk azért. melyik szülő van vele. A gyerek számára legyen mindegy. hisz ha a másik ember (párunk. akkor nagyon valószínű. ellátják. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. Tehát legyen kellő önbizalmunk. ha valakit igazán szeretünk. szeretetpótlékot. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. a lényeg az. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. „csereszabatos”. mindig találunk időt arra. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. Előfordul. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. Ide tartozik saját magunk nevelése. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. Lényeges azonban tudni. Arra is figyeljünk. s együtt szeretik a gyereket. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. mint a páromat. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. hogy az illető őt nem szereti. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. A „nem érek rá”. hogy nem a gyerek választja a szüleit. betegnél). hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. csak kedvenc házastárs. rajtunk múlik. hogy engem jobban szeressen a gyerek. A család összetartó ereje a szeretet. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. Rossz házasságban megvan annak az esélye. aki nem lecserélhető. vásárlás). arra általában van időnk.

nem ülök le tévézni. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. mellé állunk. szeretőképes. szívesen vagyunk a másikkal. figyelünk rá. undokak. szeretjük. Legszebb az lenne. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. Meg kell figyelni. – áldozathozás a párunkért. hogy mellette állunk. 180 . „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. segítünk megoldani a problémát. ezzel is éreztetjük. miközben a többiek tevékenykednek. agresszívak. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. Legyünk készek arra is. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. hogy minket szeressen (pl. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. Arra is figyeljünk. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. szeretjük. nem hagyjuk magára. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. nem magamat sajnálom. Képzeljük el. „ez a leves nagyon finom volt”). olvasni. a másik ember igyekezetének. hogy gondoltunk rá. kirándulásra. a dicséret ne általánosságokban mozogjon. örömet akartunk okozni neki. munkájának pozitív értékelése. – szeretetünk közlésének hatékony módja. hogy ránk számíthat.– dicséret. A fenti felsorolás nem teljes. zenét hallgatni. akkor sem morgok. szeretjük. Hadd érezze az ünnepelt. nem ásítozunk. – ha bajba kerül. csak jelezni akarta. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. milyen fontos számunkra. éreztetjük. kibírhatatlanul kötekedők. hanem annak a jelzése. hogy nem elég szeretni valakit. Nem elég valakit szeretni. ha láthatóan örömmel. kollégáknak. évfordulók) méltó megünneplése. hogy a párunk. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. sportolásra. szomszédoknak. érdemi időt adunk neki. ha szeretetet csak adni tudunk. ha fáradt vagyok. közös játékra. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. veszekedősek. ugyanakkor vigyázzunk arra is. akkor is segítek. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). születésnap. bármikor adható. Ne nehezítsük meg a másik embernek. örülünk neki. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. Ez olyasmit jelent. mártírkodók vagyunk). Az ajándéknál nem az értéke a fontos. elintézem amit kell. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. hogy nem elég. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. nem nézzük közben az órát. gyerekekért. alvásra. nem sürgetjük.

hogy nagy. hogy „Teljes örömnek tartsátok. ledobta az erkélyről a mozsarat. Az apa már-már ott tartott. gyümölcsöző tanár-diák viszony. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is. amikor a helyzetébe illeszkedett. amikor különféle kísértésekbe estek. A vásott kölyök földühítette az apját. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). munkahelyére menet. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. harmonikus házasság. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. társaink valódi szükségleteinek felderítése. mint egy csökönyös szamár. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. sőt azután is. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével. hogy a másik ember minket megértsen. kalapálta a bútort. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. testvéreim. Pálhegyi Ferenc pszichológus.22). vagy akár munkatársi együttműködés. mert a padlóról mindent úgy látott. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. egész nap. Megértette Lócit. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek.Dr. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd. és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. úgy viselkedik. hogy a helyzetébe illeszkedem. A férj már reggel. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. barátságtalanul bánik vele. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. De rosszul kezdődik a reggel. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. amikor gondolt egyet. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. azt a gondolatot dédelgeti magában. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. A lelkigondozói. sőt az is. Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. a főnök csúnyán néz rá. Erre érzett rá Pál apostol. hogy „de jó lesz délután hazajönni. hogy jól elfenekeli. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. mert fölmászott a gázrezsóra. hogy „de jó lesz hazamenni”. mert ünnepelni fogunk. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. és még sok. tudván. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. hogy óriás legyen”. Afféle „Jakab-nap” ez.

Végre elmegy. Mégis mindennel időben elkészül. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. Kellemetlen. Mi legalább voltunk már serdülők. belép a férj. hangoskodik. Most mégis minden percre szüksége van. megnézem. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). de ha a gyereket most már megérti. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. – Igen. elfelejtette feltölteni. de jön a postás. felnőtteket. Nyilvánvaló. a testileg. Várja a puszit. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). hogy idejében elkészüljön. jobb lesz a kapcsolatuk. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. de már háromnegyed órája áll az előszobában. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. mert megsértődik. Lassan mászik az idő. elszorul a torka. de dugóba keveredik. Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. Vége az ünnepi hangulatnak. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. akit „halálra bosszant” az a gyerek. villanyt gyújt. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. Az asszony sír. soha nincs kész a házi feladata. aki rendszeresen elalszik az órán. „csak öt percre” – mondja. Idegesen ül le az értekezletre. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. Ez is csak azért sikerül. szünetekben verekszik. kicsit átélni. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. a Trabant most rendesen elindul. Már öt óra. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). olykor verekszik. az egész család retteg tőle. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. Velük kapcsolatban különösen 182 . A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. A puszi elmarad. az ágyhoz kötött betegeket. És nem telefonál a férje. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). Ha felkeresné őt otthon. hogy megmentsék az ünneplést. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. ünnepi teríték kerül az asztalra.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. mert te nem foglalkozol vele. miért ideges a feleség. de ők csak ezután lesznek felnőttek. – Igen. Már félöt. drágám. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. megtudhatná. a férj tehetetlenül toporog. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. A gyertyák már félig leégtek. akinek elmondhatná mindezt. amit a másik átélt. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. Elküldeni nem lehet. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. még gyertya is.

Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . Sokszor megfigyelhetjük. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. hogy valójában nem egymást. mert nem akarták megérteni. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt. (Lehetséges persze. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. mint sok-sok ember. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. jaj. barátság. hogy megértsük őket. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától.világossá válhat számunkra. Igaz. Általában az asztal alatt hevert. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat. Az empátia hiányáról. Jean Piaget. mint elődei. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. hanem úgy.) Érdemes volna utána nézni. S köztünk a roppant. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. mit sírsz! Messzebb te se vagy. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. Szó sincs itt megértésről. hogy az ellenfelek meggyőzetnek. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. csillag. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. ki mondja meg? Ó. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. ez nem empátiás viselkedés. Később belőle is öreg professzor lett.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték.) Úgy látszik. jaj. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. és jaj. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt. (Nem azért. jaj. szerelem! Ó. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. hanem a választókat akarják meggyőzni. a fiatal Planck gondolatait. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. hogy kihalnak.

Természeténél fogva minden ember önző. mire felnő. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. hanem teológiai. Az azonban bizonyosnak látszik. az egész emberiség. ami azt jelenti. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. hogy kevesebbet figyeljen magára. A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. akivel éppen kapcsolatban áll. Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. hogy meg kell védenie őt. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. hogy mi jó és mi rossz). hanem a természet Teremtőjéhez. mennyire értékeli. mint a zenei hallás. mit kaphat tőle stb. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. hogy megjavuljon. én a magam istene akarok lenni. vagy más fejével gondolkodni. Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. az fejleszthető is. de annál többet a társára.változásai. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni.9–18). Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. hogy viszonyul hozzá. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető.” 184 . amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. és nem ugyanazt gondolja. csak megrontotta valami (a civilizáció. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. hogy a másik ember milyennek tartja őt. Ezért térjünk vissza a természethez. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. hogy az ember eleve jó. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). Aki fejleszteni akarja empátiás képességét. az nemcsak egocentrikus. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. És sajnos. aki ellen fellázadt. hogy aki nem empátiás. nem ugyanazt látja. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. A bűneset bibliai története azt mondja el. nem a természethez kell visszatérnie. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja.. hanem egoista is. és úgy érezte. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. a tekintély…). többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. amit ő. hogy nem képes más szemével látni a világot. a gyermeki egocentrizmus eltűnik.

Aki kizárja Istent az életéből. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. hanem olyan. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. mint bármelyik emberi csecsemőt. hogy mezítelenek” – olvassuk. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. De tudnunk kell. de ugyanakkor félünk is egymástól. de nem zavarta őket. hogy Isten akkor is megértene minket. hogy Ő empátiás irántunk. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. hanem arra. az éhezést és a szomjazást. Titkaink vannak: van dugipénzünk. hanem a születésekor. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. Jézus Krisztus által. ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. aki áthatolt az egeken. teremtményeit. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. de a meg nem értést is szerettei részéről. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. 185 . hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. sőt a fájdalmas csalódást is. Mert nem olyan főpapunk van. Ez a tette inkább minket győz meg arról. mint minden más gyereknek (Lk 2. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. „Úgy szeressétek egymást. Most azonban minden megváltozott. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. Jézus. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. rejtett vágyaink. Végig kellett mennie a testi.14-16) Biztos vagyok abban. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. a testi fájdalmat.52). Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. Isten Fia. Eddig is azok voltak. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. akik váltságművét elfogadták. „Áthatolt az egeken” azért. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. hanem motivációt. hogy eljöhessen közénk. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. az Isten Fia. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. titkos gondolataink. be nem vallott élményeink. 12). kivéve a bűnt. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). ezért takaróznak fügefalevelekkel. hogy a felek „átlátszók” egymás számára. nem láthat mindent a másik. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). „Észrevették.

Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. de az Úrnak alárendelve. aki élete irányítását átadta az Úrnak. megeszi. Idővel az ösztöntárgy riválissá. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. sőt ellenséggé válhat. idegenség” marad számára. kifejezve ezzel magányosságát. Alapvetően másként működik az.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. Látható az ábrán. 186 . vagy férjhez menni hozzá. esetleg feleségül venni. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. titok.35). hogy az embernek megszűnik az egyénisége. amivel a másik tartozik neki. hogy az „én” jelen van. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. hogy nem akar így maradni. időt szánni rá.). mert mellette a sajátja elhalványul. mit vegyünk meg. kényelmét. presztízsét stb. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. ami jár. mint kapni” (ApCsel 20. ennek alapján dönti el. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. aki arra való. Az én-központú ember számára a másik nem társ. hanem ösztöntárgy. akinek a jelenléte azzal fenyeget. hogy elveszi. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. hogy megkapja-e a másiktól azt. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. Aki folyton önmagára figyel. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét. de azt is elmondja ugyanebben a versben. „Nagyobb boldogság adni. akár a dicsőségét. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. Vannak. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk.) Az empátia-fok: 0. hogy mit kaphat a másiktól. ha csak az egyikre van időnk. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. Az egocentrikus ember azt kutatja. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. Ez gyakran azzal jár.

ÉN Nem bízom benne. Nem adom ki magam. hogy megértem a társamat. én A másik Ha valaki úgy érzi. hogy ez nem természetes. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. idegenség. A másik 187 . amikor becsukódnak a másik ember előtt. Úgy tűnik. megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra.. mert emberi természetünk arra késztet. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét. Valóban megújult természetre. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. titok. annak igaza van. Kész vagyok az önvédelemre. mert a helyzetébe illeszkedem.Északfok. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás. hogy magunkra figyeljünk.

Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. szép és jó benne. 18) A másik én Levetem a páncélt. 2.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. (1Jn 4. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. De tudnunk kell. a másikat pedig egyre kisebbnek.A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. mindazt. ami kedves. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni. 188 . Empátiára van szükségünk ahhoz. 3. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. Ezért arra törekszik. hogy valóban megismerjük egymást.

ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Budapest. ha kinyitjuk a szelepet. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Társunk is szokja meg. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja.Dr. 189 . testvéreim. akik azt javasolják. oldal. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt. hogy a kazánban csökken a túlnyomás. nyugodtan félreteheti ezt az írást.) című könyvéből: 7-47. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. Isten azért mutat nekünk tükröt. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. Azért nem árt. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem. 2000. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. Ál-megoldások 1. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen.1) Kérem a kedves Olvasót. vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint.

gyilkos némasága. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. hogy a másik nem is szenved. a kutyáját. mintha mi sem történt volna. neki jó így is. A párunk bántott meg minket. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. aki kiváltotta azokat. Biztosan tudom. amit dühében összetör. és minden mehet tovább. hisz Vén. hanem a gyerekeit. vagy az első. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. de ugyanakkor elfásul. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. Előfordulhat. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. indulat. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja. hanem a visszafojtott haragemésztő. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. ha nem a feleségét. de ugyanakkor fél attól. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. 2. Az is lehet persze.31) Mit tehetünk hát. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. vagy férjét bántja. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. Azt gondolják. megkeményedik velünk szemben. hogy ez a „módszer” nem célravezető. hogy falat építsen közénk. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. akinek az a szándéka. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. hogy indulatait le kell vezetnie.mert utána hamar megnyugszunk. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. Ez azért történhet így. kibírja nélküle. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. kezébe kerülő tárgyat. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . harag.

de nem oldottunk meg semmit. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. boldog házasság látszatát. sem a „kutyánkat”. „Mindenki megértheti”. A szőnyeg nem átlátszó.” Természetesen nem az a baj. Mindez nem bűn önmagában. a könnyű olvasmány. a rendszeresen adagolt táplálékot. (Ef 4. feladtuk már a makacs. mert rengeteg dolga van. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. hanem az. a szexuális problémák. Igen. a gyerekeink pedig világosan látják. nem árt vele senkinek. és még sok minden egyéb. idegenként élünk egymás mellett. Pihentet a TV (?). ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. hogy valami nincs rendben nálunk. dacos hallgatást is. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. sőt látogatóba. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét.4. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. Erre is „jó oka van” az embernek. Az a bűn. az algáktól megtisztított üveget. de gyanútlan látogatónk is érzi. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. Megkeményedett szívvel. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. így van. hogy sokat dolgozik. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. 5. és vendégeket is fogadunk.26) 191 . a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. hogy baj van a házasságunkban. de főleg a házastársnak kellene megértenie. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. a tisztára mosott homokot. ami néha az altató szerepét is betölti. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. anyagi helyzetünk bizonytalansága. a zene. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. Vannak – nem kevesen –. Mi ez. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. hogy mások nem látják. • De menedéket adhat bármilyen hobby is.

• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. mert az övéire már nem jut ideje). aki megértő anyukájához menekül. ő mondja az ünnepi beszédet. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. • Ez a „fontos ember” hol ide. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. (1Móz 2. és neki kell koszorúzni. ő nyitja meg és ő zárja be. mint önző apjuk.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül.” • Néha „jól jön” egy kis betegség. neki kell átadnia a kitüntetést. „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám. Pedig Isten igéje nem erre tanította. nem úgy. hiszen ő az elnök és a díszvendég. 192 . hol oda rohan.

megértő cimborák közt kellemesebb az élet. • Sokszor a „kegyesség látszata”. Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. és ez nyomasztó érzés. hogy a halál útját járta. 193 . Amikor szertefoszlik a mámor. csinosabb és illatosabb. de az idegen nő mindig megértőbb. hanem a szexuális mámor kábulata is. • • „A feleségem nem ért meg”. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. Persze előbb-utóbb haza kell menni. észreveszi az ember. út a halálba. kedvesebb. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. (Péld 5) • Minden kábulat. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. életfilozófiákhoz. mint ő.• Ha otthon nem jó. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. vagy okkult praktikákhoz menekül. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál.

terhesnek visszataszítónak. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. ne hunyjuk be a szemünket. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. ne másokat bántsunk. magára hagytak. a másiknak sok szenvedést okoztam. szürkévé. Másodszor: másképpen látom a társamat is. félreértettek. Először is: másképpen látom magamat.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. „emberi gyöngeségem”. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. én érzéseim ablaka társam Valamikor. „ártatlan” bűneink megnőnek. problémáinkkal és kudarcainkkal. rózsaszínű volt ez az ablak. mázsás súllyal ránk nehezednek. és akit becsaptak. kifosztottak. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. Azelőtt mindig én voltam az. erényeit kiemelte. hogy éretlen és önző voltam. kellemetlennek látom rajta keresztül. 194 .” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. s ne meneküljünk előlük. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. Kegyelemre van szükségem. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. szerelmünk első tavaszán. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. A kereszt alatt minden átértékelődik. majdnem feketévé vált. mert most már látom.

nem megharagudni a motorra. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. Világos: együtt kell ott megállnunk.” (Az ábra Jay Adamstől származik. én tettem. már tudom. én hallgattam el. a megbocsátásra. és jól figyelünk. 2. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. egymás meghallgatására. segíteni kell tehát. ahogy értem is. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. engem magamat illet. Konfliktusaink ezután is lesznek. de annak csak az lehet a következménye. Ha a házastársunk undok. mitől szenved. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. Annyira szereti. A motor megváltozott hangja hibát jelez. 4. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. látom: vannak neki hibái.” „Én vagyok gonosz. hogy kapcsolatunk tovább romlik. amit tennünk kell. én akartam. arra. én mondtam. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. arra.” „Én mulasztottam el. 3. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. kiállhatatlan. de Isten szereti őt. A vád.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). beállítódásban.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. Ha a motor hangja kicsit megváltozik. 195 . hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. semmire sem megyünk. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. sőt bűnei. de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk.” Pontosan ez az. hogy szervizbe kell vinni a kocsit. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. hogy döntéseinket tettek kövessék. ha elromlik a kapcsolatunk. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki. belső magatartásban. bűneink bocsánatára. most megfordul. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. Igen. megújul a házasságunk.) Ha ezt mindketten megtesszük.

mert bebizonyította a maga igazát. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel. előbb hallgasd meg őt. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. Azt remélik ebben a korszakban.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. hogy a kapcsolatát tovább rombolja. Ennek pedig az az előfeltétele. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. igazunk van a másikkal szemben. Bármennyire úgy látom. hogy a párom fölé kerekedjem. amit sürgősen ki kell cserélni. hogy megértsem a társamat. „A teljes írás Istentől ihletett.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával. hogy ezt bebizonyítsam. amikor úgy érezzük. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. Konfliktusaikat nem beszélték meg. hogy legyen időnk egymás számára. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. ha már összeházasodtak. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. Ez gyakorlatilag azt jelenti. és nem a magunk sérelmével. hogy nem különb. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. Mégis erre van szükség. Aki a házastársi vitában „győz”. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat.3).A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. hogy mi van a másik szívében. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. sohasem lehet az az elsődleges célom. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. hanem légy türelmes. ha valóban érdekel az. ne tedd rögtön szóvá. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra.24). szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. végül azt veszik észre. Ezzel azok nem oldódtak meg. késedelmes a szólásra. elidegenedtek egymástól. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez.” (Jak 1. sőt rájöhetünk.”(2Tim 3. hanem „elfelejtették”. azaz társa meghallgatására. „szőnyeg alá söpörték”. késedelmes a haragra. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. 196 . Az évek telnek egymás után. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. tagadja meg magát” (Mt 16. „generálozásra” van szükség. és hasznos…a megjobbításra.26). aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat. hogy már nem is ismerik egymást. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra. főleg az első gyerek megszületése után.21 pontosabb fordítása). az könnyen elveszítheti a párját.

A házastársunk sohasem ellenségünk. először meghallgatjuk őt. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. Még ma is elszorul a szívem. ami nekem nem tetszik az életében. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. vagy az. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. Közben ne azon törjük a fejünket. ökölbe szorul a keze.21). hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. mielőtt bármit szólnánk. 197 . mert Jézus azt mondta.” (1Kor 16. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. például az a gondolat. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. ha megértettük. mit fog mondani”. vicsorgatja a fogait). ami nekünk rosszul esik. Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. azt. hogy megértsük őt. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. hogy „úgyis tudom. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt. és megnehezíti számunkra. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. hanem szavai jelentésére. hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. mert ő mondja. Ezért. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. hanem arra törekedjünk. Hogyan tehetem ezt úgy. Az illető ismerte a Bibliát. ha már muszáj”.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. hogy „essünk túl rajta. csak azért. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet. aki Istennek is ellensége: a Sátán. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. hogy Isten is helyteleníti. amikor fizikailag rosszul érzi magát. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. Előbb-utóbb arra is sor kerül. Ha mégis annak látjuk. hogy szeressük az ellenségeinket. sőt tudom. Sohasem akarunk fölébe kerekedni.

hogy elégedetlenséget. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). amit mondani akarsz neki. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. vagy a „harc” folytatása. a szőnyegen morzsák hevernek. dühöt. állapotát. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. de nem kapja meg). ami jár neki. • nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. abból tudhatod meg. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. nem romantikus lángolás. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. • számon tartja a jogait (mi az. Az ember szíve – eredeti.Ez a megfogalmazás nem véletlen. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. amit mondanak neki. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. hanem az önzés állapotában vagy. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. nem ismeri valódi szükségleteit. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. Ha átestél a „szívvizsgálaton”. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). valódi szükségleteit.” Majd így szól: „Igazad van. hanem a szeretet a szív állapota. mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés.” 198 . állapotát. hogy az önzés állapotában vagy. A tálaló teteje poros.” Ha a férj azt a „fülét” használja. Azt. hogy megismerje párja helyzetét. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). • éppen ezért arra törekszik. hogy a másik megértse és elfogadja. ha hozzá se fogsz. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. keserűséget érzel a párod iránt. mindig kész a megbocsátásra. akkor eleve reménytelen. Ebben az esetben jobb. a nappali valóban takarításra szorul. Nyilvánvaló.

sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. Figyelnünk kell például testi állapotára. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni. stb. amely a társunk számára megnehezíti. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. hogy a másik mit gondol őróla.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. hogy halasszuk el a beszélgetést. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk. Mindebből azt kell megértenünk. hogy egyáltalán nem biztos. sőt lehetetlenné teszi. azt a társunk ugyanúgy érti. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. vagy ha rosszul érzi magát.” Ezt mondja: „Sajnálom. 199 . amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. hogy amit mondunk. amely arra figyel. fel kell derítenünk. Ugyanígy célszerűtlen. Meg kell vizsgálnunk azt is. hogy felületes munkát végeztem. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. hanem ennél is több „fülünk” lehet. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező. amikor beszélgetünk a társunkkal.” „Ráérnél. Azt hiszem továbbá. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. Tudom. Ha nagyon fáradt. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja. ahogyan mi. mennyire van megelégedve vele. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. el kellett rohannom éppen.” „Holnap reggel takarítok. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. hogy a rendrakás.Ha a férj azt a „fülét” használja.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm. és amennyire lehet.” „Ha megreggeliztem takarítok. egy szülő és egy felnőtt. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. hogy nemcsak négy. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában.

ahogyan azt tanácsolja. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. hanghordozásod.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. aki gyámolításra szorul.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. hogy ne hallják a gyerekek. beveszem. A felnőtt. betartom. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. mint felnőtt. vagy akit rendre kell utasítani.Minden helyzetben. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz. természetesen úgy lesz. Vigyázzunk tehát arra. A szülő kritikus és gondolkodó. Túl sok hibával. Fejezd ki mindig egyértelműen. Az lenne a célszerű. doktor úr. hogy társunk úrrá lesz fölötte.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. hogy meghallgasd a párodat: mi az. mert valóban tudni szeretné. amelynél a legtöbb az esély arra. játékos gyermek . Vannak olyan helyzetek. Ezért mondj mindig jót is. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. hogy szembenézzen más hibáival is. a szüleink. ha nincs meg. védekezik). mint egy komputer. rendetlen pénzkezelés). ezért vagy elmenekül (bezárkózik.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. gesztusaid legyenek kedvesek. mintha ott láttam volna. ne csak rosszat. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. hogy őt szereted és becsülöd. Szavaid. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. vagy elcsügged. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek. a szomszédok. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. „Igen. bűnét. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. és nem a személye. vagy az aggályos. és ennek megfelelően dönt. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. célszerűbb olyan problémáról beszélni. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. mereven gondolkodó szülő. rajta kívül mindenki más illetéktelen. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. bűnnel senki sem tud megbirkózni. mulasztását. nem tehetek róla. fogadja és kiértékeli a gyermek . arckifejezésed. hogy hol van a szemüvege. de ez sajnos sokszor nem így történik.

„Ha tudná…” – szinte hallom. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. 201 . hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. hogy Jézus a pártjára áll. amit soha nem tudott volna a visszafizetni.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. De így. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. 2Krón 9. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. száz dénárt. A kérdés ezért az. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el. – Még hétszer is?” (Mt 18. megértette-e. hogy elege van belőle. társa valóban tartozott neki. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. Arra kérem az Olvasót. hétszer is”. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. és Péter úgy érezte. ötvennapi ellátás egy fogadóban. El tudom képzelni.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. száz dénárral (kb. felfokozva.35). hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. jogosan haragszom”. hogy hétszer.21–35-öt. és mindent megfizetek neked. nem is kevéssel. lehet. A Bibliából tudjuk. Amikor feltette a kérdést. hanem hetvenszer hétszer is. A király nagyon jó tudta. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. – a tanítvány ebből is megérthette volna. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól. – az most észreveheti. a hét abban az időben a teljesség száma volt. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik.” Ha az Úr azt mondta volna. talán azt remélte. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked. Ha bárki azt gondolja magában. de „mindennek van határa” – vélekedett most. hogy a megbocsátásnak nincs határa. nyissa ki a Bibliáját. hogy „igen.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. De az is lehet. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában). Házas ember volt. de sokkal kisebb tartozását. hogy anyósa is volt neki. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. és olvassa el Mt 18.

Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. Elképzelhetetlen. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket.” (Ef 4. 1.” (Ef 2. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor. vagy: ahogyan Krisztus. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. így a házastársunkra.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. a 202 . Nem kell kiérdemelni 2.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. azt is megvizsgálva. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez. Előre kész van 3. egész tartozását. elbocsátotta. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. aki elfogadta Isten kegyelmét. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. nem cselekedetekért. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. hogy „mindent megfizet” a királynak. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk. és elengedte az adósságát”. hogy szolgája képtelen erre. amikor panaszunk van a másik emberre.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. de a király nagyon jól tudta. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. nem tudnánk „törleszteni”. hogy senki ne dicsekedjék. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni. Amit ő megbocsátott.

jelent és jövőt egyszerre lát. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. A jelennek pedig az felel meg. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el. Így lehetséges az. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. mind a „tízezer talentumot”. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. vagy akárkinek: „Jó. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. odaszegezve a keresztfára. amely már lepergett – ez a múlt. megbocsátok. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől. hogy…” „Részedről nekem jár az. megvilágítja egy másik hasonlat.gyerekemnek. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. nekünk is ingyen kell adnunk. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. ami éppen a vásznon látható. Mi így éljük át saját életünket. hanem messzi őseim sem voltak a világon. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. vagyis múltat. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől.14) Azt. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. amely minket vádolt. Betesszük a másikat az adósok börtönébe.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. A másik tekercs azt tartalmazza.” (Kol 2. eltávolította az útból. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől.15) 2. amit ő a királytól kapott. Figyeljük csak. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. 203 . vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást.

csúnyán kiabált vele. legalább öt kilométer. azt meg lehet bocsátani. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. Tudta. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. hogy az szinte kiszakadt a keretből. Sőt. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. Azt hiszem. Kamaraerdőre. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. összeveszett a feleségével. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. mert Isten azt kéri tőlünk. igazoltam. Pedig akkor már megvolt az a pénz. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. hogy ezt megkapta. Így hát Istennek mondta el. Az történt egyszer. ami nyomta a szívét. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. de nem voltunk otthon. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. Köszönöm. ahogyan ő bocsát meg nekünk.” Valóban nincs más lehetőségünk. hogy pénzem érkezett. hogy előre megbocsátanak egymásnak. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. hogy valóban engem illet a pénz. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. és amikor kilépett a lakásból. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. De magának sincs más lehetősége. Uram. amikor hazaérve belépett a lakásába.8). és olyan tisztának tekintesz. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. csak nem tudtam róla. bűneim miatt elveszett vagyok. Tőle kért bűnbocsánatot. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. Így vagyok Isten kegyelmével is. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. de valójában attól is távol van. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól.” 204 . hogy idejében odaérjen. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. és nyomta a gázt. Csak akkor jutott eszébe újra. igazad van. azután átvehettem. miután magtaláltam. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. mint magának. megnyugodva ment tovább. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. Aztán bevágta magát az autójába. Nekem pedig. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. úgy bevágta az ajtót. lehetetlenül viselkedtem. Többször is előfordult. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. az Úrral való beszélgetés lehetősége. De mit tegyen. se telefonálni. hogy átvehettük volna. be kellett utaznom Budaörsre. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. mi történt. Ez úgy történt.

hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. már előre. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. Nagy lehetőség a megbocsátás. mire idáig eljutottunk. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. amikor rád nézek. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. ha vétettek ellene. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. az illetlen stb. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. Gondolom sokan tapasztalatuk. de az otthonodba nem megyek be. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. 3. aki szereti a gyermekét. az végérvényesen meg van bocsátva. hogy a megbocsátásból nem következik az. de mindig eszembe jut.25). de nem bírom átlépni a küszöbét. hogy milyen gonosz voltál. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. 2.” Ezt megértette. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. mint a többit. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten. viselkedést. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. Éjfél is elmúlt már. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk.” De jó. Bűneinket nem emlegeti „Én. hogy mindent el kell tűrni. a harag és a gyűlölet terhétől. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. „Én megbocsátottam neki. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. Számára is egyértelműen világos volt. de nem felejthetem. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. 205 . de ugyanakkor – éppen azért.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. Egy hívő asszony elmondta. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. a lusta. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is.” „Megbocsátottam.3. megbocsátja neki minden rosszaságát. én vagyok az. Isten minden ígéretéhez hűséges.

hogy bárkit is válásra biztatok. hogy mi okozott nekünk fájdalmat. rendetlenségét. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. Ebből legtöbb esetben az következik. Komoly baj akkor van. aki úgy véli. Biztos. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel. sőt még szexuális hűtlenségét is. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. 206 . súlyos szót mondtam ki. hogy mindezt el kell tűrni. Félreért. A „válás-operációra” csak akkor van szükség. minden ellenünk elkövetett bűnét. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. megbocsáthatunk egymásnak.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. De a megbocsátás nem azt jelenti. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. nem amputálni. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. ezt nem szabad eltűrni. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. kezdeményeznünk kell a válást. elmondhatjuk. Tudom. mert az már bűnpártolás lenne. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. A beteg testrészt gyógyítani kell. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. hazudozását. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. nem hajlandó segítséget kérni. így könnyelmű költekezését. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra.

hagyományok. mind a konfliktusnak (Argyle. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. ha a másik emberben saját elfojtott. Furnham. A szerelem varázslatának elmúltával. Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). idegesítővé válik. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. elnyomva. Az ember ugyanis szereti. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. megtagadott. mélyebb szintű. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. ami számára ismerős és megszokott. az együttélés során azonban gyakran előfordul. 207 . 1983). elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. Az elfojtó. bántóvá. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket.Somogyiné dr. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. mivel ott nemcsak a nyílt. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. hogy a másik különbözősége zavaróvá. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. Főleg az érint fájdalmasan. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. tárgyi érdekeink. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. és erős feszültséget okoz. ha a családban. Minél mélyebb. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. Budapest Konfliktus a családban A jóra. annál árnyaltabb. akkor ez az összhang felbomlik. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. Petik Krisztina pszichológus. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. mint a kezdeti vonzódás. elkötelezettebb egy kapcsolat. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. A különbözőség akkor vonzó. mint nap összeütközésbe kerülnek.

hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. tagadott. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. amelyet szoktak. és a másikban látjuk meg. A szégyellt. krízisek. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. amely azt eredményezi. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. amelyet a többiek nem látnak. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. akkor állandó konfliktusforrást jelent. és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. Ez irreális elvárás. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. 208 . a kivetítés mechanizmusát fent). hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. vagy amelyre a többieknek szükségük van. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. serdülőkor). mint más emberi viszonylatokban. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. Megoldásuk úgy kezdődik. amikor a személyes problémák. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. Könnyebb e konfliktusok megoldása. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. Ha ezt megtette. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. Ha az önközpontúság állandósul. fogalmazza is meg a többiek számára. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl. mivel sokszor nem vesszük észre.

mint figyelmesen meghallgatni. mint egy kiegyensúlyozott közegben. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. sebezhetőbb. és elmondani.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. legalább megszokott. de főként a házaspár részéről. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. akkor azt mondhatnánk. 209 . amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. hogy az ő bajuk. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. És van egy másik kérdés is. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét.Túlterheltség. aki felelős a mi boldogságunkért. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. A fáradt ember érzékenyebb. mint ha az életünk forogna veszélyben. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. Olyan feladat. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. Sokszor elegendő. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. és komolyan venni. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. indulatait. A legtöbb ön. ezért felelősek a lustaságukért. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. mint szembenézni egy konfliktussal. ha akarják. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. aki támogatásra és szeretetre szorul. Az is kísérti őket. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is.

akkor hallgatni fog. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. Elhagyottnak érzi magát. beszélgessenek. Képzeljünk el egy házaspárt. de nem tudja. hogy miért. akivel először történik meg az alábbi szituáció. A házaspár konfliktushelyzetbe került. persze nem tud. A férj úgy érzi. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. mert akit nagyon várt. Sőt még növekszik is. és elmerül az újságjában. hulla fáradt. és megöli a szeretetet. leroskad a fotelbe. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. az nem viszonozta az érzelmeit. hogy végre együtt legyenek. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. Hiszen nem bántott senkit. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. A passzív. Hazamegy a férj. 1. És csalódott is. vagy bekapcsolja a tévét. Próbál úgy tenni. és még inkább nem szól semmit. És csak sejteni tudják. hogy konfliktus van. A feleség ettől még dühösebb lesz. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. A felesége is hulla fáradt. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. 210 . a férje pedig még inkább menekül a közeléből. hanem külső személlyel . szinte sérti. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. Most már ő is tudja. akkor ő sem szól a megbántottságáról.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. de nem az illetékes családtaggal. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. amelyek nem vezetnek eredményre. mintha mi sem történt volna. csak keserű haragot érez. Ráadásul igazságtalannak is tartja. Nagyon bántja. csak azt érzi. alig várja. és alig szól a hozzá. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. emiatt beszélgetni sem tudnak. hogy végre csend legyen körülötte. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. hanem az is. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. hogy a másiknak mi a baja. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. és nagyon várja. Elkerülő stratégia az ígérgetés is. de nincs kiengesztelődés sem. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. kerüli a tekintetét. hogy a férfi alig vesz tudomást róla. Nincs közöttük nyílt konfliktus. vegyük sorra őket. és más rosszat sem cselekedett. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától.

vagy egy másik kapcsolat. esetleg az alkohol. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. egymás elemezgetése. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. mielőtt lépnénk. Ez a hozzáállás azért veszélyes. ami azzal jár együtt. vagy viszonttámadással. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. megbeszélés nélküli veszekedés. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. hogy győzzünk a másik felett. és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. hogy szembenézzünk velük. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. mert a felek védekezését váltja ki. ahogyan a küldő szeretné. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. panaszkodás. valamilyen hobby. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. A konfliktus tehát megoldatlan marad. hogy mindkét fél nyerjen belőle. kényszerítés. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. ahol szintén befagy a kommunikáció. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. Ez azt jelenti. a munka.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. mert a támadás hatására nem odafigyelni. A védekezés pedig falat épít közéjük. és a probléma megoldatlan marad. 211 . Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. az a száján –. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. 2. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. soha). ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt.

azaz kérni kell. Tegyük fel. A családtagjaink nem gondolatolvasók. Például: „megbántott. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. hogy mit is érzünk egy helyzetben. figyelmetlen volt. Heves viták közben néha nem is tudják. hogy milyen igényünk. A megfogalmazás Ha már közöltük. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. hogy mit szeretnénk. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. hogy a szabadidejét vele töltse. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. Viszont ha ezt az időt egyedül. hogy megértsen minket. És a példabeli férj joggal állíthatja. Néha csak egy hangszín árulja el. A feleségnek rá kell jönnie. hogy nem tett semmi olyat. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. és kényszeríteni akar. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. hogy milyen nehéz ez a feladat. hogy mit szeretnének. elvárásunk okozza őket. Ha túl nagy az indulat. akkor kimondhatjuk. hogy mit vétett. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. mert elvárta a férjétől. Gyakran esünk abba a hibába. mert azt képzelik (elvárják). Meg kell mondani nekik. hogy mi mire vágyunk. Mert az csak a látszat. Nem is gondoljuk. A követelés elveszi a partner szabadságát. azaz tudatosítanunk kell. figyelemeltereléssel. hogyan. csalódást okozott” stb. De nem mindegy. A kérésekkel az a baj. és emiatt érzett haragot. hogy a másik mindig tudja. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. másokkal való beszélgetéssel. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. Az a fontos. amivel csalódást okozhatott volna. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. akkor meg kell keresnünk magunkban. Ez segíti őt abban. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. hogy melyik szituáció bánt minket. mégis védekezést vált ki a 212 . A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. Egyrészt azért. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. hogy azért csalódott. Talán mindnyájan belátjuk. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. és nem tudják minden pillanatban. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. érzéketlen. hogy min veszekszenek.

Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. amikor a konfliktus lezárul.: Erőszakmentes kommunikáció. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. Ha nem érzékelünk támadást.másikban. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók. 213 . Erre azért van szükség. Harmat. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. Szakirodalom Campbell R. – Codol J. hogy élvezze is.: Érzelmi intelligencia. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé. A kiengesztelődés fontossága Fontos. de azt nem kérhetjük. Budapest. P.: Szociálpszichológia. . akkor vállaljuk azt is. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. Hewstone M. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől. 1995. Tannen D. hogy jöjjön el velünk egy bálba. Például megkérhetjük a házastársunkat. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. Budapest. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. legfeljebb magatartást. Budapest. de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. nehéz teljesíteni őket. hogy . A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. hogy elviseljük.: Dühöngő ifjak.: Miért értjük félre egymást? Tinta. – Stroebe W. Háttér. amit meg tud adni. Budapest. megértsük és átéljük azt.a családtagok jobban megismerjék egymást. Budapest. Goleman D. M. Budapest. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy. amit a másik ember mond (empátia). A gyerekek számára különösen fontos ez. 2003.ezáltal a kapcsolatok épüljenek. Csak olyasmit kérhetünk. . Park Kiadó. Hendrix H. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. 2000. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy. mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. . Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak.: Én – Te – Mi. Ha őszintén kérünk. 1999. 1997. – Stephenson G. Korda. A házasság erőforrásai és buktatói. Székely I. hogy meghalljuk. ha van meghallgató fél.a felek ne sérüljenek. Kecskemét. Rosenberg M.. ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. KJK–KERSZÖV. B. ahogyan szeretnénk. 2001.: Pár-bajok.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. 2001.

Ez is oka annak. tanárokat iskolákban és más intézményekben. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. célokat állítva maga is agresszív. az abuzus hatását a gyermekre. a mindennapok erőszakolnak rájuk). ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. bár mindenki szenved tőle. az áruházak tülekedései. ha világnézetükben. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. A társadalom korlátokat. a fegyelem. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. a civilizáció sok pozitívuma mellett. formáit. a rend. A régi ember türelmet tanult. gyakori a durvaság. támadókészség. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik.és viselkedés jellemzőit. szabályokat. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. 2004. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. Nem szoktunk hozzá ahhoz. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. egyén. Azoknak. az agresszív viselkedést igazolja. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. a közlekedés. erőszakos játékokat űznek számítógépen. terroristák támadásaitól hangos a média. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. hogy másképp gondolkodók között éljünk. család. a háttér-okokat. mert személyes kapcsolatokban élt. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. társadalom egyaránt. Agresszív korban élünk. másik okozója az önismeret hiánya. retteg a turista. a nevelés–oktatás területén. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . amelyeket az intézmények. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. klinikai szakpszichológus. védőnőnek. a gyermekbántalmazás formáit. Felgyorsult az idő. meglőve a kisebbet. hanem riadtan viselkedünk. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. a segítés módjait. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. a környezet. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. pedagógusnak. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. mint társadalmi elvárás. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. felismerni a jeleit. támadást sejtünk ott is. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. saját agresszivitásukról (azokról is. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. A ma embere ezek között él. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség.

visszaélve a gyermek bizalmával. kultúránként változó. Elkövetői a családtagok. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja..” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. falvakban 1%. házastársak. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. a provokáló magatartás. az óvatosság hiánya. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. szégyenérzetből. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. 215 . Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság.) „a látencia itt hatalmas (…). vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. a problémák megoldására. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. hanem a családban élő nőtagok. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor.. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. ezt követi az átmeneti pénzzavar. Témánk a gyermekeket érintő erőszak. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. teljesítmény. idős emberek bántalmazását is. a legidősebb 16 éves volt. kifejlődésük megakadályozásával. megjelenik a családi probléma. (. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként.6%. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. A gyermekelkövetők száma évenként változó. akik nem élvezhetik a családi élet melegét. a veszély jelzésével. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől. A kiskorú. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. valamint a környezet közömbössége. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség. függetlenség. Az apák. intim szféráját. Sajnos. amely nélkül nincs cselekedet. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb.erőszakig. a veszélyeztetettek felismerésével. 15 000-re tehető. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. Az adatszolgáltatást korlátozza. követi a figyelmetlenség. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül. az objektív okok között első helyen a rossz baráti.

Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. Ma már a törvények fékezik az erőszakot.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. szomorú. értelmi. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. rajzai vörösek. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. A veszélyeztetettség: olyan magatartás. 1810. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben. akiket valamilyen makro. csak magában játszik. Annak a szituációnak. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. ujjszopás. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. 1998. aminek szenvedő alanya lehetett. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik.) még engedélyezi az erőszakot a családban.és alvászavarok. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. melleken. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. panaszait komolyan venni. 216 . bevizelés.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. amikor a család. beszéd. Hammurabi törvénykönyve (kb. holott az a rendeltetése. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). amely a gyermek testi. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. Veszélyeztetett az a gyermek is. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. Gyanús. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. nyelési. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. ha a gyermek nem akar mosdani. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. hastáji. amelyben a visszaélés megtörténik. Étvágytalan. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. Kr. A gyermekbántalmazás két formája. vagy altesti panaszok. amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. vagy feketék. évi tv.sz. 12. az élet azonban megőrizte gyakorlását. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható.). vagy a kényszerű helyzet áldozatának. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. amikor kimondja. e. ezért kell a gyermek kijelentéseit. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. visszahúzódóvá lesz.

és idegállapota. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. – hiányzik belőlük az örömkészség. hogy egy csecsemő verése. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. A normál gyermek – egészséges. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége. kontaktus. A halálesetek is ezt igazolják. de azt is. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. empátiára képtelenek. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. büntető magatartással. adott esetben végzetesek. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. (hostility = ellenségeskedés. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. ez a korosztály élettani. az öröm átélésének. aktuális hangulat. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. 217 . fizikai sérülékenységét. – önértékelésük alacsony. az egészségügyi. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. Alanyuk nagyobb számban fiú. az anyák rejtett hosztilitásával. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. átadásának képessége. Ennek oka. a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. mert fennáll annak a veszélye. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. a fizikai következmények súlyosabbak. szexuális abuzussal is. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással.

bizalmatlanok. a környezetből még több agresszivitást provokálva. A koncentráció gyengül. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. halmozottságától. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. hogy ha érzelmileg odafordulók. – a félelem. 218 . akkor elkényeztetik a gyermeket. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. büntetők. szidalmazzák a gyermeket. hogyan kell ápolni az érzelmi.– gyakran úgy érzik. azt sem. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. sodorható. a megalázottság és az agresszió érzését. önkontrollhiányban érzékelhető. Opponálók. Sok esetben csak később. szomorúak vagy közönyösek. a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. a gondolkodás is változik. figyelmetlenebbek. az indulat leküzdésének módjai. támogató kapcsolatokat. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. az észlelés. labilisak. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. hogy újabb atrocitások követik azt. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. – uralkodni vágyók. Érzelmileg ridegek. könnyen frusztrálódik. gyötrik. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. szorongás feloldásának. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. késztetését. és sok érzelmi elutasításban volt részük. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. infantilisek. ismétlődésétől. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. kemények. rettegnek. de nem szeretőképesek. szoronganak. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. az érdeklődés. – úgy vélik. – agresszívak. de vannak olyan károsodások. „túlpörgetettek” lesznek. védtelen. „Szeretetéhesek”. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. garázdálkodók. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. ezért meglehetősen bizonytalan. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. elutasítók. Kétségtelen. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. szórakozottá válnak. ridegek. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. szélsőségesen depresszívek. törvényszerű.

tradíciók. században vált egyértelművé. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. a gyermekkor élményei. éheztette. impulzív magatartás. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. bűntudatot hordoz. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. dolgoztatta gyermekét. azonosul vele. megerőszakolta. a szülőkép. a család egészét érinti. A szülők némelyike mindig is verte. életmód. a bántalmazó idealizálása. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. bezárta. könyörtelensége idézte elő. nevelési minták. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. – gyakori agresszivitás.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. pedagógusoknak – a durvasága. ürügyén erőszakoskodtak. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. az élettér. bántalmaztak. adott esetben. igyekszik megfelelni neki. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. enuresis stb.). a szakkönyvismeret. eladta. amit akarok”). Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. A bántalmazott gyermek személyiség. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. – néha koravén. s retteg a szülő elutasításától. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. – nyugtalan túlmozgásos. azt csinálok vele. A nevelés jegyében. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. a fájdalmas élmények izolálása. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. A bántalmazott gyermek szülőjével. elhagyta. ezért nehéz kiszámítani. a vele való azonosulás miatt –. az elhagyás-fenyegetettségtől. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. akik a szocializációjukért felelősek. tagadása.

a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. települési típuson élők között vannak olyanok. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. gondoskodást. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. dühödt idegességgel. a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. 1962-ben Dr. Kempe gyermekorvos. Azoknak a felnőtteknek. amit ő szenvedett. illetve nagyon megvertek. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. a gyengédségre. oktatáshoz. pszichikai. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. a türelmetlenség. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. aki fizikai. A konvenció és az 1991. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. a „kettős színjáték”. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. évi LXIV. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. akik maguk esetleg nem élnek vele. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. a munkások nem minősítik így. oltalmat találjon. a mindennapok gyakorlata mást mutat.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. akiket szüleik rendszeresen vertek. brutális kegyetlenséggel”. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya. A verés a gyermek engedelmességét. a düh és a harag kifejezésére. az áldozatok. A felnőttek indulatai. valakinek tovább kellett adnia. Tudták-e. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. hidegfejű kiszámítottsággal. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. A verés értelmezése. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. verte az élet is. személyének tiszteletére. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. orvosi ellátáshoz. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. ha az megérdemli”. életkori csoportban. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. egészséghez. hogy szeretetet. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben.tv. érzelmi 220 .

az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. fojtogatás. sebzés. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. ígérgetéssel. vetkőzés. negatív önértékelést alakítva ki benne. csavarás. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. durva kirohanásokkal. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. harapás. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. megszégyenítésével. 2.vagy morális bántalmazás tárgya. mérgezés. kikötés. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. testi és szellemi szükségleteit biztosítani. a pornográfia. vagy róla készülhet pornográf anyag. Nem minősül erőszaknak. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. hajtépés.és fullasztási kísérlet. simogatása. lekicsinylésével. Ide soroljuk a hideg. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. fürdőzés. égetés. gúnyolódásával. szeretet nélküli nevelői magatartást. a gyermekprostitúció. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. egészségkárosodás (érzékszervi. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. A child abuse = gyermekbántalmazás. forrázás. felnőttek és gyermekek. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. vécézés közben azzal a céllal. végtagtörés. szorítás. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. bizonyítása nehéz. A gyermek szexuális izgatása. vagy közeli férfi családtag. tapogatása. elutasító. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. nemi szervének fogdosása. amelyben a bántalmazó az apa. durva megjegyzéseivel. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni. fullasztás. vagy sértő magatartásával. hogy szexuális kielégüléshez jusson. fenyegetéssel. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. amelynek során sérülés. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. kialakulatlan személyiségével. olyan ártalom/veszélyeztetés l. lelki és szexuális bántalmazások). A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek. ha lehetővé 221 . szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. rúgás. Ennek megítélése. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. a nevelőapa. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik.

teszik. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. – a gondozás. komoly viselkedés (túlzott rendesség. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. felvételre fájdalmasan felsír= törés. szellemi ) – kiszáradás. lopásra való rábírás. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. gondoskodás – a táplálás. elmagányosodásához vezet. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . kihagyása. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. túl jó modor) – zárkózottság. száraz bőr – ápolatlan. A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. vagy nem vesznek tudomást arról. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. – érzelmi deprivációt szenved el. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. – a szeretet iránti igénye. állandó nyöszörgés. illetve kényszerítés. egészségügyi megelőzés (védőoltások). mozgás. öltöztetés. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. – a lelki (érzelmi. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. – károsodik értelmi fejlődése. folyamatos elhanyagolása. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. beesett szem. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. gyógykezeltetés. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). – a biztonságigénye. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. ápolás tartós elmulasztása. A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek.

engedékenység – üres. visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság.– természetes életöröm hiánya. játékban való gátlásosság. bűnözés 223 . riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés.

ismétlődő bántalmazásra utal). beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. sikertelenségeinek. hogy kihez fordulhatnak.agresszív. A játék felfedi. A bántalmazások. függetlenül attól. nem tanultak meg segítséget kérni. magatartás lényeges megváltozását (pl. babás magatartású. mintha ő lenne az oka frusztráltságának. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. gyerekes. tulajdonnal szemben – a szökést. a családtagok merevek. a gondozással. családi krízisek. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. .ha a motorikus fejlődésben retardáció. nem tapasztalhatta meg később sem.és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. támogató külső kapcsolataik.a szokások kialakulása (szobatisztaság). követelődző (közepes súlyosságú. stressz). izoláltak. kívánságai nincsenek. (késleltetés) . s a napi kudarcok. ha a gyermek túlságosan előzékeny. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. a tanulási nehézségeket. vagy nem tudják. aktivitás helyett visszahúzódás). ha: . Fel kell figyelni arra is. – a viselkedés. ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. hogy mi történt a gyermekkel otthonában. a nemi szervek különbözősége iránt. saját ügyetlensége. a közvetett formákra. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. 2. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. nincsenek baráti. dependens. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 .

– „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. idegesség. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. hogy mi várható el az adott életkorban. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. értelmi fogyatékosság. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. mentális retardáció. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. 3. nem tud mit kezdeni a sérült. 12. a baj hordozóinak tűnnek. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. házassági krízis idején születtek. illetve alkoholfüggőség. tűzhelyre ülteti. 11.segítség. Az abuzus okai között szerepel a drog-. 5. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. motoros nyugtalanság). magány. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. 4. szokatlan külső. nevelésére. Elmebetegség ritkán fordul elő. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. a szülők vitái. büntetik azért. 6. 10. csak gond van vele. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. – másságot mutató gyermekek. elromlott kapcsolatba. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. amit még nem képes teljesíteni. 9. fáradtság. 8. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. fojtogatja. fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. A szociológiai. a pszichopátiás személyiség. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet. vagy nem a körülményeik javítására használják. házassági problémák. a védtelen gyermek felé is. 13. 7. amelyek krónikus 225 . „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek.

a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. alkoholizálására. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. és a család izoláltsága. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is.stresszként hatnak a családokra. Feltételezhető. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. feladatai: a prevencióban az észlelésben. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. hogy az események – pl. durvaságának. az alacsony iskolázottsági szint. A fenti okok kockázati tényezők. Vizsgálatok igazolják. csökkentve a szülők képességét arra. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. a családok alapellátásának biztosítása. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. a férj dominanciája a házasságban. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. nevelési. foglalkozási státuszú szülő magatartási. családvédelmi tanácsadás. állapotokra. 226 . durvaságaira. – az alacsony iskolázottságú. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. hogy van olyan többgyermekes szülő. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. családsegítés krízishelyzetekben. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. az erőszak jelenléte a család történetében. házassági. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. szakszerű felkészítés a szülői szerepre. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi.

szervezetekkel. korukhoz mért ismeretekkel ahhoz.nem tudják problémáikat. lelkisegély telefonszámát. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. Védőnői teendők a családlátogatás. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. Fontos. elhanyagolják.nehezen viselik az élet gondjait. – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. – a szülők viselkedésében. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. konfliktusaikat kezelni. az okok feltárása. a gyermek testi. akitől és ahol a család segítséget kaphat. drogambulancia. annak az igénye és képessége. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. a gondozás során: – a környezet megismerése. tárgyi feltételeket. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. tehát a családi élet minőségének javítását. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. s arra is. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani. befolyásolása. . konfliktuskezelési módokra. – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. intézményekkel. nevelési tanácsadó. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. vagy nem érdeklik őket). – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. ha bajba kerültek. A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. magatartásában bekövetkező változások észlelése. szellemi. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. 227 . a változások észlelése. határozottságot. érzelmi fejlődését veszélyeztető. cselekedeteik következményeinek felmérésére. hová fordulhatnak. szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. – hátrányos helyzet észlelése. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. gátló személyi tényezőket.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. . mert . címeit.

) tartalmazza. a rendelkezésre álló ellátásokról. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. a családon belüli erőszakról. a (90) l7. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. a (90) 2. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. örökbefogadással. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. a (79) 17. szólnak. az elhanyagolás. a fizikai és lelki durvaság. 1985. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. kizsákmányolás. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. amíg szüleinek. durva bánásmód. vagy bármely más olyan személynek. az elhagyás. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével.Magyarország 1990. 1979. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. 1990. A 39. a kiskorúak erőszaktól való védelméről. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. § az elhanyagolás. közigazgatási. § alapján törvényhozási. 19. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. a jóléti jogokról. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. 1969. 228 . a támadás. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. a (85) 4. tv.évi LXIV.” 20. Az ajánlások közül a (69) 561. november 6. akinél elhelyezték. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. jelzésekkel. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). § „Minden olyan gyermeknek. illetve felügyelete alatt áll. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. 1990. évi XXXI. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről.

Gulyásné Kovács E. Tanulmánygyűjtemény. 1998. így különösen a családsegítő szolgálat. – Vigassyné Dezsényi K. (szerk. Tertia Kiadó. In: Benkő Á.: Az agresszió kezelése. Családkongresszus előadásai. 1998. Németh Zs. In: Család. a házi orvos.: Az agresszív gyermek.. d. (szerk. Horváth Szabó K. Piliscsaba.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. Budapest. megnevezi mindazokat az intézményeket. Budapest. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. A II. Budapest. Kossuth Kiadó. VIII. 1992. In: Lakner Zoltán és mts (szerk.) a menekülteket befogadó állomás. 229 . c. In: Lélekvilág.: Terror a családban.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon.) Reményünk a család. bírósági) eljárást kezdeményezni. II. 2003. In: Bernáth L. ha a gyermek veszélyeztetettségét. Budapest. 6 (1999) Szabó L. 1995. 1995. 2001. f.A Gyvt. Morvay K. Közgazdasági és Jogi Kiadó.: Erőszak a családban.) a közoktatási intézmények. In: Kappéter István (szerk. Ranschburg J.) Gyermekbántalmazás I. e. Ranschburg J. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. Szakirodalom Horváth–Szabó K. Gyermek.: A védtelen gyermek. a házi gyermekorvos. Népjóléti Minisztérium.) a társadalmi szervezetek. 17. 1997. így különösen a védőnői szolgálat.) a rendőrség. Lénárd K. a nevelési tanácsadó. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Ifjúság 1999/l. Budapest. Kalendart kiadó. Barkó É.). A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. alapítványok” (Gyvt. A „bántalmazott” gyermek. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. bántalmazását észlelik. szervezeteket és hatóságokat is.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. így különösen a nevelési – oktatási intézmény. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. Losoczi Á. In: Kiindulópont 5. az erkölcsről és az én-ről. Nemzeti Tankönyvkiadó.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. 1998. – Solymosi K. Kerezsi K. PPKE BTK.) Az agresszió problémái korunkban. a menekültek átmeneti szállása. egyházak. – Mohay T.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági.) a bíróság g. Budapest. a családsegítő központ. 1997. b. Tanulmánykötet. Budapest. h. § (1) bek. Pszichológiai tanulmányok a vallásról.) az ügyészség. Szociális és Családügyi Minisztérium.

In: Kappéter István (szerk. Gyermek.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról. Velkey L. Tanulmánykötet. 230 . Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság. Budapest. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. prostitúcióra kényszerítés. In: Család. Virág G.: A „megvert”. „megkínzott.) Prostitúció. Budapest. Tóth O. In: Barkó É. Budapest. Budapest. 1996.Budapest. Tanulmány. Népjóléti Minisztérium. Utasi J.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. (szerk. 1996.: Szexuális erőszak és abuzus.: Erőszak az iskolában.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K. 1995. 1999.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. emberkereskedelem. IX. Ifjúság 2000/1. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok. – Forrai J.) Az agresszió problémái korunkban.: Erőszak a családban. Teleki B. 1999. (szerk. In: Fehér L.

mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. attól függően. barátaink. egészében és mindig a határvonalon áll. akarva-akaratlanul változás állhat be. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. hogy azzá a személlyé váljunk. hogy a másik személy. Melyek lehetnek azok a tényezők. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. még ha ki is vonjuk belőle magunkat. magába nézve a másik szemébe néz. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. vagy a másik szemével néz. akik előtte voltunk. ami az ominózus momentumban jelen van. nem más. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. Szüleink. pillanatnyi lelkiállapottal. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. serkentették a gondolat. tanáraink.Dr. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. ha az illető figyel ránk. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. nyitottságot sugároz. és nem a jövőnket tervezgetjük. és járultak hozzá. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. (M. mint maga a jelenlét. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. lényeges tudatosítanunk. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. Mindaz. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. akivel kapcsolatba kerülünk. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. alakították a még képlékeny személyiségünket. a jövő pedig még nem érkezett el. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. pszichoterapeuta. elvárásaink és félelmeink. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. Természetesen. meghallgat. közvetítünk valamit. A 231 . Tapasztalhatjuk. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. pszichológiai szükségletünk. nemcsak minket értek behatások. akivé lettünk. A múltnak az emlékei maradtak. bezárulunk. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. mint a kommunikáció. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. és az önmagunkról alkotott reális képet. Ellenben. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. a másik meghallgatásának a képességét. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). ezzel is jelzést adunk le. Tapasztaltuk.és az érzelemcsírák megszületését.

Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. aki megkeresett az volt a célja. szinte „átugorjuk” azt. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. összeomolhat. hogy meghallgassák és elfogadják. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. Így lehetőségünk nyílhat arra. hogy képesek legyünk kitérni előle. tanácstalanságát elviseljük. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. Általában nehezen viseljük el. Aki segítségért fordul hozzánk. amely a megoldáskeresés körül forog. amikor szükséges. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. mint személyt észlelni. arra vágyik. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. érzéseivel. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. Ami annyit jelent. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. hanem „megszelídíteni”. hogy a másik nehézségeit. gyengeségeivel és erősségeivel. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. elhalasztani gondját. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. reflektálunk. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra.realitásban élni annyit jelent. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. és önmagát teljesen a másiknak adni. Mindennapi életünkre jellemző. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. majd elemezzük. Igen ám. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. hogy annak. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. hogy tanácsot adjunk neki. regisztráljuk a valóságot. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . Egy pap jött arra. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. Lehet talán. A különbség az. mikor az olvasásban idáig jut. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. Valószínűleg kereskedő. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. hogy megfigyeljük. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. döntünk. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. és mint a homokra épített ház. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. Úgy vélem. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak.”(1) Vagyis. és a másik ember segítség kérését magához engedni. ha valakit szenvedni látunk. érzéseink és érdekeink hálójában. mint itt és most élni. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. Előfordulhat. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. hanem mi és a belső kényszerünk. Már nem ő van a középpontban. a szavába vágunk.

ahogy a másik személy érez. ha el tudok fogadni egy másik személyt. hogy hatékonyabb vagyok. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. hogy hosszú távon nem segít. legyen ez a valóság bármilyen. akkor segítek neki abban. Nem a másik személy magatartása. ami azt jelenti. ahogy szeretne. viselkedéseit. aki nem tud mindig úgy viselkedni. saját tapasztalataiból építkezik. gondolni és hinni. A görög szó jelentése együtt-érzés. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. Ennek a nyitottságnak a hiányában. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. (…) Nem jó. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. ami mind személyiségének valós és eleven része. vagy házastársunknak. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok. mint ami vagyok. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. 233 . beleérzés. és képes vagyok önmagamat adni. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. (…) Könnyebb elfogadni magamat. amit én. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. (…) úgy hiszem. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. ítéleteit. mintha tudnám a megoldást. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. egy mély meggyőződést abban. hogy bizonyos dolgokról. Az elfogadásból megismerés fakad. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. mit fed az empátia kifejezés. az a szó. ha úgy teszek. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. ha el tudom fogadni saját magam. a szó valódi értelmében. meggyőződését. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. érzelmi viszonzástól független. mely a fejlődés forrásává válhat. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. Ezért úgy gondolom. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. hogy igenis haragszom. talán pont olyan. Vagyis jobban tudom. hanem a személy. ha másnak mutatkozom. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. amennyiben önmagával is harmóniában él. az empátia és a segítő személy hitelessége. viszont önmagára támaszkodik. (…) Minden ember egy magában álló sziget. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. aki önmagában érték. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. értékek hordozója. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. mint megérteni. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. ha magabiztosnak akarok tűnni. hogy elfogadom érzéseit.” (4) Láthatjuk. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. bármennyire is nyomorult. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. hogy a másik személy. Az empátiás megértésben lényeges. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. Most nézzük meg. ítélkezéstől mentes hozzáállást. Rájöttem. mint azelőtt.

önmagát adhatja. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. A félénk.viszonyul a világhoz és önmagához. Kliens: Persze. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. zimankós időt? Kliens: Utálom. A hangsúly. öntözi. fellélegzik. de annak sem. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. de nem teremt növényt. Amint Rogers önvallomásában láttuk. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. Egyszerűen megfogalmazva. ha az egyén mást mond. álarc”. Terapeuta: Úgy tűnik. Egész nap a hatása alatt vagyok. hangszíne. egyfajta áttetszőséget jelent. érzi. mint amit a gesztusai. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. hangsúlya kifejez. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. A tekintetváltás. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. kezd megnyílni. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. szorongásai csökkennek. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. a fej tartása egyenes. hogy érzéseit mindenképpen közölje. mint az időjárás. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. mint egy jól ismert baráti társaságban. kitűző. például a mimika segítségével.). beszédhibákat ejthet. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. stb. tudatosítani képes az érzelmeket. pocsék idő van ma. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. hogy érzéseit elrejtse. a hitelesség nem teljesül. Az ilyen személy nyitott. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. Mintegy tükröt tart a másik elé. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. mimikája. melyek a növény fejlődését gátolják. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. csak elhárítja azokat az akadályokat. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. gondozza. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. nem érzi szükségét annak. befejezetlen mondatokat használ. labilis vagyok. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. medál. az illető bizalmat érez. Az előbbiekre jellemző. a fej inkább lehajtott. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”. szorongó egyén halk szavú. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. 234 . Félelmei. A nem-verbális jelek közösséghez. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. főképp ha elégedetlen velünk.

Megerősítő jelzések: csönd. értelmezés. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. melynek célja a bizalom fokozása. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. a viselkedésünkről. az érzelmektől a „bele-fülelés”. Akiben nagy a segítőkészség. mely kívülről halad befelé. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. egyszerűen azért. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. így megadva neki a lehetőséget. verbális pozitív megerősítés. reflektálás. ahonnan jövünk. hogyan vélekedik erről?”). de ne feledjük. tájékoztatás és tájékozódás. felismerhetjük indítékainkat. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. mindig lesznek olyan szituációk. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. és önismeretünk mélyülhet. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. 5. mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. 6. Meghallgatás. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. mert létezünk. a meghallgatás felé. 4. Minden élet egy hazavezető út. Otthonunk csak ott lehet. baráti. Hivatásunkból kifolyólag. a tettektől az érzelmek felé. amikor a másik személy szabadon. 2. aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. reagálás. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. és rögtön tanácsokat adhatnak. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. 235 . amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. gondolatainkra. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. Visszajelzések: visszatükrözés. testünk áruló jeleiről. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. és aki mindig visszavár. érzelmi és munka kapcsolatainkról. 3. Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni. oda kell visszatalálnunk. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. vagy zárt kérdés. Istenhez vezet. biztatás. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. viselkedésének a regisztrálása.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. könnyen megláthatják a megoldást. 9. ahhoz a Másikhoz. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. 7. konfrontáció (szembesítés). A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. Beszél a mindennapjainkról. összegzés. Időbeosztás: szakmától függ. hogy közölnivalóját beoszthassa. A másik személy öltözködésének. a másik személy áll a középpontban. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. 8. hanem rólunk is.

1996 Rogers C.: A pszichiátria tankönyve.: Psychothérapie et relations humaines.Szakirodalom Jálics F. 1992. Semmelweis Kiadó. Jegyzet. Manréza–Korda Kiadó. Budapest. 236 . 1999. M. PPKE HTK. 1993.: A gyógyító beszélgetés. Ed. SOTE.: Evangéliummagyarázatok. 1996. Budapest. Louvain. – Kinget G.: Szemlélődő lelkigyakorlat. Tarjányi B. Tringer L. Levelző Tagozat. Tringer L. Publications Universitaire. Budapest.

hangjára. félelmet és szorongást. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. fejlesztő programokat. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. hallottuk és olvastuk. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged.hu/ videotraining@freemail. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében.Vecsei Kinga szociális munkás. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában. Nem teszünk további terheket a szülőkre.videotraining. illetve kísérje a baba mindennapjait. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon. ÚJRA ÉS ÚJRA. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. mert láttuk. A munkánk egyik alapvető célja az. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. szupervizor. jelenlétére. A mi munkánk. az valószínűleg valóban az is. Fürj utca 237 . Rottenbiller utca 26. Tudjuk. ő is átél sok-sok fájdalmat. még ha elsőre nem is kap figyelmet. Jelzései azonban olyan picik. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www. Akárcsak szülei. illetve rájönniük arra. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. HOGY KÉRDEZZEN. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. hogy a nagy aggódás. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. sőt.

érzi őt a gyermeke. hiszi. hogy kenguruzhat. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. 500-800 grammos babákról van szó. Egy fiatal. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. mi is történik. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. ami előrébb vitte a munkánkat. (1. infúziót cserélnek. inkubátorok sora. Ő is megszenvedett az életéért. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. és közben lássa gyermekét is. és ez nem elhanyagolható. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. hogy senkinek se legyen útban. fecskendőket. a kezelőorvos 238 . mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. gépek sípolnak. beszél hozzá és reménykedik. az ő életét nem tudták megmenteni. De teheti-e? Ha igen. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. gépeket ellenőriznek. több fertőzésen esett át. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. Öt felvétel készült velük. nézi. precízen. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. amikor a kislány még nem volt egy kiló. a kislány már olyan állapotban van. amit egy laikus észre sem vesz. A nővérek gyorsan. két inkubátor között. hogy nap. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. Hol a szülő? Ja. és később. pelenkát cserélnek. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. de a kislányét igen. mikor hova állhat. intenzív osztály. hogy hallja. dekoratív. sípoló és csipogó gépek mellett. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. Az apukáról ekkor még nem esett szó. hiszi. Ez a lényeg. hogyan? Ott áll. hisz mindenkinek tudnia kell. Az anyuka nagyon kedves. neonfény. már tudja. kép) A kórház és az orvosok. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. aki közben az életéért küzd. amit csak a szüleitől kaphat meg. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. mondván. akik igen sok viszontagságon mentek át. és figyeljék a baba minden rezdülését. de mindig adódhat valami gond. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. ha ezzel segíthet a lányán. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. de nem az a fontos. ott Ő az! Aggódó tekintet. mosolygós volt. csipognak. és úgy gondolta. akkor szívesen részt vesz benne. saját gyermekeikért aggódó anyukák. A kislány 730 grammal született. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. általában egy hét telt el a felvételek között. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz.

kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról.” „. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. (5-6. A felvételen látszott. és nagyon szép. amire a baba aktívan reagált. (2-3. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült. jó volt látni. ahova azért került át a pici. A másik sarkalatos kérdés az volt. és a kislány fejét cirógatta. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. és már egyre többet van a babával. azt megtették. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. azzal megkérdőjelezik azt is. érezte a bőröm illatát. mert ha megkérdőjelezik. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. hogy ő ebben nem hisz. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. és tudja azt. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. szerinte hiányzik neki valami. hogy van. hogy a kislánynak milyen lehet vele. mert lényegesnek éreztem. beszélt hozzá. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. hogy nemcsak velem beszéltek. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. Az apuka megfogalmazta. akivel boldog. ami az első hetekben történt vele. Tudniuk 239 . és ez nagyon jó érzés. Az anyuka biztatott. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. segített tisztába tenni a kislányt. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. hogy mindketten máshogy érzik. hogy mit érzett a kislány abból. hogy jelen volt. de az biztos. Alapvető ellentét volt köztük. amit most nekik kell pótolniuk.” (4. simogatta a hátát. szerinte nincsenek róla emlékei. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. hisz közben nem rám figyelt. Az apuka is jelen volt.Biztos megismert. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. (7-10. és az én kérdéseimre válaszoltak. hogy minden ízében a lányára figyel. Itt már kiságyban volt. bizonytalanok voltak és zavartak. rendkívül jól fogalmazta meg. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. de ő is sokat van a kislány mellett. (11-14. Az első felvétel meggyőzött arról. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. és mennyire van hiányérzete. ami nem volt zavaró. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. hogy a gyermek érzékelte-e őket. mosolygott. és az elveszített gyermekhez. megismerte a hangomat. Babusgatta. megpuszilta. A beszélgetés végére megegyeztek abban. fejét. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. „. és az apuka úgy véli. Beszélt arról is. gépek nélkül. hogy éli meg a velük történteket. Ez két igen fontos kérdés volt. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. és akire büszke. hogy mit látott. és nincs is hiányérzete. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel.Mosolygott rám. hanem egymással is beszélgettek. amikor csak tudott. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. és részt venne-e esetleg ő is a programban. vitáztak. hogy jól tette. legalábbis én úgy éreztem. Ekkor gyakran volt altatva. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába.

Szerencsére a felvétel vége. anyuka fogta a babát. az apuka talán megerősítést kapott arról. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. elfogadta. de érzi a kislány. de látom. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. mert a család hazamehetett. kicsit izgult. és bíznak a gyermekükben. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. (15-16. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. de ez érthető is. és talán ebben tudok nekik segíteni. hogy szükség lenne rá. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. Vannak persze hiányosságok. hogy mi a helyes. és ezt tudniuk kell a szülőknek. hiányzik neki valami. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. mint mikor az anyuka úgy érezte. bizonytalanságairól. Az apuka próbált mindent jól csinálni. abban a zűrzavarban. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. Megmutathattam neki azokat a részeket. amit ez a család önerőből tett meg. hogy ők ennyit tehettek akkor. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. de ez más szakmai segítségtől is függ. és hogy valóban segíthettem most. és szerencsére az apuka nyitott volt. amikor ő is jelen van. Hasonlóan nyitotta a száját. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. és örült a látottaknak. nyitogatta a száját és a szemét. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. Én pedig biztos lettem abban. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. kép) Úgy gondolom. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. miszerint emlékszik valamire. mint például a gyászmunka végigkísérésére. Ezt bizonyította. a baba próbált arra fordulni. 240 . hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. hogy ott állnak az inkubátor mellett. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. (21-24. Amint hozzáért. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. belebújt apukájába és aludt. Úgy vélem. sokat segített. hogy valami nem így volt eddig. érezniük kell. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. amin még kell változtatni. hogy őt is megismeri a gyermeke. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. Hiányérzete van. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. eltakarta az arcát. és fontos neki.kell azt. hogy mosolyog. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. a kislány teljesen nyugodt volt. ami egy újabb lépésre késztette őket. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni.

kép 3. kép 6. kép 4.1. kép 5. kép 2. kép 241 .

kép 11. kép 10. kép 242 .7. kép 12. kép 9. kép 8.

kép 15. kép 14.13. kép 243 . kép 16. kép 18. kép 17.

kép 21. kép 244 . kép 22. kép 23. kép 24.19. kép 20.

245 . előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. Az egészségnevelés olyan tevékenység. a táplálkozás. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége. az építészet. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. folyamat. hanem testi. egy tervezett cselekvés. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. lelki. szociális jólét. 4. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. azaz promóciót létrehozza. a közlekedés. szerep. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. feladatra. a pszichológia. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. Az egészségfejlesztés egy folyamat. Ide tartoznak a sport. Bevezető. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. amit ma az egyén tud a saját egészsége. elhárító. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. fogalmak. ahová el akarunk érni. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. 1. a település tervezés. – testi. 3. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. az ökológia. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. valamint az azt elősegítő személyi. amikor valakit vagy valamit nevelnek. tudományos és egyéni tényezőkről. 2. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. Kötődéseink – gyökereink. a szociológia. Az egészségtudomány az egészség megtartását. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. amelyek az egészséget védik. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. (WHO). amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. Bevezető. ami az egészségi állapotban történő javítást. amely bizonyos betegségek. a környezetvédelem. A perinatális életkor jelentősége.Dr. Hanusz Klára gyermekorvos.

barátaink körében.” A program 2003-ban átdolgozásra került. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. kulturális. Akkor. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges. a perinatális kor legfontosabb 246 . valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. életmódbeli megnyilvánulásai. CSALÁDI ÉLETÜNK. illetve elérjük az egészség promócióját. a betegségek megelőzésének hatékony. 2. aminek az irányát. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. mint az egészség promóciója. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. az egészség megőrzésének. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. az egészség megőrzése. lelki és szociális harmóniát. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. társadalmi. s összefoglalja mindazon tennivalókat. sikeres életet éljünk le szeretteink. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. akkor egy adott folyamatról szólunk. Legyünk megbecsültek. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. érezzük. szociális. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása. majd részletesen a kiindulási alap. 2001-ben megalkotott. amelynek természetesen vannak: gazdasági. a betegségek megelőzése révén. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége.

kellő fizikai aktivitás. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. ép szervek. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. az egészséghez való hozzáállásunkat. munkakörülmények. semmi szenzáció.elemeit tárgyalnám meg. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. milyen körülmények között. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. nem 247 . milyen állapotban vagyunk akkor. hogy a gyermek mit kap. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. amilyen. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. milyen okok miatt születnek a gyermekek. mi vezet a gyermekvállaláshoz. vagy talán sohasem látják egymást többet. Kiindulás alap. csak egyszerűen gyerekek. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. amikor megszeretünk valakit. várunk és hozunk a világra. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. amikor gyermeket kívánunk. 3. azzal életközösségre lépünk. aki ebből a kapcsolatból születik. Ahhoz. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. a sorsunkat. kellő munka. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. hogy végiggondolom. Az. a gyermek. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. Akarva. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. harmonikus személyiség. és azt hogyan adja majd tovább. egészséges táplálkozás. magánéleti. Próbálom tehát megfogalmazni. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. Hiszen banálisan hangzik a tény. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. Belülről vezérelve. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. nem kezdhetem másképpen. területen. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. akikben nincs semmi különleges. leginkább az első vonalban dolgoztam. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. amelyben saját életünk folytatását. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. mint azzal. valóban egy örök kapocs marad. tapasztalataim alapján. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. akkor a következő előrelépést jelenti.

Kézenfekvő tehát. aki tanácsot ad és befolyásol. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. De ez minden esetben azon alapszik. ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. a világgal és egymással. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. hogy nyitottan. felelős a tudomány. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. Olyanok. Tudományosan igazolt tény. a média. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. akiket támogatni akarunk. Olyanok.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. Felelős maga a társadalom. hanem mindannyiunké. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. 248 . az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. Meg kell őket tanítani tehát arra. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. a gazdasági helyzet. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. vagy gyermektelen. akik a gyermeket vállalják. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. mesterségesen. Ha tehetném. Meg kell vizsgálni. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. az édesanyát és az édesapát. Ki kell mondani azt a tényt is. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. de én nem ennek hívnám. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. egészséges. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. akik ebben a folyamatban részt veszünk. ki milyen támogatásra szorul és miért. ki kevesebb. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. Olyanok. a szakképzés és mindenki. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. csoportosítani kell tehát azokat. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. ki nagyobb súllyal. hanem a szülőpár életében is . hogy ezt vállalni tudják. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. Olyanok. akkor meg kell vizsgálni.

hogy megtanuljuk. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. a szülők segítése. tanítása a rájuk váró feladatokra. E tevékenységek jelentősége igen nagy.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. drogfogyasztása. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. reménytelen gyermekek számának növekedése. szomorú. melyek az egészséggel. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. amelybe bekapcsolódik az apa. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. A fenti jelenségek. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . sem zárják ki azt a tényt. a jellemzőit. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. hogy az ember nem individuális lény. majd a közvetlen környezet. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. követelően hívja fel a figyelmet arra. Az életkilátásaik különbözőek. deviáns magatartásformák kialakulása. mi szakemberek azokat a módokat. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. de a statisztikákat ismerve. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. a szülők. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. Kimutatott tény. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. az utcai egymáshoz csapódásuk. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. a családok széthullása. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. A család is csak így lehet egészséges. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. dohányzásuk. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. a felkészítés szerepükre. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. a gyermekeink alkohol-. A segítséget ugyanis. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. Az ebben való megfelelése. Mindezért különös jelentősége van annak. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. s a magányos. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. Kötődéseink – gyökereink. 4. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. Tudományos kutatások. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet.

hetek. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. amikor valaminek. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. hogy kötődései jól alakuljanak. És mindenképpen segítségre szorulnak. A segítők helyes viselkedése. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. mint az ebben segítők. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. 250 . Befogadókká válnak. Mert egy jól induló. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. közreműködni. a történelemben is. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. akkor beszélünk kötődésről. szorosabban véve az első hat hét. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. akkor.indulhatnak meg. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. pozitív életút. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. családok szétbomlásához vezetnek. ha ez az időszak nem működik jól. Ennek a korszaknak az ismerete. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. melyek szélsőségekhez vezetnek. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. a megfelelő ismeretek közvetítése. Az élet további alakulásában. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben.

251 . egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. egy élet története. életünk alakulását. mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. mert meghatározza a napjainkat. merevvé vált orvosi. de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. mivel ez a primer prevenció. technicizálódott. Módot ad továbbá arra is. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. mert jelen van.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. A kötődés tehát egy történet.

valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. 7. szakmailag megalapozottan. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. Az iskolai egészségnevelési program. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. Több vizsgálat készült a dohányzásról. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. tervszerűen és kiszámíthatóan. a feltételek megteremtése a jövő feladata. 1. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. Az ifjúság nevelése.Dr. folyamata. Még riasztóbb az az adat. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. életkörülményei. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. hogy szakmai hozzáértést. lehetőségeit. 6. Az iskolai egészségfejlesztési terv. az őt érő hatások. Hanusz Klára gyermekorvos. 4. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. mely sokban segít ahhoz. drogfogyasztásról. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. Életmódunk változtatása. rendszere. összefoglalóan elmondhatjuk. A 2002-es évi adatok szerint. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. 2. Ezt csak az új generáció képes. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. abból ugyanis az derül ki. alakulása. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. 3. 5. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. 2. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. A probléma ma már akkora. mint az iskolai egészségnevelés kerete. megfelelő segítséggel megvalósítani. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. melyek arra hívják fel a figyelmet. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk.

hogy segítsük viszonyulni saját magához. amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. az iskola-egészségügy. Nem kevésbé lehetőség is így. mert képezni. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. Ezek a következők: Személyi. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. s szinte magától értetődő. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. Az egészség képviseletére. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. Ez olyannyira tény. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. Hiszen az iskolában már önálló emberként. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. Természetes alapkövetelménye ennek az. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. tárgyi feltételek. míg a nevelés. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. Így eredményt csak akkor lehet elérni. A gyermek iskolában betöltött helyét. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. ami azonban nem várható el anélkül. tanítani szeretné. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. hatások felett. Az iskolai színtérnek.alakulása szempontjából döntő. felkészíteni az életre. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. 253 .

iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. Logopédus. Körzeti védőnő Önkormányzatok. 03. követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. Gyógytestnevelő. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos. Pszichológus.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. NM rendelet 7/1991. NM.) 1991. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . Tv.03. Házi gyermekorvos. Alapítványok. Egyházak.3. Szakorvosok. rendelet 59/1997. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák. védő nő Iskola fogorvos. (IX. évi XI. körülményeinek. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. (IX.

3. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. Sajnálattal kell megjegyeznünk. évi LXI. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. (IV. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai. a gyermekeket és családjaikat is. A gyakorlat azt mutatja. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján. Ezért fontosnak tartom. amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel. Itt szeretném megjegyezni. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. Az Iskola és a Fenntartója. hogy mindez csak akkor hatékony. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. 4. Természetesen szerepük egyre jelentősebb. hogy ki és milyen tevékenységet végez.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. törvény által módosított 1993. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. törvényi szabályozás alapján. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. évi LXXIX. Az iskolai 255 . évi LXI. évi LXXIX. mivel elsősorban szakmai közreműködők. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. közoktatási törvény 48. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. törvény által módosított 1993. közoktatási törvény 1995 évi LIII. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. külön finanszírozással végzik. s neki a feladata. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. szintén nevesített feladatokat kapott. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik. Munkájukat.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003.

módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. újításra szorul.és drogmegelőzés. Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian. mint kötelező elem. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. mint az iskolai egészségnevelés kerete. szervezéséhez. mint kötelezően véleményező szakszolgálat. (Más kérdés. (IV. közegészségügyi és járványügyi biztonság. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. rendszere. 256 . pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében.16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. számú melléklet 5. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. önkormányzati törvény nem változott. 58. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. védőnők között. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. élelmiszerbiztonság. Először történt meg.3. aktív testmozgás elterjesztése. jelenleg is aktuális. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. (lásd előző fejezet). alkohol. Az iskolai egészségfejlesztési terv. hogy több tételében is átdolgozásra. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. akkor láthatjuk. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása. Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. hogy az együttműködések szabályozására. egészséges táplálkozás. A munkaközösség szakmai. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. 5. hogy esélyt kaptunk arra. ellenőrzéséhez.

hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása. Az iskolai egészségnevelési program. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. aminek fontos része a finanszírozás. jól ismerje ezt a folyamatot. http://www. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. helyzetre. Maga a megvalósítás. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. Megtalálható még az OM honlapján is. Feltétlenül fontos. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. forrásokat –. programokkal. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. melynek megvalósítási programja. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással.Ehhez azonban elengedhetetlen. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program. hogy az. Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez.hu/). Fontos. mely tartalmaz módszert. 2004 első negyedévében. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia. megjelent az OM gondozásában. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. 257 . közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. hosszú. stratégiai tervezési tudás szükséges. A megvalósítást csak összefogással. 6. s egymásra épülő. épülő. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. helyi ismeretekre.om. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. Nem véletlen. a források szerint.

a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl. alkalmazása II.7. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II. munkacsoport. modulok) II.2. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. hetek. Szakmai program II.1.1. sportprogramok II. gyengeségek. nevelésük 258 . Szülők és a család bevonása a programokba.3. II. Személyiség fejlődése II. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása.1. I.6. értékelés (erősségek.2. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége.2.5. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. Általános rész I.3.1.2. elkötelezettségét.2. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése.1. van-e egészségfejlesztési koordinátor.2.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek. melyek tükrözik az iskola hitvallását.1. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek. Egészségnapok. formai javaslatok: I. Parlagfű mentesítési program II.2. célok megfogalmazása.4. Mindennapos testmozgás II.1. fejlesztésre váró feladatok. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja. Iskolai étkeztetés II. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb.2.2. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II.2.2.

amelyet megkíséreltem összefoglalni. felhasználható programok. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot.egészségfejlesztési koordinátor szükségessége . hogy mindezen történések. arra mutat rá. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban. Mégis hiszem.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. Internet címek. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. Biztos. hogy melyek lehetnek ezek az utak. segítség. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés.„egészségtan tanár” alkalmazása . Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást.) kísérelte meg összegyűjteni. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: . az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. nehéz dolgot vállalnak magukra. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az.Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. stb. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. 7. lehetőségek. képviseletére és megvalósítására. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. több éves tapasztalatom alapján mondhatom. törődést biztosítani a gyermekeknek. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok.

– Kapitány G. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. Bíró Gy. Gondolat Kiadó. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára.: A kábítószer. Pápai Páriz Egyesület. ISM.: Egészségnevelés. rész. Egészségünkért a XXI. 2001. 1993. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. században Alapítvány. Buda B. Patai K. 1997. Budapest. Budapest.: Szenvedélyek rabságában. Budapest. aki példaképül szolgálhat mindazoknak. 2001. GYISM. – Lindner K. Szilágyi T. Budapest. Tankönyvkiadó. Jelentés a magyarországi droghelyzetről. „Utak a mához”. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. Medicina Kiadó. Gliedné Farkas K. 1999.: Gyermekvédelem az iskolában. Budapest. Szorobán Kiadó. Budapest. Lőrinczi J. I–II.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. Budapest. 1991. Magyar Közlöny 2003/38. Tóth J. 2001. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében.): Drogcsapda Paginárium. Székely L. Gati F. 1999. 1994. Budapest. Budapest. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. Bágyoni A. ANIMULA Kiadó. Budapest. Budapest. GYISM. – Nyilas L. 2001. Medinfo. Sziget Droginformációs Alapítvány. Kecskemét.: Mentálhigiéne.: Ifjúság és egészségkárosító szokások. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. Droginfó pedagógusoknak. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban.: Tápanyagtáblázat. 1999. Budapest. Budapest. Glaxo és Zsiráf Kft. Bayer I. 1994.: Rejtjelek. Medicina Kiadó. Naidao J. Veszprém. Medicina Kiadó. 260 . Jávor É. föllángol egy szenvedély. 2001. White Golden Book Kft. Budapest.: Szenvedélybetegségek. A népegészségügy kialakítása az új Európában. 1982. 2002. (szerk. Kapitány Á.: Testnevelési játékok gyűjteménye. 2000. Rácz J. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Dohányzás. Budapest. 1982.: Prevenciós programok értékelése. 1989. –Wills J. Budapest.: Eljátszott bizalom.

Debrecen. Hungarofit: Mérd magad. 1991. 1998.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. – Pantó E. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft.: Mozgás és egészség. 1990. Budapest. Aszmann A. 1990. Ewles L. 1996.: Egészségvédelem az oktatásban. Seregélyi J. 2000.: Iskolaegészségügy. 1996. Semmelweis Egyetem. Budapest. Humanbiol Kiadó Budapest. Budapest. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. Anonymus Kiadó.: Se többet. Budapest. 2000. Medicina Kiadó Budapest. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Budapest. Budapest. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Kulcsár Zs.. 1998. Budapest. 1999. Barabás A.: Gyermek. Anonymus Kiadó. Fehérné Mérey I. Aszmann A.: The Hungarian National Growth Study. 1993.és ifjúsághigiéné. Eötvös Kiadó.Barabás A..: Tartáskorrekció. Magyar Testnevelési Egyetem. – Várkonyi Á. Bagdy E. Budapest. – Simnett I. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Somhegyi A.: Egészségpszichológia. Fehérné Mérey I. se kevesebbet. 261 . – Gardi Zs.: Egészségfejlesztés.

illetve. változásra és 262 . A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. támogatása kerül előtérbe. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. A védőnői. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. hogy meggyógyuljon. – az alá-fölérendeltség helyett. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. igényük kielégítésére. mert ez készteti az embereket cselekvésre. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. hogy egészséges maradjon. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. – a kész megoldások ajánlása helyett. illetve állapota javuljon. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. hogy a gondozott személy. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. a kapcsolatrendszerek (team. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. hogy kerüljön. változtatásokat igényelnek és idéznek elő. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. Ezek a védőnői szerepben. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. mint a betegnek.Odor Andrea országos vezető védőnő. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte.

tercier) végzéséhez. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. egészségi állapot. támogatás formáit. Fontos értékelni. a családon belüli erőszak. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. anya. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. a családra. élethelyzet. felelősség). jövőképének meghatározása. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. szerepének. meghatározása. a szükségleten (kor. • a védőnői ellátás helyének. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. • „A nő. szekunder. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. tényezőkre. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. • a prevenció minden szintje – a primer. a helyi közösségre. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). stb. mit nem és miért. hogy mit sikerült megvalósítani. amely megfogalmazásra még nem került. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. 263 . az egészségtudatos magatartás hiánya. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier. a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. lelki. kulturális háttér. a segítés. kompetencia. szociális. preventív ellátás megvalósítására. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. • az alapellátás funkciózavarai (szerep.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. A magasabb színvonalú prevenció (primer. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség.) alapuló. érzelmi. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. A szakember. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. spirituális.

Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. fejlesztésére. illetve a társadalmi integrációban. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. egészségfejlesztés (health promotion). Feladatmegosztás alapja – a primer. a családtervezési módszerek alkalmazása. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. javítására irányul. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. az együttműködésben való aktív 264 . A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. a lelki egyensúly megteremtése. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. a mindennapos testmozgás.) meggyő zésében a gyógykezelés. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). betegségek korai felismerésében. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. észleléssel. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. szükség esetén újra alakításában. szemléletet és módszereket. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik. új fogalmakat. Szükséges. vizsgálatok. fenntartása. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. cselekvően hat és a helyi közösség. a személyi higiéne. Közreműködik az egyén (család. megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció. A primer prevenció az egészség megőrzésére.• • minden szakember a tudomány állásának. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. érdemi partneri együttműködés. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez. Az egyre inkább teret hódító ún. Az egészségfejlesztés az a folyamat. hogy az orvos támogassa. probléma. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére.és konfliktuskezelés). az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. megfigyeléssel. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. támogatja a gyógykezelés eredményességét. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. Az eredményességéhez elengedhetetlen. stb. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. nyomon követéssel. az elváltozások.

megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel). . Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént. vezető védőnők). kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. bíztassanak az őszinte.a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. Megegyezés. érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család. a még visszafordítható folyamatban. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai. különösen a tájékoztatásban.a Csecsemő. támogatja a gyógykezelés eredményességét. A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . . kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány. A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. hogy a kapcsolatok elfogadáson. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. kölcsönösek (oda-vissza).az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. . . Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. Kölcsönös. Ehhez szükséges.részvétel érdekében.az Országos Alapellátási Intézet. . félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. teret adjanak. A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar. illetve kialakítása. személyesek. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. tiszteleten.a Védőnői Szakmai Kollégium. az állapotromlás megelőzése.a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg.a Magyar Védőnők Egyesülete. érdemi együttműködés fenntartása. korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul. . 265 .a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság. .és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. a szükségtelen nehézségek. . . Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít. az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. .az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. empátián alapuljanak.

az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály. Gyakorlati útmutató. OEFI). iskola-egészségügyi. a gyermek. a képzés. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. 29–30. Naidoo J. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. az adatszolgáltatás. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. Makara P. a finanszírozás. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. Szabályozhatók. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. a tevékenység dokumentációja. Gyakorlati alapok. Medicina Könyvkiadó Rt. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret. hogy a védőnők magabiztosabban. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. Inc. május 11-én került sor „Együttműködés a nő.: Megatrends. az esetleges versengés. Nővér 7 (1994). Budapest. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. csökkenthető a felelősség hárítás. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI.. szülészeti és nőgyógyászati. védőnői szaktanácsadói. a csecsemő. OALI. jártasság) a megelőző ellátáson belül. eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. • Kollégiumok elnökei (védőnői. 266 . a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. szülész-nőgyógyász. 25–27. indikátorok fejlesztéséhez. – Wills J. 1999.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. gyermeket ellátó háziorvosi. • OTH érintett vezető szakemberei. a körzetek kialakítása. 213–219. csecsemő és gyermekgyógyászati). 2004. 67–68. annak érdekében. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái. a felesleges párhuzamosság. ápolói. 1999.és vezető védőnők). az anya. Medicina Könyvkiadó Rt. készség. Warner Books.. Budapest.: Egészségfejlesztés. New York. Naisbett J. együttműködése. 1982. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. OGYEI. továbbképzés. Az egészségmegőrzésről.: Egészségmegőrzés. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás.

a reális külvilág lemondásra. mert ezáltal későbbi. könnyű feladat. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. Önfeledt. Pl. a vágyak világa. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. színek. sakk…stb. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). pl.III. kártya. 267 . 5. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. Színészek színpadi játéka. Ritmikus. habok. hanem önmagunk játékba hozása. Sport: labdával. ügyességi. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. koronggal végzett szabályok szerint űzik. 2. a másik a valóság területe. és szóval. melyben az örömelv uralkodik. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. o-o-o hangok kíséretében. reális. stb. tetszetős mozgás. Pl. A játék célja nem kitűzött célok elérése. Hangszer. Piaget alaptétele. A kisfiú egy orsóval játszik. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. 1. örömmel üdvözli. bolt. fogócska. asztalka. 3. A játék mégsem fölösleges. harmonikus. 8. A fiatal élő lény azért játszik. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. a képzeletszülte. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. tenisz. Pl. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. túlstimulált állapotban tartja. konfliktusa. kielégítetlen vágyak világa. Pl. 4. ütközése. amely az élő lényt feszült. Gyermeknek időtöltésül. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. 7. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. Szabályok szerint végzett csoportos. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. elmemozdító játék. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. 6. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. csak később. mégsem célszerűtlen. Képzelet. golyóval. baba. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. logikus gondolkodásig. racionális világa.

többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. és újrajátssza a traumatikus eseményt. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. akinek.. nem traumatikus élmény uralkodik felette. a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában. könyv. az mutatkozik be A.. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. Játékok Ismerkedő: 3 papír.. visszahúzás. Tárgy beadása. Játékkal kárpótolja magát.. s megtorolja azokat.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . hogy itt van. hanem ő az élményen. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. O-o-o el. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása. ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. színdarab • Mi lenne. jobbra mondja a saját nevét. C kezdőbetűvel írd le rögtön. B. akiét kihúzom.

hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. és kinek dobtad. Minden labda más útvonalat járjon be.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben. Fontos megjegyezni. ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. B-k kifelé. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. 269 . hogy kitől kaptad. Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. egymás állandó figyelésén múlik. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki.

A fogónak az a célja. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. A sor másik végén egy szék áll. A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. írásnál indít. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. nem írhatja alá. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. Ha valamelyik csapat elrontja. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. Ha az utolsó kezét is megszorították. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. Ha nem ő a következő a lapon. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. A két csapat két párhuzamos sorba áll be.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. nem történik semmi. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. amit csak a két első ember lát. akkor az első ember megy hátra utolsónak. Az a csapat győ z. Ha írást dob. Csak a két első ember fordul egymással szembe. felkaphatja a tárgyat a székről. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. Ha a játékvezető tapsol. Ha fej. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. Kijelölt területen folyik a játék. 270 . kézen fogva. A fogónak el kell kapnia a társát. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. sőt azt sem árulhatja el. pl. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. és így végig fut a jel a soron. vagy nincs jelen a teljes csapat. hogy ő melyik gyümölcs. a két sor között álló játékvezető felé. egymásnak háttal. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet.

és azt mondja. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. hogy mégsem ér rá veled találkozni. hogy aznap van a születésnapod. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Egy hónappal később csöngetnek. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. Haza csak egy sötét. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 . Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. Közben észreveszed. és közli. Boldogan mész a hírrel. A buszról később meglátod őt. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. aki elemel két kiflit. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Jelöltedet. Ő nagyon feldobott. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. ahogy egy másik lánnyal sétál. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. amikor téged otthagyott. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. Tudod. ahol nem nagyon járnak emberek. hogy babát vársz. kihalt utcán jutsz. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. Rákérdez. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. hogy elmond az igazgatónak is ezt. hogy valaki régóta követ. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. te viszont nem érezted olyan jól magad. akivel te is jóban vagy. hogy neked milyen volt. és elfelejtkezik arról. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt.

Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. hogy mégsem tud eljönni. hogy este kimozdulj. hogy pontosan hova mennek. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. A másik viszont neked megfelelő lenne. akkor a másik édesanya azt mondja. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. Amikor megkérded. akkor ő elsőnek jelentkezik. Tudod. akkor nem tud válaszolni. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. Nagyon sok pénzt ajánlanak. Már készülsz befizetni a pénzt. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. de jóval kevesebb pénzért. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából. hogyha a férjeddel tartasz. és fülbevalót. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. hogy fehérneműket reklámozz. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. a gyerekek is csendben alszanak. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . aki pénzt kér. hogyha ma nem tudsz bemenni. Amikor tanár ezt kéri. akkor fel kell adnod a munkád. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. Tudod. Így elutazhatsz oda. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. Amikor felhívod őt ott este. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. ahová már olyan rég vágytál. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. akinek zöld a haja. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. Már indulásra készen álltok. Az egyik kedvezően fizet. és bemutatja a barátját. Neked is jólmenő munkád van. ötöst ad neki. Ő viszont közli. hogy hazautazhasson. hogy vissza tudják ezt fizetni. A tanár megdicséri. orrkarikát hord. hogy a lánya már egy hete elutazott. Meg kéred a férjedet. aki a gyerekekre vigyázna telefonál. hogy átadj neki egy üzenetet. amikor a lány.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

a Való Világ 2. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. körben helyezzük el ezeket. fogalmazzák meg. középen egy lukat hagyva. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. és nem az érvényesülési mutatók. élethelyzeteket.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. az elemzések. másolva.) A táblára kissé rendezetlenül. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így. (Én Majkát. albumokból kivágva. akit sokan ismernek. hogy miért lehet szép egy emberi arc. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. bensőnk kifejezője. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. hogy szép és megnyerő. 281 . a nagy francia író.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás. egyik show-man-jét szoktam.) Mit kell tennünk ahhoz. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. és felolvasom az alábbi. tiszta arcú emberek legyenek. Néhány szép. de az arc is a lélek tükre. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. A foglalkozás végén. hogy ki tekinthető értékes embernek. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. mellékelt történetet. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. hogy az emberi élet önérték. Nem csak a szem. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat. Fontos. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. mosolygós gyerek arc.

aki megbotlott az aszfalton. ha ehhez le kell lassítanunk. Mindnyájan. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. majd sírni kezdett. még akkor is. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. A stadionban mindenki fölállt.” Aztán mind a kilencen. hogy végigfussák a döntőt. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. azóta is mesélik ezt a történetet. nem az a legfontosabb az életben. ha nem is éppen vágtában. Történet: Néhány éve történt. hogy segítsünk másoknak is nyerni. és irányt kell változtatnunk. Ami igazán fontos. A többiek meghallották a fiú sírását. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. percekig tartott az éljenzés. de mindenképpen azzal a szándékkal. 282 . néhányat bukfencezett. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. pontosabban egy fiút kivéve. és nyerjenek. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. az az. Lelassítottak és hátranéztek. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál.10. megpuszilta a fiút. hogy mi magunk nyerjünk. Akik ott voltak.

Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4. Elvárásaim másokkal szemben: 4.5 – osztályfőnököm legyen: 4. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2.2 – anyám legyen: 4.7 – szerelmem legyen: 5.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4. Hogyan szoktam viselkedni.Önismereti teszt 1.1 – apám legyen: 4.6 – barátom/barátnőm legyen: 4.

.. 7..Önismeret – 1. 9.. Jó lenne……………………………………………………………………………. Nagyon meg volnék elégedve. hogy……………………………………………………………………. Nekem az a legfontosabb. 8. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15. ha képes lennék………………………………………………………. hogy………………………………………………………………. 284 . 13. El sem tudom képzelni az életemet anélkül.………………………………………… 6. Nem sajnálnék semmit……………………………………………………………. hogy…………………………………………………… 4. Elhatároztam. hogy………………………………. Legnagyobb. 14... Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18... ha…………………………………………………. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11. legmélyebb igényem……………………………………………….. Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10. 16. Az életben a legfontosabbnak érzem……………………………………………. 2.. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2. Örülnék……………………………………………………………………………. feladatlap 1. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17..…………………………………………………………………. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. Arra vágyom. 5. Azt akarom………………………………. feladatlap Szívesen lennék…………………………………………………………………………... Célom az. Szeretném.. hogy………………………………………………………………… 3. 12.

hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. s az első négyet csoportosan játszatjuk el. hogy te észrevegyél? Stb. ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél.2 Házibuliban vagytok. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. szerinted? Ők mit szeretnének. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány.5 Utcán. Mostanában mi az. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal.3 Iskolában vagytok. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. hogy azt teszi-e. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni. Pl. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet.1 Házibuliban vagytok.4 Iskolában vagytok. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány.

1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. hogy mindenki láthassa. fázis. Ezeket összegyűjtve.2. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot. ahol nagyon megtetszik egy fiú.6 Utcán vagy.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg. vagyis nem mindegy. összekeverve felolvassuk. Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról.3 pont is nagyon fontos. s mindig meglepetésként. hogy „kettőn áll a vásár”.3 „Tükröm-tükröm. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni. A 3. pl. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3. hogy én mit viszek a kapcsolatba. 3. hiszen azzal a ténnyel szembesít. azaz a 3.

ami néha érthetetlenül. 9. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. egészséges ember boldog. az ember méltóságának alapja. mikor teljesen. ezért figyelni tud a világ. Értelme. Lelke. vannak gyökerei. egész-séges ember nem szolgalelkű. elfogadottá. Családi életre alkalmas. 3. 4. sporttal. 10. azt nem rongálja. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. időlegesnek és relatívnak éli meg. máskor megmagyarázhatóan működik. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. kellő időben pihenéssel. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. amit tud! 7. jövője… 287 . hogy van: 1. de sokan sejtették. „összedolgozik”. az ember szépségeire. Lelke és teste harmóniában van. a természet. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. hazája. hogy 2000 év múlva emberképrő l. Az ép. és nem azt. 11. de vállalja.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. Lelke is van (pszichéje). kirándulással. Az egészséges ember képes beszélni. 2. vannak szavai. de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. Teste is van. Caligula lovát szenátorrá választják. amit akar. ezért arra vigyáz. szerető és szeretett személy egyszerre. 8. emberségből adódó tekintélyét. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. mert helyén van a világban. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. ha vezetői kvalitásokat kapott. de elfogadja mások tehetségből. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. 5. Érzelmeit nem szégyelli. Az ép. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. Az ép. otthon van a bő rében. erősíti étellel-itallal. 6. hanem táplálja. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. 12. Szabad akarata van. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. képes dönteni. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. nem tudok így maradni. nagy. Mikor halni készül. Szeretném magam megmutatni. a Semmi. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. menni. 296 . menni. Nem bírom már harcom vitézül. Vele szeretnék találkozni. ha szeretnének Sem utódja. hogyha szeretnének S lennék valakié. Isten.Ady Endre: Szeretném. Vagyok. S újból imádkozni. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember. mint minden ember: fenség. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. De jaj. idegenség. Utam: a nagy Nihil. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. Észak-fok. S az álmom: az Isten. Lidérces messze fény. Az álmommal. Lidérces messze fény. Nem vagyok senkinek. sem boldog őse. titok. A sorsom: menni. sem rokona. ének: Szeretném. Lennék valakié.

madarat. Az álom azt jelenti. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. mint a második. mint bármelyik közülük. vonatot.Uram. csak másképp fogalmazott. A király elszomorodott és dühös is lett.Uram. mert rájött. szegény. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. A király elégedetten így szól: . Karácsonyt. akarsz-e játszani halált? 297 . Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. tovább élsz. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. álmot. ez nem jó jel. nagy komolyan az asztalfőre ülni. mit jelent. borból-vízből mértékkel tölteni. de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. Hallgatni hosszan. akarsz-e mindig-mindig játszani. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. Ez utcaseprő. beteg ember. Játékban élni. Hogy a körúton járkál a november. sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. semminek örülni. hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. Hosszú utazást. gyerekszívvel fontosnak látszani.Bruno Ferrero: Mondjuk meg. tiszta szívvel élni. gyöngyöt dobálni. hajót. Elzavarta a jóst. néha-néha félni. Azután elgondolkozott. cifra temetőt? Akarsz-e élni. Az udvariasság a szív értelme. Azt jelenti. Színlelni sírást. akarsz-e együtt a sötétbe menni. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. és másikat hívott helyette: . mit jelent ez? . élni mindörökkön. mondd akarsz-e lenni. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. mi élet. fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. Mit gondolsz. ez egy szép álom.

kik egy jobb falatért Eladják magokat. Ha férfi vagy.odább. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. mit a fergeteg Ki képes dönteni. bátor. akit ezrek ünnepelnek. Hadd vesszen el az élet. légy férfi. ha mindjárt véreddel fizeted. mint magad. Légy tölgyfa. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. valaki mások fölé kerekedni. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. amit előbb szintén „megcsináltak”. Vesd meg. de ez korántsem elég. kitűnni akar. A sztár. Legyen elved. nagy sztár. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 . s irigyelnek? Igen ám. … Ha férfi vagy. légy férfi… Ha férfi vagy. Jó esetben tehetséges. Erős. ha sokan rajonganak érte. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. szilárd. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. Ne hitvány. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. légy férfi. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . A bátraktól szalad. A sztár szinte már nem is ember. Félénk eb a sors. A sztár akkor igazi. légy férfi. gyönge báb. ha sokan fizetnek érte.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. csak csahol. ha a becsület marad. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. ha jó üzlet.. légy férfi. És ezt kimondd. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. hited.. ha jó pénzért eladható. hogy híres lesz. Akkor hidd. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg.

A hős a történelem embere. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. Fél. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. a hősökre sokáig emlékezünk. hogy nem ilyen. S akkor a szent hőssé válik. hogy hol van az Igazság. majd ünnepelt. baj lehet… s ő mégis megy. szólni nem mer. mások óvják: ne menjen. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. akinek mindent szabad. és nem azért mert ez hasznos befektetés. perc emberke. hogy ki az. Miért? Talán nagyon is tudatosan. Lehet. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. most és mindörökké. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. hogy fokozzák a hatást. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. A szentekkel pedig együtt élünk. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. számolatlanul. teremtő ereje. Ragyogóan tehetséges. ahogyan tud csöndben. Nem érdemeikért. A sztár: a pillanaté. hogy ő az a kivétel. de a félelmét legyő zi a hit. „Szent az. A szent megtanulja szeretni az életet. S akkor megérzi. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak.„alászállva”. akkor a történelmi pillanatban is. de sohasem a pillanatnak. de tudja. Vannak perc embereink. s az erkölcsi szabályok. de átragyog rajta Isten cselekvő. mert a szent az örökkévalóság embere. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. amiket talán a többiek nem is látnak. megindul a történelem… felvonulásra hívják. őket megszólíthatjuk. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. hogy történelmet csinál és egyéni. tőlük segítséget kérhetünk. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. vagy középszerű. napjait és életét másoknak. Megmozdul alatta a föld. és példájukból erőt merítünk. aki nagynak képzeli magát. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. őket sokáig ünnepeljük. De az is lehet. ahol éppen van. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. hűtlenségeit. hogy mindent Istentől kap. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. A szent kísértést szenved. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. hogy hasznos e ez neki személy szerint. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. velük személyes barátságot köthetünk. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. hőseink és szentjeink. Addig él. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. 299 . mint Isten. kincsként adja pillanatait. A szent realista… tudja a Sátán létezését. becsületes és megvesztegethetetlen. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. hogy már szinte nem is ember. de ha szükséges. önmagát és szabadon. megvásárolhatatlan. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. Nem mérlegeli. hogy él. Lehet. a középszerű. Bármi áron. amelynek a boldogulásáért cselekedett. mások kénye kedve szerint cselekszik. valahol… s az egyszerű ember. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. A szent tudja. míg beszélnek róla.

aki keresztény szóhasználattal beszél. mi másnak van értelme? (C. hogy szerezzen valamit. 6. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. gazdasági mutatókban. hogy Isten halott. 9. de örök kísértésünk.Vajon akik miránk tekintenek. mert nem értjük Őt. Szeress. amíg nem tudod. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. mert azt nem holtan hanem élve temeted el. 12. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. Ne építs falakat. statisztikában gondolkozó embert. 14. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. Életünket azok formálják. könyvéből. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. 2. akik megtagadják tőlünk szeretetüket. Benned fog élni és hatni. Lehetünk vallásosak pusztán azért is. kit látnak? Egy sikerességben. ) 1. különösen a fiatalok számára. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. hogy mi az. Nem elég lenni – válni kell valamivé.” (Én 8. Isten nem azért alkot. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát.C. Cumminas) 13. mint a halál. hogy ne féljünk embernek lenni. hanem az. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. Vigyázat. amelyekkel nem akarsz együtt élni. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. A szeretet lényege: kapcsolat. Nem az az igazi probléma. hogy lelkünk megnyugodjon. (Paul Klee) 10. akik szeretnek bennünket – és azok. Úgy érzem. 3. 4.” 300 . A Teremtés könyve elmondja. (Pablo Casals) 7. és nem lesznek fájdalmaid. és mi az. ami kint reked. Isten halott bennünk.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. 11. nem oldod meg igazán a problémát . A legfőbb dolog az életben. „Mert erős a szerelem. 8. (Pablo Casals) 15. törékeny!!! Emberi lény! 5. ami bent marad.

” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni. ki hallgatni tud. a nemzetnek hazára. válasszatok!” 301 . de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel. Hanem a szó van két csend között.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel. idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam. ezerszemű szerelemmel. Szólni nem az tud.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok. ki szólni tud. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között. a családnak otthonra. ez a mi munkánk és nem is kevés. az életnek folytatásra van szüksége. Szólni az tud.

11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. és életre kelt. Az ujjára húzzatok gyűrűt. akik azt szívesen felhasználnák. SZERETLEK MERT VAGY. 2003. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I. mert ez az én fiam halott volt. HOGY LEGYÉL! 302 . az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. te mindig itt vagy velem. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. és a lábára sarut. Együnk és vigadjunk. átölelte.. ÉS AKAROM. nagyon vágyott rá.11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni. testével védelmezte. mindenem a tiéd…” SZERETLEK. elveszett és megkerült. „Megesett rajta a szíve” = átérezte. Lk 15. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák. a másikat engedte ott maradni.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. november 21.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. mert szerette… feltétel nélkül szerette. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára.

szokásokat és elvárásokat. rész: 5. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. I. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. sok égő mécses. hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. hogy nem korlátlanok a lehetőségek.11–24 – A tékozló fiú (János. az apa olvassa. november 5. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy.II. akikhez küldetésünk van. Szentírás: Lk 15. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. 2004. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. Most azokat kérem. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. rész: 2. egy nagy gyertya kiemelt helyen.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”. de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. családi ima Komáromiéknál. mint az ecclesiola „papja”) 3. 303 . II. várni a visszatérésükben. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. az anya mondom ezt) Ima. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. a kamasz fiatalok. kezd tudatosulni.

A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). hogy ez őrültség. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. Szentírás: Mt 14. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. Néhány mondatos elmélkedés arról. 304 . mint imát… AZ VAGY NEKEM. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. szonettjét. de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. értékes emberi tulajdonságot. és azt kérjük. Aki készen van. ami a párkapcsolatban. január 14.III. 2005. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. mint egy falat kenyér. nincs erőnk. a Küldetéshez.

két percig interjút készítenek egymással. 1. oda azok. hanem a hangulat oldása. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. Utána kb. „aggyal”. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. a jó kérdéseiket. vagy – fele annyi képecskét készítünk. akik nyáron születtek. szemekkel. Ekkor az egyik pár (pl. amoda akiknek van otthon háziállatuk. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. „szívvel”. akik szeretnek focizni. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. Természetes. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. nevetés. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. és a fejüket. illetve fejjel. télen. foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. majd visszaülünk a helyünkre. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. akiknek van kedvenc ételük. …stb. Nevelési cél: Boldogabb. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll. külön mozgatható végtagokkal.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. és vállára téve a kezét közli. hogy felső tagozatosoknak. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). s folytatja egyes szám első személyben. szájjal.… . illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. hogy Kati vagyok. Nem elképzelhetetlen azonban.

vagy lány akkor. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez.A vezérjáték lebonyolítása: 1. a lábait.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l.5 Az emberi lét láthatatlan. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. ha vallásos iskolában vagyunk.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni. stb.. ott van a szíved is. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent. Beethoven (9. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. saját családjukról.3 Elvesszük a szívet. ezt nem várták volna. illetve aki számító. 1. gyerek ). beszélgetés arról. stb. amit később nagyon fog szégyellni) 1. gyerek volt) Arany János (11. saját csecsemőkorukról és szüleikről. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. pl.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni. és mi történhet vele? (berúgás. nagyszüleikről. majd a kezeit.) 2. szex. gyerekkorukról. vagy sok gyerekük volt – pl. és mik a nehézségei. méltósága) 1.2 Ha ez megvalósítható. akit csak az érzelmei és az ösztönei. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni. Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. megfelelő bevezetéssel. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. helyéről az emberi életben. a gyerekek családtagjairól. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is. 2. s mindig megbeszéljük. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. hogy miért 306 . ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. kellő humorral. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt. kábítószer. Bach (20 gyereke volt).(Kissé meglepi őket. Johann S. illetve az ember magától. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány. méltósága) Mit csinál az a srác. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2.1 A fényképek közös megcsodálása. Kire mondjuk. Kép olyan híres emberekről. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. feladata. akik nagycsaládban nőttek fel. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. hogy melyik életkornak mik a szépségei. akkor egy szép tabló elkészítése közösen. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. Mit jelent: „ A szem. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). pillanatnyi kívánságai irányítanak. (Hálaadás a Teremtő Istennek. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről. feladata. kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik.

stb. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele.lehet szép egy öregember). 3. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. 3. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. ki-miért fontos tagja a családnak. stb. „átkötjük” a selyemszalaggal. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. és abból készítsenek tablót. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. barna haj. 1db szép selyemszalag kb. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. gyakran vidám. ceruzák. nevetős/kicsit szomorkás. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. hosszú. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. és a másik ember értékeinek fölfedezése. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. türelmes/türelmetlen. 80 cm hosszú. A végén fölhívjuk arra a figyelmet.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. kövér vagy sovány vagyok. szeplős arc. Fontos. Cél.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 .1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. aminek örülni lehet. mint egy ajándékot. Természetesen az ideális az lenne. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. s nem hasznossági elv alapján! 3. hangos beszédű/halk szavú. hogy egymás jó tulajdonságait.2 Most leírja. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. tréfálkozó komoly. s beszélgetés közben rájönni. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem. Fontosság.

1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. Lebonyolítás: beszélgetés arról. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. s arra. irigység.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. mintha ott kinn érte volna valami. pl. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. szomorúan stb. hogy az arcán már látszik a kifejezés. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. stb. meglepően megváltozott. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. kelletlenül. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. vagy válasszunk. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. gyűlölet. düh. ami azt az érzelmet kiváltja. hogy milyen helyzetekben könnyű. Gal 5. békesség. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. türelem. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . Nagyon fontos a megbeszélés.4. Utána megbeszéljük a helyzeteket. örömmel. kedvesség. s azt 2 percben eljátsszák. „ Ági bátyja velünk jön”. stb. Ezeket úgy kell berajzolni. Játék után beszéljük meg. ijedtség. jóság. kételkedve. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. hogy mi lehet az az érzés. Pl. s amikor ez megtörtént. és úgy jön vissza. szomorúság. 4. harag. A szemeket le is lehet venni. hűség. van-e lehetőségünk arra. öröm. öröm. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. félelem. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet. egyikük kimegy. öröm. A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. önmegtartóztatás (mértékletesség). vagy több alkalommal játsszuk. ami kiült a társuk arcára. A többiek feladata kitalálni. szelídség.

A harmadik csak hallgatott. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. idős bácsika üldögélt. „megbánni”. Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. mint egy angyalra. Hangja úgy csengett.) 309 . mintha tényleg pacsirta lenne. amelyik a legnehezebben megy. Bp.” Mt 7. Az asszonyok beszélgetését hallgatta. s beszélgettek. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. . 1981. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. mintha gumiból lett volna. és hazafelé indultak.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel.Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. de nincsenek különleges képességei. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. így könnyebben kézben lehet tartani a témát. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. mit szól a gyermekeikhez. Három fiatal közeledett feléjük. amit annak kell megmagyaráznia. melyből jön a permet. pl. 1993. – válaszolta az édesanya. mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. Csak egyet láttam. . hogy senki sem léphet a nyomdokába. de én írom a hernyókra. .A gyermekekhez? – mondta az öreg. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! . és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. akik gyermekeiket dicsérték. A harmadik fiú odasietett anyjához.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia. és úgy néztek rá. –Hát te. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. aki húzta. Bp.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. – Nagyon jó fiú. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. Az első: úgy szaltózott.Nem tudom mit modhatnék róla.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. István Társulat. A forrás melletti k őpadon egy ősz. Az öregember egy darabig követte őket az úton. Az asszonyok őt is megcsodálták.

A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. hogy azt teszi-e. a többiek eldugnak egy tárgyat. milyen a csönd. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort.) című játék Lebonyolítás: Játék. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. hogy te észrevegyél rajtuk. hogy becsületesen játszanak. szerinted? Ő k mit szeretnének. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. és amellyel megzavarná a csendet. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. Beszélgetés arról. A csend törékeny (29. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. hogy egy-egy embert meg fog érinteni. ha közeledik: langyos. hallgassák meg. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . illetve arcjátékkal. A játékvezető azt kéri. amit előzőleg elképzelt. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. hogy teljes csöndben maradjanak. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. old. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). Mostanában mi az. esetleg egy állat hangját. üvöltést. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. ízleljék meg. hogy a „játékot”. amíg tökéletes nem lett a csend. Egy gyerek kimegy a teremből. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. amelyet szeretne hallatni. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. majd hirtelen csendesedjen el. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. Merüljenek el a csöndben. és ne kommunikáljanak egymással.6. illetve a saját viselkedésedben? Stb. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. üvöltést vagy állathangot.

194. 8. ha erre igény van. amelyre a következőket írtuk: pl. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. társalgás. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk. esetleg (nagyon jó. és 202. hogy melyiket ki szokta. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék. születésnap a családban. vagy kinek „kell” használni a családban. nem illik. Tesztek az Illemteszt c. kanalak…stb. Inkább arra vezessük rá őket. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak.o. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. ajándékozás.) Ismerkedés. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1. és miért? Illően. a nagymama születésnapját ünnepli a család. és Montágh Imre: Mondjam. a gyerekek csapatokban versenyeznek. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk.) Viselkedés utazás közben. illetve iskolában. vásárlás egy boltban. felismerhető háztartási eszközt rajzolni. az nagyon jó! 2. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”.) Étkezés (44. mit illik tenni.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. tányérok. 2. az ajándék kérdését is. Karácsony este ünnepel a család. Lebonyolítás: 1. o. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. 138. Utána a válogatást indokolni kell! 311 .o. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. iskolai ünnepély. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos. könyvből. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést.o. 146.. új osztályba kerülsz. hogy a többiek kitalálják. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. ünnepek (130. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. esküvő .7. o. illetve milyen helyen és helyzetben. hogy mire való. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. beszélgetés (34. Javasolt témák: Köszönés (20. vagy színes ceruzák. foglalkozás témája: Illik. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159. s utána szintén ismertetni.) Vendégség. melyik csapat tud 10 perc alatt több.o.o. barátok beszélgetése .

és ezekről is beszélgetünk. kirándulásra. Lebonyolítás: Képnézegetés. sőt legyen büszke magyarságára. (csak akkor. Video film vagy dia képek a fenti témában. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. esetleg vetítés 1. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. és lehetőleg szomszédait is. 312 . Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. illetve pl. beszélgetés. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. ki tud több népdalt elénekelni. közös játékra. „Ki mit tud?” játék: pl. Ezen felül jó. Célunk. hogy tekintse magáénak a magyarságot. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. ha arról a kerületről. ha javítani kellene? 9. népviseletérőlnépszokásairól. ahol az adott iskola található. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. kastélyairól. tudja ajándékként szeretni a hazáját. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. skót népviseletű emberekről… Jó. Tudja. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. (vagy jó tündér).3. (most kell a stopper) 4. illetve tájat. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között.

Debrecen.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. Accipe–Tradere Budapest. Manréza. Kecskemét. Nemeshegyi P. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. 1991. 1985. Honffy Kiadó. 1999. Más történetek. 2000. 1994. Budapest. rajzok és tesztlapok…). kötet: Családok. Budapest. 2000. György A. 2005. Hasonlatok és történetek. Értelmes élet.: Történetek a szeretetről. Budapest. SzentGellért Kiadó. Klett Kiadó. Budapest. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. 5.: Az élet játéka. 1998. a függelék is később készül el (mesék. Budapest. Szép és új történetek. pl. Korda Kiadó. Montágh I. H. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. 2000.: Moha bácsi meséi. Márton Áron Kiadó. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. Matura Tankönyv. – Zsákay E. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. Saint–Exupery A.. Szent István Társulat. A jellem értékei és hibái. Leszkay A. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. Budapest. Don Bosco Kiadó. 2000. Kateketikai segédanyag. Budapest.: Csak történetek. történetek. 313 . Dobogókő. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik.: A Kis Herceg Móra. 1995.: Magán-élet-tan. SJ: Ermi furulyája. 1994. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. Jóknak szóló történetek.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. Porter E. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv.: Illemteszt. Diószeginé Nanszák T. Bácskai J.

egyikük pedig szőke.Ki illetve kik írtak a lapra. hogy egyedi. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. és miért épp ő illetve ők? . öt percet adunk.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára.) 314 . (Közösnek számít. (Pl. Ennek közepén egy kör. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. hanem bármi mást is. ha pl. Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. külső illetve belső tulajdonságot. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat. stb. amelyek egyediek. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet. és kb. hogy a körön kívüli területet három részre ossza.Találtak-e olyan tulajdonságot. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni. Kb.: képecskék vagy termések. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. akkor a körbe a barna. pl.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? . mint ahányan vagyunk. CSÉN tanácsadó. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek. mint magukra.: ha ketten barna hajúak. öt percet adunk arra. „Szólj helyettem kis… (pl. (Pl. ha már két tagra jellemző. vagy hogy éppen közös? .Svajcsikné Pál Bernadett biológus. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3. csak egyvalakire jellemzők. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. hittanár. hogy keressenek minél több közös és egyedi. és adunk nekik egy-egy lapot.: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. amelyikről nem is gondoltátok volna.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: . stb…) 2. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk.

Engem kértek meg. lehetőleg úgy. ha akar. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. pl. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő.: Miért illik ahhoz. de valami nekem nem tetszett benne. kedves lány. de ha tartósan. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. hogy az azért más.illetve visszahelyezni. mint velem. biztosan csak más az ízlésünk. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. hamarosan össze is házasodnak. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. Kezdetben nem értettem. ha már mindenki lerakta. Bármilyen. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. Ha mindenki végzett. hogy a fiatalok elmondhassák. Már több mint két éve járnak együtt. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. de nyugtassuk meg őket. – Ezután adjunk lehetőséget arra. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. Ildibe. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. hogy miért ezt az oldalt választották. igaz tét nélkül. a következő játékban: Üljünk körbe. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. Helyes. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. miért éppen őt választotta Ádám. hogy lehet majd korrigálni. hogy legyek Ádám tanúja. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. Arra gondoltam. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. de lehet. Természetesen indokolniuk is kell. hogy azért nehezteltem Ildire. 315 . az még nem baj. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. Beleszeretett egy lányba. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. az életből vett történetet használhatunk attól függően. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. Pl. ahogy a csoportban érzi a helyét. Mondjuk is. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. akkor feltehetően segítségre szorul. – Most újból lehessen a saját köveket át.B. amikor a „saját bőrükre” megy. Később persze megkedveltem őt. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. a legjobb barátjával. a másikat NEM oldalnak. hogy aki akarja. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. ha valaki úgy látja jónak. mert még nincs viszonyítási alapjuk.

vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. Ahogy a sarkon befordultam. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. az arcán ijedtség tükröződött. Meg akartam kérni. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . de nem tudtam elaludni. Ha nincs jelentősége a dolognak. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. hogy elbúcsúzzon. hiszen mindjárt itt az esküvő. ő nem akar erről beszélni vele. nem jól láttam. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. és a pasas átölelte. érthető-e. hogy ne említsem ezt Ádámnak. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. mit tegyek. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. amit tudok. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. Az járt a fejemben. Ahogy a buszon utaztam. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. akkor azt fogom mondani. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. biztosan csak képzelődöm gondoltam. hogy mit láttam. akivel még Ádám előtt járt. meghűlt bennem a vér. Van még valami értelme. milyen jellegű? Helyes-e. ha mégis? Biztos. mindig ezt hordja. és csak azért mondasz neki ilyeneket. amit láttam. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. félreértem a helyzetet. hogy mit láttam a buszból. Ááá…. egy régi barátjával találkozott. megismerem a kabátját. hogy őt láttam. majd odasietett hozzám. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. Percekig csak álltam és nem tudtam. Végül Ildi arra kért. ha elhallgatom. táskáját. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. Megkérdezte. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. Felmentem hozzá este és elmondtam. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. Egymás mellett ültek egy padon. Azt mondta.Tegnap. és mintha meg is csókolta volna. Hazamentem. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében.

Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. Lesz. Sőt ennél még jobb. amelyek képességeinktől. egy életre boldogtalan lehet. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. Lehet. de ha nem teszem. Így indulnak úti céljuk felé. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. Ezután megkezdődik az utazás. – A harmadik moziba megy. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. ugyan úgy. és hogyan közlekedik. hogy nem fog hinni nekem.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. az a sofőrön múlik. MARADTOK 317 . mint az életben. lehet. még mielőtt túl késő lenne. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. ami lesz. A születésnapi buliját is ekkor rendezi. ezért időre kell érkeznetek. Beleragadtok a kátyúba. meg kell várnotok a segítséget. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. de hogy az autó merre. 1. amiben esetleg ő tévedett. Tenni nem tudunk ellene. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. Tanácsot persze mindenki adhat. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. – A másik a Balatonhoz. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. hogy elveszítem a barátomat.

Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. MEHETTEK pótkereket. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. Ügyesen kikerülted a torlódást. MEHETTEK 4. Baj nélkül juttok tovább. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. Most nincs döntési lehetőség.2. Baj nélkül megérkeztek. Észreveszi egy rendőr. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. Az út itt jó minőségű. KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. és a vezetés kissé unalmassá válik. élvezitek a hűs szellőt. állomás Az út felénél defektet kaptok. A társaság arra biztat. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. igazoltatnak is. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. és a rendőrőrsre visz benneteket. vennetek kell. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. Dudálsz. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. kénytelen vagy megállni. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. MEHETTEK MARADTOK 318 . hogy próbáld ki. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. milyen gyorsan tud menni az autó. MARADTOK B Letekered az ablakot. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. MEHETTEK 3. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. 1. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. Megállít. és még tempóban haladhatsz. és elindultok az autóval. barátotok megérti a késést.

MARADTOK Megálltok segíteni. 1. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. állomás Meglátjátok a Balatont. hogy vissza is tudjatok majd jönni.2. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. hogy segítsen az állaton. és úgy belefeledkeztek a látványba. Te is örülnél. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. így igen gyorsan haladtatok. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. és most megállít benneteket. Két lehetőség közül választhattok: 319 . állomás Már félúton jártok. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. Egy rendőr észrevette. Se közel. így autóval mentek. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. Különben sem ismeritek a jószágot. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. de egy kicsit lassabban. Az üzemanyag odáig sem tart ki. Hamar végeztek a tankolással. A lába sérült meg szegénykének. Egy helyen STOP táblához értek. aki valamivel messzebb állt az út szélén. és óvatosabban haladtok tovább. mint ahogy gondoltátok. hogy mikor tankoljatok. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. hogy nekimentek egy parkoló autónak. MEHETTEK 3. összeütköztök. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. Baj nélkül juttok tovább. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. de a mozi elég messze van. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. Az autóban vita támad. MARADTOK 5. hisz alig csepereg. Megcsúsztok a „taknyos” úton. amikor cseperegni kezd az eső. MEHETTEK Nem törődtök vele. se távol sehol senki.

Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. MARADTOK 2. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol.Megállsz. Csak olyan keveset iszol. Remekül sikerült. ahol éppen kint vannak. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. de csak szeszes italt szolgálnak ki. Nehezen igazodtok el a térképpel. Jól tetted. Most nincs döntési lehetőség. Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. MARADTOK 4. Baj nélkül juttok tovább. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. Az utat kamera figyeli. hisz a tábla ezt jelzi. MARADTOK 3. MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. kórházban kötöttek ki. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. Megálltok egy presszónál inni valamit. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. az utat kamera figyeli. hogy az nem árthat. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. akik eljutottak idáig: 5. Jól útbaigazítanak benneteket. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. hisz úgy sincs ott senki. mert a vacsora nagyon sós volt. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket.

„mindent elhisz” nagymama. Érződik rajta. Lehetséges szituációk: 1. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani. mind a nézőket meg kell kérdezni. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő. Teljesen kikelve magából érkezik haza. de azért. Most is későn érkezik haza. A végén mind az előadókat. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától. 321 . mert kiállt a beosztottjai mellett. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli. pl. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. A nagylány. hogy mit gondoltak. aki idáig jól tanult. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3.: szigorú apa vagy anya. és minden csapat kap egy szituációt. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. (Ld. A szülők már nagyon aggódtak érte.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket. D. hogy miként dolgozzák fel a szituációt. így szeretne néhány napig nálatok maradni. aki eléggé szabados életű (beszédében is).) A fiatalokat arra kérjük. A családfő utcára került.) Azt kérjük. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni. kedves és megbízható volt. „halálosan” szerelmes lett. elég sokat. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba. hogy alkoholt fogyasztott. B. jó testvér és undok testvér. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat.: „vendég”. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. és még a tüntetésen is részt vett.) Lehet a fiatalokra bízni. C. később. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. mégis elküldték. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. 2-nál: „szerelem”. stb. Vacsorához készülődik a családotok. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. de őt ez sem érdekli. mit éreztek a szituációval.

állat.) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 . ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása. feladata. osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény. működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5.

szabadesés.6. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. savas eső. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl. A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. erők egymásra hatása. értelmi. stb. érzelmi. nemzet. stb. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. ózonlyuk. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek.

Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat. egymás kiegészítői. (É) értelmi. bolt. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. igényeinket mind (T) testi. munkacsoport L: – közösség.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl.7. É: – ideiglenes közös cél – pl.: busz. mi a feladatom. Egyenjogúak. (L) lelki szinten.: team. nem pedig azonosak. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el. stb. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 .

A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 . Ehhez szeretetre.Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve. otthonra van szükség. társra.

(Papucs férj vagy házirobot feleség.8. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni. felbonthatatlan. hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt. Teljes egység. 326 . Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség. vagy azt. építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. ezért nem szabad azt csorbítani. aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. Szeretetközösség. osztály.

a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. stb. milyen szülő leszel! Nem mindegy. és nem sajnál tőlünk valamit. liberalizmus. óv bennünket.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. Az igazi szeretet a másik javát akarja. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől. de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz. mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. ateizmus.

Ezt nekik kell majd kitalálniuk. Kibújsz a földből. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. felhő. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. kérjünk meg valakit. stb. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél. az állatoknál illetve az embernél. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –.).) Kérjük meg a gyerekeket. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. virág. hogy mit tud minden élő – akár növény. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. növekszel. Ekkor még ne mondjuk meg. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. 2. hogy sorolják fel. kő.. víz. stb. Te egy virág vagy. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz.: fenyő. illetve növények. mi mindent látnak a képen. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. körülnéz. stb. Ha sikerült rájönniük. (Ábrázolhat tájat.. hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg. osztály 1. nap. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. a lényeg. 328 . akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. 1. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. állatok. aki sütkérezik a napon. nád. hogy a tanulók találják ki. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. híd. és engedjük. miért pont ezeket jelöltük meg. kertet. emberek. Te egy kis békát játszol.

Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. felnőtt ember. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni.3. A többieknek ki kell találni.) (Nekem kb. nem úgy. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. kiscsibe. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. de fejlődni akkor is fejlődnek. illetve ha szükséges. téma folytatása Ha maradt még időnk. mint az állatok és az emberek. Végül megbeszéljük. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. mit látnak. csengő. s kérjük meg. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). Tojás. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. Kérdezzük meg. osztály 1. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. csoportban: növények. egy citrom vagy narancs. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. pontosítsuk az elhangzottakat. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. csecsemő. hogy tudják-e. hogy mit láttak. 2. csoportban: halak. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. Lehetőleg a gyerekek mondják el. csoportban: madarak vagy emlősök. a 3. Arra ügyelni kell.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. csíra. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni. tudnak-e róla. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. 329 . hisz a mozgásról akarunk beszélni. hogy írják össze. tyúk. utána játszani kezd. gyermek. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). ha ők most mondjuk az 1. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. ír a füzetébe. zseblámpa. nézegeti a könyvét. kifejlett növény.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. tű. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. aki tanul. ha már nem növekednek. Kérdezzük meg tőlük. Te egy gyereket alakítasz. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. Itt megkérdezhetjük. csak a helyzetét tudja változtatni. ennyi szokott beleférni egy órába. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat.

hogy vágják fel a gyümölcsöket. annak fázisairól. Ezen ne lepődjünk meg. előfordulhat-e. tojás. liba. majd 10. ami a legfontosabb. és azt jegyzik meg az előadásokból. ami a magban van. Mindjárt azt is megláthatjátok. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. Ha kell igazítsuk ki. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. kacsa.) Mindenképpen térjünk ki ara. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. 330 . Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. amit le tudnak írni. ami meghatározza. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. hogy mekkora az a legnagyobb szám. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. de ezt nem a formája határozza meg. Mi lesz belőlük. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. melyik gyümölcsből való. stb. Értékeljük és örüljünk mindannak. esetleg írassuk le. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. Nézzék meg a magokat. Az embernél is használjuk azt a szót. hasonlítsák őket össze. vakondok lennének. Kérdezzük meg tőlük. vagy kérjük meg a gyerekeket. hogy magzat. Látni fogjuk. hogy bármekkora is egy élőlény. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. Kérdezzük meg. a gyerekek nem mindig úgy. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. hogy a magok eltévesztik. mint egy „mag”. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag. inkább őket beszéltessük. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. hogy egy ember kb. észre vették-e. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. vagy akit ő megbíz vele. hogy ne lehessen már eldönteni melyik.) Beszélgessünk arról. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. és meg is tudnak nevezni. pete. stb. és a helyes választ ismételtessük meg. osztály 2. ebben amennyire lehet. A legnagyobbat írja fel a táblára az. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. Akkor mondhatjuk erre is. aki mondta. hogy nem. csak ezt a magocskát.pl. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. esetleg hüllő. hogy olyan. mi csak összegezzünk. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. élete egyetlen sejtből indult ki. legyünk tapintatosak. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. vagy 100 millióért. Kérjük meg őket. Most rajzoljunk le egy tojást.

hány hozzászólást hallgatunk meg. hogy ne okozzunk csalódást. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. Hasonlóan. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. már első pillantásra feltűnik. Ez így is van. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. illetve hogyan kell majd működnie. Így növekszünk mi magunk is. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. hal. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. gyöngyvirág. hogy milyennek kell lennie. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. Azt is mondjuk meg előre. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. illetve vannak olyanok is. elefánt vagy akár ember. osztály 2. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. (Többet nem érdemes. hogy nem állhat egyforma sejtekből. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. nem is használhatja egyszerre mindet. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. Persze. de egyes szervei. legyen az giliszta. amíg fel nem növünk. akkor röviden beszélhetünk 331 . de nem használja. mert nem viszi előre mondanivalónkat. szövetek: pl. illetve működőképesek. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. anyagcsere. a vér áramoltatására a szív. lemásolja teljes „programkészletét”. stb. a test külső védelmére a bőr. vagy ha elindul is „lefagy”. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. vagy egy ember meghal. mint a számítógépen: akárhány programja is van. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. Ha egy élőlény elpusztul.) Ha nem hoznak fel példát. amelyek meghatározzák. 5. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket.) Elég azt megmutatni. nem használható egyszerre bármennyi. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja.

(Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. minden sejt magában hordozza az összes információt. máj. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat).) A legmagasabb szervezettségi. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. Ha kevés az idő. hogy igazuk van. Ha van időnk. akik pedig elfelejtették. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet. amink van (kezünk. hogy ennek ebben az évben a 4. Mennyire miénk mindaz. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 . Biztassuk őket. bél. akkor – elvileg. stb. stb.( Pl.: tüdő. illetve néhány állat.: emésztő szervrendszer: gyomor. hogy „levetkőzze gátlásait”.) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot.arról. Dicsérjük meg őket. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek. TERMÉSZETVÉDELEM 5. (Pl. Nem kell hosszú fogalmazás. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete. máj. csak nem használja mindegyiket. vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. Az élőlény akkor pusztul el teljesen. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. stb. hisz mint már beszéltünk róla. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. témánál lesz igazán jelentősége. Ezt követi az egyes szervek szintje.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. ők a fontosak és nekik fontos ez. Ha viszont „rá tudjuk venni”. Azokat. szemünk. hisz többször használjuk majd. kérjük meg. Mitől vagyok én. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. ha sejtjei is teljesen leálltak. akkor kérjük meg őket. szívünk. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható.)? 3. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. hogy róluk van szó. évtizedekig. én? Ha maradt még időnk. a téma valóban ideillik. lábunk. vese. osztály 3. összehangolt működése. vajon meddig élhetünk? 2. (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is.

A növények a Nap energiáját használják. aki hallott már az ősrobbanásról.) Emlékszel a táplálékláncra (1. források. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E).: hő. (Válasz: megfelelő légkörre. de az un.vagy táblakép. Kérdezzük meg: Tudjátok-e. erdők. hogy kell említenünk. akkor megemlíthetjük. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. mi kellett hozzá. tápanyagra. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. mint legfontosabbakra. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. építik be a 333 . (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. növények állatok. mozgás.Beszéljük meg. stb. hogy lesz olyan gyerek. a Nap energiájára. pl. témához. Lehet. folyadék halmazállapotú vízre.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. „big bang”-ről. völgyek. stb. (Ha van kedvünk. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. ha nincs. fény. hogy az a hatalmas energia. barlangok. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. az ún. hogy az is elég. de. ha van egy sematikus dia.1–5. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos.

mindig pont úgy alakult minden. hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. akkor kérjük meg. sem az építőelemek alakja nem véletlen. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. El tudod képzelni. és ez az újabb darab pont az előző mellé. ez adja az un. Pl. Ebből az is következik. mint egy ház felépítése. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. – És az elképzelhető-e. hogy itt sem a gurítás. és pont megfelelő arányban. hogy ez ismét megtörténik. szerves anyagok jöhessenek létre. DE nem mindegy ám. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. tápértéküket. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem. de sokkal bonyolultabb. azok annyi oxigént tudtak termelni.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e.: amikor kialakultak a növények. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják. Felhívva arra is a figyelmét. hogy nem mindegy ám. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. de még ez is lehetséges. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben. hogy mi nem véltük volna. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . hogy mindig a megfelelő. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. pusztít. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. osztály 3. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. (Véletlen?) – Azután pedig. legfeljebb csak úgy.

hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. ha növényeket. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. kivéve. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. ha így egyedül maradna valaki. a talajt.: a víz körforgása. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült. hogy megbeszéljék. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. a vizeket? (Nem csak energia. kérjük meg a tanulókat.) A csoportok kapjanak 5 percet arra.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. osztály 3. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik. szennyezzük a légkört. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. mit jelent számukra a természet. majd néhány szóval leírják.) 5. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. állatokat pusztítunk ki. – Miért baj. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. hogy máshová átüljenek. pl. (Ne engedjük.

alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. az felbecsülhetetlenül nagy érték. vigasztalná az édesanyját. aki felolvasná. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. most viszont mondjuk meg. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. hogy ezt nem kell jegyezniük. és nem is lesz még egy olyan ember. mint amilyen te vagy. akik hasonlítanak egymáshoz. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. hogy minden ember: te is. de azért nem baj. hogy láttak-e már ikreket. a képességeid. egyik a jobb-. hogy van-e valaki. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. én? Magukban olvassák el. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. az ujjlenyomatuk egészen más. aki pont ugyan olyan? (Persze. Valószínűleg láttak. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. olyanokat. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak. osztály 4. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. sőt később még jól is jöhet. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. ami a táblára kerül.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. és ezt az értéket nem a külsőd.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. vagy a tudásod határozza meg. akik szinte teljesen egyformák. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –. ha az egyiket valami baj érné. akkor kérjük meg. de biztosan nem testvérek. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. 336 .) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. te is. másik a baloldalra.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. hogy van még egy másik gyereke.Ha nincs rá időnk.) Ezután tudakoljuk meg. Ez nem baj. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. hogy: Mitől vagyok én. hogy nem.

: üres nylonzacskó. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. Mert szereted a barátodat. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. lyukas lufi. Erre a diákok megkérdezhetik. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. most már az övé. mégis sokszor így bánunk vele. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. hogy ez minek. csak azért. 337 . De a kérdésemre. és többnyire meg is kérdezik. hogy valójában igen értékes. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. és nem tudom. A külsőd csak „csomagolás”. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet. mennyi – számomra teljesen felesleges. Ha neki adtad. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. a világmindenséget hozta létre. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. mikor láthatom őt újra. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. Aki csak a külsőt nézi. Ha már így szóba került az ajándék. aki adta = az ajándékozótól. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. hogy megajándékozhasson minket az élettel. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. mert Anapati hozta játszani. az igazi értéket belül hordozod. Amikor hazahoztuk őket. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. nagyon aranyosak. osztály 4. az nagymértékben függ attól. stb. aki maga a Szeretet. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. az egyik kutyust neki ajándékozod. 5. hogy mi lehessünk. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. – Mitől váltak értékké? → Attól. hogyan bánsz vele. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. Nem veheted vissza! Még akkor sem. a lufi azért kell. hogy az élet ajándékozója Isten. az megérdemli. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni.

és megkérdeztem. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. hogy az élet. amikor őt várták? – Milyen volt. hogy milyen volt az.. ha nem táplálkozol megfelelően. mag. aki már beszélgetett arról a szüleivel. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. A többieket pedig biztassuk. azt. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. hogy megkérdezzem. A hölgy elmondta.) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk. és örüljünk annak.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. stb. mert a gyerekeket rendkívül érdekli.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. Mi csak röviden elmondjuk. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség. kérdezzenek. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. ha elvesznél. ennek mi a módja.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. → Gondold végig: Mi van. osztály 5. de megéri a mélyebb tanulmányozást. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. hogy a tanulók hozzászóljanak. meghatározza a fejlődésedet. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. majd hagyjuk. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. de azért tagadhatatlanul te voltál. nekem két ajánlatom van: 1. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. amit magaddal teszel. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. Igaz. ha sokan jelentkeztek. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. mert sok minden. amit magukkal hoztak. hogy kérdezgessék szüleiket. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. amit a tanulók mondanak. stb. 338 . – Van. hogy akkor ez jó-e. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. (Igen tanulságos lesz. hogy mit ábrázol a kép. tojás. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi.

Van valamid. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. Ha azért teszi. az un.) 2. téma folytatása (Előfordul. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. alaptermészetedet. mert nem ismer más szót az adott dologra. ha azt megfelelő módon teszi fel. hanem Isten ajándékaként. hanem kérjük. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. – Emlékszel. hogy írják le. másik felét édesanyádtól kaptad. ami meghatározza. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. hogy te ilyen vagy. arról később még sokat fogunk beszélni. Ne szólítsunk fel senkit. képességeidet. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. 339 . amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. Most azt jó megjegyeznünk. de adjunk biztatást. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. Ezen nem szabad fennakadni. ők pedig nagyszüleidtől. osztály 5. A kérdésekre válaszoljunk. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. (ha lehet). (Szöveg a mellékletben. és így tovább. Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. és mondatról-mondatra végigelemezzük. Mindezek meghatározzák a külsődet. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. mert nem csak tested van. mit mondtunk arról a programról. hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. akkor mondjuk azt. 5.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. az Ő és szüleink szeretete által.

(A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. pont arra nem jó. csillogvillog. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. hogy csukják be a szemüket. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. nem is lehetünk igazán boldogok. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. Pl. mi magunk is ajándékok vagyunk. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. feltéve.) Miután felszólítottuk őket. Érzi.Otthoni feladatként kérjük meg. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. Kérjük meg a diákokat. „darabka” történetét. mert nincs belőlünk több. amelyik nagyon szép. hogy valami baj van otthon. hívott minket. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. ha megtaláljuk azt a helyet . hogy arra a helyre került. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. majd külön beszélgessünk el. Figyeljünk arra. hogy tartozik valahová. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. osztály 6. mint az a hifitorony. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. Téma: Mondjunk el egy mesét. akkor pedig selejt. ahová való. hogy ők észre sem veszik. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. elegáns kivitelű. de ha nem fogadjuk el. Katolikus iskolában mondjuk úgy. hogy ilyen az alakja és a mintája. mese (119–123. hogy rajzolják le azt a pillanatot. pl. ha lehet. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. Vele. oldal). ha megtaláljuk és elfogadjuk. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. Mondjuk. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. mert ott lehet. hogy amire Isten teremett. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. de csak egy olyan hely van. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 . → Hasonlóan. hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. amire készítették. na de nem ezért alkották. ha valaki feltűnően szomorú. csak éppen nem szól. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. mi csak összegezzük. hogy nyissák ki a szemüket. ahol igazán boldogok lehetünk.) HIVATÁS 5. nem volt. azt a feladatot. és jól érzik magukat. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. Életünk ajándék. ahová való. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk.

Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. nemcsak egyéni versenyzők. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. A mi feladatunk. „Játék a betűkkel”. 5. illetve arról. A katolikus iskolákban ez lesz a 7. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk. osztály 6.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. Ha valakinek elképzelése sincs róla. téma. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. hogy a különböző utakat. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). szerzetesek. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. amit otthon majd megmutathatnak.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. mert amit nem írunk a táblára. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. (Az időt előre adjuk meg. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. A határidő lejártával mondjuk. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. amit a legjobban szeret csinálni. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre.Majd beszélgessünk arról. 341 . illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. rajzzal díszítse ki. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. színezéssel. Az óra végén játszunk olyan játékot. Fontos. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. akkor arról írjon vagy rajzoljon. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. Ők maguk beszéljenek majd életükről. akkor mondjuk. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. Pl. hanem a valóságról szeretnénk beszélni. Aki hamarabb kész van.

stb. hogy elmondhatom a véleményem. sport. stb. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. pl.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket. Egy-egy szóval írjuk is alá. stb. – mérgezés. fertőzés. – görcs. hogy a hitre illetve 342 . szép kilátás. stb. finom. Mindenféle ételről. – Mit tegyünk. hogy bármit hazudhatok. 5.: úszás. osztály 7. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. téma (Katolikus iskolákban a 8. fulladás. eltévedés. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. bőrrák. – sérülések.: pattanások csökkenése. gyomorrontás. D vitamin. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. röplabda. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. lezuhanás) – napszúrás.) 2. elhízás. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. csónakázás. téma) Beszélgessünk arról. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. vihar. káros szenvedélyek: ital. leégés. illetve milyen veszélyeket rejt magában. vagy egy együtt étkező társaságról. stb. hogy a víz milyen örömöket. energiát ad. stb.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. (pl. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. de nem azt. szekták.: üdít. kellemes együttlét. 4. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. beszélgetések – vakmerőségek. stb. felfrissülés. hogy miért jó a nyár. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. rossz heccek. 3.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. foci. bűnözés) 6. italról. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. hogyan lehet jól eltölteni az időt.

osztály 7. megoldást dicsérjünk meg. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek. azonnal állítsuk le. dicsérjük a jó ötleteket. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. Minden jó ötletet. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. Említsük meg. hogy aki rendetlenkedik. kérjük meg a diákokat. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. kifejező ereje. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. Nem a rajz szépsége a legfontosabb. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. mire kell vigyázni a nyáron. Csengetésig dolgozhatnak. hogy mindenki a barátaival legyen együtt.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek. de azt is tegyük hozzá. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. vagy rajzolhatnak sorozatot. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. kb. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. (8. Még egy szép színes. és úgy általában az idegenekkel sem. Járjunk körbe. Elképzelhető. Fotókat is készíthetnek. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. amit alkottak. amit elkészített. (Most nyugodtan megengedhetjük. hanem a mondanivalója. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. Mondjuk meg. Ekkor olyan társasághoz tegyük. aki kipróbálja. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat. hisz ki fogjuk állítani a képeket. amit majd húznak. és ne fogadjatok el semmit. 343 . Természetesen mindegyiken más. de hívjuk fel a figyelmet. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. amelyik nem igazán tetszik neki. hogy szülei és tanárai is látni fogják. és adjunk neki másik papírt. esetleg képregényt.) 5. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. Kívánjunk szép nyarat. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. A feladatuk az lesz. írják vagy rajzolják le. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. hogy lesz. azt elültetjük egy másik csapathoz.) Ha kell. hogy ősszel újra találkozunk. hogy kezdjen el egy újat.

névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. serdülő kori változások (osztott) A külső és belső.–9. osztályok részére. serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás. társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 . problémák Az életadó szerelem A magzati élet. férfinek és nőnek teremtette őket” .Buczkóné Reguly Krisztina biológus. magzatvédelem Megelőzés.Igazi férfi és igazi nő .Milyen az ideális férfi és nő. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? . és miért jó/rossz. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására. „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. szellemi-lelki.–8.Kérdések írásban.„Férfi agy” és „női agy” . csapdák Biológiai.Mikor dől el. Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek. négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret. ha van ideálunk? .Elsődleges és másodlagos nemi jellegek .

hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. kréta. 345 . hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. Bemutatkozás: Ki vagyok én. és játékot az óra leírásokban. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. Első alkalom: Önismeret. Fontos.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. amit 45 percben nehéz elérni. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. mese 1. hogy a felvilágosító órák őszinte. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. lelkesedés. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. Mivel azonban a cél nem az volt. jó kedvemben friss fű. nyílt. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. Így bizony előfordulhat. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. és azok elhárításának lehetőségeivel is. rossz kedvemben lila. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. mókus lennék. amennyire emlékszem. ha rossz süni. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. az újabb ötleteket. elméletet. mivel a téma intim. bizalmas légkört kíván. rossz kedvemben felmosórongy. megoldó kulcs. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. dupla órában. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. esetleg fényképpel. amit képviselünk. teszt. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. a gyakori kedélyállapot-változás. ha növény lennék. a gyakori teljes lehangoltság. rossz kedvemben kóró lennék. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. ha szín jó kedvemben kék. tabuk nélküli szellemben történjenek. 2. papír. ha jó kedvem van. Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. jókedvedben / rosszkedvedben. serdülőkor Eszközök: Tábla. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. hanem sokkal inkább olyan ötleteket.: Én. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. illetve tapasztalom. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. tapasztalatokat. abban a reményben. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. a téma alkalmas arra. hiszen az is fontos. A harmadik alkalom kivételével.

Ismerd meg az erényeidet. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában. hogy mások is szeretik. segítő keze. ha nem pont én születek meg?…) . Kb. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. pontosabban egymás problémáit! .Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. 346 .Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. hogy elhiggyék. először is el kell fogadni saját magukat. képességeidet. és elfogadják őket.Egy cipőben járnak.4–5) Isten szeretete hívott életre minket. A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. már ismertelek. fölszenteltelek” (Jer 1. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. szerethesd magadat. hogy folytassák a mondatot. 4.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. Azt is érzik sokszor (okkal. hogy………. Mi a hivatásunk. a problémákat.) De ez egyben feladat.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. vagy éppen értetlensége. vagy ok nélkül).) Szüleim észrevették volna. MINDKÉT fél részéről. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. (genetika.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. hogy elfogadhasd. Ez persze nem igaz. lelki. csodákat művelhet. ujjlenyomat stb. és megismételhetetlen. – Tehát értékes vagy. erényeinkről. és göröngyös úton kell végig menni. hogy megismerjük önmagunkat. mielőtt megszülettél volna.) Ezt mindig észben kell tartani. hibáidat. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. amivel nincsenek egyedül. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára. később részletesen is). Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. . hasonló problémákkal. hosszú. és felelősség is. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. Önismeret . és mind azt a változást. ábra) – Ahhoz. 3. Az empátia fogalma. amin keresztül mennek. szellemi) (2. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen. hogy kifürkésszük. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat. DE ahhoz. éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”. . hogy senki sem fogadja el. 1:350 millióhoz volt az esélyem. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal. és senki sem szereti őket. korlátaidat. óriási érték. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. miért is teremtett minket Isten erre a világra.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb.A család szerepe. melléklet 1. ikrek. Konfliktusok. amikor éppen lila a kedvünk. . a képességeinkről. – Ahhoz. Minden ember egyszeri. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni.

és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ.Vérmérsékleti teszt (3. . (testit. hogy mindez. amin a tested és a lelked keresztül megy. Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. . amit ezekből el kell fogadni. és megoldása . csak elhatározás és akarat kérdése. és van. ez az eredmény. amit nem lehet elviselni. miben tudtál előbbre lépni. Mindent azonban nem tud kiszűrni. amit érdemes tovább tökéletesíteni. a megfelelő értékrend átadásával.ábra) (család. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. főnököm. amiket meg kell tanulnunk elfogadni. ami fejleszthető.gyengeségeinkről. és miért?) A világ hatása.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2. sokszor sokkal nehezebb. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk. jelzés értékű. Hogyan hat az akaratom.) . amire büszke vagy.Segíthet. tágabb környezetem. ami szeretni való benned. és vele élni. értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van.melléklet 3.melléklet) . korlátainkról. Felismerni azokat a dolgokat. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. mi az. ha látod a célt. a világ káros hatásai ellen. párom. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. szűkebb környezetem. A család védő.melléklet 2. amit meg akarsz változtatni. (barátom. miért játszódik le benned. a biztos háttér biztosításával.) 347 .Fontos hangsúlyozni.Megjegyzés a teszthez: . amit meg kell tanulnod elfogadni.A megoldó kulcs kiosztása. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok. amit nehéz elfogadni. mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé. javítható. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza. és mihez kell még több kitartás. a védekezőképességet. amit szégyellsz. stb. a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. Azt felmérni. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. Nézd meg. stb. lelkit. szűrő szerepe. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. és mi az. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. könnyebben el tudod majd fogadni. ezért annyira fontos. .Azt is tisztázni kell. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2. melléklet) kiadása. miben. amit el kell fogadni. amin tudunk változtatni. Talán.ábra) – Szembenézni. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat.

5. az megtörtént. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. Aki másokat legyőz: bátor. becsületesség. gondolkodásában. Válaszainkban. Ezt lehet az óra végén. – a felelősség magunkért és másokért. hogy abban segítsünk. Nem lehet „visszacsinálni”. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. és csak előre halad. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. 348 . gondolkodjunk. EZÉRT fontos. működése. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. hogy elfogadhassam azt. részben. Útravaló: „Istenem adj türelmet. és az út végére felnőtté válni. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. nem. hitünk – az őszinteség. ha kell külön. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. hogy megváltoztathassam. DE lélekben. Aki önmagát ismeri: bölcs. kalandokkal. felelősségérzetében. érzelmi világában gyermek ember. Mind eközben nem szabad elfelejteni. pedig legyen benne: – az értékrendünk. Aki önmagát legyőzi: hős. hogy ami megtörtént. kis cédulákra írva. illetve az észrevételeiket megtegyék. megbánni. helyes-e amire készülünk. írásban kérdezzenek bármit. mérlegeljünk. Meg lehet próbálni. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. hogy névtelenül. részben beépítve az anyagba. De a mi célunk éppen az. ha csak egy mód van rá. ha még magunkhoz sem. mert kihez lennénk őszinték. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. vagy ha az első alkalommal már kérjük. Az idő nem áll meg. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. nagy feladata? Végig menni a göröngyös. hogy cselekedeteink előtt. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. veszélyekkel. jóvátenni. Ha döntéseinkben mindez benne van. hogy írják össze. és meg nem történtté tenni a dolgokat. de meg nem történtté tenni. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. izgalmakkal.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. esetleg újra próbálni. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket.

a szünet az óra menetétől függően. (Átvitt értelemben is. stb. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. másrészt csoda. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. A táblára feltéve egy-egy egész képet. élettani. működéséről (Az anatómiai. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. ami arról szól. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. élettani. és magában hordozza annak ígéretét. Az óra menete: 2x45 perc. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. először meg kell ismerjük. testi. az elméleti rész ismertetése. (Attól függő részletességgel. A serdülőkori sajátosságokról. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. ellenőrizzük a feladatot. Ha ez megvan. Aki több találatot ért el az a győztes csapat. Kérjük meg őket. lelki változásokról. a „fehérfolyás”. betétkérdés. egészségtani ismeretek átadása.) Néhány gondolat. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. nem koedukált. illetve a magömlés. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését.) Fontos. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. A serdülőkori problémákról. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. A menstruáció. osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. Egy hasonlattal élve. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. alakítsunk két csoportot színek szerint. külső és belső nemi szervekről. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója.Szemléltető ábrák a férfi és női. A termékenységi tünetek. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. anatómiai. hogy ez egyrészt természetes folyamat. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. kontra. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. megnevezve a részeket. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). 349 . A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. A feladat megbeszélése. akkor kérjük meg. Ha megalakultak a csoportok. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. az is hozzátartozik. egészségtani ismeretek átadása. hogy fiúknak. vagy ha véletlenül előkerül. Ahhoz.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. Az ápoltság. stb. hogy mind a menstruáció. a tisztaság fontosságáról.

A magzati élet.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . TCST.A szexuális együttlét.: mondjunk nemet rá. családtervezés.: ha angol nyelvű kérdőívet. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. hivatalos papírt töltünk ki. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. 2x45 perc Eszközök: tábla. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat.) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre. Nem a szexuális életre. két papír szív. van-e valami kérdésük. ami nem az. amit nem értettek. Az abortusz kérdése A SZTB-ek. csak a nemünkre. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. vagy valami. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. Negyedik alkalom: Szerelem. vagy bontott óra. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. magzatvédelem. kréta. kapcsológép. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. vagy esetleg nem kaptak választ. természetes. Kérdezzük meg. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. Életvédelem. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. az AIDS Megelőzés. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1.

megszeretni.bocsánatkérés .SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja. párkapcsolat. a szerelemről szóló.rugalmasság .humorérzék . Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I. meggyőződés .) 2. közben az adott témáról beszélgetnek. vonzódás. . (Használhatunk verseket. ami a szerelemről szól.őszinteség.Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál. akkor is.közös értékrend. majd az egyik térdel a másik elé és fordítva. először normális beszélgető távolságba. mélysége. tanácskérő leveleiből (5. önmagam adása . jó kommunikáció . Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? .megbocsátás .fontos a véleménye.felelősségérzet . ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban. mi zavarta.tisztelet .megbízhatóság . hogy ezek az erények. versek.önzetlenség . álmodozó szerelem (egy elképzelt. belezúgni valakibe.hűség .nagylelkűség . mi tetszett.a másik elfogadása . (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. vagy egy „ismeretlen ismerősbe”.áldozatkészség . filmek. az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . melléklet). beleszerelmesedni. film részleteket. Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? . ha őt kritizálom Megállapíthatjuk. magassága Regények.fontos neki a véleményem. hogy a lábuk összeérjen. bármit.megértés . ha az éppen engem kritizál .őszinte.meghallgatás képessége . akkor is. elkötelezett szerelem. festmények (Plátói szerelem. majd szorosan álljanak. milyen könyvet olvastál mostanában? . érett szerelem) Részletek fiatalok által írt. végül háttal álljanak egymásnak. járás.közös érdeklődés .Beszéljük meg.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba.

barátokkal együtt.Lényege ismerkedés.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes. érez. .Nem szerepet játszani. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) . vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út. hogy szembenézzek mi az.Próbatételek.Idő. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) . hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) . .Jó külső. nem számít. büszke lehetek rá.Mindegy. . film részlet).Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. teszteljem). .ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: . Magam megismerése ilyen szituációban.Szerepe: öröm.Kifürkészni „összepasszolunk-e”. akkor ez az utolsó lehetőség.A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható. az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. hasznom van belőle) (TÉRDELTET) . .Nem azt gondolni. csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam. .Az idővel átalakulhat „járássá”. hogy a nőiességemet.) (HÁTTAL) .Csapda (Nem próba pálya. meneküljön. jó veled. nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. .Már nem „csak” a barátomat látom benne.Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . csak szeressék) TÉRDEL .Ismerjük meg jobban egymást. ha ok nélkül. „szárnypróbálgatások" . ha okkal nem bízik. ( Kisherceg) . vagy elhal . próbálkozás (társaságban. vagy vége lesz III. közös randik. majd megváltozik. elkötelezettség nélkül. túl kell élni) .Ezek a feltételek. mert azt hiszi. . Laza kapcsolat. Járás: . .Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség). vagy házasság lesz belőle. esetleg jegyesség. és mi az. majd megváltoztatom. „többes” randi.Egy bizonyos szinten elkötelezett. menekülj) (HÁTTAL?) . amivel nem!!! 352 .SZÁMOT VETNI. vagy barátsággá.Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő. ELFOGADNI. viszonzatlan: nehézségek. nem kizárólagos. vagyis többen egyszerre csinálnak programot).Nem önmagát adja. nem kritizál. mit gondol. nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. . vagyis nem arra való. hanem. hisz. népszerűség.Nyomást gyakorol a másikra.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű. amivel együtt tudok élni. hanem a nőt. nem vitázik.

azonban én-én lehetek. (rákényszeríteni valakire valamit. nem minden áron tetszeni. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. házassággá teszi. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége. ami a házasságot.amiben. felveszik a nyúlcipőt. ha túl sok energiát. „Isten engem úgy segéljen” V. egészségben és betegségben. segítik. . hogy egész életüket ott kell leélni. IV. hogy egymásra vannak utalva.. feldolgozni a csalódást A szeretet. lemondást igényelne a megoldása. érzelmeinkkel. 353 . ha… Szeretlek. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket). és te –te lehetsz. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. Egy életre való elköteleződés. és elfogadlak. a másik nélkül életképtelenek. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra. Szeretlek. szerelem három fajtája: Szeretlek. elköteleződés. próbaházasságban.és elfogadsz. az egyik öblébe. mert a többiek „mind” ezt csinálják. amikor elegük van. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. . csak a próbaházasságot lehet kipróbálni. és bármikor. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak.kitartás örömben és bajban. ismersz. harmóniában.a másik teljes elfogadása. elfogadás. Hiszen pont az hiányzik belőle. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. elmehetnek. érzéseink testi kifejezése. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális). . elköteleződésünkkel. cserébe hogy én is „valódi” lehetek. akkor nem törődnek a jövővel. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni. és ha konfliktusba kerülnek. „Mit jelent egy csók?” kérdések. ha tudja. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat.- Azt is fontos tudni. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg.. a házasságot nem. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. és kiegészítik egymást. holtomiglan-holtodiglan. . Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. úgy rendezkednek be. melyet Isten. hogy a másik.) A szerelmünk. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt. mert.testi-lelki egység. Egy együtt élésben. felélik a tartalékokat. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. járj valakivel. .

vagy nem voltam szerelmes. Amerikai adatok. ma 12. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés..16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. a vándoréveken. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16. utánozni a „nagyokat”. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. mikorra kell. Tehát ismerkedni. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. a „Miért várj?” című.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. Ő 17 évesen már katonatiszt volt. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. és nincs hova rohanni. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton. hogy van idő. elfogadása a másiknak. mint 60% volt. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. De nem kell rögtön „járni”. mint tanító.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . vagy mikor kell.15 évesen randizni kezdők 40%-a .8 354 . nagyon magas.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. a 16 éves kor körül következett be. a testi érés kb. ma 22. hogy én nem járok senkivel. ami úgy kezdődik. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. a teljes testi és lelki átadása magamnak. Széchenyi István korában. A legnagyobb ajándék. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell. egymáshoz tartozását. Régebben. Ez EU összehasonlításban. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. stb. NEM BAJ. értelmetlen kérdés. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. ne adj’Isten.4. és a védekezők száma pedig kevesebb. és letelepedett falujában. vagy. csak azért mert milyen ciki. mert én még nem csókolóztam.(Adatok 2002-ből Magyarországról) .5 év. stb. barátkozni jó. pl. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. könyvből: . arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban. szellemileg. hogy mi van a világban körülöttük. valamint az önállósodás kitolódása. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés.

melléklet) Kérjük meg őket. mert ez nem a valódi szerelem. Ha csak az ösztöneink irányítanának. és ehhez még hozzájárul a világ. És mivel test és lélek egységet képez. és beszéljék meg a tanulságait. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. és kiüresedéshez. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. összetartozás csodálatos érzését adja. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. kb. levél: Csinálom. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. ez ösztön. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. pillanatnyi élvezetet. de átlagban. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. mondják el a véleményüket róla. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. és teljes mértékben függ a családjától. a 20 éves korra tehető. amit a többiek. nem önálló (társadalmi érés). sokkal negatívabban tud viselkedni. 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. érző lények. vagy házasságba. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. meghasonláshoz vezet. ami a világból. és erőszakos hatása. hogy olvassák el. A lelki-szellemi érés is kitolódott. gondolkodó. valamint a társadalmi érés között. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. hogyha ők is azt teszik. azt a következtetést vonják le. kiszolgáltatottságért cserébe. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. Tehát szakadék tátong. Úgy érzik. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. Ez egy ösztönök által irányított. akiknek a legfőbb irányítója. mint az állat. szabad szex. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. csupán a teljes lemeztelenedésért. Majd olvassák fel az osztálynak. dobd el. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. 355 . az állatok génállományába leírt. élvezd. mert mindenki ezt csinálja. hogy mindenki más ezt csinálja. az a lelkedre is hat. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. Mi ennél sokkal többek vagyunk. aminek a célja a szaporodás. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. megfelelnek a mércének. az. persze embere válogatja. 1. amit a testeddel teszel. mert kíváncsi vagyok. Csupán azt. És utána a nagy ürességet. akkor nem lennénk semmivel sem többek. Ez nem azt jelenti. párkapcsolatba. Nem létezik következmények nélküli. hogy éretlenül. nem az ösztöneink. mert mind ez a lelkedre is hat. mint az állatok.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. a médiából. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. Használd. és ők sem akarnak kimaradni ebből. a média folyamatos. mert erről szól az egész világ. mint nap. miért ne. Ma kb.

azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. mindent odaadva szeretni. aki nem tudja tehát. elfogadni a „NEM” válaszomat. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. hogy a szerelem nevében. és feltehetően a szerelmet is. távolodik. ami mutatja. Egyre kevesebb idő és energia jut arra. és azt hiszik. az alkalmas-e. vagy nem tud elköteleződni. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. miközben rettegek a „terhességtől”. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. mint amennyire megkívánja. ezen az úton megtalálni. Ki vannak éhezve a szeretetre. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. vagy nem akar elfogadni. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. vagy szexuális kitétel. szabadon közelít. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”.?????? Mi az értéke. elkeseredett lesz. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. Az intimitást. szeretet teli kapcsolatot keres. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák.(és pont). még akkor is. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. 4. és ez. vagy méltó-e arra.) 356 . az esetleges betegségektől. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi. amit összetévesztenek a szexszel. nem tud. és ahelyett. Lényeges dolgok elsikkadnak.levél: Mert úgy hiszik. szabadon ismerkedik. a kötöttségektől. mert nem fogja azt. intimitásra. harmadrészt.Azt is jó tudni. hogyan lehetnének újra egymáséi. elfogadásra vágynak. akkor mély sebeket hagy. ha mégis létrejön a szakítás. az. szeretni. ha úgy odavan érte. hogy jobban megismerhessék egymást. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. annál inkább kiégett.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. valójában bensőséges. hogy rákényszerítsék). bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. hogy azok. és mind arra. hogy annál jobban már nem is kell. disznó vicc. és tovább keresve. másrészt a szakítást is megnehezíti. Azokban a kapcsolatokban. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. megmerevedik a kapcsolat. testi vágyait kielégítsék. hagyja.levél: Mert szeretetre. a saját.

aztán azok. gyűjtsenek három autogramot egymástól. (olyanokba. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. mint. azt kaptuk.) VÉGÜL IS. Kérjük meg őket. akinek a jel van a papírja sarkában. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. várandósságnak hívunk!). és bár így lehet. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. lányok a fiúktól. Elég egy fertőzött a sor elején. akár egy életre. nem a szeretet és . Mert szerettem volna. Mert nem a teljes elfogadásról. akiknek a már állóktól. és így tovább. ezen az úton nem tudták megtalálni. hogy ne élhessünk vele. AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. hogy éljünk. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. Szeretném. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. Amit ők kerestek benne. Tehát. és az a tudat. akiknek tőle van aláírása. üljenek le. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. Ha mindenkinek megvan. aki nem is ismeri. Ajándékba kaptuk a szexualitást. Kérjük meg. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. olyan csapdákba essünk. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. ha azt látnátok. 357 . hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. ahányan vannak. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. de a lelki kielégüléshez nem. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). aztán azok. fiúk a lányoktól. ha nem azt látjátok. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. az nem érvelés. amire az van. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. Így terjednek a SZTB-ek. ami segít abban. hogy álljon fel az a tanuló. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. hanem szeretnének megvédeni minket attól. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. Eddig tudatosan kerültem azt. csak a testi intimitásig jutottak. az is megfertőződik. szőröstül-bőröstül. de ne visszaéljünk vele. maradandóan sérülhetünk. cselekedtek.

Összegzés: Az idő nem áll meg. . mint amennyire megkívánja. pedig legyen benne: . ha csak egy mód van rá. majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. mert jól tudta. jóvátenni. mérlegeljünk. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni.És ez a kapcsolat a házasság.a felelősség magunkért és másokért. hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. és meg nem történtté tenni a dolgokat. . hogy cselekedeteink előtt. még akkor is. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. Válaszainkban. Mert olyan szomorú volt. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta. melléklet 1. ha még magunkhoz sem. ha úgy odavan érte. Nem lehet „visszacsinálni”. mert kihez lennénk őszinték. „az szeret igazán!” Melléklet: 1.az őszinteség. újra kezdeni (ha van rá mód). de a sajátját kiváltképp. becsületesség. Most éppen kiváltképp utálkozott. de meg nem történtté tenni. – Ne tovább! – kiáltotta. hitünk.az értékrendünk. ábra 358 . A mások rosszkedvét is. hogy annál jobban már nem is kell. a költő utálta a rosszkedvet.” 2. helyes-e amire készülünk. nem. EZÉRT fontos. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. megbánni. és csak előre halad. gondolkodjunk. Meg lehet próbálni.

ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2. ábra 359 .2. melléklet 2. melléklet 3.

20. 24. 7. 38. 37. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. Az emberek azt mondják. 15. 22. 6. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. 18. 40. 8. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. 29. 36. 21. 16. 10. 34. 33. 23. 31. 30. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 5. 39. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. 3. Nézd meg. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 27. 17. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. 26. 4. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. 19. 28. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . 32. 13. 2. 9. 25. 11.3. 14. 35. 12. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van.

pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. a gondosság. Nem rámenősek. másoktól várják a kezdeményezést. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . töprengő. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. vagy nagyon bánatosak. Jellemzője a befelé fordulás. Vagy nagyon boldogok. emellett nyugodt a természete. szomorú. higgadt. Szeretnek egyedül lenni. kedvelik a csendet. Az érzelmeik irányítják őket. és gyakran látszik egykedvűnek.4. Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. a komolyság. cselekvésre buzdítani. Jó a humora. Nehéz őt motiválni.

olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú. Bajban megőrzik a józanságukat. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. általában jó vezetők. vidám ember. élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. Erősségei: reményt. hangos. magabiztos és optimista ember. bulik hangadója. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén. A közösségek. robbanékony. Lelkes.SZ= Szangvinikus: Jókedvű.

Nem tudom. amely őt-magát érdekli. a valóságban észre sem vesz engem. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. milyen lesz az. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. Folyton csak őrá gondolok. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. Ő is igen csinosnak tart engem. Aztán. Kis híján gyűlölni kezdem őt. aki rózsákat hoz. jól tettem-e. amikor épp. elképzeltem. Gyakran leszek szerelmes. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. később. akit elképzeltem. akkor szándéka talán komolyabb. ő nem az az ember. érzéseim teljesen megváltoznak. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. Ne kérdezze. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. hogyan kerülhetem el. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. ennek az az oka. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. „Szeretnék megosztani veled valamit. amilyen hamar csak tudja. róla és a közös jövőnkről álmodozva. Azt hiszem. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. mondja meg.” Imádkoztam. Éjszakákon át nem tudok aludni. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. s más. ha jobban bíztam a megérzéseimben. csak őt ne! Kérlek. megbízhatunk egymásban. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. mint annak. Nála minden értelem és akarat volt. Hiányzik nekem. Rémesen értelmes. szerelmes vagyok? 3. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. Kérem. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet.5. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat. Ez a könyv azt mondja. lehet. és józan volt. milyen nagyon. Hogyan is vehetne. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. Mit gondolsz. hogy csak látásból ismer. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. hogy újra találkozzunk. Kezdtem rájönni. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. lassanként derengeni kezdett bennem egy. és elgondolásaiban. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. mint az ő érveiben. Tudod. amit csak akarok. valahogy csalódottnak érzem magam. mintegy félév múlva. Nagyon jól tud csókolózni. és a séta után megcsókolt. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. Mégis alig várom. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. Sétáltunk egyet. az álomnak vége. Mi a véleményed? 4. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. Remélem. és tudjuk. „Uram. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . mint korábban. Rózsi nemrég másik városba költözött.

s mert igent mondani könnyebb volt. Olyan egyszerűnek látszott minden. Rettegtem a visszautasítástól. mert nem akartam elveszíteni. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. és mindent elkövettem. és én is így éreztem. 16 évesen szerelmes lettem. hiába égette a számat. happy end. Ma már nagyon bánom. Azt mondta szeret. meggyőződésem szerint. hátha nem tetszene az. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. hogy levehessem az álarcot. amit látnak. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. Arra vágytak. Ő 17. akik megtetszettek egymásnak. hogy bebizonyítom neki. ő tud még várni. vagy attól. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. Gondolatainkban ott élt még a film. Azt gondoltam. Megingott a határozottságom. becsaptak. szeret. hogy még nem járt soha senkivel. Természetesen az övé lettem. Ő életem szerelme. mert féltem hogy el fog utasítani. Nagyon szerelmes voltam. hogy az övé lettem. és mindennél fontosabb volt. hogy népszerű legyek. Nagyon tetszett már régóta. és olyan magától értetődött. de ha hamarosan nem fekszem le vele. egy jóképű egyetemistába. de ő szex nélkül nem tud élni. és addig is úgy éreztem. a szorongásaimat. mint én. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. de nem mertem vele mást megosztani. és hogy szeretve legyenek. Mindent megtettem azért. 364 . Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. és a parkban megcsókolt. vagy azt. hogy megmutassam a valódi énem. simogatott. más után kell nézzen. és közben elveszítettem önmagam. elhagyna. hogy szeretve legyek. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. Egy iskolába jártunk. hogy megfeleljek az elvárásainak. 18 éves voltam. hisz jó volt hogy ölelt. Egy hét múlva elhagyott. Mert valahol mélyen arra vágytam. vagy legalább is azt hittem az vagyok. féltem. akit mutatok magamból. mennyire szeretem. hogy szeressenek. hogy könnyűvérű vagyok. Engedtem a nyomásnak. hogy hagytam magam befolyásolni. úgy éreztem. Rettegtem. mondván. Aznap este moziba mentünk. de az volt az ő kedvenc étele. Két hónap múlva szakítottunk. és Ő sokszor megjegyezte. mint nemet. A mozi után elindultunk haza. ezért elhatároztam. ha kell. Én azt hittem. hogy engem szeretnek. szeretne jobban megismerni. és különben is. és egymáséi lettek. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. volna-e kedvem találkozni vele. Egy délután megkérdezte. hát nyeltem. különben. Gyönyörű zene. és még szűz. hogy szeressenek és elfogadjanak. Még a chilit is örömmel megettem. nem is ismer. a gondolataimat. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. hogy el ne veszítsem őt. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. Biztosított róla. hogy nagyon szeret. Így soha sem tudtam. Ezért. Mit rontottam el? Mert. Már fél éve jártunk. és én szomorú és üres voltam. hogy megosszam vele a félelmeimet.6. csak a testemet. és mindig magyarázkodni.

: A férfi és a női agy titkai Parson R. Budapest. Park.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. a problémát. az önzés képében. Szétváltunk. barátaival. Budapest. Budapest. Holnap. 1995. Budapest. Varga P. 1992.: Segítség. Dobson J. Lukács L.: A fiatalok világa. Sok mindent tudtunk már egymásról. – Pease B. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. és kibékültünk. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program. 2002 FÉK tanári kézikönyv. Budapest. 1999. Gyöngyi A. Ahelyett. a szex csak segíthet. Eisler O. okt. 2000. és még jobb legyen a kapcsolatunk. nagyoknak 2. 2003. Természet Világa 132.: Személyiségtípusok. Budapest. 2003. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. veszekedtünk.: Mindennapi memóriánk. Ranschburg J.: Az asztma és az agy. Campbell R. Vekerdy T: Kicsikről. Budapest. jellemformálás. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Kecskemét. 2001.: Nehéz évek. Dobson J.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. és csak magunkkal voltunk elfoglalva. Nagy Zs. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. 2002. Ferrero B. hogy még többet megtudjunk.Jobb lesz Szerettük egymás. Új Remény Alapítvány. Szentmártoni M. 365 . a türelmetlenség. 2000. július. Élet és tudomány 2000. Budapest. Kairosz. 2001. Saxum Budapest. 27. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is. Timóteus Társaság. 1356-1358. Harmat. Ettől kezdve minden alkalommal lestük. 2002.: Felkészülés a serdülőkorra. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. és kerestük az alkalmat.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Több mint fél éve jártunk. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. programokat csináltunk volna. Zászlónk Stúdió. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. a féltékenykedés. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. aztán gyorsan ágyba bújtunk. hogy beszélgettünk volna. S ahelyett. Csaba Gy. ehelyett bezárkóztunk. 55(43). férfi agy. és azt gondoltuk. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. 2000. Róma. ismerkedtünk volna egymás családjával. Harmat.: Spielhózni. 1999.: Női agy.: Egymást keresik. 7. Saxum.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. hogy újra együtt lehessünk. Budapest. Trobisch W. Így egymáséi lettünk. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna. Budapest. évfolyam. 1993. 2002.: A hatvan perces apa Pease A.: Önismeret. Szendi G. Budapest.: Az agy neme Hallesby O. szám. a harag. Az ember nemi arányai. 1985. 2003. pedig az ágy alá söpörtük.

hogy fogjunk össze. A szociálisan megnehezült életsorsú. 3. szervezésének. – hitéleti lehetőségeik. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. 366 . jobb megszervezése. Déri Éva.Hortobágyiné dr. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. folyamatos működésének szellemi. 2001. – családi és egyéni életük. 2. 1998. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. január 1-től közhasznú. parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. – szabadidejük eltöltésének. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. Siposné Hajdú Margit orvos. biológus és pedagógusok. A Kecskeméten. minél teljesebb. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1. amelyet nemcsak katolikusok.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. támogatása. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. lelki és anyagi támogatása. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. kulturálódásuk. Kecskemét Az egészséges életmódra. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. akik örülnek és segítenek egymásnak. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. panelházakban. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. Itt az iskolákon. közéletben tapasztaltabb barátaink. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. szociális. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. művelődési célokra. Nagy Ágnes. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. Az Egyesületnek 112 tagja van. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással. CSÉN-tanácsadók. Látva a Plébánia próbálkozásait.

és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. támogatása. Ezáltal tágult látókörünk. illetve országos szinten 1.b) Regionális. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. az emberi. pszichológia. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. a káros szenvedélyek prevenciója) 3. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. közös cselekvésre szerveződő. 2. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. családi életre nevelés. A fenti célokkal is összefüggésben. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. családpedagógia. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. Az előző (2. A gyermekek és fiatalkorúak. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. gyermek. ezen csoportok védelme. stb. továbbképzésében. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. családvédelem. sok lehetőségünk adódott így. A fiatalokkal 367 . a környezet.és ifjúságvédelem. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. s ez egybeesik azzal. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. problémákhoz. egészségnevelés. állampolgári jogok védelme. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. Elsősorban a gyermekek.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. a fiatalok (pályakezdők). pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. úgynevezett „család-órák”. családi életre nevelés. valamint a kulturális örökség megóvása. 1999. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. 4. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése.és településvédelem. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. egészségügy. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. a családok. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. s más csoportok önkéntesen.

Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos.vagy kétnapos csoportmunkán át. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. illetve ennek variációi fordultak elő. van hogy a szülőkkel történtek. ha tehetjük hárman. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Jánoshalmán. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . A néhány órás előadástól kezdve a fél. Szolnokon. van amikor a pedagógusokkal. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Sződligeten. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. Szombathelyen. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. Katymáron. Újszentivánon. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. Kecelen.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. Ezek az alkalmak. 5 gimnáziumban. Bicskén. Budapesten. Tiszakécskén. Szegeden. Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli. házasság előtt álló fiatalokkal. Egy osztályhoz. ezen felül egyetemistákkal. vagy a fölötti létszámmal. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. Zánkán. körülbelül fele-fele arányban. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. Kelebián. találkozások van amikor csak a diákokkal. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. Kecskeméten 8 általános iskolában. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. Kiskunhalason.

hogy mindenki számára érthető legyen. illetve mélyítésében. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. Arra gondoltak. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. Nem titkolt szándékunk. Hiszen mi eljövünk az osztályból. Korábbi éveinkben. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. ha egy osztályfőnök megkérdezte. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. mint az egyházi iskolákban. 5. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. inkább nem jön be. hogy haszontalan. nem azt mondjuk. vagy a szülői foglalkozásokon. és védendő. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. Fontos megjegyeznünk. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. sem másként. hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. felvetett témákat. Mi azt szeretnénk. de túl sokat nem lépünk előre. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. erősödne.mit jelent a házasság. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. Legtöbb tanár erre azt válaszolta. hogy ahogy gondolja. kevésbé nyílnak meg. bent legyen-e az óránkon. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. Így nagyobb esélye van annak. hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. ha a tanár részt vesz az óráinkon. 3. hogy nagyon hasznos.miért érték a család. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. hallja. de úgy gondoljuk. hogy mi miről és hogyan beszélünk. hogy számunkra: . s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. . s ők maradnak ott egymás számára. nehogy zavarja az órát.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. . 2. azt válaszoltuk.’szigorúbb’ nézeteinket. 369 . 4. természetesen nem mondunk itt sem mást. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. illetve mindkettőn vehetnek részt. Igényeljük.

a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . Termékenységi tünetek a. 3.a nemek kialakulása 1. az évünk közös megtervezése 2–3. A nemi-érés II. osztály 1.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . Önismeret. tanév 11.a férfi külső és belső nemi szervek 7.ciklusmegfigyelés. tanév 9.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. a termékenységtudat kialakítása 2000/2001. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b. Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4. osztály 1–2. A nő gyógyászati vizsgálat. 2. párválasztás Felelős szexualitás 370 . Mesterséges családtervezés 6–7.a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai . A nemi-érés I. értékelés 8– 9. .a női külső és belső nemi szervek 6. 2001/2002. . A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5. A megtermékenyítés csodája 9–10. Barátság. Visszatekintés. tanév 10. Magzati élet és abortusz 10. mi történik az andrológusnál. szerelem. osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . osztály). A női ciklus történéseivel való ismerkedés . ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000. Természetes családtervezés . a személyiségtípusok 4–5.a menstruáció 8.

válás 10–11. Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás. Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. osztályával egy kétéves periódust. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 . Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés.elfogadás – a másik nem tisztelete 4.5. Időskori szerelem. osztály 1.ajándékozás. Kapcsolatom önmagammal. Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. bemutatkozás . a barátaimmal . Ismerkedés. fenntartása .ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. féltékenység 8–9. elköteleződés.barátság kialakítása. Udvarlás és házasság. tanév 7. szoptatás Karrier vagy család? 9. kommunikáció 3. elmúlás 1-2. tanév 12.hogyan kezeljük a konfliktusokat . osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. A család. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001.az együttműködés megalapozása . Összegzés 2002/2003. szülés. régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás. az egészséges családok jellemzői .

6. Kommunikáció a szexualitással.jövőképünk . A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8. Egészséges életmód. testedzés 9. tanév 8. Hozz jó döntéseket! .a természetes családtervezés lényege .a magzati élet .a nagycsaládosok megítélése . testápolás.fogalma .megismerkedés . Felkészülés a szülői szerepre 10.a menstruáció .szépsége .mi lehet a megoldás? 7. második szüzesség . nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9.a termékenységi tünetek 7.a mesterséges módszerek közös jellemzői . osztály .mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? . A család válsága napjainkban . hatásmechanizmusuk 4.abortusz 6.az ovuláció .a megtermékenyítés csodája . Barátság.a szülés 8.házasság.a tervezés 372 1. szerepek a családban 10.együttjárás . A családtervezés . A családtervezés szűkebb értelmezése II. szerelem.A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés .tágabb értelmezése 2. .mit jelent felelős módon élni? 3.Miért várj? 5. 2001/2002. A családtervezés szűkebb értelmezése I. A gyermek helye a családban . házasság .a mesterséges módszerek fajtái. A szaporodás .a természetes családtervezés formái .a tüneti-hő mérő zéses módszer 5.szüzesség. Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel . . Felelősség a szexuális kapcsolatban .egészséges kommunikáció .

hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. de reméljük. Áldozat és ajándék 5. 6–12. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. hogy szét lehet bontani több alkalomra. Bemutatkozás. osztályosok számára úgy. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. osztály 1. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. Családom bemutatása 4. 9 éves programunk 4–12. Konfliktushelyzetek megoldása 8. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. Mi lennél. Értékes vagyok? 10. tanév 4. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. Beszélgetés a családról. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. ha . Ezt úgy építettük fel. 3–8. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. 373 . Összegzés.. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra.? 3. osztály 2001/2002. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz.. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. akikkel eddig foglalkoztunk. ismerkedés egymással és a programmal 2. A témakörök olyan tágak. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. Értékrend. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. ha valaki elkezdi ötödikben.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. Ők a legfiatalabbak. Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk.

Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. és az a készsége. Lehet a családról.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. szerelmes versek elemzésére. bátorításunkat. őszintesége. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. s a szemléletformálásra. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. róluk van szó. 374 . ötleteikkel.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. érintettek. tapasztalataik és módszereik beépítésére. s együtt dolgozni annak érdekében. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. hogy azt érezhessék. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. akik a program megvalósítását magukénak érzik. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. tapasztalataikkal. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. kérik a javaslatainkat. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. Rendkívül fontos. pl. véleményünket. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést.

a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. A szüzesség. harmonikus családi élet kialakításában. mint érték. életvédelem. ha”. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. ajándékozás. Az élet tisztelete. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. Szülői hivatásra való felkészülés.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. nagy öröm forrása két. élethosszig tartó kapcsolatban van. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. Az egymásért való közös felelősségvállalás. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. A konfliktusmegoldásban. A család. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. A magzati fejlődés megismerése. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. A serdülőkor sajátosságai. szívességek. Fontos az a szemlélet. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. megfelelő testedzést. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. és az arról való kommunikáció elősegítése. Kommunikációs készség fejlesztése. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. szerelem. A női ciklus. az egészséges táplálkozást. pont”. magzatvédelem. a termékenységi tünetek megismerése. Szeretet-típusok: „szeretlek. az elfogadás értékrendje. A házastársi elköteleződés és hűség. Fontos kiemelni azonban. „szeretlek. hogy elviseljék. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. Egészséges életkezdet. A fogamzás – mint csoda. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. személyiségfejlesztés. Barátság. - - - - 375 . testi érintés. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. gyümölcse.és drogmegelőzés). melyet házasságnak nevezünk. Ő sbizalom. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. párválasztás. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. tudjanak vele együtt élni. mert”. az önuralom és lemondás értéke. „szeretlek. minőségi idő. nem pedig terhes. Hisszük és valljuk. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. Az igazi szeretet. tervszerűség és felelősség. Ha valaki ennek tudatában van. A gyermek – ajándék. A személyiségtípusok szerepe.

hány gyermekünk van. 4. Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól. néhány mondat erejéig megszólalunk. Képes illusztráció családunkról – fényképek. családi tabló bemutatása. – felszabadít. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. kedvenc időtöltésünk. azok ütköztetését. családunkról. mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. (Mi a foglalkozásunk. nagyon fontos a tudatos tervezés. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. kire illik szerintük. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. stb. melyik színre nincs szükségük. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. és azt felajánljuk a többiek részére. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását. A végén megkérdezzük. – a konkrét csoport adottságait. A csoportoktól megkérdezzük.„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz.) Ki kell találni. vajon az a személy olvasta-e föl. Ahhoz. majd felváltva felolvasunk belőle. 2. – rávezethet egy probléma megoldására. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. – az adott korosztály életkori sajátosságait. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. Ezután dönteniük kell. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. érdeklődését és nyitottságát. stb. 376 . körbeadása. Nagyon előnyös. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. s ha nem. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. 3. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket. talán jobban megjegyzik így játékosan. fotóalbum. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. – ráhangol az adott témára. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. mit is tudtak meg rólunk. oldja a hangulatot. hány éves házasok vagyunk. Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. akire vonatkozik.

Ezt követően természetesen a szokványos adatokat is eláruljuk magunkról. Térképes bemutatkozás: különösen olyan osztálynál érdekes. akik voltak már szerelmesek! – Álljanak fel azok. A résztvevők bemutatkozása: A résztvevőket megkérjük. s egymás után elhelyezik a térképen. A foglalkozásvezető egy puha labdát tart a kezében. hogy… A családi életre nevelésről azt gondolom. akik még nem mondták el a mondatukat. Mindenki kap egy kis házat. ha szomorúak vagyunk. milyen pulóvert veszünk föl nagy hidegben. megjelölve. mit teszünk. akik naplót írnak! – Álljanak fel azok. odadobja az álló személyek közül valakinek. betűzik ki irományainkat. A labdát ezután visszadobja. milyenek az étkezési szokásaink. de azután csak azok maradjanak állva. hogy a mondat éppen mi. gondolatait. Magyarország térképet rajzolunk egy nagy csomagolópapírra. hogy mit mutatnának meg nekünk a szülővárosukban. akik elégedettek a bizonyítványukkal! – Álljanak fel azok. jelképesen az otthona mását. Ilyenkor kiderülhet. mire szeretnénk ráhangolni őket. Ezen kívül megkérdezzük. stb. akik szemtelenek! – Álljanak fel azok. akik reggel pakolták be a táskájukat! – Álljanak fel azok. hogy … A családtervezésről azt gondolom. „A szó elszáll. akiknek a lába két számmal nagyobbat nőtt az elmúlt egy év során! – Álljanak fel azok. ahol sok kollégista van. A diákok olvassák föl. Mondatok: A családban az a jó. s így folytatódik. minek örülünk a gyermekeinkben a legjobban. hogy 377 . hogy először álljanak föl azok. mit szeretünk férjünkben a legjobban. akik sosem szoktak sírni! – Álljanak fel azok.A játék vidám hangulatot teremt rögtön az óra elején. s a többi (tavasz. akiknek rend van az íróasztalán! Mindig felállhat bárki a teljes csapatból. hogy jó megoldás szülessék. ősz). akiket ma reggel megpuszilt valamelyik szülője! – Álljanak fel azok. Az. egyikünk a táblára rögzített A/3-as papírra írja. hogy … A serdülőkorról az jut eszembe. és leül. – Álljanak fel azok. akik szoktak hisztizni! – Álljanak fel azok. hogy olvasható legyen távolról is. Nem az a lényeg. attól függ. nem szokványos dolgokat tudhatnak meg rólunk. hogy… A serdülőkorról azt hallottam. aki megmondja a keresztnevét. ami gyakran nem könnyű feladat. hogy mindenki benne legyen a játékban. s természetesen nem az a lényeg. Rögtön nagyon aktív résztvevőivé válnak az órának. hanem hogy így összegyűjtjük egy-egy osztály vagy csoport véleményét. ha azt játsszuk. mivel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a véleményükre. hogy honnan érkeztek. az írás megmarad. hanem hogy így érdekes.” Mozgalmas bemutatkozás. mennyire bírjuk a kötöttségeket. akik jól kijönnek a testvérükkel! – Álljanak fel azok. vagy falujukban. majd befejez egy mondatot. Majd következik a következő évszak. akik télen születtek. hogy… A termékenységről azt gondolom. hogy … Amit mondanak. nyár. Vidámabbá tehető a hangulat.

míg a kulcs egyszer körbeér. a blue tack-kel a térképre rögzített házikó rögzíti egyben a fonalat is. hogy Janikovszky Éva: „Ha én felnőtt volnék” című írásának meghallgatása után gondolkozzon el azon. nem sikerül a játék. Bemutatkozásként kérhetjük. hogy tenyerükbe írjanak valamit. Azért többször is megcsörrent a kulcs és ügyesen felsorolták az 5-5 tárgyat (számítógép. s ezt a mondat befejezést kértük. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. papa. szomszéd kutya…). A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. hogy írják be a tenyérrajzukba.egy busz elindul összeszedni az osztályt. Tenyérrajz A résztvevőket megkérjük. ő hogyan fejezné be ezt a mondatot. 378 . öt szót kell felsorolnia magadott szempontok szerint. egy valaki középen áll csukott szemmel. keresztapa). Meglepően fegyelmezettek voltak egész órán. majd megtanítja a csoportnak. kánonban is meg lehet próbálni. Ezeket a tenyereket beragasztottuk egy füzetbe laponként. ezért különösen fontos volt. élőlényt (nagymamája cicái. a rajtakapott játékosnak. Annyira csendben voltak. hogy attól féltünk. Őket arra kértük. Következő alkalommal jöhet a második sor. Ennek megvalósításához egy rádióműsor adta az ötletet „Egy csepp emberség”. és olyan óvatosan adták tovább a kulcsot. A következő órára – amikor az óra éppen az ünnepről és az ajándékozásról szólt – ajándékként vittük nekik vissza írásaikat. annyi idő alatt. Ha jól megy. ezt követő foglalkozáson pedig végül a legnehezebb sor. s közben jelöljük az útvonalat is. mama. embert (anya. akkor ő kerül a kör közepére. maradandó formában. ami természetesen nehezebb. Pl. Szempontok: –5 számodra kedves tárgy –5 számodra fontos élőlény (ember kivételével) –5 hozzád közel álló ember –5 életünket megszépítő fogalom Például egy olyan 5. hogy azt a mondatot vagy mondatokat írják bele. hogy ráhangolódjanak a közös munkára. de különösen ennél a játéknál lehetett ezt látni. Egy 6-os osztályunktól azt kértük. mi az ő életük vezérfonala. akkor odamutat (abba az irányba. Ha az irányt eltalálta. hogy rajzolják körbe egyik tenyerüket egy papírra. Ha ez nem sikerül a rendelkezésre álló idő alatt. Ritmusjáték Segít „megérkezni” Egyikünk „bemutat” egy ritmussort. amit úgymond életük vezérfonalának tekintenek. tévé…). Kulcsos játék Segít elcsöndesedni és egymásra figyelni A résztvevők körben ülnek. a füzetet pedig ruhaanyagba bekötöttük. Egy 10