CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

a házasélet. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. a jellemnevelés. a családtervezés. 2005 őszén Szeged lesz. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. vagy maguk választanak iskolát. akik közül 262 fő a pedagógus-. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. egyházaknál. Kecskemét és Kalocsa voltak. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. 9 . áprilisig 419 fő. évente hármat. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. a pedagógia a családpedagógiától. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. egyházközségekben. Az igény meglepően nagy. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. hitoktatók. védőnők. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. a nemiség.és védőnőképzéseket. szülők és más. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. Képzés. Az igények feltérképezése folyamatos. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. és azóta tartunk pedagógus. Javasoljuk. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. a gyermeknevelés kérdéseibe. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. csoportot. Közvetlenül: az alsó-. Olyan segítőtársakat keresünk. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. a házasságra való felkészülés. Szombathely. vagy az Intézet vállalja. civil szervezeteknél. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. Eddigi helyszíneink: Budapest. a szerelem. közép. a párválasztás.

• olyan házasságra lép és olyan családot alapít. azok az eszmények. AIDS. A Családpedagógiai Intézet szeretné. tapasztalatai mélyüljenek. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). kommunikációs képessége. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. és számukra is fennálló lehetőségét. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak.) gyermekeknek/fiataloknak. • • • • • 10 . s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. • nagyobb esélye lesz arra. önértékelése. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. boldog család valóságát.és abortusz prevenció. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.Távolabbi célunk: A családnak. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. stb. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket. illetve a szülők munkáját. alkoholra. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. drogra és szexuális promiszkuitásra. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. mert • személyisége érettebb. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. szabadabb. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. (Drog-. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok.

A házasság pszichológiai alapjai. Erőszak a családban. Jellemformálás. hatékonysága és nehézségei. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. Belső és személyközi konfliktusok. Empátia. Szerepek a családban. Családfejlődés. Gyermek a családban. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. orvos (általános orvos. gyógypedagógus. mint ajándék. Módszertani ötletbörze. a család életciklusa. Szexuális nevelés. együttjárásról és a barátságról. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. csecsemő.és gyermekgyógyász). 11 . video-home trainer. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. ifjúsági pszichiáter). Családi örökség. Tanmenetek bemutatása. Felelős szexualitás. Konfliktusmegoldás. A termékeny szerelem: a gyermek. Családmodellek. szociálpolitikus. A családterápia lehetőségei. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. Tanácsadás és meghallgatás. önismeret. Az élet. természetes családtervezés – életvédelem. A házasság keresztény szemmel. Bemutató órák. könyvtáros/villamosmérnök. mint ajándék. Gyermekbántalmazás. Családtervezés. hitoktató. Házaspárok tapasztalatai. A CSÉN lehetőségei az iskolában. szerelem. Intimitás és elköteleződés. biológus. Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. személyiségfejlesztés. együttjárás.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. pszichológus (klinikai szakpszichológus. klinikai gyermekszakpszichológus. gyermekorvos. Gyermekeink lelki egészsége. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. Erkölcsi nevelés. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. Konfliktusok. mentálhigiénés szakember. teológus. pedagógiai szakpszichológus). hittanár. A szorongó gyerek. Barátság. A személyiség kialakulása. pszichiáter (gyermek pszichiáter. Kommunikáció a családban. Felvilágosítás – kicsit másként. „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. családi szerepek. Játékgyűjtemény. válsághelyzetek a családban. pszichoterapeuta. önnevelés.

illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. időbeosztása. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. rajzokat. Írásbeli feladatok: „Kérjük. szemléltetéssel együtt. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. fiataloknak. Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. Kérjük. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. stb. A „mikrotanítás”-ra javasolt. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. Éppen ezért kérje. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. a játék leírása. hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. Írásbeli feladatok: „Kérjük. Az előadók szabadon meghatározhatják. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. tesztet. írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal).A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). hogy két résztvevő együtt készüljön föl. 12 . – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. a szemléltető eszközök megjelölése. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). témája. Gondoljon esetleges ellenérveire. A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. oktatási és nevelési célja. tervezett történetet. s közösen.

Theodor Bovet: Felette nagy titok. honlap: http://www. aki vagyok?. Dr. szupervíziós alkalmak. 3. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet. tanmeneteket. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. játékleírásokat tartalmaz. emelet. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési. b) Videokazetták. 2. Dr. külföldi és hazai szerzőktől: 1. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat. IV.sapientia. A tartós szeretet titka.sapientia. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. zártkörű levelezőlista. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget. óravázlatokat.sapientia. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. Ezek a kb. családdal.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. Budapest.hu/csalad 13 . továbbképzési-. fórum. megjelent kiadványaink. John Powell: Miért félek attól. szakirodalom ajánlás. Terri Apter: A magabiztos gyermek.hu.és gyakorlati anyagát. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület). Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www. Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar. 3. kéthavonta szupervíziós lehetőséget. bemutatkozás. tanterveket. a jellemneveléssel. Írott publikációk.2. benne küldetésnyilatkozat. Lukács László: Csináld magad. Eva Petrik: Gyermekeimmel. Jean Vanier: Emberré lenni. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. újdonságok. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest. tájékoztató a család-órákról. Szakmai konferenciák. Pf.hu/csalad. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. Piarista köz 1. házassággal. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. pszichológiai. programok. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. Irodalmi szöveggyűjtemény. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. 1999. Egészen EMBER egészen ÉLŐ.

Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. ha kell. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. Franciaországból. Amint Trujillo bíboros. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. hanem cselekvésre is ösztönzött. Örömmel nyugtázza. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. Csak így remélhetjük azt. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. amellyel támogatja a családi életet. hogy a család nem teher a családtagok számára. május 17–19. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. megjelölve az egyház. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. Ausztriából. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. A Magyar Katolikus Egyház az élet. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. növelő ereje nélkül. az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. mint az előttük járók. amelyek kikezdik a család és a személy értékét. Németországból. akik tudatosan és elkötelezetten. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. lelkipásztorok. Köszöntik mindazokat. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. A külföldi előadók (Norvégiából. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. mozgalmak közül kerültek ki. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. Arra a felismerésre épült.

segítik őket a helyes önnevelésben. a jövő nemzedékért. az ifjúsági és családközösségeknek. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. az ifjúsági lelkipásztorokra). annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. a sikeres házasságkötésben. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. amelyek a gyermekek. magasabban képzett emberekké váljanak. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. 15 . a családi életre felkészülésben. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. – a gyermekekre és fiatalokra. mind az önkormányzati iskolákban). Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. élő és éltető sejtje a család. személyes kapcsolataik alakításában. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. – Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. hanem át kell fognia az élet minden területét). és ezáltal saját gyermekeik életét is. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. A társadalom alapvető.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. áldozatkészsége dönti el. kiegyensúlyozott. ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. boldog. önzetlensége. Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. audiovizuális anyagokról. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is.

különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. hogy milyen családi környezetben nőttek fel. az erre való felkészülésről. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. mind a jövőben születőket. könyvek. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. zarándoklatok stb. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. mégis meg kell állapítanunk. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. a hitoktatásnak. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. nézetek élnek annak függvényében. mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. hogy ebben vállaljanak szerepet. lelkigyakorlatok. – Különösen fontosnak tartjuk. értetlenül fogadják. rombolják. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. Tapasztalataikat föl kell használnunk. mint nálunk. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. – A családokra nehezedő gondok. jegyeskurzusok. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről.). a felelős családtervezés. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. 16 . a házassági hűség keresztény tanítását. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. táborozások. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. az ifjúsági közösségeknek.

Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. Az én generációm a II. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. A Főiskola 2000. Bízunk abban. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással. munkánk hozzájárul ahhoz. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. erre mintát adott a több generáció együttélése is. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. Világháború alatt született.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. mintsem összekötné. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola.” 17 . a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója. illetve sérült családokról. és számukra is fennálló lehetőségét. Láttam. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. majd igazgatója. így nagyon sok embernek a felnövését. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. Többgyermekes családban nő ttem fel. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek.és apaszerepbe. boldog család valóságát. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. hogy legyen. szervezetekre. hogy mi. nem is beszélve a válságokkal küzdő. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. megtanulására. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében.

Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. Péter. Férjemmel. Anna (Panni) és Áron. Az iskolában döbbentem rá. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. 10 illetve 7 évesek. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. buktatóit. Lajossal a 25. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”.” „Déri Éva vagyok. amikor mód nyílik arra. Mindketten hittanárok. ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. házassági évfordulónkat ünnepeljük. és a szolgálataink is az Egyházban. Kecskeméten élünk.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. a felnőtté válás. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. gyermekeim Levente és Péter. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. Saját kamaszkorom élményei. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes. Zsófi. Hat gyermekünknek: Bea. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. a sok év tapasztalatának átadása.” 18 . Pályafutásomat biológusként kezdtem. őszinte. Jó szándékú tanárokkal együtt. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. az élet egyéb területének örömeit. szinte azonos időre. 13 éves házasok vagyunk. szintén biológus. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. férjemmel 32 éve élünk házasságban. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. és öt évig kutatóként dolgoztam. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. Férjem programtervező matematikus. komoly beszélgetésekre. Én osztályfőnök is vagyok. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. Ez motivált bennünket. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. Kristóf. trükkjeinek. hanem közös a munkánk is. amikor elindultunk több iskola felé. kettő szintén a házasság szentségében él.

Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www. Petra.” „Subicz Zsolt vagyok. 19 . Nagy Ágnes vagyok. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal. éve dolgozom. aki 2004. Egy gyermekünk van. így már 25 éve ismerjük egymást. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. Gimnáziumban osztálytársak voltunk. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben.hu/ . Nagyon hálás vagyok azért. illetve veszek részt. mint technikai munkatárs. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. és az országos „család-háló” építésében.hu/csalad és http://www. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat.sapientia. házassági évfordulónkat. november végén született. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5. Három gyermekünkkel – Tibor. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. Csodálatos ajándék számomra. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk.„Hortobágyiné dr. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15.holnaphonlap.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem.

november – 2005. Dunaharaszti. Alsónána. Jánoshalma. Csongrád. Eger.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Kerepes. Balassagyarmat. Csap (Kárpátalja). Balatonalmádi. Zalaegerszeg. Dusnok. Nógrádsáp. Sárvár. Beregszász (Kárpátalja). Pilisvörösvár. február) résztvevői: 262 fő Ajka. Kiskőrös. Budakeszi. Szombathely. Nyíregyháza. Zsámbék. Sopron. Sződliget. Debrecen. Érd. Szuhakálló. 20 . Rédics. Visegrád. Gödöllő. Dunakeszi. Rát (Kárpátalja). Ajkarendek. Szeged-Szőreg. Devecser. Bátya. Pomáz. Újszentiván. Veszprém. Kerekegyháza. Budapest. Piliscsaba. Pápa. Kiskunmajsa. Tázlár. Kiskunfélegyháza. Kemenespálfa. Mende. Karmacs. Pusztavacs. Kistarcsa. Pilis. Kecskemét. Tuzsér. Sülysáp. Teskánd. Szatymaz. Nemeskeresztúr. Dunaújváros. Pincehely. Szentendre. Kiskunhalas. Lajosmizse. Vásárosdombó. Celldömölk. Balogunyom. Jánosháza. Nagyvenyim. Helvécia. Székesfehérvár. Érsekvadkert. Kalocsa. Tököl. Badaló (Kárpátalja). Kaposvár. Kőszeg.

Kaszaper. Berettyóújfalu. Alsónémedi. Szőlősgyörök. Tát. Szolnok. Érd. Apaj. Szeghalom. Körmend. Győr. Székesfehérvár. Budakeszi. Somogyszob. Szulok. Inárcs. Csömödér. Farmos. Ballószög.Három védőnőképzés (2003. Pécel. Kerecsend. Cegléd. Perbál. Tapolca. Balatonvilágos. Békéscsaba. Jászkisér. Nagyszentjános. Monor. Jászberény. Csögle. Dunaújváros. Dabas. május) résztvevői: 157 fő Adony. Csókakő. Pomáz. Vác. Mórichida. Budakalász. Dévaványa. Záhony 21 . Leányfalu. Tök. Celldömölk. Gönyű. Ráckeresztúr. Maglód. Pula. Szár. Sülysáp. Bőny. Bodajk. Tiszaörs. Sopron. Táborfalva. Balatonalmádi. Heresznye. Tamási. Törökszentmiklós. Mezőfalva. Szekszárd. Szedres. Tököl. Csanádapáca. Kardoskút. Nyergesújfalu. február – 2005. Kistokaj. Esztergom. Hasznos. Miskolc. Mohács. Balatonlelle. Nógrádsáp. Nagyalásony. Budapest. Kapuvár. Nézsa. Kutas. Tinnye. Tiszafüred. Piliscsaba. Szászvár. Kecskemét. Tápiószentmárton. Gyál. Bakonycsernye. Szabolcsveresmart. Pilisvörösvár. Balassagyarmat. Ivánc. Kőszeg. Sárisáp. Kerepes. Öttevény. Pereszteg. Tereske. Kengyel. Somogyudvarhely. Felpéc. Káld. Kömlő. Újhartyán. Vértesacsa. Tápiószecső. Úrkút. Nádasd. Pécs. Szápár. Bugac. Hatvan. Dömsöd. Agyagosszergény. Kerta. Ócsa. Tószeg. Lőrinci. Bük. Sajóecseg. Tura. Mád. Dunakeszi.

délutáni. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. nem kötelező foglalkozások keretében. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. az ember jó lehet anélkül. immár 7-8.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. osztályban tartottuk az órákat. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. hogy a következő tanévtől délelőtti. akkor még csak egyedül. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. Ez a szemléletmód segít. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. Sőt. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. Azt hisszük. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. Három évvel ezelőtt kezdtem. délelőtt tartott foglalkozásokkal. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. kéthetente délelőtt. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. kéthetente. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. osztályában az első család-órákat. de úgy éreztük. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. Nincs lehetősége arra. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. jobb. Úgy gondoljuk. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). hogy megtanítanák őt a jóra. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. szeretetteljesebb élet lehetőségét. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. osztályban. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 2. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. Megpróbáltam elérni. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. Szerettem volna. hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt.

A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. őszinteséget. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. segítségemre vannak. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. A család összetartása. Saját családom érezte legelőször a változást. hanem az emberi értékről. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. foglalkozásaim tartalma. támogató szerepe. Különösen érvényes ez a 8. osztály óráira: Családtervezés. de néhány hiányosságommal szembesültem. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. Hamarosan azt láttam. az erkölcsi értékek közvetítésére. üzenete kiegészült. mint az órarendi anyag nyolcadikban. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. más módon való megközelítése. 3. 2. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. Köszönjük. védő. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. …örülök. s így hoztak is be javítani dolgozatot. hanem arra is. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. és ezért felvilágosító tevékenységem. mint szeretet. Reméljük. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. amelyet felénk sugároztatok. érzelmi alapokra. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. Ezt arra az időpontra időzítettem. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. Az órán bent lévő biológia. feleség.család. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. hogy így történt. amit mi magunk sem hiszünk el. és ők is rám figyelnek. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. s még nekik is tudtam újat nyújtani. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. fogamzásgátlás. s ők maguk sem hisznek el. hogy leteszik a tollukat. szexualitás. olyat is. az élet értékéről szólt. Több hangsúlyt fektetek a lelki. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. hogy szeretni tudó és akaró férj. a család értékeinek hangsúlyozására. Azt a nyitottságot. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. Az osztályfőnökök partnerek ebben. A körzetben az apák 23 . technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása.

mint a pecázás a haverokkal). Timóteus Társaság anyaga. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. a gyermekkel való focizás fontosabb. Ezeket sokszor alkalmazom. akkor az első órán próbáltam a párválasztás. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. 4. Tartozik hozzám gimnázium. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. a család szerepére. és a diákok szívesen fogadják. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. Szívesen elmondom a szerelem három típusát.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. a méhen kívüli terhességet. Sokkal több figyelmet szentelek annak. hogy nemcsak egy órára mehetek be. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. boldog családi élet fontosságára. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. és a tanácsaim is változtak. (pl. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. 5. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. példák is. A képzés során megszerzett ismeretanyag. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. 6. A tanulók szívesen veszik. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. Ha tudtam. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. és szívesen működnek együtt. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. 7. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. főleg a középiskolás korosztály körében. egyre többen vesznek részt a szüléseken. ami után szinte természetes számukra. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. segédanyagok. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. az abortusz dilemmáját. osztályaiban tartottam órákat. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. 24 . Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások.

2 db 11. 5 db 4. + Beregszász 63 db 3 db 3. 8 db 5. 8 db 8. 1 db 12. 11 db 6. 2 db 12. 1 db 4. 2 db 11. 7 db 9. 8 db 7. 4 db 9. 10 db 7.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 9 db 8. 16 db 6. 1 db 10. 10 db 5.

Nem lennék nagyon szigorú. 1 feleségem lenne. 9–18. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. sok barátnőm lenne. Ha én felnőtt volnék. 4. 5. Ha én felnőtt volnék. 3. Nem szidnám a gyerekemet. Ha én felnőtt volnék. ahol sok pénzt lehet keresni.Diákok vágyai. És hagyok neki szabadidőt. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni.00-ig dolgoznék. mint a mostani felnőttek. sok házat terveznék. sokáig néznék TV-t. Ha én felnőtt lennék. amit szeretnék. Ha én felnőtt volnék. Ennyi volt! 10. Ha én felnőtt lennék. okosabb lennék és nagyobb lennék. belsőépítész lennék. mint a felnőttek. Ha elválnék. Luxuskocsim lenne. számítástechnikus lennék. a foglalkozásom ügyvéd lenne. ha van rá pénzem. OTP hitelt vennék fel. amit most nem lehet. Száguldoznék. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. osztály 1. Sok állatot tartanék. Ha én felnőtt volnék. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. egy gyerekem lenne. és kicsit engedelmesebb lennék. Ha én felnőtt volnék. megvenném. 7. Majdnem ugyanúgy csinálnám. Ha én felnőtt volnék. Őt elég szabadon fognám. ha olyan lenne. barkácsolni is szeretek. 1 vagy 2 gyereket szeretnék. szabad lennék. 6. én közgazdász szeretnék lenni. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. Gyerekeket nem szeretnék. Ugye azt kérdezitek. felfogják ésszel. Nem kiabálok vele és nem verem meg. sokáig számítógépeznék. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. Nem válnék el tőle. Én is rájuk szólnék. 8. hogy mi leszek felnőttkoromban. haszontalan játékot. ha rossz jegyet kap. …ügyvéd leszek. sok fagyit. és boldog legyen a családom. dolgoznék. Azt csinálnám. Jóra tanítanám őket és rendre. Hamar hazamennék. 11. nagy házam lenne. egy olyan munkahelyre járnék. nem vennék neki sok buta. habostortát ennék. hogy szép házam legyen. ahogy a felnőttek. Hát még sokat fogok gondolkodni. sok pénzt keresnék. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. ha lehet. Ha én felnőtt lennék. Kikérdezem a leckét. keresnék másikat. de ha nem csinálják meg amit mondok. amúgy ugyanazt tenném. Nem lennék olyan szigorú. De mindehhez tanulni kell. Ha én felnőtt volnék. és jól viselkedik. 9. mit is 26 . és ugyanazokat tenném. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. Ha én felnőtt volnék. azt nézném. Nagyon szeretem az elektromosságot. mint most. ami a gyerekeimnek jó. 12. Ha én felnőtt volnék. Biztosítást vennék fel. 2. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. egy gyerekem lenne. de csak akkor. sokszor megölelném a gyerekemet. Ha én felnőtt volnék. sok mindent tennék. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). Amit kérne. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. És a feleségemnek nem szabnék határokat. sokat keresnék.

akkor dolgoznék. ha nem ő kezdi. Azt csinálnám. azt nem tudom. hogy olyan lennék. nagy házat is vennék. hogy mindent úgy csinálnék. Ha nem. mint most.13. Ha én felnőtt volnék. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. 14. Fizetésem 10%-át takarékba tenném. Foglalkoznék mindennel. Körzeti orvos lennék. 19. mindent meggondolnék. sokat utaznék a világban. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. nem biztos. amiket ugyanúgy tennék. lenne egy gyerekem. amik nem válnak hasznukra. 16. de lehet. mint most a szüleim. 160 m2-es lakást vennék. Hogy mi lenne a foglalkozásom. Például egy kicsit szigorú lennék. hitelt is felvennék. Két gyerekem lenne. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. Ha én felnőtt volnék. jelent az hogy jó – hát azt. 24. nem kéne tanulnom. az egyik 17 és fél éves. 22. ami bajt okoz. dolgoznék. de csak határokon belül. 25. törlesztést fizetnék. 27 . hogy egy kicsit megváltoznék. Ha már felnőttem. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. Szeretnék ott lakni. Ha én felnőtt volnék. mint a felnőttek. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. Pannonhalmára küldeném őket. 2 gyerekem lenne. K and H-ba mennék. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). Ha én felnőtt volnék. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. 2 testvérem van. Ha én felnőtt volnék. vagy egyest hoz. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. két fiút. mint a mostani felnőttek. de csak annyira. Ha rossz gyerek. 23. 15. katona lennék. Ha felnövök. Azt csinálnék. Nem lennének napközisek. pontosan nem tudom. és marketing menedzser lennék. Állatorvos lennék. és ott egész nap csak horgásznék. Szeretném a felnőtt életet. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. egy kis kertes házban élnék. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. mindent megvédenék. Jó munkahelyet szereznék. számítógépeznék. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. De lehet. ahol most anyáék laknak. leülök vele tanulni. nem kiabálok vele. szeretném megtudni. Két gyereket szeretnék. informatikus lennék. Nem engednék meg mindent. megbeszélem vele a dolgokat. ha kérek tőle valamit. Szereznék jogsit. Nem veszekednék a férjemmel. 21. Az NBI-ben kézilabdáznék. de lennék otthon is. Ha én felnőtt volnék. Vennék autót. SPORTOLNÉK. 17. sok-sok virággal. Ha én felnőtt volnék. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. Családot alapítanék. Ha én felnőtt volnék. akkor felnőtt szeretnék lenni. a másik 12. gyerekeket nevelnék. mindent helyrehoznék. Nem szólnék bele az életükbe. mint most anyáék. Ugyanúgy tennék. amit akarok. 18. amit akarok. 20. azt megcsinálja.

„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. egy olyan férfihez. Jövőm: Még nem tudom pontosan. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. mert megműtötték. néhány dolog. Számomra nagyon fontos. szeretném. részben a környezetemben tapasztalt példák. hogy tanulással. Családot is szeretnék. Két vagy három gyereket szeretnék. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. részben pedig saját elhatározás miatt. szeretnék lányt is és fiút is. de már vannak terveim. Felvillanások. Mindig gondolkozom. A házasság már nem rejthet titkokat. de nem tudom. valamint több időm is jutna arra. két-két év korkülönbséggel. és én viszontszeretem. tisztel. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. Az. ha hárman lennénk. Ahhoz. szeretetben fogok élni. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. Olyan munkát szeretnék. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. hogy fiú vagy lány lesz. amire nem biztos. aki szeret. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. Úgy érzem. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. Amíg fiatal vagyok. Sport terén is folytatni szeretném. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. hogy hány gyereket szeretnék. és persze amiből normálisan meg lehet élni. bizalomra kell épülnie. hogy biztosan tudjam. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. akkor is csak 35–40 éves koromban. nem konkrét dolgok. Nem szeretném. 28 . de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. Szeretnék magasabb fokon. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. hogy két ember házasságot köthessen. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. szinten kosárlabdázni. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. Mert mi ketten vagyunk testvérek. szeretném kihasználni az időmet. amivel másokon segíthetek. és a 3-as számra lyukadok ki. majd ebből gyermek születhessen. az teljesen mindegy. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. de jobban örülnék. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. sem egy gyerek kedvéért. milyen lesz a családom. az egész családjával. tényleg szeretem-e. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. ha mindig megértene. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. hogy hová akarok tovább menni. hogy a család túlságosan is lefoglalna. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. vagy ha mégis. hogy megfelelően tudnék reagálni. hogy foglalkozhassam velük. hogy tényleg szerelmes legyek.

mint kamaszkorunkban. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. hogy milyen egyetemre megyek. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. minden baklövésemről tud. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. és tapasztalatból tud tanácsot adni. első szava. 13 év van köztünk. mert ígéretet teszek a másiknak. 2–3 gyerek is szóba jöhet. A házasság szilárduljon meg. aki szeret. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. a velük töltött ünnepek. azon kívül. mert ez nagyon sokat segít. kivel élem le az életem. bár ez még nem biztos. miből fogok megélni. mire megérkezik az első gyerek. Az együttélés. Úgy gondolom. családtervezésre. Majd felnevelni a gyerekeket. a velük töltött percek okozzák. Tehát sok minden „elválaszt” minket. hiszen ha valami gondom van. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. amit alaposan át kell gondolni. ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. mondjuk az egyetem után. hiszen az embernek figyelnie kell. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. hogy nagy öröm. hol fogok lakni.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. talán egymásra. akkor azt komolyan fogom gondolni. mire iskolába mentem. de manapság ezt elérni eléggé nehéz. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. tud tanácsot adni. Tehát én azt szeretném. Az szerintem nem jó. és ez szerintem nem igazán szerencsés. 29 . Bár bizonyos szempontból ez is jó. a biztos munkát értem. akik között csak 2–3 év van. ahol szeretek is dolgozni. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. Ez egy nagyon fontos dolog. azért problémákkal is jár. Ez alatt az egyetem elvégzését. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. Nem tudom. és tisztességben megöregedni. és ő nekem. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. Ehhez persze kell egy jó feleség. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. persze 4–5 évenként. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. felnőtt volt. Nekem egy bátyám van. és csak utána legyen baba. hiszen egy gyerek. 28 éves. megért. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. mint azok. hiszen sok dologtól függ. ő kamaszodott. de ha eljutok az esküvőig. Amikor én megszülettem. majd 3 év múlva a harmadik. mert egyetemre szeretnék menni. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. De azt én semmiképpen sem szeretném. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). Utána gondolok majd csak a családra. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek).

ha két ember. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. hogy legyen. hogy szeretetben éljünk. Építkezés. Szeretnék egy harmonikus családi életet. munka. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). munkavállalási szempontból. Milyen is lesz. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. persze azért vannak olyan dolgok. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. (Az egy talán azért nem jó.) Most úgy gondolom. hogy minél több idő legyen köztük. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). amit szeretek. Nagyon fontosnak tartom. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. azt még én sem tudom. gyerek stb… 30 . Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. Azt. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. két. konfliktus előzménye. amelyek biztosak. Például számomra nagyon fontos. évek alatt. A suli elvégzése után szeretnék házasodni. ha minden más rendben van. Szeretném. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. Legszívesebben Ausztráliában élnék. (Persze ez közel sem biztos. olyan 25–26 évesen. és boldog legyen a családi életem. Ha ezt megcsinálom. mi fog történni addig. mert túl egyedül lenne. Többféle elképzelés is kavarog bennem. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. vagy pedig azzal. és lerakni két nyelvvizsgát. és ki tudja. De hát. Nem fogom elkapkodni. gyermeket várnak. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. biztonság is. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. csak veszélyeztetném a magzatot. de fontos. a lényeg az. akihez hozzámegyek. hogy éppen egy múló szerelemben van. Sokáig úgy gondoltam. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. hogy igazán szeressem azt. Nem szeretnék Magyarországon élni. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. illetve fontos a kölcsönös bizalom. majd miután befejeztem a tanulást. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. és meglegyen mindenük. egy vagy három a tökéletes. akivel le szeretné élni az életét. ami egy egész életre szól. Minden vita. és ez nagyon sok probléma okozója.) Természetesen ez nem azt jelenti. Én azt szeretném. és legyen elég időnk egymásra. vagyis én vagyok a felelős. A pénz igazából nem elsődleges. Szerintem leírhatatlan öröm. mindent meg tudjunk egymással beszélni. egy. Fontos. ezt mindet csak szeretném. Úgy gondolom. Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. maximum hármat. vagy kihagyom azt az időszakot. két-három gyerekkel. három év múlva szülessen gyermekünk. hogy azt csináljam. hogy így lesz. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. Pláne a kezdetek kezdetén. akik igazán szeretik egymást. megértés. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon fontos. a két gyermek is jó. illetve milyennek képzelem el az én családomat. de csak olyan mértékben. hogy hány gyermeket szeretnék. Jövő. és meg tudja ítélni. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. Én úgy szeretném. sajnos addig még sok idő van. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később.

Persze az. törtető. mert van egy komoly barátom. nem lehet előre tudni. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). és minden dolgot meg tudjanak beszélni. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. megbízható férj. családom pár év múlva. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. mert nem tudom. teljes. és ez rengeteg dologtól is függ. Viszont pár dolgot már tervezek. partner. példát mutatni nekik. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. egymáson átgázoló világban. nyugodt életet tudok neki(k) adni. építeni. anyagi helyzettől. Eléggé bizonytalan vagyok. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. De ez még magában nem elég szerintem. és én is szeretnék egynél biztosan többet. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. akkor sajnos a szeretet nem elég. Annyiban biztos vagyok. viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). törődni. és magától az alkalomtól. Egyetem. és félek. 31 . hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. milyen lesz az életem. álmodozni. szerető. aki nagyon szeret. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. lakást venni/építeni. Egyenrangú barátként. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. szeretném őket nyugodt. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. Az otthon-tudat. stb… Szóval szeretnék megházasodni. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). hogy hány gyerekem lesz. Szeretném. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. utazgatni. hogy valahova tartozik. felfedezni a világot. Isten szeretetére. aztán munkát keresni. és biztonságot. hogy mi szeretnék lenni. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. és nem hiányzik az. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. mert minden arra utalt a környezetemben. Ez nagyon fontos. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. hogy velem is meg fog ez történni. Én azt gondoltam. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. S most már úgy elterveztem. És ez már régóta így van. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. vallásos életre nevelni. És ez számomra nagyon aggasztó. és családot is szeretnék. Ha gyerekeim lesznek. és mikorra. aztán a karrier. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. természetesen sok közös családi programot szervezni. és elválunk majd. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. az emberi kapcsolatokra. végre boldog vagyok. Ugyanis a szüleim el fognak válni. Ha gyerekeim lesznek. Nekem nagyon fontos. A férjemmel szeretnék jól kijönni. tervezgetni. rohanó. hűséges. akire mindig mindenhol lehet számítani. hogy majd meg szeretnék házasodni. bár nem olyan jó némelyik. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. nagyon fontos dolog az életünkben. ha már biztos háttér van mögöttünk. csak akkor és azután.

32 . hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. Szeretek velük foglalkozni. hogy nekem először fiam fog születni. ahogy azt én szeretném. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. Egyszóval: én helyen leszek a családban. Szeretném. Mindent megteszek majd a jövőjükért. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb. hanem józanul tanácsot adok neki. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. ha úgy alakulnak a dolgok. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. ez még nagyon messze van. nem szeretném. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. családi ünnepek. mindig számíthatnak rám. bármikor. hogy nem fogom feladni. 3. nyugodt hétköznapok. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. Szerencsére nagyon szeretem. türelem és felelősség kell. 4. hogy majd ha odakerülök. Jó munkahely. hogy 1. bármilyen kérdésben. biztos lesznek gyermekeim. két gyermekem. Ez sajnos nem mindig sikerül. Tudom. Emellett persze szeretném. ha a munkámban is sikeres lennék. Mindig arról álmodozom. kitartás. de valahogy mindig ezt szerettem volna. vagy megoldjuk együtt. és boldogan élünk. egy házunk. Utána persze szeretnék dolgozni. Sok-sok szeretet. 2.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. nem az a fontos. azt előbb vagy utóbb elérem. minél előbb elmondja. De amiben biztos vagyok. odaadás. tudják. nem akarok milliomos lenni. gondoskodnak róla. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. Az biztos. érezze. tudja. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. Ami a házasságot illeti: remélem. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. biztos. hogy megtalálom azt az embert. Szeretném. csak egy boldog családot szeretnék. Szeretném befejezni ezt az iskolát. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. meleg családi fészek várja. és a boldog gyerekkorukért. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. és mindig számíthatnak majd rám. ha valami baj van. tudja. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. amíg meg nem halunk. Nagyon szeretem a gyerekeket. 2. A férjemmel. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. ha meglenne a harmonikus légkör. Így ha valami nem sikerül elsőre. Elindítom őket egy biztos úton. 3. A gyerekeimmel azért.” Pedig az ember észre sem veszi. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. hogy 1. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. akit Isten nekem szánt. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol.

Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. hogy sikeres házasságot kössenek. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. kedvteléseiket. és úszni fognak a boldogságban. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. A párkapcsolatokban is elég. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. 33 . védőnők. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. Budapest Jellemformálás. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. akár szerelemben –. Ha két kibírhatatlan. Ezek a szempontok indítottak arra. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. Lukács László piarista teológiai tanár. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés. önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. hogy másoknak örömévé válhassék. de azt is hozzá kell tenni. főigazgató. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. önző ember – akár öreg. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. hibáik még jobban kiütköznek. és megmérgezik kapcsolatukat is. Hozzá kell tennünk azonban. Találó ez a mondás. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. eléldegélhetnek spontánul. akkor sikeresen egészítik ki egymást. a szerelemről és a szexualitásról. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). a szerelem aztán csodákat művel velük. Magyarázzák el (beszéljék meg). ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő.II. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. követve pillanatnyi vágyaikat. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken. ha beleszeretnek valakibe. önismeret. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. ha rosszat rosszra halmoznak. az egészséges személyiség megformálásáról is. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. hogyan növelhetik az esélyét annak. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel.

Nem maga választja meg genetikai adottságait.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. munka hozhatja meg. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. a másik sírósabb. talán a rokonoktól is. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. akarati erőfeszítésre. netán drogokkal. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége. Születnek ugyan zsenik. Igaz ugyan például. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. amelyre környezete szoktathatja rá. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. ami ezek következménye. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. nemcsak a felnőttektől.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást. járja-e a természetet. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. a másik nyugodtabb. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. serkentésre. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. sportol-e rendszeresen. nyugtalan vagy éppen tevékeny. és amelyik csak a halállal érhet véget. Ahogy növekszik. nem szorul különösebb irányításra. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. (Más kérdés persze. gondozást. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. Nem maga döntheti el. mozgásra. sőt. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. szőkének-e vagy barnának. de talán lassabb is. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. megtanul önállóan étkezni. 34 . csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. ijedősebb. irányítást. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. Az egyik folyton izgőmozgó. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. 1. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. s mindazt. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet.és kisgyermekkorban is. mégsem mondhatja azt senki. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. fizikai és akaraterejét. mozog-e a szabad levegőn. nyugtalanabb.

Viszont szüleiben. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. a ház. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. fogyatékosságokat kaphatnak. Persze azok a szülők teszik a legokosabban. egészséges a lakás. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. Az egészséges belső egyensúly. Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. a méricskélést. békétlen. de arra is. Tudatosítja. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. más felmenő rokonait. Hasznos azonban azt is tudatosítani. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. 2. Az öntudatra ébredés. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. hogy adottságait hogyan használja fel. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. derűs és sikeres. Annál is fontosabb ez. hiszen kerülni kell a csalódást. derűs környezet hatására fejlődhet ki. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. felkészítve őket jövendő sorsukra. a tiszteletlenséget. hogy a növekvő gyermek. veszekedésekkel. milyen a külső megjelenésük. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. Fontos persze feltárni. Mindennél fontosabb azonban. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. jó 35 . hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. önző emberré. hogyan táplálkoznak stb. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. Ezek tükrében eldöntheti. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. és azok hogyan formálták egyéniségét. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. Kockázatos vállalkozás ez. Fontos persze az is. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. amelyben élnek. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. S ráeszmélhet arra is. mennyire tiszta. Környezeti hatások A 20. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. hogy milyenek a higiénés viszonyok. század eleje óta pszichológiai közhely. hogy milyen értékeket. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. milyen hatások érték gyermekkorában. nagyszüleit. Az ekkor szerzett élmények.Amikor felnő a gyermek. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában.

később harmónikusabb házasságot építsen fel. ügyesen megcsinálnia. az eszményekkel és a lehetőségekkel. ha valamit sikerül megtanulnia. Vannak használható és megvalósítható ötletei. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. lehet rá számítani. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. Ezt követheti aztán. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. az eredményeinek. torzulások kezelését. magatartásformákat vett át környezetéből. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. le kell mondania saját akaratáról. pozitív ingerekben szegény. Elsősorban saját hibáival. a családon belüli erőszaktól. igazodnia kell másokhoz. de szívesen besegít mások munkájába is. hány éves korban kezdődik el. kik az 36 . – felelősség. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. sőt még értékké is lehessen fordítani. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. durvaságától. hogy maga jobb párkapcsolatot. bízni a szavában.szokásokat. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. az eltörik. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. A pozitív élményeket. elképzeléseiről.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. hangulatain. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. hanem elgondolkozik a szokásain. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. a tompa. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek. Hosszú ideig tart. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. nem kívánatos érzelmein. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. vagy meg is gátolhatja azt. dícsérettel. De találkozik a kudarcokkal is. Örül a sikereinek. milyenek a számára rokonszenves társak. meglátja mindenben a jót. értékeket immár tudatos. De el kell kezdeni a kapott sebek. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. gyógyítását is. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. hanem az alkotást is. vágya. terve valami miatt nem teljesül. akkor az elromlik.

aki azt hitted. de ők többnyire amúgy is. hogy hogyan alakul az életünk. akik talán nem rokonszenveznek vele. együtt gammát alkotnak. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. spontánul. az önismeret kialakításában sokat segíthet. kikkel szokott veszekedni. (Persze megkérdezheti szüleit. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. testvéreit is. jobb képességeket. hogy milyennek tartják azok. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. Az énkép megrajzolásában. alkatot örököltek. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. s nem mi vagyunk. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. a szerelem az élet. hanem a saját döntéseinken. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. Aki feltérképezte az adottságait. majd létrejön delta. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. „Eddig csak úgy voltam. most már gondolkodom is”. a vele való szeretetközösségre. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. hogy kívánjon. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. tanulsz. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. ha elgondolkodik azon is. csak használhatatlan. akarjon. hogy üresek vagyunk.ellenszenvesek? kikkel van jóban. de hasznos tud lenni. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. nekik könnyű boldogulni az életben. szerencsésebb körülmények között nőttek fel. hívjon valaki.” Ez szép. rájöttél: lógsz. 37 .) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset. s tudatlan maradsz. Szabadságra vágyom.

később azonban a jó egyre inkább szokássá. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. A fejlődés következő szakasza. hogy valóban értékes emberek. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. Életfontosságú. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. Leginkább talán eszmény. Ennek oka nemcsak az. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. hanem az is. másokat durván letipró figurákból. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. hanem a filmekben. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. hogy az élete: hosszútávú feladat. hogy a gyermek milyen eszményeket. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. Nem gondolnak azonban arra. hanem azért. viszonyítani magát. akármennyit halad is előre valaki. családja. értékesebb. ne pedig agresszív. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). 38 . amilyenné válni szeretnék. beidegződéssé válik. mert nincs hozzá akaraterejük. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. viszont ilyen lehetnék. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. „Legyetek tökéletesek. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. mondta Jézus. A serdülő kor vége. A kisgyermek elsősorban szülei. kegyetlen. amely felé törekszenek. szokásaimat. tudatosan formálva viselkedésformáimat. tévében. s annak nyomán indul el. Kitűzi azokat a célokat. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. Nem azért. gyöngeségeimet. mintha másoknál bűnösebbek lennének. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. edzéssel fejleszthető. valódié. s ugyanakkor eldönti azt is. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. de dolgozom rajta. modelleket lát maga előtt.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. mint a jelenlegi. Innen érthető az is. hogy új és új életkorba. ha leküzdeném hibáimat. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. Sokan mondják. mozgató erejét.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. Felismeri. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. A két énkép hasonlít is egymáshoz. Tudom. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. hogy az ember tudja mihez mérni. amint mennyei atyám tökéletes”. hogy még nem vagyok olyan. növelhető.

Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. kérést. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. Életet. mivé tettetek ti. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. ha azt csinálhatnak. Úgy vélik. A valóságban az életemet. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. amit akarok”). A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. hogy miben is áll a szabadsága. Láthatjátok. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. szabad döntésekhez. felelős. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”.) 39 . Amit ma döntök. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. szabályt. az holnapra sorsommá válik. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. amit akarnak. Nem tudtam kinyílni. Nem engedtetek a szabadba. hanem azzá válhat élete folyamán. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. embert. ha megreked ezen a szinten. de végzetessé válhat. Háromféle úton indulhat el. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. amivé akarok”). Vagypedig nemigen törődik önmagával. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. Ezért aztán korlátnak. parancsot. hány évig fog élni. elroncsolja egészségét. A gyermek. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. Bezártatok magamba. Senki sem tudhatja előre.A szabad. és szerencsétlenné. és akkor válnak igazán szabaddá. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. nem mások. Így juthat el az első. netán éppen gonosztevővé válik.

Rendszeretet! Itt nincs pardon. S most már egyre könnyebben csinálom. és az a feladata. Sokszor emlegetik. a végtelenbe nyíló távlatait. hogy Michelangelo egy félretett. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. sem a diplomával. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. De most roppant boldog vagyok. hanem van olyan bölcs támaszuk. kudarcon. legértékesebbet önmaga és mások örömére. minőségét. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. s egyre nagyobb megelégedéssel. illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. a rend előbb-utóbb a véremmé válik. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. halálos ágyukon bánkódnak azon. akaraterő és fantasztikus humorérzék. Nem kis vállalkozás ez. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. most megszületnek bennem. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. amiknek hiánya mindig bántott. aki végigjárta már ezt az utat. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. mindegyikből alkotható remekmű. Önuralom. hogyan tudják tartalmassá. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. hogy újra kezdjék. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. akkor megállhat és megfordulhat. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. sok tanácstalan helyzeten. Jövendő életük jellegét. de már nincs lehetőségük arra. a tudatosan vállalt életre.„Egy életem. hogy életkoruk és életállapotuk. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. és tanácsaival. Acélosodik az akaratom. a kudarcok. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. Hatalmas ajándék. ellenvélemények. 40 . Van viszont lehetőség a megtérésre. Ha valaki ráébred arra. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. hogy hogyan rakom le a ruhám. a megharcolt eredmények. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. a bűnbánatra. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. ha ilyenkor nincsenek egyedül. hogy megkeresse a helyes utat. hogy elrontották az életüket. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember. elfáradások. Nincsenek életkorhoz kötve. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. A becsületes. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. fölfedezik az életnek valódi.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. Megtaláltam a saját helyem. A növekvő kisgyermeknek. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. A föltétlen. amivel mindezt felfogom. Azok a tulajdonságok.

Budapest. Budapest. Vigilia Kiadó. Budapest. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. 1997. Vigilia Kiadó. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó.: Érzelmi intelligencia. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Erich: A szeretet művészete. Budapest. 41 . amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében. Vigilia Kiadó. Budapest. John: A tartós szeretet titka. Terri: A magabiztos gyermek. Felmérjük adottságainkat. 2002. hogy ezért van annyi infantilis. Berne. Budapest. Budapest. Budapest. Eric: Emberi játszmák. 1997.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. Budapest. Powell. 2002. Budapest.Harmat. 1997. Vanier. Jean: Emberré lenni. Lawrence dr: Mélybenéző. John: Feltétel nélküli szeretet. hogy megálljunk. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. Crabb. Gondolat. David: Élet – leckék. Budapest. 2002. 2002. Vigilia Kiadó. Helikon Kiadó. Powell. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. Vigilia Kiadó. 1984.) Pedig ha valahol. Háttér. Powell. Powell. Életünk idejét megállítani nem lehet. Vigilia Kiadó. és átgondoljuk az életünket. John: Miért félek attól. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. Kübler-Ross. 2002. Fromm. Powell. 1987. Elisabeth – Kessler. Szakirodalom Apter. sebzett vagy éppen agresszív. Goleman D. aki vagyok? Vigilia Kiadó. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. 2002. Budapest.

érzelmi állapotban megfigyelni). Ebben jelentős szerepet játszik. 2. környezet megismerése. pl. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. másik része másodlagos. Tulajdonságaink egy része centrális. tipikus viselkedési reakcióink ismerete. a környezet is tisztában van vele. 2. 3. 4. megfigyelés (rendszeres – eseti. tulajdonságaink. sokoldalúság (sokféle helyzetben. személyiségtesztek. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. ismeretlen énrész – sem én. milyen volt az elismerés. alkalmassági tesztek). sem mások nem ismerik. Az emberek megismerésének módszerei: 1. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. tud róla. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). klinikai gyermek-szakpszichológus. rejtett énrész – csak én ismerem. 3. amit mond. fejlődésében nézni. A személy megismerésének alapelvei: 1. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. 2. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve.Dr. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. – amilyen szeretnék lenni. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. Budapest Önismeret. cselekszik. 4. a külvilág nem. 3. Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. beszélgetés. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. 42 . Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). hanem amit tesz. nyílt énrész – én is. Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. Sallai János pszichológus. tesztek (teljesítménytesztek. előítéletesség. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. Énképünk részei 1. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. torzító tényezők lehetnek. érzelmi torzítás. vak énrész – mások tudják rólam. figyelmetlenség. nemcsak azt megfigyelni. kikérdezés. folyamatában.

mit teszünk pl.öröklés . III.munkavégző képesség . ez teszi lehetővé. II. 43 . testi panaszok fellépése. segítségkérés.pihenési képesség .magabiztosság.Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I. V.környezet . IV.kapcsolati képesség . konfliktushelyzetekben. Az egészséges személyt jellemzi .örömképesség . mások hibáztatása. Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: . a veszély letagadása. megfontolt gondolkodás és cselekvés). hogy felelősséget vállaljunk életünkért). erős indulati állapotban.önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe. Önismeretünk fontos része annak ismerete. temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag. váratlan vészhelyzetben (menekülés.

érzéseit ki tudja fejezni. 7. mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. 4. 10. 6. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). az események előnyös oldalait keresi. 11. nem az elkövető személyéről. választásaiért (nem másokat. nem „mindenki”. pénzünket). tud szívességet kérni és elfogadni. nem ítélkezik: a tettekről szól. mit akar. 44 . ellenőrzés alatt tartani. 13. energiánkat. A magabiztos. szorongás nélkül kiáll jogaiért. mire nem sajnáljuk időnket. hogyan viselkedünk másokkal. tud nemet/igent mondani. egyenesen megmondja. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. 12. „kell”). kudarcaiból. nemcsak másokat segíteni.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. 8. pozitív beállítottságú. 3. személyes felelősségvállalás életéért. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. merünk-e nemet mondani szükség esetén. 9. 2. de nem sérti mások jogait. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. tanul hibáiból. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). 5. bízik önmagában – jó önismerete van. képes tárgyalni. körülményeket okol). nem manipulál.

s így csökkenjen a droggal való visszaélés. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. szexualitás. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. Zsurló u. községet. értékek. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. 1116 Budapest. értékrendszerük megerősödik. valamint 5 játék. 6. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül.és drogprevenció. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. kommunikációs készsége. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. keresztény értékeket. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. A programot tanárok.: +36-1-228-80-78. védőnők és egészségnevelők. a házasságra és a családi életre azáltal. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. AIDS. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. illetve mutatjuk be.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. Fax. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. Timóteus Társaság Alapítvány. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. A program. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. kapcsolatépítési képességeik. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. játékos formában ismerkedhetnek meg.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. A résztvevő tanárok. egészségnevelők közel 500 várost. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret. FÉK–klubok. s arra ösztönöz. hogy erkölcsi alapjaik. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek.. erkölcs és jellem. Tel. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. +36-1-227-58-62 45 . amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. tartós kapcsolatok kiépítése. és jellemük fejlődik.és feladattárat tartalmaz. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot. 10 olvasmányt. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. drogprevenciós kapcsolat. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. védőnők. házasság és család.

de jól is kell élni vele. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. Gyári hibaszázalék c. Megtartod. B. Abortáltatod. hanem tény. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. Megállapítjuk. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. amikor az ivarsejtek találkoznak. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. fel kell írni a táblára. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. s elmondani. hogy a szex örömet is okozhat. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. Ez nem választható. I. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. A nem várt gyermek Lehetőségek: i. Elmondani. 46 . Szülői segítség? Dolgozni kell? ii.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. Az álmokat. Vállalod a rizikót. amelynek a végén TE is lettél. hogy van jogunk választani. A szex A biztonságos(abb) szex? a. hogy ha valaki vírushordozó. Az SZTB és a nem várt gyermek A. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. és beindul az a folyamat. amiket mondanak a fiatalok.

mert pl. Tennivaló: A fenti két szívet kb. Szex – szerelem nélkül: prostitúció.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. B. elvettek tőlük.) Szeretlek. úgy. kihasználás. IV. és egyenként beszélni róluk. A legtöbb információt szerzem be. valamit. Ez a fogalom a szerelem.) Tud várni c. ha megszűnik az ok. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat.: szép a hajad. Megállapíthatjuk. A kapcsolat A. amelyeket közelítem egymás felé. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot.: jó leszel. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés. a. de szoros kapcsolat van közöttük. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. ami megfoghatatlan. Az igazi szerelem A. a lányok pedig úgy érzik. hogy a megismeréshez idő kell. (Veszély: félelem attól. Tennivaló: Elmondani. A szeretet fajtái . lefekszel velem. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. B. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. hogy biztonságos lesz a kapcsolat. amíg nem fedik egymást.) c. ahogy vagy. (Veszély: meg kell dolgozni érte. hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat.) b. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok.) Szeretlek. Egy éjszaka kevés hozzá.) Akar adni d. amiből megbizonyosodhatok arról. („Veszély”: kitartó lesz. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot).) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. V. majd szétszakítom. Egyik szíven marad a másik darabja.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. III. Jobb esetben összhangban vannak. 47 . A fiúk skalpokat gyűjtenek.) Képes megbocsátani b. Megismerés lényege Az időtöltés. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből. Ezzel mutatva be azt. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel. több példával kiegészítve. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a. ha pl.

2000. hogy várj a házasságig a szexszel. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. mint „zálog” értékét. Budapest.) B. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről. Kiemelni a szüzesség. VII. Szövetség Kik adják a zálogot? A. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. és Day. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. 2004. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. S miután feltettük az utolsót is.. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. szemben a társadalmi elvárásokkal. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. 1995. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak.I. J. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. McDowell. D.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy. 48 .

növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. Nehezen tudnak eligazodni. kiemelten az AIDStől való félelem is. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. előtérbe kerül a sikerorientáltság.Déri Éva biológus. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. hogy napjainkban nem a család. hogy gyermekeik legyenek. Kecskemét. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. netán konfliktusoktól. amivel jobb lenne. hiszen közös felelősségünk. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség. felkészületlenül alapítanak családot. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. Sajnos. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. Másfelől nem tudják. Ilyen hatások által befolyásolva kell. stb. Gyermekeink fejlődésük. Nagy Ágnes általános orvos. Hangsúlyoznunk kell azonban. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. ha nem találkoznának. miközben két 49 . alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. Nehezíti természetesen helyzetüket. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. nem beszélünk csúnyán. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. a karrierszemlélet. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. de mindenképpen a szülők bevonásával. a szexuális úton terjedő betegségektől. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. félnek az elköteleződéstől. hanem az értékrend van válságban. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. CSÉN tanácsadó. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. CSÉN tanácsadó. arra. és Hortobágyiné dr. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét.

és az a tudat. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. hogy lássák a fiatalok. a korunkat átható állapotra. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. jelen van az elköteleződés biztonsága. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. obszcén kifejezésekkel is. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. pornó lapok sorakoztak. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. illetve zavarba jön. A házak oldalán. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. Az újságárus előtt elsétálva. és hogy az is maradjon. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. Sokszor tapasztalom azonban azt. Ha a gyermek olyan családban nő fel. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. Ha egyáltalán kérdezni fog. a kínáló legalsó sorában. egyszerű szavakkal. és próbálták megfejteni. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. egymáshoz tartozását. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. és felkészíteni. csak megfelelő módon kell készülni rá. Ezekre a kérdésekre. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. mi is történik. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. 50 . Fontos. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. hatásokra lehet ügyesen reagálni. Ha ez a felkészülés megvalósul. A leghatékonyabb az lenne. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá.fiammal sétáltunk a játszótérre. amit addig igazán észre sem vettem. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. megtanítani őket. és akkor fog kérdezni.

Fontos azt is látnunk. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. Ezen nem kell csodálkoznunk. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot. Néha az is lehet gát.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. Egyrészt azért. vagy tömény pornó. vagy csak lassan tud kialakulni. Biztatásul hadd jegyezzük meg. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. Ebből a 51 . sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. esetleg szigorú szerepkörben. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. a bizalom kialakulásának mértékétől. A felnőtt generáció felelőssége. de az is lehet. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. Így. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. ugyanakkor őszintének. Fontos. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. és nem értik. Olyan pedagógusok tették ezt. nyíltnak kell lennünk. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. hogy 10–15 alkalom is eltelik. ha figyelembe vesszük. meg kell adni a méltóságát. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. Nincs igazán kialakult nyelvezete. Érzékeltetnünk kell. Bizonytalanok lehetünk magunkban. mire oldottá válik a hangulat. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. Megéri. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. a megismerkedés óta eltelt időtől. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. Azt is érzékeljük. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. Annak érdekében. hogy ki tudjuk várni ezt. és igazi érdeklődéssé válik. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. hogy ez intim dolog. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. hogy értünk-e mi ehhez a témához. A diákok nagyon meghálálják. amit látnak. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. Lehet. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is.

megismerkedve mind a mesterséges. s ne azt mondjuk el. és a felelős szexualitásról. hogy lássuk. Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel. . ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. Fontos figyelnünk arra. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását. amire még nincsenek felkészülve. . Nem baj. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción. hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá. . mert a fiataloknak annyi kérdésük van.bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. ne csak átrohanjunk az anyagon. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt. osztály 2002. .ismerkedéssel kezdünk. hogy fiú.említjük a szeretet-típusokat. vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. mind a természetes családtervezéssel.szó esik az abortuszról is. végigkövetjük a magzati élet állomásait. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni. Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . .beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. ami szerintünk. . mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . beszélünk a szex céljáról. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. fontos.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. .

aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. de akivel lefekszik. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. annak már van magömlése. ha kiszárad a fityma? 6. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. de megtudtuk. Meglepődtünk ezen. ha a baba is elkapja. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak.Láthatjuk. hogy valaki nem impotens. osztály 2001. hogy nincs neki menstruációja. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. 6. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. osztály 2001. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. ha az anya méhében észreveszik. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. de a szex iránt is érdeklődnek. de nincs magömlése? Úgy tűnik. ha egy lány úgy fekszik le valakivel.

hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. amikor szerelmesek vagyunk? 6. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. Melyik az egészségesebb. hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. hogy egyes lányok. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. hogy pontos dolgokat tudjak róla. mit kell kezdeni? A pattanásokat. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. fiúk fejlettebbek. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. Mit érzünk akkor. osztály 2001. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. mint a szex. osztály 2002. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad.

Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. hanem igazi érdeklődés. mint a fiúk. Úgy tűnik. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. Órán. amit a fiú menstruációról kérdeztek. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. nagyon foglalkoztatja őket az. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. amikor a szűzhártya átszakad. Először nem értettük. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. bátran ők világosítottak fel bennünket. ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. Leginkább bennünket az lepett meg. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . hogy a lányok korábban érnek. természetes működésükkel megismerkedjenek. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. azt mondják vérzés lesz. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. hogy ez hogyan lehetséges. osztály 2002. HOL. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. Az a tapasztalatunk. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. 6. hogy saját. A médiából áradó furcsa és különleges. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. nem tudtuk. aki nővé átoperáltatta magát. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket.

mire megjön? Miért nincs. hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. hogy nézzük. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. ha átszakítja a szűzhártyát. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. de az is látszik. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. Az világos. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. osztály 2002. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. ahogy szexelnek? Fáj. hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 . hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön.A szexhez szerelem is kell. 6. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. nem értik ezek pontos tartalmát. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe.

családalapításra.és baráti kapcsolatokat is. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. Rendesen beteszem. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. – A kapcsolatok alatt értek pár. hogyan lehet jobbá tenni. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). Elgondolkodtunk azon. 11. és nagyon szeretjük egymást. összetartó ereje. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. és összegyűrődik. de eléggé örök mozgó vagyok. vagy ki akar esni. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. hogy van-e összefüggés mindezek. hogy végre „kiadhatom” magam. Honnan tudom egy kapcsolatban. jó társaság érdekel. osztály 2003. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. valami baj lesz. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. lábát) imádok. Ha igen. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. Kapcsolatok: alapja és lényege. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára. főleg ha először megjön. hogy van vele. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. Érezhető talán az is. mellét. szomorú tény. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. hogy rakjak-e be betétet. akkor utána honnan tudjam. hogy egy házasság ne menjen tönkre. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. bizalma. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. mi? 57 . tényezők kellenek ahhoz. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét. testvérek). hűsége. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. száját. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. de betétet használok a fehér folyás miatt. hogy készüljünk fel a házasságra. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg.

amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. 2. hogy ne legyek féltékeny. eljegyzésen gondolkodunk. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat.Ha van egy lány. Mi is megkérdeztük őket. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. Körüljárjuk kicsit. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. illetve már tervbe van véve. Meg kell válogatni. biológiai ismeretét. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. Szerintem egy nagyon fontos dolog. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. ez az életünk részéhez tartozik. Reméltük. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. osztály 2003.). hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. 4. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. megértés. mi van igazán a lelkük mélyén. Nekem az a vágyam. bizalom. Ha két ember megérti egymást. vágyait. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. erkölcsi állásfoglalását. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. 3. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. hogy világosabb képet kapjunk arról. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. érzéseit. – Több. elfogadja a másikat. de nem is szeretnék. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel. akivel már járok egy ideje. o. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. lelki tényezői. őszinteség. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. mit tegyek. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. 58 . De nem akartuk elhinni. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. Kíváncsiak lettünk. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. a szülők szerepe a nevelésben. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. hogy ha megházasodom. a tartós kapcsolat. Nem is érezzük elhamarkodottnak.

27. Ezt olyankor érezzük. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. másrészt a fajfenntartásért. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. A szerelem az. közös elképzelésekről álmodoznak. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. mint amit a szeretteim iránt érzek. mely megbolondítja az embereket. mint barátság. Fontos. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. A szerelem két ember közt kialakuló testi. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. 26. Egy olyan kapcsolat. gondolataikat. de nem olyan. amely hol kellemes. 16. hogy van már egy barátod. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. mikor két ember szereti egymást. Akit igazán szeretek. amikor valakit már régebb óta ismerünk. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. mint barátságot. Ami abban nyilvánul meg. A szerelem két ember között történik. 8. de azt át kell élni. Az egymáshoz vonzódást jelenti. Jó dolog 18. Amikor beszélek vele. A számomra egy olyan dolog. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. ami egy másik emberre nem igaz. 20. 29. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. hogyha viszont szeretitek egymást. 22. ha beszélsz vele. kitartanak egymás mellett. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. valaki iránt érzett szeretet. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. és az is fontos.5. 24. 19. Fiúk válaszai 17. 14. 15. és nagyon szeretik egymást. de csalódással is végződhet. 9. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. Két ember. Az. amikor egy ember többet érez a másik iránt. Amikor van egy olyan fiú. 10. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. hol pedig azt mondjuk. Egy érzés. Egy nagyon kellemes érzés. 28. 6. Mindenhova együtt mennek. 13. Számomra a szerelem azt jelenti. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. és megosztják egymással a problémáikat. Egy érzés. 12. Ha két ember között szoros kapcsolat van. 11. hogyha látod. Egy testi. Egy olyan párkapcsolat. Ez másabb annál. mint egy barátság. aki iránt többet érzek. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. 7. 21. és amikor meglátják egymást. A szerelem két ember között szövődik. lelki kötődés 25. 59 . és nagyon sok dologra rávesz. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. összeszorul a gyomrod. A szerelem egy olyan folyamat. alig találok szavakat. 23. amikor két ember között egy vonzalom van.

családalapítás időben még távol van tőlük. az általános mondanivaló átcsap E/1. amikor egy-egy óránk közben. családalapításról. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. „Szeretet”. gondoskodás. Többen éltek a viszonyítás eszközével. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. bizalom. A két ember helyett voltak. megtalálják a közös hangot. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. feldolgozása. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. vagy ez a lány milyen férj. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. Voltak nőies megfogalmazások. Milyen jó. ártatlanok. hormontermelés. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. biológiai szakkifejezéseket is (pl. Sohasem gondoltam volna. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. jóban-rosszban való osztozás. 31. apa. hűségről szólnak. kitartás. „egy fiú meg egy lány”. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. A házasság. vagy E/2. Egy érzés. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. ilyen mélyen átgondolt. mély vonzalomként. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. Összetartoznak. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. hisznek a csodákban. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. hogy abban a néhány percben. összhang. személyű vallomásba. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. egymás iránt. álmodozás. gondoskodásról.30. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. Ha két ember szereti egymást. Számomra nagyon érdekes volt. De vegyük sorra külön-külön is. Már ebben a korban látszik. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. amint a barátsághoz. S még azt mondják. Sokszor akadozó fogalmazásaik. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. testi-lelki kötődés. hogy ritka az ismétlés. tapasztalatokkal. elképzeléseiből. az igaz szerelemben. „kapcsolat”. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. hogy ezek a 14 évesek tiszták. őszinteség. „vonzalom”. bizalom. hogy nehéz. milyen feleség. harmónia. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. az igazi értékekben. fajfenntartás). felelősség. akik azt írták. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés.

beszélsz vele. Fiúk válaszai 17. felnőtt életüket házasságban. 8. hogyha akarnám. vagy az első szexuális élményre. mely fejlődik. amikor már felkészültünk arra. felelősség. Mikor egy ember felnőtté válik. hit – mivé lesz. hogy gyermeket tud. 16. hanem egy hosszabb folyamatként. 3. ha valaki gyereket szeretne. 5. ’nagyfiúskodás’. fogában tartva. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. Alapos megismerkedésre biztatnak. Pontosan leírja viszont. Készen áll testileg a gyermekszülésre.gyermekvállalás képessége. Azt. tiszta. Azt. 9. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. Pl. szép érzelem. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. hogy attól a férfitól. Amikor kész valaki a családalapításra. mely során képessé válunk utódok nevelésére. A termékenység számomra azt jelenti. aki udvarolni szeretne. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. alig találok szavakat. alakul. hogy milyen nehéz dolga van annak. 13. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. A termékenység az a kor. 4. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. hogy a szerelem gyakran fájdalommal. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. 61 . akit szeretek. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. majd családot alapítsunk. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére.” Milyen tiszta. amely újabb életet teremthet. Amikor esélyem van arra. és hát ebben segít. vajon ennyi érték. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. 10. ám lelkileg még nem biztos. Fontos. csalódással is járhat. . Amikor beszélek vele. 11. 18. 6. A termékenység szerintem egy olyan dolog. Nem túl sokat. hisznek az igaz szerelemben. Azt jelenti számomra. legyen egy gyermekem.: „…ha látod. 2. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. hogy utódot tudjon létrehozni. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. családban képzelik el. összeszorul a gyomrod. amikor készen lesz a családalapításra. Ha eljön az ideje. okos megfontoltság. Azt. akik arról írtak. Olyan állapot. 12. amiben a szervezet már felkészült arra. Kész van a felnőtté válásra. 14. 15. Mindössze két lány volt. hogy szerelmesek legyünk. akkor utódot hozhatnák létre. hogy már elég érettek vagyunk arra. 7. gyermekem lehet. képes vállalni valaki. 19.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet.

mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. céljáról. felkészültségként fogják fel. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. tehát felhívták a figyelmet arra. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. 25. Életet adás. Vannak. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. van aki még azt is hozzáteszi. hogy felelősséggel tartozunk. a teremtés misztériumában. azaz megtermékenyíti a lányt. élményük. Egy ösztönös emberi folyamat. lehetőségnek. mellyel részt vehetünk az életadás. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. mely képes létrehozni az életet. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak. a növényekre is értelmezhető. Minden embernek mást jelent. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. „gyermekáldásról” szólnak. Szóltak a gondoskodásról. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. A termékenységet többen egyfajta érettségként. 21. zavarba ejtő változásokat. hiszen ha védekeznek. lánynál egyaránt van. főként gondot. 62 . míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. mint a szerelemhez. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. A termékenység fiúnál. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. Azt. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. 23. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. Sokan tekintik csodás képességnek. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. Ennek az is lehet az oka. sőt valaki utal arra. 29.20. hogy az állatokra. 27. ha élünk az életadás lehetőségével. 30. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. Gyermeket és gondoskodást 26. nevelésről is. hogy csak „semmi védekezés!”. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. 31. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. hogy képes létrehozni az életet. Egy folyamat. 22. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. Ketten is fogalmaztak úgy. 24.” A lányok „gyermekvállalásról”. nincs megtermékenyülés. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. „utódok létrehozása” szerepel. Néha gond. és a fiú megtermékenyíti a lányt. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. Ez változó! Embereknél.

hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. A lányoknál talán azt. Szerintem fontos. aki én vagyok. 19. 20. 10. jó. 7. Ha fiúnál. 6. Hát az. illetve intim kapcsolatba. 22. ha testileg tetszik a lány. 11. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. Ez az a dolog. 4. akkor vagy nem mert közösülni. úgy megtörténik. amelyben a férfinak. hogy azzal feküdjek le. de egy idő után bekövetkezik. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. Számomra a szüzesség azt jelenti. és megérdemli. 13. 14. Ez egy természetes dolog. akkor nem. ha fáj. Egy olyan rész az életben. amit hamarosan elvesztek. Az érintetlenséget. 18. ha valaki hamar veszti el. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. Egy olyan dolog. Érintetlenséget. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. 16. ha még nem volt szexuális kapcsolata. 12. akit szeretek. Azt jelenti. 5. hogy elég. vagy a lányok nem. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. 21. Azt jelenti. akkor elveszt. 23. amikor ha nem jól választunk. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. 26. 9. Na. fontos. 25. Azt gondolom. amit ha elveszt. 63 . akit szeretek. (Számomra már semmit…). csak vicc volt. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. Nem lehet gyors döntéseket hozni. hogy akinek odaadom a szüzességemet. mert lehet. amikor már nemcsak lelkileg. 8. de lehet. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. hogy szeretnél. ha egy ember elveszti. ha meg nem. De nem túl jó. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. 2. Az a kor. ameddig nem éltünk át nemi életet. Az érintetlenség megőrzését. Azt. Semmi gond nem származik abból. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. Ez szerintem nem túl logikus. mert egy idő után úgyis elvesztik. hogy olyannak adjam. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. 3. hogyha valaki előbb veszíti el. nem fontos a lelki harmónia. Fiúk válaszai 17. 16 éves után az átlagos. Azt. mikor megtörténik a párkapcsolat. Számomra nem jelent semmit. Ez egy szép dolog. 15. 24. A bennem élő gyermeket jellemzi. ha nem. Akkor szűz valaki. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. Az első alkalmon. az életünket elronthatjuk. nagy csalódással végződhet. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. minthogy felkészült volna rá. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. hogy nem éltem még nemi életet. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még.

és mikor történik meg a dolog. életből vett példákból a „helyes” választ. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. és a válaszadók életkora miatt. döntéseiket a „világhoz” igazítják. akik kicsit vagányabbul. az életünket elronthatjuk. a fiúknál inkább szégyen. hogy kivel. Egy olyan dolog. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. Általában tisztában vannak a fogalommal. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. 31. Többnyire tisztában vannak azzal. az nem derül ki. ha a fiúk így gondolkoznak. mint annál a lánynál. mégis van. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. reklámokból. hogy saját. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. ajándéknak tekintik a szüzességet. (Vajon. hogy valójában mit gondol.” Nagyon tetszik. értéknek. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. Ez addig tart. hogy beleszólnánk: mikor. hogy mikor veszítik el szüzességüket. vagy bátortalanság. és nagyon fontos. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik.) 64 . A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra.) Lehet. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. hogy többen fogalmaznak úgy. 28. mintha hatáskörükön kívül esne. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. hogy csak viccel. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. amikor ha nem jól választunk. ami a szüzesség elvesztésével járhat. ha valaki őrizgeti. 30. egy „eset” lesz ez az alkalom. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. szerelmi. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. hogyan történjen. Akadt olyan lány. Az a dolog. házassági) Énszerintem. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. valódi értékrendjük háttérbe szorul. 29. már olyan jól megtanulják a filmekből. de egyikük meg is jegyzi. zavaros válaszok is. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi. De. testi. felelősséggel gondolkodtak. kivel. cselekvéseiket. amit nem kaphatunk vissza. hogy lefekszenek egymással. aki a fogalom magyarázatát adta meg. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. kudarc. nagyképűen fogalmaztak. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása. Ők egyértelműen kincsnek. bár akadnak bizonytalan. nem úgy. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. Akadt. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”.27. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. Roppant furcsa. amire vigyázni kell. (lelki. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. míg meg nem történik az első szeretkezés.

Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. még akkor is. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. akik tavasszal születtek. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. leendő anyaságuk elfogadására. hobbinkról is. hanem az életünkről szeretnénk vallani. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. hogy sokszor felnőtt. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. pl. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. Amennyiben másra nincs idő. gondolataikat. ez hatással van saját nőiségük. nehézségeikről beszélni egymással. még akkor is. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. az életükről szeretnénk beszélgetni. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. Fontosnak tartjuk. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. fiatal házasok sem tudnak intim. Fontosnak tartjuk. milyen kamaszok voltunk. 65 . Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. s ebben általában beszélünk arról. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. bátran használva azokat a fogalmakat. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is. beszélünk az egészséges működésről. nem azért jöttünk. esetleges nehézségeinkről. az esetleges betegségekről. Bíztatjuk őket. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. ha igen nagy az osztály létszáma. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. azok kezdik. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. 2. mert úgy érezzük. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. beszámolunk aktuális örömeinkről. Azért vagyunk ennyire személyesek. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. hogy érezzék a fiatalok.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve).

hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. Nagyon jó látni a fiatalokat. Tapasztalatunk az. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. arról. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. Néhány visszajelzésből tudjuk. 4. Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. amikor próbálják egymás érveit megérteni. és megköszönte. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. a női ciklus változásai. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. és sokszor ő maguk megválaszolják. hogy miért érdemes várni. hogy legközelebb is legyünk külön.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. a szakításról és arról. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). a lányok sokkal többet tévednek. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk.) 3. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. hogy ne csak 4. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. hogy erről tudjanak a fiatalok. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata. Orvosi kutatások igazolják. stb. Beszélgetünk az együttjárásról. és szinte mindig kérik. hogy a szex helye a házasságban van. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat. Az a tapasztalatunk.) Mindig beszélünk a második szüzességről. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. illetve a még kialakulatlan termékenységet. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. ahol nincsenek igazi érzelmek. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult.és felnőtt korban előforduló problémái. hogy milyen az ’igazi’. 66 . és igazán érzi is a fontosságát. illetve egymást meggyőzni. szeretnénk. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). akik már túl vannak az első szexuális együttléten. Beszélünk a szüzesség értékéről. és reméljük. Fontosnak tarjuk. hogy hallhatott a második szüzességről. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. de ezt ekkor már a pedagógus is érti. s ez különösen a lányokra igaz. kamasz. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. annak érzékenysége. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad.

Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. Így tudják. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. már nem volt hiábavaló a munkánk. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. ha célzott kérdés irányult rá. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. hátrányait számba venni. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. a döntési szempontokat átgondolni. azok előnyeit. mert így remélhetjük. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. kérdésükkel. Szeretnénk hinni. személyes élményeinkről. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. Elmesélik saját születésük. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). de néhányuknak tudtunk segíteni. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. A fiatalok igen hálásak azoknak. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. adódó problémájukkal. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. hogy az órákon megismerkedve velük. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. harmadik óra környékén egyeztetjük. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. Ha van rá mód. netán örömükkel megkeresnek bennünket. nevelőket –. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. 67 . és azok az álmok. amiket megfogalmaztak maguknak. Természetesen ezt a második.5. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. kihez fordulhatnak segítségért. vágyak.

mégis egyre inkább tudatában vagyunk. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. Vártam a napot. Életünk szerves része. friss energiával látunk munkához. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. mintha az élet szerves része volna. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. idetartoznak például a szóbeli képességek. Christiane Northrup a Női test. A peteérés folyamán. új megoldások felé kacsintgatunk. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. olyasmire. Noha takargatjuk. s melyikünk ne értene vele egyet. „Milyen más lett volna az életed. ami női mivoltunk egyik sarokköve. mert megértettem. tele vagyunk ötletekkel. akiknek van egy havonta ismétlődő. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. megnő kísérletező kedvünk. takargatjuk. egyben lelki és szellemi periódus is. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. Más lenne az életünk. aztán elvisz ebédelni. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. Ami azonban gyakran elmarad. így a ciklus második szakaszába lépünk. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. miszerint a 28 napos periódus. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. Ha nem csak úgy mellesleg. Szégyelljük. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. a lelkesedésünk. ahol kifúrják a füled. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. Talán az sem csupán ábránd. a viselkedésünk alapján. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. úgy.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. titokban létezne. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. nem csak biológiai értelemben. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. A ciklus közepén termékennyé válunk. már tökéletesen felkészített. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. térbeli képességek. És egyáltalán nem féltem. ugyanakkor megnyugszunk. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). közös élménye. ami közös bennünk. havonta jelentkező. pedig büszkének kellene lennünk rá. Dr. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. amivel minden nő rendelkezik. hogy új élet szülessen bennem. sokkal inkább a hangulatunk. Elméletben szinte mindent tudtam. közös élményünk. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan.

A görcsölést egyedi megoldással. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. amit szégyellnünk kellene. szeretteinktől az ápolást. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. különösen nem akkor. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. megfigyelte már. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. megmondjuk. Ha azonban jelentkezik. egyre több pihenésre van szükségünk. Élesebben látjuk a problémákat. lelkesedésünk. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. FRATER VERONIKA 69 . Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. kelletlen. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. Legfőképp arra. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. Dühösek vagyunk. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. de nem azonos vele. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. de inkább hiszem. mert úgy éreztem. Lehet. alkotókedvünk folyamatosan csökken. és általános gyöngeséget okoz.előzőével ellentétes irányú. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. a természettel megbomlott összhang terméke. mint a premenstruációs jellemzők. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. aludni esik jól. Visszavonulunk. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. ha napokon át tart. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. többnyire azonban „lábon kihordtam”. például attól félünk. És ez talán egy ördögi kör. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. Tudományos kutatások szólnak arról. Csak feküdni. ábrándozásnak szentelni magunkat. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. ahogy én is – írja –. tartani kell egy kis áramszünetet. de a folyamat kihat a közérzetre. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. talán ki sem alakulna. még a végtagjaink is lemerevednek. ahogy a menstruációhoz közelítünk. hogy arra kellene ráhangolódnunk. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. és felizgatnak az elmismásolt. és az egész csak pár órába telt. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. és az elmélkedésnek. mert ha már nem kellene szégyellnünk. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. Northrup asszony azt javasolja. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. ami nem tetszik. kövessük testünk bölcsességét. befelé fordulunk. és arra vezethető vissza. figyelmességet. „A legtöbb nő.

aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. hát a csatlakozók száma miatt. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. melyben elkötelezik magukat arra. a Boston College tanára. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. hogy »állatok« vagyunk. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. évfolyam 1. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. Én viszont azt akarom tenni. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. mert segít. hogy élik a tisztaságot. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. nem messze a Fehér Háztól. mert a felnőttek valójában azt hiszik. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. és ez nem csak egy divat. Szeretném 70 . hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. melyre meghívást kaptunk. aki könyvet is írt e témáról. január X.Új Város 1998. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. magával ragadja őket a pánszexualizmus. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. ami sokakban félelmet szült. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. de számomra az a fontos. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. Rádöbbennek. hanem mert tudom. amit kaptunk. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. ha másért nem. amiben közrejátszik az is. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban.

lányoknak. 1987. védeni ezt az ajándékot. és Day D. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. 2003. Don Bosco Kiadó. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. Bovet. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is. – Maloney.) Szent István Társulat Budapest. 2001. C. 1995. 2000. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. G. Könyv a házasságról.. zeneőrület. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. mely segít világosabban látni az életben. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. 2004. Vigilia Kiadó. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. Budapest. sebességláz.: Felette nagy titok. 2002. hogy a szüzesség nem annyira a test. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. Budapest. Ethos. 2001.őrizni.. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. 2000.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. M – Gallagher. Budapest. – Wilczak. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Elliot. Trobisch. 1989. Kiskunfélegyháza. Harmat. Budapest. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Márton Áron Kiadó. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. Budapest. Vekerdy T: Kamaszkor körül. agresszivitás stb. Scotto..” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. Szexualitás és párkapcsolat. annál többet veszít. Theodor dr. Theodor dr. Szent István Társulat. 2002. Budapest. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok.: A megszentelő szerelem. 15 éves kortól Campbell. Rousseau. Boldogabb családokért iskolai program. McDowell J. 71 . felelőtlen szexuális kapcsolatok. Budapest. Fiore. 1991. Holnap. Kecskemét. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. 1999. 1983. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet.: Nehéz évek. Ross dr. Budapest. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. annál többet nyerünk. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. –. 2000.. Raimondo: A szerelem ezer arca. S ha valaki már nem szűz. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. egy komoly kezdeményezés arra. Carlo: A fiatalok etikája. Új Város. hogy mind a fiatalokat. Quoist. Az alapvető feladat az. 2002. P. olyan igazság. Zászlónk Stúdió. szeretnénk emlékeztetni őt arra. 1995. Budapest. Bécs.

és nővéválásról. „blu tack” építőkocka tábla. hanem lélekben is. Megfogalmazzuk. nemcsak testben. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek. aminek hatására a kisfiúból férfi. és ahová a végén szeretném. pozitív és negatív üzenetet hordozó. szerepek alaposan összekeverednek. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. sokszor felcserélődnek. ahonnan elindulunk. csak más. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. egyik sem értékesebb. De azt remélem.Bevezetés: A kályha. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. ahol a férfi és a női tulajdonságok.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. egyik sem fontosabb Isten számára. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az. 1. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. mégpedig a férfivé. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. de ahhoz. Egyik vonás sem kedvesebb. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1. sarkából kifordult világban. Különösen nem a mai. média által sokkolt. hogy a foglalkozás végére. a kislányból nő lesz. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal. de abban a tudatban. 72 . hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt.

A nőkben XX-szel. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. A 23. vagyis program elférjen a számítógépen. amire annak az egyednek a kialakulásához. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. a férfiakban XY-nal jelöljük. hogy most már világos mindenki számára. tehát mondhatjuk. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. úgy a különböző sejtek is. kromoszómákba szerveződve található. hogy az utód férfi lesz-e. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. Mondjuk egy WinZip programmal. csak ott vagy egy X. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. hogy lánynak. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. majd látni fogjuk. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. mert az érésük során. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. egy idegsejt. Említettem. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. Így van ez az ivari kromoszómákkal is.2. A sejtmag örökítő anyaga ún. tömörítenünk kell őket. Elméleti rész: Nézzük. amiket éppen használunk. minden esély megvan arra. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. mint pl. attól függően. Ma már tudjuk. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. avagy fiúnak születünk-e? Az. sőt a petesejt is. vagy egy Y-kromoszóma található. Az ember esetében. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. a feladatuktól függően. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. 73 . mint a számítógépekben a programokat. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. hogy miért). és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen.vagy Y-kromoszómától). vagy nő. és működőképes maradjon. úgy kell elképzelni. Ezeket az élethez szükséges információkat. Remélem. mikor is dől el. Tehát a fogamzás pillanatában. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. csak azokat a programokat „zippelik” ki. hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. Minden egyes sejtünk egy számítógép. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. lesz az utód leány vagy fiú. Így van ez az érett hímivarsejtben is. innen az elnevezésük is. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. Tehát. míg az X ezt nem teszi. hová kell benyújtani a reklamációt. fejlődéséhez. Persze ahhoz. hogy – akár mindig – lány utód szülessék.

akkor a magzati élet 3. hatással lehet az utód nemére is. és termékenyíti meg a petesejtet. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. az ún. Ha a magzat genetikai értelemben lány. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. akkor valószínűbb. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók. fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál.Ahogy írtam. és a 6. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. Így akár szét is válogathatók. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. csillók mozgása. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések.: hüvely erős savassága. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. az Y-kromoszóma nincs jelen. (Az a megfigyelés. Az is tény. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. vagyis az ivari kromoszómája XY. Ezen kívül. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. azonban a kutatások azt mutatják. hogy a petesejt burkának.). hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek). ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. Az X. stb. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. lehet belőle here is és petefészek is. mint az X-kromoszómát hordozók. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. E sejtek felszíni töltése is eltérő. hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. 74 . ivarmirigy kezdemény még semleges. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. és bár ma még nem tudjuk pontosan. melyek szelektálják őket (pl. melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. mégpedig úgy.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. összecseng ezekkel az eredményekkel. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek.

amelyek alapján. hogy férfi. alakulnak ki. képességbeli. 3. melyik emberke férfi. és két oszlopba összeírni. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. ezen információk hiányában azonban lány utód születik. hogy nő. és egy férfiról. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. vagy úrról van szó. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. a női és a férfi agy fejlődése. herezacskó. de lehet bármely csoportképző módszerrel. pedig női agy. illetve minket neki. így a hüvely. méh stb. ugyebár attól függően. Ma már azt is tudjuk. 75 . a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. és a külső alapján ítélünk. ábra): Kérdezzük meg.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. a nélkül is. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. ami első találkozásnál is már visszataszító. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. hogy így lehet-e tudni. stb. hogy le kellene vetkőznie. meg tudjuk állapítani egy nőről. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki.: nyakkendő). hogy a serdülőkorban. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. és egy fiú/lány jön be rajta. így a hímvessző.) Tehát első re. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. másodlagos nemi jellegeket. lehet nemek szerint is. és külön a nőkre vonatkozókat. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. és a külső és belső nemi szerveket. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. egy fiún? Mi az. hogy a számtalan viselkedésbeli. hogy egy baráti társaság közepén állunk. hogy hölgyről. férfi nemi hormon hiányában. amikor nyílik az ajtó. mi az. és a házigazda bemutatja őt nekünk. külön a férfiakra vonatkozókat. 4. Erről majd részletesen később beszélünk. Később oda is jön hozzánk. A lényeg tehát összegezve az.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. általában az első benyomások. melléklet 1. akkor férfi agy alakul ki. és beszélgetünk. jegyeket. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”.

és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. anorexia). Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. ami szerintük meghatároz egy férfit. ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. közöttük férfias nőket. melyik a fiú. férfi. és biztos hasra esne!!) . alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. bulémia. Milyen lenne. melléklet 2. hogy igazi férfiak. amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. számunkra mit üzen. mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. Mégis kérjük meg őket. Kérjük meg őket. 45 kg-t nyomna.A média világa (Sztár kultusz. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. hogy mondjanak csak egy dolgot.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük.Veszélyek (Mint beteges testépítés. amitől egy férfi. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e. de mégsem mondhatjuk. Az nyer. szépség kultusz. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . valójában az. egy szervet. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). melyik a lány? 5. Kérdezzük meg. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is. és mondják el. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. és igazi nők leszünk-e. vagy egy nőt. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. 34-es lába. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. akinek több egyedi találata volt. és mondjuk el.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. Válasszunk ki mi is egy képet. fiatalság kultusz. majd fordítva. melléklet 3. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. melléklet 3. ábra) 76 . 46 cm derékbősége lenne. gyógyszerek szedése. ami bizonyos értelemben igaz is. . így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). és nőies férfiakat is. 120 cm mellbősége. mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit. vagy csak egy nő rendelkezhet. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. . ha élne? 178 cm magas lenne. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. hogy válasszanak ki egyet. ábra).Kell-e ideál a mai fiataloknak.Kell-e mindenáron követni a divatot. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök). hogy lássuk.

pl. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. 5. legfeljebb hümmög. ha a kedves felesége beszél hozzá. SŐ T egyes férfiak szerint. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. hangsúlyából. ellentétben a férfiakkal. megérzései vannak. érdekes. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. A nők szeretnek. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. A férfi elméleteket gyárt. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. A nő sokszor úgy gondolkozik. Ezért is szokták ajánlani. a nő a jelenben. Mert a nő és a férfi gondolkodása. amit életük során csak növelnek. és csak aztán beszél. akkor rá fogunk jönni. A nőnek intuíciói. ha hallgat rájuk. mentalitása. Valóban jobb a kommunikációs képességük. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. és gondolatban. és azok hátterét is. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. A férfi a jövőben él. akkor biztosan ők a nyerők. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. és mindent meg akar érteni. melléklet 3. a nő a férfit akarja. 7. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. 6. érdemes azt megismerni. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni.6. hogy közben beszél. a zavaró dolgokat kiszűrve. rántást kavarnak. mint egy férfi. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. ha logikai játékról van szó. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. hogy a lényeg itt dől el. (Egyes szakterületeken.: sebész. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. (Néha olykor annak ellenére is. s mivel együtt kell élnünk. lásd: 1. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. A férfi általában először gondolkodik. és értékes. és észérveket követel. Először is a férfi a nőt. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. ábra) 2. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. ha kedvesük falra mászik ettől. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. felépítésbeli és működésbeli különbség.) 10. 77 . A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. de arra erősen koncentrálva. Ellenben. és mindent meg is akar magyarázni. 4. ha újságot olvas. Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. előadásukra). és jól teszi. a nő megérteni és befogadni. az agyat? Mert azt gondolom. Amikor. behozhatatlan előnyre tesznek szert. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. 3. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. közben készülnek a következő napi órájukra. és igénylik is ezt. akik többnyire nem a szavak emberei. 9. érzelmi világa között óriási különbség van.) Ezért süketül meg egy férfi. tegye azt inkább írásban!) 8. közben segítenek a gyereknek tanulni. A nők képesek a másik testbeszédébő l. nagyon hatékonyan. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének.

hogy másnap tejet és sajtot kell venni. hogy a saját lakásában is eltévedne. Ő koncentrál. (Ha van időnk. Természetesen ezt a 13. De vajon van-e fogalmuk arról. megy. mivel még nincs kész a vacsora. vagy sem. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. pedig feléjük sem pillantott. miután nem talál valamit. csak benyúl. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. aki odamegy. Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát.pedig erre hivatkozik az asszony. ez nem jelent semmit. sőt mi több. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. Jogosan. azzal a különbséggel. Közben azt is felmérte. annak a felmérése sem. Ha térképről van szó. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. A férfiak viszont kiválóan. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. stabil. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. térölelő építményeket. de azt is meg tudná mondani. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. Leguggol. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. egy cipőbolt előtt. és élesebben látnak távolba. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. a leánygyermek széles. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. pl. mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. A férfiak kiválóan tájékozódnak. Nem valószínű. A nőknek általában jobb a tapintásuk. hogy pedig megbeszélték. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. akkor teljes az értetlenség. Igen ám. nem okoz gondot a parkolás. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. de nem találja. de tudom. égbetörő tornyokat épít. körbenéz. Nálunk is ugyanígy történik minden. és kisegítem a szegény „csőlátót”. be fognak-e férni. 13. amikor őseink 78 . a térhallásuk is (mindig tudják. szeretne enni egy vajas kenyeret. honnan jön a szirénázó mentő. A nőknek jobb a periférikus látása. amikor beszélnek hozzá. nem ismernek akadályt. hogy elmentek-e az út során. ami mellett elhajtottak. ellentétben a hölgyekkel). egészen bedugja a fejét. hogy építkezzenek. és remek a térérzékelésük. az ízérzékelésük. így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. mert az elfogyott. kinyitja a hűtőt. Ezért fordul elő az is. aztán nézzük meg. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. mert csak így látja. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. Ezt jó figyelembe venni! 11. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. közli: „Nem találom. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. és a szaglásuk. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. bele se néz igazán. Három dimenzióban látnak. Az érzékelésünkben több más különbség is van. és előveszi a vajat. hogy férjem. Egy nő egy térkép alapján lehet. Ez az oka annak is. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. adjunk két-három percet. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba.

Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. a magasságát és mélységét. A férfiak vadásztak. Ezen kívül szükségük volt arra. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. és az hat rá. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. de nézzük. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. hogy bemérjék a távolságokat. vagy eligazodni egy térképen. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. mint a nemi szervek esetében. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. Vagyis ugyanaz a helyzet. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. a zavaró tényezők kiszűrésére. jól kellett tájékozódniuk. a jó megfigyelő képesség. a genetikai nemtől.olyan kis csoportokban éltek. Ennek segítségével érezték meg annak idején. megvédeni őket a veszélyektől. gyűjtögetni. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. Ezért kitartónak kellett lenniük. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. Az idők során más volt a feladatunk. vagyis ’bámul’. térhallásra. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. Ráadásul az a furcsa helyzet. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . a térlátásra. a nők pedig „oda sem néznek”. Ez a magyarázata annak is például. vadászgatva és gyűjtögetve. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. amik gyerekeik. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. távolságot saccolni. hogy miért van az. ha jelen van a férfi nemi hormon. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. a koncentrálásra. és agyunk ekként fejlődött másként. Ez tehát az evolúciós háttér. hogy lássa őket. a tárgyak sebességét. fiókban. vagy éppen a térképen tájékozódni. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. a mélységélesség érzékelésére. Ez lehetővé teszi számukra. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. De ha mindezt tudjuk. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. hogy a vadat becserkésszék. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. hűtőszekrényben. illetve nem működik megfelelően. stb. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. hogy a vadászatban segítse őket. A nők feladata más volt. amelynek feladata az volt. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. családtagjaik állapotát. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne.

vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. a természet minden esetben nőt hozna létre. amit mondunk. az ún. akiknél mind a verbális. ellentétben a nőkkel. és szexuális központként működik.férfi hormon. míg a nőknél azok erőteljesebbek. ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. a művészi hajlamainkért. és azt akarjuk. A férfiak agya laterizált. és ha nem 80 . mi történik például. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. mint a nőké. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. és miért süketül meg a férfi. ráirányult szellemi teljesítőképességet. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. de összehasonlítva a férfiakkal. hogy megértse. kérges test fejletlenebb. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. amelyeket biztosan tudunk. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. és ez még magzatkorban kialakul. koncentrált. ösztönösebb. A férfiak agya jóval specializáltabb. ezzel értjük meg a gesztusokat. Tudni kell azt is. amelyik a hormontermelést szabályozza. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . Értelemszerűen. Az agyban a kevésbé koncentráltan. kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. ha újságot olvas. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. létrehozva a nők nemi ciklusát. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. Ez az agynak az a része. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). Az agy férfias felépítése több. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. Lássuk. valamint a két agyfélteke szimultán használata. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. A bal agyfélteke a tudatos. ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. Pillanatok alatt elveszti a fonalat. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. Ezzel ismerjük fel az arcokat. de már vannak dolgok. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. amelyek a két féltekét kötik össze. a beszélő hangsúlyát is.

hamarabb érik el az iskolaérettséget. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). ha 81 . majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. csak „megérezzük”. amellyel felismerik a testbeszédet. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. Többek között abban. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. lehet. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. így ez nekik sokkal könnyebben megy. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. Mi a helyzet a hazugsággal. Így vesszük észre. a beszédhang változásait. miközben a kijáratot keresik. A férfi. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. mint a fiúknál. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. mint fiú kortársaik. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. intuíciókról és arról. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. hogy eltévedjenek az autópályán. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. akivel beszélünk hazudik. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. Agykutatók kimutatták. valamint több olyan központ. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. mert a tartós figyelemért. Ha ezt tudjuk. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. Ezért van az. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. Íme a magyarázat arra. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. ahol tudatosulnak. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. a férfiaknál 90%-os.akarjuk. hogy az agyunk. ne szóljunk hozzájuk. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. a női megérzésekről. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. s kiváló az összeköttetés is közöttük. hogy az illető. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. jobban emlékeznek arra. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. mint a fiúk. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. A beszédkészségben kb. Érdekes.

Természetesen. Az emberi agy ne feledjük. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. ha pihen. dolgozik. a sztereotípiákat. melléklet: minta táblázat). téveszméket. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl.dolgozik.). hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. Fiúk: 82 . a „nemhez kötött” tulajdonságokat. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. és vannak logikusan gondolkodó. Ha csoportokkal dolgozunk. és őrizni az ő álmukat is. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. stb. Ez a feladat azért nagyon hasznos. „más srófra jár az agyunk”. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. a különböző tulajdonságok. melyek téves elképzeléseken alapulnak. stb. hogy szerepet játszanak. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . ha mindezt tudjuk. értékek jelentőségét. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. azt is belátjuk. mint a csoportosak. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. Egyszóval mások vagyunk. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. Talán. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. és ha azt nézzük. milyen az ideális nő? Írják le. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. kiértékeljük (3. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is. poétalelkű férfiak. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. Ezért is nehéz együtt élnünk. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről. a zseniális népi szólást idézve.: téves önértékelés. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. pihen. akkor kérjük meg a tanulókat. nem leszünk idegesek. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. erősen összpontosítani tudó. gátlásosság. csodákra képes. a fiúk szerint. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. A nő éber. hova kell mennie. másként gondolkodunk és látjuk a világot. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. Így kerek az élet. ha kedvesünk eltéved. fontosságát. A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. Vannak művészi hajlamokkal megáldott. Csoportmunkával vagy egyéni munkával. pedig részletesen elmagyaráztuk. szerepvállalás. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. a szerintünk fontos. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába.

gondolkodásmódunkról.: Nehéz évek. Csaba Gy. akkor ez kapaszkodót jelenthet. 2000. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. szám.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. évfolyam.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. Dobson J. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést.” (Ter 1. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta.) Arra is jó. Budapest. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. mik azok a jó tulajdonságok. mentalitásbeli különbségeinkről. Útravalóul oda szeretnék visszatérni.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. érzelmi beállítottságunkról. férfinek és nőnek teremtette őket. és csak homályosan lát. 8. – Pease B. hogy: – Számot vessen arról. 2003. vagy éppen elengedhetetlenek. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. Dobson J. a fehér lóval érkező herceget festi le. Pease A. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. amikkel már rendelkezik. – Mik azok a hibák. akkor segíthet magának abban.: Női agy. 2001. hanem elfogadni őt. 2003. a nemi jellegekről. a külső tulajdonságainkról. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . Új Remény Alapítvány. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. DE. egyik sem értékesebb. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. vagy sem? (Nem majd megváltozik. gyengeségek. akkor semmire. amik fontosak. Az ember nemi arányai. számára mik azok az emberi értékek.: Felkészülés a serdülőkorra. hogy meglássa. 2001. vagy a nagy romantikus képet.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. férfi agy. és mérlegre tegye. csak más. Kecskemét. 7. Harmat. mint a másik. ahonnan elindultunk: „Saját képmására. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. 2002. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. SŐ T.: Segítség. Nagy Zs. amikben még magának is van mit javítania. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában. értékek a felsoroltakból. egyik sem fontosabb. Természet Világa 132. nem majd csak kibírom valahogy. Kairosz. Budapest. július. és arra is. és leszáll a nagy rózsaszín köd. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. és amiket keres a másikban. Kimura D.

Melléklet: 1.: Mindennapi memóriánk. 2000. 2002. 2002 Gyöngyi A. Zászlónk Stúdió. Élet és tudomány 2000. Szendi G. 55(43).legkiválóbb családgondozójától. okt.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Saxum. Eisler O. Budapest.: Spielhózni. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Trobisch W. Budapest. 1356-1358. Budapest. Varga P. 27.ábra 84 .: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. 1992. Budapest. Saxum Budapest.: Az asztma és az agy.: Az agy neme Parson R. melléklet 1. 2003.

izmos.(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. szép a haja. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt . erős. nem rámenős (3) Kicsit kihívó. izmos nem túlzottan. vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) . tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. de Sportos. tiszta(7) Ápolt. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. jól Jól öltözött. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. divatos. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns. csábító. osztály: 9 fiú és 9 lány.2.

melléklet : A táblázat értékelése 1. akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. ha sportos. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. hogy aki születetten nagyhangú.) – A meglepő igazság azonban az. stb. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. Persze azt is megbeszéltük. ahogy azt a lányok tartják róluk. pláne nem kihívóan. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. jó humorú (4) Poénos. de messze nem olyan negatívak. Jó volt látni. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. hogy a lányok véleménye arról. ahogy azt a lányok gondolják. Bár kétségtelen. hogy a szerényebb. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. eléggé lesújtó! (első a külső. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. tág látókörű Okos. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. hogy a fiúk. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. annak meg nem kell eljátszania a 86 . – A jó alak fontos. Szembetűnő azonban. – A lányok szerint a vagány. hogy csinos legyen a nő. talpraesett. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. egészen kivirultak. hogy a lányok túl rámenősek. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt.

Nézzük. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. 4. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. mint érdekes jelenség. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. de azt megfogalmazzák. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. a lányoknál a magas férfi az ideál. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. Az is tanulságos. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. lelki társ). vagy esetleg kiábrándulnak. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. Azt is tapasztalom. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. 87 . A lényeg. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. még az ápoltság. Ezzel feladják önmagukat. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. 3. hogy ahogy láthatjuk. Ugyanakkor. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. és zárkózottakká. Ez talán azt is mutathatja. nem feltételezik a fiúkról. hogy a hűség. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. látva. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. 2. Az is több. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. Úgy tűnik. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. Azt gondolom. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. mind a lányoknál. és az udvariasság terén is.szendét. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. hogy szerepet játszanak. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. aminek szeretnének megfelelni. Nos. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. ne felejtsük. ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. fiaink jobban ismerik a nők igényét.

A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. Itt is sajnos. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. legyen szó barátságról. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik. 88 . hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. hogy nem véletlenül. 6. akik számára a család megőrzendő. csak egy-egy helyen szerepel. de akár munkatársi kapcsolatról is. amikor azt mondtam. családalapításra való készséget. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. mint női „igényt” az apaságra. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. és hajlok arra. örök érték. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. gyermek-szülő kapcsolatról. mint az ideális férfi értékét. gyermekszerető. az a megbízhatóság erénye. Azt gondolom. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. szerelemről. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. és talán nem túloztam.A családszerető. igaz. házasságról.

Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. ha kell. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. és végül „TOTTY”. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. 89 . Ha érzik. szerelemről.Varga Péter villamosmérnök. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. a különböző párkapcsolat-fajtákról. hogy a fiatalok higgyék el. hogy a szeretet mindent legyő z. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. tartsak előadást a párkapcsolatokról. nem is nagyon sikerülne –. hogyan kell tenniük. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. de különben nagyon nem valók egymáshoz. hanem a gyerekeik is szenvednek. mit. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. ahogyan akarja. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. ahová meghívnak. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. hogy ilyenkor általában van is valaki. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. az ő dolga. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. az látszik rajtuk! Annyira. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. de ha valaki másként gondolja. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. valósággal belezuhannak egymásba. sokkal jobb az esélye annak. házasságról. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. Egy idő után össze is házasodnak. mert igaz. a párválasztás komoly feladat. amelyek lángoló szerelemmel indultak. ha nem. szexualitásról. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. hogy rettentően szerelmesek egymásba. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. Tárgyalom a szexualitás témáját is. életüket. a Zászlónk Újság főszerkesztője. nem? A többi nem számít. A „ha nem”-et úgy értem. az a lényeg. Ez a kifejezés azt jelenti. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. mert célom annak elérése. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. De nagyon nem igaz. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. hogy átgondolják párkapcsolatukat. Van természetesen véleményem mindezekről. hogy valaki meg akarja mondani nekik. hogy fiatalok egy csoportja felkért. egyáltalán nem mindegy. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. amit el is mondok. ez igaz. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. Amitől természetesen nemcsak ők. hogy az életünk párját ki kell választani. hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. De hiába. hogy ki kivel házasodik össze. és nagyon lecsökken az esélye annak. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. hogy szeressük egymást. azokról a dolgokról. bőven van mit józanul megfontolni. Ami az ember „vérében van”.

hogy nő. A fiúknak pedig tudniuk kell. harmatos. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. üde. mint az. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. hogy más a férfiasság. vers). mert biztos lehet abban. de azt igen. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. aki tetszik neki. mert csak megtörtént. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. amit később bánni kellene. és valóban nőként élnie. de igazából nem is akarták. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). Még akkor is. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. mert azt megteszik a fiúk. különleges tünemény. ha éppen nehéz. A férfiak ebből kimaradnak. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. görcsölnie. azért. A biológiai érés csak annyit eredményez. hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . Még az sem következik be. Felnőtté is válni kell. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. Sajnos olyan légkörben élünk. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. amikor „húzósabb” a helyzet. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). Ennek lényege. kiegyensúlyozott. hogy a nő a férfi számára egy csoda.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. Férfivá és nővé válni kell. hanem mindegyikkel. hogy abból a tényből kifolyólag. aki egy pici babát a világra hozhat. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. és nem a gerjedelmei. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. tisztában van a feladataival. egy ragyogás. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. szép és kívánatos”. aki nem. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. és embernek adhatnak életet. még akkor is. hanem az. ő egy csoda. hogy harmonikus. mint sok fiút. ivarérett egyed lesz. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. ami szintén nem kis feladat. Aminek alapja. hanem igazából ez a gyerek „dolga”. ami azt jelenti. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. ugyanis egy férfi és egy nő. Amihez persze tanulni IS kell. Ami nem azt jelenti. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. 143. Hogy mennyire az. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. Tudja. hogy a gyerekből felnőtt. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. hogy egészen másfajta ember az. de más jellegű. „friss. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. mert nő. Sokat nem beszélek róla. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. és más a „kanság”. és azokat végre is hajtja. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. mit akar az életben. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért.

biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. hogy valamennyire már ismerni kell azt. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. hogy már mindenkinek jobb lesz. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. átgázol életeken. de az súlyos „dögség”. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. Ebből viszont az következik. Legyen hozzá kedve az embernek. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. Óriási támaszt. mint az együttjárás. Nincs amúgy semmi baj vele. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. közösségi dimenzió is. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. akármikor lehet szerelmes. tekintve. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. Mert a szerelemnek – amint pl. csak helyesen kell hozzáállni. ha teljesül három feltétel: 1. lekezelni a hivatalos formát. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. Először is be kell vallani. elveit. hitbeli. és nem gondolja az egyikük.egymást. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog. de attól az még érinti az embert. annak látás-károsodása. megszüntetni. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. 3. pszichésen regrediál. Tudni kell. Akkor is. valami. hogy semmilyen törvény nem írja elő. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. meg szörnyen veszélyes is. az értékrendet. Hosszabban beszélek az együttjárásról. Lehet fitymálni. A másik fontos szempont. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. emésztési zavarai. még akkor is. hogy a szerelmes 91 . de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. ha valaki szerelmes lett. Ez egy újabb – még nem általános. hogy megismerhessük egymást. beszélgetni. hány éves korban „kell” együtt járni. A vírusos jelző arra utal. ha rossz az ötlet. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. hogy csak úgy szabad művelni. Legyen rá ideje és energiája. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. Legyen alkalmas versenyző. Ez utóbbi azt jelenti. hogy komoly elkötelezettséget jelent. ami addig nem volt. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. ha lehazudja magának. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. Arra szolgál. Ha pedig így kötjük a házasságot. ismerkedni. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. 2. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. akárki. Ha pedig hívőkről van szó. és akihez mi tartozunk. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. Új minőség. hallás-károsodása. aki hozzánk tartozik. hanem az. alvászavarai vannak. de ereje. Fontos szabály. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. sorsokon. hogy ők már „járnak”. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. ha komolyan gondoljuk. mert elég hamar kiderül…). a viselkedés-kultúrát stb. akárkibe. ha elválunk?”. Fontosnak tartom belátni. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. hogy nincs ellene védelem. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. hogy felbonthatatlan. lehet többel is. hogy mind a ketten azt teszik. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez.

ha megfigyeljük kedvesünk családját. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. ami a szerelemben van. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. hogy mi van kedvesemben idegesítő. akibe „belezúgott” az ember. de a „siker” csak addig tart. viselkedésében. amelyek a szerelem hatására következtek be. de legalább a viselkedését. olyan. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. Azzal. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. Tény ugyanis. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. 92 . nem mennek el sétálni egyet. mert az a veszély fenyeget. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. egyben „igazi” is. de nem beszélnek érzéseikről. amilyen. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. mondjuk. az mindenesetre nem jó jel. ahogy van. hogy „Abba leszek szerelmes. hogy miket mond. amikor csak az a téma. csak a „sóvárgás” szűnik meg. a nagy Ő az. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. Ha pedig valaki a kedvesében. hogy megfigyeljük. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. akivel az életemet össze akarom kötni. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. csak fel kell készülni rá. ami neki a „vérében van”. bár naponta kommunikál. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. Ez nem tragédia. Ki kell tehát „fürkészni”. legalább úgy. Fontos szempontokat adhat ahhoz. Függetlenül attól. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. olyan fajta. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. semmilyen érték nem vész el. belátták volna. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. hogy „sikerül”. A „fürkészni” valók A legfontosabb. aki hozzám való”. szokásaiban talál valami zavarót. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). Mert olyan lesz. hogy az. Ahogy múlik az idő. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. mégis csak olyan lesz. Mindig megbeszélik az ügyeket. elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. hogy mire számíthatunk. aki belénk van zúgva. fogában tartva. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. hogy milyen ember valójában az. nem csak eljátsszuk.állapotból nem következik. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. Szigorúan tilos megnevelni azt. Ha nem lettek volna elvakulva. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. kölcsönös szerelemmel. és megszűnnek azok a módosulások. de önmagában ez kevés. Azt is fontos tudni. Az igazi.

Ez szintén nem tragédia. ami jobb. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. arra biztatják a fiatalokat. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . mert „akármi előadódik”. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. hiszen azt meg sem tudom mondani. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. és számtalan hasonló témáról. Ezért mondom. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. vagyis az elkötelezettséget. hiányérzete támad. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. akárhogy is bizonygatja. mi bűn. hogy az a szülő. aztán ha elfogy szól. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. és akkor még kap (ha van). annak kultúrája van (kellene lennie). aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. mi nem bűn. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. Azt hangsúlyozom. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. és mennyit kell félretenni. hogy a férfi osztja be. utána kutyául is érzi magát. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. hogy milyen jó volt. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. mint a szex” című cikket. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. a tudatosságtól. annyira fejezem ezt ki testemmel is. és „élvezeti cikket” csinál belőle. és beosztja. ami benne van a lelkemben. Ezt lehet csinálni. visszaáll a normál állapot. hogy a mai fiatalokat sajnálom. Van olyan. életében valami nagy hülyeséget követett el. hogy kellene még. jó. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. a reklámok. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. Természetesen nem következik mindebből. illetve szűkíti a sávokat. mint a kutya. az élet különböző területeihez való hozzáállás is.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. Csak erről nem beszélnek a filmek. hogy a különböző tevékenységek. ahol az asszony kap meg minden bevételt. pl. Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. Nem beszélek arról. mi hogyan fogjuk csinálni. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. körülmények között. Pl. Mert a szerelem-gőz tágítja.amilyen. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. sőt. Tudatosan beszélni kell ezekről. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. csak fel kell készülni rá. mint eddig. szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. Egyszerű példa. ahogy múlik az idő. de ha a gőz kifúj. egyre „olyanabb” lesz. de amikor a gőz kifúj. A szexualitásról Még inkább. amikor mindenhonnan az áramlik. Ki kell fürkészni. mert elveszik tőlük a szexualitást. Sajnos olyan világban élünk. hogy az embernek magának nem jó. hogy tudjuk. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. a körülményektől stb.

akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. akinek pl. Csak azt 94 . akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). Ez pedig nem jó neki. Magam úgy gondolom. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. Félelem és görcsök nélkül kell. Van. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. egy csók lelkileg is érinti. azt egy kézfogás. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. úgyis mindenki teszi azt. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. hanem az egész ember örül. ami utána kiderül. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. de azért gyönyörű volt ugye?!). hogy az a jó. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. Ilyenkor szokás mondogatni. akinek többet. Csak az lehet szeretet-kifejezés. amiket nem igazán lehet indokolni. Ez utóbbi is előfordul. egy csók nem egy nagy dolog. hogy megbántottuk a Jóistent. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. Nem szándékos hazugság tehát az. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban. és gyönyörű az élet. amikor éppen megkívánja. és tudja jobban szeretni. vagy csak élvezkedtünk. kiad magából valamit. ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. mint az enyém. hogy erkölcstelen disznók azok. mint amilyen az valójában. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. 1. Ez a feltétel azt jelenti. Hangsúlyozva. Az érett meg a szerelemre. nincs is baj vele. Ha pedig élveztük egymást. egyszerűen arról van szó. ha valaki úgy érzi. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. hogy történjék. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. hogy „Élvezkedni lehet. akkor utána belül szürkeség lesz. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. egy csókba. hanem embertelen módon. amit jónak lát. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. csak ülünk csendben. Az „igazi öröm” azt jelenti. Nem gondolom. szenvedés oka az.kifejezni. akinek kevesebbet jelent. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. Ahhoz. hogy mi volt köztük régebben. akkor nem állati módon éli a szexuális életét. hogy történjék. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. mint amennyire kívánja. Hiszen egészen nyilvánvaló. Igazi örömöt adóan kell. hogy éppen mennyire kívánlak. tömören. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. és nem azt. ez az. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. hogy mennyire szeretlek. ami szabadon és akarva történik. akik mégis lefekszenek előtte. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). Röviden. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. Az igazi szerető pedig az. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. Ha viszont az. Ezek érzések. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. meg tudják azt magyarázni. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. Függetlenül attól. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. 3. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. 2. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. van. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. hogy a különböző testi gesztusok. „Parancsra” nem lehet szeretni. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés.

hogy szexuálisan nem illünk össze. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. mert „tök ciki”.mondom. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. hanem az. amit ez az érv feltételez. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. Ugyanis nem igaz. tény. ha meg tudják várni. bele is fekhet. hogy szerintem jó. Csak azok általában hallgatnak róla. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. mint a halált. Először is. amiket kívánunk. igaz. hiszen azt látják a fiatalok. Bizony vannak az életben dolgok. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével.” Az érv értéke: röhejes. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. Tényleg jó. már nem igaz. akkor 95 . hogy mindenki csinálja. Az érv értéke: 0 (zérus). hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart.. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. csak éppen a lényeget nem. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. ez már természetes”. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. hogy milyen lesz a ruha. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt. de én elsősorban tőlük várnám. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. ha igaz lenne. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. Lehet próbálni a közös életet. Másrészt. a főzést. de ha tényleg kipróbálja. egy éve házas párral. 2. pedig alaposan kipróbálták. „Nagy baj lenne. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. Pl. szeretnénk kipróbálni. hogy milyen lesz. ha már össze leszünk házasodva. A fő problémám egyébként gyakorlati. aki megvárja a házasságkötést. a koporsó stb. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. akik megvárják. „Ma már mindenki ezt csinálja. a bevásárlást. ha majd meg lesz halva. Sajnos találkoztam olyan fiatal.” Az érv jó. ha a házasságkötés után derülne ki. Ha csak egy pár lenne. ami halála után lesz. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. amiben majd eltemetik. nemi életet. de még a nemi élet sem. ha végrehajtunk egy nemi aktust. hogy a fiatalok talán elhiszik. mert veszélyes. és kívánjuk. Csak nem elég súlyos. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. akit később élete párjának szeretne. A házasságot annyira lehet kipróbálni. Nem az ugyanis a kérdés. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. érezheti úgy az ember. megvan-e az összhang testi vonalon. működött is minden rendesen. El lehet játszani. csak éppen utána mégsem. És bizony nem egy párról tudok csak én. mégsem lehet. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség.

és nem jön meg a vérzés. még ha költőit is. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. ráadásul védekeznek is. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik.tényleg semmi értelme az egésznek. csak nagyon veszélyes. vagy akár csak izgulásnak azért. Aztán 4 nap késéssel megjön. szóval. illetve arra késztetni őket. addig az bizony teher. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. Igen ám. Nem a terhesség a kockázat. A fiatalokkal foglalkozva. hogy rögtön orvoshoz szalad. hogy a szerelem gyönyörű dolog. A kockázat ettől még fennáll. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. akit élete társának képzel el. Na jó. Most mi van? Késik. mert minden bizonnyal késik. Akkor megkönnyebbül.: Spielhózni. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. úgyhogy semmi gond. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. gyakorlatilag tehetetlen. Nem véletlenül. 96 . Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. szó nincs „áldott állapotról”. de eltelik a három nap. egy esetleges rettegésnek. hogy kérdések merüljenek fel bennük. Zászlónk Stúdió. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán. Ha ezt elérjük. talán nem fáradozunk hiába. csak azon alapul. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. Ki az a rém. Ugye? Szakirodalom Varga P. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. Budapest. De azért azt az emberek többsége érzi. szerelmünk gyümölcse. 2002. cselekedettel.

de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. s a társadalom számára is fontos remény. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. tudatos életté váljon. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. s a család magán viseli annak minden jegyét. a krízis nem csak felfordulást jelent. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. keresztény szellemiségű vezetőkkel. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. A család. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. 97 . de szakemberként és magánemberként is. csoportokkal foglalkozunk. mindig megmozgató kérdés marad. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. úgy tűnik. ez folyik a filmekből. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. Az. Hallgatás nincs. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. az óriásplakátokról. aminek kidolgozásában. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. a Spielhózni szerzőjének művészneve. s ez a téma az életet adó család. Rövid elméleti bevezetők. mentálhigiénés szakember. amiről nemigen beszélhetünk. hogy gyakorlatorientáltan. A Társ-suli tehát egy program. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. az ma is a vágyott jó. Hétköznapi munkánkban családokkal. de mivel pornó lett belőle. a szerelem. Ezzel együtt azt is látjuk. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. önmagunkká-levésünk bázisát. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra.Szászi Balázs pedagógus. pszichodráma asszisztensek. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. hittanár. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. majd tovább cselekedetbe menjen. a párkapcsolat örök téma. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. észrevehetjük. az újságos standról. azt érdemes továbbadni. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). s mélyíti el a kapcsolataikról. kiegészíti. hogy a család válságban van. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. már az sem ritka. nyugalmunk. Őt. akárhány éve élünk házasságban. hogy mégiscsak van valami. 1 Varga Péter. Pedig csak a társadalom van válságban.

hogy a maga erejéből. s úgy tesznek. Lelkiségi alapok. amikor nekünk az. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. Ma is ezt tapasztaljuk. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. hisz ez a belépő a közös munkához. hogy mindaz. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. utódaikat a jövő felé segítve. hanem szeretetből emberré lett. hanem azt. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. normális gondolkodással létezni. előbb járók mit tudunk már a világról. amit az egyház helyi. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. elevennek maradni. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. megújulva kell jelen lenni. vagy eljátsszák. hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. hogy ők már mindent tudnak. Az elődök példái nem elégségesek. le kell söpörni. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. „Krisztus úgy szerette a világot. hogy mi „tanítók”. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. hogy nemcsak a munkásfiatalok. Ez nem jelenti azt. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. hogy megjavuljon. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni. Joseph Cardijntól vesszük. Isten nem várta el a világtól. Személyes meggyő ződésünk azonban az. kiszolgáltatva magát az emberi sors. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. s idáig jutni a párbeszédben. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. el kell hallgatni. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. Ma a szülők. hogy nincsenek. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. és akkor fognak ott ülni a padokban. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. így a párválasztásban sem. hanem arról. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. meghatározzuk nézőpontunkat. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. álláspontját. ezzel tágítsuk az ő világról. felszínes jelzésnek bedőlni. az első tapasztalat mindig az. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat.hanem lehetőséget a változásra. Amikor fiatalokkal találkozunk. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának. ami számunkra fontos és érték. hogy nem szabad ennek az első. s magukról alkotott nézetüket. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. Már akkor azt tapasztalta. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni.

teremtettségüknél fogva. Azzal viszont. még azelőtt. hogy bármi különöset tettek volna. hogy megváltozzunk. ha azt mondjuk meg. Levin2. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. hanem mint vezetőknek. ami már ott és akkor jelen van életükben. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. hogyan is viselkedünk. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik.lehető legjobban az utánunk jövőknek. K. a csoportdinamika atyja. ha segítünk meglátni. úgy alakítsuk viselkedésünket. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. Tahi. 99 2 . lehetőséget kapunk arra. azzal általában nem jutunk előbbre. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. hogyan hat a másik rám a csoportban. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. a csoportdinamikának.”3 A tréningeken mint kísérők. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. mit vagy hogyan tegyünk. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni. ami a számunkra és a környezet számára is jó. mi szép és jó van bennük már eleve. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket.

ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. igyekszem a legjobban kinézni. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. de arra talán jó. Nem kell komolyan venni. d) Kopasz a Drága 3. c) Nem is jár fodrászhoz. Tudod-e. amióta ismerem. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. akkor lesz. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. Tudod-e. c) Nem tudom. nincs is neki ilyen. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. b) Megfésülködöm. Tudod-e. kékesszürke stb. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. d) Csak magára hasonlít. és azt hordja. vagy van egy. c) Nem csinálok semmi különöset. c) Fogalmam sincs. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. kb. Ha még nincs. szürke. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5. 4. Ha Vele találkozol. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. Tudod-e. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. 100 . melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. d) Nincs is pulcsija. nagy ökörség.) 1. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan. egyformán. mint minden ilyen teszt.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. Amíg a randevúra mész. d) Olyankor annyira izgulok. 2. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. d) Nem tudom.

hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. 14. b) Nem rontom el a kedvét. d) Még nem is voltunk moziban. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. c) Nincs soha túl jó kedve. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. b) Hol Ő. bohóckodni. elég gyakran. ha engem választ. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. de közösen egyezünk meg. hogy összetartozunk. ha megtudnád. b) Elkezdek poénkodni. c) Ha megfogta. hogy tudjak rajta segíteni. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. mit szeret a legjobban. d) Hááát. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja. 10. azt lehet. 12. Mit csinálsz. d) Velem még sosem volt bánatos. na… b) Azt érzem. d) A lecsó. Mit érzel. eléggé megviselne. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. mi a kedvenc étele? a) Naná. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . Mit szólnál hozzá. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. c) Még jó. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. b) Próbálkozni. és így értékesebb lesz. hol én. 11. szóval tök jó. akinek éppen jó ötlete van. b) Nem örülnék. 9. hagyjanak békén. b) Néha-néha eszembe jut. Milyen gyakran gondolsz arra. de hát van ilyen. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. Mit csinálsz. c) Én javaslom. c) Nincs olyan étel. Általában ki dönti el. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást.8. Mit szólnál hozzá. hogy jobb kedvre derítsem. hát megfogta. Tudod-e. c) Ez még eszembe sem jutott. de közösen egyezünk meg. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. hogy nem is lenne rossz ötlet. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. amit különösen szeret.

de azért mindketten tudjátok. Talán még annak is fennáll a veszélye. Add össze. c) Inkább Ő szokott engem hívni. hány értékelhető válaszod maradt. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. egészen normális a kapcsolatotok. d) Már együtt is lakunk. b) Általában ráér. Mi van. Értékelés: Az 1. hogy piszkosul szerelmes vagy. b) Néha veszekszünk. Olyan nincs. neki van igaza. Ezeknél minden a válasz 1 pont. hogy valamiben nem értünk egyet. és oszd el az értékelhető válaszok számával. hogy feladod az egyéniséged. hogy azt higgye. de azért néha észnél is kell lenni.16. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. mert sok a dolga. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. nem kell figyelembe venni. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. Hagyom. mit mondjak: az az érzésem. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. így megkapod. nem vagy valami túlságosan szerelmes. Vigyázz. általában ráér-e? a) Nem mindig. Az rendben van. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. Ilyenkor valamelyikünk enged. Na jó. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. és ahol d-t választottál. Megvan a kellő vonzódás. c) Közöttünk teljes az összhang. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 . sőt egészen kellemes is lehet. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. szerelem. néha nem. 4 vagy annál nagyobb: Hát. hány is az óra. kérdést. Ha találkozni akarsz Vele.

tartásából láthatjuk. valóságra utaló tartalmakat felfedni. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. nem költő. Ők szeretik inkább akciókkal. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. Nyilvánvaló. Félelemmel. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. A párválasztás. Így hát egy jó vezető. azt sokszor már az öltözködéséből. üvegtestű nőt sárban ölelni. Vágy és félelem. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. hogy valóban az egész testük. ahol szabadon kísérletezhet. Sokkal hamarabb megmutatják azt. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. nevelőivel. hisz ahol biztonságos. normák mentén haladnak. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. teljesen feketére mosnak. újra kell értékelni a szülői házat. lelkük megmozduljon. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. ami bennük van. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. amiket nem akarunk. láthatjuk. azaz a játékosságukra. tettekkel kifejezni azt. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. vagy inkább ellenkezőleg. s a partnerré válás erőire. már nemigen terep számukra az otthon. s újak után nézni. szexualitás az autonómia. táncot. hogy a serdülőben kialakuljon. arra a tudásunkra. a függetlenedés. jó vezető van. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. 103 . amiket éppen most tanul. csak avval. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. Ez nem könnyű . A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. azon túl. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. és az önálló identitás megtalálása. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. szabadon kipróbálhatja a határait. kifejezik másféle módokon. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. hogy ki lesz ő. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. illetve azok értékközvetítő voltára. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. olyan értékek. s a gyász érzésével terhes ez az időszak. s más. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. azokat a szerepeket. és ezzel a lelküket és a testüket is. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. nem is foglalkozik mással. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz.

A program. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. Amikor házasságról beszélünk. hogy betöltse. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. Pl. a drogfogyasztás ellen. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. egy mélyebb intimitásra. Azaz fontos. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. akár párkapcsolatok megteremtésére. hogy férfiak és nők vagyunk. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. a szülők azok. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. Számít a családjára. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. kapcsolatok építésére vezetjük. A máshonnan. amiben a tréning segít. Amennyire a keretek engedik. egy mély önismeretre van szükségünk. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. személyiségfejlesztő tréning ahhoz.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. mert a valódi intimitást. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. különbözőségeink ellenére egymásért. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. akik véleménye meghatározó. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. 104 . és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. egyenrangúan. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. a család. más értékrendből. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. felelősségteljesebb életvitelre. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. a benne rejlő erőre épít. tudatosan törekszünk arra. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. Ehhez segít. A szer azért lesz fontos. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. hogy a szerhez nyúl. Amikor segítünk a fiataloknak abban. Prevenció Azt szoktuk mondani. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. hogy a legkülönbözőbb helyekről. az emberi kapcsolatok hiányát kell. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. pszichés szempontjából az alapja. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre.

A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. Bevezető. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. VII. a jóra való vágyat. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. III. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. sok cselekvés. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. feladatlapok. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. formákat a találkozástól egészen a szakításig. hogy lehet másként. hátrányai. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. a jót. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. higiénia. s amit remélni sem mernek. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. XII. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. VI. A házasság értelmes és értelmetlen okai. de válunk. kreatív megnyilvánulások. Szakítás – kevés beszéd. IX. maximum egy órásak. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. nem lehet ésszel legyőzni. IV. Veszekedés – előnyei. tesztek. szituációs játékok. II. VIII. XI. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. s különböző lehetőséget teremtünk arra. S valahogy így együtt tapasztalják. együttjárás.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. Ezek önismereti játékok. V. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . s ami van. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. Az előadások általában 30 percesek. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. hanem azok a konkrét tapasztalatok. barátság. ami elmúlt. kézműves foglalkozások és tánc. Elkezdve onnan. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. S itt valósul meg. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. A tulajdonképpeni 13 téma: I. lazázás. önismereti játékok. ami működik. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. tesztek. X. XIII. amit remélnek. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. videós helyzetgyakorlatok. hanem többé-kevésbé tudatosan.

hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. reflexióra. s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai. 106 . Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra.működik.

maximum 15 fővel indul. nem pusztán szexuális felvilágosítás. elmélyítésében. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. Készséget és reményt adunk arra. alkalmazkodni. A kiscsoport minimum 8. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén.). illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. Nem partnerközvetítés. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. ahol téma-centrikus. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet. esetmegbeszélésekkel. és újszerűen közelítjük meg. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. interaktív beszélgetésekkel. mentálhigiénés feladatok. amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik. előadások. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg. hogy – mikor. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. mit. szakítás. A program 14 éves hagyománnyal bír. szerepjátékokkal. barátság. tesztekkel és kiértékelésükkel. kiscsoportos feldolgozásban. vitaindító gondolatokat. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. és az önismeret fejlesztésében. ahol helyzetgyakorlatok. párkapcsolat. igen fontos témákban (szerelem. kivel. pontos tematikával. veszekedés stb. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. elvárásaira nyitottan tud reagálni. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. viszont a csoport igényeire. videofelvételek elemzésével.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. dramatikus játékokkal. A témát játékosan. kiscsoportos munka formájában. kézműves foglalkozásokkal. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. 107 . játékok kapnak helyet.

• fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. az egész embert átfogó értelemben. a fiatalok otthonról nem kapják meg. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. illetve esték szabadok). szakmunkásoknak. tapasztalatok megosztására. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. fiatal tanácstalanul. A program az ország egész területén elérhető. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. értelmi és érzelmi érettség szükséges. • új problémakezelési megoldások megismerésében. • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. Az első benyomásokat szüleinktől. vagy őt találja meg valaki. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. társadalmi viszonyok között. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. • a saját családi minták felismerésében. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. 108 . Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. Lehet helyi szervezésben. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. Kornak megfelelő szellemi. gyakorlásában. mégis sok magányos ember. félelmekkel telve várja. családunktól kapjuk. a délutánok. elsajátítására. az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. egyetemistáknak. hogy végre megtalálja az „igazit”. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. ifjúsági vezetőknek.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk.

társvezető megválasztása). Az egységek végén a team értékelést tart. Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. Cím: 6722 Szeged. fokozva aktivitásukat. személyes élmények „behozása”. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. tehát úgy lett kialakítva a program. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. félelmeiket. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik. saját helyüket. Fontos. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel.Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. 26. Kálvária sgt. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. ügyelünk arra. hogy kimondhassák elvárásaikat. játékok kiválasztása. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. Többnyire ők maguk is fiatalok. a programhoz való hozzáállásukat. megoldások szülessenek. Telefonszám: +36-62-548-940 109 .

hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. ifjúságvédelmisek. Nem célunk. ahol mindenki számára kiderül. lebonyolításuk elsajátítására. Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. védőnők. Így a programban elsősorban egyetemisták. Saját élményű . kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. hogy profi trénereket képezzünk ki. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. illetve eldöntheti. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. és más ifjúsági csoportok vezetői. Pályaorientációs önismereti tréning. akik alkalmasak lesznek arra. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). Az eddigi gyakorlat azt mutatja. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. 4. Célcsoport: Egyetemisták. mik a feltételei. mennyi energiát. 2. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. háromszor koo-trénerként dolgozott. 110 . Önismereti drámacsoport 6. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. az ország különböző területeiről. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. befektetést igényel a részéről. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. kétszer hospitált. főiskolások. Szociálismunkások. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. önismereti játékok megismertetésére. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. fiatal házasok vezetnek csoportokat. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. alapozó tréning. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. Megfogalmazza elvárásait. A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. ám büszkén vállaljuk.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni.

Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. 111 . esetleg alkalmi ismeretségekig. a pszichológia és az antropológia. Ma már közhellyé vált a megállapítás. vagy pusztítására használja-e energiáit. másodlagosan rendelődik alá a többinek. főigazgató. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. hanem magában az emberben dől el. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. és csak utóbb. a házastársi. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. a különböző társadalomtudományok.Dr. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. erejét. önmaga és embertársai javára. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. felnőttként. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. de bontakozó személyisége is. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. hogy jóra vagy rosszra. A „harmadik életszakasz”. A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. E nézet szerint az Én valójában egyedül van. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. hogy az autonóm. Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. léte az együtt-létben válhat teljessé. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. Lukács László piarista teológiai tanár. gyermekként. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. gondozásra. végül idős emberként is. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. autonóm személyiség ideálját hirdették. hogy segítse önmaga megvalósítását. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember. Egymásra utaltan élünk.

Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. elfogadlak és szeretlek. hogy egy „Te” elfogadja. A személy annál érettebbé. Ez az egység-közösség. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. „communio”-ban. A személy azáltal „van”. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). éppen a köztük növekvő egységben.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. Martin: Én és Te. „Halandóak vagyunk. elfogadsz és szeretsz. szavam a fontos. hanem olyan tevékenység. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. hogy szeressék. illetve hagyja tágítani magát. önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. hanem az. megszólított. Ez azonban csak lehetőség. Csak az tud igazán önmagává lenni. a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. fejlett személyek kezdeményezik. de nem létezhet” (Roger Garaudy). ahogy Ágoston emlegeti. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. adottság. Nem az én gondolatom. aki másnak igyekszik örömet szerezni. ha szeretünk” (Karl Jaspers). Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. Európa 1991. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. és feléje fordul. és elveszíti azt. 4 Buber. csak az válhat igazán boldoggá. és a másik „Te”. 112 . halhatatlanok. Megszólítás és válasz. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. Egybenyíló. Legősibb vágya az. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. amennyiben Te elismersz. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. Persze én már akkor is „Én” vagyok. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. mert én szabadon elismerlek. Meghívás és meghívottság. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. hogy a Másik megismert. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. hogy méltatlanná válik a szeretetre. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. annál inkább önmagává válik. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. század elején. önmegismerés és a másik elismerése. amely elfogadást és választ igényel. A személlyé válás ajándék. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. ha szeretetlenek. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. legősibb félelme. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. minél inkább megnyílik másokra. aki kilép önösségéből. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott.

egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. az egymáshoz tartozás érzését. 113 . s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. hogy értelme van és szabad akarata. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. a szexuális igények kielégítését. a figyelmesség és a szolgálatkészség.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. Legteljesebben mégis a házasságban.27). A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. Ehhez járul az is. hogy nem magányos egyed. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. hanem mindezek fölött abban. és szegényebb marad az. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. amilyen például a barátság. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. Ez a kapcsolat egész valóját. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. az udvariasság. hanem kapcsolatokban válik önmagává. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. amelyet az otthonukká tesznek. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. saját képmására alkotta.

legrejtettebb titkait is. amint mi egy vagyunk: én bennük.Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. úgy legyenek ők is bennünk. otthont. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. „Amint te. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. örömüket lelik egymásban. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. de viszontagságaiban. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. ígérte tanítványainak Jézus. hogy te küldtél. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg. (…) Legyenek egy. tudják együtt „múlatni” az időt. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. amint engem szerettél” (Jn 17. vakációjukat töltik együtt. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. hogy így elhiggye a világ. Fokozatosan. és szereted őket. Otthont. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. a heves rajongás alábbhagy. közöttük vagyok”. ha nem a személyes odaadás. S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. te bennem. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. amely biztonságot és védelmet ad. Egyszer talán ráébrednek arra. Tudják. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. hogy te küldtél engem. együtt és egymásnak. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. beteljesülten az örök boldogságban.21sk. hogy értelme és szabad akarata van. Atyám. vagy a szabadidejüket. töredékesen már itt a földi életben. 114 . hanem közös otthont teremtenek. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. Ebből következik az is. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. s megtudja a világ. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. bennem vagy s én benned. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. minden álarc és képmutatás nélkül. Közösen élik meg a világ eseményeit. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. amelyik kihűl vagy elenyész. megteremtve az egyesülés élményét. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. mire van szüksége. örömeiben. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. és a Fiú az Atyát. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. ha fáradt vagy beteg. s nehéz előre tudni. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. amelyben valóban önmaguk lehetnek. amelyben nem kell szerepet játszaniuk.). egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. tudják. az élet különböző helyzeteiben. akár konfliktusaiban is.

a kielégületlenségnek. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. és önmagát ajándékozza neki. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. de nem ritkán feszültségeket. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. eredetét és beteljesülését. Benne nemcsak Isten lett emberré. ellenségeskedéssé torzulhatnak. hogy Isten bennünket szeret. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. hanem lehetőségünk nyílik arra is. Benne. még a legszorosabbak is. a különböző szeretetkapcsolatokban. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. 115 .” Mindaz. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. egymásból és egymásra való léte. hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. individuum. konfliktusokat. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. Az emberek közti szerető elfogadásban. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. önzetlenebb a szeretetünk. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. hanem szeretetének korlátaiba is. abból meríti erejét. nemcsak örömet szereznek. hogy minden ember önálló. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. szeretlek. Minél őszintébb. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. A szó eredetileg körtáncot jelent. tehát a szeretetről elmondható. amit Én és Te egymásrautaltságáról. nézeteltéréseket okoznak. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. Oka ennek elsősorban az. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. együtt-lét. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. „Az ember itt kevés a szeretetre”. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. mily reménytelen. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. a töredékességnek egy darabját. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. annál krisztusibbá. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást.Élete fájdalmas töredékességét. „Isten a szeretet”. hanem azt is. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. az önfeláldozó. amellyel elfogadja az embert. istenibbé válik. annak mintájára. A különféle személyes kapcsolatok. Oka azonban az is. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. Amint a II.

Olyan történelem ez. Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. elmélyülni. hogy együtt öregszünk meg vele. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. alkalmi fellobbanás. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. úgy kell tenniük a házastársaknak is. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. Ez a jelenlét. Elment a nap. Figyelmen kívül hagyják azonban.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. jónéhány éppen a tartós. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. amely nemcsak jelzi. Szomorú voltál. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. és halálunkig folytonosan alakul. szépül vagy éppen torzul. a házastársak életközösségében. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. 116 . hogy – férfimód hiú – földerítselek.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. táplálja és gondozza saját testeként. Most este van. csak annyival. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. de jelenvalóvá is teszi azt. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. Én meg szeretném megköszönni néked. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. hanem amelyben valóban testet ölthet. szövetséggé mélyülő szerelem. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. hogy az ember időben él. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. az időhöz kötötten. életének története van. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. a tartósság és a hűség. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. akkor elfogadjuk azt. odaadja magát neki és érte. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. egyetlen mozzanatba sűrítve. csak egy csöppel kevésbé szomorú. Én sem épp vidám. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse.

megváltoztatható.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. elárulható. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. ha önmagát. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. nem beszélve azokról a sebekről. ember szét ne válassza. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. felbontható. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. hogy keressen magának társat. „Amit Isten egybekötött. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. Arra az Istenre. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. életét. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. mint megannyi szerződés. Ez teszi érthetővé. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. amely. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. Tisztában van ugyan vele. még a nép minden hűtlensége ellenére is. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. vagy mindkét házasfél számára. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. mindegyik házas viszonylatban. amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. legalább valamilyen mértékben.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. Ezek gyógyítása. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. és igazi. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. hogy egyedül élje tovább az életét. szívét. Két-vödrü kút! Két sebesült. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. tartósabb. amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. arra az Istenre.

Erich: A szeretet művészete. csaknem banálisnak látszik is kívülről. Powell. Budapest. akkor ebben – akár tudunk róla. akkor túlmutatnak önmagukon. 118 . Budapest. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Vigilia Kiadó. a Család évében. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. Linda: A társ… Feleségek könyve. Ez pedig Istennel határos. John: Feltétel nélküli szeretet. Petrik. 1984. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. 1999. Bovet. Park Kiadó 1997.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. Gary: Családi összhangzattan.. Budapest. mégiscsak az. Vigilia Kiadó. és olyan mozgásnak válnak részeseivé.”5 Szakirodalom Asen. Budapest. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. 2002. Budapest. Bécs. S ha ez szabadságban történik. Herder 1985. Budapest. Powell. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája. Chapman. Budapest. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. 2002. 5 Rahner. Harmat. 1983. Harmat. Crabb. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére.: Egybeszerkesztve. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. hallgatag. megváltó és megáldó partner jelenik meg. dr. 2002. A családi harmónia öt jellemzője. 2002. II. Chapman. 1997. Amikor valóban szeretnek. John: A tartós szeretet titka. mindent átfogó és oltalmazó. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. Vigilia Kiadó. Vigilia Kiadó. akit Istennek nevezünk. 131. Helikon Kiadó. Gary: Egymásra hangolva. Theodor dr. Eva: Gyermekeimmel. Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Dillow... akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Budapest Fromm. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. Budapest. L. Budapest.: Felette nagy titok. amely Istenre utalt. 2002. Karl: Über die Sakramente der Kirche. Könyv a házasságról.

az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. élethosszra vonatkozó ígéret. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. egyre több ország 119 . a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. toleráns a házasság előtti. A házassági szerződés. illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. az egymás életébe való bebocsátást. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. a klienssel vagy a tanulóval. Az emberek többsége elfogadja a válást. hogy mikor boldog egy házasság. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. szociális munkások. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. a siker. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. kapcsolati formák. amelyek az értékek. Rossz érzéssel. tanszékvezető tanár. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. jogi fogalom ugyan. de hátterében. (Pszichoterapeuták. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség. Ezek: a szövetségre. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. hanem döbbenten eszmélünk rá arra. az élet megosztását jelenti. illetve a szerződésre épülő házasság. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. mint a hosszú távra szólók. klinikai szakpszichológus.Dr. az egyenlőség. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. az önmegvalósítás. hogy a házasságok törékenyek. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. A személyes és visszavonhatatlan. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. a társ. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. a verseny. amelyről eddig beszéltünk. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”.

és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. elemző koncepciók a szövetségre épülő. hogy ezek majd teljesülnek. a tisztességnek és a megbízhatóságnak.és áldozatvállalás. és a családi közösség legfontosabb pillérével. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. a család épségének megőrzése. akkor a házastársak között 120 . az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. illetve értékként kezelése. a változni tudást. De a negatív hatások. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. de az élethossziglani fejlődést feltételező. a romboló következmények feltárásával. hiedelmet. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. A különböző tudományok a változások leírásával. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. de külön tényezőként is megjelenik az én. a jó kommunikációs képességet. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. Korábban a házasság. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. Korábban a megbízhatóság. sőt kötelezettségük egyedülálló. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. hogy joguk. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. kielégítést nyernek. Ma inkább a sikerességet. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. a szociális „ügyességeket”. a „self” értékké válása. és azok hatásaival való megküzdésben. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. a felelősség. amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. mint az egyediség kimunkálása. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. A társadalmi változásokkal is összefüggően. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. az őszinteség. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. különösen a szociológiának. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. mint a negatív hatások csökkentésében.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

hogy az együttélés ne pokol. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. más választások korlátozásával is jár. kitartást vállal és fogad egymásnak. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. tevékenységnek tartjuk. fejlődnek. Csak akkor nyílik ki a zsilip. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. a kapcsolatok alakulnak. II. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. a kapcsolat milyenségétől függ. Hiszen. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. az udvarlás első fázisában (1–8. gyengédség. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. ha törekszünk is arra. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. változnak. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. vagy pokollá válik mindkét fél számára. A másik ember társ. elhalnak. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. mint a mesében. ha a házasságot alkotási folyamatnak. megbízhatóság.intézésében. igényeihez. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. az az együttélés minőségétől. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. és létfeltétel. Pl. a későbbi időszakban (8-17. vagyis elköteleződnek egymásnak. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. hanem örömforrás legyen. Az ember sokféle kapcsolatban él. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. vagy egyáltalán nem vállalják. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. 129 . függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. biztonságot adó. vágyainak. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. értékeinek megfelelő. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. de mindig több tényező határozza meg. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. A „boldogok voltak. céljainak. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. A kapcsolatok minőségét. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. aki döntött valaki mellett.

Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. félnek az intimitástól. Az együttélési 130 . A kapcsolat megszakításának. a kapcsolat megszakad. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. és a kapcsolat minőségének romlásához. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. a csalódástól. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. hanem kényszerből jött létre. a nehéz helyzetekben való kitartásra. óvatosság. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. illetve megszakadásához vezet. Próbálkozások. éretlenek a felelősségvállalásra. Előtérbe kerül a karrier. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. hogy más területen keressenek fogódzókat. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. mint az elköteleződő párokét. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. mint a hosszú távú elköteleződés. amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. Az erősebben kötődő.Az együttélés törékeny kapcsolat. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. bizalmatlanok. kötődő. Az együttélést követő házasságok kudarca. az önérdek. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. nehezíti a partnerek eredeti családjával. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. rokonságával való kapcsolatát. a függetlenségigény. megengedettek vagy akár tiltottak. A statisztikai adatok azt mutatják. Az udvarlás időszakában természetes. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. erősségének jelzéseként értelmeznek. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait.

jó legyen. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. vágyakozás. A szerelem kifejezésére. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. hogy a kapcsolatot alakítsa. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. intimitást. A szoros. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. és a házassággal való törődés az. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. gondoskodó szerelembe. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. problémákat. A szerelem. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. hogy a szerelem nemcsak érzelem. a befogadottság. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. mint minden más kapcsolat alakul.kapcsolatban élők is. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. hanem benne van a másikkal való törődés. szenvedély. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. fellobban. – A házasság jobbá tételére ösztökél. véleményük szerint mi lehet az oka annak. élvezet. elbűvölés. a düh. nem kell félnie a másik kilépésétől. leírására számtalan szavunk van. összetevői kerülnek előtérbe. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. támogatást. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. természetesen több energiát fektet bele. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. gyengédség. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . hogy ilyen tartós a házasságuk. Vannak olyan szerzők. hogy az alkotás szép legyen. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. tartalmának megragadására. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. válnak hangsúlyosabbá. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. kötődés. a biztonság. a szorongás. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. tetszés. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. vonzalom. Ha valaki úgy döntött. áll össze. az együtt megélt élményeket. helyezkedik el. hogy önmaga legyen. kifejezheti valódi szükségleteit. a másiknak való örömszerzés szándéka is. örömforrás legyen. ami a hatékonyságérzést kiváltja. Szavaink sokfélesége is jelzi. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. több időt áldoz arra. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. kialszik. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. vagyis változik. Minden házasság egyedi. gondozza. A szerelem is. és mélyen kötődjünk hozzá. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. csalódottság stb. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. gazdagodik. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. A hosszú távú. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. Az elköteleződés olyan szoros. akkor törekszik arra.

országából elűzött királyfi. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. az elköteleződésére. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. irányzat. bensőségesség. eszme stb. az a vérpadon végzi. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. senki mással össze nem téveszthető személy. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. Turandot a házasságot választja. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. Kalaf azonban megmondja a választ. illetve maximalizálás jelensége. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. Aki megoldja a próbát. hogy egyben egy kapcsolat része. Ám ekkor megjelenik Kalaf.nem drámaiak. egyedi. tiltakozik a házasság ellen. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. így lesz „a kettő egy test”. a változásra. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. – A személyiség érettsége Valódi. 132 . Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. törekvések kiemelésére is sor kerül. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. hidegszívű. az elköteleződés talaján erősödik. aki beleszeret a szépséges császárlányba. amelyet Turandotnak kell megoldania. hanem a hasonló értékek. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. annak a felesége lesz. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. De Kalaf gondoskodó. és minimalizálja a negatívumokat. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. pozitív értékeit. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. ezáltal lesznek részesei egymás életének. vagy feleségül megy hozzá. nevezetesen az autonómiára. akinek kialakult identitása van. férjjé a férfi. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. Az elköteleződés kezdetén. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. tulajdonságok. a vándorló. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. a minimalizálás. de aki kudarcot vall. fejlődik. Turandot nem tudja megoldani a feladatot.

A kifejezés a latin intimus szóból származik. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg. autonóm személyiség. Belső. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. Az ember sajátos természetéből adódik. hiszen egy olyan élmény. És percek mentek. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. hogy kik vagyunk. így az megérthető akkor is. Istenhez. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. hogy egyvalakivel meleg. és mint ilyen emberi szükséglet. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. Ez a rész. amely mások számára megfigyelhetetlen. a költészet ereje. ez az én-rész a híd a lélekhez. őrizzük. 133 . Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. hogy te vagy-e te. mint ahogy soha. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. nem kontrolláló. a tudatosságot. „És jó volt élni. soká. szoros. csöndesen. ha másvalakivel van együtt. Az intimitás bensőséges kapcsolat. – Érett. Egyszerre csak megfogtad a kezem. inkább passzív létező irányultság. legbelső a jelentése. hanem önmagunkban vagyunk. Kapcsolat. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg.III. Melyben egy isten szállt a földre le. ezredévek jöttek. és utal önmagunk legbelső részére. hova tartozunk. amely arra irányul. S alélt pilláim lassan felvetődtek. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. Az intimitás fogalmi megragadása. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. A másikkal való kapcsolat maga a cél. őszintétlenségre kényszeríti az embert. Mint zsibbadt erek útján a vér. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. leírása nehéz. Vagy áldott csipkebokor drága tested. létezés-állapot leírásáról van szó. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. és nem eszköz valaminek az elérésére. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. hogy önmaga csak akkor lehet. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. kölcsönös kapcsolatban legyünk. Nem cselekvő jellegű. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. nem birtokló. tartalmazza alapvető választásainkat. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. de nem a másikra figyelünk. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával.

Ott is rá gondolunk. vele társalgunk. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. – Megváltozik az idő megélése. amikor önmagunkra figyelünk. minden hibánkkal. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. Olyan dialógusé. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. gondolatban megosztjuk vele élményeinket. amikor önmagunkban vagyunk. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. nem törölte meg a lábát. de létezik egy „forgatókönyv”. Ki kezdi a beszélgetést. Allport írta le. a nyílt. nincsenek hátsó gondolataink. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. őszinte. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. társunk. titkaink. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. – Megváltozik a tér megélése. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. a jelen válik fontossá. a férj dühös lesz. őszinte. hogy abba beengedünk egyvalakit. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. A személyes kapcsolatok alakulásában. csúnya veszekedés tör ki. vágyaink. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. hazaérkezik a férj. önmagunk megosztására ösztönöz. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. sőt inkább a másikra figyelünk. sem a hízelgésre. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. Az intimitásban a létezés pillanata. de természetesen jelenthet azt is. Az intimitásban a tér megélése kettős. Úgy vagyunk a személyes terünkben. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. A feleség leszidja. kimutassa. – A kölcsönösség. A kommunikáció nyílt. amely megjósolható kimenetelhez vezet. mint önmagunkra. Valamiféle időtlenséget. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. élményeink. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. de nem rá figyelünk. hanem önmagunkban vagyunk. de 134 . Pl. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. amikor álmodozunk. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. kudarcaink. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. mikor lehet közbeszólni. rejtett szándékaink. amely szerint a kommunikáció zajlik. nem viselünk álarcot. határtalanságot élünk meg. mint tudjuk. Az intimitásra való képesség. Személyes terünkben akkor vagyunk. késett. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. rejtett céljaink.A spontaneitás szabadság és képesség arra. sem a gyengeségek elrejtésére. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. A feleség sírva. esetleg félreáll a nyakkendője.

oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. – Az intimitás a szabály. és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. törődés érzése. IV. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. hanem a másikkal is. Hogy gyermekének szíve odabújjon.diadalmasan panaszolja. hanem önmagaként van jelen. önmagában lenni állapotot. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. óvó. előírt vagy tiltott szabályok. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. Csak az anyát közelben. bizonygatja. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. önmagára vonatkozó gondolatok. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. a másik valódi énjével. bizonytalanulszorongóan. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. Míg a közeli kapcsolatokban. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. lehet-e őt szeretni és értékelni. partneri elvárások. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is. szabad. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. illetve milyen szabályok szerint működnek. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. a világ kutatására. gyengédség. gyengédséget és az elköteleződést. Kezdetben még nem az. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. a másikra ráhagyatkozó állapot. feleség. Pedig nem az. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. irányulások kifejezése. gyerek –. erősíti a szerelmet. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. hogy milyen szerepben. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. megismerésére. támogató. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti.). mások érzelmeinek lecsendesítése stb. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. 135 . férj. hogy a férje alkoholista.

akik nem akarnak. nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. magányosak. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. a nem kötődők. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. A hányatott sorsú. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ. és nem tudnak társak lenni. hanem változtatható. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. őt szidó szülőtől. de nem sorsszerűen meghatározó. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. ELUTASÍTÓ IV. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. hogy szüleik szeretik őket. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. „gyakran” kifejezéseket. elköteleződést igényel. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. SEM INTIMITÁS. azok. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. zavart korrigáló terápiájában hosszú. akik csak partnerek tudnak lenni. a függés ellen lázadók. Az összefüggés erős. elkerülik az elköteleződést. Az 136 .I. Nem félnek a haragos. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. türelmes munkával. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók.

a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént. helyzetének empatikus megértése. 137 . a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. A mindenkor rendelkezésre állás. térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. Valószínűleg azért. Befejezésül. a másik elfogadása. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. elköteleződés. a másik érzéseinek. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat.elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. a valódi én mellett döntöttek.

Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. II. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. a gyermekek ajándékozzák a családot. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. hogy szülőkké váljanak.Hortobágyiné dr. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. szabad akaratuk által. Ezzel a válasszal. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. megtartja méltó helyét. A gyermeket a házasság megkoronázásának. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. ezért ezt meg kell válaszolnia. élete megajándékozza azokat. Régebbi korokban a gyermeknemzés. A II. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. mely testi-lelki szeretetközösség. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. CSÉN tanácsadó. a testvéreknek. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. De az embernek szabad akarata van. Kecskemét és Déri Éva biológus. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. házastársi szövetség. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. Így egész életünk ünnep lehet. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. Nagy Ágnes általános orvos. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. Isten ajándékoz bennünket. Isten megszólítja a házaspárt. 138 . hogy Isten ajándékozó. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. de a házaspár igenje kell rá. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást.” Csodálatos dolog. CSÉN tanácsadó. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége. s szüntelen ajándékozásból állhat. aki ajándékul adták az életét. természetes családtervezés Életvédelem.

Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. Lehet. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. mert olyan kapcsolatból származik. az nem okoz abortuszt. esetleg a gyermektelenség hátterében. a lelki ráhangolódást. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. Kapja meg méltó helyét. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. Egy három gyermekes családban. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. ha egy családban egy vagy két gyermek van.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. vagy ismeretségi körünkben. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. Így ami előtte hat. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. Hány gyermek legyen egy családban. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. Fontos. elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom.2. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. Szükséges tehát tisztáznunk. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. amelyet elveszített. Szükséges. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. mert nem ennyit vártak. védekezésre gondolnak. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. hogy a gyermek. de az is lehet. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. Ugyanakkor az is fontos. néhányan a fogamzásgátlásra. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. hanem szinte akadály: mert nem most várták. 139 . hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. a megfelelő testedzés. elgondolkodtak. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. Itt kell kiemelnünk azt is. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen.

családi életünkkel. Így mikor mi gyermeket vállalunk. nagy öröm forrása két. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. hogyan fogadták az ő jelentkezését. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. s a gyermekek mikor.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. hanem azt is keressük. A családtervezés úgy lesz teljes. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. mi Isten szándéka a házasságunkkal. Csak nem szabad szem elől téveszteni. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. akkor ne úgy fogalmazzunk. hogy egy családtervezési módszer tévedett. s szülőkké leszünk. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. születési idejének. hogyan mondanak. Ha remélhetőleg végül is vállalja. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. Kutatások arról számolnak be. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. Ez azt jelenti. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. Úgy érezzük. vagy nem annyi gyermek születik. amikor egy házaspár. Ismeretterjesztő munkánkkal. Ebben a definícióban az a fontos. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. hány gyermeket szán nekik. amennyit tervezett a házaspár. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. hogy fürkésszék. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Mi az Ő terve. töltsétek be a földet. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. Legfontosabbnak azt érezzük. 140 . amikor tervezték. hány gyermeket vállaljanak. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. Nagyon fontos. nem szabad attól félnie. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. mi Isten akarata a házasságukkal. a teremtés művébe kapcsolódunk be. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz.…férfinak és nőnek teremtette őket. és milyen időközönként érkezzenek. remélhetőleg igent az ő életére. hogyan viszonyulnak hozzá.

sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. „Bíboros úr. nagyon megérthető. 1. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek. vegyszerekkel nem lehet megoldani. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között. az új ember. a dolog valóban bonyolult. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. Megérti-e Ön. Nagyon meg lehet érteni. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. Három nagy alapvető szándékról van szó. hogy ők nem értik? Igen. hogy a gyermek. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. Pál pápa 1968. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. s azt tartja. „Az Egyház azt tanítja. áldás. 2.” 141 . hogy ráébresszen arra. az Egyház azt tanítja. s ily módon szabályozhatják a születést. és ez teszi szükségessé. ami korábban ismeretlen volt. mint azokat a nagy szándékokat.3. 3. hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. A harmadik szándék az. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni.” (Humanae Vitae. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. VI. A mai világ szorongató helyzeteiben. tudniillik. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. melyeket az Egyház tart szem előtt.

Olyan szervrendszereink. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. másik része segíti az ivarsejteket abban. hogy éppen hol tart a folyamat. I. Ennek egyik része ivarsejteket termel. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. és működésükben sincs lényeges különbség. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. hogy ma Magyarországon ez az a kor. és egyesültek. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. a másik 142 . Így érthetővé válhat számukra. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. a különböző minőségű méhnyaknyákot. a sárgatestet stb. hogy egymásra találjanak. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. Ez a szaporító szervrendszer. Itt szólhatunk röviden arról is. Mindig ugyanott van a találka. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. S természetesen kiemeljük azt. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg.. petesejteket. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt. hímivarsejteket. mind a működése eltér a két nemben. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. a táplálkozás. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. ameddig az abortuszt elvégzik. Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. természetesen annak megfelelően. a légzés. s ott hagyjuk. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük.és a fajfenntartás. tölcsérszerűen kitágult részében. hogy messziről is jól látható legyen). Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. Van azonban olyan szervrendszerünk. legfeljebb 12–18 óráig él. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. II. egy új emberi élet kezdődik. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. melynek mind a felépítése. a mozgás. hogy a találkozó létrejöjjön. ezért erre testileg. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. mint pl. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. hogy a szíve már hetek óta dobog. hogy HOL és MIKOR találkoznak. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni. meg kell állapodniuk.

. Egyik kiesése esetén – pl. s állandóan újak képződnek. Amikor már egészen megérett a petesejt. zsírszerű anyag rakódik le. sejtplazma. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél.a folyadék centripetális áramlása. farok – mozgás végrehajtása. számuk és alakjuk is megváltozik. hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. amelyek körülveszik. A petesejt továbbításában: . Hogyan jut el egymáshoz a két sejt. a szabad hasüregbe kerül. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. készíti föl arra. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. szabad szemmel nem látható. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. Általában percenként 4-szer húzódik össze. illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. hogyha történik majd megtermékenyülés. mindig van belőlük „raktáron”. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. hogy a szaporodást biztosítsa.a petevezeték csillószőreinek mozgása. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. következő ciklusban pedig fordítva történik. Így keletkezik a sárgatest. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak.a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag. A kiszabaduló petesejt. zona pellucida – üvegszerű hártya. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. a progeszteron. A hímivarsejtek (ondósejt. III. illetve a petevezető rojtjai közé. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . összekötő rész – a mozgását irányítja. ahol a petesejt megérik. ovuláció környékén percenként 8–12-szer. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. és hogyan egyesülnek? A.nyugalomban van. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését. és megreped. serdülőkortól a klimaxig. egyik alkalommal jobboldalt. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. és bennük sárga színű. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. . Végül annyira kidudorodik. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. nyak – centriólumok. mint a tűhegy. szabad szemmel is látható sejtje. melynek aktív mozgása nincs. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. Akkora. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. sejthártya. másik alkalommal baloldalt. mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról.

B. A sárgatest feladatát a 12.1. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. de csak a legszívósabbak. B. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. amikor felszabadul. a méhnyakcsatornán. A többi hímivarsejt. Az ondó.2–7. a többi kifolyik a hüvelyből. táplálását biztosítja. Színe opálos. legellenállóbbak érik el céljukat. és legalább 80%-a jól mozog. Átszámítva ez annyit jelent. mely lúgos kémhatású. Ez a váladék kezdetben sűrű. B. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. A hüvely egy kis vegyi üzem. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. Nagy az eltévedés lehetősége. óriási mozgási energiát vesz fel. 15–18 cm-es út. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. mely kb. majd elfolyósodik. a sav pusztítja őket. szaga édeskés.1 km utat tenne meg. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag. bonyolult utat a hüvelyen. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). s 1 ml-ben kb. a méhnyakra és környékére jut. 7 nap múlva. Nagyon gyorsan tudnak úszni. A cukrot. és hegestest keletkezik a petefészekben. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. Az élet örökös küzdelem. és ezt a képességét órákon át megtartja. Ha nem történik megtermékenyülés. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. és meg kell tenni a hosszú. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú.8). Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . foszfort. Kémhatása lúgos (7. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. 60–120 millió sejt van. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. akkor a sárgatest visszafejlődik. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. héten a méhlepény veszi át. energiaforrását. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. Sebességük 2 mm/perc. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. és mintegy várakoznak. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. tejszerű. Kisebb részük behatol a méhnyakba. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. a méhen. és a petevezeték kezdeti részén keresztül.és prosztatamirigyből származó váladék. a hüvely hátsó boltozatába ürül.2. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. amely állandóan tejsavat termel. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását. melynek – természetesen. Cél a petevezeték elérése.

Ugyanúgy. legrátermettebb. melynek irányító. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. milliós felesleggel dolgozik. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. Mégis bizonyos. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. IV. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. Csapásaik kifelé irányulnak. Ezért van jelentősége annak. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. ha még nem lenne ott. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. További nehézség: a test melege. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. vagy pedig megvárják azt. B. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. útmutató hatása is van.3.4. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Nem jó az sem. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer. ha túl korán érnek oda. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. biztosítja számukra a tápanyagot. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. felszínén apró csillószőrök vannak. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. 4szer húzódnak össze. A csillózó mozgás áramlást hoz létre.hígabb. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik. a harcot. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. így még itt is sokan eltévednek.) A petevezetékek általában percenként kb. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. pusztulására vezetnek. B. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. hőmérséklete 1. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. a petevezetéket. ahol a petesejttel találkoznak. s így további spermiumok 145 . de gyorsan kimerülnek. a farkát elveszíti. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak.2–5. hogy a spermiumok néhány. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. nagyobb víztartalmú és több. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. s így elpusztulnak. hogy a petesejt megérkezzen. ugyanis a spermiumok élete is véges. majd bejut a sejtplazmába. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát.

ahol 2–3 napig szabadon lebeg. V. Ez a MENSTRUÁCIÓ. Az egyesült sejt neve zigóta. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. és a méh faláról lelökődve kiürül. napon jut a zigóta a méhbe. vérzés kíséretében. A sárgatest. ahol bekebelezés áldozata lesz. ha a megtermékenyítés elmarad. 146 . Körülbelül a 4. A petesejt burka ezután bezárul. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. miközben tovább differenciálódik. illetve kisodorják a természetes váladékok. Elmulasztott találkozás Mi történik.behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. 'a csalódott méh sírása'. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. A zigóta kb. vagy felszívódik. 1 nap múlva következik be az első oszlás. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. Az egyesülés után kb. A petesejt. VI. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. s a természetes váladékokkal távoznak. ha nem termékenyült meg. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. A sárgatest megmarad. és így hormonjai megsemmisülnek.

A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. Ahhoz. Alapvető különbség a két csoport között. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. vagyis a beágyazódást gátolja. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. az emberi élet indulásának kezdete. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. hogy a fogamzás. A fogamzás és a beágyazódás között kb. illetve a fogamzás elősegítése is. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. a fogamzás pozitív. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. 1 hét telik el. az nem okoz abortuszt. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. 147 . hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. Fontos megjegyeznünk. vagy a beágyazódás megakadályozása. Így ami előtte hat. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel.

Például Ovidon. Anteovin. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. melyben nem. Marvelon. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. s a kémiai módszerek több formája. Van a sterilizációnak az ún. bekezdés). amikor a tabletta ’jól működik’. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. mely vágás nélküli sterilizáció. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. Triregol. Következő hatás. melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik.) 148 . Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. egymástól való eltávolítás) jelentik. esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. stb. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. Itt szerepel például a megszakított közösülés. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. amelyek valóban fogamzásgátlók. 2. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. kötet 748. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. vagy elpusztítják őket. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. Fő hatásmechanizmusuk. A hatásmechanizmusuk pedig az. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. nem tudhatja. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). vagy rosszul történt védekezés. hogy a tablettának más hatásai is vannak. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. mely „sürgősségi” tabletta. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. Mercilon. „Stop” módszere. így elpusztul. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. Femoden. ezért fontos. oldal 2. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. a méhnyálkahártya megváltoztatása. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. 3. Aki tehát szedi a tablettát.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. Hatását úgy fejti ki. nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. Rigevidon. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. hogy neki a fogamzásgátló. s ott még nem tud beágyazódni. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. A kényelmetlensége ennek a módszernek. ami a fő hatásmechanizmus. elkötés.1. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. Cilest. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok.

ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. migrén hangulatváltozások. teljesen belefér a serdülőkori változásokba. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. s ezt folyamatosan kell szedni. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. – Nagyon fontos tudni azt is. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. 149 . Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. Csak ha erről nincs tudomásuk. depresszív hatás hányinger. (Pl. Kefalgin. bőrkiütések. Elenium.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. Sumetrolim. Algopyrin. Legatin. Semicillin. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. Bayrena. mert még szinte ki sem alakult. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. Sevenal. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő. Maripen. hogy másnap és harmadnap. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. Medivaler. Ez azt jelenti. Meristin. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. A Postinor. Vegacillin. Amidazophen. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység. tromboembólia. Demalgon. mert segít a PARTNER – M. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. Ez nem jelent gondot. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. illetve éveken át nincs. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. illetve legújabban a hormongyűrű. Barbamid. Például az. vagyis a beágyazódás gátló hatás. epekövesség. Ez is sürgősségi tabletta.: Penicillin. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. Valeriana. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. Andaxin.

vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . A méhen belüli eszközök mellékhatásai. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. Így nincs többé elfelejtett tabletta. hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. egyéb: Radipon. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. műanyag vázzal rendelkezik. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). Az is előfordul. Sacerno. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. (Alakjuk változatos. amit havonta csak egyszer kell használni. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. Ridol. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. A negyedik oszlopban a spirál. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. A hormongyűrű azon az elven működik. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. rézzel és hormonnal kombinált típusok. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. illetve 120 mikrogrammot). Ptimal. Ospolot. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. A rugalmas anyagból készült.Quarelin.) A megtermékenyített petesejt. 4. mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. Sertan. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. Corontin. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. de használata sokkal kényelmesebb. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. sima felületű. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között. Neophedan. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. majd 3 hét után kell eltávolítani. Mérlegelni kell azonban. melyet hormongyűrűnek neveznek. s NuvaRing néven került forgalomba. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. mely T-alakú. így fejti ki hatását. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja.

megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c. – méhen belüli eszközök (spirál. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 . Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a. Hormongy űrű 4.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1.. Pl. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl.. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg.. 2. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl.

hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik. . pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. Több tünet. Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2. Tüneti-hő mérő zéses. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása). egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3. 152 ./ a fogamzás megelőzése 2. hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek.

Anna Flynn (angol) Dr. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. Többféle természetes módszer is ismert.” Dr. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. erkölcsi megfontolásból. akik egészségügyi. Ezt a módszert olyan párok választják. 153 . Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. Anna Flynn A III. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. másrészt a fogamzás elősegítésére. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain.

menstruációs naptárra van szükség. Gerhard Döring. W. Smith már ekkor leírta. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. hogy fiatal.) félrevezethetik a megfigyelőt. A ciklus első felében mindig alacsony. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. T. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. Kyusaku Ogino japán és dr. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. láz. tehát csak olyan nők alkalmazhatják. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. M. hogy zavaró körülmények (pl. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. Ő hangsúlyozta. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. hogy alkalmazásához az ún. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. rendszeres a menstruációjuk. Így pontos képet kap arról. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. akiknek pontos. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. napján következik be. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. A módszer azt feltételezi. J. de ennek bizonyításával adós maradt. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. gyógyszerek. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. 1933154 . stresszhatás. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. A naptármódszer nevét onnan kapta. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. stb. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. München). Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. A módszer biztonságát csökkenti.

pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. és Dr. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. mely minden nő számára lehetővé teszi. valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. hogy megfigyeli azokat a változásokat. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. 1964-ben jelent meg John J. U. pedagógusok. A csoport három vezetője: Prof. biológusok. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). 155 . Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. Prof. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. ahol orvosok. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. Baur (Müncheni Egyetem). Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP). és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. Dr. A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. G. Dr. Dr. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. S. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. Freundl (Düsseldorfi Egyetem).

A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.5 36.0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .

A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. Naponta megfigyelve. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 . mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. A jelek a következők: (1. melyek a termékenységi tünetek. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis.) a méhnyaknyák és (3. (2. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során.) az alaphőmérséklet. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható. lejegyezve egy cikluslapra. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis.A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései.) a méhnyak bizonyos változásai. mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így.

Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. 2. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. Mérése higanyos hőmérővel szájban.és italfogyasztás. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. 1. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. mozgás előtt. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. vagyis közvetlenül ébredés után. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. A nő számára biztonságérzetet jelent. 158 . legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. WC-re menéskor célszerű elvégezni. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. Így étel. A hőmérsékleti görbe. valamint egyéb észrevételek. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. sohasem hónaljban. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. bekövetkezte környékén megemelkedik. és a méhnyak változása. a méhnyaknyák. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. Így fiatal lányoknak. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. Feladatunk az. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. Ugyanakkor hamar észreveheti. de felkelés előtt kell hőmérőzni. és energiát biztosít számukra. amely minden izgalom kizárása mellett. A nyák jelentősége. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. A két. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. végbélben vagy hüvelyben történhet. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről. hogy két különböző hőmérsékletszint van. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. hogy a nyák táplálja őket. nyugalomban mérhető. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. (A petesejt élettartama 12–18 óra.

és a méhszáj nyitottsága. 159 . nyers tojásfehérjeszerű a nyák.index: azt fejezi ki. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. és a méhszáj nyitott. vagyis kemény (K). Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. akik gyermeket szeretnének. nem nyúlékony. 3. vízszerűen átlátszó. vagyis puha (P). míg a nagyon termékeny napokon sok. és a méhszáj zárt. Nem igényel orvosi beavatkozást. hogy 100 olyan nő közül. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. f. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra.2 2. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. ajak tapintatú. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. n. Az értékelés során betűjeleket használunk: s. ill. félgömbszerűen. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. mint a tabletta vagy a spirál.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. 1 éven belül hánynál következett be mégis. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje . nincs mellékhatása.3 2. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. illetve hüvelyen belüli részt. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. orrhegy tapintatú. sűrű. a méhnyak tapintata. n+. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. akik el akarták kerülni a fogamzást. fehéres vagy sárgás.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. A kissé termékeny napokon kevés. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is.5 *Pearl. Ø. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. nagyon nyúlékony. híg.

Azok. fölvállalják a lemondás időszakát. gumióvszert) alkalmazhatnak. ha nem tervez gyermeket a házaspár. Ahhoz. Munkacsoportunkban orvosok. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. egyetértéssel vállal föl. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. hogy olcsó. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . tanácsadókra van szükség. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. ha néha nehéz is. amit a tanulásra kell fordítani. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. A módszernek van nehézsége is. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. A tanácsadóképzésre azért van szükség.Fontos előnye. időnként más módszert (pl. A termékeny időszak alatt. pedagógusok. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. de ez már nem a tiszta TH módszer. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. amit a pár közös döntéssel. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. a tanácsadás pedig ingyenes. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. 2000 őszén indult az 1. Így a lemondás. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. biológusok. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára.

vagy szakemberektől tanácsadás ill. A tanácsadóképzésre azért van szükség. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. 2. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. kerület. 161 . amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. Szakemberektő l. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. tanfolyam keretében. amely három ciklus ideje alatt zajlik le. sem a rendszeres életmód. 17. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. A TH-módszerről. Pelikán u. a különleges élethelyzetek kezelésére is. Az sem jelent problémát.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. Budapest. Ez utóbbi azért hatékonyabb. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét.nagy@fibermail. vagy 2. ill. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. V. Könyvek segítségével önerőből 1. Ferenciek tere. Ahhoz. ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. tanácsadókra van szükség. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre.

(Deák és Társa Kiadó. 162 . vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger.. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. 2003. Beszerezhető: 7634 Pécs. 2000. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. hete előtt). Szent István Társulat. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. Medicina. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről. Frank: Tilly (Harmat. Budapest. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie..: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. 2002. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. Budapest. Nem mondható. G. 2002. Don Bosco Kiadó. középidős és késői.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. Részletesen. I. (általában a terhesség 28. mert ennek az a feltétele.: Anya. Budapest. Fiore. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. M: Igen vagy nem. megbeszéljük a látottakat. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve. Gulliver Lap. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. Budapest.. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. OMC Bécs 1986. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. Budapest. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik.). Laimer. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. Sheila – Nilsson. 1987 Az élet kultúrájáért. Budapest.: A bioetika alapjai.). és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet. 17. beszélünk az abortuszról is. és így táplálékhoz jusson. Lampé László dr. Lennart: Már élsz. Szent István Társulat. a fogalom tisztázások. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata. 1999. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása. (Riport könyv. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja. Budapest. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. 2001.és Könyvkiadó. Carlo: A fiatalok etikája.Életvédelem. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. mielőtt a magzat életképessé válna. Vöröskő u. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. A spontán vetélés lehet korai. – Goze-Hanel. 1990. Debrecen. Kiegészítésként. Bemutatjuk. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal. 1997. s természetesen kérdezhetnek is bennünket. 2001.) és Peretti. 2001. és a maga útján eltávozik.

akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. pl. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. hogy olyan komoly döntés előtt állnak.Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. elvetesse-e magzatát vagy se. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. mellé állunk ebben a helyzetében. hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . . Álljunk mellé lelkileg. mert védtelen kis ember ellen irányul. Segítsünk azoknak is. S van sajnos. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. egy mély sebet. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. aki több ilyen beavatkozáson is átesik.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) . S abban próbáljuk segíteni. akikről megtudjuk. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. hanem a segítségünkre.méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . hogy az élet mellett tudjon dönteni. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk. művi abortusz: 2711. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. nagyon fontos az a hozzáállásunk. akik mégis elmennek abortuszra. a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. hanem azt érezze bennünk. Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. méhfalátfúródás fertőzések.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . pl. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében. Ha tudunk ilyen esetekről. mely egész életében végigkíséri.

erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. a méh nyálkahártyája lelökődik. »sárgatest«-nek. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni.freeweb. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . A cikket a www.hu/jegyes/abortusz/ru486. 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. hogy a kilökődés bekövetkezzék. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra. A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. (Az RU a cég nevének rövidítése. Egy további vegyületre volt szükség. illetve a már meglévő terhességet megszünteti.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert.html címen találtuk az interneten. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet. A harmincas években sikerült. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. Annakidején ezzel kísérleteztek. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. mint a kulcs a zárral. melyek csak akkor képződnek. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. a számot később 486-ra rövidítették. (melyeket receptoroknak hívunk). mint maga a progeszteron. gestatio: terhesség). ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. A német gyógyszeripari vállalat. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. Magától értetődő. a Hochest AG francia leányvállalata. Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. mely a méh összehúzódását fokozza. gestare: hordozni. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. Ezek a szerkezetek.

hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő.08. kockáztatnák. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. hogy a tabletta létezik. terhességi hétig alkalmazható. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni. tudjuk. A nők egy részénél tartós lelki válságot. hogy elvéreznek.. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. A vizsgálatok azt mutatják. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek.) Nem hagyható figyelmen kívül. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). felszerelést igényel. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. Az előírás szerint kizárólag klinikán. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. az RU 486-tal napokig nem történik semmi.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. mind 165 . hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. kórházi osztályon és legfeljebb a 7. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. kimutathatók. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak. Kínában. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. egészségügyi intézményekben végzik. hogy akár bosszúból. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. akik most is elvárják a nőtől. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. ha ott mind az orvosok.dec. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva.prosztaglandinnal próbálkoztak. Az eredmény nem is maradt el. Visszaút nincs. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. A hormonok. szakorvosok. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják.. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz. mind a közvélemény.« (La Republica 1989. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. de a folyamat már megfordíthatatlan. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. Súlyos személyes gondok. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg.

« nyilatkozta Balieu doktor." Ugyanott áll az is. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert".ez a legelső emberellenes méreganyag. 2003.. Budapest.: A bioetika alapjai. a következőket mondta: ». Szent István Társulat. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. Raimondo: A szerelem ezer arca. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. Egy TV vitában Lejuene professzor. Gulliver Lap.. Szent István Társulat. Laimer. Budapest. Konferencia a Vatikánban 1996. Ferencz Antal dr. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz. Interjúkötet. Campbell. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Sheila – Nilsson. Budapest. Budapest. Lennart: Már élsz. 1994. aki a genetika professzora. A magam részéről pedig orvos vagyok. Ross dr. 1999. sőt lehet. A kísérletek még folynak.: A szülői hivatás. Nem lehetetlen. M: Igen vagy nem. mint kizárólag terhességmegszakító szert. Medicina. hogy az RU 486 hatásait. Új Város. Családpasztorációs Füzetek 1. és Hyppocrates esküjét tettem le. Budapest. Lehet.. 1990. Kitzinger. Budapest. 1997. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. a Család évében. Gondoljunk csak arra. Az élet kultúrájáért. OMC Bécs 1986. október 17-19.: Életre szóló ajándék. Scotto. A vita természetesen Franciaországban is zajlik. 2001. mellékhatásait. Don Bosco Kiadó. Boldogabb családokért iskolai program. Carlo: A fiatalok etikája. amit a hírekben is hallani lehetett. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. aki arra eskette fel tanítványait.és Könyvkiadó. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. 1997. és mint orvos. Szexualitás és párkapcsolat. Ratzinger.a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. Harmat Kiadói Alapítvány. Ross dr. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Joseph: A föld sója.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Kecskemét. Család és demográfia Európában.. Szakirodalom II. 1994. Lampé László dr. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott). Budapest. Tudni kell azt.. 2003. Harmat Kiadói Alapítvány. 2002. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. még ha könyörögve kérnének is rá. 2001. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. Campbell. Fiore. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer. mint ahogy az is. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. 166 . vegyi fegyvert gyárt. hogy "sohasem adok be mérget. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. 1987 Martini.

: A természetes családtervezés napjainkban. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. Kippley J. Fekete T. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. – Szakos É. 2002.: Természetes fogamzásszabályozás. dec. 1993.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany.. Freundl G. Harmat. – Sottong U. Ein Leitfaden. Peretti.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. Medicina. Budapest. 269–283. Frank: Tilly. Szent István Társulat. – Bippan N. Advances in Contraception 9 (1993). Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. 1987 Rákóczi István: Az abortusz.: Természetes családtervezés. 2001.Laimer. Egészségnevelés 36 (1995). American Journal of Obstetrics and Gynecology. Planétás. Frank–Hermann P. 11. OMC Bécs 1986. 07. 118–120. University of Düsseldorf. Herder. 1. Arbeitsgruppe NFP. 2003. Népjóléti Minisztérium. 1991. 1991. – Freundl G. München. 1986. 1992. Budapest. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Budapest. 2000. Feketéné Szakos É. 167 . Munkafüzet. Szil P. Budapest.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Budapest. – Godehardt E. 1988. 1994. März 1997 NFP Study Group. – Kippley S. Rötzer J. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége.) Természetes és biztonságos. 1994. Budapest. Ehrenwirth. Debrecen. 2001. – Sottong U. Védőnő 1995/1.. Teusen.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. Deák és Társa Kiadó. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. Köln. I. Study Centre.: Anya. – Döring G.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. J. (Freundl G. Psychologie 20. Szalai E. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln. 5. Az élet kultúrájáért. június/szeptember 179–189. bis 09. Budapest. M: Igen vagy nem.: Természetes fogamzásszabályozás. University of Düsseldorf. – Goze-Hanel. 1997. Lampé László dr. Budapest. 1999. A. SubRosa Kiadó. Szent István Társulat. Előadásjegyzet védőnők számára. márc. –Baur S. Advances in Contraception (1997).: A természetes családtervezés művészete. K. Budapest. Schulze–Hobeling H. – Bremme M. Budapest.: „Wenn zwei sich lieben…”. G. 1992.

később: különféle interakciók). ha akarjuk. mint amit a gyermek igényel. Az elég jó anyaság kritériuma az. Tudjuk. így a családi hatások azok. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. és ha nem vizsgáljuk meg. A 168 . amelynek megléte szükséges a világban. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. „normálisnak” és sokszor jónak is. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. viselkedési módot. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat.Somogyiné dr. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. Először is azért. Adja meg neki. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. tisztaság. de ne többet. és van. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. amit ismerünk és megszoktunk. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. Petik Krisztina pszichológus. hogy tökéletes anya nincs. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. a szemformámat apámtól örököltem”. Budapest Családi örökség. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott).. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. Olyan alapélmény. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. szokásrendet tartjuk természetesnek. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. gyorsan rájönnek. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. de elegendő. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. amikor az ember jónak. Azt az életstílust. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. nehezen tudunk újat kezdeni. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet. Harmadszor: a megismert. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. testi kontaktus stb. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. mondják el. meleg.

tekintetéből olvassa ki. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. Berne). motivációkat. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. Az azonosulás több mint az utánzás. Azok a nők. hogy szeretetre méltó-e. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. Ez a folyamat azt jelenti. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. hanem a mögöttük húzódó élményeket. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. feltéve. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. amikor a nő anyává válik. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. értékeket is beépíti. amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. Ők tudatos odafigyeléssel. Mahler). általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. Ebben az életkorban nagy életöröm. Az sem mindegy. Ha rossznak tudja magát. Aki nem értékeli önmagát. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. Nem mindegy. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. tehát nem üres cselekvéseket. másokat sem képes jól szeretni. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). akkor torzítjuk az önértékelését. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük.

amelyben azt fejtegeti. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. Szerinte. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. ahhoz igazodunk.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. mivel az 170 . meg kell ismernünk azokat. A házastársi. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. Gyakori jelenség. és egy új. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. hiszen nem semmisülnek meg.„szülői énállapotként” definiálta. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. Többek között ezért sem mindegy. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. Szokások. azt tartjuk természetesnek. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. válás. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. ha nem tudatosan cselekszünk. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. normák. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). mint az alkohol. öngyilkosság. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. amikor a szülői énállapotunk működik. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. életmód Amit ismerünk. rendszerint az egyik gyerekre. viselkedünk és érzünk. ha házasságot kötünk. Később. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. és tudatos döntéssel. hanem az ember életútját is befolyásolják. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek. akkor úgy reagálunk. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). Köztudott. felnőttként. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. Ahhoz. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében.

túlzott ellenőrzéssel. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. 171 . Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. ha nem az egész család bevonásával történik. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. mint ha a szüleiket haragban látják. ha a szülei magukhoz láncolják. Minden szülő tudja. útjára bocsátása. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. Téves hivatásválasztások. betegségbe meneküléssel stb. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. bár teljes családokban is előfordulhat. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. amilyennek őt látják. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. Még súlyosabb válságot okoz számukra. A gyermek még nem érett arra. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. hogy valamelyik fél mellé álljanak. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. Ezért a felnőttek kötelessége az. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. nyílt vagy rejtett zsarolással. Ha ezt a vágyat irányítássá. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. akár a lelki támogatás területén. beépítését is. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. és nem engedik független felnőtté válni. mert ez „merénylet” az új generáció ellen. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat.

Ha ebben is állhatatosak maradnak. hanem az egész család működésével van baj.: Én – Te – Mi. Animula. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. erkölcs. 1984. Gyakorlata még nem olyan elterjedt. Székely I. 1991.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. hogy elfogadják a beteget.: Az én és a másik. És ha el is fogadják a segítséget. Budapest.: Sorskönyv. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. magatartászavarok. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival. 2003.: A fiatal Luther és más írások. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is. Háttér. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. Nagy teher ez a szülőknek. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. Budapest. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. 1995. OKKER. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben. Gondolat. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet. A házasság erőforrásai és buktatói. akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. Székely I. tanulási problémák. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. mint amennyire szükség lenne rá.: Szeretet. Budapest. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. Korda. Budapest. Szakirodalom Berne E. Ranschburg J. Ranschburg J. autonómia. 2003. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban. Kecskemét. 172 . szomatikus zavarok. 1997. H. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. Mivel a szülők sok időt. Gondolat. Erikson E. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él. hogy a kialakult reakcióikat. Budapest.

Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. 1992. 173 . Az asszony azért boldogtalan. Vannak olyan növények. vagy ők válnak diktátorokká. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. a lakás berendezése és a napirend. Férje a lába előtt hever. ezt tanulták otthon. megbújva fellelhető még. és nézzenek föl rá tisztelettel. mindig fogadjanak szót. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet. mert léte az emberi szív ősi. ha felnőnek. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. parancsait várja. Szívós fajta. A gyermek azonban nem ilyen. hogy kinek mire van szüksége. A diktátor Azt hiszi. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. hiszen ezt látták. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Intézetben nevelkedni olyan. hogy családja minden tagja érte van. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. „Családmodellek”. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. Budapest. mert nem számol alattvalói önzésével.Dr. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra.) című könyvéből: 123-129. De nem kétlem.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. A gyerekek ne zavarják. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. csillapítsa szexuális étvágyát is. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. és hogy kinek mi a dolga. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. sőt „kereszteződései” is. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”). Ebben a családban senki sem érzi jól magát. ezért onnan irányít. A feleségének az a dolga. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. amelyeknek ez megfelel. Ő tudja. Nézzük meg hát. az öltözködés. Ma mégis sokan úgy vélik. De itt-ott. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. oldal. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. A gyerekek.

8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. döntésekre. Mind a ketten kapnak sebet. nem várhatnak tőle segítséget. követésre érdemes példát és célt. ő fizeti a villanyszámlát. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. ami akadályozza a másik fél megértését. sőt programokra és célok kitűzésére is. Miért is néznének. sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. nehezen gyógyulót. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. mélyet. ő intézi a lakáscserét. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. mert sem igazi (férfias) férfit. hogy a házastársak nem néznek egymásra. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. útbaigazítást és döntéseket. hogy biztosak a maguk igazában. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. takarítás). Ő jár szülői értekezletekre. néha halálosat. 174 . ha két trombita szól. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. egymással nem egyeztetett üzeneteket. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. főzés. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. mert infantilis apjuk egy közülük. „azt soha senki nem csinálja meg”. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. A veszekedőkre éppen az jellemző. Szenvednek a gyerekek is. Jellemező a rajzon.

Az elszigeteltek Páros magányban élnek. Ebben a családban senkinek sincs otthona. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. Nem kétséges: nagyon jó. akkor azt hiszik. hogy életben maradjon és fejlődjön. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. hogy a növényeket elég elültetni. De mindez elhibázott. Aki ezt nem tudja. Ezért túlságosan „fogja” őket. Ha csalódnak. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. akiktől az életük függ. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor. nőnek már maguktól. mint a „cipekedő” esetében.még akkor is. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. megeredtek. de valójában nincs már közük egymáshoz. legfeljebb lakása. nem engedi őket lelkileg felnőni. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. ha félnek. sőt sok esetben elválik. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. hiszen azok pusztítják egymást. de nem tud elmozdulni. nem kell velük foglalkozni. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. hogy a párválasztás volt balszerencsés. Egyik-másik városi ember. ha azért teszi. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. Nem csoda. 175 . egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. Nem válnak el. esetleg azt hiszi. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. mert „azt nem szabad”. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. az a csalódások miatt elkeseredik.

24). amelyekkel a szülők figyelmüket. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). önállóan alakítsa ki családi életét. Meg van győződve arról. Önmagukat nem adták a gyereknek. idejüket. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. az helyezze a gyermek elé a házastársát. ezért követhető. amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. Aki valóban jót akar a gyermekének. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. egymással együttműködve tevékenykednek. A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban.” (1Móz 2. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. 176 . Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”. törődésüket. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. ragaszkodik feleségéhez. fontos. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. Életpéldája (hite. sőt hátrányos. hogy azok nélküle semmire se mennének.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. A férfi nem diktátor. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült.

amire a bárányok még nem képesek. Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek. hogy „lássa a láthatatlant”.1). Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. 177 .szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. biztonságot adó légkört áraszt. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. Az asszony nem „pulikutya” mellette.. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. Vezető szerepköre tehát szolgálat. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. Az ő felelőssége ui. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is.

ha a páromnak örömet szerzek. ne a másiktól várjuk az első lépést. hanem csinálni kell naponta. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. kapcsolata. szeretetet. 178 . igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. energiája a gyerek felé fordul. hogy a legfontosabb ember legyen. Tehát nélkülözhetetlen. az apa. Ez azonban nem helyes. Az anya figyelme. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. változatos élethelyzetek. végre újra kettesben lehetünk. kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. Természetesen megkapják mindazt a törődést. a megismeréshez idő kell. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. kitartás is kell. a pármegtartáshoz. derűs. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. Nem véletlen az sem. a konfliktusokat közösen oldják meg. Ahhoz. ami szükséges. a férj háttérbe szorul. ha szüleiknél látják. a férj és feleség egymás támaszai. sok beszélgetés). mint a párválasztás. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. klinikai gyermek-szakpszichológus. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. nagyon fontos a szülők. s ha ez a szándék kölcsönös. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. ami egy életre szól. de megnyugtatóan hat számukra. hogy a gyereket.Dr. az legyen az örömem. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. felnövekedésre. amikor megszületik az első gyerek. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). Ez a gyerekeknek is így jó. Sallai János pszichológus. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. a házasság nem összejön. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. hogy ha megkérdezzük pl. mennyire szeretik egymást. Ezen a téren elég általános probléma. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. ahol a hűség természetes. A biztonságos család alapja a jó házasság. Minél több a gyerek. A család házaspárközpontú legyen. – nemcsak kapni akarjak. az anyukát. ideje. Ha e téren rendben vannak a dolgok. türelem. annál mellőzöttebbnek érzi magát. tartós családba érkezhessenek. viselkedése. a leggyakoribb válasz. számunkra ő kell. hanem adni. A párunkat mi választottuk egy életre. zavartalanul örülhetünk egymásnak. a házaspár személyisége. ne gyerekközpontú. a házassághoz sok munka. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. Ennek azonban örülni kell. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. hogy a gyerekek nyugodt.

hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. vetélkedni. öltöztetés. hogy beszélgessünk vele. takarítás. hogy mennyi munkát végeztünk azért. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. „szeretlek”). Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. A gyerek teljes bizalommal érkezik. Lényeges azonban tudni. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. hanem ez kötelességük. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. hisz ha a másik ember (párunk. tanácsokat kell osztanunk. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. Bátorításul gondoljunk arra. hogy szülő van vele. gyerekünk) valóban fontos számunkra. foglalkoznak vele. ha gondozzák. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. betegnél). később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. észrevennie is kell. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. – szavakkal közlés (pl. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. mint a páromat. hogy nem a gyerek választja a szüleit. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. Arra is figyeljünk. a lényeg az. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). hogy nem elég valakit szeretni. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. A család összetartó ereje a szeretet.A fentiekből az is következik. nem elküldhető. csak kedvenc házastárs. nem visszaküldhető. előadások hallgatása. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. aki nem lecserélhető. melyik szülő van vele. hogy nincs kedvenc gyerek. együttérzést mutatunk. Előfordul. Gyakran elég. de a másik erről nem tud. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. szeretetpótlékot. Ami fontos számunkra. akkor nagyon valószínű. A gyerek számára legyen mindegy. mindig találunk időt arra. hogy az illető őt nem szereti. ha valakit igazán szeretünk. – gondozás (etetés. hanem a szülők hívták őt magukhoz. s együtt szeretik a gyereket. hogy engem jobban szeressen a gyerek. vigyáznak rá. Tehát legyen kellő önbizalmunk. amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). energiánk. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. „csereszabatos”. rajtunk múlik. a másik ember meghallgatása. ápolás – gyereknél. Rossz házasságban megvan annak az esélye. vásárlás). hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. ellátják. Jó párválasztás. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. arra általában van időnk. mint a párjának. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. hogy az egyik fél szereti a másikat. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. 179 . „sok dolgom van”. A „nem érek rá”. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. hogy okosakat kell mondanunk. Ide tartozik saját magunk nevelése. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. karban tartott házasság esetén ez nem gond.

a dicséret ne általánosságokban mozogjon. undokak. gyerekekért. szeretőképes. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. hanem annak a jelzése. alvásra. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk.– dicséret. örülünk neki. nem ásítozunk. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. figyelünk rá. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. ha fáradt vagyok. érdemi időt adunk neki. nem hagyjuk magára. olvasni. csak jelezni akarta. hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. kollégáknak. zenét hallgatni. Nem elég valakit szeretni. nem magamat sajnálom. Legszebb az lenne. segítünk megoldani a problémát. szeretjük. hogy ránk számíthat. A fenti felsorolás nem teljes. – szeretetünk közlésének hatékony módja. szeretjük. akkor is segítek. hogy a párunk. hogy nem elég. ha láthatóan örömmel. ugyanakkor vigyázzunk arra is. közös játékra. miközben a többiek tevékenykednek. ezzel is éreztetjük. éreztetjük. ha szeretetet csak adni tudunk. nem sürgetjük. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. hogy minket szeressen (pl. elintézem amit kell. Legyünk készek arra is. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. milyen fontos számunkra. nem nézzük közben az órát. agresszívak. sportolásra. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. szomszédoknak. mellé állunk. örömet akartunk okozni neki. „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. hogy gondoltunk rá. – ha bajba kerül. kibírhatatlanul kötekedők. Ne nehezítsük meg a másik embernek. hogy nem elég szeretni valakit. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. munkájának pozitív értékelése. 180 . a másik ember igyekezetének. Képzeljük el. „ez a leves nagyon finom volt”). kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). Ez olyasmit jelent. szeretjük. évfordulók) méltó megünneplése. kirándulásra. szívesen vagyunk a másikkal. Arra is figyeljünk. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. Az ajándéknál nem az értéke a fontos. veszekedősek. akkor sem morgok. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. mártírkodók vagyunk). Meg kell figyelni. – áldozathozás a párunkért. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. hogy mellette állunk. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. Hadd érezze az ünnepelt. bármikor adható. nem ülök le tévézni. születésnap.

Pálhegyi Ferenc pszichológus. hogy „de jó lesz hazamenni”. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. mert ünnepelni fogunk. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn.Dr. és még sok. testvéreim.22). az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. ledobta az erkélyről a mozsarat. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. egész nap. azt a gondolatot dédelgeti magában. harmonikus házasság. Az apa már-már ott tartott. kalapálta a bútort. hogy „Teljes örömnek tartsátok. hogy jól elfenekeli. A vásott kölyök földühítette az apját. a főnök csúnyán néz rá. hogy óriás legyen”. hogy nagy. gyümölcsöző tanár-diák viszony. sőt azután is. hogy a másik ember minket megértsen. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. amikor a helyzetébe illeszkedett. De rosszul kezdődik a reggel. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. tudván. barátságtalanul bánik vele. A lelkigondozói. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. mert a padlóról mindent úgy látott. amikor különféle kísértésekbe estek. társaink valódi szükségleteinek felderítése. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. úgy viselkedik. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. Erre érzett rá Pál apostol. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. mert fölmászott a gázrezsóra. Afféle „Jakab-nap” ez. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd. és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. mint egy csökönyös szamár. sőt az is. munkahelyére menet. amikor gondolt egyet. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat).Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. hogy „de jó lesz délután hazajönni. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. vagy akár munkatársi együttműködés. hogy a helyzetébe illeszkedem. A férj már reggel. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. Megértette Lócit.

Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. Velük kapcsolatban különösen 182 . Most mégis minden percre szüksége van. olykor verekszik. elfelejtette feltölteni. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. akit „halálra bosszant” az a gyerek. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. mert megsértődik. ünnepi teríték kerül az asztalra. soha nincs kész a házi feladata. Már félöt. Vége az ünnepi hangulatnak. akinek elmondhatná mindezt. Az asszony sír. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). Nyilvánvaló. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. Mégis mindennel időben elkészül. Ha felkeresné őt otthon. Ez is csak azért sikerül. belép a férj. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. de dugóba keveredik. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. hogy megmentsék az ünneplést. Végre elmegy. hogy idejében elkészüljön. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. Várja a puszit. megnézem. Idegesen ül le az értekezletre. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. a férj tehetetlenül toporog. a testileg. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. de már háromnegyed órája áll az előszobában. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. még gyertya is. kicsit átélni. – Igen. jobb lesz a kapcsolatuk. A puszi elmarad. de ők csak ezután lesznek felnőttek. elszorul a torka. Elküldeni nem lehet. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. És nem telefonál a férje. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. miért ideges a feleség. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. villanyt gyújt. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. mert te nem foglalkozol vele. a Trabant most rendesen elindul. felnőtteket. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. Lassan mászik az idő. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. de ha a gyereket most már megérti. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. Kellemetlen. hangoskodik. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. de jön a postás. amit a másik átélt. Már öt óra. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). az egész család retteg tőle. szünetekben verekszik. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). – Igen. A gyertyák már félig leégtek.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. Mi legalább voltunk már serdülők. megtudhatná. aki rendszeresen elalszik az órán. az ágyhoz kötött betegeket. drágám. „csak öt percre” – mondja.

amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. mint sok-sok ember. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt. hogy valójában nem egymást. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt. barátság. Szó sincs itt megértésről. S köztünk a roppant.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . (Nem azért. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat. és jaj. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. Igaz. a fiatal Planck gondolatait. mint elődei. jaj. Sokszor megfigyelhetjük. ki mondja meg? Ó. jaj. hogy az ellenfelek meggyőzetnek. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. Később belőle is öreg professzor lett. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. hogy kihalnak.) Érdemes volna utána nézni.világossá válhat számunkra.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. hanem úgy. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. Jean Piaget. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától. szerelem! Ó. ez nem empátiás viselkedés. Az empátia hiányáról. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. Általában az asztal alatt hevert. mit sírsz! Messzebb te se vagy. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. hogy megértsük őket. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. jaj.) Úgy látszik. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. hanem a választókat akarják meggyőzni. (Lehetséges persze. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. mert nem akarták megérteni. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. csillag. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat.

Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. hogy az ember eleve jó. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. amit ő. az nemcsak egocentrikus. a humorérzék vagy az intelligencia típusa.9–18). Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. a tekintély…). hogy nem képes más szemével látni a világot. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. hogy mi jó és mi rossz). akivel éppen kapcsolatban áll.” 184 . amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. hanem egoista is. A bűneset bibliai története azt mondja el. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. az egész emberiség. hogy aki nem empátiás. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. az fejleszthető is. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. mit kaphat tőle stb. hanem a természet Teremtőjéhez.. én a magam istene akarok lenni. nem a természethez kell visszatérnie. vagy más fejével gondolkodni. és úgy érezte. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. hogy a másik ember milyennek tartja őt. hanem teológiai. A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. és nem ugyanazt gondolja. mire felnő. Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja. nem ugyanazt látja. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. hogy viszonyul hozzá. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk. mennyire értékeli. hogy kevesebbet figyeljen magára. Ezért térjünk vissza a természethez. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. Természeténél fogva minden ember önző. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. aki ellen fellázadt. hogy megjavuljon. ami azt jelenti. csak megrontotta valami (a civilizáció. mint a zenei hallás. És sajnos. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). de annál többet a társára. a gyermeki egocentrizmus eltűnik. Aki fejleszteni akarja empátiás képességét.változásai. hogy meg kell védenie őt. Az azonban bizonyosnak látszik. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik.

Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. aki áthatolt az egeken.Aki kizárja Istent az életéből. nem láthat mindent a másik. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is.14-16) Biztos vagyok abban. be nem vallott élményeink. Jézus. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. a testi fájdalmat. akik váltságművét elfogadták. hanem arra. De tudnunk kell. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. de nem zavarta őket. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. sőt a fájdalmas csalódást is. az Isten Fia. hogy Isten akkor is megértene minket. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. „Áthatolt az egeken” azért. hanem olyan. de a meg nem értést is szerettei részéről. rejtett vágyaink. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. hogy a felek „átlátszók” egymás számára. Végig kellett mennie a testi. teremtményeit. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Jézus Krisztus által. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. kivéve a bűnt. Titkaink vannak: van dugipénzünk. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. hogy Ő empátiás irántunk. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. 185 . az éhezést és a szomjazást. Most azonban minden megváltozott. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). de ugyanakkor félünk is egymástól. hogy mezítelenek” – olvassuk. A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. titkos gondolataink. hanem a születésekor. 12). és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. Ez a tette inkább minket győz meg arról. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. Isten Fia. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. hanem motivációt. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. mint bármelyik emberi csecsemőt. Mert nem olyan főpapunk van. mint minden más gyereknek (Lk 2. „Észrevették. „Úgy szeressétek egymást. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. ezért takaróznak fügefalevelekkel.52). Eddig is azok voltak. hogy eljöhessen közénk.

sőt ellenséggé válhat. hanem ösztöntárgy. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. mit vegyünk meg. aki arra való. hogy megkapja-e a másiktól azt. ha csak az egyikre van időnk. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. esetleg feleségül venni. Ez gyakran azzal jár. de az Úrnak alárendelve. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. aki élete irányítását átadta az Úrnak. „Nagyobb boldogság adni. hogy elveszi. Alapvetően másként működik az. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. akár a dicsőségét. 186 . ennek alapján dönti el. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik.) Az empátia-fok: 0. Az én-központú ember számára a másik nem társ. Aki folyton önmagára figyel. Idővel az ösztöntárgy riválissá. hogy mit kaphat a másiktól. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. Látható az ábrán. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. ami jár. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel.35). hogy az embernek megszűnik az egyénisége.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. Vannak. megeszi. hogy nem akar így maradni. idegenség” marad számára. akinek a jelenléte azzal fenyeget. presztízsét stb. hogy az „én” jelen van.). időt szánni rá. de azt is elmondja ugyanebben a versben. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. titok. vagy férjhez menni hozzá. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. kényelmét. amivel a másik tartozik neki. mert mellette a sajátja elhalványul. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. mint kapni” (ApCsel 20. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. kifejezve ezzel magányosságát. Az egocentrikus ember azt kutatja. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét.

én A másik Ha valaki úgy érzi. hogy magunkra figyeljünk. annak igaza van. hogy megértem a társamat. amikor becsukódnak a másik ember előtt. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás. titok. Úgy tűnik. A másik 187 ..Északfok. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra. mert emberi természetünk arra késztet. megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. idegenség. Nem adom ki magam. Valóban megújult természetre. Kész vagyok az önvédelemre. mert a helyzetébe illeszkedem. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. hogy ez nem természetes. ÉN Nem bízom benne. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét.

A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. De tudnunk kell. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. 3. 188 . Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. mindazt. 2. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. 18) A másik én Levetem a páncélt. Empátiára van szükségünk ahhoz. (1Jn 4. a másikat pedig egyre kisebbnek. hogy valóban megismerjük egymást. hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. Ezért arra törekszik. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. szép és jó benne. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. ami kedves.

akik azt javasolják. Társunk is szokja meg. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. Budapest. vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. testvéreim. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. 2000. a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között.1) Kérem a kedves Olvasót. hogy a kazánban csökken a túlnyomás. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. Azért nem árt. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem. Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. 189 . oldal. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle.) című könyvéből: 7-47. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. Isten azért mutat nekünk tükröt. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt.Dr. nyugodtan félreteheti ezt az írást. ha kinyitjuk a szelepet. Ál-megoldások 1.

vagy férjét bántja. harag. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. Az is lehet persze. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. hogy ez a „módszer” nem célravezető. ha nem a feleségét. Ez azért történhet így. kibírja nélküle. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. Azt gondolják.31) Mit tehetünk hát. Biztosan tudom. hanem a visszafojtott haragemésztő. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. A párunk bántott meg minket. hisz Vén. amit dühében összetör. hogy a másik nem is szenved. hogy falat építsen közénk. indulat. vagy az első. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . de ugyanakkor fél attól. aki kiváltotta azokat. mintha mi sem történt volna.mert utána hamar megnyugszunk. kezébe kerülő tárgyat. megkeményedik velünk szemben. a kutyáját. 2. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. és minden mehet tovább. akinek az a szándéka. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. hanem a gyerekeit. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. hogy indulatait le kell vezetnie. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. gyilkos némasága. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. neki jó így is. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. de ugyanakkor elfásul. Előfordulhat.

de gyanútlan látogatónk is érzi. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. és vendégeket is fogadunk. dacos hallgatást is. Erre is „jó oka van” az embernek.” Természetesen nem az a baj. és még sok minden egyéb. Pihentet a TV (?). ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. az algáktól megtisztított üveget. mert rengeteg dolga van. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. de főleg a házastársnak kellene megértenie. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. idegenként élünk egymás mellett. „Mindenki megértheti”. Igen. • De menedéket adhat bármilyen hobby is. a gyerekeink pedig világosan látják. a zene. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. A szőnyeg nem átlátszó. sőt látogatóba. Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. Megkeményedett szívvel. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. hogy sokat dolgozik. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. hogy valami nincs rendben nálunk. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. a rendszeresen adagolt táplálékot. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. boldog házasság látszatát. a tisztára mosott homokot. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. feladtuk már a makacs. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást. hogy mások nem látják. így van. sem a „kutyánkat”. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. Mi ez. (Ef 4. ami néha az altató szerepét is betölti. Mindez nem bűn önmagában. Az a bűn. a könnyű olvasmány. Vannak – nem kevesen –. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk.4. a szexuális problémák. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. de nem oldottunk meg semmit. hanem az.26) 191 . 5. hogy baj van a házasságunkban. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. anyagi helyzetünk bizonytalansága. nem árt vele senkinek.

” • Néha „jól jön” egy kis betegség. (1Móz 2.• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. hiszen ő az elnök és a díszvendég. Pedig Isten igéje nem erre tanította. mert az övéire már nem jut ideje). aki megértő anyukájához menekül. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. és neki kell koszorúzni. neki kell átadnia a kitüntetést. mint önző apjuk. 192 . Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. nem úgy.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. • Ez a „fontos ember” hol ide. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. hol oda rohan. ő mondja az ünnepi beszédet. „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám. ő nyitja meg és ő zárja be.

• Ha otthon nem jó. mint ő. észreveszi az ember. vagy okkult praktikákhoz menekül. • Sokszor a „kegyesség látszata”. és ez nyomasztó érzés. de az idegen nő mindig megértőbb. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. életfilozófiákhoz. Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. • • „A feleségem nem ért meg”. út a halálba. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál. hanem a szexuális mámor kábulata is. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. Amikor szertefoszlik a mámor. csinosabb és illatosabb. kedvesebb. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. 193 . hogy a halál útját járta. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. (Péld 5) • Minden kábulat. Persze előbb-utóbb haza kell menni. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz.

hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. A kereszt alatt minden átértékelődik. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. magára hagytak. Kegyelemre van szükségem. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. „ártatlan” bűneink megnőnek. Először is: másképpen látom magamat. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. a másiknak sok szenvedést okoztam.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. szürkévé. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. problémáinkkal és kudarcainkkal. mert most már látom. „emberi gyöngeségem”. és akit becsaptak. én érzéseim ablaka társam Valamikor. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. szerelmünk első tavaszán. Azelőtt mindig én voltam az. s ne meneküljünk előlük. félreértettek. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. majdnem feketévé vált. kellemetlennek látom rajta keresztül. kifosztottak. Másodszor: másképpen látom a társamat is. 194 . Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. mázsás súllyal ránk nehezednek. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. ne hunyjuk be a szemünket. hogy éretlen és önző voltam. terhesnek visszataszítónak.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. erényeit kiemelte. ne másokat bántsunk. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. rózsaszínű volt ez az ablak.

195 . arra. a megbocsátásra. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. de annak csak az lehet a következménye. sőt bűnei. engem magamat illet. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. most megfordul. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki. A motor megváltozott hangja hibát jelez. nem megharagudni a motorra. amit tennünk kell. látom: vannak neki hibái. A vád. beállítódásban. én akartam. de Isten szereti őt. Annyira szereti. Világos: együtt kell ott megállnunk.” „Én vagyok gonosz.” (Az ábra Jay Adamstől származik. 3. de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat.) Ha ezt mindketten megtesszük. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. ha elromlik a kapcsolatunk. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. belső magatartásban.” „Én mulasztottam el. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. 2. megújul a házasságunk. semmire sem megyünk. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. egymás meghallgatására. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. segíteni kell tehát. arra.” Pontosan ez az. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. Igen. bűneink bocsánatára. én tettem. már tudom. Ha a motor hangja kicsit megváltozik. kiállhatatlan. mitől szenved.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. Konfliktusaink ezután is lesznek. Ha a házastársunk undok. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). én mondtam. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. ahogy értem is. és jól figyelünk. hogy döntéseinket tettek kövessék. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. 4. hogy kapcsolatunk tovább romlik. én hallgattam el. hogy szervizbe kell vinni a kocsit. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan.

Ez gyakorlatilag azt jelenti.21 pontosabb fordítása). tagadja meg magát” (Mt 16. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. hogy már nem is ismerik egymást. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4. ha valóban érdekel az. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. késedelmes a haragra. amit sürgősen ki kell cserélni. hanem légy türelmes. igazunk van a másikkal szemben. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel. Aki a házastársi vitában „győz”. végül azt veszik észre. Ennek pedig az az előfeltétele. Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni. Konfliktusaikat nem beszélték meg. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. és hasznos…a megjobbításra. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. hanem „elfelejtették”. hogy a kapcsolatát tovább rombolja. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. előbb hallgasd meg őt. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. hogy legyen időnk egymás számára. „A teljes írás Istentől ihletett. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt.”(2Tim 3. Azt remélik ebben a korszakban. szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. mert bebizonyította a maga igazát. az könnyen elveszítheti a párját. 196 . hogy nem különb. azaz társa meghallgatására. ne tedd rögtön szóvá.24). Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. hogy a párom fölé kerekedjem. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. elidegenedtek egymástól. Ezzel azok nem oldódtak meg. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. Mégis erre van szükség. hogy mi van a másik szívében. „generálozásra” van szükség. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. és nem a magunk sérelmével. sőt rájöhetünk.A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. főleg az első gyerek megszületése után.3). amikor úgy érezzük. Bármennyire úgy látom. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. késedelmes a szólásra. hogy ezt bebizonyítsam.26). aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. Az évek telnek egymás után. hogy megértsem a társamat. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”.” (Jak 1.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. „szőnyeg alá söpörték”. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. sohasem lehet az az elsődleges célom. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. ha már összeházasodtak.

Ha mégis annak látjuk.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. A házastársunk sohasem ellenségünk. Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. Előbb-utóbb arra is sor kerül.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. Az illető ismerte a Bibliát.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet. vicsorgatja a fogait). sőt tudom. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. 197 . aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. hogy szeressük az ellenségeinket.” (1Kor 16. mielőtt bármit szólnánk. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. ha megértettük. hanem szavai jelentésére. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. Még ma is elszorul a szívem. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. csak azért. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni. hogy Isten is helyteleníti. ami nekem nem tetszik az életében. ami nekünk rosszul esik. azt. vagy az. és megnehezíti számunkra. például az a gondolat. először meghallgatjuk őt. mert ő mondja. hogy „úgyis tudom. amikor fizikailag rosszul érzi magát. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. mit fog mondani”. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. hanem arra törekedjünk. hogy „essünk túl rajta. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. aki Istennek is ellensége: a Sátán. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. Közben ne azon törjük a fejünket. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. mert Jézus azt mondta. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni. Ezért.21). ökölbe szorul a keze. hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). Hogyan tehetem ezt úgy. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. hogy megértsük őt. ha már muszáj”. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak .

abból tudhatod meg. mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés.” Ha a férj azt a „fülét” használja. de nem kapja meg). A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. hanem az önzés állapotában vagy. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). akkor eleve reménytelen. amit mondani akarsz neki. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés. amit mondanak neki.” Majd így szól: „Igazad van. Az ember szíve – eredeti. valódi szükségleteit. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). ami jár neki. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. Nyilvánvaló. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. állapotát. a szőnyegen morzsák hevernek. vagy a „harc” folytatása. • éppen ezért arra törekszik. mindig kész a megbocsátásra. • nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. a nappali valóban takarításra szorul. nem ismeri valódi szükségleteit. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. dühöt. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. keserűséget érzel a párod iránt.Ez a megfogalmazás nem véletlen. nem romantikus lángolás. Ebben az esetben jobb. • számon tartja a jogait (mi az. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet.” 198 . hogy a másik megértse és elfogadja. hogy elégedetlenséget. állapotát. hogy megismerje párja helyzetét. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). Ha átestél a „szívvizsgálaton”. A tálaló teteje poros. hogy az önzés állapotában vagy. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. hanem a szeretet a szív állapota. Azt. ha hozzá se fogsz. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is.

amikor beszélgetünk a társunkkal. Tudom. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. hogy a másik mit gondol őróla.” „Ha megreggeliztem takarítok. fel kell derítenünk. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. hogy amit mondunk.” „Ráérnél. Mindebből azt kell megértenünk. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. el kellett rohannom éppen. Ha nagyon fáradt. azt a társunk ugyanúgy érti. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt.” Ezt mondja: „Sajnálom. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. Azt hiszem továbbá. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is.” „Holnap reggel takarítok. Meg kell vizsgálnunk azt is. és amennyire lehet. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. Ugyanígy célszerűtlen. vagy ha rosszul érzi magát. Figyelnünk kell például testi állapotára. hanem ennél is több „fülünk” lehet. amely arra figyel. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet. sőt lehetetlenné teszi. hogy halasszuk el a beszélgetést. hogy felületes munkát végeztem. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni. hogy a rendrakás. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is. egy szülő és egy felnőtt. hogy nemcsak négy. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. amely a társunk számára megnehezíti. 199 .Ha a férj azt a „fülét” használja. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező. mennyire van megelégedve vele. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk. stb. hogy egyáltalán nem biztos.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. ahogyan mi. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja.

Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen. vagy az aggályos. de ez sajnos sokszor nem így történik. ha nincs meg. ahogyan azt tanácsolja. hogy szembenézzen más hibáival is. vagy akit rendre kell utasítani. Vannak olyan helyzetek. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. betartom. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. hogy őt szereted és becsülöd. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. vagy elcsügged. Az lenne a célszerű. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. arckifejezésed. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. rajta kívül mindenki más illetéktelen. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. ezért vagy elmenekül (bezárkózik. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik. bűnét. a szüleink. mintha ott láttam volna. Ezért mondj mindig jót is. Szavaid. hogy ne hallják a gyerekek. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. rendetlen pénzkezelés). Fejezd ki mindig egyértelműen. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. Vigyázzunk tehát arra.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. amelynél a legtöbb az esély arra. gesztusaid legyenek kedvesek. és ennek megfelelően dönt. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó.Minden helyzetben. doktor úr. beveszem. a szomszédok. játékos gyermek . nem tehetek róla. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. „Igen. hogy meghallgasd a párodat: mi az. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. természetesen úgy lesz. bűnnel senki sem tud megbirkózni. hanghordozásod. célszerűbb olyan problémáról beszélni. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . mert valóban tudni szeretné. mulasztását. A szülő kritikus és gondolkodó. A felnőtt. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. hogy hol van a szemüvege.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. védekezik). mereven gondolkodó szülő. hogy társunk úrrá lesz fölötte. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. mint egy komputer. Túl sok hibával. és nem a személye. ne csak rosszat.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. mint felnőtt. fogadja és kiértékeli a gyermek . aki gyámolításra szorul.

Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. nem is kevéssel. hogy a megbocsátásnak nincs határa. A kérdés ezért az. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. „Ha tudná…” – szinte hallom.35). Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. Arra kérem az Olvasót. és Péter úgy érezte. hanem hetvenszer hétszer is. hogy hétszer. nyissa ki a Bibliáját. és mindent megfizetek neked. De így. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. ötvennapi ellátás egy fogadóban. 2Krón 9. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában). és olvassa el Mt 18. de sokkal kisebb tartozását. Házas ember volt. de „mindennek van határa” – vélekedett most. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el.” Ha az Úr azt mondta volna. talán azt remélte.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. a hét abban az időben a teljesség száma volt. A király nagyon jó tudta. – az most észreveheti.21–35-öt. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. hogy elege van belőle. száz dénárt. lehet. A Bibliából tudjuk. El tudom képzelni. megértette-e. felfokozva. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. hogy „igen. De az is lehet.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. száz dénárral (kb. hogy Jézus a pártjára áll. hétszer is”. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. 201 . Amikor feltette a kérdést. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. – Még hétszer is?” (Mt 18. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. hogy anyósa is volt neki. jogosan haragszom”. amit soha nem tudott volna a visszafizetni. társa valóban tartozott neki. – a tanítvány ebből is megérthette volna. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. Ha bárki azt gondolja magában.

aki elfogadta Isten kegyelmét.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. vagy: ahogyan Krisztus. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. Amit ő megbocsátott. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. és elengedte az adósságát”. nem tudnánk „törleszteni”. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. amikor panaszunk van a másik emberre. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez. Előre kész van 3. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Elképzelhetetlen. Nem kell kiérdemelni 2.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. elbocsátotta. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre.” (Ef 2.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. 1. a 202 .” (Ef 4. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket. nem cselekedetekért. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk. így a házastársunkra. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. azt is megvizsgálva. de a király nagyon jól tudta. hogy senki ne dicsekedjék. hogy „mindent megfizet” a királynak. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni. egész tartozását. hogy szolgája képtelen erre.

hanem messzi őseim sem voltak a világon. megbocsátok.gyerekemnek. amely minket vádolt. jelent és jövőt egyszerre lát. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. megvilágítja egy másik hasonlat. hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. vagyis múltat. Így lehetséges az. A másik tekercs azt tartalmazza. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé. nekünk is ingyen kell adnunk. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. Mi így éljük át saját életünket. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. 203 . amely már lepergett – ez a múlt. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. eltávolította az útból.14) Azt. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. odaszegezve a keresztfára. A jelennek pedig az felel meg. ami éppen a vásznon látható. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el. vagy akárkinek: „Jó. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől.15) 2. amit ő a királytól kapott. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. hogy…” „Részedről nekem jár az. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet.” (Kol 2. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. mind a „tízezer talentumot”. Figyeljük csak. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől.

de személyesen attól kezdve tudok élni vele. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. Pedig akkor már megvolt az a pénz. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. De magának sincs más lehetősége. úgy bevágta az ajtót. igazoltam. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. és amikor kilépett a lakásból. azt meg lehet bocsátani. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. Csak akkor jutott eszébe újra. Tudta. hogy valóban engem illet a pénz. és nyomta a gázt. mert Isten azt kéri tőlünk. összeveszett a feleségével. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. Többször is előfordult. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól. lehetetlenül viselkedtem. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra.” Valóban nincs más lehetőségünk. Uram. Aztán bevágta magát az autójába. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). se telefonálni. hogy pénzem érkezett. Így vagyok Isten kegyelmével is.8). Tőle kért bűnbocsánatot. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. Ez úgy történt.” 204 . csúnyán kiabált vele. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. hogy átvehettük volna. de valójában attól is távol van. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. bűneim miatt elveszett vagyok. igazad van. Az történt egyszer. miután magtaláltam. De mit tegyen. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. amikor hazaérve belépett a lakásába. mint magának. hogy idejében odaérjen. megnyugodva ment tovább. Így hát Istennek mondta el. azután átvehettem. be kellett utaznom Budaörsre. hogy ezt megkapta. Kamaraerdőre. Azt hiszem. hogy az szinte kiszakadt a keretből. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. csak nem tudtam róla. Köszönöm. és olyan tisztának tekintesz. Sőt. mi történt. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. hogy előre megbocsátanak egymásnak. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. Nekem pedig.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. ahogyan ő bocsát meg nekünk. legalább öt kilométer. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. az Úrral való beszélgetés lehetősége. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. ami nyomta a szívét. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. de nem voltunk otthon.

Számára is egyértelműen világos volt. Éjfél is elmúlt már. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. Egy hívő asszony elmondta. az illetlen stb. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. 205 . s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. 3. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. 2. az végérvényesen meg van bocsátva. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. de mindig eszembe jut. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. Gondolom sokan tapasztalatuk. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. de nem bírom átlépni a küszöbét. én vagyok az. mire idáig eljutottunk. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. viselkedést.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne.25).3. Bűneinket nem emlegeti „Én. ha vétettek ellene. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. de ugyanakkor – éppen azért. de az otthonodba nem megyek be. „Én megbocsátottam neki. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. hogy mindent el kell tűrni.” „Megbocsátottam.” Ezt megértette. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. a harag és a gyűlölet terhétől. mint a többit. aki szereti a gyermekét. hogy milyen gonosz voltál. amikor rád nézek. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is. megbocsátja neki minden rosszaságát. Isten minden ígéretéhez hűséges. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. de nem felejthetem. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. a lusta. hogy a megbocsátásból nem következik az. Nagy lehetőség a megbocsátás.” De jó. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. már előre. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás.

mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. Félreért. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. 206 . elmondhatjuk. így könnyelmű költekezését. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. hogy bárkit is válásra biztatok. Ebből legtöbb esetben az következik. nem hajlandó segítséget kérni. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. megbocsáthatunk egymásnak. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. nem amputálni. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. Tudom. Komoly baj akkor van. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. ezt nem szabad eltűrni. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. A beteg testrészt gyógyítani kell. Biztos. mert az már bűnpártolás lenne. súlyos szót mondtam ki. kezdeményeznünk kell a válást. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. De a megbocsátás nem azt jelenti. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. minden ellenünk elkövetett bűnét. hazudozását. hogy mindezt el kell tűrni. rendetlenségét. aki úgy véli. A „válás-operációra” csak akkor van szükség.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. sőt még szexuális hűtlenségét is. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. hogy mi okozott nekünk fájdalmat.

Furnham. Az ember ugyanis szereti.Somogyiné dr. Petik Krisztina pszichológus. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. elkötelezettebb egy kapcsolat. A szerelem varázslatának elmúltával. ha a családban. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. mivel ott nemcsak a nyílt. az együttélés során azonban gyakran előfordul. ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. 207 . ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. és erős feszültséget okoz. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. tárgyi érdekeink. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. A különbözőség akkor vonzó. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. Főleg az érint fájdalmasan. idegesítővé válik. mélyebb szintű. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. hagyományok. ami számára ismerős és megszokott. 1983). elnyomva. akkor ez az összhang felbomlik. Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. Minél mélyebb. megtagadott. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. annál árnyaltabb. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). mint a kezdeti vonzódás. mind a konfliktusnak (Argyle. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. ha a másik emberben saját elfojtott. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. mint nap összeütközésbe kerülnek. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. bántóvá. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. Budapest Konfliktus a családban A jóra. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. Az elfojtó. hogy a másik különbözősége zavaróvá. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép.

hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. amikor a személyes problémák. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. amelyet szoktak. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. vagy amelyre a többieknek szükségük van. krízisek. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk. A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. Ha ezt megtette. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. amelyet a többiek nem látnak.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. és a másikban látjuk meg. Megoldásuk úgy kezdődik. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. fogalmazza is meg a többiek számára. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. Ez irreális elvárás. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. mivel sokszor nem vesszük észre. 208 . A szégyellt. a kivetítés mechanizmusát fent). és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. Könnyebb e konfliktusok megoldása. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. Ha az önközpontúság állandósul. tagadott. A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. mint más emberi viszonylatokban. akkor állandó konfliktusforrást jelent. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. serdülőkor). amely azt eredményezi. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl.

amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. ezért felelősek a lustaságukért. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. Sokszor elegendő. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. 209 . A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. A fáradt ember érzékenyebb. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. sebezhetőbb.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. aki támogatásra és szeretetre szorul. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. mint ha az életünk forogna veszélyben. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. indulatait. mint figyelmesen meghallgatni. ha akarják. aki felelős a mi boldogságunkért. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is.Túlterheltség. Az is kísérti őket. Olyan feladat. hogy az ő bajuk. mint egy kiegyensúlyozott közegben. legalább megszokott. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. mint szembenézni egy konfliktussal. és komolyan venni. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. de főként a házaspár részéről. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. és elmondani. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. A legtöbb ön. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. És van egy másik kérdés is. akkor azt mondhatnánk. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura.

ha az ember megbeszéli a konfliktusait. 210 . hogy végre csend legyen körülötte. akkor hallgatni fog. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. persze nem tud. és elmerül az újságjában. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. kerüli a tekintetét. Próbál úgy tenni. hogy a férfi alig vesz tudomást róla. a férje pedig még inkább menekül a közeléből. emiatt beszélgetni sem tudnak. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. És csak sejteni tudják. Most már ő is tudja. hogy konfliktus van. Nincs közöttük nyílt konfliktus. és megöli a szeretetet. csak azt érzi. hogy a másiknak mi a baja. Sőt még növekszik is. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. Hazamegy a férj. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. hogy végre együtt legyenek. amelyek nem vezetnek eredményre. hanem külső személlyel . Elkerülő stratégia az ígérgetés is. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. vegyük sorra őket. és még inkább nem szól semmit. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. de nem tudja. és más rosszat sem cselekedett. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. leroskad a fotelbe. Képzeljünk el egy házaspárt. A feleség ettől még dühösebb lesz. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. az nem viszonozta az érzelmeit. és alig szól a hozzá. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. alig várja. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. És csalódott is. beszélgessenek. és nagyon várja. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. A passzív. Elhagyottnak érzi magát.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. A férj úgy érzi. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. akivel először történik meg az alábbi szituáció. mert akit nagyon várt. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. hanem az is. 1. A házaspár konfliktushelyzetbe került. vagy bekapcsolja a tévét. szinte sérti. akkor ő sem szól a megbántottságáról. mintha mi sem történt volna. hulla fáradt. csak keserű haragot érez. A felesége is hulla fáradt. de nincs kiengesztelődés sem. hogy miért. Nagyon bántja. Ráadásul igazságtalannak is tartja. Hiszen nem bántott senkit. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. de nem az illetékes családtaggal. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását.

A konfliktus tehát megoldatlan marad. mert a felek védekezését váltja ki. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. vagy egy másik kapcsolat. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. ahol szintén befagy a kommunikáció. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. a munka. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. megbeszélés nélküli veszekedés. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. esetleg az alkohol. soha). mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. valamilyen hobby. hogy győzzünk a másik felett. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. ami azzal jár együtt. hogy mindkét fél nyerjen belőle. Ez a hozzáállás azért veszélyes. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. mielőtt lépnénk. és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. ahogyan a küldő szeretné. az a száján –. kényszerítés. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. egymás elemezgetése. vagy viszonttámadással. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. hogy szembenézzünk velük. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. A védekezés pedig falat épít közéjük. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. 2. 211 . panaszkodás. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. Ez azt jelenti. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. és a probléma megoldatlan marad. Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. mert a támadás hatására nem odafigyelni. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában.

A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. akkor meg kell keresnünk magunkban. és emiatt érzett haragot. elvárásunk okozza őket. hogy mit szeretnének. hogy min veszekszenek. És a példabeli férj joggal állíthatja. hogy milyen igényünk. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. hogy a másik mindig tudja. mert elvárta a férjétől. Gyakran esünk abba a hibába. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. hogyan. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. mert azt képzelik (elvárják). akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. Heves viták közben néha nem is tudják. érzéketlen. hogy megértsen minket. Viszont ha ezt az időt egyedül. hogy a szabadidejét vele töltse. Nem is gondoljuk. figyelemeltereléssel. hogy mit szeretnénk. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. A kérésekkel az a baj. hogy nem tett semmi olyat. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. Például: „megbántott. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. Néha csak egy hangszín árulja el. hogy azért csalódott. A megfogalmazás Ha már közöltük. Meg kell mondani nekik. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. A családtagjaink nem gondolatolvasók. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. De nem mindegy. hogy mit is érzünk egy helyzetben. figyelmetlen volt. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. amivel csalódást okozhatott volna. hogy mi mire vágyunk. azaz tudatosítanunk kell. és kényszeríteni akar. másokkal való beszélgetéssel. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. A feleségnek rá kell jönnie. mégis védekezést vált ki a 212 . Ez segíti őt abban. azaz kérni kell. Az a fontos. csalódást okozott” stb. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. Tegyük fel. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. akkor kimondhatjuk. Mert az csak a látszat. hogy milyen nehéz ez a feladat. A követelés elveszi a partner szabadságát. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. Ha túl nagy az indulat. Egyrészt azért. hogy melyik szituáció bánt minket. Talán mindnyájan belátjuk. és nem tudják minden pillanatban. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. hogy mit vétett. A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”.

ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé. B. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy.: Pár-bajok.. M. 2001. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. – Stroebe W. .: Én – Te – Mi. Budapest. P. 2001. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. A gyerekek számára különösen fontos ez. Rosenberg M. 1995. Hendrix H. Budapest. hogy elviseljük. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát. legfeljebb magatartást.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. Háttér. hogy . amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől. . . ahogyan szeretnénk. Korda. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. Csak olyasmit kérhetünk. – Stephenson G. Budapest. 1999. Budapest. A kiengesztelődés fontossága Fontos. Hewstone M. ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. Székely I. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók.a családtagok jobban megismerjék egymást. ha van meghallgató fél. hogy élvezze is. A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság.: Dühöngő ifjak. amit meg tud adni. akkor vállaljuk azt is. hogy meghalljuk. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. Ha őszintén kérünk. A házasság erőforrásai és buktatói.: Szociálpszichológia. Budapest. megértsük és átéljük azt. Ha nem érzékelünk támadást. – Codol J.: Miért értjük félre egymást? Tinta. nehéz teljesíteni őket. Goleman D. 1997. Park Kiadó. amit a másik ember mond (empátia). Például megkérhetjük a házastársunkat.másikban. Budapest. 2000. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. amikor a konfliktus lezárul.: Érzelmi intelligencia.a felek ne sérüljenek. de azt nem kérhetjük.ezáltal a kapcsolatok épüljenek. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. Kecskemét. Harmat. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy. Tannen D. 213 . mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. 2003. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát.: Erőszakmentes kommunikáció. Erre azért van szükség. KJK–KERSZÖV. de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. hogy jöjjön el velünk egy bálba. Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. Szakirodalom Campbell R.

A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. formáit. a segítés módjait. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. hogy másképp gondolkodók között éljünk. pedagógusnak. a mindennapok erőszakolnak rájuk). a környezet. erőszakos játékokat űznek számítógépen. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. a civilizáció sok pozitívuma mellett. A régi ember türelmet tanult. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. hanem riadtan viselkedünk. az abuzus hatását a gyermekre. amelyeket az intézmények. a fegyelem. mint társadalmi elvárás. az áruházak tülekedései. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. egyén. tanárokat iskolákban és más intézményekben. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. a háttér-okokat. szabályokat. Azoknak. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. terroristák támadásaitól hangos a média.és viselkedés jellemzőit. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. 2004. Nem szoktunk hozzá ahhoz. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. a gyermekbántalmazás formáit. saját agresszivitásukról (azokról is. felismerni a jeleit. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. társadalom egyaránt. család. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. klinikai szakpszichológus. másik okozója az önismeret hiánya. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. a közlekedés. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik. Ez is oka annak. mert személyes kapcsolatokban élt. A társadalom korlátokat. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. ha világnézetükben. az agresszív viselkedést igazolja. retteg a turista. célokat állítva maga is agresszív. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. védőnőnek. a nevelés–oktatás területén. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. támadást sejtünk ott is. meglőve a kisebbet. Felgyorsult az idő. bár mindenki szenved tőle. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . Agresszív korban élünk. A ma embere ezek között él. támadókészség. gyakori a durvaság. a rend.

A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. visszaélve a gyermek bizalmával.6%. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. ezt követi az átmeneti pénzzavar. Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől. függetlenség. a veszélyeztetettek felismerésével. az óvatosság hiánya. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. (. 215 . a problémák megoldására. A kiskorú. kifejlődésük megakadályozásával. a veszély jelzésével. 15 000-re tehető. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. a legidősebb 16 éves volt. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. hanem a családban élő nőtagok. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. Témánk a gyermekeket érintő erőszak. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. Elkövetői a családtagok. akik nem élvezhetik a családi élet melegét. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság. a provokáló magatartás. falvakban 1%. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”.erőszakig. az objektív okok között első helyen a rossz baráti. amely nélkül nincs cselekedet. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. kultúránként változó.. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve.) „a látencia itt hatalmas (…). gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. Az adatszolgáltatást korlátozza. teljesítmény. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. Sajnos. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. idős emberek bántalmazását is. intim szféráját. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. A gyermekelkövetők száma évenként változó. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja.. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. Az apák. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik. házastársak. valamint a környezet közömbössége. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. követi a figyelmetlenség. megjelenik a családi probléma. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség. szégyenérzetből.

A gyermekbántalmazás két formája.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. csak magában játszik. Hammurabi törvénykönyve (kb. amely a gyermek testi. 1810. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben. Kr. ujjszopás. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. 1998. ha a gyermek nem akar mosdani. A veszélyeztetettség: olyan magatartás. Veszélyeztetett az a gyermek is. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak.és alvászavarok. hastáji.). rajzai vörösek. holott az a rendeltetése. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. aminek szenvedő alanya lehetett. vagy a kényszerű helyzet áldozatának. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható. nyelési. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik. bevizelés. Étvágytalan. vagy altesti panaszok. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. vagy feketék. panaszait komolyan venni. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. melleken. amikor kimondja. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. szomorú. 216 . amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. visszahúzódóvá lesz. akiket valamilyen makro. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. ezért kell a gyermek kijelentéseit. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. az élet azonban megőrizte gyakorlását. értelmi. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. e. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt. amikor a család. évi tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. beszéd.) még engedélyezi az erőszakot a családban. 12.sz. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. Annak a szituációnak. amelyben a visszaélés megtörténik. Gyanús.

a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. szexuális abuzussal is. ez a korosztály élettani. fizikai sérülékenységét. az öröm átélésének. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. hogy egy csecsemő verése. kontaktus. Alanyuk nagyobb számban fiú. – hiányzik belőlük az örömkészség. a fizikai következmények súlyosabbak. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. – önértékelésük alacsony. adott esetben végzetesek. A halálesetek is ezt igazolják. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. aktuális hangulat. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. átadásának képessége. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége. az anyák rejtett hosztilitásával. büntető magatartással. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. Ennek oka. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban. A normál gyermek – egészséges. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. az egészségügyi. de azt is. 217 . mert fennáll annak a veszélye. (hostility = ellenségeskedés. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. empátiára képtelenek.és idegállapota. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb.

Kétségtelen. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. ismétlődésétől. szomorúak vagy közönyösek. szórakozottá válnak. rettegnek. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. a megalázottság és az agresszió érzését. gyötrik. szoronganak. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. támogató kapcsolatokat. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. szélsőségesen depresszívek. – agresszívak. – úgy vélik. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. szidalmazzák a gyermeket. és sok érzelmi elutasításban volt részük. a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. azt sem. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. garázdálkodók. – a félelem. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. A koncentráció gyengül. elutasítók. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. labilisak. halmozottságától. a környezetből még több agresszivitást provokálva. de nem szeretőképesek. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. hogy újabb atrocitások követik azt. „túlpörgetettek” lesznek. a gondolkodás is változik. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. Sok esetben csak később. „Szeretetéhesek”. Opponálók. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. hogy ha érzelmileg odafordulók. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. Érzelmileg ridegek. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. törvényszerű. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. önkontrollhiányban érzékelhető. védtelen. ridegek.– gyakran úgy érzik. az érdeklődés. de vannak olyan károsodások. infantilisek. szorongás feloldásának. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. kemények. – uralkodni vágyók. figyelmetlenebbek. az észlelés. könnyen frusztrálódik. az indulat leküzdésének módjai. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. büntetők. ezért meglehetősen bizonytalan. bizalmatlanok. sodorható. 218 . akkor elkényeztetik a gyermeket. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. hogyan kell ápolni az érzelmi. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. késztetését. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett.

a szakkönyvismeret. eladta. dolgoztatta gyermekét. a család egészét érinti. impulzív magatartás. az élettér. azonosul vele. – gyakori agresszivitás. bántalmaztak. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. bűntudatot hordoz. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. a gyermekkor élményei. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. amit akarok”). életmód. éheztette. nevelési minták. bezárta. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. a fájdalmas élmények izolálása. században vált egyértelművé. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. a bántalmazó idealizálása. a vele való azonosulás miatt –. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. elhagyta. adott esetben. ezért nehéz kiszámítani. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. a szülőkép. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. s retteg a szülő elutasításától. ürügyén erőszakoskodtak. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. tradíciók. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra.). pedagógusoknak – a durvasága. – néha koravén. megerőszakolta.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. enuresis stb. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. A szülők némelyike mindig is verte. A bántalmazott gyermek személyiség. az elhagyás-fenyegetettségtől. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. – nyugtalan túlmozgásos. akik a szocializációjukért felelősek. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . igyekszik megfelelni neki. A nevelés jegyében. tagadása. A bántalmazott gyermek szülőjével. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. könyörtelensége idézte elő. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. azt csinálok vele.

a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. brutális kegyetlenséggel”. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. verte az élet is. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. ha az megérdemli”. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. a munkások nem minősítik így. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. 1962-ben Dr. gondoskodást. orvosi ellátáshoz. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. személyének tiszteletére. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. a türelmetlenség. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. akik maguk esetleg nem élnek vele. valakinek tovább kellett adnia. oktatáshoz. a gyengédségre. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe.tv. települési típuson élők között vannak olyanok. pszichikai. aki fizikai. a „kettős színjáték”. akiket szüleik rendszeresen vertek. évi LXIV. oltalmat találjon. A verés a gyermek engedelmességét. Tudták-e. hidegfejű kiszámítottsággal. az áldozatok. életkori csoportban. amit ő szenvedett. A felnőttek indulatai. A verés értelmezése.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. dühödt idegességgel. hogy szeretetet. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást. a düh és a harag kifejezésére. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. a mindennapok gyakorlata mást mutat. A konvenció és az 1991. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. Kempe gyermekorvos. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. Azoknak a felnőtteknek. egészséghez. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. érzelmi 220 . illetve nagyon megvertek. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat.

szeretet nélküli nevelői magatartást. vagy róla készülhet pornográf anyag. vagy sértő magatartásával. kialakulatlan személyiségével. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. harapás. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). Ennek megítélése.vagy morális bántalmazás tárgya. simogatása. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. amelyben a bántalmazó az apa. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni. gúnyolódásával. ígérgetéssel. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. hogy szexuális kielégüléshez jusson. durva megjegyzéseivel. felnőttek és gyermekek. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. lelki és szexuális bántalmazások). a gyermekprostitúció. vagy közeli férfi családtag. A gyermek szexuális izgatása. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. vetkőzés. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. mérgezés. nemi szervének fogdosása. sebzés. testi és szellemi szükségleteit biztosítani. fenyegetéssel. Nem minősül erőszaknak. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. A child abuse = gyermekbántalmazás. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban.és fullasztási kísérlet. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. megszégyenítésével. Ide soroljuk a hideg. vécézés közben azzal a céllal. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. amelynek során sérülés. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. elutasító. hajtépés. csavarás. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. olyan ártalom/veszélyeztetés l. 2. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik. forrázás. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. durva kirohanásokkal. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. lekicsinylésével. szorítás. egészségkárosodás (érzékszervi. a pornográfia. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. kikötés. végtagtörés. az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. fojtogatás. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). ha lehetővé 221 . a nevelőapa. égetés. tapogatása. bizonyítása nehéz. fürdőzés. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. negatív önértékelést alakítva ki benne. rúgás. fullasztás. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek.

egészségügyi megelőzés (védőoltások). kihagyása. lopásra való rábírás. vagy nem vesznek tudomást arról. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. beesett szem. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). gondoskodás – a táplálás. illetve kényszerítés. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. állandó nyöszörgés. mozgás. öltöztetés. – károsodik értelmi fejlődése. gyógykezeltetés. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. – a gondozás. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. ápolás tartós elmulasztása.teszik. komoly viselkedés (túlzott rendesség. folyamatos elhanyagolása. száraz bőr – ápolatlan. túl jó modor) – zárkózottság. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek. szellemi ) – kiszáradás. felvételre fájdalmasan felsír= törés. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . – érzelmi deprivációt szenved el. A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. – a szeretet iránti igénye. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. elmagányosodásához vezet. – a lelki (érzelmi. – a biztonságigénye.

– természetes életöröm hiánya. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés. visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság. riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés. játékban való gátlásosság. engedékenység – üres. bűnözés 223 .

ha a motorikus fejlődésben retardáció.agresszív. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart. saját ügyetlensége. aktivitás helyett visszahúzódás). hogy mi történt a gyermekkel otthonában. nincsenek baráti. babás magatartású. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 . családi krízisek. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. a gondozással. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. a családtagok merevek. követelődző (közepes súlyosságú. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. ismétlődő bántalmazásra utal). gyerekes. támogató külső kapcsolataik. a közvetett formákra. (késleltetés) . függetlenül attól. nem tanultak meg segítséget kérni. s a napi kudarcok. 2. kívánságai nincsenek. magatartás lényeges megváltozását (pl.és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen.a szokások kialakulása (szobatisztaság). beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. – a viselkedés. vagy nem tudják. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. hogy kihez fordulhatnak.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. nem tapasztalhatta meg később sem. a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. sikertelenségeinek. a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. ha a gyermek túlságosan előzékeny. a nemi szervek különbözősége iránt. ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. Fel kell figyelni arra is. tulajdonnal szemben – a szökést. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. mintha ő lenne az oka frusztráltságának. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. A játék felfedi. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1. izoláltak. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. dependens. A bántalmazások. ha: . stressz). a tanulási nehézségeket. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre. .

magány. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. idegesség. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. büntetik azért. – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. hogy mi várható el az adott életkorban. a szülők vitái. 9. a védtelen gyermek felé is. 10. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). Elmebetegség ritkán fordul elő. 11. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. illetve alkoholfüggőség. 12. 4. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. 5. a pszichopátiás személyiség. 6. Az abuzus okai között szerepel a drog-.segítség. fáradtság. szokatlan külső. mentális retardáció. nevelésére. fojtogatja. motoros nyugtalanság). 3. vagy nem a körülményeik javítására használják. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. A szociológiai. védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. nem tud mit kezdeni a sérült. házassági krízis idején születtek. 7. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. házassági problémák. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. a baj hordozóinak tűnnek. csak gond van vele. – másságot mutató gyermekek. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. amit még nem képes teljesíteni. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. értelmi fogyatékosság. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. tűzhelyre ülteti. amelyek krónikus 225 . 13. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. elromlott kapcsolatba. 8. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet.

nevelési. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. csökkentve a szülők képességét arra. A fenti okok kockázati tényezők. feladatai: a prevencióban az észlelésben. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. durvaságaira. 226 . tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. a családok alapellátásának biztosítása. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. a férj dominanciája a házasságban. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. hogy az események – pl. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. hogy van olyan többgyermekes szülő. az erőszak jelenléte a család történetében. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. foglalkozási státuszú szülő magatartási. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. családsegítés krízishelyzetekben. állapotokra. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. szakszerű felkészítés a szülői szerepre. házassági. családvédelmi tanácsadás. durvaságának. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok.stresszként hatnak a családokra. – az alacsony iskolázottságú. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. Vizsgálatok igazolják. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. és a család izoláltsága. Feltételezhető. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. az alacsony iskolázottsági szint. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. alkoholizálására. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt.

– gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. befolyásolása. tárgyi feltételeket.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére.nehezen viselik az élet gondjait.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. lelkisegély telefonszámát. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. szellemi. akitől és ahol a család segítséget kaphat. gátló személyi tényezőket. vagy nem érdeklik őket). egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. a gondozás során: – a környezet megismerése. érzelmi fejlődését veszélyeztető.nem tudják problémáikat. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. a gyermek testi. drogambulancia. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. címeit. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. korukhoz mért ismeretekkel ahhoz. 227 . ha bajba kerültek. cselekedeteik következményeinek felmérésére. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. elhanyagolják. szervezetekkel. határozottságot. hová fordulhatnak. konfliktusaikat kezelni. A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. . mert . A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. s arra is. – a szülők viselkedésében. . Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. annak az igénye és képessége. nevelési tanácsadó. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani. magatartásában bekövetkező változások észlelése. – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. a változások észlelése. Védőnői teendők a családlátogatás. konfliktuskezelési módokra. szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. tehát a családi élet minőségének javítását. – hátrányos helyzet észlelése. az okok feltárása. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. intézményekkel. Fontos.

A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. akinél elhelyezték. 1979. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. a (79) 17. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. közigazgatási. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. örökbefogadással. 1985. a rendelkezésre álló ellátásokról. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. vagy bármely más olyan személynek. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. a fizikai és lelki durvaság.Magyarország 1990. jelzésekkel. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. 1990. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. 1969. november 6. a családon belüli erőszakról. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. a kiskorúak erőszaktól való védelméről. Az ajánlások közül a (69) 561. az elhagyás. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. a támadás. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével.évi LXIV. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. § „Minden olyan gyermeknek. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991.) tartalmazza. kizsákmányolás. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. § alapján törvényhozási. 1990. a (85) 4. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. a (90) 2. évi XXXI. amíg szüleinek. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). az elhanyagolás. a jóléti jogokról. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. § az elhanyagolás. tv. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. szólnak. A 39. 19. durva bánásmód. 228 . illetve felügyelete alatt áll. a (90) l7.” 20.

In: Kiindulópont 5. 1998. Piliscsaba.) az ügyészség. 17. Budapest.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre.: Az agresszió kezelése. e. így különösen a családsegítő szolgálat. Lénárd K. Budapest. bírósági) eljárást kezdeményezni.) a rendőrség. In: Család. Tanulmánykötet. 1997. Budapest. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. § (1) bek. a házi gyermekorvos.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. In: Kappéter István (szerk. megnevezi mindazokat az intézményeket. 1995. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. 229 . Ranschburg J. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 2003. – Solymosi K. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. egyházak. Kalendart kiadó. Horváth Szabó K. In: Benkő Á. 1995. In: Lakner Zoltán és mts (szerk. Kossuth Kiadó.: A védtelen gyermek. Nagycsaládosok Országos Egyesülete.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Ranschburg J. bántalmazását észlelik.) a bíróság g. h. In: Bernáth L. A II.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. b. a nevelési tanácsadó.) Gyermekbántalmazás I. Szociális és Családügyi Minisztérium. Gulyásné Kovács E.) Az agresszió problémái korunkban. Népjóléti Minisztérium. 1998. 6 (1999) Szabó L.A Gyvt. – Mohay T. d. Pszichológiai tanulmányok a vallásról. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. 1998. így különösen a védőnői szolgálat. Kerezsi K. PPKE BTK. VIII. Nemzeti Tankönyvkiadó.: Az agresszív gyermek. szervezeteket és hatóságokat is. Barkó É. a menekültek átmeneti szállása. Budapest. In: Lélekvilág. – Vigassyné Dezsényi K. Losoczi Á. (szerk. a családsegítő központ. Tanulmánygyűjtemény. ha a gyermek veszélyeztetettségét. 2001.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. Családkongresszus előadásai. 1997.) Reményünk a család. II. így különösen a nevelési – oktatási intézmény. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük.).: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai.: Erőszak a családban.) a közoktatási intézmények. alapítványok” (Gyvt. c. Budapest. a házi orvos. (szerk. Tertia Kiadó.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon. Szakirodalom Horváth–Szabó K. Ifjúság 1999/l. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. Morvay K. Németh Zs. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. Gyermek. az erkölcsről és az én-ről. A „bántalmazott” gyermek. 1992. f.. Budapest.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Budapest.) a társadalmi szervezetek.) a menekülteket befogadó állomás.: Terror a családban.

1999.) Prostitúció. Teleki B. In: Kappéter István (szerk.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. 1999. (szerk. 230 . Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság. Virág G.: Erőszak a családban. Tanulmánykötet.: Erőszak az iskolában. 1996.Budapest. Budapest. In: Barkó É.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. Tóth O.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16.: A „megvert”. „megkínzott. (szerk. IX. Velkey L. Budapest.: Szexuális erőszak és abuzus.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K. Ifjúság 2000/1. 1996. Népjóléti Minisztérium. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok. Budapest. 1995.) Az agresszió problémái korunkban. Utasi J. – Forrai J. Budapest. Gyermek. Tanulmány. In: Család. In: Fehér L. prostitúcióra kényszerítés. emberkereskedelem.

még ha ki is vonjuk belőle magunkat. tanáraink. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. mint a kommunikáció. egészében és mindig a határvonalon áll. akivel kapcsolatba kerülünk. a jövő pedig még nem érkezett el. Szüleink. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. Mindaz. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. bezárulunk. hogy azzá a személlyé váljunk. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. ami az ominózus momentumban jelen van. (M. A múltnak az emlékei maradtak. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. vagy a másik szemével néz. meghallgat. pszichoterapeuta. ezzel is jelzést adunk le. és nem a jövőnket tervezgetjük. nyitottságot sugároz. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. ha az illető figyel ránk. a másik meghallgatásának a képességét. serkentették a gondolat. akarva-akaratlanul változás állhat be. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. akivé lettünk. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. mint maga a jelenlét. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. nem más. pszichológiai szükségletünk. közvetítünk valamit. pillanatnyi lelkiállapottal. nemcsak minket értek behatások. és járultak hozzá.Dr. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. attól függően. Tapasztalhatjuk. Természetesen. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. lényeges tudatosítanunk. barátaink. elvárásaink és félelmeink. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). alakították a még képlékeny személyiségünket.és az érzelemcsírák megszületését. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. Ellenben. Melyek lehetnek azok a tényezők. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. magába nézve a másik szemébe néz. A 231 . hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. hogy a másik személy. és az önmagunkról alkotott reális képet. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. Tapasztaltuk. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. akik előtte voltunk.

Így lehetőségünk nyílhat arra. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. gyengeségeivel és erősségeivel. hogy a másik nehézségeit. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. Lehet talán. Már nem ő van a középpontban. mikor az olvasásban idáig jut. hogy meghallgassák és elfogadják. Úgy vélem. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . reflektálunk. Előfordulhat. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. elhalasztani gondját. majd elemezzük. Valószínűleg kereskedő. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. amely a megoldáskeresés körül forog. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. Aki segítségért fordul hozzánk. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. hogy képesek legyünk kitérni előle. mint személyt észlelni. Mindennapi életünkre jellemző. és mint a homokra épített ház. a szavába vágunk. Általában nehezen viseljük el. hogy annak. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. amikor szükséges. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. arra vágyik. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. Egy pap jött arra. Igen ám. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. Ami annyit jelent. hogy megfigyeljük. és a másik ember segítség kérését magához engedni. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. hanem mi és a belső kényszerünk. összeomolhat. A különbség az. döntünk. hanem „megszelídíteni”. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. mint itt és most élni. hogy tanácsot adjunk neki. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. és önmagát teljesen a másiknak adni. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. aki megkeresett az volt a célja. érzéseivel.”(1) Vagyis.realitásban élni annyit jelent. érzéseink és érdekeink hálójában. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. szinte „átugorjuk” azt. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. ha valakit szenvedni látunk. tanácstalanságát elviseljük. regisztráljuk a valóságot. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel.

akkor segítek neki abban. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. Ezért úgy gondolom. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. mintha tudnám a megoldást. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok. ítélkezéstől mentes hozzáállást. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. egy mély meggyőződést abban. vagy házastársunknak. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. hogy elfogadom érzéseit. meggyőződését. hanem a személy. Rájöttem. a szó valódi értelmében. (…) Könnyebb elfogadni magamat. mint ami vagyok. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. hogy igenis haragszom. hogy hatékonyabb vagyok. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. Ennek a nyitottságnak a hiányában. hogy bizonyos dolgokról. ha el tudok fogadni egy másik személyt. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. saját tapasztalataiból építkezik. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. (…) úgy hiszem. hogy a másik személy. beleérzés. az a szó. Az elfogadásból megismerés fakad. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. ha úgy teszek. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. (…) Minden ember egy magában álló sziget. érzelmi viszonzástól független. Az empátiás megértésben lényeges. ahogy szeretne. talán pont olyan. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. és képes vagyok önmagamat adni. ha magabiztosnak akarok tűnni. ha el tudom fogadni saját magam. mint azelőtt. gondolni és hinni. legyen ez a valóság bármilyen.” (4) Láthatjuk. mely a fejlődés forrásává válhat. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. viszont önmagára támaszkodik. A görög szó jelentése együtt-érzés. ami azt jelenti. viselkedéseit. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. mint megérteni. amennyiben önmagával is harmóniában él. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. ha másnak mutatkozom. 233 . hogy hosszú távon nem segít. ahogy a másik személy érez. aki nem tud mindig úgy viselkedni. Nem a másik személy magatartása. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. bármennyire is nyomorult. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. az empátia és a segítő személy hitelessége. ami mind személyiségének valós és eleven része. mit fed az empátia kifejezés. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. (…) Nem jó. értékek hordozója. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. ítéleteit. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. Vagyis jobban tudom. aki önmagában érték. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. amit én. Most nézzük meg.

a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. nem érzi szükségét annak. kezd megnyílni. hangsúlya kifejez. Terapeuta: Úgy tűnik. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. főképp ha elégedetlen velünk. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. Egész nap a hatása alatt vagyok. de nem teremt növényt. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. medál. szorongásai csökkennek. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. például a mimika segítségével. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. hogy érzéseit mindenképpen közölje. de annak sem. tudatosítani képes az érzelmeket. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. Az előbbiekre jellemző. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. A hangsúly. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. álarc”. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. Az ilyen személy nyitott.viszonyul a világhoz és önmagához. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. melyek a növény fejlődését gátolják. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. 234 . fellélegzik. ha az egyén mást mond. a hitelesség nem teljesül. Egyszerűen megfogalmazva. kitűző. mint az időjárás. egyfajta áttetszőséget jelent. befejezetlen mondatokat használ. stb. A tekintetváltás. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. érzi. labilis vagyok. beszédhibákat ejthet. Félelmei. pocsék idő van ma. A félénk. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. zimankós időt? Kliens: Utálom. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”.). a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. öntözi. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. csak elhárítja azokat az akadályokat. mint amit a gesztusai. Kliens: Persze. hangszíne. mimikája. önmagát adhatja. mint egy jól ismert baráti társaságban. A nem-verbális jelek közösséghez. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. a fej inkább lehajtott. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. gondozza. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. szorongó egyén halk szavú. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. Amint Rogers önvallomásában láttuk. a fej tartása egyenes. ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. Mintegy tükröt tart a másik elé. az illető bizalmat érez. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. hogy érzéseit elrejtse.

mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. így megadva neki a lehetőséget. mert létezünk. a viselkedésünkről. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. Beszél a mindennapjainkról. az érzelmektől a „bele-fülelés”. érzelmi és munka kapcsolatainkról. melynek célja a bizalom fokozása. összegzés. 4. Visszajelzések: visszatükrözés. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. és aki mindig visszavár. 9. Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. Hivatásunkból kifolyólag. reflektálás. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. A másik személy öltözködésének. viselkedésének a regisztrálása. és rögtön tanácsokat adhatnak. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. könnyen megláthatják a megoldást. 3. mely kívülről halad befelé. tájékoztatás és tájékozódás. Otthonunk csak ott lehet. Időbeosztás: szakmától függ. oda kell visszatalálnunk. Istenhez vezet. reagálás. ahhoz a Másikhoz. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. Megerősítő jelzések: csönd. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. 6. 235 . vagy zárt kérdés. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. felismerhetjük indítékainkat. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. a tettektől az érzelmek felé. gondolatainkra. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. értelmezés. aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. biztatás. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. 5. amikor a másik személy szabadon. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. hogyan vélekedik erről?”). és önismeretünk mélyülhet. 7. 8. konfrontáció (szembesítés). testünk áruló jeleiről. Meghallgatás. hanem rólunk is. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. de ne feledjük. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. a másik személy áll a középpontban. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. ahonnan jövünk. baráti. mindig lesznek olyan szituációk. Minden élet egy hazavezető út. hogy közölnivalóját beoszthassa. a meghallgatás felé. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. Akiben nagy a segítőkészség. egyszerűen azért. 2. verbális pozitív megerősítés.

1993. Ed. SOTE.: A pszichiátria tankönyve.: Szemlélődő lelkigyakorlat. PPKE HTK. M. Manréza–Korda Kiadó.: Psychothérapie et relations humaines.Szakirodalom Jálics F. Semmelweis Kiadó. Jegyzet. Budapest. Budapest. Levelző Tagozat. Tringer L. 1996. Tringer L. Louvain. – Kinget G. 236 . Publications Universitaire. Budapest. 1996 Rogers C. Tarjányi B.: A gyógyító beszélgetés.: Evangéliummagyarázatok. 1992. 1999.

hallottuk és olvastuk. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. illetve rájönniük arra. A munkánk egyik alapvető célja az. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon.videotraining. hogy a nagy aggódás. még ha elsőre nem is kap figyelmet. ÚJRA ÉS ÚJRA. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. sőt. HOGY KÉRDEZZEN. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében. jelenlétére. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged. Jelzései azonban olyan picik. Rottenbiller utca 26. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. Nem teszünk további terheket a szülőkre. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. Akárcsak szülei. illetve kísérje a baba mindennapjait. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. félelmet és szorongást. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. hangjára. fejlesztő programokat.hu/ videotraining@freemail. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. Fürj utca 237 . az valószínűleg valóban az is. Tudjuk. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. ő is átél sok-sok fájdalmat. szupervizor. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. A mi munkánk. mert láttuk.Vecsei Kinga szociális munkás. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában.

amit egy laikus észre sem vesz. ami előrébb vitte a munkánkat. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. hogy hallja. fecskendőket. beszél hozzá és reménykedik. Öt felvétel készült velük. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. mondván. aki közben az életéért küzd. két inkubátor között. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. inkubátorok sora. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. neonfény. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. már tudja. és közben lássa gyermekét is. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. hogy kenguruzhat. A kislány 730 grammal született. ott Ő az! Aggódó tekintet. de nem az a fontos. hogyan? Ott áll. de a kislányét igen. és úgy gondolta. érzi őt a gyermeke. Próbálok leírni minden lényeges momentumot.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. 500-800 grammos babákról van szó. ha ezzel segíthet a lányán. akkor szívesen részt vesz benne. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. Egy fiatal. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. mi is történik. a kezelőorvos 238 . mosolygós volt. hogy senkinek se legyen útban. hogy nap. intenzív osztály. Ez a lényeg. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. hiszi. több fertőzésen esett át. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. kép) A kórház és az orvosok. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. saját gyermekeikért aggódó anyukák. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. amit csak a szüleitől kaphat meg. hisz mindenkinek tudnia kell. gépeket ellenőriznek. csipognak. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. hiszi. a kislány már olyan állapotban van. De teheti-e? Ha igen. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. amikor a kislány még nem volt egy kiló. mikor hova állhat. általában egy hét telt el a felvételek között. infúziót cserélnek. az ő életét nem tudták megmenteni. Az anyuka nagyon kedves. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. és később. nézi. precízen. de mindig adódhat valami gond. akik igen sok viszontagságon mentek át. (1. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. A nővérek gyorsan. pelenkát cserélnek. sípoló és csipogó gépek mellett. gépek sípolnak. Hol a szülő? Ja. dekoratív. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. Az apukáról ekkor még nem esett szó. és figyeljék a baba minden rezdülését. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. Ő is megszenvedett az életéért. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. és ez nem elhanyagolható.

Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. szerinte nincsenek róla emlékei. hogy jól tette. A felvételen látszott. simogatta a hátát. és nincs is hiányérzete. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. Az első felvétel meggyőzött arról. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. azzal megkérdőjelezik azt is. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. amikor csak tudott. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült.Mosolygott rám. mert ha megkérdőjelezik. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. Az apuka megfogalmazta. azt megtették. fejét. hogy van. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. Ez két igen fontos kérdés volt. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. Alapvető ellentét volt köztük. hogy mindketten máshogy érzik. de az biztos. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. (2-3. A beszélgetés végére megegyeztek abban. hogy mit látott. A másik sarkalatos kérdés az volt. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába. mosolygott. legalábbis én úgy éreztem. ahova azért került át a pici. szerinte hiányzik neki valami. és már egyre többet van a babával. akivel boldog. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. és akire büszke.Biztos megismert. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. és az én kérdéseimre válaszoltak. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. (11-14. hogy nemcsak velem beszéltek. Babusgatta. és az elveszített gyermekhez. és a kislány fejét cirógatta. Ekkor gyakran volt altatva. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. és az apuka úgy véli. Az apuka is jelen volt. de ő is sokat van a kislány mellett. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. hogy mit érzett a kislány abból. érezte a bőröm illatát. hanem egymással is beszélgettek. amire a baba aktívan reagált. ami nem volt zavaró. segített tisztába tenni a kislányt. hogy a kislánynak milyen lehet vele. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. (7-10. amit most nekik kell pótolniuk. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. hogy jelen volt. és nagyon szép. jó volt látni. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. (5-6. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. hogy ő ebben nem hisz. mert lényegesnek éreztem. ami az első hetekben történt vele. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. gépek nélkül. hogy éli meg a velük történteket. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. megismerte a hangomat. Az anyuka biztatott. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról. hogy minden ízében a lányára figyel. Beszélt arról is. megpuszilta.” „. Tudniuk 239 . bizonytalanok voltak és zavartak.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. hogy a gyermek érzékelte-e őket. vitáztak.” (4. és részt venne-e esetleg ő is a programban. és tudja azt. és mennyire van hiányérzete. rendkívül jól fogalmazta meg. Itt már kiságyban volt. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. „. beszélt hozzá. és ez nagyon jó érzés. hisz közben nem rám figyelt.

hogy szükség lenne rá. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. mint mikor az anyuka úgy érezte. amit ez a család önerőből tett meg. Ezt bizonyította. az apuka talán megerősítést kapott arról. mert a család hazamehetett. de érzi a kislány. abban a zűrzavarban. de ez érthető is. a kislány teljesen nyugodt volt. a baba próbált arra fordulni. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. Megmutathattam neki azokat a részeket. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. bizonytalanságairól. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. (15-16. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. hogy mosolyog. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. és szerencsére az apuka nyitott volt. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. Szerencsére a felvétel vége. de ez más szakmai segítségtől is függ. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. miszerint emlékszik valamire. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. elfogadta. Az apuka próbált mindent jól csinálni. Én pedig biztos lettem abban. hogy őt is megismeri a gyermeke. sokat segített. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. amin még kell változtatni. eltakarta az arcát. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. amikor ő is jelen van. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. hogy valami nem így volt eddig. kép) Úgy gondolom. és ezt tudniuk kell a szülőknek. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. anyuka fogta a babát. és bíznak a gyermekükben. hogy ők ennyit tehettek akkor. Vannak persze hiányosságok. és talán ebben tudok nekik segíteni. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. ami egy újabb lépésre késztette őket. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. és örült a látottaknak.kell azt. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. 240 . mint például a gyászmunka végigkísérésére. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. és fontos neki. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. belebújt apukájába és aludt. és hogy valóban segíthettem most. Úgy vélem. de látom. hiányzik neki valami. Hasonlóan nyitotta a száját. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. Hiányérzete van. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. (21-24. hogy mi a helyes. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. hogy ott állnak az inkubátor mellett. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. Amint hozzáért. érezniük kell. kicsit izgult. nyitogatta a száját és a szemét.

kép 3.1. kép 2. kép 241 . kép 6. kép 4. kép 5.

kép 11. kép 12. kép 242 .7. kép 9. kép 8. kép 10.

kép 243 . kép 16. kép 15. kép 18. kép 17. kép 14.13.

kép 24. kép 23. kép 244 . kép 21.19. kép 22. kép 20.

szociális jólét. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége.Dr. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. Hanusz Klára gyermekorvos. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. az építészet. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. Kötődéseink – gyökereink. a szociológia. előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. valamint az azt elősegítő személyi. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. amely bizonyos betegségek. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. 3. azaz promóciót létrehozza. Az egészségtudomány az egészség megtartását. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. Az egészségfejlesztés egy folyamat. a település tervezés. amit ma az egyén tud a saját egészsége. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. a közlekedés. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. a táplálkozás. szerep. hanem testi. Az egészségnevelés olyan tevékenység. 2. folyamat. ami az egészségi állapotban történő javítást. amelyek az egészséget védik. egy tervezett cselekvés. az ökológia. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. Bevezető. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. elhárító. a környezetvédelem. Ide tartoznak a sport. A perinatális életkor jelentősége. Bevezető. (WHO). illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. feladatra. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. 4. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. tudományos és egyéni tényezőkről. fogalmak. amikor valakit vagy valamit nevelnek. a pszichológia. – testi. 1. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. lelki. 245 . ahová el akarunk érni. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. megelőző tevékenység Preventív – megelőző.

az egészség megőrzése. Legyünk megbecsültek. a betegségek megelőzésének hatékony. érezzük. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. illetve elérjük az egészség promócióját. amelynek természetesen vannak: gazdasági. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. a perinatális kor legfontosabb 246 .” A program 2003-ban átdolgozásra került. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. akkor egy adott folyamatról szólunk. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más. 2. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. CSALÁDI ÉLETÜNK. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. majd részletesen a kiindulási alap. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. lelki és szociális harmóniát. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. életmódbeli megnyilvánulásai. 2001-ben megalkotott. szociális. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. kulturális. az egészség megőrzésének. sikeres életet éljünk le szeretteink.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges. aminek az irányát. Akkor. mint az egészség promóciója. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. társadalmi. a betegségek megelőzése révén. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. s összefoglalja mindazon tennivalókat. barátaink körében.

Akarva. milyen okok miatt születnek a gyermekek. semmi szenzáció. azzal életközösségre lépünk. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. hogy végiggondolom. Kiindulás alap. amikor gyermeket kívánunk. milyen állapotban vagyunk akkor. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. ép szervek. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. 3. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. munkakörülmények. nem 247 . mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. Ahhoz. tapasztalataim alapján. milyen körülmények között. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. csak egyszerűen gyerekek. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. Próbálom tehát megfogalmazni. kellő fizikai aktivitás. és azt hogyan adja majd tovább. a gyermek.elemeit tárgyalnám meg. aki ebből a kapcsolatból születik. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. Az. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. akikben nincs semmi különleges. harmonikus személyiség. nem kezdhetem másképpen. Hiszen banálisan hangzik a tény. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. amikor megszeretünk valakit. magánéleti. amilyen. Belülről vezérelve. területen. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. hogy a gyermek mit kap. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. várunk és hozunk a világra. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. a sorsunkat. mi vezet a gyermekvállaláshoz. amelyben saját életünk folytatását. valóban egy örök kapocs marad. akkor a következő előrelépést jelenti. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. leginkább az első vonalban dolgoztam. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. vagy talán sohasem látják egymást többet. kellő munka. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. az egészséghez való hozzáállásunkat. egészséges táplálkozás. mint azzal. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok.

Olyanok. hanem mindannyiunké. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. Felelős maga a társadalom. hogy ezt vállalni tudják.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. akik ebben a folyamatban részt veszünk. Ki kell mondani azt a tényt is. Ha tehetném. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. 248 . Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. felelős a tudomány. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. akik a gyermeket vállalják. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. de én nem ennek hívnám. ki nagyobb súllyal. Olyanok. a média. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. Olyanok. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. a szakképzés és mindenki. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. De ez minden esetben azon alapszik. ki milyen támogatásra szorul és miért. aki tanácsot ad és befolyásol. akiket támogatni akarunk. ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. ki kevesebb. Meg kell őket tanítani tehát arra. Kézenfekvő tehát. vagy gyermektelen. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. akkor meg kell vizsgálni. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. a gazdasági helyzet. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. a világgal és egymással. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. az édesanyát és az édesapát. csoportosítani kell tehát azokat. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. egészséges. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. Olyanok. mesterségesen. hanem a szülőpár életében is . Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. Meg kell vizsgálni. hogy nyitottan. Tudományosan igazolt tény. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez.

A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. követelően hívja fel a figyelmet arra. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. reménytelen gyermekek számának növekedése. drogfogyasztása. a gyermekeink alkohol-. az utcai egymáshoz csapódásuk. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. A fenti jelenségek. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. deviáns magatartásformák kialakulása. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. melyek az egészséggel. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. A segítséget ugyanis. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg. majd a közvetlen környezet. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. a felkészítés szerepükre. a szülők segítése. a családok széthullása. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. Kötődéseink – gyökereink. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. A család is csak így lehet egészséges. a szülők. amelybe bekapcsolódik az apa. Tudományos kutatások. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. Mindezért különös jelentősége van annak. hogy az ember nem individuális lény. Az ebben való megfelelése. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . sem zárják ki azt a tényt. tanítása a rájuk váró feladatokra. a jellemzőit. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. hogy megtanuljuk. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. 4. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. Az életkilátásaik különbözőek. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. de a statisztikákat ismerve. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. E tevékenységek jelentősége igen nagy. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. s a magányos. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. dohányzásuk. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. mi szakemberek azokat a módokat. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. Kimutatott tény. szomorú. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására.

amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. hogy kötődései jól alakuljanak. családok szétbomlásához vezetnek. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. Befogadókká válnak. a történelemben is. 250 . mint az ebben segítők.indulhatnak meg. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. Ennek a korszaknak az ismerete. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. szorosabban véve az első hat hét. akkor beszélünk kötődésről. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. Az élet további alakulásában. amikor valaminek. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. hetek. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. A segítők helyes viselkedése. pozitív életút. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. ha ez az időszak nem működik jól. közreműködni. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. a megfelelő ismeretek közvetítése. És mindenképpen segítségre szorulnak. akkor. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. melyek szélsőségekhez vezetnek. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. Mert egy jól induló. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk.

mert meghatározza a napjainkat. mivel ez a primer prevenció. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. technicizálódott. mert jelen van. Módot ad továbbá arra is. egy élet története. 251 . mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. A kötődés tehát egy történet.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása. merevvé vált orvosi. életünk alakulását. egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező.

abból ugyanis az derül ki. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. 2. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. életkörülményei. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. mint az iskolai egészségnevelés kerete. tervszerűen és kiszámíthatóan. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. drogfogyasztásról. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. Hanusz Klára gyermekorvos. Az iskolai egészségfejlesztési terv. lehetőségeit. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. Az ifjúság nevelése. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. Az iskolai egészségnevelési program. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. mely sokban segít ahhoz. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. szakmailag megalapozottan. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. Ezt csak az új generáció képes. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. az őt érő hatások. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. a feltételek megteremtése a jövő feladata. A 2002-es évi adatok szerint. hogy szakmai hozzáértést. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. Több vizsgálat készült a dohányzásról. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. 7. Még riasztóbb az az adat. megfelelő segítséggel megvalósítani. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. 5. melyek arra hívják fel a figyelmet. A probléma ma már akkora. Életmódunk változtatása. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. rendszere. 4. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk.Dr. 1. 2. 3. alakulása. összefoglalóan elmondhatjuk. 6. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. folyamata.

mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. 253 . Természetes alapkövetelménye ennek az. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. tárgyi feltételek. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. Hiszen az iskolában már önálló emberként. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. Ezek a következők: Személyi. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. Nem kevésbé lehetőség is így. Ez olyannyira tény. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is.alakulása szempontjából döntő. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. felkészíteni az életre. Az egészség képviseletére. hogy segítsük viszonyulni saját magához. amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. míg a nevelés. tanítani szeretné. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. s szinte magától értetődő. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. mert képezni. hatások felett. ami azonban nem várható el anélkül. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. Az iskolai színtérnek. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. Így eredményt csak akkor lehet elérni. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). az iskola-egészségügy. A gyermek iskolában betöltött helyét.

(IX. NM. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . Tv. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. (IX. rendelet 59/1997. Logopédus. Gyógytestnevelő.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos. Körzeti védőnő Önkormányzatok. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. Egyházak. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. NM rendelet 7/1991. évi XI.3. Házi gyermekorvos. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. 03. Szakorvosok. Alapítványok. körülményeinek. Pszichológus. követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása.) 1991.03. védő nő Iskola fogorvos. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése.

Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. Természetesen szerepük egyre jelentősebb. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. szintén nevesített feladatokat kapott. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. évi LXI. külön finanszírozással végzik. törvényi szabályozás alapján. s neki a feladata. Ezért fontosnak tartom. (IV. mivel elsősorban szakmai közreműködők. törvény által módosított 1993. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. törvény által módosított 1993.3. évi LXXIX.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. 4. hogy mindez csak akkor hatékony. Munkájukat. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. évi LXXIX. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. A gyakorlat azt mutatja. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. Itt szeretném megjegyezni.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. a gyermekeket és családjaikat is. hogy ki és milyen tevékenységet végez. közoktatási törvény 48. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. Az iskolai 255 . amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. évi LXI. közoktatási törvény 1995 évi LIII. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. Sajnálattal kell megjegyeznünk. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. Az Iskola és a Fenntartója. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak.

hogy az együttműködések szabályozására. (Más kérdés. (IV.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. jelenleg is aktuális. alkohol. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. 58. közegészségügyi és járványügyi biztonság. (lásd előző fejezet). Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. aktív testmozgás elterjesztése. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi.és drogmegelőzés. akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében. hogy esélyt kaptunk arra. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. Az iskolai egészségfejlesztési terv. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz. Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. rendszere. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. élelmiszerbiztonság. önkormányzati törvény nem változott. mint kötelező elem.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. A munkaközösség szakmai. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása. mint kötelezően véleményező szakszolgálat. számú melléklet 5. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). egészséges táplálkozás. módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. 5. akkor láthatjuk.3. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. Először történt meg. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. ellenőrzéséhez.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian. mint az iskolai egészségnevelés kerete. szervezéséhez. hogy több tételében is átdolgozásra. védőnők között. újításra szorul.16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. 256 .

aminek fontos része a finanszírozás. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. Nem véletlen.Ehhez azonban elengedhetetlen. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. helyi ismeretekre. forrásokat –. A megvalósítást csak összefogással. hogy az. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. épülő. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. 257 . Maga a megvalósítás. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással. mely tartalmaz módszert. 2004 első negyedévében. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. jól ismerje ezt a folyamatot. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. s egymásra épülő. 6. programokkal. stratégiai tervezési tudás szükséges. Fontos. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. helyzetre. Megtalálható még az OM honlapján is. Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez.om. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program. http://www. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. melynek megvalósítási programja. Feltétlenül fontos. Az iskolai egészségnevelési program. a források szerint. megjelent az OM gondozásában. hosszú. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat.hu/). amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye.

célok megfogalmazása.1. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja. van-e egészségfejlesztési koordinátor.2.2.2. formai javaslatok: I. Iskolai étkeztetés II. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb.1. fejlesztésre váró feladatok.2.7.3. melyek tükrözik az iskola hitvallását. alkalmazása II.2.6.4. Mindennapos testmozgás II. értékelés (erősségek. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II. II. Szülők és a család bevonása a programokba.2.5.1. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl.1.2. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása.2. Szakmai program II. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. modulok) II.2. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. elkötelezettségét.1.2. hetek. gyengeségek. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek.1. Egészségnapok.1. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II. Személyiség fejlődése II. I. nevelésük 258 . munkacsoport. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II.3. Parlagfű mentesítési program II.2. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége. sportprogramok II. Általános rész I.

egészségfejlesztési koordinátor szükségessége . s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. stb. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. hogy mindezen történések. törődést biztosítani a gyermekeknek. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. képviseletére és megvalósítására. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. Mégis hiszem. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. hogy melyek lehetnek ezek az utak. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. több éves tapasztalatom alapján mondhatom. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek.) kísérelte meg összegyűjteni. 7. Internet címek. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az. arra mutat rá. lehetőségek. Biztos. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. nehéz dolgot vállalnak magukra. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek.„egészségtan tanár” alkalmazása . felhasználható programok.Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. amelyet megkíséreltem összefoglalni. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. segítség. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: . a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés.

Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Bayer I. I–II. Szilágyi T. 1997. 1999. rész.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. Budapest. (szerk. 2001. Medicina Kiadó. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. században Alapítvány. Kecskemét. Szorobán Kiadó. 1989. 260 . Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK. Sziget Droginformációs Alapítvány. 1999. Medinfo. Lőrinczi J. Budapest. GYISM. 2001. 1999. föllángol egy szenvedély.: A kábítószer. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. Dohányzás. Patai K. Rácz J.: Ifjúság és egészségkárosító szokások.: Mentálhigiéne.: Gyermekvédelem az iskolában. ISM.: Tápanyagtáblázat. –Wills J. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára. 2001. 2001. Tankönyvkiadó. Budapest. Budapest. Székely L. Droginfó pedagógusoknak.: Egészségnevelés. – Lindner K.: Prevenciós programok értékelése.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. Veszprém.): Drogcsapda Paginárium. Budapest. 1993. Medicina Kiadó. Magyar Közlöny 2003/38. Buda B. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. ANIMULA Kiadó. Jelentés a magyarországi droghelyzetről. – Nyilas L. Budapest. Glaxo és Zsiráf Kft. Budapest. Naidao J. 2001. Jávor É. Budapest. 2000. „Utak a mához”. 1994. – Kapitány G. 1982. Gondolat Kiadó. Gliedné Farkas K. Budapest. Egészségünkért a XXI. Gati F. Pápai Páriz Egyesület. A népegészségügy kialakítása az új Európában.: Eljátszott bizalom.: Rejtjelek. Budapest. Bágyoni A. Budapest.: Szenvedélyek rabságában. aki példaképül szolgálhat mindazoknak. Budapest. Bíró Gy. Budapest. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. White Golden Book Kft. Budapest.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. Budapest. GYISM. 1982. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében. 1994. Kapitány Á. Budapest. Tóth J.: Szenvedélybetegségek. 1991.: Testnevelési játékok gyűjteménye. Medicina Kiadó. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik. 2002.

1990. Semmelweis Egyetem. – Simnett I. Budapest. Budapest.: The Hungarian National Growth Study.: Se többet. Medicina Kiadó Budapest. Seregélyi J.: Gyermek..: Tartáskorrekció.: Iskolaegészségügy. Budapest. Magyar Testnevelési Egyetem. 1991.: Egészségfejlesztés. 261 . 2000. Hungarofit: Mérd magad. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest. 1998. Fehérné Mérey I. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. 1993. Budapest.: Mozgás és egészség. Budapest. Aszmann A.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje.. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 1990. Anonymus Kiadó. se kevesebbet. Debrecen. Aszmann A. 1999.Barabás A. Bagdy E. – Várkonyi Á. Humanbiol Kiadó Budapest. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Ewles L.és ifjúsághigiéné.: Egészségvédelem az oktatásban. 1996. Fehérné Mérey I. – Pantó E. Budapest. 1998. 1996. – Gardi Zs. Kulcsár Zs.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. Barabás A. Budapest. 2000. Somhegyi A.: Egészségpszichológia. Anonymus Kiadó. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Eötvös Kiadó.

– a kész megoldások ajánlása helyett. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. Ezek a védőnői szerepben. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. hogy a gondozott személy. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. változtatásokat igényelnek és idéznek elő. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. mert ez készteti az embereket cselekvésre. A védőnői. hogy kerüljön. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást. a kapcsolatrendszerek (team. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. illetve. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. illetve állapota javuljon. hogy meggyógyuljon. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. igényük kielégítésére.Odor Andrea országos vezető védőnő. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. változásra és 262 . hogy egészséges maradjon. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. – az alá-fölérendeltség helyett. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. mint a betegnek. támogatása kerül előtérbe. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt.

szerepének. felelősség). egészségi állapot. stb. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. a segítés. A szakember. az egészségtudatos magatartás hiánya. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. szociális. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. élethelyzet. A magasabb színvonalú prevenció (primer. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. kompetencia. spirituális. támogatás formáit. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. • a védőnői ellátás helyének. kulturális háttér. amely megfogalmazásra még nem került. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. érzelmi. szekunder. meghatározása. a helyi közösségre. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. 263 . Fontos értékelni. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. tényezőkre. a szükségleten (kor. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. anya. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier. lelki. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. preventív ellátás megvalósítására. a családra. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez.) alapuló. • a prevenció minden szintje – a primer. hogy mit sikerült megvalósítani. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. tercier) végzéséhez. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. mit nem és miért. a családon belüli erőszak. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. • „A nő. • az alapellátás funkciózavarai (szerep. jövőképének meghatározása.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban.

a személyi higiéne. A primer prevenció az egészség megőrzésére. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. illetve a társadalmi integrációban. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. támogatja a gyógykezelés eredményességét. Az egészségfejlesztés az a folyamat. szemléletet és módszereket. cselekvően hat és a helyi közösség. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. Feladatmegosztás alapja – a primer. új fogalmakat. probléma. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. Szükséges. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. Közreműködik az egyén (család. hogy az orvos támogassa. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. Az eredményességéhez elengedhetetlen. nyomon követéssel. az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. a lelki egyensúly megteremtése.) meggyő zésében a gyógykezelés. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. megfigyeléssel.• • minden szakember a tudomány állásának. észleléssel. szükség esetén újra alakításában. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik. az együttműködésben való aktív 264 . javítására irányul. stb. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. a családtervezési módszerek alkalmazása. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). betegségek korai felismerésében. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. Az egyre inkább teret hódító ún. megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. érdemi partneri együttműködés. egészségfejlesztés (health promotion). ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. fenntartása. fejlesztésére. a mindennapos testmozgás. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik.és konfliktuskezelés). Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. vizsgálatok. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. az elváltozások.

a Magyar Védőnők Egyesülete. . .a SE Egészségügyi Főiskolai Kar. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti.részvétel érdekében. személyesek. érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család. Megegyezés. 265 .a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. illetve kialakítása. tiszteleten. Kölcsönös. A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul.a Védőnői Szakmai Kollégium. Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít.a Csecsemő.az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént. vezető védőnők). különösen a tájékoztatásban.és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. . .a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. kölcsönösek (oda-vissza). az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. a szükségtelen nehézségek. .az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . teret adjanak.az Országos Alapellátási Intézet.a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság. bíztassanak az őszinte. a még visszafordítható folyamatban. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai. érdemi együttműködés fenntartása. . A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány. félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel). mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg. empátián alapuljanak. . . . az állapotromlás megelőzése. kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. Ehhez szükséges. . hogy a kapcsolatok elfogadáson.az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. támogatja a gyógykezelés eredményességét.

az anya. OALI. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. indikátorok fejlesztéséhez. 266 . Az egészségmegőrzésről. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. • OTH érintett vezető szakemberei. jártasság) a megelőző ellátáson belül. Nővér 7 (1994). annak érdekében. továbbképzés. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke. Budapest. Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. a finanszírozás.és vezető védőnők). Medicina Könyvkiadó Rt. az adatszolgáltatás. a gyermek. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás. hogy a védőnők magabiztosabban. Naisbett J. a csecsemő.: Egészségmegőrzés. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. szülészeti és nőgyógyászati. Gyakorlati alapok.: Egészségfejlesztés. 213–219. Makara P.. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. 25–27. Warner Books. 29–30. 1982.. együttműködése. OGYEI. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái.: Megatrends. eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret. Medicina Könyvkiadó Rt. New York. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. 67–68. gyermeket ellátó háziorvosi. készség. a felesleges párhuzamosság. szülész-nőgyógyász. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. iskola-egészségügyi. védőnői szaktanácsadói. Inc. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. Szabályozhatók. csecsemő és gyermekgyógyászati). – Wills J. a körzetek kialakítása. Gyakorlati útmutató. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. ápolói. 2004. csökkenthető a felelősség hárítás.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). a képzés. Budapest. Naidoo J. a tevékenység dokumentációja. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI. • Kollégiumok elnökei (védőnői. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. OEFI). hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. 1999. az esetleges versengés. 1999.

csak később. túlstimulált állapotban tartja. A fiatal élő lény azért játszik. elmemozdító játék. bolt. Pl. mert ezáltal későbbi. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. a vágyak világa. mégsem célszerűtlen. Önfeledt. Piaget alaptétele. fogócska. habok. tenisz. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. Képzelet. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. A kisfiú egy orsóval játszik. a képzeletszülte. Hangszer. könnyű feladat. Pl. és szóval. Gyermeknek időtöltésül. racionális világa. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. színek. 2. 267 . Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. 3. harmonikus. 7.III. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. koronggal végzett szabályok szerint űzik. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. sakk…stb. hanem önmagunk játékba hozása. kártya. Szabályok szerint végzett csoportos. 5. Pl. 6. a reális külvilág lemondásra. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. 8. A játék mégsem fölösleges. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. örömmel üdvözli. Ritmikus. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. o-o-o hangok kíséretében. Pl. golyóval. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. asztalka. kielégítetlen vágyak világa. amely az élő lényt feszült. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. melyben az örömelv uralkodik. reális. a másik a valóság területe. 4. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. ütközése. ügyességi. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). Sport: labdával. A játék célja nem kitűzött célok elérése. pl. 1. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. konfliktusa. logikus gondolkodásig. baba. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. Színészek színpadi játéka. stb. tetszetős mozgás.

. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy.. visszahúzás. az mutatkozik be A.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz. a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában.. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. Játékkal kárpótolja magát. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása. és újrajátssza a traumatikus eseményt. könyv. B. jobbra mondja a saját nevét. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. s megtorolja azokat. színdarab • Mi lenne.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. Játékok Ismerkedő: 3 papír. akiét kihúzom. akinek. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film.. hogy itt van. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. C kezdőbetűvel írd le rögtön. nem traumatikus élmény uralkodik felette. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. hanem ő az élményen. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba. O-o-o el. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek. Tárgy beadása. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva.

ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. és kinek dobtad. egymás állandó figyelésén múlik. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben. Fontos megjegyezni. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki. hogy kitől kaptad. 269 . Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. B-k kifelé. Minden labda más útvonalat járjon be. hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik.

Ha írást dob. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. kézen fogva. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. A sor másik végén egy szék áll. Csak a két első ember fordul egymással szembe. akkor az első ember megy hátra utolsónak. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. hogy ő melyik gyümölcs. írásnál indít. A fogónak el kell kapnia a társát. felkaphatja a tárgyat a székről. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. sőt azt sem árulhatja el. nem történik semmi. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. Ha fej. egymásnak háttal. Ha nem ő a következő a lapon. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. vagy nincs jelen a teljes csapat. Ha a játékvezető tapsol. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. Az a csapat győ z. A fogónak az a célja. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). Ha valamelyik csapat elrontja. A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. és így végig fut a jel a soron. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. amit csak a két első ember lát. A két csapat két párhuzamos sorba áll be. a két sor között álló játékvezető felé. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. nem írhatja alá. Kijelölt területen folyik a játék. pl. 270 . Ha az utolsó kezét is megszorították.

Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. akivel te is jóban vagy. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 . Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát. ahogy egy másik lánnyal sétál. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. ahol nem nagyon járnak emberek. Közben észreveszed. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. Jelöltedet. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. hogy aznap van a születésnapod. te viszont nem érezted olyan jól magad. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. amikor téged otthagyott. és azt mondja. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. Ő nagyon feldobott. hogy elmond az igazgatónak is ezt. és közli. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Haza csak egy sötét. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. Boldogan mész a hírrel. Tudod. Egy hónappal később csöngetnek. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. hogy neked milyen volt. kihalt utcán jutsz. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. és elfelejtkezik arról. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. Rákérdez. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. A buszról később meglátod őt. hogy mégsem ér rá veled találkozni. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. aki elemel két kiflit. hogy valaki régóta követ. hogy babát vársz. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról.

és el tudj menni a férjeddel szórakozni. ötöst ad neki. hogy a lánya már egy hete elutazott. hogy hazautazhasson. orrkarikát hord. hogy pontosan hova mennek. hogy mégsem tud eljönni. hogy vissza tudják ezt fizetni. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. A másik viszont neked megfelelő lenne. Nagyon sok pénzt ajánlanak. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . hogy átadj neki egy üzenetet. akkor fel kell adnod a munkád. Meg kéred a férjedet. akkor a másik édesanya azt mondja. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. Az egyik kedvezően fizet. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. akkor nem tud válaszolni. Ő viszont közli. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. a gyerekek is csendben alszanak. Már készülsz befizetni a pénzt. aki a gyerekekre vigyázna telefonál. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. és bemutatja a barátját. ahová már olyan rég vágytál. és fülbevalót. Amikor megkérded. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. Már indulásra készen álltok. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. Tudod. amikor a lány. de jóval kevesebb pénzért. Tudod. Így elutazhatsz oda. A tanár megdicséri. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. hogyha ma nem tudsz bemenni. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. akkor ő elsőnek jelentkezik. Amikor tanár ezt kéri. akinek zöld a haja. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. aki pénzt kér. Neked is jólmenő munkád van. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. hogy fehérneműket reklámozz. hogyha a férjeddel tartasz. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. Amikor felhívod őt ott este. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. hogy este kimozdulj.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

másolva. hogy miért lehet szép egy emberi arc. bensőnk kifejezője. mosolygós gyerek arc. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. az elemzések. és felolvasom az alábbi. hogy az emberi élet önérték. Fontos. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. de az arc is a lélek tükre. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett.) A táblára kissé rendezetlenül. és nem az érvényesülési mutatók. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet. albumokból kivágva. középen egy lukat hagyva. tiszta arcú emberek legyenek. Néhány szép.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás. A foglalkozás végén. egyik show-man-jét szoktam. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. a nagy francia író. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. 281 . fogalmazzák meg. (Én Majkát. hogy ki tekinthető értékes embernek. a Való Világ 2.) Mit kell tennünk ahhoz. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat. élethelyzeteket. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. akit sokan ismernek. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. körben helyezzük el ezeket. Nem csak a szem. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. hogy szép és megnyerő. mellékelt történetet.

nem az a legfontosabb az életben. Történet: Néhány éve történt.” Aztán mind a kilencen. megpuszilta a fiút. és nyerjenek. néhányat bukfencezett. azóta is mesélik ezt a történetet. percekig tartott az éljenzés. de mindenképpen azzal a szándékkal. Mindnyájan. ha nem is éppen vágtában. aki megbotlott az aszfalton. majd sírni kezdett. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. Ami igazán fontos. 282 . pontosabban egy fiút kivéve. Akik ott voltak. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. hogy mi magunk nyerjünk.10. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. hogy segítsünk másoknak is nyerni. A többiek meghallották a fiú sírását. hogy végigfussák a döntőt. A stadionban mindenki fölállt. Lelassítottak és hátranéztek. az az. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. még akkor is. ha ehhez le kell lassítanunk. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. és irányt kell változtatnunk.

2 – anyám legyen: 4. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4.Önismereti teszt 1.5 – osztályfőnököm legyen: 4. Elvárásaim másokkal szemben: 4.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4. Hogyan szoktam viselkedni.7 – szerelmem legyen: 5.1 – apám legyen: 4. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4.6 – barátom/barátnőm legyen: 4. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .

. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17.. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2.. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18. Azt akarom………………………………. feladatlap 1.. Örülnék……………………………………………………………………………. ha képes lennék………………………………………………………. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15. Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10. hogy………………………………. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11. hogy…………………………………………………… 4. El sem tudom képzelni az életemet anélkül.... 284 . feladatlap Szívesen lennék…………………………………………………………………………. 2.. Jó lenne…………………………………………………………………………….. Nagyon meg volnék elégedve.………………………………………… 6... 13.. Szeretném. hogy………………………………………………………………. Célom az. 16. ha…………………………………………………. hogy………………………………………………………………… 3. Nem sajnálnék semmit…………………………………………………………….. 14. Legnagyobb. Elhatároztam. 9.…………………………………………………………………. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. Arra vágyom. Nekem az a legfontosabb. 5. 12. legmélyebb igényem………………………………………………. 7. hogy……………………………………………………………………. Az életben a legfontosabbnak érzem……………………………………………..Önismeret – 1. 8.

hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. hogy te észrevegyél? Stb. BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk.4 Iskolában vagytok. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. s az első négyet csoportosan játszatjuk el. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort. ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél.2 Házibuliban vagytok. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. Pl. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány.5 Utcán. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 .1 Házibuliban vagytok. szerinted? Ők mit szeretnének. hogy azt teszi-e. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos.3 Iskolában vagytok. Mostanában mi az. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2.

1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról. ahol nagyon megtetszik egy fiú. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot. Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3. azaz a 3.3 pont is nagyon fontos. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. hogy „kettőn áll a vásár”. összekeverve felolvassuk. A 3. Ezeket összegyűjtve. vagyis nem mindegy. hogy mindenki láthassa.3 „Tükröm-tükröm. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . s mindig meglepetésként. fázis.6 Utcán vagy. 3. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg. pl. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni. hiszen azzal a ténnyel szembesít. hogy én mit viszek a kapcsolatba.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”.2.

ha vezetői kvalitásokat kapott. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. 4. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. 11. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. mert helyén van a világban. jövője… 287 . hazája. sporttal. Teste is van. ezért figyelni tud a világ. 5. de vállalja. a természet. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 6. egész-séges ember nem szolgalelkű. Az ép. „összedolgozik”. 10. Az ép. 9. egészséges ember boldog. 2. erősíti étellel-itallal. de sokan sejtették. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 3. kellő időben pihenéssel. Caligula lovát szenátorrá választják. Lelke. 12. hogy 2000 év múlva emberképrő l. Családi életre alkalmas. az ember méltóságának alapja. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. de értelmének kontrollja alatt tartja azokat.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. Szabad akarata van. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. mikor teljesen. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. képes dönteni. időlegesnek és relatívnak éli meg. hanem táplálja. amit tud! 7. emberségből adódó tekintélyét. elfogadottá. de elfogadja mások tehetségből. otthon van a bő rében. vannak szavai. Lelke is van (pszichéje). 8. máskor megmagyarázhatóan működik. Az egészséges ember képes beszélni. kirándulással. hogy van: 1. az ember szépségeire. ezért arra vigyáz. azt nem rongálja. és nem azt. szerető és szeretett személy egyszerre. Lelke és teste harmóniában van. Értelme. amit akar. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. ami néha érthetetlenül. Érzelmeit nem szégyelli. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. vannak gyökerei. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. Az ép.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

nagy. Vagyok. Utam: a nagy Nihil. 296 .Ady Endre: Szeretném. hogyha szeretnének S lennék valakié. Szeretném magam megmutatni. Isten. Mikor halni készül. nem tudok így maradni. Lidérces messze fény. a Semmi. menni. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. De jaj. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. mint minden ember: fenség. ha szeretnének Sem utódja. sem boldog őse. idegenség. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. menni. Az álmommal. titok. A sorsom: menni. S az álmom: az Isten. ének: Szeretném. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember. Nem bírom már harcom vitézül. Észak-fok. S újból imádkozni. Vele szeretnék találkozni. Lidérces messze fény. Nem vagyok senkinek. Lennék valakié. sem rokona.

fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. néha-néha félni. Azt jelenti. Ez utcaseprő. Játékban élni.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. hajót. Az udvariasság a szív értelme. gyöngyöt dobálni. vonatot.Uram. nagy komolyan az asztalfőre ülni. mi élet. de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. mint bármelyik közülük. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. és másikat hívott helyette: . Hosszú utazást. tovább élsz. mit jelent ez? . A király elszomorodott és dühös is lett. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. Karácsonyt. mondd akarsz-e lenni. mert rájött. akarsz-e együtt a sötétbe menni. tiszta szívvel élni. akarsz-e játszani halált? 297 . sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. Elzavarta a jóst. Mit gondolsz. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. Azután elgondolkozott. ez nem jó jel. élni mindörökkön. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. semminek örülni. madarat. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. Hallgatni hosszan. borból-vízből mértékkel tölteni. álmot. Színlelni sírást. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. ez egy szép álom. cifra temetőt? Akarsz-e élni. hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. gyerekszívvel fontosnak látszani. mint a második. mit jelent. Hogy a körúton járkál a november. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz.Uram.Bruno Ferrero: Mondjuk meg. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. A király elégedetten így szól: . akarsz-e mindig-mindig játszani. szegény. Az álom azt jelenti. beteg ember. csak másképp fogalmazott.

de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. Akkor hidd. légy férfi. gyönge báb. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt.odább. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. Félénk eb a sors. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. s irigyelnek? Igen ám. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. valaki mások fölé kerekedni.. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. légy férfi. Vesd meg. ha sokan fizetnek érte.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. Hadd vesszen el az élet. amit előbb szintén „megcsináltak”. bátor. Légy tölgyfa. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg.. légy férfi… Ha férfi vagy. Ha férfi vagy. ha a becsület marad. légy férfi. A sztár akkor igazi. hited. ha sokan rajonganak érte. ha jó üzlet. A sztár szinte már nem is ember. akit ezrek ünnepelnek. Erős. szilárd. mit a fergeteg Ki képes dönteni. Ne hitvány. légy férfi. A bátraktól szalad. A sztár. ha mindjárt véreddel fizeted. Jó esetben tehetséges. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 . … Ha férfi vagy. kik egy jobb falatért Eladják magokat. Legyen elved. kitűnni akar. ha jó pénzért eladható. hogy híres lesz. de ez korántsem elég. nagy sztár. csak csahol. mint magad. És ezt kimondd.

Vannak perc embereink. Addig él. Nem mérlegeli. mások kénye kedve szerint cselekszik. A szentekkel pedig együtt élünk. majd ünnepelt. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. valahol… s az egyszerű ember. vagy középszerű. A sztár: a pillanaté. önmagát és szabadon. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. „Szent az. hűtlenségeit. ahol éppen van. kincsként adja pillanatait. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. de ha szükséges. S akkor a szent hőssé válik. akinek mindent szabad. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. hogy fokozzák a hatást. De az is lehet. hogy már szinte nem is ember. de a félelmét legyő zi a hit. s az erkölcsi szabályok. ahogyan tud csöndben. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. hogy hasznos e ez neki személy szerint. mások óvják: ne menjen. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. hogy ő az a kivétel. teremtő ereje. becsületes és megvesztegethetetlen. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. míg beszélnek róla. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak. mert a szent az örökkévalóság embere. és példájukból erőt merítünk. napjait és életét másoknak. őket megszólíthatjuk. mint Isten. perc emberke. akkor a történelmi pillanatban is. Lehet. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. de sohasem a pillanatnak. megindul a történelem… felvonulásra hívják. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. Nem érdemeikért. Bármi áron. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. A szent kísértést szenved. tőlük segítséget kérhetünk.„alászállva”. baj lehet… s ő mégis megy. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. de tudja. most és mindörökké. amelynek a boldogulásáért cselekedett. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. 299 . hogy történelmet csinál és egyéni. hogy él. A szent megtanulja szeretni az életet. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. hogy hol van az Igazság. Ragyogóan tehetséges. és nem azért mert ez hasznos befektetés. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. aki nagynak képzeli magát. őket sokáig ünnepeljük. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. szólni nem mer. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. hogy ki az. a hősökre sokáig emlékezünk. de átragyog rajta Isten cselekvő. hőseink és szentjeink. A hős a történelem embere. S akkor megérzi. Megmozdul alatta a föld. hogy nem ilyen. A szent realista… tudja a Sátán létezését. megvásárolhatatlan. Miért? Talán nagyon is tudatosan. számolatlanul. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. Fél. amiket talán a többiek nem is látnak. hogy mindent Istentől kap. A szent tudja. Lehet. velük személyes barátságot köthetünk. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. a középszerű.

A szeretet lényege: kapcsolat. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta. hogy mi az. Nem az az igazi probléma. kit látnak? Egy sikerességben. akik szeretnek bennünket – és azok. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten nem azért alkot. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. Lehetünk vallásosak pusztán azért is. 9. 6. A Teremtés könyve elmondja. „Mert erős a szerelem. aki keresztény szóhasználattal beszél. amelyekkel nem akarsz együtt élni. ami kint reked. nem oldod meg igazán a problémát . akik megtagadják tőlünk szeretetüket. Szeress. Úgy érzem. 2. Életünket azok formálják. és nem lesznek fájdalmaid. hogy szerezzen valamit.C. 12. Ne építs falakat.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. könyvéből. (Pablo Casals) 15. törékeny!!! Emberi lény! 5. ami bent marad. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. mi másnak van értelme? (C. gazdasági mutatókban. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. Isten halott bennünk. ) 1. hogy lelkünk megnyugodjon. statisztikában gondolkozó embert. amíg nem tudod. Cumminas) 13. különösen a fiatalok számára. hogy ne féljünk embernek lenni. 8. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. (Pablo Casals) 7. 4. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. 14. 3. és mi az. Nem elég lenni – válni kell valamivé. 11. mert nem értjük Őt. (Paul Klee) 10. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. hogy Isten halott. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket.” (Én 8. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. de örök kísértésünk. mint a halál. hanem az. mert azt nem holtan hanem élve temeted el.Vajon akik miránk tekintenek. Benned fog élni és hatni.” 300 . A legfőbb dolog az életben. Vigyázat.

ki hallgatni tud. idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel. Hanem a szó van két csend között. válasszatok!” 301 . a családnak otthonra. az életnek folytatásra van szüksége. Szólni nem az tud. ki szólni tud.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni. a nemzetnek hazára. Szólni az tud.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés. ezerszemű szerelemmel. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat. ez a mi munkánk és nem is kevés.

kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. „Megesett rajta a szíve” = átérezte. ÉS AKAROM. SZERETLEK MERT VAGY.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az.. átölelte. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. HOGY LEGYÉL! 302 . egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. testével védelmezte. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. te mindig itt vagy velem. akik azt szívesen felhasználnák.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. mindenem a tiéd…” SZERETLEK.11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni. nagyon vágyott rá. Lk 15. mert szerette… feltétel nélkül szerette. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. mert ez az én fiam halott volt. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme. elveszett és megkerült. és életre kelt. a másikat engedte ott maradni. 2003. Együnk és vigadjunk. és a lábára sarut. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. Az ujjára húzzatok gyűrűt. november 21.

hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4.11–24 – A tékozló fiú (János. az anya mondom ezt) Ima. kezd tudatosulni. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. I. egy nagy gyertya kiemelt helyen. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). az apa olvassa. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. sok égő mécses. Szentírás: Lk 15. Most azokat kérem. rész: 2. akikhez küldetésünk van. rész: 5. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. mint az ecclesiola „papja”) 3. november 5. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. 2004. mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. családi ima Komáromiéknál. hogy nem korlátlanok a lehetőségek. szokásokat és elvárásokat. várni a visszatérésükben. 303 . de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima.II. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest. II. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. a kamasz fiatalok. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni.

de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. és azt kérjük. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. Szentírás: Mt 14.III. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. január 14. ami a párkapcsolatban. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. nincs erőnk. mint egy falat kenyér. szonettjét. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). Néhány mondatos elmélkedés arról. 2005. hogy ez őrültség. értékes emberi tulajdonságot. mint imát… AZ VAGY NEKEM. hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. Aki készen van. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. 304 . az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. a Küldetéshez.

és a fejüket. „szívvel”. vagy – fele annyi képecskét készítünk. majd visszaülünk a helyünkre. foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. „aggyal”. akiknek van kedvenc ételük. 1. Természetes. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. hogy Kati vagyok. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. hogy felső tagozatosoknak. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. és vállára téve a kezét közli. Nevelési cél: Boldogabb. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. nevetés. akik nyáron születtek. két percig interjút készítenek egymással. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. Ekkor az egyik pár (pl.… . oda azok. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. akik szeretnek focizni. Nem elképzelhetetlen azonban. Utána kb. s folytatja egyes szám első személyben. hanem a hangulat oldása. …stb. a jó kérdéseiket.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. illetve fejjel. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). szemekkel. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll. szájjal. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. télen. külön mozgatható végtagokkal. amoda akiknek van otthon háziállatuk. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is.

Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is. akit csak az érzelmei és az ösztönei. akik nagycsaládban nőttek fel.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni.(Kissé meglepi őket. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2.2 Ha ez megvalósítható. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. gyerekkorukról. és mik a nehézségei. méltósága) Mit csinál az a srác. Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. gyerek ). Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). Johann S. helyéről az emberi életben. a gyerekek családtagjairól. beszélgetés arról. nagyszüleikről. pl. stb. kábítószer. a lábait.5 Az emberi lét láthatatlan.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember. feladata. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. akkor egy szép tabló elkészítése közösen. amit később nagyon fog szégyellni) 1. és mi történhet vele? (berúgás. illetve aki számító. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. s mindig megbeszéljük.3 Elvesszük a szívet. (Hálaadás a Teremtő Istennek. 2. kellő humorral. Kire mondjuk. vagy lány akkor. illetve az ember magától. megfelelő bevezetéssel. saját csecsemőkorukról és szüleikről.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. saját családjukról. Kép olyan híres emberekről. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. feladata. ott van a szíved is. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent.) 2. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt. stb. pillanatnyi kívánságai irányítanak.A vezérjáték lebonyolítása: 1. szex. hogy melyik életkornak mik a szépségei. gyerek volt) Arany János (11. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1. ezt nem várták volna. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik. Beethoven (9. 1. vagy sok gyerekük volt – pl. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. majd a kezeit. Mit jelent: „ A szem.1 A fényképek közös megcsodálása. ha vallásos iskolában vagyunk.. Bach (20 gyereke volt). foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. méltósága) 1. hogy miért 306 .

nevetős/kicsit szomorkás. ceruzák. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele. Cél. gyakran vidám. aminek örülni lehet. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. szeplős arc. ki-miért fontos tagja a családnak. 3. stb. 80 cm hosszú. és abból készítsenek tablót. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. hosszú. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. barna haj. Fontosság. „átkötjük” a selyemszalaggal. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. stb. Fontos.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. 1db szép selyemszalag kb. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 . türelmes/türelmetlen.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. 3. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. hogy egymás jó tulajdonságait. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. s nem hasznossági elv alapján! 3. s beszélgetés közben rájönni. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. tréfálkozó komoly. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. hangos beszédű/halk szavú. Természetesen az ideális az lenne. és a másik ember értékeinek fölfedezése. kövér vagy sovány vagyok.2 Most leírja. A végén fölhívjuk arra a figyelmet. mint egy ajándékot. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig.lehet szép egy öregember). azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem.

düh. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet. Ezeket úgy kell berajzolni. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . önmegtartóztatás (mértékletesség). hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat.4. stb. s arra. ami kiült a társuk arcára. ami azt az érzelmet kiváltja. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. öröm.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. Játék után beszéljük meg. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. szomorúság. ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. pl. A szemeket le is lehet venni. A többiek feladata kitalálni. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. stb. kételkedve. öröm. kedvesség. türelem. meglepően megváltozott. félelem. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. békesség. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. egyikük kimegy.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. 4. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. ijedtség.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. és úgy jön vissza. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. mintha ott kinn érte volna valami. hogy milyen helyzetekben könnyű. öröm. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. „ Ági bátyja velünk jön”. jóság. hogy az arcán már látszik a kifejezés. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. hűség. Lebonyolítás: beszélgetés arról. hogy mi lehet az az érzés. szelídség. gyűlölet. irigység. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. s azt 2 percben eljátsszák.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. örömmel. vagy több alkalommal játsszuk. kelletlenül. Pl. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. Utána megbeszéljük a helyzeteket. Gal 5. Nagyon fontos a megbeszélés. szomorúan stb. A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. van-e lehetőségünk arra. harag. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal. vagy válasszunk. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. s amikor ez megtörtént.

Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával.Nem tudom mit modhatnék róla.” Mt 7. Csak egyet láttam. mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. „megbánni”. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. de én írom a hernyókra. . Az első: úgy szaltózott. mit szól a gyermekeikhez. pl. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. –Hát te. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. – Nagyon jó fiú. amit annak kell megmagyaráznia. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. így könnyebben kézben lehet tartani a témát. idős bácsika üldögélt. Bp. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. aki húzta. és hazafelé indultak. mintha gumiból lett volna.A gyermekekhez? – mondta az öreg. mintha tényleg pacsirta lenne. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . Az asszonyok őt is megcsodálták. melyből jön a permet.) 309 . de nincsenek különleges képességei. amelyik a legnehezebben megy. a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. Bp. Három fiatal közeledett feléjük. mint egy angyalra. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. hogy senki sem léphet a nyomdokába. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! . A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. s beszélgettek. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt. – válaszolta az édesanya. . Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. 1993. Az asszonyok beszélgetését hallgatta.Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. akik gyermekeiket dicsérték. és úgy néztek rá. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. Hangja úgy csengett. Az öregember egy darabig követte őket az úton.A harmadik csak hallgatott. A harmadik fiú odasietett anyjához. A forrás melletti k őpadon egy ősz. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. 1981. .16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt. István Társulat.

hallgassák meg. és amellyel megzavarná a csendet. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. esetleg egy állat hangját. milyen a csönd. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. amelyet szeretne hallatni. hogy a „játékot”.6. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. üvöltést. és ne kommunikáljanak egymással. üvöltést vagy állathangot. ha közeledik: langyos. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. hogy becsületesen játszanak. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. Beszélgetés arról. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. hogy egy-egy embert meg fog érinteni. A játékvezető azt kéri. amíg tökéletes nem lett a csend. hogy teljes csöndben maradjanak. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. szerinted? Ő k mit szeretnének. illetve arcjátékkal. hogy te észrevegyél rajtuk. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. majd hirtelen csendesedjen el. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . a többiek eldugnak egy tárgyat. amit előzőleg elképzelt. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. illetve morcos arckifejezéssel jelzik.) című játék Lebonyolítás: Játék. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. old. Merüljenek el a csöndben. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. illetve a saját viselkedésedben? Stb. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. Mostanában mi az. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. A csend törékeny (29. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. hogy azt teszi-e. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . ízleljék meg. Egy gyerek kimegy a teremből.

146. hogy melyiket ki szokta. és Montágh Imre: Mondjam.o. o. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. és miért? Illően. barátok beszélgetése . társalgás. könyvből.) Vendégség. hogy a többiek kitalálják. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett. felismerhető háztartási eszközt rajzolni. Javasolt témák: Köszönés (20. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. amelyre a következőket írtuk: pl. melyik csapat tud 10 perc alatt több. 194. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak.. hogy mire való.o.7. születésnap a családban. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk.o. mit illik tenni.) Étkezés (44. illetve iskolában. ha erre igény van.o. és 202. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. az nagyon jó! 2. kanalak…stb. ajándékozás. Karácsony este ünnepel a család. iskolai ünnepély. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. vagy kinek „kell” használni a családban. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak. illetve milyen helyen és helyzetben. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159. Inkább arra vezessük rá őket. Tesztek az Illemteszt c. a gyerekek csapatokban versenyeznek. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. beszélgetés (34. ünnepek (130.o. a nagymama születésnapját ünnepli a család. tányérok.) Ismerkedés. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. foglalkozás témája: Illik. vagy színes ceruzák. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. új osztályba kerülsz. vásárlás egy boltban. esetleg (nagyon jó.) Viselkedés utazás közben. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk. 8. esküvő . az ajándék kérdését is.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. 2. o. s utána szintén ismertetni. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”. 138. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos. nem illik. Lebonyolítás: 1. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1.

ha arról a kerületről. esetleg vetítés 1. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. Lebonyolítás: Képnézegetés. hogy tekintse magáénak a magyarságot. sőt legyen büszke magyarságára. skót népviseletű emberekről… Jó. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. 312 . kirándulásra. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre. Ezen felül jó. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. (most kell a stopper) 4. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. (csak akkor. Célunk. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. népviseletérőlnépszokásairól. és lehetőleg szomszédait is. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. ki tud több népdalt elénekelni. beszélgetés. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. ha javítani kellene? 9. kastélyairól. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. Video film vagy dia képek a fenti témában. tudja ajándékként szeretni a hazáját. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. „Ki mit tud?” játék: pl.3. illetve tájat. (vagy jó tündér). közös játékra. Tudja. ahol az adott iskola található. és ezekről is beszélgetünk. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. illetve pl. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2.

5.: Az élet játéka. SzentGellért Kiadó. Korda Kiadó. György A. 1995. Honffy Kiadó. Kecskemét. 2000. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. 1991.: Illemteszt.: Csak történetek. Budapest.: Történetek a szeretetről. Értelmes élet. Manréza. 1985. Nemeshegyi P. Accipe–Tradere Budapest. Budapest. 2000. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. Budapest. történetek. 2000. Szép és új történetek. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. Budapest. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. a függelék is később készül el (mesék. SJ: Ermi furulyája. 1998. Saint–Exupery A. Montágh I. Hasonlatok és történetek. – Zsákay E. Jóknak szóló történetek. rajzok és tesztlapok…).: Magán-élet-tan. Bácskai J.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. Diószeginé Nanszák T. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. A jellem értékei és hibái. Dobogókő. Más történetek. 1999. Márton Áron Kiadó. Budapest. Budapest. Debrecen.: A Kis Herceg Móra. 2005. 2000. 1994. kötet: Családok.: Moha bácsi meséi. Klett Kiadó. Porter E. Leszkay A. 313 . Budapest. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. H. Szent István Társulat. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. pl. Matura Tankönyv. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik. Kateketikai segédanyag.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. 1994.. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Don Bosco Kiadó.

pl.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. Ennek közepén egy kör.: ha ketten barna hajúak.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. (Pl. hanem bármi mást is. „Szólj helyettem kis… (pl. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be.: képecskék vagy termések. stb…) 2.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat.: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. CSÉN tanácsadó. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni. ha pl. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet. és kb. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos. öt percet adunk arra. Kb.Találtak-e olyan tulajdonságot. csak egyvalakire jellemzők.Ki illetve kik írtak a lapra. és adunk nekik egy-egy lapot. hogy keressenek minél több közös és egyedi. és miért épp ő illetve ők? .) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára. mint magukra. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3. mint ahányan vagyunk.) 314 .Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? . Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: . akkor a körbe a barna. ha már két tagra jellemző. hittanár. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. (Közösnek számít. külső illetve belső tulajdonságot. hogy a körön kívüli területet három részre ossza. (Pl. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. egyikük pedig szőke. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat. amelyikről nem is gondoltátok volna. hogy egyedi.Svajcsikné Pál Bernadett biológus. öt percet adunk. vagy hogy éppen közös? . stb. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1. amelyek egyediek.

A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. mint velem. Ildibe. a következő játékban: Üljünk körbe. hogy azért nehezteltem Ildire.B. hogy lehet majd korrigálni. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. Már több mint két éve járnak együtt. akkor feltehetően segítségre szorul. hogy legyek Ádám tanúja. a legjobb barátjával. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. hamarosan össze is házasodnak. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. Kezdetben nem értettem. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. ahogy a csoportban érzi a helyét.: Miért illik ahhoz. ha valaki úgy látja jónak. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. Természetesen indokolniuk is kell. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. amikor a „saját bőrükre” megy. Bármilyen. kedves lány. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. lehetőleg úgy. 315 . hogy miért ezt az oldalt választották. – Ezután adjunk lehetőséget arra. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. de lehet. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. hogy az azért más. a másikat NEM oldalnak. Engem kértek meg. hogy aki akarja. Ha mindenki végzett. ha akar. Arra gondoltam. Mondjuk is. de valami nekem nem tetszett benne. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. miért éppen őt választotta Ádám. biztosan csak más az ízlésünk. de nyugtassuk meg őket. az életből vett történetet használhatunk attól függően. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. – Most újból lehessen a saját köveket át. mert még nincs viszonyítási alapjuk. de ha tartósan.illetve visszahelyezni. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. Pl. Beleszeretett egy lányba. az még nem baj. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. ha már mindenki lerakta. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. Helyes. pl. hogy a fiatalok elmondhassák. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. igaz tét nélkül. Később persze megkedveltem őt.

hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. akkor azt fogom mondani. Meg akartam kérni. Az járt a fejemben. egy régi barátjával találkozott. Ááá…. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. Hazamentem. táskáját. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. nem jól láttam. Felmentem hozzá este és elmondtam. Ahogy a buszon utaztam. biztosan csak képzelődöm gondoltam. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. az arcán ijedtség tükröződött. Megkérdezte. majd odasietett hozzám. Van még valami értelme. Azt mondta. hogy ne említsem ezt Ádámnak. ha mégis? Biztos. félreértem a helyzetet. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. amit tudok. Ahogy a sarkon befordultam. megismerem a kabátját. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. meghűlt bennem a vér. hogy mit láttam. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. hogy elbúcsúzzon. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. és csak azért mondasz neki ilyeneket. és a pasas átölelte. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. de nem tudtam elaludni. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. Percekig csak álltam és nem tudtam. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. hiszen mindjárt itt az esküvő. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen.Tegnap. ő nem akar erről beszélni vele. Egymás mellett ültek egy padon. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. Ha nincs jelentősége a dolognak. amit láttam. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. mit tegyek. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. érthető-e. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. ha elhallgatom. és mintha meg is csókolta volna. mindig ezt hordja. akivel még Ádám előtt járt. hogy mit láttam a buszból. hogy őt láttam. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. milyen jellegű? Helyes-e. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . Végül Ildi arra kért.

Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. hogy nem fog hinni nekem. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. egy életre boldogtalan lehet. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. az a sofőrön múlik. Sőt ennél még jobb.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. hogy elveszítem a barátomat. 1. MARADTOK 317 . Ezután megkezdődik az utazás. ugyan úgy. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. Lesz. Tanácsot persze mindenki adhat. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. de hogy az autó merre. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. Lehet. és hogyan közlekedik. Így indulnak úti céljuk felé. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. ezért időre kell érkeznetek. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. Beleragadtok a kátyúba. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. ami lesz. meg kell várnotok a segítséget. – A harmadik moziba megy. Tenni nem tudunk ellene. lehet. még mielőtt túl késő lenne. hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. mint az életben. de ha nem teszem. – A másik a Balatonhoz. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet. A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. amelyek képességeinktől. amiben esetleg ő tévedett. A születésnapi buliját is ekkor rendezi.

vennetek kell. MEHETTEK pótkereket. MEHETTEK MARADTOK 318 . Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. barátotok megérti a késést. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. Észreveszi egy rendőr. Megállít. és a rendőrőrsre visz benneteket. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. és elindultok az autóval. Az út itt jó minőségű. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. MEHETTEK 3. Baj nélkül megérkeztek. kénytelen vagy megállni. Most nincs döntési lehetőség. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. milyen gyorsan tud menni az autó. MARADTOK B Letekered az ablakot. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. Ügyesen kikerülted a torlódást. Baj nélkül juttok tovább. KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni.2. élvezitek a hűs szellőt. igazoltatnak is. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. állomás Az út felénél defektet kaptok. A társaság arra biztat. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. MEHETTEK 4. Dudálsz. 1. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. hogy próbáld ki. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. és még tempóban haladhatsz. és a vezetés kissé unalmassá válik. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad.

és most megállít benneteket. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. összeütköztök. hogy mikor tankoljatok. 1. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. Két lehetőség közül választhattok: 319 . Az üzemanyag odáig sem tart ki. így autóval mentek.2. Hamar végeztek a tankolással. MARADTOK Megálltok segíteni. és óvatosabban haladtok tovább. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. Egy helyen STOP táblához értek. így igen gyorsan haladtatok. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. Különben sem ismeritek a jószágot. A lába sérült meg szegénykének. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. se távol sehol senki. hogy vissza is tudjatok majd jönni. állomás Már félúton jártok. MARADTOK 5. MEHETTEK 3. hogy segítsen az állaton. Megcsúsztok a „taknyos” úton. amikor cseperegni kezd az eső. de egy kicsit lassabban. hogy nekimentek egy parkoló autónak. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. Az autóban vita támad. Se közel. hisz alig csepereg. Egy rendőr észrevette. és úgy belefeledkeztek a látványba. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. mint ahogy gondoltátok. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. de a mozi elég messze van. aki valamivel messzebb állt az út szélén. Baj nélkül juttok tovább. állomás Meglátjátok a Balatont. Te is örülnél. MEHETTEK Nem törődtök vele. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll.

Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. Remekül sikerült. Az utat kamera figyeli. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. de csak szeszes italt szolgálnak ki. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. MARADTOK 2. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. hisz úgy sincs ott senki. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . az utat kamera figyeli. MARADTOK 4. hogy az nem árthat. ahol éppen kint vannak. kórházban kötöttek ki.Megállsz. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. Nehezen igazodtok el a térképpel. mert a vacsora nagyon sós volt. MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. Csak olyan keveset iszol. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket. Jól útbaigazítanak benneteket. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. hisz a tábla ezt jelzi. MARADTOK 3. Baj nélkül juttok tovább. Most nincs döntési lehetőség. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. Megálltok egy presszónál inni valamit. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. Jól tetted. akik eljutottak idáig: 5.

mert kiállt a beosztottjai mellett. A nagylány. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. és minden csapat kap egy szituációt. B. stb. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. hogy alkoholt fogyasztott. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is. mind a nézőket meg kell kérdezni.: szigorú apa vagy anya. de azért. 2-nál: „szerelem”. hogy miként dolgozzák fel a szituációt. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat.) Azt kérjük. elég sokat.) A fiatalokat arra kérjük. aki eléggé szabados életű (beszédében is). hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. Érződik rajta. 321 .: „vendég”. aki idáig jól tanult. „mindent elhisz” nagymama. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. „halálosan” szerelmes lett. A családfő utcára került. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától.) Lehet a fiatalokra bízni. így szeretne néhány napig nálatok maradni. mégis elküldték. mit éreztek a szituációval. A szülők már nagyon aggódtak érte. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani. C. Vacsorához készülődik a családotok. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli. pl. később. jó testvér és undok testvér.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket. és még a tüntetésen is részt vett. kedves és megbízható volt. Most is későn érkezik haza. Lehetséges szituációk: 1. de őt ez sem érdekli. hogy mit gondoltak. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő. Teljesen kikelve magából érkezik haza. A végén mind az előadókat. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba. (Ld. D.

) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása. feladata. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 . állat. működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben. osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5.

mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek. stb. értelmi. ózonlyuk. savas eső.6. A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. erők egymásra hatása. érzelmi. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl. stb. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . szabadesés. nemzet.

) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl. munkacsoport L: – közösség. Egyenjogúak. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 .7. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. bolt.: busz. mi a feladatom. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el. nem pedig azonosak.: team. (L) lelki szinten. É: – ideiglenes közös cél – pl. egymás kiegészítői. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. (É) értelmi. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. igényeinket mind (T) testi. stb. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat.

társra. Ehhez szeretetre. otthonra van szükség. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 .Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve.

aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt. vagy azt.8. felbonthatatlan. Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség. Szeretetközösség. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni. osztály. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. 326 . hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel. ezért nem szabad azt csorbítani. építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. (Papucs férj vagy házirobot feleség. Teljes egység.

de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. stb. a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz. és nem sajnál tőlünk valamit. Az igazi szeretet a másik javát akarja. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. liberalizmus. óv bennünket. milyen szülő leszel! Nem mindegy. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. ateizmus.

: fenyő. miért pont ezeket jelöltük meg. hogy a tanulók találják ki. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS. hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. (Ábrázolhat tájat.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. Kibújsz a földből. nád. emberek. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –. körülnéz. Te egy virág vagy.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5. víz. felhő. hogy mit tud minden élő – akár növény. 1. hogy sorolják fel. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. virág. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot.. kérjünk meg valakit. illetve növények. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. mi mindent látnak a képen. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. kertet. osztály 1.) Kérjük meg a gyerekeket. 2. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. 328 . Ha sikerült rájönniük. híd. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. a lényeg. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél. stb. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. Ekkor még ne mondjuk meg. stb. Te egy kis békát játszol. az állatoknál illetve az embernél. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. kő. stb. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. Ezt nekik kell majd kitalálniuk. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. növekszel. akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg. állatok.).. nap. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz. és engedjük. aki sütkérezik a napon. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre.

csoportban: növények. felnőtt ember. csak a helyzetét tudja változtatni. gyermek. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. ha már nem növekednek. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. ha ők most mondjuk az 1. Kérdezzük meg tőlük. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. kifejlett növény. aki tanul. Kérdezzük meg. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. a 3. téma folytatása Ha maradt még időnk. csecsemő. tyúk. nem úgy. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni. ennyi szokott beleférni egy órába. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. pontosítsuk az elhangzottakat. hisz a mozgásról akarunk beszélni. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. osztály 1. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. Itt megkérdezhetjük. csoportban: halak. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. Tojás. Arra ügyelni kell. Te egy gyereket alakítasz. s kérjük meg.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. hogy tudják-e. csengő. nézegeti a könyvét. mint az állatok és az emberek. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. csoportban: madarak vagy emlősök. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. Lehetőleg a gyerekek mondják el. kiscsibe. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. hogy írják össze. csíra. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. tű. illetve ha szükséges. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. zseblámpa. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. utána játszani kezd. A többieknek ki kell találni. hogy mit láttak.) (Nekem kb. Végül megbeszéljük.3.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. de fejlődni akkor is fejlődnek. mit látnak. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. 329 . Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. 2. egy citrom vagy narancs. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. ír a füzetébe. tudnak-e róla.

ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. hogy nem. ami meghatározza. hogy vágják fel a gyümölcsöket. Most rajzoljunk le egy tojást. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. kacsa. és a helyes választ ismételtessük meg.) Beszélgessünk arról. hogy olyan. Kérjük meg őket. esetleg hüllő.pl. stb. de ezt nem a formája határozza meg. tojás. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. amit le tudnak írni. melyik gyümölcsből való. vagy akit ő megbíz vele. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. hogy mekkora az a legnagyobb szám. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. ami a magban van. hogy magzat. mi csak összegezzünk. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. Ha kell igazítsuk ki. majd 10. előfordulhat-e. Akkor mondhatjuk erre is. hogy egy ember kb. Mindjárt azt is megláthatjátok. és meg is tudnak nevezni. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. vagy kérjük meg a gyerekeket. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. és azt jegyzik meg az előadásokból. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. a gyerekek nem mindig úgy. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. 330 . legyünk tapintatosak. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag. Nézzék meg a magokat. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. mint egy „mag”. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. hogy bármekkora is egy élőlény. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. inkább őket beszéltessük. pete.) Mindenképpen térjünk ki ara. Kérdezzük meg tőlük. Kérdezzük meg. Mi lesz belőlük. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. élete egyetlen sejtből indult ki. liba. Látni fogjuk. Ezen ne lepődjünk meg. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. vakondok lennének. észre vették-e. stb. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. ebben amennyire lehet. aki mondta. A legnagyobbat írja fel a táblára az. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. hasonlítsák őket össze. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. vagy 100 millióért. osztály 2. esetleg írassuk le. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. Értékeljük és örüljünk mindannak. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. annak fázisairól. Az embernél is használjuk azt a szót. csak ezt a magocskát. hogy a magok eltévesztik. ami a legfontosabb. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke.

hány hozzászólást hallgatunk meg. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. hogy nem állhat egyforma sejtekből. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. akkor röviden beszélhetünk 331 .) Elég azt megmutatni. legyen az giliszta. hal. a test külső védelmére a bőr. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. hogy milyennek kell lennie. vagy ha elindul is „lefagy”. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva. illetve vannak olyanok is. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. már első pillantásra feltűnik. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. nem használható egyszerre bármennyi. Azt is mondjuk meg előre. lemásolja teljes „programkészletét”. de egyes szervei. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. a vér áramoltatására a szív. Persze. Így növekszünk mi magunk is. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. amelyek meghatározzák. gyöngyvirág. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. nem is használhatja egyszerre mindet. mint a számítógépen: akárhány programja is van. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. de nem használja. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. amíg fel nem növünk. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. Hasonlóan. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. stb. illetve hogyan kell majd működnie. vagy egy ember meghal. hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. Ha egy élőlény elpusztul. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. mert nem viszi előre mondanivalónkat. elefánt vagy akár ember. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. illetve működőképesek. Ez így is van.) Ha nem hoznak fel példát. szövetek: pl. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. hogy ne okozzunk csalódást. osztály 2. (Többet nem érdemes. 5. anyagcsere.

csak nem használja mindegyiket. amink van (kezünk. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük.( Pl. kérjük meg.) A legmagasabb szervezettségi. vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait. Dicsérjük meg őket. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet. máj.: tüdő. témánál lesz igazán jelentősége. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. Mitől vagyok én. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. TERMÉSZETVÉDELEM 5. én? Ha maradt még időnk. évtizedekig. hogy ennek ebben az évben a 4. vese. Nem kell hosszú fogalmazás.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete.: emésztő szervrendszer: gyomor. Ha kevés az idő. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 . szemünk. ők a fontosak és nekik fontos ez. Ezt követi az egyes szervek szintje. máj. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. akkor – elvileg. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. Ha van időnk. akkor kérjük meg őket. akik pedig elfelejtették. Az élőlény akkor pusztul el teljesen.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető.arról. Mennyire miénk mindaz. (Pl. minden sejt magában hordozza az összes információt. ha sejtjei is teljesen leálltak. vajon meddig élhetünk? 2. hisz mint már beszéltünk róla. stb. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható. illetve néhány állat. a téma valóban ideillik. Azokat. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni. hogy „levetkőzze gátlásait”. bél. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. hogy róluk van szó. szívünk. Ha viszont „rá tudjuk venni”. Biztassuk őket.)? 3. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek.) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. hogy igazuk van. lábunk. osztály 3. stb. hisz többször használjuk majd. stb. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. összehangolt működése.

Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. az ún. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok.) Emlékszel a táplálékláncra (1. hogy lesz olyan gyerek. hogy kell említenünk. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. növények állatok.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. hogy az is elég. akkor megemlíthetjük. barlangok. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. Kérdezzük meg: Tudjátok-e. források. pl. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E). Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. tápanyagra.vagy táblakép. folyadék halmazállapotú vízre.1–5. stb. (Válasz: megfelelő légkörre. de. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. témához. építik be a 333 . ha nincs. Lehet. stb. aki hallott már az ősrobbanásról. mi kellett hozzá. (Ha van kedvünk. mozgás. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák. ha van egy sematikus dia. a Nap energiájára. erdők. „big bang”-ről. völgyek.Beszéljük meg. de az un. fény. mint legfontosabbakra. A növények a Nap energiáját használják. (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg.: hő. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. hogy az a hatalmas energia. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka.

egyre bonyolultabb és bonyolultabb un.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. hogy mindig a megfelelő. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól.: amikor kialakultak a növények. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. sem az építőelemek alakja nem véletlen. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. Pl. hogy itt sem a gurítás. osztály 3. azok annyi oxigént tudtak termelni. és ez az újabb darab pont az előző mellé. mint egy ház felépítése. Ebből az is következik. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. akkor kérjük meg. hogy ez ismét megtörténik. de sokkal bonyolultabb. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják. hogy mi nem véltük volna.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. mindig pont úgy alakult minden. tápértéküket.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben. DE nem mindegy ám. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. Felhívva arra is a figyelmét. hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. szerves anyagok jöhessenek létre. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik. és pont megfelelő arányban. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna. (Véletlen?) – Azután pedig. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. – És az elképzelhető-e. ez adja az un. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. pusztít. de még ez is lehetséges. legfeljebb csak úgy. hogy nem mindegy ám. El tudod képzelni.

) 5. a talajt. állatokat pusztítunk ki. hogy megbeszéljék.: a víz körforgása. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. ha növényeket. pl. – Miért baj.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. szennyezzük a légkört. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. hogy máshová átüljenek. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 .Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. majd néhány szóval leírják. kivéve. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. (Ne engedjük. mit jelent számukra a természet. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült. ha így egyedül maradna valaki. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. a vizeket? (Nem csak energia. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. kérjük meg a tanulókat. osztály 3.

336 . aki felolvasná. hogy van még egy másik gyereke. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. de biztosan nem testvérek. sőt később még jól is jöhet. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. és ezt az értéket nem a külsőd.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –.Ha nincs rá időnk. hogy láttak-e már ikreket. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. most viszont mondjuk meg. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. hogy ezt nem kell jegyezniük. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. akkor kérjük meg. az ujjlenyomatuk egészen más. vigasztalná az édesanyját. hogy van-e valaki. hogy minden ember: te is. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. vagy a tudásod határozza meg. alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. Ez nem baj. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. ami a táblára kerül. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. olyanokat.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. akik hasonlítanak egymáshoz. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. osztály 4. hogy: Mitől vagyok én.) Ezután tudakoljuk meg.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. de azért nem baj. én? Magukban olvassák el. akik szinte teljesen egyformák. mint amilyen te vagy. egyik a jobb-. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra. te is. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. másik a baloldalra.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. Valószínűleg láttak. hogy nem. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. az felbecsülhetetlenül nagy érték. ha az egyiket valami baj érné. a képességeid. aki pont ugyan olyan? (Persze. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. és nem is lesz még egy olyan ember.

Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. hogy valójában igen értékes. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. Ha neki adtad. az megérdemli. az egyik kutyust neki ajándékozod. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. Nem veheted vissza! Még akkor sem.: üres nylonzacskó. most már az övé. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. mennyi – számomra teljesen felesleges. lyukas lufi. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. a világmindenséget hozta létre. aki adta = az ajándékozótól. Mert szereted a barátodat. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. Amikor hazahoztuk őket. mert Anapati hozta játszani. hogy mi lehessünk. stb. mégis sokszor így bánunk vele. és többnyire meg is kérdezik. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. osztály 4. Erre a diákok megkérdezhetik. – Mitől váltak értékké? → Attól. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. az igazi értéket belül hordozod. Aki csak a külsőt nézi. De a kérdésemre. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. hogy megajándékozhasson minket az élettel. 5. és nem tudom. mikor láthatom őt újra. aki maga a Szeretet. nagyon aranyosak. az nagymértékben függ attól. 337 . hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. Ha már így szóba került az ajándék. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. hogy az élet ajándékozója Isten. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. a lufi azért kell. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. hogy ez minek. hogyan bánsz vele. A külsőd csak „csomagolás”. csak azért.

amikor őt várták? – Milyen volt. de megéri a mélyebb tanulmányozást. Mi csak röviden elmondjuk. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség. 338 . hogy kérdezgessék szüleiket. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. majd hagyjuk. osztály 5. és megkérdeztem.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. hogy mit ábrázol a kép. ha elvesznél.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. amit magaddal teszel. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. mert sok minden. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. A többieket pedig biztassuk. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. tojás. de azért tagadhatatlanul te voltál. azt. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek. hogy az élet. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi.. stb. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. amit magukkal hoztak. ha sokan jelentkeztek. kérdezzenek. – Van. nekem két ajánlatom van: 1. és örüljünk annak. hogy milyen volt az. stb. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. aki már beszélgetett arról a szüleivel. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. ha nem táplálkozol megfelelően. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. mert a gyerekeket rendkívül érdekli. mikor kell elkezdeni felkészülni arra.) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. hogy akkor ez jó-e. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. (Igen tanulságos lesz. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. amit a tanulók mondanak.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. hogy a tanulók hozzászóljanak. ennek mi a módja. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. Igaz. → Gondold végig: Mi van. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. mag. meghatározza a fejlődésedet. hogy megkérdezzem.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. A hölgy elmondta.

hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. (ha lehet). hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. és így tovább. Ha azért teszi. 339 . az un.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. képességeidet. Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. – Emlékszel. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. (Szöveg a mellékletben. arról később még sokat fogunk beszélni. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. ami meghatározza. mert nem csak tested van. hanem kérjük.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. Mindezek meghatározzák a külsődet. hogy írják le. Ezen nem szabad fennakadni.) 2. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. alaptermészetedet. mert nem ismer más szót az adott dologra. 5. téma folytatása (Előfordul. akkor mondjuk azt. másik felét édesanyádtól kaptad. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. osztály 5. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. az Ő és szüleink szeretete által. és mondatról-mondatra végigelemezzük. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. de adjunk biztatást. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. hogy te ilyen vagy. mit mondtunk arról a programról. Ne szólítsunk fel senkit. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. Van valamid. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában. Most azt jó megjegyeznünk. ha azt megfelelő módon teszi fel. ők pedig nagyszüleidtől. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. hanem Isten ajándékaként. A kérdésekre válaszoljunk.

hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. mi csak összegezzük. Kérjük meg a diákokat. feltéve. hívott minket. ha megtaláljuk azt a helyet . mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. pont arra nem jó. mert nincs belőlünk több. mese (119–123. akkor pedig selejt. nem is lehetünk igazán boldogok.) HIVATÁS 5. ha megtaláljuk és elfogadjuk. majd külön beszélgessünk el. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. → Hasonlóan. Katolikus iskolában mondjuk úgy. amelyik nagyon szép. hogy rajzolják le azt a pillanatot. azt a feladatot. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. Életünk ajándék. de csak egy olyan hely van. Érzi. Vele. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. Téma: Mondjunk el egy mesét. nem volt. csillogvillog. ahová való. mint az a hifitorony. hogy ők észre sem veszik. pl. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. oldal). és jól érzik magukat. hogy nyissák ki a szemüket. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. Pl.Otthoni feladatként kérjük meg. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. elegáns kivitelű. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. de ha nem fogadjuk el. mi magunk is ajándékok vagyunk. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. Figyeljünk arra. osztály 6. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. mert ott lehet. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. hogy amire Isten teremett. hogy ilyen az alakja és a mintája. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. amire készítették. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. ha valaki feltűnően szomorú. hogy arra a helyre került. csak éppen nem szól. hogy tartozik valahová. hogy csukják be a szemüket. Mondjuk. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. hogy valami baj van otthon. ahová való. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. ha lehet. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 . na de nem ezért alkották.) Miután felszólítottuk őket. „darabka” történetét. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. ahol igazán boldogok lehetünk.

téma folytatása Katolikus iskolában a papok. osztály 6. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. 5. téma. „Játék a betűkkel”. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. hogy a különböző utakat. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. A katolikus iskolákban ez lesz a 7. szerzetesek. amit otthon majd megmutathatnak.Majd beszélgessünk arról. 341 . hanem a valóságról szeretnénk beszélni. nemcsak egyéni versenyzők. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. színezéssel.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). Aki hamarabb kész van. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. amit a legjobban szeret csinálni. illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. A mi feladatunk. Pl. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. A határidő lejártával mondjuk. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. Ők maguk beszéljenek majd életükről. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. akkor mondjuk. Az óra végén játszunk olyan játékot. Fontos. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. (Az időt előre adjuk meg. akkor arról írjon vagy rajzoljon. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. illetve arról. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. rajzzal díszítse ki. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. Ha valakinek elképzelése sincs róla. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. mert amit nem írunk a táblára. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk.

stb. Egy-egy szóval írjuk is alá. káros szenvedélyek: ital. beszélgetések – vakmerőségek.: üdít.: pattanások csökkenése. hogy bármit hazudhatok. hogy a hitre illetve 342 . úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. vagy egy együtt étkező társaságról. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. kellemes együttlét. téma) Beszélgessünk arról. de nem azt. fulladás. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. hogy miért jó a nyár. elhízás. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. illetve milyen veszélyeket rejt magában. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. stb. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. (pl. 5. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. csónakázás. 4. hogyan lehet jól eltölteni az időt. vihar. finom. stb.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. stb. téma (Katolikus iskolákban a 8.) 2. gyomorrontás. eltévedés. leégés. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. D vitamin. rossz heccek. – Mit tegyünk. pl. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. stb. stb. bőrrák. sport. – mérgezés. röplabda. – sérülések. stb. lezuhanás) – napszúrás. energiát ad. 3. felfrissülés. hogy elmondhatom a véleményem. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. osztály 7. – görcs. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. fertőzés. szép kilátás. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. foci.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket. italról.: úszás.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. hogy a víz milyen örömöket. Mindenféle ételről. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. szekták. bűnözés) 6.

írják vagy rajzolják le. kérjük meg a diákokat. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. (Most nyugodtan megengedhetjük. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. és adjunk neki másik papírt. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. Említsük meg. mire kell vigyázni a nyáron. amit elkészített. kifejező ereje. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. Nem a rajz szépsége a legfontosabb. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. amelyik nem igazán tetszik neki. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. amit alkottak. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. hisz ki fogjuk állítani a képeket. hogy kezdjen el egy újat. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. és ne fogadjatok el semmit. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. amit majd húznak. Még egy szép színes. azt elültetjük egy másik csapathoz. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét.) Ha kell. Fotókat is készíthetnek. de hívjuk fel a figyelmet. hogy lesz. azonnal állítsuk le. és úgy általában az idegenekkel sem. hanem a mondanivalója. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. A feladatuk az lesz.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. hogy szülei és tanárai is látni fogják. osztály 7. Csengetésig dolgozhatnak. Minden jó ötletet. hogy aki rendetlenkedik. 343 . vagy rajzolhatnak sorozatot. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. Ekkor olyan társasághoz tegyük. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. dicsérjük a jó ötleteket.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek. Kívánjunk szép nyarat. kb. esetleg képregényt. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. Természetesen mindegyiken más. (8. Elképzelhető. aki kipróbálja. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat.) 5. hogy ősszel újra találkozunk. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. Mondjuk meg. Járjunk körbe. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. megoldást dicsérjünk meg. de azt is tegyük hozzá.

„Férfi agy” és „női agy” . Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7. csapdák Biológiai. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek. ha van ideálunk? . névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. serdülő kori változások (osztott) A külső és belső. serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás. férfinek és nőnek teremtette őket” .Igazi férfi és igazi nő .Milyen az ideális férfi és nő. „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. problémák Az életadó szerelem A magzati élet.Elsődleges és másodlagos nemi jellegek . társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 . négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret. és miért jó/rossz. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. szellemi-lelki.Kérdések írásban. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására.–9.–8.Mikor dől el. magzatvédelem Megelőzés.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. osztályok részére. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? .

hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. hiszen az is fontos. ha szín jó kedvemben kék. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. megoldó kulcs. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. dupla órában. mivel a téma intim. az újabb ötleteket. elméletet. és azok elhárításának lehetőségeivel is. tabuk nélküli szellemben történjenek. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. nyílt. amit 45 percben nehéz elérni. jó kedvemben friss fű. a gyakori teljes lehangoltság. rossz kedvemben lila. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. esetleg fényképpel. amennyire emlékszem. 345 . Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. a gyakori kedélyállapot-változás. illetve tapasztalom. abban a reményben. mókus lennék. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. serdülőkor Eszközök: Tábla. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. teszt. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta. papír.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. a téma alkalmas arra. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. kréta.: Én. ha jó kedvem van. mese 1. és játékot az óra leírásokban. lelkesedés. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. ha növény lennék. tapasztalatokat. Első alkalom: Önismeret. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. bizalmas légkört kíván. Mivel azonban a cél nem az volt. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. rossz kedvemben felmosórongy. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. A harmadik alkalom kivételével. Fontos. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. jókedvedben / rosszkedvedben. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. Így bizony előfordulhat. 2. Bemutatkozás: Ki vagyok én. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. hogy a felvilágosító órák őszinte. rossz kedvemben kóró lennék. ha rossz süni. amit képviselünk.

Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. már ismertelek. a problémákat. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára.) De ez egyben feladat.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. mielőtt megszülettél volna. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz. hasonló problémákkal. csodákat művelhet. melléklet 1.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. hogy elfogadhasd.Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva.) Szüleim észrevették volna. lelki. fölszenteltelek” (Jer 1. Ez persze nem igaz. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni. erényeinkről. először is el kell fogadni saját magukat. 1:350 millióhoz volt az esélyem. hogy folytassák a mondatot. és mind azt a változást. – Tehát értékes vagy. Az empátia fogalma. hogy senki sem fogadja el. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen. . szellemi) (2. amivel nincsenek egyedül. Konfliktusok.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. vagy éppen értetlensége. segítő keze. hogy………. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. (genetika.Egy cipőben járnak. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. amin keresztül mennek. hosszú. pontosabban egymás problémáit! . . hibáidat. vagy ok nélkül). miért is teremtett minket Isten erre a világra. DE ahhoz. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. és senki sem szereti őket. a képességeinkről. ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. 4. képességeidet. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában. A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. Azt is érzik sokszor (okkal. Kb. ábra) – Ahhoz. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. Minden ember egyszeri. éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”. – Ahhoz. óriási érték. hogy megismerjük önmagunkat. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal. hogy mások is szeretik. amikor éppen lila a kedvünk. .4–5) Isten szeretete hívott életre minket. Mi a hivatásunk. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. ujjlenyomat stb.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb. 346 . ikrek. Önismeret .A család szerepe. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat. és felelősség is. MINDKÉT fél részéről. korlátaidat. és megismételhetetlen.) Ezt mindig észben kell tartani. és elfogadják őket. 3. Ismerd meg az erényeidet. szerethesd magadat. ha nem pont én születek meg?…) . hogy kifürkésszük. és göröngyös úton kell végig menni. hogy elhiggyék. később részletesen is).

a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. a világ káros hatásai ellen. amit nehéz elfogadni. tágabb környezetem. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2.melléklet 2. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok. .) 347 . és mi az.ábra) – Szembenézni. ha látod a célt. mi az. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé.melléklet 3. A család védő.ábra) (család. amit érdemes tovább tökéletesíteni. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. amit szégyellsz. Mindent azonban nem tud kiszűrni. amit meg akarsz változtatni.Megjegyzés a teszthez: . könnyebben el tudod majd fogadni. miért játszódik le benned. (testit. és miért?) A világ hatása.) . amire büszke vagy. Nézd meg. a biztos háttér biztosításával. javítható. és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ.Fontos hangsúlyozni. sokszor sokkal nehezebb. stb.Vérmérsékleti teszt (3. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. párom. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza. amit nem lehet elviselni. szűkebb környezetem. Felismerni azokat a dolgokat. és mihez kell még több kitartás. (barátom. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. ami szeretni való benned. korlátainkról. jelzés értékű. csak elhatározás és akarat kérdése. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van.Azt is tisztázni kell. lelkit. Azt felmérni. hogy mindez. főnököm. ezért annyira fontos. és megoldása . Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. miben. . és vele élni. Talán. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. amin a tested és a lelked keresztül megy.Segíthet.melléklet) . Hogyan hat az akaratom. ez az eredmény. ami fejleszthető. . mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni. a megfelelő értékrend átadásával.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2. miben tudtál előbbre lépni. amin tudunk változtatni. amit el kell fogadni. és van.gyengeségeinkről. amiket meg kell tanulnunk elfogadni. amit ezekből el kell fogadni. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat. a védekezőképességet. amit meg kell tanulnod elfogadni. stb.A megoldó kulcs kiosztása. melléklet) kiadása. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. szűrő szerepe.

serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. becsületesség. és meg nem történtté tenni a dolgokat. pedig legyen benne: – az értékrendünk. vagy ha az első alkalommal már kérjük. 348 . (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). illetve az észrevételeiket megtegyék. DE lélekben. részben beépítve az anyagba.5. és az út végére felnőtté válni. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. Válaszainkban. érzelmi világában gyermek ember. Aki önmagát legyőzi: hős. működése. helyes-e amire készülünk. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. nem. az megtörtént. ha kell külön. hogy névtelenül. kis cédulákra írva. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. ha csak egy mód van rá. és csak előre halad. gondolkodjunk. Az idő nem áll meg. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. hogy abban segítsünk. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. hogy megváltoztathassam. gondolkodásában. hogy cselekedeteink előtt. hogy írják össze.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. írásban kérdezzenek bármit. kalandokkal. nagy feladata? Végig menni a göröngyös. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. hitünk – az őszinteség. hogy ami megtörtént. Útravaló: „Istenem adj türelmet. EZÉRT fontos. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. Mind eközben nem szabad elfelejteni. megbánni. Meg lehet próbálni. mert kihez lennénk őszinték. jóvátenni. Ha döntéseinkben mindez benne van. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. mérlegeljünk. Aki másokat legyőz: bátor. De a mi célunk éppen az. Ezt lehet az óra végén. esetleg újra próbálni. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. izgalmakkal. de meg nem történtté tenni. felelősségérzetében. veszélyekkel. Aki önmagát ismeri: bölcs. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. hogy elfogadhassam azt. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. ha még magunkhoz sem. – a felelősség magunkért és másokért. Nem lehet „visszacsinálni”. részben. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak.

közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. először meg kell ismerjük. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. vagy ha véletlenül előkerül. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. élettani. A feladat megbeszélése. lelki változásokról. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. nem koedukált. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. Ha megalakultak a csoportok. Az óra menete: 2x45 perc.) Fontos. kontra. betétkérdés. alakítsunk két csoportot színek szerint. stb. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. A serdülőkori problémákról. és magában hordozza annak ígéretét. ellenőrizzük a feladatot. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. anatómiai.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). Kérjük meg őket. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. Az ápoltság. (Átvitt értelemben is. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. egészségtani ismeretek átadása. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. stb. hogy ez egyrészt természetes folyamat. Egy hasonlattal élve. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. a tisztaság fontosságáról. illetve a magömlés.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. akkor kérjük meg. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. hogy mind a menstruáció. Ha ez megvan. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. működéséről (Az anatómiai. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról.Szemléltető ábrák a férfi és női. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. az elméleti rész ismertetése.) Néhány gondolat. a „fehérfolyás”. élettani. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. hogy fiúknak. 349 . A serdülőkori sajátosságokról. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. Ahhoz. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. megnevezve a részeket. külső és belső nemi szervekről. Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból. A termékenységi tünetek. egészségtani ismeretek átadása. Aki több találatot ért el az a győztes csapat. testi. A menstruáció. az is hozzátartozik. A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. (Attól függő részletességgel. a szünet az óra menetétől függően. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. A táblára feltéve egy-egy egész képet. másrészt csoda. ami arról szól. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében.

egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. az AIDS Megelőzés. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. TCST.: ha angol nyelvű kérdőívet. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. A magzati élet. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. két papír szív. ami nem az. Kérdezzük meg. Az abortusz kérdése A SZTB-ek. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. vagy bontott óra. Életvédelem. kapcsológép. hivatalos papírt töltünk ki. Nem a szexuális életre. amit nem értettek. van-e valami kérdésük. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges. vagy esetleg nem kaptak választ.A szexuális együttlét. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti. vagy valami. csak a nemünkre.: mondjunk nemet rá.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . magzatvédelem. természetes. kréta. 2x45 perc Eszközök: tábla. családtervezés.) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. Negyedik alkalom: Szerelem.

elkötelezett szerelem. megszeretni. ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban. hogy ezek az erények.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba. . ha az éppen engem kritizál . vagy egy „ismeretlen ismerősbe”. önmagam adása .közös értékrend. jó kommunikáció .a másik elfogadása . Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I. milyen könyvet olvastál mostanában? . párkapcsolat. Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? . közben az adott témáról beszélgetnek. a szerelemről szóló. belezúgni valakibe.) 2. filmek. először normális beszélgető távolságba. (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. tanácskérő leveleiből (5. akkor is. vonzódás.közös érdeklődés .tisztelet .őszinteség.megbízhatóság .hűség . járás.nagylelkűség .Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál. az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . (Használhatunk verseket.megbocsátás .önzetlenség . akkor is. álmodozó szerelem (egy elképzelt.rugalmasság . melléklet). mi zavarta. végül háttal álljanak egymásnak. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk. magassága Regények. festmények (Plátói szerelem.áldozatkészség . Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? .megértés . film részleteket. érett szerelem) Részletek fiatalok által írt.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja.fontos neki a véleményem. versek.meghallgatás képessége .felelősségérzet . bármit.Beszéljük meg. majd szorosan álljanak. ami a szerelemről szól. mélysége.őszinte.humorérzék . mi tetszett.fontos a véleménye. majd az egyik térdel a másik elé és fordítva. beleszerelmesedni.bocsánatkérés . hogy a lábuk összeérjen. meggyőződés .

nem számít.Mindegy. jó veled. ha okkal nem bízik. hanem a nőt. túl kell élni) . . .Ezek a feltételek.Kifürkészni „összepasszolunk-e”.Próbatételek. majd megváltozik. „többes” randi. és mi az.Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő.A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út. teszteljem).Csapda (Nem próba pálya. közös randik. elkötelezettség nélkül. .Jó külső. meneküljön. . Magam megismerése ilyen szituációban. akkor ez az utolsó lehetőség. menekülj) (HÁTTAL?) . vagy házasság lesz belőle.Lényege ismerkedés.Egy bizonyos szinten elkötelezett. film részlet).Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak.Az idővel átalakulhat „járássá”.Már nem „csak” a barátomat látom benne. esetleg jegyesség. vagy vége lesz III. „szárnypróbálgatások" . .Szerepe: öröm. vagyis többen egyszerre csinálnak programot). hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) . Járás: . érez. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) . csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . amivel együtt tudok élni.Nem azt gondolni. vagy elhal . majd megváltoztatom. népszerűség. nem kizárólagos.SZÁMOT VETNI. ( Kisherceg) .Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . csak szeressék) TÉRDEL . nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. Laza kapcsolat. hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) .Idő. ha ok nélkül. nem kritizál. . amivel nem!!! 352 . az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. vagyis nem arra való. mert azt hiszi. hanem. nem vitázik.Nyomást gyakorol a másikra. barátokkal együtt. . büszke lehetek rá. próbálkozás (társaságban. mit gondol.Nem szerepet játszani. vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam.Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség).Nem önmagát adja. vagy barátsággá.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes.Ismerjük meg jobban egymást. hogy a nőiességemet.ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: . hogy szembenézzek mi az. hisz.) (HÁTTAL) . ELFOGADNI. . hasznom van belőle) (TÉRDELTET) . viszonzatlan: nehézségek. . .

segítik.amiben. lemondást igényelne a megoldása. ami a házasságot. „Mit jelent egy csók?” kérdések. . vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni.kitartás örömben és bajban. . mert a többiek „mind” ezt csinálják. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. holtomiglan-holtodiglan. elmehetnek. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális). házassággá teszi. cserébe hogy én is „valódi” lehetek. . ismersz. mert. egészségben és betegségben.) A szerelmünk. azonban én-én lehetek. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat. ha túl sok energiát. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. hogy a másik. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. csak a próbaházasságot lehet kipróbálni. és bármikor. nem minden áron tetszeni. és ha konfliktusba kerülnek. és elfogadlak. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt. úgy rendezkednek be. a házasságot nem. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra. . azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. hogy egymásra vannak utalva. harmóniában. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg. és kiegészítik egymást. elköteleződés. IV. szerelem három fajtája: Szeretlek. feldolgozni a csalódást A szeretet. az egyik öblébe. ha tudja. . (rákényszeríteni valakire valamit. melyet Isten. Egy életre való elköteleződés. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. érzelmeinkkel.. ha… Szeretlek. Egy együtt élésben.. járj valakivel. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége. akkor nem törődnek a jövővel.és elfogadsz. amikor elegük van. „Isten engem úgy segéljen” V. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem.- Azt is fontos tudni.a másik teljes elfogadása. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket). elfogadás.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek.testi-lelki egység. felélik a tartalékokat. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. és te –te lehetsz. felveszik a nyúlcipőt. próbaházasságban. érzéseink testi kifejezése. 353 . Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. elköteleződésünkkel. hogy egész életüket ott kell leélni. Hiszen pont az hiányzik belőle. Szeretlek. a másik nélkül életképtelenek.

Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. és a védekezők száma pedig kevesebb. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. pl. valamint az önállósodás kitolódása. NEM BAJ.8 354 . elfogadása a másiknak. csak azért mert milyen ciki. Régebben. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell. a testi érés kb. hogy én nem járok senkivel. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. a teljes testi és lelki átadása magamnak.16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. Ez EU összehasonlításban. a vándoréveken. nagyon magas. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. stb. Széchenyi István korában. Amerikai adatok. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton.15 évesen randizni kezdők 40%-a . A legnagyobb ajándék. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. ma 12. De nem kell rögtön „járni”. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban. és letelepedett falujában. vagy. mint 60% volt. ma 22. barátkozni jó. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. Ő 17 évesen már katonatiszt volt.4. egymáshoz tartozását. könyvből: . Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. hogy van idő. ami úgy kezdődik.(Adatok 2002-ből Magyarországról) . a 16 éves kor körül következett be. utánozni a „nagyokat”.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. a „Miért várj?” című. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés. értelmetlen kérdés. ne adj’Isten.5 év.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . hogy mi van a világban körülöttük. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. szellemileg. és nincs hova rohanni. mint tanító. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata.. vagy nem voltam szerelmes. stb. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. Tehát ismerkedni. vagy mikor kell. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés. mert én még nem csókolóztam. mikorra kell.

Ez nem azt jelenti. és teljes mértékben függ a családjától.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. érző lények. Ez egy ösztönök által irányított. a 20 éves korra tehető. kb. És mivel test és lélek egységet képez. sokkal negatívabban tud viselkedni. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. hogy éretlenül. csupán a teljes lemeztelenedésért. Használd. Mi ennél sokkal többek vagyunk. mert kíváncsi vagyok. megfelelnek a mércének. azt a következtetést vonják le. ez ösztön. nem az ösztöneink. dobd el. mondják el a véleményüket róla. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. a média folyamatos. amit a többiek. hogy olvassák el. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. vagy házasságba. melléklet) Kérjük meg őket. Ma kb. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. összetartozás csodálatos érzését adja. az állatok génállományába leírt. mint az állat. persze embere válogatja. párkapcsolatba. a médiából. hogy mindenki más ezt csinálja. aminek a célja a szaporodás. szabad szex. de átlagban. mint nap. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. az a lelkedre is hat. Ha csak az ösztöneink irányítanának. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. élvezd. 355 . 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. és beszéljék meg a tanulságait. ami a világból. mert mind ez a lelkedre is hat. akiknek a legfőbb irányítója. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. Úgy érzik. mert mindenki ezt csinálja. gondolkodó. és ők sem akarnak kimaradni ebből. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. Majd olvassák fel az osztálynak. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. mert erről szól az egész világ. Csupán azt. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. meghasonláshoz vezet. És utána a nagy ürességet. amit a testeddel teszel. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. valamint a társadalmi érés között. Tehát szakadék tátong. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. nem önálló (társadalmi érés). és kiüresedéshez. az. hogyha ők is azt teszik. mint az állatok. kiszolgáltatottságért cserébe. 1. A lelki-szellemi érés is kitolódott. miért ne. és ehhez még hozzájárul a világ. levél: Csinálom. és erőszakos hatása. mert ez nem a valódi szerelem. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. Nem létezik következmények nélküli. akkor nem lennénk semmivel sem többek. pillanatnyi élvezetet. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK.

ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. hogy azok. Ki vannak éhezve a szeretetre. ami mutatja. vagy méltó-e arra. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. szeretet teli kapcsolatot keres. harmadrészt.levél: Mert szeretetre. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. Azokban a kapcsolatokban.) 356 . ha mégis létrejön a szakítás. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. annál inkább kiégett. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. a saját. és mind arra. miközben rettegek a „terhességtől”. mindent odaadva szeretni. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. valójában bensőséges. disznó vicc. elfogadásra vágynak. vagy nem tud elköteleződni. megmerevedik a kapcsolat. Egyre kevesebb idő és energia jut arra.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. hogy annál jobban már nem is kell. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. elkeseredett lesz. mert nem fogja azt. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. szabadon ismerkedik. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. és feltehetően a szerelmet is. Lényeges dolgok elsikkadnak. vagy nem akar elfogadni. és azt hiszik. elfogadni a „NEM” válaszomat. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. másrészt a szakítást is megnehezíti. mint amennyire megkívánja. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. ezen az úton megtalálni. még akkor is. és ahelyett. nem tud. távolodik. és tovább keresve. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. hogyan lehetnének újra egymáséi. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. akkor mély sebeket hagy. aki nem tudja tehát. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. testi vágyait kielégítsék. szabadon közelít. Az intimitást. vagy szexuális kitétel. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. az esetleges betegségektől. 4. hogy a szerelem nevében. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. amit összetévesztenek a szexszel. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. hogy további erőfeszítéseket tegyenek.Azt is jó tudni. szeretni. intimitásra. hogy rákényszerítsék).(és pont).?????? Mi az értéke. a kötöttségektől. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi.levél: Mert úgy hiszik. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. ha úgy odavan érte. hogy jobban megismerhessék egymást. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. és ez. az alkalmas-e. az. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. hagyja. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen.

AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. üljenek le.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. olyan csapdákba essünk. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. az is megfertőződik. nem a szeretet és . vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz).) VÉGÜL IS. azt kaptuk. akiknek tőle van aláírása. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. fiúk a lányoktól. de a lelki kielégüléshez nem. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. aztán azok. hogy álljon fel az a tanuló. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. amire az van. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. ezen az úton nem tudták megtalálni. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. Ajándékba kaptuk a szexualitást. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. ami segít abban. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. akinek a jel van a papírja sarkában. Ha mindenkinek megvan. Szeretném. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. Tehát. Így terjednek a SZTB-ek. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. lányok a fiúktól.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. akár egy életre. és az a tudat. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. Eddig tudatosan kerültem azt. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. aki nem is ismeri. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. (olyanokba. aztán azok. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. és így tovább. Elég egy fertőzött a sor elején. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. és bár így lehet. Mert nem a teljes elfogadásról. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. szőröstül-bőröstül. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. mint. gyűjtsenek három autogramot egymástól. ha azt látnátok. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. Mert szerettem volna. ahányan vannak. Kérjük meg. hogy éljünk. maradandóan sérülhetünk. cselekedtek. ha nem azt látjátok. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. Kérjük meg őket. 357 . hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak. csak a testi intimitásig jutottak. de ne visszaéljünk vele. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. Amit ők kerestek benne. akiknek a már állóktól. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. hogy ne élhessünk vele. várandósságnak hívunk!). az nem érvelés. hanem szeretnének megvédeni minket attól.

Összegzés: Az idő nem áll meg. megbánni.És ez a kapcsolat a házasság.az őszinteség. mert jól tudta. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. hogy annál jobban már nem is kell. . mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta.az értékrendünk. jóvátenni. mert kihez lennénk őszinték. pedig legyen benne: . Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. mérlegeljünk. a költő utálta a rosszkedvet. . és csak előre halad. Mert olyan szomorú volt.a felelősség magunkért és másokért. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. Most éppen kiváltképp utálkozott. ha úgy odavan érte. de meg nem történtté tenni. mint amennyire megkívánja. melléklet 1. becsületesség. helyes-e amire készülünk. és meg nem történtté tenni a dolgokat. ábra 358 . hogy cselekedeteink előtt. EZÉRT fontos. hitünk. – Ne tovább! – kiáltotta. ha csak egy mód van rá. nem. Nem lehet „visszacsinálni”. Meg lehet próbálni.” 2. gondolkodjunk. hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. de a sajátját kiváltképp. majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. A mások rosszkedvét is. „az szeret igazán!” Melléklet: 1. ha még magunkhoz sem. Válaszainkban. újra kezdeni (ha van rá mód). még akkor is.

ábra 359 . ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2. melléklet 2.2. melléklet 3.

4. 25. 16. 23. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. 12. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. 9. 6. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 20. 36. 7. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 24. 8. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. 19. 10. 37. 30. 27. 2. 29. 32. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . 5. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. 22. 21. 11. 31. 34. 13. 14.3. 15. 28. 38. 40. Nézd meg. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. 39. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. 17. 35. 33. 26. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. Az emberek azt mondják. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. 18. 3.

higgadt. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . Jó a humora. kedvelik a csendet. és gyakran látszik egykedvűnek. másoktól várják a kezdeményezést. szomorú. emellett nyugodt a természete. a komolyság. Szeretnek egyedül lenni. Nehéz őt motiválni. Vagy nagyon boldogok. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. Jellemzője a befelé fordulás.4. Nem rámenősek. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. vagy nagyon bánatosak. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. töprengő. cselekvésre buzdítani. Az érzelmeik irányítják őket. a gondosság.

bulik hangadója. olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú. hangos. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. Lelkes. ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. Erősségei: reményt. vidám ember. Bajban megőrzik a józanságukat. magabiztos és optimista ember. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. A közösségek. általában jó vezetők.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. robbanékony. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén.

mint korábban. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. lehet. jól tettem-e. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. Azt hiszem. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. amikor épp. az álomnak vége. Mi a véleményed? 4. ennek az az oka. és elgondolásaiban.5. Rémesen értelmes. milyen lesz az.” Imádkoztam. akit elképzeltem. Tudod. Hiányzik nekem. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. elképzeltem. Mit gondolsz. Remélem. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. Aztán. és tudjuk. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat. amit csak akarok. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. Kis híján gyűlölni kezdem őt. Éjszakákon át nem tudok aludni. hogy újra találkozzunk. Rózsi nemrég másik városba költözött. lassanként derengeni kezdett bennem egy. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. Gyakran leszek szerelmes. akkor szándéka talán komolyabb. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. hogyan kerülhetem el. mint annak. Ne kérdezze. mondja meg. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. csak őt ne! Kérlek. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. aki rózsákat hoz. és józan volt. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet. később. Nem tudom. Folyton csak őrá gondolok. amilyen hamar csak tudja. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. ő nem az az ember. Nagyon jól tud csókolózni. milyen nagyon. s más. Kezdtem rájönni. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. szerelmes vagyok? 3. amely őt-magát érdekli. Nála minden értelem és akarat volt. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. „Uram. Sétáltunk egyet. valahogy csalódottnak érzem magam. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. hogy csak látásból ismer. mint az ő érveiben. megbízhatunk egymásban. Hogyan is vehetne. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. érzéseim teljesen megváltoznak. róla és a közös jövőnkről álmodozva. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. Mégis alig várom. Kérem. Ő is igen csinosnak tart engem. ha jobban bíztam a megérzéseimben. a valóságban észre sem vesz engem. és a séta után megcsókolt. „Szeretnék megosztani veled valamit. mintegy félév múlva. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . Ez a könyv azt mondja.

Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. hogy bebizonyítom neki. Engedtem a nyomásnak. hogy könnyűvérű vagyok. hogy levehessem az álarcot. hogy szeretve legyek. ő tud még várni. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. szeretne jobban megismerni. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. meggyőződésem szerint. Rettegtem a visszautasítástól. vagy legalább is azt hittem az vagyok. különben. és egymáséi lettek. Egy délután megkérdezte. Még a chilit is örömmel megettem. 16 évesen szerelmes lettem. Természetesen az övé lettem. Egy hét múlva elhagyott. Gondolatainkban ott élt még a film. hogy szeressenek és elfogadjanak. hogy megosszam vele a félelmeimet. a szorongásaimat. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. hátha nem tetszene az. Biztosított róla. elhagyna. és Ő sokszor megjegyezte. Arra vágytak. Megingott a határozottságom.6. Egy iskolába jártunk. mint nemet. mint én. Gyönyörű zene. és én is így éreztem. hogy népszerű legyek. Olyan egyszerűnek látszott minden. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. és különben is. hogy az övé lettem. Ő 17. 364 . Két hónap múlva szakítottunk. hiába égette a számat. Én azt hittem. hogy nagyon szeret. hisz jó volt hogy ölelt. de nem mertem vele mást megosztani. Már fél éve jártunk. hogy megfeleljek az elvárásainak. mert féltem hogy el fog utasítani. Mindent megtettem azért. Így soha sem tudtam. Ő életem szerelme. és mindent elkövettem. egy jóképű egyetemistába. mondván. Aznap este moziba mentünk. féltem. de ő szex nélkül nem tud élni. 18 éves voltam. A mozi után elindultunk haza. csak a testemet. Ezért. simogatott. szeret. és közben elveszítettem önmagam. hát nyeltem. de az volt az ő kedvenc étele. ezért elhatároztam. Ma már nagyon bánom. és én szomorú és üres voltam. volna-e kedvem találkozni vele. akit mutatok magamból. hogy még nem járt soha senkivel. hogy szeressenek. és hogy szeretve legyenek. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. s mert igent mondani könnyebb volt. nem is ismer. Mert valahol mélyen arra vágytam. a gondolataimat. Azt mondta szeret. mert nem akartam elveszíteni. Rettegtem. hogy el ne veszítsem őt. akik megtetszettek egymásnak. és mindennél fontosabb volt. hogy hagytam magam befolyásolni. vagy azt. mennyire szeretem. Mit rontottam el? Mert. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. és olyan magától értetődött. és addig is úgy éreztem. és a parkban megcsókolt. Azt gondoltam. és még szűz. más után kell nézzen. hogy megmutassam a valódi énem. amit látnak. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. vagy attól. Nagyon szerelmes voltam. becsaptak. de ha hamarosan nem fekszem le vele. happy end. és mindig magyarázkodni. Nagyon tetszett már régóta. hogy engem szeretnek. ha kell. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. úgy éreztem.

és még jobb legyen a kapcsolatunk. 2002.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. a harag. okt. 2003.: Személyiségtípusok.: Női agy.: Spielhózni. évfolyam. 2003. Harmat. Gyöngyi A. Timóteus Társaság.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. aztán gyorsan ágyba bújtunk. Ferrero B. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program. Budapest.: Nehéz évek. az önzés képében.: Felkészülés a serdülőkorra. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület.: A hatvan perces apa Pease A. Így egymáséi lettünk. Lukács L. programokat csináltunk volna. 1999.: Az asztma és az agy. 1993.: Mindennapi memóriánk. Trobisch W. – Pease B. 2000. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. 1992. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is. a problémát. 1999. Budapest. 55(43).: Egymást keresik. Az ember nemi arányai. Élet és tudomány 2000. Saxum Budapest. 2001. 2001. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. pedig az ágy alá söpörtük. Budapest. és kibékültünk.: A férfi és a női agy titkai Parson R. 27. nagyoknak 2. és csak magunkkal voltunk elfoglalva.: A fiatalok világa. Nagy Zs. 2002 FÉK tanári kézikönyv. Eisler O. július. Budapest. a türelmetlenség. Budapest. 2000. a szex csak segíthet. Budapest. Budapest. Holnap. Zászlónk Stúdió. hogy újra együtt lehessünk.: Segítség. Új Remény Alapítvány. 365 .: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. Ettől kezdve minden alkalommal lestük. Dobson J. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Dobson J. Varga P. Kairosz. és kerestük az alkalmat.: Az agy neme Hallesby O. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Több mint fél éve jártunk. Szentmártoni M. 7. Természet Világa 132. ismerkedtünk volna egymás családjával. Budapest. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna. férfi agy. Park. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Campbell R. 1985. veszekedtünk. Saxum. Budapest. Róma. Ranschburg J. Budapest. barátaival. Sok mindent tudtunk már egymásról. Vekerdy T: Kicsikről. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. Ahelyett.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány.: Önismeret. 2003. hogy beszélgettünk volna. Harmat. 2000.Jobb lesz Szerettük egymás. a féltékenykedés. Szendi G. 2002. S ahelyett. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. szám. hogy még többet megtudjunk. Szétváltunk. ehelyett bezárkóztunk. Kecskemét. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. és azt gondoltuk. 1995.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. 1356-1358. 2002. Csaba Gy. jellemformálás. Budapest.

január 1-től közhasznú. 3. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). minél teljesebb. – szabadidejük eltöltésének. Az Egyesületnek 112 tagja van. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta.Hortobágyiné dr. CSÉN-tanácsadók. 366 . Siposné Hajdú Margit orvos. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. Nagy Ágnes. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. Látva a Plébánia próbálkozásait. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. A Kecskeméten.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. lelki és anyagi támogatása. panelházakban. szociális. művelődési célokra. – hitéleti lehetőségeik. Itt az iskolákon. folyamatos működésének szellemi. szervezésének. A szociálisan megnehezült életsorsú. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. 2. jobb megszervezése. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. amelyet nemcsak katolikusok. Kecskemét Az egészséges életmódra. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. biológus és pedagógusok. kulturálódásuk. támogatása. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. 1998. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1. – családi és egyéni életük. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. közéletben tapasztaltabb barátaink. akik örülnek és segítenek egymásnak. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. 2001. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. hogy fogjunk össze. Déri Éva. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással.

Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. egészségügy. a környezet. gyermek. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. stb. Az előző (2. Ezáltal tágult látókörünk. problémákhoz. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. A gyermekek és fiatalkorúak. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). 2. továbbképzésében. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. pszichológia. ezen csoportok védelme. illetve országos szinten 1. A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. állampolgári jogok védelme. közös cselekvésre szerveződő. támogatása.és ifjúságvédelem. s más csoportok önkéntesen. s ez egybeesik azzal. különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. valamint a kulturális örökség megóvása. úgynevezett „család-órák”. családi életre nevelés. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. 4. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. a családok. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. A fiatalokkal 367 . mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. sok lehetőségünk adódott így. az emberi. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. családi életre nevelés. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. a káros szenvedélyek prevenciója) 3.és településvédelem. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. a fiatalok (pályakezdők). új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak. 1999. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. családvédelem. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. A fenti célokkal is összefüggésben. Elsősorban a gyermekek. egészségnevelés. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. családpedagógia.b) Regionális.

ha tehetjük hárman. Tiszakécskén. házasság előtt álló fiatalokkal. Ezek az alkalmak. illetve ennek variációi fordultak elő. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. Szombathelyen. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. találkozások van amikor csak a diákokkal. Kecskeméten 8 általános iskolában. Budapesten. van hogy a szülőkkel történtek. a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Sződligeten. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. A néhány órás előadástól kezdve a fél. Katymáron. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . 5 gimnáziumban. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. Bicskén. Szolnokon. körülbelül fele-fele arányban. Kecelen. vagy a fölötti létszámmal. Kelebián. Kiskunhalason. van amikor a pedagógusokkal. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. Jánoshalmán. Újszentivánon. Szegeden. Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. Zánkán. Egy osztályhoz.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. ezen felül egyetemistákkal.vagy kétnapos csoportmunkán át.

nem azt mondjuk. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. illetve mindkettőn vehetnek részt. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. 3. bent legyen-e az óránkon. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. illetve mélyítésében. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. . felvetett témákat. Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. Így nagyobb esélye van annak. természetesen nem mondunk itt sem mást. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. ha a tanár részt vesz az óráinkon. kevésbé nyílnak meg. erősödne. Korábbi éveinkben. és védendő. inkább nem jön be. hogy mi miről és hogyan beszélünk. 5. de túl sokat nem lépünk előre. sem másként. mint az egyházi iskolákban. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. ha egy osztályfőnök megkérdezte. nehogy zavarja az órát. hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett.’szigorúbb’ nézeteinket. hogy számunkra: . hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. vagy a szülői foglalkozásokon. hogy mindenki számára érthető legyen. azt válaszoltuk. Hiszen mi eljövünk az osztályból. s ők maradnak ott egymás számára. Igényeljük. 2. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. Mi azt szeretnénk.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. 369 . de úgy gondoljuk. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. hogy haszontalan.mit jelent a házasság. Nem titkolt szándékunk. Fontos megjegyeznünk. Arra gondoltak. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. hogy ahogy gondolja. hallja.miért érték a család. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. hogy nagyon hasznos. . 4. Legtöbb tanár erre azt válaszolta.

2001/2002. tanév 11. A nemi-érés II.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. A női ciklus történéseivel való ismerkedés .a női külső és belső nemi szervek 6. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b. A nemi-érés I. . Természetes családtervezés . . értékelés 8– 9. A nő gyógyászati vizsgálat.a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . 2. Visszatekintés. Magzati élet és abortusz 10. osztály 1–2. A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5. Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4. Termékenységi tünetek a.a nemek kialakulása 1.a férfi külső és belső nemi szervek 7. szerelem. ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. mi történik az andrológusnál. tanév 9. a termékenységtudat kialakítása 2000/2001. osztály 1. tanév 10. Önismeret. 3. osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . A megtermékenyítés csodája 9–10. Mesterséges családtervezés 6–7. a személyiségtípusok 4–5. az évünk közös megtervezése 2–3. osztály). párválasztás Felelős szexualitás 370 .a menstruáció 8. Barátság.ciklusmegfigyelés.a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai .

Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 . elköteleződés. tanév 12. Ismerkedés. régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. a barátaimmal . Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás. osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. osztályával egy kétéves periódust. osztály 1. Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. szoptatás Karrier vagy család? 9. Összegzés 2002/2003. bemutatkozás .barátság kialakítása.ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. A család. Udvarlás és házasság.az együttműködés megalapozása .hogyan kezeljük a konfliktusokat . az egészséges családok jellemzői . Kapcsolatom önmagammal.ajándékozás. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés. szülés. kommunikáció 3. elmúlás 1-2.elfogadás – a másik nem tisztelete 4.5. tanév 7. Időskori szerelem. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8. fenntartása . Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. féltékenység 8–9. válás 10–11. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001.

a természetes családtervezés formái .a nagycsaládosok megítélése .mit jelent felelős módon élni? 3.együttjárás .a magzati élet . A családtervezés szűkebb értelmezése I. szerepek a családban 10.Miért várj? 5. A család válsága napjainkban .jövőképünk .a mesterséges módszerek fajtái. A gyermek helye a családban . második szüzesség . 6.egészséges kommunikáció . nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9. A szaporodás . tanév 8.a szülés 8.a megtermékenyítés csodája .a tüneti-hő mérő zéses módszer 5. Egészséges életmód. Barátság.az ovuláció . Hozz jó döntéseket! . hatásmechanizmusuk 4.A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés . A családtervezés .mi lehet a megoldás? 7. szerelem.abortusz 6.megismerkedés .házasság. . 2001/2002.a mesterséges módszerek közös jellemzői . Kommunikáció a szexualitással. osztály .a termékenységi tünetek 7.szüzesség. házasság . testedzés 9. A családtervezés szűkebb értelmezése II. Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel . testápolás. Felelősség a szexuális kapcsolatban . Felkészülés a szülői szerepre 10.a természetes családtervezés lényege .a tervezés 372 1.fogalma . .tágabb értelmezése 2.a menstruáció .mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? .szépsége . A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8.

Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. osztályosok számára úgy. Családom bemutatása 4. 6–12. osztály 2001/2002. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. ha valaki elkezdi ötödikben. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. tanév 4. Beszélgetés a családról. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. Értékrend. 9 éves programunk 4–12. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. A témakörök olyan tágak. akikkel eddig foglalkoztunk. Áldozat és ajándék 5. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. Konfliktushelyzetek megoldása 8. Bemutatkozás. 373 . Mi lennél. osztály 1. 3–8.? 3.. Ezt úgy építettük fel. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. ha . Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. ismerkedés egymással és a programmal 2. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. Ők a legfiatalabbak. Összegzés.. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. de reméljük. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. hogy szét lehet bontani több alkalomra. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. Értékes vagyok? 10. Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz.

: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. róluk van szó. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. hogy azt érezhessék. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. bátorításunkat. érintettek. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. akik a program megvalósítását magukénak érzik. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. s együtt dolgozni annak érdekében. s a szemléletformálásra. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. őszintesége. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. és az a készsége. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. véleményünket. Rendkívül fontos. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. ötleteikkel. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. szerelmes versek elemzésére. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. 374 . hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. Lehet a családról. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. kérik a javaslatainkat. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. tapasztalataikkal. pl. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. tapasztalataik és módszereik beépítésére. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás.

Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. testi érintés. Ő sbizalom. harmonikus családi élet kialakításában. a termékenységi tünetek megismerése. Kommunikációs készség fejlesztése. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. az egészséges táplálkozást. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. A konfliktusmegoldásban. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. A szüzesség. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. Egészséges életkezdet. A személyiségtípusok szerepe. A család. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. A gyermek – ajándék. tervszerűség és felelősség. szívességek. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. személyiségfejlesztés. „szeretlek. minőségi idő. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. A házastársi elköteleződés és hűség. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. nem pedig terhes. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. Fontos kiemelni azonban. Szeretet-típusok: „szeretlek. az elfogadás értékrendje. Az igazi szeretet.és drogmegelőzés). Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. ajándékozás. tudjanak vele együtt élni. A női ciklus. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. gyümölcse. Ha valaki ennek tudatában van. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. párválasztás. megfelelő testedzést. A fogamzás – mint csoda. mint érték. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. Szülői hivatásra való felkészülés. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. mert”.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. életvédelem. élethosszig tartó kapcsolatban van. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. magzatvédelem. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. pont”. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. melyet házasságnak nevezünk. A magzati fejlődés megismerése. - - - - 375 . A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. hogy elviseljék. „szeretlek. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. Fontos az a szemlélet. Barátság. ha”. szerelem. és az arról való kommunikáció elősegítése. nagy öröm forrása két. Az élet tisztelete. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. Hisszük és valljuk. az önuralom és lemondás értéke. Az egymásért való közös felelősségvállalás. A serdülőkor sajátosságai.

Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól. 2. körbeadása. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. mit is tudtak meg rólunk. – ráhangol az adott témára. 3. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. oldja a hangulatot. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. 376 . azok ütköztetését. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. 4. családunkról. stb. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport. hány gyermekünk van. – rávezethet egy probléma megoldására. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. fotóalbum. – a konkrét csoport adottságait. talán jobban megjegyzik így játékosan. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról.„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. vajon az a személy olvasta-e föl. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. A csoportoktól megkérdezzük. majd felváltva felolvasunk belőle. Ezután dönteniük kell. (Mi a foglalkozásunk. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. nagyon fontos a tudatos tervezés. – felszabadít. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. kedvenc időtöltésünk. Ahhoz. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. Nagyon előnyös. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. A végén megkérdezzük. – az adott korosztály életkori sajátosságait. Képes illusztráció családunkról – fényképek. Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. s ha nem. és azt felajánljuk a többiek részére. néhány mondat erejéig megszólalunk. érdeklődését és nyitottságát. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben. családi tabló bemutatása. kire illik szerintük.) Ki kell találni. hány éves házasok vagyunk. akire vonatkozik. melyik színre nincs szükségük. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. stb.

akik reggel pakolták be a táskájukat! – Álljanak fel azok. aki megmondja a keresztnevét.” Mozgalmas bemutatkozás. akik szemtelenek! – Álljanak fel azok. akik télen születtek. hogy… A serdülőkorról azt hallottam. akik szoktak hisztizni! – Álljanak fel azok.A játék vidám hangulatot teremt rögtön az óra elején. akik voltak már szerelmesek! – Álljanak fel azok. hogy… A termékenységről azt gondolom. akik jól kijönnek a testvérükkel! – Álljanak fel azok. jelképesen az otthona mását. hogy … A serdülőkorról az jut eszembe. de azután csak azok maradjanak állva. akiket ma reggel megpuszilt valamelyik szülője! – Álljanak fel azok. s egymás után elhelyezik a térképen. hogy … A családtervezésről azt gondolom. megjelölve. betűzik ki irományainkat. ha szomorúak vagyunk. mit szeretünk férjünkben a legjobban. Az. mennyire bírjuk a kötöttségeket. hanem hogy így érdekes. mivel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a véleményükre. Ilyenkor kiderülhet. ahol sok kollégista van. hogy mit mutatnának meg nekünk a szülővárosukban. egyikünk a táblára rögzített A/3-as papírra írja. stb. gondolatait. az írás megmarad. akik elégedettek a bizonyítványukkal! – Álljanak fel azok. Rögtön nagyon aktív résztvevőivé válnak az órának. milyen pulóvert veszünk föl nagy hidegben. minek örülünk a gyermekeinkben a legjobban. mire szeretnénk ráhangolni őket. s a többi (tavasz. Magyarország térképet rajzolunk egy nagy csomagolópapírra. A foglalkozásvezető egy puha labdát tart a kezében. attól függ. hogy 377 . hogy mindenki benne legyen a játékban. hogy jó megoldás szülessék. nyár. Majd következik a következő évszak. és leül. mit teszünk. ami gyakran nem könnyű feladat. milyenek az étkezési szokásaink. vagy falujukban. akik még nem mondták el a mondatukat. Ezen kívül megkérdezzük. s így folytatódik. Nem az a lényeg. akiknek rend van az íróasztalán! Mindig felállhat bárki a teljes csapatból. nem szokványos dolgokat tudhatnak meg rólunk. hogy… A családi életre nevelésről azt gondolom. hogy … Amit mondanak. Ezt követően természetesen a szokványos adatokat is eláruljuk magunkról. A diákok olvassák föl. Térképes bemutatkozás: különösen olyan osztálynál érdekes. hogy a mondat éppen mi. ősz). – Álljanak fel azok. majd befejez egy mondatot. Mindenki kap egy kis házat. ha azt játsszuk. hogy először álljanak föl azok. akik naplót írnak! – Álljanak fel azok. hogy olvasható legyen távolról is. A résztvevők bemutatkozása: A résztvevőket megkérjük. odadobja az álló személyek közül valakinek. hogy honnan érkeztek. „A szó elszáll. Mondatok: A családban az a jó. Vidámabbá tehető a hangulat. akiknek a lába két számmal nagyobbat nőtt az elmúlt egy év során! – Álljanak fel azok. s természetesen nem az a lényeg. hanem hogy így összegyűjtjük egy-egy osztály vagy csoport véleményét. A labdát ezután visszadobja. akik sosem szoktak sírni! – Álljanak fel azok.

Ha jól megy. Tenyérrajz A résztvevőket megkérjük. 378 . Azért többször is megcsörrent a kulcs és ügyesen felsorolták az 5-5 tárgyat (számítógép. és olyan óvatosan adták tovább a kulcsot. ezért különösen fontos volt. Ennek megvalósításához egy rádióműsor adta az ötletet „Egy csepp emberség”. amit úgymond életük vezérfonalának tekintenek. hogy azt a mondatot vagy mondatokat írják bele. szomszéd kutya…). A következő órára – amikor az óra éppen az ünnepről és az ajándékozásról szólt – ajándékként vittük nekik vissza írásaikat. a rajtakapott játékosnak. Következő alkalommal jöhet a második sor.egy busz elindul összeszedni az osztályt. Annyira csendben voltak. akkor ő kerül a kör közepére. akkor odamutat (abba az irányba. Egy 10-es osztályunk bemutatkozása szintén egy tenyérrajz volt. apa. hogy rajzolják körbe egyik tenyerüket egy papírra. keresztapa). a füzetet pedig ruhaanyagba bekötöttük. Szempontok: –5 számodra kedves tárgy –5 számodra fontos élőlény (ember kivételével) –5 hozzád közel álló ember –5 életünket megszépítő fogalom Például egy olyan 5. osztályban játszottuk. Őket arra kértük. Az empátiakészségük fejlesztésére vittünk nekik gyakorlatot. Pl. hogy írják be a tenyérrajzukba. s ezt a mondat befejezést kértük. majd megtanítja a csoportnak. nem sikerül a játék. Meglepően fegyelmezettek voltak egész órán. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Egy 6-os osztályunktól azt kértük. annyi idő alatt. hogy attól féltünk. Ezeket a tenyereket beragasztottuk egy füzetbe laponként. Kulcsos játék Segít elcsöndesedni és egymásra figyelni A résztvevők körben ülnek. hogy ráhangolódjanak a közös munkára. mi az ő életük vezérfonala. akik elég hangosak és nyüzsgők órán általában. ahonnan a zajt hallotta). mama. tévé…). embert (anya. s közben jelöljük az útvonalat is. ő hogyan fejezné be ezt a mondatot. élőlényt (nagymamája cicái. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. Bemutatkozásként kérhetjük. hogy ten