CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. évente hármat. a gyermeknevelés kérdéseibe.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. Közvetlenül: az alsó-. Az igény meglepően nagy. a nemiség. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. Az igények feltérképezése folyamatos. szülők és más. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. hitoktatók. és azóta tartunk pedagógus. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. a házasságra való felkészülés. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. áprilisig 419 fő. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. Eddigi helyszíneink: Budapest. 2005 őszén Szeged lesz. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. a jellemnevelés. Szombathely. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. a családtervezés. 9 . akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. akik közül 262 fő a pedagógus-. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. Javasoljuk. Képzés. egyházaknál. a szerelem. Kecskemét és Kalocsa voltak. a pedagógia a családpedagógiától. Olyan segítőtársakat keresünk.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. vagy az Intézet vállalja. csoportot. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. civil szervezeteknél. vagy maguk választanak iskolát. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. a párválasztás. védőnők. közép. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában.és védőnőképzéseket. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. a házasélet. egyházközségekben.

vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok.és abortusz prevenció. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. • olyan házasságra lép és olyan családot alapít. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. tapasztalatai mélyüljenek. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. • nagyobb esélye lesz arra. drogra és szexuális promiszkuitásra. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá.) gyermekeknek/fiataloknak. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. azok az eszmények. • • • • • 10 . A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. szabadabb. A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. boldog család valóságát. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől.Távolabbi célunk: A családnak. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. önértékelése. mert • személyisége érettebb. és számukra is fennálló lehetőségét. AIDS. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. stb. illetve a szülők munkáját. kommunikációs képessége. A Családpedagógiai Intézet szeretné. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. (Drog-. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. alkoholra.

Bemutató órák. Konfliktusok. a család életciklusa. Tanácsadás és meghallgatás. pszichiáter (gyermek pszichiáter. teológus. A termékeny szerelem: a gyermek. A családterápia lehetőségei. mint ajándék. Családfejlődés. együttjárásról és a barátságról. Házaspárok tapasztalatai. ifjúsági pszichiáter). Családmodellek. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. természetes családtervezés – életvédelem. szociálpolitikus. pedagógiai szakpszichológus). 11 . Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. A személyiség kialakulása. video-home trainer.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. együttjárás. Szerepek a családban. Gyermekbántalmazás. szerelem. Barátság. Játékgyűjtemény. Empátia. mentálhigiénés szakember. A házasság keresztény szemmel. mint ajándék. s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. pszichoterapeuta. pszichológus (klinikai szakpszichológus. Erőszak a családban. klinikai gyermekszakpszichológus. hitoktató. Erkölcsi nevelés. Gyermekeink lelki egészsége. csecsemő. Gyermek a családban. válsághelyzetek a családban. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. biológus. Intimitás és elköteleződés. A CSÉN lehetőségei az iskolában. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát.és gyermekgyógyász). A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. Az élet. könyvtáros/villamosmérnök. Felelős szexualitás. gyermekorvos. gyógypedagógus. A szorongó gyerek. Tanmenetek bemutatása. személyiségfejlesztés. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. önnevelés. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. családi szerepek. hittanár. A házasság pszichológiai alapjai. Belső és személyközi konfliktusok. Felvilágosítás – kicsit másként. Kommunikáció a családban. Módszertani ötletbörze. „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. Családtervezés. önismeret. Családi örökség. hatékonysága és nehézségei. orvos (általános orvos. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. Konfliktusmegoldás. Szexuális nevelés. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. Jellemformálás.

” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. oktatási és nevelési célja. Írásbeli feladatok: „Kérjük. A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. rajzokat. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h).A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. fiataloknak. Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. 12 . Írásbeli feladatok: „Kérjük. mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. tesztet. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. stb. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak. Gondoljon esetleges ellenérveire. írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). Éppen ezért kérje. Az előadók szabadon meghatározhatják. szemléltetéssel együtt. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. a szemléltető eszközök megjelölése. hogy két résztvevő együtt készüljön föl. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). Kérjük. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. A „mikrotanítás”-ra javasolt. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). a játék leírása. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. időbeosztása. tervezett történetet. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). s közösen. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). témája.

bemutatkozás. Ezek a kb. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési. emelet. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest. b) Videokazetták. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. fórum. óravázlatokat. programok. Dr. John Powell: Miért félek attól. Theodor Bovet: Felette nagy titok. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. szupervíziós alkalmak. tanmeneteket. aki vagyok?.sapientia. 3.hu. zártkörű levelezőlista. Lukács László: Csináld magad. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. Pf. Szakmai konferenciák. Terri Apter: A magabiztos gyermek. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. családdal. külföldi és hazai szerzőktől: 1. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. A tartós szeretet titka. Írott publikációk. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat. pszichológiai. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület). Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www.sapientia. tanterveket.2. játékleírásokat tartalmaz. Jean Vanier: Emberré lenni. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. 3. tájékoztató a család-órákról. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. honlap: http://www. megjelent kiadványaink. a jellemneveléssel. 1999. házassággal.hu/csalad. újdonságok. IV.sapientia. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. Eva Petrik: Gyermekeimmel. Dr. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. Budapest. benne küldetésnyilatkozat.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre.és gyakorlati anyagát. Irodalmi szöveggyűjtemény. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. 2. kéthavonta szupervíziós lehetőséget. szakirodalom ajánlás.hu/csalad 13 . DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www. továbbképzési-. Piarista köz 1. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai.

növelő ereje nélkül. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. Franciaországból. Örömmel nyugtázza. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. Amint Trujillo bíboros. Csak így remélhetjük azt. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. mint az előttük járók. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. Köszöntik mindazokat. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. A külföldi előadók (Norvégiából. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. lelkipásztorok. hogy a család nem teher a családtagok számára. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . A Magyar Katolikus Egyház az élet. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. akik tudatosan és elkötelezetten. az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. Ausztriából. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. amelyek kikezdik a család és a személy értékét. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. mozgalmak közül kerültek ki. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. hanem cselekvésre is ösztönzött. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. amellyel támogatja a családi életet. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. Németországból. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. Arra a felismerésre épült. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. megjelölve az egyház. május 17–19. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. ha kell.

Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. az ifjúsági és családközösségeknek. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. A társadalom alapvető.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. kiegyensúlyozott. – Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. segítik őket a helyes önnevelésben. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. boldog. az ifjúsági lelkipásztorokra). élő és éltető sejtje a család. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. 15 . Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. a sikeres házasságkötésben. ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. a családi életre felkészülésben. amelyek a gyermekek. – a gyermekekre és fiatalokra. személyes kapcsolataik alakításában. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. hanem át kell fognia az élet minden területét). Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. magasabban képzett emberekké váljanak. mind az önkormányzati iskolákban). – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. önzetlensége. a jövő nemzedékért. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. és ezáltal saját gyermekeik életét is. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. audiovizuális anyagokról. áldozatkészsége dönti el.

16 . – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. a házassági hűség keresztény tanítását. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. – Különösen fontosnak tartjuk. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. jegyeskurzusok.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. lelkigyakorlatok. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. Tapasztalataikat föl kell használnunk. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. rombolják. az ifjúsági közösségeknek. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. mégis meg kell állapítanunk. az erre való felkészülésről. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. táborozások. a hitoktatásnak. a felelős családtervezés. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. hogy milyen családi környezetben nőttek fel. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. zarándoklatok stb.). mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. könyvek. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. nézetek élnek annak függvényében. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. értetlenül fogadják. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. hogy ebben vállaljanak szerepet. – A családokra nehezedő gondok. mind a jövőben születőket. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. mint nálunk.

A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. mintsem összekötné. erre mintát adott a több generáció együttélése is. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. így nagyon sok embernek a felnövését. hogy mi. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Az én generációm a II. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója.és apaszerepbe. nem is beszélve a válságokkal küzdő. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. hogy legyen. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. majd igazgatója. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. illetve sérült családokról. munkánk hozzájárul ahhoz. szervezetekre. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. A Főiskola 2000. és számukra is fennálló lehetőségét. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. boldog család valóságát. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében. Láttam.” 17 . Bízunk abban. megtanulására. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. Többgyermekes családban nő ttem fel. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. Világháború alatt született. hogy a gyerekek belenő ttek az anya.

trükkjeinek. Ez motivált bennünket. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek.” „Déri Éva vagyok. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. amikor elindultunk több iskola felé. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. Férjem programtervező matematikus. a sok év tapasztalatának átadása. amikor mód nyílik arra. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. kettő szintén a házasság szentségében él. Férjemmel. szinte azonos időre. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. Jó szándékú tanárokkal együtt. Lajossal a 25. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk. szintén biológus. ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. és a szolgálataink is az Egyházban. Kecskeméten élünk. Kristóf. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. Anna (Panni) és Áron. férjemmel 32 éve élünk házasságban. Pályafutásomat biológusként kezdtem.” 18 . ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. Saját kamaszkorom élményei. komoly beszélgetésekre. 10 illetve 7 évesek. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. Az iskolában döbbentem rá. házassági évfordulónkat ünnepeljük. Mindketten hittanárok. Péter.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. hanem közös a munkánk is. az élet egyéb területének örömeit. Hat gyermekünknek: Bea. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. és öt évig kutatóként dolgoztam. Zsófi. a felnőtté válás. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”. 13 éves házasok vagyunk. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. buktatóit. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. őszinte. gyermekeim Levente és Péter. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. Én osztályfőnök is vagyok.

hu/ . így már 25 éve ismerjük egymást. mint technikai munkatárs. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. 19 . illetve veszek részt.” „Subicz Zsolt vagyok. éve dolgozom.sapientia.„Hortobágyiné dr. Egy gyermekünk van.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. Nagy Ágnes vagyok. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. Csodálatos ajándék számomra. Három gyermekünkkel – Tibor. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15.hu/csalad és http://www. Gimnáziumban osztálytársak voltunk. és az országos „család-háló” építésében. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. Nagyon hálás vagyok azért. november végén született. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5. házassági évfordulónkat. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal. aki 2004. Petra.holnaphonlap.

Beregszász (Kárpátalja). Kemenespálfa. Kerepes. Dunakeszi. Teskánd. Kiskunhalas. Rát (Kárpátalja). Kiskunfélegyháza. Pilis. Alsónána. Szeged-Szőreg. Sárvár. Eger. Visegrád. Szatymaz. Nógrádsáp. Kistarcsa. Szuhakálló.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Tázlár. Nagyvenyim. Lajosmizse. Nyíregyháza. Piliscsaba. Tuzsér. Balogunyom. Sződliget. Gödöllő. Devecser. Badaló (Kárpátalja). Balatonalmádi. Pincehely. Zsámbék. február) résztvevői: 262 fő Ajka. Ajkarendek. Kecskemét. Székesfehérvár. Dusnok. Bátya. Érd. Celldömölk. Szentendre. Kerekegyháza. Sülysáp. Érsekvadkert. Dunaharaszti. Rédics. Kőszeg. Csongrád. Pusztavacs. Nemeskeresztúr. Balassagyarmat. Kaposvár. Jánosháza. Pilisvörösvár. Újszentiván. Helvécia. Debrecen. november – 2005. Vásárosdombó. Kiskunmajsa. Budapest. Mende. Szombathely. Csap (Kárpátalja). Pomáz. Tököl. Veszprém. Karmacs. Zalaegerszeg. Budakeszi. Sopron. Jánoshalma. Kalocsa. Kiskőrös. 20 . Pápa. Dunaújváros.

Vác. Bodajk. Balatonlelle. Bakonycsernye. Szekszárd. Szeghalom. Kecskemét. Leányfalu. Balassagyarmat. Tamási. Dévaványa. Kardoskút. Tök. Pereszteg. Nyergesújfalu. Nagyalásony. Győr. Ócsa. Ráckeresztúr. Budapest. Dunakeszi. Tápiószecső. Budakalász. Cegléd. Kutas. Csókakő. Hatvan. Agyagosszergény. Csömödér. Dömsöd. Monor. Táborfalva. Érd. Nagyszentjános. Újhartyán. Lőrinci. Ivánc. Balatonalmádi. Káld. Bük. Tinnye. Mohács. Somogyudvarhely. Úrkút. Szulok. Jászberény. május) résztvevői: 157 fő Adony. Berettyóújfalu. Csanádapáca. Mád. Pécs. Tereske. Kerta. Dabas. Tiszaörs. Perbál. Alsónémedi. Tököl. Ballószög. Szászvár. Öttevény. február – 2005. Farmos. Körmend. Piliscsaba. Sárisáp. Sajóecseg. Szolnok. Celldömölk. Kistokaj. Kömlő. Bugac. Jászkisér. Pomáz. Nádasd. Balatonvilágos. Tát. Felpéc. Apaj. Gönyű. Budakeszi. Tiszafüred. Mórichida. Bőny. Szőlősgyörök. Gyál. Tószeg. Somogyszob. Szápár. Kerepes. Mezőfalva. Maglód. Kerecsend. Békéscsaba. Tapolca. Sülysáp. Dunaújváros. Tura. Heresznye. Kaszaper. Nógrádsáp. Pula. Törökszentmiklós. Vértesacsa. Kőszeg. Esztergom. Nézsa. Hasznos. Csögle. Sopron. Záhony 21 . Kengyel. Tápiószentmárton. Miskolc. Szedres.Három védőnőképzés (2003. Pilisvörösvár. Pécel. Inárcs. Szár. Szabolcsveresmart. Székesfehérvár. Kapuvár.

de úgy éreztük. délutáni. jobb. nem kötelező foglalkozások keretében. osztályban tartottuk az órákat. hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. kéthetente. Úgy gondoljuk. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). Ez a szemléletmód segít. Három évvel ezelőtt kezdtem. Nincs lehetősége arra. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. osztályában az első család-órákat. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. 2. hogy a következő tanévtől délelőtti. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. kéthetente délelőtt. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. az ember jó lehet anélkül. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . akkor még csak egyedül. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. Szerettem volna. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. délelőtt tartott foglalkozásokkal. Azt hisszük. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. hogy megtanítanák őt a jóra. szeretetteljesebb élet lehetőségét. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. immár 7-8. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. osztályban. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. Sőt. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. Megpróbáltam elérni. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta.

Azt a nyitottságot. Az osztályfőnökök partnerek ebben. de néhány hiányosságommal szembesültem. fogamzásgátlás. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. Reméljük. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. amelyet felénk sugároztatok. hogy leteszik a tollukat. az élet értékéről szólt. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. szexualitás. amit mi magunk sem hiszünk el. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. Saját családom érezte legelőször a változást. érzelmi alapokra. A család összetartása. támogató szerepe. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. s még nekik is tudtam újat nyújtani. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. hogy így történt. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása. üzenete kiegészült. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. foglalkozásaim tartalma. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. hogy szeretni tudó és akaró férj. Hamarosan azt láttam. és ők is rám figyelnek. Különösen érvényes ez a 8. osztály óráira: Családtervezés. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. s így hoztak is be javítani dolgozatot. …örülök. Köszönjük. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. olyat is. 3. védő. s ők maguk sem hisznek el. Az órán bent lévő biológia. más módon való megközelítése.család. hanem az emberi értékről. hanem arra is. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. feleség. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. és ezért felvilágosító tevékenységem. őszinteséget. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. a család értékeinek hangsúlyozására. Több hangsúlyt fektetek a lelki. mint szeretet. Ezt arra az időpontra időzítettem. az erkölcsi értékek közvetítésére. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. mint az órarendi anyag nyolcadikban. 2. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. segítségemre vannak. A körzetben az apák 23 . hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”.

hogy nemcsak egy órára mehetek be. a gyermekkel való focizás fontosabb. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. Ha tudtam. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. az abortusz dilemmáját. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. 4. egyre többen vesznek részt a szüléseken. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. (pl. és a diákok szívesen fogadják. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. segédanyagok. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. A képzés során megszerzett ismeretanyag. 24 . Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. a család szerepére. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. és szívesen működnek együtt. 6. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. a méhen kívüli terhességet. Ezeket sokszor alkalmazom. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. Sokkal több figyelmet szentelek annak. mint a pecázás a haverokkal). A tanulók szívesen veszik. 7. főleg a középiskolás korosztály körében. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. és a tanácsaim is változtak. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. ami után szinte természetes számukra. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. Timóteus Társaság anyaga. akkor az első órán próbáltam a párválasztás. 5. boldog családi élet fontosságára. osztályaiban tartottam órákat. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. Tartozik hozzám gimnázium. példák is.

+ Beregszász 63 db 3 db 3. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 11 db 6. 1 db 12. 2 db 11. 8 db 7. 8 db 8. 1 db 4. 5 db 4. 9 db 8. 4 db 9. 16 db 6. 8 db 5. 2 db 12. 10 db 7. 2 db 11.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. 7 db 9. 1 db 10. 10 db 5.

sok házat terveznék. 1 vagy 2 gyereket szeretnék. ami a gyerekeimnek jó. sokáig számítógépeznék. Amit kérne. sokszor megölelném a gyerekemet. ha rossz jegyet kap. a foglalkozásom ügyvéd lenne. ha olyan lenne. dolgoznék. Ha én felnőtt volnék. haszontalan játékot. egy gyerekem lenne. Ha én felnőtt volnék. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. Kikérdezem a leckét. okosabb lennék és nagyobb lennék. osztály 1. Nem szidnám a gyerekemet. 2. ha lehet. sokáig néznék TV-t. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. Ha én felnőtt volnék. mint a felnőttek. Ha én felnőtt volnék. De mindehhez tanulni kell. sok fagyit. keresnék másikat. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. 4. 12. És a feleségemnek nem szabnék határokat. hogy szép házam legyen. 7. egy gyerekem lenne. Jóra tanítanám őket és rendre. Hamar hazamennék.Diákok vágyai. de csak akkor. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. nem vennék neki sok buta. Ha én felnőtt volnék. 11. 5. hogy mi leszek felnőttkoromban. 9. mint most. és boldog legyen a családom. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. Ha én felnőtt lennék. sok barátnőm lenne. Nem kiabálok vele és nem verem meg. Én is rájuk szólnék. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. Gyerekeket nem szeretnék. Nem lennék nagyon szigorú. sok mindent tennék. Ha én felnőtt lennék. felfogják ésszel. de ha nem csinálják meg amit mondok. azt nézném. 6. ha van rá pénzem. belsőépítész lennék. Majdnem ugyanúgy csinálnám. Ha én felnőtt volnék. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. …ügyvéd leszek. Luxuskocsim lenne. Ha elválnék. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. És hagyok neki szabadidőt. Nem válnék el tőle. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. habostortát ennék. Ha én felnőtt volnék. 3. szabad lennék. Ennyi volt! 10. mit is 26 . 8. Nem lennék olyan szigorú. Ha én felnőtt lennék. Biztosítást vennék fel. ahogy a felnőttek. Őt elég szabadon fognám. Hát még sokat fogok gondolkodni. Nagyon szeretem az elektromosságot. és kicsit engedelmesebb lennék. Ha én felnőtt volnék. OTP hitelt vennék fel. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). megvenném. amit szeretnék. és jól viselkedik. ahol sok pénzt lehet keresni. Sok állatot tartanék. sokat keresnék. én közgazdász szeretnék lenni. és ugyanazokat tenném. Ha én felnőtt volnék. barkácsolni is szeretek.00-ig dolgoznék. számítástechnikus lennék. nagy házam lenne. amúgy ugyanazt tenném. sok pénzt keresnék. mint a mostani felnőttek. amit most nem lehet. Ha én felnőtt volnék. egy olyan munkahelyre járnék. Ugye azt kérdezitek. 9–18. 1 feleségem lenne. Azt csinálnám. Ha én felnőtt volnék. Száguldoznék.

Ha én felnőtt volnék. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. sok-sok virággal. de lennék otthon is. Ha nem. mindent meggondolnék. Nem szólnék bele az életükbe. két fiút. 21. akkor felnőtt szeretnék lenni. ahol most anyáék laknak. azt nem tudom. mint most a szüleim. egy kis kertes házban élnék. pontosan nem tudom. Ha én felnőtt volnék. számítógépeznék. Jó munkahelyet szereznék. nagy házat is vennék. Az NBI-ben kézilabdáznék. Nem lennének napközisek. katona lennék. amiket ugyanúgy tennék. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. hogy mindent úgy csinálnék. De lehet. 27 . nem kéne tanulnom. mint a felnőttek. gyerekeket nevelnék. Nem engednék meg mindent. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. az egyik 17 és fél éves. leülök vele tanulni. 20. 17. hogy olyan lennék. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. de csak határokon belül. Vennék autót. K and H-ba mennék. Ha már felnőttem. mint most anyáék. Ha én felnőtt volnék. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). Családot alapítanék. amit akarok. sokat utaznék a világban. Ugyanúgy tennék. 24. 160 m2-es lakást vennék. Ha én felnőtt volnék. Két gyerekem lenne. 23. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. 18. Azt csinálnék. 19. azt megcsinálja. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. Ha én felnőtt volnék. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. mint a mostani felnőttek. jelent az hogy jó – hát azt. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. Pannonhalmára küldeném őket. Állatorvos lennék. Ha én felnőtt volnék. akkor dolgoznék. 2 gyerekem lenne. Ha én felnőtt volnék. és marketing menedzser lennék. hogy egy kicsit megváltoznék. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). szeretném megtudni. dolgoznék. Ha én felnőtt volnék. amik nem válnak hasznukra. mindent helyrehoznék. Ha felnövök. Két gyereket szeretnék. Körzeti orvos lennék. törlesztést fizetnék. 25. 22. ami bajt okoz. 16. vagy egyest hoz. 14. Szeretnék ott lakni. Szeretném a felnőtt életet. Azt csinálnám. Hogy mi lenne a foglalkozásom. de csak annyira. nem biztos. Szereznék jogsit. 15. Fizetésem 10%-át takarékba tenném. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. megbeszélem vele a dolgokat. mindent megvédenék. 2 testvérem van. a másik 12. ha kérek tőle valamit. nem kiabálok vele. Például egy kicsit szigorú lennék. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. amit akarok. Nem veszekednék a férjemmel. lenne egy gyerekem.13. ha nem ő kezdi. informatikus lennék. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. Ha rossz gyerek. és ott egész nap csak horgásznék. Foglalkoznék mindennel. hitelt is felvennék. SPORTOLNÉK. de lehet. mint most.

bizalomra kell épülnie. Számomra nagyon fontos. A házasság már nem rejthet titkokat. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. szinten kosárlabdázni. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. de nem tudom. néhány dolog. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. hogy tanulással. részben pedig saját elhatározás miatt. vagy ha mégis. sem egy gyerek kedvéért. szeretném kihasználni az időmet. valamint több időm is jutna arra. és a 3-as számra lyukadok ki. Jövőm: Még nem tudom pontosan. amire nem biztos. aki szeret. tényleg szeretem-e. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. hogy fiú vagy lány lesz. Mindig gondolkozom. hogy tényleg szerelmes legyek. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. 28 . részben a környezetemben tapasztalt példák. az teljesen mindegy. szeretnék lányt is és fiút is. Ahhoz. és én viszontszeretem. Nem szeretném. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. szeretetben fogok élni. Családot is szeretnék. és persze amiből normálisan meg lehet élni. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. Mert mi ketten vagyunk testvérek. hogy biztosan tudjam. milyen lesz a családom. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. Úgy érzem. hogy foglalkozhassam velük. hogy hány gyereket szeretnék. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. Az. mert megműtötték. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret.„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. hogy két ember házasságot köthessen. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. Sport terén is folytatni szeretném. hogy hová akarok tovább menni. ha hárman lennénk. Szeretnék magasabb fokon. Olyan munkát szeretnék. tisztel. majd ebből gyermek születhessen. Felvillanások. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. az egész családjával. hogy a család túlságosan is lefoglalna. de már vannak terveim. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. egy olyan férfihez. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. nem konkrét dolgok. Két vagy három gyereket szeretnék. akkor is csak 35–40 éves koromban. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. két-két év korkülönbséggel. amivel másokon segíthetek. szeretném. de jobban örülnék. ha mindig megértene. Amíg fiatal vagyok. hogy megfelelően tudnék reagálni. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni.

Nekem egy bátyám van. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. hiszen ha valami gondom van. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. azon kívül. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. ahol szeretek is dolgozni. aki szeret. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. és ő nekem. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. hiszen sok dologtól függ. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. családtervezésre. Az együttélés. azért problémákkal is jár. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. de ha eljutok az esküvőig. és ez szerintem nem igazán szerencsés. és csak utána legyen baba. akkor azt komolyan fogom gondolni. Utána gondolok majd csak a családra. 29 . 28 éves. ő kamaszodott. Amikor én megszülettem. Úgy gondolom. Majd felnevelni a gyerekeket. De azt én semmiképpen sem szeretném. mert ígéretet teszek a másiknak. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. és tapasztalatból tud tanácsot adni. persze 4–5 évenként. mire megérkezik az első gyerek. 2–3 gyerek is szóba jöhet. tud tanácsot adni. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. a velük töltött percek okozzák. mint kamaszkorunkban. megért. mert egyetemre szeretnék menni. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. 13 év van köztünk. amit alaposan át kell gondolni. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. mire iskolába mentem. Ez egy nagyon fontos dolog. hogy nagy öröm. majd 3 év múlva a harmadik.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. a biztos munkát értem. akik között csak 2–3 év van. minden baklövésemről tud. Ehhez persze kell egy jó feleség. Az szerintem nem jó. talán egymásra. bár ez még nem biztos. A házasság szilárduljon meg. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. mint azok. kivel élem le az életem. Bár bizonyos szempontból ez is jó. Ez alatt az egyetem elvégzését. hiszen egy gyerek. felnőtt volt. Tehát én azt szeretném. mert ez nagyon sokat segít. Tehát sok minden „elválaszt” minket. és tisztességben megöregedni. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. mondjuk az egyetem után. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek). a velük töltött ünnepek. első szava. miből fogok megélni. hogy milyen egyetemre megyek. Nem tudom. hol fogok lakni. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. hiszen az embernek figyelnie kell. de manapság ezt elérni eléggé nehéz.

akivel le szeretné élni az életét. megértés. munkavállalási szempontból. illetve fontos a kölcsönös bizalom. a lényeg az. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. vagy kihagyom azt az időszakot. Pláne a kezdetek kezdetén. hogy igazán szeressem azt. persze azért vannak olyan dolgok. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. hogy minél több idő legyen köztük. két-három gyerekkel. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. ha két ember. akik igazán szeretik egymást. maximum hármat. Nem szeretnék Magyarországon élni. Milyen is lesz. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. Minden vita. Nagyon fontos. akihez hozzámegyek. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. hogy azt csináljam. konfliktus előzménye. hogy éppen egy múló szerelemben van. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. Legszívesebben Ausztráliában élnék. amelyek biztosak. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. olyan 25–26 évesen. mi fog történni addig. egy. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). Jövő.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. mert túl egyedül lenne. gyerek stb… 30 . Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. Többféle elképzelés is kavarog bennem. és ez nagyon sok probléma okozója. munka. vagy pedig azzal. hogy szeretetben éljünk. és meglegyen mindenük. Fontos. Nem fogom elkapkodni. (Az egy talán azért nem jó. hogy így lesz. évek alatt. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. A pénz igazából nem elsődleges. majd miután befejeztem a tanulást. de csak olyan mértékben. Például számomra nagyon fontos. és meg tudja ítélni. ha minden más rendben van. Szeretnék egy harmonikus családi életet. Építkezés. Azt. Én azt szeretném. Nagyon fontosnak tartom. A suli elvégzése után szeretnék házasodni. csak veszélyeztetném a magzatot. és legyen elég időnk egymásra. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. amit szeretek. Szeretném. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. hogy legyen. azt még én sem tudom. biztonság is. sajnos addig még sok idő van. és boldog legyen a családi életem.) Természetesen ez nem azt jelenti. három év múlva szülessen gyermekünk. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell.) Most úgy gondolom. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. egy vagy három a tökéletes. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. két. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. Szerintem leírhatatlan öröm. illetve milyennek képzelem el az én családomat. De hát. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. ami egy egész életre szól. Ha ezt megcsinálom. hogy hány gyermeket szeretnék. mindent meg tudjunk egymással beszélni. ezt mindet csak szeretném. Én úgy szeretném. gyermeket várnak. és lerakni két nyelvvizsgát. Sokáig úgy gondoltam. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. (Persze ez közel sem biztos. Úgy gondolom. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. de fontos. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. a két gyermek is jó. és ki tudja. vagyis én vagyok a felelős.

hogy mi szeretnék lenni. utazgatni. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). mert van egy komoly barátom. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. milyen lesz az életem. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. A férjemmel szeretnék jól kijönni. S most már úgy elterveztem. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. Eléggé bizonytalan vagyok. anyagi helyzettől. törődni. aki nagyon szeret. Egyenrangú barátként. törtető. felfedezni a világot. nyugodt életet tudok neki(k) adni. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. És ez számomra nagyon aggasztó. Ez nagyon fontos. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. Annyiban biztos vagyok. Én azt gondoltam. csak akkor és azután. végre boldog vagyok. és nem hiányzik az. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. bár nem olyan jó némelyik. nem lehet előre tudni. És ez már régóta így van. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. Persze az. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. építeni. Ugyanis a szüleim el fognak válni. hogy hány gyerekem lesz. egymáson átgázoló világban. az emberi kapcsolatokra. 31 . mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. és családot is szeretnék. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. és félek. Nekem nagyon fontos. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. mert minden arra utalt a környezetemben. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. szerető. és magától az alkalomtól. megbízható férj. lakást venni/építeni. álmodozni. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. tervezgetni. hűséges. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). Az otthon-tudat. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). akire mindig mindenhol lehet számítani. stb… Szóval szeretnék megházasodni. Ha gyerekeim lesznek. vallásos életre nevelni. partner. aztán munkát keresni. és elválunk majd. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. példát mutatni nekik. és mikorra. hogy majd meg szeretnék házasodni. természetesen sok közös családi programot szervezni. akkor sajnos a szeretet nem elég. és ez rengeteg dologtól is függ. ha már biztos háttér van mögöttünk. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. Viszont pár dolgot már tervezek. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. Szeretném. hogy valahova tartozik. rohanó. Ha gyerekeim lesznek. viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). mert nem tudom. hogy velem is meg fog ez történni. szeretném őket nyugodt. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. családom pár év múlva. De ez még magában nem elég szerintem. és biztonságot. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. aztán a karrier. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. teljes.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. Egyetem. nagyon fontos dolog az életünkben. és én is szeretnék egynél biztosan többet. Isten szeretetére.

és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. Szeretek velük foglalkozni. azt előbb vagy utóbb elérem. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. Sok-sok szeretet. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. kitartás. Jó munkahely. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. Ami a házasságot illeti: remélem. Szeretném befejezni ezt az iskolát. mindig számíthatnak rám. ha meglenne a harmonikus légkör. A gyerekeimmel azért. türelem és felelősség kell. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. Így ha valami nem sikerül elsőre. minél előbb elmondja. meleg családi fészek várja. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. tudják. hogy megtalálom azt az embert. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. nem akarok milliomos lenni. egy házunk. és mindig számíthatnak majd rám. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. hogy nekem először fiam fog születni. hanem józanul tanácsot adok neki. Tudom. Szeretném. és boldogan élünk.” Pedig az ember észre sem veszi. és a boldog gyerekkorukért. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. 3. vagy megoldjuk együtt. csak egy boldog családot szeretnék. tudja. Szerencsére nagyon szeretem. érezze. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. hogy nem fogom feladni. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. bármilyen kérdésben. biztos lesznek gyermekeim. A férjemmel. Elindítom őket egy biztos úton. akit Isten nekem szánt. biztos. Ez sajnos nem mindig sikerül. nem szeretném. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. De amiben biztos vagyok. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. Utána persze szeretnék dolgozni. Mindent megteszek majd a jövőjükért. hogy majd ha odakerülök. 2. nem az a fontos. Emellett persze szeretném. családi ünnepek. Az biztos. ha a munkámban is sikeres lennék. odaadás. hogy 1. de valahogy mindig ezt szerettem volna. ez még nagyon messze van. tudja. Nagyon szeretem a gyerekeket. Mindig arról álmodozom. 2. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. hogy 1. Egyszóval: én helyen leszek a családban. Szeretném. ahogy azt én szeretném. 32 . nyugodt hétköznapok. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. ha úgy alakulnak a dolgok. bármikor. gondoskodnak róla. két gyermekem. 3. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. 4. ha valami baj van. amíg meg nem halunk.

eléldegélhetnek spontánul. akár szerelemben –. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. hogy sikeres házasságot kössenek. Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. 33 . és úszni fognak a boldogságban. A párkapcsolatokban is elég. Hozzá kell tennünk azonban. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. Ezek a szempontok indítottak arra. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel. Ha két kibírhatatlan. ha beleszeretnek valakibe. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. hogyan növelhetik az esélyét annak. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. akkor sikeresen egészítik ki egymást.II. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. önismeret. és megmérgezik kapcsolatukat is. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. Magyarázzák el (beszéljék meg). Mondják el nekik (beszéljék meg velük). hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. de azt is hozzá kell tenni. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. a szerelemről és a szexualitásról. Lukács László piarista teológiai tanár. hogy másoknak örömévé válhassék. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. Találó ez a mondás. hibáik még jobban kiütköznek. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. a szerelem aztán csodákat művel velük. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. önző ember – akár öreg. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. az egészséges személyiség megformálásáról is. Budapest Jellemformálás. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. követve pillanatnyi vágyaikat. főigazgató. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. ha rosszat rosszra halmoznak. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. védőnők. ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. kedvteléseiket. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés.

hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. 1. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. mozog-e a szabad levegőn. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. ijedősebb. és amelyik csak a halállal érhet véget. akarati erőfeszítésre. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. nyugtalan vagy éppen tevékeny. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. gondozást. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is. 34 . Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. munka hozhatja meg. Ahogy növekszik. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. talán a rokonoktól is. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. serkentésre. nem szorul különösebb irányításra. akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. Igaz ugyan például. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. fizikai és akaraterejét. netán drogokkal. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. Nem maga döntheti el. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. megtanul önállóan étkezni. Az egyik folyton izgőmozgó. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez.és kisgyermekkorban is. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. ami ezek következménye. mozgásra. irányítást. de talán lassabb is. (Más kérdés persze. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. a másik nyugodtabb. járja-e a természetet. Születnek ugyan zsenik. Nem maga választja meg genetikai adottságait. szőkének-e vagy barnának. sportol-e rendszeresen. amelyre környezete szoktathatja rá. a másik sírósabb. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. s mindazt. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. nyugtalanabb. mégsem mondhatja azt senki. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. sőt. nemcsak a felnőttektől. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód.

Az ekkor szerzett élmények. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. század eleje óta pszichológiai közhely. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. milyen hatások érték gyermekkorában. mennyire tiszta. más felmenő rokonait. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. Környezeti hatások A 20. hogy milyenek a higiénés viszonyok. és azok hogyan formálták egyéniségét. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. Hasznos azonban azt is tudatosítani. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. hogy adottságait hogyan használja fel. de arra is. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. Mindennél fontosabb azonban. hogy milyen értékeket. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. a méricskélést. önző emberré. Persze azok a szülők teszik a legokosabban. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. amelyben élnek. hogyan táplálkoznak stb. Fontos persze az is. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. hogy a növekvő gyermek. fogyatékosságokat kaphatnak. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. békétlen. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. jó 35 . Az öntudatra ébredés. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. a ház. derűs környezet hatására fejlődhet ki. felkészítve őket jövendő sorsukra. derűs és sikeres. Kockázatos vállalkozás ez. a tiszteletlenséget. nagyszüleit. egészséges a lakás. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. hiszen kerülni kell a csalódást. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. Ezek tükrében eldöntheti. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). milyen a külső megjelenésük. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. Fontos persze feltárni.Amikor felnő a gyermek. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. 2. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. Viszont szüleiben. S ráeszmélhet arra is. Az egészséges belső egyensúly. Tudatosítja. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. veszekedésekkel. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. Annál is fontosabb ez.

hogy maga jobb párkapcsolatot. A pozitív élményeket. Hosszú ideig tart.szokásokat. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. meglátja mindenben a jót. lehet rá számítani. torzulások kezelését. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. hanem az alkotást is. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. De találkozik a kudarcokkal is. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. értékeket immár tudatos. terve valami miatt nem teljesül. – felelősség. vagy meg is gátolhatja azt. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. magatartásformákat vett át környezetéből. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. az eredményeinek. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. igazodnia kell másokhoz. ha valamit sikerül megtanulnia. durvaságától. Ezt követheti aztán. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. sőt még értékké is lehessen fordítani. a tompa. vágya. később harmónikusabb házasságot építsen fel. De el kell kezdeni a kapott sebek. hány éves korban kezdődik el. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen. Elsősorban saját hibáival. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. az eszményekkel és a lehetőségekkel.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. az eltörik. le kell mondania saját akaratáról. hanem elgondolkozik a szokásain. a családon belüli erőszaktól. bízni a szavában. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. dícsérettel. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. hangulatain. elképzeléseiről. gyógyítását is. ügyesen megcsinálnia. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. de szívesen besegít mások munkájába is. Örül a sikereinek. Vannak használható és megvalósítható ötletei. nem kívánatos érzelmein. pozitív ingerekben szegény. akkor az elromlik. milyenek a számára rokonszenves társak. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. kik az 36 . Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot.

szerencsésebb körülmények között nőttek fel. most már gondolkodom is”. s tudatlan maradsz. Aki feltérképezte az adottságait. jobb képességeket. kikkel szokott veszekedni. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. (Persze megkérdezheti szüleit. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. Az énkép megrajzolásában. együtt gammát alkotnak. hívjon valaki. majd létrejön delta. Szabadságra vágyom. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. testvéreit is. hogy milyennek tartják azok. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. rájöttél: lógsz. az önismeret kialakításában sokat segíthet. csak használhatatlan. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. hanem a saját döntéseinken. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. ha elgondolkodik azon is. s nem mi vagyunk. alkatot örököltek. a vele való szeretetközösségre. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. „Eddig csak úgy voltam. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet.” Ez szép. tanulsz. hogy kívánjon. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. hogy üresek vagyunk. 37 . de hasznos tud lenni. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. a szerelem az élet. aki azt hitted. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. spontánul. akarjon.ellenszenvesek? kikkel van jóban. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. hogy hogyan alakul az életünk. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. de ők többnyire amúgy is. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. akik talán nem rokonszenveznek vele. nekik könnyű boldogulni az életben. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset.

hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. értékesebb. Innen érthető az is. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. hogy az ember tudja mihez mérni. hogy a gyermek milyen eszményeket. beidegződéssé válik. valódié. mint a jelenlegi. Ennek oka nemcsak az. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. ha leküzdeném hibáimat. amely felé törekszenek. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). hanem a filmekben. ne pedig agresszív. s annak nyomán indul el. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. növelhető. Sokan mondják. Kitűzi azokat a célokat. Életfontosságú. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. viszont ilyen lehetnék. családja. hogy még nem vagyok olyan. hanem azért. A két énkép hasonlít is egymáshoz. modelleket lát maga előtt. Tudom. amint mennyei atyám tökéletes”. A kisgyermek elsősorban szülei. szokásaimat. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. „Legyetek tökéletesek. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. később azonban a jó egyre inkább szokássá. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. Felismeri. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. akármennyit halad is előre valaki. amilyenné válni szeretnék. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. mert nincs hozzá akaraterejük. mozgató erejét. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. A serdülő kor vége. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. Leginkább talán eszmény. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. hogy új és új életkorba. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé. mintha másoknál bűnösebbek lennének. viszonyítani magát. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. hogy az élete: hosszútávú feladat. edzéssel fejleszthető. kegyetlen.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. tudatosan formálva viselkedésformáimat. mert sokkal többet látnak abból az eszményből.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. de dolgozom rajta. hogy valóban értékes emberek.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. Nem gondolnak azonban arra. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. hanem az is. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. gyöngeségeimet. s ugyanakkor eldönti azt is. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. A fejlődés következő szakasza. mondta Jézus. tévében. Nem azért. másokat durván letipró figurákból. 38 .

szabályt. szabad döntésekhez. elroncsolja egészségét. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. Vagypedig nemigen törődik önmagával. Háromféle úton indulhat el. hány évig fog élni. Senki sem tudhatja előre. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. embert. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. kérést. Ezért aztán korlátnak.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. amit akarnak. Így juthat el az első. Nem engedtetek a szabadba. felelős. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. Bezártatok magamba. netán éppen gonosztevővé válik. nem mások. és akkor válnak igazán szabaddá.) 39 . kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. Úgy vélik. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. mivé tettetek ti. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. de végzetessé válhat. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. hogy miben is áll a szabadsága. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. amit akarok”).A szabad. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. hanem azzá válhat élete folyamán. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. Életet. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. Nem tudtam kinyílni. amivé akarok”). Láthatjátok. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Amit ma döntök. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. A valóságban az életemet. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. parancsot. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. ha azt csinálhatnak. A gyermek. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. ha megreked ezen a szinten. az holnapra sorsommá válik. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. és szerencsétlenné.

minőségét. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. legértékesebbet önmaga és mások örömére. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. Van viszont lehetőség a megtérésre. fölfedezik az életnek valódi. hanem van olyan bölcs támaszuk. akkor megállhat és megfordulhat. a tudatosan vállalt életre. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. most megszületnek bennem. Sokszor emlegetik. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. a megharcolt eredmények. Rendszeretet! Itt nincs pardon. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. és tanácsaival. A föltétlen. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. Önuralom. Azok a tulajdonságok. sok tanácstalan helyzeten. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. ellenvélemények. Nincs eleve kudarcra ítélt élet.„Egy életem. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. akaraterő és fantasztikus humorérzék. a végtelenbe nyíló távlatait. s egyre nagyobb megelégedéssel. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. mindegyikből alkotható remekmű. elfáradások. amivel mindezt felfogom.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. a kudarcok. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. A becsületes. ha ilyenkor nincsenek egyedül. kudarcon. de már nincs lehetőségük arra. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. hogy Michelangelo egy félretett. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. hogy elrontották az életüket. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. hogy életkoruk és életállapotuk. amiknek hiánya mindig bántott. Nem kis vállalkozás ez. hogy megkeresse a helyes utat. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. S most már egyre könnyebben csinálom. a bűnbánatra. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. Hatalmas ajándék. 40 . halálos ágyukon bánkódnak azon. De most roppant boldog vagyok. hogyan tudják tartalmassá. Ha valaki ráébred arra. a rend előbb-utóbb a véremmé válik. aki végigjárta már ezt az utat. Megtaláltam a saját helyem. hogy újra kezdjék. és az a feladata. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. Acélosodik az akaratom. Jövendő életük jellegét. sem a diplomával. A növekvő kisgyermeknek. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember. Nincsenek életkorhoz kötve. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. hogy hogyan rakom le a ruhám.

Vigilia Kiadó.: Érzelmi intelligencia. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Budapest. Powell. David: Élet – leckék. Budapest. Powell. Powell. 2002. Lawrence dr: Mélybenéző. hogy megálljunk. aki vagyok? Vigilia Kiadó. John: Feltétel nélküli szeretet. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. Powell. Budapest. Budapest. 2002. Crabb. Eric: Emberi játszmák.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat.Harmat. hogy ezért van annyi infantilis. Vigilia Kiadó. sebzett vagy éppen agresszív. 1997. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. 1987. Vigilia Kiadó. Budapest. Helikon Kiadó. Erich: A szeretet művészete. 1997. Budapest. Gondolat. Kübler-Ross. Szakirodalom Apter. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. Fromm. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében.) Pedig ha valahol. Budapest. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. Budapest. 2002. Budapest. és átgondoljuk az életünket. 1997. John: A tartós szeretet titka. Felmérjük adottságainkat. Goleman D. 2002. 1984. 2002. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. Budapest. Háttér. Jean: Emberré lenni. Vigilia Kiadó. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. Berne. Budapest. 41 . Vanier. Elisabeth – Kessler. Vigilia Kiadó. Életünk idejét megállítani nem lehet. Terri: A magabiztos gyermek. John: Miért félek attól. Vigilia Kiadó. 2002. Budapest. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Powell.

amit mond. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. tulajdonságaink. beszélgetés. nemcsak azt megfigyelni. környezet megismerése. sokoldalúság (sokféle helyzetben. a külvilág nem. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. megfigyelés (rendszeres – eseti. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. Sallai János pszichológus. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. folyamatában. Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. Tulajdonságaink egy része centrális. 2. figyelmetlenség. rejtett énrész – csak én ismerem. pl. ismeretlen énrész – sem én. érzelmi állapotban megfigyelni). kikérdezés. vak énrész – mások tudják rólam. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. Énképünk részei 1. – amilyen szeretnék lenni. 2. 2. milyen volt az elismerés. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. fejlődésében nézni. sem mások nem ismerik. Ebben jelentős szerepet játszik. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). 4. előítéletesség. 3. hanem amit tesz. tipikus viselkedési reakcióink ismerete. tud róla. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. nyílt énrész – én is. 3. másik része másodlagos. 4. tesztek (teljesítménytesztek. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. alkalmassági tesztek). a környezet is tisztában van vele. A személy megismerésének alapelvei: 1. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. cselekszik. klinikai gyermek-szakpszichológus. érzelmi torzítás. Budapest Önismeret. torzító tényezők lehetnek.Dr. Az emberek megismerésének módszerei: 1. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. 3. 42 . személyiségtesztek.

III.környezet .örömképesség . Az egészséges személyt jellemzi . V.öröklés . ez teszi lehetővé. Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: . 43 .Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I. konfliktushelyzetekben. IV.magabiztosság. a veszély letagadása.önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe. megfontolt gondolkodás és cselekvés). hogy felelősséget vállaljunk életünkért). temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag. mit teszünk pl. váratlan vészhelyzetben (menekülés.pihenési képesség .kapcsolati képesség . Önismeretünk fontos része annak ismerete. segítségkérés.munkavégző képesség . erős indulati állapotban. testi panaszok fellépése. II. mások hibáztatása.

2. energiánkat. pénzünket). nemcsak másokat segíteni. mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. szorongás nélkül kiáll jogaiért. 10. nem ítélkezik: a tettekről szól. kudarcaiból. pozitív beállítottságú. 3. 12. A magabiztos. 44 . de nem sérti mások jogait. 11. 4. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. választásaiért (nem másokat. hogyan viselkedünk másokkal. tud szívességet kérni és elfogadni. egyenesen megmondja. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. 6. bízik önmagában – jó önismerete van. mire nem sajnáljuk időnket. mit akar. „kell”). nem „mindenki”. 5. nem az elkövető személyéről. körülményeket okol). képes tárgyalni. személyes felelősségvállalás életéért. merünk-e nemet mondani szükség esetén. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). ellenőrzés alatt tartani. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). az események előnyös oldalait keresi. 13. tanul hibáiból. érzéseit ki tudja fejezni. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. 9. 8. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. nem manipulál.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. tud nemet/igent mondani. 7.

amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. kommunikációs készsége. tartós kapcsolatok kiépítése. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. egészségnevelők közel 500 várost.és drogprevenció. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. Zsurló u. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. A program. értékrendszerük megerősödik.: +36-1-228-80-78.. s arra ösztönöz. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. illetve mutatjuk be. védőnők és egészségnevelők. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. Tel. Fax. valamint 5 játék. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. szexualitás. a házasságra és a családi életre azáltal. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. A résztvevő tanárok. AIDS. Timóteus Társaság Alapítvány.és feladattárat tartalmaz. s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. községet. hogy erkölcsi alapjaik. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. A programot tanárok. erkölcs és jellem. +36-1-227-58-62 45 . keresztény értékeket. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. házasság és család. 10 olvasmányt. védőnők. játékos formában ismerkedhetnek meg.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. értékek. 1116 Budapest. 6. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. és jellemük fejlődik. kapcsolatépítési képességeik. drogprevenciós kapcsolat. FÉK–klubok. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret.

akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. hogy a szex örömet is okozhat. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. Megtartod. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. s elmondani. A nem várt gyermek Lehetőségek: i. Megállapítjuk. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. Vállalod a rizikót. Abortáltatod. hanem tény. és beindul az a folyamat. amiket mondanak a fiatalok. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. Elmondani. Gyári hibaszázalék c. I. 46 . hogy ha valaki vírushordozó. B. hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. Az álmokat. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. A szex A biztonságos(abb) szex? a. de jól is kell élni vele. amikor az ivarsejtek találkoznak. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. Ez nem választható. amelynek a végén TE is lettél. Az SZTB és a nem várt gyermek A. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. hogy van jogunk választani. fel kell írni a táblára.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii.

Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. A szeretet fajtái . újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. több példával kiegészítve. mert pl. Jobb esetben összhangban vannak. amelyeket közelítem egymás felé. hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat. úgy.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. ha pl.) b. Egyik szíven marad a másik darabja.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés. ami megfoghatatlan. de szoros kapcsolat van közöttük. Megállapíthatjuk. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből. 47 . A fiúk skalpokat gyűjtenek. ahogy vagy. lefekszel velem. Szex – szerelem nélkül: prostitúció. majd szétszakítom. hogy a megismeréshez idő kell. B. Tennivaló: A fenti két szívet kb. hogy biztonságos lesz a kapcsolat. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a. B.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. a.: jó leszel. kihasználás. III. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel.) Képes megbocsátani b.) c.: szép a hajad. A legtöbb információt szerzem be. (Veszély: meg kell dolgozni érte. Az igazi szerelem A. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. („Veszély”: kitartó lesz. elvettek tőlük. amíg nem fedik egymást. amiből megbizonyosodhatok arról. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. IV. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel. Egy éjszaka kevés hozzá. és egyenként beszélni róluk. Ezzel mutatva be azt. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot). Szakítás lényege Szakítunk egymásból.) Tud várni c. ha megszűnik az ok.) Akar adni d. V.) Szeretlek. A kapcsolat A. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. (Veszély: félelem attól. Megismerés lényege Az időtöltés. a lányok pedig úgy érzik.) Szeretlek. valamit. Ez a fogalom a szerelem. Tennivaló: Elmondani.

ahogy vagy Tehát arra bátorítalak.I. S miután feltettük az utolsót is. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. Kiemelni a szüzesség. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. 1995. McDowell. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. hogy várj a házasságig a szexszel. 48 . Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. D. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről. VII. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. szemben a társadalmi elvárásokkal. 2004. J. Szövetség Kik adják a zálogot? A. mint „zálog” értékét. 2000. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. és Day. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. Budapest. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy.) B..

előtérbe kerül a sikerorientáltság. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. a karrierszemlélet. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. arra. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. Sajnos.Déri Éva biológus. és Hortobágyiné dr. ha nem találkoznának. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. félnek az elköteleződéstől. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség. nem beszélünk csúnyán. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. hiszen közös felelősségünk. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. Gyermekeink fejlődésük. Kecskemét. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. Ilyen hatások által befolyásolva kell. CSÉN tanácsadó. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. Hangsúlyoznunk kell azonban. Nehezen tudnak eligazodni. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. hogy napjainkban nem a család. hogy gyermekeik legyenek. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. kiemelten az AIDStől való félelem is. amivel jobb lenne. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. hanem az értékrend van válságban. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. felkészületlenül alapítanak családot. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. miközben két 49 . Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. a szexuális úton terjedő betegségektől. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. Másfelől nem tudják. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. de mindenképpen a szülők bevonásával. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. CSÉN tanácsadó. netán konfliktusoktól. Nehezíti természetesen helyzetüket. Nagy Ágnes általános orvos. stb.

Sokszor tapasztalom azonban azt. obszcén kifejezésekkel is. és az a tudat. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. és felkészíteni. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. jelen van az elköteleződés biztonsága. Az újságárus előtt elsétálva. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. illetve zavarba jön. és hogy az is maradjon. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. és próbálták megfejteni. megtanítani őket. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. amit addig igazán észre sem vettem. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. A leghatékonyabb az lenne.fiammal sétáltunk a játszótérre. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. a kínáló legalsó sorában. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. Ha a gyermek olyan családban nő fel. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. A házak oldalán. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. Ezekre a kérdésekre. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. pornó lapok sorakoztak. Fontos. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. egymáshoz tartozását. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. Ha ez a felkészülés megvalósul. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. egyszerű szavakkal. Ha egyáltalán kérdezni fog. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. hogy lássák a fiatalok. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. hatásokra lehet ügyesen reagálni. és akkor fog kérdezni. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. mi is történik. a korunkat átható állapotra. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. csak megfelelő módon kell készülni rá. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. 50 .

Azt is érzékeljük. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. Egyrészt azért. hogy ki tudjuk várni ezt. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. ugyanakkor őszintének. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Olyan pedagógusok tették ezt. A diákok nagyon meghálálják. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. Ebből a 51 . és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. Nincs igazán kialakult nyelvezete. vagy tömény pornó. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. mire oldottá válik a hangulat. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. Biztatásul hadd jegyezzük meg. Érzékeltetnünk kell. és nem értik. meg kell adni a méltóságát. hogy 10–15 alkalom is eltelik. Néha az is lehet gát. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. hogy ez intim dolog. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. és igazi érdeklődéssé válik. Lehet. ha figyelembe vesszük. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. Fontos. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. hogy értünk-e mi ehhez a témához. vagy csak lassan tud kialakulni. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. nyíltnak kell lennünk. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. Így. Bizonytalanok lehetünk magunkban. amit látnak. a bizalom kialakulásának mértékétől. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. a megismerkedés óta eltelt időtől. Fontos azt is látnunk.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. Megéri. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. esetleg szigorú szerepkörben. de az is lehet. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. Annak érdekében. Ezen nem kell csodálkoznunk. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. A felnőtt generáció felelőssége. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak.

Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . amire még nincsenek felkészülve. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. mert a fiataloknak annyi kérdésük van. ne csak átrohanjunk az anyagon. . . és a felelős szexualitásról. .beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá. mind a természetes családtervezéssel.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek.említjük a szeretet-típusokat.beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. hogy lássuk.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását.bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció. . Fontos figyelnünk arra.szó esik az abortuszról is. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. Nem baj.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. . Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni. s ne azt mondjuk el. ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát.ismerkedéssel kezdünk. . beszélünk a szex céljáról. . mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción. megismerkedve mind a mesterséges. fontos. hogy fiú. osztály 2002. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt. ami szerintünk. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel. végigkövetjük a magzati élet állomásait. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt.

Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. de nincs magömlése? Úgy tűnik. annak már van magömlése. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. osztály 2001. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. de a szex iránt is érdeklődnek. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. ha az anya méhében észreveszik. ha egy lány úgy fekszik le valakivel. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor.Láthatjuk. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. Meglepődtünk ezen. osztály 2001. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. 6. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. de akivel lefekszik. hogy nincs neki menstruációja. ha kiszárad a fityma? 6. hogy valaki nem impotens. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. ha a baba is elkapja. de megtudtuk. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk.

amikor szerelmesek vagyunk? 6. osztály 2001. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. Melyik az egészségesebb. hogy egyes lányok. mint a szex. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan. Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . Mit érzünk akkor. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. hogy pontos dolgokat tudjak róla. osztály 2002. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább. fiúk fejlettebbek.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak. hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. mit kell kezdeni? A pattanásokat. mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban.

6. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. természetes működésükkel megismerkedjenek. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. hanem igazi érdeklődés. azt mondják vérzés lesz. aki nővé átoperáltatta magát. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. Órán. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. hogy saját. amit a fiú menstruációról kérdeztek. Először nem értettük. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. amikor a szűzhártya átszakad. nem tudtuk. hogy ez hogyan lehetséges. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. A médiából áradó furcsa és különleges. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. hogy a lányok korábban érnek. Úgy tűnik. osztály 2002. HOL. Az a tapasztalatunk. mint a fiúk. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. nagyon foglalkoztatja őket az. Leginkább bennünket az lepett meg. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . bátran ők világosítottak fel bennünket.

és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. Az világos. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. hogy nézzük.A szexhez szerelem is kell. nem értik ezek pontos tartalmát. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. de az is látszik. hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. mire megjön? Miért nincs. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. ahogy szexelnek? Fáj. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. osztály 2002. 6. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. ha átszakítja a szűzhártyát. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 .

és baráti kapcsolatokat is. osztály 2003. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. száját. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. hogy rakjak-e be betétet. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. szomorú tény. jó társaság érdekel. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. összetartó ereje. Ha igen. hogy végre „kiadhatom” magam. de betétet használok a fehér folyás miatt. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. tényezők kellenek ahhoz. Honnan tudom egy kapcsolatban. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. hogyan lehet jobbá tenni. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. Kapcsolatok: alapja és lényege. hogy van-e összefüggés mindezek. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. mellét. főleg ha először megjön. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. családalapításra. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. és összegyűrődik. lábát) imádok. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. – A kapcsolatok alatt értek pár. hogy készüljünk fel a házasságra. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. hogy egy házasság ne menjen tönkre. mi? 57 . s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. Rendesen beteszem. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. Érezhető talán az is. vagy ki akar esni. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. valami baj lesz. és nagyon szeretjük egymást. 11. hűsége. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. akkor utána honnan tudjam. Elgondolkodtunk azon. de eléggé örök mozgó vagyok. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. bizalma. testvérek). hogy van vele. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára.

hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. hogy ha megházasodom. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. de nem is szeretnék. 4. 58 . megértés. akivel már járok egy ideje. bizalom. 3. a tartós kapcsolat. Ha két ember megérti egymást. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege.). hogy ne legyek féltékeny. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat.Ha van egy lány. illetve már tervbe van véve. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. – Több. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. eljegyzésen gondolkodunk. őszinteség. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. Szerintem egy nagyon fontos dolog. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. elfogadja a másikat. osztály 2003. biológiai ismeretét. Mi is megkérdeztük őket. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. vágyait. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. erkölcsi állásfoglalását. Nem is érezzük elhamarkodottnak. lelki tényezői. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. mi van igazán a lelkük mélyén. Nekem az a vágyam. o. érzéseit. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. Körüljárjuk kicsit. mit tegyek. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. 2. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. Reméltük. a szülők szerepe a nevelésben. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. Kíváncsiak lettünk. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. De nem akartuk elhinni. hogy világosabb képet kapjunk arról. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. ez az életünk részéhez tartozik. Meg kell válogatni. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat. amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel.

Egy testi. hol pedig azt mondjuk. Két ember. 8. Amikor van egy olyan fiú. Fiúk válaszai 17. mint amit a szeretteim iránt érzek. amely hol kellemes. mint egy barátság. A szerelem egy olyan folyamat. mikor két ember szereti egymást. ami egy másik emberre nem igaz. Egy érzés. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. másrészt a fajfenntartásért. aki iránt többet érzek. Ez másabb annál. amikor egy ember többet érez a másik iránt. A szerelem két ember közt kialakuló testi. és amikor meglátják egymást. 27. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. hogyha viszont szeretitek egymást. 22. kitartanak egymás mellett. 28. és megosztják egymással a problémáikat. 23. de nem olyan. és az is fontos. 15. 14. 7. Az egymáshoz vonzódást jelenti. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. és nagyon sok dologra rávesz. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. összeszorul a gyomrod. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. közös elképzelésekről álmodoznak. Ha két ember között szoros kapcsolat van. és nagyon szeretik egymást. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. Fontos. 6. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. hogyha látod. 24. 59 . amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. mint barátságot. alig találok szavakat. 26. Az. Mindenhova együtt mennek. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. Egy olyan párkapcsolat. Egy érzés. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. Jó dolog 18. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. de azt át kell élni. A szerelem két ember között történik. 12. Egy nagyon kellemes érzés. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. 21.5. Amikor beszélek vele. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. A számomra egy olyan dolog. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. 29. Ami abban nyilvánul meg. Egy olyan kapcsolat. hogy van már egy barátod. 11. 10. Akit igazán szeretek. de csalódással is végződhet. lelki kötődés 25. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. 20. mint barátság. mely megbolondítja az embereket. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. 9. ha beszélsz vele. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. Ezt olyankor érezzük. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. gondolataikat. Számomra a szerelem azt jelenti. amikor két ember között egy vonzalom van. valaki iránt érzett szeretet. 16. A szerelem az. 13. A szerelem két ember között szövődik. amikor valakit már régebb óta ismerünk. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. 19.

„érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. harmónia. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. akik azt írták. ártatlanok. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. Egy érzés. S még azt mondják.30. hogy ritka az ismétlés. az általános mondanivaló átcsap E/1. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. hormontermelés. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. összhang. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. családalapításról. „vonzalom”. hogy abban a néhány percben. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. „Szeretet”. vagy ez a lány milyen férj. egymás iránt. álmodozás. személyű vallomásba. Már ebben a korban látszik. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). tapasztalatokkal. hisznek a csodákban. biológiai szakkifejezéseket is (pl. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. amikor egy-egy óránk közben. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. elképzeléseiből. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. vagy E/2. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. kitartás. apa. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. mély vonzalomként. gondoskodás. Sokszor akadozó fogalmazásaik. bizalom. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. Voltak nőies megfogalmazások. Sohasem gondoltam volna. felelősség. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. fajfenntartás). hogy nehéz. az igazi értékekben. Ha két ember szereti egymást. A házasság. mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. családalapítás időben még távol van tőlük. De vegyük sorra külön-külön is. milyen feleség. „egy fiú meg egy lány”. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. amint a barátsághoz. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . hogy ezek a 14 évesek tiszták. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. jóban-rosszban való osztozás. ilyen mélyen átgondolt. „kapcsolat”. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. Számomra nagyon érdekes volt. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. az igaz szerelemben. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. Többen éltek a viszonyítás eszközével. feldolgozása. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. gondoskodásról. őszinteség. Összetartoznak. hűségről szólnak. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. megtalálják a közös hangot. Milyen jó. 31. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés. A két ember helyett voltak. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. testi-lelki kötődés. bizalom.

Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. Fiúk válaszai 17. Alapos megismerkedésre biztatnak. Azt. A termékenység az a kor. 12. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. 16. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. Azt. okos megfontoltság. felnőtt életüket házasságban. akkor utódot hozhatnák létre. 15. 10. 9. 19. A termékenység szerintem egy olyan dolog. hisznek az igaz szerelemben. és hát ebben segít. alakul. ’nagyfiúskodás’. aki udvarolni szeretne. Készen áll testileg a gyermekszülésre. Amikor beszélek vele. mely során képessé válunk utódok nevelésére. hogy gyermeket tud. hogyha akarnám. Azt jelenti számomra. ha valaki gyereket szeretne. vajon ennyi érték. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. ám lelkileg még nem biztos. . 14.: „…ha látod. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. hogy milyen nehéz dolga van annak. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. hit – mivé lesz. fogában tartva. amikor már felkészültünk arra. felelősség. családban képzelik el. majd családot alapítsunk. amikor készen lesz a családalapításra. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. legyen egy gyermekem.gyermekvállalás képessége. 7. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. hogy utódot tudjon létrehozni. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. Pl. hogy már elég érettek vagyunk arra. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. alig találok szavakat. 2. hogy attól a férfitól. akit szeretek.” Milyen tiszta. 13. tiszta. 5. amiben a szervezet már felkészült arra. hanem egy hosszabb folyamatként. amely újabb életet teremthet. Mikor egy ember felnőtté válik. Olyan állapot. szép érzelem. vagy az első szexuális élményre. gyermekem lehet. beszélsz vele. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. Fontos. Pontosan leírja viszont. Ha eljön az ideje. Amikor kész valaki a családalapításra. Nem túl sokat. Azt. Kész van a felnőtté válásra. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. összeszorul a gyomrod. mely fejlődik. 8. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. Amikor esélyem van arra. 11. hogy szerelmesek legyünk. 18. csalódással is járhat. képes vállalni valaki. hogy a szerelem gyakran fájdalommal. 6. 61 . akik arról írtak. 3. 4. Mindössze két lány volt. A termékenység számomra azt jelenti.

Ketten is fogalmaztak úgy. nincs megtermékenyülés. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. céljáról. sőt valaki utal arra. lánynál egyaránt van. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. 25. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. Gyermeket és gondoskodást 26. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. 31. 21. „gyermekáldásról” szólnak. Szóltak a gondoskodásról. 30.20. főként gondot. tehát felhívták a figyelmet arra. azaz megtermékenyíti a lányt. mellyel részt vehetünk az életadás. Életet adás. 62 . mely képes létrehozni az életet. Minden embernek mást jelent. hogy képes létrehozni az életet. és a fiú megtermékenyíti a lányt. 22. hiszen ha védekeznek. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak. Ez változó! Embereknél. „utódok létrehozása” szerepel. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. a növényekre is értelmezhető. hogy felelősséggel tartozunk. lehetőségnek. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. mint a szerelemhez. zavarba ejtő változásokat. Ennek az is lehet az oka. 27. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. felkészültségként fogják fel. 29. hogy az állatokra. ha élünk az életadás lehetőségével. nevelésről is. Azt. A termékenység fiúnál. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. Egy ösztönös emberi folyamat. Néha gond. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. 24. Egy folyamat. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. S bár többek szerint mindkét nem adottsága.” A lányok „gyermekvállalásról”. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. a teremtés misztériumában. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti. élményük. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. 23. hogy csak „semmi védekezés!”. Sokan tekintik csodás képességnek. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. A termékenységet többen egyfajta érettségként. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. Vannak. van aki még azt is hozzáteszi.

és megérdemli. Azt gondolom. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. Ha fiúnál. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. 20. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. de egy idő után bekövetkezik. de lehet. 15. Ez egy természetes dolog. amit ha elveszt. hogy nem éltem még nemi életet. akit szeretek. 10. 11. amikor ha nem jól választunk. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. Akkor szűz valaki. Azt. Ez az a dolog. hogy elég. 8. 18. Semmi gond nem származik abból. 9. Az a kor. 12.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. jó. Hát az. akit szeretek. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. 26. mert egy idő után úgyis elvesztik. Na. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. mert lehet. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. ha valaki hamar veszti el. hogy akinek odaadom a szüzességemet. csak vicc volt. A bennem élő gyermeket jellemzi. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. De nem túl jó. 7. 22. hogy olyannak adjam. 23. ha meg nem. akkor nem. Azt jelenti. Egy olyan rész az életben. Az érintetlenség megőrzését. Fiúk válaszai 17. vagy a lányok nem. amelyben a férfinak. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. illetve intim kapcsolatba. akkor elveszt. ha testileg tetszik a lány. 2. mikor megtörténik a párkapcsolat. Egy olyan dolog. hogy azzal feküdjek le. az életünket elronthatjuk. 13. úgy megtörténik. 3. ha egy ember elveszti. Érintetlenséget. aki én vagyok. ha még nem volt szexuális kapcsolata. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. hogyha valaki előbb veszíti el. Azt jelenti. amit hamarosan elvesztek. Az érintetlenséget. 19. 5. minthogy felkészült volna rá. 4. 16 éves után az átlagos. Az első alkalmon. Számomra a szüzesség azt jelenti. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. hogy szeretnél. 24. Szerintem fontos. 14. 6. Számomra nem jelent semmit. ameddig nem éltünk át nemi életet. nem fontos a lelki harmónia. nagy csalódással végződhet. 25. Ez egy szép dolog. (Számomra már semmit…). ha nem. 16. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. Ez szerintem nem túl logikus. amikor már nemcsak lelkileg. Nem lehet gyors döntéseket hozni. A lányoknál talán azt. 63 . Azt. fontos. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. 21. akkor vagy nem mert közösülni. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. ha fáj.

31. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. mégis van.) Lehet. hogy kivel. akik kicsit vagányabbul. Akadt. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. hogy valójában mit gondol. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. nagyképűen fogalmaztak. (Vajon. kudarc. reklámokból. hogy saját. Egy olyan dolog. egy „eset” lesz ez az alkalom. szerelmi. De. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. Többnyire tisztában vannak azzal. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. ajándéknak tekintik a szüzességet. és a válaszadók életkora miatt. Ők egyértelműen kincsnek. hogy lefekszenek egymással. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. cselekvéseiket.” Nagyon tetszik. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. amikor ha nem jól választunk. 30. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik. nem úgy. 28. már olyan jól megtanulják a filmekből. zavaros válaszok is. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. ha a fiúk így gondolkoznak. Az a dolog. hogy többen fogalmaznak úgy. ami a szüzesség elvesztésével járhat. míg meg nem történik az első szeretkezés. házassági) Énszerintem. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. valódi értékrendjük háttérbe szorul. életből vett példákból a „helyes” választ. bár akadnak bizonytalan. ha valaki őrizgeti. amire vigyázni kell. és mikor történik meg a dolog. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. testi. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. az nem derül ki. hogy mikor veszítik el szüzességüket. és nagyon fontos. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. de egyikük meg is jegyzi. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. Általában tisztában vannak a fogalommal. mint annál a lánynál. hogy csak viccel. felelősséggel gondolkodtak. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi.) 64 . hogyan történjen. 29. a fiúknál inkább szégyen. vagy bátortalanság. amit nem kaphatunk vissza. (lelki. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. Ez addig tart. az életünket elronthatjuk. Roppant furcsa. hogy beleszólnánk: mikor. kivel. mintha hatáskörükön kívül esne. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. aki a fogalom magyarázatát adta meg. döntéseiket a „világhoz” igazítják. Akadt olyan lány.27. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. értéknek.

hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. Azért vagyunk ennyire személyesek. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. az életükről szeretnénk beszélgetni. Amennyiben másra nincs idő. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. akik tavasszal születtek. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). nem azért jöttünk. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. ez hatással van saját nőiségük. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. esetleges nehézségeinkről. beszélünk az egészséges működésről. 2. hogy érezzék a fiatalok. 65 . ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. fiatal házasok sem tudnak intim. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. Bíztatjuk őket. pl. bátran használva azokat a fogalmakat. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. még akkor is. hanem az életünkről szeretnénk vallani. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. ha igen nagy az osztály létszáma.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. hobbinkról is. s ebben általában beszélünk arról. leendő anyaságuk elfogadására. még akkor is. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. Fontosnak tartjuk. azok kezdik. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. milyen kamaszok voltunk. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. beszámolunk aktuális örömeinkről. gondolataikat. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. Fontosnak tartjuk. hogy sokszor felnőtt. az esetleges betegségekről.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. nehézségeikről beszélni egymással. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. mert úgy érezzük.

Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. és szinte mindig kérik. hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. stb. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. Beszélgetünk az együttjárásról. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk. hogy erről tudjanak a fiatalok. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. és megköszönte. hogy legközelebb is legyünk külön. hogy miért érdemes várni. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe. és sokszor ő maguk megválaszolják.) Mindig beszélünk a második szüzességről.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. Fontosnak tarjuk. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. ahol nincsenek igazi érzelmek. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. annak érzékenysége. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat.és felnőtt korban előforduló problémái. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. 66 . s ez különösen a lányokra igaz. Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. szeretnénk. Beszélünk a szüzesség értékéről. de ezt ekkor már a pedagógus is érti.) 3. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. Orvosi kutatások igazolják. a szakításról és arról. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. hogy milyen az ’igazi’. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. kamasz. arról. a női ciklus változásai. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. amikor próbálják egymás érveit megérteni. 4. és igazán érzi is a fontosságát. Nagyon jó látni a fiatalokat. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. és reméljük. illetve a még kialakulatlan termékenységet. Néhány visszajelzésből tudjuk. Tapasztalatunk az. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. hogy a szex helye a házasságban van. a lányok sokkal többet tévednek. hogy ne csak 4. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. illetve egymást meggyőzni. és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). hogy hallhatott a második szüzességről. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. Az a tapasztalatunk. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata.

) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. adódó problémájukkal. amiket megfogalmaztak maguknak. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. 67 . talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. a döntési szempontokat átgondolni. azok előnyeit.5. már nem volt hiábavaló a munkánk. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. Ha van rá mód. kihez fordulhatnak segítségért. Természetesen ezt a második. és azok az álmok. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. hátrányait számba venni. ha célzott kérdés irányult rá. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. Elmesélik saját születésük. személyes élményeinkről. de néhányuknak tudtunk segíteni. vágyak. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). mert így remélhetjük. Szeretnénk hinni. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. netán örömükkel megkeresnek bennünket. nevelőket –. Így tudják. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. kérdésükkel. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. hogy az órákon megismerkedve velük. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. A fiatalok igen hálásak azoknak. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. harmadik óra környékén egyeztetjük.

miszerint a 28 napos periódus. Christiane Northrup a Női test. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. hogy új élet szülessen bennem. friss energiával látunk munkához. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. „Milyen más lett volna az életed. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. havonta jelentkező. térbeli képességek. tele vagyunk ötletekkel. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. ugyanakkor megnyugszunk. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. ahol kifúrják a füled. Szégyelljük. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. idetartoznak például a szóbeli képességek. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. s melyikünk ne értene vele egyet. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. Talán az sem csupán ábránd. olyasmire. A peteérés folyamán. közös élménye. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. amivel minden nő rendelkezik. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. a viselkedésünk alapján. így a ciklus második szakaszába lépünk. sokkal inkább a hangulatunk. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. új megoldások felé kacsintgatunk. Vártam a napot. pedig büszkének kellene lennünk rá. Elméletben szinte mindent tudtam. úgy. aztán elvisz ebédelni. nem csak biológiai értelemben. megnő kísérletező kedvünk. már tökéletesen felkészített. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. ami közös bennünk. Ami azonban gyakran elmarad. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. ami női mivoltunk egyik sarokköve. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. A ciklus közepén termékennyé válunk. Más lenne az életünk. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. És egyáltalán nem féltem. Ha nem csak úgy mellesleg. közös élményünk. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. Dr. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. mert megértettem. a lelkesedésünk. takargatjuk. akiknek van egy havonta ismétlődő. Noha takargatjuk. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. egyben lelki és szellemi periódus is. titokban létezne. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). mintha az élet szerves része volna. Életünk szerves része. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye.

aludni esik jól. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. FRATER VERONIKA 69 . de nem azonos vele. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. és felizgatnak az elmismásolt. amit szégyellnünk kellene. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. megmondjuk. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. ahogy én is – írja –. figyelmességet. A görcsölést egyedi megoldással. Dühösek vagyunk. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. lelkesedésünk. És ez talán egy ördögi kör. még a végtagjaink is lemerevednek. mert úgy éreztem. de inkább hiszem. szeretteinktől az ápolást. különösen nem akkor. megfigyelte már. hogy arra kellene ráhangolódnunk. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. Élesebben látjuk a problémákat. Tudományos kutatások szólnak arról. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. mert ha már nem kellene szégyellnünk. és arra vezethető vissza. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. ahogy a menstruációhoz közelítünk. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. talán ki sem alakulna. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. Csak feküdni. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. „A legtöbb nő. például attól félünk. de a folyamat kihat a közérzetre. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. többnyire azonban „lábon kihordtam”. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. Northrup asszony azt javasolja. tartani kell egy kis áramszünetet. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. és az elmélkedésnek. és általános gyöngeséget okoz. Visszavonulunk. kövessük testünk bölcsességét. kelletlen. egyre több pihenésre van szükségünk. ábrándozásnak szentelni magunkat. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket.előzőével ellentétes irányú. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. és az egész csak pár órába telt. Ha azonban jelentkezik. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. alkotókedvünk folyamatosan csökken. ha napokon át tart. mint a premenstruációs jellemzők. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. Lehet. ami nem tetszik. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. befelé fordulunk.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. a természettel megbomlott összhang terméke. Legfőképp arra.

melyre meghívást kaptunk.Új Város 1998. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. a Boston College tanára. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. ha másért nem. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. Rádöbbennek. hanem mert tudom. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. mert a felnőttek valójában azt hiszik. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. magával ragadja őket a pánszexualizmus. nem messze a Fehér Háztól. és ez nem csak egy divat. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. hogy élik a tisztaságot. Én viszont azt akarom tenni. amiben közrejátszik az is. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. de számomra az a fontos. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. hát a csatlakozók száma miatt. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. ami sokakban félelmet szült. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. aki könyvet is írt e témáról. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. amit kaptunk. hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. mert segít. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. január X. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. évfolyam 1. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. hogy »állatok« vagyunk. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. Szeretném 70 . szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. melyben elkötelezik magukat arra.

hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. 2001.: Nehéz évek. felelőtlen szexuális kapcsolatok. 2000. S ha valaki már nem szűz. Harmat. Budapest. Budapest. 2000. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. Budapest. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv.: Felette nagy titok. Fiore. Új Város. mely segít világosabban látni az életben. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Ross dr. 1989. Bécs. M – Gallagher. Budapest. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. Zászlónk Stúdió. Szexualitás és párkapcsolat. Budapest. 2000. 2002.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«. szeretnénk emlékeztetni őt arra. lányoknak. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. agresszivitás stb. Quoist.. 1987. 2003. G. Theodor dr. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. P. 1995. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Könyv a házasságról.. 1999. – Wilczak. Holnap. Budapest. McDowell J. Márton Áron Kiadó.: A megszentelő szerelem. Az alapvető feladat az. Kecskemét. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. olyan igazság. Elliot. Trobisch. 2004. Bovet. Budapest. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. hogy a szüzesség nem annyira a test. 15 éves kortól Campbell.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. Raimondo: A szerelem ezer arca. Don Bosco Kiadó. Szent István Társulat.. Scotto. védeni ezt az ajándékot. Ethos.) Szent István Társulat Budapest. sebességláz. – Maloney. Theodor dr. és Day D. 1991. Boldogabb családokért iskolai program.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. –. zeneőrület. Vigilia Kiadó. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. 1995. hogy mind a fiatalokat. Carlo: A fiatalok etikája. 2002.. Rousseau. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. Kiskunfélegyháza. Vekerdy T: Kamaszkor körül. C. 1983. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok. annál többet nyerünk. annál többet veszít. Budapest.őrizni. 2001. Budapest. 71 . egy komoly kezdeményezés arra. 2002. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«.

hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. 1. Különösen nem a mai. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. Megfogalmazzuk. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. ahol a férfi és a női tulajdonságok. sokszor felcserélődnek. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni.Bevezetés: A kályha. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. hogy a foglalkozás végére. média által sokkolt. ahonnan elindulunk. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. nemcsak testben. mégpedig a férfivé. De azt remélem. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. csak más. pozitív és negatív üzenetet hordozó. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. egyik sem fontosabb Isten számára.és nővéválásról. egyik sem értékesebb. és ahová a végén szeretném. szerepek alaposan összekeverednek. a kislányból nő lesz. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. de ahhoz. de abban a tudatban. 72 . előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. Egyik vonás sem kedvesebb. hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. „blu tack” építőkocka tábla. sarkából kifordult világban. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. hanem lélekben is. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. aminek hatására a kisfiúból férfi. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1.

innen az elnevezésük is. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. egy idegsejt. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. hogy lánynak. A sejtmag örökítő anyaga ún. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. Említettem. míg az X ezt nem teszi.2. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. vagyis program elférjen a számítógépen. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. hogy az utód férfi lesz-e. A nőkben XX-szel. sőt a petesejt is. mint a számítógépekben a programokat. tehát mondhatjuk. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. a férfiakban XY-nal jelöljük. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. Persze ahhoz. 73 . és működőképes maradjon. mint pl. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. Tehát a fogamzás pillanatában. Minden egyes sejtünk egy számítógép. hová kell benyújtani a reklamációt. kromoszómákba szerveződve található. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. minden esély megvan arra. mikor is dől el. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. avagy fiúnak születünk-e? Az. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. A 23. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. csak azokat a programokat „zippelik” ki. Tehát. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. Így van ez az érett hímivarsejtben is. a feladatuktól függően. Ezeket az élethez szükséges információkat. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. vagy egy Y-kromoszóma található. vagy nő. lesz az utód leány vagy fiú. úgy kell elképzelni. majd látni fogjuk. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. amire annak az egyednek a kialakulásához. mert az érésük során. attól függően. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. Remélem. hogy miért). hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. Ma már tudjuk. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. Mondjuk egy WinZip programmal. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. Elméleti rész: Nézzük. tömörítenünk kell őket. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. fejlődéséhez.vagy Y-kromoszómától). hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. Az ember esetében. csak ott vagy egy X. úgy a különböző sejtek is. amiket éppen használunk. hogy most már világos mindenki számára.

e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. az Y-kromoszóma nincs jelen. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. akkor valószínűbb. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. és a 6. Ha a magzat genetikai értelemben lány. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek). a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. Így akár szét is válogathatók. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. az ún. 74 . (Az a megfigyelés. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. azonban a kutatások azt mutatják. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. ivarmirigy kezdemény még semleges. elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. akkor a magzati élet 3. hatással lehet az utód nemére is. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. és bár ma még nem tudjuk pontosan. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. összecseng ezekkel az eredményekkel. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. E sejtek felszíni töltése is eltérő. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. lehet belőle here is és petefészek is. mégpedig úgy. melyek szelektálják őket (pl. Az X. fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. csillók mozgása.Ahogy írtam. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. vagyis az ivari kromoszómája XY. stb. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. Ezen kívül. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók.: hüvely erős savassága.). úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. Az is tény. hogy a petesejt burkának. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. mint az X-kromoszómát hordozók. és termékenyíti meg a petesejtet.

4. ábra): Kérdezzük meg. hogy férfi. stb. meg tudjuk állapítani egy nőről. ugyebár attól függően. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki. a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki. így a hüvely. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. egy fiún? Mi az. és egy fiú/lány jön be rajta. de lehet bármely csoportképző módszerrel. hogy így lehet-e tudni. melléklet 1. Ma már azt is tudjuk. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. herezacskó. és beszélgetünk. férfi nemi hormon hiányában. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. amikor nyílik az ajtó. külön a férfiakra vonatkozókat.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. lehet nemek szerint is. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. hogy a serdülőkorban. melyik emberke férfi. mi az. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez.) Tehát első re. pedig női agy. vagy úrról van szó. hogy hölgyről. és két oszlopba összeírni. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. amelyek alapján. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. Erről majd részletesen később beszélünk. méh stb. hogy a számtalan viselkedésbeli. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. jegyeket. így a hímvessző. 75 . és a külső és belső nemi szerveket. és külön a nőkre vonatkozókat. a nélkül is. hogy nő.: nyakkendő). ami első találkozásnál is már visszataszító. és a külső alapján ítélünk. ezen információk hiányában azonban lány utód születik.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el. a női és a férfi agy fejlődése. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. Később oda is jön hozzánk. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. képességbeli. másodlagos nemi jellegeket. akkor férfi agy alakul ki. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. alakulnak ki. A lényeg tehát összegezve az. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. illetve minket neki. hogy le kellene vetkőznie. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. hogy egy baráti társaság közepén állunk. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. és egy férfiról. 3. és a házigazda bemutatja őt nekünk. általában az első benyomások.

fiatalság kultusz. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. és nőies férfiakat is. és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. hogy válasszanak ki egyet. hogy lássuk. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is. anorexia). és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. szépség kultusz. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e. Az nyer. ha élne? 178 cm magas lenne. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök).A média világa (Sztár kultusz. bulémia. 120 cm mellbősége. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. de mégsem mondhatjuk. ami szerintük meghatároz egy férfit. melléklet 3.Veszélyek (Mint beteges testépítés. 45 kg-t nyomna. alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). és mondjuk el. ábra).Kell-e ideál a mai fiataloknak.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. Mégis kérjük meg őket. akinek több egyedi találata volt. valójában az. közöttük férfias nőket. és mondják el. a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. Válasszunk ki mi is egy képet. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. melyik a fiú. Milyen lenne. ami bizonyos értelemben igaz is. mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. Kérjük meg őket. vagy csak egy nő rendelkezhet. melléklet 3. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. férfi. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit.Kell-e mindenáron követni a divatot. és biztos hasra esne!!) . Kérdezzük meg. hogy mondjanak csak egy dolgot. melléklet 2. . amitől egy férfi. 34-es lába. amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük. majd fordítva. melyik a lány? 5. . így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. gyógyszerek szedése. számunkra mit üzen. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. 46 cm derékbősége lenne. ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. hogy igazi férfiak. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. és igazi nők leszünk-e. vagy egy nőt. ábra) 76 . egy szervet.

ha kedvesük falra mászik ettől. hogy a lényeg itt dől el. és jól teszi. érdemes azt megismerni. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. akkor biztosan ők a nyerők. 3. SŐ T egyes férfiak szerint. és azok hátterét is. rántást kavarnak. A nők szeretnek. 7. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. és igénylik is ezt. A nő sokszor úgy gondolkozik. 5. ha újságot olvas. Először is a férfi a nőt. de arra erősen koncentrálva. A nők képesek a másik testbeszédébő l. felépítésbeli és működésbeli különbség. hangsúlyából. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. és értékes. ábra) 2. Mert a nő és a férfi gondolkodása. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. (Egyes szakterületeken. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. tegye azt inkább írásban!) 8. érzelmi világa között óriási különbség van.6. Ezért is szokták ajánlani. és mindent meg is akar magyarázni. ha hallgat rájuk. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. a nő megérteni és befogadni. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. előadásukra). hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. hogy közben beszél. a nő a jelenben. megérzései vannak. s mivel együtt kell élnünk. A férfi általában először gondolkodik. 6. ha a kedves felesége beszél hozzá. Ellenben. Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. melléklet 3. és észérveket követel. közben készülnek a következő napi órájukra. 77 . behozhatatlan előnyre tesznek szert. pl. mentalitása. (Néha olykor annak ellenére is. A nőnek intuíciói. a zavaró dolgokat kiszűrve. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. nagyon hatékonyan. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. Amikor. érdekes. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy.) Ezért süketül meg egy férfi.: sebész.) 10. az agyat? Mert azt gondolom. 9. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. mint egy férfi. akik többnyire nem a szavak emberei. 4. A férfi a jövőben él. amit életük során csak növelnek. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. legfeljebb hümmög. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. és mindent meg akar érteni. a nő a férfit akarja. ha logikai játékról van szó. és gondolatban. Valóban jobb a kommunikációs képességük. A férfi elméleteket gyárt. akkor rá fogunk jönni. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. ellentétben a férfiakkal. lásd: 1. és csak aztán beszél. közben segítenek a gyereknek tanulni.

így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. az ízérzékelésük. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. azzal a különbséggel. egy cipőbolt előtt. sőt mi több. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. 13. Leguggol. Ezt jó figyelembe venni! 11. Jogosan. A nőknek általában jobb a tapintásuk. Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. és előveszi a vajat. nem ismernek akadályt. Igen ám. Az érzékelésünkben több más különbség is van. a leánygyermek széles. térölelő építményeket. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. Ezért fordul elő az is. (Ha van időnk. hogy pedig megbeszélték. adjunk két-három percet. nem okoz gondot a parkolás. Ő koncentrál. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. Egy nő egy térkép alapján lehet. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. aztán nézzük meg. egészen bedugja a fejét. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. A nőknek jobb a periférikus látása. Ha térképről van szó. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. vagy sem. közli: „Nem találom. szeretne enni egy vajas kenyeret. de azt is meg tudná mondani. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. ellentétben a hölgyekkel). hogy másnap tejet és sajtot kell venni. csak benyúl. annak a felmérése sem. mert csak így látja. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. hogy építkezzenek. De vajon van-e fogalmuk arról. és élesebben látnak távolba. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. stabil. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. be fognak-e férni. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. kinyitja a hűtőt. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. és a szaglásuk. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. Nem valószínű. hogy férjem. hogy a saját lakásában is eltévedne. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. ez nem jelent semmit. akkor teljes az értetlenség. Nálunk is ugyanígy történik minden. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. de nem találja. mert az elfogyott. A férfiak kiválóan tájékozódnak. mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. megy. a térhallásuk is (mindig tudják. és kisegítem a szegény „csőlátót”. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. pl. aki odamegy. égbetörő tornyokat épít. amikor beszélnek hozzá. A férfiak viszont kiválóan. hogy elmentek-e az út során. bele se néz igazán. mivel még nincs kész a vacsora. de tudom. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. Közben azt is felmérte. körbenéz. és remek a térérzékelésük. Három dimenzióban látnak. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. Természetesen ezt a 13.pedig erre hivatkozik az asszony. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. amikor őseink 78 . megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. honnan jön a szirénázó mentő. Ez az oka annak is. miután nem talál valamit. ami mellett elhajtottak. pedig feléjük sem pillantott. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát.

A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. jól kellett tájékozódniuk. Ezen kívül szükségük volt arra. ha jelen van a férfi nemi hormon. megvédeni őket a veszélyektől. Az idők során más volt a feladatunk. de nézzük. és az hat rá. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. a koncentrálásra. családtagjaik állapotát. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. hogy a vadászatban segítse őket. amelynek feladata az volt. illetve nem működik megfelelően. Ráadásul az a furcsa helyzet. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. Ez lehetővé teszi számukra. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. De ha mindezt tudjuk. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. vagyis ’bámul’. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. A nők feladata más volt. hogy miért van az. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. A férfiak vadásztak. vadászgatva és gyűjtögetve. gyűjtögetni. a tárgyak sebességét. térhallásra. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. a jó megfigyelő képesség. Vagyis ugyanaz a helyzet. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. a mélységélesség érzékelésére. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. Ez tehát az evolúciós háttér. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. mint a nemi szervek esetében. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. amik gyerekeik. a zavaró tényezők kiszűrésére. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. a nők pedig „oda sem néznek”. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . vagy eligazodni egy térképen. fiókban. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. távolságot saccolni. vagy éppen a térképen tájékozódni. Ez a magyarázata annak is például. stb. a genetikai nemtől. hogy bemérjék a távolságokat. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. hogy a vadat becserkésszék. Ennek segítségével érezték meg annak idején. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. a térlátásra. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. a magasságát és mélységét. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket.olyan kis csoportokban éltek. Ezért kitartónak kellett lenniük. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. hűtőszekrényben. hogy lássa őket. és agyunk ekként fejlődött másként.

A bal agyfélteke a tudatos. amelyeket biztosan tudunk. a természet minden esetben nőt hozna létre. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. Értelemszerűen. Tudni kell azt is.férfi hormon. ha újságot olvas. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). valamint a két agyfélteke szimultán használata. a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). amelyik a hormontermelést szabályozza. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. Az agyban a kevésbé koncentráltan. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. létrehozva a nők nemi ciklusát. a beszélő hangsúlyát is. ellentétben a nőkkel. koncentrált. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. kérges test fejletlenebb. akiknél mind a verbális. Ez az agynak az a része. és azt akarjuk. hogy megértse. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. Pillanatok alatt elveszti a fonalat. és szexuális központként működik. amelyek a két féltekét kötik össze. de már vannak dolgok. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. mi történik például. ösztönösebb. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. és ha nem 80 . ráirányult szellemi teljesítőképességet. a művészi hajlamainkért. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. és ez még magzatkorban kialakul. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. az ún. és miért süketül meg a férfi. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. A férfiak agya jóval specializáltabb. de összehasonlítva a férfiakkal. Ezzel ismerjük fel az arcokat. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. Az agy férfias felépítése több. mint a nőké. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. amit mondunk. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. A férfiak agya laterizált. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. Lássuk. ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. míg a nőknél azok erőteljesebbek. ezzel értjük meg a gesztusokat. A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk.

és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. miközben a kijáratot keresik. jobban emlékeznek arra. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. hogy eltévedjenek az autópályán. ahol tudatosulnak. Agykutatók kimutatták. Érdekes. így ez nekik sokkal könnyebben megy. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. Többek között abban. mint fiú kortársaik. Íme a magyarázat arra. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. s kiváló az összeköttetés is közöttük. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. a beszédhang változásait. valamint több olyan központ. csak „megérezzük”. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. Ha ezt tudjuk. amellyel felismerik a testbeszédet. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. mert a tartós figyelemért. intuíciókról és arról. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. a női megérzésekről. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. Ezért van az. a férfiaknál 90%-os. A férfi. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. Így vesszük észre. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. akivel beszélünk hazudik. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. hogy az illető. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. mint a fiúknál. A beszédkészségben kb. ne szóljunk hozzájuk. hamarabb érik el az iskolaérettséget. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. mint a fiúk. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. Mi a helyzet a hazugsággal. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen.akarjuk. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. lehet. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. hogy az agyunk. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. ha 81 . még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik.

Vannak művészi hajlamokkal megáldott. poétalelkű férfiak. Így kerek az élet. a sztereotípiákat. és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. mint a csoportosak. Ha csoportokkal dolgozunk. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. kiértékeljük (3. Egyszóval mások vagyunk. nem leszünk idegesek. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. ha pihen. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . akkor kérjük meg a tanulókat. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. erősen összpontosítani tudó. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. hogy szerepet játszanak. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. Talán. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. a szerintünk fontos. hova kell mennie. és ha azt nézzük. gátlásosság. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. Csoportmunkával vagy egyéni munkával.dolgozik. ha kedvesünk eltéved. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről.: téves önértékelés. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. azt is belátjuk. pihen. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. fontosságát. a zseniális népi szólást idézve.). melyek téves elképzeléseken alapulnak. milyen az ideális nő? Írják le. Természetesen. melléklet: minta táblázat). téveszméket. Fiúk: 82 . másként gondolkodunk és látjuk a világot. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. Ez a feladat azért nagyon hasznos. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. a fiúk szerint. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. Ezért is nehéz együtt élnünk. a különböző tulajdonságok. és vannak logikusan gondolkodó. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. dolgozik. „más srófra jár az agyunk”. és őrizni az ő álmukat is. szerepvállalás. A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. értékek jelentőségét. Az emberi agy ne feledjük. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. A nő éber. ha mindezt tudjuk. stb. stb. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. csodákra képes. pedig részletesen elmagyaráztuk. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak.

hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. mentalitásbeli különbségeinkről. Új Remény Alapítvány. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb.: Nehéz évek. és csak homályosan lát.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. nem majd csak kibírom valahogy. vagy éppen elengedhetetlenek. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. amikkel már rendelkezik. számára mik azok az emberi értékek. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában. a nemi jellegekről. és arra is.: Segítség. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról.: Felkészülés a serdülőkorra. DE. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. egyik sem értékesebb.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. 7. a fehér lóval érkező herceget festi le. 2003. gondolkodásmódunkról. Budapest. amikben még magának is van mit javítania.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. amik fontosak. és mérlegre tegye.: Női agy. értékek a felsoroltakból. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. 8.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. akkor semmire. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . Budapest. évfolyam. – Mik azok a hibák. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. Természet Világa 132. Kecskemét. hogy: – Számot vessen arról. akkor segíthet magának abban. 2000.” (Ter 1. Kairosz. akkor ez kapaszkodót jelenthet. Harmat. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. Kimura D. férfinek és nőnek teremtette őket. a külső tulajdonságainkról. Pease A. mint a másik. hanem elfogadni őt. SŐ T. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. és leszáll a nagy rózsaszín köd. és amiket keres a másikban.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. július. Dobson J. szám. 2001. vagy sem? (Nem majd megváltozik. 2003. Dobson J. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. 2002. Nagy Zs. 2001. hogy meglássa. vagy a nagy romantikus képet. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. mik azok a jó tulajdonságok. – Pease B. gyengeségek. Az ember nemi arányai. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést. egyik sem fontosabb. érzelmi beállítottságunkról. férfi agy.) Arra is jó. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. csak más. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. ahonnan elindultunk: „Saját képmására. Csaba Gy.

55(43). okt. 2003. Budapest. 27. Budapest. 1356-1358.: Az asztma és az agy. Saxum. Melléklet: 1. 2002. Budapest. 1992.: Spielhózni. Trobisch W. 2002 Gyöngyi A.: Az agy neme Parson R. Varga P. 2000. Budapest.ábra 84 .legkiválóbb családgondozójától.: Mindennapi memóriánk. Eisler O. Élet és tudomány 2000. Saxum Budapest.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Szendi G.: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. melléklet 1. Zászlónk Stúdió. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.

tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. nem rámenős (3) Kicsit kihívó. tiszta(7) Ápolt. erős. izmos nem túlzottan. osztály: 9 fiú és 9 lány. divatos. szép a haja. de Sportos. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt . vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) .(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. jól Jól öltözött. izmos. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. csábító. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns.2.

hogy a szerényebb. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. – A jó alak fontos. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt. jó humorú (4) Poénos.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. ahogy azt a lányok tartják róluk. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. talpraesett. hogy csinos legyen a nő. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. ha sportos. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. Bár kétségtelen. hogy a lányok véleménye arról. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. Jó volt látni. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. pláne nem kihívóan. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. Szembetűnő azonban. tág látókörű Okos. hogy a fiúk. egészen kivirultak. hogy a lányok túl rámenősek.) – A meglepő igazság azonban az. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. – A lányok szerint a vagány. eléggé lesújtó! (első a külső. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. de messze nem olyan negatívak. melléklet : A táblázat értékelése 1. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. hogy aki születetten nagyhangú. Persze azt is megbeszéltük. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. annak meg nem kell eljátszania a 86 . visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. stb. ahogy azt a lányok gondolják.

Nézzük. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. ne felejtsük. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. látva. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. mind a lányoknál. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. Azt gondolom. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. és az udvariasság terén is. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. 87 . A lényeg. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. lelki társ). valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. aminek szeretnének megfelelni. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál.szendét. Az is tanulságos. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. Ugyanakkor. 2. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. hogy ahogy láthatjuk. Azt is tapasztalom. hogy a hűség. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. 3. hogy szerepet játszanak. a lányoknál a magas férfi az ideál. Ezzel feladják önmagukat. még az ápoltság. 4. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. Az is több. Ez talán azt is mutathatja. de azt megfogalmazzák. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. és zárkózottakká. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. Nos. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. vagy esetleg kiábrándulnak. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. mint érdekes jelenség. Úgy tűnik. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. nem feltételezik a fiúkról. fiaink jobban ismerik a nők igényét.

igaz. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. hogy nem véletlenül. és talán nem túloztam. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. gyermek-szülő kapcsolatról. gyermekszerető. házasságról. 6. A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. legyen szó barátságról.A családszerető. szerelemről. 88 . hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe. amikor azt mondtam. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. mint az ideális férfi értékét. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik. családalapításra való készséget. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. Azt gondolom. Itt is sajnos. csak egy-egy helyen szerepel. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. mint női „igényt” az apaságra. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. az a megbízhatóság erénye. de akár munkatársi kapcsolatról is. akik számára a család megőrzendő. és hajlok arra. örök érték.

hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. az látszik rajtuk! Annyira. 89 . Egy idő után össze is házasodnak. a különböző párkapcsolat-fajtákról. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. egyáltalán nem mindegy. hogy valaki meg akarja mondani nekik. szexualitásról. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. hogy a szeretet mindent legyő z. hogy átgondolják párkapcsolatukat. Ha érzik. nem is nagyon sikerülne –. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. az ő dolga. hogyan kell tenniük. a párválasztás komoly feladat. és végül „TOTTY”. szerelemről. Tárgyalom a szexualitás témáját is. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. mert célom annak elérése. Van természetesen véleményem mindezekről. nem? A többi nem számít. házasságról. ahová meghívnak. mert igaz. ez igaz. bőven van mit józanul megfontolni. a Zászlónk Újság főszerkesztője. azokról a dolgokról. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. A „ha nem”-et úgy értem. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. ahogyan akarja. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. De nagyon nem igaz. hogy ki kivel házasodik össze. az a lényeg. Ez a kifejezés azt jelenti. de különben nagyon nem valók egymáshoz.Varga Péter villamosmérnök. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. De hiába. hogy az életünk párját ki kell választani. de ha valaki másként gondolja. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. tartsak előadást a párkapcsolatokról. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. sokkal jobb az esélye annak. hogy szeressük egymást. életüket. hanem a gyerekeik is szenvednek. Amitől természetesen nemcsak ők. Ami az ember „vérében van”. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. ha nem. amit el is mondok. hogy ilyenkor általában van is valaki. hogy a fiatalok higgyék el. valósággal belezuhannak egymásba. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. ha kell. hogy rettentően szerelmesek egymásba. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. mit. és nagyon lecsökken az esélye annak. hogy fiatalok egy csoportja felkért. amelyek lángoló szerelemmel indultak.

ő egy csoda. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. hogy a gyerekből felnőtt. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). hanem igazából ez a gyerek „dolga”. hanem az. de azt igen. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. mint az. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. hogy harmonikus. kiegyensúlyozott. aki egy pici babát a világra hozhat. szép és kívánatos”. Még az sem következik be. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). mint sok fiút. A fiúknak pedig tudniuk kell. mert azt megteszik a fiúk. azért. de más jellegű. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. amit később bánni kellene. Ami nem azt jelenti. Aminek alapja. és más a „kanság”. ivarérett egyed lesz. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. tisztában van a feladataival. ha éppen nehéz. Sajnos olyan légkörben élünk. és valóban nőként élnie. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. mert biztos lehet abban. hogy más a férfiasság. hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. Még akkor is. mit akar az életben. vers). amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. ugyanis egy férfi és egy nő. aki nem. még akkor is. és nem a gerjedelmei.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. Sokat nem beszélek róla. „friss. mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. hanem mindegyikkel. görcsölnie. különleges tünemény. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. amikor „húzósabb” a helyzet. hogy nő. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. hogy egészen másfajta ember az. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. Ennek lényege. mert nő. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. Férfivá és nővé válni kell. A férfiak ebből kimaradnak. ami szintén nem kis feladat. Tudja. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. de igazából nem is akarták. és embernek adhatnak életet. és azokat végre is hajtja. mert csak megtörtént. harmatos. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. Hogy mennyire az. egy ragyogás. 143. hogy a nő a férfi számára egy csoda. ami azt jelenti. aki tetszik neki. Amihez persze tanulni IS kell. Felnőtté is válni kell. A biológiai érés csak annyit eredményez. hogy abból a tényből kifolyólag. üde. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak.

ha komolyan gondoljuk. és akihez mi tartozunk. hogy a szerelmes 91 . akárkibe. Arra szolgál. ha teljesül három feltétel: 1. lekezelni a hivatalos formát. de ereje. mint az együttjárás. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. mert elég hamar kiderül…). és nem gondolja az egyikük. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. Hosszabban beszélek az együttjárásról. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog. hogy már mindenkinek jobb lesz. hogy ők már „járnak”. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. alvászavarai vannak. megszüntetni. az értékrendet. csak helyesen kell hozzáállni. Akkor is. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. sorsokon. közösségi dimenzió is. hogy megismerhessük egymást. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. Legyen rá ideje és energiája. hogy csak úgy szabad művelni. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. Ha pedig hívőkről van szó. 3. Ebből viszont az következik. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. pszichésen regrediál. hallás-károsodása. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. Először is be kell vallani. emésztési zavarai. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. még akkor is. Mert a szerelemnek – amint pl. a viselkedés-kultúrát stb. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. tekintve. elveit. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. beszélgetni. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. de attól az még érinti az embert. Óriási támaszt. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. Legyen alkalmas versenyző. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. Új minőség. ha lehazudja magának. átgázol életeken. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. lehet többel is. Tudni kell. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. hanem az. 2. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. akármikor lehet szerelmes. Nincs amúgy semmi baj vele. A vírusos jelző arra utal. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. ami addig nem volt. Ha pedig így kötjük a házasságot. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. ha valaki szerelmes lett. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. annak látás-károsodása. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. ismerkedni. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. akárki. hány éves korban „kell” együtt járni. ha rossz az ötlet. Ez utóbbi azt jelenti. hogy komoly elkötelezettséget jelent. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. Fontosnak tartom belátni.egymást. hogy mind a ketten azt teszik. hogy valamennyire már ismerni kell azt. meg szörnyen veszélyes is. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. hogy nincs ellene védelem. Lehet fitymálni. Ez egy újabb – még nem általános. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. ha elválunk?”. de az súlyos „dögség”. Fontos szabály. hogy felbonthatatlan. hogy semmilyen törvény nem írja elő. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. aki hozzánk tartozik. Legyen hozzá kedve az embernek. A másik fontos szempont. valami. hitbeli.

szokásaiban talál valami zavarót. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. Azzal. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. Tény ugyanis. hogy mire számíthatunk. legalább úgy. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. de nem beszélnek érzéseikről. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. fogában tartva. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. viselkedésében. olyan fajta. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. amilyen. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. hogy mi van kedvesemben idegesítő. 92 . aki belénk van zúgva. mondjuk. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. hogy „sikerül”. akibe „belezúgott” az ember. olyan. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. Ha nem lettek volna elvakulva. akivel az életemet össze akarom kötni. mert az a veszély fenyeget. ha megfigyeljük kedvesünk családját. hogy milyen ember valójában az. ahogy van. de legalább a viselkedését. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. mégis csak olyan lesz. nem csak eljátsszuk. Ahogy múlik az idő. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. hogy miket mond. Fontos szempontokat adhat ahhoz. csak fel kell készülni rá. egyben „igazi” is. Ha pedig valaki a kedvesében. aki hozzám való”. ami neki a „vérében van”. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. csak a „sóvárgás” szűnik meg. hogy megfigyeljük. Az igazi. de önmagában ez kevés. bár naponta kommunikál. ami a szerelemben van. semmilyen érték nem vész el. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. amikor csak az a téma. Mindig megbeszélik az ügyeket. belátták volna. Azt is fontos tudni. Szigorúan tilos megnevelni azt. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. Mert olyan lesz. Ki kell tehát „fürkészni”. az mindenesetre nem jó jel. kölcsönös szerelemmel. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. de a „siker” csak addig tart. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. amelyek a szerelem hatására következtek be.állapotból nem következik. a nagy Ő az. nem mennek el sétálni egyet. és megszűnnek azok a módosulások. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. Ez nem tragédia. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. Függetlenül attól. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. hogy „Abba leszek szerelmes. A „fürkészni” valók A legfontosabb. hogy az.

Pl. Ezért mondom. ahol az asszony kap meg minden bevételt. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . Sajnos olyan világban élünk. a körülményektől stb. hogy a férfi osztja be. csak fel kell készülni rá. hogy az a szülő. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. hogy a mai fiatalokat sajnálom. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. Azt hangsúlyozom. mert elveszik tőlük a szexualitást. és „élvezeti cikket” csinál belőle. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. Ki kell fürkészni. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. annyira fejezem ezt ki testemmel is. Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. mi hogyan fogjuk csinálni. hogy tudjuk. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. sőt.amilyen. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. Van olyan. mint eddig. de amikor a gőz kifúj.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. hogy a különböző tevékenységek. mi bűn. hiányérzete támad. amikor mindenhonnan az áramlik. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. Nem beszélek arról. életében valami nagy hülyeséget követett el. ahogy múlik az idő. utána kutyául is érzi magát. jó. mi nem bűn. Természetesen nem következik mindebből. hogy az embernek magának nem jó. Egyszerű példa. és mennyit kell félretenni. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. A szexualitásról Még inkább. ami benne van a lelkemben. és számtalan hasonló témáról. Mert a szerelem-gőz tágítja. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. annak kultúrája van (kellene lennie). Ez szintén nem tragédia. hiszen azt meg sem tudom mondani. mint a szex” című cikket. a reklámok. vagyis az elkötelezettséget. mint a kutya. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. akárhogy is bizonygatja. mert „akármi előadódik”. illetve szűkíti a sávokat. és beosztja. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. a tudatosságtól. hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. és akkor még kap (ha van). pl. arra biztatják a fiatalokat. egyre „olyanabb” lesz. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. hogy kellene még. de ha a gőz kifúj. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. hogy milyen jó volt. ami jobb. körülmények között. szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. Csak erről nem beszélnek a filmek. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. Ezt lehet csinálni. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. visszaáll a normál állapot. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. Tudatosan beszélni kell ezekről. aztán ha elfogy szól.

és nem azt. kiad magából valamit. meg tudják azt magyarázni. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. nincs is baj vele. Az érett meg a szerelemre. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. Az „igazi öröm” azt jelenti. „Parancsra” nem lehet szeretni. Ezek érzések. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. hogy történjék. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. hogy az a jó. Függetlenül attól. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. de azért gyönyörű volt ugye?!). hanem az egész ember örül. ha valaki úgy érzi. akik mégis lefekszenek előtte. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. mint amilyen az valójában. és tudja jobban szeretni. hogy megbántottuk a Jóistent. Van. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. amit jónak lát. hogy „Élvezkedni lehet. akinek pl. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. egy csók nem egy nagy dolog. 3. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. Ha viszont az. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. Röviden. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. akkor utána belül szürkeség lesz. vagy csak élvezkedtünk. 1. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. Csak azt 94 . hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. akinek többet. Félelem és görcsök nélkül kell. Ha pedig élveztük egymást. Hiszen egészen nyilvánvaló. csak ülünk csendben. Ez utóbbi is előfordul. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. szenvedés oka az. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. ez az. hogy éppen mennyire kívánlak. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg.kifejezni. azt egy kézfogás. akinek kevesebbet jelent. hogy mennyire szeretlek. és gyönyörű az élet. Magam úgy gondolom. hogy mi volt köztük régebben. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). amiket nem igazán lehet indokolni. hogy erkölcstelen disznók azok. egyszerűen arról van szó. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. Igazi örömöt adóan kell. Ez pedig nem jó neki. Ahhoz. egy csókba. mint amennyire kívánja. akkor nem állati módon éli a szexuális életét. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. van. Ilyenkor szokás mondogatni. Az igazi szerető pedig az. Nem gondolom. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. hogy a különböző testi gesztusok. amikor éppen megkívánja. hogy történjék. akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. ami szabadon és akarva történik. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. úgyis mindenki teszi azt. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. tömören. Nem szándékos hazugság tehát az. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. ami utána kiderül. egy csók lelkileg is érinti. mint az enyém. Ez a feltétel azt jelenti. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. 2. Hangsúlyozva. hanem embertelen módon. Csak az lehet szeretet-kifejezés.

az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. a koporsó stb. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. hiszen azt látják a fiatalok. csak éppen a lényeget nem. már nem igaz.. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. ami halála után lesz.” Az érv értéke: röhejes. Tényleg jó. hogy milyen lesz. amiket kívánunk.mondom. szeretnénk kipróbálni. hanem az. ha majd meg lesz halva. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. Csak azok általában hallgatnak róla. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. akik megvárják. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. és kívánjuk. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. a főzést. akit később élete párjának szeretne. akkor 95 . akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. Lehet próbálni a közös életet. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során. a bevásárlást. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. ha végrehajtunk egy nemi aktust. Csak nem elég súlyos. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. mégsem lehet. A házasságot annyira lehet kipróbálni. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. tény. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. hogy milyen lesz a ruha. aki megvárja a házasságkötést. ha már össze leszünk házasodva. amiben majd eltemetik. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. egy éve házas párral. ha igaz lenne. de még a nemi élet sem. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. mert veszélyes. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. El lehet játszani. „Nagy baj lenne. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. hogy szexuálisan nem illünk össze. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. Az érv értéke: 0 (zérus). csak éppen utána mégsem. Ha csak egy pár lenne. Pl. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. mert „tök ciki”. mint a halált. 2. bele is fekhet. igaz. A fő problémám egyébként gyakorlati. Sajnos találkoztam olyan fiatal. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt. Először is. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség.” Az érv jó. pedig alaposan kipróbálták. hogy szerintem jó. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart. Nem az ugyanis a kérdés. hogy mindenki csinálja. érezheti úgy az ember. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. amit ez az érv feltételez. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. „Ma már mindenki ezt csinálja. működött is minden rendesen. megvan-e az összhang testi vonalon. Másrészt. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. hogy a fiatalok talán elhiszik. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. Ugyanis nem igaz. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. ha a házasságkötés után derülne ki. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. nemi életet. Bizony vannak az életben dolgok. de ha tényleg kipróbálja. ha meg tudják várni. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. És bizony nem egy párról tudok csak én. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. ez már természetes”. de én elsősorban tőlük várnám.

Na jó. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal.: Spielhózni. hogy kérdések merüljenek fel bennük. még ha költőit is. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. vagy akár csak izgulásnak azért. A kockázat ettől még fennáll. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. Ha ezt elérjük.tényleg semmi értelme az egésznek. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. csak azon alapul. A fiatalokkal foglalkozva. mert minden bizonnyal késik. Nem a terhesség a kockázat. Aztán 4 nap késéssel megjön. akit élete társának képzel el. talán nem fáradozunk hiába. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. cselekedettel. hogy a szerelem gyönyörű dolog. Most mi van? Késik. és nem jön meg a vérzés. Nem véletlenül. addig az bizony teher. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. szerelmünk gyümölcse. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. Ki az a rém. szó nincs „áldott állapotról”. 96 . Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. egy esetleges rettegésnek. csak nagyon veszélyes. De azért azt az emberek többsége érzi. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik. Zászlónk Stúdió. Igen ám. Budapest. ráadásul védekeznek is. gyakorlatilag tehetetlen. 2002. de eltelik a három nap. hogy rögtön orvoshoz szalad. úgyhogy semmi gond. Akkor megkönnyebbül. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán. szóval. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. Ugye? Szakirodalom Varga P. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. illetve arra késztetni őket.

hogy gyakorlatorientáltan. Hallgatás nincs. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. Őt. ez folyik a filmekből. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. s a család magán viseli annak minden jegyét. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. Az. hogy mégiscsak van valami. akárhány éve élünk házasságban. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. 1 Varga Péter. majd tovább cselekedetbe menjen. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. mentálhigiénés szakember. együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. Hétköznapi munkánkban családokkal. azt érdemes továbbadni. az ma is a vágyott jó. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. tudatos életté váljon. nyugalmunk. amiről nemigen beszélhetünk. úgy tűnik. s ez a téma az életet adó család. de szakemberként és magánemberként is. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. keresztény szellemiségű vezetőkkel. már az sem ritka. hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!).Szászi Balázs pedagógus. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. s a társadalom számára is fontos remény. A család. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. észrevehetjük. az újságos standról. pszichodráma asszisztensek. aminek kidolgozásában. a párkapcsolat örök téma. mindig megmozgató kérdés marad. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. a szerelem. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. 97 . Rövid elméleti bevezetők. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. Pedig csak a társadalom van válságban. az óriásplakátokról. s mélyíti el a kapcsolataikról. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. hittanár. Ezzel együtt azt is látjuk. a Spielhózni szerzőjének művészneve. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. csoportokkal foglalkozunk. de mivel pornó lett belőle. hogy a család válságban van. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. önmagunkká-levésünk bázisát. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. A Társ-suli tehát egy program. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. kiegészíti. a krízis nem csak felfordulást jelent.

s idáig jutni a párbeszédben. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. amikor nekünk az. Személyes meggyő ződésünk azonban az. Már akkor azt tapasztalta. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. hogy mindaz.hanem lehetőséget a változásra. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. ezzel tágítsuk az ő világról. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. előbb járók mit tudunk már a világról. hogy nem szabad ennek az első. Lelkiségi alapok. Amikor fiatalokkal találkozunk. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. az első tapasztalat mindig az. hanem arról. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. meghatározzuk nézőpontunkat. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. Isten nem várta el a világtól. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. így a párválasztásban sem. álláspontját. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. Ma is ezt tapasztaljuk. el kell hallgatni. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. hogy nemcsak a munkásfiatalok. Ez nem jelenti azt. hogy megjavuljon. s magukról alkotott nézetüket. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. vagy eljátsszák. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. hogy a maga erejéből. hisz ez a belépő a közös munkához. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. felszínes jelzésnek bedőlni. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. normális gondolkodással létezni. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. kiszolgáltatva magát az emberi sors. hogy ők már mindent tudnak. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. megújulva kell jelen lenni. Joseph Cardijntól vesszük. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. Az elődök példái nem elégségesek. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. hogy nincsenek. utódaikat a jövő felé segítve. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . hanem azt. amit az egyház helyi. ami számunkra fontos és érték. le kell söpörni. „Krisztus úgy szerette a világot. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. és akkor fognak ott ülni a padokban. elevennek maradni. Ma a szülők. hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. s úgy tesznek. hanem szeretetből emberré lett. hogy mi „tanítók”.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni.

ami a számunkra és a környezet számára is jó.lehető legjobban az utánunk jövőknek. a csoportdinamikának. K. azzal általában nem jutunk előbbre. hogy bármi különöset tettek volna. mit vagy hogyan tegyünk. mi szép és jó van bennük már eleve. ha segítünk meglátni. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. teremtettségüknél fogva. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. hogyan hat a másik rám a csoportban.”3 A tréningeken mint kísérők. úgy alakítsuk viselkedésünket. lehetőséget kapunk arra. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni. ami már ott és akkor jelen van életükben. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. a csoportdinamika atyja. hogy megváltozzunk. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik. 99 2 . Tahi. ha azt mondjuk meg. Azzal viszont. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. hanem mint vezetőknek. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. még azelőtt. hogyan is viselkedünk. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. Levin2. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak.

mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. akkor lesz. és azt hordja. c) Nem tudom. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. kékesszürke stb. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. Amíg a randevúra mész. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. Ha Vele találkozol. d) Nincs is pulcsija. Ha még nincs. d) Kopasz a Drága 3. vagy van egy. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. amióta ismerem. Nem kell komolyan venni. de arra talán jó.) 1. kb. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. mint minden ilyen teszt. b) Megfésülködöm. igyekszem a legjobban kinézni. 4. szürke. c) Nem csinálok semmi különöset. Tudod-e. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. Tudod-e. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5. d) Olyankor annyira izgulok. d) Csak magára hasonlít. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. d) Nem tudom. Tudod-e. nagy ökörség. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. 2. Tudod-e. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. egyformán. c) Nem is jár fodrászhoz. 100 . nincs is neki ilyen. c) Fogalmam sincs.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre.

hogy nem is lenne rossz ötlet. de közösen egyezünk meg. d) Még nem is voltunk moziban. c) Nincs soha túl jó kedve. elég gyakran. Mit csinálsz. hát megfogta. mit szeret a legjobban. hogy összetartozunk. 12. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. szóval tök jó. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. 9. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. 14. b) Nem örülnék. Mit szólnál hozzá. b) Nem rontom el a kedvét. c) Ha megfogta. és így értékesebb lesz. b) Próbálkozni. d) Velem még sosem volt bánatos. hol én. b) Néha-néha eszembe jut. c) Nincs olyan étel. amit különösen szeret. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. 10. na… b) Azt érzem. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. c) Én javaslom. hagyjanak békén. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. Milyen gyakran gondolsz arra. hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. ha engem választ. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. mi a kedvenc étele? a) Naná. akinek éppen jó ötlete van. Tudod-e.8. Mit érzel. b) Elkezdek poénkodni. Mit csinálsz. de hát van ilyen. azt lehet. hogy tudjak rajta segíteni. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. hogy jobb kedvre derítsem. c) Még jó. eléggé megviselne. Általában ki dönti el. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. c) Ez még eszembe sem jutott. d) A lecsó. b) Hol Ő. 11. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. d) Hááát. ha megtudnád. de közösen egyezünk meg. Mit szólnál hozzá. bohóckodni. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 .

Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. Mi van. Hagyom. Értékelés: Az 1. és ahol d-t választottál. Ha találkozni akarsz Vele. nem vagy valami túlságosan szerelmes. b) Általában ráér. hány értékelhető válaszod maradt. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. Az rendben van. Ezeknél minden a válasz 1 pont. sőt egészen kellemes is lehet. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. neki van igaza. hogy feladod az egyéniséged. hogy valamiben nem értünk egyet. hány is az óra. szerelem. Megvan a kellő vonzódás. c) Közöttünk teljes az összhang. Vigyázz. általában ráér-e? a) Nem mindig. hogy piszkosul szerelmes vagy. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. mert sok a dolga. nem kell figyelembe venni. Ilyenkor valamelyikünk enged. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). de azért mindketten tudjátok. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. mit mondjak: az az érzésem. Na jó. kérdést. és oszd el az értékelhető válaszok számával. így megkapod. hogy azt higgye. Olyan nincs. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. néha nem. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. Talán még annak is fennáll a veszélye. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. b) Néha veszekszünk. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. egészen normális a kapcsolatotok. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. 4 vagy annál nagyobb: Hát. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 .16. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba. d) Már együtt is lakunk. c) Inkább Ő szokott engem hívni. Add össze. de azért néha észnél is kell lenni.

akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. s újak után nézni. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. tartásából láthatjuk. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. a függetlenedés. normák mentén haladnak. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. azokat a szerepeket. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. s a gyász érzésével terhes ez az időszak. üvegtestű nőt sárban ölelni. s a partnerré válás erőire. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. azon túl. és ezzel a lelküket és a testüket is. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. nevelőivel. hogy valóban az egész testük. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. Így hát egy jó vezető. Ők szeretik inkább akciókkal. amiket éppen most tanul. vagy inkább ellenkezőleg. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. s más. olyan értékek. A párválasztás. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. láthatjuk. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. és az önálló identitás megtalálása. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. amiket nem akarunk. 103 . Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. azt sokszor már az öltözködéséből. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. Vágy és félelem. arra a tudásunkra. újra kell értékelni a szülői házat. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. nem költő. teljesen feketére mosnak. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. már nemigen terep számukra az otthon. nem is foglalkozik mással. kifejezik másféle módokon. azaz a játékosságukra. valóságra utaló tartalmakat felfedni. jó vezető van. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. táncot. Nyilvánvaló. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. ami bennük van. Ez nem könnyű . Sokkal hamarabb megmutatják azt. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. Félelemmel. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. hogy a serdülőben kialakuljon. illetve azok értékközvetítő voltára. hogy ki lesz ő. hisz ahol biztonságos.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. lelkük megmozduljon. szexualitás az autonómia. tettekkel kifejezni azt. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. ahol szabadon kísérletezhet. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. csak avval. szabadon kipróbálhatja a határait.

akik véleménye meghatározó. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. amiben a tréning segít. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. hogy a szerhez nyúl. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. tudatosan törekszünk arra. egy mélyebb intimitásra. Amennyire a keretek engedik. egyenrangúan. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. más értékrendből. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. akár párkapcsolatok megteremtésére. személyiségfejlesztő tréning ahhoz. Amikor segítünk a fiataloknak abban. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. a benne rejlő erőre épít. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. hogy betöltse. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. a szülők azok. A szer azért lesz fontos. 104 . és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. A máshonnan. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. Ehhez segít. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. az emberi kapcsolatok hiányát kell. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. kapcsolatok építésére vezetjük.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. hogy férfiak és nők vagyunk. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. Számít a családjára. Prevenció Azt szoktuk mondani. egy mély önismeretre van szükségünk. a drogfogyasztás ellen. felelősségteljesebb életvitelre. pszichés szempontjából az alapja. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. Azaz fontos. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. Amikor házasságról beszélünk. a család. mert a valódi intimitást. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. Pl. hogy a legkülönbözőbb helyekről. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. A program. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. különbözőségeink ellenére egymásért.

ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. kézműves foglalkozások és tánc. IV. s ami van. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. XII. ami elmúlt. formákat a találkozástól egészen a szakításig. hanem többé-kevésbé tudatosan. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. kreatív megnyilvánulások. hogy lehet másként. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. amit remélnek. lazázás. tesztek. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. S itt valósul meg. A házasság értelmes és értelmetlen okai. Bevezető. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. együttjárás. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. II. a jót. X. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. tesztek. higiénia. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. maximum egy órásak. XIII. önismereti játékok. VII. a jóra való vágyat. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. VI. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. Veszekedés – előnyei. videós helyzetgyakorlatok. Az előadások általában 30 percesek. de válunk. szituációs játékok. Elkezdve onnan. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. s amit remélni sem mernek. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. nem lehet ésszel legyőzni. hanem azok a konkrét tapasztalatok. sok cselekvés. V. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. S valahogy így együtt tapasztalják. IX. Szakítás – kevés beszéd.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. s különböző lehetőséget teremtünk arra. III. hátrányai. XI. feladatlapok. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. barátság. A tulajdonképpeni 13 téma: I. ami működik. Ezek önismereti játékok. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. VIII. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 .

előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. reflexióra. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz. s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai.működik. 106 . Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal.

szerepjátékokkal. videofelvételek elemzésével. kiscsoportos feldolgozásban. igen fontos témákban (szerelem. tesztekkel és kiértékelésükkel. 107 . nem pusztán szexuális felvilágosítás. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. A témát játékosan. szakítás. illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. viszont a csoport igényeire. előadások. alkalmazkodni. elmélyítésében. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. ahol helyzetgyakorlatok. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg.). maximum 15 fővel indul. elvárásaira nyitottan tud reagálni. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. mit. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. vitaindító gondolatokat. hogy – mikor. pontos tematikával. interaktív beszélgetésekkel. és az önismeret fejlesztésében. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. játékok kapnak helyet. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. kézműves foglalkozásokkal. mentálhigiénés feladatok. A program 14 éves hagyománnyal bír. és újszerűen közelítjük meg. esetmegbeszélésekkel. ahol téma-centrikus. kivel. amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. barátság. párkapcsolat. veszekedés stb. dramatikus játékokkal. A kiscsoport minimum 8. Készséget és reményt adunk arra. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén. Nem partnerközvetítés. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. kiscsoportos munka formájában.

a fiatalok otthonról nem kapják meg. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. 108 . • új problémakezelési megoldások megismerésében. tapasztalatok megosztására. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. fiatal tanácstalanul. társadalmi viszonyok között. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. az egész embert átfogó értelemben. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. Az első benyomásokat szüleinktől. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. Kornak megfelelő szellemi. az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. a délutánok. gyakorlásában. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). elsajátítására. egyetemistáknak. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk. • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. hogy végre megtalálja az „igazit”. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. ifjúsági vezetőknek. szakmunkásoknak. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. Lehet helyi szervezésben. családunktól kapjuk. A program az ország egész területén elérhető. • a saját családi minták felismerésében. illetve esték szabadok). mégis sok magányos ember. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. félelmekkel telve várja. vagy őt találja meg valaki. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. értelmi és érzelmi érettség szükséges. Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14.

tehát úgy lett kialakítva a program. Többnyire ők maguk is fiatalok. a programhoz való hozzáállásukat. Kálvária sgt. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik.Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. 26. Fontos. Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. félelmeiket. saját helyüket. Cím: 6722 Szeged. személyes élmények „behozása”. játékok kiválasztása. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. Telefonszám: +36-62-548-940 109 . hogy kimondhassák elvárásaikat. fokozva aktivitásukat. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik. társvezető megválasztása). Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. Az egységek végén a team értékelést tart. megoldások szülessenek. ügyelünk arra.

hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. 4. önismereti játékok megismertetésére. Önismereti drámacsoport 6. Megfogalmazza elvárásait. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. mik a feltételei. 2. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. az ország különböző területeiről. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. 110 . mennyi energiát. befektetést igényel a részéről. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. és más ifjúsági csoportok vezetői. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. Célcsoport: Egyetemisták. illetve eldöntheti. ám büszkén vállaljuk.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. hogy profi trénereket képezzünk ki. Pályaorientációs önismereti tréning. alapozó tréning. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. kétszer hospitált. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. ahol mindenki számára kiderül. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). ifjúságvédelmisek. Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. Szociálismunkások. Az eddigi gyakorlat azt mutatja. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. Nem célunk. háromszor koo-trénerként dolgozott. Saját élményű . akik alkalmasak lesznek arra. fiatal házasok vezetnek csoportokat. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. Így a programban elsősorban egyetemisták. lebonyolításuk elsajátítására. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. védőnők. főiskolások.

másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. hogy jóra vagy rosszra.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. esetleg alkalmi ismeretségekig. önmaga és embertársai javára. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. Lukács László piarista teológiai tanár.Dr. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. E nézet szerint az Én valójában egyedül van. autonóm személyiség ideálját hirdették. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. másodlagosan rendelődik alá a többinek. erejét. főigazgató. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember. hogy az autonóm. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. hanem magában az emberben dől el. gondozásra. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. felnőttként. A „harmadik életszakasz”. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. a házastársi. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. hogy segítse önmaga megvalósítását. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. és csak utóbb. gyermekként. Egymásra utaltan élünk. a különböző társadalomtudományok. végül idős emberként is. Ma már közhellyé vált a megállapítás. A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. vagy pusztítására használja-e energiáit. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. de bontakozó személyisége is. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. léte az együtt-létben válhat teljessé. 111 . Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. a pszichológia és az antropológia. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között.

hogy egy „Te” elfogadja. Csak az tud igazán önmagává lenni. és feléje fordul. 112 . szavam a fontos. aki kilép önösségéből. Nem az én gondolatom. és a másik „Te”. hogy méltatlanná válik a szeretetre. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. Persze én már akkor is „Én” vagyok. A személy azáltal „van”. csak az válhat igazán boldoggá. hanem olyan tevékenység. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. adottság. minél inkább megnyílik másokra. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. aki másnak igyekszik örömet szerezni. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. és elveszíti azt. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. legősibb félelme. annál inkább önmagává válik. Egybenyíló. 4 Buber. amely elfogadást és választ igényel. „communio”-ban. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. Megszólítás és válasz. elfogadlak és szeretlek. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. A személy annál érettebbé. megszólított. „Halandóak vagyunk. Ez az egység-közösség. önmegismerés és a másik elismerése. Meghívás és meghívottság. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. Ez azonban csak lehetőség. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. halhatatlanok. Martin: Én és Te. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. ha szeretünk” (Karl Jaspers). Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. éppen a köztük növekvő egységben. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. hogy szeressék. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. Legősibb vágya az. A személlyé válás ajándék. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. század elején. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. elfogadsz és szeretsz. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. mert én szabadon elismerlek. ha szeretetlenek. de nem létezhet” (Roger Garaudy). fejlett személyek kezdeményezik. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. illetve hagyja tágítani magát. amennyiben Te elismersz. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. Európa 1991. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. hanem az. ahogy Ágoston emlegeti. hogy a Másik megismert. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel.

az egymáshoz tartozás érzését. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. hogy nem magányos egyed.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. hogy értelme van és szabad akarata. Ehhez járul az is. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. a szexuális igények kielégítését. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. amelyet az otthonukká tesznek. testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. az udvariasság. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. Ez a kapcsolat egész valóját. és szegényebb marad az. amilyen például a barátság.27). hanem mindezek fölött abban. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. saját képmására alkotta. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. Legteljesebben mégis a házasságban. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. a figyelmesség és a szolgálatkészség. 113 . de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. hanem kapcsolatokban válik önmagává.

” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. töredékesen már itt a földi életben. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. s nehéz előre tudni. amint mi egy vagyunk: én bennük. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. (…) Legyenek egy. te bennem. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. közöttük vagyok”. tudják. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. és szereted őket. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. Ebből következik az is. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. hanem közös otthont teremtenek. amelyik kihűl vagy elenyész. ha fáradt vagy beteg. akár konfliktusaiban is. legrejtettebb titkait is. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. amint engem szerettél” (Jn 17. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. „Amint te. de viszontagságaiban. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. hogy te küldtél engem. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. megteremtve az egyesülés élményét. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. Atyám. hogy értelme és szabad akarata van.Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). úgy legyenek ők is bennünk. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. ígérte tanítványainak Jézus. vakációjukat töltik együtt.). amelyben valóban önmaguk lehetnek. ha nem a személyes odaadás. tudják együtt „múlatni” az időt. vagy a szabadidejüket. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség.21sk. Közösen élik meg a világ eseményeit. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. a heves rajongás alábbhagy. S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. Otthont. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. hogy te küldtél. 114 . hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. amely biztonságot és védelmet ad. együtt és egymásnak. és a Fiú az Atyát. minden álarc és képmutatás nélkül. mire van szüksége. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. beteljesülten az örök boldogságban. Tudják. hogy így elhiggye a világ. az élet különböző helyzeteiben. Fokozatosan. bennem vagy s én benned. s megtudja a világ. otthont. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. Egyszer talán ráébrednek arra. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. örömüket lelik egymásban. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. örömeiben.

hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. A szó eredetileg körtáncot jelent. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. Minél őszintébb. nézeteltéréseket okoznak. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. amit Én és Te egymásrautaltságáról. önzetlenebb a szeretetünk. hanem lehetőségünk nyílik arra is. annak mintájára. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig. hogy Isten bennünket szeret. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. az önfeláldozó. hanem azt is. abból meríti erejét. mily reménytelen. amellyel elfogadja az embert. hogy minden ember önálló.” Mindaz. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. Benne nemcsak Isten lett emberré. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. „Isten a szeretet”. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. Oka ennek elsősorban az. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. annál krisztusibbá. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. még a legszorosabbak is. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. a töredékességnek egy darabját. 115 . A különféle személyes kapcsolatok. együtt-lét. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. tehát a szeretetről elmondható. a különböző szeretetkapcsolatokban. eredetét és beteljesülését. Amint a II. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól.Élete fájdalmas töredékességét. Az emberek közti szerető elfogadásban. és önmagát ajándékozza neki. individuum. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. ellenségeskedéssé torzulhatnak. a kielégületlenségnek. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. nemcsak örömet szereznek. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. szeretlek. „Az ember itt kevés a szeretetre”. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. de nem ritkán feszültségeket. hanem szeretetének korlátaiba is. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. Benne. konfliktusokat. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. egymásból és egymásra való léte. istenibbé válik. Oka azonban az is. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban.

A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. 116 . a házastársak életközösségében. szépül vagy éppen torzul. Most este van. egyetlen mozzanatba sűrítve. Ez a jelenlét. és halálunkig folytonosan alakul. hogy együtt öregszünk meg vele. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. Én sem épp vidám. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. odaadja magát neki és érte. a tartósság és a hűség. csak egy csöppel kevésbé szomorú. amely nemcsak jelzi. Szomorú voltál. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. életének története van. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. hogy – férfimód hiú – földerítselek. jónéhány éppen a tartós. akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. Elment a nap. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. alkalmi fellobbanás. csak annyival. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. Én meg szeretném megköszönni néked. Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. Figyelmen kívül hagyják azonban. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. de jelenvalóvá is teszi azt. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. szövetséggé mélyülő szerelem. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. úgy kell tenniük a házastársaknak is. elmélyülni.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). táplálja és gondozza saját testeként. hogy az ember időben él. az időhöz kötötten. Olyan történelem ez. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. akkor elfogadjuk azt. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. hanem amelyben valóban testet ölthet.

amely. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. mint megannyi szerződés. vagy mindkét házasfél számára.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. Ezek gyógyítása. felbontható. megváltoztatható. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. elárulható. szívét. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. életét.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. ember szét ne válassza. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. Tisztában van ugyan vele. Ez teszi érthetővé. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. ha önmagát.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. legalább valamilyen mértékben. Két-vödrü kút! Két sebesült. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. még a nép minden hűtlensége ellenére is. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . mindegyik házas viszonylatban. hogy egyedül élje tovább az életét. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. tartósabb. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. hogy keressen magának társat. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. nem beszélve azokról a sebekről. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. „Amit Isten egybekötött. és igazi. arra az Istenre. Arra az Istenre. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja.

Vigilia Kiadó. 118 . Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. akkor ebben – akár tudunk róla. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. 2002. L. mindent átfogó és oltalmazó. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Powell.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. Budapest Fromm. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. 1983. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája. Dillow. Amikor valóban szeretnek. II. akkor túlmutatnak önmagukon. Chapman. Eva: Gyermekeimmel. Powell. 2002. Gary: Egymásra hangolva. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. 2002. Budapest. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. Vigilia Kiadó. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. 2002. Herder 1985. dr. amely Istenre utalt. S ha ez szabadságban történik. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Budapest. A családi harmónia öt jellemzője. 5 Rahner. Harmat. Linda: A társ… Feleségek könyve. Gary: Családi összhangzattan. a Család évében. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Budapest. akit Istennek nevezünk. John: Feltétel nélküli szeretet. Crabb.. Helikon Kiadó. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Harmat. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. Budapest. Budapest. Petrik.: Felette nagy titok. Bécs. Budapest.”5 Szakirodalom Asen. Park Kiadó 1997. Könyv a házasságról. Budapest. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. Ez pedig Istennel határos. mégiscsak az. 131. 1999.. 1997. 1984. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. megváltó és megáldó partner jelenik meg. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott.. John: A tartós szeretet titka. Theodor dr. Erich: A szeretet művészete. Karl: Über die Sakramente der Kirche. Budapest. Vigilia Kiadó.: Egybeszerkesztve. hallgatag. Budapest. Vigilia Kiadó. csaknem banálisnak látszik is kívülről. Bovet. Chapman. 2002.

hanem döbbenten eszmélünk rá arra. az önmegvalósítás. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. élethosszra vonatkozó ígéret. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. szociális munkások. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. az egyenlőség. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. illetve a szerződésre épülő házasság. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. Ezek: a szövetségre. (Pszichoterapeuták. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. Az emberek többsége elfogadja a válást. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. klinikai szakpszichológus. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. a verseny. hogy mikor boldog egy házasság. amelyek az értékek. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. a társ. A személyes és visszavonhatatlan. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. tanszékvezető tanár. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült.Dr. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. a klienssel vagy a tanulóval. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. Rossz érzéssel. kapcsolati formák. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. az egymás életébe való bebocsátást. mint a hosszú távra szólók. egyre több ország 119 . bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül. A házassági szerződés. az élet megosztását jelenti. jogi fogalom ugyan. illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. toleráns a házasság előtti. de hátterében. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. amelyről eddig beszéltünk. a siker. hogy a házasságok törékenyek. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött.

Korábban a házasság. De a negatív hatások. kielégítést nyernek.és áldozatvállalás. akkor a házastársak között 120 . mint a negatív hatások csökkentésében. hiedelmet. a család épségének megőrzése. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki. amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. illetve értékként kezelése. és a családi közösség legfontosabb pillérével. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. hogy joguk. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. az őszinteség. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. a romboló következmények feltárásával. Korábban a megbízhatóság. Ma inkább a sikerességet.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. a változni tudást. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. a felelősség. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. a szociális „ügyességeket”. de külön tényezőként is megjelenik az én. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk. de az élethossziglani fejlődést feltételező. mint az egyediség kimunkálása. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. a „self” értékké válása. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. elemző koncepciók a szövetségre épülő. sőt kötelezettségük egyedülálló. hogy ezek majd teljesülnek. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. különösen a szociológiának. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. A társadalmi változásokkal is összefüggően. a jó kommunikációs képességet. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. a tisztességnek és a megbízhatóságnak. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. és azok hatásaival való megküzdésben. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. A különböző tudományok a változások leírásával. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

aki döntött valaki mellett. értékeinek megfelelő. ha a házasságot alkotási folyamatnak. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. vágyainak. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. Csak akkor nyílik ki a zsilip. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. változnak. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. 129 . de mindig több tényező határozza meg. tevékenységnek tartjuk. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. hogy az együttélés ne pokol. mint a mesében. A „boldogok voltak. más választások korlátozásával is jár. megbízhatóság. igényeihez. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. A kapcsolatok minőségét. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. ha törekszünk is arra. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. a kapcsolat milyenségétől függ. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. az udvarlás első fázisában (1–8. a későbbi időszakban (8-17. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. gyengédség. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. kitartást vállal és fogad egymásnak. hanem örömforrás legyen. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. vagyis elköteleződnek egymásnak. A másik ember társ. és létfeltétel. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. vagy egyáltalán nem vállalják. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. Pl. II. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. biztonságot adó. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. vagy pokollá válik mindkét fél számára. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. az az együttélés minőségétől.intézésében. Hiszen. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. Az ember sokféle kapcsolatban él. céljainak. elhalnak. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. fejlődnek. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. a kapcsolatok alakulnak. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető.

A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. Az udvarlás időszakában természetes. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. A kapcsolat megszakításának. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. a kapcsolat megszakad. félnek az intimitástól. a nehéz helyzetekben való kitartásra. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. illetve megszakadásához vezet. mint a hosszú távú elköteleződés. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. éretlenek a felelősségvállalásra. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. nehezíti a partnerek eredeti családjával. és a kapcsolat minőségének romlásához. hanem kényszerből jött létre. bizalmatlanok. rokonságával való kapcsolatát. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet.Az együttélés törékeny kapcsolat. mint az elköteleződő párokét. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. Az együttélési 130 . amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. a csalódástól. óvatosság. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. Próbálkozások. a függetlenségigény. A statisztikai adatok azt mutatják. hogy más területen keressenek fogódzókat. Előtérbe kerül a karrier. az önérdek. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. Az együttélést követő házasságok kudarca. megengedettek vagy akár tiltottak. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. erősségének jelzéseként értelmeznek. Az erősebben kötődő. kötődő.

Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. élvezet. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. gondozza. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. szenvedély. Minden házasság egyedi. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. több időt áldoz arra. áll össze. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. összetevői kerülnek előtérbe. gyengédség. örömforrás legyen. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. és mélyen kötődjünk hozzá. a biztonság. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. vonzalom. – A házasság jobbá tételére ösztökél. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. támogatást. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. intimitást. gazdagodik. hogy a kapcsolatot alakítsa. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. A szerelem is. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. helyezkedik el. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. A szerelem. és a házassággal való törődés az.kapcsolatban élők is. hogy önmaga legyen. vágyakozás. csalódottság stb. természetesen több energiát fektet bele. Vannak olyan szerzők. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. tetszés. a szorongás. hanem benne van a másikkal való törődés. vagyis változik. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. Az elköteleződés olyan szoros. jó legyen. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. hogy ilyen tartós a házasságuk. válnak hangsúlyosabbá. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. elbűvölés. A szerelem kifejezésére. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. fellobban. kötődés. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. véleményük szerint mi lehet az oka annak. mint minden más kapcsolat alakul. hogy a szerelem nemcsak érzelem. kialszik. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. nem kell félnie a másik kilépésétől. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. ami a hatékonyságérzést kiváltja. A hosszú távú. a düh. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. az együtt megélt élményeket. Szavaink sokfélesége is jelzi. Ha valaki úgy döntött. A szoros. tartalmának megragadására. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. gondoskodó szerelembe. akkor törekszik arra. a befogadottság. a másiknak való örömszerzés szándéka is. leírására számtalan szavunk van. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. kifejezheti valódi szükségleteit. problémákat. hogy az alkotás szép legyen.

bensőségesség. 132 . Turandot a házasságot választja. egyedi. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. pozitív értékeit. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. akinek kialakult identitása van. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. tulajdonságok. az elköteleződés talaján erősödik. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. senki mással össze nem téveszthető személy. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja.nem drámaiak. az elköteleződésére. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. aki beleszeret a szépséges császárlányba. annak a felesége lesz. törekvések kiemelésére is sor kerül. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. – A személyiség érettsége Valódi. és minimalizálja a negatívumokat. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. amelyet Turandotnak kell megoldania. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. De Kalaf gondoskodó. ezáltal lesznek részesei egymás életének. vagy feleségül megy hozzá. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. eszme stb. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. nevezetesen az autonómiára. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. Kalaf azonban megmondja a választ. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. az a vérpadon végzi. férjjé a férfi. így lesz „a kettő egy test”. illetve maximalizálás jelensége. Aki megoldja a próbát. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. a minimalizálás. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. a változásra. fejlődik. Ám ekkor megjelenik Kalaf. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. hidegszívű. tiltakozik a házasság ellen. Az elköteleződés kezdetén. irányzat. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. de aki kudarcot vall. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. országából elűzött királyfi. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. a vándorló. hanem a hasonló értékek. hogy egyben egy kapcsolat része.

így az megérthető akkor is. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. autonóm személyiség. 133 . Az élmény csak introspekcióval ragadható meg. csöndesen. létezés-állapot leírásáról van szó. hogy önmaga csak akkor lehet. és mint ilyen emberi szükséglet. – Érett. hova tartozunk. mint ahogy soha. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. A kifejezés a latin intimus szóból származik. ez az én-rész a híd a lélekhez. Az intimitás bensőséges kapcsolat. ezredévek jöttek. inkább passzív létező irányultság. Istenhez. A másikkal való kapcsolat maga a cél. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. és nem eszköz valaminek az elérésére. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. ha másvalakivel van együtt. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. hanem önmagunkban vagyunk. Melyben egy isten szállt a földre le. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. szoros. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. hogy kik vagyunk. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. és utal önmagunk legbelső részére. őszintétlenségre kényszeríti az embert. Vagy áldott csipkebokor drága tested. hogy te vagy-e te. kölcsönös kapcsolatban legyünk. És percek mentek. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. hogy egyvalakivel meleg. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. de nem a másikra figyelünk. soká. hiszen egy olyan élmény. Nem cselekvő jellegű. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. tartalmazza alapvető választásainkat. leírása nehéz. „És jó volt élni. Mint zsibbadt erek útján a vér. Az intimitás fogalmi megragadása. Ez a rész. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. Belső. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. Az ember sajátos természetéből adódik. Kapcsolat. nem kontrolláló. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. amely mások számára megfigyelhetetlen. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. S alélt pilláim lassan felvetődtek. amely arra irányul. legbelső a jelentése. a költészet ereje. a tudatosságot. nem birtokló. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. őrizzük. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg.III. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. Egyszerre csak megfogtad a kezem.

vágyaink. Úgy vagyunk a személyes terünkben. Ki kezdi a beszélgetést. rejtett céljaink. önmagunk megosztására ösztönöz. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. kimutassa. Ott is rá gondolunk. mint tudjuk. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. titkaink. esetleg félreáll a nyakkendője. Allport írta le. de természetesen jelenthet azt is. A személyes kapcsolatok alakulásában. sem a hízelgésre. de nem rá figyelünk. amikor önmagunkban vagyunk. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. – Megváltozik a tér megélése. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. Pl. de 134 . sem a gyengeségek elrejtésére. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. amely megjósolható kimenetelhez vezet. nincsenek hátsó gondolataink. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. a nyílt. társunk. gondolatban megosztjuk vele élményeinket.A spontaneitás szabadság és képesség arra. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. de létezik egy „forgatókönyv”. Az intimitásban a létezés pillanata. élményeink. A feleség sírva. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. őszinte. csúnya veszekedés tör ki. – Megváltozik az idő megélése. Valamiféle időtlenséget. amely szerint a kommunikáció zajlik. Olyan dialógusé. A feleség leszidja. minden hibánkkal. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. rejtett szándékaink. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. határtalanságot élünk meg. nem törölte meg a lábát. Az intimitásra való képesség. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. – A kölcsönösség. őszinte. a férj dühös lesz. hazaérkezik a férj. Személyes terünkben akkor vagyunk. a jelen válik fontossá. késett. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. Az intimitásban a tér megélése kettős. nem viselünk álarcot. hogy abba beengedünk egyvalakit. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. vele társalgunk. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. sőt inkább a másikra figyelünk. mint önmagunkra. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. mikor lehet közbeszólni. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. amikor önmagunkra figyelünk. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. hanem önmagunkban vagyunk. amikor álmodozunk. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. kudarcaink. A kommunikáció nyílt.

A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti. óvó. és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. a világ kutatására. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya.diadalmasan panaszolja. támogató. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. önmagára vonatkozó gondolatok. IV. törődés érzése. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. a másikra ráhagyatkozó állapot. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. 135 . hanem önmagaként van jelen. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. szabad. lehet-e őt szeretni és értékelni. bizonygatja.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. gyerek –. Míg a közeli kapcsolatokban. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. Hogy gyermekének szíve odabújjon. férj. illetve milyen szabályok szerint működnek. – Az intimitás a szabály. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. partneri elvárások. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. előírt vagy tiltott szabályok. Csak az anyát közelben. hogy a férje alkoholista. Pedig nem az. Kezdetben még nem az.). megfényesíti a megkopó kapcsolatot. önmagában lenni állapotot. bizonytalanulszorongóan. gyengédséget és az elköteleződést. irányulások kifejezése. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. a másik valódi énjével. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. hanem a másikkal is. feleség. erősíti a szerelmet. gyengédség. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is. hogy milyen szerepben. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. megismerésére.

magányosak. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. akik csak partnerek tudnak lenni. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. türelmes munkával. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. Nem félnek a haragos. hogy szüleik szeretik őket. akik nem akarnak. elkerülik az elköteleződést. elköteleződést igényel. zavart korrigáló terápiájában hosszú. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. Az összefüggés erős. hanem változtatható. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. „gyakran” kifejezéseket. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. A hányatott sorsú. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. a függés ellen lázadók. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is.I. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. ELUTASÍTÓ IV. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. azok. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. Az 136 . megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. és nem tudnak társak lenni. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. őt szidó szülőtől. a nem kötődők. de nem sorsszerűen meghatározó. SEM INTIMITÁS. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő.

elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. elköteleződés. 137 . mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. helyzetének empatikus megértése. A mindenkor rendelkezésre állás. a másik érzéseinek. a másik elfogadása. Valószínűleg azért. Befejezésül. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént. a valódi én mellett döntöttek.

mely testi-lelki szeretetközösség. II. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás.Hortobágyiné dr. Isten megszólítja a házaspárt. hogy szülőkké váljanak. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. Nagy Ágnes általános orvos. Régebbi korokban a gyermeknemzés. ezért ezt meg kell válaszolnia. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. aki ajándékul adták az életét. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. Ezzel a válasszal. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. megtartja méltó helyét. CSÉN tanácsadó. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. 138 . A II. a testvéreknek. de a házaspár igenje kell rá. Kecskemét és Déri Éva biológus. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. házastársi szövetség. CSÉN tanácsadó. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. szabad akaratuk által. természetes családtervezés Életvédelem. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. A gyermeket a házasság megkoronázásának. De az embernek szabad akarata van. a gyermekek ajándékozzák a családot. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. élete megajándékozza azokat. Isten ajándékoz bennünket. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. hogy Isten ajándékozó. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége.” Csodálatos dolog. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. Így egész életünk ünnep lehet. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. s szüntelen ajándékozásból állhat.

Lehet. Ugyanakkor az is fontos. Egy három gyermekes családban. védekezésre gondolnak. Itt kell kiemelnünk azt is. elgondolkodtak. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására. hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. Hány gyermek legyen egy családban. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. Így ami előtte hat. 139 . amikor a beágyazódás nem jöhet létre. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. vagy ismeretségi körünkben. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. de az is lehet. néhányan a fogamzásgátlásra. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. Szükséges. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. mert olyan kapcsolatból származik. a lelki ráhangolódást. Kapja meg méltó helyét. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. esetleg a gyermektelenség hátterében. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. Fontos. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. mert nem ennyit vártak. amelyet elveszített. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét. hanem szinte akadály: mert nem most várták. ha egy családban egy vagy két gyermek van. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. Szükséges tehát tisztáznunk. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. a megfelelő testedzés. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá.2. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. az nem okoz abortuszt.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. hogy a gyermek. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. amikor a negyedik gyermeket is vállalták.

Legfontosabbnak azt érezzük. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. mi Isten akarata a házasságukkal. Csak nem szabad szem elől téveszteni. s a gyermekek mikor. a teremtés művébe kapcsolódunk be. amikor tervezték. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. amennyit tervezett a házaspár. Ebben a definícióban az a fontos. születési idejének. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. hány gyermeket szán nekik. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. hogyan mondanak. A családtervezés úgy lesz teljes. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának.…férfinak és nőnek teremtette őket.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. hogy egy családtervezési módszer tévedett. hány gyermeket vállaljanak. hogyan fogadták az ő jelentkezését. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. nagy öröm forrása két. töltsétek be a földet.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. hogy fürkésszék. Így mikor mi gyermeket vállalunk. és milyen időközönként érkezzenek. akkor ne úgy fogalmazzunk. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. vagy nem annyi gyermek születik. mi Isten szándéka a házasságunkkal. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. hanem azt is keressük. Mi az Ő terve. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. remélhetőleg igent az ő életére. Ismeretterjesztő munkánkkal. Nagyon fontos. családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. Úgy érezzük. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. 140 . nem szabad attól félnie. Ez azt jelenti. s szülőkké leszünk. Kutatások arról számolnak be. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja. hogyan viszonyulnak hozzá. családi életünkkel. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. Ha remélhetőleg végül is vállalja. amikor egy házaspár.

csak azokban a napokban élvén a házaséletet. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. „Az Egyház azt tanítja. ami korábban ismeretlen volt. nagyon megérthető. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. „Bíboros úr. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. tudniillik.3. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. Pál pápa 1968. az Egyház azt tanítja. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. és ez teszi szükségessé. melyeket az Egyház tart szem előtt. s azt tartja. áldás. 3. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. Nagyon meg lehet érteni. hogy a gyermek. 2. A harmadik szándék az. az új ember. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. mint azokat a nagy szándékokat. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között.” 141 . hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. s ily módon szabályozhatják a születést. sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. hogy ők nem értik? Igen. 1. Megérti-e Ön. A mai világ szorongató helyzeteiben. vegyszerekkel nem lehet megoldani. a dolog valóban bonyolult. hogy ráébresszen arra. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek.” (Humanae Vitae. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. Három nagy alapvető szándékról van szó. VI.

s ott hagyjuk. II. tölcsérszerűen kitágult részében. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. hogy éppen hol tart a folyamat. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. egy új emberi élet kezdődik. mind a működése eltér a két nemben. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. Ez a szaporító szervrendszer. Ennek egyik része ivarsejteket termel. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. meg kell állapodniuk. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. hogy a szíve már hetek óta dobog. melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. ezért erre testileg. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. a táplálkozás. Itt szólhatunk röviden arról is. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. a másik 142 . A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. és egyesültek. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt. ameddig az abortuszt elvégzik. a különböző minőségű méhnyaknyákot. Így érthetővé válhat számukra. melynek mind a felépítése. és működésükben sincs lényeges különbség. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt.. I. természetesen annak megfelelően. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. a légzés. Mindig ugyanott van a találka.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. hímivarsejteket. mint pl. legfeljebb 12–18 óráig él. másik része segíti az ivarsejteket abban. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. a sárgatestet stb. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. S természetesen kiemeljük azt. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. hogy egymásra találjanak. hogy HOL és MIKOR találkoznak. Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. hogy ma Magyarországon ez az a kor. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. Olyan szervrendszereink.és a fajfenntartás. petesejteket. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni. hogy a találkozó létrejöjjön. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). mivel a petesejt nagyon rövid ideig. hogy messziről is jól látható legyen). a mozgás. Van azonban olyan szervrendszerünk.

hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. Általában percenként 4-szer húzódik össze. a progeszteron. zona pellucida – üvegszerű hártya. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. és megreped. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. .a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. hogy a szaporodást biztosítsa. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. mindig van belőlük „raktáron”. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag. számuk és alakjuk is megváltozik. másik alkalommal baloldalt. III. A kiszabaduló petesejt. illetve a petevezető rojtjai közé. Így keletkezik a sárgatest. következő ciklusban pedig fordítva történik. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. A hímivarsejtek (ondósejt. nyak – centriólumok. A petesejt továbbításában: . A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. készíti föl arra. és hogyan egyesülnek? A. mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. egyik alkalommal jobboldalt. zsírszerű anyag rakódik le. szabad szemmel is látható sejtje.a folyadék centripetális áramlása. Akkora. amelyek körülveszik. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. hogyha történik majd megtermékenyülés. összekötő rész – a mozgását irányítja.a petevezeték csillószőreinek mozgása. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. s állandóan újak képződnek. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. ovuláció környékén percenként 8–12-szer. sejtplazma. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. sejthártya. Egyik kiesése esetén – pl. a szabad hasüregbe kerül. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. farok – mozgás végrehajtása. Amikor már egészen megérett a petesejt. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. mint a tűhegy. illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. serdülőkortól a klimaxig. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. ahol a petesejt megérik. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. melynek aktív mozgása nincs. Végül annyira kidudorodik. és bennük sárga színű.nyugalomban van. szabad szemmel nem látható. .

végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson.8). A többi hímivarsejt. Az élet örökös küzdelem. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. energiaforrását. Színe opálos. 15–18 cm-es út. Kisebb részük behatol a méhnyakba. de csak a legszívósabbak. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag. B. a többi kifolyik a hüvelyből. és ezt a képességét órákon át megtartja. Az ondó. és meg kell tenni a hosszú. B. amikor felszabadul. akkor a sárgatest visszafejlődik. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. A cukrot. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. Nagyon gyorsan tudnak úszni. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag. majd elfolyósodik. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú.és prosztatamirigyből származó váladék. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. A sárgatest feladatát a 12. és a petevezeték kezdeti részén keresztül. tejszerű. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. a hüvely hátsó boltozatába ürül. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. 60–120 millió sejt van. Ez a váladék kezdetben sűrű. és hegestest keletkezik a petefészekben. Ha nem történik megtermékenyülés. héten a méhlepény veszi át. Cél a petevezeték elérése. és legalább 80%-a jól mozog. 7 nap múlva. bonyolult utat a hüvelyen. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . óriási mozgási energiát vesz fel. Sebességük 2 mm/perc. amely állandóan tejsavat termel. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. és mintegy várakoznak. szaga édeskés. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. Nagy az eltévedés lehetősége. a méhnyakcsatornán. mely kb. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). mely lúgos kémhatású. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. s 1 ml-ben kb. legellenállóbbak érik el céljukat.1 km utat tenne meg. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. a méhen. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül.1. Átszámítva ez annyit jelent.2. foszfort. A hüvely egy kis vegyi üzem. a méhnyakra és környékére jut. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. a sav pusztítja őket. B. táplálását biztosítja. melynek – természetesen. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6.2–7. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. Kémhatása lúgos (7.

B. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. Csapásaik kifelé irányulnak. biztosítja számukra a tápanyagot. így még itt is sokan eltévednek. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. s így további spermiumok 145 . ahol a petesejttel találkoznak. ha túl korán érnek oda. legrátermettebb. pusztulására vezetnek. ugyanis a spermiumok élete is véges. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. Ezért van jelentősége annak. Ugyanúgy. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. B. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik.) A petevezetékek általában percenként kb. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. majd bejut a sejtplazmába. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. ha még nem lenne ott. hőmérséklete 1.hígabb.4. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva.3. melynek irányító. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik. a harcot. Nem jó az sem. Mégis bizonyos. a petevezetéket. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. vagy pedig megvárják azt. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. nagyobb víztartalmú és több. a farkát elveszíti. felszínén apró csillószőrök vannak. 4szer húzódnak össze. milliós felesleggel dolgozik.2–5. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. IV. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát. További nehézség: a test melege. útmutató hatása is van. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. hogy a petesejt megérkezzen. hogy a spermiumok néhány. s így elpusztulnak. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. de gyorsan kimerülnek.

Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése.behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. Elmulasztott találkozás Mi történik. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. 1 nap múlva következik be az első oszlás. Az egyesülés után kb. VI. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. napon jut a zigóta a méhbe. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. A sárgatest. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. ha nem termékenyült meg. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. A petesejt. Körülbelül a 4. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. Az egyesült sejt neve zigóta. A zigóta kb. A petesejt burka ezután bezárul. vérzés kíséretében. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. és így hormonjai megsemmisülnek. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. és a méh faláról lelökődve kiürül. miközben tovább differenciálódik. s a természetes váladékokkal távoznak. akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. 'a csalódott méh sírása'. ahol bekebelezés áldozata lesz. Ez a MENSTRUÁCIÓ. 146 . Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. ha a megtermékenyítés elmarad. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. A sárgatest megmarad. vagy felszívódik. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. V. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. illetve kisodorják a természetes váladékok.

hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. Ahhoz.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. vagyis a beágyazódást gátolja. illetve a fogamzás elősegítése is. a fogamzás pozitív. 147 . vagy a beágyazódás megakadályozása. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. hogy a fogamzás. Fontos megjegyeznünk. Alapvető különbség a két csoport között. az nem okoz abortuszt. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. Így ami előtte hat. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. A fogamzás és a beágyazódás között kb. az emberi élet indulásának kezdete. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. 1 hét telik el. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer.

melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. így elpusztul. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. mely „sürgősségi” tabletta. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. oldal 2. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. Hatását úgy fejti ki. amikor a tabletta ’jól működik’. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. bekezdés). a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. Triregol. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. „Stop” módszere. Következő hatás. stb. melyben nem. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. Aki tehát szedi a tablettát. Például Ovidon. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. ami a fő hatásmechanizmus. nem tudhatja. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. Mercilon. s a kémiai módszerek több formája. 2. Anteovin. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. hogy neki a fogamzásgátló. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. Van a sterilizációnak az ún. 3. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. vagy elpusztítják őket. Rigevidon. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. mely vágás nélküli sterilizáció. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. Femoden. egymástól való eltávolítás) jelentik.) 148 . esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. Cilest. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. amelyek valóban fogamzásgátlók.1. vagy rosszul történt védekezés. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. Marvelon. a méhnyálkahártya megváltoztatása. Itt szerepel például a megszakított közösülés. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. hogy a tablettának más hatásai is vannak. Fő hatásmechanizmusuk. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. kötet 748. A kényelmetlensége ennek a módszernek. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. ezért fontos. A hatásmechanizmusuk pedig az. s ott még nem tud beágyazódni. elkötés.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül.

migrén hangulatváltozások. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. Maripen. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. Amidazophen. Elenium. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. teljesen belefér a serdülőkori változásokba. Kefalgin.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. s ezt folyamatosan kell szedni. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. 149 . melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. depresszív hatás hányinger. Barbamid. Például az. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. Meristin. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. epekövesség.: Penicillin. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. Ez is sürgősségi tabletta. Algopyrin. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. Bayrena. Semicillin. Demalgon. Valeriana. tromboembólia. Sevenal. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. Legatin. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. bőrkiütések. Csak ha erről nincs tudomásuk. Andaxin. (Pl. A Postinor. illetve éveken át nincs. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység. mert még szinte ki sem alakult. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. Ez azt jelenti. hogy másnap és harmadnap. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. Sumetrolim. vagyis a beágyazódás gátló hatás. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. Medivaler. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. illetve legújabban a hormongyűrű. – Nagyon fontos tudni azt is. Ez nem jelent gondot. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. mert segít a PARTNER – M. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. Vegacillin. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása.

mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. egyéb: Radipon. Így nincs többé elfelejtett tabletta. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. Mérlegelni kell azonban. Neophedan. majd 3 hét után kell eltávolítani. A rugalmas anyagból készült. de használata sokkal kényelmesebb. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. Sacerno. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. amit havonta csak egyszer kell használni. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. Ridol. Ptimal. sima felületű. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. A hormongyűrű azon az elven működik. Sertan. 4. s NuvaRing néven került forgalomba. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. mely T-alakú. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség. illetve 120 mikrogrammot). Ospolot. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. rézzel és hormonnal kombinált típusok. melyet hormongyűrűnek neveznek. A méhen belüli eszközök mellékhatásai. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. műanyag vázzal rendelkezik. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. így fejti ki hatását. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció.) A megtermékenyített petesejt. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. Corontin. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között.Quarelin. (Alakjuk változatos. A negyedik oszlopban a spirál. Az is előfordul. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak.

Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. Pl.. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a.. 2. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. Hormongy űrű 4.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 . – méhen belüli eszközök (spirál.. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl.

Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik. Több tünet. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik. . TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. Tüneti-hő mérő zéses. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása)./ a fogamzás megelőzése 2. 152 .TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról.

Többféle természetes módszer is ismert. Ezt a módszert olyan párok választják. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. erkölcsi megfontolásból. akik egészségügyi. 153 . Anna Flynn (angol) Dr. másrészt a fogamzás elősegítésére. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain.” Dr.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. Anna Flynn A III.

1933154 . Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. A módszer biztonságát csökkenti. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. Így pontos képet kap arról. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. W. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. Kyusaku Ogino japán és dr. Ő hangsúlyozta. hogy zavaró körülmények (pl. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. Smith már ekkor leírta. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. hogy fiatal. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. stb. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. akiknek pontos. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. rendszeres a menstruációjuk. napján következik be. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. A ciklus első felében mindig alacsony. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. tehát csak olyan nők alkalmazhatják.) félrevezethetik a megfigyelőt. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. A naptármódszer nevét onnan kapta. stresszhatás. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. gyógyszerek. Gerhard Döring. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. hogy alkalmazásához az ún. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. A módszer azt feltételezi. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. M. München). T. J. menstruációs naptárra van szükség. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. de ennek bizonyításával adós maradt. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. láz. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik.

Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. A csoport három vezetője: Prof. Prof. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP). A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. és Dr. Dr. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. G. U. Dr. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. biológusok. mely minden nő számára lehetővé teszi. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. hogy megfigyeli azokat a változásokat. S. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. ahol orvosok. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. 155 . ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. pedagógusok. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. Baur (Müncheni Egyetem). középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. 1964-ben jelent meg John J. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. Dr. Freundl (Düsseldorfi Egyetem). Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel.

A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .5 36.

A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. Naponta megfigyelve.) az alaphőmérséklet. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. lejegyezve egy cikluslapra. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet. mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 . hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. A jelek a következők: (1. mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így.) a méhnyak bizonyos változásai. melyek a termékenységi tünetek. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható. (2.) a méhnyaknyák és (3. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon.A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései.

Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. végbélben vagy hüvelyben történhet. mozgás előtt. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. vagyis közvetlenül ébredés után. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van.és italfogyasztás. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. Így étel. A nő számára biztonságérzetet jelent. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. bekövetkezte környékén megemelkedik. Ugyanakkor hamar észreveheti. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. hogy a nyák táplálja őket. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. Feladatunk az. és energiát biztosít számukra. a méhnyaknyák. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. nyugalomban mérhető. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. Így fiatal lányoknak. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. amely minden izgalom kizárása mellett. de felkelés előtt kell hőmérőzni. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. 2. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek. hogy két különböző hőmérsékletszint van. 1. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. A két. 158 . Mérése higanyos hőmérővel szájban. (A petesejt élettartama 12–18 óra. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. A hőmérsékleti görbe. valamint egyéb észrevételek. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. A nyák jelentősége. és a méhnyak változása. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. sohasem hónaljban. WC-re menéskor célszerű elvégezni.

A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. nincs mellékhatása. míg a nagyon termékeny napokon sok. f.index: azt fejezi ki. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. nagyon nyúlékony. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. hogy 100 olyan nő közül. akik el akarták kerülni a fogamzást. 1 éven belül hánynál következett be mégis. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését.5 *Pearl. mint a tabletta vagy a spirál. híg. a méhnyak tapintata. ill. és a méhszáj zárt. akik gyermeket szeretnének. Nem igényel orvosi beavatkozást. nyers tojásfehérjeszerű a nyák.2 2. nem nyúlékony. vagyis kemény (K). Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. sűrű. illetve hüvelyen belüli részt. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. 3. félgömbszerűen. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is. n. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. és a méhszáj nyitott. A kissé termékeny napokon kevés. vagyis puha (P). Ø. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. Az értékelés során betűjeleket használunk: s. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. és a méhszáj nyitottsága. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. 159 . Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. n+. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. orrhegy tapintatú. fehéres vagy sárgás. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. ajak tapintatú. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje .3 2. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. vízszerűen átlátszó.

pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. biológusok. de ez már nem a tiszta TH módszer. Így a lemondás.Fontos előnye. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. ha néha nehéz is. egyetértéssel vállal föl. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. amit a tanulásra kell fordítani. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. Azok. 2000 őszén indult az 1. pedagógusok. Munkacsoportunkban orvosok. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . „Drága” benne csupán az idő és a türelem. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. gumióvszert) alkalmazhatnak. a tanácsadás pedig ingyenes. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. fölvállalják a lemondás időszakát. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. A termékeny időszak alatt. ha nem tervez gyermeket a házaspár. időnként más módszert (pl. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Ahhoz. A módszernek van nehézsége is. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. A tanácsadóképzésre azért van szükség. tanácsadókra van szükség. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. hogy olcsó. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. amit a pár közös döntéssel.

ill. a különleges élethelyzetek kezelésére is. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. vagy 2. Pelikán u. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. Ferenciek tere. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre.nagy@fibermail. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. Ez utóbbi azért hatékonyabb. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. tanácsadókra van szükség. kerület. 161 . ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. 2. Az sem jelent problémát. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. A TH-módszerről. Könyvek segítségével önerőből 1. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. A tanácsadóképzésre azért van szükség. vagy szakemberektől tanácsadás ill. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. Szakemberektő l. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. tanfolyam keretében. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. V. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. sem a rendszeres életmód. 17. amely három ciklus ideje alatt zajlik le. Ahhoz. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. Budapest.

Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata. G. 2001. és a maga útján eltávozik. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. I. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. 2000. (Deák és Társa Kiadó.).) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása.. Laimer. M: Igen vagy nem. Beszerezhető: 7634 Pécs. Szent István Társulat.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. OMC Bécs 1986. 1997. 162 . beszélünk az abortuszról is. Don Bosco Kiadó. Lampé László dr.. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen. s természetesen kérdezhetnek is bennünket. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. 2002. 1990. 1987 Az élet kultúrájáért. Medicina. Részletesen.Életvédelem. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Budapest. Fiore. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. 1999. Lennart: Már élsz. 2003. – Goze-Hanel.). kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. 2001.) és Peretti. mert ennek az a feltétele. Budapest. Vöröskő u. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve. a fogalom tisztázások. (Riport könyv. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. (általában a terhesség 28. Nem mondható. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger. Bemutatjuk.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. Budapest. A spontán vetélés lehet korai. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről.. megbeszéljük a látottakat. 17. Debrecen.: Anya. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. 2002. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. Budapest. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. Carlo: A fiatalok etikája. Budapest.: A bioetika alapjai. Budapest. 2001. Gulliver Lap. Budapest. és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet.és Könyvkiadó. hete előtt). mielőtt a magzat életképessé válna. Sheila – Nilsson. Frank: Tilly (Harmat. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. Kiegészítésként. Szent István Társulat. középidős és késői. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja. és így táplálékhoz jusson.

Segítsünk azoknak is.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. pl. hanem a segítségünkre. akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. nagyon fontos az a hozzáállásunk. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. S abban próbáljuk segíteni. elvetesse-e magzatát vagy se. pl. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. egy mély sebet. mellé állunk ebben a helyzetében. mely egész életében végigkíséri. méhfalátfúródás fertőzések. Álljunk mellé lelkileg. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. Ha tudunk ilyen esetekről. hogy az élet mellett tudjon dönteni. mert védtelen kis ember ellen irányul. hanem azt érezze bennünk. S van sajnos. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. művi abortusz: 2711. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) .Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt.méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. akik mégis elmennek abortuszra. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében. .méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) . Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. hogy olyan komoly döntés előtt állnak. akikről megtudjuk. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban.

(Az RU a cég nevének rövidítése. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. A harmincas években sikerült.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. gestatio: terhesség). Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van.freeweb. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. a Hochest AG francia leányvállalata. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. mint maga a progeszteron. »sárgatest«-nek. (melyeket receptoroknak hívunk). 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. a méh nyálkahártyája lelökődik. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. illetve a már meglévő terhességet megszünteti. Magától értetődő. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. mely a méh összehúzódását fokozza. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún. mint a kulcs a zárral. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik.hu/jegyes/abortusz/ru486. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. A cikket a www. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. Ezek a szerkezetek. Egy további vegyületre volt szükség. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. gestare: hordozni. Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. Annakidején ezzel kísérleteztek. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. melyek csak akkor képződnek. a számot később 486-ra rövidítették. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért. hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. hogy a kilökődés bekövetkezzék. A német gyógyszeripari vállalat.html címen találtuk az interneten.

az RU 486-tal napokig nem történik semmi. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot.. A hormonok. kimutathatók. Kínában. A vizsgálatok azt mutatják. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. de a folyamat már megfordíthatatlan. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. tudjuk.dec. Visszaút nincs. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. hogy akár bosszúból. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. mind 165 . A nők egy részénél tartós lelki válságot. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. Az előírás szerint kizárólag klinikán. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg. egészségügyi intézményekben végzik. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak. terhességi hétig alkalmazható. felszerelést igényel. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál. szakorvosok. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. Súlyos személyes gondok. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban. kórházi osztályon és legfeljebb a 7. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát.) Nem hagyható figyelmen kívül. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani.prosztaglandinnal próbálkoztak. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz.. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. ha ott mind az orvosok. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz. akik most is elvárják a nőtől. Az eredmény nem is maradt el. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg. hogy elvéreznek.« (La Republica 1989. hogy a tabletta létezik. mind a közvélemény. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt.08. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. kockáztatnák.

a következőket mondta: ». nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. Kitzinger.« nyilatkozta Balieu doktor. Családpasztorációs Füzetek 1.. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Tudni kell azt. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. 1999. 1994. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. és Hyppocrates esküjét tettem le. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott). 1987 Martini.: A szülői hivatás. Budapest. Sheila – Nilsson. Gulliver Lap. még ha könyörögve kérnének is rá. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. OMC Bécs 1986. Ratzinger.. Harmat Kiadói Alapítvány. 166 . Don Bosco Kiadó. 1997. Lampé László dr. 2002. Raimondo: A szerelem ezer arca. Joseph: A föld sója. Szexualitás és párkapcsolat. Budapest. Kecskemét. Lennart: Már élsz. 2003. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. Laimer. aki arra eskette fel tanítványait.ez a legelső emberellenes méreganyag. Boldogabb családokért iskolai program. Szakirodalom II. Campbell. vegyi fegyvert gyárt. aki a genetika professzora. Budapest.és Könyvkiadó. Ferencz Antal dr. 1994. Szent István Társulat. és mint orvos.. hogy az RU 486 hatásait. Budapest. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Campbell.a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. Budapest. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. Carlo: A fiatalok etikája. 2001. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz.. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. Nem lehetetlen. mellékhatásait." Ugyanott áll az is. Budapest. 2001. Az élet kultúrájáért. 1990.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. sőt lehet. Interjúkötet. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Harmat Kiadói Alapítvány. A magam részéről pedig orvos vagyok. 1997. Új Város. és nem is sugallom ilyen szerek használatát.: A bioetika alapjai. Konferencia a Vatikánban 1996. A vita természetesen Franciaországban is zajlik. mint kizárólag terhességmegszakító szert. hogy "sohasem adok be mérget.. Család és demográfia Európában. Fiore. Medicina. Egy TV vitában Lejuene professzor. Budapest. Lehet. Ross dr. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. október 17-19. 2003. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. M: Igen vagy nem. mint ahogy az is. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. Szent István Társulat. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert". Ross dr. amit a hírekben is hallani lehetett. Scotto.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét.: Életre szóló ajándék. a Család évében. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. Gondoljunk csak arra. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. A kísérletek még folynak.

Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. 2002. Arbeitsgruppe NFP. Rötzer J. – Bippan N. 07. J. University of Düsseldorf. 1999. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. Feketéné Szakos É. Budapest.. 2001. (Freundl G. Köln.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei.: A természetes családtervezés művészete. Peretti. American Journal of Obstetrics and Gynecology. – Bremme M. – Freundl G. Planétás. Munkafüzet. 11. 269–283. G. Medicina. Budapest. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. Advances in Contraception (1997). Teusen. Szalai E. bis 09. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. márc. Harmat.: A természetes családtervezés napjainkban. 1991. I. Frank–Hermann P. Deák és Társa Kiadó. 1987 Rákóczi István: Az abortusz. 1. Szent István Társulat. Study Centre. Herder. Budapest. M: Igen vagy nem.: Természetes családtervezés.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. Lampé László dr. OMC Bécs 1986. Ehrenwirth. – Godehardt E.) Természetes és biztonságos. Az élet kultúrájáért. Budapest. Frank: Tilly. Védőnő 1995/1. Budapest. 1997. University of Düsseldorf.Laimer. Advances in Contraception 9 (1993).: „Wenn zwei sich lieben…”. Népjóléti Minisztérium. 5. A.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. – Sottong U. Budapest. K. 1986. Budapest. Szil P. Debrecen. – Kippley S. Freundl G. Ein Leitfaden. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. 1991.. 118–120.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany.: Természetes fogamzásszabályozás. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln.: Anya. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. 2003. – Goze-Hanel. – Sottong U. Kippley J. 1994. Szent István Társulat. június/szeptember 179–189. Budapest. 1993. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. 2001.: Természetes fogamzásszabályozás. – Döring G. Fekete T. 167 . Psychologie 20. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége. München. 1992. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Budapest. März 1997 NFP Study Group. 1988. Schulze–Hobeling H.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. – Szakos É. –Baur S. 2000. dec. Budapest. 1994. 1992. Előadásjegyzet védőnők számára. SubRosa Kiadó. Egészségnevelés 36 (1995).

A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. A 168 . később: különféle interakciók). hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. amikor az ember jónak. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. és van. hogy tökéletes anya nincs. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. amelynek megléte szükséges a világban. gyorsan rájönnek. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. ha akarjuk. de elegendő. Azt az életstílust. és ha nem vizsgáljuk meg. tisztaság. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. Tudjuk. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. Először is azért. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. Az elég jó anyaság kritériuma az. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. testi kontaktus stb. viselkedési módot. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. meleg. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. Petik Krisztina pszichológus. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. amit ismerünk és megszoktunk. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. a szemformámat apámtól örököltem”.Somogyiné dr. így a családi hatások azok. nehezen tudunk újat kezdeni. Budapest Családi örökség. Adja meg neki. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. mondják el. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. Harmadszor: a megismert. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. szokásrendet tartjuk természetesnek.. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. mint amit a gyermek igényel. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. „normálisnak” és sokszor jónak is. Olyan alapélmény. de ne többet. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki.

amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. tekintetéből olvassa ki. Nem mindegy. Az sem mindegy. Ez a folyamat azt jelenti. Berne). hanem a mögöttük húzódó élményeket. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. feltéve. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. értékeket is beépíti. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. Ebben az életkorban nagy életöröm. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. Az azonosulás több mint az utánzás. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. Ha rossznak tudja magát. hogy szeretetre méltó-e. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. tehát nem üres cselekvéseket. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. Ők tudatos odafigyeléssel. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. Aki nem értékeli önmagát. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. motivációkat. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. másokat sem képes jól szeretni. Mahler). E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. amikor a nő anyává válik. Azok a nők. akkor torzítjuk az önértékelését.

Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. ha házasságot kötünk. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. ahhoz igazodunk. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. és tudatos döntéssel. viselkedünk és érzünk. hanem az ember életútját is befolyásolják. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). ha nem tudatosan cselekszünk.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. amikor a szülői énállapotunk működik. Köztudott. azt tartjuk természetesnek. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. és egy új. Szokások. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. válás. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. mint az alkohol. mivel az 170 . ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. normák. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. akkor úgy reagálunk. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. Többek között ezért sem mindegy. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. Később. amelyben azt fejtegeti. hiszen nem semmisülnek meg. Szerinte. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. Gyakori jelenség. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. öngyilkosság. rendszerint az egyik gyerekre. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. meg kell ismernünk azokat. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. életmód Amit ismerünk. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. Ahhoz.„szülői énállapotként” definiálta. felnőttként. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. A házastársi.

és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. mert ez „merénylet” az új generáció ellen. Téves hivatásválasztások. hogy valamelyik fél mellé álljanak. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. és nem engedik független felnőtté válni. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. mint ha a szüleiket haragban látják. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. betegségbe meneküléssel stb. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. A gyermek még nem érett arra. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. Még súlyosabb válságot okoz számukra. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. Ezért a felnőttek kötelessége az. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. Minden szülő tudja. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. nyílt vagy rejtett zsarolással. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. bár teljes családokban is előfordulhat. amilyennek őt látják. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. 171 . túlzott ellenőrzéssel. ha nem az egész család bevonásával történik. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. ha a szülei magukhoz láncolják. Ha ezt a vágyat irányítássá. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. akár a lelki támogatás területén. útjára bocsátása. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. beépítését is. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is.

Budapest. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. 172 . akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. Budapest. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. Animula. 1997. Budapest. És ha el is fogadják a segítséget. Korda. H. Nagy teher ez a szülőknek. Budapest. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. 2003. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival. Gondolat. OKKER. Gyakorlata még nem olyan elterjedt. magatartászavarok. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. Kecskemét. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. 1984. Ranschburg J. 1991. Gondolat. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban.: Sorskönyv. Erikson E. Mivel a szülők sok időt.: A fiatal Luther és más írások. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet. hanem az egész család működésével van baj. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. autonómia.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él. Budapest. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben. Szakirodalom Berne E. 1995.: Az én és a másik. Székely I. erkölcs.: Szeretet. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is.: Én – Te – Mi. szomatikus zavarok. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. A házasság erőforrásai és buktatói. mint amennyire szükség lenne rá. Székely I. tanulási problémák. hogy a kialakult reakcióikat. Ranschburg J. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. hogy elfogadják a beteget. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. Ha ebben is állhatatosak maradnak. 2003. Háttér. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg.

ezért onnan irányít.) című könyvéből: 123-129. Budapest. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. 173 . a lakás berendezése és a napirend. vagy ők válnak diktátorokká. A gyermek azonban nem ilyen. A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet. Férje a lába előtt hever. az öltözködés. A diktátor Azt hiszi. hogy kinek mire van szüksége. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. Az asszony azért boldogtalan. „Családmodellek”. hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. De nem kétlem. csillapítsa szexuális étvágyát is. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. Nézzük meg hát. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. hogy családja minden tagja érte van.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Szívós fajta. A feleségének az a dolga.Dr. De itt-ott. mert léte az emberi szív ősi. és nézzenek föl rá tisztelettel. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. megbújva fellelhető még. amelyeknek ez megfelel. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. Intézetben nevelkedni olyan. Ma mégis sokan úgy vélik. oldal. ezt tanulták otthon. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”). mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. A gyerekek ne zavarják. A gyerekek. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. hiszen ezt látták. mindig fogadjanak szót. és hogy kinek mi a dolga. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. parancsait várja. mert nem számol alattvalói önzésével. Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. ha felnőnek. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. sőt „kereszteződései” is. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Ebben a családban senki sem érzi jól magát. Ő tudja. 1992. Vannak olyan növények. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”.

A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. követésre érdemes példát és célt. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. A veszekedőkre éppen az jellemző. Jellemező a rajzon. ő intézi a lakáscserét. mélyet. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. egymással nem egyeztetett üzeneteket. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. „azt soha senki nem csinálja meg”. nehezen gyógyulót. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. mert infantilis apjuk egy közülük. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. főzés. Miért is néznének.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. útbaigazítást és döntéseket. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. döntésekre. mert sem igazi (férfias) férfit. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. sőt programokra és célok kitűzésére is.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. hogy biztosak a maguk igazában. Mind a ketten kapnak sebet. néha halálosat. 174 . de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. nem várhatnak tőle segítséget. takarítás). A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. Ő jár szülői értekezletekre. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. hogy a házastársak nem néznek egymásra. ő fizeti a villanyszámlát. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. ami akadályozza a másik fél megértését. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. Szenvednek a gyerekek is. ha két trombita szól. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező.

az a csalódások miatt elkeseredik. De mindez elhibázott. de valójában nincs már közük egymáshoz. legfeljebb lakása. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. Aki ezt nem tudja. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. esetleg azt hiszi. nem engedi őket lelkileg felnőni. Nem csoda. nőnek már maguktól. Egyik-másik városi ember.még akkor is. ha azért teszi. hogy a párválasztás volt balszerencsés. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. hogy életben maradjon és fejlődjön. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. 175 . Ha csalódnak. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. sőt sok esetben elválik. mint a „cipekedő” esetében. hogy a növényeket elég elültetni. mert „azt nem szabad”. akkor azt hiszik. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. Nem válnak el. nem kell velük foglalkozni. ha félnek. de nem tud elmozdulni. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. Ezért túlságosan „fogja” őket. hiszen azok pusztítják egymást. Ebben a családban senkinek sincs otthona. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. megeredtek. akiktől az életük függ. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. Nem kétséges: nagyon jó. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. Az elszigeteltek Páros magányban élnek.

Meg van győződve arról. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy).” (1Móz 2. idejüket. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. Aki valóban jót akar a gyermekének. önállóan alakítsa ki családi életét. ragaszkodik feleségéhez. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült. egymással együttműködve tevékenykednek. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. az helyezze a gyermek elé a házastársát. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. amelyekkel a szülők figyelmüket. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. A férfi nem diktátor. hogy azok nélküle semmire se mennének. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. 176 . ezért követhető. Életpéldája (hite. fontos. sőt hátrányos. törődésüket. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. Önmagukat nem adták a gyereknek. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”.24).

. amire a bárányok még nem képesek. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg. Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –.1). hogy „lássa a láthatatlant”. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs. biztonságot adó légkört áraszt.szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket. A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. 177 . mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. Vezető szerepköre tehát szolgálat. Az asszony nem „pulikutya” mellette. Az ő felelőssége ui.

a házassághoz sok munka. mennyire szeretik egymást. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. nagyon fontos a szülők. Sallai János pszichológus. Tehát nélkülözhetetlen. A biztonságos család alapja a jó házasság. ha szüleiknél látják. hanem adni. kitartás is kell. ideje. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. sok beszélgetés). a konfliktusokat közösen oldják meg. türelem. kapcsolata. tartós családba érkezhessenek. derűs. ha a páromnak örömet szerzek. változatos élethelyzetek. hogy a legfontosabb ember legyen. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. a házaspár személyisége. Ezen a téren elég általános probléma. ne gyerekközpontú. hogy a gyereket. az legyen az örömem. energiája a gyerek felé fordul. amikor megszületik az első gyerek. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. szeretetet. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. hogy a gyerekek nyugodt. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. ami szükséges. de megnyugtatóan hat számukra. a férj háttérbe szorul. hanem csinálni kell naponta. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. viselkedése. a házasság nem összejön. Nem véletlen az sem. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. s ha ez a szándék kölcsönös. A párunkat mi választottuk egy életre. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. ne a másiktól várjuk az első lépést. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. a megismeréshez idő kell. Természetesen megkapják mindazt a törődést. Minél több a gyerek. Ha e téren rendben vannak a dolgok. ami egy életre szól. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat.Dr. a leggyakoribb válasz. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. ahol a hűség természetes. a férj és feleség egymás támaszai. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. Ez azonban nem helyes. Ennek azonban örülni kell. a pármegtartáshoz. 178 . Ahhoz. mint a párválasztás. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. végre újra kettesben lehetünk. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. Az anya figyelme. A család házaspárközpontú legyen. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. felnövekedésre. zavartalanul örülhetünk egymásnak. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. Ez a gyerekeknek is így jó. hogy ha megkérdezzük pl. kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. klinikai gyermek-szakpszichológus. számunkra ő kell. az anyukát. az apa. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). annál mellőzöttebbnek érzi magát. – nemcsak kapni akarjak.

ha valakit igazán szeretünk. Bátorításul gondoljunk arra. ha gondozzák. melyik szülő van vele. ellátják. mint a páromat. „csereszabatos”. gyerekünk) valóban fontos számunkra. hogy engem jobban szeressen a gyerek. foglalkoznak vele. betegnél). becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). Lényeges azonban tudni. A család összetartó ereje a szeretet. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz. hogy az egyik fél szereti a másikat. észrevennie is kell. Ide tartozik saját magunk nevelése. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. mint a párjának. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. Arra is figyeljünk. A „nem érek rá”. takarítás. de a másik erről nem tud. nem elküldhető. hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. a lényeg az. hogy szülő van vele. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. Rossz házasságban megvan annak az esélye. vetélkedni. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. „sok dolgom van”. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. szeretetpótlékot. Előfordul. karban tartott házasság esetén ez nem gond. „szeretlek”). hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. hogy nem elég valakit szeretni. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. hogy nem a gyerek választja a szüleit. Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. Jó párválasztás. – gondozás (etetés.A fentiekből az is következik. – szavakkal közlés (pl. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). 179 . hogy nincs kedvenc gyerek. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. előadások hallgatása. ápolás – gyereknél. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. Ami fontos számunkra. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. s együtt szeretik a gyereket. vásárlás). vigyáznak rá. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. tanácsokat kell osztanunk. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. energiánk. A gyerek számára legyen mindegy. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. hogy okosakat kell mondanunk. aki nem lecserélhető. Tehát legyen kellő önbizalmunk. hogy beszélgessünk vele. a másik ember meghallgatása. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. Gyakran elég. nem visszaküldhető. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. csak kedvenc házastárs. együttérzést mutatunk. mindig találunk időt arra. hogy az illető őt nem szereti. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. hanem ez kötelességük. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. rajtunk múlik. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. hisz ha a másik ember (párunk. hogy mennyi munkát végeztünk azért. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. akkor nagyon valószínű. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. arra általában van időnk. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. hanem a szülők hívták őt magukhoz. öltöztetés. A gyerek teljes bizalommal érkezik.

Meg kell figyelni. gyerekekért. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. agresszívak. nem nézzük közben az órát. Az ajándéknál nem az értéke a fontos. mártírkodók vagyunk). akkor sem morgok. évfordulók) méltó megünneplése. ezzel is éreztetjük. a dicséret ne általánosságokban mozogjon.– dicséret. szeretjük. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. csak jelezni akarta. Nem elég valakit szeretni. – ha bajba kerül. éreztetjük. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. Legszebb az lenne. akkor is segítek. nem ülök le tévézni. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. munkájának pozitív értékelése. hogy ránk számíthat. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. Képzeljük el. hogy gondoltunk rá. – áldozathozás a párunkért. „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). örömet akartunk okozni neki. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. szívesen vagyunk a másikkal. nem magamat sajnálom. közös játékra. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. segítünk megoldani a problémát. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. A fenti felsorolás nem teljes. hanem annak a jelzése. mellé állunk. hogy nem elég. sportolásra. Ez olyasmit jelent. undokak. Hadd érezze az ünnepelt. hogy a párunk. ha fáradt vagyok. ha láthatóan örömmel. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. szeretjük. szeretőképes. kollégáknak. ha szeretetet csak adni tudunk. alvásra. veszekedősek. Ne nehezítsük meg a másik embernek. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. nem hagyjuk magára. hogy mellette állunk. szeretjük. kirándulásra. 180 . bármikor adható. Legyünk készek arra is. zenét hallgatni. hogy nem elég szeretni valakit. nem sürgetjük. – szeretetünk közlésének hatékony módja. olvasni. nem ásítozunk. elintézem amit kell. figyelünk rá. szomszédoknak. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. érdemi időt adunk neki. miközben a többiek tevékenykednek. milyen fontos számunkra. a másik ember igyekezetének. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. kibírhatatlanul kötekedők. hogy minket szeressen (pl. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. Arra is figyeljünk. ugyanakkor vigyázzunk arra is. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. örülünk neki. „ez a leves nagyon finom volt”). születésnap.

hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. Erre érzett rá Pál apostol. sőt az is. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. társaink valódi szükségleteinek felderítése. Pálhegyi Ferenc pszichológus. hogy „Teljes örömnek tartsátok. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. gyümölcsöző tanár-diák viszony. azt a gondolatot dédelgeti magában. úgy viselkedik. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. amikor különféle kísértésekbe estek. vagy akár munkatársi együttműködés. A vásott kölyök földühítette az apját. A lelkigondozói. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd. hogy a másik ember minket megértsen. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. hogy nagy. és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. hogy jól elfenekeli. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). egész nap. hogy „de jó lesz hazamenni”. hogy óriás legyen”. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. mint egy csökönyös szamár. harmonikus házasság. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). Eszerint az empátia értelmi tevékenység is. amikor gondolt egyet. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. amikor a helyzetébe illeszkedett. Az apa már-már ott tartott. barátságtalanul bánik vele.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. A férj már reggel.Dr. hogy a helyzetébe illeszkedem. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. kalapálta a bútort. Megértette Lócit. munkahelyére menet. sőt azután is. a főnök csúnyán néz rá. testvéreim. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. Afféle „Jakab-nap” ez. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. hogy „de jó lesz délután hazajönni. mert a padlóról mindent úgy látott. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. tudván. De rosszul kezdődik a reggel. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. és még sok. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. mert ünnepelni fogunk.22). mert fölmászott a gázrezsóra. ledobta az erkélyről a mozsarat. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével.

Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. Nyilvánvaló. Ha felkeresné őt otthon. de dugóba keveredik. de már háromnegyed órája áll az előszobában. jobb lesz a kapcsolatuk. drágám. ünnepi teríték kerül az asztalra. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. a Trabant most rendesen elindul. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. elfelejtette feltölteni. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). olykor verekszik. a férj tehetetlenül toporog. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. az egész család retteg tőle. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. akit „halálra bosszant” az a gyerek. Ez is csak azért sikerül. Kellemetlen. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. elszorul a torka. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. Végre elmegy. Már félöt. Velük kapcsolatban különösen 182 . A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). mert megsértődik. még gyertya is. Az asszony sír. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. miért ideges a feleség. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. Már öt óra. Lassan mászik az idő. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. Elküldeni nem lehet. hogy megmentsék az ünneplést. de jön a postás. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. de ők csak ezután lesznek felnőttek. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). És nem telefonál a férje. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. Idegesen ül le az értekezletre. szünetekben verekszik. amit a másik átélt. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. Most mégis minden percre szüksége van. belép a férj. villanyt gyújt. kicsit átélni.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. „csak öt percre” – mondja. de ha a gyereket most már megérti. akinek elmondhatná mindezt. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. – Igen. felnőtteket. Mi legalább voltunk már serdülők. Mégis mindennel időben elkészül. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. A puszi elmarad. hangoskodik. hogy idejében elkészüljön. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. aki rendszeresen elalszik az órán. mert te nem foglalkozol vele. megtudhatná. megnézem. Várja a puszit. az ágyhoz kötött betegeket. a testileg. Vége az ünnepi hangulatnak. soha nincs kész a házi feladata. – Igen. A gyertyák már félig leégtek. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére.

aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. ez nem empátiás viselkedés. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától.) Érdemes volna utána nézni. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. és jaj. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. mint elődei. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. jaj. szerelem! Ó. hogy az ellenfelek meggyőzetnek.világossá válhat számunkra. a fiatal Planck gondolatait. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. Szó sincs itt megértésről. Általában az asztal alatt hevert. ki mondja meg? Ó. S köztünk a roppant. csillag. jaj. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. hogy kihalnak. barátság. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is.) Úgy látszik. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia. Jean Piaget. mert nem akarták megérteni. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. hanem a választókat akarják meggyőzni. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt. mit sírsz! Messzebb te se vagy. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. mint sok-sok ember. (Lehetséges persze. hogy valójában nem egymást. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat. (Nem azért. Sokszor megfigyelhetjük. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. Igaz. hogy megértsük őket.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. Később belőle is öreg professzor lett. jaj. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. hanem úgy. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. Az empátia hiányáról.

akivel éppen kapcsolatban áll. és úgy érezte. Az azonban bizonyosnak látszik. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). vagy más fejével gondolkodni.” 184 . aki ellen fellázadt. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. hanem egoista is. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. mire felnő. hogy nem képes más szemével látni a világot. hogy a másik ember milyennek tartja őt. és nem ugyanazt gondolja. Ezért térjünk vissza a természethez. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. hogy kevesebbet figyeljen magára. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. hogy aki nem empátiás. az fejleszthető is. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. Természeténél fogva minden ember önző. Aki fejleszteni akarja empátiás képességét. hogy megjavuljon. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. mint a zenei hallás. mennyire értékeli. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. de annál többet a társára. nem ugyanazt látja. A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. hanem a természet Teremtőjéhez. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). hogy viszonyul hozzá. És sajnos. Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. hanem teológiai. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. hogy mi jó és mi rossz). hogy az ember eleve jó. az nemcsak egocentrikus.9–18). az egész emberiség. A bűneset bibliai története azt mondja el. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja. én a magam istene akarok lenni. hogy meg kell védenie őt.változásai. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. nem a természethez kell visszatérnie. amit ő. csak megrontotta valami (a civilizáció. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. mit kaphat tőle stb. Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. a tekintély…). akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. a gyermeki egocentrizmus eltűnik. amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e.. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. ami azt jelenti.

akik váltságművét elfogadták. a testi fájdalmat. hanem arra. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is.Aki kizárja Istent az életéből. hogy Isten akkor is megértene minket. Jézus. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. de ugyanakkor félünk is egymástól. Ez a tette inkább minket győz meg arról. hogy mezítelenek” – olvassuk. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. de a meg nem értést is szerettei részéről. sőt a fájdalmas csalódást is. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. „Észrevették. 12). hogy Ő empátiás irántunk. mint minden más gyereknek (Lk 2. aki áthatolt az egeken. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben.14-16) Biztos vagyok abban. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. Most azonban minden megváltozott. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. „Áthatolt az egeken” azért. hogy eljöhessen közénk. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. de nem zavarta őket. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. az éhezést és a szomjazást. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. kivéve a bűnt. be nem vallott élményeink. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. titkos gondolataink. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. nem láthat mindent a másik. ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. ezért takaróznak fügefalevelekkel. „Úgy szeressétek egymást. Titkaink vannak: van dugipénzünk. 185 . és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. De tudnunk kell. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. hanem a születésekor. rejtett vágyaink. mint bármelyik emberi csecsemőt. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. Mert nem olyan főpapunk van. hanem motivációt. Isten Fia. hogy a felek „átlátszók” egymás számára.52). Eddig is azok voltak. Jézus Krisztus által. Végig kellett mennie a testi. A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. hanem olyan. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. az Isten Fia. teremtményeit. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság.

Idővel az ösztöntárgy riválissá. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. Vannak. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. Látható az ábrán. aki arra való. de azt is elmondja ugyanebben a versben. kényelmét. mint kapni” (ApCsel 20. hogy az embernek megszűnik az egyénisége. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk. akinek a jelenléte azzal fenyeget. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. 186 . hogy elveszi.) Az empátia-fok: 0. titok. akár a dicsőségét. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. esetleg feleségül venni. hogy mit kaphat a másiktól. „Nagyobb boldogság adni.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. Az egocentrikus ember azt kutatja. ami jár. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. időt szánni rá. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. mit vegyünk meg.35). de az Úrnak alárendelve. vagy férjhez menni hozzá. ha csak az egyikre van időnk. megeszi. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. hogy az „én” jelen van. kifejezve ezzel magányosságát. ennek alapján dönti el. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. amivel a másik tartozik neki. aki élete irányítását átadta az Úrnak. presztízsét stb.). sőt ellenséggé válhat. hogy megkapja-e a másiktól azt. Ez gyakran azzal jár. idegenség” marad számára. hogy nem akar így maradni. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. Alapvetően másként működik az. Az én-központú ember számára a másik nem társ. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. hanem ösztöntárgy. mert mellette a sajátja elhalványul. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét. Aki folyton önmagára figyel.

. megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. hogy ez nem természetes.Északfok. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. én A másik Ha valaki úgy érzi. Nem adom ki magam. annak igaza van. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. A másik 187 . Úgy tűnik. mert emberi természetünk arra késztet. hogy magunkra figyeljünk. idegenség. hogy megértem a társamat. ÉN Nem bízom benne. Valóban megújult természetre. amikor becsukódnak a másik ember előtt. mert a helyzetébe illeszkedem. titok. Kész vagyok az önvédelemre. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás.

hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt.A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. 18) A másik én Levetem a páncélt. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. 2. hogy valóban megismerjük egymást. De tudnunk kell. 3. mindazt. (1Jn 4. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. 188 . ami kedves. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. Ezért arra törekszik. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. Empátiára van szükségünk ahhoz. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek. szép és jó benne.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. a másikat pedig egyre kisebbnek.

a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja. ha kinyitjuk a szelepet. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. 189 . Ál-megoldások 1. Isten azért mutat nekünk tükröt. Pálhegyi Ferenc pszichológus.1) Kérem a kedves Olvasót. Azért nem árt. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. testvéreim. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat.) című könyvéből: 7-47.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint. Társunk is szokja meg. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. nyugodtan félreteheti ezt az írást. Budapest. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén. akik azt javasolják. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). hogy a kazánban csökken a túlnyomás. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. oldal. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember.Dr. ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig. 2000. Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba.

Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. de ugyanakkor elfásul. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. Az is lehet persze. 2. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. hogy falat építsen közénk.31) Mit tehetünk hát. de ugyanakkor fél attól. kibírja nélküle. megkeményedik velünk szemben. A párunk bántott meg minket.mert utána hamar megnyugszunk. Azt gondolják. akinek az a szándéka. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. aki kiváltotta azokat. vagy az első. hisz Vén. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. amit dühében összetör. Ez azért történhet így. gyilkos némasága. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. hanem a visszafojtott haragemésztő. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. hogy indulatait le kell vezetnie. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. hogy ez a „módszer” nem célravezető. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. hogy a másik nem is szenved. vagy férjét bántja. mintha mi sem történt volna. és minden mehet tovább. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. ha nem a feleségét. Biztosan tudom. a kutyáját. kezébe kerülő tárgyat. neki jó így is. indulat. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. Előfordulhat. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. harag. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . hanem a gyerekeit.

de gyanútlan látogatónk is érzi. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. boldog házasság látszatát. hanem az. Az a bűn.” Természetesen nem az a baj. de főleg a házastársnak kellene megértenie. a tisztára mosott homokot. hogy sokat dolgozik. a gyerekeink pedig világosan látják. A szőnyeg nem átlátszó. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. Megkeményedett szívvel. Vannak – nem kevesen –. hogy mások nem látják. ami néha az altató szerepét is betölti. anyagi helyzetünk bizonytalansága. Igen. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. Erre is „jó oka van” az embernek. így van. a zene. sőt látogatóba. Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. nem árt vele senkinek. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. Mi ez. a rendszeresen adagolt táplálékot. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. az algáktól megtisztított üveget.4. • De menedéket adhat bármilyen hobby is. sem a „kutyánkat”. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. mert rengeteg dolga van. hogy baj van a házasságunkban. és vendégeket is fogadunk. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. hogy valami nincs rendben nálunk. Mindez nem bűn önmagában. és még sok minden egyéb. (Ef 4. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. idegenként élünk egymás mellett. ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. a szexuális problémák.26) 191 . „Mindenki megértheti”. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. 5. a könnyű olvasmány. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. feladtuk már a makacs. dacos hallgatást is. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. Pihentet a TV (?). de nem oldottunk meg semmit. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”.

„Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám. hol oda rohan. aki megértő anyukájához menekül. ő mondja az ünnepi beszédet. 192 . • Ez a „fontos ember” hol ide. nem úgy. hiszen ő az elnök és a díszvendég. neki kell átadnia a kitüntetést. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem.” • Néha „jól jön” egy kis betegség. és neki kell koszorúzni. (1Móz 2. mint önző apjuk. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. ő nyitja meg és ő zárja be. Pedig Isten igéje nem erre tanította. mert az övéire már nem jut ideje).• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek.

Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. de az idegen nő mindig megértőbb. 193 . Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. Persze előbb-utóbb haza kell menni. Amikor szertefoszlik a mámor. csinosabb és illatosabb. • • „A feleségem nem ért meg”.• Ha otthon nem jó. vagy okkult praktikákhoz menekül. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. hanem a szexuális mámor kábulata is. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. (Péld 5) • Minden kábulat. hogy a halál útját járta. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. út a halálba. észreveszi az ember. és ez nyomasztó érzés. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. kedvesebb. életfilozófiákhoz. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál. • Sokszor a „kegyesség látszata”. mint ő. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz.

Azelőtt mindig én voltam az. magára hagytak. problémáinkkal és kudarcainkkal. A kereszt alatt minden átértékelődik. ne hunyjuk be a szemünket. mert most már látom. Kegyelemre van szükségem. hogy éretlen és önző voltam.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. kifosztottak. én érzéseim ablaka társam Valamikor. majdnem feketévé vált. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. és akit becsaptak. s ne meneküljünk előlük. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. szürkévé. Először is: másképpen látom magamat. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. mázsás súllyal ránk nehezednek. „ártatlan” bűneink megnőnek. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. ne másokat bántsunk. „emberi gyöngeségem”.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. terhesnek visszataszítónak. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. szerelmünk első tavaszán. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. félreértettek. 194 . rózsaszínű volt ez az ablak. a másiknak sok szenvedést okoztam. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. erényeit kiemelte. kellemetlennek látom rajta keresztül. Másodszor: másképpen látom a társamat is. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”.

” (Az ábra Jay Adamstől származik. arra. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. Konfliktusaink ezután is lesznek. Igen.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. de annak csak az lehet a következménye. kiállhatatlan. én hallgattam el. 195 . Ki tudom mondani: „Én hibáztam. Világos: együtt kell ott megállnunk. már tudom. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. segíteni kell tehát. engem magamat illet. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott.” Pontosan ez az. a megbocsátásra. 4. hogy kapcsolatunk tovább romlik. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. belső magatartásban. A vád.) Ha ezt mindketten megtesszük. mitől szenved. most megfordul. bűneink bocsánatára. hogy szervizbe kell vinni a kocsit. hogy döntéseinket tettek kövessék. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. ahogy értem is. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg.” „Én vagyok gonosz. egymás meghallgatására. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. 2. Ha a motor hangja kicsit megváltozik. A motor megváltozott hangja hibát jelez. látom: vannak neki hibái. és jól figyelünk. nem megharagudni a motorra. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. én akartam.” „Én mulasztottam el. de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat. ha elromlik a kapcsolatunk. beállítódásban. semmire sem megyünk. megújul a házasságunk. Annyira szereti. 3. én tettem. én mondtam. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. Ha a házastársunk undok. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. arra. sőt bűnei. amit tennünk kell. de Isten szereti őt.

azaz társa meghallgatására. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. ne tedd rögtön szóvá. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. Konfliktusaikat nem beszélték meg. amikor úgy érezzük. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. 196 . Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől.24).” (Jak 1. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. hogy nem különb. és hasznos…a megjobbításra. amit sürgősen ki kell cserélni. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. és nem a magunk sérelmével. mert bebizonyította a maga igazát. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. hogy mi van a másik szívében. az könnyen elveszítheti a párját. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. „szőnyeg alá söpörték”. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. ha már összeházasodtak.26). hogy a párom fölé kerekedjem. késedelmes a haragra. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. „A teljes írás Istentől ihletett. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. főleg az első gyerek megszületése után. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. elidegenedtek egymástól. „generálozásra” van szükség. Bármennyire úgy látom. aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek.3). Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. sohasem lehet az az elsődleges célom. Ez gyakorlatilag azt jelenti. hogy megértsem a társamat. előbb hallgasd meg őt. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat. hogy a kapcsolatát tovább rombolja. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. Ezzel azok nem oldódtak meg. hogy már nem is ismerik egymást. Ennek pedig az az előfeltétele. Aki a házastársi vitában „győz”.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. hogy ezt bebizonyítsam. késedelmes a szólásra.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. Az évek telnek egymás után. ha valóban érdekel az. végül azt veszik észre. hanem légy türelmes. hogy legyen időnk egymás számára. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat.21 pontosabb fordítása). mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával. igazunk van a másikkal szemben. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4.A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten.”(2Tim 3. tagadja meg magát” (Mt 16. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel. hanem „elfelejtették”. Azt remélik ebben a korszakban. sőt rájöhetünk. Mégis erre van szükség. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2.

21). hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ha mégis annak látjuk. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. Közben ne azon törjük a fejünket. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. hogy szeressük az ellenségeinket. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. mert ő mondja. ha megértettük.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. mit fog mondani”. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. amikor fizikailag rosszul érzi magát. ökölbe szorul a keze. ami nekünk rosszul esik. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. vagy az. hogy „úgyis tudom. hogy „essünk túl rajta. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra. Előbb-utóbb arra is sor kerül. csak azért. Hogyan tehetem ezt úgy. Még ma is elszorul a szívem. A házastársunk sohasem ellenségünk. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. hogy megértsük őt. aki Istennek is ellensége: a Sátán. mielőtt bármit szólnánk. azt. mert Jézus azt mondta. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet. ha már muszáj”. vicsorgatja a fogait). hanem arra törekedjünk. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. 197 . először meghallgatjuk őt. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt. ami nekem nem tetszik az életében.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. például az a gondolat. sőt tudom. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. hogy Isten is helyteleníti. Az illető ismerte a Bibliát. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. hanem szavai jelentésére.” (1Kor 16. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. Ezért. és megnehezíti számunkra. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5.

• nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. keserűséget érzel a párod iránt. • éppen ezért arra törekszik. állapotát. A tálaló teteje poros. ami jár neki. de nem kapja meg). a nappali valóban takarításra szorul. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. hogy az önzés állapotában vagy. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). Ha átestél a „szívvizsgálaton”.Ez a megfogalmazás nem véletlen. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. nem romantikus lángolás. dühöt. mindig kész a megbocsátásra. Nyilvánvaló. vagy a „harc” folytatása. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. • számon tartja a jogait (mi az. hanem a szeretet a szív állapota. amit mondani akarsz neki. Azt. abból tudhatod meg. akkor ezt gondolja magában: „Valóban.” Ha a férj azt a „fülét” használja. hanem az önzés állapotában vagy. a szőnyegen morzsák hevernek. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. állapotát. Ebben az esetben jobb. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. ha hozzá se fogsz. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. Az ember szíve – eredeti. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. akkor eleve reménytelen. nem ismeri valódi szükségleteit. valódi szükségleteit. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet.” Majd így szól: „Igazad van. mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés.” 198 . • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. hogy elégedetlenséget. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). hogy megismerje párja helyzetét. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). hogy a másik megértse és elfogadja. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. amit mondanak neki. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés.

” „Ráérnél. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. el kellett rohannom éppen. amely arra figyel. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. fel kell derítenünk. stb. Ha nagyon fáradt. Meg kell vizsgálnunk azt is. Azt hiszem továbbá. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. hogy felületes munkát végeztem. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. Mindebből azt kell megértenünk. vagy ha rosszul érzi magát. sőt lehetetlenné teszi. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. amely a társunk számára megnehezíti. hogy a rendrakás. hogy egyáltalán nem biztos.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm.” „Holnap reggel takarítok. Figyelnünk kell például testi állapotára. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. Tudom. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése.” Ezt mondja: „Sajnálom. amikor beszélgetünk a társunkkal. és amennyire lehet. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. Ugyanígy célszerűtlen. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni. hanem ennél is több „fülünk” lehet. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja. hogy a másik mit gondol őróla. 199 .” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. azt a társunk ugyanúgy érti.Ha a férj azt a „fülét” használja. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. ahogyan mi. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. egy szülő és egy felnőtt. hogy halasszuk el a beszélgetést. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is. hogy nemcsak négy. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező. hogy amit mondunk.” „Ha megreggeliztem takarítok. mennyire van megelégedve vele.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is.

rendetlen pénzkezelés). nem tehetek róla. és nem a személye. A szülő kritikus és gondolkodó. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. mert valóban tudni szeretné. vagy akit rendre kell utasítani. A felnőtt. Vigyázzunk tehát arra. a szomszédok. természetesen úgy lesz. mereven gondolkodó szülő. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. ne csak rosszat. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. de ez sajnos sokszor nem így történik. aki gyámolításra szorul. hanghordozásod. Az lenne a célszerű. mint egy komputer. vagy elcsügged. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. a szüleink. hogy társunk úrrá lesz fölötte. hogy meghallgasd a párodat: mi az.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. és ennek megfelelően dönt.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. bűnnel senki sem tud megbirkózni. doktor úr. beveszem. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”. vagy az aggályos.Minden helyzetben. betartom. játékos gyermek .” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. hogy őt szereted és becsülöd. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. védekezik). Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. mulasztását. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. hogy ne hallják a gyerekek. mintha ott láttam volna. Szavaid. rajta kívül mindenki más illetéktelen. arckifejezésed. fogadja és kiértékeli a gyermek . mint felnőtt.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. ha nincs meg. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . hogy hol van a szemüvege. bűnét. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. Túl sok hibával. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . Fejezd ki mindig egyértelműen. célszerűbb olyan problémáról beszélni. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. amelynél a legtöbb az esély arra. Ezért mondj mindig jót is. ahogyan azt tanácsolja. ezért vagy elmenekül (bezárkózik. gesztusaid legyenek kedvesek. „Igen. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. Vannak olyan helyzetek. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz. hogy szembenézzen más hibáival is.

A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. A király nagyon jó tudta. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. és mindent megfizetek neked. hanem hetvenszer hétszer is.35). Ha bárki azt gondolja magában. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked. amit soha nem tudott volna a visszafizetni. „Ha tudná…” – szinte hallom. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. nyissa ki a Bibliáját. száz dénárral (kb. hogy a megbocsátásnak nincs határa. hogy Jézus a pártjára áll. de sokkal kisebb tartozását.” Ha az Úr azt mondta volna. hogy „igen. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. hogy anyósa is volt neki. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. hogy hétszer. Arra kérem az Olvasót. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. Házas ember volt. 201 . 2Krón 9. nem is kevéssel. – az most észreveheti. társa valóban tartozott neki. A kérdés ezért az.21–35-öt. és olvassa el Mt 18. megértette-e. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik. A Bibliából tudjuk. – a tanítvány ebből is megérthette volna. hogy elege van belőle. De így. és Péter úgy érezte. száz dénárt. lehet. – Még hétszer is?” (Mt 18.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. De az is lehet. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. felfokozva. hétszer is”. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. jogosan haragszom”. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. de „mindennek van határa” – vélekedett most. El tudom képzelni. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. Amikor feltette a kérdést. talán azt remélte.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. ötvennapi ellátás egy fogadóban. a hét abban az időben a teljesség száma volt. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában). hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben.

hogy „mindent megfizet” a királynak.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. azt is megvizsgálva. Elképzelhetetlen.” (Ef 2. aki elfogadta Isten kegyelmét. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. amikor panaszunk van a másik emberre. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. hogy szolgája képtelen erre. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. Nem kell kiérdemelni 2. vagy: ahogyan Krisztus. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. hogy senki ne dicsekedjék.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. de a király nagyon jól tudta. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket. a 202 . Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. így a házastársunkra. Előre kész van 3. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. egész tartozását. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Amit ő megbocsátott. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg. elbocsátotta. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. 1. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. és elengedte az adósságát”.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. nem cselekedetekért. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. nem tudnánk „törleszteni”.

ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. A másik tekercs azt tartalmazza. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. eltávolította az útból. megvilágítja egy másik hasonlat. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. mind a „tízezer talentumot”. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. hogy…” „Részedről nekem jár az.14) Azt.” (Kol 2. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. amit ő a királytól kapott. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. ami éppen a vásznon látható. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. nekünk is ingyen kell adnunk. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. amely már lepergett – ez a múlt. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. megbocsátok. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. Mi így éljük át saját életünket. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. amely minket vádolt. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. vagyis múltat.gyerekemnek. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé. Figyeljük csak. jelent és jövőt egyszerre lát. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. 203 . Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. hanem messzi őseim sem voltak a világon. odaszegezve a keresztfára. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. vagy akárkinek: „Jó. Így lehetséges az. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. A jelennek pedig az felel meg. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten.15) 2.

hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. hogy átvehettük volna. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. igazoltam. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. azt meg lehet bocsátani. és olyan tisztának tekintesz. De magának sincs más lehetősége. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. Tőle kért bűnbocsánatot. és nyomta a gázt. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. Így hát Istennek mondta el. megnyugodva ment tovább. hogy előre megbocsátanak egymásnak. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. összeveszett a feleségével. se telefonálni. csúnyán kiabált vele. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. de valójában attól is távol van. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól. Nekem pedig. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. ami nyomta a szívét. Többször is előfordult. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. Sőt. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. de nem voltunk otthon. hogy valóban engem illet a pénz. úgy bevágta az ajtót. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. mert Isten azt kéri tőlünk. Köszönöm. mint magának.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. Aztán bevágta magát az autójába. hogy Jézusért megbocsátottál nekem.8). azután átvehettem.” Valóban nincs más lehetőségünk. Kamaraerdőre. ahogyan ő bocsát meg nekünk. hogy idejében odaérjen. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. Azt hiszem. Így vagyok Isten kegyelmével is. Tudta. Csak akkor jutott eszébe újra. Ez úgy történt. Az történt egyszer. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. hogy ezt megkapta. miután magtaláltam. be kellett utaznom Budaörsre. De mit tegyen. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. bűneim miatt elveszett vagyok. Uram. legalább öt kilométer. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). és amikor kilépett a lakásból. hogy az szinte kiszakadt a keretből. hogy pénzem érkezett. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. csak nem tudtam róla. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. mi történt. igazad van.” 204 . Pedig akkor már megvolt az a pénz. lehetetlenül viselkedtem. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. amikor hazaérve belépett a lakásába. az Úrral való beszélgetés lehetősége. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe.

aki szereti a gyermekét. az illetlen stb. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. hogy mindent el kell tűrni. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. Bűneinket nem emlegeti „Én. 205 . „Én megbocsátottam neki. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. Isten minden ígéretéhez hűséges.” Ezt megértette. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. mint a többit. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás. de nem felejthetem. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. mire idáig eljutottunk. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. a harag és a gyűlölet terhétől. hogy a megbocsátásból nem következik az. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is.” „Megbocsátottam. amikor rád nézek. de nem bírom átlépni a küszöbét. hogy milyen gonosz voltál. 2. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. Egy hívő asszony elmondta. de mindig eszembe jut. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. viselkedést. már előre. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. Számára is egyértelműen világos volt. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. ha vétettek ellene. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét.3. de ugyanakkor – éppen azért. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. én vagyok az. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. a lusta. de az otthonodba nem megyek be. 3. Éjfél is elmúlt már.” De jó. Gondolom sokan tapasztalatuk. az végérvényesen meg van bocsátva.25). megbocsátja neki minden rosszaságát. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. Nagy lehetőség a megbocsátás.

hogy mi okozott nekünk fájdalmat. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. A beteg testrészt gyógyítani kell. 206 . aki úgy véli. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. A „válás-operációra” csak akkor van szükség. kezdeményeznünk kell a válást. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. Tudom. hazudozását. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. minden ellenünk elkövetett bűnét. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. sőt még szexuális hűtlenségét is. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. súlyos szót mondtam ki. nem amputálni. nem hajlandó segítséget kérni. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. megbocsáthatunk egymásnak. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. elmondhatjuk. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. ezt nem szabad eltűrni. Ebből legtöbb esetben az következik. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. Komoly baj akkor van. Félreért. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. mert az már bűnpártolás lenne. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. hogy bárkit is válásra biztatok. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. így könnyelmű költekezését. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. hogy mindezt el kell tűrni. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. Biztos. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. De a megbocsátás nem azt jelenti. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. rendetlenségét.

elkötelezettebb egy kapcsolat. Minél mélyebb. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. A szerelem varázslatának elmúltával. mind a konfliktusnak (Argyle. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. Furnham. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. hogy a másik különbözősége zavaróvá. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. ami számára ismerős és megszokott.Somogyiné dr. Budapest Konfliktus a családban A jóra. hagyományok. 207 . mint a kezdeti vonzódás. mint nap összeütközésbe kerülnek. mélyebb szintű. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. A különbözőség akkor vonzó. Főleg az érint fájdalmasan. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. bántóvá. mivel ott nemcsak a nyílt. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. annál árnyaltabb. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel. Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. és erős feszültséget okoz. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. ha a másik emberben saját elfojtott. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. Az elfojtó. Petik Krisztina pszichológus. Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). tárgyi érdekeink. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. ha a családban. 1983). A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. Az ember ugyanis szereti. idegesítővé válik. az együttélés során azonban gyakran előfordul. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. akkor ez az összhang felbomlik. ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. megtagadott. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. elnyomva.

A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. akkor állandó konfliktusforrást jelent. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. amely azt eredményezi. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. Ha ezt megtette. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. fogalmazza is meg a többiek számára. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. Könnyebb e konfliktusok megoldása. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. mivel sokszor nem vesszük észre. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. Ha az önközpontúság állandósul. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. Ez irreális elvárás. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. mint más emberi viszonylatokban. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. 208 . A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. A szégyellt. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. krízisek. Megoldásuk úgy kezdődik. amelyet szoktak. a kivetítés mechanizmusát fent). amikor a személyes problémák.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. tagadott. vagy amelyre a többieknek szükségük van. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. amelyet a többiek nem látnak. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. és a másikban látjuk meg. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. serdülőkor). A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre.

És van egy másik kérdés is. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét.Túlterheltség. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. és elmondani. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. és komolyan venni. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. Sokszor elegendő. mint szembenézni egy konfliktussal. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. aki felelős a mi boldogságunkért. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. ezért felelősek a lustaságukért. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. Olyan feladat. 209 . A fáradt ember érzékenyebb. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. mint ha az életünk forogna veszélyben. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. A legtöbb ön. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. Az is kísérti őket. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. indulatait. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. hogy az ő bajuk. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. akkor azt mondhatnánk. mint figyelmesen meghallgatni. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. aki támogatásra és szeretetre szorul. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. mint egy kiegyensúlyozott közegben. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. legalább megszokott. ha akarják. de főként a házaspár részéről. sebezhetőbb.

csak keserű haragot érez. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. alig várja. Ráadásul igazságtalannak is tartja. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. 210 . A férj úgy érzi. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. Nincs közöttük nyílt konfliktus. Hiszen nem bántott senkit. hogy végre csend legyen körülötte. kerüli a tekintetét. Nagyon bántja. A passzív. Próbál úgy tenni. de nem az illetékes családtaggal. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. Elkerülő stratégia az ígérgetés is. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. Képzeljünk el egy házaspárt. hogy konfliktus van. Hazamegy a férj. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. hanem külső személlyel . mintha mi sem történt volna. vegyük sorra őket. A felesége is hulla fáradt. akkor hallgatni fog. És csak sejteni tudják. amelyek nem vezetnek eredményre. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. persze nem tud. hogy miért. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. és más rosszat sem cselekedett. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. az nem viszonozta az érzelmeit. és megöli a szeretetet. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. a férje pedig még inkább menekül a közeléből. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. Sőt még növekszik is. Most már ő is tudja. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. akkor ő sem szól a megbántottságáról. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. de nincs kiengesztelődés sem. És csalódott is. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. és elmerül az újságjában. beszélgessenek. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. A feleség ettől még dühösebb lesz. leroskad a fotelbe. hogy a másiknak mi a baja. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. és még inkább nem szól semmit. és nagyon várja. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. hogy végre együtt legyenek. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. emiatt beszélgetni sem tudnak. A házaspár konfliktushelyzetbe került. hogy a férfi alig vesz tudomást róla. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. hanem az is. de nem tudja. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. mert akit nagyon várt. hulla fáradt. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. Elhagyottnak érzi magát. szinte sérti. csak azt érzi. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. akivel először történik meg az alábbi szituáció. és alig szól a hozzá. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. vagy bekapcsolja a tévét. 1.

A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. ahol szintén befagy a kommunikáció. hogy győzzünk a másik felett. hogy mindkét fél nyerjen belőle. Ez a hozzáállás azért veszélyes. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. ahogyan a küldő szeretné. egymás elemezgetése. A konfliktus tehát megoldatlan marad. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. hogy szembenézzünk velük. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. mert a támadás hatására nem odafigyelni. A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. ami azzal jár együtt. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. esetleg az alkohol. soha). és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. valamilyen hobby. vagy viszonttámadással. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. 2. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. az a száján –. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. mert a felek védekezését váltja ki. mielőtt lépnénk. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. megbeszélés nélküli veszekedés. vagy egy másik kapcsolat. A védekezés pedig falat épít közéjük. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. a munka. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. és a probléma megoldatlan marad. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. 211 . Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. panaszkodás. Ez azt jelenti. kényszerítés. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása.

hogy mit is érzünk egy helyzetben. Néha csak egy hangszín árulja el. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. A megfogalmazás Ha már közöltük. Például: „megbántott. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. A feleségnek rá kell jönnie. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. mert elvárta a férjétől. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. Heves viták közben néha nem is tudják. hogy mit szeretnénk. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. elvárásunk okozza őket. és kényszeríteni akar. hogy min veszekszenek. Mert az csak a látszat. és emiatt érzett haragot. figyelmetlen volt. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. hogy milyen nehéz ez a feladat. hogy megértsen minket. Meg kell mondani nekik. A családtagjaink nem gondolatolvasók. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. Tegyük fel. amivel csalódást okozhatott volna. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. hogy milyen igényünk. Ez segíti őt abban. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. hogy a szabadidejét vele töltse. A kérésekkel az a baj. hogyan. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. hogy melyik szituáció bánt minket. De nem mindegy. másokkal való beszélgetéssel. Az a fontos. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. akkor meg kell keresnünk magunkban. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. Talán mindnyájan belátjuk. érzéketlen. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. figyelemeltereléssel. Viszont ha ezt az időt egyedül. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. Ha túl nagy az indulat. azaz tudatosítanunk kell. hogy azért csalódott. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. azaz kérni kell. mégis védekezést vált ki a 212 . akkor kimondhatjuk. csalódást okozott” stb. A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. mert azt képzelik (elvárják). hogy mit vétett. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. hogy mit szeretnének. És a példabeli férj joggal állíthatja. hogy nem tett semmi olyat. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. hogy mi mire vágyunk. Egyrészt azért. Nem is gondoljuk. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. hogy a másik mindig tudja. és nem tudják minden pillanatban. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. A követelés elveszi a partner szabadságát. Gyakran esünk abba a hibába.

Tannen D.ezáltal a kapcsolatok épüljenek. 213 . ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy.: Miért értjük félre egymást? Tinta. 1995. hogy elviseljük. . ha van meghallgató fél. A kiengesztelődés fontossága Fontos.: Erőszakmentes kommunikáció. Budapest. Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. Rosenberg M. megértsük és átéljük azt. amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől.a felek ne sérüljenek. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. – Codol J. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé. . hogy élvezze is.. A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. legfeljebb magatartást. 2001. hogy meghalljuk. Budapest. Budapest.a családtagok jobban megismerjék egymást. ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. M. Ha nem érzékelünk támadást. B. Budapest. Szakirodalom Campbell R. akkor vállaljuk azt is. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak. Erre azért van szükség. de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. – Stroebe W. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. Korda. Háttér. A gyerekek számára különösen fontos ez. de azt nem kérhetjük. Budapest. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók. hogy . Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát.: Szociálpszichológia. Hewstone M. mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. Kecskemét. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. amit meg tud adni. Ha őszintén kérünk. 2003. . Hendrix H. hogy jöjjön el velünk egy bálba. Székely I. 2000.: Érzelmi intelligencia. A házasság erőforrásai és buktatói.másikban. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el.: Dühöngő ifjak. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. Csak olyasmit kérhetünk. 2001. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. Például megkérhetjük a házastársunkat. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát.: Pár-bajok.: Én – Te – Mi. 1999. amit a másik ember mond (empátia). Harmat. – Stephenson G. Park Kiadó. ahogyan szeretnénk. nehéz teljesíteni őket. P. 1997. Budapest. Goleman D. amikor a konfliktus lezárul. KJK–KERSZÖV.

mint társadalmi elvárás. család. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. a gyermekbántalmazás formáit. a rend. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. A társadalom korlátokat. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. meglőve a kisebbet. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. a fegyelem. saját agresszivitásukról (azokról is. védőnőnek. Agresszív korban élünk. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . az agresszív viselkedést igazolja. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. Nem szoktunk hozzá ahhoz. támadókészség. amelyeket az intézmények. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. Ez is oka annak. másik okozója az önismeret hiánya. ha világnézetükben. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. bár mindenki szenved tőle. a közlekedés. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. A régi ember türelmet tanult. gyakori a durvaság. erőszakos játékokat űznek számítógépen. támadást sejtünk ott is. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. az abuzus hatását a gyermekre. Felgyorsult az idő. terroristák támadásaitól hangos a média. klinikai szakpszichológus. retteg a turista. formáit. hanem riadtan viselkedünk. szabályokat. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. a nevelés–oktatás területén. a segítés módjait. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. az áruházak tülekedései. a háttér-okokat. tanárokat iskolákban és más intézményekben. mert személyes kapcsolatokban élt. A ma embere ezek között él. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. pedagógusnak. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. egyén. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. a környezet. 2004. társadalom egyaránt. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. felismerni a jeleit. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. a civilizáció sok pozitívuma mellett. a mindennapok erőszakolnak rájuk).és viselkedés jellemzőit. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. célokat állítva maga is agresszív. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. Azoknak. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. hogy másképp gondolkodók között éljünk. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait.

a veszélyeztetettek felismerésével.. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos. 15 000-re tehető. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. A gyermekelkövetők száma évenként változó. a provokáló magatartás. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. falvakban 1%. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. a problémák megoldására. 215 . megjelenik a családi probléma. kultúránként változó. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. kifejlődésük megakadályozásával. visszaélve a gyermek bizalmával. teljesítmény. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül. Az apák. Az adatszolgáltatást korlátozza. gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. szégyenérzetből. Sajnos. Elkövetői a családtagok. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”. a legidősebb 16 éves volt. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. valamint a környezet közömbössége. amely nélkül nincs cselekedet. ezt követi az átmeneti pénzzavar. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja. a veszély jelzésével. az óvatosság hiánya. házastársak.6%. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. függetlenség. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. A kiskorú. Témánk a gyermekeket érintő erőszak. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. az objektív okok között első helyen a rossz baráti. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik.. idős emberek bántalmazását is. követi a figyelmetlenség.erőszakig. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként. Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki.) „a látencia itt hatalmas (…). fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. akik nem élvezhetik a családi élet melegét. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. intim szféráját. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség. (. hanem a családban élő nőtagok. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését.

A veszélyeztetettség: olyan magatartás. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. e. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. rajzai vörösek. ezért kell a gyermek kijelentéseit. Gyanús. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. beszéd. Hammurabi törvénykönyve (kb. A gyermekbántalmazás két formája. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt. aminek szenvedő alanya lehetett.) még engedélyezi az erőszakot a családban. 216 . A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak.és alvászavarok. amelyben a visszaélés megtörténik. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. Veszélyeztetett az a gyermek is. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben. amikor kimondja. hastáji. 1810. ujjszopás. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. panaszait komolyan venni. 12. nyelési.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. melleken. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi.). mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). évi tv. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. vagy feketék. akiket valamilyen makro. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. amely a gyermek testi. az élet azonban megőrizte gyakorlását. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. szomorú. 1998.sz. amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. értelmi. Annak a szituációnak. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. Kr. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. visszahúzódóvá lesz. ha a gyermek nem akar mosdani. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható. bevizelés. csak magában játszik. Étvágytalan. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. vagy a kényszerű helyzet áldozatának. holott az a rendeltetése. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. amikor a család. vagy altesti panaszok.

– angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. de azt is. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége.és idegállapota. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. A halálesetek is ezt igazolják. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. az öröm átélésének. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. az egészségügyi. – önértékelésük alacsony. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. empátiára képtelenek. a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység. ez a korosztály élettani. – hiányzik belőlük az örömkészség. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. hogy egy csecsemő verése. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. A normál gyermek – egészséges. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. kontaktus. átadásának képessége. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. aktuális hangulat. Alanyuk nagyobb számban fiú. 217 .de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. mert fennáll annak a veszélye. a fizikai következmények súlyosabbak. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban. Ennek oka. fizikai sérülékenységét. (hostility = ellenségeskedés. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. az anyák rejtett hosztilitásával. büntető magatartással. szexuális abuzussal is. adott esetben végzetesek.

szélsőségesen depresszívek. Sok esetben csak később. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. hogyan kell ápolni az érzelmi. támogató kapcsolatokat. de nem szeretőképesek. szórakozottá válnak. az indulat leküzdésének módjai. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. Kétségtelen. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. szoronganak. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. – úgy vélik. és sok érzelmi elutasításban volt részük. azt sem. halmozottságától. 218 . gyötrik. Érzelmileg ridegek. „túlpörgetettek” lesznek. – agresszívak. – a félelem. rettegnek. – uralkodni vágyók. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. sodorható. akkor elkényeztetik a gyermeket. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. labilisak. szidalmazzák a gyermeket. kemények. A koncentráció gyengül. a gondolkodás is változik. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. a megalázottság és az agresszió érzését. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. könnyen frusztrálódik. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. hogy újabb atrocitások követik azt. szomorúak vagy közönyösek. ismétlődésétől. „Szeretetéhesek”. Opponálók. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. az észlelés. garázdálkodók. bizalmatlanok. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. az érdeklődés. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. büntetők. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. késztetését. figyelmetlenebbek. de vannak olyan károsodások. a környezetből még több agresszivitást provokálva. ridegek. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. védtelen. szorongás feloldásának. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. elutasítók. önkontrollhiányban érzékelhető. ezért meglehetősen bizonytalan.– gyakran úgy érzik. törvényszerű. infantilisek. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. hogy ha érzelmileg odafordulók. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony.

igyekszik megfelelni neki. tagadása. a szakkönyvismeret. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. bűntudatot hordoz. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. éheztette. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. A bántalmazott gyermek szülőjével. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. bezárta. elhagyta. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. – gyakori agresszivitás. a család egészét érinti. eladta. azonosul vele. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. megerőszakolta.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. a gyermekkor élményei. életmód. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. s retteg a szülő elutasításától. a fájdalmas élmények izolálása. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. az élettér. században vált egyértelművé. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. azt csinálok vele. adott esetben. a szülőkép. nevelési minták. könyörtelensége idézte elő.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. ezért nehéz kiszámítani. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. ürügyén erőszakoskodtak. A szülők némelyike mindig is verte. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. A nevelés jegyében. enuresis stb. amit akarok”). hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. a bántalmazó idealizálása. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is.). akik a szocializációjukért felelősek. – nyugtalan túlmozgásos. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek. tradíciók. – néha koravén. impulzív magatartás. A bántalmazott gyermek személyiség. dolgoztatta gyermekét. bántalmaztak. pedagógusoknak – a durvasága. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. a vele való azonosulás miatt –. az elhagyás-fenyegetettségtől. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek.

megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. egészséghez. A konvenció és az 1991. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. oktatáshoz. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. a düh és a harag kifejezésére. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. a munkások nem minősítik így. orvosi ellátáshoz. ha az megérdemli”. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben. 1962-ben Dr. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. Kempe gyermekorvos. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. a „kettős színjáték”. érzelmi 220 . hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. A felnőttek indulatai. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. valakinek tovább kellett adnia. a türelmetlenség. a gyengédségre. Tudták-e. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. gondoskodást. dühödt idegességgel. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. életkori csoportban. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. akiket szüleik rendszeresen vertek. A verés a gyermek engedelmességét. a mindennapok gyakorlata mást mutat. hidegfejű kiszámítottsággal. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást. A verés értelmezése. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. pszichikai.tv. hogy szeretetet. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. évi LXIV. verte az élet is. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. brutális kegyetlenséggel”. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. személyének tiszteletére. a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. illetve nagyon megvertek. az áldozatok. akik maguk esetleg nem élnek vele. Azoknak a felnőtteknek. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. amit ő szenvedett. oltalmat találjon. települési típuson élők között vannak olyanok. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. aki fizikai. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik.

égetés. durva kirohanásokkal. egészségkárosodás (érzékszervi. forrázás. fenyegetéssel. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. vetkőzés.és fullasztási kísérlet. negatív önértékelést alakítva ki benne. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. vécézés közben azzal a céllal. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek. vagy róla készülhet pornográf anyag. amelynek során sérülés. kialakulatlan személyiségével. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). amelyben a bántalmazó az apa. A child abuse = gyermekbántalmazás. rúgás. harapás. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. olyan ártalom/veszélyeztetés l. hajtépés. kikötés. fojtogatás. elutasító. a nevelőapa. vagy sértő magatartásával. szeretet nélküli nevelői magatartást. gúnyolódásával. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. lekicsinylésével.vagy morális bántalmazás tárgya. a gyermekprostitúció. felnőttek és gyermekek. fürdőzés. nemi szervének fogdosása. simogatása. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. durva megjegyzéseivel. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). Nem minősül erőszaknak. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. végtagtörés. szorítás. lelki és szexuális bántalmazások). mérgezés. vagy közeli férfi családtag. A gyermek szexuális izgatása. Ide soroljuk a hideg. Ennek megítélése. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. sebzés. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. a pornográfia. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. megszégyenítésével. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. 2. testi és szellemi szükségleteit biztosítani. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. ígérgetéssel. hogy szexuális kielégüléshez jusson. csavarás. fullasztás. bizonyítása nehéz. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. ha lehetővé 221 . tapogatása.

kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. gyógykezeltetés. túl jó modor) – zárkózottság. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . felvételre fájdalmasan felsír= törés. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. öltöztetés. – a biztonságigénye. gondoskodás – a táplálás. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. illetve kényszerítés. egészségügyi megelőzés (védőoltások). beesett szem. folyamatos elhanyagolása. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. – a szeretet iránti igénye. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. kihagyása. – a lelki (érzelmi. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. szellemi ) – kiszáradás. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. komoly viselkedés (túlzott rendesség. mozgás. száraz bőr – ápolatlan. vagy nem vesznek tudomást arról. elmagányosodásához vezet. A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. ápolás tartós elmulasztása. lopásra való rábírás. állandó nyöszörgés. – érzelmi deprivációt szenved el.teszik. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. – a gondozás. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. – károsodik értelmi fejlődése. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra.

bűnözés 223 . játékban való gátlásosság.– természetes életöröm hiánya. engedékenység – üres. riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés. visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés.

és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit. ha a gyermek túlságosan előzékeny. hogy mi történt a gyermekkel otthonában. dependens. s a napi kudarcok. ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. A játék felfedi. aktivitás helyett visszahúzódás). – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 . függetlenül attól. ha: . mintha ő lenne az oka frusztráltságának. ismétlődő bántalmazásra utal).a szokások kialakulása (szobatisztaság). támogató külső kapcsolataik.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. követelődző (közepes súlyosságú. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. babás magatartású. a nemi szervek különbözősége iránt. nem tapasztalhatta meg később sem. izoláltak. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. 2. családi krízisek. hogy kihez fordulhatnak. a közvetett formákra.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. Fel kell figyelni arra is. sikertelenségeinek. gyerekes. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. nincsenek baráti. beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható.ha a motorikus fejlődésben retardáció. a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. – a viselkedés. a tanulási nehézségeket. tulajdonnal szemben – a szökést. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1.agresszív. (késleltetés) . kívánságai nincsenek. saját ügyetlensége. a családtagok merevek. A bántalmazások. vagy nem tudják. stressz). . magatartás lényeges megváltozását (pl. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. a gondozással. nem tanultak meg segítséget kérni.

a védtelen gyermek felé is. magány. 7. házassági problémák. 8. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. Elmebetegség ritkán fordul elő. idegesség. 5. fáradtság. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. 4. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. 11. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. 10. csak gond van vele. 13. 12. hogy mi várható el az adott életkorban. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. a pszichopátiás személyiség. – másságot mutató gyermekek. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet. mentális retardáció. fojtogatja. amelyek krónikus 225 .segítség. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. motoros nyugtalanság). fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). 3. nem tud mit kezdeni a sérült. tűzhelyre ülteti. illetve alkoholfüggőség. értelmi fogyatékosság. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. amit még nem képes teljesíteni. A szociológiai. Az abuzus okai között szerepel a drog-. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. vagy nem a körülményeik javítására használják. 6. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. elromlott kapcsolatba. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. a szülők vitái. 9. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. a baj hordozóinak tűnnek. büntetik azért. házassági krízis idején születtek. nevelésére. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. szokatlan külső. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli.

családsegítés krízishelyzetekben. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. durvaságának. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. csökkentve a szülők képességét arra. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. feladatai: a prevencióban az észlelésben. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. nevelési. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. durvaságaira. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. állapotokra.stresszként hatnak a családokra. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. Feltételezhető. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. hogy van olyan többgyermekes szülő. a családok alapellátásának biztosítása. alkoholizálására. és a család izoláltsága. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. hogy az események – pl. Vizsgálatok igazolják. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. házassági. az erőszak jelenléte a család történetében. 226 . – az alacsony iskolázottságú. szakszerű felkészítés a szülői szerepre. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. A fenti okok kockázati tényezők. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. foglalkozási státuszú szülő magatartási. családvédelmi tanácsadás. a férj dominanciája a házasságban. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. az alacsony iskolázottsági szint. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is.

akitől és ahol a család segítséget kaphat. . Védőnői teendők a családlátogatás. cselekedeteik következményeinek felmérésére. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. hová fordulhatnak. ha bajba kerültek. – a szülők viselkedésében. szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. elhanyagolják. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. Fontos. szellemi. címeit. annak az igénye és képessége. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. konfliktuskezelési módokra. nevelési tanácsadó. gátló személyi tényezőket. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. 227 . hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. az okok feltárása. – hátrányos helyzet észlelése. mert . Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit.nehezen viselik az élet gondjait. befolyásolása. s arra is. . magatartásában bekövetkező változások észlelése. – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. a változások észlelése. vagy nem érdeklik őket). érzelmi fejlődését veszélyeztető. intézményekkel. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése. lelkisegély telefonszámát. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. határozottságot.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. konfliktusaikat kezelni. korukhoz mért ismeretekkel ahhoz. szervezetekkel. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. a gyermek testi. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. tehát a családi élet minőségének javítását. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek.nem tudják problémáikat. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. a gondozás során: – a környezet megismerése. tárgyi feltételeket. drogambulancia. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel.

1990. közigazgatási. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. 1990. § „Minden olyan gyermeknek. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt. a kiskorúak erőszaktól való védelméről. a (90) 2. az elhagyás.Magyarország 1990. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. 1969.évi LXIV. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. szólnak. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. kizsákmányolás. 228 . a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében.) tartalmazza. A 39. évi XXXI. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. a támadás. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. akinél elhelyezték.” 20. 19. az elhanyagolás. § alapján törvényhozási. durva bánásmód. vagy bármely más olyan személynek. jelzésekkel. illetve felügyelete alatt áll. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. a (85) 4. § az elhanyagolás. 1985. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. a fizikai és lelki durvaság. a (90) l7. a jóléti jogokról. amíg szüleinek. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. a rendelkezésre álló ellátásokról. tv. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. a (79) 17. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. 1979. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. a családon belüli erőszakról. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. örökbefogadással. Az ajánlások közül a (69) 561. november 6.

e. – Vigassyné Dezsényi K. a családsegítő központ. 1998. h. Ranschburg J. 2001.) Az agresszió problémái korunkban. Budapest. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. d. Nagycsaládosok Országos Egyesülete. In: Kappéter István (szerk. Kalendart kiadó. – Mohay T. bántalmazását észlelik. In: Család.: Erőszak a családban.) a bíróság g. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. Losoczi Á. (szerk. Népjóléti Minisztérium. f.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. Barkó É. így különösen a védőnői szolgálat.: A védtelen gyermek. 17. a házi orvos. Piliscsaba. PPKE BTK. Tertia Kiadó. egyházak.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből.) Reményünk a család. Morvay K.) a közoktatási intézmények.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük. (szerk.) a rendőrség. Gulyásné Kovács E. Gyermek. 1998. a menekültek átmeneti szállása. alapítványok” (Gyvt. In: Benkő Á.)..: Az agresszív gyermek. II.) Gyermekbántalmazás I. Kerezsi K. Szociális és Családügyi Minisztérium.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. Tanulmánygyűjtemény.) a társadalmi szervezetek. Németh Zs. 1997.: Az agresszió kezelése. így különösen a családsegítő szolgálat. b.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon. 1995. Tanulmánykötet.) az ügyészség. Budapest. A „bántalmazott” gyermek. a nevelési tanácsadó. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. így különösen a nevelési – oktatási intézmény. Pszichológiai tanulmányok a vallásról. In: Lakner Zoltán és mts (szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó. In: Lélekvilág.) a menekülteket befogadó állomás. § (1) bek. A II. In: Bernáth L. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre. Szakirodalom Horváth–Szabó K. Budapest. VIII. 1997. az erkölcsről és az én-ről. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. Budapest. 2003. Budapest. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági. Ranschburg J. bírósági) eljárást kezdeményezni.: Terror a családban. ha a gyermek veszélyeztetettségét. c. 229 . Közgazdasági és Jogi Kiadó. Kossuth Kiadó. Horváth Szabó K. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. 6 (1999) Szabó L.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. – Solymosi K.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. Budapest. a házi gyermekorvos. szervezeteket és hatóságokat is.A Gyvt. 1992.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. In: Kiindulópont 5.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. 1995. megnevezi mindazokat az intézményeket. Ifjúság 1999/l. Lénárd K. Családkongresszus előadásai. 1998. Budapest.

Tóth O. Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság.: Erőszak az iskolában. Utasi J. Budapest.: Erőszak a családban. Budapest. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok. „megkínzott. 1999. 1995.: Szexuális erőszak és abuzus. IX.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban.: A „megvert”. Teleki B.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról. Tanulmány. (szerk.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K. Budapest. In: Barkó É. 1996. 230 . In: Család. Népjóléti Minisztérium. emberkereskedelem. – Forrai J.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Velkey L. Budapest. Virág G. (szerk.Budapest. 1996. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. In: Fehér L.) Prostitúció. prostitúcióra kényszerítés. Tanulmánykötet. Ifjúság 2000/1. In: Kappéter István (szerk. 1999.) Az agresszió problémái korunkban. Gyermek.

Természetesen. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. Melyek lehetnek azok a tényezők. hogy azzá a személlyé váljunk. mint maga a jelenlét. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. akivé lettünk. közvetítünk valamit. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. Szüleink. nem más. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. A múltnak az emlékei maradtak. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. még ha ki is vonjuk belőle magunkat. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. a jövő pedig még nem érkezett el. elvárásaink és félelmeink. alakították a még képlékeny személyiségünket. bezárulunk. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. akik előtte voltunk. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. lényeges tudatosítanunk. a másik meghallgatásának a képességét. tanáraink. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). nemcsak minket értek behatások. Ellenben. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. és az önmagunkról alkotott reális képet.Dr. ha az illető figyel ránk. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. vagy a másik szemével néz. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. mint a kommunikáció. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. akivel kapcsolatba kerülünk. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. ezzel is jelzést adunk le. és nem a jövőnket tervezgetjük. serkentették a gondolat. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. (M. nyitottságot sugároz. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. egészében és mindig a határvonalon áll. Mindaz. hogy a másik személy. akarva-akaratlanul változás állhat be. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. attól függően.és az érzelemcsírák megszületését. meghallgat. Tapasztaltuk. magába nézve a másik szemébe néz. pszichológiai szükségletünk. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. Tapasztalhatjuk. A 231 . és járultak hozzá. barátaink. ami az ominózus momentumban jelen van. pillanatnyi lelkiállapottal. pszichoterapeuta.

mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. a szavába vágunk. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). tanácstalanságát elviseljük. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. Így lehetőségünk nyílhat arra. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. Mindennapi életünkre jellemző. elhalasztani gondját. Már nem ő van a középpontban. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. Aki segítségért fordul hozzánk. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. szinte „átugorjuk” azt. és a másik ember segítség kérését magához engedni. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. és mint a homokra épített ház. aki megkeresett az volt a célja. ha valakit szenvedni látunk. mint itt és most élni. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. hogy tanácsot adjunk neki. összeomolhat. érzéseink és érdekeink hálójában. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. érzéseivel. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. gyengeségeivel és erősségeivel. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. Ami annyit jelent. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. A különbség az. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. amely a megoldáskeresés körül forog. regisztráljuk a valóságot. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. hanem „megszelídíteni”. Lehet talán. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni.realitásban élni annyit jelent. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. Előfordulhat. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. Egy pap jött arra. Igen ám. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. majd elemezzük. hanem mi és a belső kényszerünk. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. hogy képesek legyünk kitérni előle. reflektálunk. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. mikor az olvasásban idáig jut. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. Valószínűleg kereskedő. és önmagát teljesen a másiknak adni. Általában nehezen viseljük el. Úgy vélem. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. hogy meghallgassák és elfogadják. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. arra vágyik. Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . hogy megfigyeljük. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. döntünk. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. mint személyt észlelni. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. hogy a másik nehézségeit. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. hogy annak. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés.”(1) Vagyis. amikor szükséges.

értékek hordozója. hogy hatékonyabb vagyok. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. hogy a másik személy. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. amennyiben önmagával is harmóniában él. ami azt jelenti. hogy bizonyos dolgokról. amit én. mint ami vagyok. mely a fejlődés forrásává válhat. mit fed az empátia kifejezés. ha másnak mutatkozom. vagy házastársunknak. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. meggyőződését. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. hogy hosszú távon nem segít. ahogy szeretne. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. aki nem tud mindig úgy viselkedni. hogy igenis haragszom. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. ha el tudom fogadni saját magam. az a szó. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. Most nézzük meg. ha el tudok fogadni egy másik személyt. aki önmagában érték. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. hogy elfogadom érzéseit. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni.” (4) Láthatjuk. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. és képes vagyok önmagamat adni. ami mind személyiségének valós és eleven része. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. (…) Nem jó. a szó valódi értelmében. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. ha úgy teszek. Az empátiás megértésben lényeges. Vagyis jobban tudom. az empátia és a segítő személy hitelessége. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. (…) Minden ember egy magában álló sziget. ítélkezéstől mentes hozzáállást. Ennek a nyitottságnak a hiányában. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. Nem a másik személy magatartása. viselkedéseit. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. hanem a személy. talán pont olyan. viszont önmagára támaszkodik. Rájöttem. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. Az elfogadásból megismerés fakad. akkor segítek neki abban. ahogy a másik személy érez. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. saját tapasztalataiból építkezik. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. érzelmi viszonzástól független. bármennyire is nyomorult. mintha tudnám a megoldást. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. 233 . ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. ítéleteit. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. beleérzés. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. gondolni és hinni. mint megérteni. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. (…) úgy hiszem. A görög szó jelentése együtt-érzés. mint azelőtt. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. ha magabiztosnak akarok tűnni. (…) Könnyebb elfogadni magamat. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. Ezért úgy gondolom. egy mély meggyőződést abban. legyen ez a valóság bármilyen. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját.

hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. melyek a növény fejlődését gátolják. Mintegy tükröt tart a másik elé. a hitelesség nem teljesül.). nem érzi szükségét annak. gondozza. kitűző. fellélegzik. csak elhárítja azokat az akadályokat. Az ilyen személy nyitott.viszonyul a világhoz és önmagához. mint egy jól ismert baráti társaságban. Kliens: Persze. hangszíne. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. medál. A hangsúly. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. Egyszerűen megfogalmazva. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. 234 . csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. de nem teremt növényt.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. mint amit a gesztusai. álarc”. stb. ha az egyén mást mond. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). főképp ha elégedetlen velünk. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. kezd megnyílni. Terapeuta: Úgy tűnik. mint az időjárás. A tekintetváltás. befejezetlen mondatokat használ. Amint Rogers önvallomásában láttuk. hogy érzéseit mindenképpen közölje. A félénk. beszédhibákat ejthet. önmagát adhatja. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. Az előbbiekre jellemző. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. az illető bizalmat érez. a fej tartása egyenes. a fej inkább lehajtott. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. szorongásai csökkennek. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. öntözi. hangsúlya kifejez. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”. A nem-verbális jelek közösséghez. mimikája. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. például a mimika segítségével. hogy érzéseit elrejtse. de annak sem. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. Egész nap a hatása alatt vagyok. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. tudatosítani képes az érzelmeket. szorongó egyén halk szavú. egyfajta áttetszőséget jelent. zimankós időt? Kliens: Utálom. Félelmei. pocsék idő van ma. érzi. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. labilis vagyok. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával.

Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. és önismeretünk mélyülhet. oda kell visszatalálnunk. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. 235 . Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni. Visszajelzések: visszatükrözés. konfrontáció (szembesítés). mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. testünk áruló jeleiről. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. mert létezünk. Időbeosztás: szakmától függ. hogyan vélekedik erről?”). 8. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. könnyen megláthatják a megoldást. értelmezés. A másik személy öltözködésének. gondolatainkra. 3. verbális pozitív megerősítés. az érzelmektől a „bele-fülelés”. vagy zárt kérdés. Beszél a mindennapjainkról. egyszerűen azért. aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. hanem rólunk is. 9. így megadva neki a lehetőséget. 5. 7. ahonnan jövünk. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. a viselkedésünkről. 2. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. Megerősítő jelzések: csönd. baráti. 6. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. 4. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. Istenhez vezet. mindig lesznek olyan szituációk. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. a másik személy áll a középpontban. Meghallgatás. hogy közölnivalóját beoszthassa. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. Minden élet egy hazavezető út. ahhoz a Másikhoz. Hivatásunkból kifolyólag. melynek célja a bizalom fokozása. a meghallgatás felé. és rögtön tanácsokat adhatnak. mely kívülről halad befelé.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. reflektálás. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. viselkedésének a regisztrálása. Akiben nagy a segítőkészség. Otthonunk csak ott lehet. összegzés. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. tájékoztatás és tájékozódás. és aki mindig visszavár. reagálás. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. a tettektől az érzelmek felé. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. amikor a másik személy szabadon. érzelmi és munka kapcsolatainkról. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. de ne feledjük. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. felismerhetjük indítékainkat. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. biztatás.

Tringer L. 1993. 236 .: A pszichiátria tankönyve. Ed. Louvain. Budapest. 1999. Tringer L.: Szemlélődő lelkigyakorlat. SOTE. Budapest. Jegyzet. Semmelweis Kiadó. Levelző Tagozat. PPKE HTK. 1992. – Kinget G. Budapest.: Evangéliummagyarázatok. 1996 Rogers C. Publications Universitaire.Szakirodalom Jálics F.: Psychothérapie et relations humaines. M.: A gyógyító beszélgetés. 1996. Tarjányi B. Manréza–Korda Kiadó.

ÚJRA ÉS ÚJRA. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik. Nem teszünk további terheket a szülőkre. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www.Vecsei Kinga szociális munkás. A mi munkánk. Tudjuk. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. még ha elsőre nem is kap figyelmet. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. HOGY KÉRDEZZEN. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. illetve kísérje a baba mindennapjait. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. Rottenbiller utca 26. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában. illetve rájönniük arra. Fürj utca 237 . hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. A munkánk egyik alapvető célja az. az valószínűleg valóban az is. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. Jelzései azonban olyan picik. hangjára. hallottuk és olvastuk. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. ő is átél sok-sok fájdalmat. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon.videotraining. mert láttuk. Akárcsak szülei.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. sőt. fejlesztő programokat. jelenlétére. hogy a nagy aggódás.hu/ videotraining@freemail. szupervizor. félelmet és szorongást.

csipognak. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. kép) A kórház és az orvosok. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. hogy nap. pelenkát cserélnek. hiszi. sípoló és csipogó gépek mellett. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. saját gyermekeikért aggódó anyukák. gépeket ellenőriznek. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. ami előrébb vitte a munkánkat. és úgy gondolta. beszél hozzá és reménykedik. Egy fiatal. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. Öt felvétel készült velük. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. gépek sípolnak. Az anyuka nagyon kedves. hogy senkinek se legyen útban. mikor hova állhat. és figyeljék a baba minden rezdülését. hiszi. mondván. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. amikor a kislány még nem volt egy kiló. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. precízen. Hol a szülő? Ja. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. de a kislányét igen. mi is történik. az ő életét nem tudták megmenteni. dekoratív. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. ott Ő az! Aggódó tekintet. A kislány 730 grammal született. és közben lássa gyermekét is. aki közben az életéért küzd. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. inkubátorok sora. és ez nem elhanyagolható. akkor szívesen részt vesz benne. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. érzi őt a gyermeke. de mindig adódhat valami gond. több fertőzésen esett át. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. ha ezzel segíthet a lányán. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. hisz mindenkinek tudnia kell. Az apukáról ekkor még nem esett szó. hogy kenguruzhat. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. (1. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. általában egy hét telt el a felvételek között. Ez a lényeg. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. fecskendőket. mosolygós volt. Ő is megszenvedett az életéért. amit csak a szüleitől kaphat meg. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. amit egy laikus észre sem vesz. 500-800 grammos babákról van szó. a kislány már olyan állapotban van. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. és később. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. nézi. hogyan? Ott áll. A nővérek gyorsan. intenzív osztály. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. két inkubátor között. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. neonfény. akik igen sok viszontagságon mentek át. hogy hallja. a kezelőorvos 238 . A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. infúziót cserélnek. de nem az a fontos. már tudja. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. De teheti-e? Ha igen.

(11-14. és részt venne-e esetleg ő is a programban. Ez két igen fontos kérdés volt. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. Alapvető ellentét volt köztük. Ekkor gyakran volt altatva. és az apuka úgy véli. Az apuka megfogalmazta. amikor csak tudott. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába. megismerte a hangomat. amire a baba aktívan reagált. érezte a bőröm illatát. szerinte hiányzik neki valami. de az biztos. gépek nélkül.” „. Az apuka is jelen volt. Az anyuka biztatott. hogy van. (2-3.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. „. akivel boldog. mert lényegesnek éreztem. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. amit most nekik kell pótolniuk. Itt már kiságyban volt. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. de ő is sokat van a kislány mellett. ami az első hetekben történt vele. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. hogy nemcsak velem beszéltek. hogy jól tette. hogy jelen volt. ami nem volt zavaró. hogy a gyermek érzékelte-e őket. jó volt látni. hogy a kislánynak milyen lehet vele. és az én kérdéseimre válaszoltak. és nagyon szép. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. és ez nagyon jó érzés. hogy éli meg a velük történteket. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról. segített tisztába tenni a kislányt. (7-10. bizonytalanok voltak és zavartak. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. ahova azért került át a pici.” (4. és a kislány fejét cirógatta. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. hogy mindketten máshogy érzik. A felvételen látszott. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. (5-6. megpuszilta. vitáztak. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. Beszélt arról is.Mosolygott rám. rendkívül jól fogalmazta meg.Biztos megismert. és már egyre többet van a babával. hogy mit látott. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. azzal megkérdőjelezik azt is. fejét. beszélt hozzá. és az elveszített gyermekhez. szerinte nincsenek róla emlékei. legalábbis én úgy éreztem. hogy mit érzett a kislány abból. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült. és nincs is hiányérzete. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. A beszélgetés végére megegyeztek abban. mosolygott. A másik sarkalatos kérdés az volt. és tudja azt. és akire büszke. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. mert ha megkérdőjelezik. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. hogy ő ebben nem hisz. hanem egymással is beszélgettek. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. hogy minden ízében a lányára figyel. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. és mennyire van hiányérzete. azt megtették. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. simogatta a hátát. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. Tudniuk 239 . Babusgatta. Az első felvétel meggyőzött arról. hisz közben nem rám figyelt.

mert a család hazamehetett. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. de ez más szakmai segítségtől is függ. hogy mosolyog. az apuka talán megerősítést kapott arról. Amint hozzáért. anyuka fogta a babát. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. elfogadta. és bíznak a gyermekükben. amit ez a család önerőből tett meg. eltakarta az arcát. érezniük kell. amikor ő is jelen van. mint például a gyászmunka végigkísérésére. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. sokat segített. de látom. (15-16. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. Hiányérzete van. de érzi a kislány. és talán ebben tudok nekik segíteni. és ezt tudniuk kell a szülőknek. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. Megmutathattam neki azokat a részeket. kép) Úgy gondolom. kicsit izgult. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. de ez érthető is. (21-24. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. Vannak persze hiányosságok. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. Úgy vélem. és szerencsére az apuka nyitott volt. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. ami egy újabb lépésre késztette őket. és fontos neki. hogy mi a helyes. Az apuka próbált mindent jól csinálni. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. és hogy valóban segíthettem most. Én pedig biztos lettem abban. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. a baba próbált arra fordulni. mint mikor az anyuka úgy érezte. Szerencsére a felvétel vége. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. hogy szükség lenne rá. 240 . miszerint emlékszik valamire. belebújt apukájába és aludt. a kislány teljesen nyugodt volt. és örült a látottaknak. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. hogy őt is megismeri a gyermeke.kell azt. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. bizonytalanságairól. abban a zűrzavarban. hiányzik neki valami. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. hogy ők ennyit tehettek akkor. nyitogatta a száját és a szemét. hogy ott állnak az inkubátor mellett. Hasonlóan nyitotta a száját. amin még kell változtatni. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. hogy valami nem így volt eddig. Ezt bizonyította.

1. kép 4. kép 2. kép 3. kép 6. kép 5. kép 241 .

kép 9. kép 10.7. kép 242 . kép 8. kép 12. kép 11.

kép 14. kép 15. kép 16.13. kép 18. kép 243 . kép 17.

19. kép 22. kép 20. kép 21. kép 244 . kép 24. kép 23.

Ide tartoznak a sport. az ökológia. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. Hanusz Klára gyermekorvos. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. valamint az azt elősegítő személyi. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. a táplálkozás. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. Az egészségtudomány az egészség megtartását. amit ma az egyén tud a saját egészsége. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. az építészet. 2. feladatra. folyamat. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. lelki. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. 4. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. Bevezető. amikor valakit vagy valamit nevelnek. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. a közlekedés. 245 . azaz promóciót létrehozza. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. – testi. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. Az egészségnevelés olyan tevékenység. Bevezető. a szociológia. hanem testi. Kötődéseink – gyökereink. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. 1. fogalmak. szociális jólét. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. a település tervezés. amely bizonyos betegségek. A perinatális életkor jelentősége. (WHO). szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. ami az egészségi állapotban történő javítást. a pszichológia.Dr. tudományos és egyéni tényezőkről. a környezetvédelem. ahová el akarunk érni. amelyek az egészséget védik. elhárító. 3. egy tervezett cselekvés. Az egészségfejlesztés egy folyamat. szerep. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége.

az egészség megőrzése. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. az egészség megőrzésének. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. Akkor. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. szociális. illetve elérjük az egészség promócióját. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. barátaink körében. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. Legyünk megbecsültek. majd részletesen a kiindulási alap. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása. s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). aminek az irányát. életmódbeli megnyilvánulásai. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. 2. s összefoglalja mindazon tennivalókat. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. mint az egészség promóciója. kulturális. lelki és szociális harmóniát. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. a betegségek megelőzésének hatékony. amelynek természetesen vannak: gazdasági. a betegségek megelőzése révén. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen.” A program 2003-ban átdolgozásra került. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. sikeres életet éljünk le szeretteink. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. érezzük. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. akkor egy adott folyamatról szólunk. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. társadalmi. a perinatális kor legfontosabb 246 . 2001-ben megalkotott. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. CSALÁDI ÉLETÜNK. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit.

tapasztalataim alapján. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. területen. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. Ahhoz. nem 247 . akkor a következő előrelépést jelenti. Az. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. ép szervek. mi vezet a gyermekvállaláshoz. akikben nincs semmi különleges. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. amikor gyermeket kívánunk. a gyermek. milyen állapotban vagyunk akkor. aki ebből a kapcsolatból születik. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. hogy a gyermek mit kap. azzal életközösségre lépünk. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. kellő fizikai aktivitás. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. harmonikus személyiség. munkakörülmények. a sorsunkat. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. mint azzal. egészséges táplálkozás. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. milyen okok miatt születnek a gyermekek. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. csak egyszerűen gyerekek. valóban egy örök kapocs marad. Hiszen banálisan hangzik a tény. amilyen. és azt hogyan adja majd tovább. Kiindulás alap. amikor megszeretünk valakit. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. nem kezdhetem másképpen. várunk és hozunk a világra. Próbálom tehát megfogalmazni. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. Belülről vezérelve. leginkább az első vonalban dolgoztam. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. 3. semmi szenzáció. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. milyen körülmények között.elemeit tárgyalnám meg. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. az egészséghez való hozzáállásunkat. amelyben saját életünk folytatását. kellő munka. magánéleti. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. hogy végiggondolom. Akarva. vagy talán sohasem látják egymást többet. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel.

amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. de én nem ennek hívnám. Felelős maga a társadalom. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. Olyanok. 248 . emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. Olyanok. Meg kell őket tanítani tehát arra. Tudományosan igazolt tény. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. De ez minden esetben azon alapszik. ki nagyobb súllyal. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. ki kevesebb. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. a gazdasági helyzet. hogy nyitottan. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. aki tanácsot ad és befolyásol. ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. Olyanok. akik ebben a folyamatban részt veszünk. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. hanem a szülőpár életében is . Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. Olyanok. Kézenfekvő tehát. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. Ki kell mondani azt a tényt is. akik a gyermeket vállalják. akiket támogatni akarunk. felelős a tudomány. csoportosítani kell tehát azokat. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. hanem mindannyiunké. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. hogy ezt vállalni tudják. a világgal és egymással. a média. az édesanyát és az édesapát. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. ki milyen támogatásra szorul és miért. a szakképzés és mindenki. akkor meg kell vizsgálni. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. Meg kell vizsgálni. vagy gyermektelen. egészséges. Ha tehetném. mesterségesen. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának.

akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . akkor sokat tehetünk a prevenció területén. sem zárják ki azt a tényt. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. Az életkilátásaik különbözőek. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. szomorú. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. Kötődéseink – gyökereink. Mindezért különös jelentősége van annak. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. s a magányos. dohányzásuk. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. az utcai egymáshoz csapódásuk. a családok széthullása. Az ebben való megfelelése. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. reménytelen gyermekek számának növekedése. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. amelybe bekapcsolódik az apa. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. A fenti jelenségek. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. majd a közvetlen környezet. Kimutatott tény. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. a gyermekeink alkohol-. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. hogy az ember nem individuális lény. a jellemzőit. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. hogy megtanuljuk. a szülők. tanítása a rájuk váró feladatokra. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. a szülők segítése. drogfogyasztása. a felkészítés szerepükre. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. deviáns magatartásformák kialakulása. de a statisztikákat ismerve. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. melyek az egészséggel. A család is csak így lehet egészséges. Tudományos kutatások. követelően hívja fel a figyelmet arra. mi szakemberek azokat a módokat. E tevékenységek jelentősége igen nagy. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. 4. A segítséget ugyanis. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg.

A segítők helyes viselkedése. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. hogy kötődései jól alakuljanak. És mindenképpen segítségre szorulnak. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. Ennek a korszaknak az ismerete. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez.indulhatnak meg. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. melyek szélsőségekhez vezetnek. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. akkor. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. amikor valaminek. hetek. akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. családok szétbomlásához vezetnek. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. Mert egy jól induló. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. mint az ebben segítők. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. Az élet további alakulásában. 250 . Befogadókká válnak. ha ez az időszak nem működik jól. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. pozitív életút. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. a megfelelő ismeretek közvetítése. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. szorosabban véve az első hat hét. közreműködni. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. akkor beszélünk kötődésről. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. a történelemben is.

de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. technicizálódott. A kötődés tehát egy történet. merevvé vált orvosi. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. életünk alakulását. mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. Módot ad továbbá arra is. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. mert meghatározza a napjainkat. mivel ez a primer prevenció. mert jelen van. egy élet története. 251 .Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása.

A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. Több vizsgálat készült a dohányzásról. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. rendszere. Az iskolai egészségfejlesztési terv. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. 1. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. drogfogyasztásról. 2. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. A probléma ma már akkora. 5. 4.Dr. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . melyek arra hívják fel a figyelmet. szakmailag megalapozottan. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. 3. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. folyamata. abból ugyanis az derül ki. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. 7. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. mint az iskolai egészségnevelés kerete. összefoglalóan elmondhatjuk. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. életkörülményei. alakulása. Ezt csak az új generáció képes. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. Hanusz Klára gyermekorvos. Az iskolai egészségnevelési program. a feltételek megteremtése a jövő feladata. az őt érő hatások. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. 2. Még riasztóbb az az adat. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. lehetőségeit. Életmódunk változtatása. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. tervszerűen és kiszámíthatóan. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. Az ifjúság nevelése. A 2002-es évi adatok szerint. hogy szakmai hozzáértést. megfelelő segítséggel megvalósítani. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. mely sokban segít ahhoz. 6.

kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. míg a nevelés. Hiszen az iskolában már önálló emberként. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. tárgyi feltételek. Az iskolai színtérnek. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. Ezek a következők: Személyi. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. ami azonban nem várható el anélkül. Az egészség képviseletére. mert képezni. mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. s szinte magától értetődő. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. felkészíteni az életre. Természetes alapkövetelménye ennek az. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. Nem kevésbé lehetőség is így. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. A gyermek iskolában betöltött helyét. tanítani szeretné. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. hatások felett. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. 253 . az iskola-egészségügy. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk.alakulása szempontjából döntő. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. Így eredményt csak akkor lehet elérni. amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. Ez olyannyira tény. hogy segítsük viszonyulni saját magához.

NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. Házi gyermekorvos. követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. NM. Szakorvosok. Gyógytestnevelő. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. Körzeti védőnő Önkormányzatok.3. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése. Tv.) 1991. Logopédus. Egyházak. Pszichológus. évi XI. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. 03. rendelet 59/1997.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos.03. (IX. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . Alapítványok. (IX. körülményeinek. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák. védő nő Iskola fogorvos. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. NM rendelet 7/1991.

törvényi szabályozás alapján. Az iskolai 255 . évi LXXIX. Ezért fontosnak tartom. évi LXXIX. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. törvény által módosított 1993. A gyakorlat azt mutatja. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. külön finanszírozással végzik. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. évi LXI. amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. Természetesen szerepük egyre jelentősebb. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. hogy mindez csak akkor hatékony. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. Sajnálattal kell megjegyeznünk. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik. mivel elsősorban szakmai közreműködők.3. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. hogy ki és milyen tevékenységet végez. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. (IV. Az Iskola és a Fenntartója. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. szintén nevesített feladatokat kapott. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. közoktatási törvény 48. évi LXI. s neki a feladata. Munkájukat. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. 4.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. a gyermekeket és családjaikat is. Itt szeretném megjegyezni. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. közoktatási törvény 1995 évi LIII. törvény által módosított 1993. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján.

A munkaközösség szakmai. 256 . másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. ellenőrzéséhez.és drogmegelőzés. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. védőnők között. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian. Először történt meg. újításra szorul. alkohol. rendszere. 5. mint az iskolai egészségnevelés kerete. akkor láthatjuk. Az iskolai egészségfejlesztési terv. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. 58. hogy az együttműködések szabályozására. mint kötelezően véleményező szakszolgálat.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. egészséges táplálkozás.16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása. közegészségügyi és járványügyi biztonság.3. aktív testmozgás elterjesztése. (Más kérdés.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. (IV. szervezéséhez. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. hogy esélyt kaptunk arra. (lásd előző fejezet). Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. számú melléklet 5. mint kötelező elem. önkormányzati törvény nem változott. hogy több tételében is átdolgozásra. akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében. élelmiszerbiztonság. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. jelenleg is aktuális.

hosszú. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. mely tartalmaz módszert. 6. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. a források szerint. s egymásra épülő. Az iskolai egészségnevelési program. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. forrásokat –. programokkal.Ehhez azonban elengedhetetlen. épülő. Feltétlenül fontos. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. 2004 első negyedévében.om. Megtalálható még az OM honlapján is. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással. stratégiai tervezési tudás szükséges. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia. 257 . A megvalósítást csak összefogással. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat. melynek megvalósítási programja. Nem véletlen. megjelent az OM gondozásában. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. Fontos. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. hogy az. helyzetre. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. helyi ismeretekre. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program. jól ismerje ezt a folyamatot. aminek fontos része a finanszírozás. http://www.hu/). Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. Maga a megvalósítás.

2. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. Egészségnapok. munkacsoport.2.1. Parlagfű mentesítési program II. modulok) II. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II.5. elkötelezettségét. fejlesztésre váró feladatok. Szakmai program II. Szülők és a család bevonása a programokba.3.7.4. Személyiség fejlődése II.1. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II. van-e egészségfejlesztési koordinátor. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II. II.2.2. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás.2.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek.1.2.1. Általános rész I. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja.3. I. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése. hetek. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl.2. gyengeségek. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek.2. Mindennapos testmozgás II.6.2. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége. célok megfogalmazása.2. sportprogramok II. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. Iskolai étkeztetés II. értékelés (erősségek. formai javaslatok: I.1. melyek tükrözik az iskola hitvallását.1.1.2. nevelésük 258 . alkalmazása II.

a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. törődést biztosítani a gyermekeknek. akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: . hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot. lehetőségek. 7. Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok. Mégis hiszem. Biztos. segítség.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . képviseletére és megvalósítására. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze.) kísérelte meg összegyűjteni. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. nehéz dolgot vállalnak magukra. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá.„egészségtan tanár” alkalmazása . hogy mindezen történések.egészségfejlesztési koordinátor szükségessége . hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba.Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. amelyet megkíséreltem összefoglalni. felhasználható programok. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. arra mutat rá. stb. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. Internet címek. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek. hogy melyek lehetnek ezek az utak. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. több éves tapasztalatom alapján mondhatom.

GYISM. 1994.: Eljátszott bizalom. I–II. Budapest. Medinfo. Gati F. Budapest. Budapest.): Drogcsapda Paginárium. Sziget Droginformációs Alapítvány. Budapest.: Prevenciós programok értékelése. 2001. Budapest. – Lindner K. 1997. 1989. Szilágyi T. Budapest. rész. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban.: Ifjúság és egészségkárosító szokások. Patai K. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében.: Mentálhigiéne. Bayer I.: Szenvedélyek rabságában. Tóth J. Dohányzás. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. Lőrinczi J. 1999. Naidao J.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. Medicina Kiadó. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára. – Kapitány G. Budapest. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar.: Tápanyagtáblázat. Budapest. 1982. Gliedné Farkas K. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. 2001.: Szenvedélybetegségek. Droginfó pedagógusoknak. 1993. Budapest. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja.: Gyermekvédelem az iskolában. aki példaképül szolgálhat mindazoknak.: Rejtjelek. Budapest. 1982. Rácz J. Tankönyvkiadó. Székely L. Jávor É. Bágyoni A. (szerk. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. Gondolat Kiadó. 2001. ANIMULA Kiadó. White Golden Book Kft. – Nyilas L. Medicina Kiadó. 1991. GYISM. –Wills J. Pápai Páriz Egyesület. Glaxo és Zsiráf Kft. Veszprém. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. 2002. 2000. Budapest. Buda B. föllángol egy szenvedély.: Egészségnevelés.: Testnevelési játékok gyűjteménye. Budapest. 2001. Kapitány Á. „Utak a mához”.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. Magyar Közlöny 2003/38. Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK. Kecskemét. Budapest. 260 . 1999. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik. 2001. 1994. Budapest. Budapest.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. Medicina Kiadó. ISM. Szorobán Kiadó. Egészségünkért a XXI. A népegészségügy kialakítása az új Európában. században Alapítvány. Budapest. 1999. Jelentés a magyarországi droghelyzetről.: A kábítószer. Bíró Gy.

a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Debrecen. Budapest. Budapest.: Mozgás és egészség. Anonymus Kiadó. Hungarofit: Mérd magad. – Pantó E. Aszmann A. 2000. Eötvös Kiadó. 261 . 1998. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Fehérné Mérey I. Kossuth Lajos Tudományegyetem.: Egészségvédelem az oktatásban. Budapest. Somhegyi A. Aszmann A. Budapest. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. 1996.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. 1990. Bagdy E. Budapest. 2000. se kevesebbet.: Egészségpszichológia. 1999.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. – Gardi Zs.: Iskolaegészségügy. 1991.: Tartáskorrekció. Medicina Kiadó Budapest.: The Hungarian National Growth Study.. Humanbiol Kiadó Budapest. Budapest.: Gyermek. Kulcsár Zs. Barabás A. 1993. Anonymus Kiadó. Semmelweis Egyetem. Fehérné Mérey I.: Egészségfejlesztés. 1996. Ewles L. Budapest. 1998. Seregélyi J..és ifjúsághigiéné.: Se többet. – Várkonyi Á. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Budapest. Magyar Testnevelési Egyetem. – Simnett I.Barabás A. 1990.

– az alá-fölérendeltség helyett. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. mint a betegnek. – a kész megoldások ajánlása helyett.Odor Andrea országos vezető védőnő. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. hogy a gondozott személy. Ezek a védőnői szerepben. a kapcsolatrendszerek (team. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. A védőnői. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. mert ez készteti az embereket cselekvésre. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. hogy kerüljön. hogy egészséges maradjon. hogy meggyógyuljon. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. igényük kielégítésére. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. változtatásokat igényelnek és idéznek elő. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. változásra és 262 . illetve állapota javuljon. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. támogatása kerül előtérbe. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. illetve.

tényezőkre. hogy mit sikerült megvalósítani. jövőképének meghatározása. • „A nő. • az alapellátás funkciózavarai (szerep. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. lelki. egészségi állapot. a szükségleten (kor. A magasabb színvonalú prevenció (primer. a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. meghatározása. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. támogatás formáit. Fontos értékelni. Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. a segítés. kompetencia. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). 263 . A szakember. amely megfogalmazásra még nem került. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. a családon belüli erőszak. kulturális háttér. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. spirituális. a helyi közösségre. felelősség). A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. preventív ellátás megvalósítására. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. tercier) végzéséhez. szerepének. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. mit nem és miért. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. szekunder. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. a családra. érzelmi. anya. élethelyzet. • a prevenció minden szintje – a primer. az egészségtudatos magatartás hiánya. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. szociális. stb. • a védőnői ellátás helyének. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban.) alapuló.

vizsgálatok. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. fenntartása. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. Közreműködik az egyén (család. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. támogatja a gyógykezelés eredményességét. új fogalmakat. Az egyre inkább teret hódító ún. Feladatmegosztás alapja – a primer. stb. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. probléma. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. nyomon követéssel. fejlesztésére. a lelki egyensúly megteremtése. az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. hogy az orvos támogassa. a mindennapos testmozgás. megfigyeléssel. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. Az egészségfejlesztés az a folyamat. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. észleléssel. egészségfejlesztés (health promotion). megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció. érdemi partneri együttműködés. A primer prevenció az egészség megőrzésére. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). az elváltozások.) meggyő zésében a gyógykezelés. az együttműködésben való aktív 264 . szükség esetén újra alakításában. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. szemléletet és módszereket. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. cselekvően hat és a helyi közösség. illetve a társadalmi integrációban.és konfliktuskezelés). A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. Az eredményességéhez elengedhetetlen. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben.• • minden szakember a tudomány állásának. betegségek korai felismerésében. a családtervezési módszerek alkalmazása. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. javítására irányul. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. a személyi higiéne. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik. Szükséges. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata.

a Magyar Védőnők Egyesülete.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. személyesek. Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént. . az állapotromlás megelőzése.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar.a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. 265 . érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család. A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. . kölcsönösek (oda-vissza). mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg. a még visszafordítható folyamatban. hogy a kapcsolatok elfogadáson. Ehhez szükséges. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. . kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány. korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul. A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . tiszteleten. az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. . Kölcsönös.az Országos Alapellátási Intézet. érdemi együttműködés fenntartása.az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. . különösen a tájékoztatásban. . támogatja a gyógykezelés eredményességét.a Csecsemő. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai. teret adjanak. . illetve kialakítása.a Védőnői Szakmai Kollégium. megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel). Megegyezés. . kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. bíztassanak az őszinte. .a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete.a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság. vezető védőnők).és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. empátián alapuljanak.részvétel érdekében. Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. . a szükségtelen nehézségek. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti.az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít.

Naidoo J. annak érdekében. a csecsemő. Inc. védőnői szaktanácsadói. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. Naisbett J.: Egészségmegőrzés. New York. 1982. 25–27. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. csökkenthető a felelősség hárítás. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI. szülészeti és nőgyógyászati. hogy a védőnők magabiztosabban. hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. 67–68..: Egészségfejlesztés. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. Budapest.és vezető védőnők). az esetleges versengés. Nővér 7 (1994). ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. indikátorok fejlesztéséhez. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret. Medicina Könyvkiadó Rt. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály. készség. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. Budapest. az anya. 29–30. ápolói. a felesleges párhuzamosság. továbbképzés. 1999.: Megatrends. Az egészségmegőrzésről. Warner Books. Szabályozhatók. a gyermek. a körzetek kialakítása. a finanszírozás. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás. csecsemő és gyermekgyógyászati). együttműködése. OGYEI. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái. gyermeket ellátó háziorvosi.. iskola-egészségügyi. 266 . 1999. • Kollégiumok elnökei (védőnői.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). • OTH érintett vezető szakemberei. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. jártasság) a megelőző ellátáson belül. OALI. a képzés. szülész-nőgyógyász. 213–219. eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. a tevékenység dokumentációja. 2004. – Wills J. Makara P. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. Gyakorlati alapok. OEFI). Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. az adatszolgáltatás. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. Medicina Könyvkiadó Rt. Gyakorlati útmutató.

ütközése. tenisz. túlstimulált állapotban tartja. bolt. mégsem célszerűtlen. kártya. 6. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. a vágyak világa. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. ügyességi. asztalka. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). 267 . a másik a valóság területe. A játék mégsem fölösleges. Piaget alaptétele. Szabályok szerint végzett csoportos. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. melyben az örömelv uralkodik. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. amely az élő lényt feszült. 8. és szóval. könnyű feladat. 4. harmonikus. Pl. o-o-o hangok kíséretében. Színészek színpadi játéka. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. koronggal végzett szabályok szerint űzik. konfliktusa. pl. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. logikus gondolkodásig. baba. a reális külvilág lemondásra. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. A fiatal élő lény azért játszik. fogócska. habok. 2. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. 7. Pl. golyóval. hanem önmagunk játékba hozása. csak később. A játék célja nem kitűzött célok elérése. mert ezáltal későbbi. tetszetős mozgás. racionális világa. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. Sport: labdával. Hangszer. Pl. Önfeledt. A kisfiú egy orsóval játszik. színek. sakk…stb. örömmel üdvözli. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. 5. a képzeletszülte. 1. reális. Pl. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. Képzelet. 3. Gyermeknek időtöltésül. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása.III. Ritmikus. kielégítetlen vágyak világa. stb. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. elmemozdító játék.

a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában. könyv. Játékkal kárpótolja magát. akinek. B. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása... C kezdőbetűvel írd le rögtön. az mutatkozik be A. O-o-o el.. Játékok Ismerkedő: 3 papír.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. nem traumatikus élmény uralkodik felette. Tárgy beadása. hogy itt van. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. jobbra mondja a saját nevét. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . hanem ő az élményen. s megtorolja azokat. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. és újrajátssza a traumatikus eseményt. színdarab • Mi lenne. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. akiét kihúzom. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba. visszahúzás. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton.. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz.

B-k kifelé. Minden labda más útvonalat járjon be. hogy kitől kaptad.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. Fontos megjegyezni. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben. Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki. és kinek dobtad. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. egymás állandó figyelésén múlik. 269 . ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot.

a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. 270 . A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. Ha az utolsó kezét is megszorították. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. Az a csapat győ z.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. írásnál indít. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. Ha nem ő a következő a lapon. Ha a játékvezető tapsol. Ha írást dob. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. A két csapat két párhuzamos sorba áll be. hogy ő melyik gyümölcs. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. felkaphatja a tárgyat a székről. nem történik semmi. Csak a két első ember fordul egymással szembe. A sor másik végén egy szék áll. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. A fogónak az a célja. nem írhatja alá. Kijelölt területen folyik a játék. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. a két sor között álló játékvezető felé. Ha valamelyik csapat elrontja. egymásnak háttal. sőt azt sem árulhatja el. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. pl. kézen fogva. és így végig fut a jel a soron. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. akkor az első ember megy hátra utolsónak. Ha fej. A fogónak el kell kapnia a társát. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. vagy nincs jelen a teljes csapat. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze. amit csak a két első ember lát. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson.

hogy elmond az igazgatónak is ezt. Tudod. és közli. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. akivel te is jóban vagy. Haza csak egy sötét. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Ő nagyon feldobott. Boldogan mész a hírrel. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. te viszont nem érezted olyan jól magad. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. hogy babát vársz. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. és azt mondja. amikor téged otthagyott. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 . Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. Jelöltedet. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. hogy mégsem ér rá veled találkozni. Egy hónappal később csöngetnek. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. hogy valaki régóta követ. hogy neked milyen volt. Rákérdez. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. ahol nem nagyon járnak emberek. ahogy egy másik lánnyal sétál. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. és elfelejtkezik arról. kihalt utcán jutsz. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. aki elemel két kiflit. Közben észreveszed. hogy aznap van a születésnapod. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. A buszról később meglátod őt.

hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. hogy átadj neki egy üzenetet. Meg kéred a férjedet. és fülbevalót. hogy fehérneműket reklámozz. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. Az egyik kedvezően fizet. hogy mégsem tud eljönni. hogyha ma nem tudsz bemenni. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. Már készülsz befizetni a pénzt. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. ötöst ad neki. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. Nagyon sok pénzt ajánlanak. de jóval kevesebb pénzért. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. amikor a lány. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. hogy vissza tudják ezt fizetni. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. Amikor tanár ezt kéri. ahová már olyan rég vágytál. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. Amikor megkérded. hogy a lánya már egy hete elutazott. Ő viszont közli. és bemutatja a barátját. hogy pontosan hova mennek. Tudod. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. Már indulásra készen álltok. Így elutazhatsz oda. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. Amikor felhívod őt ott este. A tanár megdicséri. akkor fel kell adnod a munkád. A másik viszont neked megfelelő lenne. orrkarikát hord. hogy hazautazhasson. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. akkor nem tud válaszolni. hogyha a férjeddel tartasz. Tudod. akkor a másik édesanya azt mondja. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. Neked is jólmenő munkád van. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. aki a gyerekekre vigyázna telefonál. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . aki pénzt kér. a gyerekek is csendben alszanak. akkor ő elsőnek jelentkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. akinek zöld a haja. hogy este kimozdulj. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

mellékelt történetet.) A táblára kissé rendezetlenül. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. de az arc is a lélek tükre. albumokból kivágva. a nagy francia író. középen egy lukat hagyva. mosolygós gyerek arc. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. és felolvasom az alábbi. Fontos. a Való Világ 2. akit sokan ismernek. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat.) Mit kell tennünk ahhoz. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. és nem az érvényesülési mutatók. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. másolva. élethelyzeteket. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. A foglalkozás végén. az elemzések.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás. (Én Majkát. Néhány szép. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. fogalmazzák meg. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így. hogy miért lehet szép egy emberi arc. 281 . Nem csak a szem. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. bensőnk kifejezője. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet. hogy az emberi élet önérték.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. egyik show-man-jét szoktam. tiszta arcú emberek legyenek. hogy szép és megnyerő. körben helyezzük el ezeket. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. hogy ki tekinthető értékes embernek.

az az. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. de mindenképpen azzal a szándékkal. megpuszilta a fiút. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. Történet: Néhány éve történt. hogy mi magunk nyerjünk. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. majd sírni kezdett. A többiek meghallották a fiú sírását. A stadionban mindenki fölállt.10. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. néhányat bukfencezett. Akik ott voltak. és nyerjenek. ha nem is éppen vágtában. 282 . nem az a legfontosabb az életben. percekig tartott az éljenzés. ha ehhez le kell lassítanunk. még akkor is. hogy segítsünk másoknak is nyerni. Mindnyájan. Ami igazán fontos.” Aztán mind a kilencen. Lelassítottak és hátranéztek. és irányt kell változtatnunk. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. aki megbotlott az aszfalton. pontosabban egy fiút kivéve. azóta is mesélik ezt a történetet. hogy végigfussák a döntőt.

Elvárásaim másokkal szemben: 4.Önismereti teszt 1.5 – osztályfőnököm legyen: 4.2 – anyám legyen: 4.7 – szerelmem legyen: 5.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4. Hogyan szoktam viselkedni.1 – apám legyen: 4.6 – barátom/barátnőm legyen: 4.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .

Legnagyobb. Nem sajnálnék semmit……………………………………………………………. Jó lenne……………………………………………………………………………. ha………………………………………………….Önismeret – 1. Célom az.. 5. hogy…………………………………………………… 4.. Nekem az a legfontosabb. 8.………………………………………… 6.. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18.. feladatlap 1.. hogy………………………………. feladatlap Szívesen lennék…………………………………………………………………………. 12. Azt akarom……………………………….. 13. Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10. Az életben a legfontosabbnak érzem…………………………………………….. legmélyebb igényem………………………………………………. Arra vágyom. 2..…………………………………………………………………. 16. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. hogy……………………………………………………………………. 284 . hogy………………………………………………………………… 3.. Szeretném. 7. 9. hogy………………………………………………………………. 14. Örülnék…………………………………………………………………………….. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15. Nagyon meg volnék elégedve.. El sem tudom képzelni az életemet anélkül. Elhatároztam.. ha képes lennék……………………………………………………….. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2..

s az első négyet csoportosan játszatjuk el. Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. Mostanában mi az. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. szerinted? Ők mit szeretnének. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. Pl.4 Iskolában vagytok.3 Iskolában vagytok. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. hogy azt teszi-e. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. 2.5 Utcán. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú.1 Házibuliban vagytok. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni.2 Házibuliban vagytok. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. hogy te észrevegyél? Stb. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú.

fázis.2. hogy mindenki láthassa. s mindig meglepetésként. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni. pl. azaz a 3. hiszen azzal a ténnyel szembesít.3 pont is nagyon fontos. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 .3 „Tükröm-tükröm. hogy „kettőn áll a vásár”. hogy én mit viszek a kapcsolatba.1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3. A 3. vagyis nem mindegy. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot. ahol nagyon megtetszik egy fiú.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról. Ezeket összegyűjtve. összekeverve felolvassuk. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3.6 Utcán vagy.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg. 3. Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán.

de vállalja. „összedolgozik”. Érzelmeit nem szégyelli. emberségből adódó tekintélyét. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. képes dönteni. jövője… 287 . az ember méltóságának alapja. de sokan sejtették. Lelke.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. 5. 9. kellő időben pihenéssel. hogy 2000 év múlva emberképrő l. otthon van a bő rében. de elfogadja mások tehetségből. 12. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. 4. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. Az ép. Caligula lovát szenátorrá választják. Az ép. 6. szerető és szeretett személy egyszerre. 3. máskor megmagyarázhatóan működik. ha vezetői kvalitásokat kapott. Teste is van. de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. és nem azt. hanem táplálja. sporttal. azt nem rongálja. a természet. 2. Lelke is van (pszichéje). amit tud! 7. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 8. elfogadottá. amit akar. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. Családi életre alkalmas. erősíti étellel-itallal. ami néha érthetetlenül. Az egészséges ember képes beszélni. Lelke és teste harmóniában van. mikor teljesen. vannak gyökerei. Szabad akarata van. vannak szavai. mert helyén van a világban. kirándulással. ezért arra vigyáz. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. 10. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. 11. egész-séges ember nem szolgalelkű. hogy van: 1. hazája. az ember szépségeire. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. Az ép. időlegesnek és relatívnak éli meg. Értelme. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. ezért figyelni tud a világ. egészséges ember boldog. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

296 .Ady Endre: Szeretném. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. Mikor halni készül. nem tudok így maradni. sem boldog őse. nagy. S az álmom: az Isten. De jaj. Az álmommal. Észak-fok. Utam: a nagy Nihil. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. a Semmi. Nem bírom már harcom vitézül. hogyha szeretnének S lennék valakié. Lidérces messze fény. Vagyok. menni. menni. mint minden ember: fenség. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. Isten. S újból imádkozni. ha szeretnének Sem utódja. Lennék valakié. Szeretném magam megmutatni. ének: Szeretném. A sorsom: menni. sem rokona. Nem vagyok senkinek. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember. Vele szeretnék találkozni. titok. Lidérces messze fény. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. idegenség.

A király elégedetten így szól: . gyerekszívvel fontosnak látszani. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. akarsz-e játszani halált? 297 . mondd akarsz-e lenni.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst.Bruno Ferrero: Mondjuk meg. sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. akarsz-e mindig-mindig játszani. Az udvariasság a szív értelme. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. Elzavarta a jóst. gyöngyöt dobálni. tiszta szívvel élni. Hallgatni hosszan. álmot. és másikat hívott helyette: . akarsz-e együtt a sötétbe menni. Játékban élni. mint bármelyik közülük. A király elszomorodott és dühös is lett. mi élet. hajót. borból-vízből mértékkel tölteni. tovább élsz. élni mindörökkön. hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. néha-néha félni. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. semminek örülni.Uram. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. mint a második. Ez utcaseprő. nagy komolyan az asztalfőre ülni.Uram. mit jelent ez? . cifra temetőt? Akarsz-e élni. Azután elgondolkozott. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. Az álom azt jelenti. Karácsonyt. madarat. mit jelent. Mit gondolsz. szegény. ez nem jó jel. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. vonatot. mert rájött. ez egy szép álom. beteg ember. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. Színlelni sírást. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. Hosszú utazást. csak másképp fogalmazott. Azt jelenti. fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. Hogy a körúton járkál a november. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót.

Akkor hidd. akit ezrek ünnepelnek. bátor. légy férfi. ha sokan fizetnek érte..odább. légy férfi. ha sokan rajonganak érte. A bátraktól szalad. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg. mint magad. kik egy jobb falatért Eladják magokat. És ezt kimondd. ha jó pénzért eladható. Félénk eb a sors. Ne hitvány. légy férfi. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 . légy férfi… Ha férfi vagy. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. amit előbb szintén „megcsináltak”. Jó esetben tehetséges. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. valaki mások fölé kerekedni. mit a fergeteg Ki képes dönteni.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. gyönge báb. Vesd meg. A sztár. Legyen elved. ha jó üzlet. ha mindjárt véreddel fizeted. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. de ez korántsem elég. szilárd. A sztár szinte már nem is ember. Erős. hogy híres lesz. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. A sztár akkor igazi. kitűnni akar. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. Ha férfi vagy. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. Légy tölgyfa. nagy sztár. hited. s irigyelnek? Igen ám. légy férfi. ha a becsület marad.. csak csahol. … Ha férfi vagy. Hadd vesszen el az élet.

A hős a történelem embere. hogy történelmet csinál és egyéni. őket sokáig ünnepeljük. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. de ha szükséges. amiket talán a többiek nem is látnak. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. teremtő ereje. vagy középszerű. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. de átragyog rajta Isten cselekvő. S akkor megérzi. A szentekkel pedig együtt élünk. hogy nem ilyen. De az is lehet. önmagát és szabadon. ahogyan tud csöndben. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami.„alászállva”. napjait és életét másoknak. Vannak perc embereink. A sztár: a pillanaté. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak. hőseink és szentjeink. mások kénye kedve szerint cselekszik. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. „Szent az. számolatlanul. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. de tudja. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. baj lehet… s ő mégis megy. Lehet. Nem mérlegeli. akkor a történelmi pillanatban is. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. hogy fokozzák a hatást. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. de sohasem a pillanatnak. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. Ragyogóan tehetséges. S akkor a szent hőssé válik. A szent realista… tudja a Sátán létezését. hogy ki az. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. a hősökre sokáig emlékezünk. hogy ő az a kivétel. hogy mindent Istentől kap. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. aki nagynak képzeli magát. megvásárolhatatlan. őket megszólíthatjuk. velük személyes barátságot köthetünk. Lehet. A szent kísértést szenved. A szent tudja. mások óvják: ne menjen. Miért? Talán nagyon is tudatosan. és nem azért mert ez hasznos befektetés. becsületes és megvesztegethetetlen. kincsként adja pillanatait. megindul a történelem… felvonulásra hívják. hogy hasznos e ez neki személy szerint. mint Isten. Nem érdemeikért. s az erkölcsi szabályok. amelynek a boldogulásáért cselekedett. hűtlenségeit. Fél. Megmozdul alatta a föld. szólni nem mer. míg beszélnek róla. 299 . Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. perc emberke. tőlük segítséget kérhetünk. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. hogy már szinte nem is ember. akinek mindent szabad. valahol… s az egyszerű ember. és példájukból erőt merítünk. de a félelmét legyő zi a hit. Addig él. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. Bármi áron. most és mindörökké. A szent megtanulja szeretni az életet. a középszerű. majd ünnepelt. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. hogy él. ahol éppen van. hogy hol van az Igazság. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. mert a szent az örökkévalóság embere.

akik megtagadják tőlünk szeretetüket. mint a halál. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra.Vajon akik miránk tekintenek. A Teremtés könyve elmondja. 12.” (Én 8. statisztikában gondolkozó embert. nem oldod meg igazán a problémát . mert azt nem holtan hanem élve temeted el. 8. ami bent marad. hogy lelkünk megnyugodjon. aki keresztény szóhasználattal beszél. ) 1. könyvéből. 9. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. 6. A szeretet lényege: kapcsolat. 2. Lehetünk vallásosak pusztán azért is. (Pablo Casals) 7. gazdasági mutatókban. Ne építs falakat. Isten halott bennünk. 4. ami kint reked. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. különösen a fiatalok számára. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. hogy szerezzen valamit. Vigyázat. amelyekkel nem akarsz együtt élni. Cumminas) 13. hogy mi az. 3. mi másnak van értelme? (C. és nem lesznek fájdalmaid. akik szeretnek bennünket – és azok. hogy ne féljünk embernek lenni. amíg nem tudod. „Mert erős a szerelem. Isten nem azért alkot. 11. Nem az az igazi probléma. Életünket azok formálják. (Pablo Casals) 15. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. hogy Isten halott. Úgy érzem. Szeress. 14. A legfőbb dolog az életben. törékeny!!! Emberi lény! 5. kit látnak? Egy sikerességben. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét.” 300 . de örök kísértésünk. (Paul Klee) 10. Benned fog élni és hatni. hanem az. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. mert nem értjük Őt. Nem elég lenni – válni kell valamivé. és mi az. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak.C.

Szólni az tud. ki szólni tud.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok. a családnak otthonra. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között. válasszatok!” 301 . apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat. ezerszemű szerelemmel.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. ez a mi munkánk és nem is kevés. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel. Hanem a szó van két csend között. ki hallgatni tud. Szólni nem az tud. az életnek folytatásra van szüksége.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni. idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés. a nemzetnek hazára.

mert szerette… feltétel nélkül szerette. mert ez az én fiam halott volt. nagyon vágyott rá. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. és a lábára sarut. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. mindenem a tiéd…” SZERETLEK. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. akik azt szívesen felhasználnák. SZERETLEK MERT VAGY. a másikat engedte ott maradni. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. Lk 15. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. Az ujjára húzzatok gyűrűt. november 21. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta.. „Megesett rajta a szíve” = átérezte. és életre kelt. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. elveszett és megkerült. testével védelmezte. te mindig itt vagy velem. HOGY LEGYÉL! 302 . átölelte. 2003.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. ÉS AKAROM.11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni. Együnk és vigadjunk.

hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. Szentírás: Lk 15. hogy nem korlátlanok a lehetőségek. rész: 2. akikhez küldetésünk van. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. II. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. I. a kamasz fiatalok. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. családi ima Komáromiéknál. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. az anya mondom ezt) Ima. 2004. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én.11–24 – A tékozló fiú (János. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. sok égő mécses. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. Most azokat kérem. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. 303 . nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. egy nagy gyertya kiemelt helyen. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4. de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. mint az ecclesiola „papja”) 3. november 5. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6.II. kezd tudatosulni.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. az apa olvassa. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. várni a visszatérésükben. szokásokat és elvárásokat. rész: 5.

304 . nincs erőnk. 2005. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. Néhány mondatos elmélkedés arról. mint imát… AZ VAGY NEKEM. Szentírás: Mt 14. szonettjét. és azt kérjük. mint egy falat kenyér. de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. január 14. ami a párkapcsolatban. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. hogy ez őrültség. a Küldetéshez. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. értékes emberi tulajdonságot. Aki készen van. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is.III. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége.

szájjal. vagy – fele annyi képecskét készítünk. s folytatja egyes szám első személyben. Természetes. Nevelési cél: Boldogabb. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . 1. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. akik nyáron születtek. „aggyal”. majd visszaülünk a helyünkre. illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). két percig interjút készítenek egymással. hogy felső tagozatosoknak. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. illetve fejjel. és vállára téve a kezét közli. hogy Kati vagyok. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. Nem elképzelhetetlen azonban. …stb. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. szemekkel. oda azok. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. akik szeretnek focizni. nevetés. és a fejüket. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. „szívvel”. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. akiknek van kedvenc ételük. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. amoda akiknek van otthon háziállatuk. a jó kérdéseiket. hanem a hangulat oldása. foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. Ekkor az egyik pár (pl. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. télen.… . s ezek párosításával találnak egymásra a párok. külön mozgatható végtagokkal. Utána kb. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll.

kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez. méltósága) Mit csinál az a srác. pillanatnyi kívánságai irányítanak. hogy miért 306 . ezt nem várták volna. Beethoven (9. Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. illetve az ember magától. vagy sok gyerekük volt – pl. gyerekkorukról. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe.) 2. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). akik nagycsaládban nőttek fel. 2. Johann S. amit később nagyon fog szégyellni) 1. Kép olyan híres emberekről. s mindig megbeszéljük. ott van a szíved is.(Kissé meglepi őket. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. nagyszüleikről. hogy melyik életkornak mik a szépségei. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. a gyerekek családtagjairól. kellő humorral. stb. Kire mondjuk. Mit jelent: „ A szem.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2. saját családjukról. pl. saját csecsemőkorukról és szüleikről.5 Az emberi lét láthatatlan. feladata. kábítószer. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. vagy lány akkor. és mik a nehézségei. méltósága) 1. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. beszélgetés arról. illetve aki számító.. megfelelő bevezetéssel. majd a kezeit. foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. ha vallásos iskolában vagyunk. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. stb. helyéről az emberi életben.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. akkor egy szép tabló elkészítése közösen.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember.3 Elvesszük a szívet. (Hálaadás a Teremtő Istennek.1 A fényképek közös megcsodálása. szex. akit csak az érzelmei és az ösztönei. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt.A vezérjáték lebonyolítása: 1. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1. a lábait. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. gyerek volt) Arany János (11. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről. 1. feladata. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. gyerek ). és mi történhet vele? (berúgás. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. Bach (20 gyereke volt).” Beszélgetés a helyes értékrendrő l.2 Ha ez megvalósítható.

Cél. hogy egymás jó tulajdonságait. 1db szép selyemszalag kb. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak.lehet szép egy öregember). ki-miért fontos tagja a családnak. 80 cm hosszú. aminek örülni lehet. s beszélgetés közben rájönni.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. nevetős/kicsit szomorkás. és abból készítsenek tablót. hangos beszédű/halk szavú. „átkötjük” a selyemszalaggal. Természetesen az ideális az lenne. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. 3. hosszú. Fontos. s nem hasznossági elv alapján! 3. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. Fontosság. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. szeplős arc. stb. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. barna haj. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. mint egy ajándékot. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele.2 Most leírja. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 . hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. stb. és a másik ember értékeinek fölfedezése. türelmes/türelmetlen. A végén fölhívjuk arra a figyelmet. gyakran vidám. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. ceruzák. 3. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. tréfálkozó komoly. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. kövér vagy sovány vagyok.

hogy mi lehet az az érzés. kedvesség. és úgy jön vissza. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. harag. Gal 5. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet. van-e lehetőségünk arra. örömmel.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. békesség. önmegtartóztatás (mértékletesség). ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. vagy válasszunk. mintha ott kinn érte volna valami. ijedtség. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. stb. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. hogy az arcán már látszik a kifejezés. irigység. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. s azt 2 percben eljátsszák. pl. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. félelem.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. Nagyon fontos a megbeszélés. „ Ági bátyja velünk jön”. stb. 4. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. kelletlenül. A szemeket le is lehet venni. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. szomorúan stb. A többiek feladata kitalálni. kételkedve. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. szomorúság.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. hűség. gyűlölet.4. meglepően megváltozott. s arra. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. ami kiült a társuk arcára. jóság. öröm. A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. öröm. Ezeket úgy kell berajzolni. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. szelídség. s amikor ez megtörtént. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. egyikük kimegy.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. türelem. Utána megbeszéljük a helyzeteket. vagy több alkalommal játsszuk. hogy milyen helyzetekben könnyű. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . Játék után beszéljük meg. öröm. Lebonyolítás: beszélgetés arról. düh. Pl. ami azt az érzelmet kiváltja.

– Nagyon jó fiú.A gyermekekhez? – mondta az öreg.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával. A harmadik fiú odasietett anyjához. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték.A harmadik csak hallgatott. idős bácsika üldögélt. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. így könnyebben kézben lehet tartani a témát. Három fiatal közeledett feléjük.” Mt 7. amelyik a legnehezebben megy. de én írom a hernyókra. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. Csak egyet láttam. hogy senki sem léphet a nyomdokába. melyből jön a permet. Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt. aki húzta. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. de nincsenek különleges képességei. . mit szól a gyermekeikhez. . A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. amit annak kell megmagyaráznia. Az asszonyok őt is megcsodálták. akik gyermekeiket dicsérték.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt.Nem tudom mit modhatnék róla. Bp.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. Az első: úgy szaltózott. 1981.Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. s beszélgettek. pl.) 309 . . Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. mint egy angyalra. – válaszolta az édesanya. Bp. mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. Az öregember egy darabig követte őket az úton. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Hangja úgy csengett. –Hát te. István Társulat. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia. mintha gumiból lett volna. 1993.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. A forrás melletti k őpadon egy ősz. és úgy néztek rá. és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. Az asszonyok beszélgetését hallgatta. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! . „megbánni”. és hazafelé indultak. mintha tényleg pacsirta lenne.

és amellyel megzavarná a csendet. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. üvöltést. hogy egy-egy embert meg fog érinteni. Merüljenek el a csöndben. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. és ne kommunikáljanak egymással. amelyet szeretne hallatni. A csend törékeny (29. hogy becsületesen játszanak. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. hogy te észrevegyél rajtuk. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. illetve arcjátékkal. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. Mostanában mi az.) című játék Lebonyolítás: Játék. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. amíg tökéletes nem lett a csend. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). amit előzőleg elképzelt. szerinted? Ő k mit szeretnének. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. ízleljék meg. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl.6. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. majd hirtelen csendesedjen el. hallgassák meg. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. a többiek eldugnak egy tárgyat. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . hogy a „játékot”. ha közeledik: langyos. üvöltést vagy állathangot. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . Egy gyerek kimegy a teremből. hogy azt teszi-e. milyen a csönd. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. esetleg egy állat hangját. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. old. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. A játékvezető azt kéri. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. hogy teljes csöndben maradjanak. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. illetve a saját viselkedésedben? Stb. Beszélgetés arról. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást.

vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk.) Étkezés (44. könyvből. melyik csapat tud 10 perc alatt több. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak.o. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel. illetve iskolában. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. iskolai ünnepély. Tesztek az Illemteszt c. a nagymama születésnapját ünnepli a család. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék. új osztályba kerülsz. 146. az ajándék kérdését is. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. 8. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . vagy kinek „kell” használni a családban. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos.o. vásárlás egy boltban. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. Inkább arra vezessük rá őket. mit illik tenni. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. és 202. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159. kanalak…stb.) Vendégség.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. hogy mire való. hogy melyiket ki szokta. ajándékozás. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk. s utána szintén ismertetni. a gyerekek csapatokban versenyeznek. és miért? Illően.. 138. társalgás. foglalkozás témája: Illik. nem illik. illetve milyen helyen és helyzetben. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. felismerhető háztartási eszközt rajzolni. Javasolt témák: Köszönés (20. 194. barátok beszélgetése . esetleg (nagyon jó. Karácsony este ünnepel a család. az nagyon jó! 2. o.o. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak. Lebonyolítás: 1. születésnap a családban. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. hogy a többiek kitalálják.) Viselkedés utazás közben. 2. esküvő . o.7. vagy színes ceruzák. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”. tányérok. ha erre igény van. beszélgetés (34. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. amelyre a következőket írtuk: pl. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett.) Ismerkedés.o. és Montágh Imre: Mondjam. ünnepek (130. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1.o.

312 . ha arról a kerületről. ahol az adott iskola található. illetve tájat. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. népviseletérőlnépszokásairól. Tudja. kastélyairól. skót népviseletű emberekről… Jó. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. (vagy jó tündér). Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre.3. Lebonyolítás: Képnézegetés. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. (csak akkor. (most kell a stopper) 4. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. illetve pl. ki tud több népdalt elénekelni. Video film vagy dia képek a fenti témában. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. és lehetőleg szomszédait is. és ezekről is beszélgetünk. közös játékra. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. kirándulásra. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. esetleg vetítés 1. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. tudja ajándékként szeretni a hazáját. beszélgetés. „Ki mit tud?” játék: pl. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2. sőt legyen büszke magyarságára. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. hogy tekintse magáénak a magyarságot. Célunk. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. ha javítani kellene? 9. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. Ezen felül jó.

Kateketikai segédanyag. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni.: Moha bácsi meséi. pl. Debrecen. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. Márton Áron Kiadó. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. Jóknak szóló történetek. Budapest. SzentGellért Kiadó. Más történetek. történetek. 1994. Szent István Társulat. Leszkay A. 1991.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. Budapest.. 2005.: Illemteszt.: A Kis Herceg Móra. – Zsákay E. a függelék is később készül el (mesék. Budapest. Klett Kiadó. Honffy Kiadó. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.: Csak történetek. A jellem értékei és hibái. Manréza. 2000.: Az élet játéka. Dobogókő.: Magán-élet-tan. Bácskai J. Matura Tankönyv. H. György A. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. Értelmes élet. Budapest. Saint–Exupery A. 1999. Budapest. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. Szép és új történetek.: Történetek a szeretetről. Montágh I. 2000. Diószeginé Nanszák T. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. 5. Accipe–Tradere Budapest. Don Bosco Kiadó. 2000. 1985. 2000. 1998. Budapest. Budapest. 313 . Hasonlatok és történetek. kötet: Családok. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik. Kecskemét. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. Porter E. Nemeshegyi P. Korda Kiadó. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. rajzok és tesztlapok…). 1994.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. 1995. SJ: Ermi furulyája.

hogy keressenek minél több közös és egyedi. „Szólj helyettem kis… (pl. ha pl. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet.) 314 .Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3.Svajcsikné Pál Bernadett biológus. és adunk nekik egy-egy lapot. és kb. (Pl. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: . stb…) 2. CSÉN tanácsadó. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos. pl.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . mint ahányan vagyunk. akkor a körbe a barna. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. hogy egyedi. és miért épp ő illetve ők? . A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni. külső illetve belső tulajdonságot.: képecskék vagy termések. öt percet adunk.: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. ha már két tagra jellemző. hogy a körön kívüli területet három részre ossza. öt percet adunk arra.Találtak-e olyan tulajdonságot. Kb. egyikük pedig szőke.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? . hittanár. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. csak egyvalakire jellemzők. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat. amelyikről nem is gondoltátok volna. stb. (Közösnek számít. vagy hogy éppen közös? .Ki illetve kik írtak a lapra. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. mint magukra. hanem bármi mást is. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek. (Pl.: ha ketten barna hajúak.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára. Ennek közepén egy kör. amelyek egyediek.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre.

hogy az azért más. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. mert még nincs viszonyítási alapjuk. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. Ha mindenki végzett. mint velem. hogy a fiatalok elmondhassák. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. lehetőleg úgy. Arra gondoltam. hogy miért ezt az oldalt választották. hogy legyek Ádám tanúja. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. Kezdetben nem értettem. Beleszeretett egy lányba. biztosan csak más az ízlésünk. akkor feltehetően segítségre szorul. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. az még nem baj. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén.illetve visszahelyezni. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. kedves lány. ha valaki úgy látja jónak. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. Természetesen indokolniuk is kell. de lehet. ha már mindenki lerakta. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. – Most újból lehessen a saját köveket át. 315 . amikor a „saját bőrükre” megy. ahogy a csoportban érzi a helyét. Bármilyen. miért éppen őt választotta Ádám. a következő játékban: Üljünk körbe. hogy azért nehezteltem Ildire. hamarosan össze is házasodnak. Pl. hogy lehet majd korrigálni. az életből vett történetet használhatunk attól függően. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát.: Miért illik ahhoz. – Ezután adjunk lehetőséget arra. pl. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. Mondjuk is. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. a másikat NEM oldalnak. Helyes. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. ha akar. Engem kértek meg. Már több mint két éve járnak együtt. Ildibe. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. hogy aki akarja. de nyugtassuk meg őket. igaz tét nélkül. de valami nekem nem tetszett benne. de ha tartósan. a legjobb barátjával. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat.B. Később persze megkedveltem őt. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk.

és a pasas átölelte. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. egy régi barátjával találkozott. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. hiszen mindjárt itt az esküvő. hogy elbúcsúzzon.Tegnap. ő nem akar erről beszélni vele. meghűlt bennem a vér. és mintha meg is csókolta volna. Ahogy a buszon utaztam. majd odasietett hozzám. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. amit tudok. hogy mit láttam a buszból. érthető-e. Végül Ildi arra kért. milyen jellegű? Helyes-e. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. mit tegyek. Megkérdezte. Meg akartam kérni. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. az arcán ijedtség tükröződött. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. hogy őt láttam. táskáját. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. Van még valami értelme. hogy mit láttam. ha elhallgatom. Hazamentem. és csak azért mondasz neki ilyeneket. Ha nincs jelentősége a dolognak. akivel még Ádám előtt járt. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. Percekig csak álltam és nem tudtam. Ahogy a sarkon befordultam. Felmentem hozzá este és elmondtam. nem jól láttam. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. Ááá…. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. hogy ne említsem ezt Ádámnak. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. Azt mondta. megismerem a kabátját. biztosan csak képzelődöm gondoltam. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. Az járt a fejemben. ha mégis? Biztos. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. Egymás mellett ültek egy padon. de nem tudtam elaludni. amit láttam. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. akkor azt fogom mondani. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. mindig ezt hordja. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. félreértem a helyzetet.

A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. Lesz. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. mint az életben. az a sofőrön múlik. ami lesz. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. még mielőtt túl késő lenne. A születésnapi buliját is ekkor rendezi. hogy nem fog hinni nekem. és hogyan közlekedik. lehet. meg kell várnotok a segítséget. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. de ha nem teszem. MARADTOK 317 . Beleragadtok a kátyúba. amiben esetleg ő tévedett. Lehet. Tanácsot persze mindenki adhat. Tenni nem tudunk ellene. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. – A harmadik moziba megy. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. ezért időre kell érkeznetek. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. ugyan úgy. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. amelyek képességeinktől. de hogy az autó merre. Így indulnak úti céljuk felé. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. Ezután megkezdődik az utazás. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. egy életre boldogtalan lehet. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. Sőt ennél még jobb. hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. 1. – A másik a Balatonhoz.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. hogy elveszítem a barátomat. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet.

VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. A társaság arra biztat. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. Az út itt jó minőségű. és a vezetés kissé unalmassá válik. MEHETTEK MARADTOK 318 . Baj nélkül juttok tovább. milyen gyorsan tud menni az autó. MARADTOK B Letekered az ablakot. állomás Az út felénél defektet kaptok. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. és még tempóban haladhatsz. Észreveszi egy rendőr. Dudálsz.2. hogy próbáld ki. igazoltatnak is. vennetek kell. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. MEHETTEK pótkereket. Most nincs döntési lehetőség. MEHETTEK 3. 1. MEHETTEK 4. Ügyesen kikerülted a torlódást. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. és elindultok az autóval. barátotok megérti a késést. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. kénytelen vagy megállni. Baj nélkül megérkeztek. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. Megállít. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. és a rendőrőrsre visz benneteket. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. élvezitek a hűs szellőt.

tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. így igen gyorsan haladtatok. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. hogy mikor tankoljatok. Se közel. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. és óvatosabban haladtok tovább. így autóval mentek. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. MEHETTEK Nem törődtök vele. Baj nélkül juttok tovább. 1. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. hogy nekimentek egy parkoló autónak. aki valamivel messzebb állt az út szélén. Az üzemanyag odáig sem tart ki. és most megállít benneteket. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. Hamar végeztek a tankolással. Te is örülnél. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. és úgy belefeledkeztek a látványba. hogy segítsen az állaton. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. MEHETTEK 3. Egy helyen STOP táblához értek. Megcsúsztok a „taknyos” úton. se távol sehol senki. MARADTOK Megálltok segíteni. Egy rendőr észrevette. MARADTOK 5. Különben sem ismeritek a jószágot. de egy kicsit lassabban. hogy vissza is tudjatok majd jönni. Két lehetőség közül választhattok: 319 . összeütköztök. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. amikor cseperegni kezd az eső. de a mozi elég messze van. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. mint ahogy gondoltátok. állomás Meglátjátok a Balatont. hisz alig csepereg. A lába sérült meg szegénykének. ha hasonló helyzetben így tennének veled is.2. Az autóban vita támad. állomás Már félúton jártok.

Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. mert a vacsora nagyon sós volt. Jól útbaigazítanak benneteket. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. hisz a tábla ezt jelzi. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. hisz úgy sincs ott senki.Megállsz. MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. MARADTOK 4. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket. Most nincs döntési lehetőség. Az utat kamera figyeli. Megálltok egy presszónál inni valamit. Jól tetted. kórházban kötöttek ki. ahol éppen kint vannak. hogy az nem árthat. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. Remekül sikerült. Baj nélkül juttok tovább. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. az utat kamera figyeli. Nehezen igazodtok el a térképpel. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. MARADTOK 2. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. akik eljutottak idáig: 5. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. de csak szeszes italt szolgálnak ki. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. MARADTOK 3. Csak olyan keveset iszol.

Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba. de azért.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. B. (Ld. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. mind a nézőket meg kell kérdezni. Teljesen kikelve magából érkezik haza. mégis elküldték. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat. hogy alkoholt fogyasztott. „mindent elhisz” nagymama. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni. 2-nál: „szerelem”. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. A szülők már nagyon aggódtak érte. stb. C. aki eléggé szabados életű (beszédében is). hogy mit gondoltak. Lehetséges szituációk: 1. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő.) Lehet a fiatalokra bízni. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani. hogy miként dolgozzák fel a szituációt. Érződik rajta.) A fiatalokat arra kérjük. mit éreztek a szituációval. Vacsorához készülődik a családotok. elég sokat.: szigorú apa vagy anya. pl. és még a tüntetésen is részt vett. A családfő utcára került. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. 321 . A nagylány. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is. D. aki idáig jól tanult.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. jó testvér és undok testvér. később. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. és minden csapat kap egy szituációt.: „vendég”. „halálosan” szerelmes lett. kedves és megbízható volt. de őt ez sem érdekli. A végén mind az előadókat.) Azt kérjük. mert kiállt a beosztottjai mellett. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. így szeretne néhány napig nálatok maradni. Most is későn érkezik haza. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl.

osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 .Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5.) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. állat. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása. működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben. feladata.

érzelmi. nemzet. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek. szabadesés. erők egymásra hatása. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 .6. ózonlyuk. értelmi. savas eső. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. stb. A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. stb.

(É) értelmi.7. stb. (L) lelki szinten. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat.: busz.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl. nem pedig azonosak. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. mi a feladatom. egymás kiegészítői. É: – ideiglenes közös cél – pl. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak.: team. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. munkacsoport L: – közösség. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. bolt. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 . igényeinket mind (T) testi. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. Egyenjogúak.

Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve. otthonra van szükség. társra. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 . Ehhez szeretetre.

hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az.8. vagy azt. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel. Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni. építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. (Papucs férj vagy házirobot feleség. 326 . Szeretetközösség. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. felbonthatatlan. osztály. ezért nem szabad azt csorbítani. Teljes egység.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt.

Az igazi szeretet a másik javát akarja. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől. és nem sajnál tőlünk valamit.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. stb. mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. óv bennünket. a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. liberalizmus. de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . ateizmus. milyen szülő leszel! Nem mindegy. hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is.

a másik oldalra pedig az élőket írjuk. 2. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre. 1. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. körülnéz. kertet. állatok.. Ekkor még ne mondjuk meg. hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. víz.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5.) Kérjük meg a gyerekeket. az állatoknál illetve az embernél. aki sütkérezik a napon. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. kérjünk meg valakit.. Te egy virág vagy. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva.: fenyő. Kibújsz a földből. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS. Ha sikerült rájönniük. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg. stb. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. Te egy kis békát játszol. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy.). akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. miért pont ezeket jelöltük meg. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. osztály 1. illetve növények. 328 . (Ábrázolhat tájat. stb. felhő. a lényeg. emberek. és engedjük. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. híd. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. virág. mi mindent látnak a képen. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –. Ezt nekik kell majd kitalálniuk. hogy mit tud minden élő – akár növény. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. nád. nap. hogy sorolják fel. stb. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. kő. növekszel. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. hogy a tanulók találják ki.

aki tanul. csoportban: halak. egy citrom vagy narancs. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. csak a helyzetét tudja változtatni. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. de fejlődni akkor is fejlődnek. Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. utána játszani kezd.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. tyúk. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. gyermek. kiscsibe. Te egy gyereket alakítasz. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat. téma folytatása Ha maradt még időnk. tudnak-e róla. felnőtt ember. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. csecsemő. mit látnak. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. kifejlett növény.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. Végül megbeszéljük. csoportban: növények. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. hisz a mozgásról akarunk beszélni. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. csoportban: madarak vagy emlősök. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. hogy írják össze. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. hogy tudják-e. hogy mit láttak. ennyi szokott beleférni egy órába. mint az állatok és az emberek. s kérjük meg. Arra ügyelni kell. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. 329 . akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. csíra.3. A többieknek ki kell találni. illetve ha szükséges. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. ír a füzetébe.) (Nekem kb. tű. a 3. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). Kérdezzük meg. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. nem úgy. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. nézegeti a könyvét. ha már nem növekednek. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). Lehetőleg a gyerekek mondják el. Tojás. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. Kérdezzük meg tőlük. zseblámpa. 2. osztály 1. csengő. pontosítsuk az elhangzottakat. Itt megkérdezhetjük. ha ők most mondjuk az 1.

legyünk tapintatosak. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. hasonlítsák őket össze. előfordulhat-e. esetleg hüllő. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. Akkor mondhatjuk erre is. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. majd 10. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. melyik gyümölcsből való. vakondok lennének. inkább őket beszéltessük. esetleg írassuk le. hogy egy ember kb. tojás. Ha kell igazítsuk ki. stb. kacsa. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. annak fázisairól. ebben amennyire lehet. hogy vágják fel a gyümölcsöket. ami meghatározza.) Mindenképpen térjünk ki ara. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. mint egy „mag”. hogy nem. osztály 2. liba. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. ami a legfontosabb.) Beszélgessünk arról. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. és a helyes választ ismételtessük meg. hogy olyan. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. Kérdezzük meg. csak ezt a magocskát. vagy akit ő megbíz vele. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. és azt jegyzik meg az előadásokból. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. Nézzék meg a magokat.pl. aki mondta. Az embernél is használjuk azt a szót. Most rajzoljunk le egy tojást. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. hogy bármekkora is egy élőlény. mi csak összegezzünk. élete egyetlen sejtből indult ki. vagy 100 millióért. Értékeljük és örüljünk mindannak. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. Kérdezzük meg tőlük. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. észre vették-e. ami a magban van. stb. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. hogy a magok eltévesztik. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. Kérjük meg őket. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. a gyerekek nem mindig úgy. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. Ezen ne lepődjünk meg. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. amit le tudnak írni. de ezt nem a formája határozza meg. A legnagyobbat írja fel a táblára az. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. Mi lesz belőlük. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. vagy kérjük meg a gyerekeket. Látni fogjuk. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára. hogy magzat. és meg is tudnak nevezni. pete. Mindjárt azt is megláthatjátok. hogy mekkora az a legnagyobb szám. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. 330 .

a test külső védelmére a bőr. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. már első pillantásra feltűnik. Így növekszünk mi magunk is. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. vagy ha elindul is „lefagy”. a vér áramoltatására a szív. de egyes szervei. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. 5. nem is használhatja egyszerre mindet. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. elefánt vagy akár ember. hogy milyennek kell lennie. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. mint a számítógépen: akárhány programja is van. hogy nem állhat egyforma sejtekből. amíg fel nem növünk. nem használható egyszerre bármennyi. stb. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. Ha egy élőlény elpusztul. hány hozzászólást hallgatunk meg. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva. de nem használja. mert nem viszi előre mondanivalónkat. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. amelyek meghatározzák. szövetek: pl. Ez így is van. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. illetve hogyan kell majd működnie. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. Hasonlóan. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. gyöngyvirág. illetve vannak olyanok is. hal. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. illetve működőképesek. akkor röviden beszélhetünk 331 . legyen az giliszta.) Ha nem hoznak fel példát. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program.) Elég azt megmutatni. osztály 2. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. vagy egy ember meghal. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. anyagcsere. hogy ne okozzunk csalódást. Persze. (Többet nem érdemes. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. Azt is mondjuk meg előre. lemásolja teljes „programkészletét”. Így jönnek létre a testet felépítő szervek.

arról. amink van (kezünk. összehangolt működése. témánál lesz igazán jelentősége. stb. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. hogy ennek ebben az évben a 4. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. Ha kevés az idő. Nem kell hosszú fogalmazás. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. minden sejt magában hordozza az összes információt. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. ha sejtjei is teljesen leálltak. csak nem használja mindegyiket. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. Biztassuk őket. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg.) A legmagasabb szervezettségi. Mitől vagyok én.( Pl. hogy „levetkőzze gátlásait”. Ha viszont „rá tudjuk venni”. illetve néhány állat.) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. ők a fontosak és nekik fontos ez. osztály 3. szemünk. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig.: tüdő. a téma valóban ideillik. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. Mennyire miénk mindaz. máj. Ha van időnk. TERMÉSZETVÉDELEM 5. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük. akkor kérjük meg őket. Azokat. szívünk. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete. máj. hogy igazuk van. akik pedig elfelejtették.: emésztő szervrendszer: gyomor. stb. akkor – elvileg. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. vajon meddig élhetünk? 2. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható. én? Ha maradt még időnk. hisz többször használjuk majd. stb. évtizedekig.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is. hisz mint már beszéltünk róla. vese. lábunk. (Pl. Az élőlény akkor pusztul el teljesen. Dicsérjük meg őket. vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait.)? 3. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni. bél. kérjük meg. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. hogy róluk van szó. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 . Ezt követi az egyes szervek szintje.

aki hallott már az ősrobbanásról. A növények a Nap energiáját használják. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. völgyek. (Ha van kedvünk. ha van egy sematikus dia. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. mi kellett hozzá. folyadék halmazállapotú vízre.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. az ún. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”.: hő. mint legfontosabbakra. de az un. Lehet.vagy táblakép. ha nincs. források. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E). mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. pl. a Nap energiájára. tápanyagra. fény. mozgás. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. erdők. barlangok.) Emlékszel a táplálékláncra (1. témához. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. hogy kell említenünk. „big bang”-ről. hogy lesz olyan gyerek. Kérdezzük meg: Tudjátok-e.Beszéljük meg. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. (Válasz: megfelelő légkörre. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. építik be a 333 . hogy az is elég. de. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák.1–5. hogy az a hatalmas energia. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. akkor megemlíthetjük. stb. stb. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. növények állatok.

netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. és pont megfelelő arányban.: amikor kialakultak a növények. hogy mindig a megfelelő. akkor kérjük meg. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. mindig pont úgy alakult minden. de még ez is lehetséges. El tudod képzelni.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. hogy nem mindegy ám. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. tápértéküket. és ez az újabb darab pont az előző mellé. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. Ebből az is következik. ez adja az un. legfeljebb csak úgy. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. de sokkal bonyolultabb. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik. mint egy ház felépítése. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. szerves anyagok jöhessenek létre. DE nem mindegy ám. hogy ez ismét megtörténik. azok annyi oxigént tudtak termelni. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. Pl. (Véletlen?) – Azután pedig. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. Felhívva arra is a figyelmét. hogy itt sem a gurítás. pusztít. osztály 3. – És az elképzelhető-e. hogy mi nem véltük volna. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. sem az építőelemek alakja nem véletlen. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna.

hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. majd néhány szóval leírják. a vizeket? (Nem csak energia. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. osztály 3. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. pl. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. hogy máshová átüljenek. (Ne engedjük. szennyezzük a légkört. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . kérjük meg a tanulókat. ha növényeket. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat.: a víz körforgása. – Miért baj. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik. a talajt. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. hogy megbeszéljék. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk. ha így egyedül maradna valaki. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. mit jelent számukra a természet. állatokat pusztítunk ki. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. kivéve.) 5.

akkor kérjük meg. hogy: Mitől vagyok én. mint amilyen te vagy. Valószínűleg láttak. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. te is. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –. ha az egyiket valami baj érné. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. az ujjlenyomatuk egészen más. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. de azért nem baj. hogy van még egy másik gyereke. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. sőt később még jól is jöhet. egyik a jobb-. aki pont ugyan olyan? (Persze.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. hogy ezt nem kell jegyezniük. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. vagy a tudásod határozza meg. és ezt az értéket nem a külsőd. a képességeid. hogy minden ember: te is. az felbecsülhetetlenül nagy érték. én? Magukban olvassák el.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. hogy van-e valaki. 336 . És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. és nem is lesz még egy olyan ember. akik hasonlítanak egymáshoz. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. vigasztalná az édesanyját. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre.Ha nincs rá időnk. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. akik szinte teljesen egyformák. alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. hogy nem. de biztosan nem testvérek.) Ezután tudakoljuk meg. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. aki felolvasná. Ez nem baj. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. hogy láttak-e már ikreket. osztály 4. most viszont mondjuk meg. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. olyanokat. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. ami a táblára kerül. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. másik a baloldalra.

Ha már így szóba került az ajándék. osztály 4. hogy ez minek. hogyan bánsz vele. mégis sokszor így bánunk vele. De a kérdésemre. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. hogy valójában igen értékes. és nem tudom. mert Anapati hozta játszani. A külsőd csak „csomagolás”. hogy az élet ajándékozója Isten. az megérdemli. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. Nem veheted vissza! Még akkor sem. a világmindenséget hozta létre. Ha neki adtad. Aki csak a külsőt nézi. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. a lufi azért kell. mennyi – számomra teljesen felesleges. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. 337 . mikor láthatom őt újra. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. az igazi értéket belül hordozod. – Mitől váltak értékké? → Attól. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. aki adta = az ajándékozótól. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. nagyon aranyosak. Erre a diákok megkérdezhetik.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. Mert szereted a barátodat. stb. lyukas lufi. az egyik kutyust neki ajándékozod. és többnyire meg is kérdezik. az nagymértékben függ attól. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. hogy megajándékozhasson minket az élettel. aki maga a Szeretet. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. most már az övé. hogy mi lehessünk. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. Amikor hazahoztuk őket. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. csak azért. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet.: üres nylonzacskó. 5. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni.

és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete.. stb. → Gondold végig: Mi van. ennek mi a módja. ha elvesznél. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. A hölgy elmondta. ha nem táplálkozol megfelelően. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi. meghatározza a fejlődésedet. mag. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. amit magukkal hoztak. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. amit magaddal teszel. de megéri a mélyebb tanulmányozást. azt. nekem két ajánlatom van: 1. – Van. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem. hogy megkérdezzem. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. A többieket pedig biztassuk. hogy milyen volt az. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. stb. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot. 338 .) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. tojás. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. Igaz. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. hogy mit ábrázol a kép. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. amikor őt várták? – Milyen volt. hogy akkor ez jó-e.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. amit a tanulók mondanak. Mi csak röviden elmondjuk. de azért tagadhatatlanul te voltál. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. osztály 5. majd hagyjuk. mert sok minden. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. aki már beszélgetett arról a szüleivel. hogy a tanulók hozzászóljanak. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. (Igen tanulságos lesz. és megkérdeztem. ha sokan jelentkeztek. kérdezzenek. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. hogy az élet. és örüljünk annak. hogy kérdezgessék szüleiket. mert a gyerekeket rendkívül érdekli.

ha éppen már meg nem történt ez az esemény.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. hanem kérjük. és így tovább. 339 . hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. Ha azért teszi. Ezen nem szabad fennakadni. mert nem ismer más szót az adott dologra. az un. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. alaptermészetedet. de adjunk biztatást. (Szöveg a mellékletben. – Emlékszel. téma folytatása (Előfordul. Most azt jó megjegyeznünk. hogy írják le. Mindezek meghatározzák a külsődet.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. Ne szólítsunk fel senkit. A kérdésekre válaszoljunk. (ha lehet). Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. ami meghatározza. képességeidet. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. mert nem csak tested van. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. Van valamid. hanem Isten ajándékaként. ők pedig nagyszüleidtől. hogy te ilyen vagy. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. arról később még sokat fogunk beszélni. másik felét édesanyádtól kaptad. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. akkor mondjuk azt. és mondatról-mondatra végigelemezzük.) 2. ha azt megfelelő módon teszi fel. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. az Ő és szüleink szeretete által. mit mondtunk arról a programról. 5. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. osztály 5. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét.

nem is lehetünk igazán boldogok. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő.Otthoni feladatként kérjük meg. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. Vele. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. de csak egy olyan hely van. majd külön beszélgessünk el. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. ha lehet. Érzi. mint az a hifitorony. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. elegáns kivitelű. ha megtaláljuk azt a helyet . amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. Téma: Mondjunk el egy mesét. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. oldal). amelyik nagyon szép. mese (119–123. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. Életünk ajándék. Kérjük meg a diákokat. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. mert ott lehet. azt a feladatot. osztály 6. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. hogy valami baj van otthon. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. ahová való. ha megtaláljuk és elfogadjuk. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. hogy csukják be a szemüket. Pl. csillogvillog. hogy ilyen az alakja és a mintája. nem volt. hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. ahol igazán boldogok lehetünk. ha valaki feltűnően szomorú. hogy amire Isten teremett. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. ahová való. Katolikus iskolában mondjuk úgy. hogy arra a helyre került. csak éppen nem szól. hogy ők észre sem veszik. Figyeljünk arra. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 . na de nem ezért alkották. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. de ha nem fogadjuk el. „darabka” történetét. pont arra nem jó. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. és jól érzik magukat.) Miután felszólítottuk őket. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. hogy rajzolják le azt a pillanatot. Mondjuk. mert nincs belőlünk több. hívott minket. feltéve. mi magunk is ajándékok vagyunk. amire készítették. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. hogy nyissák ki a szemüket. akkor pedig selejt. mi csak összegezzük. és soha nem is lesz még egy ilyen ember.) HIVATÁS 5. → Hasonlóan. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. hogy tartozik valahová. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. pl.

A mi feladatunk.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. akkor arról írjon vagy rajzoljon. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. A katolikus iskolákban ez lesz a 7. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. amit otthon majd megmutathatnak. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. 5. Pl. hogy a különböző utakat. Ha valakinek elképzelése sincs róla. hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. szerzetesek. nemcsak egyéni versenyzők.Majd beszélgessünk arról. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). Ők maguk beszéljenek majd életükről. hanem a valóságról szeretnénk beszélni. akkor mondjuk. rajzzal díszítse ki. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. téma. A határidő lejártával mondjuk. amit a legjobban szeret csinálni. „Játék a betűkkel”. osztály 6. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. illetve arról. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. Aki hamarabb kész van. Fontos. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. színezéssel. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. mert amit nem írunk a táblára. Az óra végén játszunk olyan játékot. 341 . (Az időt előre adjuk meg.

Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. foci.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. vihar. hogyan lehet jól eltölteni az időt. felfrissülés. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket.: pattanások csökkenése. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. D vitamin. hogy bármit hazudhatok. lezuhanás) – napszúrás. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. italról. téma) Beszélgessünk arról. káros szenvedélyek: ital. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. hogy a víz milyen örömöket. elhízás.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. (pl. 3. stb. leégés. sport. Mindenféle ételről. rossz heccek. illetve milyen veszélyeket rejt magában. 4. finom. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. röplabda.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket.: úszás. fulladás. pl. stb. gyomorrontás.: üdít. – görcs. osztály 7. hogy miért jó a nyár. csónakázás. bőrrák. – Mit tegyünk. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. 5. stb. beszélgetések – vakmerőségek. fertőzés. szép kilátás. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. – mérgezés. eltévedés. Egy-egy szóval írjuk is alá. szekták. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. hogy a hitre illetve 342 . Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. vagy egy együtt étkező társaságról. stb. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. de nem azt. hogy elmondhatom a véleményem. stb. kellemes együttlét. stb. bűnözés) 6.) 2. energiát ad. stb. – sérülések. téma (Katolikus iskolákban a 8.

hogy ősszel újra találkozunk. kb. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. aki kipróbálja. kérjük meg a diákokat. Ekkor olyan társasághoz tegyük. és adjunk neki másik papírt. megoldást dicsérjünk meg. hogy lesz. Minden jó ötletet. 343 . fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. és ne fogadjatok el semmit. de hívjuk fel a figyelmet. hisz ki fogjuk állítani a képeket. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. A feladatuk az lesz.) Ha kell. (Most nyugodtan megengedhetjük. kifejező ereje.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. hogy szülei és tanárai is látni fogják. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. Természetesen mindegyiken más.) 5. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. Említsük meg. dicsérjük a jó ötleteket. hanem a mondanivalója. amit majd húznak. Csengetésig dolgozhatnak. (8. Fotókat is készíthetnek. amelyik nem igazán tetszik neki. Mondjuk meg. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat. mire kell vigyázni a nyáron. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. azt elültetjük egy másik csapathoz. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. Kívánjunk szép nyarat. Elképzelhető. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. Járjunk körbe. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. azonnal állítsuk le. esetleg képregényt. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. hogy kezdjen el egy újat. amit alkottak. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. osztály 7. de azt is tegyük hozzá. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek. amit elkészített. Még egy szép színes. vagy rajzolhatnak sorozatot. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. hogy aki rendetlenkedik. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. írják vagy rajzolják le. és úgy általában az idegenekkel sem. Nem a rajz szépsége a legfontosabb.

Milyen az ideális férfi és nő. négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret.Kérdések írásban.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. szellemi-lelki. ha van ideálunk? . „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? . serdülő kori változások (osztott) A külső és belső. osztályok részére. serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás.Igazi férfi és igazi nő .Mikor dől el. Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. problémák Az életadó szerelem A magzati élet.–8. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására.–9.„Férfi agy” és „női agy” .Elsődleges és másodlagos nemi jellegek . társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 . csapdák Biológiai. névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. magzatvédelem Megelőzés. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek. férfinek és nőnek teremtette őket” . és miért jó/rossz.

aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta. hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. abban a reményben. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. megoldó kulcs. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. rossz kedvemben felmosórongy. lelkesedés. mivel a téma intim. kréta. teszt. elméletet. ha növény lennék. hogy a felvilágosító órák őszinte. illetve tapasztalom. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. hiszen az is fontos. mese 1. serdülőkor Eszközök: Tábla. a gyakori kedélyállapot-változás. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. nyílt. tabuk nélküli szellemben történjenek. bizalmas légkört kíván. az újabb ötleteket. 345 . dupla órában. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. ha jó kedvem van. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. a gyakori teljes lehangoltság. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. Fontos. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. jó kedvemben friss fű. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. jókedvedben / rosszkedvedben. 2. Mivel azonban a cél nem az volt. mókus lennék. Bemutatkozás: Ki vagyok én. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. amit képviselünk. ha rossz süni. amit 45 percben nehéz elérni. Így bizony előfordulhat. és játékot az óra leírásokban.: Én. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. Első alkalom: Önismeret. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. esetleg fényképpel. és azok elhárításának lehetőségeivel is. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. tapasztalatokat. amennyire emlékszem. a téma alkalmas arra. papír. A harmadik alkalom kivételével. rossz kedvemben lila. ha szín jó kedvemben kék. rossz kedvemben kóró lennék.

fölszenteltelek” (Jer 1.Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. Önismeret . ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. és megismételhetetlen. Ez persze nem igaz. és göröngyös úton kell végig menni. MINDKÉT fél részéről. ujjlenyomat stb. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. hogy megismerjük önmagunkat. hogy mások is szeretik. A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. ábra) – Ahhoz. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. képességeidet. amikor éppen lila a kedvünk. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. Minden ember egyszeri.) De ez egyben feladat. melléklet 1. amin keresztül mennek. Ismerd meg az erényeidet. később részletesen is). segítő keze. .A család szerepe. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal. éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”. hogy elfogadhasd. szellemi) (2. ha nem pont én születek meg?…) .) Ezt mindig észben kell tartani. a képességeinkről. hogy folytassák a mondatot. ikrek. 3. Az empátia fogalma. 4. miért is teremtett minket Isten erre a világra.4–5) Isten szeretete hívott életre minket. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen. hibáidat. 346 . a problémákat. hogy kifürkésszük.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. hasonló problémákkal. 1:350 millióhoz volt az esélyem. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. és elfogadják őket. hogy elhiggyék.) Szüleim észrevették volna. Mi a hivatásunk. hosszú. amivel nincsenek egyedül. szerethesd magadat. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. vagy ok nélkül). már ismertelek. mielőtt megszülettél volna. óriási érték. erényeinkről. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat. és mind azt a változást. Kb. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. . Konfliktusok. Azt is érzik sokszor (okkal. – Ahhoz.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. DE ahhoz. és senki sem szereti őket. hogy senki sem fogadja el. pontosabban egymás problémáit! . (genetika. és felelősség is. vagy éppen értetlensége. lelki. először is el kell fogadni saját magukat. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. csodákat művelhet. . korlátaidat. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára. – Tehát értékes vagy. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz. hogy……….Egy cipőben járnak.

ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk.) 347 . ami szeretni való benned. amire büszke vagy. melléklet) kiadása.ábra) – Szembenézni. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. stb. tágabb környezetem.Segíthet. értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. a védekezőképességet. ha látod a célt. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat. Hogyan hat az akaratom. hogy mindez. jelzés értékű. és miért?) A világ hatása. sokszor sokkal nehezebb. ez az eredmény. a biztos háttér biztosításával. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. amin tudunk változtatni. amit érdemes tovább tökéletesíteni. (barátom.Megjegyzés a teszthez: . és vele élni. amin a tested és a lelked keresztül megy.melléklet 2. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. és van.melléklet) . amit ezekből el kell fogadni. lelkit. Mindent azonban nem tud kiszűrni. amit szégyellsz. és mi az.melléklet 3. korlátainkról. amit meg kell tanulnod elfogadni.Azt is tisztázni kell. és mihez kell még több kitartás. Felismerni azokat a dolgokat. miben. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé. . a megfelelő értékrend átadásával.A megoldó kulcs kiosztása. javítható. amit nehéz elfogadni. stb. csak elhatározás és akarat kérdése. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok. a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. (testit. amit el kell fogadni. amit nem lehet elviselni. Talán. ami fejleszthető. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza.Vérmérsékleti teszt (3. főnököm. miért játszódik le benned. amit meg akarsz változtatni. Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni. mi az. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2.Fontos hangsúlyozni. szűkebb környezetem. könnyebben el tudod majd fogadni. párom. .ábra) (család. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2. miben tudtál előbbre lépni. Nézd meg.gyengeségeinkről. és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ.) . a világ káros hatásai ellen. Azt felmérni. . amiket meg kell tanulnunk elfogadni. A család védő. és megoldása . ezért annyira fontos. szűrő szerepe.

” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. jóvátenni. hogy elfogadhassam azt. Aki önmagát ismeri: bölcs. mérlegeljünk. Mind eközben nem szabad elfelejteni. DE lélekben. kalandokkal. és meg nem történtté tenni a dolgokat. Aki másokat legyőz: bátor. izgalmakkal. esetleg újra próbálni. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). becsületesség. Meg lehet próbálni. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. Ezt lehet az óra végén. hogy abban segítsünk. gondolkodjunk. az megtörtént. de meg nem történtté tenni. Az idő nem áll meg. ha még magunkhoz sem. Nem lehet „visszacsinálni”. gondolkodásában. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. részben beépítve az anyagba. hitünk – az őszinteség. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. nagy feladata? Végig menni a göröngyös. vagy ha az első alkalommal már kérjük. – a felelősség magunkért és másokért. hogy megváltoztathassam. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. Aki önmagát legyőzi: hős. ha kell külön. működése. hogy cselekedeteink előtt. felelősségérzetében. írásban kérdezzenek bármit. Útravaló: „Istenem adj türelmet. részben. mert kihez lennénk őszinték. és csak előre halad. megbánni.5. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. nem. hogy névtelenül. EZÉRT fontos. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. veszélyekkel. 348 . De a mi célunk éppen az. Válaszainkban. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. hogy ami megtörtént. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. ha csak egy mód van rá. Ha döntéseinkben mindez benne van. érzelmi világában gyermek ember. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. helyes-e amire készülünk. kis cédulákra írva. illetve az észrevételeiket megtegyék. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. és az út végére felnőtté válni. pedig legyen benne: – az értékrendünk. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. hogy írják össze.

testi. egészségtani ismeretek átadása. az is hozzátartozik. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. hogy mind a menstruáció. ami arról szól. stb. A termékenységi tünetek. másrészt csoda. betétkérdés. A serdülőkori problémákról. 349 . hogy fiúknak. egészségtani ismeretek átadása.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. élettani. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. A feladat megbeszélése. Ha ez megvan. az elméleti rész ismertetése. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. (Átvitt értelemben is. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. kontra. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. (Attól függő részletességgel. nem koedukált. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. élettani. a szünet az óra menetétől függően. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. Az óra menete: 2x45 perc.) Fontos. alakítsunk két csoportot színek szerint.Szemléltető ábrák a férfi és női. akkor kérjük meg. először meg kell ismerjük. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. Ha megalakultak a csoportok. osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. A serdülőkori sajátosságokról. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. vagy ha véletlenül előkerül. a „fehérfolyás”. anatómiai. működéséről (Az anatómiai. Aki több találatot ért el az a győztes csapat. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. Az ápoltság. Egy hasonlattal élve. A menstruáció. a tisztaság fontosságáról.) Néhány gondolat. Kérjük meg őket. ellenőrizzük a feladatot. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. és magában hordozza annak ígéretét. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. megnevezve a részeket. A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. Ahhoz. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. A táblára feltéve egy-egy egész képet. hogy ez egyrészt természetes folyamat. illetve a magömlés. külső és belső nemi szervekről. stb. lelki változásokról. és ezek segítségével nevezzék meg azokat.

szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges. csak a nemünkre. Nem a szexuális életre. két papír szív. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. Kérdezzük meg. kréta. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. Negyedik alkalom: Szerelem. vagy bontott óra. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. TCST. ami nem az. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. Az abortusz kérdése A SZTB-ek. magzatvédelem. kapcsológép. hivatalos papírt töltünk ki. A magzati élet. Életvédelem. családtervezés. 2x45 perc Eszközök: tábla.: ha angol nyelvű kérdőívet. van-e valami kérdésük.: mondjunk nemet rá. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti.) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre. vagy valami. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . vagy esetleg nem kaptak választ. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. természetes. az AIDS Megelőzés. amit nem értettek.A szexuális együttlét.

ha az éppen engem kritizál . Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? .) 2.önzetlenség .a másik elfogadása .Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál. festmények (Plátói szerelem. önmagam adása .őszinteség. mi tetszett. majd szorosan álljanak.felelősségérzet . vagy egy „ismeretlen ismerősbe”. Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I. hogy a lábuk összeérjen.Beszéljük meg. akkor is. jó kommunikáció . Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? .Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba. (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. mi zavarta.rugalmasság . az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . hogy ezek az erények.hűség . először normális beszélgető távolságba.fontos neki a véleményem.meghallgatás képessége .bocsánatkérés . ami a szerelemről szól. mélysége. tanácskérő leveleiből (5. versek. közben az adott témáról beszélgetnek. elkötelezett szerelem. végül háttal álljanak egymásnak.fontos a véleménye.tisztelet .közös értékrend. ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban. vonzódás. belezúgni valakibe. párkapcsolat. majd az egyik térdel a másik elé és fordítva.humorérzék . akkor is. milyen könyvet olvastál mostanában? . érett szerelem) Részletek fiatalok által írt. melléklet).nagylelkűség .megbízhatóság . magassága Regények. filmek. bármit.őszinte.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja. megszeretni. meggyőződés .megbocsátás .áldozatkészség . . (Használhatunk verseket. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk. film részleteket.megértés . álmodozó szerelem (egy elképzelt. beleszerelmesedni.közös érdeklődés . a szerelemről szóló. járás.

. . .Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő.Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség). barátokkal együtt. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) .Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. ( Kisherceg) . hasznom van belőle) (TÉRDELTET) .Jó külső. nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. viszonzatlan: nehézségek. hisz. vagyis többen egyszerre csinálnak programot). mert azt hiszi. . népszerűség. hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) . vagy elhal . nem kritizál.Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) .Nem önmagát adja. és mi az. jó veled.Próbatételek. teszteljem).) (HÁTTAL) .Kifürkészni „összepasszolunk-e”.Ismerjük meg jobban egymást. . . csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . .Már nem „csak” a barátomat látom benne. ha ok nélkül. akkor ez az utolsó lehetőség. Járás: .Idő.Ezek a feltételek. hanem a nőt. meneküljön.Nem szerepet játszani. nem kizárólagos.SZÁMOT VETNI.Az idővel átalakulhat „járássá”. „szárnypróbálgatások" .Mindegy. menekülj) (HÁTTAL?) . film részlet). ha okkal nem bízik. . hogy a nőiességemet.Lényege ismerkedés. majd megváltoztatom. közös randik. .Nem azt gondolni. próbálkozás (társaságban. csak szeressék) TÉRDEL .Csapda (Nem próba pálya. nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. esetleg jegyesség.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes. mit gondol. vagyis nem arra való. vagy vége lesz III.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű. amivel együtt tudok élni. hogy szembenézzek mi az. vagy barátsággá. „többes” randi.A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható. majd megváltozik. hanem. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) .Nyomást gyakorol a másikra.Szerepe: öröm. Laza kapcsolat.ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: . büszke lehetek rá. Magam megismerése ilyen szituációban. vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam.Egy bizonyos szinten elkötelezett. . túl kell élni) . az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. nem vitázik. ELFOGADNI. nem számít. vagy házasság lesz belőle. elkötelezettség nélkül. amivel nem!!! 352 . érez.

holtomiglan-holtodiglan. cserébe hogy én is „valódi” lehetek. harmóniában. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. próbaházasságban. amikor elegük van. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. (rákényszeríteni valakire valamit. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni. és kiegészítik egymást. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. ha… Szeretlek. . az egyik öblébe. ami a házasságot. azonban én-én lehetek. „Mit jelent egy csók?” kérdések. úgy rendezkednek be. felélik a tartalékokat. és bármikor.és elfogadsz. hogy egész életüket ott kell leélni. akkor úgy osztják be a tartalékaikat.a másik teljes elfogadása. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális). és ha konfliktusba kerülnek. „Isten engem úgy segéljen” V. érzelmeinkkel. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg. a házasságot nem. Hiszen pont az hiányzik belőle. ismersz. .a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. . 353 . elmehetnek. járj valakivel. . szerelem három fajtája: Szeretlek. segítik. ha tudja. érzéseink testi kifejezése. akkor nem törődnek a jövővel. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt.amiben. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket). elköteleződés. a másik nélkül életképtelenek.) A szerelmünk. mert. melyet Isten. . A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége. Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. egészségben és betegségben. mert a többiek „mind” ezt csinálják.. hogy a másik. elköteleződésünkkel. elfogadás.- Azt is fontos tudni. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. házassággá teszi. nem minden áron tetszeni. ha túl sok energiát. és elfogadlak. Szeretlek. IV. hogy egymásra vannak utalva. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. lemondást igényelne a megoldása. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. csak a próbaházasságot lehet kipróbálni.. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. Egy életre való elköteleződés. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. Egy együtt élésben. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat.testi-lelki egység.kitartás örömben és bajban. és te –te lehetsz. feldolgozni a csalódást A szeretet. felveszik a nyúlcipőt. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra.

és nincs hova rohanni. Régebben. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. ne adj’Isten. hogy van idő.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell. vagy mikor kell. barátkozni jó. egymáshoz tartozását. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16.16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. könyvből: . Ez EU összehasonlításban.4. NEM BAJ. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés. a testi érés kb. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés. valamint az önállósodás kitolódása. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. csak azért mert milyen ciki. ma 12.15 évesen randizni kezdők 40%-a . értelmetlen kérdés. vagy nem voltam szerelmes. szellemileg. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. Amerikai adatok. Tehát ismerkedni. és letelepedett falujában.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. ami úgy kezdődik. mint tanító. a „Miért várj?” című. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. mert én még nem csókolóztam. Ő 17 évesen már katonatiszt volt. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. elfogadása a másiknak. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. hogy én nem járok senkivel.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. a teljes testi és lelki átadása magamnak. utánozni a „nagyokat”. vagy. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. mint 60% volt.. a 16 éves kor körül következett be.(Adatok 2002-ből Magyarországról) .5 év. A legnagyobb ajándék. a vándoréveken. pl. stb.8 354 . ma 22. De nem kell rögtön „járni”. stb. hogy mi van a világban körülöttük. mikorra kell. Széchenyi István korában. nagyon magas. és a védekezők száma pedig kevesebb.

gondolkodó. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. párkapcsolatba. Használd. hogy éretlenül. valamint a társadalmi érés között. és teljes mértékben függ a családjától. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. érző lények. A lelki-szellemi érés is kitolódott. akkor nem lennénk semmivel sem többek. hogy olvassák el. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. az állatok génállományába leírt. vagy házasságba. persze embere válogatja. és ők sem akarnak kimaradni ebből. akiknek a legfőbb irányítója. a média folyamatos. megfelelnek a mércének. sokkal negatívabban tud viselkedni. összetartozás csodálatos érzését adja. És mivel test és lélek egységet képez. mint az állatok. kiszolgáltatottságért cserébe. de átlagban. Ma kb. mint az állat. 1. mert kíváncsi vagyok. Mi ennél sokkal többek vagyunk.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. csupán a teljes lemeztelenedésért. és beszéljék meg a tanulságait. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. azt a következtetést vonják le. a médiából. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. élvezd. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. mert mind ez a lelkedre is hat. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. mint nap. aminek a célja a szaporodás. ami a világból. Ha csak az ösztöneink irányítanának. 355 . ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. pillanatnyi élvezetet. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. dobd el. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. levél: Csinálom. Úgy érzik. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. amit a többiek. mert ez nem a valódi szerelem. az. nem önálló (társadalmi érés). És utána a nagy ürességet. amit a testeddel teszel. nem az ösztöneink. Csupán azt. mert erről szól az egész világ. Nem létezik következmények nélküli. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. és kiüresedéshez. ez ösztön. 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. miért ne. hogy mindenki más ezt csinálja. mert mindenki ezt csinálja. az a lelkedre is hat. Ez nem azt jelenti. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. hogyha ők is azt teszik. Ez egy ösztönök által irányított. Tehát szakadék tátong. a 20 éves korra tehető. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. szabad szex. meghasonláshoz vezet. kb. Majd olvassák fel az osztálynak. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. mondják el a véleményüket róla. és erőszakos hatása. és ehhez még hozzájárul a világ. melléklet) Kérjük meg őket.

” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. 4. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. távolodik. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. szeretni. hogy annál jobban már nem is kell. annál inkább kiégett. az. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége.Azt is jó tudni. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. nem tud. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy.) 356 . megmerevedik a kapcsolat. másrészt a szakítást is megnehezíti. Ki vannak éhezve a szeretetre. ezen az úton megtalálni. és feltehetően a szerelmet is. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. hogy azok. hogyan lehetnének újra egymáséi. miközben rettegek a „terhességtől”. még akkor is. intimitásra. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. mert nem fogja azt. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. és ahelyett. hogy rákényszerítsék). Az intimitást. vagy méltó-e arra. szabadon közelít. és ez.?????? Mi az értéke. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. ami mutatja. disznó vicc. Azokban a kapcsolatokban. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva.levél: Mert szeretetre. az alkalmas-e. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. hogy a szerelem nevében. vagy nem tud elköteleződni.levél: Mert úgy hiszik. amit összetévesztenek a szexszel. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. elkeseredett lesz. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. aki nem tudja tehát. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. hagyja. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. és azt hiszik. elfogadásra vágynak. a saját. szabadon ismerkedik. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. hogy jobban megismerhessék egymást. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. az esetleges betegségektől. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. vagy szexuális kitétel. ha úgy odavan érte. mindent odaadva szeretni. szeretet teli kapcsolatot keres. ha mégis létrejön a szakítás. harmadrészt. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. elfogadni a „NEM” válaszomat. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. a kötöttségektől. mint amennyire megkívánja. testi vágyait kielégítsék. valójában bensőséges. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. Egyre kevesebb idő és energia jut arra. akkor mély sebeket hagy. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. vagy nem akar elfogadni. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. és mind arra.(és pont). és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. Lényeges dolgok elsikkadnak. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. és tovább keresve.

akinek a jel van a papírja sarkában. amire az van. Ha mindenkinek megvan. ahányan vannak. üljenek le. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. szőröstül-bőröstül. Mert nem a teljes elfogadásról. ami segít abban. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. Kérjük meg őket. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. akiknek tőle van aláírása. ha nem azt látjátok. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák. gyűjtsenek három autogramot egymástól. ezen az úton nem tudták megtalálni. 357 . hanem valami hamis elvárás szerint éltek. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. csak a testi intimitásig jutottak. az is megfertőződik. Kérjük meg. (olyanokba. aztán azok. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. de a lelki kielégüléshez nem. azt kaptuk. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. lányok a fiúktól. Szeretném. akiknek a már állóktól. Tehát. és bár így lehet. hogy éljünk. az nem érvelés. Mert szerettem volna.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. nem a szeretet és . AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. hogy ne élhessünk vele. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA.) VÉGÜL IS. Eddig tudatosan kerültem azt. Így terjednek a SZTB-ek. mint. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). akár egy életre. várandósságnak hívunk!). és az a tudat. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. cselekedtek. hanem szeretnének megvédeni minket attól. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. ha azt látnátok. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. olyan csapdákba essünk. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. aztán azok. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. Amit ők kerestek benne. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. és így tovább. hogy álljon fel az a tanuló. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. aki nem is ismeri. Elég egy fertőzött a sor elején. de ne visszaéljünk vele. fiúk a lányoktól. maradandóan sérülhetünk. Ajándékba kaptuk a szexualitást.

EZÉRT fontos. Összegzés: Az idő nem áll meg. a költő utálta a rosszkedvet.” 2. és csak előre halad. de meg nem történtté tenni. gondolkodjunk. jóvátenni. ha úgy odavan érte. becsületesség. újra kezdeni (ha van rá mód). mérlegeljünk. és meg nem történtté tenni a dolgokat. hitünk. megbánni. de a sajátját kiváltképp.az őszinteség. A mások rosszkedvét is. mint amennyire megkívánja. Most éppen kiváltképp utálkozott. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta.a felelősség magunkért és másokért. Nem lehet „visszacsinálni”. melléklet 1. – Ne tovább! – kiáltotta. ábra 358 . még akkor is. Meg lehet próbálni. Válaszainkban. „az szeret igazán!” Melléklet: 1. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián.az értékrendünk. . hogy annál jobban már nem is kell. mert kihez lennénk őszinték. nem. . hogy cselekedeteink előtt. ha csak egy mód van rá. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. pedig legyen benne: . majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. helyes-e amire készülünk. mert jól tudta. Mert olyan szomorú volt. hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. ha még magunkhoz sem. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét.És ez a kapcsolat a házasság.

ábra 359 . melléklet 3. melléklet 2.2. ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2.

hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. 29. 30. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 33. 40. Az emberek azt mondják. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. 2. Nézd meg. 14. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. 12. 11. 36. 39. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. 17. 32. 7. 16. 34. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. 18. 4. 31. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 25. 23. 24. 20. 3. 28. 5. 35. 27. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . 21. 9. 19. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. 37. 8.3. 6. 10. 15. 26. 22. 38. 13.

Szeretnek egyedül lenni. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. Jellemzője a befelé fordulás. emellett nyugodt a természete. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. kedvelik a csendet. a gondosság. Jó a humora. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . és gyakran látszik egykedvűnek. töprengő. vagy nagyon bánatosak. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. Vagy nagyon boldogok. másoktól várják a kezdeményezést. szomorú. Nem rámenősek.4. Nehéz őt motiválni. Az érzelmeik irányítják őket. a komolyság. cselekvésre buzdítani. higgadt. Mára inkább a töprengő jelentését használjuk.

Bajban megőrzik a józanságukat. hangos. magabiztos és optimista ember. Lelkes. robbanékony.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. A közösségek. bulik hangadója. Erősségei: reményt. élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. általában jó vezetők. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén. vidám ember. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú.

hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. akkor szándéka talán komolyabb. Nagyon jól tud csókolózni. ha jobban bíztam a megérzéseimben. Rémesen értelmes. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . lehet. ő nem az az ember. Hogyan is vehetne. megbízhatunk egymásban. az álomnak vége. mint annak. Kezdtem rájönni. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. Hiányzik nekem. Ez a könyv azt mondja. Mit gondolsz. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. ennek az az oka. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. később. aki rózsákat hoz. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. s más. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. milyen lesz az. Gyakran leszek szerelmes. amit csak akarok. és józan volt. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. Rózsi nemrég másik városba költözött. Azt hiszem.5. valahogy csalódottnak érzem magam. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. szerelmes vagyok? 3. és a séta után megcsókolt. érzéseim teljesen megváltoznak. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. milyen nagyon. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. Mégis alig várom. Kis híján gyűlölni kezdem őt. „Szeretnék megosztani veled valamit. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. hogy csak látásból ismer. akit elképzeltem. csak őt ne! Kérlek. Kérem. Sétáltunk egyet. lassanként derengeni kezdett bennem egy. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. amikor épp. Ő is igen csinosnak tart engem. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. amilyen hamar csak tudja. mint az ő érveiben.” Imádkoztam. és tudjuk. mondja meg. Folyton csak őrá gondolok. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. elképzeltem. Tudod. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. mintegy félév múlva. és elgondolásaiban. Aztán. hogy újra találkozzunk. a valóságban észre sem vesz engem. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. amely őt-magát érdekli. Ne kérdezze. Éjszakákon át nem tudok aludni. hogyan kerülhetem el. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. Nem tudom. „Uram. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. Nála minden értelem és akarat volt. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet. Remélem. Mi a véleményed? 4. róla és a közös jövőnkről álmodozva. jól tettem-e. mint korábban.

hisz jó volt hogy ölelt. happy end. szeret. Még a chilit is örömmel megettem. mint nemet. vagy legalább is azt hittem az vagyok. Ő 17. és hogy szeretve legyenek. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. elhagyna. Ő életem szerelme. ha kell. de nem mertem vele mást megosztani. a szorongásaimat. Azt gondoltam. féltem. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. vagy attól. Arra vágytak. és a parkban megcsókolt. Engedtem a nyomásnak. nem is ismer. Aznap este moziba mentünk. amit látnak. ő tud még várni. akik megtetszettek egymásnak. 18 éves voltam. Mindent megtettem azért.6. hogy levehessem az álarcot. akit mutatok magamból. hogy népszerű legyek. Mert valahol mélyen arra vágytam. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. hogy megfeleljek az elvárásainak. úgy éreztem. Olyan egyszerűnek látszott minden. Rettegtem. Én azt hittem. és addig is úgy éreztem. Egy hét múlva elhagyott. mondván. mert nem akartam elveszíteni. és én szomorú és üres voltam. különben. egy jóképű egyetemistába. hiába égette a számat. hogy könnyűvérű vagyok. Gyönyörű zene. és olyan magától értetődött. hogy bebizonyítom neki. meggyőződésem szerint. hogy szeretve legyek. és mindig magyarázkodni. Ezért. Rettegtem a visszautasítástól. A mozi után elindultunk haza. Már fél éve jártunk. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. Egy iskolába jártunk. hogy nagyon szeret. Természetesen az övé lettem. becsaptak. és egymáséi lettek. hogy engem szeretnek. ezért elhatároztam. volna-e kedvem találkozni vele. Így soha sem tudtam. hogy hagytam magam befolyásolni. vagy azt. Nagyon tetszett már régóta. Ma már nagyon bánom. de ha hamarosan nem fekszem le vele. simogatott. s mert igent mondani könnyebb volt. Megingott a határozottságom. mint én. és különben is. Mit rontottam el? Mert. és mindennél fontosabb volt. és mindent elkövettem. hogy szeressenek és elfogadjanak. hogy szeressenek. és még szűz. de az volt az ő kedvenc étele. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. hát nyeltem. a gondolataimat. hogy az övé lettem. szeretne jobban megismerni. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. hogy megosszam vele a félelmeimet. hogy megmutassam a valódi énem. Egy délután megkérdezte. Két hónap múlva szakítottunk. és Ő sokszor megjegyezte. más után kell nézzen. hogy el ne veszítsem őt. 16 évesen szerelmes lettem. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. 364 . hogy még nem járt soha senkivel. és közben elveszítettem önmagam. Azt mondta szeret. Biztosított róla. és én is így éreztem. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. mert féltem hogy el fog utasítani. mennyire szeretem. Nagyon szerelmes voltam. csak a testemet. de ő szex nélkül nem tud élni. hátha nem tetszene az. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. Gondolatainkban ott élt még a film. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt.

: Az asztma és az agy. Harmat. Természet Világa 132. Campbell R. barátaival. programokat csináltunk volna. Budapest. 1999. Szendi G. Harmat. és azt gondoltuk. Nagy Zs. a féltékenykedés.: Egymást keresik. pedig az ágy alá söpörtük. 1999. Timóteus Társaság. Sok mindent tudtunk már egymásról. Dobson J. Eisler O.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. a problémát. nagyoknak 2. a harag. Új Remény Alapítvány. jellemformálás. a türelmetlenség. Vekerdy T: Kamaszkor körül.: A hatvan perces apa Pease A. Ranschburg J. 2002. 2001.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. Így egymáséi lettünk.: Az agy neme Hallesby O. az önzés képében. hogy még többet megtudjunk.: Mindennapi memóriánk. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. 7.: Nehéz évek. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. Budapest. szám.Jobb lesz Szerettük egymás. Budapest.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok.: A férfi és a női agy titkai Parson R. férfi agy. hogy beszélgettünk volna. évfolyam. Lukács L. 2002 FÉK tanári kézikönyv. okt. Kecskemét.: Önismeret. Varga P. S ahelyett. Budapest. 2003. Zászlónk Stúdió. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program. Budapest. Saxum Budapest. veszekedtünk.: Személyiségtípusok. hogy újra együtt lehessünk. – Pease B. 2001. Budapest. 2003. és kibékültünk. 2003. aztán gyorsan ágyba bújtunk. Budapest. 1993. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. 1992. Kairosz. Ettől kezdve minden alkalommal lestük.: A fiatalok világa. Budapest. 55(43). és még jobb legyen a kapcsolatunk.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület.: Segítség. Szétváltunk. ismerkedtünk volna egymás családjával. Szentmártoni M. ehelyett bezárkóztunk. Több mint fél éve jártunk. Ferrero B. 2000. 2002.: Felkészülés a serdülőkorra. Budapest. Az ember nemi arányai. Holnap. Budapest. Budapest.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Ahelyett. 27. Dobson J. Róma. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. 2000. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. és kerestük az alkalmat. Csaba Gy. 1356-1358. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is. a szex csak segíthet. Saxum. 365 . és csak magunkkal voltunk elfoglalva. 2002. Élet és tudomány 2000. Trobisch W.: Spielhózni. 2000. július. 1995. Park. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. 1985.: Női agy. Gyöngyi A. Vekerdy T: Kicsikről. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna.

parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. kulturálódásuk. folyamatos működésének szellemi. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. támogatása. panelházakban. 2. szervezésének. minél teljesebb. 2001.Hortobágyiné dr. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. A Kecskeméten. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. 3. Az Egyesületnek 112 tagja van. – hitéleti lehetőségeik. amelyet nemcsak katolikusok. Nagy Ágnes. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. 366 .és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. – családi és egyéni életük. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. – szabadidejük eltöltésének. Látva a Plébánia próbálkozásait. Kecskemét Az egészséges életmódra. akik örülnek és segítenek egymásnak. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. Déri Éva. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. A szociálisan megnehezült életsorsú. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. közéletben tapasztaltabb barátaink. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. hogy fogjunk össze. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. szociális. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. Siposné Hajdú Margit orvos. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. lelki és anyagi támogatása. január 1-től közhasznú. 1998. CSÉN-tanácsadók. Itt az iskolákon. művelődési célokra. biológus és pedagógusok. jobb megszervezése. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat.

egészségügy. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. családvédelem. – területein dolgozó szakemberek összefogásában.és ifjúságvédelem. állampolgári jogok védelme. családi életre nevelés. A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. családpedagógia. A fiatalokkal 367 . hogy családmunkacsoporttá bővültünk. valamint a kulturális örökség megóvása. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. közös cselekvésre szerveződő.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak.és településvédelem. pszichológia. 1999. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). ezen csoportok védelme. továbbképzésében. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. a fiatalok (pályakezdők).b) Regionális. s más csoportok önkéntesen. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. gyermek. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. az emberi. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. s ez egybeesik azzal. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. a káros szenvedélyek prevenciója) 3. a családok. sok lehetőségünk adódott így. egészségnevelés. A gyermekek és fiatalkorúak. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. problémákhoz. 4. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. úgynevezett „család-órák”. A fenti célokkal is összefüggésben. illetve országos szinten 1. különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. stb. Az előző (2. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. Elsősorban a gyermekek. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. Ezáltal tágult látókörünk. a környezet. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. családi életre nevelés. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. támogatása. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. 2.

ha tehetjük hárman. körülbelül fele-fele arányban. Szegeden. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. Újszentivánon. találkozások van amikor csak a diákokkal. Katymáron. A néhány órás előadástól kezdve a fél. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. Bicskén. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . Szolnokon. Jánoshalmán. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Kecskeméten 8 általános iskolában. vagy a fölötti létszámmal. Szombathelyen. illetve ennek variációi fordultak elő. Kiskunhalason. házasság előtt álló fiatalokkal. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. van hogy a szülőkkel történtek. Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. 5 gimnáziumban.vagy kétnapos csoportmunkán át. Kelebián. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. Egy osztályhoz. ezen felül egyetemistákkal. Zánkán. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. Sződligeten. Kecelen. van amikor a pedagógusokkal. Budapesten. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. Ezek az alkalmak. Tiszakécskén.

hogy nagyon hasznos. 5. illetve mindkettőn vehetnek részt. nehogy zavarja az órát. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. hogy számunkra: . Legtöbb tanár erre azt válaszolta. Korábbi éveinkben. hogy ahogy gondolja. hogy haszontalan. hallja. Igényeljük. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni.mit jelent a házasság. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. vagy a szülői foglalkozásokon. Hiszen mi eljövünk az osztályból. inkább nem jön be. 2. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. kevésbé nyílnak meg. hogy mi miről és hogyan beszélünk. . Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. erősödne. azt válaszoltuk.’szigorúbb’ nézeteinket. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. illetve mélyítésében. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. bent legyen-e az óránkon. Így nagyobb esélye van annak. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. ha a tanár részt vesz az óráinkon. de úgy gondoljuk. nem azt mondjuk. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. Mi azt szeretnénk. 369 . hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. hogy mindenki számára érthető legyen. és védendő. Fontos megjegyeznünk. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. 4. ha egy osztályfőnök megkérdezte. sem másként. Arra gondoltak. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. 3. zavarban lesznek az ő jelenlétükben.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. felvetett témákat. s ők maradnak ott egymás számára. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. mint az egyházi iskolákban.miért érték a család. Nem titkolt szándékunk. de túl sokat nem lépünk előre. . hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. természetesen nem mondunk itt sem mást. s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk.

Visszatekintés. Mesterséges családtervezés 6–7. osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . a termékenységtudat kialakítása 2000/2001. osztály). párválasztás Felelős szexualitás 370 . . A nemi-érés I. osztály 1. osztály 1–2. .ciklusmegfigyelés. Barátság. 2001/2002. tanév 10. Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4. 3. tanév 9. értékelés 8– 9.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12.a férfi külső és belső nemi szervek 7.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . szerelem. 2. A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5.a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai . alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b.a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai .a női külső és belső nemi szervek 6. tanév 11. az évünk közös megtervezése 2–3. ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. Önismeret. A megtermékenyítés csodája 9–10. A nő gyógyászati vizsgálat. A női ciklus történéseivel való ismerkedés . Természetes családtervezés .a menstruáció 8.a nemek kialakulása 1. a személyiségtípusok 4–5. 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000. Termékenységi tünetek a. mi történik az andrológusnál. A nemi-érés II. Magzati élet és abortusz 10.

Összegzés 2002/2003. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. Kapcsolatom önmagammal. Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás. szoptatás Karrier vagy család? 9. válás 10–11. osztályával egy kétéves periódust. féltékenység 8–9.ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. Ismerkedés. elköteleződés. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 .barátság kialakítása.elfogadás – a másik nem tisztelete 4. az egészséges családok jellemzői . tanév 7.5. tanév 12. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8. bemutatkozás .az együttműködés megalapozása . Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. kommunikáció 3. Időskori szerelem. Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. Udvarlás és házasság. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001. osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. fenntartása . A család. osztály 1. szülés.hogyan kezeljük a konfliktusokat .ajándékozás. elmúlás 1-2. a barátaimmal . régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás.

Felelősség a szexuális kapcsolatban .a menstruáció . . testedzés 9.a mesterséges módszerek közös jellemzői . Barátság.mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? .mi lehet a megoldás? 7.a természetes családtervezés lényege . Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel . Egészséges életmód. hatásmechanizmusuk 4.Miért várj? 5.házasság.a természetes családtervezés formái .a termékenységi tünetek 7. második szüzesség .A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés . Kommunikáció a szexualitással.fogalma .szépsége . osztály . testápolás. Felkészülés a szülői szerepre 10.a megtermékenyítés csodája . nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9. házasság .a nagycsaládosok megítélése . . szerelem. 2001/2002. A családtervezés .szüzesség. Hozz jó döntéseket! .a tervezés 372 1.jövőképünk . A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8.tágabb értelmezése 2.az ovuláció . szerepek a családban 10.a tüneti-hő mérő zéses módszer 5. 6.együttjárás .a mesterséges módszerek fajtái. A családtervezés szűkebb értelmezése II.a szülés 8. A családtervezés szűkebb értelmezése I.megismerkedés . tanév 8.egészséges kommunikáció . A szaporodás . A gyermek helye a családban .abortusz 6.a magzati élet .mit jelent felelős módon élni? 3. A család válsága napjainkban .

Ők a legfiatalabbak.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. Konfliktushelyzetek megoldása 8. ha . Beszélgetés a családról. 6–12. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz. 3–8. Családom bemutatása 4. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. osztályosok számára úgy. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. Mi lennél. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. A témakörök olyan tágak. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. Összegzés. Ezt úgy építettük fel. akikkel eddig foglalkoztunk. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. tanév 4. 373 . hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. de reméljük. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. 9 éves programunk 4–12. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák.. osztály 2001/2002. hogy szét lehet bontani több alkalomra. Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. Áldozat és ajándék 5. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. osztály 1. Értékes vagyok? 10.. Értékrend. Bemutatkozás. ha valaki elkezdi ötödikben. ismerkedés egymással és a programmal 2.? 3.

bátorításunkat. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. kérik a javaslatainkat. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. Lehet a családról. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. tapasztalataik és módszereik beépítésére. s együtt dolgozni annak érdekében. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. s a szemléletformálásra. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. tapasztalataikkal. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. ötleteikkel. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. érintettek. róluk van szó. 374 . véleményünket. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás. pl. és az a készsége. hogy azt érezhessék. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. szerelmes versek elemzésére. Rendkívül fontos. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. őszintesége. akik a program megvalósítását magukénak érzik. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét.

életvédelem. az elfogadás értékrendje. pont”. Ő sbizalom. a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. a termékenységi tünetek megismerése. A magzati fejlődés megismerése. A serdülőkor sajátosságai. Az élet tisztelete. szerelem. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. az önuralom és lemondás értéke.és drogmegelőzés). egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. A házastársi elköteleződés és hűség. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. A szüzesség. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. gyümölcse. minőségi idő.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. „szeretlek. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. ha”. A család. A személyiségtípusok szerepe. megfelelő testedzést. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. tervszerűség és felelősség. A konfliktusmegoldásban. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. nagy öröm forrása két. és az arról való kommunikáció elősegítése. Fontos kiemelni azonban. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. Az egymásért való közös felelősségvállalás. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. Fontos az a szemlélet. Barátság. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. melyet házasságnak nevezünk. testi érintés. Szeretet-típusok: „szeretlek. ajándékozás. magzatvédelem. Egészséges életkezdet. Hisszük és valljuk. az egészséges táplálkozást. harmonikus családi élet kialakításában. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. A gyermek – ajándék. Szülői hivatásra való felkészülés. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. A női ciklus. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. tudjanak vele együtt élni. A fogamzás – mint csoda. mert”. Az igazi szeretet. élethosszig tartó kapcsolatban van. mint érték. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. szívességek. személyiségfejlesztés. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. Ha valaki ennek tudatában van. - - - - 375 . Kommunikációs készség fejlesztése. nem pedig terhes. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. „szeretlek. hogy elviseljék. párválasztás.

mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. akire vonatkozik. 4. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket. – rávezethet egy probléma megoldására. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. érdeklődését és nyitottságát. A végén megkérdezzük. Képes illusztráció családunkról – fényképek. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. oldja a hangulatot. néhány mondat erejéig megszólalunk. melyik színre nincs szükségük.„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. hány éves házasok vagyunk. Nagyon előnyös. talán jobban megjegyzik így játékosan. (Mi a foglalkozásunk. 376 . – az adott korosztály életkori sajátosságait. – ráhangol az adott témára. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. családunkról. és azt felajánljuk a többiek részére. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. s ha nem. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. majd felváltva felolvasunk belőle. Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. körbeadása. kire illik szerintük. Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól. fotóalbum. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. A csoportoktól megkérdezzük. azok ütköztetését. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. 2. kedvenc időtöltésünk. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. stb. családi tabló bemutatása. – a konkrét csoport adottságait. mit is tudtak meg rólunk. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. Ahhoz. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. Ezután dönteniük kell. stb. – felszabadít. 3. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. hány gyermekünk van. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását.) Ki kell találni. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz. nagyon fontos a tudatos tervezés. vajon az a személy olvasta-e föl.

akik szemtelenek! – Álljanak fel azok. gondolatait. akik elégedettek a bizonyítványukkal! – Álljanak fel azok. Nem az a lényeg. akiket ma reggel megpuszilt valamelyik szülője! – Álljanak fel azok. minek örülünk a gyermekeinkben a legjobban. A diákok olvassák föl. Mindenki kap egy kis házat. hogy … A serdülőkorról az jut eszembe. hogy … A családtervezésről azt gondolom. akik szoktak hisztizni! – Álljanak fel azok. Majd következik a következő évszak. s a többi (tavasz. az írás megmarad. hogy jó megoldás szülessék. s egymás után elhelyezik a térképen. jelképesen az otthona mását. akik reggel pakolták be a táskájukat! – Álljanak fel azok. „A szó elszáll. Vidámabbá tehető a hangulat. Ezt követően természetesen a szokványos adatokat is eláruljuk magunkról. hogy … Amit mondanak. betűzik ki irományainkat. hogy először álljanak föl azok. akiknek a lába két számmal nagyobbat nőtt az elmúlt egy év során! – Álljanak fel azok. A résztvevők bemutatkozása: A résztvevőket megkérjük. mit szeretünk férjünkben a legjobban. ahol sok kollégista van. egyikünk a táblára rögzített A/3-as papírra írja. nyár. ami gyakran nem könnyű feladat. akik sosem szoktak sírni! – Álljanak fel azok. mivel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a véleményükre. hogy… A serdülőkorról azt hallottam. ősz). akiknek rend van az íróasztalán! Mindig felállhat bárki a teljes csapatból. akik még nem mondták el a mondatukat. ha azt játsszuk. Térképes bemutatkozás: különösen olyan osztálynál érdekes. megjelölve. hogy 377 . hogy olvasható legyen távolról is. akik voltak már szerelmesek! – Álljanak fel azok. akik naplót írnak! – Álljanak fel azok. s természetesen nem az a lényeg. Magyarország térképet rajzolunk egy nagy csomagolópapírra. majd befejez egy mondatot. vagy falujukban. és leül. stb. hanem hogy így érdekes. hogy mindenki benne legyen a játékban. nem szokványos dolgokat tudhatnak meg rólunk. ha szomorúak vagyunk. – Álljanak fel azok.A játék vidám hangulatot teremt rögtön az óra elején. mennyire bírjuk a kötöttségeket. Mondatok: A családban az a jó. s így folytatódik. hogy mit mutatnának meg nekünk a szülővárosukban. akik télen születtek. A labdát ezután visszadobja. akik jól kijönnek a testvérükkel! – Álljanak fel azok. mit teszünk. Az. Rögtön nagyon aktív résztvevőivé válnak az órának.” Mozgalmas bemutatkozás. hogy honnan érkeztek. A foglalkozásvezető egy puha labdát tart a kezében. Ezen kívül megkérdezzük. hanem hogy így összegyűjtjük egy-egy osztály vagy csoport véleményét. de azután csak azok maradjanak állva. Ilyenkor kiderülhet. hogy… A termékenységről azt gondolom. aki megmondja a keresztnevét. attól függ. mire szeretnénk ráhangolni őket. milyenek az étkezési szokásaink. milyen pulóvert veszünk föl nagy hidegben. hogy a mondat éppen mi. odadobja az álló személyek közül valakinek. hogy… A családi életre nevelésről azt gondolom.

Így egy fonalat vezetünk végig. s közben jelöljük az útvonalat is. Ennek megvalósításához egy rádióműsor adta az ötletet „Egy csepp emberség”. Ha ez nem sikerül a rendelkezésre álló idő alatt. s ezt a mondat befejezést kértük. a füzetet pedig ruhaanyagba bekötöttük. Egy 6-os osztályunktól azt kértük. maradandó formában. osztályban játszottuk. Egy 10-es osztályunk bemutatkozása szintén egy tenyérrajz volt. Ezeket a tenyereket beragasztottuk egy füzetbe laponként. Bemutatkozásként kérhetjük. Pl. de különösen ennél a játéknál lehetett ezt látni. Annyira csendben voltak. hogy attól féltünk. öt szót kell felsorolnia magadott szempontok szerint. majd megtanítja a csoportnak. szomszéd kutya…). hogy Janikovszky Éva: „Ha én felnőtt volnék” című írásának meghallgatása után gondolkozzon el azon. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. hogy ráhangolódjanak a közös munkára. keresztapa). akkor odamutat (abba az irányba. Kulcsos játék Segít elcsöndesedni és egymásra figyelni A résztvevők körben ülnek. kánonban is meg lehet próbálni. Meglepően fegyelmezettek voltak egész órán. ahonnan a zajt hallotta). embert (anya. Ha jól megy. mama. amit úgymond életük vezérfonalának tekintenek. A következő órára – amikor az óra éppen az ünnepről és az ajándékozásról szólt – ajándékként vittük nekik vissza írásaikat. hogy azt a mondatot vagy mondatokat írják bele. apa. Ha az irányt eltalálta.egy busz elindul összeszedni az osztályt. és olyan óvatosan adták tovább a kulcsot. Szempontok: –5 számodra kedves tárgy –5 számodra fontos élőlény (ember kivételével) –5 hozzád közel álló ember –5 életünket megszépítő fogalom Például egy olyan 5. egy valaki középen áll csukott szemmel. hogy rajzolják körbe egyik tenyerüket egy papírra. a rajtakapott játékosnak. Tenyérrajz A résztvevőket megkérjük. akik elég hangosak és nyüzsgők órán általában. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. ezt követő foglalkozáson pedig végül a legnehezebb sor. tévé…).