CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

Olyan segítőtársakat keresünk.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. 2005 őszén Szeged lesz. a szerelem. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. akik közül 262 fő a pedagógus-. civil szervezeteknél. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. a gyermeknevelés kérdéseibe. Közvetlenül: az alsó-. szülők és más. Javasoljuk. Szombathely. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. csoportot.és védőnőképzéseket. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. a jellemnevelés. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. és azóta tartunk pedagógus. védőnők. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. a családtervezés. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. Képzés. a párválasztás. Eddigi helyszíneink: Budapest. egyházközségekben. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. vagy maguk választanak iskolát. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. vagy az Intézet vállalja. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. egyházaknál. a pedagógia a családpedagógiától. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. Az igények feltérképezése folyamatos. Kecskemét és Kalocsa voltak. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. közép. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. évente hármat. áprilisig 419 fő. a nemiség. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. a házasságra való felkészülés. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. hitoktatók. a házasélet. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. 9 . akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. Az igény meglepően nagy. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését.

hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben. boldog család valóságát. stb. tapasztalatai mélyüljenek. A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. • • • • • 10 . így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. AIDS. mert • személyisége érettebb. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. és számukra is fennálló lehetőségét. illetve a szülők munkáját. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre.) gyermekeknek/fiataloknak. drogra és szexuális promiszkuitásra. (Drog-. alkoholra. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. önértékelése. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. azok az eszmények.Távolabbi célunk: A családnak. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által.és abortusz prevenció. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. • nagyobb esélye lesz arra. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. • olyan házasságra lép és olyan családot alapít.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. kommunikációs képessége. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. szabadabb. A Családpedagógiai Intézet szeretné. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá.

Bemutató órák. Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. Jellemformálás. együttjárásról és a barátságról. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. Játékgyűjtemény. gyermekorvos. A családterápia lehetőségei. Családtervezés. csecsemő. önnevelés. 11 . „Társsuli” – egy képzés szerelemről. Kommunikáció a családban.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. Konfliktusmegoldás. Felelős szexualitás. Gyermekeink lelki egészsége. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. Módszertani ötletbörze. Barátság. személyiségfejlesztés. mint ajándék. válsághelyzetek a családban.és gyermekgyógyász). klinikai gyermekszakpszichológus. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. teológus. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. Gyermek a családban. Szexuális nevelés. biológus. gyógypedagógus. Felvilágosítás – kicsit másként. Intimitás és elköteleződés. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. Szerepek a családban. pszichoterapeuta. Családfejlődés. hatékonysága és nehézségei. ifjúsági pszichiáter). Gyermekbántalmazás. mint ajándék. „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. pszichiáter (gyermek pszichiáter. Belső és személyközi konfliktusok. a család életciklusa. Családi örökség. A házasság keresztény szemmel. mentálhigiénés szakember. Erőszak a családban. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. Tanmenetek bemutatása. A személyiség kialakulása. video-home trainer. A házasság pszichológiai alapjai. együttjárás. Tanácsadás és meghallgatás. orvos (általános orvos. Empátia. Az élet. szociálpolitikus. természetes családtervezés – életvédelem. Konfliktusok. hittanár. családi szerepek. önismeret. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. A CSÉN lehetőségei az iskolában. A szorongó gyerek. hitoktató. Családmodellek. pedagógiai szakpszichológus). könyvtáros/villamosmérnök. A termékeny szerelem: a gyermek. Házaspárok tapasztalatai. s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. pszichológus (klinikai szakpszichológus. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. szerelem. Erkölcsi nevelés.

Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. Gondoljon esetleges ellenérveire. akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. témája. Írásbeli feladatok: „Kérjük. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. hogy két résztvevő együtt készüljön föl. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak. s közösen. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. a játék leírása. tervezett történetet. Az előadók szabadon meghatározhatják. – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. szemléltetéssel együtt. tesztet. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. 12 . kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. rajzokat. Kérjük. Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. oktatási és nevelési célja. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. fiataloknak. Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). stb. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. időbeosztása. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. A „mikrotanítás”-ra javasolt. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről.A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. a szemléltető eszközök megjelölése. Éppen ezért kérje. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. Írásbeli feladatok: „Kérjük. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h).

A tartós szeretet titka. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet. Dr. benne küldetésnyilatkozat. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. tanterveket. Terri Apter: A magabiztos gyermek. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési. külföldi és hazai szerzőktől: 1. honlap: http://www. Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www.hu/csalad. fórum. 2. programok. aki vagyok?. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. Szakmai konferenciák. tanmeneteket. Pf. a jellemneveléssel. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. IV. Ezek a kb. újdonságok. Írott publikációk. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. megjelent kiadványaink. Irodalmi szöveggyűjtemény. családdal. szakirodalom ajánlás. John Powell: Miért félek attól. továbbképzési-.sapientia. 1999. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest. Budapest. Jean Vanier: Emberré lenni. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www.hu/csalad 13 .2. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar. Eva Petrik: Gyermekeimmel. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. Piarista köz 1. tájékoztató a család-órákról. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. óravázlatokat. 3.sapientia. bemutatkozás.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat.sapientia. Egészen EMBER egészen ÉLŐ.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. Lukács László: Csináld magad. Theodor Bovet: Felette nagy titok. pszichológiai. játékleírásokat tartalmaz. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület). Dr. kéthavonta szupervíziós lehetőséget.hu. emelet. zártkörű levelezőlista. 3. házassággal. b) Videokazetták.és gyakorlati anyagát. szupervíziós alkalmak.

az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. lelkipásztorok. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. Ausztriából. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. megjelölve az egyház. Örömmel nyugtázza. mozgalmak közül kerültek ki. növelő ereje nélkül. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. hanem cselekvésre is ösztönzött. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. mint az előttük járók. Köszöntik mindazokat. amelyek kikezdik a család és a személy értékét. A külföldi előadók (Norvégiából. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. Amint Trujillo bíboros. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. Arra a felismerésre épült. hogy a család nem teher a családtagok számára. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. Németországból. akik tudatosan és elkötelezetten. A Magyar Katolikus Egyház az élet. amellyel támogatja a családi életet. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. Franciaországból. május 17–19. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. ha kell. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. Csak így remélhetjük azt. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel.

és ezáltal saját gyermekeik életét is. személyes kapcsolataik alakításában. önzetlensége. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. az ifjúsági és családközösségeknek. amelyek a gyermekek.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. kiegyensúlyozott. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. hanem át kell fognia az élet minden területét). Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. segítik őket a helyes önnevelésben. a családi életre felkészülésben. audiovizuális anyagokról. – a gyermekekre és fiatalokra. ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. magasabban képzett emberekké váljanak. – Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. 15 . az ifjúsági lelkipásztorokra). amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. A társadalom alapvető. a jövő nemzedékért. a sikeres házasságkötésben. boldog. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. áldozatkészsége dönti el. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. mind az önkormányzati iskolákban). Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. élő és éltető sejtje a család. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra.

– A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. Tapasztalataikat föl kell használnunk. a felelős családtervezés. – A családokra nehezedő gondok.). A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. 16 . Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. értetlenül fogadják. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. a hitoktatásnak. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. táborozások.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. az erre való felkészülésről. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. nézetek élnek annak függvényében. mind a jövőben születőket. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. jegyeskurzusok. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. mint nálunk. hogy ebben vállaljanak szerepet. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. zarándoklatok stb. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. a házassági hűség keresztény tanítását. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. könyvek. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. – Különösen fontosnak tartjuk. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. mégis meg kell állapítanunk. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. az ifjúsági közösségeknek. rombolják. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. lelkigyakorlatok. hogy milyen családi környezetben nőttek fel. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni.

” 17 . boldog család valóságát.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. Többgyermekes családban nő ttem fel. Bízunk abban. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. munkánk hozzájárul ahhoz. szervezetekre. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással. hogy legyen. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. majd igazgatója. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. Az én generációm a II. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. illetve sérült családokról. mintsem összekötné. nem is beszélve a válságokkal küzdő. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. A Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. Világháború alatt született. így nagyon sok embernek a felnövését. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója.és apaszerepbe. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából. Láttam. hogy mi. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. erre mintát adott a több generáció együttélése is. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. megtanulására. és számukra is fennálló lehetőségét. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében.

Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes. Jó szándékú tanárokkal együtt. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. trükkjeinek. Anna (Panni) és Áron. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. őszinte. 10 illetve 7 évesek. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. Péter. amikor elindultunk több iskola felé. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. Mindketten hittanárok. Férjem programtervező matematikus. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. a sok év tapasztalatának átadása. Kecskeméten élünk. férjemmel 32 éve élünk házasságban. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. és öt évig kutatóként dolgoztam. szinte azonos időre. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. komoly beszélgetésekre. gyermekeim Levente és Péter. a felnőtté válás. Lajossal a 25. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk. Pályafutásomat biológusként kezdtem. 13 éves házasok vagyunk.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. Férjemmel. és a szolgálataink is az Egyházban. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek. Saját kamaszkorom élményei. Az iskolában döbbentem rá. buktatóit. az élet egyéb területének örömeit. hanem közös a munkánk is.” „Déri Éva vagyok. Zsófi. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. amikor mód nyílik arra. Hat gyermekünknek: Bea. Kristóf. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. kettő szintén a házasság szentségében él. Ez motivált bennünket. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk.” 18 . ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”. házassági évfordulónkat ünnepeljük. Én osztályfőnök is vagyok.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. szintén biológus.

Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. Három gyermekünkkel – Tibor.holnaphonlap. aki 2004. Egy gyermekünk van. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. 19 . Csodálatos ajándék számomra. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon.sapientia.„Hortobágyiné dr. és az országos „család-háló” építésében. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15. illetve veszek részt.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www.hu/ . november végén született. házassági évfordulónkat.hu/csalad és http://www. Gimnáziumban osztálytársak voltunk. Nagyon hálás vagyok azért. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal.” „Subicz Zsolt vagyok. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem. éve dolgozom. Nagy Ágnes vagyok. mint technikai munkatárs. Petra. így már 25 éve ismerjük egymást.

Szombathely. Kiskunmajsa. Székesfehérvár. Debrecen. Ajkarendek. Rédics. Pilis. Jánosháza. Csap (Kárpátalja). Helvécia. Tököl. Balassagyarmat. Dunaharaszti. Lajosmizse.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Vásárosdombó. Rát (Kárpátalja). Sopron. Gödöllő. Nógrádsáp. 20 . Nyíregyháza. Pomáz. Kiskunhalas. Visegrád. Kistarcsa. Nemeskeresztúr. Szeged-Szőreg. Kemenespálfa. Dunakeszi. Celldömölk. Balogunyom. Kalocsa. Kerekegyháza. Érd. Kiskunfélegyháza. Alsónána. Zalaegerszeg. Sződliget. Pápa. Nagyvenyim. Badaló (Kárpátalja). február) résztvevői: 262 fő Ajka. Sülysáp. Szatymaz. Csongrád. Budakeszi. Karmacs. Pincehely. Pilisvörösvár. Szentendre. Balatonalmádi. Kecskemét. Újszentiván. Dunaújváros. november – 2005. Kőszeg. Bátya. Devecser. Teskánd. Kiskőrös. Tuzsér. Piliscsaba. Zsámbék. Tázlár. Érsekvadkert. Szuhakálló. Dusnok. Pusztavacs. Kaposvár. Kerepes. Beregszász (Kárpátalja). Veszprém. Mende. Jánoshalma. Eger. Sárvár. Budapest.

Piliscsaba. Balassagyarmat. Tiszafüred. Berettyóújfalu. május) résztvevői: 157 fő Adony. Szolnok. Bük. Gyál. Ócsa. Perbál. Balatonlelle. Monor. Budapest. Esztergom. Mezőfalva. Záhony 21 . Dunaújváros. Körmend. Lőrinci. Nógrádsáp. Maglód. Tapolca. Somogyszob. Kardoskút. Leányfalu. Csanádapáca. Kerepes. Tápiószecső. Ballószög. Kerecsend. Somogyudvarhely. Vác. Jászberény. Farmos. Tereske. Érd. Nagyalásony. Felpéc. Pomáz. Bugac. Káld. Pereszteg. Sajóecseg. Szár. Békéscsaba. Székesfehérvár. Hasznos. Kistokaj. Jászkisér. Pilisvörösvár. Újhartyán. Mohács. Csömödér. Gönyű. Kőszeg. Kaszaper. Bőny. Tura. Tápiószentmárton. Cegléd. Tát. Nagyszentjános.Három védőnőképzés (2003. Kutas. Győr. Balatonvilágos. Bakonycsernye. Dabas. Miskolc. Pula. Kapuvár. Csögle. Tamási. Mórichida. Úrkút. Vértesacsa. Budakeszi. Sopron. Dévaványa. Alsónémedi. Budakalász. Szekszárd. Kengyel. Szulok. Tököl. Kömlő. Pécel. Dömsöd. Tök. Nádasd. Tiszaörs. Tószeg. Kecskemét. Inárcs. Balatonalmádi. Pécs. Ivánc. Sülysáp. február – 2005. Öttevény. Szedres. Celldömölk. Táborfalva. Apaj. Szápár. Szabolcsveresmart. Hatvan. Mád. Dunakeszi. Nézsa. Szászvár. Csókakő. Szeghalom. Heresznye. Tinnye. Törökszentmiklós. Nyergesújfalu. Szőlősgyörök. Kerta. Agyagosszergény. Bodajk. Ráckeresztúr. Sárisáp.

hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. 2. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. akkor még csak egyedül. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. hogy a következő tanévtől délelőtti. jobb. hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. hogy megtanítanák őt a jóra. Úgy gondoljuk. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. Nincs lehetősége arra. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. Megpróbáltam elérni. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. Sőt. Azt hisszük. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. délelőtt tartott foglalkozásokkal. immár 7-8. szeretetteljesebb élet lehetőségét. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. Szerettem volna. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. Ez a szemléletmód segít. Három évvel ezelőtt kezdtem. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. osztályában az első család-órákat. kéthetente délelőtt. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. osztályban. az ember jó lehet anélkül. de úgy éreztük. nem kötelező foglalkozások keretében. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. kéthetente. délutáni. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . osztályban tartottuk az órákat.

Hamarosan azt láttam. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. hogy így történt. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. és ezért felvilágosító tevékenységem. hogy szeretni tudó és akaró férj. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. más módon való megközelítése. de néhány hiányosságommal szembesültem. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. az élet értékéről szólt. és ők is rám figyelnek. üzenete kiegészült.család. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. Saját családom érezte legelőször a változást. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. védő. Több hangsúlyt fektetek a lelki. mint az órarendi anyag nyolcadikban. hogy leteszik a tollukat. Különösen érvényes ez a 8. Reméljük. szexualitás. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. segítségemre vannak. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. amit mi magunk sem hiszünk el. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. Köszönjük. hanem az emberi értékről. amelyet felénk sugároztatok. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. őszinteséget. A körzetben az apák 23 . Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. mint szeretet. olyat is. a család értékeinek hangsúlyozására. Az osztályfőnökök partnerek ebben. 2. az erkölcsi értékek közvetítésére. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. A család összetartása. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. foglalkozásaim tartalma. támogató szerepe. s így hoztak is be javítani dolgozatot. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. osztály óráira: Családtervezés. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. 3. fogamzásgátlás. Az órán bent lévő biológia. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. érzelmi alapokra. s ők maguk sem hisznek el. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. …örülök. hanem arra is. Azt a nyitottságot. Ezt arra az időpontra időzítettem. s még nekik is tudtam újat nyújtani. feleség. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal.

(pl. hogy nemcsak egy órára mehetek be. akkor az első órán próbáltam a párválasztás. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. egyre többen vesznek részt a szüléseken.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. példák is. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. boldog családi élet fontosságára. 24 . 6. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. a méhen kívüli terhességet. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. ami után szinte természetes számukra. Timóteus Társaság anyaga. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. és a diákok szívesen fogadják. Tartozik hozzám gimnázium. az abortusz dilemmáját. és a tanácsaim is változtak. 7. Ha tudtam. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. főleg a középiskolás korosztály körében. a család szerepére. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. Ezeket sokszor alkalmazom. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. osztályaiban tartottam órákat. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. 5. Sokkal több figyelmet szentelek annak. mint a pecázás a haverokkal). segédanyagok. 4. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. a gyermekkel való focizás fontosabb. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. A tanulók szívesen veszik. A képzés során megszerzett ismeretanyag. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. és szívesen működnek együtt.

+ Beregszász 63 db 3 db 3. 1 db 10. 7 db 9. 2 db 11. 2 db 12. 2 db 11.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 10 db 7. 1 db 12. 11 db 6. 1 db 4. 16 db 6. 8 db 8. 9 db 8. 10 db 5. 5 db 4. 8 db 7. 4 db 9. 8 db 5.

11. Ha elválnék. sokszor megölelném a gyerekemet. 2. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni.00-ig dolgoznék. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. 12. haszontalan játékot. 7. nem vennék neki sok buta. Azt csinálnám. Luxuskocsim lenne. És hagyok neki szabadidőt. és jól viselkedik. …ügyvéd leszek. felfogják ésszel. Ha én felnőtt volnék. nagy házam lenne. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). belsőépítész lennék. ha rossz jegyet kap. ha lehet. Gyerekeket nem szeretnék. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. és ugyanazokat tenném. sok barátnőm lenne. mint a felnőttek. mit is 26 . Ha én felnőtt volnék. ahol sok pénzt lehet keresni. én közgazdász szeretnék lenni. Majdnem ugyanúgy csinálnám. ami a gyerekeimnek jó. 8. Ha én felnőtt volnék. sok házat terveznék. barkácsolni is szeretek. sokáig számítógépeznék. Én is rájuk szólnék. De mindehhez tanulni kell. sok fagyit. egy gyerekem lenne. szabad lennék. Ha én felnőtt lennék. Őt elég szabadon fognám. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. amit szeretnék. de csak akkor. 6. 3. okosabb lennék és nagyobb lennék. Ha én felnőtt lennék. 9–18. Biztosítást vennék fel. Ha én felnőtt volnék. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. 1 vagy 2 gyereket szeretnék. Ugye azt kérdezitek. sokáig néznék TV-t. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. dolgoznék.Diákok vágyai. megvenném. azt nézném. osztály 1. habostortát ennék. 9. Ha én felnőtt volnék. Nem lennék olyan szigorú. 5. Ha én felnőtt lennék. És a feleségemnek nem szabnék határokat. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. egy olyan munkahelyre járnék. a foglalkozásom ügyvéd lenne. Nagyon szeretem az elektromosságot. 4. de ha nem csinálják meg amit mondok. sok mindent tennék. mint a mostani felnőttek. amit most nem lehet. Hamar hazamennék. Nem lennék nagyon szigorú. mint most. Nem szidnám a gyerekemet. amúgy ugyanazt tenném. ahogy a felnőttek. hogy mi leszek felnőttkoromban. hogy szép házam legyen. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. sok pénzt keresnék. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. és kicsit engedelmesebb lennék. ha olyan lenne. OTP hitelt vennék fel. Nem válnék el tőle. Hát még sokat fogok gondolkodni. Ha én felnőtt volnék. Ennyi volt! 10. Ha én felnőtt volnék. Nem kiabálok vele és nem verem meg. Ha én felnőtt volnék. sokat keresnék. 1 feleségem lenne. Ha én felnőtt volnék. ha van rá pénzem. Amit kérne. és boldog legyen a családom. számítástechnikus lennék. Kikérdezem a leckét. Jóra tanítanám őket és rendre. Sok állatot tartanék. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. keresnék másikat. egy gyerekem lenne. Száguldoznék.

jelent az hogy jó – hát azt. Ha már felnőttem. a másik 12. Azt csinálnám. az egyik 17 és fél éves. sokat utaznék a világban. Szeretnék ott lakni. Hogy mi lenne a foglalkozásom. katona lennék. Jó munkahelyet szereznék. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). Két gyerekem lenne. szeretném megtudni. hogy mindent úgy csinálnék. mindent megvédenék. 17. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. mint a felnőttek. dolgoznék. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. Ha rossz gyerek. amik nem válnak hasznukra. Ha én felnőtt volnék. K and H-ba mennék. Foglalkoznék mindennel. Ha én felnőtt volnék. 2 gyerekem lenne. Ha én felnőtt volnék. Például egy kicsit szigorú lennék. Családot alapítanék. ha kérek tőle valamit. Ha felnövök. amit akarok. ahol most anyáék laknak. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. De lehet. 18. két fiút. SPORTOLNÉK. mint most. Fizetésem 10%-át takarékba tenném. nem biztos. és marketing menedzser lennék. 15. azt megcsinálja. nem kéne tanulnom. hogy olyan lennék. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. Ha én felnőtt volnék. hogy egy kicsit megváltoznék. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. mindent meggondolnék. egy kis kertes házban élnék. ha nem ő kezdi. amit akarok. mindent helyrehoznék. Körzeti orvos lennék. de lehet. azt nem tudom. hitelt is felvennék. Nem engednék meg mindent. 19. pontosan nem tudom. mint most anyáék. lenne egy gyerekem. informatikus lennék. Szereznék jogsit. számítógépeznék. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). de lennék otthon is. Ugyanúgy tennék. Két gyereket szeretnék. 25. 21. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. Állatorvos lennék. ami bajt okoz. nem kiabálok vele. megbeszélem vele a dolgokat. Ha nem. 24. mint a mostani felnőttek. vagy egyest hoz. akkor dolgoznék. de csak annyira. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. gyerekeket nevelnék. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. 14. Vennék autót. akkor felnőtt szeretnék lenni. amiket ugyanúgy tennék. és ott egész nap csak horgásznék. mint most a szüleim. Nem veszekednék a férjemmel. törlesztést fizetnék. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. sok-sok virággal. de csak határokon belül. Szeretném a felnőtt életet. 160 m2-es lakást vennék.13. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. Nem lennének napközisek. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. leülök vele tanulni. nagy házat is vennék. Az NBI-ben kézilabdáznék. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. Pannonhalmára küldeném őket. Ha én felnőtt volnék. 16. 23. 2 testvérem van. 22. 27 . Ha én felnőtt volnék. Nem szólnék bele az életükbe. 20. Azt csinálnék.

hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. Mert mi ketten vagyunk testvérek. hogy foglalkozhassam velük. szeretetben fogok élni. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. Sport terén is folytatni szeretném. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. és a 3-as számra lyukadok ki. nem konkrét dolgok. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. szeretnék lányt is és fiút is. Családot is szeretnék. bizalomra kell épülnie. részben a környezetemben tapasztalt példák. Két vagy három gyereket szeretnék. hogy tényleg szerelmes legyek. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. de már vannak terveim. valamint több időm is jutna arra. az teljesen mindegy.„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. de nem tudom. Amíg fiatal vagyok. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. Szeretnék magasabb fokon. A házasság már nem rejthet titkokat. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. Ahhoz. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. részben pedig saját elhatározás miatt. Mindig gondolkozom. Jövőm: Még nem tudom pontosan. Nem szeretném. hogy két ember házasságot köthessen. Úgy érzem. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. és én viszontszeretem. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. szeretném. aki szeret. akkor is csak 35–40 éves koromban. Az. tisztel. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. milyen lesz a családom. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. majd ebből gyermek születhessen. amire nem biztos. hogy tanulással. Számomra nagyon fontos. két-két év korkülönbséggel. 28 . A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. az egész családjával. szinten kosárlabdázni. és persze amiből normálisan meg lehet élni. amivel másokon segíthetek. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. ha hárman lennénk. hogy hány gyereket szeretnék. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. hogy megfelelően tudnék reagálni. hogy hová akarok tovább menni. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. sem egy gyerek kedvéért. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. hogy biztosan tudjam. vagy ha mégis. Felvillanások. hogy a család túlságosan is lefoglalna. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. ha mindig megértene. Olyan munkát szeretnék. tényleg szeretem-e. egy olyan férfihez. de jobban örülnék. szeretném kihasználni az időmet. hogy fiú vagy lány lesz. mert megműtötték. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. néhány dolog.

a biztos munkát értem. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. hiszen sok dologtól függ. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. hogy nagy öröm. amit alaposan át kell gondolni. akik között csak 2–3 év van. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). de manapság ezt elérni eléggé nehéz. Az szerintem nem jó. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. hol fogok lakni. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. majd 3 év múlva a harmadik. hogy milyen egyetemre megyek. mire iskolába mentem. és tapasztalatból tud tanácsot adni. mert egyetemre szeretnék menni. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. Amikor én megszülettem. Tehát sok minden „elválaszt” minket. aki szeret. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. Nem tudom. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. és csak utána legyen baba. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. Ez alatt az egyetem elvégzését. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. a velük töltött ünnepek. hiszen az embernek figyelnie kell. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. és ő nekem. mire megérkezik az első gyerek. Ez egy nagyon fontos dolog. Bár bizonyos szempontból ez is jó. mert ígéretet teszek a másiknak. 2–3 gyerek is szóba jöhet. miből fogok megélni. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. a velük töltött percek okozzák. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. persze 4–5 évenként. és tisztességben megöregedni. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek). felnőtt volt. A házasság szilárduljon meg. 29 . ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. ahol szeretek is dolgozni. bár ez még nem biztos. De azt én semmiképpen sem szeretném. Majd felnevelni a gyerekeket. azért problémákkal is jár. Nekem egy bátyám van. mondjuk az egyetem után. családtervezésre. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. Úgy gondolom. de ha eljutok az esküvőig. akkor azt komolyan fogom gondolni. és ez szerintem nem igazán szerencsés. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. Az együttélés. azon kívül. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. mint azok. hiszen egy gyerek. mint kamaszkorunkban. Tehát én azt szeretném. mert ez nagyon sokat segít. első szava. 28 éves. megért.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. ő kamaszodott. 13 év van köztünk. hiszen ha valami gondom van. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. tud tanácsot adni. talán egymásra. Ehhez persze kell egy jó feleség. minden baklövésemről tud. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. Utána gondolok majd csak a családra. kivel élem le az életem.

Azt. majd miután befejeztem a tanulást. gyerek stb… 30 . Úgy gondolom. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). munka. hogy minél több idő legyen köztük. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. persze azért vannak olyan dolgok. Szerintem leírhatatlan öröm. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell. egy. Sokáig úgy gondoltam. vagy kihagyom azt az időszakot. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. Én úgy szeretném. ezt mindet csak szeretném. Minden vita. amit szeretek. konfliktus előzménye. de csak olyan mértékben. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. és meg tudja ítélni. mindent meg tudjunk egymással beszélni. De hát. akik igazán szeretik egymást. két. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. (Az egy talán azért nem jó. hogy igazán szeressem azt. Nem fogom elkapkodni. két-három gyerekkel. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. hogy azt csináljam. Szeretnék egy harmonikus családi életet. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. gyermeket várnak. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. egy vagy három a tökéletes. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. hogy legyen. a lényeg az. vagyis én vagyok a felelős.) Természetesen ez nem azt jelenti. és boldog legyen a családi életem. Pláne a kezdetek kezdetén. A suli elvégzése után szeretnék házasodni. Legszívesebben Ausztráliában élnék. és legyen elég időnk egymásra. (Persze ez közel sem biztos. illetve milyennek képzelem el az én családomat. akivel le szeretné élni az életét. Nagyon fontos. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. amelyek biztosak. Én azt szeretném. vagy pedig azzal. csak veszélyeztetném a magzatot. és ez nagyon sok probléma okozója. maximum hármat. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. sajnos addig még sok idő van.) Most úgy gondolom. ami egy egész életre szól. és ki tudja. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. Szeretném.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. munkavállalási szempontból. hogy így lesz. hogy hány gyermeket szeretnék. Nem szeretnék Magyarországon élni. Többféle elképzelés is kavarog bennem. illetve fontos a kölcsönös bizalom. Nagyon fontosnak tartom. mi fog történni addig. a két gyermek is jó. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). és meglegyen mindenük. Fontos. biztonság is. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. hogy éppen egy múló szerelemben van. és lerakni két nyelvvizsgát. azt még én sem tudom. A pénz igazából nem elsődleges. hogy szeretetben éljünk. megértés. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. ha két ember. olyan 25–26 évesen. három év múlva szülessen gyermekünk. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. Jövő. Ha ezt megcsinálom. akihez hozzámegyek. Építkezés. évek alatt. ha minden más rendben van. Például számomra nagyon fontos. de fontos. mert túl egyedül lenne. Milyen is lesz.

Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). teljes. akire mindig mindenhol lehet számítani. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. családom pár év múlva. rohanó. viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). álmodozni. Egyenrangú barátként. akkor sajnos a szeretet nem elég. végre boldog vagyok. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. Annyiban biztos vagyok. És ez számomra nagyon aggasztó. anyagi helyzettől. tervezgetni. megbízható férj. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. és családot is szeretnék. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). törtető. hogy hány gyerekem lesz. 31 . utazgatni. stb… Szóval szeretnék megházasodni. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). Isten szeretetére. Persze az. partner. Ha gyerekeim lesznek. Ha gyerekeim lesznek. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. Viszont pár dolgot már tervezek. felfedezni a világot. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. Az otthon-tudat. aztán a karrier. hogy majd meg szeretnék házasodni. Egyetem. Ugyanis a szüleim el fognak válni. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. természetesen sok közös családi programot szervezni. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. Eléggé bizonytalan vagyok. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. ha már biztos háttér van mögöttünk. hogy velem is meg fog ez történni. nyugodt életet tudok neki(k) adni. építeni. és ez rengeteg dologtól is függ. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. A férjemmel szeretnék jól kijönni. nagyon fontos dolog az életünkben. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. csak akkor és azután. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. törődni. hűséges. és mikorra. szeretném őket nyugodt. De ez még magában nem elég szerintem. és magától az alkalomtól. bár nem olyan jó némelyik. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. Nekem nagyon fontos. és elválunk majd. az emberi kapcsolatokra. aki nagyon szeret. S most már úgy elterveztem. vallásos életre nevelni. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. és én is szeretnék egynél biztosan többet. szerető. egymáson átgázoló világban.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. és félek. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. mert minden arra utalt a környezetemben. és biztonságot. és nem hiányzik az. hogy mi szeretnék lenni. mert van egy komoly barátom. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. aztán munkát keresni. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. Én azt gondoltam. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. Szeretném. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. nem lehet előre tudni. milyen lesz az életem. lakást venni/építeni. mert nem tudom. Ez nagyon fontos. És ez már régóta így van. példát mutatni nekik. hogy valahova tartozik.

nyugodt hétköznapok. Mindig arról álmodozom. csak egy boldog családot szeretnék. ha meglenne a harmonikus légkör. egy házunk. Így ha valami nem sikerül elsőre. Szeretném befejezni ezt az iskolát. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. bármikor. két gyermekem. hogy majd ha odakerülök. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. családi ünnepek. Az biztos. nem szeretném. Elindítom őket egy biztos úton. 2. hogy nekem először fiam fog születni. tudja. ha a munkámban is sikeres lennék. vagy megoldjuk együtt. de valahogy mindig ezt szerettem volna. és a boldog gyerekkorukért. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. Utána persze szeretnék dolgozni. gondoskodnak róla. Sok-sok szeretet. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. hogy megtalálom azt az embert. Ez sajnos nem mindig sikerül. Tudom. ha valami baj van. mindig számíthatnak rám. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. 3. és boldogan élünk. ez még nagyon messze van. 32 . hanem józanul tanácsot adok neki. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. tudja.” Pedig az ember észre sem veszi. hogy 1. hogy 1. 3. ha úgy alakulnak a dolgok. Emellett persze szeretném. biztos lesznek gyermekeim. 4. Nagyon szeretem a gyerekeket. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. Mindent megteszek majd a jövőjükért. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. érezze. Ami a házasságot illeti: remélem. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. De amiben biztos vagyok. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. Szeretném. A férjemmel. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. akit Isten nekem szánt. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. bármilyen kérdésben. Szeretném. tudják. amíg meg nem halunk. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. türelem és felelősség kell. kitartás. Szerencsére nagyon szeretem. minél előbb elmondja. azt előbb vagy utóbb elérem. Egyszóval: én helyen leszek a családban. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. meleg családi fészek várja. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. hogy nem fogom feladni. és mindig számíthatnak majd rám. Szeretek velük foglalkozni. biztos. 2. ahogy azt én szeretném. A gyerekeimmel azért. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. nem az a fontos. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. Jó munkahely. nem akarok milliomos lenni. odaadás.

II. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. és úszni fognak a boldogságban. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. Találó ez a mondás. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. A párkapcsolatokban is elég. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. hogyan növelhetik az esélyét annak. az egészséges személyiség megformálásáról is. önismeret. Budapest Jellemformálás. önző ember – akár öreg. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. hogy sikeres házasságot kössenek. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. Ha két kibírhatatlan. 33 . Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken. és megmérgezik kapcsolatukat is. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. Hozzá kell tennünk azonban. kedvteléseiket. a szerelem aztán csodákat művel velük. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. hogy másoknak örömévé válhassék. ha beleszeretnek valakibe. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. ha rosszat rosszra halmoznak. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. hibáik még jobban kiütköznek. Lukács László piarista teológiai tanár. akkor sikeresen egészítik ki egymást. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. főigazgató. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. de azt is hozzá kell tenni. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. Ezek a szempontok indítottak arra. önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. követve pillanatnyi vágyaikat. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. védőnők. eléldegélhetnek spontánul.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. akár szerelemben –. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. a szerelemről és a szexualitásról. Magyarázzák el (beszéljék meg).

egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. Ahogy növekszik. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. fizikai és akaraterejét. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. irányítást. és amelyik csak a halállal érhet véget. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. mégsem mondhatja azt senki. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. 34 . akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. de talán lassabb is. a másik nyugodtabb. szőkének-e vagy barnának. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást. (Más kérdés persze. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. mozog-e a szabad levegőn. amelyre környezete szoktathatja rá. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. Az egyik folyton izgőmozgó. nem szorul különösebb irányításra. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. 1. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. megtanul önállóan étkezni. a másik sírósabb. talán a rokonoktól is. mozgásra. nyugtalanabb. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. ami ezek következménye. munka hozhatja meg. Nem maga választja meg genetikai adottságait. netán drogokkal. akarati erőfeszítésre. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. Születnek ugyan zsenik. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez. Igaz ugyan például. ijedősebb. Nem maga döntheti el. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. járja-e a természetet. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. s mindazt. serkentésre. nyugtalan vagy éppen tevékeny. sőt.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek.és kisgyermekkorban is. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. gondozást. Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. sportol-e rendszeresen. nemcsak a felnőttektől. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége.

Persze azok a szülők teszik a legokosabban. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. milyen hatások érték gyermekkorában. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. Hasznos azonban azt is tudatosítani. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. Annál is fontosabb ez. Az öntudatra ébredés. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. hiszen kerülni kell a csalódást. hogy milyenek a higiénés viszonyok. derűs környezet hatására fejlődhet ki. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. hogy adottságait hogyan használja fel. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. Az ekkor szerzett élmények. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. mennyire tiszta. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. de arra is. más felmenő rokonait. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. egészséges a lakás. a méricskélést. Az egészséges belső egyensúly. Ezek tükrében eldöntheti. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. veszekedésekkel. a ház. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. Kockázatos vállalkozás ez. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. amelyben élnek. jó 35 . másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. felkészítve őket jövendő sorsukra. Viszont szüleiben. fogyatékosságokat kaphatnak. Mindennél fontosabb azonban. nagyszüleit. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. hogyan táplálkoznak stb. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza.Amikor felnő a gyermek. Fontos persze az is. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. önző emberré. hogy milyen értékeket. S ráeszmélhet arra is. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. milyen a külső megjelenésük. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. század eleje óta pszichológiai közhely. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. 2. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. békétlen. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. és azok hogyan formálták egyéniségét. Környezeti hatások A 20. Fontos persze feltárni. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. derűs és sikeres. Tudatosítja. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. a tiszteletlenséget. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. hogy a növekvő gyermek. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt).

– alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. ügyesen megcsinálnia. bízni a szavában. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. milyenek a számára rokonszenves társak. akkor az elromlik. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. hanem elgondolkozik a szokásain. De el kell kezdeni a kapott sebek. az eszményekkel és a lehetőségekkel. Hosszú ideig tart. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. vágya. az eredményeinek. nem kívánatos érzelmein. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. Ezt követheti aztán. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. terve valami miatt nem teljesül. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. értékeket immár tudatos. hogy maga jobb párkapcsolatot. hanem az alkotást is. sőt még értékké is lehessen fordítani. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. Vannak használható és megvalósítható ötletei. hány éves korban kezdődik el. le kell mondania saját akaratáról. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. meglátja mindenben a jót.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. torzulások kezelését. kik az 36 . és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. a tompa. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek. de szívesen besegít mások munkájába is. lehet rá számítani. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. Elsősorban saját hibáival. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen. De találkozik a kudarcokkal is. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. A pozitív élményeket. később harmónikusabb házasságot építsen fel. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. – felelősség.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. hangulatain. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. vagy meg is gátolhatja azt. magatartásformákat vett át környezetéből. dícsérettel. az eltörik. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. pozitív ingerekben szegény.szokásokat. Örül a sikereinek. durvaságától. ha valamit sikerül megtanulnia. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. gyógyítását is. elképzeléseiről. igazodnia kell másokhoz. a családon belüli erőszaktól.

hogy hogyan alakul az életünk. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. de ők többnyire amúgy is. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. de hasznos tud lenni. hogy kívánjon. kikkel szokott veszekedni.ellenszenvesek? kikkel van jóban. Az énkép megrajzolásában. akik talán nem rokonszenveznek vele. hanem a saját döntéseinken. spontánul. s tudatlan maradsz. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. most már gondolkodom is”. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. 37 . hívjon valaki. hogy milyennek tartják azok. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. testvéreit is. csak használhatatlan. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. Szabadságra vágyom. tanulsz. Aki feltérképezte az adottságait. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. aki azt hitted. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. szerencsésebb körülmények között nőttek fel. rájöttél: lógsz. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. s nem mi vagyunk. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. jobb képességeket.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. akarjon. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. a szerelem az élet. „Eddig csak úgy voltam. majd létrejön delta. nekik könnyű boldogulni az életben.” Ez szép. alkatot örököltek. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. az önismeret kialakításában sokat segíthet. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. a vele való szeretetközösségre. együtt gammát alkotnak. hogy üresek vagyunk. (Persze megkérdezheti szüleit. ha elgondolkodik azon is.

akármennyit halad is előre valaki. valódié. tévében. viszonyítani magát. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. A serdülő kor vége. edzéssel fejleszthető. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. modelleket lát maga előtt. 38 . A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. A két énkép hasonlít is egymáshoz. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. másokat durván letipró figurákból. ha leküzdeném hibáimat. Nem gondolnak azonban arra. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. Leginkább talán eszmény. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. Innen érthető az is. s annak nyomán indul el. szokásaimat. mert nincs hozzá akaraterejük. Ennek oka nemcsak az. Nem azért. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. hogy valóban értékes emberek.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé. hanem az is. viszont ilyen lehetnék. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. s ugyanakkor eldönti azt is. Kitűzi azokat a célokat. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. Tudom. gyöngeségeimet. hogy még nem vagyok olyan. mint a jelenlegi. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. hogy az akaraterő nem velünk született adottság.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. mondta Jézus. kegyetlen. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. később azonban a jó egyre inkább szokássá. hogy új és új életkorba. hogy az ember tudja mihez mérni. A kisgyermek elsősorban szülei. hogy a gyermek milyen eszményeket. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. mintha másoknál bűnösebbek lennének. amilyenné válni szeretnék. tudatosan formálva viselkedésformáimat. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). A fejlődés következő szakasza. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. amely felé törekszenek. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. hanem azért. Felismeri. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. amint mennyei atyám tökéletes”. családja. ne pedig agresszív. Életfontosságú. de dolgozom rajta. hanem a filmekben. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. hogy az élete: hosszútávú feladat. értékesebb. beidegződéssé válik. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. mozgató erejét. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. „Legyetek tökéletesek. Sokan mondják. növelhető. hogy milyen eszményekhez igazítja életét.

Nem tudtam kinyílni. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. parancsot. A valóságban az életemet. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. Életet. elroncsolja egészségét. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. szabad döntésekhez. Senki sem tudhatja előre.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. és akkor válnak igazán szabaddá. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. Így juthat el az első. hanem azzá válhat élete folyamán. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. ha megreked ezen a szinten. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. Úgy vélik. amit akarok”). Háromféle úton indulhat el.) 39 . JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. amivé akarok”). és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. és szerencsétlenné. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. netán éppen gonosztevővé válik. de végzetessé válhat. ha azt csinálhatnak. amit akarnak. mivé tettetek ti. kérést. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. A gyermek. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Bezártatok magamba. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. felelős. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek.A szabad. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. Vagypedig nemigen törődik önmagával. szabályt. Nem engedtetek a szabadba. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. Ezért aztán korlátnak. hogy miben is áll a szabadsága. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. nem mások. hány évig fog élni. embert. Amit ma döntök. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. Láthatjátok. az holnapra sorsommá válik.

hanem van olyan bölcs támaszuk.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. Hatalmas ajándék. A föltétlen. A növekvő kisgyermeknek. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. hogy elrontották az életüket. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. akaraterő és fantasztikus humorérzék. amivel mindezt felfogom. 40 . amiknek hiánya mindig bántott. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. S most már egyre könnyebben csinálom. a tudatosan vállalt életre. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. Sokszor emlegetik. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. Rendszeretet! Itt nincs pardon. Nincsenek életkorhoz kötve. Nem kis vállalkozás ez. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. Jövendő életük jellegét. Ha valaki ráébred arra. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. a bűnbánatra. hogy megkeresse a helyes utat. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. a kudarcok. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. hogy hogyan rakom le a ruhám. Acélosodik az akaratom. Önuralom. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. sem a diplomával. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. ellenvélemények. sok tanácstalan helyzeten. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. és az a feladata. De most roppant boldog vagyok. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. legértékesebbet önmaga és mások örömére. a megharcolt eredmények. hogyan tudják tartalmassá. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. mindegyikből alkotható remekmű. s egyre nagyobb megelégedéssel. minőségét. most megszületnek bennem. aki végigjárta már ezt az utat. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. a végtelenbe nyíló távlatait. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. ha ilyenkor nincsenek egyedül. hogy újra kezdjék. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. A becsületes. hogy Michelangelo egy félretett. Van viszont lehetőség a megtérésre. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. kudarcon. hogy életkoruk és életállapotuk. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. akkor megállhat és megfordulhat. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. fölfedezik az életnek valódi. de már nincs lehetőségük arra. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. halálos ágyukon bánkódnak azon. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. elfáradások. Megtaláltam a saját helyem. Azok a tulajdonságok. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. a rend előbb-utóbb a véremmé válik.„Egy életem. és tanácsaival. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember.

és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. John: Miért félek attól. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében. 41 . Vigilia Kiadó. Életünk idejét megállítani nem lehet. Powell.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. Vanier. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Felmérjük adottságainkat. Terri: A magabiztos gyermek. 1997. Goleman D. Gondolat. Vigilia Kiadó. Budapest. Powell. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz.Harmat. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. Budapest. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. David: Élet – leckék. Budapest. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. 1997. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. Budapest. 2002. 1987. 1997. John: A tartós szeretet titka. Vigilia Kiadó. 2002. Helikon Kiadó. 2002.) Pedig ha valahol. Fromm. Szakirodalom Apter. Eric: Emberi játszmák. Budapest. Budapest. Berne. Kübler-Ross. Elisabeth – Kessler. 2002. Háttér. hogy megálljunk. Budapest. és átgondoljuk az életünket. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Budapest. Vigilia Kiadó. Powell. 2002. Budapest. Budapest. Jean: Emberré lenni.: Érzelmi intelligencia. Powell. hogy ezért van annyi infantilis. John: Feltétel nélküli szeretet. sebzett vagy éppen agresszív. Budapest. 1984. 2002. Powell. Lawrence dr: Mélybenéző. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. Vigilia Kiadó. Crabb. Budapest. Erich: A szeretet művészete. Vigilia Kiadó. aki vagyok? Vigilia Kiadó.

milyen volt az elismerés. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. Sallai János pszichológus. környezet megismerése. 2. érzelmi állapotban megfigyelni). – amilyen szeretnék lenni. érzelmi torzítás. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). alkalmassági tesztek). Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. figyelmetlenség. sem mások nem ismerik. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. A személy megismerésének alapelvei: 1. sokoldalúság (sokféle helyzetben. 4. Énképünk részei 1. tud róla. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. Budapest Önismeret. 3. tulajdonságaink. 2. torzító tényezők lehetnek. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. 2. 3. vak énrész – mások tudják rólam. pl. Az emberek megismerésének módszerei: 1. nemcsak azt megfigyelni. tesztek (teljesítménytesztek. Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. Tulajdonságaink egy része centrális. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. kikérdezés. előítéletesség. nyílt énrész – én is.Dr. 42 . tipikus viselkedési reakcióink ismerete. rejtett énrész – csak én ismerem. fejlődésében nézni. klinikai gyermek-szakpszichológus. Ebben jelentős szerepet játszik. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. amit mond. 4. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. beszélgetés. a környezet is tisztában van vele. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). megfigyelés (rendszeres – eseti. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. a külvilág nem. másik része másodlagos. folyamatában. cselekszik. hanem amit tesz. 3. ismeretlen énrész – sem én. személyiségtesztek.

pihenési képesség . ez teszi lehetővé. 43 .Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I. temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag. V.önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe. IV. segítségkérés. mit teszünk pl. hogy felelősséget vállaljunk életünkért).öröklés . testi panaszok fellépése. a veszély letagadása. erős indulati állapotban.magabiztosság. III. Önismeretünk fontos része annak ismerete. Az egészséges személyt jellemzi .kapcsolati képesség . mások hibáztatása.munkavégző képesség . Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: .örömképesség . II.környezet . megfontolt gondolkodás és cselekvés). konfliktushelyzetekben. váratlan vészhelyzetben (menekülés.

8. A magabiztos. szorongás nélkül kiáll jogaiért. személyes felelősségvállalás életéért. 44 . nem ítélkezik: a tettekről szól. tud nemet/igent mondani. ellenőrzés alatt tartani. érzéseit ki tudja fejezni. „kell”). nem „mindenki”. de nem sérti mások jogait. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). nem alkalmaz rejtett befolyásolást. 5. hogyan viselkedünk másokkal. választásaiért (nem másokat. 7. 6. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. 12. kudarcaiból. pénzünket). tanul hibáiból. egyenesen megmondja. 10. 11. nem az elkövető személyéről. 4. mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. körülményeket okol). képes tárgyalni. merünk-e nemet mondani szükség esetén. 2. az események előnyös oldalait keresi.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. nemcsak másokat segíteni. 13. mit akar. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. bízik önmagában – jó önismerete van. 3. 9. energiánkat. nem manipulál. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). mire nem sajnáljuk időnket. pozitív beállítottságú. tud szívességet kérni és elfogadni.

+36-1-227-58-62 45 . A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. Fax. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. védőnők. községet. s arra ösztönöz. játékos formában ismerkedhetnek meg. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. és jellemük fejlődik. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. 1116 Budapest.. Zsurló u.és feladattárat tartalmaz. Tel. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. Timóteus Társaság Alapítvány. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. szexualitás. védőnők és egészségnevelők. tartós kapcsolatok kiépítése. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. FÉK–klubok. 10 olvasmányt. kommunikációs készsége. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. keresztény értékeket. házasság és család.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. hogy erkölcsi alapjaik.és drogprevenció. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. értékek. valamint 5 játék. A program. A programot tanárok. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. illetve mutatjuk be. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. drogprevenciós kapcsolat. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. AIDS.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. egészségnevelők közel 500 várost. erkölcs és jellem. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. kapcsolatépítési képességeik. 6.: +36-1-228-80-78. A résztvevő tanárok. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. értékrendszerük megerősödik. a házasságra és a családi életre azáltal. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra.

I. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. A szex A biztonságos(abb) szex? a. Ez nem választható. Az álmokat. Megtartod. hanem tény. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. fel kell írni a táblára. de jól is kell élni vele. Elmondani. 46 . A nem várt gyermek Lehetőségek: i. hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. Abortáltatod. Megállapítjuk. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. amelynek a végén TE is lettél. hogy van jogunk választani. B. amikor az ivarsejtek találkoznak. Az SZTB és a nem várt gyermek A. hogy a szex örömet is okozhat. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. s elmondani. amiket mondanak a fiatalok. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. Vállalod a rizikót. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. Gyári hibaszázalék c. hogy ha valaki vírushordozó. és beindul az a folyamat.

47 . Az igazi szerelem A. (Veszély: meg kell dolgozni érte. kihasználás. A fiúk skalpokat gyűjtenek. B. IV. A legtöbb információt szerzem be. hogy biztonságos lesz a kapcsolat.) c. több példával kiegészítve. a lányok pedig úgy érzik.) Képes megbocsátani b. de szoros kapcsolat van közöttük.: szép a hajad. Tennivaló: A fenti két szívet kb. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés. amíg nem fedik egymást. Egyik szíven marad a másik darabja. lefekszel velem. és egyenként beszélni róluk. amelyeket közelítem egymás felé. A kapcsolat A. mert pl. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel.: jó leszel. Megismerés lényege Az időtöltés. ha pl. úgy. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. Ez a fogalom a szerelem.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. elvettek tőlük. Tennivaló: Elmondani. Egy éjszaka kevés hozzá. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. majd szétszakítom. („Veszély”: kitartó lesz. B. ha megszűnik az ok. Ezzel mutatva be azt. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből.) Szeretlek.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el.) Tud várni c.) b. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot). hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. Jobb esetben összhangban vannak. A szeretet fajtái . ami megfoghatatlan. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. a. valamit. III. ahogy vagy. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot.) Szeretlek. amiből megbizonyosodhatok arról.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. Szex – szerelem nélkül: prostitúció. Megállapíthatjuk. hogy a megismeréshez idő kell. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. (Veszély: félelem attól. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a.) Akar adni d. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. V.

Budapest. 48 . ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata.) B. D. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy. 1995.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. hogy várj a házasságig a szexszel. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. és Day. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva.. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. mint „zálog” értékét. Szövetség Kik adják a zálogot? A. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. S miután feltettük az utolsót is.I. 2000. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. J. szemben a társadalmi elvárásokkal.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. 2004. VII. Kiemelni a szüzesség. McDowell.

Kecskemét. stb. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. hogy gyermekeik legyenek. és Hortobágyiné dr. miközben két 49 . előtérbe kerül a sikerorientáltság. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. Nagy Ágnes általános orvos. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. Másfelől nem tudják. a karrierszemlélet. Nehezíti természetesen helyzetüket. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. nem beszélünk csúnyán. arra. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. CSÉN tanácsadó. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. Sajnos. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. félnek az elköteleződéstől. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. a szexuális úton terjedő betegségektől. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. hogy napjainkban nem a család. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. hiszen közös felelősségünk. ha nem találkoznának. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. Gyermekeink fejlődésük. hanem az értékrend van válságban. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre.Déri Éva biológus. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. amivel jobb lenne. Ilyen hatások által befolyásolva kell. netán konfliktusoktól. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. Hangsúlyoznunk kell azonban. felkészületlenül alapítanak családot. de mindenképpen a szülők bevonásával. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. Nehezen tudnak eligazodni. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. kiemelten az AIDStől való félelem is. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. CSÉN tanácsadó. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között.

nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. és az a tudat. pornó lapok sorakoztak. és felkészíteni. és hogy az is maradjon. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. egymáshoz tartozását. Sokszor tapasztalom azonban azt. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. jelen van az elköteleződés biztonsága. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. Ha egyáltalán kérdezni fog. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. hatásokra lehet ügyesen reagálni. Fontos. csak megfelelő módon kell készülni rá. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. mi is történik. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. 50 . de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni.fiammal sétáltunk a játszótérre. Ha ez a felkészülés megvalósul. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. Ezekre a kérdésekre. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. A leghatékonyabb az lenne. egyszerű szavakkal. illetve zavarba jön. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. A házak oldalán. hogy lássák a fiatalok. és próbálták megfejteni. amit addig igazán észre sem vettem. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. és akkor fog kérdezni. obszcén kifejezésekkel is. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. Ha a gyermek olyan családban nő fel. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. a kínáló legalsó sorában. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. megtanítani őket. a korunkat átható állapotra. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. Az újságárus előtt elsétálva. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. Csak ilyen feltételek mellett tudja két.

hogy értünk-e mi ehhez a témához. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. amit látnak. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. hogy ez intim dolog. de az is lehet. vagy csak lassan tud kialakulni. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. a bizalom kialakulásának mértékétől.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. hogy ki tudjuk várni ezt. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. Érzékeltetnünk kell. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. Fontos.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. mire oldottá válik a hangulat. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. a megismerkedés óta eltelt időtől. Néha az is lehet gát. Egyrészt azért. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. ugyanakkor őszintének. Lehet. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. A felnőtt generáció felelőssége. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. esetleg szigorú szerepkörben. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. meg kell adni a méltóságát. ha figyelembe vesszük. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. hogy 10–15 alkalom is eltelik. Megéri. Fontos azt is látnunk. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot. és igazi érdeklődéssé válik. Bizonytalanok lehetünk magunkban. Ezen nem kell csodálkoznunk. Olyan pedagógusok tették ezt. A diákok nagyon meghálálják. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. Biztatásul hadd jegyezzük meg. Azt is érzékeljük. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. Nincs igazán kialakult nyelvezete. Így. Annak érdekében. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. és nem értik. nyíltnak kell lennünk. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Ebből a 51 . hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. vagy tömény pornó.

szó esik az abortuszról is. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt. beszélünk a szex céljáról. Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . Diákok kérdései és rövid elemzések 3. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt. hogy lássuk. . Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. . Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. . mind a természetes családtervezéssel. ne csak átrohanjunk az anyagon.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. megismerkedve mind a mesterséges. mert a fiataloknak annyi kérdésük van. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. végigkövetjük a magzati élet állomásait. amire még nincsenek felkészülve. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. . .bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között.ismerkedéssel kezdünk. ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát.beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . ami szerintünk. . . vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt. Nem baj. hogy fiú.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett. osztály 2002. Fontos figyelnünk arra. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni. s ne azt mondjuk el.említjük a szeretet-típusokat. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció. és a felelős szexualitásról. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. fontos. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel.

aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. de megtudtuk. osztály 2001. ha a baba is elkapja. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. osztály 2001. annak már van magömlése. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. Meglepődtünk ezen. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. de akivel lefekszik. ha egy lány úgy fekszik le valakivel. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk. hogy valaki nem impotens. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van.Láthatjuk. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. de nincs magömlése? Úgy tűnik. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. hogy nincs neki menstruációja. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. ha kiszárad a fityma? 6. de a szex iránt is érdeklődnek. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. ha az anya méhében észreveszik. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. 6.

osztály 2002. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. hogy pontos dolgokat tudjak róla. osztály 2001. mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. mit kell kezdeni? A pattanásokat. hogy egyes lányok. fiúk fejlettebbek. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. mint a szex. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. amikor szerelmesek vagyunk? 6. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább. Mit érzünk akkor. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. Melyik az egészségesebb. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül.

hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. hanem igazi érdeklődés. Az a tapasztalatunk. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . Leginkább bennünket az lepett meg. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. természetes működésükkel megismerkedjenek. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. 6.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. amikor a szűzhártya átszakad. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. hogy saját. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. aki nővé átoperáltatta magát. hogy a lányok korábban érnek. Úgy tűnik. HOL. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. A médiából áradó furcsa és különleges. azt mondják vérzés lesz. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. mint a fiúk. amit a fiú menstruációról kérdeztek. ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. bátran ők világosítottak fel bennünket. Órán. Először nem értettük. nagyon foglalkoztatja őket az. hogy ez hogyan lehetséges. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. osztály 2002. nem tudtuk.

hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. ahogy szexelnek? Fáj. de az is látszik. Az világos. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. nem értik ezek pontos tartalmát. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 . hogy nézzük. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. mire megjön? Miért nincs. ha átszakítja a szűzhártyát. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek.A szexhez szerelem is kell. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. osztály 2002. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. 6. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó.

s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. lábát) imádok. családalapításra. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. osztály 2003. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. és nagyon szeretjük egymást. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. mi? 57 . szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. 11. hogy rakjak-e be betétet. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. de betétet használok a fehér folyás miatt. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. Rendesen beteszem. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. száját. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. összetartó ereje. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg.és baráti kapcsolatokat is. hűsége. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. hogyan lehet jobbá tenni. Honnan tudom egy kapcsolatban. vagy ki akar esni. mellét. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. hogy van-e összefüggés mindezek. tényezők kellenek ahhoz. Ha igen. akkor utána honnan tudjam. szomorú tény. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét. valami baj lesz. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. – A kapcsolatok alatt értek pár. és összegyűrődik. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. de eléggé örök mozgó vagyok. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. Érezhető talán az is. jó társaság érdekel. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. főleg ha először megjön. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára. Elgondolkodtunk azon. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. bizalma. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. hogy van vele. hogy egy házasság ne menjen tönkre. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. testvérek). Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. Kapcsolatok: alapja és lényege. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. hogy végre „kiadhatom” magam. hogy készüljünk fel a házasságra.

hogy világosabb képet kapjunk arról. akivel már járok egy ideje.Ha van egy lány. Körüljárjuk kicsit. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. lelki tényezői. Mi is megkérdeztük őket. a tartós kapcsolat. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11.). De nem akartuk elhinni. mi van igazán a lelkük mélyén. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel. o. megértés. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. 58 . mit tegyek. Reméltük. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. bizalom. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. 4. a szülők szerepe a nevelésben. őszinteség. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. biológiai ismeretét. Meg kell válogatni. érzéseit. osztály 2003. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. Ha két ember megérti egymást. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. – Több. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. Nekem az a vágyam. elfogadja a másikat. 3. de nem is szeretnék. Nem is érezzük elhamarkodottnak. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. ez az életünk részéhez tartozik. illetve már tervbe van véve. Szerintem egy nagyon fontos dolog. hogy ne legyek féltékeny. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. 2. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. erkölcsi állásfoglalását. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. hogy ha megházasodom. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. eljegyzésen gondolkodunk. Kíváncsiak lettünk. vágyait.

27. 24. Az egymáshoz vonzódást jelenti. mint barátságot. aki iránt többet érzek. amikor valakit már régebb óta ismerünk. Akit igazán szeretek. 7. Amikor van egy olyan fiú. A szerelem két ember között szövődik. Ezt olyankor érezzük. összeszorul a gyomrod. de csalódással is végződhet. Fontos. de nem olyan. 28. 29. 6. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. 13. hogy van már egy barátod. alig találok szavakat. mikor két ember szereti egymást. Ha két ember között szoros kapcsolat van. amely hol kellemes. Mindenhova együtt mennek. Fiúk válaszai 17. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. Ami abban nyilvánul meg. A szerelem két ember között történik. mint amit a szeretteim iránt érzek. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. 14.5. Egy testi. 19. A szerelem az. Jó dolog 18. A szerelem két ember közt kialakuló testi. és amikor meglátják egymást. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. 9. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. 16. 59 . ha beszélsz vele. Két ember. de azt át kell élni. Egy nagyon kellemes érzés. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. és az is fontos. 10. Egy érzés. 22. valaki iránt érzett szeretet. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. lelki kötődés 25. 20. 8. 23. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. gondolataikat. hogyha viszont szeretitek egymást. 15. 21. 26. mely megbolondítja az embereket. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. 12. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. és megosztják egymással a problémáikat. A szerelem egy olyan folyamat. hogyha látod. Az. és nagyon sok dologra rávesz. Egy érzés. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. másrészt a fajfenntartásért. Ez másabb annál. Egy olyan párkapcsolat. Amikor beszélek vele. mint barátság. ami egy másik emberre nem igaz. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. hol pedig azt mondjuk. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. mint egy barátság. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. Egy olyan kapcsolat. közös elképzelésekről álmodoznak. 11. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. és nagyon szeretik egymást. A számomra egy olyan dolog. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. amikor egy ember többet érez a másik iránt. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. amikor két ember között egy vonzalom van. Számomra a szerelem azt jelenti. kitartanak egymás mellett. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat.

A házasság. „Szeretet”. Voltak nőies megfogalmazások. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. álmodozás. Összetartoznak. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . elképzeléseiből. személyű vallomásba. egymás iránt. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. akik azt írták. A két ember helyett voltak. Egy érzés. hogy nehéz. hűségről szólnak. Ha két ember szereti egymást. „vonzalom”. hogy abban a néhány percben. az igaz szerelemben. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. családalapítás időben még távol van tőlük. Számomra nagyon érdekes volt. az igazi értékekben. vagy E/2. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. milyen feleség.30. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. hogy ezek a 14 évesek tiszták. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. vagy ez a lány milyen férj. tapasztalatokkal. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. felelősség. Milyen jó. mély vonzalomként. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). kitartás. jóban-rosszban való osztozás. „egy fiú meg egy lány”. testi-lelki kötődés. bizalom. S még azt mondják. az általános mondanivaló átcsap E/1. „kapcsolat”. 31. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. hogy ritka az ismétlés. amint a barátsághoz. Sohasem gondoltam volna. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. gondoskodás. feldolgozása. Már ebben a korban látszik. De vegyük sorra külön-külön is. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. harmónia. bizalom. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. biológiai szakkifejezéseket is (pl. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. Többen éltek a viszonyítás eszközével. hormontermelés. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. hisznek a csodákban. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. gondoskodásról. fajfenntartás). családalapításról. megtalálják a közös hangot. ártatlanok. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. összhang. apa. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. ilyen mélyen átgondolt. amikor egy-egy óránk közben. őszinteség. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. Sokszor akadozó fogalmazásaik. mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható.

képes vállalni valaki. A termékenység számomra azt jelenti. A termékenység szerintem egy olyan dolog. vagy az első szexuális élményre. hogy szerelmesek legyünk. Amikor esélyem van arra. amely újabb életet teremthet. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. 10. hogy utódot tudjon létrehozni. Azt jelenti számomra. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. Amikor beszélek vele. Kész van a felnőtté válásra. hogy milyen nehéz dolga van annak. ’nagyfiúskodás’. hanem egy hosszabb folyamatként. hisznek az igaz szerelemben. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. 18. 13. akik arról írtak. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. 3. Fiúk válaszai 17. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. tiszta. Mindössze két lány volt. csalódással is járhat. Olyan állapot. gyermekem lehet. hogy a szerelem gyakran fájdalommal.: „…ha látod. 5. mely során képessé válunk utódok nevelésére. Pontosan leírja viszont. 2. beszélsz vele. Azt. hit – mivé lesz. összeszorul a gyomrod. 61 . legyen egy gyermekem. vajon ennyi érték. Pl. 6. hogyha akarnám. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. hogy attól a férfitól. 19. akkor utódot hozhatnák létre. aki udvarolni szeretne. majd családot alapítsunk. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. és hát ebben segít. 11. hogy már elég érettek vagyunk arra. amiben a szervezet már felkészült arra. családban képzelik el. A termékenység az a kor. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. szép érzelem. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. hogy gyermeket tud. . alig találok szavakat. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. Fontos.” Milyen tiszta. 7. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. amikor már felkészültünk arra. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. 4. felnőtt életüket házasságban. okos megfontoltság. 12. ám lelkileg még nem biztos. amikor készen lesz a családalapításra. ha valaki gyereket szeretne. 16. Mikor egy ember felnőtté válik. 14. 8. felelősség. Ha eljön az ideje. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. Azt. mely fejlődik.gyermekvállalás képessége. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. 9. Azt. 15. Amikor kész valaki a családalapításra. fogában tartva. Nem túl sokat. Készen áll testileg a gyermekszülésre. akit szeretek.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. alakul. Alapos megismerkedésre biztatnak.

míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. lánynál egyaránt van. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. mellyel részt vehetünk az életadás. 21. nevelésről is. Sokan tekintik csodás képességnek. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. ha élünk az életadás lehetőségével. 30. Ez változó! Embereknél. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. a teremtés misztériumában. hogy az állatokra. tehát felhívták a figyelmet arra. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. 29. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. „gyermekáldásról” szólnak. 25. hogy képes létrehozni az életet. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. 22. „utódok létrehozása” szerepel. Szóltak a gondoskodásról. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. 27. hogy felelősséggel tartozunk. Néha gond. Azt. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. Egy ösztönös emberi folyamat. Életet adás. Minden embernek mást jelent. sőt valaki utal arra. lehetőségnek. 62 . A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással.20. Ennek az is lehet az oka. céljáról. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk.” A lányok „gyermekvállalásról”. hiszen ha védekeznek. élményük. van aki még azt is hozzáteszi. és a fiú megtermékenyíti a lányt. felkészültségként fogják fel. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. Ketten is fogalmaztak úgy. főként gondot. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. nincs megtermékenyülés. a növényekre is értelmezhető. zavarba ejtő változásokat. A termékenység fiúnál. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. Egy folyamat. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak. 24. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. A termékenységet többen egyfajta érettségként. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. hogy csak „semmi védekezés!”. mely képes létrehozni az életet. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. azaz megtermékenyíti a lányt. mint a szerelemhez. Gyermeket és gondoskodást 26. 23. 31. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. Vannak. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti.

aki én vagyok. Azt jelenti.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. Semmi gond nem származik abból. hogy akinek odaadom a szüzességemet. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. Akkor szűz valaki. hogy szeretnél. akkor vagy nem mert közösülni. és megérdemli. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. 8. 15. 14. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. ha még nem volt szexuális kapcsolata. akit szeretek. hogy olyannak adjam. csak vicc volt. 12. mert egy idő után úgyis elvesztik. 6. amit ha elveszt. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. Azt gondolom. ha meg nem. 16. 22. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. akkor nem. Szerintem fontos. Ha fiúnál. minthogy felkészült volna rá. Az első alkalmon. Azt. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. 11. 20. Hát az. Na. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. Nem lehet gyors döntéseket hozni. 24. A lányoknál talán azt. Érintetlenséget. amikor már nemcsak lelkileg. mert lehet. 25. hogy nem éltem még nemi életet. 9. 5. 21. 3. 18. De nem túl jó. nagy csalódással végződhet. ha valaki hamar veszti el. Számomra a szüzesség azt jelenti. 63 . Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. 19. Egy olyan rész az életben. az életünket elronthatjuk. Fiúk válaszai 17. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. 26. ha fáj. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. fontos. de egy idő után bekövetkezik. 7. Számomra nem jelent semmit. nem fontos a lelki harmónia. ameddig nem éltünk át nemi életet. Az érintetlenség megőrzését. mikor megtörténik a párkapcsolat. (Számomra már semmit…). amit hamarosan elvesztek. ha egy ember elveszti. A bennem élő gyermeket jellemzi. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. jó. akit szeretek. úgy megtörténik. amikor ha nem jól választunk. 23. hogy elég. hogy azzal feküdjek le. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. amelyben a férfinak. 13. 10. ha nem. Az a kor. Azt jelenti. akkor elveszt. illetve intim kapcsolatba. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. Egy olyan dolog. de lehet. Ez egy természetes dolog. 16 éves után az átlagos. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. vagy a lányok nem. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. hogyha valaki előbb veszíti el. Ez az a dolog. 2. ha testileg tetszik a lány. Ez szerintem nem túl logikus. Ez egy szép dolog. Az érintetlenséget. Azt. 4. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem.

aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. valódi értékrendjük háttérbe szorul. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik. testi. házassági) Énszerintem. nagyképűen fogalmaztak. cselekvéseiket. Akadt. vagy bátortalanság. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. amikor ha nem jól választunk. 29. hogy mikor veszítik el szüzességüket. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. De. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása. Ők egyértelműen kincsnek. hogy kivel. hogy valójában mit gondol. életből vett példákból a „helyes” választ. bár akadnak bizonytalan. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. ha a fiúk így gondolkoznak. 31. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. ajándéknak tekintik a szüzességet. zavaros válaszok is. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. hogy saját. akik kicsit vagányabbul. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. amit nem kaphatunk vissza. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. (lelki. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. mégis van. nem úgy.27. kudarc. Egy olyan dolog. hogy többen fogalmaznak úgy. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. felelősséggel gondolkodtak. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. kivel. szerelmi. és mikor történik meg a dolog. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. egy „eset” lesz ez az alkalom. (Vajon. Ez addig tart. és a válaszadók életkora miatt. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. Többnyire tisztában vannak azzal. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. aki a fogalom magyarázatát adta meg. de egyikük meg is jegyzi. mintha hatáskörükön kívül esne. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. hogy csak viccel. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok.” Nagyon tetszik.) Lehet. ami a szüzesség elvesztésével járhat. Az a dolog. míg meg nem történik az első szeretkezés. reklámokból. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. az életünket elronthatjuk. Akadt olyan lány. értéknek. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. hogy beleszólnánk: mikor.) 64 . amire vigyázni kell. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. döntéseiket a „világhoz” igazítják. Roppant furcsa. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi. ha valaki őrizgeti. Általában tisztában vannak a fogalommal. az nem derül ki. 28. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. hogy lefekszenek egymással. hogyan történjen. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. már olyan jól megtanulják a filmekből. 30. a fiúknál inkább szégyen. mint annál a lánynál. és nagyon fontos.

Amennyiben másra nincs idő. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. még akkor is. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. beszámolunk aktuális örömeinkről.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. az életükről szeretnénk beszélgetni. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. Bíztatjuk őket. hanem az életünkről szeretnénk vallani. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. 65 . hogy sokszor felnőtt. Fontosnak tartjuk. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. hobbinkról is. beszélünk az egészséges működésről. ez hatással van saját nőiségük. leendő anyaságuk elfogadására. s ebben általában beszélünk arról. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. még akkor is. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. nehézségeikről beszélni egymással. milyen kamaszok voltunk. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. akik tavasszal születtek. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). az esetleges betegségekről.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. fiatal házasok sem tudnak intim. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. gondolataikat. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. esetleges nehézségeinkről. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. azok kezdik. Fontosnak tartjuk. 2. pl. Azért vagyunk ennyire személyesek. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. ha igen nagy az osztály létszáma. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. bátran használva azokat a fogalmakat. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. nem azért jöttünk. hogy érezzék a fiatalok. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. mert úgy érezzük.

szeretnénk. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. arról. és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. ahol nincsenek igazi érzelmek. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal.) 3. és igazán érzi is a fontosságát. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. kamasz. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat. hogy miért érdemes várni. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. s ez különösen a lányokra igaz. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. hogy milyen az ’igazi’. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. hogy a szex helye a házasságban van. hogy erről tudjanak a fiatalok. stb. 66 . Beszélünk a szüzesség értékéről. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. amikor próbálják egymás érveit megérteni. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe.és felnőtt korban előforduló problémái. és megköszönte. Fontosnak tarjuk. hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. illetve egymást meggyőzni. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. 4. a női ciklus változásai. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. és sokszor ő maguk megválaszolják. hogy ne csak 4. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. Nagyon jó látni a fiatalokat. Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. de ezt ekkor már a pedagógus is érti. Orvosi kutatások igazolják. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. és szinte mindig kérik. Beszélgetünk az együttjárásról. és reméljük. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. hogy legközelebb is legyünk külön. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. illetve a még kialakulatlan termékenységet. Tapasztalatunk az. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk. a szakításról és arról. Az a tapasztalatunk. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult.) Mindig beszélünk a második szüzességről. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata. annak érzékenysége. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). hogy hallhatott a második szüzességről.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. Néhány visszajelzésből tudjuk. a lányok sokkal többet tévednek.

de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. Szeretnénk hinni. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. mert így remélhetjük. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. ha célzott kérdés irányult rá. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. amiket megfogalmaztak maguknak. kihez fordulhatnak segítségért.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. már nem volt hiábavaló a munkánk. harmadik óra környékén egyeztetjük. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. kérdésükkel. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. hátrányait számba venni. hogy az órákon megismerkedve velük. azok előnyeit. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. 67 . Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. a döntési szempontokat átgondolni. Természetesen ezt a második. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. Ha van rá mód. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). személyes élményeinkről. adódó problémájukkal. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. A fiatalok igen hálásak azoknak. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. netán örömükkel megkeresnek bennünket. Így tudják. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. és azok az álmok. nevelőket –. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek.5. vágyak. Elmesélik saját születésük. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. de néhányuknak tudtunk segíteni. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni.

De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. ami női mivoltunk egyik sarokköve. ahol kifúrják a füled. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. már tökéletesen felkészített. mert megértettem. aztán elvisz ebédelni. akiknek van egy havonta ismétlődő. hogy új élet szülessen bennem. nem csak biológiai értelemben. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. miszerint a 28 napos periódus. a viselkedésünk alapján. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. titokban létezne. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. Életünk szerves része. Dr. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. a lelkesedésünk. így a ciklus második szakaszába lépünk. A ciklus közepén termékennyé válunk. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. „Milyen más lett volna az életed. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. amivel minden nő rendelkezik. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. tele vagyunk ötletekkel. ugyanakkor megnyugszunk. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. közös élménye. egyben lelki és szellemi periódus is. havonta jelentkező. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. úgy. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. Noha takargatjuk.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. Szégyelljük. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. megnő kísérletező kedvünk. A peteérés folyamán. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. friss energiával látunk munkához. térbeli képességek. Ami azonban gyakran elmarad. közös élményünk. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. Talán az sem csupán ábránd. takargatjuk. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. Elméletben szinte mindent tudtam. idetartoznak például a szóbeli képességek. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. pedig büszkének kellene lennünk rá. új megoldások felé kacsintgatunk. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . ami közös bennünk. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). Vártam a napot. s melyikünk ne értene vele egyet. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. Más lenne az életünk. sokkal inkább a hangulatunk. Ha nem csak úgy mellesleg. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. És egyáltalán nem féltem. mintha az élet szerves része volna. Christiane Northrup a Női test. olyasmire.

egyre több pihenésre van szükségünk. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. mint a premenstruációs jellemzők. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. lelkesedésünk. „A legtöbb nő. mert úgy éreztem. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. de nem azonos vele. És ez talán egy ördögi kör. ábrándozásnak szentelni magunkat. tartani kell egy kis áramszünetet. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. Legfőképp arra. különösen nem akkor. de a folyamat kihat a közérzetre. figyelmességet. Dühösek vagyunk. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. és az elmélkedésnek. például attól félünk. talán ki sem alakulna. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. és arra vezethető vissza. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. kelletlen. ahogy a menstruációhoz közelítünk. megmondjuk. Csak feküdni. és felizgatnak az elmismásolt. és általános gyöngeséget okoz. aludni esik jól. hogy arra kellene ráhangolódnunk. amit szégyellnünk kellene. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. Tudományos kutatások szólnak arról. Visszavonulunk. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. többnyire azonban „lábon kihordtam”. befelé fordulunk. Ha azonban jelentkezik. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. Northrup asszony azt javasolja. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. és az egész csak pár órába telt. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. ahogy én is – írja –. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. Lehet. kövessük testünk bölcsességét. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását.előzőével ellentétes irányú. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. A görcsölést egyedi megoldással. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. a természettel megbomlott összhang terméke. szeretteinktől az ápolást. még a végtagjaink is lemerevednek. alkotókedvünk folyamatosan csökken. ami nem tetszik. FRATER VERONIKA 69 . megfigyelte már. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. Élesebben látjuk a problémákat. ha napokon át tart. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. mert ha már nem kellene szégyellnünk. de inkább hiszem.

és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. hogy élik a tisztaságot. Szeretném 70 . hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. nem messze a Fehér Háztól. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. melyre meghívást kaptunk. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. melyben elkötelezik magukat arra. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. hanem mert tudom. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. magával ragadja őket a pánszexualizmus. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. évfolyam 1. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. hogy »állatok« vagyunk. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. amiben közrejátszik az is. Én viszont azt akarom tenni. január X. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. ha másért nem. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. aki könyvet is írt e témáról. Rádöbbennek. a Boston College tanára. amit kaptunk. mert a felnőttek valójában azt hiszik.Új Város 1998. ami sokakban félelmet szült. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban. mert segít. hát a csatlakozók száma miatt. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. de számomra az a fontos. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. és ez nem csak egy divat.

1999. 2002.. 15 éves kortól Campbell. 2000.: Nehéz évek. védeni ezt az ajándékot. sebességláz. egy komoly kezdeményezés arra. Kecskemét. 1995. Bécs. agresszivitás stb. hogy mind a fiatalokat. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Bovet. 2000. S ha valaki már nem szűz. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«. Budapest. Harmat. annál többet nyerünk. Kiskunfélegyháza. Raimondo: A szerelem ezer arca. 71 .: A megszentelő szerelem. 1989. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon.: Felette nagy titok. Budapest. mely segít világosabban látni az életben. Quoist. Holnap. Könyv a házasságról. zeneőrület.) Szent István Társulat Budapest.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. Budapest. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. 2002. Szent István Társulat. annál többet veszít.. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Don Bosco Kiadó. 1995. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. Ethos. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. és Day D. 1987. McDowell J. P. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«. Szexualitás és párkapcsolat. Theodor dr. Budapest.őrizni. 1983. Trobisch. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok. 2000. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. felelőtlen szexuális kapcsolatok. 1991. lányoknak. hogy a szüzesség nem annyira a test. – Wilczak. Ross dr. Zászlónk Stúdió. G.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. C. – Maloney. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. Fiore. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. M – Gallagher. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is. Budapest. Új Város. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. –. Budapest. Carlo: A fiatalok etikája.. 2002. szeretnénk emlékeztetni őt arra. Az alapvető feladat az.. Boldogabb családokért iskolai program. olyan igazság. 2001. 2004. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. Márton Áron Kiadó. 2003. Budapest. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. Vigilia Kiadó. Elliot. Budapest. Rousseau. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. Theodor dr. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. Budapest. 2001.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. Scotto.

Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. nemcsak testben. egyik sem értékesebb. hogy a foglalkozás végére. egyik sem fontosabb Isten számára. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. Különösen nem a mai.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. a kislányból nő lesz. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek. hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. Megfogalmazzuk. sokszor felcserélődnek. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. de ahhoz.és nővéválásról. és ahová a végén szeretném. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. pozitív és negatív üzenetet hordozó. szerepek alaposan összekeverednek. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az. csak más. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. sarkából kifordult világban. „blu tack” építőkocka tábla. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. de abban a tudatban. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. aminek hatására a kisfiúból férfi. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. ahonnan elindulunk. Egyik vonás sem kedvesebb. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. mégpedig a férfivé. ahol a férfi és a női tulajdonságok. 1. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. média által sokkolt. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. De azt remélem. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1. hanem lélekben is. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. 72 . hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal.Bevezetés: A kályha.

amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. úgy a különböző sejtek is.vagy Y-kromoszómától). Ma már tudjuk. Ezeket az élethez szükséges információkat. fejlődéséhez. hogy miért). Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. csak azokat a programokat „zippelik” ki. hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. mert az érésük során. Mondjuk egy WinZip programmal. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. innen az elnevezésük is. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. Említettem. Minden egyes sejtünk egy számítógép. 73 . és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. egy idegsejt. Tehát a fogamzás pillanatában. Elméleti rész: Nézzük. amiket éppen használunk. Az ember esetében. sőt a petesejt is. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. a férfiakban XY-nal jelöljük. hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. úgy kell elképzelni. a feladatuktól függően. hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. amire annak az egyednek a kialakulásához. kromoszómákba szerveződve található. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. mikor is dől el. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. Remélem. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. hová kell benyújtani a reklamációt. lesz az utód leány vagy fiú. vagyis program elférjen a számítógépen. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. A nőkben XX-szel. vagy egy Y-kromoszóma található. attól függően. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. majd látni fogjuk. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. mint pl. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. míg az X ezt nem teszi. A sejtmag örökítő anyaga ún. A 23.2. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. csak ott vagy egy X. avagy fiúnak születünk-e? Az. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. hogy most már világos mindenki számára. hogy lánynak. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. vagy nő. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. Tehát. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. minden esély megvan arra. hogy az utód férfi lesz-e. Persze ahhoz. Így van ez az érett hímivarsejtben is. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. tömörítenünk kell őket. és működőképes maradjon. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. tehát mondhatjuk. mint a számítógépekben a programokat.

az Y-kromoszóma nincs jelen. 74 . Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. stb. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. E sejtek felszíni töltése is eltérő. csillók mozgása. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. és bár ma még nem tudjuk pontosan. összecseng ezekkel az eredményekkel. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek). vagyis az ivari kromoszómája XY. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. (Az a megfigyelés. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. akkor a magzati élet 3. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. ivarmirigy kezdemény még semleges. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű.: hüvely erős savassága. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. hogy a petesejt burkának. és termékenyíti meg a petesejtet. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. akkor valószínűbb. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. lehet belőle here is és petefészek is. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). hatással lehet az utód nemére is. Ezen kívül. mégpedig úgy.Ahogy írtam. Így akár szét is válogathatók. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. Az X. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. melyek szelektálják őket (pl. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. Az is tény. és a 6. mint az X-kromoszómát hordozók. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában.). az ún. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók. azonban a kutatások azt mutatják. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. Ha a magzat genetikai értelemben lány.

hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. de lehet bármely csoportképző módszerrel. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. akkor férfi agy alakul ki. általában az első benyomások.) Tehát első re. és egy férfiról.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. pedig női agy. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. ezen információk hiányában azonban lány utód születik. melyik emberke férfi. hogy így lehet-e tudni. A lényeg tehát összegezve az. hogy nő. a női és a férfi agy fejlődése. Ma már azt is tudjuk. hogy férfi. hogy hölgyről. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. 75 . így a hüvely. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. illetve minket neki. a nélkül is. férfi nemi hormon hiányában. és a külső és belső nemi szerveket. hogy a serdülőkorban. a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. amikor nyílik az ajtó. 3. és a házigazda bemutatja őt nekünk. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. és külön a nőkre vonatkozókat. ami első találkozásnál is már visszataszító. és két oszlopba összeírni. meg tudjuk állapítani egy nőről. hogy egy baráti társaság közepén állunk. alakulnak ki. méh stb. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl.: nyakkendő). mi az.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el. és egy fiú/lány jön be rajta. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. egy fiún? Mi az. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki. hogy le kellene vetkőznie. és beszélgetünk. melléklet 1. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. herezacskó. stb. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. hogy a számtalan viselkedésbeli. másodlagos nemi jellegeket. 4. Később oda is jön hozzánk. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. ábra): Kérdezzük meg. jegyeket. amelyek alapján. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. külön a férfiakra vonatkozókat. képességbeli. ugyebár attól függően. vagy úrról van szó. és a külső alapján ítélünk. Erről majd részletesen később beszélünk. lehet nemek szerint is. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. így a hímvessző. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük.

hogy válasszanak ki egyet. mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. Mégis kérjük meg őket. 34-es lába. egy szervet. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. és nőies férfiakat is. Az nyer. szépség kultusz. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . ábra) 76 . 120 cm mellbősége.Kell-e mindenáron követni a divatot. valójában az. hogy igazi férfiak. Kérjük meg őket. melléklet 2. hogy mondjanak csak egy dolgot. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . akinek több egyedi találata volt. ami bizonyos értelemben igaz is.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. számunkra mit üzen. hogy lássuk. amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. közöttük férfias nőket. és mondják el. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. . és mondjuk el. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. vagy egy nőt. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. majd fordítva. ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. férfi. ami szerintük meghatároz egy férfit.Kell-e ideál a mai fiataloknak. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). Válasszunk ki mi is egy képet. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e. gyógyszerek szedése. így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. ábra). anorexia). melléklet 3. a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. Milyen lenne. és igazi nők leszünk-e. melyik a lány? 5.Veszélyek (Mint beteges testépítés. de mégsem mondhatjuk. 45 kg-t nyomna. melyik a fiú. Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. vagy csak egy nő rendelkezhet. melléklet 3.A média világa (Sztár kultusz. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök). mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. amitől egy férfi. 46 cm derékbősége lenne.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. Kérdezzük meg. fiatalság kultusz. bulémia. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is. . és biztos hasra esne!!) . ha élne? 178 cm magas lenne.

Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. ha logikai játékról van szó. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. 7. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. és jól teszi. a nő a jelenben. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. ha kedvesük falra mászik ettől. nagyon hatékonyan.) 10. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. ha hallgat rájuk.) Ezért süketül meg egy férfi. 77 . akik többnyire nem a szavak emberei. 9. 5. Amikor. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. lásd: 1. ellentétben a férfiakkal. rántást kavarnak. érdemes azt megismerni. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. ha a kedves felesége beszél hozzá. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. 4. A férfi általában először gondolkodik. SŐ T egyes férfiak szerint. a zavaró dolgokat kiszűrve. mint egy férfi. Ezért is szokták ajánlani. legfeljebb hümmög. melléklet 3. és észérveket követel. A nőnek intuíciói. akkor biztosan ők a nyerők. hangsúlyából. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. Mert a nő és a férfi gondolkodása. és mindent meg is akar magyarázni. előadásukra). akkor rá fogunk jönni. felépítésbeli és működésbeli különbség. (Egyes szakterületeken. A nők szeretnek. A férfi a jövőben él. és igénylik is ezt. s mivel együtt kell élnünk. A férfi elméleteket gyárt. 3. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. mentalitása. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. tegye azt inkább írásban!) 8. és csak aztán beszél. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. a nő a férfit akarja. hogy a lényeg itt dől el. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. behozhatatlan előnyre tesznek szert. érdekes. A nők képesek a másik testbeszédébő l.6. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. 6. és azok hátterét is. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. a nő megérteni és befogadni. ha újságot olvas. Valóban jobb a kommunikációs képességük. hogy közben beszél. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. és mindent meg akar érteni. az agyat? Mert azt gondolom. megérzései vannak. és értékes. A nő sokszor úgy gondolkozik. de arra erősen koncentrálva. amit életük során csak növelnek. Először is a férfi a nőt. közben segítenek a gyereknek tanulni. és gondolatban. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges.: sebész. (Néha olykor annak ellenére is. közben készülnek a következő napi órájukra. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. érzelmi világa között óriási különbség van. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. Ellenben. pl. ábra) 2.

Leguggol. egy cipőbolt előtt. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. körbenéz. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. megy. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. szeretne enni egy vajas kenyeret. a térhallásuk is (mindig tudják. Ez az oka annak is. Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. Nem valószínű. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. hogy férjem. pedig feléjük sem pillantott.pedig erre hivatkozik az asszony. közli: „Nem találom. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. a leánygyermek széles. 13. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. amikor őseink 78 . Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. azzal a különbséggel. be fognak-e férni. ellentétben a hölgyekkel). Egy nő egy térkép alapján lehet. kinyitja a hűtőt. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. hogy másnap tejet és sajtot kell venni. de tudom. és kisegítem a szegény „csőlátót”. Jogosan. Az érzékelésünkben több más különbség is van. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát. stabil. Ezért fordul elő az is. hogy pedig megbeszélték. A férfiak kiválóan tájékozódnak. Ha térképről van szó. hogy építkezzenek. és előveszi a vajat. adjunk két-három percet. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. Ezt jó figyelembe venni! 11. mert csak így látja. miután nem talál valamit. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. nem okoz gondot a parkolás. Három dimenzióban látnak. ez nem jelent semmit. és a szaglásuk. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. hogy a saját lakásában is eltévedne. De vajon van-e fogalmuk arról. és remek a térérzékelésük. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. A nőknek jobb a periférikus látása. Természetesen ezt a 13. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. csak benyúl. égbetörő tornyokat épít. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. és élesebben látnak távolba. Nálunk is ugyanígy történik minden. az ízérzékelésük. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. sőt mi több. pl. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. bele se néz igazán. A nőknek általában jobb a tapintásuk. de nem találja. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. Igen ám. mivel még nincs kész a vacsora. akkor teljes az értetlenség. mert az elfogyott. így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. A férfiak viszont kiválóan. vagy sem. de azt is meg tudná mondani. nem ismernek akadályt. Közben azt is felmérte. annak a felmérése sem. ami mellett elhajtottak. amikor beszélnek hozzá. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. Ő koncentrál. honnan jön a szirénázó mentő. térölelő építményeket. egészen bedugja a fejét. aki odamegy. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. (Ha van időnk. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. aztán nézzük meg. hogy elmentek-e az út során.

ha jelen van a férfi nemi hormon. a magasságát és mélységét. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. térhallásra.olyan kis csoportokban éltek. Ennek segítségével érezték meg annak idején. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. és az hat rá. fiókban. hűtőszekrényben. vagy eligazodni egy térképen. távolságot saccolni. A nők feladata más volt. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. a tárgyak sebességét. De ha mindezt tudjuk. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. hogy lássa őket. de nézzük. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. illetve nem működik megfelelően. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. a nők pedig „oda sem néznek”. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. a genetikai nemtől. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. Ez a magyarázata annak is például. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. Ez lehetővé teszi számukra. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. jól kellett tájékozódniuk. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. családtagjaik állapotát. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. amik gyerekeik. vagyis ’bámul’. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. Ez tehát az evolúciós háttér. vadászgatva és gyűjtögetve. mint a nemi szervek esetében. a mélységélesség érzékelésére. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. a térlátásra. hogy bemérjék a távolságokat. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. hogy a vadászatban segítse őket. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. hogy a vadat becserkésszék. Ezen kívül szükségük volt arra. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. vagy éppen a térképen tájékozódni. Ráadásul az a furcsa helyzet. hogy miért van az. gyűjtögetni. Vagyis ugyanaz a helyzet. amelynek feladata az volt. Ezért kitartónak kellett lenniük. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. megvédeni őket a veszélyektől. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. Az idők során más volt a feladatunk. stb. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. A férfiak vadásztak. és agyunk ekként fejlődött másként. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. a koncentrálásra. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. a zavaró tényezők kiszűrésére. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. a jó megfigyelő képesség.

Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. Tudni kell azt is. ösztönösebb. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. valamint a két agyfélteke szimultán használata. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. akiknél mind a verbális. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. létrehozva a nők nemi ciklusát. A bal agyfélteke a tudatos. és azt akarjuk. mi történik például. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). amelyik a hormontermelést szabályozza. de összehasonlítva a férfiakkal. Pillanatok alatt elveszti a fonalat. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz.férfi hormon. A férfiak agya laterizált. koncentrált. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. ezzel értjük meg a gesztusokat. kérges test fejletlenebb. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. Ezzel ismerjük fel az arcokat. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. ráirányult szellemi teljesítőképességet. a beszélő hangsúlyát is. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. hogy megértse. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. Ez az agynak az a része. a művészi hajlamainkért. A férfiak agya jóval specializáltabb. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. míg a nőknél azok erőteljesebbek. ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. amelyek a két féltekét kötik össze. a természet minden esetben nőt hozna létre. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. Az agy férfias felépítése több. Értelemszerűen. mint a nőké. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. az ún. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. amit mondunk. Lássuk. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. ha újságot olvas. és ha nem 80 . de már vannak dolgok. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. és szexuális központként működik. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. Az agyban a kevésbé koncentráltan. amelyeket biztosan tudunk. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. és miért süketül meg a férfi. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. és ez még magzatkorban kialakul. a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. ellentétben a nőkkel. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent.

hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. valamint több olyan központ. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). amellyel felismerik a testbeszédet. ahol tudatosulnak. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. Íme a magyarázat arra. a női megérzésekről. a férfiaknál 90%-os. A beszédkészségben kb. mert a tartós figyelemért. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. Ezért van az. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. Érdekes. Mi a helyzet a hazugsággal. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. jobban emlékeznek arra. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. Ha ezt tudjuk. mint a fiúk. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. hogy az illető. Többek között abban. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. mint fiú kortársaik. akivel beszélünk hazudik. a beszédhang változásait. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. Így vesszük észre. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. csak „megérezzük”.akarjuk. így ez nekik sokkal könnyebben megy. lehet. hamarabb érik el az iskolaérettséget. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. mint a fiúknál. Agykutatók kimutatták. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. hogy eltévedjenek az autópályán. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. A férfi. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. hogy az agyunk. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. miközben a kijáratot keresik. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. intuíciókról és arról. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. ne szóljunk hozzájuk. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. s kiváló az összeköttetés is közöttük. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. ha 81 .

a különböző tulajdonságok. mint a csoportosak. erősen összpontosítani tudó. és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. a sztereotípiákat. Talán. melléklet: minta táblázat). illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. Ha csoportokkal dolgozunk. Csoportmunkával vagy egyéni munkával.). A nő éber. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. és ha azt nézzük. téveszméket. fontosságát. a zseniális népi szólást idézve. hova kell mennie. ha pihen. Vannak művészi hajlamokkal megáldott. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. kiértékeljük (3. stb. nem leszünk idegesek. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. Fiúk: 82 . A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. szerepvállalás. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. Egyszóval mások vagyunk. és vannak logikusan gondolkodó. stb. A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. azt is belátjuk. ha kedvesünk eltéved. értékek jelentőségét. csodákra képes. gátlásosság. pihen. akkor kérjük meg a tanulókat. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is. hogy szerepet játszanak. Így kerek az élet. Természetesen. pedig részletesen elmagyaráztuk. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. Ez a feladat azért nagyon hasznos. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat.dolgozik. Ezért is nehéz együtt élnünk.: téves önértékelés. ha mindezt tudjuk. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. és őrizni az ő álmukat is. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. „más srófra jár az agyunk”. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. a fiúk szerint. melyek téves elképzeléseken alapulnak. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. dolgozik. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. a szerintünk fontos. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. Az emberi agy ne feledjük. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. másként gondolkodunk és látjuk a világot. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. milyen az ideális nő? Írják le. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. poétalelkű férfiak.

vagy sem? (Nem majd megváltozik. 2000. 2001. és mérlegre tegye. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. gyengeségek. Kimura D. mint a másik. amik fontosak. a nemi jellegekről. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . SŐ T. mentalitásbeli különbségeinkről. a fehér lóval érkező herceget festi le. – Pease B. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. csak más.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. Dobson J.: Nehéz évek. és amiket keres a másikban. 2003. akkor segíthet magának abban. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. érzelmi beállítottságunkról. férfinek és nőnek teremtette őket.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. ahonnan elindultunk: „Saját képmására. egyik sem értékesebb.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. gondolkodásmódunkról. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. 7. 2002. mik azok a jó tulajdonságok. a külső tulajdonságainkról. akkor ez kapaszkodót jelenthet. és arra is. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. vagy éppen elengedhetetlenek. Harmat. és csak homályosan lát.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. Pease A. Kecskemét.: Felkészülés a serdülőkorra.) Arra is jó. Dobson J. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. férfi agy. értékek a felsoroltakból. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában.: Segítség. hogy meglássa. július. vagy a nagy romantikus képet. hanem elfogadni őt. – Mik azok a hibák. Természet Világa 132. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. Budapest.: Női agy. Új Remény Alapítvány. és leszáll a nagy rózsaszín köd. DE. szám. Kairosz. évfolyam. amikben még magának is van mit javítania. 2001. nem majd csak kibírom valahogy. 8.” (Ter 1. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Az ember nemi arányai. számára mik azok az emberi értékek. hogy: – Számot vessen arról. 2003. Csaba Gy. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. Nagy Zs. Budapest. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb. egyik sem fontosabb. akkor semmire. amikkel már rendelkezik.

2003. okt. Saxum Budapest.: Az asztma és az agy. 27. 2002 Gyöngyi A.: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. Eisler O. 55(43). Budapest. Budapest. 1356-1358. Szendi G. melléklet 1. 2000. Élet és tudomány 2000.: Az agy neme Parson R. 1992. Zászlónk Stúdió.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Trobisch W. Varga P. Budapest. 2002. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.ábra 84 . Budapest.: Spielhózni.legkiválóbb családgondozójától. Saxum. Melléklet: 1.: Mindennapi memóriánk.

nem rámenős (3) Kicsit kihívó. osztály: 9 fiú és 9 lány. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. erős. csábító. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. izmos nem túlzottan. jól Jól öltözött. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) .2. de Sportos. tiszta(7) Ápolt. szép a haja. divatos. tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. izmos. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt .(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi.

és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. ahogy azt a lányok tartják róluk. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. ha sportos. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. – A jó alak fontos. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt. hogy aki születetten nagyhangú. melléklet : A táblázat értékelése 1. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. hogy a lányok túl rámenősek. egészen kivirultak.) – A meglepő igazság azonban az.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. hogy a lányok véleménye arról. Szembetűnő azonban. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. Bár kétségtelen. annak meg nem kell eljátszania a 86 . eléggé lesújtó! (első a külső. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. Jó volt látni. pláne nem kihívóan. Persze azt is megbeszéltük. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. stb. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. ahogy azt a lányok gondolják. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. hogy a fiúk. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. – A lányok szerint a vagány. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. de messze nem olyan negatívak. talpraesett. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. hogy csinos legyen a nő. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. jó humorú (4) Poénos. tág látókörű Okos. hogy a szerényebb.

3. Ez talán azt is mutathatja. 2. 87 . Nos. és az udvariasság terén is. Ezzel feladják önmagukat. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. még az ápoltság. ne felejtsük. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. mint érdekes jelenség. Azt is tapasztalom. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. de azt megfogalmazzák. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. nem feltételezik a fiúkról. vagy esetleg kiábrándulnak. hogy szerepet játszanak. hogy a hűség. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. Azt gondolom. és zárkózottakká. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. A lényeg. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. Nézzük. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. 4. Az is tanulságos. látva. Az is több. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos.szendét. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. lelki társ). a lányoknál a magas férfi az ideál. Úgy tűnik. mind a lányoknál. aminek szeretnének megfelelni. Ugyanakkor. hogy ahogy láthatjuk. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. fiaink jobban ismerik a nők igényét.

az a megbízhatóság erénye. 88 . mint női „igényt” az apaságra. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe. akik számára a család megőrzendő. A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. legyen szó barátságról. Itt is sajnos. de akár munkatársi kapcsolatról is.A családszerető. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik. családalapításra való készséget. szerelemről. házasságról. és hajlok arra. Azt gondolom. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. és talán nem túloztam. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. igaz. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. 6. amikor azt mondtam. mint az ideális férfi értékét. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. csak egy-egy helyen szerepel. gyermekszerető. gyermek-szülő kapcsolatról. örök érték. hogy nem véletlenül. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt.

amelyek lángoló szerelemmel indultak. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. hogy valaki meg akarja mondani nekik. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. azokról a dolgokról. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. hogy az életünk párját ki kell választani. és nagyon lecsökken az esélye annak. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. Egy idő után össze is házasodnak. hogy szeressük egymást. szexualitásról. a különböző párkapcsolat-fajtákról. mert célom annak elérése. hogy ki kivel házasodik össze. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. az a lényeg. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. De nagyon nem igaz. tartsak előadást a párkapcsolatokról. De hiába. az látszik rajtuk! Annyira. egyáltalán nem mindegy. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. Van természetesen véleményem mindezekről. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. hogy ilyenkor általában van is valaki. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. ha nem. 89 . bőven van mit józanul megfontolni. valósággal belezuhannak egymásba. amit el is mondok. házasságról. szerelemről. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. hogy fiatalok egy csoportja felkért. de különben nagyon nem valók egymáshoz. életüket. nem is nagyon sikerülne –. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. hanem a gyerekeik is szenvednek. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. ahogyan akarja. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. Ez a kifejezés azt jelenti. ha kell. és végül „TOTTY”. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. de ha valaki másként gondolja. hogy átgondolják párkapcsolatukat. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. hogy a szeretet mindent legyő z. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. a párválasztás komoly feladat. A „ha nem”-et úgy értem. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. az ő dolga. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. hogyan kell tenniük. sokkal jobb az esélye annak. hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. nem? A többi nem számít. ez igaz. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. ahová meghívnak. hogy a fiatalok higgyék el.Varga Péter villamosmérnök. mert igaz. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. Tárgyalom a szexualitás témáját is. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. a Zászlónk Újság főszerkesztője. Amitől természetesen nemcsak ők. Ha érzik. mit. Ami az ember „vérében van”. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. hogy rettentően szerelmesek egymásba. Mindenki úgy teszi tönkre az életét.

de azt igen. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. harmatos. mit akar az életben. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. és nem a gerjedelmei. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. még akkor is. aki tetszik neki. üde. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. hanem mindegyikkel. azért. mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. mint az. ha éppen nehéz. amikor „húzósabb” a helyzet. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. de igazából nem is akarták. Felnőtté is válni kell. ivarérett egyed lesz. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. ami azt jelenti. Még az sem következik be. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. hogy a nő a férfi számára egy csoda. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. amit később bánni kellene. ami szintén nem kis feladat. A biológiai érés csak annyit eredményez. hogy a gyerekből felnőtt. és valóban nőként élnie. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. ugyanis egy férfi és egy nő. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). Ami nem azt jelenti. mert csak megtörtént. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. Férfivá és nővé válni kell. és más a „kanság”. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. mert azt megteszik a fiúk. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. aki egy pici babát a világra hozhat. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. tisztában van a feladataival. „friss. Hogy mennyire az. hanem az. egy ragyogás. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. Tudja. kiegyensúlyozott. hogy egészen másfajta ember az.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. A fiúknak pedig tudniuk kell. hogy abból a tényből kifolyólag. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. és embernek adhatnak életet. ő egy csoda. hogy más a férfiasság. Ennek lényege. szép és kívánatos”. és azokat végre is hajtja. mint sok fiút. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. Aminek alapja. mert nő. Még akkor is. különleges tünemény. vers). hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. Sokat nem beszélek róla. Sajnos olyan légkörben élünk. hogy harmonikus. 143. A férfiak ebből kimaradnak. Amihez persze tanulni IS kell. hanem igazából ez a gyerek „dolga”. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. görcsölnie. hogy nő. mert biztos lehet abban. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. de más jellegű. aki nem.

ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. annak látás-károsodása. 2. ismerkedni. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. közösségi dimenzió is. hallás-károsodása.egymást. emésztési zavarai. Ez egy újabb – még nem általános. A másik fontos szempont. hanem az. meg szörnyen veszélyes is. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog. mert elég hamar kiderül…). A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. még akkor is. hogy megismerhessük egymást. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. hogy csak úgy szabad művelni. akármikor lehet szerelmes. Ebből viszont az következik. lehet többel is. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. Legyen alkalmas versenyző. hogy már mindenkinek jobb lesz. pszichésen regrediál. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. ami addig nem volt. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. hogy semmilyen törvény nem írja elő. de ereje. csak helyesen kell hozzáállni. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. hogy komoly elkötelezettséget jelent. ha valaki szerelmes lett. Mert a szerelemnek – amint pl. 3. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. átgázol életeken. Akkor is. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. sorsokon. alvászavarai vannak. ha komolyan gondoljuk. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. Nincs amúgy semmi baj vele. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. és nem gondolja az egyikük. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. Fontosnak tartom belátni. Legyen hozzá kedve az embernek. hány éves korban „kell” együtt járni. az értékrendet. és akihez mi tartozunk. Óriási támaszt. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. Tudni kell. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. Arra szolgál. Új minőség. Ez utóbbi azt jelenti. de az súlyos „dögség”. Fontos szabály. hogy felbonthatatlan. lekezelni a hivatalos formát. Lehet fitymálni. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. hogy ők már „járnak”. ha lehazudja magának. hogy nincs ellene védelem. beszélgetni. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. hogy a szerelmes 91 . hitbeli. megszüntetni. hogy mind a ketten azt teszik. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. Hosszabban beszélek az együttjárásról. ha teljesül három feltétel: 1. valami. a viselkedés-kultúrát stb. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. A vírusos jelző arra utal. ha rossz az ötlet. akárkibe. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. Ha pedig így kötjük a házasságot. tekintve. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. mint az együttjárás. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. Legyen rá ideje és energiája. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. akárki. de attól az még érinti az embert. Ha pedig hívőkről van szó. ha elválunk?”. hogy valamennyire már ismerni kell azt. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. Először is be kell vallani. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. elveit. aki hozzánk tartozik. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. csak hogy megkapja szerelme tárgyát.

de nem beszélnek érzéseikről. hogy milyen ember valójában az. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. hogy miket mond. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. viselkedésében. hogy mire számíthatunk. szokásaiban talál valami zavarót. ami neki a „vérében van”. ami a szerelemben van. aki hozzám való”. amikor csak az a téma. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. akibe „belezúgott” az ember. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. olyan. elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. Ki kell tehát „fürkészni”. ha megfigyeljük kedvesünk családját. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. hogy „sikerül”. a nagy Ő az. hogy az. hogy megfigyeljük. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. Szigorúan tilos megnevelni azt. bár naponta kommunikál. kölcsönös szerelemmel. Azzal. hogy „Abba leszek szerelmes. Ha nem lettek volna elvakulva. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. semmilyen érték nem vész el. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. fogában tartva. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. Ha pedig valaki a kedvesében. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. akivel az életemet össze akarom kötni. egyben „igazi” is. csak fel kell készülni rá. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. amilyen. Mert olyan lesz. 92 . az mindenesetre nem jó jel. de legalább a viselkedését. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. és megszűnnek azok a módosulások. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. hogy mi van kedvesemben idegesítő. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. mert az a veszély fenyeget. aki belénk van zúgva. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. Azt is fontos tudni. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. mégis csak olyan lesz. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. A „fürkészni” valók A legfontosabb. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. amelyek a szerelem hatására következtek be. Fontos szempontokat adhat ahhoz. mondjuk.állapotból nem következik. Ahogy múlik az idő. Ez nem tragédia. Tény ugyanis. belátták volna. olyan fajta. nem csak eljátsszuk. nem mennek el sétálni egyet. Az igazi. Függetlenül attól. csak a „sóvárgás” szűnik meg. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. ahogy van. de önmagában ez kevés. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. legalább úgy. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. de a „siker” csak addig tart. Mindig megbeszélik az ügyeket.

Van olyan. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et.amilyen. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. mi bűn. Ezért mondom. és „élvezeti cikket” csinál belőle.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. hogy az embernek magának nem jó. de ha a gőz kifúj. Pl. ami jobb. a tudatosságtól. Nem beszélek arról. mert elveszik tőlük a szexualitást. és akkor még kap (ha van). Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. mint a szex” című cikket. jó. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. egyre „olyanabb” lesz. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. mert „akármi előadódik”. visszaáll a normál állapot. de amikor a gőz kifúj. Természetesen nem következik mindebből. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. vagyis az elkötelezettséget. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. hogy tudjuk. sőt. hogy a férfi osztja be. Egyszerű példa. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. mint a kutya. Ez szintén nem tragédia. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. a körülményektől stb. Mert a szerelem-gőz tágítja. A szexualitásról Még inkább. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. hiányérzete támad. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. Ezt lehet csinálni. hogy kellene még. arra biztatják a fiatalokat. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. hiszen azt meg sem tudom mondani. és mennyit kell félretenni. hogy a különböző tevékenységek. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. illetve szűkíti a sávokat. aztán ha elfogy szól. annak kultúrája van (kellene lennie). mi nem bűn. mint eddig. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. körülmények között. a reklámok. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. életében valami nagy hülyeséget követett el. Ki kell fürkészni. utána kutyául is érzi magát. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. csak fel kell készülni rá. hogy a mai fiatalokat sajnálom. és beosztja. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. annyira fejezem ezt ki testemmel is. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. pl. akárhogy is bizonygatja. Sajnos olyan világban élünk. Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. és számtalan hasonló témáról. ahogy múlik az idő. Tudatosan beszélni kell ezekről. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. hogy az a szülő. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. amikor mindenhonnan az áramlik. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. Csak erről nem beszélnek a filmek. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. Azt hangsúlyozom. ahol az asszony kap meg minden bevételt. hogy milyen jó volt. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. mi hogyan fogjuk csinálni. ami benne van a lelkemben.

egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. hogy éppen mennyire kívánlak. ami utána kiderül. egyszerűen arról van szó. egy csók lelkileg is érinti. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. Ezek érzések. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. Igazi örömöt adóan kell. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. akkor nem állati módon éli a szexuális életét. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. hogy mi volt köztük régebben. 3. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. akkor utána belül szürkeség lesz. tömören. ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. hogy megbántottuk a Jóistent. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. hogy a különböző testi gesztusok. és nem azt. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. akinek többet. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. nincs is baj vele. hanem embertelen módon. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. de azért gyönyörű volt ugye?!). a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül.kifejezni. hogy történjék. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). hogy az a jó. Röviden. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. kiad magából valamit. Félelem és görcsök nélkül kell. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. csak ülünk csendben. akik mégis lefekszenek előtte. azt egy kézfogás. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. Csak az lehet szeretet-kifejezés. Nem szándékos hazugság tehát az. 2. Ez a feltétel azt jelenti. hanem az egész ember örül. Ez utóbbi is előfordul. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. amikor éppen megkívánja. úgyis mindenki teszi azt. Az „igazi öröm” azt jelenti. akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. hogy történjék. Ha pedig élveztük egymást. és tudja jobban szeretni. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. Hangsúlyozva. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. szenvedés oka az. van. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. akinek kevesebbet jelent. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. Magam úgy gondolom. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban. amiket nem igazán lehet indokolni. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. Az érett meg a szerelemre. Csak azt 94 . hogy mennyire szeretlek. akinek pl. ha valaki úgy érzi. Hiszen egészen nyilvánvaló. egy csók nem egy nagy dolog. egy csókba. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. Van. vagy csak élvezkedtünk. amit jónak lát. Nem gondolom. hogy „Élvezkedni lehet. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. Ha viszont az. mint amennyire kívánja. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. 1. ez az. Ilyenkor szokás mondogatni. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. mint amilyen az valójában. hogy erkölcstelen disznók azok. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. Az igazi szerető pedig az. és gyönyörű az élet. meg tudják azt magyarázni. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. Függetlenül attól. „Parancsra” nem lehet szeretni. Ahhoz. ami szabadon és akarva történik. mint az enyém. Ez pedig nem jó neki.

Ha csak egy pár lenne. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. mint a halált. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. és kívánjuk. de ha tényleg kipróbálja. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. akit később élete párjának szeretne. hanem az. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. ez már természetes”. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. A házasságot annyira lehet kipróbálni. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. mert veszélyes. Pl. szeretnénk kipróbálni. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. megvan-e az összhang testi vonalon. ami halála után lesz. ha a házasságkötés után derülne ki. csak éppen a lényeget nem. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. mert „tök ciki”. de még a nemi élet sem. a főzést. „Ma már mindenki ezt csinálja. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. működött is minden rendesen. Csak azok általában hallgatnak róla. igaz. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. bele is fekhet. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. ha már össze leszünk házasodva. 2. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. ha majd meg lesz halva. amiben majd eltemetik. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. nemi életet. érezheti úgy az ember. hogy mindenki csinálja. ha igaz lenne. ha meg tudják várni. egy éve házas párral. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. hiszen azt látják a fiatalok. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. Lehet próbálni a közös életet. Ugyanis nem igaz. És bizony nem egy párról tudok csak én. akik megvárják. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. de én elsősorban tőlük várnám. már nem igaz. tény. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. akkor 95 . A fő problémám egyébként gyakorlati. hogy a fiatalok talán elhiszik. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. „Nagy baj lenne. amiket kívánunk. hogy szexuálisan nem illünk össze. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. hogy szerintem jó. ha végrehajtunk egy nemi aktust. akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. Nem az ugyanis a kérdés. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. Sajnos találkoztam olyan fiatal.” Az érv jó. a bevásárlást. Másrészt. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. csak éppen utána mégsem. Tényleg jó. Először is. Bizony vannak az életben dolgok. hogy milyen lesz a ruha. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során.mondom. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart.” Az érv értéke: röhejes. a koporsó stb. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. Az érv értéke: 0 (zérus). El lehet játszani. amit ez az érv feltételez. aki megvárja a házasságkötést. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. mégsem lehet. pedig alaposan kipróbálták.. Csak nem elég súlyos. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. hogy milyen lesz.

A kockázat ettől még fennáll. csak azon alapul. ráadásul védekeznek is. Most mi van? Késik. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik. Nem véletlenül. Nem a terhesség a kockázat. Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. Akkor megkönnyebbül. úgyhogy semmi gond. Na jó. egy esetleges rettegésnek. Ha ezt elérjük. illetve arra késztetni őket. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán. Igen ám. de eltelik a három nap. talán nem fáradozunk hiába. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. cselekedettel. szóval. szó nincs „áldott állapotról”. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. hogy kérdések merüljenek fel bennük. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható.tényleg semmi értelme az egésznek. 2002. gyakorlatilag tehetetlen. hogy rögtön orvoshoz szalad. szerelmünk gyümölcse. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. Ugye? Szakirodalom Varga P. hogy a szerelem gyönyörű dolog. Aztán 4 nap késéssel megjön. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. Ki az a rém. mert minden bizonnyal késik. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. és nem jön meg a vérzés. De azért azt az emberek többsége érzi. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. akit élete társának képzel el. csak nagyon veszélyes. A fiatalokkal foglalkozva. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. még ha költőit is. Budapest. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. vagy akár csak izgulásnak azért. Zászlónk Stúdió. 96 .: Spielhózni. addig az bizony teher.

hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). az óriásplakátokról. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. a krízis nem csak felfordulást jelent. hogy a család válságban van. az újságos standról. s a család magán viseli annak minden jegyét. aminek kidolgozásában. 1 Varga Péter. ez folyik a filmekből. Hétköznapi munkánkban családokkal. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. hogy gyakorlatorientáltan. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani.Szászi Balázs pedagógus. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. tudatos életté váljon. amiről nemigen beszélhetünk. Rövid elméleti bevezetők. hittanár. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. A Társ-suli tehát egy program. már az sem ritka. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. mindig megmozgató kérdés marad. észrevehetjük. úgy tűnik. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. azt érdemes továbbadni. a párkapcsolat örök téma. majd tovább cselekedetbe menjen. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. Őt. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. Hallgatás nincs. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. Ezzel együtt azt is látjuk. de mivel pornó lett belőle. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. akárhány éve élünk házasságban. az ma is a vágyott jó. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. hogy mégiscsak van valami. a Spielhózni szerzőjének művészneve. de szakemberként és magánemberként is. s a társadalom számára is fontos remény. pszichodráma asszisztensek. A család. Az. 97 . keresztény szellemiségű vezetőkkel. kiegészíti. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. a szerelem. Pedig csak a társadalom van válságban. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. mentálhigiénés szakember. csoportokkal foglalkozunk. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. s ez a téma az életet adó család. önmagunkká-levésünk bázisát. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. s mélyíti el a kapcsolataikról. nyugalmunk.

el kell hallgatni. felszínes jelzésnek bedőlni. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. hogy a maga erejéből. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. hanem arról. az első tapasztalat mindig az. normális gondolkodással létezni.hanem lehetőséget a változásra. meghatározzuk nézőpontunkat. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. elevennek maradni. hisz ez a belépő a közös munkához. kiszolgáltatva magát az emberi sors. hogy mi „tanítók”. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. Isten nem várta el a világtól. Az elődök példái nem elégségesek. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. hogy nem szabad ennek az első. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. megújulva kell jelen lenni. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának. hogy megjavuljon. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. hanem szeretetből emberré lett. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. Személyes meggyő ződésünk azonban az. Már akkor azt tapasztalta. hogy mindaz. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. hanem azt. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. utódaikat a jövő felé segítve. Ma is ezt tapasztaljuk. Lelkiségi alapok. hogy nincsenek. hogy ők már mindent tudnak. vagy eljátsszák. s úgy tesznek. Joseph Cardijntól vesszük. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. és akkor fognak ott ülni a padokban. amit az egyház helyi. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. „Krisztus úgy szerette a világot. előbb járók mit tudunk már a világról. le kell söpörni. Ez nem jelenti azt. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. s magukról alkotott nézetüket. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. hogy nemcsak a munkásfiatalok. amikor nekünk az. Amikor fiatalokkal találkozunk. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. ezzel tágítsuk az ő világról. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. Ma a szülők. s idáig jutni a párbeszédben. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. álláspontját. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. ami számunkra fontos és érték. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. így a párválasztásban sem.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni.

Levin2. K. hogy bármi különöset tettek volna. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. a csoportdinamika atyja. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. hogyan hat a másik rám a csoportban. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. úgy alakítsuk viselkedésünket. 99 2 . ami már ott és akkor jelen van életükben. ha segítünk meglátni. lehetőséget kapunk arra. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. Azzal viszont. hogy megváltozzunk. azzal általában nem jutunk előbbre. még azelőtt. hanem mint vezetőknek. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. mi szép és jó van bennük már eleve.”3 A tréningeken mint kísérők. ha azt mondjuk meg. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve.lehető legjobban az utánunk jövőknek. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. ami a számunkra és a környezet számára is jó. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. hogyan is viselkedünk. mit vagy hogyan tegyünk. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni. teremtettségüknél fogva. a csoportdinamikának. Tahi.

Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. 4. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. c) Fogalmam sincs. Tudod-e. 2.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. d) Kopasz a Drága 3. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. d) Nincs is pulcsija. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan. d) Olyankor annyira izgulok. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. 100 . b) Megfésülködöm. vagy van egy.) 1. amióta ismerem. mint minden ilyen teszt. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. akkor lesz. de arra talán jó. Tudod-e. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. c) Nem csinálok semmi különöset. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5. egyformán. Ha még nincs. kékesszürke stb. c) Nem tudom. igyekszem a legjobban kinézni. Tudod-e. Ha Vele találkozol. nagy ökörség. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. Amíg a randevúra mész. nincs is neki ilyen. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. d) Csak magára hasonlít. Nem kell komolyan venni. kb. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. d) Nem tudom. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. Tudod-e. szürke. c) Nem is jár fodrászhoz. és azt hordja.

c) Nincs soha túl jó kedve. b) Elkezdek poénkodni. eléggé megviselne. szóval tök jó. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. Mit csinálsz. akinek éppen jó ötlete van. hát megfogta. c) Ha megfogta. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. 10. na… b) Azt érzem. 12. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. és így értékesebb lesz. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. ha megtudnád. b) Próbálkozni. c) Még jó. azt lehet. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. hogy összetartozunk. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. ha engem választ. mit szeret a legjobban. hol én. b) Nem rontom el a kedvét. b) Nem örülnék. de hát van ilyen. Általában ki dönti el. 11. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. c) Ez még eszembe sem jutott. d) Hááát. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. Mit szólnál hozzá. hogy nem is lenne rossz ötlet. hagyjanak békén. Mit érzel. b) Hol Ő. d) Velem még sosem volt bánatos. d) Még nem is voltunk moziban. Milyen gyakran gondolsz arra.8. amit különösen szeret. Mit csinálsz. 9. d) A lecsó. Mit szólnál hozzá. b) Néha-néha eszembe jut. de közösen egyezünk meg. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. de közösen egyezünk meg. hogy jobb kedvre derítsem. 14. elég gyakran. hogy tudjak rajta segíteni. c) Én javaslom. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. Tudod-e. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. mi a kedvenc étele? a) Naná. c) Nincs olyan étel. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. bohóckodni.

Megvan a kellő vonzódás. de azért néha észnél is kell lenni. neki van igaza. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. mit mondjak: az az érzésem. d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. és oszd el az értékelhető válaszok számával. nem vagy valami túlságosan szerelmes. sőt egészen kellemes is lehet.16. hogy azt higgye. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 . b) Általában ráér. c) Inkább Ő szokott engem hívni. kérdést. Olyan nincs. általában ráér-e? a) Nem mindig. Ezeknél minden a válasz 1 pont. c) Közöttünk teljes az összhang. Vigyázz. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. és ahol d-t választottál. Add össze. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. Talán még annak is fennáll a veszélye. Hagyom. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. néha nem. b) Néha veszekszünk. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. hogy valamiben nem értünk egyet. 4 vagy annál nagyobb: Hát. Az rendben van. de azért mindketten tudjátok. Ha találkozni akarsz Vele. egészen normális a kapcsolatotok. Mi van. hogy feladod az egyéniséged. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. Ilyenkor valamelyikünk enged. hogy piszkosul szerelmes vagy. így megkapod. d) Már együtt is lakunk. nem kell figyelembe venni. Értékelés: Az 1. szerelem. hány is az óra. hány értékelhető válaszod maradt. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. mert sok a dolga. Na jó.

hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. amiket nem akarunk. kifejezik másféle módokon. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. a függetlenedés. azaz a játékosságukra. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. Nyilvánvaló. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. nem is foglalkozik mással. vagy inkább ellenkezőleg. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. nem költő. hisz ahol biztonságos. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. arra a tudásunkra. Ez nem könnyű . tettekkel kifejezni azt. azon túl. s más. és az önálló identitás megtalálása. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. táncot. teljesen feketére mosnak. Vágy és félelem. nevelőivel. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. s a partnerré válás erőire. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. hogy a serdülőben kialakuljon. üvegtestű nőt sárban ölelni. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. 103 . és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. olyan értékek. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. és ezzel a lelküket és a testüket is. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. láthatjuk. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. hogy ki lesz ő. A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. hogy valóban az egész testük. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. amiket éppen most tanul. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. azokat a szerepeket. szabadon kipróbálhatja a határait. Félelemmel. normák mentén haladnak. valóságra utaló tartalmakat felfedni. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. jó vezető van. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. azt sokszor már az öltözködéséből. szexualitás az autonómia. már nemigen terep számukra az otthon. s újak után nézni. Így hát egy jó vezető. újra kell értékelni a szülői házat. s a gyász érzésével terhes ez az időszak. A párválasztás. Sokkal hamarabb megmutatják azt. illetve azok értékközvetítő voltára. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. ahol szabadon kísérletezhet. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. tartásából láthatjuk. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. Ők szeretik inkább akciókkal. lelkük megmozduljon. ami bennük van. csak avval. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról.

a drogfogyasztás ellen. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. Számít a családjára. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. a szülők azok. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. egy mély önismeretre van szükségünk. más értékrendből. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. az emberi kapcsolatok hiányát kell. Amennyire a keretek engedik. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. amiben a tréning segít. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. Azaz fontos. felelősségteljesebb életvitelre. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. egy mélyebb intimitásra. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. A program. mert a valódi intimitást. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. Prevenció Azt szoktuk mondani. A szer azért lesz fontos. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. a benne rejlő erőre épít. akár párkapcsolatok megteremtésére. Ehhez segít. hogy betöltse. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. akik véleménye meghatározó. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. tudatosan törekszünk arra. Pl. hogy a szerhez nyúl. a család. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. pszichés szempontjából az alapja.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. egyenrangúan. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. Amikor segítünk a fiataloknak abban. A máshonnan. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. 104 . hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. hogy férfiak és nők vagyunk. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. hogy a legkülönbözőbb helyekről. személyiségfejlesztő tréning ahhoz. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. kapcsolatok építésére vezetjük. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. Amikor házasságról beszélünk. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. különbözőségeink ellenére egymásért. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba.

tesztek. kézműves foglalkozások és tánc. s ami van. XIII. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. IV. III. barátság. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . formákat a találkozástól egészen a szakításig. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. XI. amit remélnek. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. II. kreatív megnyilvánulások. XII. Szakítás – kevés beszéd. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. S valahogy így együtt tapasztalják. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. Ezek önismereti játékok. VIII. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. sok cselekvés. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. A házasság értelmes és értelmetlen okai. Elkezdve onnan. a jóra való vágyat. Veszekedés – előnyei. X. A tulajdonképpeni 13 téma: I. önismereti játékok. de válunk. szituációs játékok. S itt valósul meg. s amit remélni sem mernek. VII. videós helyzetgyakorlatok. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. Bevezető. higiénia. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. hanem azok a konkrét tapasztalatok. Az előadások általában 30 percesek. együttjárás. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. ami működik. IX. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. ami elmúlt. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. VI. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. a jót. V. hogy lehet másként.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. nem lehet ésszel legyőzni. lazázás. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. tesztek. feladatlapok. s különböző lehetőséget teremtünk arra. maximum egy órásak. hátrányai. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. hanem többé-kevésbé tudatosan. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói.

s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai.működik. reflexióra. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. 106 . Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz.

Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg.). ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. A program 14 éves hagyománnyal bír. 107 . A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. elmélyítésében. dramatikus játékokkal. és újszerűen közelítjük meg. hogy – mikor. Nem partnerközvetítés. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet. ahol téma-centrikus. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. elvárásaira nyitottan tud reagálni. párkapcsolat. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. és az önismeret fejlesztésében. Készséget és reményt adunk arra. viszont a csoport igényeire. maximum 15 fővel indul. kiscsoportos munka formájában. tesztekkel és kiértékelésükkel. illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. interaktív beszélgetésekkel. kiscsoportos feldolgozásban. pontos tematikával. szerepjátékokkal. játékok kapnak helyet. A kiscsoport minimum 8. alkalmazkodni. vitaindító gondolatokat. mit. barátság. esetmegbeszélésekkel. veszekedés stb. nem pusztán szexuális felvilágosítás. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. kivel. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. ahol helyzetgyakorlatok. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg. videofelvételek elemzésével. szakítás. igen fontos témákban (szerelem. amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik. mentálhigiénés feladatok. kézműves foglalkozásokkal. előadások. A témát játékosan.

• az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. társadalmi viszonyok között. mégis sok magányos ember. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. egyetemistáknak. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. tapasztalatok megosztására.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. illetve esték szabadok). Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. a fiatalok otthonról nem kapják meg. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. • a saját családi minták felismerésében. félelmekkel telve várja. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. Az első benyomásokat szüleinktől. fiatal tanácstalanul. Kornak megfelelő szellemi. elsajátítására. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. gyakorlásában. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. • új problémakezelési megoldások megismerésében. az egész embert átfogó értelemben. értelmi és érzelmi érettség szükséges. 108 . az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. A program az ország egész területén elérhető. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. családunktól kapjuk. Lehet helyi szervezésben. szakmunkásoknak. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. a délutánok. hogy végre megtalálja az „igazit”. ifjúsági vezetőknek. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. vagy őt találja meg valaki.

Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. saját helyüket. Kálvária sgt. fokozva aktivitásukat. Cím: 6722 Szeged. 26. Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. Többnyire ők maguk is fiatalok. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. tehát úgy lett kialakítva a program. a programhoz való hozzáállásukat. társvezető megválasztása).Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. Telefonszám: +36-62-548-940 109 . Fontos. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. megoldások szülessenek. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. személyes élmények „behozása”. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. félelmeiket. ügyelünk arra. játékok kiválasztása. hogy kimondhassák elvárásaikat. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. Az egységek végén a team értékelést tart. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik.

Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. az ország különböző területeiről. ám büszkén vállaljuk. és más ifjúsági csoportok vezetői. ahol mindenki számára kiderül. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. önismereti játékok megismertetésére. ifjúságvédelmisek. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. háromszor koo-trénerként dolgozott. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. 2. alapozó tréning. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. akik alkalmasak lesznek arra. Az eddigi gyakorlat azt mutatja. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. védőnők. befektetést igényel a részéről. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. Így a programban elsősorban egyetemisták. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. lebonyolításuk elsajátítására. Pályaorientációs önismereti tréning. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. főiskolások. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. Megfogalmazza elvárásait. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. 110 . A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. illetve eldöntheti. mik a feltételei. Szociálismunkások. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). Nem célunk. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. Saját élményű . fiatal házasok vezetnek csoportokat. mennyi energiát. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. 4. kétszer hospitált. Önismereti drámacsoport 6. Célcsoport: Egyetemisták. hogy profi trénereket képezzünk ki.

Egymásra utaltan élünk. hogy segítse önmaga megvalósítását. de bontakozó személyisége is. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. és csak utóbb. másodlagosan rendelődik alá a többinek. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. vagy pusztítására használja-e energiáit. Ma már közhellyé vált a megállapítás. esetleg alkalmi ismeretségekig. a házastársi. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. E nézet szerint az Én valójában egyedül van. végül idős emberként is. 111 . A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. gondozásra. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. a pszichológia és az antropológia. főigazgató. a különböző társadalomtudományok. felnőttként. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította.Dr. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. léte az együtt-létben válhat teljessé. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. Lukács László piarista teológiai tanár.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. gyermekként. A „harmadik életszakasz”. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. autonóm személyiség ideálját hirdették. hogy jóra vagy rosszra. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. önmaga és embertársai javára. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. erejét. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. hanem magában az emberben dől el. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. hogy az autonóm. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember.

illetve hagyja tágítani magát. aki másnak igyekszik örömet szerezni. Megszólítás és válasz. Persze én már akkor is „Én” vagyok. Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. elfogadlak és szeretlek. Ez az egység-közösség. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). Egybenyíló. ahogy Ágoston emlegeti. század elején. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. Nem az én gondolatom. A személlyé válás ajándék. Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. adottság. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. Csak az tud igazán önmagává lenni. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. amennyiben Te elismersz.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. ha szeretünk” (Karl Jaspers). hogy a Másik megismert. hanem az. a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. elfogadsz és szeretsz. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. legősibb félelme. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. annál inkább önmagává válik. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. de nem létezhet” (Roger Garaudy). minél inkább megnyílik másokra. halhatatlanok. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. A személy azáltal „van”. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. Európa 1991. és a másik „Te”. hogy egy „Te” elfogadja. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. „Halandóak vagyunk. 4 Buber. megszólított. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. csak az válhat igazán boldoggá. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. és feléje fordul. „communio”-ban. mert én szabadon elismerlek. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. hanem olyan tevékenység. ha szeretetlenek. önmegismerés és a másik elismerése. 112 . amely elfogadást és választ igényel. fejlett személyek kezdeményezik. Meghívás és meghívottság. éppen a köztük növekvő egységben. A személy annál érettebbé. hogy szeressék. Ez azonban csak lehetőség. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. Legősibb vágya az. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. és elveszíti azt. szavam a fontos. Martin: Én és Te. aki kilép önösségéből. hogy méltatlanná válik a szeretetre.

amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. hanem mindezek fölött abban. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. a szexuális igények kielégítését. Ez a kapcsolat egész valóját. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. amilyen például a barátság. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. hogy nem magányos egyed. Ehhez járul az is. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. és szegényebb marad az. 113 . hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. saját képmására alkotta. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. hanem kapcsolatokban válik önmagává. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. az egymáshoz tartozás érzését.27). testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. a figyelmesség és a szolgálatkészség. hogy értelme van és szabad akarata. Legteljesebben mégis a házasságban. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. az udvariasság. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. amelyet az otthonukká tesznek. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal.

Atyám. amint mi egy vagyunk: én bennük. bennem vagy s én benned. hogy értelme és szabad akarata van. ha fáradt vagy beteg. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. amelyik kihűl vagy elenyész. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. ez azonban önmagában hamar kiég akkor.21sk. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. mire van szüksége. legrejtettebb titkait is. az élet különböző helyzeteiben. amint engem szerettél” (Jn 17. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. Otthont. vakációjukat töltik együtt. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. ha nem a személyes odaadás. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. (…) Legyenek egy. te bennem. hanem közös otthont teremtenek. beteljesülten az örök boldogságban. Közösen élik meg a világ eseményeit. amelyben valóban önmaguk lehetnek. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. hogy te küldtél. s megtudja a világ. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. a heves rajongás alábbhagy. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. vagy a szabadidejüket. 114 .Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). örömüket lelik egymásban. „Amint te. úgy legyenek ők is bennünk. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. hogy te küldtél engem. tudják együtt „múlatni” az időt. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. Ebből következik az is. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. megteremtve az egyesülés élményét. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. örömeiben. akár konfliktusaiban is. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. Fokozatosan. otthont. és a Fiú az Atyát. ígérte tanítványainak Jézus. Egyszer talán ráébrednek arra. amely biztonságot és védelmet ad. együtt és egymásnak. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. hogy így elhiggye a világ. Tudják. de viszontagságaiban. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. minden álarc és képmutatás nélkül. s nehéz előre tudni. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán.). csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. tudják. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. töredékesen már itt a földi életben. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. és szereted őket. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. közöttük vagyok”.

istenibbé válik. a kielégületlenségnek. a különböző szeretetkapcsolatokban. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját.” Mindaz. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. Amint a II. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának.Élete fájdalmas töredékességét. hanem lehetőségünk nyílik arra is. együtt-lét. tehát a szeretetről elmondható. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. hogy minden ember önálló. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. még a legszorosabbak is. hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. eredetét és beteljesülését. önzetlenebb a szeretetünk. nemcsak örömet szereznek. mily reménytelen. hanem szeretetének korlátaiba is. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. 115 . de nem ritkán feszültségeket. ellenségeskedéssé torzulhatnak. és önmagát ajándékozza neki. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. Oka azonban az is. Benne nemcsak Isten lett emberré. amellyel elfogadja az embert. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. abból meríti erejét. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. individuum. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. nézeteltéréseket okoznak. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. Az emberek közti szerető elfogadásban. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. Minél őszintébb. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. A különféle személyes kapcsolatok. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. konfliktusokat. egymásból és egymásra való léte. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. „Az ember itt kevés a szeretetre”. Benne. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. annál krisztusibbá. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. Oka ennek elsősorban az. „Isten a szeretet”. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. az önfeláldozó. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. a töredékességnek egy darabját. A szó eredetileg körtáncot jelent. annak mintájára. szeretlek. hogy Isten bennünket szeret. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig. amit Én és Te egymásrautaltságáról. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. hanem azt is.

” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. odaadja magát neki és érte. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. akkor elfogadjuk azt. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. úgy kell tenniük a házastársaknak is. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. Szomorú voltál. csak egy csöppel kevésbé szomorú. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. hogy az ember időben él. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. csak annyival. 116 . Olyan történelem ez.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. hanem amelyben valóban testet ölthet. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. elmélyülni. alkalmi fellobbanás. a tartósság és a hűség. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. a házastársak életközösségében. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. amely nemcsak jelzi. életének története van. hogy – férfimód hiú – földerítselek.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. Most este van. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. és halálunkig folytonosan alakul. szépül vagy éppen torzul. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. egyetlen mozzanatba sűrítve. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. hogy együtt öregszünk meg vele. az időhöz kötötten. de jelenvalóvá is teszi azt. akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. Figyelmen kívül hagyják azonban. Elment a nap. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. szövetséggé mélyülő szerelem. jónéhány éppen a tartós. Én meg szeretném megköszönni néked. Én sem épp vidám. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. táplálja és gondozza saját testeként. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. Ez a jelenlét.

amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. Ez teszi érthetővé. Arra az Istenre. amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. ha önmagát. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. ember szét ne válassza. tartósabb. Ezek gyógyítása. még a nép minden hűtlensége ellenére is. arra az Istenre. felbontható. hogy egyedül élje tovább az életét. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. elárulható.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. amely. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 .) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. Tisztában van ugyan vele. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. hogy keressen magának társat. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. mindegyik házas viszonylatban. megváltoztatható. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. mint megannyi szerződés. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. és igazi. Két-vödrü kút! Két sebesült. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. szívét. legalább valamilyen mértékben. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. „Amit Isten egybekötött. nem beszélve azokról a sebekről.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. vagy mindkét házasfél számára. amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. életét.

: Egybeszerkesztve. Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. Az öt szeretet-nyelv a házasságban.. Vigilia Kiadó. Budapest. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. 2002. dr. Powell. Bovet. Theodor dr. Budapest. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. 5 Rahner. 2002. L.. 118 . 1984. Vigilia Kiadó.”5 Szakirodalom Asen. amely túlmutat a szeretők esetlegességein.. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. II. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. hallgatag. Bécs. megváltó és megáldó partner jelenik meg. Linda: A társ… Feleségek könyve. csaknem banálisnak látszik is kívülről. Budapest Fromm. John: A tartós szeretet titka.: Felette nagy titok. Petrik. Dillow. amely Istenre utalt. 2002. 1983. mégiscsak az. 2002. Budapest. A családi harmónia öt jellemzője. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. akkor túlmutatnak önmagukon. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Herder 1985. akkor ebben – akár tudunk róla. Vigilia Kiadó. Budapest. 1999. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Erich: A szeretet művészete. 1997. Park Kiadó 1997. Harmat. Vigilia Kiadó. Helikon Kiadó. Budapest. Chapman. mindent átfogó és oltalmazó. Powell. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája. Amikor valóban szeretnek. Eva: Gyermekeimmel. S ha ez szabadságban történik. Könyv a házasságról. Budapest. Gary: Egymásra hangolva. Harmat. Gary: Családi összhangzattan. Karl: Über die Sakramente der Kirche. a Család évében. akit Istennek nevezünk. Ez pedig Istennel határos. Chapman. Budapest. 2002. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. Budapest. Crabb. Budapest. John: Feltétel nélküli szeretet. 131.

illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. tanszékvezető tanár. klinikai szakpszichológus. (Pszichoterapeuták. amelyről eddig beszéltünk. mint a hosszú távra szólók. Az emberek többsége elfogadja a válást. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. hogy a házasságok törékenyek. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. A házassági szerződés. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. az önmegvalósítás. a siker. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. az egyenlőség. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják.Dr. jogi fogalom ugyan. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. illetve a szerződésre épülő házasság. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. egyre több ország 119 . de hátterében. élethosszra vonatkozó ígéret. az élet megosztását jelenti. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. Ezek: a szövetségre. kapcsolati formák. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. amelyek az értékek. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. a társ. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. az egymás életébe való bebocsátást. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. hanem döbbenten eszmélünk rá arra. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. A személyes és visszavonhatatlan. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. a klienssel vagy a tanulóval. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. a verseny. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. hogy mikor boldog egy házasság. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. Rossz érzéssel. szociális munkások. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. toleráns a házasság előtti.

Korábban a megbízhatóság. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. sőt kötelezettségük egyedülálló. illetve értékként kezelése. hogy ezek majd teljesülnek. De a negatív hatások. mint a negatív hatások csökkentésében. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. hogy joguk. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. de az élethossziglani fejlődést feltételező. A különböző tudományok a változások leírásával. és a családi közösség legfontosabb pillérével. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. mint az egyediség kimunkálása. a szociális „ügyességeket”. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. a változni tudást. de külön tényezőként is megjelenik az én. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. A társadalmi változásokkal is összefüggően. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. akkor a házastársak között 120 . a jó kommunikációs képességet. Ma inkább a sikerességet. amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. a tisztességnek és a megbízhatóságnak.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. a romboló következmények feltárásával. a „self” értékké válása. és azok hatásaival való megküzdésben. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki. a felelősség. elemző koncepciók a szövetségre épülő. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe.és áldozatvállalás. kielégítést nyernek. a család épségének megőrzése. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. Korábban a házasság. hiedelmet. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. különösen a szociológiának. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. az őszinteség. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

Pl. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. elhalnak. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. aki döntött valaki mellett. az udvarlás első fázisában (1–8. fejlődnek. ha a házasságot alkotási folyamatnak. hanem örömforrás legyen. kitartást vállal és fogad egymásnak. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. A kapcsolatok minőségét. más választások korlátozásával is jár. de mindig több tényező határozza meg. A másik ember társ. a későbbi időszakban (8-17. értékeinek megfelelő. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. biztonságot adó. 129 . A kapcsolat azonban nem magától formálódik. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. tevékenységnek tartjuk. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. vágyainak. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. az az együttélés minőségétől. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. vagyis elköteleződnek egymásnak. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. ha törekszünk is arra. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. változnak. a kapcsolat milyenségétől függ. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. vagy pokollá válik mindkét fél számára. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. gyengédség. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban.intézésében. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. megbízhatóság. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. és létfeltétel. igényeihez. Az ember sokféle kapcsolatban él. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. Hiszen. A „boldogok voltak. vagy egyáltalán nem vállalják. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. mint a mesében. céljainak. II. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. hogy az együttélés ne pokol. Csak akkor nyílik ki a zsilip. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. a kapcsolatok alakulnak.

illetve megszakadásához vezet. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. rokonságával való kapcsolatát. Az udvarlás időszakában természetes. a csalódástól. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. a kapcsolat megszakad. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. éretlenek a felelősségvállalásra. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. Előtérbe kerül a karrier. félnek az intimitástól. erősségének jelzéseként értelmeznek. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. megengedettek vagy akár tiltottak. a nehéz helyzetekben való kitartásra. mint a hosszú távú elköteleződés. bizalmatlanok. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. nehezíti a partnerek eredeti családjával. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. Az együttélést követő házasságok kudarca.Az együttélés törékeny kapcsolat. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. és a kapcsolat minőségének romlásához. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. Az erősebben kötődő. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. A statisztikai adatok azt mutatják. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. kötődő. óvatosság. hogy más területen keressenek fogódzókat. hanem kényszerből jött létre. mint az elköteleződő párokét. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. A kapcsolat megszakításának. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. a függetlenségigény. Próbálkozások. Az együttélési 130 . az önérdek. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik.

elbűvölés. leírására számtalan szavunk van. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. csalódottság stb. A szoros. a másiknak való örömszerzés szándéka is. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. az együtt megélt élményeket. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. támogatást. a düh. mint minden más kapcsolat alakul. helyezkedik el. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. kialszik. ami a hatékonyságérzést kiváltja. intimitást. hogy az alkotás szép legyen. gondozza. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. Az elköteleződés olyan szoros. gondoskodó szerelembe. szenvedély. hogy a szerelem nemcsak érzelem. áll össze. A szerelem is. vagyis változik. Szavaink sokfélesége is jelzi. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. Minden házasság egyedi. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. hogy ilyen tartós a házasságuk. gazdagodik. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. véleményük szerint mi lehet az oka annak. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. örömforrás legyen. jó legyen. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. válnak hangsúlyosabbá. akkor törekszik arra. Ha valaki úgy döntött. hogy önmaga legyen. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. tartalmának megragadására. a befogadottság. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. nem kell félnie a másik kilépésétől. tetszés. a szorongás. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. a biztonság. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. vonzalom. – A házasság jobbá tételére ösztökél. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad.kapcsolatban élők is. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. hanem benne van a másikkal való törődés. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. gyengédség. problémákat. és a házassággal való törődés az. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. és mélyen kötődjünk hozzá. A hosszú távú. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. összetevői kerülnek előtérbe. vágyakozás. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. A szerelem. kötődés. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. fellobban. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . A szerelem kifejezésére. Vannak olyan szerzők. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. több időt áldoz arra. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. természetesen több energiát fektet bele. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. élvezet. kifejezheti valódi szükségleteit. hogy a kapcsolatot alakítsa.

pozitív értékeit. az elköteleződésére. aki beleszeret a szépséges császárlányba. irányzat. országából elűzött királyfi. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. a minimalizálás. Turandot a házasságot választja. nevezetesen az autonómiára. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. az a vérpadon végzi. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. Aki megoldja a próbát. de aki kudarcot vall. törekvések kiemelésére is sor kerül.nem drámaiak. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. akinek kialakult identitása van. annak a felesége lesz. hidegszívű. így lesz „a kettő egy test”. De Kalaf gondoskodó. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. a változásra. amelyet Turandotnak kell megoldania. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. Ám ekkor megjelenik Kalaf. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. hanem a hasonló értékek. férjjé a férfi. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. 132 . tiltakozik a házasság ellen. a vándorló. Az elköteleződés kezdetén. – A személyiség érettsége Valódi. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. egyedi. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. fejlődik. illetve maximalizálás jelensége. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. senki mással össze nem téveszthető személy. és minimalizálja a negatívumokat. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. tulajdonságok. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. eszme stb. vagy feleségül megy hozzá. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. ezáltal lesznek részesei egymás életének. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. az elköteleződés talaján erősödik. Kalaf azonban megmondja a választ. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. bensőségesség. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. hogy egyben egy kapcsolat része.

hiszen egy olyan élmény. és mint ilyen emberi szükséglet. ezredévek jöttek. így az megérthető akkor is. Mint zsibbadt erek útján a vér. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. nem kontrolláló. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. a tudatosságot. Istenhez. A kifejezés a latin intimus szóból származik. Melyben egy isten szállt a földre le. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. Az ember sajátos természetéből adódik. Kapcsolat. Vagy áldott csipkebokor drága tested. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. amely mások számára megfigyelhetetlen. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. nem birtokló. leírása nehéz. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. Ez a rész. Nem cselekvő jellegű. kölcsönös kapcsolatban legyünk. inkább passzív létező irányultság. Az intimitás fogalmi megragadása. csöndesen. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. – Érett. hova tartozunk. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. hogy egyvalakivel meleg. hogy kik vagyunk. hogy te vagy-e te. S alélt pilláim lassan felvetődtek. Egyszerre csak megfogtad a kezem. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. de nem a másikra figyelünk. tartalmazza alapvető választásainkat. mint ahogy soha. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. és nem eszköz valaminek az elérésére. A másikkal való kapcsolat maga a cél. Az intimitás bensőséges kapcsolat. őszintétlenségre kényszeríti az embert. ez az én-rész a híd a lélekhez. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. amely arra irányul. hogy önmaga csak akkor lehet. Belső. létezés-állapot leírásáról van szó. 133 . a költészet ereje. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. ha másvalakivel van együtt. legbelső a jelentése. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. szoros. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg.III. soká. autonóm személyiség. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. És percek mentek. „És jó volt élni. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. őrizzük. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. hanem önmagunkban vagyunk. és utal önmagunk legbelső részére.

vele társalgunk. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. rejtett céljaink. mint önmagunkra. amikor álmodozunk. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. rejtett szándékaink. A személyes kapcsolatok alakulásában. A feleség sírva. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. vágyaink. nem viselünk álarcot. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. de 134 . sem a gyengeségek elrejtésére. gondolatban megosztjuk vele élményeinket. Ki kezdi a beszélgetést. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. őszinte. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. de létezik egy „forgatókönyv”. kudarcaink. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. a nyílt. Az intimitásban a létezés pillanata. amely szerint a kommunikáció zajlik. nincsenek hátsó gondolataink. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. de nem rá figyelünk. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. csúnya veszekedés tör ki. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. Valamiféle időtlenséget. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. amikor önmagunkra figyelünk. – A kölcsönösség. A feleség leszidja. kimutassa. minden hibánkkal. Úgy vagyunk a személyes terünkben. a jelen válik fontossá. hazaérkezik a férj. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. esetleg félreáll a nyakkendője. késett. hanem önmagunkban vagyunk. Allport írta le. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. mint tudjuk. nem törölte meg a lábát. amely megjósolható kimenetelhez vezet. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. élményeink. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. – Megváltozik az idő megélése. Ott is rá gondolunk. mikor lehet közbeszólni. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. a férj dühös lesz. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. sem a hízelgésre.A spontaneitás szabadság és képesség arra. önmagunk megosztására ösztönöz. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. Pl. titkaink. amikor önmagunkban vagyunk. sőt inkább a másikra figyelünk. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. de természetesen jelenthet azt is. őszinte. Az intimitásban a tér megélése kettős. Személyes terünkben akkor vagyunk. társunk. Olyan dialógusé. Az intimitásra való képesség. határtalanságot élünk meg. – Megváltozik a tér megélése. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. A kommunikáció nyílt. hogy abba beengedünk egyvalakit. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le.

– Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. szabad. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. hanem önmagaként van jelen. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. a másik valódi énjével. hogy a férje alkoholista. Hogy gyermekének szíve odabújjon. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. 135 . a másikra ráhagyatkozó állapot. megismerésére. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. férj. lehet-e őt szeretni és értékelni. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó.). illetve milyen szabályok szerint működnek. IV. gyerek –. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. támogató. törődés érzése. önmagában lenni állapotot. bizonygatja. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. Csak az anyát közelben. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is. – Az intimitás a szabály. Pedig nem az. bizonytalanulszorongóan. óvó. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. előírt vagy tiltott szabályok. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. önmagára vonatkozó gondolatok.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. erősíti a szerelmet. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. feleség. a világ kutatására. gyengédség. Kezdetben még nem az. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. partneri elvárások. hanem a másikkal is. irányulások kifejezése. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. hogy milyen szerepben. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. gyengédséget és az elköteleződést. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes.diadalmasan panaszolja. Míg a közeli kapcsolatokban. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek.

ELUTASÍTÓ IV. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. akik nem akarnak. elkerülik az elköteleződést. őt szidó szülőtől. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is. de nem sorsszerűen meghatározó. és nem tudnak társak lenni. Az 136 . „gyakran” kifejezéseket. Nem félnek a haragos. a függés ellen lázadók. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő.I. magányosak. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. akik csak partnerek tudnak lenni. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. SEM INTIMITÁS. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. Az összefüggés erős. türelmes munkával. hogy szüleik szeretik őket. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. elköteleződést igényel. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. a nem kötődők. A hányatott sorsú. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. hanem változtatható. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. zavart korrigáló terápiájában hosszú. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. azok. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ.

elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. A mindenkor rendelkezésre állás. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént. térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. 137 . a valódi én mellett döntöttek. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. Valószínűleg azért. Befejezésül. a másik elfogadása. helyzetének empatikus megértése. a másik érzéseinek. elköteleződés. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét.

Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. Nagy Ágnes általános orvos. Isten megszólítja a házaspárt. de a házaspár igenje kell rá. a gyermekek ajándékozzák a családot. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. szabad akaratuk által. természetes családtervezés Életvédelem. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. ezért ezt meg kell válaszolnia. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. II. Régebbi korokban a gyermeknemzés. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. a testvéreknek. aki ajándékul adták az életét. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. A gyermeket a házasság megkoronázásának. 138 . házastársi szövetség. mely testi-lelki szeretetközösség. CSÉN tanácsadó. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot.” Csodálatos dolog. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. CSÉN tanácsadó. élete megajándékozza azokat. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. Ezzel a válasszal. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. De az embernek szabad akarata van. s szüntelen ajándékozásból állhat. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. hogy Isten ajándékozó.Hortobágyiné dr. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. Isten ajándékoz bennünket. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. Így egész életünk ünnep lehet. A II. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. megtartja méltó helyét. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. Kecskemét és Déri Éva biológus. hogy szülőkké váljanak.

az nem okoz abortuszt.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. mert olyan kapcsolatból származik. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. Ugyanakkor az is fontos. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben.2. ha egy családban egy vagy két gyermek van. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét. 139 . hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. néhányan a fogamzásgátlásra. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. Lehet. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. Fontos. elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. mert nem ennyit vártak. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. Így ami előtte hat. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. de az is lehet. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti. Szükséges. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. Kapja meg méltó helyét. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. Egy három gyermekes családban. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. Szükséges tehát tisztáznunk.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. hogy a gyermek. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. vagy ismeretségi körünkben. védekezésre gondolnak. Hány gyermek legyen egy családban. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. a lelki ráhangolódást. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. Itt kell kiemelnünk azt is. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. a megfelelő testedzés. hanem szinte akadály: mert nem most várták. elgondolkodtak. esetleg a gyermektelenség hátterében. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. amelyet elveszített. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz.

Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. A családtervezés úgy lesz teljes. családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. hogy egy családtervezési módszer tévedett. akkor ne úgy fogalmazzunk. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. és milyen időközönként érkezzenek. Nagyon fontos.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. mi Isten akarata a házasságukkal. amikor egy házaspár. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. 140 . hogyan mondanak. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. vagy nem annyi gyermek születik. hány gyermeket vállaljanak. s a gyermekek mikor. hogyan fogadták az ő jelentkezését. Ismeretterjesztő munkánkkal. mi Isten szándéka a házasságunkkal. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. remélhetőleg igent az ő életére. hanem azt is keressük. hogyan viszonyulnak hozzá. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. Legfontosabbnak azt érezzük.…férfinak és nőnek teremtette őket.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. Ebben a definícióban az a fontos. Mi az Ő terve. Kutatások arról számolnak be. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. nagy öröm forrása két. Ez azt jelenti. s szülőkké leszünk. hogy fürkésszék. nem szabad attól félnie. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. Ha remélhetőleg végül is vállalja. töltsétek be a földet. hány gyermeket szán nekik. a teremtés művébe kapcsolódunk be. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. Így mikor mi gyermeket vállalunk. amikor tervezték. Csak nem szabad szem elől téveszteni. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. amennyit tervezett a házaspár. Úgy érezzük. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. családi életünkkel.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. születési idejének. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja.

áldás.3. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. „Az Egyház azt tanítja. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. Megérti-e Ön. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. A harmadik szándék az. hogy a gyermek. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek.” 141 . hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. hogy ők nem értik? Igen. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. 2. mint azokat a nagy szándékokat. 1. az új ember. az Egyház azt tanítja. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. és ez teszi szükségessé.” (Humanae Vitae. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. A mai világ szorongató helyzeteiben. Három nagy alapvető szándékról van szó. tudniillik. ami korábban ismeretlen volt. Pál pápa 1968. melyeket az Egyház tart szem előtt. nagyon megérthető. s azt tartja. vegyszerekkel nem lehet megoldani. 3. a dolog valóban bonyolult. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. Nagyon meg lehet érteni. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. s ily módon szabályozhatják a születést. VI. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között. hogy ráébresszen arra. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. „Bíboros úr.

Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. petesejteket. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. meg kell állapodniuk. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. ameddig az abortuszt elvégzik. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. Itt szólhatunk röviden arról is. a mozgás. Mindig ugyanott van a találka. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. hogy messziről is jól látható legyen). mint pl. S természetesen kiemeljük azt. hogy egymásra találjanak. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. legfeljebb 12–18 óráig él. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. hogy éppen hol tart a folyamat. ezért erre testileg. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. a sárgatestet stb. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. Így érthetővé válhat számukra.és a fajfenntartás. hogy a szíve már hetek óta dobog. hogy ma Magyarországon ez az a kor. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). tölcsérszerűen kitágult részében. s ott hagyjuk. Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. a légzés. természetesen annak megfelelően. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. mind a működése eltér a két nemben. hogy HOL és MIKOR találkoznak. az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. és működésükben sincs lényeges különbség. egy új emberi élet kezdődik. melynek mind a felépítése. II.. a különböző minőségű méhnyaknyákot. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. Ennek egyik része ivarsejteket termel. Van azonban olyan szervrendszerünk. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. hímivarsejteket. a másik 142 . Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. hogy a találkozó létrejöjjön. és egyesültek.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. a táplálkozás. I. másik része segíti az ivarsejteket abban. Olyan szervrendszereink. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. Ez a szaporító szervrendszer. melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg.

Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. s állandóan újak képződnek. Egyik kiesése esetén – pl. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését. készíti föl arra. a progeszteron. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. és megreped. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. hogy a szaporodást biztosítsa. egyik alkalommal jobboldalt. ahol a petesejt megérik. zsírszerű anyag rakódik le.nyugalomban van. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. A petesejt továbbításában: . illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. A hímivarsejtek (ondósejt. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. a szabad hasüregbe kerül. . A kiszabaduló petesejt. másik alkalommal baloldalt. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. sejthártya. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. Amikor már egészen megérett a petesejt. következő ciklusban pedig fordítva történik. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. illetve a petevezető rojtjai közé. nyak – centriólumok.a petevezeték csillószőreinek mozgása. amelyek körülveszik. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. és hogyan egyesülnek? A. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. mindig van belőlük „raktáron”. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. sejtplazma. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre.a folyadék centripetális áramlása. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. hogyha történik majd megtermékenyülés. hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. Általában percenként 4-szer húzódik össze. melynek aktív mozgása nincs. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . III. mint a tűhegy. és bennük sárga színű. számuk és alakjuk is megváltozik. . A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. Akkora. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt. mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. farok – mozgás végrehajtása. összekötő rész – a mozgását irányítja. Végül annyira kidudorodik. ovuláció környékén percenként 8–12-szer. serdülőkortól a klimaxig. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja.a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. szabad szemmel nem látható. Így keletkezik a sárgatest. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. szabad szemmel is látható sejtje. zona pellucida – üvegszerű hártya.

és mintegy várakoznak. A többi hímivarsejt. Nagyon gyorsan tudnak úszni. tejszerű.8). mely kb. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. Színe opálos.2–7. végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. Nagy az eltévedés lehetősége. a méhnyakcsatornán. és meg kell tenni a hosszú. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. s 1 ml-ben kb. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket. B. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. és ezt a képességét órákon át megtartja. bonyolult utat a hüvelyen. A sárgatest feladatát a 12. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. de csak a legszívósabbak. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú.2. Az élet örökös küzdelem. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. és hegestest keletkezik a petefészekben. a méhen. és legalább 80%-a jól mozog. héten a méhlepény veszi át. 15–18 cm-es út. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. Ha nem történik megtermékenyülés. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását. legellenállóbbak érik el céljukat. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. táplálását biztosítja. Kémhatása lúgos (7. Sebességük 2 mm/perc. Átszámítva ez annyit jelent. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. 60–120 millió sejt van. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. mely lúgos kémhatású.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. a sav pusztítja őket. melynek – természetesen.1 km utat tenne meg. majd elfolyósodik.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. foszfort. szaga édeskés. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. A hüvely egy kis vegyi üzem. B. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. B. 7 nap múlva. és a petevezeték kezdeti részén keresztül. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. óriási mozgási energiát vesz fel. energiaforrását. a hüvely hátsó boltozatába ürül. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. a többi kifolyik a hüvelyből. Az ondó. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. Cél a petevezeték elérése. Ez a váladék kezdetben sűrű. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. Kisebb részük behatol a méhnyakba. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. amely állandóan tejsavat termel. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. akkor a sárgatest visszafejlődik. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag. amikor felszabadul. A cukrot. a méhnyakra és környékére jut. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén.1.és prosztatamirigyből származó váladék. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag.

Mégis bizonyos. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. legrátermettebb. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. B.hígabb. Nem jó az sem. s így elpusztulnak.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. vagy pedig megvárják azt. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. pusztulására vezetnek. IV. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. ha túl korán érnek oda. Ugyanúgy. hogy a petesejt megérkezzen. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. biztosítja számukra a tápanyagot. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik.4. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. nagyobb víztartalmú és több.3. hogy a spermiumok néhány. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát.2–5. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer. melynek irányító. Csapásaik kifelé irányulnak. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. További nehézség: a test melege. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. hőmérséklete 1. így még itt is sokan eltévednek. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. 4szer húzódnak össze. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. a farkát elveszíti. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. ahol a petesejttel találkoznak. felszínén apró csillószőrök vannak. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be. majd bejut a sejtplazmába. a harcot. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. Ezért van jelentősége annak. ugyanis a spermiumok élete is véges. útmutató hatása is van. s így további spermiumok 145 . de gyorsan kimerülnek. ha még nem lenne ott. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja.) A petevezetékek általában percenként kb. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. B. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. a petevezetéket. milliós felesleggel dolgozik. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával.

akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. 146 . A sárgatest. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. ha nem termékenyült meg. vérzés kíséretében. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. 1 nap múlva következik be az első oszlás. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. VI. A petesejt. A zigóta kb. s a természetes váladékokkal távoznak. vagy felszívódik. napon jut a zigóta a méhbe. Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. és a méh faláról lelökődve kiürül. Az egyesülés után kb. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. ahol bekebelezés áldozata lesz.behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. A petesejt burka ezután bezárul. Az egyesült sejt neve zigóta. 'a csalódott méh sírása'. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. ha a megtermékenyítés elmarad. és így hormonjai megsemmisülnek. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. V. Elmulasztott találkozás Mi történik. miközben tovább differenciálódik. Körülbelül a 4. Ez a MENSTRUÁCIÓ. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. A sárgatest megmarad. illetve kisodorják a természetes váladékok.

pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt. hogy a fogamzás. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. vagy a beágyazódás megakadályozása. a fogamzás pozitív. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. az nem okoz abortuszt. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. 1 hét telik el. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. 147 . A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. Alapvető különbség a két csoport között. illetve a fogamzás elősegítése is. A fogamzás és a beágyazódás között kb. vagyis a beágyazódást gátolja. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. Így ami előtte hat.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. Ahhoz. A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. az emberi élet indulásának kezdete. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. Fontos megjegyeznünk. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni.

amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). Következő hatás. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. amelyek valóban fogamzásgátlók. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. Fő hatásmechanizmusuk. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. Például Ovidon. melyben nem. amikor a tabletta ’jól működik’. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. 2. „Stop” módszere. Anteovin. Van a sterilizációnak az ún. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. ezért fontos. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. s a kémiai módszerek több formája. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. Aki tehát szedi a tablettát. Femoden. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. kötet 748. oldal 2. Mercilon. vagy rosszul történt védekezés.1. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. vagy elpusztítják őket. hogy neki a fogamzásgátló. bekezdés). mely „sürgősségi” tabletta. hogy a tablettának más hatásai is vannak. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr.) 148 . Marvelon. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. Itt szerepel például a megszakított közösülés. elkötés. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. s ott még nem tud beágyazódni. 3. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. a méhnyálkahártya megváltoztatása. ami a fő hatásmechanizmus. így elpusztul. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. nem tudhatja. Triregol. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. Hatását úgy fejti ki. Rigevidon. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. Cilest. egymástól való eltávolítás) jelentik. mely vágás nélküli sterilizáció. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. A kényelmetlensége ennek a módszernek. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. stb. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. A hatásmechanizmusuk pedig az. a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium.

teljesen belefér a serdülőkori változásokba. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. Demalgon. Bayrena. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. Sevenal. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. s ezt folyamatosan kell szedni. Maripen. bőrkiütések. A Postinor. Algopyrin. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. mert segít a PARTNER – M. Például az. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. vagyis a beágyazódás gátló hatás. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. Elenium. – Nagyon fontos tudni azt is. Ez is sürgősségi tabletta. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység. Andaxin. depresszív hatás hányinger. migrén hangulatváltozások. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. Csak ha erről nincs tudomásuk. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. Legatin. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. Vegacillin. Semicillin. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. Meristin. hogy másnap és harmadnap. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. Sumetrolim. (Pl. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. 149 . s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. Ez azt jelenti. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. illetve legújabban a hormongyűrű. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő.: Penicillin. epekövesség. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. Amidazophen. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. tromboembólia. Ez nem jelent gondot. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. mert még szinte ki sem alakult. Valeriana.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. Barbamid. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. Medivaler. Kefalgin. illetve éveken át nincs.

Neophedan. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. Corontin. s NuvaRing néven került forgalomba. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. amit havonta csak egyszer kell használni. A hormongyűrű azon az elven működik. Ospolot. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. műanyag vázzal rendelkezik. majd 3 hét után kell eltávolítani. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció.) A megtermékenyített petesejt. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. 4. vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. egyéb: Radipon. így fejti ki hatását. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. Az is előfordul. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. Ptimal. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. mely T-alakú. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség. A rugalmas anyagból készült. Sacerno. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. sima felületű. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. Ridol. de használata sokkal kényelmesebb. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. rézzel és hormonnal kombinált típusok. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. Így nincs többé elfelejtett tabletta. hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. illetve 120 mikrogrammot). melyet hormongyűrűnek neveznek. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. (Alakjuk változatos. A negyedik oszlopban a spirál. Sertan. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). A méhen belüli eszközök mellékhatásai.Quarelin. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja. Mérlegelni kell azonban.

Hormongy űrű 4.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1.. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl. Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. – méhen belüli eszközök (spirál. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg. 2.. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl. Pl.. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 . megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b.

Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása). Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. Tüneti-hő mérő zéses. Több tünet. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról. 152 . ./ a fogamzás megelőzése 2. Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik. TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek.

másrészt a fogamzás elősegítésére. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. Anna Flynn A III. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. Ezt a módszert olyan párok választják. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. Anna Flynn (angol) Dr. erkölcsi megfontolásból.” Dr. Többféle természetes módszer is ismert. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak. akik egészségügyi. 153 .

így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. München). Gerhard Döring. J. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. láz. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. de ennek bizonyításával adós maradt. M. Smith már ekkor leírta. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. A naptármódszer nevét onnan kapta. hogy zavaró körülmények (pl. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. W. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. menstruációs naptárra van szükség. akiknek pontos. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. hogy fiatal. stb. T. stresszhatás. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. A ciklus első felében mindig alacsony. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. Kyusaku Ogino japán és dr. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. A módszer azt feltételezi. A módszer biztonságát csökkenti. Így pontos képet kap arról. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. hogy alkalmazásához az ún. napján következik be.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. 1933154 . és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. tehát csak olyan nők alkalmazhatják. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. Ő hangsúlyozta. rendszeres a menstruációjuk.) félrevezethetik a megfigyelőt. gyógyszerek. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet.

melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. G. Baur (Müncheni Egyetem). az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP).ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. A csoport három vezetője: Prof. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. mely minden nő számára lehetővé teszi. Dr. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. 155 . Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. Freundl (Düsseldorfi Egyetem). Dr. A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. pedagógusok. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. ahol orvosok. és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. Prof. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. U. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. S. biológusok. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. és Dr. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. 1964-ben jelent meg John J. valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. Dr. Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. hogy megfigyeli azokat a változásokat. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető.

0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.5 36.

A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései.) a méhnyak bizonyos változásai. mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet. (2. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon. melyek a termékenységi tünetek. lejegyezve egy cikluslapra. Naponta megfigyelve.) az alaphőmérséklet. A jelek a következők: (1.) a méhnyaknyák és (3. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 . mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható.

és a méhnyak változása. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. 2. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. mozgás előtt. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. A hőmérsékleti görbe. hogy a nyák táplálja őket. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. végbélben vagy hüvelyben történhet. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. A nyák jelentősége. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. A két. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. de felkelés előtt kell hőmérőzni. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. sohasem hónaljban.és italfogyasztás. amely minden izgalom kizárása mellett. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. Ugyanakkor hamar észreveheti. nyugalomban mérhető. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. bekövetkezte környékén megemelkedik. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. WC-re menéskor célszerű elvégezni. Feladatunk az. valamint egyéb észrevételek. (A petesejt élettartama 12–18 óra. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. 1. 158 . vagyis közvetlenül ébredés után. hogy két különböző hőmérsékletszint van. Így étel. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. Mérése higanyos hőmérővel szájban. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. A nő számára biztonságérzetet jelent. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. és energiát biztosít számukra. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. Így fiatal lányoknak. a méhnyaknyák.

nyers tojásfehérjeszerű a nyák. míg a nagyon termékeny napokon sok. vízszerűen átlátszó. 3. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna.5 *Pearl. f. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van.2 2. fehéres vagy sárgás.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. ill.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. félgömbszerűen. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. akik gyermeket szeretnének.index: azt fejezi ki.3 2. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. n+. vagyis kemény (K). akik el akarták kerülni a fogamzást. sűrű. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje . Az értékelés során betűjeleket használunk: s. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. n. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. és a méhszáj nyitott. vagyis puha (P). tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. Nem igényel orvosi beavatkozást. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. illetve hüvelyen belüli részt. 159 . híg. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja. orrhegy tapintatú. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is. nincs mellékhatása. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. hogy 100 olyan nő közül. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. A kissé termékeny napokon kevés. nagyon nyúlékony. 1 éven belül hánynál következett be mégis. mint a tabletta vagy a spirál. ajak tapintatú. nem nyúlékony. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. a méhnyak tapintata. és a méhszáj zárt. és a méhszáj nyitottsága. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. Ø.

gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. biológusok. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. időnként más módszert (pl. Azok. hogy olcsó. ha nem tervez gyermeket a házaspár. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt.Fontos előnye. A tanácsadóképzésre azért van szükség. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. de ez már nem a tiszta TH módszer. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. a tanácsadás pedig ingyenes. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. pedagógusok. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. amit a pár közös döntéssel. ha néha nehéz is. amit a tanulásra kell fordítani. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. Ahhoz. Így a lemondás. A módszernek van nehézsége is. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. egyetértéssel vállal föl. A termékeny időszak alatt. fölvállalják a lemondás időszakát. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. Munkacsoportunkban orvosok. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. tanácsadókra van szükség. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. 2000 őszén indult az 1. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. gumióvszert) alkalmazhatnak.

A TH-módszerről. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. Ez utóbbi azért hatékonyabb. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. Könyvek segítségével önerőből 1. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. tanácsadókra van szükség. 161 . ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. vagy 2. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. sem a rendszeres életmód. ill. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. Pelikán u. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. Budapest. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. 2. 17. vagy szakemberektől tanácsadás ill.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. tanfolyam keretében. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. a különleges élethelyzetek kezelésére is. Ferenciek tere. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. Szakemberektő l. Az sem jelent problémát. Ahhoz. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. kerület. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre. A tanácsadóképzésre azért van szükség. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. V. amely három ciklus ideje alatt zajlik le.nagy@fibermail.

2000. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. Lennart: Már élsz. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. 162 . 2001. Debrecen. – Goze-Hanel. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. Medicina. 2001. és a maga útján eltávozik. Budapest. M: Igen vagy nem. megbeszéljük a látottakat. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata. 2001. Budapest. Sheila – Nilsson. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. I. Budapest. Budapest.. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. 1987 Az élet kultúrájáért. (Deák és Társa Kiadó. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. Bemutatjuk.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve. Beszerezhető: 7634 Pécs. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik. A spontán vetélés lehet korai. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját.. mert ennek az a feltétele.) és Peretti. (általában a terhesség 28. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. Részletesen. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen. Gulliver Lap.). 2002. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger.és Könyvkiadó. Fiore. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről. Carlo: A fiatalok etikája. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. Laimer. középidős és késői. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása. G. Szent István Társulat.: Anya.Életvédelem. Budapest. hete előtt). (Riport könyv. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Szent István Társulat. Vöröskő u. Kiegészítésként.. 1990. OMC Bécs 1986. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata.). Budapest. Budapest. s természetesen kérdezhetnek is bennünket. 2002. és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet. és így táplálékhoz jusson. 1999. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. Lampé László dr. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. beszélünk az abortuszról is. 17. 1997. 2003. Frank: Tilly (Harmat. a fogalom tisztázások. Nem mondható. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott.: A bioetika alapjai. Don Bosco Kiadó. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. mielőtt a magzat életképessé válna. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal.

egy mély sebet. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. S van sajnos. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. nagyon fontos az a hozzáállásunk. pl. hogy az élet mellett tudjon dönteni. mellé állunk ebben a helyzetében. hanem a segítségünkre.Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. akikről megtudjuk. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk. elvetesse-e magzatát vagy se. hanem azt érezze bennünk. a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. méhfalátfúródás fertőzések.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) . és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. S abban próbáljuk segíteni. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban. Ha tudunk ilyen esetekről. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében. Segítsünk azoknak is. hogy olyan komoly döntés előtt állnak. akik mégis elmennek abortuszra. S ha ez társadalmunkban rutinná válik.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. mert védtelen kis ember ellen irányul. pl. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal.méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. művi abortusz: 2711. .RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. Álljunk mellé lelkileg. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. mely egész életében végigkíséri.

»sárgatest«-nek. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. A cikket a www.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. a méh nyálkahártyája lelökődik. A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. A harmincas években sikerült. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún. mint a kulcs a zárral.html címen találtuk az interneten. hogy a kilökődés bekövetkezzék. hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. A német gyógyszeripari vállalat. illetve a már meglévő terhességet megszünteti. Annakidején ezzel kísérleteztek. gestatio: terhesség).) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). a Hochest AG francia leányvállalata. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. (melyeket receptoroknak hívunk). RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik. Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért.hu/jegyes/abortusz/ru486. A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. mint maga a progeszteron. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . Ezek a szerkezetek. erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). Magától értetődő. melyek csak akkor képződnek. mely a méh összehúzódását fokozza. (Az RU a cég nevének rövidítése. Egy további vegyületre volt szükség. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert. a számot később 486-ra rövidítették. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel.freeweb. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. gestare: hordozni.

mind a közvélemény. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. A nők egy részénél tartós lelki válságot. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz..) Nem hagyható figyelmen kívül. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik).5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban. kimutathatók. egészségügyi intézményekben végzik. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg. terhességi hétig alkalmazható.dec. felszerelést igényel. szakorvosok. Visszaút nincs. mind 165 .. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál. az RU 486-tal napokig nem történik semmi. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. A vizsgálatok azt mutatják.08. hogy a tabletta létezik. Az eredmény nem is maradt el. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják. akik most is elvárják a nőtől. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő. hogy elvéreznek. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg. ha ott mind az orvosok. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. Az előírás szerint kizárólag klinikán. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. kórházi osztályon és legfeljebb a 7.prosztaglandinnal próbálkoztak. kockáztatnák. de a folyamat már megfordíthatatlan. hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. A hormonok. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni.« (La Republica 1989. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. hogy akár bosszúból. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. Súlyos személyes gondok. Kínában. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. tudjuk.

október 17-19. amit a hírekben is hallani lehetett. 1997.: A szülői hivatás. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. 2003. Ratzinger. és Hyppocrates esküjét tettem le. 166 . Ross dr.. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott). Szakirodalom II." Ugyanott áll az is. Boldogabb családokért iskolai program. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. Ferencz Antal dr.. vegyi fegyvert gyárt. Konferencia a Vatikánban 1996. 2002. Ross dr. Lehet. Scotto.és Könyvkiadó.: Életre szóló ajándék.ez a legelső emberellenes méreganyag. Budapest. 1990. Medicina. A kísérletek még folynak. A magam részéről pedig orvos vagyok. Család és demográfia Európában. Laimer. Családpasztorációs Füzetek 1. mint kizárólag terhességmegszakító szert. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. mint ahogy az is. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer.. Tudni kell azt.« nyilatkozta Balieu doktor. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. Don Bosco Kiadó. 1997. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Budapest. OMC Bécs 1986. Interjúkötet. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. 2001. 1987 Martini. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. 1994. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. Harmat Kiadói Alapítvány. Budapest. a következőket mondta: ». Lampé László dr. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. Új Város. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. A vita természetesen Franciaországban is zajlik. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert". 1999. 2001. Fiore. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. M: Igen vagy nem. aki arra eskette fel tanítványait. 2003. Nem lehetetlen. sőt lehet. Gondoljunk csak arra.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. Budapest. Raimondo: A szerelem ezer arca. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Szent István Társulat. Sheila – Nilsson. 1994. Szent István Társulat. Gulliver Lap. Szexualitás és párkapcsolat.. Budapest. aki a genetika professzora. hogy az RU 486 hatásait. Joseph: A föld sója. Carlo: A fiatalok etikája. Campbell.: A bioetika alapjai. Az élet kultúrájáért. Harmat Kiadói Alapítvány. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. a Család évében. és mint orvos. Kitzinger. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Kecskemét. Budapest. Lennart: Már élsz. mellékhatásait. hogy "sohasem adok be mérget. Budapest. Campbell. még ha könyörögve kérnének is rá.. Egy TV vitában Lejuene professzor.a politikai vezetés elfogadja alkalmazását.

de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. – Kippley S. – Sottong U. 5. Kippley J. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Szent István Társulat.: Anya.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. Advances in Contraception 9 (1993). Frank–Hermann P. 1986.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv.Laimer.. Study Centre. – Godehardt E. Egészségnevelés 36 (1995). 1994. bis 09. I. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. Budapest. Budapest. SubRosa Kiadó. Köln. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége. J. Medicina. Ein Leitfaden. Budapest. 1993. G. – Bippan N. 1992. Budapest. 1991. Ehrenwirth. 2003. 269–283. Budapest. 2000. Herder. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. K. dec. Debrecen. University of Düsseldorf. 1992. Munkafüzet.: Természetes fogamzásszabályozás. Teusen. – Szakos É. Advances in Contraception (1997). American Journal of Obstetrics and Gynecology.: A természetes családtervezés művészete. März 1997 NFP Study Group. 118–120. 2002. München. Schulze–Hobeling H. június/szeptember 179–189. Deák és Társa Kiadó. (Freundl G.: Természetes családtervezés. Feketéné Szakos É. Budapest.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln.. Rötzer J. Budapest.: „Wenn zwei sich lieben…”. Frank: Tilly. A.) Természetes és biztonságos. 11. OMC Bécs 1986. Planétás. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. Szalai E. –Baur S. Psychologie 20. Freundl G. márc. Harmat. 167 . 1. Előadásjegyzet védőnők számára.: A természetes családtervezés napjainkban. – Goze-Hanel. M: Igen vagy nem.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. – Sottong U. 1994.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Népjóléti Minisztérium. – Freundl G. 1988. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Fekete T. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. 1987 Rákóczi István: Az abortusz. Szil P. Budapest.: Természetes fogamzásszabályozás. 2001. 2001. – Bremme M. Védőnő 1995/1. 1997. Lampé László dr. 1991. Szent István Társulat. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. 07. Peretti. – Döring G. University of Düsseldorf. Budapest. Az élet kultúrájáért. Arbeitsgruppe NFP. Budapest. 1999.

és van. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. később: különféle interakciók). a szemformámat apámtól örököltem”. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. amelynek megléte szükséges a világban. Azt az életstílust. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. így a családi hatások azok. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. Petik Krisztina pszichológus. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz.. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. ha akarjuk. mondják el. tisztaság.Somogyiné dr. A 168 . mint amit a gyermek igényel. Az elég jó anyaság kritériuma az. szokásrendet tartjuk természetesnek. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. Harmadszor: a megismert. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. testi kontaktus stb. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. Olyan alapélmény. Először is azért. amit ismerünk és megszoktunk. gyorsan rájönnek. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. „normálisnak” és sokszor jónak is. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet. viselkedési módot. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. Adja meg neki. amikor az ember jónak. meleg. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). hogy tökéletes anya nincs. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. Tudjuk. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. de elegendő. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. Budapest Családi örökség. nehezen tudunk újat kezdeni. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. és ha nem vizsgáljuk meg. de ne többet.

E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. Nem mindegy. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. Ők tudatos odafigyeléssel. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. Berne). feltéve. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. hogy szeretetre méltó-e. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. Ha rossznak tudja magát. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. amikor a nő anyává válik. Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). Aki nem értékeli önmagát. Mahler). E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. tehát nem üres cselekvéseket. hanem a mögöttük húzódó élményeket.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. akkor torzítjuk az önértékelését. tekintetéből olvassa ki. amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. Azok a nők. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. motivációkat. Ez a folyamat azt jelenti. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . Az azonosulás több mint az utánzás. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. másokat sem képes jól szeretni. Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. Ebben az életkorban nagy életöröm. értékeket is beépíti. Az sem mindegy. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció).

„Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. normák. Gyakori jelenség. ahhoz igazodunk. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. felnőttként. mivel az 170 . hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. Szerinte. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. hanem az ember életútját is befolyásolják. rendszerint az egyik gyerekre. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. válás. amelyben azt fejtegeti. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. Később. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. Ahhoz. meg kell ismernünk azokat. ha nem tudatosan cselekszünk. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. és egy új. Szokások. Köztudott. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. azt tartjuk természetesnek. életmód Amit ismerünk. A házastársi. ha házasságot kötünk. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. mint az alkohol. és tudatos döntéssel. Többek között ezért sem mindegy. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat.„szülői énállapotként” definiálta. amikor a szülői énállapotunk működik. akkor úgy reagálunk. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. öngyilkosság. hiszen nem semmisülnek meg. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). viselkedünk és érzünk. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát.

171 . Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. amilyennek őt látják. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. túlzott ellenőrzéssel. mint ha a szüleiket haragban látják. betegségbe meneküléssel stb. ha a szülei magukhoz láncolják. beépítését is. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. Ezért a felnőttek kötelessége az. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. akár a lelki támogatás területén. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. nyílt vagy rejtett zsarolással. ha nem az egész család bevonásával történik. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. útjára bocsátása. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. és nem engedik független felnőtté válni. Ha ezt a vágyat irányítássá. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. bár teljes családokban is előfordulhat. és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. hogy valamelyik fél mellé álljanak. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. Téves hivatásválasztások.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. Minden szülő tudja. Még súlyosabb válságot okoz számukra. Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. A gyermek még nem érett arra. mert ez „merénylet” az új generáció ellen. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése.

Ranschburg J. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. 172 . autonómia. Ranschburg J.: Sorskönyv. Székely I. Székely I. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. Gondolat.: A fiatal Luther és más írások. Animula. Nagy teher ez a szülőknek. erkölcs. Budapest. szomatikus zavarok. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. H. hanem az egész család működésével van baj. 2003. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. tanulási problémák. hogy a kialakult reakcióikat. Erikson E. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet. Budapest. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival. Gyakorlata még nem olyan elterjedt. Mivel a szülők sok időt. Budapest. hogy elfogadják a beteget. OKKER. Háttér. Budapest. Kecskemét. akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. Korda. Szakirodalom Berne E. Budapest. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is. 1991.: Szeretet. 1984. 1997. mint amennyire szükség lenne rá.: Én – Te – Mi. Ha ebben is állhatatosak maradnak. Gondolat.: Az én és a másik. 2003. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben. A házasság erőforrásai és buktatói.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él. 1995. És ha el is fogadják a segítséget. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. magatartászavarok.

amelyeknek ez megfelel. csillapítsa szexuális étvágyát is. Budapest. az öltözködés. ezért onnan irányít. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. mert léte az emberi szív ősi. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. hogy kinek mire van szüksége. A gyerekek. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. Intézetben nevelkedni olyan. A diktátor Azt hiszi.Dr. sőt „kereszteződései” is. A gyermek azonban nem ilyen. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. és nézzenek föl rá tisztelettel. vagy ők válnak diktátorokká. De nem kétlem. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. 1992. a lakás berendezése és a napirend.) című könyvéből: 123-129. oldal. A gyerekek ne zavarják. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. mert nem számol alattvalói önzésével. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. megbújva fellelhető még. De itt-ott. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. ezt tanulták otthon. Ebben a családban senki sem érzi jól magát. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. hiszen ezt látták. Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. Férje a lába előtt hever. 173 . A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. „Családmodellek”. parancsait várja. Vannak olyan növények. Ő tudja. Szívós fajta. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. A feleségének az a dolga. ha felnőnek. Az asszony azért boldogtalan. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. és hogy kinek mi a dolga. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. Nézzük meg hát. Ma mégis sokan úgy vélik. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. hogy családja minden tagja érte van. mindig fogadjanak szót. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”).

sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. ő fizeti a villanyszámlát.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. nehezen gyógyulót. takarítás). egymással nem egyeztetett üzeneteket. hogy a házastársak nem néznek egymásra. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. ha két trombita szól. főzés. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. néha halálosat. mert sem igazi (férfias) férfit. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. sőt programokra és célok kitűzésére is. A veszekedőkre éppen az jellemző. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. Jellemező a rajzon. hogy biztosak a maguk igazában. ami akadályozza a másik fél megértését. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. Mind a ketten kapnak sebet. ő intézi a lakáscserét. Szenvednek a gyerekek is. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. nem várhatnak tőle segítséget. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. mélyet. Miért is néznének. Ő jár szülői értekezletekre. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. döntésekre. mert infantilis apjuk egy közülük. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. „azt soha senki nem csinálja meg”. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. követésre érdemes példát és célt. útbaigazítást és döntéseket. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. 174 .

Egyik-másik városi ember. Nem kétséges: nagyon jó. hogy a párválasztás volt balszerencsés. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. mint a „cipekedő” esetében. legfeljebb lakása. de valójában nincs már közük egymáshoz. nem engedi őket lelkileg felnőni.még akkor is. nem kell velük foglalkozni. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. nőnek már maguktól. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. Aki ezt nem tudja. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. De mindez elhibázott. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. sőt sok esetben elválik. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. akkor azt hiszik. Az elszigeteltek Páros magányban élnek. de nem tud elmozdulni. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. ha félnek. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. ha azért teszi. Ha csalódnak. 175 . mindketten külön világot hoztak létre maguknak. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. az a csalódások miatt elkeseredik. akiktől az életük függ. megeredtek. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. esetleg azt hiszi. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. hogy életben maradjon és fejlődjön. Nem válnak el. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. Ebben a családban senkinek sincs otthona. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. hogy a növényeket elég elültetni. mert „azt nem szabad”. Ezért túlságosan „fogja” őket. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. hiszen azok pusztítják egymást. Nem csoda.

egymással együttműködve tevékenykednek. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). Aki valóban jót akar a gyermekének. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. önállóan alakítsa ki családi életét. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van.” (1Móz 2. ezért követhető.24). idejüket. Önmagukat nem adták a gyereknek. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. 176 . Életpéldája (hite. A férfi nem diktátor. ragaszkodik feleségéhez. sőt hátrányos. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült. hogy azok nélküle semmire se mennének. törődésüket. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. fontos. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. az helyezze a gyermek elé a házastársát. A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. Meg van győződve arról. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. amelyekkel a szülők figyelmüket. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól.

Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). 177 . hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is. Az asszony nem „pulikutya” mellette. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. biztonságot adó légkört áraszt. Vezető szerepköre tehát szolgálat. Az ő felelőssége ui. amire a bárányok még nem képesek. Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra.. A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel.szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. hogy „lássa a láthatatlant”. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek.1). amelyekben a házastársak kapcsolata meleg.

ahol a hűség természetes. felnövekedésre. annál mellőzöttebbnek érzi magát. klinikai gyermek-szakpszichológus. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. a leggyakoribb válasz. A párunkat mi választottuk egy életre. mint a párválasztás. a házassághoz sok munka. a konfliktusokat közösen oldják meg. a házasság nem összejön. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. Az anya figyelme. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. de megnyugtatóan hat számukra. nagyon fontos a szülők. Ennek azonban örülni kell. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. amikor megszületik az első gyerek. Tehát nélkülözhetetlen. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. viselkedése. szeretetet. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. ne gyerekközpontú. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. Ezen a téren elég általános probléma. változatos élethelyzetek. 178 . a házaspár személyisége. Ez a gyerekeknek is így jó. ami egy életre szól. mennyire szeretik egymást. az legyen az örömem. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. hogy a gyerekek nyugodt. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. ha a páromnak örömet szerzek. zavartalanul örülhetünk egymásnak. kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. ami szükséges. hogy ha megkérdezzük pl. Nem véletlen az sem.Dr. a megismeréshez idő kell. energiája a gyerek felé fordul. hogy a legfontosabb ember legyen. s ha ez a szándék kölcsönös. hanem adni. A család házaspárközpontú legyen. ha szüleiknél látják. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. A biztonságos család alapja a jó házasság. az anyukát. a férj és feleség egymás támaszai. ne a másiktól várjuk az első lépést. számunkra ő kell. ideje. kitartás is kell. Természetesen megkapják mindazt a törődést. türelem. Ez azonban nem helyes. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. tartós családba érkezhessenek. derűs. végre újra kettesben lehetünk. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. Sallai János pszichológus. Ahhoz. a pármegtartáshoz. sok beszélgetés). – nemcsak kapni akarjak. a férj háttérbe szorul. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. Minél több a gyerek. hanem csinálni kell naponta. kapcsolata. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. az apa. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. hogy a gyereket. Ha e téren rendben vannak a dolgok. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik.

Tehát legyen kellő önbizalmunk. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. hogy nem elég valakit szeretni. Ami fontos számunkra. ha valakit igazán szeretünk. 179 . öltöztetés. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. Rossz házasságban megvan annak az esélye. – szavakkal közlés (pl. „csereszabatos”. „sok dolgom van”. gyerekünk) valóban fontos számunkra. a lényeg az. Gyakran elég. Bátorításul gondoljunk arra. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. A gyerek teljes bizalommal érkezik. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). takarítás. hanem ez kötelességük. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. A „nem érek rá”. de a másik erről nem tud. – gondozás (etetés. hisz ha a másik ember (párunk. s együtt szeretik a gyereket. Arra is figyeljünk. aki nem lecserélhető. hogy nincs kedvenc gyerek. Előfordul. előadások hallgatása. ellátják. hogy beszélgessünk vele. mint a párjának. vetélkedni. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. észrevennie is kell. hogy az egyik fél szereti a másikat. együttérzést mutatunk. foglalkoznak vele. akkor nagyon valószínű. hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. melyik szülő van vele. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). Ide tartozik saját magunk nevelése. nem visszaküldhető. ha gondozzák. hogy szülő van vele. ápolás – gyereknél.A fentiekből az is következik. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. hanem a szülők hívták őt magukhoz. vigyáznak rá. hogy engem jobban szeressen a gyerek. tanácsokat kell osztanunk. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. betegnél). a másik ember meghallgatása. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. nem elküldhető. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. hogy okosakat kell mondanunk. mindig találunk időt arra. A család összetartó ereje a szeretet. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. hogy nem a gyerek választja a szüleit. amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. rajtunk múlik. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. hogy az illető őt nem szereti. Lényeges azonban tudni. Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. „szeretlek”). A gyerek számára legyen mindegy. mint a páromat. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. csak kedvenc házastárs. karban tartott házasság esetén ez nem gond. vásárlás). energiánk. hogy mennyi munkát végeztünk azért. hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. Jó párválasztás. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. szeretetpótlékot. arra általában van időnk. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz.

a másik ember igyekezetének. sportolásra. Hadd érezze az ünnepelt. kollégáknak. veszekedősek. ha fáradt vagyok. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. szívesen vagyunk a másikkal. örömet akartunk okozni neki. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. figyelünk rá. éreztetjük. szomszédoknak. „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. hogy minket szeressen (pl. közös játékra. kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). mártírkodók vagyunk). Legyünk készek arra is. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. Képzeljük el.– dicséret. születésnap. alvásra. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. ugyanakkor vigyázzunk arra is. nem ásítozunk. érdemi időt adunk neki. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. bármikor adható. – ha bajba kerül. zenét hallgatni. csak jelezni akarta. gyerekekért. agresszívak. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. nem sürgetjük. – szeretetünk közlésének hatékony módja. A fenti felsorolás nem teljes. undokak. mellé állunk. szeretjük. Arra is figyeljünk. hogy nem elég. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. örülünk neki. szeretjük. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. miközben a többiek tevékenykednek. ha láthatóan örömmel. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. szeretőképes. ezzel is éreztetjük. segítünk megoldani a problémát. kibírhatatlanul kötekedők. nem hagyjuk magára. hanem annak a jelzése. Ne nehezítsük meg a másik embernek. nem ülök le tévézni. kirándulásra. akkor sem morgok. akkor is segítek. hogy nem elég szeretni valakit. nem nézzük közben az órát. olvasni. hogy gondoltunk rá. Nem elég valakit szeretni. Legszebb az lenne. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. Ez olyasmit jelent. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. Az ajándéknál nem az értéke a fontos. Meg kell figyelni. – áldozathozás a párunkért. a dicséret ne általánosságokban mozogjon. hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. hogy a párunk. hogy ránk számíthat. „ez a leves nagyon finom volt”). 180 . hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. évfordulók) méltó megünneplése. hogy mellette állunk. munkájának pozitív értékelése. szeretjük. milyen fontos számunkra. elintézem amit kell. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. ha szeretetet csak adni tudunk. nem magamat sajnálom.

Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. vagy akár munkatársi együttműködés. társaink valódi szükségleteinek felderítése. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. azt a gondolatot dédelgeti magában. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. hogy óriás legyen”. hogy „de jó lesz délután hazajönni. mert fölmászott a gázrezsóra. egész nap. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). hogy nagy. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. hogy a másik ember minket megértsen. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. amikor a helyzetébe illeszkedett. mert a padlóról mindent úgy látott. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. mert ünnepelni fogunk. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. harmonikus házasság. sőt azután is. Afféle „Jakab-nap” ez. sőt az is.Dr. A férj már reggel. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. Erre érzett rá Pál apostol. Pálhegyi Ferenc pszichológus. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. Megértette Lócit. munkahelyére menet. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. barátságtalanul bánik vele. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. hogy „de jó lesz hazamenni”. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. A lelkigondozói. tudván. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is. amikor gondolt egyet.22). Az apa már-már ott tartott. ledobta az erkélyről a mozsarat. gyümölcsöző tanár-diák viszony. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. úgy viselkedik. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). hogy a helyzetébe illeszkedem. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. és még sok. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. A vásott kölyök földühítette az apját. hogy jól elfenekeli. testvéreim. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. a főnök csúnyán néz rá. kalapálta a bútort. amikor különféle kísértésekbe estek. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. De rosszul kezdődik a reggel. hogy „Teljes örömnek tartsátok. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. mint egy csökönyös szamár. és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről.

de ha a gyereket most már megérti. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. belép a férj. Kellemetlen. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. Most mégis minden percre szüksége van. de ők csak ezután lesznek felnőttek. Mi legalább voltunk már serdülők. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. de jön a postás. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. miért ideges a feleség. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. mert megsértődik. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). Végre elmegy. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. hogy megmentsék az ünneplést. Lassan mászik az idő. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. Már félöt. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. – Igen. villanyt gyújt. aki rendszeresen elalszik az órán. Nyilvánvaló. megtudhatná. elszorul a torka. Ez is csak azért sikerül. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. „csak öt percre” – mondja. Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. felnőtteket. Velük kapcsolatban különösen 182 . megnézem. Idegesen ül le az értekezletre. amit a másik átélt. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. A gyertyák már félig leégtek. És nem telefonál a férje. az ágyhoz kötött betegeket. szünetekben verekszik. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. Várja a puszit. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. olykor verekszik. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. hogy idejében elkészüljön. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. a testileg. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. drágám. a Trabant most rendesen elindul. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. kicsit átélni. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. mert te nem foglalkozol vele. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). a férj tehetetlenül toporog. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. Elküldeni nem lehet. A puszi elmarad. Mégis mindennel időben elkészül. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). Vége az ünnepi hangulatnak. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. Az asszony sír. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. akit „halálra bosszant” az a gyerek. hangoskodik. de dugóba keveredik. akinek elmondhatná mindezt. még gyertya is. – Igen. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. jobb lesz a kapcsolatuk. soha nincs kész a házi feladata. az egész család retteg tőle. ünnepi teríték kerül az asztalra. Ha felkeresné őt otthon. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). elfelejtette feltölteni. Már öt óra. de már háromnegyed órája áll az előszobában.

szerelem! Ó.) Úgy látszik. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt. hogy megértsük őket. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. (Lehetséges persze. Általában az asztal alatt hevert. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . Később belőle is öreg professzor lett. hogy az ellenfelek meggyőzetnek. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. jaj. Igaz.) Érdemes volna utána nézni. Jean Piaget. hanem a választókat akarják meggyőzni. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt.világossá válhat számunkra. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. Szó sincs itt megértésről. amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. hogy kihalnak.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. hanem úgy. hogy valójában nem egymást. a fiatal Planck gondolatait. mint sok-sok ember. mit sírsz! Messzebb te se vagy. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. mint elődei. barátság. jaj. csillag. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. Az empátia hiányáról. mert nem akarták megérteni. ez nem empátiás viselkedés. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. Sokszor megfigyelhetjük. ki mondja meg? Ó. jaj. és jaj. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. S köztünk a roppant. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. (Nem azért. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat.

a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. amit ő. Természeténél fogva minden ember önző. az fejleszthető is. de annál többet a társára. A bűneset bibliai története azt mondja el. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. akivel éppen kapcsolatban áll. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. csak megrontotta valami (a civilizáció. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. a gyermeki egocentrizmus eltűnik. nem a természethez kell visszatérnie. amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. vagy más fejével gondolkodni. az egész emberiség. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. hogy mi jó és mi rossz). a tekintély…). Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. mennyire értékeli. hogy viszonyul hozzá. nem ugyanazt látja. Az azonban bizonyosnak látszik. hanem a természet Teremtőjéhez. hogy aki nem empátiás. hogy megjavuljon. mire felnő. És sajnos. Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. hanem egoista is. mint a zenei hallás. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. hogy az ember eleve jó. Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. én a magam istene akarok lenni. Ezért térjünk vissza a természethez. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. hogy nem képes más szemével látni a világot. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. aki ellen fellázadt. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat.változásai. hogy kevesebbet figyeljen magára. hanem teológiai.” 184 . A humanisták (így Rousseau) azt állítják. és nem ugyanazt gondolja. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. mit kaphat tőle stb. hogy meg kell védenie őt. Aki fejleszteni akarja empátiás képességét.. és úgy érezte. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad.9–18). ami azt jelenti. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. az nemcsak egocentrikus. hogy a másik ember milyennek tartja őt. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja.

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. hanem a születésekor. sőt a fájdalmas csalódást is. A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. be nem vallott élményeink. titkos gondolataink. de a meg nem értést is szerettei részéről. mint minden más gyereknek (Lk 2. aki áthatolt az egeken. Titkaink vannak: van dugipénzünk. 185 . hogy mezítelenek” – olvassuk. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. Jézus. rejtett vágyaink. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. „Úgy szeressétek egymást. 12). Most azonban minden megváltozott. Isten Fia. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. hanem motivációt. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. Eddig is azok voltak. nem láthat mindent a másik. de nem zavarta őket. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. akik váltságművét elfogadták. ezért takaróznak fügefalevelekkel. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. a testi fájdalmat. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. hogy eljöhessen közénk.Aki kizárja Istent az életéből. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. Jézus Krisztus által. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. Végig kellett mennie a testi. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. az Isten Fia. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. kivéve a bűnt. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben.14-16) Biztos vagyok abban.52). hogy a felek „átlátszók” egymás számára. Mert nem olyan főpapunk van. hanem olyan. hogy Ő empátiás irántunk. teremtményeit. De tudnunk kell. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. Ez a tette inkább minket győz meg arról. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is. de ugyanakkor félünk is egymástól. mint bármelyik emberi csecsemőt. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. „Áthatolt az egeken” azért. hanem arra. „Észrevették. hogy Isten akkor is megértene minket. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. az éhezést és a szomjazást. és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára.

kifejezve ezzel magányosságát. de azt is elmondja ugyanebben a versben. ennek alapján dönti el. mint kapni” (ApCsel 20. aki élete irányítását átadta az Úrnak. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit.). mit vegyünk meg. Idővel az ösztöntárgy riválissá. esetleg feleségül venni. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. mert mellette a sajátja elhalványul. amivel a másik tartozik neki. kényelmét. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. ha csak az egyikre van időnk. megeszi. hogy az „én” jelen van. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. Az én-központú ember számára a másik nem társ. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét. Alapvetően másként működik az. Az egocentrikus ember azt kutatja. hogy megkapja-e a másiktól azt. de az Úrnak alárendelve. akinek a jelenléte azzal fenyeget. „Nagyobb boldogság adni. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk. Aki folyton önmagára figyel. vagy férjhez menni hozzá. presztízsét stb. Látható az ábrán. titok. hogy az embernek megszűnik az egyénisége. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. akár a dicsőségét. időt szánni rá. az természetesen nem látja a másikat: „északfok.) Az empátia-fok: 0. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. hogy elveszi. aki arra való. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. ami jár. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. hogy nem akar így maradni. hanem ösztöntárgy. 186 . sőt ellenséggé válhat. hogy mit kaphat a másiktól. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. Vannak.35). idegenség” marad számára. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. Ez gyakran azzal jár.

annak igaza van. amikor becsukódnak a másik ember előtt. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. mert a helyzetébe illeszkedem. hogy ez nem természetes. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét.Északfok. én A másik Ha valaki úgy érzi. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. hogy magunkra figyeljünk. Nem adom ki magam. mert emberi természetünk arra késztet. Úgy tűnik.. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. ÉN Nem bízom benne. idegenség. A másik 187 . megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás. Kész vagyok az önvédelemre. titok. Valóban megújult természetre. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra. hogy megértem a társamat.

A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. 3. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek. De tudnunk kell. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. mindazt. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. 188 . hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. Empátiára van szükségünk ahhoz. (1Jn 4. a másikat pedig egyre kisebbnek. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. ami kedves. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. hogy valóban megismerjük egymást. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. 2. szép és jó benne.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. 18) A másik én Levetem a páncélt. Ezért arra törekszik.

mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. Budapest. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. Pálhegyi Ferenc pszichológus. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén. a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat. akik azt javasolják. Azért nem árt. Társunk is szokja meg. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. 189 . vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. Ál-megoldások 1. Isten azért mutat nekünk tükröt. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig. nyugodtan félreteheti ezt az írást.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. oldal.1) Kérem a kedves Olvasót. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. hogy a kazánban csökken a túlnyomás. testvéreim. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. ha kinyitjuk a szelepet. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem. ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. 2000. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja.Dr. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet.) című könyvéből: 7-47. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva).

kibírja nélküle. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. Ez azért történhet így. hanem a visszafojtott haragemésztő. Azt gondolják. 2. hogy indulatait le kell vezetnie. vagy férjét bántja. A párunk bántott meg minket. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. hogy ez a „módszer” nem célravezető. hisz Vén. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. hanem a gyerekeit. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. hogy falat építsen közénk.31) Mit tehetünk hát. gyilkos némasága. vagy az első. Az is lehet persze. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. mintha mi sem történt volna. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. amit dühében összetör. a kutyáját. de ugyanakkor elfásul. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. Biztosan tudom.mert utána hamar megnyugszunk. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. és minden mehet tovább. megkeményedik velünk szemben. hogy a másik nem is szenved. aki kiváltotta azokat. Előfordulhat. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. ha nem a feleségét. neki jó így is. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. indulat. akinek az a szándéka. harag. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. kezébe kerülő tárgyat. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. de ugyanakkor fél attól. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja.

Mi ez. Igen. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. hogy mások nem látják. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. hogy baj van a házasságunkban. Mindez nem bűn önmagában. a szexuális problémák. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. Pihentet a TV (?). A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. a zene. de főleg a házastársnak kellene megértenie. a könnyű olvasmány. Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. az algáktól megtisztított üveget. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. boldog házasság látszatát. Megkeményedett szívvel. idegenként élünk egymás mellett.26) 191 . hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. de gyanútlan látogatónk is érzi. és még sok minden egyéb. hanem az. Erre is „jó oka van” az embernek. Vannak – nem kevesen –. a rendszeresen adagolt táplálékot. mert rengeteg dolga van. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. (Ef 4. sőt látogatóba.” Természetesen nem az a baj. és vendégeket is fogadunk. feladtuk már a makacs. anyagi helyzetünk bizonytalansága. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. 5. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. A szőnyeg nem átlátszó. Az a bűn. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. a tisztára mosott homokot. hogy sokat dolgozik. de nem oldottunk meg semmit. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. hogy valami nincs rendben nálunk. dacos hallgatást is. sem a „kutyánkat”. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást.4. így van. ami néha az altató szerepét is betölti. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. nem árt vele senkinek. • De menedéket adhat bármilyen hobby is. a gyerekeink pedig világosan látják. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. „Mindenki megértheti”.

• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. neki kell átadnia a kitüntetést.” • Néha „jól jön” egy kis betegség. mint önző apjuk. • Ez a „fontos ember” hol ide. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. aki megértő anyukájához menekül. ő mondja az ünnepi beszédet. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. nem úgy. 192 . „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám. mert az övéire már nem jut ideje). (1Móz 2. Pedig Isten igéje nem erre tanította.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. ő nyitja meg és ő zárja be. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. hol oda rohan. és neki kell koszorúzni. hiszen ő az elnök és a díszvendég.

hogy a halál útját járta. 193 . kedvesebb. és ez nyomasztó érzés. Amikor szertefoszlik a mámor. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. életfilozófiákhoz. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál. (Péld 5) • Minden kábulat. mint ő. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz. Persze előbb-utóbb haza kell menni. út a halálba. • • „A feleségem nem ért meg”. észreveszi az ember. • Sokszor a „kegyesség látszata”. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. csinosabb és illatosabb. de az idegen nő mindig megértőbb. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. vagy okkult praktikákhoz menekül. hanem a szexuális mámor kábulata is. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk.• Ha otthon nem jó. Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig.

mert most már látom. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. hogy éretlen és önző voltam. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. magára hagytak. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. szürkévé. kifosztottak. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. és akit becsaptak. s ne meneküljünk előlük. kellemetlennek látom rajta keresztül. problémáinkkal és kudarcainkkal. A kereszt alatt minden átértékelődik. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. terhesnek visszataszítónak. rózsaszínű volt ez az ablak. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. én érzéseim ablaka társam Valamikor. Először is: másképpen látom magamat. ne másokat bántsunk. „ártatlan” bűneink megnőnek. 194 . majdnem feketévé vált. félreértettek. Másodszor: másképpen látom a társamat is. a másiknak sok szenvedést okoztam. ne hunyjuk be a szemünket. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. „emberi gyöngeségem”. Azelőtt mindig én voltam az. erényeit kiemelte. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. szerelmünk első tavaszán. mázsás súllyal ránk nehezednek. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. Kegyelemre van szükségem.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott.

de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat. hogy döntéseinket tettek kövessék. Ha a házastársunk undok. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. arra. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki. 195 . mitől szenved.” Pontosan ez az. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. látom: vannak neki hibái.) Ha ezt mindketten megtesszük. arra. A vád. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. kiállhatatlan. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. Igen. de annak csak az lehet a következménye. megújul a házasságunk. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. egymás meghallgatására. ahogy értem is. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. de Isten szereti őt. A motor megváltozott hangja hibát jelez. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. hogy kapcsolatunk tovább romlik. bűneink bocsánatára. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. most megfordul.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. 4. már tudom. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. Konfliktusaink ezután is lesznek. a megbocsátásra. ha elromlik a kapcsolatunk. beállítódásban. és jól figyelünk. én hallgattam el. 3. Annyira szereti. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). segíteni kell tehát.” „Én mulasztottam el. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. én akartam. hogy szervizbe kell vinni a kocsit.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. én tettem. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. nem megharagudni a motorra. sőt bűnei. 2. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. semmire sem megyünk. belső magatartásban. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. én mondtam. amit tennünk kell.” (Az ábra Jay Adamstől származik. Világos: együtt kell ott megállnunk. Ha a motor hangja kicsit megváltozik.” „Én vagyok gonosz. engem magamat illet.

hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. az könnyen elveszítheti a párját. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. hogy már nem is ismerik egymást. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. 196 .21 pontosabb fordítása).”(2Tim 3. Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat. késedelmes a haragra. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra.3). „szőnyeg alá söpörték”. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat. ha már összeházasodtak. Konfliktusaikat nem beszélték meg. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. mert bebizonyította a maga igazát.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. végül azt veszik észre. hogy mi van a másik szívében. amikor úgy érezzük. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják.A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. Aki a házastársi vitában „győz”.24). Ez gyakorlatilag azt jelenti. sőt rájöhetünk. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. „A teljes írás Istentől ihletett. hogy ezt bebizonyítsam. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. és hasznos…a megjobbításra. és nem a magunk sérelmével. hogy a kapcsolatát tovább rombolja.” (Jak 1. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. hogy nem különb. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel. igazunk van a másikkal szemben. Bármennyire úgy látom. amit sürgősen ki kell cserélni. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra. ne tedd rögtön szóvá.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5.26). Azt remélik ebben a korszakban. Az évek telnek egymás után. tagadja meg magát” (Mt 16. hanem „elfelejtették”. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. „generálozásra” van szükség. előbb hallgasd meg őt. főleg az első gyerek megszületése után. hogy megértsem a társamat. hanem légy türelmes. elidegenedtek egymástól. Ennek pedig az az előfeltétele.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. késedelmes a szólásra. hogy a párom fölé kerekedjem. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. azaz társa meghallgatására. ha valóban érdekel az. Ezzel azok nem oldódtak meg. sohasem lehet az az elsődleges célom. hogy legyen időnk egymás számára. Mégis erre van szükség.

az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. Ha mégis annak látjuk. vagy az. mielőtt bármit szólnánk. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. hogy megértsük őt. azt. Közben ne azon törjük a fejünket. Az illető ismerte a Bibliát. 197 . Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. hanem arra törekedjünk. hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra. Előbb-utóbb arra is sor kerül. először meghallgatjuk őt. hogy szeressük az ellenségeinket. A házastársunk sohasem ellenségünk. ha már muszáj”. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. aki Istennek is ellensége: a Sátán. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. Még ma is elszorul a szívem. ha megértettük. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. hogy „úgyis tudom. sőt tudom. Ezért. amikor fizikailag rosszul érzi magát. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni. ökölbe szorul a keze. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. ami nekem nem tetszik az életében.” (1Kor 16. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is.21). Hogyan tehetem ezt úgy. hanem szavai jelentésére. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. hogy „essünk túl rajta. vicsorgatja a fogait). ami nekünk rosszul esik. hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. mit fog mondani”. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. mert Jézus azt mondta. és megnehezíti számunkra. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. hogy Isten is helyteleníti. mert ő mondja. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. csak azért. például az a gondolat.

• nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. • nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés. valódi szükségleteit. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van.” Majd így szól: „Igazad van. hanem a szeretet a szív állapota. a szőnyegen morzsák hevernek. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. de nem kapja meg). nem romantikus lángolás.Ez a megfogalmazás nem véletlen. keserűséget érzel a párod iránt. Az ember szíve – eredeti. A tálaló teteje poros. állapotát. állapotát. Ha átestél a „szívvizsgálaton”.” 198 . amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. amit mondanak neki. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. Nyilvánvaló. hogy megismerje párja helyzetét. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. Azt. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. nem ismeri valódi szükségleteit. vagy a „harc” folytatása. a nappali valóban takarításra szorul. dühöt. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. ha hozzá se fogsz. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). abból tudhatod meg. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. akkor eleve reménytelen. Ebben az esetben jobb. • számon tartja a jogait (mi az.” Ha a férj azt a „fülét” használja. hogy a másik megértse és elfogadja. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. • éppen ezért arra törekszik. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. hanem az önzés állapotában vagy. amit mondani akarsz neki. mindig kész a megbocsátásra. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. hogy elégedetlenséget. hogy az önzés állapotában vagy. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. ami jár neki.

ahogyan mi. 199 . Ugyanígy célszerűtlen. Mindebből azt kell megértenünk. mennyire van megelégedve vele. hogy amit mondunk. hogy egyáltalán nem biztos. el kellett rohannom éppen.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni. amely a társunk számára megnehezíti.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm.Ha a férj azt a „fülét” használja.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. Ha nagyon fáradt. Azt hiszem továbbá. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ.” „Ha megreggeliztem takarítok. Tudom. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. amikor beszélgetünk a társunkkal. hogy a másik mit gondol őróla.” Ezt mondja: „Sajnálom. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja. egy szülő és egy felnőtt. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. hanem ennél is több „fülünk” lehet. amely arra figyel. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. Meg kell vizsgálnunk azt is. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. hogy nemcsak négy. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. fel kell derítenünk. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. hogy halasszuk el a beszélgetést.” „Ráérnél. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. vagy ha rosszul érzi magát. stb. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. és amennyire lehet. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában. sőt lehetetlenné teszi.” „Holnap reggel takarítok. hogy a rendrakás. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is. azt a társunk ugyanúgy érti. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. Figyelnünk kell például testi állapotára. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező. hogy felületes munkát végeztem. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is.

Ezért mondj mindig jót is. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. hogy társunk úrrá lesz fölötte. hogy hol van a szemüvege. játékos gyermek . célszerűbb olyan problémáról beszélni. mint felnőtt. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. ha nincs meg. Fejezd ki mindig egyértelműen. hanghordozásod. bűnét. ezért vagy elmenekül (bezárkózik. ne csak rosszat.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. arckifejezésed. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. mulasztását. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. hogy ne hallják a gyerekek. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek. betartom. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. hogy szembenézzen más hibáival is. hogy őt szereted és becsülöd. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. beveszem. hogy meghallgasd a párodat: mi az. bűnnel senki sem tud megbirkózni. a szüleink. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”. mert valóban tudni szeretné. vagy elcsügged. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. mereven gondolkodó szülő. „Igen. vagy akit rendre kell utasítani. mint egy komputer.Minden helyzetben. Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. és ennek megfelelően dönt. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. Túl sok hibával. nem tehetek róla. Szavaid. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . fogadja és kiértékeli a gyermek . a szomszédok. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. gesztusaid legyenek kedvesek. amelynél a legtöbb az esély arra. aki gyámolításra szorul. A felnőtt. Vannak olyan helyzetek. de ez sajnos sokszor nem így történik. ahogyan azt tanácsolja. természetesen úgy lesz.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. védekezik). doktor úr. A szülő kritikus és gondolkodó. rajta kívül mindenki más illetéktelen. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. vagy az aggályos. Az lenne a célszerű. és nem a személye. rendetlen pénzkezelés). mintha ott láttam volna. Ez a „siker” felbátoríthatja arra.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. Vigyázzunk tehát arra.

– Még hétszer is?” (Mt 18.” Ha az Úr azt mondta volna. hogy „igen. hogy anyósa is volt neki. a hét abban az időben a teljesség száma volt. hogy a megbocsátásnak nincs határa. nyissa ki a Bibliáját. Amikor feltette a kérdést. felfokozva. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. száz dénárt. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked. A kérdés ezért az. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. talán azt remélte. amit soha nem tudott volna a visszafizetni. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól. de „mindennek van határa” – vélekedett most. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. hogy elege van belőle.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. társa valóban tartozott neki. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. A király nagyon jó tudta. jogosan haragszom”. ötvennapi ellátás egy fogadóban. – az most észreveheti. hogy hétszer.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. De az is lehet. hétszer is”. Arra kérem az Olvasót. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. és olvassa el Mt 18. „Ha tudná…” – szinte hallom. lehet. 201 . száz dénárral (kb. El tudom képzelni.35). jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában).21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. Házas ember volt. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. – a tanítvány ebből is megérthette volna. nem is kevéssel. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. de sokkal kisebb tartozását.21–35-öt.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. De így. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. és mindent megfizetek neked. hogy Jézus a pártjára áll. megértette-e. 2Krón 9. hanem hetvenszer hétszer is. és Péter úgy érezte. Ha bárki azt gondolja magában. A Bibliából tudjuk.

ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. és elengedte az adósságát”. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. 1. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. így a házastársunkra. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. Nem kell kiérdemelni 2. Előre kész van 3. de a király nagyon jól tudta. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. hogy szolgája képtelen erre.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag.” (Ef 4. a 202 . Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor. Amit ő megbocsátott.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket. vagy: ahogyan Krisztus. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. aki elfogadta Isten kegyelmét. azt is megvizsgálva.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. hogy senki ne dicsekedjék. elbocsátotta. Elképzelhetetlen. amikor panaszunk van a másik emberre. nem cselekedetekért. egész tartozását.” (Ef 2. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. hogy „mindent megfizet” a királynak. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. nem tudnánk „törleszteni”.

amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. megvilágítja egy másik hasonlat. jelent és jövőt egyszerre lát. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. mind a „tízezer talentumot”. odaszegezve a keresztfára. hogy…” „Részedről nekem jár az. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. megbocsátok. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől.15) 2. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. vagyis múltat. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. amit ő a királytól kapott. hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. A másik tekercs azt tartalmazza. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. nekünk is ingyen kell adnunk. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. Így lehetséges az. eltávolította az útból. 203 . A jelennek pedig az felel meg. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. vagy akárkinek: „Jó.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől.gyerekemnek. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. Mi így éljük át saját életünket. hanem messzi őseim sem voltak a világon. ami éppen a vásznon látható. amely minket vádolt.” (Kol 2. amely már lepergett – ez a múlt. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van.14) Azt. Figyeljük csak. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el.

hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. de nem voltunk otthon. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. Tudta. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. azt meg lehet bocsátani. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. Azt hiszem. Így vagyok Isten kegyelmével is. legalább öt kilométer. Köszönöm. mi történt. úgy bevágta az ajtót. amikor hazaérve belépett a lakásába. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól. összeveszett a feleségével. és nyomta a gázt. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. Kamaraerdőre. De magának sincs más lehetősége. de valójában attól is távol van. hogy az szinte kiszakadt a keretből. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. lehetetlenül viselkedtem. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). Ez úgy történt. csak nem tudtam róla. se telefonálni.” 204 . miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. miután magtaláltam. igazad van. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. csúnyán kiabált vele.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. hogy pénzem érkezett. és olyan tisztának tekintesz. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. Tőle kért bűnbocsánatot. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. Pedig akkor már megvolt az a pénz. mert Isten azt kéri tőlünk.” Valóban nincs más lehetőségünk. Csak akkor jutott eszébe újra. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. De mit tegyen. hogy átvehettük volna. igazoltam. Nekem pedig. és amikor kilépett a lakásból. ami nyomta a szívét. Az történt egyszer. Sőt. megnyugodva ment tovább. Így hát Istennek mondta el. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. bűneim miatt elveszett vagyok. Többször is előfordult. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. ahogyan ő bocsát meg nekünk. Aztán bevágta magát az autójába. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. hogy előre megbocsátanak egymásnak.8). hogy valóban engem illet a pénz. hogy ezt megkapta. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe. hogy idejében odaérjen. mint magának. azután átvehettem. be kellett utaznom Budaörsre. az Úrral való beszélgetés lehetősége. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. Uram.

de ugyanakkor – éppen azért. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. de az otthonodba nem megyek be. hogy a megbocsátásból nem következik az. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. de mindig eszembe jut. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten. amikor rád nézek. viselkedést. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. az illetlen stb. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. de nem bírom átlépni a küszöbét. Isten minden ígéretéhez hűséges. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is. mire idáig eljutottunk. már előre. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. hogy milyen gonosz voltál. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. Nagy lehetőség a megbocsátás.” De jó. 2. 3. aki szereti a gyermekét. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt.3. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. hogy mindent el kell tűrni. 205 . Gondolom sokan tapasztalatuk.” „Megbocsátottam. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. Éjfél is elmúlt már. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. a lusta. az végérvényesen meg van bocsátva. mint a többit. a harag és a gyűlölet terhétől. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. Számára is egyértelműen világos volt. Bűneinket nem emlegeti „Én. de nem felejthetem. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. én vagyok az. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás.” Ezt megértette.25). Egy hívő asszony elmondta. „Én megbocsátottam neki. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. ha vétettek ellene. megbocsátja neki minden rosszaságát.

206 . nem amputálni. Tudom. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. aki úgy véli. Biztos. minden ellenünk elkövetett bűnét. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. hazudozását. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. kezdeményeznünk kell a válást. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. sőt még szexuális hűtlenségét is. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. hogy bárkit is válásra biztatok. megbocsáthatunk egymásnak. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel. így könnyelmű költekezését. rendetlenségét. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. A beteg testrészt gyógyítani kell.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. A „válás-operációra” csak akkor van szükség. nem hajlandó segítséget kérni. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. De a megbocsátás nem azt jelenti. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. súlyos szót mondtam ki. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. hogy mi okozott nekünk fájdalmat. Félreért. Komoly baj akkor van. hogy mindezt el kell tűrni. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. mert az már bűnpártolás lenne. Ebből legtöbb esetben az következik. elmondhatjuk. ezt nem szabad eltűrni.

ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. hogy a másik különbözősége zavaróvá. Budapest Konfliktus a családban A jóra. Minél mélyebb. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. hagyományok. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. megtagadott. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel. A szerelem varázslatának elmúltával. Petik Krisztina pszichológus. A különbözőség akkor vonzó. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. 1983). Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. ami számára ismerős és megszokott. Az ember ugyanis szereti. elnyomva. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. mint nap összeütközésbe kerülnek. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. és erős feszültséget okoz. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek.Somogyiné dr. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. akkor ez az összhang felbomlik. Főleg az érint fájdalmasan. idegesítővé válik. bántóvá. ha a másik emberben saját elfojtott. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. elkötelezettebb egy kapcsolat. az együttélés során azonban gyakran előfordul. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. Az elfojtó. mélyebb szintű. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. Furnham. mind a konfliktusnak (Argyle. Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. mint a kezdeti vonzódás. annál árnyaltabb. 207 . ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. mivel ott nemcsak a nyílt. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. tárgyi érdekeink. ha a családban.

Könnyebb e konfliktusok megoldása. amelyet a többiek nem látnak. vagy amelyre a többieknek szükségük van. a kivetítés mechanizmusát fent). Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl. és a másikban látjuk meg. Ha az önközpontúság állandósul. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. A szégyellt.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. Ez irreális elvárás. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. Megoldásuk úgy kezdődik. serdülőkor). Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. amelyet szoktak. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. tagadott. mint más emberi viszonylatokban. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. mivel sokszor nem vesszük észre. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. Ha ezt megtette. fogalmazza is meg a többiek számára. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. 208 . és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. akkor állandó konfliktusforrást jelent. amikor a személyes problémák. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. krízisek. amely azt eredményezi.

mint szembenézni egy konfliktussal. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. Az is kísérti őket. Olyan feladat. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. ha akarják. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. mint figyelmesen meghallgatni. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. 209 . hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. aki támogatásra és szeretetre szorul. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. és komolyan venni. és elmondani. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. mint egy kiegyensúlyozott közegben. ezért felelősek a lustaságukért. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. sebezhetőbb. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. de főként a házaspár részéről. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. És van egy másik kérdés is. legalább megszokott. akkor azt mondhatnánk. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. A legtöbb ön. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. aki felelős a mi boldogságunkért. hogy az ő bajuk. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba.Túlterheltség. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. A fáradt ember érzékenyebb. indulatait. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. Sokszor elegendő. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. mint ha az életünk forogna veszélyben.

leroskad a fotelbe. a férje pedig még inkább menekül a közeléből. És csalódott is. Hazamegy a férj. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. mert akit nagyon várt. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. A feleség ettől még dühösebb lesz. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. akivel először történik meg az alábbi szituáció. hogy a másiknak mi a baja. amelyek nem vezetnek eredményre. hulla fáradt. de nincs kiengesztelődés sem. csak azt érzi. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. Most már ő is tudja. A passzív. és más rosszat sem cselekedett. vegyük sorra őket. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. Elhagyottnak érzi magát. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. és még inkább nem szól semmit. hanem az is. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. Nincs közöttük nyílt konfliktus. és nagyon várja. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. A férj úgy érzi.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. 210 . mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. Nagyon bántja. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. És csak sejteni tudják. de nem az illetékes családtaggal. és alig szól a hozzá. vagy bekapcsolja a tévét. persze nem tud. hogy miért. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. hogy végre együtt legyenek. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. az nem viszonozta az érzelmeit. de nem tudja. és elmerül az újságjában. beszélgessenek. csak keserű haragot érez. 1. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. szinte sérti. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. Elkerülő stratégia az ígérgetés is. hogy konfliktus van. Sőt még növekszik is. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. A felesége is hulla fáradt. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. alig várja. Hiszen nem bántott senkit. kerüli a tekintetét. mintha mi sem történt volna. és megöli a szeretetet. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. akkor hallgatni fog. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. hanem külső személlyel . hogy végre csend legyen körülötte. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. Képzeljünk el egy házaspárt. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. A házaspár konfliktushelyzetbe került. akkor ő sem szól a megbántottságáról. Ráadásul igazságtalannak is tartja. emiatt beszélgetni sem tudnak. Próbál úgy tenni. hogy a férfi alig vesz tudomást róla.

és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. egymás elemezgetése. soha). akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. hogy mindkét fél nyerjen belőle. ahol szintén befagy a kommunikáció. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. 2. panaszkodás. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. mielőtt lépnénk. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. Ez azt jelenti. mert a felek védekezését váltja ki. mert a támadás hatására nem odafigyelni. Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. és a probléma megoldatlan marad. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. az a száján –. A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. kényszerítés. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. ami azzal jár együtt. Ez a hozzáállás azért veszélyes. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. A konfliktus tehát megoldatlan marad. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. valamilyen hobby. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. megbeszélés nélküli veszekedés. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. vagy viszonttámadással. A védekezés pedig falat épít közéjük. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. esetleg az alkohol. ahogyan a küldő szeretné. hogy szembenézzünk velük. hogy győzzünk a másik felett. a munka. 211 . vagy egy másik kapcsolat. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat.

hogy megértsen minket. Heves viták közben néha nem is tudják. érzéketlen. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. másokkal való beszélgetéssel. akkor kimondhatjuk. és kényszeríteni akar. elvárásunk okozza őket. hogyan. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. hogy a másik mindig tudja. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. azaz tudatosítanunk kell. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. Egyrészt azért. Például: „megbántott. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. hogy min veszekszenek. figyelmetlen volt. És a példabeli férj joggal állíthatja. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. Viszont ha ezt az időt egyedül. hogy mit szeretnénk. és nem tudják minden pillanatban. hogy milyen nehéz ez a feladat. A megfogalmazás Ha már közöltük. Tegyük fel. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. Néha csak egy hangszín árulja el. Gyakran esünk abba a hibába. Az a fontos. A követelés elveszi a partner szabadságát.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. Mert az csak a látszat. akkor meg kell keresnünk magunkban. hogy nem tett semmi olyat. A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. hogy a szabadidejét vele töltse. hogy mi mire vágyunk. A feleségnek rá kell jönnie. hogy mit szeretnének. hogy mit is érzünk egy helyzetben. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. Talán mindnyájan belátjuk. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. mert azt képzelik (elvárják). hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. csalódást okozott” stb. hogy melyik szituáció bánt minket. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. amivel csalódást okozhatott volna. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. azaz kérni kell. hogy milyen igényünk. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. A családtagjaink nem gondolatolvasók. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. mégis védekezést vált ki a 212 . Ez segíti őt abban. Meg kell mondani nekik. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. De nem mindegy. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. hogy azért csalódott. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. és emiatt érzett haragot. A kérésekkel az a baj. Nem is gondoljuk. Ha túl nagy az indulat. hogy mit vétett. figyelemeltereléssel. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. mert elvárta a férjétől.

Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. Budapest.: Szociálpszichológia. A gyerekek számára különösen fontos ez. legfeljebb magatartást. Rosenberg M. amit meg tud adni.: Érzelmi intelligencia.a családtagok jobban megismerjék egymást. A házasság erőforrásai és buktatói. nehéz teljesíteni őket. Goleman D. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. . amikor a konfliktus lezárul. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. Például megkérhetjük a házastársunkat.: Pár-bajok.: Dühöngő ifjak. Tannen D. – Stroebe W. Székely I.: Én – Te – Mi. Budapest. Ha őszintén kérünk. 2003. 1995. Ha nem érzékelünk támadást.: Erőszakmentes kommunikáció. Harmat. Kecskemét. hogy elviseljük. Park Kiadó.: Miért értjük félre egymást? Tinta. amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől. hogy . 2001. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát.. – Codol J. Budapest. Szakirodalom Campbell R. Háttér. Csak olyasmit kérhetünk. megértsük és átéljük azt. akkor vállaljuk azt is.a felek ne sérüljenek. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy. 1999. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók. Korda. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. A kiengesztelődés fontossága Fontos. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. hogy meghalljuk. 213 . akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. 2001. ahogyan szeretnénk. 2000. hogy jöjjön el velünk egy bálba. . ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. Hewstone M. amit a másik ember mond (empátia). ha van meghallgató fél. Erre azért van szükség. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé. Budapest.másikban. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. B. M. de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. KJK–KERSZÖV. hogy élvezze is. A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. de azt nem kérhetjük. – Stephenson G. 1997.ezáltal a kapcsolatok épüljenek. Budapest. Hendrix H. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. Budapest. . mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak. P.

bár mindenki szenved tőle. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. felismerni a jeleit. Nem szoktunk hozzá ahhoz. a mindennapok erőszakolnak rájuk). társadalom egyaránt. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. célokat állítva maga is agresszív. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. védőnőnek. az áruházak tülekedései. a közlekedés. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. a civilizáció sok pozitívuma mellett. család. a rend.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus.és viselkedés jellemzőit. a nevelés–oktatás területén. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. erőszakos játékokat űznek számítógépen. másik okozója az önismeret hiánya. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. mint társadalmi elvárás. pedagógusnak. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. szabályokat. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. retteg a turista. támadást sejtünk ott is. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . az abuzus hatását a gyermekre. Ez is oka annak. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. mert személyes kapcsolatokban élt. a segítés módjait. 2004. Azoknak. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. hogy másképp gondolkodók között éljünk. A ma embere ezek között él. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. terroristák támadásaitól hangos a média. amelyeket az intézmények. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. formáit. klinikai szakpszichológus. egyén. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. ha világnézetükben. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. Felgyorsult az idő. tanárokat iskolákban és más intézményekben. Agresszív korban élünk. a gyermekbántalmazás formáit. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. A társadalom korlátokat. meglőve a kisebbet. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. az agresszív viselkedést igazolja. a háttér-okokat. támadókészség. saját agresszivitásukról (azokról is. gyakori a durvaság. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. A régi ember türelmet tanult. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. hanem riadtan viselkedünk. a környezet. a fegyelem.

az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül. függetlenség. teljesítmény. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. hanem a családban élő nőtagok. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. akik nem élvezhetik a családi élet melegét. követi a figyelmetlenség. szégyenérzetből. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. Sajnos. idős emberek bántalmazását is. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. A gyermekelkövetők száma évenként változó. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként. 215 . Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség. gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. kultúránként változó. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. Elkövetői a családtagok. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. megjelenik a családi probléma. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja. a problémák megoldására. A kiskorú.. 15 000-re tehető. Az adatszolgáltatást korlátozza. a provokáló magatartás. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik. ezt követi az átmeneti pénzzavar. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság.erőszakig. intim szféráját. házastársak. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. a legidősebb 16 éves volt.6%. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. falvakban 1%. az objektív okok között első helyen a rossz baráti.) „a látencia itt hatalmas (…). hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől. Témánk a gyermekeket érintő erőszak.. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. Az apák. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. kifejlődésük megakadályozásával. az óvatosság hiánya. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. a veszély jelzésével. (. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. amely nélkül nincs cselekedet. visszaélve a gyermek bizalmával. a veszélyeztetettek felismerésével. valamint a környezet közömbössége. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos.

melleken. ha a gyermek nem akar mosdani. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. vagy feketék. amely a gyermek testi. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. amikor a család. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. rajzai vörösek.). bevizelés. A veszélyeztetettség: olyan magatartás. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. hastáji. aminek szenvedő alanya lehetett. e. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. amelyben a visszaélés megtörténik.sz. ezért kell a gyermek kijelentéseit. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. az élet azonban megőrizte gyakorlását. 12.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. Veszélyeztetett az a gyermek is. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik. Hammurabi törvénykönyve (kb. értelmi. beszéd. 1810. Étvágytalan. nyelési.) még engedélyezi az erőszakot a családban. amikor kimondja. visszahúzódóvá lesz. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben. Gyanús. 1998. vagy altesti panaszok. Annak a szituációnak. vagy a kényszerű helyzet áldozatának. akiket valamilyen makro. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. A gyermekbántalmazás két formája. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. Kr. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. holott az a rendeltetése. ujjszopás. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. panaszait komolyan venni. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon.és alvászavarok. amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. szomorú. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. csak magában játszik. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. 216 . évi tv. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható.

Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. – hiányzik belőlük az örömkészség. az öröm átélésének. az anyák rejtett hosztilitásával. szexuális abuzussal is. mert fennáll annak a veszélye. fizikai sérülékenységét. átadásának képessége. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. a fizikai következmények súlyosabbak. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. empátiára képtelenek. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban. 217 . büntető magatartással. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. Ennek oka. hogy egy csecsemő verése. – önértékelésük alacsony. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező.és idegállapota. aktuális hangulat. az egészségügyi. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. A halálesetek is ezt igazolják. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. de azt is. A normál gyermek – egészséges. a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. Alanyuk nagyobb számban fiú. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. adott esetben végzetesek. (hostility = ellenségeskedés. ez a korosztály élettani. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. kontaktus.

annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. figyelmetlenebbek. Opponálók. könnyen frusztrálódik. de nem szeretőképesek. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. azt sem. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. ismétlődésétől. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. garázdálkodók. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. és sok érzelmi elutasításban volt részük. Sok esetben csak később. kemények. rettegnek. Érzelmileg ridegek. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. hogyan kell ápolni az érzelmi. támogató kapcsolatokat. szoronganak. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. hogy ha érzelmileg odafordulók. az észlelés. szélsőségesen depresszívek. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. szomorúak vagy közönyösek. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. halmozottságától. de vannak olyan károsodások. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. szórakozottá válnak. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. büntetők. elutasítók. „túlpörgetettek” lesznek. önkontrollhiányban érzékelhető. ridegek. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. hogy újabb atrocitások követik azt. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak.– gyakran úgy érzik. – úgy vélik. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. – a félelem. A koncentráció gyengül. a gondolkodás is változik. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. a környezetből még több agresszivitást provokálva. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. – agresszívak. a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. „Szeretetéhesek”. bizalmatlanok. védtelen. az érdeklődés. ezért meglehetősen bizonytalan. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. szorongás feloldásának. gyötrik. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. Kétségtelen. 218 . Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. szidalmazzák a gyermeket. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. késztetését. a megalázottság és az agresszió érzését. törvényszerű. akkor elkényeztetik a gyermeket. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. – uralkodni vágyók. labilisak. az indulat leküzdésének módjai. sodorható. infantilisek.

ezért nehéz kiszámítani. az élettér. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. – nyugtalan túlmozgásos. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. tagadása. impulzív magatartás. A nevelés jegyében. könyörtelensége idézte elő. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. eladta. életmód. enuresis stb. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. pedagógusoknak – a durvasága. azonosul vele. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . A szülők némelyike mindig is verte. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek. bántalmaztak. s retteg a szülő elutasításától. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. igyekszik megfelelni neki. a szülőkép. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. azt csinálok vele. bezárta. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. A bántalmazott gyermek személyiség. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. – gyakori agresszivitás. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. a szakkönyvismeret. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. éheztette. a gyermekkor élményei. bűntudatot hordoz. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek.). az elhagyás-fenyegetettségtől. adott esetben. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. dolgoztatta gyermekét. a család egészét érinti. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. tradíciók. megerőszakolta. a vele való azonosulás miatt –.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. a fájdalmas élmények izolálása. A bántalmazott gyermek szülőjével. ürügyén erőszakoskodtak. nevelési minták. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. elhagyta. amit akarok”). században vált egyértelművé. akik a szocializációjukért felelősek. – néha koravén. a bántalmazó idealizálása.

szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. Azoknak a felnőtteknek. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. A felnőttek indulatai. oktatáshoz. A konvenció és az 1991. brutális kegyetlenséggel”. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. a mindennapok gyakorlata mást mutat. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. érzelmi 220 . Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. akik maguk esetleg nem élnek vele. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. verte az élet is. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. települési típuson élők között vannak olyanok. személyének tiszteletére. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. oltalmat találjon. a munkások nem minősítik így. dühödt idegességgel. Kempe gyermekorvos. az áldozatok.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. gondoskodást. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. hogy szeretetet. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. aki fizikai. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. pszichikai. a gyengédségre. ha az megérdemli”. amit ő szenvedett. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást. életkori csoportban. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. valakinek tovább kellett adnia. a türelmetlenség. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. a „kettős színjáték”. Tudták-e. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. 1962-ben Dr. akiket szüleik rendszeresen vertek.tv. orvosi ellátáshoz. évi LXIV. a düh és a harag kifejezésére. A verés értelmezése. hidegfejű kiszámítottsággal. A verés a gyermek engedelmességét. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. illetve nagyon megvertek. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. egészséghez.

A child abuse = gyermekbántalmazás. forrázás. 2. rúgás. kialakulatlan személyiségével. mérgezés. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket.és fullasztási kísérlet. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. harapás. megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. elutasító. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. A gyermek szexuális izgatása. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. szorítás. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. végtagtörés. durva kirohanásokkal. kikötés. ha lehetővé 221 . zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. Ide soroljuk a hideg. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. a gyermekprostitúció. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. a nevelőapa. olyan ártalom/veszélyeztetés l. vagy sértő magatartásával. ígérgetéssel. felnőttek és gyermekek. megszégyenítésével. a pornográfia. szeretet nélküli nevelői magatartást. csavarás. égetés. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. fenyegetéssel. bizonyítása nehéz. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. lelki és szexuális bántalmazások). Ennek megítélése. fullasztás. fojtogatás. vetkőzés. hajtépés. amelyben a bántalmazó az apa. negatív önértékelést alakítva ki benne. egészségkárosodás (érzékszervi. gúnyolódásával. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek.vagy morális bántalmazás tárgya. lekicsinylésével. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). nemi szervének fogdosása. Nem minősül erőszaknak. sebzés. durva megjegyzéseivel. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. fürdőzés. amelynek során sérülés. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. vagy közeli férfi családtag. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. vagy róla készülhet pornográf anyag. vécézés közben azzal a céllal. testi és szellemi szükségleteit biztosítani. hogy szexuális kielégüléshez jusson. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. simogatása. tapogatása. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni.

amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. mozgás. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. – a gondozás. – a biztonságigénye. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. ápolás tartós elmulasztása. gyógykezeltetés. beesett szem. kihagyása. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. száraz bőr – ápolatlan. egészségügyi megelőzés (védőoltások). állandó nyöszörgés. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. folyamatos elhanyagolása. – a lelki (érzelmi. szellemi ) – kiszáradás. – a szeretet iránti igénye. vagy nem vesznek tudomást arról. túl jó modor) – zárkózottság. komoly viselkedés (túlzott rendesség. gondoskodás – a táplálás. öltöztetés. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. – érzelmi deprivációt szenved el.teszik. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek. lopásra való rábírás. illetve kényszerítés. felvételre fájdalmasan felsír= törés. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. – károsodik értelmi fejlődése. elmagányosodásához vezet.

visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság. engedékenység – üres. riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés. játékban való gátlásosság. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés. bűnözés 223 .– természetes életöröm hiánya.

a nemi szervek különbözősége iránt. a családtagok merevek. hogy mi történt a gyermekkel otthonában. kívánságai nincsenek. nem tanultak meg segítséget kérni. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre. 2. ha a gyermek túlságosan előzékeny. nincsenek baráti. ha: . Fel kell figyelni arra is. ismétlődő bántalmazásra utal). a tanulási nehézségeket.ha a motorikus fejlődésben retardáció. izoláltak. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. családi krízisek. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 . gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. gyerekes. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. támogató külső kapcsolataik. követelődző (közepes súlyosságú. . a gondozással. beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. stressz). hogy kihez fordulhatnak. vagy nem tudják.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart.és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1.a szokások kialakulása (szobatisztaság). A játék felfedi. magatartás lényeges megváltozását (pl. tulajdonnal szemben – a szökést. aktivitás helyett visszahúzódás). sikertelenségeinek. a közvetett formákra. s a napi kudarcok. dependens. saját ügyetlensége. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. A bántalmazások. a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. – a viselkedés. mintha ő lenne az oka frusztráltságának. babás magatartású.agresszív. függetlenül attól.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. nem tapasztalhatta meg később sem. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. (késleltetés) .

5. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet. 13. – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. idegesség. hogy mi várható el az adott életkorban. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. nem tud mit kezdeni a sérült. illetve alkoholfüggőség. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. 6. a pszichopátiás személyiség. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. értelmi fogyatékosság. magány. A szociológiai. védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. a védtelen gyermek felé is. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. 11. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. szokatlan külső. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. 12. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. büntetik azért. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. 9. 7. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. 3.segítség. tűzhelyre ülteti. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. Az abuzus okai között szerepel a drog-. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. 10. 4. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. csak gond van vele. amelyek krónikus 225 . – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. házassági krízis idején születtek. a baj hordozóinak tűnnek. fojtogatja. házassági problémák. vagy nem a körülményeik javítására használják. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. a szülők vitái. fáradtság. 8. – másságot mutató gyermekek. elromlott kapcsolatba. Elmebetegség ritkán fordul elő. mentális retardáció. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. amit még nem képes teljesíteni. nevelésére. motoros nyugtalanság). fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!).

szakszerű felkészítés a szülői szerepre. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. foglalkozási státuszú szülő magatartási. állapotokra. a férj dominanciája a házasságban. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. – az alacsony iskolázottságú. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. és a család izoláltsága. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is. A fenti okok kockázati tényezők. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. durvaságának. az alacsony iskolázottsági szint.stresszként hatnak a családokra. a családok alapellátásának biztosítása. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. házassági. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. nevelési. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. hogy van olyan többgyermekes szülő. Vizsgálatok igazolják. családsegítés krízishelyzetekben. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. durvaságaira. csökkentve a szülők képességét arra. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. 226 . Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. Feltételezhető. alkoholizálására. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. családvédelmi tanácsadás. az erőszak jelenléte a család történetében. feladatai: a prevencióban az észlelésben. hogy az események – pl. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként.

elhanyagolják. Védőnői teendők a családlátogatás. vagy nem érdeklik őket). címeit. befolyásolása. mert . terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. drogambulancia. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. – hátrányos helyzet észlelése. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot.nehezen viselik az élet gondjait. tehát a családi élet minőségének javítását. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. ha bajba kerültek. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. Fontos. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. . A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. – a szülők viselkedésében. annak az igénye és képessége. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. gátló személyi tényezőket. konfliktuskezelési módokra. akitől és ahol a család segítséget kaphat. korukhoz mért ismeretekkel ahhoz. 227 . – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. az okok feltárása. a gyermek testi. . érzelmi fejlődését veszélyeztető. a gondozás során: – a környezet megismerése. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. tárgyi feltételeket. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. szellemi. cselekedeteik következményeinek felmérésére. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. hová fordulhatnak. – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. konfliktusaikat kezelni. s arra is.nem tudják problémáikat. nevelési tanácsadó. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. szervezetekkel. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. a változások észlelése. magatartásában bekövetkező változások észlelése. határozottságot. intézményekkel. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. lelkisegély telefonszámát. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő.

19. a családon belüli erőszakról. kizsákmányolás. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. közigazgatási. Az ajánlások közül a (69) 561. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. a (79) 17. akinél elhelyezték. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. örökbefogadással. illetve felügyelete alatt áll. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről. a támadás. § „Minden olyan gyermeknek.évi LXIV. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. a (90) 2. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. 1990. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. A 39.” 20. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. a jóléti jogokról. 228 . Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). az elhanyagolás. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. szólnak. durva bánásmód. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. 1990. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. 1979. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. a rendelkezésre álló ellátásokról. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig.Magyarország 1990. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt.) tartalmazza. tv. jelzésekkel. a fizikai és lelki durvaság. § az elhanyagolás. 1969. az elhagyás. évi XXXI. november 6. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. § alapján törvényhozási. a (85) 4. amíg szüleinek. 1985. a kiskorúak erőszaktól való védelméről. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. a (90) l7. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. vagy bármely más olyan személynek.

PPKE BTK. Tanulmánygyűjtemény. In: Benkő Á.) Gyermekbántalmazás I. A „bántalmazott” gyermek. 1992. c. Nemzeti Tankönyvkiadó.) A gyermekbántalmazás Magyarországon.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. Budapest. 2003. 1998. ha a gyermek veszélyeztetettségét.) a rendőrség. bírósági) eljárást kezdeményezni. így különösen a védőnői szolgálat. VIII. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. így különösen a nevelési – oktatási intézmény.) a menekülteket befogadó állomás. Horváth Szabó K. megnevezi mindazokat az intézményeket.) Reményünk a család. Ranschburg J. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük.: A védtelen gyermek. (szerk. Németh Zs. Családkongresszus előadásai.. a családsegítő központ.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. 1995.: Az agresszív gyermek. Tertia Kiadó. Tanulmánykötet. Budapest. Morvay K. egyházak. Népjóléti Minisztérium. a házi orvos. 6 (1999) Szabó L. Gyermek. In: Lélekvilág. II. 1998. a házi gyermekorvos. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. § (1) bek. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. Pszichológiai tanulmányok a vallásról. 2001. b. Lénárd K.) az ügyészség. f. Budapest. In: Család. Kerezsi K. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16.) a bíróság g. In: Bernáth L. Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1997. d. Budapest.) a társadalmi szervezetek. Szociális és Családügyi Minisztérium. Nagycsaládosok Országos Egyesülete. Kalendart kiadó.) Az agresszió problémái korunkban. Kossuth Kiadó. Budapest. In: Kappéter István (szerk.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. e. 17. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre. alapítványok” (Gyvt.A Gyvt. A II. (szerk. 1995.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Piliscsaba. Gulyásné Kovács E.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. az erkölcsről és az én-ről.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon. Ifjúság 1999/l.: Erőszak a családban. a menekültek átmeneti szállása. 1998. Budapest.). h. Barkó É. – Mohay T.) a közoktatási intézmények. Losoczi Á. In: Kiindulópont 5. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. bántalmazását észlelik. a nevelési tanácsadó. 1997. In: Lakner Zoltán és mts (szerk. – Solymosi K. Ranschburg J. Szakirodalom Horváth–Szabó K. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. – Vigassyné Dezsényi K. szervezeteket és hatóságokat is.: Az agresszió kezelése. így különösen a családsegítő szolgálat.: Terror a családban. 229 .) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. Budapest.

prostitúcióra kényszerítés. 1999. „megkínzott.Budapest. In: Család. (szerk. – Forrai J. IX.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról.: Szexuális erőszak és abuzus.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok. Virág G.: Erőszak a családban. 1996.: Erőszak az iskolában. Gyermek. 1999.: A „megvert”. Tóth O. Budapest. Budapest. emberkereskedelem. Tanulmány. In: Fehér L. Budapest. In: Kappéter István (szerk.) Prostitúció. Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság.) Az agresszió problémái korunkban. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. Ifjúság 2000/1. Teleki B. Utasi J.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K. Budapest. 230 .) A gyermekbántalmazás Magyarországon. In: Barkó É. 1995. 1996. Tanulmánykötet. (szerk. Velkey L. Népjóléti Minisztérium.

A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. elvárásaink és félelmeink. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. pszichológiai szükségletünk. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. A múltnak az emlékei maradtak. Természetesen. Tapasztalhatjuk. Szüleink. hogy azzá a személlyé váljunk. A 231 . hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. és az önmagunkról alkotott reális képet. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. és járultak hozzá. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. akivel kapcsolatba kerülünk. serkentették a gondolat. a jövő pedig még nem érkezett el. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. tanáraink. (M. attól függően. hogy a másik személy. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. bezárulunk.Dr. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. mint maga a jelenlét. Tapasztaltuk. ha az illető figyel ránk.és az érzelemcsírák megszületését. lényeges tudatosítanunk. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. alakították a még képlékeny személyiségünket. nemcsak minket értek behatások. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). akik előtte voltunk. pszichoterapeuta. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. mint a kommunikáció. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. ezzel is jelzést adunk le. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. közvetítünk valamit. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. Ellenben. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. nem más. akivé lettünk. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. a másik meghallgatásának a képességét. meghallgat. Melyek lehetnek azok a tényezők. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. és nem a jövőnket tervezgetjük. ami az ominózus momentumban jelen van. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. Mindaz. vagy a másik szemével néz. magába nézve a másik szemébe néz. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. nyitottságot sugároz. pillanatnyi lelkiállapottal. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. barátaink. egészében és mindig a határvonalon áll. akarva-akaratlanul változás állhat be. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. még ha ki is vonjuk belőle magunkat.

Valószínűleg kereskedő. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. Általában nehezen viseljük el. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. Egy pap jött arra. hanem mi és a belső kényszerünk. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. Úgy vélem. Mindennapi életünkre jellemző. aki megkeresett az volt a célja. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. hogy képesek legyünk kitérni előle. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. reflektálunk. mint itt és most élni. és mint a homokra épített ház. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. Ami annyit jelent. viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. Lehet talán. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. döntünk. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. hanem „megszelídíteni”. Előfordulhat. mikor az olvasásban idáig jut. Igen ám. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. összeomolhat. Így lehetőségünk nyílhat arra.realitásban élni annyit jelent. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. hogy megfigyeljük. gyengeségeivel és erősségeivel. hogy meghallgassák és elfogadják. Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. elhalasztani gondját. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették.”(1) Vagyis. arra vágyik. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. ha valakit szenvedni látunk. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. Már nem ő van a középpontban. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. szinte „átugorjuk” azt. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. mint személyt észlelni. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. érzéseivel. amely a megoldáskeresés körül forog. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. majd elemezzük. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. érzéseink és érdekeink hálójában. tanácstalanságát elviseljük. hogy annak. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. a szavába vágunk. hogy a másik nehézségeit. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. és önmagát teljesen a másiknak adni. hogy tanácsot adjunk neki. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. regisztráljuk a valóságot. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. és a másik ember segítség kérését magához engedni. amikor szükséges. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. A különbség az. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. Aki segítségért fordul hozzánk. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik.

akkor segítek neki abban. egy mély meggyőződést abban. amennyiben önmagával is harmóniában él. viselkedéseit. mint megérteni. Most nézzük meg. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. ha magabiztosnak akarok tűnni. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. ha el tudom fogadni saját magam. ítéleteit. Rájöttem. ami mind személyiségének valós és eleven része. viszont önmagára támaszkodik. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. és képes vagyok önmagamat adni. vagy házastársunknak. az a szó. gondolni és hinni. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. mint ami vagyok. Ezért úgy gondolom. bármennyire is nyomorult. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. hogy a másik személy. amit én. ha el tudok fogadni egy másik személyt. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. értékek hordozója. A görög szó jelentése együtt-érzés. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok. (…) Könnyebb elfogadni magamat. saját tapasztalataiból építkezik. Nem a másik személy magatartása. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. ahogy szeretne. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. (…) Minden ember egy magában álló sziget. meggyőződését. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. (…) úgy hiszem. Ennek a nyitottságnak a hiányában. Az empátiás megértésben lényeges. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. ahogy a másik személy érez. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. Vagyis jobban tudom. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. beleérzés. mely a fejlődés forrásává válhat. az empátia és a segítő személy hitelessége. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. hogy igenis haragszom. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. ami azt jelenti. Az elfogadásból megismerés fakad. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. 233 . legyen ez a valóság bármilyen. hogy hatékonyabb vagyok. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. aki nem tud mindig úgy viselkedni. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. ha másnak mutatkozom.” (4) Láthatjuk. talán pont olyan. ítélkezéstől mentes hozzáállást. hogy elfogadom érzéseit. aki önmagában érték. hogy bizonyos dolgokról. mit fed az empátia kifejezés. érzelmi viszonzástól független. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. ha úgy teszek. a szó valódi értelmében. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. mintha tudnám a megoldást. hogy hosszú távon nem segít. (…) Nem jó. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. mint azelőtt. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. hanem a személy.

melyek a növény fejlődését gátolják. Terapeuta: Úgy tűnik. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. szorongó egyén halk szavú.). mimikája. Egész nap a hatása alatt vagyok. gondozza. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. hangszíne. labilis vagyok. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. de nem teremt növényt. 234 . fellélegzik. beszédhibákat ejthet. a fej inkább lehajtott. Az ilyen személy nyitott. Egyszerűen megfogalmazva. például a mimika segítségével. mint amit a gesztusai. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. kezd megnyílni. Mintegy tükröt tart a másik elé. hangsúlya kifejez. Félelmei. ha az egyén mást mond. Az előbbiekre jellemző. kitűző. zimankós időt? Kliens: Utálom. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. a hitelesség nem teljesül. Kliens: Persze. mint az időjárás. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. stb. de annak sem. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. A hangsúly. főképp ha elégedetlen velünk. mint egy jól ismert baráti társaságban. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. pocsék idő van ma. hogy érzéseit mindenképpen közölje. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. tudatosítani képes az érzelmeket. csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. egyfajta áttetszőséget jelent.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. A tekintetváltás. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. A nem-verbális jelek közösséghez. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. medál. a fej tartása egyenes. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. szorongásai csökkennek. befejezetlen mondatokat használ. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. A félénk. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. csak elhárítja azokat az akadályokat. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. Amint Rogers önvallomásában láttuk. az illető bizalmat érez. érzi. önmagát adhatja.viszonyul a világhoz és önmagához. öntözi. álarc”. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. nem érzi szükségét annak. hogy érzéseit elrejtse.

vagy zárt kérdés. 235 . mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. melynek célja a bizalom fokozása. és önismeretünk mélyülhet. összegzés. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni. Időbeosztás: szakmától függ. 3. 2. hanem rólunk is. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. Hivatásunkból kifolyólag. a viselkedésünkről. a másik személy áll a középpontban. biztatás. mindig lesznek olyan szituációk. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. érzelmi és munka kapcsolatainkról. reagálás. viselkedésének a regisztrálása. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. oda kell visszatalálnunk. tájékoztatás és tájékozódás. és aki mindig visszavár. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. Meghallgatás. az érzelmektől a „bele-fülelés”. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. mert létezünk. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. hogy közölnivalóját beoszthassa. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. Istenhez vezet. Beszél a mindennapjainkról. verbális pozitív megerősítés. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. hogyan vélekedik erről?”). aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. könnyen megláthatják a megoldást. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. mely kívülről halad befelé. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. és rögtön tanácsokat adhatnak. így megadva neki a lehetőséget. Otthonunk csak ott lehet. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. A másik személy öltözködésének. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. Megerősítő jelzések: csönd. Akiben nagy a segítőkészség. ahhoz a Másikhoz. amikor a másik személy szabadon. 6. reflektálás. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. 5. a tettektől az érzelmek felé. baráti. testünk áruló jeleiről. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. a meghallgatás felé. Visszajelzések: visszatükrözés. 8. értelmezés. egyszerűen azért. 9. 4. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. gondolatainkra. konfrontáció (szembesítés). ahonnan jövünk. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. 7. de ne feledjük. felismerhetjük indítékainkat. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. Minden élet egy hazavezető út. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket.

: A gyógyító beszélgetés.: Psychothérapie et relations humaines. Ed. 1996.: Evangéliummagyarázatok. Tarjányi B. 1992.: A pszichiátria tankönyve. 1993. Tringer L. Semmelweis Kiadó. PPKE HTK. M. Louvain. 1996 Rogers C. Budapest.: Szemlélődő lelkigyakorlat. Budapest. 1999. Tringer L. – Kinget G. SOTE.Szakirodalom Jálics F. Budapest. Manréza–Korda Kiadó. Publications Universitaire. Levelző Tagozat. Jegyzet. 236 .

Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. hangjára. A mi munkánk. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. Akárcsak szülei.hu/ videotraining@freemail. ÚJRA ÉS ÚJRA. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www. félelmet és szorongást. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. jelenlétére. Rottenbiller utca 26. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. illetve kísérje a baba mindennapjait. Fürj utca 237 . fejlesztő programokat. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. ő is átél sok-sok fájdalmat. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged. sőt.videotraining. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. hallottuk és olvastuk. hogy a nagy aggódás. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. illetve rájönniük arra. Nem teszünk további terheket a szülőkre. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. mert láttuk. Jelzései azonban olyan picik.Vecsei Kinga szociális munkás. szupervizor. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. Tudjuk. HOGY KÉRDEZZEN. A munkánk egyik alapvető célja az. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. az valószínűleg valóban az is. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. még ha elsőre nem is kap figyelmet.

és ez nem elhanyagolható. több fertőzésen esett át. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. hogy kenguruzhat. Az anyuka nagyon kedves. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. pelenkát cserélnek. és közben lássa gyermekét is. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. nézi. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. amikor a kislány még nem volt egy kiló. Öt felvétel készült velük. saját gyermekeikért aggódó anyukák. és később.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. mondván. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. és figyeljék a baba minden rezdülését. inkubátorok sora. a kezelőorvos 238 . fecskendőket. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. aki közben az életéért küzd. de mindig adódhat valami gond. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. két inkubátor között. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. hiszi. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. de a kislányét igen. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. ami előrébb vitte a munkánkat. érzi őt a gyermeke. infúziót cserélnek. akkor szívesen részt vesz benne. ha ezzel segíthet a lányán. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. hogy nap. csipognak. A kislány 730 grammal született. intenzív osztály. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. kép) A kórház és az orvosok. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. Az apukáról ekkor még nem esett szó. De teheti-e? Ha igen. hogyan? Ott áll. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. mikor hova állhat. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. hisz mindenkinek tudnia kell. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. hogy senkinek se legyen útban. de nem az a fontos. amit csak a szüleitől kaphat meg. gépek sípolnak. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. gépeket ellenőriznek. Ő is megszenvedett az életéért. az ő életét nem tudták megmenteni. hogy hallja. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. 500-800 grammos babákról van szó. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. precízen. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. a kislány már olyan állapotban van. hiszi. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. A nővérek gyorsan. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. dekoratív. sípoló és csipogó gépek mellett. neonfény. általában egy hét telt el a felvételek között. mi is történik. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. akik igen sok viszontagságon mentek át. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. beszél hozzá és reménykedik. már tudja. (1. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. ott Ő az! Aggódó tekintet. és úgy gondolta. Egy fiatal. Ez a lényeg. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. Hol a szülő? Ja. mosolygós volt. amit egy laikus észre sem vesz.

hogy jelen volt. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. hogy mit érzett a kislány abból. és az elveszített gyermekhez. szerinte nincsenek róla emlékei. ami nem volt zavaró. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. és már egyre többet van a babával. megismerte a hangomat. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. mert ha megkérdőjelezik. amit most nekik kell pótolniuk. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. de az biztos. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról.” (4. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. (11-14. és az apuka úgy véli. Ekkor gyakran volt altatva. „. és mennyire van hiányérzete. szerinte hiányzik neki valami. ami az első hetekben történt vele. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. hogy nemcsak velem beszéltek. hogy mit látott. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. amikor csak tudott. akivel boldog. fejét. és az én kérdéseimre válaszoltak. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. (2-3. Az apuka is jelen volt. hanem egymással is beszélgettek. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. (7-10. mosolygott. Tudniuk 239 . hogy mindketten máshogy érzik.Mosolygott rám. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. hogy éli meg a velük történteket. jó volt látni. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. hogy minden ízében a lányára figyel. és a kislány fejét cirógatta.Biztos megismert. rendkívül jól fogalmazta meg. beszélt hozzá. Alapvető ellentét volt köztük. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt.” „. Itt már kiságyban volt. mert lényegesnek éreztem. és ez nagyon jó érzés.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. legalábbis én úgy éreztem. azzal megkérdőjelezik azt is. A felvételen látszott. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. Babusgatta. gépek nélkül. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. vitáztak. érezte a bőröm illatát. bizonytalanok voltak és zavartak. hogy a gyermek érzékelte-e őket. hogy van. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült. segített tisztába tenni a kislányt. hogy jól tette. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. hisz közben nem rám figyelt. simogatta a hátát. hogy a kislánynak milyen lehet vele. és nincs is hiányérzete. A másik sarkalatos kérdés az volt. ahova azért került át a pici. Az apuka megfogalmazta. hogy ő ebben nem hisz. és nagyon szép. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. Az első felvétel meggyőzött arról. és akire büszke. és tudja azt. Beszélt arról is. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. (5-6. Ez két igen fontos kérdés volt. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. de ő is sokat van a kislány mellett. amire a baba aktívan reagált. Az anyuka biztatott. azt megtették. megpuszilta. A beszélgetés végére megegyeztek abban. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. és részt venne-e esetleg ő is a programban. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére.

Amint hozzáért. de látom. mint például a gyászmunka végigkísérésére. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. Hasonlóan nyitotta a száját. hogy őt is megismeri a gyermeke. hogy ott állnak az inkubátor mellett. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. ami egy újabb lépésre késztette őket. és fontos neki. érezniük kell. és talán ebben tudok nekik segíteni. és örült a látottaknak. Ezt bizonyította. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. miszerint emlékszik valamire. mert a család hazamehetett. Hiányérzete van. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. amin még kell változtatni. hogy mosolyog. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. Én pedig biztos lettem abban. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. és bíznak a gyermekükben. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. kép) Úgy gondolom. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. (15-16. kicsit izgult. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. nyitogatta a száját és a szemét. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. hogy valami nem így volt eddig. de ez más szakmai segítségtől is függ. és szerencsére az apuka nyitott volt. mint mikor az anyuka úgy érezte. sokat segített. elfogadta. Szerencsére a felvétel vége. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. hiányzik neki valami. anyuka fogta a babát. hogy szükség lenne rá. de érzi a kislány. és hogy valóban segíthettem most. amit ez a család önerőből tett meg. bizonytalanságairól. a baba próbált arra fordulni. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. a kislány teljesen nyugodt volt. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. és ezt tudniuk kell a szülőknek. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. az apuka talán megerősítést kapott arról. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. Vannak persze hiányosságok. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. hogy mi a helyes. hogy ők ennyit tehettek akkor. belebújt apukájába és aludt. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. (21-24. Úgy vélem. Az apuka próbált mindent jól csinálni. Megmutathattam neki azokat a részeket. eltakarta az arcát. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20.kell azt. 240 . de ez érthető is. abban a zűrzavarban. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. amikor ő is jelen van.

kép 4. kép 5. kép 3. kép 241 .1. kép 6. kép 2.

7. kép 10. kép 9. kép 12. kép 242 . kép 8. kép 11.

kép 17.13. kép 243 . kép 18. kép 15. kép 16. kép 14.

kép 21.19. kép 24. kép 20. kép 23. kép 244 . kép 22.

a környezetvédelem. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. 2. 245 . valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. amit ma az egyén tud a saját egészsége. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. amelyek az egészséget védik. amikor valakit vagy valamit nevelnek. ami az egészségi állapotban történő javítást. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. Az egészségnevelés olyan tevékenység. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. ahová el akarunk érni. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. folyamat. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. 4. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. fogalmak. A perinatális életkor jelentősége. Kötődéseink – gyökereink. a pszichológia. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. Ide tartoznak a sport. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. elhárító.Dr. szerep. (WHO). azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. Hanusz Klára gyermekorvos. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. Az egészségfejlesztés egy folyamat. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége. Bevezető. az ökológia. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. azaz promóciót létrehozza. lelki. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. 1. a táplálkozás. egy tervezett cselekvés. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. feladatra. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. – testi. szociális jólét. 3. a szociológia. valamint az azt elősegítő személyi. a település tervezés. az építészet. amely bizonyos betegségek. Az egészségtudomány az egészség megtartását. Bevezető. hanem testi. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. a közlekedés. tudományos és egyéni tényezőkről.

Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. az egészség megőrzése. az egészség megőrzésének. 2. kulturális. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. s összefoglalja mindazon tennivalókat. a betegségek megelőzése révén. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. életmódbeli megnyilvánulásai. társadalmi. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. illetve elérjük az egészség promócióját. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. szociális. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. Akkor. érezzük. 2001-ben megalkotott. aminek az irányát. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). sikeres életet éljünk le szeretteink.” A program 2003-ban átdolgozásra került. a betegségek megelőzésének hatékony. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. amelynek természetesen vannak: gazdasági. a perinatális kor legfontosabb 246 . Legyünk megbecsültek. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. akkor egy adott folyamatról szólunk.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. mint az egészség promóciója. s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. CSALÁDI ÉLETÜNK. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. majd részletesen a kiindulási alap. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. lelki és szociális harmóniát. barátaink körében.

Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. vagy talán sohasem látják egymást többet. nem kezdhetem másképpen. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. milyen okok miatt születnek a gyermekek. Ahhoz. Az. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. tapasztalataim alapján. hogy végiggondolom. azzal életközösségre lépünk. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. várunk és hozunk a világra. amilyen.elemeit tárgyalnám meg. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. a sorsunkat. valóban egy örök kapocs marad. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. mint azzal. kellő munka. semmi szenzáció. akikben nincs semmi különleges. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. ép szervek. magánéleti. nem 247 . mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. amikor gyermeket kívánunk. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. aki ebből a kapcsolatból születik. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. milyen körülmények között. hogy a gyermek mit kap. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. Próbálom tehát megfogalmazni. Belülről vezérelve. munkakörülmények. és azt hogyan adja majd tovább. harmonikus személyiség. milyen állapotban vagyunk akkor. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. csak egyszerűen gyerekek. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. területen. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. akkor a következő előrelépést jelenti. Akarva. mi vezet a gyermekvállaláshoz. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. Hiszen banálisan hangzik a tény. amikor megszeretünk valakit. a gyermek. kellő fizikai aktivitás. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. az egészséghez való hozzáállásunkat. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. 3. amelyben saját életünk folytatását. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. Kiindulás alap. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. egészséges táplálkozás. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. leginkább az első vonalban dolgoztam. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat.

ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. Olyanok. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. a világgal és egymással. hogy ezt vállalni tudják. egészséges. ki nagyobb súllyal. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. hanem a szülőpár életében is . hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. Kézenfekvő tehát. Olyanok. mesterségesen. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. hanem mindannyiunké. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. akik a gyermeket vállalják. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. 248 . akiket támogatni akarunk. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. ki kevesebb. felelős a tudomány. akkor meg kell vizsgálni. aki tanácsot ad és befolyásol. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. csoportosítani kell tehát azokat. Olyanok. a média. Ha tehetném. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. Tudományosan igazolt tény. a gazdasági helyzet. Felelős maga a társadalom. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. a szakképzés és mindenki. vagy gyermektelen. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. ki milyen támogatásra szorul és miért. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. Meg kell őket tanítani tehát arra. az édesanyát és az édesapát. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. De ez minden esetben azon alapszik. akik ebben a folyamatban részt veszünk. Ki kell mondani azt a tényt is. Meg kell vizsgálni. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. Olyanok. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. de én nem ennek hívnám. hogy nyitottan. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő.

Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. majd a közvetlen környezet. amelybe bekapcsolódik az apa. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg. dohányzásuk. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. A család is csak így lehet egészséges. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. s a magányos. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. de a statisztikákat ismerve. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. Kötődéseink – gyökereink. Mindezért különös jelentősége van annak. a gyermekeink alkohol-. a családok széthullása. A segítséget ugyanis. szomorú. Az ebben való megfelelése. Az életkilátásaik különbözőek. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. követelően hívja fel a figyelmet arra. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. Kimutatott tény. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. a szülők. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . reménytelen gyermekek számának növekedése. Tudományos kutatások. deviáns magatartásformák kialakulása. 4. hogy az ember nem individuális lény. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. a szülők segítése. A fenti jelenségek. tanítása a rájuk váró feladatokra. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. a jellemzőit. mi szakemberek azokat a módokat. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. sem zárják ki azt a tényt. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. melyek az egészséggel.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. E tevékenységek jelentősége igen nagy. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. hogy megtanuljuk. az utcai egymáshoz csapódásuk. drogfogyasztása. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. a felkészítés szerepükre.

A segítők helyes viselkedése. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. mint az ebben segítők. hogy kötődései jól alakuljanak. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. Ennek a korszaknak az ismerete. 250 . a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. családok szétbomlásához vezetnek. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. hetek. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. amikor valaminek. akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban.indulhatnak meg. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. És mindenképpen segítségre szorulnak. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. melyek szélsőségekhez vezetnek. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. akkor. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. közreműködni. a történelemben is. Az élet további alakulásában. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. a megfelelő ismeretek közvetítése. pozitív életút. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. akkor beszélünk kötődésről. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. Befogadókká válnak. ha ez az időszak nem működik jól. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. szorosabban véve az első hat hét. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. Mert egy jól induló.

technicizálódott. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. mivel ez a primer prevenció. életünk alakulását. 251 . mert jelen van. mert meghatározza a napjainkat. de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. A kötődés tehát egy történet. merevvé vált orvosi. egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. egy élet története. Módot ad továbbá arra is.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása.

Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. összefoglalóan elmondhatjuk. Életmódunk változtatása. Az iskolai egészségfejlesztési terv. 5. 6. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. hogy szakmai hozzáértést. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. az őt érő hatások. mely sokban segít ahhoz. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. Hanusz Klára gyermekorvos. 4. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. folyamata. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése.Dr. a feltételek megteremtése a jövő feladata. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. alakulása. 1. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . 2. melyek arra hívják fel a figyelmet. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. Ezt csak az új generáció képes. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. rendszere. szakmailag megalapozottan. mint az iskolai egészségnevelés kerete. abból ugyanis az derül ki. drogfogyasztásról. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. Az ifjúság nevelése. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. 2. lehetőségeit. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. 3. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. A 2002-es évi adatok szerint. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. Több vizsgálat készült a dohányzásról. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. tervszerűen és kiszámíthatóan. 7. A probléma ma már akkora. Az iskolai egészségnevelési program. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. Még riasztóbb az az adat. életkörülményei. megfelelő segítséggel megvalósítani.

ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. Ez olyannyira tény. 253 . az iskola-egészségügy. Ezek a következők: Személyi. tanítani szeretné. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). Természetes alapkövetelménye ennek az. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. s szinte magától értetődő. Az egészség képviseletére. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. mert képezni. Nem kevésbé lehetőség is így. ami azonban nem várható el anélkül. hogy segítsük viszonyulni saját magához. felkészíteni az életre. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. míg a nevelés. hatások felett. Az iskolai színtérnek. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. Hiszen az iskolában már önálló emberként. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. Így eredményt csak akkor lehet elérni. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem.alakulása szempontjából döntő. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. A gyermek iskolában betöltött helyét. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. tárgyi feltételek.

Gyógytestnevelő. (IX. Alapítványok. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. rendelet 59/1997. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. Pszichológus. Szakorvosok. Egyházak. 03. körülményeinek. évi XI.3. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák.) 1991.03.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. védő nő Iskola fogorvos. NM rendelet 7/1991. (IX. Házi gyermekorvos. NM. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése. Tv. Logopédus. Körzeti védőnő Önkormányzatok.

évi LXI. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. Az Iskola és a Fenntartója. szintén nevesített feladatokat kapott. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. törvény által módosított 1993. Itt szeretném megjegyezni. (IV. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. 4. közoktatási törvény 48. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján. hogy ki és milyen tevékenységet végez. évi LXI. törvényi szabályozás alapján. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. mivel elsősorban szakmai közreműködők. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel.3. Természetesen szerepük egyre jelentősebb. évi LXXIX. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. közoktatási törvény 1995 évi LIII. hogy mindez csak akkor hatékony.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. Ezért fontosnak tartom. a gyermekeket és családjaikat is. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. évi LXXIX. s neki a feladata. Sajnálattal kell megjegyeznünk. törvény által módosított 1993. Munkájukat. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. Az iskolai 255 . A gyakorlat azt mutatja. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. külön finanszírozással végzik. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is.

pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. 58. rendszere. (lásd előző fejezet). a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. számú melléklet 5. 5. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben.és drogmegelőzés. hogy esélyt kaptunk arra. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. aktív testmozgás elterjesztése. akkor láthatjuk. Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. ellenőrzéséhez. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. önkormányzati törvény nem változott.16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. hogy több tételében is átdolgozásra.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. mint kötelező elem. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. mint kötelezően véleményező szakszolgálat.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. mint az iskolai egészségnevelés kerete. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. A munkaközösség szakmai. módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. Az iskolai egészségfejlesztési terv. 256 .) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian. (IV. közegészségügyi és járványügyi biztonság. hogy az együttműködések szabályozására. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. védőnők között. szervezéséhez. élelmiszerbiztonság. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. újításra szorul. jelenleg is aktuális. (Más kérdés. Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. egészséges táplálkozás. alkohol. Először történt meg.3.

Nem véletlen. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. A megvalósítást csak összefogással. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. a források szerint. Fontos. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia. http://www. 2004 első negyedévében. s egymásra épülő. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása.hu/). Feltétlenül fontos. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. helyzetre. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. 6. Megtalálható még az OM honlapján is. Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat.Ehhez azonban elengedhetetlen. 257 . A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. jól ismerje ezt a folyamatot. hosszú. aminek fontos része a finanszírozás.om. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. forrásokat –. stratégiai tervezési tudás szükséges. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással. Az iskolai egészségnevelési program. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. mely tartalmaz módszert. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. épülő. melynek megvalósítási programja. Maga a megvalósítás. programokkal. hogy az. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. helyi ismeretekre. megjelent az OM gondozásában. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program.

Mindennapos testmozgás II.3. nevelésük 258 .7.3. Személyiség fejlődése II. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II.4.2.2.2.2. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek. Általános rész I. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II.2. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás. munkacsoport. célok megfogalmazása. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb.2. Szakmai program II. Parlagfű mentesítési program II. gyengeségek.5. Iskolai étkeztetés II. Egészségnapok.2. formai javaslatok: I. I. fejlesztésre váró feladatok.1. Szülők és a család bevonása a programokba.2. hetek. van-e egészségfejlesztési koordinátor.2.1. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása. sportprogramok II.1.1.2. melyek tükrözik az iskola hitvallását. értékelés (erősségek.2.6. modulok) II. alkalmazása II.1.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja.1.1. elkötelezettségét. II. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II.

törődést biztosítani a gyermekeknek. felhasználható programok. nehéz dolgot vállalnak magukra. segítség.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: .„egészségtan tanár” alkalmazása . Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. hogy mindezen történések. Mégis hiszem. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek. a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. 7.Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. stb. arra mutat rá. akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására.) kísérelte meg összegyűjteni. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. képviseletére és megvalósítására. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az. Biztos. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. amelyet megkíséreltem összefoglalni. Internet címek. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok. hogy melyek lehetnek ezek az utak. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk.egészségfejlesztési koordinátor szükségessége . hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban. lehetőségek. több éves tapasztalatom alapján mondhatom.

Medicina Kiadó. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. Budapest. Kapitány Á. Szorobán Kiadó. 1982. Budapest. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében. Medicina Kiadó. Glaxo és Zsiráf Kft. Szilágyi T.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. – Nyilas L. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. Budapest. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja.: Testnevelési játékok gyűjteménye. 260 . ISM. Pápai Páriz Egyesület. Patai K. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. 1997. Egészségünkért a XXI. Gati F. Budapest. Budapest. 1991. 2001. Budapest. 1999.: Eljátszott bizalom. Bágyoni A. rész. Budapest. –Wills J. 1994. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban. Tóth J. Gliedné Farkas K.: A kábítószer. Budapest. Medinfo. Székely L. Buda B. Naidao J. aki példaképül szolgálhat mindazoknak.: Egészségnevelés. 2001. White Golden Book Kft. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. 2001. GYISM. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára. 2002. 1999. A népegészségügy kialakítása az új Európában.: Szenvedélybetegségek. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. Budapest.: Prevenciós programok értékelése. Budapest.: Gyermekvédelem az iskolában.): Drogcsapda Paginárium. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik. Bayer I. 2001.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. Budapest. ANIMULA Kiadó. Budapest. Sziget Droginformációs Alapítvány. 2001. Dohányzás. 2000. Kecskemét. Rácz J. – Lindner K. Jelentés a magyarországi droghelyzetről. 1993. Budapest.: Ifjúság és egészségkárosító szokások. Budapest.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. Tankönyvkiadó. – Kapitány G. Magyar Közlöny 2003/38. Droginfó pedagógusoknak.: Tápanyagtáblázat. I–II. Jávor É.: Rejtjelek. 1999. Medicina Kiadó. Budapest. 1989. Bíró Gy. Veszprém.: Szenvedélyek rabságában. föllángol egy szenvedély. 1982. században Alapítvány.: Mentálhigiéne. Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK. (szerk. 1994. Gondolat Kiadó. GYISM. Budapest. „Utak a mához”. Lőrinczi J.

1991. 1993. Hungarofit: Mérd magad. Medicina Kiadó Budapest. Anonymus Kiadó. Budapest. Budapest. Ewles L. 2000. Humanbiol Kiadó Budapest. 1996. 1996. se kevesebbet.. Aszmann A.. Debrecen. Fehérné Mérey I.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. 261 . Magyar Testnevelési Egyetem. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Barabás A. – Simnett I. Fehérné Mérey I. Eötvös Kiadó. 1998. 1998. 1990.: The Hungarian National Growth Study. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Kulcsár Zs.Barabás A. Anonymus Kiadó.: Se többet. Aszmann A. 1999. Budapest.: Tartáskorrekció. Bagdy E. – Pantó E. Budapest. Budapest.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Budapest. Budapest. Semmelweis Egyetem. Seregélyi J. – Várkonyi Á.: Mozgás és egészség. 1990. Somhegyi A.: Gyermek.: Egészségvédelem az oktatásban. Budapest.: Egészségpszichológia. – Gardi Zs.: Iskolaegészségügy. 2000.: Egészségfejlesztés.és ifjúsághigiéné.

partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. – a kész megoldások ajánlása helyett. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. igényük kielégítésére. mint a betegnek. változtatásokat igényelnek és idéznek elő. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. hogy a gondozott személy. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. változásra és 262 . mert ez készteti az embereket cselekvésre. illetve. illetve állapota javuljon. Ezek a védőnői szerepben. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. A védőnői. – az alá-fölérendeltség helyett. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. hogy egészséges maradjon. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. hogy meggyógyuljon. hogy kerüljön. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. a kapcsolatrendszerek (team.Odor Andrea országos vezető védőnő. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. támogatása kerül előtérbe. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép.

A szakember.) alapuló. preventív ellátás megvalósítására. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. Fontos értékelni. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. az egészségtudatos magatartás hiánya. hogy mit sikerült megvalósítani. • az alapellátás funkciózavarai (szerep. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. szerepének. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. támogatás formáit. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. • a védőnői ellátás helyének. Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. mit nem és miért. jövőképének meghatározása. a segítés. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. anya. • a prevenció minden szintje – a primer. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. 263 . a helyi közösségre. tényezőkre. amely megfogalmazásra még nem került. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. meghatározása. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. A magasabb színvonalú prevenció (primer. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. kulturális háttér. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. a szükségleten (kor. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. szekunder. stb. szociális. érzelmi. tercier) végzéséhez. spirituális. a családon belüli erőszak. kompetencia. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. • „A nő. élethelyzet. egészségi állapot. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. felelősség). míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. lelki. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. a családra. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek.

az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. az elváltozások. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. hogy az orvos támogassa. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. érdemi partneri együttműködés. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. szemléletet és módszereket. Az eredményességéhez elengedhetetlen. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. Közreműködik az egyén (család. megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció.• • minden szakember a tudomány állásának. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. Szükséges. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik. új fogalmakat. a mindennapos testmozgás.és konfliktuskezelés). illetve a társadalmi integrációban. a lelki egyensúly megteremtése. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. észleléssel. megfigyeléssel. nyomon követéssel. az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. fenntartása. cselekvően hat és a helyi közösség. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. probléma. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben.) meggyő zésében a gyógykezelés. betegségek korai felismerésében. A primer prevenció az egészség megőrzésére. a személyi higiéne. stb. egészségfejlesztés (health promotion). fejlesztésére. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. vizsgálatok. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. szükség esetén újra alakításában. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. javítására irányul. Az egyre inkább teret hódító ún. a családtervezési módszerek alkalmazása. Az egészségfejlesztés az a folyamat. Feladatmegosztás alapja – a primer. az együttműködésben való aktív 264 . maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. támogatja a gyógykezelés eredményességét. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt).

bíztassanak az őszinte. . . Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása.a Csecsemő. 265 . Kölcsönös.az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. .a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. . a szükségtelen nehézségek. . hogy a kapcsolatok elfogadáson. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai. Megegyezés. vezető védőnők). A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít. kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. . érdemi együttműködés fenntartása. érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család.a Védőnői Szakmai Kollégium.a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság. félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. személyesek. Ehhez szükséges. az állapotromlás megelőzése. korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul.az Országos Alapellátási Intézet.a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete.az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. .és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. .a Magyar Védőnők Egyesülete.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. empátián alapuljanak. illetve kialakítása. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar. teret adjanak. megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel). Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. különösen a tájékoztatásban. . mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg.részvétel érdekében. kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány. tiszteleten. a még visszafordítható folyamatban. kölcsönösek (oda-vissza). támogatja a gyógykezelés eredményességét. . Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént.

eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. a csecsemő. 67–68. Naisbett J.. az anya. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret. Budapest. Warner Books. Gyakorlati alapok. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. Makara P. a körzetek kialakítása. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. 1999. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. 266 . csecsemő és gyermekgyógyászati). hogy a védőnők magabiztosabban. továbbképzés. Szabályozhatók. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. a képzés. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke.: Megatrends. Nővér 7 (1994). szülészeti és nőgyógyászati. a tevékenység dokumentációja. ápolói. a finanszírozás. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. OALI. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. a felesleges párhuzamosság. az adatszolgáltatás. Inc. Gyakorlati útmutató. annak érdekében. az esetleges versengés. Az egészségmegőrzésről. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái. készség. 29–30. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás. 1982. Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok.: Egészségfejlesztés. indikátorok fejlesztéséhez. • OTH érintett vezető szakemberei. iskola-egészségügyi. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. csökkenthető a felelősség hárítás. 25–27. New York. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi..és vezető védőnők). 1999. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály.: Egészségmegőrzés. 2004. jártasság) a megelőző ellátáson belül. szülész-nőgyógyász. Medicina Könyvkiadó Rt. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest. Naidoo J. 213–219.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). OEFI). védőnői szaktanácsadói. – Wills J. a gyermek. együttműködése. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. OGYEI. gyermeket ellátó háziorvosi. • Kollégiumok elnökei (védőnői.

4. baba. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. 1. túlstimulált állapotban tartja. o-o-o hangok kíséretében. 6. Képzelet. golyóval.III. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. Pl. reális. Hangszer. kielégítetlen vágyak világa. asztalka. hanem önmagunk játékba hozása. Pl. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. ügyességi. konfliktusa. mert ezáltal későbbi. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. és szóval. Piaget alaptétele. A játék mégsem fölösleges. A fiatal élő lény azért játszik. fogócska. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. könnyű feladat. a másik a valóság területe. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. pl. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. kártya. 8. 2. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. elmemozdító játék. Gyermeknek időtöltésül. ütközése. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. bolt. Színészek színpadi játéka. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. csak később. Pl. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. Sport: labdával. mégsem célszerűtlen. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. tenisz. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. 5. A kisfiú egy orsóval játszik. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. a vágyak világa. harmonikus. Szabályok szerint végzett csoportos. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. 7. habok. Ritmikus. melyben az örömelv uralkodik. színek. logikus gondolkodásig. koronggal végzett szabályok szerint űzik. racionális világa. A játék célja nem kitűzött célok elérése. a képzeletszülte. 3. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. tetszetős mozgás. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. a reális külvilág lemondásra. 267 . stb. sakk…stb. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. Önfeledt. Pl. amely az élő lényt feszült. örömmel üdvözli. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban.

A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. színdarab • Mi lenne. és újrajátssza a traumatikus eseményt. könyv. Játékok Ismerkedő: 3 papír. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek. Tárgy beadása. hanem ő az élményen.. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. C kezdőbetűvel írd le rögtön. Játékkal kárpótolja magát. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását.. jobbra mondja a saját nevét. akinek. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában. az mutatkozik be A. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása. akiét kihúzom. B. O-o-o el.. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. hogy itt van. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . s megtorolja azokat.. nem traumatikus élmény uralkodik felette. visszahúzás.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz.

Minden labda más útvonalat járjon be. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki. egymás állandó figyelésén múlik. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. Fontos megjegyezni. Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben. B-k kifelé. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. hogy kitől kaptad. és kinek dobtad. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. 269 . Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz.

A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. felkaphatja a tárgyat a székről. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze. Ha valamelyik csapat elrontja. nem írhatja alá. pl. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. és így végig fut a jel a soron. Az a csapat győ z.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. a két sor között álló játékvezető felé. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. amit csak a két első ember lát. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. Kijelölt területen folyik a játék. vagy nincs jelen a teljes csapat. A sor másik végén egy szék áll. Ha a játékvezető tapsol. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. egymásnak háttal. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. A fogónak el kell kapnia a társát. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. sőt azt sem árulhatja el. Ha írást dob. írásnál indít. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. Ha fej. Ha nem ő a következő a lapon. 270 . kézen fogva. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. Csak a két első ember fordul egymással szembe. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). A fogónak az a célja. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. akkor az első ember megy hátra utolsónak. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. Ha az utolsó kezét is megszorították. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. hogy ő melyik gyümölcs. nem történik semmi. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. A két csapat két párhuzamos sorba áll be. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől.

Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. amikor téged otthagyott. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. Haza csak egy sötét. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. Ő nagyon feldobott. és közli. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát. Jelöltedet. aki elemel két kiflit. A buszról később meglátod őt. Egy hónappal később csöngetnek. hogy valaki régóta követ. Közben észreveszed. hogy mégsem ér rá veled találkozni. hogy babát vársz. ahol nem nagyon járnak emberek. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. hogy elmond az igazgatónak is ezt. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. hogy aznap van a születésnapod. hogy neked milyen volt. Rákérdez. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. ahogy egy másik lánnyal sétál. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. és elfelejtkezik arról. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. és azt mondja. kihalt utcán jutsz. Boldogan mész a hírrel. Tudod. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. akivel te is jóban vagy. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. te viszont nem érezted olyan jól magad. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 .

akinek zöld a haja. akkor fel kell adnod a munkád. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. hogy vissza tudják ezt fizetni. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. hogy hazautazhasson. hogy fehérneműket reklámozz. Meg kéred a férjedet. hogy mégsem tud eljönni. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. hogy pontosan hova mennek. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. a gyerekek is csendben alszanak. akkor a másik édesanya azt mondja. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. Amikor megkérded. hogy a lánya már egy hete elutazott. A másik viszont neked megfelelő lenne. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. hogyha ma nem tudsz bemenni. Nagyon sok pénzt ajánlanak. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. hogy este kimozdulj. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. Így elutazhatsz oda. Ő viszont közli. akkor nem tud válaszolni. Amikor tanár ezt kéri.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. de jóval kevesebb pénzért. amikor a lány. hogyha a férjeddel tartasz. Már készülsz befizetni a pénzt. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. Amikor felhívod őt ott este. Tudod. ötöst ad neki. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. A tanár megdicséri. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. akkor ő elsőnek jelentkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából. Már indulásra készen álltok. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. Az egyik kedvezően fizet. Neked is jólmenő munkád van. aki pénzt kér. Tudod. ahová már olyan rég vágytál. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. hogy átadj neki egy üzenetet. orrkarikát hord. és bemutatja a barátját. és fülbevalót. aki a gyerekekre vigyázna telefonál.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

a nagy francia író. mellékelt történetet. hogy ki tekinthető értékes embernek. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. mosolygós gyerek arc. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. és nem az érvényesülési mutatók. a Való Világ 2. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. Fontos. körben helyezzük el ezeket. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. albumokból kivágva. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. élethelyzeteket. tiszta arcú emberek legyenek. hogy szép és megnyerő. Néhány szép. bensőnk kifejezője.) A táblára kissé rendezetlenül. akit sokan ismernek. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. fogalmazzák meg. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. hogy miért lehet szép egy emberi arc. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet. de az arc is a lélek tükre. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így.) Mit kell tennünk ahhoz. hogy az emberi élet önérték. az elemzések. 281 . hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. A foglalkozás végén. és felolvasom az alábbi. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. Nem csak a szem. (Én Majkát. középen egy lukat hagyva. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. egyik show-man-jét szoktam. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. másolva.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás.

A többiek meghallották a fiú sírását. 282 . percekig tartott az éljenzés.” Aztán mind a kilencen. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. hogy végigfussák a döntőt. Történet: Néhány éve történt. Mindnyájan. ha ehhez le kell lassítanunk. ha nem is éppen vágtában. még akkor is. pontosabban egy fiút kivéve. és nyerjenek. Ami igazán fontos. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. és irányt kell változtatnunk. azóta is mesélik ezt a történetet. aki megbotlott az aszfalton. hogy mi magunk nyerjünk. de mindenképpen azzal a szándékkal. hogy segítsünk másoknak is nyerni. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. nem az a legfontosabb az életben. Lelassítottak és hátranéztek. az az. majd sírni kezdett. Akik ott voltak. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. megpuszilta a fiút. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. néhányat bukfencezett. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. A stadionban mindenki fölállt.10.

5 – osztályfőnököm legyen: 4. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2. Hogyan szoktam viselkedni. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .7 – szerelmem legyen: 5.6 – barátom/barátnőm legyen: 4.Önismereti teszt 1.2 – anyám legyen: 4.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4. Elvárásaim másokkal szemben: 4.1 – apám legyen: 4.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4.

. 14.. 12.………………………………………… 6. Nagyon meg volnék elégedve... 284 . Szeretném. 7.. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. 5. 2. hogy……………………………………………………………………. Nekem az a legfontosabb. feladatlap 1. 16. ha képes lennék………………………………………………………. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18. El sem tudom képzelni az életemet anélkül. feladatlap Szívesen lennék………………………………………………………………………….. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2. hogy………………………………………………………………. hogy………………………………. Elhatároztam... Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10.... Nem sajnálnék semmit……………………………………………………………. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17. 8. legmélyebb igényem………………………………………………. hogy………………………………………………………………… 3. Legnagyobb.Önismeret – 1. 9.. Jó lenne…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Arra vágyom. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11. Az életben a legfontosabbnak érzem……………………………………………. Célom az. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15.. 13. Azt akarom………………………………. Örülnék……………………………………………………………………………. ha…………………………………………………. hogy…………………………………………………… 4..

1 Házibuliban vagytok. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. 2. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . s az első négyet csoportosan játszatjuk el. Pl. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. szerinted? Ők mit szeretnének. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. BELESZERELMESEDÉS” témához: 1.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. hogy azt teszi-e. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány.4 Iskolában vagytok. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. hogy te észrevegyél? Stb. ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél.3 Iskolában vagytok. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort. Mostanában mi az. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú.2 Házibuliban vagytok.5 Utcán. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél.

Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán. hiszen azzal a ténnyel szembesít. 3. hogy „kettőn áll a vásár”.2. fázis. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . Ezeket összegyűjtve. vagyis nem mindegy. s mindig meglepetésként.6 Utcán vagy.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról.3 „Tükröm-tükröm. azaz a 3. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. hogy én mit viszek a kapcsolatba.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg. összekeverve felolvassuk. hogy mindenki láthassa. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot. ahol nagyon megtetszik egy fiú. pl.3 pont is nagyon fontos. A 3. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3.1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3.

mikor teljesen. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. Az ép. Családi életre alkalmas. mert helyén van a világban. máskor megmagyarázhatóan működik. sporttal. hazája. Szabad akarata van. amit tud! 7.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. kirándulással. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 6. „összedolgozik”. erősíti étellel-itallal. szerető és szeretett személy egyszerre. 12. Az ép. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. de vállalja. Az egészséges ember képes beszélni. időlegesnek és relatívnak éli meg. 3. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. Az ép. 11. de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. az ember méltóságának alapja. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. amit akar. és nem azt. hanem táplálja. emberségből adódó tekintélyét. képes dönteni. Teste is van. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. de sokan sejtették. ezért arra vigyáz. ami néha érthetetlenül. egész-séges ember nem szolgalelkű. 5. hogy 2000 év múlva emberképrő l. ezért figyelni tud a világ. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. az ember szépségeire. elfogadottá. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. Caligula lovát szenátorrá választják. azt nem rongálja. a természet. vannak gyökerei. kellő időben pihenéssel. 10. hogy van: 1. ha vezetői kvalitásokat kapott. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. Értelme. Lelke is van (pszichéje). otthon van a bő rében. Érzelmeit nem szégyelli. egészséges ember boldog. 9. Lelke. jövője… 287 . 8. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. Lelke és teste harmóniában van. 4. vannak szavai. 2. de elfogadja mások tehetségből. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

menni. menni. Az álmommal. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. Vagyok. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. Észak-fok. ének: Szeretném. Nem vagyok senkinek. Utam: a nagy Nihil. Lennék valakié. Vele szeretnék találkozni. nem tudok így maradni. Lidérces messze fény. Mikor halni készül. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember. sem boldog őse. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. hogyha szeretnének S lennék valakié. nagy. sem rokona. Isten. titok. Lidérces messze fény. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. Szeretném magam megmutatni. a Semmi. 296 . Nem bírom már harcom vitézül.Ady Endre: Szeretném. De jaj. A sorsom: menni. S az álmom: az Isten. idegenség. mint minden ember: fenség. ha szeretnének Sem utódja. S újból imádkozni.

gyerekszívvel fontosnak látszani. sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. Azt jelenti. de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. semminek örülni. élni mindörökkön. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. Játékban élni. cifra temetőt? Akarsz-e élni. A király elégedetten így szól: . Karácsonyt.Uram. mert rájött. madarat. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. és másikat hívott helyette: .Bruno Ferrero: Mondjuk meg. Színlelni sírást. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. csak másképp fogalmazott. Hosszú utazást. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. mondd akarsz-e lenni. hajót.Uram. ez egy szép álom. álmot. Azután elgondolkozott. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. ez nem jó jel. akarsz-e együtt a sötétbe menni. borból-vízből mértékkel tölteni. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. mint a második. fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. tiszta szívvel élni. Ez utcaseprő. Hogy a körúton járkál a november. nagy komolyan az asztalfőre ülni. mint bármelyik közülük. mit jelent ez? . A király elszomorodott és dühös is lett. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. akarsz-e játszani halált? 297 . mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. gyöngyöt dobálni. mi élet. tovább élsz. Elzavarta a jóst. Mit gondolsz. akarsz-e mindig-mindig játszani. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. vonatot. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. néha-néha félni. beteg ember. mit jelent. Az álom azt jelenti.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. Hallgatni hosszan. Az udvariasság a szív értelme. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. szegény.

Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . Légy tölgyfa. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. nagy sztár. Erős. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. … Ha férfi vagy. amit előbb szintén „megcsináltak”. ha sokan rajonganak érte. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 . csak csahol. kik egy jobb falatért Eladják magokat. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. s irigyelnek? Igen ám. ha mindjárt véreddel fizeted. valaki mások fölé kerekedni. légy férfi. légy férfi… Ha férfi vagy. gyönge báb. Hadd vesszen el az élet. légy férfi. A sztár szinte már nem is ember.odább. mint magad. hogy híres lesz. kitűnni akar. ha a becsület marad. ha jó üzlet. És ezt kimondd. Legyen elved.. akit ezrek ünnepelnek. A sztár akkor igazi. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy.. A bátraktól szalad. Ne hitvány. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg. Akkor hidd. ha sokan fizetnek érte. bátor. szilárd. légy férfi. hited. Vesd meg. mit a fergeteg Ki képes dönteni. Félénk eb a sors. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. A sztár. légy férfi. de ez korántsem elég. Jó esetben tehetséges. ha jó pénzért eladható. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. Ha férfi vagy.

életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. hogy fokozzák a hatást. ahol éppen van. A szent kísértést szenved. amelynek a boldogulásáért cselekedett. napjait és életét másoknak. perc emberke. s az erkölcsi szabályok. Nem mérlegeli. hűtlenségeit. A szent realista… tudja a Sátán létezését. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. vagy középszerű. de tudja. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. számolatlanul. míg beszélnek róla. Lehet. „Szent az. hogy már szinte nem is ember. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. tőlük segítséget kérhetünk. hőseink és szentjeink. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor.„alászállva”. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. megvásárolhatatlan. Lehet. most és mindörökké. de átragyog rajta Isten cselekvő. baj lehet… s ő mégis megy. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. hogy hol van az Igazság. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. Addig él. és példájukból erőt merítünk. S akkor megérzi. Ragyogóan tehetséges. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. becsületes és megvesztegethetetlen. Fél. valahol… s az egyszerű ember. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. mint Isten. szólni nem mer. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. akkor a történelmi pillanatban is. aki nagynak képzeli magát. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. akinek mindent szabad. 299 . Miért? Talán nagyon is tudatosan. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. a hősökre sokáig emlékezünk. De az is lehet. hogy él. de ha szükséges. megindul a történelem… felvonulásra hívják. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. mások óvják: ne menjen. Megmozdul alatta a föld. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. de sohasem a pillanatnak. mert a szent az örökkévalóság embere. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak. A szent megtanulja szeretni az életet. teremtő ereje. hogy ki az. mások kénye kedve szerint cselekszik. hogy hasznos e ez neki személy szerint. őket sokáig ünnepeljük. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. A hős a történelem embere. Vannak perc embereink. hogy történelmet csinál és egyéni. őket megszólíthatjuk. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. velük személyes barátságot köthetünk. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. amiket talán a többiek nem is látnak. ahogyan tud csöndben. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. és nem azért mert ez hasznos befektetés. hogy ő az a kivétel. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. Bármi áron. kincsként adja pillanatait. A szent tudja. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. A sztár: a pillanaté. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. hogy mindent Istentől kap. a középszerű. önmagát és szabadon. A szentekkel pedig együtt élünk. majd ünnepelt. de a félelmét legyő zi a hit. S akkor a szent hőssé válik. Nem érdemeikért. hogy nem ilyen. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét.

hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. ) 1. Szeress. hogy szerezzen valamit. Ne építs falakat.Vajon akik miránk tekintenek. „Mert erős a szerelem. 2. akik szeretnek bennünket – és azok. hanem az. Isten halott bennünk.C. statisztikában gondolkozó embert.” (Én 8. mint a halál. A szeretet lényege: kapcsolat. aki keresztény szóhasználattal beszél. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. Nem elég lenni – válni kell valamivé. és mi az. (Pablo Casals) 7. Vigyázat. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. hogy mi az. és nem lesznek fájdalmaid. törékeny!!! Emberi lény! 5. hogy ne féljünk embernek lenni.” 300 . 12. 8. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra. amíg nem tudod. hogy lelkünk megnyugodjon. Életünket azok formálják. 3. 4. A legfőbb dolog az életben. könyvéből. amelyekkel nem akarsz együtt élni. 14. nem oldod meg igazán a problémát . mi másnak van értelme? (C. (Paul Klee) 10. különösen a fiatalok számára. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. Isten nem azért alkot. mert nem értjük Őt. Cumminas) 13. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. (Pablo Casals) 15. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. ami bent marad. gazdasági mutatókban. 6. A Teremtés könyve elmondja. de örök kísértésünk. Lehetünk vallásosak pusztán azért is. kit látnak? Egy sikerességben. mert azt nem holtan hanem élve temeted el. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. 11. ami kint reked. akik megtagadják tőlünk szeretetüket. Nem az az igazi probléma. 9. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. hogy Isten halott. Úgy érzem. Benned fog élni és hatni.

ki hallgatni tud. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára. ezerszemű szerelemmel. az életnek folytatásra van szüksége. idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés. ez a mi munkánk és nem is kevés.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel. a nemzetnek hazára. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. Szólni az tud. válasszatok!” 301 . ki szólni tud. a családnak otthonra. Szólni nem az tud. Hanem a szó van két csend között.

és a lábára sarut.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. „Megesett rajta a szíve” = átérezte. elveszett és megkerült. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. Együnk és vigadjunk. mert ez az én fiam halott volt. a másikat engedte ott maradni. nagyon vágyott rá. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. te mindig itt vagy velem. mindenem a tiéd…” SZERETLEK.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. 2003. Az ujjára húzzatok gyűrűt. ÉS AKAROM. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme. mert szerette… feltétel nélkül szerette. testével védelmezte. akik azt szívesen felhasználnák. Lk 15. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. és életre kelt. átölelte.. november 21. HOGY LEGYÉL! 302 . SZERETLEK MERT VAGY.11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni.

Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. az apa olvassa. de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. II. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. sok égő mécses. kezd tudatosulni. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. családi ima Komáromiéknál. egy nagy gyertya kiemelt helyen. hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. Most azokat kérem. akikhez küldetésünk van.11–24 – A tékozló fiú (János. a kamasz fiatalok. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. szokásokat és elvárásokat. Szentírás: Lk 15. november 5. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest. hogy nem korlátlanok a lehetőségek. 2004. mint az ecclesiola „papja”) 3. az anya mondom ezt) Ima. várni a visszatérésükben. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. 303 . rész: 2. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. I. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. rész: 5.II. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1.

de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. mint egy falat kenyér. Aki készen van. január 14. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. 304 . a Küldetéshez. hogy ez őrültség.III. Néhány mondatos elmélkedés arról. és azt kérjük. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. Szentírás: Mt 14. 2005. szonettjét. hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. mint imát… AZ VAGY NEKEM. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). nincs erőnk. az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. értékes emberi tulajdonságot. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. ami a párkapcsolatban.

vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. Utána kb. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. és a fejüket. vagy – fele annyi képecskét készítünk. 1. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. hogy Kati vagyok. nevetés. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. télen. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. a jó kérdéseiket. oda azok. Ekkor az egyik pár (pl. s folytatja egyes szám első személyben. akik nyáron születtek. szemekkel.… . akik szeretnek focizni. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. és vállára téve a kezét közli. …stb. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. „szívvel”. amoda akiknek van otthon háziállatuk. külön mozgatható végtagokkal. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. Természetes. hanem a hangulat oldása. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. két percig interjút készítenek egymással. hogy felső tagozatosoknak. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll. „aggyal”. illetve fejjel. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 .Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. Nem elképzelhetetlen azonban. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. szájjal. majd visszaülünk a helyünkre. Nevelési cél: Boldogabb. akiknek van kedvenc ételük.

kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik. akit csak az érzelmei és az ösztönei. hogy melyik életkornak mik a szépségei. Beethoven (9. Mit jelent: „ A szem. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt.1 A teljes bábut helyezzük a táblára.) 2.1 A fényképek közös megcsodálása. méltósága) 1.A vezérjáték lebonyolítása: 1. stb.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni. és mik a nehézségei.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. feladata. megfelelő bevezetéssel. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. pl. nagyszüleikről. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1. pillanatnyi kívánságai irányítanak. gyerek ). stb. Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. szex. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről.5 Az emberi lét láthatatlan. gyerekkorukról. Kép olyan híres emberekről. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. kellő humorral. Johann S.(Kissé meglepi őket. hogy miért 306 . ezt nem várták volna. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is. kábítószer. saját családjukról. vagy sok gyerekük volt – pl. méltósága) Mit csinál az a srác. 1. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). illetve aki számító. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2.2 Ha ez megvalósítható. s mindig megbeszéljük. illetve az ember magától. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. 2. helyéről az emberi életben. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez. amit később nagyon fog szégyellni) 1. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. beszélgetés arról.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. a gyerekek családtagjairól. gyerek volt) Arany János (11. a lábait. akik nagycsaládban nőttek fel. Bach (20 gyereke volt). de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. (Hálaadás a Teremtő Istennek. és mi történhet vele? (berúgás. majd a kezeit. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. saját csecsemőkorukról és szüleikről. ha vallásos iskolában vagyunk.3 Elvesszük a szívet.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni. vagy lány akkor. Kire mondjuk. feladata. akkor egy szép tabló elkészítése közösen. ott van a szíved is. foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány.. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni.

majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. 3. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. 80 cm hosszú. hogy egymás jó tulajdonságait.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak. gyakran vidám. szeplős arc. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig. „átkötjük” a selyemszalaggal. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is.2 Most leírja.lehet szép egy öregember). és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. stb. aminek örülni lehet. és abból készítsenek tablót. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. 3. Fontosság. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. Fontos. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 . kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele. Cél. hosszú. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. türelmes/türelmetlen. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. Természetesen az ideális az lenne. ki-miért fontos tagja a családnak. 1db szép selyemszalag kb. és a másik ember értékeinek fölfedezése. hangos beszédű/halk szavú. kövér vagy sovány vagyok. s beszélgetés közben rájönni. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. A végén fölhívjuk arra a figyelmet.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. mint egy ajándékot. tréfálkozó komoly. ceruzák. stb. barna haj.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. nevetős/kicsit szomorkás. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. s nem hasznossági elv alapján! 3.

A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. pl. önmegtartóztatás (mértékletesség). ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. Gal 5. kelletlenül. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet. A szemeket le is lehet venni. öröm. A többiek feladata kitalálni. „ Ági bátyja velünk jön”. Nagyon fontos a megbeszélés. stb. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. szomorúan stb. stb. ami kiült a társuk arcára. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. örömmel. türelem. hogy az arcán már látszik a kifejezés. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat. kételkedve. mintha ott kinn érte volna valami. egyikük kimegy. és úgy jön vissza. ijedtség.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. jóság. Utána megbeszéljük a helyzeteket. békesség. hogy mi lehet az az érzés.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. öröm. s arra. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára.4.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. vagy több alkalommal játsszuk. félelem. gyűlölet. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. Pl. harag. meglepően megváltozott. hogy milyen helyzetekben könnyű. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. öröm. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. szomorúság.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. s amikor ez megtörtént. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. irigység. szelídség. Ezeket úgy kell berajzolni. düh. kedvesség. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . s azt 2 percben eljátsszák. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet. hűség. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. Játék után beszéljük meg.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. ami azt az érzelmet kiváltja. Lebonyolítás: beszélgetés arról. 4. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. vagy válasszunk. van-e lehetőségünk arra. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal.

. melyből jön a permet. . Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. Az első: úgy szaltózott. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. pl. A harmadik fiú odasietett anyjához. a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. aki húzta. de nincsenek különleges képességei. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. és hazafelé indultak. –Hát te. Az asszonyok őt is megcsodálták.” Mt 7.Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. 1981. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. így könnyebben kézben lehet tartani a témát. s beszélgettek. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. mintha tényleg pacsirta lenne. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. – válaszolta az édesanya. és úgy néztek rá.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. – Nagyon jó fiú. mint egy angyalra. 1993. mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. Csak egyet láttam.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával. A forrás melletti k őpadon egy ősz.) 309 . s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. idős bácsika üldögélt. és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt. Bp.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt. Az öregember egy darabig követte őket az úton.Nem tudom mit modhatnék róla. amit annak kell megmagyaráznia. A második fiú gyönyörű dalba kezdett.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. de én írom a hernyókra.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia. Bp. mintha gumiból lett volna. hogy senki sem léphet a nyomdokába. István Társulat. . hogy a pacsirta is elbújhat mellette! .A harmadik csak hallgatott. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. amelyik a legnehezebben megy.A gyermekekhez? – mondta az öreg. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. Három fiatal közeledett feléjük. „megbánni”. Az asszonyok beszélgetését hallgatta. Hangja úgy csengett. akik gyermekeiket dicsérték. mit szól a gyermekeikhez.

Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). ízleljék meg. amit előzőleg elképzelt. esetleg egy állat hangját. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. illetve arcjátékkal. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. szerinted? Ő k mit szeretnének. hogy te észrevegyél rajtuk. amelyet szeretne hallatni. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. A csend törékeny (29. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. és ne kommunikáljanak egymással. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. A játékvezető azt kéri. hogy teljes csöndben maradjanak. hogy a „játékot”. Beszélgetés arról. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. és amellyel megzavarná a csendet. hogy egy-egy embert meg fog érinteni. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. hallgassák meg. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. Mostanában mi az. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. illetve a saját viselkedésedben? Stb. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . old.6. hogy azt teszi-e. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. amíg tökéletes nem lett a csend. majd hirtelen csendesedjen el. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. ha közeledik: langyos. Egy gyerek kimegy a teremből. hogy becsületesen játszanak.) című játék Lebonyolítás: Játék. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. a többiek eldugnak egy tárgyat. üvöltést vagy állathangot. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . üvöltést. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. Merüljenek el a csöndben. foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. milyen a csönd.

könyvből.o. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. nem illik. vagy színes ceruzák. Tesztek az Illemteszt c. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. felismerhető háztartási eszközt rajzolni. kanalak…stb.o. iskolai ünnepély. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1. foglalkozás témája: Illik. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék. ünnepek (130. Lebonyolítás: 1. vásárlás egy boltban.) Ismerkedés. a gyerekek csapatokban versenyeznek. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159.) Viselkedés utazás közben. tányérok. az nagyon jó! 2. hogy a többiek kitalálják. Karácsony este ünnepel a család.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos. ajándékozás. 2.o.. 194. barátok beszélgetése . ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. és miért? Illően. o. Inkább arra vezessük rá őket. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk. mit illik tenni.) Étkezés (44. 8. hogy mire való.7. beszélgetés (34. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett.) Vendégség. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. esküvő . és 202. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. a nagymama születésnapját ünnepli a család. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. születésnap a családban. o. ha erre igény van. 138. amelyre a következőket írtuk: pl. társalgás. az ajándék kérdését is. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk. illetve iskolában.o. és Montágh Imre: Mondjam. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. s utána szintén ismertetni. 146. illetve milyen helyen és helyzetben.o. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . Javasolt témák: Köszönés (20. új osztályba kerülsz. esetleg (nagyon jó. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. vagy kinek „kell” használni a családban. hogy melyiket ki szokta. melyik csapat tud 10 perc alatt több.

312 . „Ki mit tud?” játék: pl. kirándulásra. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre. beszélgetés. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. és ezekről is beszélgetünk. ahol az adott iskola található. sőt legyen büszke magyarságára. ha arról a kerületről. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2.3. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. kastélyairól. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. népviseletérőlnépszokásairól. Ezen felül jó. skót népviseletű emberekről… Jó. illetve pl. ki tud több népdalt elénekelni. esetleg vetítés 1. (vagy jó tündér). ha javítani kellene? 9. (most kell a stopper) 4. és lehetőleg szomszédait is. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. Video film vagy dia képek a fenti témában. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. közös játékra. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. Tudja. Lebonyolítás: Képnézegetés. tudja ajándékként szeretni a hazáját. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. hogy tekintse magáénak a magyarságot. (csak akkor. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. Célunk. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. illetve tájat. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot.

5. 1999. 1998. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. Debrecen. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. történetek. H. Szép és új történetek. 1994. Más történetek. 1991. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. 1994.: A Kis Herceg Móra. Budapest. Honffy Kiadó.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. Budapest.: Magán-élet-tan. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv.: Történetek a szeretetről.. Saint–Exupery A. Hasonlatok és történetek. SzentGellért Kiadó. Korda Kiadó. 2000. Szent István Társulat. kötet: Családok. Matura Tankönyv.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. 2000. 2000.: Illemteszt. Leszkay A. SJ: Ermi furulyája. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. Nemeshegyi P. György A. rajzok és tesztlapok…). Klett Kiadó. Diószeginé Nanszák T.: Moha bácsi meséi. Budapest. Budapest. Montágh I. Jóknak szóló történetek. 2000. Manréza. 2005. 1995. A jellem értékei és hibái. Dobogókő. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. Kateketikai segédanyag. Bácskai J.: Csak történetek. Budapest. Porter E. Budapest. Accipe–Tradere Budapest. – Zsákay E. 313 . 1985. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik. pl. Budapest. a függelék is később készül el (mesék. Márton Áron Kiadó. Értelmes élet. Kecskemét.: Az élet játéka. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Don Bosco Kiadó.

Találtak-e olyan tulajdonságot. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1.: ha ketten barna hajúak. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. vagy hogy éppen közös? . hanem bármi mást is. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos. amelyek egyediek.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk.) 314 . stb. és miért épp ő illetve ők? . ha pl. Ennek közepén egy kör. öt percet adunk. Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. hogy a körön kívüli területet három részre ossza. öt percet adunk arra. hogy egyedi. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. ha már két tagra jellemző. mint magukra. egyikük pedig szőke. és kb. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. és adunk nekik egy-egy lapot. stb…) 2. (Pl. „Szólj helyettem kis… (pl. amelyikről nem is gondoltátok volna. (Közösnek számít. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. akkor a körbe a barna. hogy keressenek minél több közös és egyedi.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat. pl. hittanár. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: . mint ahányan vagyunk.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be. külső illetve belső tulajdonságot. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni. csak egyvalakire jellemzők. Kb. CSÉN tanácsadó.Ki illetve kik írtak a lapra.: képecskék vagy termések.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? .: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. (Pl.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? .Svajcsikné Pál Bernadett biológus.

hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. hogy legyek Ádám tanúja. Mondjuk is. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. hogy a fiatalok elmondhassák. Később persze megkedveltem őt. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. – Ezután adjunk lehetőséget arra. hogy az azért más. hogy miért ezt az oldalt választották. mint velem. Arra gondoltam.: Miért illik ahhoz. kedves lány. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. a következő játékban: Üljünk körbe. hogy aki akarja. az életből vett történetet használhatunk attól függően. a legjobb barátjával. Helyes. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni.B. – Most újból lehessen a saját köveket át. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. Már több mint két éve járnak együtt. miért éppen őt választotta Ádám. lehetőleg úgy. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. de ha tartósan. Ha mindenki végzett. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. ha már mindenki lerakta. Engem kértek meg. Pl. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. 315 . de nyugtassuk meg őket. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. igaz tét nélkül.illetve visszahelyezni. Bármilyen. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. de valami nekem nem tetszett benne. biztosan csak más az ízlésünk. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. hamarosan össze is házasodnak. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. hogy azért nehezteltem Ildire. Ildibe. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. akkor feltehetően segítségre szorul. de lehet. ha valaki úgy látja jónak. Beleszeretett egy lányba. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. ahogy a csoportban érzi a helyét. mert még nincs viszonyítási alapjuk. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. a másikat NEM oldalnak. Természetesen indokolniuk is kell. amikor a „saját bőrükre” megy. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. az még nem baj. ha akar. pl. hogy lehet majd korrigálni. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. Kezdetben nem értettem. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról.

vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. mindig ezt hordja. és csak azért mondasz neki ilyeneket. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. Hazamentem. Meg akartam kérni. meghűlt bennem a vér. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. hiszen mindjárt itt az esküvő. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. Van még valami értelme. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. egy régi barátjával találkozott. amit láttam. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. táskáját. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . milyen jellegű? Helyes-e. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. Megkérdezte. nem jól láttam. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. hogy ne említsem ezt Ádámnak. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. Végül Ildi arra kért. akivel még Ádám előtt járt. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. Felmentem hozzá este és elmondtam. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. hogy őt láttam. Az járt a fejemben. és mintha meg is csókolta volna. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. akkor azt fogom mondani. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. megismerem a kabátját. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. Percekig csak álltam és nem tudtam. az arcán ijedtség tükröződött. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. majd odasietett hozzám. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. Ááá…. Azt mondta. Ha nincs jelentősége a dolognak. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. és a pasas átölelte. hogy elbúcsúzzon. biztosan csak képzelődöm gondoltam. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. mit tegyek. félreértem a helyzetet. ha elhallgatom.Tegnap. Egymás mellett ültek egy padon. ha mégis? Biztos. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. Ahogy a sarkon befordultam. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. de nem tudtam elaludni. amit tudok. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. hogy mit láttam. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. érthető-e. hogy mit láttam a buszból. Ahogy a buszon utaztam. ő nem akar erről beszélni vele. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz.

hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. A születésnapi buliját is ekkor rendezi.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. Lehet. – A harmadik moziba megy. de ha nem teszem. ami lesz. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. Ezután megkezdődik az utazás. MARADTOK 317 . Beleragadtok a kátyúba. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. amiben esetleg ő tévedett. de hogy az autó merre. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. Sőt ennél még jobb. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. Tanácsot persze mindenki adhat. 1. A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. ugyan úgy. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. mint az életben. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. ezért időre kell érkeznetek. meg kell várnotok a segítséget. még mielőtt túl késő lenne. lehet. amelyek képességeinktől. hogy nem fog hinni nekem. – A másik a Balatonhoz. és hogyan közlekedik. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. az a sofőrön múlik. egy életre boldogtalan lehet. Lesz. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet. hogy elveszítem a barátomat. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. Tenni nem tudunk ellene. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. Így indulnak úti céljuk felé.

állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. igazoltatnak is. vennetek kell. és még tempóban haladhatsz. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. Megállít.2. Most nincs döntési lehetőség. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. MEHETTEK 3. Észreveszi egy rendőr. Dudálsz. és a vezetés kissé unalmassá válik. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. élvezitek a hűs szellőt. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. hogy próbáld ki. állomás Az út felénél defektet kaptok. Ügyesen kikerülted a torlódást. A társaság arra biztat. Baj nélkül megérkeztek. MEHETTEK 4. milyen gyorsan tud menni az autó. és elindultok az autóval. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. kénytelen vagy megállni. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. barátotok megérti a késést. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. MEHETTEK pótkereket. Baj nélkül juttok tovább. MEHETTEK MARADTOK 318 . Az út itt jó minőségű. 1. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. MARADTOK B Letekered az ablakot. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. és a rendőrőrsre visz benneteket.

1. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. Különben sem ismeritek a jószágot. MEHETTEK Nem törődtök vele. így igen gyorsan haladtatok. Az autóban vita támad. de a mozi elég messze van. és úgy belefeledkeztek a látványba. Egy helyen STOP táblához értek. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. Egy rendőr észrevette. hogy segítsen az állaton. A lába sérült meg szegénykének. Két lehetőség közül választhattok: 319 . MARADTOK 5.2. de egy kicsit lassabban. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. Az üzemanyag odáig sem tart ki. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. Se közel. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. és óvatosabban haladtok tovább. amikor cseperegni kezd az eső. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. aki valamivel messzebb állt az út szélén. Megcsúsztok a „taknyos” úton. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. állomás Meglátjátok a Balatont. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. se távol sehol senki. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. hogy nekimentek egy parkoló autónak. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. hogy vissza is tudjatok majd jönni. hisz alig csepereg. hogy mikor tankoljatok. és most megállít benneteket. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. mint ahogy gondoltátok. MARADTOK Megálltok segíteni. Te is örülnél. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. összeütköztök. így autóval mentek. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. Baj nélkül juttok tovább. Hamar végeztek a tankolással. állomás Már félúton jártok. MEHETTEK 3.

MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. kórházban kötöttek ki. Jól útbaigazítanak benneteket. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. hisz úgy sincs ott senki. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. de csak szeszes italt szolgálnak ki. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. hogy az nem árthat. Remekül sikerült. MARADTOK 2. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. hisz a tábla ezt jelzi. Csak olyan keveset iszol. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. MARADTOK 4. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. akik eljutottak idáig: 5. Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. Baj nélkül juttok tovább. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. MARADTOK 3.Megállsz. Jól tetted. mert a vacsora nagyon sós volt. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. Az utat kamera figyeli. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. Nehezen igazodtok el a térképpel. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. Megálltok egy presszónál inni valamit. ahol éppen kint vannak. az utat kamera figyeli. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. Most nincs döntési lehetőség. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be.

A végén mind az előadókat. mind a nézőket meg kell kérdezni. Lehetséges szituációk: 1.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. így szeretne néhány napig nálatok maradni. de azért. 2-nál: „szerelem”. elég sokat. 321 . órákig búcsúzik a kapuban a barátjától. aki idáig jól tanult. hogy alkoholt fogyasztott. mert kiállt a beosztottjai mellett.) Azt kérjük. aki eléggé szabados életű (beszédében is). A nagylány. B. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is.) Lehet a fiatalokra bízni. A családfő utcára került. mégis elküldték. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. hogy mit gondoltak. hogy miként dolgozzák fel a szituációt. Érződik rajta. A szülők már nagyon aggódtak érte. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. pl. kedves és megbízható volt.: szigorú apa vagy anya. Teljesen kikelve magából érkezik haza. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl. (Ld. mit éreztek a szituációval. és még a tüntetésen is részt vett. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. „mindent elhisz” nagymama.: „vendég”.) A fiatalokat arra kérjük. jó testvér és undok testvér. de őt ez sem érdekli. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. stb. „halálosan” szerelmes lett. Most is későn érkezik haza.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. és minden csapat kap egy szituációt. Vacsorához készülődik a családotok. C. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat. D. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni. később. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba.

Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 . osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása. állat.) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. feladata. működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben.

savas eső. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni. érzelmi. mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. erők egymásra hatása. értelmi.6.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. nemzet. stb. ózonlyuk. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. szabadesés. stb. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl.

munkacsoport L: – közösség.: team. (L) lelki szinten. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 . Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok.: busz. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. stb.7. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. igényeinket mind (T) testi. Egyenjogúak. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat. mi a feladatom.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl. egymás kiegészítői. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. (É) értelmi. bolt. nem pedig azonosak. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. É: – ideiglenes közös cél – pl.

otthonra van szükség. társra. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 . Ehhez szeretetre.Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve.

hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. 326 . építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. (Papucs férj vagy házirobot feleség. Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel. felbonthatatlan. Teljes egység. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. osztály. vagy azt.8. ezért nem szabad azt csorbítani. aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. Szeretetközösség. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni.

parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz. stb. és nem sajnál tőlünk valamit. Az igazi szeretet a másik javát akarja. hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. liberalizmus. milyen szülő leszel! Nem mindegy.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . ateizmus. óv bennünket.

Te egy kis békát játszol. az állatoknál illetve az embernél. víz. akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. aki sütkérezik a napon. nap. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre. kérjünk meg valakit. hogy sorolják fel. emberek.). 1. hogy mit tud minden élő – akár növény. kertet. Ha sikerült rájönniük. növekszel. stb. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. virág. a lényeg.. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. 2. Kibújsz a földből. hogy a tanulók találják ki.. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. stb. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. (Ábrázolhat tájat. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. illetve növények. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. Te egy virág vagy. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. felhő. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. és engedjük. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. állatok.: fenyő. kő. stb.) Kérjük meg a gyerekeket. Ekkor még ne mondjuk meg. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. osztály 1.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot. Ezt nekik kell majd kitalálniuk. 328 . miért pont ezeket jelöltük meg. körülnéz. mi mindent látnak a képen. nád. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél. híd. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg.

ír a füzetébe. Kérdezzük meg. hogy mit láttak. gyermek. Itt megkérdezhetjük. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. tudnak-e róla. ha ők most mondjuk az 1. kifejlett növény. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. hogy írják össze. 2. Tojás. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). csak a helyzetét tudja változtatni. Végül megbeszéljük. zseblámpa. nem úgy. A többieknek ki kell találni. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. a 3. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. de fejlődni akkor is fejlődnek. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). csecsemő. csengő. ennyi szokott beleférni egy órába. kiscsibe. tyúk.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. egy citrom vagy narancs. Arra ügyelni kell. Lehetőleg a gyerekek mondják el. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. csoportban: madarak vagy emlősök. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni. Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. Kérdezzük meg tőlük. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. mint az állatok és az emberek. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. illetve ha szükséges. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. s kérjük meg. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat.) (Nekem kb. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. 329 . osztály 1.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. utána játszani kezd.3. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. tű. pontosítsuk az elhangzottakat. csíra. nézegeti a könyvét. felnőtt ember. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. aki tanul. csoportban: növények. hisz a mozgásról akarunk beszélni. csoportban: halak. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. hogy tudják-e. téma folytatása Ha maradt még időnk. mit látnak. ha már nem növekednek. Te egy gyereket alakítasz.

hogy van-e ebben is egy olyan „program”. Nézzék meg a magokat. stb. Akkor mondhatjuk erre is. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. és azt jegyzik meg az előadásokból. Most rajzoljunk le egy tojást.) Mindenképpen térjünk ki ara. inkább őket beszéltessük. mint egy „mag”. hogy magzat. ebben amennyire lehet. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára. hogy a magok eltévesztik. Kérdezzük meg tőlük. kacsa. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. liba. előfordulhat-e. mi csak összegezzünk. vagy kérjük meg a gyerekeket. Kérjük meg őket. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag. vagy akit ő megbíz vele. vagy 100 millióért. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. Látni fogjuk. osztály 2. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. Ha kell igazítsuk ki. de ezt nem a formája határozza meg. legyünk tapintatosak. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. esetleg hüllő. hogy bármekkora is egy élőlény. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. csak ezt a magocskát. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. élete egyetlen sejtből indult ki. melyik gyümölcsből való. hogy mekkora az a legnagyobb szám. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. hogy egy ember kb. Az embernél is használjuk azt a szót. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. pete.) Beszélgessünk arról. és a helyes választ ismételtessük meg. Mindjárt azt is megláthatjátok. Kérdezzük meg. stb. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. ami meghatározza. vakondok lennének. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. hogy olyan. A legnagyobbat írja fel a táblára az. hogy vágják fel a gyümölcsöket. hogy nem. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. észre vették-e. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. 330 . annak fázisairól. esetleg írassuk le. aki mondta. és meg is tudnak nevezni. a gyerekek nem mindig úgy. Ezen ne lepődjünk meg.pl. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. ami a magban van. amit le tudnak írni. ami a legfontosabb. Értékeljük és örüljünk mindannak. tojás. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. Mi lesz belőlük. hasonlítsák őket össze. majd 10. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot.

de nem használja. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. gyöngyvirág. Azt is mondjuk meg előre. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. lemásolja teljes „programkészletét”. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. illetve hogyan kell majd működnie. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit. osztály 2. vagy ha elindul is „lefagy”. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. hogy nem állhat egyforma sejtekből. anyagcsere. 5. a vér áramoltatására a szív. Így növekszünk mi magunk is. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. nem használható egyszerre bármennyi.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. Persze. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. illetve működőképesek. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. Ez így is van. mert nem viszi előre mondanivalónkat. már első pillantásra feltűnik. nem is használhatja egyszerre mindet. akkor röviden beszélhetünk 331 . amelyek meghatározzák. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. stb. hány hozzászólást hallgatunk meg. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. de egyes szervei. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. illetve vannak olyanok is. vagy egy ember meghal. szövetek: pl.) Ha nem hoznak fel példát. a test külső védelmére a bőr. legyen az giliszta. Ha egy élőlény elpusztul. hal.) Elég azt megmutatni. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. (Többet nem érdemes. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. hogy milyennek kell lennie. mint a számítógépen: akárhány programja is van. elefánt vagy akár ember. Hasonlóan. amíg fel nem növünk. hogy ne okozzunk csalódást.

hogy „levetkőzze gátlásait”. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. Biztassuk őket. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük. stb.: tüdő. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. akkor kérjük meg őket.arról. Azokat. akik pedig elfelejtették. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. Mennyire miénk mindaz.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 . vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait. akkor – elvileg. lábunk. a téma valóban ideillik.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. Nem kell hosszú fogalmazás. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni.) A legmagasabb szervezettségi. ők a fontosak és nekik fontos ez. Ha viszont „rá tudjuk venni”. Ha kevés az idő. szívünk. hogy róluk van szó. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is. illetve néhány állat. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. összehangolt működése. minden sejt magában hordozza az összes információt. máj. vajon meddig élhetünk? 2. kérjük meg. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. ha sejtjei is teljesen leálltak. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek.: emésztő szervrendszer: gyomor. stb. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. évtizedekig. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot. TERMÉSZETVÉDELEM 5. bél.)? 3. amink van (kezünk. vese. stb. hisz mint már beszéltünk róla. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. hisz többször használjuk majd. Dicsérjük meg őket. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható. máj. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. osztály 3. én? Ha maradt még időnk. Ezt követi az egyes szervek szintje. szemünk. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. Ha van időnk. hogy ennek ebben az évben a 4. hogy igazuk van.) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet. Mitől vagyok én. Az élőlény akkor pusztul el teljesen. csak nem használja mindegyiket. (Pl. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1.( Pl. témánál lesz igazán jelentősége. hogy egy balesetben meghalt ember szívével.

témához. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. barlangok. növények állatok. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. tápanyagra. mi kellett hozzá. az ún.: hő. de az un.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E).Beszéljük meg. akkor megemlíthetjük. ha nincs. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. ha van egy sematikus dia. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. fény.1–5. mint legfontosabbakra. aki hallott már az ősrobbanásról. (Ha van kedvünk. hogy kell említenünk. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák. mozgás. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. „big bang”-ről. források. (Válasz: megfelelő légkörre. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. Lehet. a Nap energiájára.vagy táblakép. erdők. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. Kérdezzük meg: Tudjátok-e. stb. völgyek. építik be a 333 . folyadék halmazállapotú vízre. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. A növények a Nap energiáját használják. (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. pl. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. hogy az a hatalmas energia. de. stb. hogy az is elég.) Emlékszel a táplálékláncra (1. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. hogy lesz olyan gyerek.

és pont megfelelő arányban. tápértéküket. hogy itt sem a gurítás. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. hogy ez ismét megtörténik. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. ez adja az un. szerves anyagok jöhessenek létre.: amikor kialakultak a növények. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. legfeljebb csak úgy. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben. osztály 3. sem az építőelemek alakja nem véletlen. Pl. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. hogy nem mindegy ám. de sokkal bonyolultabb. akkor kérjük meg. hogy mi nem véltük volna. mindig pont úgy alakult minden. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. pusztít. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. Ebből az is következik. Felhívva arra is a figyelmét. mint egy ház felépítése. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . azok annyi oxigént tudtak termelni.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna. DE nem mindegy ám. – És az elképzelhető-e. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. de még ez is lehetséges. El tudod képzelni. (Véletlen?) – Azután pedig. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. és ez az újabb darab pont az előző mellé. hogy mindig a megfelelő.

téma folytatása (2) Ha van elég időnk. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . – Miért baj. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat.: a víz körforgása. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. ha növényeket. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. kivéve. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. állatokat pusztítunk ki. kérjük meg a tanulókat. osztály 3.) 5. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. a vizeket? (Nem csak energia. a talajt. szennyezzük a légkört. (Ne engedjük. hogy máshová átüljenek. mit jelent számukra a természet. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. majd néhány szóval leírják. ha így egyedül maradna valaki. hogy megbeszéljék. pl. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk.

Ez nem baj. osztály 4. Valószínűleg láttak. hogy nem. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. hogy ezt nem kell jegyezniük. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. ha az egyiket valami baj érné. a képességeid. egyik a jobb-. hogy van még egy másik gyereke.) Ezután tudakoljuk meg. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. és ezt az értéket nem a külsőd.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. az ujjlenyomatuk egészen más.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. mint amilyen te vagy. aki felolvasná. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. de azért nem baj. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. vigasztalná az édesanyját. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. most viszont mondjuk meg. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. te is. hogy láttak-e már ikreket. olyanokat. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl.Ha nincs rá időnk. és nem is lesz még egy olyan ember. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra. de biztosan nem testvérek. másik a baloldalra. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. én? Magukban olvassák el. hogy: Mitől vagyok én. az felbecsülhetetlenül nagy érték. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. aki pont ugyan olyan? (Persze. ami a táblára kerül. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. hogy van-e valaki. akik szinte teljesen egyformák. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. hogy minden ember: te is. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. akkor kérjük meg. vagy a tudásod határozza meg. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. sőt később még jól is jöhet. 336 . alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. akik hasonlítanak egymáshoz. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot.

mégis sokszor így bánunk vele. 5. hogy megajándékozhasson minket az élettel. 337 . én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. az nagymértékben függ attól. az egyik kutyust neki ajándékozod. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. és nem tudom. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. hogy valójában igen értékes. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. De a kérdésemre. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. most már az övé. nagyon aranyosak. hogyan bánsz vele. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. az megérdemli. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. Ha már így szóba került az ajándék.: üres nylonzacskó. A külsőd csak „csomagolás”. mert Anapati hozta játszani. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. Ha neki adtad. Aki csak a külsőt nézi. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. osztály 4. csak azért. Mert szereted a barátodat. az igazi értéket belül hordozod. lyukas lufi. Nem veheted vissza! Még akkor sem. hogy az élet ajándékozója Isten. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. hogy mi lehessünk. a lufi azért kell. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. aki maga a Szeretet. mennyi – számomra teljesen felesleges. mikor láthatom őt újra. hogy ez minek. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. Erre a diákok megkérdezhetik. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. – Mitől váltak értékké? → Attól. és többnyire meg is kérdezik. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. aki adta = az ajándékozótól. a világmindenséget hozta létre. stb. Amikor hazahoztuk őket. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak.

– Van. nekem két ajánlatom van: 1. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. Igaz. hogy kérdezgessék szüleiket. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. hogy az élet. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. hogy mit ábrázol a kép. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. stb. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. hogy milyen volt az. (Igen tanulságos lesz. 338 . Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. és örüljünk annak. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. ha nem táplálkozol megfelelően. Mi csak röviden elmondjuk. A többieket pedig biztassuk. és megkérdeztem. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség. kérdezzenek. A hölgy elmondta.. de megéri a mélyebb tanulmányozást.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk. aki már beszélgetett arról a szüleivel. amikor őt várták? – Milyen volt.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. amit a tanulók mondanak. amit magukkal hoztak. ennek mi a módja. meghatározza a fejlődésedet. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. mert sok minden. amit magaddal teszel. → Gondold végig: Mi van. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek. ha elvesznél. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. mert a gyerekeket rendkívül érdekli. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. ha sokan jelentkeztek. hogy akkor ez jó-e. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. stb. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem. mag. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. hogy megkérdezzem. azt. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. hogy a tanulók hozzászóljanak. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. osztály 5.) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. de azért tagadhatatlanul te voltál. majd hagyjuk. tojás.

Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. mit mondtunk arról a programról. Ezen nem szabad fennakadni. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. az un. alaptermészetedet. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. arról később még sokat fogunk beszélni. Mindezek meghatározzák a külsődet. A kérdésekre válaszoljunk. és mondatról-mondatra végigelemezzük. Van valamid. hanem kérjük. 339 . hogy írják le.) 2. Ne szólítsunk fel senkit. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. – Emlékszel. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. hogy te ilyen vagy. és így tovább. ha azt megfelelő módon teszi fel. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. mert nem ismer más szót az adott dologra. (ha lehet). hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. másik felét édesanyádtól kaptad. Ha azért teszi. osztály 5. téma folytatása (Előfordul. hanem Isten ajándékaként. ők pedig nagyszüleidtől. (Szöveg a mellékletben. Most azt jó megjegyeznünk. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. ami meghatározza. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. mert nem csak tested van. akkor mondjuk azt. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. 5. az Ő és szüleink szeretete által. képességeidet. de adjunk biztatást.

mint az a hifitorony. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. azt a feladatot. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. Figyeljünk arra. ha megtaláljuk és elfogadjuk. hogy ilyen az alakja és a mintája. hívott minket. Mondjuk. oldal). de csak egy olyan hely van. ahová való. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. hogy rajzolják le azt a pillanatot.Otthoni feladatként kérjük meg. mi magunk is ajándékok vagyunk. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. na de nem ezért alkották. Téma: Mondjunk el egy mesét. mi csak összegezzük. csak éppen nem szól. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 .) Miután felszólítottuk őket. mert ott lehet. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. mese (119–123. hogy valami baj van otthon. majd külön beszélgessünk el. amire készítették. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. hogy tartozik valahová. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. elegáns kivitelű. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. osztály 6.) HIVATÁS 5. ha megtaláljuk azt a helyet . hogy csukják be a szemüket. ha valaki feltűnően szomorú. de ha nem fogadjuk el. Katolikus iskolában mondjuk úgy. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. Érzi. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. feltéve. „darabka” történetét. ha lehet. hogy amire Isten teremett. hogy ők észre sem veszik. → Hasonlóan. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. csillogvillog. hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. Vele. Pl. ahová való. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. amelyik nagyon szép. pl. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. Életünk ajándék. mert nincs belőlünk több. nem is lehetünk igazán boldogok. és jól érzik magukat. akkor pedig selejt. hogy nyissák ki a szemüket. nem volt. ahol igazán boldogok lehetünk. hogy arra a helyre került. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. pont arra nem jó. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. Kérjük meg a diákokat.

A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. „Játék a betűkkel”. A határidő lejártával mondjuk. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. illetve arról. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. Pl. Ők maguk beszéljenek majd életükről. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. amit a legjobban szeret csinálni. osztály 6.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. színezéssel. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. A katolikus iskolákban ez lesz a 7.Majd beszélgessünk arról. mert amit nem írunk a táblára. akkor mondjuk. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. Az óra végén játszunk olyan játékot. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. Fontos. Aki hamarabb kész van. illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. téma. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. akkor arról írjon vagy rajzoljon. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk. Ha valakinek elképzelése sincs róla. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. rajzzal díszítse ki. amit otthon majd megmutathatnak. (Az időt előre adjuk meg. A mi feladatunk. 341 . pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. hanem a valóságról szeretnénk beszélni. hogy a különböző utakat. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. nemcsak egyéni versenyzők. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. szerzetesek. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. 5. hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe.

5. szép kilátás. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. hogy a víz milyen örömöket. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. Egy-egy szóval írjuk is alá. stb.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. stb. stb. káros szenvedélyek: ital. foci. hogy bármit hazudhatok. hogy miért jó a nyár. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. fertőzés. gyomorrontás. bűnözés) 6. stb. csónakázás. – mérgezés. – Mit tegyünk. 4. rossz heccek. téma) Beszélgessünk arról. stb.: pattanások csökkenése. vagy egy együtt étkező társaságról. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. téma (Katolikus iskolákban a 8.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. energiát ad.: üdít. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. osztály 7. finom. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. stb. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. stb. hogyan lehet jól eltölteni az időt. hogy elmondhatom a véleményem. D vitamin. pl. fulladás.: úszás. bőrrák. röplabda. de nem azt. illetve milyen veszélyeket rejt magában. italról. hogy a hitre illetve 342 . felfrissülés. 3. vihar. Mindenféle ételről. – görcs. beszélgetések – vakmerőségek. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. kellemes együttlét. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. – sérülések. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. elhízás. (pl. eltévedés. sport. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. leégés. szekták. lezuhanás) – napszúrás.) 2.

kifejező ereje. hanem a mondanivalója. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. Ekkor olyan társasághoz tegyük. aki kipróbálja.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét. dicsérjük a jó ötleteket. és adjunk neki másik papírt. de azt is tegyük hozzá. Még egy szép színes. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. amelyik nem igazán tetszik neki. Elképzelhető. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. (8. hogy lesz. esetleg képregényt. Csengetésig dolgozhatnak. amit alkottak. Fotókat is készíthetnek. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. Járjunk körbe. Természetesen mindegyiken más. hogy szülei és tanárai is látni fogják. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek. osztály 7. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. írják vagy rajzolják le. de hívjuk fel a figyelmet. Mondjuk meg. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. kb. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. és úgy általában az idegenekkel sem. Nem a rajz szépsége a legfontosabb. hogy kezdjen el egy újat. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. amit majd húznak.) Ha kell. hogy aki rendetlenkedik. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. Említsük meg. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. A feladatuk az lesz. és ne fogadjatok el semmit. hisz ki fogjuk állítani a képeket. 343 . amit elkészített. Kívánjunk szép nyarat. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. azonnal állítsuk le. azt elültetjük egy másik csapathoz. vagy rajzolhatnak sorozatot. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. hogy ősszel újra találkozunk. mire kell vigyázni a nyáron. Minden jó ötletet. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. megoldást dicsérjünk meg. (Most nyugodtan megengedhetjük. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. kérjük meg a diákokat. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután.) 5.

serdülő kori változások (osztott) A külső és belső.–9. csapdák Biológiai.Mikor dől el. problémák Az életadó szerelem A magzati élet.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7.Milyen az ideális férfi és nő. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? . névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. férfinek és nőnek teremtette őket” .Kérdések írásban. ha van ideálunk? . szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek.Igazi férfi és igazi nő . „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. és miért jó/rossz. társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 .„Férfi agy” és „női agy” . osztályok részére.Elsődleges és másodlagos nemi jellegek . négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret. magzatvédelem Megelőzés. szellemi-lelki. serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására.–8.

hiszen az is fontos. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. elméletet. mókus lennék. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. ha szín jó kedvemben kék. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. tapasztalatokat. ha rossz süni. bizalmas légkört kíván. az újabb ötleteket. jókedvedben / rosszkedvedben. Bemutatkozás: Ki vagyok én. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. amit 45 percben nehéz elérni. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. a gyakori kedélyállapot-változás. mivel a téma intim. ha növény lennék. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. amit képviselünk. papír. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. rossz kedvemben kóró lennék. amennyire emlékszem. Mivel azonban a cél nem az volt. és játékot az óra leírásokban. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. lelkesedés. a téma alkalmas arra. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. illetve tapasztalom. Fontos. kréta. nyílt. esetleg fényképpel. a gyakori teljes lehangoltság. A harmadik alkalom kivételével. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. 2. dupla órában. abban a reményben. tabuk nélküli szellemben történjenek. rossz kedvemben lila. hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam.: Én. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. megoldó kulcs. mese 1. hogy a felvilágosító órák őszinte. jó kedvemben friss fű. rossz kedvemben felmosórongy. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. 345 . Első alkalom: Önismeret. és azok elhárításának lehetőségeivel is. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. ha jó kedvem van. teszt. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. Így bizony előfordulhat. serdülőkor Eszközök: Tábla. vagyis kétszer 45 percben tartjuk.

A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. 4. hogy folytassák a mondatot. vagy ok nélkül). ujjlenyomat stb. Önismeret . éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”. 1:350 millióhoz volt az esélyem. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára. vagy éppen értetlensége. hogy……….(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. erényeinkről. DE ahhoz. Ismerd meg az erényeidet. hogy elhiggyék. segítő keze. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. és felelősség is. és mind azt a változást. csodákat művelhet. szerethesd magadat. Konfliktusok. Azt is érzik sokszor (okkal. 346 . amin keresztül mennek. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. Kb. óriási érték. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. . pontosabban egymás problémáit! . (genetika. lelki. korlátaidat.) Ezt mindig észben kell tartani. hogy mások is szeretik.Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. ha nem pont én születek meg?…) . miért is teremtett minket Isten erre a világra. hogy megismerjük önmagunkat. már ismertelek.) Szüleim észrevették volna. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat.Egy cipőben járnak. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni. Ez persze nem igaz. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. ábra) – Ahhoz. Minden ember egyszeri. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. MINDKÉT fél részéről. ikrek. és megismételhetetlen.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. hibáidat. mielőtt megszülettél volna. később részletesen is). hogy elfogadhasd. – Tehát értékes vagy. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. fölszenteltelek” (Jer 1. először is el kell fogadni saját magukat. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. szellemi) (2. hosszú. amivel nincsenek egyedül. és elfogadják őket. hogy kifürkésszük. . 3. a képességeinkről. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz.A család szerepe. Mi a hivatásunk.4–5) Isten szeretete hívott életre minket. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. Az empátia fogalma. . ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen. és senki sem szereti őket.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb. és göröngyös úton kell végig menni. hogy senki sem fogadja el. a problémákat. – Ahhoz. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. melléklet 1. hasonló problémákkal. amikor éppen lila a kedvünk.) De ez egyben feladat. képességeidet. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában.

a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. amit nehéz elfogadni. amire büszke vagy. korlátainkról.Megjegyzés a teszthez: . értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van.) 347 . miért játszódik le benned. . (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. amit meg kell tanulnod elfogadni. párom. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat. stb. amit ezekből el kell fogadni. tágabb környezetem. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. amit érdemes tovább tökéletesíteni.Segíthet. Hogyan hat az akaratom. amit nem lehet elviselni. ezért annyira fontos. amit szégyellsz.A megoldó kulcs kiosztása. szűkebb környezetem. hogy mindez. főnököm. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. ami fejleszthető. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé. (barátom. A család védő.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2. a védekezőképességet. Nézd meg. miben. miben tudtál előbbre lépni. amit meg akarsz változtatni. jelzés értékű. és mi az. lelkit. ha látod a célt. a világ káros hatásai ellen. és van. ami szeretni való benned. és vele élni. ez az eredmény. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. Mindent azonban nem tud kiszűrni. és mihez kell még több kitartás.Azt is tisztázni kell. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. amiket meg kell tanulnunk elfogadni.ábra) – Szembenézni. javítható. a megfelelő értékrend átadásával.Fontos hangsúlyozni.ábra) (család. Azt felmérni. sokszor sokkal nehezebb.melléklet 3. és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ. amit el kell fogadni. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza.Vérmérsékleti teszt (3. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. csak elhatározás és akarat kérdése. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2.gyengeségeinkről.) .melléklet) . Felismerni azokat a dolgokat. és miért?) A világ hatása. mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. stb.melléklet 2. Talán. könnyebben el tudod majd fogadni. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk. a biztos háttér biztosításával. amin tudunk változtatni. melléklet) kiadása. mi az. szűrő szerepe. (testit. . . és megoldása . amin a tested és a lelked keresztül megy.

kis cédulákra írva. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. Útravaló: „Istenem adj türelmet. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. Válaszainkban. hogy megváltoztathassam. Ezt lehet az óra végén. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. jóvátenni. 348 . vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. hogy ami megtörtént. hogy írják össze. Ha döntéseinkben mindez benne van. Aki másokat legyőz: bátor. Az idő nem áll meg. és az út végére felnőtté válni. Nem lehet „visszacsinálni”. hogy abban segítsünk. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. ha kell külön. ha még magunkhoz sem. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. hitünk – az őszinteség. érzelmi világában gyermek ember. De a mi célunk éppen az. részben beépítve az anyagba. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. nagy feladata? Végig menni a göröngyös. becsületesség. de meg nem történtté tenni. Mind eközben nem szabad elfelejteni.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. hogy elfogadhassam azt. – a felelősség magunkért és másokért. Aki önmagát legyőzi: hős. DE lélekben. részben. felelősségérzetében. működése. mérlegeljünk.5. nem. pedig legyen benne: – az értékrendünk. EZÉRT fontos. illetve az észrevételeiket megtegyék. az megtörtént. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. Meg lehet próbálni. és meg nem történtté tenni a dolgokat. megbánni. írásban kérdezzenek bármit. és csak előre halad. hogy cselekedeteink előtt. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). Aki önmagát ismeri: bölcs. hogy névtelenül. gondolkodásában. ha csak egy mód van rá. veszélyekkel. esetleg újra próbálni. vagy ha az első alkalommal már kérjük. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. kalandokkal. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. gondolkodjunk. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. izgalmakkal. mert kihez lennénk őszinték. helyes-e amire készülünk. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra.

stb. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. (Átvitt értelemben is. osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. élettani. A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. A menstruáció. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. anatómiai. Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. egészségtani ismeretek átadása. akkor kérjük meg. hogy mind a menstruáció. megnevezve a részeket. külső és belső nemi szervekről. élettani. a szünet az óra menetétől függően.) Fontos. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk.Szemléltető ábrák a férfi és női.) Néhány gondolat. Egy hasonlattal élve. működéséről (Az anatómiai. A táblára feltéve egy-egy egész képet. illetve a magömlés. Ha ez megvan. a „fehérfolyás”. ellenőrizzük a feladatot.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. hogy fiúknak. lelki változásokról. és magában hordozza annak ígéretét. nem koedukált. A feladat megbeszélése. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. Ha megalakultak a csoportok. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. Az óra menete: 2x45 perc. a tisztaság fontosságáról. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). Aki több találatot ért el az a győztes csapat. alakítsunk két csoportot színek szerint. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. stb. Az ápoltság. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. testi. az elméleti rész ismertetése. az is hozzátartozik. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. (Attól függő részletességgel. ami arról szól. másrészt csoda. egészségtani ismeretek átadása. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). A termékenységi tünetek. A serdülőkori problémákról. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. betétkérdés. Ahhoz. először meg kell ismerjük. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. vagy ha véletlenül előkerül. kontra. Kérjük meg őket. hogy ez egyrészt természetes folyamat. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. A serdülőkori sajátosságokról. 349 .

kréta. kapcsológép. 2x45 perc Eszközök: tábla. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. Az abortusz kérdése A SZTB-ek. TCST. csak a nemünkre. hivatalos papírt töltünk ki. Életvédelem. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges. vagy esetleg nem kaptak választ. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. két papír szív. van-e valami kérdésük. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. vagy valami.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . amit nem értettek. A magzati élet. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. magzatvédelem. természetes. az AIDS Megelőzés.: ha angol nyelvű kérdőívet. ami nem az. vagy bontott óra.: mondjunk nemet rá. Kérdezzük meg. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti. Negyedik alkalom: Szerelem. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. Nem a szexuális életre. családtervezés.) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre.A szexuális együttlét.

önmagam adása . meggyőződés . vonzódás.megbocsátás . az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . mélysége. (Használhatunk verseket. akkor is. milyen könyvet olvastál mostanában? . film részleteket. versek.nagylelkűség . Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? . (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. tanácskérő leveleiből (5. ami a szerelemről szól. magassága Regények. vagy egy „ismeretlen ismerősbe”.felelősségérzet . . hogy a lábuk összeérjen. jó kommunikáció . belezúgni valakibe.önzetlenség . bármit. először normális beszélgető távolságba. ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban. mi zavarta.Beszéljük meg.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja. érett szerelem) Részletek fiatalok által írt.meghallgatás képessége . mi tetszett. álmodozó szerelem (egy elképzelt. Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I.rugalmasság .hűség . beleszerelmesedni. közben az adott témáról beszélgetnek. megszeretni. a szerelemről szóló.Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál.fontos neki a véleményem. filmek.őszinte. járás.fontos a véleménye.közös értékrend. akkor is.megbízhatóság . festmények (Plátói szerelem.humorérzék . majd az egyik térdel a másik elé és fordítva.megértés . ha az éppen engem kritizál . majd szorosan álljanak. Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? .közös érdeklődés . melléklet). hogy ezek az erények. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk.tisztelet . elkötelezett szerelem.) 2.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba.őszinteség. végül háttal álljanak egymásnak. párkapcsolat.bocsánatkérés .a másik elfogadása .áldozatkészség .

. esetleg jegyesség. mit gondol. vagy házasság lesz belőle. majd megváltoztatom.Csapda (Nem próba pálya. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) . . elkötelezettség nélkül.Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség).Idő. amivel együtt tudok élni.A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható. és mi az. Járás: . nem kizárólagos.Ismerjük meg jobban egymást. hanem. .Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű.Próbatételek. ELFOGADNI. hisz. meneküljön.Nem azt gondolni. Laza kapcsolat. film részlet).Nem önmagát adja. vagyis nem arra való. csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. nem vitázik.Szerepe: öröm. nem kritizál. csak szeressék) TÉRDEL . túl kell élni) . hogy szembenézzek mi az. hanem a nőt. . . „többes” randi. vagy elhal . viszonzatlan: nehézségek.Az idővel átalakulhat „járássá”. vagy vége lesz III. ha ok nélkül. ha okkal nem bízik.Már nem „csak” a barátomat látom benne. amivel nem!!! 352 .Jó külső. nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. . hasznom van belőle) (TÉRDELTET) . ( Kisherceg) .SZÁMOT VETNI. népszerűség.Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) . teszteljem). menekülj) (HÁTTAL?) . . . Magam megismerése ilyen szituációban. hogy a nőiességemet. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út. mert azt hiszi. . vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam.Nem szerepet játszani. nem számít. majd megváltozik.Nyomást gyakorol a másikra. akkor ez az utolsó lehetőség. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) .Mindegy.Egy bizonyos szinten elkötelezett. vagy barátsággá. érez. .ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: . jó veled. barátokkal együtt. közös randik.) (HÁTTAL) . büszke lehetek rá.Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő.Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. próbálkozás (társaságban.Ezek a feltételek.Lényege ismerkedés. „szárnypróbálgatások" .Kifürkészni „összepasszolunk-e”. vagyis többen egyszerre csinálnak programot).

elfogadás. elköteleződésünkkel. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. Szeretlek. ha túl sok energiát. a házasságot nem. 353 . . szerelem három fajtája: Szeretlek. érzelmeinkkel. csak a próbaházasságot lehet kipróbálni. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat. mert a többiek „mind” ezt csinálják. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. hogy a másik. . felveszik a nyúlcipőt. (rákényszeríteni valakire valamit. és ha konfliktusba kerülnek. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. próbaházasságban. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt. mert. érzéseink testi kifejezése. és bármikor. járj valakivel. Hiszen pont az hiányzik belőle. melyet Isten. egészségben és betegségben. úgy rendezkednek be. elköteleződés. IV. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége.. és te –te lehetsz. és elfogadlak. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális).) A szerelmünk. nem minden áron tetszeni.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. házassággá teszi. segítik. hogy egész életüket ott kell leélni. amikor elegük van. ami a házasságot.. a másik nélkül életképtelenek. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. . feldolgozni a csalódást A szeretet. .kitartás örömben és bajban. hogy egymásra vannak utalva. Egy életre való elköteleződés. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. ha tudja. harmóniában. és kiegészítik egymást. ismersz. holtomiglan-holtodiglan. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg. Egy együtt élésben. az egyik öblébe. elmehetnek. lemondást igényelne a megoldása.- Azt is fontos tudni. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. akkor nem törődnek a jövővel. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra.a másik teljes elfogadása.amiben. cserébe hogy én is „valódi” lehetek. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. . felélik a tartalékokat. azonban én-én lehetek. „Mit jelent egy csók?” kérdések. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni.testi-lelki egység. „Isten engem úgy segéljen” V. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket).és elfogadsz. ha… Szeretlek.

nagyon magas. értelmetlen kérdés.5 év. valamint az önállósodás kitolódása. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. A legnagyobb ajándék. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés. NEM BAJ.(Adatok 2002-ből Magyarországról) . HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . szellemileg. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. stb. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. egymáshoz tartozását. és a védekezők száma pedig kevesebb. hogy van idő. mert én még nem csókolóztam. ma 12. a vándoréveken. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés.16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek.8 354 . a testi érés kb. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. mint 60% volt. mikorra kell. ami úgy kezdődik.15 évesen randizni kezdők 40%-a .4. utánozni a „nagyokat”. és nincs hova rohanni. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16. hogy én nem járok senkivel. vagy mikor kell.. De nem kell rögtön „járni”. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. mint tanító. a teljes testi és lelki átadása magamnak. vagy. ne adj’Isten. barátkozni jó. könyvből: . ahogy a testi igényeimet sem lelki úton. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. pl. vagy nem voltam szerelmes. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. hogy mi van a világban körülöttük. elfogadása a másiknak. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. Tehát ismerkedni. stb. Ő 17 évesen már katonatiszt volt. Széchenyi István korában. és letelepedett falujában. a „Miért várj?” című. Régebben.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. Amerikai adatok. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. a 16 éves kor körül következett be. csak azért mert milyen ciki. ma 22. Ez EU összehasonlításban.

Ha csak az ösztöneink irányítanának. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. amit a testeddel teszel. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. kiszolgáltatottságért cserébe. szabad szex. melléklet) Kérjük meg őket. Nem létezik következmények nélküli. és kiüresedéshez. ami a világból. A lelki-szellemi érés is kitolódott. pillanatnyi élvezetet. de átlagban. akiknek a legfőbb irányítója. 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. és ehhez még hozzájárul a világ. és beszéljék meg a tanulságait. a 20 éves korra tehető. az. akkor nem lennénk semmivel sem többek. és ők sem akarnak kimaradni ebből. Ez egy ösztönök által irányított. Csupán azt. a médiából. mert kíváncsi vagyok. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. miért ne. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. megfelelnek a mércének. persze embere válogatja. gondolkodó. mondják el a véleményüket róla. hogy éretlenül. Ez nem azt jelenti. sokkal negatívabban tud viselkedni. 1. mint nap. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. hogy olvassák el. mert mind ez a lelkedre is hat. mert erről szól az egész világ. az a lelkedre is hat. hogy mindenki más ezt csinálja. csupán a teljes lemeztelenedésért. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. élvezd. aminek a célja a szaporodás. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. Ma kb. ez ösztön. Tehát szakadék tátong. amit a többiek. nem önálló (társadalmi érés). azt a következtetést vonják le. valamint a társadalmi érés között. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. dobd el. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. mert mindenki ezt csinálja. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. vagy házasságba. hogyha ők is azt teszik. kb. a média folyamatos. 355 . „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. az állatok génállományába leírt. mint az állat. Majd olvassák fel az osztálynak. nem az ösztöneink. mint az állatok. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. mert ez nem a valódi szerelem. párkapcsolatba. összetartozás csodálatos érzését adja. és erőszakos hatása. és teljes mértékben függ a családjától. levél: Csinálom. Úgy érzik. Használd. És utána a nagy ürességet. És mivel test és lélek egységet képez. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. érző lények. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. Mi ennél sokkal többek vagyunk. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. meghasonláshoz vezet.

hogy a szerelem nevében. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. elfogadásra vágynak. intimitásra. hagyja. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. mert nem fogja azt. és azt hiszik. aki nem tudja tehát. 4. szabadon ismerkedik. az. vagy szexuális kitétel. hogy azok. az alkalmas-e. ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. még akkor is. nem tud. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. vagy nem akar elfogadni. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. és ez.?????? Mi az értéke. hogy annál jobban már nem is kell. megmerevedik a kapcsolat. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. mindent odaadva szeretni. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. Lényeges dolgok elsikkadnak. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi. Az intimitást. akkor mély sebeket hagy. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet.levél: Mert úgy hiszik.Azt is jó tudni. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. Egyre kevesebb idő és energia jut arra. mint amennyire megkívánja. és tovább keresve. amit összetévesztenek a szexszel. másrészt a szakítást is megnehezíti. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. hogy jobban megismerhessék egymást. szeretet teli kapcsolatot keres. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. valójában bensőséges. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. távolodik. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. a kötöttségektől.(és pont). és mind arra. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. Azokban a kapcsolatokban. hogyan lehetnének újra egymáséi. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. miközben rettegek a „terhességtől”. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. harmadrészt. ha úgy odavan érte. annál inkább kiégett. és ahelyett. ami mutatja. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. ha mégis létrejön a szakítás. testi vágyait kielégítsék. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. és feltehetően a szerelmet is.levél: Mert szeretetre. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. az esetleges betegségektől. szabadon közelít. a saját. ezen az úton megtalálni. hogy rákényszerítsék). vagy méltó-e arra. szeretni. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. elkeseredett lesz. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. Ki vannak éhezve a szeretetre.) 356 . vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. vagy nem tud elköteleződni. elfogadni a „NEM” válaszomat. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. disznó vicc.

aki nem is ismeri. akiknek tőle van aláírása. Így terjednek a SZTB-ek. üljenek le. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. és bár így lehet.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. az nem érvelés. fiúk a lányoktól. aztán azok. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. Ha mindenkinek megvan. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. Elég egy fertőzött a sor elején. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. Kérjük meg őket. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. amire az van. szőröstül-bőröstül. lányok a fiúktól. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák. Mert szerettem volna. Mert nem a teljes elfogadásról. maradandóan sérülhetünk. 357 . nem a szeretet és . AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát.) VÉGÜL IS. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. az is megfertőződik. és így tovább. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. ami segít abban. akinek a jel van a papírja sarkában. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. aztán azok. csak a testi intimitásig jutottak. akiknek a már állóktól. ahányan vannak. akár egy életre. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. Tehát. olyan csapdákba essünk. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. ha nem azt látjátok. Eddig tudatosan kerültem azt. ha azt látnátok. (olyanokba. de ne visszaéljünk vele. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. azt kaptuk. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. ezen az úton nem tudták megtalálni. hogy éljünk. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. Amit ők kerestek benne. hogy ne élhessünk vele. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. és az a tudat. várandósságnak hívunk!). cselekedtek. Kérjük meg. Szeretném. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. hogy álljon fel az a tanuló.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. de a lelki kielégüléshez nem. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. gyűjtsenek három autogramot egymástól.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. Ajándékba kaptuk a szexualitást. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. hanem szeretnének megvédeni minket attól. mint. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak.

és csak előre halad. hitünk. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. megbánni. de meg nem történtté tenni. és meg nem történtté tenni a dolgokat. ha még magunkhoz sem. még akkor is. Összegzés: Az idő nem áll meg. mert jól tudta. nem. de a sajátját kiváltképp. „az szeret igazán!” Melléklet: 1. melléklet 1. jóvátenni. helyes-e amire készülünk. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta. gondolkodjunk. EZÉRT fontos. becsületesség. mérlegeljünk.a felelősség magunkért és másokért. Mert olyan szomorú volt. a költő utálta a rosszkedvet. – Ne tovább! – kiáltotta. ábra 358 . Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. Nem lehet „visszacsinálni”. . Most éppen kiváltképp utálkozott. ha csak egy mód van rá. ha úgy odavan érte. újra kezdeni (ha van rá mód).az értékrendünk. pedig legyen benne: . hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. Válaszainkban.” 2.az őszinteség. mert kihez lennénk őszinték. A mások rosszkedvét is. majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. Meg lehet próbálni. hogy annál jobban már nem is kell. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. . hogy cselekedeteink előtt. mint amennyire megkívánja.És ez a kapcsolat a házasság.

ábra 359 . melléklet 2. ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2. melléklet 3.2.

3. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 33. 24. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. 34. 6. 14. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. 30. 31. 19. 5. 15. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . 16. 28. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. 13. 2. 4. 32. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 26. 11. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. 29. Az emberek azt mondják. 36. 23. Nézd meg. 39. 25. 21. 12. 37. 27. 9. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. 18. 17. 20. 10. 38. 35. 3. 7. 40. 8. 22.

Jó a humora. a gondosság. töprengő. kedvelik a csendet. emellett nyugodt a természete. Nem rámenősek. másoktól várják a kezdeményezést. és gyakran látszik egykedvűnek. Az érzelmeik irányítják őket. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús.4. Vagy nagyon boldogok. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. Nehéz őt motiválni. vagy nagyon bánatosak. Jellemzője a befelé fordulás. cselekvésre buzdítani. szomorú. a komolyság. Szeretnek egyedül lenni. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. higgadt.

magabiztos és optimista ember. élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. bulik hangadója. Lelkes. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén. olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú. Bajban megőrzik a józanságukat. Erősségei: reményt. hangos.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. általában jó vezetők. robbanékony. vidám ember. A közösségek.

Miután túl vagyok egy ilyen élményen. Mégis alig várom. Ne kérdezze. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. Nála minden értelem és akarat volt. mondja meg. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. Folyton csak őrá gondolok. Tudod. amely őt-magát érdekli. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. Nagyon jól tud csókolózni. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. mint annak. amilyen hamar csak tudja.” Imádkoztam. Ez a könyv azt mondja. az álomnak vége. Kérem. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. amikor épp. akit elképzeltem. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. lassanként derengeni kezdett bennem egy. hogy csak látásból ismer. Nem tudom. ha jobban bíztam a megérzéseimben. és elgondolásaiban. Sétáltunk egyet. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet. akkor szándéka talán komolyabb. Ő is igen csinosnak tart engem. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. s más. Azt hiszem. Rózsi nemrég másik városba költözött. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. és a séta után megcsókolt. és tudjuk. hogy újra találkozzunk. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. Kis híján gyűlölni kezdem őt. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. aki rózsákat hoz. mint korábban. hogyan kerülhetem el. „Uram. érzéseim teljesen megváltoznak. amit csak akarok. „Szeretnék megosztani veled valamit. ő nem az az ember. Kezdtem rájönni. elképzeltem. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. Rémesen értelmes. Mit gondolsz. mint az ő érveiben. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat.5. csak őt ne! Kérlek. róla és a közös jövőnkről álmodozva. később. valahogy csalódottnak érzem magam. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. Gyakran leszek szerelmes. szerelmes vagyok? 3. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. Remélem. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. lehet. Hiányzik nekem. jól tettem-e. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. milyen nagyon. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. Hogyan is vehetne. mintegy félév múlva. és józan volt. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. megbízhatunk egymásban. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. ennek az az oka. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. milyen lesz az. Éjszakákon át nem tudok aludni. Mi a véleményed? 4. a valóságban észre sem vesz engem. Aztán.

hátha nem tetszene az. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. happy end. Megingott a határozottságom. Egy iskolába jártunk. mennyire szeretem. Már fél éve jártunk. más után kell nézzen. 16 évesen szerelmes lettem. Ma már nagyon bánom. s mert igent mondani könnyebb volt. hogy könnyűvérű vagyok. ő tud még várni. és olyan magától értetődött. és Ő sokszor megjegyezte. egy jóképű egyetemistába. és még szűz. A mozi után elindultunk haza. akik megtetszettek egymásnak. hogy nagyon szeret. Egy hét múlva elhagyott. és mindennél fontosabb volt. hogy bebizonyítom neki. a gondolataimat. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. és egymáséi lettek. Mit rontottam el? Mert. de ha hamarosan nem fekszem le vele. Nagyon tetszett már régóta. hát nyeltem. Biztosított róla. mondván. akit mutatok magamból. vagy azt. ezért elhatároztam. csak a testemet. hogy el ne veszítsem őt. mint nemet. féltem. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. a szorongásaimat. vagy attól. hogy megosszam vele a félelmeimet. 18 éves voltam. de ő szex nélkül nem tud élni. hisz jó volt hogy ölelt. Egy délután megkérdezte. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. Aznap este moziba mentünk. mert nem akartam elveszíteni. hogy szeressenek és elfogadjanak. hogy hagytam magam befolyásolni. és mindent elkövettem. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. Rettegtem. Én azt hittem. mint én. hogy megmutassam a valódi énem. mert féltem hogy el fog utasítani. Gyönyörű zene. Azt mondta szeret. és a parkban megcsókolt. Ezért. Mert valahol mélyen arra vágytam. Rettegtem a visszautasítástól. hogy szeressenek. Nagyon szerelmes voltam. szeretne jobban megismerni. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. és én is így éreztem. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. hogy az övé lettem. Azt gondoltam. különben. hogy népszerű legyek. és mindig magyarázkodni. meggyőződésem szerint. simogatott. hiába égette a számat. hogy levehessem az álarcot. Mindent megtettem azért. és addig is úgy éreztem. ha kell.6. hogy megfeleljek az elvárásainak. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. Ő 17. becsaptak. Ő életem szerelme. hogy engem szeretnek. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. de az volt az ő kedvenc étele. és különben is. nem is ismer. de nem mertem vele mást megosztani. Engedtem a nyomásnak. úgy éreztem. Olyan egyszerűnek látszott minden. Két hónap múlva szakítottunk. hogy még nem járt soha senkivel. Természetesen az övé lettem. Arra vágytak. Még a chilit is örömmel megettem. és én szomorú és üres voltam. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. Gondolatainkban ott élt még a film. amit látnak. vagy legalább is azt hittem az vagyok. volna-e kedvem találkozni vele. és közben elveszítettem önmagam. és hogy szeretve legyenek. szeret. 364 . elhagyna. hogy szeretve legyek. Így soha sem tudtam.

: Nehéz évek. Saxum Budapest.: Mindennapi memóriánk. a féltékenykedés. Lukács L. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Budapest. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. Élet és tudomány 2000. Az ember nemi arányai. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Budapest. barátaival. jellemformálás. Ettől kezdve minden alkalommal lestük. Holnap. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Vekerdy T: Kicsikről. okt. ehelyett bezárkóztunk. Eisler O.: A férfi és a női agy titkai Parson R. férfi agy. Budapest. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. ismerkedtünk volna egymás családjával. 2001. Nagy Zs. Park.: Segítség.: Felkészülés a serdülőkorra.Jobb lesz Szerettük egymás. és kibékültünk. Budapest. szám. és azt gondoltuk. hogy még többet megtudjunk.: A fiatalok világa. Budapest. programokat csináltunk volna. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Kairosz. Budapest. Kecskemét. 1992. és még jobb legyen a kapcsolatunk. Saxum. Dobson J. Harmat. 365 . Róma.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. nagyoknak 2. Több mint fél éve jártunk. 1356-1358. a türelmetlenség. veszekedtünk. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. 2001. 7. pedig az ágy alá söpörtük. 1995. 2002. Gyöngyi A. Csaba Gy.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. Budapest. és csak magunkkal voltunk elfoglalva. Harmat. 1985. 1999. 2002. július. Trobisch W. 2002. 27. Ahelyett. Szendi G. Campbell R. S ahelyett. aztán gyorsan ágyba bújtunk. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. a szex csak segíthet. Új Remény Alapítvány. a harag. Varga P. Budapest. Szétváltunk. Szentmártoni M. Budapest. Természet Világa 132.: Az agy neme Hallesby O. Timóteus Társaság. 2002 FÉK tanári kézikönyv.: Női agy. 1993.: A hatvan perces apa Pease A. 2003. hogy beszélgettünk volna.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. hogy újra együtt lehessünk. a problémát.: Személyiségtípusok. 2003.: Önismeret. Ranschburg J. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. – Pease B. 2000. Budapest. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program. 2000.: Egymást keresik. évfolyam. Sok mindent tudtunk már egymásról. 2003. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna. 2000.: Az asztma és az agy. Budapest.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. és kerestük az alkalmat. 1999.: Spielhózni. az önzés képében. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Ferrero B. Zászlónk Stúdió. Dobson J. 55(43). Így egymáséi lettünk.

akik örülnek és segítenek egymásnak. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. minél teljesebb. 1998. szociális. Az Egyesületnek 112 tagja van. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1.Hortobágyiné dr. CSÉN-tanácsadók. támogatása. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. biológus és pedagógusok. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. kulturálódásuk. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. panelházakban. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. A szociálisan megnehezült életsorsú. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. közéletben tapasztaltabb barátaink. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. Kecskemét Az egészséges életmódra. Déri Éva. parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). folyamatos működésének szellemi. 366 . amelyet nemcsak katolikusok. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. – szabadidejük eltöltésének. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. művelődési célokra. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. Siposné Hajdú Margit orvos. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. Látva a Plébánia próbálkozásait. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. szervezésének. 2001. – hitéleti lehetőségeik. hogy fogjunk össze. A Kecskeméten. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. lelki és anyagi támogatása. Nagy Ágnes. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. január 1-től közhasznú. Itt az iskolákon. 3. 2. – családi és egyéni életük. jobb megszervezése.

egészségnevelés. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. illetve országos szinten 1. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. 4. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. problémákhoz. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. valamint a kulturális örökség megóvása. gyermek. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. A fenti célokkal is összefüggésben. 2. Az előző (2. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. Ezáltal tágult látókörünk.b) Regionális. az emberi. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás.és településvédelem. családvédelem. egészségügy. a fiatalok (pályakezdők). családi életre nevelés. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. a családok. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. sok lehetőségünk adódott így. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. családi életre nevelés. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. stb. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. állampolgári jogok védelme.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak.és ifjúságvédelem. s ez egybeesik azzal. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). A fiatalokkal 367 . hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. s más csoportok önkéntesen. Elsősorban a gyermekek. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. ezen csoportok védelme. támogatása. családpedagógia. 1999. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. továbbképzésében. a káros szenvedélyek prevenciója) 3. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. pszichológia. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. a környezet. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. úgynevezett „család-órák”. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. A gyermekek és fiatalkorúak. közös cselekvésre szerveződő. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005.

Egy osztályhoz. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. Katymáron. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. Tiszakécskén. találkozások van amikor csak a diákokkal. Kiskunhalason. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. Sződligeten. ha tehetjük hárman. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. Szolnokon. körülbelül fele-fele arányban. Szombathelyen. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. Zánkán. Szegeden. házasság előtt álló fiatalokkal. Budapesten. Újszentivánon. illetve ennek variációi fordultak elő. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Kelebián. Bicskén.vagy kétnapos csoportmunkán át. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. vagy a fölötti létszámmal.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. van hogy a szülőkkel történtek. A néhány órás előadástól kezdve a fél. Jánoshalmán. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. van amikor a pedagógusokkal. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. ezen felül egyetemistákkal. Kecskeméten 8 általános iskolában. Kecelen. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. 5 gimnáziumban. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. Ezek az alkalmak.

hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. természetesen nem mondunk itt sem mást. kevésbé nyílnak meg. hogy ahogy gondolja.’szigorúbb’ nézeteinket. . Igényeljük. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. 5. Így nagyobb esélye van annak. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. inkább nem jön be. Mi azt szeretnénk. Legtöbb tanár erre azt válaszolta. hogy nagyon hasznos. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. hogy mindenki számára érthető legyen. Arra gondoltak. ha egy osztályfőnök megkérdezte. de túl sokat nem lépünk előre. 2. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. 369 . hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. de úgy gondoljuk. felvetett témákat. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. Fontos megjegyeznünk.mit jelent a házasság. sem másként. hogy mi miről és hogyan beszélünk. illetve mindkettőn vehetnek részt. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. hogy haszontalan. 4. hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. vagy a szülői foglalkozásokon. hallja. . Nem titkolt szándékunk. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. bent legyen-e az óránkon. ha a tanár részt vesz az óráinkon. Korábbi éveinkben. hogy számunkra: . nem azt mondjuk. azt válaszoltuk. és védendő. 3.miért érték a család. s ők maradnak ott egymás számára. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. mint az egyházi iskolákban. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. erősödne. nehogy zavarja az órát. illetve mélyítésében. Hiszen mi eljövünk az osztályból.

szerelem.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . A női ciklus történéseivel való ismerkedés . Mesterséges családtervezés 6–7. Önismeret. Barátság. osztály 1. A nemi-érés II. osztály 1–2. . 2001/2002. . a termékenységtudat kialakítása 2000/2001.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. A nő gyógyászati vizsgálat. A nemi-érés I. 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000. Magzati élet és abortusz 10. mi történik az andrológusnál.a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai . értékelés 8– 9. Természetes családtervezés . tanév 10.a menstruáció 8. tanév 11. Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4.ciklusmegfigyelés.a nemek kialakulása 1. osztály). tanév 9. párválasztás Felelős szexualitás 370 .a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5. A megtermékenyítés csodája 9–10. osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége .a női külső és belső nemi szervek 6.a férfi külső és belső nemi szervek 7. 3. 2. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b. a személyiségtípusok 4–5. Termékenységi tünetek a. az évünk közös megtervezése 2–3. ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. Visszatekintés.

ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. tanév 7. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés. osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. féltékenység 8–9. fenntartása . szülés. Ismerkedés. elmúlás 1-2. az egészséges családok jellemzői . Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. osztály 1.hogyan kezeljük a konfliktusokat . kommunikáció 3. Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás.az együttműködés megalapozása . A család. elköteleződés. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. bemutatkozás . szoptatás Karrier vagy család? 9. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001. válás 10–11. Udvarlás és házasság. Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek.elfogadás – a másik nem tisztelete 4. a barátaimmal . Kapcsolatom önmagammal.ajándékozás.5. régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás. tanév 12.barátság kialakítása. Időskori szerelem. osztályával egy kétéves periódust. Összegzés 2002/2003. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 .

a menstruáció .A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés . Felkészülés a szülői szerepre 10. testedzés 9. szerepek a családban 10.a mesterséges módszerek közös jellemzői . második szüzesség . .a tüneti-hő mérő zéses módszer 5. A családtervezés szűkebb értelmezése I. 6.a magzati élet .egészséges kommunikáció .a tervezés 372 1.Miért várj? 5.a mesterséges módszerek fajtái. Felelősség a szexuális kapcsolatban . . A család válsága napjainkban . A családtervezés . Barátság.a megtermékenyítés csodája .a szülés 8.mi lehet a megoldás? 7. nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9. házasság . tanév 8. 2001/2002. A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8. osztály .megismerkedés .a termékenységi tünetek 7.fogalma .a nagycsaládosok megítélése . A családtervezés szűkebb értelmezése II. A szaporodás .szüzesség.mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? .a természetes családtervezés formái . testápolás.jövőképünk . Kommunikáció a szexualitással.az ovuláció . hatásmechanizmusuk 4.tágabb értelmezése 2.abortusz 6.szépsége .házasság. szerelem.együttjárás . Hozz jó döntéseket! .a természetes családtervezés lényege . Egészséges életmód. A gyermek helye a családban . Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel .mit jelent felelős módon élni? 3.

Áldozat és ajándék 5... Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. Konfliktushelyzetek megoldása 8. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. Családom bemutatása 4. hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. 373 . Értékrend. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. Értékes vagyok? 10. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. ha valaki elkezdi ötödikben. akikkel eddig foglalkoztunk. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. Bemutatkozás. A témakörök olyan tágak. tanév 4. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. ismerkedés egymással és a programmal 2. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. osztály 1. Ezt úgy építettük fel. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. ha . 3–8. de reméljük. hogy szét lehet bontani több alkalomra. 6–12. Ők a legfiatalabbak. Mi lennél. Beszélgetés a családról. 9 éves programunk 4–12. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. osztályosok számára úgy. Összegzés. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott.? 3. osztály 2001/2002.

hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. tapasztalataik és módszereik beépítésére. őszintesége. véleményünket. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. Rendkívül fontos. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. hogy azt érezhessék. kérik a javaslatainkat. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. s együtt dolgozni annak érdekében. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. ötleteikkel. pl. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. szerelmes versek elemzésére. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. róluk van szó. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. 374 . majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. és az a készsége. s a szemléletformálásra.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. érintettek. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. bátorításunkat. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. Lehet a családról. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. tapasztalataikkal. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. akik a program megvalósítását magukénak érzik.

magzatvédelem. gyümölcse. testi érintés. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. pont”. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. „szeretlek. a termékenységi tünetek megismerése. minőségi idő. Hisszük és valljuk. Ha valaki ennek tudatában van. életvédelem. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. A szüzesség. személyiségfejlesztés. mint érték. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. Az élet tisztelete. A gyermek – ajándék.és drogmegelőzés). Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. párválasztás. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. hogy elviseljék. élethosszig tartó kapcsolatban van. Az egymásért való közös felelősségvállalás. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. az önuralom és lemondás értéke. Kommunikációs készség fejlesztése. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. - - - - 375 . megfelelő testedzést. A serdülőkor sajátosságai. A személyiségtípusok szerepe. ajándékozás. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. Szeretet-típusok: „szeretlek. Fontos az a szemlélet. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. tervszerűség és felelősség. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. az egészséges táplálkozást. A női ciklus. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. az elfogadás értékrendje. Barátság. és az arról való kommunikáció elősegítése. tudjanak vele együtt élni. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. Ő sbizalom. nem pedig terhes. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Egészséges életkezdet. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A konfliktusmegoldásban. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. „szeretlek. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. Az igazi szeretet. A fogamzás – mint csoda. Fontos kiemelni azonban. ha”. szerelem. mert”. szívességek.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. nagy öröm forrása két. harmonikus családi élet kialakításában. Szülői hivatásra való felkészülés. A házastársi elköteleződés és hűség. A magzati fejlődés megismerése. A család. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. melyet házasságnak nevezünk.

Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól. Ahhoz. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. kire illik szerintük. Ezután dönteniük kell. A végén megkérdezzük. oldja a hangulatot. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz. nagyon fontos a tudatos tervezés. akire vonatkozik. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. mit is tudtak meg rólunk. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. Képes illusztráció családunkról – fényképek. fotóalbum. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. melyik színre nincs szükségük. 376 . 3. néhány mondat erejéig megszólalunk.) Ki kell találni. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport.„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. – felszabadít. 2. hány gyermekünk van. mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. A csoportoktól megkérdezzük. talán jobban megjegyzik így játékosan. Nagyon előnyös. – a konkrét csoport adottságait. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. stb. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. érdeklődését és nyitottságát. és azt felajánljuk a többiek részére. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. vajon az a személy olvasta-e föl. (Mi a foglalkozásunk. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. s ha nem. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. azok ütköztetését. – ráhangol az adott témára. családunkról. majd felváltva felolvasunk belőle. – az adott korosztály életkori sajátosságait. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. hány éves házasok vagyunk. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben. stb. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. – rávezethet egy probléma megoldására. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket. 4. kedvenc időtöltésünk. körbeadása. családi tabló bemutatása.

Mindenki kap egy kis házat. betűzik ki irományainkat. mit teszünk. akiket ma reggel megpuszilt valamelyik szülője! – Álljanak fel azok. nem szokványos dolgokat tudhatnak meg rólunk. de azután csak azok maradjanak állva. Ezt követően természetesen a szokványos adatokat is eláruljuk magunkról. A résztvevők bemutatkozása: A résztvevőket megkérjük. Térképes bemutatkozás: különösen olyan osztálynál érdekes. s a többi (tavasz. akik télen születtek. ősz). hogy olvasható legyen távolról is. gondolatait. akik szoktak hisztizni! – Álljanak fel azok. stb. hogy … A családtervezésről azt gondolom. vagy falujukban. hogy… A termékenységről azt gondolom. A labdát ezután visszadobja. hogy… A serdülőkorról azt hallottam. aki megmondja a keresztnevét. – Álljanak fel azok. akik voltak már szerelmesek! – Álljanak fel azok. akik szemtelenek! – Álljanak fel azok. akik jól kijönnek a testvérükkel! – Álljanak fel azok. hogy … Amit mondanak. nyár. hanem hogy így érdekes. Magyarország térképet rajzolunk egy nagy csomagolópapírra. Az. A diákok olvassák föl. megjelölve. akik még nem mondták el a mondatukat. ami gyakran nem könnyű feladat. akik naplót írnak! – Álljanak fel azok. hogy mindenki benne legyen a játékban. hogy… A családi életre nevelésről azt gondolom. mennyire bírjuk a kötöttségeket. Ilyenkor kiderülhet. jelképesen az otthona mását. odadobja az álló személyek közül valakinek. hogy először álljanak föl azok. ha azt játsszuk. mivel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a véleményükre. s így folytatódik. Rögtön nagyon aktív résztvevőivé válnak az órának. hogy 377 . akik reggel pakolták be a táskájukat! – Álljanak fel azok. hanem hogy így összegyűjtjük egy-egy osztály vagy csoport véleményét. A foglalkozásvezető egy puha labdát tart a kezében. mire szeretnénk ráhangolni őket. s természetesen nem az a lényeg. hogy jó megoldás szülessék. és leül. ahol sok kollégista van. mit szeretünk férjünkben a legjobban. hogy honnan érkeztek. Mondatok: A családban az a jó. milyen pulóvert veszünk föl nagy hidegben.A játék vidám hangulatot teremt rögtön az óra elején. Ezen kívül megkérdezzük. akik sosem szoktak sírni! – Álljanak fel azok. egyikünk a táblára rögzített A/3-as papírra írja. Vidámabbá tehető a hangulat. Nem az a lényeg. akiknek rend van az íróasztalán! Mindig felállhat bárki a teljes csapatból. akik elégedettek a bizonyítványukkal! – Álljanak fel azok. az írás megmarad. „A szó elszáll. Majd következik a következő évszak. hogy mit mutatnának meg nekünk a szülővárosukban. ha szomorúak vagyunk. akiknek a lába két számmal nagyobbat nőtt az elmúlt egy év során! – Álljanak fel azok. hogy a mondat éppen mi. attól függ.” Mozgalmas bemutatkozás. s egymás után elhelyezik a térképen. majd befejez egy mondatot. minek örülünk a gyermekeinkben a legjobban. milyenek az étkezési szokásaink. hogy … A serdülőkorról az jut eszembe.

A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Szempontok: –5 számodra kedves tárgy –5 számodra fontos élőlény (ember kivételével) –5 hozzád közel álló ember –5 életünket megszépítő fogalom Például egy olyan 5. apa. ami természetesen nehezebb. Meglepően fegyelmezettek voltak egész órán. ő hogyan fejezné be ezt a mondatot. Bemutatkozásként kérhetjük. embert (anya. Azért többször is megcsörrent a kulcs és ügyesen felsorolták az 5-5 tárgyat (számítógép. hogy attól féltünk. akkor ő kerül a kör közepére. a rajtakapott játékosnak. hogy ráhangolódjanak a közös munkára. Ha az irányt eltalálta. Ha jól megy. Ennek megvalósításához egy rádióműsor adta az ötletet „Egy csepp emberség”. akkor odamutat (abba az irányba. tévé…). a blue tack-kel a térképre rögzített házikó rögzíti egyben a fonalat is. Tenyérrajz A résztvevőket megkérjük. ahonnan a zajt hallotta). élőlényt (nagymamája cicái. öt szót kell felsorolnia magadott szempontok szerint. osztályban játszottuk. Az empátiakészségük fejlesztésére vittünk nekik gyakorlatot. ezért különösen fontos volt. amit úgymond életük vezérfonalának tekintenek.egy busz elindul összeszedni az osztályt. maradandó formában. kánonban is meg lehet próbálni. Annyira csendben voltak. Egy 6-os osztályunktól azt kértük. mi az ő életük vezérfonala. s ezt a mondat befejezést kértük. hogy rajzolják körbe egyik tenyerüket egy papírra. Így egy fonalat vezetünk végig. Kulcsos játék Segít elcsöndesedni és egymásra figyelni A résztvevők körben ülnek. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. míg a kulcs egyszer körbeér. hogy írják be a tenyérrajzukba. hogy Janikovszky Éva: „Ha én felnőtt volnék” című írásának meghallgatása után gondolkozzon el azon. akik elég hangosak és nyüzsgők órán általában. annyi idő alatt. majd megtanítja a csoportnak. Következő alkalommal jöhet a második sor. melyben különböző híres emberek mondták el. s közben jelöljük az útvonalat is. 378 . ezt követő foglalkozáson pedig végül a legnehezebb sor. Egy 10-es osztályunk bemutatkozása szintén egy tenyérrajz volt. egy valaki középen áll csukott szemmel. hogy azt a mondatot vagy mondatokat írják bele. Pl. mama. Ritmusjáték Segít „megérkezni” Egyikünk „bemutat” egy ritmussort. de különösen ennél a játéknál lehetett ezt látni. A következő órára – amikor az óra éppen az ünnepről és az ajándékozásról szólt – ajándékként vittük nekik vissza