CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

a párválasztás. és azóta tartunk pedagógus. hitoktatók. Eddigi helyszíneink: Budapest. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. 2005 őszén Szeged lesz. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. vagy maguk választanak iskolát. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. Szombathely. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. a családtervezés. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. civil szervezeteknél. Az igények feltérképezése folyamatos. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. 9 . a házasságra való felkészülés. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. áprilisig 419 fő. Olyan segítőtársakat keresünk.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában. a nemiség. a szerelem. évente hármat. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. közép. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. Az igény meglepően nagy. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. Javasoljuk. a házasélet. akik közül 262 fő a pedagógus-.és védőnőképzéseket. védőnők. egyházközségekben. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. a pedagógia a családpedagógiától. a jellemnevelés. a gyermeknevelés kérdéseibe. „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. vagy az Intézet vállalja. egyházaknál.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről. Közvetlenül: az alsó-. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. Kecskemét és Kalocsa voltak. szülők és más. csoportot. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. Képzés. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok.

amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen. • olyan házasságra lép és olyan családot alapít. boldog család valóságát. AIDS. • nagyobb esélye lesz arra. Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. önértékelése. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben. szabadabb. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. azok az eszmények. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. és számukra is fennálló lehetőségét. alkoholra.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.és abortusz prevenció. kommunikációs képessége. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. (Drog-. illetve a szülők munkáját. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. • • • • • 10 . Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. mert • személyisége érettebb. stb. A Családpedagógiai Intézet szeretné. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. tapasztalatai mélyüljenek. drogra és szexuális promiszkuitásra.) gyermekeknek/fiataloknak. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket.Távolabbi célunk: A családnak.

„Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. pszichiáter (gyermek pszichiáter. Erkölcsi nevelés. Kommunikáció a családban. önismeret. Felelős szexualitás. Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. Intimitás és elköteleződés. mint ajándék. Családfejlődés. pszichoterapeuta. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. Belső és személyközi konfliktusok. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. Konfliktusmegoldás. Házaspárok tapasztalatai. Tanácsadás és meghallgatás. A házasság pszichológiai alapjai. együttjárás. Erőszak a családban. hittanár. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. a család életciklusa. személyiségfejlesztés. mentálhigiénés szakember. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. Empátia. A házasság keresztény szemmel. pszichológus (klinikai szakpszichológus. Gyermekeink lelki egészsége. csecsemő. mint ajándék. Jellemformálás. A személyiség kialakulása. A termékeny szerelem: a gyermek. A családterápia lehetőségei. A CSÉN lehetőségei az iskolában. s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. természetes családtervezés – életvédelem. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. Gyermekbántalmazás. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. hitoktató. A szorongó gyerek. családi szerepek. szerelem. Barátság. klinikai gyermekszakpszichológus. Családi örökség. gyógypedagógus. Szerepek a családban. pedagógiai szakpszichológus). teológus. Az élet. Szexuális nevelés. szociálpolitikus. Felvilágosítás – kicsit másként. Gyermek a családban. Módszertani ötletbörze. önnevelés.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. gyermekorvos. Konfliktusok. 11 . ifjúsági pszichiáter). Családmodellek. Játékgyűjtemény.és gyermekgyógyász). Családtervezés. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. video-home trainer. együttjárásról és a barátságról. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. biológus. hatékonysága és nehézségei. Tanmenetek bemutatása. orvos (általános orvos. Bemutató órák. válsághelyzetek a családban. könyvtáros/villamosmérnök.

A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. a játék leírása. s közösen. mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). a szemléltető eszközök megjelölése. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. A „mikrotanítás”-ra javasolt. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. Kérjük. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. tesztet. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). Írásbeli feladatok: „Kérjük. A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). stb. témája. Éppen ezért kérje. Írásbeli feladatok: „Kérjük. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. Gondoljon esetleges ellenérveire. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. 12 . A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. rajzokat. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. időbeosztása. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal). kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. fiataloknak. írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. szemléltetéssel együtt. oktatási és nevelési célja. hogy két résztvevő együtt készüljön föl. Az előadók szabadon meghatározhatják. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. tervezett történetet.

Piarista köz 1. pszichológiai. Dr. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. szakirodalom ajánlás. megjelent kiadványaink. házassággal. benne küldetésnyilatkozat. Dr. emelet. fórum.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar. 2. Szakmai konferenciák.2. tanmeneteket. külföldi és hazai szerzőktől: 1. kéthavonta szupervíziós lehetőséget.sapientia.és gyakorlati anyagát. 3.hu/csalad. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. honlap: http://www. 3. bemutatkozás. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat. tájékoztató a család-órákról. A tartós szeretet titka. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. Terri Apter: A magabiztos gyermek.hu. programok. Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás. Irodalmi szöveggyűjtemény. szupervíziós alkalmak. újdonságok. tanterveket. továbbképzési-. Lukács László: Csináld magad. aki vagyok?. játékleírásokat tartalmaz. Egészen EMBER egészen ÉLŐ. Ezek a kb. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www. Budapest. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget. óravázlatokat. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest. b) Videokazetták. Theodor Bovet: Felette nagy titok. IV. Írott publikációk. a jellemneveléssel. Pf. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. Jean Vanier: Emberré lenni. 1999. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. zártkörű levelezőlista. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet.sapientia. John Powell: Miért félek attól.hu/csalad 13 . „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület).: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. Eva Petrik: Gyermekeimmel. családdal.sapientia. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest.

Németországból. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. hogy a család nem teher a családtagok számára. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . amelyek kikezdik a család és a személy értékét. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. A külföldi előadók (Norvégiából. megjelölve az egyház. május 17–19. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. növelő ereje nélkül. Köszöntik mindazokat. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. Örömmel nyugtázza. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. Franciaországból. Arra a felismerésre épült. akik tudatosan és elkötelezetten. A Magyar Katolikus Egyház az élet. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. ha kell. hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. mint az előttük járók. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. hanem cselekvésre is ösztönzött. lelkipásztorok. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. Csak így remélhetjük azt. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. Ausztriából.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. Amint Trujillo bíboros. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. mozgalmak közül kerültek ki. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. amellyel támogatja a családi életet.

– A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. a jövő nemzedékért. magasabban képzett emberekké váljanak. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. az ifjúsági és családközösségeknek. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. A társadalom alapvető. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. – a gyermekekre és fiatalokra. – Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. a családi életre felkészülésben.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. személyes kapcsolataik alakításában. önzetlensége. élő és éltető sejtje a család. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. az ifjúsági lelkipásztorokra). segítik őket a helyes önnevelésben. Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. hanem át kell fognia az élet minden területét). boldog. és ezáltal saját gyermekeik életét is. hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. kiegyensúlyozott. 15 . Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. a sikeres házasságkötésben. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. audiovizuális anyagokról. amelyek a gyermekek. áldozatkészsége dönti el. – Gondoskodni kell olyan kiadványokról. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. mind az önkormányzati iskolákban).

16 . Tapasztalataikat föl kell használnunk. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. táborozások. mind a jövőben születőket. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. – A családokra nehezedő gondok. lelkigyakorlatok. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. mégis meg kell állapítanunk. értetlenül fogadják. mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. rombolják. az erre való felkészülésről. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. jegyeskurzusok.). vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. a házassági hűség keresztény tanítását. a felelős családtervezés. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. a hitoktatásnak.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. mint nálunk. nézetek élnek annak függvényében. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. hogy milyen családi környezetben nőttek fel. Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. hogy ebben vállaljanak szerepet. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. könyvek. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. zarándoklatok stb. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. – Különösen fontosnak tartjuk. az ifjúsági közösségeknek. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik.

Világháború alatt született.” 17 . Többgyermekes családban nő ttem fel. és számukra is fennálló lehetőségét. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében. munkánk hozzájárul ahhoz. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. boldog család valóságát. a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából.és apaszerepbe. Az én generációm a II. megtanulására. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója. így nagyon sok embernek a felnövését. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. erre mintát adott a több generáció együttélése is. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. illetve sérült családokról. hogy mi. A Főiskola 2000. mintsem összekötné. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. hogy legyen. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. nem is beszélve a válságokkal küzdő. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. Láttam. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt. majd igazgatója. szervezetekre. Bízunk abban.

” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. Kecskeméten élünk. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. Férjem programtervező matematikus. őszinte. és öt évig kutatóként dolgoztam. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. és a szolgálataink is az Egyházban. Az iskolában döbbentem rá. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. a sok év tapasztalatának átadása. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. buktatóit. a felnőtté válás. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. komoly beszélgetésekre. Férjemmel. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. Kristóf. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. szinte azonos időre. Lajossal a 25. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal. szintén biológus. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. házassági évfordulónkat ünnepeljük. Péter. az élet egyéb területének örömeit. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”.” 18 . Hat gyermekünknek: Bea. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. amikor elindultunk több iskola felé. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak. 13 éves házasok vagyunk. Én osztályfőnök is vagyok. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. Saját kamaszkorom élményei. Anna (Panni) és Áron.„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. Zsófi. Pályafutásomat biológusként kezdtem. Ez motivált bennünket. hanem közös a munkánk is.” „Déri Éva vagyok. gyermekeim Levente és Péter. Jó szándékú tanárokkal együtt. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése. 10 illetve 7 évesek. ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. kettő szintén a házasság szentségében él. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek. amikor mód nyílik arra. trükkjeinek. Mindketten hittanárok. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. férjemmel 32 éve élünk házasságban. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme.

Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. Három gyermekünkkel – Tibor. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. Gimnáziumban osztálytársak voltunk.„Hortobágyiné dr. Petra. hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal. Nagy Ágnes vagyok. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább.” „Subicz Zsolt vagyok. illetve veszek részt. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5. Nagyon hálás vagyok azért. mint technikai munkatárs. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk. Csodálatos ajándék számomra. Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. így már 25 éve ismerjük egymást. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem. aki 2004.holnaphonlap. és az országos „család-háló” építésében. Egy gyermekünk van. 19 .” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. házassági évfordulónkat. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15.hu/csalad és http://www.sapientia. éve dolgozom.hu/ . november végén született.

Balogunyom. Kiskunhalas. Ajkarendek. Kistarcsa. Kiskunmajsa. Dunakeszi. Nagyvenyim. Kőszeg. Pomáz. Nemeskeresztúr. Helvécia. Rédics. Dusnok. Szatymaz. Devecser. Dunaharaszti. Balatonalmádi. Jánoshalma. Kalocsa. Tuzsér. Szentendre. Budakeszi. Csongrád. Kemenespálfa. Teskánd. Kerekegyháza. Vásárosdombó. Karmacs. Sződliget. Csap (Kárpátalja). Tököl. Piliscsaba. Tázlár. Dunaújváros. Érd. Badaló (Kárpátalja). Gödöllő. Nyíregyháza. Újszentiván. Beregszász (Kárpátalja). Celldömölk. Alsónána. Pilisvörösvár. Pápa. Lajosmizse. Bátya. Balassagyarmat. Sülysáp. Kaposvár. Debrecen. Székesfehérvár. Nógrádsáp. Szombathely. 20 . Visegrád. Jánosháza. Sárvár. Érsekvadkert. Veszprém. Budapest. Kecskemét. Zsámbék. Kiskőrös. Pincehely. Mende.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Zalaegerszeg. Sopron. november – 2005. Pilis. Kiskunfélegyháza. Szuhakálló. Pusztavacs. Rát (Kárpátalja). február) résztvevői: 262 fő Ajka. Eger. Kerepes. Szeged-Szőreg.

Felpéc. Tinnye. Somogyudvarhely. Kistokaj. Perbál. Kutas. Celldömölk. Békéscsaba. Pécs. Újhartyán. Alsónémedi. Dunaújváros. Ócsa. Bük. Mórichida. Vértesacsa. Tát. Kecskemét. Sülysáp. Úrkút. Kardoskút. Érd. Maglód. Piliscsaba. Budapest. Balassagyarmat. Nagyszentjános. Táborfalva. Tura. Csögle. Nagyalásony.Három védőnőképzés (2003. Szabolcsveresmart. Hatvan. Győr. Gyál. Csömödér. Tiszaörs. Nógrádsáp. Tápiószentmárton. Tapolca. Szulok. Berettyóújfalu. Ivánc. Körmend. Heresznye. Csanádapáca. Kömlő. február – 2005. Szeghalom. Kerecsend. Somogyszob. Tök. Tiszafüred. Kaszaper. Sajóecseg. Mád. Balatonvilágos. Tereske. Jászberény. Agyagosszergény. Öttevény. Dabas. Bodajk. Ráckeresztúr. Bőny. Mezőfalva. Inárcs. Tököl. Kőszeg. Mohács. Tápiószecső. Nádasd. Cegléd. Budakeszi. Szőlősgyörök. Sopron. Jászkisér. Balatonalmádi. Kerta. Pomáz. Farmos. Szápár. május) résztvevői: 157 fő Adony. Miskolc. Nyergesújfalu. Monor. Szászvár. Dömsöd. Gönyű. Tószeg. Szár. Sárisáp. Székesfehérvár. Csókakő. Pilisvörösvár. Budakalász. Kerepes. Lőrinci. Kapuvár. Záhony 21 . Szedres. Törökszentmiklós. Nézsa. Vác. Ballószög. Bugac. Pécel. Hasznos. Leányfalu. Szolnok. Balatonlelle. Pula. Kengyel. Káld. Esztergom. Szekszárd. Bakonycsernye. Dévaványa. Pereszteg. Apaj. Dunakeszi. Tamási.

hogy a következő tanévtől délelőtti. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. délelőtt tartott foglalkozásokkal. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. Ez a szemléletmód segít. Sőt. osztályban tartottuk az órákat. kéthetente. immár 7-8. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. szeretetteljesebb élet lehetőségét. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. nem kötelező foglalkozások keretében. Azt hisszük. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát. 2. jobb. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. Három évvel ezelőtt kezdtem. délutáni. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. osztályában az első család-órákat. osztályban. Szerettem volna. az ember jó lehet anélkül. Úgy gondoljuk. hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. Megpróbáltam elérni. kéthetente délelőtt. de úgy éreztük.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. akkor még csak egyedül. Nincs lehetősége arra. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . hogy megtanítanák őt a jóra. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában.

és ezért felvilágosító tevékenységem. Köszönjük. s még nekik is tudtam újat nyújtani. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. …örülök. a család értékeinek hangsúlyozására. Reméljük. Saját családom érezte legelőször a változást.család. őszinteséget. Hamarosan azt láttam. hogy szeretni tudó és akaró férj. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. Különösen érvényes ez a 8. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. olyat is. mint az órarendi anyag nyolcadikban. s ők maguk sem hisznek el. az élet értékéről szólt. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. Az osztályfőnökök partnerek ebben. osztály óráira: Családtervezés. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. támogató szerepe. Az órán bent lévő biológia. foglalkozásaim tartalma. mint szeretet. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. amelyet felénk sugároztatok. hanem az emberi értékről. hogy így történt. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. szexualitás. A család összetartása. más módon való megközelítése. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. hogy leteszik a tollukat. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. 3. az erkölcsi értékek közvetítésére. segítségemre vannak. de néhány hiányosságommal szembesültem. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. fogamzásgátlás. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. hanem arra is. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. üzenete kiegészült. s így hoztak is be javítani dolgozatot. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. és ők is rám figyelnek. érzelmi alapokra. védő. amit mi magunk sem hiszünk el. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. Több hangsúlyt fektetek a lelki. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. Ezt arra az időpontra időzítettem. 2. A körzetben az apák 23 . feleség. Azt a nyitottságot. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása.

hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. osztályaiban tartottam órákat. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. és szívesen működnek együtt. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. A tanulók szívesen veszik. példák is. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. 5. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. egyre többen vesznek részt a szüléseken. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. 4. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. boldog családi élet fontosságára. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. és a tanácsaim is változtak.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. segédanyagok. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. (pl. az abortusz dilemmáját. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. a gyermekkel való focizás fontosabb. Timóteus Társaság anyaga. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. a család szerepére. a méhen kívüli terhességet. és a diákok szívesen fogadják. Tartozik hozzám gimnázium. A képzés során megszerzett ismeretanyag. Sokkal több figyelmet szentelek annak. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. akkor az első órán próbáltam a párválasztás. 7. főleg a középiskolás korosztály körében. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. mint a pecázás a haverokkal). ami után szinte természetes számukra. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. Ezeket sokszor alkalmazom. Ha tudtam. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. hogy nemcsak egy órára mehetek be. 6. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. 24 .

8 db 7. 16 db 6. 1 db 4. 5 db 4. 2 db 12. 8 db 8. 9 db 8. 7 db 9. 10 db 7. 4 db 9. 2 db 11. 10 db 5. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 8 db 5. 11 db 6. + Beregszász 63 db 3 db 3.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. 1 db 10. 1 db 12. 2 db 11.

sok mindent tennék. 11. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. mint most. sokat keresnék. és kicsit engedelmesebb lennék. Ha én felnőtt volnék. Majdnem ugyanúgy csinálnám. sokszor megölelném a gyerekemet. Hát még sokat fogok gondolkodni. 7. …ügyvéd leszek. okosabb lennék és nagyobb lennék. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. 3. ha olyan lenne. Amit kérne. ahol sok pénzt lehet keresni. Hamar hazamennék. Azt csinálnám. 9–18. keresnék másikat. Nagyon szeretem az elektromosságot. sokáig számítógépeznék. belsőépítész lennék. sok barátnőm lenne. de ha nem csinálják meg amit mondok. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. Nem lennék olyan szigorú. Ha én felnőtt volnék. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. és ugyanazokat tenném. 6. nem vennék neki sok buta. 1 feleségem lenne. Nem lennék nagyon szigorú. ahogy a felnőttek. Én is rájuk szólnék. sok pénzt keresnék. 12. Ha én felnőtt volnék. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. amit szeretnék. Ha én felnőtt volnék. És a feleségemnek nem szabnék határokat. Ha én felnőtt volnék. dolgoznék. Nem szidnám a gyerekemet. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. sok fagyit. Luxuskocsim lenne. és jól viselkedik. 5. OTP hitelt vennék fel. Őt elég szabadon fognám. habostortát ennék. sokáig néznék TV-t.00-ig dolgoznék. 1 vagy 2 gyereket szeretnék. barkácsolni is szeretek. Ha én felnőtt volnék. mint a felnőttek. én közgazdász szeretnék lenni. ami a gyerekeimnek jó. Száguldoznék. számítástechnikus lennék. Ha én felnőtt lennék. haszontalan játékot. 8. Ha én felnőtt volnék. 9. 4. szabad lennék. egy gyerekem lenne. sok házat terveznék. egy olyan munkahelyre járnék. megvenném. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. Jóra tanítanám őket és rendre. Ugye azt kérdezitek. hogy mi leszek felnőttkoromban. hogy szép házam legyen. mit is 26 . De mindehhez tanulni kell. 2. Ha elválnék. Ha én felnőtt lennék. Ha én felnőtt volnék. Nem válnék el tőle. azt nézném. Nem kiabálok vele és nem verem meg. de csak akkor. mint a mostani felnőttek. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. Ha én felnőtt volnék.Diákok vágyai. ha van rá pénzem. és boldog legyen a családom. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. amit most nem lehet. ha lehet. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. ha rossz jegyet kap. Ha én felnőtt lennék. Ennyi volt! 10. egy gyerekem lenne. a foglalkozásom ügyvéd lenne. Gyerekeket nem szeretnék. osztály 1. felfogják ésszel. Sok állatot tartanék. Biztosítást vennék fel. nagy házam lenne. Kikérdezem a leckét. amúgy ugyanazt tenném. És hagyok neki szabadidőt. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa).

2 testvérem van. akkor felnőtt szeretnék lenni. 16. nem kiabálok vele. akkor dolgoznék.13. Nem engednék meg mindent. Az NBI-ben kézilabdáznék. gyerekeket nevelnék. Ha én felnőtt volnék. 18. 160 m2-es lakást vennék. Fizetésem 10%-át takarékba tenném. amik nem válnak hasznukra. dolgoznék. 21. lenne egy gyerekem. mint most anyáék. Ha én felnőtt volnék. Vennék autót. 14. Ugyanúgy tennék. 2 gyerekem lenne. Foglalkoznék mindennel. de csak határokon belül. törlesztést fizetnék. Családot alapítanék. Azt csinálnék. informatikus lennék. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. ami bajt okoz. amiket ugyanúgy tennék. Ha én felnőtt volnék. SPORTOLNÉK. 24. Például egy kicsit szigorú lennék. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. vagy egyest hoz. sok-sok virággal. amit akarok. 19. Ha én felnőtt volnék. Két gyerekem lenne. de csak annyira. Szeretnék ott lakni. egy kis kertes házban élnék. katona lennék. mint most a szüleim. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. mindent helyrehoznék. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. és ott egész nap csak horgásznék. nem kéne tanulnom. Azt csinálnám. 20. Ha már felnőttem. K and H-ba mennék. mindent meggondolnék. Nem lennének napközisek. 27 . Ha nem. Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. De lehet. hogy egy kicsit megváltoznék. Ha én felnőtt volnék. 22. és marketing menedzser lennék. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. a másik 12. azt megcsinálja. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. két fiút. Ha felnövök. 15. Nem szólnék bele az életükbe. hogy olyan lennék. mint most. számítógépeznék. sokat utaznék a világban. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). ha nem ő kezdi. leülök vele tanulni. nagy házat is vennék. pontosan nem tudom. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). Körzeti orvos lennék. de lennék otthon is. Szereznék jogsit. 23. Két gyereket szeretnék. Állatorvos lennék. Ha én felnőtt volnék. Ha én felnőtt volnék. azt nem tudom. Nem veszekednék a férjemmel. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. hitelt is felvennék. ha kérek tőle valamit. de lehet. Ha én felnőtt volnék. 17. jelent az hogy jó – hát azt. mindent megvédenék. mint a mostani felnőttek. ahol most anyáék laknak. nem biztos. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. megbeszélem vele a dolgokat. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. Jó munkahelyet szereznék. hogy mindent úgy csinálnék. Hogy mi lenne a foglalkozásom. szeretném megtudni. mint a felnőttek. Pannonhalmára küldeném őket. 25. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. Szeretném a felnőtt életet. amit akarok. Ha rossz gyerek. az egyik 17 és fél éves.

Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. Olyan munkát szeretnék. aki szeret. Az. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. Amíg fiatal vagyok. két-két év korkülönbséggel.„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. ha mindig megértene. vagy ha mégis. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. szinten kosárlabdázni. de már vannak terveim. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. néhány dolog. ha hárman lennénk. 28 . de jobban örülnék. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. és én viszontszeretem. hogy két ember házasságot köthessen. Mert mi ketten vagyunk testvérek. Családot is szeretnék. Sport terén is folytatni szeretném. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. A házasság már nem rejthet titkokat. tényleg szeretem-e. sem egy gyerek kedvéért. hogy hány gyereket szeretnék. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. milyen lesz a családom. és a 3-as számra lyukadok ki. mert megműtötték. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. Számomra nagyon fontos. akkor is csak 35–40 éves koromban. egy olyan férfihez. részben pedig saját elhatározás miatt. de nem tudom. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. hogy tanulással. bizalomra kell épülnie. Ahhoz. Felvillanások. nem konkrét dolgok. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. hogy fiú vagy lány lesz. hogy a család túlságosan is lefoglalna. az egész családjával. Két vagy három gyereket szeretnék. hogy megfelelően tudnék reagálni. hogy tényleg szerelmes legyek. szeretetben fogok élni. hogy hová akarok tovább menni. majd ebből gyermek születhessen. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. részben a környezetemben tapasztalt példák. hogy biztosan tudjam. Nem szeretném. és persze amiből normálisan meg lehet élni. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. Jövőm: Még nem tudom pontosan. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. Mindig gondolkozom. az teljesen mindegy. hogy foglalkozhassam velük. amire nem biztos. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. szeretnék lányt is és fiút is. valamint több időm is jutna arra. szeretném. Szeretnék magasabb fokon. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. amivel másokon segíthetek. szeretném kihasználni az időmet. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. Úgy érzem. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. tisztel. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek.

és csak utána legyen baba. Tehát én azt szeretném. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. Ehhez persze kell egy jó feleség. de manapság ezt elérni eléggé nehéz. Tehát sok minden „elválaszt” minket. bár ez még nem biztos. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. a velük töltött percek okozzák. Utána gondolok majd csak a családra. mire megérkezik az első gyerek. azért problémákkal is jár. kivel élem le az életem. a velük töltött ünnepek. mert egyetemre szeretnék menni. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. persze 4–5 évenként. Az szerintem nem jó. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. 28 éves. 13 év van köztünk. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. hiszen ha valami gondom van. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. hogy nagy öröm. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. hiszen egy gyerek. azon kívül. ahol szeretek is dolgozni. minden baklövésemről tud. Nekem egy bátyám van. Nem tudom. ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. Az együttélés. megért. mint azok. és ő nekem. felnőtt volt. hol fogok lakni. egymás megismerésére kevesebb időnk marad. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. amit alaposan át kell gondolni. és tisztességben megöregedni. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. és ez szerintem nem igazán szerencsés. akik között csak 2–3 év van. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. akkor azt komolyan fogom gondolni. Amikor én megszülettem. De azt én semmiképpen sem szeretném. talán egymásra. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. mert ígéretet teszek a másiknak. Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. 29 . ő kamaszodott.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. hiszen sok dologtól függ. aki szeret. de ha eljutok az esküvőig. mint kamaszkorunkban. mire iskolába mentem. Bár bizonyos szempontból ez is jó. hiszen az embernek figyelnie kell. majd 3 év múlva a harmadik. első szava. miből fogok megélni. mondjuk az egyetem után. Úgy gondolom. családtervezésre. tud tanácsot adni. 2–3 gyerek is szóba jöhet. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. Ez alatt az egyetem elvégzését. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek). a biztos munkát értem. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. hogy milyen egyetemre megyek. Ez egy nagyon fontos dolog. mert ez nagyon sokat segít. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. A házasság szilárduljon meg. és tapasztalatból tud tanácsot adni. Majd felnevelni a gyerekeket.

Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. De hát. A pénz igazából nem elsődleges. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. és ez nagyon sok probléma okozója. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. majd miután befejeztem a tanulást. mi fog történni addig. Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. Nem fogom elkapkodni. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. vagyis én vagyok a felelős. gyermeket várnak. gyerek stb… 30 . A suli elvégzése után szeretnék házasodni. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell. munka. a lényeg az. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. munkavállalási szempontból. évek alatt. akihez hozzámegyek. (Az egy talán azért nem jó. Jövő. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. mert túl egyedül lenne. Legszívesebben Ausztráliában élnék. ha minden más rendben van. egy vagy három a tökéletes. Pláne a kezdetek kezdetén. vagy pedig azzal. két. Szeretném. hogy legyen. Nem szeretnék Magyarországon élni. sajnos addig még sok idő van.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. mindent meg tudjunk egymással beszélni. de csak olyan mértékben. amit szeretek. ezt mindet csak szeretném. és boldog legyen a családi életem. vagy kihagyom azt az időszakot. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. Például számomra nagyon fontos. akivel le szeretné élni az életét. Nagyon fontosnak tartom. Szerintem leírhatatlan öröm. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. illetve fontos a kölcsönös bizalom. Én úgy szeretném. Nagyon fontos. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. persze azért vannak olyan dolgok. Többféle elképzelés is kavarog bennem. Építkezés. maximum hármat. illetve milyennek képzelem el az én családomat. megértés. hogy szeretetben éljünk. és lerakni két nyelvvizsgát. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. Úgy gondolom. hogy minél több idő legyen köztük. és meg tudja ítélni. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. egy. két-három gyerekkel. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. de fontos. hogy éppen egy múló szerelemben van. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. és meglegyen mindenük. három év múlva szülessen gyermekünk. konfliktus előzménye. hogy igazán szeressem azt. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. olyan 25–26 évesen. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). Ha ezt megcsinálom. Azt. Szeretnék egy harmonikus családi életet.) Most úgy gondolom. hogy azt csináljam. és ki tudja. ha két ember. és legyen elég időnk egymásra. biztonság is. hogy így lesz. Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. hogy hány gyermeket szeretnék. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd.) Természetesen ez nem azt jelenti. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). Fontos. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. (Persze ez közel sem biztos. Minden vita. azt még én sem tudom. csak veszélyeztetném a magzatot. akik igazán szeretik egymást. Sokáig úgy gondoltam. a két gyermek is jó. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. ami egy egész életre szól. Milyen is lesz. amelyek biztosak. Én azt szeretném.

teljes. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. hűséges. szeretném őket nyugodt. Ha gyerekeim lesznek. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. mert nem tudom. Ha gyerekeim lesznek. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). Egyetem. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. Ugyanis a szüleim el fognak válni. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. nagyon fontos dolog az életünkben. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. és félek. és mikorra. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). aztán munkát keresni. és nem hiányzik az. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. és elválunk majd. lakást venni/építeni. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. nem lehet előre tudni. végre boldog vagyok. partner. törődni. akkor sajnos a szeretet nem elég. 31 . természetesen sok közös családi programot szervezni. Szeretném. rohanó. csak akkor és azután. hogy valahova tartozik. S most már úgy elterveztem. Olyanhoz szeretnék hozzámenni. felfedezni a világot. hogy majd meg szeretnék házasodni. milyen lesz az életem. Isten szeretetére. szerető. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. A férjemmel szeretnék jól kijönni. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. utazgatni. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). aki nagyon szeret. ha már biztos háttér van mögöttünk. hogy mi szeretnék lenni. És ez már régóta így van. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. megbízható férj. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. De ez még magában nem elég szerintem. és családot is szeretnék. és ez rengeteg dologtól is függ. bár nem olyan jó némelyik. anyagi helyzettől. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. mert minden arra utalt a környezetemben. És ez számomra nagyon aggasztó. Persze az. hogy hány gyerekem lesz. Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. Egyenrangú barátként. törtető. és én is szeretnék egynél biztosan többet. egymáson átgázoló világban. Én azt gondoltam. építeni. vallásos életre nevelni. Annyiban biztos vagyok. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. Ez nagyon fontos. Viszont pár dolgot már tervezek. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). és biztonságot. viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). akire mindig mindenhol lehet számítani.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. álmodozni. nyugodt életet tudok neki(k) adni. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. családom pár év múlva. mert van egy komoly barátom. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. Nekem nagyon fontos. hogy velem is meg fog ez történni. Eléggé bizonytalan vagyok. stb… Szóval szeretnék megházasodni. Az otthon-tudat. aztán a karrier. tervezgetni. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. és magától az alkalomtól. az emberi kapcsolatokra. példát mutatni nekik.

de valahogy mindig ezt szerettem volna. hogy milyen gyorsan eltelik az idő. hogy 1. Szeretném. és mindig számíthatnak majd rám. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. bármikor. ha meglenne a harmonikus légkör. hogy 1. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. Nagyon szeretem a gyerekeket. csak egy boldog családot szeretnék.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. érezze. gondoskodnak róla. Emellett persze szeretném. bármilyen kérdésben. 3. A férjemmel. ha a munkámban is sikeres lennék. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. Elindítom őket egy biztos úton. Utána persze szeretnék dolgozni. nem az a fontos. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. családi ünnepek. biztos. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. és boldogan élünk. hanem józanul tanácsot adok neki. tudja. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. türelem és felelősség kell. hogy megtalálom azt az embert. Így ha valami nem sikerül elsőre. kitartás. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. Szeretném. és a boldog gyerekkorukért. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. 32 . vagy megoldjuk együtt. A gyerekeimmel azért. hogy nem fogom feladni. két gyermekem. odaadás. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. tudja. Mindent megteszek majd a jövőjükért. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. azt előbb vagy utóbb elérem. biztos lesznek gyermekeim. hogy nekem először fiam fog születni. nyugodt hétköznapok. Szerencsére nagyon szeretem. amíg meg nem halunk. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. egy házunk. nem akarok milliomos lenni. Szeretném befejezni ezt az iskolát. minél előbb elmondja. ha valami baj van. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. 4. De amiben biztos vagyok. ahogy azt én szeretném. mindig számíthatnak rám. Mindig arról álmodozom. Egyszóval: én helyen leszek a családban. Ez sajnos nem mindig sikerül. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. 3. Tudom. Jó munkahely. meleg családi fészek várja. Az biztos. tudják. 2. hogy majd ha odakerülök. Szeretek velük foglalkozni.” Pedig az ember észre sem veszi. Sok-sok szeretet. ez még nagyon messze van. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. Ami a házasságot illeti: remélem. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb. 2. akit Isten nekem szánt. nem szeretném. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. ha úgy alakulnak a dolgok.

főigazgató. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. Találó ez a mondás. önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük.II. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. a szerelemről és a szexualitásról. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. védőnők. hogyan növelhetik az esélyét annak. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken. Magyarázzák el (beszéljék meg). Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel. hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. akkor sikeresen egészítik ki egymást. önismeret. Ha két kibírhatatlan. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. Ezek a szempontok indítottak arra. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). eléldegélhetnek spontánul. ha rosszat rosszra halmoznak. A párkapcsolatokban is elég. ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. hogy sikeres házasságot kössenek. Lukács László piarista teológiai tanár. az egészséges személyiség megformálásáról is. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. a szerelem aztán csodákat művel velük. követve pillanatnyi vágyaikat. 33 . nem is a szakemberek nyelvén szólnak. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. Budapest Jellemformálás. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. önző ember – akár öreg. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. és megmérgezik kapcsolatukat is. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. de azt is hozzá kell tenni. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. hogy másoknak örömévé válhassék. és úszni fognak a boldogságban.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés. hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. akár szerelemben –. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. kedvteléseiket. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. Hozzá kell tennünk azonban. ha beleszeretnek valakibe. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. hibáik még jobban kiütköznek. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással.

Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. akarati erőfeszítésre. Nem maga döntheti el. talán a rokonoktól is. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. járja-e a természetet. fizikai és akaraterejét. mozog-e a szabad levegőn. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. de talán lassabb is. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. Születnek ugyan zsenik. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. amelyre környezete szoktathatja rá. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. netán drogokkal. (Más kérdés persze. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. Igaz ugyan például. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. serkentésre. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. a másik sírósabb. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. 1. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. ijedősebb. nem szorul különösebb irányításra. sőt. és amelyik csak a halállal érhet véget. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. mozgásra. irányítást. Nem maga választja meg genetikai adottságait. Ahogy növekszik. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. munka hozhatja meg. szőkének-e vagy barnának. mégsem mondhatja azt senki. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét.és kisgyermekkorban is. gondozást. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. Az egyik folyton izgőmozgó. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. nemcsak a felnőttektől. ami ezek következménye. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. nyugtalan vagy éppen tevékeny. nyugtalanabb. 34 . Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. sportol-e rendszeresen. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel. a másik nyugodtabb. megtanul önállóan étkezni. s mindazt.

Amikor felnő a gyermek. Fontos persze az is. Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. Mindennél fontosabb azonban. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. Tudatosítja. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. derűs környezet hatására fejlődhet ki. milyen a külső megjelenésük. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. nagyszüleit. Az ekkor szerzett élmények. Hasznos azonban azt is tudatosítani. hogy milyenek a higiénés viszonyok. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. Kockázatos vállalkozás ez. önző emberré. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. a méricskélést. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. Viszont szüleiben. hiszen kerülni kell a csalódást. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. egészséges a lakás. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. veszekedésekkel. a tiszteletlenséget. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. jó 35 . hogyan táplálkoznak stb. felkészítve őket jövendő sorsukra. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. milyen hatások érték gyermekkorában. fogyatékosságokat kaphatnak. hogy a növekvő gyermek. a ház. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. derűs és sikeres. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. Annál is fontosabb ez. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. hogy milyen értékeket. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. békétlen. más felmenő rokonait. mennyire tiszta. Az öntudatra ébredés. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. és azok hogyan formálták egyéniségét. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. Ezek tükrében eldöntheti. Persze azok a szülők teszik a legokosabban. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. amelyben élnek. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. S ráeszmélhet arra is. Az egészséges belső egyensúly. hogy adottságait hogyan használja fel. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. század eleje óta pszichológiai közhely. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. Környezeti hatások A 20. Fontos persze feltárni. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. 2. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. de arra is.

vágya. Örül a sikereinek. a tompa. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. de szívesen besegít mások munkájába is. vagy meg is gátolhatja azt. később harmónikusabb házasságot építsen fel. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. akkor az elromlik. pozitív ingerekben szegény. hangulatain. kik az 36 . értékeket immár tudatos. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. az eltörik. sőt még értékké is lehessen fordítani. hogy maga jobb párkapcsolatot. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. A pozitív élményeket. De el kell kezdeni a kapott sebek. Elsősorban saját hibáival. igazodnia kell másokhoz. le kell mondania saját akaratáról. hanem az alkotást is. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. – felelősség. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. terve valami miatt nem teljesül. Hosszú ideig tart. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. magatartásformákat vett át környezetéből. dícsérettel.szokásokat. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. az eredményeinek. ha valamit sikerül megtanulnia. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. gyógyítását is. ügyesen megcsinálnia. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. Ezt követheti aztán. elképzeléseiről. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. meglátja mindenben a jót. De találkozik a kudarcokkal is. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. – önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. az eszményekkel és a lehetőségekkel. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. nem kívánatos érzelmein.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. hanem elgondolkozik a szokásain. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. lehet rá számítani. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen. Vannak használható és megvalósítható ötletei. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. milyenek a számára rokonszenves társak. hány éves korban kezdődik el. torzulások kezelését. bízni a szavában. durvaságától. a családon belüli erőszaktól. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat.

ellenszenvesek? kikkel van jóban. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. (Persze megkérdezheti szüleit. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. ha elgondolkodik azon is. alkatot örököltek. nekik könnyű boldogulni az életben. csak használhatatlan. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre. most már gondolkodom is”. szerencsésebb körülmények között nőttek fel. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. Az énkép megrajzolásában. testvéreit is. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. az önismeret kialakításában sokat segíthet. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. tanulsz. a szerelem az élet. Szabadságra vágyom. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. majd létrejön delta. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. s tudatlan maradsz. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. de hasznos tud lenni. jobb képességeket. hogy hogyan alakul az életünk. hívjon valaki. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. rájöttél: lógsz. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. kikkel szokott veszekedni. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra. „Eddig csak úgy voltam. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. hogy kívánjon. együtt gammát alkotnak. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset.” Ez szép. akik talán nem rokonszenveznek vele. aki azt hitted. 37 . Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. hogy milyennek tartják azok. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait. hanem a saját döntéseinken. a vele való szeretetközösségre. Aki feltérképezte az adottságait. hogy üresek vagyunk. de ők többnyire amúgy is. s nem mi vagyunk. spontánul. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. akarjon. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki.

gyöngeségeimet. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. s annak nyomán indul el. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. hanem az is. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. hanem a filmekben. tévében. kegyetlen. akármennyit halad is előre valaki. hogy az élete: hosszútávú feladat. mert nincs hozzá akaraterejük.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. hogy valóban értékes emberek. Életfontosságú. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. később azonban a jó egyre inkább szokássá. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat. de dolgozom rajta. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé. másokat durván letipró figurákból. Felismeri. mozgató erejét. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). ha leküzdeném hibáimat. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. ne pedig agresszív. A kisgyermek elsősorban szülei. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. „Legyetek tökéletesek. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. Nem azért. mintha másoknál bűnösebbek lennének. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. amint mennyei atyám tökéletes”. Innen érthető az is. hogy a gyermek milyen eszményeket. szokásaimat. családja. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. hogy még nem vagyok olyan. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. hogy új és új életkorba. beidegződéssé válik. Ennek oka nemcsak az. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. növelhető. edzéssel fejleszthető. A fejlődés következő szakasza. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. Sokan mondják. Tudom. viszonyítani magát. valódié. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. amely felé törekszenek. 38 . A serdülő kor vége. modelleket lát maga előtt. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. tudatosan formálva viselkedésformáimat. Leginkább talán eszmény. mondta Jézus. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. hanem azért. s ugyanakkor eldönti azt is.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. Nem gondolnak azonban arra. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. értékesebb. mint a jelenlegi. amilyenné válni szeretnék. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. Kitűzi azokat a célokat. hogy az ember tudja mihez mérni. viszont ilyen lehetnék. A két énkép hasonlít is egymáshoz.

amit akarok”). Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. és akkor válnak igazán szabaddá. szabad döntésekhez. embert. A gyermek. Nem tudtam kinyílni. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. amivé akarok”). (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. Így juthat el az első. ha azt csinálhatnak. Vagypedig nemigen törődik önmagával. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. nem mások. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. Bezártatok magamba.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. szabályt. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét. de végzetessé válhat. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. parancsot. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. ha megreked ezen a szinten. hanem azzá válhat élete folyamán.A szabad. Amit ma döntök. amit akarnak. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. hogy miben is áll a szabadsága. elroncsolja egészségét. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. és szerencsétlenné. Láthatjátok. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. Nem engedtetek a szabadba. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. A valóságban az életemet. Ezért aztán korlátnak. Úgy vélik. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Háromféle úton indulhat el. netán éppen gonosztevővé válik. felelős. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. hány évig fog élni. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. mivé tettetek ti. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. Senki sem tudhatja előre. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. Életet. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé.) 39 . az holnapra sorsommá válik. kérést.

konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. amiknek hiánya mindig bántott. A föltétlen. legértékesebbet önmaga és mások örömére. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. mindegyikből alkotható remekmű. Sokszor emlegetik. Jövendő életük jellegét. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. De most roppant boldog vagyok. Nem kis vállalkozás ez. s egyre nagyobb megelégedéssel. és tanácsaival. A növekvő kisgyermeknek. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. kudarcon. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. de már nincs lehetőségük arra. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. hogy életkoruk és életállapotuk. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. Van viszont lehetőség a megtérésre. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. amivel mindezt felfogom. Acélosodik az akaratom. a megharcolt eredmények. halálos ágyukon bánkódnak azon. hogy elrontották az életüket. elfáradások. akaraterő és fantasztikus humorérzék. Rendszeretet! Itt nincs pardon. hogy hogyan rakom le a ruhám. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. most megszületnek bennem. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. sok tanácstalan helyzeten.„Egy életem. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. 40 . a rend előbb-utóbb a véremmé válik. hogyan tudják tartalmassá. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. Azok a tulajdonságok. aki végigjárta már ezt az utat. és az a feladata. a tudatosan vállalt életre. sem a diplomával. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. Önuralom. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. ellenvélemények. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. A becsületes. ha ilyenkor nincsenek egyedül. Ha valaki ráébred arra. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. fölfedezik az életnek valódi. akkor megállhat és megfordulhat. S most már egyre könnyebben csinálom. a bűnbánatra. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. a kudarcok. illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. hanem van olyan bölcs támaszuk. a végtelenbe nyíló távlatait. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. Megtaláltam a saját helyem. hogy megkeresse a helyes utat. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. minőségét. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. Nincsenek életkorhoz kötve. az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. hogy Michelangelo egy félretett. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. hogy újra kezdjék. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. Hatalmas ajándék.

Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra. 1997. 1997. Háttér. 41 . és átgondoljuk az életünket. Vigilia Kiadó. Budapest. 1984. Budapest. Budapest. 2002. Budapest. hogy megálljunk. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. Budapest. Budapest. David: Élet – leckék. Powell. Erich: A szeretet művészete. sebzett vagy éppen agresszív. Powell. Vigilia Kiadó. Kübler-Ross. Fromm. Goleman D. Elisabeth – Kessler. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. 2002. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Gondolat. John: A tartós szeretet titka. Powell. Jean: Emberré lenni. Budapest. hogy ezért van annyi infantilis. John: Miért félek attól. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. 1987. Budapest. Felmérjük adottságainkat. 2002. Vigilia Kiadó. Budapest. Helikon Kiadó. Budapest. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. Terri: A magabiztos gyermek. 1997. Szakirodalom Apter. Powell. Powell. aki vagyok? Vigilia Kiadó. Crabb. 2002. Lawrence dr: Mélybenéző. Budapest. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében.Harmat. Vigilia Kiadó. Vanier. Budapest. Vigilia Kiadó. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. Életünk idejét megállítani nem lehet. 2002. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. Vigilia Kiadó.: Érzelmi intelligencia. Eric: Emberi játszmák. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. John: Feltétel nélküli szeretet. Berne.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. 2002.) Pedig ha valahol.

Énképünk lehet pozitív vagy negatív. tesztek (teljesítménytesztek. Ebben jelentős szerepet játszik. előítéletesség. személyiségtesztek. nyílt énrész – én is. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. A személy megismerésének alapelvei: 1. Budapest Önismeret. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). – amilyen szeretnék lenni. cselekszik. klinikai gyermek-szakpszichológus. alkalmassági tesztek). környezet megismerése. figyelmetlenség. vak énrész – mások tudják rólam. Tulajdonságaink egy része centrális. pl. Az emberek megismerésének módszerei: 1. 3. torzító tényezők lehetnek. 42 . tipikus viselkedési reakcióink ismerete. 4. 2. ismeretlen énrész – sem én. tud róla. fejlődésében nézni. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. folyamatában. sem mások nem ismerik. Sallai János pszichológus. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. hanem amit tesz. beszélgetés. tulajdonságaink. másik része másodlagos. érzelmi torzítás.Dr. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. milyen volt az elismerés. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). 2. Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. amit mond. érzelmi állapotban megfigyelni). nemcsak azt megfigyelni. Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam. 2. 3. Énképünk részei 1. sokoldalúság (sokféle helyzetben. a környezet is tisztában van vele. a külvilág nem. 3. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. megfigyelés (rendszeres – eseti. 4. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. kikérdezés. rejtett énrész – csak én ismerem.

pihenési képesség .környezet . konfliktushelyzetekben. 43 . erős indulati állapotban.örömképesség . a veszély letagadása. megfontolt gondolkodás és cselekvés). Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: . V.magabiztosság. mit teszünk pl. Önismeretünk fontos része annak ismerete. II. testi panaszok fellépése. mások hibáztatása.kapcsolati képesség . hogy felelősséget vállaljunk életünkért). temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag. Az egészséges személyt jellemzi . ez teszi lehetővé. segítségkérés. IV.Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I.munkavégző képesség .önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe. III. váratlan vészhelyzetben (menekülés.öröklés .

érzéseit ki tudja fejezni. energiánkat. az események előnyös oldalait keresi. 12. tud szívességet kérni és elfogadni. 2. mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. kudarcaiból.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. bízik önmagában – jó önismerete van. ellenőrzés alatt tartani. képes tárgyalni. A magabiztos. 7. merünk-e nemet mondani szükség esetén. öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. de nem sérti mások jogait. pozitív beállítottságú. 3. 5. mit akar. hogyan viselkedünk másokkal. mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). választásaiért (nem másokat. 8. nemcsak másokat segíteni. 6. tanul hibáiból. 44 . nem „mindenki”. szorongás nélkül kiáll jogaiért. 11. személyes felelősségvállalás életéért. körülményeket okol). 9. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. egyenesen megmondja. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. pénzünket). 4. nem ítélkezik: a tettekről szól. 10. 13. „kell”). mire nem sajnáljuk időnket. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. nem az elkövető személyéről. nem manipulál. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). tud nemet/igent mondani.

6. Tel. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. házasság és család. erkölcs és jellem. községet. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. védőnők és egészségnevelők.: +36-1-228-80-78. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma.és drogprevenció. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. értékek. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot. hogy erkölcsi alapjaik. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. védőnők. A résztvevő tanárok. s arra ösztönöz. A program. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret.. tartós kapcsolatok kiépítése. AIDS. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. 10 olvasmányt.és feladattárat tartalmaz. kapcsolatépítési képességeik. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. kommunikációs készsége. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. Fax. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. Zsurló u. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. +36-1-227-58-62 45 . s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. Timóteus Társaság Alapítvány. valamint 5 játék. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. illetve mutatjuk be. A programot tanárok. egészségnevelők közel 500 várost. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. és jellemük fejlődik. 1116 Budapest. értékrendszerük megerősödik. FÉK–klubok. játékos formában ismerkedhetnek meg. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. drogprevenciós kapcsolat. keresztény értékeket.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. a házasságra és a családi életre azáltal. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. szexualitás.

hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. és beindul az a folyamat. Ez nem választható. amelynek a végén TE is lettél. s elmondani. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. Az álmokat. Megállapítjuk. Elmondani. Megtartod. hogy a szex örömet is okozhat. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. Gyári hibaszázalék c. amikor az ivarsejtek találkoznak. hanem tény. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. de jól is kell élni vele. 46 . de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. hogy van jogunk választani. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. hogy ha valaki vírushordozó. Az SZTB és a nem várt gyermek A. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. A szex A biztonságos(abb) szex? a. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii. fel kell írni a táblára. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. amiket mondanak a fiatalok. I. Abortáltatod. Vállalod a rizikót. B.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. A nem várt gyermek Lehetőségek: i. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról.

IV. Az igazi szerelem A. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. és egyenként beszélni róluk. hogy biztonságos lesz a kapcsolat.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. ami megfoghatatlan. (Veszély: félelem attól.) Szeretlek. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot). III. Tennivaló: Elmondani.) Képes megbocsátani b. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből. Ez a fogalom a szerelem. B. V. több példával kiegészítve. valamit.) Szeretlek. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel. Megállapíthatjuk. Tennivaló: A fenti két szívet kb. Jobb esetben összhangban vannak. hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat. A fiúk skalpokat gyűjtenek. (Veszély: meg kell dolgozni érte. B. ha megszűnik az ok. hogy a megismeréshez idő kell.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. amelyeket közelítem egymás felé.: szép a hajad. („Veszély”: kitartó lesz. Egy éjszaka kevés hozzá.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. lefekszel velem. a. 47 . Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. A kapcsolat A. elvettek tőlük. amiből megbizonyosodhatok arról.) b. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel.) Tud várni c. de szoros kapcsolat van közöttük. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a. A legtöbb információt szerzem be. ahogy vagy. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. a lányok pedig úgy érzik. Szex – szerelem nélkül: prostitúció. mert pl. Egyik szíven marad a másik darabja. A szeretet fajtái . amíg nem fedik egymást. majd szétszakítom.) c. ha pl. kihasználás. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. úgy.) Akar adni d. Ezzel mutatva be azt. Megismerés lényege Az időtöltés.: jó leszel. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés.

1995. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. S miután feltettük az utolsót is. Budapest. VII. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. Kiemelni a szüzesség. és Day. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak.) B. McDowell. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. J. ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával. 2004. mint „zálog” értékét. D. és az előadás végére a fenti sor alakul ki.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak. szemben a társadalmi elvárásokkal. 48 . Szövetség Kik adják a zálogot? A. hogy várj a házasságig a szexszel.I.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. 2000. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között.. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről.

Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. előtérbe kerül a sikerorientáltság. miközben két 49 . ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. a szexuális úton terjedő betegségektől. Gyermekeink fejlődésük. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. hogy gyermekeik legyenek. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. stb. Nehezen tudnak eligazodni. Nehezíti természetesen helyzetüket. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. kiemelten az AIDStől való félelem is. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. a karrierszemlélet. CSÉN tanácsadó. hogy napjainkban nem a család. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. Sajnos.Déri Éva biológus. Kecskemét. arra. amivel jobb lenne. Hangsúlyoznunk kell azonban. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. Másfelől nem tudják. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. hanem az értékrend van válságban. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. netán konfliktusoktól. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. Ilyen hatások által befolyásolva kell. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. félnek az elköteleződéstől. CSÉN tanácsadó. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. felkészületlenül alapítanak családot. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. ha nem találkoznának. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Nagy Ágnes általános orvos. de mindenképpen a szülők bevonásával. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. nem beszélünk csúnyán. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. hiszen közös felelősségünk. és Hortobágyiné dr. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség.

jelen van az elköteleződés biztonsága. Ha ez a felkészülés megvalósul. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. és akkor fog kérdezni. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. Sokszor tapasztalom azonban azt. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. hatásokra lehet ügyesen reagálni. és az a tudat. A házak oldalán. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. Az újságárus előtt elsétálva. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. egyszerű szavakkal. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. A leghatékonyabb az lenne. 50 . Ha egyáltalán kérdezni fog. és próbálták megfejteni. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. illetve zavarba jön. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. obszcén kifejezésekkel is. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. egymáshoz tartozását. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. mi is történik. Ezekre a kérdésekre. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. a korunkat átható állapotra. és felkészíteni.fiammal sétáltunk a játszótérre. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. megtanítani őket. Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. a kínáló legalsó sorában. Fontos. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. amit addig igazán észre sem vettem. csak megfelelő módon kell készülni rá. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. pornó lapok sorakoztak. hogy lássák a fiatalok. és hogy az is maradjon. Ha a gyermek olyan családban nő fel. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman.

a bizalom kialakulásának mértékétől. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. amit látnak. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. hogy 10–15 alkalom is eltelik. Biztatásul hadd jegyezzük meg. Fontos azt is látnunk. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. Néha az is lehet gát. Azt is érzékeljük. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. a megismerkedés óta eltelt időtől. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. A felnőtt generáció felelőssége. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. A diákok nagyon meghálálják. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. hogy értünk-e mi ehhez a témához. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. és igazi érdeklődéssé válik. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. Megéri.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. Ezen nem kell csodálkoznunk. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. de az is lehet. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk. Egyrészt azért. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. Fontos. Így. ugyanakkor őszintének. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. Lehet. Ebből a 51 . kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk. Nincs igazán kialakult nyelvezete. vagy csak lassan tud kialakulni. mire oldottá válik a hangulat. Bizonytalanok lehetünk magunkban. nyíltnak kell lennünk. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. vagy tömény pornó. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. Olyan pedagógusok tették ezt. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. hogy ki tudjuk várni ezt. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. és nem értik.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. ha figyelembe vesszük. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. meg kell adni a méltóságát. hogy ez intim dolog. esetleg szigorú szerepkörben. Annak érdekében. Érzékeltetnünk kell.

. . mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett.bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet. Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . beszélünk a szex céljáról. megismerkedve mind a mesterséges. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel. Nem baj. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt. fontos. . hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között.megismerkedünk a női ciklus folyamatával. . mert a fiataloknak annyi kérdésük van. hogy fiú. végigkövetjük a magzati élet állomásait. mind a természetes családtervezéssel. mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . . ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását. . Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel.ismerkedéssel kezdünk. vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció.beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. osztály 2002. ami szerintünk. s ne azt mondjuk el. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá. Fontos figyelnünk arra. ne csak átrohanjunk az anyagon. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt. ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát. amire még nincsenek felkészülve. .szó esik az abortuszról is. hogy lássuk. és a felelős szexualitásról. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni.említjük a szeretet-típusokat. Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket.

ha a baba is elkapja. de akivel lefekszik. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. annak már van magömlése. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. hogy nincs neki menstruációja. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. de megtudtuk. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e. ha egy lány úgy fekszik le valakivel. osztály 2001. Meglepődtünk ezen. de a szex iránt is érdeklődnek.Láthatjuk. aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. osztály 2001. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. de nincs magömlése? Úgy tűnik. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. 6. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. hogy valaki nem impotens. ha kiszárad a fityma? 6. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk. ha az anya méhében észreveszik.

osztály 2001. fiúk fejlettebbek. mit kell kezdeni? A pattanásokat. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. hogy egyes lányok. Mit érzünk akkor. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek. mint a szex. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. hogy pontos dolgokat tudjak róla. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. Melyik az egészségesebb. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább. hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. osztály 2002. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. amikor szerelmesek vagyunk? 6. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan.

Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. amit a fiú menstruációról kérdeztek. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. 6. hogy ez hogyan lehetséges. hogy a lányok korábban érnek. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. Az a tapasztalatunk. Először nem értettük.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. HOL. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. természetes működésükkel megismerkedjenek. A médiából áradó furcsa és különleges. aki nővé átoperáltatta magát. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. nem tudtuk. mint a fiúk. bátran ők világosítottak fel bennünket. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. azt mondják vérzés lesz. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. Leginkább bennünket az lepett meg. amikor a szűzhártya átszakad. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. nagyon foglalkoztatja őket az. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . Úgy tűnik. hanem igazi érdeklődés. ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. Órán. hogy saját. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az. osztály 2002.

hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. hogy nézzük. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. ahogy szexelnek? Fáj. hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. Az világos. 6. nem értik ezek pontos tartalmát. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. de az is látszik. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. miért változik a hangulatuk? Miért fáj. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. ha átszakítja a szűzhártyát. mire megjön? Miért nincs. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 . hogy nem tudnak vele mit kezdeni. osztály 2002.A szexhez szerelem is kell.

hogy készüljünk fel a házasságra. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. mellét. jó társaság érdekel. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. – A kapcsolatok alatt értek pár.és baráti kapcsolatokat is. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. 11. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. mi? 57 . és nagyon szeretjük egymást. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. Honnan tudom egy kapcsolatban. vagy ki akar esni. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. Rendesen beteszem. hogy egy házasság ne menjen tönkre. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. Elgondolkodtunk azon.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. hogy végre „kiadhatom” magam. hogy van vele. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét. hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. hűsége. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. hogyan lehet jobbá tenni. valami baj lesz. szomorú tény. bizalma. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára. akkor utána honnan tudjam. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. de eléggé örök mozgó vagyok. tényezők kellenek ahhoz. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. Érezhető talán az is. hogy van-e összefüggés mindezek. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. családalapításra. de betétet használok a fehér folyás miatt. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). hogy rakjak-e be betétet. testvérek). ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. száját. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. Kapcsolatok: alapja és lényege. és összegyűrődik. összetartó ereje. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. osztály 2003. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. főleg ha először megjön. Ha igen. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. lábát) imádok.

ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. De nem akartuk elhinni. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. Mi is megkérdeztük őket. de nem is szeretnék. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. eljegyzésen gondolkodunk. – Több. a tartós kapcsolat. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. Ha két ember megérti egymást. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. biológiai ismeretét. Kíváncsiak lettünk. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül. 2. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok. Körüljárjuk kicsit. erkölcsi állásfoglalását. Nem is érezzük elhamarkodottnak. 58 . amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk.). vágyait.Ha van egy lány. érzéseit. elfogadja a másikat. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. osztály 2003. megértés. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. lelki tényezői. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. mit tegyek. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. mi van igazán a lelkük mélyén. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. ez az életünk részéhez tartozik. Szerintem egy nagyon fontos dolog. bizalom. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. o. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. hogy ne legyek féltékeny. hogy világosabb képet kapjunk arról. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. őszinteség. a szülők szerepe a nevelésben. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat. 4. illetve már tervbe van véve. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel. akivel már járok egy ideje. 3. Reméltük. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. hogy ha megházasodom. Meg kell válogatni. Nekem az a vágyam.

mely megbolondítja az embereket. Két ember. 6. mint egy barátság. hogyha viszont szeretitek egymást. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. 12. Az egymáshoz vonzódást jelenti. Egy érzés. amely hol kellemes. Amikor beszélek vele. akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. A szerelem két ember közt kialakuló testi. A számomra egy olyan dolog. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék. 21. Egy olyan párkapcsolat. 7. de azt át kell élni. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. 9. Fontos. 59 . akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. A szerelem két ember között történik. hol pedig azt mondjuk. 28. Egy nagyon kellemes érzés. közös elképzelésekről álmodoznak. aki iránt többet érzek. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. másrészt a fajfenntartásért. Mindenhova együtt mennek. Egy olyan kapcsolat. összeszorul a gyomrod. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. és megosztják egymással a problémáikat. hogy van már egy barátod. és amikor meglátják egymást. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. 22. 19. A szerelem az. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. és nagyon szeretik egymást. kitartanak egymás mellett. mikor két ember szereti egymást. és az is fontos. 26. 20. 14. gondolataikat. ha beszélsz vele. Ami abban nyilvánul meg. lelki kötődés 25. Egy testi. Számomra a szerelem azt jelenti. Egy érzés. valaki iránt érzett szeretet. 23. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. mint barátságot. hogyha látod. alig találok szavakat. 10. amikor egy ember többet érez a másik iránt. A szerelem egy olyan folyamat. 11. de nem olyan. amikor valakit már régebb óta ismerünk. 24. Ezt olyankor érezzük. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. 13. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. és nagyon sok dologra rávesz. Fiúk válaszai 17. Amikor van egy olyan fiú. de csalódással is végződhet. 16. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. Akit igazán szeretek. Ha két ember között szoros kapcsolat van.5. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. Az. 15. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. Ez másabb annál. ami egy másik emberre nem igaz. mint barátság. mint amit a szeretteim iránt érzek. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. 8. A szerelem két ember között szövődik. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. Jó dolog 18. amikor két ember között egy vonzalom van. 27. 29.

Sohasem gondoltam volna. „kapcsolat”. ártatlanok. „Szeretet”. mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. De vegyük sorra külön-külön is. Összetartoznak. az általános mondanivaló átcsap E/1. bizalom. Voltak nőies megfogalmazások. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. vagy E/2. Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. álmodozás. hogy ritka az ismétlés. A házasság. testi-lelki kötődés. vagy ez a lány milyen férj. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. hogy nehéz. Számomra nagyon érdekes volt. milyen feleség. amint a barátsághoz. összhang. tapasztalatokkal. Egy érzés. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. Többen éltek a viszonyítás eszközével. harmónia. személyű vallomásba. Sokszor akadozó fogalmazásaik. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. „vonzalom”. hogy ezek a 14 évesek tiszták. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. felelősség. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. Már ebben a korban látszik. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. kitartás. elképzeléseiből. hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. ilyen mélyen átgondolt. hogy abban a néhány percben. megtalálják a közös hangot. biológiai szakkifejezéseket is (pl. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. A két ember helyett voltak. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. gondoskodás. családalapítás időben még távol van tőlük. feldolgozása. Milyen jó. apa. Ha két ember szereti egymást. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). hisznek a csodákban. fajfenntartás). amikor egy-egy óránk közben. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. mély vonzalomként. családalapításról. S még azt mondják. hormontermelés. jóban-rosszban való osztozás. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. az igaz szerelemben. 31. egymás iránt. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 .30. őszinteség. gondoskodásról. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. „egy fiú meg egy lány”. akik azt írták. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. hűségről szólnak. az igazi értékekben. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. bizalom. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. Gyönyörű ismérveket soroltak fel.

hanem egy hosszabb folyamatként. 7. vagy az első szexuális élményre. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. Olyan állapot. legyen egy gyermekem. Fiúk válaszai 17. hogy a szerelem gyakran fájdalommal.gyermekvállalás képessége. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. okos megfontoltság. hogy már elég érettek vagyunk arra. 5. amikor már felkészültünk arra. hogy milyen nehéz dolga van annak. hogy szerelmesek legyünk. szép érzelem.: „…ha látod. 18. hisznek az igaz szerelemben. A termékenység számomra azt jelenti. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. 16. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. Amikor beszélek vele. 9. fogában tartva.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. 13. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. hogy attól a férfitól. amely újabb életet teremthet. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. akik arról írtak. csalódással is járhat. 4. Azt. Pl. Amikor kész valaki a családalapításra. 14. hogy utódot tudjon létrehozni. amiben a szervezet már felkészült arra. 19. A termékenység szerintem egy olyan dolog. alakul. hogy gyermeket tud. ’nagyfiúskodás’. alig találok szavakat. képes vállalni valaki. Mindössze két lány volt. hogyha akarnám. Azt. amikor készen lesz a családalapításra. összeszorul a gyomrod. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. 10. Fontos. 8. mely során képessé válunk utódok nevelésére. 6. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. 3. akkor utódot hozhatnák létre. Azt jelenti számomra. 15. családban képzelik el.” Milyen tiszta. Nem túl sokat. felelősség. hit – mivé lesz. Alapos megismerkedésre biztatnak. ha valaki gyereket szeretne. majd családot alapítsunk. A termékenység az a kor. tiszta. felnőtt életüket házasságban. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. gyermekem lehet. vajon ennyi érték. Kész van a felnőtté válásra. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. ám lelkileg még nem biztos. beszélsz vele. Pontosan leírja viszont. Készen áll testileg a gyermekszülésre. aki udvarolni szeretne. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. 61 . Azt. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. Ha eljön az ideje. . 11. Mikor egy ember felnőtté válik. akit szeretek. mely fejlődik. és hát ebben segít. 12. 2. Amikor esélyem van arra. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk.

mely képes létrehozni az életet. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. sőt valaki utal arra. van aki még azt is hozzáteszi. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. 62 . hiszen ha védekeznek. Ez változó! Embereknél. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. A termékenység fiúnál. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. Szóltak a gondoskodásról. ha élünk az életadás lehetőségével.” A lányok „gyermekvállalásról”. Ketten is fogalmaztak úgy. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. a teremtés misztériumában. „gyermekáldásról” szólnak. 29. 21. azaz megtermékenyíti a lányt. Egy folyamat. Egy ösztönös emberi folyamat. Ennek az is lehet az oka. lehetőségnek. Életet adás. hogy az állatokra. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. zavarba ejtő változásokat. „utódok létrehozása” szerepel. mellyel részt vehetünk az életadás. és a fiú megtermékenyíti a lányt. tehát felhívták a figyelmet arra. 22.20. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. céljáról. hogy felelősséggel tartozunk. élményük. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. hogy képes létrehozni az életet. lánynál egyaránt van. mint a szerelemhez. a növényekre is értelmezhető. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. főként gondot. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. hogy csak „semmi védekezés!”. Néha gond. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. 27. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. Gyermeket és gondoskodást 26. Vannak. felkészültségként fogják fel. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. 23. míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. Minden embernek mást jelent. A termékenységet többen egyfajta érettségként. Azt. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak. nincs megtermékenyülés. 30. 31. Sokan tekintik csodás képességnek. 25. 24. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. nevelésről is.

hogy olyannak adjam. 9. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. az életünket elronthatjuk. ha testileg tetszik a lány. ha egy ember elveszti. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. minthogy felkészült volna rá. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. de lehet. hogy azzal feküdjek le. ha nem. Számomra nem jelent semmit. 23. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. Érintetlenséget. 16 éves után az átlagos. 2. Számomra a szüzesség azt jelenti. Azt gondolom. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. Ez az a dolog. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. akkor nem. Az első alkalmon. mikor megtörténik a párkapcsolat. 4. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. 21. 13. ha valaki hamar veszti el. úgy megtörténik. nagy csalódással végződhet. akkor vagy nem mert közösülni. Akkor szűz valaki. mert lehet. fontos. amit ha elveszt. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. illetve intim kapcsolatba. 14. hogyha valaki előbb veszíti el. de egy idő után bekövetkezik. De nem túl jó. 10. hogy szeretnél. csak vicc volt. 6. ha még nem volt szexuális kapcsolata. ameddig nem éltünk át nemi életet. hogy akinek odaadom a szüzességemet. Egy olyan rész az életben. amit hamarosan elvesztek. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. Hát az. A lányoknál talán azt. amikor már nemcsak lelkileg. Azt jelenti. 15. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. 11. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. Azt jelenti. 26. Ez szerintem nem túl logikus. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. Azt. 22. 20. 16. (Számomra már semmit…). Nem lehet gyors döntéseket hozni. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. 24. Szerintem fontos. és megérdemli. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. Ez egy természetes dolog. hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. Az a kor. amelyben a férfinak. jó. 19. Az érintetlenség megőrzését. 3. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. 8. 25. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. ha fáj. Az érintetlenséget. 63 . hogy nem éltem még nemi életet. Egy olyan dolog. 18. aki én vagyok. Na. hogy elég. akit szeretek. amikor ha nem jól választunk. 12. mert egy idő után úgyis elvesztik. akit szeretek. Ez egy szép dolog. Ha fiúnál. 5. Azt. Fiúk válaszai 17. ha meg nem. A bennem élő gyermeket jellemzi. nem fontos a lelki harmónia. Semmi gond nem származik abból. akkor elveszt. vagy a lányok nem. 7.

és a válaszadók életkora miatt. az nem derül ki. az életünket elronthatjuk. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. kivel. Akadt olyan lány. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. amikor ha nem jól választunk. zavaros válaszok is. kudarc. akik kicsit vagányabbul. cselekvéseiket. hogy mikor veszítik el szüzességüket. (Vajon. nagyképűen fogalmaztak. értéknek. 31. 30. Ők egyértelműen kincsnek. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. felelősséggel gondolkodtak. hogy kivel. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. mint annál a lánynál.) Lehet. Az a dolog. bár akadnak bizonytalan. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. Akadt.” Nagyon tetszik. hogy lefekszenek egymással. vagy bátortalanság. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást.) 64 . hogyan történjen. életből vett példákból a „helyes” választ. aki a fogalom magyarázatát adta meg. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. reklámokból. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. hogy beleszólnánk: mikor. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. Ez addig tart. Egy olyan dolog. és mikor történik meg a dolog. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes. hogy többen fogalmaznak úgy. már olyan jól megtanulják a filmekből. 28. mintha hatáskörükön kívül esne. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. ha valaki őrizgeti. valódi értékrendjük háttérbe szorul. (lelki. de egyikük meg is jegyzi. hogy csak viccel. amit nem kaphatunk vissza. hogy saját. ha a fiúk így gondolkoznak. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása. nem úgy. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. ami a szüzesség elvesztésével járhat. amire vigyázni kell. De. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi. mégis van. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. hogy valójában mit gondol. ajándéknak tekintik a szüzességet. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. egy „eset” lesz ez az alkalom. míg meg nem történik az első szeretkezés. házassági) Énszerintem. testi. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. Roppant furcsa. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül. döntéseiket a „világhoz” igazítják. Többnyire tisztában vannak azzal. és nagyon fontos. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. a fiúknál inkább szégyen. 29. Általában tisztában vannak a fogalommal.27. szerelmi.

Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. bátran használva azokat a fogalmakat. leendő anyaságuk elfogadására. mert úgy érezzük. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. pl. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. beszámolunk aktuális örömeinkről. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. milyen kamaszok voltunk. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. ez hatással van saját nőiségük. akik tavasszal születtek. az életükről szeretnénk beszélgetni. ha igen nagy az osztály létszáma. nehézségeikről beszélni egymással. fiatal házasok sem tudnak intim. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. hobbinkról is. az esetleges betegségekről. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. Bíztatjuk őket. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. hanem az életünkről szeretnénk vallani. s ebben általában beszélünk arról. nem azért jöttünk. hogy érezzék a fiatalok. hogy sokszor felnőtt. 2. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. beszélünk az egészséges működésről. Fontosnak tartjuk. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. Fontosnak tartjuk. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. Azért vagyunk ennyire személyesek. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. még akkor is. 65 . Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. azok kezdik. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. esetleges nehézségeinkről. még akkor is. gondolataikat. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. Amennyiben másra nincs idő.

hogy a szex helye a házasságban van. hogy miért érdemes várni.és felnőtt korban előforduló problémái. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. 66 . Tapasztalatunk az.) 3. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk. Fontosnak tarjuk. hogy erről tudjanak a fiatalok. hogy hallhatott a második szüzességről. hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. s ez különösen a lányokra igaz. Orvosi kutatások igazolják. Néhány visszajelzésből tudjuk. Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. és reméljük. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. 4. hogy milyen az ’igazi’. illetve a még kialakulatlan termékenységet. és szinte mindig kérik. Nagyon jó látni a fiatalokat. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. illetve egymást meggyőzni. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. amikor próbálják egymás érveit megérteni. Az a tapasztalatunk. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. hogy ne csak 4. de ezt ekkor már a pedagógus is érti. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. hogy legközelebb is legyünk külön. és igazán érzi is a fontosságát. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. a női ciklus változásai. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). a szakításról és arról.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után.) Mindig beszélünk a második szüzességről. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. Beszélünk a szüzesség értékéről. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata. ahol nincsenek igazi érzelmek. Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. annak érzékenysége. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. a lányok sokkal többet tévednek. Beszélgetünk az együttjárásról. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. és sokszor ő maguk megválaszolják. és megköszönte. arról. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. stb. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. szeretnénk. kamasz.

Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. azok előnyeit. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre.5. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. hátrányait számba venni. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. Elmesélik saját születésük. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. Ha van rá mód.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. Szeretnénk hinni. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. de néhányuknak tudtunk segíteni. a döntési szempontokat átgondolni. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. netán örömükkel megkeresnek bennünket. kérdésükkel. harmadik óra környékén egyeztetjük. személyes élményeinkről. amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. már nem volt hiábavaló a munkánk. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. Természetesen ezt a második. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). kihez fordulhatnak segítségért. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. hogy az órákon megismerkedve velük. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. mert így remélhetjük. nevelőket –. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. amiket megfogalmaztak maguknak. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. ha célzott kérdés irányult rá. vágyak. és azok az álmok. Így tudják. A fiatalok igen hálásak azoknak. 67 . Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. adódó problémájukkal.

Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. És egyáltalán nem féltem. havonta jelentkező. a lelkesedésünk. sokkal inkább a hangulatunk. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. úgy. akiknek van egy havonta ismétlődő. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. ugyanakkor megnyugszunk. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. egyben lelki és szellemi periódus is. Noha takargatjuk. amivel minden nő rendelkezik. pedig büszkének kellene lennünk rá. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. így a ciklus második szakaszába lépünk. tele vagyunk ötletekkel. ami közös bennünk. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. Dr. a viselkedésünk alapján. Életünk szerves része. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . Ha nem csak úgy mellesleg. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. Vártam a napot. új megoldások felé kacsintgatunk. Szégyelljük. közös élményünk. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. térbeli képességek. ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. ami női mivoltunk egyik sarokköve. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). miszerint a 28 napos periódus. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. hogy új élet szülessen bennem. takargatjuk. Ami azonban gyakran elmarad. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. titokban létezne. Talán az sem csupán ábránd. közös élménye. A peteérés folyamán. Elméletben szinte mindent tudtam. s melyikünk ne értene vele egyet. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. friss energiával látunk munkához. ahol kifúrják a füled. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla. „Milyen más lett volna az életed. megnő kísérletező kedvünk. és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. A ciklus közepén termékennyé válunk. olyasmire. Christiane Northrup a Női test. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. aztán elvisz ebédelni. idetartoznak például a szóbeli képességek. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. Más lenne az életünk. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. mert megértettem. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. már tökéletesen felkészített. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. mintha az élet szerves része volna. nem csak biológiai értelemben.

megmondjuk. a természettel megbomlott összhang terméke. még a végtagjaink is lemerevednek. egyre több pihenésre van szükségünk. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. Élesebben látjuk a problémákat. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. szeretteinktől az ápolást. talán ki sem alakulna. Lehet. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. és általános gyöngeséget okoz. és az elmélkedésnek. de a folyamat kihat a közérzetre. „A legtöbb nő. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. megfigyelte már. befelé fordulunk.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. Legfőképp arra. figyelmességet.előzőével ellentétes irányú. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. FRATER VERONIKA 69 . hogyan tehetnénk tisztába az életünket. de nem azonos vele. mint a premenstruációs jellemzők. és felizgatnak az elmismásolt. Ha azonban jelentkezik. például attól félünk. többnyire azonban „lábon kihordtam”. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. és arra vezethető vissza. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. de inkább hiszem. Csak feküdni. ami nem tetszik. A görcsölést egyedi megoldással. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. amit szégyellnünk kellene. Visszavonulunk. különösen nem akkor. ha napokon át tart. Dühösek vagyunk. mert ha már nem kellene szégyellnünk. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. aludni esik jól. Northrup asszony azt javasolja. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. Tudományos kutatások szólnak arról. mert úgy éreztem. hogy arra kellene ráhangolódnunk. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. És ez talán egy ördögi kör. kelletlen. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. ahogy én is – írja –. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. kövessük testünk bölcsességét. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. ahogy a menstruációhoz közelítünk. ábrándozásnak szentelni magunkat. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. alkotókedvünk folyamatosan csökken. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. tartani kell egy kis áramszünetet. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. és az egész csak pár órába telt. lelkesedésünk. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is.

Szeretném 70 . hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék. nem messze a Fehér Háztól. hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. amiben közrejátszik az is. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. mert a felnőttek valójában azt hiszik. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. a Boston College tanára. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. de számomra az a fontos. aki könyvet is írt e témáról. hogy élik a tisztaságot. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. amit kaptunk. hanem mert tudom. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. melyre meghívást kaptunk.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. Én viszont azt akarom tenni. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. és ez nem csak egy divat. hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata.Új Város 1998. január X. ha másért nem. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. Rádöbbennek. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban. melyben elkötelezik magukat arra. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. hogy »állatok« vagyunk. évfolyam 1. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. mert segít. ami sokakban félelmet szült. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. magával ragadja őket a pánszexualizmus. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. hát a csatlakozók száma miatt.

– Wilczak. 2000.: Nehéz évek. 2004. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó.őrizni. Budapest. Trobisch. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«. M – Gallagher. 2002. Bovet. Szexualitás és párkapcsolat.: A megszentelő szerelem. annál többet nyerünk. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. – Maloney. Theodor dr.. hogy a szüzesség nem annyira a test. 1983. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Kecskemét. Holnap. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be. Rousseau. 2000. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. Ethos. Könyv a házasságról. –. sebességláz.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. Don Bosco Kiadó. Scotto. olyan igazság. Szent István Társulat. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. és Day D. 1991. hogy mind a fiatalokat. McDowell J. Budapest. Bécs.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. agresszivitás stb.. 2003. Budapest. S ha valaki már nem szűz. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Fiore. 1999. 1995. 1989. P.. védeni ezt az ajándékot. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. Vigilia Kiadó. 1987. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok. 2002. G.. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. felelőtlen szexuális kapcsolatok. Elliot. 2000. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is. 71 . hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. 2002. egy komoly kezdeményezés arra. Raimondo: A szerelem ezer arca. Az alapvető feladat az. Új Város. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. Theodor dr. Budapest. Budapest. annál többet veszít. Harmat. Quoist. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Budapest.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. 1995. Ross dr. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. mely segít világosabban látni az életben. Budapest. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. Budapest. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. Boldogabb családokért iskolai program. Budapest. lányoknak. 2001. zeneőrület. Zászlónk Stúdió. szeretnénk emlékeztetni őt arra.) Szent István Társulat Budapest. 2001. 15 éves kortól Campbell. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«.: Felette nagy titok. C. Carlo: A fiatalok etikája. Márton Áron Kiadó. Kiskunfélegyháza.

hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1. egyik sem értékesebb. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. Megfogalmazzuk. ahonnan elindulunk. pozitív és negatív üzenetet hordozó. sarkából kifordult világban. De azt remélem.és nővéválásról. mégpedig a férfivé. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. és ahová a végén szeretném. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. de abban a tudatban. egyik sem fontosabb Isten számára. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. Egyik vonás sem kedvesebb. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. csak más. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. a kislányból nő lesz.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. 1. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. nemcsak testben. ahol a férfi és a női tulajdonságok.Bevezetés: A kályha. sokszor felcserélődnek. „blu tack” építőkocka tábla.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. 72 . Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az. de ahhoz. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. szerepek alaposan összekeverednek. hogy a foglalkozás végére. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt. aminek hatására a kisfiúból férfi. hanem lélekben is. média által sokkolt. Különösen nem a mai.

ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. Tehát a fogamzás pillanatában. Remélem. Ezeket az élethez szükséges információkat. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. hová kell benyújtani a reklamációt. A sejtmag örökítő anyaga ún. sőt a petesejt is. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. tehát mondhatjuk. hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. úgy kell elképzelni. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. csak ott vagy egy X. hogy miért). amire annak az egyednek a kialakulásához. hogy az utód férfi lesz-e. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. Tehát. a férfiakban XY-nal jelöljük. avagy fiúnak születünk-e? Az. úgy a különböző sejtek is. Minden egyes sejtünk egy számítógép. hogy lánynak. kromoszómákba szerveződve található. mikor is dől el. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. majd látni fogjuk. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. tömörítenünk kell őket. Persze ahhoz. A 23. fejlődéséhez. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. vagy egy Y-kromoszóma található. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. mert az érésük során.2. Elméleti rész: Nézzük. és működőképes maradjon. Az ember esetében. mint a számítógépekben a programokat. attól függően. Említettem. egy idegsejt. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. innen az elnevezésük is. hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. hogy most már világos mindenki számára. Ma már tudjuk. vagyis program elférjen a számítógépen. A nőkben XX-szel. míg az X ezt nem teszi. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. Így van ez az érett hímivarsejtben is. amiket éppen használunk. csak azokat a programokat „zippelik” ki. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. vagy nő.vagy Y-kromoszómától). 73 . Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. Mondjuk egy WinZip programmal. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. lesz az utód leány vagy fiú. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. a feladatuktól függően. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. minden esély megvan arra. mint pl. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák.

elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. azonban a kutatások azt mutatják. melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. az ún. hatással lehet az utód nemére is. Ha a magzat genetikai értelemben lány. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek). Ezen kívül. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók. akkor valószínűbb. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. lehet belőle here is és petefészek is. és bár ma még nem tudjuk pontosan. csillók mozgása. fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri. és termékenyíti meg a petesejtet. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű. és a 6. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. mint az X-kromoszómát hordozók. vagyis az ivari kromoszómája XY. Így akár szét is válogathatók. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba.Ahogy írtam. ivarmirigy kezdemény még semleges. Az X. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. melyek a spermiummal való kapcsolódásért.). Az is tény. hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. melyek szelektálják őket (pl. mégpedig úgy. (Az a megfigyelés. az Y-kromoszóma nincs jelen. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. akkor a magzati élet 3. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. E sejtek felszíni töltése is eltérő. hogy a petesejt burkának. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. stb. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. 74 .: hüvely erős savassága. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. összecseng ezekkel az eredményekkel. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet.

hogy így lehet-e tudni. illetve minket neki.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. másodlagos nemi jellegeket. hogy a számtalan viselkedésbeli. jegyeket. hogy hölgyről. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. de lehet bármely csoportképző módszerrel. akkor férfi agy alakul ki. és a külső és belső nemi szerveket. lehet nemek szerint is.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. és beszélgetünk. képességbeli. általában az első benyomások. a női és a férfi agy fejlődése. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. ezen információk hiányában azonban lány utód születik. férfi nemi hormon hiányában. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. 75 . így a hímvessző. és egy fiú/lány jön be rajta. vagy úrról van szó. méh stb. meg tudjuk állapítani egy nőről. és a külső alapján ítélünk. 3. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. így a hüvely.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el. hogy a serdülőkorban. hogy nő. ami első találkozásnál is már visszataszító. ugyebár attól függően. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. és két oszlopba összeírni. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. melyik emberke férfi. herezacskó. Ma már azt is tudjuk.: nyakkendő). hogy egy baráti társaság közepén állunk. A lényeg tehát összegezve az. stb.) Tehát első re. ábra): Kérdezzük meg. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki. hogy le kellene vetkőznie. külön a férfiakra vonatkozókat. és külön a nőkre vonatkozókat. ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. egy fiún? Mi az. 4. amelyek alapján. alakulnak ki. Később oda is jön hozzánk. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. Erről majd részletesen később beszélünk. és a házigazda bemutatja őt nekünk. melléklet 1. amikor nyílik az ajtó. a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. pedig női agy. mi az. hogy férfi. és egy férfiról. a nélkül is. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat.

amitől egy férfi. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. közöttük férfias nőket. bulémia. férfi. szépség kultusz. és mondjuk el. Mégis kérjük meg őket.Kell-e mindenáron követni a divatot. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). melyik a fiú. fiatalság kultusz. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. számunkra mit üzen. hogy igazi férfiak. ábra). Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. vagy egy nőt. és mondják el. majd fordítva. alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. . Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. 46 cm derékbősége lenne. egy szervet. anorexia). hogy mondjanak csak egy dolgot. melyik a lány? 5. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). és biztos hasra esne!!) . így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. ami bizonyos értelemben igaz is. Milyen lenne. 34-es lába. a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. . a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . 45 kg-t nyomna. Kérjük meg őket. Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. hogy lássuk. és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. melléklet 3. Kérdezzük meg. gyógyszerek szedése. de mégsem mondhatjuk. és nőies férfiakat is. melléklet 2. hogy válasszanak ki egyet. ábra) 76 . mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. Válasszunk ki mi is egy képet. 120 cm mellbősége. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. Az nyer. és igazi nők leszünk-e. melléklet 3. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e.A média világa (Sztár kultusz. vagy csak egy nő rendelkezhet. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök). valójában az. ha élne? 178 cm magas lenne. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. ami szerintük meghatároz egy férfit.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték.Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük.Kell-e ideál a mai fiataloknak.Veszélyek (Mint beteges testépítés. ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. akinek több egyedi találata volt. mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit.

A nő sokszor úgy gondolkozik. de arra erősen koncentrálva. a nő megérteni és befogadni. akkor biztosan ők a nyerők. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. melléklet 3. akkor rá fogunk jönni.) 10. és igénylik is ezt. Mert a nő és a férfi gondolkodása. 7. hangsúlyából. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. érdemes azt megismerni. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. az agyat? Mert azt gondolom. a zavaró dolgokat kiszűrve. 4. közben készülnek a következő napi órájukra. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni.6. hogy közben beszél. A férfi elméleteket gyárt. tegye azt inkább írásban!) 8. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. Először is a férfi a nőt. A nők szeretnek. amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. érdekes. megérzései vannak. ha kedvesük falra mászik ettől. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. és jól teszi. 77 . (Egyes szakterületeken. A férfi a jövőben él. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. ha hallgat rájuk. behozhatatlan előnyre tesznek szert. 9. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. ha logikai játékról van szó. a nő a jelenben. érzelmi világa között óriási különbség van. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. Ezért is szokták ajánlani. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. amit életük során csak növelnek. és értékes. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. A nők képesek a másik testbeszédébő l. ellentétben a férfiakkal. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. Amikor. A férfi általában először gondolkodik. 5. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. Valóban jobb a kommunikációs képességük. (Néha olykor annak ellenére is. A nőnek intuíciói. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. lásd: 1. s mivel együtt kell élnünk. legfeljebb hümmög. mentalitása. a nő a férfit akarja. ábra) 2. ha a kedves felesége beszél hozzá. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. 3. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. és gondolatban. hogy a lényeg itt dől el. Ellenben. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán. Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. előadásukra). nagyon hatékonyan. ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. közben segítenek a gyereknek tanulni. 6. és csak aztán beszél. pl. és mindent meg akar érteni. akik többnyire nem a szavak emberei. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre.: sebész. és észérveket követel.) Ezért süketül meg egy férfi. ha újságot olvas. SŐ T egyes férfiak szerint. és azok hátterét is. rántást kavarnak. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. és mindent meg is akar magyarázni. mint egy férfi. felépítésbeli és működésbeli különbség.

Ez az oka annak is. de azt is meg tudná mondani. vagy sem. mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. Nálunk is ugyanígy történik minden. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. de nem találja. A nőknek általában jobb a tapintásuk. Igen ám. Leguggol. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. Ő koncentrál. megy. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. miután nem talál valamit. honnan jön a szirénázó mentő. ellentétben a hölgyekkel). mivel még nincs kész a vacsora. Egy nő egy térkép alapján lehet. de tudom. és remek a térérzékelésük. és kisegítem a szegény „csőlátót”. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. hogy a saját lakásában is eltévedne. nem ismernek akadályt. Jogosan. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. Három dimenzióban látnak. adjunk két-három percet. 13. a térhallásuk is (mindig tudják. A férfiak kiválóan tájékozódnak. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. Közben azt is felmérte. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. Természetesen ezt a 13. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. és a szaglásuk. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. égbetörő tornyokat épít. A férfiak viszont kiválóan. hogy építkezzenek. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. annak a felmérése sem. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. térölelő építményeket. stabil. Ezt jó figyelembe venni! 11. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. sőt mi több. az ízérzékelésük. mert az elfogyott. azzal a különbséggel. Ha térképről van szó. ez nem jelent semmit. pedig feléjük sem pillantott. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. Ezért fordul elő az is. hogy elmentek-e az út során. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. nem okoz gondot a parkolás. a leánygyermek széles. és előveszi a vajat. körbenéz. és élesebben látnak távolba. pl. egy cipőbolt előtt. közli: „Nem találom. ami mellett elhajtottak. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. Az érzékelésünkben több más különbség is van. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. Nem valószínű. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. mert csak így látja. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából.pedig erre hivatkozik az asszony. aki odamegy. hogy férjem. be fognak-e férni. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. csak benyúl. (Ha van időnk. amikor őseink 78 . A nőknek jobb a periférikus látása. aztán nézzük meg. szeretne enni egy vajas kenyeret. De vajon van-e fogalmuk arról. amikor beszélnek hozzá. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. egészen bedugja a fejét. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát. kinyitja a hűtőt. hogy másnap tejet és sajtot kell venni. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. akkor teljes az értetlenség. bele se néz igazán. így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. hogy pedig megbeszélték.

A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. De ha mindezt tudjuk. Ez lehetővé teszi számukra. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. Ezért kitartónak kellett lenniük. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. a magasságát és mélységét. Az idők során más volt a feladatunk. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. vagy eligazodni egy térképen. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. jól kellett tájékozódniuk. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. a nők pedig „oda sem néznek”. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. mint a nemi szervek esetében. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. de nézzük. és az hat rá. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. amik gyerekeik. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. hogy lássa őket. Ez a magyarázata annak is például. családtagjaik állapotát. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. térhallásra. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. a koncentrálásra. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. Vagyis ugyanaz a helyzet. a térlátásra. vagyis ’bámul’. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. hogy bemérjék a távolságokat. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. a mélységélesség érzékelésére. hogy miért van az.olyan kis csoportokban éltek. távolságot saccolni. és agyunk ekként fejlődött másként. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. a tárgyak sebességét. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. illetve nem működik megfelelően. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. fiókban. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. gyűjtögetni. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. Ez tehát az evolúciós háttér. a jó megfigyelő képesség. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. stb. vagy éppen a térképen tájékozódni. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. Ezen kívül szükségük volt arra. hogy a vadászatban segítse őket. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . amelynek feladata az volt. és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. vadászgatva és gyűjtögetve. Ennek segítségével érezték meg annak idején. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. A nők feladata más volt. ha jelen van a férfi nemi hormon. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. megvédeni őket a veszélyektől. A férfiak vadásztak. hogy a vadat becserkésszék. hűtőszekrényben. a genetikai nemtől. Ráadásul az a furcsa helyzet. a zavaró tényezők kiszűrésére.

Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). ha újságot olvas. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. Lássuk. de már vannak dolgok. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. míg a nőknél azok erőteljesebbek. kérges test fejletlenebb. Ezzel ismerjük fel az arcokat. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. ösztönösebb. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. koncentrált. kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. A férfiak agya laterizált. és ha nem 80 . ellentétben a nőkkel. amelyik a hormontermelést szabályozza. akiknél mind a verbális. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. de összehasonlítva a férfiakkal. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. ráirányult szellemi teljesítőképességet. a beszélő hangsúlyát is.férfi hormon. mint a nőké. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. ezzel értjük meg a gesztusokat. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. és miért süketül meg a férfi. létrehozva a nők nemi ciklusát. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. Értelemszerűen. mi történik például. valamint a két agyfélteke szimultán használata. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. az ún. a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. és szexuális központként működik. amelyek a két féltekét kötik össze. A bal agyfélteke a tudatos. Tudni kell azt is. amelyeket biztosan tudunk. hogy megértse. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. amit mondunk. és ez még magzatkorban kialakul. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. a művészi hajlamainkért. A férfiak agya jóval specializáltabb. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. Az agy férfias felépítése több. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem). Pillanatok alatt elveszti a fonalat. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. a természet minden esetben nőt hozna létre. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. Ez az agynak az a része. Az agyban a kevésbé koncentráltan. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. és azt akarjuk.

A beszédkészségben kb. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. hamarabb érik el az iskolaérettséget. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. hogy az illető. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. mint a fiúknál. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. Érdekes. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. valamint több olyan központ. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. mint a fiúk. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test).akarjuk. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. Agykutatók kimutatták. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. a beszédhang változásait. s kiváló az összeköttetés is közöttük. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. hogy az agyunk. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. mint fiú kortársaik. Többek között abban. ne szóljunk hozzájuk. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. lehet. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. így ez nekik sokkal könnyebben megy. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. Íme a magyarázat arra. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. csak „megérezzük”. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. mert a tartós figyelemért. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. akivel beszélünk hazudik. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. a női megérzésekről. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. Így vesszük észre. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. amellyel felismerik a testbeszédet. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. a férfiaknál 90%-os. Ha ezt tudjuk. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. ha 81 . hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. Mi a helyzet a hazugsággal. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. Ezért van az. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. hogy eltévedjenek az autópályán. miközben a kijáratot keresik. ahol tudatosulnak. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik. A férfi. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. jobban emlékeznek arra. intuíciókról és arról.

Csoportmunkával vagy egyéni munkával. stb. és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. hogy szerepet játszanak. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . akkor kérjük meg a tanulókat. Így kerek az élet. A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. dolgozik. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. Ha csoportokkal dolgozunk.dolgozik. és őrizni az ő álmukat is. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. a különböző tulajdonságok. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. melléklet: minta táblázat). Egyszóval mások vagyunk. Ezért is nehéz együtt élnünk. ha kedvesünk eltéved. a fiúk szerint. a szerintünk fontos. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. stb. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. fontosságát. milyen is az igazi nő és az igazi férfi.). nem leszünk idegesek. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak. a sztereotípiákat. mint a csoportosak. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. Természetesen. milyen az ideális nő? Írják le. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. Talán. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. és vannak logikusan gondolkodó. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. Ez a feladat azért nagyon hasznos. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. másként gondolkodunk és látjuk a világot. pedig részletesen elmagyaráztuk. erősen összpontosítani tudó. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. poétalelkű férfiak. kiértékeljük (3. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről. hova kell mennie.: téves önértékelés. Vannak művészi hajlamokkal megáldott. ha pihen. gátlásosság. Az emberi agy ne feledjük. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. azt is belátjuk. A nő éber. „más srófra jár az agyunk”. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. pihen. téveszméket. melyek téves elképzeléseken alapulnak. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. ha mindezt tudjuk. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. Fiúk: 82 . csodákra képes. és ha azt nézzük. értékek jelentőségét. szerepvállalás. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. a zseniális népi szólást idézve.

a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. gondolkodásmódunkról. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. Kairosz. és mérlegre tegye. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. 2002. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. 2001. a nemi jellegekről. és arra is. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. 2001. – Mik azok a hibák. SŐ T.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. Dobson J. és csak homályosan lát. hogy meglássa. Új Remény Alapítvány. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. 8. 7. Kecskemét. DE. egyik sem értékesebb. 2003. évfolyam. a külső tulajdonságainkról. Kimura D. akkor semmire. Dobson J. mik azok a jó tulajdonságok.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. akkor segíthet magának abban. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában. értékek a felsoroltakból. mint a másik. Természet Világa 132. Nagy Zs. számára mik azok az emberi értékek. és amiket keres a másikban. – Pease B. július. amikkel már rendelkezik. amikben még magának is van mit javítania. 2000. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. hogy: – Számot vessen arról. vagy sem? (Nem majd megváltozik. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. Budapest.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. egyik sem fontosabb. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb. gyengeségek. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. a fehér lóval érkező herceget festi le. Az ember nemi arányai. 2003.: Női agy. nem majd csak kibírom valahogy.” (Ter 1. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. érzelmi beállítottságunkról.: Nehéz évek. hanem elfogadni őt. Csaba Gy.: Segítség. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . szám. férfi agy. Pease A. mentalitásbeli különbségeinkről. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést. csak más. Harmat. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. vagy a nagy romantikus képet. amik fontosak. férfinek és nőnek teremtette őket. és leszáll a nagy rózsaszín köd. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról. vagy éppen elengedhetetlenek. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Budapest. akkor ez kapaszkodót jelenthet.) Arra is jó.: Felkészülés a serdülőkorra. ahonnan elindultunk: „Saját képmására. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület.

Varga P. Budapest. Saxum Budapest. Saxum. Budapest. Élet és tudomány 2000. Budapest. okt.: Mindennapi memóriánk.: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. Melléklet: 1. melléklet 1.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. 2002 Gyöngyi A. 27. 2003.: Az agy neme Parson R.legkiválóbb családgondozójától. Trobisch W. Eisler O. 2000.ábra 84 . Budapest. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.: Az asztma és az agy. 55(43). Szendi G. 1356-1358. 1992.: Spielhózni. Zászlónk Stúdió. 2002.

jól Jól öltözött. nem rámenős (3) Kicsit kihívó.(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) . de Sportos. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. izmos nem túlzottan. szép a haja. tiszta(7) Ápolt. divatos. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. osztály: 9 fiú és 9 lány. izmos. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns. tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. erős. csábító.2. erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt .

hogy a fiúk.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. Szembetűnő azonban. ahogy azt a lányok tartják róluk. annak meg nem kell eljátszania a 86 . akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. melléklet : A táblázat értékelése 1.) – A meglepő igazság azonban az. – A jó alak fontos. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. tág látókörű Okos. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. Bár kétségtelen. – A lányok szerint a vagány. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. jó humorú (4) Poénos. hogy aki születetten nagyhangú. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. egészen kivirultak. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. hogy a lányok túl rámenősek. pláne nem kihívóan. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. stb. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. talpraesett. de messze nem olyan negatívak. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. Jó volt látni. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt. ahogy azt a lányok gondolják. ha sportos. Persze azt is megbeszéltük. hogy csinos legyen a nő. hogy a szerényebb. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. eléggé lesújtó! (első a külső. hogy a lányok véleménye arról. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg.

87 . Azt gondolom. még az ápoltság. Ez talán azt is mutathatja. Úgy tűnik. ne felejtsük. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. hogy szerepet játszanak. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. a lányoknál a magas férfi az ideál. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. Az is tanulságos. Azt is tapasztalom.szendét. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. lelki társ). A lényeg. látva. fiaink jobban ismerik a nők igényét. 4. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. nem feltételezik a fiúkról. hogy a hűség. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. és az udvariasság terén is. Nézzük. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. mint érdekes jelenség. de azt megfogalmazzák. 3. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. aminek szeretnének megfelelni. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. és zárkózottakká. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. hogy ahogy láthatjuk. Ugyanakkor. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. 2. mind a lányoknál. Nos. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. Az is több. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. vagy esetleg kiábrándulnak. Ezzel feladják önmagukat. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják.

csak egy-egy helyen szerepel. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. igaz. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. 6. az a megbízhatóság erénye. gyermek-szülő kapcsolatról. 88 . családalapításra való készséget. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. szerelemről. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. és hajlok arra. Itt is sajnos. Azt gondolom.A családszerető. és talán nem túloztam. mint az ideális férfi értékét. akik számára a család megőrzendő. hogy nem véletlenül. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik. amikor azt mondtam. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. de akár munkatársi kapcsolatról is. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. legyen szó barátságról. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak. mint női „igényt” az apaságra. házasságról. örök érték. gyermekszerető. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál.

Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. hogy ki kivel házasodik össze. az a lényeg. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. mert igaz. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. hogy fiatalok egy csoportja felkért. bőven van mit józanul megfontolni. valósággal belezuhannak egymásba. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. ha kell. szexualitásról. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. hogy valaki meg akarja mondani nekik. amelyek lángoló szerelemmel indultak. életüket. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. Tárgyalom a szexualitás témáját is. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. De hiába. A „ha nem”-et úgy értem. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek.Varga Péter villamosmérnök. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. és végül „TOTTY”. sokkal jobb az esélye annak. azokról a dolgokról. tartsak előadást a párkapcsolatokról. de különben nagyon nem valók egymáshoz. ahová meghívnak. hogy szeressük egymást. de ha valaki másként gondolja. nem? A többi nem számít. amit el is mondok. hogyan kell tenniük. nem is nagyon sikerülne –. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. hogy a szeretet mindent legyő z. Egy idő után össze is házasodnak. Ez a kifejezés azt jelenti. és nagyon lecsökken az esélye annak. a különböző párkapcsolat-fajtákról. ahogyan akarja. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. Ami az ember „vérében van”. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. mit. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. ez igaz. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. hogy rettentően szerelmesek egymásba. hanem a gyerekeik is szenvednek. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. hogy a fiatalok higgyék el. ha nem. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. mert célom annak elérése. hogy átgondolják párkapcsolatukat. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. Ha érzik. szerelemről. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. Amitől természetesen nemcsak ők. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. egyáltalán nem mindegy. 89 . hogy ilyenkor általában van is valaki. De nagyon nem igaz. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. házasságról. hogy az életünk párját ki kell választani. hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. a Zászlónk Újság főszerkesztője. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. az látszik rajtuk! Annyira. aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. az ő dolga. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. Van természetesen véleményem mindezekről. a párválasztás komoly feladat. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre.

hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. mert azt megteszik a fiúk. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. mint az. Sokat nem beszélek róla. hanem az. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. Amihez persze tanulni IS kell. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. hogy a gyerekből felnőtt. 143. de azt igen. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. hanem mindegyikkel. A férfiak ebből kimaradnak. ha éppen nehéz. ugyanis egy férfi és egy nő. Még az sem következik be. még akkor is. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. A fiúknak pedig tudniuk kell. ivarérett egyed lesz. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. hogy nő. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. mint sok fiút. aki nem. ami szintén nem kis feladat. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. kiegyensúlyozott. Aminek alapja. amikor „húzósabb” a helyzet. egy ragyogás. azért. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. Ennek lényege. szép és kívánatos”. amit később bánni kellene. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). Hogy mennyire az. és más a „kanság”. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. hogy a nő a férfi számára egy csoda. mert nő. aki egy pici babát a világra hozhat. A biológiai érés csak annyit eredményez. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. Tudja. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. hogy más a férfiasság. és azokat végre is hajtja. „friss. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. ami azt jelenti. Felnőtté is válni kell. Ami nem azt jelenti. vers). Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. tisztában van a feladataival. mert biztos lehet abban. hogy egészen másfajta ember az. Sajnos olyan légkörben élünk. mit akar az életben. mert csak megtörtént. ő egy csoda. amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. különleges tünemény. hogy abból a tényből kifolyólag. görcsölnie. de más jellegű. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. harmatos. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak. üde. hanem igazából ez a gyerek „dolga”.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. de igazából nem is akarták. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. Férfivá és nővé válni kell. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. és nem a gerjedelmei. és embernek adhatnak életet. és valóban nőként élnie. aki tetszik neki. hogy harmonikus. Még akkor is.

hogy megismerhessük egymást. emésztési zavarai. akárkibe. de az súlyos „dögség”. Ez egy újabb – még nem általános. megszüntetni. közösségi dimenzió is. a viselkedés-kultúrát stb. az értékrendet. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. valami. elveit. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. és akihez mi tartozunk. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. hanem az. Legyen alkalmas versenyző. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. de ereje. Lehet fitymálni. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. hogy semmilyen törvény nem írja elő. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. tekintve. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. hogy mind a ketten azt teszik. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. Nincs amúgy semmi baj vele. Akkor is. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. ismerkedni. csak helyesen kell hozzáállni. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes.egymást. Ez utóbbi azt jelenti. ami addig nem volt. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. hány éves korban „kell” együtt járni. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. ha valaki szerelmes lett. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. Fontosnak tartom belátni. Mert a szerelemnek – amint pl. Fontos szabály. sorsokon. beszélgetni. Legyen hozzá kedve az embernek. lekezelni a hivatalos formát. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. Arra szolgál. hogy csak úgy szabad művelni. Legyen rá ideje és energiája. hallás-károsodása. hitbeli. akármikor lehet szerelmes. ha teljesül három feltétel: 1. mert elég hamar kiderül…). hogy már mindenkinek jobb lesz. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. Ebből viszont az következik. és nem gondolja az egyikük. aki hozzánk tartozik. Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. akárki. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. 3. 2. pszichésen regrediál. de attól az még érinti az embert. Először is be kell vallani. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. még akkor is. alvászavarai vannak. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. hogy a szerelmes 91 . ha komolyan gondoljuk. ha rossz az ötlet. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. A másik fontos szempont. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. A vírusos jelző arra utal. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. ha lehazudja magának. hogy nincs ellene védelem. hogy valamennyire már ismerni kell azt. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. mint az együttjárás. Tudni kell. hogy ők már „járnak”. ha elválunk?”. Hosszabban beszélek az együttjárásról. hogy komoly elkötelezettséget jelent. annak látás-károsodása. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. Óriási támaszt. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. lehet többel is. meg szörnyen veszélyes is. Ha pedig hívőkről van szó. Új minőség. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. hogy felbonthatatlan. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. Ha pedig így kötjük a házasságot. átgázol életeken. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog.

igazából csak a beszélgetés mentheti meg. de nem beszélnek érzéseikről. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. semmilyen érték nem vész el. ahogy van. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. hogy „Abba leszek szerelmes. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. mert az a veszély fenyeget. hogy miket mond. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. hogy megfigyeljük. viselkedésében. amelyek a szerelem hatására következtek be. és megszűnnek azok a módosulások. csak a „sóvárgás” szűnik meg. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. de legalább a viselkedését. ami neki a „vérében van”. de a „siker” csak addig tart. Ki kell tehát „fürkészni”. Azzal. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. Szigorúan tilos megnevelni azt. elmaradnak a „tornagyakorlatok” is. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. aki belénk van zúgva. Ahogy múlik az idő. hogy mire számíthatunk. szokásaiban talál valami zavarót. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. nem mennek el sétálni egyet. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. kölcsönös szerelemmel. a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. ami a szerelemben van. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. Ha nem lettek volna elvakulva. Mindig megbeszélik az ügyeket. akibe „belezúgott” az ember. belátták volna. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. Az igazi. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). mondjuk. A „fürkészni” valók A legfontosabb. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. amilyen. Függetlenül attól. olyan fajta. az mindenesetre nem jó jel. Ez nem tragédia. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben.állapotból nem következik. hogy mi van kedvesemben idegesítő. egyben „igazi” is. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. fogában tartva. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. legalább úgy. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. Azt is fontos tudni. nem csak eljátsszuk. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. Mert olyan lesz. hogy az. hogy „sikerül”. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. mégis csak olyan lesz. Tény ugyanis. ha megfigyeljük kedvesünk családját. aki hozzám való”. amikor csak az a téma. akivel az életemet össze akarom kötni. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. a nagy Ő az. olyan. de önmagában ez kevés. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. Ha pedig valaki a kedvesében. hogy milyen ember valójában az. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. csak fel kell készülni rá. bár naponta kommunikál. 92 . A házasságot ugyanis az elszürküléstől. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. Fontos szempontokat adhat ahhoz. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át.

mint a szex” című cikket.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család. aztán ha elfogy szól. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. és mennyit kell félretenni. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. mi bűn. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. hogy milyen jó volt. a körülményektől stb. pl. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. Egyszerű példa. csak fel kell készülni rá. életében valami nagy hülyeséget követett el. és beosztja. Sajnos olyan világban élünk. jó. vagyis az elkötelezettséget. körülmények között. Ez szintén nem tragédia. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. ahol az asszony kap meg minden bevételt. utána kutyául is érzi magát. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. hogy az a szülő. Pl. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről.amilyen. ahogy múlik az idő. hogy a különböző tevékenységek. hogy a férfi osztja be. ami jobb. de ha a gőz kifúj. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. Tudatosan beszélni kell ezekről. mi nem bűn. mi hogyan fogjuk csinálni. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. Csak erről nem beszélnek a filmek. annak kultúrája van (kellene lennie). és akkor még kap (ha van). mert „akármi előadódik”. hogy a mai fiatalokat sajnálom. Ezt lehet csinálni. illetve szűkíti a sávokat. mert elveszik tőlük a szexualitást. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. sőt. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. akárhogy is bizonygatja. visszaáll a normál állapot. hiányérzete támad. arra biztatják a fiatalokat. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. A szexualitásról Még inkább. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. Azt hangsúlyozom. szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. Ezért mondom. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. mint a kutya. ami benne van a lelkemben. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. amikor mindenhonnan az áramlik. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. a reklámok. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. hiszen azt meg sem tudom mondani. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. mint eddig. hogy kellene még. Van olyan. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. Természetesen nem következik mindebből. egyre „olyanabb” lesz. Mert a szerelem-gőz tágítja. Ki kell fürkészni. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. de amikor a gőz kifúj. és számtalan hasonló témáról. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. annyira fejezem ezt ki testemmel is. Nem beszélek arról. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. hogy az embernek magának nem jó. és „élvezeti cikket” csinál belőle. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. a tudatosságtól. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. hogy tudjuk.

mint amilyen az valójában. hanem az egész ember örül. Röviden. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. Nem szándékos hazugság tehát az. hogy mennyire szeretlek. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. akinek kevesebbet jelent. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. akkor nem állati módon éli a szexuális életét. hogy mi volt köztük régebben. 2. Igazi örömöt adóan kell. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. Van. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. Nem gondolom. mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. hogy történjék. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. hogy megbántottuk a Jóistent. Az igazi szerető pedig az. egy csók lelkileg is érinti. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). egy csókba. Ha viszont az. Ahhoz. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. akik mégis lefekszenek előtte. hanem embertelen módon. szenvedés oka az. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. és gyönyörű az élet. 1. Függetlenül attól. akinek pl. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. Az érett meg a szerelemre. Ezek érzések. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. Az „igazi öröm” azt jelenti. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. hogy a különböző testi gesztusok. Ha pedig élveztük egymást. ez az. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). Hiszen egészen nyilvánvaló. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. hogy éppen mennyire kívánlak. Csak azt 94 . de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. akinek többet. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. azt egy kézfogás. csak ülünk csendben. Magam úgy gondolom. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést. és tudja jobban szeretni. van. amikor éppen megkívánja. egyszerűen arról van szó. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. kiad magából valamit. de azért gyönyörű volt ugye?!). hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. hogy az a jó. Ez utóbbi is előfordul. hogy erkölcstelen disznók azok. mint az enyém. úgyis mindenki teszi azt. tömören. vagy csak élvezkedtünk. 3. „Parancsra” nem lehet szeretni. meg tudják azt magyarázni. ami utána kiderül. Ez pedig nem jó neki. Csak az lehet szeretet-kifejezés. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. amit jónak lát. akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban.kifejezni. amiket nem igazán lehet indokolni. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. Hangsúlyozva. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. hogy történjék. Félelem és görcsök nélkül kell. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. ha valaki úgy érzi. hogy „Élvezkedni lehet. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. mint amennyire kívánja. nincs is baj vele. Ez a feltétel azt jelenti. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. egy csók nem egy nagy dolog. ami szabadon és akarva történik. akkor utána belül szürkeség lesz. és nem azt. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. Ilyenkor szokás mondogatni.

hogy szerintem jó. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. a bevásárlást. Bizony vannak az életben dolgok. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. mint a halált. mert „tök ciki”. igaz. hanem az. hogy valaki beöltözik abba a ruhába.mondom. de ha tényleg kipróbálja. Csak nem elég súlyos. csak éppen utána mégsem. mert veszélyes.” Az érv jó. bele is fekhet. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. és kívánjuk. nemi életet. „Nagy baj lenne. de én elsősorban tőlük várnám. El lehet játszani. aki megvárja a házasságkötést. ez már természetes”. akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. hogy a fiatalok talán elhiszik. mégsem lehet. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. a koporsó stb. amit ez az érv feltételez.” Az érv értéke: röhejes. Tényleg jó. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. egy éve házas párral. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. Nem az ugyanis a kérdés. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. hogy szexuálisan nem illünk össze. amiben majd eltemetik. ha igaz lenne. 2. A fő problémám egyébként gyakorlati. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. ha majd meg lesz halva.. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. megvan-e az összhang testi vonalon. Először is. akit később élete párjának szeretne. ami halála után lesz. Másrészt. Ha csak egy pár lenne. És bizony nem egy párról tudok csak én. szeretnénk kipróbálni. hogy mindenki csinálja. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség. már nem igaz. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. pedig alaposan kipróbálták. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. hogy milyen lesz a ruha. Sajnos találkoztam olyan fiatal. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. Csak azok általában hallgatnak róla. csak éppen a lényeget nem. Ugyanis nem igaz. hogy milyen lesz. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre. akik megvárják. de még a nemi élet sem. ha már össze leszünk házasodva. a főzést. „Ma már mindenki ezt csinálja. Pl. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. ha végrehajtunk egy nemi aktust. működött is minden rendesen. tény. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. amiket kívánunk. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart. Az érv értéke: 0 (zérus). hiszen azt látják a fiatalok. ha a házasságkötés után derülne ki. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt. akkor 95 . A házasságot annyira lehet kipróbálni. ha meg tudják várni. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. Lehet próbálni a közös életet. érezheti úgy az ember. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal.

mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. mert minden bizonnyal késik. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán. 96 . A kockázat ettől még fennáll. egy esetleges rettegésnek. addig az bizony teher. de eltelik a három nap. De azért azt az emberek többsége érzi. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel.tényleg semmi értelme az egésznek. vagy akár csak izgulásnak azért. úgyhogy semmi gond. Nem véletlenül. Aztán 4 nap késéssel megjön. szó nincs „áldott állapotról”. Ki az a rém. Akkor megkönnyebbül. Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. szerelmünk gyümölcse. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. A fiatalokkal foglalkozva. és nem jön meg a vérzés. szóval. Ugye? Szakirodalom Varga P. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. cselekedettel. csak azon alapul. Budapest. talán nem fáradozunk hiába. csak nagyon veszélyes. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. Ha ezt elérjük. Most mi van? Késik. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik. Na jó.: Spielhózni. Zászlónk Stúdió. hogy a szerelem gyönyörű dolog. hogy kérdések merüljenek fel bennük. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. Igen ám. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. gyakorlatilag tehetetlen. hogy rögtön orvoshoz szalad. még ha költőit is. 2002. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. ráadásul védekeznek is. akit élete társának képzel el. Nem a terhesség a kockázat. illetve arra késztetni őket.

a szerelem. Az. keresztény szellemiségű vezetőkkel.Szászi Balázs pedagógus. csoportokkal foglalkozunk. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. de mivel pornó lett belőle. s a társadalom számára is fontos remény. Ezzel együtt azt is látjuk. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. hittanár. észrevehetjük. s mélyíti el a kapcsolataikról. hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. Hétköznapi munkánkban családokkal. az ma is a vágyott jó. pszichodráma asszisztensek. A család. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. 1 Varga Péter. s a család magán viseli annak minden jegyét. Hallgatás nincs. a krízis nem csak felfordulást jelent. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. már az sem ritka. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. az óriásplakátokról. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. s ez a téma az életet adó család. 97 . majd tovább cselekedetbe menjen. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. Őt. ez folyik a filmekből. az újságos standról. aminek kidolgozásában. A Társ-suli tehát egy program. hogy a család válságban van. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. hogy mégiscsak van valami. a párkapcsolat örök téma. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. Rövid elméleti bevezetők. Pedig csak a társadalom van válságban. nyugalmunk. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. akárhány éve élünk házasságban. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus. tudatos életté váljon. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. mindig megmozgató kérdés marad. a Spielhózni szerzőjének művészneve. amiről nemigen beszélhetünk. önmagunkká-levésünk bázisát. azt érdemes továbbadni. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. kiegészíti. de szakemberként és magánemberként is. mentálhigiénés szakember. hogy gyakorlatorientáltan. úgy tűnik.

hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. vagy eljátsszák. hogy nemcsak a munkásfiatalok. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. felszínes jelzésnek bedőlni. hogy a maga erejéből. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. ezzel tágítsuk az ő világról. álláspontját. Ez nem jelenti azt. amit az egyház helyi. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. s magukról alkotott nézetüket. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. normális gondolkodással létezni. utódaikat a jövő felé segítve. megújulva kell jelen lenni. Amikor fiatalokkal találkozunk. s idáig jutni a párbeszédben. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . hanem arról. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban.hanem lehetőséget a változásra. hogy nem szabad ennek az első. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni. hogy nincsenek. hogy megjavuljon. s úgy tesznek. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. Az elődök példái nem elégségesek. hogy mi „tanítók”. hanem szeretetből emberré lett. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. Ma is ezt tapasztaljuk. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. előbb járók mit tudunk már a világról. hogy mindaz. így a párválasztásban sem. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. kiszolgáltatva magát az emberi sors. Ma a szülők. le kell söpörni. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. Már akkor azt tapasztalta. mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. Lelkiségi alapok. „Krisztus úgy szerette a világot. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. az első tapasztalat mindig az. el kell hallgatni. ami számunkra fontos és érték. amikor nekünk az. hisz ez a belépő a közös munkához. Isten nem várta el a világtól. meghatározzuk nézőpontunkat. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. és akkor fognak ott ülni a padokban. Joseph Cardijntól vesszük. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra. Személyes meggyő ződésünk azonban az. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. elevennek maradni. hogy ők már mindent tudnak. hanem azt.

lehető legjobban az utánunk jövőknek. Azzal viszont. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. úgy alakítsuk viselkedésünket. akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik.”3 A tréningeken mint kísérők. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. azzal általában nem jutunk előbbre. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. ami a számunkra és a környezet számára is jó. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. hanem mint vezetőknek. lehetőséget kapunk arra. hogyan hat a másik rám a csoportban. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. hogy megváltozzunk. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni. hogyan is viselkedünk. mit vagy hogyan tegyünk. 99 2 . K. még azelőtt. a csoportdinamika atyja. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. teremtettségüknél fogva. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni. ami már ott és akkor jelen van életükben. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. ha azt mondjuk meg. hogy bármi különöset tettek volna. ha segítünk meglátni. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. Tahi. mi szép és jó van bennük már eleve. a csoportdinamikának. Levin2.

d) Nem tudom. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan.) 1. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. b) Megfésülködöm. c) Nem csinálok semmi különöset. d) Kopasz a Drága 3. 2. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. de arra talán jó. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. igyekszem a legjobban kinézni. Ha még nincs. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. 100 . Amíg a randevúra mész. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. Tudod-e. Tudod-e. d) Nincs is pulcsija. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. c) Nem is jár fodrászhoz. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. Ha Vele találkozol. kékesszürke stb. Nem kell komolyan venni. c) Fogalmam sincs. nagy ökörség. szürke. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. mint minden ilyen teszt. egyformán. Tudod-e. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. és azt hordja. Tudod-e. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. vagy van egy. akkor lesz. 4. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. d) Olyankor annyira izgulok. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. kb. amióta ismerem. c) Nem tudom. d) Csak magára hasonlít. nincs is neki ilyen. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm.

b) Próbálkozni. 14. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. Mit szólnál hozzá. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. hogy összetartozunk. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . Tudod-e. ha megtudnád. b) Néha-néha eszembe jut. d) Hááát. de közösen egyezünk meg. c) Ha megfogta. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. de hát van ilyen. 12. b) Elkezdek poénkodni. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. Mit csinálsz. Általában ki dönti el. hát megfogta. hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. c) Nincs olyan étel. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. c) Nincs soha túl jó kedve. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. elég gyakran. 10. Milyen gyakran gondolsz arra. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. b) Hol Ő. szóval tök jó. bohóckodni. d) A lecsó. és így értékesebb lesz. hogy nem is lenne rossz ötlet. Mit érzel. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. mi a kedvenc étele? a) Naná. ha engem választ. 9. c) Én javaslom. hogy tudjak rajta segíteni. hol én. mit szeret a legjobban. azt lehet. d) Még nem is voltunk moziban. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. c) Még jó. eléggé megviselne. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. akinek éppen jó ötlete van. hogy jobb kedvre derítsem. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. 11. c) Ez még eszembe sem jutott. na… b) Azt érzem. b) Nem rontom el a kedvét. hagyjanak békén. Mit csinálsz.8. d) Velem még sosem volt bánatos. b) Nem örülnék. de közösen egyezünk meg. amit különösen szeret. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. Mit szólnál hozzá.

hány értékelhető válaszod maradt. nem kell figyelembe venni. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. c) Közöttünk teljes az összhang. és oszd el az értékelhető válaszok számával. mert sok a dolga. hogy feladod az egyéniséged.16. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. egészen normális a kapcsolatotok. d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. hány is az óra. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. Ha találkozni akarsz Vele. Talán még annak is fennáll a veszélye. Add össze. néha nem. hogy azt higgye. Megvan a kellő vonzódás. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. mit mondjak: az az érzésem. Vigyázz. nem vagy valami túlságosan szerelmes. így megkapod. b) Néha veszekszünk. de azért mindketten tudjátok. kérdést. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 . Értékelés: Az 1. 4 vagy annál nagyobb: Hát. szerelem. hogy valamiben nem értünk egyet. c) Inkább Ő szokott engem hívni. neki van igaza. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. d) Már együtt is lakunk. és ahol d-t választottál. hogy piszkosul szerelmes vagy. Hagyom. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba. általában ráér-e? a) Nem mindig. Az rendben van. sőt egészen kellemes is lehet. Ezeknél minden a válasz 1 pont. b) Általában ráér. de azért néha észnél is kell lenni. Mi van. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). Olyan nincs. nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. Ilyenkor valamelyikünk enged. Na jó.

Sokkal hamarabb megmutatják azt. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. 103 . a függetlenedés. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. nem is foglalkozik mással. láthatjuk.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. már nemigen terep számukra az otthon. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. hogy ki lesz ő. amiket éppen most tanul. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. kifejezik másféle módokon. azokat a szerepeket. normák mentén haladnak. hogy a serdülőben kialakuljon. Ez nem könnyű . Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. Nyilvánvaló. s a gyász érzésével terhes ez az időszak. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. azt sokszor már az öltözködéséből. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. tettekkel kifejezni azt. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. Vágy és félelem. valóságra utaló tartalmakat felfedni. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. nevelőivel. azon túl. amiket nem akarunk. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. s a partnerré válás erőire. A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. szabadon kipróbálhatja a határait. üvegtestű nőt sárban ölelni. és az önálló identitás megtalálása. s újak után nézni. táncot. jó vezető van. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. újra kell értékelni a szülői házat. ahol szabadon kísérletezhet. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. Ők szeretik inkább akciókkal. vagy inkább ellenkezőleg. csak avval. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. azaz a játékosságukra. ami bennük van. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. szexualitás az autonómia. A párválasztás. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. lelkük megmozduljon. hogy valóban az egész testük. és ezzel a lelküket és a testüket is. arra a tudásunkra. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. tartásából láthatjuk. nem költő. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. teljesen feketére mosnak. illetve azok értékközvetítő voltára. Félelemmel. Így hát egy jó vezető. s más. hisz ahol biztonságos. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. olyan értékek. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket.

ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. kapcsolatok építésére vezetjük. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. Amikor házasságról beszélünk. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. Azaz fontos. hanem három más területen is preventív jelleggel bír. pszichés szempontjából az alapja. Ehhez segít. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. hogy a szerhez nyúl. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. a benne rejlő erőre épít. és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. a család. hogy a legkülönbözőbb helyekről. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. 104 . egy mélyebb intimitásra. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. egyenrangúan. akár párkapcsolatok megteremtésére. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. Amennyire a keretek engedik. a drogfogyasztás ellen. Amikor segítünk a fiataloknak abban. tudatosan törekszünk arra. A program. hogy betöltse. A szer azért lesz fontos. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. akik véleménye meghatározó. a szülők azok. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. más értékrendből. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. amiben a tréning segít. különbözőségeink ellenére egymásért. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. hogy férfiak és nők vagyunk. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. az emberi kapcsolatok hiányát kell. mert a valódi intimitást. Pl. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. személyiségfejlesztő tréning ahhoz. A máshonnan. felelősségteljesebb életvitelre. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. Prevenció Azt szoktuk mondani. egy mély önismeretre van szükségünk. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. Számít a családjára.

Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. tesztek. s különböző lehetőséget teremtünk arra. S itt valósul meg. ami elmúlt. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. kreatív megnyilvánulások. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. A tulajdonképpeni 13 téma: I. barátság. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. hogy lehet másként. amit remélnek. önismereti játékok. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. S valahogy így együtt tapasztalják. feladatlapok. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. nem lehet ésszel legyőzni. lazázás. XII. hátrányai. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. ami működik. a jóra való vágyat. sok cselekvés. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . maximum egy órásak. Elkezdve onnan. III. V. VI. s amit remélni sem mernek. XI. videós helyzetgyakorlatok. VIII. együttjárás. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. formákat a találkozástól egészen a szakításig. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. higiénia. Bevezető. hanem többé-kevésbé tudatosan. Szakítás – kevés beszéd. Az előadások általában 30 percesek. X. VII. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. a jót. hanem azok a konkrét tapasztalatok. szituációs játékok. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját. tesztek. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. kézműves foglalkozások és tánc. IX. II. IV. s ami van. A házasság értelmes és értelmetlen okai. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. Ezek önismereti játékok. Veszekedés – előnyei. XIII. de válunk.

működik. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz. mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. 106 . Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni. reflexióra. s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai.

videofelvételek elemzésével. szerepjátékokkal. és újszerűen közelítjük meg. interaktív beszélgetésekkel. szakítás. mentálhigiénés feladatok. illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. vitaindító gondolatokat. veszekedés stb. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. kézműves foglalkozásokkal. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet. ahol téma-centrikus. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. kiscsoportos feldolgozásban. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. dramatikus játékokkal. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. pontos tematikával. amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik. viszont a csoport igényeire. ahol helyzetgyakorlatok. elmélyítésében. tesztekkel és kiértékelésükkel. A program 14 éves hagyománnyal bír. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. párkapcsolat. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. A témát játékosan. esetmegbeszélésekkel. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. alkalmazkodni. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. nem pusztán szexuális felvilágosítás. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén. előadások. maximum 15 fővel indul.). amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. kivel. barátság. igen fontos témákban (szerelem. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. elvárásaira nyitottan tud reagálni. és az önismeret fejlesztésében. 107 . A kiscsoport minimum 8. kiscsoportos munka formájában. játékok kapnak helyet. Készséget és reményt adunk arra. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. Nem partnerközvetítés. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. hogy – mikor. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg. mit.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára.

mégis sok magányos ember. • a saját családi minták felismerésében. az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. az egész embert átfogó értelemben. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. családunktól kapjuk. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. fiatal tanácstalanul. Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14.A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. a fiatalok otthonról nem kapják meg. 108 . vagy őt találja meg valaki. félelmekkel telve várja. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. illetve esték szabadok). egyetemistáknak. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. hogy végre megtalálja az „igazit”. ifjúsági vezetőknek. értelmi és érzelmi érettség szükséges. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. • új problémakezelési megoldások megismerésében. Az első benyomásokat szüleinktől. Kornak megfelelő szellemi. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. szakmunkásoknak. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. elsajátítására. A program az ország egész területén elérhető. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. gyakorlásában. a délutánok. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. Lehet helyi szervezésben. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. tapasztalatok megosztására. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. társadalmi viszonyok között.

hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. fokozva aktivitásukat. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. ügyelünk arra. tehát úgy lett kialakítva a program. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. Fontos. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. félelmeiket. játékok kiválasztása. és így motiváltabbak a tréning megtartásában.Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik. megoldások szülessenek. 26. Az egységek végén a team értékelést tart. a programhoz való hozzáállásukat. Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. Telefonszám: +36-62-548-940 109 . Kálvária sgt. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. Cím: 6722 Szeged. személyes élmények „behozása”. Többnyire ők maguk is fiatalok. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik. hogy kimondhassák elvárásaikat. társvezető megválasztása). Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. saját helyüket.

hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. Pályaorientációs önismereti tréning. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. alapozó tréning. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. Önismereti drámacsoport 6. ifjúságvédelmisek. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. illetve eldöntheti. 110 . Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból. Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. háromszor koo-trénerként dolgozott. Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). Saját élményű . Az eddigi gyakorlat azt mutatja. 4. ám büszkén vállaljuk. mennyi energiát. kétszer hospitált. Szociálismunkások. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. fiatal házasok vezetnek csoportokat. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. Így a programban elsősorban egyetemisták. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. lebonyolításuk elsajátítására. A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. ahol mindenki számára kiderül. akik alkalmasak lesznek arra. kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. hogy profi trénereket képezzünk ki. és más ifjúsági csoportok vezetői. Nem célunk. önismereti játékok megismertetésére. az ország különböző területeiről. 2. védőnők. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. befektetést igényel a részéről. Megfogalmazza elvárásait. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. mik a feltételei. Célcsoport: Egyetemisták. főiskolások. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1.

hanem magában az emberben dől el. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. főigazgató. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. gondozásra. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. autonóm személyiség ideálját hirdették. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. a különböző társadalomtudományok. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. Egymásra utaltan élünk. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. másodlagosan rendelődik alá a többinek. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember. hogy az autonóm. hogy jóra vagy rosszra. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. önmaga és embertársai javára. gyermekként. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. léte az együtt-létben válhat teljessé. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. végül idős emberként is. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. erejét. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget.Dr. vagy pusztítására használja-e energiáit. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. Ma már közhellyé vált a megállapítás. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. de bontakozó személyisége is. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. A „harmadik életszakasz”. a pszichológia és az antropológia. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. és csak utóbb. a házastársi. esetleg alkalmi ismeretségekig. 111 . Lukács László piarista teológiai tanár. A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum. E nézet szerint az Én valójában egyedül van.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. felnőttként. hogy segítse önmaga megvalósítását. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. Nemcsak teste szorul rá táplálásra.

112 . A személlyé válás ajándék. aki másnak igyekszik örömet szerezni. század elején. hogy szeressék. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. elfogadsz és szeretsz. és feléje fordul. mert én szabadon elismerlek. Csak az tud igazán önmagává lenni. amely elfogadást és választ igényel. Egybenyíló. önmegismerés és a másik elismerése. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. amennyiben Te elismersz. elfogadlak és szeretlek. csak az válhat igazán boldoggá. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott. fejlett személyek kezdeményezik. megszólított. Megszólítás és válasz. Meghívás és meghívottság. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. Nem az én gondolatom. hogy a Másik megismert. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. hanem olyan tevékenység. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. Európa 1991. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. „communio”-ban. szavam a fontos. éppen a köztük növekvő egységben. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). Ez az egység-közösség. Martin: Én és Te. hogy méltatlanná válik a szeretetre. Legősibb vágya az. 4 Buber. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. „Halandóak vagyunk. ahogy Ágoston emlegeti. és a másik „Te”. halhatatlanok. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. A személy annál érettebbé. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. adottság. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. annál inkább önmagává válik. aki kilép önösségéből. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. A személy azáltal „van”. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. hanem az. de nem létezhet” (Roger Garaudy). a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. hogy egy „Te” elfogadja. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. illetve hagyja tágítani magát. minél inkább megnyílik másokra. Ez azonban csak lehetőség.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. ha szeretünk” (Karl Jaspers). Persze én már akkor is „Én” vagyok. és elveszíti azt. legősibb félelme. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. ha szeretetlenek. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé.

113 .Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. az egymáshoz tartozás érzését. Legteljesebben mégis a házasságban. hanem kapcsolatokban válik önmagává. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. saját képmására alkotta. az udvariasság.27). hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. a szexuális igények kielégítését. Ez a kapcsolat egész valóját. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. hogy nem magányos egyed. akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. és szegényebb marad az. hogy értelme van és szabad akarata. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. a figyelmesség és a szolgálatkészség. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. amilyen például a barátság. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. hanem mindezek fölött abban. Ehhez járul az is. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. amelyet az otthonukká tesznek.

tudják. „Amint te. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. ha fáradt vagy beteg. Tudják. mire van szüksége. minden álarc és képmutatás nélkül. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. Ebből következik az is. hogy így elhiggye a világ. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. Otthont. (…) Legyenek egy. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. ha nem a személyes odaadás. hanem közös otthont teremtenek. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. bennem vagy s én benned. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. de viszontagságaiban.). közöttük vagyok”. te bennem. S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. amely biztonságot és védelmet ad. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. megteremtve az egyesülés élményét. amelyben valóban önmaguk lehetnek. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. amint engem szerettél” (Jn 17. és szereted őket. együtt és egymásnak. akár konfliktusaiban is. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. amint mi egy vagyunk: én bennük. Fokozatosan. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. úgy legyenek ők is bennünk. amelyik kihűl vagy elenyész. otthont. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. ígérte tanítványainak Jézus. legrejtettebb titkait is. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán.21sk.Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. Közösen élik meg a világ eseményeit. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. hogy te küldtél engem. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. az élet különböző helyzeteiben. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. s nehéz előre tudni. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. örömüket lelik egymásban. Egyszer talán ráébrednek arra. s megtudja a világ. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. hogy te küldtél. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem. tudják együtt „múlatni” az időt. és a Fiú az Atyát. a heves rajongás alábbhagy. vagy a szabadidejüket. beteljesülten az örök boldogságban. töredékesen már itt a földi életben. hogy értelme és szabad akarata van. örömeiben. vakációjukat töltik együtt. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. Atyám. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. 114 . az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút.

hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. Oka ennek elsősorban az. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. a töredékességnek egy darabját. istenibbé válik. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. annak mintájára. individuum. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig.” Mindaz. önzetlenebb a szeretetünk. a különböző szeretetkapcsolatokban. a kielégületlenségnek. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. abból meríti erejét. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. mily reménytelen. hanem szeretetének korlátaiba is. egymásból és egymásra való léte. hanem lehetőségünk nyílik arra is. nézeteltéréseket okoznak. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. hanem azt is. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. „Az ember itt kevés a szeretetre”. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. 115 . együtt-lét. szeretlek. eredetét és beteljesülését. konfliktusokat. tehát a szeretetről elmondható. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. „Isten a szeretet”. Amint a II. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. annál krisztusibbá. A szó eredetileg körtáncot jelent.Élete fájdalmas töredékességét. hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. nemcsak örömet szereznek. ellenségeskedéssé torzulhatnak. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. A különféle személyes kapcsolatok. amellyel elfogadja az embert. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. Minél őszintébb. Oka azonban az is. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. és önmagát ajándékozza neki. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. Benne. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. hogy minden ember önálló. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. amit Én és Te egymásrautaltságáról. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. még a legszorosabbak is. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. az önfeláldozó. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. hogy Isten bennünket szeret. de nem ritkán feszültségeket. Benne nemcsak Isten lett emberré. Az emberek közti szerető elfogadásban. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással.

Most este van. Ez a jelenlét. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. Figyelmen kívül hagyják azonban. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. és halálunkig folytonosan alakul. úgy kell tenniük a házastársaknak is. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. szövetséggé mélyülő szerelem. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. alkalmi fellobbanás. csak annyival.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. a házastársak életközösségében. hanem amelyben valóban testet ölthet. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. az időhöz kötötten. a tartósság és a hűség.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. szépül vagy éppen torzul. elmélyülni. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. életének története van. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. odaadja magát neki és érte. csak egy csöppel kevésbé szomorú. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. hogy együtt öregszünk meg vele. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. akkor elfogadjuk azt. Elment a nap. amely nemcsak jelzi. Én sem épp vidám. hogy az ember időben él.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. Szomorú voltál. Én meg szeretném megköszönni néked. egyetlen mozzanatba sűrítve. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. táplálja és gondozza saját testeként. akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. de jelenvalóvá is teszi azt. hogy – férfimód hiú – földerítselek. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. 116 . jónéhány éppen a tartós. Olyan történelem ez.

amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. hogy egyedül élje tovább az életét. nem beszélve azokról a sebekről. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. ember szét ne válassza. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. megváltoztatható. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét. tartósabb. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. mindegyik házas viszonylatban. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. Arra az Istenre. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. életét. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb. amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. „Amit Isten egybekötött. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. és igazi. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. amely. vagy mindkét házasfél számára. szívét. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. hogy keressen magának társat. elárulható. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. mint megannyi szerződés. ha önmagát. Ezek gyógyítása. felbontható. legalább valamilyen mértékben. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. még a nép minden hűtlensége ellenére is. Két-vödrü kút! Két sebesült. Tisztában van ugyan vele. arra az Istenre. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. Ez teszi érthetővé. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre.

. Budapest.: Egybeszerkesztve. John: Feltétel nélküli szeretet. Ez pedig Istennel határos. II. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. Vigilia Kiadó. A családi harmónia öt jellemzője. Gary: Egymásra hangolva. Chapman. Budapest. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. Powell. 2002. a Család évében. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. mégiscsak az. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. Gary: Családi összhangzattan.: Felette nagy titok. Vigilia Kiadó.. 2002. megváltó és megáldó partner jelenik meg. 1983.. 118 . Erich: A szeretet művészete. Budapest Fromm. 2002. Eva: Gyermekeimmel. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. akkor ebben – akár tudunk róla. 1997. John: A tartós szeretet titka. 5 Rahner. Harmat. mindent átfogó és oltalmazó. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. akkor túlmutatnak önmagukon. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája. Theodor dr. amely Istenre utalt. Budapest. Budapest. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. hallgatag. Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. Linda: A társ… Feleségek könyve. S ha ez szabadságban történik. dr. akit Istennek nevezünk. Vigilia Kiadó. Chapman. Bécs. Harmat. Amikor valóban szeretnek. Vigilia Kiadó. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. L. Karl: Über die Sakramente der Kirche. 2002. Petrik. Dillow.”5 Szakirodalom Asen. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. 1999. Budapest. Bovet. Könyv a házasságról. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Herder 1985. Budapest. 131. Helikon Kiadó. Park Kiadó 1997. Budapest. Crabb. 2002. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. 1984.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. Powell. Budapest. csaknem banálisnak látszik is kívülről. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. Budapest.

illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. a társ. egyre több ország 119 . a klienssel vagy a tanulóval. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. kapcsolati formák. a siker. A személyes és visszavonhatatlan. (Pszichoterapeuták. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. az egymás életébe való bebocsátást. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség. toleráns a házasság előtti. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. Rossz érzéssel. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. jogi fogalom ugyan. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. illetve a szerződésre épülő házasság. amelyről eddig beszéltünk. Az emberek többsége elfogadja a válást. az önmegvalósítás. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött. mint a hosszú távra szólók. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. klinikai szakpszichológus. hogy mikor boldog egy házasság. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását. hanem döbbenten eszmélünk rá arra.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. szociális munkások. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. élethosszra vonatkozó ígéret. Ezek: a szövetségre.Dr. amelyek az értékek. az egyenlőség. az élet megosztását jelenti. hogy a házasságok törékenyek. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. tanszékvezető tanár. de hátterében. a verseny. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. A házassági szerződés. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága.

amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. A különböző tudományok a változások leírásával. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. Ma inkább a sikerességet. az őszinteség. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. és a családi közösség legfontosabb pillérével. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. akkor a házastársak között 120 . megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. de külön tényezőként is megjelenik az én. mint az egyediség kimunkálása. de az élethossziglani fejlődést feltételező. De a negatív hatások.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. hogy joguk. mint a negatív hatások csökkentésében. kielégítést nyernek.és áldozatvállalás. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. elemző koncepciók a szövetségre épülő. a felelősség. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. Korábban a megbízhatóság. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. a tisztességnek és a megbízhatóságnak. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. hiedelmet. a szociális „ügyességeket”. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki. a „self” értékké válása. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. sőt kötelezettségük egyedülálló. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. a romboló következmények feltárásával. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. különösen a szociológiának. a család épségének megőrzése. hogy ezek majd teljesülnek. a változni tudást. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. A társadalmi változásokkal is összefüggően. és azok hatásaival való megküzdésben. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. Korábban a házasság. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. a jó kommunikációs képességet. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. illetve értékként kezelése.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

és létfeltétel. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. ha a házasságot alkotási folyamatnak. a kapcsolatok alakulnak. értékeinek megfelelő. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. változnak. Hiszen. igényeihez. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság.intézésében. vagy pokollá válik mindkét fél számára. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. az udvarlás első fázisában (1–8. II. az az együttélés minőségétől. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. de mindig több tényező határozza meg. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. A kapcsolatok minőségét. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. biztonságot adó. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. Pl. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. a későbbi időszakban (8-17. tevékenységnek tartjuk. hanem örömforrás legyen. 129 . más választások korlátozásával is jár. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. mint a mesében. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. aki döntött valaki mellett. vagyis elköteleződnek egymásnak. megbízhatóság. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. vagy egyáltalán nem vállalják. A „boldogok voltak. kitartást vállal és fogad egymásnak. vágyainak. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. fejlődnek. ha törekszünk is arra. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. hogy az együttélés ne pokol. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. céljainak. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. elhalnak. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. A másik ember társ. a kapcsolat milyenségétől függ. Az ember sokféle kapcsolatban él. gyengédség. Csak akkor nyílik ki a zsilip.

bizalmatlanok. a függetlenségigény. megengedettek vagy akár tiltottak. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. Az udvarlás időszakában természetes. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. Az erősebben kötődő. kötődő. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. illetve megszakadásához vezet. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. nehezíti a partnerek eredeti családjával. mint az elköteleződő párokét. hanem kényszerből jött létre. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. erősségének jelzéseként értelmeznek. rokonságával való kapcsolatát. az önérdek. Előtérbe kerül a karrier. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. a csalódástól. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. félnek az intimitástól. Az együttélési 130 . Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. óvatosság. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. és a kapcsolat minőségének romlásához. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. mint a hosszú távú elköteleződés. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. Próbálkozások. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. A kapcsolat megszakításának. A statisztikai adatok azt mutatják. a kapcsolat megszakad. éretlenek a felelősségvállalásra. Az együttélést követő házasságok kudarca. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik.Az együttélés törékeny kapcsolat. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. a nehéz helyzetekben való kitartásra. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. hogy más területen keressenek fogódzókat.

hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. problémákat. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. tetszés. csalódottság stb. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. és mélyen kötődjünk hozzá. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. Ha valaki úgy döntött.kapcsolatban élők is. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. a biztonság. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. helyezkedik el. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. A szoros. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. A szerelem kifejezésére. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. kifejezheti valódi szükségleteit. Az elköteleződés olyan szoros. áll össze. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. és a házassággal való törődés az. leírására számtalan szavunk van. jó legyen. a befogadottság. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt. a másiknak való örömszerzés szándéka is. – A házasság jobbá tételére ösztökél. támogatást. mint minden más kapcsolat alakul. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. több időt áldoz arra. kötődés. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. természetesen több energiát fektet bele. ami a hatékonyságérzést kiváltja. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. hogy a szerelem nemcsak érzelem. az együtt megélt élményeket. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. vagyis változik. gondozza. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. A szerelem is. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. élvezet. hogy önmaga legyen. Minden házasság egyedi. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. összetevői kerülnek előtérbe. fellobban. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. intimitást. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. kialszik. gondoskodó szerelembe. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. hanem benne van a másikkal való törődés. Szavaink sokfélesége is jelzi. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. Vannak olyan szerzők. a düh. a szorongás. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. hogy ilyen tartós a házasságuk. szenvedély. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. gyengédség. vágyakozás. A szerelem. tartalmának megragadására. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. válnak hangsúlyosabbá. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. hogy az alkotás szép legyen. elbűvölés. nem kell félnie a másik kilépésétől. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. véleményük szerint mi lehet az oka annak. hogy a kapcsolatot alakítsa. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. gazdagodik. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . A hosszú távú. vonzalom. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. akkor törekszik arra. örömforrás legyen.

országából elűzött királyfi. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. nevezetesen az autonómiára. tiltakozik a házasság ellen. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. Turandot a házasságot választja. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. fejlődik. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. – A személyiség érettsége Valódi. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. Ám ekkor megjelenik Kalaf. pozitív értékeit. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. vagy feleségül megy hozzá. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. egyedi. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. az elköteleződés talaján erősödik. senki mással össze nem téveszthető személy. az a vérpadon végzi. hogy egyben egy kapcsolat része. annak a felesége lesz. ezáltal lesznek részesei egymás életének. bensőségesség. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. aki beleszeret a szépséges császárlányba. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. Kalaf azonban megmondja a választ. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás.nem drámaiak. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. 132 . a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. férjjé a férfi. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. amelyet Turandotnak kell megoldania. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. törekvések kiemelésére is sor kerül. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. és minimalizálja a negatívumokat. a változásra. az elköteleződésére. illetve maximalizálás jelensége. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. a vándorló. eszme stb. De Kalaf gondoskodó. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. hidegszívű. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. Az elköteleződés kezdetén. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. de aki kudarcot vall. irányzat. a minimalizálás. akinek kialakult identitása van. hanem a hasonló értékek. Aki megoldja a próbát. tulajdonságok. így lesz „a kettő egy test”.

Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. a tudatosságot. hogy egyvalakivel meleg. amely mások számára megfigyelhetetlen. szoros. csöndesen. létezés-állapot leírásáról van szó. mint ahogy soha. 133 . hogy kik vagyunk. a költészet ereje. soká. Az intimitás fogalmi megragadása. hiszen egy olyan élmény. ezredévek jöttek. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. amely arra irányul. autonóm személyiség. hanem önmagunkban vagyunk. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. de nem a másikra figyelünk. A másikkal való kapcsolat maga a cél. hogy önmaga csak akkor lehet. Nem cselekvő jellegű. Vagy áldott csipkebokor drága tested. Egyszerre csak megfogtad a kezem. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. Mint zsibbadt erek útján a vér. nem birtokló. Belső. és utal önmagunk legbelső részére. hogy te vagy-e te. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. Istenhez. Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. nem kontrolláló. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. és mint ilyen emberi szükséglet. Melyben egy isten szállt a földre le. Az intimitás bensőséges kapcsolat. őrizzük. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg. ha másvalakivel van együtt. leírása nehéz. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. A kifejezés a latin intimus szóból származik. ez az én-rész a híd a lélekhez. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. így az megérthető akkor is.III. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. S alélt pilláim lassan felvetődtek. – Érett. tartalmazza alapvető választásainkat. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. Kapcsolat. legbelső a jelentése. És percek mentek. inkább passzív létező irányultság. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. Ez a rész. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. Az ember sajátos természetéből adódik. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. „És jó volt élni. és nem eszköz valaminek az elérésére. őszintétlenségre kényszeríti az embert. hova tartozunk. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. kölcsönös kapcsolatban legyünk.

fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. sem a gyengeségek elrejtésére. amely szerint a kommunikáció zajlik. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. Ki kezdi a beszélgetést. Személyes terünkben akkor vagyunk. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. csúnya veszekedés tör ki. gondolatban megosztjuk vele élményeinket. Az intimitásra való képesség. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. kudarcaink. őszinte. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. de 134 . Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent.A spontaneitás szabadság és képesség arra. minden hibánkkal. kimutassa. rejtett szándékaink. a nyílt. vele társalgunk. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. vágyaink. Ott is rá gondolunk. élményeink. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. őszinte. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. Valamiféle időtlenséget. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. késett. Úgy vagyunk a személyes terünkben. mint tudjuk. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. A feleség leszidja. majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. de létezik egy „forgatókönyv”. határtalanságot élünk meg. rejtett céljaink. nem viselünk álarcot. amikor álmodozunk. nem törölte meg a lábát. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. sőt inkább a másikra figyelünk. mikor lehet közbeszólni. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. A feleség sírva. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. de nem rá figyelünk. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. sem a hízelgésre. Olyan dialógusé. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. hogy abba beengedünk egyvalakit. amely megjósolható kimenetelhez vezet. A személyes kapcsolatok alakulásában. – A kölcsönösség. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti. önmagunk megosztására ösztönöz. társunk. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. A kommunikáció nyílt. Az intimitásban a létezés pillanata. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. – Megváltozik a tér megélése. a jelen válik fontossá. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. hanem önmagunkban vagyunk. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. de természetesen jelenthet azt is. – Megváltozik az idő megélése. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. a férj dühös lesz. Pl. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. nincsenek hátsó gondolataink. amikor önmagunkra figyelünk. amikor önmagunkban vagyunk. mint önmagunkra. titkaink. hazaérkezik a férj. esetleg félreáll a nyakkendője. Allport írta le. Az intimitásban a tér megélése kettős.

partneri elvárások. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. hogy milyen szerepben. megismerésére. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. előírt vagy tiltott szabályok. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. a világ kutatására.diadalmasan panaszolja. támogató. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. óvó. – Az intimitás a szabály. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. erősíti a szerelmet. gyengédséget és az elköteleződést. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. gyerek –. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. Csak az anyát közelben. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”. irányulások kifejezése. önmagára vonatkozó gondolatok. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. illetve milyen szabályok szerint működnek. bizonytalanulszorongóan. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. hanem a másikkal is. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. Kezdetben még nem az. bizonygatja. Hogy gyermekének szíve odabújjon. Pedig nem az. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. férj. a másikra ráhagyatkozó állapot. Míg a közeli kapcsolatokban. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. hogy a férje alkoholista. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. önmagában lenni állapotot. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. IV. feleség. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. gyengédség. 135 . Az intimitás önmagunkkal való találkozás. hanem önmagaként van jelen. szabad. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. törődés érzése. lehet-e őt szeretni és értékelni.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is.). a másik valódi énjével. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti.

és nem tudnak társak lenni. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. akik nem akarnak. magányosak. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ. türelmes munkával. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. akik csak partnerek tudnak lenni. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. a nem kötődők. elkerülik az elköteleződést. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. őt szidó szülőtől. „gyakran” kifejezéseket. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. Az 136 . nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére. hogy szüleik szeretik őket. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. A hányatott sorsú. elköteleződést igényel. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. hanem változtatható. de nem sorsszerűen meghatározó. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. a függés ellen lázadók. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. Az összefüggés erős. SEM INTIMITÁS. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. zavart korrigáló terápiájában hosszú. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. Nem félnek a haragos. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. azok. ELUTASÍTÓ IV. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is.I.

míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. helyzetének empatikus megértése. Valószínűleg azért. elköteleződés. a másik elfogadása. A mindenkor rendelkezésre állás. Befejezésül. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént.elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. a valódi én mellett döntöttek. térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem. a másik érzéseinek. 137 .

fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. megtartja méltó helyét. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége. Így egész életünk ünnep lehet. élete megajándékozza azokat. Kecskemét és Déri Éva biológus. Nagy Ágnes általános orvos. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. a gyermekek ajándékozzák a családot. Ezzel a válasszal. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. mely testi-lelki szeretetközösség. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. aki ajándékul adták az életét. ezért ezt meg kell válaszolnia. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. szabad akaratuk által. A gyermeket a házasság megkoronázásának. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. de a házaspár igenje kell rá. CSÉN tanácsadó. Isten megszólítja a házaspárt. CSÉN tanácsadó. hogy Isten ajándékozó. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”.” Csodálatos dolog. 138 . A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. a testvéreknek. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek. A II. De az embernek szabad akarata van. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. hogy szülőkké váljanak. Régebbi korokban a gyermeknemzés. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. természetes családtervezés Életvédelem.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. s szüntelen ajándékozásból állhat. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. Isten ajándékoz bennünket. II. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. házastársi szövetség.Hortobágyiné dr.

védekezésre gondolnak. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. Hány gyermek legyen egy családban. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. elgondolkodtak. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. hanem szinte akadály: mert nem most várták. hogy a gyermek. Lehet. Kapja meg méltó helyét. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. az nem okoz abortuszt. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. 139 . elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. Így ami előtte hat. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. Egy három gyermekes családban. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. Itt kell kiemelnünk azt is. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. ha egy családban egy vagy két gyermek van. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. Ugyanakkor az is fontos. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. mert nem ennyit vártak. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. esetleg a gyermektelenség hátterében. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. néhányan a fogamzásgátlásra. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. de az is lehet. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés.2. a lelki ráhangolódást. Szükséges. Fontos. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. a megfelelő testedzés. amelyet elveszített. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. mert olyan kapcsolatból származik. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. vagy ismeretségi körünkben. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. Szükséges tehát tisztáznunk.

vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. hány gyermeket vállaljanak. születési idejének.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. s szülőkké leszünk. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. amikor tervezték. Legfontosabbnak azt érezzük. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. vagy nem annyi gyermek születik. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. Így mikor mi gyermeket vállalunk. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. mi Isten szándéka a házasságunkkal. töltsétek be a földet. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. Mi az Ő terve. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. hogyan mondanak. 140 . s a gyermekek mikor. Nagyon fontos. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. nem szabad attól félnie. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. Ismeretterjesztő munkánkkal. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. és milyen időközönként érkezzenek. Ebben a definícióban az a fontos. amikor egy házaspár. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. mi Isten akarata a házasságukkal. nagy öröm forrása két. Úgy érezzük. hogyan viszonyulnak hozzá. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. hány gyermeket szán nekik. hogy fürkésszék. hanem azt is keressük. hogy egy családtervezési módszer tévedett. Ez azt jelenti. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. amennyit tervezett a házaspár.…férfinak és nőnek teremtette őket. családi életünkkel. akkor ne úgy fogalmazzunk. hogyan fogadták az ő jelentkezését. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. Csak nem szabad szem elől téveszteni. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. a teremtés művébe kapcsolódunk be. családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. Kutatások arról számolnak be. Ha remélhetőleg végül is vállalja. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. A családtervezés úgy lesz teljes. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. remélhetőleg igent az ő életére.

„Bíboros úr. melyeket az Egyház tart szem előtt. Megérti-e Ön. „Az Egyház azt tanítja.” 141 . hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. és ez teszi szükségessé. Nagyon meg lehet érteni. VI. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. áldás. vegyszerekkel nem lehet megoldani. s azt tartja. tudniillik. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. Három nagy alapvető szándékról van szó. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. az új ember. A harmadik szándék az. mint azokat a nagy szándékokat. sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. s ily módon szabályozhatják a születést. az Egyház azt tanítja. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. a dolog valóban bonyolult. ami korábban ismeretlen volt. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. Pál pápa 1968.” (Humanae Vitae. A mai világ szorongató helyzeteiben. hogy ráébresszen arra. 2. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. hogy ők nem értik? Igen. nagyon megérthető.3. 1. 3. hogy a gyermek.

meg kell állapodniuk.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos. S természetesen kiemeljük azt. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. Olyan szervrendszereink.és a fajfenntartás. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. Ennek egyik része ivarsejteket termel. hogy HOL és MIKOR találkoznak. Van azonban olyan szervrendszerünk. a sárgatestet stb. hogy a találkozó létrejöjjön. Így érthetővé válhat számukra. hogy éppen hol tart a folyamat. s ott hagyjuk. ezért erre testileg. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt. mint pl. hogy a szíve már hetek óta dobog. Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. Itt szólhatunk röviden arról is. hogy egymásra találjanak. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. I. akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. természetesen annak megfelelően. petesejteket. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. ameddig az abortuszt elvégzik. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni.. a különböző minőségű méhnyaknyákot. tölcsérszerűen kitágult részében. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. a légzés. az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják. hogy messziről is jól látható legyen). A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. a másik 142 . II. Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. Ez a szaporító szervrendszer. legfeljebb 12–18 óráig él. melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk. egy új emberi élet kezdődik. hogy ma Magyarországon ez az a kor. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán. Mindig ugyanott van a találka. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. másik része segíti az ivarsejteket abban. a táplálkozás. a mozgás. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. és működésükben sincs lényeges különbség. hímivarsejteket. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. melynek mind a felépítése. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. és egyesültek. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. mind a működése eltér a két nemben.

mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. Egyik kiesése esetén – pl. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. A kiszabaduló petesejt. Végül annyira kidudorodik. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt.a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. összekötő rész – a mozgását irányítja. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. a szabad hasüregbe kerül. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. . mint a tűhegy. Így keletkezik a sárgatest. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 .a folyadék centripetális áramlása. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. mindig van belőlük „raktáron”. illetve a petevezető rojtjai közé. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. sejtplazma. illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. serdülőkortól a klimaxig. Amikor már egészen megérett a petesejt. és megreped. másik alkalommal baloldalt. következő ciklusban pedig fordítva történik. sejthártya. A hímivarsejtek (ondósejt. hogyha történik majd megtermékenyülés. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. A petesejt továbbításában: . ahol a petesejt megérik. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. ovuláció környékén percenként 8–12-szer. s állandóan újak képződnek. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. egyik alkalommal jobboldalt. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag. . A petesejt részei: sejtmag a magvacskával.nyugalomban van. zona pellucida – üvegszerű hártya. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja. nyak – centriólumok. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. melynek aktív mozgása nincs. készíti föl arra. és hogyan egyesülnek? A. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. Akkora. és bennük sárga színű. szabad szemmel is látható sejtje. zsírszerű anyag rakódik le.a petevezeték csillószőreinek mozgása. III. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. Általában percenként 4-szer húzódik össze. A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. a progeszteron. hogy a szaporodást biztosítsa. számuk és alakjuk is megváltozik. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését. amelyek körülveszik. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát. szabad szemmel nem látható. farok – mozgás végrehajtása.

Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . mely kb. energiaforrását. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni.2–7. óriási mozgási energiát vesz fel. Ez a váladék kezdetben sűrű. amikor felszabadul. és legalább 80%-a jól mozog. és ezt a képességét órákon át megtartja. Az élet örökös küzdelem. B. Cél a petevezeték elérése. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. táplálását biztosítja. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. A cukrot. Az ondó. 15–18 cm-es út. és hegestest keletkezik a petefészekben. a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. amely állandóan tejsavat termel. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. 60–120 millió sejt van. és meg kell tenni a hosszú.1. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. A sárgatest feladatát a 12. végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. szaga édeskés. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. mely lúgos kémhatású. a méhnyakra és környékére jut. Nagy az eltévedés lehetősége. bonyolult utat a hüvelyen. Sebességük 2 mm/perc. Nagyon gyorsan tudnak úszni. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú. és a petevezeték kezdeti részén keresztül. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák.8). tejszerű. A hüvely egy kis vegyi üzem. a méhnyakcsatornán. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). Színe opálos. Kisebb részük behatol a méhnyakba. Ha nem történik megtermékenyülés. B.1 km utat tenne meg.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. a sav pusztítja őket. foszfort. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig. héten a méhlepény veszi át. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. A többi hímivarsejt.2. akkor a sárgatest visszafejlődik. B.és prosztatamirigyből származó váladék. 7 nap múlva. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag. és mintegy várakoznak. Átszámítva ez annyit jelent. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. legellenállóbbak érik el céljukat. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. Kémhatása lúgos (7. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. de csak a legszívósabbak. melynek – természetesen. a hüvely hátsó boltozatába ürül. a méhen. a többi kifolyik a hüvelyből. s 1 ml-ben kb. majd elfolyósodik.

A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát. hőmérséklete 1.2–5. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. a spermiumok mozgásirányával ellentétesen. vagy pedig megvárják azt. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. ha túl korán érnek oda. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja.hígabb. hogy a petesejt megérkezzen. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. B. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. Ugyanúgy. B.3. így még itt is sokan eltévednek. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. IV. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. a petevezetéket. Ezért van jelentősége annak. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. pusztulására vezetnek. legrátermettebb. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. a harcot. 4szer húzódnak össze. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. majd bejut a sejtplazmába.4. nagyobb víztartalmú és több. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. milliós felesleggel dolgozik. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. s így további spermiumok 145 . A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. biztosítja számukra a tápanyagot. Nem jó az sem. de gyorsan kimerülnek. hogy a spermiumok néhány. ahol a petesejttel találkoznak. ha még nem lenne ott. a farkát elveszíti. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. s így elpusztulnak. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. útmutató hatása is van. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. melynek irányító. További nehézség: a test melege. Csapásaik kifelé irányulnak.) A petevezetékek általában percenként kb. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását. felszínén apró csillószőrök vannak. ugyanis a spermiumok élete is véges. Mégis bizonyos. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik.

behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. és a méh faláról lelökődve kiürül. ha a megtermékenyítés elmarad. Az egyesülés után kb. s a természetes váladékokkal távoznak. miközben tovább differenciálódik. A sárgatest. 146 . A petesejt. A zigóta kb. VI. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. A sárgatest megmarad. Elmulasztott találkozás Mi történik. ha nem termékenyült meg. napon jut a zigóta a méhbe. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. és így hormonjai megsemmisülnek. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. vérzés kíséretében. illetve kisodorják a természetes váladékok. ahol bekebelezés áldozata lesz. Körülbelül a 4. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. Ez a MENSTRUÁCIÓ. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. Az egyesült sejt neve zigóta. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. A petesejt burka ezután bezárul. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. V. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. 'a csalódott méh sírása'. vagy felszívódik. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. 1 nap múlva következik be az első oszlás. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül.

mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. hogy a fogamzás. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. az nem okoz abortuszt. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. az emberi élet indulásának kezdete. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. 1 hét telik el. Alapvető különbség a két csoport között. Így ami előtte hat. a fogamzás pozitív. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. vagyis a beágyazódást gátolja.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. illetve a fogamzás elősegítése is. Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. Ahhoz. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. A fogamzás és a beágyazódás között kb. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. 147 . Fontos megjegyeznünk. vagy a beágyazódás megakadályozása.

A kényelmetlensége ennek a módszernek. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. Aki tehát szedi a tablettát. vagy elpusztítják őket. „Stop” módszere. bekezdés). Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. amikor a tabletta ’jól működik’. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. vagy rosszul történt védekezés. oldal 2. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg. Hatását úgy fejti ki. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok.) 148 . 2. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. elkötés. egymástól való eltávolítás) jelentik. melyben nem. Anteovin. Van a sterilizációnak az ún. így elpusztul. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. ezért fontos. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. 3. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. Például Ovidon. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. ami a fő hatásmechanizmus. melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. Fő hatásmechanizmusuk. A hatásmechanizmusuk pedig az. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. Mercilon. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. Femoden. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg. hogy neki a fogamzásgátló. mely vágás nélküli sterilizáció. Cilest. stb. Triregol. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. Itt szerepel például a megszakított közösülés. Következő hatás. s a kémiai módszerek több formája.1. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. a méhnyálkahártya megváltoztatása. hogy a tablettának más hatásai is vannak. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. nem tudhatja. mely „sürgősségi” tabletta. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. kötet 748. Rigevidon. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. s ott még nem tud beágyazódni. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. Marvelon. amelyek valóban fogamzásgátlók. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják.

mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. illetve éveken át nincs. (Pl. Ez azt jelenti. migrén hangulatváltozások. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. Vegacillin. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. Sevenal. Kefalgin. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. Ez nem jelent gondot. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta. 149 . Algopyrin. Medivaler. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. illetve legújabban a hormongyűrű. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. Valeriana. Például az. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. teljesen belefér a serdülőkori változásokba. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. vagyis a beágyazódás gátló hatás. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része.: Penicillin. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő. Legatin. Elenium. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. Maripen.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. epekövesség. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. Semicillin. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. tromboembólia. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. mert segít a PARTNER – M. – Nagyon fontos tudni azt is. A Postinor. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. Andaxin. bőrkiütések. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. Bayrena. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. mert még szinte ki sem alakult. hogy másnap és harmadnap. s ezt folyamatosan kell szedni. Ez is sürgősségi tabletta. Meristin. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. Csak ha erről nincs tudomásuk. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. depresszív hatás hányinger. Sumetrolim. Barbamid. Demalgon. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. Amidazophen. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység.

s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. A negyedik oszlopban a spirál. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. sima felületű. melyet hormongyűrűnek neveznek. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. A méhen belüli eszközök mellékhatásai. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. (Alakjuk változatos. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. Fontos előnyének tekintik a szakemberek. A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. Sertan. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. Sacerno. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. egyéb: Radipon. Neophedan. Corontin. Így nincs többé elfelejtett tabletta. mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. így fejti ki hatását. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. Az is előfordul.Quarelin. mely T-alakú. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség.) A megtermékenyített petesejt. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. amit havonta csak egyszer kell használni. s NuvaRing néven került forgalomba. műanyag vázzal rendelkezik. Mérlegelni kell azonban. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. illetve 120 mikrogrammot). Ridol. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. A hormongyűrű azon az elven működik. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . A rugalmas anyagból készült. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. 4. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. Ospolot. de használata sokkal kényelmesebb. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. majd 3 hét után kell eltávolítani. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. Ptimal. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. rézzel és hormonnal kombinált típusok. így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja.

hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 .. – méhen belüli eszközök (spirál. 2. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1. A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a. Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3. – megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg.. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl.. Pl. Hormongy űrű 4. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg.

Több tünet. Tüneti-hő mérő zéses. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. . Hő mérő zés Döring-féle módszer 3. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása). Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2./ a fogamzás megelőzése 2. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról. Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. 152 .

Többféle természetes módszer is ismert. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. 153 . vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. Anna Flynn (angol) Dr. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával. másrészt a fogamzás elősegítésére. akik egészségügyi. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. erkölcsi megfontolásból.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. Anna Flynn A III. Ezt a módszert olyan párok választják. évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra.” Dr.

Kyusaku Ogino japán és dr. Gerhard Döring. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. menstruációs naptárra van szükség. J. Ő hangsúlyozta. A módszer azt feltételezi. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. A naptármódszer nevét onnan kapta. A módszer biztonságát csökkenti. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. gyógyszerek. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. stb. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. hogy alkalmazásához az ún. Smith már ekkor leírta. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. akiknek pontos. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. München). vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. napján következik be. Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. de ennek bizonyításával adós maradt. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. rendszeres a menstruációjuk. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. láz. stresszhatás.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. T. Így pontos képet kap arról. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. hogy zavaró körülmények (pl. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat.) félrevezethetik a megfigyelőt. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése. 1933154 . M. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. hogy fiatal. W. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. A ciklus első felében mindig alacsony. tehát csak olyan nők alkalmazhatják.

A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta. Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. A csoport három vezetője: Prof. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. G.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. Prof. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. 1964-ben jelent meg John J. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. biológusok. hogy megfigyeli azokat a változásokat. 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. pedagógusok. és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. Dr. U. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. Baur (Müncheni Egyetem). Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. ahol orvosok. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP). A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. S. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. Dr. mely minden nő számára lehetővé teszi. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. és Dr. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). Freundl (Düsseldorfi Egyetem). 155 . Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. Dr.

A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.5 36.0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .

mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. (2.) az alaphőmérséklet. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet. A jelek a következők: (1. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 .) a méhnyaknyák és (3. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így. melyek a termékenységi tünetek. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható. Naponta megfigyelve.) a méhnyak bizonyos változásai. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon. mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. lejegyezve egy cikluslapra. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis.A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása.

A két. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. Így fiatal lányoknak. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. mozgás előtt. és a méhnyak változása. 158 . Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. A hőmérsékleti görbe. 1. valamint egyéb észrevételek. vagyis közvetlenül ébredés után. A nyák jelentősége. sohasem hónaljban. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. Ugyanakkor hamar észreveheti. WC-re menéskor célszerű elvégezni. Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése. nyugalomban mérhető. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. a méhnyaknyák. de felkelés előtt kell hőmérőzni. (A petesejt élettartama 12–18 óra. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. és energiát biztosít számukra. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is. hogy a nyák táplálja őket. amely minden izgalom kizárása mellett. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. 2.és italfogyasztás.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. Mérése higanyos hőmérővel szájban. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. A nő számára biztonságérzetet jelent. Így étel. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. végbélben vagy hüvelyben történhet. A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. hogy két különböző hőmérsékletszint van. Feladatunk az. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. bekövetkezte környékén megemelkedik.

A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését.index: azt fejezi ki. n. vagyis kemény (K). A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. 159 . akik el akarták kerülni a fogamzást. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. illetve hüvelyen belüli részt. tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás. nem nyúlékony. n+. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje . Az értékelés során betűjeleket használunk: s. nyers tojásfehérjeszerű a nyák. Ø. és a méhszáj nyitott. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. és a méhszáj zárt. f. akik gyermeket szeretnének. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el.3 2.2 2. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. míg a nagyon termékeny napokon sok. vízszerűen átlátszó. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. 3.5 *Pearl. fehéres vagy sárgás. ajak tapintatú. hogy 100 olyan nő közül. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is. nagyon nyúlékony.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. 1 éven belül hánynál következett be mégis. mint a tabletta vagy a spirál. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. sűrű.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. ill. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti. vagyis puha (P). termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. A kissé termékeny napokon kevés. félgömbszerűen. és a méhszáj nyitottsága. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. orrhegy tapintatú. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható. Nem igényel orvosi beavatkozást. a méhnyak tapintata. híg. nincs mellékhatása.

Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. ha nem tervez gyermeket a házaspár. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. de ez már nem a tiszta TH módszer. időnként más módszert (pl. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. gumióvszert) alkalmazhatnak. Azok. Munkacsoportunkban orvosok. tanácsadókra van szükség. egyetértéssel vállal föl. amit a tanulásra kell fordítani. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. Így a lemondás. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. hogy olcsó. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. a tanácsadás pedig ingyenes. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. 2000 őszén indult az 1. ha néha nehéz is. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. pedagógusok. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . amit a pár közös döntéssel. A tanácsadóképzésre azért van szükség.Fontos előnye. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. Ahhoz. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. A termékeny időszak alatt. biológusok. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. A módszernek van nehézsége is. fölvállalják a lemondás időszakát.

kerület. Nem feltétel sem a szabályos ciklus. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. Ez utóbbi azért hatékonyabb. ill. 2. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.nagy@fibermail. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. Ferenciek tere. Ahhoz. 17. Budapest. a különleges élethelyzetek kezelésére is. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. 161 . hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. Könyvek segítségével önerőből 1. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. V. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. amely három ciklus ideje alatt zajlik le. tanácsadókra van szükség. sem a rendszeres életmód. vagy szakemberektől tanácsadás ill. A TH-módszerről. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. Pelikán u. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. A tanácsadóképzésre azért van szükség. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. tanfolyam keretében. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. vagy 2. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. Az sem jelent problémát.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. Szakemberektő l.

középidős és késői. a fogalom tisztázások. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen. Budapest. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. OMC Bécs 1986. Frank: Tilly (Harmat.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv.. Budapest. és a maga útján eltávozik. M: Igen vagy nem. G. megbeszéljük a látottakat. mielőtt a magzat életképessé válna. 1990. 162 . és így táplálékhoz jusson. 1997.. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. Beszerezhető: 7634 Pécs. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata. 1987 Az élet kultúrájáért. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja. 2001.). Enélkül szó szoros értelemben éhenhal. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. beszélünk az abortuszról is. Sheila – Nilsson. 1999. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Nem mondható. I. 2002. (Riport könyv. Szent István Társulat. Bemutatjuk. 2001. 2000.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie. Budapest.és Könyvkiadó. – Goze-Hanel. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Debrecen. Budapest. Lampé László dr. hete előtt). Medicina. 17. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger.: A bioetika alapjai. Carlo: A fiatalok etikája. Don Bosco Kiadó. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. 2002. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. 2001.) és Peretti. és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet. Kiegészítésként. Budapest. Részletesen. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. s természetesen kérdezhetnek is bennünket.. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. (általában a terhesség 28. 2003. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről. mert ennek az a feltétele.Életvédelem. Gulliver Lap. Fiore. Budapest. Vöröskő u. A spontán vetélés lehet korai. Lennart: Már élsz. Szent István Társulat. (Deák és Társa Kiadó. Budapest. Laimer.: Anya. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik.).

S abban próbáljuk segíteni.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) .méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. akikről megtudjuk. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. nagyon fontos az a hozzáállásunk. hanem azt érezze bennünk. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. mellé állunk ebben a helyzetében. hanem a segítségünkre.Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. mert védtelen kis ember ellen irányul. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük. Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. Segítsünk azoknak is. pl. a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. Álljunk mellé lelkileg. művi abortusz: 2711. akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . méhfalátfúródás fertőzések. pl. S van sajnos. . hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. hogy olyan komoly döntés előtt állnak. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. mely egész életében végigkíséri. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk. elvetesse-e magzatát vagy se. hogy az élet mellett tudjon dönteni. egy mély sebet. Ha tudunk ilyen esetekről. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. akik mégis elmennek abortuszra. hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében.

Egy további vegyületre volt szükség. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. a számot később 486-ra rövidítették. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek.html címen találtuk az interneten. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért. (Az RU a cég nevének rövidítése. hogy a kilökődés bekövetkezzék. a Hochest AG francia leányvállalata. a méh nyálkahártyája lelökődik. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. mint a kulcs a zárral. Annakidején ezzel kísérleteztek. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). mint maga a progeszteron. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. Magától értetődő. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra. A cikket a www. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. mely a méh összehúzódását fokozza.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún. melyek csak akkor képződnek. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. (melyeket receptoroknak hívunk). Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. »sárgatest«-nek. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert. 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. gestare: hordozni. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik.freeweb. A harmincas években sikerült. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. Ezek a szerkezetek.hu/jegyes/abortusz/ru486. gestatio: terhesség). illetve a már meglévő terhességet megszünteti. A német gyógyszeripari vállalat. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták.

hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. mind a közvélemény. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára. egészségügyi intézményekben végzik. hogy elvéreznek. mind 165 . hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. ha ott mind az orvosok. az RU 486-tal napokig nem történik semmi.dec. Kínában.prosztaglandinnal próbálkoztak. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. szakorvosok. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. Az előírás szerint kizárólag klinikán. A nők egy részénél tartós lelki válságot. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. tudjuk. A hormonok. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb. kimutathatók. terhességi hétig alkalmazható. Súlyos személyes gondok. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. A vizsgálatok azt mutatják.. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. hogy a tabletta létezik. Az eredmény nem is maradt el. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. Visszaút nincs.) Nem hagyható figyelmen kívül. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. felszerelést igényel. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. kórházi osztályon és legfeljebb a 7. kockáztatnák. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0.« (La Republica 1989. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz. akik most is elvárják a nőtől. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. de a folyamat már megfordíthatatlan. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. hogy akár bosszúból.08.. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg.

Kitzinger. 1997. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. 2001. A vita természetesen Franciaországban is zajlik. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert". Szent István Társulat. Harmat Kiadói Alapítvány. Nem lehetetlen. 1990. Don Bosco Kiadó. mint kizárólag terhességmegszakító szert.. Medicina. a következőket mondta: ».." Ugyanott áll az is. Budapest.. Harmat Kiadói Alapítvány. Gulliver Lap. aki a genetika professzora. október 17-19. A kísérletek még folynak. Lampé László dr. Tudni kell azt.és Könyvkiadó. sőt lehet. vegyi fegyvert gyárt. Raimondo: A szerelem ezer arca. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz. Budapest. hogy "sohasem adok be mérget. mellékhatásait. aki arra eskette fel tanítványait. 1994. Budapest. Interjúkötet. Campbell. hogy az RU 486 hatásait. Az élet kultúrájáért. Ratzinger. Szent István Társulat. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. Joseph: A föld sója. és Hyppocrates esküjét tettem le. Boldogabb családokért iskolai program. Új Város. Lennart: Már élsz. és mint orvos. OMC Bécs 1986. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Budapest. mint ahogy az is. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer. Gondoljunk csak arra.ez a legelső emberellenes méreganyag. 166 . Lehet. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. Konferencia a Vatikánban 1996.: Életre szóló ajándék. Campbell. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. 1987 Martini. még ha könyörögve kérnének is rá.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. M: Igen vagy nem. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. 1997.: A bioetika alapjai.a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. 2001. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar.« nyilatkozta Balieu doktor. Fiore. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. 1999. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott).. Ferencz Antal dr. Scotto.. 2003. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. 2003. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei. Kecskemét. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«. 1994. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. Budapest. Laimer. Budapest. Sheila – Nilsson. Családpasztorációs Füzetek 1. A magam részéről pedig orvos vagyok. amit a hírekben is hallani lehetett. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. a Család évében. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. Carlo: A fiatalok etikája. Szexualitás és párkapcsolat. Család és demográfia Európában. 2002.: A szülői hivatás. Szakirodalom II. Ross dr. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával. Egy TV vitában Lejuene professzor. Ross dr. Budapest.

J. Budapest. Népjóléti Minisztérium. Szalai E. 118–120. Frank–Hermann P. M: Igen vagy nem. Egészségnevelés 36 (1995). Budapest. Szent István Társulat. 1991. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége. 07. 1992. – Kippley S. 1994. – Bippan N. American Journal of Obstetrics and Gynecology. – Döring G. Ein Leitfaden. 2003. 1993. März 1997 NFP Study Group. Munkafüzet. G.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany. – Freundl G. – Godehardt E. K. Arbeitsgruppe NFP. SubRosa Kiadó. 1992. 1987 Rákóczi István: Az abortusz. – Sottong U. Frank: Tilly. Advances in Contraception 9 (1993). Budapest. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. 1991. München. Planétás.Laimer. – Szakos É. Schulze–Hobeling H. Budapest. 11. 1994. június/szeptember 179–189.: Természetes családtervezés. Budapest. bis 09. 269–283. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. 1997. Budapest. – Sottong U. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. Freundl G.: A természetes családtervezés napjainkban. Herder. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. OMC Bécs 1986. Előadásjegyzet védőnők számára. 1999. Budapest.: Természetes fogamzásszabályozás. Peretti. Budapest. Budapest. Szil P.: A természetes családtervezés művészete. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln. Budapest. 1988.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. 2002. –Baur S. Deák és Társa Kiadó. University of Düsseldorf.: Természetes fogamzásszabályozás. márc. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. I. – Bremme M. 1. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Az élet kultúrájáért. Lampé László dr. – Goze-Hanel. Psychologie 20. Harmat. Medicina. dec.: Anya. Védőnő 1995/1. Kippley J. Köln.: „Wenn zwei sich lieben…”. 167 . 2000. (Freundl G. Debrecen. 1986. Rötzer J... Feketéné Szakos É. Fekete T. Study Centre. Ehrenwirth.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. 5.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. University of Düsseldorf. 2001. Teusen. 2001.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. Advances in Contraception (1997). A. Szent István Társulat.) Természetes és biztonságos.

testi kontaktus stb. később: különféle interakciók). akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. a szemformámat apámtól örököltem”. viselkedési módot. amit ismerünk és megszoktunk. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. Először is azért. mondják el. ha akarjuk. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. és van. tisztaság. Budapest Családi örökség. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. Harmadszor: a megismert. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. amelynek megléte szükséges a világban. Azt az életstílust. Petik Krisztina pszichológus.Somogyiné dr. hogy tökéletes anya nincs. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. Az elég jó anyaság kritériuma az. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. szokásrendet tartjuk természetesnek. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. mint amit a gyermek igényel. mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán. gyorsan rájönnek. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. és ha nem vizsgáljuk meg. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). nehezen tudunk újat kezdeni. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését. A 168 .. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. Tudjuk. Adja meg neki. amikor az ember jónak. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. meleg. így a családi hatások azok. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. „normálisnak” és sokszor jónak is. de elegendő. A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. Olyan alapélmény. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. de ne többet. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet.

Ez a folyamat azt jelenti. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). Mahler). bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. hogy szeretetre méltó-e. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. értékeket is beépíti. Berne). A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. másokat sem képes jól szeretni. akkor torzítjuk az önértékelését. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. tehát nem üres cselekvéseket. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. amikor a nő anyává válik. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. Az azonosulás több mint az utánzás. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. Aki nem értékeli önmagát. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. hanem a mögöttük húzódó élményeket. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. feltéve. Ha rossznak tudja magát. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának. Ebben az életkorban nagy életöröm. Azok a nők. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. motivációkat. Az sem mindegy. tekintetéből olvassa ki. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. Ők tudatos odafigyeléssel. amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. Nem mindegy.

ha nem tudatosan cselekszünk. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. amelyben azt fejtegeti. Többek között ezért sem mindegy. meg kell ismernünk azokat. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. Ahhoz. és tudatos döntéssel. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. azt tartjuk természetesnek. Szerinte. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. ha házasságot kötünk. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. ahhoz igazodunk. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. válás. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. és egy új. amikor a szülői énállapotunk működik. hanem az ember életútját is befolyásolják. rendszerint az egyik gyerekre. normák. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. mint az alkohol. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. Szokások. öngyilkosság. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. A házastársi. viselkedünk és érzünk. Köztudott.„szülői énállapotként” definiálta. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. életmód Amit ismerünk. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. felnőttként. hiszen nem semmisülnek meg. mivel az 170 . Gyakori jelenség. amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). akkor úgy reagálunk. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. Később. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –.

A gyermek még nem érett arra. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. betegségbe meneküléssel stb. Még súlyosabb válságot okoz számukra. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. útjára bocsátása. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. túlzott ellenőrzéssel. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. és nem engedik független felnőtté válni. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. akár a lelki támogatás területén. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. Ezért a felnőttek kötelessége az. Ha ezt a vágyat irányítássá. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. bár teljes családokban is előfordulhat. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. ha a szülei magukhoz láncolják. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. Minden szülő tudja. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. beépítését is. mint ha a szüleiket haragban látják. hogy valamelyik fél mellé álljanak. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. Téves hivatásválasztások. Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. ha nem az egész család bevonásával történik. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. amilyennek őt látják. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. 171 . nyílt vagy rejtett zsarolással. mert ez „merénylet” az új generáció ellen.

mint amennyire szükség lenne rá. tanulási problémák. szomatikus zavarok. erkölcs. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival. Budapest. Székely I. Székely I. 1997. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. Budapest. Budapest.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él. OKKER. Ranschburg J.: Sorskönyv. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. 1991. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban.: Én – Te – Mi. És ha el is fogadják a segítséget. Nagy teher ez a szülőknek. Budapest. magatartászavarok. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. Gondolat.: A fiatal Luther és más írások. Szakirodalom Berne E. A házasság erőforrásai és buktatói. Mivel a szülők sok időt. Gyakorlata még nem olyan elterjedt. 1984. 2003. hogy a kialakult reakcióikat. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. 1995. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben. Ranschburg J. akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg. Animula. 172 . akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. Budapest. Erikson E. hogy elfogadják a beteget. Kecskemét.: Szeretet. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. 2003. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet. Háttér. autonómia. Korda.: Az én és a másik. H. Ha ebben is állhatatosak maradnak.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. Gondolat. hanem az egész család működésével van baj.

sőt „kereszteződései” is. Ő tudja. Férje a lába előtt hever. Az asszony azért boldogtalan. ezt tanulták otthon.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. amelyeknek ez megfelel. mert nem számol alattvalói önzésével. Vannak olyan növények. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet. hogy kinek mire van szüksége. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. 173 . hiszen ezt látták. De nem kétlem. A feleségének az a dolga. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás. Budapest. De itt-ott. ha felnőnek. csillapítsa szexuális étvágyát is. megbújva fellelhető még. parancsait várja. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. A gyerekek. A gyermek azonban nem ilyen. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok.Dr. Nézzük meg hát. a lakás berendezése és a napirend. hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. vagy ők válnak diktátorokká. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. mert léte az emberi szív ősi. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. és nézzenek föl rá tisztelettel. ezért onnan irányít. az öltözködés. Ma mégis sokan úgy vélik. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. „Családmodellek”. és hogy kinek mi a dolga. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. mindig fogadjanak szót. hogy családja minden tagja érte van. oldal.) című könyvéből: 123-129. Szívós fajta. Ebben a családban senki sem érzi jól magát. Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. Ezért az ő pillantását lesik a többiek. A gyerekek ne zavarják. 1992. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. Intézetben nevelkedni olyan. A diktátor Azt hiszi. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”).

A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. útbaigazítást és döntéseket.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. „azt soha senki nem csinálja meg”. sőt programokra és célok kitűzésére is. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. 174 . mélyet.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti. mert sem igazi (férfias) férfit. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. néha halálosat. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. hogy biztosak a maguk igazában. De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. ő fizeti a villanyszámlát. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. Mind a ketten kapnak sebet. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. nehezen gyógyulót. nem várhatnak tőle segítséget. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. hogy a házastársak nem néznek egymásra. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. Szenvednek a gyerekek is. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. döntésekre. takarítás). ami akadályozza a másik fél megértését. Ő jár szülői értekezletekre. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. főzés. ha két trombita szól. Miért is néznének. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. ő intézi a lakáscserét. mert infantilis apjuk egy közülük. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. Jellemező a rajzon. egymással nem egyeztetett üzeneteket. A veszekedőkre éppen az jellemző. követésre érdemes példát és célt.

A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie.még akkor is. akiktől az életük függ. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. akkor azt hiszik. Ha csalódnak. nőnek már maguktól. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. legfeljebb lakása. mert „azt nem szabad”. Ebben a családban senkinek sincs otthona. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. hogy életben maradjon és fejlődjön. az a csalódások miatt elkeseredik. hogy a növényeket elég elültetni. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. de nem tud elmozdulni. mint a „cipekedő” esetében. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. Aki ezt nem tudja. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. De mindez elhibázott. Nem válnak el. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. hiszen azok pusztítják egymást. Nem kétséges: nagyon jó. sőt sok esetben elválik. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. ha félnek. vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel. megeredtek. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. Ezért túlságosan „fogja” őket. esetleg azt hiszi. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. nem engedi őket lelkileg felnőni. Az elszigeteltek Páros magányban élnek. hogy a párválasztás volt balszerencsés. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. ha azért teszi. Egyik-másik városi ember. Nem csoda. nem kell velük foglalkozni. de valójában nincs már közük egymáshoz. 175 .

176 . Önmagukat nem adták a gyereknek. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. Életpéldája (hite. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. az helyezze a gyermek elé a házastársát. Aki valóban jót akar a gyermekének. amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól. A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. idejüket. és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. ragaszkodik feleségéhez. A férfi nem diktátor. főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. sőt hátrányos. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). egymással együttműködve tevékenykednek. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. hogy azok nélküle semmire se mennének.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. törődésüket. fontos. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat.” (1Móz 2. önállóan alakítsa ki családi életét. ezért követhető.24). amelyekkel a szülők figyelmüket. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. Meg van győződve arról.

Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –. Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. Az asszony nem „pulikutya” mellette. amire a bárányok még nem képesek. biztonságot adó légkört áraszt. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. 177 . Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). Vezető szerepköre tehát szolgálat.szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek.. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs.1). A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. hogy „lássa a láthatatlant”. Az ő felelőssége ui. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is.

zavartalanul örülhetünk egymásnak. Minél több a gyerek. s ha ez a szándék kölcsönös. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. – nemcsak kapni akarjak. az legyen az örömem. a házassághoz sok munka. ne a másiktól várjuk az első lépést. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. hogy ha megkérdezzük pl. hogy a gyerekek nyugodt. a megismeréshez idő kell. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. ami egy életre szól. ne gyerekközpontú. ahol a hűség természetes. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. kitartás is kell. hogy a legfontosabb ember legyen. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. derűs. mennyire szeretik egymást. A párunkat mi választottuk egy életre. energiája a gyerek felé fordul. szeretetet. az apa. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. a férj és feleség egymás támaszai. 178 . a leggyakoribb válasz. viselkedése. mint a párválasztás. sok beszélgetés). Ez a gyerekeknek is így jó. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). Sallai János pszichológus. változatos élethelyzetek. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. a konfliktusokat közösen oldják meg. Ez azonban nem helyes. Nem véletlen az sem. nagyon fontos a szülők. számunkra ő kell. a házasság nem összejön. amikor megszületik az első gyerek. A biztonságos család alapja a jó házasság. kapcsolata. türelem. A család házaspárközpontú legyen. végre újra kettesben lehetünk. hogy a gyereket. ideje. Ha e téren rendben vannak a dolgok. a házaspár személyisége. az anyukát. kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani.Dr. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. a férj háttérbe szorul. ha a páromnak örömet szerzek. tartós családba érkezhessenek. de megnyugtatóan hat számukra. Természetesen megkapják mindazt a törődést. ami szükséges. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. Ahhoz. ha szüleiknél látják. hanem adni. annál mellőzöttebbnek érzi magát. hanem csinálni kell naponta. Ezen a téren elég általános probléma. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. Ennek azonban örülni kell. felnövekedésre. Tehát nélkülözhetetlen. klinikai gyermek-szakpszichológus. Az anya figyelme. a pármegtartáshoz. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan.

Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. s együtt szeretik a gyereket. A gyerek teljes bizalommal érkezik. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. „sok dolgom van”. hogy az illető őt nem szereti. vetélkedni. a lényeg az. akkor nagyon valószínű. hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. hogy szülő van vele. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. tanácsokat kell osztanunk. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. hanem a szülők hívták őt magukhoz. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. a másik ember meghallgatása. takarítás. foglalkoznak vele. A gyerek számára legyen mindegy. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. Jó párválasztás. hogy beszélgessünk vele. hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. mindig találunk időt arra. vásárlás). amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. ellátják. hogy okosakat kell mondanunk. Tehát legyen kellő önbizalmunk. Ide tartozik saját magunk nevelése. A család összetartó ereje a szeretet. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. ha gondozzák. vigyáznak rá. aki nem lecserélhető. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. hogy nem elég valakit szeretni. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. „csereszabatos”. 179 . mint a páromat. Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. Gyakran elég. energiánk. A „nem érek rá”. mint a párjának. ha valakit igazán szeretünk. melyik szülő van vele. Előfordul. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. ápolás – gyereknél. Rossz házasságban megvan annak az esélye. – szavakkal közlés (pl. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. karban tartott házasság esetén ez nem gond. arra általában van időnk. nem visszaküldhető. hogy engem jobban szeressen a gyerek. Ami fontos számunkra. szeretetpótlékot. hisz ha a másik ember (párunk. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). – gondozás (etetés. gyerekünk) valóban fontos számunkra. hanem ez kötelességük. hogy az egyik fél szereti a másikat. rajtunk múlik. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. előadások hallgatása. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. de a másik erről nem tud. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. csak kedvenc házastárs. hogy nincs kedvenc gyerek. Bátorításul gondoljunk arra. észrevennie is kell. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). Arra is figyeljünk. Lényeges azonban tudni. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. hogy mennyi munkát végeztünk azért. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. együttérzést mutatunk. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. „szeretlek”).A fentiekből az is következik. betegnél). öltöztetés. hogy nem a gyerek választja a szüleit. nem elküldhető.

hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. Legszebb az lenne. kirándulásra. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. mellé állunk. „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. a dicséret ne általánosságokban mozogjon. kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). Képzeljük el. nem nézzük közben az órát. zenét hallgatni. miközben a többiek tevékenykednek. – áldozathozás a párunkért. akkor sem morgok. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. szívesen vagyunk a másikkal. akkor is segítek. 180 . hogy ránk számíthat. évfordulók) méltó megünneplése. szeretjük. Legyen tehát kellő időnk pihenésre. hogy nem elég. – ha bajba kerül. sportolásra. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. nem ülök le tévézni. hogy gondoltunk rá. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. veszekedősek. a másik ember igyekezetének.– dicséret. kibírhatatlanul kötekedők. ugyanakkor vigyázzunk arra is. agresszívak. ezzel is éreztetjük. szeretjük. munkájának pozitív értékelése. alvásra. szomszédoknak. nem ásítozunk. segítünk megoldani a problémát. érdemi időt adunk neki. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. „ez a leves nagyon finom volt”). Meg kell figyelni. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. ha fáradt vagyok. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. milyen fontos számunkra. éreztetjük. Legyünk készek arra is. születésnap. bármikor adható. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. – szeretetünk közlésének hatékony módja. ha szeretetet csak adni tudunk. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. Nem elég valakit szeretni. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. figyelünk rá. A fenti felsorolás nem teljes. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. Az ajándéknál nem az értéke a fontos. csak jelezni akarta. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. hogy minket szeressen (pl. kollégáknak. Arra is figyeljünk. Hadd érezze az ünnepelt. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. hogy mellette állunk. örömet akartunk okozni neki. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. mártírkodók vagyunk). hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. szeretjük. közös játékra. Ne nehezítsük meg a másik embernek. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. nem hagyjuk magára. gyerekekért. hanem annak a jelzése. örülünk neki. hogy nem elég szeretni valakit. nem magamat sajnálom. elintézem amit kell. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. szeretőképes. Ez olyasmit jelent. olvasni. ha láthatóan örömmel. hogy a párunk. undokak. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. nem sürgetjük.

A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. úgy viselkedik. ledobta az erkélyről a mozsarat. és még sok. A vásott kölyök földühítette az apját. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. munkahelyére menet.22). sőt azután is. tudván. egész nap. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. De rosszul kezdődik a reggel. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. Erre érzett rá Pál apostol. sőt az is. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. hogy jól elfenekeli. és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is.Dr. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . mert a padlóról mindent úgy látott. Pálhegyi Ferenc pszichológus. hogy „Teljes örömnek tartsátok. Az apa már-már ott tartott. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. Megértette Lócit. amikor a helyzetébe illeszkedett. testvéreim. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. hogy „de jó lesz hazamenni”. társaink valódi szükségleteinek felderítése. amikor gondolt egyet. harmonikus házasság. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével. amikor különféle kísértésekbe estek. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. hogy a másik ember minket megértsen. vagy akár munkatársi együttműködés. hogy „de jó lesz délután hazajönni. mint egy csökönyös szamár. hogy óriás legyen”. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. a főnök csúnyán néz rá. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). gyümölcsöző tanár-diák viszony. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. hogy a helyzetébe illeszkedem. barátságtalanul bánik vele. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. azt a gondolatot dédelgeti magában. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. hogy nagy. A lelkigondozói. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. A férj már reggel. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. mert fölmászott a gázrezsóra. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. Afféle „Jakab-nap” ez. mert ünnepelni fogunk. ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. kalapálta a bútort.

a Trabant most rendesen elindul. aki rendszeresen elalszik az órán. És nem telefonál a férje. Végre elmegy. kicsit átélni. Várja a puszit. Ha felkeresné őt otthon. még gyertya is. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. olykor verekszik. Kellemetlen. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). Mi legalább voltunk már serdülők. jobb lesz a kapcsolatuk. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. hogy idejében elkészüljön.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. a testileg. megnézem. Az asszony sír. szünetekben verekszik. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. „csak öt percre” – mondja. az ágyhoz kötött betegeket. mert te nem foglalkozol vele. felnőtteket. Lassan mászik az idő. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. az egész család retteg tőle. A gyertyák már félig leégtek. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. Elküldeni nem lehet. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. miért ideges a feleség. Nyilvánvaló. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. A puszi elmarad. villanyt gyújt. de jön a postás. megtudhatná. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. de ha a gyereket most már megérti. Már félöt. Mégis mindennel időben elkészül. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. Ez is csak azért sikerül. elfelejtette feltölteni. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). hogy megmentsék az ünneplést. Most mégis minden percre szüksége van. akit „halálra bosszant” az a gyerek. amit a másik átélt. drágám. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. belép a férj. de már háromnegyed órája áll az előszobában. a férj tehetetlenül toporog. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. Velük kapcsolatban különösen 182 . elszorul a torka. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. – Igen. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). akinek elmondhatná mindezt. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). de ők csak ezután lesznek felnőttek. ünnepi teríték kerül az asztalra. soha nincs kész a házi feladata. hangoskodik. Vége az ünnepi hangulatnak. – Igen. Idegesen ül le az értekezletre. De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. Már öt óra. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja. mert megsértődik. de dugóba keveredik. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs.

az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. csillag. Később belőle is öreg professzor lett. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. mint elődei. S köztünk a roppant. Az empátia hiányáról. Igaz. jaj. Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. hogy kihalnak. jaj. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. Szó sincs itt megértésről. mert nem akarták megérteni. amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 . ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. hogy megértsük őket. mint sok-sok ember. hanem úgy. ki mondja meg? Ó. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. és jaj. Sokszor megfigyelhetjük. barátság. hogy az ellenfelek meggyőzetnek. szerelem! Ó. a fiatal Planck gondolatait. (Nem azért. jaj. hogy valójában nem egymást. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe.) Úgy látszik. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. Jean Piaget. Általában az asztal alatt hevert. és tudományos kérdésekről vitatkoztak. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. mit sírsz! Messzebb te se vagy. (Lehetséges persze. ez nem empátiás viselkedés. hanem a választókat akarják meggyőzni. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt.világossá válhat számunkra. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni.) Érdemes volna utána nézni.

A bűneset bibliai története azt mondja el. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. hogy meg kell védenie őt. A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. nem ugyanazt látja. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). hanem a természet Teremtőjéhez. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. mit kaphat tőle stb. hanem egoista is. hogy nem képes más szemével látni a világot. a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. hogy viszonyul hozzá. akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. hogy megjavuljon. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. aki ellen fellázadt. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. nem a természethez kell visszatérnie. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk.9–18). és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. amit ő. Jó esetben (sajnos nem minden esetben). vagy más fejével gondolkodni. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával. hogy az ember eleve jó. Aki fejleszteni akarja empátiás képességét.” 184 . Az azonban bizonyosnak látszik. hogy aki nem empátiás. a tekintély…). akivel éppen kapcsolatban áll. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. a gyermeki egocentrizmus eltűnik. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. mire felnő. ami azt jelenti. amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról. hogy kevesebbet figyeljen magára. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. és úgy érezte. mint a zenei hallás. az nemcsak egocentrikus. mennyire értékeli. csak megrontotta valami (a civilizáció. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja. És sajnos. hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. hogy mi jó és mi rossz). én a magam istene akarok lenni. Az emberi természet eleve romlott (Róm 3. hogy a másik ember milyennek tartja őt. az fejleszthető is.változásai. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. az egész emberiség. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. hanem teológiai. Ezért térjünk vissza a természethez. és nem ugyanazt gondolja. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e. de annál többet a társára. Természeténél fogva minden ember önző. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki.. Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az.

kivéve a bűnt. de ugyanakkor félünk is egymástól. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. hogy a felek „átlátszók” egymás számára. 12). teremtményeit. rejtett vágyaink. Végig kellett mennie a testi. Eddig is azok voltak.14-16) Biztos vagyok abban. hogy Isten akkor is megértene minket. hogy mezítelenek” – olvassuk. „Áthatolt az egeken” azért. Isten Fia. aki áthatolt az egeken. A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. mint Tóth Árpád csillagának a fénye. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk.52). be nem vallott élményeink. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. 185 . hanem a születésekor. „Észrevették. Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. „Úgy szeressétek egymást. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is. sőt a fájdalmas csalódást is. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. Titkaink vannak: van dugipénzünk. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). Mert nem olyan főpapunk van. nem láthat mindent a másik. de nem zavarta őket. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. hanem arra.Aki kizárja Istent az életéből. Jézus. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. az Isten Fia. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól. de a meg nem értést is szerettei részéről. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). De tudnunk kell. a testi fájdalmat. az éhezést és a szomjazást. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. titkos gondolataink. Ez a tette inkább minket győz meg arról. hanem motivációt. mint minden más gyereknek (Lk 2. hanem olyan. Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. ezért takaróznak fügefalevelekkel. hogy Ő empátiás irántunk. akik váltságművét elfogadták. hogy eljöhessen közénk. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Most azonban minden megváltozott. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. mint bármelyik emberi csecsemőt. Jézus Krisztus által.

Látható az ábrán. Alapvetően másként működik az. 186 .Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. hogy mit kaphat a másiktól. hogy megkapja-e a másiktól azt. akár a dicsőségét. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. „Nagyobb boldogság adni. idegenség” marad számára. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét. hogy nem akar így maradni. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. időt szánni rá. ennek alapján dönti el. mint kapni” (ApCsel 20. Ez gyakran azzal jár. aki élete irányítását átadta az Úrnak. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. hogy az embernek megszűnik az egyénisége. Az én-központú ember számára a másik nem társ. titok. megeszi. vagy férjhez menni hozzá. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. akinek a jelenléte azzal fenyeget. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait.). hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. mit vegyünk meg. ami jár. sőt ellenséggé válhat. de az Úrnak alárendelve. hogy elveszi. Idővel az ösztöntárgy riválissá. kifejezve ezzel magányosságát. hanem ösztöntárgy. de azt is elmondja ugyanebben a versben. hogy az „én” jelen van. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. aki arra való. presztízsét stb. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk. mert mellette a sajátja elhalványul. kényelmét. esetleg feleségül venni. ha csak az egyikre van időnk. amivel a másik tartozik neki. Az egocentrikus ember azt kutatja. Aki folyton önmagára figyel.) Az empátia-fok: 0. Vannak. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét.35).

én A másik Ha valaki úgy érzi. amikor becsukódnak a másik ember előtt. mert emberi természetünk arra késztet. annak igaza van. ÉN Nem bízom benne.Északfok. Valóban megújult természetre. megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához.. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. Úgy tűnik. hogy magunkra figyeljünk. A másik 187 . Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás. idegenség. hogy megértem a társamat. titok. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra. hogy ez nem természetes. mert a helyzetébe illeszkedem. Nem adom ki magam. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. Kész vagyok az önvédelemre.

ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. ami kedves. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. 2. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. szép és jó benne. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. 3. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. 18) A másik én Levetem a páncélt. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni. hogy valóban megismerjük egymást. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat. (1Jn 4. Empátiára van szükségünk ahhoz. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit.A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. a másikat pedig egyre kisebbnek. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. mindazt. Ezért arra törekszik. 188 . De tudnunk kell.

vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. hogy a kazánban csökken a túlnyomás. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja.1) Kérem a kedves Olvasót. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat. Azért nem árt. akik azt javasolják. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. testvéreim. ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. nyugodtan félreteheti ezt az írást. 189 . Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. Társunk is szokja meg.Dr. 2000.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. Isten azért mutat nekünk tükröt. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Pálhegyi Ferenc pszichológus. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. Budapest. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). ha kinyitjuk a szelepet. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét.) című könyvéből: 7-47. vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. imádkozzunk ezekért a farizeusokért. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen. oldal. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat. Ál-megoldások 1. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint. Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt.

Az is lehet persze. hogy falat építsen közénk. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. Ez azért történhet így.31) Mit tehetünk hát. hogy ez a „módszer” nem célravezető. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. Azt gondolják. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. indulat. hanem a gyerekeit. de ugyanakkor fél attól. neki jó így is. hanem a visszafojtott haragemésztő. ha nem a feleségét. A párunk bántott meg minket. megkeményedik velünk szemben. a kutyáját. 2. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja.mert utána hamar megnyugszunk. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. vagy férjét bántja. hisz Vén. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. kibírja nélküle. Előfordulhat. hogy indulatait le kell vezetnie. és minden mehet tovább. amit dühében összetör. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. vagy az első. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. kezébe kerülő tárgyat. de ugyanakkor elfásul. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. mintha mi sem történt volna. Biztosan tudom. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . akinek az a szándéka. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. harag. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. hogy a másik nem is szenved. aki kiváltotta azokat. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. gyilkos némasága.

• De menedéket adhat bármilyen hobby is. ami néha az altató szerepét is betölti. Az a bűn. Megkeményedett szívvel. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. a tisztára mosott homokot. anyagi helyzetünk bizonytalansága. hogy sokat dolgozik. az algáktól megtisztított üveget. 5. Mi ez. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. Igen. Pihentet a TV (?). a könnyű olvasmány. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. (Ef 4. hanem az. mert rengeteg dolga van. feladtuk már a makacs. sőt látogatóba. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás.26) 191 . ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. Erre is „jó oka van” az embernek. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. hogy valami nincs rendben nálunk. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. idegenként élünk egymás mellett. hogy mások nem látják. így van. hogy baj van a házasságunkban. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. nem árt vele senkinek. Mindez nem bűn önmagában. a zene. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől. a rendszeresen adagolt táplálékot. és vendégeket is fogadunk. boldog házasság látszatát. de főleg a házastársnak kellene megértenie. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. sem a „kutyánkat”. dacos hallgatást is.” Természetesen nem az a baj. miközben szorgalmasan „söprögetünk”.4. a gyerekeink pedig világosan látják. a szexuális problémák. de nem oldottunk meg semmit. és még sok minden egyéb. Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást. Vannak – nem kevesen –. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba. A szőnyeg nem átlátszó. „Mindenki megértheti”. de gyanútlan látogatónk is érzi. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés.

” • Néha „jól jön” egy kis betegség. 192 . „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. mint önző apjuk. mert az övéire már nem jut ideje). ő nyitja meg és ő zárja be. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. ő mondja az ünnepi beszédet. és neki kell koszorúzni. neki kell átadnia a kitüntetést. nem úgy. aki megértő anyukájához menekül. Pedig Isten igéje nem erre tanította. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. (1Móz 2. • Ez a „fontos ember” hol ide. hol oda rohan.• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. hiszen ő az elnök és a díszvendég.

életfilozófiákhoz. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. út a halálba. • Sokszor a „kegyesség látszata”. de az idegen nő mindig megértőbb. Persze előbb-utóbb haza kell menni. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. Amikor szertefoszlik a mámor. csinosabb és illatosabb. de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. vagy okkult praktikákhoz menekül. észreveszi az ember. • • „A feleségem nem ért meg”. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. 193 . Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. hanem a szexuális mámor kábulata is. (Péld 5) • Minden kábulat. mint ő. és ez nyomasztó érzés. kedvesebb. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál.• Ha otthon nem jó. hogy a halál útját járta.

„emberi gyöngeségem”. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. szerelmünk első tavaszán. hogy éretlen és önző voltam. „ártatlan” bűneink megnőnek. Először is: másképpen látom magamat. magára hagytak. Kegyelemre van szükségem. s ne meneküljünk előlük. Azelőtt mindig én voltam az. ne hunyjuk be a szemünket. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. és akit becsaptak. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. terhesnek visszataszítónak. A kereszt alatt minden átértékelődik. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. én érzéseim ablaka társam Valamikor. a másiknak sok szenvedést okoztam. mázsás súllyal ránk nehezednek. Másodszor: másképpen látom a társamat is. félreértettek. mert most már látom. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. szürkévé. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. 194 . de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. kellemetlennek látom rajta keresztül. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. kifosztottak. rózsaszínű volt ez az ablak. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. ne másokat bántsunk. erényeit kiemelte.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. problémáinkkal és kudarcainkkal. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. majdnem feketévé vált.

belső magatartásban. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. segíteni kell tehát. A vád. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. a megbocsátásra. hogy kapcsolatunk tovább romlik. arra. bűneink bocsánatára.” „Én vagyok gonosz. én hallgattam el.” Pontosan ez az. amit tennünk kell. sőt bűnei. Ha a motor hangja kicsit megváltozik. de Isten szereti őt. én tettem.) Ha ezt mindketten megtesszük. beállítódásban. kiállhatatlan. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki.” (Az ábra Jay Adamstől származik. mitől szenved. már tudom. most megfordul.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. arra. megújul a házasságunk.” „Én mulasztottam el. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. engem magamat illet. és jól figyelünk. hogy döntéseinket tettek kövessék. de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat. látom: vannak neki hibái. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. 3. ha elromlik a kapcsolatunk. Ha a házastársunk undok. Világos: együtt kell ott megállnunk. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. Igen. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. Annyira szereti. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. 2. semmire sem megyünk. 4. Konfliktusaink ezután is lesznek. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. A motor megváltozott hangja hibát jelez. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. 195 . én akartam. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. hogy szervizbe kell vinni a kocsit. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. nem megharagudni a motorra. egymás meghallgatására. ahogy értem is. én mondtam. de annak csak az lehet a következménye. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni.

”(2Tim 3. tagadja meg magát” (Mt 16. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat.24). Azt remélik ebben a korszakban. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra. hogy a párom fölé kerekedjem. Aki a házastársi vitában „győz”. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. igazunk van a másikkal szemben. késedelmes a haragra.3). Ezzel azok nem oldódtak meg.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel. hogy már nem is ismerik egymást. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. hanem „elfelejtették”.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. hogy megértsem a társamat. főleg az első gyerek megszületése után. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4. Mégis erre van szükség. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. késedelmes a szólásra. ha már összeházasodtak. Konfliktusaikat nem beszélték meg. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. végül azt veszik észre. hogy ezt bebizonyítsam.26). Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. sőt rájöhetünk. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. azaz társa meghallgatására. „szőnyeg alá söpörték”. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. amit sürgősen ki kell cserélni. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. mert bebizonyította a maga igazát. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. hanem légy türelmes. „A teljes írás Istentől ihletett. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. hogy legyen időnk egymás számára. Ennek pedig az az előfeltétele. amikor úgy érezzük. aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit. hogy nem különb.” (Jak 1. Ez gyakorlatilag azt jelenti. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. 196 . szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. Bármennyire úgy látom. elidegenedtek egymástól. hogy mi van a másik szívében. „generálozásra” van szükség. Az évek telnek egymás után. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. előbb hallgasd meg őt. hogy a kapcsolatát tovább rombolja.A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás.21 pontosabb fordítása). és nem a magunk sérelmével. sohasem lehet az az elsődleges célom. az könnyen elveszítheti a párját. ne tedd rögtön szóvá. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra. és hasznos…a megjobbításra. ha valóban érdekel az. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”.

aki Istennek is ellensége: a Sátán. hogy „essünk túl rajta. Az illető ismerte a Bibliát. hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). ha már muszáj”. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. mert ő mondja. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet.21). amikor fizikailag rosszul érzi magát. mielőtt bármit szólnánk. ami nekem nem tetszik az életében. Ha mégis annak látjuk. azt. hogy „úgyis tudom. mit fog mondani”. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt.” (1Kor 16. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. csak azért. Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni. hanem szavai jelentésére. Ezért. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. 197 . sőt tudom. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. hogy megértsük őt. Hogyan tehetem ezt úgy. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. és megnehezíti számunkra.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. ami nekünk rosszul esik. először meghallgatjuk őt. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. hogy szeressük az ellenségeinket. például az a gondolat. hogy Isten is helyteleníti. hanem arra törekedjünk. ökölbe szorul a keze. Előbb-utóbb arra is sor kerül. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. ha megértettük. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet. Még ma is elszorul a szívem. Közben ne azon törjük a fejünket. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra. A házastársunk sohasem ellenségünk. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. mert Jézus azt mondta. vagy az. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt. vicsorgatja a fogait).A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.

akkor eleve reménytelen. Ebben az esetben jobb. a szőnyegen morzsák hevernek. Nyilvánvaló. hanem a szeretet a szív állapota. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet.Ez a megfogalmazás nem véletlen. hogy az önzés állapotában vagy. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés. abból tudhatod meg. dühöt. Azt. mindig kész a megbocsátásra. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. amit mondani akarsz neki. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. amit mondanak neki. keserűséget érzel a párod iránt. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. állapotát. Az ember szíve – eredeti. hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés.” Ha a férj azt a „fülét” használja. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. hogy megismerje párja helyzetét. vagy a „harc” folytatása.” 198 . A tálaló teteje poros. • éppen ezért arra törekszik. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). hanem az önzés állapotában vagy. de nem kapja meg). Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. hogy a másik megértse és elfogadja.” Majd így szól: „Igazad van. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. nem romantikus lángolás. ha hozzá se fogsz. valódi szükségleteit. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. Ha átestél a „szívvizsgálaton”. ami jár neki. állapotát. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. nem ismeri valódi szükségleteit. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). • számon tartja a jogait (mi az. a nappali valóban takarításra szorul. hogy elégedetlenséget. • nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani.

” „Holnap reggel takarítok. Mindebből azt kell megértenünk. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet.” Ezt mondja: „Sajnálom. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. hogy amit mondunk. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. stb. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is.Ha a férj azt a „fülét” használja. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. ahogyan mi.” „Ha megreggeliztem takarítok. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. hogy egyáltalán nem biztos. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja. hanem ennél is több „fülünk” lehet. hogy halasszuk el a beszélgetést. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ. egy szülő és egy felnőtt.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm. hogy a rendrakás. Figyelnünk kell például testi állapotára. fel kell derítenünk. vagy ha rosszul érzi magát. hogy nemcsak négy. és amennyire lehet. Ha nagyon fáradt. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető. Ugyanígy célszerűtlen. hogy felületes munkát végeztem. amely arra figyel. azt a társunk ugyanúgy érti. Tudom. amely a társunk számára megnehezíti.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet. 199 . sőt lehetetlenné teszi. Azt hiszem továbbá. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. el kellett rohannom éppen. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk.” „Ráérnél. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. hogy a másik mit gondol őróla. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. mennyire van megelégedve vele. Meg kell vizsgálnunk azt is. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. amikor beszélgetünk a társunkkal.

aki gyámolításra szorul. Ezért mondj mindig jót is.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”.Minden helyzetben. arckifejezésed. mint felnőtt. amelynél a legtöbb az esély arra. Vannak olyan helyzetek. Szavaid. bűnnel senki sem tud megbirkózni. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. A felnőtt. mintha ott láttam volna. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. A szülő kritikus és gondolkodó. ha nincs meg. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. és nem a személye. vagy elcsügged. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. „Igen. hanghordozásod. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. mulasztását. doktor úr. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. hogy meghallgasd a párodat: mi az.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. vagy az aggályos. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. Vigyázzunk tehát arra. a szomszédok. hogy ne hallják a gyerekek. célszerűbb olyan problémáról beszélni. hogy társunk úrrá lesz fölötte. bűnét. hogy hol van a szemüvege. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. Fejezd ki mindig egyértelműen. rajta kívül mindenki más illetéktelen. beveszem. játékos gyermek . ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . ne csak rosszat.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. rendetlen pénzkezelés). ezért vagy elmenekül (bezárkózik. ahogyan azt tanácsolja. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz. mert valóban tudni szeretné. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. vagy akit rendre kell utasítani. gesztusaid legyenek kedvesek. Az lenne a célszerű. védekezik). betartom. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. és ennek megfelelően dönt. hogy szembenézzen más hibáival is. ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. nem tehetek róla. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. mint egy komputer. a szüleink. de ez sajnos sokszor nem így történik. Túl sok hibával. természetesen úgy lesz. mereven gondolkodó szülő. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra. fogadja és kiértékeli a gyermek .” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. hogy őt szereted és becsülöd.

„Ha tudná…” – szinte hallom. de „mindennek van határa” – vélekedett most. A kérdés ezért az. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani. és mindent megfizetek neked. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik. és Péter úgy érezte. – a tanítvány ebből is megérthette volna. hogy hétszer. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. nyissa ki a Bibliáját. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában).” Nevetséges volt ez a fogadkozás. ötvennapi ellátás egy fogadóban. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná.21–35-öt.” Ha az Úr azt mondta volna. A király nagyon jó tudta. hogy „igen. hogy a megbocsátásnak nincs határa. hogy anyósa is volt neki. társa valóban tartozott neki. jogosan haragszom”. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély.35). Amikor feltette a kérdést. hétszer is”. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. lehet. száz dénárral (kb. Házas ember volt. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. felfokozva. – az most észreveheti. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. 201 . Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. amit soha nem tudott volna a visszafizetni. nem is kevéssel. Ha bárki azt gondolja magában. hanem hetvenszer hétszer is. hogy elege van belőle. talán azt remélte. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. Arra kérem az Olvasót. hogy haszontalan szolgája képtelen erre. De így. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. – Még hétszer is?” (Mt 18. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked. 2Krón 9. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. De az is lehet. Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. a hét abban az időben a teljesség száma volt.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. száz dénárt. és olvassa el Mt 18. hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. hogy Jézus a pártjára áll. megértette-e. El tudom képzelni. de sokkal kisebb tartozását. A Bibliából tudjuk.

így a házastársunkra. és elengedte az adósságát”. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Előre kész van 3. azt is megvizsgálva. 1. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg.” (Ef 4. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni.” (Ef 2. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. amikor panaszunk van a másik emberre. Nem kell kiérdemelni 2. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. hogy „mindent megfizet” a királynak. nem tudnánk „törleszteni”.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. Amit ő megbocsátott. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. aki elfogadta Isten kegyelmét.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan. nem cselekedetekért. de a király nagyon jól tudta. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez. Elképzelhetetlen. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. hogy szolgája képtelen erre. vagy: ahogyan Krisztus. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. elbocsátotta. a 202 . nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. hogy senki ne dicsekedjék. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor. egész tartozását.

203 . Mi így éljük át saját életünket. amely már lepergett – ez a múlt.” (Kol 2. ami éppen a vásznon látható. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. hanem messzi őseim sem voltak a világon.15) 2. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől. Figyeljük csak. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. amely minket vádolt. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra.14) Azt. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. Így lehetséges az. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. amit ő a királytól kapott. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. A jelennek pedig az felel meg. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. megvilágítja egy másik hasonlat. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé. vagyis múltat. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. odaszegezve a keresztfára. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. jelent és jövőt egyszerre lát. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal.gyerekemnek. hogy…” „Részedről nekem jár az. nekünk is ingyen kell adnunk. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. A másik tekercs azt tartalmazza. mind a „tízezer talentumot”. megbocsátok. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. vagy akárkinek: „Jó. eltávolította az útból.

és olyan tisztának tekintesz. Így vagyok Isten kegyelmével is. de nem voltunk otthon. ami nyomta a szívét. bűneim miatt elveszett vagyok. hogy ezt megkapta.” Valóban nincs más lehetőségünk. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról. Tőle kért bűnbocsánatot. lehetetlenül viselkedtem. Így hát Istennek mondta el. Köszönöm. Sőt.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). De mit tegyen. Kamaraerdőre. De magának sincs más lehetősége. csúnyán kiabált vele. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. igazoltam. Pedig akkor már megvolt az a pénz. azt meg lehet bocsátani. Nekem pedig. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. hogy átvehettük volna. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. A postahivatalban bemutattam az értesítőt.” 204 .8). mi történt. megnyugodva ment tovább. Tudta. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. Uram. amikor hazaérve belépett a lakásába.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13. hogy valóban engem illet a pénz. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. mint magának. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. Aztán bevágta magát az autójába. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. se telefonálni. hogy az szinte kiszakadt a keretből. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. be kellett utaznom Budaörsre. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. Csak akkor jutott eszébe újra. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. Többször is előfordult. és nyomta a gázt. összeveszett a feleségével. az Úrral való beszélgetés lehetősége. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. legalább öt kilométer. hogy előre megbocsátanak egymásnak. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. ahogyan ő bocsát meg nekünk. azután átvehettem. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. úgy bevágta az ajtót. mert Isten azt kéri tőlünk. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. Azt hiszem. és amikor kilépett a lakásból. de valójában attól is távol van. miután magtaláltam. Ez úgy történt. csak nem tudtam róla. hogy idejében odaérjen. Az történt egyszer. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. hogy pénzem érkezett. igazad van.

” Ezt megértette. de mindig eszembe jut. 205 . Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. én vagyok az. de nem felejthetem. Isten minden ígéretéhez hűséges. 3.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. mire idáig eljutottunk. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. Gondolom sokan tapasztalatuk. hogy a megbocsátásból nem következik az. viselkedést. ha vétettek ellene. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1.25). Nagy lehetőség a megbocsátás. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk. az illetlen stb. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás. de nem bírom átlépni a küszöbét. megbocsátja neki minden rosszaságát. amikor rád nézek. hogy milyen gonosz voltál.” De jó. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. aki szereti a gyermekét. de az otthonodba nem megyek be. mint a többit. A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség.3. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. a harag és a gyűlölet terhétől. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. Éjfél is elmúlt már. Egy hívő asszony elmondta. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. „Én megbocsátottam neki. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. hogy mindent el kell tűrni. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. már előre. Bűneinket nem emlegeti „Én. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől.” „Megbocsátottam. a lusta. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. de ugyanakkor – éppen azért. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. az végérvényesen meg van bocsátva. 2. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt. ahonnét azzal az elhatározással indult haza. Számára is egyértelműen világos volt.

Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. megbocsáthatunk egymásnak. A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja. Biztos. mert az már bűnpártolás lenne. A „válás-operációra” csak akkor van szükség. sőt még szexuális hűtlenségét is. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. elmondhatjuk. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. Komoly baj akkor van. ezt nem szabad eltűrni. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. így könnyelmű költekezését. hogy mi okozott nekünk fájdalmat. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. rendetlenségét. Tudom. hogy mindezt el kell tűrni. aki úgy véli. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. 206 . súlyos szót mondtam ki. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. nem hajlandó segítséget kérni. Ebből legtöbb esetben az következik. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. Félreért. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. De a megbocsátás nem azt jelenti. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. kezdeményeznünk kell a válást. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. nem amputálni. A beteg testrészt gyógyítani kell. hazudozását. minden ellenünk elkövetett bűnét. hogy bárkit is válásra biztatok.

mint nap összeütközésbe kerülnek. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. megtagadott. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. Petik Krisztina pszichológus. elkötelezettebb egy kapcsolat. Az elfojtó. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. idegesítővé válik. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. ha a másik emberben saját elfojtott. Furnham. mind a konfliktusnak (Argyle. A különbözőség akkor vonzó. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. ami számára ismerős és megszokott. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. mivel ott nemcsak a nyílt. ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. hagyományok. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. akkor ez az összhang felbomlik. akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. Főleg az érint fájdalmasan. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. Az ember ugyanis szereti. annál árnyaltabb. Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. mint a kezdeti vonzódás. mélyebb szintű. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. az együttélés során azonban gyakran előfordul. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. elnyomva. tárgyi érdekeink. Budapest Konfliktus a családban A jóra. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. ha a családban. bántóvá. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. 207 . 1983). hogy a másik különbözősége zavaróvá. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét.Somogyiné dr. és erős feszültséget okoz. A szerelem varázslatának elmúltával. Minél mélyebb. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel.

és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. amikor a személyes problémák. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. Megoldásuk úgy kezdődik. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. amelyet szoktak. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. fogalmazza is meg a többiek számára. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. 208 . akkor állandó konfliktusforrást jelent. Ez irreális elvárás. a kivetítés mechanizmusát fent). tagadott. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk. amelyet a többiek nem látnak. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. Könnyebb e konfliktusok megoldása. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. Ha az önközpontúság állandósul. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. Ha ezt megtette. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki. amely azt eredményezi. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl. A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. A szégyellt. mint más emberi viszonylatokban. mivel sokszor nem vesszük észre. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. krízisek. és a másikban látjuk meg. vagy amelyre a többieknek szükségük van. serdülőkor). Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között.

hogy az ő bajuk. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. A fáradt ember érzékenyebb. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. ha akarják. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. sebezhetőbb. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. aki támogatásra és szeretetre szorul. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. aki felelős a mi boldogságunkért. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. mint ha az életünk forogna veszélyben. Sokszor elegendő. ezért felelősek a lustaságukért. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. és komolyan venni. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. indulatait. És van egy másik kérdés is. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. de főként a házaspár részéről. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. A legtöbb ön. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. mint szembenézni egy konfliktussal. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. és elmondani. Olyan feladat. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. Az is kísérti őket. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. mint egy kiegyensúlyozott közegben. 209 . Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is.Túlterheltség. mint figyelmesen meghallgatni. legalább megszokott. akkor azt mondhatnánk.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg.

Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. Hazamegy a férj. akivel először történik meg az alábbi szituáció. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. a férje pedig még inkább menekül a közeléből. És csak sejteni tudják. vagy bekapcsolja a tévét. szinte sérti. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. de nem az illetékes családtaggal. hogy miért. hogy végre csend legyen körülötte. Nagyon bántja. és még inkább nem szól semmit. 1. És csalódott is. 210 . Ráadásul igazságtalannak is tartja. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. kerüli a tekintetét. emiatt beszélgetni sem tudnak. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. alig várja. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. hanem külső személlyel . hogy a férfi alig vesz tudomást róla. mert akit nagyon várt. A passzív. Hiszen nem bántott senkit. de nem tudja. de nincs kiengesztelődés sem. amelyek nem vezetnek eredményre. A férj úgy érzi. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. hogy a másiknak mi a baja. csak keserű haragot érez.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. akkor ő sem szól a megbántottságáról. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. hanem az is. persze nem tud. és elmerül az újságjában. leroskad a fotelbe. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. mintha mi sem történt volna. vegyük sorra őket. A felesége is hulla fáradt. mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. hogy végre együtt legyenek. és nagyon várja. csak azt érzi. Próbál úgy tenni. és más rosszat sem cselekedett. hulla fáradt. és megöli a szeretetet. A feleség ettől még dühösebb lesz. Most már ő is tudja. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. Sőt még növekszik is. Képzeljünk el egy házaspárt. az nem viszonozta az érzelmeit. és alig szól a hozzá. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. Elhagyottnak érzi magát. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. Elkerülő stratégia az ígérgetés is. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. hogy konfliktus van. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. Nincs közöttük nyílt konfliktus. beszélgessenek. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. A házaspár konfliktushelyzetbe került. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. akkor hallgatni fog.

megbeszélés nélküli veszekedés. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. ami azzal jár együtt. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. A konfliktus tehát megoldatlan marad. soha). A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. mert a felek védekezését váltja ki. és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. a munka. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. egymás elemezgetése. és a probléma megoldatlan marad. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. valamilyen hobby. hogy szembenézzünk velük. 211 . hogy mindkét fél nyerjen belőle. vagy viszonttámadással. ahogyan a küldő szeretné. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. 2. kényszerítés. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. Ez azt jelenti. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. az a száján –. mielőtt lépnénk. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. hogy győzzünk a másik felett.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. mert a támadás hatására nem odafigyelni. esetleg az alkohol. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. A védekezés pedig falat épít közéjük. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. vagy egy másik kapcsolat. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. ahol szintén befagy a kommunikáció. Ez a hozzáállás azért veszélyes. panaszkodás.

Tegyük fel. mégis védekezést vált ki a 212 . A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. A kérésekkel az a baj. hogy azért csalódott. amivel csalódást okozhatott volna. akkor kimondhatjuk. Néha csak egy hangszín árulja el. és emiatt érzett haragot. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. De nem mindegy. másokkal való beszélgetéssel. Egyrészt azért. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. hogy melyik szituáció bánt minket. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. azaz tudatosítanunk kell. A feleségnek rá kell jönnie. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. Ez segíti őt abban. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. hogy mi mire vágyunk. hogy a szabadidejét vele töltse. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. hogy milyen nehéz ez a feladat. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. Gyakran esünk abba a hibába. hogy megértsen minket. és nem tudják minden pillanatban. A megfogalmazás Ha már közöltük. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. hogy mit vétett. Nem is gondoljuk. akkor meg kell keresnünk magunkban. azaz kérni kell. hogy min veszekszenek. Viszont ha ezt az időt egyedül. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak. hogy mit szeretnének. A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. A követelés elveszi a partner szabadságát. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. Talán mindnyájan belátjuk. Mert az csak a látszat. hogy milyen igényünk. hogy mit szeretnénk. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. mert azt képzelik (elvárják). elvárásunk okozza őket. hogy nem tett semmi olyat. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. És a példabeli férj joggal állíthatja. hogy a másik mindig tudja. Heves viták közben néha nem is tudják. figyelmetlen volt. Az a fontos. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. Ha túl nagy az indulat. csalódást okozott” stb. érzéketlen. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. hogy mit is érzünk egy helyzetben. mert elvárta a férjétől. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. és kényszeríteni akar. Meg kell mondani nekik. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. figyelemeltereléssel. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. A családtagjaink nem gondolatolvasók. hogyan. Például: „megbántott. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk.

Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk.: Erőszakmentes kommunikáció. A gyerekek számára különösen fontos ez. legfeljebb magatartást. 1995. Háttér.: Én – Te – Mi. Erre azért van szükség. hogy meghalljuk. Rosenberg M. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. 2000. de azt nem kérhetjük. Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. Csak olyasmit kérhetünk. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki.ezáltal a kapcsolatok épüljenek.a családtagok jobban megismerjék egymást. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. 2001. hogy élvezze is. Ha őszintén kérünk. Park Kiadó. amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől.: Érzelmi intelligencia. . de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz.: Miért értjük félre egymást? Tinta. Harmat. ha van meghallgató fél. – Stroebe W. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy. A házasság erőforrásai és buktatói.: Pár-bajok. Budapest. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak. Szakirodalom Campbell R. 2003. – Codol J. Budapest. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy. . A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók. Székely I. . A kiengesztelődés fontossága Fontos. Kecskemét. Korda. amit meg tud adni.másikban.: Szociálpszichológia. Budapest. Budapest. Budapest.: Dühöngő ifjak. ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. nehéz teljesíteni őket. B. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. megértsük és átéljük azt. KJK–KERSZÖV. – Stephenson G. hogy . Tannen D. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé. akkor vállaljuk azt is.a felek ne sérüljenek. amikor a konfliktus lezárul. 213 . 2001. Hendrix H. M. mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. Ha nem érzékelünk támadást.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. hogy jöjjön el velünk egy bálba. 1999. Goleman D. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát. P. ahogyan szeretnénk. Hewstone M. 1997. Például megkérhetjük a házastársunkat.. Budapest. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát. hogy elviseljük. amit a másik ember mond (empátia).

és viselkedés jellemzőit. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. védőnőnek. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. A társadalom korlátokat. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. hanem riadtan viselkedünk. a mindennapok erőszakolnak rájuk). család. meglőve a kisebbet. a civilizáció sok pozitívuma mellett. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. ha világnézetükben. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. a rend. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. célokat állítva maga is agresszív. gyakori a durvaság. a segítés módjait. mert személyes kapcsolatokban élt. Ez is oka annak. terroristák támadásaitól hangos a média. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. Nem szoktunk hozzá ahhoz. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. pedagógusnak. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. egyén. retteg a turista. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. a gyermekbántalmazás formáit. a nevelés–oktatás területén. a háttér-okokat. másik okozója az önismeret hiánya. a fegyelem. az áruházak tülekedései. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. Felgyorsult az idő. támadást sejtünk ott is. szabályokat. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. tanárokat iskolákban és más intézményekben. az abuzus hatását a gyermekre. támadókészség. amelyeket az intézmények.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. klinikai szakpszichológus. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. hogy másképp gondolkodók között éljünk. A ma embere ezek között él. 2004. a közlekedés. felismerni a jeleit. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. társadalom egyaránt. saját agresszivitásukról (azokról is. mint társadalmi elvárás. bár mindenki szenved tőle. Azoknak. A régi ember türelmet tanult. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. Agresszív korban élünk. az agresszív viselkedést igazolja. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. formáit. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. a környezet. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. erőszakos játékokat űznek számítógépen.

intim szféráját. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság.. Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. kultúránként változó. követi a figyelmetlenség. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként. függetlenség. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. a veszélyeztetettek felismerésével. Az adatszolgáltatást korlátozza. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. a provokáló magatartás. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. falvakban 1%. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. (. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől. szégyenérzetből. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül. A kiskorú. Témánk a gyermekeket érintő erőszak. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. hanem a családban élő nőtagok. az objektív okok között első helyen a rossz baráti. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. A gyermekelkövetők száma évenként változó. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. akik nem élvezhetik a családi élet melegét.. megjelenik a családi probléma. a veszély jelzésével. Elkövetői a családtagok.) „a látencia itt hatalmas (…). az óvatosság hiánya.6%. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. 15 000-re tehető. kifejlődésük megakadályozásával. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. a problémák megoldására. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. visszaélve a gyermek bizalmával. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja. Az apák. ezt követi az átmeneti pénzzavar. házastársak. a legidősebb 16 éves volt. Sajnos. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. 215 . A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti.erőszakig. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. valamint a környezet közömbössége. teljesítmény.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. amely nélkül nincs cselekedet. idős emberek bántalmazását is.

hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. vagy a kényszerű helyzet áldozatának. amikor kimondja. akiket valamilyen makro. A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. Annak a szituációnak. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. Veszélyeztetett az a gyermek is. Étvágytalan. hastáji. A veszélyeztetettség: olyan magatartás.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. amikor a család.sz. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. 216 . nyelési. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben.és alvászavarok. Kr. e. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. rajzai vörösek. panaszait komolyan venni. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. ezért kell a gyermek kijelentéseit. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). évi tv. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben.) még engedélyezi az erőszakot a családban. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. visszahúzódóvá lesz. ha a gyermek nem akar mosdani. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. amely a gyermek testi. aminek szenvedő alanya lehetett. szomorú. holott az a rendeltetése. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. csak magában játszik. 1810. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. Gyanús. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. 12. A gyermekbántalmazás két formája. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. bevizelés. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik.). amelyben a visszaélés megtörténik. melleken. beszéd. Hammurabi törvénykönyve (kb. vagy altesti panaszok. amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. az élet azonban megőrizte gyakorlását. vagy feketék. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. ujjszopás. értelmi. 1998. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket.

a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. az öröm átélésének. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége. a fizikai következmények súlyosabbak.és idegállapota. ez a korosztály élettani. fizikai sérülékenységét. A halálesetek is ezt igazolják. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. Alanyuk nagyobb számban fiú. empátiára képtelenek. az anyák rejtett hosztilitásával. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. az egészségügyi. mert fennáll annak a veszélye. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. de azt is. adott esetben végzetesek. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. A normál gyermek – egészséges. Ennek oka. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. átadásának képessége. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. szexuális abuzussal is. hogy egy csecsemő verése. aktuális hangulat. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. 217 . De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban. A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. – hiányzik belőlük az örömkészség. kontaktus. (hostility = ellenségeskedés. büntető magatartással. – önértékelésük alacsony.

A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. „túlpörgetettek” lesznek. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás. szomorúak vagy közönyösek. „Szeretetéhesek”. – úgy vélik. a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. halmozottságától. – agresszívak. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. az érdeklődés.– gyakran úgy érzik. támogató kapcsolatokat. sodorható. a megalázottság és az agresszió érzését. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. gyötrik. labilisak. rettegnek. kemények. önkontrollhiányban érzékelhető. szoronganak. bizalmatlanok. ridegek. a környezetből még több agresszivitást provokálva. de vannak olyan károsodások. akkor elkényeztetik a gyermeket. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. A koncentráció gyengül. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. Érzelmileg ridegek. 218 . Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. Kétségtelen. hogy ha érzelmileg odafordulók. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. védtelen. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. – uralkodni vágyók. az észlelés. könnyen frusztrálódik. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. Sok esetben csak később. de nem szeretőképesek. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. és sok érzelmi elutasításban volt részük. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. az indulat leküzdésének módjai. szidalmazzák a gyermeket. azt sem. Opponálók. szélsőségesen depresszívek. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. hogyan kell ápolni az érzelmi. ismétlődésétől. a gondolkodás is változik. – a félelem. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. ezért meglehetősen bizonytalan. büntetők. infantilisek. törvényszerű. figyelmetlenebbek. szórakozottá válnak. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. hogy újabb atrocitások követik azt. elutasítók. garázdálkodók. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. szorongás feloldásának. késztetését.

– tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. életmód.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. a szülőkép. A szülők némelyike mindig is verte. A bántalmazott gyermek személyiség. – néha koravén. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. – gyakori agresszivitás. A bántalmazott gyermek szülőjével. a bántalmazó idealizálása. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. megerőszakolta. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. impulzív magatartás. s retteg a szülő elutasításától. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. azt csinálok vele. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben. eladta. a család egészét érinti. adott esetben. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. dolgoztatta gyermekét. ürügyén erőszakoskodtak. a fájdalmas élmények izolálása. bántalmaztak. bezárta. a gyermekkor élményei. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek. enuresis stb. amit akarok”). – nyugtalan túlmozgásos. nevelési minták. az elhagyás-fenyegetettségtől. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. pedagógusoknak – a durvasága. a vele való azonosulás miatt –. akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. igyekszik megfelelni neki. akik a szocializációjukért felelősek.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. bűntudatot hordoz. ezért nehéz kiszámítani. században vált egyértelművé. tradíciók. elhagyta. tagadása. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. A nevelés jegyében. könyörtelensége idézte elő. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. az élettér. a szakkönyvismeret. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. éheztette. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. azonosul vele.).

akiket szüleik rendszeresen vertek. orvosi ellátáshoz. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. oltalmat találjon. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. települési típuson élők között vannak olyanok. évi LXIV. egészséghez. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. a munkások nem minősítik így. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. A felnőttek indulatai. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. dühödt idegességgel. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. a gyengédségre. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. a „kettős színjáték”. a mindennapok gyakorlata mást mutat.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. életkori csoportban. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. hogy szeretetet. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. gondoskodást. pszichikai. Tudták-e. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. ha az megérdemli”. aki fizikai. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. az áldozatok. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. illetve nagyon megvertek. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya. a düh és a harag kifejezésére. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. A verés értelmezése. személyének tiszteletére. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. amit ő szenvedett. A konvenció és az 1991. oktatáshoz. hidegfejű kiszámítottsággal. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben. verte az élet is. akik maguk esetleg nem élnek vele.tv. érzelmi 220 . családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. A verés a gyermek engedelmességét. Azoknak a felnőtteknek. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. a türelmetlenség.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. valakinek tovább kellett adnia. brutális kegyetlenséggel”. 1962-ben Dr. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. Kempe gyermekorvos. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást.

felnőttek és gyermekek. olyan ártalom/veszélyeztetés l. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. vagy sértő magatartásával. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. szorítás. Ennek megítélése. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni. amelyben a bántalmazó az apa. megszégyenítésével. simogatása. elutasító. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. vagy közeli férfi családtag. csavarás. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. lekicsinylésével. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. vagy róla készülhet pornográf anyag. durva kirohanásokkal. hajtépés. nemi szervének fogdosása. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. A child abuse = gyermekbántalmazás. vetkőzés. szeretet nélküli nevelői magatartást. végtagtörés. harapás. forrázás. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. amelynek során sérülés. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. negatív önértékelést alakítva ki benne. a nevelőapa. Ide soroljuk a hideg. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus.és fullasztási kísérlet. kikötés. fojtogatás. ígérgetéssel. Nem minősül erőszaknak. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). a pornográfia. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. sebzés. 2. vécézés közben azzal a céllal. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. mérgezés. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. hogy szexuális kielégüléshez jusson. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik. kialakulatlan személyiségével. lelki és szexuális bántalmazások). tapogatása. fürdőzés. ha lehetővé 221 . testi és szellemi szükségleteit biztosítani. rúgás.vagy morális bántalmazás tárgya. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. égetés. fenyegetéssel. durva megjegyzéseivel. a gyermekprostitúció. megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. bizonyítása nehéz. visszaélést különböztet meg a szakirodalom. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. A gyermek szexuális izgatása. gúnyolódásával. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. fullasztás. egészségkárosodás (érzékszervi.

ápolás tartós elmulasztása. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . – a biztonságigénye. túl jó modor) – zárkózottság. elmagányosodásához vezet. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. beesett szem. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. komoly viselkedés (túlzott rendesség. vagy nem vesznek tudomást arról. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. gondoskodás – a táplálás. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. felvételre fájdalmasan felsír= törés. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). gyógykezeltetés. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. öltöztetés. illetve kényszerítés. – a gondozás. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. – a lelki (érzelmi. szellemi ) – kiszáradás. folyamatos elhanyagolása. egészségügyi megelőzés (védőoltások). Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. száraz bőr – ápolatlan. – érzelmi deprivációt szenved el. mozgás. állandó nyöszörgés. – a szeretet iránti igénye. A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek. – károsodik értelmi fejlődése.teszik. kihagyása. lopásra való rábírás. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez.

engedékenység – üres.– természetes életöröm hiánya. játékban való gátlásosság. riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés. csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés. bűnözés 223 . visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság.

a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1. magatartás lényeges megváltozását (pl.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. stressz). vagy nem tudják. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. családi krízisek.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. ha a gyermek túlságosan előzékeny. aktivitás helyett visszahúzódás). ismétlődő bántalmazásra utal). dependens. – a viselkedés. beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. Fel kell figyelni arra is. gyerekes. izoláltak.és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit.ha a motorikus fejlődésben retardáció. függetlenül attól. támogató külső kapcsolataik. tulajdonnal szemben – a szökést. hogy kihez fordulhatnak. ha: . a tanulási nehézségeket. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. nincsenek baráti. (késleltetés) . a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. kívánságai nincsenek. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart. babás magatartású. sikertelenségeinek. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. követelődző (közepes súlyosságú. a gondozással. a családtagok merevek. nem tanultak meg segítséget kérni.a szokások kialakulása (szobatisztaság). saját ügyetlensége. s a napi kudarcok. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre. a közvetett formákra. A bántalmazások. a nemi szervek különbözősége iránt. hogy mi történt a gyermekkel otthonában.agresszív. 2. . nem tapasztalhatta meg később sem. ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 . A játék felfedi. mintha ő lenne az oka frusztráltságának.

védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. motoros nyugtalanság). 9. 5. Az abuzus okai között szerepel a drog-. a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet. vagy nem a körülményeik javítására használják. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. 7. Elmebetegség ritkán fordul elő. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. a pszichopátiás személyiség. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. büntetik azért. házassági krízis idején születtek. magány. mentális retardáció. 8. tűzhelyre ülteti. hogy mi várható el az adott életkorban. fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). 12. 3. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. A szociológiai. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. elromlott kapcsolatba. idegesség. házassági problémák. értelmi fogyatékosság. amit még nem képes teljesíteni. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. 13. szokatlan külső. fojtogatja. a baj hordozóinak tűnnek. 6. illetve alkoholfüggőség. csak gond van vele. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. amelyek krónikus 225 . – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. nem tud mit kezdeni a sérült. nevelésére. fáradtság. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. 11. a szülők vitái. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. 10. – másságot mutató gyermekek. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. 4. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség.segítség. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. a védtelen gyermek felé is.

alkoholizálására. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. Feltételezhető. a családok alapellátásának biztosítása. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. durvaságaira. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. és a család izoláltsága. családvédelmi tanácsadás. – az alacsony iskolázottságú. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. csökkentve a szülők képességét arra. nevelési. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. A fenti okok kockázati tényezők. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. foglalkozási státuszú szülő magatartási. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. hogy az események – pl. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. Vizsgálatok igazolják. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. az alacsony iskolázottsági szint. a férj dominanciája a házasságban. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. 226 . illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. (szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. durvaságának. családsegítés krízishelyzetekben. hogy van olyan többgyermekes szülő. az erőszak jelenléte a család történetében. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. feladatai: a prevencióban az észlelésben. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. házassági. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe. állapotokra. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. szakszerű felkészítés a szülői szerepre.stresszként hatnak a családokra.

nehezen viselik az élet gondjait. a gondozás során: – a környezet megismerése. a változások észlelése. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben. 227 . – a szülők viselkedésében.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. . – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás. tehát a családi élet minőségének javítását. a gyermek testi. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. lelkisegély telefonszámát. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. vagy nem érdeklik őket). – hátrányos helyzet észlelése. akitől és ahol a család segítséget kaphat. befolyásolása. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. korukhoz mért ismeretekkel ahhoz.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. drogambulancia. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. Védőnői teendők a családlátogatás. érzelmi fejlődését veszélyeztető. A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. annak az igénye és képessége. gátló személyi tényezőket. konfliktusaikat kezelni. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani.nem tudják problémáikat. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. határozottságot. Fontos. cselekedeteik következményeinek felmérésére. s arra is. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. ha bajba kerültek. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. . szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. tárgyi feltételeket. szervezetekkel. hová fordulhatnak. elhanyagolják. az okok feltárása. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. magatartásában bekövetkező változások észlelése. nevelési tanácsadó. mert . Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. konfliktuskezelési módokra. címeit. intézményekkel. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése. szellemi.

az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. örökbefogadással. kizsákmányolás. § az elhanyagolás. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. 1990. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. akinél elhelyezték.Magyarország 1990. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. november 6. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével. 1969. Az ajánlások közül a (69) 561. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak.” 20. az elhanyagolás. a kiskorúak erőszaktól való védelméről. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. a (90) l7. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. közigazgatási. vagy bármely más olyan személynek. a rendelkezésre álló ellátásokról. amíg szüleinek. a (90) 2. tv. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. a (79) 17. a támadás. 19. jelzésekkel. szólnak. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről. 1985. illetve felügyelete alatt áll. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. 1979. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. 1990. a családon belüli erőszakról. az elhagyás. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. 228 . § alapján törvényhozási. a fizikai és lelki durvaság.évi LXIV. durva bánásmód.) tartalmazza. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. a jóléti jogokról. évi XXXI. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. A 39. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. § „Minden olyan gyermeknek. a (85) 4.

Pszichológiai tanulmányok a vallásról. – Vigassyné Dezsényi K. II. 1992.) a társadalmi szervezetek. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv.) Reményünk a család. In: Lakner Zoltán és mts (szerk. (szerk.) a közoktatási intézmények. a családsegítő központ. h. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre.) Az agresszió problémái korunkban. 1998.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. így különösen a védőnői szolgálat. 17. 1998. Gyermek. In: Bernáth L. d.: Az agresszív gyermek..: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban. így különösen a nevelési – oktatási intézmény. Kerezsi K. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. f. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat. Ranschburg J.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon. bántalmazását észlelik. In: Benkő Á.) a rendőrség.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók. In: Kappéter István (szerk. az erkölcsről és az én-ről. 1995. In: Kiindulópont 5. a menekültek átmeneti szállása. Nemzeti Tankönyvkiadó. Kossuth Kiadó. A „bántalmazott” gyermek.: Az agresszió kezelése. Tanulmánygyűjtemény. Tertia Kiadó.) Gyermekbántalmazás I. Piliscsaba. Kalendart kiadó.: A védtelen gyermek. PPKE BTK.) a menekülteket befogadó állomás. így különösen a családsegítő szolgálat. Tanulmánykötet. Németh Zs. Budapest. Losoczi Á.) az ügyészség. bírósági) eljárást kezdeményezni.) a bíróság g. megnevezi mindazokat az intézményeket. Ranschburg J. Barkó É. a házi gyermekorvos. alapítványok” (Gyvt. szervezeteket és hatóságokat is. Budapest. Budapest. 1997.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. In: Lélekvilág. Családkongresszus előadásai. Nagycsaládosok Országos Egyesülete. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. Lénárd K. Szakirodalom Horváth–Szabó K. 1995. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. Budapest. egyházak.: Terror a családban.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Ifjúság 1999/l. Budapest. Horváth Szabó K.: Erőszak a családban.). b. 2003. 2001. Gulyásné Kovács E. c. – Solymosi K. In: Család. 6 (1999) Szabó L. – Mohay T.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Szociális és Családügyi Minisztérium.A Gyvt. Népjóléti Minisztérium. VIII. Budapest. 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó. e. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. a házi orvos. 1997. ha a gyermek veszélyeztetettségét. 229 . § (1) bek. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük. a nevelési tanácsadó. A II. Budapest. (szerk. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági. Morvay K.

Teleki B. Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. 230 .) A gyermekbántalmazás Magyarországon. In: Fehér L.) Prostitúció. 1995. prostitúcióra kényszerítés. (szerk. In: Kappéter István (szerk.Budapest. Tanulmánykötet. Tóth O.: Erőszak az iskolában. emberkereskedelem. Budapest.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról. Velkey L. Budapest. 1996. (szerk. In: Család. 1999. – Forrai J. Ifjúság 2000/1.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K. Gyermek. Tanulmány. Népjóléti Minisztérium.: A „megvert”.) Az agresszió problémái korunkban. 1996. IX. „megkínzott. 1999. Utasi J. In: Barkó É. Budapest. Virág G. Budapest.: Erőszak a családban. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok.: Szexuális erőszak és abuzus.

Mindaz. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. serkentették a gondolat. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. egészében és mindig a határvonalon áll. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. ami az ominózus momentumban jelen van. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. mint maga a jelenlét. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). elvárásaink és félelmeink. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. a jövő pedig még nem érkezett el. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. még ha ki is vonjuk belőle magunkat. nemcsak minket értek behatások. és nem a jövőnket tervezgetjük. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. és járultak hozzá. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. Születésünktől kezdődően környezetünkkel. attól függően. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. akik előtte voltunk. vagy a másik szemével néz. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. tanáraink. nyitottságot sugároz. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. (M. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. pillanatnyi lelkiállapottal. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere.Dr. alakították a még képlékeny személyiségünket. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. bezárulunk. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. Ellenben. Természetesen. és az önmagunkról alkotott reális képet. akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. Tapasztalhatjuk. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. nem más. A 231 . a másik meghallgatásának a képességét. Szüleink. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. meghallgat. ha az illető figyel ránk. hogy a másik személy. barátaink. A múltnak az emlékei maradtak. mint a kommunikáció. pszichoterapeuta. Melyek lehetnek azok a tényezők. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. közvetítünk valamit. Tapasztaltuk. ezzel is jelzést adunk le. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál.és az érzelemcsírák megszületését. lényeges tudatosítanunk. magába nézve a másik szemébe néz. akivé lettünk. hogy azzá a személlyé váljunk. akivel kapcsolatba kerülünk. pszichológiai szükségletünk. akarva-akaratlanul változás állhat be.

viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot.”(1) Vagyis. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. majd elemezzük. Ami annyit jelent. amely a megoldáskeresés körül forog. Egy pap jött arra.realitásban élni annyit jelent. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. hogy annak. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. mint itt és most élni. Mindennapi életünkre jellemző. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. hogy meghallgassák és elfogadják. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. és a másik ember segítség kérését magához engedni. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. ha valakit szenvedni látunk. tanácstalanságát elviseljük. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. Valószínűleg kereskedő. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. reflektálunk. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. Így lehetőségünk nyílhat arra. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. A különbség az. aki megkeresett az volt a célja. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. mikor az olvasásban idáig jut. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. érzéseivel. szinte „átugorjuk” azt. amikor szükséges. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. hogy képesek legyünk kitérni előle. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. érzéseink és érdekeink hálójában. gyengeségeivel és erősségeivel. Aki segítségért fordul hozzánk. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. hogy megfigyeljük. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához. Általában nehezen viseljük el. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. hogy a másik nehézségeit. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. a figyelmünkkel megajándékozhassuk. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni. mint személyt észlelni. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. hanem mi és a belső kényszerünk. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. hanem „megszelídíteni”. Már nem ő van a középpontban. és mint a homokra épített ház. Úgy vélem. Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. elhalasztani gondját. döntünk. a szavába vágunk. A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben. Igen ám. Előfordulhat. összeomolhat. hogy tanácsot adjunk neki. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. Lehet talán. regisztráljuk a valóságot. és önmagát teljesen a másiknak adni. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. arra vágyik.

ahogy szeretne. mintha tudnám a megoldást. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek. mit fed az empátia kifejezés. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. (…) Minden ember egy magában álló sziget. aki önmagában érték.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. mint megérteni. aki nem tud mindig úgy viselkedni. ha el tudok fogadni egy másik személyt. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok. hanem a személy. Az empátiás megértésben lényeges. Az elfogadásból megismerés fakad. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. hogy hosszú távon nem segít. talán pont olyan. gondolni és hinni. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. amit én. az empátia és a segítő személy hitelessége. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. az a szó. egy mély meggyőződést abban. vagy házastársunknak. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. legyen ez a valóság bármilyen. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. ítélkezéstől mentes hozzáállást. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem.” (4) Láthatjuk. mint azelőtt. értékek hordozója. meggyőződését. a szó valódi értelmében. hogy bizonyos dolgokról. Ennek a nyitottságnak a hiányában. Nem a másik személy magatartása. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. ha másnak mutatkozom. hogy elfogadom érzéseit. Vagyis jobban tudom. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. bármennyire is nyomorult. ha el tudom fogadni saját magam. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak. ítéleteit. ami azt jelenti. 233 . mely a fejlődés forrásává válhat. hogy igenis haragszom. ami mind személyiségének valós és eleven része. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. viszont önmagára támaszkodik. (…) Nem jó. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. Most nézzük meg. saját tapasztalataiból építkezik. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. hogy hatékonyabb vagyok. beleérzés. Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. Ezért úgy gondolom. mint ami vagyok. ahogy a másik személy érez. amennyiben önmagával is harmóniában él. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. és képes vagyok önmagamat adni. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. A görög szó jelentése együtt-érzés. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. (…) Könnyebb elfogadni magamat. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. ha magabiztosnak akarok tűnni. Rájöttem. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. (…) úgy hiszem. akkor segítek neki abban. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. ha úgy teszek. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. viselkedéseit. érzelmi viszonzástól független. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. hogy a másik személy.

ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. mimikája. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. mint egy jól ismert baráti társaságban. Félelmei.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. Az előbbiekre jellemző. kezd megnyílni. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. csak elhárítja azokat az akadályokat. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. A tekintetváltás. befejezetlen mondatokat használ. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. A félénk.). A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. a fej tartása egyenes. mint az időjárás. egyfajta áttetszőséget jelent. érzi. Terapeuta: Úgy tűnik. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. fellélegzik. Amint Rogers önvallomásában láttuk. A nem-verbális jelek közösséghez. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. A hangsúly. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. hogy érzéseit mindenképpen közölje. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. a fej inkább lehajtott. nem érzi szükségét annak. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak.viszonyul a világhoz és önmagához. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. Egész nap a hatása alatt vagyok. szorongásai csökkennek. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). szorongó egyén halk szavú. mint amit a gesztusai. például a mimika segítségével. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”. zimankós időt? Kliens: Utálom. hangszíne. tudatosítani képes az érzelmeket. beszédhibákat ejthet. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. 234 . pocsék idő van ma. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. álarc”. az illető bizalmat érez. gondozza. de nem teremt növényt. Az ilyen személy nyitott. főképp ha elégedetlen velünk. a hitelesség nem teljesül. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. melyek a növény fejlődését gátolják. öntözi. Egyszerűen megfogalmazva. csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. de annak sem. Mintegy tükröt tart a másik elé. önmagát adhatja. kitűző. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. labilis vagyok. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. medál. hangsúlya kifejez. Kliens: Persze. stb. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. hogy érzéseit elrejtse. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. ha az egyén mást mond.

Hivatásunkból kifolyólag. hogy közölnivalóját beoszthassa. melynek célja a bizalom fokozása. mindig lesznek olyan szituációk. és rögtön tanácsokat adhatnak. reagálás. 9. ahonnan jövünk. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. a másik személy áll a középpontban. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. a meghallgatás felé. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. így megadva neki a lehetőséget. a viselkedésünkről. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. érzelmi és munka kapcsolatainkról. mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. egyszerűen azért. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. Időbeosztás: szakmától függ. reflektálás. de ne feledjük. vagy zárt kérdés. Megerősítő jelzések: csönd. mert létezünk. oda kell visszatalálnunk. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. 2. verbális pozitív megerősítés. 5. ahhoz a Másikhoz. az érzelmektől a „bele-fülelés”. könnyen megláthatják a megoldást. és aki mindig visszavár. és önismeretünk mélyülhet. 6. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. tájékoztatás és tájékozódás. Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni. Otthonunk csak ott lehet. Meghallgatás. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. 7. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. felismerhetjük indítékainkat. amikor a másik személy szabadon. 3. gondolatainkra. konfrontáció (szembesítés). aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. biztatás. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. értelmezés. Akiben nagy a segítőkészség. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. hanem rólunk is. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. 4. Minden élet egy hazavezető út. viselkedésének a regisztrálása. baráti. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. 8. a tettektől az érzelmek felé. Istenhez vezet. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. A másik személy öltözködésének. összegzés. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. 235 . Beszél a mindennapjainkról. mely kívülről halad befelé. testünk áruló jeleiről. hogyan vélekedik erről?”). Visszajelzések: visszatükrözés.

Tringer L. Budapest. – Kinget G. SOTE. 1993. Tarjányi B.: A pszichiátria tankönyve. 236 .: Psychothérapie et relations humaines. Tringer L. M. Levelző Tagozat. 1996. PPKE HTK. Manréza–Korda Kiadó. Budapest. 1992. Publications Universitaire. Budapest. Ed. Jegyzet.: Evangéliummagyarázatok.: A gyógyító beszélgetés.Szakirodalom Jálics F. 1996 Rogers C. Louvain. Semmelweis Kiadó. 1999.: Szemlélődő lelkigyakorlat.

mert amit ösztönösen nehézségnek érez. ő is átél sok-sok fájdalmat. Akárcsak szülei. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www. illetve rájönniük arra. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. még ha elsőre nem is kap figyelmet. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. szupervizor. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében. hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. Tudjuk. A munkánk egyik alapvető célja az. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik.videotraining. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik. ÚJRA ÉS ÚJRA. sőt. hangjára. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás. A mi munkánk. mert láttuk. Rottenbiller utca 26. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. HOGY KÉRDEZZEN. fejlesztő programokat. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. Fürj utca 237 . jelenlétére. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon. illetve kísérje a baba mindennapjait. Jelzései azonban olyan picik. az valószínűleg valóban az is.Vecsei Kinga szociális munkás. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében. épp ellenkezőleg abban segítjük őket. hogy a nagy aggódás. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket.hu/ videotraining@freemail. félelmet és szorongást. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged. hallottuk és olvastuk. Nem teszünk további terheket a szülőkre.

ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. a kislány már olyan állapotban van. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. infúziót cserélnek. és később. de a kislányét igen. Az apukáról ekkor még nem esett szó. hiszi. ott Ő az! Aggódó tekintet. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. hogyan? Ott áll. intenzív osztály. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. hogy senkinek se legyen útban. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. Hol a szülő? Ja. dekoratív. hiszi. ha ezzel segíthet a lányán. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. már tudja. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. nézi. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. De teheti-e? Ha igen. 500-800 grammos babákról van szó. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. hisz mindenkinek tudnia kell. mi is történik. és közben lássa gyermekét is. aki közben az életéért küzd. hogy kenguruzhat. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. A kislány 730 grammal született. hogy nap. saját gyermekeikért aggódó anyukák. mosolygós volt. az ő életét nem tudták megmenteni. neonfény. és ez nem elhanyagolható. mikor hova állhat. és figyeljék a baba minden rezdülését. ami előrébb vitte a munkánkat. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. (1. az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. A nővérek gyorsan. amit egy laikus észre sem vesz. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. hogy hallja. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. gépeket ellenőriznek. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. gépek sípolnak. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. akkor szívesen részt vesz benne. két inkubátor között. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. amit csak a szüleitől kaphat meg. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. és úgy gondolta. inkubátorok sora. de mindig adódhat valami gond. kép) A kórház és az orvosok. mondván. Ő is megszenvedett az életéért. érzi őt a gyermeke. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. fecskendőket. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. de nem az a fontos. a kezelőorvos 238 . amikor a kislány még nem volt egy kiló. több fertőzésen esett át. általában egy hét telt el a felvételek között. Öt felvétel készült velük. sípoló és csipogó gépek mellett. beszél hozzá és reménykedik. Egy fiatal. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. precízen. pelenkát cserélnek. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. akik igen sok viszontagságon mentek át. Ez a lényeg. csipognak. Az anyuka nagyon kedves.

hogy éli meg a velük történteket. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. szerinte nincsenek róla emlékei. vitáztak. megismerte a hangomat. jó volt látni. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. „. hogy mit érzett a kislány abból. szerinte hiányzik neki valami. hogy ő ebben nem hisz. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. Itt már kiságyban volt. simogatta a hátát.” (4. hogy nemcsak velem beszéltek. és már egyre többet van a babával. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. azt megtették. Az első felvétel meggyőzött arról. Az apuka is jelen volt. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. A beszélgetés végére megegyeztek abban. A felvételen látszott. ami nem volt zavaró.” „. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. (7-10. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. akivel boldog. gépek nélkül. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. megpuszilta. bizonytalanok voltak és zavartak. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. Tudniuk 239 . ami az első hetekben történt vele. mert ha megkérdőjelezik. és az én kérdéseimre válaszoltak. és tudja azt. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. és mennyire van hiányérzete. Ez két igen fontos kérdés volt. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről.Biztos megismert. hogy jól tette. és nagyon szép. (11-14. és nincs is hiányérzete. hogy a gyermek érzékelte-e őket. mosolygott. amikor csak tudott. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. Ekkor gyakran volt altatva. érezte a bőröm illatát. és az apuka úgy véli. hogy a kislánynak milyen lehet vele. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. és részt venne-e esetleg ő is a programban.Mosolygott rám. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. Babusgatta. és akire büszke. mert lényegesnek éreztem. (5-6. Az apuka megfogalmazta. Beszélt arról is. és az elveszített gyermekhez. ahova azért került át a pici. amire a baba aktívan reagált. azzal megkérdőjelezik azt is. segített tisztába tenni a kislányt. de az biztos. amit most nekik kell pótolniuk. hisz közben nem rám figyelt. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába. hogy jelen volt. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült. hogy mindketten máshogy érzik. és a kislány fejét cirógatta. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. Az anyuka biztatott. Alapvető ellentét volt köztük. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. hogy van. A másik sarkalatos kérdés az volt. beszélt hozzá. rendkívül jól fogalmazta meg. (2-3. fejét. legalábbis én úgy éreztem. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. hogy minden ízében a lányára figyel. hanem egymással is beszélgettek. de ő is sokat van a kislány mellett. hogy mit látott. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. és ez nagyon jó érzés.

a baba próbált arra fordulni. és örült a látottaknak. 240 .kell azt. hiányzik neki valami. és ezt tudniuk kell a szülőknek. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. és hogy valóban segíthettem most. hogy valami nem így volt eddig. sokat segített. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. de látom. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. de ez érthető is. (15-16. hogy őt is megismeri a gyermeke. miszerint emlékszik valamire. Amint hozzáért. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. hogy ott állnak az inkubátor mellett. Vannak persze hiányosságok. mert a család hazamehetett. de ez más szakmai segítségtől is függ. Hiányérzete van. bizonytalanságairól. hogy mosolyog. eltakarta az arcát. hogy mi a helyes. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. kicsit izgult. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. és szerencsére az apuka nyitott volt. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. kép) Úgy gondolom. mint például a gyászmunka végigkísérésére. mint mikor az anyuka úgy érezte. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. elfogadta. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. ami egy újabb lépésre késztette őket. anyuka fogta a babát. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. az apuka talán megerősítést kapott arról. és talán ebben tudok nekik segíteni. a kislány teljesen nyugodt volt. amin még kell változtatni. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. amikor ő is jelen van. amit ez a család önerőből tett meg. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. hogy ők ennyit tehettek akkor. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. Hasonlóan nyitotta a száját. abban a zűrzavarban. de érzi a kislány. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. és fontos neki. érezniük kell. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. Ezt bizonyította. Én pedig biztos lettem abban. Az apuka próbált mindent jól csinálni. Úgy vélem. hogy szükség lenne rá. nyitogatta a száját és a szemét. és bíznak a gyermekükben. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. Megmutathattam neki azokat a részeket. (21-24. belebújt apukájába és aludt. Szerencsére a felvétel vége. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített.

kép 3. kép 6. kép 2.1. kép 5. kép 241 . kép 4.

kép 11.7. kép 8. kép 242 . kép 9. kép 10. kép 12.

kép 14. kép 16. kép 17.13. kép 243 . kép 18. kép 15.

kép 244 . kép 21. kép 23. kép 24. kép 20. kép 22.19.

a közlekedés. 1. folyamat. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. amely bizonyos betegségek. az építészet. tudományos és egyéni tényezőkről. 245 . hanem testi. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. azaz promóciót létrehozza. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. Az egészségfejlesztés egy folyamat. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. az ökológia. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. 2. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. Az egészségnevelés olyan tevékenység. fogalmak. amit ma az egyén tud a saját egészsége. a pszichológia. Hanusz Klára gyermekorvos. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. Bevezető. a táplálkozás. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. Bevezető.Dr. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. A perinatális életkor jelentősége. a környezetvédelem. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. a település tervezés. valamint az azt elősegítő személyi. ahová el akarunk érni. 4. lelki. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. feladatra. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. 3. Az egészségtudomány az egészség megtartását. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. egy tervezett cselekvés. – testi. Ide tartoznak a sport. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. amikor valakit vagy valamit nevelnek. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. (WHO). előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. elhárító. ami az egészségi állapotban történő javítást. Kötődéseink – gyökereink. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. szerep. amelyek az egészséget védik. a szociológia. szociális jólét.

s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. kulturális. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. 2001-ben megalkotott. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze. CSALÁDI ÉLETÜNK. akkor egy adott folyamatról szólunk. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. barátaink körében. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges. sikeres életet éljünk le szeretteink.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. a betegségek megelőzése révén. életmódbeli megnyilvánulásai. amelynek természetesen vannak: gazdasági. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. az egészség megőrzése. majd részletesen a kiindulási alap. s összefoglalja mindazon tennivalókat. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. a betegségek megelőzésének hatékony.” A program 2003-ban átdolgozásra került. érezzük. mint az egészség promóciója. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket. Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. 2. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. aminek az irányát. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. Akkor. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). Legyünk megbecsültek. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. társadalmi. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. az egészség megőrzésének. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. lelki és szociális harmóniát. illetve elérjük az egészség promócióját. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. szociális. a perinatális kor legfontosabb 246 . amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása.

mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. valóban egy örök kapocs marad. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. azzal életközösségre lépünk. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. hogy a gyermek mit kap. Akarva. harmonikus személyiség. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. tapasztalataim alapján. ép szervek. várunk és hozunk a világra. csak egyszerűen gyerekek. Kiindulás alap. és azt hogyan adja majd tovább. mint azzal. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. milyen állapotban vagyunk akkor. hogy végiggondolom. semmi szenzáció. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. területen. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. kellő fizikai aktivitás. munkakörülmények. az egészséghez való hozzáállásunkat. milyen okok miatt születnek a gyermekek. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. milyen körülmények között. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. aki ebből a kapcsolatból születik. amilyen. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. amikor megszeretünk valakit. akikben nincs semmi különleges. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. nem 247 . viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. amelyben saját életünk folytatását. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. 3. Belülről vezérelve. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. leginkább az első vonalban dolgoztam. mi vezet a gyermekvállaláshoz. nem kezdhetem másképpen. Hiszen banálisan hangzik a tény. Az. a gyermek. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. Ahhoz. vagy talán sohasem látják egymást többet. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. a sorsunkat. amikor gyermeket kívánunk. akkor a következő előrelépést jelenti. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. egészséges táplálkozás.elemeit tárgyalnám meg. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. magánéleti. kellő munka. Próbálom tehát megfogalmazni.

vagy gyermektelen. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. 248 . ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. akkor meg kell vizsgálni. hanem a szülőpár életében is . az édesanyát és az édesapát. Olyanok. aki tanácsot ad és befolyásol. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. hanem mindannyiunké. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. csoportosítani kell tehát azokat. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. Meg kell őket tanítani tehát arra. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. ki nagyobb súllyal. ki kevesebb. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. mesterségesen. Ki kell mondani azt a tényt is. ki milyen támogatásra szorul és miért. De ez minden esetben azon alapszik. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. a média. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. Olyanok. Olyanok. Ha tehetném. Felelős maga a társadalom. egészséges.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. akik a gyermeket vállalják. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. felelős a tudomány. a világgal és egymással. akiket támogatni akarunk. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. Meg kell vizsgálni. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. a szakképzés és mindenki. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. a gazdasági helyzet. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. Tudományosan igazolt tény. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. de én nem ennek hívnám. akik ebben a folyamatban részt veszünk. Olyanok. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. Kézenfekvő tehát. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. hogy nyitottan. hogy ezt vállalni tudják.

4. a jellemzőit. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. a családok széthullása. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. a szülők. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott. Az életkilátásaik különbözőek. s a magányos. sem zárják ki azt a tényt. melyek az egészséggel. a gyermekeink alkohol-. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. A család is csak így lehet egészséges. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. A fenti jelenségek. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. dohányzásuk. hogy az ember nem individuális lény. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. mi szakemberek azokat a módokat. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét. a szülők segítése. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. Mindezért különös jelentősége van annak. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. követelően hívja fel a figyelmet arra.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. Kötődéseink – gyökereink. de a statisztikákat ismerve. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . a felkészítés szerepükre. drogfogyasztása. Kimutatott tény. A segítséget ugyanis. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. tanítása a rájuk váró feladatokra. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. majd a közvetlen környezet. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. Az ebben való megfelelése. a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. Tudományos kutatások. E tevékenységek jelentősége igen nagy. hogy megtanuljuk. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. amelybe bekapcsolódik az apa. szomorú. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. reménytelen gyermekek számának növekedése. deviáns magatartásformák kialakulása. az utcai egymáshoz csapódásuk. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található.

A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. Befogadókká válnak. Az élet további alakulásában. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. akkor beszélünk kötődésről. a megfelelő ismeretek közvetítése. a történelemben is. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. pozitív életút. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. szorosabban véve az első hat hét. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. hogy kötődései jól alakuljanak. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. Ennek a korszaknak az ismerete. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. A segítők helyes viselkedése. amikor valaminek.indulhatnak meg. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. Mert egy jól induló. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. 250 . az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. ha ez az időszak nem működik jól. És mindenképpen segítségre szorulnak. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. akkor. melyek szélsőségekhez vezetnek. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. hetek. mint az ebben segítők. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. közreműködni. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. családok szétbomlásához vezetnek. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok.

251 . egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. egy élet története. az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. mert meghatározza a napjainkat. A kötődés tehát egy történet. mivel ez a primer prevenció. életünk alakulását. merevvé vált orvosi.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása. Módot ad továbbá arra is. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. mert jelen van. de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. technicizálódott.

4. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. 2. folyamata. Még riasztóbb az az adat. életkörülményei. Életmódunk változtatása. A 2002-es évi adatok szerint. Az iskolai egészségfejlesztési terv. lehetőségeit. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. abból ugyanis az derül ki. 1. 5. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. megfelelő segítséggel megvalósítani. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. a feltételek megteremtése a jövő feladata. drogfogyasztásról. az őt érő hatások. Az ifjúság nevelése. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. 2. összefoglalóan elmondhatjuk. Ezt csak az új generáció képes. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. Hanusz Klára gyermekorvos. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. alakulása. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. szakmailag megalapozottan. 3. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. Az iskolai egészségnevelési program. hogy szakmai hozzáértést.Dr. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. tervszerűen és kiszámíthatóan. rendszere. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. melyek arra hívják fel a figyelmet. mely sokban segít ahhoz. 6. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. A probléma ma már akkora. mint az iskolai egészségnevelés kerete. Több vizsgálat készült a dohányzásról. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. 7.

mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. mert képezni. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. hatások felett. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. Hiszen az iskolában már önálló emberként. Így eredményt csak akkor lehet elérni. hogy segítsük viszonyulni saját magához. az iskola-egészségügy. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. Az egészség képviseletére. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. A gyermek iskolában betöltött helyét. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni.alakulása szempontjából döntő. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. Ez olyannyira tény. s szinte magától értetődő. ami azonban nem várható el anélkül. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. Nem kevésbé lehetőség is így. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. tárgyi feltételek. Természetes alapkövetelménye ennek az. míg a nevelés. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. 253 . Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. felkészíteni az életre. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. Az iskolai színtérnek. tanítani szeretné. Ezek a következők: Személyi. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása).

követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. Egyházak. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák.03. Logopédus. NM rendelet 7/1991. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos.3.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. Pszichológus. védő nő Iskola fogorvos. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. Alapítványok. (IX. rendelet 59/1997. 03. Házi gyermekorvos. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. Gyógytestnevelő.) 1991. (IX. NM. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . évi XI. Körzeti védőnő Önkormányzatok. Tv. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. Szakorvosok. körülményeinek. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok.

külön finanszírozással végzik. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. hogy ki és milyen tevékenységet végez. évi LXXIX. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel. mivel elsősorban szakmai közreműködők. Természetesen szerepük egyre jelentősebb. 4. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. közoktatási törvény 48. Az Iskola és a Fenntartója. évi LXI. törvényi szabályozás alapján. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. (IV. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat.3. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. közoktatási törvény 1995 évi LIII. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. évi LXXIX. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. törvény által módosított 1993. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. évi LXI. A gyakorlat azt mutatja. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003. a gyermekeket és családjaikat is. törvény által módosított 1993. amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. Az iskolai 255 . Sajnálattal kell megjegyeznünk. Itt szeretném megjegyezni. szintén nevesített feladatokat kapott. Munkájukat. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. hogy mindez csak akkor hatékony. s neki a feladata. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. Ezért fontosnak tartom.

Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. (IV.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. mint kötelező elem.3. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. számú melléklet 5.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. élelmiszerbiztonság.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. mint kötelezően véleményező szakszolgálat. szervezéséhez. 5. a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian.és drogmegelőzés. jelenleg is aktuális. hogy esélyt kaptunk arra. mint az iskolai egészségnevelés kerete. akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. A munkaközösség szakmai.16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. közegészségügyi és járványügyi biztonság. alkohol. 256 . módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. hogy az együttműködések szabályozására. akkor láthatjuk. aktív testmozgás elterjesztése. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. Először történt meg. rendszere. ellenőrzéséhez. önkormányzati törvény nem változott. újításra szorul. (Más kérdés. egészséges táplálkozás. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. hogy több tételében is átdolgozásra. Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. Az iskolai egészségfejlesztési terv. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. védőnők között. (lásd előző fejezet). Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével. 58. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz.

Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez. épülő. megjelent az OM gondozásában. Feltétlenül fontos. hogy az. egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. http://www. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. mely tartalmaz módszert. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. 2004 első negyedévében. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program. Fontos. Az iskolai egészségnevelési program. Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. s egymásra épülő. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. stratégiai tervezési tudás szükséges. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia. Megtalálható még az OM honlapján is. Nem véletlen. 257 . helyi ismeretekre. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni.Ehhez azonban elengedhetetlen. hosszú. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. programokkal. a források szerint. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. melynek megvalósítási programja. helyzetre. forrásokat –. aminek fontos része a finanszírozás. jól ismerje ezt a folyamatot. tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet.hu/). Maga a megvalósítás. A megvalósítást csak összefogással.om. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat. 6. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra.

2. Általános rész I.2. melyek tükrözik az iskola hitvallását. formai javaslatok: I. modulok) II.2. Szakmai program II. Egészségnapok.1. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl.2. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. fejlesztésre váró feladatok. Szülők és a család bevonása a programokba.3. II.4. alkalmazása II.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége.1. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek.1. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb. Személyiség fejlődése II. hetek. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás.2. elkötelezettségét. van-e egészségfejlesztési koordinátor.3. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja.6.1.1.2.1. célok megfogalmazása. Parlagfű mentesítési program II.5. gyengeségek. Iskolai étkeztetés II. nevelésük 258 . A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II. munkacsoport.2.7.2. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II. értékelés (erősségek.1.2. Mindennapos testmozgás II. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. I. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése.2. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II. sportprogramok II.2.

) kísérelte meg összegyűjteni. 7. a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek. képviseletére és megvalósítására. felhasználható programok. hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot. lehetőségek. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. Biztos. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az. hogy melyek lehetnek ezek az utak. segítség.egészségfejlesztési koordinátor szükségessége .Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. stb. nehéz dolgot vállalnak magukra. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. amelyet megkíséreltem összefoglalni. Mégis hiszem. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: . törődést biztosítani a gyermekeknek. hogy mindezen történések. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban.„egészségtan tanár” alkalmazása . a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. több éves tapasztalatom alapján mondhatom. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. Internet címek. arra mutat rá.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok.

1993. Kapitány Á. Medinfo. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. A népegészségügy kialakítása az új Európában. ISM.: Prevenciós programok értékelése. 2001. Rácz J. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. – Kapitány G. Budapest. Budapest. Székely L. Medicina Kiadó. Budapest. I–II. GYISM. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban. 1994. Medicina Kiadó.: Egészségnevelés.): Drogcsapda Paginárium. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. Budapest. 1999. Budapest. Medicina Kiadó. Jávor É. Budapest. – Lindner K. Patai K. 260 . Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK. 1982. Budapest. Dohányzás.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. 2001. 1991. Droginfó pedagógusoknak. föllángol egy szenvedély. Budapest. 2002. Tankönyvkiadó. században Alapítvány. Veszprém.: Szenvedélybetegségek. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme. Tóth J. Szilágyi T. 1982. Glaxo és Zsiráf Kft.: A kábítószer. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében.: Mentálhigiéne. 1999. Kecskemét. Bíró Gy.: Ifjúság és egészségkárosító szokások.: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. Bágyoni A. Gati F. „Utak a mához”. Budapest. 2000. aki példaképül szolgálhat mindazoknak.: Rejtjelek. Buda B. Budapest. GYISM. Budapest. Gliedné Farkas K. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. rész. Magyar Közlöny 2003/38. Budapest. –Wills J. 1997. Sziget Droginformációs Alapítvány. White Golden Book Kft. 1999. Egészségünkért a XXI. 2001. Naidao J. Budapest. 1994. Szorobán Kiadó. 1989. (szerk. Gondolat Kiadó. Budapest. s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik. Pápai Páriz Egyesület.: Szenvedélyek rabságában. 2001. Budapest. 2001. Bayer I.: Testnevelési játékok gyűjteménye.: Tápanyagtáblázat.: Gyermekvédelem az iskolában. Budapest. ANIMULA Kiadó. Jelentés a magyarországi droghelyzetről.: Eljátszott bizalom. – Nyilas L. Lőrinczi J. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja.

se kevesebbet.Barabás A. 1993.: Iskolaegészségügy. Budapest.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. Semmelweis Egyetem. Bagdy E. 1990. Budapest. 1991. 1990. Fehérné Mérey I. Hungarofit: Mérd magad. 1999. Budapest. Aszmann A. Budapest. Budapest. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft.: Egészségpszichológia.: Tartáskorrekció. 2000. Kulcsár Zs. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen. 1996. Somhegyi A. Fehérné Mérey I. Medicina Kiadó Budapest.: Egészségfejlesztés.: The Hungarian National Growth Study.: Se többet.és ifjúsághigiéné. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. Anonymus Kiadó. – Várkonyi Á.: Mozgás és egészség. Seregélyi J. Budapest. 1996. – Pantó E. Eötvös Kiadó. 261 . 1998. Humanbiol Kiadó Budapest. Aszmann A. Magyar Testnevelési Egyetem. Ewles L.: Gyermek. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Barabás A. – Simnett I..: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. 1998.: Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus Kiadó.. 2000. Budapest. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Budapest. – Gardi Zs.

A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást.Odor Andrea országos vezető védőnő. – az alá-fölérendeltség helyett. illetve állapota javuljon. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. hogy kerüljön. változtatásokat igényelnek és idéznek elő. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. mert ez készteti az embereket cselekvésre. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. A védőnői. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. mint a betegnek. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. hogy a gondozott személy. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. Ezek a védőnői szerepben. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal. támogatása kerül előtérbe. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. illetve. a kapcsolatrendszerek (team. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. igényük kielégítésére. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. változásra és 262 . hogy egészséges maradjon. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. hogy meggyógyuljon. – a kész megoldások ajánlása helyett.

a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. A szakember. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. egészségi állapot. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. jövőképének meghatározása. kompetencia. tercier) végzéséhez. szociális. érzelmi. meghatározása. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. a családra. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. a családon belüli erőszak. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. 263 . szerepének. spirituális. • a védőnői ellátás helyének. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. A magasabb színvonalú prevenció (primer. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. élethelyzet. anya. a segítés. preventív ellátás megvalósítására. lelki. • az alapellátás funkciózavarai (szerep. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. • az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. az egészségtudatos magatartás hiánya. szekunder. a helyi közösségre. tényezőkre. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. felelősség). A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. Fontos értékelni. kulturális háttér. • a prevenció minden szintje – a primer. Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. amely megfogalmazásra még nem került.) alapuló. stb.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. • „A nő. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. mit nem és miért. támogatás formáit. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. a szükségleten (kor. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). hogy mit sikerült megvalósítani.

az együttműködésben való aktív 264 . az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. nyomon követéssel. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. betegségek korai felismerésében. érdemi partneri együttműködés. a személyi higiéne. új fogalmakat.és konfliktuskezelés). Közreműködik az egyén (család. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. szükség esetén újra alakításában. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. Az eredményességéhez elengedhetetlen. észleléssel. szemléletet és módszereket. megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. a családtervezési módszerek alkalmazása. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. az elváltozások. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. cselekvően hat és a helyi közösség. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. probléma. fenntartása. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. Szükséges. a mindennapos testmozgás. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása. fejlesztésére. illetve a társadalmi integrációban. hogy az orvos támogassa. javítására irányul. A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége.• • minden szakember a tudomány állásának. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez.) meggyő zésében a gyógykezelés. stb. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. Az egyre inkább teret hódító ún. Feladatmegosztás alapja – a primer. vizsgálatok. a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. megfigyeléssel. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. támogatja a gyógykezelés eredményességét. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. Az egészségfejlesztés az a folyamat. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. A primer prevenció az egészség megőrzésére. egészségfejlesztés (health promotion). a lelki egyensúly megteremtése. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik.

kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat.a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete. mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg. személyesek. bíztassanak az őszinte. illetve kialakítása.részvétel érdekében. hogy a kapcsolatok elfogadáson. vezető védőnők). .a Csecsemő. érdemi együttműködés fenntartása. Kölcsönös.és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar. Ehhez szükséges. az állapotromlás megelőzése. Megegyezés.a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri. érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család. empátián alapuljanak.az Országos Alapellátási Intézet. . tiszteleten. Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént. A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai. 265 . támogatja a gyógykezelés eredményességét. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. a még visszafordítható folyamatban. különösen a tájékoztatásban.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet. . Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel). . A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. a szükségtelen nehézségek. .az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet. . teret adjanak.a Magyar Védőnők Egyesülete. .az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul. . Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít. kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány.a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság. .a Védőnői Szakmai Kollégium. kölcsönösek (oda-vissza). A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat. .

• Kollégiumok elnökei (védőnői. Az egészségmegőrzésről. gyermeket ellátó háziorvosi. az adatszolgáltatás. Makara P. Nővér 7 (1994). • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. a finanszírozás.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). továbbképzés. • OTH érintett vezető szakemberei. New York. eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. 1999. a tevékenység dokumentációja. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. Warner Books. Budapest. jártasság) a megelőző ellátáson belül. a felesleges párhuzamosság. az anya. OGYEI.: Egészségfejlesztés. együttműködése. védőnői szaktanácsadói. 266 . ápolói. Szabályozhatók. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. Medicina Könyvkiadó Rt. hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. indikátorok fejlesztéséhez. Naidoo J. szülészeti és nőgyógyászati. a képzés. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. hogy a védőnők magabiztosabban. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály.: Megatrends. Gyakorlati útmutató.. Naisbett J. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. a körzetek kialakítása. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. 213–219. Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. Medicina Könyvkiadó Rt. annak érdekében. Gyakorlati alapok. 1982. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. készség. csökkenthető a felelősség hárítás. 25–27. 67–68. az esetleges versengés. A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás.. a gyermek. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái. 1999. Inc. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. iskola-egészségügyi. a csecsemő. 2004. – Wills J. OALI. 29–30. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. OEFI).és vezető védőnők).: Egészségmegőrzés. csecsemő és gyermekgyógyászati). Budapest. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke. szülész-nőgyógyász. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret.

Pl. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. fogócska. 3. o-o-o hangok kíséretében. reális. Szabályok szerint végzett csoportos. Gyermeknek időtöltésül. a reális külvilág lemondásra. baba. ügyességi. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. túlstimulált állapotban tartja. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. 5. A játék mégsem fölösleges. bolt. könnyű feladat. stb. elmemozdító játék. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. a képzeletszülte. habok. Önfeledt. Pl. koronggal végzett szabályok szerint űzik. 2. Pl. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. kártya. 4. harmonikus. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. kielégítetlen vágyak világa. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése. Ritmikus. csak később. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. Hangszer. ütközése. és szóval. melyben az örömelv uralkodik. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. Piaget alaptétele. 6. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. Képzelet. 7. 8. A kisfiú egy orsóval játszik. A játék célja nem kitűzött célok elérése. 267 . Színészek színpadi játéka. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. Sport: labdával. racionális világa. konfliktusa. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. hanem önmagunk játékba hozása. sakk…stb. mert ezáltal későbbi. örömmel üdvözli. golyóval. pl. a vágyak világa. asztalka. a másik a valóság területe. 1. logikus gondolkodásig. színek. tenisz. amely az élő lényt feszült. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. tetszetős mozgás.III. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. mégsem célszerűtlen. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. Pl. A fiatal élő lény azért játszik.

Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. s megtorolja azokat. jobbra mondja a saját nevét. és újrajátssza a traumatikus eseményt. könyv. visszahúzás. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit.. az mutatkozik be A. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. B. akiét kihúzom. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. O-o-o el.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról.. akinek. Tárgy beadása. Játékok Ismerkedő: 3 papír. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba. nem traumatikus élmény uralkodik felette. hanem ő az élményen. C kezdőbetűvel írd le rögtön.. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása.. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában. színdarab • Mi lenne. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. Játékkal kárpótolja magát.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz. hogy itt van. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek.

és kinek dobtad. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. 269 . Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. egymás állandó figyelésén múlik. ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. Minden labda más útvonalat járjon be. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon. hogy kitől kaptad. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki. B-k kifelé. hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. Fontos megjegyezni.

ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. Ha írást dob. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. akkor az első ember megy hátra utolsónak. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. Ha nem ő a következő a lapon. A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. vagy nincs jelen a teljes csapat. és így végig fut a jel a soron. nem történik semmi. egymásnak háttal. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. 270 . Ha az utolsó kezét is megszorították. kézen fogva. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. a két sor között álló játékvezető felé. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. írásnál indít. amit csak a két első ember lát. Ha fej. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). A két csapat két párhuzamos sorba áll be. A fogónak el kell kapnia a társát. Kijelölt területen folyik a játék. felkaphatja a tárgyat a székről. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. Ha valamelyik csapat elrontja. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. nem írhatja alá. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. Csak a két első ember fordul egymással szembe. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. pl. Az a csapat győ z. sőt azt sem árulhatja el.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. A fogónak az a célja. Ha a játékvezető tapsol. A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. A sor másik végén egy szék áll. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. hogy ő melyik gyümölcs.

hogy aznap van a születésnapod. Ő nagyon feldobott. hogy elmond az igazgatónak is ezt. Rákérdez. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. aki elemel két kiflit. amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. Boldogan mész a hírrel. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. és elfelejtkezik arról. Haza csak egy sötét. ahol nem nagyon járnak emberek. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. kihalt utcán jutsz. akivel te is jóban vagy. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. hogy mégsem ér rá veled találkozni. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 . hogy élete legnagyobb baklövését követte el. te viszont nem érezted olyan jól magad. hogy valaki régóta követ. Közben észreveszed. amikor téged otthagyott. és azt mondja. hogy babát vársz. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Jelöltedet. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. Egy hónappal később csöngetnek. hogy neked milyen volt. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. Tudod. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. és közli. ahogy egy másik lánnyal sétál. A buszról később meglátod őt.

hogy átadj neki egy üzenetet. Nagyon sok pénzt ajánlanak. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. hogy mégsem tud eljönni. Így elutazhatsz oda. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . Az egyik kedvezően fizet. Neked is jólmenő munkád van. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. Ő viszont közli. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. amikor a lány. Már indulásra készen álltok. akkor ő elsőnek jelentkezik. Meg kéred a férjedet. hogy fehérneműket reklámozz. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. Tudod. a gyerekek is csendben alszanak. de jóval kevesebb pénzért. akkor fel kell adnod a munkád. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. hogy este kimozdulj. és bemutatja a barátját. ötöst ad neki. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled. A tanár megdicséri. hogyha a férjeddel tartasz. orrkarikát hord.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. Tudod. és fülbevalót. akkor nem tud válaszolni. hogy vissza tudják ezt fizetni. hogyha ma nem tudsz bemenni. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. hogy hazautazhasson. ahová már olyan rég vágytál. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. Amikor megkérded. akkor a másik édesanya azt mondja. aki a gyerekekre vigyázna telefonál. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. Amikor felhívod őt ott este. A másik viszont neked megfelelő lenne. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. akinek zöld a haja. Már készülsz befizetni a pénzt. hogy pontosan hova mennek. aki pénzt kér. hogy a lánya már egy hete elutazott. Amikor tanár ezt kéri. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

) A táblára kissé rendezetlenül. Fontos. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. a nagy francia író. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. A foglalkozás végén. középen egy lukat hagyva. hogy miért lehet szép egy emberi arc. albumokból kivágva. egyik show-man-jét szoktam. az elemzések. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. és nem az érvényesülési mutatók. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. hogy ki tekinthető értékes embernek. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. bensőnk kifejezője. hogy az emberi élet önérték. 281 . körben helyezzük el ezeket. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. hogy szép és megnyerő. Nem csak a szem. mellékelt történetet. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést. (Én Majkát. élethelyzeteket.) Mit kell tennünk ahhoz. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel. akit sokan ismernek. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. de az arc is a lélek tükre. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. tiszta arcú emberek legyenek. Néhány szép.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. a Való Világ 2. másolva. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így. fogalmazzák meg. mosolygós gyerek arc. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat. és felolvasom az alábbi.

Mert a lelkünk mélyén tudjuk. percekig tartott az éljenzés. Történet: Néhány éve történt. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak. Lelassítottak és hátranéztek. és irányt kell változtatnunk. és nyerjenek. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. Ami igazán fontos. megpuszilta a fiút.” Aztán mind a kilencen. aki megbotlott az aszfalton. A stadionban mindenki fölállt. Akik ott voltak. ha ehhez le kell lassítanunk. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. az az. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. még akkor is. de mindenképpen azzal a szándékkal. azóta is mesélik ezt a történetet. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. néhányat bukfencezett. ha nem is éppen vágtában. A többiek meghallották a fiú sírását. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. majd sírni kezdett. Mindnyájan.10. hogy mi magunk nyerjünk. pontosabban egy fiút kivéve. nem az a legfontosabb az életben. hogy segítsünk másoknak is nyerni. 282 . hogy végigfussák a döntőt.

Önismereti teszt 1. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4.5 – osztályfőnököm legyen: 4.1 – apám legyen: 4. Elvárásaim másokkal szemben: 4.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4.2 – anyám legyen: 4. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3.6 – barátom/barátnőm legyen: 4. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2.7 – szerelmem legyen: 5.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4. Hogyan szoktam viselkedni. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 .

Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10. 8. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17.. Nem sajnálnék semmit……………………………………………………………. Célom az.. Azt akarom………………………………. ha…………………………………………………. Szeretném. ha képes lennék………………………………………………………. 5. hogy………………………………………………………………… 3.. feladatlap 1.. hogy………………………………………………………………. 9.. Legnagyobb. 16.. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. Az életben a legfontosabbnak érzem……………………………………………. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15. Nagyon meg volnék elégedve.………………………………………………………………….Önismeret – 1. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2.. 13.. Arra vágyom. 2. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11. hogy……………………………….... feladatlap Szívesen lennék…………………………………………………………………………. 12. Elhatároztam. legmélyebb igényem………………………………………………. El sem tudom képzelni az életemet anélkül. hogy…………………………………………………… 4.………………………………………… 6... Jó lenne……………………………………………………………………………. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18.. Örülnék……………………………………………………………………………. 7. 284 . Nekem az a legfontosabb. 14. hogy…………………………………………………………………….

hogy te észrevegyél? Stb. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2.5 Utcán. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. Mostanában mi az. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. hogy azt teszi-e. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik.3 Iskolában vagytok. szerinted? Ők mit szeretnének. 2. BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. s az első négyet csoportosan játszatjuk el.4 Iskolában vagytok. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2. Pl. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet.2 Házibuliban vagytok. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél.1 Házibuliban vagytok. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány.

hogy én mit viszek a kapcsolatba. Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán. fázis. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg.2. hiszen azzal a ténnyel szembesít. pl.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni. fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot. hogy mindenki láthassa. azaz a 3. összekeverve felolvassuk. s mindig meglepetésként. Ezeket összegyűjtve. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3.6 Utcán vagy.1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . ahol nagyon megtetszik egy fiú. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. 3. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. hogy „kettőn áll a vásár”.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról.3 „Tükröm-tükröm. A 3. vagyis nem mindegy.3 pont is nagyon fontos.

Értelme. Caligula lovát szenátorrá választják. 6. erősíti étellel-itallal. Az ép. az ember méltóságának alapja. szerető és szeretett személy egyszerre. hogy 2000 év múlva emberképrő l. egész-séges ember nem szolgalelkű. de elfogadja mások tehetségből. Érzelmeit nem szégyelli. és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. 11. időlegesnek és relatívnak éli meg. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. Szabad akarata van. Az egészséges ember képes beszélni. otthon van a bő rében. hogy van: 1. emberségből adódó tekintélyét.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. Lelke is van (pszichéje). és nem azt. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. kirándulással. képes dönteni. 5. ezért arra vigyáz. vannak szavai. 10. elfogadottá. mikor teljesen. amit akar. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. Az ép. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. amit tud! 7. Az ép. kellő időben pihenéssel. az ember szépségeire. hanem táplálja. 9. Lelke. 12. Családi életre alkalmas. 8. de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. jövője… 287 . egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. de vállalja. 4. azt nem rongálja. de sokan sejtették. Lelke és teste harmóniában van. vannak gyökerei. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. a természet. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. 2. hazája. egészséges ember boldog. sporttal. 3. Teste is van. „összedolgozik”. ezért figyelni tud a világ. máskor megmagyarázhatóan működik. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. ha vezetői kvalitásokat kapott. mert helyén van a világban. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. ami néha érthetetlenül.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

a Semmi. mint minden ember: fenség. Nem bírom már harcom vitézül. titok. Vagyok. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember.Ady Endre: Szeretném. sem boldog őse. Mikor halni készül. menni. Nem vagyok senkinek. Szeretném magam megmutatni. sem rokona. De jaj. Lennék valakié. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. A sorsom: menni. nagy. S újból imádkozni. idegenség. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. Lidérces messze fény. hogyha szeretnének S lennék valakié. menni. Észak-fok. Az álmommal. Lidérces messze fény. 296 . S az álmom: az Isten. Vele szeretnék találkozni. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. Utam: a nagy Nihil. nem tudok így maradni. ha szeretnének Sem utódja. ének: Szeretném. Isten.

Azt jelenti. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. hajót. Hosszú utazást. mit jelent. mint bármelyik közülük. fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. mint a második. sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent.Uram. élni mindörökkön. nagy komolyan az asztalfőre ülni. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. Mit gondolsz. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. Az álom azt jelenti. Hogy a körúton járkál a november. A király elszomorodott és dühös is lett. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. néha-néha félni. ez nem jó jel. Ez utcaseprő. madarat. cifra temetőt? Akarsz-e élni. vonatot. akarsz-e együtt a sötétbe menni. akarsz-e játszani halált? 297 . A király elégedetten így szól: . hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. Elzavarta a jóst.Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. mert rájött.Bruno Ferrero: Mondjuk meg. Hallgatni hosszan. akarsz-e mindig-mindig játszani. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. Azután elgondolkozott. és másikat hívott helyette: . semminek örülni. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. borból-vízből mértékkel tölteni. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. mondd akarsz-e lenni. álmot. Havas telet és hosszú-hosszú őszt. Játékban élni. mi élet. gyöngyöt dobálni. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. mit jelent ez? . de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. szegény.Uram. Karácsonyt. gyerekszívvel fontosnak látszani. ez egy szép álom. Az udvariasság a szív értelme. csak másképp fogalmazott. Színlelni sírást. tovább élsz. tiszta szívvel élni. beteg ember.

És ezt kimondd. gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 . csak csahol. Ha férfi vagy. akit ezrek ünnepelnek. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni.. kik egy jobb falatért Eladják magokat. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. Hadd vesszen el az élet. mit a fergeteg Ki képes dönteni. légy férfi. ha mindjárt véreddel fizeted..Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. Vesd meg. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. Jó esetben tehetséges. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. A bátraktól szalad. s irigyelnek? Igen ám. A sztár szinte már nem is ember. Ne hitvány. A sztár. Félénk eb a sors. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. gyönge báb. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. hited. Erős. szilárd. mint magad. valaki mások fölé kerekedni. ha jó pénzért eladható. légy férfi. ha sokan fizetnek érte. ha jó üzlet. ha sokan rajonganak érte. Akkor hidd. légy férfi. légy férfi… Ha férfi vagy. hogy híres lesz. ha a becsület marad. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. Legyen elved. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg. Légy tölgyfa. bátor. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . A sztár akkor igazi.odább. kitűnni akar. légy férfi. … Ha férfi vagy. amit előbb szintén „megcsináltak”. nagy sztár. de ez korántsem elég.

míg beszélnek róla. mint Isten. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. vagy középszerű. A hős a történelem embere. „Szent az. hogy hol van az Igazság. de tudja. Nem mérlegeli. de ha szükséges. de átragyog rajta Isten cselekvő. A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. mert a szent az örökkévalóság embere. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. tőlük segítséget kérhetünk. ahol éppen van. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. amiket talán a többiek nem is látnak. A szentekkel pedig együtt élünk. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. s az erkölcsi szabályok. de sohasem a pillanatnak. Vannak perc embereink. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. mások óvják: ne menjen. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. hűtlenségeit. és példájukból erőt merítünk. hogy nem ilyen. 299 . Addig él. Nem érdemeikért. velük személyes barátságot köthetünk. baj lehet… s ő mégis megy. hogy történelmet csinál és egyéni. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. majd ünnepelt. A sztár: a pillanaté. valahol… s az egyszerű ember. de a félelmét legyő zi a hit. most és mindörökké. hogy fokozzák a hatást. hőseink és szentjeink. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. Bármi áron. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak.„alászállva”. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. A szent tudja. napjait és életét másoknak. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. önmagát és szabadon. becsületes és megvesztegethetetlen. Fél. hogy ő az a kivétel. amelynek a boldogulásáért cselekedett. perc emberke. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. De az is lehet. akkor a történelmi pillanatban is. mások kénye kedve szerint cselekszik. őket sokáig ünnepeljük. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. Ragyogóan tehetséges. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. a hősökre sokáig emlékezünk. számolatlanul. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. S akkor a szent hőssé válik. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. A szent megtanulja szeretni az életet. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. megvásárolhatatlan. szólni nem mer. a középszerű. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. kincsként adja pillanatait. teremtő ereje. Lehet. Megmozdul alatta a föld. S akkor megérzi. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. hogy mindent Istentől kap. Lehet. hogy hasznos e ez neki személy szerint. akinek mindent szabad. hogy él. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. A szent kísértést szenved. aki nagynak képzeli magát. Miért? Talán nagyon is tudatosan. ahogyan tud csöndben. megindul a történelem… felvonulásra hívják. hogy ki az. hogy már szinte nem is ember. őket megszólíthatjuk. A szent realista… tudja a Sátán létezését. és nem azért mert ez hasznos befektetés.

akik szeretnek bennünket – és azok. Úgy érzem. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. Ne építs falakat. 11. és nem lesznek fájdalmaid.” (Én 8. mint a halál. hogy lelkünk megnyugodjon. 2. Cumminas) 13.Vajon akik miránk tekintenek. Benned fog élni és hatni. hanem az. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. gazdasági mutatókban. hogy Isten halott. hogy szerezzen valamit. statisztikában gondolkozó embert. mert nem értjük Őt. kit látnak? Egy sikerességben. akik megtagadják tőlünk szeretetüket. törékeny!!! Emberi lény! 5. „Mert erős a szerelem. könyvéből. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta. mi másnak van értelme? (C. A legfőbb dolog az életben. amíg nem tudod. (Pablo Casals) 15. (Pablo Casals) 7. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. 12. de örök kísértésünk. 6. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. A Teremtés könyve elmondja. 9. ami kint reked. 14. mert azt nem holtan hanem élve temeted el. Szeress. hogy mi az. ) 1. aki keresztény szóhasználattal beszél. Életünket azok formálják. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. Nem az az igazi probléma. nem oldod meg igazán a problémát . amelyekkel nem akarsz együtt élni. 3. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. Lehetünk vallásosak pusztán azért is. 8. és mi az. hogy ne féljünk embernek lenni. Nem elég lenni – válni kell valamivé. Isten halott bennünk. 4. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. A szeretet lényege: kapcsolat. különösen a fiatalok számára.C. Vigyázat. Amikor elfojtod azokat a dolgokat.” 300 . (Paul Klee) 10. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. Isten nem azért alkot. ami bent marad.

Szólni az tud. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. Hanem a szó van két csend között. a családnak otthonra. ez a mi munkánk és nem is kevés.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni. a nemzetnek hazára. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat. ki hallgatni tud. ki szólni tud.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel. az életnek folytatásra van szüksége. Szólni nem az tud. válasszatok!” 301 . idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam. ezerszemű szerelemmel.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok.

– Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése. akik azt szívesen felhasználnák. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I. HOGY LEGYÉL! 302 . mert ez az én fiam halott volt. mindenem a tiéd…” SZERETLEK. te mindig itt vagy velem. november 21. Az ujjára húzzatok gyűrűt. 2003. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában. átölelte. ÉS AKAROM. mert szerette… feltétel nélkül szerette. és a lábára sarut. nagyon vágyott rá. hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. a másikat engedte ott maradni. Lk 15. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. testével védelmezte. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. „Megesett rajta a szíve” = átérezte..11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni. Együnk és vigadjunk. és életre kelt.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. SZERETLEK MERT VAGY. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme. elveszett és megkerült.

hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. 2004. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. kezd tudatosulni. rész: 5. akikhez küldetésünk van. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. I. Szentírás: Lk 15. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. hogy nem korlátlanok a lehetőségek. rész: 2. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”.11–24 – A tékozló fiú (János. szokásokat és elvárásokat. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. a kamasz fiatalok. Most azokat kérem. november 5. de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. az apa olvassa. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). várni a visszatérésükben. 303 . az anya mondom ezt) Ima. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. családi ima Komáromiéknál. mint az ecclesiola „papja”) 3. egy nagy gyertya kiemelt helyen.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. sok égő mécses.II. II. hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest.

hogy ez őrültség. 304 . január 14. nincs erőnk. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. Szentírás: Mt 14. de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. és azt kérjük. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. ami a párkapcsolatban.III. értékes emberi tulajdonságot. mint imát… AZ VAGY NEKEM. a Küldetéshez. hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. szonettjét. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. Néhány mondatos elmélkedés arról. mint egy falat kenyér. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). Aki készen van. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. 2005.

stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. „aggyal”. Természetes. akiknek van kedvenc ételük. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe). mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. …stb. szemekkel. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. majd visszaülünk a helyünkre. hogy Kati vagyok. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. hanem a hangulat oldása. és vállára téve a kezét közli.… . szájjal. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. két percig interjút készítenek egymással. „szívvel”. külön mozgatható végtagokkal. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. vagy – fele annyi képecskét készítünk. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. illetve fejjel. amoda akiknek van otthon háziállatuk. télen. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. a jó kérdéseiket. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . Utána kb. akik szeretnek focizni. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. és a fejüket. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. 1. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. s folytatja egyes szám első személyben. Nem elképzelhetetlen azonban. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. oda azok. Nevelési cél: Boldogabb. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok. Ekkor az egyik pár (pl. nevetés. akik nyáron születtek. hogy felső tagozatosoknak.

Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. Kire mondjuk. pillanatnyi kívánságai irányítanak. Johann S. Kép olyan híres emberekről. stb.A vezérjáték lebonyolítása: 1. nagyszüleikről.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent.) 2. ott van a szíved is. helyéről az emberi életben. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni.5 Az emberi lét láthatatlan. pl. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). illetve aki számító. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt. illetve az ember magától. vagy sok gyerekük volt – pl. saját családjukról. foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány. akik nagycsaládban nőttek fel. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe. vagy lány akkor. gyerek ). gyerek volt) Arany János (11. ha vallásos iskolában vagyunk. (Hálaadás a Teremtő Istennek. méltósága) 1. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. ezt nem várták volna. és mi történhet vele? (berúgás.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. hogy miért 306 . gyerekkorukról. s mindig megbeszéljük. hogy melyik életkornak mik a szépségei.3 Elvesszük a szívet. és mik a nehézségei. szex. feladata. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez. Bach (20 gyereke volt). 1.2 Ha ez megvalósítható. a gyerekek családtagjairól. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. megfelelő bevezetéssel.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l. beszélgetés arról. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről. amit később nagyon fog szégyellni) 1. majd a kezeit. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. feladata.. kellő humorral. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. kábítószer. stb. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. akkor egy szép tabló elkészítése közösen. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. Beethoven (9. saját csecsemőkorukról és szüleikről. méltósága) Mit csinál az a srác. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2. 2.4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember. a lábait. Mit jelent: „ A szem. kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik.(Kissé meglepi őket.1 A fényképek közös megcsodálása. akit csak az érzelmei és az ösztönei. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni.

foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3.2 Most leírja. s nem hasznossági elv alapján! 3. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. türelmes/türelmetlen. ceruzák. szeplős arc. mint egy ajándékot. hangos beszédű/halk szavú. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. Cél. hogy egymás jó tulajdonságait. aminek örülni lehet. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 . és abból készítsenek tablót. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. 80 cm hosszú. kövér vagy sovány vagyok.lehet szép egy öregember). 1db szép selyemszalag kb. barna haj. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. stb.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. A végén fölhívjuk arra a figyelmet. 3.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. gyakran vidám. 3. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. ki-miért fontos tagja a családnak. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. Fontosság. Természetesen az ideális az lenne. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek. nevetős/kicsit szomorkás. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. Fontos. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig. s beszélgetés közben rájönni. tréfálkozó komoly. „átkötjük” a selyemszalaggal. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk. stb. és a másik ember értékeinek fölfedezése. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. hosszú.

öröm.4. Nagyon fontos a megbeszélés. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. szelídség. kételkedve. kedvesség. s arra. Gal 5. hogy mi lehet az az érzés. békesség. gyűlölet.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. hűség. önmegtartóztatás (mértékletesség). öröm. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. harag. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. düh. Lebonyolítás: beszélgetés arról. Ezeket úgy kell berajzolni. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. pl. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat. meglepően megváltozott. s amikor ez megtörtént. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . jóság. ijedtség. ami azt az érzelmet kiváltja. türelem. hogy milyen helyzetekben könnyű. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. Utána megbeszéljük a helyzeteket.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. stb. stb. egyikük kimegy. kelletlenül. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. van-e lehetőségünk arra. hogy az arcán már látszik a kifejezés. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. A többiek feladata kitalálni. szomorúság. örömmel. ami kiült a társuk arcára. 4. A szemeket le is lehet venni. A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. és úgy jön vissza. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. „ Ági bátyja velünk jön”. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. szomorúan stb. s azt 2 percben eljátsszák. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. Pl. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. vagy több alkalommal játsszuk. irigység. vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. Játék után beszéljük meg. vagy válasszunk. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. öröm. mintha ott kinn érte volna valami. félelem.

Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. –Hát te. a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia. Az asszonyok őt is megcsodálták. 1981. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. Az asszonyok beszélgetését hallgatta. de nincsenek különleges képességei. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki. mintha tényleg pacsirta lenne. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. – Nagyon jó fiú. mint egy angyalra. idős bácsika üldögélt. mintha gumiból lett volna. aki húzta.A harmadik csak hallgatott. Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. . Három fiatal közeledett feléjük.) 309 . mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt. s beszélgettek. és hazafelé indultak. A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott. de én írom a hernyókra. akik gyermekeiket dicsérték. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! . mit szól a gyermekeikhez. így könnyebben kézben lehet tartani a témát. melyből jön a permet. amit annak kell megmagyaráznia. hogy senki sem léphet a nyomdokába. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. Az első: úgy szaltózott. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt. A harmadik fiú odasietett anyjához.) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. „megbánni”. Csak egyet láttam. Bp.Nem tudom mit modhatnék róla. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. . és úgy néztek rá. Bp.A gyermekekhez? – mondta az öreg.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. A forrás melletti k őpadon egy ősz. 1993. Hangja úgy csengett. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”.” Mt 7. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. . és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. Az öregember egy darabig követte őket az úton. pl. István Társulat. amelyik a legnehezebben megy. – válaszolta az édesanya.

a többiek pedig szemükkel és mosolygós. hogy egy-egy embert meg fog érinteni.) című játék Lebonyolítás: Játék. illetve arcjátékkal. amíg tökéletes nem lett a csend. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél.6. Egy gyerek kimegy a teremből. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . milyen a csönd. hogy te észrevegyél rajtuk. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz. ha közeledik: langyos. esetleg egy állat hangját. amelyet szeretne hallatni. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. hogy becsületesen játszanak. és ne kommunikáljanak egymással. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. A csend törékeny (29. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. a többiek eldugnak egy tárgyat. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. szerinted? Ő k mit szeretnének. illetve a saját viselkedésedben? Stb. hogy teljes csöndben maradjanak. Merüljenek el a csöndben. majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. Beszélgetés arról. hallgassák meg. A játékvezető azt kéri. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). hogy a „játékot”. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . hogy azt teszi-e. ízleljék meg. üvöltést vagy állathangot. majd hirtelen csendesedjen el. amit előzőleg elképzelt. Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. és amellyel megzavarná a csendet. üvöltést. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. old. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. Mostanában mi az.

o. 194. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. és 202. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159. társalgás. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos.) Ismerkedés. Tesztek az Illemteszt c. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. és miért? Illően. Lebonyolítás: 1. felismerhető háztartási eszközt rajzolni. 146. nem illik. esküvő . Inkább arra vezessük rá őket. vagy kinek „kell” használni a családban. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. mit illik tenni. illetve iskolában. 138. tányérok.) Vendégség. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. s utána szintén ismertetni. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak. ünnepek (130. beszélgetés (34. hogy melyiket ki szokta. a gyerekek csapatokban versenyeznek. ajándékozás. iskolai ünnepély.. o.o. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel. hogy mire való. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . esetleg (nagyon jó. foglalkozás témája: Illik. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. új osztályba kerülsz. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1. o. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. Karácsony este ünnepel a család. kanalak…stb. a nagymama születésnapját ünnepli a család. hogy a többiek kitalálják. melyik csapat tud 10 perc alatt több.o.) Étkezés (44. amelyre a következőket írtuk: pl. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek.) Viselkedés utazás közben.7. az ajándék kérdését is. illetve milyen helyen és helyzetben. vagy színes ceruzák. az nagyon jó! 2. könyvből. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk.o. 8.o. Javasolt témák: Köszönés (20. vásárlás egy boltban. 2. és Montágh Imre: Mondjam. születésnap a családban. ha erre igény van. barátok beszélgetése .

élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. Video film vagy dia képek a fenti témában. skót népviseletű emberekről… Jó. illetve tájat. (most kell a stopper) 4. Lebonyolítás: Képnézegetés. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. ha javítani kellene? 9. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. hogy tekintse magáénak a magyarságot. kastélyairól. Tudja. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. ha arról a kerületről. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. sőt legyen büszke magyarságára. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre. kirándulásra. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi. illetve pl. Célunk. ki tud több népdalt elénekelni. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2. tudja ajándékként szeretni a hazáját.3. népviseletérőlnépszokásairól. ahol az adott iskola található. ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. (csak akkor. esetleg vetítés 1. „Ki mit tud?” játék: pl. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. 312 . vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. (vagy jó tündér). és lehetőleg szomszédait is. beszélgetés. Ezen felül jó. közös játékra. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. és ezekről is beszélgetünk.

2000. Hasonlatok és történetek. Más történetek. Budapest.. Klett Kiadó. 1991. rajzok és tesztlapok…). 1998. Budapest. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. Budapest. Bácskai J.: Moha bácsi meséi. Don Bosco Kiadó. 5.: Az élet játéka.: Illemteszt. történetek. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Leszkay A. 2000. Korda Kiadó. Kateketikai segédanyag. 2000. Manréza. – Zsákay E. Debrecen. kötet: Családok. Szent István Társulat. Diószeginé Nanszák T. H. Értelmes élet. Budapest. Honffy Kiadó. Budapest. SJ: Ermi furulyája. 313 . Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. Budapest.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B.: Történetek a szeretetről. 1999. Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. a függelék is később készül el (mesék. Montágh I. Dobogókő.: Csak történetek. 1994. Budapest. 1985. Szép és új történetek. Accipe–Tradere Budapest. 2005. Matura Tankönyv.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. SzentGellért Kiadó.: A Kis Herceg Móra.: Magán-élet-tan. pl. Porter E. Saint–Exupery A. Kecskemét. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai. A jellem értékei és hibái. György A. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik. 1995. Márton Áron Kiadó. 1994. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. Nemeshegyi P. 2000. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. Jóknak szóló történetek.

: képecskék vagy termések. mint magukra. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. Kb.Találtak-e olyan tulajdonságot.) 314 . egyikük pedig szőke. csak egyvalakire jellemzők. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos.: ha ketten barna hajúak. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: . (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. hogy egyedi.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3. CSÉN tanácsadó. hogy a körön kívüli területet három részre ossza. és adunk nekik egy-egy lapot. pl. stb…) 2. vagy hogy éppen közös? .A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek.Ki illetve kik írtak a lapra. és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. és kb. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. (Pl. mint ahányan vagyunk. hogy keressenek minél több közös és egyedi. Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat. és miért épp ő illetve ők? . ha pl. Ennek közepén egy kör. stb. öt percet adunk arra. (Közösnek számít. akkor a körbe a barna.Svajcsikné Pál Bernadett biológus. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be. „Szólj helyettem kis… (pl. ha már két tagra jellemző. öt percet adunk. amelyikről nem is gondoltátok volna. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. hittanár.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk. hanem bármi mást is.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? . amelyek egyediek. (Pl. Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A.: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. külső illetve belső tulajdonságot. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet.

Mondjuk is. hogy lehet majd korrigálni. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. mert még nincs viszonyítási alapjuk.B. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. igaz tét nélkül. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. Beleszeretett egy lányba. – Most újból lehessen a saját köveket át. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. 315 . és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. lehetőleg úgy. kedves lány. hogy aki akarja. Engem kértek meg. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. Kezdetben nem értettem. Természetesen indokolniuk is kell. hogy a fiatalok elmondhassák. ha akar. miért éppen őt választotta Ádám. ha már mindenki lerakta. mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. a következő játékban: Üljünk körbe. Ha mindenki végzett. Pl.illetve visszahelyezni. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. a másikat NEM oldalnak. – Ezután adjunk lehetőséget arra. de lehet. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom.: Miért illik ahhoz. az még nem baj. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. hogy azért nehezteltem Ildire. az életből vett történetet használhatunk attól függően. Bármilyen. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. Ildibe. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. hamarosan össze is házasodnak. ahogy a csoportban érzi a helyét. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. de ha tartósan. akkor feltehetően segítségre szorul. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. Később persze megkedveltem őt. hogy miért ezt az oldalt választották. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. hogy az azért más. de valami nekem nem tetszett benne. pl. a legjobb barátjával. ha valaki úgy látja jónak. Már több mint két éve járnak együtt. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. Arra gondoltam. mint velem. de nyugtassuk meg őket. Helyes. hogy legyek Ádám tanúja. amikor a „saját bőrükre” megy. biztosan csak más az ízlésünk. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C. hogyan döntenének az adott szereplő helyében.

mindig ezt hordja. hogy mit láttam. érthető-e. Végül Ildi arra kért. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. hiszen mindjárt itt az esküvő. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. nem jól láttam. Egymás mellett ültek egy padon. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. milyen jellegű? Helyes-e. de nem tudtam elaludni. és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. Percekig csak álltam és nem tudtam. meghűlt bennem a vér. akkor azt fogom mondani. biztosan csak képzelődöm gondoltam. Ahogy a sarkon befordultam. hogy őt láttam. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. akivel még Ádám előtt járt.Tegnap. és csak azért mondasz neki ilyeneket. megismerem a kabátját. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. táskáját. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. ha elhallgatom. egy régi barátjával találkozott. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. Az járt a fejemben. majd odasietett hozzám. Meg akartam kérni. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. Ááá…. félreértem a helyzetet. és a pasas átölelte. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. amit tudok. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. Megkérdezte. Azt mondta. és mintha meg is csókolta volna. Van még valami értelme. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. hogy ne említsem ezt Ádámnak. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. Hazamentem. az arcán ijedtség tükröződött. hogy elbúcsúzzon. mit tegyek. amit láttam. Felmentem hozzá este és elmondtam. Ha nincs jelentősége a dolognak. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. ha mégis? Biztos. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. hogy mit láttam a buszból. ő nem akar erről beszélni vele. Ahogy a buszon utaztam. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam.

– A másik a Balatonhoz. egy életre boldogtalan lehet. még mielőtt túl késő lenne. meg kell várnotok a segítséget. az a sofőrön múlik. – A harmadik moziba megy.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. Beleragadtok a kátyúba. Sőt ennél még jobb. amelyek képességeinktől. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. amiben esetleg ő tévedett. A születésnapi buliját is ekkor rendezi. ezért időre kell érkeznetek. és hogyan közlekedik. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. MARADTOK 317 . hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. Lesz. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. hogy nem fog hinni nekem. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. ami lesz. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. Tanácsot persze mindenki adhat. lehet. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. de hogy az autó merre. hogy elveszítem a barátomat. Ezután megkezdődik az utazás. Lehet. mint az életben. A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. Tenni nem tudunk ellene. 1. ugyan úgy. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. Így indulnak úti céljuk felé. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. de ha nem teszem. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet.

Ügyesen kikerülted a torlódást. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. A társaság arra biztat. hogy próbáld ki. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. és elindultok az autóval. hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. és a rendőrőrsre visz benneteket. Baj nélkül juttok tovább. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. MEHETTEK MARADTOK 318 . KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. és a vezetés kissé unalmassá válik. igazoltatnak is. Dudálsz.2. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. és még tempóban haladhatsz. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. barátotok megérti a késést. Baj nélkül megérkeztek. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. Megállít. állomás Az út felénél defektet kaptok. MARADTOK B Letekered az ablakot. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. MEHETTEK pótkereket. MEHETTEK 4. MEHETTEK 3. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. 1. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. milyen gyorsan tud menni az autó. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. Az út itt jó minőségű. kénytelen vagy megállni. vennetek kell. Most nincs döntési lehetőség. élvezitek a hűs szellőt. Észreveszi egy rendőr.

MEHETTEK 3. összeütköztök. aki valamivel messzebb állt az út szélén. Az autóban vita támad. hogy mikor tankoljatok. Az üzemanyag odáig sem tart ki. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. A lába sérült meg szegénykének. állomás Meglátjátok a Balatont. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. MARADTOK 5. Baj nélkül juttok tovább. állomás Már félúton jártok. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. mint ahogy gondoltátok. így autóval mentek. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. amikor cseperegni kezd az eső.2. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. hogy vissza is tudjatok majd jönni. se távol sehol senki. MEHETTEK Nem törődtök vele. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. és óvatosabban haladtok tovább. 1. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. hogy nekimentek egy parkoló autónak. Se közel. Két lehetőség közül választhattok: 319 . CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. Megcsúsztok a „taknyos” úton. és úgy belefeledkeztek a látványba. de egy kicsit lassabban. Egy helyen STOP táblához értek. Egy rendőr észrevette. de a mozi elég messze van. Te is örülnél. így igen gyorsan haladtatok. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. MARADTOK Megálltok segíteni. hisz alig csepereg. hogy segítsen az állaton. és most megállít benneteket. Különben sem ismeritek a jószágot. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. Hamar végeztek a tankolással.

hisz a tábla ezt jelzi. MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. az utat kamera figyeli. kórházban kötöttek ki. Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. Jól tetted. de csak szeszes italt szolgálnak ki.Megállsz. Most nincs döntési lehetőség. Csak olyan keveset iszol. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. hisz úgy sincs ott senki. MARADTOK 4. hogy az nem árthat. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. Baj nélkül juttok tovább. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. Nehezen igazodtok el a térképpel. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. Megálltok egy presszónál inni valamit. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. Remekül sikerült. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. akik eljutottak idáig: 5. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. Az utat kamera figyeli. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. ahol éppen kint vannak. Jól útbaigazítanak benneteket. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. MARADTOK 2. mert a vacsora nagyon sós volt. MARADTOK 3. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni.

Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is. 2-nál: „szerelem”. A nagylány. hogy miként dolgozzák fel a szituációt. stb. Lehetséges szituációk: 1. Teljesen kikelve magából érkezik haza. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba.: „vendég”. mert kiállt a beosztottjai mellett. „halálosan” szerelmes lett. 321 . (Ld. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától. „mindent elhisz” nagymama. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. mégis elküldték. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. mind a nézőket meg kell kérdezni. elég sokat. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. és minden csapat kap egy szituációt.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket. A szülők már nagyon aggódtak érte. de azért. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli.) A fiatalokat arra kérjük. mit éreztek a szituációval. hogy alkoholt fogyasztott. Most is későn érkezik haza. pl. Érződik rajta.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. aki eléggé szabados életű (beszédében is). és még a tüntetésen is részt vett. jó testvér és undok testvér.: szigorú apa vagy anya. Vacsorához készülődik a családotok. aki idáig jól tanult. D.) Azt kérjük. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. A családfő utcára került.) Lehet a fiatalokra bízni. kedves és megbízható volt.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat. később. B. de őt ez sem érdekli. C. hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő. hogy mit gondoltak. így szeretne néhány napig nálatok maradni. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl. A végén mind az előadókat.

feladata.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5. osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény.) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete. állat. működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 .

emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek.6. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. ózonlyuk. mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. érzelmi. erők egymásra hatása. stb. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . szabadesés. értelmi.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. nemzet. savas eső. stb. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl.

É: – ideiglenes közös cél – pl. munkacsoport L: – közösség.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. mi a feladatom. egymás kiegészítői.: busz. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 . bolt.7. (L) lelki szinten. (É) értelmi.: team. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. Egyenjogúak. igényeinket mind (T) testi. nem pedig azonosak. ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. stb. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el.

társra. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 . otthonra van szükség.Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve. Ehhez szeretetre.

ezért nem szabad azt csorbítani. felbonthatatlan. Szeretetközösség.8. építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. osztály. (Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt. hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. vagy azt. Teljes egység. (Papucs férj vagy házirobot feleség. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel. 326 . aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni.

a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz. Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. és nem sajnál tőlünk valamit. liberalizmus. milyen szülő leszel! Nem mindegy. mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. ateizmus. óv bennünket. stb. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 . Az igazi szeretet a másik javát akarja.

kertet. akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. kérjünk meg valakit. (Ábrázolhat tájat. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. állatok. 1. hogy mit tud minden élő – akár növény. Ezt nekik kell majd kitalálniuk. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. Te egy kis békát játszol. kő. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. illetve növények. hogy a tanulók találják ki. miért pont ezeket jelöltük meg. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. stb. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. ahol az élettelen dolgok szerepeltek. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. hogy sorolják fel. nap. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5. 328 . csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. Ha sikerült rájönniük. híd. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél.) Kérjük meg a gyerekeket. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot. az állatoknál illetve az embernél. és engedjük. nád. a lényeg. Ekkor még ne mondjuk meg. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet. Kibújsz a földből. körülnéz. aki sütkérezik a napon. stb. növekszel.). hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. virág.. mi mindent látnak a képen. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. emberek. osztály 1. 2. felhő. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –.: fenyő. víz. stb. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. Te egy virág vagy..

pontosítsuk az elhangzottakat.3. nézegeti a könyvét. ha már nem növekednek. Kérdezzük meg. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. illetve ha szükséges. csoportban: növények. osztály 1. a 3. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. kifejlett növény. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. aki tanul. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. A többieknek ki kell találni.) (Nekem kb. csecsemő. Végül megbeszéljük. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag. téma folytatása Ha maradt még időnk. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. tyúk. zseblámpa. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. tű. csak a helyzetét tudja változtatni. csoportban: halak. hogy mit láttak. hogy írják össze. 2. utána játszani kezd. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz).) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. gyermek. ír a füzetébe. csoportban: madarak vagy emlősök. ennyi szokott beleférni egy órába. felnőtt ember. Te egy gyereket alakítasz. egy citrom vagy narancs. nem úgy. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. ha ők most mondjuk az 1. de fejlődni akkor is fejlődnek. csíra. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. Kérdezzük meg tőlük. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. Tojás. hisz a mozgásról akarunk beszélni. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. 329 . Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. s kérjük meg. Arra ügyelni kell. csengő. Lehetőleg a gyerekek mondják el. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. tudnak-e róla. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat. kiscsibe. mit látnak. hogy tudják-e. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. mint az állatok és az emberek. Itt megkérdezhetjük. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk.

osztály 2. Kérdezzük meg. vagy akit ő megbíz vele. inkább őket beszéltessük. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. ami meghatározza. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. annak fázisairól. pete. tojás. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. Látni fogjuk. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. a gyerekek nem mindig úgy.pl.) Mindenképpen térjünk ki ara. Kérjük meg őket. liba. vagy 100 millióért. Ha kell igazítsuk ki. Mindjárt azt is megláthatjátok. majd 10. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. legyünk tapintatosak. hasonlítsák őket össze. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. Ezen ne lepődjünk meg. vagy kérjük meg a gyerekeket. A legnagyobbat írja fel a táblára az. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. észre vették-e. és meg is tudnak nevezni. aki mondta. de ezt nem a formája határozza meg. mint egy „mag”. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. Most rajzoljunk le egy tojást. hogy egy ember kb. hogy a magok eltévesztik. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára. 330 . hogy olyan. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. és azt jegyzik meg az előadásokból. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. kacsa. ebben amennyire lehet. hogy bármekkora is egy élőlény. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. vakondok lennének. élete egyetlen sejtből indult ki. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. hogy nem. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. Mi lesz belőlük. Kérdezzük meg tőlük. hogy vágják fel a gyümölcsöket. Nézzék meg a magokat. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. Értékeljük és örüljünk mindannak. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. Akkor mondhatjuk erre is. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. mi csak összegezzünk. esetleg hüllő. stb. amit le tudnak írni. hogy magzat. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag.) Beszélgessünk arról. ami a legfontosabb. hogy mekkora az a legnagyobb szám. és a helyes választ ismételtessük meg. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. csak ezt a magocskát. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. ami a magban van. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. stb. Az embernél is használjuk azt a szót. esetleg írassuk le. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. melyik gyümölcsből való. előfordulhat-e.

így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. akkor röviden beszélhetünk 331 . Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek. vagy egy ember meghal. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is.) Ha nem hoznak fel példát. nem is használhatja egyszerre mindet. legyen az giliszta. de egyes szervei. mint a számítógépen: akárhány programja is van. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. illetve működőképesek.) Elég azt megmutatni. gyöngyvirág. illetve hogyan kell majd működnie. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. Hasonlóan. Ez így is van. hogy milyennek kell lennie. (Többet nem érdemes. anyagcsere. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. osztály 2. stb. a test külső védelmére a bőr. vagy ha elindul is „lefagy”. Így növekszünk mi magunk is. hány hozzászólást hallgatunk meg. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. de nem használja. a vér áramoltatására a szív. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. hogy ne okozzunk csalódást. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. hogy nem állhat egyforma sejtekből. amíg fel nem növünk.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. Persze. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. Ha egy élőlény elpusztul. Azt is mondjuk meg előre. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. elefánt vagy akár ember. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. szövetek: pl. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. illetve vannak olyanok is. hal. lemásolja teljes „programkészletét”. amelyek meghatározzák. mert nem viszi előre mondanivalónkat. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit. nem használható egyszerre bármennyi. már első pillantásra feltűnik. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. 5.

akik pedig elfelejtették. évtizedekig. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. szívünk. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. Az élőlény akkor pusztul el teljesen.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. stb. kérjük meg. (Pl. Ezt követi az egyes szervek szintje. összehangolt működése. ők a fontosak és nekik fontos ez.) A legmagasabb szervezettségi. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. bél. szemünk. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait. vese. a téma valóban ideillik. Biztassuk őket. Ha kevés az idő. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. ha sejtjei is teljesen leálltak. osztály 3. stb. én? Ha maradt még időnk. amink van (kezünk. minden sejt magában hordozza az összes információt. Dicsérjük meg őket. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete.: emésztő szervrendszer: gyomor. hogy igazuk van. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről. akkor kérjük meg őket.: tüdő. témánál lesz igazán jelentősége. csak nem használja mindegyiket. Azokat. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük.arról. (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). akkor – elvileg. Ha viszont „rá tudjuk venni”. Mitől vagyok én. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet.)? 3. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 .) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. vajon meddig élhetünk? 2. TERMÉSZETVÉDELEM 5. máj. Ha van időnk. hogy „levetkőzze gátlásait”. máj. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni. illetve néhány állat. hogy róluk van szó. és így legalább az ő életét meg lehet menteni. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. lábunk. Mennyire miénk mindaz. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. stb. Nem kell hosszú fogalmazás. hisz mint már beszéltünk róla.( Pl. hisz többször használjuk majd. hogy ennek ebben az évben a 4.

téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából.1–5. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. ha nincs. de. Lehet. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1.) Emlékszel a táplálékláncra (1. folyadék halmazállapotú vízre. hogy az is elég. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. ha van egy sematikus dia. tápanyagra.vagy táblakép. akkor megemlíthetjük. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. stb. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. stb. völgyek. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. erdők. pl.Beszéljük meg. A növények a Nap energiáját használják. növények állatok. témához. „big bang”-ről. építik be a 333 . (Válasz: megfelelő légkörre. Kérdezzük meg: Tudjátok-e. a Nap energiájára. források. (Ha van kedvünk. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E). aki hallott már az ősrobbanásról. az ún. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. mozgás. fény. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. hogy az a hatalmas energia. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. hogy kell említenünk.: hő. de az un. barlangok. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák. mi kellett hozzá. mint legfontosabbakra. (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. hogy lesz olyan gyerek.

tápértéküket. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. szerves anyagok jöhessenek létre. hogy mi nem véltük volna.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. Pl. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. osztály 3. – És az elképzelhető-e. El tudod képzelni. DE nem mindegy ám. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik. hogy itt sem a gurítás. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. és pont megfelelő arányban. legfeljebb csak úgy. de sokkal bonyolultabb. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben.: amikor kialakultak a növények. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. mint egy ház felépítése. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. pusztít. hogy mindig a megfelelő. de még ez is lehetséges. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. sem az építőelemek alakja nem véletlen. és ez az újabb darab pont az előző mellé. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna. Felhívva arra is a figyelmét. (Véletlen?) – Azután pedig.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. ez adja az un. akkor kérjük meg. mindig pont úgy alakult minden. hogy ez ismét megtörténik. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. hogy nem mindegy ám. azok annyi oxigént tudtak termelni. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . Ebből az is következik.

: a víz körforgása. kérjük meg a tanulókat. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. osztály 3. hogy máshová átüljenek. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. kivéve. állatokat pusztítunk ki. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. pl. ha növényeket. szennyezzük a légkört. (Ne engedjük. a vizeket? (Nem csak energia.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . hogy megbeszéljék. – Miért baj. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. majd néhány szóval leírják. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni. mit jelent számukra a természet. ha így egyedül maradna valaki.) 5. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. a talajt. ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk.

de biztosan nem testvérek. a képességeid. alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. hogy van még egy másik gyereke. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. aki felolvasná. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. akik szinte teljesen egyformák. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. ha az egyiket valami baj érné. osztály 4. és nem is lesz még egy olyan ember. hogy nem. 336 . vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. aki pont ugyan olyan? (Persze. hogy ezt nem kell jegyezniük. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. én? Magukban olvassák el. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –. Ez nem baj. az felbecsülhetetlenül nagy érték. te is. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. de azért nem baj. ami a táblára kerül. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra.) Ezután tudakoljuk meg.Ha nincs rá időnk. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. az ujjlenyomatuk egészen más. olyanokat. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. vagy a tudásod határozza meg. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. és ezt az értéket nem a külsőd. Valószínűleg láttak. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. akkor kérjük meg. hogy láttak-e már ikreket. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. most viszont mondjuk meg. hogy van-e valaki. akik hasonlítanak egymáshoz.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. másik a baloldalra. hogy minden ember: te is. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. hogy: Mitől vagyok én. egyik a jobb-. mint amilyen te vagy. sőt később még jól is jöhet. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot. vigasztalná az édesanyját.

Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. hogyan bánsz vele. stb. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. hogy az élet ajándékozója Isten. Ha már így szóba került az ajándék. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. a világmindenséget hozta létre. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. lyukas lufi. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. az nagymértékben függ attól. beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. Mert szereted a barátodat. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. Amikor hazahoztuk őket. hogy mi lehessünk. hogy valójában igen értékes.: üres nylonzacskó. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. az igazi értéket belül hordozod. Aki csak a külsőt nézi. mennyi – számomra teljesen felesleges. aki adta = az ajándékozótól. az egyik kutyust neki ajándékozod. Ha neki adtad. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. Erre a diákok megkérdezhetik. hogy ez minek. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. aki maga a Szeretet. De a kérdésemre. a lufi azért kell. 5. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. mikor láthatom őt újra. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. – Mitől váltak értékké? → Attól. nagyon aranyosak. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. csak azért. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. hogy megajándékozhasson minket az élettel. most már az övé. 337 . A külsőd csak „csomagolás”. mert Anapati hozta játszani. és nem tudom. osztály 4. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. mégis sokszor így bánunk vele. Nem veheted vissza! Még akkor sem. és többnyire meg is kérdezik. az megérdemli.

meghatározza a fejlődésedet. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. hogy a tanulók hozzászóljanak. hogy milyen volt az. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. amit magaddal teszel. → Gondold végig: Mi van. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. ha elvesznél. nekem két ajánlatom van: 1. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. stb. és örüljünk annak.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. A hölgy elmondta. hogy mit ábrázol a kép. ha nem táplálkozol megfelelően. mert a gyerekeket rendkívül érdekli. (Igen tanulságos lesz. ennek mi a módja. de megéri a mélyebb tanulmányozást. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi. ha sokan jelentkeztek.) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. hogy megkérdezzem. 338 .ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. amit magukkal hoztak. Mi csak röviden elmondjuk. osztály 5. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. – Van. Igaz. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. azt. A többieket pedig biztassuk. stb. amikor őt várták? – Milyen volt. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket.. de azért tagadhatatlanul te voltál. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. és megkérdeztem. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. hogy az élet. hogy akkor ez jó-e. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek. mert sok minden.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. tojás. aki már beszélgetett arról a szüleivel. kérdezzenek. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. mag. amit a tanulók mondanak. hogy kérdezgessék szüleiket. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. majd hagyjuk. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz.

Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. mert nem csak tested van. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. mit mondtunk arról a programról.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is. hogy te ilyen vagy. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. mert nem ismer más szót az adott dologra. ami meghatározza. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. arról később még sokat fogunk beszélni. másik felét édesanyádtól kaptad. osztály 5.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. 339 . Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában. de adjunk biztatást. ők pedig nagyszüleidtől. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. akkor mondjuk azt. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. hogy írják le. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. hanem Isten ajándékaként. – Emlékszel. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. az Ő és szüleink szeretete által. (ha lehet). ha azt megfelelő módon teszi fel. hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. képességeidet. 5. Ezen nem szabad fennakadni. Ha azért teszi. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. és így tovább. hanem kérjük. Most azt jó megjegyeznünk. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. Van valamid. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. (Szöveg a mellékletben. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. az un. és mondatról-mondatra végigelemezzük. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. alaptermészetedet.) 2. téma folytatása (Előfordul. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. A kérdésekre válaszoljunk. Mindezek meghatározzák a külsődet. Ne szólítsunk fel senkit.

→ Hasonlóan. pl. majd külön beszélgessünk el.Otthoni feladatként kérjük meg. ahová való. na de nem ezért alkották. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. Pl. Vele. oldal). Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. de csak egy olyan hely van. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. akkor pedig selejt. hogy valami baj van otthon. Érzi. elegáns kivitelű. csak éppen nem szól. Kérjük meg a diákokat. Mondjuk. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. ahol igazán boldogok lehetünk. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. hogy arra a helyre került. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. mi magunk is ajándékok vagyunk. pont arra nem jó. mese (119–123. azt a feladatot. képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. amelyik nagyon szép. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. ha valaki feltűnően szomorú. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. „darabka” történetét. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. hogy csukják be a szemüket. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 .) Miután felszólítottuk őket. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. hogy tartozik valahová. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. hogy rajzolják le azt a pillanatot. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. ha lehet. feltéve. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. osztály 6. csillogvillog. nem volt. mert nincs belőlünk több. mi csak összegezzük. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. ha megtaláljuk és elfogadjuk. hogy ilyen az alakja és a mintája. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. hívott minket. amire készítették. hogy nyissák ki a szemüket. ha megtaláljuk azt a helyet . Életünk ajándék. Téma: Mondjunk el egy mesét. és jól érzik magukat. hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. de ha nem fogadjuk el. hogy amire Isten teremett. mert ott lehet. mint az a hifitorony. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. hogy ők észre sem veszik. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. Figyeljünk arra. nem is lehetünk igazán boldogok. Katolikus iskolában mondjuk úgy.) HIVATÁS 5. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. ahová való.

nemcsak egyéni versenyzők. hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. amit a legjobban szeret csinálni. mert amit nem írunk a táblára. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. Pl. Fontos. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk. hogy a különböző utakat. Aki hamarabb kész van. „Játék a betűkkel”. azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. 5. Ők maguk beszéljenek majd életükről. illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. Ha valakinek elképzelése sincs róla. akkor arról írjon vagy rajzoljon. színezéssel. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. A mi feladatunk. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. A határidő lejártával mondjuk. téma. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. mik szeretnének lenni felnőtt korukban. hanem a valóságról szeretnénk beszélni.Majd beszélgessünk arról. akkor mondjuk. illetve arról. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. amit otthon majd megmutathatnak. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. szerzetesek. Az óra végén játszunk olyan játékot. osztály 6. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok).) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. rajzzal díszítse ki. A katolikus iskolákban ez lesz a 7. 341 . (Az időt előre adjuk meg.

Egy-egy szóval írjuk is alá. hogy a hitre illetve 342 . a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. rossz heccek. sport. csónakázás. hogy bármit hazudhatok. hogy a víz milyen örömöket. stb. stb. – mérgezés. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. – görcs.) 2. 4. fulladás. (pl. pl. gyomorrontás.: üdít. beszélgetések – vakmerőségek. röplabda. 5. hogyan lehet jól eltölteni az időt. hogy miért jó a nyár. stb. finom. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. de nem azt. vagy egy együtt étkező társaságról. stb. stb. káros szenvedélyek: ital. italról. eltévedés. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. Mindenféle ételről. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. hogy elmondhatom a véleményem. téma (Katolikus iskolákban a 8. stb. osztály 7. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. energiát ad. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. kellemes együttlét. stb. leégés. felfrissülés. illetve milyen veszélyeket rejt magában. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. szép kilátás. – Mit tegyünk. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. bűnözés) 6. vihar. foci. lezuhanás) – napszúrás. téma) Beszélgessünk arról. – sérülések. bőrrák. fertőzés.: pattanások csökkenése. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. elhízás. szekták. D vitamin. 3. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat.: úszás.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5.

hogy ősszel újra találkozunk. és adjunk neki másik papírt. Kívánjunk szép nyarat. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. Járjunk körbe. aki kipróbálja. Fotókat is készíthetnek. Nem a rajz szépsége a legfontosabb. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. Még egy szép színes. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. hogy aki rendetlenkedik. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. Elképzelhető. amit majd húznak. kérjük meg a diákokat. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. de azt is tegyük hozzá. hisz ki fogjuk állítani a képeket. amit elkészített. Csengetésig dolgozhatnak. (8. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. mire kell vigyázni a nyáron. esetleg képregényt. Természetesen mindegyiken más. megoldást dicsérjünk meg. kifejező ereje. amit alkottak. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. írják vagy rajzolják le. Ekkor olyan társasághoz tegyük. kb.) 5. hogy szülei és tanárai is látni fogják. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. amelyik nem igazán tetszik neki. azonnal állítsuk le. és ne fogadjatok el semmit. Mondjuk meg. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. Minden jó ötletet. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. vagy rajzolhatnak sorozatot. azt elültetjük egy másik csapathoz. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. (Most nyugodtan megengedhetjük. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. és úgy általában az idegenekkel sem. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. hanem a mondanivalója. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. A feladatuk az lesz. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. dicsérjük a jó ötleteket.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek. de hívjuk fel a figyelmet.) Ha kell. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. osztály 7. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. hogy lesz. hogy kezdjen el egy újat. 343 . hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. Említsük meg. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek.

Igazi férfi és igazi nő .Milyen az ideális férfi és nő. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására.Kérdések írásban. magzatvédelem Megelőzés. csapdák Biológiai.Elsődleges és másodlagos nemi jellegek .–9. Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7. és miért jó/rossz. „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem.–8. férfinek és nőnek teremtette őket” . férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások.„Férfi agy” és „női agy” . négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret.Mikor dől el. hogy férfiak vagy nők leszünk-e? . társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 . serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek. névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. ha van ideálunk? .Buczkóné Reguly Krisztina biológus. osztályok részére. problémák Az életadó szerelem A magzati élet. szellemi-lelki. serdülő kori változások (osztott) A külső és belső.

tapasztalatokat. a gyakori teljes lehangoltság. bizalmas légkört kíván. ha szín jó kedvemben kék. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. jókedvedben / rosszkedvedben. teszt. amit képviselünk. dupla órában. Így bizony előfordulhat. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. jó kedvemben friss fű. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. nyílt. a téma alkalmas arra. és azok elhárításának lehetőségeivel is. mese 1. az újabb ötleteket. illetve tapasztalom. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. Első alkalom: Önismeret. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. ha rossz süni. ha jó kedvem van. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. 345 . Fontos. Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. hogy a felvilágosító órák őszinte. ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. A harmadik alkalom kivételével. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. mivel a téma intim. Mivel azonban a cél nem az volt. lelkesedés. 2. rossz kedvemben kóró lennék. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. mókus lennék. hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. megoldó kulcs. hiszen az is fontos. Bemutatkozás: Ki vagyok én. kréta.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. a gyakori kedélyállapot-változás. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. amit 45 percben nehéz elérni. abban a reményben. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. ha növény lennék. rossz kedvemben felmosórongy. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. esetleg fényképpel.: Én. amennyire emlékszem. papír. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. elméletet. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. rossz kedvemben lila. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. serdülőkor Eszközök: Tábla. és játékot az óra leírásokban. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. tabuk nélküli szellemben történjenek.

A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. korlátaidat. – Tehát értékes vagy. melléklet 1. miért is teremtett minket Isten erre a világra. a problémákat. .A család szerepe. hogy elfogadhasd. és senki sem szereti őket. hogy kifürkésszük. 346 . hosszú. Az empátia fogalma. amikor éppen lila a kedvünk. 3. és megismételhetetlen. (genetika. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. fölszenteltelek” (Jer 1. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. csodákat művelhet. MINDKÉT fél részéről. .Egy cipőben járnak. ábra) – Ahhoz. hasonló problémákkal. de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal.Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. már ismertelek. hogy mások is szeretik. és göröngyös úton kell végig menni. vagy ok nélkül). pontosabban egymás problémáit! . Minden ember egyszeri.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb. hibáidat. először is el kell fogadni saját magukat. amivel nincsenek egyedül. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában. hogy folytassák a mondatot. képességeidet. Ismerd meg az erényeidet. Azt is érzik sokszor (okkal. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni. mielőtt megszülettél volna.4–5) Isten szeretete hívott életre minket. – Ahhoz. Konfliktusok. . éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”. ikrek. hogy megismerjük önmagunkat. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz. óriási érték. ha nem pont én születek meg?…) .) Ezt mindig észben kell tartani. lelki. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. és elfogadják őket.) De ez egyben feladat. Mi a hivatásunk. erényeinkről. szellemi) (2. vagy éppen értetlensége.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. a képességeinkről. később részletesen is).) Szüleim észrevették volna. hogy elhiggyék. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat. ujjlenyomat stb. ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. amin keresztül mennek. segítő keze. és mind azt a változást. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. szerethesd magadat. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. 4. és felelősség is. DE ahhoz. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. 1:350 millióhoz volt az esélyem. hogy………. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen. hogy senki sem fogadja el. Önismeret . Kb. Ez persze nem igaz.

amit nem lehet elviselni. ami szeretni való benned. és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ. a védekezőképességet. és vele élni. . a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. . sokszor sokkal nehezebb. Mindent azonban nem tud kiszűrni. Hogyan hat az akaratom. amit érdemes tovább tökéletesíteni. ami fejleszthető. szűkebb környezetem. tágabb környezetem. A család védő. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok. lelkit. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat. ez az eredmény. jelzés értékű. amiket meg kell tanulnunk elfogadni. csak elhatározás és akarat kérdése. ezért annyira fontos. hogy mindez. miért játszódik le benned. a világ káros hatásai ellen.gyengeségeinkről. Talán. mi az.Azt is tisztázni kell. Felismerni azokat a dolgokat. ha látod a célt.melléklet) . mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni.A megoldó kulcs kiosztása. és mi az. könnyebben el tudod majd fogadni. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel.Megjegyzés a teszthez: .) 347 . és miért?) A világ hatása. értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van. főnököm. melléklet) kiadása. amin a tested és a lelked keresztül megy. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. Nézd meg. javítható. a biztos háttér biztosításával. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze. (testit. amit meg kell tanulnod elfogadni. sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk.ábra) – Szembenézni.melléklet 2.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2. miben tudtál előbbre lépni. és megoldása .ábra) (család. és mihez kell még több kitartás. korlátainkról.Fontos hangsúlyozni. amin tudunk változtatni. amit el kell fogadni. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4. Azt felmérni.melléklet 3. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. szűrő szerepe. a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. amire büszke vagy. párom.) . amit nehéz elfogadni. amit ezekből el kell fogadni.Vérmérsékleti teszt (3. miben. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. amit szégyellsz.Segíthet. amit meg akarsz változtatni. (barátom. . stb. és van. a megfelelő értékrend átadásával. stb. Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza.

nagy feladata? Végig menni a göröngyös. írásban kérdezzenek bármit. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. esetleg újra próbálni. Ha döntéseinkben mindez benne van. de meg nem történtté tenni. becsületesség. Meg lehet próbálni. hitünk – az őszinteség. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. gondolkodásában. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. pedig legyen benne: – az értékrendünk. jóvátenni. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. részben beépítve az anyagba. hogy névtelenül. hogy megváltoztathassam. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. helyes-e amire készülünk. gondolkodjunk. ha kell külön.5. EZÉRT fontos. működése. az megtörtént. részben. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. – a felelősség magunkért és másokért. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. illetve az észrevételeiket megtegyék. Aki másokat legyőz: bátor. Aki önmagát ismeri: bölcs. és meg nem történtté tenni a dolgokat. Az idő nem áll meg. Aki önmagát legyőzi: hős. Mind eközben nem szabad elfelejteni. DE lélekben. Válaszainkban. és csak előre halad. De a mi célunk éppen az. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk. hogy elfogadhassam azt. felelősségérzetében. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. mérlegeljünk. hogy ami megtörtént. kis cédulákra írva. és az út végére felnőtté válni. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). nem. hogy cselekedeteink előtt. veszélyekkel. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. érzelmi világában gyermek ember. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. Nem lehet „visszacsinálni”. 348 . izgalmakkal. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. mert kihez lennénk őszinték. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. hogy írják össze. ha csak egy mód van rá. ha még magunkhoz sem. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. Ezt lehet az óra végén. kalandokkal. megbánni. hogy abban segítsünk. vagy ha az első alkalommal már kérjük. Útravaló: „Istenem adj türelmet.

hogy fiúknak. ellenőrizzük a feladatot. Ha ez megvan. Egy hasonlattal élve. A feladat megbeszélése. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. külső és belső nemi szervekről. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. a szünet az óra menetétől függően. A táblára feltéve egy-egy egész képet. vagy ha véletlenül előkerül. 349 . A serdülőkori sajátosságokról. hogy ez egyrészt természetes folyamat. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. élettani. lelki változásokról. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. Az ápoltság. az elméleti rész ismertetése. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. akkor kérjük meg.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. A termékenységi tünetek. és magában hordozza annak ígéretét. Ahhoz.) Fontos. egészségtani ismeretek átadása. illetve a magömlés. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. nem koedukált. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. testi. (Átvitt értelemben is. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. Aki több találatot ért el az a győztes csapat. A menstruáció. Kérjük meg őket.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból. kontra.) Néhány gondolat. A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. hogy mind a menstruáció. Ha megalakultak a csoportok. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. (Attól függő részletességgel.Szemléltető ábrák a férfi és női. egészségtani ismeretek átadása. anatómiai. Az óra menete: 2x45 perc. a „fehérfolyás”. alakítsunk két csoportot színek szerint. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. az is hozzátartozik. először meg kell ismerjük. stb. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. megnevezve a részeket. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. ami arról szól. élettani. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. A serdülőkori problémákról. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. betétkérdés. másrészt csoda. stb. a tisztaság fontosságáról. működéséről (Az anatómiai. nehézségekről (nehéz néha elfogadni).

) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . Életvédelem. A magzati élet. Az abortusz kérdése A SZTB-ek. kréta. Nem a szexuális életre. családtervezés. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. vagy valami. TCST. csak a nemünkre. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. természetes.: ha angol nyelvű kérdőívet. ami nem az. Negyedik alkalom: Szerelem. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet. magzatvédelem. az AIDS Megelőzés. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. van-e valami kérdésük. vagy esetleg nem kaptak választ. 2x45 perc Eszközök: tábla. kapcsológép. hivatalos papírt töltünk ki. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti. két papír szív. arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. Kérdezzük meg.A szexuális együttlét. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. vagy bontott óra.: mondjunk nemet rá. amit nem értettek. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges.

festmények (Plátói szerelem. hogy a lábuk összeérjen. akkor is.Beszéljük meg. az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . mi zavarta. álmodozó szerelem (egy elképzelt. bármit. jó kommunikáció . önmagam adása .közös érdeklődés .megbízhatóság . . tanácskérő leveleiből (5. elkötelezett szerelem. Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? . járás.Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál. érett szerelem) Részletek fiatalok által írt. melléklet). versek. belezúgni valakibe.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba.nagylelkűség . (Használhatunk verseket.megértés . majd az egyik térdel a másik elé és fordítva. vagy egy „ismeretlen ismerősbe”.hűség . Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I. először normális beszélgető távolságba. Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? . hogy ezek az erények. párkapcsolat. megszeretni.önzetlenség . filmek.fontos neki a véleményem.áldozatkészség .fontos a véleménye. film részleteket.a másik elfogadása . vonzódás. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk. a szerelemről szóló. végül háttal álljanak egymásnak.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja.felelősségérzet .tisztelet .közös értékrend. meggyőződés .őszinte.megbocsátás .humorérzék . milyen könyvet olvastál mostanában? . beleszerelmesedni. mélysége. magassága Regények. mi tetszett.rugalmasság . ha az éppen engem kritizál . (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3.őszinteség. ami a szerelemről szól.) 2.meghallgatás képessége . közben az adott témáról beszélgetnek. ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban. akkor is. majd szorosan álljanak.bocsánatkérés .

hisz. mert azt hiszi. hasznom van belőle) (TÉRDELTET) .Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű.Egy bizonyos szinten elkötelezett. amivel együtt tudok élni.Már nem „csak” a barátomat látom benne. ( Kisherceg) . Laza kapcsolat.Szerepe: öröm. jó veled. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) .ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: .Nem szerepet játszani. . .Idő. .Nem önmagát adja.A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható. vagy barátsággá. menekülj) (HÁTTAL?) . akkor ez az utolsó lehetőség. . az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II. ha okkal nem bízik.Próbatételek. . esetleg jegyesség. hogy szembenézzek mi az.Ismerjük meg jobban egymást. ELFOGADNI. majd megváltozik. büszke lehetek rá. nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. nem számít. vagy vége lesz III. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út.SZÁMOT VETNI. próbálkozás (társaságban.Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség). nem kritizál. vagy elhal . népszerűség. Járás: . közös randik.Mindegy. vagyis nem arra való. hanem.Az idővel átalakulhat „járássá”.) (HÁTTAL) . . vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam. „szárnypróbálgatások" . teszteljem). majd megváltoztatom.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes.Csapda (Nem próba pálya. és mi az. hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) .Kifürkészni „összepasszolunk-e”. nem kizárólagos. meneküljön. film részlet).Nem azt gondolni.Lényege ismerkedés. viszonzatlan: nehézségek. barátokkal együtt. vagyis többen egyszerre csinálnak programot). .Ezek a feltételek. elkötelezettség nélkül. amivel nem!!! 352 . így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) . csak szeressék) TÉRDEL . .Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . érez. ha ok nélkül.Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. Magam megismerése ilyen szituációban. mit gondol. hogy a nőiességemet. „többes” randi. . nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. túl kell élni) . nem vitázik.Jó külső. hanem a nőt. . vagy házasság lesz belőle.Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő.Nyomást gyakorol a másikra.

Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg. úgy rendezkednek be. 353 . Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. (rákényszeríteni valakire valamit. elfogadás. mert. amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális).testi-lelki egység. azonban én-én lehetek. . házassággá teszi. melyet Isten. feldolgozni a csalódást A szeretet. ha tudja. járj valakivel. „Isten engem úgy segéljen” V. segítik. ismersz. hogy a másik.a másik teljes elfogadása. elköteleződés. Szeretlek.. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra. szerelem három fajtája: Szeretlek. . Egy életre való elköteleződés. mert a többiek „mind” ezt csinálják. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni. hogy egymásra vannak utalva. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket).- Azt is fontos tudni. nem minden áron tetszeni. és elfogadlak. „Mit jelent egy csók?” kérdések. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. és ha konfliktusba kerülnek.amiben. ha… Szeretlek. felveszik a nyúlcipőt. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. a házasságot nem. cserébe hogy én is „valódi” lehetek. holtomiglan-holtodiglan. akkor nem törődnek a jövővel. érzéseink testi kifejezése. . szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. elköteleződésünkkel. és te –te lehetsz. .) A szerelmünk. az egyik öblébe. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. egészségben és betegségben.kitartás örömben és bajban. és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. ami a házasságot. és kiegészítik egymást. amikor elegük van. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat. hogy egész életüket ott kell leélni. próbaházasságban. lemondást igényelne a megoldása. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak.és elfogadsz. . harmóniában. érzelmeinkkel. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége. és bármikor. Egy együtt élésben. ha túl sok energiát. felélik a tartalékokat. elmehetnek. csak a próbaházasságot lehet kipróbálni. IV. a másik nélkül életképtelenek.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. Hiszen pont az hiányzik belőle..

a vándoréveken. a 16 éves kor körül következett be. a teljes testi és lelki átadása magamnak.(Adatok 2002-ből Magyarországról) . de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. Ő 17 évesen már katonatiszt volt. értelmetlen kérdés. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. barátkozni jó. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. vagy. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban. mint 60% volt. ma 22.8 354 . elfogadása a másiknak. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell. könyvből: . valamint az önállósodás kitolódása. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. hogy van idő. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés. ma 12. vagy nem voltam szerelmes.5 év.16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. nagyon magas. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. hogy mi van a világban körülöttük.15 évesen randizni kezdők 40%-a . De nem kell rögtön „járni”. vagy mikor kell. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. egymáshoz tartozását. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés. a testi érés kb. és letelepedett falujában. ne adj’Isten. NEM BAJ. mert én még nem csókolóztam. Tehát ismerkedni. csak azért mert milyen ciki. hogy én nem járok senkivel.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. a „Miért várj?” című. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. mint tanító.A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . ami úgy kezdődik. mikorra kell. Amerikai adatok. A legnagyobb ajándék. Széchenyi István korában. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. stb. és nincs hova rohanni. utánozni a „nagyokat”. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. Régebben. stb.4. Ez EU összehasonlításban. pl.. szellemileg. és a védekezők száma pedig kevesebb.

hogy mindenki más ezt csinálja. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. érző lények. sokkal negatívabban tud viselkedni. az. kb. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. összetartozás csodálatos érzését adja. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. csupán a teljes lemeztelenedésért. vagy házasságba. hogy olvassák el. és beszéljék meg a tanulságait. gondolkodó. az állatok génállományába leírt. Ez nem azt jelenti. ez ösztön. Ha csak az ösztöneink irányítanának. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. kiszolgáltatottságért cserébe. az a lelkedre is hat. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. a 20 éves korra tehető. a médiából. és ők sem akarnak kimaradni ebből. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. És utána a nagy ürességet. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. de átlagban.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. Ez egy ösztönök által irányított. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. valamint a társadalmi érés között. mint az állat. Majd olvassák fel az osztálynak. mondják el a véleményüket róla. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. persze embere válogatja. megfelelnek a mércének. amit a testeddel teszel. meghasonláshoz vezet. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. hogyha ők is azt teszik. és teljes mértékben függ a családjától. és erőszakos hatása. azt a következtetést vonják le. mint az állatok. Ma kb. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. mert erről szól az egész világ. mert ez nem a valódi szerelem. 1. aminek a célja a szaporodás. Mi ennél sokkal többek vagyunk. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. Úgy érzik. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. hogy éretlenül. Csupán azt. És mivel test és lélek egységet képez. a média folyamatos. A lelki-szellemi érés is kitolódott. amit a többiek. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. melléklet) Kérjük meg őket. mert mind ez a lelkedre is hat. dobd el. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. élvezd. mint nap. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. akiknek a legfőbb irányítója. miért ne. Tehát szakadék tátong. párkapcsolatba. nem az ösztöneink. akkor nem lennénk semmivel sem többek. és ehhez még hozzájárul a világ. pillanatnyi élvezetet. szabad szex. nem önálló (társadalmi érés). Nem létezik következmények nélküli. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. ami a világból. mert mindenki ezt csinálja. 355 . és kiüresedéshez. mert kíváncsi vagyok. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. levél: Csinálom. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. Használd.

hogy annál jobban már nem is kell. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. ha úgy odavan érte. másrészt a szakítást is megnehezíti. vagy nem akar elfogadni. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. elkeseredett lesz. vagy méltó-e arra. akkor mély sebeket hagy. szabadon ismerkedik.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. szeretet teli kapcsolatot keres.?????? Mi az értéke. harmadrészt. még akkor is. a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. szabadon közelít. 4.levél: Mert szeretetre. elfogadásra vágynak. megmerevedik a kapcsolat. ha mégis létrejön a szakítás. vagy szexuális kitétel. a kötöttségektől. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. az. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. miközben rettegek a „terhességtől”. ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. mert nem fogja azt. hogy jobban megismerhessék egymást. Azokban a kapcsolatokban. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. az alkalmas-e. hogy azok. amit összetévesztenek a szexszel. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. hogy rákényszerítsék). és feltehetően a szerelmet is. valójában bensőséges. és tovább keresve. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. ami mutatja. nem tud. mindent odaadva szeretni. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. ezen az úton megtalálni. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. a saját. mint amennyire megkívánja. intimitásra. testi vágyait kielégítsék. vagy nem tud elköteleződni. hogyan lehetnének újra egymáséi. és mind arra. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. Ki vannak éhezve a szeretetre. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. hogy a szerelem nevében. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. és azt hiszik. annál inkább kiégett.Azt is jó tudni. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. Az intimitást.(és pont). aki nem tudja tehát. hagyja. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. és ahelyett. disznó vicc. és ez. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. Egyre kevesebb idő és energia jut arra.) 356 . szeretni. az esetleges betegségektől. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. távolodik.levél: Mert úgy hiszik. mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. Lényeges dolgok elsikkadnak. elfogadni a „NEM” válaszomat.

meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. Tehát. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. nem a szeretet és . 357 . Eddig tudatosan kerültem azt. akár egy életre. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. hanem szeretnének megvédeni minket attól. fiúk a lányoktól. ha nem azt látjátok. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. akinek a jel van a papírja sarkában. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák. akiknek tőle van aláírása. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. Szeretném. és így tovább. és az a tudat. Mert nem a teljes elfogadásról. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. lányok a fiúktól. Kérjük meg. szőröstül-bőröstül. Így terjednek a SZTB-ek. cselekedtek. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. hogy álljon fel az a tanuló. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. Kérjük meg őket. Ajándékba kaptuk a szexualitást. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. csak a testi intimitásig jutottak. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. ha azt látnátok. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. Amit ők kerestek benne. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. az is megfertőződik. várandósságnak hívunk!). a nemi úton terjedő betegségek (SZTB. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. Mert szerettem volna. mint. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. és bár így lehet. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. Ha mindenkinek megvan. amire az van. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága. olyan csapdákba essünk.) VÉGÜL IS. akiknek a már állóktól. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). üljenek le. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. ami segít abban. de a lelki kielégüléshez nem. aztán azok. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. (olyanokba.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak. az nem érvelés. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. aztán azok. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. gyűjtsenek három autogramot egymástól. ezen az úton nem tudták megtalálni. azt kaptuk. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. ahányan vannak. Elég egy fertőzött a sor elején. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. hogy ne élhessünk vele. de ne visszaéljünk vele.Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. maradandóan sérülhetünk. aki nem is ismeri. hogy éljünk.

” 2.az értékrendünk. hitünk. A mások rosszkedvét is. még akkor is. és csak előre halad. ha úgy odavan érte.az őszinteség. . jóvátenni. „az szeret igazán!” Melléklet: 1. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. EZÉRT fontos. Nem lehet „visszacsinálni”. melléklet 1. a költő utálta a rosszkedvet. Mert olyan szomorú volt. mert kihez lennénk őszinték. megbánni.a felelősség magunkért és másokért.És ez a kapcsolat a házasság. helyes-e amire készülünk. nem. hogy cselekedeteink előtt. de meg nem történtté tenni. ha csak egy mód van rá. pedig legyen benne: . mert jól tudta. de a sajátját kiváltképp. mint amennyire megkívánja. mérlegeljünk. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta. . majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. Válaszainkban. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. újra kezdeni (ha van rá mód). hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. ha még magunkhoz sem. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. Most éppen kiváltképp utálkozott. becsületesség. hogy annál jobban már nem is kell. ábra 358 . – Ne tovább! – kiáltotta. Összegzés: Az idő nem áll meg. és meg nem történtté tenni a dolgokat. gondolkodjunk. Meg lehet próbálni.

melléklet 3. ábra 359 . ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2.2. melléklet 2.

20. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. 9. 8. 16. 5. 19. 29. 18. 31. 27. 35. 21. 38. 13. Nézd meg. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom. 17. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. 7. 23. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 . 10. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. 24. 22. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. 32. 39. 30. 33. 37. 6. 25. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. 40. 11. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. Az emberek azt mondják. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. 4. 12. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. 34. 36. 26.3. 28. 14. 2. 3. 15.

Nem rámenősek. Az érzelmeik irányítják őket. kedvelik a csendet. emellett nyugodt a természete.4. Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. vagy nagyon bánatosak. töprengő. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. Jó a humora. a gondosság. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt. szomorú. Jellemzője a befelé fordulás. másoktól várják a kezdeményezést. Szeretnek egyedül lenni. a komolyság. Vagy nagyon boldogok. Nehéz őt motiválni. higgadt. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. és gyakran látszik egykedvűnek. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 . cselekvésre buzdítani.

olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú. Lelkes. hangos.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. általában jó vezetők. bulik hangadója. Bajban megőrzik a józanságukat. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. robbanékony. élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. A közösségek. Erősségei: reményt. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . magabiztos és optimista ember. vidám ember. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén.

Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. akit elképzeltem. és a séta után megcsókolt. később. megbízhatunk egymásban. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. és tudjuk. aki rózsákat hoz. Gyakran leszek szerelmes. Ő is igen csinosnak tart engem. mondja meg. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. amely őt-magát érdekli. a valóságban észre sem vesz engem. Nem tudom. amikor épp. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. Remélem. hogy újra találkozzunk. elképzeltem. Kezdtem rájönni. lehet. „Szeretnék megosztani veled valamit. „Uram. ha jobban bíztam a megérzéseimben. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. Aztán. szerelmes vagyok? 3. De vége az álomnak! Ő annyira más volt. amilyen hamar csak tudja. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. és józan volt. valahogy csalódottnak érzem magam. ő nem az az ember. Nagyon jól tud csókolózni. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval.” Imádkoztam. Folyton csak őrá gondolok. hogyan kerülhetem el. az álomnak vége. Hogyan is vehetne. és elgondolásaiban. s más. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. Mit gondolsz. Sétáltunk egyet. amit csak akarok. mint annak. hogy csak látásból ismer. milyen lesz az. jól tettem-e. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. mintegy félév múlva. érzéseim teljesen megváltoznak. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. Éjszakákon át nem tudok aludni. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. róla és a közös jövőnkről álmodozva. Mi a véleményed? 4. milyen nagyon. Ez a könyv azt mondja. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. akkor szándéka talán komolyabb. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. Rózsi nemrég másik városba költözött. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. Rémesen értelmes. Nála minden értelem és akarat volt. ennek az az oka. Azt hiszem. mint korábban. Mégis alig várom. Kis híján gyűlölni kezdem őt. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . ami engem rendkívüli módon foglalkoztat. csak őt ne! Kérlek. Kérem. Tudod. Hiányzik nekem. mint az ő érveiben. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. Ne kérdezze. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet.5. lassanként derengeni kezdett bennem egy. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz.

hátha nem tetszene az. hogy megfeleljek az elvárásainak. és Ő sokszor megjegyezte. Engedtem a nyomásnak. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. úgy éreztem. happy end. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. Természetesen az övé lettem. szeret. becsaptak. Biztosított róla. Így soha sem tudtam. Ő 17. hogy szeressenek. hogy még nem járt soha senkivel. simogatott. és egymáséi lettek. mert féltem hogy el fog utasítani. akik megtetszettek egymásnak. vagy legalább is azt hittem az vagyok. hogy népszerű legyek. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. Gyönyörű zene. és a parkban megcsókolt. mint én. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. és hogy szeretve legyenek. mennyire szeretem. amit látnak. de az volt az ő kedvenc étele. meggyőződésem szerint. szeretne jobban megismerni. ezért elhatároztam. Már fél éve jártunk. Egy iskolába jártunk. egy jóképű egyetemistába. 16 évesen szerelmes lettem. Nagyon tetszett már régóta. 364 . Ma már nagyon bánom. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. hát nyeltem. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. Egy hét múlva elhagyott. Arra vágytak. Azt mondta szeret. féltem. mint nemet. hogy szeressenek és elfogadjanak. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. ő tud még várni. a gondolataimat. hogy nagyon szeret. hogy engem szeretnek. hogy levehessem az álarcot. és mindig magyarázkodni. csak a testemet. a szorongásaimat. elhagyna. volna-e kedvem találkozni vele. Aznap este moziba mentünk. Ő életem szerelme. hogy el ne veszítsem őt. Megingott a határozottságom. Olyan egyszerűnek látszott minden. de ő szex nélkül nem tud élni. vagy attól. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. és közben elveszítettem önmagam. más után kell nézzen. és én is így éreztem. Nagyon szerelmes voltam. hogy hagytam magam befolyásolni. de nem mertem vele mást megosztani. mondván. Mit rontottam el? Mert. és mindennél fontosabb volt. vagy azt. A mozi után elindultunk haza. Rettegtem a visszautasítástól. és én szomorú és üres voltam. akit mutatok magamból. Még a chilit is örömmel megettem. hogy könnyűvérű vagyok.6. Mindent megtettem azért. hogy megosszam vele a félelmeimet. különben. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. s mert igent mondani könnyebb volt. hisz jó volt hogy ölelt. és különben is. hogy az övé lettem. és még szűz. Azt gondoltam. és mindent elkövettem. és olyan magától értetődött. mert nem akartam elveszíteni. 18 éves voltam. de ha hamarosan nem fekszem le vele. Ezért. hiába égette a számat. Mert valahol mélyen arra vágytam. és addig is úgy éreztem. Gondolatainkban ott élt még a film. Egy délután megkérdezte. ha kell. hogy megmutassam a valódi énem. hogy bebizonyítom neki. Két hónap múlva szakítottunk. nem is ismer. Rettegtem. Én azt hittem. hogy szeretve legyek.

veszekedtünk. Lukács L.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. Budapest. Szendi G. 1995. 2003. 2001.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. az önzés képében. a féltékenykedés. és csak magunkkal voltunk elfoglalva.: Az asztma és az agy. Harmat. hogy beszélgettünk volna. Budapest. Park. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna.: A hatvan perces apa Pease A. Új Remény Alapítvány.Jobb lesz Szerettük egymás. Vekerdy T: Kicsikről. a türelmetlenség.: Az agy neme Hallesby O. Csaba Gy. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. Budapest. Saxum. 2002. a szex csak segíthet. Timóteus Társaság. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. július. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Harmat. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. évfolyam. jellemformálás. Budapest. 55(43). és még jobb legyen a kapcsolatunk. szám. Holnap. 7. 2002 FÉK tanári kézikönyv.: Mindennapi memóriánk. 27. Gyöngyi A. Budapest.: Felkészülés a serdülőkorra. Varga P. ehelyett bezárkóztunk. és kibékültünk.: A férfi és a női agy titkai Parson R. Az ember nemi arányai.: Női agy.: Önismeret. a problémát. Élet és tudomány 2000.: Spielhózni. 2003. Budapest. Nagy Zs. Zászlónk Stúdió. S ahelyett. Természet Világa 132. hogy újra együtt lehessünk. hogy még többet megtudjunk. aztán gyorsan ágyba bújtunk. nagyoknak 2. 1999. és kerestük az alkalmat. Budapest. programokat csináltunk volna.: Személyiségtípusok. Budapest. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is. Dobson J. Kairosz. Dobson J.: Segítség. 365 . Budapest. Eisler O. a harag. Sok mindent tudtunk már egymásról. Ettől kezdve minden alkalommal lestük. Több mint fél éve jártunk.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. 2002. Ranschburg J. és azt gondoltuk. 1985. 1992. Campbell R. 2003. 1999. Ferrero B. Saxum Budapest. 2001. Róma.: A fiatalok világa. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program.: Egymást keresik. Így egymáséi lettünk. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Budapest. 2000. 2000. okt. pedig az ágy alá söpörtük. ismerkedtünk volna egymás családjával. Szentmártoni M. 1356-1358. Kecskemét. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. barátaival. 2000. Trobisch W. – Pease B. 2002. Szétváltunk. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D. Budapest.: Nehéz évek.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. 1993. férfi agy. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Ahelyett. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.

hogy Templomot és Közösségi Házat épít. amelyet nemcsak katolikusok. Itt az iskolákon. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. Látva a Plébánia próbálkozásait. Déri Éva. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. hogy fogjunk össze. Siposné Hajdú Margit orvos. kulturálódásuk. CSÉN-tanácsadók. szociális. Kecskemét Az egészséges életmódra. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. közéletben tapasztaltabb barátaink. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. 366 . A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. jobb megszervezése. 2.Hortobágyiné dr. akik megosztják gondjaikat és életüket egymással. 3. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. Az Egyesületnek 112 tagja van. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. január 1-től közhasznú. minél teljesebb. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. – hitéleti lehetőségeik. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. A szociálisan megnehezült életsorsú. – szabadidejük eltöltésének. Nagy Ágnes. panelházakban. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. akik örülnek és segítenek egymásnak. lelki és anyagi támogatása. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. művelődési célokra. támogatása. folyamatos működésének szellemi. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. A Kecskeméten. biológus és pedagógusok. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. szervezésének. 1998. 2001. – családi és egyéni életük. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának.

A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. az emberi. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. gyermek. Az előző (2. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. állampolgári jogok védelme. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. a káros szenvedélyek prevenciója) 3. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. úgynevezett „család-órák”. a családok. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. Ezáltal tágult látókörünk. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. családpedagógia. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. s más csoportok önkéntesen. A fiatalokkal 367 . sok lehetőségünk adódott így. stb. támogatása. családvédelem. a fiatalok (pályakezdők). különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia. közös cselekvésre szerveződő. 4. illetve országos szinten 1. Elsősorban a gyermekek. egészségügy. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA).és településvédelem. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. problémákhoz. A fenti célokkal is összefüggésben. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. egészségnevelés. ezen csoportok védelme. pszichológia. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. A gyermekek és fiatalkorúak. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. családi életre nevelés.és ifjúságvédelem. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. 1999.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak. továbbképzésében. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. s ez egybeesik azzal. családi életre nevelés. valamint a kulturális örökség megóvása. 2.b) Regionális. a környezet. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése.

körülbelül fele-fele arányban. Ezek az alkalmak. 5 gimnáziumban. találkozások van amikor csak a diákokkal. Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli.vagy kétnapos csoportmunkán át. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. házasság előtt álló fiatalokkal. Szombathelyen. ezen felül egyetemistákkal. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. Újszentivánon. Egy osztályhoz. Bicskén. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. illetve ennek variációi fordultak elő. ha tehetjük hárman. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Tiszakécskén. Szolnokon. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. van amikor a pedagógusokkal. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. Jánoshalmán. Kelebián. A néhány órás előadástól kezdve a fél. Szegeden. Kiskunhalason. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Budapesten. Sződligeten. Katymáron. van hogy a szülőkkel történtek. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal.foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. vagy a fölötti létszámmal. Zánkán. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. Kecelen. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. Kecskeméten 8 általános iskolában.

Így nagyobb esélye van annak. hogy nagyon hasznos. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. kevésbé nyílnak meg. de úgy gondoljuk. Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. sem másként. bent legyen-e az óránkon. hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. de túl sokat nem lépünk előre. mint az egyházi iskolákban. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. és védendő. ha egy osztályfőnök megkérdezte. . 4. hogy mindenki számára érthető legyen. Hiszen mi eljövünk az osztályból. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. inkább nem jön be. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. s ők maradnak ott egymás számára. nem azt mondjuk. vagy a szülői foglalkozásokon. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. Korábbi éveinkben.miért érték a család. 5.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. Mi azt szeretnénk. nehogy zavarja az órát. s ebbe mégis egyértelműen kifejezni.’szigorúbb’ nézeteinket. azt válaszoltuk. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. Nem titkolt szándékunk. ha a tanár részt vesz az óráinkon. hogy számunkra: .mit jelent a házasság. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. hogy haszontalan. hogy mi miről és hogyan beszélünk. illetve mélyítésében. Fontos megjegyeznünk. . Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. illetve mindkettőn vehetnek részt. természetesen nem mondunk itt sem mást. Legtöbb tanár erre azt válaszolta. 3. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. 2. Igényeljük. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. hogy ahogy gondolja. hallja. felvetett témákat. Arra gondoltak. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. 369 . erősödne. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint.

osztály 1–2. szerelem. 2001/2002.a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . A megtermékenyítés csodája 9–10. osztály). a személyiségtípusok 4–5. a termékenységtudat kialakítása 2000/2001. Magzati élet és abortusz 10. A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5. az évünk közös megtervezése 2–3. 2. Önismeret.a férfi külső és belső nemi szervek 7. A női ciklus történéseivel való ismerkedés . értékelés 8– 9. . tanév 11.a női külső és belső nemi szervek 6. . Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4.a menstruáció 8.Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. Mesterséges családtervezés 6–7. mi történik az andrológusnál.a nemek kialakulása 1. Természetes családtervezés .a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai . Barátság.ciklusmegfigyelés. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b. A nemi-érés I. Termékenységi tünetek a. Visszatekintés. 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000. A nemi-érés II. tanév 9. párválasztás Felelős szexualitás 370 .ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . osztály 1. tanév 10. A nő gyógyászati vizsgálat. ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. 3.

Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. az egészséges családok jellemzői . bemutatkozás . osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. kommunikáció 3. Kapcsolatom önmagammal.5.barátság kialakítása. Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. tanév 7. válás 10–11. a barátaimmal . Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás. elköteleződés. régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás. Ismerkedés.ajándékozás. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. Udvarlás és házasság.elfogadás – a másik nem tisztelete 4.hogyan kezeljük a konfliktusokat . fenntartása .az együttműködés megalapozása . elmúlás 1-2. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 . Összegzés 2002/2003.ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. osztályával egy kétéves periódust. szülés. szoptatás Karrier vagy család? 9. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8. Időskori szerelem. tanév 12. osztály 1. féltékenység 8–9. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés. A család.

jövőképünk . A családtervezés szűkebb értelmezése I. házasság . szerelem.a természetes családtervezés formái .a természetes családtervezés lényege .együttjárás .házasság.a magzati élet . Felkészülés a szülői szerepre 10.a mesterséges módszerek fajtái. szerepek a családban 10. Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel . nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9.az ovuláció . A családtervezés szűkebb értelmezése II. Hozz jó döntéseket! . .Miért várj? 5.a megtermékenyítés csodája .a termékenységi tünetek 7.szépsége . Barátság. A szaporodás . A család válsága napjainkban .a nagycsaládosok megítélése .mi lehet a megoldás? 7. A családtervezés .abortusz 6. hatásmechanizmusuk 4.mit jelent felelős módon élni? 3. testedzés 9.a menstruáció .megismerkedés . Felelősség a szexuális kapcsolatban .mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? .A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés . Egészséges életmód.a mesterséges módszerek közös jellemzői . A gyermek helye a családban .egészséges kommunikáció . 2001/2002.a tüneti-hő mérő zéses módszer 5. második szüzesség . A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8.tágabb értelmezése 2. testápolás.szüzesség. Kommunikáció a szexualitással.fogalma . 6. . tanév 8.a tervezés 372 1. osztály .a szülés 8.

Családom bemutatása 4. Értékrend. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. 3–8.. 9 éves programunk 4–12. Konfliktushelyzetek megoldása 8. ha . Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. Értékes vagyok? 10. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. tanév 4. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. Bemutatkozás. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7. osztály 1. Ezt úgy építettük fel. osztály 2001/2002. Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. Áldozat és ajándék 5. hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. A témakörök olyan tágak. akikkel eddig foglalkoztunk. osztályosok számára úgy. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. Ők a legfiatalabbak. Összegzés. ha valaki elkezdi ötödikben. hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni. Beszélgetés a családról.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is.. de reméljük. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. 373 . hogy szét lehet bontani több alkalomra. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. ismerkedés egymással és a programmal 2.? 3. 6–12. Mi lennél.

kérik a javaslatainkat. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. akik a program megvalósítását magukénak érzik. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. Rendkívül fontos. hogy azt érezhessék. szerelmes versek elemzésére. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. pl. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. véleményünket. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. tapasztalataikkal. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. róluk van szó. 374 . Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. és az a készsége. bátorításunkat. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. s együtt dolgozni annak érdekében. tapasztalataik és módszereik beépítésére. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. érintettek. s a szemléletformálásra. Lehet a családról. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. • a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. ötleteikkel. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. őszintesége.

pont”. harmonikus családi élet kialakításában. mint érték. szívességek. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. szerelem. párválasztás. tudjanak vele együtt élni. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. A gyermek – ajándék. Barátság. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. élethosszig tartó kapcsolatban van. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. életvédelem. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. mert”. gyümölcse. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. Az igazi szeretet. - - - - 375 . testi érintés. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. Az élet tisztelete. Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. A fogamzás – mint csoda. a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. Egészséges életkezdet. Fontos kiemelni azonban. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. és az arról való kommunikáció elősegítése. nagy öröm forrása két. az elfogadás értékrendje. személyiségfejlesztés. az egészséges táplálkozást. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. megfelelő testedzést. Az egymásért való közös felelősségvállalás.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. Ő sbizalom. ajándékozás. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. Szülői hivatásra való felkészülés. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. Ha valaki ennek tudatában van. A szüzesség. Kommunikációs készség fejlesztése.és drogmegelőzés). magzatvédelem. minőségi idő. A család. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. Fontos az a szemlélet. A női ciklus. tervszerűség és felelősség. A serdülőkor sajátosságai. A személyiségtípusok szerepe. melyet házasságnak nevezünk. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. ha”. hogy elviseljék. Hisszük és valljuk. nem pedig terhes. „szeretlek. a termékenységi tünetek megismerése. A magzati fejlődés megismerése. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. A konfliktusmegoldásban. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. „szeretlek. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. az önuralom és lemondás értéke. A házastársi elköteleződés és hűség. Szeretet-típusok: „szeretlek. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS.

oldja a hangulatot. kedvenc időtöltésünk. családi tabló bemutatása. Ahhoz. és azt felajánljuk a többiek részére. – rávezethet egy probléma megoldására. s ha nem. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. 3. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. azok ütköztetését. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól. Képes illusztráció családunkról – fényképek. majd felváltva felolvasunk belőle. körbeadása. talán jobban megjegyzik így játékosan. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. családunkról. hány gyermekünk van. 376 .„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. kire illik szerintük. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz.) Ki kell találni. mit is tudtak meg rólunk. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását. melyik színre nincs szükségük. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket. Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. nagyon fontos a tudatos tervezés. A csoportoktól megkérdezzük. Ezután dönteniük kell. (Mi a foglalkozásunk. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. hány éves házasok vagyunk. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. stb. 4. akire vonatkozik. Nagyon előnyös. – felszabadít. stb. – az adott korosztály életkori sajátosságait. A végén megkérdezzük. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. néhány mondat erejéig megszólalunk. – a konkrét csoport adottságait. vajon az a személy olvasta-e föl. fotóalbum. 2. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról. – ráhangol az adott témára. érdeklődését és nyitottságát. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben.

hogy… A termékenységről azt gondolom. vagy falujukban. A diákok olvassák föl. hogy honnan érkeztek. Rögtön nagyon aktív résztvevőivé válnak az órának. s a többi (tavasz. A foglalkozásvezető egy puha labdát tart a kezében. aki megmondja a keresztnevét. s így folytatódik. ha azt játsszuk. milyen pulóvert veszünk föl nagy hidegben. hogy… A serdülőkorról azt hallottam. hogy 377 . gondolatait. stb. odadobja az álló személyek közül valakinek. akik télen születtek. ami gyakran nem könnyű feladat. s természetesen nem az a lényeg. akik szoktak hisztizni! – Álljanak fel azok. betűzik ki irományainkat. Mindenki kap egy kis házat. mit szeretünk férjünkben a legjobban. akiknek a lába két számmal nagyobbat nőtt az elmúlt egy év során! – Álljanak fel azok. megjelölve. majd befejez egy mondatot. hogy mit mutatnának meg nekünk a szülővárosukban. milyenek az étkezési szokásaink. akik naplót írnak! – Álljanak fel azok. ahol sok kollégista van. az írás megmarad. attól függ. Ezen kívül megkérdezzük. akik elégedettek a bizonyítványukkal! – Álljanak fel azok. akik sosem szoktak sírni! – Álljanak fel azok. A labdát ezután visszadobja.A játék vidám hangulatot teremt rögtön az óra elején. – Álljanak fel azok. egyikünk a táblára rögzített A/3-as papírra írja. ha szomorúak vagyunk. Nem az a lényeg. mivel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a véleményükre. hogy … A serdülőkorról az jut eszembe. minek örülünk a gyermekeinkben a legjobban. hanem hogy így összegyűjtjük egy-egy osztály vagy csoport véleményét. nem szokványos dolgokat tudhatnak meg rólunk. akik voltak már szerelmesek! – Álljanak fel azok. jelképesen az otthona mását. Térképes bemutatkozás: különösen olyan osztálynál érdekes. hogy először álljanak föl azok. akik jól kijönnek a testvérükkel! – Álljanak fel azok. hogy a mondat éppen mi. akik reggel pakolták be a táskájukat! – Álljanak fel azok. hogy olvasható legyen távolról is. hogy jó megoldás szülessék. akik szemtelenek! – Álljanak fel azok. Az. A résztvevők bemutatkozása: A résztvevőket megkérjük. mire szeretnénk ráhangolni őket. de azután csak azok maradjanak állva. Vidámabbá tehető a hangulat. akik még nem mondták el a mondatukat. Magyarország térképet rajzolunk egy nagy csomagolópapírra. „A szó elszáll. akiket ma reggel megpuszilt valamelyik szülője! – Álljanak fel azok. mennyire bírjuk a kötöttségeket.” Mozgalmas bemutatkozás. Ilyenkor kiderülhet. Ezt követően természetesen a szokványos adatokat is eláruljuk magunkról. mit teszünk. hogy mindenki benne legyen a játékban. nyár. hanem hogy így érdekes. Majd következik a következő évszak. és leül. hogy … A családtervezésről azt gondolom. ősz). Mondatok: A családban az a jó. s egymás után elhelyezik a térképen. akiknek rend van az íróasztalán! Mindig felállhat bárki a teljes csapatból. hogy … Amit mondanak. hogy… A családi életre nevelésről azt gondolom.

de különösen ennél a játéknál lehetett ezt látni. akik elég hangosak és nyüzsgők órán általában. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha ez nem sikerül a rendelkezésre álló idő alatt. akkor odamutat (abba az irányba. Ritmusjáték Segít „megérkezni” Egyikünk „bemutat” egy ritmussort. hogy rajzolják körbe egyik tenyerüket egy papírra. annyi idő alatt. és olyan óvatosan adták tovább a kulcsot. Meglepően fegyelmezettek voltak egész órán. s közben jelöljük az útvonalat is. melyben különböző híres emberek mondták el. Annyira csendben voltak. hogy azt a mondatot vagy mondatokat írják bele. mi az ő életük vezérfonala. osztályban játszottuk. a blue tack-kel a térképre rögzített házikó rögzíti egyben a fonalat is. kánonban is meg lehet próbálni. amit úgymond életük vezérfonalának tekintenek. embert (anya. élőlényt (nagymamája cicái. Egy 10-es osztályunk bemutatkozása szintén egy tenyérrajz volt. Bemutatkozásként kérhetjük. Szempontok: –5 számodra kedves tárgy –5 számodra fontos élőlény (ember kivételével) –5 hozzád közel álló ember –5 életünket megszépítő fogalom Például egy olyan 5. ami természetesen nehezebb.egy busz elindul összeszedni az osztályt. Ha jól megy. szomszéd kutya…). Tenyérrajz A résztvevőket megkérjük. a rajtakapott játékosnak. ezért különösen fontos volt. tévé…). majd megtanítja a csoportnak. hogy attól féltünk. Egy 6-os osztályunktól azt kértük. ahonnan a zajt hallotta). hogy írják be a tenyérrajzukba. Így egy fonalat vezetünk végig. 378 . Az empátiakészségük fejlesztésére vittünk nekik gyakorlatot. nem sikerül a játék. Pl. egy valaki középen áll csukott szemmel. Azért többször is megcsörrent a kulcs és ügyesen felsorolták az 5-5 tárgyat (számítógép. hogy tenyerükbe írjanak valamit. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. A következő órára – amikor az óra éppen az ünnepről és az ajándékozásról szólt – ajándékként vittük nekik