CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

2

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN
CSALÁD-ÓRÁKAT SEGÍTŐ KÉZIKÖNYV

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

3

Szerkesztette:
Hortobágyiné Nagy Ágnes
Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védőnői tanfolyamok előadás- és gyakorlati anyaga A kiadvány elkészítésében közreműködtek: Csanda Jánosné, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, József Margit, Siposné Hajdú Margit, Subicz Zsolt

Az összeállítás alapjául szolgált

Köszönetet mondunk előadóinknak, gyakorlatvezetőinknek és munkatársainknak, hogy szakmai anyagukat rendelkezésünkre bocsátották kiadványunk megjelentetéséhez.

A Sapientia Családpedagógiai Intézet elérhetősége:
Cím: H–1052 Budapest, Piarista köz 1. Postacím: H–1364 Budapest, Pf.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia.hu honlap: http://www.sapientia.hu/csalad

© Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola Családpedagógiai Intézete Budapest, 2005

4

Tartalomjegyzék
I. Be mutatkozás………………………………………………………………… A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója……………………………… „Neveléssel a boldogabb családokért!” konferencia 2001. május 17–19. Záróközlemény…………………………………………………………… A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása………………. Hogyan szövődik a „család–háló”?……………………………………………… A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család–órák áttekintése…………………………………………………… Diákok vágyai, álmai a jövőről………………………………………………….. II. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus- és védő nő i tanfolyamok előadás-anyaga……………………... Önismeret, jellem, személyiség Dr. Lukács László: Jellemformálás, önismeret, önnevelés – az egészséges személyiség…….. Dr. Sallai János: Önismeret, személyiségtípusok…………………………………………... Barátság, szerelem, felvilágosítás és szexualitás Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén, drogprevenciós kapcsolat- és jellemépítő program………………………. Miért várj?………………………………………………………………... Déri Éva és Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: Felvilágosítás – kicsit másként…………………………………………… Buczkóné Reguly Krisztina: A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő…………………………………………………... Varga Péter: „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze……………… Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó: „Társ-suli” – egy program a szerelemről, együttjárásról és a barátságról……………………………………………. Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak……………… Trénerképzés……………………………………………………………… Házasság, család, családtervezés és gyermeknevelés Dr. Lukács László: A házasság keresztény szemmel………………………………………….. Dr. Horváth-Szabó Katalin: Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság………. Intimitás és elköteleződés………………………………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Déri Éva Felelős szülőség – egészséges életkezdet; családtervezés, természetes családtervezés………………………………. Életvédelem, abortusz-megelőzés………………………………………… Somogyiné dr. Petik Krisztina: Családi örökség, családi szerepek………………………………………… 5 7 7 14 17 20 25 26 33

33 42

45 46 49 72 89 97 107 110 111 119 128 138 162 168

Dr. Pálhegyi Ferenc: Családmodellek…………………………………………………………… Dr. Sallai János: Szülő k és gyerekek……………………………………………………….. Konfliktusok és kezelésük Dr. Pálhegyi Ferenc: Az empátiáról…………………………………………………………….. Házassági karambolok……………………………………………………. Somogyiné dr. Petik Krisztina: Konfliktus a családban……………………………………………………. Vigassyné Dezsényi Klára: Erőszak a családban………………………………………………………. Dr. Szilágyi Gyöngyi: Tanácsadás és meghallgatás……………………………………………… Vecsei Kinga-Zséger Olívia: Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban…………………………… Egészséges életmód, egészségfejlesztés, prevenció Dr. Hanusz Klára: Egészséges életmód………………………………………………………. Az iskolai egészségfejlesztés……………………………………………... Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez……………………………………………………………… Odor Andrea: Védő női és orvosi alapfeladatok megosztása a megelőző ellátásban…….. III. A családi életre nevelés gyakorlata……………………………………….. Kőszegi Ágnes: Játékgyűjtemény………………………………………………………….. Komáromi Mária: Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre……………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Svajcsikné Pál Bernadette: Gyakorlatok………………………………………………………………. Családi életre nevelés tanmenetek………………………………………... Családi életre nevelés óravázlatok………………………………………... Buczkóné Reguly Krisztina: Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok…………………………… Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, Déri Éva, Jánosyné Bánszky Zsuzsanna, Siposné Hajdú Margit: Az egészséges életmódra- és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában………………... Film- és szakirodalom ajánlás A Családpedagógiai Intézet „Ki hibázott?” és „Ki ápolja?” című videofilmjeinek feldolgozása……………………………………………... A Családpedagógiai Intézet szakirodalom ajánlása……………………………… 6

173 178 181 189 207 214 231 237 245 252 258 262 267 267 273 305 314 322 328 344

366 424 437

I. Bemutatkozás
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének tájékoztatója
Előzmények A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2000. január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola, a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából, az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A Főiskola kiemelkedő szerepet szán a keresztény pedagógia művelésének. Világossá vált: az alapokig, tehát a család közösségéig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a gyermekek és a fiatalok nevelését hatékonyabban segíthessük. A felismert feladatok megvalósítását megkönnyítette a kormányzat családpolitikája is. Részben pályázatok révén, részben az Oktatási Minisztérium, majd a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Sapientia Családpedagógiai Intézetet – SACSI – a Pedagógiai Intézet szervezeti átalakításával. Mindez annak érdekében történt, hogy a Főiskola sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez, és a családok életének segítéséhez. Meghatározó előzmény volt a Családpedagógiai Intézet megalakulásában a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevelének megjelenése, s a Körlevél cselekvésre ösztönzésének jegyében szerveződött „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencia (2001. május 17–19., Budapest). A Körlevélben különös értéknek tekinthető, hogy nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott, hanem cselekvésre is ösztönzött – vagyis mozgósított –, megjelölve az egyház és az állam néhány fontos feladatát. Ugyanis napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című konferencia arra a felismerésre épült, hogy az Egyház elsősorban a NEVELÉS révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. Küldetésnyilatkozat A Sapientia Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Munkásságának középpontjában az emberi személy áll. Az emberi személy nem alakul ki automatikusan: hosszas nevelődési-érlelődési folyamatokon, növekvő önismerettel és önneveléssel kell megvalósítania önmagát. E folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend, azok az eszmények, amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. Programunkat a keresztény értékrendre építjük fel, de igyekszünk kiterjeszteni azon túlra is: világnézeti hovatartozástól függetlenül, az emberiség története során elfogadott, általános humán értékrendre alapozva.
7

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk. Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok „mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról. Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a családi hivatásra való felkészítés. Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre nevelés nélkül. A SACSI a rendelkezésre álló eszközökkel a gyermekek és a fiatalok személyiségének kibontakozását kívánja elősegíteni. Ennek érdekében együttmunkálkodásra hívja, szólítja a családokat és a neveléssel foglalkozó szakembereket. Célja, hogy támogassa a gyermekeket a világban való helyes tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítse felkészülésüket a jó családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család életének erősítését szolgálják. Közös feladatunk: védelmezni és erősíteni: a családot és a házasságot, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. Fontos észrevennünk ugyanis, hogy nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a család lehet a kivezető út ebből a válságos helyzetből. Az állami intézkedések önmagukban elégtelenek, a közgondolkodást kell családbaráttá alakítani. Az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Úgy tűnik, a nevelés tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemlélet kialakításában. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre, – a gyermekekre és fiatalokra, – a velük intézményes formában foglalkozó személyekre.

8

a nemiség. A SACSI által szervezett családi életre nevelés képzésen részt vett. A Sapientia Főiskolán az első Családi Életre Nevelő – CSÉN – tanfolyamot 2001 novemberében indítottuk. Eddigi helyszíneink: Budapest. hitoktatók. hogy fölveszi a kapcsolatot olyan iskolákkal. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2005. A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől. A Családpedagógiai Intézet célja elsősorban a megelőzés. gyermekekkel/fiatalokkal foglalkozó személyek. Közvetve a házasságra és a családi életre való felkészítés családpedagógiai módszereinek elsajátíttatása. a pedagógia a családpedagógiától. évente hármat. Egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a pedagógusok. Közvetlenül: az alsó-. illetve otthon hivatásszerűen foglalkoznak fiatalok nevelésével. a családtervezés.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – tevékenységi körei 1. áprilisig 419 fő. 2005 őszén Szeged lesz. Képzés. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók arra alkalmas. egyházaknál. vagyis mindazok tanfolyamokon történő szakmai felkészítését. szülők és más. a házasélet. és azóta tartunk pedagógus. A tanfolyamok jelenleg akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” képzések. Ennek érdekében azt tűzte ki célul. a szerelem. hogy: • a család-órákat két vagy három CSÉN-tanácsadó vezesse. akik közül 262 fő a pedagógus-. Kecskemét és Kalocsa voltak. amelyek örömmel fogadnának tanácsadókat. csoportot. hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kaphatnak az önismeret. vagy más szervezetekben a gyermekeknek/fiataloknak tartott. a házasságra való felkészülés. életkori sajátosságaiknak megfelelő módon.és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermekek és fiatalok rendszeres – pl. • a foglalkozások legalább évente 5 alkalommal. havi rendszerességű – és éveket átívelő képzése. hogy a közoktatásban meghonosítja a „család-órák”-at. vagy maguk választanak iskolát. 9 . „Család-órák”-nak a CSÉN-tanácsadók által oktatási-nevelési intézményekben. a gyermeknevelés kérdéseibe. illetve inkább havi rendszerességgel legyenek. lehetőleg van jártasságuk és tapasztalatuk a különböző korú gyermekek megszólításában. és „családórák” tartására jogosítványt nyert Családi Életre Nevelő tanácsadók – CSÉNtanácsadók – vagy visszatérnek saját iskolájukba. Az igények feltérképezése folyamatos. akik oktatási vagy egészségügyi intézményekben. a jellemnevelés. Szombathely. védőnők. Az igény meglepően nagy. Javasoljuk. egyházközségekben. gyakorlati munka: „család-órák” Közelebbi célunk: A házastársi kapcsolatra és a családi életre való felkészítés közvetlen és közvetett formában. akik hitelesen tudnak tanúságot tenni a házasság és a család szépségéről.és védőnőképzéseket. családi életre felkészítő foglalkozásokat nevezzük. közép. a párválasztás. s szavukkal és személyiségükkel képesek lekötni őket. civil szervezeteknél. és 157 fő a védőnői tanfolyamaink résztvevője volt. • több éven át folyamatosan kísérjék ugyanazt az osztályt. vagy az Intézet vállalja. Olyan segítőtársakat keresünk.

drogra és szexuális promiszkuitásra. és számukra is fennálló lehetőségét. • • • • • 10 . • olyan házasságra lép és olyan családot alapít. tapasztalatai mélyüljenek. A CSÉN-tanfolyamok célja • A résztvevő szakemberek CSÉN-tanácsadókká képződjenek. A Családpedagógiai Intézet szeretné. részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. az AIDS-es esetek és a művi abortuszok száma. azok az eszmények. AIDS. és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra. így a fiatalok egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei. stb. kommunikációs képessége. s így egyre több fiatal vehetne részt ilyen órákon. mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által. • nagyobb esélye lesz arra. s meggyő ződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre. alkoholra. vagy tanácsaikkal segítik a pedagógusok. amelyben a gyermekek mindent megkapnak életük kibontakoztatásához. Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket. s érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni. Ezt szolgálná a családi életre nevelő tanácsadói szolgálat és tanácsadói hálózat kiépítése. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k). Hosszú távon azt várjuk e tevékenységtől. akik vagy családórákat tartanak (esetleg osztályfőnökként vagy felvilágosítást végző védőnőként. szabadabb. illetve a szülők munkáját. hogy sikeres emberi kapcsolatokat létesítsen.) A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. Így a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül egyre többen megízlelhetnék az igazi szeretetben élő. A család-órák a közoktatásban meghonosodjanak. mert • személyisége érettebb. boldog család valóságát. amelyeket követve tud csak teljesebb életre jutni. önértékelése.és abortusz prevenció.Távolabbi célunk: A családnak.) gyermekeknek/fiataloknak. A nevelődési-érlelődési folyamat elengedhetetlen része az igazságra épülő helyes értékrend. ha néhány év alatt egyre növekvő országos „család-háló” épülne ki. (Drog-. A család-órák révén fejlődjön a diákok önismerete. Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat Budapesten és vidéken egyaránt. A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet. felelősebb életvezetésre teszi alkalmassá. hogy a most felnövekvő nemzedék jobban boldogul az életben.

klinikai gyermekszakpszichológus. Az élet. „Örökmozgó” – gondolatok a hiperaktivitásról. teológus. csecsemő. Konfliktusmegoldás. Jellemformálás. Gyermekeink lelki egészsége. Tanmenetek bemutatása. Konzultációs lehetőség felkínálásával is szeretnénk növelni a tanfolyam hatékonyságát. A házasság pszichológiai alapjai. biológus. személyiségfejlesztés. mentálhigiénés szakember. Házaspárok tapasztalatai.és gyermekgyógyász). s külön figyelmet fordítunk a módszertani tapasztalatcserére is. mint ajándék. Módszertani ötletbörze. A személyiség kialakulása. Családi örökség. A CSÉN lehetőségei az iskolában. együttjárás. amelyek majd a gyermekekkel való találkozások alkalmával feltétlenül szóba kerülnek. orvos (általános orvos. mint ajándék. pszichológus (klinikai szakpszichológus. A termékeny szerelem: a gyermek. Erőszak a családban. együttjárásról és a barátságról. Videotréning – Segítő Kamera Családi életre nevelés az iskolában. A szorongó gyerek. Tanfolyamaink előadóinak és gyakorlatvezetőinek szakképesítése Pedagógus. természetes családtervezés – életvédelem. „Társsuli” – egy képzés szerelemről. Témák: A Sapientia Családpedagógiai Intézet (SACSI) bemutatása. Barátság. Családmodellek. Felvilágosítás – kicsit másként. 11 . „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze. Tanácsadás és meghallgatás. Gyermekbántalmazás. Konfliktusok. szociálpolitikus. hittanár. gyógypedagógus. Családfejlődés. hitoktató. Egészséges életmód A kétnemű ember – különbségek férfi és nő között. pszichoterapeuta. gyermekorvos. Bemutató órák. Szerepek a családban. Játékgyűjtemény.A CSÉN-tanfolyamok elméleti és gyakorlati anyagának témakörei Olyan témákat dolgozunk fel a továbbképzés előadásai és gyakorlatai során. Családtervezés. Szexuális nevelés. ifjúsági pszichiáter). Az egészséges életmódra és családi életre nevelés (CSÉN) szükségessége. pedagógiai szakpszichológus). válsághelyzetek a családban. a család életciklusa. pszichiáter (gyermek pszichiáter. könyvtáros/villamosmérnök. hatékonysága és nehézségei. Intimitás és elköteleződés. Belső és személyközi konfliktusok. Erkölcsi nevelés. A tanfolyamon nézeteink kicserélésére is jó alkalom nyílik. Kommunikáció a családban. video-home trainer. Gyermek a családban. családi szerepek. A házasság keresztény szemmel. önismeret. Felelős szexualitás. önnevelés. A családterápia lehetőségei. szerelem. Empátia.

– az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. A „mikrotanítás”-ra javasolt. Az előadók szabadon meghatározhatják. tervezett történetet. Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel írva. mely korosztályhoz szólnak az „órán”. időbeosztása. – az írásbeli feladatokat leadták a megjelölt határidőig. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára (minimum 2 oldal). hogy két résztvevő együtt készüljön föl. mely érvelés a családi életre nevelés szükségességéről. dolgozzon ki egy mini-tanmenetet családi életre nevelés témakörben 4 családóra megtartására – tetszőlegesen kiválasztott korosztály számára. Óravázlat esetén legyen világos az óra szerkezete. vagy gyűjtse össze a családlátogatások alkalmával az ön által használt környezettanulmányi szempontokat (minimum 2 oldal).A tanúsítvány kiadásának és a 40 továbbképzési pont odaítélésének feltételei A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a pedagógusok. Gondoljon esetleges ellenérveire. kérjük csatolni! ” A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt kapnak mindazok a védőnők. témája. 12 . vagy kérünk egy esetleírást a mindennapi védőnői gyakorlatából(minimum 4 oldal). akik – részt vettek a pedagógusképzés előadásain és gyakorlatain. szemléltetéssel együtt. Éppen ezért kérje. Írásbeli feladatok: „Kérjük. amelyben megpróbálja egy iskola igazgatóját. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). tesztet. A tanfolyam hallgatói számára nyitottak ezek a „mikrotanítási” alkalmak. hogy a családi életre nevelés órákra – „család-órákra” – nagy szüksége van a gyerekeknek. mint a pedagógusoknál (lásd fentebb). a játék leírása. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak. és annak elfogadásáról szöveges értékeléssel együtt értesítést kaptak.” Az írásos beadványok terjedelme mindkét esetben lehetőleg számítógéppel írt A/4-es oldal legyen. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában. stb. A tanmenetnek egyik óráját részletesen dolgozza ki egy óravázlat formájában (minimum 4 oldal). s közösen. Az óravázlatra ugyanazok vonatkoznak. 20 percben mutassák be a választott CSÉN témát a tanfolyam gyakorlatvezetőinek és résztvevőinek. oktatási és nevelési célja. írjon egy esszé jellegű írást (1 oldal). fiataloknak. akik – részt vettek a védőnőképzés előadásain és gyakorlatain. A „mikrotanítást” 15–20 perces értékelő megbeszélés követi. írjon egy esszé jellegű írást egy iskolaigazgatónak (1 oldal). Írásbeli feladatok: „Kérjük. mert módszertanilag nagyon jó lehetőséget jelentenek a fejlődésre. hogy az igazgató vagy felettese biztosítson lehetőséget önnek ilyen témájú órák megtartására. – a 20 perces „mikrotanítást” sikeresen megvalósították előre megadott CSÉN témákból választva. illetve a dolog nem ismeréséből fakadó kérdéseire is! Kérjük. vagy az önnel szolgálati viszonyban lévő felettesét meggyőzni arról. illetve hiányzásukat igazolták (maximum 8 h). A család-óra megvalósításához szükséges játékleírást. a szemléltető eszközök megjelölése. rajzokat. Ajánlott foglalkozásvázlatot is készíteni időbeosztással. Kérjük.

Ezek a kb. továbbképzési-. melyek helyben megvásárolhatók vagy megrendelhetők: a) Sapientia Családpedagógiai füzetek könyvsorozat.hu/csalad. 3. tanmeneteket. aki vagyok?. b) Videokazetták. IV. mely a CSÉN-tanfolyamok előadás.hu/csalad 13 . Terri Apter: A magabiztos gyermek. „Családi életre nevelés az oktatásban: Család-órákat segítő kézikönyv”. zártkörű levelezőlista. emelet. Hazatérésünk b) A család-órákat tartó CSÉN-tanácsadók részére szakmai segédanyagok: „A boldogabb családokért!” Magyar Katolikus Püspöki Kar. programok. óravázlatokat. honlap: http://www. szupervíziós alkalmak.hu/csalad – ajánló bibliográfia áll rendelkezésre. játékleírásokat tartalmaz. Budapest. Jean Vanier: Emberré lenni. Publikációk Ajánló bibliográfia és szakkönyvtár: A SACSI honlapján – http://www. A tartós szeretet titka. Szakmai konferenciák. Pf. A Sapientia Főiskolán a tanfolyamok résztvevői számára és végzettjeinknek szakkönyvtárat biztosítunk: pedagógiai. fórum. A SACSI a tanfolyamok elvégzése után a résztvevőknek évente egy alkalommal biztosít továbbképzési.: 235 Telefonszám: +36-1-486-44-42 Fax: +36-1-486-44-12 Mobil: +36-70-945-13-24 E-mail: csalad@sapientia. Egészen EMBER egészen ÉLŐ. személyes tanácsadás A Sapientia Főiskola évente rendez tudományos szakmai konferenciát. pszichológiai. John Powell: Miért félek attól. Dr.sapientia. Eva Petrik: Gyermekeimmel. Elektronikus médiumok: a) A SACSI honlapja: http://www.sapientia. tájékoztató a család-órákról. „családlap” internetes tanácsadó szolgálat. 1999. tanterveket. bemutatkozás. Theodor Bovet: Felette nagy titok. szakirodalom ajánlás. 419-es szoba Postacím: H–1364 Budapest. Lukács László: Csináld magad. Írott publikációk. Miért félek a szeretettől? Feltétel nélküli szeretet.sapientia. életvezetéssel foglalkozó témakörökben. benne küldetésnyilatkozat.és gyakorlati anyagát. a jellemneveléssel. Piarista köz 1. s telefonon történt egyeztetés alapján folyamatosan konzultációs lehetőséget. „Boldogabb családokért iskolai program 2003” – Segédanyag a családi életre neveléshez (Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület).hu. Életvezetéssel kapcsolatos könyvek: Elisabeth Kübler–Ross – David Kessler: Élet leckék. DVD-k a család-órákhoz: „Ki ápolja?” és „Ki hibázott?”. 15 perces videofilmek alkalmasak család-órák beszélgetéseihez vitaindítóként. Irodalmi szöveggyűjtemény. 3. megjelent kiadványaink. házassággal. kéthavonta szupervíziós lehetőséget. Elérhetőségünk: Cím: H–1052 Budapest. 2. külföldi és hazai szerzőktől: 1. „Tanulmányok a családról” szakmai szöveggyűjt. újdonságok. családdal. Dr.2.

hanem az öröm és az emberi kiteljesedés élettere. a Család Pápai Tanácsának elnöke fogalmazta előadásában: az emberiség történelmi órában él. megjelölve az egyház. hanem cselekvésre is ösztönzött. A „Neveléssel a boldogabb családokért” című konferencia ennek jegyében szerveződött. lelkipásztorok. növelő ereje nélkül. A külföldi előadók (Norvégiából. Az előadások és a szekcióülések sokoldalúan világították meg a családi életre nevelés hazai lehetőségeit és feladatait. hiszen napjainkra világossá vált: a magyar társadalom fölemelkedésének egyik fontos feltétele a házasságok és a családok megerősödése. A konferencia legmélyebb élménye annak megtapasztalása volt. vallási közösséget és társadalmi mozgalmat. hogy a jelenlegi magyar kormánynak tudatos családpolitikája van. Örömmel nyugtázza. akik tudatosan és elkötelezetten. akik – önhibájukon kívül – a családi fészek biztonságot adó. áldozatokat is vállalva törekszenek vagy készülnek szép családi életre. Ennek jegyében adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Kar másfél évvel ezelőtt „A boldogabb családokért!” című körlevelét. az életet védelmező és támadó erők sorsdöntő küzdelmében a tét magának az emberiségnek a fennmaradása és boldogulása. hogy a család nem teher a családtagok számára. Lengyelországból) széles nemzetközi horizontba helyezték bele a hazai törekvéseket. hogy boldogabb és boldogítóbb családot alapíthassanak. A konferencia ezért felhív minden társadalmi erőt. amellyel támogatja a családi életet. a személy és a család védelmében összefogásra szólít minden jószándékú embert. mozgalmak közül kerültek ki. de erősödnek a családokat védelmező törekvések is. színes képet adtak az e területen már folyó és most induló kezdeményezésekről. mint az előttük járók. és a családi élet erősítésében elkötelezett családközösségek. A Magyar Katolikus Egyház az élet. hogy az egy évtizede visszanyert szabadság lehetőségével élve a 14 . hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki. szeretethiányosan kénytelenek megkeresni helyüket az életben. hogy milyen sokat élnek boldogan saját családjukban. Különös szeretettel és aggódással gondolnak azokra a gyermekekre.„Neveléssel a boldogabb családokért” konferencia 2001. különösen pedig támogassuk a jövendő nemzedékeket abban. Csak így remélhetjük azt. a társadalom és az állam néhány fontos feladatát. A magyar társadalomban is jelentkeznek azok a nézetek. ha kell. Az állami intézkedések azonban önmagukban elégtelenek. egyházi közösséget és civil szervezetet: közös erővel. A körlevél nem csupán helyzetképet adott és alapelveket tisztázott. Amint Trujillo bíboros. akik széttört vagy feszültségekkel teli családokban élnek. Köszöntik mindazokat. A résztvevők ezért elsősorban az ifjúsággal foglalkozó pedagógusok. május 17–19. amelyek kikezdik a család és a személy értékét. Arra a felismerésre épült. az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz. Ausztriából. Németországból. Franciaországból. Záróközlemény Az egyház ma egyik kiemelt feladatának tartja az élet és a család szolgálatát. Ugyanakkor pedig együttérzésükről biztosítják mindazokat. hogy az egyház elsősorban a nevelés révén tudja segíteni a mai és a jövendő családok életét. A résztvevők most együttesen kívánnak tanúságot tenni arról. együttes vagy egymást segítő kezdeményezésekkel erősítsük a meglévő családok életét.

hogy családi életük mennyire lesz harmonikus. a jövő nemzedékért. az ifjúsági és családközösségeknek. az ifjúsági lelkipásztorokra). – A katolikus iskolákban rendszeres – az iskolai munkatervben rögzített – alkalmakat kell biztosítani a családi életre nevelésre. amelyek a gyermekek. Készségesen vállaljuk az együttműködést ennek megszervezésében és elterjesztésében. annak védelme és erősítése mindnyájunk érdeke és kötelessége. Az arra alkalmas pedagógusok bevonása mellett létre kell hozni olyan tanácsadó-nevelő hálózatot is. A házasságra lépők és a házasságban élők egymás iránti szeretete. A társadalom alapvető. segítik őket a helyes önnevelésben. boldog. A házasságra vállalkozó fiataloknak és a házasságban élő felnőtteknek át kell érezniük felelősségüket élő és születendő gyermekeikért. Ebben részt kell vállalniuk az oktatási intézményeknek. – Kívánatos volna hasonló rendszer bevezetése az önkormányzati iskolákban is. ezt a feladatot senkisemmi nem tudja maradéktalanul pótolni. személyes kapcsolataik alakításában. – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra (elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra. – Szervezettebben és hatékonyabban kell gondoskodni a pedagógusok ez irányú képzéséről és továbbképzéséről. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. élő és éltető sejtje a család. audiovizuális anyagokról. a sikeres házasságkötésben. mind az önkormányzati iskolákban). és ezáltal saját gyermekeik életét is. fiatalok életkori sajátosságaihoz igazodva. Az iskolai oktatás körében – Hatékonyabban és kiterjedtebben kell alkalmazni a NAT-ban és a katolikus kerettantervben a családi életre való nevelésre vonatkozó irányelveket. A konferencia során a következ ő konkrét ajánlások és feladatok fogalmazódtak meg. kiegyensúlyozott. az egyházközségeknek és egyházi mozgalmaknak. 15 . magasabban képzett emberekké váljanak. – a gyermekekre és fiatalokra. hanem át kell fognia az élet minden területét). – A gyermekeket és a fiatalokat tervszerűen föl kell készíteni a házasságra és a szülői hivatásra. A családok körében – A családi életre nevelés elsődleges színtere maga a család. önzetlensége. amely tevékenységével segíti az iskolák ez irányú törekvéseit.mai fiatalok ne csak magasabb életszínvonalon rendezhessék be életüket. – Létre kell hozni a családi életre nevelés szervezeti kereteit az oktatási (elsősorban a közoktatási) intézményekben (mind a katolikus. a családi életre felkészülésben. áldozatkészsége dönti el. hanem valóban boldogabbá és teljesebbé tehessék egyéni és családi életüket. Ehhez feltétlenül szükség van a családok összefogására. – Gondoskodni kell olyan kiadványokról.

a hitoktatásnak. – A házasságra való felkészülés az érett és felelős személyiség kialakításával kezdődik. de az őket erősítő-támogató törekvések is a nyugat-európai országokban korábban s talán nagyobb erővel jelentkeztek. Akik gyermekkorukban nem tapasztalhatták meg a jó családi élet szépségét. Tapasztalataikat föl kell használnunk. az erre való felkészülésről. – Különösen fontosnak tartjuk. ha nyomán cselekvési programok születnek: ha mind egyházi körökben. – Az egyházi családközösségeknek a civil szervezetekkel együtt fontos szerep jut az állam szociálpolitikájának kontrolljában és az érdekérvényesítésben. elfogadhatatlannak tartják a házasság előtti tisztaság. Föl kell emelniük szavukat mindazon tendenciák ellen. – A házasságra való közelebbi felkészítést szolgálják a jegyesiskolák. hogy az egyházi házasságra lépőknek csupán kis hányada részesül ilyen alapos felkészítésben. esetleg eleve kételkednek a sikeres házasság lehetőségében. nézetek élnek annak függvényében. Sikerét azonban csupán az igazolhatja. amelyek a boldogabb családi életre igyekeznek nevelni mind a mai családokat. a lelkiségi mozgalmakban és a civil társadalmi szervezetekben is. amelyek a társadalmi nyilvánosságban. hogy a gyermekek és a fiatalok a média eszközein keresztül is találkozhassanak a boldog házasságról és családi életről tanúskodó hiteles életpéldákkal. hogy ebben vállaljanak szerepet. a házassági hűség keresztény tanítását. mint nálunk. különösen pedig a médiumokban a család értékeit lejáratják. – A családokra nehezedő gondok. zarándoklatok stb. A közszolgálati és kereskedelmi csatornákban megjelenő műsorokon túl hasznos volna audiovizuális anyagok készítése. Örömmel tapasztaljuk jelenlétüket az ország több régiójában. a felelős családtervezés. Az ifjúsági pasztoráció körében – A gyermekekben és a fiatalokban igen eltérő tapasztalatok. – Elsősorban maguknak a családoknak kell szerepet vállalniuk a társadalom családbarát szemléletének kialakításában. táborozások. vagy szélesebb körben elterjednek olyan kezdeményezések. rombolják. vagy legalább a részükre ebben felkínált segítség elfogadására. találkozási alkalmakat ajánljuk az ifjúsággal foglalkozók figyelmébe. füzetek kiadása a házasság és a családi élet szépségéről. meg kell azonban hívniuk a médiumokat is arra. az ifjúsági közösségeknek. amelyek erre adnak lehetőséget (kirándulások. *** A konferencia „A boldogabb családokért!” című körlevél folytatását kívánja elősegíteni. Nyomatékosan kérjük a felelős lelkipásztorokat jegyeskurzusok indítására. jegyeskurzusok. hogy milyen családi környezetben nőttek fel. 16 . Elsősorban tehát azokat a tevékenységeket. – A személyiség formálódásának leghatékonyabb eszköze a közvetlen élettapasztalat. lelkigyakorlatok.A családközösségek létrehozása és erősítése kiemelt feladat az egyházközségekben. értetlenül fogadják. mind civil szervezetekben ténylegesen megindulnak. mégis meg kell állapítanunk.). azok hátrányos helyzetbe kerülnek személyes kapcsolataik alakításában. mind a jövőben születőket. E nevelői feladatban részt kell vállalniuk a családok mellett az iskoláknak. könyvek.

a Ferences Hittudományi Főiskola és a Kalazantínum Hittudományi és Tanárképző Főiskola integrációjából.A Sapientia Családpedagógiai Intézet – SACSI – bemutatkozása „Dr. így nagyon sok embernek a felnövését. Világháború alatt született. nem is beszélve a válságokkal küzdő.” 17 . január 1-jével jött hivatalosan létre a Szent Gellért Hittudományi Főiskola. Többgyermekes családban nő ttem fel. A Főiskola 2000. az azokat fenntartó három szerzet vezetőinek döntése alapján. A mai családok „mikrocsaládként” élnek. Napjainkban sajnos a családok jelentős része nem tudja betölteni ezt a hivatást. majd igazgatója. erre mintát adott a több generáció együttélése is. az elfogadottság és a gondoskodás biztonságában. ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja egymástól. hogy sajátos eszközeivel még inkább hozzájárulhasson a boldogabb családi életre neveléshez és a családok életének segítéséhez. hogy a gyerekek belenő ttek az anya. a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő iskola főigazgatója. szervezetekre. 21 évig voltam a Kecskeméti Piarista Gimnázium tanára. Láttam. hogy legyen. érett személyiséggé válását tudtam végigkísérni. így pici gyerekként éltem végig Budapest ostromát. A Családpedagógiai Intézet a gyermekek és a fiatalok hatékonyabb nevelését kívánja szolgálni elméleti és gyakorlati tevékenységével. Ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek. A világháború rettenete sem tudta kiölni belőlünk azt. boldog család valóságát. Nagyon nyilvánvaló: a nevelés színtere a család kellene. megtanulására. Bízunk abban. gyerekek nagyon jól éreztük magunkat egymással.és apaszerepbe. A Sapientia Főiskola 2001 novemberében hozta létre a Családpedagógiai Intézetet annak érdekében. hogy kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására. Lukács László piarista teológiai tanár vagyok. illetve sérült családokról. s ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolákra és más nevelő intézményekre. Az én generációm a II. hogy mi. munkánk hozzájárul ahhoz. Néhány évtizeddel ezelőtt a családokban természetesen adódott. és számukra is fennálló lehetőségét. mintsem összekötné. hogy a különböző családi körülmények között élő gyermekek közül még többen megízlelhessék az igazi szeretetben élő.

„Komáromi Mária OFS (Ferences Világi Rend) vagyok. A Sapientia Családpedagógiai Intézetben feladatom a pedagógia gyakorlatának. Hat gyermeket neveltünk fel – már mind felnőtt. Férjem programtervező matematikus. a családalapítás szépségeit és nehézségeit megvitathassuk. komoly beszélgetésekre. Így immár 16 éve hittanárként tevékenykedem. őszinte. ketten pedig még velünk élnek és egyetemre járnak.” „Déri Éva vagyok. Férjemmel. Lajossal a 25. 10 illetve 7 évesek. trükkjeinek. valamint érdeklődésének és életkori sajátságainak megfelelően kidolgoztuk a fels ő évfolyamok számára a „család-órákat”. Zsófi. valamint két unokánknak: Boglárka (Bogi) és Anna (Panka) örvendezhetünk. hogy mennyire fontos időt szakítanunk a személyes. amikor mód nyílik arra. férjemmel 32 éve élünk házasságban. és a szolgálataink is az Egyházban. Mindketten hittanárok. az adott korosztály tanulmányi ismereteinek. amelyekben élménnyé válhat bennünk Isten kiáradó önközlése és hűséges szerelme. szintén biológus. Kristóf. gyermekeim Levente és Péter. Az iskolában döbbentem rá. az őket érdeklő és érintő kérdésekrő l. hanem közös a munkánk is. a sok év tapasztalatának átadása. Jó szándékú tanárokkal együtt. Férjemmel nemcsak a házasságunkat tartjuk hivatásnak és műalkotásnak. Anna (Panni) és Áron. ketten szerzetesnövendékek a ferences rendben. hogy a fiatalokkal a velük és bennük történő eseményeket megbeszélhessük. Saját kamaszkorom élményei. Ez motivált bennünket. Péter. az élet egyéb területének örömeit. Hat gyermekünknek: Bea. 13 éves házasok vagyunk. Majd az élet kutatását az örökélet kutatására váltottam. hogy osztályfőnöki órákon havi rendszerességgel találkozhassunk és beszélgethessünk fiatalokkal.” „Svajcsikné Pál Bernadette vagyok. szinte azonos időre. Hisz az egyik legfontosabb döntésük meghozatalában feltétlenül segítenünk kell a fiatalokat. Én osztályfőnök is vagyok. Hortobágyiné Ágival 12 éve dolgozom együtt a természetes családtervezés és a családi életre nevelés területén. Pályafutásomat biológusként kezdtem. az elvek „aprópénzre váltása” és rövid imádságos alkalmak szervezése.” 18 . kettő szintén a házasság szentségében él. házassági évfordulónkat ünnepeljük. s annak megoldási lehetőségeit ráérősen átgondolhassuk. és öt évig kutatóként dolgoztam. Kecskeméten élünk. buktatóit. hogy a gyermekek/fiatalok többsége nagyon hiányos vagy téves elképzelésekkel rendelkezik a családi élettel kapcsolatban. amikor elindultunk több iskola felé. Negyedik és ötödik unokánkat várjuk. a felnőtté válás. és a fiatalokkal való találkozások döbbentettek rá. s az életvédelemben és a családpedagógiában elkötelezett emberek vagyunk.

Az Egyesület és a Szentcsalád Plébánia kiadványainak szerkesztésében. Kecskeméti családmunkacsoportunkkal kidolgoztuk a „Boldogabb családokért iskolai családi életre nevelő” programot. Gimnáziumban osztálytársak voltunk. november végén született. Így a serdülőkor különböző állomásain segíthetünk nekik döntéseikben. Nagyon hálás vagyok azért. Három gyermekünkkel – Tibor. Ennek a munkának több éves tapasztalatait kamatoztatjuk a Sapientia Családpedagógiai Intézet által szervezett tanfolyamokon. Nagy Ágnes vagyok. melyet a természetes családtervezés ismereteinek terjesztése és a fiatalok családi életre felkészítése jellemez leginkább. illetve veszek részt. Második éve élek boldog házasságban Kecskeméten. Ági és Krisztina – Kecskeméten élünk.hu/csalad és http://www.” „Subicz Zsolt vagyok. Csodálatos ajándék számomra.” Bemutatkozásunk 2005 januárjában készült. 19 . melynek keretében évekig kísérünk fiatalokat. A KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület családmunkacsoportjában 5.„Hortobágyiné dr. A Sapientia Családpedagógiai Intézet és a KecskemétSzéchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapjait szerkesztem: http://www. családkonferenciák technikai előkészítésében vettem. Egy gyermekünk van. Petra. és az országos „család-háló” építésében. aki 2004. így már 25 éve ismerjük egymást. éve dolgozom.sapientia. mint technikai munkatárs.hu/ . hogy a családügyet szolgálhatom munkámmal.holnaphonlap. hogy édesanyai és orvosi hivatásom sikerül összeegyeztetnem munkámban. házassági évfordulónkat. férjemmel Tiborral tavaly nyáron ünnepeltük 15.

Tázlár. Tököl. Ajkarendek. Nemeskeresztúr. Bátya. Nyíregyháza. Mende. Pincehely. február) résztvevői: 262 fő Ajka. Pilis. Csap (Kárpátalja). Zsámbék. Rédics. Kerekegyháza. Újszentiván. Sárvár. Lajosmizse. Érd. Budakeszi. Dusnok. Jánoshalma. Balogunyom. Beregszász (Kárpátalja). Sopron. Gödöllő. Kecskemét. november – 2005. Budapest. Pusztavacs. Kiskunfélegyháza. Rát (Kárpátalja). Sülysáp. Szentendre. Szeged-Szőreg. Kalocsa. Szatymaz. 20 . Balatonalmádi. Tuzsér. Veszprém. Nógrádsáp. Érsekvadkert. Zalaegerszeg. Kistarcsa. Kőszeg. Kiskunmajsa. Eger. Dunaújváros. Kiskőrös. Kaposvár. Kiskunhalas. Csongrád. Nagyvenyim. Piliscsaba. Vásárosdombó. Helvécia. Karmacs. Dunaharaszti. Alsónána. Szombathely. Kemenespálfa. Pomáz. Sződliget. Badaló (Kárpátalja). Dunakeszi. Visegrád. Teskánd. Szuhakálló. Devecser. Pilisvörösvár. Pápa. Jánosháza. Celldömölk. Debrecen. Balassagyarmat. Kerepes.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamainak résztvevői honnan érkeztek? Hogyan szövődik a „család–háló”? Hét pedagógusképzés (2001. Székesfehérvár.

Körmend.Három védőnőképzés (2003. Kerepes. Szeghalom. Úrkút. Agyagosszergény. Szulok. Piliscsaba. Tamási. Mohács. Csömödér. Bodajk. Dömsöd. Vác. Sülysáp. Bőny. Ráckeresztúr. Kardoskút. Balatonlelle. Leányfalu. Káld. Cegléd. Újhartyán. Szőlősgyörök. május) résztvevői: 157 fő Adony. Ivánc. Szápár. Kecskemét. Dunaújváros. Pilisvörösvár. Kömlő. Budakeszi. Mórichida. Sajóecseg. Perbál. Vértesacsa. Nógrádsáp. Miskolc. Bakonycsernye. Pula. Ballószög. Nagyszentjános. Érd. Mád. Sopron. Somogyszob. Jászkisér. Tapolca. Tököl. Tápiószecső. Berettyóújfalu. Inárcs. Heresznye. Kaszaper. Csókakő. Záhony 21 . Dunakeszi. Tök. Kistokaj. Öttevény. Nádasd. Sárisáp. Gyál. Balatonvilágos. Tószeg. Kerecsend. Apaj. Kengyel. Balatonalmádi. Gönyű. Bük. Győr. Tereske. Nézsa. Pécs. Lőrinci. Pomáz. Nyergesújfalu. Farmos. Mezőfalva. Budakalász. Tiszafüred. Maglód. Monor. Békéscsaba. Bugac. Tinnye. Kapuvár. Felpéc. Dabas. Táborfalva. Dévaványa. Somogyudvarhely. Szekszárd. Tura. Pécel. Kerta. Pereszteg. Balassagyarmat. Csögle. Tiszaörs. Szászvár. Esztergom. Szedres. Tápiószentmárton. Nagyalásony. Szolnok. Alsónémedi. február – 2005. Székesfehérvár. Szár. Csanádapáca. Szabolcsveresmart. Törökszentmiklós. Tát. Jászberény. Celldömölk. Kőszeg. Budapest. Ócsa. Hatvan. Hasznos. Kutas.

Hogyan segítettetek nekünk ebben? Magunkban sokszor mondtunk már hálát a tanfolyamon tanultakért. a csoporton belüli konfliktusok feloldásában. akkor még csak egyedül. pedagógus – Celldömölk Szeretettel tájékoztatlak benneteket. akár egy gyengébb képességű gyerek bátorításában. amikor az iskolában néha már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is vállaljuk a küzdelmet: akár egy iskolai műsorra való felkészülés idején. kéthetente. hiszen az ilyen gyerekek az osztályközösségben is nehezen alkalmazkodnak. hogy a technikákon túl egy új látásmódot is elsajátítottunk itt. tanévtől a program beépül az iskola helyi tantervébe és felső tagozaton (5-8. szeretetteljesebb élet lehetőségét. jobb. Mivel társadalmunknak és egész életünknek alapja a 22 . a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola akkori 8. délutáni. akik segítenének a többi iskolában történő CSÉN órák vezetésében. akár az osztályfőnöki órák hasznossá tételében. Sőt. hogy gyermekként a családban szerzett jó tapasztalatait majdani családi életében kamatoztassa. Ennek hiányát nap mint nap tapasztaljuk. osztályában az első család-órákat. A 2003/2004-es tanévben már 6-8. Az iskola igazgatója ezt engedélyezte. Nincs lehetősége arra. hogy a következő tanévtől délelőtti. ezért a nyár folyamán felvettem a kapcsolatot az ott dolgozó iskola-védőnőkkel. immár 7-8. vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskolai órák csodát tenni nem tudnak. osztály) hivatalosan is bevezetésre kerül. Azt hisszük. osztályban. a celldömölki CSÉN kezdeményezés jelen helyzetéről. Mivel a gyerekek szívesen fogadták ezeket az órákat. 2. de úgy éreztük. hogy meg kell mutatnunk nekik egy másfajta. amit elsősorban a Timóteus Társaság FÉK programjára alapoztam. Hitünk szerint az erkölcsöt is tanítani kell. az ember jó lehet anélkül. ha a kezdeményezés a város másik két általános és két középiskolájában is ismert lenne. Három évvel ezelőtt kezdtem. Távolabbi céljaink köze tartozik még olyan pedagógusok keresése. Szerettem volna. védőnőknek tartott CSÉN továbbképzésen. Úgy gondoljuk. hogy megtanítanák őt a jóra. akik pozitívan fogadták az ajánlatot és reményeim szerint mindketten részt vesznek majd a februárban induló. Az ő közreműködésükkel elindulhat a program a többi iskolában is. kéthetente délelőtt. pedagógus csoport – Kecskemét Sokéves szaktanári és osztályfőnöki tapasztalataink alapján jelentkeztünk a Családi életre nevelés tanfolyamra. Két pedagógustársam segítségével folytattam a következő tanévben a munkát.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamait követő pedagógus beszámolók 2004-ben 1. A mi iskolánkba járó gyerekek nagy része hátrányos. a szombathelyi családi életre nevelés képzésen részt vettek iskolánk felső tagozatban tanító osztályfőnökei (4 pedagógus). kötelező foglalkozások keretében lehessenek az órák. délelőtt tartott foglalkozásokkal. Megpróbáltam elérni. nem kötelező foglalkozások keretében. osztályban tartottuk az órákat. Igazgatónk kérésére (és a mi örömünkre) a következő 2004/2005. Ez a szemléletmód segít.

amelyet felénk sugároztatok. s még nekik is tudtam újat nyújtani. édesapa vagy édesanya váljék belőlük. …örülök. mint szeretet. támogató szerepe. hogy így történt. s így hoztak is be javítani dolgozatot. s ezt a bizalom légkörének megteremtésével igyekszünk oldani. mert nem a szaporítószervekre volt tekintettel. üzenete kiegészült. hanem az emberi értékről. hogy a szeretet más emberekből képes a legjobbat kihozni. az erkölcsi értékek közvetítésére. hogy több hetet foglalkoztak már ezekkel a dolgokkal. Ezt arra az időpontra időzítettem. hogy újra megerősítettetek bennünket abban a hitünkben. védő. A család összetartása. 2. védőnő – Kapuvár …az egyes órák témájába bele tudtam vinni a frissen tanultakat. hogy még sok fiatalok körében tevékenykedő embernek lesz lehetősége a ti lelkesítő tanfolyamaitokon részt venni. fontos hogy diákjainkat ne csak az érettségire és az azutáni pályaválasztásra készítsük fel. Köszönjük. amit mi magunk sem hiszünk el. az élet értékéről szólt. hanem arra is. Reméljük. Óra elején a kísérő tanárok megjegyezték. feleség. Az osztályfőnökök partnerek ebben. Saját családom érezte legelőször a változást. Körzeti munkámat is ennek jegyében végzem. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyam során több fontos kérdésben megerősödtem. Az órán bent lévő biológia. foglalkozásaim tartalma. s ők maguk sem hisznek el. A körzetben az apák 23 . 3. Meglepően csendben hallgatták a gyerekek az előadásomat. remélem útravalóként magukkal viszik a hallottakat. technika szakos tanároknak szintén új volt a családtervezés téma felosztása. hogy leteszik a tollukat. a család értékeinek hangsúlyozására. és ők is rám figyelnek. és ezért felvilágosító tevékenységem. szexualitás. hogy szeretni tudó és akaró férj. segítségemre vannak. fogamzásgátlás. hanem – a CSÉN tanfolyamon hallottakat „előadni”. védőnő – Hatvan Sikerült meggyőzni az iskola igazgatóját a CSÉN fontosságáról és időszerűségéről. olyat is.család. A felnőttekkel szembeni bizalmatlanságuk oka az eddig szerzett sok rossz tapasztalat. de néhány hiányosságommal szembesültem. a családtagok boldogulásának elősegítése fontos és kötelező feladatommá vált. mikorra összegyűjtöttem magamban az információkat. Azt a nyitottságot. Isten áldása legyen munkátokon! Védőnői beszámolók 2004-ben 1. Különösen érvényes ez a 8. őszinteséget. Sok sikert kívánunk a további munkátokhoz. A tanfolyam óta munkámban elsődleges prioritást nyert a család erősítő. Több hangsúlyt fektetek a lelki. mint az órarendi anyag nyolcadikban. érzelmi alapokra. osztály óráira: Családtervezés. próbáljuk továbbadni tanítványainknak. s képzett voltam – nem a régi előadás-anyagomat használni. Az általános iskola felső tagozatának tartok család-órákat. Hamarosan azt láttam. más módon való megközelítése.

ami után szinte természetes számukra. 4. szakközépiskola és szakképzést adó iskola is. egyre többen vesznek részt a szüléseken. Timóteus Társaság anyaga. A tanulók szívesen veszik. Tartozik hozzám gimnázium. védőnő – Hatvan A továbbképzés anyaga és szellemisége átformálta. Mindezekért köszönettel tartozom a Főiskolának. 7. így az ő szemléletformálásuk talán látványosabb. az abortusz dilemmáját. Ezeket sokszor alkalmazom. főleg a középiskolás korosztály körében. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kiegyensúlyozott. és szívesen működnek együtt. 24 . a család szerepére. A munkám során többnyire az anyákkal találkozom. Ha tudtam. hogy nemcsak egy órára mehetek be. mint a pecázás a haverokkal). segédanyagok. védőnő – Balassagyarmat A tanfolyamon szerzett tapasztalatokat nagyon jól tudom hasznosítani. ezáltal még inkább élvezetesebbek lettek. de az apukák értékrendjének formálására is igyekszem nagyobb hangsúlyt fektetni (pl. osztályaiban tartottam órákat.mellőzöttségén úgy próbálok javítani. Másképp tekintek a gondozott családok problémáira. hogy lelki dolgokkal is foglalkozunk. védőnő – Balassagyarmat Iskolai munkámban az elmúlt hónapokban háromféle iskolatípus 9-12. hogy már a várandóság időszakában is szívesen jönnek a kismamával tanácsadásra. példák is. 5. Sokkal több figyelmet szentelek annak. részben pedig meg is változtatta a családokhoz való közeledésem mikéntjét. és az idő előtt bekövetkező terhességből adódó korai anyaság nehézségeit. a gyermekkel való focizás fontosabb. akkor az első órán próbáltam a párválasztás. védőnő – Balassagyarmat Előadásaim során sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a lelki élettel kapcsolatos kérdésekre. hogy a férjemmel a lehető legharmonikusabb párkapcsolatban éljünk. Természetesen az én családom életében is történtek pozitív változások. a képzés csoportjátékai…) Jól be lehet vonni őket különböző játékokba. boldog családi élet fontosságára. amit a Timóteus Társaság előadásából és az általuk kiadott könyvekből tanultam meg. A tanfolyam óta az órák talán gyakorlatiasabbak. tankönyvek nagy segítségemre vannak az órákra való felkészülésemben. Az elméleti anyag mellett nagyon jó segítséget adtak a gyakorlati dolgok. a méhen kívüli terhességet. A képzés során megszerzett ismeretanyag. hiszen ez egy űrt pótol ezen a téren. 6. Szívesen elmondom a szerelem három típusát. és a diákok szívesen fogadják. Szakközépiskola 11-es vegyes osztályában 3 órát volt lehetőségem tartani. párkapcsolat kialakulásának lelki oldalát hangsúlyozni. hogy az újszülött gyermekük gondozásába bekapcsolódjanak. (pl. és a „Boldogabb családokért” program mellékletei segítségével átbeszéltük a korán kezdett szexuális élet buktatóit. és a tanácsaim is változtak.

8 db 8. 1 db 12. 10 db 5. 1 db 10. 1 db 4. 8 db 5. 2 db 11. 11 db 6. 7 db 9. + Beregszász és Ungvár 20 fő 316 óra 2004/2005 16 db Budapesten és Kecskeméten: 9 egyházi 7 önkormányzati + Beregszászon és Ungváron 27 fő Még folyamatban 25 . 8 db 7.A SACSI „Családi életre nevelés” tanfolyamai nyomán elindult család-órák áttekintése Első CSÉN-tanácsadóink 2002 őszén kezdték család-óráikat A Családpedagógiai Intézet két család-óra tartó csoport működését felügyeli: Budapesti csoport Kecskeméti csoport Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) családmunkacsoportja 13 fő Tanév Iskola Osztály 16 fő Családóra tartók Órák száma Budapesti és Kecskeméti csoport: összesen 2003/2004 14 db Budapesten és Kecskeméten: 10 egyházi 4 önkormányzati + Beregszászon 46 db 1 db 3. 2 db 11. + Beregszász 63 db 3 db 3. 5 db 4. 4 db 9. 9 db 8. 10 db 7. 2 db 12. 16 db 6.

1 vagy 2 gyereket szeretnék. Ha én felnőtt volnék. egy olyan munkahelyre járnék. Majdnem ugyanúgy csinálnám. mint a mostani felnőttek. Nagyon szeretem az elektromosságot. ahogy a felnőttek. habostortát ennék. Száguldoznék. Elvinném minden iskolai szünetben kirándulni. sokáig számítógépeznék. mint a felnőttek. Biztosítást vennék fel. 9. Én is rájuk szólnék. majd én megcsinálom és ha már nagyobbak lesznek. ha van rá pénzem. nagy házam lenne. szabad lennék. Ha én felnőtt lennék. 8. Ha én felnőtt lennék. Ha én felnőtt lennék. nem szidnám le őket a rossz jegyért (mint apa). azt nézném. és kicsit engedelmesebb lennék. és jól viselkedik. 9–18.00-ig dolgoznék. hogy mi leszek felnőttkoromban. amúgy ugyanazt tenném. haszontalan játékot. Ennyi volt! 10. sokszor megölelném a gyerekemet. amit most nem lehet. Nem kiabálok vele és nem verem meg. ha olyan lenne. Nem szidnám a gyerekemet. Őt elég szabadon fognám. OTP hitelt vennék fel. sok mindent tennék. és boldog legyen a családom. Ugye azt kérdezitek. Ha én felnőtt volnék. álmai a jövőről „Ha én felnőtt volnék…” 6. sokat keresnék. a foglalkozásom ügyvéd lenne. És a feleségemnek nem szabnék határokat. Ha én felnőtt volnék. nem vennék neki sok buta. sok házat terveznék. 12. Luxuskocsim lenne. 3. Reggel 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. megvenném. Ha én felnőtt volnék. egy gyerekem lenne. Ha elválnék. ha rossz jegyet kap. Jóra tanítanám őket és rendre. belsőépítész lennék. ahol sok pénzt lehet keresni. mit is 26 . keresnék másikat. Gyerekeket nem szeretnék. nem túl gazdag és nem túl szegény szeretnék lenni. Ha én felnőtt volnék. Nem lennék nagyon szigorú. hogy szép házam legyen. felfogják ésszel. de csak akkor. 5. és ugyanazokat tenném. Persze a férjemnek nem adom meg ezt az örömet. számítástechnikus lennék. Megtanítanék a gyerekemnek sok mindent. Ha én felnőtt volnék. sok fagyit. Megengednék neki sok mindent és megvennék neki sok mindent. ami a gyerekeimnek jó. osztály 1. Hamar hazamennék. 7. barkácsolni is szeretek. sok pénzt keresnék. Ha én felnőtt volnék. dolgoznék. 1 feleségem lenne. Amit kérne. sok barátnőm lenne. Kikérdezem a leckét. amit szeretnék. 11. Azt csinálnám. De mindehhez tanulni kell. 6. egy gyerekem lenne. Ha én felnőtt volnék. mint most. Sok állatot tartanék. Hát még sokat fogok gondolkodni. okosabb lennék és nagyobb lennék. Nem lennék olyan szigorú. én közgazdász szeretnék lenni. …ügyvéd leszek. sokáig néznék TV-t. 2. 4. Ha én felnőtt volnék. És hagyok neki szabadidőt. Nem válnék el tőle.Diákok vágyai. 6-tól este 9-ig szeretnék dolgozni. hogy nekem mennyi dolgom van és talán nem mindig énnekem kell pakolni. ha lehet. Ha én felnőtt volnék. de ha nem csinálják meg amit mondok. Ha én felnőtt volnék.

Egyedül élnék! Ha én felnőtt volnék. mint a felnőttek. K and H-ba mennék. Nem veszekednék a férjemmel. Nem veszek meg a gyerekeimnek olyan dolgokat. nagy házat is vennék. gyerekeket nevelnék. pontosan nem tudom. 20. Nem engednék meg mindent. Ugyanúgy tennék. Ha nem. mindent meggondolnék. akkor felnőtt szeretnék lenni. Minden második héten meglátogatnám a barátomat. Állatorvos lennék. Ha én felnőtt volnék. Az NBI-ben kézilabdáznék. Sok barátom lenne és senkivel sem veszekednék!!!! Lenne egy nagy horgásztavam. leülök vele tanulni. mint most anyáék. Ha én felnőtt volnék. hogy többet foglalkozhassam a gyermekeimmel. mert rossz! Jó lenne felnőttnek lenni! Jó lenne anyának lenni! Jó gyereknek lenni? Jó felnőttnek lenni? Nem lennék más! Ugyanúgy élnék. 16. amiket ugyanúgy tennék. Jó munkahelyet szereznék. egy kis kertes házban élnék. Azt csinálnám. Két gyereket szeretnék. hogy olyan lennék. 14. SPORTOLNÉK. az egyik 17 és fél éves. 15. megbeszélem vele a dolgokat. Hogy mi lenne a foglalkozásom. törlesztést fizetnék. nem kéne tanulnom. 18. 21. De lehet. két fiút. Két gyerekem lenne. 27 . 2 gyerekem lenne. de lehet. hogy egy kicsit megváltoznék. de lennék otthon is. mint most a szüleim. Ha én felnőtt volnék. Családalapítás! Ha én felnőtt volnék. 24. és marketing menedzser lennék. számítógépeznék. szeretném megtudni. mint most. 160 m2-es lakást vennék. mindent helyrehoznék. Családot alapítanék. Ha már felnőttem. Egy délelőtti műszakos munkát vállalnék. sok időt töltenék a gyerekeimmel (mint a szüleim). Nem lennének napközisek. Mindent megadok nekik (mint a szüleim). Fizetésem 10%-át takarékba tenném. ami bajt okoz. Ha felnövök. mint a mostani felnőttek. Ha én felnőtt volnék. amennyire kell! Nem akarom megverni a gyerekemet csak azért. katona lennék. azt megcsinálja. 17. a másik 12. Pannonhalmára küldeném őket. akkor dolgoznék. lenne egy gyerekem. jelent az hogy jó – hát azt. ha kérek tőle valamit. 2 testvérem van. majdnem mindent (kivéve a rossz részeket) ugyanúgy tennék. dolgoznék. Nem szólnék bele az életükbe. vagy egyest hoz.13. Szeretném a felnőtt életet. azt nem tudom. Például egy kicsit szigorú lennék. Foglalkoznék mindennel. Ha én felnőtt volnék. Körzeti orvos lennék. 19. Szeretnék ott lakni. de csak annyira. 25. Ha rossz gyerek. ahol most anyáék laknak. 22. informatikus lennék. Azt csinálnék. de csak határokon belül. amik nem válnak hasznukra. akkor ráparancsolok… Ha én felnőtt volnék. sokat utaznék a világban. Szereznék jogsit. amit akarok. sok-sok virággal. Ha én felnőtt volnék. mindent megvédenék. amit akarok. ha nem ő kezdi. hogy mindent úgy csinálnék. nem kiabálok vele. és ott egész nap csak horgásznék. Ha én felnőtt volnék. milyen anyának lenni!! Vannak olyan dolgok. hitelt is felvennék. nem biztos. 23. Vennék autót. Ha én felnőtt volnék.

Jövőm: Még nem tudom pontosan. és én viszontszeretem. nem konkrét dolgok. két-két év korkülönbséggel. tényleg szeretem-e. hogy hová akarok tovább menni. szeretném. hogy tanulással. A házasság előtt semmiképpen sem fogok lefeküdni vele. hogy biztosan tudjam. hogy a „nagy Ő” megértő legyen és kedves. szerintem őszinte szerelemre és feltétlen bizalomra van szükség. milyen lesz a családom. Lehetőleg két-három gyereket szeretnék. szinten kosárlabdázni. Amíg fiatal vagyok. hogy két ember házasságot köthessen. de jobban örülnék. Mert mi ketten vagyunk testvérek. hogy hány gyereket szeretnék. bizalomra kell épülnie. hogy tényleg szerelmes legyek. sem egy gyerek kedvéért. ha mindig megértene. szeretnék lányt is és fiút is. Családot is szeretnék. és persze amiből normálisan meg lehet élni. Felvillanások. hogy majd a megszületendő gyerekek is szeretetben nevelkedhessenek. de házasodni majd olyan 26–27 éves koromban szeretnék egy igazi „családapával”. és hogy biztos alapokra építsem a jövőmet. tisztel. A férjemmel mindent meg szeretnék beszélni. szeretetben fogok élni. amire nem biztos. Milyennek képzelem el a családi életem? Körülbelül 25 évesen szeretnék férjhez menni. ha hárman lennénk. vagy ha mégis. és a 3-as számra lyukadok ki. Nem szeretném. majd ebből gyermek születhessen. ha a feleségem fogamzásgátlókat szedne. mert megműtötték. Az. hogy megfelelően tudnék reagálni. de nem tudom. osztály „Hogyan képzelem el jövendő családom?” Bár nem hiszem. hogy foglalkozhassam velük.„Hogyan képzelem el jövendő családom?” 10. Ahhoz. az teljesen mindegy. 28 . Szeretnék magasabb fokon. de most egyelőre pihentetnem kell a lábam. egy olyan férfihez. amivel másokon segíthetek. hogy fiú vagy lány lesz. hogy a család túlságosan is lefoglalna. az egész családjával. Már voltam kinn a Kecskeméti Kosár Club-nál megbeszélésen. azután rendes munkával karriert építhessek magamnak. A gyerekeimmel és a férjemmel békességben. amivel megalapozhatnám a családhoz szükséges hátteret. hogy a természetes családtervezés teljes biztonságot nyújt-e? A családom Valójában még csak elképzeléseim vannak. néhány dolog. én nem egy úgynevezett szokványos családot képzelek el magamnak. aki sokat foglalkozik a gyerekekkel és velem. Két vagy három gyereket szeretnék. A házasság már nem rejthet titkokat. Úgy érzem. szeretném kihasználni az időmet. Sport terén is folytatni szeretném. Mindig gondolkozom. valamint több időm is jutna arra. Milyennek képzelem el a leendő családomat? Mielőtt megházasodnék. hogy mostani véleményem mérvadó lehet elkövetkező életemben. részben pedig saját elhatározás miatt. de már vannak terveim. Olyan munkát szeretnék. akkor is csak 35–40 éves koromban. részben a környezetemben tapasztalt példák. Nem tervezem lekötni az életem sem házastárs. aki szeret. mindenképpen szeretném először jól megismerni a leendő társam. Számomra nagyon fontos.

egymás megismerésére kevesebb időnk marad. mint kamaszkorunkban. kivel élem le az életem. azért problémákkal is jár. A férjemre pedig mindenben számítani szeretnék. mert ígéretet teszek a másiknak. akkor azt komolyan fogom gondolni. igaz szerelemmel kell szeretnünk egymást. Nekem egy bátyám van. sokkal kevesebb dolgot tudtunk együtt csinálni. Családtervezés Először is biztos alapokra szeretném helyezni az életemet. hiszen az embernek figyelnie kell. hiszen sok dologtól függ. A házasság szilárduljon meg. mire iskolába mentem. amit alaposan át kell gondolni. azon kívül. 16 évesen szerintem mindenki szeretne férjhez menni. ez nem tűnik olyan különös és nagy dolognak. Az együttélés. és ő nekem. minden baklövésemről tud. akik között csak 2–3 év van. és csak utána legyen baba. a velük töltött percek okozzák. ha csak a gyerek(ek) tartanák össze a házasságomat. mert a legszebb pillanatokat az életben a gyerekek érkezése. majd 3 év múlva a harmadik. és tapasztalatból tud tanácsot adni. bár ez még nem biztos. 28 éves. a velük töltött ünnepek. a házasság két szerelmes ember számára még új dolog. és ez szerintem nem igazán szerencsés. Ha megteremtjük a megfelelő körülményeket. mire megérkezik az első gyerek. aki szeret. 28 éves koromnál hamarabb biztosan nem lesz gyerekem. Ha már rögtön a házasságkötés után (1–2 év múlva) gyereket vállalunk. de ha eljutok az esküvőig. ő kamaszodott. de manapság ezt elérni eléggé nehéz. Utána gondolok majd csak a családra. Az szerintem nem jó. Bár bizonyos szempontból ez is jó. mondjuk az egyetem után. 29 . Tehát én azt szeretném. mert egyetemre szeretnék menni. A gyerek meg is erősíthet egy házasságot. Ehhez persze kell egy jó feleség. első szava. 13 év van köztünk. hogy milyen egyetemre megyek. Nem tudom. tud tanácsot adni. illetve szerintem ekkorra leszek elég érett egy gyermek vállalására (lelkileg). Mostani elképzelésem szerint két gyermeket szeretnék. Ez alatt az egyetem elvégzését. Nagycsaládot szeretnék (három gyerek). persze 4–5 évenként. Persze jó lenne egy jól fizető állás is. sok új tulajdonságot tudhatunk meg egymásról. mert ez nagyon sokat segít. hiszen ha valami gondom van. Majd felnevelni a gyerekeket.Az esküvő után legalább két évet szeretnék várni. hiszen két ember szerelmének gyümölcse. ha már rögtön a házasságkötés után gyereket tervezünk. mert szeretnék majd úgy élni a férjemmel egy kicsit. a biztos munkát értem. és tisztességben megöregedni. hol fogok lakni. családtervezésre. Ez egy nagyon fontos dolog. hogy az első gyermek után 3 évvel szülessen a második. 2–3 gyerek is szóba jöhet. ahol szeretek is dolgozni. és ne csak ő tartsa össze a kapcsolatot. de ezt még befolyásolhatja az akkori életkörülmény és egyebek. hogy nagy öröm. felnőtt volt. hogy a munkából se maradjon ki huzamosabban. talán egymásra. Hogyan képzelem el a családomat? Én két gyereket szeretnék. miből fogok megélni. Úgy gondolom. De azt én semmiképpen sem szeretném. Tehát sok minden „elválaszt” minket. Amikor én megszülettem. megért. mint azok. hiszen egy gyerek.

évek alatt. Épp ezért nem akarok sok gyereket vállalni. Jövő. Szeretnék egy harmonikus családi életet. Építkezés. ha két ember. Nagyon fontos. hogy éppen egy múló szerelemben van. ha az anyagi háttér megfelelő lenne majd. hogy akkor a szexualitás sem lehet meg azalatt a hónapok. A pénz igazából nem elsődleges. Szerintem leírhatatlan öröm. két-három gyerekkel. Köztem és a húgom közt nincs sok korkülönbség. család A jövőm szinte teljesen magam alakítom. hogy hány gyermeket szeretnék. de csak olyan mértékben. egy. amelyek biztosak. három év múlva szülessen gyermekünk. és ez nagyon sok probléma okozója. ami kissé hátrányos (de egy gyermek mindennél fontosabb). Bár e munkából kifolyólag a gyerekszülés kissé problémás. és lerakni két nyelvvizsgát. Többféle elképzelés is kavarog bennem. hogy így lesz. a két gyermek is jó. hogy majd a jövendőbeli férjemmel ismerjük meg rendesen egymást. ami egy egész életre szól. szerintem nagyon sok lehetőségem lesz. Nem fogom elkapkodni. hogy ne elhamarkodott döntésen alapuljon a házasság. Pláne a kezdetek kezdetén. megértés. A suli elvégzése után szeretnék házasodni. amit szeretek. hogy szeretetben éljünk. De hát. mindent meg tudjunk egymással beszélni. biztonság is. ezt illetően komoly terveim vannak a jövőre nézve. azt még én sem tudom. Nagyon fontos helyet fog elfoglalni az életemben a munkám (díjlovas edző szeretnék lenni. Ha ezt megcsinálom. majd miután befejeztem a tanulást. Nem szeretnék Magyarországon élni. vagyis én vagyok a felelős. akihez hozzámegyek. Milyen is lesz. akivel le szeretné élni az életét. A gyermekáldást a házasság teljes beteljesülésének tartom. hogy minél több idő legyen köztük. ha a házasság inkább csak 25–26 éves koromban jönne létre. Persze ehhez hozzátartozik az anyagi jólét. vagy pedig azzal. hogy először csak kettesben éljek a férjemmel és csak később. (Az egy talán azért nem jó. de fontos. hogy legyen. olyan 25–26 évesen. konfliktus előzménye. Legszívesebben Ausztráliában élnék. hogy a gyerekeket tisztességesen fel tudjuk nevelni. akik igazán szeretik egymást. két. és meglegyen mindenük. gyermeket várnak. mi fog történni addig. de szerintem nagyobb esélyem van Németországra. egy vagy három a tökéletes. illetve fiatal lovak kiképzésével szeretnék foglalkozni). és ki tudja. mert szerintem egy családban ez lehet a legnagyobb probléma. ha minden más rendben van. illetve fontos a kölcsönös bizalom. a gyermeknek nem kell rögtön a házasság után születnie. maximum hármat. Én úgy szeretném. Én azt szeretném. és legyen elég időnk egymásra. és boldog legyen a családi életem. A férjemnek hasonló gondolkodásúnak kell. Fontos. Jövőképem: Természetesen házasságban szeretnék élni. Azt. sajnos addig még sok idő van.) Most úgy gondolom. Ilyen idős korban az ember már komolyabb. persze azért vannak olyan dolgok. csak veszélyeztetném a magzatot.A jövőbeli családom Ez egy nagyon jó kérdés. munkavállalási szempontból. hogy azt csináljam. (Persze ez közel sem biztos. Nagyon fontosnak tartom. ezt mindet csak szeretném. vagy kihagyom azt az időszakot. és meg tudja ítélni. hogy igazán szeressem azt. Például számomra nagyon fontos. gyerek stb… 30 . illetve milyennek képzelem el az én családomat. a lényeg az. Szeretném. Minden vita.) Természetesen ez nem azt jelenti. Úgy gondolom. Szeretnék elvégezni még egy fősulit vagy egy egyetemet. munka. Mostanában egyre többet gondolkodom ezen. mert túl egyedül lenne. Sokáig úgy gondoltam.

Család… Szabad időmben szoktam azon gondolkodni. természetesen sok közös családi programot szervezni. Ha gyerekeim lesznek. mert minden arra utalt a környezetemben. Szeretnék sok időt a gyerekeimmel foglalkozni. és biztonságot. Ez nagyon fontos. és családot is szeretnék. A férjemmel szeretnék jól kijönni. mert nem vagyok oda túlzottam a gyerekekért. és én is szeretnék egynél biztosan többet. S most már úgy elterveztem. legnehezebb dolga a gyerekvállalás időpontjának legmegfelelőbb kiválasztása. egymáson átgázoló világban. hűséges. aztán a karrier. és nem hiányzik az. Én azt gondoltam. ha együtt a férjemmel sok mindenre megtaníthatnánk őket. családom pár év múlva. és minden dolgot meg tudjanak beszélni. mert így a családi állapotomat sem tudom még annyira elhatározni. hogy két ember kölcsönösen megértse egymást. bár nem olyan jó némelyik. szerető. anyagi helyzettől. Ma az erős lélek nagyon fontos ebben a pénzéhes. törődni. Még a gyerekvállalás előtt szeretném egy kicsit élvezni az életet (nem mintha gyermekáldás után az életet nem lehetne élvezni). Olyanhoz szeretnék hozzámenni. és ez rengeteg dologtól is függ. Egyenrangú barátként. aki természetesen jó apa legyen (elsősorban). teljes. szeretném őket nyugodt. De szerintem ennél is fontosabb a szerető. ha már biztos háttér van mögöttünk. Egyetem. aztán munkát keresni. Mert ha nem tudnak beszélgetni egymással. Nekem nagyon fontos. akkor sajnos a szeretet nem elég. hova tervezzék a gyermeket? A jövendőbeli családom A családomban nyugalom lesz.Terveim a jövőre nézve: Igazából nem tudom sajnos. nyugodt életet tudok neki(k) adni. Eléggé bizonytalan vagyok. hogy hogy alakul az életem: a férjemtől. példát mutatni nekik. és mikorra. Még pár évvel ezelőtt nem akartam férjhez menni gondolatban. megbízható férj. hogy a házasság nem egy maradandó dolog. Persze az. Annyiban biztos vagyok. aki nagyon szeret. álmodozni. hogy tulajdonképpen milyen családot is szeretnék. milyen lesz az életem. hogy majd az esküvőmön milyen szép lesz a ruhám. az emberi kapcsolatokra. akire mindig mindenhol lehet számítani. hogy valahova tartozik. A gyerekeket nézve is vannak terveim: nem szeretnék egyetlenegy gyermeket sem. hogy mi szeretnék lenni. Én is „nagy” (hárman vagyunk testvérek) családban növök fel. De pár hónapja már más elképzeléseim vannak. mert van egy komoly barátom. Isten szeretetére. és magától az alkalomtól. Viszont pár dolgot már tervezek. Szeretném. 31 . viszont a gyermekáldás után is lehet élvezni az életet (sőt!). vallásos életre nevelni. nem lehet előre tudni. és félek. lakást venni/építeni. De ez még magában nem elég szerintem. tervezgetni. hogy hány gyerekem lesz. Az otthon-tudat. És ez már régóta így van. nagyon fontos dolog az életünkben. partner. és anyukám nagyon sokat szenved(ett). És ez számomra nagyon aggasztó. A gyerekeim számára meg fogom teremteni a meleg családi fészket. hogy majd meg szeretnék házasodni. csak akkor és azután. Egy nőnek szerintem az egyik legfontosabb. Ugyanis a szüleim el fognak válni. és elválunk majd. törtető. stb… Szóval szeretnék megházasodni. rohanó. hogy majd elverjenek (mármint a férjem). mert nem tudom. hogy velem is meg fog ez történni. építeni. Remélem ez a véleményem nem is fog megváltozni. hogy egyedül sokkal jobban elleszek. utazgatni. végre boldog vagyok. Ha gyerekeim lesznek. felfedezni a világot.

hogy milyen gyorsan eltelik az idő. Szeretném. Összegezve a dolgokat: nem akarok az életben a csillagos égig eljutni. De sajnos ezt a mai világban nagyon nehéz megvalósítani. Ami a házasságot illeti: remélem. Tudom. és boldogan élünk. meleg családi fészek várja. hogy nekem először fiam fog születni. Manapság nagyon nehezen talál az ember megfelelő partnert. Emellett persze szeretném. hogy 1. mindig számíthatnak rám. azt előbb vagy utóbb elérem. kitartás. A gyerekeket nagyon nehéz felnevelni. amíg meg nem halunk. ha a munkámban is sikeres lennék. A férjemmel. a hangulatváltozások és más problémák miatti felesleges veszekedéseket is el szeretném kerülni. tudják. és utána Pesten szeretnék elvégezni egy főiskolát. tudja.” Pedig az ember észre sem veszi. tudja. biztos. Milyennek képzelem el a jövőmet? Eddig még soha nem gondolkodtam el komolyan ezen a kérdésen. hogy 1. nem akarok milliomos lenni. Így ha valami nem sikerül elsőre. hogy lányom vagy fiam születik-e előbb. hanem józanul tanácsot adok neki. 32 . 3. ha úgy alakulnak a dolgok. hogy nem fogom feladni. egy házunk. Elindítom őket egy biztos úton. 2. nem az a fontos. nem szeretném. Ez sajnos nem mindig sikerül. 4. Mindig arról álmodozom. De amiben biztos vagyok. Szerencsére nagyon szeretem. Ha megkérdezték tőlem: „Milyennek képzeled el a jövődet? ” mindig azt feleltem: „Fogalmam sincs. Jó munkahely. de valahogy mindig ezt szerettem volna.gondoskodó feleségként szeretnék együttélni vele. Az biztos. Szeretném befejezni ezt az iskolát. ahogy azt én szeretném. és mindig számíthatnak majd rám. két gyermekem. ha valami baj van. Egyszóval: én helyen leszek a családban. csak egy boldog családot szeretnék. érezze. Meg szeretnék beszélni mindent a családtagokkal. türelem és felelősség kell. Szeretek velük foglalkozni. De ha valamit nagyon szeretnék elérni. bármilyen kérdésben. hogyha a láng évtizedek múltán is égne. 3. hogy a problémák miatt nem megbüntetem. biztos lesznek gyermekeim. hogy megtalálom azt az embert. odaadás. akit Isten nekem szánt. bármikor. és a boldog gyerekkorukért. Szeretném. Utána persze szeretnék dolgozni. A gyerekeimmel azért. gondoskodnak róla. De ez engem egyáltalán nem bizonytalanít el. minél előbb elmondja. ha a szeretet és a szerelem elmúlna. ha meglenne a harmonikus légkör. Sok-sok szeretet. ez még nagyon messze van. hogy a gyerekeimet messze magam elé fogom helyezni. hogy majd ha odakerülök. nyugodt hétköznapok. vagy megoldjuk együtt. Rögtön arra gondolok: lesz egy szerető férjem. Nagyon szeretem a gyerekeket. Mindent megteszek majd a jövőjükért. ahol a gyermekeim és a férjem is egyformán számíthatnak rám bárhol. 2. családi ünnepek.

Lukács László piarista teológiai tanár. ha beleszeretnek valakibe. Ha két kibírhatatlan. milyen az ideális kapcsolat a szülők és gyermekeik között. főigazgató. A párkapcsolatokban is elég. hogy melyek a feltételei a jó házasságnak. Valójában pedig csak akkor van esélyük arra. hogy sikeres házasságot kössenek. önismeret. hibáik még jobban kiütköznek. 33 . hanem inkább a fiatalokén: nem kívánják fölvenni a versenyt semmilyen tréninggel. önző ember – akár öreg. akár szerelemben –. és saját jelenlegi (jó vagy rossz) tapasztalataik alapján készítsék fel őket arra. követve pillanatnyi vágyaikat.és védőnői tanfolyamok előadás-anyaga Dr. ha rosszat rosszra halmoznak. A jó párkapcsolat feltétele az érett személyiség Fölvetődhet a kérdés. akkor pokollá tudják tenni önmaguk és környezetük (többnyire éppen gyermekeik) életét. hogy éppen ezért kétesélyes: ha egymást arra ösztönzik. hogy igyekezzenek megszabadulni hibáiktól. Az itt leírtak nem ezeket kívánják pótolni. Ezek a szempontok indítottak arra. hogyan kerül ezeknek a témáknak a sorába a jellemformálás. Az „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” pedagógus. kedvteléseiket. önnevelés – az egészséges személyiség A Családi Életre Nevelés tanfolyamainkon szeretnénk megmutatni a résztvevőknek. Elsülhet azonban fordítva is: hiszen ha hibáik összegződnek. az egészséges személyiség megformálásáról is. Találó ez a mondás. eléldegélhetnek spontánul. Az egészséges párkapcsolatra való felkészülést önmaga formálásával kell kezdenie mindenkinek: magát kell olyanná alakítania. ha egymásból a lappangó jót vonzzák elő. ha előbb saját személyiségüket használhatóvá teszik mások számára. Budapest Jellemformálás. hogyan növelhetik az esélyét annak. Mondják el nekik (beszéljék meg velük). hogy másoknak örömévé válhassék. Pedig tulajdonképpen evvel kellene kezdeni a felkészítést a párkapcsolatokra minden korosztályban. Evvel a témával a pszichológia részletesen foglalkozik. akár fiatal – kerül kapcsolatba egymással. de azt is hozzá kell tenni. amelyek valóban sokat segíthetnek önmagunk megismerésében. a szerelemről és a szexualitásról. és úszni fognak a boldogságban. Bizonyára sokan vesznek-vettek részt különböző személyiségfejlesztő tréningeken.II. hogy a családi életre nevelés keretében szóljunk az önismeretről és az önnevelésről. Hiszen a fiatalok közül sokan úgy vélik: önmagukkal nem kell törődniük. hogy ők hogyan neveljék majd gyermekeiket. védőnők. és egyre teljesebbé és így örömet hozóvá válhat kapcsolatuk. és megmérgezik kapcsolatukat is. a szerelem aztán csodákat művel velük. hogy egymás örömére és gazdagítására kerülnek közelebb valakihez – akár barátságban. Magyarázzák el (beszéljék meg). hogy saját munkájuk során – mint pedagógusok. Illyés Gyula szerint a házasság „párosult hiányok összessége”. a házasságról és a szülő-gyerek kapcsolatról. önkéntes segítők – hogyan készíthetik fel a gyerekeket és a fiatalokat a családi életre: életkoruknak megfelelően beszéljenek nekik (vagy inkább: beszélgessenek el velük) a párkapcsolatokról és a párválasztásról. Hozzá kell tennünk azonban. nem is a szakemberek nyelvén szólnak. akkor sikeresen egészítik ki egymást. nem pedig a bennük bujkáló rosszat erősítik fel.

gondozást. munka hozhatja meg. Mindezek persze csak a lehetőségek szintjén. nyugtalan vagy éppen tevékeny. akkor szervezete az életkori sajátosságoknak megfelelően egyre jobban kifejlődik. hogy testi fejlődését segítheti az egészséges életmód. kövérségre hajlamos-e vagy vékony testalkatú. hogy ő képtelen nyelvvizsgát tenni. hogy fiúnak született-e vagy lánynak. nem szorul különösebb irányításra. nemcsak a felnőttektől. mégsem mondhatja azt senki. fizikai és akaraterejét. hogy tudatos gyakorlással kifejlesszék őket. sőt. Öröklött tulajdonságok Az újszülött csecsemő még szinte mindenét szüleitől örökölte. irányítást. akarati erőfeszítésre. a másik nyugodtabb. akiknek különleges képességei már gyerekkorukban megmutatkoznak. Az egészséges csecsemő és kisgyermek biológiai fejlődése szinte magától megy végbe. szőkének-e vagy barnának. de talán lassabb is. Az ellenkezőjére is bőven akad példa: már gyermekkorában károsíthatja szervezetét például túlságosan korai és túlzott mértékű tévénézéssel.) Adottságaink Az élet első szakaszában meghatározóak az öröklött tulajdonságok és a környezeti hatások. esetleg túl korán kezdett szexuális élettel. egyre szabadabban és ügyesebben mozog. netán drogokkal. a másik sírósabb. hanem még a vele hasonló korú gyermekektől is. Nem maga döntheti el. Az egyik folyton izgőmozgó. Többé-kevésbé behatároltak értelmi képességei is: az egyiknek jó nyelvérzéke vagy éppen kézügyessége van. Tőlük kapta testét s vele testi tulajdonságait. serkentésre. magas növésű lesz-e vagy alacsony marad. 1. megtanul önállóan étkezni. Ahogy növekszik. másikunknak pedig sok fáradságba kerül a nyelvtanulás. Igaz ugyan például. amelyet nem lehet elég korán elkezdeni. s mindazt. mozgásra. Beléírt ösztönei indítják táplálkozásra. amelyre környezete szoktathatja rá.és kisgyermekkorban is. hogy gyermekkorától kezdve edzi-e szervezetét. 34 . Nem maga választja meg genetikai adottságait. mozog-e a szabad levegőn. Egész későbbi élete szempontjából meghatározó lehet. Az egyik csupa mosoly már az első hónapoktól kezdve. a másiknak zenei vagy matematikai tehetsége. nyugtalanabb. csíraszerűen vannak még jelen: arra várnak. ami ezek következménye. A szabad akaratból induló tudatos döntésekre való képesség csak lassan és fokozatosan alakulhat ki. talán a rokonoktól is. hogy egyikünkre csak úgy ragadnak az idegen nyelvek. járja-e a természetet. a másik ijedten húzódik vissza az idegenektől. Testi adottságainkhoz tartozik érzelmi alkatunk is: ez is – legalább részben – megmutatkozik már a csecsemő. Érése nem tart lépést automatikusan a testi növekedéssel. A személyiség fejlesztése Az ember személyisége csak hosszú fejlődés során alakul ki. (Más kérdés persze. egyre nagyobb fizikai teljesítményekre képes. Születnek ugyan zsenik. és amelyik csak a halállal érhet véget. Másrészt viszont az öröklött tulajdonságok nem ülnek rá senkire végzetszerűen. ijedősebb. s ha ehhez megkapja a szükséges táplálást.hogy a személyiség formálását nem lehet elintézni semmilyen hosszabb-rövidebb ideig tartó kurzussal: a kisgyerekkorban kezdődő és az egész életen át tartó folyamat ez. de az eredményeket mégis csak a szorgalmas gyakorlás. Az egyik örömmel fogadja mindenkinek a közeledését. sportol-e rendszeresen.

Erikson közkeletűvé vált kifejezésével az „ősbizalom” a szerető. viszont mindegyikkel válhatunk önmagunknak és másoknak nehezen elviselhető. hogy milyenek a higiénés viszonyok. Már a csecsemő egy életre szóló értékes örökséget „szívhat magába az anyatejjel”: olyan értékeket. akik alkalmas időben minderről bölcsen és önkritikusan el tudnak beszélgetni gyermekeikkel. hogy a kisgyermekkori környezet meghatározó az ember későbbi élete szempontjából. Az ekkor szerzett élmények. lehetőség szerint meg kell őrizni a gyermek tiszteletét szülei iránt. Evvel együtt persze megtanulhatja azt is. és azok hogyan formálták egyéniségét. hogy viszonylag ritkák az igazán tiszta típusok. hogy miként tudják tudatos döntésekkel alakítani jellemüket és ezáltal életüket is. hogy a növekvő gyermek. milyen a külső megjelenésük.Amikor felnő a gyermek. fiatal szembenéz gyermekkora környezetével. hiszen kerülni kell a csalódást. hogyan táplálkoznak stb. megismerkedhet különböző lélektani besorolásokkal. Mindennél fontosabb azonban. hiszen a kisgyermek még védtelenül ki van szolgáltatva a környezetéből érkező hatásoknak. benyomások egész életére szólóan meghatározhatják belső világának alakulását. mert bizony várhatóan ezekből jónéhány előbb-utóbb jelentkezni fog őbenne is. derűs környezet hatására fejlődhet ki. század eleje óta pszichológiai közhely. de arra is. Más gyermekek viszont alig kiheverhető-gyógyítható sebeket. hogy milyen érzelmi légkör veszi körül a gyermeket. önző emberré. 2. görcsök formájában a személyiség tudatalatti mélyeiben. milyen hatások érték gyermekkorában. amelyeket később csak sokkal nagyobb erőfeszítések árán tud megszerezni. nagyszüleit. mert a genetikai örökségek nagymértékben alakíthatóak az átvett magatartásminták segítségével: nem mindegy. A pedagógus vagy a gyermekkel foglalkozó felnőtt ajánlhatja tanítványának: nézze meg szüleit. Fontos persze az is. békétlen. jó 35 . Környezeti hatások A 20. Ezek tükrében eldöntheti. milyen negatív élmények rakódtak le sebek. a tiszteletlenséget. hogy adottságait hogyan használja fel. hogy nincsenek eleve jó vagy eleve rossz alkatok: mindegyik alkatból lehet használható. hogy milyen karaktervonások a legjellemzőbbek őreá. A növekvő gyermek fejlődését elsősorban nem a fizikai-biológiai környezete határozza meg. Öröklött tulajdonságainak többségét a gyermek még csak csírájában hordozza. S ráeszmélhet arra is. derűs és sikeres. legtöbben többféle típus vonásait egyesítik magukban. fogyatékosságokat kaphatnak. Hasznos azonban azt is tudatosítani. hogy milyen értékeket. rejtetten vannak meg benne – felnőtt. mennyire tiszta. a ház. más felmenő rokonait. a méricskélést. Az öntudatra ébredés. melyek a legszembetűnőbb testi-lelki tulajdonságaik – aztán hasonlítsa össze mindezt saját magával. amelyben élnek. Annál is fontosabb ez. A testi-lelki vonások eleinte csak hajlamként. egészséges a lakás. a személyiség felnőtté válásának fontos állomása. vagy talán csak öreg korában kell majd tudomásul vennie őket. vagy éppen sose képes a birtokukba jutni. Az egészséges belső egyensúly. ha nemtörődöm vagy éppen ellenséges. Kockázatos vállalkozás ez. és milyen életmódot alakít ki magának a gyermek (vagy később a fiatal felnőtt). Viszont szüleiben. Tudatosítja. családja felnőtt tagjaiban ezekből sokat megtalálhat már kifejlett formájában. felkészítve őket jövendő sorsukra. másoknak is örömet jelentő személyiséget formálni. Fontos persze feltárni. durva konfliktusokkal terhelt légkörű környezetben nőnek fel. veszekedésekkel. Persze azok a szülők teszik a legokosabban.

– önfegyelem és akaraterő: megtanul uralkodni indulatain. hogy szerető figyelem veszi körül a családban: vele örülnek. torzulások kezelését. hogy maga jobb párkapcsolatot. hanem az alkotást is. a teljesítményeinek – s ebben sokat számít az. vagy netán negatív hatásokkal terhelt környezet viszont lassíthatja. De el kell kezdeni a kapott sebek. de szívesen besegít mások munkájába is. és milyen tempóban halad a gyermek önismeretének kialakulása. a családon belüli erőszaktól. Örül a sikereinek. vágya. magatartásformákat vett át környezetéből. az eltörik. vagy meg is gátolhatja azt. az eszményekkel és a lehetőségekkel. meglátja mindenben a jót.) Az önismeret útján Nehéz pontosan meghatározni. hány éves korban kezdődik el. De találkozik a kudarcokkal is. az elfáradás vagy a kudarc ellenére is. – alkotókedv és kezdeményezőerő: nemcsak a játékot szereti. bízni a szavában. milyenek a számára rokonszenves társak. és ezeket a fájdalmakat felnőttebb fejjel fel tudja dolgozni. de tudatosan keresi a dolgok napos oldalát. akkor az elromlik. később harmónikusabb házasságot építsen fel. akkor talán sajátosan új esélyt kap arra. A gyermeküket következetesen nevelő okos szülők vagy akár az idősebb testvérek. A tudatos és következetes nevelési folyamat következtében már a kisgyermekkortól elkezdődhet néhány fontos szokás és készség kialakítása: – valósághűség: a gyermek megtanul számolni a tényekkel és adottságokkal. ügyetlenségeivel: ha rosszul használja a játékát. kik az 36 . – felelősség. mire kialakul a gyermeknek saját tetteire reflektáló figyelme: ideális esetben is csak a serdülő kor elején jut el erre a szintre. és így képes végrehajtani előírt vagy kitűzött cselekménysorokat. értékeket immár tudatos. Saját közérzetétől és indulataitól függetlenítve tudja látni a világot. igazodnia kell másokhoz. rokonok segíthetik ezt a tanulási folyamatot. amelyek rajta kívül álló okokból érik: egy-egy kívánsága. le kell mondania saját akaratáról. A gyermek először megtanul szembenézni a tetteivel és azok következményeivel. hogy már nemcsak egyes tetteit tartja számon. ügyesen megcsinálnia. az eredményeinek. – derűs érzelmi egyensúly: nem menekül önzőn vagy riadtan a fájdalom elől. A tudatos feltárást követheti aztán a rendezés és a válogatás. elképzeléseiről. Találkozik azonban olyan kudarcokkal is. ha valamit sikerül megtanulnia. talán még jutalmazzák is érte jó szóval. A pozitív élményeket. nem kívánatos érzelmein. gyógyítását is. a kialakuló vagy már megrögzült viselkedésformáin: ilyen vagy hasonló helyzetekben hogyan szokott viselkedni? a sikerek vagy éppen a kudarcok általában milyen reakciót váltanak ki belőle? kik. hanem elgondolkozik a szokásain. (Ha valaki például sokat szenvedett gyermekkorában szüleinek torzsalkodásától. dícsérettel. pozitív ingerekben szegény. szabad döntésekkel lehet őrizni és tovább fejleszteni. durvaságától. Ellenőrzés és bíztatás nélkül is megteszi a kötelességét. Vannak használható és megvalósítható ötletei. Ezt követheti aztán. sőt még értékké is lehessen fordítani. terve valami miatt nem teljesül. Hosszú ideig tart. hangulatain. lehet rá számítani.szokásokat. Elsősorban saját hibáival. hogy azok káros hatása minél előbb és minél teljesebben megszüntethető legyen.és kötelességtudat: megbízhatóan teljesíti a vállalt vagy ésszerűen reárótt feladatokat. ha leejti (netán mérgében földhöz csapja!) a bögréjét. a tompa.

s tudatlan maradsz. jobb képességeket. az talán keserűen állapítja meg: mire megyek én evvel? Mások nálam sokkal többet kaptak. nekik könnyű boldogulni az életben. rájöttél: lógsz. az élet mindennapjaiban közlik vele véleményüket.ellenszenvesek? kikkel van jóban. testvéreit is. kikkel szokott veszekedni. Az énkép megrajzolásában. hangzott el egyszer egy kamaszfiú szájából. naplót: az önmagunkra reflektálásnak. a vele való szeretetközösségre. (Persze megkérdezheti szüleit. hogy életét a beteljesülés felé irányítsa. szerencsésebb körülmények között nőttek fel. Szabadságra vágyom. jobb adottságokat is lehet elkótyavetyélni. hívjon valaki. majd létrejön delta. Egy harmadik gimnazista matematikafüzetében keletkezett a következő kis vers: Te. Aki feltérképezte az adottságait. konfliktusba keveredni? Kívülről talán fölösleges ábrándozásnak látszik. együtt gammát alkotnak. ha megkérdezi jóbarátai véleményét. most már gondolkodom is”. hogy kívánjon. spontánul. hanem egy jól vagy rosszul programozott robot. A „Milyen vagyok én?” kérdés megválaszolásában sokat segíthet. de hasznos tud lenni. de ők többnyire amúgy is. akarjon. valójában önmagukon töprengenek a fiatalok ebben az életkorban. hogy milyennek tartják azok. ha egyre tudatosabban és teljesebben számbaveszi öröklött és a környezetéből reárakódott adottságait.” Ez szép. Rosszabb adottságokat is lehet jobbra fordítani. önkifejezésnek hasznos eszközei ezek. Megerősíti ezt a Gondviselésbe vetett hitünk: Isten minden egyes embert születésétől fogva meghív az üdvösségre.) A serdülő és a fiatal felnőtt korban sokan írnak verset. „Eddig csak úgy voltam. a szerelem az élet. ha elgondolkodik azon is. hogy üresek vagyunk. s nem mi vagyunk. akik talán nem rokonszenveznek vele. aki azt hitted. az önismeret kialakításában sokat segíthet. tanulsz. hanem a saját döntéseinken. Talán Pitagorasz-tételből lesz az új nemzeték? Félünk bevallani magunknak. Nincs tehát eleve vesztésre ítélt helyzet. én bezzeg eleve vesztésre vagyok ítélve. A szerelmet nem sinus-tétellel számolják ki. csak használhatatlan. alkatot örököltek. hogy hogyan alakul az életünk. A közmondás szerint „Isten egyenesen ír görbe vonalakon is”. 37 . Az élet ennek az ellenkezőjét igazolja: végső soron nem vagy nem csupán az adottságainkon múlik. Az élet helyett mit tanítanak? Hogy „az alfa találkozik bétával. mindenkinek mindig megvan a lehetősége arra.

valódié. ha sikerülne megvalósítani céljaimat. olvasmányokban megismert képzelt vagy valódi „hősök” is. életállapotba kerülve új feladatok és kihívások elé kerül. A tizenéves korra esik az eszmények kialakulásának kora is. hogy az akaraterő nem velünk született adottság. Felismeri. de dolgozom rajta. Sokan mondják. hogy ezt azért nem tudják megcsinálni. mintha másoknál bűnösebbek lennének. gyöngeségeimet. A fejlődés következő szakasza. Kitűzi azokat a célokat. A környezeti hatások között döntő szerepet játszik az. amely felé törekszenek. Ez a különbség egészséges feszültséget hoz létre: ez adhatja az önnevelés dinamikáját. hogy a gyermek milyen eszményeket. testvérei – jó vagy rossz – példáját látja maga előtt. másokat durván letipró figurákból. szokásaimat. edzéssel fejleszthető. kegyetlen. Később a kortársak hatása válik a legerősebbé. növelhető. tudatosan formálva viselkedésformáimat. A két énkép hasonlít is egymáshoz. hogy az ember tudja mihez mérni. A serdülő kor vége. mert sokkal többet látnak abból az eszményből. magatartásmódok nyomán alakítsa ki eszményeit. Életfontosságú. s annak nyomán indul el.) Az eszmények felé tartó út azonban sose ér véget. mondta Jézus. ne pedig agresszív. Igaz és jó emberekből válasszon példaképeket. A különbség és feszültség a valódi és az ideális én között valamennyire mindig megmarad. a fiatal felnőttkor hozhatja el azt az időt. amint mennyei atyám tökéletes”. (Az antik korban erénynek mondták a szokássá izmosodott jó tulajdonságokat. amelyek gonosz vagy silány magatartásformákat mutatnak be vonzó és követendő példaként. beidegződéssé válik. amilyenné válni szeretnék. hogy a fiatal egymás mellé teszi valódi és ideális énjének a képét: ilyen vagyok. hanem az izmok erejéhez hasonlóan gyakorlással. viszonyítani magát. hanem az is. modelleket lát maga előtt. akármennyit halad is előre valaki. amelyeket a közelebbi és a távolabbi jövőben szeretne elérni. hogy az eszmények felé közeledve egyre jobban megismeri azokat. Leginkább talán eszmény. amelyet neki magának kell megterveznie és kiviteleznie. hogy milyen eszményekhez igazítja életét. „Legyetek tökéletesek. de sokmindenben bizonyára el is tér: az ideális én képe sokkal szebb. Innen érthető az is. és kibontakoztatnám a bennem szunnyadó képességeket. Eleinte talán nagy erőfeszítésbe kerül egy-egy jó elhatározás megvalósítása. tévében. mert nincs hozzá akaraterejük. hanem azért. Nem azért. Az eszmények alakításában azonban nemcsak a gyermek vagy a fiatal közvetlen környezete játszik szerepet. Sok vizsgálat elemezte már a televízió romboló hatását a gyermekkorban. Ennek oka nemcsak az. Nem gondolnak azonban arra. s így egyre magasabbrendű célokat tűz maga elé. hogy új és új életkorba. később azonban a jó egyre inkább szokássá. hogy valóban értékes emberek. viszont ilyen lehetnék. hogy az élete: hosszútávú feladat. ha leküzdeném hibáimat. mint a jelenlegi. hogy éppen a legnagyobb szenteket tölti el a legerősebb bűnbánat.és érték-világuk károsodik azoktól a történetektől és figuráktól. 38 . A kisgyermek elsősorban szülei. Tudom. hogy még nem vagyok olyan. hanem a filmekben. amikor valaki reális önismeretre tesz szert (hány felnőtt erre élete végéig képtelennek bizonyul!). értékesebb. családja.Eszményeink Az önismerethez elengedhetetlen azonban. Megrajzolja önmaga eszményi énképét: ilyenné lehetnék. s ugyanakkor eldönti azt is. mozgató erejét.

Ehhez azonban még tisztába kell jönnie avval is. (Talán ezért is tolódik ki mindkét döntés ideje a mai fiatalok között. hogy a szabad döntések kora viszonylag későn kezdődik el. önmagának és másoknak örömet hozó személyiséggé. Vagy újabb és újabb rossz döntéseket hoz: elszalasztja a kínálkozó jó lehetőségeket. Az élet nagy fölfedezőútja nyílik meg a fiatalok előtt. Senki sem tudhatja előre. elroncsolja egészségét. ha azt csinálhatnak.A szabad. szabad döntésekhez. Ezért aztán korlátnak. Úgy vélik. kérést. és akkor válnak igazán szabaddá. Háromféle úton indulhat el. és úgy vélik kiteljesíteni egyéniségüket. saját egyéniségük kialakulásához arra van szükségük. Bezártatok magamba. embert. életük idejét? Megtanulnak-e helyesen dönteni. Életet. s azt végrehajtani (esetleg a közben szükségessé váló módosításokkal)? Nehezíti a dolgukat az. A valódi szabadság a személyiség szabad kibontakoztatásából áll. De minden ember születésekor kap egy életnyi időt. Senki sem születik szentnek vagy bűnözőnek. Ennek a lázadásnak persze van jelentősége a személyiség megszilárdulása szempontjából. hogy miben is áll a szabadsága. Vagypedig nemigen törődik önmagával.) 39 . hány évig fog élni. netán éppen gonosztevővé válik. mivé tettetek ti. parancsot. kényszernek tartanak minden külső beavatkozást. A gyermek. nem mások. hogy az életüket talán legjobban meghatározó két döntést fiatalon kell meghozniuk: a pályaválasztás és a párválasztás kérdésében még viszonylag kevés tapasztalat birtokában kell dönteniük. Nem engedtetek a szabadba. A valóságban az életemet. Amit ma döntök. Láthatjátok. felelős döntések útján Az eddigiekből látható. és szerencsétlenné. amivé akarok”). ha megreked ezen a szinten. Hogyan használják fel a rendelkezésükre álló adottságaikat. A szabadság több a cselekvés szabadságánál („azt csinálok. A növekvő gyermeknek fokozatosan föl kell ismernie adottságait. személyiségemet formálom meg döntéseim által („azzá leszek. okosan mérlegelni fontosabb döntéseik előtt? Tudnak-e hosszú távú tervet készíteni az életükre. fel sem merül benne a tudatos és szabad élet elérésének lehetősége. élete úti poggyászát: evvel a készlettel indulhat el életének tudatos alakításában. de végzetessé válhat. Csodálkoztok? Ti vagytok a hibások. Vagy egyre tudatosabb és szabadabb döntésekkel fejlesztheti ki magát érett. de tudnunk kell: döntéseinknek következményei vannak. amit akarok”). Így juthat el az első. az holnapra sorsommá válik. hogy mennyire félreértik a szabadság lényegét. hanem azzá válhat élete folyamán. s ezt – adottságainak korlátai közt – szabadon alakíthatja. Szabad akarati döntéseinkkel irányíthatjuk tetteinket. hogy ezekkel szembeszállva saját fejük után indulnak el. felelős. Hadd álljon itt illusztrációként egy kamasznapló néhány sora: Gyűlölök mindent. JeanPaul Sartre ismert mondása szerint „szabadságra vagyunk ítélve”. szabályt.és kamaszkori dackorszakokban mutatkozik meg különösen erősen. amit akarnak. Nem tudtam kinyílni. és ösztöneivel sodródva vegetálja végig életét.

A föltétlen. hogyan tudják tartalmassá. Csehov novelláinak hősei nemegyszer életük végén. illetve minden életkorban aktuális feladatok elé állítanak mindnyájunkat. de már nincs lehetőségük arra. Ha valaki ráébred arra. Nincsenek életkorhoz kötve. Nincs eleve kudarcra ítélt élet. minőségét. konkrét testi-lelki-környezeti adottságokkal. de főleg a serdülőknek s még a fiataloknak viszont az adhatja a legnagyobb segítséget. s egyre nagyobb megelégedéssel. mindegyikből alkotható remekmű. kudarcon. végső soron várható boldogságukat határozzák meg akkor. elrontott márványtömbből faragta ki világhírű Dávid szobrát. Hatalmas ajándék. A növekvő kisgyermeknek. a tudatosan vállalt életre.” *** A gyermekekről és a fiatalokról esett szó: hogyan tehetnek szert egyre reálisabb önismeretre és önuralomra. Amikor elszánt edzéssel erősítik akaraterejüket. A becsületes. Az idő visszafordíthatatlanul múlik. a bűnbánatra. hogy elrontották az életüket. holtponton kell átverekednie magukat a jövőjükre készülő fiataloknak. Jövendő életük jellegét. sem a diplomával. Sokszor emlegetik. és az a feladata. 40 . az egyszer megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. hogy kitartóan tudjanak haladni céljaik felé. hanem van olyan bölcs támaszuk. esetleg hozzájuk hasonlóan csetlő-botló kortársaik gyűrűjében. Van viszont lehetőség a megtérésre. amivel mindezt felfogom. bátorításával segíti őket személyiségük kibontásában. és megtervezik közelebbi és távolabbi jövőjüket. Acélosodik az akaratom. hogy tudják megismerni az élet valódi értékeit. gyöngéd és gondoskodó szeretet biztonságára az első életévekben van a legnagyobb szükség. hogy megtanítják őket a szabad és felelős döntések meghozatalára. hogy ebből az életből hozzon ki a lehető legtöbbet. a rend előbb-utóbb a véremmé válik. Megtaláltam a saját helyem. Nem kis vállalkozás ez. és tanácsaival. Eleinte naponként volt iszonyatos holtpontom. a végtelenbe nyíló távlatait. akkor megállhat és megfordulhat. ellenvélemények. akaraterő és fantasztikus humorérzék. a kudarcok. Azok a tulajdonságok. Fizikailag kezdetben borzasztó nehéz volt. fölfedezik az életnek valódi. naponkénti borotválkozástól kezdve addig. amikor föltérképezik maguknak az élet mélyeit. Amikor először kellett 1500 métert futnom! Megcsináltam. Leginkább mégis az élet első szakaszában van kiemelkedő szerepük. legértékesebbet önmaga és mások örömére. Amikor tudnak egyre állhatatosabbak maradni a jóban. Rendszeretet! Itt nincs pardon. hogy hogyan rakom le a ruhám. most megszületnek bennem. S most már egyre könnyebben csinálom. Önuralom. hogy Michelangelo egy félretett. ha ilyenkor nincsenek egyedül. hogy életkoruk és életállapotuk. hogy újra kezdjék. amiknek hiánya mindig bántott. hogy zsákutcába jutott vagy rossz úton jár. halálos ágyukon bánkódnak azon. hogy megkeresse a helyes utat. sok tanácstalan helyzeten. Valójában azonban az itt említett folyamatok nem zárulnak le sem az érettségivel.„Egy életem. aki végigjárta már ezt az utat. talán csábítások és fenyegetések ellenére is. viszont nagyszerű örömöt jelentenek az elért sikerek. De most roppant boldog vagyok. elfáradások. hiszen a felnőttek már hajlamosak arra. Egy 19 éves kiskatona levele ilyen első sikerekről számol be: „Most egyszerre három lépcsőfokot ugrom. Önmaga megalkotására meghatározott (és ismeretlen hosszúságú) idő áll az ember rendelkezésére. a megharcolt eredmények. boldoggá és másokat is boldogítóvá alakítani az életüket. egy halálom” – a meséknek ez a visszatérő fordulata mély bölcsességet hordoz: egy konkrét környezetbe születik bele minden ember.

Erich: A szeretet művészete. Vigilia Kiadó. 2002. sebzett vagy éppen agresszív. aki vagyok? Vigilia Kiadó. Minden életszakaszban megvan azonban a lehetőség arra.: Érzelmi intelligencia. 2002.Harmat. Budapest. Ahogy Puszta Sándor írja Donum című versében: Kaptál egy arcot apád anyád arca kaptál egy nevet hordozd becsülettel kaptál egy kezet ne ereszd el ne ereszd el kaptál egy szívet igazíts rajta ha tudsz kaptál egy világot javíts rajta ha tudsz kaptál egy életet viseld el ha tudod kaptál egy napot még mindent jóvátehetsz. Elisabeth – Kessler. Powell. és átgondoljuk az életünket. Vigilia Kiadó. (Talán nem durván leegyszerűsítő a megállapítás. 1984. Budapest. Berne. Budapest.) Pedig ha valahol. Crabb. Vanier. Vigilia Kiadó. Vigilia Kiadó. 1997. John: Egészen EMBER egészen ÉLŐ. hát itt érvényesül az élethosszig való tanulás lehetősége és kötelessége. hogy ezért van annyi infantilis. Szakirodalom Apter. Terri: A magabiztos gyermek. Eric: Emberi játszmák. Kübler-Ross. Budapest. 2002. A Biblia szóhasználatával: a megtérés és a bűnbánat lehetősége minden életkorban nyitva áll mindenki előtt. Goleman D. és elrontott életükkel rátelepedjenek környezetükre is. Budapest. Jean: Emberré lenni. Helikon Kiadó. Budapest. hogy megálljunk. Fromm. 1987. Vigilia Kiadó. Életünk idejét megállítani nem lehet. Gondolat. Vigilia Kiadó. Felmérjük adottságainkat. Lawrence dr: Mélybenéző. 41 . Budapest. amelyek talán egyre nyomasztóbb teherként nehezednek ránk rossz döntéseink vagy éppen elszalasztott lehetőségeink következtében. Budapest. David: Élet – leckék. John: A tartós szeretet titka. Powell. John: Miért félek a szeretettől? Vigilia Kiadó. 1997. elégedetlen és boldogtalan ember mai világunkban. Budapest. Háttér. 1997. John: Miért félek attól. 2002. John: Feltétel nélküli szeretet. 2002. Powell. Powell. Énünk és kapcsolataink gyógyulása. Budapest. Powell.megszerzett anyagi függetlenségük és társadalmi pozíciójuk következtében semmibe vegyék ezeket a feladatokat. Budapest. Budapest. 2002.

Személyiségünk a különböző tulajdonságok csak ránk jellemző szerveződése. klinikai gyermek-szakpszichológus. Mivel viselkedésünk összhangban van énképünkkel. Budapest Önismeret. 4. így személyiségünk kontroll alá vonható része nő. alkalmassági tesztek). Személyiségünk fontos eleme az énkép – az önmagunkról alkotott kép. tesztek (teljesítménytesztek. másik része másodlagos. fejlődésében nézni. sokoldalúság (sokféle helyzetben. 3. környezet megismerése. nyílt énrész – én is. tipikus viselkedési reakcióink ismerete. 2. rejtett énrész – csak én ismerem. 3. Önismeretünk növelése során a vak énrészünk csökken. vak énrész – mások tudják rólam. 3. Az énképünk kialakulásában döntő szerepet játszanak szüleink. tulajdonságaink. tud róla. Énképünk részei 1. Énképünk lehet pozitív vagy negatív. torzító tényezők lehetnek. a környezet is tisztában van vele. megfigyelés (rendszeres – eseti. személyiségtesztek. Tulajdonságaink egy része centrális. Énképünk lehet merev vagy rugalmas (ez utóbbi esetben könnyebb a változtatás). érzelmi állapotban megfigyelni). 2. hanem amit tesz. illetve kritika aránya irányunkban környezetünk részéről. csak én nem vagyok tudatában ezen jellemzőimnek. pozitív énkép esetén pozitív viselkedés valószínű. Ebben jelentős szerepet játszik. pl. környezetünk (tükörfunkció) születésünktől kezdve. Az emberek megismerésének módszerei: 1. beszélgetés. érzelmi torzítás. – egy speciális kép – amilyennek mások tartanak engem. ismeretlen énrész – sem én. 2. folyamatában. nemcsak azt megfigyelni. kikérdezés. cselekszik.Dr. a külvilág nem. előítéletesség. figyelmetlenség. milyen volt az elismerés. személyiségtípusok Az önismeret az emberismeret speciális esete – saját külső és belső jellemzőink. amit mond. A személy megismerésének alapelvei: 1. 4. sem mások nem ismerik. Sallai János pszichológus. – amilyen szeretnék lenni. mások megfigyelése – magunk megfigyelése). 42 . Ez többféle lehet: – amilyennek tartom magam.

V. mit teszünk pl.környezet . 43 . ez teszi lehetővé. II. Az egészséges személyt jellemzi . testi panaszok fellépése. III.Önismeretünket segíti a különböző személyiségtípusok ismerete: I.örömképesség . erős indulati állapotban. váratlan vészhelyzetben (menekülés. konfliktushelyzetekben.kapcsolati képesség . segítségkérés. mások hibáztatása.öröklés . IV.pihenési képesség .önnevelés (ez fokozatosan lép működésbe. hogy felelősséget vállaljunk életünkért).munkavégző képesség .magabiztosság. megfontolt gondolkodás és cselekvés). a veszély letagadása. Önismeretünk fontos része annak ismerete. Személyiségünk kialakításában szerepet játszik: . temperamentum szerint szangvinikus kolerikus melankolikus flegmatikus testalkat szerint aszténiás piknikus atlétikus irányulás szerint extrovertált introvertált külvilág felfogása szerint vizuális auditív motorikus egyéb racionális – intuitív objektív – szubjektív gyakorlatias – elméleti pacsirta – bagoly beszédes – hallgatag.

de nem sérti mások jogait. 4. egyenesen megmondja. nem ítélkezik: a tettekről szól. merünk-e nemet mondani szükség esetén. nem az elkövető személyéről.milyen értékrend irányítja viselkedésünket (mit tartunk fontosnak. 2. személyes felelősségvállalás életéért. 3. érzéseit ki tudja fejezni. kudarcaiból. körülményeket okol). pozitív beállítottságú. tanul hibáiból. nemcsak másokat segíteni. 9. ésszerű kompromisszumot kötni (én megoldásom – te megoldásod → a mi megoldásunk). mennyire tudjuk beleélni magunkat mások helyzetébe (empatikus készség). mire nem sajnáljuk időnket. pénzünket). tud nemet/igent mondani. A magabiztos. energiánkat. nem manipulál. bízik önmagában – jó önismerete van. választásaiért (nem másokat. mennyire állunk ki meggyőződésünk mellett. képes tárgyalni. ellenőrzés alatt tartani. nem „mindenki”. hogyan viselkedünk másokkal. szorongás nélkül kiáll jogaiért. mit akar. 10. 44 . 13. 11. nem alkalmaz rejtett befolyásolást. tud szívességet kérni és elfogadni. 5. csoportban képes elmondani a többiekétől eltérő véleményét. 12. 7. az események előnyös oldalait keresi. 8. mire van szüksége (egyes szám első személyben szól. „kell”). öntudatos viselkedésű ember néhány jellemző je: 1. 6.

A program A program minden olyan kritikus kérdést megcéloz. Eredmények A program 10 éve alatt 17 oktatói szimpóziumot tartottunk. és jellemük fejlődik. s ezen keresztül javuljanak barátkozási. pszichológusok és iskolaorvosok számára oktatói szimpóziumok és akkreditált képzés keretében ismertetjük. tartós kapcsolatok kiépítése. kapcsolatépítési képességeik. FÉK–klubok. védőnők és egészségnevelők. s így csökkenjen a droggal való visszaélés. Fax.és jellemépítő program A „Fiatalok az Élet Küszöbén” (FÉK) programot a Timóteus Társaság Alapítvány 1994-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet AIDS-megelőzési csoportjának a felkérésére fejlesztette ki és irányítja. 1116 Budapest. amely két kötetes tanári kézikönyvből áll. amely kapcsolatban áll a felnövő fiatalok következő szükségleteivel: önismeret. amelyekre az egész nyugati civilizáció épül. hogy erkölcsi alapjaik. amely szándékai szerint minden 13– 18 éves magyar diák számára elérhető kíván lenni. erkölcs és jellem. Budapest Fiatalok az Élet Küszöbén. községet.: +36-1-228-80-78. Ezek össz-látogatottsága meghaladta a 6500 főt. játékos formában ismerkedhetnek meg.Timóteus Társaság Fiatalok az Élet Küszöbén program kidolgozói.és drogprevenció. A program. hétvégi kirándulások és angol nyelvi táborok keretében. Mindezt olyan módon és stílusban adja tovább. Zsurló u. Timóteus Társaság Alapítvány. Megtanuljanak nemet mondani a környezeti nyomásnak. a házasságra és a családi életre azáltal. értékrendszerük megerősödik. • Mérséklődjön a szexuális promiszkuitás. házasság és család. AIDS. drogprevenciós kapcsolat. Tel. értékek. a következőket tűzte ki céljául: • Fejlődjön a diákok önértékelése. A FÉK tartalmazza azokat az alapvető emberi. A résztvevő tanárok. A diákok a program mondanivalójával osztálytermi előadások. kommunikációs készsége. illetve mutatjuk be. egészségnevelők közel 500 várost.és feladattárat tartalmaz. valamint 5 játék. hogy elgondolkozzunk ezek fontosságán. 10 olvasmányt. védőnők. keresztény értékeket. s arra ösztönöz.. Az eszköz A FÉK program eredményes alkalmazása érdekében létrehoztunk egy oktatói csomagot. a tizenéves terhességek és az AIDS-es esetek száma. szexualitás. A programot tanárok. • Emelkedjen a veszélyérzet a diákokban a kábítószerrel szemben. A programot születése óta 532 országban kezdték el használni. +36-1-227-58-62 45 . s ezáltal csökkenjen az SZTB-k. A tanári kézikönyv 37 óravázlatot. • A diákok felkészüljenek a felnőttkorra. falut és több mint 500 oktatási intézményt képviseltek. amely a hétköznapokban is alkalmazhatóvá teszi a diákok számára ezeket az örök értékeket. 6.

Megtartod. 60 perc Vázlat Bevezetés A szex jó. de ezzel a jogunkkal csak a fogantatás előtt élhetünk… II. hogy akarunk-e gyermeket vagy sem. hogy 100%-os védelmet az óvszer sem nyújt. hogy ha valaki vírushordozó. akkor a vele való közösülésnek nagy valószínűséggel fertőzöttség lehet az eredménye. Beszéljetek az álmaitokról! Tennivaló: Beszélni arról. Ezt a későbbiekben használni fogjuk. hogy a szex örömet is okozhat. Szülői segítség? Dolgozni kell? ii. hogy nem lehet később gyermeked? Az új élet akkor kezdődik. de jól is kell élni vele. Használati hibaszázalék Tennivaló: Az óvszer használati utasításának felolvasása után közösen megbeszéljük a leírt hibaforrásokat. I. A szex A biztonságos(abb) szex? a. amelynek a végén TE is lettél. Elmondani. Gyári hibaszázalék c. A használati utasítás szerint nem nyújt 100%-os védelmet az óvszer b. Az álmokat. Az SZTB és a nem várt gyermek A. fel kell írni a táblára. Megállapítjuk.Timóteus Társaság MIÉRT VÁRJ? FÉK tanári kézikönyv alapján Óra időtartama: kb. B. A nem várt gyermek Lehetőségek: i. Szexuális úton Terjedő Betegségek Az AIDS szerzett immunhiányos betegség Szexuális úton is terjed Tennivaló: Beszélni a betegségekkel járó kellemetlen dolgokról. amikor az ivarsejtek találkoznak. hogy van jogunk választani. Tennivaló: Beszélni a gyermek megtartása és az abortusz egészségügyi és szociális következményeiről Kiemelni az élet tiszteletét. Abortáltatod. s elmondani. hanem tény. és beindul az a folyamat. amiket mondanak a fiatalok. Vállalod a rizikót. Ez nem választható. de tönkre is tudja tenni egy ember életét. 46 .

A legtöbb információt szerzem be. újra nézzük meg a táblára felírt álmokat. Ezzel mutatva be azt.) Szeretlek a hibáiddal és az erényeiddel együtt. V. amíg nem fedik egymást. Megismerés lényege Az időtöltés. Például e-mailt is egy idegentől csak vizsgálat után fogadunk el. de szoros kapcsolat van közöttük.: jó leszel. Megállapíthatjuk. majd szétszakítom.) Tud várni c. hogy a szex nem egyenlő a szerelemmel. Szerelem – szex nélkül: plátói szerelem. A szeretet himnusza (Biblia: 1Kor 13) a.) b. hogy a megismeréshez idő kell. s ez alapján mondom el a fenti gondolatot. mert pl. kihasználás. B. ahogy vagy. A kapcsolat A. (Veszély: meg kell dolgozni érte. ha megszűnik az ok. A szeretet fajtái . hogy a nem várt gyermek romba döntheti az álmainkat. amelyeket közelítem egymás felé. Tennivaló: Elmondani. III. elvettek tőlük. ha pl. kiemelni a fenti négy fogalmat a szövegből. 10%-os fedésben összetűzöm (jelezve a szexuális kapcsolatot).) Szeretlek. úgy.) Képes megbocsátani b. amit általában együtt szoktak említeni a szexszel.) c. hogy biztonságos lesz a kapcsolat. Szex – szerelem nélkül: prostitúció.) Akar adni d. IV. Egyik szíven marad a másik darabja. A fiúk skalpokat gyűjtenek. több példával kiegészítve. és vessük össze az előbbiekben felsorolt negatív lehetőségekkel. 47 . (Veszély: félelem attól. lefekszel velem.) Tennivaló: Először csak a példamondatokat elmondani egyenként. amiből megbizonyosodhatok arról.Miután beszéltünk a szex veszélyeiről. ami megfoghatatlan. a. és egyenként beszélni róluk. Szakítás lényege Szakítunk egymásból. Tennivaló: A fenti két szívet kb.) Szeretlek.: szép a hajad.) Soha el nem fogy Tennivaló: A Bibliából való idézetet felolvasni. Egy éjszaka kevés hozzá. Ez a fogalom a szerelem. A szex és a szerelem kapcsolata Van egy érzés. Jobb esetben összhangban vannak. Tennivaló: Itt két papírból kivágott szívet használok. valamit. B. („Veszély”: kitartó lesz. a lányok pedig úgy érzik. Válaszokat kapni a zárójelben megfogalmazott veszélyre. Az igazi szerelem A.

és Day. Hogyan jutunk el a szexhez? Kapcsolat Szerelem Szövetség Házasság Szex Félelem nélkül Idő kell a megismeréshez Szeretlek úgy. mint „zálog” értékét. Tennivaló: A fenti módon A/4-es papírokra felírt szövegeket a téma tárgyalásának a sorrendjében feltenni a táblára. 2000. Fontos: a témák nem ebben a sorrendben vannak tárgyalva. 1995. S miután feltettük az utolsót is. 2004.) B. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. és a fenti ábra szerint párhuzamot vonni a házasság szerepe és a szövetségkötés között. Milyen alkalomból? Szövetségkötés Házasság A legszemélyesebb zálog Gyermekeik Örökre A szüzesség Mennyi időre kötik a szövetséget? Tennivaló: Beszélni a középkori uralkodók szövetségkötési módszereiről.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. McDowell. Szövetség Kik adják a zálogot? A.I. szemben a társadalmi elvárásokkal. Kiemelni a szüzesség. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. VII. Szakirodalom Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. 48 . D. Kiemelni a gyermekeik házasságkötését. J. és az előadás végére a fenti sor alakul ki. ahogy vagy Tehát arra bátorítalak. ezért megfelelő helyet kell hagyni az egymás után következő feliratoknak.. Budapest. ekkor újra elismételjük a folyamatot a legfontosabb mondanivalójával.) Királyok Én és a párom Miért adják a zálogot? Szövetséget kössenek: számíthatnak egymásra mindig. hogy várj a házasságig a szexszel.

kiemelten az AIDStől való félelem is. nekünk is több oldalról kell közelítenünk. arra. a szexuális úton terjedő betegségektől. CSÉN tanácsadó. A fogyasztói szemlélet egy megváltozott értékrendet kínál. illetve kellene az ifjúságnak tájékozódni a világban. s éppen a család lehet a kivezető út ebből a nehéz helyzetből. Másfelől nem tudják. Ilyen hatások által befolyásolva kell. Nehezen tudnak eligazodni. hogy a család értékként való jelenléte a társadalomban csökken. Igazán kisgyermekes szülőként tapasztaltam meg ezt. Kecskemét. alkalmi kapcsolatokra és szabados szexualitásra való buzdítás. és Hortobágyiné dr. Mindezzel észrevétlenül történik bátorítás a szexuális élet korai elkezdésére. amivel jobb lenne. előtérbe kerül a sikerorientáltság. Ennek egyik lehetséges útja a családi életre nevelés megjelenése az oktatásban. a gyermek vállalásának lehetősége nem jelenik meg. „A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. Ennek egyik oka lehet a családi élet válságos helyzete. Sajnos. stb. – nem tudjuk teljesen kizárni az életünkből. Gyermekeink fejlődésük. Szeretnék megőrizni függetlenségüket. hiszen közös felelősségünk. az átgondoltság és tervszerűség hiányzik belőlük. szülőként bármennyire próbáljuk megóvni gyermekeinket ezektől a hatásoktól – otthon nem nézünk tévét. hogy gyermekeik legyenek. ha segíteni szeretnénk őket a harmonikus családi élet felé. növekedésük során kicsi koruktól kezdve találkoznak a szexualitás olyan formáival is. CSÉN tanácsadó. Hangsúlyoznunk kell azonban. miközben két 49 . netán konfliktusoktól. és megtalálni a helyes utat a boldog családi élet megvalósítása felé. felkészületlenül alapítanak családot. de mindenképpen a szülők bevonásával.” (a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán) Mivel a fiatalokat sokféle hatás éri. Egyfelől vágyódnak a családalapításra. Ugyanakkor megjelenik az abortusztól. mert kevesen kapnak hatékony segítséget saját családjukból.Déri Éva biológus. Nagy szakadék érezhető a bátorítás és a félelemkeltés között. és jó döntéseket hozni a különböző élethelyzetekben. hogy napjainkban nem a család. Nehezíti természetesen helyzetüket. hogy a felnövekvő generáció boldogabb családi életek kialakítására legyen képes. Az iskolákban a felvilágosítás általában a gyermek elleni védekezésre irányul a fogamzásgátlók használatának ajánlása által. Természetesen ebben a szexualitás és az élet továbbadása szétválasztódik. nem beszélünk csúnyán. Kecskemét Felvilágosítás – kicsit másként A fiatalok a mai világ forgatagában sok és szélsőséges ellentmondással találják szembe magukat. hanem az értékrend van válságban. a karrierszemlélet. ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől. A médián keresztül erőteljesen árad a fiatalok felé a könnyed életre. ha nem találkoznának. sőt félelemmel tekintenek az esetleges fogamzásra. amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel. Széleskörű összefogás szükséges ahhoz. A fiatalok a házasságot általában elavult intézménynek tartják. félnek az elköteleződéstől. Nagy Ágnes általános orvos. hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. és ezt tekintik abortusz-megelőzésnek. hogy a jövendő családok élete pozitív irányba változhasson. A család és az iskola szoros együttműködésére van szükség.

és külön szülői foglalkozásokon beszélgetni velük ezekről a témákról.fiammal sétáltunk a játszótérre. hogy a szülők többsége nem tud mit mondani. hatásokra lehet ügyesen reagálni. és hogy az is maradjon. és próbálták megfejteni. és az a tudat. A házak oldalán. Természetesen ehhez a megfelelő nyelvezetet is ismerniük kell. hogy a szexualitás életünk legszebb ajándékai közé tartozik. egyszerű szavakkal. Fontos. boldogabb családi életek alakulhatnak ki. egymáshoz tartozását. illetve az út mentén felállított óriásplakátokról is igen furcsa jelenetek néztek vissza ránk. csak megfelelő módon kell készülni rá. Ilyenkor a szülőnek kell nagyon nyitott szemmel és füllel járnia és finoman. hogy kifejezi két ember szeretetegységét. vagyis bicikliző fiam szemmagasságában. de fiaim megkérdezték: „Mit csinál a néni pucéran?” Az utcán sétálva találkozhatunk a csúnya beszéddel. természetesen mindig a gyermek életkorának megfelelően. s ebben igénylik leginkább a segítségünket. Ez a kapcsolat számunkra a házasság. Az újságárus előtt elsétálva. A szexualitásnak három célját szoktuk említeni: az örömszerzést. pornó lapok sorakoztak. ha az ő figyelmüket sikerülne ráirányítani erre. és akkor fog kérdezni. Ezekkel a mi gyermekünk az óvodában és az iskolában fog találkozni. Mi hiszünk a házasság gyógyító és megtartó erejében. de az előbb említett okok miatt ez nem működhet teljesen – és harmadik célként azt. egymást szerető ember teljes bizalommal átadni magát a szexuális egyesülésben. amit addig igazán észre sem vettem. fontos tudnunk hol van a helye életünkben. ha jelentkezik a kis Élet ebben a kapcsolatban – márpedig minden szexuális kapcsolatban ez benne foglaltatik. és felkészíteni. nyugodt szívvel mondhassunk igent rá. kérdéseivel ’letapogatnia’ gyermekét. ha gyermeke szexualitással kapcsolatos kérdést tesz föl neki. Ha a gyermek olyan családban nő fel. A leghatékonyabb az lenne. nagyságrendekkel több nem neki való információ jut el hozzá. Ha egyáltalán kérdezni fog. s erről a felvilágosító órán már hallaniuk kell a fiataloknak. jelen van az elköteleződés biztonsága. Mindenképpen egy olyan kapcsolatban. ezért a gyerekekkel is meg kell próbáljuk elindítani ezt a fajta kommunikációt az iskola keretein belül. a kínáló legalsó sorában. Sokszor tapasztalom azonban azt. a gyermekvállalást – amit jelen világunk igyekszik szétválasztani. mert nem mindegyik gyermek osztja ezt meg szüleivel. hogy az igazán örömteli és felszabadító legyen. hogyan beszélgessenek ’szépen’ gyermekeikkel a szexualitással kapcsolatos témákról. megtanítani őket. hogy lássák a fiatalok. A házasságra való felkészülésben a szexuális életre való készülés is benne foglaltatik. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. 50 . Időnként találkoztunk egy-egy padon vagy buszmegállóban egymásba gabalyodott párral. Csak ilyen feltételek mellett tudja két. Ezekre a kérdésekre. Iskolai munkánk során ezért tartjuk fontosnak a szülőket is megszólítani. esetleg az idősebb testvérek már aktívan használják az internetet. ahol háttérzajként állandóan bekapcsolt állapotban van a tévé. obszcén kifejezésekkel is. Ha ez a felkészülés megvalósul. elmondani a mi álláspontunkat a dologgal kapcsolatban. mi is történik. a korunkat átható állapotra. A szülőket azonban nem túl nagy arányban érjük el így. akiket a gyerekek csodálkozó szemekkel néztek. illetve zavarba jön. hisz egyik védekezési módszer sem 100 %-os –.

vagy csak lassan tud kialakulni. Néha az is lehet gát. nagyon sok csatornán jut el hozzájuk ez a téma. amikor a szexualitás témakörét elővesszük érzékeny területet érintünk. és ez a fajta bizalmas légkör ezért nem. nyíltnak kell lennünk. Másrészt a diákoknak sem könnyű szembesülni ezzel a témával – különösen nem az iskolapadban –. Annak érdekében. Bizonytalanok lehetünk magunkban. Tudjuk ez a mai elektronikusan átszőtt. Így.A felvilágosító órák alkalmával érezzük. Azt is érzékeljük. hogy ami eljut hozzájuk az leginkább igazi szeretetkapcsolaton kívüli. mert nem sűrűn beszélünk erről a témáról. Ekkor még általában két óra lehetőséget kaptunk arra. minden általunk lehetséges segítséget meg kell adnunk. első reakcióként néha nagyfokú hárítást kapunk. hol egy osztályfőnök hívott az osztályához. (Sajnos erre a néhány alkalomból álló felvilágosító óra nem mindig nyújt lehetőséget. hogy az általunk fontosnak tartott mondanivalónkat átadjuk. Ezen nem kell csodálkoznunk. hogy megfelelő környezetbe ágyazva hangozzanak el a szexualitással kapcsolatos dolgok –. hogy ki tudjuk várni ezt. Kimondottan felvilágosító órák tartására nem akartunk vállalkozni – ezért dolgoztuk ki a több évre szóló családi életre nevelés programunkat. a bizalom kialakulásának mértékétől. de a kezdeti passzivitás és flegmaság mögött – „Mi már mindent tudunk!” – lassan megvillan az érdeklődés szikrája. A diákok nagyon meghálálják. de gyermekeink érdekében érdemes megpróbálnunk. hogy ez a kép szebb lehessen – mint amilyen most valójában –. mire oldottá válik a hangulat. meg kell adni a méltóságát. esetleg szigorú szerepkörben. Egyrészt azért. s ezért igen nehezen jönnek a szánkra a szavak. kellő tisztelettel lehet csak erről szólni. sokszor ijesztőnek és undorítónak tartják. Lehet. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. amit látnak. hogy a szexualitásról nem lehet megfelelő környezet és érzelmek nélkül beszélni. hogy régóta ismerik a diákok a tanárt más. információ-kavalkádban gazdag világunkban nem egyszerű feladat. Zavartságuk azonban hamar tud oldódni. Biztatásul hadd jegyezzük meg. ilyen órákra mindig ’csak’ meghívtak bennünket. hogy lelkileg nincsenek erre felkészülve. Nincs igazán kialakult nyelvezete. hol egy szülő ajánlott be bennünket a gyermekét tanító pedagógusnak. hogy valaki egyből nyitottságot és befogadókészséget talál. Később már minimum 4 órát kértünk az osztályfőnöktől. ha figyelembe vesszük. hisz velük sem beszélgetnek minden nap erről. akik ismerték a témával kapcsolatos nézeteinket. hogy értünk-e mi ehhez a témához. hogy milyen kép alakul ki a fiatalokban. a megismerkedés óta eltelt időtől. Fontos. Olyan pedagógusok tették ezt. és nem értik. különösen ilyen őket érintő kérdésekkel kapcsolatban. hogy 10–15 alkalom is eltelik. és igazi érdeklődéssé válik. és szerettek volna más szemléletű felvilágosítást nyújtani fiataljaik számára. Fontos tehát megláttatnunk – és fontos látnunk magunknak is –. de az is lehet. Megéri. vagy tömény pornó. hogy a legfiatalabbak is igen tájékozottak a szex terén. mit saját neveltetésünk során plántáltak belénk. ennél kevesebb alkalom esetén nem is vállaltuk el a feladatot. hogy ez intim dolog. ha valaki őszintén és nyíltan fordul feléjük. Ebből a 51 . Fontos azt is látnunk.) Ez függ a kölcsönös szimpátiától. Érzékeltetnünk kell. esetleg némi szégyenérzet is van bennünk. A felnőtt generáció felelőssége. ugyanakkor őszintének. hogy kellő gyakorlás és egy kis merészség után egyre könnyebbé válik a beszélgetés a fiatalokkal ezen a területen is. A ’kamasz-léttel’ is szembesülünk.

beszélünk a szex céljáról. megismerkedve mind a mesterséges. Az osztályfőnöktől is megkérdezzük ezt az óra előkészítő konzultáción. Semmiképpen nem szeretnénk olyan témával ’letámadni’ a fiatalokat. .beszélgetünk a serdülőkor lelki és biológiai változásairól. hogy lássuk. és a felelős szexualitásról. . hogy minél inkább az adott osztályra készülhessünk rá. ha az óra közben felmerülő kérdések kicsit elterelik az óra irányát. Nem baj.bepillantunk a megtermékenyítés csodájába. azelőtt lehet nemi életet élni? Hogy lehet egy férfinek és egy nőnek több gyereke? Hogyan történik a szaporodás? Miért nem lehet szerelmeskedés nélkül gyerekük az embereknek? Hogy szaporodnak az emberek? Hogy kerül egy nemiszerv a másik nemiszervbe? Fáj a vérzés? Gyerekeknek tampont vagy betétet ajánlanak? Mikor nő meg a mellünk? Hogyan történik a szaporodás? Miért kell szaporodni? Miért ilyen a férfi nemiszerv? Miért fáj a hasunk a vérzéstől? Hogy szaporodunk? Hogyan lesznek az ikrek? Mikor jön meg pontosan a havivérzés? Hogy jönnek létre a gyerekek? Hogy születünk? Hányszor kell érintkezni. fontos. hogy fiú. . végigkövetjük a magzati élet állomásait.említjük a szeretet-típusokat.szó esik az abortuszról is. Lányok kérdései Milyen a serdülés? Milyen a szaporodás? Milyen a kamaszkor? Azt hogy dönti el a szervezet.4 alkalomból is legtöbbször 5 lett. mind a természetes családtervezéssel. ami szerintünk.beszélgetünk a várandóságról (érintőlegesen a szülésről is) női és férfi szemmel. . vagy lány baba lesz? Miért kell kórházban szülni? Hogyan kell szülni? Mielőtt megjön a menstruáció. s ne azt mondjuk el. . . mennyi a hőmérsékletünk? Mi az aranyér? A csikló mire szolgál? 52 . Fontos figyelnünk arra. hogy a gyerekek érezzék: bátran kérdezhetnek. osztály 2002. mert a fiataloknak annyi kérdésük van. Tájékozottságuk és érdeklődési területük inkább bennünket szokott meglepni. mi foglalkoztatja leginkább jelenleg az osztályt. ne csak átrohanjunk az anyagon. . Ezeket az órákat is nagyon átgondoltan igyekeztünk felépíteni: . Az első találkozásunk előtt mindig kérünk írásban és név nélkül kérdéseket. Diákok kérdései és rövid elemzések 3. hisz sok órát töltünk együtt a gyerekekkel. Néhány osztály kérdéseit mutatjuk be a következőkben.próbálunk eligazodni a különböző családtervezési módszerek között. hogy a gyerek megszülessen? Miért kell szaporodni? Hogyan kell szaporodni? Mikor jön meg pontosan a menstruáció? Hogy jönnek létre a gyerekek? Mikor nő meg a mellünk? Ha kiszabadul a petesejt. ami szükségessé teszi az ötödik óra megtartását.ismerkedéssel kezdünk. hogy kellő időt hagyjunk a gyerekeknek. amire még nincsenek felkészülve. vagy általában foglalkoztatja éppen ezt a korosztályt.megismerkedünk a női ciklus folyamatával.

mennyire veszélyes? Milyen veszély áll fenn? Mi van akkor. Lányok kérdései Mitől lesz egy nőnek mellrákja? Mit jelent az. ha rokonságban születik? Hány cm hosszú a hüvely járata? Mekkora nyugalmi és merev állapotban az átlagos hímvessző? A köpcös embereknek miért kisebb a férfiassága? Mennyi vér áramlik a barlangos testekbe merevedéskor? Miért nő szőrzet a nemi szervek körül? Mi van. ha a menstruáció az átlagnál később jön meg valakinek? Miért van az. hogy valakinek évek óta sárgás-zöld folyadék folyik a hüvelyéből? Baj-e ez? Mi történik akkor. a lányokat leginkább a gyermekvállalás körüli veszélyek érdeklik. 6. de nincs magömlése? Úgy tűnik. ha egy gyerek 8 hónaposan születik? A későbbiekben ebből a fejlődés során lehet-e valami probléma? Ha egy gyerek csonkán születik. ha egy gyerek farfekvéses? Miért jó az. hogy valaki nem impotens. akkor azt lehet-e pótolni? Miért baj az. Leginkább azonban a szaporodás érdekli őket. lesz-e valami baja az anyának? Ha az anya AIDS-es akkor. de megtudtuk. de akivel lefekszik. Fiúk kérdései Milyen lesz a gyerek. aki hepatitisz-B fertőzésben szenved? Hány hónapos kortól lehet megműteni a babát? Miért? Ha a baba meghal az anya hasában. ha egy lány úgy fekszik le valakivel. annak már van magömlése. Meglepődtünk ezen. ha a baba is elkapja. ha kiszárad a fityma? 6. osztály 2001. hogy nincs neki menstruációja. ha megerőszakolnak bennünket? Mit mondjunk.Láthatjuk. hogy már a 3-os korosztályt is foglalkoztatják erősen a testi változások. Lányok kérdései Milyen hatása van életünkre. de a szex iránt is érdeklődnek. osztály 2001. ha bemegyünk a boltba gumit venni? 53 . és semmi védőszert nem használtak? Csak szex közben lehet elveszíteni a szüzességet? Létezik olyan. hogy az osztályban van egy súlyosan beteg fiú. Így érthetőbb volt számunkra a kérdések irányultsága. hogy baja van a gyereknek? Hogy lehet gyereke annak. hogy mikor kezdünk fejlődni? Mitől lesz valaki leszbikus? Mikor kell először nőgyógyászhoz menni? Lehet-e menstruáció alatt úszni? Mit csináljunk. ha az anya méhében észreveszik. hogy impotens? Tampon vagy betét? Miért nem egészséges 40 éves korban szülni? Mi a csikló? Miért pont 9 hónap a babavárási idő? Mitől alakul ki a rák? Az alaktól függ-e.

fiúk fejlettebbek. és a fiúk miért olyan lassan? Miért fáj. Melyik az egészségesebb. amikor egy kisbabát hordunk a hasunkban? A felkészülés a szeretkezésre? Hogy kell védekezni azon kívül. hogy lehet gyorsan eltüntetni? Hogyan előzhető meg az AIDS? Hogy kell használni a tampont? Ennyi idős korban már lehet használni? Miért van az. hogy egyes lányok. mondjuk gondolkodásban? Hány éves korban alakul ki bennünk a „sperma”? Veszélyes-e a szex óvszer nélkül? A lányok miért fejlődnek gyorsabban. Mit érzünk akkor. a tampon vagy a betét? Mitől van a fehérfolyás? Hogyan terjed az AIDS? És miért éppen Afrikában halnak meg bele a legtöbben? A fiúknak milyen a „menstruációjuk”? Mekkora az ideális méret a férfiaknak? A fiúk. hogy pisilnek kiskorukban? Egy 12–13 éves lánynak mekkora a melle? Hogy lehet szőrős valakinek a feneke? Mi az a natúr francia? 54 . Fiúk kérdései Nem tettek föl kérdéseket 6. hogy az óvszert fel kell tenni? A menstruációról szeretnék tudni. Lányok és fiúk kérdései Nem tudom mi az a franciázás? Mi az az orgazmus? Honnan lehet tudni. mint a szex. mármint a nő hasában? A nők miért érnek olyan gyorsan. miért kezdenek el hamarabb fejlődni? A menstruáció miért fontos? Hogyan kell a tisztasági betétet és a tampont berakni? Hogyan lehet a pattanásokat legjobban eltüntetni? Melyik az egészségesebb. a betét vagy a tampon? Mik a jelei annak. osztály 2001.A lányok nagyon komoly kérdéseket tettek föl. osztály 2002. mint mások? Mi zajlik a menstruációnál? Mi az a szex? Hogyan reagálnak a lányok a változásra? Van szellemi változás. hogy nem lesz kisbaba? Milyen. amikor szerelmesek vagyunk? 6. Ismét megjelennek súlyos aggodalmak. mit kell kezdeni? A pattanásokat. hogy pontos dolgokat tudjak róla. amikor a szűzhártya átszakad? Mi az AIDS? Miért lesz AIDS-es az ember? Mi az orgazmus? Mi a fogamzásgátló? Mitől lesz. hogy megjön a menstruáció? Miért a lányok érnek előbb? A menstruációról szeretnék beszélni. de emellett a saját fejlődésük érdekli őket inkább. Lányok és fiúk kérdései Mi az orális szex? Pontosan mi az orgazmus? Hogyan menstruálnak a fiúk? Ha pedofil támad. hogy egy férfi szeret? A nők miért lesznek meddők? Mi az előjáték? Miért van az óvszer? Miért fáj először a szex? Hogyan keletkezik a gyerek.

nem tudtuk. Leginkább bennünket az lepett meg. Igaz ez? Általában hány éves korban jön meg a menstruáció? Sárga foltok vannak a bugyimon. Nem szemtelenség volt tehát részükről ez a kérdés. Természetesen kifejeztük a helyzettel kapcsolatos meghökkenésünket. ha 11 éves korban jön meg a menstruáció? Milyen pózok vannak a szexben? „Milyért” szivacsos a férfi pénisz? Milyen kotonnal jobb csinálni? Mitől indul be egy nő? Mi az ideális udvarlás? Ki kezdeményezzen? Én vagy a másik? Magától jön. amit a fiú menstruációról kérdeztek. azt mondják vérzés lesz. hanem igazi érdeklődés. természetes működésükkel megismerkedjenek. amikor kifejeztük meglepetésünket a kérdést illetően. hogy ezen a területen nagyon sok a hiányosságuk. nagyon foglalkoztatja őket az. ha szex közben WC-re kell menni? Mi az a lovaglás? MIKOR. honnan merülhet föl bennük ez a kérdés. extrém információk elterelik a fiatalok figyelmét arról. hogy a lányok korábban érnek. Lányok és fiúk kérdései Mitől van a nemi szerveken szőrösödés? Mik az AIDS tünetei? Nemi úton hogy terjed az AIDS? Mi történik akkor. hogy saját. és „menyire” mennyire érdemes? 55 . A médiából áradó furcsa és különleges. hogy gyerek legyen? Hány óráig szoktak szexelni? Mi van akkor. 6.Ezekben a kérdésekben már keverednek a serdülőkori változásokat érintő és a szexualitással kapcsolatos kérdések. szeretkezéshez? A fiúknak a magömlés és a lányoknál a menstruáció ugyanaz? Nagyon fáj az első? Jó szexelni? Az első szeretkezés után. amikor a szűzhártya átszakad. osztály 2002. HOL. aki nővé átoperáltatta magát. mint a fiúk. Elmondásuk szerint egyik délutáni show-műsorban hallottak egy riportot egy férfival. hogy ez hogyan lehetséges. már menstruál és gyermeket szeretne vállalni. ha valaki AIDS-es? Mi az a csikló? Mi a feladata a nőgyógyásznak? Férfi a férfivel hogy csinálja? Zsírpárnákból áll-e a női nemi szerv? Mire való az óvszer? Meztelen nő láttán miért van merevedés? Hány percig tart az egészséges szex? Hova kell bedugni a péniszt? Melyik a legjobb védekezési módszer? Mikor jó szexelni? Miért szexelnek autóban? Fáj a szex? Mik a terhesség tünetei? Az túl korai. Először nem értettük. Úgy tűnik. Órán. Az a tapasztalatunk. hogy a nemi szervben van pearsing? Mitől áll föl a kukink? Milyen szélesre nyílik ki a nuni? Hány koton kell egy „szeretkezésre”. Az mitől van? Az első szeretkezés közben lehet-e vérzés? Mennyi ideig kell szexelni. bátran ők világosítottak fel bennünket. hogy hogy kell? Hány éves kortól ajánlott? Mennyi ideig él egy petesejt? Egészséges-e az.

ha átázunk és nincs betét vagy fehérnemű? Milyen kötelezettségek vannak menstruáció alatt? (Pl. Lányok és fiúk kérdései Mi az orgia? Mi van akkor. hogy kell szexelni? Éjszaka melyik adón van a legtöbb szexfilm? Miért vannak szexkönyvek. mint a serdülőkori változások megismerésének igénye körül. 6.A szexhez szerelem is kell. ha menstruáció előtt dugnak? Mitől indul be egy jó csaj? Jó a lányoknak a nagy szőrcsomó? Milyen korban csinálják az emberek? Nő a nővel hogy csinálják? Ezek a kérdések sokkal inkább a szex körül forognak. hogy folyás? Hogyan lehet felhívni magamra egy fiú figyelmét? Az nem baj. akkor hogyan lehet védekezni? Mi a gumióvszer szerepe szeretkezésben? Ha csak a legerősebb spermium ér be a petesejtbe. hogy hogy kell szaporodni? Isten mondta nekik? Mi történik. és szexfilmek vannak rajta? Hova rejtik el a szülők a szexfilmet? Mi az az ondó? Miből van az óvszer? Szülésnél és nőgyógyásznál le kell vetkőzni? Ádám és Éva miből gondolták. ha úgyis vannak szexfilmek? Melyik az az adó. hogy nem tudnak vele mit kezdeni. hogy nagyon sok információ befut a fiatalok fejébe. de az is látszik. vérzik? Hány percig tart egy rendes együttlét? Kinek fáj jobban? Miért használnak síkosítót? Mi az. nem értik ezek pontos tartalmát. Az világos. akkor hova lesz a többi? Mi az a pénisz? Mire jó a habkúp? Mikor találták fel az óvszert? Mi az a clitoris? Mi a scrotum? Mi a maszturbáció? Mekkora egy 13 éves gyerek fiú nemi szerve? Mi a sperma? Hogy néz ki a lányok nemi szerve részletesen? Mi a maszturbáció? Mi az a „G-pont”? Hogy lehet eljutni a csúcsra? Miért maszturbál mindenki? A fiúkat miért érdeklik jobban a lányok? Miért szőrösödnek a nemi szervek? A fiúk miért érnek később? Ha a lányoknak megjön. mire megjön? Miért nincs. ha az illető 12 évesen veszti el a szüzességét? Érzi a fiú. ha valaki terhes? Miért nem lehet nehéz fizikai munkát végezni a ’nehéz napokon’? Miért kell olyan sokszor nőgyógyászhoz járni? Mit csinál? Miért tusoljunk és ne fürödjünk? Miért ne ússzunk? Ne járjunk uszodába? Mit csináljunk. hogy nézzük. óvszerrel vagy anélkül? Mi az aktus lényege? Mi a magömlés? Mi az abortusz? Mi lesz azokkal a spermiumokkal amik nem jutnak be a petesejtbe? Mi az orális szex? Mi a lovaglás? Mi az a menstruáció? Hány napig tart. hogyha bedugják? Honnan tudta Ádám és Éva. nem mehetünk strandra) Mit jelez a folyás? Mikor veszítik el átlagban az emberek a szüzességüket? Mi a szex? Mit kell csinálni? Mitől áll fel a fiúknak? A lányok hogy izgulnak fel? Mi az ingerlés? A nő tud ingerelni? Fáj-e a szex? Érezni lehet-e ha átszakítják a szűzhártyát? Milyen szexfajták vannak? Mire jó az önkielégítés? Mire jó a koton? Mi az aktus folyamata? Hogyan termelődik a hímivarsejt? Ilyen korban miért változik meg a hormonháztartás? Vannak-e valamilyen mellékhatásai? És ha vannak. ha már 12–13 éves koromban csókolózom? Mi a magömlés? Hogyan jön létre? Hány éves kortól lehet csinálni az aktust? Mi az egészségesebb. ha átszakad a szűzhártya? Miért van ez az egész a lányoknál? 56 . miért változik a hangulatuk? Miért fáj. hogy jó legyen? Ki legyen a kezdeményező? Melyik a biztosabb: koton vagy fogamzásgátló? Miért nem engedik meg a szülők. osztály 2002. ha átszakítja a szűzhártyát. ahogy szexelnek? Fáj. amelyik a legtöbb TV-nél elérhető.

vagy ki akar esni. hogyha egy lánnyal együtt vagyunk. hogyan lehet jobbá tenni. mellét. gyorsan megfogalmazott kérdéseket olvashatunk.és baráti kapcsolatokat is. lábát) imádok. vagy csak felesleges energiapazarlás? – Ha kell. ha már nemsokára megjön? A tampont vagy a betétet javasolná nekünk? Még nem jött meg. és munkahelyükön is találkoznak naponta emberekkel. szabadság mit foglal magában? – Mi egy párkapcsolaton belül a szabadság. illetve hány napig tart ez? Ha pont órán jön meg. Honnan tudom egy kapcsolatban. osztály 2003. de a párkapcsolatról is szeretnék tudni. párkapcsolatok/milyen egy jó kapcsolat/. de eléggé örök mozgó vagyok. hogy végre „kiadhatom” magam. hogy készüljünk fel a házasságra. száját.Amikor WC-re megyek és fehér nyálkás folyadékszerű marad a WC papíron. hogy egy évvel később mintha durvább kérdések születtek volna. 11. mit tegyek? Ha véletlen a tampont rossz felé vagy irányba rakom. szomorú tény. hiszen már előtte is éltek sokáig más emberekkel (szülők. összetartó ereje. Lányok és fiúk kérdései Miért van az. és a városi televízió szex-csatornájának indulása között. bizalma. az már igazi szerelem? – Ha valakit csak szexuálisan kívánok. hogyan? – Mit kell tenni ahhoz. főleg ha először megjön. hogy ez ilyen mértékben eljut a gyerekekhez. és nagyon szeretjük egymást. Egy kapcsolatban a másik félhez való viszonyulás. testvérek). hűsége. családalapításra. tényezők kellenek ahhoz. és milyen tényezők miatt mennek tönkre a házasságok? Hogyan lehet leküzdeni a féltékenységet? Hogyan lehet elkerülni az értelmetlen vitákat? Önök mennyi időt szántak a házasságra való felkészülésre? Engem a jó baráti kör. mind a nő és a férfi részéről? Hogyan lehet/kell leküzdeni féltékenységünket és társunk féltékenységét? – Egy párkapcsolatnak – megismerkedéstől az öreg korig – mik a legnehezebb részei? – Az esküvő után megváltozik valami? És ha igen. Ez lehet az első menstruáció jele? (legalább fél éve tart) Olyan kínos szüleinknek beszélni róla. hogy van vele. Ez utóbbi kérdéscsoportban már nemcsak odavetett. s házasság előtt az ember lefekszik vele? Miért tesz tönkre anyagi (rossz) háttér házasságokat? Milyen dolgok. Elgondolkodtunk azon. – A kereszténység függ a politikai beállítottságtól? Miért vonzódnak a 10-en felüli lányok 20-on felüli fiúkhoz? – A lányok átlagban igazából szellemileg fejlettebbek a velük egyidős fiúktól? Kell-e keresni életünk párját. de betétet használok a fehér folyás miatt. akkor utána honnan tudjam. jó társaság érdekel. és összegyűrődik. lelki) Mi az „anális” szex? Mi az orális szex? Biztos védelmet nyújt a spirál? A legdurvább illetve legcsúnyább megfogalmazásokat nem tüntettük föl ebben a gyűjteményben. hogy van-e összefüggés mindezek. mi? 57 . Rendesen beteszem. mint a saját szeretteinkhez? A házaspárok miért mennek egy idő után egymás agyára. Mi az igazi szerelem? Ha valakin már mindent (szemét. valami baj lesz. ugye az még nem szerelem? – Vélemény: Nem tudom ki. hanem elég részletekbe menő magyarázatot kérőket. hogy egy házasság ne menjen tönkre. hogy rakjak-e be betétet. – A kapcsolatok alatt értek pár. Érezhető talán az is. Nagyon nehéz kiadni másnak magad lelkileg. mit tegyek? Hol van pontosan a „G-pont”? Mi az anális szex? Mi az a merevedési zavar? Mi az a vibrátor? Mennyi idő múlva élveznek el átlagosan az emberek? Milyen az állatszex? Miért jó az önkielégítés? Jó-e a csoportos szex? Élvezetesebb-e a szex? Mi az Orgazmus? Finom a vazelin? Mi az aranyér? Milyen bajok érhetik az embert szeretkezés közben? (testi. és nem élnek vele vissza? Megérzem? Miért bűn az. Mit tegyünk ebben az esetben? Mi a jele annak. Kapcsolatok: alapja és lényege. vagy csak meg kell igazítani és mást nem fog megsérteni? Ha megjön. hogy néha sokkal türelmesebbek és megértőbbek vagyunk teljesen idegen emberek iránt. de nekem hányingerem van az RTL Klub Való Világ című műsorában tetten érhető erkölcstelenségektől (homoszexualitástól). hogy érdeklődjenek felénk? Mikor jó egy barátság. Ha igen.

biológiai ismeretét. elfogadja a másikat. erkölcsi állásfoglalását. a féltékenység leküzdése és a konfliktusmegoldás érdekli. Normális ez? – Mit tudnék az ellen tenni. hogy csak ilyen dolgok foglalkoztatják serdülő fantáziájukat. A szexualitással kapcsolatban is nagyon komoly kérdéseket tesznek föl (lásd 11. mi van igazán a lelkük mélyén. o. A nagyobbakat azonban már sokkal inkább a párkapcsolat lényege. kivel milyen viszonyban vagyunk és leszünk életünk során. Mi a szerelem? Lányok válaszai 1. eljegyzésen gondolkodunk. Hogy tudnám mindezt megvalósítani? – Rendkívül komolyan gondoljuk mind a ketten a kapcsolatunkat. így könnyebben találjuk meg azokat a pontokat. 4. illetve már tervbe van véve. Három kérdés fogalmazódott meg bennünk. hogy ha megházasodom. és főleg ha mindkét fél szereti a másikat. hogy már nem akarnak egymás mellől elszakadni. őszinteség. 2. 3. Mi is megkérdeztük őket. Szerintem egy nagyon fontos dolog. Nem is érezzük elhamarkodottnak. lelki tényezői. De nem akartuk elhinni. mit tegyek. A következőkben a fiatalok válaszaiból szemezgettünk néhányat. ez az életünk részéhez tartozik. Egy férfi és egy nő között kialakult vonzódás. hogy miért merülnek fel bennük ezek a kérdések. hogy jobban megismerjük a mai fiatalok gondolkodását. hogy jó legyen a kapcsolatunk? – Neki is jó legyen. hogy néhány konkrét kérdésünkre vajon mit válaszolnak. megértés. ahol segíteni tudjuk az ő jövendő családi életüket. – Több. Ha egy fiú és egy lány már annyira kötődik egymáshoz. 58 . bizalom. Nekem az a vágyam. Körüljárjuk kicsit. akkor a feleségemmel meg tudjuk oldani a problémákat viták nélkül.Ha van egy lány. hogy világosabb képet kapjunk arról. érzéseit. A 7-8-os korosztály kérdései tapasztalataink szerint nem igen különböznek a 6-os kérdésektől. hogy ne legyek féltékeny. de nem is szeretnék. Kíváncsiak lettünk. a tartós kapcsolat. Hogyan tudnám minél tökéletesebbé tenni a kapcsolatomat a párommal. mint 3 hónap alatt még semmin nem kaptunk össze. és nekem is? Barátság és más társas kapcsolatok.). amire szintén név nélkül kértük a válaszokat: Mi a szerelem? Mit jelent számodra a termékenység? Mit jelent számodra a szüzesség? A válaszoktól azt vártuk. Meg kell válogatni. akivel már járok egy ideje. Reméltük. A durvább kérdések elolvasása utáni meglepetésünket ki szoktuk fejezni az osztálynak. a szülők szerepe a nevelésben. a termékenységhez kapcsolódó viszonyulását. vágyait. osztály 2003. Boldog házasság titka? Boldog párkapcsolat titka? Engem a párkapcsolat és a barátság érdekel. Ha két ember megérti egymást. Diákok válaszai a mi kérdéseinkre 8.

akik egymás iránt éreznek valami vonzódást. Az egy jó dolog! Jó érzéssel tölti el az embert. de azt át kell élni. lelki vonzalom eredendően a boldogságért. Mikor két ember egymáshoz igen erős kötődést érez. és megosztják egymással a problémáikat. 13. hogy van már egy barátod. Ez másabb annál. 23. összeszorul a gyomrod. és nagyon szeretik egymást. Egy érzés. Egy másik ember iránt érzett szeretet és vonzalom. Akit igazán szeretek. Fiúk válaszai 17. mint egy barátság. hol pedig azt mondjuk. 16. Amikor beszélek vele. 22. hogy bárcsak ne lennék szerelmes. 27. hogyha viszont szeretitek egymást. másrészt a fajfenntartásért. mint barátságot. 8. 15. akkor vele kell eldönteni amit szeretnétek. 59 . 14. és mondjuk kapcsolatot szeretnének kialakítani. A szerelem két ember között történik. Egy olyan párkapcsolat. 7. 11. A szerelem két ember közt kialakuló testi. valaki iránt érzett szeretet. Az. amelyben két ember a főszereplő és meg kell osztani a párosnak a jót és a rosszat is. ami mindenkivel megtörténik előbb-utóbb. amikor két ember között egy vonzalom van. 20. amiben egy lány meg egy fiú folyamatos kapcsolatot létesít. Ami abban nyilvánul meg. mely megbolondítja az embereket. 10. 9. 6. 29. 21. kitartanak egymás mellett. egy férfi és egy nő között kialakulható természetes folyamat. megsokszorozza a hormontermelést a férfiaknál és a nőknél …… kiválasztás. Ha két ember között szoros kapcsolat van. Fontos. Egy testi. mint amit a szeretteim iránt érzek. amikor egy ember többet érez a másik iránt. Jó dolog 18. alig találok szavakat. gondolataikat. Két ember. de nem olyan. A szerelem nincs első látásra! Előbb meg kell ismerni a másikat. Egy érzés. Esetleg vele akarjuk leélni az életünket. Egy olyan kapcsolat. Az egymáshoz vonzódást jelenti. amely hol kellemes. A szerelem egy olyan folyamat. mint barátság. A szerelem együttélést és egymásról való gondoskodást jelent. hogy egy kapcsolatban a problémákat megbeszéljék.5. Szoros kapcsolat és kellemes érzés. 19. ami egy másik emberre nem igaz. ha beszélsz vele. Ezt olyankor érezzük. 24. Mindenhova együtt mennek. hogyha látod. amikor valakit már régebb óta ismerünk. 26. aki iránt többet érzek. lelki kötődés 25. 28. és az is fontos. Amikor van egy olyan fiú. közös elképzelésekről álmodoznak. A szerelem az. Számomra a szerelem azt jelenti. és nagyon sok dologra rávesz. A szerelem két ember között szövődik. mikor két ember szereti egymást. és amikor meglátják egymást. akkor egy olyan érzés indul meg egy emberben. melyben egy fiú és egy lány kapcsolata több. amikor egy fiú meg egy lány vonzódnak egymáshoz. 12. Egy nagyon kellemes érzés. de csalódással is végződhet. A szerelem a barátságnál és a szeretetnél több. A számomra egy olyan dolog.

Egyik fiú válaszában megjelenik a tizenévesekre olyannyira jellemző ábrándozás. családalapítás időben még távol van tőlük. szeretetkapcsolatként fogalmazták meg a szerelem lényegét.30. apa. mely semmilyen más szeretetkapcsolathoz nem hasonlítható. hűségről szólnak. bizalom. hogy abban a néhány percben. Összetartoznak. Egyes fiúk szívesen alkalmaznak tudományos. biológiai szakkifejezéseket is (pl. az igaz szerelemben. hogy mi minden jellemzi a szerelmet: megértés. elképzeléseiből. Egy érzés. Már ebben a korban látszik. az általános mondanivaló átcsap E/1. személyű vallomásba. hisznek a csodákban. vagy egy kicsit komolyabban „egy férfi meg egy nő”. milyen feleség. de mindig más-más tartalommal teltek meg a hozzájuk fűzött magyarázatok tükrében. A házasság. hormontermelés. Ezek az objektíven induló definíciók keverednek személyes benyomásokkal. Gyönyörű ismérveket soroltak fel. „Szeretet”. összhang. Amikor egy lány és fiú között kialakul egy kapcsolat. feldolgozása. gondoskodásról. Sokszor akadozó fogalmazásaik. 31. ilyen mélyen átgondolt. vagy E/2. de a fiú meg a lány szívesen „álmodoznak már közös elképzeléseikről”. amint a barátsághoz. felelősség. anya lesz majd? Szeretném-e őt hitvestársamul? 60 . kitartás. álmodozás. De vegyük sorra külön-külön is. családalapításról. ártatlanok. „egy fiú meg egy lány”. az igazi értékekben. Milyen jó. Voltak nőies megfogalmazások. vagy ez a lány milyen férj. „én és egy lány” kifejezésekkel találkozhattunk. őszinteség. harmónia. Igyekeztek megfogalmazni ennek a kapcsolatnak a kivételes voltát. szokatlan ilyen témában megnyilatkozniuk. hogy nehéz. hogy párkapcsolataikat már ebben a korban így teszik mérlegre: vajon ez a fiú. testi-lelki kötődés. megtalálják a közös hangot. ennyire gazdagon megfogalmazott anyag születhet a gyerekek gondolataiból. hogyan fogalmaztak az egyes kérdéseknél! Ezek a nyolcadikos fiatalok két ember közötti szoros. Remélhetőleg megértésben és harmóniában. óra végén kiosztjuk ezeket a kérdéseket. S még azt mondják. gondoskodás. A két ember helyett voltak. egymás iránt. „érzés” – ezek a szavak ismétlődtek leggyakrabban. örökre szóló összetartozás – mennyiféle érték kiragadva a 31 válaszból a teljesség igénye nélkül. de természetesen mindig két ellentétes nem szerepelt (ami manapság sajnos nem is mindig olyan természetes). hogy a lányoknak mennyire fontos az elfogadás. amikor egy-egy óránk közben. Számomra nagyon érdekes volt. szeretethez képest próbálták megfogni a szerelem lényegét. mély vonzalomként. jóban-rosszban való osztozás. bizalom. Összegzés: Óriási élmény volt számomra ezeknek a véleményeknek az olvasása. akik azt írták. hogy ritka az ismétlés. fajfenntartás). hogy ezek a 14 évesek tiszták. Sohasem gondoltam volna. tapasztalatokkal. míg a fiúk felelősséggel átgondolt jövőt képzelnek maguk elé. „kapcsolat”. „vonzalom”. vagy immár személyes tapasztalatból kiindulva „én és egy fiú”. Ha két ember szereti egymást. hogy milyenek a mai fiatalok! Az itt olvasottak alapján úgy ítélem meg. kevésbé gördülékeny stílusuk arról tanúskodik. Többen éltek a viszonyítás eszközével.

Azt. Többen figyelmeztetnek a megfontoltságra a kapcsolatok alakításakor. ám lelkileg még nem biztos. hogy a szerelem gyakran fájdalommal. A termékenység egy élethez fűződő tulajdonság. hogy nemi kapcsolatot létesítsünk. hogy már érett vagyok egy szexuális kapcsolat elkezdésére. hogy már elég érettek vagyunk arra. 8. akit szeretek. amikor készen lesz a családalapításra. Amikor esélyem van arra. Pontosan leírja viszont. fogában tartva. akkor utódot hozhatnák létre. hisznek az igaz szerelemben. 6. ugyanakkor egyszerű természetességgel szólnak erről a témáról. .: „…ha látod. hanem egy hosszabb folyamatként. 5. Azt jelenti számomra. hogy szerelmesek legyünk. Ha eljön az ideje. A termékenység szerintem egy olyan dolog. Amikor egy serdülő eléri azt az időszakot. Amikor kész valaki a családalapításra. akik arról írtak. alakul. hit – mivé lesz. Olyan állapot. Mikor egy ember felnőtté válik. Amikor beszélek vele. hogy attól a férfitól. 3. de mindketten csak kiegészítették ezzel a gondolattal egyébként pozitív felfogású válaszukat. csalódással is járhat.Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül csodálatos dolognak tartják a szerelmet. amikor már felkészültünk arra. Kész van a felnőtté válásra. ha valaki gyereket szeretne. Fiúk válaszai 17. 10. és hát ebben segít. 11. hogy utódot tudjon létrehozni. felnőtt életüket házasságban. ’nagyfiúskodás’. aki udvarolni szeretne. 15. 61 . gyermekem lehet. 7. vajon ennyi érték. hogy gyermeket tud. 19. hogyha akarnám. hogy egy ember a gyermek szülésére felkészült testileg. Készen áll testileg a gyermekszülésre. A termékenység az a kor. Azt. családban képzelik el. amely újabb életet teremthet. Meglepően érett gondolatok ezek! Örömmel olvastam a válaszokban megfogalmazott őszinte vallomásokat. 16. Életünk része Hogy az ember folyamatosan fejlődik. hogy milyen nehéz dolga van annak. tiszta. Pl. majd családot alapítsunk. képes vállalni valaki. legyen egy gyermekem. Bizony ezt is tanulni kellene! Nagy László azt kérdezi „ki viszi át. szép érzelem. 14. Mindössze két lány volt. amiben a szervezet már felkészült arra. összeszorul a gyomrod. beszélsz vele. szép ez a szerelem! Nincs benne vagányság. 12. Nem túl sokat. Alapos megismerkedésre biztatnak. 9. mely során képessé válunk utódok nevelésére. Azt. vagy az első szexuális élményre. alig találok szavakat. okos megfontoltság. a szerelmet nem csupán egy heves érzelemként írják le. felelősség. 2. 4. amikor ezek a tizenévesek a párválasztás döntéshelyzeteibe kerülnek? Mit jelent számodra a termékenység? Lányok válaszai 1. 18. 13.” Milyen tiszta. mely fejlődik. a szerelmet a túlsó partra”? Én pedig azon töprengek. A termékenység számomra azt jelenti. Fontos.gyermekvállalás képessége.

” A lányok „gyermekvállalásról”. nevelésről is.20. sőt valaki utal arra. S bár többek szerint mindkét nem adottsága. nincs megtermékenyülés. 21. A termékenységet többen egyfajta érettségként. ------------------(nem írt semmit)------------------------28. 27. Minden embernek mást jelent. mellyel részt vehetünk az életadás. 31. hogy képes létrehozni az életet. „utódok létrehozása” szerepel. azonban a gyermek megjelenésén többen tovább tekintettek. hogy az állatokra. Életet adás. mint a szerelemhez. Érzékelhetően kevesebbet írtak ehhez a kérdéshez a fiatalok. hogy a termékenység a felnőtté válás felé egy lépcsőfok. mikor két ember szexuális kapcsolatba kerül egymással (semmi védekezés) és a nő megtermékenyül. lánynál egyaránt van. mégsincs közvetlen tapasztalatuk ennek értelméről. a teremtés misztériumában. hogy felelősséggel tartozunk. Ez változó! Embereknél. Egy ösztönös emberi folyamat. van aki még azt is hozzáteszi. tehát felhívták a figyelmet arra. zavarba ejtő változásokat. Ez egyelőre inkább nehézséget jelent kapcsolataiban. 23. Egy folyamat. hogy csak „semmi védekezés!”. „gyermekáldásról” szólnak. 30. mert a merevedés pont rosszkor kezdődik el. Sokan tekintik csodás képességnek. Leginkább a megtermékenyüléssel azonosították a termékenység fogalmát. Az illető szellemileg és fizikálisan is érett. amit egyelőre számára a termékennyé válás első jelei jelentenek. a növényekre is értelmezhető. Gyermeket és gondoskodást 26. s ezért gondolataikban is még elég távol van tőlük. akik külön megemlítenek testi és lelki érettséget is. hogy az illető testileg alkalmas egy gyermek kihordására és megszülésére. 62 . főként gondot. hogy míg a szerelemről már van személyes megtapasztalásuk. Azt. melyben a fiú és a lány szexuálisan együtt vannak. gyakran mintha csupán a lányokat jellemezhetnénk ezzel a képességgel. Valaki így fogalmaz: „leírhatatlan erő lakozik benne. felkészültségként fogják fel. A gyermekvállalás időben még későbbre tehető. Az egyik fiú személyes vallomásban írja le valóban azt. A termékenység fiúnál. Néha gond. A legtöbben azonban ügyesen megbirkóztak a válaszadással. 24. bár valószínűleg legtöbbjüknél – a lányoknál bizonyosan – termékenységük első jelei is megmutatkoztak már. mely képes létrehozni az életet. Ketten is fogalmaztak úgy. Szóltak a gondoskodásról. A termékenység eljövetele nálam a felnőttkor kezdetét jelenti. Ennek az is lehet az oka. 22. élményük. Vannak. ha élünk az életadás lehetőségével. azaz megtermékenyíti a lányt. Amikor egy fiú és egy lány lefekszik egymással és gyermekük születik. Összegzés: Talán egyre nehezebben megválaszolható kérdéseket tettünk fel. céljáról. míg a fiúk megfogalmazásában az „utódnemzés”. és a fiú megtermékenyíti a lányt. 25. lehetőségnek. Amely bekövetkezik és akkora leírhatatlan erő lakozik közvetetten benne. Mások szerint a termékenység csak a szexuális kapcsolatban nyer értelmet. hiszen ha védekeznek. 29.

25. 24. hogyha valaki előbb veszíti el. akit szeretek. 8. Fiúk válaszai 17. 7. Azt jelenti. hogy olyannak adjam. csak vicc volt. Sok esetben a lányok ezért nem akarnak szexuálisan kapcsolatba lenni partnerükkel. akkor nem. 19. Azt. ha egy ember elveszti. Ez szerintem nem túl logikus. ameddig nem éltünk át nemi életet. amit ha elveszt. 14.Mit jelent számodra a szüzesség? Lányok válaszai 1. vagy a lányok nem. A szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. 6. de egy idő után bekövetkezik. hogy azzal feküdjek le. amikor már nemcsak lelkileg. 10. ha nem. 3. hogy felkészült volna egy testi kapcsolatra. mikor a kapcsolat már olyan szinten van. Ez egy szép dolog. de már testileg is vonzódnak egymáshoz. minthogy felkészült volna rá. 12. 16. Ha fiúnál. az életünket elronthatjuk. 11. ha meg nem. ha még nem volt szexuális kapcsolata. 26. akkor vagy nem mert közösülni. mert egy idő után úgyis elvesztik. illetve intim kapcsolatba. hogy nem éltem még nemi életet. Azt jelenti. hogy még nem volt szexuális kapcsolatod. Számomra nem jelent semmit. Az érintetlenség megőrzését. Nekem nagyon fontos és egyben a nőiességet is megmutatja. Az a kor. hogy még nem volt szexuális kapcsolatom fiúval. hogy megbánjuk miután elvesztettük a szüzességet. A lányoknál talán azt. hogy akinek odaadom a szüzességemet. Na. Hát az. 18. Ideális első szexuális élet szerintem: 15-16 év. 20. nagy csalódással végződhet. (Számomra már semmit…). hogy mikor egy lány még nem érzi úgy még. 63 . 2. Érintetlenséget. úgy megtörténik. akit szeretek. mert lehet. 22. De nem túl jó. Akkor szűz valaki. Ha egy lány és egy fiú még nem feküdt le egymással. Mikor egy ember túlesik az első szeretkezésen. 9. ha testileg tetszik a lány. Az első alkalmon. mikor megtörténik a párkapcsolat. Ha az illető nem került még intim helyzetbe. 5. és megérdemli. Szerintem fontos. ha valaki hamar veszti el. 23. akkor elveszt. Semmi gond nem származik abból. 4. 21. fontos. Nem lehet gyors döntéseket hozni. vagy a nőnek még nem volt meg a szeretkezés az életében. Egy olyan rész az életben. Ez az a dolog. amikor ha nem jól választunk. A szüzesség elvesztésének megfelelő helyen és időben kell történnie. 16 éves után az átlagos. Amikor még nem volt nemi életem senkivel. aki én vagyok. Egy olyan dolog. Számomra a szüzesség azt jelenti. jó. 15. ha fáj. Azt gondolom. A bennem élő gyermeket jellemzi. amit hamarosan elvesztek. A szüzességet egy olyan időszakban kell elveszteni szerintem. hogy érintetlen még és valószínűleg az igazit kereste. hogy elég. Azt. amelyben a férfinak. Az érintetlenséget. 13. nem fontos a lelki harmónia. de lehet. Ez egy természetes dolog. hogy szeretnél.

Többnyire tisztában vannak azzal. (Vajon. (lelki. kivel. bár akadnak bizonytalan. akik kicsit vagányabbul. zavaros válaszok is. a szüzesség elvesztése nem aktuális még számukra. hogy akik a szerelemről olyan tisztán. míg meg nem történik az első szeretkezés. amire vigyázni kell. A szüzesség számomra nagyon fontos dolog. házassági) Énszerintem. mint annál a lánynál. Mintha ezek a dolgok csak úgy „megtörténnének” velünk anélkül.) Lehet. Roppant furcsa. amikor ha nem jól választunk. Szerinte a lányok a fájdalomtól való félelem miatt ragaszkodnak annyira hozzá. vagy csak a lányoknál tartja értéknek. 28. és nagyon fontos. nagyképűen fogalmaztak. hogy valójában mit gondol. Érdekes módon egy fiú említi a fizikai fájdalmat. ami a szüzesség elvesztésével járhat. egy „eset” lesz ez az alkalom. felelősséggel gondolkodtak. reklámokból. Ez addig tart. amit nem kaphatunk vissza. hogy saját. aki a nőiessége fontos részének tartja a szüzességet. Fontos dolog! A lányok általában félnek tőle. Sajnos az ő számukra valóban csak egy „történés”. hogy a válaszaik nem is a saját véleményüket tükrözik? Csak az a szomorú. de legtöbben megértették a kérdésben rejlő személyes vonatkozást. nem úgy. hogy lefekszenek egymással. hogy mikor veszítik el szüzességüket. Egy olyan dolog. 30. Amikor még nem volt olyan kapcsolat. hogy kivel. Ők egyértelműen kincsnek. és a válaszadók életkora miatt. aki csak a lányok szemszögéből értelmezi. hogy csak viccel. szerelmi. már olyan jól megtanulják a filmekből. ha valaki őrizgeti. a fiúknál inkább szégyen. ami tágabb értelemben is felfogható a konkrét szexualitásnál. de szerintem a fiúk nyitottabbak erre. hogy mindkét nemre vonatkoztatható ez a fogalom. hogy többen fogalmaznak úgy. aki így fogalmaz: „a szüzesség szerintem egy nagyon fontos élmény számunkra. de egyikük meg is jegyzi. hogy nem tartják egyértelműen értéknek a tisztaságot? Pedig a válaszaik alapján úgy tűnik.” Nagyon tetszik. De. 29. Általában tisztában vannak a fogalommal. döntéseiket a „világhoz” igazítják. Összegzés: Az előző kérdéshez hasonlóan többször fordultak elő szűkszavú válaszok a téma intimitása.27. ajándéknak tekintik a szüzességet. (Az összegzéseket Jánosyné Bánszky Zsuzsanna munkatársunk készítette. 31. Az a dolog. Még ki nem fejlődött ember és még nem érték kudarcok. mintha hatáskörükön kívül esne. hogyan történjen. az nem derül ki. az életünket elronthatjuk. ki fogja feleségül venni azt a sok lányt. cselekvéseiket. A szüzesség van fiúknál és lányoknál is. (Egy fiú jelölte meg 15–16 évben az ideális kort az első szexuális kapcsolatra. ha a fiúk így gondolkoznak. Akadt. aki a fogalom magyarázatát adta meg. hogy mire valóban aktuális lesz számukra ez a kérdés. amikor a lányok az érintetlenség szót használják. hogy beleszólnánk: mikor. Akadt olyan lány. Érdekes módon a fiúk között már akadtak. vagy bátortalanság. valódi értékrendjük háttérbe szorul. értéknek. életből vett példákból a „helyes” választ. akiken ők a bátorságukat edzették?) Érdekes.) 64 . testi. és mikor történik meg a dolog. mégis van. kudarc.

még akkor is. Meglepő módon igen nagy hiányosságokkal találjuk szembe magunkat. egy keresztnevet és egy mondat befejezését kérjük – bizonyos szempontok szerint szólítva őket. ami a női létezés csodájáról szól (az előadás anyaga után mellékelve). ha igen nagy az osztály létszáma. leendő anyaságuk elfogadására. hogy sokszor felnőtt. milyen kamaszok voltunk. fiatal házasok sem tudnak intim. akik tavasszal születtek. beszámolunk aktuális örömeinkről. s ebben általában beszélünk arról. Ezután valamilyen játékos formában az ő bemutatkozásukat is kérjük. hobbinkról is. alkalom: ismerkedés Mindig a mi bemutatkozásunkkal kezdjük. A fiatalokkal játékosan szétválasztjuk és kirakjuk a férfi és női nemi szerv részeit. Sokrétű és igen komoly gondolatok szoktak születni már az első találkozásunkkor. Szó esik a kedvenc időtöltésünkről. Azért vagyunk ennyire személyesek.Az előadás-anyag folytatása Az iskolában eltöltött sokéves tapasztalatainkat. mert úgy érezzük. hogy … Az óra végén összefoglaljuk a serdülőkor általuk összegyűjtött örömeit és nehézségeit. még akkor is.) Az óra indításaként a lelki változások megbeszélésével szoktuk kezdeni. a gyerekek által megfogalmazott vágyakat. hogy érezzék a fiatalok. felmerülő kérdéseiket a menstruációval kapcsolatban. ez hatással van saját nőiségük. az esetleges betegségekről. hanem az életünkről szeretnénk vallani. Bíztatjuk őket. Szó esik a menstruációról és az éjszakai magömlésről is. mert igen eltérő érettségi állapotban vannak és mások az őket foglalkoztató kérdések is. hogy otthon együtt olvassák el szüleikkel. 2. bátran használva azokat a fogalmakat. szexualitással kapcsolatos kérdéseikről. 65 . beszélünk az egészséges működésről. és próbálják meg velük is megbeszélni érzéseiket. A mondat pedig lehet a következő: A serdülőkorról azt gondolom. pl. ha a tananyagban már vették az ember szaporodását. álmokat és a név nélkül feltett kérdéseiket figyelembe véve. hogy ezen óráinkon megszólalhasson mindenki. Szomorú tapasztalatunk az ugyanis. nehézségeikről beszélni egymással. amiket talán a hétköznapi életünk során nem sokszor veszünk elő. Fontosnak tartjuk. A menstruáció pozitívabb elfogadását is szeretnénk segíteni a lányok körében. alkalom (A hatodikos korosztálynál gyakran külön találkozunk már ekkor a fiúkkal és a lányokkal. hogy a biológiai változásokról is szóljunk. Amennyiben másra nincs idő. esetleges nehézségeinkről. az életükről szeretnénk beszélgetni. Ezzel is igyekszünk segíteni az otthoni kommunikáció jobbá válását. gondolataikat. nem azért jöttünk. hogy csak néhány előadást tartsunk nekik. Nincs kialakult hétköznapi nyelvezete ennek a területnek. Fontosnak tartjuk. az iskolai felvilágosító óráink ma már a következő módon épülnek fel: 1. Egy cikket szoktunk kiosztani a fiataloknak. azok kezdik. Ezt is szeretnénk segíteni ezekkel az óráinkkal. Az órán többször használjuk az intim részek elnevezését. Természetesen bemutatjuk jelenlegi családunkat is.

Két csoportban (fiúk és lányok csoportja) próbáljuk összegyűjteni. hogy legközelebb is legyünk külön. stb. hogy a két nem külön bátrabban felteszi az őket foglalkoztató kérdéseket. hogy ezen ismeret birtokában felelősségteljesebb döntéseket hoznak majd. Bizony találkozunk óráinkon olyanokkal. és néhány nyomós érvünket is megmutatjuk a fiataloknak. illetve bizonyos problémák gyakoriságát csökkenthetnénk.A fiúk mindig felhozzák a pornó kérdését. hogy ne csak 4. és igen komoly anyagi érdek van a háttérben. Beszélünk a szüzesség értékéről. A csoportmunka után természetesen megbeszéljük a kérdést. Igen nagy arányban küzdenek a házaspárok a meddőség problémájával. Tapasztalatunk az. illetve a még kialakulatlan termékenységet. A gyerekek általában az óra végére jönnek bele a beszélgetésbe. és próbáljuk a nézőpontokat közelíteni. és megköszönte. hogy ez a téma bizonyos embereket igen mélyen érint. hogy hallhatott a második szüzességről. ha kialakulna bennük az egészséges termékenység-tudat. kamasz. hogy milyen szerelemre vágynak a fiúk (ezen a lányok dolgoznak). hogy gyakran alakul ki igen heves vita a feljegyzett szempontokkal kapcsolatban. és sokszor ő maguk megválaszolják. hanem 5 alkalommal találkozzunk az osztállyal. hogy erről tudjanak a fiatalok. és milyen szerelemre vágynak a lányok (a fiúk szerint). és igazán érzi is a fontosságát. de ezt ekkor már a pedagógus is érti. ahol nincsenek igazi érzelmek. a női ciklus változásai. amikor próbálják egymás érveit megérteni. annak érzékenysége. hogy ami ott látható az egy eltorzított kép. Mai világunk sokféleképpen megtiporja kialakult. de egy-egy pozitív visszajelzés mindig megerősít bennünket. Fontosnak tarjuk. Egyik óránk után egy lány írt nekünk. illetve egymást meggyőzni. szeretnénk. és reméljük. Nagyon jó látni a fiatalokat.) Mindig beszélünk a második szüzességről. arról. és szinte mindig kérik. akik már túl vannak az első szexuális együttléten. alkalom (fiúk és lányok külön) Ezen az órán kerül sor a férfi és női termékenység megbeszélésére: kialakulásának folyamata. Természetesen nem ilyen sikertörténetekkel vagyunk elhalmozva. és most az ő életére vonatkozóan hozott egy döntést. 66 . s ez különösen a lányokra igaz.és felnőtt korban előforduló problémái. Az a tapasztalatunk. hogy milyen az ’igazi’. 4. amit tudatos odafigyeléssel sokszor kivédhetnénk. hogy a serdülőkorban elkezdett tablettaszedés következtében a nők közel 30 %-a véglegesen meddő marad. (Ezek a beszélgetések teszik szükségessé. Egyébként a fiúk sokkal jobban ismerik a lányok igényeit. hogy érdemes ezen a területen tovább munkálkodnunk. Néhány visszajelzésből tudjuk. („Az igazi szerelem tud várni” című cikk mellékelve az előadás anyaga után. hogy a szex helye a házasságban van. Beszélgetünk az együttjárásról. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán a barátság és a szerelem témakörét érintjük. hogy miért érdemes várni.) 3. a lányok sokkal többet tévednek. a szakításról és arról. Tudatosan fordítjuk a fiatalok figyelmét a termékenységre. Orvosi kutatások igazolják.

Elmesélik saját születésük. adódó problémájukkal. (Az osztályfőnökkel ilyenkor szoktunk egyeztetni. Mindenkinek magának kell majd megtalálnia a számára legmegfelelőbb. Amennyiben ez az újabb találkozó nem jöhet létre. illetve testvéreik várásával kapcsolatos történeteiket. hogy merjék fölvállalni a szexualitással kapcsolatos beszélgetéseket. hogy a következő tanévben is találkozzunk néhány alkalommal. Ha van rá mód. Ilyenkor igyekszünk minden módszert objektíven megismertetni. Beszélünk kismamaságainkról (nem a terhességről!). Az abortuszról konkrétan csak akkor beszélünk. netán örömükkel megkeresnek bennünket. legelfogadhatóbb családtervezési módszert. már nem volt hiábavaló a munkánk. Ezúton szeretnék bátorítani mindenkit – szülőket.5. hogy az ilyen módon ’felvilágosított’ gyerekek. Számunkra ez az óra jelenti az abortusz-megelőzést. és azok az álmok. hogy az utolsó találkozás során beszélünk a családtervezési módszerekről. nevelőket –. A fiatalok igen hálásak azoknak.) Az óra második felében magzati életről szóló videót nézünk. kérdésükkel. akik őszintén és segítő szándékkal fordulnak feléjük. azok előnyeit. amire ez az 5 alkalom nem nyújtott lehetőséget. ha célzott kérdés irányult rá. még ha nem is érzik szakembernek magukat az adott témában. S ha beszélgetéseinkkel nem is mindenkinek. talán közelebb kerülhetnek hozzájuk. kihez fordulhatnak segítségért. de jól választani csak a teljeskörű ismeret birtokában lehet. Ez lesz az alapja majd a különböző családtervezési módszerek megismerésének is. harmadik óra környékén egyeztetjük. Így tudják. akkor az 5 alkalmat sűrítjük be oly módon. a döntési szempontokat átgondolni. amiket megfogalmaztak maguknak. alkalom (fiúk és lányok együtt) Ezen az órán megismerkedünk a megtermékenyítés csodájával. fiatalok tudatosabban készülnek majd a saját családi életükre. akkor a következő évben még találkozunk az osztállyal – ideális esetben két dupla órában – hogy a családtervezési módszerekkel (fogamzásgátlás) is megismertessük a fiatalokat. mindezt belehelyezzük a női ciklus folyamatába. mert így remélhetjük. hátrányait számba venni. 67 . amibe a gyerekek is intenzíven bekapcsolódnak. magzati koruk szüleiktől ismert élményeit. de néhányuknak tudtunk segíteni. hogy az órákon megismerkedve velük. személyes élményeinkről. Természetesen ezt a második. és ennek kapcsán csodálkozunk rá az életre. Fontosnak tarjuk jelenlétünket az iskolákban. vágyak. Szeretnénk hinni.

Noha takargatjuk. női egészség című könyvében fejti ki a menstruációs ciklus összefüggését pszichés és mentális változások ciklikusságával. mégis egyre inkább tudatában vagyunk. Természetesen szexuális vonzerőnk és étvágyunk teljébe jutunk. majd találkoztok édesapáddal az ékszerésznél. egyben lelki és szellemi periódus is. Így nem hökkenünk meg azon a kijelentésen. És egyáltalán nem féltem. aztán néhány barátnőddel és édesanyád barátnőivel megveszitek az első szájrúzsodat. mintha az élet szerves része volna. sokkal inkább a hangulatunk. és aztán életedben először csatlakozol a » női szakaszhoz«. Szégyelljük. Nagy pontossággal előre tudjuk jelezni a ciklusunk fázisait. Ami azonban gyakran elmarad. De miért ne lehetnénk optimisták? A haladás feltartóztathatatlan. így a ciklus második szakaszába lépünk. elégedettséget érzünk és harmóniát élünk át. akiknek van egy havonta ismétlődő. ahol kifúrják a füled. ha a menstruációd első napján édesanyádtól kapsz egy csokor virágot. hogy nem ízléstelen dolog hangosan beszélni róla.Patika Magazin 2002 A n ő i l é t e zé s c s o d á j a Valami. amivel minden nő rendelkezik. tele vagyunk ötletekkel. takargatjuk. mint egy ifjúkori ballépés sebhelye. havonta jelentkező. ami női mivoltunk egyik sarokköve. mert megértettem. úgy. ami közös bennünk. Nem feltétlenül a fiziológiai jelek. amikor majd azok közé a nők közé tartozom. közös élményünk. és a kényelmetlenségek helyett a ciklus előnyeit veszik észre. titokban létezne. aztán elvisz ebédelni. pedig büszkének kellene lennünk rá. már tökéletesen felkészített. megnő kísérletező kedvünk. hogy a férfiak gúnyolódás helyett lassanként csodálattal figyelik a számukra ismeretlen jelenséget. A megelőző folyamat csúcsaként ekkor jókedv lesz úrrá rajtunk. sokat mesélt és könyveket adott a kezembe a témáról. Nem mintha nem boldogulnánk el így is nagyon jól. közös élménye. Merthogy az: az élet csodálatos megújulóképessége. „Milyen más lett volna az életed. A peteérés folyamán. friss energiával látunk munkához. Ehhez csupán önismeretre van szükségünk. Anya például (és ezért rendkívül hálás vagyok). A menstruációt szégyellni az osztálytársnőimtől és barátnőimtől tanultam meg. Ez az időszak kitűnő a kreativitás kiélése szempontjából. a lelkesedésünk. s melyikünk ne értene vele egyet. Más lenne az életünk. Talán az sem csupán ábránd. hogy új élet szülessen bennem. olyasmire. Elméletben szinte mindent tudtam. Életünk szerves része. új megoldások felé kacsintgatunk. ugyanakkor megnyugszunk. Vártam a napot. és csökkenti a jobb agyfélteke tevékenységét: vizuális. Christiane Northrup a Női test. mivel hormonális változásokkal kísért folyamat. miszerint a 28 napos periódus. térbeli képességek. vagyis a ciklus első felében az ösztrogénszint növekedése fokozza a bal agyfélteke tevékenységét. mielőtt a menstruációm először jelentkezett volna. hogy a menstruáció egy szép folyamat része. A legtökéletesebb időpont a fogantatásra. mely az idegrendszer működése szempontjából az 68 . és édesapád megajándékoz az első fülbevalóval. hogy elsajátítsd a nők bölcsességét?” Az idézet Judith Duerktől (Circle of Stones című könyvéből) való. a viselkedésünk alapján. ha büszkék lehetnénk a mensesünkre. idetartoznak például a szóbeli képességek. Ha nem csak úgy mellesleg. amely ciklus újra és újra lehetővé teszi. Dr. A ciklus közepén termékennyé válunk. nem csak biológiai értelemben.

de a folyamat kihat a közérzetre. kelletlen. tartani kell egy kis áramszünetet. A menstruációs görcsök tapasztalatok szerint az első gyermek megszületéséig jelentkeznek. Elvárhatjuk környezetünktől a pihenési igényünk tiszteletben tartását. megfigyelte már. A méh összehúzódása okozza a görcsölést. és felizgatnak az elmismásolt. Csak feküdni. lelkesedésünk. mint a premenstruációs jellemzők. A menstruáció előtti fájdalmak és az ekkor felmerülő problémák felhívják a figyelmünket valami fontosra. de legfőképpen magunkban rágódunk azon. még a végtagjaink is lemerevednek. A progeszteronszint emelkedésével energiánk. hogy ez a fájdalom a modern civilizáció. Tudományos kutatások szólnak arról. A fájdalmas görcsölést nem kötelességünk elviselni. hogy a köz-gondolkodásnak kellene erre ráhangolódnia. hogy átszervezzük az otthonunkat vagy munkaterületünket. hogy a menstruáció első vagy második napján erős késztetést érzünk arra. de nem azonos vele. akkor követni kell az utasítását: pihenni kell. És ez talán egy ördögi kör. hanem ígéretes változásokat hoz számunkra. különösen nem akkor. és az elmélkedésnek. de inkább hiszem. Lehet. hogy rendbe tegyük a dolgainkat. A görcsölést egyedi megoldással. ha napokon át tart. A fiatal nők nagyobb hányada menstruációja első napjain súlyos hasi fájdalomtól szenved. a természettel megbomlott összhang terméke. figyelmességet. Legfőképp arra. Ha azonban jelentkezik. szeretteinktől az ápolást.” A második ciklus hanyatlása ebből az aspektusból nem kényszerű. hogyan tehetnénk tisztába az életünket. egyre több pihenésre van szükségünk. és arra vezethető vissza. alkotókedvünk folyamatosan csökken. amit szégyellnünk kellene. nem kerüli el figyelmünket a leselkedő veszély. FRATER VERONIKA 69 . hogy arra kellene ráhangolódnunk. ahogy én is – írja –. többnyire azonban „lábon kihordtam”. talán ki sem alakulna. hogy a menstruációs gyöngeség nem olyasvalami. Nemegyszer kéretőztem haza iskolából magam is. intuitív és ösztönös képességeink jelentősége megnövekszik. nőként nem felelünk meg eléggé az elvárásoknak. „A legtöbb nő. kövessük testünk bölcsességét. Élesebben látjuk a problémákat. és az egész csak pár órába telt. menten az iskolapad alá csúszom kínomban. létezésük inkább lelkialkattól függ és nem életmódtól. hogy konfliktust jelent számunkra szerepünk a társadalomban. Természetes biológiai tisztulásunkat pszichológiai tisztulás is kíséri. Dühösek vagyunk. ábrándozásnak szentelni magunkat. szőnyeg alá sepert korábbi gondok. Vajon ne lenne szükség erre a fázisra? Vajon nem inkább testünk és lelkünk összehangolt és egészséges működését feltételezi ez. semmint gyengeséget? Tudatalattink álmainkon keresztül is arra ösztönöz. ahogy a menstruációhoz közelítünk. hogy büszkék lehetünk női mivoltunkra. valamint életmódbeli és táplálkozási javallatokkal lehet enyhíteni. Northrup asszony azt javasolja. A menstruációs görcsölés hasonlóképpen lehet figyelmeztető. mert ha már nem kellene szégyellnünk. Visszavonulunk. rendbe rakjuk a szekrényeket – és az életünket. aludni esik jól. például attól félünk. Talán hasznos volna ebben az időszakban félrevonulni. befelé fordulunk. ami nem tetszik. megmondjuk. és általános gyöngeséget okoz. mert úgy éreztem.előzőével ellentétes irányú.

és ez nem csak egy divat. ezért az új nemzedékek gyökértelenül nőnek fel. Egyrészt – kissé moralizáló stílusban – vissza akar tartani a szexuális kapcsolatoktól. milyen zsákutcába vezet a mindent megengedő fogyasztói társadalom kultúrája. ha másért nem. másrészt az iskolában óvszereket osztogatnak nekünk. Rádöbbennek. akivel járok – és annak a szeretetnek a mélységét. Ebben az ajándékban rejlik az élet létrehozásának képessége. Az éretlen fejjel kezdett szexuális kapcsolat – sok barátom tapasztalata ezt igazolja – pontosan azt teszi tönkre. Az igazat megvallva nem árt egy kis félelem. Sokak szerint érdekes jelenségről van szó. hogy »állatok« vagyunk. nem messze a Fehér Háztól. akik képtelenek uralkodni ösztöneiken. ami sokakban félelmet szült. amire Isten ösztönöz…” Tim tizenkilenc éves: „Én nem az AIDS-től vagy más betegségektől való félelemből várok. És hogyan vélekednek a rendezvényen résztvevő fiatalok? John. aminek abortusz vagy nem kívánt terhesség a következménye. 250 ezer aláírt kártyát helyeztek el egy nagy parkban.” A tizenhat éves Jimnek ez a véleménye: „A társadalom egymásnak ellentmondó üzeneteket közvetít. egy tizenhét éves sportoló így nyilatkozott: „Úgy gondolom. hogy a szexualitás az egyik legnagyobb ajándék.Új Város 1998. hanem mert tudom. melyre meghívást kaptunk. a Boston College tanára. melyben elkötelezik magukat arra. amiben közrejátszik az is. és szembeszállnak a szexuális téren uralkodó liberalizmussal. hogy sok fiatal alapvetően megváltoztatja az értékrendjét. így sokan nem képesek többé azonosulni azokkal a neopuritán üzenetekkel. mely gátolja a közös értékek keresését és továbbélését. ez pedig igen sokba kerül a társadalomnak. hogy felfedezzem az ember méltóságát – különösképpen azért a lányét. melyben óriási szerepet kap a képi kultúra. amit kaptunk. Cahill szerint a káosz „az individualista kultúrának köszönhető. mert a felnőttek valójában azt hiszik. mely az utóbbi években egyre ijesztőbb méreteket öltött. „Ebben a társadalomban a szexualitás terén óriási a káosz” – mondja Lisa Sowle Cahill. január X. hát a csatlakozók száma miatt. Talán éppen a »használd és dobd el« mentalitás a gyökere annak a szexuális szabadságnak. Különböző vallásokhoz tartozó fiatalok ezrei aláírtak egy nyilatkozatot. hogy társaik erős „nyomást” gyakorolnak rájuk. mert segít. magával ragadja őket a pánszexualizmus. aki könyvet is írt e témáról. míg be nem következett az AIDS-okozta krízis. amire vágyunk… Nem! Én tényleg boldog akarok lenni. hogy élik a tisztaságot. Szeretném 70 . de számomra az a fontos. hogy a középiskolások több mint 65%-ának már volt vagy van szexuális kapcsolata. melyeket bizonyos szélsőségesen konzervatív csoportok közvetítenek…” A statisztikákból kiderül. A családban is nehéz pozitív szexuális erkölcsi értékekre nevelni. évfolyam 1. szám Az igazi szerelem tud várni Egy szexuális ellenforradalom krónikája Pár éve a CNN egyik műsora a „True Love Waits” (Az igazi szerelem tud várni) mozgalom washingtoni találkozójának eseményeiről adott tájékoztatót. Én viszont azt akarom tenni.

1991. 2003. Budapest. Kecskemét. Elisabeth: Szerelem és tisztaság. C. 71 . 1989. Zászlónk Stúdió.: Így tudtad te is? Felvilágosítás fiúknak. Don Bosco Kiadó.. Könyv a házasságról. Theodor dr. Márton Áron Kiadó.. Budapest.. sebességláz. Arató László – Beöthy Tamás SJ (szerk. Carlo: A fiatalok etikája. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. 1999. Boldogabb családokért iskolai program. S ha valaki már nem szűz. hanem évszázadok kemény tapasztalatai árán felfedezett igazság. hogy mind a fiatalokat. zeneőrület. annál többet veszít. Budapest. 1987. Budapest. Vekerdy T: Kamaszkor körül. P. mely segít világosabban látni az életben. M – Gallagher. –. Bécs.” A »True Love Waits« valóban egy kihívás. Walter: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni Varga Péter: Spielhózni. S minél jobban »visszafogjuk magunkat«. Timóteus Társaság: FÉK tanári kézikönyv. hogy társadalmi szinten is konkretizálódjon az. Ez nem egy könnyen felállított paradoxon. A Parakletos Alapítvány megbízásából kiadja a KEPE. 15 éves kortól Campbell. Harmat. Rousseau. lányoknak. Budapest. Új Város. Fiore. Mindig újra lehet kezdeni »szűzként élni«. Elliot. Miklya Luzsányi Mónika: Titkoskönyv. Michel: Szeress! (Dani naplója) Apostoli Szentszék. Szexualitás és párkapcsolat. Ross dr. Kiskunfélegyháza. agresszivitás stb. 1995. a férfiak és nők közti kapcsolatteremtés új módjának felfedezéséről van szó. Quoist. szeretnénk emlékeztetni őt arra.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. Bovet. G. Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának Nyilatkozata Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. Theodor dr. 2000. melyet korunk nemzedéke rengeteg szeméttel fedett be.: Nehéz évek. – Maloney. 1983. Raimondo: A szerelem ezer arca. felelőtlen szexuális kapcsolatok.) Szent István Társulat Budapest. 2002. Holnap.őrizni. és Day D. Szent István Társulat. hogy a szüzesség nem annyira a test. Minél jobban átadja magát valaki a negatív dolgoknak – kábítószer-élvezet. olyan igazság. Timóteus Társaság Alapítvány Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Az alapvető feladat az. melynek segítségével az ember könnyebben megtalálja helyét a világban és társát az életben… Miguel Novak Szakirodalom Bovet. Budapest. mint inkább a szív tisztaságát jelenti. McDowell J. Trobisch. 2001. 1995. Budapest. Az önmegtartóztatás társadalmi szintű érvényesülése a tisztánlátás eszközévé válik. Budapest. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. annál többet nyerünk. aminek szükségességét mindannyian érezzük: a fiúk és lányok.: Felette nagy titok. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Budapest. védeni ezt az ajándékot.. 2004. Scotto. mind a felnőtteket új értékekre neveljük… Ez azonban megköveteli bizonyos ideálok meglétét az erkölcs terén is. – Wilczak. 2002. 2000. Vigilia Kiadó. egy komoly kezdeményezés arra. 2000. 2002. 2001. Ethos.: A megszentelő szerelem.

a kislányból nő lesz. Megfogalmazzuk.27) Vagyis a férfi és a nő ketten együttesen jeleníthetik meg Isten vonásait. aminek hatására a kisfiúból férfi. hogy mi mindenben és miért is vagyunk mások mi nők és a férfiak. milyen fontos önmagunk megismerése ahhoz. ahol a férfi és a női tulajdonságok. csak más. hogy békében tudjunk élni önmagunkkal. többek között férfias nőket és nőies férfiakat ábrázoló képek. pozitív és negatív üzenetet hordozó. ahhoz bizony azzá kell válni! Arról is szeretnénk beszélgetni. hogy ne csak fizikailag legyenek azok. „blu tack” építőkocka tábla. sarkából kifordult világban. Ezt az alaptételt szem előtt tartva most azt próbáljuk megfejteni. Az önismeret fontos többek között ahhoz is. de ahhoz.Bevezetés: A kályha. A különbözőségeket fogjuk hangsúlyozni. nemcsak testben.Buczkóné Reguly Krisztina biológus. színes kréta Emlékeztető az előző alkalomra: Előző alkalommal a fiatalokkal arról beszélgettünk. ha visszatérnénk a következő idézet: „Saját képmására: férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1.és nővéválásról. előadás Eszközök: képek: újságokból kivágott férfiakat és nőket ábrázoló. Hiszen a serdülőkben ugyan dúl a „hormonháború”. 72 . Ezen alkalom célja: A mostani alkalom célja az. Budapest A nemi identitás Az igazi férfi – igazi nő Bemutató óra. egyik sem fontosabb Isten számára. hogy a foglalkozás végére. egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz. ahonnan elindulunk. mégpedig a férfivé. hogy ennek a felnőtté válásnak egy nagyon fontos részéről beszélgessünk. hogy ez nem összekeverendő az értékesebb fogalmával. hogy a serdülőkor legnagyobb és legfontosabb feladata felnőtté válni. Különösen nem a mai. hogy hogyan is képzelnek el egy igazi férfit és egy igazi nőt. Egyik vonás sem kedvesebb. 1. de abban a tudatban. sokszor felcserélődnek. szerepek alaposan összekeverednek. hanem a szó „igazi” lelki értelmében is. egyik sem értékesebb. Erre a kérdésre választ adni nem is olyan egyszerű feladat. és ahová a végén szeretném. hanem lélekben is. média által sokkolt. hogy másokkal kapcsolatot tudjunk teremteni. De azt remélem. és ezek a kapcsolatok sikeresek legyenek.

hogy most már világos mindenki számára. vagy nő. Ők az örökítő anyagnak csak a felét tartalmazzák. Remélem. Így van ez az ivari kromoszómákkal is. Elméleti rész: Nézzük. úgy a különböző sejtek is. 73 . a teljes kromoszóma állományuk megfeleződik. Ezek a kromoszómák is megtalálhatóak minden egyes sejtünkben. hogy az utód férfi lesz-e. majd látni fogjuk. hová kell benyújtani a reklamációt. minden esély megvan arra. és ahogy mi is csak azokat a programokat nyitjuk meg a gépen. A nemünk apai örökségünk! Bár genetikai szempontból egyéni szinten egyértelműen a hímivarsejttől (X. hogy a H-Y marker ellen immunitás léphet fel az anyai szervezetben. mikor is dől el. amire annak az egyednek a kialakulásához. hogy miért). csak ott vagy egy X.vagy Y-kromoszómától). Ezekben a kromoszómákban kódolva van minden információ. pár kromoszómánk az ivari kromoszóma. Ma már tudjuk. hogy minden egyes sejtünkben ízig-vérig férfiak és nők vagyunk. hogy ez az iszonyú mennyiségű információ. A 23. amelyek az ő speciális működésükhez szükségesek. mégpedig egy-egy X-kromoszóma. a feladatuktól függően. és amennyiben ezen immunanyagok jelen vannak a nő szervezetében. attól függően. A kromoszómák tulajdonképpen nem mások. De elvileg a teljes program arzenál a rendelkezésére áll. hogy lánynak. csak azokat a programokat „zippelik” ki. fejlődéséhez. Említettem. A nőkben XX-szel. Mondjuk egy WinZip programmal. Minden egyes sejtünk egy számítógép. tehát mondhatjuk. kromoszómákba szerveződve található. hogy – akár mindig – lány utód szülessék. vagyis program elférjen a számítógépen. tömörítenünk kell őket. Így van ez az érett hímivarsejtben is. A sejtmag örökítő anyaga ún.2. egy számfelező osztódásnak köszönhetően. míg az X ezt nem teszi. mert az érésük során. ha valaki nincs megelégedve utódja nemével. amiket éppen használunk. innen az elnevezésük is. vagy egy Y-kromoszóma található. hogy X vagy Y-kromoszómát hordoz-e a hímivarsejt. Tehát a fogamzás pillanatában. avagy fiúnak születünk-e? Az. úgy kell elképzelni. csak egy-egy ivari kromoszóma található a már érett petesejtben. amely a spermium (és később az XY-os testi sejtek) plazmamembránjában megjelenik. hogy férfiak vagy nők leszünk-e. Mikroszkopikus képük ezekre a betűkre hasonlít. mint ezeknek a tömörített programoknak a hordozói. és működőképes maradjon. Így egy szívizom sejt más programokat fog működtetni. Az Y-kromoszóma meghatároz egy úgynevezett H-Y antigén markert. hogy a petesejtek és a hímivarsejtek kivételek. Az ember esetében. sőt a petesejt is. Tehát. amelyeket a kromoszómákban kódolva minden egyes sejtünkben megtalálunk. mint a számítógépekben a programokat. vagyis az ÚJ ÉLET „születésekor” eldől az is. Ebben rejlik a nagy titok! Amikor a fogamzás pillanatában egy hímivarsejt és egy petesejt találkozik. kivételes esetekben „beleszólhat” a folyamatba a nő i szervezet. minden egyes sejtünkben 23 pár kromoszóma van (ez alól csak a petesejt és a hímivarsejt a kivétel. egy idegsejt. a férfiakban XY-nal jelöljük. mint pl. az genetikai értelemben eldől a fogamzásunk pillanatában. Ezeket az élethez szükséges információkat. Persze ahhoz. életéhez szüksége van a fogamzása pillanatától kezdve a haláláig. tehát a férfitől függ a születendő utód neme. lesz az utód leány vagy fiú.

ivarmirigy kezdemény még semleges. Ezen tényezők által okozott eltérések azonban statisztikailag nem jelentősek. sőt a spermium teljes fokú aktiválásáért felelősek. az ún. a méhben lévő magasabb hőmérséklet. az Y-kromoszóma nincs jelen. Az X-kromoszómát hordozó spermium feje lapos. Ha a magzat genetikai értelemben lány. a női szervezetbe került spermiumokat számos hatás éri.vagy Y-kromoszómát hordozó spermiumok alakjukban és számos tulajdonságukban is eltérőek egymástól. (Az a megfigyelés. Ugyanezen receptorok – nem kapcsolódás révén – gátolják meg a fajidegen megtermékenyítést. aminek napjainkban már nagy a jelentősége az állattenyésztésben. a petesejt is beleszólhat az utód nemébe. míg az Ykromoszómát hordozó a katód felé vándorol. melyek szelektálják őket (pl.). melyek szerint a megtermékenyítés cikluson belüli időpontja is befolyásolhatja az utód nemét. mennyire eltérő erre az X-es és Y-os ivarsejtek érzékenysége. Az is tény. E sejtek felszíni töltése is eltérő. azonban a kutatások azt mutatják. hogy a kisebb Y-kromoszómát hordozó hímivarsejtek könnyebbek. Mikor és hogyan alakulnak ki a nemre jellemző ivarszervek? A magzati fejlődés korai szakaszában. héten megkezdi a férfi-nemi hormon termelését. fürgébbek a nagyobb X-kromoszómát hordozóknál. hogy az Y-kromoszómát hordozó spermiumok sebezhetőbbek. mint az X-kromoszómát hordozók. hogy a petesejt burkának. mégpedig úgy. összecseng ezekkel az eredményekkel. csillók mozgása. Ha a magzat genetikai értelemben fiú. ami megint csak az egyik nem irányába tolja el az utódképzés valószínűségét. míg az Y-kromoszómát hordozóé kerek fejű. és bár ma még nem tudjuk pontosan. melyek a spermiummal való kapcsolódásért. és termékenyíti meg a petesejtet. 74 . akkor a magzati élet 3. Bár konkrét bizonyíték erre nincs. a zóna pellucidának membránjában receptorok találhatók. hatással lehet az utód nemére is. Ha a spermiumok az ovuláció előtt kerülnek a női ivarutakba. hogy a gyorsabb (Y-kromoszómát hordozó) ér hamarabb célba. így a tőle származó információ hiányában a semleges ivarmirigy kezdemény petefészekké alakul át. amelyek azonban hosszabb ideig életképesek. e receptorok elutasíthatják az egyik nemű (X vagy Y) spermiumot is. és a 6. miszerint a hüvely pH-ját is befolyásoló diéta. Ezeket a tényeket alátámasztják azok a megfigyelések. hetét követően az Y-kromoszómából származó információk hatására (Y faktor) ez a semleges ivarmirigy kezdemény herévé alakul át.Ahogy írtam. akkor nagy valószínűséggel inkább a hosszabb ideig életképes. Így nagyobb eséllyel fiúgyermek születik. E tényezők minősége (erőssége) különböző lehet. X-kromoszómát hordozó hímivarsejt termékenyíti meg az idő közben ovulálódott petesejtet. Az X. vagyis az ivari kromoszómája XY. stb. Ezen kívül. Így nagyobb valószínűséggel leánygyermek születik. úgy nagyobb az esély a fiú utódra. úgy leánygyermek születésének nagyobb esélye lehet. Ha a hímivarsejtek az ovuláció időpontjában. lehet belőle here is és petefészek is. ha savas pH felé tolódik el (ami nem kedvez a spermiumok túlélési esélyeinek). elektromos térben az X-kromoszómát hordozó hímivarsejt az anód. vagy közvetlenül azután kerülnek be a női ivarutakba. Ha a hüvely pH-ja a lúgos felé tolódik el (vagyis a spermium természetes közegéhez közelít). akkor valószínűbb.: hüvely erős savassága. Így akár szét is válogathatók.

meg tudjuk állapítani egy nőről.A herékben termelődő férfi nemi hormon hatására a magzatban. férfi nemi hormon hiányában. hogy így lehet-e tudni. általában az első benyomások. Az első három hónap a magzat életében abból a szempontból is meghatározó. mentalitásbeli különbségnek férfiak és nők között. melyik emberke férfi. külön a férfiakra vonatkozókat. és a külső és belső nemi szerveket. 75 . ami vonzó lehet? (Segítségül mondjuk el a mi véleményünket is. vagy úrról van szó. a kezdetben szintén semleges nemiszerv-kezdeményből férfi nemi szervek alakulnak ki. herezacskó. hogy az Y-kromoszómából kiinduló információk láncolata fiú utódot eredményez. 4. 3. a nélkül is. illetve minket neki. és egy fiú/lány jön be rajta. azonban valóban létezik „férfi agy” és „női agy”. így a hüvely. ami első találkozásnál is már visszataszító. hogy le kellene vetkőznie. hogy férfi. amelyek alapján. ábra): Kérdezzük meg. Később oda is jön hozzánk. a női és a férfi agy fejlődése. jegyeket. melyik nő ! Próbáljuk meg összeszedni azokat a tulajdonságokat. és a külső alapján ítélünk. hogy a számtalan viselkedésbeli. és külön a nőkre vonatkozókat. Ma már azt is tudjuk. hogy amennyiben a magzati agy bizonyos területeire megfelelő szintű férfi nemi hormon hat. A legjellemzőbb különbség közöttük abban áll. és a házigazda bemutatja őt nekünk. méh stb. ugyebár attól függően. ezen információk hiányában azonban lány utód születik. Kérdés: Mit nézel meg először egy lányon. Erről majd részletesen később beszélünk. egy fiún? Mi az.: nyakkendő). a női agyban pedig a nőkre jellemző ciklikus nemi hormonszabályozás alakul ki.Csoport játék: Rajzoljunk fel a táblára két pálcika embert (1. és egy férfiról.) Tehát első re. akkor férfi agy alakul ki. mi az.Bevezető beszélgetés: Képzeljük el. így a hímvessző. A lényeg tehát összegezve az. felépítése és működése közötti különbségre vezethető vissza. Megjegyzés: A köztudatban: elsődleges nemi jelleg alatt értjük az ivarmirigyeket. amikor nyílik az ajtó. hogy meg lehessen őket különböztetni: A játék menete : Osszuk két csoportba a tanulókat. hogy egy baráti társaság közepén állunk. alakulnak ki. Írhatnak nemenként egy-egy „vicces” nemi jelleget is (pl. melléklet 1. de lehet bármely csoportképző módszerrel. hogy hölgyről. és két oszlopba összeírni. A feladat a következő: a másodlagos nemi jellegeket kell három perc alatt összegyűjteniük. lehet nemek szerint is. pedig női agy. hogy nő. másodlagos nemi jellegeket. hogy a serdülőkorban. Férfi nemi hormon hatás híján a semleges nemiszervkezdeményből női nemi szervek. és beszélgetünk. Első hallásra furcsának tűnhet ez a kijelentés. Másodlagos nemi jelleg alatt értjük közérthetően szólva mindazokat a tulajdonságokat. a nemi érést követően a férfi agyban állandó és egyenletes nemi hormonszabályozás történik. stb. képességbeli.

Beszéljük meg a képek kapcsán felmerülő kérdéseket is! Például: . ha élne? 178 cm magas lenne. gyógyszerek szedése. így a pálcikaemberekre rajzoljuk be. vajon ezeknek a jellegeknek az alapján már látszik-e. amitől egy férfi. majd fordítva. de mégsem mondhatjuk.Kell-e mindenáron követni a divatot. 45 kg-t nyomna. és mondják el. szépség kultusz. test kultusz – hamis értékrendet közvetít). és mondjuk el. 120 cm mellbősége. 46 cm derékbősége lenne. melléklet 2. a nemi szervek helyére a nemeknek megfelelő jelet pirossal) (1. amit mindjárt rajzoljunk fel a pálcika emberkékre (1. .Veszélyek (Mint beteges testépítés. (Pirossal karikázzuk be a fejet (agyat). . és egy nő pedig nő ! (A válasz valószínűleg a nemi szervekre fog irányulni. és nőies férfiakat is. és igazi nők leszünk-e. és azok hol keresendők?(Vajon a manökenek. vagy csak egy nő rendelkezhet. melléklet 3. 34-es lába. hogy mondjanak csak egy dolgot. fiatalság kultusz. akinek több egyedi találata volt. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget!) (1. Koncentrálhatnak csak a külső tulajdonságokra. hogy igazi férfiak. a nemi szervek a másodlagos nemi jellegek közé tartoznak.A cm-ek számítanak? – Vagy a KISUGÁRZÁS?! (Barbie babát modellezték. alapvetően a fejünkben (az agyunkban) dő l el. Válasszunk ki mi is egy képet. mit üzen számukra a kép a férfiakról és a nőkről. ábra) 76 .Tudományos szempontból: elsődleges nemi jelleg alatt csak az ivarmirigyeket (és a szex kromoszómákat) értjük. közöttük férfias nőket. és biztos hasra esne!!) . mai világunkban a másodlagos nemi jellegek nem mindig határoznak meg egyértelműen egy férfit. vagy egy nőt. vagy fontosabb a saját stílus kialakítása? Összegzés: – A képek bővelkednek a férfiakra és a nőkre jellemző tulajdonságokban. – Kezdjünk beszélgetést a képek kapcsán. számunkra mit üzen. A másik csapat az azonos találatokat kihúzza. Az nyer. férfi. ami bizonyos értelemben igaz is. hogy lássuk. Kérjük meg őket. Milyen lenne. egy szervet. melléklet 3. Beszélgetés a képek alapján: Tegyük fel a táblára a különböző nőket és férfiakat ábrázoló képeket. vagy egy nőt (leírás lásd: eszközök). melyik a fiú. hogy ezekkel a tulajdonságokkal csak egy férfi. anorexia). Mégis kérjük meg őket. de a kép üzenetével is foglalkozhatnak. Természetesen lehet pozitív és negatív üzenet is.A média világa (Sztár kultusz. ábra) Bár a köztudatban lévő biológiai definíció szerint ez az állítás igaz.Kell-e ideál a mai fiataloknak. filmsztárok világában keresendőek-e? Milyen a „mai” világ ideálja? Hol keresendők a mi ideáljaink?) . ami szerintük meghatároz egy férfit. bulémia. ábra). hogy válasszanak ki egyet. melyik a lány? 5. Az idő lejártával a csoportok bediktálják a jellegeket. Kérdezzük meg. valójában az.

amely a női agyat és a férfi agyat megkülönbözteti egymástól. (Néha olykor annak ellenére is. akkor biztosan ők a nyerők. vagyis képesek megosztani a figyelmüket (telefonálnak. akkor rá fogunk jönni. s mivel együtt kell élnünk. hogy ez a két világ remekül összeegyeztethető. 6. Nézzünk néhány példát a férfi és a nő világának különbözőségeiről: 1. ha a kedves felesége beszél hozzá. és mindent meg akar érteni. (Egyes szakterületeken.) 10. 3. akik többnyire nem a szavak emberei. ellentétben a férfiakkal. Először is a férfi a nőt. ha kedvesük falra mászik ettől. melléklet 3. Hiszen ha ismerjük ezeket a különbözőségeket. amit életük során csak növelnek. (Ezért is ismeri fel hamarabb egy nő a hazugságot. rántást kavarnak. tegye azt inkább írásban!) 8. és gondolatban. Ellenben. 7. hogy a lényeg itt dől el. A férfi a világot legyőzni és meghódítani akarja. és igénylik is ezt. és jól teszi.) Ezért süketül meg egy férfi. a zavaró dolgokat kiszűrve. Amikor. és csak aztán beszél. míg egy férfi csak az elhangzottakra figyel. érzelmi világa között óriási különbség van. hogy közben beszél. és mindent meg is akar magyarázni. Ezért is szokták ajánlani. A férfiak egyszerre csak egy dologra képesek figyelni. előadásukra). 4. pl. felépítésbeli és működésbeli különbség. Mert a nő és a férfi gondolkodása. A férfi általában először gondolkodik. a nő a férfit akarja. A nők képesek a másik testbeszédébő l. A nőnek intuíciói. érdemes azt megismerni. közben készülnek a következő napi órájukra. ábra) 2. és a szóasszociációs játékokban verhetetlenek. mint egy férfi. és észérveket követel. megérzései vannak. közben segítenek a gyereknek tanulni. az agyat? Mert azt gondolom. A nők képesek egyszerre többféle tevékenységet is folytatni szimultán.6. mint legfőbb másodlagos nemi jelleget. (Rajzoljuk fel a gondolat buborékot az emberkéinkre. légiirányító (bár itt a szintén a férfiakra jellemző kiváló térlátás is szerepet játszik) túlnyomó többségben vannak a férfiak. 9. A nők szeretnek. a nő sokszor pedig csak annyit mond: csak. a nő megérteni és befogadni. érdekes. 77 . ahol nagyon kitartó és koncentrált figyelem szükséges. mentalitása. A férfi a jövőben él. hogy ha egy férfi hazudni szeretne a feleségének. A nő sokszor úgy gondolkozik. a nő a jelenben. és azok hátterét is. gesztusaiból megérteni egy beszélgetés rejtett üzeneteit is. ezért mond sokszor meggondolatlan” dolgokat. lásd: 1. és tudnak az érzelmeikrő l beszélni. de mindenképpen nagyobb empátiával tudunk a másik nem felé fordulni. ha hallgat rájuk. ha logikai játékról van szó. de arra erősen koncentrálva. hangsúlyából. 5. KÉT külön VILÁG! Mindkét világ izgalmas. és értékes.: sebész. S ha kellő humorral is tudjuk mindezeket a jelenségeket kezelni. A férfiaknak általában ez sokkal nehezebben megy. A férfi elméleteket gyárt. nagyon hatékonyan. legfeljebb hümmög. A lányok hamarabb tanulnak meg beszélni. Valóban jobb a kommunikációs képességük. SŐ T kiegészítik egymást! E két külön világ létrejöttének az alapja az a fejlődésbeli. ha újságot olvas. akkor talán könnyebben el is fogadjuk azokat. SŐ T egyes férfiak szerint. A férfi agy és a női agy: Miért emeltük ki. behozhatatlan előnyre tesznek szert.

így a közvetlen környezetüket jobban átlátják. (A parkolásról ne is tegyünk említést!) 12. körbenéz. Az érzékelésünkben több más különbség is van. miután nem talál valamit. aztán nézzük meg. Egy fiúgyerek a kockákból általában magas. hogy elmentek-e az út során. akkor ő egész testével oda fog fordulni és „megbámulja” őket. Ismerős a jelenet? Miért jó mindennek a hátterét tudni? Mi a férjemmel már csak nevetünk az e fajta történeteken. nem okoz gondot a parkolás. Nézzünk most meg a tudományosság teljessége nélkül néhány érdekes adatot. egy cipőbolt előtt. amikor beszélnek hozzá. pedig feléjük sem pillantott. A férfiak kiválóan tájékozódnak. 13. és előveszi a vajat. ami mellett elhajtottak. Leguggol. hogy a férfi elvéti a sztrádán a lehajtást. pont ismertetése előtt tegyük meg!) Ezek közül a furcsának tűnő különbségek közül (és még számtalannak. hogy a saját lakásában is eltévedne. akkor teljes az értetlenség. A nő válasza az lesz: már rég észrevette őket. kutatási eredményt és elméletet ezekre a megfigyelt jelenségekre. mert csak így látja. bele se néz igazán. hogy nézze azt csókolózó párocskát az ajtóban. amikor őseink 78 . Egy nő egy térkép alapján lehet. adjunk két-három percet. vagy sem. de tudom. az ízérzékelésük. kinyitja a hűtőt. a leánygyermek széles. Nem valószínű. (Ha van időnk. majd dühösen bevágja a hűtő ajtaját. De vajon van-e fogalmuk arról. és remek a térérzékelésük. mivel még nincs kész a vacsora. A nőknek általában jobb a tapintásuk. be fognak-e férni. égbetörő tornyokat épít. A nőknek jobb a periférikus látása. csak benyúl. és a szaglásuk. de azt is meg tudná mondani. Természetesen ezt a 13.pedig erre hivatkozik az asszony. Ezeknek a különbözőségeknek természetesen van egy evolúciós elméleti háttere: Agyunk evolúciós kialakulásának évezredei alatt (a kutatások szerint az elmúlt néhány évezred ezen nem sokat változtatott) az a korszak volt meghatározó. honnan jön a szirénázó mentő. A férfiak viszont kiválóan. Vagy vegyük azt a tipikus példát: a családfő hazatérve a munkából. aki odamegy. mert képtelen egyszerre két dologra figyelni. hogy elővegye a hűtőszekrényből a vajat. mert az elfogyott. a térhallásuk is (mindig tudják. Ő koncentrál. ha egy férfinak diszkréten odaszólunk. hogy építkezzenek. és közli: „Már megint nincs itthon vaj!” Ekkor lép színre élete párja. Ez az oka annak is. nem ismernek akadályt. annak a felmérése sem. Segítenél?” S én zokszó nélkül megyek. Közben azt is felmérte. amit itt meg sem említettem) soknak ma már ismerjük a tudományos magyarázatát. cserébe ő pedig beparkol helyettem a garázsba. Ezért fordul elő az is. aminek az alapja a férfi agy és a női agy felépítése. szeretne enni egy vajas kenyeret. pl. térölelő építményeket. de csupán egyetlen irányba – majdhogynem csőlátásuk van. fejlődése és működése közötti különbségből fakad. megmentve így a garázsajtót és az autó fényezését. hogy másnap tejet és sajtot kell venni. közli: „Nem találom. Igen ám. Ha térképről van szó. Nálunk is ugyanígy történik minden. Három dimenzióban látnak. de nem találja. ellentétben a hölgyekkel). Ezt jó figyelembe venni! 11. Minthogy a szakácstudomány ezen fokára már ő is eljutott. hogy pedig megbeszélték. sőt mi több. megy. ez nem jelent semmit. azzal a különbséggel. egészen bedugja a fejét. hogy milyen cipők voltak a kirakatban. ki is próbálhatjuk! Adjunk oda a fiúknak is és a lányoknak is egy jó adag építőkockát. és élesebben látnak távolba. stabil. hogy férjem. Jogosan. hiszen ő tényleg „süket” ilyenkor. és kisegítem a szegény „csőlátót”.

és agyunk ekként fejlődött másként. gyűjtögetni. A férfiak kilencven százalékának agyában működik egy olyan központ. ahol szigorú munkamegosztás volt a nemek között. a mélységélesség érzékelésére. Az idők során más volt a feladatunk. családtagjaik állapotát. Fontos volt számukra a kommunikáció is a többi asszonnyal és a gyermekekkel. Vagyis ugyanaz a helyzet. állat rejtett szándékát segítettek felismerni. a genetikai nemtől. talán jobban el tudjuk fogadni egymás „gyengeségeit”. Ezért kitartónak kellett lenniük. és kisegíthetjük egymást a „bajból”. Ugyanakkor a nők kilencven százalékánál ez a központ nem fejlődött ki. Ez tehát az evolúciós háttér. hűtőszekrényben. A gyerekeikre kellett gondot viselniük. mint a nemi szervek esetében. A magzatban az agy ’férfiassá’ vagy ’nőiessé’ való fejlődése a hatodik-hetedik héten kezdődik el. stb. és az hat rá. a jó megfigyelő képesség. A csecsemő agya csak akkor fejlődhet ’fiússá’. ha jelen van a férfi nemi hormon. ahol a tesztoszteron jelenléte indítja be a férfi nemi szervek kialakulását: ha nem szól közbe a 79 . és az hogy meg tudják osztani a figyelmüket. Ez lehetővé teszi számukra.olyan kis csoportokban éltek. a térlátásra. Ugyanakkor magyarázatot kaptunk arra is. hogy milyen mozdulatokra van szükségük ahhoz. Nekik a saját szűkebb környezetükben kellett észlelni minden jelet. hogy a férfiak miért nem találnak meg dolgokat a szekrényben. hogy végül is mikor és hogyan alakul ki a nemre jellemző agy. a magasságát és mélységét. de nézzük. Ezen kívül szükségük volt arra. Tehát számukra nélkülözhetetlen volt a jó periférikus látás. térhallásra. De ha mindezt tudjuk. hogy az agy eredetileg mindenkinél nőnemű irányba fejlődne. és ebben a legfontosabb szerepet a férfi nemi hormon (a tesztoszteron) játssza. Ez a magyarázata annak is például. a tárgyak sebességét. vagyis ’bámul’. Így mindjárt magyarázatot kaptunk arra a fenti példára. Ennek segítségével érezték meg annak idején. fiókban. vadászgatva és gyűjtögetve. s miért is oly nehéz nekünk nőknek a hátramenetben való beparkolás. hogy a vadászatban segítse őket. miközben több feladatot kellett párhuzamosan végezniük. a nők pedig „oda sem néznek”. Természetesen ma már nem a vadászás segítése a fő funkciója ennek a központnak. csak benyúlnak és kiveszik amit keresnek. távolságot saccolni. Ráadásul az a furcsa helyzet. amelynek feladata az volt. hogy a nő a szeme sarkából is észreveszi a csókolózó párocskát. A nők feladata más volt. jól kellett tájékozódniuk. A női agy számára tehát az ez irányú specializáció járt evolúciós előnnyel. hogy bemérjék a távolságokat. illetve nem működik megfelelően. más ehhez szükséges képességek jártak evolúciós előnnyel. megvédeni őket a veszélyektől. hogy felismerjék a különböző metakommunikációs jeleket. azaz a nemi kromoszómák milyenségétől függetlenül. közben a lakóhelyet szemmel tartaniuk. A férfiak vadásztak. amik gyerekeik. amelyhez elengedhetetlen a jó térlátás. a férfinak viszont teljes testével kell odafordulnia. illetve egy-egy veszélyt jelentő ember. hogy lássa őket. hogy miért van az. vagy éppen a térképen tájékozódni. a vadászathoz pedig elengedhetetlen szükségük volt az éles távolbalátásra. hogy a vadat becserkésszék. és bizonyos távolságról lesújtsanak rá. hanem mindenféle olyan mozgás koordinálása. sőt a „csőlátásra” a célra tartáshoz. és gyakran hosszú utakat kellett megtenniük egy-egy vad elejtéséért. vagy eligazodni egy térképen. hogy nehezebben tudnak hátramenetben parkolni. a zavaró tényezők kiszűrésére. a koncentrálásra.

létrehozva a nők nemi ciklusát. akiknél mind a verbális. A férfi és női agy különbözőségének tényét először a hipotalamuszon mutatták ki. koncentrált. és számtalan konfliktust előzhetünk meg. A nők azonban tökéletesen tudják követni a csapongó társalgást. A férfiaknál a két agyféltekét összekötő rostköteg. Például a férfiaknál a verbális készség kizárólag a bal féltekében. logikus gondolkodásért és az asszociációkért felelős. A női hipotalamusz a nemi hormontermelés szabályozását ciklikus módon végzi. ez felelős nagyrészt az érzelmeinkért. Tudni kell azt is. ezzel értjük meg a gesztusokat. a koncentrált központok és az agy lateralizált működése a koncentrált figyelem és a zavaró tényezők kiszűrésének kedvez. Értelemszerűen. ellentétben a nőkkel. mindenképpen jellemzőbb rájuk a jobb agyfélteke erősebb igénybevétele. vagyis egyszerre csak az egyik félteke működik. Ez az agynak az a része. hogy az agy két féltekéje közül a jobb félteke az ősibb. Az agy férfias felépítése több. addig a nők az agyuk mindkét féltekéjét kiegyensúlyozottabban használják. és azt akarjuk. Ezzel ismerjük fel az arcokat. ha újságot olvas. Az agynak tehát úgy tűnik van neme. Ezzel ismét megtaláltunk egy magyarázatot a férfi és női képességek különbözőségét illetően. az ún. ösztönösebb. és ha nem 80 . Pillanatok alatt elveszti a fonalat. kevésbé széttagoltan elhelyezkedő központot jelent. és szexuális központként működik. mi történik például. kérges test fejletlenebb. vagyis hogy miért képes a nő több dologra odafigyelni egyszerre. Komoly hasznát vehetjük ennek a tudásnak is. valamint a két agyfélteke szimultán használata. amit mondunk. Az összes különbség feltérképezésétől még nagyon messze vagyunk. amelyeket biztosan tudunk. Megoldás: ha egy férfival beszélgetünk. Lássuk. A nők képesek egy időben mindkét agyféltekéjüket használni egyszerre. de összehasonlítva a férfiakkal. Az agyban a kevésbé koncentráltan. érdemes egyszerre egy dologról beszélni! Ja. a vizuális készség pedig a jobb féltekében összpontosul. több helyen elszórtan elhelyezkedő központok. A férfiak agyában az azonos féltekén belüli idegsejt kapcsolatok sűrűbbek és erősebbek. de már vannak dolgok. a beszélő hangsúlyát is. ugyanakkor azonban lehetővé teszi többféle munkafolyamat egyidejű végzését (lásd: megosztott figyelem).férfi hormon. a művészi hajlamainkért. míg a nőknél azok erőteljesebbek. Így náluk nagyobb mennyiségű információ cserélődhet ki a két félteke között. amelyek a két féltekét kötik össze. A férfiak agya jóval specializáltabb. Míg a férfiak agyuknak bal agyféltekéjét használják erőteljesebben (ezért is jobbak a logikai feladatok megoldásában). ha egy beszélgető női társaság kellős közepébe csöppen egy szegény ártatlan férfiember. és ez még magzatkorban kialakul. A bal agyfélteke a tudatos. mind a vizuális készségek kialakításában mindkét félteke részt vesz. a természet minden esetben nőt hozna létre. de ez dominál alvás közben és ellazult állapotban is. Az újszülöttekben a jobb félteke az uralkodó. A férfiak agyára viszont az egyenletes nemi hormonelválasztás szabályozás a jellemző. ráirányult szellemi teljesítőképességet. mint a nőké. A férfiak agya laterizált. hogy megértse. a nőknél viszont vastagabb és dudorosabb. ez reagál a testünkből jövő belső érzésekre. amelyik a hormontermelést szabályozza. a nőknél egyrészt csökkenti a koncentrált . és miért süketül meg a férfi.

a beszédhang változásait. csak „megérezzük”. szóképzésért felelős agyi rendszerek hamarabb érnek. hogy ezek a képességek (is) fejleszthetőek! Végül az egyik legizgalmasabb kérdésről. és mivel ’rossz’ az összeköttetés a bal agyféltekében található verbális központtal (lásd: kérges test). Ezért a férfiak nem jó kommunikátorok. amely a testbeszéd különböző jeleit fogja fel. és miért megy ez egyes férfitársainknak sokkal nehezebben. még nyugalmi állapotunkban (alvás közben) is másként viselkedik. és ezek a jelek megsúgják számukra a rejtett mondanivalót is. Ők a koncentrált figyelmüknek köszönhetően. hogy a nőknek tíz-tizenkét olyan pont is van az agyában. Például a lányok hamarabb kezdenek el általában beszélni. Így erre a különbözőségünkre is részben választ kaptunk. hogy türelmesebbek leszünk e téren is párunkkal. így ez nekik sokkal könnyebben megy. A férfiaknál az érzelmi központ kizárólag a jobb agyféltekében helyezkedik el. ugyanakkor biztatásul el kell mondjam. mint a fiúknál.akarjuk. és amit nem tudunk mindig megmagyarázni. Többek között abban. s kiváló az összeköttetés is közöttük. hogy egy beszélgetés során szó szerint mi hangzott el. hamarabb érik el az iskolaérettséget. Érdekes. A hormonhatások közül eddig csak a férfi nemi hormonokról tettünk említést. A beszédkészségben kb. jobban emlékeznek arra. Ha ezt tudjuk. ha 81 . A férfi. Agykutatók kimutatták. lehetetlen ebben felülmúlni a nőket. mert a tartós figyelemért. A férfiaknak mindössze kettő-négy ilyen „érzékelőjük” van. a nők képesek felfogni ezeket a metakommunikációs jeleket általában a jobb agyféltekében lévő központjaikkal. miközben a kijáratot keresik. a férfiaknál 90%-os. hiszen minden metakommunikációs jelet felfognak az antennájukkal. ahol tudatosulnak. ne szóljunk hozzájuk. miért oly nagy a lebukás veszélye egy férj számára. valamint több olyan központ. pedig agyunk fejlődésében nagy szerepe van a női nemi hormonoknak is. Így keletkezhetnek olyan megérzéseink. hogy a lányok szellemileg is hamarabb érnek. a női megérzésekről. amelyek egy régebbi tapasztalaton és a jelen szituáció metakommunikációs jelein alapulnak. majd a kérges testen keresztül átjutnak ezek az információk a bal féltekébe. lehet. Ezért van az. hogy az alsó tagozatban a lányok sikeresebbek általában. ami a beszéd hangsúlyát hivatott megérteni. hogy az agyunk. és az intuíciókkal? Ahogy mondtam. Íme a magyarázat arra. sokkal nehezebben fejezik ki szavakkal az érzelmeiket. 6 éves korukban érik utol a fiúk a lányokat. miért is megy nekünk nőknek könnyebben az érzelmeinket szavakba önteni. akivel beszélünk hazudik. ha hazudni akar a feleségének! A nők jobb agyféltekéjében található az a központ. Így vesszük észre. Mi a helyzet a hazugsággal. vagy netán valamilyen tisztességtelen szándéka van. mint a fiúk. mint fiú kortársaik. intuíciókról és arról. A nőknél az érzelmi reakciók központjai és a beszédközpontok is mindkét féltekében megtalálhatók. a nőknek azonban jobbak a megérzéseik azzal kapcsolatban. amellyel felismerik a testbeszédet. hogy az illető. Ezért is nagyon jó párosítás egy tárgyaláson egy férfiból és egy nőből álló tárgyaló küldöttség. bár egyes csípős nyelvű férfiak szerint. hogy eltévedjenek az autópályán. A nőknél csak 70%-os a nyugalmi állapot. Így figyelmeztet minket agyunk a veszélyre. hogy mit is jelentett a beszélgetés voltaképpen. hozzáadódnak az előzetes tapasztalataik.

Ezért is nehéz együtt élnünk. „más srófra jár az agyunk”. szerintük milyen az ideális nő! Mit gondolnak. hiszen neki kell gondoskodnia a gyermekeiről. milyennek gondolják az ideális férfit! Mit gondolnak. ha kedvesünk eltéved. másként gondolkodunk és látjuk a világot. A feladatmegoldásokat táblázatba foglaljuk (2. Ez a feladat azért nagyon hasznos. melyek téves elképzeléseken alapulnak. melléklet: minta táblázat). A csoportok külön dolgozva válaszolják meg a következő kérdéseket: Lányok : Írják le. stb. a lányok szerint milyen az ideális férfi? Egyénileg is meg lehet válaszolni a kérdéseket.). hova kell mennie. a sztereotípiákat. és ez rengeteg problémát okozhat nekik (pl. és ha azt nézzük. hogy alkossanak nemek szerinti két csoportot. a szerintünk fontos. Mit érdemes megbeszélni? Érdemes megnézni az általuk említett külső-belső tulajdonságok arányát. a különböző tulajdonságok. nem leszünk idegesek. de még mindig hiányzik valami belőle! A lényeg: a jelleme és a lelke . stb. akkor kérjük meg a tanulókat. Így kerek az élet. illetve olyan elvárásoknak szeretnének megfelelni. poétalelkű férfiak. Vannak művészi hajlamokkal megáldott. és így a feladat kiértékelése a következő alkalomra marad. pedig részletesen elmagyaráztuk. Csoportmunkával vagy egyéni munkával. Egyszóval mások vagyunk. Fiúk: 82 . dolgozik.: téves önértékelés. mert itt alkalmuk lehet szembesülni mindezzel. ekkor azonban a válaszokat összesíteni kell. és vannak logikusan gondolkodó. hogy agyunk kapacitásának csak töredék részét „használjuk”. gátlásosság. mert ugyan már sok mindent tudunk arról. és őrizni az ő álmukat is. A fiatalok gyakran esnek abba a hibába. pihen. hogy szerepet játszanak. Csoportmunka (egyéni munka): Visszatérünk az „IGAZI” kérdéséhez. hogy még bőven van mit tanulnunk! 7. milyen is az igazi nő és az igazi férfi. és ezért is olyan szép és izgalmas feladat. erősen összpontosítani tudó. szerepvállalás. értékek jelentőségét. az érzelmeit csodálatosan szavakba öntő. Talán. kiértékeljük (3. téveszméket. A feladatot kétféleképpen oldhatjuk meg. csodákra képes. fontosságát. a jelenlevők és az olvasók mindig kivételek! Ahogy valóban vannak kivételek. a „nemhez kötött” tulajdonságokat. ugyanakkor mi is szívesen megkeressük helyettük az amúgy orruk előtt heverő dolgokat. A nő éber. ha mindezt tudjuk. Ha csoportokkal dolgozunk. és nem mindenkire egyformán igazak ezek a megfigyelések. mint a csoportosak. ha pihen. de általuk nem említett tulajdonságokat és értékeket. a fiúk szerint. melléklet: a minta táblázat értékelése) és beszélgetünk a tanulságairól. Az emberi agy ne feledjük. kiváló tudósnők vagy éppen sebész orvosnők is.dolgozik. mert a csoportmunka esetén esetleg elvész egy-egy fiatal véleménye. milyen az ideális nő? Írják le. a zseniális népi szólást idézve. Természetesen. azt is belátjuk. Az egyéni válaszok ugyanakkor sokszor több információt hordoznak.

akkor semmire. Budapest. és amiket keres a másikban. gyengeségek. vajon ezekkel együtt is el tudja-e fogadni őt. hogy meglássa a másik hibáit és hiányosságait. 8.: Felkészülés a serdülőkorra. és mérlegre tegye. a külső tulajdonságainkról. és arra is. Kimura D. hogy szembe nézzen a hiányosságaival. a fehér lóval érkező herceget festi le. érzelmi beállítottságunkról. Kecskemét. amiket nem tudna elviselni a társában? S ha majd egyszer szerelmes lesz. nem majd csak kibírom valahogy. Új Remény Alapítvány. amikkel már rendelkezik. vagy a nagy romantikus képet.: Női agy. 2001. ketten együttesen jeleníthetjük meg Isten vonásait. hogy Isten képmása lehet!” (Bíró László püspök) Ahogy láttuk. Harmat. mik azok a jó tulajdonságok.” (Ter 1. – Mik azok a hibák. vagy éppen elengedhetetlenek. évfolyam. egyik sem fontosabb.27) Bíró László püspök úr gondolatával toldanám meg ezt az idézetet: „Az ember legfőbb méltósága pedig az. hogy a valóban fontos és meghatározó értékekre helyezi a hangsúlyt. SŐ T. és végül kerestük az igazi férfi és igazi nő jellembeli tulajdonságait. hanem elfogadni őt. 7. csak más. számára mik azok az emberi értékek. értékek a felsoroltakból. ahonnan elindultunk: „Saját képmására. férfi agy. hogy: – Számot vessen arról. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik 83 . Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. különbözőek vagyunk… De férfiként és nőként. vagy sem? (Nem majd megváltozik. mint a másik. gondolkodásmódunkról.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. férfinek és nőnek teremtette őket. 2003. Természet Világa 132.) Arra is jó. Ez a fajta „ideál” gátat jelenthet az igazi megtalálásában. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Dobson J. DE. Budapest. amik fontosak. és csak homályosan lát. Csaba Gy. és leszáll a nagy rózsaszín köd. 2000. Az ember nemi arányai.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. ha valaki úgy fogalmazza meg ezt a kérdést. július. egyik sem értékesebb. Útravalóul oda szeretnék visszatérni. Pease A. a női és férfi agy különbözőségeiből adódó képességeinkről. Nagy Zs. Dobson J. amikben még magának is van mit javítania. Tiszteljük egymásban ezeket a vonásokat! Szakirodalom Boldogabb családokért iskolai program. akkor ez kapaszkodót jelenthet.: Segítség. Összegzés: Beszélgettünk a nemünk kialakulásáról.: A férfi és a női agy titkai Campbell R. Kairosz. és ez legfőbb méltóságunk! Egyik vonás sem jobb.: Nehéz évek. mentalitásbeli különbségeinkről. szám. akkor segíthet magának abban. 2001. – Pease B. hogy meglássa. 2002. a nemi jellegekről.Összefoglalás: Mire jó ez az egész? Ha csak a külső vonásokra koncentrálva fogalmazza meg valaki az ideálist. 2003.

1992. 2000.: Spielhózni. 2002. Élet és tudomány 2000. Zászlónk Stúdió. Budapest.legkiválóbb családgondozójától.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo.ábra 84 .: A hatvan perces apa Ranschburg Jenő: Egymást keresik. Saxum.: Mindennapi memóriánk. melléklet 1. Melléklet: 1. 2002 Gyöngyi A. Budapest. Eisler O. okt. 27. Saxum Budapest. Trobisch W. 1356-1358.: Az agy neme Parson R. 2003.: Az asztma és az agy. Szendi G. Budapest. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Varga P. 55(43). Budapest.

2. osztály: 9 fiú és 9 lány. melléklet: Táblázat az „ideális”-ról (8. divatos. egyéni megoldások feldolgozása) MILYEN AZ IDEÁLIS NŐ? (fiúk szerint) Jó alakú (5) Formás (1) Szép. de nem öltözött (4) divatmajom (4) Kihívóan öltözködik(1) Első a külső (2) Csak a szépség számít (1) Szexi. csábító. szép a haja. tiszta (nem büdi) Ismeri a dezodort (5) Férfias (3) Normálisan öltözött (3) Nőies (4) Csinos (3) Jók a mellei (1) Jó a feneke (1) Sportos (3) –!!! Jó fej (4) Szerény. de szerény(1) Nőies (2) Elegáns.(2) Pipi(1) Nagy idomai vannak (1) „Fontosak a cm³-k ott fenn” (1) –!!! Megbízható (1) Talpraesett. tiszta(7) Ápolt. izmos. de Sportos. izmos nem túlzottan. nem rámenős (3) Kicsit kihívó. szép az arca (6) Ápolt (6) MILYENNEK KÉPZELIK A FIÚK AZ IDEÁLIS NŐ T? (lányok szerint) Jó alakú (6) Sovány (4) Szép (5) Ápolt (5) MILYEN AZ IDEÁLIS FÉRFI? (lányok szerint) MILYENNEK KÉPZELIK A LÁNYOK AZ IDEÁLIS FÉRFIT? (fiúk szerint) Magas (5) Magasabb a lánynál (7) Sportos. erős. jól Jól öltözött. vagány (4) Bevállalós (1) Magabiztos (5) Határozott (7) Megbízható (1) Magabiztos (7) Határozott (6) Bátor (megvéd) (4) Erőt sugárzó (1) Kedves (7) Kedves (5) Aranyos (2) 85 Kedves (6) Bátor (5) Testileg-lelkileg erős (1) Észnél van (1) Kedves (5) . erős (4) kemény (5) Jóképű (3) Jóképű (2) Ápolt .

talpraesett. Ezzel szemben a fiúk inkább a szerény. hogy a gyerekek szépen összegyűjtötték a részükről fontosnak tartott értékeket. tehát inkább mozogni kellene a böjtölés helyett) – Az is fontos. de nem kell az utolsó divat szerint öltözködnie. Ha megnézzük a táblázatot láthatjuk. jó humorú (4) Poénos. Megkönnyebbülés látszott rajtuk. melléklet : A táblázat értékelése 1. Szembetűnő azonban. hogy a fiúk milyennek látják az ideális nőt. jó a humora (5) Lovagias(3) Lovagias (2) Udvarias(2) Udvarias (4) Megértő (5) Megértő (6) –!!!!?? –!!!!?? Lehessen beszélgetni vele (5) Művelt. nem rámenős lányokat részesítik előnyben. eléggé lesújtó! (első a külső. de messze nem olyan negatívak. hogy a külső megjelenéssel kapcsolatos elvárásaik hangsúlyosak. Jó volt látni. (ez hiányzik a lányok jellemzéséből. ha sportos. ’bevállalós’ lányok tetszenek a fiúknak. bizony nem mindig a ’bevállalós’ lányokat szeretik. hogy a fiúk. és tényleg majd éhen halnak a tükör előtt! (és akkor a bulémiát és az anorexiát nem is említettem) – Ellenben nem árt. hogy aki születetten nagyhangú. tág látókörű Okos. stb. – A jó alak fontos. jó anya (1) Képes gyereket nevelni(1) 3. akik állandóan fogyókúrával sanyargatják magukat. hogy a fiúk nem úgy gondolkoznak. Egy nyolcadikos osztályban beszélgettünk ezen feladat kapcsán arról. ahogy azt a lányok tartják róluk. de nem a soványság! (ez üzenet a rengeteg. intelligens (6) –!!! Eltartja a családját (1) Tud gyereket nevelni (1) Lehessen beszélgetni vele (6) Művelt (4) Értelmes. hogy a lányok véleménye arról. pláne nem kihívóan.Vidám (6) Jó kedvű (5) Megértő (5) Hűséges (4) Önzetlen (2) Lehessen beszélgetni vele (6) –!!!?? Hasonló gondolkodásmód (2) Lelki társ (1) – Megértő (6) Hűséges (3) –!!!??? –!!!??? –!!! Vidám. visszahúzódóbb lányok arcán mi ment végbe. egészen kivirultak.) – A meglepő igazság azonban az. Bár kétségtelen. okos (5) –!!! – –!!! Tud háztartást vezetni (1) Szerető. és kiveszik a kezdeményezést és az irányítást a fiúk kezéből. hogy a lányok túl rámenősek. (Ez különben visszatérő panasz a fiúk részéről. – A lányok szerint a vagány. hogy csinos legyen a nő. hogy a szerényebb. annak meg nem kell eljátszania a 86 . ahogy azt a lányok gondolják. táplálkozás zavarral küzdő tini lánynak. Persze azt is megbeszéltük.

mindkettőnél a szellemi-lelki a hangsúlyosabb. hogy a fiúk véleményét mintha kevésbé befolyásolnák a „világ” hamis sugallatai. de a fiúk szerint nem is tartanak igényt a nők az ő hűségükre… Azt gondolom. A fiatalok bizony gyakran esnek abba a hibába. a család szerepét az életünkben: – A fiúk női ideálképében csupán egyetlen fiú említi csak az anyaságot. A férfi erények közé nem sorolják a lányok. 2. a hűség igénye és erénye is nemtől független! 5. akik meghatározó fontosságúnak tartjuk a családot. fiaink jobban ismerik a nők igényét. Úgy tűnik. hogy az ideális férfi művelt és okos legyen. és zárkózottakká. 87 . és az udvariasság terén is. mind a lányoknál. Az is tanulságos. hogy szellemi társat is keresnek a nőben (lehessen beszélgetni vele. A lényeg. Azt is tapasztalom. Ezzel feladják önmagukat. hogy szerepet játszanak. hogy ahogy láthatjuk. Ugyanakkor. de azt megfogalmazzák. aminek szeretnének megfelelni. Azt gondolom. hogy a hűség. nem feltételezik a fiúkról. hogyan vélekednek ifjaink az ideálisról! Meglepő a párhuzamosság a lányok ideális férfi képe és a között. Ez talán azt is mutathatja. A lányokra talán nagyobb nyomás nehezedik a világ. hogy a fiúk szerint a nők milyennek képzelik el az ideális férfit. 4. ne felejtsük. 3. akik a vagány lányokat kedvelik jobban. hogy a lányok szeretnek felnézni a társukra? Nos. hogy merjenek önmaguk lenni! Ezek a példák is jól mutatják. ami talán a legnagyobb kihívást tartogatja számunkra. látva. mint női érték jelenik meg mind a fiúknál. hiszen vannak olyan fiúk is szépszámmal. hogy a lányok mennyire fontosnak tartják azt. hogy szellemi és lelki gazdagsága miatt érdemes igazán felnézni valakire. még az ápoltság. amit már csak a gyakorlatba kell beültetni! Bár a magyar férfiak szerintem egész jó helyen állnak az udvariasság kérdésében. mint érdekes jelenség. hogy legyen! (Itt szoktam megemlíteni azt is. ha nem is estek túlzásba ifjaink e téren.szendét. A külső tulajdonságok leírása majdnem teljesen azonos. amik ráadásul téves elképzeléseken alapulnak. gyanakvóvá válnak az ellenkező nemmel szemben. hiszen itt nem is fogalmazzák meg így ezt az igényt. valamint a testi és a szellemilelki értékek aránya is hasonló. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz. Nos. hogy a szellemi és lelki gazdagság igénye nemtől független kellene. a lányoknál a magas férfi az ideál. még nem sikerült teljesen leszoktatni őket erről a nemes tulajdonságukról az emancipáció nevében. vagy esetleg kiábrándulnak. a média szépség – test – fiatalságkultusza miatt. hogy nem tudnak megfelelni ezeknek az elvárásoknak. lelki társ). Nézzük. illetve olyan kétes elvárásoknak szeretnének megfelelni. miért is lehet hasznos az e fajta szembesülés. Az is több. hogy ez nekik is igényük lehet feléjük.

Azt gondolom. és talán nem túloztam. A fiataloknál ez az erény gyakran „elfelejtődik” a felsorolásnál. igaz. Itt is sajnos. házasságról. az a megbízhatóság erénye. E nélkül egyetlen emberi kapcsolatunk sem tud jól működni. hogy a lányok közül is csak egy sorolja fel ezt. mint az ideális férfi értékét. óriási kihívás és feladat mindannyiunk számára. örök érték. gyermekszerető. és hajlok arra. legyen szó barátságról. hogy ezek az adatok magukért beszélnek. családalapításra való készséget. mennyire nagyon fontos a megbízhatóság. 6. de akár munkatársi kapcsolatról is. és a többi ezzel szinonim fogalmak is hiányoznak a többiek ideális nő megfogalmazásából. akik számára a család megőrzendő. csak egy-egy helyen szerepel. hogy nem véletlenül. – A fiúk pedig egyáltalán nem említik. 88 . amikor azt mondtam. gyermek-szülő kapcsolatról. mint női „igényt” az apaságra. Amit végezetül szeretnék még megemlíteni. Mindig erősen hangsúlyozom a tanítványaimnak.A családszerető. szerelemről. hogy valahogy visszacsempésszük mindezeket az erényeket a fiatalok értékrendjébe.

hogy egy kapcsolatot érdemes-e hosszú távra tervezni. a Zászlónk Újság főszerkesztője. amely az előadás anyagát tartalmazza) tehát arról az egy dologról akarom meggyőzni a hallgatóságot. mert célom annak elérése. De minek? Az évek során egyre inkább azt tapasztalom. hogy ha nem lenne szabad összeházasodniuk. nem is nagyon sikerülne –. hogy a fiatalok higgyék el. Az előadás – véletlenül – a „Spielhózni” nevet kapta. hogy ilyenkor általában van is valaki. Az utóbbi években csak 17 év felettieknek tartok előadást. hogy meghagyva az ellenkező vélemény lehetőségét. hogy szeressük egymást.Varga Péter villamosmérnök. de ha valaki másként gondolja. az ő dolga. a különböző párkapcsolat-fajtákról. De hiába. hogyan kell tenniük. sokszor ösztönösen védekező állásba helyezkednek. A „Spielhózni” a „Totty-babám effektus” ellen akar hatni. hogy átgondolják párkapcsolatukat. mert sajnos ismerek olyan házasságokat. hogy a „többi nem számít”! Nagyon is számít. amit el is mondok. Mindenki úgy teszi tönkre az életét. sokkal jobb az esélye annak. nem akarom megmondani nekik a „frankót” a szexualitással kapcsolatban sem. valósággal belezuhannak egymásba. hiszen a szeretet mindent legyőz!” Valóban az a lényeg. hogy az életünk párját ki kell választani. Éppen azért vállalom az előadások megtartását. Amitől természetesen nemcsak ők. Beszélek a férfi-nő kapcsolat „kellékeiről”. Jön az ellenvetés: „Szeretjük egymást. hogy valaki meg akarja mondani nekik. ez igaz. bőven van mit józanul megfontolni. hogy miként kell egy párkapcsolatot vezetni. Tárgyalom a szexualitás témáját is. mert mielőtt a transzcendens összefüggések szóba jönnének. amelyek lángoló szerelemmel indultak. ahogyan akarja. A „ha nem”-et úgy értem. hogy rettentően szerelmesek egymásba. ahová meghívnak. Azóta is ezen a néven tartom az előadásaimat ott. Ami az ember „vérében van”. szexualitásról. 89 . aztán egyre inkább egymásba gabalyodnak. Ez a kifejezés azt jelenti. mert igaz. Magam hívő vagyok – ezt nem is titkolom semmilyen hallgatóság előtt sem. Budapest „Spielhózni” – A párkapcsolatra nevelés speciális eszköze Így beszélek fiataloknak a párkapcsolatról Több mint 20 éve történt. szerelemről. és nagyon lecsökken az esélye annak. A „Spielhózni”-kon (és az azonos című könyvemben. tartsak előadást a párkapcsolatokról. de az előadásomban szigorúan a „józan paraszti ész” szintjén tárgyalom a témákat. hogy fiatalok egy csoportja felkért. De nagyon nem igaz. Ha két fiatal nagyon nem való egymáshoz. Nem akarom meggyőzni a fiatalokat arról. Van természetesen véleményem mindezekről. de az egész előadás a párválasztás elősegítésére irányul. életüket. a párválasztás komoly feladat. házasságról. és néhány év után nagyon nehezen tudják megélni kapcsolatukat. azt a szeretet – legalábbis hosszabb távon – nem tudja legyőzni. és végül „TOTTY”. az a lényeg. amelyek megfigyelése („kifürkészése”) segítheti annak eldöntését. azokról a dolgokról. egyáltalán nem mindegy. ha kell. Egy idő után össze is házasodnak. aki figyelmezteti őket a várható nehézségekre. hogy a szeretet mindent legyő z. Ha érzik. az látszik rajtuk! Annyira. amikor egy fiú meg egy lány nagyon megszereti egymást. mert sajnos az egyáltalán nem igaz. ha nem. hogy elgondolkodjanak a hallottakon. hogy ki kivel házasodik össze. de különben nagyon nem valók egymáshoz. nem? A többi nem számít. hanem a gyerekeik is szenvednek. mit.

Sokat nem beszélek róla. hogy csak a nők élhetnek át egy „csodát”: áldott állapotba kerülhetnek. hogy más a férfiasság. és más a „kanság”. Még akkor is. hanem az. hogy a nő a férfi számára egy csoda. amikor a „férfiasságot” leginkább a szexuális teljesítőképességgel mérik. mert csak megtörtént. harmatos. hogy egészen másfajta ember az. vers). Még az sem következik be. és azokat végre is hajtja. A kapcsolat A kétszemélyes kapcsolat-fajták tárgyalását a házassággal szoktam kezdeni. szép és kívánatos”. Ami nem azt jelenti. mint az. A fiúk akár „igazi férfivá” is válhatnak.Nézzük a fontosabb témákat! A nő és a férfi A bevezetés után a férfi-nő kapcsolat két „kellékéről” beszélek: kell hozzá. S a felnőtté válás közben férfivá vagy nővé is válni kell. ha éppen nehéz. amikor már kézben tudja tartani önmagát és életét. azt Weöres Sándor egyik versével szoktam ábrázolni (Rongyszőnyeg-sorozat. Hogy mennyire az. mit akar az életben. észnél lennie (ami bizonyos helyzetekben tartósan nem is szokott sikerülni…). amikor valóban teljes emberségükkel vállalják 90 . hogy a gyerekből ivarérett egyed lesz. mert azt megteszik a fiúk. Aminek alapja. és valóban nőként élnie. ami azt jelenti. mert nő. de igazából nem is akarták. hogy mellettük a lánynak semmilyen helyzetben sem kell „észnél lenni”. hanem mindegyikkel. Felnőtté is válni kell. A fiúknak pedig tudniuk kell. Tudja. amit később bánni kellene. A biológiai érés csak annyit eredményez. és embernek adhatnak életet. amikor „húzósabb” a helyzet. aki nem. tisztában van a feladataival. Sajnos olyan légkörben élünk. ugyanis egy férfi és egy nő. üde. még akkor is. hogy semmi olyan nem fog történni a kapcsolatban. Amihez persze tanulni IS kell. egy ragyogás. „friss. De ezek az idő múlásával automatikusan nem állnak rendelkezésre. Ettől még apának lenni is nagyszerű dolog. Az igazi férfit ugyanis a szíve és az esze irányítja (ebben a sorrendben!). mert a házasságkötés az egyetlen olyan esemény egy párkapcsolat életében. de más jellegű. de azt igen. hogy a nőnek egyetlen igazi hivatása az anyaság. azért. Nem az éppen aktuális „nőideállal” kell összemérnie magát. határozott értékrenddel és világnézettel bíró felnőtté váljék. aki tetszik neki. A férfiak ebből kimaradnak. Férfivá pedig akkor válik egy fiú. hogy harmonikus. És akkor a lánynak nem kell izgulnia. kiegyensúlyozott. De a férfiasság egészen máshol kezdődik. csak a lényegre hívom fel a figyelmet: a házasságkötéskor jön létre. 143. ami szintén nem kis feladat. hanem igazából ez a gyerek „dolga”. A férfi és a nő ugyanis egészen külön világ. aki egy pici babát a világra hozhat. de ez a fő folyamatnak csak alrendszere. hogy a gyerekből felnőtt. hogy abból a tényből kifolyólag. Nemcsak azzal a lánnyal kedves. mert biztos lehet abban. mint sok fiút. hanem normális öntudattal vállalnia kell önmagát. ő egy csoda. ha kialakítja magában a lovagiasság képességét: spontán módon megadja a tiszteletet a lánynak. különleges tünemény. Egy fiú akkor kezd férfivá válni. A lányoknak ki kell alakítaniuk magukban a női öntudatot: minden lánynak tudomásul kell vennie. Ennek lényege. görcsölnie. Férfivá és nővé válni kell. hogy nő. Miért számít annyira az a „kis papír”? Azért. ivarérett egyed lesz. Nem a tanulás tehát a gyerek dolga. és nem a gerjedelmei.

Semmikor sem kell! Van idő! Egyáltalán akkor érdemes csak együtt járni valakivel. hanem a kapcsolat szorosságára utal: nem kizárólagos. hogy komoly elkötelezettséget jelent. Mert a szerelemnek – amint pl. hogy semmilyen törvény nem írja elő. ha néha vannak „kisebb” bajok vele. megszüntetni. akármikor lehet szerelmes. vagy együtt élni vele?” Normál emberi szinten. hogy mind a ketten azt teszik. Legyen alkalmas versenyző. hogy „Ez a probléma olyan szörnyűe. ha komolyan gondoljuk. Új minőség. ha elválunk?”. az oltár előtt kimondott igen-nél belép a döntésbe az egyházi. hogy ők már „járnak”. annak látás-károsodása. Lehet fitymálni. emésztési zavarai. hogy felbonthatatlan. Amikor az anyakönyvvezető kijelenti: „Érvényesnek nyilvánítom ezt a házasságot!” – kicsi hazánknak egy új családja jön létre. Vagyis: már az együttjárás előtt kell kettesben lenni. ha teljesül három feltétel: 1. Tudni kell. Ez egy újabb – még nem általános. és nem gondolja az egyikük. a viselkedés-kultúrát stb. biztonságot ad egy igazi társ az ember életében. mert elég hamar kiderül…). hitbeli. az van! Átalakítja az ember gondolkodását. csak hogy megkapja szerelme tárgyát. ismerkedni.egymást. akárkibe. Először is be kell vallani. pszichésen regrediál. Tünetei alapján egyértelmű: aki szerelmes. mielőtt döntenénk az egymás melletti elköteleződésről. A másik fontos szempont. hány éves korban „kell” együtt járni. de ereje. ami éppen a házasságkötő teremben jelentkezik. de attól az még érinti az embert. 3. Ha pedig valóban úgy kötik a házasságot. értelmi teljesítőképessége jelentősen lecsökken. Óriási támaszt. A laza párkapcsolat nem valami erkölcsi lazaságot jelent. A szerelemről Erről a csodálatos érzésről tudni kell. hogy megismerhessük egymást. valami. de az súlyos „dögség”. hogy csak úgy szabad művelni. Ha pedig hívőkről van szó. hogy azt egy életre szóló szeretet-szövetségnek gondolják. Ez bizony alapvetően megváltoztatja a kapcsolat jellegét. aki mellett az együttjárás szintjén döntök. Akkor is. Hosszabban beszélek az együttjárásról. ha rossz az ötlet. A fiatalok jó része nem vállalja ezt a fajta elkötelezettséget. csak helyesen kell hozzáállni. Legyen rá ideje és energiája. meg szörnyen veszélyes is. elveit. még akkor is. Ha pedig így kötjük a házasságot. Arra szolgál. és akihez mi tartozunk. hogy nincs ellene védelem. hogy valamennyire már ismerni kell azt. hallás-károsodása. sorsokon. Az erő pedig akkor is dolgozik az emberben. lehet többel is. aki megfelel az ember elvárásainak az emberséget. átgázol életeken. a hasmenésnek – semmiféle „joga” nincsen. hiszen egyszerre csak egy emberrel lehet együtt járni (jó. hogy már mindenkinek jobb lesz. de már több fiatal „pár” által megvalósított – kapcsolatfajta: a lazázás. közösségi dimenzió is. 2. hogy csak olyan valakivel érdemes együtt járni. akkor valósul meg igazán az a nagyszerű dolog. A vírusos jelző arra utal. hogy „Miként lehet a nehézséget csökkenteni. tekintve. és ezért rengetegen igen-igen magányosak. az értékrendet. ha lehazudja magának. pszichésen jelent segítséget a házasság megéléséhez. mint az együttjárás. Minden egyéb fogadkozásból hiányzik legalább a társadalmi dimenzió. akárki. lekezelni a hivatalos formát. Ebből viszont az következik. Legyen hozzá kedve az embernek. ami addig nem volt. aki hozzánk tartozik. ami sok fiatal életéből hiányzik: valóban lesz társunk. akkor az esetleges nehézségek esetén nem az lesz a kérdés. beszélgetni. Fontosnak tartom belátni. hanem az. alvászavarai vannak. ha valaki szerelmes lett. hogy a szerelmes 91 . Fontos szabály. Ez utóbbi azt jelenti. hogy „vírusos betegség jellegű” dolog. Nincs amúgy semmi baj vele.

Függetlenül attól. Az igazi. akivel egy életen keresztül harmonikusan együtt tudnak élni. amelyek a szerelem hatására következtek be. szokásaiban talál valami zavarót. akkor nagyon veszélyes vállalkozásba kezd: megpróbálja megnevelni a másikat. Mindig megbeszélik az ügyeket. Ideig-óráig valóban képes lehet valaki alapvető jellemzőin is változtatni. hogy a másiknak változnia kell (hiszen ő is jobb ember lesz úgy). hogy miket mond. akibe „belezúgott” az ember. Kire ütött a gyerek? Ha ezt megállapítjuk. Mert olyan lesz. nem tudnak az érzéseikről is beszélni. ahogy Nagy László írja: „Ki viszi át. egyben „igazi” is. Azt is fontos tudni. nem mennek el sétálni egyet. hogy megfigyeljük. hogy a szerelem „gőze” átalakítja az embert. A harmonikus házassághoz szükséges a normális szexuális élet. bár naponta kommunikál. 92 . a szerelmet a túlsó partra?” A szerelem „gőzös” állapota helyett egy nagyságrendekkel értékesebb helyzet áll elő: tényleg van társunk a házasságban. és megszűnnek azok a módosulások. láthatunk a kedvesünkből egy 25–30 évvel idősebb példányt. Határozottan fürkészni kell – főleg ha valaki nagyon szerelmes –. (Hogyan lehet sóvárogni az után az ember után. mondjuk. De a párkapcsolat nem a másik megnevelésének az eszköze. át lehet vinni a szerelem tarka rétjéről a házasság konyhakertjébe a mindennapok patakján. amikor csak az a téma. tokkal-vonóval?” Mert ha valaki azt gondolja. ahogy van. aki hozzám való”. viselkedésében. amíg a szerelem gőze adja hozzá az energiát. de legalább a viselkedését. Ha csak félig igaz lenne az a szöveg. az mindenesetre nem jó jel. hogy mire számíthatunk. Sajnos sok házaspár évekig nem beszélget. hogy a házasságban a „gőz” kifúj. Éppen a legnehezebb házasságok indultak a legnagyobb. akkor nem lenne szükség a „Spielhóznira”. A házasságot ugyanis az elszürküléstől. mert az a veszély fenyeget. Fontos szempontokat adhat ahhoz.állapotból nem következik. ami a szerelemben van. hogy legalább egy idő után tudunk-e beszélgetni. hogy milyen ember valójában az. nem csak eljátsszuk. Ha pedig valaki a kedvesében. de a „siker” csak addig tart. csak a „sóvárgás” szűnik meg. a nagy Ő az. Amikor pedig a házasságban a gőz kifúj. A „fürkészni” valók A legfontosabb. Ki kell tehát „fürkészni”. Ez nem tragédia. olyan fajta. aki mellett minden reggel felébredünk az ágyban…?) De minden igazi értéket. Ahogy múlik az idő. de nem beszélnek érzéseikről. Ha nem lettek volna elvakulva. csak fel kell készülni rá. Ez – sajnos – független a fellángoló szerelemtől. hogy a szerelem alapvetően átalakul a házasságban. aki belénk van zúgva. Szigorúan tilos megnevelni azt. semmilyen érték nem vész el. amit ugyan nem kell nagyon „fürkészni”. legalább úgy. kölcsönös szerelemmel. igazából csak a beszélgetés mentheti meg. amilyen. akivel az életemet össze akarom kötni. mégis csak olyan lesz. olyan. hogy „sikerül”. Azzal. hogy az. hogy mi van kedvesemben idegesítő. Minden ember számára van valami idegesítő egy másik emberben. ami neki a „vérében van”. akkor fel kell tenni a kérdést: „El tudom őt fogadni ezzel együtt? Jó nekem így. belátták volna. ha megfigyeljük kedvesünk családját. hogy egyéniségük jellegéből adódóan hosszú távon nem lesznek képesek harmonikusan együtt élni. Tény ugyanis. hogy „Abba leszek szerelmes. fogában tartva. hogy „Mi van veled? Hogyan érzed magad?” Ha az együttjárás során egy idő után sem tudnak oldódni egymás társaságában. de önmagában ez kevés. elmaradnak a „tornagyakorlatok” is.

Ha viszont az ember csak ösztönei késztetése alapján cselekszik. ami jobb. jó. hogy kellene még. vagyis az elkötelezettséget. és akkor még kap (ha van). ami a betűk kisebb átrendezésével láthatóvá is válik: az a parázna. hogy a szexualitás alapvetően az élvezet kategóriájába sorolandó. ami benne van a lelkemben. Az egyik ilyen volt: jobb a szexnél fogni két nagy zacskó chipps-et. de minek? Még egy vallástalan szexológus is azt írja. Sokak számára „kötelező” gyakorlatok bizonyos helyzetekben. a reklámok. hogy az emberi szexualitás több mint az ösztön. Ha pedig az ember csak „üzekszik”. Az emberi szexualitás lényege: meg kell tanulni kifejezni a testemmel azt. mint a kutya. Más szóval: azt kell megtanulni 93 . mi nem bűn. ha évente egyszer rá lehet venni… Sokszor előfordul. mert mind a két fél számára egyértelmű a dolog. mi hogyan fogjuk csinálni. egyre „olyanabb” lesz. Mert a szerelem-gőz tágítja. akinek egyéniségét a gyerek örökölte. mert „akármi előadódik”. hogy az a szülő. Vagy: A családi bevételből mennyit lehet elkölteni. és valami olcsó bóvlit kapnak helyette. életében valami nagy hülyeséget követett el. Amennyire a tiéd vagyok emberileg. Van olyan. hiszen azt meg sem tudom mondani. annyira fejezem ezt ki testemmel is. mint a szex” című cikket. csak fel kell készülni rá. amikor mindenhonnan az áramlik. a körülményektől stb. hogy milyen jó volt. de ha a gőz kifúj. Csak erről nem beszélnek a filmek. a feleség meg kap egy bizonyos összeget a háztartás vezetéséhez. utána kutyául is érzi magát. Vérünkbe ivódnak a családi szokások. Ezt lehet csinálni. ha megbontja alapvető egységét: ha leválasztja testét embersége egészéről. hogy a mai fiatalokat sajnálom. körülmények között. Nem beszélek arról. ahol az asszony kap meg minden bevételt. és számtalan hasonló témáról. Ki kell fürkészni. Természetesen nem következik mindebből. ahogy múlik az idő. beülni egy kényelmes fotelba és végignézni egy brazil szerelmes filmsorozatot. mi bűn. aki szándéka szerint igazából csak „párzana”. hogy a férfi osztja be. hogy mi van utána! Ki a parázna (nem a bűn értelmében. Hát már ez jobb? És sokszor a különböző szexuális események tényleg alig jelentenek valamit emberileg. Azt hangsúlyozom. de amikor a gőz kifúj. Sajnos olyan világban élünk. Az erkölcsi megítélés rengeteg dologtól függ. szigorúan a józanész határain belül beszélek a témáról. annak kultúrája van (kellene lennie). visszaáll a normál állapot. arra biztatják a fiatalokat. viselkedési módok milyen „sávokban” mozognak alaphelyzetben kedvesünknél. Ezért mondom. Lányoknak szóló újságban olvastam egy „30 dolog. képes havonta 2–3 komolyzenei koncertet is végigülni. A hülyeség nem öröklődik! De az egyéniség struktúrája igen. illetve szűkíti a sávokat. Egyszerű példa. és beosztja. pl. akkor a gyerek is el fog követni hasonlót. Pl. hogy a különböző tevékenységek. a tudatosságtól. hogy a házasság szempontjából alapvetően fontos kérdések szóba sem kerülnek az együttjárás során. Ha egy alapvetően botfülű fiú elég szerelmes. hanem jellegét tekintve)? A szóban benne van a jelentése. és mennyit kell félretenni. sőt. és „élvezeti cikket” csinál belőle. hiányérzete támad. hogy tudjuk. Tudatosan beszélni kell ezekről. Ez szintén nem tragédia. akárhogy is bizonygatja. hogy az embernek magának nem jó. mert elveszik tőlük a szexualitást. az élet különböző területeihez való hozzáállás is. aztán ha elfogy szól. A szexualitásról Még inkább. mint eddig.: Ki kezelje a pénzt? Van olyan család.amilyen.

tömören. hogy ne váljék embertelenné a szexualitás. Magam úgy gondolom. Nem gondolom. Ezek érzések. akkor nem állati módon éli a szexuális életét. hogy mi volt köztük régebben. három feltételnek kell meglennie minden eseménynél. és nem azt. hogy „Élvezkedni lehet. aminek szerinte igazából még nincs meg az alapja a kapcsolatunkban. amennyire a kevésbé elkötelezett fél szerint az. akaratlanul is annyira felkavarhatja a társát. 3. hogy az a jó. hogy mit miért lehet – sőt esetenként kell – tenni. akinek pl. hogy történjék. hogy erkölcstelen disznók azok. ha társunkat olyan élményhez juttatjuk. de azért gyönyörű volt ugye?!). mert valahogy el kell terelni a figyelmet a lelkünkben jelentkező zavarodottságról. Nem szándékos hazugság tehát az. hogy a fiataloknak senki sem tanítja meg. úgyis mindenki teszi azt. 1. azt egy kézfogás. Csak az lehet szeretet-kifejezés. amit jónak lát. kiad magából valamit. akinek kevesebbet jelent. hogy mindenkinek joga van a saját feszélyezettségéhez. Ha ugyanis közben izgulni kell bármi miatt is. még akkor is ha éppen teljesen „odavan” érte. egyénenként nagyon változó üzenetet hordozhatnak. Félelem és görcsök nélkül kell. egyszerűen arról van szó. akkor azt szigorúan tilos mégis elvárni tőle. Ha ugyanis valóban a szerelmünk hajlott pl. de az hülyeség!” Sok felesleges félreértés. Igazi örömöt adóan kell. mint az enyém. Ha az ember csupán testi vágyai alapján cselekszik. hanem embertelen módon. és a fiataloknak úgyis ügyesebb a lelkiismerete. Hangsúlyozva. amiket nem igazán lehet indokolni. Ha viszont az. hanem az egész ember örül. egy csókba. hogy most tőle nem lenne őszinte a dolog. Az igazi szerető pedig az. hogy ha valaki valamit aktuálisan nem akar. hogy egy kapcsolat mindig csak annyira elkötelezett. csak nem szabad összekeverni a dolgokat. meg tudják azt magyarázni. Akinek még emberileg is jelent valamit a szexualitás. ha valaki úgy érzi. hogy az egész kapcsolatot attól fogva sokkal komolyabbnak fogja gondolni. csak ülünk csendben. és gyönyörű az élet. 2. Ez pedig nem jó neki. akik mégis lefekszenek előtte. Van. Ilyenkor szokás mondogatni. hogy történjék. hogy nem csak testi jó érzéseink vannak (a maguk szintjén ezekkel semmi baj sincs). Hiszen egészen nyilvánvaló. és tudja jobban szeretni. Ez a feltétel azt jelenti. hogy megbántottuk a Jóistent. a körülmények megítéléséhez indoklás nélkül. Az érett meg a szerelemre. akkor utána belül szürkeség lesz. akkor a másiknak képesnek kell lennie leállítani magát. Függetlenül attól. hogy nem akarok senkit sem lebeszélni semmiről. Ez utóbbi is előfordul. Hogy valóban igazi örömben volt-e részünk. Az „igazi öröm” azt jelenti. ami szabadon és akarva történik. hogy éppen mennyire kívánlak. akkor utána „fényes lesz a lelkünk”. keserű szájíz (szó szerint vagy képletesen). Ha pedig élveztük egymást. szenvedés oka az. hogy a különböző testi gesztusok. ez az. A házasság előtti nemi élet kérdését is tárgyalom. nincs is baj vele. akkor mire jó az egész? Ezzel kapcsolatban fontos tudni. aki tudja szeretni a kedvesét akkor is. vagy csak élvezkedtünk. mint amilyen az valójában. hogy mennyire szeretlek. Röviden. amikor éppen megkívánja. ezért elég hamar ráveszi társát egy ilyen „akcióra”. van. Csak azt 94 . ha egy fiú meg egy lány az első nemi aktussal megvárja a házasságkötést.kifejezni. hogy milyen gyönyörű volt (vallásos változat: lehet. legfeljebb „szolgáltatást nyújtani”. egy csók lelkileg is érinti. aki szét tudja magában választani a „szeretlek”-et és a „kívánlak”-ot. Ahhoz. ami utána kiderül. „Parancsra” nem lehet szeretni. akinek többet. egy csók nem egy nagy dolog. mint amennyire kívánja. mi „szokott történni” adott idő után a kapcsolatokban.

ha igaz lenne. Sajnos találkoztam olyan fiatal. „Ma már mindenki ezt csinálja. Először is. A rengeteg vélemény három kategóriába sorolható: 1.. megvan-e az összhang testi vonalon. aminek vállalásához az igazi alapkérdés megválaszolására lenne szükség. „Nagy baj lenne. A házasságot annyira lehet kipróbálni. mert veszélyes. ha az egésznek úgysincs semmi értelme. Csak nem elég súlyos. hogy környezetükben szinte mindenki teszi. akkor 95 . bele is fekhet. hogy testileg képesek vagyunk-e egymást „tűzbe hozni”. hogy a szexuális harmónia lehetőségéről csak úgy lehet meggyőződni. ami halála után lesz.mondom. szeretnénk kipróbálni. tény. de még a nemi élet sem. igaz. akit később élete párjának szeretne. ha meg tudják várni. de ha tényleg kipróbálja. Az érv értéke: 0 (zérus). hogy milyen lesz. működött is minden rendesen. A fő problémám egyébként gyakorlati. Csak azok általában hallgatnak róla. legkésőbb a csókolózásnál kiderül. legfeljebb egyszer teheti meg… 3. mégsem lehet. hanem az. Célszerűen még a bemutatkozás előtt. de én elsősorban tőlük várnám. amiben majd eltemetik. Nem az ugyanis a kérdés.” Az érv jó. Ezért az érv emberileg súlyos lehet. hogy szerintem jó. a bevásárlást. ha már össze leszünk házasodva. És bizony nem egy párról tudok csak én. hogy a házasságkötéskor alapvetően változik meg a kapcsolat jellege. hiszen azt látják a fiatalok. hogy a fiatalok talán elhiszik. akik előtte egy évig éltek „próbaházasságban”. csak éppen a lényeget nem. A házasság előtti nemi élet ugyanis egy szörnyű kockázattal jár együtt. Bizony vannak az életben dolgok. amivel gyakorlatilag mindent „kipróbált”. „Mert olyan jó! Egy idő után már szeretnénk egymást teljesen megismerni stb. Minek feleslegesen terhelni agyunkat nevek megjegyzésével. ha végrehajtunk egy nemi aktust. aki megvárja a házasságkötést. Mert ha a szexuális harmóniára nincs esély. a koporsó stb. akkor nyilvánvalóan ezzel kellene kezdeni minden kapcsolatot. Nem értem ugyanis – elnézést kérek a fiúktól. Lehet próbálni a közös életet. ha a házasságkötés után derülne ki. hogy valaki beöltözik abba a ruhába. amit ez az érv feltételez. érezheti úgy az ember. ha majd meg lesz halva. Ez az érv annyira semmitmondó első hallásra. mert „tök ciki”. hogy szexuálisan nem illünk össze. Ezért elvileg lehetetlen a „próbaházasság”. Erre a kérdésemre több száz választ gyűjtöttem össze az évek során.” Az érv értéke: röhejes. Ha csak egy pár lenne. Másrészt. ehhez tartozik testünk teljes odaadása is. hogy milyen lesz a ruha. hogy jó lenne kipróbálni az autójával. Pl. csak éppen utána mégsem. nemi életet. az előadás előtt – természetesen név nélkül – írásban kérve tőlük az indoklást. Elméleti megfontolások és egy gyakorlati probléma miatt gondolkodom így. pedig alaposan kipróbálták. Ugyanis nem igaz. akik megvárják. ez már természetes”. sőt még le is engedtetheti magát leendő sírgödrébe. ráadásul minden lelkiismeret furdalás nélkül. mint a halált. hogy az „izgalmas” helyzetükben is eszüknél legyenek –. egy éve házas párral. de nem lehet kipróbálni egyiket sem. a fogmosást ugyanabban a fürdőszobában. hogy egy fiú hogyan képes lefeküdni azzal a lánnyal. és kívánjuk. Az elméleti szempontokból gyakran csak a legegyszerűbbet szoktam felhozni: csak a házasságkötéskor vállaljuk egymást teljes emberségünkkel. hogy: „Miért kell lefeküdni előtte?”. hogy tényleg nem „megdumálni” akarom őket… Akármit beszéljünk azonban. a főzést. Tényleg jó. El lehet játszani. már nem igaz. amiket kívánunk. 2. hogy 120 km/óra sebességgel be tudja-e venni az adott kanyart. hogy mindenki csinálja. hogy „Már miért kellene megvárni a házasságkötést?”. akár még a koporsóját is megcsináltathatja előre.

cselekedettel. hogy egy nemi aktus során a lány teherbe eshet. beszélve velük – legalábbis én így tapasztaltam – egyet tehetünk igazán: kérdéseket tenni fel nekik. talán nem fáradozunk hiába. Most mi van? Késik. A kockázat ettől még fennáll. egy esetleges rettegésnek.tényleg semmi értelme az egésznek. de eltelik a három nap. csak azon alapul. Ki az a rém. Nem véletlenül. szerelmünk gyümölcse. De addig? Amit tehát nem értek: hogyan van bőr a képén egy fiúnak kitenni azt a nőt. szó nincs „áldott állapotról”. csak nagyon veszélyes. Akkor megkönnyebbül. gyakorlatilag tehetetlen. Zászlónk Stúdió. hogy a szerelem gyönyörű dolog. Az előző bekezdés végén két kérdést tettem fel. Igen ám. vagy akár csak izgulásnak azért. úgyhogy semmi gond. aki ellen foggal-körömmel védekezni kell? A kicsi baba. (Jó kis szó: mikor védekezik az ember? Amikor támadják. Ha ezt elérjük. Aztán 4 nap késéssel megjön. Nem a terhesség a kockázat. 2002. mert akkor aztán végképp úgysem történhet semmi. szóval. Az ifjú pár élete első igazán nagy élményét nyújtja egymásnak a menstruáció előtt három nappal. hogy rögtön orvoshoz szalad. mert annyira kívánják a testi kapcsolatot? Ezt lehet? Befejezés Módszertani megjegyzéssel zárom itt a Spielhózni igen vázlatos ismertetését. Ugye? Szakirodalom Varga P. Mennyi a teherbe esés kockázata? Csak a „védekezés” módjától függ. ráadásul védekeznek is. Amíg ugyanis nincs meg a házasságkötés. ezért nem röhögtetheti ki magát azzal. illetve arra késztetni őket. akit élete társának képzel el.: Spielhózni. 96 . Aztán ők majd válaszolnak gondolattal. hogy ez így mégis csak furcsa lenne… A szörnyű kockázat pedig micsoda? Azon alapul. mert minden bizonnyal késik. és nem jön meg a vérzés. hogy kérdések merüljenek fel bennük. De azért azt az emberek többsége érzi. még ha költőit is. Na jó. A fiatalokkal foglalkozva. Budapest. addig az bizony teher. de ha mégis… A lány szemében ilyenkor jeges rémület látszik. mert védekezni kell közben…) Megfelelő védekezéssel a terhesség valószínűsége gyakorlatilag nullára redukálható. A fiatalok 13–14 éves korban megtanulják a szexuális „felvilágosító” órán.

Pedig csak a társadalom van válságban. együttjárásról és a barátságról Akárhány évesek vagyunk. amely a kamaszok érdeklődésének és fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevételével a párválasztás témáját dolgozza fel tréning formájában. Ezzel együtt azt is látjuk. de mivel pornó lett belőle. Rövid elméleti bevezetők. akárhány éve élünk házasságban. A család. Hétköznapi munkánkban családokkal. A Társ-suli tehát egy program. s a társadalom számára is fontos remény. 1988-ban született meg az ötlet és az elhatározás. hogy a tudás igazi megértéssé legyen (az észből a szívbe!). mentálhigiénés szakember. s a család magán viseli annak minden jegyét. Hallgatás nincs. kimeríthetetlen témahordozóként nagy kíváncsisággal és tisztelettel tekintünk a „család”-ra és a „párkapcsolat”-ra. nyugalmunk. majd tovább cselekedetbe menjen. A krízis kezelése elindulhat a családokon keresztül is! Tudjuk. s a Spielhóznit hallgatva – próbálva megérteni. de szakemberként és magánemberként is. s ez a téma az életet adó család. pszichodráma asszisztensek. A TS születését Varga Péternek köszönhetjük. a krízis nem csak felfordulást jelent. keresztény szellemiségű vezetőkkel. A Társ-suli (TS) programról szeretnénk rövid ízelítőt adni. hogy amit „Samu bácsi”1 mond. 1 Varga Péter. amiről nemigen beszélhetünk. az óriásplakátokról. a tapasztalatok és az elhangzott előadások együttes feldolgozása rendszerezi. s mélyíti el a kapcsolataikról. A környezetrő l Tabutéma a szexualitás? Lehet. ha a „Való Világon” nevelkedett kicsinyek ágyjelenetet játszanak az oviban. főleg párkapcsolataikról meglévő tudásukat. hogy mégiscsak van valami. úgy tűnik. ez folyik a filmekből. a Spielhózni szerzőjének művészneve. már az sem ritka. de igazi párbeszéd sincs! Ha jobban figyelünk. az újságos standról. Mi 20 éve vagyunk házasok és öt gyermekünk van: kamasztól a kisiskolásig. De hogyan? Első saját próbálkozásunk a tanultak továbbadására megerősített minket abban. ehhez kapcsolódó élményszintű gyakorlati feladatok. fejlesztésében trénerként és kiképzőként mindketten részt veszünk. elsősorban pedagógiáját és szellemiségét felvillantani. önmagunkká-levésünk bázisát. magunkévá tenni tanítását – döntöttük el. észrevehetjük. hogy a család válságban van. E rövid kísérletben szeretnénk a tréning történetét. mindig megmozgató kérdés marad. hogy a sok szép és nemes gondolat gyakran nem elég. azt érdemes továbbadni. azaz tréningformába öltöztetve adjuk tovább mindezt a fontos és jól artikulált tanítást. hogy gyakorlatorientáltan. hittanár. az ma is a vágyott jó. csoportokkal foglalkozunk. hogy féltjük ezt a sejtecskét: létezésünk. a szerelem. tudatos életté váljon. aminek kidolgozásában. Szeged „Társ-suli” – egy program a szerelemről. Az. kiegészíti. Őt. és Szásziné Fehérváry Anikó pedagógus.Szászi Balázs pedagógus. 97 . a párkapcsolat örök téma.

hogy mi „tanítók”. előbb járók mit tudunk már a világról. egy elevenítő fordulatra… s valóban sok minden változás után kiált! Felgyorsult társadalomban élünk. és akkor fognak ott ülni a padokban. az első tapasztalat mindig az. Ezt sugallhatja „médiaszabta” képzeletük. nem okvetlen útbaigazítóak arra vonatkozólag. hogy egy új módon és nyelven kell megszólalni. hogy mindaz. hogy ők már mindent tudnak. hanem arról. normális gondolkodással létezni. hisz ez a belépő a közös munkához. meghallhatjuk belőle az idevonatkozó tartalmakat. s magukról alkotott nézetüket. hanem azt. ahol a fiatalok nem kapnak megnyugtató és elégséges mintákat az élet legtöbb területén az előző generációktól. Joseph Cardijntól vesszük. vagy eljátsszák. utódaikat a jövő felé segítve. s talán egy kis túlzással azt is mondhatjuk. hogy egészen konkrétan és határozottan leszúrjuk a magunk útjelzőit. Ha figyelmesen hallgatjuk a megtestesülésről szóló tanítást. „Krisztus úgy szerette a világot. hogy megjavuljon. a hit igazságairól és ezt adjuk át a 98 . mert ott nem az ő – mármint a fiatalok – kérdéseiről szól a tanítás. Ma a szülők. rengeteg energiát és pénzt áldoznak a pályaválasztásra.” A kérdésekről tehát ott és akkor kell beszélni. így a párválasztásban sem. s idáig jutni a párbeszédben. Cardijn – aki elsők között kezdett pap létére szociológiát tanulni – vizsgálatainak eredményeként arra jött rá. vagy egy kis rávezetéssel kijavítsa a hibáit. Már csak az a kérdés: el tudunk-e indulni. Már akkor azt tapasztalta. ami számunkra fontos és érték. hogy nincsenek a munkásfiatalok a templomokban. le kell söpörni. hanem általában nincsenek fiatalok a templomokban. felszínes jelzésnek bedőlni. hogy kiüresítette önmagát és vállalta az emberlét minden kihívását” A program lelkiségét a JOC mozgalom alapítójától. meghatározzuk nézőpontunkat. hanem szeretetből emberré lett.hanem lehetőséget a változásra. Ez nem jelenti azt. hogy nincsenek. Ez az idő iszonyatosan aránytalan az életben legalább annyira fontos párválasztásra szánt idővel és energiával szemben. Személyes meggyő ződésünk azonban az. el kell hallgatni. hogyha az ő kérdéseikről fognak ott beszélni. s a múlt homályába kell elsüllyeszteni. Isten nem várta el a világtól. elevennek maradni. hogy nem szabad ennek az első. vagy egyetemes vezetői éppen akkor aktuálisan fontosnak tartanak. mintha nem lehetne ebben újat mondani nekik. megújulva kell jelen lenni. hogy nemcsak a munkásfiatalok. Amikor fiatalokkal találkozunk. Ma is ezt tapasztaljuk. Az elődök példái nem elégségesek. hogy a maga erejéből. a szeretet és gonoszság harcában lezajló formájának. hogy azért nincsenek ott a fiatalok a templomokban. Lelkiségi alapok. s úgy tesznek. amikor az a fiataloknak fontos és nem akkor. ezzel tágítsuk az ő világról. A fiatalok igenis nagyon-nagyon várják azt. hogy tulajdonképpen „linkre” veszik a dolgot. Ez a tanítás mozgalom szintjén abban kristályosodott ki: nem az a kérdés. Cardijn gondolata az volt: „akkor fognak a fiatalok visszajönni. amikor nekünk az. kiszolgáltatva magát az emberi sors. Ő munkásfiatalokkal kezdett foglalkozni mint fiatal pap az 1920-as években. ahhoz hogy Jézussal találkozhasson. hogy hogyan kell ma a túlpörgött újdonságok után loholó hektikus világban egy párkapcsolatban egészségesen. álláspontját. amit az egyház helyi.

már akkor is jó és helyes dolgokat is tudnak tenni.”3 A tréningeken mint kísérők. Ehhez nagy segítség a fiatalok akcióéhsége. hogy megváltozzunk. hanem együtt nézzük és figyeljük az életüket. hogy bármi különöset tettek volna. ha segítünk meglátni. és együtt ismerjük fel: ők anélkül. mi szép és jó van bennük már eleve. hogyan is viselkedünk. elméletében a visszajelzések kapcsán ezt így fogalmazta meg: „… ha megmondjuk egymásnak. azzal általában nem jutunk előbbre. Tehát nem egyszerűen importáljuk a tudást. még azelőtt. hogyan hat a másik rám a csoportban. ennek a két elvnek a szellemében igyekszünk szeretetteljes és védett teret biztosítani. mit vagy hogyan tegyünk. a csoportdinamika atyja. amiről maga az egyház Jézus nyomán tanít. teremtettségüknél fogva. milyen a hatása viselkedésünknek a csoport többi tagjára. hanem mint vezetőknek. de viszonylag kockázatmentes térben próbálhatnak ki új szerepeket. idősebbeknek az a feladatunk: fedezzük föl a fiatalokkal kapcsolatba kerülve. ami a számunkra és a környezet számára is jó.lehető legjobban az utánunk jövőknek. Kurt Levin: Német származású pszichoterapeuta aki az 1940-es évektől az USA-ban megalkotója volt egy új szociálterápiás irányzatnak. ami már ott és akkor jelen van életükben. a csoportdinamikának. Levin2. mielőtt mi bármit is mutatnánk nekik. ha azt mondjuk meg. Együtt fedezni fel velük a bennük lévő szépet és jót. 99 2 . akkor elindul az a fajta gondolkodás az életről. K. lehetőséget kapunk arra. Tahi. úgy alakítsuk viselkedésünket. ahol a fiatalok nem felelőtlenül. Azzal viszont. 3 Carl Sattenhoffer: Gruppen Dynamics Seminar. Ha ezt tudjuk segíteni fölfedezni.

Amíg a randevúra mész. c) Nem tudom. akkor lesz. de arra talán jó. kékesszürke stb. d) Nincs is pulcsija. Tudod-e. amióta ismerem. hogy nem jut semmi az eszembe… 7. c) Nem csinálok semmi különöset. c) Nem d) A Bécsi Szimfonikusok 5. mikor kapott utoljára pulcsit? a) 1–2 hét pontossággal tudom. 2. melyik a kedvenc zenekara? a) Igen b) Azt hiszem. kb. 100 . mit csinálsz előtte? a) Megfürdöm. min gondolkodsz? a) Mit csináljak. d) Megnézem a „Barátok közt” legújabb epizódját 6. hogy ne találjon bennem semmi rosszat? b) Mit fogok mondani. Tudod-e. b) 1–2 hét pontossággal meg tudom mondani. ha találkozunk? Miről beszélgessünk? c) Az éppen aktuális napi problémákon. Tudod-e. d) Nem tudom. d) Csak magára hasonlít. nagy ökörség. igyekszem a legjobban kinézni. szürke. Teszt! Ráhangoló teszt a szerelemről Ez is. egyformán. nincs is neki ilyen. Ha még nincs.Akcióéhség Ráhangolódás a tréningre. mint minden ilyen teszt. c) Nem is jár fodrászhoz. vagy van egy. melyik szülő jére hasonlít inkább az egyénisége? a) Igen b) Mind a kettőre hasonlít. Tudod-e. Ha Vele találkozol. hogy elgondolkozz a nagy Ő-vel kapcsolatban (Ha van ilyen. c) Fogalmam sincs. 4. és azt hordja. d) Olyankor annyira izgulok. Nem kell komolyan venni.) 1. b) 1–2 hónap pontossággal tudom. b) Megfésülködöm. Milyen színű a szeme? a) Kék b) Barna c) Zöld. d) Kopasz a Drága 3. mikor vágatta le utoljára a haját (vagy mikor volt utoljára fodrásznál)? a) (Majdnem) napra pontosan.

hogy eltereljem a figyelmét a bajáról. hát megfogta. hogy Ő lesz (lehetne) a házastársad? a) Hát. c) Én javaslom. Mit csinálsz. elég gyakran. Mit szólnál hozzá. hogy tudjak rajta segíteni. ha megtudnád. Na és? d) Még soha nem fogtuk meg egymás kezét. de közösen egyezünk meg. azt lehet. d) Még nem is voltunk moziban. c) Ha megfogta. b) Nem örülnék. mit szeret a legjobban. b) Elkezdek poénkodni. d) A lecsó. na… b) Azt érzem. hogy nem is lenne rossz ötlet. Keanu Reeves-t/Britney Speers-t nem dobnám ki az ágyamból… 101 . de megpróbálom normális mederben tartani a bohóckodást. c) Talán még örülnék is neki: legalább mást is megismer. d) Hááát. c) Ez még eszembe sem jutott. hogy hagynám: legalább így tényleg választhatok. és így értékesebb lesz. Mit szólnál hozzá. c) Még jó. 10. Mit érzel. mi a kedvenc étele? a) Naná. d) Velem még sosem volt bánatos. ha más fiú/lány próbálkozna nálad? a) Én már választottam. hogy jobb kedvre derítsem. hol én. amit különösen szeret. c) Közömbös témákról kezdek el beszélgetni. d) Már megvettem a gyűrűket… 13. hagyjanak békén. hogy összetartozunk. b) Hol Ő. ha engem választ. ha túl jó kedve van? a) Vele örülök. c) Nincs soha túl jó kedve. ha megfogja a kezed? a) Valami bizsergésfélét vagy ilyesmit. de közösen egyezünk meg. d) Ilyenkor mindig az emelt szintű érettségire terelem a szót. d) Én is elkezdenék másfelé kacsintgatni… 15. 14. hogy tudom! b) Még nem mondta meg. 12. Általában ki dönti el. de hát van ilyen. hogy más fiúval/lánnyal is próbálkozik? a) Azt hiszem. b) Próbálkozni. b) Nem rontom el a kedvét. akinek éppen jó ötlete van. ha bánatos? a) Megpróbálom megtudni szomorúságának okát. bohóckodni. szóval tök jó. Tudod-e.8. c) Nincs olyan étel. b) Néha-néha eszembe jut. Milyen gyakran gondolsz arra. eléggé megviselne. 9. Mit csinálsz. 11. milyen filmet nézzetek meg a moziban? a) Ő javasolja.

nehogy kihasználjon! 2 és 4 között: Azt hiszem. kérdést. 4 vagy annál nagyobb: Hát. d) Már együtt is lakunk. Ha találkozni akarsz Vele. hogy feladod az egyéniséged. Az rendben van. neki van igaza. egészen normális a kapcsolatotok. sőt egészen kellemes is lehet. néha nem. Értékelés: Az 1. b) Általában ráér. Vigyázz. de talán nagy hülyeséget nem fogtok csinálni. Ne élj vissza vele! Samu bácsi 102 .16. hány is az óra. így megkapod. Ilyenkor valamelyikünk enged. szerelem. Hagyom. Valószínűleg nincs semmi bajod a kapcsolattal. Ebből még lehet valami! Persze azért észnél kell lenni. hány értékelhető válaszod maradt. mert sok a dolga. nem kell figyelembe venni. nem vagy valami túlságosan szerelmes. c) Inkább Ő szokott engem hívni. azaz vedd a matematikai átlagot (számtani közép). c) Közöttünk teljes az összhang. általában ráér-e? a) Nem mindig. hogy valamiben nem értünk egyet. Mi van. meg nem kell annyira elkényeztetni a versenyzőt. hogy Ő alighanem eléggé beléd van zúgva. Talán még annak is fennáll a veszélye. Fel szeretném hívni a figyelmedet arra. de azért néha észnél is kell lenni. hogy azt higgye. 2 vagy annál kisebb: Azt kell mondjam. Add össze. Ezeknél minden a válasz 1 pont. b) Néha veszekszünk. minden b 3 pont és minden c 5 pontot számít. és ahol d-t választottál. Olyan nincs. d) Úgyis mindig nekem van igazam! 17. de azért mindketten tudjátok. Na jó. ha valamiben nem értetek egyet? a) Jobb a békesség. hogy túlságosan belebonyolódtál ebbe a kapcsolatba. Megvan a kellő vonzódás. mit mondjak: az az érzésem. és oszd el az értékelhető válaszok számával. hogy piszkosul szerelmes vagy.

A tréningen tudatosan építünk a szülőktől való leválás. amivel a csoport önmagában már szankcionálja azokat a dolgokat. Vágy és félelem. 103 . Életkori feladatleltár Ha ismerünk közelről egy serdülőt. üvegtestű nőt sárban ölelni. azokat a szerepeket.A tréning a kamaszoknak a végtelen akcióéhségére épít. hanem a szívüket is próbáljuk megindítani. kifejezik másféle módokon. Vagyis valahogy a szülőkről le kell válni. azt sokszor már az öltözködéséből. hisz ahol biztonságos. Ők szeretik inkább akciókkal. láthatjuk. és – a hasukra is gondolva – tudatosan büfét is tartalmaz. s más. amiket nem akarunk. nem is foglalkozik mással. azaz az egész embert megmozgatjuk! Ezért a program mozgásos feladatokat. újra kell értékelni a szülői házat. normák mentén haladnak. táncot. amiket éppen most tanul. hisz egészen idáig – talán a testvérein és a barátain kívül. valódi intimitást adó párkapcsolatot létesíteni. hogy a serdülőben kialakuljon. vagy inkább ellenkezőleg. a függetlenedés. Ugyanakkor a csoport egy olyan gyakorló terep a serdülő számára. és az önálló identitás megtalálása. csak avval. tettekkel kifejezni azt. Ez nem könnyű . s a gyász érzésével terhes ez az időszak. ahogy a valós teljesítményben még igen terméketlen serdülők sóhajtoznak. ami bennük van. tanáraival alá-fölérendelt kapcsolatokban élte meg és kereste eddig saját személyiségét. azon túl. és ki lesz őneki a jövendőbelije! Ez köti le szellemi és lelki energiáinak többségét. arra a tudásunkra. ahol szabadon kísérletezhet. Erre a készségre – akcióéhségre – épül a tréning. és ezzel a lelküket és a testüket is. gondolatokat béklyók közt tartani” Eredet. lelkük megmozduljon. szexualitás az autonómia. szabadon kipróbálhatja a határait. nem költő. hogy a fiatalok nagyon hálásak azért. de az akkor még kamasz csodálatos érzékenységgel fogalmazott. s a partnerré válás erőire. jó vezető van. Félelemmel. Így identitáskeresésének jól védett tere lehet. Ebben nagyon nehéz és fárasztó folytonosan eligazodni. Nyilvánvaló. A párválasztás. A serdülőkor igazi feladata tehát a szülőkről való leválás. kézműves és más kreatív foglalkozásokat. Egy kamasz fiú verse had érzékeltesse ezt: „Friss forrás vizébe iszapot dobni. A fiúból azóta APEH-ellenőr lett. s újak után nézni. olyan értékek. hogy valóban az egész testük. azaz a játékosságukra. hogy ki lesz ő. tartásából láthatjuk. Sokkal hamarabb megmutatják azt. már nemigen terep számukra az otthon. egy jó tanár nagyon-nagyon fontos példakép lehet. hogyha nemcsak tanulnivalót kapnak. Hisz el kell hagyni az addig biztonságot adó kapcsolati megoldásokat. Egyre inkább nyitottabbá válnak a külső példaképekre. Így hát egy jó vezető. hogy e kérdésekben leginkább nem a szülőktől fognak tanácsot kérni. és nagyon fontos értékközvetítő a serdülőknek ebben az időszakban. akik egészen más minőségű kapcsolatok voltak – a szüleivel. nevelőivel. hogy igazából szinte ahogy lélegzetvételhez jut. valóságra utaló tartalmakat felfedni. Gyakran a szavaikkal túlidealizálnak helyzeteket. illetve azok értékközvetítő voltára. szexualitás kérdéseiben a kamaszok. hogy folyamatosan példát kapnak otthonról. Hogy ki hol áll ebben a folyamatban. a valódi intimitást adó párkapcsolat kialakítása. teljesen feketére mosnak.

akik véleménye meghatározó. hogy majd a házasságban igazi igent tudjunk mondani. hogy legyen lehetőségük akár barátságok. az emberi kapcsolatok hiányát kell. A fiataloknak erre a „ki vagyok én egy párkapcsolatban” keresésére. kapcsolatok építésére vezetjük. pszichés szempontjából az alapja. mert a valódi intimitást. A két nem közötti párbeszéd tanulása az alapminta arra. Véleményünk szerint nem szabad ezeket szembeállítani. ha az életet méltó módon akarjuk továbbadni. Prevenció Azt szoktuk mondani. a kulturális különbségek és az értékrend elfogadását. Összegezve A Társ-suli egy önismereti. a szülők azok. hogy a szerhez nyúl. A kirekesztésről inkább egy példa kapcsán beszélek. hogy minden másság ellenére is működnie kell a kommunikációnak. Amikor segítünk a fiataloknak abban. Ugyanígy egyértelmű az AIDS-prevenciós jelleg is. A máshonnan. akár párkapcsolatok megteremtésére. a drogfogyasztás ellen. hogy nem homogén csoportokkal dolgozunk. Amennyire a keretek engedik. Mindehhez a személyiségünk megerősítésére. a pályaválasztás kérdésében sokkal inkább az otthon. s ez fontos a fiatalok szokásait figyelve: Valódi barátságaink. ennek a másságnak az alapjairól beszélünk. Mikor a fiatalokat a helyes döntésre és tudatosabb. hogy a legkülönbözőbb helyekről. hogy betöltse. Pl. a fenyegetés és ijesztgetés réme nélkül is. egy mélyebb intimitásra. különbözőségeink ellenére egymásért. amiben a tréning segít. családokból jövő gyerekek együtt dolgozva tanulják a másság. Amikor házasságról beszélünk. 104 . a ma divatos kirekesztés témakörben is alkalmas preventív felkészítésre. Azaz fontos.Gyakran ütköztetik a családot és a külső csoport értékeit. Ehhez segít. akkor a nemi úton való betegségek terjedését csökkentjük. Például egy vallásos és egy állami középiskolás osztály legyen együtt. és az elméleti blokkokban átadott tudás ütköztetés által való élményszerű elmélyítését. más értékrendből. akkor a drog szerepe egyértelműen átalakul. Számít a családjára. legkülönbözőbb élethelyzetben lévő fiatalok kerüljenek egy csoportba. hogy a Társ-sulinak nemcsak a családalapítás szempontjából van jövőre irányuló feladata. a család. hogy férfiak és nők vagyunk. A szer azért lesz fontos. Hiszen minden egyes függőségnek az igazi problémája. a benne rejlő erőre épít. felelősségteljesebb életvitelre. mert nagyon fontos szerep jut mindkettőnek a serdülőnek ebben a bonyolult időszakában. A drogfogyasztó fiatal egyedüllétének csendjét igyekszik feltörni azzal. tudatosan törekszünk arra. egyenrangúan. személyiségfejlesztő tréning ahhoz. A házasság az egyik legjobb iskola a másság elfogadásának megtanulásához. A program. s kapcsolataink nyújthatnak védelmet korunk egyik legnagyobb kísértése. csak éppen nem ezekben a kérdésekben. fölajánlva az önismereti csoport nyitott holding terét. egy mély önismeretre van szükségünk. hogy a tréningben megjelenik párhuzamosan annak tanulása. hogy a szerfogyasztónak nincs valódi intimitást biztosító kapcsolata. hanem három más területen is preventív jelleggel bír.

hogy lehet másként. s így hangolódnak egyre jobban magára a témára is. Tennivalók – milyen módszerekkel ismerheted meg társadat. formákat a találkozástól egészen a szakításig. XIII római számmal jelzett téma adja a fundamentumot. higiénia. végigvéve a lehetséges kapcsolati elemeket. Laza párkapcsolat: egy esély a választáshoz! Aszimmetrikus párkapcsolatok – remény. tesztek. S valahogy így együtt tapasztalják. IV. VIII. önismereti játékok. szituációs játékok. hanem azok a konkrét tapasztalatok. amit mi pedagógiai elvként megfogalmaztunk. barátság. Trükkök fiúk és lányok lelkesedésének fokozására. feladatlapok. ahol a büféről az otthonteremtés kultúrájáról esik szó. de válunk. sok cselekvés. Bevezető. hogy a kapcsolatépítésnek legyenek konkrét lehetőségei is. ami szívükben ott van és születésük óta ott 105 . lazázás. Ezek önismereti játékok. a jóra való vágyat. ami elmúlt. XII. kreatív megnyilvánulások. videós helyzetgyakorlatok. hogy férfivá és nővé nem egyszerűen növünk vagy leszünk. tesztek. Együtt fölfedezni az életükben a forrást. s különböző lehetőséget teremtünk arra. VII. hátrányai. test és lélek egysége Ráhajtás Féltékenység – spontán érzelem. V. a búcsúzásig – tudatosan lefedik a választott előadások. XIII. Az elhangzó anyag csak egy közös nyelvezet és egy közös kiindulópont ahhoz. férfias és nőies viselkedés) Kapcsolatok fajtái és elemei! Közös fogalomtár – házasság. A tulajdonképpeni 13 téma: I. Szakítás – kevés beszéd. III. VI. Veszekedés – előnyei. amelyeket a fiatalok egymással ezekben a gyakorlatokban megélnek. maximum egy órásak. együttjárás. II. hogy utána saját tapasztalataik alapján ők maguk mondják el mindazt. XI. a jót. hanem többé-kevésbé tudatosan. s ami van. miről is lesz szó! Tennivalók! – Férfivá és nővé válni kell! (öltözködés. S itt valósul meg. kézműves foglalkozások és tánc. amit remélnek. Szerepe van – mint a párkapcsolatban is – a szüneteknek. Erre segít rá magának a csoport alakításának és együttlétének a magától értetődő dinamikája … a találkozástól a szakításig … benne van tiszavirágnyi élete és milliárdnyi tapasztalata. IX. nem lehet ésszel legyőzni. Kapcsolat intimitási fokai – elköteleződésünk mutatói. élik át az „itt és most”-ban saját érzelmeikben is a tréning alatt egy kapcsolat dinamikáját.Tematika A Társ-suli alapvetően Varga Péter Spielhóznijára épül 6 előadás-csokorban. Nem a leadott anyag és ennek kognitív feldolgozása az. amelyhez egy 3 – 4 órás tréning-gyakorlatsor kapcsolódik. X. A házasság értelmes és értelmetlen okai. Ez a tréning egyik módszertani alappillére. A csoport belső életét – az ismerkedés szorongásától egészen a tréning zárásáig. ami működik. s amit remélni sem mernek. Az előadások általában 30 percesek. Elkezdve onnan.

s most már akár változásra készen legyenek az egymás iránti tisztelet és szabadság harcosai. 106 . mint a legműveltebb egyetemista szakkollégistákkal. reflexióra. Így a legegyszerűbb sorban élő fiatalokkal ugyanolyan jól lehet Társsulizni.működik. Ez a felismerés felszabadíthatja őket arra. Ami miatt mindenkinek ajánlani tudjuk a Társ-sulit: iskolázottságtól. hogy innen kezdve kapcsolataikban tudatosabban. előműveltségtől függetlenül bármilyen célcsoport számára fogyasztható. mivel elsősorban nem az intellektualitáson keresztül próbál valami üzenetet eljuttatni a fiatalokhoz.

szerepjátékokkal. barátság. elvárásaira nyitottan tud reagálni. Amit NEM tud a Társ-suli: Senkinek sem mondjuk meg. A program 14 éves hagyománnyal bír. Az előadásokon a fiatalok a párkapcsolati kultúra fontos elemeiről hallhatnak rövid. kiscsoportos munka formájában. A kiscsoport minimum 8. A témát játékosan. mentálhigiénés feladatok. illetve közös tánccal tesszük színessé az együttlétet. A Társ-suli program hétvégés rendezvény. nem pusztán szexuális felvilágosítás. kiscsoportos feldolgozásban. maximum 15 fővel indul. interaktív beszélgetésekkel. veszekedés stb. alkalmazkodni. ahol téma-centrikus. hol – hogyan kell a párkapcsolaton belül élni az életet. ahol minden menet tartalmaz egy előadást és több játékot. elmélyítésében. videofelvételek elemzésével. Készséget és reményt adunk arra. Nem félelemkeltésen alapuló lelki terror. kézműves foglalkozásokkal. kivel. A tréningnek bővített változata egyetemista vagy felnőtt korú fiataloknak is alkalmas. pontos tematikával. Segítséget nyújtunk a partneri viszony kialakítására az élet minden területén.). esetmegbeszélésekkel. játékok kapnak helyet.Egy klasszikus Társ-suli párkapcsolati tréning fiataloknak Mi az a Társ-suli? Tréningsorozat fiatalok számára. Minden kiscsoportot egy férfi és egy női tréner vezet. amit az ország különböző területein vesznek igénybe. tesztekkel és kiértékelésükkel. párkapcsolat. dramatikus játékokkal. Biztonságos és felszabadult szexuális kultúrát közvetítünk. szakítás. Amit viszont tudunk: Saját élményen keresztül fedezik fel a fiatalok a bennük felmerülő kérdések lehetséges válaszait. 107 . amelyek feldolgozása kiscsoportokban történik. vitaindító gondolatokat. előadások. Nem partnerközvetítés. ahol helyzetgyakorlatok. amelyek nagy szerepet játszanak az ismeretek szemléltetésében. viszont a csoport igényeire. hogy – mikor. mit. Tematika: Lásd előző fejezet! Alkalmazott módszereink: Előadások és csoportos munka adják a kereteket. Támpontot nyújtunk egy „szer” nélküli életre. és újszerűen közelítjük meg. A Társ-suli felépítése: A Társ-suli hét menetből áll. igen fontos témákban (szerelem. és az önismeret fejlesztésében. ahol a hallott elméletet összekapcsoljuk a gyakorlattal. hogy a párválasztásban a fiatal a legjobb döntést hozza meg.

az egész embert átfogó értelemben. • a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretekben. a délutánok. Tapasztalataink szerint nagy igény mutatkozik a fiatalok részéről a párkapcsolati kérdések. hogy végre megtalálja az „igazit”. szakmunkásoknak. értelmi és érzelmi érettség szükséges. • ifjúsági vezetőképzés révén lehetőséget nyújtani a kortárssegítésbe való bekapcsolódásra. • önismereti és kommunikációs készségek fejlesztésében. Törekszünk a boldog párkapcsolat kialakítására. Életünk folyamatosan telik meg tartalommal. vagy őt találja meg valaki. 108 .A Társ-suli keretei: A tréning iskolai időszakban általában bentlakásos. A program az ország egész területén elérhető. az iskolarendszer sem alkalmas ezek közvetítésére. hogy vegyes célcsoportok esetében is eredményesen alkalmazható. társadalmi viszonyok között. fiatal dolgozóknak… Különösen szép tapasztalat. egyetemistáknak. mégis sok magányos ember. Kornak megfelelő szellemi. • a saját családi minták felismerésében. a fiatalok otthonról nem kapják meg. egy hétvégés program (péntek délutántól vasárnap délutánig). Életkort tekintve a 16–25 év közötti korosztályból (lányoknál az alsó korhatár 14. fiatal tanácstalanul. Nyári időszakban lehet tábor jellegű is (délelőttönként fut a szakmai program. Miért van szükség ilyen programokra? A boldog párkapcsolatok kialakítása és a szerelem megtartása tudatos felkészítést/tanulást igényel. Kiknek tartunk tréningeket: A program a legkülönbözőbb célcsoportoknak ajánlható: középiskolásoknak. fiúknál 16 év) jönnek hozzánk Társ-suli-zni. ezek meghatározó élményként végigkísérnek bennünket. A program társadalmi szükségessége: • hiánypótló a társadalomban. • fiatalok házasságra való gyakorlatorientált felkészítése. A program segítséget ad a fiataloknak: • a tudatos élethez. • új problémakezelési megoldások megismerésében. illetve esték szabadok). de enyhén fogyatékkal élőknek is vállalunk foglalkozásokat. családunktól kapjuk. tapasztalatok megosztására. Ezt a hiányt igyekszik pótolni ez a program. ifjúsági vezetőknek. félelmekkel telve várja. amelyhez saját tapasztalataink által jutunk. Lehet helyi szervezésben. Az első benyomásokat szüleinktől. és központi helybiztosítási igénnyel is megkeresni a szervezőket. • az országos hálózat munkatársi utánpótlásának szakmai és személyi előkészítése. gyakorlásában. a döntéshozásban és a konfliktusok kezelésében. A kapcsolati kultúrát nehéz az elidegenedett generációk között hagyományos formában továbbítani: az elődök tapasztalata sokszor nem elégséges a megváltozott életformák. Ma az iskolákban a felvilágosítás nagy százalékban a szexualitásnak csak a biológiai és orvosi oldalára terjed ki. elsajátítására.

a programhoz való hozzáállásukat. játékok kiválasztása. hogy a felmerülő kérdések/problémák teret kapjanak. Telefonszám: +36-62-548-940 109 . Mivel a fiatalok nyelvén legjobban a fiatalok értenek. tehát úgy lett kialakítva a program. társvezető megválasztása). Hol érhető el a program? Jelen pillanatban – 2005. amely lehetőséget ad a résztvevő fiataloknak. személyes élmények „behozása”. Az egységek végén a team értékelést tart.Hogyan dolgozunk? Tervezés A tervezés fázisban a menedzsment és az együttműködő partnerszervezetek vezetői és önkéntesei vesznek részt. és így motiváltabbak a tréning megtartásában. saját helyüket. Többnyire ők maguk is fiatalok. Fontos. hogy a fiatalok minél több igényét vegye figyelembe. Kálvária sgt. félelmeiket. A fiatalok ilyen módon maguk is tovább alakítják a programot hosszú távon. hogy a trénerek megkapják a megfelelő önállóságot (előadások. hogy a lelkesedés fokozására – legalább lélekben – fiatal munkatársakat kérjünk fel. megoldások szülessenek. ügyelünk arra. hogy kimondhassák elvárásaikat. 26. Ezáltal tudják befolyásolni a program konkrét menetét. január – a Társ-suli tréninget a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány Remény Háza Pár és Kapcsolati M űhelyben lehet elérni. Cím: 6722 Szeged. Előkészítés A feladatok leosztása az előzetes megbeszéléseken történik. E tapasztalatok folyamatosan beépülnek a programba. fokozva aktivitásukat. Megvalósítás A program „Szerződéskötés” játékkal kezdődik.

Csoportdinamikai képzés A trénerré avatás feltételei: Elvégezte a 150 órás elméleti és gyakorlati képzést (az első és harmadik modult egy éven belül). lebonyolításuk elsajátítására. 110 . Segítő beszélgetés tréning rogers-i alapokon 5. kiscsoport-vezetés megtanulására… kerül sor. Szociálismunkások. 2. Önismereti drámacsoport 6. ifjúságvédelmisek. A módszertani képzésen a résztvevők önismeretének. és kellően felkészíteni a csoportok vezetésére. kétszer hospitált. mik a feltételei. nagycsoport előtt legalább 2 sikeres előadást megtartott. hogy a néhány évvel idősebb kortárs-segítőknek gyorsabban megnyílnak a fiatalok. önismereti játékok megismertetésére. alapozó tréning. illetve a megfelelő önismereti fórumokat biztosítani számukra. A résztvevők kiválasztásánál előnyt élveznek az egészséges lelkülettel élő fiatal felnőttek. főiskolások. később pedig a kialakított régiócentrumok vonzáskörzetében. illetve eldöntheti. befektetést igényel a részéről. ahol mindenki a saját bőrén tapasztalhatja meg a Társ-suli áldásait. hogy szeretné-e az adott témát a mi általunk felkínált formában közvetíteni. Ennek érdekében a megfelelő tréningvezetőket szeretnénk megtalálni. Modul rendszerű – 6 modulból áll rendszerünk: 1. Célcsoport: Egyetemisták. hogy a közel azonos korosztályú fiataloknak segíthessenek párkapcsolataik egészséges kialakításában. hogy Lelkes Laikusok vagyunk. és kisebb ellenállással viseltetnek a téma iránt. a (pár)kapcsolatokhoz szükséges elméleti ismeretek átadására. Saját élményű . az ország különböző területeiről. 4. hogy beleérezzenek a fiatalok gondjaiba a mentálhigiéné tükrében. kommunikációs és konfliktus-kezelési készségeinek fejlesztésére. fiatal házasok vezetnek csoportokat. hogy egy nonprofit szervezet hogyan működik. akik alkalmasak lesznek arra. Nem célunk. Pályaorientációs önismereti tréning. mennyi energiát. ám büszkén vállaljuk. hogy profi trénereket képezzünk ki. Az eddigi gyakorlat azt mutatja. Így a programban elsősorban egyetemisták. ahol mindenki számára kiderül. A trénerképzés szükségessége Célunk minél hatékonyabb és átfogóbb képzésrendszer kialakítása elsősorban a régió területén. háromszor koo-trénerként dolgozott. és más ifjúsági csoportok vezetői. és a szakmai stáb alkalmasnak találta. pályakezdő k a 22–30 év közötti korosztályból.Trénerképzés Leendő munkatársainkat igyekszünk a legfontosabb szakmai tanácsokkal ellátni. védőnők. kiderül számára a pénzhez való viszonya… 3. osztályfőnökök (…) részére az utánkövetés érdekében. Megfogalmazza elvárásait.

csak éppen fájdalmasabb és olykor megalázóbb körülmények között. a különböző társadalomtudományok. autonóm személyiség ideálját hirdették. Személyisége csak kapcsolatokban bontakozhat ki. önmaga és embertársai javára. Egyik legfontosabb felismerésük: az ember nem pusztán individuum. Hasonló kérdéseket föltehetünk az emberiség más találmányaival kapcsolatban is. Így váltak egyre fontosabbá az emberrel foglalkozó különböző tudományok. aki kapcsolatokban él: tehát a szeretetben élő ember. Vörösmarty kérdését azonban még élesebben föl lehet vetni: mi viszi valójában előre a világot? És: merre az „előre”. A „harmadik életszakasz”. de bontakozó személyisége is. gyermekként. a világon egyedülálló és megismételhetetlen egyed. Az ember sorsa elsősorban nem a környezetén múlik. másodlagosan rendelődik alá a többinek. találkozásokig sokféle viszony köt össze bennünket. a házastársi. E nézet szerint az Én valójában egyedül van. Budapest A házasság keresztény szemmel „Ment-e a könyvek által a világ elébb?” – kérdezi Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. hanem magában az emberben dől el. Újszülöttként még életképtelen: az őt körülvevő szeretet gondoskodása biztosítja egészséges testi-lelki növekedését. milyen irányban remélhetünk valódi fejlődést? Mi teszi az embert teljesebb és boldogabb emberré? A 20. hiszen a legtöbbnek jó néhány negatív hatása is van: rajtunk múlik. hogy az ember egész életét meghatározza az őt kisgyermekkorában körülvevő szerető környezet. A szeretet: új életminőség Az utóbbi évszázadok a szuverén. Ma már közhellyé vált a megállapítás.és a felnőttkorban is: a legkülönbözőbb szeretetkapcsolatokban élünk: a barátság és a szerelem. hogy jóra vagy rosszra használjuk-e fel. vagy pusztítására használja-e energiáit. század második felében szinte egyhangúan fogalmazódott meg a válasz: az életünket egyre kényelmesebbé tevő eszközök önmagukban nem tudják biztosítani boldogulásunkat. hogy segítse önmaga megvalósítását. és csak utóbb. gondozásra. Szüleinek egymás iránti szerelméből születik az ember. másoktól magát mindenben függetlenítő egyén hosszú távon életképtelen. Nemcsak teste szorul rá táplálásra. Egymásra utaltan élünk. végül idős emberként is. a pszichológia és az antropológia. erejét. esetleg alkalmi ismeretségekig. S a válasz bizony gyakran bizonytalan. Lukács László piarista teológiai tanár. hogy az autonóm. – A tapasztalat azonban sokszorosan bizonyította. hogy jóra vagy rosszra. Az egymásra utaltság folytatódik a fiatal. felnőttként. 111 . A fejlődés csúcsa nem az ember mint individuum.Dr. léte az együtt-létben válhat teljessé. főigazgató. Az ekkor megkapott „ősbizalom” alapozza meg a derűs és kiegyensúlyozott felnőtt személyiséget. a szülői és rokoni szeretet szorosabb kötődéseitől a lazább. A másikat legföljebb csak (ahogy Hegel mondta) eszközül használja fel arra. vagy mint eszes lény és a világ ura – hanem az ember. az öregség és a betegség aztán újra bevezet a másokra ráutaltságnak a gyermekkorban oly természetes állapotába: a csecsemő tehetetlenségét és kiszolgáltatottságát tapasztalja meg ilyenkor az ember.

Egybenyíló. A személlyé válás ajándék. „Halandóak vagyunk. 4 Alaptétele szerint: „az ember a Te-n válik énné”. ahogy Ágoston emlegeti. és a másik „Te”. hanem csak az együtt-létben bontakozhat ki. Nem az én gondolatom. A szó teljes értelmében csak annyiban vagyok Én. önmegismerés és a másik elismerése. Megszólítás és válasz. század elején. hanem kettőjüknek az odaadásban kiteljesülő személyiségéből. halhatatlanok. A személy azáltal „van”. önmagunkat feltáró párbeszédünkben juthatunk el saját teljes. Ez azonban csak lehetőség. fejlett személyek kezdeményezik. Aki magának akarja megszerezni a boldogságot. minél inkább megnyílik másokra. mert én szabadon elismerlek. A személy annál érettebbé. 112 . Ez a „Mi-tér” ad lehetőséget az egymással közösségre lépő személyek személyes kibontakozására is. 4 Buber. „communio”-ban. Mindketten elmondhatják egymásról: „a lelkem fele”. Csak az tud igazán önmagává lenni. éppen a köztük növekvő egységben. ha szeretünk” (Karl Jaspers). adottság. hogy a Másik megismert. Ez az egység-közösség. Az ember csak úgy tudja létét megerősíteni és betölteni. és feléje fordul. aki másnak igyekszik örömet szerezni. Az emberi összetartozás és együttlét egyedülálló szerepét elsőként Martin Buber dolgozta ki a 20. az előbb-utóbb boldogtalanná válik. És Te csak azért vagy teljes értelemben Te. hogy az ember szabadon megnyílik a másiknak. és elveszíti azt. communio tehát nem a már kész „Én”-ből és „Te”-ből épül fel. hogy „válik” önmagává: a másik személylétével kölcsönhatásban tágul. a növekvő bizalomban és odaadásban „párbeszéd” kezdődik köztük. csak az válhat igazán boldoggá.Én és Te – Mi Az igazi személyes élet avval kezdődik. hogy egy „Te” elfogadja. szavam a fontos. eddig csak lehetőségként adott személyes magunkhoz. hogy méltatlanná válik a szeretetre. hanem az. elfogadsz és szeretsz. megszólított. Persze én már akkor is „Én” vagyok. hogy szeressék. illetve hagyja tágítani magát. és a szeretetben elfogadott másikat teszi életének középpontjává. ha szeretetlenek. amely nélkülözhetetlen az érett személyiség kibontakozásához: a személyek így alakítják magukat kölcsönösen teljes személyiséggé. de nem létezhet” (Roger Garaudy). Minden személyesség valódi otthona az „egymással-lét”. hogy szabadságunk csak a szeretetben válhat teljessé. hanem olyan tevékenység. Európa 1991. legősibb félelme. Legősibb vágya az. Az utóbbi évtizedekben egyre többekben növekszik a felismerés. Az együttlétre szólító hívás a megszólítottól választ vár: a kölcsönös megnyílásban. amikor még nem találkoztunk a szabadságban. amennyiben Te elismersz. amelynek szabad megvalósulása a kettőnk élete között létrejövő párbeszédfolyamattól függ. „Önmagunk odaadása a vége és a kezdete az élet minden tanításának” (Johan Huizinga). önmagunk odaajándékozása és megajándékozottságunk – mindezt nem a már-létező. Véget nem érően idézhetnénk híres modern gondolkodók mondásait: „Szeretet nélkül az ember funkcionálhat ugyan. Meghívás és meghívottság. Martin: Én és Te. a saját szavam és a Másiké egymást keresztezve hozzák létre a „Mi”-t. elfogadlak és szeretlek. annál inkább önmagává válik. amely elfogadást és választ igényel. aki kilép önösségéből. Saját (egyéni-személyes) létünk nem eleve adott.

a szexuális igények kielégítését. vagy azt messze túlszárnyalva a szülői szeretet. az egymáshoz tartozás érzését. saját képmására alkotta.27). akik kiegészítik egymást a nemükkel járó sajátos tulajdonságokkal. vagy hogy megbízást kapott a Föld művelésére és gondozására. Teljes értékű házasság tehát csak heteronóm párkapcsolatban jöhet létre. hanem kapcsolatokban válik önmagává. Az ember tehát nem egymagában Isten képemása. egy férfi és egy nő maradandó és teljes életközösségében valósulhat meg. hanem mindezek fölött abban. még ha azokban kiélhetik is a vonzódás. Ide tartozhat a mások iránti tisztelet. Kizárja tehát az egyneműek között létrejövő partneri viszonyokat. amelyet ők alkotnak meg egymásból és egymásnak. „testestül-lelkestül”: abban a közös élettérben. az udvariasság. és szegényebb marad az. testből-lélekből álló személyiségét átfogja: teljes emberségükkel válnak egymáséivá. Ehhez járul az is.Jól illusztrálja ezt az eggyéválást Képes Géza Te vagy című verse: te vagy a tüdőm a levegőm nélküled megfulladok a csendem is te vagy nélküled ízekre tép a zaj s a zűrzavar te vagy minden percemben minden porcikámban én már seholse vagyok én te vagyok A szeretet körei A szeretet sokféle formában nyilvánulhat meg. biztosítva ezáltal az emberiség fennmaradását. Ez a kapcsolat egész valóját. Ennek a teljességnek három kihagyhatatlan eleme van. hogy testi egyesülésük termékeny: alkalmas utódok nemzésére és világra hozatalára. s a múló évek-évtizedek folyamán változó-alakuló életsorsukkal. s az ezekből adódó sajátos szerepkörökkel. 113 . az együtt töltött hétköznapokkal és ünnepekkel. férfinak és nőnek teremtette” (Ter 1. Először is férfinak és nőnek kapcsolatából jön létre. hanem éppen férfinak és nőnek egymáshoz rendeltségében. amilyen például a barátság. amelyet az otthonukká tesznek. de még inkább a mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatok. hogy értelme van és szabad akarata. A Biblia közismert teremtéstörténete szerint „Isten megteremtette az embert. Legteljesebben mégis a házasságban. Hiszen ebben a kapcsolatban az egész ember vesz részt. a figyelmesség és a szolgálatkészség. Istenhez való hasonlósága nemcsak abban áll. hogy nem magányos egyed. aki ezeket csak részben vagy csak töredékesen éli meg.

hogy te küldtél engem. az élet különböző helyzeteiben. amelyek Krisztus követőiből létrejöttek. Nem fog eljutni a szeretet mélyéig az sem.21sk. beteljesülten az örök boldogságban. amelyben nem kell szerepet játszaniuk. A szeretet tökéletes közössége: a Szentháromság Gyakran hallani még keresztény körökben is. hogy a puszta szexualitásban kimerülő párkapcsolat átmeneti kielégülést adhat ugyan. a „szívek egyesülése” fejeződik ki benne. megteremtve az egyesülés élményét. és úgy kell nekik is szeretniük egymást. „Amint te. töredékesen már itt a földi életben. hogy te küldtél. Fokozatosan. mihelyt a „hősszerelmes” mézeshetek elmúltak. legrejtettebb titkait is. Nemcsak egy-egy ünnepi órában találkoznak. Sohasem fogja megtapasztalni az igazi szeretetet az. a heves rajongás alábbhagy. Harmadszor: ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lennie: a szeretet elmélyüléséhez. vakációjukat töltik együtt. együtt és egymásnak. bennem vagy s én benned. Ebből következik az is. vagy a szabadidejüket. hanem közös otthont teremtenek. Otthonaivá tudnak válni egymásnak. Otthont. hogy így ők is teljesen egyek legyenek. amelyik kihűl vagy elenyész. úgy szereti a Fiú az apostolokat (és minden embert). S az első keresztények saját belső tapasztalatukkal erősíthették meg. s megtudja a világ.). Egyszer talán ráébrednek arra. tudják. közöttük vagyok”. hogy ígérete beteljesült azokban a testvérközösségekben. Tudják. minden álarc és képmutatás nélkül. hogy az ember legfőbb tulajdonsága. és szereted őket. ezt azonban mindig újra fájdalmas és keserű csalódás követi. Atyám. otthont. ha nem a személyes odaadás. te bennem. s ez a közös átélés növeli a jó dolgok örömét. „Ha ketten-hárman együtt vannak az én nevemben. aki a szeretetet csak fellobbanó érzelemként éli meg. s nehéz előre tudni.” Fülükbe csenghettek Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavai: Amint az Atya szereti a Fiút. mire van szüksége. mi tudja megszomorítani és megörvendeztetni a másikat. amelyben valóban önmaguk lehetnek. örömeiben. tudják együtt „múlatni” az időt. örömüket lelik egymásban. akár az egymás közti szeretetben támadt konfliktusokon. – Sokan a partnerek váltogatásával remélik megtalálni az „igazit”: egymást követő kapcsolatokban többször is megélik talán az első hevület felfokozott örömét. amely megkülönbözteti a többi élőlényektől. Valójában azonban Isten mindezzel együtt – legértékesebb ajándékaként – beléoltotta az emberbe a szeretet képességét és vágyát: azért alkotta meg. a „Mi-tér” kialakulásához időre van szükség. úgy legyenek ők is bennünk. hogy átmeneti örömöket megkóstolhattak ugyan. hogy a két fél közül melyik kerül ki sebzettebben az elhidegülésből. aki nem töri át magát akár közösen átélt nehéz helyzeteken. amely biztonságot és védelmet ad. csökkenti vagy elviselhetővé teszi a fájdalmas tapasztalatok keserűségét. hogy így elhiggye a világ. (…) Legyenek egy. az igazi szeretetből fakadó boldogságot azonban sohasem ismerhették meg. amint engem szerettél” (Jn 17. 114 .Másodszor: a házastársak az élet minden területét átfogó teljes életközösséget vállalnak egymással. de viszontagságaiban. fokozatosan megismerve egymás minden rezdülését. hogy saját szeretetközösségének részesévé tegye. akár konfliktusaiban is. ígérte tanítványainak Jézus. egyre mélyebben és visszavonhatatlanabbul köteleződnek el egymásnak életük folyamán. „Krisztus szeretete gyűjtött össze minket. ez azonban önmagában hamar kiég akkor. hogy értelme és szabad akarata van. és a Fiú az Atyát. Közösen élik meg a világ eseményeit. amint mi egy vagyunk: én bennük. ha fáradt vagy beteg.

szeretlek. „Isten a szeretet”. Benne nemcsak Isten lett emberré. önmaguk egymásnak ajándékozásában Isten szeretete nyilvánul és valósul meg. S ez a mondat nem csupán azt jelenti. mondhatjuk Pilinszky Jánossal. Különösen is áll ez a házasságra: az egyház szentségnek mondja. ellenségeskedéssé torzulhatnak. Az egyetlen isteni lényeg: a három személynek örök egymásban. 115 . és önmagát ajándékozza neki. amellyel elfogadja az embert. hogy minden ember önálló. Oka azonban az is. individuum. és a szeretett másikkal teljesen eggyé váljunk. A teológia ezt a „perichorészisz” fogalmával próbálta kifejezni. nézeteltéréseket okoznak. annak mintájára. „Az ember itt kevés a szeretetre”. A keresztény élet a Szentháromság hitére épül. még a legszorosabbak is. A Szentháromságra vonatkoztatva azonban azt. együtt-lét. akinek még a szeretet hevületében is nehézséget okoz akár csak részben is feladni önrendelkezését. hogy Isten bennünket szeret. És megértjük Nemes Nagy Ágnesnek a szeretet beteljesülésére sóvárgó vallomását: „Szeretsz. hiszen mindig újra beleütközik nemcsak létének. a kettejük közt létrejövő Mi életteréről. Oka ennek elsősorban az. hogy abban részesedve növekedjen emberi szeretetünk. A különféle személyes kapcsolatok. Isten három személy szeretet-párbeszédében birtokolja a létét. rosszabb esetben egyenesen szembenállássá. a különböző szeretetkapcsolatokban. valaki más kedvéért lemondani saját kívánságairól. önzetlenebb a szeretetünk. A szó eredetileg körtáncot jelent. Az ő szeretete ölthet bennünk is testet emberi életünk folyamán. Benne. tökéletesen egyedül a Szentháromság személyei közötti egységben van meg. hanem az isteni szeretet is megjelent az emberi szeretet formái közt. hogy Isten önmagában és öröktől fogva a tökéletes szeretet: az Atyának. s az ebben mégis fölsejlő beteljesülés reményét talán éppen a szeretetben éli meg az ember. eredetét és beteljesülését.Élete fájdalmas töredékességét. mily reménytelen. azt befogadva teszi egyre teljesebbé szeretetét. hogy ebben az életközösségben valóban Isten van jelen. hanem szeretetének korlátaiba is.” Mindaz. tehát a szeretetről elmondható. saját öntudattal és akarattal rendelkező egyén. A Szentháromság szeretetközösségébe Jézus Krisztus által kaphattunk bepillantást. A legszorosabb emberi szeretetközösség is magában hordozza a magánynak. abból meríti erejét. de nem ritkán feszültségeket. hanem lehetőségünk nyílik arra is. Amint a II. foglalja össze a Jézus Krisztusban magát feltáró Isten legfőbb lényegét Szent János evangélista. hanem azt is. nemcsak örömet szereznek. Minél őszintébb. a megtestesült Fiúban ajándékozta nekünk Isten önmagát. a Fiúnak és a Szentléleknek egysége. egymásból és egymásra való léte. s evvel azt a hitbeli meggyőződését vallja meg. istenibbé válik. az együtt-létben egyre jobban kibontakozhassék az életünk. hogy testbe zártan élünk: térben és időben. az eggyéolvadás s egymástól különbözőség elválaszthatatlan egységében. A Szentháromságban a lét az önközlés eseménye: a szeretet teljessége. az önfeláldozó. vagy legalábbis önzetlen szeretet különböző alkalmaiban. Benne (bennük?) láthatjuk meg az emberi szeretet ősmintáját. annál krisztusibbá. amit Én és Te egymásrautaltságáról. Jézus halálában eljutva a teljes odaadásig. Az emberek közti szerető elfogadásban. hogy szeretetünk vágyát maradéktalanul beteljesítsük. a kielégületlenségnek. Ezért aztán képtelenek vagyunk arra. hogy a három isteni személy öröktől és teljesen átjárja egymást. ötleteiről: önszeretetünk és a másik szeretete könnyen szembekerülhet egymással. konfliktusokat. Jézus Krisztuson keresztül nemcsak bepillantást nyerhettünk a Szentháromság belső életébe. a töredékességnek egy darabját.

és halálunkig folytonosan alakul. Az Efezusiakhoz írt levél a házastársak elé Krisztus példáját állítja: úgy szeressék egymást. hogy együtt öregszünk meg vele. amikor kölcsönös ígérettel egész életükre szólóan elkötelezik magukat egymásnak. életének története van.” Albert Camus egyenesen így fogalmaz: „Ha valakit szeretünk. a házasság szentségi kegyelme azonban tartósul a létrejött házasság történetében.” A házasság ezért az egész életre szóló közös vállalkozás. az időhöz kötötten. önmaga odaajándékozásának és egymás elfogadásának mondják. Amikor a szeretetet két személy egyesülésének. Ahogy André Maurois mondja: „A szeretetnek három dimenziója van: a mélység. hanem amelyben valóban testet ölthet. szépül vagy éppen torzul. Olyan történelem ez. jelenvalóvá válhat Isten szeretete: szentség. alkalmi fellobbanás. hogy önmagunk odaajándékozása is csak fokról-fokra valósulhat meg. de egyedülálló módon érvényes ez a házasságra. akkor csupán e dinamika lényegét emelik ki. csak annyival. A magyar szerelmi költészet egyedülálló sajátossága. Én meg szeretném megköszönni néked. S az élet! Hallom a kertből már derűs beszéded. igazi odaadássá és elfogadássá alakulni.Vatikáni zsinat írja: „Az igazi házastársi szerelem az istenszeretet megnyilatkozása” (GS 48). Rögtön azután átröppent – szinte rólad – énreám az a „minden hiába” ősi bú. Elment a nap. az esküvő alkalmával jelenik meg a házasságra lépőkben. elmélyülni. az öregkorba beleérő szeretet-kapcsolatról. A házasság: szentségi szeretetszövetség A keresztény meggyőződés szerint a házasság az emberi szeretetnek az a formája. S akkor te lettél több akaratú! S végül is eltelt – jól – a délután. Szeretetük Krisztus szeretetét jeleníti meg: ahogyan ő szeretetben azonosul egyházával. de jelenvalóvá is teszi azt. úgy kell tenniük a házastársaknak is. személyes viszonyaink szövedéke is: alakítjuk őket és alakítanak bennünket. Most este van. szövetséggé mélyülő szerelem. Ahogyan személyiségünk is fokozatosan fejlődik ki. úgy alakul egymáshoz tartozásunk. hogy a szerelmes versek nem kis része a házastárshoz szól. amelyet nemcsak kísér Isten áldása. táplálja és gondozza saját testeként. A szeretet-szerelem nem pontszerű esemény. a tartósság és a hűség. Gyönyörűen vall erről az élethosszig tartó hűségről Illyés Gyula Sebesültek című verse. Minden igazán mély szeretetnek története van: csak hosszabb idő alatt tud kibontakozni. akkor elfogadjuk azt. Szomorú voltál. Figyelmen kívül hagyják azonban. Az anyagi világhoz kötöttségünkből adódik. a házastársak életközösségében. amely nemcsak jelzi. Isten szeretete a szentségi házasság megkötésekor. 116 . hogy – férfimód hiú – földerítselek. Ez a jelenlét. Így van ez minden emberi kapcsolatunkkal. csak egy csöppel kevésbé szomorú. Én sem épp vidám. jónéhány éppen a tartós. az átmenetiekkel és a tartósakkal is. odaadja magát neki és érte. amelyet az egymást szeretők maguk írnak és formálnak. egyetlen mozzanatba sűrítve. ahogyan Krisztus szerette az egyházat. hogy az ember időben él.

amikor egyre csökken a szentségi házasságra lépők száma. hogy saját hibáján kívül hagyja el házastársa. tartósabb. Számára a szövetség Istennek az emberrel kötött szövetségét idézi fel. Tisztában van ugyan vele. még a nép minden hűtlensége ellenére is. amikor egyre szaporodik a formális házasságkötés nélküli partnerkapcsolatok száma. Akik a házasság szentségében házastársi szövetségre lépnek egymással. megváltoztatható. aki az Ószövetség tanúsága szerint hűségesnek bizonyult a választott nép történetében. hogy egyedül élje tovább az életét. mindegyik házas viszonylatban. nevelje gyermekeit: a szeretet természetes vágya arra ösztönzi. hogy egy egész életet kezdjenek el szeretetben és hűségben. Talán éppen korábbi fájdalmas tapasztalataikon és botlásaikon is okulva tudnak igazibb. vagy mindkét házasfél számára. sorsát és személyének örök méltóságát rá meri bízni egy másik emberre. hogy keressen magának társat. Arra az Istenre. szívét. amelyeket az első vagy akár a második házasságból születő gyermekeiknek okoznak. életét. elárulható.) A házasság felbonthatatlanságát védő egyház tisztában van avval is.” Sokak szemében maradi és merev felfogás ez abban a korban. Többnek tartja még kölcsönös odaadással és szabadon vállalt életszövetségnél is. akik egymást fölváltva viszik a – sírig! A keresztény ember a házasságot nem tekinti csupán alkalmi vagy akár hosszabb távra kötött szerződésnek. „Amit Isten egybekötött. arra az Istenre. ha önmagát. S ha az egyházi törvények az érvényes szentségi házasság fennállása esetén nem teszik is lehetővé a házasság szentségének felvételét.) Érdemes idéznünk befejezésül Karl Rahner szavait.mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. amikor ragaszkodik a házasság felbonthatatlanságához. mélyebb kapcsolatra lépni második házasságukban. aki benne értünk és velünk való Istennek bizonyult. (Nemigen vannak persze vegytiszta helyzetek: egy házas kapcsolat megromlásáért szinte mindig mindkét felet felelősség terheli. Ezek gyógyítása. aki Jézus Krisztusban végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az embereknek. az elrontott házasság tapasztalatain is okulva kössön újra házasságot. mint megannyi szerződés. (Aligha lehetséges azonban sebek és sebesülések nélkül átlépni egy egyszer létrejött kapcsolatból egy másikba. s ezáltal kiszolgáltatja magát egy másik személy végső soron mindig titokzatosan új. nem beszélve azokról a sebekről. felbontható. hogy alig-alig várható el a válás után egyedül maradt házastárstól. hány házasság válik valóban elviselhetetlenné egyik vagy másik. hogy a katolikus egyház felbonthatatlannak mondja a szentségi házasságot. amikor a megkötött házasságoknak is fele válással végződik. ismeretlen és kikutathatatlan titkának – 117 . hány férfi és nő kerül abba a helyzetbe. mivel e szövetség modelljét és garanciáját maga Isten adja. Hiszen ha az ember egészen rendelkezik létének alapvető szabadságával. Ez teszi érthetővé. „Az emberi tapasztalat felől nézve is Isten titkába nyúlik bele az a szent és merész vállalkozás. vagy legalább enyhítése fájdalmas feladata marad mindegyik szülőnek. hogy az egyház az embert és az emberiséget védi. Két-vödrü kút! Két sebesült. amely. Isten irgalmasságában és szerető kegyelmében bízva élhetnek az ilyen házastársak is. ember szét ne válassza. De mintha éppen a házasság és a család mélyülő válsága és ebből adódóan az egyént és a társadalmat károsító-veszélyeztető hatások bizonyítanák. legalább valamilyen mértékben. meleg családi légkört kialakítani gyermekeik számára is. és igazi. hogy az egyéni életsorsok mennyire sokfélék lehetnek. azok Isten szövetségi hűségére bízzák rá magukat.

1983. 2002. Gary: Családi összhangzattan. aminek az egymást szeretők látják: a szeretet mindig egyedülálló csodája. dr. Hiszen ez a vállalkozás nem ismer határokat. Az öt szeretet-nyelv a házasságban. és olyan mozgásnak válnak részeseivé. Vigilia Kiadó. Budapest. akit Istennek nevezünk. Hiszen ez a csoda átfogja az egész embert és egész sorsát. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. Ez pedig Istennel határos. Petrik. A valóban személyes szeretetben mindig a Föltétlen van jelen. megváltó és megáldó partner jelenik meg. 2002. Theodor dr. Budapest. hallgatag. Vigilia Kiadó. S ha ez szabadságban történik. akár nem – Isten érkezik el hozzánk: az a talán ki-nem-mondott. mégiscsak az. John: Feltétel nélküli szeretet.amit csak a szeretet és a bizalom legnagyobb merészségével képes megtenni –. A családi harmónia öt jellemzője. Budapest. Gary: Egymásra hangolva. Helikon Kiadó. Amikor valóban szeretnek.: Felette nagy titok. mindent átfogó és oltalmazó. Linda: A társ… Feleségek könyve. Bécs. 5 Rahner. 1984. Powell. Karl: Über die Sakramente der Kirche. amely túlmutat a szeretők esetlegességein. 2002. Budapest. Könyv a házasságról. Budapest. Eva: Gyermekeimmel. Budapest. Budapest.. 1997. az Abszolútumot teszi jelenvalóvá: csak a szellemi személy korlátlan tágasságában jöhet lére. 118 . II. Herder 1985. 131. akkor túlmutatnak önmagukon. Vigilia Kiadó. 2002.. 2002. Erich: A szeretet művészete. John: A tartós szeretet titka. Bovet. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 1. Budapest Fromm. Vigilia Kiadó. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Budapest. Powell. csaknem banálisnak látszik is kívülről. akkor ebben – akár tudunk róla.. Harmat.”5 Szakirodalom Asen. amelynek célpontja már kívül esik a véges határain. Dillow. akkor ez az esemény bármilyen hétköznapinak. Harmat. Crabb. Sapientia Családpedagógiai Füzetek 2. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. L. a Család évében. amely Istenre utalt. Budapest.: Egybeszerkesztve. Park Kiadó 1997. Elia dr: A boldog család és a hozzá vezető út. 1999. Chapman. Chapman.

hogy a házasságok törékenyek. Ambivalenciánk a válási folyamatok személyiségromboló hatásainak felismeréséből. az önmegvalósítás. illetve a szerződésre épülő házasság. Korunk preferált házasság modellje azonban a szerződéses elköteleződésre épül. és sokszor már megkötésükkor kódolva van a válás lehetősége. Ezek: a szövetségre. bármikor visszavonható időleges elköteleződésre épül. hivatásának kiüresedését mutatják ezek a hírek. Posztmodernnek nevezett világunkban az élet szinte minden területén. klinikai szakpszichológus. de hátterében. tanszékvezető tanár. az attitűdök és a viselkedés területén egyaránt megnyilvánulnak. milyen típusú házasság felel meg leginkább a modern ember igényeinek. Napjainkban különleges értéket kapott a függetlenség. Horváth-Szabó Katalin: pszichológus. A szerződéses elköteleződésen alapuló házasságok gyakoribbá válásának okai Elsőként kell említenünk azokat a drámai társadalmi változásokat. a verseny. (Pszichoterapeuták. és a keresztény házasság alapja ma is a szövetség. illetve a házasság nélküli együttéléssel szemben. Manapság egyes napilapok jelentős hírei között szerepelnek a média.és filmsztárok házassági szerződéseiről szóló beszámolók. amely mindkét fél részéről a személy teljes bevonódását. oktatók „szerződést” kötnek a beteggel. a kapcsolat fenntartása feltételekhez kötött. az egyenlőség. Budapest Korunk dilemmája: szövetségre vagy szerződésre épülő házasság Napjainkban sok vita van arról. amelyről eddig beszéltünk. milyen típusú házasság valósítja meg legteljesebben a házasság funkcióját. Hagyományosan a házasság szövetségi elköteleződésre épült. A személyes és visszavonhatatlan. Fontosabbak lettek a rövid távra szóló „befektetések”. az emberi kapcsolatok különböző formáiban megerősödött a szerződési jelleg. Nemcsak a házasság lényegi fogalmának. egyre több ország 119 . a klienssel vagy a tanulóval. vagy inkább volt társ pszichés és anyagi tönkretételére irányuló akcióknak a megismeréséből adódik. Rossz érzéssel. és a másik melletti elköteleződés hozza létre azt az életközösséget. mi teszi boldoggá az embert a házasságban. pszichológiai alapját nézve azonban két házassági típus emelhető ki. élethosszra vonatkozó ígéret. Ezeket látva már-már indokoltnak érezzük a házassági szerződések megkötését. vagyis a házasság az élethossziglanra szóló szövetségi elköteleződés helyett feltételekhez kötött.) A kapcsolatokat szerződések formalizálják és szabályozzák. szociális munkások. az élet megosztását jelenti. az egymás életébe való bebocsátást. a siker. toleráns a házasság előtti. mint a hosszú távra szólók. a társ. hanem döbbenten eszmélünk rá arra. Az emberek többsége elfogadja a válást. amelyek az értékek. kapcsolati formák. a legtöbb esetben valamiféle pszichológiai szerződés áll. hanem a válás bonyodalomtól való mentességét szolgálják. ambivalenciával olvassuk ezeket a híreket. Eleven bizonyítékul szolgálnak arra a ma már közismert tényre. hogy mikor boldog egy házasság. A házassági szerződés. amelyek által valamelyest enyhíthető a válási folyamat következményeinek súlyossága. jogi fogalom ugyan.Dr. Formáját tekintve sokféle házasság létezik. hogy a jogilag aprólékosan kidolgozott szerződések nem a házasság stabilitását.

De a negatív hatások. a felelősség. ezáltal segítik azok normává válását és elfogadását is. a szociális „ügyességeket”. akkor a házastársak között 120 .és áldozatvállalás.ismeri el jogilag házasságnak az azonos neműek együttélését. Ma inkább a sikerességet. Más értékek vonatkozásában is gyökeres változásokat találunk. különösen a szociológiának. A pszichológiai iskolák egy része ugyan a házasság szerződésjellegét hangsúlyozza. kielégítést nyernek. A pszichoanalitikus iskolázottságú Sager (1976) háromszintű szerződéselmélete szerint minden házasulandó egy sor tudatos és tudattalan elvárást. A társadalmi változások hatásainak felerősödésében és a változások elfogadásában éppúgy. elemző koncepciók a szövetségre épülő. Az utóbbi évtizedekben sokan hiszik azt. a jogtudománynak és a pszichológiának van szerepe. az őszinteség. és azok hatásaival való megküzdésben. mint a negatív hatások csökkentésében. illetve a gyerekek értéke erősebb volt. Ugyancsak a házasság szerződésjellegét erősíti a modern családpszichológia házasságfogalma is. hiedelmet. Mit mond a pszichológia a házassági kapcsolatokról? Tud-e segíteni a dilemma feloldásában? A pszichológia természetesen régóta foglalkozik a házassági kapcsolattal. a társadalom lelkiismeretének felébresztésével nem lebecsülendő mértékű segítséget is nyújthatnak az emberi együttélést romboló tendenciák visszaszorításában. Napjainkban azonban már megváltozott a kétfajta érték egymáshoz való viszonya. és a családi közösség legfontosabb pillérével. de az élethossziglani fejlődést feltételező. amely szerint a házasság egy férfi és egy nő érzelmekre épülő kapcsolata. mint az egyediség kimunkálása. A mai kor emberének viselkedésében kevesebb szerep jut a felelősségvállalásnak. az önérdek-érvényesítés stratégiáinak sikeres alkalmazását értékeli a társadalom. a romboló következmények feltárásával. de külön tényezőként is megjelenik az én. A házastársak szinte bűntudat nélkül hagyják ott házastársukat és gyermekeiket az én kiteljesítése érdekében. követelést visz a házasságba azzal a reménnyel. hogy ezek majd teljesülnek. amely a felek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. hogy joguk. A definícióból időnként már hiányzik a férfi és a nő megnevezése. a jó kommunikációs képességet. megmagyarázásával és utólagos jogi szabályozásával mintegy igazolják azok létét. a „self” értékké válása. tartós kapcsolat fontosságát emelik ki. amelyek az én-érték és más értékorientációk között alakulnak ki. Az én különleges értékként való kezelése jól látható azokban a házasságot is érintő morális konfliktusokban. illetve értékként kezelése. Korábban a megbízhatóság. Ha reményében valamelyik fél vagy mindkettő csalatkozik. mindenkiétől különböző énjük kifejlesztése. a változni tudást. A különböző tudományok a változások leírásával. A társadalmi változásokkal is összefüggően. a tisztességnek és a megbízhatóságnak. de a szükséglet kielégítés mindig hangsúlyozott. illetve a gyermekkori fejlődést leíró. Korábban a házasság. sőt kötelezettségük egyedülálló. a család épségének megőrzése. az önkontroll és a hűség értékelt tulajdonságai voltak az embernek. és fontos szerepet játszottak az emberi kapcsolatokban. a megküzdés módozatainak kimunkálásában a tömegkommunikáció mellett a társadalomtudományoknak. mint a felnőttkori fejlődés jelentős színterével.

konfliktusok jelennek meg, feszültség, egymással vagy a helyzettel szembeni elégedetlenség alakul ki. A szociális csereelmélet szerint minden ember a másikra vonatkozó érzelmeit a profit fogalmi szűrőjén át nézi, és a befektetésből származó nyereség vagy veszteség arányára figyel. Az elmélet hívei abból a feltevésből indulnak ki, hogy a másik emberrel való interakciónak ára van; időt, energiát, elköteleződést követel, sokszor negatív érzelmek átélésével és kellemetlen tapasztalatokkal jár. Emiatt az emberek cserébe jutalmat várnak (érzelmet, információt, pénzt, státuszt, gondoskodást, figyelmet). A kapcsolattal való elégedettség foka a kapott jutalom értékelésétől függ (Gross, 1996). A szociális csereelmélet az embert alapvetően önzőnek tartja, az emberi kapcsolatokat pedig önérdek-alapúnak. Valóban ilyenek vagyunk? Vajon leírhatók-e az ember életfeltételét jelentő, sokarcú, sok tényező által befolyásolt kapcsolatok közgazdasági terminológiában? Nyilvánvalóan nem. Vajon megfelelő feltételt jelent-e az ember fejlődéséhez, önkiteljesedéséhez az alkura épülő kapcsolat? Az empirikus vizsgálatokkal is alátámasztott tapasztalatok azt mutatják, hogy nem. Számos pszichológus bírálja a csereelmélet emberképét és a profitalapú kapcsolati koncepciót. Crabb (2002) ugyan a házassági kapcsolaton belüli problémák forrását a házastársak önzésében látja, de meggyő ződéssel hirdeti az önzés legyőzésének lehetőségét. Rubin (1973) szerint az ember nem alapvetően önző, képes és készen áll az altruizmusra, még a szó szoros értelemben vett önfeláldozásra is, a külső jutalom minden reménye nélkül. Hozzáteszi ehhez, hogy az altruisztikus megnyilvánulások a szoros, érzelemmel áthatott kapcsolatokban gyakoriak (idézi Gross, 1996). Fromm (1984) a kapcsolatok alapját képező szerelem/szeretet természetéhez köti a „profitorientáltságot”. Az igaz szeretet adakozóvá tesz és önzetlen, viszont a hamis szeretet „kalmárszellemű”, és csakis az erre épülő kapcsolatra érvényes a csereelmélet. A humanisztikus pszichológiai iskola emberképe gyökeresen különbözik az önérdeket hangsúlyozó pszichológiai iskolák emberképétől. Az ember a benne lévő növekedési potenciál következtében a teljesen funkcionáló személy ideálja irányába fejlődik. A fejlődés feltételeként azonban a környezet jelentős személyeinek feltétel nélküli elfogadását fogalmazza meg (Rogers, 1961). A feltétel nélküli elfogadás koncepciója lényegében a kereszténység szeretetfogalmával azonos, Szent Pál szeretetet bemutató jelzői idéződnek fel az olvasóban Rogers leírását olvasva. Az ember – Rogers szerint – képes a feltétel nélküli elfogadásra, hiszen fejlesztő feltételként e nélkül a meggyőződés nélkül nem fogalmazta volna meg. Az egymással versengő, de valójában egymást kiegészítő elméletek alapján a házassági kapcsolatok két eltérő formája különíthető el Gross (1996) szerint. 1) Vannak közösséget alkotó – mondhatjuk, szövetséget kötő – párok, akik egymás jólétével, boldogságával törődnek. Nem méricskélik, mit adnak és mit kapnak. 2) Vannak „kereskedő” – mondhatnánk, szerződést kötő – párok, akik fejükben egy láthatatlan jegyzőkönyvet vezetnek arról, hogy melyikük adós, ki adott többet, ki kevesebbet. Individualisztikusak, elsősorban önmaguk jólétével törődnek. A csereelmélet és a szerződésen alapuló elköteleződés hívei ebben a házassági formában az egyenlőséget hangsúlyozzák. A szerződés egy korrekt egyezménynek tűnik. Szabad elhatározásra, megegyezésre épül. A felek egyenlőek, és biztosított az egyezség felbontásának lehetősége. Az érzelmi kötődésre épülő kapcsolatok azonban
121

nem gazdasági társulások, a függőség, a biztonságigény, az érzelmi bevonódás, a sebezhetőség mértékében ritkán alakul ki egyenlőség. A külön-külön vezetett mentális jegyzőkönyvek egyenlege egészen más lehet a pár két tagjánál. Más a férj, és más a feleség elvárása, szükséglete, más a férj, és más a feleség szemüvege, amelyen keresztül a házasságot megítéli. Gyakran tapasztaljuk, amikor egy-egy pár tagjaival külön-külön beszélünk házasságukról, hogy milyen nagy különbség van a két leírás között. Mintha nem is ugyanarról a házasságról lenne szó. Az egyenlőség inkább csak lehetőség, és még ideális esetben is inkább a befektetések és a nyereségek egyensúlyára vonatkozik, mint a két személy egyenlőségére. Az egyenlőség hiánya különösen érzékelhető a szerződés felmondása után rendelkezésre álló lehetőségekben. A férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van egy második házasság megkötésére, mint a nőknek. Az egy vagy két gyerekkel magára maradó anya nehéz helyzetbe kerül mind az anyagiak, mind a nevelés, mind a kapcsolatkötés szempontjából. Az egyezség könnyen felbomlik a szerződésre épülő házasságban, mivel minden olyan esetben erodálódnak és lazulnak a házasságot összekötő kapcsok, amikor valamelyik fél úgy érzi, hogy jogai sérültek, s több kötelezettség hárul rá, mint a másikra. Természetesen a szerződésre épülő házasság is lehet stabil, elégedettséget okozó. Erős marad a kötés mindaddig, amíg a partnerek képesek és törekszenek arra, hogy megadják egymásnak azokat az erőforrásokat, amelyekre szükségük van, illetve értékesnek ítélik azokat az erőforrásokat, amelyeket kapnak. Ellentmondások és lehetőségek a szövetségre épülő házasságban Ha elfogulatlanul vizsgáljuk a házassági kapcsolatokat, be kell látnunk, hogy a szociális csereelmélet sok esetben megalapozott. Az adakozó szerelem hőfokának csökkenésével, a szükségszerűen bekövetkező csalódás szakaszában felerősödő önzés időlegesen vagy hosszú távon kalmárszelleművé alakíthatja a hosszútávra szóló, szövetségi elköteleződésen alapuló házasságokat is. Mégis, a hosszú távú elköteleződésre épülő szövetségi házasságok szilárdabbak, a házasfelek elégedettebbek, és jobb feltételeket teremtenek nemcsak a házasságban megszülető gyerekek, hanem a házastársak személyiségének fejlődéséhez is (Stinnett, 1995). A pszichológia a házasságot a jelentős fejlesztő kapcsolatok körében tárgyalja. Ahogy a kisgyermek számára az anya-gyerek kapcsolat, a serdülő és az ifjú számára a barátság és a szerelem, úgy a felnőttkorban a házassági kapcsolat a személyiség érettségének irányába tartó fejlődés színtere. A személyiség érettsége a legáltalánosabb és legelterjedtebb felfogás szerint a személyes autonómia, amely a pszichológiai függetlenséget és a saját élet feletti kontrollt tartalmazza. Vajon lehet-e a szövetségi házasság a fejlődés kohója, amikor önátadást, alázatot, elköteleződést, a függetlenség feladását kívánja? Nincs-e feloldhatatlan ellentmondás az autonómia és az élethossziglan tartó elköteleződés, valamint az önmegvalósítás szükséglete és az önátadás, a másikkal való törődés között? Vajon nem jobb terep-e mégis a szerződésre épülő házasság a személyiség fejlődése szempontjából? Sokan válaszolnak igennel ezekre a kérdésekre. Sokan gondolják kalodának, börtönnek a szövetségi házasságot. De legalább ugyanannyian vannak, akik a szövetségi házasság fejlesztő hatásait igazolják, és a szó mélyebb értelmében vett
122

boldogság megélésére lehetőséget adó szerepét hangsúlyozzák. A fentiekben megfogalmazott ellentmondások feloldásának, a kérdések megválaszolásának talán legjárhatóbb útja: az ellentmondásokat felvető fogalmak tisztázása. A személyes érettségben valóban jelentős összetevő az autonómia. Az érettség elérése azonban egy egyensúlyi állapot megteremtése az autonómia törekvés és a másokhoz való kötődés, valamint a tágabb közösségbe való integrálódás között. A pszichológiai érettség mély, személyes nyitottság, amely egy független, stabil identitásból ered, és tartalmazza annak felismerését és megértését, hogy az ember függetlenségének és autonómiájának korlátai vannak. Az érett személy értékeli a kölcsönös függésben megtalálható intimitást, és szabadon átadja magát egy kapcsolatnak (Conn, 1985). Allport és Maslow felfogásában a személyes érettség a mély, bensőséges személyi kapcsolatokra való képességekben, a megbízhatóságot és felelősséget vállaló etikai szilárdságban, és az események megítélésében való függetlenségben nyilvánul meg (Allport, 1980). A meghatározásokból nyilvánvaló, hogy az autonómia mértéke sok más pszichés képződményhez hasonlóan folyamatos skálán helyezkedik el. A skála egyik végén a túlzott autonómia, a másik végén az autonómia gyengesége helyezkedik el. A szövetségi házasság szempontjából optimális autonómiaszint valahol középtájon van. Az autonómiaigény és -szint gyakran sajátos kapcsolati stílussal társul (Gilligan, 1982). A túlzott autonómiaigényű személy kapcsolataiban is önmagára figyel, cselekvéseiben az önérdek vezérli. Pontosan tudatában van szükségleteinek, és gondosan ügyel azok kielégítettségére, alig törődik a másikéival. Az alacsony autonómiaszintű személy kapcsolataiban a másikra figyel, törődik a másikkal, a másik szükségleteit a magáé elé helyezi. Ezidáig nem vizsgálták még a kapcsolati stílus és a házasság szerződéses, illetve szövetségre épülő modelljének összefüggéseit. Spekulatív összevetésben nyilvánvalónak látszik, hogy a túlzott autonómiaigényű személy inkább szerződést, mint szövetséget köt. Az alacsony autonómiaigényű, másikra figyelő kapcsolati stílusú egyén a társ igényei szerint, de nem szabad döntésből vállalkozik sem a szövetségre, sem a szerződésre. A szövetségi házasság alapja azonban valószínűleg egy harmadik kapcsolati stílus, a kölcsönösségre irányuló (Harter, 1997), amelyben egyensúlyban van az autonómia törekvés és a kapcsolódási igény. Egyformán fontos a saját szükséglete, célja, érdeke, és a másiké is. Végül is leszögezhetjük, hogy az autonómia és a másokhoz való kapcsolódás az emberi törekvés kétpólusú dimenziói, amelyek kölcsönösen meghatározzák egymást. A hosszú távú elköteleződés feltétele az autonómia bizonyos szintjének megléte, az érett autonómia kialakulásához pedig elengedhetetlen egy másik személlyel való kapcsolat, egy olyan személlyel, aki a másik autonómia szükségletét elfogadja és tiszteletben tartja. Az érett személyben az autonómiához hasonlóan egyensúlyban van a függetlenség-igény is. A függetlenség fejlődése a teljes függőségből az ellenfüggésen (függőség elleni lázadáson), függetlenségen át vezet a kölcsönös függéshez. A teljes függőségben élő általában nem választ, hanem beleszületik vagy „beleesik” a kapcsolatba, a független stádiumban levő inkább szerződést köt; az ellenfüggő elutasítja a függés minden formáját, a szövetségi házasságra a kölcsönös függésre kész személy vállalkozik.
123

A szövetségi házasság másik fontos ellentmondása az önmegvalósítás, valamint az önfeláldozás és az alázat között feszül. Az önmegvalósítás szükségletét, mint az emberi fejlődés célját először a humanisztikus pszichológia írta le. A fogalom azóta nagy karriert futott be, és nagy változáson ment át. Az eredeti felfogásban (Maslow, 1968) törekvés az emberben feladatának megtalálására és képességeinek kiteljesítésére. Az önmegvalósításra mintát adó személyek azonban kivétel nélkül önfeláldozó, mások szolgálatát vállaló emberek voltak. Az önmegvalósítás ebben a felfogásban nem öncélú, nem önző törekvés, hanem a közösséget vagy más embereket szolgált. Manapság már a fogalomhoz az önérdek, az egyedi célok megvalósítása kapcsolódik. A „Legyél, ami lehetsz” parancsa napjainkban elhomályosította a felelősségvállalás és a szolgálat fontosságát. Az alázat ugyancsak negatív asszociációkkal terhelt fogalom. Sokan összetévesztik az alacsony önértékeléssel, az alázatossággal, a meghunyászkodással. Pedig inkább személyes erőforrás, amely az erősségek és a gyengeségek pontos felmérésének és elfogadásának eredménye. Az alázat erőforrásként való használatához hozzátartozik az is, hogy az ember képességeit egy nagyobb perspektívában nézze, ezáltal szabaddá válik az arroganciától éppúgy, mint az önbecsülés csökkenésétől. A szövetségi házasság fejlesztő hatásait tárgyalva fontos megemlíteni az érettség, és az élet értelmének keresése és a személy, valamint a házasság célja közötti összefüggést. Az érés „az ember létének értelme felé halad” (Belényi, 1987, 262. o.), a cél pedig sajátos perspektívába helyezi a kapcsolatot éppúgy, mint a házasságban történt eseményeket. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a szövetségi házasság csak akkor válik börtönné, ha nem szabad választáson alapul, ha a házastársak személyiségében nincs meg az autonómia és a kötődés, valamint a függés és a függetlenség egyensúlya, ha a kötelezettségeket, az önfeláldozást és a másikért vállalt felelősséget az önmegvalósítás korlátjának definiálják. A szövetségre épülő házasság hatásai A szövetségi házasság a jövőre szól, folyamatos támogatást, védelmet, szolidaritást ígér, vagyis biztonságot ad. A mai világban az értékek viszonylagossá válnak, a kapcsolatok széttöredeznek, a szolidaritás és a másikra való odafigyelés kivételes erénynek számít, a hagyományok elvesztik jelentőségüket ebben a környezetben, a változás és a változtatás jókora előnyt élvez a stabilitással szemben, bár az embernek nagy szüksége van a biztonságra. Vannak, akik ehhez a világhoz „szociális kaméleonként” igazodnak, könnyen cserélnek eszmét, hazát, hivatást, kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy ez a stratégia csak rövid távon lehet hatékony. A biztonságot adó szoros kötődések azok, amelyek egészséget, valamint védelmet adnak a széttöredezettséggel szemben. Paradox módon a halálig tartó elköteleződésből fakad az ember szabadsága is. A szövetség adta biztonságban egyik fél sem aggódik, hogy egyedül marad, így egymásnak nagyobb szabadságot adnak, nem fűzik rabláncra és nem ölik meg a szerelmet nyomasztó kötési igényükkel. A kölcsönös elköteleződés biztonsága arra is szabaddá teszi az embert, hogy önmaga legyen, nincs szüksége az önbemutatás stratégiáira, álarcokra.

124

A szövetség jellegű házasságok ősi sajátja a házasság folyamatos alkotásként való felfogása. A szövetségben a pár a kölcsönös önfeláldozás, a másikra figyelés, a megbocsátás, a pozitív hűség aktusaiban folyamatosan építi és erősíti az élet végéig tartó kötést. A szövetségi házasság valós lehetőségként hordozza azokat a jellemzőket, amelyeket a boldog házasságok leírására széleskörűen használnak: őszinte, nyílt kommunikáció, problémamegoldásra törekvő konfliktuskezelési stratégiák, egymás életébe és élményeibe való bebocsátás, hűség, szolidaritás és a Szent Pál-i értelemben vett szeretet. A szövetségi házasság legnagyobb erőssége azonban a megbánásban, a megbocsátásban, a másik megértésében és az önátadásban rejlik (Pargament, 1997). Ezek közül a megbocsátás a legnehezebb feladat. A megbocsátás: törekvés a gondolkodásmód, az érzelmek és a kapcsolat megváltoztatására. Lemondás a haragról és a sérelem visszaadásának jogáról. De a megbocsátás békét teremt nemcsak a pár között, hanem a megbocsátó szívében is. Nem könnyű feladat az önátadás, az önfeláldozás feladata sem. Boda László a hegymászáshoz hasonlítja azt a folyamatot, amelyben az ember az érzéki vágytól eljut az ajándékozni tudó evangéliumi szeretetig vagy az önfeláldozó szeretetig. Ahogy a magas csúcsra sem ér fel mindenki, úgy az önátadó szeretetig sem jut el mindenki. A szövetségi kapcsolat azonban több esélyt kínál a csúcsra való feljutásra (Boda, 1989). A szövetségi házasság előnye a szerződésre épülővel szemben leginkább a nehéz élethelyzetekben, határhelyzetekben, illetve házassági krízis idején mutatkozik meg (betegség, sikeresség elvesztése, maradandó károsodás, fogyatékosság, munkanélküliség). Az elköteleződés minden élethelyzetre szól. A szerződéses elköteleződést motiváló én-érdek könnyebben ad felmentést a másikkal való törődés, szolidaritás alól. A szövetségi házasság védelmének lehetőségei Mindezidáig a civil jogalkotás csak a házassági szerződéssel foglalkozott. Leírta a házastársak jogait és kötelességeit, az öröklés rendjét, és szabályozta a házasság felbontásának feltételeit és módját. A házasság jogi meghatározása szerződésjellegű: olyan párkapcsolat, amely a házasfelek szexuális és érzelmi szükségleteinek kielégítését szolgálja. Vagyis szükséglet kielégítésre épül, és ha ezen funkciójának nem felel meg, akkor jogilag felbontható. Az USA három tagállamában már a családjog részévé vált a szövetségi házasság jogi intézménye. A jogi változás kezdeményezői a válások drámai következményeinek felismeréséből és a stabil házasságok személyiségfejlődésre, egészségre, a problémákkal való megküzdésre tett hatásainak tapasztalatából indultak ki, amelyeket empirikus kutatásokkal is alátámasztottak (Spah, 2002). A házasságok fele az USÁ-ban is felbomlik. A válás következményei egyre nagyobb terhet rónak az államra (egészségügy, szociális juttatások, kriminalitás kezelése stb.). Emiatt az állam érdekelt a házasságok stabilitásának erősítésében. Ez azonban többrétű feladat, nemcsak egyszerűen támogatást jelent, hanem védelmet is. Védelmet politikai, szociális és jogi értelemben is. A kezdeményezők – felismerve a szövetségi elköteleződésre épülő házasság jelentőségét – jogi formában is megfogalmazták azt oly módon, hogy a szövetségi házasság sajátos jogi intézménnyé vált, és ezáltal jogi védelemben is részesül. Jogilag
125

szövetséggé válik az a házasság, amely megfelel az alábbi követelményeknek (Hawkins és mts., 2002). 1) A házasság higgadt megfontolásból születik. A házasulandók kötelezettséget vállalnak arra, hogy jegyesoktatáson vesznek részt, és minden olyan problémát társuk tudomására hoznak, amely házasságukra hatással lehet. 2) A pár jogi kötelezettséget vállal a házasság megőrzésére kritikus élethelyzetek, házassági krízisek idején is. A vállalás megtartásának lehetőségét segíti problémák esetén a házassági tanácsadó szolgáltatás igénybe vételének kötelezettsége. 3) Elfogadják a válás korlátozott lehetőségét: csak súlyos okok (házasságtörés, súlyos bántalmazás, drog-, illetve alkoholfüggőség, börtönbüntetés) miatt lehetséges jogilag elválni. A feltételek szigorúak azok számára, akik csak házassági szerződést kívánnak kötni, de nem igényelnek több vállalást azoktól, akik házasságukat szövetségi elkötelezésre alapozzák. A válás korlátozásával a személyi felelősséget erősítik. Ez a jogi szabályozás gyengíti „a házasság elromlásáért senki sem hibáztatható” szemléletet, visszaállítja a házassági vétek fogalmát, és törekszik egy morális kódrendszer összeállítására a házastársi viselkedés szabályozásában. Ez utóbbi mögött az az indokolt feltételezés áll, hogy a házastársak egymással szembeni viselkedése nem magánügy, hanem közügy, mivel számos közösségi hatása is van. A szövetségi házasság jogi intézménye nemcsak pszichológiai, hanem jogi és gazdasági előnyökkel is jár. A kezdeményezés még nagyon új, nem ismertek a hatásai. Sokan támogatják, különösen az egyházak képviselői. A jogszabályi módosítás kezdeményezői maguk is úgy gondolják, hogy a szövetségi házasság megőrzésében a vallásosságnak nem lebecsülendő szerepe van. A szövetségi házasság eszméjének elfogadása és gyakorlatának védelme társadalmi szemléletváltást kíván. A törvény erősíti a házasság alkotó tevékenység jellegét. A házasság alkotás, a két fél alkotása. Törekvést és cselekvéseket jelent a házasság megőrzése érdekében. Az egyházak feladatai és lehetőségei a szövetségi házasság védelmében A fentiekben ismertetett jogi szabályozás kidolgozói és elterjesztésének harcosai nem véletlenül kérték fel az egyházakat arra, hogy nyújtsanak segítséget a házasság szövetségi jellegének megőrzéséhez. A vallás és a vallásgyakorlás fontos tényezője a házasság stabilitásának és mély értelemben vett sikerességének. A vallásosság elköteleződésre, türelemre, megbocsátásra, felelősségvállalásra, hűségre tanít. Emellett a vallás mindig közösséghez is köt. A közösség különösen a nehéz élethelyzetekben, házassági krízisek megoldásában tud értékes és gyakran nélkülözhetetlen támogatást nyújtani. „A családi élet, ezen belül a házasság a keresztény élet laboratóriuma”, vagyis tág teret ad a keresztény erények gyakorlására, a keresztény hit megélésére. (Stinnett, 1995, 271. o.) Az időnként nem könnyen megvalósítható erények megvalósításában nem marad magára az ember. A szövetség a keresztény házasságban nemcsak az Isten és az ember közötti szövetség szimbóluma, hanem Isten jelenlétére utal a házasságban. Ahogy Bovet mondja, a házasság dráma, misztérium, „Felette nagy titok” (Bovet, 2002). Bowen (1978) óta a három személyből álló rendszert tekintjük az emberi kapcsolatok alapegységének. A diád, a két emberből álló kapcsolat bomlékony, a stabilitáshoz
126

szükség van egy harmadik erőre vagy személyre. A szövetségre épülő keresztény házasságban a harmadik a személyes Isten. A pár kapcsolatát nagy mértékben befolyásolja istenkapcsolatuk, de az a lehetőség is, hogy Isten perspektívájából tekintsenek a másikra és az eseményekre. Az Istennel való kapcsolat rádöbbenti az embert sebezhetőségére, megbocsátási igényére, gyengeségeire, és a dialógusban erősödő istenkapcsolat a megbocsátásra, a másikra való figyelésre, a másik személyiségének tiszteletben tartására indíthat. A címben megfogalmazott dilemma feloldható. Ha rövid távú és individuális perspektívából nézzük a házasságot, akkor a kisebb mértékű személyiségbevonódást, kevesebb erőfeszítést és kockázatot igénylő szerződéses házasság tűnik előnyösebbnek. De ha szélesebb és hosszabb távú perspektívából, az ember küldetését és célját figyelve tekintünk a házasságra, akkor a szövetségi elköteleződésre, teljes sorsközösségre és kölcsönös önfeláldozásra épülő házasság az egyetlen, emberhez méltó házassági forma. Szakirodalom Allport G.: A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest, 1980. Belényi A.: A személyiség életfolyamatáról. In: Korzenszky R. (szerk.) Küldetésben. Teológia különszáma (1987), 261–271. Boda L.: A szeretet tanúságtétele. Teológia 4 (1989), 200–205. Bovet T.: Felette nagy titok. Vigilia, Budapest, 2002. Bowen M.: Family therapy in clinical practice. Jason Aronson, New York, 1978. Conn J.: Spirituality and personal maturity. In: Wick R. et als. (eds) Clinical Handbook of Pastoral Counseling. Paulist Press, Mahwah., 1985, 37–57. Crabb L.: Nők és férfiak. Harmat, Budapest, 2002. Fromm E.: A szeretet művészete. Helikon, Budapest, 1984. Gilligan C.: In a different voice: Psychological theory and women's development. Harvard University Press, MA., Cambridge, 1982. Gross R.: Psychology. Hodder and Soughton, London, 1996. Harter S.: Personal self in social context: Barriers to autenticity. In: Aschmore D. – Jussim, L. (eds.) Self and identity, Oxford University Press, Oxford, 1997, 81–105. Hawkins A. et als.: Attitude about covenant marriage and divorce: Policy implication from three–state comparison. Family Relations 51 (2002), 166–175. Horváth–Szabó K.: Intimitás és elköteleződés. In: Bánlaky É. (szerk.) A családról. Faludi Akadémia, Budapest, 2001, 71–86. Pargament, K.: The psychology of religion and coping. The Guilford Press, New York, 1997. Rogers C: On becoming a person. Constable, London, 1961. Rubin Z.: Liking and loving. Holt, Reinehart and Winston, New York, 1973. Sager C.: Marriage contracts and couple therapy. Brunner/Mazel, New York, 1976. Spah K.: Why covenant marriage may prove effective as response to the culture of divorce. In: Hawkins et als (eds.) Revitalising the institution of marriage for the Twenty–First Century: An Agenda for Strengthening Marriage. Praeger, Wertport, London, 2002. Stinnett N. – Stinnett N.: Family Life Religious Education. In: Atkinson H. (ed.) Handbook of Young Adult Religious Education. REP, Birmingham, 1995, 271–290.

127

Dr. Horváth-Szabó Katalin
pszichológus, klinikai szakpszichológus, tanszékvezető tanár, Budapest

Intimitás és elköteleződés
I. Nem jó az embernek egyedül lennie „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő... Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és a feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz” – mondja az Úr a teremtéstörténetben. Nem jó az embernek egyedül lennie. De vajon jó-e az embernek a másik emberrel lennie? Nem kell-e túl nagy árat fizetnie a szoros és bizonyos értelemben kizárólagos kapcsolatért? Sartre, az ismert egzisztencialista filozófus és író azt állítja, hogy „a másik pokol”. Bizony állításával sokan egyetértenek, nem kevés emberi szenvedés, fájdalom ered a nem jó vagy a megszakadó házassági kapcsolatokból. A házasság – sokak tapasztalata bizonyítja – mártíromság is lehet. Az emberiség sokezeréves története azonban a „Nem jó az embernek egyedül” kijelentés mellett tanúskodik. Nem ismerünk olyan kultúrát, amelyben a házasság, a család valamilyen formája ne alakult volna ki. Már 4 millió évvel ezelőtti időkből is találtak olyan leleteket (pl. vulkanikus hamuban fennmaradó lábnyomokat), amelyek valamiféle család (anya, apa, gyerek) létezésére utalnak. Az írott történelem éppúgy, mint a fennmaradt ókori irodalom és a kultúrantropológiai megfigyelések, a házasság és a család létére és kitüntetett szerepére utalnak. A legfrissebb demográfiai statisztikák szerint az emberek 90%-a legalább egyszer megházasodik. A második és a harmadik házasságok egyre növekvő száma egyebek mellett arra is utal, hogy a házasságban élés még azoknak is kiemelt törekvése marad, akik nehéznek, sikertelennek, fájdalommal terhesnek élték meg előző házasságukat. Nem tűnik alaptalannak az a szakirodalomban széleskörűen elfogadott megállapítás, hogy a házasság, a család az emberi élet alapvető formája és egyetemes jellemzője. Meghívom Önöket egy gondolat-kísérletre. Képzeljenek el egy hipotetikus „személyiségmásoló gépet”. Tegyük fel, hogy önök személyiségmásolatot kérnek. Ez a gép azonban csak részleges másolatokat képes készíteni. Az egyik másolat a személy fizikai jellemzőit tartalmazza. A második a személy cselekvő lényét másolja le: úgy cselekszik, viselkedik, mint a mintaszemély. A harmadik másolat a személy kapcsolataival rendelkezik: család, barátok, partner, kedves vagy akár a házastárs. A negyedik másolat a minta pszichológiai jellemzőit hordozza: vágyait, céljait, alapvető döntéseit, identitását, valódi énjét. Önök melyik másolatot választanák, melyikben szeretnének a továbbiakban élni? A fenti kérdést először 1988-ban tették fel gyerekeknek, serdülőknek és felnőtteknek. A válaszokra később még visszatérek. Most csak annyit, hogy a serdülők a kapcsolatokat tartalmazó másolatot választották. A serdülők válasza, a mindennapok tapasztalata éppúgy, mint a különböző embertudományok válaszai egyértelműen bizonyítják, hogy az ember csak embertársként létezik. A másik ember, a társ létfeltétele az embernek. A napjainkban súlyos értelmi fogyatékosságot jelentő idióta szó a görögöknél még magánembert jelentett, olyan emberre utalt, aki nem vett részt a közösség ügyeinek
128

A „boldogok voltak. a későbbi időszakban (8-17. az udvarlás első fázisában (1–8. aki döntött valaki mellett. Napjainkban egyre több az élettársi kapcsolat. Ennek a két jellemzőnek a mértéke és minősége a meghatározó abban. gyengédség. vágyainak. Holtodiglan-holtomiglan: az elköteleződés Ősi magyar szokás szerint a keresztény esküvőkön a jegyespár holtig tartó hűséget. ha a házasságot alkotási folyamatnak. aki mai szóval „kirekesztette magát” az emberi közösségből. az az együttélés minőségétől. megbízhatóság. Az elköteleződés komoly döntés valaki és valami mellett. biztonságot adó. A kapcsolat azonban nem magától formálódik. De hogy az együttélő emberek poklot jelentenek egymásnak vagy a boldogság forrását. hogy az együttélés ne pokol. kitartást vállal és fogad egymásnak. tartósságát és fejlődését a kapcsolat alakulásának különböző szintjein más-más. és létfeltétel. Az elköteleződés felelősségvállalás a másikért. amelyet az érintettek próbaházasságnak tekintenek. és könnyítő feltételeket adnak maguknak. függőségvállalás és előre nem látható nehézségek vállalása. hiszen a kapcsolatok fejlődése lényegében az elköteleződés mértékének és az intimitás fokának növekedésével mérhető. nem dönthet ugyanakkor egy másik személy mellett is. Ennek a nehezen érthető magatartásnak a magyarázó tényezőjeként kerülhetett bele az idióta fogalom jelentésébe a fogyatékosság. találkozás) a belső tulajdonságok nyernek fontosságot. céljainak. a kapcsolatok alakulnak. A másik ember társ. mint a mesében. A házassági kapcsolatban azonban ez a két tényező kulcsfontosságúvá válik. de az együttélési kapcsolatok hátterében a legtöbb esetben a bizalom hiánya és az elköteleződéstől való félelem lappang. az elköteleződésnek és az intimitásnak kiemelt jelentősége van. vagy pokollá válik mindkét fél számára. majd a kapcsolat alakulását egyre inkább azok a tényezők (tulajdonságok és viselkedésmódok) határozzák meg. Az egymáshoz kapcsolódás folyamatában zsiliphez hasonlóan működő akadályok vannak. A kapcsolaton kívüli döntéseit is igazítania kell a házastárs elképzeléseihez. törekvésekkel és viselkedésmódokkal rendelkeznek. változnak. Hiszen. 129 . igényeihez. de mindig több tényező határozza meg. ahhoz illeszkedő tulajdonságokkal. találkozás) igen nagy szerepe van a külső jellemzőknek. hogy a házasság fejlesztő kapcsolattá és erőforrássá. ha a kapcsolódó felek szükségleteinek. II. Az önként vállalt lemondás és a társhoz való igazodás miatt sokan az elköteleződést szabadságuk korlátozásának tekintik. akkor bomlik le az akadály és mélyül a kapcsolat. A házasság minőségének meghatározásában két kapcsolati jellemzőnek. Az ember sokféle kapcsolatban él. Pl. tevékenységnek tartjuk. vagy egyáltalán nem vállalják. értékeinek megfelelő. illetve ha a legfontosabb kapcsolati jellemzők a továbblépéshez szükséges fokon és intenzitással vannak jelen. vagyis elköteleződnek egymásnak. míg meg nem haltak” mesebefejezés csak akkor válik igazzá. önalávető vagy dominanciára törekvő magatartás. A kapcsolatok minőségét. Ezek a jellemzők az emberi kapcsolatok minden szintjén jelen vannak. Az elköteleződés lényegéből fakadóan lemondással. a kapcsolat milyenségétől függ.intézésében. más választások korlátozásával is jár. amelyek az adott két ember hosszú távú együttélését biztosíthatják: törődés. elhalnak. fejlődnek. hanem örömforrás legyen. Csak akkor nyílik ki a zsilip. ha törekszünk is arra.

félnek az intimitástól. az ideiglenes helyén lévő fa gyökerei a felszínhez közel tapadnak és a gyengébb vihar is könnyen kidöntheti azt. rokonságával való kapcsolatát. amelyek a különböző rokonsági viszonylatokban elvártak.Az együttélés törékeny kapcsolat. – A próbaházasság más feltételeket teremt az összecsiszolódáshoz. A kapcsolat megszakításának. az önérdek. Az együttélő párok közül sokan akkor házasodnak össze. bizalmatlanok. A később házasságot kötő párok között pedig több a válás. A minden formájú együttélésben szükségszerűen jelentkező konfliktusok a hosszú távú elköteleződést nem vállaló párok kapcsolatát könnyebben szétszakíthatják. illetve megszakadásához vezet. mint a hosszú távú elköteleződés. a függetlenségigény. hogy a párok egymás minden megnyilvánulását egymáshoz való viszonyuk minőségének. a nehéz helyzetekben való kitartásra. Vagyis a próbaházasság nem ad biztosítékot a későbbi házasság stabilitására. hosszú távú elköteleződésre készen álló fél függővé és sebezhetővé válik. A hosszan tartó bizonytalansági állapot megmerevíti a torzult kommunikációs mintákat. Vagyis a partnerek kapcsolatának bizonytalansága gyakran vezet kommunikációjuk torzulásához. kötődő. a kapcsolat megszakad. Az erősebben kötődő. – Az elköteleződés hiányából eredő bizonytalanság arra ösztönzi a pár tagjait. nehezíti a partnerek eredeti családjával. hogy az együttélő párok 40%-a a későbbiekben sem házasodik össze. Minden emberi közösség kiérleli azokat a viselkedésmódokat. erősségének jelzéseként értelmeznek. Ahogy az állandó helyére ültetett fa mélyen gyökeredzik a földbe és állja a vihart. Az udvarlás időszakában természetes. Néhány fontosabb a lehetséges okok közül: – A házasságkötés nem szabad döntésből. mint az elköteleződő párokét. óvatosság. Pedig a viselkedést meghatározó motívumok között igen jelentős a viselkedés önmeghatározottságának igénye. a kapcsolatból való kilépésnek a lehetősége kevésbé ösztönöz a konfliktusok vállalására és megoldására. a csalódástól. – Az elköteleződés nélküli együttélés az udvarlás kapcsolati szintjén rekedhet. és a kapcsolat minőségének romlásához. amikor a „jövendő feleség” teherbe esik. mint az előzetes együttélés nélkül házasodó pároknál. – Az együttélési kapcsolatban nagyobb esély van valamelyik részről az erős függőség kialakulására. félnek mindenfajta hosszú távú döntéstől. emiatt az aktuális frusztrált állapot kiváltotta indulatosságot. mint minden más kapcsolat kudarca több tényezővel magyarázható. hanem kényszerből jött létre. – A kapcsolat bizonytalansága megnehezíti a házastársi szerepviselkedés alakulását. kötő és kötődést elváró viselkedését a partner szabadsága erős korlátjaként élheti meg. Az együttélési 130 . Próbálkozások. hogy más területen keressenek fogódzókat. amelyben éppen a viselkedés próba-szerencse jellege kifejezett. megengedettek vagy akár tiltottak. figyelmetlenséget az elhidegülés mutatójának tekintik. – Többen az oki tényezők között sorolják fel az együttélést választó párok személyiségének sajátosságait: lázadnak a konvenciók ellen. Az együttélést követő házasságok kudarca. a csalódás elleni védekezés manőverei dominálnak. éretlenek a felelősségvállalásra. Ennek hiányát szabadságunk erős korlátozásaként éljük meg. Előtérbe kerül a karrier. A statisztikai adatok azt mutatják.

véleményük szerint mi lehet az oka annak. a düh. Ez a kétszintű kapcsolat teszi lehetővé. kialszik. Az aktuális viselkedést és reakciókat a felszín erősen befolyásolja. Vannak olyan szerzők. az együtt megélt élményeket. hogy a kapcsolatot alakítsa. a szorongás. Az elköteleződés olyan szoros. Szavaink sokfélesége is jelzi. – A kölcsönös elköteleződésből fakadó biztonság szabaddá teszi az embert arra. támogatást. A mélyebb szint a másikhoz való tartozásból. A szerelem. amelyekkel az együttélő párok tagjai egyértelműen megnevezhetők lennének. kifejezheti valódi szükségleteit. összetevői kerülnek előtérbe. – Segíti az átmenetet a szenvedélyes szerelemből a gyengéd. helyezkedik el. vonzalom. gazdagodik. A hosszú távú. amely kibírja a mindennapi feszültségből eredő konfliktusokat. „holtodiglan-holtomiglan” elköteleződés hatásai: – Biztonságot ad. tartalmának megragadására. illetve szülő-gyerek kapcsolat ilyen) két érzelmi szinten működnek. a biztonság. leírására számtalan szavunk van. és a házassággal való törődés az. elköteleződésen alapuló kapcsolatok (a házasság mellett az anya-gyerek. hanem benne van a másikkal való törődés. elszakíthatatlan köteléket hozhat létre két ember között. vágyakozás. és a hozzájuk valamilyen módon viszonyuló rokonok is bizonytalanok a viselkedésmód megtalálásában. 1991-ben 100 legalább 15 éve együttélő párnak tették fel azt a kérdést. kötődés. hogy egyidőben haragudjunk a másikra. csalódottság stb. A kölcsönös elköteleződésen alapuló kapcsolatokban a változások 131 . áll össze. gondozza. A házasság az elköteleződéssel válik hivatássá. intimitást. ami a hatékonyságérzést kiváltja. mint minden más kapcsolat alakul. jó legyen. A felszínen illanékony aktuális érzelmi állapot. vagyis változik. A hivatás-gyakorlás azonban csak akkor örömforrás. hogy az alkotás szép legyen. – A házasság jobbá tételére ösztökél. A szoros. ha hatékonynak érzi magát benne az ember. a másiknak való örömszerzés szándéka is. megkönnyíti a megértést és a megbocsátást. hogy önmaga legyen. gondoskodó szerelembe. Egyébként még a nyelvek többségében sem alakultak ki azok a szavak. Minden házasság egyedi. szenvedély. de a fontosabb döntések és a tartósan jellemző viselkedés a mélyebb szint által meghatározott. élvezet. fellobban. A házasságot indokolt hivatásnak és feladatnak tekinteni. örömforrás legyen. hogy jóban-rosszban kitart a másik mellett. Fontosnak tartották még a másik mellett megélt biztonságot.kapcsolatban élők is. nem kell félnie a másik kilépésétől. hogy ilyen tartós a házasságuk. hogy a másikkal való kapcsolatban örömet éljen meg. válnak hangsúlyosabbá. tetszés. hiszen minden házasság két ember közös alkotása. kiemelték még a hasonló értékek és célok szerepét. A szerelem is. és mélyen kötődjünk hozzá. gyengédség. akkor törekszik arra. szerelem és szeretet érzésnyalábjaiból szövődik. Ha valaki úgy döntött. A válaszolók első helyen a hosszú távú egymás melletti elköteleződést említették. hogy a szerelem nemcsak érzelem. több időt áldoz arra. vállalhatja és kimondhatja őszinte véleményét. a befogadottság. A kapcsolat alakulásával más és más aspektusai. Aki hosszú távra tervezi a házasságot. természetesen több energiát fektet bele. és a házas lét az élet minden területén viszonyítási pont a döntésekben. pontosabban az erotikus szerelem erősen biológiai gyökerű érzelem és motívum. vagyis a szerelem kulturálisan is meghatározott szociális kapcsolat. elbűvölés. akik a házasságban az alkotásra teszik a hangsúlyt. problémákat. A szerelem kifejezésére. hiszen a házasságban az ember teljes személyiségével vesz részt.

így lesz „a kettő egy test”. senki mással össze nem téveszthető személy. önfeláldozó szerelme és elköteleződése egyedülálló lehetőséget adott Turandotnak a gyógyulásra. mivel egyik ősanyját megerőszakolták az országra törő mongolok. 132 . a vándorló. amelyet Turandotnak kell megoldania. A kezére pályázó királyi kérőket próbák elé állítja. férjjé a férfi. hosszú távú elköteleződésre csak az a személy képes. Az ilyen házasságban az ember úgy lehet önmaga. azok értékelése és kölcsönös elfogadása válik hangsúlyossá. – Az elköteleződésre épülő házasság lehetőséget teremt az emberben munkáló alaptörekvések. a közös identitás kialakulásának idején működni kezd a szociálpszichológia által feltárt mechanizmus. nevezetesen az autonómiára. a változásra. az elköteleződés talaján erősödik. de aki kudarcot vall. Turandot nem tudja megoldani a feladatot. országából elűzött királyfi. a szabad döntés lehetősége Turandot története Turandot a gazdag. Személy melletti döntés esetében nemcsak a pozitív értékek. tiltakozik a házasság ellen. Turandotnak lehetősége van a döntésre: halálba küldheti Kalafot. Turandot a házasságot választja. aki beleszeret a szépséges császárlányba. és minimalizálja a negatívumokat. – A házassági kapcsolat másik minőségjellemzője az intimitás intenzitása. az elköteleződésére. illetve maximalizálás jelensége. hogy egyben egy kapcsolat része. szépséges császárlány gyűlöli a férfiakat. törekvések kiemelésére is sor kerül. akinek kialakult identitása van. képes felelősséget vállalni önmagáért és a másik emberért is. tulajdonságok. Mit jelent ez? Amikor az ember lényeges kérdésekben döntést hoz. akkor a döntéssel együttjáró feszültség csökkentése érdekében maximalizálja a választott személy. Aki megoldja a próbát. vagy feleségül megy hozzá. egyediségre törekvés és a másikkal való közösségalkotás. a minimalizálás. De Kalaf gondoskodó. – A személyiség érettsége Valódi. pozitív értékeit. fejlődik. a szerelmes Kalaf újabb próbát ajánl. annak a felesége lesz. Kalaf azonban megmondja a választ. – Elköteleződéssel válik két ember kapcsolata valóban fejlesztő. irányzat. hanem a hasonló értékek. Elköteleződéssel válik feleséggé a nő. Turandot örömére sok kérő fejezi be életét a vérpadon. A Turandotra ráerőszakolt házasságban mindkettőjük élete állandó harc és pokol lett volna. bensőségesség.nem drámaiak. Az elutasított választási tárggyal kapcsolatban természetesen fordított előjelű értékelés történik. eszme stb. Ám ekkor megjelenik Kalaf. Az elkötelez ődés feltételei: – A szabadság. Jelentkezik a próbára és megoldja a feladatokat. hidegszívű. a szenvedély törvényszerű csökkenéséért kárpótol a növekvő gyengédség. egyedi. az a vérpadon végzi. Turandot kétségbeesetten tiltakozik a házasság ellen. ezáltal lesznek részesei egymás életének. A közös identitás kialakítása után viszont a különbségek felfedezése. a közösséghez tartozás igénye harmóniájának megteremtésére. Az elköteleződés kezdetén. az egyedi személyiség kibontakozását segítő kapcsolattá.

Az ember sajátos természetéből adódik. amely mások számára megfigyelhetetlen. Istenhez. nem kontrolláló. tartalmazza alapvető választásainkat. Az intimitás fogalmi megragadása. hogy te vagy-e te. Lélektő l lélekig: az intimitás Az intimitás szép magyar szóval bensőségességet jelent. Az intimitás fogalmából nyilvánvaló. És percek mentek. őrizzük. Az autonómia három képesség kiemelkedését hozza magával. kölcsönös kapcsolatban legyünk. Vagy áldott csipkebokor drága tested. ha másvalakivel van együtt. Tulajdonképpen egy másik személlyel való összeolvadás. Ez a rész. És éreztem: szívembe visszatér És zuhogó mély zenével ered meg. S alélt pilláim lassan felvetődtek. ezredévek jöttek. Melyben egy isten szállt a földre le. biztonságos kapcsolatban mutatkozik meg. de a figyelem ilyenkor háttérbe szorul. Nem cselekvő jellegű. a megélő viszont a passzív létezés állapotában van. – Érett. A bensőségesség tartalmazza az intimus jelentésárnyalatait. Kapcsolat. hogy egyvalakivel meleg. Az intimitás bensőséges kapcsolat. Egyszerre csak megfogtad a kezem. A kifejezés a latin intimus szóból származik. mint ahogy soha. hiszen egy olyan élmény. soká.III. Az élmény csak introspekcióval ragadható meg. 133 . Amikor egyszerre tudatában vagyunk önmaguknak és a másiknak is. A bensőséges kapcsolatban a hangsúly a másikra való nyitottságon van. A sérüléstől és a másik elvesztésétől való félelem gyakran maszkviselésre. A földi érzés: mennyire szeretlek! ” Az intimitás feltételei: – Elköteleződésből eredő bizalom. Mint zsibbadt erek útján a vér. legbelső a jelentése. leírása nehéz. a költészet ereje. őszintétlenségre kényszeríti az embert. a spontaneitást és az intimitásra való képességet. hanem önmagunkban vagyunk. A tudatosság az „itt és most” érzékelését és az aktuálisan megélt érzésekre való nyitottságot jelenti. Az intimitás élményét azonban mindannyian megéljük. szoros. hogy a valódi önmagunk csak félelemmentes. A fogalmi megragadás nehézkességét feloldja a művészet. eggyéválás vágya fejeződik ki benne. „És jó volt élni. S a fényt szemem beitta a szívembe: Nem tudtam többé. hogy önmaga csak akkor lehet. létezés-állapot leírásáról van szó. ez az én-rész a híd a lélekhez. és utal önmagunk legbelső részére. autonóm személyiség. a tudatosságot. ha fogalmilag nehezen ragadható meg. inkább passzív létező irányultság. és nem eszköz valaminek az elérésére. Ezen belső részen keresztül éljük meg önmagunkat. S lombjából felém az ő lelke reszket? Igézve álltam. és mint ilyen emberi szükséglet. így az megérthető akkor is. Belső. csöndesen. énünk magja tartalmazza az érzelmekkel átszőtt tudásrészleteket arról. hova tartozunk. A másikkal való kapcsolat maga a cél. amely arra irányul. de nem a másikra figyelünk. hogy kik vagyunk. nem birtokló.

majd a férj elrohan a szomszédos kocsmába. vágyaink. rejtett céljaink. de 134 . Olyan dialógusé. vele társalgunk. Ki kezdi a beszélgetést. késett. sem a gyengeségek elrejtésére. A másik léte és jelenléte a fontos és nem a viselkedése. A „játszma” a pszichológiában egy sor olyan rejtett vagy nyílt tranzakciót jelent. hogy a repülőgépen mellettünk ülő ember távolabb van tőlünk. Ebben a kapcsolati helyzetben teljes egészében. A kommunikációs stratégia a közvetlen emberi kommunikáció törzsét alkotja. – Megváltozik az idő megélése. amikor álmodozunk. mint egy másik földrészen élő szerelmünk. hanem önmagunkban vagyunk. hogy abba beengedünk egyvalakit. Pl. Az intimitásban a létezés pillanata. sőt inkább a másikra figyelünk. mint önmagunkra. – Az intimitásban minőségileg változnak meg azok a jellemzők. őszinte. titkaink. Ott is rá gondolunk. amelyekkel a szociális kapcsolatok rendelkeznek. A megosztott tér nem feltétlenül közös fizikai teret jelent. A feleség sírva. minden hibánkkal. Lélektől lélekig csakis kölcsönös. Úgy vagyunk a személyes terünkben. Ilyenkor figyelünk a másik emberre. Edward Hall vezette be a személyek közötti tér fogalmát az emberi kapcsolatok jellemzésére. sem a hízelgésre. Minden kapcsolati szinten többkevesebb mértékben és előírtságban. de létezik egy „forgatókönyv”. gyengeségünkkel vállalhatjuk önmagunkat. – A kölcsönösség. Az intimitásra való képesség. rejtett szándékaink. Személyes terünkben akkor vagyunk. amelyben valódi énünkkel vagyunk jelen. amely szerint a kommunikáció zajlik. élményeink. Az intimitásban a tér megélése kettős. amikor a gondolataink minden megkötés nélkül lazán áramolnak. – Megváltozik a tér megélése. amikor önmagunkban vagyunk. mikor milyen témát lehet felvetni vagy kitérni a téma elől stb. nem törölte meg a lábát. A fogalom az emberek közötti távolságot és az emberek közötti határokat írja le. a nyílt. amikor önmagunkra figyelünk. de természetesen jelenthet azt is. másokhoz való viszonyulásaink megosztása. Nem működik még csökevényes formában sem az önbemutatási stratégia. amely megjósolható kimenetelhez vezet. szeretetteljes és egyenrangú kapcsolatra való készenlétet jelenti.A spontaneitás szabadság és képesség arra. mikor lehet közbeszólni. határtalanságot élünk meg. őszinte. – Megváltozik a kommunikáció jellege Az intimitásban valódi lényünkkel vagyunk jelen. nincsenek hátsó gondolataink. A kommunikáció nyílt. mindkét fél által megélt valódi énnel való jelenlétben vezet az út. kimutassa. Hiányzik a kommunikációs stratégia és a játszma. kudarcaink. nem viselünk álarcot. Nincs szükség sem a jó oldalak kiemelésére. esetleg félreáll a nyakkendője. fejlődésének folyamatában fokozódik az önfeltárás. hazaérkezik a férj. önmagunk megosztására ösztönöz. mint tudjuk. A személyes kapcsolatok alakulásában. Megosztott terünkben a szeretett emberekkel vagyunk együtt. A szakirodalomban ezt az élményt „óceánérzésnek” (Freud) vagy „áramlásnak” (Csíkszentmihályi) nevezik. Allport írta le. A feleség leszidja. hogy a mindenkori érzelmet kifejezze. de nem rá figyelünk. Az intimitás hatásai: – Az intimitás fokozott önfeltárásra. gondolatban megosztjuk vele élményeinket. a férj dühös lesz. társunk. a jelen válik fontossá. Így válik az intimitás a valódi dialógus feltételévé. csúnya veszekedés tör ki. Valamiféle időtlenséget.

A meghittség átélése a házasság ünnepi pillanatait jelenti. a valódi én feltárulásának helyzete és önmagunk megértésének lehetősége. Az intimitásban a személy nem egy szerepben – anya. Hiszen az anya-gyerek kapcsolat biztonságot adó. támogató. bizonytalanul-elkerülően és ambivalensen. A gyerekek többféle módon kötődhetnek anyjukhoz: biztosan. partneri elvárások. hogy milyen szerepben. a másikra ráhagyatkozó állapot. a másik valódi énjével. Míg a közeli kapcsolatokban. erősíti a szerelmet. Az intimitás ezáltal félelemtől mentes. irányulások kifejezése. gyengédséget és az elköteleződést. Az intimitás önmagunkkal való találkozás. – Az intimitásban újra felszínre tör a hétköznapi gondok által elfedett szerelem. bizonygatja. a megosztott térben a másikra figyelő állapotban az ember eszköz-jellegű képességei fejlődnek (mások meghallgatása. És ezt a jelenlétet nem szabályozzák kulturális szokások. hogy lehet-e bízni egy másik emberben. előírt vagy tiltott szabályok. bizonytalanulszorongóan. önmagában lenni állapotot.és szerepnélküliség állapota A szociális kapcsolatok megközelíthetők aszerint is.). és különösen meghatározó jelentőségük van az elköteleződésre és az intimitásra való készenlét vonatkozásában. Ez a stabil kapcsolat teremt biztos alapot a környezet. Az intimitáson keresztül vezet az út „lélektől lélekig”.” (Mécs László) A házassági kapcsolat meghatározó jellemzőiről szóló előadásban első pillanatban meglepő lehet. A viselkedés kizárólagosan belsőleg meghatározott. a világ kutatására. – Az intimitás a szabály. hogy a férje alkoholista. Hogy gyermekének szíve odabújjon. hanem önmagaként van jelen. de az ilyenféle játszmák törvényszerűen sodorják bele az alkoholizmusba. megfényesíti a megkopó kapcsolatot. óvó. férj. megismerésére. A bensőséges kapcsolat azonban nemcsak önmagunkkal való találkozás. Pedig nem az. az intimitásban inkább az expresszív képességek erősödnek: érzések. Ebben a kapcsolatban tapasztalja meg először a másik jelenlétében szabadnak lenni. ebben a kapcsolatban tanulja meg minden ember. – Az intimitás ritka pillanatai egyedülálló lehetőséget biztosítanak a személyiség fejlődésére. lehet-e őt szeretni és értékelni. önmagára vonatkozó gondolatok. mások érzelmeinek lecsendesítése stb. Az anya-gyerek kapcsolat az ősmintája minden más emberi kapcsolatnak. gyengédség. Az anya-gyerek kapcsolat: a kötődés „Anyamadár-szárny nő ki minden ujjon. bensőséges kapcsolatában alapozódik meg és formálódik ki az ember elköteleződésre és intimitásra való készenléte és képessége. Ezek a gyerekkori kötődési minták fellelhetők a felnőttkori kötődésekben is. IV. Csak az anyát közelben.diadalmasan panaszolja. gyerek –. feleség. oda nem tartozónak tűnhet az anya-gyerek kapcsolat említése. maga mellett tudva tud igazán elmélyülten játszani egy gyerek. szabad. 135 . Kezdetben még nem az. törődés érzése. illetve milyen szabályok szerint működnek. hanem a másikkal is.

türelmes munkával. azok. hiszen mélyen gyökeredző érzelmi tudásuk van arról. és Kalaféhoz hasonló önfeláldozást. elkerülik az elköteleződést. megalapozható az elköteleződésre és a bensőséges kapcsolatra való képesség. elkerülik a valódi énjüket feltáró intimitást. és nem tudnak társak lenni. Képesek egyensúlyt teremteni az autonómia. hanem változtatható. A bizonytalanul-szorongóan kötődő gyerekek felnőtt korukban is többnyire bizonytalanok a kapcsolatokban. De közülük kerülnek ki a harcos függetlenek. Az ambivalensen kötődő gyerekek felnőtt kapcsolataikban is gyakran ambivalensek. elköteleződést igényel. AUTONÓMIA INTIMITÁS NÉLKÜL ELKERÜLŐ. nem kielégítő vagy hiányzó anya-gyerek kapcsolatot megtapasztaló gyerekek személyiségét fejlesztő. A hányatott sorsú. de nem sorsszerűen meghatározó. A bizonytalan-elkerülő kötődési mintát mutató gyerekek közül többen visszahúzódók. akik csak partnerek tudnak lenni. SEM INTIMITÁS. A biztonságosan kötődő gyerekek már 2 éves koruk körül képesek az érzelmek kettős szintjének megélésére.I. őt szidó szülőtől. meleg kapcsolatot biztosító kapcsolatban felépíthető. másrészt könnyebb számukra a megbocsátás is. INTIMITÁS VAGY AUTONÓMIA AMBIVALENSEN KÖTŐD Ő III. hogy szüleik szeretik őket. INTIMITÁS ÉS AUTONÓMIA BIZTOSAN KÖTŐD Ő II. Az 136 . magányosak. A csalódástól félve nem mernek elköteleződni. Erős elköteleződési igényük miatt elköteleződnek. majd a kapcsolat kudarcától való félelem miatt visszavonják azt. a függés ellen lázadók. Az összefüggés erős. ELKERÜLŐ A biztosan kötődő gyerekek felnőtt korukban elköteleződnek. a függetlenségi törekvések és a bensőséges kapcsolatra való igény között. amikor a gyerekkori és a felnőttkori kötődések összefüggéseiről beszéltem. A gyermekkori kötődési bizonytalanság felnőttkorban történő korrigálása türelmet. Nem félnek a haragos. „gyakran” kifejezéseket. Nem véletlenül használtam a „többnyire”. Ezek a gyerekek a felnőttkori párkapcsolatokban a stabil kettős szintű érzelemmegélés bázisán egyrészt kevésbé sebezhetőek. a nem kötődők. zavart korrigáló terápiájában hosszú. ELUTASÍTÓ IV. akik nem akarnak. Kapcsolataik dinamikáját a kötődés és a szakítás hullámzó együttese adja. majd újra kötődnek és újra visszavonulnak. SEM AUTONÓMIA SZORONGÓ.

a másik elfogadása. Befejezésül. helyzetének empatikus megértése. amelynek talaján felépülhet a másikban a bízni tudás képessége. elköteleződés. A mindenkor rendelkezésre állás. a valódi én mellett döntöttek. mert már megtapasztalták a valódi énükkel és a másikkal való találkozás élményét. a 10–13 éves gyerekek a cselekvő ént. Valószínűleg azért. a serdülők a nagyon fontosnak megélt kapcsolatokat választották. míg a felnőttek inkább a személyiség lényegét tartalmazó én-másolat. térjünk vissza a gondolatkísérletre! Mint említettem.elköteleződésre való készenlét alakításában minta lehet a biztosan kötődő gyermekek édesanyjának viselkedése: érzékenység a másik szükségleteire. 137 . a másik érzéseinek.

János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható: „A család kezdete a házastársi közösség. Kecskemét Felelős szülőség – egészséges életkezdet családtervezés. De az embernek szabad akarata van. melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást. fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot. A II. s szüntelen ajándékozásból állhat. A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. élete megajándékozza azokat. Kecskemét és Déri Éva biológus. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás. hogy szülőkké váljanak. házastársi szövetség. mely testi-lelki szeretetközösség. a gyermekek ajándékozzák a családot. szabad akaratuk által. 138 . abortusz-megelőzés Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról 1. akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Nagy Ágnes általános orvos. a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak.” Csodálatos dolog. aki ajándékul adták az életét. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek.Hortobágyiné dr. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. CSÉN tanácsadó. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. megtartja méltó helyét. de a házaspár igenje kell rá. s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki. Az esküvőn fölteszik azt a kérdést. CSÉN tanácsadó. Ezzel a válasszal. hogy „Elfogadod-e a gyermekeket. hogy Isten ajándékozó. természetes családtervezés Életvédelem.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját. Házasság és ajándékozás A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást. A gyermeket a házasság megkoronázásának. a testvéreknek. mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek. hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. II. Régebbi korokban a gyermeknemzés. Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek. Isten ajándékoz bennünket. és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van. a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás. Így egész életünk ünnep lehet. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége. ezért ezt meg kell válaszolnia. Isten megszólítja a házaspárt.

elfogadják az egészséges gyermekeiket? Vagy feltétel nélkül hangzik ez az „Elfogadom. 139 . mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használva rá – a beágyazódással kezdődik. ugyanakkor el kell tudnunk fogadni azt is. de ide tartozik az egészséges táplálkozás. elgondolkodtak. mennyi az ideális gyermekszám? Nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. a tágabb családjukból többen is mondták: „Ugye több már nem lesz?” Meglepte őket ez a kérdés. ami magában foglal egy felkészülési folyamatot is. hogy legyen a szülőkben – a képességekhez mérten – bizonyos nagyvonalúság a gyermekek számát illetően. hurok) és a sürgősségi tabletták hatása egyértelműen. hogy komoly egészségügyi okok állnak a kevesebb gyermek. a lelki ráhangolódást. vagy ismeretségi körünkben. Bátorítani szeretnénk tehát a több gyermek vállalására.2. a gyermekvállalás váljék fontossá az életünkben. esetleg a gyermektelenség hátterében. s gyakran negatív érzések kötődnek ehhez a fogalomhoz. vagyis a közel egy hetes kis Élet beágyazódását gátolhatják –. káros szenvedélyektől való tartózkodás is. a kombinált tablettáknál előfordulhat – mivel a megtermékenyült petesejt. mert olyan kapcsolatból származik. Hány gyermek legyen egy családban.”? A feltétlen nyitottság az ABORTUSZ teljes elutasítását jelenti. Tágabb értelemben: egy életmódot jelent. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak. Családtervezés Napjainkban igen gyakran nem áldás a gyermek. akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” – adott válasznak – „Elfogadom. Szükséges tehát tisztáznunk. Lehet. Az esküvőn elhangzó kérdésre – „Elfogadod-e a gyermekeket. Fontos. mert nem ennyit vártak. Az abortusz nem tartozik a családtervezési módszerek közé. majd így válaszoltak: „Nem tudjuk. amikor a negyedik gyermeket is vállalták. Ugyanakkor az is fontos. Még a gyermekek számát illető nagyvonalúságnál is fontosabb a feltétlen nyitottság a gyermek elfogadásával kapcsolatban. hogy ez a gyerekszám náluk már – a körülményeket tekintve – ’nagyvonalúság’.” Ezzel a nyitottságukat fejezték ki. Itt kell kiemelnünk azt is. Ez fölveti a szülői felelősség gondolatát. néhányan a fogamzásgátlásra. a megfelelő testedzés. számunkra mit jelent a családtervezés fogalomköre. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. Így ami előtte hat. az nem okoz abortuszt. Egy három gyermekes családban. hogy néhányan a konkrét gyermekvállalásra. Kapja meg méltó helyét. hogy annyi gyermeket vállaljanak a szülők. ahol nem is számoltak vele egyáltalán. ha egy családban egy vagy két gyermek van. védekezésre gondolnak. Szükséges. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. hogy a mesterséges családtervezési módszerek közül a méhen belüli eszközök (spirál. Mindez a serdülőkorú fiatal számára az édesanyai és édesapai hivatásra való készülődést jelenti. hogy a gyermek.” – mi a tartalma? Elfogadják a házaspárok a betervezett. hogy működésük bizonyos esetekben az abortusz egy formájának tekinthető. mert nem zárhatjuk le egyszerűen házasságunk ÉLET című fejezetét. Évekkel ezelőtt egy újságban számomra nagyon fontos cikkre akadtam rá. A családtervezés említésekor néha meglepődve tapasztaljuk munkánk során. de az is lehet. amennyit megfelelő testi és lelki nevelésben tudnak részesíteni. amelyet elveszített. hanem szinte akadály: mert nem most várták.

mi Isten akarata a házasságukkal. hány gyermeket vállaljanak. hogy ebben a kapcsolatban ugyanakkor benne foglaltatik az Élet továbbadásának lehetősége is. családi életre felkészítő törekvéseinkkel a megfelelő tájékoztatás segítségét szeretnénk megadni a fiataloknak ahhoz. s minél jobb egészségi állapotának megtervezését. Orvosi szempontból három cél megvalósítását jelenti: a gyermekek számának. hogyan fogadták az ő jelentkezését. Számunkra ezt az egységet a házasságban a természetes családtervezés biztosítja.A családtervezés fogalmának szűkebb értelmezése: férj és feleség felelősséggel próbál dönteni arról – Isten szándékát keresve házasságukban –. Ugyanis annak a kis jelentkező Életnek nagyon fontos már az első pillanatban. hogyan viszonyulnak hozzá. hogy kezdeti bizonytalanságával már biztosan elrontotta gyermeke jövőjét. Csak nem szabad szem elől téveszteni. nem szabad attól félnie. Ez azt jelenti. hogy tapasztalataik szerint gyakran erősebb az anyagyermek kötődés olyan esetben. Ezzel fölvetődik a szülői felelősség gondolata. mikor a kezdeti bizonytalanság után mégis tudtak a kis Élet megtartása mellett dönteni. hogy ha nem akkor érkezik egy gyermek. A szexuális kapcsolat ugyanis az élet egyik legnagyobb ajándéka. Úgy érezzük. amennyit tervezett a házaspár. Ha remélhetőleg végül is vállalja. a kettő közötti belső egységet újra fölfedeznünk. A Családvédelmi Szolgálat védőnőitől hallottuk. A Teremtés könyvének kezdetén olvashatjuk: „Isten az embert a maga képmására teremtette. hogy egy családtervezési módszer tévedett. Mi az Ő terve. 140 . egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. hogy fürkésszék. a teremtés művébe kapcsolódunk be. s a gyermekek mikor. remélhetőleg igent az ő életére. akkor ne úgy fogalmazzunk. A szülőknek meg van a joguk és kötelességük is. Családtervezés = Isten szándéka + mi szándékunk. s szülőkké leszünk. Legfontosabbnak azt érezzük. ha abban nemcsak a mi emberi döntésünk van benne. hány gyermeket szán nekik. nagy öröm forrása két. Ismeretterjesztő munkánkkal.…férfinak és nőnek teremtette őket. hogy az ember egész jövőjére hatással lehet az. amikor a szülők tudomást szereztek létéről. Az ÉLETRE kimondott IGENÜNKKEL Isten munkatársai leszünk. hogy a konkrét teremtési megbízást értelmezzék házasságukra. szemléletünkkel összhangban vagyunk a Katolikus Egyház állásfoglalásával. vagy egy édesanya a kis Élet jelentkezésekor nehezen tud a gyermek vállalása mellett dönteni. töltsétek be a földet. hogyan mondanak. s mindezzel párhuzamosan a családtervezés gondolata. A családtervezés úgy lesz teljes. amikor egy házaspár. vagy nem annyi gyermek születik. és milyen időközönként érkezzenek. születési idejének. hogy felelős döntést tudjunk hozni a családtervezést illetően is.” Az új létezőknek Isten áldón mondta: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok. hogy sikerüljön a gyermek vállalása mellett dönteni. családi életünkkel.” Ez Isten teremtési megbízása az emberek felé. Ebben a definícióban az a fontos. amikor tervezték. Kutatások arról számolnak be. hanem azt is keressük. mi Isten szándéka a házasságunkkal. Így mikor mi gyermeket vállalunk. Ugyanakkor meg kell említenünk azt a helyzetet is. vagy ne egy módszer hibájáról beszéljünk. Nagyon fontos.

A mai világ szorongató helyzeteiben. hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg. az új ember. 1. hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal. hogy a gyermek. vegyszerekkel nem lehet megoldani. hogy ők nem értik? Igen. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet. Három nagy alapvető szándékról van szó.” (Humanae Vitae. áldás. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok. nagyon megérthető. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni. mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek. 2. A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik. Nagyon meg lehet érteni. Pál pápa 1968. évi enciklikája) Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből. hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására… …Ha komoly indokok szólnak amellett. amikor a fogamzás lehetősége szünetel. ami korábban ismeretlen volt. hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat. ez a családtervezés egyedüli helyes módja. melyeket az Egyház tart szem előtt. 3. hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk. mint azokat a nagy szándékokat. VI. az Egyház azt tanítja. és ez teszi szükségessé.” 141 . sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk. csak azokban a napokban élvén a házaséletet. a dolog valóban bonyolult. hogy ráébresszen arra. A harmadik szándék az. tudniillik. amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt. s azt tartja. Megérti-e Ön. „Bíboros úr. s ily módon szabályozhatják a születést. „Az Egyház azt tanítja. Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között.3. hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek.

a különböző minőségű méhnyaknyákot. mely a női belső nemi szervet mutatja be előlről (kétkartonnyi nagyságú. hogy ma Magyarországon ez az a kor. mivel a petesejt nagyon rövid ideig. és egyesültek. a mozgás. lelkileg és társadalmilag is fel kell készülni: éretté kell válni. Ide helyezzük be az előre elkészített tüszőket. II. másik része segíti az ivarsejteket abban. mind a működése eltér a két nemben. Az ivarsejtek találkozásának megadjuk a kellő hangsúlyt. A férfiakban és a nőkben e szervrendszerek felépítése szinte azonos.A megtermékenyítés csodája A megtermékenyítés folyamatát egy saját készítésű szemléltető ábrán szoktuk bemutatni. legfeljebb 12–18 óráig él. hímivarsejteket. hogy HOL és MIKOR találkoznak. mint pl. I. S természetesen kiemeljük azt. Megtermékenyítés (fogamzás): a nőből származó petesejt és a férfiból származó hímivarsejt találkozik és egyesül a nő belső nemi szerveiben. Minden találkozásnak csupán néhány óra esélye van. petesejteket. egy új emberi élet kezdődik. A megtermékenyített petesejt petevezetőben való vándorlását és a beágyzódást is megpróbáljuk szemléltetni. A faj fennmaradása és a társadalom működésének sikeressége miatt a szaporodás a legfontosabb emberi feladatok közé tartozik. Itt szólhatunk röviden arról is. A hímivarsejt élettartama kedvezőtlen viszonyok között néhány óra. Így van ez a petesejt és a hímivarsejt esetében is. a sárgatestet stb. Van azonban olyan szervrendszerünk. Így érthetővé válhat számukra. és működésükben sincs lényeges különbség. a légzés. Ha az ivarsejtek egymásra találtak. hogy bevésődjön: egy petesejt és egy hímivarsejt egyesülésével elindul az emberi élet. az ivarsejtek találkozásának a helye: a petevezeték oldalsó. az anyagszállítás és a kiválasztás egyéni életünk fenntartását biztosítják.. A hímivarsejteknek nem szabad elkésniük. Olyan szervrendszereink. Mindig ugyanott van a találka. a másik 142 . hogy messziről is jól látható legyen). akit a művi vetélés elvégzésekor eltávolítanak. Az ivarsejtek A petesejtek a petefészkekben termelődnek és érnek meg. ezért erre testileg. A fajfenntartást szolgáló életműködést szaporodásnak nevezzük. melynek mind a felépítése. Ez a szaporító szervrendszer. Ha egy fiú és egy lány randevút beszél meg. ameddig az abortuszt elvégzik. Egyik ciklusban az egyik petefészek működik. A találkozás időpontja nagyon pontosan körülhatárolt. kedvező körülmények között 3–5 nap is lehet. Ebben a folyamatban a két petefészek felváltva vesz részt. hogy nem egy „sejtcsomó” csupán.és a fajfenntartás. hogy a szíve már hetek óta dobog. meg kell állapodniuk. Finom összehangoltság kell tehát ahhoz. hogy a találkozó létrejöjjön. Ennek egyik része ivarsejteket termel. Majd belehelyezünk a méhbe egy pici babát (a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját). melyet majd a magzati életet bemutató videofilmen érzékletesen bemutatunk. tölcsérszerűen kitágult részében. hogy éppen hol tart a folyamat. A szaporodás Az élőlények két meghatározó ösztöne a lét. hogy egymásra találjanak. A találkozás pontjához vezető út sok nehézséggel jár. s ott hagyjuk. természetesen annak megfelelően. a táplálkozás.

A kiszabaduló petesejt mozgását segíti a tüszőfolyadék kiáramlása és a rojtok mozgása. és hogyan egyesülnek? A. hogy a szaporodást biztosítsa. III. Végül annyira kidudorodik. szabad szemmel nem látható. Általában percenként 4-szer húzódik össze. Elindul a petesejt: A petesejt érése során a tüsző a petesejttel együtt egyre inkább a petefészek külső felületében nyomul előre. mint a tűhegy.a petevezeték csillószőreinek mozgása. és megreped. spermium) százmilliói a pubertástól kezdve a herékben folyamatosan és óriási számban termelődnek. Az ovuláció után a petefészekben a tüszőből visszamaradt sejtek átalakulnak. készíti föl arra. nyak – centriólumok. A hímivarsejtek (ondósejt. . illetve mintha papírra hegyes ceruzával egy pontot írnánk. A petesejt részei: sejtmag a magvacskával. a szabad hasüregbe kerül. Egyik kiesése esetén – pl. zsírszerű anyag rakódik le.nyugalomban van. zona pellucida – üvegszerű hártya. ovuláció környékén percenként 8–12-szer. Amikor már egészen megérett a petesejt. Így keletkezik a sárgatest. farok – mozgás végrehajtása. A kiszabaduló petesejt. következő ciklusban pedig fordítva történik. számuk és alakjuk is megváltozik. A petesejt térfogata 200 000-szer nagyobb a hímivarsejténél. serdülőkortól a klimaxig. A petevezetékek ugyanis nincsenek közvetlen összeköttetésben a petefészkekkel. A petesejt érése a hólyagszerű tüszőben történik ciklikusan. A hímivarsejt a férfi szervezetének legkisebb sejtjei közé tartozik. kocsonyás burkával együtt leszakad a petefészek felszínéről. műtét vagy betegség– a másik önmagában is elláthatja ezt a funkciót. s állandóan újak képződnek. hogyha történik majd megtermékenyülés. A petesejtnek az ovuláció után néhány cm-es utat kell megtennie a találkozó helyéig. összekötő rész – a mozgását irányítja. Az érett tüsző (Graaf-tüsző) megrepedését. ráborulnak a megrepedés előtt álló tüszőre. A hímivarsejt részei: fej – csíraanyag. és bennük sárga színű. A természet gondoskodó intézkedése mindig módot talál arra. Hogyan jut el egymáshoz a két sejt.a folyadék centripetális áramlása. mindig van belőlük „raktáron”. Az ovuláció többnyire felváltva játszódik le a petefészkekben. másik alkalommal baloldalt. szabad szemmel is látható sejtje. Az ovuláció közeledtével a petevezeték tölcsérszerűen tágult vége ráborul a petefészeknek arra a részére. ahol a petesejt megérik. illetve a petevezető rojtjai közé. amelyek körülveszik. A petesejt továbbításában: . mint ahogyan az érett gyümölcs lehull az őt hordozó fáról. hogy így be tudja fogadni majd a petesejtet. melynek fő hormonja a sárgatest hormon. . Ez a hormon vastagítja a méhnyálkahártyát.a petevezeték perisztaltikája játszik szerepet. Az érett petesejt a női szervezet legnagyobb. és belőle a petesejt kisodródását ovulációnak nevezzük. sejtplazma. Akkora. akkor a megtermékenyült petesejt jó környezetbe tudjon 143 . egyik alkalommal jobboldalt. a progeszteron. melynek aktív mozgása nincs. sejthártya. hogy fala a nagy nyomásnak már nem tud ellenállni. corona radiata – a petesejt vándorlása során a táplálását szolgálja.

mely lúgos kémhatású. mintha egy versenyúszó ugyanennyi idő alatt egy folyóban áramlással szemben 6. Átszámítva ez annyit jelent. Ejakuláció: az ondónak a hímvesszőből való kilövellését nevezzük így. szaga édeskés. A többi hímivarsejt. ezért indul el több száz millió hímivarsejt (400– 600 millió). Kisebb részük behatol a méhnyakba. 15–18 cm-es út. amikor felszabadul. a többi kifolyik a hüvelyből. Az ondó. Ez a váladék kezdetben sűrű. a méhnyakcsatornán. A hímivarsejtek ideális esetben az ondó kilövellése után 1½–2 órával elérhetik a petevezetéket. és ezt a képességét órákon át megtartja. A hüvelyben maradó hímivarsejtek számukra káros környezetbe kerülnek. A hímivarsejt utazása: A hímivarsejtek képződésük helyén. A hímivarsejteknek hosszú utat kell befutniuk a petesejttel való találkozás helyéig.8). a küzdelmet a hímivarsejteknek is meg kell vívniuk. Sebességük 2 mm/perc. A nemi egyesülés során az ondó a hüvely hátsó boltozatába. Az ejakulátum közvetlenül a kiürülése után zseléhez hasonló állagú. foszfort.1. B. B. B. s a hímivarsejteknek saját mozgékonyságuk minden erejére szükségük van. s 1 ml-ben kb. Nagyon gyorsan tudnak úszni. a külső méhszáj közelében elősegítheti a hímivarsejtek mozgását. A sárgatest feladatát a 12. energiaforrását. melynek – természetesen. mégis csodálatra méltó teljesítményt fejtenek ki: leküzdik a legnehezebb akadályokat. de csak a legszívósabbak. ez elősegíti a hímivarsejtek mozgását.1 km utat tenne meg. A spermiumok a férfiak testének legkisebb képződményei. Nagy az eltévedés lehetősége. Az ondófolyadék a hímivarsejtek mozgását segíti. a méhnyakra és környékére jut. A hímivarsejtek nagy része ebben a nyugalmi periódusban megsemmisül. 7 nap múlva. Ezt a közeget a hímivarsejtek nem tudják elviselni. óriási mozgási energiát vesz fel. nitrogént és sókat tartalmazó ondóhólyag.és prosztatamirigyből származó váladék. Ondó: érett hímivarsejtek + az ondóhólyag.2. hogy a nyákdugó ellenállását leküzdhessék. Méhnyakcsatorna: A méhnyak mirigyei által termelt méhnyaknyák. amely állandóan tejsavat termel.és prosztataváladék éleszti fel az ondósejteket. A kiürülő ondó mennyisége: 2–5 ml. mely kb. és legalább 80%-a jól mozog. Saját energiájukkal kell leküzdeniük az összes nehézséget. majd elfolyósodik. legellenállóbbak érik el céljukat.beágyazódni a megtermékenyülést követő kb. Ha nem történik megtermékenyülés. A cukrot. akkor a sárgatest visszafejlődik. és biztosítják a mozgásukhoz szükséges hajtóerőt. és a petevezeték kezdeti részén keresztül. A hímivarsejtek kis farkuk ostorcsapásszerű ütéseivel haladnak előre. Az ovulációhoz közel eső napokban a váladék 144 . végig kell bolyonganiuk egy homályos labirintuson. és mintegy várakoznak. Színe opálos. Már az első küzdelem alkalmával sor kerülhet a megsemmisülésre. a méhen. ha minden rendben van – legalább 80%-a normális alakú. bonyolult utat a hüvelyen. a herék ondócsatornáiban és a tárolószervekben. és hegestest keletkezik a petefészekben. Az élet örökös küzdelem. Kémhatása lúgos (7. tejszerű. A hüvely egy kis vegyi üzem. 60–120 millió sejt van. a sav pusztítja őket. héten a méhlepény veszi át. amelyben a hímivarsejtek milliói hemzsegnek. táplálását biztosítja. hogy a „tárolókból” kiszabaduljanak. a hüvely hátsó boltozatába ürül. Cél a petevezeték elérése.2–7. a mellékherékben és az ondóvezetékekben gyakorlatilag mozdulatlan állapotban vannak. és meg kell tenni a hosszú.

A spermiumok a méhbe jutva minden irányba úsznak. legegészségesebb – tökéletesen egyesül a petesejttel: Ebben a pillanatban EGY ÚJ EMBERI ÉLET KEZDŐDIK. ahol a petesejttel találkoznak. mint ahogy a fény csalogatja maga felé a pilléket. A méh belső felületét nyálkahártya vonja be. biztosítja számukra a tápanyagot. Nem jó az sem. Ugyanúgy. 4szer húzódnak össze. Csak a legerősebb spermiumok folytathatják az utat. hímivarsejteknek végül le kell küzdeni az utolsó akadályt. akár 3–5 napig is – rendkívüli esetben akár 7 napig is – élhetnek a női szervezetben várva. nem képesek megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat termelni. Az első behatolása után a petesejt sejthártyája visszahúzódik a petesejt belső burkától. hőmérséklete 1.4. Azonban így is csak a legerősebbek küzdik le az úton felmerülő akadályokat. További nehézség: a test melege.2–5. ha még nem lenne ott. ez az áramlás is jelzi a spermiumok számára a haladás irányát. pusztulására vezetnek. a harcot. A test hőmérséklete már a herezacskóban is fontos szerepet játszik. A herezacskó a testen kívül tartalmazza a heréket. ahogy a pisztráng az ívás idején a sebes patakban mindig az áramlás irányával szemben úszik.3. IV. a hímivarsejt behatolása a petesejtbe 2. s így további spermiumok 145 . a spermiumok mozgásirányával ellentétesen.hígabb. hogy a spermiumok néhány. de gyorsan kimerülnek. Csapásaik kifelé irányulnak. melynek nyálkahártyáját is kifelé irányuló csillószőr borítja. az ovuláció környékén pedig 8–12-szer. Megtermékenyítés Az ivarsejtek egyesülése két mozzanat: 1. Ha a herék a hasüregben helyezkednek el. felszínén apró csillószőrök vannak. ha túl korán érnek oda. A burok átfúrásában segítik a spermiumot a többi sejt pusztulásából származó enzimek. így még itt is sokan eltévednek. ugyanis a spermiumok élete is véges. majd bejut a sejtplazmába. (A természet a faj fenntartása érdekében példátlan. útmutató hatása is van. melynek irányító. Ez a nyák segíti a spermiumok bejutását.2 0C-kal alacsonyabb a normális testhőmérsékletnél. B. és csak egyetlen spermium termékenyítheti meg a petesejtet. Következtében a spermiumok ugyan mozgékonyabbakká válnak. Amikor a hímivarsejt feje behatol a petesejtbe. legrátermettebb. hogy mennyi hímivarsejtet tartalmaz az ondó. milliós felesleggel dolgozik. Ezért van jelentősége annak. A petevezeték felé vezető úton további akadály a méh. A csillózó mozgás áramlást hoz létre. A spermiumok sietnek a megtermékenyítés helyére. A csillószőrök finom csapásai is a spermiumok elfáradására. a farkát elveszíti. a sejthártya átjárhatatlanná válik a többi ondósejt számára. A sok száz millió hímivarsejtből csupán néhány száz éri el a megtermékenyítés helyét. B. A számtalan spermium közül egy – a legéletképesebb. a petevezetéket. hogy a petesejt megérkezzen. amelyet megelőzően az ondóból kaptak. vagy pedig megvárják azt. nagyobb víztartalmú és több. s így elpusztulnak. Azonban még mindig nagy számú csoport a petevezetékek felé úszik. Az első hímivarsejt behatolása után további spermiumok behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. Először a hímivarsejt feje jut érintkezésbe a petesejt burkával. a hímivarsejt és a petesejt maganyagának egyesülése Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Amint egy hímivarsejt elérte a petesejt burkát. Mégis bizonyos.) A petevezetékek általában percenként kb. Ez a nyák úgy vonzza a hímivarsejteket.

akkor a méhnyálkahártyának az előkészítése hiábavaló volt. miközben tovább differenciálódik. Elmulasztott találkozás Mi történik. A petesejt burka ezután bezárul. ha a petesejt nem találkozott a hímivarsejttel? Ha a petesejt nem termékenyült meg. hormonjával előkészítette már a megtermékenyítet petesejt „fészkét”. V.behatolása a petesejtbe lehetetlenné válik. ahol vándorlása során további oszlásokon megy keresztül. 3 napig tartózkodik a petevezetőben. A hímivarsejteknek a petesejtbe való behatolásával végbement a megtermékenyítés. ahol bekebelezés áldozata lesz. vagy felszívódik. és így hormonjai megsemmisülnek. illetve kisodorják a természetes váladékok. Körülbelül a 4. Optimális időpontban történt közösülés után a megtermékenyítés 1–2 órán belül bekövetkezhet. Beágyazódás A megtermékenyítés után 6–7 nappal a megtermékenyült petesejt a méhnyálkahártyába beágyazódik. Az egyesült sejt neve zigóta. ha nem termékenyült meg. A petesejt. A sárgatest. ahol 2–3 napig szabadon lebeg. A feleslegessé vált hímivarsejtek szétesnek. és a méh faláról lelökődve kiürül. VI. amíg 3–4 hónap elteltével a magzat a méhlepény kifejlődése következtében már gondoskodni tud önmagáról. Ez a méhnyálkahártya már nem tölthet be hasznos szerepet. életképességét (megtermékenyíthetőségét) 12–18 órán belül elveszíti! Tovább vándorolva a méh üregébe jut. 1 nap múlva következik be az első oszlás. A zigóta kb. Ezzel új folyamat veszi kezdetét. és most felügyel a fejlődő kis ÉLET fejlődésére addig. Következő mozzanat a hímivarsejt és a petesejt magállományának egyesülése. s a természetes váladékokkal távoznak. 'a csalódott méh sírása'. napon jut a zigóta a méhbe. A sárgatest megmarad. 146 . Ez a MENSTRUÁCIÓ. vérzés kíséretében. Az egyesülés után kb. ha a megtermékenyítés elmarad.

Így vizuálisan is rögzülni fog az információ. az nem okoz abortuszt. mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe. Így ami előtte hat. hanem esetleg már az egy hetes Élet továbbfejlődését akadályozza meg beágyazódásgátló hatásával. mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával. Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése. házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. vagy a támadáspontját tüntetjük fel pontosan. a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése. 147 . A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak. A mesterséges családtervezési módszerek rövid ismertetése A mesterséges módszerek a beavatkozásoknak megfelelően 4 csoportra oszthatók. vagyis a petesejt és a hímivarsejt egyesülése létrejöjjön. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat. A fogamzás és a beágyazódás között kb. Fontos megjegyeznünk. Ahhoz. és az egyes családtervezési módszerek hatásmechanizmusát minél pontosabban megértsék. A mesterséges módszerek között szerepel több olyan módszer. pedig a közszóhasználatban és a tudományban is ezt a nevet használják rájuk. mert a hivatalos álláspont szerint a terhesség – ezt a szót használják rá – a beágyazódással kezdődik. illetve a fogamzás elősegítése is. hogy a fogamzás. hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás. ami nem az ivarsejtek egyesülését gátolja. A mi álláspontunk szerint a fogamzás pillanatában induló emberi életnek ártó hatásról van szó akkor. Alapvető különbség a két csoport között. a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése. illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről. vagy a beágyazódás megakadályozása. a fogamzás pozitív. a folyamatokat a szemléltető ábránkon lejátszuk. 1 hét telik el. a természetes módszerek pedig megfigyeléssel. hogy a megfelelő ismeretek birtokában. Nem nevezhetjük összefoglalóan fogamzásgátló módszereknek ezeket. az emberi élet indulásának kezdete. Így ez a fajta hatásuk az abortusz egy formájának tekinthető. amikor a beágyazódás nem jöhet létre. A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat. Ezeket a formákat a tudományban és a közszóhasználatban is azért nem nevezik abortusznak.Mesterséges családtervezés A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. A módszereket vagy papírból elkészített formában az ábrára helyezzük átmenetileg. hogy ezt a nagyon fontos információt remélhetőleg egész életükre sikerüljön bevésni. vagyis a beágyazódást gátolja. hogy ez nem helyes szóhasználat! Miért? Mi is igazán a fogamzásgátló? Ami gátolja azt.

a mechanikus módszerek közül a gumióvszer és a hüvelyi pesszárium. a méhnyálkahártya megváltoztatása. „Stop” módszere. Mindezek hatásmechanizmusa összetett. A méhnyálkahártyát úgy változtatja meg.) 148 . nők esetében a petevezetékek átjárhatóságának megszüntetését (átvágás. Ezáltal nem lesz alkalmas a megtermékenyült petesejt befogadására. mert az ivarsejtek egyesülését akadályozzák meg. 2. 3. esetleg erőszakos szexuális cselekmény történt. amelyek valóban fogamzásgátlók. (A kiadványunk megjelenésekor már kivonták a forgalomból. vagy a beágyazódást gátló hatása érvényesül-e a tablettának. mely vágás nélküli sterilizáció. stb. Marvelon. Aki tehát szedi a tablettát. mely „sürgősségi” tabletta. Az ovulációgátló és méhnyaknyák megváltoztató hatás is fogamzásgátló hatás. nem tudhatja. vagyis 2–10%-ban rendszeres szedés ellenére is előfordul tüszőrepedés (Dr. A petevezeték mozgását is képes megváltoztatni Ez azt jelenti. (A táblázatban mindig az van aláhúzva. Rigevidon. kötet 748. s ott még nem tud beágyazódni. Lampé László: Szülészet-nőgyógyászat 3. Alkalmazását olyan szexuális együttlét után ajánlják. melyben nem. A hatásmechanizmusuk pedig az. Például Ovidon. Femoden. vagy elpusztítják őket. melyek a hímivarsejtek mozgékonyságát csökkentik. Ez sajnos ismét beágyazódást gátló hatás. hogy a hímivarsejteknek a megtermékenyülés helyére való eljutását – mely a petevezető hasüregi végében van – akadályozzák meg.1. hogy a petevezeték perisztaltikus mozgása felgyorsul. elkötés. Fő hatásmechanizmusuk. Triregol. Például a méhnyakban termelődő nyákot változtatja meg. A táblázat első oszlopában szerepelnek azok a módszerek. hogy a szerkezetét alakítja át a hormonális tabletta. A kényelmetlensége ennek a módszernek. bekezdés). ezért fontos. amelyek kétféle hormont tartalmaznak (ösztrogént és gesztagént). Ez a hatása a tablettának beágyazódást gátló hatás. ami a fő hatásmechanizmus. Van a sterilizációnak az ún. hogy ezek gyakorlatilag visszafordíthatatlanok. így elpusztul. oldal 2. és ha a terv ellenére mégis történt megtermékenyülés. Következő hatás. de képes megváltoztatni a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is.) Az esetek 2–10%ában ez mégsem teljesül. hogy a tablettának más hatásai is vannak. akkor a megtermékenyült petesejt korábban jut a méh üregébe. A második oszlopban szerepelnek azok a sebészi megoldások – mint a férfi és női sterilizáció – amelyek szintén a fogamzást akadályozzák meg. hogy a petefészekből a petesejt kiszabadulását gátolják. Az „a” pontban szerepelnek a kombinált tabletták. Ezt nevezzük ovulációgátlásnak. és megszűnik a petevezeték átjárhatósága. s a kémiai módszerek több formája. A petevezetékbe mikrofémtekercset helyeznek be a hüvelyen és a méhen keresztül. hogy neki a fogamzásgátló. A harmadik oszlopban szerepelnek a népszerű „tabletták”. Ez férfiak esetében az ondóvezetékek. valamint a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető hormongyűrű. hogy elsősorban a beágyazódást gátolja. az injekciós készítmények és a bőr alá ültethető implantátumok. Cilest. Mint idegen anyagot – az egyébként is szűk petevezeték – mintegy benövi ezt az eszközt. Anteovin. Hatását úgy fejti ki. hogy azon a hímivarsejtek ne tudjanak átjutni. Itt szerepel például a megszakított közösülés. amikor a tabletta ’jól működik’. A kombinált tabletták csoportjába tartozik még a Fertilan. egymástól való eltávolítás) jelentik. vagy rosszul történt védekezés. Mercilon.

Andaxin. Így szerepe lehet a meddőség kialakulásában. Ez is sürgősségi tabletta. Csak ha erről nincs tudomásuk. Fő hatása a méhnyálkahártya megváltoztató hatás. illetve éveken át nincs. Amidazophen. Legatin. sárgaság húgyúti fertőzések hüvelyi fertőzések (gombás) nemi vágy csökkenése nő az emlőrák kockázata cukor-és zsíranyagcsere zavarai A ’tabletta’ szedése különösen mérlegelendő serdülőkorú lányoknál. A ’tabletták’ nagyon jónak tekinthető biztonsági tényezője csökkenhet. tromboembólia. Amikor valaki beveszi a Mercilon tablettát. a tizenévesek körében elterjedten alkalmazott módszer. A Postinor. mely jelenleg Rigesoft néven van forgalomban. illetve legújabban a hormongyűrű. Sumetrolim. s ezt folyamatosan kell szedni. mert segít a PARTNER – M. Algopyrin. vagyis a beágyazódás gátló hatás. abból adódhatnak nehezebb helyzetek. hogy a ’tabletta’ szedése és a dohányzás együtt a tromboembóliás szövődmények kialakulását ugrásszerűen megnövelheti. infarktus) magas vérnyomás vérzés megváltoztatása kóros vérzések rejtve maradhatnak fejfájás. bőrkiütések. teljesen belefér a serdülőkori változásokba. de petesejt kiszabadulásuk esetleg még hónapokon. Barbamid. Nagyon fontos azt is figyelembe venni. depresszív hatás hányinger. mert még szinte ki sem alakult. Demalgon. s kialakulatlan termékenységükre kezdenek olyan ’tablettát’ szedni. Ez nem jelent gondot. Bayrena. melynek elsődleges célja a termékenység gátlása. hányás testsúlyváltozás (hízás vagy fogyás) bőrelszíneződés. Ez azt jelenti. hogy a ’tabletta’ abbahagyása után nem igazán akar visszatérni a termékenység.: Penicillin. (Pl. migrén hangulatváltozások. Elenium. hogy másnap és harmadnap. epekövesség. ugyanakkor a petevezeték mozgását és a méhnyaknyákot is megváltoztathatja. Semicillin. mert: – Elfelejtik bevenni a nők. ekcéma jóindulatú májdaganatok epehólyag gyulladás. hogy a ’tabletta’ megbízhatóságának csökkenését okozhatja. Ennek a hibának kiküszöbölésére találták ki a „csipogós tablettát”. – Hányás és hasmenés miatt eltávolítódik egy része. veszélyei: érelzáródásos betegségek (trombózis. illetve a továbbiakban is minden szükséges napon bevegye a nő. ha egyidőben valaki más gyógyszert is szed. – Nagyon fontos tudni azt is. 149 . Sevenal. Ennek fő hatásmechanizmusa a méhnyaknyák megváltoztató hatás. de ennek is van a petevezeték mozgásának és beágyazódást gátló hatása. s így már nem vehető olyan biztosnak a hatása. Vegacillin. mert esetükben még a szervezetük éppen csak tanulja a termékenységet. Meristin. hogy vérzésük már akár rendszeresen lehet. Például az. A ’tabletták’ főbb mellékhatásai. egy gyógyszer adagoló segít sípoló hangjával. Valeriana. Kefalgin.A „b” pontban a csak egyféle hormont tartalmazó (gesztagén) tabletták szerepelnek A Continuint szoptatás alatt ajánlják. Fontos a párnak más fogamzásgátlási módszert is alkalmaznia abban a ’ciklusban’. Medivaler. Maripen. Nincs tehát többé elfelejtett tabletta.

mint a szájon át szedhető fogamzásgátlók. rézzel és hormonnal kombinált típusok. Sacerno. s amelyen hormont (levonorgestrelt) tartalmazó henger található. hogy ha nem jelentkezik a menstruáció. Corontin. vagy az ultrahang segíthet ezt eldönteni. (Alakjuk változatos. görcsök az eszköz kilökődése meddőség AIDS terjedése (ok: vezetőszál) 150 . így fejti ki hatását. majd 3 hét után kell eltávolítani. s kockázatai is megegyeznek a fogamzásgátlókéval (nő a véralvadás. Fogamzásgátló módszernek nevezik a méhen belüli eszközöket. egyéb: Radipon.) A „c” pontban említjük meg azt az új eszközt. a méhnyálkahártya felépülését gátló hatás miatt. Ugyanakkor az a kérdés is fölmerülhet. Az adagolás folyamatossága egyenletes hormonszintet biztosít. szöv ődményei: vérzési rendellenességek szokottnál bővebb fluor (folyás) kismedencei gyulladás alhasi fájdalmak. Ilyen kérdéses esetben természetesen a „terhességi teszt”. s NuvaRing néven került forgalomba. A hormonnal kombinált méhen belüli eszközök helyileg méhnyálkahártya sorvadást eredményeznek. Ospolot. melyek a hüvelyfalon keresztül azonnal felszívódnak. A rugalmas anyagból készült. sima felületű.Quarelin. Neophedan. epilepsziaellenes gyógyszerek: Diphedan. A hormongyűrű 21 napon keresztül folyamatosan ösztrogént és progeszteront bocsát ki (naponta 15. a szívbetegség és az érrendszeri problémák előfordulásának esélye). így a vashiányos vérszegénység kialakulását akár megakadályozhatja. de használata sokkal kényelmesebb. melyet hormongyűrűnek neveznek. Az is előfordul. A méhen belüli eszközök mellékhatásai. A méh üregében 24 óra alatt 20 mikrogramm levonorgestrel szabadul fel belőle. átlátszó műanyag gyűrűt a hüvelybe havonta egyszer kell felhelyezni a menstruáció első és ötödik napja között. Minden hónapban új gyűrűt kell felhelyezni. Fontos előnyének tekintik a szakemberek.) A megtermékenyített petesejt. amit havonta csak egyszer kell használni. nem gyermek jelentkezése van-e a háttérben. A gyűrű nem véd meg a nemi úton terjedő betegségektől és a HIV-vírus ellen. hogy ezt az eszközt viselő nőknél a menstruáció hónapokig nem jelentkezik. hogy mindez az előnyös hatása összemérhető-e az Élet továbbfejlődését gátló hatásával. Tehát a szóhasználat helytelen! A XXI. Mérlegelni kell azonban. A hormongyűrű azon az elven működik. 4. illetve 120 mikrogrammot). A negyedik oszlopban a spirál. vagy hurok néven ismert méhen belüli eszközök szerepelnek. Ridol. A méh üregében egy idegen anyag jelenléte a méhnyálkahártyában enyhe gyulladásos reakciót vált ki. Mindezek következtében a méhnyálkahártya nem tudja befogadni a megtermékenyült petesejtet. mely T-alakú. Ez a fogamzásgátlás legújabb formájának tekinthető. vagyis a kis Élet beágyazódását akadályozzák meg. Így a tablettákénál kevesebb hormonmennyiség is elegendő az érett petesejt kilökődésének megakadályozásához. de egyértelműen leírják a beágyazódást gátló hatásukat. A gyűrűt három hét múlva hét napra el kell távolítani a hüvelyből. míg tablettaszedéssel ez nem oldható meg. műanyag vázzal rendelkezik. Sertan. század szenzációjának tekintik a Mirena nevet viselő méhen belüli eszközt. de talán nem annyira előnyös és olcsó megoldás ez. Így nincs többé elfelejtett tabletta. Ptimal. s ezalatt az idő alatt bekövetkezik a menstruáció. hogy a menstruációkor csökken a vérveszteség.

– megszakított közösülés (coitus interruptus) – mechanikus móds zerek: gumióvszer (condom) hüvelyi pesszárium (diafragma) – kémiai móds zerek: zselék krémek tabletták hüvelygolyók kúpok habok oldatok stb. – méhen belüli eszközök (spirál. Kombinált tabletták: – Ovidon – Femoden – Rigevidon – Triodena – Anteovin – Triquilar – Tri–regol – Cilest – Marvelon – Diane 35 – Mercilon – Regulon ovulációgátlás (petesejt kiszabadulás gátlása) méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg. A megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus méhnyálkahártya megváltoztatása Pl.. A fogamzást akadályozzák meg: sebészeti megoldások gyakorlatilag visszafordíthatatlanok Hatásmechanizmus az ondóvezetékek vagy a petevezetők átjárhatóságának megszüntetése Pl. A fogamzást akadályozzák meg (fogamzásgátlók) Hatásmechanizmus a hímivarsejteknek a megtermékenyítés helyére való eljutását akadályozzák meg. Pl. 2. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása – Fertilan („sürgősségi” tabl. hurok) – hormonnal kombinált mé hen belüli eszközök: Mirena 151 . A fogamzást vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódását akadályozzák meg Hatásmechanizmus ÖSSZETETT a.. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása – Injekciós készítmények Depo-Provera – Implantátumok Norplant c.MESTERSÉGES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: a fogamzás vagy a beágyazódás megakadályozása MÓD: BEAVATKOZÁSSAL 1. megváltoztatása méhnyaknyák megváltoztatása b.. Csak gesztagént tartalmazó tabletták és egyéb módsze rek: – Continuin méhnyaknyák megváltoztatása petevezeték mozg.) méhnyálkahártya megváltoztatása (beágyazódás gátlás) petevezeték mozg. megváltoztatása méhnyálkahártya megváltoztatása Postinor – Rigesoft („sürgősségi” tabletta) méhnyálkahártya megváltoztatása petevezeték mozg. Hormongy űrű 4. – sterilizáció: férfi sterilizáció női sterilizáció 3.

Az érett petesejt tüszőbő l való kilökődése (ovuláció) után a nő i test alaphő mérséklete megemelkedik. Három napi megemelkedett hő mérséklet után a ciklus hátralévő részében nagy valószínűséggel nem következhet be fogamzás (ciklus végi terméketlen idő szak megállapítása)./ a fogamzás megelőzése 2. pl: – alaphő mérséklet – méhnyaknyák – méhnyak párhuzamos változása. Több tünet.TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉSI FORMÁK CÉL: 1. Méhnyaknyák vizsgálata Billings-féle módsze r 4. A hüvelybemenetnél észlelhető méhnyaknyák mennyisége és minősége a ciklus során jellemzően változik./ a fogamzás elősegítése MÓD: M E G F I G Y E L É S S E L 1. hogy termékeny vagy terméketlen nap van-e. PG/53 törpemikroszkóp – a termékeny és a terméketlen típusú nyák (vagy nyál) különböző kristályosodási képe alapján ad tájékoztatást arról. 152 . Naptármódszer Ogino-Knaus féle móds zer 2. hogy a ciklusa elején és végén hány napot tekinthet terméketlennek. Hő mérő zés Döring-féle módszer 3. TH-módszer A nő elő ző ciklusainak hosszából egyszer ű „képlet” alapján kiszámíthatja. egymást megerő sítve jelzi a termékeny időszak kezdetét és végét. . Tüneti-hő mérő zéses.

évezred elején az emberekben tovább nő az igény a természetes életmód iránt. Anna Flynn (angol) Dr. Ennek alkalmazása a hőmérsékletmérés és a testi jelek megfigyelésének kombinálását jelenti a női ciklus napjain. Ezt a módszert a Természetes Családtervezési (TCST) Tanácsadók Munkaközösségének tagjai népszerűsítik és oktatják Magyarországon. hogy felelősséggel bánjék szexualitásával.A természetes családtervezési módszerek rövid ismertetése „Minden embernek joga van ahhoz. megbízhatóságukban azonban jelentősen különböznek egymástól. A természetes családtervezés célja irányulhat egyrészt a fogamzás megelőzésére. melyet az itt lévő ábrán foglaltunk össze. Ez a családtervezés területén is megnyilvánul. másrészt a fogamzás elősegítésére. akik egészségügyi. Többféle természetes módszer is ismert. Josef Rötzer (osztrák) John és Sheila Kippley (amerikai) Arbeitsgruppe NFP (német) TCST Tanácsadók Munkaközössége (magyar) Ebben a kiadványban a Tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert ismertetjük részletesebben. hogy saját teste biológiai működéséről felvilágosítsák. mert csak ezen ismeretek birtokában válhat az ember képessé arra. vagy a természettel való összhang igénye miatt nem tudnak. erkölcsi megfontolásból. 153 .” Dr. Közös jellemzőjük a termékeny és terméketlen napok meghatározása. Anna Flynn A III. Ezt a módszert olyan párok választják. vagy nem akarnak élni a mesterséges formákkal. TERMÉSZETES CSALÁDTERVEZÉS SZÁMOLÁS Ogino-Knaus féle naptármódszer Ébredési hőmérséklet mérés Döring-féle módszer ÖNMEGFIGYELÉS Méhnyak vizsgálat Méhnyaknyák vizsgálat Billings-féle módszer Tüneti-hő mérőzéses módszer Dr.

Döring-féle hőmérőzéses módszer (van de Velde. akiknek pontos. A legkorábbi utalás az orvosi irodalomban erre a váladéktünetre az 1850-es évekből származik. A méhnyaknyák a hüvelybemenetnél észlelhető. amikor először írta le a spermiumok életképességének közösülés utáni tesztjét. Hermann Knaus bécsi nőgyógyász. Sims 1868-ban rámutatott a nyák fontosságára. akik szeretnék elkerülni a fogamzást. és mennyisége illetve minősége a ciklus során jellemzően változik. Eszerint az érett petesejt tüszőből való kilökődése. vagyis az ovuláció után a női test alaphőmérséklete megemelkedik. A ciklus eleji terméketlen időszakról ez alapján sajnos nincs információnk. ezért nem is ajánlják olyan nők számára. rendszeres a menstruációjuk. napján következik be. Ez a hőmérsékletugrás reggelenkénti hőmérőzéssel kimutatható. Háromnapi megemelkedett hőmérséklet után a ciklus hátralevő részében nagy valószínűséggel nem következhet be a fogamzás. A nőnek minden hónapban a menstruáció napjait be kell jegyeznie a naptárba legalább egy éven át. A módszer biztonságát csökkenti. Ő hangsúlyozta. A módszer nem tud alkalmazkodni a ciklus változásaihoz. 1933154 . Kyusaku Ogino japán és dr. hogy az ovuláció legtöbbször a ciklus 14. amikor a nyák a legfolyékonyabb állapotában van. „Ezzel a születésszabályozásnak újabb időmegválasztásos módszerét teremtette meg” (Dr. de ennek bizonyításával adós maradt. akik egymástól függetlenül állapították meg a nők termékeny és terméketlen napjait még az 1930-as években. A naptármódszer nevét onnan kapta. majd a ciklus második részében emelkedett hőmérsékleti értékek észlelhetők. így hosszabb vagy rövidebb ciklusban a tüszőérés is későbbre vagy előbbre tolódhat. Gerhard Döring. Így pontos képet kap arról. gyógyszerek. J. A módszer azt feltételezi. Smith már ekkor leírta. A ciklusok változékonysága miatt nem tartják biztonságosnak. láz. hogy alapvető összefüggés van a nő testhőmérsékletének ciklusszerű változásai és a cikluson belül ismétlődő termékenység között.) félrevezethetik a megfigyelőt. stresszhatás. hogy a ciklusa – mely a menstruáció első napjával kezdődik és a következő vérzés előtti napig tart – hány napos szokott lenni. hogy ez a hőmérsékletemelkedés a peteérésnek lehet hírnöke. A ciklus első felében mindig alacsony. München). hogy zavaró körülmények (pl. és egészen a következő menstruáció kezdetéig ezen az emelkedett szinten marad. Viszont kevés nő menstruál napra pontosan. tehát csak olyan nők alkalmazhatják. T.Az Ogino-Knaus-féle naptármódszer A naptármódszer fölfedezői dr. melynek hosszából 18-at levonva megkapjuk a termékeny időszak kezdetét. Az így feljegyzett ciklusok közül ki kell választani a legrövidebbet. stb. W. hogy alkalmazásához az ún. a leghosszabb ciklus hosszából pedig 11 napot levonva kapjuk a termékeny időszak végét. Így állapíthatjuk meg a ciklus végi terméketlen időszakot. Wilhelm Hillebrand hívta föl a figyelmet 1934-ben elsőként arra. hogy fiatal. nemileg érett nőknél az ébredési testhőmérséklet reggel mindig változásokat mutat. M. Hillebrand) Henrik van de Velde holland nőgyógyász már 1904-ben észrevette. menstruációs naptárra van szükség. A Billings-féle módszer A módszer alapja a méhnyakban termelődő. hogy a fogamzás akkor a legvalószínűbb. és a petefészek hormonjainak ellenőrzése alatt álló nyák figyelemmel kísérése.

A házaspár megfigyelte a méhnyaknyák jelenlétét és minőségének változását a ciklus során. Azóta világszerte több kutatócsoport is foglalkozott a tüneti-hőmérőzéses módszerrel. Prof. meghatározták az ovuláció idejét és annak egyértelmű összefüggését a termékeny típusú nyákkal. 1964-ben jelent meg John J. Már 20 éve oktató-tanácsadói munka folyik a Düsseldorfi és Müncheni Orvosegyetem Nőgyógyászati Klinikáinak. Tüneti-hőmérőzéses módszer (TH-módszer) Több tünet párhuzamos változása jelzi számunkra a termékeny időszak kezdetét és végét. pedagógusok. A német munkacsoport 1986 óta folyamatosan közli kutatási jelentéseit. középidős fájdalom) alkotja a módszer lényegét. pedagógusokból és pszichológusokból álló kutatócsoport. Dr. S. hogy megfigyeli azokat a változásokat. mely minden nő számára lehetővé teszi. ausztráliai orvosházaspár olyan ismertetőjel után kutatott. 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. melyet fölfedezője után Billings módszernek neveznek. valamint a Freiburgi Egyetem Pedagógiai Tanszékének szakmai irányításával. Véleményük szerint a nők 70%-a meg tudja figyelni a méhnyaknyákot. Baur (Müncheni Egyetem). 1966-tól kezdve már tanfolyamokon oktatták ezt a peteérést észlelő módszert. U. amely a hüvelybemenetnél egyértelműen észlelhető. 1965-ben az osztrák Rötzer professzor az ébredési hőmérséklet és a méhnyaknyák korrelációját vizsgálta a női ciklus során. 155 . az Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP). Dr. amelyek a ciklusának félideje körül szervezetében lejátszódnak. Billings „Az ovulációs módszer” című könyvének első kiadása. és különböző célcsoportok számára készült oktatási segédanyagait. Freundl (Düsseldorfi Egyetem). Hermann Knaus professzor az 1930-as években a méhnyaknyákot a közeledő peteérés egyetlen látható jelének tartotta.ban Franciaországban a petefészket laparotómia útján közvetlenül vizsgálták. Dr. 1995ben már több mint 600-an rendelkeztek természetes családtervezési tanácsadó bizonyítvánnyal Németországban. ahol orvosok. G. Sottong (Arbeitsgruppe NFP Köln). A csoport három vezetője: Prof. és Dr. Az 1980-as évek elejétől az addig ismert leghatékonyabb módszerek tapasztalatait szintetizálta és kifejlesztette a német tünetihőmérőzéses módszert egy neves nőgyógyászokból. A német munkacsoporttal szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Természetes Családtervezési Tanácsadók (TCST) Munkaközössége. Az 1950-es évektől kezdve Evelyn és John Billings. kiegészítve a méhnyaktapintással és különböző szubjektív jelek érzékelésével (mellfeszülés. biológusok. Így az ébredési hőmérséklet emelkedése. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. hogy termékenységének napjait saját maga megállapíthassa azáltal. a méhnyaknyák minőségi és mennyiségi változása. A kutatás során figyelmük a méhnyaknyákra terelődött.

0 nap nap nap nap T T T T P P P P P T T T T T T T T T T T T 156 .A tüneti-hőmérőzéses (TH) természetes módszer összefoglaló áttekintése 36.5 36.

lejegyezve egy cikluslapra. hogy a női ciklus termékenységi szempontból három szakaszra osztható: relatív terméketlen fázis. Ezen szakaszokat és a termékenységi tüneteket tekinthetjük át a kitöltött és kiértékelt cikluslapon. az abszolút terméketlen időszak azért kapta ezt a nevet.) a méhnyak bizonyos változásai. mert itt következhet be nem tervezett fogamzás az alkalmazók vagy a módszer hibájából. melyek a termékenységi tünetek. A természetes módszer feladata a termékeny időszak kezdetének és végének pontos meghatározása. mert itt még egyszer sem történt váratlan fogamzás. A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer segítségével ezek megfigyelhetők a női ciklus során. A jelek a következők: (1.A tüneti-hőmérőzéses (TH) módszer rövid ismertetése Hogyan jelzi a nő szervezete a termékenységet? Testünknek termékenységünkkel kapcsolatban is vannak jelzései. A relatív terméketlen szakaszt azért nevezzük így. majd értékelve ezeket a megfigyeléseket megállapítható. termékeny fázis és abszolút terméketlen fázis. (2.) a méhnyaknyák és (3. relatív terméketlen termékeny fázis fázis abszolút terméketlen fázis A kiadványunk által nyújtott információ természetesen nem elegendő a termékeny és terméketlen napok biztonságos megállapításához! 157 . Naponta megfigyelve.) az alaphőmérséklet.

A nagyon termékeny típusú nyákban viszont megnő az ondósejtek életképesség azáltal. de felkelés előtt kell hőmérőzni. A hőmérsékleti görbe. sohasem hónaljban. 158 . Ha végigkövetjük a testhőmérséklet alakulását egy cikluson át megállapíthatjuk. A hüvelybemenet törlése után vizsgálhatók a nyák mennyiségi és minőségi jellemzői.) A „nyák-mintavételt” naponta többször. A termékenységi tünetek pontosan kidolgozott szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatóak. hogy a nyák táplálja őket. mert több tünet párhuzamos megfigyelése egymást megerősíti. melyet méhnyaknyáknak nevezünk. WC-re menéskor célszerű elvégezni. ha a szabályostól eltérő tünetek jelentkeznek. legkönnyebben észlelhető termékenységi tünet megfigyelését kiegészítheti a méhnyak tapintással való önvizsgálata. (A petesejt élettartama 12–18 óra. végbélben vagy hüvelyben történhet. hálózatos szerkezetet alkotva megnehezíti bejutásukat. mozgás előtt. és energiát biztosít számukra. és a méhnyak változása.A folyamatos önmegfigyelés révén értékes jelzések birtokába juthatunk. a méhnyaknyák. Így 3 illetve 5 nap is lehet a hímivarsejtek élettartama. hogy megbízhatóan értesül szervezete egészséges működéséről. Így kettős ellenőrzésen alapuló módszert kapunk. és a következő menstruációig magasabb szinten marad. valamint egyéb észrevételek. Ugyanakkor csatornaszerű szerkezete segíti a hímivarsejtek bejutását a méhbe. Éppen ezért hasznos lehet a TH-módszer minél korábbi elsajátítása még akkor is.és italfogyasztás. hogy a hímivarsejtek számára kedvező körülményeket teremt a női szervezetben. bekövetkezte környékén megemelkedik. A nő számára biztonságérzetet jelent. amely minden izgalom kizárása mellett. Méhnyaknyák: a méhnyakban található mirigyek tüszőhormon (ösztrogén) hatására váladékot termelnek. hogy ezt a megemelkedést a szabályok alapján megállapítsuk. Mindezen folyamatok mögött a hormonok kifinomult összjátéka van. 1. és ezen összjáték eredményeként figyelhető meg az alaphőmérséklet. Az alaphőmérséklet: az a hőfok. Feladatunk az. A kissé termékeny váladék a hímivarsejtek számára nehezen átjárható. A nyák jelentősége. nyugalomban mérhető. Így fiatal lányoknak. Csodálatos dolog saját magunknak meggyőződni termékenységünkről. Mérése higanyos hőmérővel szájban. ha családtervezési módszernek a pár később más formát választ. A petesejt kiszabadulása előtt a hőmérséklet viszonylag alacsony. hogy két különböző hőmérsékletszint van. Az ösztrogén függő méhnyaknyák-változás. és a progeszteron függő hőmérsékletemelkedés egymástól függetlenül megfigyelhető két jel. Ezért is nevezik ébredési hőmérsékletnek. a nyáktünet és egyéb tünetek pontos szabályok szerinti kiértékelésével a termékeny és terméketlen napok meghatározhatók. Ugyanakkor hamar észreveheti. Így étel. vagyis közvetlenül ébredés után. A két. Azért tudjuk nagy biztonsággal a termékeny időszak kezdetét és végét megállapítani a tünetihőmérőzéses módszer segítségével. Nyák nélkül a hímivarsejtek csak pár óráig maradhatnak életben. 2. házasságban élőknek vagy a változókorban egyaránt segítség lehet a természetes működés nyomon követése.

fehéres vagy sárgás. (A méhnyak tapintással való önvizsgálata a szüzesség elvesztése után javasolt. akik el akarták kerülni a fogamzást. hogy fölveszi a versenyt a legnépszerűbb mesterséges módszerekkel is. 159 . f. Semmilyen családtervezési módszer sem 100%-os biztonságú. Az értékelés során betűjeleket használunk: s. n+. Méhnyak: a méh testét a hüvellyel összekötő csatorna. Nem igényel orvosi beavatkozást. és a méhszáj nyitott. A kissé termékeny napokon kevés. ezáltal egészségtudatuk és termékenységtudatuk erősödik. mint a tabletta vagy a spirál. A termékenységi jelek felismerése segítséget nyújthat azoknak a pároknak is. és a méhszáj nyitottsága. 3. A méhnyak alsó nyílása a külső méhszáj. egészségügyi szempontból nincs ok aggodalomra. A módszer megfigyeléseinek köszönhetően a nők jobban megismerik saját szervezetük működését. nyers tojásfehérjeszerű a nyák. akik gyermeket szeretnének. termékeny napokon a méhnyak a hüvelyben magasan van. nincs mellékhatása. Ø. a fogamzás időpontjának ismeretében pontosabban behatárolható a szülés várható ideje . A ciklusban jelentkező problémák korai felfedezése és kezelése segíthet a meddőség bizonyos eseteinek kezelésében. nagyon nyúlékony. vízszerűen átlátszó. vagyis kemény (K). nem nyúlékony. ill. hogy 100 olyan nő közül.) Miért jó megismerni a TH-módszert? A TH-módszer olyan jó hatásfokú. a méhnyak tapintata.2 2. híg. ajak tapintatú. Ha a természetes módszer mellett fogan meg egy gyermek. illetve hüvelyen belüli részt. így könnyebb igent mondani a jelentkező kis Életre. A méhnyak ugyanis mintegy betüremkedik a hüvely felső végébe. míg a nagyon termékeny napokon sok. A fogamzás létrejöttét a házaspár korán megállapíthatja.3 2.index: azt fejezi ki. félgömbszerűen. vagyis puha (P). és a méhszáj zárt. 1 éven belül hánynál következett be mégis. A terméketlen napokon a méhnyak a hüvelyben alacsonyan helyezkedik el. n. Az önmegfigyelés elősegíti a nőgyógyászati és hormonális betegségek korai felismerését és kezelését. A TH módszer biztonsága 10 649 ciklus alapján módszerhiba alkalmazói együttesen hiba Fogamzások 3 19 22 száma Pearl-index* 0. A női ciklus napjain változik a méhnyak hüvelyben elfoglalt helyzete. Erkölcsileg és vallásilag elfogadható.5 *Pearl. Mindezek észlelése belső vizsgálattal történik. orrhegy tapintatú. melyen a hüvelyhez való viszonya szerint két részt különböztetünk meg: hüvely feletti.A terméketlen napokon nyák általában nem észlelhető. sűrű. tehát alkalmazása mellett bekövetkezhet nem tervezett fogamzás.

hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is. fölvállalják a lemondás időszakát. Ezen idő alatt a kölcsönös szeretet és gyöngédség olyan kifejeződéseit fedezhetik fel. tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. tanácsadókra van szükség. hogy olcsó. pedagógusok. amit a tanulásra kell fordítani. és fejlődhet szexuális kultúrájuk is. de ez már nem a tiszta TH módszer. Hogyan válik elérhetővé bárki számára a természetes családtervezés? Hogyan lehet megtanulni a tüneti-hőmérőzéses módszert? A tüneti-hőmérőzéses módszerrel a világon több kutatócsoport is foglalkozik. A tanácsadóképzésre azért van szükség. Munkacsoportunkban orvosok. 2000 őszén indult az 1. akik ragaszkodnak a TH-módszer nagy biztonságához. Azok. ha nem tervez gyermeket a házaspár. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni. a tanácsadás pedig ingyenes. „Drága” benne csupán az idő és a türelem. biológusok. pszichológusok és védőnők dolgoznak együtt. A termékeny időszak alatt. Költsége egy hőmérő és egy munkafüzet. TCST tanácsadók Magyarországon 160 . ha néha nehéz is. amely szorosan együttműködik a 20 éve tevékenykedő német Arbeitsgruppe NFP-vel. amit a pár közös döntéssel.Fontos előnye. Ahhoz. a szexuális kapcsolattól tartózkodniuk kell. Magyarországon 1992-ben alakult meg a TCST Munkaközösség. amely hasonlít a klasszikus értelemben vett udvarláshoz. közös döntés-hozatalt kíván meg a házaspárok részéről. időnként más módszert (pl. A módszer alkalmazása állandó együttműködést. Akik nem tudják fölvállalni ezt az önmegtartóztatást. Végeredményben mélyítheti a párkapcsolatot. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára. Így a lemondás. A módszernek van nehézsége is. gumióvszert) alkalmazhatnak. vagy bizonytalanok a termékeny időszak meghatározásában. gazdagabbá teheti a házastársi kapcsolatot. ezáltal jobbá válhat a kommunikáció közöttük. egyetértéssel vállal föl.

amely három ciklus ideje alatt zajlik le. Ahhoz. Ez utóbbi azért hatékonyabb. Telefon: +36-30-99-59-960 E-mail: hortobagyi. telefonszámon és e-mailen lehet felvilágosítást kapni a TCST Munkaközösség munkatársaitól: Cím: 6000 Kecskemét. sem a rendszeres életmód. 2000 őszén indult az első tanácsadóképzés Budapesten az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. ugyanis a módszer elsajátításához szükséges a személyes tapasztalatszerzés. tanácsadókra van szükség. vagy szakemberektől tanácsadás ill. ill. az országban működő tanácsadókról és a szakirodalom elérhetőségéről az alábbi címen. hogy olyan szakemberek – természetes családtervezési tanácsadók – álljanak rendelkezésre Magyarországon is.nagy@fibermail. amely 3 ciklus ideje alatt zajlik. 17. (az iskolai szüneteket kivéve) Két lehetősége van: 1. hanem a gyakorlatban felmerülő kérdések és tapasztalatok megbeszélésére. 2. Könyvek segítségével önerőből Ehhez tartozó szakirodalom ajánlás az előadásanyag végén található. Budapest. hogy a TH-módszer hatékony alkalmazása elérhetővé váljék az érdeklődők számára.A TH-módszer helyes alkalmazásához tanulásra van szükség. a különleges élethelyzetek kezelésére is. akik a természetes módszer ismereteit nagyon pontosan tudják továbbadni.hu Budapesti tanácsadás helyszíne: minden szerdán 17–19 h között a Pesti Ferences Templom földszinti hittantermében. mert így nemcsak az elméleti ismeretek elsajátítására van mód. Szakemberek: Ilyen szakemberek lehetnek a természetes családtervezés (TCST) tanácsadói. akiktől a módszer biztonságos alkalmazása megtanulható. 161 . kerület. Könyvek segítségével önerőből 1. A tanácsadóképzésre azért van szükség. tanfolyam keretében. A tanulás egy tanfolyam keretében 4 alkalomból áll. ha valaki egy másik módszerről akar áttérni a TH módszerre. Ferenciek tere. A tanulás történhet könyvek segítségével önerőből. A TH-módszerről. V. Szakemberektő l. vagy 2. A tanácsadás és a tanfolyam 4 alkalomból áll. Pelikán u. Az sem jelent problémát. Nem feltétel sem a szabályos ciklus.

Medicina. 2002.: Anya. 2000. 1990. Carlo: A fiatalok etikája. Lampé László dr. középidős és késői. Kiegészítésként. mielőtt a magzat életképessé válna. Szent István Társulat.és Könyvkiadó. T/Fax: 06-72/256-225 E-mail: forrasal@freemail. Budapest. Budapest. megbeszéljük a látottakat. Budapest.). és a maga útján eltávozik. 2001. Gulliver Lap.hu Rácsodálkozunk az emberi élet kezdetére. és így táplálékhoz jusson. Részletesen. 2001. Beszerezhető: 7634 Pécs. Magzatvédő Társaság magzati fotó sorozata. 2003.). Don Bosco Kiadó. lépésről lépésre megbeszéljük a magzati élet állomásait. Ebben segíthet a Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről.) Mindig kitérünk részletesen az apa szerepére is. hogy a következő 6 –7 napon belül beágyazódjék a méhfalba. Budapest. abortusz-megelőzés A családtervezési módszerek előbb ismertetett bemutatása. Bemutatjuk. – Goze-Hanel. Laimer. Enélkül szó szoros értelemben éhenhal. s természetesen kérdezhetnek is bennünket. 1987 Az élet kultúrájáért. Budapest. Az Alfa Szövetség magzati plakát sorozata. hete előtt). Fiore. Ez az esetek 30 – 50%-ában meg is történik. Lennart: Már élsz. Miután közösen megcsodáltuk az emberi élet indulását. kiemelve ebből a poszt abortusz szindrómát. 1997. 17. Az abortusz Spontán vetélés: a terhesség megszakadása. vagy filmvetítési lehetőség hiányában magzati fotókat nézegetünk: Kitzinger.: Szülészet-Nő gyógyászat Egyetemi Tankönyv. 2001. Sheila – Nilsson. 1999. A következő könyvek felhasználását ajánljuk még ehhez a súlyos kérdéshez: Ferencz Antal dr. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. hogy minden megtermékenyített petesejt eljut a továbbfejlődéshez. mert ennek az a feltétele. OMC Bécs 1986. Saját baba-várási élményeinket elmeséljük. Ebben segítségünkre lehet: Mackonochie. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről.Életvédelem. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. beszélünk az abortuszról is. Alison: Terhesség és csecsemőápolás című könyve.. (Riport könyv.: A bioetika alapjai. A következő könyv az anya-gyermek kapcsolat fontosságára és mikéntjére hívja fel a figyelmet: Teusen.. Nem mondható.) és Peretti. Szent István Társulat. A spontán vetélés lehet korai. Az abortusz szövődményeit is részletesen megbeszéljük. 2002. M: Igen vagy nem. Debrecen. körbe adjuk a Magzatvédő Társaság 11-12 hetes magzati kort ábrázoló babáját. Vöröskő u. Budapest. I. és a természetes családtervezés megismertetése véleményünk szerint az életvédelmet. G. Budapest. 162 . (általában a terhesség 28. Ehhez segítségként használjuk: Rákóczi István: Az abortusz című könyvét (SubRosa Kiadó. a fogalom tisztázások. (Deák és Társa Kiadó. és a Forrás Magyar Keresztény Média Alapítvány által forgalmazott: Az emberi élet a legnagyobb csoda című magzati videofilmet.. Frank: Tilly (Harmat. Család-óráinkon ehhez kiegészítésként közösen megnézzük az Alfa Szövetség által kiadott. az egészséges életkezdetet és az abortusz-megelőzést szolgálja.

a születések száma ugyanebben az évben 104000 volt. 1998-ban 74000 abortuszt végeztek Magyarországon. Ha az abortusz kérdésével közvetlen környezetünkben találkozunk. Pszichológusok külön foglalkoznak ezzel a kérdéssel. kismedencei gyulladás elhúzódó vérzés idültté váló gyulladás petevezeték hegesedés meddőség –lelki: abortusz – túlélés szindróma – Később vállalt gyermekre: – testi: –spontán abortusz –koraszülések valószínűsége nő –a szülési szövődmények előfordulása növekszik – lelki: –abortusz – túlélés szindróma – Párkapcsolatra. hogy olyan komoly döntés előtt állnak. . hogy egy következő elő ne fordulhasson az életében. Nagyon mély nyomot hagy az édesanya életében. Álljunk mellé lelkileg. Segítsünk azoknak is.RU 486 (Mifepriston) abortusztusztabletta A terhességmegszakítás egy kilátástalan helyzetből való kijutási kísérlet. mellé állunk ebben a helyzetében. hogy az élet mellett tudjon dönteni.méhnyaktágítás és méhkaparás (12 hetesnél fiatalabb) . pl. az egész családi életre: – lelki: –abortusz – túlélés szindróma 163 késői: . akkor társadalomunk lesz kilátástalan helyzetben. Az abortusz szöv ődményei: – Anyára: –testi : korai : lázas reakciók sérülések. Mi pedig a saját életünk számára hozzuk meg azt a komoly elhatározást. egy mély sebet.Művi terhességmegszakítás: az ÉLET kioltása az anyaméhen belül NEM CSALÁDTERVEZÉSI MÓDSZER! A művi abortusz azért különösen súlyos tett. Bács-Kiskun megyében 2001-es adat: élveszületések száma: 5101. Ezek közül az édesanyák közül sokan életük végéig álmodnak a magzatukkal. méhfalátfúródás fertőzések. S van sajnos.méhnyaktágítás és vákuumkiszívás (12 hetesnél fiatalabb) . akik mégis elmennek abortuszra. Ha tudunk ilyen esetekről. mely egész életében végigkíséri.méhnyaktágítás és fájáskeltés (12 hetesnél idősebb) . nagyon fontos az a hozzáállásunk. művi abortusz: 2711. hanem azt érezze bennünk. nem akkor kell kioktatnunk őket: hogy tehettél ilyet. hogy a mi életünkben ilyen nem fordulhat elő. hogy ne az ítélet legyen bennünk azokkal kapcsolatban. mert védtelen kis ember ellen irányul. és ha azt igényli esetleg konkrétan anyagilag is. akikről megtudjuk. aki több ilyen beavatkozáson is átesik. S abban próbáljuk segíteni. pl. hanem a segítségünkre. elvetesse-e magzatát vagy se. S ha ez társadalmunkban rutinná válik. A botladozó embereknek nem a mi ítéletünkre van szükségük.

A sejtek ingerlése helyett bénítja azokat. A progeszteron készíti elő az anyaméhet a magzat befogadására. hosszú kísérletezés után a vegyületet (hormont) elemezni. hogy a progeszteron hatásának kikapcsolása megakadályozza a terhesség létrejöttét. Ha a »zárban« »hamis kulcs« van. Ezt a vegyületet (a prosztaglandint) már a 30-as évek óta ismerték. illetve a már meglévő terhességet megszünteti. hogy a terhesség megmaradásában döntő szerepe van az ún.freeweb. Hogy is kezdődött? Századunk első éveiben fedezték fel. Mi lehetett az ok? A vizsgálatok kimutatták. »sárgatest«-nek. de a méhizomzat összehúzódásai nem voltak elegendők arra. a számot később 486-ra rövidítették.html címen találtuk az interneten. de kellemetlen mellékhatásai miatt abortusz céljából önálló alkalmazására nem került sor. Az abortív hatás azonban »csupán« 60–85%-os volt. a Hochest AG francia leányvállalata. (melyeket receptoroknak hívunk). 1980-ban egy kísérletsorozat eredményeként három ilyen készítményt állítottak elő. A hormonnak a progeszteron nevet adták (latinul pro: -ért. Egy további vegyületre volt szükség. azonban élettani hatása azzal éppen ellentétes. ha a progeszteron a sejtek megfelelő érzékelőihez kapcsolódik. az megakadályozza (mivel a hormon helyét elfoglalja). A harmincas években sikerült. erősebben kötődik a sejtek progeszteron-receptoraihoz is. RU-486 A franciaországi Roussel-Uclaf gyógyszergyárban 1980-ban szintetizálták azt a vegyületet. hogy az élettani hatással rendelkező vegyület kapcsolatba lépjen a sejttel. mint maga a progeszteron. Minden hormonnak (kulcsnak) megfelelő receptora (zárja) van. Ezek közül az RU 38486 volt a leghatásosabb. A sejtekre kizárólag csak az összeillő párok találkozása van hatással. gestare: hordozni. A cikket a www.) Ez a vegyület (mint az a rutinvizsgálatok során kiderült). Ezek a szerkezetek. hasonló módon kapcsolódnak a hormonokkal. Bizonyos hormonok hatását úgy kívánták semlegesíteni.A következő cikk az abortusztablettáról tartalmaz információkat. Amerikai tudósokkal együtt a francia Balieu doktor a 70-es években fedezte fel azokat a szerkezeteket az anyaméh sejtjeiben. Az RU 486 hatásának kiegészítéseként kis mennyiségű 164 . hogy »hamis kulcs« segítségével megakadályozzák a hormon sejtekhez való kötődését. hogy a kilökődés bekövetkezzék. A terhesség megmaradásához fehérjék szükségesek. Magától értetődő. hogy a méhizomzat fokozott működése majd abortuszt fog okozni. A tabletta nem okozott minden esetben abortuszt. Állatkísérletek sora után 1981-ben Genfben próbálták ki emberen először a szert. mely a méh összehúzódását fokozza. a RousselUclaf kutatói többek között ilyen receptorokkal és a hozzájuk való »hamis kulcs«okkal foglalkoztak. hogy az embrió ugyan levált a méh faláról. mely kémiai-biológiai hatásaiban a terhesség fennmaradásában jelentős szerepet játszó progeszteronnal megegyezik. Ezeken keresztül fejti ki hatását a hormon. és ez a hormon felelős az első időszakban a terhesség megtartásáért.hu/jegyes/abortusz/ru486. Annakidején ezzel kísérleteztek. mint a kulcs a zárral. (Az RU a cég nevének rövidítése. melyet a petefészekből eltávozott érett petesejt hagy maga után. a méh nyálkahártyája lelökődik. melyek csak akkor képződnek. A német gyógyszeripari vállalat. melyek a progeszteronnal kapcsolatba lépnek. Amennyiben a hormon mennyisége csökken (ez következik be minden menstruáció előtt). gestatio: terhesség).

hogy a tabletta létezik. soha nem múló bűntudatot okoz az abortusz.. tudjuk. hogy elvéreznek. Jelenleg is ismert a »posztabortusz szindróma«. hogy az esetek 15%-ában szükségessé válik a műszeres befejezés. hanem tevékeny részese lesz az abortusznak (a tablettát ő veszi be) – eddig egy altatás alatt. A kísérletek során a vegyületkombináció hatására az abortusz 96%–ban befejeződött. az RU 486-tal napokig nem történik semmi. A vizsgálatok azt mutatják. akár számításból a várandós asszony ételébe keverjék? A mérgek. melyek egy részét csak sebészeti beavatkozással lehet megállítani. konfliktusok forrása egy abortuszt előidéző vegyület bevezetése. vagy ilyen betegségre hajlamosoknál.. kórházi osztályon és legfeljebb a 7. Az abortusz technikája megfelelő felkészültséget. hogy az RU 486 a »szokásos« szövődményeken kívül szívbetegségben szenvedőknél. Ha ezek a nők orvosi felügyelet nélkül vennék be a tablettát. A szomszédos Ausztriában is széleskörű vita zajlik a szer bevezetéséről. hogy az illegálisan forgalomba jusson? Ki tudja ellenőrizni. Sokan életük végéig vádolják magukat: »Miért engedtem?« Az eddigi tapasztalatok azt mutatják. hogy a pszichikai szenvedés a tabletta használatával csak fokozódik. Az abortusztabletta bevezetésének rendkívül nagy a társadalmi veszélyessége is. valamint erős dohányosoknál súlyos zavarokat okozhat a szívműködésben. Jelenleg az abortuszokat (hazánkban mindenesetre) kizárólag ellenőrzött körülmények között. Az RU 486 nevű vegyület hivatalos engedélyezése MIFEPRISTONE néven Franciaországban 1988 szeptemberében történt meg.) Nem hagyható figyelmen kívül. ha ott mind az orvosok. A nők egy részénél tartós lelki válságot. Az előírás szerint kizárólag klinikán. A gyártó ugyanis csak akkor hajlandó egy országba exportálni az RU 486-ot. A kísérletek tanúsága szerint a beavatkozást 4–5%-ban követi súlyosabb vérzés (enyhébb.« (La Republica 1989. A vegyület jelenleg MIFEGYNE néven csupán Franciaországban. néhány perc alatt bekövetkezett az abortusz. mind a közvélemény. de a folyamat már megfordíthatatlan. hormon szerű anyagok a szervezetben nagy mennyiségben fordulnak elő. a mainál is kevésbé lesznek készek a fogamzásgátló módszerek használatára.5–1 mg prosztaglandin származékot adnak hüvelykúpban vagy injekcióban. terhességi hétig alkalmazható. felszerelést igényel. hétig használható a szer) – a nő nem szenvedő alanya. Svédországban és legújabban az USA-ban kapható. kockáztatnák.dec. A hormonok.prosztaglandinnal próbálkoztak. A tabletta bevezetésével azonban ki tudja megakadályozni. Balieu doktor írja egy helyen: »mind Franciaországban. szakorvosok. hogy a veszélyes altatásnak és műtétnek alávesse magát. Visszaút nincs. Kínában. hogy ki mikor használja? Hogyan akadályozható meg. kimutathatók.08. hogy akár bosszúból. mind 165 . Az eredmény nem is maradt el. Súlyos személyes gondok. egészségügyi intézményekben végzik. mind Olaszországban minden ezer nő közül 4–5 méhenkívüli terhességet hordoz. akik most is elvárják a nőtől. – a döntésre kevesebb idő áll rendelkezésre (csak a 7. több napig tartó vérzés szinte minden esetben bekövetkezik). magától értetődőnek fogják tartani a 3 tabletta bevételét – a férfiak tudva. A 3 tabletta (600 mg) RU 486 adását követően 36–48 óra múlva 0. Mi zajlik ilyenkor a nő lelkében? – a férfiak.

Lehet. Budapest.. A vita természetesen Franciaországban is zajlik. Kitzinger. Budapest. Ferencz Antal dr.. Családpasztorációs Füzetek 1. Hosszadalmas kísérletsorozatok szükségesek még ahhoz. A kísérletek még folynak. még ha könyörögve kérnének is rá. Szent István Társulat. Campbell.. Tudni kell azt. Konferencia a Vatikánban 1996.a politikai vezetés elfogadja alkalmazását. mint kizárólag terhességmegszakító szert. a Család évében. vegyi fegyvert gyárt. Család és demográfia Európában. hogy egy nap majd az emlőrák kezelésében lesz szerepe. Kecskemét. Budapest. 1987 Martini. Budapest. hogy "sohasem adok be mérget. hogy az RU 486 is gyógyszer lesz egyszer. Medicina. aki a genetika professzora. 1994. A boldogabb családokért! Magyar Katolikus Püspöki Kar.. hogy Irak egyes gyógyszerekből (melyeket segélyként kapott).ez a legelső emberellenes méreganyag. 1997. mint ahogy az is. hogy "nem adok be nőnek abortuszt előidéző szert". Új Város. hogy ez a készítmény úgy lett engedélyezésre benyújtva és úgy engedélyezték. 2003. amit a hírekben is hallani lehetett. Majomkísérletek tanúsága szerint a szert a szülés megindításában is lehet majd használni. sőt lehet. »Az RU 486 csak mint abortuszpirula kerülhet forgalomba. 166 . és mint orvos. Interjúkötet. Ross dr. Campbell. Boldogabb családokért iskolai program. Egy TV vitában Lejuene professzor. Budapest. 1997.és Könyvkiadó. Joseph: A föld sója. Szexualitás és párkapcsolat. Harmat Kiadói Alapítvány. Raimondo: A szerelem ezer arca. Scotto. Gulliver Lap. M: Igen vagy nem. és Hyppocrates esküjét tettem le. Ross dr.. 2003. János Pál pápa levele a családokhoz 1994-ben. Laimer. Budapest.« nyilatkozta Balieu doktor. hogy az RU 486 hatásait. Ratzinger. 2002.: A bioetika alapjai. A magam részéről pedig orvos vagyok. 2001. Gondoljunk csak arra. Szakirodalom II. Sheila – Nilsson. október 17-19.: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv.: Életre szóló ajándék. Fiore. Budapest. Szent István Társulat. Nem lehetetlen. a következőket mondta: ». 1994. mellékhatásait. Az élet kultúrájáért. aki arra eskette fel tanítványait. A kísérletek szerint a majmok tejtermelését is fokozza. 2001. Nicola dr: 100 kérdés a szexualitásról. esetleges felhasználási lehetőségeit megismerjük. 1990.« Az RU 486-nak azonban még nem ismerjük minden lehetséges felhasználási lehetőségét. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. és nem is sugallom ilyen szerek használatát. Harmat Kiadói Alapítvány. Lampé László dr. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai." Ugyanott áll az is. Majd` minden gyógyszernek vannak etikátlan felhasználási lehetőségei. 1999. Lennart: Már élsz. Carlo: A fiatalok etikája. nem lehetek híve egy emberellenes méregnek. hogy a császármetszések egy része is elkerülhető lesz használatával.: A szülői hivatás. Don Bosco Kiadó. OMC Bécs 1986. A vegyületet magát nem szabad »kiátkozni«.

: Természetes fogamzásszabályozás. Szent István Társulat. Ein Handbuch für NFP– Beratern und Beraterinnen. 2001.): Prospective European multi–center study of natural family planning (1989–1992) interim results. Miért sírsz Mirjam? (Az abortuszt követő szenvedésről) Riport könyv. – Bremme M. University of Düsseldorf. Budapest. 1997. Feketéné Szakos É. Arbeitsgruppe NFP. Kippley J. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Szalai E. beszélgess velem! Születés előtti kommunikáció anya és gyermeke között. Budapest. – Döring G. – Godehardt E. – Sottong U.: A TCST megbízhatósága: a német prospektív tanulmány részeredményei. de hogyan? A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai. Munkafüzet. dec. SubRosa Kiadó. – Szakos É.) Természetes és biztonságos.: A természetes családtervezés művészete. Budapest. márc. University of Düsseldorf. März 1997 NFP Study Group.: Effectiveness and acceptability of the symptothermal method of natural family planning in Germany. Budapest. 2003. Budapest.: A természetes családtervezés napjainkban.: „Wenn zwei sich lieben…”. Medicina. 1987 Rákóczi István: Az abortusz.. Budapest. (Freundl G. Népjóléti Minisztérium. Germany: Natural family planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long–term study. Deák és Társa Kiadó. bis 09.: Szexuális nevelés és természetes családtervezés. Herder. 07. Bundesdeutscher Kongress über Natürliche Familienplanung (NFP) Köln. Budapest. – Freundl G. K. 1992. Budapest. München. OMC Bécs 1986. június/szeptember 179–189. A. Frank–Hermann P. Fekete T. Freundl G. Psychologie 20. Teusen.: Természetes fogamzásszabályozás. 2002. Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközössége. – Sottong U. Rötzer J. 1992. 1994. G. Szil P. Debrecen. 1991. 269–283. Szent István Társulat. Study Centre. Peretti. 1988. Az élet kultúrájáért. Köln. Budapest. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”..: Anya. 167 . Előadásjegyzet védőnők számára. Ehrenwirth. Schulze–Hobeling H. Frank: Tilly. 118–120. Arbeitsgruppe NFP: „Natürlich und Sicher”. Orvostovábbképzés a természetes családtervezésről (Budapest. Védőnő 1995/1. 11. M: Igen vagy nem. Budapest.Laimer. 1991.: Természetes családtervezés. – Kippley S. Egészségnevelés 36 (1995). 1994. 2000. – Bippan N. 1993. I. – Goze-Hanel. Advances in Contraception (1997). 5. –Baur S. Harmat. Lampé László dr. 2001. 1. Ein Leitfaden. 1999. Advances in Contraception 9 (1993).: Szülészet-Nőgyógyászat Egyetemi Tankönyv. 1986. Planétás. J. American Journal of Obstetrics and Gynecology.

mi jut eszükbe a „családi örökség” kifejezés hallatán.. „normálisnak” és sokszor jónak is.Somogyiné dr. aki hivatkozik a temperamentumbeli adottságokra is: „nagyanyám volt ilyen indulatos természetű”. amire szüksége van (kezdetben: táplálék. de elegendő. Tudjuk. hogy az eredeti családból a fentieknél sokkal többet hordozunk magunkban. de ne többet. amelynek megléte szükséges a világban. Olyan alapélmény. testi kontaktus stb. mondják el. akkor nagyrészt tovább is adjuk a gyermekeinknek. különösen az emberi kapcsolatok világában való nyitottsághoz és eligazodáshoz. „nem válogatjuk át” ezt az örökséget. ha akarjuk. amikor az ember jónak. és van. a szemformámat apámtól örököltem”. Ha tovább kérdezgetjük a dolgot. A 168 . szokásrendet tartjuk természetesnek. Először is azért. hogy biztosítani tudja az ősbizalom kialakulását. Az ősbizalom csecsemőkorban alakul ki. Az ősbizalom a kielégítő csecsemőkori szülő-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. szerethetőnek éli meg önmagát és a környezetét. tisztaság. családi szerepek Ha azt kérjük emberektől. Bizonyos pszichológiai iskolák szerint (kötődés-elmélet. később: különféle interakciók). mert kulcsot ad számunkra a saját viselkedésünk megértéséhez. nehezen tudunk újat kezdeni. akkor sokak számára valószínűleg egy mesebeli kincsesláda vagy egy kívánatos ódon ház képe jelenik meg. Legelső kapcsolatunk az eredeti családunk tagjaival alakul ki. viselkedési módot. tárgykapcsolat-elmélet) minden későbbi intim kapcsolatunkat meghatározza ez a legelső kötődés. A keresztény tanítás szeretet-törvénye is ezt fejezi ki. amit ismerünk és megszoktunk. Harmadszor: a megismert. Az ősbizalom Ez az Eriksontól származó fogalom erősen tömörítve azt az állapotot fejezi ki. Budapest Családi örökség. A családi pszichológiai örökségünk megismerése több okból is fontos. így a családi hatások azok. S ha kritikával is illetjük ezt a „megszokottat”. meleg. Petik Krisztina pszichológus. Pszichológiai örökségünk legfontosabb elemei Az ember legalapvetőbb szükséglete. akkor felidéződnek az alkati tulajdonságok is: „a hajamat anyámtól. Másodszor: a megértett viselkedést sokkal hatékonyabban tudjuk megváltoztatni. Az elég jó anyaság kritériuma az. Akik alaposabb önismereti munkára vállalkoznak. hogy tökéletes anya nincs. egészséges testi és pszichés fejlődésének feltétele a pozitív emberi kapcsolatok megélése. uralmunk alá vont negatív örökséget kevésbé adjuk át a következő generációnak. gyorsan rájönnek. mint amit a gyermek igényel. Adja meg neki. mint a számunkra ismeretlen gyökerű reakciókat. ha az anya (vagy a helyettese) „elég jó” ( Winnicott). A tapasztalatok szerint az ősbizalom hiánya a kapcsolatteremtési képesség sérülését okozza. hogy milyennek kell lennie a baba-szülő kapcsolatnak ahhoz. hogy az anya ráhangolódjon a gyermekére. Azt az életstílust. és ha nem vizsgáljuk meg. A fenti súlyos megállapításokat olvasva mindenkiben felvetődik a kérdés. amelyek a legerőteljesebben befolyásolják a személyiségünk fejlődését.

Azok a nők. Az azonosulás több mint az utánzás. tehát nem üres cselekvéseket. Ez a folyamat azt jelenti. hogy a gyermek a viselkedésével megpróbál megfelelni annak a képnek. hogy elvégezzen egy minimális önismereti munkát a gyermekkori élményeivel és a szülei hajdani gyermeknevelési szokásaival kapcsolatban. hogy a környezet értékeli a gyermek ügyességét. amelyet a környezet visszajelzései alapján önmagáról kialakított. azok számára nehezebb lesz az anyaság feladata. A legmarkánsabb személyiségalakító tényező a szülőkkel (később más nevelőkkel) való azonosulás (identifikáció). E hibás megfogalmazások adhatnak teret az úgynevezett „önbeteljesítő jóslatoknak” is. E folyamat során a gyermek beépíti a személyiségébe a szülők karakterének és viselkedésének sok elemét. úgynevezett omnipotencia (mindenhatóság) érzés figyelhető meg a kisgyermekeknél (M. bár homályos pozitív énkép-kezdeménynek. Az önértékelés A gyermeknek kezdetben nincs képe és véleménye önmagáról. Mahler). A negatív önértékelés sok pszichés zavar hátterében megtalálható. hanem át is éli a felnőtt érzéseit. A gyermek sok pozitív visszajelzéshez jut a mozgásfejlődés során is. A mozgásos sikerélmény csúcspontja a járás megtanulásával érkezik el. Ha a helytelen cselekedetek helyett a gyermeket minősítjük („rossz vagy”). feltéve. motivációkat. Ha rossznak tudja magát. és nem erőszakkal vagy túlzott féltéssel szorítja vissza a törekvéseit. A képességek kihasználása és kibontakoztatása terén is sok „mulasztást követ el” az önmagát leértékelő ember. amelyben a szülői hatások személyiségbe épült elemeit 169 . akkor ennek megfelelően fog cselekedni is. Személyiségjegyek A temperamentumbeli alapvonásainkat genetikailag örököljük. hanem a mögöttük húzódó élményeket. Csecsemőkorban a gondozók viselkedéséből. A beszéd kialakulásával a felnőttek szóbeli visszajelzései válnak az önértékelés fő alakítóivá. Nem mindegy. mégpedig pszichológiai mechanizmusok segítségével. amennyiben a szerethetőség élményét adja meg.többet adó (kényeztető) szülő akadályozza a fejlődést. Aki nem értékeli önmagát. Az ezekre felépülő személyiségünk sok tulajdonságát a szüleinktől vesszük át. tekintetéből olvassa ki. hogy reálisak-e a környezet ítéletei. értékeket is beépíti. hogy szeretetre méltó-e. Eric Berne tetszetős személyiségmodellt alkotott. Mivel az anyai szerepre való alkalmasság sokszor csak akkor derül ki. Akik nem kapták meg a kielégítő törődést. Berne). mivel nem képes egyenrangú pozíciót elfoglalni az emberekkel szemben (E. amikor is napról-napra egyre több tárgyat tud uralma alá vonni. akik saját életük kezdetén kielégítő kapcsolatban voltak az édesanyjukkal. amikor a nő anyává válik. másokat sem képes jól szeretni. hiszen a gyermek ezek alapján alakítja ki az önmagára vonatkozó értékeléseit. Az ősbizalmat nevezhetjük egy mindent megalapozó. A szülők visszajelzései alapján formálódik az önértékelése. akkor torzítjuk az önértékelését. hogyan fogalmazzuk meg a visszajelzéseinket. Az sem mindegy. Ebben az életkorban nagy életöröm. Ők tudatos odafigyeléssel. a megfelelő anyai viselkedés megtanulásával pótolhatják a saját élmény hiányosságait. minden gyermeket váró nő számára fontos feladat. mert a gyermek nemcsak megfigyeli. A későbbi önbizalom alapjai itt erősödnek meg. általában spontán megfelelnek az elég jó anyaság kritériumának.

A házastársi. tudattalan pszichológiai mechanizmusok segítségével tagadják vagy elfojtják.és női szerepekről kialakult elképzeléseink is. hogy az olyan romboló konfliktuskezelő stratégiák. hanem tudatos kontroll nélkül működnek tovább. közösen kialakított életrendet felépíteni – kezdve a legapróbb életvezetési kérdésektől a nagyobb horderejű életmódbeli döntésekig. A kapcsolati minták témakörébe tartoznak a férfi. A szokásaink relativitásával gyakran csak akkor szembesülünk. normák. mivel az 170 . hogy felszabaduljunk az esetlegesen károsító hatások alól. válás. és ez súlyos konfliktusforrást jelent a családban. Gyakori jelenség. amilyennek születtünk? Szeretetükkel és figyelmükkel megerősítették-e a nemi identitásunkat? Az apák szerepe mindkét nem esetében különösen fontos a nemi identitás megerősítésében. amikor a szülői énállapotunk működik. hogy a szülői hatások nemcsak beépülnek a személyiségbe. Kapcsolati minták (házastársi és szülő i szerepek) Családi örökségünk hatása legerőteljesebb a családi szerepeinkben. Szerinte. akkor leggyakrabban e minták által meghatározott automatizmusok fogják meghatározni a reakcióinkat. életmód Amit ismerünk. Mivel a házastársunk esetleg egészen más mintát követ. Az elfojtott tartalmak veszélyessé válhatnak. Berne állítása szerint a korai élettapasztalataink és a felnőttek irányítása nyomán kialakítunk egy élettervet. rendszerint az egyik gyerekre. nagyon sok esetben mintakövetés útján öröklődnek – esetleg generációk során át is. gyakorlással új viselkedésformákat kell elsajátítanunk. Károsító szerepek a családban B űnbak Ha egy családban nem megengedettek a negatív érzelmek. Az ebből eredő viták és hatalmi harcok helyett érdemes megbeszélni az eltérő eredeti családi mintákat. azt tartjuk természetesnek. Szokások. akkor azokat – mivel elkerülhetetlenek –. ezért nem az elvárásaink szerint fog viselkedni. meg kell ismernünk azokat. szülői viselkedés mikéntjéről gyermekkorunkban. öngyilkosság. és naponta ütközünk egy másfajta szokásrenddel. akkor úgy reagálunk. viselkedünk és érzünk. mint az alkohol.„szülői énállapotként” definiálta. ahhoz igazodunk. amelyben azt fejtegeti. hogy a gyermekek csonka családban nőnek-e fel. Többek között ezért sem mindegy. felnőttként. hanem az ember életútját is befolyásolják. Ilyen esetben a „bűnbak” egyre problémásabbá válik. A kommunikációs stílusunk és a konfliktuskezelési stratégiáink alapelemeit is az eredeti családi minták határozzák meg. „Szülői programozás” (Eric Berne) Berne részletesen kidolgozott egy elméletet. hiszen nem semmisülnek meg. a szüleink magatartásának megfigyelésével és a velük való azonosulás révén kapunk mintát. Később. és egy új. ha nem tudatosan cselekszünk. hogy a tudattalan negatív érzelmek rávetülnek az egyik családtagra (projekció). amelyhez egész életünkben erősen ragaszkodunk (nyertes és vesztes életút). ahogyan azt a szüleinknél tapasztaltuk. ha házasságot kötünk. és tudatos döntéssel. Köztudott. Ahhoz. Mit tanultunk a szüleink viselkedése és utasításai alapján a saját nemünkről? Elfogadtak-e olyan neműnek.

Ez a pszichés teher lelki vagy szomatikus megbetegedéseket és magatartási zavarokat indukálhat. amilyennek őt látják. Felnőtt szerepbe kényszerülés Az egyszülős családok gyermekeit jobban fenyegeti ez a veszély. Ez viszont a világban való elbizonytalanodáshoz és sodródáshoz vezethet. beépítését is. A tünethordozó személy kezelése nem hoz eredményt. és képesek áldozatokra is a szüleik szeretetének megtartásáért. ha a szülők vitájában arra kényszerítik őket. hogy a gyermek egyik szülőben sem tud megbízni. Kényszerpályák A szülők néha arra vágynak. hogy lehetőség szerint megóvják őket az erejüket meghaladó pszichés terhektől. aki átveszi a szülő családon belüli funkcióit – akár a teendők. Ez a „láncolás” történhet túlféltéssel. akár a lelki támogatás területén. a tagadott feszültségek felszínre hozásával és rendezésével sikerülhet. akkor esetleg a gyermek egyéniségének. útjára bocsátása. hogy valamelyik szülő nem a házastársával vagy más felnőttel beszéli meg a problémáit. Még súlyosabb válságot okoz számukra. Ha ezt a vágyat irányítássá. A bűnbak „megszabadítása” csak a teljes család bevonásával. betegségbe meneküléssel stb. E nehézség megoldása mégsem lehet a fiatal gúzsba kötése. nyílt vagy rejtett zsarolással. Lojalitás konfliktus A gyermekek számára mindkét szülő szeretete nagyon fontos. mint ha a szüleiket haragban látják. hogy saját beteljesületlen álmaikat a gyermekük valósítsa meg. hogy a felnőtt világ terheit hordozza. bár teljes családokban is előfordulhat. és nem engedik független felnőtté válni. túlzott ellenőrzéssel. Nincs számukra nagyobb fájdalom és belső pszichés konfliktus. A lojalitás konfliktus a gyermek biztonságérzetét rendíti meg. amelyet akkor kell befutnia a lázadni nem akaró fiatalnak.úgynevezett „önbeteljesítő jóslat” mechanizmusa révén úgy viselkedik. hanem akadályozza a szülők értékrendjének átvételét. Tünethordozó A bűnbak-szerephez hasonlóan a tünethordozó személy a megoldatlan családi konfliktusok terhét viseli. és huzamosabb fennállása esetén oda vezet. Ide sorolhatjuk azt a kényszerpályát is. A gyermekek könnyen magukra vállalják a szülőt támogató vagy helyettesítő felnőtt szerepet. mivel érzékenyek a család harmóniáját és egységét veszélyeztető körülményekre. 171 . Ugyanígy felnőtt szerepbe kerülhet a beteg vagy a munkájával nagyon elfoglalt szülő gyermeke is. Téves hivatásválasztások. ha a szülei magukhoz láncolják. ha nem az egész család bevonásával történik. hanem a gyermekét teszi a bizalmasává. rossz házasságok hátterében találhatunk szülői nyomásra hozott döntéseket is. hogy valamelyik fél mellé álljanak. hogy az egyik legnehezebb dolog a felnőtté váló gyermekek fokozatos elengedése. Ezért a felnőttek kötelessége az. A bizalomvesztés pedig nemcsak szorongást okoz. A gyermek még nem érett arra. alkatának nem megfelelő elfoglaltságokba. később pedig súlyosan elhibázott döntésekbe sodorhatják. finom kényszerré alakítva a gyermekre terhelik. mert ez „merénylet” az új generáció ellen. Minden szülő tudja.

tanulási problémák. Székely I.: Tárgykapcsolat-elmélet családterápiában.: Sorskönyv. erkölcs. Gyakorlata még nem olyan elterjedt.: Én – Te – Mi. A családterápiás szemlélet szerencsére már elfogadottá vált a segítő szakmai körökben. Nagy teher ez a szülőknek. hanem az egész család működésével van baj. hanem az egész család harmonikusabb és boldogabb életet élhet. A teljes család terápiája a tárgyi-személyi feltételek hiánya mellett nehézségekbe ütközik a kliensek elzárkózása miatt is. 1997. hogy elfogadják a beteget. És ha el is fogadják a segítséget. kellő kitartással kell rendelkezniük ahhoz. Szakirodalom Berne E. Gondolat. E problémák háttere sokszor csak az alaposabb anamnézis során derül ki. A károsító szerepek következményei A károsító szerepek következményei leggyakrabban pszichés zavarok. magatartászavarok. Háttér. az egészséges testvérek féltékenységi tüneteket produkálhatnak. Budapest. energiát és erőfeszítést fektetnek a beteg gyermek gondozásába. Sokszor külső támogatásra szorulnak abban. Budapest. Rendezésük csak a család egészének terápiájával oldható meg. 2003. mint amennyire szükség lenne rá. Gondolat. Budapest.: Az én és a másik. Ha ebben is állhatatosak maradnak. Budapest. OKKER. hogy nem a tünetet hordozó személlyel. hogy a kialakult reakcióikat. A házasság erőforrásai és buktatói. Székely I. H. Kecskemét. Erikson E. viselkedéses automatizmusaikat megváltoztassák. 1995. Mivel a szülők sok időt. Ranschburg J. akik amúgy is nagy nehézségekkel küzdenek. szomatikus zavarok. Korda. 2003.: A fiatal Luther és más írások. Ranschburg J. autonómia. Animula. akkor a testvérei háttérszerepbe kerülnek. 1991. 1984. és maradjon figyelmük az egészségesekre is. Nehéz elfogadtatni egy család tagjaival. 172 . akkor nemcsak a tüneteket hordozó személy gyógyul meg. Budapest.Beteg gyermek a családban Ha egy családban tartósan beteg gyermek él.: Szeretet.

Az anyakirálynő A családi élet központi helye a konyha. parancsait várja. „Családmodellek”. hogy családja minden tagja érte van. Szívós fajta. mindig fogadjanak szót. Az asszony azért boldogtalan. ezért onnan irányít. 173 . Férje a lába előtt hever. hiszen ezt látták. Ebben a családban senki sem érzi jól magát. oldal. az öltözködés. mert léte az emberi szív ősi. kiirthatatlan önzéséből táplálkozik. A gyerekek ne zavarják. De nem kétlem. amelyeknek ez megfelel. megbújva fellelhető még. De az anyakirálynő pozíciója bizonytalan. Ezért az ő pillantását lesik a többiek.Dr. hogy ezek a rajzok a valóságot mutatják be. Szerencsére ezt a fajtát csaknem teljesen kiirtották a feminista vadászok. ha felnőnek. hogy kinek mire van szüksége. csillapítsa szexuális étvágyát is. A tündöklésből nagyon könnyen rabszolga sorba süllyedhet. mint amikor egy növényt tápoldatban nevelünk. milyenek a mai családok! Bizonyára nem teljes az itt látható „család-katalógus”. mert úgy érzi: nem veszik emberszámba. a lakás berendezése és a napirend. 1992. hogy a mai családok alkalmas környezetet biztosítanak-e az egészséges lelki fejlődéshez. mert nem számol alattvalói önzésével. vagy ők válnak diktátorokká. Ma mégis sokan úgy vélik. Illusztrációk: Gaál Éva Gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege a család. Budapest.: Keresztyén házasság (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Ő tudja. A feleségének az a dolga. De itt-ott. Intézetben nevelkedni olyan. Pálhegyi Ferenc pszichológus. és hogy kinek mi a dolga. ezt tanulták otthon. hogy őt szolgálja: lássa el étellel-itallal. Megtalálhatók társadalmunkban az ismertetett „fajták” különféle „variációi”. A gyermek azonban nem ilyen.) című könyvéből: 123-129. Nézzük meg hát. Vannak olyan növények. és nézzenek föl rá tisztelettel. vagy egy másik zsarnok szolgái lesznek (mert erre kaptak „kiképzést”). hogy biztosítsák számukra a lelki és szellemi kibontakozás feltételeit. hogy elsősorban a nevelési intézmények hivatottak arra. Budaörs Családmodellek Részlet Pálhegyi F. sőt „kereszteződései” is. A gyerekek. Ugyanakkor fel kell tennünk a kérdést. A diktátor Azt hiszi. Ő a család középpontja: tőle függ az evés-ivás.

De az ő szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek is. ha két trombita szól. Az ókorban a trombita hangjával irányították a csapattestek mozgását a csatában. A terheket is „természetesen” mindketten vállalják. A férj a kényelemért személyisége torzulásával fizet. nehezen gyógyulót. mert sem igazi (férfias) férfit. követésre érdemes példát és célt. Jellemező a rajzon. mert infantilis apjuk egy közülük. Csakhogy (ez előbb-utóbb kiderül) a „természetes” nem azt jelenti.8) A bizonytalanságnál semmivel sem jobb. „azt soha senki nem csinálja meg”. A gyerekek lelki fejlődése is megtörik. 174 . kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14. A szülők egymás közti kommunikációjának hiánya oda vezet. de a vétellel mindkét félnél komoly bajok vannak. A családi háborúnak csak vesztesei vannak. De „ha a trombita bizonytalan hangot ad. nem várhatnak tőle segítséget. Az emberi természet alapvetően én-központú gondolkodásra hajlamosít. ő fizeti a villanyszámlát. hogy a terhek közös vállalása magától értetődő. takarítás). ő intézi a lakáscserét. Mindkét fél „király” és mindkét fél „háztartási alkalmazott”. ami akadályozza a másik fél megértését. Az egyenlősdi Korunk házasság-eszménye. főzés. hogy biztosak a maguk igazában. néha halálosat. De ebben a családban a többiek helyzete sem igazán kedvező. Miért is néznének. mélyet. sem igazi (nőies) nőt nem látnak maguk körül. Mind a ketten kapnak sebet. útbaigazítást és döntéseket. hiszen elveik függetlenségéből magatartásuk autonómiája is következik. A veszekedőkre éppen az jellemző.A cipekedő Ez az asszony az egész család rabszolgája. „Amit én nem csinálok meg” – mondja némi öntudattal és sok keserűséggel –. hogy a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. sőt programokra és célok kitűzésére is. hogy a házastársak nem néznek egymásra. Mindkettőjüknek joguk van önálló (a másiktól független) gondolatokra. egymással nem egyeztetett üzeneteket. Minden teher az ő nyakába szakad: az összes otthoni fizikai munka (bevásárlás. döntésekre. de nem képesek átvenni a másik szempontjait és ezáltal megérteni őt. A veszekedők Vajon ezek kommunikálnak? Az információ átadása kétségkívül folyik. Ő jár szülői értekezletekre. Szenvednek a gyerekek is.

ha félnek. ha a szülők (külön-külön) mindketten szeretik őket. De mindez elhibázott. vagy mert „az sok nehézséggel és bonyodalommal jár”. az a csalódások miatt elkeseredik. mert „azt nem szabad”. sőt sok esetben elválik. A nagy gyerekek csónakja minkét szülő szigetéhez oda van kötve. Nem kétséges: nagyon jó. ha azért teszi. Ezért túlságosan „fogja” őket. akiktől az életük függ. A felek egyike (legtöbbször az asszony) egyedül marad a gyerekekkel. Nem válnak el. esetleg azt hiszi. A férfi – az esetek többségében – a hivatásának. de nem tud elmozdulni. nőnek már maguktól. mert – noha ragaszkodnak mindkettőhöz – egyikhez se mehetnek. akkor azt hiszik. Az asszony a házasság fojtogató légköréből – legtöbbször – a gyerekeihez menekül. hogy a magára maradt asszony kielégítetlen érzelmi szükségleteit a gyerekeivel igyekszik kielégíteni. megeredtek. egy társadalmi tevékenységnek vagy a hobbyjának él. nem kell velük foglalkozni. mert házasságának megoldatlan problémáiból menekül. nem engedi őket lelkileg felnőni. A gyerekek lelki fejlődéséhez szükséges nemi szerepminta is eltűnik. legfeljebb lakása. de valójában nincs már közük egymáshoz. Egyik-másik városi ember. A csonka család Számuk egyre nő napjainkban. Pedig a házastársi kapcsolatot is (mint a fiatal növényt) gondozni kell. mint a „cipekedő” esetében. Nem csoda. mindketten külön világot hoztak létre maguknak. hogy a növényeket elég elültetni. Ebben a családban senkinek sincs otthona. Az elszigeteltek Páros magányban élnek. hiszen azok pusztítják egymást. Ha csalódnak. Különösen veszélyes csapdát jelenthet az. Aki ezt nem tudja. Erejét meghaladó feladatok szakadnak rá ilyenkor.még akkor is. mert egyszerre kell anyának és apának is lennie. Napjainkban sokan gondolkodnak így a házasságról: elég megkötni. hogy a párválasztás volt balszerencsés. hogy életben maradjon és fejlődjön. ha valaki szenvedélyesen dolgozik. ha váratlanul hozzájut egy kerthez. 175 . vagy ha teljes odaadással fogalakozik a gyerekeivel.

főzni is ő tanítja a fiatal asszonyt. Aki valóban jót akar a gyermekének. ezért követhető. A házassággondozás preventív gyermekvédelem. Önmagukat nem adták a gyereknek. A férfi nem diktátor. Ezen a rajzon a szülők „azonos szinten”.” (1Móz 2. A gyermekközpontú család éppen a gyermek lelki fejlődése számára kedvezőtlen. sőt hátrányos. A gyerek-bálvány Talapzata azokból a drága játékszerekből épült. fontos. hogy azok nélküle semmire se mennének. ragaszkodik feleségéhez. 176 . A házastársak közti jó kapcsolat teremti meg azt a légkört a családban. egymással együttműködve tevékenykednek. amely minden több gyermekes családban természetes úton létrejön. a gyermekneveléshez is ő ért egyedül. az helyezze a gyermek elé a házastársát. a frusztrációnak attól a szükséges és optimális mértékétől. A pásztor és nyája Az itt látható családmodellt a Biblia vázolja fel. Miközben az idős szülőket tisztelik és szeretik.A marionett-mester Az aranyos „nagyi” mindent megtesz a fiatalokért. hogy a fiatal pár tőlük függetlenül. törődésüket. Pedig a Biblia tanítása világos: „A férfi elhagyja apját és anyját. Meg van győződve arról. Életpéldája (hite. A lakáshoz is ő segítette hozzá őket. Vezeti a nyáját (a keleti pásztor ma is a nyáj előtt megy). és a tűrőképesség kialakulásának előfeltétele. amelyekkel a szülők figyelmüket. Közben – éppen ezzel a magatartásukkal – megfosztják őt fejlődésének fontos előfeltételeitől: az életkorának és képességeinek megfelelő követelmények felállításától. önállóan alakítsa ki családi életét. most mégis adják neki (a játékszerek után vagy azokkal együtt) a csodálatukat. személyes jelenlétüket váltották ki a gyermekükkel való kapcsolatból. idejüket.24). amelyre a gyermeknek – egészséges lelki fejlődése érdekében – szüksége van. a viselkedését szabályozó és egyben biztonságot adó korlátoktól.

szeretete és a jövőbe tekintő optimizmusa) alakítja az őt követők jellemét. A biztonságot a nyájnak főleg az adja. Rejtett jelszava: „Legyetek a követőim. mert az elcsatangolók hátsó lábába akasztva visszahúzza őket.. Egyszerre figyel az elöl haladó pásztorra és a bárányokra. biztonságot adó légkört áraszt. mint én is követője vagyok a Krisztusnak” (1Kor 11. amelyekben a házastársak kapcsolata meleg. Az asszony nem „pulikutya” mellette. akinek a jelenléte és munkája ugyanakkor nem csökkenti a férfi felelősségét. Botja kampós vége fegyelmező eszköz is. Az ő felelőssége ui. amire a bárányok még nem képesek. Együtt maradni olyan családok tudnak – a felserdült gyerekek természetes leválásáig –. Őrzi a bárányokat a rájuk leselkedő veszélyektől – hosszú botjától félnek a farkasok. hogy szorosan együtt maradnak és nem térnek le az útról. hogy „lássa a láthatatlant”. Gondoskodik a nyáj testi és lelki táplálkozásáról (legelőre vezeti őket). 177 . Vezető szerepköre tehát szolgálat.1). A pásztor pedig elsősorban a láthatatlan Főpásztorra figyel. mert a láthatatlan Pásztor nyomdokaiba lépnek. hanem nélkülözhetetlen segítőtárs.

Természetesen megkapják mindazt a törődést. – a megfelelő pár megtalálása (ez nem könnyű feladat. zavartalanul örülhetünk egymásnak. klinikai gyermek-szakpszichológus. A jó házassághoz fontos feltételek: – a párválasztási érettség (képesség felelős döntésre komoly világnézeti megalapozottsággal). hogy ha megkérdezzük pl. Ezen a téren elég általános probléma. az apa. A párunkat mi választottuk egy életre. Ez a gyerekeknek is így jó. A biztonságos család alapja a jó házasság. Ezen a biztos alapon a szülői hibákat is nyugodtabban viselik el. Az anya figyelme. hanem csinálni kell naponta. – pármegtartó képesség – ez talán még nehezebb. Nem véletlen az sem. kit szeret jobban: a férjét vagy a gyerekét. a pármegtartáshoz. a házaspár mindkét tagja boldog lesz. 178 . szeretetet. ha szüleiknél látják. felnövekedésre. mennyire szeretik egymást. A család házaspárközpontú legyen. sok beszélgetés). a házaspár személyisége. a fontossági rangsorban hátrébb kerül. a házassághoz sok munka. annál mellőzöttebbnek érzi magát. Ha e téren rendben vannak a dolgok. bízzunk benne s nyugodtan kezdeményezzünk. nagyon fontos a szülők. a leggyakoribb válasz. viselkedése. ideje. Ennek azonban örülni kell. hogy a gyereket. az legyen az örömem. kitartás is kell. végre újra kettesben lehetünk. Tehát nélkülözhetetlen. Ahhoz. hol lehet komoly szándékkal ismerkedni? hogy lehet egy embert – legalább főbb tulajdonságait – megismerni. kapcsolata. hanem adni. mint a párválasztás. A házasság két ember – egy nő és egy férfi – komoly. számunkra ő kell. Minél több a gyerek. felelős közös vállalkozása egy életre szólóan. Sallai János pszichológus. energiája a gyerek felé fordul. a férj és feleség egymás támaszai. ami egy életre szól. ami szükséges. ne a másiktól várjuk az első lépést. s ha ez a szándék kölcsönös. a férj háttérbe szorul.Dr. Budapest Szülők és gyerekek A család története nem a gyerekkel kezdődik. az anyukát. hogy a gyerekek nyugodt. – nemcsak kapni akarjak. hogy a házaspár tagjai egymás számára a fontossági sorban a gyerekek születése után is az első helyen maradjanak. a konfliktusokat közösen oldják meg. tartós családba érkezhessenek. hisz még a legjobban induló kapcsolatot is el lehet rontani. ha a páromnak örömet szerzek. A gyerek „átfutó tétel” a házaspár életében. a házasság nem összejön. hogy számos családban a házasságban akkor áll be negatív fordulat. Ez azonban nem helyes. feltétlen bizalommal vannak egymás iránt. változatos élethelyzetek. Ilyenkor válhat könnyen egy megértő hölgy prédájává. igen jó esélyük van a gyerekeknek boldog gyerekkorra. derűs. türelem. hogy a legfontosabb ember legyen. ahol a hűség természetes. ne gyerekközpontú. amikor megszületik az első gyerek. a megismeréshez idő kell. aki előbb-utóbb elhagyja szüleit s marad a pár magában. de megnyugtatóan hat számukra.

A fentiekből az is következik. a lényeg az. észrevennie is kell. Előfordul. hanem ez kötelességük. csak kedvenc házastárs. vásárlás). hogy az adott gyerekhez az adott szülők a legjobbak. Jó párválasztás. Gyakran elég. hogy mennyi munkát végeztünk azért. Egy vendégnek sem szoktuk felhánytorgatni. aki nem lecserélhető. mivel neki a szeretet kimutatásáról más elvárásai vannak. Harmonikus házasságban erre nincs szükség. ápolás – gyereknél. mint a párjának. Ami fontos számunkra. hanem a szülők hívták őt magukhoz. takarítás. Rossz házasságban megvan annak az esélye. ha gondozzák. „csereszabatos”. akkor nagyon valószínű. A gyerek fogadásánál gondoljunk arra. Így a szülők nem szívességet tesznek a gyereknek. tanácsokat kell osztanunk. a szavakkal közlés különösen a férfiaknál. hogy az egyik fél szereti a másikat. Bátorításul gondoljunk arra. hogy a gyerekek számára a két szülő egyenértékű. hogy nem elég valakit szeretni. a másiknak ezt a szeretetet éreznie. A gyerek számára legyen mindegy. arra általában van időnk. – gondozás (etetés. de a másik erről nem tud. gyerekneveléssel kapcsolatos könyvek olvasása. Arra is figyeljünk. előadások hallgatása. ott a férj-feleség egymást szereti legjobban. A szeretet kifejezésének sokféle módja lehet s mindenkinek van néhány vételi csatornája. Ide tartozik saját magunk nevelése. betegnél). a másik ember meghallgatása. hogy engem jobban szeressen a gyerek. hogy fogunk időt találni a beszélgetésre. hogy megtudjunk felelni a gyerekekkel járó feladatainknak. együttérzést mutatunk. öltöztetés. Lényeges azonban tudni. „szeretlek”). Nézzünk meg néhány módot a szeretet kimutatására: – simogatás. A szeretethiány pótlása azonban nem a gyerek feladata. rajtunk múlik. mindig találunk időt arra. hogy nem a gyerek választja a szüleit. ellátják. A „nem érek rá”. A családba érkező gyereket tekintsük ajándéknak (ne sorscsapásnak). Ne próbáljunk kedvenc szülő lenni. szeretetpótlékot. Ha a küldő más módon fejezi ki szeretetét a címzett erről nem vesz tudomást s úgy érzi. hogy beszélgessünk vele. karban tartott házasság esetén ez nem gond. hogy az anya vagy apa valamelyik gyereknél keres vigasztalást. vigyáznak rá. hogy az illető őt nem szereti. – egyik legfontosabb szeretet-jelzési mód a beszélgetés. legintenzívebben az udvarlás során fordul elő. hogy ő most jól érezze nálunk magát (főzés. hogy okosakat kell mondanunk. 179 . – szavakkal közlés (pl. mint a páromat. A beszélgetés nem feltétlenül azt jelenti. ha csak figyelmesen meghallgatjuk a másikat. becézés (serdülőkorú gyerekkel kapcsolatban ez nem tűnik elfogadottnak). A család összetartó ereje a szeretet. „majd máskor” inkább csak kifogásnak tűnik. Tehát legyen kellő önbizalmunk. nem elküldhető. foglalkoznak vele. „sok dolgom van”. energiánk. A gyerek teljes bizalommal érkezik. ezért a feleségekben – akik erre a szeretetcsatornára érzékenyebbek – komoly hiányérzet támadhat. s együtt szeretik a gyereket. hogy ez a bizalom megmarad-e élete során. melyik szülő van vele. nem visszaküldhető. vetélkedni. gyerekünk) valóban fontos számunkra. ha valakit igazán szeretünk. Persze a jó szülővé váláshoz nekünk is mindent meg kell tennünk. amelyen szeretetnek értelmezi a küldő viselkedését. hogy szülő van vele. hogy nincs kedvenc gyerek. hisz ha a másik ember (párunk. később erősen visszaesik vagy árnyaltabb lesz.

kikapcsolódásra (a pihenés nem naplopás!). „ügyesen megjavítottad a varrógépemet”. sportolásra. ha szeretetet csak adni tudunk. Arra is figyeljünk. hanem szerethetőnek is igyekezzünk lenni. segítünk megoldani a problémát. Ne nehezítsük meg a másik embernek. akkor sem morgok. nem ásítozunk. figyelünk rá. Ez olyasmit jelent. Meg kell figyelni. hogy a szeretet kifejezésére igen változatos lehetőségek vannak. kibírhatatlanul kötekedők. – a szeretet kifejezésének jó eszköze az ajándékozás. bármikor adható. közös játékra. születésnap. ezzel is éreztetjük. hanem igyekszem a többiek életét könnyíteni. ugyanakkor vigyázzunk arra is. „ez a leves nagyon finom volt”). 180 . Legyen tehát kellő időnk pihenésre. szeretőképes. érdemi időt adunk neki. – ha bajba kerül. A fenti felsorolás nem teljes. szeretjük. a gyerek botlásait ne beszéljük ki a rokonoknak. undokak. Ajándék adásához nem szükséges különleges alkalom. évfordulók) méltó megünneplése. zenét hallgatni. milyen fontos számunkra. hogy az általunk szeretett emberek milyen szeretet-kifejezési módot értenek s akkor ezen az úton mutassuk ki szeretetünket. szomszédoknak. nem hagyjuk magára.– dicséret. Legyünk készek arra is. kirándulásra. Fordítsunk kellő figyelmet arra is. nem nézzük közben az órát. örömet akartunk okozni neki. kollégáknak. alvásra. veszekedősek. – szeretetünk közlésének hatékony módja. miközben a többiek tevékenykednek. nem sürgetjük. mellé állunk. A vasárnap megünneplésében ez is benne van. mártírkodók vagyunk). hogy nem dolgozzuk magunkat holtfáradtra. a dicséret ne általánosságokban mozogjon. annak ezt észre is kell vennie! Gondoljunk arra is. hogy nem elég szeretni valakit. éreztetjük. hisz a fáradt ember kevésbé örömképes. hanem annak a jelzése. hanem a konkrét tettekkel legyen kapcsolatban (pl. Legszebb az lenne. nem magamat sajnálom. olvasni. szívesen vagyunk a másikkal. Az ajándéknál nem az értéke a fontos. hogy nem elég. hogy szeretőképességünket karbantartsuk. Hadd érezze az ünnepelt. az ő sorsa számunkra is nagyon fontos. Nem elég valakit szeretni. ha mi magunk lennénk ajándék a másik ember számára! – nevezetes napok (névnap. gyerekekért. hogy a párunk. nem ülök le tévézni. akkor kit szerethetnénk? Még egy lényeges szempont a szeretettel kapcsolatban. örülünk neki. szeretjük. Képzeljük el. hogy minket szeressen (pl. hogy ha senki sem tudna szeretetet elfogadni. hogy ránk számíthat. hogy mellette állunk. hogy szeretetet elfogadni is tudjunk. csak jelezni akarta. – áldozathozás a párunkért. akkor is segítek. agresszívak. elintézem amit kell. hogy gondoltunk rá. ha fáradt vagyok. munkájának pozitív értékelése. ha láthatóan örömmel. a másik ember igyekezetének. szeretjük.

ahogy a gyerek: „olyan nagyok a nagyok” és „minden csupa láb”. az adminisztrátor ügyetlensége és lassúsága. barátságtalanul bánik vele. gyümölcsöző tanár-diák viszony. nem ritkák az alábbihoz hasonló történetek. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Eszerint az empátia értelmi tevékenység is.Dr. mert a padlóról mindent úgy látott. hogy a másik ember minket megértsen. Kitűnő szépirodalmi illusztrációt ad az empátiáról Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című versében. harmonikus házasság. hogy nagy. hogy „de jó lesz hazamenni”. a főnök csúnyán néz rá. A férj már reggel. A szülő-gyermek és a tanár-diák kapcsolatban is sokszor be kell érni a gyerek egyoldalú megértésével. hogy jól elfenekeli.Budaörs Az empátiáról Az empátia szó jelentése: beleérzés. Az apa már-már ott tartott. vagy akár munkatársi együttműködés. A felsorolt emberi kapcsolatok esetében egymás kölcsönös megértésére van szükség. Pedig még újabb bajok keserítik az életét: egy kellemetlen levél az egyik üzleti partnertől. De a fogalom sokkal többet jelent érzelmi rezonanciánál. Erre érzett rá Pál apostol. hogy „Teljes örömnek tartsátok. Egy fiatal pár házassági évfordulójuk megünneplésére készül.22). Afféle „Jakab-nap” ez. De rosszul kezdődik a reggel. ledobta az erkélyről a mozsarat. A másik ember megértése (vagyis empátia) nélkül elképzelhetetlen a konfliktusok megoldása. Mindennapi élethelyzetek Gondolom. Emiatt persze elkésik (egyik baj hozza a másikat). és a pszichoterápiás kapcsolat egyoldalú empátiát feltételez a lelkigondozó illetve a terapeuta részéről. sőt az is. A fiatal férfi lelki egyensúlyát csak az a gondolat tartja fenn. munkahelyére menet. hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1 Kor 9. hogy óriás legyen”. Azt jelenti: megértem a másik embert azáltal. mint egy csökönyös szamár. A vásott kölyök földühítette az apját. mert fölmászott a gázrezsóra. aztán jöhet az ünnepi vacsora”. testvéreim. De ettől a pillanattól kezdve minden megváltozott számára. és még sok. a számítógép lefagyása (nem mozdul a kurzor). amikor különféle kísértésekbe estek. hogy „de jó lesz délután hazajönni. Megértette Lócit. A lelkigondozói. amikor a helyzetébe illeszkedett. úgy viselkedik. tudván. társaink valódi szükségleteinek felderítése. ezekhez hasonló szörnyűséget művelt. mert az az „átkozott Trabant” nem akar elindulni. Nélküle elképzelhetetlen tartós barátság. hogy hitetek próbája állhatatosságot 181 . kalapálta a bútort. amikor missziós munkájáról így vall: „Mindenkinek mindenné lettem. Ezért verés helyett „magasba emelte szegénykét. hogy a helyzetébe illeszkedem. amikor gondolt egyet. egész nap. és inkább leült a kisfia mellé a padlóra játszani. kommunikációs mintáinak (így „szeretet-nyelvének”) megismerése. mert ünnepelni fogunk. azt a gondolatot dédelgeti magában. aminek örülni kellene (Jakab apostol írja. sőt azután is. Kapcsolataink előfeltétele Az empátia minden emberi kapcsolat fennmaradásának és elmélyülésének fontos előfeltétele. kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat. drága kis párom már az előszobában puszival vár majd.

hogy várva várt párját ünnepi fények fogadják. aki rendszeresen elalszik az órán. de dugóba keveredik. belép a férj. de ha a gyereket most már megérti. Vége az ünnepi hangulatnak. hogy könnyebb legyen elviselni ezeket a nehézségeket. a vacsora kihűlt… Végre fordul a zárban a kulcs. És nem telefonál a férje. Velük kapcsolatban különösen 182 . csak hadd fújjam ki magam… – Mert te mindig csak kifújod magad és a feleségeddel nem törődsz. Már előző nap beszerezte hozzá a legjobb alapanyagokat. Mégis mindennel időben elkészül. hogy empátiára lett volna szükség ahhoz. amelyen egyik-másik kollégája túl bőbeszédűen szól hozzá. hangoskodik. – Igen. hogy megmentsék az ünneplést. kicsit átélni. olykor verekszik. miért ideges a feleség. hogy beállít a szomszédasszony megkérdezni valamit. Idegesen ül le az értekezletre. érzékszervileg vagy értelmileg sérült embereket. Az asszony sír. A gyertyák már félig leégtek. villanyt gyújt. A kisbaba pedig ma különösen nyűgős (Mi lehet vele?). De újabb csapás következik: fél négykor közli a főnök. Ez is csak azért sikerül. elszorul a torka. akinek elmondhatná mindezt. „telefonálni kellene haza” – de lemerült a mobilja. Hasonlóképpen empátiára lenne szüksége a tanító néninek. a testileg. Várja a puszit. de ők csak ezután lesznek felnőttek. jobb lesz a kapcsolatuk. megnézem. felnőtteket. Kellemetlen. Számukra persze még nehezebb feladat volna megérteni minket. Negyedötkor meggyújtja a gyertyákat. szünetekben verekszik. Sokszor nehezen értjük meg az öregeket. Már félöt. hogy idejében elkészüljön. az ágyhoz kötött betegeket. legfeljebb kibírni képes ezt a sok frusztrációt. Lassan mászik az idő. Már öt óra. Aztán hazajön a nagyfiú (már nyolc éves). Eközben otthon az asszony készíti az ünnepi vacsorát. A puszi elmarad. akit „halálra bosszant” az a gyerek. – Igen. intőt hoz az iskolából (elhanyagolja a matek házi feladatokat). Meg kellett volna hallgatni a másik történetét. Most mégis minden percre szüksége van. megtudhatná. Végre elmegy. De végre mégis indulhat („drága feleségem puszival fogad”). drágám. elfelejtette feltölteni. ünnepi teríték kerül az asztalra. tudod ma… Az asszony közbevág: – Nézd meg Pisti üzenő füzetét! Bukásra áll matekból. még gyertya is. Nyilvánvaló. és ezáltal megérteni őt: miért késett el a férj. amit a másik átélt. mert te nem foglalkozol vele. hogy bent kell maradni egy fontos ügy megbeszélésére. A tanító néni természetesen nem tudja megváltoztatni ezt a helyzetet. de jön a postás. mert megsértődik. Ha felkeresné őt otthon. Felnőttként sokszor nehezen értjük meg a kamaszokat. a Trabant most rendesen elindul. de már háromnegyed órája áll az előszobában. Mi legalább voltunk már serdülők. „csak öt percre” – mondja. a férj tehetetlenül toporog. Elküldeni nem lehet. mert bíztatja magát: „Jó lesz négykor hazamenni… drága feleségem puszival fogad…”. Már negyedhat… Hol marad ilyen sokáig? Miért nem telefonál? Csak nem érte valami baj? Remeg a keze. Helyette: – Csakhogy végre hazataláltál! – ez a köszöntés fogadja.eredményez”) – de ő most nem tud őszintén örülni. az egész család retteg tőle. soha nincs kész a házi feladata. hogy a gyerek apja éjszaka szokott hazaérkezni italosan.

Hiszen a tudományos viták sem érzelemmentesen folynak. egy kutya számára pedig az izzadtság összetételének indulatok hatására történő kémiai 183 .világossá válhat számunkra. Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam. az emberek közti „billió fényévnyi” távolságról szólnak Tóth Árpád megrendítő sorai is. amikor a Nobel-díjas etológus tudós vendégei körülülték az asztalt. a fiatal Planck gondolatait. hogy kihalnak. (Nem azért. Sokszor megfigyelhetjük. mert nem akarták megérteni. mint elődei. barátság. hogy az elmúlt másfél évtized alatt előfordult-e akár csak egyszer is. hogy megértsük őket. ha elfogadjuk az empátiának fentebb megfogalmazott meghatározását. Ő is egyik tanulmánya elején veti papírra témánkhoz tartozó szellemes megjegyzését: „A tudományos viták nagyon hasznosak. csillag. mert a vitatkozó felek a végén jobban értik a saját gondolataikat. S köztünk a roppant.) Érdemes volna utána nézni. ez nem empátiás viselkedés. Később belőle is öreg professzor lett. mint sok-sok ember. hanem úgy. képzeletben végig kell kísérnünk velük együtt azokat az élethelyzeteket. hogy az egyik oldal logikus érvelésével meggyő zte a másik oldalt. és tudományos kérdésekről vitatkoztak.) Úgy látszik. Konrad Lorenz kevésbé művelt és kevésbé okos kutyája nagyobb empátiával rendelkezett. ki mondja meg? Ó. Két világhírű tudós szolgáltat ehhez a tényhez figyelemre méltó példákat. Általában az asztal alatt hevert. hanem a választókat akarják meggyőzni. mit sírsz! Messzebb te se vagy. hogy nem elég az érzelmi rezonancia: gondolatban. jaj. hogy valójában nem egymást. A másik jeles tudós a fejlődéspszichológia kiemelkedő kutatója. és jaj.” Valószínűleg saját kellemetlen tapasztalatai állnak e megállapítás mögött: az öreg professzorok nem értékelték. Max Planck (a kvantum-mechanika megalkotója) kezdi egyik tanulmányát ezzel a mondattal: „Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni. Igaz. az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csüggedt sugarát. szerelem! Ó. hogy az ellenfelek meggyőzetnek. amelyekben meg kell küzdeniük nehézségeikkel. jeges űr lakik! Nem műveltség és intelligencia kérdése Az empátia képessége nem függ a műveltségtől és az intelligenciától. Erről a parlamenti viták jutnak eszünkbe. A derék eb – mintha értett volna angolul vagy németül – mindig belekapott annak a vendégnek a lábikrájába. Érzelmeinket elárulják a hangszín és a hangerő metakommunikatív változásai. hogy kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú embereknél sem működik az empátia. aki a gazdájával szemben ellentétes álláspontot képviselt.” Szó sincs tehát egymás meggyőzéséről. Jean Piaget. jaj. mert a képviselők többsége is a kiemelkedő műveltségű és magas intelligenciájú emberek közé tartozik. (Lehetséges persze. hanem „csak” (ez sem kevés) érzelmi rezonanciáról. remélhetőleg szellemileg rugalmasabb. amikor megszólítja a távoli csillagot: Ó. Az empátia hiányáról. jaj. Szó sincs itt megértésről.

Miért nem értjük meg vagy miért értjük félre egymást? Miért van annyi bajunk az empátiával? Miért van az. A környezet tagjaival való érintkezés és kölcsönhatás során azonban fokozatosan megtanulja. mennyire értékeli. és nem ugyanazt gondolja. amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról.változásai. Az azonban bizonyosnak látszik. a tekintély…). vagy más fejével gondolkodni. de annál többet a társára. nem ugyanazt látja. hanem teológiai. hogy a gyermeki gondolkodás egocentrikus (énközpontú). hogy – mint a felsoroltak – az empátiás képesség is fejleszthető. a humorérzék vagy az intelligencia típusa. az egész emberiség. hogy aki nem empátiás. hogy mi jó és mi rossz). Ez a magatartás így is megfogalmazható: „Isten ne szóljon bele az életembe. hogy a másik ember nem ugyanazt érzi. hogy az empátiás képesség genetikai adottság-e. Éppen Piaget kutatásaiból tudjuk. és tükörnek használja a másik embert? Honnan ered ez a gyengeség a kapcsolatépítésben? Tény. akit szeretnénk egyre jobban megismerni és megérteni. Az emberi természet eleve romlott (Róm 3.” 184 . Jó esetben (sajnos nem minden esetben). amit ő. hogy az ember a saját kezébe vette az erkölcsi megítélést (annak eldöntését. Ezért térjünk vissza a természethez. Lorenz kutyája egyszerűen szolidáris volt a gazdájával.. Természeténél fogva minden ember önző. hanem a természet Teremtőjéhez. A Szentírás szerint azonban az ember eleve romlott. Röviden így hangzik: Mindnyájan az Éden-kerten kívül születünk. akivel éppen kapcsolatban áll. a felnőtt ember társközpontúsága – szociocentrizmusa – váltja fel. hogy viszonyul hozzá. hogy megjavuljon. A fejlődés útjának első állomása ezen a területen egy fontos attitűd-váltás: ne tükörnek használjuk a társunkat. annak elsősorban azt kell gyakorolnia. többé-kevésbé mindnyájan ebbe a kategóriába tartozunk.9–18). A bűneset bibliai története azt mondja el. hogy a legtöbb ember felnőtt korára is egocentrikus marad. nem a természethez kell visszatérnie. Aki fejleszteni akarja empátiás képességét. Az empátiás képesség fejleszthető Nem tisztázott. a gyermeki egocentrizmus eltűnik. hogy nem képes más szemével látni a világot. A fenti kérdésekre a kielégítő válasz nem pszichológiai. és úgy érezte. mire felnő. ami azt jelenti. hogy az ember eleve jó. én a magam istene akarok lenni. hanem egoista is. hogy kevesebbet figyeljen magára. hanem felfedezésre váró területnek tekintsük őt. Gyermeki egocentrizmus Felnőtt szociocentrizmus Ami fejlődik. csak megrontotta valami (a civilizáció. mit kaphat tőle stb. És sajnos. A humanisták (így Rousseau) azt állítják. aki ellen fellázadt. Ha egy kapcsolatban folyamatosan arra figyel valaki. az nemcsak egocentrikus. az fejleszthető is. annak aligha fog fejlődni az empátiás képessége. mint a zenei hallás. hogy a másik ember milyennek tartja őt. akire nézve önmagunkról kaphatunk információt. hogy meg kell védenie őt.

akit időnként ugyanúgy meg kellett szoptatni és tisztába kellett tenni. aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. mint bármelyik emberi csecsemőt. Itt nem valamiféle fordított sztratoszféra-repülésre kell gondolnunk. a testi fájdalmat. hogy eljöhessen közénk. Eddig is azok voltak. Szenvedése és megaláztatása nem a Golgotán kezdődött (ott érte el a csúcspontját). Empátiás-e Isten? Olvassuk el figyelmesen az alábbi bibliai sorokat! Mivel tehát nagy főpapunk van. de a meg nem értést is szerettei részéről. de nem zavarta őket. Most azonban minden megváltozott. és ezért az Ő bírói és királyi széke valóban a „kegyelem trónusa” azok számára. hanem olyan. Mert nem olyan főpapunk van. mint minden más gyereknek (Lk 2. hanem a születésekor. amikor eljön „ítélni élőket és holtakat”. hogy a felek „átlátszók” egymás számára. aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. Titkaink vannak: van dugipénzünk. útmutatást és erőt is kaphat mások megértéséhez az empátiás Jézus Krisztustól.14-16) Biztos vagyok abban. Legmeghittebb kapcsolatainkat kínzó feszültség jellemzi: szeretnénk feltárulkozni egymás előtt. az Isten Fia. 12). nem láthat mindent a másik. Végig kellett mennie a testi. Isten Fia.52). ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Jézus Krisztus által. annak az emberi kapcsolatai is kárt szenvednek. Az egocentrizmusból és egoizmusból Istenhez visszatérő (megtérő) ember nemcsak követhető mintákat. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához… (Zsid 4. sőt a fájdalmas csalódást is. hogy Isten akkor is megértene minket. teremtményeit. hanem motivációt. hogy Ő empátiás irántunk. ezért takaróznak fügefalevelekkel. 185 . A bűn következtében azonban megszűnik az átlátszóság. a szociális és az értelmi fejlődés fokozatain is. az éhezést és a szomjazást. hogy mezítelenek” – olvassuk. kivéve a bűnt. hanem arra. és ugyanakkor mindenütt jelenvaló módon közvetlen ül közel is hozzánk). „Áthatolt az egeken” azért. be nem vallott élményeink. Jézus. mint Tóth Árpád csillagának a fénye.Aki kizárja Istent az életéből. Ez a tette inkább minket győz meg arról. akik váltságművét elfogadták. egyszer majd (hamarosan) újra láthatóvá válik. „Észrevették. A mély barátságot és a jó házasságot egyaránt az jellemzi. „Úgy szeressétek egymást. ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15. rejtett vágyaink. amikor a legnehezebb órában cserben hagyták legjobb barátai. Földi életének mintegy három évtizede alatt emberként átélte Ő is a fáradtságot. hogy egyszer már „áthatolt az egeken” értünk. Ezt mutatja Ádám és Éva esete is. de ugyanakkor félünk is egymástól. ha nem jelent volna meg köztünk emberi testben. aki most ismét a mennyben van (túl a mi térben és időben korlátozott világunkon. De tudnunk kell. aki áthatolt az egeken. hogy nagyon messziről jött: messzebbről. Az isteni lét végtelen dimenziójú világából (ahol nem léteznek sem térbeli sem időbeli korlátok) megérkezett a mi háromdimenziós terünkbe – méghozzá egy tehetetlen kisbabaként. titkos gondolataink.

hogy megkapja-e a másiktól azt. akik évtizedeken át gyűjtik „jogos” elvárásaikat. Vannak. Alapvetően másként működik az. ami jár. hogy érdemes-e kapcsolatba lépni vele. hogy mit kaphat a másiktól. ha csak az egyikre van időnk. Idővel az ösztöntárgy riválissá. Aki folyton önmagára figyel. hogy az embernek megszűnik az egyénisége. Az egocentrikus ember azt kutatja. mint kapni” (ApCsel 20. Ez gyakran azzal jár.Én-központú vagy Krisztus-központú viszonyulás a másik emberhez A továbbiakban tegyünk néhány összehasonlítást: mi a különbség az önmaga által irányított életű ember és a Krisztus uralmát elfogadó ember között a másik emberhez való viszonyulásában. „Nagyobb boldogság adni. kényelmét. titok. ennek alapján dönti el. esetleg feleségül venni. ha mindkettőnk óhajára nem telik a pénzünkből. Az én-központú ember számára a másik nem társ. időt szánni rá. (Ezeket a jelzőket Ady önmagára mondja. én Mire van szüksége? Mit adhatok neki? A másik. de az Úrnak alárendelve. amivel a másik tartozik neki.) Az empátia-fok: 0. mit vegyünk meg. presztízsét stb. hogy az „én” jelen van. mert mellette a sajátja elhalványul. aki arra való. hogy nem akar így maradni. akit szerethetek Az önátadás nem jelenti azt. de azt is elmondja ugyanebben a versben. elkölti az ember féltett tulajdonát: akár anyagi javait. A szeretet gyakorlatilag abban nyilvánul meg. hogy igyekszünk megismerni és kielégíteni a másik valódi szükségleteit. hanem ösztöntárgy. Jól látható ez néhány valódi szeretetkapcsolatban élő házaspár döntéseiben: melyik programot válasszuk. akár a dicsőségét. ÉN Mit kaphatok tőle? Mivel tartozik nekem? A másik ösztöntárgy vagy rivális A kapcsolat folyamán pedig többnyire arra figyel. idegenség” marad számára. vagy férjhez menni hozzá. megeszi. akinek a jelenléte azzal fenyeget. Látható az ábrán. hogy háttérbe szorítjuk a magunkét. sőt ellenséggé válhat. kifejezve ezzel magányosságát. hogy az ő szükségleteit kielégítse (szexuális éhségét.35).). hogy elveszi. az természetesen nem látja a másikat: „északfok. 186 . aki élete irányítását átadta az Úrnak. Az Úr pedig a másikra irányítja az ember figyelmét.

titok. mert a helyzetébe illeszkedem. idegenség. és csak a saját szükségleteinkkel foglalkozzunk. én A másik Ha valaki úgy érzi. Valóban megújult természetre. hogy ma sokan páncélt öltenek magukra. annak igaza van. hogy magunkra figyeljünk. hogy megértem a társamat. amikor becsukódnak a másik ember előtt. Nyilvánvalóan félelemből és bizalomhiányból fakad ez a magatartás.Északfok. A keresztyén élet természetfölötti ebben az értelemben is. megváltozott gondolkodásra van szükség a valódi empátiához. Ádám és Éva fügefalevelekkel próbálta elrejteni szégyenét.. hogy ez nem természetes. Kész vagyok az önvédelemre. Nem adom ki magam. A másik 187 . ÉN Nem bízom benne. mert emberi természetünk arra késztet. ÉN Nem értem őt A másik A következő ábra – az előbbivel ellentétben – éppen az empátiáról szól: arról. Úgy tűnik.

A jó kapcsolatért mindig kockáztatni kell: le kell vetnünk a „páncélt” kiszolgáltatva egymásnak a titkainkat. De tudnunk kell. ÉN Gyöngeségeire és hibáira figyelek.8) A másik Miért van szükségünk empátiára? 1. hogy felfedezze a másik hibáit és gyöngeségeit. Empátia nélkül nem vagyunk képesek megoldani konfliktusainkat. Az empátia útján jöhet létre szilárd és tartós egység a kapcsolatunkban. hogy a szeretet-kapcsolat nem tűri a bizalmatlanságot és az egymástól való félelmet. Ezért arra törekszik. Így a saját foltjait kevésbé fogja látni. ami kedves. hiszen ő kicsi és jelentéktelen A másik A szeretet azonban arra tanít minket. hogy saját magát igyekszik egyre nagyobbnak látni. (1Jn 4. Empátiára van szükségünk ahhoz. 188 . mindazt. a másikat pedig egyre kisebbnek. sebezhetővé teszem magam Az egocentrikus ember megkísérli önbecsülését azáltal is fenntartani. 2. hogy a másik értékeit tartsuk szem előtt. 3. szép és jó benne. hogy valóban megismerjük egymást. 18) A másik én Levetem a páncélt. én MEGBECSÜLÉS Kutatom és felfedezem a másik értékeit (Fil 4. Ezzel természetesen sebezhetővé tesszük magunkat.

Ál-megoldások 1. ha kinyitjuk a szelepet. hogy mindent azonnal kimondunk (ha úgy esik jól: kiabálva és asztalt csapkodva). nyugodtan félreteheti ezt az írást. Ezért – javasolják – inkább szoktassuk hozzá magunkat. imádkozzunk ezekért a farizeusokért.Dr. hogy valami hasznosabbal töltse el az idejét. Stuart ekkor a többiekhez fordult: „Mi pedig. vagy ami még rosszabb: egy feszültségi ponton túl már nem bírjuk türtőztetni magunkat. Nézzünk meg együtt néhány rajzot (Gaál Éva kedves karikatúráit): hátha ráismerünk a látottakban és a szövegben a saját életünkre. hogy csak abban az esetben olvassa el ezt a kis könyvet. vagy – ha még nem házas – úgy véli: majd a házasságban a sok jó és szép mellett szembe kell néznie és meg kell küzdenie nehézségekkel is. Pálhegyi Ferenc pszichológus. Budapest. Budaörs Házassági karambolok Részlet Pálhegyi F. hogy keserűségünket és dühünket ne fojtsuk magunkba. ha a házasságában szoktak olykor karambolok lenni. hogy mi történt a harmincas évek végén Stuart Jakab egyik összejövetelén.” Egyelőre csak eszméltetni szeretnék. hogy rútságunkat meglátva szebbé lehessünk – az ő segítségével. akik azt javasolják. Előbb azonban nézzük végig: milyen ál-megoldásokhoz szoktunk folyamodni házassági konfliktusainkban ó-emberi természetünk szerint. Ha a kedves Olvasó nem tartozik az említettek közül egyik kategóriába sem.: Házassági karambolok (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány. akinek a házasságában még soha nem volt probléma?” Erre bizonytalanul fölállt négy-öt ember. „Házassági karambolok” Illusztrációk: Gaál Éva „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?” (Jak 4. hogy dühöngésünktől nem kell tönkremennie. testvéreim. Krisztus középcsatára (a mai napig így emlegetik a derék angolt. Később ugyanis igyekszem elmondani majd a házassági konfliktusok kezelésének és megoldásának bibliai útját is. 189 . a futballistából lett evangelizátort) föltette a kérdést: „Ki az a jelenlévők között. oldal. Szabadjára engedjük indulatainkat Kétségtelen.) című könyvéből: 7-47. hogy a kazánban csökken a túlnyomás. mert az megárthat: gyomorfekélyt vagy magas vérnyomást lehet kapni tőle. és ellenőrzés nélkül tör ki belőlünk az indulat.1) Kérem a kedves Olvasót. Alighanem erre gondolnak azok a mélylélektanászok is. Azért nem árt. hogy megszabaduljunk a „fölösleges gőztől”. Isten azért mutat nekünk tükröt. De ugyanakkor hangsúlyozom: a ráismeréstől és a felismeréstől még nem kell kétségbeesnünk. Társunk is szokja meg. ha a végső döntés előtt (elolvasom vagy nem olvasom el) még megtudja. 2000.

hogy indulatait le kell vezetnie. Dacosan hallgatunk Hangos veszekedés helyett némaság uralkodik a családban. Nem az Úrra való figyelés áldott csendje. aki kiváltotta azokat. kibírja nélküle. Az is lehet persze. Előfordulhat. de a gyerekeink vagy a munkatársaink szenvednek tőlünk. hogy a másik nem is szenved. kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek…” (Ef 4. hanem a gyerekeit. neki jó így is. 2. hogy falat építsen közénk. Isten igéje világosan szól: „Minden keserűség. hogy valami miatt „erkölcsösebbnek” tartja. hisz Vén. vagy férjét bántja. hogy mindketten még imádkoznak is egymásért. amit dühében összetör. Indulatainkat nem frusztrációnk okozóján. kezébe kerülő tárgyat. Biztosan tudom. mintha mi sem történt volna. Társunk pedig legfeljebb hozzászokik. ha elromlott a kapcsolatunk és mérgesek vagyunk egymásra? 3. akinek az a szándéka. A párunk bántott meg minket. indulat. mert a sértett ember még mindig azt hiszi. Ez azért történhet így. megkeményedik velünk szemben.mert utána hamar megnyugszunk.31) Mit tehetünk hát. De mikor a szemem közé Néz: Minden bátorságom odaVész. hanem a visszafojtott haragemésztő. A dühöngés előbb utóbb szokássá válik. de ugyanakkor fél attól. Pedig mindketten az ősi Ellenség ámításának estek áldozatul. vagy az első. Azt gondolják. gyilkos némasága. de ugyanakkor elfásul. a vele járó vegetatív reakciók pedig rontják a szervezet állapotát. ha nem a feleségét. Petőfi tréfás versében áll: Már ilyesmit is gondoltam Én: Megverem… bírok vele. hanem valaki vagy valami máson vezetjük le Népszerűen szólva: a kutyánkba rúgunk bele a házastársunk helyett. Indulataink szabadjára engedése végül egymástól való elidegenedésünket szolgálja. hogy ez a „módszer” nem célravezető. harag. a kutyáját. Ezt nem engedhetjük meg! 190 . és minden mehet tovább.

Igaz: nem bántunk senkit: sem egymást. hogy baj van a házasságunkban. az akváriumi halacskák is meghálálják a gondoskodást. hogy valami nincs rendben nálunk. idegenként élünk egymás mellett. hogy a felfokozott munkamenekülés számára a megoldatlan házassági konfliktusok elől.4. hogy sokat dolgozik. a könnyű olvasmány. Erre is „jó oka van” az embernek. boldog házasság látszatát. Csak magunkkal sikerült elhitetnünk. sem a „kutyánkat”. nem árt vele senkinek. a szexuális problémák. hogy mások nem látják. Vannak – nem kevesen –. hogy szegény ember most nem ér rá „lelkizni”. Igen. és még sok minden egyéb. így van. hogy valamitől „dohos” a szobánk levegője. sőt látogatóba. Problémáinkat a szőnyeg alá söpörjük Az Ámító áldozatai vagyunk ebben az esetben is. hiszen „egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár”. dacos hallgatást is. de gyanútlan látogatónk is érzi. a gyerekeink pedig világosan látják. „Mindenki megértheti”. Mi ez. Ugyanakkor környezetünk tagjai felé szeretnénk megőrizni a békés. ha nem hazugság? Környezetünk persze sejti. 5.26) 191 . Vasalt inggel és „vasalt mosollyal” megyünk a templomba.” Természetesen nem az a baj. a rendszeresen adagolt táplálékot. Megkeményedett szívvel. akik házassági konfliktusaikból menekülni próbálnak Hová lehet menekülni? • Fokozott munkába. Az a bűn. a zene. Mindez nem bűn önmagában. anyagi helyzetünk bizonytalansága. a gyermeknevelés dolgában való egyet nem értés. (Ef 4. ha valaki engedi lemenni a napot megoldatlan családi feszültségekkel. A bélyeggyűjtés például szép és nemes foglalkozás. Ha párja vagy gyerekei hiányolják jelenlétét. a tisztára mosott homokot. Pihentet a TV (?). ami néha az altató szerepét is betölti. feladtuk már a makacs. • De menedéket adhat bármilyen hobby is. A „szőnyeg alatt” ott vannak már a fiatalkori álmaink. hanem az. és vendégeket is fogadunk. de nem oldottunk meg semmit. sőt az egymás előtt is rejtegetett gondolatok és vágyak. de főleg a házastársnak kellene megértenie. miközben szorgalmasan „söprögetünk”. az algáktól megtisztított üveget. A szőnyeg nem átlátszó. könnyű helyen van a válasz: „Értetek gürizek. mert rengeteg dolga van.

mint önző apjuk. ő nyitja meg és ő zárja be. aki megértő anyukájához menekül.” • Néha „jól jön” egy kis betegség.24) • A megbántott feleség gyakran a gyerekeihez menekül. neki kell átadnia a kitüntetést. hol oda rohan. és ő búcsúztatja… (családi életéből a boldogságot. 192 .• „A feleségem nem ért meg” – panaszolja a 30–40 éves gyerek. mert az övéire már nem jut ideje). „Drága kicsikéim ragaszkodnak hozzám. Ők biztosan mindig hálásak lesznek majd nekem. és neki kell koszorúzni. • Ez a „fontos ember” hol ide. Pedig Isten igéje nem erre tanította. hogy megszabaduljunk a felelősségtől és a családi terhektől. (1Móz 2. nem úgy. ő mondja az ünnepi beszédet. hiszen ő az elnök és a díszvendég.

kedvesebb. (Péld 5) • Minden kábulat. csinosabb és illatosabb. • Sokszor a „kegyesség látszata”. megértő cimborák közt kellemesebb az élet. mert az asszony mindig elégedetlenkedik és pöröl. életfilozófiákhoz. a felszínes vallásoskodás is menedékül szolgál. akik ezeknek a „menedékhelyeknek” a gazdái. Meddig tart ez az illúzió? A kijózanodásig. Néha megölt magzatok hevernek ezen az úton. mint ő. vagy okkult praktikákhoz menekül. Nemcsak az alkohol és a kemény drogok kábulata. de az idegen nő mindig megértőbb. és ez nyomasztó érzés. Amikor szertefoszlik a mámor.• Ha otthon nem jó. Persze előbb-utóbb haza kell menni. • • „A feleségem nem ért meg”. út a halálba. azt még meg is kötözik azok az ellenséges hatalmak. hanem a szexuális mámor kábulata is. • Aki Isten igéjétől idegen vallásokhoz. 193 . de mindenképpen belehal ebbe a házasságunk. észreveszi az ember. hogy a halál útját járta.

szürkévé. magára hagytak. félreértettek. ne hunyjuk be a szemünket. Ez a színszűrő párom hibáit eltüntette vagy átszínezte. 194 . s ne meneküljünk előlük. az tudja: onnan minden másképpen látszik: a nagy sérelmek eltörpülnek. szerelmünk első tavaszán. erényeit kiemelte.” Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Mit jelent ez? Hol van az a hely? Mi történik ott? Mit lehet ott látni? Aki már állt ott. problémáinkkal és kudarcainkkal. hiszen társam majd’ minden tulajdonságát és megnyilvánulását bosszantónak. Másodszor: másképpen látom a társamat is. Eddig érzelmeim ablakán keresztül néztem őt. majdnem feketévé vált. ne másokat bántsunk.Mi hát a megoldás? Egy mondatban így hangzik: Álljunk meg együtt a kereszt alatt! Más szavakkal: Ne egymást vádoljuk. Azelőtt mindig én voltam az. hogy éretlen és önző voltam. A kereszt alatt minden átértékelődik. a másiknak sok szenvedést okoztam. terhesnek visszataszítónak. kellemetlennek látom rajta keresztül. Volt ugyan nekem is néhány „apró hibám”. ha szembe kell néznünk házassági konfliktusainkkal. hanem lássuk be: „Én vagyok bűnös. kifosztottak. aki tele voltam jó szándékkal és jóhiszeműséggel. Időközben ez az ablaküveg átalakult vagy kicserélődött. de mindez „igazán semmiség ahhoz képest…” Most pedig kétségbe vagyok esve magam miatt. hiszen a magunk igazának pozíciójából a kereszt alá állni teljes nézőpontváltást jelent. „emberi gyöngeségem”. rózsaszínű volt ez az ablak. megérthető és elnézhető „gyarlóságom”. „ártatlan” bűneink megnőnek. Kegyelemre van szükségem. mázsás súllyal ránk nehezednek. Először is: másképpen látom magamat. én érzéseim ablaka társam Valamikor. mert most már látom. és akit becsaptak.

hogy kapcsolatunk tovább romlik. 2. engem magamat illet. Hanem tegyük fel a kérdést: mi fáj neki.) Ha ezt mindketten megtesszük. és jól figyelünk. semmire sem megyünk. Ezentúl a feleségem zakatolásaira is oda fogok figyelni. én hallgattam el. mi hiányzik az életéből? Ha jól kérdezünk. hogy a kereszt (az Isten Fiának kínhalálát okozó szégyenfa és áldozati oltár) érte (a páromért) is felállíttatott. Konfliktusaink ezután is lesznek.” (Az ábra Jay Adamstől származik. a megbocsátásra. mert mindketten rászorulunk Isten kegyelmére. beállítódásban. arra. A vád. segíteni kell tehát. de Isten szereti őt. most megfordul. Ki tudom mondani: „Én hibáztam. látom: vannak neki hibái. de annak csak az lehet a következménye.” Pontosan ez az. hogy döntéseinket tettek kövessék.” Kimondom ezt is: „Bocsáss meg. egymás meghallgatására. már tudom. Ha a motor hangja kicsit megváltozik. Igen. A nézőpontváltás mellett attitűdváltás is történik. hogy házastársunk „lehetetlen” viselkedését mi okoztuk. nem ritkán arra a felfedezésre jutunk. arra. 195 . én akartam. Ha a házastársunk undok. kiállhatatlan. Legyünk elkötelezettek egymás meghallgatására! Egyik házassággondozó hetünk utolsó napján mondta egy férfi: „Nagyon szeretem az autómat.De a kereszt alatt eltűnt a szubjektív érzelmek A tiszta látás titka ablaka. hogy az „igazat” (a társunk számára kellemetlen igazságot) szeretetben mondjuk meg. Most a páromat Isten szeretetén át látom – reálisan. Világos: együtt kell ott megállnunk. Annyira szereti. mitől szenved. ahogy értem is. 3. amit tennünk kell. nem megharagudni a motorra. bűneink bocsánatára. 4. lehetetlenül viselkedik (és még folytathatnánk további találó jelzőkkel a sort). de nem teszik tönkre a kapcsolatunkat. A „zakatolásra” lehet még hangosabb „zakatolással” is reagálni. amely eddig egyértelműen a társam ellen irányult. ha elkötelezzük magunkat négy fontos lépésre: 1. Más szavakkal: „váltóállítás” a másikhoz való viszonyulásban. A motor megváltozott hangja hibát jelez. ha elromlik a kapcsolatunk. sőt bűnei. belső magatartásban. én tettem.” „Én mulasztottam el. én mondtam. hogy szervizbe kell vinni a kocsit.” „Én vagyok gonosz. ha mi is undokok és kiállhatatlanok leszünk. megújul a házasságunk.

előbb hallgasd meg őt. kapcsolatuk szükségszerűen tönkremegy. amikor úgy érezzük. és hasznos…a megjobbításra. akkor szándéka ellenére is azon dolgozik. késedelmes a szólásra. Ezzel azok nem oldódtak meg. főleg az első gyerek megszületése után. hiszen nem kell a hosszú séták után két különböző helyre hazamenni.26).A zakatoló motornak néha elég egy kis olajozás. Ha egy házaspár nem szán időt egymásra. és félretenni minden önzést és a konfliktusban aratott „győzelem” dicsőségét (Fil 2. Az esküvő előtt a legtöbb pár minden lehetőséget megragad az együttlétre. „szőnyeg alá söpörték”. az könnyen elveszítheti a párját. hanem légy türelmes. sohasem lehet az az elsődleges célom. hogy mi van a másik szívében. késedelmes a haragra. hogy igen alapos vizsgálatra és felújításra. Isten igéje nyomatékosan figyelmeztet: „A nap ne menjen le a ti haragotokkal” (Ef 4. A bibliai házassági „szerviz” főnöke Isten. mert nem képes „késedelmeskedni” a haragjával. hogy sokkal több időt tölthetnek majd együtt. Ha a maga igazához ragaszkodó embert még az indulatai is elragadják. végül azt veszik észre. hogy nem különb. Valóban nehéz „különbnek tartani” a másikat.24). Ennek pedig az az előfeltétele. hogy a kialakult konfliktusban nekem van igazam. elidegenedtek egymástól. Ezért hát „legyen minden ember gyors a hallásra”. az »igazságot« ne vágd rögtön a fejéhez. hogy a párom fölé kerekedjem. sokszor a tanulás vagy a munka rovására is. 196 . „A teljes írás Istentől ihletett. Hogyan hallgassuk meg a társunkat? Jól meghallgatni egymást csak abban az esetben leszünk képesek. hogy a kapcsolatát tovább rombolja. hogy már nem is ismerik egymást. Máskor nem ússzuk meg ennyivel: a motorban törött alkatrészt fedezünk fel.21 pontosabb fordítása). azaz ne halogassátok a konfliktusmegoldó beszélgetést. „generálozásra” van szükség. ne tedd rögtön szóvá. ha valóban érdekel az. hanem minden igyekezetemmel arra kell törekednem. hogy semmiféle okból és semmiféle körülmények között sem törekedhetem arra. mert bebizonyította a maga igazát. tagadja meg magát” (Mt 16. amikor meg vagyunk bántva és azt hisszük. Ennek az ellenkezője szokott bekövetkezni.”(2Tim 3. sőt rájöhetünk. és nem a magunk sérelmével. Kétség kívül nehéz megtagadnunk magunkat.19) Mondanivalóját más szavakkal így fogalmazhatjuk meg: „Ha valamit rossznak látsz a társad életében. hogy legyen időnk egymás számára. Hiszen ő ezt mondta: „Ha valaki én utánam akar jönni.3). Ez gyakorlatilag azt jelenti. Olykor a párunk is megszelídül néhány kedves szótól vagy figyelmességtől. Ha nyilvánvaló feszültség nincs is köztük.16) Jakab apostol talán éppen a legfontosabb konfliktus-kezelő irányelvet fogalmazza meg: „Legyen minden ember gyors a hallásra. azaz társa meghallgatására. Mégis erre van szükség. Bármennyire úgy látom.” A házastársi kapcsolat bibliai szemlélete szerint alapvető utasítás ez: „Rendeljétek alá magatokat egymásnak!” (Ef 5. szempontjaival és (olykor) a konfliktust magyarázó elméleteivel vagyunk tele. ha Jézust akarjuk követni ilyen helyzetben. hogy ezt bebizonyítsam. aki a Bibliában leíratta kapcsolataink „generálozásának” és javításának alapvető irányelveit és lépéseit.” (Jak 1. igazunk van a másikkal szemben. ha már összeházasodtak. Azt remélik ebben a korszakban. Az évek telnek egymás után. hogy megértsem a társamat. Konfliktusaikat nem beszélték meg. hanem „elfelejtették”. Aki a házastársi vitában „győz”. hibáinak és bűneinek felemlítését ne siesd el. amit sürgősen ki kell cserélni.

Ezért. Beszélgető társam egy ötven év körüli férfi volt. hogy megmondjuk a párunknak az „igazat”. ami nekem nem tetszik az életében.” Vegyük tudomásul: egyetlen valódi ellenségünk van. hogy az „igazság” közlését meg kell előznie a meghallgatásnak . vagy az. amikor egy több mint tíz évvel ezelőtti beszélgetésre gondolok. az ördög okozta káprázat áldozatai vagyunk. „Éppen ezért szeretném végre megtudni: hogyan kell megmondanom a páromnak azt. Hogyan közöljük házastársunkkal a számára kellemetlen igazságot? Természetesen csak akkor van értelme erről gondolkodni és beszélni. miközben házastársunkat hallgatjuk? Sohase az előadásmódját nézzük (vörös a feje. Ha mégis annak látjuk. azt. Hiszen a bibliai alapra épített házasság legfőbb tulajdonsága éppen az. és megnehezíti számunkra. hogy Isten is helyteleníti. ami nekünk rosszul esik. először meghallgatjuk őt. A házastársunk sohasem ellenségünk. amikor nagyon kell sietnie egy határidős munkával. amikor rámutatsz a párod (vagy bárki más) hibáira és bűneire. Hogyan tehetem ezt úgy. Végül álljon itt néhány gyakorlati szempont: mire figyeljünk.” (1Kor 16. mert az rossz érzelmi reakciót válthat ki belőlünk. Közben ne azon törjük a fejünket. mit fog mondani”. hogy szeressük az ellenségeinket. hanem arra törekedjünk. mert Jézus azt mondta. Az illető ismerte a Bibliát. Ezt mondta: „Megpróbálom szeretni a feleségemet. hogy „essünk túl rajta. hogy „úgyis tudom. 197 . hogy ez is szeretetben menjen végbe?” A Biblia ezt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. elfogadtuk és gyakoroljuk is azt. hogy nem a legelőnyösebb állathasonlatokat alkalmazza ránk). Előbb-utóbb arra is sor kerül. mielőtt bármit szólnánk. eszünk ágában sincs „legyőzni” vagy birtokolni őt. A szavai tartalmára figyeljünk! Ne magukat a szavakat figyeljük (mert lehet. például az a gondolat. vicsorgatja a fogait). hogy hogyan fogjuk az elhangzott vádakat kivédeni.21). hanem szavai jelentésére. aki Istennek is ellensége: a Sátán. hogy tisztán lássuk párunk lelki állapotát és annak hátterét. amikor fizikailag rosszul érzi magát. amikor zavar valamilyen mulasztása vagy hibája. hogy alárendeljük magunkat a párunknak (Ef 5. ha megértettük. sőt tudom. akivel Isten színe előtt kötött szövetség kapcsol össze. hanem mindenek előtt meg akarjuk érteni. Még ma is elszorul a szívem. „Ez nálunk így történik” – mondja türelmetlenül az olvasó. mert ő mondja. vagy amikor mások is (például a gyerekeink) fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. ha már muszáj”. Ne akkor üljünk le vele beszélgetni. ökölbe szorul a keze. hogy megértsük őt. Párunk mondanivalója legyen mindig fontos számunkra.A jó meghallgatás érdekében tekintettel kell lenni a másikra abban is. Sohasem akarunk fölébe kerekedni. csak azért. aki zátonyra futott házassága miatt szenvedett. Elronthatja a meghallgatást én-központú hozzáállásunk is.14) Ennek alapján a válasz egy mondatba sűrítve így hangzik: Te magad légy a szeretet állapotában. hogy számára alkalmas-e az időpont és a helyzet.

• nem képes (igazán nem is akar) megbocsátani. hogy a másik megértse és elfogadja. • nem tartja a másikat az „adósok börtönében” (elvárásai fogságában). megromlott természeténél fogva – az önzés állapotában van. hogy • ragaszkodik a maga „igazához”. A feleség például ezt mondja a férjének: „A nappali szobánk nincs rendesen kitakarítva. a hervadt virágcsokrokat nem dobtuk ki. Azt. hanem újabb veszekedés és tovább mélyülő elidegenedés lesz az eredmény. • mivel megérti a társát (és Istentől maga is bűnbocsánatot nyert). amit mondani akarsz neki. akkor ezt gondolja magában: „Valóban. nem romantikus lángolás. következhet a beszélgetés előkészítésének második lépése: Vizsgáld meg a párod belső állapotát: képes-e most arra. hogy megismerje párja helyzetét. keserűséget érzel a párod iránt. állapotát. hogy az „igazságot” csak az első esetben szabad közölnöd. hogy mi az igazi célod: a megértés és a megbékélés. A szeretet állapotában lévő szív jellemzői pedig mindezeknek éppen az ellenkezője: • nem ragaszkodik a maga „igazához”.Ez a megfogalmazás nem véletlen.” Ha a férj azt a „fülét” használja. • nem képes (igazán nem is akarja) megérteni a másik helyzetét. ami jár neki. valódi szükségleteit. A szeretet ugyanis nem meleg érzés. mert fontosabb neki a társa (vagy a másik ember). Az ember szíve – eredeti. a nappali valóban takarításra szorul. Persze a „szívvizsgálat” vonatkozhat arra is. hanem az önzés állapotában vagy. állapotát. dühöt. mindig kész a megbocsátásra. Ebben az esetben jobb. Nyilvánvaló. hanem a szeretet a szív állapota. Az önzés állapotában lévő szívre az jellemző. akkor eleve reménytelen.” 198 . abból tudhatod meg. A tálaló teteje poros. a szőnyegen morzsák hevernek. hogy megértse a mondanivalódat? A kommunikáció pszichológiájának egyik kutatója (Schulz von Thun) szerint az embernek négy „füle” van. Más szóval (legalább) négyféleképpen „hallhatja” (értheti) azt. vagy a „harc” folytatása. amelyik a közlés tárgyi tartalmát fogja fel. • számon tartja a jogait (mi az. nem ismeri valódi szükségleteit. hogy elégedetlenséget. de nem kapja meg). mert nem konfliktus-megoldó beszélgetés. mert célja a másik szükségleteinek a kielégítése. amit mondanak neki.” Majd így szól: „Igazad van. hogy az önzés állapotában vagy. Ha átestél a „szívvizsgálaton”. ha hozzá se fogsz. Első dolgod tehát ez: Vizsgáld meg saját szívedet: valóban szereted-e a párodat? Ha ugyanis nem a szeretet. • éppen ezért arra törekszik.

hogy halasszuk el a beszélgetést. amely a társunk számára megnehezíti. Ebben az esetben ezt gondolja: „Hogy is osszam be az időmet. amikor beszélgetünk a társunkkal.” Ezt mondja: „Sajnálom. hogy felületes munkát végeztem. vagy ha rosszul érzi magát. hogy a „halló” reakciója nemcsak a „fülétől” függ. Azt hiszem továbbá. a portörlés és a porszívózás is beleférjen?” Válasza pedig ilyen lehet: „Máris takarítok drágám. rossz hírt hallott édesanyja egészségi állapotáról. hogy melyik „én”-ünket mozgósítjuk.” Használhatja a férj a felszólításra érzékeny „fülét” is. Ugyanígy célszerűtlen.” Ezt mondja: „Megértem a rossz kedvedet. amely a másik önkifejezésére van „kihegyezve”. Ezekben és hasonló esetekben is a szeretet azt kívánja. fel kell derítenünk. és a leírtak között lehetnek „átmeneti fülek” is. Tudom.” „Holnap reggel takarítok. Berne szerint mindenkiben lakik egy gyermek. amely arra figyel.” Vagy: „Sajnos nem volt elég időm. Figyelnünk kell például testi állapotára. hogy egyáltalán nem biztos. Az elmondottakon kívül lehet még nagyon sok olyan tényező. hanem belső állapotának más meghatározóitól is. hogy ez a mondat így magában még nem eléggé érthető.” Vagy: „Miért pont nekem mondod? Te nem tudtad volna megcsinálni?” Ezekből a válaszokból sejthető már az is. sőt lehetetlenné teszi.Ha a férj azt a „fülét” használja. Mindebből azt kell megértenünk. el kellett rohannom éppen. akkor a beszélgetést nyilvánvalóan el kell halasztanunk.” „Ráérnél. akkor ezt gondolja: „Szegénynek ez nagyon rossz érzés lehet. azt a társunk ugyanúgy érti. hogy a rendrakás. stb. egy szülő és egy felnőtt. Természetesen használhat az ember egyszerre több „fület” is. és amennyire lehet.” „Ha megreggeliztem takarítok. sőt kíméletlen lehet az „igazság” közlése. ha más területen szakadnak rá lelki terhek: kudarcok érték a munkahelyén. Figyelembe kell vennünk ezt a tényt. 199 . hogy nemcsak négy. hogy most együtt takarítsunk?” Lehet. hogy a másik mit gondol őróla. hogy kritikánkat megértéssel fogadja és elfogadja. hanem ennél is több „fülünk” lehet. hogy a párunknak éppen melyik füle van használatban. hogy amit mondunk. Ezt gondolja: „Már megint torkig van velem. mennyire van megelégedve vele. ahogyan mi. a gyerekekkel súlyos gondok vannak az iskolában. Ha nagyon fáradt. hogy a férj kettőjük kapcsolatának a „fülével” hall éppen. Meg kell vizsgálnunk azt is. Itt újra a kommunikáció pszichológiájának egy felismerésére szeretnék hivatkozni.

a szüleink. gesztusaid legyenek kedvesek. és ennek megfelelően dönt. doktor úr.Minden helyzetben. mulasztását. Az orvos rendelőjében például könnyen válunk engedelmes „gyermekké”. védekezik). bűnnel senki sem tud megbirkózni.” De válaszolhat a gyermek is: „Nem én tettem el. rajta kívül mindenki más illetéktelen. vagy akit rendre kell utasítani. beveszem. a szülő és a helyzet valóságos impulzusait. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani! Ne zúdítsd rá a társadra egyszerre minden hibáját. aki gyámolításra szorul. Végül nézz újra a szívedbe: • Kész vagy-e te is arra. Felülkerekedhet bennünk a felelőtlen. játékos gyermek . Vigyázzunk tehát arra.” Vagy: „Talán az előszoba asztalkáján van. bűnét. ne csak rosszat. A gyermek igyekszik kiélni természetes hajlamait. mint egy komputer. ezeknek az én-állapotoknak valamelyikét mozgósítják. hogy ne hallják a gyerekek. hanghordozásod. mereven gondolkodó szülő. mert valóban tudni szeretné. hanem a viselkedése ellen van kifogásod. ha nincs meg. ahogyan azt tanácsolja. fogadja és kiértékeli a gyermek . ami őt bántja a te magatartásodban? • Kész vagy-e minden mulasztást és bűnt megbocsátani? 200 . A szülő kritikus és gondolkodó. amelyekben fokozottan hajlamosak vagyunk egyik-másik én-állapot szerint viselkedni és beszélni. alkalmazkodó és ugyanakkor lázadó. Mi magunk pedig ne vegyük fel a kritikus és mindent jobban tudó szülő szerepét. Fejezd ki mindig egyértelműen. arckifejezésed. amelyben az emberek egymással kapcsolatba és kölcsönhatásba kerülnek. „Igen. A felnőtt. Túl sok hibával. mint felnőtt. a szomszédok. miközben az orvost „szülőnek” tekintjük. Az lenne a célszerű. Az az „egy” probléma pedig nem biztos. Ez a „siker” felbátoríthatja arra. hogy őt szereted és becsülöd. hogy két felnőtt lépjen kapcsolatba egymással. hogy a társunkat ne tekintsük gyermeknek . célszerűbb olyan problémáról beszélni. „Nem láttad a szemüvegemet?” – kérdi a férj. Vannak olyan helyzetek. természetesen úgy lesz. Minden esetben felnőtt szóljon felnőtthöz.” A konfliktusmegoldó beszélgetésekben különös gonddal kell ügyelnünk arra.” Ehelyett a szülő szólal meg: „Igazán jobban vigyázhatnál már a dolgaidra. ha döntéseinkben és viselkedésünkben mindig a felnőtt dominálna. hogy hol van a szemüvege. Szavaid. és nem a személye. de ez sajnos sokszor nem így történik. hogy szembenézzen más hibáival is. Vizsgáljuk meg mindig a körülményeket is! Beszélgetésünk Isten jelenlétében történik. nem tehetek róla. ezért vagy elmenekül (bezárkózik. hogy társunk úrrá lesz fölötte. vagy elcsügged. rendetlen pénzkezelés). betartom. A másik felnőtt válasza ez lehetne: „Nem tudom. hogy meghallgasd a párodat: mi az.” De kívül az ajtón már a lázadó kamasz szólal meg: „Majd bolond leszek bevenni ezt a sok marhaságot. Ezért mondj mindig jót is. hogy a legsúlyosabb (például alkoholizálás. mintha ott láttam volna.” A házastársi beszélgetésekben különösen fontos lenne. amelynél a legtöbb az esély arra. vagy az aggályos.

de sokkal kisebb tartozását. hogy az övéi számára nincs más lehetőség: akár hányszor is kell megbocsátani. száz dénárral (kb. Képes volt az adósok börtönébe csukatni miatta. – Még hétszer is?” (Mt 18. hanem hetvenszer hétszer is. De ki „tudná”? Jézus? „Ha tudná. Ezt Péter már több ízben megbocsátotta. és Péter úgy érezte. De az is lehet. A király nagyon jó tudta. társa valóban tartozott neki. nem is kevéssel.35). Ennek a szolgának a király hihetetlenül nagy összegű tartozást engedett el: tízezer talentumot. hiszen az irgalmas samaritánus két dénárt adott a fogadósnak (Lk 10. Arra kérem az Olvasót. – az most észreveheti. de „mindennek van határa” – vélekedett most. Amikor feltette a kérdést. hétszer is”. jogosan tartja a társát (vagy bárkit) az adósok börtönében (elvárásainak fogságában). hogy most rövid időre tegye félre ezt a könyvet. felfokozva. nem lehet kétséges: Jézus azt mondja. hogy neki Isten akkora adóságot engedett el. és olvassa el Mt 18. De így. „Hányszor kell megbocsátanom? – kérdezte Péter Jézustól. hogy elege van belőle. A száz dénár csak a tízezer talentumhoz képest volt csekély összeg. Az adós szolga fogadkozott a király előtt: „Légy türelemmel hozzám. (talán Péter is azt gondolta): „Most már nem akarok megbocsátani. és mindent megfizetek neked. hogy Jézus a pártjára áll. megértette-e. hogy Pétert lehűtötte Jézus válasza: „Nem azt mondom neked.21) Nem tudjuk kivel volt konfliktusa Péternek. Ezért megsajnálta a szerencsétlent és elengedte az adósságát. – a tanítvány ebből is megérthette volna. talán azt remélte. nyissa ki a Bibliáját. ötvennapi ellátás egy fogadóban.Miért kell megbocsátani? A házastársak közti konfliktusok megoldásának legfontosabb lépéséhez jutottunk el: meg kell bocsátanunk egymásnak. hogy valamelyik halász kollégája viselkedett csúnyán vele szemben. El tudom képzelni. „Ha tudná…” – szinte hallom. 2Krón 9. Ha bárki azt gondolja magában. a hét abban az időben a teljesség száma volt. A Bibliából tudjuk. hogy mit tett velem a férjem… a feleségem… a sógorom… a gyerekem… az anyósom…” Jézus akkor Péternek az adós szolga történetét mondta el. (Salamon király évi jövedelme 666 talentum volt. A kérdés ezért az. amit soha nem tudott volna a visszafizetni. Házas ember volt. hogy a megbocsátásnak nincs határa.” Nevetséges volt ez a fogadkozás. hogy annak a szolgának is jogos volt a követelése. jogosan haragszom”. hogy hétszer. hogy „igen. hogy aki most úgy látja: jogosan haragszik.” Ha az Úr azt mondta volna.21–35-öt. hogy a felesége tört borsot az orra alá már nem először. száz dénárt. hogy anyósa is volt neki. Ezt olvasva bizonyára mindenkinek van valamennyi ellenvetése. hogy haszontalan szolgája képtelen erre.13) De ez a szolga nem volt hajlandó elengedni szolgatársának nem csekély. 201 . lehet.

így a házastársunkra. Éppen ezért a király „megszánta a szolgát. Búcsúbeszédei során Jézus így szól tanítványaihoz: „Ahogyan én szerettelek titeket. nem cselekedetekért. Ezért nem mondhatom a házastársamnak. Nem kell kiérdemelni 2. és elengedte az adósságát”. a 202 .” (Ef 4.” (Ef 2. és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. hogy a mi élet-adósságunk Istennel szemben megfizethetetlen. 1. Akármennyi jócselekedetet hajtanánk végre. Előre kész van 3. Ennek megfelelően: a megbocsátást mi sem köthetjük feltételekhez. hogy senki ne dicsekedjék.Aki elfogadta Istentől a bűnbocsánatot. azt is megvizsgálva. nem tudnánk „törleszteni”.32) Erre persze rögtön azt kérdezzük: képesek vagyunk-e egyáltalán bármit is úgy csinálni. A megbocsátást nem kell kiérdemelni Ezt minden keresztyén ember tudja. elbocsátotta. Az Úr Jézus nyilván azt akarta kifejezni ezzel. az képes akár hetvenszer hétszer is mindent megbocsátani a társának. vagy: ahogyan Krisztus. Hányszor kell hát megbocsátani? Akárhányszor. Amit ő megbocsátott. hogy mi következik mindhárom ponton arra vonatkozólag. egész tartozását. hogy „mindent megfizet” a királynak. hogy nekünk hogyan kell megbocsátanunk.34) Pál apostol pedig ezt írja a férfinak: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket. de a király nagyon jól tudta. hogy szolgája képtelen erre. úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13. Elképzelhetetlen. Az Újszövetségben gyakran visszatérő kifejezés ez: ahogyan Isten. ahogyan Isten? A választ erre is az ige adja meg.8–9) A példázatbeli szolga fogadkozott ugyan.25) A következő kérdésünk tehát ez: Hogyan bocsát meg Isten? Az isteni megbocsátásnak három tulajdonságát szeretném kiemelni: 1. Tízezer talentummal tartozott! Ez közel négy és fél mázsa aranynak felelt meg. nem emlegeti többé Nézzük meg ezeket egymás után. amikor panaszunk van a másik emberre. ahogyan Krisztus is szerette az egyházat!” (Ef 5. Az apostol ezt így fogalmazza meg: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Ezután már csak az a kérdés: Hogyan kell megbocsátani? Az ige világos választ ad erre a kérdésre: „Bocsássatok meg egymásnak. ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. aki elfogadta Isten kegyelmét. hogy egy szolga hogy volt képes ekkora adósságot csinálni.

hogy Jézus Krisztusnak az „idők teljességében” véghezvitt váltságműve egyszer s mindenkorra érvényes. Két tekercset láthatunk rajta: az egyiken a filmnek az a része van. Ugyanezt a tényt más szavakkal Pál apostol így fejezi ki: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet. Így lehetséges az. Ilyeneket hangoztatunk: „Igazán elvárhatom tőled. hogy…” „Részedről nekem jár az. Ezzel elhajolt attól a kegyelemtől. amely minket vádolt. amely már lepergett – ez a múlt. vagy akárkinek: „Jó. hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon…” (Zsid 12. ha ugyan létezni fog még akkor ez a világ Ő nincs beszorítva az idő korlátai közé.” Ahogyan mi ingyen kaptuk a megbocsátást Istentől. mit mond az ige: „Ügyeljetek arra. nekünk is ingyen kell adnunk.15) 2. mind a „tízezer talentumot”. odaszegezve a keresztfára. vagyis az elvárásaink börtönébe zárjuk egymást. Figyeljük csak. ő viszont nem volt hajlandó elengedni szolgatársának a száz dénár tartozását. A másik tekercs azt tartalmazza. eltávolította az útból. megbocsátok. ami még nem volt kivetítve – ez a jövő. ahogyan az a gonosz szolga is tette: az adósok.14) Azt. amit Istentől kapunk Jézus Krisztusban. akkor mindig elhajlunk attól a kegyelemtől. Együtt lát engem a négyezer évvel ezelőtt élt Árahámmal és az ükunokáimmal. Amikor nem bocsátunk meg egymásnak. jelent és jövőt egyszerre lát.gyerekemnek. hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől.” (Kol 2. ha… ezután jó leszel… ha idejében hazajössz… ha abbahagyod a dohányzást… ha nem fogsz kiabálni stb. A jelennek pedig az felel meg. hanem messzi őseim sem voltak a világon. hogy Istennek ez az előre elkészített kegyelmi ajándéka hogyan lesz személyesen az enyém. Mi így éljük át saját életünket. vagyis múltat. Nemcsak hogy én akkor még meg sem születtem. Isten azonban kiterítve látja az egész tekercset. hogy…” A szívünket pedig keserűség tölti el. 203 . ami éppen a vásznon látható. Gondoljunk a példázatbeli szolgára: a király neki elengedte a tízezer talentum adósságot. amióta Isten ártatlan báránya meghalt értem a kereszten. A megbocsátás előre kész van Istennél azóta van készen számomra a bűnbocsánat. Ez közel kétezer évvel ezelőtt történt. Betesszük a másikat az adósok börtönébe. Walter Nietzsche hasonlata közelebb visz minket ennek a megértéséhez: Képzeljünk el egy hagyományos filmvetítőt. Jézus előre kifizette a tartozásomat a Királynak. amit ő a királytól kapott. megvilágítja egy másik hasonlat.

De magának sincs más lehetősége. Enyém már kétezer éve (sőt: a világ kezdete óta! Jel 13.” De hogyan valósulhat meg az előre megbocsátás emberi kapcsolatainkban? Ez meggyőződésem szerint döntés kérdése. Ottlakásunk kezdetétől még évekig nem volt Kamaraerdőn posta. már jóval előbb megvolt és az enyém volt: amikor valaki feladta számomra. Az történt egyszer. Nekem pedig. Egyszerűen elkötelezzük magunkat erre. mégis fordítsuk le a megváltásról szóló tanítás nyelvére! Személyesen számomra azzal kezdődött ez a történet. De mit tegyen. be kellett utaznom Budaörsre. csúnyán kiabált vele. hogy Jézusért megbocsátottál nekem. – Hogy hagytad ott azt a szegény asszonyt?” Nem tudott se visszafordulni. igazad van. Ez a település közigazgatásilag Budaörshöz tartozik. se telefonálni. hogy megálltam Isten előtt: „Igen. lehetetlenül viselkedtem. mi történt. Ilyenkor a postás bedobta a pénzküldeményről szóló értesítőt a levélszekrénybe. és amikor kilépett a lakásból. Meg tudsz nekem bocsátani?” A válasz csak ennyi volt: „De hiszen tudod…” Ők ugyanis megállapodtak abban. mintha sohasem szennyeztem volna be magam. az Úrral való beszélgetés lehetősége.8). Köszönöm. akit naponta többször gyötör a férje?” Ezt mondtam: „Nietzsche feleségnek valóban könnyebb lehetett. hogy valóban engem illet a pénz. amióta jelentkeztem érte és átvettem az Úrtól. Azt hiszem. Uram. Első szava ez volt a feleségéhez: „Amikor elmentem hazulról.” Valóban nincs más lehetőségünk. Így hát Istennek mondta el. bűneim miatt elveszett vagyok. azt meg lehet bocsátani. mert Isten azt kéri tőlünk. hogy az szinte kiszakadt a keretből. és olyan tisztának tekintesz. Sőt. megnyugodva ment tovább. Tudta. A postahivatalban bemutattam az értesítőt. mint magának. Aztán bevágta magát az autójába. Kamaraerdőre. úgy bevágta az ajtót. de nem voltunk otthon. hogy pénzem érkezett. rászakadt a kétségbeesés és a szégyen. de valójában attól is távol van. „Hogy tehettél ilyent? – mondta magának. azután átvehettem. de személyesen attól kezdve tudok élni vele. hogy előre megbocsátanak egymásnak. hogy mielőtt elindult volna előadást tartani egy több kilométerrel távolabb fekvő városba. Többször is előfordult. bővebb magyarázat nélkül is érthető ez a hasonlat. Csak akkor jutott eszébe újra. összeveszett a feleségével. miután magtaláltam. Tőle kért bűnbocsánatot.” 204 . hogy idejében odaérjen. Pedig akkor már megvolt az a pénz. szünetben odajött hozzám egy könnyes szemű hölgy: „Könnyű volt Nietzsche feleségének – kezdte – mert ha egy szerető férj egyszer bevágja az ajtót. csak nem tudtam róla. hogy átvehettük volna. és nyomta a gázt. Ez úgy történt. De Jézus vére eltörölte a bűneimet. Így vagyok Isten kegyelmével is. A legszebb illusztrációt ehhez is Walter Nietzschétől vehetjük. hogy úgy bocsássunk meg egymásnak. igazoltam. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.Néhány évvel ezelőtt Budapest egyik legforgalmasabb útjáról kiköltöztünk a városon kívülre. amikor hazaérve belépett a lakásába. Amikor ezt a történetet egy gyülekezeti csendeshéten elmondtam. ami nyomta a szívét. De mialatt egy hosszú alagúton kellett végighajtania (Svájc és Németország között). ahogyan ő bocsát meg nekünk. Egyetlen „telefonvonala” működött: az imádság. legalább öt kilométer. hogy megtaláltam az örömhírt tartalmazó értesítőt a levélszekrényben. hiszen a Miatyánkban ezt kérjük: „Úgy bocsásd meg a mi vétkeinket. hogy ezt megkapta.

205 . Milyen távol állunk mi ettől embertársi kapcsolatainkban! Hiszen ilyeneket mondunk sokszor: „Nem haragszom. a lusta. hogy Isten nem így bánik velünk! Élénken emlékszem egy beszélgetésre. Ez a megállapítás természetesen bővebb magyarázatra szorul. mert szereti őt – nem tűri el a gonosz. hiszen általa lelkileg gyógyul a megbocsátó: megszabadul a keserűség. aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. A keresztyén ember lehetősége a megbocsátás. hiszen a keresztyén ember semmi mást nem tehet. Ugyanakkor fontos tisztán látnunk azt is. ha vétettek ellene. „Én megbocsátottam neki. Isten minden ígéretéhez hűséges.” Ekkor ezt kérdeztem: „Mi lenne. hogy milyen gonosz voltál. hogy a hívő embernek mindent meg kell bocsátania. De egyetlen lehetőség is a megbocsátás. hogy bibliai módon (= meg nem érdemelten.” „Megbocsátottam. Gondolom sokan tapasztalatuk. de nem bírom átlépni a küszöbét. hogy a megbocsátásból nem következik az. hogy a sógora milyen pimasz volt hozzá – huszonöt évvel ezelőtt. de nem felejthetem. Nézzük meg a táblát a megbocsátás tengere mellett! Ez a felirat olvasható rajta: PECÁZNI TILOS! Amit Isten megbocsátott. Ezt is ugyanolyan komolyan veszi. Egy hívő asszony elmondta. ha Isten is így bocsátana meg neked? Azt mondaná: Megbocsátottam. de mindig eszembe jut. de az otthonodba nem megyek be. aki szereti a gyermekét. hogy mindent el kell tűrni. mint a többit. az végérvényesen meg van bocsátva. Bontsuk most részeire ezt a megállapítást: 1. és vétkeidre többé nem emlékezem” (Ézs 43. hogy felkeresi a sógorát és átlépi a küszöbét. aki maga is így nyert bűnbocsánatot Istentől. de ugyanakkor – éppen azért. megbocsátja neki minden rosszaságát. Ez egy házassággondozó csendeshéten történt.3. 3. hanem igyekszik megfelelő módon fegyelmezni a gyereket. Természetesen a megbocsátásról beszélgettünk. viselkedést. az illetlen stb. és soha többé nem emlegetve) csak az képes megbocsátani. már előre. Bűneinket nem emlegeti „Én. Számára is egyértelműen világos volt. Vegyünk először egy kevésbé éles példát! Minden szülő. a harag és a gyűlölet terhétől. s ő a közös imádság során bűnként vallotta meg keményszívűségét. amikor rád nézek. mire idáig eljutottunk. és ugyanakkor egyetlen lehetősége is. ahonnét azzal az elhatározással indult haza.” De jó. Éjfél is elmúlt már. 2. én vagyok az.25). A megbocsátás nem lehet bűnpártolás! A fentieket így summázhatjuk: A megbocsátás a keresztyén ember nagy lehetősége.” Ezt megértette. Nagy lehetőség a megbocsátás.

Biztos. Elkötelezettek vagyunk a tiszta életre is. nem hajlandó segítséget kérni. hogy segítsünk neki ígérete teljesítésében. elmondhatjuk. Nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is. A házasságkötés alkalmával elköteleztük magunkat arra. minden ellenünk elkövetett bűnét. Az Úr színe előtt kimondott „igen” egymáshoz való ragaszkodásra kötelez minden esetben: akár betegség. megbocsáthatunk egymásnak. hogy az ilyen esetekben nincs remény a házasság gyógyulására? Ezzel a válasszal is legyünk óvatosak. melyek során kiönthetjük egymás előtt a szívünket. akár bűn terheli a kapcsolatunkat. ezt nem szabad eltűrni. Az elhalás legfeltűnőbb tünete. Félreért. hogy minden körülményben ragaszkodni fogunk egymáshoz. A beteg testrészt gyógyítani kell. Hiszen Jézus a halottat is fel tudja támasztani. mint amilyen türelmes hozzánk mennyei Atyánk. hazudozását. Ebben éppolyan türelmesnek kell lennünk. súlyos szót mondtam ki. és ígéreteket tehetünk a jobb folytatásra. kezdeményeznünk kell a válást. De a megbocsátás nem azt jelenti. A „válás-operációra” csak akkor van szükség. mert az már bűnpártolás lenne. ha a házasságtest egyik fele „elhalt” és „üszkösödni” kezd. Tudom. De ha a hűtlen fél nem hajlandó megszüntetni parázna kapcsolatát. így könnyelmű költekezését. hogy mindezt el kell tűrni. hogy mi okozott nekünk fájdalmat.Hasonló helyzet a házasságban „élesebben” jelentkezhet. Komoly baj akkor van. A megbocsátásra elköteleztük magunkat. akár rajtunk kívül álló tényezők okozta nehézségek. Adott esetben meg lehet és meg kell bocsátani a házastársnak is minden „rosszaságát”. rendetlenségét. sőt még szexuális hűtlenségét is. aki úgy véli. Ha semmilyen módon nem tudjuk elérni. ha valaki nem hajlandó szakítani a bűnnel. hogy rendszeresen rá kell szánnunk az időt a nyugodt és őszinte beszélgetésekre. Meggyőződésem szerint ezt a bűnt is meg lehet – és meg kell – bocsátani. hogy bárkit is válásra biztatok. hogy a hűtlen fél nem akar „meggyógyulni”. nem amputálni. hogy a házasságtörő kapcsolat megszűnjön. Ebből legtöbb esetben az következik. 206 . A házasság egységét legsúlyosabban a házasságtörés rombolja.

Az együttélés során rengeteg ponton derül ki. 1983). akkor rengeteg konfliktus fel sem lép. A családi konfliktusok leggyakoribb okai A házastársak eredeti családi örökségének eltérései (szokások. és esetleg erősebbnek bizonyulnak. A szerelem varázslatának elmúltával. kontrolláló viselkedés ellenállást válthat ki a családtagokban. Budapest Konfliktus a családban A jóra. megtagadott. mélyebb szintű. hogy egymás szokásait a magukéhoz hasonlítsák. Minél mélyebb. elkötelezettebb egy kapcsolat. Ugyanez vonatkozik a gyermekekkel szembeni viselkedésre is. elfojtva a gyermek személyiségének bizonyos vonásait. A szülők nagyon sokszor akaratlanul is a saját egyéniségük kaptafájára alakítják a gyermekeiket. hogy a másik különbözősége zavaróvá. akkor ez az összhang felbomlik. A bennünk működő elfojtó erők ugyanis továbbra is működnek. ha a másik emberben saját elfojtott. bántóvá. Egy vizsgálatban arra a következtetésre jutottak. annál árnyaltabb. mint a kezdeti vonzódás. ha belső összhang (kognitív egyensúly) uralkodik benne. Az ember ugyanis szereti. A fiatal házasok energiájának jó részét leköti az igyekezet. Furnham. a tökéletességre törekvő ember számára nehéz elfogadni a konfliktusok létét. Főleg az érint fájdalmasan. hogy az ember életében az élettárs a legfőbb forrása mind a megelégedettségnek. Ezáltal a házastárs bizonyos tulajdonságait kontrollálni akarjuk. Ha a gyökereknél orvosoljuk a bajt. Petik Krisztina pszichológus. mivel ott nemcsak a nyílt. ami számára ismerős és megszokott. és erős feszültséget okoz. 207 . idegesítővé válik. másrészt erőteljes belső konfliktust is okoz. mind a konfliktusnak (Argyle.Somogyiné dr. mint nap összeütközésbe kerülnek. Pedig pontosan a családi viszonylatokban található a legtöbb konfliktus. Az elfojtó. hagyományok. az együttélés során azonban gyakran előfordul. Ettől a feszültségtől sokszor úgy próbálunk szabadulni. életstílus) Mindenki azt tartja természetesnek és jónak. hanem a rejtett érzelmi elvárásaink is nap. és ez nyílt konfliktust gerjeszthet. hogy a másik embert akarjuk változásra kényszeríteni. mert az egyéniségük különbözősége vonzotta őket. tárgyi érdekeink. és ha egy szeretett személlyel nem azonos módon vélekedik dolgokról. Az egyéniségek eltérései A házastársak esetleg azért választották egymást. Ez a különbözőség egyrészt konkrét ütközésekben nyilvánul meg („hogyan csináljuk?”). ezáltal rejtettebb érdekellentétek alakulhatnak ki. elnyomva. ha a családban. A különbözőség akkor vonzó. hogy a házasfelek különböző felfogást képviselnek. a szeretteinkkel kerülünk összeütközésbe. elnyomott tulajdonságainkat fedezzük fel.

A családi bűnbakképzés mechanizmusa is a projekcióra vezethető vissza. A házastársi veszekedések jó része olyan negatív viszonyulások miatt robban ki. hogy alkalmazkodni tudjanak hozzá. és konkrét ütközésekben nyilvánul meg (ld. elfojtott negatív érzelmek rávetülnek valamelyik családtagra. Ha az önközpontúság állandósul. amikor a személyes problémák. mint más emberi viszonylatokban. és a belső konfliktus óhatatlanul kivetül a többiekre. Kommunikációs stílusbeli különbségek A kommunikáció többszintű természete miatt sok félreértés adódhat a családtagok között. Megoldásuk úgy kezdődik. amely azt eredményezi. ugyanakkor elvárjuk a teljesítésüket. hogy a megtagadott negatív érzéseinket is tudattalanul rávetítsük a családtagokra. és a másikban látjuk meg. Ha ezt megtette. a kivetítés mechanizmusát fent). mivel sokszor nem vesszük észre. Mivel ezeknek az elvárásoknak nem tudnak megfelelni. félreértjük vagy belemagyarázásokkal torzítjuk a másik fél metakommunikatív jelzéseit. Ez irreális elvárás. A szégyellt. támogató hozzáállással kezelik a problémás felet. hogy a családtagokkal szemben szubjektív és irreális elvárásokat támasztunk. vagy amelyre a többieknek szükségük van. hogy mindig tudniuk kell egymás vágyait. krízisek. és a vele való konfliktusban nyilvánulnak meg. életközépi krízis) vagy a gyerekek életében (pl.Irreális elvárások Az előző két pontban felvázolt tényezők oda vezetnek. amelyet szoktak. fogalmazza is meg a többiek számára. 208 . Könnyebb e konfliktusok megoldása. tagadott. serdülőkor). Ilyenkor az összes családtag belső konfliktust él át. Nagyon sok (főleg érzelmi) igényünk van. Belső pszichés konfliktusok kivetítése a családtagokra A családi közösség erős érzelmi kohéziója miatt a kivetítő (projekciós) mechanizmusok itt intenzívebben működnek. amelyeket nem ismerünk fel magunkban. Érzelmi igényeink néha még önmagunk számára is rejtettek. A szerelmes ember és a jó szülő pozitív tartalmakat vetít a szeretett személyre. ha az éppen meg nem terhelt családtagok segítő. A családi kommunikációt megterheli az érzelmi összefonódás állapota is. Meg nem beszélt igények A családokban sokszor él egy tévhit: ismerik már egymást annyira. amelyet a többiek nem látnak. Ugyanakkor arra is hajlamosak vagyunk. hogy a személy önmaga szembesül a saját belső világával. megterheltségek miatt nem tudják azt a figyelmet nyújtani egymásnak. Beszűkülés önmagunkra Vannak időszakok a házaspár életében (pl. a csökönyös ragaszkodás saját elképzeléseinkhez szinte állandósított konfliktushelyzetet fog okozni. akkor állandó konfliktusforrást jelent. hogy szinte minden kommunikációs aktus mélyén ott van a „szeretsz-e” kérdésre adott rejtett válasz fürkészése. Legelkeseredettebb konfliktusaink e meg nem fogalmazott vágyaink miatt robbannak ki.

indulatait. akkor azt mondhatnánk. Olyan hatalmas erővel törhetnek elő. 209 . mint figyelmesen meghallgatni. A boldogtalanság vonzása A tudatos kapcsolatépítés minden család számára lehetséges. és komolyan venni. Olyan feladat. A családi élet természetes változásai krízishelyzetet jelenthetnek. Különösen a gyermekek rezonálnak a szülők hangulataira. A legtöbb ön. ezért felelősek a lustaságukért. mint egy kiegyensúlyozott közegben. sebezhetőbb. legalább megszokott. Az ismétlődő kudarcok láttán sokan feladják. hogy az ő bajuk.és kapcsolatváltoztatási kísérlet az elszántság hiánya miatt bukik meg. aki támogatásra és szeretetre szorul. Szó szerint háborúvá változtathatják a legkisebb konfliktushelyzeteket is. aki felelős a mi boldogságunkért. mintha egy kocsit egy mély kerékvágásból át kellene rakni egy újba. amit mondani akar? Ennek oka a tudattalanunkban raktározott nagy erejű érzelmeinkben van. Miért egyszerűbb sértetten hallgatásba burkolózni. És van egy másik kérdés is. és ha sikerül is átemelni a járművet az újba – mivel az még nem vésődött mélyen a földbe –. és elmondani. hanem egy hozzánk hasonló esendő ember. Nagyon sok pár inkább vállal egy boldogtalan életet. Ha csak a saját életüket tennék boldogtalanná. A fáradt ember érzékenyebb. Egymás legbelső indítékainak megértése az elfogadást és a megbocsátást teszi könnyebbé. mint hogy hajlandó legyen változtatni a már ismerős és bejáratott reakciókon. de főként a házaspár részéről. A konfliktusok elmérgesedésének megelőzése Ha a házastársak megismerik egymás érzelmi örökségét. hogy a házastársunk nem egy mágikus szülőfigura. a kocsi könnyen visszaugrik a régibe. A teljes és legnehezebb elfogadáshoz hozzátartozik annak a belátása is. Ilyenkor is megnő a konfliktusok előfordulási gyakorisága. A családban a tagok észrevétlenül átveszik egymás érzelmeit. Egy feszült légkörben sokkal több tényező okoz konfliktust. Ezek bénítanak meg vagy változtatnak mindenre elszánt harcossá még egy vélt személyes támadás esetén is. hogy a régi viselkedésrepertoár – ha nem is a legideálisabb –. mint ha az életünk forogna veszélyben. Hosszú időt és elszánt munkát kíván mindenki. akkor nem a konfliktusaik száma fog csökkenni. mert újfajta alkalmazkodásmódot követelnek. Az is kísérti őket. hiszen egy új „végszóra” nem lehet a régi folytatással válaszolni. mint szembenézni egy konfliktussal. Ilyenkor az önkontroll is veszít az erejéből. A változtatás szerencsére magával sodorja a másikat is. Sajnos azonban a gyermekeiknek is észrevétlenül továbbadják a boldogtalanság receptjét. Mintha kihúzták volna a keserű tapasztalatok „méregfogát”. amit szeretnénk? És miért egyszerűbb a másikat sértegetni egy veszekedés során. fáradtság Az emberi pszichének van egy teljesítőképessége. Sokszor elegendő. amelynek folytán az indulatok gyakrabban és hevesebben törnek elő. A megszokottból való kilépés igényli a legnagyobb elszántságot és bátorságot. hanem az általuk okozott sérelmek mélysége. ha az egyik fél módosít a kommunikációján. s gyakran lehetetlenné teszik a hatékony kommunikációt.Túlterheltség. amely a fáradtság miatt erősen lecsökkenhet. A régi kerékvágás nagy erővel vezeti a kerekeket. ha akarják.

mert egyedül maradva még jobban belelovallja magát a sérelmébe. végül a feszült légkörből visszamenekül az újságjához. amelyek nem vezetnek eredményre. leroskad a fotelbe. ha az ember megbeszéli a konfliktusait. A konfliktusok állandó elkerülése a családban nagyon veszélyes stratégia. Nagyon bántja. 210 . és megöli a szeretetet. hanem az is. akkor az asszony – a férfi számára érthetetlenül – ingerültnek látszik. és nagyon várja. Amikor a férje végre abbahagyja az újságolvasást. Most már ő is tudja. A férj úgy érzi. csak keserű haragot érez. és arculcsapásként éli meg a közeledésére adott elutasítást. hogy nagy elkeseredés és harag tölti el. emellett be is csapjuk a családtagjainkat. Nemcsak a nyílt hallgatás tartozik a konfliktuskerülő passzív stratégiák körébe. és más rosszat sem cselekedett. beszélgessenek. hogy végre együtt legyenek. kerüli a tekintetét. Mit tegyen? Ha ő sem szereti a nyílt összeütközést. A konfliktusról azonban most még csak a feleség tud. Mit fog tenni ez az asszony? Sokféle változat lehetséges. mert az adott pillanatban eltértek az igényeik. alig várja. hanem külső személlyel . vegyük sorra őket. Ráadásul igazságtalannak is tartja. Képzeljünk el egy házaspárt. akkor ő sem szól a megbántottságáról. Sőt még növekszik is. A passzív. A felesége is hulla fáradt. hogy a másiknak mi a baja. és alig szól a hozzá. hogy a férfi alig vesz tudomást róla. amellyel csak elodázzuk a helyzet megoldását. Nincs közöttük nyílt konfliktus. vagy bekapcsolja a tévét. vagy szeretetből nem akarja kirobbantani a nyílt összeütközést. de nem az illetékes családtaggal. az nem viszonozta az érzelmeit. akkor hallgatni fog. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne. azt egy tipikus hétköznapi példán keresztül mutatjuk be. Ezek a gondolatok nem fogalmazódnak meg benne.Népszerű konfliktuskezelési zsákutcák Hogy melyek azok a konfliktuskezelési módszerek. hogy miért. hogy végre csend legyen körülötte. csak azt érzi. akivel először történik meg az alábbi szituáció. Hazamegy a férj. És csak sejteni tudják. Hiszen nem bántott senkit. A feleség ettől még dühösebb lesz. hogy igazságtalanul büntetik valami megfoghatatlan bűn miatt. de nincs kiengesztelődés sem. mintha mi sem történt volna. alig bírta kihúzni estig a gyerekekkel és a házimunkával. De a hallgatástól nem múlik el a haragja. Elhagyottnak érzi magát. hogy konfliktus van. ezért változtatni sem tudnak a viselkedésükön. és még inkább nem szól semmit. A házaspár konfliktushelyzetbe került. hogy még este is egyedül kell bajlódnia a gyerekekkel. Az elfojtott harag pedig – ha helyzetről helyzetre csak gyűlik – hosszú évek alatt elidegeníti őket egymástól. És csalódott is. de nem tudja. mert akit nagyon várt. persze nem tud. a férje pedig még inkább menekül a közeléből. emiatt beszélgetni sem tudnak. és jókedvűen közeledne a feleségéhez. és elmerül az újságjában. szinte sérti. konfliktuskerülő megoldás Ha fél a vitától. Ilyen esetekben általában csak a saját szempontunk és az önsajnáló attitűdünk megerősödése várható. hulla fáradt. Próbál úgy tenni. Elkerülő stratégia az ígérgetés is. 1.

2. A célját azonban – hogy meghallgassák – nem fogja elérni. hiszen nagy szükségük van elfogadásra. ahol szintén befagy a kommunikáció. általánosító megállapítások egymással kapcsolatban (mindig. hogy szembenézzünk velük. és elzárja a konfliktusmegoldáshoz szükséges kommunikáció útját. A konfliktus tehát megoldatlan marad. ezáltal kettőjük kapcsolatának érdekeit sem tartja szem előtt. megbeszélés nélküli veszekedés. hogy mindkét fél nyerjen belőle. A rossz társaságba keveredés veszélye náluk a legnagyobb. ami azzal jár együtt. mielőtt lépnénk. hanem védekezni fog a férje: az ő stratégiájától függően vagy hallgatással. A szüleikkel konfliktusban lévő gyerekek számára pedig különösen megnő a kortárskapcsolatok vonzása. Ez azt jelenti. soha). A győztes-vesztes stratégiára épített konfliktuskezelési módok ugyanis a családi kapcsolatok megromlását idézik elő. 211 . mert a támadás hatására nem odafigyelni. egymás elemezgetése. és a probléma megoldatlan marad. Az agresszív konfliktusmegoldó nem veszi figyelembe a partner érdekeit. A védekezés pedig falat épít közéjük.Nagyon sok családban gyakorolják a konfliktuskerülés menekülő taktikáját. A passzív konfliktuskezelési stratégiát folytató személy tehát nem vállalja a saját érdekeit. A konfliktusok agresszív kezelése azért nem hoz eredményt. A veszekedések pedig nagyon gyakran ajtóbecsapásos megsértődésekkel végződnek. hogy figyelembe vegyük minden érintett személy érdekeit. A fent említett passzív és agresszív stratégiák ebbe a csoportba sorolhatók. hogy győzzünk a másik felett. a munka. Az agresszív módon indított kommunikációt a védekező reflex miatt nem tudjuk úgy befogadni és értelmezni. Hogyan fogjunk hozzá a konfliktusok megoldásához? A konfliktusok hatékony rendezéséhez vennünk kell a bátorságot. ráadásul időnkénti hatalmas indulatkitöréseket indukálhatnak. A hatékony konfliktuskezelés abból indul ki. ugyanakkor rengeteg sérüléssel terhelődnek a családtagok. Végig kell gondolnunk néhány dolgot. esetleg az alkohol. Legtöbbször az indulatok vezetnek ehhez a módszerhez: szemrehányás. mert a felek védekezését váltja ki. akkor a lelkében kavargó keserű érzéseket azonnal a férje nyakába zúdítja hangos szemrehányások formájában. ahogyan a küldő szeretné. panaszkodás. Felnőttek esetében lehet ez a gyerekek gondozása. vagy egy másik kapcsolat. mert – ahogy fent említettük – az elfojtott igények és érzelmek hosszú távon elidegenítik egymástól a családtagokat. az a száján –. vagy viszonttámadással. hogy a konfliktusos kapcsolatban szerzett sérülések miatt valahol másutt keresnek kielégülést. tehát nem cselekedhetünk a legelső indulatunk sodrása szerint. És a legfontosabb: le kell mondanunk arról a vágyunkról. valamilyen hobby. Ezenkívül vállalnunk kell a tudatosságot. Ez a hozzáállás azért veszélyes. Az agresszív megoldás Vegyünk egy másik problémakezelési módszert. A szembenézés után vállalnunk kell a helyzet megoldásának szándékát. kényszerítés. Ha a feleség harcosabb természetű – ami a szívén.

azaz tudatosítanunk kell. A feleségnek rá kell jönnie. Néha csak egy hangszín árulja el. Nem is gondoljuk. A belső igények Ha az érzelmeinket tudatosítottuk. hogy mi mire vágyunk. hogy mit élünk át ezzel kapcsolatban. hogy milyen igényünk. És a példabeli férj joggal állíthatja. csalódást okozott” stb. hogy könnyen átcsúsznak követelésbe. másokkal való beszélgetéssel. hogy leginkább egy erős csalódottságot élt át. akkor esetleg még erősebb negatív érzelmek kerítenek hatalmukba minket. akkor kimondhatjuk. hogy mit szeretnének. Viszont ha ezt az időt egyedül. Ez segíti őt abban. hogy mit vétett. hogy milyen érzések bújnak meg a haragja mögött. Mert az csak a látszat. Érzelmeink megfogalmazása csak egyes szám első személyben történhet! Ha nem így tesszük. akkor megfogalmazhatjuk a kérésünket is. hogyan. hogy közvetlenül a másik viselkedése okozza a fájdalmunkat. amivel csalódást okozhatott volna. akkor váddá és támadássá alakul! Fenti példánkra visszatérve a feleségnek fel kell ismernie. Talán mindnyájan belátjuk. hogy min veszekszenek. A megfogalmazás Ha már közöltük. mégis védekezést vált ki a 212 . A mosolyszünetes hallgatások esetén meg esetleg végképp nem tudja a „bűnös”. De nem mindegy. és nem tudják minden pillanatban. A kérés Ha ezek az információk eljutottak a másikhoz. figyelemeltereléssel. akkor meg kell keresnünk magunkban. elvárásunk okozza őket. hogy a szabadidejét vele töltse. mert azt képzelik (elvárják). A követelés elveszi a partner szabadságát. mert elvárta a férjétől. hogy a saját érzelmeink megnevezése helyett a másik bűneit soroljuk fel. ami miatt ez az érzelem feltört belőlünk. Legelőször is pontosan el kell mondanunk. hogy nem tett semmi olyat. hogy megértsen minket. akkor érdemes egy kis időt adnunk magunknak a lecsillapítására – például egy kis testedzéssel. Egyrészt azért. hogy a másik mindig tudja. Meg kell mondani nekik. hogy egy újságolvasás önmagában nem válthat ki ekkora bántást. a sértett gondolataink dédelgetésével töltjük. azaz kérni kell. és emiatt érzett haragot. mert akkor csak gerjesztjük magunkban az indulatot. Például: „megbántott. Ha nem bántó indulattal mondjuk ki a keserűségünket. És el kell mondanunk azt a belső igényünket is. hogy mit is érzünk egy helyzetben. és kényszeríteni akar. Tegyük fel. A családtagjaink nem gondolatolvasók. hogy melyik szituáció bánt minket. akkor nagy eséllyel oda fog figyelni rá a másik ember. hogy ne a sérelmünk gondolatával foglalkozzunk. Ha túl nagy az indulat. figyelmetlen volt. A családtagok sokszor nem kérnek egymástól. A helyzet Ha ez a két dolog tisztázódott bennünk. Gyakran esünk abba a hibába.Az érzelmek Legelőször is kavargó indulataink között kell rendet tennünk. Az a fontos. A kérésekkel az a baj. hogy mit szeretnénk. hogy milyen nehéz ez a feladat. érzéketlen. Heves viták közben néha nem is tudják. akkor az érzelmeinket érdemes megosztanunk pillanatnyi „ellenfelünkkel”. hogy a párunk melyik viselkedésével van gondunk. hogy azért csalódott. csak a támadásra és védekezésre koncentrálnak.

: Miért értjük félre egymást? Tinta.másikban. mivel bennük nagy szorongást okoz a harmónia elvesztése. hogy a családtagok érzékeljék azt a pillanatot. Tudatosan jeleznünk kell számukra a feloldás pillanatát. – Stephenson G.: Pár-bajok. de azt nem kérhetjük. legfeljebb magatartást. Budapest.: Dühöngő ifjak. Például a „szeretnék önmagam lenni” vagy „segíts többet” kérések homályosak.mindkét fél igényei és szempontjai lehetőség szerint érvényesüljenek. Egy harmadik szempontot is figyelembe kell vennünk. de még így is tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz. akkor könnyebben hallgatjuk meg a másik embert. KJK–KERSZÖV. 2003. Erre azért van szükség. A házasság erőforrásai és buktatói. Hendrix H. A konfliktus megoldása A beszélgetésbe torkolló konfliktusszituációt nagy eséllyel meg lehet oldani úgy. ahogyan szeretnénk. 1997.a családtagok jobban megismerjék egymást. Budapest. Szakirodalom Campbell R. A meghallgatás A fenti pontokban foglaltak csak akkor megvalósíthatók. Harmat.: Szociálpszichológia. hogy jöjjön el velünk egy bálba. ráadásul még nagyobb indulatokat gerjesztenénk bennük. Kecskemét. A gyerekek számára különösen fontos ez. Hewstone M. Budapest. . Goleman D. akkor vállaljuk azt is. Tannen D. hogy élvezze is. – Codol J. Háttér. 2001. hogy meghalljuk. Ugyanakkor nem szabad erőltetnünk a kiengesztelődés gesztusait akkor. hogy .: Érzelmi intelligencia. ha a kérésünk nem teljesül akkor és úgy.: Én – Te – Mi. amit a másik ember mond (empátia). megértsük és átéljük azt.ezáltal a kapcsolatok épüljenek. M. hogy minden család kialakítsa a kiengesztelődés valamilyen rítusát.: Erőszakmentes kommunikáció. Csak olyasmit kérhetünk. amikor a konfliktus lezárul. 2001. . A kiengesztelődés fontossága Fontos. – Stroebe W. 1995. Ha őszintén kérünk. P. amikor szeretnénk megkapni valamit a másik embertől.. Székely I. Ezzel képmutatásra nevelnénk őket. ha felfogjuk a másik ember érzéseit és belső igényeit. Akkor lesz eredményes a meghallgatásunk. . Park Kiadó. B. Rosenberg M. Például megkérhetjük a házastársunkat. és ezt valahogyan vissza is jelezzük neki. hogy elviseljük. ha a gyermek indulatai ezt még nem teszik lehetővé.a felek ne sérüljenek. Ha nem érzékelünk támadást. 2000. Budapest. Budapest. A hatékony kérés másik kritériuma a konkrétság. ha van meghallgató fél. Korda. 213 . Érzelmeket vagy személyiségváltozást nem várhatunk el. 1999. Budapest. amit meg tud adni. nehéz teljesíteni őket.

Meg kell ismerni az elkövetők (az abuzív szülők) és a bántalmazott gyermekek személyiség. célokat állítva maga is agresszív. ahol csak számunkra szokatlan gondolkodás tűnik föl. Ez is oka annak. másik okozója az önismeret hiánya. a segítés módjait. hogy másképp gondolkodók között éljünk. meglőve a kisebbet. A ma embere ezek között él. retteg a turista. Nem szoktunk hozzá ahhoz. akik hivatásuknál fogva gyermekekkel foglalkoznak: az egészségügyben. gorombaságai teszik ingerültté az embereket. havonta egy kisgyermek a családon belüli erőszaknak – visszavonhatatlanul! (exit – MTV Napi Mozaik. 2004. a civilizáció sok pozitívuma mellett. eszméikben érzik magukat megtámadottnak. terroristák támadásaitól hangos a média. hogy a mindennapjainkban jelen lévő erőszak kikerülhetetlen. a rend. hanem riadtan viselkedünk. Felgyorsult az idő. felismerni a jeleit. ha világnézetükben. amelyeket az intézmények. A legkegyetlenebb ellentétek akkor támadnak az emberek között. hogy a környezetéből rászakadó agresszivitás az egyénből is agresszív indulatokat vált ki. de a szülőknek is fontos lenne többet tudni az agresszióról. család. mint társadalmi elvárás. Bombariadók nyugtalanítják a gyerekeket. szabályokat. védőnőnek. Agresszív korban élünk. Napjainkban az erőszak általános jelenség: gyerekek. a ma embere sokszor gépiesen kezeli embertársait. A toleranciát összetévesztjük a gyávasággal. tanárokat iskolákban és más intézményekben. klinikai szakpszichológus. a fegyelem. a környezet. a felnőtteknek az érdekérvényesítés mindennapi eszköze. támadást sejtünk ott is. Egyre több a csecsemőgyilkosság és a tizenévesek által elkövetett gyilkosság is! Terjed az udvariatlanság. bár mindenki szenved tőle. a gyermekbántalmazás formáit. Azoknak. támadókészség. a nevelés–oktatás területén. október) Fontos tehát foglalkozni a jelenséggel: definiálni az erőszakot. a közlekedés. az abuzus hatását a gyermekre.és viselkedés jellemzőit. A társadalomban egyre jobban uralkodóvá váló versenyszellem is feltételezi a harcot. erőszakos játékokat űznek számítógépen. Az agresszivitás legfőbb forrása a félelem. 'rendőrösdit' játszanak valódi légpuskával. Meg kell keresni a prevenció lehetőségeit. a hétköznapok „támadásai” között a reklám. Budapest Erőszak a családban A téma permanensen és fájdalmasan aktuális: hetente esik áldozatul egy felnőtt. Az erőszak jól ismert büntetésforma a gyermek számára.Vigassyné Dezsényi Klára pszichológus. mert személyes kapcsolatokban élt. Valóságos krízishelyzetekben nem érett emberként. és megismerni az agresszió megnyilvánulásainak teljes skáláját a kreativitástól az 214 . A társadalom korlátokat. pedagógusnak. a figyelmeztető és észrevehető jeleket. gyakori a durvaság. a háttér-okokat. társadalom egyaránt. formáit. a mindennapok erőszakolnak rájuk). A régi ember türelmet tanult. egyén. felnőttek türelmetlenek egymáshoz. az áruházak tülekedései. az agresszív viselkedést igazolja. önmagunkról alkotott képünk tökéletlensége. az „ügyességet” és az agresszivitás bizonyos mértékű és jellegű. saját agresszivitásukról (azokról is. többé-kevésbé szocializált formáit Úgy tűnik.

az óvatosság hiánya. nevelőapák bántalmazó magatartását is sok esetben az anyák indukálják. megjelenik a családi probléma. idős emberek bántalmazását is. vagy a tágabb környezet felnőtt és gyermek személyei. hogy a gyermekbántalmazás előfordulási gyakorisága országonként. Az erőszak sokrétű jelenség: nemcsak a gyermekek bántalmazását jelenti. gyermekkorú és a fiatalkorú sértettek között is a fiúk aránya nagyobb: 60% fölötti. hanem a családban élő nőtagok. a szűkebb-tágabb környezet titokban tartja. Az apák. függetlenség. az agresszió destruktív megnyilvánulásainak csökkentését is anélkül.erőszakig. A veszélyeztetett gyermekeket a közoktatás intézményeiben regisztrálják. a veszélyeztetettek felismerésével. amely nélkül nincs cselekedet. akik nem élvezhetik a családi élet melegét. Az adatszolgáltatást korlátozza. hogy megfosztanák magukat „a természet adta legértékesebb energiaforrásuktól”. megbélyegzéstől való félelmükben – vagy félve a büntetőjogi következményektől.” A kiskorú és a gyermekkorú sértettek száma összességében jelenleg is emelkedik. a kiszolgáltatott függőviszony és a hanyagság. kifejlődésük megakadályozásával. visszaélve a gyermek bizalmával. az anyák aránya az elkövetők között nagyobb. Az 1994/95-ben a „A Gyermekbántalmazás Magyarországon” címet viselő szakmai projekt keretében végzett országos körű keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján az előfordulási gyakoriság becsült értéke a gyermeklakosságnál városokban 0. fizikai és szexuális gyötrelemnek van kitéve. a legidősebb 16 éves volt. követi a figyelmetlenség. falvakban 1%. Mielőtt másokat kezdenek nevelni. 15 000-re tehető. 215 . Így sokat segíthetnek – megalapozott ismeretek és tapasztalatok birtokában – azoknak a gyermekeknek is. alkalmatlan családi környezet jelenik meg. A sértetté válást elősegítő oksági tényezők közül kiemelkedik a kiskorúaknál az életkor. házastársak. És segíthetnek az abuzusok prevenciójában a problémák felismerésével. meg kell tanulniuk saját agressziójuk kezelését. az asszonyok és gyermekek sokasága hosszantartó lelki. Sajnos. A nemzetközi és hazai adatok tükrében megállapítható. akiknél a családi nevelés funkciója sérült vagy nem működik.) „a látencia itt hatalmas (…). intim szféráját. a problémák megoldására. A kiskorú. A magyar esetek előfordulási gyakoriságát nehéz adatokkal alátámasztani. A gyermekelkövetők száma évenként változó. valamint a környezet közömbössége. A bölcsődék gyermekvédelmi feladatai között is szerepel felismerésük és segítésük.. a helytelen nevelés és az iskolai konfliktusok is. (. ezt követi az átmeneti pénzzavar. Az egészségügyi szolgálat tudomására jutott esetek száma kb. teljesítmény. Az oksági tényezők közül kiemelkedik a fegyelmezetlenség.. kultúránként változó. nem kaphatnak pozitív mintát a konfliktuskezelésre. hogy az áldozatok és az eseményről tudó családtagok. a veszély jelzésével. A legnagyobb arányban a 6–12 éves korosztály bántalmazását jelezték. szégyenérzetből. (Forrás: ERÜBS = Egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika) A gyermekbántalmazásról országos méretű statisztika nem áll rendelkezésre. az objektív okok között első helyen a rossz baráti. Elkövetői a családtagok. A vizsgálatban szereplő legfiatalabb gyermek 2 hónapos.6%. a provokáló magatartás. Témánk a gyermekeket érintő erőszak.

A veszélyeztetettségi mutatók alapján megállapítható. többségüket a reménytelenség pozíciójából követik el. vagy ha játékában olyan cselekedeteket ad vissza. beszéd. szomorú. panaszait komolyan venni. ujjszopás. A gyermekeken elkövetett erőszakról szóló tanulmányok szerint az abuzusoknak csak kis százaléka gyökerezik elvakult kegyetlenségben.vagy mikrotársadalmi körülmény a szocializációjukban megzavart és ennek következtében beilleszkedési és magatartási zavarokkal küszködnek. Az erőszakos cselekedetek közül azonban nagyon sok nem kerül bíróság elé.Ez a nyilvántartás a ’90-es évek óta a veszélyeztetett gyermekek számának folyamatos emelkedését jelzi. A goromba bántalmazás nyomai felismerhetők. bevizelés. csak magában játszik. 1998. hastáji. vagy a kényszerű helyzet áldozatának. 12. hogy a bántalmazó anyák érzik magukat a gyermek vagy más személy. Ma már a törvények fékezik az erőszakot. Az erőszak Erőszak: a goromba és kegyetlen testi fenyítés (family violence) és a gyermekek szexuális kihasználása (child abuse) abban a helyzetben. Veszélyeztetett az a gyermek is. Az észlelhető jelek: kék foltok és sebek (harapás nyomai) a genitáliákon. amelyek konfliktusszituációk forrásaivá válhatnak. Hammurabi törvénykönyve (kb. akiket valamilyen makro. Étvágytalan. amikor kimondja. Gyanús. mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot. érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (1997. vagy feketék. rajzai vörösek. az utóbbi folyamatosan és tartósan meglévő mozzanata az elégtelen szülői magatartásnak. A veszélyeztetettség: olyan magatartás. 216 . amikor a család. és olyan másodlagos szükségleteket alakít ki benne. számosan belehalnak a bántalmazásokba vagy azok következményeibe. az élet azonban megőrizte gyakorlását. hogy Magyarországon minden negyedik 14 éven aluli gyermek – valamilyen ok folytán – veszélyeztetett (Magyar Jog. a bántalmazás és az elhanyagolás közül. vagy altesti panaszok. hogy a férj és apa joga minden eszközzel fegyelmezni feleségét és gyermekeit. Siefert a szexuális erőszak rejtett és észlelhető jeleit különbözteti meg. ezért kell a gyermek kijelentéseit. melleken. Bizonyos személyek láttán erős félelmek gyötörhetik.sz.és alvászavarok. e.). A gyermekbántalmazás két formája. a jelek megfigyelhetők a gyermeken – a nemi erőszak jelei nehezen –. Kr. ha a gyermek nem akar mosdani. értelmi. Sok gyermek szenved el súlyos sérüléseket. hogy bizalmi légkört és támaszt nyújtson nekik. akinek a környezete a fejlődését biztosító szükségleteit nem elégíti ki. Kriminálisan veszélyeztetettek azok a fiatalok. nyelési. az elsődleges közösség sebzi meg saját gyermekeit.) még engedélyezi az erőszakot a családban. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról). amelyben a visszaélés megtörténik. 1810. Az első bírósági per az erőszakot elszenvedett gyermek védelmében Alabamában zajlott l874-ben. holott az a rendeltetése. visszahúzódóvá lesz. amelyben a szülő a gyermek áldozatának érzi magát. évi tv. A rejtett jelek: a gyermek viselkedése hirtelen megváltozik. Annak a szituációnak. amely a gyermek testi. aminek szenvedő alanya lehetett. egyik erőteljes paradoxona éppen ez. Azóta folyamatosan nő az elítéltek száma a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények miatt.

a fizikai következmények súlyosabbak. a csecsemő és serdülő lányok érintettsége magasabb. Bár a fizikai bántalmazások összességében a fiúknál gyakoribbak – az érzelmi bántalmazásoktól is ők szenvednek gyakrabban –. hogy milyen kép él az emberekben a „normál szülőről” és a „normál gyerekről”. fizikai sérülékenységét. aktuális hangulat. az anyák rejtett hosztilitásával. büntető magatartással. mosoly) Az abuzív szülők jellemzői: – éretlen személyiségűek. hogy esetükben a bántalmazás tünetei szembetűnőbben felismerhetők.és idegállapota. Megítélése nagy körültekintést igényel a gyakorlati munkában. kínzása az általános társadalmi értékrendben a gyermekbántalmazás minősített formáját jelenti. Az adoleszcens (serdülő) korban a lányok aránya növekszik meg – a sérelmükre elkövetett szexuális abuzusok növekedésével –. Alanyuk nagyobb számban fiú. ez a korosztály élettani. Ennek oka. gyermekvédelmi hálózat éberségét igazolja. és/vagy a leváló serdülővel szemben megjelenő korlátozó. hogy bántalmazásnak minősítsék a fizikai büntetések enyhébb formáit. szexuális abuzussal is. empátiára képtelenek. adott esetben végzetesek. hogy egy csecsemő verése. kontaktus. nincs fizikai defektusa – a szülő elvárásai szerint reagál – szeretetteljes viselkedést mutat (odafordulás. A normál gyermek – egészséges. A „gyermekabuzus” megjelöléssel gyakran összemossák a két jelenséget a gyermek sérelmére elkövetett szexuális zaklatással. de azt is. átadásának képessége. – hiányzik belőlük az örömkészség.de nem mindig kapcsolódik össze bántalmazással. – angol kifejezés) A fizikai bántalmazás a csecsemőkorúaknál a legmagasabb. A szülői magatartás alakulásában fontos tényező. az egészségügyi. 217 . A normál szülő – tudatosan várja és vállalja gyermekét – a gyermekével való kapcsolatában képes „adni” – rendelkezik megfelelő én-erővel és megbirkózási (coping) képességgel – rendelkezik kapacitással a felmerülő nehézségekkel szemben – képes elfogadni a „nem tökéletest” is – realisztikus elképzelései vannak gyermekéről. az öröm átélésének. – önértékelésük alacsony. (hostility = ellenségeskedés. A halálesetek is ezt igazolják. mert fennáll annak a veszélye. De mi minősíthető enyhébb formának? A 3 éven aluli korcsoport hangsúlyosan reprezentált a bántalmazással kapcsolatos vizsgálatokban. – csökkent a gyermek szükségletei iránti érzékenység. Milyen tényezők játszanak szerepet a bántalmazás kialakulásában? – a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat felbomlása – a gyermeki dühreakciók – a felnőtt inadekvát nevelői attitűdje – a gyermekek közötti agresszió kezelhetetlensége – eredményesnek vélt büntetésmódok – a szülő személyisége.

és sok érzelmi elutasításban volt részük. – a félelem. A viselkedés területén a változás hiperaktivitásban. könnyen frusztrálódik. elutasítók. – saját szocializációjukból hiányzik a konfliktuskezelés képessége. az érdeklődés. A koncentráció gyengül. támogató kapcsolatokat. Kétségtelen. sodorható. annál tartósabb és visszafordíthatatlanabb a testi–lelki sérülés. Az abuzív szülő negatív énképpel rendelkezik. Sok esetben csak később. Minél gyakrabban és kíméletlenebbül verik. „túlpörgetettek” lesznek. szélsőségesen depresszívek. a megalázottság és az agresszió érzését. szomorúak vagy közönyösek. szoronganak. Ezek a változások az ártalom súlyosságától. Érzelmileg ridegek. 218 . a büntetés a hatékony eszköze a nevelésnek. s nem mindig a bántalmazással egyidejűleg jelennek meg. ezért kritikus élethelyzetekben a feszültségeket nem tudja kezelni. bizalmatlanok. hogy újabb atrocitások követik azt. hogy a szocioökonómiai státus alacsonyabb a bántalmazó szülők esetében az iskolázottsággal együtt. szidalmazzák a gyermeket. halmozottságától. büntetők. kemények. az észlelés. mégsem tekinthetők ezek a tényezők elsődlegesnek a bántalmazások létrejöttében. amelyek maradandó érzékszervi vagy értelmi fogyatékosságot. figyelmetlenebbek. szorongás feloldásának. késztetését. a bántalmazott gyermekek negatív affektusokat mutatnak. rettegnek. az adott gyermek személyiség-szerkezetétől függően eltérő mértékűek. coping (megküzdési) képessége alacsonyabb. akkor elkényeztetik a gyermeket. – érzelmi szinten éretlenek és frusztrációtűrésük alacsony. önkontrollhiányban érzékelhető. azt sem. Agresszív ingerekre érzékenyen reagálnak. ismétlődésétől. védtelen. ezért meglehetősen bizonytalan. garázdálkodók. – többségük érzelmi deprivációban (megfosztottságban) nevelkedett. de nem szeretőképesek. az indulat leküzdésének módjai. ridegek. hogy ha érzelmileg odafordulók. Opponálók. nem tapasztalhatta meg a szeretetkapcsolat biztonságát. központi idegrendszeri elváltozásokat okoznak. hogyan kell ápolni az érzelmi.– gyakran úgy érzik. a gondolkodás is változik. A világgal szemben kialakult ellenségességük rávetül a saját gyermekükre. A lelki sebek pedig nem gyógyulnak be soha!! A pszichés sérülést az érzelmek jelzik. A bántalmazó szülők gyermekkorukban maguk is áldozatai voltak a bántalmazásoknak. – agresszívak. infantilisek. de vannak olyan károsodások. Egyszerre élik át a tehetetlenség és a düh. gyötrik. – úgy vélik. Gyakran az adott szituációnak nem megfelelő viselkedést produkálnak. a pubertásban vagy a felnőttkorban válnak nyilvánvalóvá. szórakozottá válnak. „Szeretetéhesek”. a környezetből még több agresszivitást provokálva. – uralkodni vágyók. törvényszerű. A látványos fizikai károsodások egy része begyógyul. labilisak. Az abuzus hatása a gyermekre A gyermek életének bármelyik periódusában történik az első durva bántalmazás.

akiknek a gyermekek jogi és pszichológiai értelemben kiszolgáltatottak. Sokan gondolják ma is megengedhetőnek a gyermeknevelésben a fizikai kényszer alkalmazását szülői jogokra („enyém a gyermek. A bántalmazott gyermek szülőjével. Az abuzus és annak következményei a bántalmazott gyermek testvéreit. eladta. – gyakori agresszivitás. az elhagyás-fenyegetettségtől. a család egészét érinti. amelyben nem szenvedtek a gyerekek a felnőttek erőszakos magatartásától. – nyugtalan túlmozgásos. Milyen szülőnek tartja magát a bántalmazó felnőtt?! Mennyire tér el ennek megítélése az iskolázottság. ha a bántalmazott gyermek a családi feszültségek „tünethordozója”. – néha koravén. a gyermekkor élményei. tradíciók. Gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás mint szociális probléma és beavatkozásra késztető jelenség csak a XX. az élettér. – esetenként neurotikus jellegű tünetképződések (kényszeres tünetek. A magyar közvélemény családi ügynek tekinti. bántalmazójával szemben ambivalens érzéseket. szülővé válása után viselkedésében ő is bántalmazó lesz?! 219 . felnőttes („pszeudo-érett”) viselkedés. igyekszik megfelelni neki. s retteg a szülő elutasításától.és viselkedésjellemzői – csökkent örömkészség. kiemelése károsan érinti a család egyben tartását is. a szakkönyvismeret. a szülőkép. bűntudatot hordoz. hogy milyen pszichés reakciókat produkál adott esetben a gyermek. pedagógusoknak – a durvasága. adott esetben. tagadása. A gyermekek testi–lelki károsodását azoknak a személyeknek – szülőknek. akik a szocializációjukért felelősek. bezárta. életmód. elhagyta. amit akarok”). a fájdalmas élmények izolálása. megerőszakolta. A szakmai közvélemény is megosztott a kérdésben.). a vele való azonosulás miatt –. A gondozásbavétel megbontja a testvérkapcsolatokat. hogy nem létezett olyan társadalmi formáció vagy kultúra. ürügyén erőszakoskodtak. A bántalmazott gyermek személyiség.A bántalmazó cselekmény típusa a gyermekre gyakorolt hatás mértékét nem befolyásolja. impulzív magatartás. A szülők némelyike mindig is verte. egy részük a „házi fegyelmezési jog” gyakorlásának tartja. – tanulási és szociális beilleszkedési nehézségek. emlékei hatására?! Mi épült be a szülői szerepmintába? Megismétlődik-e a szülő konfliktusokkal terhelt múltja saját gyermekével való kapcsolatában? Ha megoldatlan maradt a múlt – az elfojtás. éheztette. bántalmaztak. enuresis stb. – belső bizonytalanság és alacsony önértékelés. könyörtelensége idézte elő. a bántalmazó idealizálása. Traumatizálhatja az ártalom egy kevésbé súlyos formája is. A nevelés jegyében. azt csinálok vele. nevelési minták. dolgoztatta gyermekét. ezért nehéz kiszámítani. században vált egyértelművé. Az intézeti elhelyezés ezért a bántalmazott gyermeket is szankcionálja. vagy a pedagógiai eszköztár hiányosságaira hivatkozva. Irodalmi utalások és szakirodalmi adatok alapján valószínűsíthető. azonosul vele.

ha az megérdemli”. A fizikai büntetés szokásszerű tapasztalata a gyerekeknek. halálbüntetés ellen – részt vennie saját sorsának alakításában Témánk szempontjából fontos gyermeki jogok még: a személyiség fejlesztéséhez való jog. A gyermekbántalmazással foglalkozó hazai és külföldi szakanyagok tartalmilag azonos definíciót fogalmaznak meg: „Bármely gyermek. oktatáshoz. évi LXIV. akik a fizikailag bántalmazott gyermekeket ellátták. Miért a gyengét bántja? Mi a célja vele? Miért nem tud uralkodni magán a „bölcs” felnőtt? Erre az egyik választ Losonczi Ágnes szociológus adta meg: „őt is verték. joga van az érzéseinek tiszteletben tartására. 1962-ben Dr. a gyengédségre. szülőknek is az eszköztárában elfogadottan ott van. akik maguk esetleg nem élnek vele. oltalmat találjon. hidegfejű kiszámítottsággal. hogy szeretetet. gondoskodást.” A konvenció célja: védelmet nyújtani a szülői túlkapások ellen. Kempe gyermekorvos. brutális kegyetlenséggel”. a testi fenyítés része a gyermekkel való bánásmódnak. Azoknak a felnőtteknek. aki fizikai. érzelmi 220 . A verés a gyermek engedelmességét. a bántalmazó felnőttek? Ha tudják is a felnőttek. alapján a gyermekeknek joga van: – alapvető szükségletei kielégítésére (élethez. a deviáns magatartás nem teszi lehetővé. megalkotta a „battered child” = „vert gyermek” szindrómát. egészséghez. illetve nagyon megvertek. melyben a megkérdezettek 70%-a elfogadta azt az állítást. orvosi ellátáshoz. Ugyanaz a szülői viselkedés az értelmiségiek között a „nagyon megverte” kategóriába tartozik. A verés értelmezése. ráirányítva ezzel a társadalom figyelmét a problémára. családi élethez való jog) – védelemre (…) kínzások. az áldozatok. pszichikai. a düh és a harag kifejezésére. A gyermekbántalmazás súlyosságát azok az orvosok észlelték. a türelmetlenség. hogy „Egy szülőnek joga van megpofozni gyermekét.tv. a mindennapok gyakorlata mást mutat. fogalma másként jelenik meg a munkás és másként a szellemi foglalkozású társadalmi rétegben. A felnőttek indulatai. helyette sok esetben csak brutalitást tapasztalhat. a munkások nem minősítik így. verte az élet is. jó magaviseletét biztosító nevelési eszköz.A Gyermekek Jogai-t rögzítő ENSZ-konvenció (1989) leszögezi: „A gyermek nevelésének és fejlődése biztosításának felelőssége elsősorban a szülő re hárul. hogy a gyermek jogai érvényesüljenek. amit ő szenvedett. a „kettős színjáték”. akiket szüleik rendszeresen vertek. valakinek tovább kellett adnia. Ezt igazolja Tóth Olga szociológus 1999-ben megjelent „Erőszak a családban” című tanulmánya. miközben – zárt ajtók mögött – a gyermek rendszeres és súlyos bántalmazása folyik. A legtöbb súlyos fizikai bántalmazás-fegyelmezési helyzetekhez és módszerekhez kötődik. tudják-e ezeket a jogaikat a gyermekek. S a gyerekverés beépült értékrendjükbe. dühödt idegességgel. Vizsgálatai szerint valamennyi társadalmi rétegben. melyben a két szülő az ideális család benyomását kelti. életkori csoportban. Tehát a magyar társadalomban a pofont a nevelés mindennapi eszközének tartják. A konvenció és az 1991. személyének tiszteletére. Az abuzusnak veszedelmes formája a „Folie a deux”. Tudták-e. települési típuson élők között vannak olyanok.

visszaélést különböztet meg a szakirodalom. A gyermek szexuális izgatása. amelyben a felnőtt fenyegetődzéssel. amit a gyermek sérelmére követnek el (testi. vagy simogattatásra rábírása ugyanúgy szexuális visszaélésnek minősül. vécézés közben azzal a céllal. fojtogatás. a családon belül előforduló inceszt (közeli rokonok nemi kapcsolata). tapogatása. olyan ártalom/veszélyeztetés l. kialakulatlan személyiségével. A szexuális bántalmazások közé tartozik az exhibicionistákkal való találkozás. testi és szellemi szükségleteit biztosítani. fullasztás. csavarás.és fullasztási kísérlet. A gyermekbántalmazás cselekvő jellegű formája: a fizikai bántalmazás: olyan tettlegesség. vagy sértő magatartásával. felnőttek és gyermekek. de súlyos felelőtlenség a szülők részéről. A gyermekkel szembeni erőszak elkövetése során találkozhat ezekkel az anyagokkal a gyermek. központi idegrendszeri károsodás) éri a gyermeket. szeretet nélküli nevelői magatartást. mint ha maszturbálásra vagy közösülésre veszik rá (orális vagy anális közösülés) vagy kényszerítik. ígérgetéssel. megalázásával a gyermek önbizalmának megrendülését okozza. az érzelmi bántalmazás: (emotional maltreatment = érzelmi kínzás) olyan pszichés bántalmazás. saját vagy mások szexuális igényeinek kielégítése céljából. ha lehetővé 221 . mérgezés. a szexuális visszaélés: amelyben a felnőtt visszaélve a gyermek helyzetével. durva kirohanásokkal. vagy róla készülhet pornográf anyag. szitkozódással szakadatlan rettegésben tartja a gyermeket. hajtépés. bántalmazottnak tekintendő” (WHO egészség-definíciójára utalva). kikötés. leggyakoribb megjelenési formák: ütés. Ide soroljuk a hideg. A pszichés bántalmazás hatása különböző magatartászavarokban. a gyermek személyiségének károsodásában jelentkezik. egészségkárosodás (érzékszervi. amelynek során sérülés. amelyben a bántalmazó az apa. legyen az aktív vagy passzív (elhanyagolás. égetés. az „emocionális szadizmust” = a gyermek érzelmeire ható durva cselekvéseket. Erőszakos szexuális magatartásnak minősül: a voyerizmus. durva megjegyzéseivel. megszégyenítésével. a nevelőapa. gúnyolódásával. 2. vetkőzés. A pornográfia a gyermekkel szembeni szexuális erőszak különleges esete: képek vagy videofilm segítségével felnőttek. hogy szexuális kielégüléshez jusson. Ennek megítélése. rúgás. végtagtörés. a gyermekprostitúció. bizonyítása nehéz.vagy morális bántalmazás tárgya. A child abuse = gyermekbántalmazás. forrázás. vagy közeli férfi családtag. simogatása. negatív önértékelést alakítva ki benne. elutasító. fenyegetéssel. sebzés. zsarolással bírja rá a gyermeket szexuális tevékenységben való részvételre. illetve gyermekek közötti szexuális aktusokat jelenít meg. harapás. nélkülözés) és ami komolyan befolyásolja egészségi állapotát. amelynek során egy felnőtt megfigyel egy gyermeket. a pornográfia. Jellege szerint cselekvő és mulasztásos bántalmazást (elhanyagolást). Nem minősül erőszaknak. fürdőzés. lekicsinylésével. nemi szervének fogdosása. lelki és szexuális bántalmazások). szorítás. amikor elmulasztják a gyermeket megvédeni.

lopásra való rábírás. sírás – gyakori összerezzenés – kifejezéstelen tekintet – kiságyban „összekuporodás” (védekező helyzet) – ütésnyomok vagy véraláfutás a testen – égés és forrázásnyomok a testen – érintésre. feltűnően piszkos bőr – elhanyagolt bőrfertőzések – égésre. felvételre fájdalmasan felsír= törés. mozgás. kábeltévé csatornák pornográf tartalmú adásaihoz. Ezek következményeként kielégítetlenül maradnak a gyermek: – fiziológiai szükségletei. amely a gyermek súlyos elszigetelődéséhez. komoly viselkedés (túlzott rendesség. A bántalmazási módok egy-egy esetben halmozottan szerepelnek! A bántalmazás. gondoskodás – a táplálás. vagy nem vesznek tudomást arról. gyógykezeltetés. – a biztonságigénye. a veszélyeztetés egyéb formái: koldulásra. A bántalmazás mulasztásos formái: – az alapvető életszükségletek kielégítésének tartós. elmagányosodásához vezet. forrázásra utaló hegek a bőrön – piszkos. ha a szülő akadályozza az oktatásban való részvételét. mert kielégítetlen a stabil érzelmi kapcsolatok iránti igénye (= affiliációs szükséglet). túl jó modor) – zárkózottság. hogy gyermekük hozzáfér „18 éven felüli” filmek. száraz bőr – ápolatlan. – károsodik értelmi fejlődése. egészségügyi megelőzés (védőoltások). nem kielégítő ruházat – tetvesség – nyugtalanság. – a gondozás. – a lelki (érzelmi. (szomorúság) – izolációs törekvés 222 . értelmi) szükségletek olyan mértékű figyelmen kívül hagyása. szellemi ) – kiszáradás. negligálás figyelmeztető jelei csecsemőknél: – alultápláltság. illetve kényszerítés. ficam Észrevehető és figyelmeztető jelek kisgyermeknél: – ellenséges magatartás – agresszivitás – korhoz nem illő. – érzelmi deprivációt szenved el. leromlott állapot – fejlődésben való visszamaradás ( testi. – a testi és pszichés fejlődéshez szükséges feltételek biztosításának elmulasztása. ápolás tartós elmulasztása. beesett szem. öltöztetés. állandó nyöszörgés. folyamatos elhanyagolása. kihagyása. – a szeretet iránti igénye.teszik.

visszafogottság – váratlan érintésre összerezzenés – túlzott alázatosság. engedékenység – üres. bűnözés 223 . csavargás – gyógyszerfogyasztás – garázdaság – aszociális magatartás – antiszociális viselkedés. riadt tekintet vagy éberség – bizalmatlanság a felnőttekkel szemben – fej elrántása a simogatni akaró kéz elől – makacs ágybavizelés – késői szobatisztaság – beszédzavar A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – kisgyermekeknél: – ismeretlen okú vérzés/folyás – nemi betegség – genitális – anális viszketés – ismétlődő húgyúti infekciók – enuresis nocturna et diurna (éjszakai és nappali ágybavizelés) – alvászavar – étvágytalanság – illetlen szexuális játék – genitáliák mutogatása A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pre-pubertásban: – visszatérő hasi fájdalom – fejfájás – alvászavar – étvágytalanság – epileptoid rosszullét /epilepsziaszerű – provokáló szexuális magatartás A szexuális bántalmazás figyelmeztető jelei – pubertásban: – fel nem ismert terhesség – promiscuitás (nemi érintkezés gyakori partnercserével) – prostitúció – droghasználat – öngyilkossági kísérlet – hisztériás rosszullét – szabados magatartás – depresszió A gyermek szociábilitásának torzulásai is jelzésértékűek: – beilleszkedési képtelenség – szabályok be nem tartása – iskolakerülés. játékban való gátlásosság.– természetes életöröm hiánya.

a nemi szervek különbözősége iránt. aktivitás helyett visszahúzódás).ha a motorikus fejlődésben retardáció. nincsenek baráti. izoláltak. a gondozással.és kábítószer-fogyasztás gyanújeleit. – a viselkedés. negligálások háttér-okai ( A NM l994-es vizsgálati anyaga és a szakirodalom alapján): 1. támogató külső kapcsolataik. A bántalmazások. tic = arc-rángás) – leplezett vagy indirekt utalásokat az otthoni helyzetre – az alkohol. a család elszigetelődése – a támogatórendszer hiánya = a családok zártak. ismétlődő bántalmazásra utal). . ha gyermeküknek vagy saját maguknak szükséges lenne a 224 . hogy mi történt a gyermekkel otthonában. ha: . ez a képességhiány döntővé válik krízis-helyzetekben (munkanélkülivé válás. gyerekes. követelődző (közepes súlyosságú. a családtagok merevek. hogy kihez fordulhatnak. tulajdonnal szemben – a szökést. a teljesítményromlást /iskolában ! – az infantilis viselkedést (bohóckodást) – a fantáziavilágba menekülést – az agresszív megnyilatkozást emberrel. (Máshogy szövődik a gyermek játékába az egészséges kíváncsiság a társak WC-beli eltérő viselkedése. (késleltetés) . 2. függetlenül attól. magatartás lényeges megváltozását (pl. tapasztalatlansága a gyermek ellen fordítja. dependens. sikertelenségeinek. kívánságai nincsenek. gyanújelekre ezért nagyon fontos figyelni! A „látó” szakembernek észlelnie kell: – a bántalmazásra utaló látható nyomokat a testfelszínen. babás magatartású. ha a gyermek túlságosan előzékeny. arceltakarás mellett fel kell figyelni arra. hogy a gyermek milyen magyarázatot ad keletkezésükre.Bántalmazásra utaló szimptómák a gyermek viselkedésében: A korábban már említett fejelkapás. mintha ő lenne az oka frusztráltságának. stressz). a közvetett formákra. nem tapasztalhatta meg később sem. ha szex tartalmú játékokat vagy orális szexet produkál társával vagy játék babával.a szokások kialakulása (szobatisztaság). A játék felfedi. saját ügyetlensége.) A gyermekek ritkán panaszkodnak. s a napi kudarcok.agresszív. beszédfejlődés területén regresszió (visszaesés) tapasztalható. nem tanultak meg segítséget kérni. családi krízisek. a csavargást – a neurotikus tüneteket (pl. a tanulási nehézségeket. gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások= a bántalmazó nem szerezhetett mintát a gondozás-nevelés módszereiről. – apátiát – az elementáris szorongás jeleit – az éber figyelmet – a menekülésre kész állapotot – a figyelemzavart. Fel kell figyelni arra is. vagy nem tudják.

a gyerekkel szembeni túlzott elvárások = ha a szülők nincsenek tisztában azzal. a baj hordozóinak tűnnek. mentális retardáció. a pszichopátiás személyiség. 13. csak gond van vele. – a szülőkkel gyenge kötődésben lévő gyermekek: a szülők börtönben vannak/voltak. kommunikációs hiányok = a gyermekre már nem jut idő. 3. fogyatékos gyermekkel = „az ilyen gyermek nem örömteli. 11. házassági krízis idején születtek.segítség. értelmi fogyatékosság. a családi élet intimitását zavaró gyermek = akinek kritizáló magatartása a rendezetlen párkapcsolatokban a féltékenység esélyeit szítja. fáradtság. a tehetetlenség érzete = agresszióba csap át. a családi krízishelyzetek megoldására képtelen családoknál a félelem. nem tud mit kezdeni a sérült. A szociológiai. szégyenkezni kell miatta” (érzékszervi-. 8. szociálpatológiai kutatások a bántalmazások okaként a munkanélküliség és a szegénység szerepét hangsúlyozzák. házassági problémák. vagy egyéb ok miatt nem alakulhatott ki kapcsolat. 5. motoros nyugtalanság). magány. nevelésére. büntetik azért. „éretlen anya”= fiatalon reá nehezedő terhek. veleszületett vagy szerzett fejlődési rendellenesség. Elmebetegség ritkán fordul elő. – dédelgetést el nem fogadó gyermekek. szokatlan külső. 9. nem tűri a gyermek sírását = a sírás okának megkeresése és megoldása helyett veri. amelyek krónikus 225 . védelmezésére való képtelenséget eredményez (ebben a helyzetben szerepcserét is tapasztalhatunk: a biológiai. 6. illetve a szociális háló nyújtotta segítséget nem képesek elfogadni. 10. illetve alkoholfüggőség. elromlott kapcsolatba. vagy szenvedőivé válnak fizikálisan is a vitáknak. a szülők vitái. a védtelen gyermek felé is. hogy mi várható el az adott életkorban. fojtogatja. segítő személy hiánya miatti türelmetlensége. 7. vagy nem a körülményeik javítására használják. – „rossz jelképévé” vált gyerekek: rossz házasságba. amit még nem képes teljesíteni. A gyermekbántalmazás sértettjévé válhatnak: – a retardált gyermekek. – másságot mutató gyermekek. tűzhelyre ülteti. a szülő alkoholos állapota = a gyermek gondozására. idegesség. külső közösség számára elfogadhatatlan fenyítési gyakorlat. Az abuzus okai között szerepel a drog-. 4. 12. fizikai jellegzetességénél fogva támogatásra szoruló gyermek támogatja a felnőttet!). a gyermek szobatisztaságának hiánya = ingerli az alkoholizáló felnőttet.

(szociálpolitikai feladat!) egészségügyi. hogy a stresszhelyzetben lévő szülő abuzust kövessen el. az erőszak jelenléte a család történetében. a csecsemőkor – az anya gondozási-nevelési „ügyetlensége” miatt –. Ezért a gyermek nem tudja megtanulni a szociális interakciók szabályait. a gyermek magatartása – nem az ő igényeik szerint alakul. – a kedvezőtlen anyagi és lakáshelyzetre. hogy az események – pl. szakszerű felkészítés a szülői szerepre. tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. Fel kell figyelnie a szocializációt veszélyeztető tényezőkre: – a rendezetlen családi életre. Vizsgálatok igazolják. durvaságaira. A bántalmazás szempontjából veszélyeztető tényezőnek minősülnek bizonyos életkorok. a családok alapellátásának biztosítása. problémajelzésben Az abuzusok megelőzése érdekében fontos feladatok: • • • • • • • küzdelem a fizikai büntetés hasznosságát hirdető előítéletek ellen. Alátámasztja ezt az a tapasztalat is. az alacsony iskolázottsági szint. illetve egészséges módon megküzdjenek azzal a tapasztalattal. hogy ennek okát a felnőtt és gyermek közötti interakció kudarcában kell keresni. alkoholizálására. csökkentve a szülők képességét arra. feladatai: a prevencióban az észlelésben. és a család izoláltsága. így bántalmazásnak lehet alanya a szülők és a kortársak részéről is. a „hibás” szülő-gyermek kapcsolat korrekciója. durvaságának. családvédelmi tanácsadás. házassági. hogy alkalmazkodjanak a váratlan helyzetekhez. viselkedésbeli megnyilvánulásaira. a 3–4 éves kor és a kamaszkor – a gyermek megnövekedett autonómiaigénye miatt. állapotokra. foglalkozási státuszú szülő magatartási. Több tényező együttes jelenléte szükséges ahhoz. hogy van olyan többgyermekes szülő. hogy nem minden gyermek válik áldozatává a deviáns személyiségű. nevelési.stresszként hatnak a családokra. aki csak az egyik gyermekével bánik „gonosz mostoha”ként. A gyermekre ráhangolódni nem képes anya nem tud az autonómiára törekvés időszakában lévő gyermeknek segíteni az agressziója szabályozásában. családsegítés krízishelyzetekben. a fizikai büntetés hasznosságának állítása. A fenti okok kockázati tényezők. elégséges magyarázatot nem adnak a bántalmazásokra. a férj dominanciája a házasságban. Feltételezhető. 226 . – az alacsony iskolázottságú. Ilyen tényezők: a családi élet diszharmóniája. rossz szociális körülmények között élő szülő kegyetlenkedéseinek. Az erőszak következményei: a képtelenség az együttérzésre menekülés a családi otthonból alkoholtól és a kábítószertől való függés aszociális magatartás A védőnő szerepe.

korukhoz mért ismeretekkel ahhoz. nevelési tanácsadó. érzelmi fejlődését veszélyeztető. intézményekkel. akitől és ahol a család segítséget kaphat. terhével! Prevenciós tevékenységében segíti az Európa Tanács és a jog. lelkisegély telefonszámát. az okok feltárása. annak az igénye és képessége. hová fordulhatnak. Fontos. 227 . – a gyermek gondozásával járó kötelezettségeket elmulasztják. – kapcsolatfelvétel mindazon személyekkel. szociális és anyagi erőforrásainak növelését célozza. a változások észlelése. szellemi. de nem maradhat egyedül a felelősség súlyával. tehát a családi élet minőségének javítását. a gyermek testi. drogambulancia.nehezen viselik az élet gondjait. . A segítés elsődlegesen a szülők emocionális. hogy a gyermekek rendelkezzenek a rájuk leselkedő veszélyekről megfelelő. gátló személyi tényezőket. csak: nem tudják ennek a feltételeit biztosítani. vagy nem érdeklik őket). . elhanyagolják. befolyásolása. – gyámhatósági intézkedés kezdeményezése. Ugyanis a gyermekek számára mindenkor a szülők a legfontosabb személyek. – életvitellel kapcsolatos tanácsadás.nem tudják problémáikat. Meg kell tanítani őket a veszélyhelyzetek felismerésére. konfliktusaikat kezelni. Védőnői teendők a családlátogatás. határozottságot. címeit. mert . – hátrányos helyzet észlelése. akik néhány kivételtől eltekintve szeretik gyermekeiket. – hiányoznak számukra a mindennapi életvitelhez szükséges információk (nem jutnak hozzá. ha bajba kerültek. – produkálják a brutális bánásmód gyanút keltő vagy nyilvánvaló jeleit. konfliktuskezelési módokra. a gondozás során: – a környezet megismerése. szervezetekkel. az iskolákban jól hozzáférhető módon közzé kell tenni a gyermekjóléti szolgálat. – az elhanyagolás észlelése során a családlátogatások sűrítése. egészségesnek és sikeresnek szeretnék látni őket. cselekedeteik következményeinek felmérésére. Ennek érdekében a gyermekrendelőkben.esetleg nem tudják kimutatni szeretetüket. A fentiek a védőnőtől rendkívüli tapintatot. A személyi tényezők a bántalmazó szülők szociábilitásának torzulásaiból adódnak (szociabilitás = szociális érzékenység. diplomáciai készséget igényelnek! Súlyos bántalmazás esetén vállalnia kell a jelző szerepet. magatartásában bekövetkező változások észlelése.Fel kell ismerni az adott család szociokulturális körülményeiben rejlő. hogy ne eshessenek áldozatul az erőszakos cselekményeknek. – a szülők viselkedésében. hogy az egyén kapcsolatot teremtsen): – képtelenek saját sorsuk irányítására. tárgyi feltételeket. s arra is.

amely ajánlások megfogalmazásával segíti a tagországokat problémáik kezelésében. az alkohol és drogfüggőség megelőzéséről szólnak. törvény a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról (a gyermekek védelméről szóló törvény = Gyvt. a családon belüli erőszakról. a családon belüli erőszak megfékezésére irányuló társadalmi intézkedésekről. Ennek a rehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét. A szülőket és a gyermekeket fel kell világosítani a gyermekek szükségleteiről.Magyarország 1990. a kiskorúak erőszaktól való védelméről. a gyermekek elhanyagolással szembeni védelméről. a (90) l7. § alapján törvényhozási. vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben. Kiépítéséhez nyújt segítséget a jog: Az 1991. november 6. 1969. Ez megvalósítható családnál való elhelyezéssel (gondnokság). 1990. az elhanyagolás. vagy bármely más olyan személynek. Biztosítani kell a veszélyeztetettség megszüntetését szolgáló szociális alapellátások intézményeit. akinél elhelyezték.” 20. durva bánásmód. A települési önkormányzat megelőző tevékenységének ki kell terjednie a veszélyforrások és az ellátatlanság felderítésére és azok elhárítására észlelőrendszerek működtetésével. 228 . közigazgatási. a rendelkezésre álló ellátásokról. a (79) 17. a támadás. a (85) 4. Az ajánlások közül a (69) 561. kínzás vagy a bántalmazás bármely más formájának áldozatul esett gyermek testi. 1979. 1990.évi LXIV. § az elhanyagolás. amelyek a gyermekkori balesetek megelőzéséről. szociális és nevelési intézkedéseket kell megtenni. amíg szüleinek. Az Európa Tanács ajánlásai a gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére is vonatkoznak Tartalmuk alapján a prevenciót segítik azok az ajánlások. örökbefogadással. az elhagyás. illetve felügyelete alatt áll. a fizikai és lelki durvaság. gyermekintézményben történő elhelyezéssel. a rossz bánásmód – ideértve a nemi erőszakot is – bármilyen formájától mindaddig. hogy „megvédje a gyermeket az erőszak. jogosult az állam különleges védelmére és segítségére = helyettesítő védelem. Meghatározza a települési önkormányzatok szerepét és lehetőségeit a prevencióban és a veszélyeztetettség megszüntetésében. a jóléti jogokról. A 39. óta tagja a „humán ügyekkel” foglalkozó Európa Tanácsnak. szellemi rehabilitációjára vonatkozik. a (90) 2. § „Minden olyan gyermeknek. 1985. Kiskorú veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések és ellátások körét az 1997. kizsákmányolás. aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől.) tartalmazza. tv. szólnak. Az abuzusok megelőzése és kezelése érdekében komplex támogató rendszerre van szükség. önbecsülését és emberi méltóságát fejlesztő körülmények között kell történnie. évi XXXI. 19. az erőszak csökkentésének kulturális és oktatási eszközeiről. jelzésekkel. a kiskorúak rossz bánásmóddal szembeni védelméről.

Kerezsi K. egyházak. A „bántalmazott” gyermek. c.: Gyermek és ifjúságvédelem néhány aktuális kérdése rendőri szemszögből. Népjóléti Minisztérium. – Mohay T. 17. Családkongresszus előadásai. Kossuth Kiadó.). II.) a rendőrség. 2003. 1997. az erkölcsről és az én-ről. A II. Budapest. Ranschburg J. Németh Zs. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. d.: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. b. így különösen a családsegítő szolgálat.) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók. Losoczi Á. A fenti intézmények és személyek számára a Gyvt. Tanulmánykötet. Nagycsaládosok Országos Egyesülete.: A gyermekbántalmazás jogi vonatkozásai Magyarországon. szervezeteket és hatóságokat is.. Budapest. a nevelési tanácsadó. Horváth Szabó K.) Az agresszió problémái korunkban. megnevezi mindazokat az intézményeket. bírósági) eljárást kezdeményezni. In: Lélekvilág. 6 (1999) Szabó L. 1995. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001. Budapest. Piliscsaba. Budapest. e. – Vigassyné Dezsényi K. In: Kiindulópont 5. A védőnőnek tehát ismernie kell a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokat.: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. In: Kappéter István (szerk. Budapest. VJRK Tanítóképző Főiskola Esztergom. (szerk. (szerk. 1997. Morvay K. Gulyásné Kovács E. VIII. bántalmazását észlelik.: Erőszak a családban. In: Család. In: Benkő Á. Gyermek. Budapest. amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak: „a. 1998.) a közoktatási intézmények. 1998. f. Tanulmánygyűjtemény. Barkó É. a családsegítő központ. ha a gyermek veszélyeztetettségét. Kalendart kiadó.) a társadalmi szervezetek. In: Bernáth L. A jelzést a gyermekjóléti szolgálatnál kell megtenniük.) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók.) a menekülteket befogadó állomás. a házi gyermekorvos. jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre. Szociális és Családügyi Minisztérium.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. In: Lakner Zoltán és mts (szerk.: A védtelen gyermek. 229 .) Gyermekbántalmazás I. (szerk) Fejlődéslélektan olvasókönyv. 1995.: Családsegítő és gyengítő folyamatok a mai társadalomban.) Reményünk a család. Budapest. h.: Az agresszió kezelése. a házi orvos. PPKE BTK. így különösen a védőnői szolgálat.A Gyvt. Közgazdasági és Jogi Kiadó.) az ügyészség. Tertia Kiadó. Lénárd K. Ranschburg J.) a bíróság g.: Az agresszív gyermek. 1992. Szakirodalom Horváth–Szabó K. a menekültek átmeneti szállása. – Solymosi K. indokolt esetben kötelesek hatósági (gyámhatósági. alapítványok” (Gyvt.: Szabadságunk és megkötöttségünk pszichológiai alapjai. § (1) bek. Ifjúság 1999/l. Pszichológiai tanulmányok a vallásról. 1998.: Terror a családban. így különösen a nevelési – oktatási intézmény.

„megkínzott. Velkey L. (szerk. 1996. In: Kappéter István (szerk.) Az agresszió problémái korunkban.: Szexuális erőszak és abuzus. Budapest. Budapest. Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkárság.) A gyermekbántalmazás Magyarországon. Tárki Társadalompolitikai Tanulmányok.” „megrázott” „bántalmazott” gyermek syndróma Gyermekgyógyászat 4 (1994) Vigassyné Dezsényi K.: Erőszak a családban. Budapest.: Gyermekeken elkövetett erőszak a családban. Népjóléti Minisztérium. In: Barkó É. Teleki B. Budapest. Tanulmány. 1995. 1999. Tanulmánykötet. 1999. prostitúcióra kényszerítés. 230 . – Forrai J. IX.: A „megvert”. Utasi J.) Prostitúció. Tóth O. Ifjúság 2000/1. A Szociális Munka Alapítvány kiadványai 16. Virág G.: A pszichológus töprengései a gyermekbántalmazásról. In: Fehér L. Gyermek. (szerk. In: Család. 1996. emberkereskedelem.: Erőszak az iskolában.Budapest.

egészében és mindig a határvonalon áll. és járultak hozzá. A múltnak az emlékei maradtak. (M. ami az ominózus momentumban jelen van. akivel kapcsolatba kerülünk. Budapest Tanácsadás és meghallgatás Mottó: Lenni annyit jelent. és nem a jövőnket tervezgetjük. illetve jómagunk milyen előfeltételekkel. ha az illető figyel ránk. nem más. meghallgat. ha valaki lekezelően vagy elutasítóan viszonyul hozzánk. alakították a még képlékeny személyiségünket. elvárásaink és félelmeink. közvetítünk valamit. mint maga a jelenlét. hogy azzá a személlyé váljunk.és az érzelemcsírák megszületését. „Minden igazi élet: találkozás” – mondja Martin Buber. hanem mi is otthagytuk “ujjlenyomatunkat” mások arculatának megformálásánál. ez elbátortalaníthat vagy megnyilvánulásainkban gátolhat. és lényeges momentumára mutat rá: a másik személlyel. Születésünktől kezdődően környezetünkkel.Dr. akivé lettünk. Szilágyi Gyöngyi pszichiáter. hogy miként veszünk részt egy-egy beszélgetésben. a tanácsra vagy segítségre szoruló emberrel való találkozásra. attól függően. és ezen állításával a segítő foglalkozásúak életének egy közös. pillanatnyi lelkiállapottal. vagy a másik szemével néz. a találkozást követően nem vagyunk ugyanazok. hogy életünk minden területére jellemző a másik emberrel való találkozás. Természetesen. Ha egy kapcsolat során hatással vagyunk a másik félre. szerelmeink és valószínűleg még sokan mások tartottak tükröt nekünk az életünk folyamán. mit viszünk bele a tanácsadói munkánkba. Ellenben. ezek az interperszonális kapcsolatok kétirányúak. A 231 . akkor mély és gyümölcsöző kapcsolat létrejöttének lehetünk a részesei. Mindaz. a másik meghallgatásának a képességét. akarva-akaratlanul változás állhat be. A másik emberrel történő kapcsolatfelvétel lefolyása eltérő lehet. tanáraink. a jövő pedig még nem érkezett el. mint másért lenni és a másikon keresztül magunkért. A találkozás milyenségét meghatározza az a személy is. akik előtte voltunk. lényeges tudatosítanunk. amikor nem a múlt eseményeit idézzük fel. mint a kommunikáció. magába nézve a másik szemébe néz. melyben megnyílunk vagy éppen ellenkezőleg. bezárulunk. nyitottságot sugároz. A másikkal való kontaktus következtében bennünk és a (nem véletlenül tükörviszonyulatban) velünk szemben ülőben is. Tapasztalhatjuk. serkentették a gondolat. és az önmagunkról alkotott reális képet. még ha ki is vonjuk belőle magunkat. Melyek lehetnek azok a tényezők. ezzel is jelzést adunk le. pszichológiai szükségletünk. Bahtyin – Dosztojevszkij poétikájának problémái). barátaink. Egy személynek nincs semmiféle belső független tere. amikor figyelmünkkel az adott pillanatban történő helyzetet próbáljuk megragadni. A hivatásunk során létrejövő emberi kapcsolatainkat befolyásolják előzetes tapasztalataink: előítéleteink. amelyek a segítő foglalkozásúak tevékenységének a hatékonyságát növelik? A teljesség igénye nélkül szeretném kiemelni a tudatos jelenlétet. A tudatos jelenlét kifejezés azt az állapotot hivatott leírni. Szüleink. illetve milyen arányú nyitottsággal állunk a találkozás elébe. nemcsak minket értek behatások. hogy a másik személy. pszichoterapeuta. A másik egyénnel (egy-énnel) való találkozás ugyanúgy. Tapasztaltuk. illetve a társadalom tagjaival való kapcsolataink nagymértékben meghatározták életünket.

A következő reggelen aztán visszatért kereskedői ügyeinek intézéséhez. hogy előadást kellett tartania vagy temetésre igyekezett. hogy meghallgassák és elfogadják. Már nem ő van a középpontban. hogy képesek legyünk kitérni előle. amikor szükséges. mint személyt észlelni. a személyközpontú pszichoterápia alapítója is hangsúlyozza: „A másokkal való 232 . a figyelmünkkel megajándékozhassuk. Lehajolt hozzá és gondoskodott róla. a bibliai irgalmas szamaritánus példáját idézve: „Félig agyonvert ember feküdt az út szélén. hogy egyre kevesebb időt töltünk a jelenlétben.”(1) Vagyis. A harmadik vándor egy szamaritánus volt. Minden bizonnyal kényszer alatt volt. Ő viszont képes volt egy pillanatra hátrább tolni. szinte „átugorjuk” azt. gyengeségeivel és erősségeivel. Bár testi szemeivel látta a sebesültet. ezért feltétlenül pontosnak kellett lennie. és a másik ember segítség kérését magához engedni. hogy a másik nehézségeit. összeomolhat. Általában nehezen viseljük el. és mint a homokra épített ház. reflektálunk. A mai felgyorsult élettempóban a megfigyelés és a reflektálás tartama aránytalanul lerövidült. és nem várt tanácsot vagy „receptet” a problémájára. amikor a teljesítményünk alapján ítélnek meg minket? A választ erre a kérdésre Jálics Ferenc jezsuita atya adja meg. hogy tanácsot adjunk neki. Előfordulhat. érzéseivel. viszont ezáltal/eközben elveszítjük a másik személlyel a figyelésből és az észlelésből fakadó kapcsolatot. aki megkeresett az volt a célja. Aki segítségért fordul hozzánk. regisztráljuk a valóságot. aki üzleti ügyekben volt éppen úton. hogy az első kettő nem tudta kikapcsolni teljesítménykényszerét. a teljesítménykényszert nem megszüntetni kell. A különbség az. döntünk. A szamaritánus képes volt erre a rövid időre felülemelkedni tervein. Mindennapi életünkre jellemző. majd elemezzük. Valószínűleg kereskedő. vagy rögtön jó tanácsokat próbálunk megfogalmazni. hogy embertársunkat a tudatos jelenlétben. Így lehetőségünk nyílhat arra. felmerül a kedves Olvasóban a kérdés. mint szenvedő embert nem tudta magához közel engedni.realitásban élni annyit jelent. arra vágyik. amely a megoldáskeresés körül forog. hogy megfigyeljük. mint itt és most élni. a szavába vágunk. Ennek fontosságát Carl Rogers (1902–1987). Lehet talán. tanácstalanságát elviseljük. A hármójuk közti különbség tehát nem a teljesítménykényszer különbözőségében rejlik. Itt nyergelhetünk át az emberekkel való kapcsolat harmadik tényezőjére. Egy pap jött arra. és önmagát teljesen a másiknak adni. hogy annak. hanem „megszelídíteni”. Már késésben volt és sietnie kellett Jerikóba. nem hallgatjuk végig beszélgetőpartnerünk mondanivalóját. lecövekelhet saját lelki folyamatainál. A teljesítmény centrikusság akadálya a másik emberrel való kapcsolatunknak. mikor az olvasásban idáig jut. és egy teljesítmény centrikus (verseny orientált) kényszer vezérel minket. elkalandozunk saját gondolataink fonalán. E kényszer alatt nem volt képes a másikat. A meghallgatáshoz pedig belső nyugalomra és bátorságra van szükség. éspedig az önmegismerésre és önmagunkról alkotott reális látásmódra. hanem mi és a belső kényszerünk. Ami annyit jelent. Ha egy személy nincs tisztában saját képességeivel. és végül ennek eredményeképpen cselekszünk. Úgy vélem. Hasonló helyzetekben beindul egy belső „mókuskerék”. ha valakit szenvedni látunk. hogy valakinek a nehézségeiről beszélhessen. a másikkal való találkozásban bizonytalanná válhat. érzéseink és érdekeink hálójában. Kevesebb figyelmet fordítunk egymásra. Igen ám. Ugyanígy cselekedett a második arra haladó is. elhalasztani gondját. a teljesítményre és a megvalósításra vonatkozó elvárások pedig ez utóbbit hangsúlyosabbá tették. hogy miképp lehet a modern társadalomban másként élni. Ez a kulcsszó vezet át a meghallgatás témájához.

Rogers szerint a hatékony segítő kapcsolatot három követelmény biztosítja: a feltétel nélküli elfogadás. hogyha el tudok fogadni egy másik embert. ha úgy teszek. meggyőződését. mint azelőtt. hogy bizonyos dolgokról. hogy igenis haragszom. ítélkezéstől mentes hozzáállást. mintha tudnám a megoldást. aki nem tud mindig úgy viselkedni. vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt. hogy Rogers elméletének középpontjában a személy áll. (…) Nem jó. (…) úgy hiszem. amit én. (…) Minden ember egy magában álló sziget. Megengedhetem-e igazán egy másik embernek. ha magabiztosnak akarok tűnni. (…) Könnyebb elfogadni magamat. mit érzek egy adott pillanatban – képes vagyok tudatosítani.” (4) Láthatjuk. az empátia és a segítő személy hitelessége. hogy egy másik embert és érzéseit elfogadni semmivel sem könnyebb. mit fed az empátia kifejezés. vagy házastársunknak. ami mind személyiségének valós és eleven része. problémákról tőlünk eltérő állásponton legyenek. Rogers emberképében a személy folyamatosan gazdagszik. mikor éppen bizonytalan és rémült vagyok. ha egyszer nem tudom (…) Nem használ. Most nézzük meg. egy mély meggyőződést abban. ítéleteit. a gyakorlati példáknak sikerült megvilágítania a jelentését. Rájöttem. gondolkodásmódja vagy tulajdonsága áll a középpontban. és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé. értékek hordozója. hanem a személy. A görög szó jelentése együtt-érzés. Az empátiás megértésben lényeges. (…) Egy másik igen fontos felismeréshez tanácsadói munkám során jutottam el. Az elfogadás a valóság tiszteletét takarja. A személy oly mértékben képes harmonikus embertársi kapcsolatokra. a szó valódi értelmében. mint ami vagyok. amennyiben önmagával is harmóniában él. ha másnak mutatkozom. Nem a másik személy magatartása. az a szó. ha akar és tud mindenekelőtt önmaga lenni. Vagyis jobban tudom. ahogy a másik személy érez. legyen ez a valóság bármilyen. érzelmi viszonzástól független. Mit is jelent a másik személy feltétel nélküli elfogadása? Tiszteletet. hogy hatékonyabb vagyok. E személy tudomásul veszi a környezetében élők véleményét. hogy hosszú távon nem segít. Ez röviden így szólt: Nagyon gyümölcsöző számomra. hogy elfogadom érzéseit. hogy személlyé váljon: s ebben óriási értéket látok. aki önmagában érték. saját tapasztalataiból építkezik. mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént. mai kultúránkban egyre gyakoribb mindnyájunkban az a séma. Ezért úgy gondolom. ahogy szeretne. hogy így gondolkozzunk: Mindenki másnak azt kell érezni. (…) Nagyon nehezen engedjük meg gyermekeinknek vagy szüleinknek.kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam. A másik személy közlésének nemcsak konkrét tartalmára reagálunk. beleérzés. ha el tudok fogadni egy másik személyt. viszont önmagára támaszkodik. mint személyiségének valós és érvényes részét? Elfogadhatom-e őt. mint megérteni. hogy kényszert érzünk megváltoztatására. talán pont olyan. mely a fejlődés forrásává válhat. hogy igenis elutasító vagyok valakivel szemben. hanem a mögöttes érzelmekre és motivációkra is. hogy a másik személy. gondolni és hinni. és képes vagyok önmagamat adni. mely az önelfogadás fejlődését is jelenti. Az elfogadás nem jelent meggondolatlan belenyugvást. már az első találkozásnál falakat emelünk a másik ember felé. hogy ellenséges legyen velem? Elfogadhatom-e haragját. akkor segítek neki abban. Az elfogadásból megismerés fakad. melyhez még a „bele-fülelést” tehetnénk hozzá. 233 . ha el tudom fogadni saját magam. amikor jó érzéssel viszonyul hozzám: csodál és rám akar hasonlítani? Azt hiszem. viselkedéseit. bármennyire is nyomorult. ami azt jelenti. Ennek a nyitottságnak a hiányában. melyet mérhetetlen sokszor próbáltak pontosan definiálni és végül a körülírásoknak.

A másik személy tiszteletteljes meghallgatása és mondanivalójának készséges befogadása eredményeképpen. Mintegy tükröt tart a másik elé. Egész nap a hatása alatt vagyok. Kliens: Persze. Hivatásunk során a hozzánk forduló személyről gazdag információs forrást jelent a verbális és a nem-verbális kommunikáció. A testtartással is kaphatunk háttér-információkat. Az alapszituációban a kliens megérkezik a megbeszélt órára: „Kliens: Szörnyű. tudatosítani képes az érzelmeket. közérzete nagymértékben függ az időjárástól. szorongásai csökkennek. például a mimika segítségével. hogy nincsenek elvárásaink vele szemben. a tenyerek felfelé mutatnak és nyitottak. ezáltal egyre mélyebbre vezetve a másik személyt az önmegismerés folyamatában. mint amit a gesztusai. melyek a növény fejlődését gátolják. Terapeuta: Nem szereti az ilyen hideg. 234 . csoporthoz vagy társadalmi osztályhoz való tartozásunkat is kifejezhetik (pl. melyeket észlel és a megfelelő időben ki is tudja fejezni azokat. Ezáltal válunk képessé a szituációhoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére. mint az időjárás. kezd megnyílni. érzi. Terapeuta: Úgy tűnik. fellélegzik. A hangsúly. nem érzi szükségét annak. befejezetlen mondatokat használ. ha az egyén mást mond. vagyis a kezdeti merevebb és zártabb testtartás fokozatos nyitottá válását. hangsúlya kifejez. Félelmei. hogy a karok a test mellett helyezkednek el és a tenyerek lefelé mutatnak. melyben megláthatja önmagát (visszatükrözés). Tartozom még a hitelesség körvonalazásával. Az előfeltételek ismeretében foglalkozzunk a tanácsadás lényeges elemeivel. de nem teremt növényt. Nyitott gesztusok esetén a kar mozgásai szélesek. gondozza. öntözi. kitűző. ne a szavaira vagy az őt foglalkoztató témára helyezzük a hangsúlyt. mint egy jól ismert baráti társaságban. A tekintetváltás. stb. egyfajta áttetszőséget jelent. mimikája. A nem-verbális jelek közösséghez. a fej tartása egyenes. főképp ha elégedetlen velünk. Mert mit tesz a kertész? Előkészíti a növény számára a talajt. álarc”. hogy érzéseit elrejtse. Az előbbiekre jellemző.” (4) A külső dolgokból kiindulva a belső mozgatórugók felismerésén keresztül az önképpel kapcsolatos megnyilatkozásokhoz juthatunk el. A segítő személy megnyilvánulásaiban nincs semmi „rejtőzködés. A beszéd a nem-verbális csatornák révén válik egyedivé és élővé. medál. Az ellenállás gátjai lassan feloldódnak. A nem-verbális kommunikáció alkalmazkodási funkciót is rejt magában. a megfelelő helyen tartott szünet kiemelheti a kommunikáció lényegi elemeit. a fej inkább lehajtott. és nyomon követhetjük a kapcsolattartás során ennek a változását. A félénk. Másképp kommunikálunk a felettesünkkel. A kertész munkájával lehetne összehasonlítani ezt a „bábáskodást”.viszonyul a világhoz és önmagához. labilis vagyok. Egyszerűen megfogalmazva. a félrenézés hozzájárulhat a dialógus folyamatának a szabályozásához. hangszíne.). Álljon itt egy példa a fentieket illusztrálandó. Az empátia a segítő kapcsolatban magában foglalja indirekt az észlelt tartalomnak a verbalizációját. az illető bizalmat érez. Az ilyen személy nyitott. őszinte és közvetlen a kommunikációjában. pocsék idő van ma. zimankós időt? Kliens: Utálom. a hitelesség nem teljesül. csak elhárítja azokat az akadályokat. A beszéd milyensége árulkodhat az illető lelkiállapotáról. de annak sem. önmagát adhatja. beszédhibákat ejthet. Figyeljük meg a másik egyén érzelmeit. hogy érzéseit mindenképpen közölje. Amint Rogers önvallomásában láttuk. szorongó egyén halk szavú.

A fentebb leírtakban a kedves Olvasó egy képet kaphatott azokról a személyi tényezőkről. Visszajelzések: visszatükrözés. Önvallomás: a segítő személy saját életéből hoz példát. az érzelmektől a „bele-fülelés”. 6. amikor a másik a „mindentudó” szerepébe helyez minket. amikor célzottan egy információra kérdezünk rá. mindig lesznek olyan szituációk. melynek célja a bizalom fokozása. mindenkit a „helyes” útra terelni és másokat minden szenvedéstől megszabadítani. biztatás. baráti. összegzés. felismerhetjük indítékainkat. könnyen eshet a gyámkodó szerepébe. reagálás. a másik személy áll a középpontban. mely kívülről halad befelé. A fenti eszmefuttatás nemcsak a hozzánk forduló személyekről szól. testünk áruló jeleiről. végül az önmegismerésen és az önelfogadáson keresztül létünk alapjához. és élethelyzeti problémáira végleges megoldást vár tőlünk. Hivatásunkból kifolyólag. Beszél a mindennapjainkról. vagy zárt kérdés. Akik nagy tapasztalattal rendelkeznek.Kíséreljük meg az élményt magunkévá tenni. A reális kép önmagunkról segíthet a csapdákat kikerülni. 2. Minden élet egy hazavezető út. illetve a tanácsadói munka lényeges elemeiről. és rögtön tanácsokat adhatnak. nem különleges képességeink vagy adottságaink miatt. a meghallgatás felé. Nem fogunk tudni valamennyi hozzánk fordulón segíteni. egyszerűen azért. 9. A beszélgetés alatt a figyelmünk irányulhat részben érzéseinkre. a konkrét válasz helyett a legjobb lehetőség a segítségnyújtás felajánlása és a saját válaszának a „megszülésénél” való segédkezés (például „Ön mit gondol. Akiben nagy a segítőkészség. a tettektől az érzelmek felé. aki minket feltétel nélkül szeret és elfogad. Meghallgatás. amikor konkrét tanácsot kérnek tőlünk. 4. hogy mennyire adunk konkrét tanácsot vagy próbáljuk az egyént indirekt módon rávezetni. gondolatainkra. Elővigyázatosság javasolt azon helyzetekben. de ne feledjük. A kommunikációs szituáció: bemutatkozás. és amelyekre szakmai ismereteink birtokában válaszolni tudunk. 5. és önismeretünk mélyülhet. ezért idejekorán tereljük vissza a beszélgetés fonalát. reflektálás. a viselkedésünkről. Istenhez vezet. 235 . értelmezés. Összefoglalva az alábbi lépéseket különböztethetjük meg: 1. hogy mennyi időt tudunk rá szánni. Bár ez hízelgő szituáció ránk nézve. 7. hogy közölnivalóját beoszthassa. mert létezünk. 3. így megadva neki a lehetőséget. melyek befolyásolhatják a másik személlyel való munkát. Közöljük a beszélgetés kezdetén a másik személlyel. verbális pozitív megerősítés. általa megítélt mélységben szólhat az általa fontosnak ítélt témákról. hanem rólunk is. könnyen megláthatják a megoldást. Tanácsadás: a szakma függvénye és a szituáció dönti el. oda kell visszatalálnunk. és aki mindig visszavár. 8. ahonnan jövünk. Minden találkozás és minden élet különleges és egyedi. konfrontáció (szembesítés). tájékoztatás és tájékozódás. érzelmi és munka kapcsolatainkról. ahhoz a Másikhoz. javasolt a saját időbeosztásunkat és energiatartalékainkat figyelembe venni. amikor a másik személy szabadon. A másik személy öltözködésének. Megerősítő jelzések: csönd. hogyan vélekedik erről?”). Időbeosztás: szakmától függ. viselkedésének a regisztrálása. Otthonunk csak ott lehet. A helyzettől függően nyílt kérdésfeltevés.

Manréza–Korda Kiadó.: A pszichiátria tankönyve. 1992. Tringer L. 1996 Rogers C. PPKE HTK.: Szemlélődő lelkigyakorlat. Budapest. Jegyzet. 1996. Louvain.Szakirodalom Jálics F. Levelző Tagozat. Semmelweis Kiadó. M. Tarjányi B. 1993. Ed.: Evangéliummagyarázatok. Budapest. Publications Universitaire.: A gyógyító beszélgetés. 236 . 1999.: Psychothérapie et relations humaines. SOTE. Budapest. – Kinget G. Tringer L.

hogy mindeközben a nehézségek könnyebben kezelhetővé válnak. hogy a sok munka és felmerülő nehézség közepette a szülők szerető figyelme megmaradjon. • a baba fejlődéséhez nélkülözhetetlen fejlesztő feladatok otthoni végzésében. Kamerával felvett pillanatképeinken azonban szülő és szakember számára világosan látszik.hu/ videotraining@freemail. ÚJRA ÉS ÚJRA. Telefon/Fax: +36-1-413-64-91 Szegedi Programiroda: 6723 Szeged. hogy a nagy aggódás. A munkánk egyik alapvető célja az. ő is átél sok-sok fájdalmat. hogy gyermekük optimális állapotához nekik maguknak mit kell tenniük. Nem teszünk további terheket a szülőkre. mert amit ösztönösen nehézségnek érez. Tapasztalataink szerint ma még Magyarországon (fejlettebb országokban sem megy ez annyira gördülékenyen) a szülőknek maguktól kell gyakorta megkeresni a szükséges szakembereket. Tudjuk. Elérhetőség Magyar Videotréning Egyesület http://www. illetve rájönniük arra. szeretet és gyógyítás közepette is alig-alig észlelhetőek. A közösen átélt örömteli pillanatok számát segítjük növelni úgy. BÁTORÍTUNK MINDEN SZÜLŐ T. hogy amikor egy KORASZÜLÖTT KISBABA világra jön. Budapest Videotréning – Segítő Kamera a kórházakban Szerkesztette: Vecsei Kinga-Zséger Olívia Az előadás alapját szerteágazó szakmai tudás.hu Budapesti Programiroda: 1077 Budapest. Rottenbiller utca 26. fejlesztő programokat. illetve kísérje a baba mindennapjait. • a mindennapi gondozási teendők gyors elsajátításában. félelmet és szorongást. hallottuk és olvastuk. számára ez a világ egy nagyon nehéz valósággá válik. Jelzései azonban olyan picik. jelenlétére. mert láttuk. Fürj utca 237 . sőt. Akárcsak szülei. hogy így segítsük: • a szülőket e törékeny kapcsolat megerősítésében.videotraining. épp ellenkezőleg abban segítjük őket.Vecsei Kinga szociális munkás. EZ A MUNKA NAGYON NEHÉZ. hogy energiaveszteség helyett újabb és újabb energiákat merítsenek a gyermekükkel való kapcsolatukból. A mi munkánk. több éves gyakorlati tapasztalat és a segíteni akarás képezi. szupervizor. a baba mindennél jobban vágyik szülei érintésére. HOGY KÉRDEZZEN. hangjára. az valószínűleg valóban az is. még ha elsőre nem is kap figyelmet.

Ő is megszenvedett az életéért. Hol a szülő? Ja. ha ezzel segíthet a lányán. dekoratív. mosolygós volt. a kezelőorvos 238 . az anya és az apa a nyugalom szigete kell legyen gyermekének. de nem az a fontos. neonfény. Öt felvétel készült velük. és később. (1. hisz mindenkinek tudnia kell. nővérek támogatása nélkül nem is működhetne ez a program. de mindig adódhat valami gond. akik hat hónapig boldogan várták ikreiket: egy kislányt és egy kisfiút. amit csak a szüleitől kaphat meg. Már minden lényeges dolgot tudott a videotréningről. és ez nem elhanyagolható. Egy hónappal a születést követően ismertem meg a családot. ott Ő az! Aggódó tekintet. amikor a kislány még nem volt egy kiló. Ez a lényeg. hogy kenguruzhat. ahol talán a legtöbb energiát gyűjti a későbbiekre. Az apukáról ekkor még nem esett szó. az ő életét nem tudták megmenteni. szeretne aktív részese lenni gyermeke napjainak. 500-800 grammos babákról van szó. mikor a kicsi 5-10 percre az édesanyja karjaiban lehet. tüsténkedő nővérek és orvosok közt. hogy hallja. akkor szívesen részt vesz benne. fecskendőket. Egy fiatal. és úgy gondolta. gépek sípolnak. hiszi. de a kislányét igen. mi is történik. Az orvosok is hasonló precizitással végzik munkájukat. akik igen sok viszontagságon mentek át. mondván. Azonban a gyermek ezekben a kint töltött percekben tapasztalhatja meg azt a biztonságot és szeretetet. érzi őt a gyermeke. a kislány már olyan állapotban van. A visszajelzésekről nem minden esetben készült felvétel – technikai okok miatt. gépeket ellenőriznek. Ez hogyan történik? Furcsán! A helyszín azonos az előbb említettel. hogyan? Ott áll. Próbálok leírni minden lényeges momentumot. hogy van köztük kapcsolat! Ez a hit ad erőt és kitartást ezeknek a szülőknek ahhoz. mint nap ott álljanak az inkubátor mellett. hiszi. már tudja. mikor hova állhat. amit egy laikus észre sem vesz. Az első napokban még az ő teste is elgyötört. két inkubátor között. csipognak. Az anyuka nagyon kedves. A kisfiú 10 nappal a szülést követően meghalt. ami előrébb vitte a munkánkat. intenzív osztály. akik már nincsenek közvetlen életveszélyben. Már a kitartás jutalma az a pillanat is. és figyeljék a baba minden rezdülését. és a kezelőorvos kénytelen volt világra segíteni a gyerekeket. precízen. aki közben az életéért küzd. A terhesség hatodik hónapjában azonban kisebb előzetes jelek után beindult a szülés. nézi. A kezelőorvos mutatta be nekem az anyukát. kiszámított mozdulatokkal dolgoznak. általában egy hét telt el a felvételek között. infúziót cserélnek. pelenkát cserélnek.Esettanulmány Képzeljünk el egy képet: kórház. kép) A kórház és az orvosok. húszas éveiben járó házaspárról lesz szó. De teheti-e? Ha igen. sípoló és csipogó gépek mellett. A kislány 730 grammal született. több fertőzésen esett át. hogy senkinek se legyen útban. A nővérek gyorsan. és a videotréning sokat segíthetne a családnak. saját gyermekeikért aggódó anyukák. inkubátorok sora. A hosszas bevezető után egy család történtét szeretném bemutatni. hogy nap. mire három hónapos kórházi tartózkodás után hazamehettek kislányukkal. mikor a gépeket ki lehet kapcsolni. tájékoztatják a szülőket és mentik az apró babák életét. a születést követő gépi lélegeztetés után még egy alkalommal voltak kénytelenek gépre tenni. és közben lássa gyermekét is. beszél hozzá és reménykedik.

hogy jelen volt. mosolygott. hogy ő ebben nem hisz. kép) A harmadik felvétel már egy másik kórházban készült. Ez két igen fontos kérdés volt. hogy nemcsak velem beszéltek. de véleményem szerint rendkívül hasznos beszélgetés volt. Az anyuka erről is máshogy vélekedett. mert lényegesnek éreztem. megpuszilta. A videotréning felvételein azonban nem akart részt venni az apuka. mert ha megkérdőjelezik. amire a baba aktívan reagált. hogy az ő szerepük mennyire volt fontos a legnehezebb időszakban. legalábbis én úgy éreztem. és a felvétel vége felé odament a feleségéhez. hogy a kislány már nyitott inkubátorban volt. hogy mit érzett a kislány abból. ami az első hetekben történt vele. hogy vajon a kislány mennyire emlékszik a testvérére. A beszélgetés végére megegyeztek abban. mit érzett és neki mekkora boldogság a gyermekével töltött idő. hogy a gyermek érzékelte-e őket. hisz közben nem rám figyelt. hogy amit ebben a helyzetben tehettek. Hosszan beszélgettünk erről a kérdésről. ami meghatározza a szülők hozzáállását gyermekükhöz. kép) A visszajelzésen mindketten jelen voltak. és néha igen büszkén tekintett ki a kamerába.” „. ami nem volt zavaró. és az elveszített gyermekhez. kép) A visszajelzés végén érdeklődtem az apukáról. (7-10. amit most nekik kell pótolniuk. akivel boldog. szerinte hiányzik neki valami. jó volt látni. hogy mindketten máshogy érzik. szerinte nincsenek róla emlékei. gépek nélkül. és mennyire van hiányérzete.Biztos megismert.Mosolygott rám. segített tisztába tenni a kislányt. azt megtették. sajnos technikai okok miatt felvétel nem készült.elmondása szerint nehezen dolgozta föl az elmúlt hónap eseményeit. és ez nagyon jó érzés. megismerte a hangomat. amikor csak tudott. és az én kérdéseimre válaszoltak. kép) A visszajelzésen megerősítette a már kialakult elképzelésemet. Alapvető ellentét volt köztük. hogy van. hogy a kislánynak milyen lehet vele. A másik sarkalatos kérdés az volt. ami mindenkinek bizodalmat adott a későbbiekre. Babusgatta. ahova azért került át a pici. és tudja azt. Beszélt arról is. Tudniuk 239 . bizonytalanok voltak és zavartak. hogy nehogy elkapjon egy újabb fertőzést. az anyuka kenguruzott ezen a felvételen is. hogy mit látott. Az anyuka biztatott. követte szavakkal a gyermek mozdulatait. és nagyon szép. hogy az anyukában a már említett hit a gyermeke iránt nagyon erős. azzal megkérdőjelezik azt is. ebben az időszakban nem érzékelte a jelenlétüket. és az apuka úgy véli. (2-3. Az apuka megfogalmazta. Itt már kiságyban volt.” (4. és akire büszke. de ő is sokat van a kislány mellett. Akkor estek át életük eddigi talán legnagyobb traumáján. hogy szeretne ő is ott lenni a felvételen. (11-14. hanem egymással is beszélgettek. vitáztak. „. kép) A második felvétel is hasonlóan zajlott azzal a különbséggel. beszélt hozzá. Az első kérdést azért tartom lényegesnek. Az apuka is jelen volt. rendkívül jól fogalmazta meg. simogatta a hátát. és már egyre többet van a babával. A felvételen látszott. de az biztos. hogy az apuka is megerősödjön az érzelmeiben. hogy minden ízében a lányára figyel. fejét. érezte a bőröm illatát. Mindketten elmondták érzéseiket a látottakkal kapcsolatban. (5-6. Az első felvétel meggyőzött arról. Ekkor gyakran volt altatva. hogy éli meg a velük történteket. hogy jól tette. és nincs is hiányérzete. és a kislány fejét cirógatta. és részt venne-e esetleg ő is a programban.

Hasonlóan nyitotta a száját. Vannak persze hiányosságok. Én nem helyettesíthettem a pszichológust. ami egy újabb lépésre késztette őket. és hogy valóban segíthettem most. hogy ott állnak az inkubátor mellett. hisz nincs hozzá megfelelő tudásom. és bíznak a gyermekükben. (21-24. Megmutathattam neki azokat a részeket. kép) Az utolsó két felvételről még visszajelzés nem készült. kép) Úgy gondolom. (15-16. hogy valami nem így volt eddig. érezniük kell. hogy ők ennyit tehettek akkor. hogy emlékszik-e a baba a testvérére? Véleményem szerint az anyuka jól fogalmazott. kép) Az ötödik felvételen közös kenguruzás volt. ahol a baba aktívan és pozitívan reagál a közeledésére. mint például a gyászmunka végigkísérésére. hiszen ebben a formában először volt kapcsolatban lányával. hogy mosolyog. anyuka fogta a babát. de ez más szakmai segítségtől is függ. mint mikor az anyuka úgy érezte. kicsit izgult. hogy sokat kellene javítani a különböző szakterületek együttműködésén. A negyedik felvételen az apuka kenguruzott. 240 . Amint hozzáért. Ehhez azonban egy erős szakmai támogatásra lenne szükségük úgy. és örült a látottaknak. Talán eljuttathatom őket a megfelelő szakemberhez. de látom. elfogadta. sokat segített. és szerencsére az apuka nyitott volt. és talán ebben tudok nekik segíteni. és ezt tudniuk kell a szülőknek. hisz kívülről láthatták saját formálódásukat. hogy őt is megismeri a gyermeke. az apuka talán megerősítést kapott arról. A végén feltett egy kérdést „–Ezt otthon milyen gyakran kell csinálnunk?” (17-20. Én azt a fejlődést tudtam pár hét alatt végigkövetni. mert a család hazamehetett. amikor ő is jelen van. Úgy vélem. Az anyuka rendkívül jól látja át a helyzetüket. Ezt a hiányt a szülői szeretettel kell pótolni. Tehát nem fogalmazódik meg – hisz nem tud megfogalmazódni –. Ezen a visszajelzésen sokat beszéltünk az apuka érzéseiről. hiányzik neki valami. amin még kell változtatni. Ezt bizonyította. Ezek rendkívül fontos pillanatok voltak. Szívem szerint így is nyugodt vagyok. bizonytalanságairól. Az apuka próbált mindent jól csinálni. Saját maguk küzdöttek ezért egymást segítve – egy kis része a videónak is van –. ez a beszélgetés valamiben mindannyiunkat megerősített. miszerint emlékszik valamire.kell azt. mivel egy nagyon szép folyamatot láthattam. de érzi a kislány. hogy a következő alkalommal ő kenguruzott. hogy mi a helyes. és fontos neki. eltakarta az arcát. Hiányérzete van. belebújt apukájába és aludt. Szerencsére a felvétel vége. a kislány teljesen nyugodt volt. Jelen vannak! A másik fontos kérdés. Én pedig biztos lettem abban. Ezt a kórházi kontroll vizsgálat után fogjuk tudni elkészíteni. amit ez a család önerőből tett meg. hogy szükség lenne rá. a baba próbált arra fordulni. és az apuka is végig aktív részese volt az eseményeknek. nyitogatta a száját és a szemét. abban a zűrzavarban. teljesen biztonságban érezte magát az új helyen. de ez érthető is.

kép 4.1. kép 6. kép 3. kép 2. kép 241 . kép 5.

kép 242 . kép 8. kép 12. kép 9. kép 10. kép 11.7.

13. kép 18. kép 14. kép 17. kép 15. kép 243 . kép 16.

kép 23. kép 24. kép 244 . kép 21. kép 22. kép 20.19.

Bevezető. fogalmak Egészség definíciója : Az egészség nem a betegség hiánya. ahová el akarunk érni. Egészségvédelem – az emberek egészségét védő intézkedések összessége Megőrzés – az a ténykedés. azaz növelik a képességét az egészségért tehető cselekvéseiben. amikor az egészségi állapotban elért javulás mértékét akarjuk meghatározni. amely bizonyos betegségek. hanem testi. A megelőzés (prevenció) olyan előzetes elhárító tevékenység. fogalmak. szellemi és erkölcsi fejlődés tudatos irányítása. 3. tudományos és egyéni tényezőkről. Egészség körüli fogalmak Promóció – előlépés. Kecskemét Egészséges életmód Tartalomjegyzék: 1. a pszichológia. amelyek az egészséget védik. előléptetés Fejlesztés – az a cselekvés. amikor valamit fejlesztenek Nevelés – az a tény. Bevezető. 1. Ide tartoznak a sport. Jellemezni akarjuk azt a folyamatot. valamint az azt elősegítő személyi. Hanusz Klára gyermekorvos. Az egészségfejlesztés egy folyamat. ami az egészségi állapotban történő javítást. valamint a politológia tudományok egészségmegőrzéssel foglalkozó részei. amikor valakit vagy valamit nevelnek. szerep. A perinatális életkor jelentősége. lelki. megelőző tevékenység Preventív – megelőző. folyamat. hogy valaki megőriz valamit Prevenció – megelőzés. Kötődéseink – gyökereink. 245 . Az egészségnevelés olyan tevékenység. előzetes Az egészségpromóció az a kifejezés. illetve állapotok bekövetkeztét elhárítják. amelynek során az egyént felkészítik tervszerűen egy bizonyos állapotra. a település tervezés. Az egészségtudomány mindazon ismeretek összessége. amit ma az egyén tud a saját egészsége. 4. A primer prevenció az egészség megőrzését szolgálja. a táplálkozás. az építészet. (WHO). elhárító.Dr. definíciók Az egészséges élet feltételei Kiindulási alap – gyermekek életkilátásainak javítása. az ökológia. a szociológia. fejlesztését (promotálását) szolgáló tudományok gyűjtőfogalma. feladatra. mindazoknak az intézkedéseknek az összessége. tervszerű felkészítése egy bizonyos állapotra. a környezetvédelem. a közlekedés. azaz promóciót létrehozza. Ennek elemei: Az egészségvédelem – azaz. 2. Az egészségtudomány az egészség megtartását. – testi. szociális jólét. egy tervezett cselekvés.

Az egészségfejlesztés területei (EWLES és SIMNETT szerint) Az egészségvédelem első. s azóta mint „Nemzeti Népegészségügyi Program” él. Az egészséges élet feltételei Mit is nevezhetünk egészséges életnek? A testi. A tudományosan kidolgozott módszerek államilag megfogalmazott feladatait. Ebben a fejezetben összefoglalom a fontosabb tényezőket.” A program 2003-ban átdolgozásra került. hozzáférhető és a lakosság által elfogadható módszereit. másod és harmadfokú prevenciós programjai Gazdasági és szabályozási tevékenység Az egészséges környezettel kapcsolatos intézkedések A megelőző jellegű egészségszolgáltatások Közösségi szintű munka Szervezeti szintű felépítések Egészséges közérdekű intézkedések A népegészségügy a társadalom egészének szervezett tevékenysége. társadalmi. valamint az ehhez szükséges intézményrendszer sajátosságait. (WHO) Az ehhez szükséges feltételeket is ennek megfelelően kíséreltem meg összefoglalni. részben a szó fogalmában találhatjuk meg. Akkor. amelynek természetesen vannak: gazdasági. Ennek a programnak a bevezetőjéből idézünk. CSALÁDI ÉLETÜNK. a perinatális kor legfontosabb 246 . 2001-ben megalkotott. Legyünk megbecsültek. a betegségek megelőzése révén. Mivel a Nemzeti Népegészségügyi program részletesen tárgyalja a tennivalókat. életmódbeli megnyilvánulásai. amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása. kulturális. illetve elérjük az egészség promócióját. KAPCSOLATAINK teremjenek hasznos gyümölcsöket. amely elvezet a családokat segítő és támogató feladatainkhoz. több szakirodalmi adat és tanulmány áll rendelkezésre. amikor egészségfejlesztésről beszélünk. A népegészségügyi tevékenység körében meg kell határozni az egészség tudományosan megalapozott biológiai és természeti-társadalmi környezeti feltételeit. barátaink körében. s összefoglalja mindazon tennivalókat. a betegségek megelőzésének hatékony. az egészség megőrzésének. szociális. 2. melyek az egészséges életmód kialakításához szükséges. Az egészségfejlesztés során gyakoroljuk (promotáljuk az egészséget). mint az egészség promóciója. azaz mindaz a tevékenység összessége nem más.Az egészségmegőrzés – egy adott állapot megőrzéséért tehető cselekvések összessége. aminek az irányát. Összetevői változatosan és több síkon megjelennek aztán. hogy szükség van ránk és MUNKÁNK. akkor egy adott folyamatról szólunk. sikeres életet éljünk le szeretteink. lelki és szociális harmóniát. az egészség megőrzése. majd részletesen a kiindulási alap. de ez ugyanakkor egy szóban is kifejezhető. „Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen. testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb. érezzük. tíz évre tervezett „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” foglalja össze.

3. az alábbi feltételek szükségesek: Testi feltételek Örökletes tulajdonságok. területen. a kapcsolat beteljesülését jelképezi a gyermekvállalás. Azt gondolom fontos különbségeket tenni. a gyermek. amikor megszeretünk valakit. Hiszen banálisan hangzik a tény. kellő pihenés – (további részletezés megbeszélés szerint) Lelki feltételek Kiegyensúlyozott élet. kellő munka. hogy végiggondolom. hiszen a gyermek nem lehetne másképpen olyan. egyéb sikerek (további részletezés megbeszélés szerint) Szociális feltételek Egészséges életkörülmények. a sorsunkat. hogy sok gyermeket kívánnak és sokat nem. hogy a gyermek mit kap. jövedelem Egyenlő esély Az egészséges élet ezen feltételek közötti harmónia. munkakörülmények. akikben nincs semmi különleges. akkor a következő előrelépést jelenti. Akarva. az egészséghez való hozzáállásunkat. ahol az emberek a mindennapi gondjaikat élik és igyekeznek azon. amikor gyermeket kívánunk. valóban egy örök kapocs marad. nem akarva valóban megpecsételődik ilyenkor egy emberpár kapcsolata. ép szervek. hogy minél inkább egyensúlyban maradhassanak. Ahhoz. mi vezet a gyermekvállaláshoz. mellyel jól vagy rosszul gazdálkodhat. milyen körülmények között. csak egyszerűen gyerekek. Belülről vezérelve. Próbálom tehát megfogalmazni. mint azzal. Hiába romlik meg ennek a két embernek a kapcsolata. Neki kell valahogyan boldogulnia ezzel a kapott örökséggel. történések és irodalmi művek sokasága emlékszik meg a gyermekek jó és szörnyűséges sorsáról. Kiindulás alap. Értékelve és végiggondolva a szakmai tapasztalataimat. Pályámon nagyon sok tapasztalatot szereztem. nem 247 . vagy talán sohasem látják egymást többet. a tehetségesekkel és kevésbé tehetségesekkel. aki ebből a kapcsolatból születik. leginkább az első vonalban dolgoztam. foglalkozunk az agyonféltett és a bántalmazott gyermekkel. és azt hogyan adja majd tovább. tapasztalataim alapján. mely döntően meghatározza későbbi kapcsolatrendszerünket. és sohasem fog ilyen vérkötelékkel máshoz tartozni. magánéleti. nem kezdhetem másképpen.elemeit tárgyalnám meg. azzal életközösségre lépünk. amelyben saját életünk folytatását. mivel a gyermekek világrajötte meghatározhatja a sorsukat. milyen állapotban vagyunk akkor. a meg nem valósult álmaink realizálását és a halhatatlanságunkat akarjuk bizonyítani. Az. milyen okok miatt születnek a gyermekek. kellő fizikai aktivitás. A gyermek utáni vágy elsősorban egy természetes ösztön. hogy az egészséges életmódot biztosítani tudjuk. harmonikus személyiség. semmi szenzáció. a gyermekek életkilátásnak javítása Gyermekgyógyászati tapasztalataim Közel húsz éve foglalkozom gyerekekkel. viseli és megtestesíti ezt az egyesülést. egészséges táplálkozás. várunk és hozunk a világra. amilyen.

hogy ezt vállalni tudják. emberi módon jó kötődéssel és jó kapcsolatban élhessünk magunkkal. akik lettek véletlenül és megszületnek tehetetlenségből. hogy amikor segítséget kívánunk nyújtani a helyes gyermekneveléshez. De ez minden esetben azon alapszik. hogy mindannyian küzdünk valamilyen problémával. akik ebben a folyamatban részt veszünk. aki tanácsot ad és befolyásol. amely az értelmes és tartalmas emberi élethez kell. Ezt én talán lehetőségnek nevezném. Milyen gyerekek születnek a világra ? Olyanok. akiket támogatni akarunk. hanem a szülőpár életében is . 248 . a világgal és egymással. alatti és utáni) kor történései meghatározóak nem csupán a születendő gyermek. melyet mi is örököltünk vagy szereztünk talán. Meg kell vizsgálni. amely a teljes ember kialakulását veszélyeztetheti. de én nem ennek hívnám. hanem mindannyiunké. akkor minden emberpárt felkészítenék egy kiegyensúlyozott emberi kapcsolatra. az együttélésükkor időt hagynék és segítséget biztosítanék először a közös élet kialakítására. Ez a szakasz nevezhető gyermekvállalásra való felkészítésnek is. vagy gyermektelen. akit egy emberi kapcsolatban kierőszakoltak. a média. amivel meg kell közelítenünk a gyermeket váró szülőket. Ha tehetném. Kézenfekvő tehát. Hiszen lehet nagyon sok kapcsolat meddő. a szakképzés és mindenki. Felelős maga a társadalom. hogy megismerjék és felmérjék saját helyzetüket. az édesanyát és az édesapát. akkor meg kell vizsgálni. hogy a terhesség és a perinatális (szülés előtti. Nem is lehet egyenlő módon és egyforma eszközökkel támogatni őket. ami akár példaképként vagy segítségként szolgálhat egy új generáció felnövekedéséhez. akik egy emberi kapcsolatban nem kívántak. Elsődlegesen azonban a felelős az az emberpár. A helyesen támogatott és jól vezetetett perinatális kor biztonságot adó családi kötődést alakít ki a szülők és a gyermek között. akik egy kapcsolatban véletlenül megfogannak és ezzel elfogadottá lesznek. hogy nyitottan. Olyanok.csupán a gyermeket nemző k és vállalók felelőssége. mesterségesen. felelős a tudomány. vagy megküzdhessenek azokkal a problémákkal. akik a gyermeket vállalják. ki kevesebb. Olyanok. Olyanok. hogy a gyermekvállalásra fel kell készülni. ki nagyobb súllyal. akiket szerető szülők kölcsönös megegyezéssel kívánnak családjuk kiteljesítése végett a világra hozni. Tudományosan igazolt tény. ami folytonos és igen erős támogató erő a kiegyensúlyozott fejlődéshez. Ki kell mondani azt a tényt is. a gazdasági helyzet. kevésbé ösztönszerű gondolatokkal. Olyanok. A jól működő család pedig biztosítéka egy kiegyensúlyozottabb társadalom kialakulásának. ki milyen támogatásra szorul és miért. ezért az évek alatt saját tapasztalatomból leszűrt tanulság az. Egyáltalán igényli-e a támogatást vagy sem? Mi az az elsődleges feladat. egészséges. Meg kell őket tanítani tehát arra. Ezek a gyermekek nem egyenlő eséllyel születnek a világra. hogy felkészülhessenek a vállalt feladatra. csoportosítani kell tehát azokat.

a folyamatot gyermekvállalásnak nevezzük. a csecsemőhalandóság számadatait tanulmányozva mondhatjuk. Tudományos kutatások. A magam részéről minden olyan segítő tevékenységet. minden cselekedete valamilyen szinten egy interperszonális kapcsolatban nyilvánul meg. Mely később bővül és a kortárs kapcsolatokban növekszik. saját állapotának értékelése és komfort érzése határozza meg a társadalomban. Az ebben való megfelelése. melyek az egészséggel. a gyermekeink alkohol-. Amennyiben ezek a kötődések nem megfelelően alakulnak. amelyekkel helyesen tudunk segíteni. majd a közvetlen környezet. hogy nagy százalékban éretten és egészségesen születnek. az utcai egymáshoz csapódásuk. akkor sokat tehetünk a prevenció területén. deviáns magatartásformák kialakulása. amelybe bekapcsolódik az apa. A segítséget ugyanis. Amennyiben ezekben a kötődésekben elegendő érzelmi támogatás és öröm található. tekintettel ezen életszakasz speciális voltára. Kötődéseink – gyökereink. vagy bizonyos helyzetekben elpusztul. a jellemzőit. mivel a gyermek fejlődésének a biológiai fejlődése meghatározott.A születendő gyermekek támogatása egyenlő a szülők támogatásával. reménytelen gyermekek számának növekedése. A perinatális életkor jelentősége A sokasodó. akkor az örömszerzések alternatív útjai 249 . Kimutatott tény. a népesség egészségének megőrzésével és annak fejlesztésével foglalkoznak. hogy megtanuljuk. gyermekkorban is egyre gyakrabban megjelenő pszichoszomatikus megbetegedések. a felkészítés szerepükre. A kifejlett vagy kevésbé kifejlett magzat megszületik. A másokhoz való kapcsolat első természetes megnyilvánulása az anya-csecsemő kapcsolat. Mindezért különös jelentősége van annak. A kötődések és kapcsolatok fejlődése az anya-csecsemő interakcióban indul. Bármilyen okból születik is meg egy gyermek. drogfogyasztása. nem képzelhető el egészséges emberek megfelelő egymáshoz kötődése nélkül. hogy az ember lelki állapota meghatározó egészségi állapotában. Ezeknek a kapcsolatoknak a minősége határozza meg egy társadalom minőségét is. A fenti jelenségek. Az életkilátásaik különbözőek. de a statisztikákat ismerve. mi szakemberek azokat a módokat. a társadalomba való illeszkedésével és az ott szerepet vállaló tevékenységével. sem zárják ki azt a tényt. s a magányos. E tevékenységek jelentősége igen nagy. a szülők segítése. és ez az igény lehetőséget ad a helyes beavatkozásra. A család is csak így lehet egészséges. hogy a megelőzés területén munkánk hatékonyságát növelni kell. követelően hívja fel a figyelmet arra. 4. a gyermek életkilátásainak javítását szolgáló tevékenységnek nevezem. legtöbbször az édesanya kéri és igényli. a szülők. amely pszicho-bio-szociálisan pozitívan beavatkozik a gyermekvállalás folyamatába. dohányzásuk. gyermekük neveléséhez szükséges tudnivalók elsajátítására. a fejlett népegészségügyi szempontok alapján. a családok széthullása. tanítása a rájuk váró feladatokra. hogy az ember nem individuális lény. amelyeknek megoldását és megelőzését akarjuk elérni. Ilyen tevékenység minden családsegítő tevékenység. szomorú. szűkebb értelemben a családban betöltött szerepét.

a megfelelő ismeretek közvetítése. hogy kötődései jól alakuljanak. A segítők helyes viselkedése. akkor. A prevenció kapcsán ezért kiemelten fontos ennek az életszakasznak a megfelelő ismerete és helyes támogatása. pozitív életút. Az élet további alakulásában. Ha ez a képesség találkozik az anya pszichés felkészültségével és interakcióba lép. hanem a megszületendő gyermeknek is adottak bizonyos képességei ebben az igen fogékony időszakban arra. egy ősbizalom vagy bizalmatlanság egy életre meghatározza az egyén helyét és viszonyulását a világban. amelyek későbbiekben csak pszichoterápiával. az interakció létrejöttének megfelelő segítése olyan kötődések kialakulásához vezet. A perinatális kor tudományos kutatása olyan elemekre derített fényt. ha ez az időszak nem működik jól. vagy egyáltalán nem befolyásolhatók és legtöbbször életutak megtöréséhez. amely szinte életreszóló védelmet biztosít a gyermek számára. Ennek a korszaknak az ismerete. akkor beszélünk kötődésről. Mert egy jól induló. amikor annyi kritikus szakasza van életünknek? Az élet során. Az ekkor elszenvedett károsodások a melegágyai azoknak az érzelmi zavaroknak. Hiánya vagy rosszul működése esetén azonban deformitásokat eredményez. a csecsemő és a vele kapcsolatba lépő „jelentős” személy. Ennek az interakciónak a kezdete a terhesség. a kritikus első találkozási pontja a születés és az azt követő napok. A csecsemő ezen képességeit veleszületett szocialitásnak nevezzük. amelyek felelősek a bevezetőben említett megbetegedéseknek. az ősidőktől a napjainkig – az életadás egy különleges helyzetbe hozza az életadókat. Társas lényüket bővítve büszkék és boldogok lesznek leginkább. hogy az említett bajok megfelelő kezelésében és megelőzésében hatékonyabban tudjunk. szociokulturális adaptációja közelebb visz az említett betegségek. családok szétbomlásához vezetnek. a történelemben is. A kötődésrő l éppen ezért kell időben beszélni. hetek. az önfejlődést biztosító helyzetek létrehozása ebben az életszakaszban hatványozottan épül be az egyén fejlődésébe és a primer prevenció egyik leghatékonyabb területe. És mindenképpen segítségre szorulnak. akkor ezeknek a kötődéseknek már csak a korrekciójáról vagy jó esetben fejlesztéséről lehet szó a későbbiekben. A perinatális életkor legújabb kutatásai rámutatnak arra is. bajok jobb megértéséhez és a megelőzés lehetőségeihez is. 250 . amikor valaminek.indulhatnak meg. A perinatális életkor pszichofiziológiai ismeretei. Befogadókká válnak. Jó esetben a konfliktusok feloldhatóvá válnak. amelyek ismeretében át kell értékelni ezt a korszakot. közreműködni. hogy nem csupán a leendő szülők (különös tekintettel az anya) rendelkeznek egy speciális pszichológiai állapottal – melyet felkészítéssel segíthetünk. És miért éppen ezt a korszakot tekintjük elsődlegesnek. Ebben a korai életszakaszban ugyanis az egymás érzéseit és szükségleteit figyelembe vevő szülői magatartás a kórosnak induló tünetképződést megelőzheti. egy élet fejlődésének az alapjait rakjuk le. szorosabban véve az első hat hét. optimális esetben az anya és apa és az újszülött közötti kapcsolat. mint az ebben segítők. melyek szélsőségekhez vezetnek.

technicizálódott. hogy ne csupán az elsődleges megelőzés hatékony területe legyen. mely szintén a kötődés és együttműködés egy speciális formája. Módot ad továbbá arra is. egészét és így családunk és magunk egészségi állapotát. egy élet története. de lehetőséget adjon az érzelmi életet háttérbe helyező. mivel ez a primer prevenció. mert jelen van. mert meghatározza a napjainkat. merevvé vált orvosi. egészségügyi ellátás pozitív befolyásolására és teret nyisson egy interdiszciplináris együttműködésre. 251 . az elsődleges megelőzés egyik leghatékonyabb területe. A kötődés tehát egy történet. életünk alakulását.Ezen értelmezéssel különös jelentőségű a terhes nők és a szülőpárok egészséges állapotukban való támogatása.

az őt érő hatások. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben. a várható élettartam és a halálozási adatok alapján csaknem az utolsó helyen áll. mely sokban segít ahhoz. az egészségesebb és a hosszabb életre való törekvés. rendszere. A 2002-es évi adatok szerint. Kecskemét Az iskolai egészségfejlesztés Tartalomjegyzék: 1. lehetőségeit. abból ugyanis az derül ki. az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása. 2. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői Többéves iskolaorvosi adatszolgáltatásból összesített KSH adat alapján. A gyermekek egészségi állapotának jellemzői. Ennek a programnak egyik kiemelt területe az „Ifjúsági alprogram”. segítséget és sokszor törvényi beavatkozást is igényel. tervszerűen és kiszámíthatóan. melyet részletesen a KSH évkönyveiben megtalálhatunk. megfelelő segítséggel megvalósítani. hogy szakmai hozzáértést. A probléma ma már akkora. a fiatalok elmagányosodása is szembetűnő. mint az iskolai egészségnevelés kerete. amelyet a 11 éves korban elvégzett vizsgálatok mutatnak. Még riasztóbb az az adat. Az iskolában eltöltött idő a gyermekek egészségének és sorsának 252 . Több vizsgálat készült a dohányzásról. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők A népegészségügyi helyzet újragondolása. Ezt csak az új generáció képes. hogy közel 10%-ban romlott hat év alatt állapotuk. Az ifjúság nevelése. (Lásd mellékelt ábra) A mai kor népegészségügyi problémái közé tartozik a szenvedélybetegségek elterjedése. már a születésétől fogva meghatározzák ennek a módját. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról. A Nemzeti Népegészségügyi Program ezt a célt tűzte ki. 4. összefoglalóan elmondhatjuk. gyermekeink csupán 84%-a mondható egészségesnek. 1. hogy ezt a kérdést nem elég ötletszerűen kezelni. Életmódunk változtatása. Az iskolás gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezők. 5. Az iskolai egészségnevelési program. 6. 5 éves korban végzett orvosi vizsgálatok alapján. 2. Hanusz Klára gyermekorvos. folyamata. a főbb betegségeket kiemelve és áttekintve. valamint a gyermekeink lelki állapotának megítéléséről. melyek arra hívják fel a figyelmet. drogfogyasztásról. hogy aggasztó gyermekeink egészségi állapotának és állóképességének helyzete. 7. szakmailag megalapozottan. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok. hogy megvalósíthassuk az ifjúsági egészségnevelést. a feltételek megteremtése a jövő feladata.Dr. a gyermekek és az ifjúság rossz egészségi mutatói felhívták a figyelmet arra is. Az iskolai egészségfejlesztési terv. hogy az egészség fejlesztésében újra és újra kimondva a legnagyobb szerepe a szemléletváltásnak van. 3. alakulása. A magyar lakosság egészségi állapotának helyzete az európai országokban. életkörülményei.

amelyben érvényesülhetnek az egészségfejlesztés eszközei. tárgyi feltételek. Az egészség képviseletére. Nem elhanyagolható tényező a gyermek közvetett és közvetlen környezete sem. mely egymás nélkül a fentieknek megfelelően csak összességében képes megvalósítani céljainkat. Jó és sikeres felnőtté szeretné tenni. felkészíteni az életre. az iskola-egészségügy. Az egészségfejlesztés tekintetében így egyértelműen a nevelést.alakulása szempontjából döntő. ami azonban nem várható el anélkül. Természetes alapkövetelménye ennek az. Ezek a következők: Személyi. Ez olyannyira tény. Itt egyidejűleg megtalálható az egészségügyi és oktatásügyi munka. előrehaladását és helyzetét nagyban befolyásolja egészségi állapota. 253 . mert képezni. ennek megfelelő módon meg kell jelenítenie ezt az együttműködést. Legegyszerűbb talán úgy kezdeni. melynek összetett helyzete és szerepe hivatott őrködni a gyermek egészségi állapota. Hiszen az iskolában már önálló emberként. ha ennek a két szektornak az összefogásával végezzük szemléletformáló munkánkat a jövő generáció egészségesebb életéért. A pedagógusok is ennek az elvárásnak a mentén szeretnék végezni a munkájukat. tanítani szeretné. hogy a szülő a gyermekét azért adja az iskolába – a kötelező jellegétől eltekintve –. az egészségéhez és az egész egészségügyi szolgálathoz. a környezeti hatások és körülmények javítása egyértelmű cél. Az egészséget befolyásoló tényezők közül jelentős szerepe van még az iskolai higiénés környezetnek. míg a nevelés. a tanítást végző személyek és az általuk választott módszerek (példamutatás vagy módszertanok alkalmazása). hogy minderre – törvényi szabályozással – kiépült szakszolgálat figyel. melyet közelebbről vizsgálva számtalan tényező befolyásol. Az egészséges környezet olyan népegészségügyi feltételek kialakulását segíti elő. a betegségek megelőzésére az egészségügy szereplői vállalkoztak. hogy a gyermek egészsége szilárd és stabil legyen. s nem kevésbé fontos az iskolát körülvevő feltételrendszer is. nem szülei kezét fogva – csak segítségét remélve – áll a gyermek az őt ellátó egészségügyi személyzet előtt. valamint egészségfejlesztési tevékenységek. Így eredményt csak akkor lehet elérni. Nem kevésbé lehetőség is így. kellő fejlődése és az egészséget befolyásoló körülmények. s szinte magától értetődő. tanítás felelőssége a pedagógusok vállát terheli. hogy ennek figyelmet ne szentelnénk. Az iskolai színtérnek. hogy csak egymás munkáját kiegészítve tudnak eredményt elérni. hogy segítsük viszonyulni saját magához. A gyermek iskolában betöltött helyét. A gyermekek egészségét befolyásoló tényezőket eszerint három nagy csoportra osztottuk. hatások felett.

rendelet 59/1997. magánszemélyek Az ellátásban érintettek Gyermekek Szülő k (család) 254 . Alapítványok. Tv. Körzeti védőnő Önkormányzatok. Gyermek és fogászati asszisztens Ifjúságegészségügyi felügyelők Fogászati gondozás: prevenció és kezelés Az óvodák.) NM rendeket Intézményvezető kkel Iskolai étkeztetés kommunikáció. Logopédus. végzése Vonatkozó rendeletek: 26/1997. Összefoglaló az iskola-egészségügyi ellátásról Az ellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek: Feladatok: Iskolaorvos. (IX. Dolgozók orvosi irányítása vizsgálatainak ellenőrzése A testnevelési tanóra keretében és tanórán kívüli objektív feltételek ellenőrzése Egészségügyi Egészséges felvilágosító és életmódra nevelés nevelő munka koordinálása 26/1997. NM rendelet 7/1991. követése Alkalmassági vizsgálatok Közegészségügyijárványügyi tevékenység Az egészségnevelési tevékenység irányítása. védő nő Iskola fogorvos. évi XI. Pszichológus. NM. NM rendelet Iskola – egészségügyi ellátás Az ellátásban együttműködők Szakemberek Iskolafenntartók Pedagógusok. Házi gyermekorvos. 03.03. Egyházak. (IX. iskolák és környezetük közegészségügyi ellenőrzése A szomatomentális egészségi állapot szűrése.3. Gyógytestnevelő. Szakorvosok.) 1991. együttműködés étlap összeállításának Fogászati prevenciós ellenőrzése program szervezése. körülményeinek.

Természetesen szerepük egyre jelentősebb. A gyermek és ifjúság-higiénés felügyelő az ÁNTSZ dolgozója. törvényi szabályozás alapján az egészségfejlesztésben. amelynek csak az összhangja képes biztosítani gyermekeink harmonikus fejlődését. törvény által módosított 1993.A fenti ábrán szemléltetem mindazon emberek tevékenységét. hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Program gyakorlati megvalósításában elsődleges szerepet kaptak. illetve köteles végezni a törvényi szabályozások alapján. hogy összefoglalásra szorul az iskolaegészségügyi munkát végző emberek hovatartozása. szintén nevesített feladatokat kapott. dolgozói nem szerepelnek külön feltüntetve a táblázatban. Itt szeretném megjegyezni. Ide tartoznak még az iskolaorvosi tevékenységet végző fogorvosok és asszisztenseik. Az ÁNTSZ egészségfejlesztési osztályai. a fenntartókkal és ellenőrizze is azokat. Ezért fontosnak tartom. évi LXXIX. törvény által módosított 1993.3. mivel elsősorban szakmai közreműködők. a gyermekeket és családjaikat is. törvényi szabályozás alapján. közoktatási törvény 48. külön finanszírozással végzik. így a legközvetlenebb szakmai kapcsolatot jelentik a módszertani intézetekkel. hogy az iskolák nem kellően tájékozottak abban. ha aktívan bevonjuk a folyamatba az érintetteket. A gyakorlat azt mutatja. Az iskolai egészségnevelési tevékenységet szabályozó jogszabályok Összefoglalva: • • • • 2003. Az iskola-egészségügyi ellátásban fő és mellékállású iskolaorvosok és védőnők vannak. hogy ki és milyen tevékenységet végez. Az iskolai 255 . amely ma még legtöbbször az Önkormányzat. valamint szeretném pontosítani az egészségügyi feladatokat végzők tevékenységeit és hovatartozását. Az Iskola és a Fenntartója. hogy mindez csak akkor hatékony. s neki a feladata. közoktatási törvény 1995 évi LIII. beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is. Az iskolai programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat. tanácsadók és csak ritkán megvalósítók az iskolában az egészségfejlesztés területén. hogy a higiénés törvényi szabályokat betartassa az iskolával. Ennek a komplex rendszerét kíséreltem meg összefoglalni a fenti táblázatban. Környezetvédelmi törvény 26/1997 (IX. évi LXXIX. § (3) „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. 4. évi LXI. hogy összefüggésében tekintsük át a résztvevőket és az együttműködőket. s ennek megfelelően Ő a legalkalmasabb személy. Munkájukat.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról Az Országgyűlés 46/2003. Sajnálattal kell megjegyeznünk. Munkájuk szakmai színvonalát az ÁNTSZ– ben dolgozó iskola-egészségügyi szakfelügyelő főorvos ellenőrzi. (IV. évi LXI.16) OGY határozata „Egészség évtizede nemzeti népegészségügyi programjáról” A fentiekből kiemelt legfontosabb részek: 2003.

akik hosszú évek óta keresik a kapcsolattartás lehető legjobb módját az iskolával a gyermekek egészségének javítása érdekében. egészséges táplálkozás. mint az iskolai egészségnevelés kerete. szervezéséhez. de nem kevés zavart is jelentett a gyakorlatban az iskolát ellátó orvosok. A pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti 26/1997 (IX. Óriási szakmai kihívás volt azonban az egészségügyi szereplőknek. Először történt meg. Nemzeti Környezetvédelmi akcióprogram. mint kötelező elem. másrészt megjelent az iskola-egészségügyi ellátás. folyamata A fenti törvényi összefoglalás közül az egészségügyi. hogy esélyt kaptunk arra. védőnők között. Ha mindezt összekapcsoljuk a Nemzeti Népegészségügyi Program vonatkozó fejezetével.) NM rendelete az iskola-egészségügyi ellátásról 2. 5. (lásd előző fejezet).16) OGY határozata „Egészséges Nemzetért Nemzeti Népegészségügyi programjáról Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása fejezet egészséges ifjúság alprogram egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein Egészséges életmód programjai. aktív testmozgás elterjesztése. közegészségügyi és járványügyi biztonság. A munkaközösség szakmai. élelmiszerbiztonság. Ez a helyzet zavart keltett az iskolákban. a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában b. újításra szorul. Az iskolai egészségfejlesztési terv. akkor láthatjuk.) A közoktatási törvény múlt évi módosítása azonban jelentősen megváltoztatta a helyzetet. Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben. hogy több tételében is átdolgozásra. a témakörben megjelenő szakmailag megalapozott módszerek fejlődésével (amelynek egyik fő területe a családi életre nevelés). a feladatok pontosítására lehetőséget kaptunk mindannyian. § (1)–(2) A nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. (Más kérdés. Egyrészt nevesítve lett a törvényen belül az egészségi és környezeti nevelési program. önkormányzati törvény nem változott. rendszere. számú melléklet 5. az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése fejezet: Dohányzás visszaszorítása.egészségnevelési program elkészítéséhez be kell szerezni az iskola-egészségügyi szolgálat véleményét. 58. mint kötelezően véleményező szakszolgálat. hogy az együttműködések szabályozására. akik a gyermekek jobb létéért tevőlegesen tenni akarnak. ellenőrzéséhez. jelenleg is aktuális.3. pontja Részvétel a nevelési-oktatási Intézmény egészségnevelő tevékenységében a. hogy a gyermekeinket hozzá tudjuk segíteni egy jobb egészséghez és jobb jövőhöz. alkohol. (IV. módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal Az Országgyűlés 46/2003.és drogmegelőzés. 256 .

hogy az. a törvényi szabályozást – ami elengedhetetlen a megvalósításban – valamint ismerje az ehhez szükséges igénybe vehető szakanyagot és segítségeket. A megvalósítás iskolák helyi döntése alapján történhet. programokkal. egymást kiegészítő módszerekből és programokból kell állnia.Ehhez azonban elengedhetetlen. Feltétlenül fontos. helyi ismeretekre. jól ismerje ezt a folyamatot. megjelent az OM gondozásában. A megvalósítást csak összefogással. Fontos. mely tartalmaz módszert. szakmailag felkészüljünk feladatainkra és áttekintsük a tennivalóinkat. aki ennek a feladatnak az irányító szerepét felvállalja. helyzetre. Ez ad csak lehetőséget az iskolai egészségnevelés hatékony megvalósítására. feladatokra való ontása az éves egészségnevelési és környezetnevelési program.hu/). tanórán belüli és tanórán kívüli foglalkozásokkal. Ennek a küldetéstudatnak megfelelő. 257 . egy nagy átfogó Iskolai Egészségfejlesztési Terv része. Ennek a programnak be kell illeszkednie az iskola nevelési programjába. 2004 első negyedévében.om. s az iskolákhoz eljutott állami támogatással. Maga a megvalósítás. Az iskolai egészségnevelési program. 6. A szakmai alkalmasságát biztosítja az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye. (A stratégiai terv elkészítéséhez az OM segédanyaga használható. a források szerint. melynek megvalósítási programja. hosszú. aminek fontos része a finanszírozás. Nem véletlen. hogy ezt a programot a fenntartó felé kell terjeszteni elfogadásra. az iskolai egészségügyi ellátásban szereplők együttes munkájával lehet eredményessé tenni. Megtalálható még az OM honlapján is. stratégiai tervezési tudás szükséges. s egymásra épülő. http://www. hogy ebben benne foglaltassék az iskola – helyi igényeit és lehetőségeit ismerve – küldetéstudatának a megfogalmazása. forrásokat –. Az iskolai egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez. közép és rövid távú tervekre bontva kell ezt kidolgozni. amit egy jó egészségnevelési programnak tartalmaznia kell. épülő. hogy jól ismerjük lehetőségeinket. Iskolai egészségnevelési program Ebben a leírásban csupán vázlatosan foglalnám össze azokat a fő fejezeti formákat.

2. értékelés (erősségek. Parlagfű mentesítési program II.1. A tanórán kívüli tevékenységek (ami kiegészíti a tantervi feladatokat) II.2.1. Szülők és a család bevonása a programokba.3. erőforrások) A tantestület által elfogadott alapelvek. gyengeségek. munkacsoport. Egészségnapok. Célzott akkreditált programok alkalmazása Drogprevenció Dohányzás Táplálkozási programok Stb.2. A team feladatainak pontosítása Az éves program kidolgozása A program ellenőrizhetősége. Balesetvédelmi rendszabályok megismerése.1. ennek szempontjainak a megfogalmazása A megvalósítás módja.Szakmai javaslat az iskolák egészségnevelési programjának tervezéséhez Tartalmi elemek.1.2.2. alkalmazása II.1. hetek.3. nevelésük 258 . Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok II. Mindennapos testmozgás II.7. I. Iskolai étkeztetés II. fejlesztésre váró feladatok.2.1.5. II. A tanórai tevékenységek (szaktárgyak. Az egészségfejlesztési stratégia rövid ismertetése Általános helyzetleírás.4. Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok II. formai javaslatok: I. Szakmai program II. célok megfogalmazása. a résztvevők feladatainak pontosítása Költségvetés II.2. modulok) II. Személyiség fejlődése II. Egészségnevelési program tervezőinek feladatai (részletezés az alábbi szempontok szerint) A program felelőse és a végrehajtás módja (pl.2. sportprogramok II. melyek tükrözik az iskola hitvallását.1. Általános rész I. elkötelezettségét.2. kiből áll és hogy működik) A team munkában résztvevők felsorolása.2.6.2. van-e egészségfejlesztési koordinátor.

aki a családi életre nevelés oktatására vállalkozik. Biztos. Mivel feladatvállalásuk szinte küldetés. a küldetéstudat megfogalmazásánál • Az iskolai egészségnevelési programban • Tanórán belüli foglalkozásokon • Tanórán kívüli foglalkozásokon • Személyiségfejlesztés Kapcsolatépítés lehetőségei. 7. képviseletére és megvalósítására. valamint a felhasználható információs forrásokat (szakmai irodalom. hogy melyek lehetnek ezek az utak. lehetőségek. Ezen alapra építve igyekszik ismereteket és speciális tudást. A családi életre nevelés kapcsolata és helye az iskolai egészségfejlesztésben Az. akik vállalkoznak ennek a tantárgynak az oktatására. A fenti programokhoz jelen ajánlás a főbb egészségügyi szempontokat foglalja össze. és a gyermek teljességében történő megérintését tűzte ki célul. megközelíthető pontok (kapuk az iskolai színtérbe lépéshez): • Iskolai lehetőségek: . felhasználható programok. az adott vonatkozó kerettantervi rendeletnek. nehéz dolgot vállalnak magukra.egészségfejlesztési koordinátor szükségessége . hogy a kiegyensúlyozott személyiségfejlődéshez. hol illeszkednek a gondolatok? • Az iskolai egészségfejlesztési programban.„egészségtan tanár” alkalmazása . hogy mindezen történések. hogy ma olyan történelmi pillanatot élünk. Mégis hiszem. hogy nekik fel kell vállalniuk azt a plusz feladatot. arra mutat rá. s ezt felhasználva a jó kapcsolatok kialakításához segít hozzá. stb.stratégiai tervkészítéshez segítségnyújtás • Iskola-egészségügyi szolgálat • ÁNTSZ egészségfejlesztési osztálya • Szülők • Önkormányzatok 259 . amelyet megkíséreltem összefoglalni. ami jelentős beavatkozásra ad lehetőséget mindazon szakembereknek.Megjegyzés: A fenti fejezetek alapján a részletes kidolgozás az iskola feladata. Internet címek. a helyi személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően. Hol lehet helye a családi életre nevelésnek. segítség. amivel megkeresik az utat az általuk képviseltek beépítésére az iskolai egészségnevelési programba. mellyel ehhez a munkához segítséget adhatok. Befejezésül azt kíséreltem meg összefoglalni. több éves tapasztalatom alapján mondhatom.) kísérelte meg összegyűjteni. törődést biztosítani a gyermekeknek.

s amikorra a földrengésnek vége: az egész táj jellege megváltozik.: Tápanyagtáblázat. Budapest. Budapest. Szakirodalom Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. Székely L. alkohol és kábítószerfogyasztás a kiskunhalasi 10–18 évesek körében. Patai K. Medicina Kiadó. 1982.: Testnevelési játékok gyűjteménye. ISM. 1993. Kapitány Á. Budapest. Tóth J. 2001. 1982. Tankönyvkiadó. Budapest. A belső dohányipari dokumentumok tanulságai. Buda B. Magyar Közlöny 2003/38. rész. 1999. 1994. Táplálkozástan és tápanyagösszetétel. (szerk. Budapest. I–II. Medicina Kiadó. 260 .: A mozgásszervek védelme gyermekkorban. Budapest. 1999. Budapest. Pápai Páriz Egyesület. Glaxo és Zsiráf Kft.: Gyermekvédelem az iskolában.: Mentálhigiéne.: Ifjúság és egészségkárosító szokások. akik iskolaorvosi tevékenységet végeznek bármilyen szakágban. Veszprém. Sziget Droginformációs Alapítvány. – Nyilas L. Budapest.Összefoglalómban Németh Lászlót idézném. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar. Budapest. Budapest. 1991. BONTAKOZÓ EMBEREK Mi van a kezünkben? A FEJLŐDÉS A szellem földrengéssel fejlődik: belerobban egy eszme.: Szenvedélybetegségek. Kecskemét. Budapest. Medicina Kiadó. Jávor É. 2001.: Egészségmegőrzés gyakorlati alapok. Szilágyi T. Budapest.: Szenvedélyek rabságában. 1989. Egészségünkért a XXI. GYISM.: A kábítószer. 2000. Rácz J. században Alapítvány. Jelentés a magyarországi droghelyzetről. Budapest. 1994. Bíró Gy. A népegészségügy kialakítása az új Európában. Bizonyítékok az Egészségfejlesztés hatékonyságára. 2001. Szorobán Kiadó. föllángol egy szenvedély. 2001. Gati F. aki példaképül szolgálhat mindazoknak. 1999. Droginfó pedagógusoknak. Medinfo.: Eljátszott bizalom.: Rejtjelek. 2001. Budapest. Gondolat Kiadó.): Drogcsapda Paginárium. 2002. Budapest. Bayer I. Bágyoni A. White Golden Book Kft.: Prevenciós programok értékelése. ANIMULA Kiadó. Idézet Németh László iskolaorvosi feljegyzéseiből Akikért teszünk: GYEREKEK. „Utak a mához”. 1997. GYISM. Gliedné Farkas K. –Wills J. Lőrinczi J. – Lindner K. Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár. Budapest. – Kapitány G. Naidao J.: Egészségnevelés. Dohányzás.

1993.: Gyermek. 2000.: Se többet. Budapest. Kulcsár Zs. a segítő szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdésében. Debrecen.: Egészségpszichológia. – Simnett I. Semmelweis Egyetem.. Budapest. 1996. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Bagdy E.: Egészségvédelem az oktatásban. Fehérné Mérey I. 1998. 1991. Barabás A. Aszmann A. Budapest. Magyar Testnevelési Egyetem. Hungarofit: Mérd magad.: Egészségfejlesztés. Budapest. Eötvös Kiadó. Budapest. – Várkonyi Á.. Anonymus Kiadó.: A klinikai pszichológiai szakmai kollégium állásfoglalása a mentálhigiéne. se kevesebbet. Ewles L. Somhegyi A. Budapest. 1999. Magyar Gerincgyógyászati Társaság.Barabás A. Aszmann A. – Gardi Zs. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. Humanbiol Kiadó Budapest. 1996.: Iskolaegészségügy. Budapest.: The Hungarian National Growth Study. Fehérné Mérey I.: A fizikai fittség mérésének európai tesztje. Medicina Kiadó Budapest. Útmutató Tanácsadó és Kiadó Kft. 2000. – Pantó E.: Tartáskorrekció. 1998. 261 . 1990. 1990. Anonymus Kiadó. Budapest. Seregélyi J.: Mozgás és egészség.és ifjúsághigiéné.

változtatásokat igényelnek és idéznek elő. az orvosi és más szakemberek tevékenysége egymást kiegészíti. hanem a gondozott személlyel és családjával egyaránt. Mindenkinek és minden szakterületnek a feladata. hogy a védőnő milyen módon végzi a gondozást. hogy kerüljön. a választási lehetőségek előnybe részesítése kell. Sokféle szolgáltatás közül választhatnak a gondozottak szükségletük. – a centralizáció helyébe fokozatosan a decentralizáció lép. nemcsak a gondozásban közreműködő szakemberekkel és civil szervezetekkel. A megelőzés multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködést igényel. – az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás ösztönzése. a kapcsolatrendszerek (team. – a kész megoldások ajánlása helyett. A társadalmi fejlődés trendjei Az eredményes megelőző ellátás biztosításához szükséges figyelembe venni a társadalomban végbemenő változásokat. Naisbett 1982-ben írta le a társadalmi fejlődés főbb trendjeit. a család a szükségleteinek (igényeinek) megfelelő ellátást kap-e. hogy milyen mértékben elégedett a gondozott személy a védőnővel. hogy egészséges maradjon. Adaptálódni kell a társadalmi fejlődés trendjeinek megfelelően. mely magában foglalja az egészségügyi ellátásban is szükségszerűen bekövetkező változásokat is. például az alábbiakat: – a rövid távú célok helyett a hosszú távú célok kerülnek előtérbe. A színvonalasabb védőnői ellátáshoz és a gondozott személy (család) elégedettségéhez szükséges holisztikus megközelítéssel kell megvalósítani a szükséglet szerinti ellátást és gondozást.Odor Andrea országos vezető védőnő. hogy sikerül-e a védőnőnek őszinte. partneri kapcsolat) kialakítása szükséges. Ebben a folyamatban egyre inkább fokozott hangsúllyal jelenik meg. Ezek a védőnői szerepben. mert ez készteti az embereket cselekvésre. illetve a védőnői ellátásban is változásokat. változásra és 262 . – az alá-fölérendeltség helyett. igényük kielégítésére. A szükségleten alapuló védőnői gondozás jelentősége Ma már számos lehetőség adódik az ismeretek megszerzéséhez. Budapest Védőnői és orvosi alapfeladatok megosztása a megelő ző ellátásban Az egészséges embernek legalább annyi törődésre van szüksége. A védőnői. A védőnői ellátás igénybevételét a jövőben jelentős mértékben befolyásolja. mint a betegnek. illetve. támogatása kerül előtérbe. hogy a gondozott személy. hogy meggyógyuljon. illetve állapota javuljon. bizalomra épülő kapcsolatot kialakítania gondozott személlyel és családdal.

• az alapfeladat és felelősség egyértelműen kerüljön meghatározásra. a helyi közösségre. az ifjúság egészségmagatartásának kedvezőtlen tendenciája. a gondozott személlyel együtt határozzuk meg a célokat. A szubjektív szükséglet a gondozott személy hiányérzete. felelősség). Ehhez azonban fontos ismerni és felismerni a különböző típusú szükségleteket. egészségi állapot. hogy mit sikerült megvalósítani. mely kiterjed a gondozott személy egészségi állapotát meghatározó testi. preventív ellátás megvalósítására. az ellátás hiányosságainak csökkentéséhez feladatmegosztásra van szükség. mit nem és miért. A szükségleten alapuló ellátás feltétele. illetve van-e lehetőség más módon a célt elérni. szekunder. 263 . a szekunder és a tercier – az ellátásban és az egészségnevelő tevékenységben egyaránt megfelelő hangsúlyt kapjon. hogy a különböző szükségletek összehangolásával. élethelyzet.) alapuló. Az összehasonlításon alapuló szükséglet során a gondozott személy önmaga ellátását hasonlítja olyan személyhez. spirituális. így például a védőnő által meghatározott szükségleteket normatív szükségletnek nevezzük. a segítés.az önmagukért való aktív közreműködésre a gondozási folyamatban. bevezetése” (Népegészségügyi Program: Egészséget támogató társadalmi környezet – egészséges ifjúság). • az alapellátás funkciózavarai (szerep. • „A nő. a családon belüli erőszak. A szükségletek meghatározása egy szisztematikus információgyűjtő folyamat. stb. kompetencia. prevenció hiányosságai különösen a primer és a tercier. az egészségtudatos magatartás hiánya. érzelmi. Feladatmegosztás a megelőző ellátásban A magyar lakosság egészségi állapotának. • a Népegészségügyi Programban való eredményesebb védőnői közreműködés. A magasabb színvonalú prevenció (primer. meghatározása. aki tőle eltérő módon részesült ellátásban. jövőképének meghatározása. • a védőnői ellátás szakfelügyelete szempontjai kidolgozásának szükségessége. • a védőnői ellátás minőségbiztosítása kidolgozásának szükségessége. míg a kinyilvánított szükségletről akkor beszélünk. kulturális háttér. • a védőnői ellátás helyének. A feladatmegosztás alapelvei • a prevenciót végző személy törekedjen az esélyegyenlőségen. szerepének. a gyermekbántalmazás növekvő eseteinek „napvilágra” kerülése különösen szükségessé tette a megelőző ellátás (prevenció) átgondolását és fejlesztését. készítsük el a gondozási tervet és annak megvalósításához szükséges feladatokat. tercier) végzéséhez. támogatás formáit. Fontos értékelni. 0–18-éves gyermek – egészségügyi ellátásban a prevenció egységes elveinek. amely megfogalmazásra még nem került. amikor verbálisan vagy non-verbálisan már kifejezésre kerül a szükséglet. • a prevenció minden szintje – a primer. a családra. szociális. A feladatmegosztást sürgető tényezők • a magyar lakosság egészségi állapotának helyzete. de ide tartoznak a védőnői ellátás során megvalósítandó feladatok és kötelezettségek is. tényezőkre. anya. A szakember. a szükségleten (kor. lelki.

a tercier prevenció a tartós betegségben szenvedők életminősége romlásának csökkentésére. észleléssel. az egészséget támogató rendszerek fejlesztésére irányul. segítse a gondozott személy és család együttműködésének megnyerését az egészségesebb életvezetésben. az egyének hatékony aktivizálására törekszik. Feladatmegosztás alapja – a primer. az együttműködésben való aktív 264 . A primer prevenció a védőn ő önállóan végzendő alapfeladata A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. probléma. idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. vizsgálatok. A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével. egészségfejlesztés (health promotion). Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez. A primer prevención belül a „primer egészségnevelés” is a védőnő önállóan végzendő alapfeladata. amely módot ad az embereknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. új fogalmakat. megvalósuljon a prevenció minden szintjén a szakemberek közötti kölcsönös kommunikáció. fejlesztésére. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában. cselekvően hat és a helyi közösség. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás. az illetékes szakember útmutatásainak betartatása. A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedők életminőségének javítása. javítására irányul. szemléletet és módszereket. a családtervezési módszerek alkalmazása. megfigyeléssel.) meggyő zésében a gyógykezelés. a szekunder prevenció a betegségek korai felismerésére. képzettségének és gyakorlatának megfelelően működjön közre a megelőzésben. érdemi partneri együttműködés. A primer prevenció az egészség megőrzésére.és konfliktuskezelés). a mindennapos testmozgás.• • minden szakember a tudomány állásának. betegségek korai felismerésében. a lelki egyensúly megteremtése. hogy a védőnő és az orvos a preventív ellátást azonos szakmai elvek alapján és gyakorlat szerint végezze. stb. Közreműködik az egyén (család. Szükséges. az elváltozások. Az egészségfejlesztés az a folyamat. támogatja a gyógykezelés eredményességét. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. a személyi higiéne. ösztönözze a védőnői ellátás igénybevételét. maximálisan kihasználva a képzettségben rejlő lehetőségeket. szükség esetén újra alakításában. az egészséges és biztonságos környezet kialakítása. a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. fenntartása. illetve a társadalmi integrációban. a szekunder és a tercier prevenció A prevenciónak számos megközelítése létezik. Az egyre inkább teret hódító ún. Az eredményességéhez elengedhetetlen. Az egészségfejlesztés az egészséghez kötődik. a hagyományostól eltérő magatartást igényel. hogy az orvos támogassa. szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők. az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-. illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). nyomon követéssel. a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása.

az Országos Egészségfejlesztési Központ/Országos Gyermekegészségügyi Intézet.az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet.a Csecsemő. Az utóbbi célja az egészségi állapot javítása. a szükségtelen nehézségek. Konszenzus a feladatmegosztásban A védőnői és orvosi feladatok megosztás-koncepciójának véleményezése széles körben megtörtént. megfelelő gyakoriságúak legyenek (legalább havi rendszerességgel).és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium. különösen a tájékoztatásban. . vezető védőnők). mely 2004-ben közel 6000 példányban jelent meg. A koncepció az alábbi intézmények javaslatait és véleményét tartalmazza: . A szekunder és a tercier egészségnevelés már orvosi feladat.a Védőnői Szakmai Kollégium. Alapvető otthon-ápolási ismereteket nyújt és megtanítja alkalmazásuk módját. 265 . az állapotromlás megelőzése. . . . . kölcsönösek (oda-vissza). Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti. a még visszafordítható folyamatban. Kölcsönös. az őket gondozó szakemberek és civil szervezetek közötti partneri.a SE Egészségügyi Főiskolai Kar. A védőnők alapfeladatainak megjelentetése kiadvány formájában Közel 4 éves konszenzusteremtő folyamat után a védőnői és orvosi feladatok megosztásának alapjait. . kölcsönös együttműködés esetén a védőnő is – kompetencia körén belül – jelentős segítséget nyújthat. személyesek. valamint a védőnő alapfeladatait foglalja össze „A védőnő preventív alapfeladatai.a Magyar Védőnők Egyesülete. illetve kialakítása. kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban” című kiadvány.részvétel érdekében. tiszteleten. .a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium. . Az előbbi a megbetegedett ember egészségi állapotának visszanyerésére összpontosít.az Országos Alapellátási Intézet. támogatja a gyógykezelés eredményességét. . hogy a kapcsolatok elfogadáson. .az ÁNTSZ (Országos Tisztifőorvosi Hivatal. korlátozások és komplikációk elkerülésére irányul. empátián alapuljanak. Ehhez szükséges. Megegyezés. teret adjanak. érdemi együttműködés fenntartása. félelemmentes konzultációnak és véleményalkotásnak. érdemi együttműködés A megfelelő megelőző-gyógyító ellátásban elengedhetetlen a család. bíztassanak az őszinte.a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete.a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság.

gyermeket ellátó háziorvosi. New York. 2004. ezáltal javulhat az orvos-védőnő és egyéb szakterületek kommunikációja. Szabályozhatók.. OEFI). hol kell fokozott hangsúlyt kapnia. Gyakorlati útmutató. az esetleges versengés. meghatározhatók a kölcsönös együttműködés formái.. Naisbett J. Naidoo J. • Magyar Védőnők Egyesületének elnöke és vezetőségi tagjai. • ÁNTSZ (megyei/fővárosi tisztifőorvosok. Gyakorlati alapok. • Országos Intézetek főigazgatói (OSZNI.: Egészségmegőrzés. annak érdekében. a finanszírozás. Makara P. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest.: Egészségfejlesztés. védőnői szaktanácsadói. készség. csecsemő és gyermekgyógyászati). 25–27. • Egészségügyi Főiskolák Védőnőképzőinek vezetői. a felesleges párhuzamosság. 1999. Az alapfeladatok meghatározása alapul szolgál a standardok. Budapest. indikátorok fejlesztéséhez. Az egészségmegőrzésről. Összefoglalás: Az alapfeladatok összeállításával meghatározásra került. OALI. • Kollégiumok elnökei (védőnői. csökkenthető a felelősség hárítás. továbbképzés.: Megatrends. • OTH érintett vezető szakemberei.és vezető védőnők). eredményesebben működjenek közre a lakosság egészségi állapotának javításában. OGYEI. • Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság elnöke. 29–30. 1999. az alábbi intézmények vezető szakemberei körében: • ESZCSM Gyógyító és Ápolási Főosztály.A kiadvány bemutatása A kiadvány bemutatására az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban (OTH). 1982. a Népegészségügyi Program megvalósításában az ellátott személyek (családok és szakemberek) nagyobb megelégedésére. Medicina Könyvkiadó Rt. a szakfelügyeleti szempontrendszer összeállításához az ellátás minőségének fejlesztéséhez. a tevékenység dokumentációja. Inc. – Wills J. szülészeti és nőgyógyászati. szülész-nőgyógyász. az anya. szakfelügyelő főorvosokgyermekgyógyász. együttműködése. • Országos Alapellátási Intézet házi gyermekorvosi. az ifjúság és a család egészségügyi ellátásában” címmel. a csecsemő. 67–68. május 11-én került sor „Együttműködés a nő. az adatszolgáltatás. Szakirodalom Ewles L – Simnett I. a körzetek kialakítása. ápolói. iskola-egészségügyi. jártasság) a megelőző ellátáson belül. 266 . hogy a védőnők magabiztosabban. Warner Books. a képzés. 213–219. Nővér 7 (1994). A prevenció védőnői és orvosi feladatainak megosztásával feladatorientáltan fejleszthető a munkaköri leírás. a gyermek. hogy a védőnői ellátásnak (ismeret.

bolt. A játék mégsem fölösleges. ütközése. logikus gondolkodásig. Ritmikus. szerelmi játék (valaminek mulattatóan. 4. koronggal végzett szabályok szerint űzik. o-o-o hangok kíséretében. A fiatal élő lény azért játszik. a képzeletszülte. mégsem célszerűtlen. hogy a gyermek értelmi fejlődése egyenes vonalban. Színészek színpadi játéka. amely az élő lényt feszült. majd az orsóra tekert madzaggal visszahúzza azt. A játék szemben áll a felnőttek reális világával. hanem önmagunk játékba hozása. és szóval. racionális világa. kielégítetlen vágyak világa. 267 . Piaget alaptétele. Játék és érzelem Freud munkájában a játék és érzelem összefüggéseire derül fény. 1. A játék annak az energia feleslegnek a levezetése.III. Pl. konfliktusa. ugrások nélkül halad az egyszerű reflexektől az érett. 3. habok. A gyerek azonnali kielégülésre törekvő vágykésztetése. a külvilág nyomására alakul ki a két világ: az egyik a játék. Hangszer. Pl. csak később. mert ezáltal későbbi. a reális külvilág lemondásra. melyben az örömelv uralkodik. asztalka. A játék célja nem kitűzött célok elérése. 7. golyóval. örömmel üdvözli. Piaget munkássága (fejlődés) „Két világ elmélet” Egyik a gyermeki ábrándok. A felnőtt világban használt tárgyak kicsinyített mása. reális. a másik a valóság területe. a vágyak világa. felnőtt létéhez fontos tevékenységeket gyakorol. tenisz. Képzelet. harmonikus. Szabályok szerint végzett csoportos. Másik a felnőttek valóságelv vezérelte. baba. fogócska. kártya. A családi életre nevelés gyakorlata Kőszegi Ágnes mentálhigiénés szakember. hanem a különféle helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodásban jelölhető meg. sakk…stb. gyönyörködtetően vagy meglepően alakuló játéka). túlstimulált állapotban tartja. A kisfiú egy orsóval játszik. A játék legfőbb szerepe nem annyira a gyakorlásban. elmemozdító játék. Budapest Játékgyűjtemény A Magyar Értelmező Kéziszótár a játék szónak13-féle jelentését írja le. 6. Pl. könnyű feladat. Sport: labdával. 2. Önfeledt. szórakozásképp végzett szabad tevékenysége. színek. Pl. 5. ügyességi. Gyermeknek időtöltésül. pl. melyet a szoba különféle zugaiba hajít el. 8. tetszetős mozgás. Ezt a játékot vég nélkül képes játszani. Piaget szerint a gyermek számára egyetlen világ létezik. stb.

O-o-o el.. A játék tehát előképe a konstruktív megoldásnak. az mutatkozik be A. akiét kihúzom. többé már nem kiszolgáltatott a frusztrált érzésnek. ami eszedbe jut Ritmusra csettintés jobb majd bal kézzel. Játékok Ismerkedő: 3 papír. hogy itt van.A gyermek lemond az ösztön kielégülés tárgyáról. Elszenvedett sérelmeit kivetíti a játéktárgyba. Játékkal kárpótolja magát.(kutya-macska) • Kéznyomós pénzfeldobós • Kacsintós gyilkos • Elnök-titkár • Közös mese – adj hozzá egy mondatot • Lexikonos – írj meghatározást egy szóhoz. amire más írja a választ Ági Árvácskaültető Álomországból Tevékenység elmutogatása. visszahúzás. könyv. és újrajátssza a traumatikus eseményt. kimerevítése Péter-Pál Mi közös bennünk Keress valakit. ha… • Pénz asztalra csapása • Hirdetésírás • 3 labda különböző úton. balra a szomszédjáét • Önéletrajz Más: • Közös rajz • Szemkontaktusos helycserélős • Családi perpatvar • Fekete-fehér • Elölről-hátulról (katapult)-ál-összetett szavak • Háttal ülőnek elmagyarázni a rajzot • Japán foci • Adok neked egy. Egyúttal a passzívan elszenvedett traumát aktívba fordítva. színdarab • Mi lenne. B. találd ki melyik az igazi • Mi változott? 3 dolog • Most mutasd meg! – film. hanem ő az élményen. akinek. azonos sorrendbe érkezzen vissza 268 • • • • • • • • • . C kezdőbetűvel írd le rögtön. jobbra mondja a saját nevét. és ellenvetés nélkül eltűri anyja távozását. s megtorolja azokat. Tárgy beadása.. a gyermek maga idézi fel a traumatizáló helyzetet szimbolikus formában.. nem traumatikus élmény uralkodik felette..

mint egy tükör Láthatatlan karmester Asszociációs-mellé ülős Mozdulatsor postás Kapus játék Gyere be a körbe Bogozódás Rózsakertek őrzője Tíz ember kerüljön a listára Kit dobjunk ki a hajóból? Nevettetés (2 percen belül) Találd ki. hogy egyetlen láncszem helytelen „működése” esetében az egész lánc felbomlik. térdet a térdhez Utánozd a mozdulatait. és kinek dobtad. 269 . LABDA DOBÁLÁSA KÖRBEN (figyelem játék) 3–4 féle színű labda dobálása körben. Fontos megjegyezni.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Steve labdája Szinkronizálás Alibi Érzések mutogatása + érzés a homlokon Fejet a hashoz. Minden labda más útvonalat járjon be. B-k kifelé. Kiosztják A és B szerepeket a következőképpen: Megfogják egymás kezét és kifeszítik a kört. Vezényszóra A-k a kör közepe felé dőlnek. hogy kitől kaptad. így egyensúlyozva egymást! Jól érezhető. ki csapott a kezedre! Egy szóval egy történet eljátszása Labda a hashoz Amerikából jöttem Bizalom: • Körbe egymás ölébe ülés • Harang • Vakvezetés • Széken állás (születési dátum szerint) • Kígyó leghátsó szeme nyitva • Fej fölé emelés • Sorfal közt elfutás STABILITÁS Páros számú csoport kört alkot. egymás állandó figyelésén múlik. Az egyensúly a kölcsönös kontrollon.

és így végig fut a jel a soron. ő pedig igyekezzen menekülni a fogó elöl. A sor másik végén egy szék áll. amit csak a két első ember lát. Kiindulási helyzetben az egy sorban lévők kezei érjenek össze. GYÜMÖLCSÖS 5 személy segíti a játékvezetőt a játék lebonyolításában. megváltoztatva ezzel a folyosók helyzetét. akiket a tábor 5 különböző pontjára állítunk. Mindenki hátul összekulcsolja a kezét és saját hasát nem védheti. Mindegyiknek valamilyen gyümölcsjelet adunk. A két csapat két párhuzamos sorba áll be. hogy vízszintesen oldalra kitartott keze szomszédjáéval éppen összeérjen. a háló tagjai nyújtva tartott kézzel jobbra egy negyed fordulatot tesznek. 270 . pl. A csoportoknak meg kell találniuk az öt embert és sorban aláíratni a papírjukat. ha az ő gyümölcsük a soron következő az előttük lévő csapat papírján. Az a csapat győ z. Csak a két első ember fordul egymással szembe. Ha fej. kézen fogva. akik csak az éppen szabadon lévő folyosókon mozoghatnak. írásnál indít. vagy nincs jelen a teljes csapat. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor elejére jön. LABIRINTUSFOGÓ Az emberek 5x5-ös (vagy létszámtól függően valami hasonló) téglalap formátumban helyezkednek el. és a csapat minden tagja jelen van az állomáson. egyforma távolságra a két csapat utolsó emberétől. amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe. Ha nem ő a következő a lapon. egymásnak háttal. hogy ő melyik gyümölcs. A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét. hogy megérintse valakinek a hasát a labdával. sőt azt sem árulhatja el. Ha a játékvezető tapsol. nem írhatja alá. akkor az elsők megszorítják a mellettük álló kezét. Az állomásokon lévők csak akkor írhatják alá a papírokat. A játékvezető kijelöl egy fogót és egy üldözöttet. rajta egy könnyen felkapható kis tárgy (labda). A versenyző csapatoknak egy-egy papírra felrajzoljuk sorban az 5 gyümölcsöt. nem történik semmi. Ha az utolsó kezét is megszorították. Mindenki igazodjon a vele egy sorban és egy oszlopban állókhoz úgy. Kijelölt területen folyik a játék. CSOPORT JÁTÉK A csoport két csapatra oszlik. Ha valamelyik csapat elrontja.LABDA A HASHOZ Fogócska játék labdával. A fogónak az a célja. felkaphatja a tárgyat a székről. Ha írást dob. Csak más hasát védheted elölről vagy hátulról. A fogónak el kell kapnia a társát. akkor az első ember megy hátra utolsónak. a két sor között álló játékvezető felé.

amikor ő váratlan baleset következtében tolószékbe kerül. és elfelejtkezik arról. akivel te is jóban vagy. ahol nem nagyon járnak emberek. Egyik diák gyűlésen lehetőséged van rá. Mit csinálsz? Mit érzel? Barátnődnek egy fotóalbumot adsz ajándékba. hogy babát vársz. Jelöltedet. Veled szemben egy lány váratlanul sírva fakad. A buszról később meglátod őt. kihalt utcán jutsz. Mit csinálsz? Mit érzel? Egyik tanárod következetesen szívat. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal együtt töltitek az éjszakát. viszont a párod egyáltalán nem örül ennek. Boldogan mész a hírrel. hogy ezt a házasságot még korainak érzi. te viszont nem érezted olyan jól magad. Rákérdez. Épp valami fontosat akarsz neki mondani. mert a minisztériumban vannak kapcsolatai. Pár év múlva ugyanezt kapod vissza tőle szülinapodra. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátoddal moziba mentek. hogy valaki régóta követ. Ő áll az ajtóban egy rózsa csokorral. Mit csinálsz? Mit érzel? Az utcán egyedül mész este haza. és közli. Tudod. Mit csinálsz? Mit érzel? A vőlegényeddel már tervezitek az esküvőtöket. hogy a tanárodat semmiképp nem fogják kirúgni. Mit csinálsz? Mit érzel? A legjobb barátnőd barátját. hogy élete legnagyobb baklövését követte el. hogy aznap van a születésnapod. amikor téged otthagyott. Ő nagyon feldobott. amikor ő rövid nadrágban megérkezik. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod otthagy egy másik lány miatt. együtt látod egy másik lánnyal kézenfogva. hogy neked milyen volt. Mit csinálsz? Mit érzel? A metrón látod. Mit csinálsz? Mit érzel? Talpig fehérben várod az esküvőtökre a férj. Mit csinálsz? Mit érzel? Az orvosi vizsgálat kimutatja. és azt mondja. hogy mégsem ér rá veled találkozni.Szituációk megbeszélésre A barátod félórát késik a veled való találkozásról. ahogy egy másik lánnyal sétál. ahogy egy férfi kiemeli egy hölgy táskájából a pénztárcáját. Közben észreveszed. Mit csinálsz? Mit érzel? A boltban meglátsz egy rosszul öltözött idős nénit. hogy elmond az igazgatónak is ezt. aki elemel két kiflit. Mit csinálsz? Mit érzel? A villamoson utazol. Mit csinálsz? Mit érzel? A barátod felhív. amikor ő feltűnően rajta felejti a szemét a mellettetek álló miniszoknyás lányon. Egy hónappal később csöngetnek. Haza csak egy sötét. Mit csinálsz? Mit érzel? 271 .

aki a gyerekekre vigyázna telefonál. Nagyon sok pénzt ajánlanak. hogy este kimozdulj. amikor a lány. ahová már olyan rég vágytál. Mit csinálsz? Mit érzel? Ajánlatot kapsz két cégtől. Mit csinálsz? Mit érzel? A nyáron sikerült sok pénzt összedolgoznod. hogy mivel ők nagyon szegények nem biztos. és el tudj menni a férjeddel szórakozni. Neked is jólmenő munkád van. de jóval kevesebb pénzért. Lányod egyik este elmegy a barátnőjéhez. a gyerekek is csendben alszanak. Így elutazhatsz oda. hogy pontosan hova mennek. akinek zöld a haja. hogy ma délutánra már megvette a jegyet a foci meccsre. amikor barátod kölcsönkéri ezt a pénzt a testvére műtétjéhez. hogy a lánya már egy hete elutazott. Mit csinálsz? Mit érzel? Évek óta először van lehetőséged. Meg kéred a férjedet. Az egyik kedvezően fizet. Mit csinálsz? Mit érzel? Legkisebb gyermeked megbetegszik. orrkarikát hord. Mit csinálsz? Mit érzel? Felkérnek egy reklámba. Amikor tanár ezt kéri. hogy mégsem tud eljönni. hogy mivel ma nem érzed túl jól magad menjen kivételesen ő a gyerekekért. de nem szívesen végeznéd az ottlévő munkát. Mit csinálsz? Mit érzel? 272 . Mit csinálsz? Mit érzel? Osztálytársad lemásolja rólad a házi feladatot. A másik viszont neked megfelelő lenne. Mit csinálsz? Mit érzel? Fáradtan érsz haza a munkából.Az utcán odajön hozzád egy fiatal srác. Már készülsz befizetni a pénzt. A tanár megdicséri. akkor fel kell adnod a munkád. akkor a másik édesanya azt mondja. az végzetes veszteséget okozhat a cégnek. hogyha ma nem tudsz bemenni. hogy hazautazhasson. hogy vissza tudják ezt fizetni. hogy fehérneműket reklámozz. ötöst ad neki. hogy átadj neki egy üzenetet. Ő viszont közli. és bemutatja a barátját. Évek óta nem tudtál magadra pénzt költeni. Most is az élelmiszerre félretett pénzből kéne ezt kivenned. aki pénzt kér. Tudod. Mit csinálsz? Mit érzel? Férjed egyéves munkát kap külföldön. Mit csinálsz? Mit érzel? 15 éves gyereked közli. Tudod. hogyha a férjeddel tartasz. Mit csinálsz? Mit érzel? Gyermeked egy nap hazajön az iskolából. Mit csinálsz? Mit érzel? A leárazáson egy csodaszép ruhát látsz meg. akkor ő elsőnek jelentkezik. Amikor megkérded. és fülbevalót. Amikor felhívod őt ott este. Már indulásra készen álltok. hogy nyáron a barátaival megy sátorozni. akkor nem tud válaszolni. Amikor betelefonálsz a munkahelyedre közlik veled.

Komáromi Mária
hittanár, pedagógiai szaktanácsadó, CSÉN tanácsadó, Budapest

Családi életre nevelés – meghívás az értelmes, boldog életre
Apáink, nagyapáink korában, ha Pistike almát lopott a faluvégen, s ezt Jóska bácsi meglátta, egy pofont adott a gyereknek, s az ügy el volt intézve. S mikor mindezt este a kisfiú bevallotta az apjának, megkapta a pofon párját, hogy becsületes ember váljék belőle. István később mindezt egészen természetesnek találta és megköszönte, mert tudta, hogy mindez féltésből, szeretetből történt. Nem háborodott fel senki, nem emlegetett személyiségi jogokat, a falunak, közösségnek egységes volt erkölcsről, nevelésről és jogokról a felfogása. Természetes, hogy mi ezzel a példával nem a testi fenyítést propagáljuk, hanem a szülői és társadalmi nevelés felelősségét átérző, és a szeretetről, nevelésről egész-ségesebben gondolkodó közösségről szólunk. Valaha a család közegében tapasztaltuk meg a lehetőségeinket, korlátainkat; ott tanultuk meg, hogy mire érzékeny a mi lelkünk, s mire a másik emberé; ott szoktuk meg a viselkedési szabályokat; ott nyertünk tapasztalatot az ember és a közösség természetes működéséről. A család pedig szervesen illeszkedett a nagyobb közösség, a falu és nemzet egységes értékrendszerébe. Bárhová vetette a sors a fiatalembert, a lopást mindenhol lopásnak, a hazugságot hazugságnak minősítették. A bűnt tiltották, az erényt pedig felmagasztalták akkor is, ha az emberek bűnöket is elkövettek és erényeik is voltak. Ma is minden gyermeknek joga lenne egy ilyen egységes és viszonylag nyugodt világhoz, de sajnos megfosztották őket ettől. Ma sok gyereknek az sem egyértelmű, hány apukája van tulajdonképpen, és hogy ki szereti őt valódi anyjaként? Sokan élnek kulcsos gyerekként, vagy a hűtőre tűzött cédulák által, vagy mobilon keresztül „nevelve”. Nincs tapasztalatuk az emberi közösség jó működéséről, nincs alkalmuk megismerni önmagukat – sodródnak, s gyakran a virtuális világba, elsietett kapcsolatokba, esetleg a drogba menekülnek. Az iskolák padjaiban tucatszámra ülnek ilyen gyerekek és fiatalok, akikkel azután sem a tanárok, sem a szülők nem tudnak mit kezdeni. Egymást okolják a kudarcokért, szövetségesekből ellenségekké válva. Sok országban fölismerték már azt, hogy a helyzet több mint kétségbeejtő. Most már a jövőnk, a megmaradásunk forog kockán – s ez egyképpen érvényes Európára és Amerikára is. De szükségszerű-e, hogy tehetetlen fogyasztóként vergődjünk ebben a világban? Szükségszerű-e, hogy a karriercsinálók diktálta farkastörvények áldozatai legyünk a gyermekeinkkel együtt? Megmenthetők vagyunk-e még, lehetünk-e még boldogok? A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézetének (SACSI) munkatársai olyan emberek, akik hisznek a gyógyulás lehetőségében, és akik tudatosan keresik a korszerű terápiát. A fentieket felismerve dolgozták ki módszerüket, az úgynevezett családi életre nevelés módszerét. Szakemberként azt is tudják/tudjuk azonban, hogy a gyerekek direktívákkal és okos előadásokkal nemigen nyerhetők meg. Gyakran a felnőtteket is jobban
273

elgondolkoztatja egy-egy közös játéktapasztalat, vagy az önismeretet segítő beszélgetés, játék, interaktív foglalkozás. Éppen ezért a családi életre nevelés tanfolyamain, a pedagógiagyakorlat abban kíván segíteni, hogy a hallgatók segédanyagot és tapasztalatot kapjanak a beszélgetés illetve a játékok vezetéséből. A következő fejezetben a foglalkozásokhoz, a játék- és beszélgetésvezetéshez kívánunk segítséget nyújtani. Fegyelem – önfegyelem – fegyelmezés Nagyon fontos azt tudnunk, és észben tartanunk, hogy a megjelenésünkkel és metakommunikációnkkal mélyebben nevelünk, mint a szavainkkal! Nem mindegy hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan viselkedünk! Alapszabályok a foglalkozások sikeres megtartásához: 1. Világos – érthető és jól kommunikált szabályok! 2. Következetesség! (a szabályok mindig érvényesek, csak a nagyobb szeretet miatt lehet változtatni azokon) 3. A tevékenységeknek legyen kezdete és lezárása, s ezt a gyerekek számára határozott megfogalmazással tegyük félreérthetetlenné! 4. Elsősorban a tanár legyen összeszedett és fegyelmezett: – pontos óra, illetve programkezdés és befejezés; – készüljön az órájára, a foglalkozásra; – legyenek egyszerűek és világosak az elvárásai; – mindig tegye egyértelművé, hogy melyik téma lehet vita tárgya, és melyik nem; – fegyelmezés általában legyen személyre szabott, de néha szükséges a kollektív büntetés is, hogy a negatív viselkedést ne tegyük vonzóvá. 5. A gyerekekben fokozatosan fejleszteni kell a tudatos jóra törekvést, tudni kell azonban, hogy előbb tudatosul bennük a jó értéke, s csak később válik a jó szokássá, vagyis erénnyé. 6. Egy fontos alapszabály: Vannak eleve, vagyis erkölcsileg rossz, ezért minden esetben tiltott cselekedetek életkortól és helyzettől függetlenül! (pl. lopás, hazugság, megalázó gúnyolódás, rágalmazás, káromkodás, csúnya beszéd, bosszúállás, szándékos károkozás, stb.) De vannak, amik csak az adott helyzetben, vagy életkorban tilosak! (pl. táborban csak magamnak vásárolni édességet, magnót, walkmant vagy mobil telefont hozni osztálykirándulásra, fára mászni, ha 120-an vagyunk, szeszes italt inni gyereknek, gimnazistáknak se’ pl. osztálykiránduláson)

274

A fegyelemhez vezető 10 lépés Ha fegyelmezési problémáim vannak, a következőket érdemes végig gondolni: 1. Vajon mit követtem el én, ami kiváltotta a problémát? (Határozatlanság? Következetlenség? Félreérthetőség? Türelmetlenség? Figyelmetlenség? Az empátia hiánya? Feszültségemet rosszul kezeltem?) 2. Mit kell tennem ezután? (A probléma hogyan oldható meg reálisan?) 3. Mit tett a gyerek és miért? Megkérdezem a gyerektől (gyerekektől): most mit csinálsz, és miért, illetve mit tettél, és miért? (A kérdés őszintén kíváncsi, nem feltétlenül elítélő! Gyakran nem gonosz a szándék, csak meggondolatlan a gyerek/fiatal, és ostoba vagy káros a cselekedet.) 4. Cselekedetedből mi következik, mi az eredménye most, illetve mi lehet belőle? 5. Viselkedéseddel megsértesz-e valamilyen szabályt? Melyik az? 6. Van-e elképzelésed, hogy hogyan javíthatod ki a hibát? (Konkrétan! A „jó leszek”, nem megfelelő válasz!) 7. Ha a probléma ismétlődő, akkor válasszuk el a többiektől, de az elkülönítéssel nem kell megszégyeníteni, hanem határozottan adjuk tudtára: ez egy lehetőség arra, hogy végiggondolja a hibáját, lehiggadjon és javulási „stratégiát dolgozzon ki” magában. 8. Ha állandósul a fegyelmezési probléma, akkor a gyereknek a tanár jelenlétében kell beszámolnia szüleinek a történtekről. 9. Ezután közösen készítik el az új megoldási tervet (gyerek + szülő + tanár) 10. Ha minden erőfeszítésünk eredménytelen, a gyereket a többiek érdekében el kell tanácsolni az iskolából. Mit várnak a gyerekek a tanártól? (13 évesek fogalmazták meg egy iskolában – a felsorolás hosszabb, ennyi azonban nekünk is fontos) 1. 2. 3. 4. 5. Becsöngetéstől kicsöngetésig tartsa az órát! (A tanár pontossága neveli pontosságra a tanulót!) Készüljön az óráira! (Összeszedettségünk is nevel, s a felkészült tanár pergőbb, érdekesebb órát tud tartani – ami sok fegyelmezési problémát eleve kizár!) Legyen határozott véleményeiben, döntéseiben, viselkedésében és értékrendjében! („Jobban szeretjük a fafejű, de kiszámítható tanárt, mint a határozatlan ingadozót, akinél sosem lehet tudni, hogy merre, hány óra” – mondták) Minden nap (!) mosolyogjon! Ne csapkodjon és ne üvöltsön! („Persze, ha „10 évben” egyszer csap az asztalra, vagy egyszer ordít egyet, arra odafigyelünk!”)

275

Most következzenek a JÁTÉKOK – a gyakorlatok:
1. Repülős játék: háború tör ki, repülővel lehet menekülni, s 5 tárgyat lehet magaddal vinni (személyt nem). Az üzemanyag fogy, egyet ki kell dobni, megint egyet és így tovább. Végül csak 1 dolog maradhat. Melyik lesz az? 2. Ég a ház, mely tárgyakat vinnéd magaddal? 3. Koncentrikus köröket kell rajzoltatni. Ki – ki helyezze el benne az embereket, illetve „kedvességi”, „közelállási” helyzetüktől függően: (nem személynevekkel!) – apa, anya, nagypapa, nagymama, testvérek, tanárok, barát/barátnő, akivel járok, barátok/barátnők, haverok, kutya ill. kedvenc állat, főnök, politikusok, szomszédok, stb. 4. Activity – a játék leírása: Kiscsoportokra osztjuk a résztvevőket. Minden csoport választ egy játékost. Ő húz egy fogalmat, és ő fog rajzolni is – csoportjának többi tagja megpróbálja kitalálni a fogalmat. Mehet időre is. Eszközök: tábla + kréta, vagy csomagolópapírok és néhány vastag filctoll. Fogalmak a húzható cédulákon: megbocsátás, csapatmunka, házimunka, összjáték, veszekedés, válás, figyelmesség, nagylelkűség… Lehet ellentétpárokat is ábrázoltatni: harag – megbocsátás; önzés – csapatmunka; összjáték – széthúzás; veszekedés – megbeszélés; válás – együttműködés; figyelmetlenség – figyelmesség; FONTOS! A játék soha ne legyen öncélú, mindig a játékot követő megbeszélés a fontosabb! 5. Befejezetlen történetek: FELADAT: írásban befejeztetni, vagy szituációs játékként eljátszatni (ez utóbbi a nehezebb, felületesebb, de élményt adó is) – azután megbeszélni, beszélgetni a befejezési megoldásokról. VIGYÁZAT! Soha ne minősítsük a véleményeket, de mutassunk rá, hogy melyik megoldásnak mik a várható következményei! „A” TÖRTÉNET: A szülők 16 éves lányukat/fiukat minden nap a TV előtt találják, mikor munkahelyükről megérkeznek s rájönnek lassan, hogy gyermekük függő lett, megnézi az összes szappanoperát, vígjátékot, krimit, meccset, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl, csapkod és/vagy duzzog, ha szülei lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja és elvégzését „rangon alulinak” ítéli, a vendégeket legszívesebben kidobná, főleg, mert közben nem tévézhet… (érdemes a történetet a csoportban lévő gyerekek/fiatalok életkora szerint alakítani!) „B” TÖRTÉNET: A szülők úgy érzik, hogy Pistire/Évire nagyon rossz hatással van osztálytársa és jó barátja Karcsi/Kati, mert mindig hirtelen és gyanús módon hallgatnak el, ha valamelyik szülő belép a szobába. Gyermekük újabban gyakran késik otthonról, és nem tud elfogadható magyarázatot adni erre. Az iskolából is egyre több panasz érkezik…

276

6. Szituációk eljátszásra 1.: FELADAT: lehetőleg 4–5 fős csapatokat alkotunk véletlenszerűen, vagy valamilyen szempont szerint. A csapatok a cédulákra írt szituációkból húznak, s néhány perc felkészülés után eljátsszák a jelenetet. Előre tisztázni kell, hogy beszélhetnek-e játék közben, vagy pantomim formában adják elő, esetleg csak egyetlen szó különböző hangsúllyal történő ismételgetésével. A játékidőt is jó előre tisztázni: általában 2’ elég a játékra. Tisztázandó még, hogy használhatnak-e kellékeket vagy nem? Karácsony este – legyen benne apa, anya, testvér, nagyszülő is; Házassági évforduló – szereplők lehetnek csak a férj és feleség, vagy még a családtagok is; Születésnap – névnap Nemzeti ünnep otthon, iskolában; Temetés Házibuli vagy gyerekzsúr (életkortól függően); Álláskeresés – munkát kereső és munkaadó közötti interjú; A munkát kereső ki akarja fejezni, hogy fontos neki ez az állás és alkalmas is a feladatra. Vásárlás – vásárló és eladó viselkedése; Tanítás – tanár és diák viselkedése; Találka – fiú és lány randevúzik, és ki akarják fejezni, hogy fontos nekik a másik személy és a kapcsolat; Szituációk eljátszásra 2.: 1. Anya és lánya az Auchan áruházban vásárolnak. Az édesanya sietne, arra számít, hogy a lánya segít majd összeszedni az élelmiszereket. A lány azonban már a hatodik nadrágot próbálja fel… 2. Apa és fia autót szerelnek, pontosabban, szerelnének. Az édesapa szeretné, ha a fiú kitakarítaná a kocsit. A srácnak ehhez persze semmi kedve sincs… 3. A szülők házassági évfordulójára készülnek a gyerekek. Milyen ajándékkal? Milyen ünnepléssel? Hogyan szereznek örömet a szüleiknek?… 4. Egy hónap múlva ballagnak a nyolcadikosok. A hetedikesek feladata a… Valamilyen jó tréfát is ki akarnak eszelni, amivel emlékezetessé teszik ezt a napot…

277

7. Beszélgetési témák, befejezetlen történetek: (lehet ezekből „Ön dönt” – játékhoz is történeteket kreálni! Az „Ön dönt játék mintáját lásd Svajcsikné Pál Bernadett gyakorlatai közt.) 1. A család az idős nagyszülőket készül meglátogatni. A kicsik lelkesek, a 13 éves fiú (ő a legidősebb gyerek) azonban fanyalog, kifogásokat keres, végül keményen ellenáll, mert a haverokkal szeretne bulizni. Nem érti, hogy miért ne lehetne nélküle is meglátogatni „az öregeket”… 2. A szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. A kamaszlánynak iszonyú rendetlen a szobája, s rászólnak, hogy csináljon rendet, sőt takarítsa is ki a szobát. A lány farizeusinak bélyegzi ezt a magatartást, „mit játszunk itt színházat a vendégeknek?” felkiáltással, s hozzáteszi még: „én őszinte vagyok, nem szégyellem a szobámat, különben is tök jó így” – „ha nektek nem tetszik, ne mutogassátok!”... 3. A szituáció az előbbi: a szülők nagyon régen látott barátaikat várják vacsorára, akiket a gyerekek nem ismernek, de a szülőknek érezhetően sokat jelent a vendégek személye és véleménye. Elkezdődik a vacsora, kicsit feszélyezett a hangulat, a gyerekek eleinte „viselkednek”, aztán kuncognak, s fokozatosan megvadulnak. Egymást rugdossák az asztal alatt, „cikizni” kezdik egymást, kezelhetetlenekké válnak. Nagyon kínos a helyzet… 4. Szombat, anya és 14 éves lánya egy áruházban: az előbbinek a vágya, elvégezni a heti nagy bevásárlást, és gyorsan hazamenni, mert még takarítani kell és vasalni is – szeretné, ha a lánya segítene, de őt jobban érdeklik a ruhák. Eltűnik, és hosszasan válogat, majd visszajön a mamáért. No nem segíteni, hanem: nézze meg, melyik illik jobban neki… 5. Kata (Éva? Klári? Gabi?) tegnap lett nagykorú. Ma az édesanyja elé áll és közli, hogy szeretné, ha barátja este náluk aludhatna, természetesen az ő szobájában. A mama „kiakad” – Kata nem érti, hogy ebben mi a rossz, hiszen már ½ éve együtt járnak és különben is, „nem fognak semmit csinálni”!... 6. Nagyon elfoglalt szülők, keveset vannak otthon, 12 éves kislányukat minden nap a TV előtt találják, s rájönnek lassan, hogy függő lett, megnézi az összes szappanoperát, amit csak lehet. Tanulni nem akar, pöröl vagy duzzog, ha lezárják a készüléket. Egyre kevésbé lehet vele beszélgetni. A házimunkát utálja, hiszen közben nem tévézhet. Mi a megoldás?... FONTOS! Mindig a lehetséges és értelmes megoldást keressük közösen, beszélgetve, vitatkozva…nem minősítjük egymást, de egy – egy megoldás fonákjára vagy lehetséges következményeire rámutathatunk: „szerintem ebből az lesz, hogy…”; „szerintem erre úgy fog reagálni, hogy…”; „én azt tenném ebben a helyzetben, hogy…”

278

8. Ünnepek eljátszása: SZÜLETÉSNAP KARÁCSONY MÁRCIUS 15. OKTÓBER 23. TEMETÉS A modern embernek újra kell tanulnia az ünneplés művészetét. Az alábbi szituációs játékok ebben segítenek. Fontos előre megbeszélni, hogy a csoportok pantomim játékot játszanak-e, vagy beszélhetnek-e (mindegyiknek megvan az előnye!). Keressék meg először az ünnep belső tartalmát! Születésnap: a személy, az élet ünnepe. Arról üzen az ünnepeltnek, hogy örülnek a létének! „Szeretlek, mert vagy, akarom, hogy legyél!” Karácsony: A MEGTESTESÜLÉS és Krisztus születésének! ünnepe, elsősorban nem családi ünnep, nem a gyerekek ajnározásának ünnepe, nem kereskedelmi ünnep…a materiális, „kis” ajándékok a Legnagyobbnak ajándék voltát segítenek fölfogni! Március 15. és október 23. a magyar nemzet ünnepe, a vértelen forradalomé, a szabadság szeretetéé… A temetés is lehet ünnep (keresztény hit szerint egyértelműen az!) – az örök életnek az ünnepe! De ezzel kapcsolatban zavarba szoktak jönni, azt hiszik véletlenül került a „cetli” a többi ünnep közé… A cél éppen az elgondolkodtatás, az ünnep tartalmának megértése és sajátos jelképeinek megtalálása. 9. ÉRZELMEK kifejezése: Arc – játék 1.: Fontos, hogy észrevegyük a másik ember arckifejezésében az érzelmeket akkor is, ha azokat durvábban, akkor is, ha finomabban fejezi ki, hiszen gyakori félreértések és sértődések forrása, hogy a másiktól elvárjuk, „rezonáljon ránk” – miközben mi esetleg érzéketlenek vagyunk jelzései iránt. Metakommunikációs játékunk a „vevőkészülékünk” finomítására szolgál. A játék menete: 1. a játékosokat két csapatra osztjuk („A” és „B” csapat) 2. körbe ülünk, hogy mindenki láthassa a másik arcát (az egyik csapat az egyik félkört, a másik a másikat alkotja) 3. a kártyákból két azonos tartalmú paklit készítünk elő 4. az egyik pakli kártyáit összekeverve, húznak azokból az „A” csapat játékosai, (most a fele társaság kezében van egy-egy kártya) – majd gondolatban „megcsinálják” az arcukat 5. közben a „B” csapat tagjai is húznak egy-egy kártyát a másik pakliból, megnézik, de egyelőre nem mutatják meg senkinek

279

6. az „A” csapat tagjai megpróbálnak a kártya szerinti arccal nézni 10 – 20 másodpercig társaikra, mikor már újra körben ül mindenki és csak az éppen arc-bemutató játékosra néz. A „B” csapat játékosai közben megkísérlik felfedezni a „párjukat”, majd a játékvezető jelére a „B” játékosok sorban felállnak, és határozott léptekkel ahhoz az „A”-hoz mennek, akiről úgy gondolják, hogy velük azonos kártyát tart a kezében. FIGYELEM! Csak 1 próbálkozás van! A menet végén összeszámolják a találatokat (találat, ha pl. két „értetlenség” vagy két „öröm” kártya találkozik. 7. 2. menet: összeszedjük és megkeverjük a kártyákat (külön a két paklit), majd kiosztjuk a „B” csapatnak és eljátsszuk a játékot, mint fenn… 8. azok a győztesek, akik mindkét menetben összetalálkoztak a párjukkal. Ők nagy tapsot kapnak. FONTOS: beszélgetni a játék után, • hogy kihez állt közel a szerepe és miért, illetve kitől volt nagyon idegen és miért? • milyen testi jelekből lehet következtetni a lelkiállapotra? (pl: összeszűkült szemek – gyűlölet; a szék legszélére ül és riadtan néz a szemedbe a bizonytalan, szorongó…) Úgy is játszható a játék, hogy nyitott mondatokat is írunk a kártyákra, amiket be is kell fejeznie az érzelmet eljátszónak. Így könnyebb a játék. Például: Düh – „Már megint a számítógép előtt találtalak, mert…” Boldogság – „Képzeld, ma is találkoztunk, talán…” Értetlenség – „Hogyan gondolhatod ezt, pedig…” Ijedtség – „Mikor megszólalt a telefon…” Kételkedés – „Sikerülhet vajon…” stb. Ennél a variációnál jó, ha megkérjük a játékosokat, hogy legyen nagyon konkrét a mondat befejezése, amiből a kapcsolatra is, a történésre is lehet következtetni! harag szomorúság ijedtség kételkedés kérés ábrándozás öröm düh boldogság értetlenség bocsánatkérés céltudatosság
280

(Én Majkát.) Mit kell tennünk ahhoz. hogy az emberi élet önérték. amit gyűjtőmunka és beszélgetés követhet. vidám színű fénymásolópapírokra ragasztva. Feladat: találjanak ki az arcokhoz illő életsorsokat. Arról beszélgetünk a történet kapcsán. a nagy francia író. a Való Világ 2. hogy az erkölcsi minőség a fontosabb. hogy szép és megnyerő. színes arcképet helyezünk a táblára – magazinokból. Ezért sokat „játszunk” az arc vizsgálatával: Például: 1. Az én sorozatom fontos képe egy Down-kóros. bensőnk kifejezője. az elemzések. 281 . másolva. Személyes érzéseimről beszélek vele kapcsolatban. körben helyezzük el ezeket. mindenféle életkorúak és társadalmi helyzetűek. mert a kereskedelmi TV-k „sztár”-ja lett. egyik show-man-jét szoktam. hogy ki tekinthető értékes embernek. albumokból kivágva. és milyen szempontok alapján döntjük ezt el? Megállapítjuk. de az arc is a lélek tükre. Nem csak a szem. (Néhány magyar történelmi arcot is „belophatunk” így. A foglalkozás végén.elutasítás gyűlölködő szerelmes arc alázatos Arc – játék 2. Néhány szép. középen egy lukat hagyva. Fontos. és nem az érvényesülési mutatók. hogy miért lehet szép egy emberi arc. vagy egy megfelelő pillanatban az arcképek közé helyezek egy negatív üzenetű arcot. hogy az arcunk pozitív illetve negatív üzenetet hordozzon? – tesszük föl a kérdést.) A táblára kissé rendezetlenül. mellékelt történetet. és felolvasom az alábbi. fogalmazzák meg. élethelyzeteket. akit sokan ismernek. tiszta arcú emberek legyenek. mosolygós gyerek arc. „Harminc éves koron túl mindenki önmaga felelős az arcáért” – mondta Claudel.: befogadás megbocsátás fölényes pökhendi Önismereti gyakorlataink fontos eleme az emberrel való foglalkozás.

az az. és nyerjenek. majd sírni kezdett. Történet: Néhány éve történt. néhányat bukfencezett. A többiek meghallották a fiú sírását. ha nem is éppen vágtában. Mindnyájan. ha ehhez le kell lassítanunk.10. Mindannyian… Egy Down-kóros lány lehajolt. percekig tartott az éljenzés. nem az a legfontosabb az életben. Mert a lelkünk mélyén tudjuk. Akik ott voltak. megpuszilta a fiút. 282 . A stadionban mindenki fölállt. aki megbotlott az aszfalton. azóta is mesélik ezt a történetet. Aztán mindannyian megfordultak és visszamentek. de mindenképpen azzal a szándékkal. és irányt kell változtatnunk. kart-karba öltve a célvonalig sétáltak. Lelassítottak és hátranéztek. testileg vagy szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 m-es futás rajtvonalánál. hogy mi magunk nyerjünk. pontosabban egy fiút kivéve. Ami igazán fontos. hogy végigfussák a döntőt. hogy segítsünk másoknak is nyerni. A pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak.” Aztán mind a kilencen. és így szólt hozzá: „Ettől majd elmúlik. a Seattle-i paraolimpiai játékokon: Kilenc. még akkor is.

1 – apám legyen: 4.3 – fiútestvérem (ha van) legyen: 4. A fent felsorolt tulajdonságok közül melyik van meg bennem is? 283 . Elvárásaim másokkal szemben: 4.5 – osztályfőnököm legyen: 4. ⇒ ha ideges vagyok? ⇒ ha fáradt vagyok? ⇒ váratlan helyzetekben? 4.4 – lánytestvérem (ha van) legyen: 4. Milyen emberekhez = egyéniségekhez vonzódom ösztönösen? Milyen tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 2.Önismereti teszt 1.7 – szerelmem legyen: 5. Hogyan szoktam viselkedni. Milyen embereket tulajdonságaik vannak? ⇒ ⇒ ⇒ fogadok el legnehezebben? Milyen ellenszenves 3.6 – barátom/barátnőm legyen: 4.2 – anyám legyen: 4.

9.. hogy………………………………………………………………. Az a kívánságom…………………………………………………………………… 18. 13. feladatlap 1. Legnagyobb. 5.. Arra vágyom. 12.………………………………………………………………….. Miért?------------------------------------------------------------------------------------------------Soha nem lennék……. ha képes lennék………………………………………………………. Miért ------------------------------------------------------------------------------------------------Önismeret – 2.. Elhatároztam. 7. Örülnék…………………………………………………………………………….. Megpróbálom……………………………………………………………………… 11.. Nekem az a legfontosabb.Önismeret – 1. hogy………………………………………………………………… 3. hogy……………………………….. hogy…………………………………………………… 4. Nem sajnálnék semmit……………………………………………………………... hogy……………………………………………………………………. Jó lenne……………………………………………………………………………. Az életben a legfontosabbnak érzem…………………………………………….. Minden tő lem telhetőt megteszek………………………………………………… 17. feladatlap Szívesen lennék…………………………………………………………………………. 8. Nagyon meg volnék elégedve. Azt akarom………………………………. 14. Az volna a legnagyobb jutalom…………………………………………………… 15... Célom az. Meg fogom valósítani……………………………………………………………… 10.………………………………………… 6.. legmélyebb igényem……………………………………………….. ha…………………………………………………. 2. 284 . 16. El sem tudom képzelni az életemet anélkül. Szeretném.

ha észrevenne? Miért? Mikor különösen nehéz a szüleid tekintetét elviselned? Mit szeretnél. Szituációs játékok: A helyzeteket 1–1 papírra (előre) felírjuk. Az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: Kimegy egy játékos.5 Utcán. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú. Mostanában mi az. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. Pl. szerinted? Ők mit szeretnének. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű. amire legnehezebb figyelned a családban illetve a kapcsolataidban? Mit szeretnél. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. s az első négyet csoportosan játszatjuk el. az utolsó kettő az egyéni kibontakozás lehetősége. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. ha a „szerelmed” (vagyis a kiszemelt „áldozat”) észrevenne rajtad? Miért? Mit nem szeretnél. vagy ahol nagyon megtetszik egy lány.2 Házibuliban vagytok. hogy azt teszi-e. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvéssort. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. komoly koncentrációt és együttműködést igényel A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni. 2. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 285 . BELESZERELMESEDÉS” témához: 1. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2.4 Iskolában vagytok. hogy te észrevegyél? Stb. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2.1 Házibuliban vagytok. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy lány. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet. a többiek pedig szemükkel és mosolygós illetve morcos arckifejezéssel jelzik. Természetesen közösen véleményezzük a megoldásokat! 2. akit eddig még sosem látott… Hogyan hívja fel magára a figyelmet.Felsőtagozatosoknak – gimnazistáknak az „ISMERKEDÉS. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. hogyan ismerkedik? Cselek? Trükkök? Szavak? 2. mégpedig kizárólag szemkontaktussal illetve arcjátékkal. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban.3 Iskolában vagytok. egyikőtöknek nagyon megtetszik egy fiú.

pl.1„A bombanő” = vágy álmom „A tökéletes feleség” „A superman” = vágy álmom „A mintaférj” 3. összekeverve felolvassuk. hiszen azzal a ténnyel szembesít. avagy a „gőgös gúnár” = rém-álmom 3. fázis.2 „A buta liba” = rém-álmom „Az izom agy”. ahol nagyon megtetszik egy fiú. hogy mindenki láthassa. A 3. Ezeket összegyűjtve. vagyis nem mindegy.így) elkészít egy listát – külső-belső tulajdonságokkal a leendő párjáról.6 Utcán vagy. hogy „kettőn áll a vásár”. és egy-egy összesített listát készítünk nagy csomagolópapírokra. akivel rendszeresen találkozol s akit eddig még nem volt módod megismerni… Hogyan hívod fel magadra a figyelmét? Cselek? Trükkök? Szavak? 3.3 pont is nagyon fontos. a szerelembe! Érdemes fázisonként játszani és megbeszélni. azaz a 3. először a „vágy-álmát” majd egy másik listán a „rém-álmát” fogalmazva meg. hogy én mit viszek a kapcsolatba. s mindig meglepetésként.2. 3. mondd meg nékem”…ezek közül melyik van meg bennem? 286 . fokozásként illetve elmélyítésként tartogatni és alkalmazni a következő pontot. Az álmok – álmodozások tudatosítása: A játék lebonyolítása: Minden játékos (név nélkül! csak nemét jelölve a papír sarkán.3 „Tükröm-tükröm.

egészséges ember boldog. Caligula lovát szenátorrá választják. Lelke és teste harmóniában van. Szabad akarata van. Az ember képes megbocsátani irracionálisan is! És képes bocsánatot is kérni. mert helyén van a világban. 8. Az ép. fáj vagy „fel van dobva” és ezeket érzi is – nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. Lelke is van (pszichéje). és azokban fel tudja fedezni a magasabb rendűt. sőt sikké válik az egyneműek közötti szexuális kapcsolat…) sokan nem látták elő re a bukást. Értelme. hanem táplálja. „összedolgozik”. és nem azt. és egyik sem akar uralkodni a másik felett. szerető és szeretett személy egyszerre. amit tud! 7. a gazdagok és műveltek orgiáin lúdtollal csiklandozzák a torkukat – hogy még tudjanak enni. otthon van a bő rében. 10. 5. de vállalja. ezért arra vigyáz. Akár egészen magas vezetői beosztását is – csupán szolgálatnak. az ember szépségeire. Lelke. jövőképrő l beszélünk itt… Mi az ember? Ki az ember? Lakos? Szavazó? Fogyasztó? Állat? Abszolút szabad individuum – elszámolási kötelezettség nélkül? Az ember jellemző i. de elfogadja mások tehetségből. kellő időben pihenéssel. törvényszerűen bekövetkezőnek ítélték és nem hitték. hazája. egészséges ember nem akar uralkodni mások felett. ezért nem az érzelmei irányítják csupán. a természet. és ezek tisztaságára vigyáz – azt mondja ki. egész-séges ember nem szolgalelkű. elfogadottá. hogy van: 1. Az ép. vannak gyökerei. 9. ha vezetői kvalitásokat kapott. azt nem rongálja. 3. Családi életre alkalmas. 6. amit akar. Teste is van. sporttal. időlegesnek és relatívnak éli meg. máskor megmagyarázhatóan működik. de sokan sejtették. emberségből adódó tekintélyét. de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 11. Az ép. 2. ami néha érthetetlenül. Érzelmeit nem szégyelli. 12. jövője… 287 . 4. képes dönteni. kirándulással.GYAKORLATOK AZ EMBER MEGISMERÉSÉHEZ AZ EMBER JELLEMZŐ I: A Római Birodalom bukása előtt (Nero felgyújtja Rómát. az ember méltóságának alapja. hogy 2000 év múlva emberképrő l. Az egészséges ember képes beszélni. vannak szavai. erősíti étellel-itallal. ezért figyelni tud a világ. mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. mikor teljesen.

Az ember jellemző i, az ember méltósága a Biblia megközelítésében: Istenképiség, vagyis az embernek van: 1. Szabad akarata. 2. Értelme, ezért nem az érzelmei irányítják csupán. 3. Lelke, ezért figyelni tud a természet szépségeire, és azokban Isten „lábnyomait” veszi észre… 4. Lelke is van, tehát nem csak egy testépítésre ítélt hústömeg. 5. Szíve van, ami a Biblia szerint nem az érzelem, hanem az ÉRTÉKREND központja! 6. Teste is van, ezért arra vigyáz, azt nem rongálja, hanem táplálja, erősíti étellelitallal, sporttal, kirándulással, kellő időben pihenéssel. 7. Az ember képes megbocsátani, mint Isten! És képes bocsánatot is kérni, mert vannak emberi szavai és gesztusai ehhez. 8. Az egészséges ember képes beszélni, vannak szavai, és ezek tisztaságára vigyáz. 9. Érzelmeit nem szégyelli, de értelmének kontrollja alatt tartja azokat. 10. Lelke és teste harmóniában van, „összedolgozik”, és egyik sem akar uralkodni a másik felett. 11. Az ép, egészséges „istenképű ember” nem akar uralkodni mások felett. 12. Az ép, egészséges „istenképű ember” boldog ember, mert helyén van a világban, otthon van a bő rében, szerető és szeretett személy egyszerre. A győztes és a vesztes ember A győztesnek: mindig van egy terve, A vesztesnek: mindig van egy kifogása. A győztes: „Engedd, hogy segítsek Neked!” A vesztes: „Nem az én feladatom!” A győztes: minden problémára talál megoldást, A vesztes: minden megoldásban talál problémát. A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival. A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval. A győztes: „Ez nehéz, de nem lehetetlen.” A vesztes: „Ez lehetséges, de túl nehéz.” A győztes: mindig egy része a válasznak, A vesztes: mindig egy része a kérdésnek…

288

Játékjavaslat: – A győztes és a vesztes ember című vershez: nagyobb formátumban ki kell nyomtatni csak az „eredményhez vezető utat”, vagyis a kettőspont utáni sorokat (pl. minden problémára talál megoldást). Csak ezek közül a sorok közül húzhatnak a csoport tagjai. A táblára nagy betűkkel felírjuk: A GYŐ ZTES EMBER / A VESZTES EMBER, és az a feladat, hogy saját véleményük szerint helyezzék el a náluk lévő cetlit. A véleményüket indokolni is kell természetesen! Nagyon jó beszélgetés kerekedik ebből. A végén odaadhatjuk az eredeti verset. Mondják, az ember születése pillanatától halálra ítélt lény. A keresztény vallás hirdeti, hogy az ember meghívást kapott az örök életre, a boldogságra, az üdvösségre. A keleti vallások a lélekvándorlás tanát vallják. Ma ez Európában is divatos téma. Alább egy gondolatsor és foglalkozás-javaslat ezzel kapcsolatban, keresztény megközelítésben: „LÉLEKVÁNDORLÁS” EMPÁTIA Az élet egyes szakaszaiban a „halál-élmény” megtapasztalása Ma divat a lélekvándorlásban hinni, ezért is érdemes ezt a gondolatsort végig gondoltatni, mert ez az emberi lélek vándorlása egy földi életen belül! Fejleszti az empátiát. Az emberi élet folyamatos újjászületés, az emberi élet folyamatos „meghalás” is, ami gyakran a regresszió vágyát ébreszti fel és fájdalommal jár (regresszió: a megelőző fejlődési szakaszba való visszatérés vágya, esetleg eseménye) Mit élünk meg az egyes életszakaszokban? (a halál élmény megtapasztalása) – Csecsemőkori mindenhatóság (omnipotencia fantáziája) „halála”, • az első döbbenet: „az egész világ hozzám igazodott eddig, ha sírtam, ha nevettem, velem foglalkoztak, mindenért mosolyt és dicséretet kaptam, most meg kikapok, ha bepisilek” – a szülők teljes birtoklásának halála: • „édesanyám teljesen az enyém volt, szinte összenőve éltünk, leste minden mozdulatomat, édesapám is mindennek örült, amit tettem, most meg kiderül, hogy testvéreim is vannak, barátaik is…” – a gyerekkori függőség halála: • „eddig mindent megkaptam, nem kellett megharcolni a létért, védtek engem, döntöttek helyettem, most meg felelősségről beszélnek, elvárják, hogy döntsek, folytonosan kötelességeket emlegetnek – a szülőkről alkotott téveszmék halála: • „nemrég apám még erős volt, hős, ma már látom, hogy egy pipogya alak, anyám nem is olyan kedves, szép és megértő, a szüleim esendő, bűnös emberek, mint bárki, legjobb lenne az ajtót rájuk vágni és elmenni…minél messzebbre” – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála:
289

„nemrég még azt hittem, bármi lehet belőlem: filmsztár, világbajnok, agykutató vagy miniszterelnök, és nincsenek korlátaim, ma már tudom, hogy egy közepes képességű átlagember vagyok” – az el nem köteleződés szabadságának halála: • „nemrég még úgy éreztem, hogy még bárki lehet a párom, válogathatok kedvemre és nincs elszámoltatás, most pedig le kell mondanom minden más kapcsolatról, és felelősségről beszélnek nekem” – a fiatalság agilitásának halála: • „fiatal felnőttként megteszem, megalkotom, megreformálom, jobban csinálom, megalapozom az egzisztenciámat és a családomét, mert van erőm" ez a múlté, mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi” – a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal, • „pedig eddig úgy éreztem, hogy meghalni csak más szokott, én halhatatlan vagyok, messze van ez a probléma” – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen • „gyermekeim felnőttek és maguk szervezik az életüket, néha meghallgatnak, de a döntéseiket maguk hozzák… lehet, hogy nem vagyok nélkülözhetetlen? ” – az egészségesség önállósága is elveszett: • „újra mások gondoskodnak rólam, már etetnek, mint csecsemő koromban, esetleg pelenkáznak is, de micsoda különbség, az élet mögöttem van, teher lettem és nem ígéret!” – az élet, • „a levegőm – elfogyott, meghalok” Beszélgetés: Érdemes egy táblára kiírni a fenti helyzeteket röviden, és aztán, pl. pirossal mellétenni az adott életszakaszra jellemző pozitívumot is, az új életlehetőséget! Ehhez ad ötleteket az alábbi gondolatsor: – omnipotencia „halála” – de már tudok járni, és talán beszélni is! – a gyerekkori függőség halála – viszont néha sikerül azt lerajzolnom, amit elképzeltem, és nicsak, furulyázni is megtanulok lassan, számolni, írni is!… és eldönthetem, hogy ki a barátom! – a szülőkről alkotott téveszmék halála – hát… ez tényleg ciki, de legalább kiderült, hogy ők is tudnak hibázni, tulajdonképpen közelebb kerültek… – a kamaszkor korlátlan lehetőségeinek halála, a fantázia halála – hát… ha filmsztár nem is, azért jó szakember még igen, meg jó családapa, családanya – az el nem köteleződés szabadságának halála – az igaz, hogyha egyhez hozzákötöm az életemet, akkor a többi kb. 3 milliárdról le kell mondanom, de ebbe az egybe olyan szerelmes vagyok, mint az ágyú! – a fiatalság agilitásának halála , mert érzem, fogy az erőm és már soha nem lesz annyi – viszont valahogy lehiggadtam. Igaz, hogy talán mélyebben fájnak bizonyos események, de sokkal kevesebb dologtól pöccenek be, nem töröm össze naponta a fejemet…mintha megértőbb lennék…a tekintélyem is megvan már, „tényező lettem”, akivel számolnak…ezt a házat én építettem…
290

– a fiatalság nemi képességei gyengülnek, elhalnak – és a halhatatlanság képzete is meghal – ez bizony nagyon nehéz, de van benne valami hallatlanul izgalmas, amiről a fiataloknak fogalmuk sincs! Valahogy „belülről” kezdem látni a dolgokat, és mintha befelé tágulnék… – a gyermekünk fölötti hatalom képzete is elmúlt, hiszen – de olyan jó látni, hogy sok mindent hasonlóan csinálnak és megállják a helyüket, s az unokák! …hát ez egészen sajátos kapcsolat…– és minden vizsgájuk előtt fölhívnak, hogy imádkozzak értük, FONTOS VAGYOK! SZÁMÍTANAK RÁM! A gyerekeim is, hiszen örülnek, ha olykor föllélegezhetnek, mert nálam vannak az unokák… – az egészségesség önállósága is elveszett – ez a legnehezebb…ezt elfogadni…de közben annyi mindenről kiderül, hogy nélküle is lehet élni!… és minden nap ajándék, még így is…vagy talán így igazán?... megfordult a kocka, a gyerekem lett a felnőtt, én a gyerek…de jó, hogy nem akartam tökéletesnek látszani!... lassan-lassan elengedek mindent, már az se fontos, hogy dél van-e, vagy este… de jó, ha meglátogatnak!... de azért ne maradjanak sokáig, mert fáradt vagyok… – az élet, – elfogy – először jeges rémület, sötét – aztán fény és könnyű repülés… – SZABAD VAGYOK! A témához film javaslat: ÉLETEM című amerikai film, Nicole Kidman és Michel Keaton főszereplésével. A főhős egy sikeres és kíméletlen üzletember, akinek gyönyörű fiatal felesége első gyermeküket várja. A férfi tele van a szülei és a világ elleni haraggal, gyűlölettel (mert a világ ellenség, amit le kell győ zni, csak akkor nem leszünk „lúzerek” = szánandó vesztesek) – szembesülnie kell a ténnyel, hogy gyors lefolyású rákban szenved. A betegség és a felesége szeretete által emberi emberré válik, igazi apjává a gyermekének és igazi férjévé a feleségének. A halála egy csodálatos szabadulás története. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK Manapság igen sok szó esik a jogokról, már a gyerekek is „tisztában vannak” a jogaikkal és azzal, hogy mihez van és mihez nincs joga a tanárnak, a szülőnek, a főnöknek… arról azonban ritkán világosodunk meg és világosítunk fel, hogy a jogok csak kötelességekkel együtt működnek egy egészséges társadalomban. A következő játékok és beszélgetések ennek tudatosításában segítenek: Indító játék: játsszák el egy-egy közösség jellemzőjét csoportokban. Játék levezetése: kiscsoportokra osztjuk a társaságot, és a csoportok húznak egy-egy „cetlit”. A cetlikre egy-egy embercsoport megnevezése van írva, pl. csürhe, banda, tömeg, munkacsoport, focicsapat, család, hittancsoport, legjobb barátok, egyén… lehet még bővíteni, vagy szűkíteni a csoport létszámától függően! Néhány perc alatt találjanak ki egy történetet, és azt játsszák el, az adott közösségre jellemző módon. Az előadási idő max. 1’, a többi csoportnak kell kitalálnia, hogy mit húzott az előadó csoport! Megbeszéljük, melyik nevezhető közösségnek és miért? Figyelem! Az „én” cetlire változatosan reagálnak! Vagy odajönnek, hogy ez véletlenül került a többi közé, mert az én nem közösség. Nagyon jó, beszéljük meg, hogy miért? Vagy ügyesen eljátsszák a magára zárult individuumot.

291

A végén érdemes felolvasni a mellékelt írást, amit egy 13 éves fiú írt etika házi feladatként. Beszélgetés az alábbiakról: 1. A családban – gyerekek – szülők – nagyszülők – unokatestvérek – a család barátai 2. A plébánián – hívek – szolgálattevők – papok 3. A nemzetben – polgárok – írók – újságírók – TV-sek és filmesek – politikusok – miniszterek 4. Az iskolában – tanuló – tanár – technikai dolgozók 5. A barátságban – Mit vársz a barátodtól? – Mit adsz neki? – Mihez van joga a barátodnak veled szemben? – Van kötelessége is? – Mi az? • • Ezeknek a közösségeknek milyen a hierarchiája? Miért? Szükséges-e, hogy legyen? Mi a közösségben elfoglalt helyzetünk, és a jogok illetve kötelességek közötti összefüggés? banda munkacsoport család legjobb barátok plébánia iskola kommandósok énekkar társasház lakói „rock”-koncert résztvevői

csürhe tömeg focicsapat hittancsoport én osztály színész társulat társasutazás tagjai zarándokok állami lakások bérlői Egy 13 éves fiú írása: „Egy napom 20 év múlva"

Hatkor ébredek, de nem Magyarországon, hanem Svéd-, vagy Olaszországban, ahol az Electronic Arts üzemei vannak. Fél nyolckor már benn az irodában egy újabb számítógépes játékon kezdek dolgozni. 12.30-kor lemegyek a büfébe harapni valamit, amint felballagok a büféből, rögtön egy papír fogad az asztalon, egy papír fogad. Mai teendőid: 4.30-ig folytasd a játékot, amit elkezdtél, 4.35-kor gyere le a főnökhöz, 5.00kor hazamehetsz, de kapsz egy CD-t. Teszteld a játékot!!! HOLNAP NEM KELL BEJÖNNÖD!!! Pont jó! Hó vége van, biztos azért hív a főnök, hogy odaadja a fizetésem: 3900 €. Mint pár óra múlva kiderül, igen azért. Végre otthon. Ránézek a CD-re. A játék neve Fifa 2025. Két órát játszom vele, vacsorát készítek, picit TV-zek, fürdök, és már alszom is.” A fenti történet ellentéteként felolvashatjuk az „Arc-játék 2.”-höz tartozó történetet a Down-kóros lányról. Ki a fogyatékos és kihez képest? Jó beszélgetési téma a két történet kapcsán.

292

ERÉNYEK (az erények szokássá váló jócselekedetek) – az emberi közösségek jó működését segítik. TUDOK: 1. ünnepelni 2. dönteni 3. örülni 4. együttérezni 5. barátságos lenni 6. barátságot kötni 7. barátot megtartani 8. észrevétlenül segíteni 9. saját vágyaimról lemondani 10. nehézséget elfogadni 11. hibák után újra kezdeni 12. dicsérni 13. megköszönni 14. bocsánatot kérni 15. megbocsátani 16. gondoskodni (ételt készíteni, asztalt teríteni, rendet rakni stb.) 17. odafigyelni másra 18. indulataim fölött uralkodni 19. tartósan felelősséget vállalni 20. bízni 21. hinni 22. remélni 23. szeretni MEREK: 1. egyszerű és átlátható lenni 2. tapintatosan őszinte lenni 3. egyértelműen beszélni és cselekedni 4. igazat mondani 5. szeretetet kimutatni 6. vállalni az érzelmeimet 7. véleményt nyilvánítani 8. vitatkozni (A vita nem veszekedés! A vita eszme-, gondolatcsere, a veszekedés személyeskedés, a másik szándékos megbántása!)

293

Az irodalom is nagy segítségünkre van a foglalkozásokon, meg lehet beszélni a meséket, verseket:

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.

Azt mondta az első: én vagyok a béke! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni… Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta: én vagyok a hit! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem… A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan szólt a harmadik gyertya: én a szeretet vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, nem értik, hogy milyen nagy szükségük van rám… ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: – De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kellene örökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor csendesen megszólalt a negyedik gyertya: Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudják gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény! A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, és lángjáról új életre keltette a többit.

294

A rátermett királyfi Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de azért az Üveghegyeken még innen, volt egy öreg király s annak egy csodaszép, tejjel – mézzel folyó országa, meg három fia. Egy jó ideje érezte már az öreg király – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai lassan betelnek, s neki menni kell, hívja az Örökkévaló… Igen ám, de nagy volt az ő gondja! El kellett döntenie, melyik fiának engedi az országot? Mert nagy bölcsesség kell ám annak vezetéséhez! Különösen, ha tejjel-mézzel folyó!… Hm. Hogyan is tegye próbára a fiait? Magához hívatta őket, és ünnepélyesen kihirdette: az lesz az utódom a trónon, aki a legügyesebben gondolkozik, gazdálkodik, cselekszik! Mindegyiktek kap egy teljes napot éjféltől éjfélig, az alatt a királyi tróntermet meg kell töltenie egészen. Hogy mivel, hogyan és mennyi pénzből, hány szolgával, az legyen a ti gondotok. Egy nap és nem több. Megértettétek? No, ha úgy kell lennie, hát legyen! A legidősebb fiú törni kezdte erősen a fejét, mivel lehetne egy nap alatt megtölteni azt az irdatlan nagy termet? Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szappanhabot verni, sokat. Hogy majd az megtölti a termet. Igen ám, de ez csak addig volt jó, amíg verték, mert mihelyt abbahagyták, elolvadt… s elfolyt… Elégedetlen csóválta fejét az öreg király. Hát, mit csinált a második? Tanult bátyja kudarcából és maradandó, könnyű anyagot választott. Aztán szolgákat fogadott, jó fizetséget ígért s azok elkezdtek szénát hordani a trónterembe, sokat. Hogy majd az megtölti. Úgy is lett. Verejtékeztek a szolgák, prüszköltek is a portól derekasan, de éppen készen lettek, mire kellett. Mégis, az öreg király csak a fejét csóválta elégedetlen. Hát hogyne, mikor ő már be se’ fért a trónterembe! A harmadik fiú egész álló nap, a barátaival s a szolgákkal beszélgetett – közben a munka végét is megfogta erősen –, de pénzes zacskóját nem igen bántotta. Azután, mikor már jól bealkonyodott, egy nagy gyertyát vitt a sötét trónterembe s az egyszeriben megtelt fénnyel. Barátainak egy része pedig énekelni kezdett és a terem tele lett dallal egészen. Más barátai mindenkit meghívtak egy nagy, közös játékra a trónterembe s az egyszeriben megtelt élettel, kacagással, emberrel, reménnyel. A szolgák is előkerültek, s mert szerették a legkisebb királyfit, hát kiderült: finom étkeket készítettek mindenkinek. Az öreg király pedig mosolyogva és könnyes szemmel ült trónusán s érezte – mert nem volt bölcsesség híján – hogy napjai most már végképpen beteltek s tudta azt is, hogy fiai közül melyiknek engedi át az országot.

295

sem boldog őse. A sorsom: menni. Utam: a nagy Nihil.Ady Endre: Szeretném. mint minden ember: fenség. ha szeretnének Sem utódja. Nem vagyok senkinek. sem ismerőse Nem vagyok senkinek. Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember. Szeretném magam megmutatni. Lidérces messze fény. menni. titok. bolond hitben S csak ennyit szólni: Isten. Vagyok. Nem bírom már harcom vitézül. nagy. Isten. S az álmom: az Isten. Lennék valakié. Lidérces messze fény. Mikor halni készül. a Semmi. ének: Szeretném. Álmom: az Isten Batyum: a legsúlyosabb Nincsen. Hogy látva lássanak Hogy látva lássanak Ezért minden: önkínzás. menni. Vele szeretnék találkozni. 296 . Az álmommal. nem tudok így maradni. Észak-fok. S újból imádkozni. De jaj. sem rokona. hogyha szeretnének S lennék valakié. idegenség.

Micsoda szép álom! – és megjutalmazta a jóst. mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt. tiszta szívvel élni. mert rájött. Hosszú utazást. Hallgatni hosszan. ez egy szép álom. Színlelni sírást. tovább élsz. beteg ember.Uram. Azt jelenti. hogy hosszú életed lesz és túléled rokonaidat. élni mindörökkön. gyerekszívvel fontosnak látszani. de hogyan? Távol-Kelet királya Al-Rashid egy jóst kéretett magához és felszólította. mi élet. hajót. mely valóra vált? Virágok között feküdni lenn a földön S akarsz. akarsz-e együtt a sötétbe menni. borból-vízből mértékkel tölteni. mondd akarsz-e lenni. Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? A játszótársam. gyöngyöt dobálni. akarsz-e mindig-mindig játszani. cifra temetőt? Akarsz-e élni. mit jelent ez? . vonatot. nagy komolyan az asztalfőre ülni. Az álom azt jelenti. ez nem jó jel. Lehet-e némán téát inni véled Rubin-téát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes. Ez utcaseprő. és magadra maradsz – mondta az álomfejtő. álmot. szegény.Bruno Ferrero: Mondjuk meg. fejtse meg az álmát: Azt álmodtam. néha-néha félni. és másikat hívott helyette: . hogy fogaim – egyik a másik után – kihullottak. A király elszomorodott és dühös is lett. semminek örülni. hogy rokonaid hamarabb meghalnak mint te. Hogy a körúton járkál a november. hogy tulajdonképpen az első is ugyanúgy fejtette meg az álmot. Havas telet és hosszú-hosszú őszt.Uram. Elzavarta a jóst. mint bármelyik közülük. Karácsonyt. Játékban élni. Ki fütyürész az ablakunk alatt? Akarsz-e játszani kígyót. mit jelent. sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent. Az udvariasság a szív értelme. Azután elgondolkozott. A kellemetlen igazságot is meg lehet mondani udvarias formában. magához hívatta az elsőt és bocsánatot kért tőle. Mit gondolsz. mint a második. akarsz-e játszani halált? 297 . A király elégedetten így szól: . madarat. csak másképp fogalmazott.

Ha férfi vagy. hogy híres lesz. valaki mások fölé kerekedni. csak csahol. bátor. A sztár szinte már nem is ember. hisz fény és csillogás közepette jelenik meg. a hős és a szent Ki ne álmodozott volna már arról. ha jó üzlet. Mit kény s kedv szerint lök A sors idébb . gyakran hosszú lépcsősoron mintegy a fényből 298 .. Kik szembeszállnak vele… Azért ne hagyd magad! … Ha férfi vagy. légy férfi. akit ezrek ünnepelnek. Hadd vesszen el az élet. ha sokan élhetnek jól a népszerűségéből. szilárd. Félénk eb a sors. légy férfi… Ha férfi vagy. Vesd meg. ha jó pénzért eladható. hited. De méltóságos derekát Meg nem görbítheti. hogy sem ember Sem sors könnyen nem árt. Függetlenségedet A nagyvilág kincséért Áruba ne ereszd. Ne hitvány. És ezt kimondd. Jó esetben tehetséges. mint magad. kitűnni akar. amit előbb szintén „megcsináltak”. gyönge báb. mit a fergeteg Ki képes dönteni. légy férfi. nagy sztár.Petőfi Sándor: Ha férfi vagy. s irigyelnek? Igen ám. Százszorta inkább éltedet tagadd meg. ha a becsület marad. A sztár. Erős. A bátraktól szalad. de hogyan születik a sztár? Valaki híres akar lenni. A sztár akkor igazi.odább.. mert a sztárt „csinálják”… igazítják a közönségigényhez. Légy tölgyfa. ha sokan fizetnek érte. kik egy jobb falatért Eladják magokat. ha sokan rajonganak érte. Akkor hidd. légy férfi. légy férfi. Legyen elved. … Ha férfi vagy. ha mindjárt véreddel fizeted. de ez korántsem elég.

A hős egyszerű emberként élt az egyszerűek között. Vannak perc embereink. akinek mindent szabad. de sohasem a pillanatnak. ahogyan tud csöndben. hőseink és szentjeink. mert a szent az örökkévalóság embere. és kérlelhetetlenül leleplezi elsősorban önmagában. mások kénye kedve szerint cselekszik. A szent tudja. hogy nem ilyen. A szent ugyanakkor realista is… ismeri saját bűneit. a középszerű. S akkor megérzi. hogy döntenie kell melyik oldalra áll. de a félelmét legyő zi a hit. becsületes és megvesztegethetetlen. most és mindörökké. hűtlenségeit. szólni nem mer. akinek láttán többé nem kételkedik az ember. hogy hasznos e ez neki személy szerint. Miért? Talán nagyon is tudatosan. baj lehet… s ő mégis megy. A hős a történelem embere. pillanatnyi érdekei fölé emelkedik szabadon. Nem mérlegeli. Azután vértanú lesz vagy ünnepelt. velük ünnepelhetjük Isten létét és jelenlétét. tőlük segítséget kérhetünk. aki nagynak képzeli magát. Ragyogóan tehetséges. s az erkölcsi szabályok. önmagát és szabadon. míg beszélnek róla. hogy ki az. Bármi áron. hogy hol van az Igazság. vagy a ragyogóan tehetséges és szép reményű – rádöbben. teremtő ereje. „Szent az. Lehet. életén átragyog Isten Igazsága és irgalmas szeretete. Érkezését nem is lehet természetes hangon bejelenteni: a műsorközlő hangját is „megcsinálják” tehát. akkor a történelmi pillanatban is. hogy ő az a kivétel. hogy mindent Istentől kap. napjait és életét másoknak. A szent az adott pillanatban biztos kézzel cselekszik.„alászállva”. Az Ügy mellé áll és cselekszik… fél. hogy következetesen az erkölcs törvényei szerint él. S akkor a szent hőssé válik. A szentekkel pedig együtt élünk. de átragyog rajta Isten cselekvő. talán csak kíváncsiságból… aztán a felvonulásból tüntetés lesz… a Nemzeti Múzeum előtt vagy a Kossuth téren… valamikor. valahol… s az egyszerű ember. akinek az emléktábláját megkoszorúzzák… a hőst többnyire a hálás utókor ünnepli. Megmozdul alatta a föld. De az is lehet. számolatlanul. és nem azért mert ez hasznos befektetés. megvásárolhatatlan. vagy középszerű. s túlcsorduló edényként juttat Isten bőségéből minden nála kopogtatónak. A sztár mindig önnön hírnevének rabszolgájaként. hogy rá nem vonatkoznak a biológiai és lelki élet törvényei. őket sokáig ünnepeljük. megindul a történelem… felvonulásra hívják. hogy történelmet csinál és egyéni. de tudja. A szent megtanulja szeretni az életet. mások óvják: ne menjen. mint Isten. Gyakran tömjént idéző füst és diadalmas zene is kíséri a sztár érkezését… aki lassan maga is elhiszi. perc emberke. hogy van-e Isten?” (Bíró László püspök) A sztárokat gyorsan felejtjük. és mindent egy lapra feltéve a Jót választja. Fél. őket megszólíthatjuk. ahol éppen van. a hősökre sokáig emlékezünk. de a félelmét legyőzi a lelkesedés… megérzi. Addig él. Nem érdemeikért. kincsként adja pillanatait. esetleg még ügyeskedik is egy kicsit itt-ott … aztán történik valami. velük személyes barátságot köthetünk. és példájukból erőt merítünk. akit tapssal köszöntenek… nem ritkán vértanú. de ha szükséges. 299 . hogy fokozzák a hatást. Megpróbálja jól tenni a dolgát ott. észleli az irracionális gonoszság jelenlétét is. A szent realista… tudja a Sátán létezését. ismeri gyengeségeit és saját kísértéseit… s ezért irgalmas. amelynek a boldogulásáért cselekedett. hogy már szinte nem is ember. A szent kísértést szenved. majd ünnepelt. hogy él. aki képes legyőzni a gonoszt és Hozzá fordul segítségért… A szent gyenge ember. amiket talán a többiek nem is látnak. Lehet. A sztár: a pillanaté.

6. és vallásos életet él? Vagy ha ránk tekintenek az emberek. nem oldod meg igazán a problémát . hanem az. akik szeretnek bennünket – és azok. mi másnak van értelme? (C. Amikor elfojtod azokat a dolgokat. Lehetünk vallásosak pusztán azért is. hogy ezt megfordítsuk: Istent alakítsuk a mi emberi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten nem azért alkot. A legtöbb ember néma kétségbeesésben éli le életét. Isten halott bennünk. Ne építs falakat. mert azt nem holtan hanem élve temeted el. hogy mi az. mint a halál. Vigyázat. 14. Benned fog élni és hatni. 11. könyvéből. hogy szerezzen valamit. de örök kísértésünk. „Mert erős a szerelem. A szeretet lényege: kapcsolat. Nem az az igazi probléma. (Pablo Casals) 15. hogy nekünk kellene Isten szimbólumává lennünk. az élet legmélyebb értelme: gondját viselhetjük másoknak. hanem hogy adjon valamit… hogy megossza önmagát. Szeress. hogy Isten halott. 4. Életünket azok formálják.” (Én 8. 2. A legtöbb felnőtt sohasem nő fel.” 300 . amelyekkel nem akarsz együtt élni. A Teremtés könyve elmondja. (Pablo Casals) 7. akik megtagadják tőlünk szeretetüket. statisztikában gondolkozó embert. Cumminas) 13. 3. (Paul Klee) 10. Úgy érzem. ami kint reked. és nem lesznek fájdalmaid. hogy Isten önmaga képére és hasonlatosságára teremtett minket. 12. különösen a fiatalok számára. A legfőbb dolog az életben. hogy lelkünk megnyugodjon. ami bent marad.C. aki keresztény szóhasználattal beszél. törékeny!!! Emberi lény! 5.Vajon akik miránk tekintenek. hogy ne féljünk embernek lenni.6) „ A szerelem legyőzi a halált – de egy rossz szokás legyőzheti a szerelmet!” „Bajban ismerszik meg a jó barát – és a szerelem minősége is. Mindegyikünk személyiség: páratlanul egyedülálló. ) 1. kit látnak? Egy sikerességben. amíg nem tudod. 8. és mi az. Nem elég lenni – válni kell valamivé. nem kételkednek többé Isten létezésében? „OKOSSÁGOK” John Powell: Miért félek a szeretettől? (Szorongások és a közöny leküzdése c. mert nem értjük Őt. Így Istenből gigantikus Bayer aszpirint csinálunk… Vedd Istent háromszor naponta. 9. gazdasági mutatókban.

válasszatok!” 301 . a nemzetnek hazára.” Áprily Lajos „Csodállak ezer szemmel. mondd akarsz-e lenni? Akarsz-e játszani mindent. a családnak otthonra. Szólni az tud. de te mind az ezer szemmel megmaradtál rejtelemmel. az életnek folytatásra van szüksége. apám szájából szép volt az igaz…” „…rendezni végre közös dolgainkat. ki szólni tud. ezerszemű szerelemmel.” Jókai Anna után – Komáromi Mária „Jólétben vegetálni.” Komáromi Mária „A gyermeknek anyára. Hanem a szó van két csend között. vagy Jó Létben élni – ez a kérdés.AFORIZMÁK feliratokként felhasználható mondatok. mi élet?” Kurdi Imre „Nem a csend van két szó között.” József Attila: A Dunánál „Anyám szájából édes volt az étel. Szólni nem az tud. ki hallgatni tud. ez a mi munkánk és nem is kevés. idézetek egy-egy foglalkozáshoz Kosztolányi „A játszótársam.

hogy ezt a kijelentést hallja az apjától! „az apa kijött és kérlelte…” „Fiam. ÉS AKAROM. te mindig itt vagy velem. és a lábára sarut. – Esti liturgia Kecskeméten Téma: az EMPÁTIA A lázadó kamasz-ember kétségbeesett én-keresése.” „az én fiam” – teljesen vállalja a fiát. és életre kelt. egy-egy vidéki tanfolyamunk estéit gazdagították: I. HOGY LEGYÉL! 302 . mert szerette… feltétel nélkül szerette. hogy néhány szertartás-mintát is adjunk azok számára. Az ujjára húzzatok gyűrűt. Az alábbi ima-minták mind megvalósult közösségi imák. Vezessétek elő a hízlalt borjút és vágjátok le. mindenem a tiéd…” SZERETLEK. Lk 15. kinek mire volt szüksége… „apja már messzirő l meglátta” = mert nagyon várta. elveszett és megkerült. hogy ne legyen egyedül a szégyenével… „megcsókolta” = a legbensőségesebb köszöntéssel fogadta vissza szeretetébe „odaszólt a szolgáknak” – vagyis gondoskodott róla… Majd örömhírt hirdetett: „hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. mert ez az én fiam halott volt.Esti „szertartások” Tapasztalatunk szerint nagyon fontos az. nagyon vágyott rá. Együnk és vigadjunk. november 21. akik azt szívesen felhasználnák. hogy mit szenvedhetett… „Eléje sietett” = mert az utolsó néhány lépés a legnehezebb a bűnbánónak… „nyakába borult” = mint kicsi gyerek korában.11–32 (A tékozló fiú példabeszédéből) „szétosztotta köztük vagyonát” = az atya az egyiket engedte elmenni.11–32 A tékozló fiú példabeszéde – felolvasni Elmélkedés: Az empatikus Atya szeretete apai – anyai = Isten-i szeretet Lk 15. átölelte. a másikat engedte ott maradni. minden tagadása és tökéletlensége ellenére… milyen sok fiú vágyik arra. SZERETLEK MERT VAGY. „Megesett rajta a szíve” = átérezte. az empatikus Atya szeretete és az empátia nélküli testvér gyötrelme.. testével védelmezte. 2003.

gyakran el akarják dobni a tőlünk kapott „öltözéket”. a halálhoz hasonló folyamat zajlik: „meghal” bennük a gyermek. kezd tudatosulni. Az Egyház ma Szent Imre herceget állítja példaképül nekünk… Ő nem a tékozló fiú… de azok. hogy nem korlátlanok a lehetőségek. családi ima Komáromiéknál. akikhez küldetésünk van. kalocsai és kárpátaljai családunkat… (én. Most azokat kérem. Szentírás: Lk 15. nyitva a Szentírás… az „oltár felé” mintegy eldobva. amit pedig oly gondosan igyekeztünk életreszóló kincsekkel telerakni… de a kamaszokban egy. rész: 2. …ilyenkor nekünk kell „atyaként” lesni. mikor még a gyerekeink gyerekek voltak – ebbe vonjuk be most alkalmi. az anya mondom ezt) Ima. de legalább a saját kamaszkorunkból győztesen és gazdagodva kerültünk ki (?)… Ima. sok égő mécses. akik előre elfogadtak 1-1 gyújtatlan mécsest. kérjenek hitének és szeretetének fényéből (meggyújtva majd mécsesüket) és közbenjárását kérve imádkozzanak hangosan a rájukbízottakért…Ahogyan nekünk „embereink” a szentek. mint az ecclesiola „papja”) 3. a kamasz fiatalok.II. egy nagy gyertya kiemelt helyen. Bábel Balázs érsektől kaptuk az áldást) Szent Imre ünnepén. és nem lehet belőlük bármi… meghalnak bizonyos illúziók… 4.11–24 – A tékozló fiú Helyszín: Kápolna „Installáció”: fehér és zöld selyem elrendezve a térdeplőn és a feszületen. november 5. lezuhan a piedesztálról a szülő (még ha ott volt is). hinni a „feltámadásban”… mert mi már sok kamaszkort átéltünk.11–24 – A tékozló fiú (János. sokszor eldobják a tőlünk kapott „tarisznyát”. II. 2004. várni a visszatérésükben. úgy legyünk képesek emberei lenni a ránkbízottaknak! 6. szokásokat és elvárásokat. az apa olvassa. I. – Esti liturgia Kalocsán Téma: AZ EGYÜTT IMÁDKOZÓ CSALÁD Mindenszentek és halottak napja közelében Szentírás: Lk 15. Egyéni imák…taizei énekek… Az Egyház áldása: Végezetül mindehhez kérjük az Egyház áldását (Dr. elveszítve egy szürke (selyem) „ruha” és egy üres tarisznya… Bevezető gondolatok: 1. 303 . hogy szólítsanak meg 1-1 szentet… gondolatban fogják meg a kezét. rész: 5.

mint imát… AZ VAGY NEKEM. – Esti elmélkedés – ima Kalocsán Téma: A KENYÉR – saját életünk Kellékek: • Szentírás • Liszt • Szőttes + korondi gyertyatartó + gyertya + öngyújtó • Mécsesek • Papírszívek • Tollak a résztvevőknél Liturgia: 1. január 14. de indulunk… Mi is azt érezzük sokszor. 2005. A gyerekek számára a legnagyobb ajándék a szerelmes szülő(k). ami a párkapcsolatban. Szentírás: Mt 14.III. hogy a Család = szülők és gyerekek együttes életközössége. illetve a közösségi életben úgy kell minden embernek. hogy: a szívre írjanak néhány olyan értéket. nincs erőnk. szonettjét. 1 – A csodálatos kenyérszaporítás Elmélkedés – személyes megszólítás = ima Krisztus bizalma az Atyában… az apostolokban… Krisztus áldása a kenyéren és a fiú ajándékán… Az apostolok bizalma Jézusban… Nekünk is csak 2 kenyerünk és 5 halunk van = semmi ez ennyi embernek… = semmi az erőnk a Feladathoz. Erőtér és táplálék számukra a szülők egymás iránt érzett szerelme. az helyezze a szőttesre a feszület köré a szívét: Elmélkedésvezető: Most MAGASABB SZINTRE EMELJÜK EZEKET ÉS ÖNMAGUNKAT is. amit nagyon fontos ápolniuk! Most az elmélkedésvezető felolvassa Shakespeare: 75. mint egy falat kenyér. Aki készen van. hogy ez őrültség. MINT TESTNEK A KENYÉR… Ima – cselekedet: Minden résztvevőnek kiosztunk előre kivágott papír szíveket. a Küldetéshez. értékes emberi tulajdonságot. 304 . Néhány mondatos elmélkedés arról. és azt kérjük.

télen. és a fejüket. Az előkészítésnél érdemes hangsúlyozni. Természetes. külön mozgatható végtagokkal. Bemutatkozás Foglalkozásvezető bemutatkozása és családjának rövid bemutatása fényképekkel A gyerekek játékos „bemutatkozása”: Álljanak fel azok. …stb. hogy két „segédeszközt” használhatnak az interjúhoz. Ekkor az egyik pár (pl. és vállára téve a kezét közli. szemekkel.… . akik nyáron születtek. Utána kb. nevetés. szájjal. s ezek párosításával találnak egymásra a párok. Nem elképzelhetetlen azonban. hogy ez utóbbi kívánja a legnagyobb szervezést és ügyességet. A családi élet „technikája” – hétköznapi és ünnepi életünk helyes szervezése. amoda akiknek van otthon háziállatuk. 1. illetve tudatossá váló életvezetésre reflektálásra alkalmassá. az empátia növelése és az egymásra figyelés elősegítése 305 . s folytatja egyes szám első személyben. vállára teszi a kezét és mondja: Pisti vagyok.Komáromi Mária Családi életre nevelés tanmenetek 9 x 90 perces vagy 18 x 45 perces foglalkozás keretében Oktatási cél: Az ember és a közösségi élet működésének megismerése. „aggyal”. aztán cserélnek: Pisti áll Kati háta mögé. Pisti és Kati) elkezdi a bemutatkozást így: Kati Pisti háta mögé áll. Ezért a Családi életre nevelés programjának talán a legideálisabb célcsoportja az alsó tagozatos korosztály. Nevelési cél: Boldogabb. stb… Két perces interjú lebonyolítása: Lehetőleg körben ülünk. vagy – fele annyi képecskét készítünk. akiknek van kedvenc ételük. ugyanis jegyzetelni nem lehet! A játék célja nyilvánvalóan nem az információszerzés. oda azok. fülekkel + ragasztószalag vagy mágnes az applikáláshoz. majd visszaülünk a helyünkre. hogy Kati vagyok. akik szeretnek focizni. „szívvel”. összetartó családokért helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segíteni a gyerekeket és rajtuk keresztül a szüleiket is. és kártyákat lehet húzni: – két-két azonos számú kártyát húzó gyerek lesz egy pár. hanem a hangulat oldása. illetve fejjel. a jó kérdéseiket. stb… vagy kijelöljük a terem négy sarkát: ide azok álljanak. Megjegyzés: A gyerekek 9–10 éves korukban válnak a tudatos. foglalkozás témája: Ki az ember? Mitől és meddig ember valaki? Eszközök: 1 db tábla + 1 db kartonból készített bábu. esetleg középiskolásoknak vagy egy-egy szülőkkel közös kiránduló napon vezetjük az alábbi foglalkozásokat. két percig interjút készítenek egymással. mint ahány gyerek van az osztályban s ezeket kettévágva összekeverjük. hogy felső tagozatosoknak. de valójában Pistit mutatja be (vagyis belebújik a bőrébe).

A vezérjáték lebonyolítása: 1. s a „fogyatékosok” tiszteletére nevelés!) 1. gyerek ). A vezérjáték lebonyolítása és beszélgetés: 2. ha gondoskodhatunk valakiről!) 2. hogy szívtelen? Miért? Ki a családban a „szív”? (édesanya szerepe. szex. Bach (20 gyereke volt). 1. és mik a nehézségei. Náluk van egy fontos plusz fázis: az „agyat” egy pillanatra az ágyék helyére tenni. kábítószer. akit csak az érzelmei és az ösztönei. de nagyon jó gondolatsort és beszélgetést lehet így elindítani a szexualitás szerepéről. feladata. ott van a szíved is. illetve az ember magától. beszélgetés arról. akik nagycsaládban nőttek fel. Kire mondjuk.) 2. ha vallásos iskolában vagyunk. majd fokozatosan elveszünk belőle 1-1 részt.2 Játék a szavakkal: elvesszük a bábu fejét – Mit jelent. és mi történhet vele? (berúgás. illetve melyik életkorban mit ad a család közösségének az egyén? (Az is ajándék. a lábait. vagy lány akkor. pl. hogy még ember-e? Miért? Meddig képes még az életre? (Az emberi élet tiszteletére. Kép olyan híres emberekről. kellő humorral.1 A teljes bábut helyezzük a táblára. hogy miért 306 .4 Fölcseréljük a szívet és az agyat: mit csinál az az ember.5 Az emberi lét láthatatlan. vagy a Magzatvédő Társaság ilyen kiadványa) illetve fényképek öreg emberekről. önző? A családi életben hol jelentkezhet ez veszélyként? DE: A szív – a Biblia szóhasználatában – elsősorban nem az érzelem. megfelelő bevezetéssel. hogy hozzanak képeket aranyos csecsemőkről. a lélek tükre? ” Létrejöhetett-e mindez. (Hálaadás a Teremtő Istennek. foglalkozás témája: Az élet értéke és szépsége a magzati kortól a késő öregkorig Eszközök: Képsorozat a magzati élet fázisairól (Fénykép album – svéd kiadvány. hanem az értékrend központja: „Ahol a kincsed. kihasználhatják mások… vagy „csak” egyszerűen nevetségessé válik.) Figyelem! 13–15 évesekkel is lehet a beszélgetést hasonló módszerrel vezetni. hogy valahol fejetlenség uralkodik? Mit jelent: családfő? (édesapa szerepe.2 Ha ez megvalósítható. illetve aki számító. Feltétlenül legyen néhány kép nagycsaládokról is. Mit jelent: „ A szem. méltósága) 1. feladata. saját családjukról. méltósága) Mit csinál az a srác.1 A fényképek közös megcsodálása. a gyerekek családtagjairól.3 Elvesszük a szívet. gyerek volt) Arany János (11. stb. amit később nagyon fog szégyellni) 1. Batthány-Strattman László (13 gyereke volt ). pillanatnyi kívánságai irányítanak. majd a kezeit. stb. vagy sok gyerekük volt – pl. helyéről az emberi életben.(Kissé meglepi őket.3 Lehet előre gyűjtőmunkát kiadni. Johann S. ezt nem várták volna. szép (!) öregekről (aztán megbeszélni. akkor egy szép tabló elkészítése közösen.. hogy melyik életkornak mik a szépségei. 2. s mindig megbeszéljük.” Beszélgetés a helyes értékrendrő l. gyerekkorukról. de jól érzékelhető része és csodája: a lélek. nagyszüleikről. ha egy buliban elveszti a fejét? Miről lehet ezt megismerni. Beethoven (9. saját csecsemőkorukról és szüleikről.

Cél. hogy a többiek is ilyennek ismerik-e az éppen „tárgyalt” gyereket. „átkötjük” a selyemszalaggal. aminek örülni lehet. Fontos. barna haj. 3. s beszélgetés közben rájönni. ha saját többgenerációs családjukról tudnának tablót készíteni. kitartó a tanulásban/nem szeretek sokat foglalkozni vele. ami – ha lehet – maradjon az osztályban hetekig. kövér vagy sovány vagyok. s nem hasznossági elv alapján! 3. Természetesen az ideális az lenne. hanem egy másik ember nézőpontja! 3. szívesen szerepelek mások előtt/szégyenlős vagyok. stb. hogy nagyon fontos az emberi-családi-közösségi kapcsolatokban a jóindulat. ha elkérjük a lapokatönjellemzéseket és egy személyes levélben leírjuk.2 Most leírja. és a másik ember értékeinek fölfedezése. hegyes orr) ki lehet bővíteni: magasnak mondanak. gyakran vidám. hogy egymás jó tulajdonságait.lehet szép egy öregember). 80 cm hosszú. szeplős arc. A végén fölhívjuk arra a figyelmet. hogy ez ne „felülről jövő kinyilatkoztatás” legyen. hangos beszédű/halk szavú. foglalkozás témája: Milyen vagyok én? Milyen a másik ember? Önismeret és emberi kapcsolatok építése Eszközök: Papírok. hogy mit látunk mi is hasonlóképpen és mit másként. Lehetséges és nagyon hasznos megoldás az is. azután leírja a külső tulajdonságait (kék szem. hogy milyen lelki tulajdonságai vannak – konkrét ötleteket adjunk! Pl. 1db szép selyemszalag kb. hosszú.1 A zsebtükörben mindenki megvizsgálja a saját arcát. szívesen végzek házimunkát/csak sok felszólítás után. értékeit fölfedezzék! Kissé folytatása is az előző foglalkozás: „Ki miért fontos a családban?” játékának. s a s az én értékeim is fontosak a közösségnek.3 A csoporttal közösen megbeszéljük. mint egy ajándékot. nevetős/kicsit szomorkás. Fontosság. A következő foglalkozásig a családtagjaink jó tulajdonságait keressük és fogalmazzuk meg! 307 . tréfálkozó komoly.4 Játék: 1-1 gyereket középre állítva. stb. Erre természetesen csak 10–15 fős csoport esetén van lehetőség. ceruzák. 3. türelmes/türelmetlen. majd egy társa „kibontja” és megkeresi benne az ajándékot. és 1 db zsebtükör minden gyereknél Lebonyolítás: 3. ki-miért fontos tagja a családnak. és abból készítsenek tablót.

van-e lehetőségünk arra. türelem. pl. önmegtartóztatás (mértékletesség). öröm. düh.1 Érzéseink játékban: 3 fős csapatokat alakítunk. hiszen a játék a tudatosításra szolgál! Következő alkalomig figyelje a családtagjai érzelmeit és igyekezzék örömöt varázsolni az arcukra! 5. meglepően megváltozott. 4. hogy az általuk kitalált érzelmet fejezze ki. Ezeket úgy kell berajzolni. s arra. Azt követően a játékosok megbeszélnek egy helyzetet. A szemeket le is lehet venni. „ Ági bátyja velünk jön”. foglalkozás témája: Emberi kapcsolatok → kommunikáció-metakommunikáció Eszközök: Rajzlapok. irigység. a Szív-Szentjánosbogár Mozgalom . vagy a fürt a tőke nélkül? Miért nem? 308 színes ceruzák. Egyezik-e a rajzoló csapat elképzelésével? A megbeszélésben térjünk ki a mimika. amit a játékosok különféle érzelmi hangsúllyal ismételnek meg (haraggal. öröm. mindegyik csapat húz „egy érzést” kis papíron a játékvezetőtől. ijedtség. és úgy jön vissza. Játék után beszéljük meg. szelídség. öröm. hogy a másik ember lelkiállapotát át tudjuk érezni akkor is. majd kitalálnak hozzá egy jelenetet. hogy milyen helyzetekben könnyű.2 Érzelmek rajzban kifejezve: Minden csapat kap egy előre megrajzolt álarcot. Utána egy másik csapat játssza el a rajzról „leolvasott” érzelmet. mese a fentiekről + applikációs-rajz egy szőlőfürtről a tőkén. s azt 2 percben eljátsszák. ami kiült a társuk arcára. szomorúan stb. szomorúság. stb. gyűlölet. foglalkozás témája: A Lélek gümölcse pedig: a szeretet. A szemek mindegyikére ráírva egy-egy a fenti 'gyümölcs' részek közül. egyikük kimegy. harag.) Azután a vezető megkérdezi a csoportot. stb. kedvesség. Nagyon fontos a megbeszélés.4. hogy mire jó ez a kifejezési gyakorlat. kételkedve. vagy több alkalommal játsszuk. illetve a szavak nélküli kommunikáció fontosságára. de a rajzon kihagytuk a szemöldökök és a száj helyét. Játékoskönyve Lebonyolítás: 4. s mikor nehéz ezeket megvalósítani otthon? Hogyan lehet ezeket az erényeket gyakorolni? Élhet-e egy-egy szem magában. ami azt az érzelmet kiváltja. hogy mi lehet az az érzés. Figyelem! Ennyi játék és azok megbeszélése nem fér bele 45 percbe. Gal 5.25 Milyennek álmodott meg minket Isten? Eszközök: néhány rövid történet. hűség. Utána megbeszéljük a helyzeteket. Ki szeretne beszéd nélkül kimutatni egy bizonyos érzelmet? Az önként jelentkezők húznak egy kártyát. kelletlenül. félelem. mintha ott kinn érte volna valami. jóság. A többiek feladata kitalálni. ha az nem mond el róla semmit? Majd indítványozza: Játsszuk el! Ezekre a kártyákra egy-egy érzelmi állapot van felírva. s amikor ez megtörtént. hogy az arcán már látszik a kifejezés. hogy érzelmeink érzelmeket váltanak ki! 4. örömmel. vagy válasszunk.3 Érzelmek bemutatása : A játékvezető mond egy egyszerű mondatot: pl. Lebonyolítás: beszélgetés arról. Pl. békesség.

Mindig az alkotó ismeri legjobban a „működési elvet”! Gyerekekkel találtuk ki a folytatást. amit annak kell megmagyaráznia. mintha gumiból lett volna. Bp. István Társulat. Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték. Csodálattal nézték az ügyes fiú mutatványát. de én írom a hernyókra. a jóságról: A három gyermek Három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. idős bácsika üldögélt. és akrobatához illő ügyességgel vetett cigánykereket. – válaszolta az édesanya. mintha tényleg pacsirta lenne. és bennük a jót erősítem! Ők folytatták: hogyan lehet a gyümölcs egészségére vigyázni (permetezéssel)? Tehát hirtelen flakonformát vágtam ki. Csak egyet láttam. – Nagyon jó fiú.Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes. akik gyermekeiket dicsérték.Nem tudom mit modhatnék róla. aki húzta. („Gyümölcseikről ismeritek fel őket. melyből jön a permet. Hihetetlen bűvészmutatványokra képes! Az egész falu őt csodálja… . így könnyebben kézben lehet tartani a témát. 1993.Esetleg játszani is lehet: egy-egy szem húzásával. és úgy néztek rá. mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték. A második fiú gyönyörű dalba kezdett. hogy senki sem léphet a nyomdokába. s beszélgettek. Az öregember egy darabig követte őket az úton. „jóvátenni” (katolikus gyerekeknél itt lehet a szentgyónásra utalni)… Történet-minta. amelyik a legnehezebben megy. A forrás melletti k őpadon egy ősz. Az asszonyok beszélgetését hallgatta. pl. de nincsenek különleges képességei. Bp. –Hát te. Egy tulajdonság vagy cselekedet – egy hernyó! Ezeket ők diktálják. A harmadik fiú odasietett anyjához. mint egy angyalra. elvette tőle a nehéz kannát és egész úton mellette haladt.) György Attila: A kővé vált kenyér (Ecclesia. Az első: úgy szaltózott. Az asszonyok őt is megcsodálták. „megbánni”. Hangja úgy csengett.16) További történetek: György Attila – A szeretet parancsai című könyvéből (Szt. . A három anya a kannák súlya miatt pihenőt tartott.) 309 .A gyermekekhez? – mondta az öreg. s arra ilyeneket írtunk: „észrevenni”. és azokra a pusztító tulajdonságokat szedtük össze. . 1981. Három fiatal közeledett feléjük. az ő ötletükre: papírból „hernyókat” vágtam ki.A harmadik csak hallgatott. .) Bruno Ferrero könyvecskéi (Don Bosco Kiadó.Az enyém meg – állította a második – úgy énekel. Az asszonyok megtöltötték a kannáikat vízzel. hogy a pacsirta is elbújhat mellette! . és hazafelé indultak. A következő foglalkozásig gyakorolja azt az erényt. mit szól a gyermekeikhez.” Mt 7.

majd a visszajövő játékos keresni kezdi a többiek irányításával (ha messze van: hideg. zenészekről illetve rock koncert közönségéről…+ a Szív Játékoskönyvből pl. milyen a csönd. s akit meg érintett az hallassa azt a kiáltást. a többiek eldugnak egy tárgyat. majd hirtelen csendesedjen el. amelyhez kell egy külső szabály és nagy önfegyelem is (A csend törékeny című játék). A csend törékeny (29. A játékvezető addig várjon a következő játékos megérintésével. ha nem vennének észre rajtad a szüleid? Mit nem vesznek észre vajon és miért. amelyet szeretne hallatni. hogy egy-egy embert meg fog érinteni.) című játék Lebonyolítás: Játék. ízleljék meg. foglalkozás témája: Fegyelem → önfegyelem → választás → döntés Eszközök: fotók sportolókról. a közös életet mindenki élvezze? Felső tagozatosokkal az előbbi játék helyett az „Irányíts szemmel” című játékot javasoljuk: kimegy egy játékos. Mostanában mi az. hogy a családban milyen játékszabályokat kell betartani és milyen hétköznapi döntéseket kell hozni ahhoz. hogy te észrevegyél rajtuk. hallgassák meg. a többiek pedig szemükkel és mosolygós. üvöltést. hogy teljes csöndben maradjanak. Az elrejtésnél sokuknak le kellett mondani az egyéni ötletükről! El kellett dönteni. Az irányított játékos elkezd valamilyen tetszés szerinti cselekvés-sort. amit előzőleg elképzelt. mégpedig kizárólag szemkontaktussal. hogy a játékot mindenki élvezze? Pl. üvöltést vagy állathangot. szerinted? Ő k mit szeretnének. illetve a saját viselkedésedben? Stb. A játékosok csukott szemmel ülnek – esetleg lefekszenek a padlóra. és amellyel megzavarná a csendet. amíg tökéletes nem lett a csend. Egy gyerek kimegy a teremből. amire legnehezebb figyelned a családban? Mikor különösen nehéz a szüleid irányítását elviselned? Mit szeretnél. hogy azt teszi-e. Merüljenek el a csöndben. esetleg egy állat hangját. A játékot megbeszélés követi: Melyik szabályt volt a legnehezebb betartani? Kellett-e a játékvezetőnek fegyelmeznie? Mihez kellett a legnagyobb önfegyelem?… Hideg-meleg (keresős) játék: Közismert játék. és nem csapják be a társukat megtévesztő jelzésekkel stb. illetve morcos arckifejezéssel jelzik. ha egészen közel jár: forró…) A játék után megbeszéljük. amit majd elvégeztetnek a visszajövő játékossal. komoly koncentrációt és együttműködést igényel! A megbeszélés kérdéseit is e szerint lehet kitalálni Pl. old. hogy milyen döntéseket kellett hozni a résztvevőknek ahhoz.6. a többiek pedig megegyeznek egy cselekvéssorban. hogy a „játékot”. A válaszokat mindig meg kell indokolniuk! 310 . illetve arcjátékkal. hogy becsületesen játszanak. és ne kommunikáljanak egymással. Majd minden játékos képzeljen el valamilyen kiáltást. amit kell? Figyelem! A játék nem könnyű . Aztán a vezető figyelmezteti a játékosokat. ha közeledik: langyos. Beszélgetés arról. A játékvezető azt kéri.

ajándékozás. o. játszótéren vagy a mamáddal és a testvéreiddel. vásárlás egy boltban. ha erre igény van. 194. 8. ha mód van rá) terítéshez szükséges dolgok pl. iskolai ünnepély. új osztályba kerülsz. Felsősöknél: 3 perc alatt kell leírni az eszközök nevét. Játék – A gyerekeket 3–4 fős csoportokra osztjuk. Inkább arra vezessük rá őket. és 202. vagy színes ceruzák. Lebonyolítás: 1. hiszen a gyerekek az otthoni és ismerősi minták alapján játszanak. hogy milyen viselkedésnek milyen következményei lehetnek. mit illik tenni. könyvből. vagy mutassam című könyvéből fénymásolt képek és kérdések + kis cédulákra írt szituációk. esetleg (nagyon jó. azután 2 percben eljátsszák úgy a szituációt. születésnap a családban. beszélgetés (34.o. melyik csapat tud 10 perc alatt több.) Étkezés (44. 2. A következő menetben 2 perc alatt szét kell válogatni. amelyre a következőket írtuk: pl. nem illik. ünnepek (130. majd a csoportok húznak 1-1 kis „szituációs cetlit”.) Viselkedés szórakozás és művelődés közben (105–125. Javasolt témák: Köszönés (20. vagy kinek „kell” használni a családban. foglalkozás témája: Illik. ) Figyelem! A későbbiekben mellékletként a fent említett könyvből teszteket is adhatunk.) Ismerkedés.. testvéred eltörte a kedvenc játékodat… 3 perc alatt felosztják a szerepeket. hogy a többiek kitalálják. vagy nem? Miért? Lehetett volna másképp is reagálni az adott helyzetben? Hogyan? Miért? Fontos.o. és miért? Illően. miért? Eszközök: tesztlapok + szituációs játékhoz kis „kártyák” Diószeginé Nanszák Tímea: Illemteszt című könyvéből tesztek. o. hogy melyiket ki szokta. Tesztek az Illemteszt c. poharak… + egy stopper óra Lebonyolítás: 1. milyen helyzetről van szó? A játékot mindig megbeszélés követi: Melyik szereplő hogyan viselkedett. barátok beszélgetése . illetve iskolában. tányérok. és Montágh Imre: Mondjam. vagy amikor beteget látogatunk (155– 159.o. Utána a válogatást indokolni kell! 311 . az ajándék kérdését is. társalgás. a nagymama születésnapját ünnepli a család.o.o. felismerhető háztartási eszközt rajzolni.7. s utána szintén ismertetni. hogy mire való. hogy ne értsék félre a szándékaimat és miért? Ha van idő megbeszélni az öltözködést és a terítést. Karácsony este ünnepel a család. 146. Ezeknek a rendeltetését és használati módját utána ismertetnie kell egy csapattagnak. a gyerekek csapatokban versenyeznek. az nagyon jó! 2. 138.) Vendégség. foglalkozás témája: A családi élet csapatmunka! Jókedvűen könnyebb! Eszközök: rajzlapok és festék.) Viselkedés utazás közben. kanalak…stb. hogy ne erkölcsi ítéleteket hozzunk. esküvő . illetve milyen helyen és helyzetben.

Célunk. sőt legyen büszke magyarságára. és mennyi idő alatt képes rá az egész csapat? Lehet a csapatmunkánál előzetes „szereposztást” csinálni. ha javítani kellene? 9. (csak akkor.3. vagy ha csak a szülők dolgoznak? Melyik esetben jut több idő beszélgetésre. esetleg vetítés 1. élményekre? A gyerekek családjában milyen szokások vannak? Ők mit tehetnének. illetve tájat. a nemzetünk Eszközök: Albumok Magyarország tájairól. ha terítéshez vannak eszközeink) Egy teljesen csupasz asztalt hány perc vagy másodperc alatt tud megteríteni: egy gyerek a csapatból. Megbeszélés: hogyan könnyebb a család élete: ha mindenkinek van saját munkaterülete és felelőssége. (most kell a stopper) 4. hogy tekintse magáénak a magyarságot. ellenpontnak néhány képsor afrikai törzsekről. Video film vagy dia képek a fenti témában. beszélgetés. népviseletérőlnépszokásairól. közös játékra. kirándulásra. ha arról a kerületről. illetve annak történelmi nevezetességeiről is tudunk kép és szöveg anyagot találni. Lebonyolítás: Képnézegetés. (vagy jó tündér). ha megfelelő zenei anyag is van ezekhez. kastélyairól. és lehetőleg szomszédait is. Ismerje meg lakóhelye rövid történetét. foglalkozás témája : Nagyobb családunk. 312 . skót népviseletű emberekről… Jó. Tudja. ahol az adott iskola található. illetve pl. hegységet megnevezni? Ki tud elmesélni egy magyar népmesét? 2. ki tud több népdalt elénekelni. hogy a magyarok nagyon sokat tettek az emberiség fejlődéséért. „Ki mit tud?” játék: pl. Ezen felül jó. tudja ajándékként szeretni a hazáját. vagy dúdolás után felismerni? Ki tud több híres magyart megnevezni? (Mit csináltak?) Ki tud több megyét. Lehetőleg válasszon példaképet a nagy magyarok között. aki nagy veszedelemből menti meg Magyarországot. és ezekről is beszélgetünk. Írjanak egy mesét: Én vagyok a legkisebb királyfi.

Budapest. Nemeshegyi P. Klett Kiadó. Dobogókő. 2005. Diószeginé Nanszák T. Lelki egészségtan sorozat: Én és a világ. Budapest.: Moha bácsi meséi. 2000. 1994. A jellem értékei és hibái. Debrecen. történetek.: Illemteszt. Más történetek. Don Bosco Kiadó. rajzok és tesztlapok…). Természetesen a befejezésnek fontos része kell legyen a gyerekek visszajelzése! Ezt nagyon jó. vagy név nélkül) – ezekből nagyon sokat tanulhatunk! Szakirodalom Ferrero B. A SZÍV Szentjánosbogár mozgalom játékai.: Magán-élet-tan. a gyerekek írjanak egy levelet nekünk a véleményükkel (névvel. Porter E. Montágh I. Kecskemét. Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége: „Hogy életük legyen…”. pl. Budapest. Tereza Worowska és munkatársai: Játékoskönyv. 1995. György A. Értelmes élet. A vezető fantáziáján és ügyességén is sok múlik. SzentGellért Kiadó. 2000.. Manréza. Budapest. Saint–Exupery A. kötet: Családok.: Az élet játéka. Szent István Társulat.: Mondjam vagy mutassam? Móra Könyvkiadó. Accipe–Tradere Budapest. 5. 1-1 foglalkozás anyaga pedig 90 perc alatt valósítható meg kényelmesen. H. 1991. Honffy Kiadó. 1999. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. 1994. 2000. Bácskai J. Hasonlatok és történetek. Budapest. a függelék is később készül el (mesék. Szép és új történetek. Matura Tankönyv.: Csak történetek. SJ: Ermi furulyája.Utólagos megjegyzések a tanmenethez: Természetesen az anyag bővíthető és csiszolható még. Budapest. ha az osztályfőnökkel együttműködve tudjuk megíratni. Jóknak szóló történetek. 313 . Kateketikai segédanyag. Leszkay A.: A Kis Herceg Móra. Márton Áron Kiadó. – Zsákay E. 1998.: Történetek a szeretetről. Korda Kiadó. 2000. 1985. Budapest.

: Mi a neve? Honnan érkezett? Mit tart a legfontosabbnak közölni önmagáról? Honnan értesült a tanfolyamról? Mit vár tőle?) Ezután egymás nevében (egyes szám első személyben) kell bemutatkozniuk. öt percet adunk.Különbséget melyiknél volt könnyebb felfedezni? . és abból kiindulva három vonal van oly módon rajzolva. hittanár. A körbe az úgynevezett közös tulajdonságokat – külsőt és belsőt egyaránt – kell beírni.: képecskék vagy termések. egyikük pedig szőke. külső illetve belső tulajdonságot. mint magukra. (A feladat során a párok tagjai egymásra többnyire nagyobb figyelmet szentelnek. stb…) 2. amelyikről nem is gondoltátok volna. „Szólj helyettem kis… (pl. ha pl. ha már két tagra jellemző.A közös tulajdonságok közül külsőt vagy belsőt volt-e könnyebb találni? . mint ahányan vagyunk. Ez érdekes tapasztalatokra vezethet. Tegyük fel a körkérdést: Miért pont ezt választottad? Hasonlít-e valamiben rád? (Egymásról kapunk információkat. és miért épp ő illetve ők? . pl.) Legalább kétszer annyi kavicsot tegyünk egy tálcára. Mindenki válasszon ki egyet a kövek közül! Ezután többféleképpen is kezdeményezhetjük a beszélgetést: A. hogy egymásról néhány kérdésben információkat szerezzenek. Az idő letelte után a következő kérdéseket tegyük fel: .Ki illetve kik írtak a lapra.Kire figyeltek inkább: magukra vagy a másikra? 3. öt percet adunk arra.) 314 . stb. és adunk nekik egy-egy lapot. a harmadik személynek megfelelő körön kívüli területre pedig a szőke szó kerül. Bemutatkozás egymás nevében A résztvevőket párokra osztjuk. vagy hogy éppen közös? . Budapest Gyakorlatok Ismerkedés 1. A helyzet némi humort is lehetővé tesz: Igen mulatságos.) Egy-egy körön kívüli területre kell írni azokat a tulajdonságokat. Miben egyezünk? Miben különbözünk? A résztvevőket hármas csoportokba osztjuk. CSÉN tanácsadó. (Pl. ami kellő számban és formagazdagságban áll rendelkezésünkre. Ennek közepén egy kör. akkor a körbe a barna. Kb.Svajcsikné Pál Bernadett biológus. hogy egyedi.: kavics)!” (Természetesen nem csak kavicsot választhatunk. és kb. egy ifjú nagymamaként mutatkozik be. hogy keressenek minél több közös és egyedi. (Közösnek számít. amelyek egyediek. hogy a körön kívüli területet három részre ossza.Találtak-e olyan tulajdonságot.: ha ketten barna hajúak. csak egyvalakire jellemzők. (Pl. hanem bármi mást is.

de lehet. pl. Éppen ezért fel kell hívni a figyelmüket. A játék menete: A helyszínt úgy készítjük elő. – Most újból lehessen a saját köveket át. hogy aki akarja. Példának egy párválasztással kapcsolatos eset: Ádám a legjobb barátom. a következő játékban: Üljünk körbe. A kérdést mindig úgy kell feltenni akkor. hogy miért ezt az oldalt választották. vagy épp miért helyezte vissza? – Te miért pont oda helyezted? (Különösen a szélsőségekre figyeljünk!) Ebből értékes információkat kaphatunk mi is és a gyerekek/fiatalok is arról. Arra gondoltam. akkor feltehetően segítségre szorul. ha már mindenki lerakta. Már több mint két éve járnak együtt. mint velem. akkor a következő kérdéseket beszélhetjük meg: – Ki helyezte át másnak a kavicsát? Miért? – Kinek helyezték át a kövecskéjét? Milyen érzés volt? Miért? – Miért hagyta úgy. A későbbiek során is remekül felhasználhatjuk a kavicsokat. Ha valaki csak egyszer-egyszer kerül szélre. igaz tét nélkül. hogy a fiatalok elmondhassák. de akár a földön is) mindenki helyezze el a kövecskéjét. hogy most mindenki igazíthat a saját kövén. „Ön dönt” játék: Remek lehetőséget nyújt a fiataloknak. lehetőleg úgy. Ha mindenki végzett. Kezdetben nem értettem. biztosan csak más az ízlésünk. Beleszeretett egy lányba. a legjobb barátjával. hogy képzeletben komoly döntéseket tudjanak hozni. ugyanakkor mégis segít a döntések tudatosabbá tételében. A játékban egy történetet kezdünk el mesélni. az életből vett történetet használhatunk attól függően. de nyugtassuk meg őket. hogy az azért más. amit egy-egy fordulópontnál megszakítunk. és a középen lévő kis térbe (lehet asztalon. ha valaki úgy látja jónak. Pl. mert még nincs viszonyítási alapjuk. Egy valaki kövecskéjéről mond mindenki véleményt. hogy IGEN-nel vagy NEM-mel lehessen rá válaszolni. – Ezután adjunk lehetőséget arra. hogy ki hol helyezkedhet el pillanatnyilag a csoportban. hogy két jól elkülöníthető oldalra osztjuk. de valami nekem nem tetszett benne. hogy lehet majd korrigálni.: Miért illik ahhoz. Természetesen indokolniuk is kell. Ez alapján az IGEN vagy a NEM oldalra kell ülniük/állniuk. hogy legyek Ádám tanúja. kedves lány. Helyes. Bármilyen. aki választotta? (Mások egy valakiről alkotott elképzeléseibe nyerhetünk betekintést) C.illetve visszahelyezni. Mondjuk is. hogy mire szeretnénk a fiatalokat segíteni. hamarosan össze is házasodnak. az elmozdíthassa valaki másnak a kavicsát. amikor a „saját bőrükre” megy. de ha tartósan. Engem kértek meg.B. miért éppen őt választotta Ádám. az még nem baj. hogyan döntenének az adott szereplő helyében. hogy azért nehezteltem Ildire. a másikat NEM oldalnak. Ildibe. Az egyiket elnevezzük IGEN oldalnak. Nyilván az elsőknek kicsit nehezebb. Később persze megkedveltem őt. ahogy a csoportban érzi a helyét. 315 . mert Ádám sokkal több időt tölt azóta vele. ha akar.

Meg akartam kérni. ő nem akar erről beszélni vele. Zavarba jött és magyarázkodni kezdett. ha mégis? Biztos. táskáját. mit tegyek. Percekig csak álltam és nem tudtam. Ildi nem tehet ilyet! De mi van. hogy te akarsz lecsapni a kezéről. hogy Ildi engedett volt udvarlójának és találkozott vele? Mi a szerepe egy esküvői tanúnak? Végül ismét Ildiék háza felé vettem az utam. majd odasietett hozzám. feltétlenül megváltoznak baráti és egyéb kapcsolatai is? Van-e jogom beleszólni mások életébe. és csak azért mondasz neki ilyeneket. hogy ne említsem ezt Ádámnak. Ááá…. amit láttam. de nem tudtam elaludni. Most az a fiú hallott közelgő esküvőjükről. Különben sem történt köztük semmi egy baráti ölelésen és egy búcsúcsókon kívül. hogyan lehetek én tanúja az ő életre szóló szent szövetségkötésüknek. El kellene mondanom Ádámnak! De mit fog szólni? Hinni fog nekem? Éppen én okozzak ekkora fájdalmat a legjobb barátomnak? Elmondjam neki. Egymás mellett ültek egy padon. akkor miért is hallgatná el jövendőbelije elől. Ahogy a buszon utaztam. érthető-e. hogy mondja el mégis régi barátjával való találkozását Ádámnak. Ahogy a sarkon befordultam. amint meglátta a fiút? Ildi meglátott. Elmenjek Ádámhoz és mondjak el mindent? IGEN NEM Lehetnek-e az embernek titkai a házastársa előtt? Ha igen. nem jól láttam. Hazamentem. Az járt a fejemben. Azt mondta. két héttel az esküvőjük előtt azonban történt valami.Tegnap. az arcán ijedtség tükröződött. Van még valami értelme. hogy mit láttam a buszból. és mintha meg is csókolta volna. és a pasas átölelte. milyen jellegű? Helyes-e. meghűlt bennem a vér. hogy mit láttam. Beszéljek végre Ádámmal? 316 . és mindenáron beszélni szeretett volna vele még egyszer. egyszer csak megláttam Ildit egy idegen fickóval a parkban. Feltétlenül beszélnem kellett valakivel. vagy ez csak a kettőjük dolga? Gondoltam. akivel még Ádám előtt járt. A tegnapi fickó lépett ki Ildiék kapuján. hogy elbúcsúzzon. Nyugtalanul aludtam és reggel korán felébredtem. hiszen mindjárt itt az esküvő. vagy hallgassak? IGEN NEM Ha valaki szerelmes lesz. előbb Ildivel beszélem meg a dolgot. Megkérdezte. Most mit tegyek? Kinek fog hinni a barátom? Olyan nagyon szerelmes. amit tudok. hogy őt láttam. egy régi barátjával találkozott. Felmentem hozzá este és elmondtam. mindig ezt hordja. akkor azt fogom mondani. megismerem a kabátját. ha elhallgatom. biztosan csak képzelődöm gondoltam. Ha nincs jelentősége a dolognak. indulatok lehettek a történet elbeszélőjében. majd fenyegetőzni kezdett: – Ha szólni mersz Ádámnak. Végül Ildi arra kért. félreértem a helyzetet. hogy felmenjek Ildihez? IGEN NEM Milyen érzések. Egyre Ádámra és a barátságunkra gondoltam.

ha sikerül megtalálni a megfelelő hozzáállást. egy életre boldogtalan lehet. és hogyan közlekedik. ami lesz. de meg kell tanulnunk elviselni a kudarcokat. Minden csapatnak kell választania egy vezetőt – ő ül a volán mögött – aki végső soron a döntésekért felelős. A barátoknak mindig igazat kell mondani? A történet folytatását rátok bíznánk. MARADTOK 317 . hogy az életben adódhatnak olyan helyzetek. ügyességünktől és akaratunktól függetlenül megtörténnek. de hogy az autó merre. még mielőtt túl késő lenne. Lesz. Három lehetőség közül kell választaniuk: – Az egyik csoport a hegyekbe utazik. Egy helyen hatalmas sártenger keresztezi az utat. amiben esetleg ő tévedett. Lehet. Két lehetőség közül választhattok: Megfordultok és egy másik utat választotok. – A másik a Balatonhoz. hogy a hétvégét nála töltsétek a hegyekben varázslatos környezetben. meg kell várnotok a segítséget. MIATTAM! Lehet-e egy baráttal kellemetlen dolgokról beszélgetni? Olyasmiről. A játék igyekszik azzal a ténnyel is megbarátkoztatni a fiatalokat. lehet. muszáj lebeszélnem erről a kapcsolatról. A születésnapi buliját is ekkor rendezi.IGEN - NEM Mikor szereti valaki igazán a barátját? Te mit várnál el a barátodtól hasonló helyzetben? Most már Ádámhoz mentem. Tenni nem tudunk ellene. 1. Beleragadtok a kátyúba. Ezután megkezdődik az utazás. hogy elveszítem a barátomat. Játsszátok el a két barát beszélgetését és a történet lehetséges befejezését! Szituációs játékok: Utazás: Egy képzeletbeli utazásra invitáljuk a résztvevőket. Így indulnak úti céljuk felé. Ehhez segít a következő játék: Úgy osszuk kisebb csoportokra a társaságot. ezért időre kell érkeznetek. Szerencsétek volt a másik út jól járható MEHETTEK Áthajtotok a pocsolyán. hogy egy-egy képzeletbeli autóban vagy mikrobuszban kell helyet foglalniuk. mint az életben. de ha nem teszem. – A harmadik moziba megy. A HEGYEKBE INDULÓKNAK Egy barátotok hívott meg benneteket. állomás: Egy ideig földúton kell haladnotok. Tanácsot persze mindenki adhat. amelyek képességeinktől. az a sofőrön múlik. ugyan úgy. Sőt ennél még jobb. ha felvállalom ezt a kellemetlen szerepet. hogy nem fog hinni nekem.

hogy menjenek már arrébb vitatkozni az összekoccanók. és a vezetés kissé unalmassá válik. hogy próbáld ki. és még tempóban haladhatsz. és elindultok az autóval. kénytelen vagy megállni. Megállít. MA MÁR NEM BULIZTOK! A BALATONHOZ UTAZÓKNAK Elhatározzátok. MEHETTEK 4. Baj nélkül juttok tovább. vennetek kell. barátotok megérti a késést. élvezitek a hűs szellőt. MEHETTEK MARADTOK 318 . gyorsan B Nincs nálatok pótkerék. Észreveszi egy rendőr. CÉLBA ÉRTETEK! Felgyorsítasz és igyekszel levágni a kanyarokat. Most megint csak A vagy B közül lehet választani: A Előveszitek a kicserélitek. MARADTOK B Letekered az ablakot. Az út itt jó minőségű. Nagyon gyorsan tudtatok haladni. és továbbra is szabályosan haladsz tovább. MEHETTEK pótkereket. és a rendőrőrsre visz benneteket. Két lehetőség közül választhattok: Kerestek egy másik utat. Két lehetőség közül választhat a vezető: Elfogadod a kihívást. igazoltatnak is. és jó Jól összeveszel a koccanókkal. állomás A defekt miatt jócskán késésben vagytok. Ügyesen kikerülted a torlódást. állomás Az út egyre kanyargósabbá és meredekebbé válik. A társaság arra biztat. Két lehetőség közül választhattok: Nem idegesíted magad. állomás Most egy nyugalmas szakasz következik. állomás Az út felénél defektet kaptok.2. Dudálsz. VISSZA KELL MENNETEK ÁLLOMÁST 1 5. hogy a hétvégét a Balatonnál töltitek. állomás: Már a városból kifelé menet hatalmas dugó állja utatokat egy koccanás miatt. Most nincs döntési lehetőség. KÉT ÁLOMÁSNYIT MEHETTEK Nem akarsz kockáztatni. milyen gyorsan tud menni az autó. MEHETTEK 3. 1. Baj nélkül megérkeztek. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Rosszul leszel.

de egy kicsit lassabban. és most megállít benneteket. Hamar végeztek a tankolással. Két lehetőség közül választhattok: Siettek tovább. se távol sehol senki. A lába sérült meg szegénykének. MEHETTEK Nem törődtök vele.2. állomás: Félútig problémamentesen haladtok. Megcsúsztok a „taknyos” úton. MARADTOK A sérült jármű szélvédőjén hagytok egy betétlapot. aki valamivel messzebb állt az út szélén. MEHETTEK 3. Egy helyen STOP táblához értek. Hamar sikerül ellátni a kis állatot. hogy mikor tankoljatok. Se közel. állomás Már félúton jártok. így igen gyorsan haladtatok. állomás Az út mellett megláttok egy sérült kiskutyát. 2-ŐT MEHETTEK ELŐRE 4. MEHETTEK A tankolást a visszaútra hagyjátok. állomás Az üzemanyagjelző szerint a benzin nem lesz elég arra. MARADTOK Megálltok segíteni. Két lehetőség közül választhattok: 319 . és úgy belefeledkeztek a látványba. hogy vissza is tudjatok majd jönni. Te is örülnél. Az előtted haladó autó viszont hirtelen megáll. 1. Két lehetőség közül választhattok: Az első kútnál megálltok tankolni. hogy nekimentek egy parkoló autónak. CÉLBA ÉRTETEK! A MOZIBA INDULÓKNAK Egy jó filmre kaptatok jegyet. tolhatjátok a kocsi a legközelebbi benzinkútig. és óvatosabban haladtok tovább. Baj nélkül juttok tovább. mint ahogy gondoltátok. de a mozi elég messze van. állomás Meglátjátok a Balatont. Az üzemanyag odáig sem tart ki. amikor cseperegni kezd az eső. Két lehetőség közül választhattok: Megpróbáltok gyorsan eltűnni a helyszínről. Egy rendőr észrevette. hogy segítsen az állaton. de szerencsére a szembe jövő jármű ki tud térni. MARADTOK 5. Két lehetőség közül választhattok: Lassítotok. ha hasonló helyzetben így tennének veled is. hisz alig csepereg. összeütköztök. Az autóban vita támad. Különben sem ismeritek a jószágot. így autóval mentek.

MEHETTEK Félrehúzódtok egy mellékutcába megnézni a térképet. Baj nélkül juttok tovább. ahol éppen kint vannak. hisz úgy sincs ott senki. állomás A mozihoz vezető utat útépítés miatt lezárták. mert az utcatáblákat nem lehet elolvasni még ott sem. de mire sikerül odavergődni az előadás rég elkezdődött: nem mehettek be. Az utat kamera figyeli. hisz a tábla ezt jelzi. mert a vacsora nagyon sós volt. KIESTETEK MEHETTEK Azoknak. MARADTOK 2. Jól tetted. állomás Sajnos mégis eltévedtetek. Megálltok egy presszónál inni valamit. Remekül sikerült. MARADTOK 4. MEHETTEK Fékeztek és megpróbáltok visszatolatni a jó útra. Rosszul ítélted meg a mennyiséget. az utat kamera figyeli. MEHETTEK Gyorsan áthajtasz. MARADTOK 3. Jól útbaigazítanak benneteket. állomás Közben irtózatosan megszomjaztatok. Két lehetőség közül választhattok: Megálltok kérdezősködni. KIESTETEK! B Gyalog szaladva még éppen sikerül a kezdésre odaérnetek. Két lehetőség közül választhattok: Megkerülitek a háztömböt és így fordultok vissza a helyes útra.Megállsz. de csak szeszes italt szolgálnak ki. kórházban kötöttek ki. Két lehetőség közül választhat a sofőr: Inkább szomjazol. CÉLBA ÉRTETEK! 320 . Nekitolatsz a mögötted jövő gépkocsinak. – Nagyobbaknál: Halálos közúti balesetet szenvedtetek. – Kisebbeknél: Súlyos balesetet szenvedtetek. Nehezen igazodtok el a térképpel. és mindenki mást mond a helyes útirányt illetően. csak vaktában lehet választani A vagy B variáció között: A Össze-vissza próbáltok kerülőutakat találni. Most nincs döntési lehetőség. akik eljutottak idáig: 5. hogy az nem árthat. Csak olyan keveset iszol. Már jön is egy rendőrautó szirénázva és leállítanak benneteket. állomás A belvárosban véletlenül rossz irányba fordultok.

hogy rossz és jó megoldást is adjanak elő. így szeretne néhány napig nálatok maradni. hogy – Igazságosnak érezték-e a játékot? Miért? – Az életben tapasztaltak-e már hasonlót? Mit? – Mit éreztek egyik vagy másik helyzetben? Miért? Nehéz helyzetben a család Csoportokra osztjuk a társaságot. Most is későn érkezik haza.) A szereplőknek nem szöveget kell mondaniuk. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? A csoporttól függően többféleképpen is feldolgozhatjuk: A. 321 . mind a nézőket meg kell kérdezni. A végén mind az előadókat. „mindent elhisz” nagymama. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 2. aki idáig jól tanult. a megoldásokkal és az egyes szereplőkkel kapcsolatban. A nagylány. hogy alkoholt fogyasztott. A szülők már nagyon aggódtak érte. később. Orvosi kivizsgálásra érkezett a városba. 3-nál: „munka”) hangsúllyal és gesztusokkal fejezzék ki magukat. és minden csapat kap egy szituációt. Majd játsszák el a történetet a többi csoportnak is.: „vendég”. aki eléggé szabados életű (beszédében is). hogy miként dolgozzák fel a szituációt. jó testvér és undok testvér. Teljesen kikelve magából érkezik haza.: szigorú apa vagy anya. pl. kedves és megbízható volt. mégis elküldték. Lehetséges szituációk: 1. 2-nál: „szerelem”. A családfő utcára került. de azért. A fiún kívül már senki és semmi nem érdekli. mit éreztek a szituációval. órákig búcsúzik a kapuban a barátjától.) Kiosztunk a szerepekhez megformálandó személyiségeket. hogy képzeljék bele magukat a kapott helyzetbe és próbáljanak megoldás(oka)t találni.Arról érdemes kérdezni a fiatalokat.) Azt kérjük. B. – Hogyan lehet megoldani a helyzetet? 3. mert váratlanul létszámleépítés történt a vállalatnál. hogy mit gondoltak. D. Váratlanul beállít egy vidéki rokon. elég sokat. stb.) A fiatalokat arra kérjük. (Ld. de őt ez sem érdekli. C. Vacsorához készülődik a családotok. mert kiállt a beosztottjai mellett.) Lehet a fiatalokra bízni. „halálosan” szerelmes lett. hanem csak egy „kulcsszót” ismételgetve (1-nél pl. és még a tüntetésen is részt vett. Érződik rajta. Őt eredetileg nem akarták elbocsátani.

feladata. ember Élet különböző szinteken Egy sejt élete Sejtek együttműködése Szervek kialakulása. feladata a szerzetesi élet szépsége Mi tetszik neked ezekben a hivatásokban? Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Bátorság vagy vakmerőség Egészséges életmód Törődj a lelkeddel is! 322 . működése Bonyolult szervezetek Természetvédelem Mit jelent számunkra a természet? Miért kell védenünk? Mit tehetsz te a természet védelmében? Mitől különleges az ember? Mindenki egyedi és megismételhetetlen Életed ajándék Istentől milyen ajándék vagy? Mitől értékes egy ajándék? a benne lévő szeretettől Minden ember ajándék (a külső csak „csomagolás”) Így kezdő dött az életed: Nem véletlenül születtél Isten és szüleid szeretet hívott életre Fontos feladatod van meg kell keresned a hivatásod! (A hivatás itt tágabb értelmezésben. osztály A csodálatos élővilág Miben különbözik az élő az élettelentől? Milyen élőlények népesítik be a földet? Egysejtűek – többsejtűek: növény.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés tanmenetek 5. állat.) Hivatás A család: Mi a család feladata? Mit kapsz szüleidtől? Te milyen szülő szeretnél lenni? Az egészen Istennek szentelt élet: papok élete.

A természetben működő törvények: rendszert alkotnak egymásra épülnek Ember és a természet Milyen természeti törvényeknek van alávetve az ember? Szabad-e beavatkozni a természetbe? Hogyan? Mi történik. szabadesés. erők egymásra hatása. osztály A természet törvényei Fizikai törvényszerűségek: pl. nemzet. LELKI Az élet csodája Mit nevezünk életnek? Mik az élet legfőbb jellemzői? Mitől különleges az emberi élet? Hogyan él az ember? Az ember. emberiség Civilizáció Mit nevezünk civilizációnak? Milyen előnyei vannak? Mik a civilizáció veszélyei? Testi – lelki egészségünk Mi ártalmas testi egészségemre? Mi mérgezheti lelkemet? Mire vigyázzunk a nyáron? Melyek a nyár veszélyforrásai? Hogyan lehet megelőzni.) Fejlődés a természetben: EVOLUCIO Az élet kialakulása A fejlődés iránya Az ember fejlődése: testi. értelmi. mint társas lény A család: Mi jó a családodban? Min szeretnél változtatni? Másokért is felelősek vagyunk Tágabb családunk: haza. kikerülni ezeket? Mielőtt bármibe belefognál gondold át: Jézus örülne-e neki? 323 . ózonlyuk. érzelmi. stb.6. ha a természeti törvényeket figyelmen kívül hagyjuk? (Árvizek. stb. savas eső.

: team.) Társadalmi hatású: Érvényesülés: Társulás: T: – véletlen csoport – pl. Boldogságra teremtette BOLDOGSÁG: Akkor érhetjük el. Egyház Erény: KÖLCSÖNÖSSÉG T: – fizikai támadás É: – szellemi támadás (butítás. nem pedig azonosak. ideológiák) ellen L: – lelki támadás (spiritualizmus. Tudatosan kell rendeznünk vágyainkat.7. egymás kiegészítői. bolt. mi a feladatom. Egyenjogúak. munkacsoport L: – közösség. (É) értelmi. igényeinket mind (T) testi. szekták) Erény: SZELÍDSÉG Védekezés: 324 . ha Isten akaratához tudjuk rendezni életünket. osztály Mi az ember? Isten teremtménye: „Saját képére és hasonlatosságára teremtette” Miben vagyunk Isten képmásai? Test és lélek Férfi és nő Társak. É: – ideiglenes közös cél – pl.: busz. stb. Létfenntartáshoz szükséges: T: – energia hiány Táplálkozás: É: – kíváncsiság a hajtóerő L: – szeretetvágy A helyes arányt megmutató erény: MÉRTÉKLETESSÉG Szerzés (birtoklás):T: – tulajdon É: – tudás L: – lelki kincsek Erény: RÁHAGYATKOZÁS (bizalom az Úrban) Tevékenység: T: – fizikai tevékenység É: – szellemi tevékenység L: – ima Erény: SZORGALOM T: – sport É: – szakmaválasztás L: – hivatás Erény: ALÁZAT (Tudom ki vagyok. (L) lelki szinten.

otthonra van szükség. társra.Fajfenntartás: Életadás: T: – biológiai léttovábbadás É: – szellemi adás (tudomány kultúra) L: – Evangéliumra vezetés Erény: TISZTASÁG Az adásra Isten végtelen szeretete nyomán vagyunk rendelve. Ehhez szeretetre. A teremtésben lehetünk Isten munkatársai Rendezni kell ezt a hatalmas erőt! Nem szabad kiragadni a szeretetből! Mire vigyázzunk a nyáron? Milyen kísértésekkel kell majd szembenéznünk? Hogyan vigyázhatunk testi-lelki tisztaságunkra? 325 .

(Após – anyós komplexusok) Anyagiak: „Az Adidas szerelést választottam. aki benne van?” Mennyire meghatározó az anyagi helyzet? Akarat: Szabad akaratunk személyiségünk fontos része. építő-e az együttlétetek! Mivel gazdagítjátok egymást? Felfedezni egymás értékeit Jegyesség: Szeretetkapcsolatok rendezése: Tudtok-e hűségesek lenni? A másik családját is választom vele együtt. 326 . Házasság: A család: Teljes és feltétel nélküli elkötelezettség A házasság szent és szentség. Teljes egység. ezért nem szabad azt csorbítani. Szeretetközösség. illetve gimnazisták számára Kapcsolataink: Családi kapcsolataink Hogyan tekintettünk kiskorunkban szüleinkre? Miben változott meg kapcsolatunk? Testvéreinkkel – unokatestvéreinkkel.) A közös akarat kialakítását kell megtanulni: hogyan akarjuk csinálni együtt.8. (Papucs férj vagy házirobot feleség. hogyan alakult a kapcsolatunk? Mi okozta a változást? Barátságok Hogyan alakul ki egy barátság? Milyen tulajdonságokat várok el a legjobb barátomtól? A legjobb barátom tőlem is joggal várhatja el ugyanezt! Ki az. felbonthatatlan. vagy azt. aki mindig mindenben meg tud felelni ezeknek az elvárásoknak? Mitől szakad meg egy barátság? Párkapcsolatok Ismerkedés: Hogyan kell beszélni egymással? Tisztelni a másikat Együttjárás: Megvizsgálni. osztály.

Az élet továbbadása Várandósság – más állapot Anyának – apának lenni Családtervezés: Ahogyan nem szabad terveznünk Ahogyan az Egyházunk tanítja Már most eldől. de nem azt tisztelem! Más vallások vallásszabadság és a szekták Más beállítottság: diktatúra. Az igazi szeretet a másik javát akarja. a szabadság nem szabadosság! Az élet buktatói Milyen nehézségekre kell felkészülnünk? Hogyan tudunk helytállni? Mennyire ismered önmagad? Kinek a segítségére számíthatunk? Mit jelent az. hogy mit teszel magaddal Hogyan készülsz a házasságra A tisztaság értéke Káros szenvedélyek Alkohol Dohányzás Drog Másság Mindig az embert kell tisztelni ezért tudom elfogadni másságát is. ateizmus. milyen szülő leszel! Nem mindegy. és nem sajnál tőlünk valamit. parancsolat NÉT betegségek Az Egyház tanítása a fogamzásgátlásról Egyházunk ANYA – ezért félt. liberalizmus. óv bennünket.Az emberi élet értéke Mennyit ér az emberi élet? Egy ember életét – a gyermekedét – rád bízta a Jóisten. mint más gyilkosságok? Felelősségteljes szeretet A VI. stb. Vigyázz rá! Miért nagyobb bűn az abortusz. hogy segíts magadon és az Isten is megsegít? Milyen céljaid vannak? Rövidtávra? Hosszútávra? Végső célod? 327 .

a lényeg. a másik oldalra pedig az élőket írjuk. téma Mutassunk a gyerekeknek egy (esetleg több) olyan fényképet vagy diaképet.: fenyő. (Itt megemlíthetjük – az osztály érdeklődési és tudásszintjétől függően –. miért pont ezeket jelöltük meg. Ha sikerült rájönniük. felhő.. amelyen él ő és élettelen dolgok egyaránt láthatók. az állatoknál illetve az embernél. körülnéz. és engedjük. csak ezeket szabad szemmel nem lehet látni. Ezután kérdezzük meg a gyerekektől. Te egy virág vagy.). hogy az élőlények között vannak egysejtűek is. hogy legyen még hely a hozzájuk tartozó meghatározások beírására. hogy ezek hogyan mutatkoznak a növényeknél. hogy a tanulók találják ki. híd. kérjünk meg valakit. A MOZGÁS megbeszélésénél egy játékot is alkalmazhatunk: Válasszunk ki három jelentkezőt és papíron előre leírva. vagy a fülükbe súgva adjuk ki a feladatot. mi mindent látnak a képen. hogy mi alapján kerültek az egyik vagy másik helyre. úgy hogy egyik oldalra az életteleneket. Kibújsz a földből. nád. osztály 1. Ezt nekik kell majd kitalálniuk. majd próbáljuk meg a gyerekekkel az élőlényeket besorolni pl. kinyitod a szirmaidat és a fény felé fordulsz. stb.Svajcsikné Pál Bernadett Családi életre nevelés óravázlatok A CSODÁLATOS ÉL ŐVILÁG 5.) Kérjük meg a gyerekeket. emberek. 328 . hogy csupa nagybetűvel írja fel a megfelelő helyre: ÉLŐ ÉLETTELEN Töröljük le a táblának azt a felét. hogy mit tud minden élő – akár növény. majd a „tóhoz” ugrál és elúszik. illetve növények. stb. 2. hogy sorolják fel. Te egy kis békát játszol. virág. Ekkor még ne mondjuk meg. 1. akár állat vagy éppen ember – amit az élettelen nem. hogy minkét kategóriából többféle is látható legyen: pl. A többit sorolják be ők az állatok és az emberek kategóriájába. stb. kő. állatok. kertet. LÉGZÉS) ÉRZÉKELÉS SZAPORODÁS Most nézzük meg. nap. Mi pedig jegyezzük fel ezeket a táblára. víz. növekszel. (Ábrázolhat tájat.) Az élőkre jellemző helyes válaszokat címszavakban egymás alá jegyezzük fel úgy. a következő módszerrel: zöld krétával húzzuk alá a növényeket jelentő szavakat (pl. ahol az élettelen dolgok szerepeltek.. aki sütkérezik a napon. MOZGÁS FEJLŐDÉS (NÖVEKEDÉS) ANYAGCSERE (TÁPLÁLKOZÁS.

mit látnak. zseblámpa. Tojás. utána játszani kezd. Csak mozdulatokkal szabad előadniuk. 329 . kiscsibe. csengő. tyúk.) Figyeljünk az időbeosztásra! 5. felnőtt ember. Végül megbeszéljük. majd feláll egy kicsit mozogni (tornázni). Mi inkább csak kérdésekkel segítsünk. és az állatok is lehetnek egymás táplálékai: TÁPLÁLÉKLÁNC. tű. de valamit folyton csereberélünk: → Oxigén (friss levegő) → Széndioxid (elhasznált levegő) A növények egy különleges cserére is képesek. aki tanul. osztály 1. hogy mit láttak. ezekről a tárgyakról mit érzékelnének. A gyerekeket osszuk 3–4 csoportra. hogy a padszomszédok üljenek egymás helyére. ha van nálunk néhány szemléltető eszköz: pl. Kérdezzük meg tőlük. csoportban: halak. hogy mit csináltak most? → Helyet cseréltek. a 3. hogy ne maradjon befejezetlenül feladat. ha ők most mondjuk az 1. hisz a mozgásról akarunk beszélni. (A növény nem tudja elhagyni a helyét. ennyi szokott beleférni egy órába. kifejlett növény. Az állatoknál és az embereknél ez nem így van. Kérdezzük meg. Itt megkérdezhetjük. Lehetőleg a gyerekek mondják el. Petesejt (lehetőleg az ovuláció előtt közvetlenül. csecsemő. hogy írják össze. Az ANYAGCSERE tárgyalása előtt kérjük meg a gyerekeket. Az összegzetteket írjuk is fel a MOZGÁS szóhoz. s kérjük meg. A többieknek ki kell találni. gyermek. mint az állatok és az emberek. valamint az elhangzottak összefoglalására is feltétlenül időt kell hagyni. hogy bár többnyire tudomást sem veszünk róla. mert ekkor nagyon hasonlít egy tojáshoz). csoportban: madarak vagy emlősök. Ezért kell nagyon vigyázni minden élőlényre! Az ÉRZÉKELÉS-nél jó. egy citrom vagy narancs.) Azt is megkérdezhetjük: Vajon miért az állati mozgáshoz hasonlít jobban a miénk? → (Testünk az állatvilágból fejlődött. illetve erre a témára tudunk esetleg még egy órát szánni. miért hívjuk a növényeket növény nek? → Mert egész életében növekszik. csak a helyzetét tudja változtatni. 2.) (Nekem kb. csoportban: növények. nézegeti a könyvét. téma folytatása Ha maradt még időnk. → Meg tudják fordítani =› Oxigént termelnek! Ennek köszönheti az állatvilág és az emberek az életüket! De táplálékforrást is jelentenek. illetve az emberé melyikhez hasonlít jobban. pontosítsuk az elhangzottakat. akkor a következő módon is folytathatjuk: A FEJLŐDÉS megbeszéléséhez tegyünk egymás mellé képeket (lehet rajz is) a következőkről: Mag.) Miben tér el mégis? →(Tudatos cselekedetek. tudnak-e róla. ha már nem növekednek. illetve ha szükséges. hogy miben különbözött a növényi és az állati mozgás. de fejlődni akkor is fejlődnek. nem úgy.3. Arra ügyelni kell. Te egy gyereket alakítasz. ír a füzetébe. hogy tudják-e. csíra.

pete.) Beszélgessünk arról. ebben amennyire lehet. Kérdezzük meg tőlük. ami a magban van. A legnagyobbat írja fel a táblára az. (Ilyenkor szükséges lehet némi korrekció. és a helyes választ ismételtessük meg. hasonlítsák őket össze.) Mindenképpen térjünk ki ara. hogy vágják fel a gyümölcsöket. hogy ne lehessen már eldönteni melyik. esetleg a legmeglepőbb az előző alkalommal. 330 . esetleg írassuk le. hogy magzat. hogy a magok eltévesztik. ami meghatározza. melyik gyümölcsből való. hogy van-e ebben is egy olyan „program”. mi csak összegezzünk. milyen csodái vannak az életnek? Ha van időnk. amelyek nagyon hasonlítanak egymásra és keverjük össze. vakondok lennének. a gyerekek nem mindig úgy. ha elültetjük? Keressünk olyan alma és olyan körtemagot. Mindjárt azt is megláthatjátok. de ezt nem a formája határozza meg. és azt jegyzik meg az előadásokból. inkább őket beszéltessük. Az ember érzékelése a növényekéhez vagy az állatokéhoz hasonlít-e jobban? A SZAPRODÁS megbeszéléséhez feltétlenül vigyünk magunkkal többféle körtét és almát. hogy egy ember kb. hogy mekkora az a legnagyobb szám. A mai téma: Kérdezzük meg a diákokat. esetleg hüllő. annak fázisairól. Végezetül kérdezzük meg a gyerekektől. ami viszont jól ragadt meg emlékezetükben. Ha nem ilyen nagyságrendű szám került a táblára.pl. mivé is kell majd fejlődniük? – Persze. aki mondta. élete egyetlen sejtből indult ki. Vajon miért mondjuk rá? → Mert tulajdonképpen ő is egy „magocskából” fejlődött ki. Látni fogjuk. hogy erre az alkalomra mindenki hozzon magával egyet-egyet. Kérdezzük meg. Ha kell igazítsuk ki. Ezen ne lepődjünk meg. és meg is tudnak nevezni. (Nem mindenki szeret egyformán szerepelni. hogy olyan. hogy számukra mi volt a legérdekesebb. hogy bármekkora is egy élőlény. legyünk tapintatosak. csak ezt a magocskát. vagy akit ő megbíz vele. 5 billió sejtből áll? Minden szabad szemmel jól látható növénynek és állatnak a testét sejtek tömege alkotja. végül 1 milliárd = 1 000 millióért. Nézzék meg a magokat. vagy kérjük meg a gyerekeket. Akkor mondhatjuk erre is. hogy mi lesz belőle? Mi minden fejlődhet ki tojásból? → Tyúk. Mi lesz belőlük. mint egy „mag”. Ezt viszont sose hagyjuk el! ÉLET KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN 5. osztály 2. liba. téma Rövid emlékeztetés: Kérdezzük meg a tanulókat. Az embernél is használjuk azt a szót. stb. hogy nem. Hát akkor mi? → Egy szemmel nem látható „program”. Kérjük meg őket. előfordulhat-e. Most rajzoljunk le egy tojást. Ez a sok sejt pedig mind-mind egyetlen sejtből alakult ki. stb. tojás. akkor kérdezzük meg: tudjátok-e mekkora szám a billió? (1 000 milliárd = 1 000 000 millió) → Gondolnátoke. Értékeljük és örüljünk mindannak. hogy mit lehet venni: 1 000 000 (egymillió) forintért. hogy hogyan: Most mutassunk egy diasorozatot vagy táblaképet egy sejtosztódásról. észre vették-e. hogy ekkora gyerekeknek még nincs igazán fogalmuk a pénz értékéről. amit le tudnak írni. hogy ha mi nem is tudjuk megkülönböztetni őket. kacsa. vagy 100 millióért. ami a legfontosabb. majd 10. a különböző élőlényeknél különbözőképpen nevezzük: mag.

nem használható egyszerre bármennyi.) Ha nem hoznak fel példát. hogy milyennek kell lennie.) Elég azt megmutatni. Az egyes sejtek helyét és feladatát „programjának” működő részei határozzák meg. Így növekszünk mi magunk is. Ezáltal – szakkifejezéssel mondva – specializálódnak. osztály 2. Ez teszi lehetővé például a szervátültetéseket. Ez így is van. stb. amelyek meghatározzák. hogy nem állhat egyforma sejtekből. (Többet nem érdemes. vagyis alakulnak olyan sokfélévé egy élőlényen belül is. illetve így pótoljuk azután is az elhaló sejtjeink többségét. vagy ha elindul is „lefagy”. Mondassunk a gyerekekkel még néhány példát! → Utalhatunk az előző órára: mozgás. akkor ez első lépésben a szervezet összehangolt működésének megszűnését jelenti. illetve működőképesek. hány hozzászólást hallgatunk meg. nem is használhatja egyszerre mindet. Ennek az egésznek az összehangolt működését pedig az idegrendszer végzi. mint a számítógépen: akárhány programja is van. legyen az giliszta. mert nem viszi előre mondanivalónkat. szövetei megfelelő körülmények között még hosszú ideig működhetnek.A sejtosztódás egyszerűsített sémája (Nem kell még túlságosan belemélyedni a biológiai tanulmányokba. Kérdezzük meg a tanulókat: Hallottatok már erről valamit? Két-három diákot szólítsunk fel a jelentkezők közül. Bár minden sejtben az egész élőlényre vonatkozó összes program megtalálható. Vagyis a sejt mielőtt osztódna. illetve vannak olyanok is. de nem használja. amelyek egyidejűleg nem is használhatók. mert el sem indul egy bizonyos mennyiség után. Ha egy élőlény elpusztul. anyagcsere. téma folytatása A leépülés ugyan ezekben a fokozatokban megy végbe csak fordítva. elefánt vagy akár ember. gyöngyvirág. már első pillantásra feltűnik. amíg fel nem növünk. amelyek – mint a számítógépben a programok – tartalmazzák mindazokat a legfontosabb információkat. de a gyerek fantáziáját könnyen az extrém esetek felé sodorhatja. a test külső védelmére a bőr. Számunkra ebből a legérdekesebbek most az úgynevezett kromoszómák. Hasonlóan. vagy egy ember meghal. Persze. lemásolja teljes „programkészletét”. hogy mind a két sejtnek egyformán meglegyen. de egyes szervei. hogy ne okozzunk csalódást. Azt is mondjuk meg előre. így alkotva az egész élő SZERVEZET-et. ha megnézel egy szabad szemmel is látható élőlényt. Így jönnek létre a testet felépítő szervek. illetve hogyan kell majd működnie. szövetek: pl. hal. Egyetlen sejtbe belefér egy teljes élőlény kialakítására vonatkozó összes program. a vér áramoltatására a szív. 5. Az egyes szervek szervrendszerekké kapcsolódnak össze. akkor röviden beszélhetünk 331 . hogy az osztódó sejt először megduplázza leglényesebb alkotórészeit.

témánál lesz igazán jelentősége. vagyis működőképessé tegye a specializációja során „kikapcsolt” programjait.arról.) Összefoglalva: Mint láthattuk az élet több szinten valósul meg: A legalapvetőbb szint a sejt élete. hogy kik készítették el az írásbeli feladatot. de egyes sejtjei még ekkor is tovább élnek.: tüdő. akik pedig elfelejtették. hogy hagyjanak ki helyet és a következő alkalomra írják meg. Azokat. A gyerekek segítségével gyorsan elevenítsük fel az élet különböző szintjeit. illetve néhány állat. Ha az élet összes szintjét figyelembe vesszük. hogy egy balesetben meghalt ember szívével. összehangolt működése. hogy majd egy másik alkalommal beszélgethessünk erről.) A legmagasabb szervezettségi. Ha túl hosszú idő telik el – ez egyébként szervenként különböző – akkor az egyes szervek is működésképtelenné válnak = elhalnak (ez a második fokozat). stb. amink van (kezünk. (Pl. Ha kevés az idő. stb.: emésztő szervrendszer: gyomor. Dicsérjük meg őket. máj. Írják külön oldalra és hagyjanak helyet az esetleges későbbi kiegészítéseknek is. a téma valóban ideillik. akkor kérjük meg őket. Mitől vagyok én. hogy róluk van szó. Ha van időnk. de az elkövetkezendő években is szeretnénk majd többször elővenni. hogy „levetkőzze gátlásait”.)? 3. Téma: Írjuk fel a táblára: TERMÉSZET 332 . kérjük meg. akkor – elvileg.( Pl. az első és a második kérdést még az órán megbeszélhetjük. minden sejt magában hordozza az összes információt. én? Ha maradt még időnk. májával vagy esetleg veséjével egy másik ember tovább élhet. Biztassuk őket. akkor beszélhetünk róla: mondjuk meg. lábunk. TERMÉSZETVÉDELEM 5. vajon meddig élhetünk? 2. Ha viszont „rá tudjuk venni”. ha sejtjei is teljesen leálltak. hogy igazuk van. Az élőlény akkor pusztul el teljesen. bél. Megfelelő körülmények között egyes sejtek évekig. Nem kell hosszú fogalmazás. vese. A harmadikat adjuk otthoni írásos feladatnak! Mondjuk meg előre. hisz többször használjuk majd. évtizedekig. sőt évszázadokig is életképesek maradhatnak. és így legalább az ő életét meg lehet menteni.) Ezek a következő szinten szervrendszerré kapcsolónak össze. így a bonyolultabb szint az élőlény egész szervezete. hogy ennek ebben az évben a 4.és növényfaj esetében a gyakorlatban is –az egész élőlény újra felépíthető. szívünk. ők a fontosak és nekik fontos ez. (Az összefoglalást amennyire csak lehet a gyerekek bevonásával végezzük!) Elgondolkodtató kérdésnek feltehetjük a következőket: 1. Inkább legyen átgondolt és jól olvasható. máj. Mennyire miénk mindaz. hisz mint már beszéltünk róla. osztály 3. téma Rövid emlékeztető: Kérdezzük meg. stb. Ezt követi az egyes szervek szintje. csak nem használja mindegyiket. szemünk. (Itt a gyerekek felvethetik a klónozás kérdését is.

1–5. Kérdezzük meg: Tudjátok-e. Lehet. a Nap energiájára.vagy táblakép. fény. aki hallott már az ősrobbanásról. amiből az anyag keletkezett az honnan lett? ← De a hívő ember számára a BIBLIA igen: Ter 1. növények állatok. akkor mi magunk is felrajzolhatjuk: Kérdezzük meg: Mit gondoltok.: hő.Beszéljük meg. források. Nem katolikus iskolában e legutóbbit nem biztos. naprendszerünkben miért csak a Földön alakulhatott ki az élet? Mire is van szükség az élethez? Segítségként visszalapozhattok az 1. hogy lesz olyan gyerek. akkor megemlíthetjük. folyadék halmazállapotú vízre. Akkor most lépjünk tovább: (Közben töröljük le a táblát!) Nézzük meg a mi Naprendszerünket! Jó. Ezeket írjuk vagy írassuk fel a táblára a címszó alá. hogy az is elég. hogy ez így kialakuljon? Szinte biztos. ős-köd elméleten kívül ennek van a legtöbb tudományosan is alátámasztott bizonyítéka. stb. ha nincs. barlangok. stb. témához. mozgás. mert ebből nyerik életük fenntartásához az energiát (E). építik be a 333 . „big bang”-ről. mi kellett hozzá. völgyek. A növények a Nap energiáját használják. pl.) Emlékszel a táplálékláncra (1. de az un. ha az energia létrejöttének kérdésével „elültetjük a bogarat a fülükbe”. ha van egy sematikus dia. hogy kell említenünk. mi tartozik ebbe a fogalomkörbe: hegyek. erdők. hogy ez csak egy a számtalan világkeletkezési elméletek közül. mint legfontosabbakra. (Válasz: megfelelő légkörre. tápanyagra. az ún. (Ha van kedvünk.) Induljunk ki akkor az ősrobbanásból! Mi is volt ez a „big bang”? Hogyan jött létre az anyag? A tudományos feltevések szerint: összesűrűsödött hatalmas energiából. hogy az a hatalmas energia. (Energia) (Anyag) Persze ez az elmélet még nem mondja meg. de. téma)? Az élőlényeknek azért van szükségük a táplálkozásra. Töröljük le ami idáig a táblán volt és írjuk fel: E → A + „maradék” energiák.

hogy építőkockákból gurítson már össze egy házikót. hogy mi nem véltük volna. a túl kicsi nem ad elég erőforrást. mégsem fog sikerülni az effajta építkezés. hogy lehetővé vált az állatvilág kialakulása. hogy milyen távolságra vagyunk a Naptól. netán épp a tetejére kerül? → Még ez is elképzelhető. ez adja az un. hogy itt sem a gurítás. osztály 3. és pont megfelelő arányban. Ebből az is következik. legfeljebb csak úgy. akkor kérjük meg. mindig pont úgy alakult minden. – És hogy ez még többször megismétlődjön? → Már nehezebben. de még ez is lehetséges. mint egy ház felépítése. (Véletlen?) – Pont megfelelő anyagok alkotják.) Egy élőlény felépítése – még a legegyszerűbbé is – sokkal. tápértéküket. (Véletlen?) – Azután pedig. Felhívva arra is a figyelmét. Pl. milyen vastag a légkörünk védőburka!!! 5. azok annyi oxigént tudtak termelni. – Na és hogy így felépüljön egy ház? → … ? – Miért? (Ha valaki akadékoskodna. (Véletlen?) – A légkör és a hőmérséklet mindig pont úgy változott meg. (Véletlen?) – És akkor ennél még sokkal több és összetettebb „véletlenekre” volt szűkség az élet kialakulásához! – Lehet ennyi „véletlen” véletlen? Azt hiszem.) Gondoljuk csak végig! – Elképzelhető-e. (Itt – különösen a katolikus iskolákban – érdemes megtenni a következő kitérőt. hogy egyre magasabb szintre juthasson el a kialakult élet. hogy mindig a megfelelő.: amikor kialakultak a növények. hogy mekkora az az E (energia)! → A túl nagy E éget. szerves anyagok jöhessenek létre. El tudod képzelni.többi élőlény számára is hasznosítható anyagokba. sem az építőelemek alakja nem véletlen. és ez az újabb darab pont az előző mellé. – És az elképzelhető-e. hogy ez ismét megtörténik. de sokkal bonyolultabb. téma folytatása Tudományos kutatások eredményeként tudjuk: – Földünk pont megfelelő távolságra van a Naptól. hogy nem mindegy ám. egyre bonyolultabb és bonyolultabb un. hogy csak úgy véletlenül menjen végbe? 334 . DE nem mindegy ám. és a völgybe gördül egy nagyjából szabályos kocka vagy téglatest alakú szikladarab? → Végül is elképzelhető. hogy egy hegyről (rajzoljuk is!) leválik. pusztít.

ébredés reggelre KIRÁLYFI (Mese hasonlat: Pálhegyi Ferenc nyomán) De visszatérve a témánkhoz: Láthatjuk.) 5. hogy már egy kicsit ez is felkészülés az ÉLET-re. a talajt.Leegyszerűsítve valahogy így: ANYAG Megfelelő körülmények VÉLETLEN egybejátszása ÉLŐLÉNY Ez nagyon emlékeztet a következő képletre: BÉKA Királylány puszija az esti holdfényben. szennyezzük a légkört. (Ne engedjük. ha ezt a láncot valahol megszakítjuk? Minden elpusztulhat. – Miért baj. Vegyük például az előbb tárgyalt energiát (E) Töröljük le a táblát és a következőket írjuk fel: Nap → E → növények →E→ növényevő k →E→ ragadozók. majd néhány szóval leírják. hogy megbeszéljék. hogy a Földünkön kialakult élet mennyire egymásra épült. hogy máshová átüljenek.) A csoportok kapjanak 5 percet arra. téma folytatása (2) Ha van elég időnk. ásványi sók ↓ E ↓ ←E← baktériumok ←E ←E← korhadékkal. kérjük meg a tanulókat. ha így egyedül maradna valaki. A jó megfogalmazásokat dicsérjük meg! 335 . kivéve. hisz majdani munkahelyünkön sem csak a legjobb barátainkkal kell majd együttműködni.: a víz körforgása. dögevő k ↑ E ↑ tápanyagok. állatokat pusztítunk ki. egymással szoros kapcsolatban lévő „láncszemekből” áll. mit jelent számukra a természet. pl. osztály 3. a vizeket? (Nem csak energia. ha növényeket. hanem számos más létfontosságú láncolat is van. de az ő helyét is mi jelöljük ki! Az esetleges zúgolódások megelőzésére megemlíthetjük. hogy a padszomszédjaikkal – ideértve az előttük vagy mögöttük ülőket is – alakítsanak négyes (ahol kevesebben vannak hármas) csoportokat. rothadékkal táplálkozók Kérdezzük meg: – Mi történik.

ha van nálunk egy ilyen diakép vagy fotó. hogy van-e valaki.) Ezután tudakoljuk meg. és kérdezzük meg: – Mit gondoltok. Ne becsüld hát le magad! Az ÉLET egy ajándék: nagy lehetőség arra. Majd kérdezzük meg: – Mit gondoltok. osztály 4. sőt a legfontosabb különbségek éppen nem a megjelenésünkben rejteznek. hogy nem. akik szinte teljesen egyformák. haza mehetnének-e ők egymás helyett úgy. ami a táblára kerül. hogy ezt nem kell jegyezniük.) A két tanuló írja fel a táblára a nevét. hogy otthon gondolkodjanak el rajta. az felbecsülhetetlenül nagy érték. amelyeket társaik két perc alatt fel tudnak sorolni róluk. És amiből csak egyetlen egy van az egész világmindenségben. másik a baloldalra. mit írt az előző alkalommal feladott kérdésre. akik hasonlítanak egymáshoz. a képességeid. és nem is lesz még egy olyan ember. … te is (itt mutogassunk egy-egy gyerekre) olyan különleges vagy. hogy boldog légy és másokat is boldoggá tégy. vagy a tudásod határozza meg. hogy a szüleik ne vennék észre a cserét? (Természetesen nem.) – Vajon miért nem? Nemcsak külső tulajdonságainkban különbözünk. vagy készítsenek plakátot: – Mit tehetek a természet védelmében? MITŐL KÜLÖNLEGES AZ EMBER? 5. (Csak egy valakit hallgassunk meg!) Majd kérjük el a plakátokat. az ujjlenyomatuk egészen más. én? Magukban olvassák el. Előre közöljük a feladatra megszabott időt! (A diákok általában mindent írjanak le a füzetükbe. alá pedig azokat az egymástól különböző tulajdonságaikat. de azért nem baj. egyik a jobb-. hogy van még egy másik gyereke. te is.Ha nincs rá időnk. vigasztalná az édesanyját. Valószínűleg láttak. hogy: Mitől vagyok én. és ezt az értéket nem a külsőd. de biztosan nem testvérek. hogy láttak-e már ikreket. a következő kérdésre pedig mindenképpen írásban válaszoljanak. aki felolvasná. olyanokat. ahová majd az óra végeztével kitehetik a gyerekek. téma Rövid visszatekintés: Kérdezzük meg. hogy nincs belőled több az egész világon! Soha nem volt még. sőt később még jól is jöhet.) Vagyis nyugodtan elmondhatjuk. majd állítsák vissza füzetüket a jelenlegi téma írásához. Ezután lapozzanak arra a kérdésre adott válaszukhoz. 336 . Téma: Kezdhetjük a következő szemléltetéssel: Állítsunk fel egymás mellé két diákot.) – Miért nem? – Miben különböznek ők egymástól? (A gyerekek főleg külső tulajdonságokat fognak említeni majd. hogy minden ember: te is. ha az egyiket valami baj érné. mint amilyen te vagy.(Egyébként még ezek az ikrek is hordoznak külső különbségeket is: pl. röviden értékeljük és próbáljunk valami helyet keresni – kérni az osztályfőnöktől –. Ez nem baj. most viszont mondjuk meg. akkor kérjük meg. aki pont ugyan olyan? (Persze.

beszéljünk róla kicsit részletesebben! Rajzoljunk fel a táblára egy ajándékcsomagot.: üres nylonzacskó. a világmindenséget hozta létre. most már az övé. ha van bennem szeretet Személyes élményként el szoktam mesélni. Amikor hazahoztuk őket. aki maga a Szeretet. mikor láthatom őt újra. hogy az élet ajándékozója Isten. és nem tudom. A külsőd csak „csomagolás”. hogyan bánsz vele. nagyon meggyő ző válaszokat mondtak: ebben Ayonától kaptam egy csokit. Nem veheted vissza! Még akkor sem. A barátod is már nagyon régóta szeretetett volna egy ilyen kedves állatot. 337 . Erre a diákok megkérdezhetik.Hogy hogyan sikerül majd boldogulnod. mégis sokszor így bánunk vele. Otthoni feladatként a tanulók egészítsék ki a „Mitől vagyok én. Sorra mindegyik első pillantásra vacakságnak látszó dologról kiderült. hogy megajándékozhasson minket az élettel. hogy valójában igen értékes. hogy akkor miért van olyan sok szenvedés és boldogtalanság? Ötödikes gyerek számára ezt elég nehéz elmagyarázni. Megvilágításként a következő hasonlatot lehet elmondani: Van mondjuk két kiskutyád. a lufi azért kell. aki adta = az ajándékozótól. De a kérdésemre. Ha neki adtad. hogy mi lehessünk. Ugye milyen szomorú lennél? Istentől mi ennél sokkal értékesebb ajándékot kaptunk. ha rosszul bánik vele: rugdossa vagy éhezteti. hogy csak csomagolópapírt kapjon karácsonyra. Egy hatalmas „kozmikus laboratóriumot”. az igazi értéket belül hordozod. az egyik kutyust neki ajándékozod. A gyerekek többnyire előbbutóbb maguktól rá szoktak jönni. szemétnek tűnő – dolgot csomagoltak össze pl. csak azért. Mert szereted a barátodat. osztály 4. az nagymértékben függ attól. mert Anapati hozta játszani. – Mitől váltak értékké? → Attól. lyukas lufi. hogy leányaim egy évig Skóciában tanultak. én? Kérdésre adott válaszukat az órán elhangzottak alapján. hogy az ajándékot a szeretet teszi értékessé. mennyi – számomra teljesen felesleges. illetve a következő órára hozzanak magukról kisbabakori képet. 5. és kérdezzük meg: – Szerintetek milyen a jó ajándék? A válaszokat röviden írjuk az ajándékcsomag rajz köré. téma folytatása Katolikus iskolában fontos megemlíteni. az megérdemli. nagyon aranyosak. Aki csak a külsőt nézi. hogy ez minek. Ebből könnyen következtethetünk már: Életem ajándék ⇒ én magam is ajándék vagyok ⇒ akkor vagyok igazán értékes ajándék. és többnyire meg is kérdezik. hogy mennyire becsülöd ezt az ajándékot. Ha már így szóba került az ajándék. stb.

Igaz. ha nem táplálkozol megfelelően.) – Miért? (Persze egészen másként néztél ki. hogy a tanulók hozzászóljanak. → Gondold végig: Mi van. tojás. stb. ha sokan jelentkeztek.) Itt el szoktam mesélni a következő esetemet: Az egész családdal külföldre szerettünk volna utazni. hogy az élet. hogy neki is külön útlevelet kell készíttetni. ez alapján szinte lehetetlen lett volna megállapítani személyazonosságát. de megéri a mélyebb tanulmányozást. – Van. hogy milyen volt az. de azért tagadhatatlanul te voltál. ennek mi a módja. és természetesen 3 hónapos kislányomat sem szerettem volna itthon hagyni. hogy kérdezgessék szüleiket. és ehhez többek között szükséges egy 1 évnél nem régebbi fénykép a gyermekről. nekem két ajánlatom van: 1. és ez alapján akarna megkeresni mondjuk a rendőrség. kérdezzenek. Az emberi élet fejlődését a méhen belül fényképek vagy diaképek segítségével lépésről-lépésre végigvesszük. könnyű lenne a rendőrök dolga? (Ugye nem.) Aztán áruljuk el a nagy titkot: Már most. amit magukkal hoztak. A hölgy elmondta. amikor őt várták? – Milyen volt.? Ezután több lehetőség közül is választhatunk.ÍGY KEZD ŐDÖTT AZ ÉLETED 5. meghatározza a fejlődésedet. ha elvesznél. téma Rövid emlékeztetés: Például a következő kérdésekkel: – Mi biztosítja. 338 .) Mielőtt belevágnánk a fő témába érdemes megkérdezni: – Mit gondoltok. hónapjában készült ultrahangos méhen belüli felvételt a babáról. vagy ha nem vigyázol az egészségedre. hogy nyugodtan lapozgassanak a füzetükben! Téma: Vegyék elő a kisbabakori képüket. majd hagyjuk. hogy akkor ez jó-e. Mi csak röviden elmondjuk. osztály 5. Az ügyintézőnő nem igazán értékelte a humoromat. hogy milyen felnőtt ⇒ milyen szülő leszel. mert sok minden. és tegyük fel a következő kérdéseket: – Kinél van egészen kicsi. és remek alkalmat is kínál a családnak egy bizalmas és szeretetteljes beszélgetésre. hogy majd egyszer édesanyák vagy édesapák lesztek? Ne fűzzünk semmihez megjegyzést! Lehetőleg szemrebbenés nélkül írjunk fel minden számot. (Igen tanulságos lesz. mert a gyerekeket rendkívül érdekli. amit magaddal teszel. amit a tanulók mondanak.. mag. (Ebben a szülők tudják a legnagyobb élményt nyújtani gyermekeiknek. A többieket pedig biztassuk. hogy neki mivé kell fejlődnie? Mondjuk a gyerekeknek. azt. amikor megszületett? – Milyen kisbaba volt? Most ne hallgassuk meg a gyerekeket. stb. Ehhez viszonylag alaposabb biológiai ismeretek szükségesek. és megkérdeztem. Ezért bementem az ügyfélszolgálati irodába. és annak sokféle formája fennmaradjon? – Miből tudja egy pete. pedig a kép tökéletesen megfelelt az általa támasztott követelményeknek: 1 évnél nem volt régebbi. csecsemőkori kép? – Mit gondolsz. mikor kell elkezdeni felkészülni arra. hisz akkor még nagyon másként nézett ki. hogy mit ábrázol a kép. hanem köszönjük meg a jelentkezésüket. aki már beszélgetett arról a szüleivel. hogy megkérdezzem. Mire én tréfásan előkaptam a várandósságom 6. és örüljünk annak.

5. hogy milyenné kell fejlődnünk? Ennek egyik felét édesapádtól. Nagyon jó kiindulási alapot nyújthat egy virág és az anyaméh vázlatos rajzának összehasonlítása. hogy a diákok kérdéseikben illetlen szavakat használnak. ők pedig nagyszüleidtől. Meghallgatjuk a „Mama kérlek ” című számot Koncz Zsuzsa előadásában. hogy Istennek különleges ajándékai vagyunk ⇒ Nem véletlenül születtünk. téma folytatása (Előfordul. amit nem szüleidtől kaptál: ez a lelked. arról később még sokat fogunk beszélni. az un. alaptermészetedet. (Szöveg a mellékletben. osztály 5. A kérdésekre válaszoljunk. de adjunk biztatást. mert nem csak tested van. Végezetül hallgassuk meg még egyszer a számot. majd kiosztjuk mindenkinek a szövegét. hogy írják le. és otthon is tegyék fel ezeket a kérdéseket. ha azt megfelelő módon teszi fel. Van valamid. 339 . Ha viszont érezhetően provokálni akar – ez főleg fiúknál fordul elő –. Ahogy a Teremtéstörténetben olvashatjuk: „Isten megteremtette az embert saját képmására…” Hogy miben is hasonlítunk Istenre. hanem kérjük. hisz a kislányoknak hamarosan ezzel a problémával is szembe kell nézniük. és így tovább. ami meghatározza. hogy szívesen válaszolunk a kérdésére. akkor kedvesen segítsünk neki a szalonképes megfogalmazásban. hogy kézfeltartással jelezzék felsorolás közben a hasonlóságot. hanem Isten ajándékaként. Ne szólítsunk fel senkit. De nem csak családtagjaidra hasonlítasz. Ezen nem szabad fennakadni.) Katolikus iskolában a következőkre feltétlenül térjünk ki! Tegyük fel a kérdést: – Mit gondolsz minek köszönhető. akkor mondjuk azt. képességeidet. és mondatról-mondatra végigelemezzük. hogy te ilyen vagy. Mindezek meghatározzák a külsődet. Ha azért teszi. – Emlékszel. az Ő és szüleink szeretete által. ha éppen már meg nem történt ez az esemény. mert nem ismer más szót az adott dologra. (ha lehet).) 2. mit mondtunk arról a programról. Most azt jó megjegyeznünk. amilyen vagy? – Kire hasonlítasz legjobban a családból? Édesapádra? Édesanyádra? Stb. másik felét édesanyádtól kaptad.A megfelelő képek kapcsán beszéljünk a menstruációról is.

mese (119–123. elegáns kivitelű. na de nem ezért alkották. majd külön beszélgessünk el. mert nincs belőlünk több. pedig örömmel befogadták? (Lehetőleg a gyerekek mondják ki a következtetéseket. (Bruno Ferrero: Tizenhét magvas történet 15. amit csak mi tudunk igazán jól megcsinálni. Csak hív és nem kényszerít: nem kötelező elfogadnunk. de csak egy olyan hely van. csak éppen nem szól. amire készítették. hívott minket. Téma: Mondjunk el egy mesét.Otthoni feladatként kérjük meg. ilyenekkel: – Kik segítettek darabkának? – Kik akartak jót és kik rosszat neki? – Miért nem tetszett neki az üvegszilánkok társasága. nem volt. Katolikus iskolában mondjuk úgy. mégis valamilyen szinten „selejtek” leszünk. és a rajta lévő minta is itt nyer csak értelmet. ahová való. (A gyerekek arcáról ilyenkor sok mindent leolvashatunk úgy. amelyik nagyon szép.) Miután felszólítottuk őket. akkor pedig selejt. és soha nem is lesz még egy ilyen ember. azt a feladatot. Vele. ha megtaláljuk azt a helyet . képzeletben idézzék fel ezt az eseményt. Figyeljünk arra. TE ne legyél „selejt”! Nem a pénz. ahová való. Egy elveszett puzzle darab viszontagságairól szól. hogy csukják be a szemüket. Érzi. ahol igazán boldogok lehetünk. (A meséhez tartozó kerettörténetet ne adjuk elő. és jól érzik magukat. → Hasonlóan. Ha nem találjuk meg a hivatásunkat. mi csak összegezzük. mert mi mást szeretnénk kihozni belőle!) Néhány kérdéssel segítsünk a gyerekeknek eljutni a következő meglátásra: → Csak úgy volt értelme annak. a siker vagy a hatalom tesz boldoggá. Igyekszik több helyre is beilleszkedni. (Egy szülővel is nagyon jól érezheti magát valaki. netán igen nagy hatalommal rendelkezhetünk. Pl. kérdezzük meg: – Mitől volt értékes ez az együttlét? – Miért érezted ekkor olyan jól magad? A kapcsolatra és a szeretetre vonatkozó válaszaikat röviden írjuk fel a tálára is! 340 . hogy tartozik valahová. pont arra nem jó.) HIVATÁS 5. pl. Szobadísznek vagy virágtartónak használhatják ugyan. hogy nyissák ki a szemüket. Mondjuk. Életünk ajándék. hogy arra a helyre került. oldal). „darabka” történetét. mi magunk is ajándékok vagyunk. csillogvillog. esetleg pontosítsunk!) Folytatásként: Mi is csak akkor lehetünk boldogok. nem is lehetünk igazán boldogok. ha lehet. Kérjük meg a diákokat. hogy rajzolják le azt a pillanatot. mert ott lehet. esetleg lehetünk gazdagok vagy sikeresek. hogy ilyen az alakja és a mintája. amikor az egész család (ahányan pillanatnyilag alkotják) együtt van. de ha nem fogadjuk el. ha megtaláljuk és elfogadjuk. feltéve. ha valaki feltűnően szomorú. Ő a legjobbat „álmodta meg” nekünk. hogy nézzék meg a családi együttlétről alkotott rajzaikat. osztály 6. hogy amire Isten teremett. hogy ők észre sem veszik. téma Rövid visszatekintés: Egészen különlegesek vagyunk. mint az a hifitorony. hogy valami baj van otthon.

hanem a valóságról szeretnénk beszélni. akkor mi tegyünk fel néhány kérdést a vendégnek. lehetőségeket megmutassuk a diákoknak. Ha valakinek elképzelése sincs róla. Fontos. ha filmbeli történetekkel hozakodnak elő (nem a dokumentumfilmekre gondolok). hogy kinek mi a feladata a családban: – Mit kapunk a családtól? – Mit adunk/adhatunk mi a családunknak? Ezekből mindenki az őrá illetve családjára vonatkozókat írja le a füzetébe. színezéssel. Az óra végén játszunk olyan játékot. akkor arról írjon vagy rajzoljon. hanem 4–5 fős csoportok mérkőznek egymással. hogy óra után vagy otthon majd befejezhetik. A katolikus iskolákban ez lesz a 7. szerzetesek. Otthoni feladatként azt írják le a füzetükbe. vidám szerzetesnőt vagy novíciát. hogy a különböző utakat. Ők maguk beszéljenek majd életükről. hogy ezek ismeretében majd szabadon dönthessenek. mert amit nem írunk a táblára. hogy emberközelivé váljon számukra ez az Istennek szentelt élet is. 341 . azt többnyire nekik sem kell rögzíteni. vagy a „Mindent vagy semmit” játékok alapján. téma folytatása Katolikus iskolában a papok. 5. Pl. A következő alkalomra pedig lehetőleg hívjunk meg egy derűs. A határidő lejártával mondjuk.) A lejegyzettek alapján írjanak 5–10 perc alatt egy pár mondatos köszönőlevelet szüleiknek. szükség esetén – ha még sokan írnának – 1–2 perccel meghosszabbíthatjuk. Ezen az órán csak kérdezzük meg tőlük: – Van apáca. Ezt előre ígérjük meg a gyerekeknek. és egy kicsit játsszanak majd a társasággal. hogy mi tetszett nekik legjobban a meghívott vendég életéből. rajzzal díszítse ki. Ez esetleg segíthet a későbbiekben. nemcsak egyéni versenyzők. amelyik valamilyen módon kapcsolódik a papi illetve szerzetesi élethez. amit otthon majd megmutathatnak. A mi feladatunk. A tanulók kérdéseket tehessenek majd fel nekik. akkor mondjuk. mik szeretnének lenni felnőtt korukban.) Otthoni feladatként írják vagy rajzolják le. illetve „jó fej” papot vagy kispapot. „Játék a betűkkel”. (Erre külön hívjuk fel a figyelmet. Ha a gyerekek eleinte nem kérdeznek semmit. illetve arról.Majd beszélgessünk arról. pap vagy szerzetes ismerősötök? – Mit hallottatok az ő hivatásukról? Az esetleges tévedéseket igazítsuk ki. Aki hamarabb kész van. hogy hogyan is jutottak erre a döntésre. illetve szerzetesnők életéről is feltétlenül kell beszélnünk. hogy most nem a képzelet szüleményeiről. (Az időt előre adjuk meg. téma. osztály 6. amit a legjobban szeret csinálni.

energiát ad. stb. (pl. Mindenféle ételről. fertőzés. sport. Egy szép tóról vagy folyóról esetleg fürdőzésről. hogy a hitre illetve 342 . finom. osztály 7. gyomorrontás. 3.) 2. téma (Katolikus iskolákban a 8.: üdít.MIRE VIGYÁZZUNK A NYÁRON? 5. beszélgetések – vakmerőségek.: úszás. 5. úgy a vallásszabadság sem azt jelenti. felfrissülés. 4. stb. fulladás. Írjuk a táblára az előzőkhöz hasonlóan: NAP (pl. hogy miért jó a nyár. elhízás. stb. hogy elmondhatom a véleményem. hogy bármit hazudhatok. – görcs. foci. szép kilátás. csónakázás. egyik oldalra az örömöket másikra pedig a veszélyeket. Táncoló fiatalok: SZÓRAKOZÁS (jó hangulat. stb. rossz heccek. italról. Hegymászókat ábrázoló kép: HEGY (jó levegő. pl. hogyan lehet jól eltölteni az időt. stb. hogy a víz milyen örömöket. tánc cigaretta) – túlzott kifáradás. Majd írjuk fel a táblára: VÍZ Ezután kérdezzük meg a gyerekeket. stb. bűnözés) 6. Most írjuk az előző alá: TÁPLÁLKOZÁS (pl. röplabda. vihar. eltévedés. Egy csapat gyerek együtt: TÁRSASÁG (közös játékok: pl. a következő módon: mutassunk képeket vagy diákat 1. – Mit tegyünk.) Itt is írjuk a benne rejlő örömöket illetve veszélyeket. kellemes együttlét. illetve milyen veszélyeket rejt magában. stb. káros szenvedélyek: ital. szekták. D vitamin. leégés.) Katolikus iskolában arról is beszéljünk. ha bűnt követtünk el? – Mit nevezünk szektának? Miért veszélyesek? Mint ahogy a szólásszabadság is azt jelenti. Egy-egy szóval írjuk is alá. bőrrák. lezuhanás) – napszúrás. Az előzőhöz hasonló módon járjunk el. Verőfényben játszadozó vagy napozó gyerekekről. – mérgezés.: pattanások csökkenése. téma) Beszélgessünk arról. vagy egy együtt étkező társaságról. – sérülések. hogy a lelkünkre is kell vigyáznunk: bűn. de nem azt.

és ne fogadjatok el semmit. Lehetőleg már előre beszéljük meg az igazgatóval és az osztályfőnökkel a kiállítás helyszínét. amit alkottak. és ha lehet a füzetükbe a legnagyobb élményeiket. Mondjuk meg.) Ha kell. Legfőképpen pedig legyünk hálásak Istennek. amit majd húznak. de azt is tegyük hozzá. írják vagy rajzolják le. és adjunk neki másik papírt. hogy készítsenek plakátot arról a témáról. kifejező ereje. osztály 7. (8. Minden jó ötletet. Ne hagyd magad az orrodnál fogva vezetni! Ezután. hogy mindenki a barátaival legyen együtt. Elképzelhető. hogy amennyiben tud normálisan viselkedni. jó pihenést és tartalmas időtöltést a gyerekeknek. hogy a plakátokból kiállítást szervezünk. mire kell vigyázni a nyáron. Csengetésig dolgozhatnak. Utcai „térítőkkel” ne álljatok szóba. fehér csomagolópapírt – ha kell egy társaság akár két-három lapot is kaphat – és zsírkrétákat vagy filceket. kb. hisz ki fogjuk állítani a képeket. rajzokkal teli újságot vagy könyvet sem. Természetesen mindegyiken más. kérjük meg a diákokat. Kívánjunk szép nyarat. aki kipróbálja. Járjunk körbe. hogy ősszel újra találkozunk.) 5. de hívjuk fel a figyelmet.vallásra hivatkozva bárkit félre vezethetek. és úgy általában az idegenekkel sem. (Ha valaki idétlenségeket kezd rajzolni. A feladatuk az lesz. Nem a rajz szépsége a legfontosabb.) Készíthetnek egyetlen nagy plakátot közösen a csoporttagok. vagy rajzolhatnak sorozatot. Említsük meg. hogy az iskolában mindenkinek felhívjuk a figyelmét. dicsérjük a jó ötleteket. hogy lesz.) téma folytatása Az óra végén minden csoport mutassa fel a plakátját. hanem a mondanivalója. amelyekre a táblán lévő 6 szó valamelyike szerepel. (Előzőleg készítsünk hat kis cédulákat. megoldást dicsérjünk meg. 5 percenként figyelmeztessünk az időre. az osztályfőnöknek pedig a segítséget és az együttműködést. Az igazgatónak köszönjük meg a támogatást és a lehetőséget. hogy aki rendetlenkedik. amit elkészített. azt elültetjük egy másik csapathoz. Még egy szép színes. néhány perc múlva visszaülhet az előző helyére. (Most nyugodtan megengedhetjük. esetleg egy-egy pillanatra felmutathatjuk a többieknek is. hogy az óra után a gyerekek maguk tehessék ki. hogy kezdjen el egy újat. hogy alakítsanak 4–5 fős csapatokat. rendezzük át a termet! A csapatoknak osszunk ki nagy rajzlapokat vagy un. azonnal állítsuk le. Valamint hívjuk fel szíves figyelmét. hogy szülei és tanárai is látni fogják. 343 . Ekkor olyan társasághoz tegyük. Fotókat is készíthetnek. esetleg képregényt. amelyik nem igazán tetszik neki.

Budapest Szexuális felvilágosítás tanterv és óravázlatok (7. névtelenül Harmadik alkalom: A nemi szervek működése. társadalmi érés közötti szakadék Miért létesítenek a fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? „Miért várj?” 344 . serdülő kori változások (osztott) A külső és belső.–9.Elsődleges és másodlagos nemi jellegek . hogy férfiak vagy nők leszünk-e? .„Férfi agy” és „női agy” . „védekezés” Az idekapcsolódó kérdések megválaszolása Negyedik alkalom: Szerelem. szellemi-lelki. férfi és női nemi szervek felépítése és működése A termékenység ajándék Serdülőkori változások. osztályok részére.Kérdések írásban. szexuális kapcsolat (koedukált) Mi a szerelem? Párkapcsolatok Mi a szexuális kapcsolat helye és célja? Mit sugall a mai világ? Nehézségek. ha van ideálunk? .Mikor dől el. férfinek és nőnek teremtette őket” .–8. az igazi férfi és igazi nő (koedukált) – „Saját képmására. magzatvédelem Megelőzés. csapdák Biológiai. problémák Az életadó szerelem A magzati élet.Igazi férfi és igazi nő . és miért jó/rossz. serdülő kor (koedukált) Bemutatkozás A serdülőkorról az jut az eszembe… Önismereti alapok A kamaszkor nagy feladata Második alkalom: A nemi identitás.Buczkóné Reguly Krisztina biológus.Milyen az ideális férfi és nő. négy alkalomra) Tartalom: Első alkalom: Önismeret.

ha állat / növény / tárgy / szín lennél? Pl. serdülőkor Eszközök: Tábla. meséje Bemutatkozó játék: – Hogy hívnak? Hogy vagy? Hogy hívnának. rossz kedvemben kóró lennék. megoldó kulcs. amiket mindenki a saját arcához / idejéhez / lehetőségeihez / és az adott helyzethez igazíthat. Az oktatás-nevelés formája: A felvilágosító órákat négy alkalommal. amennyire emlékszem. ahol az ifjúságnak lehetősége van megismerkedni a veszélyt jelentő helyzetekkel is. a gyakori kedélyállapot-változás. hogy egy az egyben átvehető óravázlatokat adjunk. kréta. ötletek) Megjegyzés az óravázlatokhoz: Az idők folyamán az óravázlatokba beleírtam. dupla órában. illetve tapasztalom. elméletet. teszt. bizalmas légkört kíván.: Én. nyílt. papír. Bemutatkozás: Ki vagyok én. a gyakori teljes lehangoltság. így meghagytam minden fontosabb gondolatot. aztán a „bőrünkbe bele nem férünk” fajta. jókedvedben / rosszkedvedben. tapasztalatokat. ha rossz süni. Ismerkedjünk: – A serdülőkor egyik jellemzője. hogy a gyakorlati tudnivalókon kívül átadhassuk azt a szemléletet is. ami jó alkalom az ismerkedéshez is. ha növény lennék. 2. ha tárgy jó kedvemben labda lennék. amit képviselünk. hogy a felvilágosító órák őszinte. hogy a fiatalok hallják egymás véleményét a különböző érintett témákban. A harmadik alkalom kivételével. rossz kedvemben felmosórongy. mivel így nyugodtabb légkört lehet létrehozni a „kényesebb” témákhoz. esetleg fényképpel. jó kedvemben friss fű. 345 . Így bizony előfordulhat. ha szín jó kedvemben kék. az újabb ötleteket. hogy mindenki megtalálja benne a számára hasznos információt. vagyis kétszer 45 percben tartjuk. Fontos. A négy alkalmat minimálisan szükségesnek tartjuk ahhoz. tabuk nélküli szellemben történjenek. hanem sokkal inkább olyan ötleteket. hogy nem fér bele a rendelkezésre álló 2x45 percbe. Alapja egy mese: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki c. amit 45 percben nehéz elérni. és játékot az óra leírásokban. mese 1. Ezen állapot jellemzésére van egy játék. rossz kedvemben lila. Mivel azonban a cél nem az volt. A harmadik alkalommal nemek szerint osztott csoportban dolgozunk. lelkesedés. és miért is jöttem? Bemutatkozás néhány szóval. mókus lennék. és amit a felvilágosító órák kapcsán is a legfontosabbnak tartunk. és azok elhárításának lehetőségeivel is. hiszen az is fontos. ha jó kedvem van. hogy koedukált osztályközösségben tartsuk meg az órákat. a téma alkalmas arra. abban a reményben.Buczkóné Reguly Krisztina Szexuális felvilágosítás (óravázlatok. Első alkalom: Önismeret. mivel a téma intim.

DE ahhoz. és elfogadják őket. képességeidet. hogy a citromból limonádé legyen! (A humor a cukor a limonádéhoz. vagy éppen értetlensége. Minden ember egyszeri. szerethesd magadat. korlátaidat. hogy nehezen tudják a serdülőkorban lévő fiatalok elfogadni magukat. Beszélgetés: A serdülőkorról az jut az eszembe. és felelősség is. . óriási érték. amivel nincsenek egyedül. miért is teremtett minket Isten erre a világra. később részletesen is).A család szerepe. amikor éppen lila a kedvünk. Ez persze nem igaz. szellemi) (2. hogy folytassák a mondatot. ábra) – Ahhoz. ennyi hímivarsejt indult versenybe ebben a pillanatban a petesejt „kegyeiért”. Amilyen nem volt és nem is lesz az emberiség történetében. hosszú. és megismételhetetlen. Mi határozza meg a személyiségünket: – Öröklött tulajdonságaink (testi. hogy megismerjük önmagunkat. Konfliktusok. MINDKÉT fél részéről. éppen ezért TISZTELJÉK egymás „ragyáit”.Az egyik igen hatásos konfliktuskezelés: a bocsánatkérés/megbocsátás fontos. mielőtt megszülettél volna. melléklet 1. Ismerd meg az erényeidet. Önismeret . hogy senki sem fogadja el.Megjegyzendő a játék kapcsán: A humor fontos ahhoz. hogy mások is szeretik. erényeinkről.) Szüleim észrevették volna. fölszenteltelek” (Jer 1. A második leltárt készíteni a jó és rossz tulajdonságainkról. Mi a hivatásunk. hogy kifürkésszük. Egy őszinte bocsánatkérés / és kapás. szeresd önmagadat! A kamaszkor egyik legnagyobb problémája az. hogy elfogadhasd. segítő keze. – Ahhoz.(folytasd!) Kérjük meg a fiatalokat. ISMERNED KELL ÖNMAGADAT. és meg kell tanulniuk szeretni önmagukat. a külső-belső változásokat (a külsőket egyelőre érintőlegesen.Véletlenül születtem pont én??? (A fogantatásom pillanatában kb. amin keresztül mennek. és göröngyös úton kell végig menni. és mind azt a változást. . 4. Azt is érzik sokszor (okkal. Kb. hibáidat. 3. ha nem pont én születek meg?…) . pontosabban egymás problémáit! . ikrek. 346 . de érdemes nekivágni! Az első lépés szembenézni önmagunkkal.Egy cipőben járnak. hogy………. hogy elhiggyék. Az empátia fogalma. vagy ok nélkül).Az összegyűjtött fogalmak alapján elindulva. – Tehát értékes vagy. ujjlenyomat stb.4–5) Isten szeretete hívott életre minket. és senki sem szereti őket. már ismertelek.Azért valaki észrevette volna: „Így szólt hozzám az Úr: Mielőtt megalkottalak anyád méhében. csodákat művelhet. lelki. a problémákat. hasonló problémákkal. először is el kell fogadni saját magukat. és hogyan tudjuk ezt beteljesíteni. A fogalmakat gyűjtsük össze a táblára.) De ez egyben feladat. és segítő szerepe a konfliktusok megoldásában.) Ezt mindig észben kell tartani. a képességeinkről. fogalmazzuk meg a kamaszkor jellemzőit. (genetika. 1:350 millióhoz volt az esélyem. Mindenkinek személyre szabott küldetése van ezen a földön. .

korlátainkról. ez az eredmény. és vele élni. Talán. hogy ők még alakulóban lévő személyiségek. miben. amit nehéz elfogadni.) . amit ezekből el kell fogadni. párom. és mihez kell még több kitartás.A megoldó kulcs kiosztása. és később újra írd le ugyanezekre a kérdésekre a választ. ezért annyira fontos. Nézd meg. (testit. személyiségem alakulására (életem alakulására) (2. főnököm.Segíthet. ha látod a célt. és miért?) A világ hatása. csak elhatározás és akarat kérdése. Feladat: Vegyél otthon egy tükröt magad elé. (barátom. ami fejleszthető. stb.Vérmérsékleti teszt (3. a biztos háttér biztosításával. a szeretet és elfogadás erejével kialakítani a fiatalokban az immunitást. stb. amiket meg kell tanulnunk elfogadni. jelzés értékű. mi az. ha mások vérmérsékleti jellemzőivel is tisztában vagyunk. amin tudunk változtatni. . és van. Hogyan hat az akaratom.melléklet 2. sokszor sokkal nehezebb.A környezet hatása a személyiség alakulására: Milyen környezeti hatások befolyásolják a személyiség alakulását? (2.melléklet) . a világ) A család szerepe a személyiség kialakulásában meghatározó. a megfelelő értékrend átadásával. melléklet) kiadása. a négy vérmérsékleti típus jellemzése (4.melléklet 3. amit érdemes tovább tökéletesíteni. hogy mindez. és készíts leltárt magadról! Aminek örülsz. változtatni! Játékos teszt (Aminek alapján „megállapíthatják”a fiatalok.Fontos hangsúlyozni. javítható. Azt felmérni. amire büszke vagy. hogy egy ember általában legalább két személyiség típus jegyeit hordozza. lelkit. amit meg akarsz változtatni. A család védő. Mindent azonban nem tud kiszűrni.ábra) – Szembenézni. és mi az. amit el kell fogadni. amit meg kell tanulnod elfogadni.gyengeségeinkről. a világ káros hatásai ellen. és megoldása . sőt büszke is lehetsz rá! Persze akad jócskán olyan gyengeségünk. miért játszódik le benned. Miért jó a személyiség típusok jellemzőivel. szűrő szerepe. miben tudtál előbbre lépni. amin képes vagyok változtatni nagyon nehéz feladat. szellemit) Írd is le magadnak! Tedd el. Felismerni azokat a dolgokat. szűkebb környezetem.Azt is tisztázni kell. (Néhány gondolattal gyűjtsük össze.Megjegyzés a teszthez: . a védekezőképességet. tágabb környezetem. hogy milyen vérmérsékleti jellemzővel rendelkeznek. amin a tested és a lelked keresztül megy. mint egy-egy rossz tulajdonságunkon változtatni. amit szégyellsz. Serdülőkorban például nagyon nehéz elfogadni mind azt a változást. ami szeretni való benned. értékeivel és hiányosságaival tisztában lenni? Van. .) 347 .ábra) (család. amit nem lehet elviselni. . könnyebben el tudod majd fogadni.

Aki másokat legyőz: bátor. amit megváltoztatni nem tudok! Adj bátorságot. előadás) (Lásd külön az előadásoknál) Az óra végén alkalmat adunk arra. és az út végére felnőtté válni. A nemi szervek részeinek anatómiai megnevezése. esetleg újra próbálni. hogy névtelenül. Ezt lehet az óra végén. vagy ha az első alkalommal már kérjük. nem. Ha döntéseinkben mindez benne van. hogy elfogadhassam azt. hogy ők testben és lélekben egyaránt igazi felnőtté váljanak. veszélyekkel. Útravaló: „Istenem adj türelmet. részben beépítve az anyagba. A kérdésekre a harmadik s negyedik óra keretén belül válaszolunk. és meg nem történtté tenni a dolgokat. pedig legyen benne: – az értékrendünk.” (kínai mondás) Második alkalom: A nemi identitás ( Az igazi férfi – igazi nő ) (Bemutató óra. akkor KÖSZÖNTÜNK A FELNŐTTKORBAN! Kérdés: Ez minden felnőttre igaz? NEM Sok a testben felnőtt. kis cédulákra írva. De a mi célunk éppen az.5. mérlegeljünk. hogy mindig meg tudjam különböztetni az egyiket. hogy írják össze. sikerekkel és kudarcokkal teli útszakaszon. ha még magunkhoz sem. serdülőkori változások Eszközök: Színes papíron a férfi és női. gondolkodjunk. külső és belső nemi szervek puzzle darabokra vágott ábrája. vagy az osztályfőnök is összeszedheti később. részben. írásban kérdezzenek bármit. Nagyon sok felnőttkori probléma vezethető vissza erre. Nem lehet „visszacsinálni”. érzelmi világában gyermek ember. izgalmakkal. hogy ami megtörtént. kalandokkal. ha kell külön. mert kihez lennénk őszinték. az megtörtént. nagy feladata? Végig menni a göröngyös. jóvátenni. és csak előre halad. illetve az észrevételeiket megtegyék. Összefoglalás Mi a kamaszkor végső. hogy cselekedeteink előtt. megbánni. Mind eközben nem szabad elfelejteni. Aki önmagát ismeri: bölcs. de meg nem történtté tenni. becsületesség. – a felelősség magunkért és másokért. a másiktól” (Korán) „Aki másokat ismer: okos. hogy megváltoztathassam. DE lélekben. helyes-e amire készülünk. (Ne felejtsék becsatolni a biztonsági övet!). gondolkodásában. amit meg lehet változtatni! És adj bölcsességet. hogy abban segítsünk. Harmadik alkalom: A nemi szervek felépítése. ha csak egy mód van rá. Aki önmagát legyőzi: hős. 348 . Meg lehet próbálni. EZÉRT fontos. Az idő nem áll meg. felelősségérzetében. Válaszainkban. hitünk – az őszinteség. működése. akkor a második alkalommal összegyűjthetjük mi magunk.

működéséről (Az anatómiai. nehézségekről (nehéz néha elfogadni). Kérjük meg őket. illetve az órán felmerülő kérdések függvényében. A menstruáció. hogy ez egyrészt természetes folyamat.: nem csenem el és lobogtatom szegény osztálytársnőm intim betétjét. hogy egyszer édesapák vagy édesanyák lehetnek. ami arról szól. illetve a magömlés. nem koedukált. A kötelező tapintatról és tiszteletről egymás iránt: pl. A serdülőkori sajátosságokról. mind a magömlés kapcsán beszéljünk arról. vagy lányoknak beszélünk) Tampon. stb. (Átvitt értelemben is. akkor kérjük meg. hogy biológiai értelemben férfivé és nővé értek. az is hozzátartozik. A serdülőkori problémákról. anatómiai. A szexuális kapcsolat „lelkéről” a következő alkalommal beszélgetünk. és magában hordozza annak ígéretét. élettani. osszuk szét a különböző alkotórészek neveit kis cédulákra írva. Aki több találatot ért el az a győztes csapat. egészségtani ismeretek átadása.) Néhány gondolat. hogy a felnőtté válás útján elindulva férfivé és nővé váljunk. nem cikizem a pattanásai miatt egyik felet sem. Egy hasonlattal élve. (A fiúknak is mutassuk meg milyen is egy ilyen betét. először meg kell ismerjük. (Attól függő részletességgel. egészségtani ismeretek átadása. 349 .) Fontos. a szünet az óra menetétől függően. Csoport feladat: Ez a feladat a bevezetője a tényleges szexuális felvilágosításnak. A táblára feltéve egy-egy egész képet. stb. a „fehérfolyás”.Szemléltető ábrák a férfi és női.) A tisztaság kapcsán a férfiak felelősségéről a fityma alatti rész és a makk tisztán tartásáról (méhnyak rákkal való kapcsolat). Ahhoz. ellenőrizzük a feladatot. közben a felmerült kérdésekre is választ adunk: Beszéljünk az egyes szervek részletesebb felépítéséről. állítsák össze a női vagy férfi nemi szerveket ábrázoló képet. hogy mind a menstruáció. Az idetartozó kérdések Az „élet csodája” című film Az óra célja: A biológiai. A feladat megbeszélése. ahhoz hogy a mobiltelefont használni tudjuk. élettani. alakítsunk két csoportot színek szerint. vagy ha véletlenül előkerül. a téma részletessége az előzőleg feltett kérdések függvényében. megnevezve a részeket. betétkérdés. hogy egyelőre ne fordítsák meg a puzzle darabokat. hogy most fordítsák meg a puzzle darabokat és az összekeveredett darabokból. Az ápoltság. melyik gomb mit jelent és mi a funkciója. testi. lelki változásokról. hogy megismerjük a saját és a másik nem testének a felépítését és működését. és ezek segítségével nevezzék meg azokat. amit érdemes megemlíteni: A termékenység ajándék. az elméleti rész ismertetése. hogy fiúknak. kontra. Ha megalakultak a csoportok. A termékenységi tünetek. nem teszek rá „szellemes” megjegyzést. Ha ez megvan. a tisztaság fontosságáról. külső és belső nemi szervekről. másrészt csoda. Véletlenszerű húzással a színes puzzle darabokból. Az óra menete: 2x45 perc.

kréta. ami a mindennapi szóhasználatunkban él: SZEX=NEM (Pl. vagy bontott óra. TCST. csak a nemünkre. Életvédelem. családtervezés. természetes. maga az aktus biológiai jellemzése kérdések szintjének megfelelő részletességgel. 2x45 perc Eszközök: tábla.A szexuális együttlét. Az életadó szerelem A fogantatás: az új élet kezdete Az élet csodája. vagy esetleg nem kaptak választ. hivatalos papírt töltünk ki. amit nem értettek.: ha angol nyelvű kérdőívet. kapcsológép. egyforma üres papírlapok levelek (lásd: melléklet) A foglalkozás menete: 1. vagy valami. Beszélgetés Mi a szerelem? A kiinduláshoz tisztáznunk kell néhány fogalmat. az AIDS Megelőzés. A magzati élet. „Védekezés” (Mi ellen is??…) Fogamzásgátlás (mesterséges.) Válaszoljunk a maradék feltett kérdésekre. szexuális kapcsolat A foglalkozás menete: Koedukált. ami nem az. magzatvédelem. Nézzük meg „Az élet csodája” című filmet.) Tehát mi a szerelem? SZERELEM = SZEXUÁLIS KAPCSOLAT? Javítsuk ki a feliratot: 350 . arra majd a megfelelő időben és helyen igent mondunk. ami gyakran összekeveredik a mai világunkban: (Ismerik-e a szex szó jelentését. van-e valami kérdésük. Negyedik alkalom: Szerelem. Kérdezzük meg. Eljátszhatunk a magyar nyelv adta lehetőséggel: Gyűjtsünk összetett szavakat a szex szóval: szexújság szex-shop = szex-show szex-bomba újság „nem” shop show bomba Ti.: mondjunk nemet rá. akkor a „sex” rubrikában nem a nemi életünkre kíváncsiak. Nem a szexuális életre. két papír szív. Az abortusz kérdése A SZTB-ek.

Témák: Ki a legjobb barátod? Minek örültél mostanában? Mit szeretsz csinálni szabad idődben? Milyen filmet láttál. (Használhatunk verseket. festmények (Plátói szerelem. jó kommunikáció .önzetlenség . vonzódás. közben az adott témáról beszélgetnek. érett szerelem) Részletek fiatalok által írt. film részleteket.hűség .fontos neki a véleményem. magassága Regények. járás.) 2. Barátság(?) Mi jellemez egy igazán jó barátságot? . ha az éppen engem kritizál . akkor is. majd szorosan álljanak. filmek. hogy a lábuk összeérjen.közös érdeklődés . álmodozó szerelem (egy elképzelt.Beszéljük meg.áldozatkészség .humorérzék . megszeretni.Kapcsolat játék: A tanulók álljanak párba. versek. Milyen kapcsolatról beszélhetünk férfi – nő között? I. Mi kell egy igazán jó férfi – nő kapcsolathoz? . ami a szerelemről szól. . párkapcsolat.őszinte. ha őt kritizálom Megállapíthatjuk. az igaz szerelmet is jellemzik! 351 . először normális beszélgető távolságba. mélysége.a másik elfogadása .tisztelet . elkötelezett szerelem. belezúgni valakibe.megértés .bocsánatkérés . a szerelemről szóló.SZERELEM ≠ SZEXUÁLIS KAPCSOLAT!! A szerelem fajtái Rengeteg megjelenési formája alakja.felelősségérzet . akkor is.megbocsátás . hogy ezek az erények. (Milyen emberi kapcsolatokról szóló szituációval lehet a különböző testhelyzeteket helyettesíteni? Lásd alábbi feladat!) 3. önmagam adása .őszinteség. ki hogyan érezte magát a különböző szituációkban. vagy egy „ismeretlen ismerősbe”. végül háttal álljanak egymásnak. milyen könyvet olvastál mostanában? .rugalmasság . bármit. melléklet).közös értékrend. mi zavarta.nagylelkűség .meghallgatás képessége . mi tetszett.megbízhatóság .fontos a véleménye. majd az egyik térdel a másik elé és fordítva. tanácskérő leveleiből (5. beleszerelmesedni. meggyőződés .

. így jobban elfogadják (Nem is őt szereti!!) (TÉRDEL/HÁTTAL) .Lényege ismerkedés. ha ok nélkül. amivel nem!!! 352 . elkötelezettség nélkül.Nem azt gondolni. hanem. közös randik. viszonzatlan: nehézségek.Ismerjük meg jobban egymást.Egy bizonyos szinten elkötelezett. ELFOGADNI. hisz. film részlet). Járás: .Nem önmagát adja. . hogy az engedjen az elveiből (ha igazán szeretsz…) (TÉRDELTET) . vagy elhal . majd megváltoztatom. . nem kizárólagos. vagy a férfit is…(Viszonzott: szabad út.Kifürkészni „összepasszolunk-e”. ha okkal nem bízik. vagyis nem arra való.Nem szerepet játszani. vagyis többen egyszerre csinálnak programot). barátokkal együtt. esetleg jegyesség. ( Kisherceg) . hogy szembenézzek mi az. Magam megismerése ilyen szituációban. nem mindenáron megfelelni (Oltári nő c. vagy vége lesz III. . „szárnypróbálgatások" . amivel együtt tudok élni.Nem tartja meg az adott szavát (Megbízhatóság!!) (HÁTTAL) . és mi az. akkor ez az utolsó lehetőség.Saját érdekében kihasználja a másikat (kényelmes. mert azt hiszi.Mindegy. .A másik kedvéért részben feladja az elveit (Befolyásolható. túl kell élni) . nem csak az igaz barátságra és álbarátságra igazak. büszke lehetek rá. . csak szeressék) TÉRDEL . nem számít. hasznom van belőle) (TÉRDELTET) . jó veled. vagy a férfi vonzerőmet próbálgassam. Laza kapcsolat.Már nem „csak” a barátomat látom benne.Nyomást gyakorol a másikra.ÁLBARÁTSÁG (álszerelem) ismérvei: .SZÁMOT VETNI.Próbatételek.Kizárólagos kapcsolat és ez az elkötelezettség idővel vagy nő.) (HÁTTAL) . nem vitázik. . . próbálkozás (társaságban. az igazi szerelemre és a nem igazi szerelemre is igazak! II.Az idővel átalakulhat „járássá”.Szerepe: öröm.Idő. hogy a barátom (TÉRDELTET/TÉRDEL/HÁTTAL) . menekülj) (HÁTTAL?) . majd megváltozik. meneküljön. . csak ne legyek egyedül (TÉRDEL/TÉRDELTET) Mikor „romlik” el egy fiú–lány barátság? . teszteljem).Ha a Házasság felé evezünk már (jegyesség).Ezek a feltételek.Jó külső. vagy házasság lesz belőle. „többes” randi. érez. vagy barátsággá.Csapda (Nem próba pálya. . hanem a nőt.Nem bízik a társában (Megbízhatóság alap. nem kritizál.Nem vállal elkötelezettséget a másik iránt (Nem hű. hogy a nőiességemet. népszerűség. mit gondol.

nem minden áron tetszeni. . hogy a másik.a másik teljes elfogadása. vissza fogunk térni még a szexuális kapcsolat témájánál) Megpróbálni tisztán látni a nagy rózsaszín köd ellenére( erre jók a km kövek (lásd: ideális). ismersz. felveszik a nyúlcipőt. feldolgozni a csalódást A szeretet. az egyház és a társadalom színe előtt kötnek meg. harmóniában. . amik segítik a tájékozódást) Megmaradni önmagunknak. elköteleződésünkkel. elköteleződés. hogy egymásra vannak utalva.a legnagyobb szabadság lehetősége…hiszen ismerlek. mert a többiek „mind” ezt csinálják. szerelem három fajtája: Szeretlek. „Mit jelent egy csók?” kérdések. Egy együtt élésben. akkor úgy osztják be a tartalékaikat. segítik. járj valakivel. IV. . azonban én-én lehetek. felélik a tartalékokat. hogy egész életüket ott kell leélni. (rákényszeríteni valakire valamit. a másik nélkül életképtelenek. és te –te lehetsz. mert. vagy szerepet játszani B ŰN magad és a másik ellen) Meg kell tanulni. hogy a jövőre is gondolnak (nem csak felélik a készleteket). és a konfliktusaikat is igyekeznek minden áron megoldani Ha úgy kerülnek a szigetre. melyet Isten. az egyik öblébe. Egy életre való elköteleződés. ha túl sok energiát.. a házasságot nem. házassággá teszi. amikor két önálló egyed – a valóságban még azonos törzsbe sem kell tartozniuk – úgy élnek együtt.amiben. úgy rendezkednek be.kitartás örömben és bajban. érzéseink testi kifejezése.. ha… Szeretlek. holtomiglan-holtodiglan.és elfogadsz. és elfogadlak. csak a próbaházasságot lehet kipróbálni. szinkronban legyenek a lelki kötődésünkkel. Szeretlek. 353 . és bármikor. akkor nem törődnek a jövővel. A házasság: egy nő és egy férfi egész életre szóló szent szövetsége. el tud –e fogadni engem „szőröstül-bőröstül”! Ha nem kiszállni időben! Később nincs reklamáció! A házasság nem javító-nevelő intézmény! Csapdák és nehézségek: Le/kimaradok valamiből!?? IDŐ VAN !!! (Csak azért ne udvarolj. Vagyis felelősség magam és a másik iránt (Az elköteleződés szintjei. és ha konfliktusba kerülnek. elfogadás. ha tudja. amikor elegük van.testi-lelki egység. érzelmeinkkel. Házasság: Biológusként a szimbiózis kifejezést tartom a legtalálóbbnak a házasságra. „Isten engem úgy segéljen” V.- Azt is fontos tudni. Az igazi szerelem alappillérei: kegyelem. . és kiegészítik egymást. egészségben és betegségben.) A szerelmünk. cserébe hogy én is „valódi” lehetek. próbaházasságban. . lemondást igényelne a megoldása. Együttélés – Próbaházasság (Két lakatlan szigetet rajzoljuk fel. elmehetnek. azonban rajzoljunk oda egy mentőcsónakot)) Egy lakatlan szigetre kerülve egy pár. hogy egy öbölben ott a feltankolt motorcsónak. ugyanakkor megőrzik az önállóságukat. ami a házasságot. Hiszen pont az hiányzik belőle.

egymáshoz tartozását. Ő 17 évesen már katonatiszt volt.(Adatok 2002-ből Magyarországról) . és ez egybeesett az önállósodás folyamatával is. De nem kell rögtön „járni”. értelmetlen kérdés. nem feküdtem még le senkivel… Vagyis minden olyan kérdés. elfogadása a másiknak. szellemileg. hogy mi van a világban körülöttük. NEM BAJ. vagy. ahogy a testi igényeimet sem lelki úton.4. ma 12. stb. és nincs hova rohanni.15 évesek 33%-ának 17 évesek 56%-ának volt már szexuális kapcsolata 15 éves fiúk 44%-ának volt már szexuális kapcsolata. a „Miért várj?” című. csak azért mert milyen ciki. megérinti (lásd: Pszichoszomatikus betegségek) Azonban lelki igényeimet nem elégíthetem ki testi úton. az megérinti a lelkemet is (lásd: érintés.8 354 . mint tanító.. barátkozni jó. HA EZ AZ EGÉSZ MÉG NEM FOGLALKOZTATJA ŐKET! Azt tudni kell.5 év. Az örömszerzés A gyermekvállalás Ez a három megbonthatatlan egységet képez Mi a helyzet a mai fiatalokkal. MI A SZEXUÁLIS KAPCSOLAT CÉLJA? Kifejezi két ember teljes szeretetegységét. Ez EU összehasonlításban. Amerikai adatok.5 1870-ben az átlagos házasodási életkor 18 év volt. Régebben. nagyon magas. valamint az önállósodás kitolódása. mert én még nem csókolóztam. kapcsolat játék) Amit a lelkemmel teszek/tesznek az a testemet is. nincs KELL!! NEHÉZSÉGEK: Testi érés felgyorsulása / ma 12–13 év / ugyanakkor a szellemilelki érés. könyvből: . A legnagyobb ajándék. ez a legalacsonyabb volt a felmérésben. Arany János ilyen idősen túl volt a tanulmányain. 1870-ben a testi érettség átlagos életkora 16. ma 22. utánozni a „nagyokat”. mint 60% volt. Tehát ismerkedni. IDŐ VAN!! Ne tessék sürgetni. ne adj’Isten. annál inkább felelősen tud dönteni az élet fontos dolgaiban. vagy nem voltam szerelmes.16 évesek 20%-a Ezek az adatok is azt bizonyítják. és a védekezők száma pedig kevesebb. arról nem is beszélve a szerelemben ilyen vonatkozásban. Szerelem – szexualitás Alaptétel: TEST ÉS LÉLEK EGYSÉG Amit a testemmel teszek/tesznek. Széchenyi István korában. de NE EZ BEFOLYÁSOLJON!! Minél érettebb valaki lelkileg. vagy mikor kell.15 évesen randizni kezdők 40%-a .A 12 éves korban randevúzni kezdő lányok 91%-a az érettségi előtt él szexuális életet . mikorra kell. ami úgy kezdődik. a 16 éves kor körül következett be. stb. hogy van idő. és letelepedett falujában. a testi érés kb. pl. hogy én nem járok senkivel. a teljes testi és lelki átadása magamnak. a vándoréveken.

355 . Nem létezik következmények nélküli. Tehát szakadék tátong. nem önálló (társadalmi érés). 10 év!!!! Ma egy 12–13 éves ifjú. és kiüresedéshez. szabad szex. És utána a nagy ürességet. mindegyik csoportnak adjunk oda egy levelet! (6. és nem maradnak magukra” Ez a sugallat. a média folyamatos. megfelelnek a mércének. akiknek a legfőbb irányítója. és ők sem akarnak kimaradni ebből. Ez nem azt jelenti. Használd. vagy házasságba. és helyette mit találnak? Csoport munka: Osszuk csoportokra a tanulókat. vegyél másikat ! „A tizenévesek a világ sugallatából. Csupán azt. Ez egy ösztönök által irányított. A lelki-szellemi érés is kitolódott. dobd el. érző lények. hanem az azt is kontrollálni tudó TUDATUNK. meghasonláshoz vezet. sőt a csak az ösztönei által vezérelt ember. és optimális esetben ott is marad 22–25 éves koráig. zárt genetikai kód alapján működő viselkedéssor. csupán a teljes lemeztelenedésért. az állatok génállományába leírt. És mivel test és lélek egységet képez. és ehhez még hozzájárul a világ. méghozzá óriási szakadék a biológiai érés és a szellemi-testi. csupán a testiséget előtérbe helyező szexuális kapcsolat. persze embere válogatja. vagy leány még bőven benn ül az iskolapadban. melléklet) Kérjük meg őket. „ valóság show-ból” eljut hozzánk nap. és az optimális feltételek nélkül kellene fejest ugranunk a testi élvezetekbe. valamint a társadalmi érés között. Majd olvassák fel az osztálynak. hogy valóban nehezebb helyzetben vagyunk. mert mindenki ezt csinálja. Ma kb. végül beszélje meg az egész osztály a felmerülő kérdéseket. amit a testeddel teszel. MIT sugall a mai világ? A szexualitás élvezeti cikk. mint az állat. kb. az. és erőszakos hatása. levél: Csinálom. aminek a célja a szaporodás. hogy olvassák el. mert mind ez a lelkedre is hat. azt a következtetést vonják le. az a lelkedre is hat. hogy mindenki más ezt csinálja. de átlagban. DE ne feledjük! Nem ők fizetik meg az árát!!! Miért létesítenek a mai fiatalok olyan korán szexuális kapcsolatot? Mit keresnek. a 20 éves korra tehető. miért ne. a médiából. akkor nem lennénk semmivel sem többek. az igazi szeretetkapcsolaton kívüli. mint nap. mondják el a véleményüket róla.1870-ben a serdülőkor és a házasság között két év különbség volt. pillanatnyi élvezetet. hogyha ők is azt teszik. és teljes mértékben függ a családjától. amikor érett felnőtt személyiségről beszélhetünk. amit a többiek. párkapcsolatba. ami a világból. kiszolgáltatottságért cserébe. mert kíváncsi vagyok. nem az ösztöneink. hogy éretlenül. Az érzelem és értelem nélküli szexualitás az állatvilágban is jelen van. Ha csak az ösztöneink irányítanának. és beszéljék meg a tanulságait. összetartozás csodálatos érzését adja. 1. gondolkodó. ezt nevezik: PÁRZÁSNAK. Úgy érzik. mint az állatok. Mi ennél sokkal többek vagyunk. mert erről szól az egész világ. mert ez nem a valódi szerelem. élvezd. sokkal negatívabban tud viselkedni. ez ösztön.

mert különben ott hagyna? Ez a SZERETET. vagyis elfogadják és szeretik őt olyannak amilyen. akkor mély sebeket hagy. nem tud. hogyan lehetnének újra egymáséi. és azt hiszik. szeretet teli kapcsolatot keres. ha mégis létrejön a szakítás. hogy megosszam vele „mindenem”? „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. és feltehetően a szerelmet is. bizonyosságra? Ki szeret igazán? Aki rákényszeríti (vagy. távolodik. és ahelyett. mindent odaadva szeretni. Egyre kevesebb idő és energia jut arra. ehelyett a testi síkon próbálják „pótszerekkel” kielégíteni ezt a szeretet éhséget. az így kikényszerített „szerelemnek”? Lehet büszke erre egy igazi férfi. mint amennyire megkívánja. vagy méltó-e arra. még akkor is. hogy további erőfeszítéseket tegyenek. ott attól a pillanattól akaratlanul is a középpontba kerül attól fogva. elkeseredett lesz. hogy ezt a lelki hiányérzetüket gyógyítanák. vagy nem akar elfogadni. megmerevedik a kapcsolat. akár közös) félelmeit? Lehet-e igazán. intimitásra. 4. ahol az ember nyugodtan lehet valódi”. amire még nem készültem fel? Aki nem mer. ahol bekövetkezik a szexuális együttlét. az. disznó vicc. ezen az úton megtalálni.?????? Mi az értéke. hogy jobban megismerhessék egymást. az esetleges betegségektől. szeretni. Azokban a kapcsolatokban. szabadon közelít. másrészt a szakítást is megnehezíti. annál inkább kiégett.levél: Mert szeretetre. hogy annál jobban már nem is kell. majd kapcsokkal jól összekapcsoljuk (ez jelképezi a szoros kapcsolatot. Ki vannak éhezve a szeretetre.) 356 . 2 levél: Mert elvárja tőlem a párom. vagy nő az e fajta kikényszerített „szerelemre”. ez által megkaphatják! A fiatalok nagy többsége. elfogadni a „NEM” válaszomat. hagyja. vagy szexuális kitétel. és minden második szavuk kétértelmű megjegyzés. amit összetévesztenek a szexszel. aki nem tudja tehát. hogy ettől jobb lesz a kapcsolatuk. és mind arra. és a pár gondolatai és tettei a körül járnak. hogy egyrészt megrekeszti az ismerkedési folyamatot. ha úgy odavan érte. DE EZ ÍGY NEM MŰKÖDIK! Minél inkább próbálkozik valaki. hogy azok. és tovább keresve. elfogadásra vágynak. testi vágyait kielégítsék. egyik kapcsolatból a másikba menekülve. miközben rettegek a „terhességtől”. mert nem fogja azt. hogy a szerelem nevében.(és pont). szabadon ismerkedik. vagy nem tud elköteleződni. ami mutatja. azok nagyon infantilis fokon élik meg a szexualitást is. Lényeges dolgok elsikkadnak. ami nem más (egy tizenéves megfogalmazásában) mint „egy olyan kapcsolat. SZEMLÉLTETÉS: (Két papír szív ismerkedik. és ez.Azt is jó tudni. Az intimitást. a kötöttségektől. a szexuális kapcsolatot) a két szívet. ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a másik (vagy. az alkalmas-e. a saját. „terhesség” által kikényszerített házasságtól. valójában bensőséges.levél: Mert úgy hiszik.” az szeret igazán!(Spelhózni) 3. akik nagyon sokat beszélnek a szexualitásról. hogy rákényszerítsék). a testén keresztül megszerezni a bensőséges szeretetet. harmadrészt.

aztán azok. hogy eljutottak a testi vágyaik kielégítéséig. 357 . Amit ők kerestek benne. cselekedtek. meggyő ződésünk szerint olyan kapcsolatban van. akiknek a már állóktól. olyan csapdákba essünk. mert 100%-os védekezési mód nem létezik) akkor örömmel fogadhassák. ahányan vannak. és az a tudat. hogy HELYTELENÜL HASZNÁLVA. (márpedig ez a lehetőség minden szexuális kapcsolatban benne rejlik. Ha mindenkinek megvan. hogy Istenre és az ő törvényeire hivatkozzak. Szeretném. amit kerestek? MIÉRT NEM? Mert nem vállalták önmagukat. szőröstül-bőröstül. hogy ezek a törvények nem elvenni akarnak tőlünk valami nagyszerű érzést. amiben félni kell az ilyen következményektől?) ALÁÍRÁS GYÜJTŐ JÁTÉK ( Annyi egyforma üres lapot osztunk ki. Tehát. vagy okozhatunk sérüléseket másokban. amire az van. ahol működik a feltétel nélküli elfogadása a másiknak. hanem valami hamis elvárás szerint éltek. Így terjednek a SZTB-ek. Eddig tudatosan kerültem azt. lányok a fiúktól. nem a szeretet és . hanem szeretnének megvédeni minket attól. (olyanokba.(pont)-ról szóltak ezek a kapcsolatok. mint. Mert nem a teljes elfogadásról. üljenek le. hogy én csak megbízható partnerrel élek szexuális életet. Kérjük meg. ezekben a kapcsolatokban a fiatalok nem arra használják a szexuális kapcsolatot. Mert a lelki igényüket testi úton igyekeztek kielégíteni. AKKOR HOL A HELYE A SZEXUÁLIS KAPCSOLATNAK? A szexuális kapcsolat helye. Ajándékba kaptuk a szexualitást. Eddig nem beszéltünk olyan súlyos kockázati tényezőkről. maradandóan sérülhetünk. hogy álljon fel az a tanuló. mint amilyenekbe ezek a fiatalok estek) ahol. de a lelki kielégüléshez nem. de áttételesen eljut hozzá a kór! Tehát. Mert szerettem volna. akinek a jel van a papírja sarkában. de aztán a törvényeivel jól elzárta előlünk. Elég egy fertőzött a sor elején. ha nem azt látjátok. azt kaptuk. az nem érvelés. és így tovább. várandósságnak hívunk!).Megtalálták ezekben a kapcsolatokban a fiatalok azt. (Hiszen milyen szeretet kapcsolat az. hogy önmagunkat és a másikat vállaljuk és elfogadjuk olyannak amilyen. Mert a kapcsolatukból hiányzott az egy életre szóló elköteleződés biztonsága.) VÉGÜL IS. ha azt látnátok. jelen van az egy életre szóló elkötelezettség biztonsága. az is megfertőződik. csak a testi intimitásig jutottak. hogy Isten ugyan ajándékba odaadta nekünk ezt a csodálatos kapcsolatot. de ne visszaéljünk vele. vagyis az igazi intimitás helyett (ahol „valódi” lehetsz). hogy éljünk. aztán azok. ami segít abban. akiknek tőle van aláírása. Kérjük meg őket.AIDS) illetve a nem kívánt „terhesség”(amit normális helyzetben áldott állapotnak. hogyha megtörténik az élet csodája és jelentkezik egy új Élet. Az egyik sarkában egy nagyon kicsi pont. fiúk a lányoktól. hogy ne élhessünk vele. és bár így lehet. de a végső leltárnál ezeket sem szabad elfelejteni. akár egy életre. gyűjtsenek három autogramot egymástól. aki nem is ismeri. vagy ha úgy tetszik amilyen célból. ezen az úton nem tudták megtalálni. a nemi úton terjedő betegségek (SZTB.

ha csak egy mód van rá. gondolkodjunk. melléklet: Lázár Ervin: Berzsián és Dideki (részlet) Berzsián. Azokból pedig napokig nem lehet kikászálódni. de meg nem történtté tenni. pedig legyen benne: . helyes-e amire készülünk. hogy a hervadt dália állapot után csak az elázott zászló következhet. majd a vízzel telt szarvas nyom szomorúsága következik. .” 2. hitünk. Összegzés: Az idő nem áll meg. és csak előre halad. EZÉRT fontos. mérlegeljünk. Mert olyan szomorú volt. Most éppen kiváltképp utálkozott. még akkor is. . újra kezdeni (ha van rá mód). megbánni. hogy cselekedeteink előtt. ha úgy odavan érte. mert jól tudta. Meg lehet próbálni. de a sajátját kiváltképp. jóvátenni.az értékrendünk. Nem lehet „visszacsinálni”. a költő utálta a rosszkedvet. nem. „az szeret igazán!” Melléklet: 1. és meg nem történtté tenni a dolgokat. hogy annál jobban már nem is kell. mert kihez lennénk őszinték.a felelősség magunkért és másokért. A mások rosszkedvét is. ha még magunkhoz sem. – Ne tovább! – kiáltotta.És ez a kapcsolat a házasság. Útravaló szerelmeseknek: „Aki képes jobban szeretni Kedvesét. Válaszainkban. becsületesség. mint egy Lyukas serpenyő… – A lyukas serpenyő szomorúságból lassan belesüllyedek a hervadt dália állapotba…– gondolta.az őszinteség. ábra 358 . melléklet 1. mint amennyire megkívánja.

melléklet 3. melléklet 2.2. ábra 359 . ábra Akarat A A Öröklött Környezet 2.

30. 22. 33. 19. 24. de azok nagyon közeliek Született vezéregyéniség vagyok Fukar vagyok Örülök az életnek Tökéletességre törekszem Szeszélyes vagyok Könnyen kritizálom az embereket Könnyen felcsattanok. 23. A végén számold össze a négyféle betűjelből hány találatod volt. 9. 27. Nézd meg. 7. 38. 36. 25. 29. 6. 28. 8. 18. 37. 4. hogy bátor vagyok Mindenről van véleményem Sok alvásra van szükségem Hajlamos vagyok a zsarnokoskodásra Nehezen barátkozom Nagyon érdekel a zene. 21. a művészet Majdnem mindenkit szeretek Nagyon magabiztos vagyok Gyakran gondolom.3. 26. 17. 16. 20. 35. hogy pesszimista és negatív legyek Nem vagyok energikus Nagy türelmem van Szeretek beszélni Nem szeretem a társas összejöveteleket Lelkes vagyok Az emberek azt mondják rólam. 13. hogy kívülállóként szemléljem az eseményeket Nehezen bocsátok meg Nagyon tevékeny vagyok Néha túl hangosan beszélek Hajlamos vagyok arra. hogy nagyon barátságos vagyok Kevés barátom van. 3. 39. 15. Az emberek azt mondják. 32. felkapom a vizet Nehezen hozok döntést Lazán veszem a dolgokat Hajlok a túlzásokra Nem vagyok túl megbízható Nagy az önfegyelmem Gyakran rideg és közönyös vagyok Határozott vagyok Jó a humorérzékem Hajlamos vagyok a lustaságra Szétszórt vagyok Hajlamos vagyok arra. 11. 31. 14. 10. melléklet: Vérmérsékleti teszt SZ M K F SZ M M M K F F SZ SZ M K K F F SZ F K K SZ M F F SZ M SZ K K F K M M SZ K M SZ F 1. hogy az emberek ellenem vannak Adakozó vagyok Gyakran érzem fáradtnak magamat Sz:…………… K:…………… M:…………… F:…………… Az első benyomásod alapján dönts! Ha igaz az állítás rád. 12. 34. 40. 5. 2. karikázd be a betűjelet az állítás előtt. te milyen vérmérsékletű ember vagy! 360 .

Nehéz őt motiválni. a komolyság. Erősségei: éleslátás érzékenység lelkiismeretesség precízség. pedánsság erős önfegyelem jó kommunikációs készség Gyengeségei: gyakran rosszkedvű hajlamos elszigetelődni mintaképe a tökéletesség önfeláldozó engedékeny sértődékeny. szomorú. Szeretnek egyedül lenni. Jó a humora. Mára inkább a töprengő jelentését használjuk. Nem rámenősek. és gyakran látszik egykedvűnek. melléklet: A teszt megoldó kulcsa: M= Melankolikus: A szó jelentése mélabús. higgadt. vagy nagyon bánatosak. cselekvésre buzdítani. kedvelik a csendet. a gondosság. emellett nyugodt a természete. töprengő. Az érzelmeik irányítják őket. másoktól várják a kezdeményezést. Erősségei: diplomatikus könnyed rokonszenves jól szervezi meg a dolgait gyakorlatias jó a humora könnyen alakít ki kapcsolatokat Gyengeségei: nehezen motiválható lusta fásult önző nehezen tud dönteni hanyag 361 .4. Vagy nagyon boldogok. Jellemzője a befelé fordulás. gyanakvó F= Flegmatikus: Nyugodt.

élénk együtt érző erős az alkotókészsége Gyengeségei: túl sokat beszél. magabiztos és optimista ember. általában jó vezetők. az a száján megbízható felelősséget vállaló Gyengeségei: ingerlékeny hirtelen haragú néha játssza a főnököt olykor kihasználja a társait érzelmei nem befolyásolják 362 . bulik hangadója.SZ= Szangvinikus: Jókedvű. A közösségek. ugyanakkor általában igen felkészült és fegyelmezett. örömöt sugároz optimista sokat beszél lelkes. Erősségei: határozott magabiztos bátor tevékeny vezetőnek való ami a szívén. Erősségei: reményt. olykor belevág más szavába hajlamos a fegyelmezetlenségre szétszórt olykor megbízhatatlan sokszor túloz K= Kolerikus: Hirtelen haragú. robbanékony. Bajban megőrzik a józanságukat. hangos. vidám ember. Lelkes.

s más. Amikor elmentem egy virágüzlet előtt. Ne kérdezze. hogy míg ez a fiú álmaimban mindent megtesz. és elgondolásaiban. akkor szándéka talán komolyabb. hogy szerelmes vagyok Rózsiba. ennek az az oka. Azután néhány nap múlva rádöbbenek a valóságra. elképzeltem. csak őt ne! Kérlek. mint annak. Rózsi nemrég másik városba költözött. Ostobának és szentimentálisnak nevezett. amilyen hamar csak tudja. ami engem rendkívüli módon foglalkoztat. Három éve jó barátságban vagyunk Rózsival. valahogy csalódottnak érzem magam. Miután túl vagyok egy ilyen élményen. ha egy fiatalember a barátnőjének olyan könyvet ajándékoz. mint korábban. érzéseim teljesen megváltoznak. „Szeretnék megosztani veled valamit. mintegy félév múlva. ezért mostanában nem találkozunk olyan gyakran. Mit gondolsz. Kérem.5. és láttam a kirakatban a sötétvörös rózsákat. Tudod. Remélem. Aztán. amit csak akarok. Sétáltunk egyet. hogy ez a hiba megismétlődjön… 2. hogy sok lánnyal szokott csókolózni. Hogyan is vehetne. És lassan megtanultam a szerelem első leckéjét: Néha fel kell tudni adnunk az álmainkat. Ő is igen csinosnak tart engem. lehet. Mindenféléről szoktunk beszélgetni. Azt hiszem. megbízhatunk egymásban. Nem tudom. akit elképzeltem. ha majd egy napon valaki szerelme jeléül nekem ilyen rózsákat hoz. „Uram. és mindig összegyűjtök egy csomó mindent. Persze szegény srácnak minderről fogalma sincs. hogy újra találkozzunk. Ez a könyv azt mondja. jól tettem-e. mondja meg. ő nem az az ember. Múlt héten találkoztam egy nagyon jóképű fiúval. hogy a következő találkozásnál elmondjam neki. Ez már sok-sok fiúval kapcsolatban megtörtént velem. Éjszakákon át nem tudok aludni. hogy ilyen hamar megcsókoltam – lehet. milyen lesz az. mint az ő érveiben.” Imádkoztam. amikor épp. úgyhogy egy darabig csókolóztunk. róla és a közös jövőnkről álmodozva. melléklet: LEVELEK a szerelem témához 1. mert az érzelmeimet sohasem fedném fel előtte. milyen nagyon. Folyton csak őrá gondolok. aki rózsákat hoz. Kis híján gyűlölni kezdem őt. később. Szeretnék tartós helyet adni neked az életemben. szerelmes vagyok? 3. lassanként derengeni kezdett bennem egy. a valóságban észre sem vesz engem. hogy csak látásból ismer. Gyakran leszek szerelmes. ha jobban bíztam a megérzéseimben. Hiányzik nekem. és tudjuk. amely őt-magát érdekli. és a séta után megcsókolt. az álomnak vége. hogyan kerülhetem el. és józan volt. Mi a véleményed? 4. Kezdtem rájönni. Mégis alig várom. Rémesen értelmes. Nagyon jól tud csókolózni. hogy a kapcsolatunk még jobban elmélyülhet. mert azok útjában állhatnak a boldogságunknak! 363 . Nála minden értelem és akarat volt. De vége az álomnak! Ő annyira más volt.

és egymáséi lettek. Így soha sem tudtam. és mindig magyarázkodni. mert nem akartam elveszíteni. Egy iskolába jártunk. Azt gondoltam. hogy könnyűvérű vagyok. becsaptak. Már fél éve jártunk. nem is ismer. hogy megfeleljek az elvárásainak. ő tud még várni. egy jóképű egyetemistába. Még a chilit is örömmel megettem. Mégis éjszakánként a sötét szobában bámultam a plafont és bőgtem. Ő 17. hogy levehessem az álarcot. 18 éves voltam. hisz jó volt hogy ölelt. Két hónap múlva szakítottunk. hiába égette a számat. amit látnak. akit mutatok magamból. Egy hét múlva elhagyott. és mindennél fontosabb volt. a gondolataimat. Egy nagyon szép szerelmes filmet láttunk. Engedtem a nyomásnak. féltem. a szorongásaimat. de nem mertem vele mást megosztani. és én szomorú és üres voltam. szeret. hogy népszerű legyek. Ma már nagyon bánom. és közben elveszítettem önmagam. és ezen túl semmilyen „szerelemmel teli” zsarolásnak nem fogok bedőlni. melléklet: LEVELEK a szexualitás témához: Világ sugallata 15 éves voltam. hogy szeressenek és elfogadjanak. mint én. Arra vágytak. vagy azt. és mindent elkövettem. A mozi után elindultunk haza. Gondolatainkban ott élt még a film. várok a szexuális kapcsolattal a házasságig. ami egy fiatal fiúról és lányról szólt. Intimitás Serdülő koromban nagyon vágytam arra. meggyőződésem szerint. és különben is. ezért elhatároztam. Olyan egyszerűnek látszott minden. Biztosított róla. hogy nagyon szeret. Rettegtem. hogy el ne veszítsem őt. Természetesen az övé lettem. szeretne jobban megismerni. hogy megmutassam a valódi énem. Ezért. és a parkban megcsókolt. Mindent megtettem azért. mondván. s mert igent mondani könnyebb volt. happy end. Nagyon tetszett már régóta. de ha hamarosan nem fekszem le vele. és még szűz. úgy éreztem. Nagyon szerelmes voltam. simogatott. 16 évesen szerelmes lettem. és hogy szeretve legyenek. csak a testemet. és olyan magától értetődött. ha kell. más után kell nézzen. hogy bebizonyítom neki. és Ő sokszor megjegyezte. Mit rontottam el? Mert. és én is így éreztem. hogy megosszam vele a félelmeimet. 364 . Azt mondta szeret. vagy attól. hogy szeressenek. hogy az övé lettem. Én azt hittem. így a tenger zúgása mellett levetkőztek. hogy másnál fog „vigaszt” keresni. mennyire szeretem. mint nemet. hogy engem szeretnek. elhagyna. Megingott a határozottságom. Rettegtem a visszautasítástól. Aznap este moziba mentünk. Gyönyörű zene. különben. de az volt az ő kedvenc étele. hát nyeltem. Mert valahol mélyen arra vágytam. de én neki csak egy szerelem voltam a sok közül. mert féltem hogy el fog utasítani. hogy még nem járt soha senkivel. vagy legalább is azt hittem az vagyok. hogy szeretve legyek. Ő életem szerelme. Egy délután megkérdezte. de ő szex nélkül nem tud élni. és addig is úgy éreztem. hogy hagytam magam befolyásolni. hátha nem tetszene az. aki ennyiszer mondott volna nemet neki. akik megtetszettek egymásnak. volna-e kedvem találkozni vele.6.

barátaival.: Nehéz évek. július. évfolyam. Kairosz.: Gyermekeink és a televízió Don Bosco Kiadó. Szendi G. Nagy Zs. – Pease B. Budapest. 55(43). 1993. Park. Budapest. Gyöngyi A. 1356-1358. az önzés képében. 1995. Budapest. Több mint fél éve jártunk. Ranschburg J. 2002 FÉK tanári kézikönyv. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta. Ferrero B. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) szolgálata. Budapest. pedig az ágy alá söpörtük.: Nőtlen embriók – Özvegy asszonyok. Szentmártoni M. a szex csak segíthet. 1985. Budapest. Dobson J. Trobisch W. 7. ISM által kiadott felvilágosító kiadvány (2002) Kimura D. a féltékenykedés. programokat csináltunk volna. 1999. Vekerdy T: Kamaszkor körül. Campbell R.: Felkészülés a serdülőkorra.: Kettesben? Szerelemről és házasságról Primo. önnevelés (előadás) McDowell J és Day D.: Az agy neme Hallesby O. férfi agy. Új Remény Alapítvány. ehelyett bezárkóztunk. A következő hat hónapban a szex került a kapcsolatunk középpontjába. a harag. Budapest. Kecskemét.: Spielhózni. hogy ezeket a problémákat megbeszéltük volna. Budapest. 2001. Timóteus Társaság. 1999. Saxum Budapest. 365 . szám. 2003.: Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. aztán gyorsan ágyba bújtunk.: Személyiségtípusok. Budapest.: Az asztma és az agy. 2003. Varga P. S ahelyett. Eisler O. és azt gondoltuk. Természet Világa 132. 2002. 2000. 2000. és kibékültünk. 27. Végül már nem is volt miről beszélgetnünk. hogy beszélgettünk volna.: Segítség. Harmat. nagyoknak 2. 2002. Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület. Csaba Gy. Az ember nemi arányai.: A férfi és a női agy titkai Parson R. veszekedtünk.: Egymást keresik. Ettől kezdve minden alkalommal lestük. Harmat. 1992. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány. Vekerdy T: Kicsikről. Szakirodalom A CSÉN továbbképzés anyaga Boldogabb családokért iskolai program.: Női agy. a türelmetlenség. hogy újra együtt lehessünk.: Önismeret.: Miért várj? Timóteus Társaság Alapítvány. Sok mindent tudtunk már egymásról. okt. és még jobb legyen a kapcsolatunk. 2000.: A hatvan perces apa Pease A. Ugyanakkor megjelentek az első viharfelhők is.: Mindennapi memóriánk. Budapest. jellemformálás. Élet és tudomány 2000.: A fiatalok világa. Holnap. a problémát. Szétváltunk. ismerkedtünk volna egymás családjával. Lukács L. Dobson J. Ahelyett.Jobb lesz Szerettük egymás. hogy még többet megtudjunk. Saxum. 2003. Zászlónk Stúdió. és csak magunkkal voltunk elfoglalva. Róma. Így egymáséi lettünk. 2002. kamasz lett a gyerekem! Szakavatott tanácsok Amerika egyik legkiválóbb családgondozójától. és kerestük az alkalmat. Budapest. Budapest. 2001.

Siposné Hajdú Margit orvos. megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző. A Kecskeméten. 3. szociális otthont és fogyatékos gyerekek intézetét. – családi és egyéni életük. minél teljesebb. Az Egyesületnek 112 tagja van. a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. szervezésének. CSÉN-tanácsadók.és családi életre nevelés lehetőségei az iskolában Családi életre nevelés órák – „család-órák” az iskolában Kecskemét – Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) rövid bemutatkozása Kecskemét mintegy 110 ezer fős lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén: a Széchenyivárosban. A szociálisan megnehezült életsorsú. abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése. hogy fogjunk össze. és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. jobb megszervezése. hogy Templomot és Közösségi Házat épít. amelyet nemcsak katolikusok. 2001.Hortobágyiné dr. 2. lelki és anyagi támogatása. 1998. parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). akik megosztják gondjaikat és életüket egymással. január 1-től közhasznú. valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának. – közösségi életük és társadalmi kapcsolataik. támogatása. július 27-től kiemelten közhasznú minősítésű az Egyesületünk. Itt az iskolákon. A Kecskemét–Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének. Látva a Plébánia próbálkozásait. 366 . panelházakban. s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek. Az Egyesület céljai a 2004 áprilisában módosított Alapszabály alapján a) Helyi szinten (Kecskeméten): 1. művelődési célokra. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a lakótelep szélén épült kórházakat. Nagy Ágnes. kulturálódásuk. – hitéleti lehetőségeik. közéletben tapasztaltabb barátaink. folyamatos működésének szellemi. Jánosyné Bánszky Zsuzsanna. A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből. Ezt a törekvést támogatva alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek. biológus és pedagógusok. akik örülnek és segítenek egymásnak. s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért. Déri Éva. hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni. Kecskemét Az egészséges életmódra. Az 1994–ben alapított Szentcsalád Plébánia felvállalta. és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő. szociális. A Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta. – szabadidejük eltöltésének.

s más csoportok önkéntesen. közös cselekvésre szerveződő. új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése. Elsősorban a gyermekek. A SZÉK családmunkacsoportjának rövid története és tagjai (2005. illetve országos szinten 1. 2. úgynevezett „család-órák”. nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz. A fenti célokkal is összefüggésben. családi életre nevelés. Nyertes pályázataink (17 db) munkacsoportunk eredményesebb működését mozdították elő. Az előző (2. A tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer megismertetésére. családi életre nevelés. a környezet. a családok. Ezáltal tágult látókörünk. 4. és a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák megtartására kértek föl egyre több iskolában és osztálynál bennünket. egészségnevelés. családvédelem. hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. 1999. Kilenc éven át teljesen önkéntesen. sok lehetőségünk adódott így. pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül végeztük munkánkat. hogy családmunkacsoporttá bővültünk. pszichológia.) Az 1990-ben Kecskeméten megkezdett ismeretterjesztő munka képezi alapját annak a családi életre nevelő programnak. valamint a kulturális örökség megóvása. ezen csoportok védelme. stb. a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése. A Szociális és Családügyi Minisztérium 2001-ben és 2002-ben kiírt pályázatai rendkívül fontos állomást jelentettek számunkra. – területein dolgozó szakemberek összefogásában. 2000 tavaszán adtuk be első sikeres pályázatunkat (KOMA). A pályázati támogatás ezért jelentett különös örömöt és elismerést számunkra.és ifjúságvédelem. Még ez év őszén az ISM-hez benyújtott pályázatunk is nyert. Egyre inkább megismerhettük ugyanakkor az ifjúsággal foglalkozó szakemberek viszonyulását a fiatalokhoz. állampolgári jogok védelme. szeptemberétől kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése. melynek a Magyar Katolikus Püspöki Kar ’99 karácsonyán megjelent „A boldogabb családokért!” című körlevele alapján a „Boldogabb családokért” családi életre nevelő program nevet adtuk. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Budapest) 2001 őszén megalakuló Családpedagógiai Intézetének (SACSI) indulásától kezdve munkatársai vagyunk. A fiatalokkal 367 . különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia.és településvédelem. gyermek. mely a Kecskemét–Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. A gyermekek és fiatalkorúak. nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás. egészségügy.b) Regionális. továbbképzésében. családpedagógia. problémákhoz. a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában. és az őket foglalkoztató kérdésekhez. az emberi. támogatása. szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése. fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének. Az Intézet lehetőséget biztosít családmunkacsoportunk családi életre neveléssel (CSÉN) kapcsolatos munkájának még szélesebb körben való elterjedéséhez. szeptember – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. a fiatalok (pályakezdők). a káros szenvedélyek prevenciója) 3. s ez egybeesik azzal.

foglalkozó szakemberek számára szervezett országos CSÉN-tanfolyamokon keresztül így megsokszorozódik a család-órák lehetősége. Kecskeméten 8 általános iskolában. Szegeden. Természetesen együtt is kiállunk a gyerekek elé órát tartani. Kiskunhalason. van amikor a pedagógusokkal. Újszentivánon. vagy a fölötti létszámmal. A néhány órás előadástól kezdve a fél. Bicskén. Családi életre felkészítő programunkkal már sokfelé jártunk 1990 és 2004 között. a több évre szóló átgondoltan felépített programig széles spektrumú a tevékenységünk. Családmunkacsoportunk tagjai: Bollerné Kiss Márta Csanda Jánosné (Irénke) Déri Éva Győri Istvánné (Gitka) Hortobágyi Tibor Hortobágyiné dr. illetve ennek variációi fordultak elő.vagy kétnapos csoportmunkán át. Magyarország területén ezen kívül tartottunk órákat Bácsalmáson. 5 gimnáziumban. Budapesten. Ilyenkor mély beszélgetésre csakis kiscsoportban nyílik lehetőség. Ezek az alkalmak. Nagy Ágnes Jánosy László Jánosyné Bánszky Zsuzsanna Jobbágy Mihályné (Zsuzsa) Pap György Pappné Borzaváry Krisztina Patvarosné Szeverényi Klára Sápi–Szabó Ildikó Sipos Istvánné (Mónika) Siposné Hajdú Margit Subicz Zsolt Tóthné Tomán Gyöngyvér Velkey Zoltánné (Edit) pedagógus adminisztrátor biológus kertészmérnök agrármérnök orvos. Szombathelyen. Szolnokon. Tiszakécskén. szakmai felelős programozó matematikus pedagógus védőnő pedagógus logopédus pedagógus pedagógus erdőmérnök pedagógus számítástechnikai munkatárs gyógypedagógus pedagógus Munkánk során kapcsolatba kerültünk 3–12-es korosztályú diákokkal. Jánoshalmán. találkozások van amikor csak a diákokkal. házasság előtt álló fiatalokkal. ezen felül egyetemistákkal. körülbelül fele-fele arányban. Egy osztályhoz. az önkormányzati iskolákban is nagy nyitottsággal fogadják 368 . Az iskolákban ugyanis nagyon sokszor találjuk szembe magunkat 30 fő körüli. A család-órák tapasztalata alapján elmondhatjuk. Katymáron. valamint az iskolai programban résztvevő diákok szüleivel. Kelebián. ha tehetjük hárman. van hogy a szülőkkel történtek. Kárpátalján Beregszászon helyi pedagógusok közreműködésével két középiskolában indítottuk el programunkat: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és Kossuth Lajos Szakközépiskola Beregszász. Zánkán. Sződligeten. Kecelen. csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten. s Ungváron a Szent Gellért Római Katolikus Kollégiumban tartottunk főiskolás és egyetemista diákok számára egész hétvégén át tartó foglalkozásokat. 2 szakközépiskolában és 3 kollégiumban tartottunk már eseti vagy rendszeres program keretében foglalkozásokat. Az iskolák között egyaránt előfordul egyházi és önkormányzati iskola is.

Nem titkolt szándékunk. Úgy próbáljuk éppen ezért megfogalmazni mondanivalónkat. kevésbé nyílnak meg. vagy a szülői foglalkozásokon.miért érték a család.mit jelent a házasság. Mi azonban az évek alatt arra jutottunk. mint az egyházi iskolákban. bent legyen-e az óránkon. azt válaszoltuk. hogy diákjaik nem mernek föltenni majd bizonyos kérdéseket. Célcsoportok: diákok szülők pedagógusok 1. hogy mi keresztény értékrendet képviselünk. 369 . hogy a pedagógusok bent legyenek az óráinkon. Itt és család-óráinkon is igyekszünk mindenki által elfogadható nyelvezetet használni. s így a mi jelenlétünk csak segítő szerep lenne. hallja. Ha csak a mi „fantasztikus” óráinkon nyílnak meg a gyerekek. ha a tanár részt vesz az óráinkon. sem másként. 3. .’szigorúbb’ nézeteinket. hogy mi miről és hogyan beszélünk. Diákoknak havonta 1 osztályfőnöki óra keretében tartott foglalkozás. illetve mindkettőn vehetnek részt. s ők maradnak ott egymás számára. zavarban lesznek az ő jelenlétükben. Korábbi éveinkben. anyagunk világnézeti hovatartozástól függetlenül hasznos segítség lehet bárki számára. hogy ahogy gondolja. hogy számunkra: . hogy mindenki számára érthető legyen. Arra gondoltak. 2. felvetett témákat. Mi azt szeretnénk. erősödne. ha egy osztályfőnök megkérdezte. természetesen nem mondunk itt sem mást. és védendő. hogy ez is segítheti őket a szülő-gyermek párbeszéd kialakításában. Hiszen mi eljövünk az osztályból. Fontos megjegyeznünk. ha a pedagógus-diák kommunikáció javulna. Családlátogatás – igény és megbeszélés szerint. hogy ők majd folytatják az általunk megkezdett. hogy nagyon hasznos. Így nagyobb esélye van annak. hogy haszontalan. 5. 4. nehogy zavarja az órát. de úgy gondoljuk. s ebbe mégis egyértelműen kifejezni. Szülőknek 2 havonta 2 óra (összevontan) szülői foglalkozás. Család-óra előkészítő és értékelő tanári konzultáció A diákok és szüleik ugyanazt az anyagot hallhatják tőlünk az órai illetve a szülői foglalkozásokon. Legtöbb tanár erre azt válaszolta. inkább nem jön be. Az osztályfőnökök vagy a diákoknak tartott foglalkozásokon. illetve mélyítésében.az emberi élet a fogamzás pillanatában kezdődik. de túl sokat nem lépünk előre. nem azt mondjuk. Igényeljük. s innentől kezdve a természetes halálig értékes. .

Termékenységi tünetek a. A nemi-érés I. Felelős párkapcsolat – AIDS megelő zés? Hozz jó döntéseket 3–4.a lányok serdülőkorának fontosabb szakaszai .a menstruáció 8. Mesterséges családtervezés 6–7. 3.a női külső és belső nemi szervek 6. alaphő mérséklet méhnyaknyák megfigyelése méhnyak megfigyelése b. A nemi-érés II. . osztály Bemutatkozó óra: Bevezetés a családi életre való felkészülésre Az ember kétneműsége . mi történik az andrológusnál. a személyiségtípusok 4–5. A nő gyógyászati vizsgálat. tanév 10. szerelem. tanév 11.a férfi külső és belső nemi szervek 7. Természetes családtervezés . 2001/2002.a fiúk serdülőkorának fontosabb szakaszai . 2. 4 éves programunk témakörei 9–12-es évfolyam részére: 1999/2000. Barátság. A megtermékenyítés csodája 9–10. az évünk közös megtervezése 2–3. Önismeret. értékelés 8– 9.ciklusmegfigyelés. A serdülőkori lelki és biológiai változások 4–5.ismerkedés a különböző természetes módszerekkel . tanév 9. a termékenységtudat kialakítása 2000/2001. osztály). Visszatekintés.a nemek kialakulása 1. párválasztás Felelős szexualitás 370 . .Kidolgoztunk egy középiskolásoknak szóló 4 éves tematikát (9–12. Magzati élet és abortusz 10. ahol havonta 1 alkalommal találkoztunk a fiatalokkal és szüleikkel. A női ciklus történéseivel való ismerkedés . osztály 1–2. osztály 1.

Szerelem és együttjárás Miért várj? A szüzesség érték? Mindezekről férfi szemmel is. bemutatkozás . Időskori szerelem. tanév 12. osztály Végigvittünk az egyik általános iskola három 7. féltékenység 8–9. 2 éves programunk témakörei 7–8-os évfolyam részére: 2000/2001. Ismerkedés. elmúlás 1-2. Ajándékozás Ünnepek és hétköznapok A házasság ajándékai 6–7. szülés. Kapcsolatom önmagammal. Összegzés 2002/2003. szoptatás Karrier vagy család? 9.hogyan kezeljük a konfliktusokat .ismerkedés a programmal Milyennek képzeled el jövendő családodat? – otthoni fogalmazás készítése 2. tanév 7. A családi élet Családok a nagyvilágból Kommunikáció a házasságban 3–8.ajándékozás. az egészséges családok jellemzői . a barátaimmal . Kommunikáció és konfliktusmegoldás Generációs problémák Párkapcsolati helyzetek. kommunikáció 3. A család. Négy éves programunk záró alkalma Közös filmnézés. Udvarlás és házasság.elfogadás – a másik nem tisztelete 4. Házastársi kapcsolat Családalapítás Gyermekvárás.5. osztály 1. válás 10–11. régen és ma A megismerkedés kultúrája Az elfogadó szeretet Szakítás.az együttműködés megalapozása . elköteleződés.barátság kialakítása. fenntartása . osztályával egy kétéves periódust. Az ember kétneműsége Biológiai érés a serdülőkorban lányok fiúk 371 .

Barátság.a magzati élet .a mesterséges módszerek közös jellemzői .az ovuláció . Egészséges életmód.a nagycsaládosok megítélése . Hozz jó döntéseket! .a természetes családtervezés lényege . Felelősség a szexuális kapcsolatban .A serdülőkor szépségei és nehézségei A női ciklus történéseivel való ismerkedés . hatásmechanizmusuk 4.egészséges kommunikáció .fogalma . nemiséggel kapcsolatban a családban a társadalomban 9. tanév 8.a tüneti-hő mérő zéses módszer 5. szerelem. A szaporodás .megismerkedés . testápolás. 2001/2002.abortusz 6.szépsége .házasság. Felkészülés a szülői szerepre 10.a szülés 8. A családtervezés .a menstruáció . szerepek a családban 10.Miért várj? 5. házasság . Kommunikáció a szexualitással. A család válsága napjainkban . osztály .jövőképünk .a tervezés 372 1. . A családtervezés szűkebb értelmezése I. A családtervezés szűkebb értelmezése II.szüzesség.együttjárás .a megtermékenyítés csodája . második szüzesség .tágabb értelmezése 2.mi a jellem és az értékek szerepe az életünkben? . A szexuális úton terjedő betegségek (SZTB-k) AIDS 8.mit jelent felelős módon élni? 3.a termékenységi tünetek 7. 6.a mesterséges módszerek fajtái.mi lehet a megoldás? 7. testedzés 9. A gyermek helye a családban . Kapcsolatom a jellememmel és az értékrendemmel .a természetes családtervezés formái . .

visszatekintés Készítettünk egy tervet 5–12. ha . hogy bizonyos témakörök az évek múlásával visszatérnek. Összegzés. hogy egyidőben tapasztalhattuk meg a korosztályok közötti különbözőségeket. Egyébként az évi négy alkalom nagyon kevésnek bizonyult a fiatalokkal való kapcsolatfelvételhez. Ezt úgy építettük fel. Értékes vagyok? 10. Nagyon sokat gazdagodtunk azáltal. osztály 2001/2002. de ugyanazon iskolán belül egy év alatt minden évfolyammal találkoztunk a program keretében. Konfliktushelyzetek megoldása 8. Beszélgetés a családról. ahogy számunkra is emlékezetesek ezek az órák. Hogyan ismerhetjük fel valódi értékeinket? 9. hogy néhány diákban még ez a néhány óránk is maradandó élményt hagyott. hogy évente 4 alkalommal mentünk a különböző évfolyamokhoz. Értékrend. Ők a legfiatalabbak. akikkel eddig foglalkoztunk. és végigvisz egy osztályt tizenkettedikig. 9 éves programunk 4–12. Nekünk erre még nem volt lehetőségünk. ha valakinek módjában áll többször találkoznia egy-egy osztállyal. osztály 1. A témakörök olyan tágak. osztály – Szülő indítványozta az osztályfőnöknek a család-órák kérését. ismerkedés egymással és a programmal 2. hogy hosszútávon követhessünk végig egy osztályt. Családom bemutatása 4. hogy szét lehet bontani több alkalomra. Emberi kapcsolatok – kommunikáció-metakommunikáció 7.? 3. 373 . tanév 4.. 3–8. Mi lennél. osztály – A tanítónő kezdeményezésére indítottuk. de reméljük. és egy mélyebb szinten kerülnek újra feldolgozásra. Így kezdtünk egy olyan 4-es osztállyal foglalkozni. Bemutatkozás. Természetesen ez úgy adja ki a kerek egészet. osztályosok számára úgy. Áldozat és ajándék 5. 6–12.Igényünk jelentkezett ugyanakkor arra is. Mézeskalácssütés – készülődés karácsonyra 6. ha valaki elkezdi ötödikben. akiket érettségiig szeretnénk végigkísérni..

• a pedagógusok mindezeket igényeik szerint ötvözik saját módszereikkel. – Egyéb tantárgyak esetén hasonló ötletek kivitelezése történhet. róluk van szó. ötleteikkel. hogy diákjaik boldog családi életet alapítsanak és éljenek. akik a program megvalósítását magukénak érzik. mert így lehet igazán segítségére ennek a korosztálynak. elérhető segítséget jelentünk számukra – nem is csak havonta egy-két alkalommal – a szükségleteiknek megfelelően. s együtt dolgozni annak érdekében. Ennek során együttműködésre hívjuk azokat a pedagógusokat. pl. érintettek. kérik a javaslatainkat. hiteles emberek és akarnak együtt gondolkodni. majd elmondják az így előkészített és megtartott órák eredményét. tapasztalataik és módszereik beépítésére. • tanterv-javaslatot adunk különböző korosztályok számára. • saját szaktantárgyukba építik be a családi életre nevelést. csak az órák előtt átbeszéljük az anyagot az osztályfőnökkel. hogy önmagát is megnyitja a fiatalok előtt. A legfontosabb a pedagógus nyitottsága. – Nyelvi órák is alkalmasak a családi életre nevelésre. A következő ajánlásokat tesszük: • a pedagógusok saját osztályuk számára az osztályfőnöki órák tantervébe építik be a családi életre nevelést. hogy azt érezhessék. Egyes osztályoknál segítőként vagyunk jelen: esetleg mi nem is találkozunk az osztállyal. – A biológia tanár saját tantárgyának embertannal foglalkozó részét úgy közvetítheti a diákok felé. őszintesége. 374 . szerelmes versek elemzésére. a szabadidő eltöltéséről sokat beszélgetni. véleményünket. • szakirodalom ajánlással is segítjük a munkát. bátorításunkat. A program eredményessége nagyrészt a pedagógusok kiválasztásán múlik: sikerül-e olyan nevelőket találni. és az a készsége. s a szemléletformálásra. Lehet a családról. Ezeken keresztül a pedagógus erkölcsi meggyőződése közvetítődik.: Véleményünk szerint az iskolai családi életre nevelés szinte bármely szaktantárgy oktatása során megvalósulhat: – Magyar órák kiválóan alkalmasak a családi témájú olvasmányok. akik a tantárgyi kötelezettségeken túl tudnak és mernek időt szánni a fiatalok családi életre való felkészítésére. a legváltozatosabb témákkal kapcsolatban véleményt kifejteni – természetesen idegen nyelven. Ugyanis így általában kiscsoportban történik az oktatás.„Tanárok a diákokért” programunk A pedagógusok részéről felénk irányuló kérések alapján továbbgondoltuk programunkat. Mindez a pedagógus számára kitűnő lehetőség diákjai mélyebb megismerésére. A pedagógusoknak tartott havi konzultációk alkalmával: • a családi életre nevelés területén szerzett sok éves tapasztalatainkat adjuk át. Így bővült iskolai munkánk a „Tanárok a diákokért” programmal. tapasztalataikkal. • tananyagot adunk át – fénymásolt anyag formájában. • felkérésre más osztályoknál tartanak ilyen témájú órákat. s nem egy tantárgyat tanulnak csupán. hogy a pedagógus az intim témákat is fölvállalja. Rendkívül fontos. A pedagógusoknak maximális lehetőségeik vannak saját ötleteik. Mi tulajdonképpen tanácsadóként vagyunk jelen. s óra után – a tapasztalatokat megbeszélve – együtt értékelünk.

A fogamzás – mint csoda. Hisszük és valljuk. a lelki és biológiai változások szépségei és gondjai. A családtervezés tágabb értelemben egy életmódot jelent. Ha valaki ennek tudatában van. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka. az elfogadás értékrendje. konfliktushelyzetek megfelelő kezelése. hogy a konfliktusok nemcsak rombolhatnak. és az arról való kommunikáció elősegítése. az önuralom és lemondás értéke. A személyiségtípusok szerepe. A serdülőkorú fiatal ugyanis már úton van leendő családi élete felé. Az egymásért való közös felelősségvállalás. mint érték. A gyermekét váró édesanya áldott állapotban van. Szeretet-típusok: „szeretlek. hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. A szexualitás helye egy kölcsönösen hűséges. A konfliktusmegoldásban. egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. pont”. nem pedig terhes. ajándékozás. A magzati fejlődés megismerése. a termékenységi tünetek megismerése. minőségi idő. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. mert”. Az igazi szeretet. A szüzesség. A szexuális kapcsolat „célja” és szépsége. Egészséges életkezdet. egyedi és pótolhatatlan emberi élet. „szeretlek. tervszerűség és felelősség. gyümölcse. Fontos az a szemlélet. Barátság.„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk tartalma A helyes önismeret és önértékelés. A serdülőkor sajátosságai. nagy öröm forrása két. vagy – ha a konfliktus megoldhatatlan – abban lehet segíteni. személyiségfejlesztés. Szeretet-nyelvek: elismerő szavak. Értékközvetítő példaképek szerepe a kiegyensúlyozott. hogy elviseljék. Ő sbizalom. Fontos kiemelni azonban. melyet házasságnak nevezünk. Ez hatékony segítség lehet az abortuszmegelőzésben. A házastársi elköteleződés és hűség.és drogmegelőzés). Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást. közös megoldásuk építőleg hathat a személyiségfejlődésre és a házastársi kapcsolatra. tudjanak vele együtt élni. Kommunikációs készség fejlesztése. - - - - 375 . Szülés – megismerkedve annak baba-mama-barát formájával is. A család. ha”. szívességek. A gyermek – ajándék. élethosszig tartó kapcsolatban van. életvédelem. A termékenység-tudat és egészség-tudat kialakítása. férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése. az egészséges táplálkozást. párválasztás. Felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás. A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés. Teljeskörű tájékoztatás a családtervezési módszerekről – átgondoltság. magzatvédelem. A női ciklus. „szeretlek. Az élet tisztelete. káros szenvedélyektől való tartózkodást (AIDS. hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen. nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. megfelelő testedzést. testi érintés. Szülői hivatásra való felkészülés. szerelem. harmonikus családi élet kialakításában.

hány éves házasok vagyunk. oldja a hangulatot. családunkról. mit is tudtak meg rólunk. fényképek kivetítése írásvetítővel vagy projektorral. A végén megkérdezzük. talán jobban megjegyzik így játékosan. (Mi a foglalkozásunk. – az adott korosztály életkori sajátosságait. A csoportoktól megkérdezzük. hány gyermekünk van. – a rendelkezésünkre álló teret és időt. 3. lejátszunk egy kis ízelítőt a kedvenc zenénkből. – a közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz. Bemutatkozó játékok A család-óra tartók bemutatkozása: 1. és azt felajánljuk a többiek részére. ránk jellemző ’látványos’ belső tulajdonság. családi tabló bemutatása. s ha nem. Nagyon előnyös. Képes illusztráció családunkról – fényképek.) Ki kell találni. – segít elmélyülni egy-egy helyzetben. melyik színre nincs szükségük. A kedvenc színű papírunkra saját kézzel írt jellemzőinket előre összevágjuk. fotóalbum. A tervezéshez pontosan ismernünk kell: – a saját oktatási és nevelési céljainkat. kedvenc időtöltésünk. Mindezek nélkülözhetetlen szempontok ahhoz. és a három színt keverve kapja meg egy-egy csoport. hogy a náluk lévő családképhez mely jellemzőket kezdik gyűjteni. érdeklődését és nyitottságát. – a konkrét csoport adottságait. azok ütköztetését. kire illik szerintük. – megkönnyíti az egyéni vélemények kimondását. és életük számára hasznos segítséget nyújtsunk család-óráinkon. akire vonatkozik. hogy maradandó nyomot hagyjunk a résztvevőkben. – ráhangol az adott témára. Összekeverjük az előadókra jellemző egy-egy mondatos írások at. hogy a játékaink valóban hatásosak legyenek. 376 . – felszabadít. Meglepően jól összeszedik a ránk vonatkozó információkat. hogy így rögtön használni kezdik a neveinket. – hozzásegít önmagunk és társaink alaposabb megismeréséhez. mintha magunk ismertettük volna az információkat magunkról. Ezután dönteniük kell. 4. Ahhoz. Kirakós játék (puzzle): Három csoportban megkapják a résztvevők a családi képeinket. 2. nagyon fontos a tudatos tervezés. körbeadása. a családi életre neveléshez fűződő kapcsolatunkról. majd felváltva felolvasunk belőle. vajon az a személy olvasta-e föl. stb. Ez a játékos bemutatkozás legalább 3 fő esetén működik nagyon jól.„Boldogabb családokért” programunk során alkalmazott módszerek Játékok A játékok nagyon hasznos összetevői a család-óráknak: – örömet okoz a játszóknak. stb. hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz. Szóban szokásos bemutatkozó adatok magunkról. néhány mondat erejéig megszólalunk. – rávezethet egy probléma megoldására.

hogy … A serdülőkorról az jut eszembe. s a többi (tavasz. s természetesen nem az a lényeg. hogy… A családi életre nevelésről azt gondolom. hogy honnan érkeztek. s egymás után elhelyezik a térképen. Rögtön nagyon aktív résztvevőivé válnak az órának. A labdát ezután visszadobja. Nem az a lényeg. akik naplót írnak! – Álljanak fel azok. majd befejez egy mondatot. hogy jó megoldás szülessék.” Mozgalmas bemutatkozás. A diákok olvassák föl. hanem hogy így összegyűjtjük egy-egy osztály vagy csoport véleményét. A résztvevők bemutatkozása: A résztvevőket megkérjük. mit szeretünk férjünkben a legjobban. akik reggel pakolták be a táskájukat! – Álljanak fel azok. attól függ. hogy mindenki benne legyen a játékban. de azután csak azok maradjanak állva. vagy falujukban. nyár. betűzik ki irományainkat. minek örülünk a gyermekeinkben a legjobban. hogy először álljanak föl azok. hogy a mondat éppen mi. milyenek az étkezési szokásaink. s így folytatódik. Majd következik a következő évszak. gondolatait. hogy … A családtervezésről azt gondolom. ahol sok kollégista van. stb. akik szemtelenek! – Álljanak fel azok. „A szó elszáll. Ezt követően természetesen a szokványos adatokat is eláruljuk magunkról. Vidámabbá tehető a hangulat. aki megmondja a keresztnevét. ha szomorúak vagyunk. akik télen születtek. akik elégedettek a bizonyítványukkal! – Álljanak fel azok. milyen pulóvert veszünk föl nagy hidegben. ha azt játsszuk. akik jól kijönnek a testvérükkel! – Álljanak fel azok. jelképesen az otthona mását.A játék vidám hangulatot teremt rögtön az óra elején. akiknek rend van az íróasztalán! Mindig felállhat bárki a teljes csapatból. mit teszünk. Mindenki kap egy kis házat. Ezen kívül megkérdezzük. – Álljanak fel azok. hogy 377 . hanem hogy így érdekes. hogy mit mutatnának meg nekünk a szülővárosukban. hogy… A serdülőkorról azt hallottam. hogy olvasható legyen távolról is. Az. és leül. akiket ma reggel megpuszilt valamelyik szülője! – Álljanak fel azok. mennyire bírjuk a kötöttségeket. mivel kapcsolatban vagyunk kíváncsiak a véleményükre. akik sosem szoktak sírni! – Álljanak fel azok. az írás megmarad. mire szeretnénk ráhangolni őket. akiknek a lába két számmal nagyobbat nőtt az elmúlt egy év során! – Álljanak fel azok. Mondatok: A családban az a jó. hogy … Amit mondanak. akik szoktak hisztizni! – Álljanak fel azok. hogy… A termékenységről azt gondolom. Magyarország térképet rajzolunk egy nagy csomagolópapírra. megjelölve. Ilyenkor kiderülhet. ami gyakran nem könnyű feladat. odadobja az álló személyek közül valakinek. akik még nem mondták el a mondatukat. ősz). nem szokványos dolgokat tudhatnak meg rólunk. akik voltak már szerelmesek! – Álljanak fel azok. A foglalkozásvezető egy puha labdát tart a kezében. Térképes bemutatkozás: különösen olyan osztálynál érdekes. egyikünk a táblára rögzített A/3-as papírra írja.

ő hogyan fejezné be ezt a mondatot. Őket arra kértük. hogy azt a mondatot vagy mondatokat írják bele. amit úgymond életük vezérfonalának tekintenek. tévé…). s közben jelöljük az útvonalat is. szomszéd kutya…). keresztapa). A következő órára – amikor az óra éppen az ünnepről és az ajándékozásról szólt – ajándékként vittük nekik vissza írásaikat. a rajtakapott játékosnak. Azért többször is megcsörrent a kulcs és ügyesen felsorolták az 5-5 tárgyat (számítógép. a füzetet pedig ruhaanyagba bekötöttük. maradandó formában. mama. ami természetesen nehezebb. annyi idő alatt. 378 . ahonnan a zajt hallotta). Ezeket a tenyereket beragasztottuk egy füzetbe laponként. ezért különösen fontos volt. Ha az irányt eltalálta. hogy Janikovszky Éva: „Ha én felnőtt volnék” című írásának meghallgatása után gondolkozzon el azon. de különösen ennél a játéknál lehetett ezt látni. apa. Az empátiakészségük fejlesztésére vittünk nekik gyakorlatot. és olyan óvatosan adták tovább a kulcsot. Egy 6-os osztályunktól azt kértük. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. s ezt a mondat befejezést kértük. öt szót kell felsorolnia magadott szempontok szerint. Kulcsos játék Segít elcsöndesedni és egymásra figyelni A résztvevők körben ülnek. Tenyérrajz A résztvevőket megkérjük. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. melyben különböző híres emberek mondták el. kánonban is meg lehet próbálni. Szempontok: –5 számodra kedves tárgy –5 számodra fontos élőlény (ember kivételével) –5 hozzád közel álló ember –5 életünket megszépítő fogalom Például egy olyan 5. Ennek megvalósításához egy rádióműsor adta az ötletet „Egy csepp emberség”. akkor odamutat (abba az irányba. nem sikerül a játék. Ha ez nem sikerül a rendelkezésre álló idő alatt. Bemutatkozásként kérhetjük. akkor ő kerül a kör közepére. egy valaki középen áll csukott szemmel. papa. ezt követő foglalkozáson pedig végül a legnehezebb sor. élőlényt (nagymamája cicái. hogy rajzolják körbe egyik tenyerüket egy papírra. majd megtanítja a csoportnak. Ha jól megy. hogy attól féltünk. a blue tack-kel a térképre rögzített házikó rögzíti egyben a fonalat is. hogy tenyerükbe írjanak valamit. hogy írják be a tenyérrajzukba. Így egy fonalat vezet