P. 1
Kidolgozott Tetelek Magyar Irodalom

Kidolgozott Tetelek Magyar Irodalom

|Views: 307|Likes:
Published by Karoly Bertalan
no
no

More info:

Published by: Karoly Bertalan on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2015

pdf

text

original

1

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban
I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás, szórakoztatás volt. Segítik egy közösség összetartását (közösségi művek). II. A népköltészeti alkotások műfaji csoportosítása: LÍRA (költészet) népdalok népköltések IRODALOM EPIKA (elbeszélő irodalom) népmesék népmondák DRÁMA (színjáték) népi játék

Népballada (összetett műfajú)
III. A népköltészeti alkotások műfaji összehangolása:

1. Lírai műfaj: népdal Jellemzői: Verses formájú Dallam is járul hozzá Egy dalnak több változata is kialakulhat (pl. eltérő szöveggel). Legfontosabb fajtái: a) b) c) d) e) f) Szerelmi dalok, pl.: Tavaszi szél vizet áraszt Virágénekek, pl.: Láttál-e már valaha csipkebokor rózsát Katonadalok, pl.: Kossuth Lajos azt üzente Bujdosóénekek, pl.: Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek Gyermekdalok, pl.: Cirmos cica, haj Csúfolódók, stb. történetet mondanak el): a népmese és a népmonda

2. Epikai műfajok (

a) Népmese: Csodás elemekkel átszőtt, kitalált elbeszélő történet. Jellemző kezdet (Egyszer volt, hol nem volt…) és befejezés (Itt a vége, fuss el véle!) Mesebeli szófordulatok, kifejezések (Szerencséd, hogy öregapádnak szólítottál!) Boldog befejezés (A jók győzelme) Meseszámok: 1, 2, 3, 7, 12, 21, 24, 99, 100, stb. Fajtái: csalimese, hazug mese, tréfás mese, állatmese, tündérmese stb. b) Népmonda: Csodás elemekkel átszőtt, elbeszélő történet, de a mesékkel szemben mindig van valóságtartalma is, (pl. egy létező hely vagy történelmi személy). A monda fajtái: eredetmonda: Egy nép eredetét meséli el. (pl. A csodaszarvas, Romulus és Rémus) hiedelemmonda: Általában egy valós helyhez kapcsolódik, annak vélt kialakulását mondja el, vagy nevét magyarázza meg. (pl. A balatoni kecskeköröm, A Fiú sziklája) történeti monda: Egy létező történelmi személy tetteiről szól. (Mátyás-mondák)

2

3. A népballada (pl. Kádár Kata, Kőmíves Kelemenné) jellemzői: Összetett műfajú: Lírai verses formájú Epikai történetet mond el, cselekménye van Drámai párbeszédek színpadra vihető, könnyen eladható Tragikus befejezés (pl.: Kömíves Kelemenné halála) Ismétlődő sorok, versszakok (pl.: „Összetanakodik tizenkét kőműves…”) Rövid, tömör előadásmód Ellentétek (jó-gonosz, gazdag-szegény) Balladai homály: előfordulnak nehezebben érthető részek, lehet hiányos a cselekmény is (pl.: Nem tudjuk, mitől dől össze Déva vára.)

2 . J a n u s Pa n n o n i u s ( 1 4 3 7 - 1 4 7 2 ) kö l t é s z e t e
I.Életrajzi adatok: Janus Pannonius felvett név (=Magyarországi János), eredeti neve Csezmiczei János. Nagybátyja Vitéz János püspök jóvoltából itáliai egyetemeken tanulhatott, s ekkor ismerkedett meg a humanizmus és reneszánsz eszméivel. Hazatérése után Hunyadi Mátyás udvari költője lett, majd belekeveredett egy Mátyás elleni összeesküvésbe, s a király haragja elől menekülve érte utol a halál. A humanizmus és a reneszánsz eszméi:

II.

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában született meg a XIV. században. Lényegük: a) Humanizmus: Olyan világnézet, melynek középpontjában az ember áll (homo, human = ember). Az embert alapvető értékének tekinti, az ember dicsőségét, a földi boldogsághoz való jogát hirdeti. b) Reneszánsz (renaissance = újjászületés): Az ókori görög-római művészetek újjászületése. Mivel az antik művészetek szintén emberközpontúak voltak (emberi szobrok, az ember nagyságáról szóló drámák stb.), a humanizmus hirdetői felújjították ezeket. Pannónia dicsérete:

III.

a) Műfaja: epigramma. Az epigramma rövid, tömör a végén csattanóval végződő költemény (eredetileg sírfelirat volt.) b) Nyelve: latin (A latin egészen 1844-ig hivatalos nyelv volt Magyarországon.) c) Mondanivalója: A költő büszke rá, hogy Magyarország felveszi a versenyt Itáliával: nálunk is születnek már szép versek. Humanista hatás: Az országot egy emberi lény (a költő) teszi egyre híresebbé. d) Verselése: időmértékes verselés IV. Az időmértékes vers jellemzői:

a) A vers ritmusát a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása adja meg.

és legfeljebb egy mássalhangzó követi. versszak: a vitézek örök dicsőségre. S most Pannónia is ontja a szép dalokat. a hazám is büszke lehet rám. ezek közül a leggyakoribbak: : spondeus U: trocheus UU: daktilus UU: pürrikhiusz U : jambus UU : anapesztus d) A soroknak is külön elnevezésük van: Ha egy sor hat verslábból áll: hexameter Ha egy sor öt verslábból áll: pentameter Ha hexameterek és pentameterek váltogatják egymást. Balassi Bálint (1554-1594) 1. Irodalmunk a török időkben I. de nehéz életformát. dicsőség. Nagy szerelme volt Losonczy Anna (Júlia). Egy katonaének: Műfaja: dal. s általa híres e föld!” 3. . 2-4. halálos veszélyek.3 b) A szótagok hossza: Hosszú: Ha a szótag magánhangzója hosszú. Szellemem egyre dicsőbb. 9. versszak: a katonaélet árnyoldalai: fáradság. a halál is harc közben érte (halálos sebesülés Esztergom ostrománál). Életrajzi adatok: elszegényedett nemesi családból származott. Végül Isten áldását kéri rájuk. versszak: tetőpont: a vitézek példamutatása: emberség. a vers formája: disztichon. Például: „Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek. mivel vállalják ezt a szép. Tartalma: a költő a végvári katonák életét örökíti meg. szomorúság. vagy egy rövid magánhangzó után legalább két mássalhangzó áll. 2. Jele: U c) A szótagok verslábakba rendezhetők. bátorság 6-8. versszak: a végvári élet dicsérete (ez a legszebb a világon). gyakran katonáskodott. Szerkezete: 1. Sokra becsülnek már. versszak: a katonaélet szépségei: dicsőséges harcok szép fegyverek 5. megismerte a végvári vitézek életét is. Jele: Rövid: ha a magánhangzó rövid. személyes élményei alapján is. éhség.

26 históriás éneket hagyott ránk. körmondatok) 2.: eszéki híd felégetése). Gárdonyi Géza (1863-1922). Egri csillagok. Ezekhez lantkíséret is járult. Állandó jelzők. Miután gazdája török fogságba esett. ismétlődő kifejezések: pl. jellemző eposzi kellékekkel. az egri remete Születési hely: Agárdpuszta (Gárdony) Család: édesapja Kossuth fegyvergyárosa volt 1848-ban. Mély vallásosság (Zrínyi többször is imádkozik istenhez. Históriás ének: több száz soros elbeszélő költemény.: vitéz Zrínyi 4. Az énekek fontos történelmi források a török háborúk korából. b) Szigeti veszedelem Tartalma: dédapjának. Gárdonyi Géza: Egri csillagok I. 2. mégis ők a mű igazi hősei. Az Eger vár viadaljáról szerzett ének az Egri csillagok alapvető forrása lett. fiát is hazaszeretetre nevelte. Isten rabjai. mely általában egy nemzet történelmének nagy eseményeiről szól. melynek témája mindig egy történelmi esemény. Költőként ránk hagyott legnagyobb műve a Szigeti veszedelem. Bár a harcot a magyarok elvesztik a törökkel szemben. az előzményeket később tudjuk meg Isteni beavatkozás: a magyarokra Isten bűneik miatt küldi rá a törököket. Epikai mű: több száz soros elbeszélő költemény. költő: legismertebb verse: Fel nagy örömre (ma katolikus karácsonyi ének). újságíró . (~ Himnusz) Emberfeletti tulajdonságokkal rendelkező hősök: Zrínyi Miklós. A láthatatlan ember. Irodalmi jellemzői: 1. Zrínyi Miklós (1620-1664) a) Életrajzi adatok: költő. Műfaja: barokk eposz a) Barokk: a reneszánsz utáni művészettörténeti korszak (XVI-XVIII. Seregszemle: a döntő csata előtt bemutatja a magyar és a török sereget is. politikus és hadvezér.4 II. Eposzi kellékek: Bevezető könyörgés: Zrínyi Szűz Máriához fohászkodik. Foglalkozása: általános iskolai tanító. vándor énekmondóként járta be az országot. Politikusként célja a török kiűzése volt Magyarországról egy önálló magyar hadsereg felállításával. Tinódi Lantos Sebestyén (1505?-1556) Élete: Jobbágysorból felemelkedve Török Bálint íródeákja lett. század). Hadvezérként több sikeres csatát vívott a török ellen (pl. a szigetvári hős Zrínyi Miklósnak állít emléket az 1566-os szigetvári ostrom történetének megírásával. III. Szerepük: 1. író: fontosabb művei: az én falum. In medias res kezdés: a dolgok közepébe vág.) b) eposz: hősköltemény. Bonyolultság (hosszú cím.

s olasz énekeseknek öltözve be is jutnak Török Bálinthoz. . szereplői. a Héttoronyba záratott. fejezet: Eger veszedelme. de kötelességtudó és hazáért meghalni kész várkapitány. hanem Gergelyék is visszakapják elrabolt fiukat. Keletkezése: Az írót öt éves kisfia ösztönözte legjobban (mindent tudni akart az Egri várról) Gárdonyi alapos kutatómunkát végzett: 1. Gergőt Vicuskával együtt elrabolja Jumurdzsák. A regény végén nemcsak a törökök vonuln ak vissza. A Töröknél Ali és Ahmed pasa mellett felbukkan Jumurdzsák. a fiúknak búcsúzóul odaajándékoz egy zöldköves gyűrűt. s azt vérontás nélkül sikerült is elfoglalniuk. 4-5. s tanítójával. de az őröket nem sikerül megtéveszteniük. milyen csellel vette be a török Budát: amíg a magyar főurak a csecsemő királlyal a szultánnál vendégeskedtek. aki a gyűrűjét szeretné visszaszerezni. cselekménye b) c) 1. fejezet: A rab oroszlán A címben említett rab Török Bálint.Holdfogyatkozás A török támadást indít Eger ellen. A várostrom során Dobó feltétel nélküli hűséget követ el a védőktől. Tartalma. alapvető forrásként használta fel Tinódi Lantos Sebestyén históriás énekeit. sőt a törökök többi rabjait is kiszabadítják Dobóval. Ez a szökés sikerül is. Mellette Gergelynek Évát is meg kell szöktetni. Gábor pappal aknás robbanást kísé relnek meg a török szultán ellen. A fejezet végén megtudjuk. a) Egri csillagok Műfaja: regény elbeszélő történet: cselekménye van nagy terjedelem (akár több száz oldal is lehet) fejezetekre tagolt (5 fejezet) sok szereplője van. akit a szultán a konstantinápolyi börtönbe. Gábor pap egyedül hajtja végre. s Gergely is fogságba esik. de a vagyon nem kápráztatja el: örök hűséget fogad a szegény Bornemissza Gergelynek. fejezet: Hol terem a magyar vitéz? Ebből a fejezetből meg a regény legfontosabb szereplőit. erre esküt is tesznek. levéltári iratokat nézett át. Gábor pappal együtt Török Bálint udvarába kerül. A harc során a török minden próbálkozását sikerül visszaverni. mint fegyvertartó Dobó István: szigorú. majd az árulásra készülőkkel. Gergely és Mekcsey ugyan megpróbálják megszöktetni. élete végéig fogolyként kell élnie.5 II.a regény főszereplőit édesapjáról mintázta meg: Bornemissza Gergely. A fiú az egyik volt fogollyal. a fiatalok össze is házasodnak. ezért elrabolja Gergelyék kisfiát. Mivel az akció életveszélyes. Jancsikát. . A robbanás során a pap meghal. 3. amit még Jumurdzsáktól vett el. a janicsárok beszivárogtak a budai várba. A védők között ott van Dobó. beutazta a regény helyszíneit és jegyzeteket is készített a leendő regény számára. mivel szülei egy gazdag hadnagyhoz akarják kényszeríteni. Mekcsey és Gergely is. Mivel nem hajlandó törökké válni és a szultán szolgálni. a félszemű török. 2. de ismét sikerül megszöknie. 3. fejezet: Oda Buda! Gergő közben kamasz fiúvá serdült. A kapitány szigorúan elbánik mind a török leveleit hozókkal. Éva közben a királynő udvarhölgye lett. A fiú azonban az éj leple alatt megszökik. 2. többek között Bornemissza Gergely találmányainak köszönhetően.

s leghíresebb műve a Lúdas Matyi. Csokonai hatására az írással is megpróbálkozik. mivel a szerző eredetileg színpadra szánta. s további életében már jó lesz a szegényekhez. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi I. hogy bosszút állhasson a kegyetlen földesúron. c) A mű vándormotívumra épül: Vándormotívum: olyan cselekmény. tudós emberré válik. 2. a) Műfaja: elbeszélő költemény. ahol Döbrögi nem csak a ludakat veszi el tőle. g) A mű célja: 1. Matyi a verés és a megaláztatás hatására lusta.) d) A Lúdas Matyi egy népmese feldolgozása. Erkölcsi tanulság: az életben a jók nyerik el az igazi boldogságot. Lúdas Matyi II. a Füvészkönyv egyik szerzője.Hajdan egy faluban…’’-Egyszer volt hol nem volt…) jó és rossz harca (Matyi Döbrögi) meseszám: háromszoros verés boldog befejezés (Matyi győz. (Lúdas Matyi esete spanyol. Egy nap azonban mégis elmegy a piacra eladni édesanyja libáit. Fazekas Mihály(1766-1828) élete jelentős részét katonáskodással töltötte. Döbrögi megjavul) e) Rövid tartalmi áttekintés: Matyi özvegy anyjával él együtt nagy szegénységben. f) Jellemző a szereplők jellembeli fejlődése: 1. téma. Mesei jellemzők a műben: népmesei kezdés (. Bemutatni a XVIII. francia.6 5. 2. grúz. b) Szerkezete: négy levonásra tagolt. Szórakoztatni az olvasót. Matyi bosszút esküszik. s különböző álöltözetekbe bújva (ács. illetve ravaszsággal (hasonmást állítva) háromszor is megveri Döbrögit.. Századi Magyarországot. buta fiúból ravasz. de sokáig semmit nem hajlandó tenni sorsa megváltoztatásáért. olasz. stb. orvos). hanem még meg is botoztatja. aki a mű végére ennek hatására meg is javul. Kecskés Juannak hívják a főhőst és a kecskéit veszi el tőle a gonosz földesúr. török stb. Döbrögi a három verés után megjavul. A spanyol változatban pl. a korabeli gyógyítási módszerek. változatban is ismert. s megőrizte a mese jellegzetességeit. amely több nép irodalmában is előfordul. . tehát epikai mű verses formába íródva. híres biológus: az első magyar nyelvű növényhatározó.) 3. (A földesurak kegyetlenkedései.

s a szegénységből sem tud kitörni. s a debreceni kollégiumból is emiatt csapták ki. de verseire nem talál kiadót. hasonlat. („Testem földbe vágy. nagyon fiatal. Csokonai Vitéz Mihály (1773-1802) Az egyik legszerencsétlenebb sorsú magyar költő: gazdag családja fokozatosan elszegényedik (édesapja hirtelen halála. allegóriának nevezzük őket. amit elviselt volna. Lilla 2. ezek után már csak a halálra vágyik. gazdag támogatót. a műveit nem értékelik. versszak: a Remény istennőjének szemrehányó megszólítása: amit adott. 2. Magyarországon Csokonai tekinthető a felvilágosodás legnagyobb költőjének. a kert képe a költő élete. II. Az allegória olyan költői kép (megszemélyesítés. mindennek beteljesülését jelentette Lilla szerelme. Teherviselés: az emberek közötti összefogást. versszak: végső búcsú a Remény tündérétől: a költő már nem látja értelmét az életnek. s a költő számára ez volt a legnagyobb csapás. azt mind visszavette tőle. Lényegét hármas jelszava adja meg: 1. Csokonai Vitéz Mihály költészete I. tüdőbajban halt meg. belső világa Mivel ezek a képek az egész verset végigkísérik. 4. házuk leégése). békét hirdeti meg. .”) A vers két alapvető metaforára épül: 1. szép jövő áll előtte. hogy barátai cserbenhagyták. Egyenlőség: minden ember egyenlőnek születik el kell törölni a nemesség előjogait. metafora). III: A Reményhez c. c) Szerkezete: 4 versszakból áll. kiváló tanuló a debreceni kollégiumban. melyben a szerző fájdalommal emlékszik vissza a múlt eseményeire. A tündéri alak Lillára is utalhat. Mindezekhez társult Lilla elvesztése. Keserűségét tükrözi vissza ez a költemény. tehetséges költő. században kialakult világnézet. szerelme Vajda Júliával (Lillával) nem teljesedhet ki: a költő szegénysége miatt nem veheti el Lillát feleségül. kiszáradt kert képe: Csokonai boldogtalanságát. versszak: egy virágzó kert képe: a költő boldog pillanatait jelképezi a kert metaforája. ha Lilla kitart mellette. amelyik több versszakon vagy akár az egész költeményen keresztül végigvonul. amikor kicsapják felvilágosult nézete miatt. A felvilágosodás hatása: Felvilágosodás: a XVIII. a tündér képe a remény. életöröm.7 6. b) Keletkezése: a vers Csokonai életének egyik legválságosabb pillanatában íródott. Úgy érezte. műveiben az előbb idézett gondolatok többször is visszatérnek. szegénységét jelképezi. logikusan megszerkesztve: 1. vers elemzése(Csokonai legismertebb verse) a) Műfaja: elégia lírai műfaj: szomorú alaphangulatú vers. versszak: egy hervadó. Pl: ők is adózzanak (közös teherviselés). 3. Szabadság: minden ember szabadnak születik el kell törölni a rabszolgaságot és a jobbágyok terheit 2. számára egyedül a halál jelentheti a megoldást. 3.

pl. 2-3. versszak: még lemondóbb. a forradalom után bujdosnia is kellett. Mátyás győzelme Bécsben 4-7. Himnusz (a magyar nép zivataros századaiból) a) Keletkezése: 1823. költő: alapvető műve a Himnusz. 8. 5. versszak: a magyarok bűnei. múltidézés . c) Szerkezete és műfaja: 8 versszakból épül fel Keretes szerkezet: az első és utolsó versszak majdnem azonos. Fél szemét himlő következtében veszítette el. Szatmárcseke A reformkor előtt.pl. század első felének uralkodó művészeti stílusa. vesztes csaták (közelmúlt és jelen): pl. nyelvújító. Tevékenysége: jogász. mint az első: áldás helyett már csak szánalmat kér a magyarok számára. gazdálkodó (szatmárcsekei birtokok). Tájábrázolás . Istent dicsőítő. illetve hozzá könyörgő költemény. lángtenger. Kölcsey Ferenc (1790-1838) Gyermekkora: korán árvaságra jut. Jellemzői: 1. az osztrák önkényuralom idején keletkezett → hangulata reménytelen. ügyvéd. versszak : Istenhez könyörgő megszólítás: áldja meg a magyarságot. d) Romantikus vonások a műben Romantika: a XIX. költő: legismertebb műve a Szózat..: „Kunság mezein ért kalászt lengettél…” A Himnuszt Erkel Ferenc zenésítette meg. 1. ezért könyörög hozzá.8 7.. a fiatal Petőfi Sándor felkarolója (állást szerez neki a Pesti Divatlapnál).” 2.: bánat. szenvedés. dicső csatái (régmúlt): pl. Vörösmarty Mihály (1800-1855) Tevékenysége: jogász. II. gazdálkodó (a Nádasdy család birtokain) a Kisfaludy Társaság alapító tagja. Kölcsey Ferenc: Himnusz I. érzelmesség – pl.: dicső múlt →← szomorú jelen. tanulság: Isten a bűnei miatt sújtja a magyar népet.pl. hogy: b) Műfaja: himnusz = ünnepélyes hangulatú.: vérözön. ügyvéd.: „Őseinket felhozád Kárpát szent bércére…” 3. magasztos eszmét megéneklő. az első számú nemzeti énekünk. a második számú nemzeti énekünk. csonthalom.. versszak: a magyarok erényei. a költő egyedül Istenben látja a megoldást. 1848-ban Kossuth lelkes híve. Szatmár megye országgyűlési képviselője. vert hadunk. házitanító a Perczel családnál. Vörösmarty Mihály: Szózat I. ellentétek-pl. Ebből következik. január 22. fantasztikus képek . „Kínzó rabság könnye hull…” 4. „bércre hág és völgybe száll. hazaszeretet. 8. . Alapvető mondanivaló.

de lehet végzetes is akkor lesz. Keretes szerkezet. hogy nem Istenhez szól. mint a Himnuszé. lelkesítőbb óda A magyar néphez szól. ha nem adjuk fel. 2. Vegyünk példát az elődökről és harcoljunk a jogainkért a legutolsó pillanatig. c) Szerkezete és tartalma: 14 versszakból épül fel. versszak: a magyarság újbóli buzdítása: a haza melletti további kitartás. 3-5. Romantikus mű Küzdelemre buzdít. versszak: a magyarság buzdítása: a haza. Keretes szerkezet: az első kettő és az utolsó kettő versszak majdnem azonos. Keretes szerkezet. az állandó harcokban. amit eddig elértünk. b) Műfaja: óda: = ünnepélyes hangulatú. versszak: a magyarok jövője a költő két lehetőséget lát: „éltet vagy halált!” 1. Jövőnk lehet boldog. ha Isten segít rajtunk. (a magyarság kihalásával). a hon melletti kitartásra a végsőkig. Ez a jövő jövőképet nem rajzol ki. Ezért a költő nem Istent. A múlt és a jelen idézése mellett A múltat és a jelent említi meg. A himnusztól az különbözteti meg. 13-14. amikor a magyarság már jelentős eredményeket ért el a császári udvarral szemben. Árpád és a honfoglalás 6-9. d) A költemény célja: egy válságos pillanatban lelkesíteni kívánja a magyar népet : ne adjuk fel. A jövőnk lehet szép is. dicső csatái: pl. III. hanem a magyarságot szólítja meg. 1-2.9 II. Romantikus mű Mondanivalója Szerkezete Stílusa: . Rajtunk már csak Isten segíthet. Hangulata jóval bizakodóbb. A Szózat zenéjét Egressy Béni szerezte. A reformkorban íródott. magasztos eszmét megéneklő költemény. eljön a magyarság szép jövője. „egy jobb kor”. Szózat Vörösmarty Mihály 1836: A reformkorban bizakodóbb. versszak: a magyarok múltja. versszak: a magyarok jelene: sok balszerencse után is él a magyarság 10-12. A Himnusz és a Szózat összehasonlítása (összefoglalás) Szempont Írója Keletkezése Hangulata Műfaja Kit szólít meg? Idősíkok Himnusz Kölcsey Ferenc 1823: Az önkényuralom idején reménytelen hangulatú himnusz Istenhez könyörög. már lát jövőképet is. küzdelemben kihal a magyarság. Szózat a) Keletkezése: 1836.

. de fél év múlva gyenge szervezete miatt leszerelték a seregből. 1843-44 telét nagy nyomorban Debrecenben töltötte. a harc mezején. A szabad sajtó első terméke a Nemzeti dal és a Tizenkét pont. Itt ismét kitüntették: Bem tábornok seregében őrnagyi rangot kapott. A költő többek között Aszódon . szerelem!” (Életének legboldogabb évei: házassága és forradalmi tevékenysége) 1846 őszén megismerkedett Szendrey Júliával. aki előre megérzi a jövőt – Petőfi több versében is jósolt forradalmat és a saját halálát is. Gyermekkorát Kiskunfélegyházán töltötte.” A nép nevében: Dózsa Györgyöt emlegetve jósol népfelkelést az uraknak. 1823. a városhoz való kötődését bizonyítja.. sőt még véres koronáját is megemlíti. hogy a várost egyik versében „születésem helyének” nevezi. A vátesz költő Vátesz: látnok .” – Írja a napról. jós. Forradalmi költészete 1. gyermekkor. Egy gondolat bánt engemet: megálmodta leendő halálát: „Ott essem el én. Például: A puszta télen : „Mint kiűzött király.” 1842-ben nyomtatásban is megjelent első verse. Ameddig anyagi helyzete engedte. Majd Sopronban beállt katonának. Innét gyalog Pestre ment . a Nemzeti dalt Beáll honvédnek és életét is áldozza a szabadságért. július 31 -ig . A fiú maga is Petrovics Sándor néven szerepel születési oklevelekben. Vele harcolt egészen 1849. csak később veszi fel a magyarosabb hangzású Petőfi nevet. Szülei Petrovics István mészáros és Hrúz Mária cselédlány. Március 15-e joggal kapta a Petőfi napja elnevezést is. környékünkön Sárbogárdon és Cecén is fellépett. A János vitéz meghozta számára az országos elismerést is. január 1-jén. 2. Ahogy ő írta:”. iskolák: Kiskőrösön született. Szeptember végén: megérzi.budai forradalom egyik győzelemre vivője.1848 tavaszán belépett a nemzetőrségbe. . Petőfi Sándor életrajza a) Család. Petőfi szerepe az 1848-as forradalomban Márciusi ifjúként a pest. II.. s egy év múlva feleségül is vette. szeptemberben kapitányi rangot kapott és átlépett a honvédsereghez . 1848 elején a márciusi ifjúság fő szervezője lett. amikor a segesvári csatában. b) Foglalkozásai: Hányatott élete során vándorszínészként bejárta egész Magyarországot. ahol Vörösmarty személyében támogatóra lelt. Majd a Pesti Divatlapnál segédszerkesztőként dolgozott. Selmecbányán. hogy Júlia a költő halála után újra férjhez fog menni.. Megírja a forradalom indulóját. Pesten és Pápán is megfordult.itt kezdtem el verseket csinálni. Petőfi Zoltán. Petrovics István igyekezett fiát jó iskolába járatni. Hamarosan meg is született fiúk. A borozó. hősökhöz méltóan életét áldozta a magyar szabadságért. „Így élt a szabadságharc költője” I..10 9. Továbbra is járta az országot . c) „Szabadság. Költői pályafutása Aszódon kezdődött. Szülei igyekeztek számára biztosítani a tanulási lehetőséget..

: . F ö l ö s l e g e s d o l o g s ü t n i e o l y n a g y o n. Mi ne győznénk? Utolsó verseiben viszont érezhetően megváltozik a hangulata: a) Pacsirtaszót hallok megint: . hogy történetet mond el. Egy hangsúlyos szótagot 1-3 hangúlytalan szótag követhetegy ütem minimum 2. 3. miután a bécsi forradalom hírére az ifjak elhatározták. országosan ismertté tette Petőfi nevét. (Ma ismert zenéjét Tolcsvay László szerezte. Petőfi Sándor: János vitéz 1. hogy Pesten kirobbantják a felkelést.) 3.” . b) Műfaja: dal (lírai műfaj). Versei a szabadságharc idején: Csataleírások: A vén zászlótartó. Petőfi egy éjszaka alatt megírta a Nemzeti dalt indulónak.11 A Nemzeti dal: a) Keletkezése: 1848. Verselése: ütemhangsúlyos verselés: a) b) A vers ritmusát a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása adja meg. . döntő. c) Pl.. b) Szörnyű idő:(ez a költemény Petőfi utolsó verse) . amelyek közül egyértelmű. Csatadal. alábbhagy a lelkesedés. s ezt egy meggyőző érveléssel el is éri : olyan választási lehetőségeket tár a tömeg elé. 2. Keletkezése: 1844-ben a Kisfaludy Társaság pályázatára adta be a költő a János vitéz kéziratát. Bár verses formában íródott. Az ütem hossza: Egy ütemben csak egy hangsúlyos szótag lehet. ezért az epikai műfajhoz sorolhatjuk. c) Célja: lelkesíteni a forradalmi tömeget. A j u h á s z n a k ú g y is na g y m e l e g e v a g y o n. ősi hatos. Egysége az ütem.Kételkedik a szabadságharc győzelmében. Műfaja: Elbeszélő költemény. Négy nap dörgött az ágyú Lelkesítő költemények: Csatában.Az egész háborút őrületnek tartja. Tulajdonképpen verses mese. háromütemű tízes stb. hogy melyik a jó: szabadság (kard)  rabság (lánc) dicsőség (harcolni a hazáért)  szégyen (sehonnai bitangként meglapulni) szép magyar név (büszkeség)  gyalázat (szégyenteljes hírnév) d) Ma harmadik számú nemzeti énekünk. maximum 4 szótagból állhat. március 14. Az ütemhangsúlyos verselés típusait a verssorok szótagszáma alapján nevezzük meg: pl.A harcmező helyett jobban szeretne a családjával lenni. békére vágyik.T ü z e s e n s ü t l e a n y á r i n a p s u g á r a Az ég tetejéről a juhászbojtárra.Kiábrándul a harcokból. felező nyolcas. 10. Nemcsak az első díjat nyerte meg vele a költemény. .

Franciaország A huszárok legyőzik a törököket. s Jancsi még a királylányt is kiszabadította. a következő rövid táblázat is így foglalja össze. (pl. Óperenciás-tenger 9. mert rablott holmi. Helyszínek 1. hajósok griffmadár János menyecske Haza felé hajózva János viharba kerül.12 4. Újra otthon 6. szereplői. Bánatában újra nekivág a nagyvilágnak. s ezzel szolgáivá teszi az óriásokat Az óriások segítségével János legyőzi a boszorkányokat. Jancsi elcsapása a nyáj elvesztése miatt. de egy óriás a tündérek szigetéig igen. János vándorlása során előbb zsiványokkal találkozik. Tündérország . Egy erdőben jutva János egy fazekassal találkozik. s az útra magával visz egy rózsát Iluska sírjáról. aki a törökök miatt a királylányt nem veheti el. Tartalma: a címszereplő kalandjait meséli el. Hősünk nem ijed meg: előbb az óriások csőszét. aki figyelmezteti az óriásokra. és rájuk gyújtja a házat. jutalmul pedig hozzáadná a lányát. s az életét is alig tudja megmenteni. Majd beáll huszárnak a és számos országot bevándorol. 3. aki hazaindul. Óriásországban fazekas óriások 7. Még a kincsükre sem tart igényt. A sötétség országa boszorkányok óriások halász óriás medvék oroszlánok sárkánykígyó tündérek Iluska 8. Úton hazafelé 5. János francia királylány elmeséli az élettörténetét árvaságáról és Iluskáról. tartalma A János vitéz 26 fejezetből áll. A király gazdaggá teszi Jánost. Szerecsenország. Kalandos vándorlás országról országra. A szerelmesek búcsúja. Egy griffbe kapaszkodva mégis hazajut János értesül Iluska haláláról. egészen a boldogsága eléréséig. Itália) 2. Az élet vízét megtalálva sikerül Iluskát is feltámasztani. A mű cselekményét legkönnyebben a helyszínekhez kötve jegyezhetjük meg. majd királyukat győzi le. A mű szerkezete. akiket leitat. A király János vitéznek francia király kereszteli el. majd vitája a gonosz mostohával. 4. Bár a halász nem viheti át a végtelen vízen. Az őröket legyőzve Já0nos beléphet a tündérek földjére. cselekménye. sikeres bosszút állva a gonosz mostohán is. Jancsi faluja Szereplők Jancsi Iluska a mostoha Jancsi gazdája zsiványok huszárok Cselekmény Jancsi szerelme Iluskával. Tatárország. János eljut az Óperenciás-tengerhez. majd Tündérország királyaként az őrök boldogságot is megleli.

. tömör előadásmód Ellentétek (jógonosz. Haragjában azt követeli. cselekménye van drámai párbeszédek színpadra vihető. A walesi bárdok a) Keletkezése: 1857-ben I. szeretetteljes családi légkör. b) Család: elszegényedett nemesi család. Ő ezt nem vállalta. Edward megtébolyodása Ismétlődő sorok.: a történelmi balladák : V. a király érzi hogy nem látják szívesen. Mivel a bárdok csak a véres tetteit éneklik meg. pl. hogyan tért vissza Edward Londonba. Költészete a szabadságharc után Bár a Toldi már 1846-ban országosan ismertté tette Aranyt. Családi kör Az ellenállás megfogalmazása az önkényuralommal szemben pl. helyette írta meg A walesi bárdokat. s Aranyt kérték fel egy üdvözlő vers megírása. Hiába vendégelik meg a bőséges lakomával Montgomery várában . c) Tartalma : Edward angol király a leigázott Walesbe látogat. c) Iskolái: kitűnő eredménnyel végez Nagyszalontán és a debreceni kollégiumban is. versszakok: ”Edward király. lehet hiányos a cselekmény is. hogy énekesek zengjék el dalba foglalva cselekedeteit. Nagyszalontán egy ideig nótáriusként (jegyző) dolgozott. III.13 11. s nem hajlandók dicsőíteni őt. Verseiben legtöbbször visszatérő gondolatok: Petőfi siratása. b) Műfaja: ballada Összetett műfajú: lírai verses formájú epikai történetet mond el.: Koldus. legnagyobb verseit a szabadságharc leverése után írja meg. Letészem a lantot. ötszáz dalnokot végeztet ki. d) Tevékenysége.: Emlények. Ferenc József Magyarországra látogatott.ének. majd beleőrül tettei miatti lelkiismeret furdalásába. A szabadságharc felidézése.: Nem tudjuk . II. pl. A korabeli költők vezéreként gyakran kifejezte ellenállását az önkényuralom ellen.. A szabadságharc bukása után a nagykőrösi gimnázium tanára lett. . pl. Arany János (1817-1882) a) Születési hely: Nagyszalonta.) Balladai homály: előfordulnak nehezebben érthető részek . angol király léptet fakó lován…” Rövid. zsarnokelnyomott stb. foglalkozásai: Petőfihez hasonlóan ő is vándorszínész Többször vállalt tanítói állást. László. Megválasztották az MTA titkárának is. könnyen előadható Tragikus befejezés: a bárdok halála.A szalontai nótárius”: Arany János élete és költészete I. A walesi bárdok. Szondi két apródja.

Arany János: Toldi 1. egyértelművé válik a mű mondanivalója is.) Előzménye: Ilosvai Selymes Péter Toldija a XVI. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem Majd kilenc-tíz emberöltő régiségben.: „Földet. .: a csaták emléke: ”Levágva népünk ezrei…” érzelmesség – pl. Jellemzői: ellentétek – pl.14 d) Tanulság. 3. 2. ugyanúgy nem hajlandó Arany sem (és a többi magyar költő) Ferenc József köszöntése.. legelni jót.” 12. Messziről lobogva tenger pusztaságon. Két további része a Toldi szerelme és a Toldi estéje.M i n t h a p á s z t o r t ű z é g ő s z i é j s z a k á k o n . ezért az epikai műfajhoz sorolhatjuk. döntő. Jelképek (szimbólumok ): A Walest leigázó Edward = A Magyarországot leigázó Ferenc József A leigázott walesi tartomány = Magyarország A walesi véres harcok = az elmúlt szabadságharc A bárdok = a magyar kötők Mondanivaló: ahogy a bárdok inkább a halált választják. A mű keletkezése: 1846-ban a Kisfaludy Társaság pályázatára adta be a költő a kéziratát. Nem verses mese! Toldi valóságos történelmi személy volt. (Trilógia = három részből álló irodalmi mű. e) A walesi bárdok romantikus vonásai Romantika: a XIX.: zsarnok elnyomottak múltidézés – pl. hegy-völgyet benne lelsz. folyót.” fantasztikus képek – pl. sápadt el a harag.” Pl. A Toldi-trilógia első része. Ha meg tudjuk fejteni a jelképeket.: .: „A nap vértóba száll…” tájábrázolás – pl. század első felének uralkodó művészeti stílusa. A Toldi verselése: ütemhangsúlyos verselés: négyütemű tizenkettes. Műfaja: Elbeszélő költemény: Bár verses formában íródott. hogy történetet mond el.: „ Orcákon . mondanivaló: A vers szereplői párhuzamba állíthatók a korabeli magyar jelennel. mint félelem. Nemcsak az első díjat nyerte meg vele: a költemény országosan ismerté tette Arany nevét. századból. mint Edward dicsőítését. a költemény a hozzá fűződő mondákat dolgozza fel. sőt még Petőfi barátságát is megszerezte vele.

fegyverekre.a király sátra . György Toldiné Miklós az özvegy Lajos király György Miklós a pesti nép Miklós Bence Miklós a cseh Minden főszereplő = TABLÓ CSELEKMÉNY Miklóst halálosan megsérti Laczfi. aki az egyiket megöli egy malomkővel. György megpróbálja a királytól megszerezni Miklós vagyonát.a Csepel-sziget . akiket szintén a cseh győzött le. b) A 12 ének tartalma: Toldi Miklós. A mű szerkezete. sőt Györgyöt is megajándékozza két halott farkassal. Az éhhaláltól anyja küldeménye menti meg. A nádasban bolyongva Miklós farkasokkal találkozik. ha György megöli a csehet. s nagy küzdelembe le is győzi őket. A fiú dühében egy szálfával jelzi az irányt. Miklós Budára készül a királyhoz kegyelmet kérni a bűne miatt.a királyi palota . tartalma A Toldi az Előhangból és 12 énekből áll. A kapott pénzből bőségesen jut lovagi ruhára. Györgyöt viszont száműzi a király udvarból. ének: Buda -a temető . ének: Nagyfalu (Toldi Miklós faluja) SZEREPLŐK Toldi Miklós Laczfi nádor hada Toldiné Toldi György György szolgái Miklós Bence Miklós.15 4. s a testvérek vitája az örökségről majdnem verekedésbe torkollik. Miklós három napig a nádasban bujdosik György bosszúja elől. hogy megbosszulja a két fiát. Megígéri neki. György felbíztatja a szolgáit Miklós bosszantására. szereplői. ének: A nádasban 6. de Lajos átlát a szitán: csak akkor adja oda.a fogadó . Megmenti a tömeget egy dühöngő bikától. Közben beállít György. Előtte még elbúcsúzik anyjától. egészen a célja eléréséig. A mű cselekményét legkönnyebben itt is a helyszínekhez kötve jegyezhetjük meg.az utca .) HELYSZÍNEK 1-3. no meg egy kis iszogatásra is… Miklós párviadalban legyőzi a csehet Lajos megkegyelmez Miklósnak és beveszi a hadseregbe. 4-5. aki az utat kérdezve parasztnak szólítja. hogy egy cseh vitéz öldökli a magyarokat a Csepel-szigeten. Miklós egy özvegytől megtudja. a) Az Előhang szerepe: bevezeti a művet. amit az öreg Bence ad át neki. (A János vitézhez hasonlóan egy rövid táblázatban összefoglalva. Toldi Miklóst. Bence újból megsegíti Miklóst: Toldiné egy cipóba sütve 100 aranyat küldött a fiúnak. cselekménye. bemutatja a főhőst. felkelti az olvasó érdeklődését. a címszereplő kalandjai. ezt csak Toldiné tudja megakadályozni. ének: Nagyfalu 7-12.

mert gyakran használja a romantika eszközeit. újságíró. Pozsony ( német nyelv ). érzelmiség – pl.16 13. akit az apja nem akart hozzáadni. Itthon feleségül vesz Arankát. 2. amit férje parancsolt. szereplők: A regény cselekményét az író két részre különíti el: I. Család: két színésznőt is feleségül vett: Laborfalvy Róza.: a napfogyatkozás a világosi fegyverletétel előtt. Végső akarataként közli a feleségével. tájábrázolás – pl. ill. hogy mindannak. a fiait nem Ausztria. Bevezetés: Baradlay Kázmér halála óráján van. 1. Kecskemét ( jog ) Forradalmi tevékenység: . az ellenkezőjét fogja teljesíteni. ahol diplomataként teljesít szolgálatot. a kiegyezés után jelent meg a cenzúra újbóli eltörlése után.: a szabadságharcot húsz év távlatával idézi vissza. s később is hű maradt a forradalom eszméihez. amivel egész Ausztriát. a császári udvart fogják szolgálni. Ismertebb regényei: Az arany ember.: nagy szerelmek ( Richard – Edit. tartalom. Rab Ráby. Egy magyar nábob. ellentétek – pl. Az író célja: emléket állítani az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcnak. Nagy Bella személyében. s a kitörő szabadságharcban is részt vesz. Fekete gyémántok. 1848. Szerkezet. Budavár bevételénél. Keletkezés: 1868-ban. . hanem a magyar haza szeretetére fogja buzdítani.márciusi ifjú. A megyegyűléseken a haladó nemesség élére áll. Pápa ( Petőfi barátsága ). Irodalmi munkássága: író. Ödön – Aranka ) fantasztikus képek – pl. 2. Kibontakozás: a fiúk hazatérése és szerepük a szabadságharcban: a) Ödönt Oroszországból kell hazahívni. 3.: zsarnokság szabadság múltidézés – pl. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai I. a) Romantikus regény. Bonyodalom: Baradlayné megfogadja. rész: A szabadságharc eseményei Tartalom ( a cselekmény szerkezete szerint ): 1. 3. A kőszívű ember fiai II. hogy három fiának olyan pályafutást ír elő. Kárpáthy Zoltán. rész: Baradlay Kázmér halála – a Baradlay fiúk hazatérése – a bécsi forradalom II. Jókai Mór (1825-1904 ) Születési hely: Komárom Iskolák: Komárom. A kőszívű ember fiai ( 1868 ) Műfaja: regény elbeszélő történet: cselekménye van: a Baradlay-család története nagy terjedelem ( több száz oldal ) fejezetekre tagolt sok szereplője van. március 15-én a 12 pont felolvasója. Richárddal együtt ott van pl.: a Királyerdő leírása b) Történelmi regény = történelmi témát dolgoz fel. 4.

maró gúny. Pest Család: kétszer is feleségül vette Mauks Ilonát. hogy neki is a forradalmárok között van a helye. A humor fajtái: irónia = finom csipkelődés. Mondanivaló: Bár a szabadságharc elbukott. 14. hogy Magyarország szabadsága egy napon ismét helyre fog állni. anyagi h elyzete rendeződött. Tetőpont: a szabadságharc leverése után egy véletlen névcsere miatt Ödön helyett Jenő jelenik meg a bíróság előtt. A pénzügyminiszter reggelije szatíra = nyílt nevetségessé tétel. Jókai azt is sejteti. rejtett gúny. Az anya szavának azonban Jenő is engedelmeskedik: hazatér. Ő szintén Bécsben szolgál az udvarnál. pl. de újra összeházasodtak. Alfonsine iránt érzett szerelme is. Realizmus és humor Mikszáth Kálmán műveiben. s az egész Baradlay család kegyelettel ápolja Jenő emlékét. hogy családos bátyját megmentse. miután Mikszáth befutott író lett. adók. b) 4. 5. de a harcokban nem vesz részt. sem elcsúfítani a valóságot. Bécshez köti a gonosz kémnő. mint egy regény kevesebb a szereplő is. s nem híve a forradalomnak. (Egyszer elváltak. Magára vállalja az Ödön elleni vádakat. amely a környezetet valósághűen. Megoldás: Ödön és Richárd életben marad. az erkölcsi diadal az ő oldalukon van. mert a honvédek igaz célokért küzdöttek. Írói munkássága: a) Realista ábrázolásmód: A realizmus olyan művészeti irányzat. Foglalkozása: író. parlamenti képviselő. Anyja azonban felkeresi és rádöbbenti a fiát. I. nem olyan tagolt. mert az igaz eszmék fegyverrel nem győzhetők le. A korlátfa c) Gyakran alkalmazott műfaja: a novella Híres novelláskötetei: A jó palócok és a Tót atyafiak (Ebben szerepel A néhai bárány története is) A novella jellemzői: epikai műfaj: elbeszélő történet terjedelme rövid ( legtöbbször pár oldal ). II. Richárd megszökik Bécsből (még menyasszonyát. és ezzel a halált is. többekkel együtt neki kellene levernie a bécsi forradalmat. hanem nagyszerű. . (Nem akarja sem szebbé tenni. Editet is elhagyja egy időre) és végigküzdi a dicsőséges tavaszi hadjáratot. Ezért állít emléket a szabadságharcnak ezzel a regényével. veresége nem szégyenletes. miniszteri fizetések stb.Magyarország) Iskolák: Rimaszombat. újságíró. Selmecbánya. c) Jenőt. pl.) Főleg az újságírók alkalmazzák. mert nagy nyomorban éltek. egészségügy. Mikszáth által kedvelt novellafajták: szatíra: egy káros jelenség maró kigúnyolása karcolat: egy közérdekű téma humoros elemzése ( pl. mint egy regényben.) b) Humoros stílus: Mikszáth a valóságot humorral fűszerezve tárja elénk. a harmadik fiút a legnehezebb hazahozni. Mikszáth Kálmán (1847-1904) Születési hely: Szklabonya (Észak .17 Richárd Bécsben van. az igazságnak megfelelően ábrázolja.

A regényben saját szülőföldjét mutatja be. Vihar tör ki. Wibra viszont rádöbben. szerkezete: 5 fejezetből áll. hogy Gregorics Pál esernyőjének üreges volt a nyele. Zilah Foglalkozás: újságíró (pl. 3. szórakoztató olvasmány.későbbi felesége. hogy abban lesz az öröksége is. hogy csak az esernyő miatt akarja elvenni. Könnyed. Véletlenül megtudja. Boncza Berta (Csinszka). ahol megvacsorázik a falu vezetőivel. kiengeszteli. az elhunyt gyámfia elhatározza. Nagykároly. Megkeresi a lányt. Cselekménye. 15. hogy tényleg szereti Veronikát. Debrecen. de ima közbe n a pap elfeledkezik az udvaron hagyott gyermekről. hiszen az író célja (saját visszaemlékezése szerint) az olvasók szórakoztatása volt. Műfaja: regény: elbeszélő történet: cselekménye van: (Wibra Gyuri és Bélyi Veronka szerelmének története) nagy terjedelem ( több száz oldal ) fejezetekre tagolt sok szereplője van. hogy valaki közben egy ernyőt tett a lányka fölé. hozzá írta az Őrizem a szemed című szerelmes versét. Éjszaka álmot lát: el kell vennie Veronikát. században I.az ő jóvoltából többször is eljutott Párizsba. s a regény egy boldog házasságkötéssel végződik. Lényege: a költő mondanivalóját jelképeken keresztül fejezi ki (szimbólum = jelkép). ezért az örökség is odaveszett. Szent Péter esernyője Mikszáth ezt tartotta legkedvesebb művének. fejezet: Veronika. 5. hogy felkutatja az öreg vagyonát. az esernyőnek pedig egyenesen csodákat tulajdonítottak. Kiderül. Meglepve tapasztalja. Bábaszék és Besztercebánya szintén Mikszáth szülőföldjén vannak. II. s akkor az esernyő is az övé lesz. A történet az író gyermekkori emlékeire épül.: Ady Endre és a szimbolizmus I. század fordulóján kialakult irodalmi irányzat. . meg kell fejteni a benne előforduló jelképeket. az árva leánygyermek a glogovai paphoz kerül. Wibra György. Szabadság. annak minden szépségével és babonás hiedelmeivel együtt. akit a babonás falusiak Szent Péternek hittek. fejezet: Wibra György a vagyon keresésére indul. hogy egy művet megérthessünk. Hall a glogovaiak szent esernyőjéről is. Róla köztudott. A szimbolizmus hatása Ady költészetére Szimbolizmus: a XIX-XX. Új irányzatok a XX. Ahhoz. szülei Ady Lőrinc és Pásztor Mária.18 III. és szégyenében az erdőbe menekül. hogy az ernyő nyele nincs meg. fejezet: Wibra Glogovára megy. s gyanítja. s már a lagzira készülnek. Iskolák: Érmindszent. 2. de az örökségének nyoma sincs. amikor a lány rájön. hogy gazdag ember. sejti hogy az volt régen Gregoricsé. Nyugat) költő: legismertebb kötete az Új versek (1906) Szerelmei: Diósiné Brüll Adél (Léda). 4. fejezet: Besztercebányán meghal az öreg Gregorics Pál. A cselekmény helyszínei: Glogova. fejezet: Wibra megkéri a lány kezét. 1. Ady Endre (1877-1919) Szülőfalu: Érdmindszent (ma Románia) Család: elszegényedett nemesi családból származik.

(pl. Értelmezés: Magyarországon lehetetlen újat teremteni: aki megpróbálja. költeményben viszont megváltoztatja ezt a véleményét: hiába akadályozzák („gátat túr fel ezer vakond”). A szegények semmit nem érő élete Történet: Nyár éjszakán a grófi szérűn leég a grófi búzavetés. Iskolák: Debrecen. Kisújszállás. aki később öngyilkos lett.19 a) Megváltó-versek: A Hortobágy poétája – A magyar Messiások – Az Értől az Óceánig Jelképek (A Hortobágy poétájából): A Hortobágy ~ Magyarország A csorda népek. b) A hazaszeretet verse: A föl-földobott kő A föl-földobott kő ~ Ady Endre Értelmezés: ahogy a földobott kő mindig lezuhan a földre. . Ady is egy újabb népfelkeléssel fenyegeti meg a nagyurakat. Sárospatak. ha kell. Bella a Légy jó mindhaláligból. úgy tér vissza a költő mindig Magyarországra. Magyarország műveletlen marad. Barbárok. Ady sosem tudta végleg elhagyni az országot: visszahúzta a szíve. s a kalász. Hét krajcár. A mű a hazaszeretet egyik legszebb verse. Három lányuk született. Burkoltan céloz a forradalomra: mivel a parasztok úgy érzik. majd Prügyre költöztek át. Író: legismertebb művei novellák: (pl. Móricz Zsigmond (1879-1942) Szülőfalu: Tiszacsécse Család: szegény jobbágycsaládból származik. Pest Foglalkozás: újságíró (az Újság című lapnál. Népdalgyűjtőként megismeri a szegények életét. A Magyar Messiások c. sokat kellett nélkülözniük.) Barátsága Ady Endrével éppolyan bensőséges. Rózsa Sándor. akik nem értik meg Ady verseit. Bár többször is járt nyugaton (főleg Párizsban). Új irányzatok a XX. Az elégett gabona 2. Tragédia) és regények (Légy jó mindhalálig. században II. mert úgysem értik meg. Tiszacsécséről előbb Istvándiba. Gyermekkora: családja fokozatosan elszegényedett. Árvácska). gatyás bamba társak ~ a műveletlen nép. 16. versében is ezt az érzést hangoztatja: Magyarországért nem lehet mit tenni. Petőfi: A nép nevében). s ezek mindig az általa vezetett parasztháborúra utaltak. hogy az övék e bús élet. Értelmezés: Dózsa György nevét több költő is felhasználta műveiben (pl. c) Forradalmi versek: A grófi szérűn . előbb-utóbb elveszik azt a gróftól.: Móricz Zsigmond és a realizmus I. mint Petőfi. s gyakran róluk mintázta regényei nőalakjait. Az Értől az Óceánig c. ez a hazája. szülei Móricz Bálint és Pallagi Erzsébet.Dózsa György unokája A grófi szérűn A grófi szérű ~ Magyarország Az égő élet ~ 1. Ugyanakkor Ady már egyáltalán nem olyan biztos a győzelemben. a gróf nincs is jelen a versben. ide kötődik. azt elnyomja a környezete. piszkos.” Dózsa György unokája Dózsa György unokája ~a költő és az általa képviselt magyar nép. Nem érdemes új stílusú verseket írni. ez jó alapot jelent a műveihez is. erőszakkal is: „Érzik titkon. később saját lapja a Kelet népe). Házassága: Holics Eugéniát vette feleségül. mint Petőfi és Arany kapcsolata volt. nem fogja feladni: Érmindszentről indulva meghódítja verseivel az országot-világot („az Óceánt mégis elérem”). Érdekes módon a parasztok siratják meg a termést. hogy az övék a búza (mivel ők dolgoztak vele). amelyek igazi értéket jelentenek Eltemette a nótát ~ a környezet elnyomja az újítani kívánókat. A szívben nőtt virág ~ a versek.

(ahogy Magyarországot akkoriban nevezték). 4. ének a pénzhez. takarítás. s ezzel az író szinte „berobbant” az irodalmi köztudatba. Iskolái: Budapest (általános iskola). d) A Hét krajcár ábrázolásmódja: A család szegénységét a vidámság álarca mögé rejtve mutatja be. papírforgó készítése stb. c) Szerkezete. amikor a nagy gazdasági válság idején munkát próbált szerezni. Makai Ödön vette magához és nevelte fel. A vidámság ellenére is éreztetni tudja az író a család nagy szegénységét: a koldustól kell alamizsnát kérniük. s az anya sötétben már nem tud mosni. III. nincs hitel a boltban stb. A „hárommillió koldus országát”. egy ideig Öcsödre került nevelőszülőkhöz. Ebben részletesen vall életének addigi eseményeiről: Születési hely: Budapest (születésnapja. tűzifalopás. prédikáció a szekrényhez) ott rejtőzik a nagy nyomorúság (hét krajcárt nem tudnak összekaparni. Bonyodalom: a hét krajcár története: a mosószappanra szükséges pénzből csak három krajcárt találnak meg a varrógép fiókjában. Így válik a novella egyre tragikusabbá. a fiókok és a zsebek kutatása közben összegyűlik még három krajcár. április 11.20 II. Mivel „a szomszédok éppolyan szegények”. Bevezetés: az író visszaemlékezése gyerekkorára és édesanyjára. Makó (gimnázium). aki korán elhagyta a családot. 2. Anyja Pőcze Borbála cselédlány. kevesebb a szereplő. aki mosásból próbálta eltartani a gyermekeit. sorban állás a boltban. A Hét krajcár a) Keletkezése: 1908-ban jelent meg a Nyugatban. mert közben beesteledett. amely a környezetet valósághűen. egyben a költészet napja is) Családja: apja József Áron szappanfőző munkás. Szeged (egyetem – kicsapják a Tiszta szívvel című verse miatt). Gyermekkora: Mivel nagyon szegények voltak. Megoldás: az egész kutatás semmit sem ért. (Nem akarja sem szebbé tenni. ” (pl. mint egy regényben. amit akkor írt. Móricz a maga valóságában tárja elénk → ezért realista író. ahol „Attila helyett Pistának szólítottak. terjedelme rövid (legtöbbször pár oldal) → nem olyan tagolt. A humoros jelenetek mögött (pl. Tetőpont: a hetedik krajcárt egy öreg koldus adja oda. József Attila (1905 –1937) Híres műve a Curriculum vitae (magyarul: Önéletrajz). 3.) b) Gyakran alkalmazott műfaja: a novella. az igazságnak megfelelően ábrázolja. 17. ahogy tudtam. Kibontakozás: a hiányzó krajcárok megkeresése: az almárium. 5. melynek jellemzői: epikai műfaj: elbeszélő történet.” Az első világháború idején „úgy segítettem anyámnak. sem elcsúfítani a valóságot. ez a nagy nyomor sajnos a parasztság nagyobb részére is vonatkozhat.) Anyja halála után sógora.). mint egy regény. József Attila életútja és költészete 1. beszélgetés a zsebekkel.) b) Műfaja: novella. (A mű megjelenése előtt csak gyermekmeséit közölték le a lapok. Írói munkásságának jellemzői: a) Realista ábrázolásmód: realizmus: olyan művészeti irányzat. elmaradottságának ábrázolása. tartalma: 1. Bécs. Móricz novelláinak fő témája a magyar nép szegénységének. Párizs (újabb egyetemek Makai Ödön jóvoltából) .

folyóirat szerkesztője költő: szegedi kicsapása után dönti el. elhagyatottabbnak érezte magát. Halála: A költő soha sem bírta kiheverni anyja korai halálát. végül 1937-ben Balatonszárszón egy tehervonat kerekei alá vetette magát. Kulcsmondat: „Tövit töröm.) 3. fejfájás. illetve a gazdagok. s a gallya jut. amikor az váratlanul meghalt (méghozzá karácsonykor). A vers valós élményeken alapul: a költő valóban anyjának szerzett élelmet kalandok közepette. baltavillogás. Döntsd a tőkét!’’ – kétértelmű mondanivaló a tőke miatt: 1. hogy ifjú asszony”). a tiszta kötény is csak álom. ebbe korán bele is öregedett („én nem tudtam. a Szép Szó c. 1-2. Buzdítás a fennálló rendszer elleni lázadásra (a tőke = a kapitalizmus. 2. hogy miért hagyta el az anya nem önszántából halt meg! 4. A költő többször foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. A költemény József Attila zaklatott belső állapotát tükrözi: „harminchat fokos lázban égek” (bár a testhőmérséklet normális. amin a fát vágja ). Kései sirató: 1. mert nem maradt más esélye az életben maradásra. Emlékét több versében is visszaidézi. 2. A szegénység megrázó ábrázolása: kis lábaskányi vacsora. Istenem (nem hisz benne). 2. fiatalon meghalt. hazám (nem gondoskodik róla). ugyanakkor meghozta a költő számára az országos hírnevet is. görnyedt hát). 3. hogy az írásból próbál megélni. gallyazás). Egyre magányosabbnak. szerelmekre sem tudott szert tenni. hogy édesanyja súlyos betegen. s ez fokozatosan súlyosbodó idegbajhoz vezetett. b) Lázadó versek Tiszta szívvel Negatív leltár: mije nincs? Apám (kivándorolt).. A mű végén beletörődik a megváltoztathatatlanba: a halál elkerülhetetlen. a pénzvilág rendszere). szemfedőm (eltemetni sem fogja senki). csókom és szeretőm (magányos). József Attila költészete a) Anya-versek: a költő sohasem tudta kiheverni. s mellette igazi barátokra.21 Foglalkozásai: eredetileg magyar–filozófia–francia szakos tanárnak készült újságíró. eseményét mutatja be képekben ábrázolva.bölcsőm (nincs gyermekkori emléke). forgács. Megvádolja anyját. Egyszerű biztatás a favágónak( a tőke = favágó tőke. A vers hatása: Horger Antal eltanácsolta a szegedi egyetemről. A gondoskodó anya bemutatása: agyondolgozta magát a családjáért (reszkető láb. Tiszta szívvel fog betörni és ölni. versszak: . harmadnapja nem eszek (éhezik. a többit elviszi az adó.” – a szegények munkájáért csak egy töredéket fizetnek. Anyám: 1. . versszak: képek egy favágó munkájáról (favágás. a költő belülről mégis beteg. A jövőkép felvázolása: húsz esztendejét eladja az ördögnek = bűnözésre adja a fejét. élelme sincs). Favágó Műfaja: életkép = egy személy (vagy egy közösség) életének egy pillanatát. 2. anyám (meghalt). s bűne még halála után is fennmarad. pihenés helyett is csak munka jut.

Halála: zsidó volta miatt a II. századi magyar verse 1. csak lerombolandó katonai célpontokat lát. méz) Fannit dicsérik. Csehország (textilipari tanulmányok) Foglalkozásai: kereskedő (nagybátyja üzletében). virágok. gyár. A Győr melletti Abdánál Radnótit is kivégezték 22 társával együtt. . Műfaja: óda = ünnepélyes hangulatú. magasztos eszmét megéneklő költemény. világháború. (a magasztos eszme itt egyértelműen a hazaszeretet) 3. s nem középiskolás fokon tanítani!” 18. Iskolái: Budapest. Szeged (magyar-francia szak az egyetemen). a költő látja mögötte az érző emberi lényeket is egy ellenséges pilóta szemével. Ebből az emlékből vezeti le József Attila az ars poeticáját (költői hitvallását): ha már nem lehet tanár. méghozzá az egész magyar néphez szólóan: „Én egész népemet fogom. Ugyanakkor tétova is ez a dicséret. pusztítandó vasút vagy gyárüzem. Tizenkét éves korában apját is elvesztette. aki bombázza az országot: térkép-e táj. s neki többször is munkatáborba kellett vonulni. s az út során többször is szörnyű vérengzést vittek végbe köztük. mi az. a) Költészete: Fanni versek Tétova óda: Keletkezés: Radnóti boldog házasságban él feleségével. A fő téma itt is a magányosság. A költeményben Fanni iránti örök szerelmét írja le (még a síron túl is szeretni fogja.a hazaszeretet egyik legszebb XX. akinek ez a szülőföldje. Radnóti Miklós (1909-1944) Születési hely: Budapest Család: születésekor meghalt az édesanyja és az ikertestvére. mit is érez felesége iránt. mert zsidó volt! -. II. s ez maga a költő: bokrok.22 c) Létösszegző versek: Születésnapomra (de ide is besorolható a Tiszta szívvel) Létösszegző vers: amelyben a költő összefoglalja életének egy adott szakaszát. világháború alatt többször is behívták munkaszolgálatosnak. Tartalma: Magyarország bemutatása két ember nézőpontjából: egy olyan ember szemével. b) Nem tudhatom…. mert egyrészt nem tudja szavakkal visszaadni. . kényszermunkára. Keletkezése: 1944-ben írta. temető. s másrészt pedig fölösleges is kifejteni: ők szavak nélkül is megértik egymást. amikor Magyarországot többször bombázták a szövetséges csapatok.a béke földje. 1944-ben a németek a visszavonulás során a szerbiai fogolytáborból eröltetett menetben Magyarországra vezényelték az embereket. s textilkereskedő nagybátya nevelte fel. Radnóti Miklós költészete I. szegénység. emelkedett ódai hangulatban. Fannihoz írta ezt a verset is. gyümölcsös stb. cukor. egyedül feleségét tekintette biztos pontnak az akkori felfordult világban. tanár (zsidóként nem kaphat munkát). mellettük az egyetemről való kicsapatás emléke is feltűnik. szelíd tanya. ünnepélyes.a háború világa. s számba veszi. erdő. versein keresztül fog tanítani. amit elért.) Maguk a tárgyak is (üvegpohár.. Amikor kitört a II.csak azért. költő Házassága: Gyarmati Fannival harmonikus boldog házasságban élnek. 2. szántóföldek.

Közös a műfaj is: mindkettő óda. szépségeinek felsorolása az erdőktől a havasokig. az igazságnak megfelelően ábrázolja. világháború után Magyarországon telepedett le. megéri-e a háború végét. 3. A II. nyári alkony. Humanista vonások: műveinek középpontjában az ember jellemzése áll. ( Nem akarja sem szebbé tenni. Tamási Áron: Ábel a rengetegben I.) 2. illetve a menet kanyargós irányát is. Két évig külföldön (Franciaország és USA) tanulhatott. Visszatér a bölcső-sír ellentét is: „belőle nőttem én” (bölcsőd az) süpped el”( majdan sírod is ) c) Erőltetett menet „testem is e földbe Képversi vonás: a törésszóköz a sorok közepén jelölheti a szaggatottan lépkedő. Realizmus: olyan művészeti irányzat. s ekkor ismerkedett meg a modern nyugat-európai irodalom jellemzőivel . eltört szilvafa) és a békés világ képei (lekvárfőzés.23 4. sem elcsúfítani a valóságot. s bízik benne. a sövény mellett váró Fanni) állnak ellentétben ebben a versben is. hogy biztos Fanni szerelmében. A háborús pusztítás képei (megperzselt romok. annak minden jóságával és gonoszságával együtt. Egyedül az a remény tartja életben. milyen halállal fogják kivégezni: „Tarkólövés.1966) a) Rövid életútja Születési hely: Farkaslaka (Erdély. Halált virágzik most a türelem. nem akarta szeretett szülőföldjét. Az erdélyi táj gyakori leírása.” 19. Razglednica szerb nyelven: levelezőlapot jelent. d) Razglednica 4. Rendes feltámadás (novella) Írói ábrázolásmódjának jellemzői: 1. A Razglednica 4.) . Tamási Áron élete és munkássága (1897. hogy még viszontlátja. s Magyarországon fejezte be. A költő kétségek közt vívódik. ma Románia) A trianoni béke után Romániában élt. amely a környezetet valósághűen.így a realizmussal is. Nem tudja. ( Műveinek helyszíne legtöbbször megegyezik az író szülőföldjével. Így végzed hát te is… Csak feküdj nyugodtan. Ezeket Szerbiában kezdte írni (innét a címválasztás. Radnóti utolsó verse. b) Írói munkássága Legismertebb művei: Ábel-trilógiája (regény). Váteszként (vátesz = költői jós) megérzi. Erdélyt elhagyni. hanyattfeküdt házfal. ziháló menetet. Rokonsága a Szózattal: Vörösmarty Mihályt név szerint megemlíti Radnóti Miklós.

A Pál utcai fiúk a) Műfaja: regény: elbeszélő történet: cselekménye van: a grundért vívott küzdelem . ha megvalósítható célokat tűz ki maga elé. 20. hogy jobban eltölthesse az estéket. a fiú elhatározza. Szakállas Ábelt . újságíró. hogy valahol otthon legyünk benne. Közismert. Ábel a rengetegben a) Műfaja: regény: Elbeszélő történet: cselekménye van: Ábel kalandjai a Hargitán Nagy terjedelem (több száz oldal) fejezetekre tagolt sok szereplője van.” Vagyis mindenki megtalálhatja a helyét a világban. tapasztalatokat szerez. Itt többféle emberrel kerül szembe.24 II. Bevezetés: megismerjük a főszereplőt. hogy teljesen magányosan éljen a Hargitán egy erdészházban. 3. A regény életképpel kezdődik: Ábel és szülei egy harmonikus . Molnár Ferenc (1878-1952) Író. Liliom. 2. hogy elhagyja a Hargitát. köztük Márkus. Hazánk legismertebb műve kétségtelenül a Pál utcai fiúk. boldog estéjét mutatja be. az Olt folyó mellett ) c) Időpont : 1920. Közömbös Ábellel: a főnöke (kifizeti. Legnagyobb sikereit drámáival aratta (pl. a fiatal . Bonyodalom: Ábel életében váratlan fordulat áll be: édesapja munkát szerzett neki: erdőőri állást a Hargitán. hogy az országot fogja járni. az író rajtuk keresztül ábrázolja az ember legfontosabb tulajdonságait a segítőkészségtől az önzőségig. akik becsapják és kifosztják. de nem értékeli a fiú munkáját). Játék a kastélyban).: a trianoni béke éve. Bár pályafutását Magyarországon kezdte. Megoldás: Ábel úgy dönt. aki könyvekkel ajándékozza meg. szállóigévé lett mondanivalója: „Azért vagyunk a világon. Tetőpont: hírtelen meghal Ábel édesanyja. 4. II. Ábel ellenségei: Fuszulán és Surgyélán. A szereplők csoportosítása: Ábel barátai: a csíksomlyói papok. amikor már Erdély Romániáé lett. a trianoni béke után a zsidóüldözések miatt kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba. Elhagyja megszokott otthonát. Cselekmény: 1. b) Helyszín: Csíkcsicsó (egy kis erdélyi falu. s ott vált világhírű íróvá. 5. azokért küzdeni is tud. de csavaros eszű parasztlegényt. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk I. s mellette másokhoz is képes alkalmazkodni. Kibontakozás: Ábel erdőőri tevékenységéért mutatja be.

nem érdekli a grund sorsa sem stb. de nem sok ésszel van megáldva Geréb: derék fiú. Csele. 21. c) A gyerekeken keresztül az író a felnőt emberek világát mutatja be: A fiúk ellentéte a két alapvető társalmi rendszert is jelképezi: A Pál utcaiak a demokrácia képviselői (mindenkit irányíthat. 5. Bonyodalom: Áts Feri elrabolja a grundról az egyik játék erőd zászlóját. A Pál utcaiak elnököt választanak Boka János személyében. 4. Boka. melynek főbb eseményei: Bokáék esti látogatása a Füvészkertbe hadüzenet. jelentése: könyvek. 2. A Biblia 1. közömbös ember példája. a tót: az egykedvű. akik einstandot követtek el Nemecsekkel szemben: erőszakkal elvették a játék golyóit.és az Újszövetség . csak a féltékenység árulóvá teszi Barabás és Kolnay: azokat az embereket jelképezik. iratok → a Biblia gyűjteményes mű ma is a keresztény illetve a zsidó vallás szent könyve két nagy része az Ó. s elhatározzák. kísérletet tesz a zászló visszaszerzésére is. a Pásztorok). hogy visszavágnak a vörösingeseknek. jobban érdekli a kabátja. a többiek csak végrehajtják) A sokféle szereplőn keresztül emberi tulajdonságot ábrázol:       Csele: gigerli (piperkőc. Kibontakozás: a. divatmajom. megindul a küzdelem a grundért. s Áts Feri legyőzésével eldönti a csatát a Pál utcaiak javára. A Bibliáról általában: az elnevezés görög eredetű. Bevezetés: a természetrajzórán megismerjük a szereplők közül a Pál utcai fiúk (pl. a grundot pedig beépítik. Geréb árulása és visszatérése a Pál utcaiakhoz döntő harc a grundért mellette folyik a gittegylet története is: Nemecseket irigységből árultnak nyilvánitják Tetőpont: Nemecsek betegágyból felkelve a grundra siet. készülődés a csatára (tét: ki játszhat a grundon) Nemecsek hőstettei: kényszerű fürdőket vesz.25 nagy terjedelem (több száz oldal) fejezetekre tagolt sok szereplője van. 3. mint Nemecsek halála Janó. b) Cselekménye: 1. akik bármin képesek összeveszni Csetneki úr: az emberi önzés példája. s hamarosan hallunk a vörösingesekről is (Áts Ferenc. a vörösingeseknél diktatúra van (Áts Feri kiadja az utasításokat. csak Nemecsek a közlegény). Megoldás: Sok hűhó semmiért? Nemecsek meghal. Nemecsek. Barabás és Kolnai). bájgúnár) Csónakos: jóindulatú izomember.

közötti műveket tartalmaz válogatott gyűjtemény. világi történetek (pl. A négy evangélista (Máté. – Kr. Évát Ádám oldalbordájából teremti meg. s Isten kénköves tűzesővel eltörölte őket a föld színéről. tartalma: vallásos irodalom. e. víz és szárazföld. I. b) . növények. de szintén közismert Szodoma és Gomorra elpusztítása. s az árvízben minden élőlény odaveszett. Az Ószövetség a) Az Ószövetségről általában: az óhéber irodalom gyűjteménye. a Tóra. hogy tíz igaz ember nem akad a két város lakói között. Isten által sugalltnak és melyiket lehet „selejtezni”. A zsidók és a keresztények is szent könyvnek tartják.26 2. A 4 evangélium Az evangéliumok Jézus Krisztus élettörténetét elmesélő művek (a szó eredetileg „örömhírt” jelentett. II. tudósok állították össze. János műve már több dologban eltér a többitől. u. b) Történetek az Ószövetségből: A teremtés története (A Teremtés könyvének kezdete. a zsidók őstörténete). zsoltárok (Istent dicsérő énekek) Leghíresebb része Mózes 5 könyve. Itt Ádámot Isten a saját képmására porból formázza meg és lelket lehel belé. a Megváltó megérkezésére célozva). hogy a múlt emlékei közül melyik irat számít szentnek. Az Édenkertbe helyezi el őket. sz. sz. kivéve a Noé bárkájában tartózkodókat. aki uralkodik az élővilág felett. hogy a jó és rossz tudásának fája gyümölcséhez nem nyúlhatnak. s egyben a Bibliának a kezdete) A Biblia két teremtéstörténetet is tartalmaz: Az első a közismert 6 napos teremtés története (világosság. állatok. A második teremtéstörténet az első emberpár. 3. akik eldöntötték. Ádám és Éva történetét mondja el. melyben Isten 40 napig tartó esőzéssel sújtotta a világot. e. Márk és János. Az emberek a kígyó tanácsára esznek a tiltott gyümölcsből. majd az ember teremtése). a Kr. Az Újszövetség a) Az Újszövetségről általában az ókeresztény irodalom alapvető műveit tartalmazza az Ószövetséghez hasonlóan szintén válogatott. ezért kiűzetnek az Édenkertből. Márk. A pusztulás mítoszai A Bibliában Isten számos alkalommal sújtja bűneikért az embereket. szerelmi dalok. minden bizonnyal ugyanabból a forrásból dolgozta fel Jézus életét Máté. Ezek közül a legismertebb a vízözön mondája. Kisebb mértékű pusztulásról szól. század végén állíthatták össze csak a keresztények tartják szent könyvnek. Az ember számít a teremtés koronájának. erkölcsi és filozófiai értekezések. közmondások. azzal a feltétellel. ahol annyira elterjedt a bűn. Kr. II. a zsidók nem! Az Újszövetség felépítése: 4 fő része különíthető el: 1. Lukács és János) művei közül az első három nagyon hasonlít egymásra.

Apostolok cselekedetei Jézus első tanítványait nevezzük apostoloknak. majd feltámadás Jézus csodái pl. halottak feltámasztása stb. aki bősz keresztényüldözőből lett az új vallás legfőbb terjesztője. (Az ő történetét őrzi pálfordulás szavunk is.27 2. miután Damaszkuszba utazva látomása volt Jézusról. Legismertebb Pál (Paulus) apostol története. halfogás. Apostolok levelei A levelek közül a legnagyobb számban Pál apostol levelei maradtak fenn. Krisztus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről. . vizet borrá változtatás.) 3. Az ő tetteiket tartalmazza ez a könyv. c) Történetek az evangéliumokból Jézus születése (a betlehemi csillag története) Jézus passiója (= szenvedéstörténete): keresztre feszítés. Egyik levelének soraiból szállóige lett: „A szeretet mindent eltűr. János apostol jelenései (Apokalipszis) János apostol látomásait tartalmazza a világ végéről. akiket Krisztus hittérítő feladattal is megbízott.” 4. s nevét is ekkor változtatta Saulusról Paulusra. kenyérszaporítás. mindent elvisel… a szeretet soha el nem múlik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->