ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5.

alapján
3. MODUL
SZÖVEGSZERKESZTÉS
1. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A jelölt helyre szúrja be úgy a dátumot, hogy az
mindig az aktuális dátumot mutassa! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
GARANCIASZERZŐDÉS
amely létrejött ........................................................................(a továbbiakban vevő)
és ...........................................................................................(a továbbiakban eladó)
köött al!lírott na"on a alábbi #eltételekkel$
A vevő kipróbálás után megtekintett állaptban megves!i a! ela"ótól
a k#vetke!ő r$s!eg%s$geket&
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
% eladó kijelenti& 'o(y a sámító(é" rése(ysé(einek rendeltetésszerű 'asnálata során
#elmer)lő esetle(es me('ibásodásokra 1* 'óna" szervizgaranciát vállal& 'a a aonosító címkék
sértetlenek.
% serődő #elek kijelentik& 'o(y a jelen serődés akarat!kkal mindenben me(e(yeik.
............................................. .............................................
eladó vevő
+!da"est& ,akt!ális dát!m bes-rása.
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 szélességben végzett keretezés +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
Alá!ráshelyek tabulátorral 3pontsorok és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
)gyéb pontsorok tabulátorral 3keretes szöveg alatti két sor,
pontsorok a középs0 részen4 +- pont 5 & 6 7,# pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 +- pont,
Margó beállítása [1 pont]
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
1$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 9ll!tson be fekv0 laptájolást! 2ész!tsen él0fejet,
mely a saját nevét tartalmazza! 2ap$soljon be oldalszámozást és --7:%os nagy!tást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
^ A HÉT NAPJAI
Angl n$v Magyar név Az angol név
forrása
Magyar név
jelentése
/!nday vasárna" % 0a" a vásár na"ja
1onday 'ét#ő % 2old a 'ét #eje& eleje
3!esday kedd 3i4& a ésaki 5din
isten #iának& 3yr
istennek a
an(olsás
me(#elelője
ketted
6ednesday serda 6oden& a ésaki
'adisten& 5din
an(olsás
me(#elelője
a sanskrit köé"ből
ered
3'!rsday cs)törtök 3'or& 5din #ia& a
mennydör(és ésaki
istene
a sláv 7.8ből ered
9riday "éntek 9ri((& a serelem
ésaki istene& 5din
#elesé(e
a sláv :.8ből ered
/at!rday sombat /at!rn!s& a vetés és
aratás római istene
a 'éber sabbatból& a ;.8
ből ered
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
A minta reprodukálása táblázat alkalmazásával +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
?l0fej +- pont,
@ldalszámozás +- pont,
8érköz +- pont,
Aagy!tás +- pont,
Aagy!tás megfelel0 :%ban +- pont,
1ekv0 laptájolás +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 9ll!tson be fekv0 laptájolást! 2ész!tsen él0fejet,
mely a saját nevét tartalmazza! A dokumentum végére !rja be annak a men;pontnak a nevét,
amellyel helyes!rás%ellen0rzés végezhet0!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a szövegszerkeszt0 program
alapértelmezett formátumában és nyomtassa ki a fájlt, majd mentse el 8B8 formátumban is!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
______A Beaufort-skála
a szélerősség mérésére szolgál_________
Beaufort-érték Elnevezés
Szélsebesség
km/h
< Szélcsend 1 alatt
1 =önny> lé(mo(ás 1?:
* =önny> sél @?11
3 Ayen(e sél 1*?1B
7 1érsékelt sél *<?*B
: Clénk sél 3<?3B
@ Drős sél 7<?:<
; 1ajdnem vi'aros :1?@1
E Fi'aros sél @*?;7
B Drős vi'ar ;:?E:
1< /élvés E@?1<1
11 5rkán 1<*?11;
12 Orkán 118 vagy több
Ért$kel$si irán%elvek&
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
A $!m beljebb kezdése tabulátorral, vagy bal oldali
behúzással +- pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Conalak beillesztése tabulátorral vagy rajzolással +& pont,
A minta reprodukálása táblázat alkalmazásával +- pont,
8áblázat szélességének $sökkentése +- pont,
A táblázat további beáll!tásai 3táblázat igaz!tása balra,
azonos oszlopszélesség a táblázat szélességének
$sökkentése után, $ellán bel;li igaz!tás v!zszintesen
középre, $ellán bel;li igaz!tás f;gg0legesen középre a
táblázat els0 sorában4 +& pont 5 D 6 7,# pont,
A E.eaufort%értékekF oszlopban a számok igaz!tása
bekezdésm/veletekkel vagy tabulálással +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
8érköz +- pont,
1ekv0 laptájolás +- pont,
?l0fej +- pont,
Gelyes!rás%ellen0rzés 3men;pont be!rása a dokumentum
végére4 +- pont,
(entés 8B8 formátumban +& pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
3$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
2. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! 9ll!tson be I7:%os ki$siny!tést!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés
után mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
Budapest ő!áros "nkormán#zata
9ő"ol(ármesteri 2ivatal
%dó G(yostály
Hktatósám$ TÁRGY$ 9el'ívás adósám& illetve a tevékenysé(
me(kedésének kölésére
«név»
«cím»
$ % s z t e l t &g # f e l ' n k (
Crtesítem& 'o(y a 'elyi i"ar>ési adóbevallásának sámító(é"es #eldol(oása során
me(álla"ítottam& 'o(y a adósám és a tevékenysé( me(jelölése 'ibás. % #enti adatokat kérem&
síveskedjen levélben va(y tele#onon& esetle( semélyesen köölni )(yostály!nkkal a
ké'evételt követő 8 napon belül.
3ele#onsám!nk$ 1*387:@; va(y 1*387:@E
Ieveleési cím)nk$ 13@: +".& J#.$ @:E
3istelettel$
Kr. 0a(y Aábor s. k.
ügyosztályvezető-helyettes
% kiadvány 'itelé)l$
........................................................
ügyintéző
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
A E8árgyF pozi$ionálása tabulátor vagy táblázat alkalmazásával
+- pont,
Alá!rás tabulátorral 3E*r' Aagy GáborJF4 +- pont,
Az ;gyintéz0i alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
(arg beáll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
2i$siny!tés +- pont,
2i$siny!tés megfelel0 :%ban +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0 helyére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
2$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 9ll!tson be -&7:%os nagy!tást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
A'EN
teljes értékű kutyaeledel
sszetev!k $ '-s és állati melléktermékek&
(abona#élék& tej és tejsármaékok&
ásványi anya(ok& c!kor.
Adagolási javaslat
a k!tya s-lya konervLna"
1: k( 1
3< k( 1&:
7< k( *
@< k( *&:
% #elt)ntetett mennyisé(ek kiáróla( tájékotató jelle(>ek. % e(yes
k!tyák s)ksé(letét más tényeők is me('atároák$ a #ajta& a kor&
a na"i mo(ás és a életkör)lmények. % %9D08t mindi(
soba'őmérsékleten add a k!tyádnak& so'ase
követlen)l a '>tősekrénybőlM
=!tyád tá"lálásával
és (ondoásával ka"csolatos
további in#ormációkért írj a alábbi címre$
%9D0& +!da"est 7<<7& J#. 11*L111& 1*37L;EB
Aeneral9oods2!n(ary
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés bal oldali behúzása 3E<sszetev0kF kezdet/
bekezdés4 +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása 3E<sszetev0kF kezdet/
bekezdés4 +- pont,
Az EAdagolási javaslatF rész estében táblázat alkalmazása
+- pont,
A táblázat szélességének $sökkentése +- pont,
A táblázat további beáll!tásai 3táblázat középre igaz!tása,
$ellán bel;li v!zszintes középre igaz!tás, $ellaegyes!tés,
azonos oszlopszélesség a táblázat szélességének
$sökkentése után4 +& pont 5 D 6 7,# pont,
A táblázat alatti szöveg !rásképének kialak!tása
sortörésekkel +- pont,
Ktols bekezdés keretezése 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 szélességben végzett keretezés +- pont,
=/r!tett bet/k 3EGeneral1oodsGungaryF4 +- pont,
8érköz +- pont,
Aagy!tás +- pont,
Aagy!tás megfelel0 :%ban +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
3$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
4. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! Az él0fejbe !rja be a saját nevét! A dokumentum
végére !rja be annak a men;pontnak a nevét, amellyel az utols m/velet visszavonhat!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a szövegszerkeszt0 program
alapértelmezett formátumában és nyomtassa ki a fájlt, majd mentse el >81 formátumban is!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
A "#$
%Á&A'(T)*OGÁ"A$
$+%,%Á'A
Nj8Oéland 1EB3 Peylon 1B3*
%!strália 1B<* (ma$ /rí Ianka)
9innorsá( 1B<@ 9)lö"8si(etek 1B3;
Norvégia
1
1B13 Qamaica 1B77
Kánia 1B1: 9ranciaorsá( 1B7:
/ovjet!nió 1B1; 5lasorsá( 1B7:
Nagy-ritannia
!
1B1E Qa"án 1B7:
0émetorsá( 1B1E =ína 1B7B
Ien(yelorsá( 1B*E Hndia 1B7B
2ollandia 1B1B 1eRikó 1B:*
=anada 1B*< D(yi"tom 1B:@
S/% 1B*< =enya 1B@7
Trorsá( 1B** /vájc 1B;1
+raília 1B37 Qordánia 1BE*
1
"orvég-ában a nők 1B<;8ben résle(es válastójo(ot seretek.
*
1B1E8ban csak a 'arminc éven #el)li nőknek adtak válastójo(ot&
majd 1B*E8ban a válastójo(ot a '!sone(y éven #el)li nőkre is
kiterjestették.
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
A $!m és a megjegyzések közötti szövegrész
reprodukálása tabulátor alkalmazásával +- pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása bal oldali és jobb oldali
behúzással a teljes dokumentumra +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Conalak beillesztése rajzolással +- pont 5 & 6 7,# pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
1els0 inde6es bet/k +& pont 5 D 6 7,# pont,
8érköz +- pont,
?l0fej +- pont,
Ktols m/velet visszavonása 3men;pont be!rása a
dokumentum végére4 +- pont,
(entés >81 formátumban +& pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
4$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
5. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 9ll!tson be fekv0 laptájolást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a szövegszerkeszt0 program
alapértelmezett formátumában és nyomtassa ki a fájlt, majd mentse el >81 formátumban is!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
.aanter $ereske/el0- Rt1 8234
Tulajdonjegyzék
Megőrzésre átvett)k a....................s. k". blokkon *<........................... 'ó ...8n
vásárolt ...........................................9t érték>& a alábbi #elsorolás serinti
cikkeket$
Mennyiség "gység #$%us
Megnevezés
&gyártási
szá'(
"lintézve
% #enti ár!kat a vevő le(később *<..............................................'ó..................8n köteles átvenni&
illetve elsállíttatni.
............................................. .............................................
bolt!ezető !e!ő
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
Az els0 sorban a szám igaz!tása tabulátorral +- pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A táblázat beáll!tásai 3$ellán bel;li v!zszintes és f;gg0leges
középre igaz!tás4 +- pont 5 & 6 7,# pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Lontsorok tabulátorral a E(eg0rzésreF kezdet/
bekezdésben +- pont,
Lontsorok tabulátorral EA fentiF kezdet/ bekezdésben
+- pont,
Alá!ráshelyek tabulátorral 3pontsorok és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
8érköz +- pont,
1ekv0 laptájolás +- pont,
(entés >81 formátumban +& pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
5$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
%. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget!
*. EA négy nemes igazságF $!m/ szöveget formázza meg kék sz!nnel! Az él0fejbe !rja be a saját
nevét!
"' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
7. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
A N É G ( N E ) E S I G A Z S * G
% b!dd'isták serint Gautama tanításait né(y
nemes i(asá(ban le'et össe#o(lalni$
11 Iéteni annyi& mint senvedni.
21 % senvedést a m!landó dol(ok'o való
ra(askodás okoa.
51 % ra(askodás& a életvá(y me(s>ntével a
senvedés is me(s>nik.
41 1e(van a -tja a senvedés me(s)ntetésének.
D a Nt a b!dd'im!s k)lönböő #ajtáiban más és más.
% thérevádin b!dd'istáknak a 0yolcrét> ösvény tanítása
írja le a !tat$
1. 2elyes semlélet va(y t!dás
*. 2elyes viselkedés va(y el'atároás
3. 2elyes beséd
7. 2elyes cselekvés
:. 2elyes #o(lalkoás és élet-t
@. 2elyes erő#esítés
;. 2elyes vis(álódás
E. 2elyes elmélkedés va(y meditáció
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
2ék bet/sz!n +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
8érköz +- pont,
=zámozás alkalmazása +& pont,
1élkövér számozás alkalmazása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
?l0fej +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
6. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! A dokumentum végére !rja be annak a men;pontnak a nevét, amely annak az eszköztárnak a
kikap$solására szolgál, amelyen a mentésre szolgál gomb is találhat! Az él0fejbe !rja be a saját
nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
+e"ves ,arátm-
9antastik!san jó dolo( a sámító(é"es söve(serkestés. %
söve(serkestő "ro(ramok 'asnálata e(yenesen (yerekjátékM 3öbb#éle
betűstílust& illetve bet>méretet 'asnál'atok benne& a
betűkészletekről már nem is sólvaM
Ke a bekedéseket is remek)l le'et keelniM
Jéldá!l et a bekedést jobbra i(aítottam.
Dt "edi( köé"reM
Ke talán a kereteés a kedvencemM 2asnál'atok minden#éle keretet& sőt árnyékol'atok isM
%t& 'o(y a tab!látorok 'asnálata mennyire se(ít'eti a m!nkát& már talán el sem 'ised. =íváncsi
va(yok& a alábbi listát 'o(yan késítenéd el író(é""elM
aa............................................................eek.......................................3&7
bbbb.....................................................a savak....................................3&13
ccccc............................................e(ymás'o ké"est........................7:3&37
ddd...............................................köé"re i(aodnak..........................3*&1
Iassan árom levelem& mert a (é"elés elé( #árastó.
)dv*zlettel+
+éla
S.i.$ 0em minden m>veletre 'ívtam #el a #i(yelmedetM Uemélem& #elismered a mintán a
e(yebeket isM
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Mgaz!tás tabulátorral 3középre és tizedesvessz0höz4 +& pont,
Lontsorok tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
?l0fej +- pont,
)szköztár kikap$solása, amelyen a mentésre szolgál
gomb is találhat 3a megfelel0 men;pont be!rása a
dokumentum végére4 +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
6$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
1&. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! 9ll!tson be -&7:%os nagy!tást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés
után mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
Kékeszöld Medence Kft.
Medencék, Sz*kőkutak, -$zesések
«név»
«cím»
Tisztelt Ügyfelnk! Iktat"sz#$%
=ösönj)k érdeklődő levelét& melyre a követkeőket t!dj!k válasolni.
% Vn által kért méretben nem #or(alma!nk medencéket& és a által!nk ismert
(yártók sem késítenek ilyen sériát. 1indaonáltal vállalj!k a egyedi 'éret serinti
le(yártatást& aminek a követkeő költsé(vonatai vannak$
• 3erveés
• Aé"ek átállítása
• =ieső termelés
Dnnek me(#elelően a /6H183<<<8es modellel me(e(yeő minősé(> medence ára
sállítási és tele"ítési költsé((el e(y)tt (sivatty- nélk)l) 1 566 626 .t Á.A7val.
%mennyiben ajánlat!nk #elkeltette érdeklődését& kérj)k keressen me( minket tele#onon a
rendelés #elvételé'e.
9el'ívj!k #i(yelmét& 'o(y a ajánlat a Vn által kért e(yedi méretre kikalk!lált& és csak
év vé(éi( érvényes.
Gdvölettel$
.............................................
Kr. Uósa +éla
=1 =#t.
"rojektmenedser
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása bal oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
Az iktatszám igaz!tása tabulátorral +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Aagy!tás +- pont,
(egfelel0 :%ban végzett nagy!tás +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0 helyére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
1&$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
11. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
+r$ta Aörö(orsá( le(na(yobb és a .*ldk*zi-tenger
ötödik le(na(yobb si(ete& D!ró"a legdéli// rése. D!ró"a és
%#rika köött& a Iíbiai8 és a C(ei8ten(er 'atárán 'elyekedik el.
Htt jött létre a e!ró"ai civiliáció& a minósi
k!lt-ra. % kelet8 ny!(ati irányban
elny-ló si(et 'oss-sá(a *@< km&
sélessé(e 1*?:; km köött van. % déli
"art erősen meredek& a ésaki visont
la"os és jóval ta(oltabb. C('ajlata
mediterrán& eny'e& csa"adékos téllel és sára& #orró nyárral&
amely @8; 'óna"i( tart.
$l80a 9:;<
na%%ali éjszakai tengerv$z
máj!s *7 1: 1B
j-ni!s *E 1B **
j-li!s *B *1 *7
a!(!st!s *B ** *:
se"tember *; 1B *7
október *7 1@ *3
)r%t%
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
A OH el0áll!tása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Az oszlopos elrendezés/ szöveg igaz!tása táblázat vagy
tabulátor seg!tségével +- pont,
Az oszlopos elrendezés/ szövegben jobbra és középre
igaz!tás +& pont,
=z;rke mintázat +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
11$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
1'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 9ll!tson be egyedi lapméretet!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
K ö r u t a z á s h a j ó v a l a t ö r ö k Ri v i é r á n !
=tvonal$ 1armaris ? 9et'iye ? =as ? %ntalya ? 1armaris
Dl'elyeés$ @ db * semélyes& #)rdősobás& ablakos kabinban
Dllátás$ re((eli& ebéd& vacsora
.ontos t>/n-val?k@
¦ % 'ajó semélyete és ka"itánya ma(yar.
¦ % 'ajó cso"ortos kibérlése esetén 1:W kedvemény
ve'ető i(énybeM
¦ % -tvonal a réstvevők kívánsá(ára
me(váltotat'ató.
% 'ajó tec'nikai adatai$
3eljes 'ossa$ ** m
/élessé(e$ : m
Tvóvítank$ @<<< l
/ebessé($ 1: csomó
A hajón található technikai felszerelések:
tele#on
2H9H
3FLvideó
könny>b-vár8#elserelés
na"oóá(y
sör#
'>tőláda
'alkereső
motoros si(ony
sa!na
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
teljes dokumentumra +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
8érköz +- pont,
)gyedi lapméret +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
1'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
13. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! A dokumentum végére !rja be annak az gombnak a nevét, amellyel a nyomtatásra nem ker;l0
karaktereket teszi láthatváNrejti el!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
XYZ MAGAZIN
A>/apestB 1242B .! >1 1CDA
tel.: 123-45!" #$1-1234
3istelt Dlő#ietőnkM Hktatósám$
/ajnálattal értesítj)k& 'o(y a nyomdai és "a"írárak emelkedése miatt
ma(ain!nk árát emelni kényser)l)nk. D a áremelés a elő#ietőkre is
vonatkoik. % második #élévtől kedődően a #éléves elő#ietés ára *7<< 9t8ról
5C66 9t8ra váltoik.
% már elője(yett kiadásokat termésetesen továbbra is "ostá!k Vnnek.
Uemélj)k& továbbra is elő#ietőnk marad& és a mellékelt nyomtatványon me(-jítja
elő#ietését a követkeő #élévre isM
Gdvölettel$
3ót' X(ota
XY !agazin
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +- pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
Conal a "' sor alatt szegélyezéssel +- pont,
Az iktatszám igaz!tása tabulátorral +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
A zárvonal kialak!tása szegéllyel, tabulátorral vagy vonal
rajzolásával +- pont,
2;lönleges st!lusú zárvonal kialak!tása +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Ayomtatásra nem ker;l0 karakterek megjelen!téseNelrejtése 3a
megfelel0 gomb nevének be!rása a dokumentum végére4
+- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
13$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
12. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! A második E*átumF%mal kezd0d0 két sort $élszer/ másolással kialak!tani! A dokumentum
végére !rja azoknak a men;pontoknak a nevét, amelyeket felhasznált a másolás során!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés
után mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
.(Z ZR/0
1*:E +!da"est& 0a(ysombat !. B7.& 3el.$ BE;8@7:@
«név»& «cím»
*+,-./0M+A-12,13+12 )"/+4.
3istelt G(y#el)nkM
% társasá(!nknál veetett #olyósámlája össevont e(yenle(e a mai na""al$
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
(% "oitív érték a #ennálló tartoást& a ne(atív a t-l#ietést jelenti.)
=érj)k& 'o(y a alábbi nyilatkoatok kö)l a me(#elelőt aláírva& jelen level)nket E na"on bel)l
síveskedjék vissak)ldeni. %mennyiben E na"on bel)l válas nem érkeik& a e(yenle(et
el#o(adottnak tekintj)k.
Sz$vélyes üdv*zlettel+
9or(ács +éláné
%énzügyicso%ort-vezető
% köölt e(yenle(et el#o(adom$
Kát!m$YYYYYYYYYYYYYYYYY& *<YYYYY év YYYYYYYYY 'ó YYYYYYna" YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
'ivatalos aláírás
% köölt e(yenle(et nem #o(adom el& a alábbi eltérések miatt$
Kát!m$YYYYYYYYYYYYYYYYY& *<YYYYY év YYYYYYYYY 'ó YYYYYYna" YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
'ivatalos aláírás
Z[O Ut.
9D=.K5P
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +- pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 3E1olyszámla%egyenleg
közlésF4 +- pont,
(egfelel0 szélességben végzett keretezés +- pont,
Az als és fels0 vonal kialak!tása szegéllyel, tabulátorral
vagy rajzolással +& pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Als inde6es karakterek 31)2'*@H4+- pont,
Lontsor tabulátorral +- pont,
Alá!rás tabulátorral 3E1orgá$s .élánéJF4 +- pont,
A E*átumF%mal kezd0d0 sorokban a vonalak kialak!tása
tabulátorral és a Ehivatalos alá!rásF kifejezés pontos
igaz!tása tabulátorral +& pont,
8érköz +- pont,
(ásolás 3men;pontok be!rása a dokumentum végére4
+- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
12$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
13. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
MAN____________________________
% Minden Ami Növény Kft. eennel értesíti törsvásárlóit& 'o(y
minte(y 'áromsorosára növelte tele"'elye ala"ter)letét. T(y a eddi(ieknél
sínvonalasabb kisol(álással és na(yobb késlettel áll'at!nk rendelkeés)kre.
· Fá(ott virá(ok
· Psere"es virá(ok
· /ára virá(ok
· +onsaiok
· Pserjék és #ák
minden mennyisé(ben.
% emeleten virá(kötéseti és kertéseti ár!k na(y válastékával várj!kM
= /ala(ok&
= masnik&
= "a"írok&
= #öldek& tá"ok& oáisok&
= csere"ek és kas"ók&
= kerti sersámok&
= :< #éle #>nyíró&
= öntöőrendserek
állandóan ka"'atókM
Szeretettel v%r&uk'
·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Conal beillesztése tabulátorral vagy rajzolással +- pont,
1elsorolás alkalmazása +& pont,
=z;rke mintázat +- pont,
=zimblum beszúrása 3sorminta4 +- pont 5 & 6 7,# pont,4
(egfelel0 hosszúságú sorminta elkész!tése a
szimblumokkal +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
13$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
14. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
T & ' ( ) ( * & +
% ()*+,-./)+ )( E*0)1E-+ (/2M ma(yarorsá(i serveete raj#ilmes tábort
serve a 2>vösvöl(yben& a nyári s)nidőben. % "ro(ramban
• #ilmkésítés&
• raj#ilmvetítés&
• játékos #o(lalkoások sere"elnek.
% B.<<?1@.<<8i( tartó #o(lalkoások résvételi díja : na"ra E<<< 9t.
Qelentkeés$ Kr. Iévai Ayör(ynél (9D9 Hroda& +!da"est HH. ker.& 3öl(y allé *1.
3ele#on$ BE;8@77*)
( , T A T & +
% 345 M6g76r8rsz%g )kt6t%s9 :;z<8nt&6 várja a jelentkeőket j-li!s 18jén
ind!ló nyári intenív nyelvtan#olyamaira. %la"8& köé"8 és #első#okon tan!l'atja a
követkeő nyelveket$
• an(ol
• német
• s"anyol
¡ 9o(lalkoások mindenna"& re((eltől esti(. Qelentkeés és bővebb in#ormáció$
3ass /ilviánál. (Z[O 5ktatási =ö"ont& +!da"est& ZFHH. ker.& C"ítők -tja 7.
3ele#on$ B:;8@@7*)
Ért$kel$si irán%elvek&
5okumentum mentése [6 pont]
5okumentum n#omtatása [1 pont]
Bet7 méretezése [6 pont]
Bet7típus módosítása [6 pont]
5őlt bet7k [6 pont]
élk8!ér bet7k [6 pont]
Alá9:zott bet7k [6 pont]
Bekezdés sork%zárása [1 pont]
Bekezdés k8zépre %gazítása [6 pont]
Bekezdés első sorának be9:zása [1 pont]
;%tkított bet7k [6 pont]
)%skap%tál%s bet7k [1 pont]
elsorolás alkalmazása [6 pont]
.z'rke 9áttér [6 pont]
.z%mbólum besz:rása [1 pont]
Margó beállítása [1 pont]
$érk8z [1 pont]
5okumentum t8rzsdokumentumként t8rténő
def%n%álása és az adatforrás <satolása [1 pont]
A mezők be%llesztése a t8rzsdokumentum ele=ére
[1 pont]
A dokumentum mentése [1 pont]
1g#esítés := dokumentumba> ma=d a le!elek mentése
a megadott né!en a megadott 9el#re [6 pont]
14$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
15. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
IC(
1*:@ +!da"est& 3ó !. 1B.
3el.L#aR$ BE;8@:E<
0edves Nyertesünk1
Vrömmel értesítj)k& 'o(y #olyó év á"rilis 1@8án köje(yő
jelenlétében me(tartott sorsoláson a E * é g k r é 0 0 e l a
t r ? p > s o k r a F akciónk e(yik díját Vn nyerteM
=érj)k& 'o(y a nyereménnyel és a nyereményátadási ceremóniával ka"csolatban
'ívja #el 9odor Psillát a BE;8@:E18es tele#onsámonM
Arat!lál!nkM
)obert (tter
reklámigazgató
HP[
®
Hnternational \ HP[ ice cream$ t'e obvio!s c'oice.
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 szélesség/ keret +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép poz!$ionálása +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
2;lönleges karakter beszúrása 3P4 +- pont,
1els0 inde6 +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
15$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
1%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a szövegszerkeszt0 program
alapértelmezett formátumában és nyomtassa ki a fájlt, majd mentse el >81 formátumban is!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
XYZ Kft. Oktatási Közpnt
!elentkezési lap
=érem jelentkeésemet nyilvántartásba venni k8s%r=8n> tan#olyamraM
0év$.............................................................................................
%nyja neve$..................................................................................
/)letési 'ely& idő$.......................................................................
Hskolai vé(ettsé($.......................................................................
Ieveleési cím$............................................................................
3ele#on$........................................................................................
% tan#olyamról
E internetről&
E rádióból&
E -jsá('irdetésből&
E ismerőstől
értes)ltem.
%l!lírott t!domás!l vesem& 'o(y a tan#olyami díjat a k!r!s kedésekor me(kötött ké"ési
serődés ala"ján #ietem& a tan#olyam elvé(ésé'e s)ksé(es okmányokat a első #o(lalkoásra
ma(ammal 'oom.
+!da"est& *<..........................................................
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
alá"rás
Xtvéve$
% kedés vár'ató idő"ontja$
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
Conal létrehozása szegélyezéssel, tabulátorral vagy
rajzolással az els0 sor fölött +- pont,
Lontsorok tabulátorral 3személyes adatok és dátum4
+& pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3vonal és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
(entés >81 formátumban +& pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
1%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
16. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! Mllesszen be egy alakzatot vagy képet a
dokumentum él0fejébe!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
+!da"est e(yik le(jobb étterme a =2 Ctterem. 1-lt sáadi belsővel&
mai e(yser> és k)lönle(es ételekkel& sínvonalas kisol(álással várja
aokat& akik valami k)lönle(esre vá(ynak.
Krista Hoos Étterme****
U é s l e t a é t l a " b ó l $
&evesek
2-sleves.......................................................................................37.
Jaradicsomleves...........................................................................3:.
Oöldborsóleves.............................................................................3@.
$öretek
/)lt kr!m"li..................................................................................71.
Jetreselymes kr!m"li.................................................................7*.
3avasi kr!m"li............................................................................73.
Járolt ris.....................................................................................77.
Oöldborsó.....................................................................................7:.
Uii8bii........................................................................................7@.
'peG-al-tások
/vájci kr!m"li")ré.....................................................................17:.
Uántott csirkemell s)lt kr!m"lival és rii8biivel......................*:@.
+rassói a la 2oos..........................................................................;E.
Ie"ény'al meRikói módra.........................................................1@E.
Hesszertek
Jalacsinta (t-rós& kakaós& lekváros).............................................BE.
Uétes (t-rós& almás& me((yes& ká"ostás)....................................BB.
9a(ylaltke'ely............................................................................1<<.
2 3 2
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/t!pus mdos!tása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont 5 D 6 7,# pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +& pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +& pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
8érköz +- pont,
=zimblumok beszúrása 3$sillagok4 +- pont,
Lontsorok és a számok helyi érték szerinti igaz!tása
tabulátorral +& pont,
Alakzat vagy kép beszúrása az él0fejbe +& pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
16$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'&. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A jelölt helyre szúrja be úgy a dátumot, hogy az
mindig az aktuális dátumot mutassa! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%esre! A
megoldás során alkalmazzon másolást! A dokumentum végére !rja be a másoláshoz használt
men;pontok nevét! Az él0lábba !rja be a saját nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
)ed!es )ollégám( ,akt!ális dát!m bes-rása.
1e(besélés)nk ala"ján k)ldöm a 'irdetés két váltoatát. =érlek& mielőbb jele
vissa& 'o(y melyiket válastodM % sóba jö'ető -jsá(ok listáját mé( a mai na"on
me(k)ldöm a kért költsé(vetéssel e(y)tt.
Gdvölettel$
#ásárhel$i %ávid
Si.$ 1ostantól akár e8mailen is )en'ets& címem$ RRRecdl](mail.com
11 változat@
Vrömmel értesítj)k& 'o(y Osanov Jéter di"lomás sellemi (yó(yító me(kedte rendelését. 3esti és
lelki "roblémáit "ara"sic'oló(iai és terméset(yó(yás módserekkel (yó(yítja.
+ejelentkeés kiáróla( tele#onon történő e(yetetés -tján.
#el.+ 456-7896& B
'
és 1E
'
köött.
S. 1. /. +!da"est& 1*:@& Jlatán sor B.
21 változat@
Vrömmel értesítj)k& 'o(y Osanov Jéter di"lomás sellemi (yó(yító me(kedte
rendelését. 3esti és lelki "roblémáit "ara"sic'oló(iai és terméset(yó(yás
módserekkel (yó(yítja.
+ejelentkeés kiáróla( tele#onon történő e(yetetés -tján.
3el.$ BE;8@:7;& B.<< és 1E.<< köött.
S. 1. /. +!da"est& 1*:@& Jlatán sor B.
Ért$kel$si irán%elvek&
5okumentum mentése [6 pont]
5okumentum n#omtatása [1 pont]
Bet7 méretezése [6 pont]
Bet7típus módosítása [6 pont]
5őlt bet7k [1 pont]
élk8!ér bet7k [6 pont]
Alá9:zott bet7k [6 pont]
Bekezdés sork%zárása [1 pont]
Bekezdés k8zépre %gazítása [6 pont]
Bekezdés =obbra %gazítása [1 pont]
Aktuál%s dátum besz:rása ?nem beírása@ [1 pont]
A dátum %gazítása tabulátorral [1 pont]
e9ér bet7k fekete alapon [6 pont]
első %ndeAes bet7k [1 pont B 6 A C>D pont]@
Alakzat !ag# kép besz:rása [1 pont]
AlakzatEkép poz%<%onálása [1 pont]
Másolás ?men'pontok beírása a dokumentum !égére@
[1 pont]
Margó beállítása [1 pont]
$érk8z [1 pont]
4lőláb [1 pont]
5okumentum t8rzsdokumentumként t8rténő
def%n%álása és az adatforrás <satolása [1 pont]
A mezők be%llesztése a t8rzsdokumentum ele=ére
[1 pont]
A dokumentum mentése [1 pont]
1g#esítés := dokumentumba> ma=d a le!elek mentése
a megadott né!en a megadott 9el#re [6 pont]
'&$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'1. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
Fédj)k me( bőr)nket a jól lát'ató
leé(és és a aonnal nem lát'ató
bőrrákosodás ellenM
KD 0D1 1H0KDA[& 25A[%0M
N"Yell"# $%n
A legIatékonyabb vé/ele0 az J%A s>garak ellen1
0em minden na"oótermék e(y#ormán 'atásos.
% 0o8[ell8o4 /!n #énys>rő rendsere a JU[IDZ8%^ se(ítsé(ével
termésetesen véd a leé(és ellen& és a le('atékonyabb #énys>rő a
:-; s!(arak ellen& melyek a #ő okoói a sejtek károsodásának és a
idő előtti ráncok kialak!lásának.
=)lönle(es össetételének kösön'etően
• 'oss- idei( víálló&
• se(ít me(őrini a bőr nedvessé(tartalmát és r!(almassá(át.
Bőrgyógyászatilag tesztelt.
3ovábbi in#ormációk$ 0[/ =#t. 1*:E +!da"est& 2alás !. 7@. 3el.$ BE;8:@7E& 4eb$ 444.nys.com
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
A Q$!mR és a kép közötti rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép poz!$ionálása +- pont,
2;lönleges karakter beszúrása 3E8(F4 +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak az utols el0tti bekezdésre4
+- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'1$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
''. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! 9ll!tson be egyedi lapméretet!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél minta szerinti részén szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a
leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
XYZ &nive'sity Ma(ya''szá(i
)a(zata
+!da"est& 1*:7 /ás !. 1*@.
3el.$ ;EB8BE;1& ;EB8BE;*& ;EB8BEE<
«név»
«cím»
=edves QelentkeőM
Crtesítem& 'o(y v-zsgáKának "ontos ideje a követkeő 'óna" első
"énteki na"ja& B.3<. % vis(a e(y $rás/eli és e(y sz</eli résből áll. Ctkeési
le'etősé(et mindenkinek bitosít!nk.
% vis(ára kérj)k 'oa ma(ával$
Þ önéletraját * "éldányban&
Þ * db #ényké"et&
Þ iskolai vé(ettsé(ét tan-sító okmányait&
Þ sakirány- tan#olyamai bionyítványait.
Dsetle(es további kérdéseivel keresse me( 3an!lmányi 5stály!nkat
'étköna" B?1: órái(.
3ele#on$ ;EB8BE;1L3@ mellék& 9erenci =in(a.
J. '.
.............................................
5rF .oós )árol#
%gazgató
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +& pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
8érköz +- pont,
)gyedi lapméret +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0 helyére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
''$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'3. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levélben 3a mintában jelöltek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után
mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
.AG1 ;esear<9 Hnternat%onal
«név»
«cím»
9rom$ Kiósi %ndrás
/%2D +!da"est& BE;83*7:
)ed!es )olléga(
Dennel k)ldöm a le(#rissebb "iack!tatási adatokat a 91 és 9* termékcso"ortról a 78es és @8os
"eriód!sokra. % 'óna" vé(én tartandó %rezentáci<s anyaghoz kérlek& k)ldd el a 3e ter)leted
össesítő adatait termékcso"ortonként& a dia(ramokkal e(y)ttM
RR RRL
918% 1*W 31:W
9* 1*W 31@W
918+ 1<W 31@W
9*L91 1W *W
1M 2M
9182S0 :@1* ;E1*
9*82S0 1**3 *377
jan!ár 7&7:
#ebr!ár 1*<&<3
márci!s <&:@
á"rilis *1&77
.1-=>?@.!-=>? adatok két h<na% 'Alva várhat<k. ; teljes listát küld*' e-'ail/en.
Gdvölettel$
Kiósi %ndrás
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
A E1romF kezdet/ szövegrészben igaz!tás tabulátorral
+- pont,
A minta szerinti keretes rész kialak!tása táblázattal +- pont,
A táblázat szélességének $sökkentése +- pont,
A táblázat további beáll!tásai 3táblázat középre igaz!tása,
azonos oszlopszélesség a táblázat szélességének
$sökkentése után4
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Mgaz!tás a $ellákon bel;l jobbra +- pont,
A hnapneveket tartalmaz sorokban a számok igaz!tása
tabulátorral, tizedesvessz0höz +& pont,
(arg beáll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'3$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'2. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! A dokumentum tartalmaz ismétl0d0 szövegrészt, amelyet érdemes másolással
megoldani' A dokumentum végére !rja be a használt men;pontok nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
A1*2R*SI C2)3É1D*N( 4)IN/A-5
%l!lírott& =DUD/O3D/H JXI (+!da"est& 1B@<. <E. <B.& anyja neve$ Iévai
+orbála& si(.sáma$ K%8BE;@:71) 1*:* +!da"est& Dső !. E. alatti lakos a =_=
=ereskedelmi és /ol(áltató +etéti 3ársasá( ké"viselője a cé(et akként je(yi&
'o(y a előírt& előrenyomott& va(y előre bélye(ett cé(név alá önállóan írja a
alábbiak serint nevét.
$N$ $ereske/el0- és 'zolgáltat? Aetét- Társaság
.............................................
Keresztesi &ál
3an-sítom& 'o(y et a aláírási cím"éldányt =DUD/O3D/H JXI (+!da"est&
1B@<. <E. <B& anyja neve$ Iévai +orbála& si(.sáma$ K%8BE;@:71) 1*:*
+!da"est& Dső !. E. alatti lakos előttem saját ke>le( írta alá +!da"est& *<<B.
(kettőeer8kilenc) évi márci!s 'ó *1. na"ján.
0*zjegyzői Bor'anyo'tatvány
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
8érköz +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép poz!$ionálása +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
(ásolás 3men;pontok be!rása a dokumentum végére4
+- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'2$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'3. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! =zúrja be a dátumot a jelölt helyre úgy, hogy az
mindig az aktuális dátumot mutassa!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levélben 3a mintában jelöltek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után
mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
E-IN ./A+IN0 -IN 'AN,
)gyintéző+ Cá/ai "ndre
Hktatósám$
«név»
«cím»
Tisztelt Ügyfelnk!
1ellékelten me(k)ldj)k a ZZ8*:7@ELB;. s. serődés okmányait.
1 "ld. /erődés
1 "ld. Xltalános serődési #eltételek
/ámlák
Crtesítés a #ietési esedékessé(ekről és össe(ekről
9el'ívj!k síves #i(yelmét& 'o(y a #ietési esedékessé( na"jára a Vnök által #ietendő össe(nek
me( kell érkenie cé()nk'ö. =érj)k& 'o(y a #entiek serint intékedjenek a Iav- részletek
időben történő be#ietésérőlM
%mennyiben #ietéseiket át!talással teljesítik& -(y kérj)k& 'o(y a me(ka"ott
sámlákon #elt)ntetett bef-zet!- azonos8t?t okvetlen)l t)ntessék #el a bankj!któl ka"ott
át!talási me(bíás kölemény sorában. (% jel meőbe Z8et kell írnia.)
=örem>ködését kösönj)kM
+!da"est& ,akt!ális dát!m bes-rása.
)dv*zlettel+
Uábai 0a(y Dndre
#őm!nkatárs
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Mgaz!tás az els0 sorban tabulátorral +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
A vonal és a $!mzett közti szövegrész elkész!tése tabulátor
vagy táblázat alkalmazásával 3megfelel0 te$hnika és
megfelel0 szövegigaz!tás4 +& pont,
Az okmányok nevét tartalmaz sorokban megfelel0 igaz!tás
tabulátor vagy táblázat alkalmazásával +- pont,
*upla aláhúzás +- pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0 helyére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'3$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'4. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! Az él0fejbe !rja be a saját nevét!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
=edves =ollé(aM
=érlek& néd me( a alábbi terveetet& és véleményedM Csrevételeidet
k)ldd el e8mailban a résemre (RRRecdl](mail.com)M /e(ítsé(edet előre is
kösönömM
%arga Oe/v-g I-r/etésszervez! részére
[[[ 1a(ain serkestősé(e
3ele#onon történt e(yetetés)nk ala"ján k)ldöm a alábbi anya(ot& melyet márci!si& á"rilisi és
máj!si sám!kban kér)nk me(jelentetni& sínesben& 1L7 méretben.
/óbeli me(álla"odás!nk serint a !talást a követkeő )temeésben vé(e)k$
márci!s 1<8i( ;: <<< 9t
á"rilis :8i( 37 <<< 9t
máj!s 78i( 1<* <<< 9t
Gdvölettel$
Joór Os!sanna
A IH;02 A +12./1BB AJ0354)(
% orsá( minden résébe k)ld'et virá(ot
s)letésna"ra&
névna"ra&
e(yéb )nne"i alkalmakra
seretteinek a
*;./02*. IH;02)&+5K ./*+20+A$$A+F
0eresse Bel uda%esten az DEF virágüzleteit, ahol gyors, %ontos kiszolgálással várjuk Gnt1
Z[O =öönsé(sol(álata
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +- pont,
*0lt bet/k +- pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása 3id0pontok és alkalmak4
+& pont,
9rak megfelel0 igaz!tása tabulátorral 3tabulálás és a
számok megfelel0 igaz!tása4 +& pont,
Conalak beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +& pont 5 D 6 7,# pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
?l0fej +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'4$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'5. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! 2ap$soljon be oldalszámozást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
,ed1es (l1as"!
Dbben a sám!nkban játékra invitálj!k Vnt. % játék a idei év le(jobb
"ar#)mjének me(válastásáról sól. Ie'et& 'o(y most at (ondolja$ na& már
me(int e(y játék& és kidobja ma(ain!nkat a semétbe. 2isen mana"sá( a e(yik
játék ott li'e( a másik nyomában$ -jsá(ok& a 3F& a rádió és K1 levelek t!catjai
sólítanak #el játékra és "erse vásárlásra.
2a mé(sem dobta ki -jsá(!nkat (és e bionyára í(y van& k)lönben nem
olvas'atná eeket a sorokat...)& talán rést ves játék!nkban.
P-t kell tenn-eQ
1. Fálasoljon a 7*?@1. oldalon talál'ató kérdésekreM
*. Ua(asson #el a Z[O "ar#)m csoma(olásán talál'ató vonalkódból 'ármat a jelölt
'elyekreM
3. =)ldje be cím)nkre& és rést ves a sorsolásonM
P-t nyerIetQ
% első sorsoláson aok vesnek rést& akik kedvenc "ar#)mj)kként a Z[O8t jelölték me(.
% nyeremény$ e(y )ve( Z[O "ar#)m.
• % második sorsoláson minden válasolónk rést ves.
• % nyeremény e(y skóciai !taás két #ő résére.
• Ke vé(ső soron mindenki nyer& a játék örömét.
_ Illatozza be $ag#t2 és re3lj4n +k"5i#ba!
Sok sikert k$ván 'indenkinek+
Fá(ó 2eike
serkestő
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon elvégzett keretezés +- pont,
=zámozás alkalmazása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
@ldalszámozás +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'5$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
N*+,-.Y-ZA)
% Z[O Ut. -j nevet keres [[[ nev> kökedvelt jé(krém8családjának. 2a
"ályáni kíván& árt borítékban küldje el az alá//i c$'ünkre az Gn által választott
nevet. % névadásnál& kérj)k& ve(ye #i(yelembe a követkeőket$
^ % név t)kröe& 'o(y a [[[ e(y i(aán remek jé(krém& váltoatos íesítéssel és
sok#éle kiserelésben.
^ Ie'etőle( !taljon arra& 'o(y vállalat!nk mindi( sem előtt tartotta a környeetvédelem
#ontossá(át. T(y a jé(krém csoma(olása min. 1:W8ban -jra'asnosít'ató anya(ból kés)l.
^ Pé()nk több mint 1< éve van jelen a "iacon& í(y a #olytonossá(ot viss)k a emberek
életébe.
^ % név ne le(yen 'ossabb& mint E bet>.
H8KakRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
H. 'elyeett$ 1 db össesen E<< <<< 9t érték> !taás 0orvé(iába.
HH. 'elyeett$ Ié(kondicionáló berendeés& 7<< <<< 9t értékben.
HHH. 'elyeett$ 1 db 3<< l8es '>tősekrény.
Ieveleiket #olyó év á"rilis 1:8i( várj!k. /orsolás köje(yő jelenlétében máj!s *<8án.
; sorsolást a #- k*zvet$ti1 % nyeremények kés"énre nem vált'atók.
¯ 1:@B +!da"est& Ayo"ár krt. 7B. Z[O Ut. % borítékra írják rá$ 0CFJXI[XO%3
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +- pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 3EAévpályázatF4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép poz!$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Conal beillesztése 3*!jak sz mellett4 tabulálással vagy
rajzolással +- pont,
A vonal alatti " sorban tabulátor vagy táblázat alkalmazása
3megfelel0 te$hnika és megfelel0 igaz!tás4 +& pont,
(arg beáll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
'6. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! A dokumentum végére !rja be annak a men;pontnak a nevét, amellyel a nyomtatási kép
megtekinthet0! Mgaz!tsa a dokumentumot vertikálisan középre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt két
példányban!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
A 3SZI 6E1ENSÉGE+ NÉG( 'A6/*6A
Jsic'ikai ké"essé(ek
S'T 9 Urzékszerveken tVl- érzékelés1<
3ele"átia
5lyan ké"essé(&
amelynek kösön'e8
tően a ember nem
érékservein keres8
t)l& nem lo(ikai
követketetés -tján
értes)l e(y távol lévő
seméllyel ka"csola8
tos dolo(ról.
Plairvoyance
% tele"átiá'o 'asonló ké"essé(& melynek
birtokosa távoli dol(okról és eseményekről
is t!domást sere'et.
Megérzés
Hsmeretlen módon valaki előre látja bionyos
dol(ok bekövetketét.
=0 &%szichokinézis(
% akaraterő más semélyre& tár(yra va(y
eseményre (yakorolt 'atása.
Uéslet 2ans Q. Dysenck8Parl /ar(ent$
1é(is van ma(yaráat c. könyvéből.
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása 3nyomtatás és megfelel0
nyomtatás4 +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +- pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
2éthasábos tördelés +- pont,
Conal a hasábok között +- pont,
Automatikus elválasztás alkalmazása +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
Certikálisan középre igaz!tás +- pont,
Ayomtatási kép megtekintése 3men;pont be!rása a
dokumentum végére4 +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
'6$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3&. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! Gogyan venne fel egy új szt a helyes!rás%ellen0rz0 kivételsztárábaS A megoldást !rja le
a dokumentum végére!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
/ 0 . 1 A $ Z N - . - $ I $ Z 0 2 Z 3 4 * $ 5 M I N ) A 6 7
mely létrejött #<th =ál mint serő és a WY( Oktatás- $özpont $ft1 mint
#el'asnáló köött a alábbiak serint$
1. Den #el'asnálási serődés 3 évre sól.
*. % serő a mai na"on a #el'asnáló rendelkeésére bocsátja a 6ord 'aladó tan#olyam'o
késített je(yetét #el'asnálás céljára.
3. % #el'asnáló a je(yetet áttekintette& a je(yettel ka"csolatban ki#o(ással nem élt& és et
oldalankénti aláírásával is elismerte.
7. % #el'asnáló jo(os!lt a je(yetet teljes terjedelemben& mindennem> tartalmi váltotatás
nélk)l nyomdai va(y más 'asonló módon soksorosítani& és at saját serveés>
tan#olyamai'o kiostott se(édletként #el'asnálni.
:. % #el'asnáló t!domás!l vesi& 'o(y #el'asnálási jo(a nem terjed ki a je(yet
elektronik!s -ton történő sétostására& illetve 'armadik #él sámára történő elér'etővé
tételére.
@. % serőt a me(#o(almaott #el'asnálási jo(okért e(yseri #iR össe(&..........................9t
illeti me(.
+!da"est& *<..........................................................
............................................. .............................................
'óth &ál L,/
*ktatás% )8zpont )ftF részéről
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
=zámozás alkalmazása +- pont,
Lontsorok tabulátorral a E1tF és a dátum esetében
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Alá!ráshelyek tabulátorral 3pontsorok és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
(arg beáll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
2ivételsztár kiegész!tése 3le!rás a dokumentum végére4
+- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az adatforrás
$satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése +- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
3&$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
31. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A E2eltT .p'F szövegrész után illessze be a keltezést
úgy, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés
után mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
-6* ,ft7
1*:@ +!da"est& Iejtő !. 7.
³ (3@ 1) BE;8@:73 kö"ont& 7:8:< titkársá(
D8mail$ RRRecdl](mail.com
0elt+ %. Haktuális dátu' /eszArásaI
«név»
«cím»
oktatásserveő
3istelt 5ktatásserveőM
5ktatási intémény)ktől ajánlatot seretnénk kérni a alábbi alapfokV&
teljesen kedőknek sóló tan#olyam me(tartására$
3éma$ sámítástec'nikai ala"ismeretek&
o"erációs rendserek& söve(serkestés
Iétsám$ 1< #ő
Hdőtartam$ E< óra
Hdőbeostás$ a!(!st!s *@8tól mindenna" E
<<
?1*
<<
8i(
2elysín$ a Vnök által bitosított oktatóterem.
=érj)k& 'o(y ajánlat!kban t)ntessék #el a oktatott so#tvereket is& továbbá
ajánlat!kkal e(yidej>le( a na"ra lebontott oktatás- progra0ot is k)ldjék
me(M (% résvételi díjat a szakké%zési hozzájárulás/<l kívánj!k elsámolni.)
Üd14zlettel%
Nagy 8eren5
gy1ezető igazgat"
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
2eretezés 3szegélyvonal4 az els0 D sorban +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
A zárvonal kialak!tása szegéllyel, tabulátorral vagy vonal
rajzolásával +- pont,
2;lönleges st!lusú zárvonal kialak!tása +- pont,
A tanfolyam paramétereit tartalmaz szövegrészben igaz!tás
tabulátorral +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
1els0 inde6es bet/k +- pont 5 & 6 7,# pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0 helyére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
31$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! Gogyan kell mdos!tani a szövegszerkeszt0
program felhasználi adataitS A dokumentum végére !rja be a megoldáshoz használt men;pontnak
a pontos nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
* ; 2 A + M A / - H ) " ; + 1 I 4 +
T-sztelt TartnerünkX
D-ton k)ldj)k a e(ysé(es 1inősé(i bionyítvány nyomtatványt.
Fissai(aolást a BE;8@7:3 sámon kér)nk.
Gdvölettel$
Kr. 9ekete 9lórián
kereskedel'i igazgat<
P-n!ség- b-zony8tvány
1. % minősé(i bionyítvány kiállítója$ *. Ayártó$
3. % termék me(neveése (rendeltetése)$
7. 1ennyisé($ :. /-lyLméret$
a. Ayártási sám$
b. H3Q sám$
c. Pikksám$
@. Ayártás va(y im"ortálás idő"ontja$ ;. Psoma(olás$
E. 9or(alma'ató (#el'asnál'ató)$ B. /állításiLraktároási előírások$
1<. 2asnálati& keelési előírás$
11. D(yéb adatok$
1*. % minősé(i bionyítvány kiállítójának
aláírása$
Kát!m$
el9í!=uk f%g#elmét> 9og# a M%nőség% b%zon#ít!án# k%t8ltése és mellékelése ápr%l%s 16-től m%nden termék'nk98z
kötelez((
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
A $!m alatti vonal beillesztése szegélyezéssel vagy
tabulátorral vagy rajzolással +- pont,
2;lönleges st!lusú vonal kialak!tása +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
A táblázat szélességének $sökkentése +- pont,
A táblázat további beáll!tásai 3táblázat igaz!tása középre,
azonos oszlopszélesség a táblázat szélességének
$sökkentése után, $ellák egyes!tése, $ellák felosztása
+& pont 5 D 6 7,# pont,
8érköz +- pont,
1elhasználi adatok mdos!tása 3men;pont be!rása a
dokumentum végére4 +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
3'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
33. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
XYZ K.INIKA
+ebészet
9:;< 'uda3est2 Na3sug#r =t :7
Telefon% >?@AB;C< 8aD% >:9AB;C>
;'/uláns la%
+ete( adatai$
0év$ 3ele#on$
/)letési 'ely& idő$ Fércso"ort$
%nyja neve$ 3%Q sám$
Iakcím$ Xllam"ol(ársá($
%mb!láns me(jelenés adatai$
Ana0néz-s111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
'tát>sz1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
H-agn?z-s111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
PYtét111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
PYtét- le8rás111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
$ontroll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Játu'+
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
5rF )o!á<s 1ndre
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép poz!$ionálása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással a telefonszám alatt +- pont,
A mintán láthat keretes rész kialak!tása tabulátor vagy
táblázat alkalmazásával +- pont,
(egfelel0 mdon végzett szegélyezés +- pont,
Lontsorok tabulátorral +- pont,
Alá!rás hely tabulátorral 3pontsor és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
8érköz +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
33$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
32. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
PAPILLON
% Ja"illon Hnt`l me(kedte e(y& a eddi(ieknél na(yobb s!"ermarket
é"ítését +!da"esten. Cv eleji kedéssel -j m!nkatársakat keres)nk a alábbi
m!nkakörbe$
$arbantartás- vezet!
(2ivatkoási sám$ 1*37:@)
9eladatai$
Þ a s!"ermarket é")letének és berendeéseinek karbantartása
Þ minden e(yes berendeés me(előő karbantartásának me(serveése
Þ a k)lső vállalkoók m!nkájának ellenőrése
Þ a esköök és #elserelések bitonsá(i sabályoknak me(#elelő m>ködtetése
Þ a alkatrésraktár #el)(yelete
Fé(ettsé($ #első#ok- villamos8 va(y (é"ésmérnök
=or$ 3<?3: év
0yelvt!dás$ an(ol ésLva(y #rancia
Dlőny$ DPKI va(y DPKI %dvanced bionyítvány
9eltétel mé($ jó serveőkéssé(& nem do'ányó életmód
=érj)k& 'o(y ma(yar és ide(en nyelv> "ályáatát a 'ivatkoási sám #elt)ntetésével j!tassa el a
alábbi címre.
XY )ze*él$zeti 'anácsadó Kft+, -./0 1uda2est, 3á2 u+ -4+
'elefon: ./054678, fa9: -:857640, ;<*ail: 999ecdl=g*ail+co*
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
A mintán láthat keretes rész kialak!tása tabulátor vagy
táblázat alkalmazásával +- pont,
(egfelel0 mdon végzett szegélyezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
32$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
33. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A Edekorá$is osztályvezet0F szöveget formázza
meg zöld sz!nnel! 9ll!tson be egyedi lapméretet! 9ll!tson be fekv0 laptájolást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
Kinamik!san #ejlődő m!ltinacionális cé( -j bevásárlókö"ontjába
m!nkatársat keres
dekorációs osztályvezető
m!nkakörbe ('ivatkoási sám$ 1*37:@)
9eladatai a követkeők lesnek$
Þ a vásárlók teljes kör> in#ormációellátásának bitosítása
Þ a kereskedelmi akciók me(#elelő 'an(!lat- dekorációjának me(alkotása
Þ a s)ksé(es dekorációs anya(késlet #el)(yelete
Þ a dekorációs m>'ely és #elserelés karbantartása
Þ saját m!nkacsa"at #elvétele és irányítása
Fé(ettsé($ i"arm>véseti vé(ettsé(& dekoratőri va(y kirakatrendeői ké"esítés
=or$ *:?3< év
0yelvt!dás$ an(ol ésLva(y német
Dlőny$ sámítástec'nikai vé(ettsé(
9eltétel mé($ jó serveőkéssé(& aktív m!nka& jó rajolási késsé(
; sikeres jel*lt négy h<na%os Branciaországi kiké%zésen vesz részt1
=érj)k& 'o(y ma(yar és ide(en nyelv> "ályáatát a 'ivatkoási sám #elt)ntetésével j!tassa el a
alábbi címre.
Y
8
$Z0M*.YZ0)I )AN-9$A4: K/).
9C?@ 'uda3est2 .#3 u79B7
Telefon% >?@AB;C<2 faD% 9:<AC;B@
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
Uöld bet/sz!n +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
A mintán láthat sz;rke alappal ellátott rész kialak!tása
tabulátor vagy táblázat alkalmazásával +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
A zárvonal kialak!tása szegéllyel, tabulátorral vagy vonal
rajzolásával +- pont,
2;lönleges st!lusú zárvonal kialak!tása +- pont,
8érköz +- pont,
)gyedi lapméret beáll!tása +- pont,
1ekv0 laptájolás +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
33$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
34. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
XYZ G$M
%O DIa9HOD3aH /ODUOaKC/ 1DA=V3C/C0D= 9DI3C3DIDH
%mennyiben Vn a Z[O A/1 sol(áltatásait kívánja i(énybe venni&
akkor vásárlásnál& a Dlő#ietői /erődés me(kötésé'e a alábbi
okmányokat síveskedjen ma(ával 'oni$
Gaz/álko/? szervezetek esetében@
o Aadasá(i társasá( (e(yes)lés& köös vállalat& résvénytársasá(& korlátolt #elelőssé(>
társasá(& betéti társasá()
o Xllami vállalat
o /övetkeet
o Jénintéet (bank)
o =)l#öldiek kereskedelmi ké"viselete
; szükséges okiratok+
º Pé(bírósá(i beje(yés másolata
º =öje(yő által 'itelesített alá$rási c$'%éldány ('a nem a aláírásra jo(os!lt vásárol&
akkor a aláírási cím"éldány mellé a aláírási cím"éldányon sere"lő semély által adott
me('atalmaás is s)ksé(es& 'o(y a serődéskötő a cé( nevében aláír'at)
º /aját semélyi i(aolvány
º %dóbejelentkeési la"
º +anksámlaserődés
º +élye(ő
9>?> 'uda3est2 )#ba u7 99>EA7
Tel7% F<B 9G >?@AB;C<
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
1ehér bet/k fekete alapon +& pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +& pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
34$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
35. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! Az él0fejbe !rja be a saját nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
ZZZ 0%'pe
=oordinációs Hroda
=.. 4444
1!87 :J;="S#
M;KE;C>CSFLK
#"?.+ M37 1 45-67893
N"+ NNN.DEF.O>M
3istelt 3ámo(atónkM
=ösönettel vett)k a e(yes)let)nk résére a előő év során be#ietett adományát& amellyel
semélyesen is támo(atja céljainkat.
% Vn jó sándék- adománya se(íti at a m!nkát& melyet társadalm!nk érdekében i(yeks)nk
minél teljesebben vé(eni.
+e#ietésével Vn csatlakoott a környeetvédelem se(ítését céló& nyitott köérdek>
köteleettsé(vállalás'o.
3ekintettel arra& 'o(y a #enti támo(atással mint köérdek> köteleettsé(vállalás be#ietésével Vn a
vonatkoó jo(sabályok értelmében adóala"8csökkentő kedvemény i(énybevételére jo(os!lt&
-gazolást áll8tott>nk k-B 0elyet levelünkIöz 0ellékelünk1
"gyesületünk ad<szá'a+ 1!398765-1-11
3ámo(atását ismételten me(kösönve& jó e(éssé(et és sok sikert kíván!nkM
Gdvölettel$
.............................................
0a(y Qóse#
elnök
*** /uro3e 'uda3est
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
Conalak beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +& pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
Mgaz!tás tabulátorral az utols sorban +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
8érköz +- pont,
?l0fej +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az adatforrás
$satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése +- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
35$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
% GA1A.IS 7/I+A1A8Z ser#elett #i(yelemreméltó könyv. % elm-lt
sámtalan év során sámtalansor me(serkestette és átserkestette sámtalan
serkestőbiottsá(. % könyv ren(ete( !taó és k!tató körem>ködésével kés)lt.
% beveetés í(y kedődik$
b% >r ? írja ? na(y. 3ényle( na(y. Dl se 'innéd& milyen 'atalmasan& terjedelmesen& ésbontóan
na(y. N(y értem& a ember at (ondolná& a "atik!s'o 'oss- a -t& de e csak e(y sem mo(yoró
a >r'ö ké"est. 9i(yelj...c és í(y tovább.
D(y idő !tán "erse me(álla"odik a stíl!s& s
a könyv olyan dol(okat is köölni ked&
melyekre tényle( s)ksé( van. T(y "éldá!l
me(t!dj!k belőle& 'o(y a léteő le(jobb ital
a =ángalaktikus Kége%ukkaszt< .
1e(t!dj!k& 'o(y a Ján(alaktik!s
Aé(e"!kkastó 'atása olyan& mint amikor
sétverik a ember a(yát e(y léd-s
citromselettel& melyet vaskos aranyté(lára
erősítettek.
; KalaPis Qtikalauz arr<l is tájékoztat, hogy 'ely
/olyg<kon 'iPelik a legjo// =ángalaktikus
Kége%ukkaszt<t, várhat<an 'ennyit kell Bizetni érte, és
'iBéle j<tékony szervezetek seg$thetnek az ut<lagos
reha/ilitáci</an.
A Gala9is 7tikalau! ért9etően kelendőbb> m%nt az 1n<#<lopaed%a 2ala<t%<aF
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
2éthasábos tördelés +- pont,
(ásfelels sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
3%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
36. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! Az ismétl0d0 szövegrészek elkész!tésénél
érdemes másolást alkalmaznia! A másolás során használt men;pontok nevét !rja be a
dokumentum végére! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
9or(almaó$
&.)2A XYZ Kft.
1*B3 +!da"est& Qe(enye !. 1@.& W$ BE;8@:73
6ótállási :eg%
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYtí"!s-YYYYYYYYYYYYYYY(y. sám-
(vásárlás dát!ma$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYvevő neve$YYYYYYYYYYY)
berendeés& melyre a A%U%0PH%FH/DIa és a serődött servi a vásárlás
na"jától sámított 1* 'óna"i( terjedő& a mellékelt #eltételek serinti j<tállást
vállal. % A%U%0PH%FH/DIa javítósol(álatot és a alkatrésellátást a jótállás
!tán& a vásárlás na"jától sámított @& ill. E évi( (jo(sabály serint) bitosítja.
.RKE"?"M1 ;'ennyi/en a vásárolt ter'ék 'agyar
nyelvű kezelési At'utat<ja k*telező kar/antartást $r elő,
ennek /e ne' tartása a garancia 'egvonásával jár.
% selvény
+ejelentés dát!ma$..............
Dlkés)lés kelte$..................
Qavított 'iba$........................
%lkatrés$............................
/ervi$................................
1!nkala"sám$...................
+ selvény
+ejelentés dát!ma$..............
Dlkés)lés kelte$..................
Qavított 'iba$........................
%lkatrés$............................
/ervi$................................
1!nkala"sám$...................
P selvény
+ejelentés dát!ma$..............
Dlkés)lés kelte$..................
Qavított 'iba$........................
%lkatrés$............................
/ervi$................................
1!nkala"sám$...................
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
Conal beillesztése a $!m alá szegélyezéssel vagy
tabulátorral vagy rajzolással +- pont,
Conalak beillesztése tabulátorral a szövegbe
+& pont 5 D 6 7,# pont,
=z;rke mintázat +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
8áblázaton bel;l pontsorok tabulátorral +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
(ásolás 3men;pontok be!rása a dokumentum végére4
+- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
36$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
2&. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! Az él0lábba !rja be a saját nevét! 9ll!tson be
egyedi lapméretet!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
K;Z.0K04*$I I$M020)0K *$
+0Z0)*$0.M*.0)
kateg<ria
FHO/A%3D/O3 (PT1I%J)
=itöltési -tm!tató$
º % vis(ala" kitöltésé'e kék va(y #ekete sín> tollat kell 'asnálnia. Dlősör a
bekereteett résben kért adatokat írja be nyomtatott na(ybet>kkel.
º % vis(ala"on kérdések vannak& melyekre több válasle'etősé( van& de kö)l)k
mindi( csak e(y a 'elyes. % Vn #eladata a 'elyes válas kiválastása a válas melletti
né(yetbe írt Z jellel.
º 2a valamely kérdés !tán a e(yik né(yetbe sem tes jelet& va(y több né(yetet is
me(jelöl& esetle( !tóla(os javítással "róbálkoik& -(y a válast 'ibás válasként
értékelj)k.
Fis(áó neve$ % vis(a 'elye$
%nyja neve$ % vis(a idő"ontja$
/)letési 'ely& idő$ % javító tanár neve$
% vis(áó aláírása$ % javító tanár aláírása$
Srtékelés
2ibás válasok sáma$ a *. oldalon$ E
a 3. oldalon$ E
a 7. oldalon$ E
sszesen@ E
M121+1+$ 31M 1+1+$ M12
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A négyzeteket tartalmaz sorokban igaz!tás tabulátorral
3soronként két tabulálás4 +& pont,
=zimblumok 3négyzetek4 beszúrása +- pont,
Mgaz!tás tabulátorral az utols sorban +- pont,
8érköz +- pont,
?l0láb +- pont,
)gyedi lapméret +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
2&$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
21. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
)%'ista<%szk min=s>tése
% bb!scsilla(oásc a 0emetköi Xr!#!varoók D(yes)lete által
sentesített& si(or- me(álla"odáson ala"!ló& a sállodák ostályba sorolásá'o
'asonlatos rendser& amely nemcsak a járm>vek kényel'i #elsereléseire terjed ki&
'anem a 'űszaki berendeések normáira is.
* ** *** ****
Gléssorok maRimális sáma (maR. 1* m 'oss-
b!snál)
1: 17 13 1*
Gléstámla minimális ma(assá(a (cm) :* @: @E @E
Gléstámla minimális dőléssö(e (#ok) ? ? 1< 3:
9elemel'ető kar#ák ? ? R R
/övet )léskár"it ? R R R
Njsá(tartók ? ? R R
% motor járásától #)((etlen #>tés R R R R
%!tomata 'őmérséklet8sabályó rendser ? ? R R
+elsőtéri "o((yástartó R R R R
Toggyásztér 0-n1 kapaG-tása 9/0
5
D>tas< ? ;7 1*< 1:<
Fíel va(y ve(yserrel öblítő 6P ? ? R R
=émosó ? ? R R
2>tősekrény ? ? R R
A <s%llagok eg# é!re szólnak> a m%nőségtan:sító dokumentumokat az
előző!el azonos el=árás során le9et <sak meg9osszabbíttatn%F
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
Az oszlopos elrendezés/ szöveg igaz!tása táblázat vagy
tabulátor seg!tségével +- pont,
A $sillagos oszlopokban középre igaz!tás +- pont,
(egfelel0 szegélyezés +- pont,
=zimblum beszúrása 3$sillagok4 +- pont,
1ehér karakterek fekete alapon +& pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
21$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
2'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
Kedves )z>l(!
% alábbiakban köölj)k& milyen sakköröket és más rendseres&
tanítási időn kív)li "ro(ramokat indít!nk a -j tanévben.
% "ro(ramok kiválastásánál ve(ye #i(yelembe (yermeke
te'erbíró ké"essé(ét isM
=érj)k& 'o(y et a levelet a Köv! Iét végé-g kitöltve k)ldje
vissaM
3ovábbi in#ormációkat a iskola titkársá(án ka"'at& a BE;8@:738as tele#onsámon.
)dv*zlettel$
)%rál#né AF Hlona> osztál#főn8k
Nsás serda 1@.<<?1;.3<8i( E<< 9tL'ó
/ámítástec'nika kedd& cs)törtök 17.<<?1:.<<8i( 1:<< 9tL'ó
Cnekkar 'ét#ő& "éntek 1:.<<?1@.<<8i( 1*<< 9tL'ó
/eretném& 'a (yermekem&..........................................................................a alábbi
rendseres "ro(ramokon rést venne. Fállalom& 'o(y a #o(lalkoások költsé(ét
mindi( e(y 'óna""al előre a iskola sámlájára át!talom va(y csekken be#ietem.
Nsás E
/ámítástec'nika E
Cnekkar E
A szül! alá8rása@11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
Az id0pontokat és árakat tartalmaz sorokban igaz!tás
tabulátor vagy táblázat alkalmazásával +- pont,
Az árak jobbra igaz!tása +- pont,
A v!zszintes vonalak el0áll!tása szegélyezéssel +- pont,
Lontsorok tabulátorral +- pont 5 & 6 7,# pont,
=zimblum beszúrása 3négyzetek4 +- pont,
A négyzetek igaz!tása tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
2'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
23. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
)isztelt )a(tá's6
=érj)k& 'o(y a adócsökkentő kedvemények levonása !tán
#ennmaradó& be#ietett semélyi jövedelemadójának törvényben
bitosított #elajánl'ató 1W8a esetén A 5 0 K 5 I Q 5 0
U X 0 = M
"nnek érdeké/en, kérjük, tegye a k*vetkezőket+
1. D(y "ostai sabványméret> borítékra írja rá a nevét& lakcímét és semélyi sámát.
*. 2a önadóó& ebben 'elyee el a %JD2 által Vnnek me(k)ldött adóbevallás'o
mellékelt& jav!nkra kitöltött nyilatkoatot.
3. 2a a Vn semélyi jövedelemadóját a m!nkáltatója sámolja el& akkor vá(ja ki a
mellékelt bUendelkeő nyilatkoat a be#ietett adó e(y sáalékárólc me(neveés>
nyilatkoatot& melyen #elt)ntett)k adósám!nkat. 2elyee a 1. "ontban leírt borítékba&
és márci!s *:8i( adja át m!nkáltatójának.
#á'ogatását k*sz*njük1
L,/ 1g#es'let
>88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
UD0KDI=DOa 0[HI%3=5O%3
% +D9HOD3D33 %Kd DA[ /OXO%IC=XUdI
% kedveményeett adósáma$ 12542Z38C
% kedveményeett neve$ Z[O D(yes)let
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
=zámozás alkalmazása +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
=zaggatott vonal létrehozása tabulátorral +- pont,
Az als két sorban igaz!tás tabulátorral 3tabulálás és megfelel0
igaz!tás4 +& pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
23$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
22. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! Az EBVU 1ogászatF szövegre áll!tson be zöld
bet/sz!nt!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
XYZ /
(
ászat
Dennel értesítj)k& 'o(y #olyó év márci!sától nyitvatartási időnk
me(váltoik. 1ostantól 0508/35J& a na" *7 órájában áll!nk
rendelkeéséreM
º '-ás
º tömés
º 'idak
º koronák
º sájsebéseti keelések
2a #áj a #o(a& ne 'aboon$ jöjjön azonnalM
Qól #elserelt rendelők és ma(asan ké"ett sakemberek állnak
rendelkeéséreM
9o(adj!nk& 'o(y nál!nk jól #o(ja éreni ma(átM
+ejelentkeés és további in#ormáció semélyesen a ZZFH. ker.& Uak"art !. 73. s. alatt
va(y tele#onon. 3el.$ BE;8@:73
Ú!o"ság#
Mostantól az on-l%ne be=elentkezés le9etőségét %s b%ztosít=uk( Mím'nkN OOOFA#zF9u
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
Uöld bet/sz!n +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
22$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
23. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! A szövegbe a jelölt helyre szúrja be a dátumot úgy, hogy az mindig az aktuális dátumot
mutassa!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
SZ P O N Z O R I M E G Á A P O ! Á S
mely létrejött a Z[O 3P D(yes)let és a [[[ Ut. köött a mai na"on& a alábbi
#eltételekkel$
1. % [[[ Ut. E na"on bel)l a Z[O 3P D(yes)let sámlájára át!tal 128 666 666& aa
sá'!sonnyolcmillió 9t8ot.
*. % Z[O 3P a mai na"on me(váltotatja a nevét Z[O8[[[ 3P8re.
3. % Kátékosok 0ezén minden edésen és mérkőésen jól olvas'atóan lát'ató les a [[[
Ut. neve.
7. % D(yes)let vállalja& 'o(y "ályáját a követkeők serint alakítja át$
e % "álya (ye"ébe #estéssel& nyírással va(y más 'asonló módon olvas'atóvá tesi a
[[[ Ut. kedvenc termékének& a [ csokoládénak a nevét. % [[[ Ut. kérésére a
termék neve bármilyen más névre is váltotat'ató.
e % "álya kör)li "alánksor 'irdetési #el)letét átr!'áa a [[[ Ut. résére.
e Kístrib)nt é"íttet& melynek :<W8os 'asnálati jo(a a [[[ Ut. t!lajdona les.
Qelen me(álla"odásnak elválast'atatlan rését ké"ei a 1elléklet.
uda%est, Haktuális dátu' /eszArásaI
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
L,/ $M ,,, ;tF
5rF .z%l!áss# 1ndre 5rF Marko!%<s )árol#
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
Conalak beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +& pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
>ik!tott bet/k +- pont,
=zámozás alkalmazása +- pont,
1elsorolás alkalmazása és a sorszámozáshoz képest
beljebb kezdés +& pont,
Alá!ráshelyek tabulátorral 3pontsorok és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
23$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
24. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A levélbe szúrja be a dátumot úgy a jelölt helyre,
hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
"' A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl körlevelet!
A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a
leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
XYZ G A . * 2 I A
uda%est
«név»
«cím»
Tárgy@ Urtes8tés a soron következ! árverésr!l
3istelt Jartner)nkM
% Z[O Aaléria értesíti Vnt& 'o(y követkeő 'ó 1<8én me(tartja soron
követkeő árverését. % mellékelt kataló(!sban me(találja mindaon tár(yak
je(yékét& amelyre licitál'at.
0ül*n Bel szeretnénk h$vni Bigyel'ét két olyan ritkaságra, 'elyek galériánk legAja//
szerze'ényei, és 'ég soha ne' kerültek árverésre+
; T564-es tárgy+ 0iklád ülő szo/or, 1,8 ', i. e. 3TTT-/ől.
; 9758-*s tárgy+ CaBBaello ez idáig is'eretlen, Jél->laszország/an Bel/ukkant
Best'énye,
a Mária, 1815-/<l.
=érj)k& 'o(y résvételi sándékát mielőbb jeleni síveskedjen a BE;8@:738as tele#onsámon va(y
#aRon (1*387:@;)M
A m:ltkor% ár!erés9ez 9asonlóan most %s b%ztosít=uk 'g#fele%nknek az on-l%ne
ár!erezés le9etőségétF A katalógusban talál9ató tárg#akról to!ább% %nformá<%ót a
fent% telefonszámon !ag# galér%ánk Oeblap=án kap9atF
Gdvölettel$
Osámbéki %ndrea
serveő
+!da"est& ,akt!ális dát!m bes-rása.
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
A fels0 vonal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral
vagy rajzolással +- pont,
A ritkaságokat tartalmaz sorokban megfelel0 igaz!tás
tabulátorral +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 a középs0 részen +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
*upla aláhúzás +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0 helyére
+- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
24$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
25. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum els0 sorának bet/sz!ne legyen
kék!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a szövegszerkeszt0 program
alapértelmezett formátumában és nyomtassa ki a fájlt, majd mentse el G8(W formátumban is!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
)AN/O.YAMI *2)*K0.3.A,
0érjük, hogy az alá//i kérdésekre névtelenül válaszoljon és küldje vissza az
értékelőla%ot részünkre a 'ellékelt válasz/or$ték/an1
% tan#olyam erőssé(e volt$
..............................................................................................................................................................
% tan#olyam (yen(esé(e volt$
..............................................................................................................................................................
Vssessé(ében mi a véleménye a oktató m!nkájárólf
..............................................................................................................................................................
A szervez!k 0>nkáKa (3e(yen Z8et a me(#elelő 'elyreM)
18es kiváló *8es me(#elelő 38as (yen(e 78es erős 'iányossá(
tájékotatás E E E E
je(yetek E E E E
ka"csolat E E E E
1ennyiben #elelt me( elvárásainak a tan#olyamf
..............................................................................................................................................................
%jánlana8e minket ismerősénekf (2-a alá a me(#elelőtM)
H(en 0em
K"sz"#$%k& 'og( kit"lt"tte)
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
2ék bet/sz!n +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Lontsorok tabulátorral +& pont 5 D 6 7,# pont,
A szervez0k munkájának min0s!tését tartalmaz
szövegrész elkész!tése tabulátor vagy táblázat
alkalmazásával 3megfelel0 te$hnika és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
=zimblum 3négyzetek4 beszúrása +- pont,
Az utols el0tti sorban igaz!tás tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
(entés G8(W formátumban +& pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
25$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
2%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
Z[O C"ítői"ari =#t.
9se'él?e lakását @?'a6
Pé()nk& a Z[O C"ítői"ai =#t. ala"ítása óta köel 13 év telt el& és aóta több sá lakást& és
több mint e(y t!cat iroda'áat é"ített #el& illetve vállalta kiviteleés)ket.
1ost e(y olyan le'etősé((el keress)k me( Vnt& mellyel a eddi(ieknél lénye(esebben kedveőbb
módon j!t'at a uda%esttől 'ind*ssze !7 k'-re lévő #estői sé"sé(> Jilismonostoron önáll?
Gsalá/- IázIoz1
º ; házak 1TTU-osan kész álla%ot/an !8T TTT235T TTT .t@'
!
-es áron vásárolhat<k 'eg.
º Qelenle(i lakásátL'áát "iaci értéken me(vásárolj!k.
º /akértőink térítésmentesen vállalják a sociál"olitikai támo(atások és más 'oss-
lejárat-& kedveményes kamatoás- kölcsönök elnyerésé'e s)ksé(es okmányok
elkésítését& a )(yletek jo(i lebonyolítását.
=érj)k& tekintse me( a mellékelt sínes "ros"ekt!s!nkat& keresse #el a 'elysínt& illetve láto(asson
el irodánkba. 2a tele#onon seretne in#ormációt ka"ni& 'ívja a BE;8@:73 sámot& és keresse 2ódos
X(nest va(y /elcky %ndreát.
Ne szalassza el ezt a re$ek leHetőséget!
,4lt4zz4n Pilis$onostorra2 kezdjen =j életet!
Z[O C"ítői"ari =#t. 137: +!da"est& Fércse !. *.
³ BE;8@:73& BE;8@:7* 9aR$ ;;;8;;;;& 4eb$ 444.Ry..com
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
Conalak beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +& pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
2%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
26. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentumba szúrja be a dátumot úgy a jelölt
helyre, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! 9ll!tson be egyedi lapméretet! Hsökkentse a
fels0 marg magasságát - $m%re!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
XY 1ank
1*@E +!da"est& /ere(ély !. @?E.
3ele#on$ BE;?@:73
O-r/et0ény vállalkoz?k részére
Iátra sóló #olyósámla sávos kamatoással& 'avi kamat#ietéssel$
Crték'atár =amat
<?:<< <<< 9t *W
:<< <<1?: <<< <<< 9t 3W
: <<< <<< 9t #elett :W
=amat#ietés$ 2%F503% (a kamatok -jra be#ektetésével elér'ető éves 'oam$ **W)
Q!talékok$
9or(almi j!talék minden e(yes ter'elési tranakció !tán * erelék (min. 1<< 9tLdb)
D(yéb költsé(ek$
3ele#aRköltsé( 1<< 9tLdb
5kiratmásolat díja 1<< 9tLdb
9edeeti(aolás díja <&:W min. :<< 9t
Jostaköltsé( a tényle(esen #elmer)lt költsé(
Ténztár- ?rák@ 'ét#ő?"éntek& E.3<?1@.<<
+!da"est& ,akt!ális dát!m bes-rása.
XY 1ank
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
A keretes szövegrészekben igaz!tás tabulátor vagy táblázat
alkalmazásával +& pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +& pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 +- pont,
8érköz +- pont,
)gyedi lapméret +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
26$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3&. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 9ll!tson be egyedi lapméretet! Mgaz!tsa a
dokumentumot vertikálisan középre! A E(egh!vF szra alkalmazzon sz;rke bet/sz!nt!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
M0 G 1 A + :
a gy?gyszerészek WWW++1 "e0zetköz- $ongressz>sára
% kon(ress!s 'elye$ /ere(élyes& =astélysálló
Hdeje$ *<<B. 1<. <@?1<. <B8i(
% terveett "ro(ramot a mellékelt anya( tartalmaa.
Dllátást és sállást minden réstvevőnek t!d!nk bitosítani.
=érj)k& 'o(y a alábbi Cegisztráci<s la%ot kitöltve j!ttassák el 'oánk #aRon (BE;8
@7*1)M
Cészvételi d$j a teljes időtarta'ra ellátással+ !4 TTT .t@Bő
ellátás nélkül+ !! TTT .t@Bő
2e(iszt'áciBs lap
,ére$ jelentkezésnket nyil1#ntart#sba 1enni az
al#bbiak szerint%
Iég ne1e%77777777777777777777777777777777777777777777
)észt1e1ő%7777777777777777777777777777777777777777777
Poszterigény%7777777777777777777777777777777777777777
/lőad#sok%7777777777777777777777777777777777777777777
+z#ll#st igénylek FigenEne$G7777777777777777777777777
/ll#t#st igénylek FigenEne$G7777777777777777777777777
Al#Jr#s%777777777777777777777777777777777777777777777
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
=z;rke bet/sz!n alkalmazása +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
teljes dokumentumra +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
A részvételi d!jakat tartalmaz két sorban igaz!tás
tabulátorral 3tabulátor és megfelel0 igaz!tás4 +& pont,
Lontsorok tabulátorral +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
8érköz +- pont,
Certikálisan középre igaz!tás +- pont,
)gyedi lapméret beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
3&$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
31. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! Az voda nevét és székhelyét tartalmaz els0 két sort helyezze sárga alapra! Az él0lábba
szúrja be a dátumot úgy, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
Z[O Hskola
/o"ron
,ed1es +zlő!
Vrömmel értesítj)k& 'o(y iskolánk ebben a évben is rende kétna"os kiránd!lást a (yerekek
sámára. % alábbiakban köölj)k a kiránd!lás résletes "ro(ramját. =érj)k& mielőbb jelee&
'o(y 'oájár!l8e (yermeke résvételé'e va(y sem.
)dv*zlettel+ Os!sa néni
11 nap@
<@.3<$ ind!lás b!ssal
<E.<<$ me(érkeés /ternb)c'elbe& a sállás'elyek el#o(lalása& "i'enés és re((eli
1<.<<$ erdei (yalo(t-ra
13.<<$ ebéd& majd sabad "ro(ram& játék
1;.<<$ vacsora
21 nap@
<B.<<$ re((eli& majd sabad"ro(ram& játék
1*.<<$ ebéd
1:.<<$ ind!lás 'aa& me(érkeés kb. 1E.<<
% kedveményes résvételi díj$ 1< <<< 9tL#ő
3#%latkozat
E 2#ermekem kétnapos k%ránduláson !aló rész!ételé9ez 9ozzá=árulok> a rész!étel%
dí=at 9étfő%g bef%zetemF
E 2#ermekem kétnapos k%ránduláson !aló rész!ételé9ez nem =árulok 9ozzáF
.opron> 6CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Alá"rás:
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +& pont,
=árga mintázat +- pont,
Conalak beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +& pont,
Az EXdvözlettelF kezdet/ sorban jobbra igaz!t tabulátor
alkalmazása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Lontsor tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 az él0lábba
+& pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
31$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
'E1;2<*S A +ER=1E/I S3>R/NA3>N <A1? RÉSZ<É/E1RE
Vnkormányat!nk követkeő 'ó *. vasárna"ján s"ortna"ot rende& melyre e-ttal
is 'ív mindenkit& akinek #ontos a egészsége& seret moo(ni& és jól seretné
éreni ma(át.
PFQC tá!futó !ersen#> tá!N 16 km> ra=tN 1CFQC-kor a parkerdőtőlF
16FCC szabad b%<%kl%t:ra> %ndulás 16FCC-kor a Q-as ponttólF
16FCC n#ílt golfba=nokság HF <soportF
1RFCC dí=átadások> m7sor 9aza% élsportolók k8zrem7k8désé!elF
% e(és na" #olyamán térítésmentesen i(énybe ve'ető a 2idi !.8i általános iskola torna8 és
konditerme& valamint a Z[O +ank !sodája is.
11 órától ind!lnak a ker)let csa"atai köti #!tball8& kéilabda8 és astalitenis8mérkőések.
% neveések vé(ső leadási 'atárideje márci!s 1.
+e m6r6?& k9 .e sem'
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
A zárvonal kialak!tása szegéllyel, tabulátorral vagy vonal
rajzolásával +- pont,
2;lönleges st!lusú zárvonal kialak!tása +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
3'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
33. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
AK9I: az @? XYZ <enzink@tnál
3ankoljon le(alább E<<< 9t értékben& és máris Vné le'et e(y /martM
1inden E<<< 9t8ot elérő tankolásnál e(y sorsjegyet ka"& mellyel me(nyer'eti a a!tót va(y
a :<< más& értékes ajándék e(yikét. Uésletek a benink-tnál. %mikor sorsje(yet ka"&
"ecsételtesse le et a sóróla"otM 2a me(serett @ "ecsétet& 1 éven kerest)l in(yen vállalj!k
a!tója mosásátM
0emcsak a akciók miatt érdemes betérnie& 'anem a állandóan kedveő árak& a !dvarias
kisol(álás és a in(yenes sol(áltatások miatt isM
+ngyenes@
· Ola$*sere
· +g#(omás,elle#-rz+s
· Motormosás ./000 1t +rt+k2 ta#kolás 3elett4
· Eg( ká5+ a s'o67a# .8000 1t +rt+k2 ta#kolás 3elett4
P7H7 P7H7 P7H7
P7H7 P7H7 P7H7
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A táblázatban a sormagasság növelése +- pont,
A táblázatban $ellán bel;li igaz!tás v!zszintesen középre,
$ellán bel;li igaz!tás f;gg0legesen középre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
(egfelel0 szegélyezés +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
33$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
32. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 2ap$soljon be oldalszámozást! A dokumentumot
igaz!tsa vertikálisan középre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
@ KI TL)TÉNT A ,/.T&,,A.M
; t*rténele' előtti "ur<%át kül*nBéle né%cso%ortok
sokasága lakta. ?egt*//jükről se''it se' tudunk, de
/izonyos 'értékig rekonstruálhatjuk azoknak a
társadal'aknak az élet'<dját, a'elyek a B*ldk*zi-tengeri
kultArák %ere'vidékén tele%edtek 'eg. ; g*r*g és r<'ai
utaz<k Agy e'legették őket+ gallok vagy kelták.
:9k 6 m69 kelt%k@ 1i!tán
a rómaiak me('ódították
D!ró"a na(y rését& a
vaskori k!lt-rák beleol8
vadtak a birodalom
romaniált k!lt-rájába.
+ionyos 'elyi 'a(yomá8
nyok me(őrődtek& de
mediterrán k!lt!rális 'a8
tást (yakorolt a !ralkodó.
% kelták a im"éri!m
b!kása !tán jelentek me(
ismét a római vilá( "ere8
mén.
1a a t!domány aokat a
kora köé"kori cso"orto8
kat #o(lalja kelta néven
össe& melyek a mai /kó 8
cia& Trorsá(& 6ales&
Porn4all és +reta(ne
ter)letén éltek.
D ter)letek lakosai kö)l
ma sokan bkeltáknakc
tartják ma(!kat& aa a
kelta etnik!mot vallják
ma(!kénak.
$kBcia C A''szá( C Dales C 9'n#all C E'eta(ne
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Gáromhasábos tördelés +- pont,
Conal a hasábok között +- pont,
Automatikus elválasztás alkalmazása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
8érköz +- pont,
Certikálisan középre igaz!tás +- pont,
@ldalszámozás +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
32$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
33. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
Eg%s!er@en nag%s!er@& .(ZA;
B
>
1indi( van mele(ví minden mennyisé(ben& me(bí'atóan
% k;zvetett t%r8l>k előnye& 'o(y kényelmes& e(yidej> mele(ví8ellátást
bitosít "éldá!l a kony'ában& a #)rdősobában és a !'anyóban. % Z[O
ka"csolt tárolókban ? tér#o(at!knak me(#elelően ? mindi( van kívánt
'őmérséklet> mele( ví.
Den#el)l né'ány technikai kül*nlegességgel is kit>nik& amelyek elsősorban a i(en 'oss-
élettartamot bitosítják$
· a tároló és a csőkí(yó 'asnálati víel érintkeő #el)lete ománcoott&
· a ma(néi!mos védőanód mé( jobban véd a korróió ellen&
· a 9P=68mentes 'ősi(etelés me(akadályoa a #elesle(es 'ővestesé(et.
,,, )ftF 16RS Budapest> Ias:t uF 6RF $elFN PTU-RDSQ> faAN PTU-RDS6
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Als inde6es karakter +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
*upla sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
33$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
34. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! Az utols bekezdést formázza meg EH!msor -F st!lussal! A táblázat rá$svonalaira áll!tson
be piros sz!nt!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a dokumentumot, majd nyomtassa ki
$sak a táblázatos szövegrészt!
"' A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl körlevelet!
A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
` -6* '/8/,T/TÉ+I É+
IN0AT.AN8/J./+*TÉ+I )T7
% Z[O +e#ektetési és Hn(atlan#ejlestési Ut. me(bíás ala"ján hasznos$tásra&
illetve értékes$tésre a alábbi -ngatlanokat 'irdeti me(.
IJ$ Terlet
HasznosJt#si
leHetőség
ÉrtékesJtés
$"dja
+!da"est
ZZFH. ker)let
Jistrán( !. :.
:@<< m
*
7 sint
iroda
raktár
t!lajdonjo(8eladás&
bérleti jo( átadása
+!da"est
ZZFHH. ker)let
v-llanegye/ében
1@<< m
*
k)lön
bejárattal rendelkeő
iroda e(y)ttes
iroda&
kiállító terem&
bem!tatóterem
bérleti jo( átadása
InCrmáDiót munkai"őben EFGH óráig a IEJKHLMNKas
teleCns!ámn kapOat )$s!árs ZsóCiától0
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása 3nyomtatás és megfelel0 nyomtatás4
+& pont,
.et/ méretezése 3utols bekezdés kivételével4 +& pont,
.et/t!pus mdos!tása 3utols bekezdés kivételével4
+& pont,
1élkövér bet/k 3utols bekezdés kivételével4 +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása a táblázaton k!v;l +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A táblázat beáll!tásai 3$ellán bel;li v!zszintes és f;gg0leges
középre igaz!tás4 +- pont 5 & 6 7,# pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Liros sz!n/ rá$svonalak +- pont,
1els0 inde6es bet/ +- pont 5 & 6 7,# pont,4
1ormázás st!lussal +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
34$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
35. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 2ész!tsen másolatot a teljes szövegr0l a
dokumentumon bel;l, a másolat oldaltörés beszúrásával új oldalra ker;ljön! A dokumentum
él0fejébe !rja be a saját nevét! 2ap$soljon be oldalszámozást!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt, majd nyomtassa ki a
dokumentum &' oldalát!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
AZ ISZ1*)
% arab islám só enge/el0ességet jelent. % m!!lmánok %lla'nak
rendelik alá ma(!kat& őt tistelik mint e(yed)l i(a Hstent& amikor
el#o(adják a islám 'itet. % islám sent könyve a =orán& melyben
a Hsten kinyilatkotatja ma(át 1o'amed "ró#éta által. % islámban
*t ala%vető hittétel van+
L 9%t az eg#ed'l %gaz Hstenben>
L a szent k8n#!ekben> amel#ek %rán#mutatók az ember%ség számára>
L Hsten prófétá%ban>
L az ang#alokban>
L a t:l!%lágbanF
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása 3nyomtatás és megfelel0
nyomtatás4 +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +- pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
1ehér bet/k fekete alapon +& pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
8érköz +- pont,
@ldaltörés +- pont,
(ásolás +- pont,
@ldalszámozás +- pont,
?l0fej +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
35$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
3%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 2ész!tsen él0fejet, mely a saját nevét
tartalmazza! A táblázat ker;ljön új oldalra! 2ap$soljon be oldalszámozást!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
XYZ se<tapasz
1éretre vá(ott& darabonként csoma(olt ta"asok
kimondottan erős i(énybevétel esetére.
4 v8z7 és szennytasz8t?
4 leveg!átereszt!
4 ne0 raga/ a sebbe
4 b!rbarát és 0egb8zIat?an tapa/
%lkalmaás$ =GI/aIDAM
% ta"ast a me(tistított sebre 'elye)k -(y&
'o(y a seb#eltét a sebet #edje.
#árolás$ soba'őmérsékleten& s!(áró 'őtől
védve.
Minőségét me(őri a doboon #elt)ntetett
idő"onti(.
5U=H en(edélysám$ 3333L33
:C db @> D @: $$
? db :? D @: $$
C db > D <@ $$
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
táblázatos részig +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
1;gg0leges vonal kialak!tása szegélyezéssel vagy rajzolással
+- pont,
A vonal vastagságának áll!tása +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A táblázat szélességének $sökkentése +- pont,
A táblázat további beáll!tásai 3azonos oszlopszélesség a
táblázat szélességének $sökkentése után, $ellán bel;li
igaz!tás v!zszintesen középre +- pont 5 & 6 7,# pont,
8érköz +- pont,
?l0fej +- pont,
@ldaltörés +- pont,
@ldalszámozás +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
3%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
36. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! Az él0fejbe szúrja be a fájl nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
$árgy&
A:ánlat s!ámPtásteDOnikai ktatásra
3istelt %jánlatkérőM
0*sz*njük érdeklődésé1 "zAton küldjük ajánlatunkat.
Tanfolya0 )raszá0
Sllenértéke
GsoportonkéntB Ia a
ter0et nök
b-ztos8tKák
Sllenértéke
GsoportonkéntB Ia a
ter0et 0- b-ztos8tK>k
%J 1< :< <<< 9t ;: <<< 9t
6% *: *:< <<< 9t 3;: <<< 9t
62 *: *:< <<< 9t 3;: <<< 9t
D% *< *<< <<< 9t 3<< <<< 9t
D2 *< *<< <<< 9t 3<< <<< 9t
%mennyiben termet nem t!dnak bitosítani& -(y
"artnercé()nk ZZFH. ker.8i oktatókabinetjében t!dj!k a
oktatást lebonyolítani.
)dv*zlettel+
.....................................
/abó /imonetta
Z[O =#t.
3ele#on$ BE;8@:73
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +- pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobb oldali behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A táblázat további beáll!tásai 3$ellán bel;li igaz!tás
v!zszintesen középre, $ellán bel;li igaz!tás f;gg0legesen
középre, $ellán bel;li igaz!tás jobbra, $ellán bel;li jobb oldali
behúzás4 +& pont 5 D 6 7,# pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
8érköz +- pont,
1ájlnév beszúrása 3nem be!rása4 az él0fejbe +& pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
36$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
4&. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! Az él0fejbe szúrja be a fájl nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
"' A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl körlevelet!
A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
Az -6* gy"gyszernek ne$ $inőslő
gy"gyHat#s= készJt$ény2 a$elynek
Hat#s#t né3gy"gy#szati és kJsérleti
adatok igazolj#k7
Qavallatok$
Xltalános erősítő& élénkítő 'atás-. Dredményesen alkalma'ató
#első lé(-ti me(bete(edések me(előésére& ill. eny'ítésére.
%da(olás$
0a"onta *838sor *< cse""et kenyérre va(y c!korra cse"e(tetve
bevenni.
.-gyel0eztetés@
% késítményt (yermekek elől (ondosan el kell árni. Firá("orra érékeny
e(yéneknél aller(iás reakciót vált'at ki. /embe& nyálka'ártyára& nyílt vérő
#el)letre ne ker)ljönM
Tárolás@ 12[22 :;7on
9el'asnál'ató a (yártástól sámított 1E 'óna"i(& a #elbontástól sámított @
'óna"i(.
Gsszetétel+
:< ml tartalma 7&3 ( Z[O kivonatot ;<W8os alko'olos oldatban.
G(árt$a +s 3orgalmazza9 ::: Rt;
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása bal oldali és jobb oldali
behúzással a teljes dokumentumra +& pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont 5 & 6 7,# pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép poz!$ionálása +- pont,
A OH el0áll!tása +- pont,
8érköz +- pont,
1ájlnév beszúrása 3nem be!rása4 az él0fejbe +& pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
4&$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
41. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! A táblázat rá$svonalait áll!tsa kék sz!n/re!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
5stály$......................................... Hdő"ont$
......................................................
P&.6AT/)NA/.O,É+*PTO .AP
% Vn céljai$
1i a& amit a követkeő 'árom év során el seretne érnif Trja le résletesen
e(y )res la"ra& 'o(y milyen /eosztást, 'unkak*rt seretne elérni& milyen
#eladatokat vé(ene sívesenM
A! el$rni kPvánt munkát :elleme!!e a! alábbi n$Oán% s!empntból-
1ennyiben tartalma
• e(yéni va(y cso"ortos tevékenysé(et&
• irányító (terveés& döntés& serveés) va(y vé(re'ajtó jelle(> #eladatokat&
• emberekkel ka"csolatos tevékenysé(et (komm!nikáció& östönés& ellenőrés& értékelés&
tanítás& ké"viselet).
Vogyan értékeli saját 'agát az alá//i sze'%ontok szerintW &#egyen D-et a 'egBelelő helyre1(
"agyon K? Slfoga/Iat?
Gyenge
9feKleszten/!<
/akmai 'oáértés
Dlemő (ondolkodásmód
=reativitás
Vnbialom
=edeményeőkéssé(
Hnte(rációs ké"essé(
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 3Q$!mR alatt4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés 3Q$!mR alatt4 +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Mgaz!tás tabulátorral a sz;rke hátter/ részben +- pont,
Lontsorok tabulátorral +- pont 5 & 6 7,# pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
A mintán láthat táblázatos rész kialak!tása táblázat
alkalmazásával +- pont,
A táblázat els0 sorában $ellán bel;li v!zszintes és
f;gg0leges középre igaz!tás +- pont 5 & 6 7,# pont,
A táblázat rá$svonalainak sz!nezése +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
41$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
4'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! Az él0fejbe szúrja be a dátumot úgy, hogy az mindig
az aktuális dátumot mutassa!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a szövegszerkeszt0 program
alapértelmezett formátumában és nyomtassa ki a fájlt, majd mentse el sablonként is!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
Kát!m$
Hktatósám$
G(yintéő$
3istelt =ollé(aM
Vrömmel tájékotatj!k& 'o(y a Z[O Ut. kereskedelmi #or(alomba 'ota
-6* koz$etiku$aitM
D a termékcsalád kom"lett keelési le'etősé(et bitosít a kometik!sok
sámára. 3etsés serint alkalma'atók a ala"késítmények a k)lönböő
(yó(ynövénykivonatokkal.
1ellékelten k)ld)nk Vnnek e(y termékismertetőt& melyből résletes in#ormáció'o
j!t'at.
% Z[O kometik!mok me(vásárol'atók a Z[O sak)leteiben& melyek címét sintén
me(találja a termékismertetőben. Ára-nkat a 1e(rendelőla" tartalmaa.
Uemélj)k& 'o(y #elkeltett)k érdeklődését& és várj!k me(rendelését.
3istelettel$
9o(lár Aábor
na(yker. i(a(ató
.(Z G%óg%n#v$n%KCel"lg!ó $s +ereske"elmi Rt0
1!79 uda%est, FsiráB u. 98. ¯ 4444 uda%est, =B. 1.
W BE;8@:73 9%Z$ BE;83*1@ 3DIDZ$ BB8BBBB& +anksámlasám$ %% BBB81*37:@E;
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +- pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a teljes
dokumentumra +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
=zimblumok beszúrása +- pont 5 & 6 7,# pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
8érköz +- pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 az él0fejbe +& pont,
(entés sablonként +& pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az adatforrás
$satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése +- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
4'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
43. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! 2eressen a szövegszerkeszt0 program
súgjában a billenty/paran$sokkal kap$solatos informá$ikat, majd másolja be a dokumentum új
oldalára!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
ALL-IN-ONE 9000
% Z[O 1a(yarorsá( le(modernebb tele#aRa
Iéernyomtató& másoló és tele#aR e(yben$ a Z[O #aRok
-j (enerációja.
%onnal dok!mentál'ató& normál "a"írra nyomtatott
tele#aRvétel. /ámító(é"es inter#és& skenner és
maRim!m :1* 1+ bővítési le'etősé(.
Fétel és adás a memória se(ítsé(ével "ár'!amos módban.
% le((yorsabban me(tér)lő irodatec'nikai ber!'áás.
Ter0ékbe0>tat? az n -ro/áKábanX Ur/ekl!/KönX
Z[O 1a(yarorsá( =#t.
1!75 uda%est, odza u. 11. #eleBon+ 456-7893, .aP+ 456-7891
7 másoló(é"
7 #aR
7 léernyomtató
7 értékesítés
7 servi
Pé5s% >>E>>>>
Qebre5en% ??E????
+zeged% @@E@@@@
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
teljes dokumentumra +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
vonal rajzolásával +- pont,
2;lönleges st!lusú vonal kialak!tása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
8érköz +- pont,
@ldaltörés +- pont,
(egfelel0 informá$ik a súgbl +- pont,
(ásolás +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
43$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
42. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum végére !rja be annak a
men;pontnak a nevét, amellyel keresés végezhet0 a szövegben! Mgaz!tsa vertikálisan középre a
dokumentumot!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
A *** Ala3Jt1#ny 3#ly#zatot Jr ki7
A pályázat té0áKa@ Az Oroszlánk-rály G1 0esef-l0
% (yermekek alkotásaiból mesekönyvet seretnénk késíteni.
% "ályáati m!nkákat a óvodák által k)ld'etik el cím)nkre.
=ate(óriák$
© raj
© #estés
© sínes"a"ír8ra(astás
© sírkréta
% díjaás kate(óriánként történik& e(ysé(esen. % díjakat a vilá('ír> Z[O cé(
s"onorálja.
H. 'elyeett$ 1<< <<< 9t8os ajándékcsoma(
HH. 'elyeett$ :< <<< 9t8os ajándékcsoma(
HHH. 'elyeett$ *: <<< 9t8os ajándékcsoma(
<ek%l=+si 'atári=-9 k41etkező H" 9RAe7
A ké3ek H#tulj#ra kérjk2 szJ1eskedjenek ol1asHat"an
r#Jrni a gyer$ekek ne1ét2 5J$ét és életkor#t7
Az nne3élyes dJj#tad#sra a k41etkező H" :RA#n kerl sor
az 666 +zJnH#zban7
Posta5J$% >>>> 'uda3est2 Pf7 >>>7
/ok sikert kíván!nk (yermekeiknekM
A( ORO'(&Á"$+RÁ&Y
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +- pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +& pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
teljes dokumentumra +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont 5 & 6 7,# pont,
A sz;rke alapra helyezett szövegben igaz!tás tabulátorral
3megfelel0 te$hnika és megfelel0 igaz!tás4 +& pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
8érköz +- pont,
Certikálisan középre igaz!tás +- pont,
2eresés 3men;pont be!rása a dokumentum végére4
+- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
42$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
43. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum végére !rja le, hogyan vált
fel;l!rás mdra a szövegszerkeszt0 programbanS
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
Fállalat$
1!nkakör$
+ze$in#riu$i értékelőla3
DEF >ktatási 0*z%ont 0Bt.
=érj)k& se(ítse m!nkánkat a alábbi kérdések me(válasolásávalM
'ze0-nár->0@
=érj)k& 1?:8ös skálán értékelje a seminári!m k)lönböő témaköreitM
le(kevésbé 'asnos le('asnosabb
9elmérés módsere 1 * 3 7 :
G(y#él?)(ynöksé( ka"csolat 1 * 3 7 :
Dlemések 1 * 3 7 :
9eladatok?test 1 * 3 7 :
Dsettan!lmány 1 * 3 7 :
1. Vssessé(ében mennyiben t!dott -j in#ormációt sol(áltatni a seminári!mf
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
*. 1elyik résről 'allott volna mé( bővebbenf
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
3. Folt8e olyan kérdés& melyet nem érintett a seminári!m& de Vn sívesen vette volnaf
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
SlIelyezés[ellátás@
© 1ennyire volt elé(edett a seminári!m 'elysínévelf
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
© 1ennyire volt elé(edett a men)velf
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
© D(yéb$
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
K"sz"#$%k& 'og( megosztotta 5el%#k 5+lem+#(+t)
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
A sz;rke alapon lév0 szöveg igaz!tása tabulátorral
3tabulálás és megfelel0 igaz!tás4 +& pont,
Conalak tabulátorral +- pont,
=zámozás alkalmazása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
8érköz +- pont,
1el;l!rás md 3be!rás a dokumentum végére4 +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
43$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
44. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! Az él0fejbe szúrja be a dátumot úgy, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
+aint .u5ia
;z "NSF, a Ne'zetk*z*sség és az ;'erikai Llla'ok Szervezetének tagja.
3er)lete$ @1@ km
*
Iakóinak sáma$ 1@< <<< (*<<:)
9ővárosa$ Pastries& @3 <<<
0yelvek$ an(ol ('ivatalos)g #rancia "atois
Fallás$ római katolik!s (E*W)
Llla'Bor'a+
A 11 tag: szenátus megbízott test'letF A kép!%selő9áz 1U tag=át 8té!enként
!álaszt=ákF M%nden nag#kor: állampolgár sza!azásra =ogosultF A főkormán#zó V 3ag#-
Br%tann%a k%rál#nő=ének> eg#szersm%nd .tF +u<%a uralkodó=ának kép!%seletében V
megbízza a parlament% t8bbséggel rendelkező m%n%sztereln8k8t> ak% azután a
parlamentnek felelős kormán#t alakítF
.öl/raKz- Kelle0z!-@
· /t. I!cia erdős& 'e(yes si(et. Ie(ma(asabb cs-csa a 1o!nt Aimie& B:B m.
· C('ajlata$ /t. I!cia nedves& tró"!si é('ajlat-. % sára évsak jan!ártól á"rilisi( tart.
Gaz/asága@
% (adasá( a meő(adasá(ra é")l. 9ő terménye a banán és a kók!sdió. 0öveksik a
ide(en#or(alom #ontossá(a.
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
Az oszlopos elrendezés/ szöveg igaz!tása táblázat vagy
tabulátor seg!tségével +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
8érköz +- pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 az él0fejbe
+& pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
44$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
45. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! Gogyan kell mdos!tani a szövegszerkeszt0 program felhasználi adataitS A
dokumentum végére !rja be a megoldáshoz használt men;pontnak a pontos nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez (e)*+(,ett
-.r+ték.k/t a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! A felad <n legyen!
(entse a törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a bor!tékokat a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
A (en(szte'film
0é'ány néma#ilm& mint Qose"' von /ternber( (1EB7?1B@B) b%lvilá(c8ja
(1B*;) már a serveett b>nöésről sólt& de valójában csak a hangosBil'& illetve a
sestilalom !táni időkben lett né"ser> a (en(ster#ilm& (yakran a életből vett&
aonosít'ató 'ősökkel. Dd4ard A. Uobinson (1EB3?1B;*) ? k)lönösen %l Pa"one
sere"ében& b% kis Péárc8ban (1B3<) ?& valamint Qames Pa(ney (1EBB?1BE@) és
2!m"'rey +o(art (1EBB?1B:;) mind (en(stersere"ekben t>ntek #öl.
)ésőbb> a gengszter!%lág ábrázolásának 'r'g#én a f%lmek
társadalm% problémákkal %s foglalkoztakF 1PDP-ben B%ll# W%lder
?szF 1PCR@ megrendezte a m7fa= káprázatos paró"iá:átN XIan>
ak% forrón szeret%Y ?1PDP@F A ?1onn$ és @l$deA B-.40C és a
?Kereszta2aA B-.0-C a *Dfaj nag$jai közé szá*"tanak+
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
vonal rajzolásával +- pont,
2;lönleges st!lusú vonal kialak!tása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
*upla sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
1elhasználi adatok mdos!tása 3men;pont be!rása a
dokumentum végére4 +- pont,
.or!ték t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A felad és a $!mzettek megjelen!tése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a
megadott helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a bor!tékok mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
45$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
4%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! 2ész!tsen másolatot a teljes szövegr0l a dokumentumon bel;l, a másolat oldaltörés
beszúrásával új oldalra ker;ljön! 2ap$soljon be oldalszámozást!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt, majd nyomtassa ki a
dokumentum &' oldalát!
3. A létrehozott dokumentumot szeretné több személynek elk;ldeni' 2ész!tsen ehhez *+(kéket
0etiketteket1 a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával! (entse a
törzsdokumentumot, továbbá egyes!tés után a $!mkéket 3etiketteket4 a vizsgaközpont által
megadott helyre és néven!
M i F a i l E % l ( a k v G
A M e s t e ' é s M a ' ( a ' i t a
/okatlan a m>alkotás sorsa. /okatlan& 'o(y e(y re(ény& amelyet
ne(yedsáaddal írójának 'alála !tán "!blikálnak elősör& e(yseriben a
nemetköi érdeklődés köé""ontjába ker)l& a *<. sáadi vilá(irodalom remekei
köé sorolják& 'óna"okon át a ny!(ati la"ok bestsellerl-stá-nak élén áll& serőjét
"edi( =a#kával& Qoyce8sal emle(etik e(y sorban.
Ki A Kester és Kargarita siker+#ek titkaM A $odern
szatJra2 a fantasztiku$2 a groteszk és az
intellektu#lis 3r"za ele$eit egyesJtő regény a $ai
kor e$berének nagy 3roblé$#ira keresi a 1#laszt%
$i a $értéke j"nak és gonosznak az olyan
egyéniségnél2 akinek $érHetetlen Hatalo$
4ssz3ontosul a kezébenM Hol az igazs#g Hat#ra a
tere$tő indulat sodr#s#banM + kinek a gondja2 Hogy
a Hu$aniz$us esz$ényeire 1igy#zzon k4zbenM
% re(ényben& akár a köé"kori mistéri!mjátékokban& 'árom& e(ymással soros lo(ikai
ka"csolatban álló síkon bonyolódik a cselekmény$ a Bantasztiku', a val<ság és az elvont Biloz<Bia
s$kján. &...(
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása 3nyomtatás és megfelel0 nyomtatás4
+& pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
@ldaltörés +- pont,
(ásolás +- pont,
@ldalszámozás +- pont,
H!mke 3etikett4 t!pusú törzsdokumentum definiálása és az
adatforrás $satolása +- pont,
A $!mzettek megjelen!tése +- pont,
A törzsdokumentum mentése a megadott néven a megadott
helyre +& pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a $!mkék 3etikettek4
mentése a megadott néven a megadott helyre +& pont,
4%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
46. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre! Mgaz!tsa a dokumentumot vertikálisan középre!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven, majd nyomtassa ki a fájlt!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
%&a még 'ossz( é)eim )ol"á"ak 'átra* +t)e"et a
,i -si"g ta"ulmá"yozására sze"tel"ék* mi)el e
ta"ulmá"yok ré)é" "agy )esze!elmeket ker.l'et
el az em/er.0
P509SPHS/
¡ % le(ősibb kínai könyvet& a titokatos Qi Psin(et tartja keében a olvasó. % jóslásra
vonatkoó sabályokat és (ondolatokat több mint 'áromeer évvel eelőtt je(yete le Fen király
és #ia& Ps! 'erce(. % ré(i kínaiak 'ittek abban& 'o(y a életet irányító ma(asabb erők vonalai
ki"!'atol'atóak& a jövő me(ismer'ető& eért élet)nk e(y8e(y sors#ordító "illanatában -tm!tatást
ny-jt'at a -áltozás k*nyve& a Qi Psin(.
D a k)lönle(es m> sors!nk titkairól lebbenti #el a #átylat ? i(almasabban& mint bármi
más#ajta jóslás. 1ert a -áltozás k*nyve senkinek sem ad e(yértelm> b'asnálati !tasítástc
va(y 'olmi t!dósítást valami#éle el'atároott jövőről. *öv!Két 0-n/enk- 0aga alak8tKa&
ma(a dönt.
$eg#em V ne teg#emZ Hndul=ak V ne %ndul=akZ Hl#en és 9asonló kérdések
eld8ntésében segít% a f%g#elmes> gondolkodó ol!asót a Iáltozás ma %s
!%lágszerte forgatott k8n#!eF
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
Certikálisan középre igaz!tás +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
46$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
5&. FELADAT
-' Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A EH!m;nkF kezdet/ bekezdést helyezze sárga
alapra! 9ll!tsa be a dokumentum als margját " $m%esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a dokumentumot majd nyomtassa ki
$sak a kiad $!mét!
3. A vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával kész!tsen a dokumentumbl
körlevelet! A levél elején szerepeljen a név és a $!m! )gyes!tés után mentse a leveleket a
vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
«név»
«cím»
/is!telt +ll$ga-
=ösöntj)k a =5//S32 =H%Kd nevébenM
2a Vn mé( nem találkoott kiadónk sámítástec'nikai
kiadványaival& most itt a kiváló alkalom& 'o(y me(ismerje őket&
és me((yőődjön arról& 'o(y mi valóban i(ényes kivitelben
kés)lt& sínvonalas könyveket kínál!nk& melyek mind a témával
ismerkedők& mind a sakértők sámára érdekes és
nélk)lö'etetlen in#ormációkat tartalmanak.
Mellékeljük katal<gusunkat.
Jontosan mit ajánl!nk Vnnekf
· 'zá08tásteGIn-ka- szakkönyvek séles válastékát&
· minősé(et mind könyveink tartalmát& mind k)llemét illetően&
· kényelmes és (yors vásárlási le'etősé(et&
· és vé()l& de nem !tolsósorban kedveő árakat.
Uemélj)k& kataló(!s!nk elnyerte tetsését& és a me(rendelt könyvek 'asnos
se(ítőtársai lesnek m!nkájában& 'obbijában.
Pím)nk$ 1<73 +!da"est& Psányi I. !. 37. 9aR$ (1) 3;<8<@1E.
+!da"est& *<.............................................
)dv*zlettel+
a )%adó munkatársa%
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása 3nyomtatás és megfelel0
nyomtatás4 +& pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
=zövegdoboz beszúrása +- pont,
=zövegdoboz poz!$ionálása +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
=árga mintázat +- pont,
Lontsor tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum elejére +- pont,
A dokumentum mentése +- pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
5&$%&
/ámítástec'nikai
sakkönyvek séles
válastékaM
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
51. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! EA dzsungel könyveF kifejezés bet/sz!nét áll!tsa
naran$ssz!n/re! A dokumentum végére !rja be egy olyan billenty/nek a nevét, amelyet a kisbet/s
és nagybet/s !rás közötti váltásra alkalmaz!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
«veetéknév» «!tónév»
«irányítósám» «város»
«cím»
Kedves Diáktársunk!
% iskolánk sínjátsó köre me('ív
A 4 Z $ & N G 0 . K ; N Y + 0
c. előadás!nkraM
&Cudyard 0i%ling regénye nyo'án(
2elysín$ iskolánk dísterme
Hdő"ont$ jövő "énteken 1@
<<
óra
=örem>ködik$ % iskola tan!lóiból álló tánckar
Kísletejelme$ =ovács Hrma tanárnő
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
Aaran$s bet/sz!n +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
teljes dokumentumra +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
8érköz +- pont,
Cáltás a kisbet/s és nagybet/s !rás között 3billenty/
nevének be!rása a dokumentum végére4 +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
51$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
5'. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
/J5U30%J /J5U30%J /J5U30%J
«veetéknév» «!tónév»
«irányítósám» «város»
«cím»
e!"#vó
Hskolánk a követkeő 'óna" *. vasárna"ján ismét me(rendei a
'a(yományossá vált s"ortna"ot. % ostályok több versenysámban mér'etik
össe (yorsasá(!kat& erej)ket& )(yessé()ket és t!dás!kat.
A! $rt$kel$sbe a! s!tál%k s!urklótábrának l$ts!áma $s
Oangere:e is beles!ámPt- © <árunk min"enkit-
; szervezők
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
Mgaz!tás tabulátorral vagy táblázat alkalmazásával az els0
sorban 3megfelel0 te$hnika és megfelel0 igaz!tás4
+& pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
5'$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
53. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
/3+-2O$I I$KO.A
HHHH /=vá'sI .i(et %tca H
«veetéknév» «!tónév»
«irányítósám» «város»
«cím»
:e?ves Aut>névB'
Vrömmel értesít)nk& 'o(y jelentkeésed és a
elm-lt éves m!nkád ala"ján beker)ltél a iskolánk
nyári ví"arti táborába.
% tábor résletes "ro(ramját később k)ldj)k el.
>=5"zlettel9
777777777777777777
/rős P#l
t#bor1ezető2 testne1elő tan#r
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
53$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
52. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum els0 bekezdésére áll!tson be
piros bet/sz!nt! A dokumentum végére !rja be annak a men;pontnak a pontos nevét, amellyel a
formátum másolására szolgál gombot tartalmaz eszköztár kiNbekap$solhat!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást! Az adatforrás felhasználásával kész!tsen a
dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljenek a
megfelel0 mez0k! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
A MB0 >RSZ*G>S
A)A/ŐR SZ2N;*ZI 'ESZ/I<*1>N
AvezetéknévB Aut>névB
a() «D(y)ttes» társ!lat ta(jaként
«sere"» sere"ében
ny-jtott sínvonalas alakításáért dicséretben réses)lM
__________________________
a r e n d e z v é n $ e l n ö k e
[FGF
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
Liros bet/sz!n +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3vonal és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
8érköz +- pont,
)szköztár kiNbekap$solása, amelyen a formátum
másolására szolgál gomb találhat 3a megfelel0
men;pont be!rása a dokumentum végére4 +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
52$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
53. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A E(egh!vF szt tartalmaz bekezdés hátterét
áll!tsa kék sz!n/re!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
«veetéknév» «!tónév»
«irányítósám» «város»
«cím»
e ! " # v ó
$e/ves \vezetéknév] \>t?név]X
/eretettel me('ív!nk ja e(y)ttes)nk 'olna" este tartandó első nyilvános
koncertjére.
+ Jontos idő"ont $ *<
<<
óra
+ 2elysín $ % kikötőben talál'ató le(na(yobb 'ajóM
Kegjelenésedre feltétlenl sz#$Jtunk!
; Xazzy együttes
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
2ék mintázat +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
1elsorolás alkalmazása +- pont,
A felsorolás soraiban igaz!tás tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
53$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
54. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! Mgaz!tsa a dokumentumot vertikálisan középre! Az
él0fejbe !rja be a saját nevét!
&' (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
«veetéknév» «!tónév»
«irányítósám» «város»
«cím»
/is!telt Qve!et$kn$vR Qutón$vR-
3ájékotatj!k Vnt és =edves Psaládját& 'o(y étterm)nk a +ástya !tcában
me(nyíltM /"ecialitásaink a olas ételek& de a ma(yaros íek kedvelőit is
örömmel kisol(álj!kM
· /ombatonként a 78ta(- családok Bél áron rendel'etnek a
családi ebédmen)kbőlM
· /íves #i(yelm)kbe ajánlj!k különleges /esszertKe-nket isM
Szeretettel várjuk Gn*ket1
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
)o<s%s 1lek Bór Béla
főszaká<s 'zlet!ezető
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés jobbra igaz!tása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
Alá!ráshelyek tabulátorral 3pontsorok és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
Certikálisan középre igaz!tás +- pont,
?l0fej +- pont,
8érköz +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
54$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
55. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre! A megszl!tásra áll!tson be kék bet/sz!nt! A dokumentum él0fejébe szúrja be a dátumot úgy,
hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
\vezetéknév] \>t?név]
«irányítósám» «város»
«cím»
$ % s z t e l t & g # f e l ' n k (
D-ton értesítj)k& 'o(y in#ormációs tele#onsám!nk me(váltoott. % -j sám$
W: C-1-$#!-543
D(yben #el'ívj!k síves #i(yelmét& 'o(y a követkeő 'óna" során
sol(áltatásaink e(y rését rendkív)li kedveménnyel ajánlj!k. =érj)k& keressen
#el minket semélyesen& va(y érdeklődjön a -j tele#onsámonM
)dv*zlettel+
5rF +%pton Már%a
[; menedzser
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
2ék bet/sz!n +- pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +& pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
=zimblum beszúrása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Aktuális dátum beszúrása 3nem be!rása4 az él0fejbe
+& pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
55$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
5%. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! 9ll!tson be fekv0 laptájolást!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást! Az adatforrás felhasználásával kész!tsen a
dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljenek a
megfelel0 mez0k! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
\vezetéknév] \>t?név]
Jályáat kódsáma$ «kód»
TI+*T/.T P&.6&*S!
/ajnálattal értesítj)k& 'o(y a me('irdetett állást e(y m á s i k
" á l y á ó nyerte el.
%mennyiben beny-jtott dok!ment!mmásolataira -gényt tart& kérj)k&
#áradjon be semélyesen& va(y 'ívja #el Fércsei Iáslót a BE;8@:738as
tele#onsámon& 'o(y "ostá'ass!k Vnnek. 2a me(keresése elmarad& -(y
E na" !tán a anya(ot 'egse''is$tjük.
)dv*zlettel+
AndreT U7 Polansky
H) Qe37
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
=zöveg szélességének áll!tása jobb oldali behúzással a
teljes dokumentumra +- pont,
.ekezdés bal oldali behúzása +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
Alá!rás tabulátorral +- pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
1ekv0 laptájolás +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
5%$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
56. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",#
$m%esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást! Az adatforrás felhasználásával kész!tsen a
dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljenek a
megfelel0 mez0k! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
Z[O %I%JT3FX0[H H/=5I%
1*@7 +!da"est& D"er !. 1*;L%
3el.L#aR$ BE;8@:73
I G A Z > 1 * S
H(aolom& 'o(y \vezetéknév] \>t?név]B s)letési 'ely$ «s)l.'ely»&
s)letési idő$ «s)l.idő»& a «tan#olyam» nev> tan#olyam mod!láró vis(áit
sikeresen teljesítette& eért a szak'ai vizsgát 'egkezdheti. % sakmai vis(a
idő"ontjának kijelölése #olyamatban van. % vis(a idő"ontjáról 'ivatalos
értesítést k)ld)nk e(y 'éten bel)l.
.....................................
Jakab Hst!án
tanul*án$i igazgató
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +- pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés els0 sorának behúzása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
2iskapitális bet/k +- pont,
Conal beillesztése szegélyezéssel vagy tabulátorral vagy
rajzolással +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3pontsor és megfelel0
szövegigaz!tás4 +& pont,
(ásfeles sorköz +- pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
56$%&
ECDL – Szövegszerkesztés – Syllabus 5. alapján
%&. FELADAT
1. Gépelje be és formázza meg az alábbi levelet! A dokumentum bal és jobb margját áll!tsa ",# $m%
esre!
*. (entse el a vizsgaközpont által megadott helyre és néven a fájlt!
3. 2ész!tsen egy legalább & rekordbl áll adatforrást 3$!mlistát4! Az adatforrás felhasználásával
kész!tsen a dokumentumbl körlevelet! A levélben 3a mintában felt;ntetettek szerint4 szerepeljen a
név és a $!m! (entsen el minden állományt a vizsgaközpont által megadott helyre és néven!
D' Ayomtasson ki legalább egy levelet, vagy az eredeti dokumentumot!
\vezetéknév] \>t?név] résére
«irányítósám» «város»
«cím»
3 i s t e l t J a r t n e r ) n k M
/z=ton értesJtjk2 Hogy a )avasszal is f'(
a /öld 57 fil$ első 1etJtésére j41ő Hétfőn2
9?
RR
"rakor kerl sor az -6* 8il$st=di" --NI7
ker72 *4ld dűlő u7 C7 sz7 alatti
1etJtőter$ében7
% vetítés ártkör>& minden me('ívott két vendé(et 'o'at.
A vet"tés után Eeszédet *ond Felleni Gános rendez(+
Gdvölettel$
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Jo'onkos Sándor
Értékelési ir!"elvek#
*okumentum mentése +& pont,
*okumentum nyomtatása +- pont,
.et/ méretezése +& pont,
.et/t!pus mdos!tása +& pont,
1élkövér bet/k +& pont,
*0lt bet/k +& pont,
Aláhúzott bet/k +& pont,
.ekezdés középre igaz!tása +- pont,
.ekezdés sorkizárása +- pont,
2eretezés 3szegélyvonalak4 +- pont,
(egfelel0 mdon végzett keretezés +- pont,
=z;rke mintázat +- pont,
>itk!tott bet/k +- pont,
Alakzat vagy kép beszúrása +- pont,
AlakzatNkép pozi$ionálása +- pont,
1els0 inde6es karakter +- pont,
Alá!ráshely tabulátorral 3vonal és megfelel0 szövegigaz!tás4
+& pont,
8érköz +- pont,
(arg beáll!tása +- pont,
Adatforrás létrehozása és feltöltése legalább két rekorddal
+- pont 5 & 6 7,# pont,
Adatforrás mentése a megadott néven a megadott helyre
+- pont 5 & 6 7,# pont,
*okumentum törzsdokumentumként történ0 definiálása és
az adatforrás $satolása +- pont,
A mez0k beillesztése a törzsdokumentum megfelel0
helyére és a dokumentum mentése
+- pont 5 & 6 7,# pont,
)gyes!tés új dokumentumba, majd a levelek mentése a
megadott néven a megadott helyre +& pont,
%&$%&