KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

Az Uranita egy életre elkötelezi magát. amit a bankárok. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. se pénzt. Ami a Kvadron. a növények. az emberek többsége bunkó. a csillagok. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. Az Uranita annak szenteli az életét. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. De. kiegészítője. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. buddhistákat. Mert beszélhettek a papok akármennyit. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. hogy törődjenek velük. a részvét. megnyerni az ügyünknek. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. hogy a Teremtője se ismerne rá. hanem meggyőzni akarjuk. hanem inkább azok végösszegeként. Tripitáka. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. múzsája. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. se támogatást. és ne csak a rosszat lássuk. mert nyitott a szintézisre. de a jót is. Korán. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. tettenérje a csalást. a nyitottság. mindenütt falakba ütközik. Uránia nem más. A világ lehet velünk ellenséges. Mért. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. krishna-hívőket. se elismerést. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. mint az Univerzum Megszemélyesítője. az Isteni Anya. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. Ellenfeleinket nem legyőzni. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. Ugyanígy. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. a matek. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. könyvét! Ebből kiderül. Mert úgy érzem. stb. ellenkezőleg. Védák. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. mint az avatott tudósok. csak az 6 . Isten. a kereszténység nem? Számoljuk össze. Csak az pillanthatja meg. Az egyetlen megoldás.URANIZMUS. az ásványok. Többet tud. fizika vagy kémia. Megteszi azt. Megvan a szent iratuk is: Biblia. hitet. Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. Tóra. és nem vár érte se Nobel-díjat. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. Bhagavad-Gíta. a szellemek. Buddhához Tárá tartozik. Persze a tudomány változik. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. vagy bármi más. hogy a tudományba beleássa magát. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. energiát és titkos szabadságot. eljegyzi magát a Feladattal. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. pénzemberek. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. Ez a végösszeg a szeretet. Krishnának Rádharáni. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. nőnemű megfelelője. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. Talmud. Vishnunak Szaraszvatí. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. az újra. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. aki tényleg ennek szentelte az életét. Tudja. hogy az emberek nem érdemlik meg. A tapasztalat azt mutatja. a mágia és a vallás is. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. mohamedánokat. megismerje és megértse. a matematika. A keresztényeket. mint a Biblia.

hogy a Tudás kulcsa a matematika. pokolba vagy mennyországba. Ha egyáltalán szóba jön. tömegpusztító. Ha valaki Uranita akar lenni. növényeket. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. Az. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. minden ellenszolgáltatás nélkül. hiszek az újjászületésben. amelynek első dolga az. ő mindig az marad. hanem szellemlények. mint Uranita. Én. A Csillagok Gyermekei vagyunk. Szeretni kell az embereket. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. jobb életet remélve. Amely Isten. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. az első dolga az legyen. ne ilyen embertelen. mint az anyag átlelkesítése. Nem is tehetek mást. a hazugságokat. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. mert a matek a hatalom eszköze. gyilkolást helyezi előtérbe. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. saját igazi Önvalójára ébred. elfelejt mindent. alámerültek az anyagivilág poklába. csak hinni kell. hogy eredendő bűn. a szellemvilágtól. hogy ne szeressék. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. Szándékosan tanítják úgy. világot uraló. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. Mintha nem is lenne. Tudjuk. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. és leleplezze a csalást. Meg akarom mutatni a világnak. tehát nem bűn volt. Alászálltak. hanem egy misszió. egy Krisztus. átadjam az emberiségnek. megmentője. Leszállunk az Anyag poklába. átél. amit később megbánna. Azt a Feladatot kaptam. Az Uranita nem fél. az ember semmi. kétely nélküli ölést. amit úgy hívnak. fénnyel telítése. kegyetlen eszközöket. Minden a pénz. ha világvégével. ha egyszer fellobban. Elviselni a tehetetlenséget. Az Uranita kétely nélkül hisz. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. az erotika úgyszintén. csak negatív 7 . Az embernek nem ez az alaptermészete. Ha széttépnek. állatokat. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. a parajelenségekből. A szex. gonosz hatalom legyen. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. ha elégetnek. a szeretetet. a többi már magától jön. akik lemerültek a tenger mélyére. kárhozattal. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. tüzes tóval. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. Erre csak egy szent képes. Út leszek. amit láttam és átéltem. hogy olyat tegyen. A matek ugyanis egészen más dolog. és a gépies. amibe önként sétált be. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. Mi hozzuk a szabadulást. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. többé nem huny ki soha. amely a Fénybe visz. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. aki szeret mindent és mindenkit. aki: A lények segítője. Fáklya leszek. A Kék Láng.anyagiakért él. kémiát. a pornó. tud. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. Däniken kutatásai meggyőztek arról. elszakít az örök forrásoktól. hogy segíthessek minden szenvedőn. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. és a hatalom birtokosai nem akarják. okkultizmusból. egy Buddha. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. a megváltást. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. Csak akarni kell. ezer alakban születek újjá. hogy mindent. Ha a hülye is tudja a fizikát. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. cselekszik és megvalósít. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. az egész világot. Ádám és Éva nem bűnösök. Ez így nem igaz. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. És eközben ő maga is megvalósul. világpusztító. a kirekesztettséget.

se faji. Mindegy. pl. mellékösvényekkel. amit tesz. az Út végén. Hát valami ilyesmi az Uranita is. mert semmi se hiábavaló. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. lesajnálóan beszélnek róla. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. Isten áldjon! 8 . hogy amit elkezdtem. hogy majd elnyeri égi jutalmát. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. Szabadon választasz. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. ezért teszi. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. hogy mindent ingyen publikálunk. Hiszem. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. a Káoszelméletet. Tudja. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. Szeretlek téged is. Utunk a Fénybe visz. Most az Internet változtatott ezen. Ennek az az ára. Szeretek minden lényt. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. és az állásukkal játszottak. nem baj ha megvan a magad vallása. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. Szegénységi fogadalomban él. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. és ez nekem elég. Nem rekesztek ki senkit se vallási. Ha idáig elolvastad. Azok a dolgok. minden tettét neki ajánlja. Hát ezért kell Uranitának lenni.minősítéssel. Nem kérek tőled többet. se más alapon. meggyőződése. A szerzetes Istent szolgálja. annak folytatása lesz. Mi van a mai. Legtöbben titokban dolgoztak. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. vagy akár az ellentáborba tartozol. kedves olvasóm. mekkora kerülőkkel. és majd ott. A Te utad is a Fénybe visz. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. hogy azon kell csodálkoznunk. nem fog elhalni a bús csendben. akár hozzám tartozik. akár nem.

a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. és nagyon sok új vallás. az is. a 9 . század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora.állat. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. ne politizálj. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. 2000 éves. szekta megjelenése. Csodálatos templomok. jobban mint te magad. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. hogy ők mások mint a többiek... a sziklák. A homok. életedet. Sixtusi kápolna. ne olvass újságot. Szakítsanak a hagyományokkal. Pieta. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte.. hogy mi kell neked. azaz a nagyenergiájú részecskék. célt és értelmet adnak az embereknek. amiben a mai ember kénytelen élni. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. A XX. szívből jövő. Csak a mi könyveinket. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél. Isten női fele. hogy ez is. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. gyermeki hit.. Eszközeik a totális uralom az anyagi. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. tetteidet ajánld fel Istennek. mert ez már megtisztított szellemi táplálék. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. Tadzs Mahal. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet. a közvetlen egyesülés Istennel. amely nem más. a tudományt a vallásnál. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. mert mind gonosz varázslattal van telítve. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. festmények. Szent Péter Bazilika. folyóiratainkat olvasd. Láthatjuk. Látjuk. tartózkodj a nemi élettől.és emberáldozatok. Földünkön többezer éve a Jang. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. hogy égessék el a könyveiket. légy vegetariánus. Ne nézz TV-t. ez a mai modern vallások szellemi arculata. a Mindenség Megszemélyesítője. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. mint Síva tánca. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. a fasizmus. Gondolataidat. Kb. Nem más ez. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. hanem a Tudás és az Átélés. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. és mi tudjuk. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. A hívőket arra inspirálják. a versenyt az együttműködésnél. a kommunizmus. Al Hambra. a testi. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. A vörös diktatúrák. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. mecsetek. ami a régieket jellemezte. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. az elemzést a szintézisnél. ezért az embereket ijesztgetéssel. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük.

Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. szerkezetük van. a 4. 28. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. mind a Jang törekvése volt arra. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. a „kulturális forradalom”.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. orránál fogva vezetni. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. a beetetést. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. Ezt az átalakítást az ún. Minden azzal kezdődött. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. hogy az üres térben szilárd. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. annak nincs szüksége vakhitre. században élt. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi. Nem véletlen.Pol Pot rezsim. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. Pinochet. és jobban megnézve e fénypontokat. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. térelméletek tették szükségessé. hogy nekünk. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is .u. amely a világörökség jelentős részét pusztította el. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. ütköznek. láthatjuk. Kína és Maó. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. 10 . a hippimozgalom. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. hogy többrétegű burok veszi körül őket. hogy pontosan mi az a Szamjama. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. a női egyenjogúság. azt nem lehet becsapni. a horgot. és pláne fejőstehénnek használni. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. Itt most nem az a kérdés. irányt változtatnak. mint Newton gravitációs elmélete. Már csak az a kérdés. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. az rögtön átlát a szitán. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. észreveszi a csalást. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. akik szó szerint próbálták értelmezni.. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. hanem. mégpedig pontosan úgy. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. a Buddhizmus.. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. hogy a modern fizika eredményei. Akinek szellemi látása van. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. Én magam tanúsíthatom.

bármely töltés megjelenhet áramként. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. egyszerre van jelen a térben mindenütt. először meg kell tennie a távolság felét. A részecskék nem egyebek. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. mert ahhoz. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. Gravitációs térben lelassul az idő. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. hogy egy elektron az A helyen van. sít. hanem úgy. összetevődni.vagy fényhullámként. áthatják egymást. illetve a teli és az üres. Megváltoznak a metrikus viszonyok. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. az időviszonyok. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. nem lehet eldönteni. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. hogy egy többé . hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. egymásba hatolnak. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. hogy egyesítette a töltés és az áram. amelyek jönnek és szertefoszlanak. a távolságok. Csak annyit mondhatunk. valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. Nem más ez. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. A korpuszkula pici és pontszerű. sőt. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. amely úgy terjed tova. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. egylényegűek. minden mindenre hat. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. hogy eljusson az A pontból a B pontba. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. tehát elektromos áramok. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. mint a mező helyi sűrűsödései. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. egy meg a B helyen. Minden test görbíti a teret. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. másként mozognak a testek. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. mint a téridő görbületének hatása. minden mindennel összeér. A gravitációs erő nem más. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. úgy mozog. és feloldódnak a mezőben. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. tehát még meg se moccant. Mivel minden mozgás viszonylagos. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. energiakoncentrátumok. képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. ezért nem szabad ártani 11 . A hullám viszont kiterjedt. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. csak az arányok tolódnak el. hanem egymásban van. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. században. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is.kevésbé folytonos pályát ír le. csak a látható megnyilvánulása korlátos. A mozgás nem úgy zajlik.

nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. 12 . kitöltetlen.még egy rovarnak sem. Mind a fizikusok szubatomi világa. a folytonos születés és halál világa. kard által vész el. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . Itt a Taó a dolgok végső természetét. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában. ideiglenes megnyilvánulásai. Ezért mondják gyakran. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. majd végül magába szippant. üres. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. a hinduk még régebb óta. azt aratod. Az öröm valójában ugyanaz. Akárcsak a kvantummezőből. megnyilvánulási formáját jelenti. Dinamikus és átmeneti jelenségek. alapvető entitás átmeneti. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. amelyeket az űr fenntart egy ideig. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. A hinduk Brahmanját. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható.fogalmával. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. A Brahman: üresség. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. hanem minden létező jelenség végső alapja. és ez nem más. A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják. ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. és minden élet forrása. Aki kardot ránt. A Brahman: öröm. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. egyesített mezőnek. és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. azt. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény.. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. hogy formanélküli. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. Lao Ce szerint az edény üres. Jézus így beszél erről: Amit vetsz. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság.mondja Csuang-Ce. ami pedig szerintem minden fizikai. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. amely szintén ürességet vagy űrt jelent. Az igazság az. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. Igazából ez minden forma lényege. (A Taó eredeti jelentése: Út. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. kémiai és biológiai jelenség végső alapja. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . (Cshándógja Upanisád). a buddhisták Dharmakáját. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege.. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. és ugyancsak ürességnek nevezik. mint az üresség. Az az elképzelés.

Elszakít a szeretteinktől. amely az Én lakhelye. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. ellenünk hangolja az egész világot. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. ki mondja. a testtel. a mások kárára. a Mindent Tükröző. amikor az Ént korlátozottnak. Tűz. Mindenki önmagát látja benne. Az Én: tükör. és az életünk nem lesz más. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. teremtőerővel bír. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. Amikor az ember ezt felismeri. Ami Egyetlen. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. amely abból a tévhitből fakad. Ez a mi belső isteni énünk. hogy Jézus ezt önmagáról. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. és feltűnik mögötte az én-én. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. Éter. Ez az önfeláldozás alapja. mint az Énség Prímgyöngye. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. A médiák csak a győztest mutatják. az egoizmus. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. ott keresse ahol van: Önmagában. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. Mindegy hogy ki ér célba. és azt mondom: Én. És akkor egyszer csak elolvad. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. a test. Elme (Manasz). sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. hogy az Én mindössze az a szűk burok. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. az énünk közénk és Isten közé áll. eltűnik az én. hiszen az elpusztított élővilág. az a megvilágosodás. Róla beszél Jézus. honnan ered ez az én. kiáradhat a világba. A versenyszellem veszteseket termel. Levegő. azonosítjuk annak látható formájával. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. Illúzió csak akkor jön létre. zsarnoki hatalommá válik. Az Én a Tükör magja. az atomoktól a csillagokig. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. Aki Istent keresi. az Énség Prímgyöngye önző. Az énség nem illúzió. úgy mutat Isten irányába az az ujj. Róla beszél Jehova. A Megvilágosodás akkor következik be. örökkévaló és elpusztíthatatlan. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. amikor az én felhője eloszlik. amellyel önmagamra bökök. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. mert egyek vagyunk. Aki ezt megérti. eltiport. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. kire alkalmazom.AHAMKÁRA. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. mindenki más: vesztes. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. stb. ó. Nem más ez. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). az Igazság és az Élet. és nem veszi észre. 13 . elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. az Ahamkára. Víz. abban megszűnik minden versenyszellem. vagy Hamis Egó. legázolt. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. úgy gondolják. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. behatároltnak gondoljuk. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. csak ő tündököl a fényben. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. az Önvaló. a másságban. Ezért jelentése attól függ. gonosz. Ezért az Én: Isten Tükre. az önző módon cselekszik. hogy rablásával önmagát fosztja ki. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. fókusza. én vagy te.

azt az egész Univerzum segíti ebben. a családját. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. és végül belerokkan. hogy hogyan éljük helyesen az életet. 14 . a barátait. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. Soha nem késő elkezdeni. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. a jobb falatokért. és pénze is lesz. becsülni és tisztelni fogják. annak minden körülménye megteremtődik. melyet hiába végeznénk. állásért. elvakult módon csinált valamit. csak arra nem adnak választ. A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. sem ember nem kényszerít minket arra. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. hogy ostoba módon odadob mindent. a rontást. melynek ne lenne célja és értelme. a segítői megjönnek. autóért. hogy ilyen filmeket nézzünk. vagy önző. Aki önzetlenül.pozícióért. Nincs szenvedés. beengedte életébe a Gonoszt. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. gyilkossággal. Ha így alakul az élete. nem ismer megalkuvást. De ez nem azt jelenti. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. Önmagát is. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. épp annyi amennyi kell. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. Ki lehet szállni a játékból. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. szeretni.

amely olyannyira átformálta a XX. élettelen tárgyaké. sőt egy kristálynak lelke is van. sőt stacionáris sem. vagyis először az 1. ez táplálja a testet. számú lesz B. tart valahová. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. számú elektron az A. amit elementálnak hívnak. állapotban. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. kövek. állapotban. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. majd az 1. és amit az elektron tud. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. a TIP áramlását. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van... az élet megértése enélkül lehetetlen. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. A Kvadromatika új felfedezése az. De egy kavicsnak is van aurája. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. melyeken szüntelenül energia áramlik át. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT.) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. hogy pl. minden anyag szüntelenül cserélődik. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény. mint a mobiltelefon. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. de a kristályok. mint ma a mobiltelefon. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. és a 2. felhők. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. bolygók. jelentése táplálkozás és ürítés. mint az ún. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. Lehet. a 2. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. mitől misztikusabb a telepátia. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. két elektron minél közelebb van egymáshoz. Mert ugyan már. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. számú az A. Ez abból áll. ez alapvető létfeltétele. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. századot! Ha közvetlenül. de azért így van. akkor ez nem egyéb. ez az aura. Szükségszerűen fejlődik. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. állapotban van. 15 . nem tudunk címkét ragasztani rá. számú elektron a B. Minden élőlény végez anyagcserét.ANYAGCSERE.

Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. a serdülőkorban. hanem az „egész”-ség. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. stb. az álomgazda személyével értelmezhetők. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. örökletes képek és szimbólumok. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. Maga az Archetípus pszichoid tényező. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. (Az önleképzést azért emeltem ki. a fantáziában vagy az életben feltűnik. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. atya-.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. animus és anima. anya-.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. különösképpen mély benyomást keltenek. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. Honnan származnak az Archetípusok. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. Az archetípusos álmok. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. amely numinózusan. vagyis az élet kifejeződései. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. ibolyántúli részéhez tartozik. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. gyermekarchetípus. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. amelyeket Archetípusoknak nevezett el. vagy mitológiai képzetek (mint. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. csak ha feltételezzük. azt véghez is viszik. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. Jung vezette be. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk.G. életünk delén vagy a halállal szemközt). helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek.

A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. mitológiai. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. az tudja. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. aki a csillagokból jött. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. vagy a Megváltó Elixírt. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. amelyeknek azonos a struktúrája. hogy nem volt 17 . Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. Aki látja a karma egészét. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. érzései. belső mozgásformája. ha a térben fényévek választják el őket. Ez az a pont. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. Nos. örök érvényű. a mag uralkodó. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent.kus álmokat. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. az látja. a tisztánlátás. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. amiben rokon rezgés van. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. A kristályrács úgy épül fel. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. Hős. de valódi hős: Naphérosz. A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. És nemcsak az embereket. mítoszokból. Minden ember találkozik a szentséggel. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. Ki a szerelemben. hanem egy nagyszerű eposz. minden ember betölt valami isteni tervet. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. sőt az élőhelyekbe. Nos. ki a munkájában. az extraszenzoriális érzékelés. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. meghatározó erővé válik. vagyis rezgésspektruma. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. hogy elhozza az Aranygyapjút. amely kényszerítő erővel hat mindenre. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. és alámerült a mélységekbe. Ez a telepátia. A társadalmi rend épp elég ahhoz. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. a Morfogenetikus Mező objektumai. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. Matematikailag igazolható. Aki tanult Fourier-analízist. gondolatai.

és ahogy halad előrefele az időben. Most ő egy ifjú. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. A szülő. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. hogy segíthetek. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. egy olyan hely. Találkoznak. Vajon hány ember van. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. Ő Rómeó. hogy eljöttél. Isten oldalán. és legbelső lényegében nem változik. Agartha. egy kicsit elidőznek. hogy nem vagyok arra átkozva. akiben megtestesül a Szerelem. 5 óra. mégis magában hordozza az istenit. és beszállhatok. Mert ha megkérdeznék tőled. 18 . valójában Istent imádja. mintha égi erők vezették és irányították volna. aki az időből visszafele jön. hanem tapasztalat mindaz. Fenség és tisztaság. tied a Föld. ha pedig győzöl. hogy mit tennél ha teljesen. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. aki imádja a gyermekét. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. Ez azt jelenti. És ez mégse valami determinisztikus. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. majd továbbhaladnak. Üdvözöllek. nemde te is azt válaszolnád. ki-ki a maga útján. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. ő se változik. benne testesül meg mindama csoda. és ő az Örök Isteni Gyermek. se választás. hogy velem voltál. Minket mutatnak. És van egy Örök Gyermek. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. a középkor. de nem a bánattól hanem az örömtől. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. Ki volt jelölve a pályája. amely testről testre vándorol. megszületik a földi lény. ha picit is. és emeli ki a szürke hamuból. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. ahol se szabadság. a mennynek önként kínálkozó. Ahol nem hit. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. De amikor a kettő találkozik. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. fatalista sors. a Gonosz rémuralmát. készíti elő isteni feladatának betöltésére. halhatatlan lélek. Van valami. ha rosszul. Boldog az a Harcos. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. Sírás fojtogatott. aki halandó és múlandó. ő Júlia. a Tündöklő Fény Hona. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. A szabadság az. Az események csak tükrök. és minden új órát üdvözölt. az esélyteleneket? A szabadság az. igazán szabad lennél. köszönöm. amely szintén isteni princípium. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. Akkor szép az életünk. művészet és Isten közelsége. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. Aztán a gyerek felnő. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim.egy szikra választása se. szinte mitológiai szintű Harcnak. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. hogy segíteni akarod a szenvedőket. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. majd az öregkor örök megtestesülései. és már nem gyerek. tied a mennyország. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. Ez is archetipikus jelenség. A szabadság az. hogy minden órától elbúcsúzott. mint a csillagoké. akinek ily harc jut osztályrészül. ha jól. a bukottakat. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. nagyon jó volt veled. köszönöm. hanem tehetek valamit. Ő is örökkévaló. Szambála. napjait. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. szintén isteni lény. hogy van egy örök. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka.

Az entrópia a gyengülés. ami annyit jelent. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. mint az atomokban az elektronhéjak. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. Így az 1. gyorsan. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. amit a fény alakja vezet.) A fluidumok a csillogó. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. így tehát a gravitációval rokon jelenség. gluonok. Háromnál több dimenzióban létezik. 19 . (Ez az a jelenség. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. melyeket testeknek is hívnak. Az aura 7 rétegből áll. Ez az áramlás rezgést kelt.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. Az áramlási irány olyan... Az EM folyton energiát termel. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. a forma és a rend felbomlása. spirálok. rétegen túli rétegek is. rétegnek határozott struktúrája van. a rendezetlenség növekedése. élő és élettelen testen. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. szikrák és felhők . mint a TIP áramlása. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. 7. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is.. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. és általában aurának nevezik. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása.AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren. amikor megütünk egy hangvillát.magasan szervezett szövedéke. sőt meditatív látással láthatók a 7. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. míg a 2. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. neutronok és elektronok. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. Így ebből fogok most idézni... hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. 5. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. mint a fényminták állóhullámai. Mandelbrot-halmazszerű). Ez a mező az entrópia ellentéte. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. A fény állandó formái maguk is scintillálnak. 3. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek. mint az egyedi hatásuk puszta összege. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. nyelése. A Kvadromatika szerint az EM nem más. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást.izolált. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. pulzáló fénypontok. parányi. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. színes fluidumok. 4. ami akkor tapasztalható. úgy. vonalak. a lebomlás. mintha sok. (vagyis fraktál.

amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. autonóm működésével áll kapcsolatban. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. érzelmeinket. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. elakadt energiák és blokkok jelenléte. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. Ez túlterjed a fizikai testen. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. Ez az a szeretet. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . s ezen keresztül szeretünk. a fizikai érzékletek. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. Ehhez persze látni kell az aurát. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. mint a betegség. beleértve a belső szerveket. és minden életet átölel. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. beleértve a fizikai testet is. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. a dolgok létezésbe szólításához. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. Az auralátás részben képesség kérdése. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. megfigyelhető 20 . Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. amelyben találhatóak. A mező első szintjeihez a fizikai működés. részben viszont tanulható és fejleszthető. kúp alakú örvények a mezőben. Valószínű. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. a fej fölé és a farkcsont alá. Létezik egy függőleges energiaáram. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. stb. s szeretjük nemcsak társunkat. és így tovább. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez.. vérereket. A harmadik réteg a mentális élettel. valamint olyan kiegészítő formákat. Vannak kavargó. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. gondolatainkat. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. és olyan éterikus nyálkát képeznek. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. pl. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. zajlik érzelmi életünk.6. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. melynek nincs határozott struktúrája. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. Holderő és Naperő áramlik. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. melyeket csakráknak hívnak. Ha megértjük. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. és tartalmazza mind a fizikai. emlékeinket és más. de az emberiséget általában. stb. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Az első réteg a test automatikus. melyekben ún. mind az étertestet. Ez azt jelenti. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. hogy az első réteg az első csakrához. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket.speciális helyeken tároljuk.

valóságok. annál élesebb a forma. A dianetikusok módszere erre az auditálás. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. hogy szabadabbá tegye magát. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. építi és tartja fenn visszatérő. csúnyák vagy kövérek vagyunk. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. A gondolatalakzatok olyasmik. hogy megszakítsák. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. restimulálódik. az engram bekapcsol. hogy ostobák. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. amikor a gondolatalakzat beindul. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. mely pedig igen nagy. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. Arra is találhatnak módot. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. mint a hatalmas bőröndök. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. hogy ostobák. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. intenzitását és erejét. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. a gyermeki logikára épülnek. A terapeuta abban segít. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. szembeötlő gondolat mindjárt az. és ha a gondolataink elég intenzívek. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. miközben a kliens megtapasztalja azokat. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. hogy hatásukat. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. hitványak és kövérek vagyunk. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. szokásos gondolatai által. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. helyzetet. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. melyeket a személy magában cipel anélkül. és le is tudja írni őket. észrevenné. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. amelyben meg vagyunk róla győződve. Olyanok. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. és kifejti romboló hatását. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. majd integrálódnak a személyiségbe. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. objektív megfigyelő személyiséget. hogy beinduljon. képes kitörni a krónikus ciklusból. vagy öntudatlanok. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. hogy az kialakítson magában egy belső. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. Pl. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. rondák. mintegy igazolja az elgondolásunkat. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek.

mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. hogy már megérettem a gyógyulásra. és ezzel valóban megszabadult tőle. és ezért nem is szabad gyógyítani. amit meg kell tanulni. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. minden lecke személyre van szabva. emberek közt. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. módosítják egymást. az az Értelem fényét hozza. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. életről életre. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. és az engram törlődik. minden megváltozik. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. sőt. és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. segíteni. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. de lehet az is. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak.másait. vagy az engramok játsszák. akkor mulasztást követek el. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. hogy egyedül kell megoldani. Ezt így azért nem fogadom el. hogy minden baj egy lecke. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. Ha a sajátkvadron aktiválódik. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. és amíg képtelen szembenézni a problémával. Ez nem egy mechanikus összeg. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. Lappangó problémákat oldhatunk meg. Különös helyszíneket kereshetünk meg. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. és örökre lent reked. hogy tudatosodtunk. hiszen tudjuk. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. tudást szerezhetünk. addig nem is szabadul tőle. Vannak akik úgy gondolják. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. ami egyszerre sok személyre szól. De ha én látom ezt és nem segítek. Nem más ez. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. az az ő sorsa. mondván. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. ez annak a jele. akkor egy olyan technikát alkalmaz. akkor mindegyik sugároz. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. A baj csak az. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. mosolyogva fogadunk mindent. mert van kollektív karma is. összekapcsolódhatnak. Végül is minden jógamódszer arra irányul. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. és ettől semmivé foszlanak. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. hogy láttam az esetet! 22 . Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. Rá kell döbbennünk. Lehet ez egy szent ember. kölcsönösen tükrözik egymást. hasznos segítőinkké válnak. objektív megfigyelő személyiséget. mert az csalás. hogy ez az ő sorsa. A drogos utazások szintén erre valók. ráadásul eltéved. A gyötrő lidércálmoknak vége. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. Ennek során kialakítunk egy szokást.

megismerhető. hogy elpusztuljon. akkor már életünkben. höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. hogy minden világi dolog csak illúzió. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk. (Az igazság odaát van. 23 . ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. hogy az Igazság ideát van. Az igazi valóság másutt van.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság. és ha helyesen élünk. máya. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. nemvalóság. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből.

mind időbeli jelentésben. akkor mindazok az aurajelenségek. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. de maga az eseménysor vagyunk. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. hogy képesek legyünk felismerni őket. más időben végbemenő eseményekre. A „mi” vagyunk. Távoli hatásuk éppoly erős. legalábbis enyhe mértékben. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. Így. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. így nem lesz könnyű felismerni. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. Minden élmény kapcsolódik egymással. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. mind térbeli. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. időtől független eseménynek. amelyeket e könyvben leírunk. „mi”. mint közelről gyakorolt hatásuk. ha főbb élményeink dualisztikusak. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. de tartalmazza is az egészet. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. Ezek okozati mezők. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. E hipotézisnek megfelelően bármikor. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. vagy hozunk létre. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. Watson azt látta. Ez annyit jelent. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. ami a 24 . Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. s az események képesek hatni a bárhol.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. De mihelyt azt mondjuk. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. máris visszaestünk a dualizmusba. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. Emiatt bármi. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. Dr. Leírja. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. mivel a forma. hanem az egésznek. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja.

Nemrégiben. és a teljes képet fogja rekonstruálni. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. hogy anyagi létező „dolog”. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. elvesztették a jelentőségüket. amely eseménnyé válhat. de a fizikusok azt mondják. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. és azt állítja. és alkotja azt az alapot. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. a részeket magában foglaló rendről írt. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. a fizikus. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. hasonló az alkotó valósághoz. és alkotja azt az alapot. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. Bohm azt állítja. hogy rész. A dualizmuson túl.. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. nem tartható fenn tovább. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. vagy koherens fénysugár alá helyezik. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Bohm továbbmegy. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. mi az Egész vagyunk. feltáruló rend megértése felé. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. hogy lényegében nincs olyan. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. mely új gondolatokat szül. mint „elemi részecske”. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. anyagnak nevezünk. hogy ezt nehéz megérteni. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. a „dolgokban” benne rejlő. mint a hang vagy a vízhullám. akkor logikusan nincs olyan. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. ami elveti azt a klasszikus felfogást. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. mindez így elvezet bennünket a töretlen. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. hanem valószínűségi hullámok. egy lézer. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen.távollévő részecskékkel történik. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. A hologram. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. vagy „izolált tárgy”. hogy az agy mélystruktúrája 25 . hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. Az olyan fogalmak. vagy fejlődési lehetőség. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. az a valóságban „esemény”. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány..” Dr. Szilárd tárgyakból álló. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. Amit általában dolgoknak. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. egybefüggő egészet definiáljuk. Karl Pribram. a részecskék nem valódi hullámok. Egy. A hologramelv azt állítja. Dr. „anyagi szubsztancia”. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. A fizikusok úgy találták. Lehet. Így tehát az univerzumot mint dinamikus.

Dr.lényegében holografikus. hallást. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. melyben (időbeli) temporális. Azt állítja. amely képes közvetíteni a telepátiát. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. a pszichokinézist és a gyógyítást. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. hogy az agy a látást. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. 26 . ízlelést holografikusan strukturálja. azt mutatja.

amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. és számoljuk meg. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. Tehát a Pszi: Hologram természetű. Ez az Öntartalmazás. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. mint sűrűsödött. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. Nincs Baj. bináris logika. Az Anyag lelke a Pszichikum. vagy olyan atom. hogy milyen színű. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. köveket. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Ez a Karma. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. szakasztott olyan a nagyvilág. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. a molekulák atomokból. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. kicsapódott. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. tükrözi a többi dolgot. amelynek a részletei kicsiben olyanok. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. hogy a káoszban is van rend. Nincs olyan sejt. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. de minden dolognak.Ríta. ami sejtekből áll. ÖNTARTALMAZÁS. páfrányokat. láncolatok megszemélyesített. algoritmikus. ami atomokból áll. Nézzük meg a korallokat. és a mindenség egészét is. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. nincs Rossz. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. A Pszi kiáradása a világba. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. lesüllyedt szellem. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. Az igazság azonban az. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. az egyed sejtekből. A Pszi nem más. az mindent átélhet. a tettek. Valójában az anyag nem más. következmények. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. története. mint az Aura. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. Ez a processz teljesen determinisztikus. mint az egész alakzat. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . és minden szellemben van anyag. egyetlen egészként létező Istensége. Káoszelmélet volt. a többi dolgon keresztül önmagát. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. egy faj egyedekből áll. B eleme C-nek. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. melyeket lehetetlen előre megjósolni. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. fákat. a sejt makromolekulákból. és a rendben is van káosz. Minden dolog tükör. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. A klasszikus kétértékű. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. a sík bármely pontjáról eldönthető. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. Ha így tekintjük a világot. mozgatójáról. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. mint a világ tükröződése az Anyagban. de látni fogjuk. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk.FRAKTÁL. a világ tökéletes és teljes. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. pl. Ez lényegében nem más. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. A Jóga tanítása éppen az. Nemcsak az élőlényeknek van. hány gömb vagy parabola van köztük. Végre felismerték. felhőket.

Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. megnyilvánulása vagy kialvása. Bűn. Kegyelem.a Megismerés olyan fokára. A lét nem más. Alámerülés. A Jóga Szamszkárákról. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. 28 . Törekvés-csírákról beszél. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg. Az az állapot. változása. a Lét a Hiány Kiáradása. Bukás. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. amikor a káprázatok elenyésznek. csak keresztény fogalmakkal. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása.

század elején felfedezték.. és nemcsak az időjárást. Mint matematika nem is olyan újkeletű. kiszámíthatatlan. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. előre megjósolhatatlan jellegét. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust.Egy új tudomány ébredése. mindenütt ellenállásba ütközött. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. mint az inga. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. az ám. És a való 29 . amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. akkor az ember pláne képes rá. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá. de aztán kezdett tőle eltérni. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. felfedezték a skálatörvényeket. és se nem fixpontok. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. ha fraktálpályán mozog. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. A fraktál pedig olyan alakzat. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. amit aztán betáplált egy számítógépbe. se nem határciklusok. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. semmivé foszlik. Ez csak úgy lehetséges. aki az időjárást próbálta modellezni. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. A klasszikus analízis. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. sohasem válik egyszerűbbé. olyannyira. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. De aztán el is felejtették szépen. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. amely minden nagyításban önmagához hasonló.KÁOSZ. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. a differenciálszámítás arra épített. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. Feigenbaum a szekvenciáival. Hénon a leképezéseivel. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni.. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. már a 20. Mindez a fraktáloknál nem igaz. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. TEREMTŐERŐ. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. Felfedezték a Különös Attraktorokat. sokan vizsgálták a turbulenciát. amikor felismerték. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. Lorenz rádöbbent. hogy ha egy pillangó képes erre.

A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. stabil vagy labilis határciklusokat. amely sértené ezt az elvet. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. amivel kár törődni. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. linearizáltuk az egyenletet. ördögi. ezzel kész is volt a szó. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. Nevezhetjük Kovásznak is. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. a művészetnek egy új ágát hozta létre. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. Stabil vagy labilis fixpontokat. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást.U. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. és átformálja a világot. de meg is figyelheti. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz.világban a fraktál számít szabálynak. a nem evilági. Más néven Ő a Mag. mint az Eredendő Ellentmondás. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. és a differenciálható függvények a kivétel. és megnézi.G. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva. NEM. M. Tipikus formája az „A eleme A-nak. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. ahol a káosz felléphetett. A szerepjátékok. MAGIC kártyák.és igetár! Emlékszem. Ezek azok a töréspontok. Köldöke és Fényöle. Slussz. Döntési Pont. és a benne leírt dolgok kb. mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. amely soha nem lehet teljes és befejezett. 20 évesek. Inkább az a meglepő.A. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. megkeleszti az anyagot. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. a gondolkodás lényege is ez. hol tart MA ez az elmélet? Ide. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. mert mint az élesztő. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. Ennek eszköze a számítógép. Másik neve: Kritikus Pont. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. Szűzanyám. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. Egy harcos varázsló lehet pl. de szép is. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. belőle táplálkozik. a teremtés Forrása. illetve SE NEM IGEN. Mi. A Káosz az életnek is alaptermészete. azaz Káosz-Gonosz jellemű.S. Sőt a tudat. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. Ezért Ő az Eredendő Hiány. A Mag. A Rend ellentéte. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. Az Élet hordozója. SE NEM NEM. kínosan kerültek minden olyan szitut. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. Chaotic Evil. és aszerint osztályoztuk. mint a vegyész. Hasonlít ez a fizika felépítésére. mi jön ki belőle.

hogy rosszat tesz. A Jó metafizikai ellentétpárja. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. száműzött. inkarnálódik. Oldás és kötés. hogy minden él és mindennek van tudata. aki Isten ellen lázad. összetett szövet. aki tudja. A vallásokban a Gonosz az. Leadbeater Túlvilág c. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. mi több: maga is Teremtő. részben a Mágia foglalkozik.összekapcsolni: gonosz az. és az ember nem egy piciny porszem. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. karmateremtés és karma törlesztés. hogy annyi évszázadig mellőzött. illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. a Fény mellett az Árnyék. És akkor látni fogjuk. Az Univerzum egyetlen összefüggő. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. és ezt a testet használja járműként. 31 . A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré. megszületik. benne minden mindennel összefügg. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. mások elől rejtve történik. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. könyve is ír ezekről.

elnyom. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. a Mindenség Vérkeringése. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. A Tudat tehát nemcsak megismeri. a teurgia pedig isteni lényeket. és nemcsak tükrözi. teljesen és tökéletesen felszerelve. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. szövetségessé tesz. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. mint bozonkondenzátum-magok. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. és hagyjuk. Varázserő. De vigyázni kell. A szellemvilágnak szintjei vannak. lehet velük végrehajtatni. amellyel szólítani lehet. alkalmazása. Minden dolognak van egy igazi neve. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. Minden vibrál. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. Az emberek uralása is mágia. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. gyakorlata: Dogma és Rituálé. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. Ennek fordítottja az. lelkesít. A demiurgia démonokat idéz meg. A jelek és szimbólumok nem mások. áramlik. Más néven: Mana. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. majd beledobjuk a porszemet. olyan a Nagyvilág. tükrök melyek egymást tükrözik. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. Mangó. él. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. és 32 . Egy dolog pusztán attól más lesz. benne van a ritmus. rezonanciába hozhatunk bármit. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. erőszakol. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. Olyan ez. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. esőt csinálni vagy elállítani. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. kissé megváltoztatja. az aszkézis. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. megaláz. Így lehet invokációval vihart kavarni. de e tükrözés révén hatással is van rá.MÁGIA A Mágia nem más. de honnan tudták ezt a tibetiek. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. hogy a folyadék rákristályosodjon. megnyer. Meg lehet őket szólítani. Aurája. Ez a XX. a vizeknek. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. de alakítja is a világot. Az eredeti. parancsolni a szélnek. amikor rácshibákat. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. a rezgés. ural. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. sőt. ennek felel meg a meditáció. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. taszítást vagy undort kelt. irányítani és uralni. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. A fehér mágia a szeretet erejére épít. lüktet. Naishi-tere.

átélést. hogyan kell szorozni és összeadni. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. vagy hogyanja elveszett. Ezek nagy része babonává vált. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. amelynek eredeti funkciója. és szimpla emlékekké válnak. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. amit aztán levágnak.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. és felidéztetnek vele minden hangot. hogy ezt miért pont így kell csinálni. Utána ezeket az engramokat törlik. hatástalan. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . ami aberrációt okozhat. hogyan kell továbblépni. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. más úton. és hogyan kell azt használni? Bizony. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. Hányan tudják ma. de fogalmuk sincs arról. aki megmagyarázza. és a végébe gyűlik össze. képet. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. A régi mágikus praktikák. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. senki sincs. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. ereggy. Be kell vallanunk. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. A babona olyan régi mágikus praktika. és ha elakadnak.

Ha ettől az apróságtól eltekintünk. (ez volt 76-ban. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is.MÁGNESES MONOPÓLUS. ott a mágnesek oldalán egy hiány van. Dirac-szál. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. Ha egy mágnest is odateszek. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. Ez olyan szoliton. tehát dugóhúzószerűen halad előre. Ha ez sikerülne. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. a kis félgömb elkezd forogni. az ún. és melléteszem a kezem. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. a kanálhajlítás. MÁGNESÁRAM. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. akkor pí-tachion a neve. Így pl. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. Igaz. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. Ez a spin. módosul a forgás. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni.

fejjel és kezekkel. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. hogy milyen színű. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. Tehát múlt. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . Ugyanígy. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. de látni fogjuk. Ez a processz teljesen determinisztikus. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. nagy hassal. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. a sík bármely pontjáról eldönthető. Káoszelmélet volt. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. akkor feketére színezzük. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. és a rendben is van káosz. Ez az Öntartalmazás. a protonok aurája is áramlik. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. A protonok aurájában nyelődik el az idő. Minél közelebb megyünk hozzá. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. algoritmikus.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. melyeket lehetetlen előre megjósolni. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. hogy a káoszban is van rend. jelen és jövő. Végre felismerték. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. annál lassúbb ez az áramlás. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. A kulcs a nemlinearitás.

hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. huzat ne legyen. ezzel lehet kanalat hajlítani. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. hogy ne csapj huzatot. Mi ennek az oka? Nos az. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. és azt is nézzük meg! Lehet. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. kopogások jönnek létre. amely aszimmetrikus. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. vedd el a kezed. Ami a pszichokinézist illeti. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. esetleg megáll. energiát kicsatolni. azaz olyan közeg. mint minden élő anyag. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. Azt fogod tapasztalni. hogy a közönséges. Lehetővé teszi. tehát nem termelnek mágnesáramot. engedd el. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. De ne kézzel fogd. akár úgy. egy idő után látni fogod a különbséget. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. Lehet. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. Persze levegőmozgás. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. rejtélyes zörejek. tükrözéskor megváltozik. figyelj. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. kapcsoljunk rá egyenáramot. hogy a félgömb. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. gyógyítani. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. bútorok tolódnak el. végy egy erős mágnest és tedd oda. vagy a kezével. egy varrótűt és egy radírt. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. várd meg míg felpörög. amit a jobb kezed forgat. tedd mellé a kezed úgy. pusztán a tekintetével.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. Ha ez megvan. és akár így. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. Lehet. másképp forog. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. hogy előszörre nem sikerül. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. forgató hatásra. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. azaz a mágnesáram a felelős. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. utána tedd oda a mágnest óvatosan. de ne érjenek hozzá. KIRÁLIS közeg. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. váltóáramot. ahogy szoktad. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. esetleg spontán. Most tedd oda a kezed. Nézzük meg. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. A serleg forogni fog. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. hanem tedd le mellé! Látni fogod. figyelj. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. hogy a hegye fölfele álljon. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. és tedd le. font magot is. hogy a kézből mágnesáram.

Állítom. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. vagy más parajelenséget. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. nagyszerűt. 37 . akkor már komoly esélyünk van arra. áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel.

Így alakulnak ki az ún. amelyekre az élőlény rezonál. amit természetes környezetében soha nem tenne. a fajok közt nincs keveredés. kiárad. Világos tehát. mert szinte minden szavát másként gondolom. Aziluth. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. mert ti. annál inkább képes az életét kézbentartani. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét. hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). A sajátviselkedések azok. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. pontosan meghatározott. elmosódottá válik. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. A TIP-teória megmutatta. háziállatok). mint a tudat teremtőereje. körbezárt téridő. ebből táplálkozik. Erről bővebben ld. Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. Ura a vágyainak. hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. uralni. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának. emberközpontú Világegyetem-modell. lágyabb lesz. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. Ez például abban nyilvánul meg. diszkrét. amely a Mindenség határáig kiterjed. így az ember és a tudat sem. azt újjáteremti. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. ebből jön létre az aura. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. Amit a tudatból kirekesztünk.REZONANCIA. legerősebb. legügyesebb egyedek maradnak életben. A mínuszjel utal arra. akkor olyan világ jött volna létre. Ezt másként úgy mondjuk. Mai divatos elmélet az ún. az elsorvad. Ez az Azoth. a gyengék kiselejteződnek.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. megerősíti. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. harmónia és REZONANCIA. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). hogy az áramlás a tömegpont felé történik. Nagy Emanációs Sávok. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. Amit a tudat tükröz. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. Asztrálfény. amit a régiek Éternek neveztek. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más.11 m3/kg s2). bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . Amit egyszerre sok tudat tükröz. DISZKONT. illetve nem ura a betegségeinek. amelyben nem születik meg az élet. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. Minél inkább spirituális valaki. hogy az élővilág fajokra oszlik. G pedig a gravitációs állandó. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. Minden dolog sugároz. hamar prédává válnak. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. hogy van Isten. amire az állat nem. bezárt szellem. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. illetve Akasa. hanem egyszerű 38 . hogyan akar élni. (Ennek értéke: 6. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. Minden dolog nyeli ezt a közeget. az valósággá válik. szabadon választja meg. 672·10 . diszkrét sávokba tömörülnek. melyeknek a magja egy-egy kvadron. A világűr nem üres. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. Ez a beigazulás. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. TIP-teória. felerősödnek. a karma kényszerítő erejének. átkereszteződés. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll.

Nem egy ellenséges világban élünk.gravitációs vöröseltolódás. Az Univerzum bennünk. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. függetlenül a paraméterektől. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . van és lesz. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. Igen. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. értünk és általunk van. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. sőt. mint a tudat. hanem minden létezőé. azaz volt olyan pillanat. Sőt. és hopp! előpattant Az. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. amelyben Isten egyet füttyentett. Egyszerűen azért. általunk az. Végül nem hiszek abban sem.

De létezik. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. A Bozonok azonos állapotba törekednek. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. legyőzhetetlen. nem látnak bele egymás lelkébe. köztük olyan taszítás működik. hogy megteremti a tökéletes egészséget. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. 40 . olyan erő működik köztük. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. akkor nem fog tőle felolvadni. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. A Fermionok párba rendeződnek. FERMION. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. lenyugtatása. gondolatait. A telepátia ezért ritka jelenség. és ennek oka az. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. az Aura hologramja olyan erős. A bozonkondenzáció nem más. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. minden sérülést azonnal kijavít. megkarcolhatatlan. Ez a bozonkondenzáció. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. hanem ellenkezőleg. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. mert a Fermionnak két állapota van. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. Másik ismert példája a szupravezetés. mint egyenként külön. amit spinnek neveznek. hogy minden lény. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. Olyan mint a Fekete Lyuk. tömöríti őket. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. minden ember egy önálló egész. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. ezért van az. ami egy nyalábba vonzza. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése.BOZON. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. az sokkal több mindent elvisel. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. hogy akinek van párja. lebegni is képes. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik.

Tanító. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. a Megváltás és az Újjászületés. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. De ott van előtte a másik út is. az megelőzheti a bajokat. akik testben. A Tudatplazma olyan. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. mit akar elérni. amikor az ember megismeri a sorsát. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. tudatosan álmodunk. merre megyünk. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. mint nemeslelkű lényekre. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. hanem egy rugalmas. (Aki dudás akar lenni. haláltól az újjászületésig. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. a Feltámadás. eladja a lelkét az ördögnek. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. akik különösen tisztalelkűek. vagyis álmunkban rájövünk. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. az Alámerülés. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. hanem alakítója. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. Ez az oka annak. változékony úthálózat. a Halál. Ők már ismerik az élet titkait. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. ha alászállunk a Pokolba. és nem lehet rajta változtatni. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. amely Jézus szimbóluma. mint szakadatlan öntükrözés. Pontosan ez történik akkor is. vagy egy mesebeli állat). Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. Sok mese szól arról (Pl. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. sőt úgy tekint rájuk. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. Lényegében nem más. az Elkárhozás. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. végső soron ez a Lét alapja. nem egy film. a Bukás. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. minősége. Krabat a Fekete Malomban). szabadabbá válunk. Vannak Háromszor Születettek is. aki végigment mindezeken az állomásokon. és aki erre rá tud hangolódni. hogy álmodunk. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. Az Egyetemes Közegben. amely kockáról kockára ugyanaz. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. Amelyben Minden Tükröződik. Ha önző. amikor pl. azzal a különbséggel. Nem egy merev predesztináció a sors. akkor a balesetnek be se kell már következnie. Maga a lét tehát nem más. gonosz célokra használja fel a tudását. ő maga dönt. szellemi mester lesz. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. Csak az mondhatja el. A Tudattalan is válhat tudatossá. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. vagy a kenyér. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. lélekben és Istenben is megszülettek. mint Jung Kollektív Tudattalanja. és megszabadultak a karma kötelékeitől. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. ahol szabadon döntünk. megszűnnek a félelmeik. Ezek a mesék azt is megmutatják. egészen más emberekké lesznek. 41 . Azok az emberek.TUDATPLAZMA. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. hogy ismeri az életet. minden esemény előjele megvan.

ahol a Tudomány véget ér. örökkévalót. és felragyogtatja a múlhatatlant. Komplementer. egymást kiegészítő dolgok ezek. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. (91. korlátos létén. túlmutat önnön véges.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. minél inkább vonatkozik ránk. mely felold és újraformál minden múlandó formát. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is.8.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von. Az emberi tudás határai azok. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. Ez az új szint a teremtő képzelet. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben. és egyetemlegest: magát Istent is. 42 .

A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. Pihen. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. A keleti filozófia meditáló adeptusai. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. Az energiának ritmusa van. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. amely nem más. A Hermetikus filozófia. Most innen veszünk szemelvényeket. átalakulásának kulcsát. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. kezdve az Analógiák Tanával. A világot „Brahma lehelte ki”. mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . az idő térré fagyott állapota. Az 43 . kibontakozásának. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. karakterének sajátos töltése szerint. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. Készül az új Manvantara hajnalára. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. Édesvíz kiadó. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. meghatározott ütemben lüktet. csak azt. A hidrogéntől az uránig. Minden más csak vetület. mint valamennyi fény-. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. Ez a nagy kialvás. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. A kémiai vagy anyagtalan. azután az asztrális. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el. átértékel. 1999. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. új dimenziótudományok kibontakozásán át. A rezgés. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális.világestig. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. megalvadt szellemi energia.

növény.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. az objektiválódott létben való jelenlétet. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . a természet hétféle energiáját jelentik. teljes egészként felszerelve. meg. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. hiszen pont úgy néz ki.. ahol ci = ( ψ. táj. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. Ha A. A Tattvák törvénye nem más. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. legyen az kristály. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. állat. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. Minden differenciálódás. mint a diszperziós össze44 . vagyis a vetület.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. minőségét. élő rendszer. A tudat akkor adekvát. lüktető. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. tökéletes. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. Minden dolog hullámcsomag. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. nap vagy tejútrendszer. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. tehát a tudati tükörképet. ember. A hang az univerzális ideát. bezáródik.. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény. végtelenül gazdag formavilágra. köd. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük.Univerzum egésze szintén egy rezgő. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. a tattvákban gyökerezik. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. hélium vagy magnézium tartalmát. s az ősfényt. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései . és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli.. hogy adekváttá váljon... tulajdonságát jelenti. az életjelenségek stádiumát. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. a fény. csillag. a Téridő-Plazma. hogy az energia körben áramlik. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. Minden mirminyó. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. fejlődési stádiumát és ideatöltését. amely létrejött.

az örvényekben. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. 45 . A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro.függés. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. rezgések és örvények hoznak létre. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. a felhőkben és a növényekben. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus. és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos. kagylókban. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. Ettől van a világnak hologram-szerkezete.és makroszerkezetét. csigákban ugyanazokra a mintákra. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. valóban.

és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. az Általános Relativitáselmélet is. ismerd meg másikat.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. ti. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. mint gyöngysor a zsinóron. mint a Teremtés. Tűz. a hang az étherben és az emberben a férfierő. sőt nyolc őselemről beszéltek. oh Kunti fia. ami oda vezetett. ez anyaméhe minden létezőnek. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. A XIX. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. a Holdnak és Napnak ragyogása. Ezt nevezték Éternek. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. Ezt közelhatásnak nevezzük. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. 46 . hanem Riemann-metrikájú. Levegő. század végén történt valami. Ez az alsóbb rendű. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. sőt annak magyarázata is. amikor Faraday és Maxwell felismerte. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. hogy a vákuum üres. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. és az étert csak mint valami megfoghatatlan.Manasz. Értsd meg. ÉN vagyok a víznek íze. ÉN vagyok a Forrás. és kijelentették. a Védákban AUM . tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. melyből a Mindenség fakad. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. oh hatalmas karú. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. és a fény ebben terjed. A távolhatás csak látszólagos. Értelem . amely olyan sikeres volt. Az Életelem az. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. rajtam függ a Mindenség. Éther. és csak a többi mozog. ehelyett a testek közt távolhatás működött. mely a Mindenséget fenntartja. magasabb rendű természetemet. nem Euklideszi. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata.A Hatalom Igéje. Elme . hogy ő áll. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. Tehát a vákuum nemcsak üres. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. NÁLAM nincs hatalmasabb. Az éter fogalma akkor került újra elő. a Víz. Az éter az a közeg. hogy elvetették az étert. és melybe minden újra beolvad. továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról.ÉTER A régiek úgy hitték. amelyek képesek hatni az anyagra. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. óh Dhanangyaja. de mind úgy látja. 7:4-8) „A Föld. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. Későbbi sorsa az.

Mi győzött meg engem arról. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. méghozzá sokkal egyszerűbben. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. Azóta is tágul. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. hogy melyik eset valósul meg. Mérések alapján a ρ kb. Azt találjuk. az a felismerés. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb. Nemcsak egy Univerzum van. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. akkor azt kapom. tízszerese jön ki. de Univerzumok egész sokasága. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. ami azt jelenti. megmagyarázható a TIP segítségével is. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. hogy ez negatív legyen. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. tízszer akkora. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. 47 . Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. mert valamennyi megfigyelt jelenség. további turpisságokra jövünk rá. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. a ρ értéke dönti el. A különbség csak az. hogy v = H ⋅ R. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. amelyben az ember létrejöhetett. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. Azt. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. Matematikai okai is vannak annak. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. nagyobbat kapunk a kelleténél. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. így a = H2⋅r. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. hogy elvetem a Big Bang elméletet. már csak azért sem. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. TIP-teória. hogy ez pozitív. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. és bizony azt látjuk. azaz a Hubble-képletet kapjuk. de hiszen pont ezt jelenti az. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. és az újra összehúzódás határán lenne. Részletesen ld. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb.

azaz olyan metrikát konstruálunk. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. milyen kvantált pályák lehetségesek. hogy nincs éter. a Landau-Lifsic 2 azt írja. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem.sikerült egzaktul. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. de a lényeg az. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. ugyanilyen gömbök végtelen sora van. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka.véges méretű. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk.. amikor az ember abban hitt. amilyet csak akarunk. hiszen pl. hiszen Einstein jól látta.. lineáris. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. egy egész műholdhálózat kell hozzá. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű.. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. De most ez megváltozott! A bonyolult. Nem titkolt szándékom az. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit. Íme az eszköz. nemlineáris. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. ehhez kevés egy labor. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. hogy az α = 1/137. már az óriási. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. nos. a kozmikus délibábok korszaka. valamint a kvantumfizika magyarázata is.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni. a Kerr-megoldás konstruktív. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása. hogy immár nem mondhatjuk. (George Smoot). És végül. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. nem mondhatjuk. kívüle pedig.. hahha! 48 .

ami egy hallatlanul sűrű közeg. egyformasága és sokfélesége. a TIP. hogy az energiakicsatolás nem kivétel. újraformálja. és ez a TIP! A 49 . Márpedig tudjuk. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást.kérdezhetik akkor tőlem. Ez többek közt abban is megnyilvánul.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. mint Dali képén az óralapok? Nos. tudniillik ritka kivételnek tartják. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. önfenntartó hullámcsomagjai. miért egyformák az atomok. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. Egely György ír sok könyvében. Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. . . hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. eredményt.. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. a kvantumnyüzsgése. vagy Hamilton-operátor.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. és egyre nagyobb energiával rezeg. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. Tesla. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. megnő a sebessége. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. miért stabil az anyag. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. Moray. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. mi teszi állandóvá a tárgyakat. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog. hogy egyáltalán miért vagyunk. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. azért. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. újjáteremti őket. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. olyan dolognak. Az anyag azért nem esik össze. Ha tehát összenyomom. ha eleve kizárnak minden. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX. és minden nyomot eltüntetnek. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. mért nem folynak szét. csak valakik ezt eltitkolják. ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. hogy nem csoda. Nos. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe.. Nekem pedig szent meggyőződésem. beleértve a feltalálókat is.. miért tűnnek szilárdnak. mert az elemi részek szintjén az ún. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. A legtriviálisabb kérdés az. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak.. összenyomhatatlannak. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik. tapasztalatot.

Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. minden anyag szüntelenül cserélődik. hogy ugyanazok maradtunk. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. hiszen maga sem más. Nem más. A dolgok tükrözik egymást. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. Univerzális törvényei vannak. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. pl. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. ez a Rezonancia-kiválasztás. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg. ahol a mennyiség minőségbe csap át. Ennek lényege az. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). de így jönnek létre a magasabbrendű. de információs közeg is. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. a KVAX kiáradása. Tehát valami gyökeresen megváltozik. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. Nemcsak az emberek. kapcsolatok. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. és egymásban önmagukat. még a csontszövet is. és az a Vákuumenergia! 50 . Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. minden szövet cserélődik és megújul. szüntelenül anyagcserét folytatnak. A TIP-ben minden történés megőrződik. a régiek úgy hívták. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. hogy Akasa. hogy az élőlények táplálkoznak. geometriai elrendezéssel. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP).biológusok számára természetes. A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. ez az Akasa-Krónika. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban.

ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit. amit meg lehet csapolni. nem pusztítja az élővilágot. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. hogy „örökké” működjön. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. Tegyük fel. n = 1.VÁKUUMENERGIA. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. elkentség. megkapjuk a nullponti energiát. rossz a modell. vagy az örökmozgó! Nem kell. (ezért hívják ezt nullpontinak).. nem periodikus alaprezgései is. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. mint sugárhajtóművű repülőgépek. 2. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat... hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. kapjuk a nullponti energiát. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. 1095. amelyek szüntelenül rezegnek. Ha n = 0. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. ne diszkréttel közelítsek. stb. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. 51 . így járhat! Lehet. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. Tehát tegyük fel. Annak alapján. hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. amit a TIP-ről eddig tudok.. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. ami így kb. 3. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. nemlineáris. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. viharos sebességgel elszáll. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. a materializáció. ki tudja hova! Lehet. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. Ez az energiakicsatolás. ami kb. hogy hát persze. de megölik és eltüntetik őket. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. Ez azt mondja ki.

többek közt azt mondták. amely a Végső Kérdéssel szembesül. neki mindegy. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. hogy Mi vagy a Patkányok. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. Hiroshima 55. hogy mindent újjáteremtünk. és mit tehetünk azért. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás.. lehet. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. Ha nekünk Pokol kell. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. olyanok. és ez a válasz jó lesz. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. Ugye nem mindegy. minden vallást tiszteletben tart. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. Röpke kétmillió év. Nagaszaki. nem akarja az Atom-Pusztaságot.. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. válasszatok! És tudjátok. Az Univerzum ráér. mert pl. akkor nincs más választásunk. amit az a világ elpusztítására használ fel. hogy a civilizációnk fennmaradjon. azt tiszteletben tartja. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell.pl. akkor mennünk kell. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert. Ma. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . ha azt akarjuk. és amit választunk. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. évfordulóján azon kell elmélkedni. mint az. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. Ő megadja azt is. akiknek nem mindegy! Hát. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. a Rádioaktív Sivatagot. De én úgy érzem. megadja azt is. kedveskéim... Ezért az Uranita minden vallásban hisz. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. És ez az a nemzedék. Mi vagyunk azok. megolvadt üvegszerű kőzetek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful