KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. Buddhához Tárá tartozik. a kereszténység nem? Számoljuk össze. múzsája. Ugyanígy. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. Az Uranita egy életre elkötelezi magát. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. tettenérje a csalást. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. amit a bankárok. A keresztényeket. se támogatást. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. A tapasztalat azt mutatja. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. Védák. hogy a tudományba beleássa magát. hanem inkább azok végösszegeként. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. mint a Biblia. nőnemű megfelelője. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. Isten. buddhistákat. a nyitottság. az ásványok. Korán. hanem meggyőzni akarjuk. az Isteni Anya. De. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. aki tényleg ennek szentelte az életét. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. Ez a végösszeg a szeretet. a növények. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. eljegyzi magát a Feladattal. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. krishna-hívőket. a szellemek. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. a matek. Csak az pillanthatja meg. ellenkezőleg. a matematika. de a jót is. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. Talmud. Mert úgy érzem. hogy az emberek nem érdemlik meg. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. mert nyitott a szintézisre. az újra. Az Uranita annak szenteli az életét. Vishnunak Szaraszvatí. a részvét. Neki szövetségesei az elemek és a prímek.URANIZMUS. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. könyvét! Ebből kiderül. Mért. Megteszi azt. megnyerni az ügyünknek. hitet. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. Krishnának Rádharáni. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. Megvan a szent iratuk is: Biblia. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. Tóra. A világ lehet velünk ellenséges. Többet tud. se elismerést. az emberek többsége bunkó. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. hogy törődjenek velük. és nem vár érte se Nobel-díjat. Tudja. energiát és titkos szabadságot. kiegészítője. megismerje és megértse. Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. a mágia és a vallás is. Persze a tudomány változik. Uránia nem más. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. Ellenfeleinket nem legyőzni. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. Ami a Kvadron. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. a csillagok. stb. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. se pénzt. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. mint az Univerzum Megszemélyesítője. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. hogy a Teremtője se ismerne rá. mint az avatott tudósok. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. pénzemberek. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. vagy bármi más. mohamedánokat. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. mindenütt falakba ütközik. Tripitáka. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. csak az 6 . URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. Bhagavad-Gíta. fizika vagy kémia. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. és ne csak a rosszat lássuk. Az egyetlen megoldás. Mert beszélhettek a papok akármennyit. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c.

a szeretetet. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. kémiát. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. Az embernek nem ez az alaptermészete. megmentője. Mi hozzuk a szabadulást. Ez így nem igaz. az ember semmi. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. Én. Az Uranita kétely nélkül hisz. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. alámerültek az anyagivilág poklába. ha világvégével. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. ha egyszer fellobban. ezer alakban születek újjá. a többi már magától jön. Szeretni kell az embereket. saját igazi Önvalójára ébred. tömegpusztító. Nem is tehetek mást. és a gépies. egy Buddha. Azt a Feladatot kaptam. Az. mint az anyag átlelkesítése. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. minden ellenszolgáltatás nélkül. csak negatív 7 . Leszállunk az Anyag poklába. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. gonosz hatalom legyen. ha elégetnek. Fáklya leszek. a megváltást. A Csillagok Gyermekei vagyunk. az egész világot. a kirekesztettséget. állatokat. az első dolga az legyen. aki: A lények segítője. Szándékosan tanítják úgy. és leleplezze a csalást. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. pokolba vagy mennyországba. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. kétely nélküli ölést. A Kék Láng. hogy a Tudás kulcsa a matematika. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. többé nem huny ki soha. Meg akarom mutatni a világnak. hogy ne szeressék. kegyetlen eszközöket. Ha a hülye is tudja a fizikát. Mintha nem is lenne. ő mindig az marad. a szellemvilágtól. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. Az Uranita nem fél. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. gyilkolást helyezi előtérbe. ne ilyen embertelen. világot uraló. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. a hazugságokat. és a hatalom birtokosai nem akarják. Alászálltak. az erotika úgyszintén. A szex. amibe önként sétált be. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. átél. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. hogy eredendő bűn. mint Uranita. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. Csak akarni kell. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. Ha széttépnek. kárhozattal. amely a Fénybe visz. mert a matek a hatalom eszköze. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. jobb életet remélve. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. Erre csak egy szent képes. világpusztító. egy Krisztus. hanem egy misszió. átadjam az emberiségnek. a pornó. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. amit úgy hívnak. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. A matek ugyanis egészen más dolog. amelynek első dolga az. aki szeret mindent és mindenkit. amit láttam és átéltem. Ha valaki Uranita akar lenni. Minden a pénz. hanem szellemlények. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. Ádám és Éva nem bűnösök. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. fénnyel telítése. hogy mindent. Ha egyáltalán szóba jön. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. tüzes tóval. tehát nem bűn volt. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. cselekszik és megvalósít. Tudjuk. a parajelenségekből. akik lemerültek a tenger mélyére. elfelejt mindent. hogy segíthessek minden szenvedőn. csak hinni kell. Amely Isten. amit később megbánna. tud. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. Däniken kutatásai meggyőztek arról. okkultizmusból. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. elszakít az örök forrásoktól. hogy olyat tegyen. hiszek az újjászületésben. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. És eközben ő maga is megvalósul. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. Út leszek. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. növényeket. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat.anyagiakért él. Elviselni a tehetetlenséget.

akár hozzám tartozik. ezért teszi. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. az Út végén. Mi van a mai. A szerzetes Istent szolgálja. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. és az állásukkal játszottak. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. meggyőződése. mellékösvényekkel. Hát valami ilyesmi az Uranita is. és ez nekem elég. a Káoszelméletet. hogy mindent ingyen publikálunk. Nem rekesztek ki senkit se vallási. hogy majd elnyeri égi jutalmát. Szegénységi fogadalomban él. Szeretek minden lényt. Hát ezért kell Uranitának lenni. lesajnálóan beszélnek róla. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. Hiszem. A Te utad is a Fénybe visz. minden tettét neki ajánlja. Isten áldjon! 8 . mert semmi se hiábavaló. Ennek az az ára. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. kedves olvasóm. nem baj ha megvan a magad vallása. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. Legtöbben titokban dolgoztak. Szeretlek téged is. Most az Internet változtatott ezen. nem fog elhalni a bús csendben. mekkora kerülőkkel. Ha idáig elolvastad. Szabadon választasz.minősítéssel. hogy azon kell csodálkoznunk. és majd ott. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. Nem kérek tőled többet. Mindegy. Utunk a Fénybe visz. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. pl. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. se faji. annak folytatása lesz. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. akár nem. vagy akár az ellentáborba tartozol. Azok a dolgok. amit tesz. hogy amit elkezdtem. Tudja. se más alapon. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka.

életedet. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia.. és nagyon sok új vallás. Al Hambra. A hívőket arra inspirálják. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. mert mind gonosz varázslattal van telítve. 2000 éves. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél. szívből jövő. a közvetlen egyesülés Istennel. szekta megjelenése. Pieta. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. festmények. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt. tetteidet ajánld fel Istennek. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet. hogy égessék el a könyveiket. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. Isten női fele. gyermeki hit. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. Látjuk. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. A XX. Sixtusi kápolna. amiben a mai ember kénytelen élni. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. az is. légy vegetariánus. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. Csak a mi könyveinket.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól.. ez a mai modern vallások szellemi arculata. Láthatjuk.. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. hanem a Tudás és az Átélés. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. a versenyt az együttműködésnél. a kommunizmus. a 9 . A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. célt és értelmet adnak az embereknek. és mi tudjuk. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. Gondolataidat. azaz a nagyenergiájú részecskék. ami a régieket jellemezte. Tadzs Mahal. hogy ez is. Kb. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. mecsetek. mert ez már megtisztított szellemi táplálék. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. A vörös diktatúrák. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. a Mindenség Megszemélyesítője. hogy mi kell neked. Csodálatos templomok.és emberáldozatok. ne olvass újságot. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni.állat. ezért az embereket ijesztgetéssel. A homok. jobban mint te magad. Szent Péter Bazilika. a sziklák. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. a tudományt a vallásnál. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. tartózkodj a nemi élettől. folyóiratainkat olvasd. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. Szakítsanak a hagyományokkal. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. ne politizálj. Földünkön többezer éve a Jang. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük. a fasizmus. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. az elemzést a szintézisnél. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. Eszközeik a totális uralom az anyagi. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. Ne nézz TV-t. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. a testi.. Nem más ez. hogy ők mások mint a többiek. amely nem más. mint Síva tánca. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei.

a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . a hippimozgalom. mégpedig pontosan úgy. azt nem lehet becsapni. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. amely a világörökség jelentős részét pusztította el. Kína és Maó.. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. orránál fogva vezetni. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. Akinek szellemi látása van. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. a 4. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. annak nincs szüksége vakhitre. hanem. láthatjuk. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. szerkezetük van. Minden azzal kezdődött. mint Newton gravitációs elmélete. Itt most nem az a kérdés. mind a Jang törekvése volt arra. Nem véletlen. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. a horgot. észreveszi a csalást. és pláne fejőstehénnek használni. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. ütköznek. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. és jobban megnézve e fénypontokat.u. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. a beetetést. az rögtön átlát a szitán. Pinochet. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. 10 .. a Buddhizmus. hogy pontosan mi az a Szamjama. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. a „kulturális forradalom”. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. a női egyenjogúság. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. hogy többrétegű burok veszi körül őket. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi. Én magam tanúsíthatom. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. irányt változtatnak. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. 28.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. hogy nekünk. hogy az üres térben szilárd. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. akik szó szerint próbálták értelmezni. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak.Pol Pot rezsim. században élt. Ezt az átalakítást az ún. térelméletek tették szükségessé. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. hogy a modern fizika eredményei. Már csak az a kérdés.

mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. A korpuszkula pici és pontszerű. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. mint a mező helyi sűrűsödései. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. hanem egymásban van. tehát elektromos áramok. A hullám viszont kiterjedt. és feloldódnak a mezőben. illetve a teli és az üres. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. egymásba hatolnak. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. mint a téridő görbületének hatása. Nem más ez.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. minden mindenre hat. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. Gravitációs térben lelassul az idő. ezért nem szabad ártani 11 . energiakoncentrátumok. hogy egyesítette a töltés és az áram. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. egylényegűek.vagy fényhullámként. egyszerre van jelen a térben mindenütt. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. sít. áthatják egymást. valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. A gravitációs erő nem más. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. mert ahhoz. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. nem lehet eldönteni. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. csak a látható megnyilvánulása korlátos. hogy eljusson az A pontból a B pontba. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. sőt. amelyek jönnek és szertefoszlanak. tehát még meg se moccant. bármely töltés megjelenhet áramként. Csak annyit mondhatunk. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. az időviszonyok. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. hanem úgy. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. amely úgy terjed tova. összetevődni. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. században. Minden test görbíti a teret. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik.kevésbé folytonos pályát ír le. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. Megváltoznak a metrikus viszonyok. egy meg a B helyen. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. a távolságok. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. csak az arányok tolódnak el. minden mindennel összeér. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. másként mozognak a testek. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. hogy egy többé . először meg kell tennie a távolság felét. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. úgy mozog. Mivel minden mozgás viszonylagos. A mozgás nem úgy zajlik. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. A részecskék nem egyebek. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. hogy egy elektron az A helyen van.

mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. hanem minden létező jelenség végső alapja. és minden élet forrása. Aki kardot ránt. Az öröm valójában ugyanaz. kémiai és biológiai jelenség végső alapja. A Brahman: üresség. Itt a Taó a dolgok végső természetét. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. a hinduk még régebb óta. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. mint az üresség. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. és ez nem más. Az igazság az. Mind a fizikusok szubatomi világa. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . a folytonos születés és halál világa. nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. kitöltetlen. majd végül magába szippant. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. (A Taó eredeti jelentése: Út. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. Igazából ez minden forma lényege. Akárcsak a kvantummezőből. ami pedig szerintem minden fizikai. hogy formanélküli. ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. Jézus így beszél erről: Amit vetsz. egyesített mezőnek. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni.. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. (Cshándógja Upanisád). A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. a buddhisták Dharmakáját. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon.fogalmával. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával.. A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. ideiglenes megnyilvánulásai. Ezért mondják gyakran. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. üres. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény. azt.mondja Csuang-Ce. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget.még egy rovarnak sem. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. alapvető entitás átmeneti. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. kard által vész el. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. A hinduk Brahmanját. Dinamikus és átmeneti jelenségek. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. megnyilvánulási formáját jelenti. A Brahman: öröm. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. Lao Ce szerint az edény üres. amelyeket az űr fenntart egy ideig. Az az elképzelés. és ugyancsak ürességnek nevezik. 12 . azt aratod. amely szintén ürességet vagy űrt jelent.

eltűnik az én. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. Aki ezt megérti. úgy gondolják. mert egyek vagyunk. és feltűnik mögötte az én-én. a testtel. Ezért jelentése attól függ. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. az Igazság és az Élet. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. ki mondja. én vagy te. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. eltiport. ellenünk hangolja az egész világot. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. az énünk közénk és Isten közé áll. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. az Ahamkára. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. ó. hogy Jézus ezt önmagáról. a másságban. Nem más ez. az egoizmus. mint az Énség Prímgyöngye. Aki Istent keresi. Az énség nem illúzió. gonosz. Ez a mi belső isteni énünk. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. Mindenki önmagát látja benne. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. és nem veszi észre. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. hogy rablásával önmagát fosztja ki. Róla beszél Jézus. az Énség Prímgyöngye önző. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. amely abból a tévhitből fakad. Levegő. az önző módon cselekszik. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. Ezért az Én: Isten Tükre. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. Az Én: tükör. amikor az én felhője eloszlik. fókusza. amikor az Ént korlátozottnak. Mindegy hogy ki ér célba. stb. és az életünk nem lesz más. úgy mutat Isten irányába az az ujj. amely az Én lakhelye. Víz. a Mindent Tükröző. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. És akkor egyszer csak elolvad. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. honnan ered ez az én. Ami Egyetlen. kiáradhat a világba. Elszakít a szeretteinktől. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. a mások kárára. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. teremtőerővel bír. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. Éter. Amikor az ember ezt felismeri. 13 . ott keresse ahol van: Önmagában. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. Róla beszél Jehova. legázolt. mindenki más: vesztes. az atomoktól a csillagokig. hiszen az elpusztított élővilág. kire alkalmazom. és azt mondom: Én. Az Én a Tükör magja. az a megvilágosodás. sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. zsarnoki hatalommá válik. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. abban megszűnik minden versenyszellem. azonosítjuk annak látható formájával. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. az Önvaló. A médiák csak a győztest mutatják. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). Illúzió csak akkor jön létre. Elme (Manasz). Tűz. hogy az Én mindössze az a szűk burok. behatároltnak gondoljuk. örökkévaló és elpusztíthatatlan. a test. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. amellyel önmagamra bökök. csak ő tündököl a fényben. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. Ez az önfeláldozás alapja.AHAMKÁRA. vagy Hamis Egó. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. A Megvilágosodás akkor következik be. A versenyszellem veszteseket termel.

A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. Nincs szenvedés. a családját. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. Önmagát is.pozícióért. a rontást. csak arra nem adnak választ. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. szeretni. épp annyi amennyi kell. Aki önzetlenül. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. hogy ilyen filmeket nézzünk. annak minden körülménye megteremtődik. becsülni és tisztelni fogják. azt az egész Univerzum segíti ebben. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. Ki lehet szállni a játékból. hogy hogyan éljük helyesen az életet. elvakult módon csinált valamit. vagy önző. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. a segítői megjönnek. 14 . melyet hiába végeznénk. a jobb falatokért. és pénze is lesz. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. gyilkossággal. Ha így alakul az élete. melynek ne lenne célja és értelme. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. a barátait. Soha nem késő elkezdeni. autóért. és végül belerokkan. állásért. hogy ostoba módon odadob mindent. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. beengedte életébe a Gonoszt. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. nem ismer megalkuvást. De ez nem azt jelenti. sem ember nem kényszerít minket arra. Az ilyen ember abban különbözik a balektól.

felhők. hogy pl. melyeken szüntelenül energia áramlik át. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. a TIP áramlását. számú elektron a B. és a 2. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény. állapotban. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. két elektron minél közelebb van egymáshoz. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. tart valahová. ez táplálja a testet. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. nem tudunk címkét ragasztani rá. sőt egy kristálynak lelke is van. Lehet. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. mint ma a mobiltelefon. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. De egy kavicsnak is van aurája. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. Minden élőlény végez anyagcserét. amely olyannyira átformálta a XX. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. amit elementálnak hívnak.) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. a 2. ez alapvető létfeltétele. állapotban. és amit az elektron tud. vagyis először az 1. sőt stacionáris sem. Szükségszerűen fejlődik. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. ez az aura. minden anyag szüntelenül cserélődik. számú elektron az A. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. majd az 1. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. bolygók. számú lesz B. akkor ez nem egyéb. élettelen tárgyaké. de azért így van. századot! Ha közvetlenül. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. A Kvadromatika új felfedezése az.. Mert ugyan már. jelentése táplálkozás és ürítés. de a kristályok.ANYAGCSERE. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. állapotban van.. mitől misztikusabb a telepátia. mint az ún. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. kövek. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. az élet megértése enélkül lehetetlen. 15 . Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. Ez abból áll. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. számú az A. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. mint a mobiltelefon.

stb. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. (Az önleképzést azért emeltem ki. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. Jung vezette be. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 .) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. anya-. hanem az „egész”-ség. az álomgazda személyével értelmezhetők. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl.G. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. atya-. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. különösképpen mély benyomást keltenek. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. animus és anima. Honnan származnak az Archetípusok. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. csak ha feltételezzük. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. életünk delén vagy a halállal szemközt). A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. örökletes képek és szimbólumok. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. Az archetípusos álmok. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. a serdülőkorban. azt véghez is viszik. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. ibolyántúli részéhez tartozik.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. a fantáziában vagy az életben feltűnik.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. vagyis az élet kifejeződései. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. amelyeket Archetípusoknak nevezett el. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. vagy mitológiai képzetek (mint. gyermekarchetípus. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. amely numinózusan. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. Maga az Archetípus pszichoid tényező.

A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. Minden ember találkozik a szentséggel. belső mozgásformája. Aki tanult Fourier-analízist. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. Nos. meghatározó erővé válik. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. vagyis rezgésspektruma. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. az tudja. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. örök érvényű. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. ha a térben fényévek választják el őket. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. gondolatai. az látja. amelyeknek azonos a struktúrája. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. aki a csillagokból jött. érzései. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. a mag uralkodó. minden ember betölt valami isteni tervet. Ez a telepátia. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. Aki látja a karma egészét. az extraszenzoriális érzékelés. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. amely kényszerítő erővel hat mindenre. a Morfogenetikus Mező objektumai. amely nagyjából egyforma egyedekből áll.kus álmokat. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. ki a munkájában. hogy elhozza az Aranygyapjút. és alámerült a mélységekbe. Ki a szerelemben. de valódi hős: Naphérosz. mitológiai. Nos. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. vagy a Megváltó Elixírt. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. Ez az a pont. És nemcsak az embereket. sőt az élőhelyekbe. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. A társadalmi rend épp elég ahhoz. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. Matematikailag igazolható. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. hanem egy nagyszerű eposz. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. A kristályrács úgy épül fel. amiben rokon rezgés van. hogy nem volt 17 . az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. mítoszokból. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. a tisztánlátás. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. Hős.

majd az öregkor örök megtestesülései. hogy eljöttél. hogy nem vagyok arra átkozva. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. de nem a bánattól hanem az örömtől. ő se változik. akiben megtestesül a Szerelem. ha pedig győzöl. és emeli ki a szürke hamuból. aki imádja a gyermekét. Az események csak tükrök. majd továbbhaladnak. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. a középkor. hogy segíthetek. ha picit is. Akkor szép az életünk. Sírás fojtogatott. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. Ő Rómeó. Most ő egy ifjú. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. és ő az Örök Isteni Gyermek. Minket mutatnak. De amikor a kettő találkozik. aki az időből visszafele jön. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. mégis magában hordozza az istenit. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. ki-ki a maga útján. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. egy kicsit elidőznek. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. tied a Föld. ha rosszul. se választás. napjait. és legbelső lényegében nem változik. szintén isteni lény. ha jól. köszönöm. készíti elő isteni feladatának betöltésére. Találkoznak. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. Ez azt jelenti. Aztán a gyerek felnő. És van egy Örök Gyermek. akinek ily harc jut osztályrészül. A szabadság az. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. 18 . és beszállhatok. És ez mégse valami determinisztikus. ő Júlia. Agartha. szinte mitológiai szintű Harcnak. nagyon jó volt veled. és ahogy halad előrefele az időben. nemde te is azt válaszolnád. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. amely szintén isteni princípium. megszületik a földi lény. hogy segíteni akarod a szenvedőket. Ki volt jelölve a pályája. hogy velem voltál. hogy van egy örök. a mennynek önként kínálkozó. egy olyan hely. A szülő. fatalista sors. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. köszönöm. a Gonosz rémuralmát. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. Fenség és tisztaság. Boldog az a Harcos. mintha égi erők vezették és irányították volna. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka. Van valami. A szabadság az. a bukottakat. Ez is archetipikus jelenség. Ahol nem hit. Mert ha megkérdeznék tőled. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. Szambála. valójában Istent imádja. Üdvözöllek. tied a mennyország. mint a csillagoké.egy szikra választása se. hanem tapasztalat mindaz. aki halandó és múlandó. Vajon hány ember van. a Tündöklő Fény Hona. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. és minden új órát üdvözölt. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. Ő is örökkévaló. az esélyteleneket? A szabadság az. amely testről testre vándorol. ahol se szabadság. hogy minden órától elbúcsúzott. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. 5 óra. művészet és Isten közelsége. halhatatlan lélek. Isten oldalán. hanem tehetek valamit. hogy mit tennél ha teljesen. benne testesül meg mindama csoda. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. igazán szabad lennél. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. és már nem gyerek. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek.

és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek. Az EM folyton energiát termel.magasan szervezett szövedéke.. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. nyelése. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. sőt meditatív látással láthatók a 7. színes fluidumok.. A fény állandó formái maguk is scintillálnak. ami akkor tapasztalható. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. neutronok és elektronok. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. 5. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása.. 7.) A fluidumok a csillogó.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. úgy. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. Az entrópia a gyengülés.. a rendezetlenség növekedése. (Ez az a jelenség. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. mintha sok. 4. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. a forma és a rend felbomlása. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. pulzáló fénypontok. parányi. mint a fényminták állóhullámai. amit a fény alakja vezet. rétegnek határozott struktúrája van. mint az atomokban az elektronhéjak. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része. ami annyit jelent. Így az 1. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. spirálok. mint a TIP áramlása. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. vonalak. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. a lebomlás.. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. így tehát a gravitációval rokon jelenség. A Kvadromatika szerint az EM nem más. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. Ez a mező az entrópia ellentéte. rétegen túli rétegek is. gyorsan. Ez az áramlás rezgést kelt. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. 3. míg a 2. szikrák és felhők .AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. Az aura 7 rétegből áll. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. gluonok. élő és élettelen testen. (vagyis fraktál. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. Így ebből fogok most idézni. és általában aurának nevezik. Mandelbrot-halmazszerű). 19 . mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. melyeket testeknek is hívnak. Háromnál több dimenzióban létezik.izolált. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. mint az egyedi hatásuk puszta összege. Az áramlási irány olyan. amikor megütünk egy hangvillát. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye.

hogy az első réteg az első csakrához. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. stb. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. és olyan éterikus nyálkát képeznek. részben viszont tanulható és fejleszthető. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. vérereket. valamint olyan kiegészítő formákat. pl. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. elakadt energiák és blokkok jelenléte. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. Ehhez persze látni kell az aurát. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. Vannak kavargó. stb. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. amelyben találhatóak. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. érzelmeinket. Ez túlterjed a fizikai testen. mint a betegség. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. a dolgok létezésbe szólításához. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. A harmadik réteg a mentális élettel. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. megfigyelhető 20 . Holderő és Naperő áramlik. melyekben ún. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. a fizikai érzékletek. beleértve a belső szerveket. Az auralátás részben képesség kérdése. Ha megértjük. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. Valószínű. mind az étertestet. zajlik érzelmi életünk. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van.6. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. autonóm működésével áll kapcsolatban. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. és így tovább. s szeretjük nemcsak társunkat. Ez az a szeretet. s ezen keresztül szeretünk.speciális helyeken tároljuk. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. A mező első szintjeihez a fizikai működés.. és tartalmazza mind a fizikai. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. melynek nincs határozott struktúrája. Ez azt jelenti. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. és minden életet átölel. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. Az első réteg a test automatikus. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. melyeket csakráknak hívnak. beleértve a fizikai testet is. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. emlékeinket és más. Létezik egy függőleges energiaáram. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. a fej fölé és a farkcsont alá. gondolatainkat. de az emberiséget általában. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. kúp alakú örvények a mezőben. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül.

melyeket a személy magában cipel anélkül. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. hogy az kialakítson magában egy belső. szembeötlő gondolat mindjárt az. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. az engram bekapcsol. restimulálódik. amelyben meg vagyunk róla győződve. hogy ostobák. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. Olyanok. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. hogy hatásukat. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. hogy megszakítsák. és le is tudja írni őket. miközben a kliens megtapasztalja azokat. építi és tartja fenn visszatérő. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. vagy öntudatlanok. annál élesebb a forma. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. amikor a gondolatalakzat beindul. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. hogy ostobák. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. hitványak és kövérek vagyunk. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. majd integrálódnak a személyiségbe. A gondolatalakzatok olyasmik. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. mintegy igazolja az elgondolásunkat. Pl. hogy beinduljon. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. csúnyák vagy kövérek vagyunk. szokásos gondolatai által. mely pedig igen nagy. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. akkor a külső valóság is ehhez igazodik.valóságok. Arra is találhatnak módot. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . helyzetet. intenzitását és erejét. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. objektív megfigyelő személyiséget. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. képes kitörni a krónikus ciklusból. rondák. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. észrevenné. és kifejti romboló hatását. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. a gyermeki logikára épülnek. hogy szabadabbá tegye magát. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. A dianetikusok módszere erre az auditálás. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. és ha a gondolataink elég intenzívek. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. mint a hatalmas bőröndök. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. A terapeuta abban segít.

Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. és ezzel valóban megszabadult tőle. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. vagy az engramok játsszák. az az Értelem fényét hozza. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. ami egyszerre sok személyre szól. és ettől semmivé foszlanak. de lehet az is. segíteni. kölcsönösen tükrözik egymást. és az engram törlődik. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. addig nem is szabadul tőle. ráadásul eltéved. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. és örökre lent reked. Nem más ez. Vannak akik úgy gondolják. hogy minden baj egy lecke. mert az csalás. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk.másait. mondván. Ezt így azért nem fogadom el. A drogos utazások szintén erre valók. mert van kollektív karma is. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. akkor mindegyik sugároz. A baj csak az. és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. objektív megfigyelő személyiséget. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. minden megváltozik. De ha én látom ezt és nem segítek. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. mosolyogva fogadunk mindent. az az ő sorsa. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. hogy egyedül kell megoldani. Lehet ez egy szent ember. hiszen tudjuk. hogy már megérettem a gyógyulásra. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. Ez nem egy mechanikus összeg. hasznos segítőinkké válnak. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. Különös helyszíneket kereshetünk meg. Lappangó problémákat oldhatunk meg. minden lecke személyre van szabva. Ennek során kialakítunk egy szokást. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. és amíg képtelen szembenézni a problémával. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. és ezért nem is szabad gyógyítani. módosítják egymást. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. Rá kell döbbennünk. akkor mulasztást követek el. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. összekapcsolódhatnak. akkor egy olyan technikát alkalmaz. A gyötrő lidércálmoknak vége. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. hogy ez az ő sorsa. hogy láttam az esetet! 22 . hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. amit meg kell tanulni. tudást szerezhetünk. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. hogy tudatosodtunk. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. ez annak a jele. emberek közt. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. sőt. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. Ha a sajátkvadron aktiválódik. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. Végül is minden jógamódszer arra irányul. életről életre. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva.

máya. akkor már életünkben. Az igazi valóság másutt van. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. hogy elpusztuljon. nemvalóság. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. (Az igazság odaát van. 23 . höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. hogy az Igazság ideát van. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk. hogy minden világi dolog csak illúzió. és ha helyesen élünk. megismerhető.

GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja. De mihelyt azt mondjuk. vagy hozunk létre. Emiatt bármi. Minden élmény kapcsolódik egymással. Leírja. a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. így nem lesz könnyű felismerni. akkor mindazok az aurajelenségek. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. amelyeket e könyvben leírunk. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. Ez annyit jelent. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. Watson azt látta. Dr. más időben végbemenő eseményekre. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. Ezek okozati mezők. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. s az események képesek hatni a bárhol. máris visszaestünk a dualizmusba. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. mivel a forma. Így.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. E hipotézisnek megfelelően bármikor. ami a 24 . A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. Távoli hatásuk éppoly erős. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. de tartalmazza is az egészet. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. mind időbeli jelentésben. legalábbis enyhe mértékben. ha főbb élményeink dualisztikusak. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. hogy képesek legyünk felismerni őket. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. „mi”. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. időtől független eseménynek. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. mind térbeli. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. mint közelről gyakorolt hatásuk. A „mi” vagyunk. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. de maga az eseménysor vagyunk. hanem az egésznek. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja.

. Lehet. hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. a részecskék nem valódi hullámok. Bohm továbbmegy. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. akkor logikusan nincs olyan. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. egybefüggő egészet definiáljuk. Bohm azt állítja. a „dolgokban” benne rejlő.távollévő részecskékkel történik. elvesztették a jelentőségüket. vagy fejlődési lehetőség. feltáruló rend megértése felé. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. de a fizikusok azt mondják. hogy lényegében nincs olyan. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. Egy. hogy az agy mélystruktúrája 25 . „magábafoglaló” rend és a kifejtett. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. és alkotja azt az alapot. hogy rész. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. „anyagi szubsztancia”. vagy „izolált tárgy”. A fizikusok úgy találták. a fizikus. hasonló az alkotó valósághoz. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. a részeket magában foglaló rendről írt. Dr. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. A hologram. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. és azt állítja. A hologramelv azt állítja. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. mely új gondolatokat szül. és alkotja azt az alapot. mint „elemi részecske”. mi az Egész vagyunk. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. egy lézer. nem tartható fenn tovább. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. vagy koherens fénysugár alá helyezik. Amit általában dolgoknak. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. ami elveti azt a klasszikus felfogást. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. Karl Pribram. anyagnak nevezünk. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. amely eseménnyé válhat. Nemrégiben. és a teljes képet fogja rekonstruálni. mint a hang vagy a vízhullám. hogy ezt nehéz megérteni. A dualizmuson túl.” Dr. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. hanem valószínűségi hullámok. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. az a valóságban „esemény”. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. Az olyan fogalmak. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. hogy anyagi létező „dolog”. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. mindez így elvezet bennünket a töretlen. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik.. Szilárd tárgyakból álló.

ízlelést holografikusan strukturálja. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. Azt állítja. hallást. amely képes közvetíteni a telepátiát. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. azt mutatja. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. melyben (időbeli) temporális.lényegében holografikus. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. a pszichokinézist és a gyógyítást. 26 . vagy térbeli frekventációkat vizsgált. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. Dr. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. hogy az agy a látást.

ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. Ez lényegében nem más. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Ha így tekintjük a világot. amelynek a részletei kicsiben olyanok. szakasztott olyan a nagyvilág. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. a tettek. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. fákat. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. a világ tökéletes és teljes. egyetlen egészként létező Istensége. a sejt makromolekulákból. az egyed sejtekből. az mindent átélhet. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. története. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. melyeket lehetetlen előre megjósolni. és a rendben is van káosz. de minden dolognak. a többi dolgon keresztül önmagát. mozgatójáról. és minden szellemben van anyag. és számoljuk meg. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. egy faj egyedekből áll. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. a molekulák atomokból. Az igazság azonban az. A klasszikus kétértékű. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. Nincs olyan sejt. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. Káoszelmélet volt. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. algoritmikus. A Jóga tanítása éppen az. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. B eleme C-nek. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. nincs Rossz. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. A Pszi nem más. tükrözi a többi dolgot. és a mindenség egészét is. a sík bármely pontjáról eldönthető. Ez a processz teljesen determinisztikus. hogy a káoszban is van rend. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. Az Anyag lelke a Pszichikum. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. Valójában az anyag nem más. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. A Pszi kiáradása a világba. mint sűrűsödött.FRAKTÁL. felhőket. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. Nézzük meg a korallokat. következmények. mint az Aura. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. mint az egész alakzat. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. kicsapódott. Végre felismerték. ami sejtekből áll. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. páfrányokat. de látni fogjuk. pl. Nemcsak az élőlényeknek van. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. Minden dolog tükör. vagy olyan atom. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat.Ríta. Tehát a Pszi: Hologram természetű. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. mint a világ tükröződése az Anyagban. köveket. lesüllyedt szellem. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. láncolatok megszemélyesített. ami atomokból áll. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. hány gömb vagy parabola van köztük. ÖNTARTALMAZÁS. Ez a Karma. Nincs Baj. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. bináris logika. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. Ez az Öntartalmazás. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. hogy milyen színű.

A Jóga Szamszkárákról. Az az állapot. megnyilvánulása vagy kialvása. Alámerülés. csak keresztény fogalmakkal. 28 . amikor a káprázatok elenyésznek. Bűn. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. változása. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg. Bukás.a Megismerés olyan fokára. Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Törekvés-csírákról beszél. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. a Lét a Hiány Kiáradása. Kegyelem. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása. A lét nem más.

ha fraktálpályán mozog. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. Mindez a fraktáloknál nem igaz. TEREMTŐERŐ. már a 20. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. de aztán kezdett tőle eltérni. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. Mint matematika nem is olyan újkeletű. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. se nem határciklusok. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. sokan vizsgálták a turbulenciát. előre megjósolhatatlan jellegét. Ez csak úgy lehetséges. amely minden nagyításban önmagához hasonló. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. kiszámíthatatlan. A fraktál pedig olyan alakzat. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. és nemcsak az időjárást. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. Hénon a leképezéseivel. És a való 29 . és se nem fixpontok. mindenütt ellenállásba ütközött.KÁOSZ. Felfedezték a Különös Attraktorokat. mint az inga.Egy új tudomány ébredése. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. század elején felfedezték. hogy ha egy pillangó képes erre. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. aki az időjárást próbálta modellezni. De aztán el is felejtették szépen. a differenciálszámítás arra épített. semmivé foszlik. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. akkor az ember pláne képes rá. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal.. Feigenbaum a szekvenciáival. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. az ám. olyannyira. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. A klasszikus analízis. amikor felismerték. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá. miközben egy véges térfogatú térrészben marad.. sohasem válik egyszerűbbé. Lorenz rádöbbent. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. felfedezték a skálatörvényeket. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. amit aztán betáplált egy számítógépbe.

Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. Mi. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. a gondolkodás lényege is ez. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. Szűzanyám. Sőt a tudat. mint az Eredendő Ellentmondás. stabil vagy labilis határciklusokat. Más néven Ő a Mag. Nevezhetjük Kovásznak is. A Rend ellentéte. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . belőle táplálkozik. és aszerint osztályoztuk. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. mint a vegyész. Stabil vagy labilis fixpontokat. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen. Másik neve: Kritikus Pont. hol tart MA ez az elmélet? Ide. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. ezzel kész is volt a szó. Slussz. amivel kár törődni. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva. amely soha nem lehet teljes és befejezett. megkeleszti az anyagot.és igetár! Emlékszem. azaz Káosz-Gonosz jellemű.U. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. a nem evilági. Ezek azok a töréspontok. de szép is. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN.A. kínosan kerültek minden olyan szitut. Ennek eszköze a számítógép. és átformálja a világot. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. NEM.G. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. Inkább az a meglepő. a művészetnek egy új ágát hozta létre. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. de meg is figyelheti. 20 évesek. SE NEM NEM. Egy harcos varázsló lehet pl. mert mint az élesztő. Köldöke és Fényöle. Chaotic Evil. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. Tipikus formája az „A eleme A-nak. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. ördögi. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. mi jön ki belőle. és a benne leírt dolgok kb. Ezért Ő az Eredendő Hiány. amely sértené ezt az elvet. és a differenciálható függvények a kivétel. ahol a káosz felléphetett. és megnézi. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. illetve SE NEM IGEN. MAGIC kártyák.S.világban a fraktál számít szabálynak. Döntési Pont. linearizáltuk az egyenletet. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. M. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. A szerepjátékok. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. A Mag. Hasonlít ez a fizika felépítésére. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. Az Élet hordozója. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. A Káosz az életnek is alaptermészete. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. a teremtés Forrása.

összekapcsolni: gonosz az. és ezt a testet használja járműként. És akkor látni fogjuk. aki Isten ellen lázad. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. Oldás és kötés. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. A Jó metafizikai ellentétpárja. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. mi több: maga is Teremtő. könyve is ír ezekről. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. a Fény mellett az Árnyék. megszületik. aki tudja. Az Univerzum egyetlen összefüggő. A vallásokban a Gonosz az. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. hogy rosszat tesz. benne minden mindennel összefügg. karmateremtés és karma törlesztés. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. hogy minden él és mindennek van tudata. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. mások elől rejtve történik. illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. és az ember nem egy piciny porszem. inkarnálódik. Leadbeater Túlvilág c. száműzött. összetett szövet. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. 31 . hogy annyi évszázadig mellőzött. részben a Mágia foglalkozik.

mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. teljesen és tökéletesen felszerelve. és nemcsak tükrözi. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. olyan a Nagyvilág. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. lelkesít. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. megaláz. Olyan ez. és hagyjuk.MÁGIA A Mágia nem más. Az eredeti. az aszkézis. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. De vigyázni kell. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. Aurája. A Tudat tehát nemcsak megismeri. lehet velük végrehajtatni. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. kissé megváltoztatja. megnyer. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. Naishi-tere. Minden vibrál. amikor rácshibákat. erőszakol. rezonanciába hozhatunk bármit. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. a rezgés. szövetségessé tesz. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. áramlik. a vizeknek. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. Ennek fordítottja az. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. majd beledobjuk a porszemet. mint bozonkondenzátum-magok. Az emberek uralása is mágia. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. parancsolni a szélnek. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. Így lehet invokációval vihart kavarni. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. esőt csinálni vagy elállítani. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. hogy a folyadék rákristályosodjon. elnyom. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. Mangó. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. ural. a Mindenség Vérkeringése. amellyel szólítani lehet. irányítani és uralni. és 32 . Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. tükrök melyek egymást tükrözik. benne van a ritmus. A jelek és szimbólumok nem mások. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. Varázserő. gyakorlata: Dogma és Rituálé. taszítást vagy undort kelt. de e tükrözés révén hatással is van rá. sőt. Minden dolognak van egy igazi neve. Más néven: Mana. Egy dolog pusztán attól más lesz. Meg lehet őket szólítani. de alakítja is a világot. él. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. lüktet. Ez a XX. ennek felel meg a meditáció. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. A fehér mágia a szeretet erejére épít. de honnan tudták ezt a tibetiek. A demiurgia démonokat idéz meg. a teurgia pedig isteni lényeket. alkalmazása. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. A szellemvilágnak szintjei vannak.

senki sincs. A régi mágikus praktikák. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. és hogyan kell azt használni? Bizony. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. de fogalmuk sincs arról. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. más úton. átélést. hogyan kell szorozni és összeadni. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. és felidéztetnek vele minden hangot. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. és ha elakadnak. képet. amit aztán levágnak. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . ami aberrációt okozhat. és a végébe gyűlik össze. Utána ezeket az engramokat törlik. Be kell vallanunk. hogyan kell továbblépni. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. aki megmagyarázza. hogy ezt miért pont így kell csinálni. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. hatástalan. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. vagy hogyanja elveszett. és szimpla emlékekké válnak. Hányan tudják ma. amelynek eredeti funkciója. Ezek nagy része babonává vált. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. ereggy. A babona olyan régi mágikus praktika.

Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. az ún. módosul a forgás. MÁGNESÁRAM. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. Dirac-szál. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. Ha egy mágnest is odateszek. Igaz. tehát dugóhúzószerűen halad előre. (ez volt 76-ban. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. Ez a spin. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. akkor pí-tachion a neve. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. Így pl. ott a mágnesek oldalán egy hiány van. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Ez olyan szoliton. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton.MÁGNESES MONOPÓLUS. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. a kis félgömb elkezd forogni. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. Ha ez sikerülne. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre. és melléteszem a kezem. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. a kanálhajlítás. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel.

hogy milyen színű. Káoszelmélet volt. Minél közelebb megyünk hozzá. a protonok aurája is áramlik. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. A protonok aurájában nyelődik el az idő. és a rendben is van káosz. A kulcs a nemlinearitás. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. melyeket lehetetlen előre megjósolni.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. Ez a processz teljesen determinisztikus. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. nagy hassal. algoritmikus. jelen és jövő. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Végre felismerték. akkor feketére színezzük. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. de látni fogjuk. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. Ugyanígy. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. Ez az Öntartalmazás. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. a sík bármely pontjáról eldönthető. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. hogy a káoszban is van rend. Tehát múlt. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. annál lassúbb ez az áramlás. fejjel és kezekkel. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen.

vagy a kezével. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. ezzel lehet kanalat hajlítani. tedd mellé a kezed úgy. és tedd le. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. esetleg spontán. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . mint minden élő anyag. hogy a kézből mágnesáram. Mi ennek az oka? Nos az. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. akár úgy. KIRÁLIS közeg. huzat ne legyen. Persze levegőmozgás. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. ahogy szoktad. Ha ez megvan. hogy a félgömb. hogy ne csapj huzatot. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. Ami a pszichokinézist illeti. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. de ne érjenek hozzá. kapcsoljunk rá egyenáramot. kopogások jönnek létre. tükrözéskor megváltozik. Azt fogod tapasztalni. váltóáramot. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. De ne kézzel fogd. figyelj. amit a jobb kezed forgat. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. egy varrótűt és egy radírt. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. A serleg forogni fog. egy idő után látni fogod a különbséget. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. hogy a hegye fölfele álljon. Lehet. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. hogy a közönséges. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. Nézzük meg. várd meg míg felpörög. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. engedd el. hogy előszörre nem sikerül. azaz a mágnesáram a felelős. vedd el a kezed. esetleg megáll. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. végy egy erős mágnest és tedd oda. amely aszimmetrikus. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. Lehet. forgató hatásra. hanem tedd le mellé! Látni fogod. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. rejtélyes zörejek. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. Most tedd oda a kezed. font magot is. pusztán a tekintetével. másképp forog. energiát kicsatolni. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. figyelj. és akár így. tehát nem termelnek mágnesáramot. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. és azt is nézzük meg! Lehet. utána tedd oda a mágnest óvatosan. Lehetővé teszi. azaz olyan közeg. bútorok tolódnak el. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. gyógyítani.

akkor már komoly esélyünk van arra.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret. Állítom. nagyszerűt. 37 . áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. vagy más parajelenséget.

Amit a tudat tükröz. Minél inkább spirituális valaki. hamar prédává válnak. Asztrálfény. amelyben nem születik meg az élet. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. Nagy Emanációs Sávok. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. A TIP-teória megmutatta. emberközpontú Világegyetem-modell. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. Amit a tudatból kirekesztünk. ebből jön létre az aura. TIP-teória. Ez az Azoth. a gyengék kiselejteződnek. legügyesebb egyedek maradnak életben. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. bezárt szellem. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . mint a tudat teremtőereje. a fajok közt nincs keveredés. Így alakulnak ki az ún. Ez például abban nyilvánul meg. diszkrét. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. ebből táplálkozik. A világűr nem üres. szabadon választja meg. melyeknek a magja egy-egy kvadron. kiárad. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). Világos tehát. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. mert szinte minden szavát másként gondolom. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. uralni. Ez a beigazulás. körbezárt téridő. Ezt másként úgy mondjuk. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának. Minden dolog nyeli ezt a közeget. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét. illetve Akasa. lágyabb lesz. átkereszteződés. amit természetes környezetében soha nem tenne. A mínuszjel utal arra. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. megerősíti. (Ennek értéke: 6. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. így az ember és a tudat sem. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. az valósággá válik. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. amely a Mindenség határáig kiterjed. legerősebb. hanem egyszerű 38 . Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. DISZKONT. Erről bővebben ld. diszkrét sávokba tömörülnek. A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. annál inkább képes az életét kézbentartani. pontosan meghatározott. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. amit a régiek Éternek neveztek. hogy az áramlás a tömegpont felé történik.REZONANCIA. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT).√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. amelyekre az élőlény rezonál. hogy van Isten. akkor olyan világ jött volna létre. elmosódottá válik. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. az elsorvad. a karma kényszerítő erejének. harmónia és REZONANCIA.11 m3/kg s2). mert ti. amire az állat nem. Ura a vágyainak. illetve nem ura a betegségeinek. háziállatok). Minden dolog sugároz. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. Aziluth. Amit egyszerre sok tudat tükröz. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. felerősödnek. Mai divatos elmélet az ún. hogy az élővilág fajokra oszlik. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. hogyan akar élni. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. azt újjáteremti. G pedig a gravitációs állandó. A sajátviselkedések azok. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. 672·10 .

Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. függetlenül a paraméterektől. értünk és általunk van. Sőt. Nem egy ellenséges világban élünk. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. Egyszerűen azért. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre. Igen. és hopp! előpattant Az. Az Univerzum bennünk. van és lesz. Végül nem hiszek abban sem.gravitációs vöröseltolódás. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . sőt. amelyben Isten egyet füttyentett. hanem minden létezőé. mint a tudat. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. általunk az. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. azaz volt olyan pillanat.

már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. 40 . megkarcolhatatlan. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. az sokkal több mindent elvisel. mint egyenként külön. és ennek oka az. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. amit spinnek neveznek. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. Olyan mint a Fekete Lyuk. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. tömöríti őket. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. gondolatait. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. De létezik. az Aura hologramja olyan erős. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. lebegni is képes. mert a Fermionnak két állapota van. nem látnak bele egymás lelkébe. A telepátia ezért ritka jelenség. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. Másik ismert példája a szupravezetés. A Fermionok párba rendeződnek. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. minden sérülést azonnal kijavít. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. Ez a bozonkondenzáció. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. olyan erő működik köztük.BOZON. hanem ellenkezőleg. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. ezért van az. legyőzhetetlen. hogy akinek van párja. hogy minden lény. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. A bozonkondenzáció nem más. lenyugtatása. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. akkor nem fog tőle felolvadni. ami egy nyalábba vonzza. minden ember egy önálló egész. FERMION. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. hogy megteremti a tökéletes egészséget. köztük olyan taszítás működik. A Bozonok azonos állapotba törekednek.

Ezek a mesék azt is megmutatják. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. sőt úgy tekint rájuk. szabadabbá válunk. ő maga dönt. mint Jung Kollektív Tudattalanja. az Alámerülés. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. gonosz célokra használja fel a tudását. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. azzal a különbséggel. A Tudatplazma olyan. az Elkárhozás. eladja a lelkét az ördögnek. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. és aki erre rá tud hangolódni. Tanító. akik különösen tisztalelkűek. Amelyben Minden Tükröződik. hanem alakítója. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. hanem egy rugalmas. aki végigment mindezeken az állomásokon. akkor a balesetnek be se kell már következnie. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. és megszabadultak a karma kötelékeitől. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. Azok az emberek. Sok mese szól arról (Pl. De ott van előtte a másik út is.TUDATPLAZMA. Krabat a Fekete Malomban). a Halál. nem egy film. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. a Megváltás és az Újjászületés. akik testben. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. megszűnnek a félelmeik. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. amely Jézus szimbóluma. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. haláltól az újjászületésig. végső soron ez a Lét alapja. Csak az mondhatja el. mint szakadatlan öntükrözés. a Feltámadás. ha alászállunk a Pokolba. az megelőzheti a bajokat. vagy egy mesebeli állat). hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. A Tudattalan is válhat tudatossá. Ők már ismerik az élet titkait. minden esemény előjele megvan. Pontosan ez történik akkor is. (Aki dudás akar lenni. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. változékony úthálózat. Vannak Háromszor Születettek is. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. amikor az ember megismeri a sorsát. egészen más emberekké lesznek. Ha önző. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. és nem lehet rajta változtatni. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. Ez az oka annak. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. hogy álmodunk. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. Lényegében nem más. mint nemeslelkű lényekre. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. hogy ismeri az életet. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. tudatosan álmodunk. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. Az Egyetemes Közegben. 41 . vagyis álmunkban rájövünk. vagy a kenyér. mit akar elérni. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. szellemi mester lesz. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. Maga a lét tehát nem más. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. merre megyünk. lélekben és Istenben is megszülettek. ahol szabadon döntünk. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. Nem egy merev predesztináció a sors. amely kockáról kockára ugyanaz. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. minősége. amikor pl. a Bukás.

Az emberi tudás határai azok. örökkévalót.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. 42 . Komplementer. és egyetemlegest: magát Istent is. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. és felragyogtatja a múlhatatlant. Ez az új szint a teremtő képzelet. korlátos létén. minél inkább vonatkozik ránk.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. mely felold és újraformál minden múlandó formát. (91. ahol a Tudomány véget ér. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von.8. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben. egymást kiegészítő dolgok ezek. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. túlmutat önnön véges.

végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . megalvadt szellemi energia. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. azután az asztrális. mint valamennyi fény-. A Hermetikus filozófia. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. Készül az új Manvantara hajnalára. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. az idő térré fagyott állapota. meghatározott ütemben lüktet. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. Ez a nagy kialvás. A rezgés. A hidrogéntől az uránig. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. 1999. átértékel. karakterének sajátos töltése szerint. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. Az 43 . A világot „Brahma lehelte ki”. Minden más csak vetület. Pihen. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el. A kémiai vagy anyagtalan. átalakulásának kulcsát.világestig. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. csak azt. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. Édesvíz kiadó. amely nem más. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. A keleti filozófia meditáló adeptusai. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. új dimenziótudományok kibontakozásán át.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. kezdve az Analógiák Tanával. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. kibontakozásának. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. Most innen veszünk szemelvényeket. Az energiának ritmusa van. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”.

vagyis a vetület. a fény. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . hogy adekváttá váljon.. tulajdonságát jelenti. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban.. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. a tattvákban gyökerezik. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény. növény. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. hogy az energia körben áramlik.. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. ember. az objektiválódott létben való jelenlétet. ahol ci = ( ψ. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő.Univerzum egésze szintén egy rezgő. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. Minden dolog hullámcsomag.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. Ha A. az életjelenségek stádiumát. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. élő rendszer. végtelenül gazdag formavilágra. tehát a tudati tükörképet. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. bezáródik. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései .. Minden differenciálódás. A Tattvák törvénye nem más. köd. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. csillag. hélium vagy magnézium tartalmát. nap vagy tejútrendszer. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. s az ősfényt. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében. fejlődési stádiumát és ideatöltését. lüktető. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. A tudat akkor adekvát. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat. A hang az univerzális ideát. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. legyen az kristály. teljes egészként felszerelve. amely létrejött. meg. a természet hétféle energiáját jelentik. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. állat.. hiszen pont úgy néz ki.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. mint a diszperziós össze44 . akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. táj. a Téridő-Plazma. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. Minden mirminyó. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. minőségét. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. tökéletes.

A Világegyetemet átszövi ez a ritmus.és makroszerkezetét. csigákban ugyanazokra a mintákra. Ettől van a világnak hologram-szerkezete. valóban. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír.függés. a felhőkben és a növényekben. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. 45 . A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro. rezgések és örvények hoznak létre. az örvényekben. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. kagylókban.

ÉTER A régiek úgy hitték. NÁLAM nincs hatalmasabb. ha összhangban van a Relativitáselmélettel.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. 7:4-8) „A Föld. magasabb rendű természetemet. és a fény ebben terjed. a Védákban AUM . Az éter az a közeg. a hang az étherben és az emberben a férfierő. amely olyan sikeres volt. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. 46 . amikor Faraday és Maxwell felismerte. Levegő. rajtam függ a Mindenség. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. melyből a Mindenség fakad. de mind úgy látja. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. sőt nyolc őselemről beszéltek. század végén történt valami. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. és az étert csak mint valami megfoghatatlan. mint a Teremtés. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. Az Életelem az. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is. Az éter fogalma akkor került újra elő. Tűz. ez anyaméhe minden létezőnek. ehelyett a testek közt távolhatás működött. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. Ezt közelhatásnak nevezzük. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. oh Kunti fia. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. Értsd meg. ti. amelyek képesek hatni az anyagra. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. oh hatalmas karú. A XIX.Manasz. és kijelentették. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. Elme . A távolhatás csak látszólagos. a Víz. mint gyöngysor a zsinóron. ami oda vezetett. Tehát a vákuum nemcsak üres. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. Ezt nevezték Éternek. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. az Általános Relativitáselmélet is. hogy ő áll. továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. Későbbi sorsa az.A Hatalom Igéje. mely a Mindenséget fenntartja. hogy elvetették az étert. ÉN vagyok a víznek íze. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. Ez az alsóbb rendű. hogy a vákuum üres. ÉN vagyok a Forrás. nem Euklideszi. Értelem . hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. ismerd meg másikat. és melybe minden újra beolvad. óh Dhanangyaja. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. a Holdnak és Napnak ragyogása. sőt annak magyarázata is. és csak a többi mozog. Éther. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. hanem Riemann-metrikájú. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet.

Matematikai okai is vannak annak. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. Mi győzött meg engem arról. tízszer akkora. 47 . TIP-teória. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. amelyben az ember létrejöhetett. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. méghozzá sokkal egyszerűbben. és bizony azt látjuk. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. azaz a Hubble-képletet kapjuk. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. hogy v = H ⋅ R. mert valamennyi megfigyelt jelenség. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. így a = H2⋅r. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. megmagyarázható a TIP segítségével is. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. Azt találjuk. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. ami azt jelenti. hogy ez negatív legyen. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. Azóta is tágul. Azt. de hiszen pont ezt jelenti az. további turpisságokra jövünk rá. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. hogy ez pozitív. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. és az újra összehúzódás határán lenne. hogy a Világegyetem teljesen felhígul.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. Részletesen ld. de Univerzumok egész sokasága. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. A különbség csak az. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. Mérések alapján a ρ kb. tízszerese jön ki. Nemcsak egy Univerzum van. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. a ρ értéke dönti el. nagyobbat kapunk a kelleténél. akkor azt kapom. hogy elvetem a Big Bang elméletet. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. már csak azért sem. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. az a felismerés. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. hogy melyik eset valósul meg. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik.

a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka. milyen kvantált pályák lehetségesek. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. valamint a kvantumfizika magyarázata is. már az óriási. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. hiszen pl. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. hahha! 48 . a kozmikus délibábok korszaka. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal. lineáris. hiszen Einstein jól látta. hogy nincs éter. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki.. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet.. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk.. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás. nos. nem mondhatjuk. hogy immár nem mondhatjuk. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. De most ez megváltozott! A bonyolult. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. de a lényeg az. (George Smoot). amikor az ember abban hitt. ugyanilyen gömbök végtelen sora van. hogy az α = 1/137.véges méretű. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. a Landau-Lifsic 2 azt írja. Íme az eszköz. nemlineáris.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni. ehhez kevés egy labor. egy egész műholdhálózat kell hozzá. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. Nem titkolt szándékom az. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. kívüle pedig. amilyet csak akarunk. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű.. És végül. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. azaz olyan metrikát konstruálunk.sikerült egzaktul. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. a Kerr-megoldás konstruktív.

megnő a sebessége. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe. és ez a TIP! A 49 . ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. és minden nyomot eltüntetnek. . hogy az energiakicsatolás nem kivétel. . mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik. hogy nem csoda. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. összenyomhatatlannak. hogy egyáltalán miért vagyunk. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. mert az elemi részek szintjén az ún. beleértve a feltalálókat is. újjáteremti őket. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. Nos. azért. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak.. újraformálja. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. Márpedig tudjuk. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. mért nem folynak szét. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog.. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak. ami egy hallatlanul sűrű közeg. Nekem pedig szent meggyőződésem. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai.. Ez többek közt abban is megnyilvánul. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. mint Dali képén az óralapok? Nos.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. Az anyag azért nem esik össze. csak valakik ezt eltitkolják. miért tűnnek szilárdnak. ha eleve kizárnak minden. eredményt. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. tudniillik ritka kivételnek tartják. Moray. mi teszi állandóvá a tárgyakat. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. Ha tehát összenyomom. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. A legtriviálisabb kérdés az. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is. önfenntartó hullámcsomagjai. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. a kvantumnyüzsgése. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX.. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. tapasztalatot. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. miért egyformák az atomok. miért stabil az anyag. Egely György ír sok könyvében. vagy Hamilton-operátor. Tesla. egyformasága és sokfélesége. olyan dolognak. a TIP. és egyre nagyobb energiával rezeg.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére.kérdezhetik akkor tőlem.

mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. és az a Vákuumenergia! 50 . sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. még a csontszövet is. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. minden szövet cserélődik és megújul. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. kapcsolatok. pl. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. A TIP-ben minden történés megőrződik. ahol a mennyiség minőségbe csap át. hogy ugyanazok maradtunk. időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. A dolgok tükrözik egymást. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. és egymásban önmagukat. ez az Akasa-Krónika. hogy az élőlények táplálkoznak. Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. de így jönnek létre a magasabbrendű. de információs közeg is. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. ez a Rezonancia-kiválasztás. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. minden anyag szüntelenül cserélődik. hiszen maga sem más. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. Nem más. a régiek úgy hívták. szüntelenül anyagcserét folytatnak. Tehát valami gyökeresen megváltozik. a KVAX kiáradása. Nemcsak az emberek. geometriai elrendezéssel.biológusok számára természetes. Univerzális törvényei vannak. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. hogy Akasa. Ennek lényege az.

így járhat! Lehet. Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. hogy „örökké” működjön. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem.. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. megkapjuk a nullponti energiát. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. n = 1. nem pusztítja az élővilágot. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. a materializáció.. ami kb.. viharos sebességgel elszáll. Ha n = 0. amelyek szüntelenül rezegnek. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. ami így kb. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. ne diszkréttel közelítsek. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. ki tudja hova! Lehet. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. 2.VÁKUUMENERGIA. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. 3. Tehát tegyük fel. rossz a modell. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. amit meg lehet csapolni. hogy hát persze. de megölik és eltüntetik őket. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. nemlineáris. elkentség.. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. stb. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. nem periodikus alaprezgései is. 1095. hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. 51 . Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. Ez az energiakicsatolás. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). amit a TIP-ről eddig tudok. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. Tegyük fel. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni. Ez azt mondja ki. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. mint sugárhajtóművű repülőgépek. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. Annak alapján. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. vagy az örökmozgó! Nem kell. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat. kapjuk a nullponti energiát. (ezért hívják ezt nullpontinak).

és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. Hiroshima 55. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék.. amit az a világ elpusztítására használ fel. Az Univerzum ráér. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. mert pl. nem akarja az Atom-Pusztaságot. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. a Rádioaktív Sivatagot. hogy Mi vagy a Patkányok. és ez a válasz jó lesz. Ha nekünk Pokol kell. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell. amely a Végső Kérdéssel szembesül. évfordulóján azon kell elmélkedni. ha azt akarjuk.. De én úgy érzem. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. olyanok. válasszatok! És tudjátok. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. Mi vagyunk azok. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. akkor nincs más választásunk. minden vallást tiszteletben tart. Ő megadja azt is. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. azt tiszteletben tartja. megadja azt is. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. És ez az a nemzedék.. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. neki mindegy. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. többek közt azt mondták.. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. Ugye nem mindegy. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. és amit választunk. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert. Röpke kétmillió év. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). Ma. hogy mindent újjáteremtünk. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. mint az. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. lehet. kedveskéim. és mit tehetünk azért.pl. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás. Nagaszaki. hogy a civilizációnk fennmaradjon. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. akiknek nem mindegy! Hát. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. megolvadt üvegszerű kőzetek. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. akkor mennünk kell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful