KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

hogy a tudományba beleássa magát. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. a növények. buddhistákat. Talmud. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. a nyitottság. hogy a Teremtője se ismerne rá. hanem inkább azok végösszegeként. az ásványok. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. Tóra. könyvét! Ebből kiderül. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. eljegyzi magát a Feladattal. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. Ami a Kvadron. nőnemű megfelelője. Tripitáka. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. az Isteni Anya. Ez a végösszeg a szeretet. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. a matematika. Vishnunak Szaraszvatí. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. hogy törődjenek velük. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. Ellenfeleinket nem legyőzni. ellenkezőleg. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. kiegészítője. csak az 6 . Csak az pillanthatja meg. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. de a jót is. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. Tudja. fizika vagy kémia. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. és ne csak a rosszat lássuk. a szellemek. Korán. mert nyitott a szintézisre. a kereszténység nem? Számoljuk össze. stb. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. Isten. hogy az emberek nem érdemlik meg. Védák. se elismerést. se támogatást. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. Az egyetlen megoldás. krishna-hívőket. Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. és nem vár érte se Nobel-díjat. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. Többet tud. pénzemberek. de mi soha senkivel nem vagyunk azok.URANIZMUS. De. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. vagy bármi más. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. mohamedánokat. mint a Biblia. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. megismerje és megértse. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. Mért. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. Megvan a szent iratuk is: Biblia. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. Buddhához Tárá tartozik. Az Uranita annak szenteli az életét. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. a matek. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. Megteszi azt. mint az avatott tudósok. Mert úgy érzem. a mágia és a vallás is. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. az újra. a csillagok. A tapasztalat azt mutatja. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. Uránia nem más. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. tettenérje a csalást. hanem meggyőzni akarjuk. A világ lehet velünk ellenséges. hitet. mint az Univerzum Megszemélyesítője. se pénzt. múzsája. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. a részvét. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. Mert beszélhettek a papok akármennyit. aki tényleg ennek szentelte az életét. A keresztényeket. energiát és titkos szabadságot. Krishnának Rádharáni. Bhagavad-Gíta. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. mindenütt falakba ütközik. Persze a tudomány változik. az emberek többsége bunkó. megnyerni az ügyünknek. Ugyanígy. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. amit a bankárok. Az Uranita egy életre elkötelezi magát.

Ha valaki Uranita akar lenni. többé nem huny ki soha. az ember semmi. Azt a Feladatot kaptam. amit úgy hívnak. hogy mindent. hogy ne szeressék. Mi hozzuk a szabadulást. kegyetlen eszközöket. ő mindig az marad. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. hogy olyat tegyen. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. a többi már magától jön. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. ha egyszer fellobban. a szeretetet. csak hinni kell. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. Én. okkultizmusból. Ha széttépnek. a megváltást. És eközben ő maga is megvalósul. Az Uranita kétely nélkül hisz. Däniken kutatásai meggyőztek arról. Az embernek nem ez az alaptermészete. fénnyel telítése. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. hanem egy misszió. világpusztító. ne ilyen embertelen.anyagiakért él. növényeket. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. kémiát. és a hatalom birtokosai nem akarják. Ha egyáltalán szóba jön. a pornó. a kirekesztettséget. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. Leszállunk az Anyag poklába. ha világvégével. az első dolga az legyen. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. hiszek az újjászületésben. Út leszek. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. átadjam az emberiségnek. tüzes tóval. minden ellenszolgáltatás nélkül. Fáklya leszek. mint Uranita. Ez így nem igaz. az erotika úgyszintén. kárhozattal. elfelejt mindent. akik lemerültek a tenger mélyére. tömegpusztító. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. A Csillagok Gyermekei vagyunk. Minden a pénz. gonosz hatalom legyen. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. csak negatív 7 . A matek ugyanis egészen más dolog. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. Az. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. Mintha nem is lenne. Ádám és Éva nem bűnösök. a parajelenségekből. megmentője. amit láttam és átéltem. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. Alászálltak. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. Az Uranita nem fél. cselekszik és megvalósít. amely a Fénybe visz. Amely Isten. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. az egész világot. egy Buddha. amit később megbánna. jobb életet remélve. alámerültek az anyagivilág poklába. hogy segíthessek minden szenvedőn. ezer alakban születek újjá. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. hogy a Tudás kulcsa a matematika. egy Krisztus. Csak akarni kell. a szellemvilágtól. Elviselni a tehetetlenséget. hogy eredendő bűn. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. saját igazi Önvalójára ébred. A Kék Láng. Szándékosan tanítják úgy. mint az anyag átlelkesítése. aki: A lények segítője. állatokat. amibe önként sétált be. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. átél. hanem szellemlények. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. Ha a hülye is tudja a fizikát. gyilkolást helyezi előtérbe. tehát nem bűn volt. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. aki szeret mindent és mindenkit. és a gépies. Szeretni kell az embereket. amelynek első dolga az. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. kétely nélküli ölést. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. elszakít az örök forrásoktól. tud. pokolba vagy mennyországba. ha elégetnek. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. Nem is tehetek mást. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. világot uraló. Tudjuk. Meg akarom mutatni a világnak. mert a matek a hatalom eszköze. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. és leleplezze a csalást. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. a hazugságokat. A szex. Erre csak egy szent képes.

Szabadon választasz. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. lesajnálóan beszélnek róla. és majd ott. Hát valami ilyesmi az Uranita is. A Te utad is a Fénybe visz. akár nem. Szeretek minden lényt. Mi van a mai. hogy azon kell csodálkoznunk. hogy amit elkezdtem. hogy mindent ingyen publikálunk. Hiszem. hogy majd elnyeri égi jutalmát. akár hozzám tartozik. Legtöbben titokban dolgoztak. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek.minősítéssel. mekkora kerülőkkel. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. Szeretlek téged is. Utunk a Fénybe visz. és ez nekem elég. minden tettét neki ajánlja. se más alapon. Tudja. se faji. Hát ezért kell Uranitának lenni. A szerzetes Istent szolgálja. pl. nem baj ha megvan a magad vallása. a Káoszelméletet. Most az Internet változtatott ezen. Nem kérek tőled többet. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. Nem rekesztek ki senkit se vallási. Azok a dolgok. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. Mindegy. Ennek az az ára. amit tesz. annak folytatása lesz. és az állásukkal játszottak. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. ezért teszi. mert semmi se hiábavaló. mellékösvényekkel. meggyőződése. vagy akár az ellentáborba tartozol. Ha idáig elolvastad. Isten áldjon! 8 . a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. kedves olvasóm. nem fog elhalni a bús csendben. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. az Út végén. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. Szegénységi fogadalomban él.

Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. 2000 éves. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt. hogy mi kell neked. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. Isten női fele. Ne nézz TV-t. célt és értelmet adnak az embereknek. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. tetteidet ajánld fel Istennek. amiben a mai ember kénytelen élni. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. folyóiratainkat olvasd. Földünkön többezer éve a Jang.. Szakítsanak a hagyományokkal. hogy ez is. a sziklák. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. amely nem más. A XX. a fasizmus. az is. Csak a mi könyveinket.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól. Tadzs Mahal. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. Pieta. tartózkodj a nemi élettől. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. Gondolataidat. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. a versenyt az együttműködésnél. ne politizálj. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. Sixtusi kápolna. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. ez a mai modern vallások szellemi arculata. Láthatjuk. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. ami a régieket jellemezte. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. szekta megjelenése. hanem a Tudás és az Átélés. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. légy vegetariánus. életedet. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. zsarolásokkal próbálják kordában tartani.. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél. azaz a nagyenergiájú részecskék. mint Síva tánca. Kb. A homok. az elemzést a szintézisnél.állat. mert mind gonosz varázslattal van telítve. a Mindenség Megszemélyesítője. Eszközeik a totális uralom az anyagi.. a tudományt a vallásnál. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. Szent Péter Bazilika. hogy ők mások mint a többiek. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. a kommunizmus. Nem más ez. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. és mi tudjuk. és nagyon sok új vallás. hogy égessék el a könyveiket. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza.. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. jobban mint te magad. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük. a közvetlen egyesülés Istennel. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. ezért az embereket ijesztgetéssel. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. ne olvass újságot. a testi. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet. festmények. Látjuk. A hívőket arra inspirálják. Al Hambra. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. A vörös diktatúrák. gyermeki hit. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. szívből jövő. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. a 9 . A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. mert ez már megtisztított szellemi táplálék. mecsetek.és emberáldozatok. Csodálatos templomok.

a 4. hanem. orránál fogva vezetni. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. azt nem lehet becsapni. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa.Pol Pot rezsim. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. 28. Ezt az átalakítást az ún. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. ütköznek. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. irányt változtatnak. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. Nem véletlen. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. amely a világörökség jelentős részét pusztította el.u. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. Minden azzal kezdődött. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. Akinek szellemi látása van. hogy nekünk. században élt. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. a hippimozgalom. Én magam tanúsíthatom. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. hogy az üres térben szilárd. észreveszi a csalást. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. annak nincs szüksége vakhitre. szerkezetük van. a „kulturális forradalom”. hogy többrétegű burok veszi körül őket. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. Kína és Maó. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. Itt most nem az a kérdés. és jobban megnézve e fénypontokat. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. a Buddhizmus. térelméletek tették szükségessé. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. hogy a modern fizika eredményei. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. akik szó szerint próbálták értelmezni.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között. és pláne fejőstehénnek használni. mint Newton gravitációs elmélete. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. Pinochet. 10 .. mégpedig pontosan úgy. a beetetést. láthatjuk. a horgot. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. az rögtön átlát a szitán. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. hogy pontosan mi az a Szamjama. mind a Jang törekvése volt arra. Már csak az a kérdés. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. a női egyenjogúság..

valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. Minden test görbíti a teret. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. Mivel minden mozgás viszonylagos. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. először meg kell tennie a távolság felét. hanem egymásban van. hogy egyesítette a töltés és az áram. csak a látható megnyilvánulása korlátos. A részecskék nem egyebek. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. illetve a teli és az üres. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. Csak annyit mondhatunk. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. minden mindennel összeér. Nem más ez. összetevődni. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben.kevésbé folytonos pályát ír le. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. másként mozognak a testek. mert ahhoz. egylényegűek. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. sőt. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. úgy mozog. mint a téridő görbületének hatása. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. tehát még meg se moccant. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. amelyek jönnek és szertefoszlanak. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. amely úgy terjed tova. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. sít. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. az időviszonyok. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. és feloldódnak a mezőben. csak az arányok tolódnak el. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. energiakoncentrátumok. ezért nem szabad ártani 11 . és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. a távolságok. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. A hullám viszont kiterjedt. egymásba hatolnak. hogy egy elektron az A helyen van. bármely töltés megjelenhet áramként. A mozgás nem úgy zajlik. egyszerre van jelen a térben mindenütt. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. tehát elektromos áramok. egy meg a B helyen. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. században. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. nem lehet eldönteni. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. A gravitációs erő nem más. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. áthatják egymást. hogy egy többé . hanem úgy.vagy fényhullámként. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. hogy eljusson az A pontból a B pontba. Gravitációs térben lelassul az idő. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. minden mindenre hat. Megváltoznak a metrikus viszonyok. mint a mező helyi sűrűsödései. A korpuszkula pici és pontszerű.

kémiai és biológiai jelenség végső alapja. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon.. 12 . és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. és ugyancsak ürességnek nevezik.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. Dinamikus és átmeneti jelenségek. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. Az igazság az. a buddhisták Dharmakáját. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják. Lao Ce szerint az edény üres. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. A Brahman: öröm. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. mint az üresség. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. Itt a Taó a dolgok végső természetét. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni. és minden élet forrása. kard által vész el. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. a folytonos születés és halál világa. ami pedig szerintem minden fizikai. A hinduk Brahmanját.mondja Csuang-Ce. Igazából ez minden forma lényege. egyesített mezőnek. Az öröm valójában ugyanaz. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. majd végül magába szippant. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. azt. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. A Brahman: üresség. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. Aki kardot ránt. Mind a fizikusok szubatomi világa. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. Ezért mondják gyakran. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. ideiglenes megnyilvánulásai. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. (A Taó eredeti jelentése: Út. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. alapvető entitás átmeneti. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény.fogalmával. és ez nem más. Akárcsak a kvantummezőből. ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással.még egy rovarnak sem. üres.. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. azt aratod. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. Az az elképzelés. a hinduk még régebb óta. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . amely szintén ürességet vagy űrt jelent. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. megnyilvánulási formáját jelenti. hogy formanélküli. hanem minden létező jelenség végső alapja. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. amelyeket az űr fenntart egy ideig. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. (Cshándógja Upanisád). Jézus így beszél erről: Amit vetsz. kitöltetlen.

A Megvilágosodás akkor következik be. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. legázolt. az Igazság és az Élet. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. Elme (Manasz). Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. honnan ered ez az én. a testtel. Aki Istent keresi. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. a Mindent Tükröző. A versenyszellem veszteseket termel. ó. Az énség nem illúzió. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. behatároltnak gondoljuk. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. Ezért jelentése attól függ. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. stb. amely az Én lakhelye. sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. kiáradhat a világba. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). Ami Egyetlen. Mindenki önmagát látja benne. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. az önző módon cselekszik. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. teremtőerővel bír. ellenünk hangolja az egész világot. a test. Ez az önfeláldozás alapja. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. azonosítjuk annak látható formájával. zsarnoki hatalommá válik. amikor az én felhője eloszlik. és az életünk nem lesz más. És akkor egyszer csak elolvad. hiszen az elpusztított élővilág. Illúzió csak akkor jön létre. Éter. Mindegy hogy ki ér célba. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. az Önvaló. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. A médiák csak a győztest mutatják. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. fókusza. Róla beszél Jehova. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. Nem más ez. eltűnik az én. Levegő. Elszakít a szeretteinktől. a másságban. amely abból a tévhitből fakad. és nem veszi észre. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. ott keresse ahol van: Önmagában. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. Róla beszél Jézus. gonosz. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. Ezért az Én: Isten Tükre. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. amikor az Ént korlátozottnak. Tűz. az egoizmus. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. Az Én a Tükör magja. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. mint az Énség Prímgyöngye. vagy Hamis Egó. Víz. mindenki más: vesztes. abban megszűnik minden versenyszellem. csak ő tündököl a fényben. eltiport. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. a mások kárára. az Ahamkára. az atomoktól a csillagokig. én vagy te. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. az Énség Prímgyöngye önző. Aki ezt megérti. ki mondja. Amikor az ember ezt felismeri. úgy gondolják. örökkévaló és elpusztíthatatlan. az énünk közénk és Isten közé áll. Ez a mi belső isteni énünk. hogy Jézus ezt önmagáról. úgy mutat Isten irányába az az ujj. Az Én: tükör.AHAMKÁRA. hogy rablásával önmagát fosztja ki. az a megvilágosodás. amellyel önmagamra bökök. és feltűnik mögötte az én-én. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. kire alkalmazom. és azt mondom: Én. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. mert egyek vagyunk. 13 . Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. hogy az Én mindössze az a szűk burok.

melyet hiába végeznénk. elvakult módon csinált valamit.pozícióért. hogy hogyan éljük helyesen az életet. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. épp annyi amennyi kell. a jobb falatokért. Önmagát is. annak minden körülménye megteremtődik. sem ember nem kényszerít minket arra. nem ismer megalkuvást. a barátait. a családját. a segítői megjönnek. Ha így alakul az élete. autóért. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. beengedte életébe a Gonoszt. becsülni és tisztelni fogják. és pénze is lesz. melynek ne lenne célja és értelme. Ki lehet szállni a játékból. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. szeretni. De ez nem azt jelenti. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. a rontást. hogy ostoba módon odadob mindent. hogy ilyen filmeket nézzünk. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. Nincs szenvedés. gyilkossággal. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. Aki önzetlenül. vagy önző. csak arra nem adnak választ. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. állásért. azt az egész Univerzum segíti ebben. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. Soha nem késő elkezdeni. 14 . és végül belerokkan.

sőt stacionáris sem. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. és amit az elektron tud. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. 15 . mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. mitől misztikusabb a telepátia. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. mint a mobiltelefon. De egy kavicsnak is van aurája. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. élettelen tárgyaké. bolygók.ANYAGCSERE. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. az élet megértése enélkül lehetetlen. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. a 2. ez táplálja a testet. felhők. számú elektron a B. Lehet. számú lesz B. és a 2. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. tart valahová. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. amit elementálnak hívnak.) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. majd az 1.. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. mint az ún. kövek. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. jelentése táplálkozás és ürítés. Ez abból áll. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. ez az aura. amely olyannyira átformálta a XX. számú elektron az A. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. állapotban. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. századot! Ha közvetlenül. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. nem tudunk címkét ragasztani rá. de a kristályok.. a TIP áramlását. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. Minden élőlény végez anyagcserét. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. hogy pl. állapotban. ez alapvető létfeltétele. sőt egy kristálynak lelke is van. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. melyeken szüntelenül energia áramlik át. Szükségszerűen fejlődik. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. számú az A. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. állapotban van. két elektron minél közelebb van egymáshoz. mint ma a mobiltelefon. minden anyag szüntelenül cserélődik. de azért így van. akkor ez nem egyéb. vagyis először az 1. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. Mert ugyan már. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény. A Kvadromatika új felfedezése az.

Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. amelyeket Archetípusoknak nevezett el. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. Az archetípusos álmok.G. különösképpen mély benyomást keltenek. Jung vezette be. Honnan származnak az Archetípusok. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. gyermekarchetípus. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. csak ha feltételezzük. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. életünk delén vagy a halállal szemközt). anya-. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. örökletes képek és szimbólumok. a fantáziában vagy az életben feltűnik. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. ibolyántúli részéhez tartozik. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. hanem az „egész”-ség. Maga az Archetípus pszichoid tényező. (Az önleképzést azért emeltem ki. animus és anima. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. vagyis az élet kifejeződései. atya-. azt véghez is viszik. vagy mitológiai képzetek (mint. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. amely numinózusan. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők. az álomgazda személyével értelmezhetők. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. stb. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. a serdülőkorban.

az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. Matematikailag igazolható. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. Aki látja a karma egészét. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. sőt az élőhelyekbe. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. az tudja. Nos. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. Aki tanult Fourier-analízist. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. mítoszokból. vagyis rezgésspektruma. gondolatai. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. a mag uralkodó. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. ha a térben fényévek választják el őket.kus álmokat. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. vagy a Megváltó Elixírt. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. És nemcsak az embereket. Ki a szerelemben. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. a Morfogenetikus Mező objektumai. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. hogy nem volt 17 . A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. meghatározó erővé válik. minden ember betölt valami isteni tervet. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. mitológiai. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. A kristályrács úgy épül fel. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. amiben rokon rezgés van. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. de valódi hős: Naphérosz. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. Nos. az látja. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. és alámerült a mélységekbe. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. Ez az a pont. Hős. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. hanem egy nagyszerű eposz. örök érvényű. aki a csillagokból jött. a tisztánlátás. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. A társadalmi rend épp elég ahhoz. belső mozgásformája. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. amelyeknek azonos a struktúrája. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. az extraszenzoriális érzékelés. hogy elhozza az Aranygyapjút. Minden ember találkozik a szentséggel. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. ki a munkájában. érzései. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. Ez a telepátia. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. amely kényszerítő erővel hat mindenre. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette.

megszületik a földi lény. mint a csillagoké. készíti elő isteni feladatának betöltésére. akiben megtestesül a Szerelem. tied a mennyország. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. fatalista sors. aki az időből visszafele jön. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. egy olyan hely. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. Aztán a gyerek felnő. művészet és Isten közelsége. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra.egy szikra választása se. majd az öregkor örök megtestesülései. Üdvözöllek. valójában Istent imádja. a bukottakat. se választás. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. aki imádja a gyermekét. ha jól. Ő is örökkévaló. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. Sírás fojtogatott. a Tündöklő Fény Hona. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. hogy velem voltál. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. majd továbbhaladnak. hogy nem vagyok arra átkozva. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. ő se változik. Szambála. hanem tehetek valamit. hogy minden órától elbúcsúzott. halhatatlan lélek. 18 . a középkor. hogy segíthetek. A szabadság az. Mert ha megkérdeznék tőled. Ez is archetipikus jelenség. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. hogy segíteni akarod a szenvedőket. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. hogy mit tennél ha teljesen. amely szintén isteni princípium. és beszállhatok. akinek ily harc jut osztályrészül. köszönöm. Most ő egy ifjú. Vajon hány ember van. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. egy kicsit elidőznek. igazán szabad lennél. Az események csak tükrök. amely testről testre vándorol. Ki volt jelölve a pályája. És van egy Örök Gyermek. Ő Rómeó. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka. és már nem gyerek. Van valami. az esélyteleneket? A szabadság az. Agartha. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. nagyon jó volt veled. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. benne testesül meg mindama csoda. és minden új órát üdvözölt. És ez mégse valami determinisztikus. Boldog az a Harcos. szintén isteni lény. ha rosszul. Isten oldalán. hogy van egy örök. mintha égi erők vezették és irányították volna. és ő az Örök Isteni Gyermek. Ez azt jelenti. napjait. ha picit is. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. de nem a bánattól hanem az örömtől. ő Júlia. A szabadság az. a mennynek önként kínálkozó. és legbelső lényegében nem változik. Fenség és tisztaság. nemde te is azt válaszolnád. ahol se szabadság. A szülő. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. hogy eljöttél. ha pedig győzöl. Minket mutatnak. tied a Föld. köszönöm. De amikor a kettő találkozik. Akkor szép az életünk. és ahogy halad előrefele az időben. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. mégis magában hordozza az istenit. és emeli ki a szürke hamuból. a Gonosz rémuralmát. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. Ahol nem hit. szinte mitológiai szintű Harcnak. 5 óra. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. ki-ki a maga útján. Találkoznak. aki halandó és múlandó. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. hanem tapasztalat mindaz.

(Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. Ez a mező az entrópia ellentéte. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. Az aura 7 rétegből áll. színes fluidumok. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. szikrák és felhők . parányi. gluonok.AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. rétegen túli rétegek is. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. a rendezetlenség növekedése. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik.. Az áramlási irány olyan. spirálok. a forma és a rend felbomlása. mintha sok. ami akkor tapasztalható. ami annyit jelent.. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része. a lebomlás. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. mint a TIP áramlása. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. A Kvadromatika szerint az EM nem más. rétegnek határozott struktúrája van. gyorsan. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren.izolált. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. (vagyis fraktál. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. míg a 2. nyelése. 5. amit a fény alakja vezet. élő és élettelen testen. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. sőt meditatív látással láthatók a 7. 3. vonalak. (Ez az a jelenség. amikor megütünk egy hangvillát. Az EM folyton energiát termel. mint az atomokban az elektronhéjak. és általában aurának nevezik. mint a fényminták állóhullámai. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . Így az 1. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet.) A fluidumok a csillogó. úgy. melyeket testeknek is hívnak. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. mint az egyedi hatásuk puszta összege. Mandelbrot-halmazszerű). Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. Az entrópia a gyengülés. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. Így ebből fogok most idézni. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. 7. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot.. pulzáló fénypontok. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. 4. neutronok és elektronok. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. Ez az áramlás rezgést kelt.magasan szervezett szövedéke.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. 19 . minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. A fény állandó formái maguk is scintillálnak.. így tehát a gravitációval rokon jelenség. Háromnál több dimenzióban létezik. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek..

a különböző betegségek természetét jobban megértjük.speciális helyeken tároljuk. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. elakadt energiák és blokkok jelenléte. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. Az első réteg a test automatikus. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. amelyben találhatóak. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. Ez túlterjed a fizikai testen. s szeretjük nemcsak társunkat. részben viszont tanulható és fejleszthető. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. vérereket. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. A harmadik réteg a mentális élettel. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze.6. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. és tartalmazza mind a fizikai. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. Ehhez persze látni kell az aurát. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. Ez az a szeretet. a dolgok létezésbe szólításához. melynek nincs határozott struktúrája. beleértve a belső szerveket. A mező első szintjeihez a fizikai működés. Holderő és Naperő áramlik. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. Valószínű. Vannak kavargó. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. mint a betegség. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. a fej fölé és a farkcsont alá. és olyan éterikus nyálkát képeznek. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. valamint olyan kiegészítő formákat. pl. de az emberiséget általában. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. kúp alakú örvények a mezőben. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. stb. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. megfigyelhető 20 . A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. zajlik érzelmi életünk. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. a fizikai érzékletek. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. mind az étertestet. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. autonóm működésével áll kapcsolatban. Ha megértjük. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. Létezik egy függőleges energiaáram.. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. érzelmeinket. melyeket csakráknak hívnak. Az auralátás részben képesség kérdése. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. hogy az első réteg az első csakrához. beleértve a fizikai testet is. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. stb. és minden életet átölel. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. emlékeinket és más. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. s ezen keresztül szeretünk. gondolatainkat. és így tovább. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. melyekben ún. Ez azt jelenti. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni .

A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. Arra is találhatnak módot. képes kitörni a krónikus ciklusból. és kifejti romboló hatását. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. hogy ostobák. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. intenzitását és erejét. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. miközben a kliens megtapasztalja azokat. amelyben meg vagyunk róla győződve. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. hogy ostobák. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. az engram bekapcsol. és le is tudja írni őket. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. észrevenné. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. mely pedig igen nagy. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. rondák. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. szembeötlő gondolat mindjárt az. hitványak és kövérek vagyunk. hogy az kialakítson magában egy belső. A gondolatalakzatok olyasmik. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. és ha a gondolataink elég intenzívek. vagy öntudatlanok. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. A dianetikusok módszere erre az auditálás. mint a hatalmas bőröndök. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. annál élesebb a forma. hogy megszakítsák. mintegy igazolja az elgondolásunkat. objektív megfigyelő személyiséget. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. Pl. Olyanok. melyeket a személy magában cipel anélkül. hogy hatásukat. a gyermeki logikára épülnek. A terapeuta abban segít. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. majd integrálódnak a személyiségbe. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. hogy beinduljon. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . helyzetet. szokásos gondolatai által. restimulálódik. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok.valóságok. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. csúnyák vagy kövérek vagyunk. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). amely képes lesz definiálni minden egyes teret. építi és tartja fenn visszatérő. hogy szabadabbá tegye magát. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. amikor a gondolatalakzat beindul. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat.

vagy az engramok játsszák. Ezt így azért nem fogadom el. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. és az engram törlődik. minden lecke személyre van szabva. mert az csalás. hogy minden baj egy lecke. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. ráadásul eltéved. tudást szerezhetünk. mosolyogva fogadunk mindent. életről életre. sőt. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. és ettől semmivé foszlanak. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. akkor mulasztást követek el. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. ez annak a jele. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. de lehet az is.másait. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. Végül is minden jógamódszer arra irányul. Ha a sajátkvadron aktiválódik. ami egyszerre sok személyre szól. Lappangó problémákat oldhatunk meg. hasznos segítőinkké válnak. minden megváltozik. De ha én látom ezt és nem segítek. és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. amit meg kell tanulni. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. A gyötrő lidércálmoknak vége. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. módosítják egymást. Ez nem egy mechanikus összeg. Ennek során kialakítunk egy szokást. Különös helyszíneket kereshetünk meg. emberek közt. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. és örökre lent reked. A baj csak az. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. hogy ez az ő sorsa. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. A drogos utazások szintén erre valók. és ezzel valóban megszabadult tőle. az az Értelem fényét hozza. hogy már megérettem a gyógyulásra. objektív megfigyelő személyiséget. hiszen tudjuk. addig nem is szabadul tőle. hogy tudatosodtunk. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. Vannak akik úgy gondolják. hogy láttam az esetet! 22 . kölcsönösen tükrözik egymást. és amíg képtelen szembenézni a problémával. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. mondván. akkor mindegyik sugároz. az az ő sorsa. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. és ezért nem is szabad gyógyítani. Nem más ez. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. összekapcsolódhatnak. segíteni. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. Rá kell döbbennünk. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. Lehet ez egy szent ember. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. akkor egy olyan technikát alkalmaz. mert van kollektív karma is. hogy egyedül kell megoldani. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói.

és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. megismerhető. akkor már életünkben. és ha helyesen élünk. Az igazi valóság másutt van. hogy minden világi dolog csak illúzió. máya. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. hogy elpusztuljon. (Az igazság odaát van. 23 . nemvalóság.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk. hogy az Igazság ideát van. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság.

a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. hogy képesek legyünk felismerni őket. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. vagy hozunk létre. mind térbeli. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. De mihelyt azt mondjuk. Dr. ami a 24 . mivel a forma. Így. A „mi” vagyunk. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. akkor mindazok az aurajelenségek. más időben végbemenő eseményekre. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. időtől független eseménynek. mind időbeli jelentésben. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. hanem az egésznek. mint közelről gyakorolt hatásuk. Emiatt bármi.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. „mi”. E hipotézisnek megfelelően bármikor. de maga az eseménysor vagyunk. amelyeket e könyvben leírunk. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. így nem lesz könnyű felismerni. Ez annyit jelent. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. s az események képesek hatni a bárhol. Ezek okozati mezők. de tartalmazza is az egészet. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. Távoli hatásuk éppoly erős. Minden élmény kapcsolódik egymással. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. ha főbb élményeink dualisztikusak. Leírja. Watson azt látta. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. máris visszaestünk a dualizmusba. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. legalábbis enyhe mértékben. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra.

mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. feltáruló rend megértése felé. a részeket magában foglaló rendről írt.. Lehet. Amit általában dolgoknak. Karl Pribram. mi az Egész vagyunk. Egy. és azt állítja. vagy koherens fénysugár alá helyezik. a részecskék nem valódi hullámok. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. A fizikusok úgy találták. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. nem tartható fenn tovább. mindez így elvezet bennünket a töretlen. és alkotja azt az alapot. hogy anyagi létező „dolog”. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. anyagnak nevezünk. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. Bohm azt állítja. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. amely eseménnyé válhat. és alkotja azt az alapot. mely új gondolatokat szül. Szilárd tárgyakból álló. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása.. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. A dualizmuson túl. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. egy lézer. hasonló az alkotó valósághoz. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. a fizikus. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. Bohm továbbmegy. és a teljes képet fogja rekonstruálni. elvesztették a jelentőségüket. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától.távollévő részecskékkel történik. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. mint a hang vagy a vízhullám. Nemrégiben. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. akkor logikusan nincs olyan. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. hogy rész. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. A hologram. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont. Dr. hogy lényegében nincs olyan. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke.” Dr. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. a „dolgokban” benne rejlő. Az olyan fogalmak. ami elveti azt a klasszikus felfogást. A hologramelv azt állítja. de a fizikusok azt mondják. egybefüggő egészet definiáljuk. hogy ezt nehéz megérteni. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. „anyagi szubsztancia”. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. vagy fejlődési lehetőség. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. mint „elemi részecske”. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. vagy „izolált tárgy”. hogy az agy mélystruktúrája 25 . az a valóságban „esemény”. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. hanem valószínűségi hullámok.

ízlelést holografikusan strukturálja. melyben (időbeli) temporális.lényegében holografikus. a pszichokinézist és a gyógyítást. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. Dr. hallást. Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. hogy az agy a látást. amely képes közvetíteni a telepátiát. azt mutatja. 26 . Azt állítja.

C eleme A-nak” típusú hurkokat is. Tehát a Pszi: Hologram természetű. szakasztott olyan a nagyvilág. Káoszelmélet volt. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. felhőket. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. és a rendben is van káosz. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. mozgatójáról. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. és számoljuk meg. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. lesüllyedt szellem. páfrányokat. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. Nincs Baj. Nézzük meg a korallokat. amelynek a részletei kicsiben olyanok. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. és minden szellemben van anyag. ami sejtekből áll. de minden dolognak.FRAKTÁL. de látni fogjuk. Végre felismerték. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. fákat. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. algoritmikus. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. egy faj egyedekből áll. a többi dolgon keresztül önmagát. Minden dolog tükör. Ha így tekintjük a világot. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. hogy a káoszban is van rend. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. ÖNTARTALMAZÁS. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. nincs Rossz. Ez lényegében nem más. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Az igazság azonban az. tükrözi a többi dolgot. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. a világ tökéletes és teljes. B eleme C-nek. pl. az egyed sejtekből. mint az egész alakzat. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. A Jóga tanítása éppen az. és a mindenség egészét is. A Pszi kiáradása a világba. az mindent átélhet. Nincs olyan sejt. mint az Aura.Ríta. ami atomokból áll. bináris logika. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. melyeket lehetetlen előre megjósolni. a molekulák atomokból. kicsapódott. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. Az Anyag lelke a Pszichikum. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. vagy olyan atom. egyetlen egészként létező Istensége. Nemcsak az élőlényeknek van. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. a sejt makromolekulákból. Ez az Öntartalmazás. következmények. amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. A Pszi nem más. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. Valójában az anyag nem más. a sík bármely pontjáról eldönthető. hogy milyen színű. hány gömb vagy parabola van köztük. A klasszikus kétértékű. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. Ez a processz teljesen determinisztikus. a tettek. mint sűrűsödött. köveket. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. mint a világ tükröződése az Anyagban. láncolatok megszemélyesített. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. Ez a Karma. története.

melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. csak keresztény fogalmakkal. A lét nem más. megnyilvánulása vagy kialvása. változása. Alámerülés. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. Törekvés-csírákról beszél. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása.a Megismerés olyan fokára. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg. Az az állapot. amikor a káprázatok elenyésznek. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. 28 . A Jóga Szamszkárákról. Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. a Lét a Hiány Kiáradása. Bukás. Kegyelem. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. Bűn.

hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. olyannyira.Egy új tudomány ébredése. se nem határciklusok. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. TEREMTŐERŐ. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. mindenütt ellenállásba ütközött. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. ha fraktálpályán mozog. kiszámíthatatlan. mint az inga. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról.. Lorenz rádöbbent. de aztán kezdett tőle eltérni. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. és nemcsak az időjárást. És a való 29 . amely minden nagyításban önmagához hasonló. és se nem fixpontok. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. felfedezték a skálatörvényeket. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. A fraktál pedig olyan alakzat. Mint matematika nem is olyan újkeletű. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. már a 20. Mindez a fraktáloknál nem igaz. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. amikor felismerték. akkor az ember pláne képes rá. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. Felfedezték a Különös Attraktorokat.. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. Feigenbaum a szekvenciáival. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele.KÁOSZ. század elején felfedezték. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. az ám. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. előre megjósolhatatlan jellegét. sohasem válik egyszerűbbé. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. De aztán el is felejtették szépen. a differenciálszámítás arra épített. hogy ha egy pillangó képes erre. sokan vizsgálták a turbulenciát. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. semmivé foszlik. Ez csak úgy lehetséges. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. Hénon a leképezéseivel. aki az időjárást próbálta modellezni. amit aztán betáplált egy számítógépbe. A klasszikus analízis. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak.

A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. SE NEM NEM. A Rend ellentéte. A Mag. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában.U. Egy harcos varázsló lehet pl. amivel kár törődni. a nem evilági. a művészetnek egy új ágát hozta létre. stabil vagy labilis határciklusokat. mint a vegyész. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. linearizáltuk az egyenletet. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. Más néven Ő a Mag. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. 20 évesek. MAGIC kártyák.A.világban a fraktál számít szabálynak. Ezek azok a töréspontok. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. Inkább az a meglepő. Mi. kínosan kerültek minden olyan szitut. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. Ezért Ő az Eredendő Hiány. hol tart MA ez az elmélet? Ide. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. a gondolkodás lényege is ez. Stabil vagy labilis fixpontokat. illetve SE NEM IGEN. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. Döntési Pont. Szűzanyám. Hasonlít ez a fizika felépítésére. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. és aszerint osztályoztuk. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. Nevezhetjük Kovásznak is. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. Ennek eszköze a számítógép. A szerepjátékok. belőle táplálkozik. a teremtés Forrása. amely sértené ezt az elvet. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. M. és átformálja a világot.G. és a benne leírt dolgok kb. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. de szép is. Tipikus formája az „A eleme A-nak. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. ördögi. amely soha nem lehet teljes és befejezett. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. NEM. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. megkeleszti az anyagot. Slussz. mint az Eredendő Ellentmondás.S. ahol a káosz felléphetett. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. Az Élet hordozója. Másik neve: Kritikus Pont. Chaotic Evil. Köldöke és Fényöle.és igetár! Emlékszem. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. Sőt a tudat. mert mint az élesztő. mi jön ki belőle. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. azaz Káosz-Gonosz jellemű. de meg is figyelheti. és a differenciálható függvények a kivétel. és megnézi. ezzel kész is volt a szó. A Káosz az életnek is alaptermészete. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak.

illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. aki tudja. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré. Az Univerzum egyetlen összefüggő. inkarnálódik. könyve is ír ezekről. Oldás és kötés. karmateremtés és karma törlesztés. a Fény mellett az Árnyék. hogy minden él és mindennek van tudata. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. Leadbeater Túlvilág c. részben a Mágia foglalkozik. mások elől rejtve történik. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. A vallásokban a Gonosz az. száműzött. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. A Jó metafizikai ellentétpárja. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. és ezt a testet használja járműként. és az ember nem egy piciny porszem. hogy rosszat tesz. benne minden mindennel összefügg. megszületik. mi több: maga is Teremtő. hogy annyi évszázadig mellőzött. összetett szövet. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. aki Isten ellen lázad.összekapcsolni: gonosz az. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. És akkor látni fogjuk. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. 31 .

és hagyjuk. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. megnyer. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. esőt csinálni vagy elállítani. áramlik. Olyan ez. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. Más néven: Mana. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. de honnan tudták ezt a tibetiek. rezonanciába hozhatunk bármit. az aszkézis. erőszakol. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. kissé megváltoztatja. Az emberek uralása is mágia. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. olyan a Nagyvilág. A jelek és szimbólumok nem mások. ural. Az eredeti. Aurája. amikor rácshibákat. és 32 . hogy egy tudatban ő visszatükröződik. és nemcsak tükrözi. a teurgia pedig isteni lényeket. A fehér mágia a szeretet erejére épít. él. Egy dolog pusztán attól más lesz. A Tudat tehát nemcsak megismeri. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. Ez a XX. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. Mangó. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. A demiurgia démonokat idéz meg. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. de e tükrözés révén hatással is van rá. de alakítja is a világot. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. De vigyázni kell. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. benne van a ritmus. parancsolni a szélnek. majd beledobjuk a porszemet. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. ennek felel meg a meditáció. Minden vibrál. sőt. taszítást vagy undort kelt. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. Meg lehet őket szólítani. mint bozonkondenzátum-magok. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. a rezgés. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. lüktet. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. amellyel szólítani lehet. tükrök melyek egymást tükrözik. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. gyakorlata: Dogma és Rituálé. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. Naishi-tere. Minden dolognak van egy igazi neve. Így lehet invokációval vihart kavarni.MÁGIA A Mágia nem más. alkalmazása. elnyom. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. Varázserő. lelkesít. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. a Mindenség Vérkeringése. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. hogy a folyadék rákristályosodjon. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. A szellemvilágnak szintjei vannak. megaláz. irányítani és uralni. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. lehet velük végrehajtatni. teljesen és tökéletesen felszerelve. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. Ennek fordítottja az. szövetségessé tesz. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. a vizeknek.

A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. amit aztán levágnak. más úton. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. Utána ezeket az engramokat törlik. aki megmagyarázza. képet. A régi mágikus praktikák. senki sincs. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. és szimpla emlékekké válnak. hogyan kell továbblépni. Be kell vallanunk. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. és ha elakadnak.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. hogy ezt miért pont így kell csinálni. és a végébe gyűlik össze. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. vagy hogyanja elveszett. A babona olyan régi mágikus praktika. Hányan tudják ma. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. hogyan kell szorozni és összeadni. Ezek nagy része babonává vált. de fogalmuk sincs arról. és hogyan kell azt használni? Bizony. amelynek eredeti funkciója. és felidéztetnek vele minden hangot. ereggy. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. hatástalan. átélést. ami aberrációt okozhat. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el.

Ez olyan szoliton. módosul a forgás. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. a kanálhajlítás. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Dirac-szál. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. Ez a spin. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. akkor pí-tachion a neve. a kis félgömb elkezd forogni. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. ott a mágnesek oldalán egy hiány van.MÁGNESES MONOPÓLUS. MÁGNESÁRAM. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. tehát dugóhúzószerűen halad előre. Így pl. és melléteszem a kezem. Ha egy mágnest is odateszek. (ez volt 76-ban. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. Igaz. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . Ha ez sikerülne. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. az ún. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre.

vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. de látni fogjuk. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. A protonok aurájában nyelődik el az idő. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. a protonok aurája is áramlik. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. Ez a processz teljesen determinisztikus. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. hogy milyen színű. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Ez az Öntartalmazás. a sík bármely pontjáról eldönthető. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Tehát múlt. melyeket lehetetlen előre megjósolni. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Minél közelebb megyünk hozzá. algoritmikus. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. akkor feketére színezzük. Káoszelmélet volt. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. annál lassúbb ez az áramlás. fejjel és kezekkel. hogy a káoszban is van rend. nagy hassal. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. Végre felismerték. és a rendben is van káosz. jelen és jövő. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . A kulcs a nemlinearitás. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. Ugyanígy. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz.

hogy ne csapj huzatot. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. azaz a mágnesáram a felelős. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. kapcsoljunk rá egyenáramot. hogy a kézből mágnesáram. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). hogy úgy véled: a huzat mozgatja. gyógyítani. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. hanem tedd le mellé! Látni fogod. hogy a félgömb. Most tedd oda a kezed. Lehet. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. energiát kicsatolni. vagy a kezével. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. hogy a hegye fölfele álljon. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. esetleg megáll. Mi ennek az oka? Nos az. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. figyelj. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. várd meg míg felpörög. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. Lehetővé teszi. ahogy szoktad. de ne érjenek hozzá. tükrözéskor megváltozik. tehát nem termelnek mágnesáramot. Nézzük meg. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. A serleg forogni fog. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. pusztán a tekintetével. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. másképp forog. Persze levegőmozgás. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. huzat ne legyen. Ha ez megvan. és tedd le. Azt fogod tapasztalni. egy idő után látni fogod a különbséget. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. KIRÁLIS közeg. azaz olyan közeg. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. rejtélyes zörejek. engedd el. bútorok tolódnak el. kopogások jönnek létre. font magot is. De ne kézzel fogd. ezzel lehet kanalat hajlítani. amely aszimmetrikus. amit a jobb kezed forgat. akár úgy. vedd el a kezed. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. utána tedd oda a mágnest óvatosan. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. mint minden élő anyag. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. hogy előszörre nem sikerül. és akár így. váltóáramot. egy varrótűt és egy radírt.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. Lehet. figyelj. forgató hatásra. esetleg spontán. és azt is nézzük meg! Lehet. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. tedd mellé a kezed úgy. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . végy egy erős mágnest és tedd oda. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. Ami a pszichokinézist illeti. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. hogy a közönséges. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van.

37 . akkor már komoly esélyünk van arra. áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel. Állítom. vagy más parajelenséget.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret. nagyszerűt. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat.

A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. így az ember és a tudat sem. emberközpontú Világegyetem-modell. legerősebb. a fajok közt nincs keveredés. Nagy Emanációs Sávok. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. az valósággá válik. amit a régiek Éternek neveztek. harmónia és REZONANCIA. TIP-teória. annál inkább képes az életét kézbentartani. akkor olyan világ jött volna létre. illetve nem ura a betegségeinek. az elsorvad. körbezárt téridő. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. hamar prédává válnak. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét. lágyabb lesz. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. amelyben nem születik meg az élet. ebből jön létre az aura. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. uralni. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. azt újjáteremti. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. elmosódottá válik. felerősödnek. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. bezárt szellem.REZONANCIA. DISZKONT. mint a tudat teremtőereje. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. Világos tehát. hogy az élővilág fajokra oszlik. Aziluth. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). Ez például abban nyilvánul meg. Asztrálfény. Amit a tudatból kirekesztünk. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. Ez a beigazulás. hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. Minél inkább spirituális valaki. A mínuszjel utal arra. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. amelyekre az élőlény rezonál. hogy az áramlás a tömegpont felé történik. amely a Mindenség határáig kiterjed. A sajátviselkedések azok. diszkrét sávokba tömörülnek. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. Amit egyszerre sok tudat tükröz. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). hogy van Isten. mert ti. Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. Ura a vágyainak. kiárad. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. (Ennek értéke: 6. Így alakulnak ki az ún. diszkrét. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. a gyengék kiselejteződnek. melyeknek a magja egy-egy kvadron. átkereszteződés. a karma kényszerítő erejének. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. A világűr nem üres. Minden dolog sugároz.11 m3/kg s2). Amit a tudat tükröz. Mai divatos elmélet az ún. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. pontosan meghatározott. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. 672·10 . Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. legügyesebb egyedek maradnak életben. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. amit természetes környezetében soha nem tenne. Erről bővebben ld. hogyan akar élni. Ezt másként úgy mondjuk. szabadon választja meg. Minden dolog nyeli ezt a közeget.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. Ez az Azoth. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. illetve Akasa. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . Először is nem hiszek a Big Bang-ben. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. háziállatok). Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. G pedig a gravitációs állandó. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. ebből táplálkozik. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. hanem egyszerű 38 . mert szinte minden szavát másként gondolom. A TIP-teória megmutatta. megerősíti. amire az állat nem.

A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. mint a tudat. Az Univerzum bennünk. Egyszerűen azért. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. sőt. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. és hopp! előpattant Az. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. azaz volt olyan pillanat. Végül nem hiszek abban sem. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. általunk az. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . amelyben Isten egyet füttyentett. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. Igen. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre. Nem egy ellenséges világban élünk. Sőt. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. értünk és általunk van. hanem minden létezőé. függetlenül a paraméterektől. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. van és lesz.gravitációs vöröseltolódás.

az sokkal több mindent elvisel. Másik ismert példája a szupravezetés. mert a Fermionnak két állapota van. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. A Fermionok párba rendeződnek. köztük olyan taszítás működik. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. minden sérülést azonnal kijavít. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni.BOZON. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. megkarcolhatatlan. hogy minden lény. hanem ellenkezőleg. lebegni is képes. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. olyan erő működik köztük. és ennek oka az. hogy akinek van párja. Ez a bozonkondenzáció. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. lenyugtatása. akkor nem fog tőle felolvadni. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. nem látnak bele egymás lelkébe. ezért van az. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. 40 . mint egyenként külön. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. hogy megteremti a tökéletes egészséget. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. amit spinnek neveznek. A telepátia ezért ritka jelenség. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. legyőzhetetlen. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. minden ember egy önálló egész. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. az Aura hologramja olyan erős. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. FERMION. tömöríti őket. A bozonkondenzáció nem más. Olyan mint a Fekete Lyuk. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. A Bozonok azonos állapotba törekednek. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. gondolatait. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. ami egy nyalábba vonzza. De létezik.

Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. Pontosan ez történik akkor is. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. Ők már ismerik az élet titkait. végső soron ez a Lét alapja. a Feltámadás. hogy ismeri az életet. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. vagy a kenyér. lélekben és Istenben is megszülettek. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. és nem lehet rajta változtatni. 41 . változékony úthálózat. az Alámerülés. (Aki dudás akar lenni. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. a Halál. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. mit akar elérni. De ott van előtte a másik út is. haláltól az újjászületésig. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. gonosz célokra használja fel a tudását. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. hanem egy rugalmas. Ha önző. ha alászállunk a Pokolba. A Tudattalan is válhat tudatossá. nem egy film. mint Jung Kollektív Tudattalanja. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. aki végigment mindezeken az állomásokon. a Bukás. és aki erre rá tud hangolódni. Lényegében nem más. mint nemeslelkű lényekre. amely Jézus szimbóluma. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. Az Egyetemes Közegben. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. amely kockáról kockára ugyanaz. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. szellemi mester lesz. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak.TUDATPLAZMA. Amelyben Minden Tükröződik. és megszabadultak a karma kötelékeitől. Vannak Háromszor Születettek is. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. szabadabbá válunk. minősége. amikor az ember megismeri a sorsát. A Tudatplazma olyan. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. egészen más emberekké lesznek. Azok az emberek. Sok mese szól arról (Pl. ahol szabadon döntünk. eladja a lelkét az ördögnek. hogy álmodunk. azzal a különbséggel. Ezek a mesék azt is megmutatják. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. Tanító. akik testben. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. akkor a balesetnek be se kell már következnie. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. mint szakadatlan öntükrözés. vagyis álmunkban rájövünk. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. az megelőzheti a bajokat. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. vagy egy mesebeli állat). Nem egy merev predesztináció a sors. megszűnnek a félelmeik. sőt úgy tekint rájuk. minden esemény előjele megvan. Maga a lét tehát nem más. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. akik különösen tisztalelkűek. merre megyünk. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. tudatosan álmodunk. hanem alakítója. az Elkárhozás. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. amikor pl. Csak az mondhatja el. ő maga dönt. a Megváltás és az Újjászületés. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. Ez az oka annak. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. Krabat a Fekete Malomban).

Az emberi tudás határai azok. túlmutat önnön véges.8. Komplementer. (91. minél inkább vonatkozik ránk.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. örökkévalót. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben. 42 . korlátos létén.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von. Ez az új szint a teremtő képzelet. mely felold és újraformál minden múlandó formát. ahol a Tudomány véget ér. egymást kiegészítő dolgok ezek. és egyetemlegest: magát Istent is. és felragyogtatja a múlhatatlant.

„a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el. A teremtő idea lereagálta tendenciáit.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. Az 43 . A világot „Brahma lehelte ki”. A hidrogéntől az uránig. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. Édesvíz kiadó. átalakulásának kulcsát. A kémiai vagy anyagtalan. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. Készül az új Manvantara hajnalára. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. kezdve az Analógiák Tanával. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is. Minden más csak vetület. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. meghatározott ütemben lüktet. A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. átértékel. Ez a nagy kialvás. kibontakozásának. A rezgés. Pihen. amely nem más. megalvadt szellemi energia. mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. A Hermetikus filozófia.világestig. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. csak azt. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. Az energiának ritmusa van. az idő térré fagyott állapota. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. 1999. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. új dimenziótudományok kibontakozásán át. Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. Most innen veszünk szemelvényeket. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. karakterének sajátos töltése szerint. A keleti filozófia meditáló adeptusai. mint valamennyi fény-. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. azután az asztrális.

hiszen pont úgy néz ki. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. mint a diszperziós össze44 . a tattvákban gyökerezik. tulajdonságát jelenti. hélium vagy magnézium tartalmát. köd. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. A Tattvák törvénye nem más. A tudat akkor adekvát. hogy adekváttá váljon. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. hogy az energia körben áramlik. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. növény. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. tehát a tudati tükörképet. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat. Minden mirminyó. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. Ha A. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. s az ősfényt. az életjelenségek stádiumát. Minden dolog hullámcsomag. teljes egészként felszerelve. csillag. a fény.. lüktető. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. táj.Univerzum egésze szintén egy rezgő. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. állat. az objektiválódott létben való jelenlétet. meg. A hang az univerzális ideát. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. nap vagy tejútrendszer. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban.. a Téridő-Plazma. bezáródik. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. fejlődési stádiumát és ideatöltését. élő rendszer. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. legyen az kristály. ember. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . amely létrejött. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. vagyis a vetület.. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. a természet hétféle energiáját jelentik. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései .. Minden differenciálódás. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. ahol ci = ( ψ. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. tökéletes. minőségét. végtelenül gazdag formavilágra.. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre.

45 . Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. Ettől van a világnak hologram-szerkezete. csigákban ugyanazokra a mintákra.és makroszerkezetét. kagylókban. valóban. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. rezgések és örvények hoznak létre. A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro.függés. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. a felhőkben és a növényekben. az örvényekben. és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus.

valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. Ezt nevezték Éternek. és csak a többi mozog. óh Dhanangyaja. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. 46 . mint gyöngysor a zsinóron. hogy ő áll. ÉN vagyok a víznek íze. nem Euklideszi. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. 7:4-8) „A Föld. ez anyaméhe minden létezőnek. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. ismerd meg másikat. a hang az étherben és az emberben a férfierő. rajtam függ a Mindenség. Tűz. Elme . hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. ÉN vagyok a Forrás. továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. oh Kunti fia. amely olyan sikeres volt. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. hogy a vákuum üres. Értsd meg. Értelem . oh hatalmas karú. az Általános Relativitáselmélet is. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. Ez az alsóbb rendű.ÉTER A régiek úgy hitték. Levegő. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. Az Életelem az. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. melyből a Mindenség fakad. Éther. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. a Víz. hogy elvetették az étert. sőt annak magyarázata is. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. Az éter az a közeg. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. ehelyett a testek közt távolhatás működött. a Védákban AUM . hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. Későbbi sorsa az. magasabb rendű természetemet. A távolhatás csak látszólagos. ti. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. mely a Mindenséget fenntartja.A Hatalom Igéje. amelyek képesek hatni az anyagra. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. A XIX. és a fény ebben terjed. mint a Teremtés.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. NÁLAM nincs hatalmasabb. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. a Holdnak és Napnak ragyogása. és az étert csak mint valami megfoghatatlan.Manasz. ami oda vezetett. Tehát a vákuum nemcsak üres. század végén történt valami. Ezt közelhatásnak nevezzük. de mind úgy látja. és melybe minden újra beolvad. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. sőt nyolc őselemről beszéltek. Az éter fogalma akkor került újra elő. és kijelentették. amikor Faraday és Maxwell felismerte. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. hanem Riemann-metrikájú.

amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. TIP-teória. Mi győzött meg engem arról. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. Nemcsak egy Univerzum van. és bizony azt látjuk. azaz a Hubble-képletet kapjuk. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. Matematikai okai is vannak annak. Azt.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. hogy ez negatív legyen. amelyben az ember létrejöhetett. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. hogy v = H ⋅ R. de Univerzumok egész sokasága. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. megmagyarázható a TIP segítségével is. 47 . A különbség csak az. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. Mérések alapján a ρ kb. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. mert valamennyi megfigyelt jelenség. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. hogy elvetem a Big Bang elméletet. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. és az újra összehúzódás határán lenne. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. hogy melyik eset valósul meg. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. akkor azt kapom. de hiszen pont ezt jelenti az. méghozzá sokkal egyszerűbben. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. már csak azért sem. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. Részletesen ld. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. nagyobbat kapunk a kelleténél. tízszer akkora. további turpisságokra jövünk rá. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. az a felismerés. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. a ρ értéke dönti el. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. Azóta is tágul. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. tízszerese jön ki. hogy ez pozitív. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. Azt találjuk. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. ami azt jelenti. így a = H2⋅r.

mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. hogy nincs éter. kívüle pedig. nemlineáris. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. valamint a kvantumfizika magyarázata is. egy egész műholdhálózat kell hozzá. amilyet csak akarunk. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. milyen kvantált pályák lehetségesek. ugyanilyen gömbök végtelen sora van.. hahha!) Választ kaphatunk végre arra.sikerült egzaktul. hiszen Einstein jól látta. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása.véges méretű. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal. ehhez kevés egy labor. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. hogy immár nem mondhatjuk.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. nem mondhatjuk... amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. a kozmikus délibábok korszaka. hogy az α = 1/137. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. hiszen pl. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. Íme az eszköz. (George Smoot).. már az óriási. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. amikor az ember abban hitt. De most ez megváltozott! A bonyolult. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. a Landau-Lifsic 2 azt írja. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. hahha! 48 . de a lényeg az. Nem titkolt szándékom az. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. nos. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás. azaz olyan metrikát konstruálunk. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. És végül. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. a Kerr-megoldás konstruktív. lineáris.

ha eleve kizárnak minden. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is. és egyre nagyobb energiával rezeg. megnő a sebessége. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. tapasztalatot.. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni. és ez a TIP! A 49 . azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. Tesla. mért nem folynak szét. A legtriviálisabb kérdés az. ami egy hallatlanul sűrű közeg. összenyomhatatlannak. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai. azért. miért tűnnek szilárdnak. mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik. miért egyformák az atomok. Nos. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum.. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. mert az elemi részek szintjén az ún. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből.kérdezhetik akkor tőlem. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog. Márpedig tudjuk. Nekem pedig szent meggyőződésem. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. eredményt. miért stabil az anyag. mint Dali képén az óralapok? Nos.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. hogy nem csoda. Ha tehát összenyomom. beleértve a feltalálókat is... A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. Egely György ír sok könyvében. Moray. Ez többek közt abban is megnyilvánul. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. . Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe. vagy Hamilton-operátor. mi teszi állandóvá a tárgyakat. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. hogy egyáltalán miért vagyunk. olyan dolognak. Az anyag azért nem esik össze. újraformálja. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. újjáteremti őket. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. önfenntartó hullámcsomagjai. hogy az energiakicsatolás nem kivétel. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. .illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. tudniillik ritka kivételnek tartják. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. csak valakik ezt eltitkolják. a kvantumnyüzsgése. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. a TIP. és minden nyomot eltüntetnek. egyformasága és sokfélesége.

soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. Nemcsak az emberek. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). de információs közeg is. Univerzális törvényei vannak. hiszen maga sem más. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. pl. A TIP-ben minden történés megőrződik. geometriai elrendezéssel. és az a Vákuumenergia! 50 . még a csontszövet is. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. A dolgok tükrözik egymást. de így jönnek létre a magasabbrendű. szüntelenül anyagcserét folytatnak. A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. ahol a mennyiség minőségbe csap át. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások.biológusok számára természetes. Nem más. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. kapcsolatok. hogy az élőlények táplálkoznak. Ennek lényege az. hogy Akasa. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. és egymásban önmagukat. a régiek úgy hívták. a KVAX kiáradása. minden anyag szüntelenül cserélődik. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. minden szövet cserélődik és megújul. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. ez a Rezonancia-kiválasztás. időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. hogy ugyanazok maradtunk. Tehát valami gyökeresen megváltozik. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). ez az Akasa-Krónika. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg.

hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. ki tudja hova! Lehet. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. 1095. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. 2. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. Ez azt mondja ki. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. elkentség. amit a TIP-ről eddig tudok. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. nem periodikus alaprezgései is. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. kapjuk a nullponti energiát. Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. amit meg lehet csapolni. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. nem pusztítja az élővilágot. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. de megölik és eltüntetik őket. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et... 51 . hogy a TIP-nek vannak kaotikus. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. hogy hát persze. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. ami így kb. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni.. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. 3. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. megkapjuk a nullponti energiát. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. ami kb. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia. stb. rossz a modell. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. hogy „örökké” működjön. Tehát tegyük fel. Tegyük fel. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. Ez az energiakicsatolás. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. ne diszkréttel közelítsek. Ha n = 0. n = 1. nemlineáris. vagy az örökmozgó! Nem kell. mint sugárhajtóművű repülőgépek. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. így járhat! Lehet. a materializáció. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. amelyek szüntelenül rezegnek. (ezért hívják ezt nullpontinak). Annak alapján. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás.. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni.VÁKUUMENERGIA. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. viharos sebességgel elszáll. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit.

. és amit választunk. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. lehet. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. Az Univerzum ráér. Ma. amit az a világ elpusztítására használ fel. és mit tehetünk azért. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. kedveskéim. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . neki mindegy. olyanok. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt.. ha azt akarjuk.. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék. akiknek nem mindegy! Hát. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. a Rádioaktív Sivatagot. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. hogy a civilizációnk fennmaradjon. mert pl. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. amely a Végső Kérdéssel szembesül. De én úgy érzem. mint az. akkor mennünk kell. hogy Mi vagy a Patkányok. Ugye nem mindegy. Hiroshima 55. többek közt azt mondták. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. Mi vagyunk azok. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. megolvadt üvegszerű kőzetek. hogy mindent újjáteremtünk. Nagaszaki. azt tiszteletben tartja. nem akarja az Atom-Pusztaságot. válasszatok! És tudjátok. Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. Ő megadja azt is. Ha nekünk Pokol kell.. És ez az a nemzedék. Röpke kétmillió év. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás.pl. évfordulóján azon kell elmélkedni. megadja azt is. akkor nincs más választásunk. minden vallást tiszteletben tart. és ez a válasz jó lesz. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful