KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

Ami a Kvadron. se elismerést. A tapasztalat azt mutatja. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. amit a bankárok. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. buddhistákat. könyvét! Ebből kiderül. megnyerni az ügyünknek. Mert beszélhettek a papok akármennyit. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. Az Uranita annak szenteli az életét. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. Bhagavad-Gíta. az Isteni Anya. stb. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. Mért. Buddhához Tárá tartozik.URANIZMUS. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. Ellenfeleinket nem legyőzni. se pénzt. múzsája. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. fizika vagy kémia. csak az 6 . Persze a tudomány változik. A keresztényeket. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. Az Uranita egy életre elkötelezi magát. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. nőnemű megfelelője. a csillagok. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. mint a Biblia. hogy a Teremtője se ismerne rá. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. Többet tud. krishna-hívőket. a szellemek. hanem meggyőzni akarjuk. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. a matek. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. a nyitottság. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. Talmud. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. mohamedánokat. Krishnának Rádharáni. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. De. Ez a végösszeg a szeretet. se támogatást. aki tényleg ennek szentelte az életét. a kereszténység nem? Számoljuk össze. de a jót is. A világ lehet velünk ellenséges. Védák. mint az avatott tudósok. hogy törődjenek velük. a matematika. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. a részvét. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. a mágia és a vallás is. Tóra. hogy a tudományba beleássa magát. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. Vishnunak Szaraszvatí. Tripitáka. Isten. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. hanem inkább azok végösszegeként. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. Mert úgy érzem. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. az emberek többsége bunkó. és ne csak a rosszat lássuk. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. Korán. tettenérje a csalást. kiegészítője. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. mindenütt falakba ütközik. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. az újra. pénzemberek. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. hitet. az ásványok. Megteszi azt. hogy az emberek nem érdemlik meg. ellenkezőleg. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. mint az Univerzum Megszemélyesítője. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. Uránia nem más. Tudja. megismerje és megértse. vagy bármi más. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. Az egyetlen megoldás. energiát és titkos szabadságot. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. és nem vár érte se Nobel-díjat. a növények. Ugyanígy. Megvan a szent iratuk is: Biblia. mert nyitott a szintézisre. eljegyzi magát a Feladattal. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. Csak az pillanthatja meg.

anyagiakért él. fénnyel telítése. Ha széttépnek. a pornó. elszakít az örök forrásoktól. Szeretni kell az embereket. Ez így nem igaz. hanem egy misszió. A Kék Láng. a hazugságokat. hanem szellemlények. és a gépies. Tudjuk. okkultizmusból. Ha egyáltalán szóba jön. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. Elviselni a tehetetlenséget. megmentője. Csak akarni kell. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. a szellemvilágtól. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. átadjam az emberiségnek. tömegpusztító. Szándékosan tanítják úgy. akik lemerültek a tenger mélyére. tehát nem bűn volt. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. cselekszik és megvalósít. A szex. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. aki: A lények segítője. növényeket. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. hogy segíthessek minden szenvedőn. állatokat. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. Ha valaki Uranita akar lenni. amit láttam és átéltem. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. amelynek első dolga az. alámerültek az anyagivilág poklába. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. Nem is tehetek mást. jobb életet remélve. ezer alakban születek újjá. Azt a Feladatot kaptam. A Csillagok Gyermekei vagyunk. Mintha nem is lenne. átél. a többi már magától jön. aki szeret mindent és mindenkit. világpusztító. tud. kétely nélküli ölést. a megváltást. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. ő mindig az marad. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. kárhozattal. egy Buddha. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. hogy olyat tegyen. a parajelenségekből. mint az anyag átlelkesítése. és leleplezze a csalást. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. Däniken kutatásai meggyőztek arról. világot uraló. És eközben ő maga is megvalósul. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. Meg akarom mutatni a világnak. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. Az. az egész világot. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. minden ellenszolgáltatás nélkül. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. kémiát. Az Uranita kétely nélkül hisz. ha világvégével. mint Uranita. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. Az embernek nem ez az alaptermészete. az első dolga az legyen. Minden a pénz. csak negatív 7 . A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. hogy mindent. hiszek az újjászületésben. többé nem huny ki soha. Út leszek. Amely Isten. és a hatalom birtokosai nem akarják. Fáklya leszek. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. pokolba vagy mennyországba. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. a kirekesztettséget. Az Uranita nem fél. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. saját igazi Önvalójára ébred. mert a matek a hatalom eszköze. Leszállunk az Anyag poklába. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. gonosz hatalom legyen. elfelejt mindent. az erotika úgyszintén. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. egy Krisztus. a szeretetet. Mi hozzuk a szabadulást. A matek ugyanis egészen más dolog. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. az ember semmi. ha elégetnek. hogy eredendő bűn. Ha a hülye is tudja a fizikát. ne ilyen embertelen. amit később megbánna. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. kegyetlen eszközöket. amit úgy hívnak. Alászálltak. amibe önként sétált be. hogy ne szeressék. tüzes tóval. Erre csak egy szent képes. Ádám és Éva nem bűnösök. gyilkolást helyezi előtérbe. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. ha egyszer fellobban. hogy a Tudás kulcsa a matematika. amely a Fénybe visz. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. csak hinni kell. Én.

ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. ezért teszi. a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. Hát ezért kell Uranitának lenni. Szeretek minden lényt. és majd ott. se faji. és ez nekem elég. mert semmi se hiábavaló. Azok a dolgok. Nem rekesztek ki senkit se vallási. az Út végén. Tudja. A szerzetes Istent szolgálja. Hiszem. nem fog elhalni a bús csendben. és az állásukkal játszottak. vagy akár az ellentáborba tartozol. kedves olvasóm. amit tesz. meggyőződése. akár hozzám tartozik. Szeretlek téged is. se más alapon. minden tettét neki ajánlja. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. Szabadon választasz. hogy majd elnyeri égi jutalmát. lesajnálóan beszélnek róla. Utunk a Fénybe visz. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. mellékösvényekkel. Nem kérek tőled többet. nem baj ha megvan a magad vallása. annak folytatása lesz. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. Szegénységi fogadalomban él. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. mekkora kerülőkkel. a Káoszelméletet. Legtöbben titokban dolgoztak. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. hogy azon kell csodálkoznunk. pl. Ennek az az ára. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. Hát valami ilyesmi az Uranita is. Mindegy. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. Isten áldjon! 8 . A Te utad is a Fénybe visz.minősítéssel. hogy amit elkezdtem. hogy mindent ingyen publikálunk. Mi van a mai. Most az Internet változtatott ezen. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. Ha idáig elolvastad. akár nem. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent.

Gondolataidat. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. légy vegetariánus..és emberáldozatok. tetteidet ajánld fel Istennek. ezért az embereket ijesztgetéssel. mecsetek. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. a versenyt az együttműködésnél. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. a közvetlen egyesülés Istennel. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. hanem a Tudás és az Átélés. 2000 éves. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. ne politizálj. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. gyermeki hit. Tadzs Mahal. ami a régieket jellemezte. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. hogy ez is. tartózkodj a nemi élettől. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább.. A XX. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. Látjuk.állat. Nem más ez. az elemzést a szintézisnél. jobban mint te magad. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. Eszközeik a totális uralom az anyagi. az is. hogy mi kell neked. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. és nagyon sok új vallás. Földünkön többezer éve a Jang. amely nem más. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. a testi. ne olvass újságot. folyóiratainkat olvasd. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet. hogy ők mások mint a többiek. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. szívből jövő. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. Láthatjuk. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. Pieta. Csak a mi könyveinket. Al Hambra. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. a fasizmus. szekta megjelenése. festmények.. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. és mi tudjuk.. Csodálatos templomok. A hívőket arra inspirálják. Kb. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. mert mind gonosz varázslattal van telítve. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. ez a mai modern vallások szellemi arculata. A homok. életedet. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. mert ez már megtisztított szellemi táplálék.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól. mint Síva tánca. A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. hogy égessék el a könyveiket. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. Szent Péter Bazilika. a tudományt a vallásnál. a Mindenség Megszemélyesítője. azaz a nagyenergiájú részecskék. a sziklák. Ne nézz TV-t. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. A vörös diktatúrák. Isten női fele. amiben a mai ember kénytelen élni. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. célt és értelmet adnak az embereknek. a 9 . amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. Sixtusi kápolna. Szakítsanak a hagyományokkal. a kommunizmus.

Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. az rögtön átlát a szitán.. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. Minden azzal kezdődött. térelméletek tették szükségessé. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. mind a Jang törekvése volt arra. a női egyenjogúság. században élt. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között. Nem véletlen. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. a „kulturális forradalom”. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. azt nem lehet becsapni. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. Itt most nem az a kérdés. Akinek szellemi látása van. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. a Buddhizmus. hanem. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. orránál fogva vezetni. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. hogy az üres térben szilárd. mégpedig pontosan úgy. hogy a modern fizika eredményei. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. mint Newton gravitációs elmélete. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. annak nincs szüksége vakhitre.. 28. Pinochet. észreveszi a csalást. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. amely a világörökség jelentős részét pusztította el.Pol Pot rezsim. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. irányt változtatnak. hogy pontosan mi az a Szamjama. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi. láthatjuk. és pláne fejőstehénnek használni. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. Kína és Maó. hogy többrétegű burok veszi körül őket. ütköznek. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. 10 . elpusztíthatatlan részecskék mozognak. Már csak az a kérdés. a 4. szerkezetük van.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. a horgot.u. Ezt az átalakítást az ún. a beetetést. akik szó szerint próbálták értelmezni. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . a hippimozgalom. Én magam tanúsíthatom. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. és jobban megnézve e fénypontokat. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. hogy nekünk.

hogy egy többé . képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. bármely töltés megjelenhet áramként. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. tehát még meg se moccant. Csak annyit mondhatunk. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. Nem más ez. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. összetevődni. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. úgy mozog. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. minden mindenre hat. másként mozognak a testek. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. csak a látható megnyilvánulása korlátos. Minden test görbíti a teret. hogy egy elektron az A helyen van. minden mindennel összeér. mint a téridő görbületének hatása. mert ahhoz. A korpuszkula pici és pontszerű. csak az arányok tolódnak el. a távolságok. hanem egymásban van. először meg kell tennie a távolság felét. mint a mező helyi sűrűsödései. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. Mivel minden mozgás viszonylagos. amelyek jönnek és szertefoszlanak. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. áthatják egymást. egylényegűek. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. és feloldódnak a mezőben. tehát elektromos áramok.vagy fényhullámként. A mozgás nem úgy zajlik. ezért nem szabad ártani 11 . hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. hogy eljusson az A pontból a B pontba. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. nem lehet eldönteni. A gravitációs erő nem más. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. században. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve.kevésbé folytonos pályát ír le. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. hanem úgy. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. energiakoncentrátumok. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. egymásba hatolnak. Gravitációs térben lelassul az idő. az időviszonyok. sőt. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. sít. amely úgy terjed tova. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. A részecskék nem egyebek. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. Megváltoznak a metrikus viszonyok. hogy egyesítette a töltés és az áram. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik. egy meg a B helyen. A hullám viszont kiterjedt. illetve a teli és az üres. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. egyszerre van jelen a térben mindenütt.

nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon. kitöltetlen. azt. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . kémiai és biológiai jelenség végső alapja. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. azt aratod. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják.mondja Csuang-Ce.. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni. ami pedig szerintem minden fizikai. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. és ugyancsak ürességnek nevezik. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. Az öröm valójában ugyanaz. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. Az igazság az. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. a hinduk még régebb óta.. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában. Akárcsak a kvantummezőből. A Brahman: üresség. Lao Ce szerint az edény üres. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. alapvető entitás átmeneti.még egy rovarnak sem. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. amely szintén ürességet vagy űrt jelent. és minden élet forrása. a folytonos születés és halál világa. A Brahman: öröm. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény. Itt a Taó a dolgok végső természetét. a buddhisták Dharmakáját. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. és ez nem más. Ezért mondják gyakran. majd végül magába szippant. hogy formanélküli.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. A hinduk Brahmanját. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. (A Taó eredeti jelentése: Út. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. Igazából ez minden forma lényege.fogalmával. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. ideiglenes megnyilvánulásai. egyesített mezőnek. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. kard által vész el. Aki kardot ránt. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. megnyilvánulási formáját jelenti. mint az üresség. Dinamikus és átmeneti jelenségek. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. (Cshándógja Upanisád). Jézus így beszél erről: Amit vetsz. Mind a fizikusok szubatomi világa. Az az elképzelés. 12 . hanem minden létező jelenség végső alapja. amelyeket az űr fenntart egy ideig. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. üres.

Amikor az ember ezt felismeri. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. kire alkalmazom. én vagy te. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. És akkor egyszer csak elolvad. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. ott keresse ahol van: Önmagában. A Megvilágosodás akkor következik be. az önző módon cselekszik. Elszakít a szeretteinktől. Éter. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). az Önvaló. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. az Ahamkára. Az Én a Tükör magja. zsarnoki hatalommá válik. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. mert egyek vagyunk. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. és azt mondom: Én. A versenyszellem veszteseket termel. úgy gondolják. csak ő tündököl a fényben. 13 . sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. azonosítjuk annak látható formájával. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. Ezért az Én: Isten Tükre. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. kiáradhat a világba. hiszen az elpusztított élővilág. Aki ezt megérti. örökkévaló és elpusztíthatatlan. Illúzió csak akkor jön létre. Nem más ez. teremtőerővel bír. a testtel. és feltűnik mögötte az én-én. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. amikor az én felhője eloszlik. A médiák csak a győztest mutatják. Az Én: tükör. behatároltnak gondoljuk. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. Levegő. az Igazság és az Élet. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. hogy Jézus ezt önmagáról. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. eltűnik az én. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. Ez az önfeláldozás alapja. Az énség nem illúzió. mint az Énség Prímgyöngye. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. fókusza. Ez a mi belső isteni énünk. és az életünk nem lesz más. Mindenki önmagát látja benne. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. vagy Hamis Egó. és nem veszi észre. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk.AHAMKÁRA. az Énség Prímgyöngye önző. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. stb. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. az atomoktól a csillagokig. a másságban. ki mondja. legázolt. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. az énünk közénk és Isten közé áll. gonosz. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. Mindegy hogy ki ér célba. a Mindent Tükröző. Ami Egyetlen. ó. az a megvilágosodás. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. az egoizmus. úgy mutat Isten irányába az az ujj. amely abból a tévhitből fakad. Róla beszél Jehova. Ezért jelentése attól függ. hogy az Én mindössze az a szűk burok. Víz. abban megszűnik minden versenyszellem. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. Elme (Manasz). eltiport. Róla beszél Jézus. honnan ered ez az én. amely az Én lakhelye. Aki Istent keresi. mindenki más: vesztes. a mások kárára. hogy rablásával önmagát fosztja ki. amellyel önmagamra bökök. Tűz. a test. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. amikor az Ént korlátozottnak. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. ellenünk hangolja az egész világot.

ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. Aki önzetlenül. beengedte életébe a Gonoszt. melynek ne lenne célja és értelme. vagy önző. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. és végül belerokkan. 14 . állásért. Nincs szenvedés. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. Soha nem késő elkezdeni. melyet hiába végeznénk. a jobb falatokért. hogy ilyen filmeket nézzünk. és pénze is lesz. azt az egész Univerzum segíti ebben.pozícióért. a családját. nem ismer megalkuvást. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. De ez nem azt jelenti. hogy ostoba módon odadob mindent. sem ember nem kényszerít minket arra. hogy hogyan éljük helyesen az életet. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. épp annyi amennyi kell. Ki lehet szállni a játékból. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. Önmagát is. gyilkossággal. szeretni. Ha így alakul az élete. A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. autóért. elvakult módon csinált valamit. becsülni és tisztelni fogják. csak arra nem adnak választ. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. a barátait. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. a segítői megjönnek. annak minden körülménye megteremtődik. a rontást.

hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. de a kristályok. és amit az elektron tud. minden anyag szüntelenül cserélődik. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. Ez abból áll. Minden élőlény végez anyagcserét. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. élettelen tárgyaké. melyeken szüntelenül energia áramlik át. tart valahová. Mert ugyan már. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. sőt stacionáris sem. majd az 1. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. ez táplálja a testet. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. számú lesz B. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. felhők. mitől misztikusabb a telepátia. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. állapotban van. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. vagyis először az 1. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. állapotban. A Kvadromatika új felfedezése az. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. sőt egy kristálynak lelke is van. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. állapotban. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. De egy kavicsnak is van aurája. és a 2. mint ma a mobiltelefon. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. a 2. hogy pl. 15 .. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. amit elementálnak hívnak. Lehet. századot! Ha közvetlenül. két elektron minél közelebb van egymáshoz. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. számú az A. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. amely olyannyira átformálta a XX. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. számú elektron az A. bolygók. számú elektron a B.ANYAGCSERE. ez alapvető létfeltétele. ez az aura. jelentése táplálkozás és ürítés. nem tudunk címkét ragasztani rá. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. a TIP áramlását. kövek. Szükségszerűen fejlődik. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. akkor ez nem egyéb. az élet megértése enélkül lehetetlen..) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. mint az ún. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény. de azért így van. mint a mobiltelefon.

anya-. amelyeket Archetípusoknak nevezett el.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. a serdülőkorban.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők. hanem az „egész”-ség. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. stb. csak ha feltételezzük. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni.G. animus és anima. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. amely numinózusan. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. Jung vezette be. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. azt véghez is viszik. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk. (Az önleképzést azért emeltem ki. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. Maga az Archetípus pszichoid tényező. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. ibolyántúli részéhez tartozik. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. különösképpen mély benyomást keltenek. az álomgazda személyével értelmezhetők. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. a fantáziában vagy az életben feltűnik. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. életünk delén vagy a halállal szemközt). vagy mitológiai képzetek (mint. atya-. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. Az archetípusos álmok. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. gyermekarchetípus. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. örökletes képek és szimbólumok. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. vagyis az élet kifejeződései. Honnan származnak az Archetípusok. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik.

belső mozgásformája. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. az extraszenzoriális érzékelés. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. ha a térben fényévek választják el őket. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. minden ember betölt valami isteni tervet. Aki látja a karma egészét. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. Ki a szerelemben. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. Nos. de valódi hős: Naphérosz. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. Aki tanult Fourier-analízist. Minden ember találkozik a szentséggel. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. az tudja. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. A társadalmi rend épp elég ahhoz. Ez az a pont. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. érzései. hanem egy nagyszerű eposz. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. ki a munkájában. A kristályrács úgy épül fel. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. Hős. amiben rokon rezgés van. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. Nos. És nemcsak az embereket. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. amelyeknek azonos a struktúrája. aki a csillagokból jött. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. és alámerült a mélységekbe. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. sőt az élőhelyekbe. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. hogy elhozza az Aranygyapjút. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. mitológiai. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. Matematikailag igazolható. amely kényszerítő erővel hat mindenre. gondolatai. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. mítoszokból. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. vagyis rezgésspektruma. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. a tisztánlátás. vagy a Megváltó Elixírt. az látja. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. örök érvényű. a Morfogenetikus Mező objektumai. hogy nem volt 17 .kus álmokat. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. a mag uralkodó. meghatározó erővé válik. Ez a telepátia. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból.

az Örökkévalóság fénye aranyozza be. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. a Gonosz rémuralmát. mint a csillagoké. Akkor szép az életünk. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. 18 . Aztán az ifjúból felnőtt lesz. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. 5 óra. megszületik a földi lény. Ez azt jelenti. Agartha. amely szintén isteni princípium. Van valami. hogy minden órától elbúcsúzott. tied a Föld. nemde te is azt válaszolnád. és minden új órát üdvözölt. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. a Tündöklő Fény Hona. Aztán a gyerek felnő. aki imádja a gyermekét. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. készíti elő isteni feladatának betöltésére. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. az esélyteleneket? A szabadság az. Ő Rómeó. ahol se szabadság. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. Ő is örökkévaló. igazán szabad lennél. ő Júlia. se választás. majd továbbhaladnak. Most ő egy ifjú. a középkor. benne testesül meg mindama csoda. Minket mutatnak. mégis magában hordozza az istenit. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. hanem tehetek valamit. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. tied a mennyország. Vajon hány ember van. És ez mégse valami determinisztikus. valójában Istent imádja. És van egy Örök Gyermek. aki az időből visszafele jön. ő se változik. és beszállhatok. hogy segíthetek. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. és már nem gyerek. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. akiben megtestesül a Szerelem. majd az öregkor örök megtestesülései. ki-ki a maga útján. ha pedig győzöl. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. Az események csak tükrök. Ez is archetipikus jelenség. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. és ő az Örök Isteni Gyermek. egy olyan hely. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. hogy van egy örök. Üdvözöllek. hogy segíteni akarod a szenvedőket. és ahogy halad előrefele az időben. és emeli ki a szürke hamuból. ha jól. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. szinte mitológiai szintű Harcnak. Mert ha megkérdeznék tőled. aki halandó és múlandó. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. hanem tapasztalat mindaz. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. köszönöm. Találkoznak. amely testről testre vándorol. hogy nem vagyok arra átkozva. de nem a bánattól hanem az örömtől. napjait. szintén isteni lény. ha picit is. nagyon jó volt veled. fatalista sors. a mennynek önként kínálkozó. ha rosszul. és legbelső lényegében nem változik. Sírás fojtogatott. művészet és Isten közelsége. halhatatlan lélek. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. köszönöm. De amikor a kettő találkozik. Szambála. mintha égi erők vezették és irányították volna. Isten oldalán. A szülő. Fenség és tisztaság. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. akinek ily harc jut osztályrészül. Ahol nem hit. A szabadság az. egy kicsit elidőznek. hogy velem voltál. hogy eljöttél. hogy mit tennél ha teljesen. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. A szabadság az. Boldog az a Harcos. a bukottakat. Ki volt jelölve a pályája. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza.egy szikra választása se.

úgy. 3. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. (Ez az a jelenség. Az aura 7 rétegből áll. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. rétegen túli rétegek is. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. A Kvadromatika szerint az EM nem más.. amikor megütünk egy hangvillát. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. mint az egyedi hatásuk puszta összege. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik.AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek.. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren. Az EM folyton energiát termel. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. A fény állandó formái maguk is scintillálnak. és általában aurának nevezik. 19 .. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része. nyelése. mintha sok. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. rétegnek határozott struktúrája van. a rendezetlenség növekedése. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. Mandelbrot-halmazszerű). hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. 4. színes fluidumok. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. amit a fény alakja vezet. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek. Ez a mező az entrópia ellentéte. mint az atomokban az elektronhéjak. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. neutronok és elektronok. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. spirálok. sőt meditatív látással láthatók a 7. a lebomlás. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak.magasan szervezett szövedéke. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . Ez az áramlás rezgést kelt. így tehát a gravitációval rokon jelenség. melyeket testeknek is hívnak. Az entrópia a gyengülés.) A fluidumok a csillogó. parányi. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. 7. Az áramlási irány olyan. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. ami annyit jelent.. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő.izolált. 5. pulzáló fénypontok. Így ebből fogok most idézni. míg a 2. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. élő és élettelen testen. Így az 1. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. mint a fényminták állóhullámai. (vagyis fraktál. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. szikrák és felhők . amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. Háromnál több dimenzióban létezik. ami akkor tapasztalható. mint a TIP áramlása. gluonok. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. a forma és a rend felbomlása.. gyorsan. vonalak.

amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. vérereket. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. Az auralátás részben képesség kérdése. A harmadik réteg a mentális élettel. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. melynek nincs határozott struktúrája. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. részben viszont tanulható és fejleszthető. emlékeinket és más. kúp alakú örvények a mezőben. Az első réteg a test automatikus. melyeket csakráknak hívnak. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. amelyben találhatóak. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. stb. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. a dolgok létezésbe szólításához. s szeretjük nemcsak társunkat. hogy az első réteg az első csakrához. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán.6. beleértve a fizikai testet is. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. Ez túlterjed a fizikai testen. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. beleértve a belső szerveket.. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. Ez az a szeretet. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. autonóm működésével áll kapcsolatban. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. zajlik érzelmi életünk. Valószínű. gondolatainkat. és olyan éterikus nyálkát képeznek. mind az étertestet. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. Ha megértjük. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. melyekben ún. Ehhez persze látni kell az aurát. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. Ez azt jelenti. és minden életet átölel. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. és tartalmazza mind a fizikai. és így tovább. Létezik egy függőleges energiaáram. pl.speciális helyeken tároljuk. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. érzelmeinket. a fej fölé és a farkcsont alá. valamint olyan kiegészítő formákat. elakadt energiák és blokkok jelenléte. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. A mező első szintjeihez a fizikai működés. a fizikai érzékletek. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. Vannak kavargó. mint a betegség. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. Holderő és Naperő áramlik. megfigyelhető 20 . A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. s ezen keresztül szeretünk. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. de az emberiséget általában. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. stb.

Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. amelyben meg vagyunk róla győződve. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban.valóságok. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. hogy ostobák. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. vagy öntudatlanok. majd integrálódnak a személyiségbe. és kifejti romboló hatását. hogy szabadabbá tegye magát. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. mint a hatalmas bőröndök. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. hogy beinduljon. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. annál élesebb a forma. az engram bekapcsol. intenzitását és erejét. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). csúnyák vagy kövérek vagyunk. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. melyeket a személy magában cipel anélkül. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. restimulálódik. A terapeuta abban segít. mintegy igazolja az elgondolásunkat. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. észrevenné. és le is tudja írni őket. képes kitörni a krónikus ciklusból. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. hogy megszakítsák. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. A gondolatalakzatok olyasmik. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. miközben a kliens megtapasztalja azokat. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. szembeötlő gondolat mindjárt az. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. Arra is találhatnak módot. hitványak és kövérek vagyunk. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. rondák. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. hogy hatásukat. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. a gyermeki logikára épülnek. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. Pl. építi és tartja fenn visszatérő. és ha a gondolataink elég intenzívek. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. A dianetikusok módszere erre az auditálás. mely pedig igen nagy. amikor a gondolatalakzat beindul. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. Olyanok. helyzetet. hogy ostobák. hogy az kialakítson magában egy belső. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. objektív megfigyelő személyiséget. szokásos gondolatai által. akkor képes lesz segíteni kliensének abban.

Amikor a páciens kialakít magában egy belső. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. mert az csalás. minden lecke személyre van szabva. hogy tudatosodtunk. Lehet ez egy szent ember. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. hogy ez az ő sorsa. Lappangó problémákat oldhatunk meg. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. de lehet az is. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. Különös helyszíneket kereshetünk meg. A drogos utazások szintén erre valók. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. Ez nem egy mechanikus összeg. Nem más ez. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. A gyötrő lidércálmoknak vége. Végül is minden jógamódszer arra irányul. összekapcsolódhatnak. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. mondván.másait. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. Ennek során kialakítunk egy szokást. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. hogy láttam az esetet! 22 . hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. hogy minden baj egy lecke. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. hogy egyedül kell megoldani. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. amit meg kell tanulni. hiszen tudjuk. De ha én látom ezt és nem segítek. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. életről életre. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. akkor egy olyan technikát alkalmaz. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. addig nem is szabadul tőle. és ezzel valóban megszabadult tőle. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. és az engram törlődik. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. akkor mindegyik sugároz. hogy már megérettem a gyógyulásra. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. hasznos segítőinkké válnak. ez annak a jele. A baj csak az. tudást szerezhetünk. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. sőt. Vannak akik úgy gondolják. kölcsönösen tükrözik egymást. mert van kollektív karma is. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. az az Értelem fényét hozza. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. vagy az engramok játsszák. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. Rá kell döbbennünk. és örökre lent reked. akkor mulasztást követek el. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. segíteni. ráadásul eltéved. minden megváltozik. és ezért nem is szabad gyógyítani. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. módosítják egymást. mosolyogva fogadunk mindent. Ha a sajátkvadron aktiválódik. és ettől semmivé foszlanak. és amíg képtelen szembenézni a problémával. az az ő sorsa. objektív megfigyelő személyiséget. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. Ezt így azért nem fogadom el. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. ami egyszerre sok személyre szól. emberek közt.

höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. hogy elpusztuljon. (Az igazság odaát van. 23 . hogy az Igazság ideát van. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. máya. akkor már életünkben. megismerhető.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. és ha helyesen élünk. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk. Az igazi valóság másutt van. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság. nemvalóság. hogy minden világi dolog csak illúzió.

hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. A „mi” vagyunk. amelyeket e könyvben leírunk. hogy képesek legyünk felismerni őket. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. vagy hozunk létre. Emiatt bármi. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. ha főbb élményeink dualisztikusak. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. Dr. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Így. Watson azt látta. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. más időben végbemenő eseményekre. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. de maga az eseménysor vagyunk. mint közelről gyakorolt hatásuk. hanem az egésznek. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. mind térbeli. Leírja. De mihelyt azt mondjuk. akkor mindazok az aurajelenségek. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. ami a 24 . Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. E hipotézisnek megfelelően bármikor. mivel a forma. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. de tartalmazza is az egészet. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. s az események képesek hatni a bárhol. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. legalábbis enyhe mértékben. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. így nem lesz könnyű felismerni.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. Távoli hatásuk éppoly erős. mind időbeli jelentésben. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. időtől független eseménynek. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. Ezek okozati mezők. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. Minden élmény kapcsolódik egymással. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. máris visszaestünk a dualizmusba. a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. „mi”.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. Ez annyit jelent.

a „dolgokban” benne rejlő. ami elveti azt a klasszikus felfogást. Bohm továbbmegy. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. mely új gondolatokat szül. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. egy lézer. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. anyagnak nevezünk. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. hogy az agy mélystruktúrája 25 . mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. Amit általában dolgoknak. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. „anyagi szubsztancia”. mi az Egész vagyunk.. amely eseménnyé válhat. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. Szilárd tárgyakból álló. és alkotja azt az alapot. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. A dualizmuson túl. és alkotja azt az alapot. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. a fizikus. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. Karl Pribram. egybefüggő egészet definiáljuk. hogy lényegében nincs olyan. hanem valószínűségi hullámok. és azt állítja. hogy anyagi létező „dolog”. A hologramelv azt állítja. elvesztették a jelentőségüket. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. Bohm azt állítja. hasonló az alkotó valósághoz. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. akkor logikusan nincs olyan. Lehet. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. nem tartható fenn tovább. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. az a valóságban „esemény”. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. vagy „izolált tárgy”. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. Dr. A fizikusok úgy találták. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont.” Dr. a részeket magában foglaló rendről írt. mint „elemi részecske”. mint a hang vagy a vízhullám. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. Az olyan fogalmak. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. mindez így elvezet bennünket a töretlen. hogy rész. vagy koherens fénysugár alá helyezik. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. feltáruló rend megértése felé. vagy fejlődési lehetőség. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. Nemrégiben. A hologram. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. és a teljes képet fogja rekonstruálni. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. a részecskék nem valódi hullámok. hogy ezt nehéz megérteni.. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. de a fizikusok azt mondják. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. Egy.távollévő részecskékkel történik.

azt mutatja. Azt állítja. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. Dr.lényegében holografikus. melyben (időbeli) temporális. Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. ízlelést holografikusan strukturálja. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. amely képes közvetíteni a telepátiát. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. 26 . Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. hallást. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. a pszichokinézist és a gyógyítást. hogy az agy a látást. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni.

ÖNTARTALMAZÁS. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. bináris logika. Nézzük meg a korallokat. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Ez a processz teljesen determinisztikus. mozgatójáról. Ha így tekintjük a világot.Ríta. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. és számoljuk meg. Nemcsak az élőlényeknek van. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . az mindent átélhet. Minden dolog tükör. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. egyetlen egészként létező Istensége. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. ami atomokból áll. felhőket. mint a világ tükröződése az Anyagban. a sík bármely pontjáról eldönthető. lesüllyedt szellem. algoritmikus. egy faj egyedekből áll. hogy milyen színű. ami sejtekből áll. Ez az Öntartalmazás. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. Az igazság azonban az. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. A klasszikus kétértékű. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. a molekulák atomokból. Tehát a Pszi: Hologram természetű. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. A Pszi kiáradása a világba. és a mindenség egészét is. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként.FRAKTÁL. B eleme C-nek. melyeket lehetetlen előre megjósolni. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. története. Ez a Karma. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. páfrányokat. amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. hány gömb vagy parabola van köztük. Káoszelmélet volt. Valójában az anyag nem más. köveket. mint az egész alakzat. mint sűrűsödött. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. a sejt makromolekulákból. A Jóga tanítása éppen az. szakasztott olyan a nagyvilág. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. de minden dolognak. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. A Pszi nem más. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. vagy olyan atom. a tettek. az egyed sejtekből. láncolatok megszemélyesített. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. amelynek a részletei kicsiben olyanok. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. Az Anyag lelke a Pszichikum. hogy a káoszban is van rend. és minden szellemben van anyag. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. pl. a többi dolgon keresztül önmagát. Ez lényegében nem más. de látni fogjuk. Nincs Baj. és a rendben is van káosz. nincs Rossz. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. mint az Aura. Nincs olyan sejt. a világ tökéletes és teljes. tükrözi a többi dolgot. kicsapódott. következmények. fákat. Végre felismerték. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág.

A Jóga Szamszkárákról. Bukás. A lét nem más. amikor a káprázatok elenyésznek. Törekvés-csírákról beszél. Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. csak keresztény fogalmakkal. Bűn. megnyilvánulása vagy kialvása. Az az állapot. Kegyelem. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. a Lét a Hiány Kiáradása. változása. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg.a Megismerés olyan fokára. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. 28 . mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása. Alámerülés.

Hénon a leképezéseivel. felfedezték a skálatörvényeket. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. sohasem válik egyszerűbbé. Felfedezték a Különös Attraktorokat. század elején felfedezték. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. de aztán kezdett tőle eltérni. előre megjósolhatatlan jellegét. amit aztán betáplált egy számítógépbe. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. TEREMTŐERŐ. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. De aztán el is felejtették szépen. már a 20. És a való 29 . spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. és nemcsak az időjárást. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. ha fraktálpályán mozog. amely minden nagyításban önmagához hasonló. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. Feigenbaum a szekvenciáival. Lorenz rádöbbent. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. A klasszikus analízis. mindenütt ellenállásba ütközött. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az.Egy új tudomány ébredése. se nem határciklusok. a differenciálszámítás arra épített. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. olyannyira.. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . Mint matematika nem is olyan újkeletű. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. amikor felismerték. Ez csak úgy lehetséges. az ám.. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. semmivé foszlik. aki az időjárást próbálta modellezni. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá.KÁOSZ. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. hogy ha egy pillangó képes erre. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. mint az inga. Mindez a fraktáloknál nem igaz. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. sokan vizsgálták a turbulenciát. A fraktál pedig olyan alakzat. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. kiszámíthatatlan. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. és se nem fixpontok. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. akkor az ember pláne képes rá.

de meg is figyelheti. amivel kár törődni.U. Másik neve: Kritikus Pont. a gondolkodás lényege is ez. Egy harcos varázsló lehet pl. mint a vegyész. kínosan kerültek minden olyan szitut. a művészetnek egy új ágát hozta létre. a nem evilági. linearizáltuk az egyenletet. A Rend ellentéte. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. A Káosz az életnek is alaptermészete. Más néven Ő a Mag.A. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. a teremtés Forrása. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. Szűzanyám. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. Stabil vagy labilis fixpontokat. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. Sőt a tudat. amely soha nem lehet teljes és befejezett. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. Tipikus formája az „A eleme A-nak. Mi. Slussz. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. Chaotic Evil. és a differenciálható függvények a kivétel. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. Inkább az a meglepő. Az Élet hordozója. Ezért Ő az Eredendő Hiány. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. Hasonlít ez a fizika felépítésére. hol tart MA ez az elmélet? Ide. azaz Káosz-Gonosz jellemű. de szép is. Köldöke és Fényöle. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. MAGIC kártyák. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. 20 évesek. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény.világban a fraktál számít szabálynak. stabil vagy labilis határciklusokat. Ennek eszköze a számítógép. és aszerint osztályoztuk. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM.és igetár! Emlékszem. megkeleszti az anyagot. és megnézi. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva. ördögi. mi jön ki belőle. Nevezhetjük Kovásznak is. ahol a káosz felléphetett. A Mag. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. M.G. ezzel kész is volt a szó. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. és a benne leírt dolgok kb. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. SE NEM NEM. mert mint az élesztő. illetve SE NEM IGEN. NEM. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. belőle táplálkozik. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. mint az Eredendő Ellentmondás. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. Döntési Pont.S. Ezek azok a töréspontok. amely sértené ezt az elvet. és átformálja a világot. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. A szerepjátékok.

és ezt a testet használja járműként. száműzött. és az ember nem egy piciny porszem. A vallásokban a Gonosz az. a Fény mellett az Árnyék. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. aki Isten ellen lázad. És akkor látni fogjuk. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. részben a Mágia foglalkozik. összetett szövet. hogy minden él és mindennek van tudata. illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. 31 .összekapcsolni: gonosz az. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. aki tudja. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. Az Univerzum egyetlen összefüggő. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. mi több: maga is Teremtő. könyve is ír ezekről. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. karmateremtés és karma törlesztés. benne minden mindennel összefügg. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. hogy annyi évszázadig mellőzött. Leadbeater Túlvilág c. inkarnálódik. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. A Jó metafizikai ellentétpárja. megszületik. Oldás és kötés. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. mások elől rejtve történik. hogy rosszat tesz. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré.

A demiurgia démonokat idéz meg. A jelek és szimbólumok nem mások. olyan a Nagyvilág. de honnan tudták ezt a tibetiek. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. Minden vibrál. A fehér mágia a szeretet erejére épít. tükrök melyek egymást tükrözik. szövetségessé tesz. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. majd beledobjuk a porszemet. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. Mangó. elnyom. benne van a ritmus. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. ennek felel meg a meditáció. De vigyázni kell. a vizeknek. Ennek fordítottja az. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. A szellemvilágnak szintjei vannak. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. teljesen és tökéletesen felszerelve. taszítást vagy undort kelt. Egy dolog pusztán attól más lesz. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. Meg lehet őket szólítani. megaláz. esőt csinálni vagy elállítani. Minden dolognak van egy igazi neve. és nemcsak tükrözi. mint bozonkondenzátum-magok. Így lehet invokációval vihart kavarni. és 32 . Olyan ez. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. Az emberek uralása is mágia. Naishi-tere. a Mindenség Vérkeringése. a teurgia pedig isteni lényeket. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. de alakítja is a világot. a rezgés. Az eredeti. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. parancsolni a szélnek. és hagyjuk. ural. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. kissé megváltoztatja. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. A Tudat tehát nemcsak megismeri. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. rezonanciába hozhatunk bármit. Aurája. megnyer. Varázserő. alkalmazása. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz.MÁGIA A Mágia nem más. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. gyakorlata: Dogma és Rituálé. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. Más néven: Mana. irányítani és uralni. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. amikor rácshibákat. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. áramlik. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. él. hogy a folyadék rákristályosodjon. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. de e tükrözés révén hatással is van rá. amellyel szólítani lehet. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. sőt. az aszkézis. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. lehet velük végrehajtatni. lelkesít. lüktet. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. erőszakol. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. Ez a XX. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp.

ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . más úton. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. ami aberrációt okozhat. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. képet. ereggy. hogyan kell szorozni és összeadni. hogy ezt miért pont így kell csinálni. amelynek eredeti funkciója. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. Be kell vallanunk. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. A babona olyan régi mágikus praktika. hatástalan. és felidéztetnek vele minden hangot. és a végébe gyűlik össze. A régi mágikus praktikák. Hányan tudják ma. és hogyan kell azt használni? Bizony. amit aztán levágnak. Ezek nagy része babonává vált. Utána ezeket az engramokat törlik. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. és szimpla emlékekké válnak. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. vagy hogyanja elveszett. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. és ha elakadnak. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. átélést. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. aki megmagyarázza. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. hogyan kell továbblépni. senki sincs. de fogalmuk sincs arról.

az ún. akkor pí-tachion a neve. tehát dugóhúzószerűen halad előre. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. ott a mágnesek oldalán egy hiány van. módosul a forgás. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. a kanálhajlítás. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Ha egy mágnest is odateszek. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. a kis félgömb elkezd forogni. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. Ez a spin. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. (ez volt 76-ban. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. Igaz. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. MÁGNESÁRAM. Így pl. Ha ez sikerülne. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. Dirac-szál.MÁGNESES MONOPÓLUS. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. és melléteszem a kezem. Ez olyan szoliton. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni.

A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. fejjel és kezekkel. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. a sík bármely pontjáról eldönthető. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. Ugyanígy. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Ez az Öntartalmazás. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. de látni fogjuk. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . nagy hassal. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. hogy a káoszban is van rend. akkor feketére színezzük. Tehát múlt. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. jelen és jövő. Ez a processz teljesen determinisztikus. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. annál lassúbb ez az áramlás. hogy milyen színű. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. Végre felismerték. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. és a rendben is van káosz. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Minél közelebb megyünk hozzá. A protonok aurájában nyelődik el az idő. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. algoritmikus.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. a protonok aurája is áramlik. A kulcs a nemlinearitás. Káoszelmélet volt. melyeket lehetetlen előre megjósolni.

KIRÁLIS közeg. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. másképp forog. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. bútorok tolódnak el. figyelj. esetleg megáll. hanem tedd le mellé! Látni fogod. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. Mi ennek az oka? Nos az. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). esetleg spontán. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. de ne érjenek hozzá. akár úgy. mint minden élő anyag. azaz olyan közeg. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. tükrözéskor megváltozik. egy varrótűt és egy radírt. ezzel lehet kanalat hajlítani. pusztán a tekintetével. Ami a pszichokinézist illeti. utána tedd oda a mágnest óvatosan. vedd el a kezed. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . és tedd le. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. Persze levegőmozgás. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. várd meg míg felpörög. és akár így. hogy a közönséges. hogy a hegye fölfele álljon. rejtélyes zörejek. azaz a mágnesáram a felelős. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. kapcsoljunk rá egyenáramot. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. Nézzük meg. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. tedd mellé a kezed úgy. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. végy egy erős mágnest és tedd oda. váltóáramot. kopogások jönnek létre. és azt is nézzük meg! Lehet. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. Most tedd oda a kezed. huzat ne legyen. vagy a kezével. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. engedd el. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. font magot is. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. hogy a félgömb. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. tehát nem termelnek mágnesáramot. Lehet. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. hogy ne csapj huzatot. Azt fogod tapasztalni. Ha ez megvan. hogy a kézből mágnesáram. amit a jobb kezed forgat. Lehet. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. egy idő után látni fogod a különbséget. ahogy szoktad. De ne kézzel fogd. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. Lehetővé teszi. amely aszimmetrikus. energiát kicsatolni. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. hogy előszörre nem sikerül. A serleg forogni fog. figyelj. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. forgató hatásra. gyógyítani.

37 . Állítom. áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret. vagy más parajelenséget. nagyszerűt. akkor már komoly esélyünk van arra. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat.

hanem egyszerű 38 . hogy az áramlás a tömegpont felé történik. hamar prédává válnak. azt újjáteremti. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. körbezárt téridő. Nagy Emanációs Sávok. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. A sajátviselkedések azok. hogyan akar élni. Amit a tudat tükröz. harmónia és REZONANCIA. A TIP-teória megmutatta. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. a gyengék kiselejteződnek. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. Erről bővebben ld. Ez a beigazulás. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. legügyesebb egyedek maradnak életben. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. hogy az élővilág fajokra oszlik. illetve Akasa. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. az valósággá válik. uralni. Ezt másként úgy mondjuk. bezárt szellem. Ez az Azoth. TIP-teória. mert szinte minden szavát másként gondolom. Minden dolog sugároz. mert ti. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. amelyben nem születik meg az élet. Világos tehát. mint a tudat teremtőereje. Minél inkább spirituális valaki. amit a régiek Éternek neveztek. elmosódottá válik. lágyabb lesz. Ez például abban nyilvánul meg. A világűr nem üres. amelyekre az élőlény rezonál. Így alakulnak ki az ún. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. G pedig a gravitációs állandó. felerősödnek. (Ennek értéke: 6. legerősebb. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. 672·10 . A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. átkereszteződés. ebből táplálkozik. hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. pontosan meghatározott. emberközpontú Világegyetem-modell. kiárad. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. amit természetes környezetében soha nem tenne. Amit egyszerre sok tudat tükröz. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. amely a Mindenség határáig kiterjed. szabadon választja meg. Asztrálfény. DISZKONT. diszkrét. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. Aziluth. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. megerősíti. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét.REZONANCIA. hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). Minden dolog nyeli ezt a közeget. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. Amit a tudatból kirekesztünk.11 m3/kg s2). ebből jön létre az aura. háziállatok). illetve nem ura a betegségeinek. amire az állat nem. melyeknek a magja egy-egy kvadron. A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. hogy van Isten. Ura a vágyainak. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). a fajok közt nincs keveredés. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. diszkrét sávokba tömörülnek. akkor olyan világ jött volna létre. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. A mínuszjel utal arra. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. a karma kényszerítő erejének. Mai divatos elmélet az ún. így az ember és a tudat sem. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. annál inkább képes az életét kézbentartani. az elsorvad.

Egyszerűen azért. függetlenül a paraméterektől. és hopp! előpattant Az. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre.gravitációs vöröseltolódás. általunk az. Az Univerzum bennünk. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . van és lesz. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. amelyben Isten egyet füttyentett. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. Sőt. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. értünk és általunk van. sőt. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. Végül nem hiszek abban sem. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. hanem minden létezőé. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. Nem egy ellenséges világban élünk. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. azaz volt olyan pillanat. mint a tudat. Igen.

minden sérülést azonnal kijavít. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet.BOZON. De létezik. legyőzhetetlen. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. A bozonkondenzáció nem más. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. ezért van az. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. FERMION. mint egyenként külön. az Aura hologramja olyan erős. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. A Fermionok párba rendeződnek. megkarcolhatatlan. Ez a bozonkondenzáció. hogy akinek van párja. lebegni is képes. lenyugtatása. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. az sokkal több mindent elvisel. A telepátia ezért ritka jelenség. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. és ennek oka az. köztük olyan taszítás működik. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. minden ember egy önálló egész. 40 . A Bozonok azonos állapotba törekednek. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. amit spinnek neveznek. tömöríti őket. akkor nem fog tőle felolvadni. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. nem látnak bele egymás lelkébe. Olyan mint a Fekete Lyuk. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. mert a Fermionnak két állapota van. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. hogy megteremti a tökéletes egészséget. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. Másik ismert példája a szupravezetés. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. ami egy nyalábba vonzza. hanem ellenkezőleg. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. olyan erő működik köztük. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. gondolatait. hogy minden lény.

minősége. Tanító. a Feltámadás. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. akik különösen tisztalelkűek. 41 . hanem alakítója. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. akkor a balesetnek be se kell már következnie. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. Lényegében nem más. Azok az emberek. az megelőzheti a bajokat. gonosz célokra használja fel a tudását. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. ha alászállunk a Pokolba. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. sőt úgy tekint rájuk. nem egy film. merre megyünk. mit akar elérni. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. Amelyben Minden Tükröződik. minden esemény előjele megvan. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. Ha önző. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. vagy a kenyér. Ők már ismerik az élet titkait. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. és aki erre rá tud hangolódni. a Bukás. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. ő maga dönt. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. szabadabbá válunk. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. Sok mese szól arról (Pl. a Halál. amikor az ember megismeri a sorsát. (Aki dudás akar lenni. Maga a lét tehát nem más. egészen más emberekké lesznek. és megszabadultak a karma kötelékeitől.TUDATPLAZMA. és nem lehet rajta változtatni. haláltól az újjászületésig. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. mint Jung Kollektív Tudattalanja. szellemi mester lesz. amely kockáról kockára ugyanaz. mint szakadatlan öntükrözés. Krabat a Fekete Malomban). Nem egy merev predesztináció a sors. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. A Tudatplazma olyan. változékony úthálózat. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. az Alámerülés. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. amikor pl. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. Az Egyetemes Közegben. megszűnnek a félelmeik. eladja a lelkét az ördögnek. tudatosan álmodunk. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. hanem egy rugalmas. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. vagyis álmunkban rájövünk. azzal a különbséggel. Ez az oka annak. ahol szabadon döntünk. Csak az mondhatja el. a Megváltás és az Újjászületés. Vannak Háromszor Születettek is. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. akik testben. aki végigment mindezeken az állomásokon. Pontosan ez történik akkor is. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. amely Jézus szimbóluma. vagy egy mesebeli állat). Ezek a mesék azt is megmutatják. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. hogy álmodunk. De ott van előtte a másik út is. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. lélekben és Istenben is megszülettek. az Elkárhozás. hogy ismeri az életet. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. mint nemeslelkű lényekre. A Tudattalan is válhat tudatossá. végső soron ez a Lét alapja. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat.

és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. és egyetemlegest: magát Istent is.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von. egymást kiegészítő dolgok ezek.8. ahol a Tudomány véget ér. örökkévalót. mely felold és újraformál minden múlandó formát. (91. túlmutat önnön véges. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. minél inkább vonatkozik ránk. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. Komplementer. Ez az új szint a teremtő képzelet. és felragyogtatja a múlhatatlant. korlátos létén. Az emberi tudás határai azok. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. 42 .

mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. Pihen.világestig. mint valamennyi fény-. A keleti filozófia meditáló adeptusai. karakterének sajátos töltése szerint. átértékel. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. új dimenziótudományok kibontakozásán át. A Hermetikus filozófia. amely nem más. Az energiának ritmusa van. átalakulásának kulcsát.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . A hidrogéntől az uránig. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. A világot „Brahma lehelte ki”. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. Édesvíz kiadó. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el. A kémiai vagy anyagtalan. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. Most innen veszünk szemelvényeket. Minden más csak vetület. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. megalvadt szellemi energia. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. meghatározott ütemben lüktet. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is. Készül az új Manvantara hajnalára. Az 43 . s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. csak azt. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. kibontakozásának. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . 1999. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. az idő térré fagyott állapota. Ez a nagy kialvás. kezdve az Analógiák Tanával. A rezgés. azután az asztrális. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik.

hélium vagy magnézium tartalmát. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. az életjelenségek stádiumát. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. Minden differenciálódás. lüktető. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. Minden mirminyó. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. a Téridő-Plazma. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében. végtelenül gazdag formavilágra. csillag. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll.. amely létrejött. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban.. legyen az kristály. tökéletes. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. növény. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. meg. minőségét. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. A tudat akkor adekvát. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . ahol ci = ( ψ.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. a tattvákban gyökerezik. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. A hang az univerzális ideát. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige.. tulajdonságát jelenti. állat.Univerzum egésze szintén egy rezgő. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. bezáródik. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. tehát a tudati tükörképet. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. fejlődési stádiumát és ideatöltését. élő rendszer. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény. s az ősfényt. köd. táj. teljes egészként felszerelve. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései . mint a diszperziós össze44 . Ha A. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. az objektiválódott létben való jelenlétet. vagyis a vetület. ember. A Tattvák törvénye nem más. hiszen pont úgy néz ki. hogy adekváttá váljon. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. a fény. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat.. hogy az energia körben áramlik.. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. a természet hétféle energiáját jelentik. Minden dolog hullámcsomag. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. nap vagy tejútrendszer.

és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos.függés. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír. kagylókban. rezgések és örvények hoznak létre. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus. A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. az örvényekben. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. a felhőkben és a növényekben. 45 . csigákban ugyanazokra a mintákra. Ettől van a világnak hologram-szerkezete. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket.és makroszerkezetét. valóban.

és az étert csak mint valami megfoghatatlan. óh Dhanangyaja. ami oda vezetett. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. Értsd meg. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is. Ezt közelhatásnak nevezzük. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. hogy ő áll. sőt annak magyarázata is. a Víz. oh hatalmas karú. Tehát a vákuum nemcsak üres. és csak a többi mozog. de mind úgy látja. sőt nyolc őselemről beszéltek. nem Euklideszi. mint a Teremtés. Ezt nevezték Éternek. Az éter az a közeg. 7:4-8) „A Föld. A XIX. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről.ÉTER A régiek úgy hitték. Későbbi sorsa az. Ez az alsóbb rendű. század végén történt valami. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. ehelyett a testek közt távolhatás működött. melyből a Mindenség fakad. és melybe minden újra beolvad. ez anyaméhe minden létezőnek. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. hogy a vákuum üres. hogy elvetették az étert. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. mely a Mindenséget fenntartja. ti. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. a hang az étherben és az emberben a férfierő. amely olyan sikeres volt. Az Életelem az. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. ÉN vagyok a Forrás. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. amikor Faraday és Maxwell felismerte. A távolhatás csak látszólagos. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG. Tűz.A Hatalom Igéje. Elme . az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. a Védákban AUM . 46 . a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet.Manasz. és kijelentették. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. rajtam függ a Mindenség. és a fény ebben terjed. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. Értelem . Éther. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. Levegő. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. a Holdnak és Napnak ragyogása. az Általános Relativitáselmélet is. mint gyöngysor a zsinóron. Az éter fogalma akkor került újra elő. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. ismerd meg másikat. oh Kunti fia. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. magasabb rendű természetemet.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. ÉN vagyok a víznek íze. amelyek képesek hatni az anyagra. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. NÁLAM nincs hatalmasabb. hanem Riemann-metrikájú. továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul.

ami azt jelenti. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. nagyobbat kapunk a kelleténél. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. hogy elvetem a Big Bang elméletet. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. Nemcsak egy Univerzum van. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. tízszerese jön ki. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. Azóta is tágul. de hiszen pont ezt jelenti az. a ρ értéke dönti el. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. A különbség csak az. tízszer akkora. TIP-teória. 47 . akkor azt kapom.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. hogy ez pozitív. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. hogy v = H ⋅ R. így a = H2⋅r. Azt. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. Azt találjuk. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. amelyben az ember létrejöhetett. az a felismerés. hogy melyik eset valósul meg. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. Mérések alapján a ρ kb. Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. méghozzá sokkal egyszerűbben. és az újra összehúzódás határán lenne. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. de Univerzumok egész sokasága. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. további turpisságokra jövünk rá. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. és bizony azt látjuk. Mi győzött meg engem arról. hogy ez negatív legyen. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. Részletesen ld. mert valamennyi megfigyelt jelenség. Matematikai okai is vannak annak. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. megmagyarázható a TIP segítségével is. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. már csak azért sem. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. azaz a Hubble-képletet kapjuk. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb.

nemlineáris. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. hogy az α = 1/137. Nem titkolt szándékom az. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. a Landau-Lifsic 2 azt írja. a Kerr-megoldás konstruktív. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. a kozmikus délibábok korszaka. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. milyen kvantált pályák lehetségesek. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. már az óriási. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. hahha! 48 . azaz olyan metrikát konstruálunk. hogy immár nem mondhatjuk. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. hiszen Einstein jól látta. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. ehhez kevés egy labor. amilyet csak akarunk. nos. (George Smoot). nem mondhatjuk. lineáris. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. valamint a kvantumfizika magyarázata is. hogy nincs éter.véges méretű. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába.. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak.sikerült egzaktul. De most ez megváltozott! A bonyolult. ugyanilyen gömbök végtelen sora van..03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni.. amikor az ember abban hitt. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. egy egész műholdhálózat kell hozzá. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. hiszen pl. És végül. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk. kívüle pedig.. Íme az eszköz. de a lényeg az.

Ha tehát összenyomom. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. és ez a TIP! A 49 . ami egy hallatlanul sűrű közeg. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak. miért stabil az anyag. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. A legtriviálisabb kérdés az. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. mert az elemi részek szintjén az ún. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe. és minden nyomot eltüntetnek. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. mint Dali képén az óralapok? Nos. mért nem folynak szét. Tesla. Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. a kvantumnyüzsgése. Egely György ír sok könyvében. beleértve a feltalálókat is. önfenntartó hullámcsomagjai. Az anyag azért nem esik össze. mi teszi állandóvá a tárgyakat. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. újjáteremti őket. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki.. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik. Nos. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. összenyomhatatlannak. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog.kérdezhetik akkor tőlem. tudniillik ritka kivételnek tartják. hogy nem csoda. tapasztalatot. egyformasága és sokfélesége. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX. . Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai. azért.. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. újraformálja. . Nekem pedig szent meggyőződésem. Ez többek közt abban is megnyilvánul. megnő a sebessége. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. olyan dolognak. hogy egyáltalán miért vagyunk. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. miért egyformák az atomok.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. vagy Hamilton-operátor.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. Márpedig tudjuk. és egyre nagyobb energiával rezeg. Moray. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is. eredményt.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni.. hogy az energiakicsatolás nem kivétel. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. csak valakik ezt eltitkolják. miért tűnnek szilárdnak. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. a TIP. ha eleve kizárnak minden. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel..

7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. hiszen maga sem más. időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. minden szövet cserélődik és megújul. minden anyag szüntelenül cserélődik. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. hogy az élőlények táplálkoznak. pl. de így jönnek létre a magasabbrendű. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. és egymásban önmagukat. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). a KVAX kiáradása. ahol a mennyiség minőségbe csap át. ez az Akasa-Krónika. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). még a csontszövet is. kapcsolatok. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. de információs közeg is. szüntelenül anyagcserét folytatnak. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. Nem más. hogy ugyanazok maradtunk. Tehát valami gyökeresen megváltozik. Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. A TIP-ben minden történés megőrződik. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. és az a Vákuumenergia! 50 . A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. Nemcsak az emberek. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. A dolgok tükrözik egymást. ez a Rezonancia-kiválasztás. hogy Akasa. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. Ennek lényege az. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. a régiek úgy hívták. geometriai elrendezéssel.biológusok számára természetes. Univerzális törvényei vannak. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni.

mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. Ha n = 0. így járhat! Lehet. hogy „örökké” működjön. 2..VÁKUUMENERGIA. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. Tegyük fel.. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. amit a TIP-ről eddig tudok. 51 . a materializáció. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. (ezért hívják ezt nullpontinak). viharos sebességgel elszáll. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. nem pusztítja az élővilágot. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. 1095. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. elkentség. mint sugárhajtóművű repülőgépek. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem.. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. amit meg lehet csapolni. rossz a modell. nem periodikus alaprezgései is. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. nemlineáris. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. Tehát tegyük fel. Annak alapján.. kapjuk a nullponti energiát. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. Ez az energiakicsatolás. ami kb. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. amelyek szüntelenül rezegnek. vagy az örökmozgó! Nem kell. n = 1. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. 3. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. ki tudja hova! Lehet. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. stb. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. de megölik és eltüntetik őket. megkapjuk a nullponti energiát. Ez azt mondja ki. hogy hát persze. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. ne diszkréttel közelítsek. ami így kb. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű.

Hiroshima 55. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. olyanok. Nagaszaki. amit az a világ elpusztítására használ fel. mert pl. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. lehet. hogy Mi vagy a Patkányok. többek közt azt mondták. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. Ő megadja azt is. Mi vagyunk azok. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. Ugye nem mindegy. Az Univerzum ráér. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. neki mindegy. megadja azt is. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk.. akkor mennünk kell. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás. ha azt akarjuk. És ez az a nemzedék. és mit tehetünk azért. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. Ha nekünk Pokol kell.pl. Ma. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. hogy mindent újjáteremtünk. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. hogy a civilizációnk fennmaradjon. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. válasszatok! És tudjátok. és amit választunk.. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. évfordulóján azon kell elmélkedni.. és ez a válasz jó lesz. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék. megolvadt üvegszerű kőzetek. akkor nincs más választásunk. a Rádioaktív Sivatagot. mint az. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. akiknek nem mindegy! Hát. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . nem akarja az Atom-Pusztaságot.. De én úgy érzem. minden vallást tiszteletben tart. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert. Röpke kétmillió év. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. azt tiszteletben tartja. amely a Végső Kérdéssel szembesül. kedveskéim. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful