KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

se pénzt. se támogatást. tettenérje a csalást. csak az 6 . Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. Uránia nem más. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. Talmud. Buddhához Tárá tartozik. a matek. a kereszténység nem? Számoljuk össze. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. hanem inkább azok végösszegeként. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. a növények. fizika vagy kémia. mert nyitott a szintézisre. hogy a Teremtője se ismerne rá. Többet tud. múzsája. se elismerést. ellenkezőleg. hitet. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. aki tényleg ennek szentelte az életét. vagy bármi más. energiát és titkos szabadságot. Bhagavad-Gíta. Az egyetlen megoldás. Az Uranita egy életre elkötelezi magát. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. hogy törődjenek velük. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. az újra. mint a Biblia. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. krishna-hívőket. mint az Univerzum Megszemélyesítője. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin. nőnemű megfelelője. pénzemberek. az Isteni Anya. a csillagok. Megteszi azt. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. stb. Mert beszélhettek a papok akármennyit.URANIZMUS. Vishnunak Szaraszvatí. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. kiegészítője. eljegyzi magát a Feladattal. buddhistákat. hogy az emberek nem érdemlik meg. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. megismerje és megértse. hanem meggyőzni akarjuk. mohamedánokat. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. a részvét. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. Isten. A keresztényeket. Persze a tudomány változik. Tudja. mindenütt falakba ütközik. A világ lehet velünk ellenséges. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. az emberek többsége bunkó. A tapasztalat azt mutatja. Krishnának Rádharáni. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. Tóra. és ne csak a rosszat lássuk. Ami a Kvadron. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. a matematika. mint az avatott tudósok. Mert úgy érzem. Tripitáka. Védák. a szellemek. amit a bankárok. Ez a végösszeg a szeretet. az ásványok. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. De. megnyerni az ügyünknek. Mért. Korán. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. Megvan a szent iratuk is: Biblia. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. a mágia és a vallás is. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. könyvét! Ebből kiderül. Ellenfeleinket nem legyőzni. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. a nyitottság. Az Uranita annak szenteli az életét. hogy a tudományba beleássa magát. Csak az pillanthatja meg. és nem vár érte se Nobel-díjat. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. de a jót is. Ugyanígy.

egy Krisztus. a parajelenségekből. mert a matek a hatalom eszköze. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. alámerültek az anyagivilág poklába. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. többé nem huny ki soha. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. mint Uranita. Mintha nem is lenne. a megváltást. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. amibe önként sétált be. tömegpusztító.anyagiakért él. megmentője. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. kétely nélküli ölést. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. ha egyszer fellobban. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. a többi már magától jön. pokolba vagy mennyországba. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. növényeket. hogy a Tudás kulcsa a matematika. amit úgy hívnak. A matek ugyanis egészen más dolog. kémiát. hogy olyat tegyen. hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. minden ellenszolgáltatás nélkül. aki: A lények segítője. Csak akarni kell. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. A Kék Láng. gyilkolást helyezi előtérbe. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. az ember semmi. Az Uranita kétely nélkül hisz. elfelejt mindent. tehát nem bűn volt. cselekszik és megvalósít. Az. világot uraló. csak negatív 7 . és leleplezze a csalást. Meg akarom mutatni a világnak. A Csillagok Gyermekei vagyunk. Azt a Feladatot kaptam. Tudjuk. hogy eredendő bűn. ha világvégével. hanem szellemlények. és a gépies. Ez így nem igaz. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. Nem is tehetek mást. a pornó. Mi hozzuk a szabadulást. átél. gonosz hatalom legyen. Ha a hülye is tudja a fizikát. ha elégetnek. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. állatokat. tud. amely a Fénybe visz. a hazugságokat. hiszek az újjászületésben. Szándékosan tanítják úgy. Elviselni a tehetetlenséget. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. amit később megbánna. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. akik lemerültek a tenger mélyére. Leszállunk az Anyag poklába. Ha valaki Uranita akar lenni. Ádám és Éva nem bűnösök. hogy mindent. Én. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. És eközben ő maga is megvalósul. hanem egy misszió. az első dolga az legyen. Az Uranita nem fél. Alászálltak. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. a kirekesztettséget. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. aki szeret mindent és mindenkit. Ha széttépnek. csak hinni kell. a szellemvilágtól. hogy segíthessek minden szenvedőn. ne ilyen embertelen. tüzes tóval. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. A szex. átadjam az emberiségnek. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. amit láttam és átéltem. Az embernek nem ez az alaptermészete. amelynek első dolga az. világpusztító. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. Amely Isten. kegyetlen eszközöket. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. Fáklya leszek. kárhozattal. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. Ha egyáltalán szóba jön. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. az egész világot. a szeretetet. ő mindig az marad. Minden a pénz. és a hatalom birtokosai nem akarják. egy Buddha. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. fénnyel telítése. saját igazi Önvalójára ébred. Erre csak egy szent képes. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. Däniken kutatásai meggyőztek arról. mint az anyag átlelkesítése. jobb életet remélve. hogy ne szeressék. elszakít az örök forrásoktól. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. Szeretni kell az embereket. ezer alakban születek újjá. az erotika úgyszintén. okkultizmusból. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. Út leszek.

pl. hogy azon kell csodálkoznunk. és ez nekem elég. Azok a dolgok. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. Hát valami ilyesmi az Uranita is. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. Mindegy. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. és az állásukkal játszottak. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. Mi van a mai. akár nem. Hát ezért kell Uranitának lenni. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. A Te utad is a Fénybe visz. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. Hiszem. Ennek az az ára. Tudja. mellékösvényekkel. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. A szerzetes Istent szolgálja. Nem rekesztek ki senkit se vallási. Utunk a Fénybe visz. Szegénységi fogadalomban él. se más alapon.minősítéssel. mert semmi se hiábavaló. amit tesz. lesajnálóan beszélnek róla. az Út végén. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. nem baj ha megvan a magad vallása. Szabadon választasz. mekkora kerülőkkel. Most az Internet változtatott ezen. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. hogy mindent ingyen publikálunk. Szeretlek téged is. Nem kérek tőled többet. nem fog elhalni a bús csendben. akár hozzám tartozik. kedves olvasóm. hogy majd elnyeri égi jutalmát. a Káoszelméletet. Legtöbben titokban dolgoztak. Szeretek minden lényt. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. meggyőződése. se faji. ezért teszi. annak folytatása lesz. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. vagy akár az ellentáborba tartozol. Ha idáig elolvastad. minden tettét neki ajánlja. a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. és majd ott. hogy amit elkezdtem. Isten áldjon! 8 .

vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját. gyermeki hit. Szent Péter Bazilika. amely nem más. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. tetteidet ajánld fel Istennek. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. mert ez már megtisztított szellemi táplálék. hogy ők mások mint a többiek. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. Csak a mi könyveinket. a sziklák. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség. hogy ez is. a kommunizmus. hogy égessék el a könyveiket. a testi.. folyóiratainkat olvasd. az elemzést a szintézisnél. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. légy vegetariánus. Eszközeik a totális uralom az anyagi. hanem a Tudás és az Átélés. jobban mint te magad. Földünkön többezer éve a Jang. A vörös diktatúrák. A homok. Ne nézz TV-t. szívből jövő. A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. a 9 . Tadzs Mahal. Pieta.. Al Hambra. ezért az embereket ijesztgetéssel. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. hogy mi kell neked. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. mecsetek. a közvetlen egyesülés Istennel. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. Szakítsanak a hagyományokkal. festmények. azaz a nagyenergiájú részecskék. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. amiben a mai ember kénytelen élni. mert mind gonosz varázslattal van telítve. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. Ezek egy része afféle reakció: még a régi.állat. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze.és emberáldozatok. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. a fasizmus. ez a mai modern vallások szellemi arculata. ne politizálj. 2000 éves. A XX. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. és mi tudjuk. szekta megjelenése. az is. tartózkodj a nemi élettől. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. célt és értelmet adnak az embereknek.. Nem más ez. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. és nagyon sok új vallás. Látjuk. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt.. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. Gondolataidat. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. a Mindenség Megszemélyesítője. ami a régieket jellemezte. a tudományt a vallásnál. Láthatjuk. mint Síva tánca. A hívőket arra inspirálják. ne olvass újságot. Csodálatos templomok. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. Kb. a versenyt az együttműködésnél. életedet. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. Isten női fele. Sixtusi kápolna.

és pláne fejőstehénnek használni. a „kulturális forradalom”. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. Kína és Maó. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. és jobban megnézve e fénypontokat. hogy az üres térben szilárd. a női egyenjogúság.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. ütköznek. láthatjuk. azt nem lehet becsapni. hogy többrétegű burok veszi körül őket. szerkezetük van. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. 28.u. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . Ezt az átalakítást az ún. mégpedig pontosan úgy. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. a Buddhizmus. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen.. 10 . A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. orránál fogva vezetni. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi. Már csak az a kérdés. térelméletek tették szükségessé. és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. annak nincs szüksége vakhitre. a horgot. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította. a 4. században élt. az rögtön átlát a szitán. hogy pontosan mi az a Szamjama. a hippimozgalom. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. irányt változtatnak. Minden azzal kezdődött. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak.. hogy nekünk. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. hanem. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. Akinek szellemi látása van. Pinochet. mind a Jang törekvése volt arra. hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. akik szó szerint próbálták értelmezni. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között.Pol Pot rezsim. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. mint Newton gravitációs elmélete. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. hogy a modern fizika eredményei. észreveszi a csalást. Itt most nem az a kérdés. amely a világörökség jelentős részét pusztította el. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. Én magam tanúsíthatom. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések. Nem véletlen. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. a beetetést. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert.

képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. hogy egy többé . hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. áthatják egymást. Megváltoznak a metrikus viszonyok. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. összetevődni. mint a téridő görbületének hatása. hogy egy elektron az A helyen van. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. energiakoncentrátumok. az időviszonyok. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. illetve a teli és az üres. A korpuszkula pici és pontszerű.vagy fényhullámként. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. egymásba hatolnak. hogy egyesítette a töltés és az áram. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. bármely töltés megjelenhet áramként. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. Nem más ez. A hullám viszont kiterjedt. először meg kell tennie a távolság felét. A mozgás nem úgy zajlik. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. mint a mező helyi sűrűsödései.kevésbé folytonos pályát ír le. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is. csak az arányok tolódnak el. mert ahhoz. másként mozognak a testek. A részecskék nem egyebek. hanem egymásban van. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. tehát még meg se moccant. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. tehát elektromos áramok. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. nem lehet eldönteni. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. században. és feloldódnak a mezőben. Mivel minden mozgás viszonylagos. úgy mozog. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. ezért nem szabad ártani 11 .Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. Gravitációs térben lelassul az idő. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. Csak annyit mondhatunk. amelyek jönnek és szertefoszlanak. A gravitációs erő nem más. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. a távolságok. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. amely úgy terjed tova. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. egyszerre van jelen a térben mindenütt. egy meg a B helyen. sőt. sít. Minden test görbíti a teret. hogy eljusson az A pontból a B pontba. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. minden mindennel összeér. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. hanem úgy. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. minden mindenre hat. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik. csak a látható megnyilvánulása korlátos. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. egylényegűek. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben.

a folytonos születés és halál világa. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak. kémiai és biológiai jelenség végső alapja. Igazából ez minden forma lényege. Az igazság az. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. és minden élet forrása. ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. és ez nem más. Aki kardot ránt. Lao Ce szerint az edény üres. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról. Mind a fizikusok szubatomi világa. majd végül magába szippant. nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. Akárcsak a kvantummezőből.. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. a hinduk még régebb óta. hanem minden létező jelenség végső alapja. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. kard által vész el. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. megnyilvánulási formáját jelenti. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. mint az üresség. a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény. (Cshándógja Upanisád). A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. (A Taó eredeti jelentése: Út. A hinduk Brahmanját. mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. és ugyancsak ürességnek nevezik. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. Dinamikus és átmeneti jelenségek.fogalmával. hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon. hogy formanélküli. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. azt. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak.mondja Csuang-Ce.még egy rovarnak sem.. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. egyesített mezőnek. ami pedig szerintem minden fizikai. a buddhisták Dharmakáját. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. Itt a Taó a dolgok végső természetét. Jézus így beszél erről: Amit vetsz. kitöltetlen. A Brahman: üresség. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. amely szintén ürességet vagy űrt jelent. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. üres. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. Az az elképzelés.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. Az öröm valójában ugyanaz. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . amelyeket az űr fenntart egy ideig. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni. Ezért mondják gyakran. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. 12 . azt aratod. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. ideiglenes megnyilvánulásai. alapvető entitás átmeneti. A Brahman: öröm.

teremtőerővel bír. Elme (Manasz). az Igazság és az Élet. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. behatároltnak gondoljuk. az atomoktól a csillagokig. amely az Én lakhelye. úgy gondolják. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. amellyel önmagamra bökök. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. Aki ezt megérti. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). Amikor az ember ezt felismeri. csak ő tündököl a fényben. úgy mutat Isten irányába az az ujj. az Énség Prímgyöngye önző. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. amikor az én felhője eloszlik. Az Én a Tükör magja. Az Én: tükör. gonosz. az egoizmus. Ami Egyetlen. A Megvilágosodás akkor következik be. Róla beszél Jézus. én vagy te. Ezért az Én: Isten Tükre. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. A versenyszellem veszteseket termel. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. a Mindent Tükröző. hiszen az elpusztított élővilág. eltűnik az én. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. a test. amikor az Ént korlátozottnak. és nem veszi észre. mert egyek vagyunk. ki mondja. az Ahamkára. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. a másságban. ó. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. Ez a mi belső isteni énünk. hogy az Én mindössze az a szűk burok. Nem más ez. Levegő. és feltűnik mögötte az én-én. mint az Énség Prímgyöngye. Róla beszél Jehova. Aki Istent keresi. Az énség nem illúzió. Ez az önfeláldozás alapja. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. kire alkalmazom. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. honnan ered ez az én. legázolt. sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. az Önvaló. az énünk közénk és Isten közé áll. Ezért jelentése attól függ. És akkor egyszer csak elolvad. az önző módon cselekszik. Mindenki önmagát látja benne. Mindegy hogy ki ér célba. örökkévaló és elpusztíthatatlan. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. mindenki más: vesztes. az a megvilágosodás. és az életünk nem lesz más. amely abból a tévhitből fakad. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. abban megszűnik minden versenyszellem. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. Víz. és azt mondom: Én. hogy rablásával önmagát fosztja ki. a mások kárára. ellenünk hangolja az egész világot. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. Éter. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. Illúzió csak akkor jön létre. zsarnoki hatalommá válik. stb. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. a testtel. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. kiáradhat a világba. fókusza. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. hogy Jézus ezt önmagáról. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. A médiák csak a győztest mutatják. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. Elszakít a szeretteinktől. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. vagy Hamis Egó. eltiport. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. azonosítjuk annak látható formájával. ott keresse ahol van: Önmagában. 13 . mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat.AHAMKÁRA. Tűz.

Ki lehet szállni a játékból. a segítői megjönnek. De ez nem azt jelenti. hogy ostoba módon odadob mindent. a családját. a rontást. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. Soha nem késő elkezdeni. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. hogy hogyan éljük helyesen az életet. azt az egész Univerzum segíti ebben. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. melynek ne lenne célja és értelme. és pénze is lesz. becsülni és tisztelni fogják. a jobb falatokért. annak minden körülménye megteremtődik. szeretni. 14 . A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. épp annyi amennyi kell. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát.pozícióért. Nincs szenvedés. csak arra nem adnak választ. hogy ilyen filmeket nézzünk. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. állásért. Önmagát is. sem ember nem kényszerít minket arra. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. nem ismer megalkuvást. gyilkossággal. autóért. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. a barátait. Aki önzetlenül. beengedte életébe a Gonoszt. elvakult módon csinált valamit. melyet hiába végeznénk. Ha így alakul az élete. és végül belerokkan. és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. vagy önző.

ANYAGCSERE. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. mitől misztikusabb a telepátia. Minden élőlény végez anyagcserét. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. a 2.. majd az 1. és a 2. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. amely olyannyira átformálta a XX. az élet megértése enélkül lehetetlen. Ez abból áll. számú lesz B. Szükségszerűen fejlődik. nem tudunk címkét ragasztani rá. vagyis először az 1. kövek. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. élettelen tárgyaké. bolygók. felhők. számú elektron az A. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. mint ma a mobiltelefon. ez az aura. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. De egy kavicsnak is van aurája. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. sőt egy kristálynak lelke is van. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. hogy pl. számú elektron a B. századot! Ha közvetlenül. és amit az elektron tud. ez alapvető létfeltétele. állapotban. de a kristályok. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. mint az ún. akkor ez nem egyéb. Mert ugyan már. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. állapotban van. 15 . állapotban. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. amit elementálnak hívnak. de azért így van. tart valahová. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. a TIP áramlását. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. sőt stacionáris sem. minden anyag szüntelenül cserélődik. ez táplálja a testet. A Kvadromatika új felfedezése az. két elektron minél közelebb van egymáshoz. jelentése táplálkozás és ürítés. Lehet. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást. mint a mobiltelefon.) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. melyeken szüntelenül energia áramlik át. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. számú az A. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik.. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény.

Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. Honnan származnak az Archetípusok. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. vagy mitológiai képzetek (mint. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. Jung vezette be. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. atya-. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. örökletes képek és szimbólumok. az álomgazda személyével értelmezhetők. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. stb. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. a serdülőkorban. hanem az „egész”-ség. életünk delén vagy a halállal szemközt). Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban. vagyis az élet kifejeződései. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. csak ha feltételezzük. különösképpen mély benyomást keltenek. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. Maga az Archetípus pszichoid tényező. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. ibolyántúli részéhez tartozik. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. anya-. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. Az archetípusos álmok. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. amelyeket Archetípusoknak nevezett el.G. gyermekarchetípus. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. azt véghez is viszik. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. a fantáziában vagy az életben feltűnik. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. animus és anima. Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. amely numinózusan. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . (Az önleképzést azért emeltem ki.

Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. az extraszenzoriális érzékelés. sőt az élőhelyekbe. vagyis rezgésspektruma. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. a mag uralkodó. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. Nos. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. a tisztánlátás.kus álmokat. ha a térben fényévek választják el őket. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. És nemcsak az embereket. érzései. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. az látja. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. amelyeknek azonos a struktúrája. amely kényszerítő erővel hat mindenre. hogy nem volt 17 . Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. Minden ember találkozik a szentséggel. hogy elhozza az Aranygyapjút. meghatározó erővé válik. belső mozgásformája. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. Ez az a pont. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. minden ember betölt valami isteni tervet. A társadalmi rend épp elég ahhoz. Ki a szerelemben. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. mitológiai. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. Ez a telepátia. Nos. Matematikailag igazolható. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. az tudja. Aki tanult Fourier-analízist. A kristályrács úgy épül fel. gondolatai. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. mítoszokból. vagy a Megváltó Elixírt. a Morfogenetikus Mező objektumai. Hős. és alámerült a mélységekbe. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. amiben rokon rezgés van. de valódi hős: Naphérosz. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. hanem egy nagyszerű eposz. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. örök érvényű. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. aki a csillagokból jött. Aki látja a karma egészét. ki a munkájában. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák.

ha picit is. Vajon hány ember van. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. majd továbbhaladnak. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. de nem a bánattól hanem az örömtől. hogy van egy örök. mintha égi erők vezették és irányították volna. szinte mitológiai szintű Harcnak. fatalista sors. a mennynek önként kínálkozó. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. mégis magában hordozza az istenit. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. A szabadság az. Ő is örökkévaló. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. a Gonosz rémuralmát. hogy segíthetek. köszönöm. aki imádja a gyermekét. valójában Istent imádja. ha jól. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. hanem tehetek valamit. ő Júlia. És ez mégse valami determinisztikus. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. az esélyteleneket? A szabadság az. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. ha rosszul. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. Isten oldalán. és ő az Örök Isteni Gyermek. A szabadság az. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. Minket mutatnak. egy kicsit elidőznek. ki-ki a maga útján. ő se változik. köszönöm. benne testesül meg mindama csoda. akiben megtestesül a Szerelem. és már nem gyerek. napjait. 18 . Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. Agartha. hogy nem vagyok arra átkozva. Ahol nem hit. Mert ha megkérdeznék tőled. hogy eljöttél. akinek ily harc jut osztályrészül. Az események csak tükrök. Aztán a gyerek felnő. tied a mennyország. ha pedig győzöl. igazán szabad lennél. majd az öregkor örök megtestesülései. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. nemde te is azt válaszolnád. a Tündöklő Fény Hona. és legbelső lényegében nem változik. hogy mit tennél ha teljesen. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. Ez azt jelenti. és emeli ki a szürke hamuból. mint a csillagoké. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. halhatatlan lélek. aki halandó és múlandó. A szülő. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. megszületik a földi lény. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. Ő Rómeó. és ahogy halad előrefele az időben. Most ő egy ifjú. és beszállhatok. tied a Föld. hanem tapasztalat mindaz. Boldog az a Harcos. Találkoznak. Akkor szép az életünk.egy szikra választása se. Szambála. se választás. De amikor a kettő találkozik. ahol se szabadság. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. amely szintén isteni princípium. Ez is archetipikus jelenség. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. amely testről testre vándorol. szintén isteni lény. És van egy Örök Gyermek. 5 óra. a középkor. Üdvözöllek. Van valami. hogy velem voltál. aki az időből visszafele jön. a bukottakat. és minden új órát üdvözölt. hogy segíteni akarod a szenvedőket. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. nagyon jó volt veled. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. művészet és Isten közelsége. Sírás fojtogatott. egy olyan hely. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. készíti elő isteni feladatának betöltésére. Fenség és tisztaság. Ki volt jelölve a pályája. hogy minden órától elbúcsúzott.

. 7. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . pulzáló fénypontok. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. így tehát a gravitációval rokon jelenség.. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. (vagyis fraktál. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is.izolált. A fény állandó formái maguk is scintillálnak.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. melyeket testeknek is hívnak. rétegen túli rétegek is.. Az áramlási irány olyan. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. (Ez az a jelenség. 3. Az EM folyton energiát termel. amikor megütünk egy hangvillát. Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. Az aura 7 rétegből áll. élő és élettelen testen. mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. úgy. parányi. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. a forma és a rend felbomlása. gluonok. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. Az entrópia a gyengülés. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. spirálok. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. a rendezetlenség növekedése.magasan szervezett szövedéke. mint a fényminták állóhullámai. Így az 1. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos.) A fluidumok a csillogó. mintha sok. amit a fény alakja vezet. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok.. 4. Háromnál több dimenzióban létezik. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok.. nyelése. A Kvadromatika szerint az EM nem más. ami akkor tapasztalható. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású. 19 . Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. a lebomlás. neutronok és elektronok. és általában aurának nevezik. Ez a mező az entrópia ellentéte. gyorsan. vonalak.AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. ami annyit jelent. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. rétegnek határozott struktúrája van. míg a 2. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. mint a TIP áramlása. 5. szikrák és felhők . sőt meditatív látással láthatók a 7. Ez az áramlás rezgést kelt. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. Mandelbrot-halmazszerű). A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része. mint az egyedi hatásuk puszta összege. színes fluidumok. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. Így ebből fogok most idézni. mint az atomokban az elektronhéjak.

hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. a dolgok létezésbe szólításához. a fej fölé és a farkcsont alá. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. melynek nincs határozott struktúrája. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. s szeretjük nemcsak társunkat. A harmadik réteg a mentális élettel. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. és így tovább. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek. Ez az a szeretet. Ez túlterjed a fizikai testen. pl. beleértve a fizikai testet is. Vannak kavargó. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Valószínű. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra.. beleértve a belső szerveket. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. melyeket csakráknak hívnak. stb.6. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. A mező első szintjeihez a fizikai működés. Az auralátás részben képesség kérdése. amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán.speciális helyeken tároljuk. amelyben találhatóak. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. Ez azt jelenti. Holderő és Naperő áramlik. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. mind az étertestet. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Ehhez persze látni kell az aurát. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. megfigyelhető 20 . zajlik érzelmi életünk. mint a betegség. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. hogy az első réteg az első csakrához. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. érzelmeinket. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. elakadt energiák és blokkok jelenléte. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. Ha megértjük. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. kúp alakú örvények a mezőben. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. s ezen keresztül szeretünk. melyekben ún. Létezik egy függőleges energiaáram. és tartalmazza mind a fizikai. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. vérereket. és minden életet átölel. stb. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. autonóm működésével áll kapcsolatban. de az emberiséget általában. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. és olyan éterikus nyálkát képeznek. gondolatainkat. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. részben viszont tanulható és fejleszthető. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. Az első réteg a test automatikus. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. a fizikai érzékletek. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. valamint olyan kiegészítő formákat. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. emlékeinket és más. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója.

szokásos gondolatai által. és le is tudja írni őket. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. amikor a gondolatalakzat beindul. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. melyeket a személy magában cipel anélkül. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. restimulálódik. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. és ha a gondolataink elég intenzívek. objektív megfigyelő személyiséget. Pl. mely pedig igen nagy. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. A terapeuta abban segít. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. szembeötlő gondolat mindjárt az. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). helyzetet. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. a gyermeki logikára épülnek. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. miközben a kliens megtapasztalja azokat. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. annál élesebb a forma. mint a hatalmas bőröndök. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. hogy szabadabbá tegye magát. észrevenné. hogy ostobák. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. A gondolatalakzatok olyasmik. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. A dianetikusok módszere erre az auditálás. építi és tartja fenn visszatérő. vagy öntudatlanok. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. hogy hatásukat. képes kitörni a krónikus ciklusból. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. hogy megszakítsák. hogy ostobák. hitványak és kövérek vagyunk. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. amelyben meg vagyunk róla győződve. csúnyák vagy kövérek vagyunk. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. az engram bekapcsol. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . és mindaddig ebben az állapotban leszünk. rondák. hogy az kialakítson magában egy belső. mintegy igazolja az elgondolásunkat.valóságok. majd integrálódnak a személyiségbe. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. Arra is találhatnak módot. intenzitását és erejét. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. hogy beinduljon. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. Olyanok. és kifejti romboló hatását. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket.

mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. Ez nem egy mechanikus összeg. hogy ez az ő sorsa. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. hogy már megérettem a gyógyulásra. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. de lehet az is. hogy egyedül kell megoldani. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. Rá kell döbbennünk. hogy minden baj egy lecke. minden lecke személyre van szabva. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. mondván. összekapcsolódhatnak. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. Különös helyszíneket kereshetünk meg. addig nem is szabadul tőle.másait. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. és ezért nem is szabad gyógyítani. Nem más ez. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. és örökre lent reked. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. és ezzel valóban megszabadult tőle. Lappangó problémákat oldhatunk meg. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. Lehet ez egy szent ember. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. módosítják egymást. Ha a sajátkvadron aktiválódik. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. az az ő sorsa. mert az csalás. életről életre. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. objektív megfigyelő személyiséget. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. hogy láttam az esetet! 22 . Az auragyógyítás egyik érdekessége az. Végül is minden jógamódszer arra irányul. De ha én látom ezt és nem segítek. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. kölcsönösen tükrözik egymást. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. Ezt így azért nem fogadom el. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. Vannak akik úgy gondolják. és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. és ettől semmivé foszlanak. A baj csak az. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. akkor mindegyik sugároz. ami egyszerre sok személyre szól. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. hasznos segítőinkké válnak. hogy tudatosodtunk. mert van kollektív karma is. amit meg kell tanulni. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. vagy az engramok játsszák. ez annak a jele. A drogos utazások szintén erre valók. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. és amíg képtelen szembenézni a problémával. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. tudást szerezhetünk. segíteni. akkor egy olyan technikát alkalmaz. akkor mulasztást követek el. sőt. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. Ennek során kialakítunk egy szokást. minden megváltozik. hiszen tudjuk. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. és az engram törlődik. az az Értelem fényét hozza. emberek közt. A gyötrő lidércálmoknak vége. ráadásul eltéved. mosolyogva fogadunk mindent. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak.

A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. 23 . (Az igazság odaát van. höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. máya. hogy elpusztuljon. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. hogy az Igazság ideát van. megismerhető. nemvalóság. és ha helyesen élünk. hogy minden világi dolog csak illúzió. Az igazi valóság másutt van. akkor már életünkben. és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk.

ha főbb élményeink dualisztikusak. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. Dr. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. Emiatt bármi. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. hanem az egésznek. „mi”. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. mind időbeli jelentésben. Távoli hatásuk éppoly erős. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. amelyeket e könyvben leírunk. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. más időben végbemenő eseményekre. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. mint közelről gyakorolt hatásuk. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. vagy hozunk létre. Watson azt látta. A „mi” vagyunk. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. időtől független eseménynek. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. akkor mindazok az aurajelenségek. Ez annyit jelent. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának. ami a 24 . nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. Minden élmény kapcsolódik egymással. mind térbeli. de tartalmazza is az egészet. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. Így. hogy képesek legyünk felismerni őket. s az események képesek hatni a bárhol.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. Leírja. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. legalábbis enyhe mértékben. De mihelyt azt mondjuk. mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. így nem lesz könnyű felismerni. máris visszaestünk a dualizmusba. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. mivel a forma. de maga az eseménysor vagyunk. E hipotézisnek megfelelően bármikor. Ezek okozati mezők.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak.

hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. és azt állítja. hasonló az alkotó valósághoz. elvesztették a jelentőségüket. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. Bohm azt állítja. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. feltáruló rend megértése felé. Egy. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása. vagy fejlődési lehetőség. de a fizikusok azt mondják. ami elveti azt a klasszikus felfogást. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. akkor logikusan nincs olyan. Bohm továbbmegy. és alkotja azt az alapot. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. hogy az agy mélystruktúrája 25 . amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. A hologram. a részeket magában foglaló rendről írt. a részecskék nem valódi hullámok. anyagnak nevezünk. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása.. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. mely új gondolatokat szül.. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”. mi az Egész vagyunk. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. Nemrégiben. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. a „dolgokban” benne rejlő. mint „elemi részecske”. Lehet. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. „anyagi szubsztancia”. Amit általában dolgoknak. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. hogy rész. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. hogy anyagi létező „dolog”. hanem valószínűségi hullámok. hogy lényegében nincs olyan. Az olyan fogalmak. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. vagy „izolált tárgy”. amely eseménnyé válhat. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. az a valóságban „esemény”. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. a fizikus. vagy koherens fénysugár alá helyezik. Dr. és alkotja azt az alapot. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. és a teljes képet fogja rekonstruálni. feltáruló rendnek” nevezi a szerző.távollévő részecskékkel történik. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. hogy ezt nehéz megérteni. hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. Szilárd tárgyakból álló. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. A hologramelv azt állítja. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. mindez így elvezet bennünket a töretlen. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. egybefüggő egészet definiáljuk. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. mint a hang vagy a vízhullám. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke.” Dr. A fizikusok úgy találták. Karl Pribram. nem tartható fenn tovább. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont. A dualizmuson túl. egy lézer.

A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. amely képes közvetíteni a telepátiát. Azt állítja. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. melyben (időbeli) temporális. hallást. Dr. azt mutatja. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon.lényegében holografikus. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. 26 . hogy az agy a látást. a pszichokinézist és a gyógyítást. ízlelést holografikusan strukturálja.

Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. egy faj egyedekből áll. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. vagy olyan atom. története. és a mindenség egészét is. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. köveket. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . bináris logika. Valójában az anyag nem más. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. kicsapódott. Az igazság azonban az. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. az egyed sejtekből. és a rendben is van káosz. Nincs olyan sejt. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. és minden szellemben van anyag. mozgatójáról. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. mint sűrűsödött. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. láncolatok megszemélyesített. A Pszi nem más. szakasztott olyan a nagyvilág. de minden dolognak. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. a sík bármely pontjáról eldönthető. Ha így tekintjük a világot. Ez az Öntartalmazás. ÖNTARTALMAZÁS. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. Nézzük meg a korallokat. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. Ez a Karma. melyeket lehetetlen előre megjósolni. B eleme C-nek. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. a többi dolgon keresztül önmagát. ami atomokból áll. a sejt makromolekulákból.Ríta. tükrözi a többi dolgot. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. következmények. Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. Végre felismerték. A klasszikus kétértékű. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. páfrányokat. és számoljuk meg. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. amelynek a részletei kicsiben olyanok. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. Ez lényegében nem más. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Ez a processz teljesen determinisztikus. mint az Aura. mint az egész alakzat. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. nincs Rossz. algoritmikus. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. hogy a káoszban is van rend. mint a világ tükröződése az Anyagban. hogy milyen színű. Káoszelmélet volt. fákat. az mindent átélhet. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. lesüllyedt szellem. hány gömb vagy parabola van köztük. A Jóga tanítása éppen az. Nemcsak az élőlényeknek van. egyetlen egészként létező Istensége. Tehát a Pszi: Hologram természetű. a tettek.FRAKTÁL. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. A Pszi kiáradása a világba. a világ tökéletes és teljes. Az Anyag lelke a Pszichikum. Minden dolog tükör. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. a molekulák atomokból. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. Nincs Baj. de látni fogjuk. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. felhőket. ami sejtekből áll. pl.

Kegyelem. Törekvés-csírákról beszél. Az az állapot. csak keresztény fogalmakkal. változása. Bűn. amikor a káprázatok elenyésznek. Alámerülés. megnyilvánulása vagy kialvása. a Lét a Hiány Kiáradása. 28 . Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. Bukás. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása. A lét nem más. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. A Jóga Szamszkárákról. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg.a Megismerés olyan fokára.

amely minden nagyításban önmagához hasonló. Lorenz rádöbbent. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. mint az inga. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. előre megjósolhatatlan jellegét. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. És a való 29 . már a 20. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. aki az időjárást próbálta modellezni. se nem határciklusok. Hénon a leképezéseivel. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. kiszámíthatatlan. A klasszikus analízis. ha fraktálpályán mozog. és nemcsak az időjárást. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. mindenütt ellenállásba ütközött. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte.. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől.KÁOSZ. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. hogy ha egy pillangó képes erre. az ám. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. Felfedezték a Különös Attraktorokat. amikor felismerték. akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. Ez csak úgy lehetséges. felfedezték a skálatörvényeket. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. De aztán el is felejtették szépen. akkor az ember pláne képes rá.Egy új tudomány ébredése. a differenciálszámítás arra épített. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. Mint matematika nem is olyan újkeletű. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. század elején felfedezték. olyannyira. semmivé foszlik. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. TEREMTŐERŐ. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá. sohasem válik egyszerűbbé. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett.. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. Mindez a fraktáloknál nem igaz. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . Feigenbaum a szekvenciáival. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. sokan vizsgálták a turbulenciát. amit aztán betáplált egy számítógépbe. de aztán kezdett tőle eltérni. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. A fraktál pedig olyan alakzat. és se nem fixpontok. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak.

de meg is figyelheti. és a differenciálható függvények a kivétel. Nevezhetjük Kovásznak is. Ennek eszköze a számítógép. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva. Ezek azok a töréspontok. A kísérleti matematikus nem axiómákkal. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. Ezért Ő az Eredendő Hiány. Slussz.és igetár! Emlékszem. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. Egy harcos varázsló lehet pl. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. amivel kár törődni. és megnézi. amely soha nem lehet teljes és befejezett. Tipikus formája az „A eleme A-nak.G. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. és a benne leírt dolgok kb. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. A Rend ellentéte. Inkább az a meglepő. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát.világban a fraktál számít szabálynak. Hasonlít ez a fizika felépítésére. mint a vegyész. a nem evilági. Sőt a tudat. de szép is. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. Döntési Pont. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. mert mint az élesztő. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . a művészetnek egy új ágát hozta létre. A Káosz az életnek is alaptermészete. A Mag. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen.S. azaz Káosz-Gonosz jellemű. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen. Az Élet hordozója. mi jön ki belőle. és aszerint osztályoztuk. SE NEM NEM. megkeleszti az anyagot. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő. Másik neve: Kritikus Pont. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. Más néven Ő a Mag. és átformálja a világot. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. A szerepjátékok.U. a teremtés Forrása. ezzel kész is volt a szó. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. Stabil vagy labilis fixpontokat. stabil vagy labilis határciklusokat. ördögi. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. Mi. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. NEM. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. M. mint az Eredendő Ellentmondás. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. kínosan kerültek minden olyan szitut. mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. hol tart MA ez az elmélet? Ide. illetve SE NEM IGEN. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. MAGIC kártyák. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. 20 évesek. Szűzanyám. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. ugyanakkor A nem eleme A-nak”. a gondolkodás lényege is ez. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk. Chaotic Evil.A. linearizáltuk az egyenletet. amely sértené ezt az elvet. Köldöke és Fényöle. ahol a káosz felléphetett. belőle táplálkozik.

mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. könyve is ír ezekről. mi több: maga is Teremtő. illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. száműzött. mások elől rejtve történik. Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. összetett szövet. A vallásokban a Gonosz az. Oldás és kötés. és az ember nem egy piciny porszem. Leadbeater Túlvilág c. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. aki tudja. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. A Jó metafizikai ellentétpárja. megszületik. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. És akkor látni fogjuk. Az Univerzum egyetlen összefüggő. hogy annyi évszázadig mellőzött. 31 . és erre a lázadásra buzdít mindenkit.összekapcsolni: gonosz az. részben a Mágia foglalkozik. és ezt a testet használja járműként. a Fény mellett az Árnyék. hogy rosszat tesz. aki Isten ellen lázad. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. inkarnálódik. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré. hogy minden él és mindennek van tudata. karmateremtés és karma törlesztés. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. benne minden mindennel összefügg.

parancsolni a szélnek. a Mindenség Vérkeringése. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. lüktet. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. A Tudat tehát nemcsak megismeri. a teurgia pedig isteni lényeket. áramlik. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. Az emberek uralása is mágia. hogy a folyadék rákristályosodjon. benne van a ritmus. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. olyan a Nagyvilág. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. Ez a XX. mint bozonkondenzátum-magok. teljesen és tökéletesen felszerelve. Meg lehet őket szólítani. alkalmazása. megnyer. de honnan tudták ezt a tibetiek. Az eredeti. kissé megváltoztatja. Egy dolog pusztán attól más lesz. tükrök melyek egymást tükrözik. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. A szellemvilágnak szintjei vannak. a vizeknek. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. Varázserő. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. Ennek fordítottja az. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. De vigyázni kell. amellyel szólítani lehet.MÁGIA A Mágia nem más. sőt. taszítást vagy undort kelt. de alakítja is a világot. gyakorlata: Dogma és Rituálé. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. Mangó. A demiurgia démonokat idéz meg. A jelek és szimbólumok nem mások. Aurája. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. él. Naishi-tere. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. de e tükrözés révén hatással is van rá. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. lehet velük végrehajtatni. rezonanciába hozhatunk bármit. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. szövetségessé tesz. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. az aszkézis. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. Minden dolognak van egy igazi neve. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. erőszakol. majd beledobjuk a porszemet. és nemcsak tükrözi. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. Így lehet invokációval vihart kavarni. a rezgés. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. megaláz. lelkesít. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. elnyom. A fehér mágia a szeretet erejére épít. esőt csinálni vagy elállítani. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. amikor rácshibákat. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. irányítani és uralni. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. Minden vibrál. és 32 . Más néven: Mana. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. Olyan ez. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. és hagyjuk. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. ural. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. ennek felel meg a meditáció.

Be kell vallanunk. aki megmagyarázza. de fogalmuk sincs arról. képet. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. Ezek nagy része babonává vált. ereggy. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. és ha elakadnak. átélést. és hogyan kell azt használni? Bizony. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. és szimpla emlékekké válnak. hogy ezt miért pont így kell csinálni. és a végébe gyűlik össze. ami aberrációt okozhat. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy. Utána ezeket az engramokat törlik. senki sincs. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . hogyan kell szorozni és összeadni. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. A babona olyan régi mágikus praktika. Hányan tudják ma. amelynek eredeti funkciója. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. A régi mágikus praktikák. amit aztán levágnak. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. és felidéztetnek vele minden hangot. vagy hogyanja elveszett. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. más úton. hogyan kell továbblépni. hatástalan.

ott a mágnesek oldalán egy hiány van. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. Így pl. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. módosul a forgás. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. a kis félgömb elkezd forogni. Ha egy mágnest is odateszek. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal. Ez a spin. Dirac-szál. Igaz. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. (ez volt 76-ban. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág.MÁGNESES MONOPÓLUS. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. az ún. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . a kanálhajlítás. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. MÁGNESÁRAM. Ez olyan szoliton. és melléteszem a kezem. akkor pí-tachion a neve. Ha ez sikerülne. tehát dugóhúzószerűen halad előre.

Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. melyeket lehetetlen előre megjósolni. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. A kulcs a nemlinearitás. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. hogy a káoszban is van rend. Tehát múlt. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. és a rendben is van káosz. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. de látni fogjuk. Ez a processz teljesen determinisztikus. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. algoritmikus. Káoszelmélet volt. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. jelen és jövő. fejjel és kezekkel. A protonok aurájában nyelődik el az idő. a protonok aurája is áramlik. akkor feketére színezzük. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Végre felismerték. Ugyanígy. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik. Ez az Öntartalmazás. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. annál lassúbb ez az áramlás. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. Minél közelebb megyünk hozzá. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. nagy hassal. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. a sík bármely pontjáról eldönthető. hogy milyen színű. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni.

ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. végy egy erős mágnest és tedd oda. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . másképp forog. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. azaz olyan közeg. kopogások jönnek létre. hogy a hegye fölfele álljon. tedd mellé a kezed úgy. azaz a mágnesáram a felelős. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. amit a jobb kezed forgat. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. mint minden élő anyag. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. Lehet. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. font magot is. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. hogy a közönséges. figyelj. Azt fogod tapasztalni. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. vagy a kezével. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). esetleg megáll. KIRÁLIS közeg. Nézzük meg. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. és azt is nézzük meg! Lehet. A serleg forogni fog. váltóáramot. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. akár úgy. De ne kézzel fogd. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. Ami a pszichokinézist illeti. hanem tedd le mellé! Látni fogod. egy idő után látni fogod a különbséget. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. hogy ne csapj huzatot. forgató hatásra. esetleg spontán. huzat ne legyen. de ne érjenek hozzá. engedd el. és akár így. amely aszimmetrikus. gyógyítani. hogy a kézből mágnesáram. kapcsoljunk rá egyenáramot. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. ezzel lehet kanalat hajlítani. Most tedd oda a kezed. tehát nem termelnek mágnesáramot. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. várd meg míg felpörög. Persze levegőmozgás. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. hogy a félgömb. rejtélyes zörejek. Lehet. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. Ha ez megvan. Lehetővé teszi. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. bútorok tolódnak el.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. pusztán a tekintetével. tükrözéskor megváltozik. vedd el a kezed. utána tedd oda a mágnest óvatosan. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. ahogy szoktad. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. hogy előszörre nem sikerül. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. energiát kicsatolni. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. és tedd le. egy varrótűt és egy radírt. Mi ennek az oka? Nos az. figyelj.

hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret. nagyszerűt. 37 .Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. akkor már komoly esélyünk van arra. áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel. vagy más parajelenséget. Állítom.

amelyben nem születik meg az élet. amire az állat nem. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. háziállatok). mert szinte minden szavát másként gondolom. Ez a beigazulás. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. Asztrálfény. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. megerősíti. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. Nagy Emanációs Sávok. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. Ez az Azoth. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. Ezt másként úgy mondjuk. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. hamar prédává válnak. körbezárt téridő. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. Amit a tudat tükröz. A sajátviselkedések azok. illetve Akasa. elmosódottá válik. amit a régiek Éternek neveztek. A TIP-teória megmutatta. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának. így az ember és a tudat sem. és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. hogy van Isten. diszkrét sávokba tömörülnek. átkereszteződés. a fajok közt nincs keveredés. (Ennek értéke: 6. akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. amit természetes környezetében soha nem tenne. a karma kényszerítő erejének. pontosan meghatározott. Minden dolog sugároz. szabadon választja meg. Amit a tudatból kirekesztünk.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. hogy az élővilág fajokra oszlik. Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. legerősebb. Aziluth. Így alakulnak ki az ún. ebből táplálkozik. amelyekre az élőlény rezonál. Ura a vágyainak. hogy az áramlás a tömegpont felé történik. kiárad. Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat.REZONANCIA. az elsorvad. annál inkább képes az életét kézbentartani. mert ti. diszkrét. az valósággá válik. Mai divatos elmélet az ún. emberközpontú Világegyetem-modell. DISZKONT. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. amely a Mindenség határáig kiterjed. G pedig a gravitációs állandó. bezárt szellem. Minden dolog nyeli ezt a közeget. 672·10 . uralni. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. felerősödnek. hogyan akar élni. azt újjáteremti. Világos tehát. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . mint a tudat teremtőereje. ebből jön létre az aura. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. illetve nem ura a betegségeinek. melyeknek a magja egy-egy kvadron. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. legügyesebb egyedek maradnak életben. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. lágyabb lesz. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. a gyengék kiselejteződnek.11 m3/kg s2). így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. Amit egyszerre sok tudat tükröz. harmónia és REZONANCIA. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. Ez például abban nyilvánul meg. hanem egyszerű 38 . hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). A világűr nem üres. A mínuszjel utal arra. Minél inkább spirituális valaki. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét. akkor olyan világ jött volna létre. Erről bővebben ld. TIP-teória. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált.

amelyben az ember és a tudat idegen elemek. általunk az. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. Nem egy ellenséges világban élünk. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. és hopp! előpattant Az. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. értünk és általunk van. függetlenül a paraméterektől. sőt. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. van és lesz. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. Egyszerűen azért. ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik. amelyben Isten egyet füttyentett. Az Univerzum bennünk. mint a tudat. Végül nem hiszek abban sem.gravitációs vöröseltolódás. Igen. hanem minden létezőé. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. Sőt. azaz volt olyan pillanat. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója.

Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. mert a Fermionnak két állapota van. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. köztük olyan taszítás működik. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. ami egy nyalábba vonzza. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. Másik ismert példája a szupravezetés. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. minden ember egy önálló egész. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. mint egyenként külön. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. A bozonkondenzáció nem más. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. hogy akinek van párja. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. A Fermionok párba rendeződnek. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. ezért van az. amit spinnek neveznek. Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. A Bozonok azonos állapotba törekednek. olyan erő működik köztük. minden sérülést azonnal kijavít. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. az sokkal több mindent elvisel. lebegni is képes. hanem ellenkezőleg. Ha létrejött egy bozonkondenzáció. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. hogy megteremti a tökéletes egészséget. hogy minden lény. lenyugtatása. az Aura hologramja olyan erős. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. legyőzhetetlen. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. megkarcolhatatlan.BOZON. 40 . és ennek oka az. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. tömöríti őket. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. De létezik. gondolatait. nem látnak bele egymás lelkébe. FERMION. Ez a bozonkondenzáció. Olyan mint a Fekete Lyuk. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. A telepátia ezért ritka jelenség. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. akkor nem fog tőle felolvadni.

Azok az emberek. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. hanem egy rugalmas. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. Maga a lét tehát nem más. haláltól az újjászületésig.TUDATPLAZMA. az Elkárhozás. minősége. tudatosan álmodunk. ha alászállunk a Pokolba. megszűnnek a félelmeik. Ők már ismerik az élet titkait. vagyis álmunkban rájövünk. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. A Tudatplazma olyan. merre megyünk. mint szakadatlan öntükrözés. Ha önző. Ez az oka annak. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. és nem lehet rajta változtatni. Csak az mondhatja el. 41 . Amelyben Minden Tükröződik. De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. mint nemeslelkű lényekre. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. ő maga dönt. egészen más emberekké lesznek. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. A Tudattalan is válhat tudatossá. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. hanem alakítója. amely kockáról kockára ugyanaz. Vannak Háromszor Születettek is. hogy álmodunk. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. Lényegében nem más. akik különösen tisztalelkűek. és aki erre rá tud hangolódni. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. az megelőzheti a bajokat. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. lélekben és Istenben is megszülettek. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. akik testben. a Bukás. gonosz célokra használja fel a tudását. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. Krabat a Fekete Malomban). vagy a kenyér. azzal a különbséggel. az Alámerülés. a Megváltás és az Újjászületés. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. amikor az ember megismeri a sorsát. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. szabadabbá válunk. Tanító. szellemi mester lesz. és megszabadultak a karma kötelékeitől. amely Jézus szimbóluma. eladja a lelkét az ördögnek. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. amikor pl. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. nem egy film. végső soron ez a Lét alapja. a Feltámadás. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. De ott van előtte a másik út is. akkor a balesetnek be se kell már következnie. Sok mese szól arról (Pl. Az Egyetemes Közegben. minden esemény előjele megvan. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. mit akar elérni. (Aki dudás akar lenni. Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. vagy egy mesebeli állat). mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. Nem egy merev predesztináció a sors. változékony úthálózat. ahol szabadon döntünk. aki végigment mindezeken az állomásokon. Pontosan ez történik akkor is. a Halál. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. hogy ismeri az életet. sőt úgy tekint rájuk. Ezek a mesék azt is megmutatják. mint Jung Kollektív Tudattalanja. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban.

ahol a Tudomány véget ér. 42 . mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. túlmutat önnön véges. (91. és felragyogtatja a múlhatatlant.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. és egyetemlegest: magát Istent is. Ez az új szint a teremtő képzelet. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. Komplementer. mely felold és újraformál minden múlandó formát. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben.8. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von. korlátos létén. örökkévalót. Az emberi tudás határai azok. minél inkább vonatkozik ránk. egymást kiegészítő dolgok ezek.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív.

Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”.világestig. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. kibontakozásának. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos. új dimenziótudományok kibontakozásán át. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. Most innen veszünk szemelvényeket. Ez a nagy kialvás. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. meghatározott ütemben lüktet. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. A Hermetikus filozófia. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. karakterének sajátos töltése szerint. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. Édesvíz kiadó. Az energiának ritmusa van. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. Minden más csak vetület. azután az asztrális. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . az idő térré fagyott állapota. Az 43 . A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. A rezgés. átalakulásának kulcsát. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. mint valamennyi fény-. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. Készül az új Manvantara hajnalára. átértékel. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . A hidrogéntől az uránig. Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. kezdve az Analógiák Tanával. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. csak azt. A világot „Brahma lehelte ki”. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. amely nem más. 1999. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. Pihen. A keleti filozófia meditáló adeptusai. A kémiai vagy anyagtalan. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el. megalvadt szellemi energia.

Minden mirminyó.. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. élő rendszer. hélium vagy magnézium tartalmát. a fény. Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. ember. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. tulajdonságát jelenti. teljes egészként felszerelve. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. állat.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. vagyis a vetület. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. lüktető. ahol ci = ( ψ. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései . hogy adekváttá váljon. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. a tattvákban gyökerezik. növény. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. A Tattvák törvénye nem más. tökéletes.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. A hang az univerzális ideát. fejlődési stádiumát és ideatöltését. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. A tudat akkor adekvát. Minden differenciálódás. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény.. hogy az energia körben áramlik. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban. legyen az kristály.Univerzum egésze szintén egy rezgő. az objektiválódott létben való jelenlétet. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli.. köd. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. a Téridő-Plazma. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. tehát a tudati tükörképet. meg. hiszen pont úgy néz ki. az életjelenségek stádiumát.. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. csillag. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. nap vagy tejútrendszer. mint a diszperziós össze44 . aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. minőségét. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. s az ősfényt. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. végtelenül gazdag formavilágra. a természet hétféle energiáját jelentik. amely létrejött. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. bezáródik. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. Ha A. Minden dolog hullámcsomag. táj..

és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos. kagylókban. az örvényekben. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. rezgések és örvények hoznak létre. 45 .függés. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. Ettől van a világnak hologram-szerkezete. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír.és makroszerkezetét. valóban. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus. a felhőkben és a növényekben. hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe. A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro. csigákban ugyanazokra a mintákra.

hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. Az éter fogalma akkor került újra elő. A XIX. magasabb rendű természetemet. és melybe minden újra beolvad. Későbbi sorsa az. Levegő. Az Életelem az. rajtam függ a Mindenség. ami oda vezetett. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. hogy ő áll.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. a Víz. Ezt nevezték Éternek. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. Tűz.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG.ÉTER A régiek úgy hitték. hogy a vákuum üres. nem Euklideszi. hanem Riemann-metrikájú. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. A távolhatás csak látszólagos. és csak a többi mozog. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete.A Hatalom Igéje. ti. amelyek képesek hatni az anyagra. mint a Teremtés. oh hatalmas karú. a Védákban AUM . század végén történt valami. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is. a hang az étherben és az emberben a férfierő. továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. óh Dhanangyaja. Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. mely a Mindenséget fenntartja. de mind úgy látja. Értelem . Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. 7:4-8) „A Föld. ÉN vagyok a víznek íze. ÉN vagyok a Forrás. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. sőt annak magyarázata is. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. és kijelentették. hogy elvetették az étert. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. Ez az alsóbb rendű. sőt nyolc őselemről beszéltek. és a fény ebben terjed. Elme . Az éter az a közeg. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet. amely olyan sikeres volt. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. Éther. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. ehelyett a testek közt távolhatás működött.Manasz. melyből a Mindenség fakad. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. 46 . Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. Ezt közelhatásnak nevezzük. ez anyaméhe minden létezőnek. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. a Holdnak és Napnak ragyogása. és az étert csak mint valami megfoghatatlan. mint gyöngysor a zsinóron. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. Tehát a vákuum nemcsak üres. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. NÁLAM nincs hatalmasabb. amikor Faraday és Maxwell felismerte. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. oh Kunti fia. Értsd meg. az Általános Relativitáselmélet is. ismerd meg másikat.

már csak azért sem. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. Mérések alapján a ρ kb. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. és bizony azt látjuk. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. de hiszen pont ezt jelenti az. TIP-teória. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. és az újra összehúzódás határán lenne. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. Azt. Mi győzött meg engem arról. hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. hogy v = H ⋅ R. hogy melyik eset valósul meg. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. nagyobbat kapunk a kelleténél. az a felismerés. hogy ez negatív legyen. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. méghozzá sokkal egyszerűbben. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. Azt találjuk. Részletesen ld. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. hogy elvetem a Big Bang elméletet. megmagyarázható a TIP segítségével is. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. amelyben az ember létrejöhetett. a ρ értéke dönti el. Nemcsak egy Univerzum van. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. Azóta is tágul. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. ami azt jelenti. de Univerzumok egész sokasága. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. hogy ez pozitív. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. Matematikai okai is vannak annak. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. mert valamennyi megfigyelt jelenség. azaz a Hubble-képletet kapjuk. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. tízszerese jön ki. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. további turpisságokra jövünk rá. tízszer akkora. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. akkor azt kapom. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. A különbség csak az. Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. 47 . így a = H2⋅r.

a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása.véges méretű. a Kerr-megoldás konstruktív. a Landau-Lifsic 2 azt írja. Íme az eszköz. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. de a lényeg az. kívüle pedig. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk.. már az óriási. hogy immár nem mondhatjuk. És végül. nem mondhatjuk. lineáris. amilyet csak akarunk. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. a kozmikus délibábok korszaka. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás... és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. ehhez kevés egy labor. milyen kvantált pályák lehetségesek. (George Smoot). hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. ugyanilyen gömbök végtelen sora van. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. amikor az ember abban hitt. De most ez megváltozott! A bonyolult. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre. Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. Nem titkolt szándékom az. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. hahha! 48 . a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. hogy nincs éter. hiszen Einstein jól látta. hogy az α = 1/137.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni. valamint a kvantumfizika magyarázata is. egy egész műholdhálózat kell hozzá.. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. nos. nemlineáris. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal.sikerült egzaktul. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. hiszen pl. és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. azaz olyan metrikát konstruálunk.

mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik. a TIP. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. Moray. újjáteremti őket.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. miért tűnnek szilárdnak. hogy nem csoda. Tesla. eredményt. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX. újraformálja. . így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. mert az elemi részek szintjén az ún. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. Márpedig tudjuk. olyan dolognak. és egyre nagyobb energiával rezeg. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. és ez a TIP! A 49 .. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. vagy Hamilton-operátor. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. hogy egyáltalán miért vagyunk. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. tudniillik ritka kivételnek tartják. ha eleve kizárnak minden.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. A legtriviálisabb kérdés az. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak. mért nem folynak szét. azért. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. tapasztalatot. . ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. a kvantumnyüzsgése. Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. mi teszi állandóvá a tárgyakat. Ez többek közt abban is megnyilvánul. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. és minden nyomot eltüntetnek. összenyomhatatlannak. Nekem pedig szent meggyőződésem. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. Nos.. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. hogy az energiakicsatolás nem kivétel. megnő a sebessége. önfenntartó hullámcsomagjai. Egely György ír sok könyvében. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog. csak valakik ezt eltitkolják.kérdezhetik akkor tőlem. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni.. beleértve a feltalálókat is. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. mint Dali képén az óralapok? Nos. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. miért egyformák az atomok. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . Ha tehát összenyomom. miért stabil az anyag. egyformasága és sokfélesége. ami egy hallatlanul sűrű közeg. Az anyag azért nem esik össze. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe..

de információs közeg is. és az a Vákuumenergia! 50 . időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. még a csontszövet is. A TIP-ben minden történés megőrződik. ahol a mennyiség minőségbe csap át. Nemcsak az emberek. pl. minden szövet cserélődik és megújul. a régiek úgy hívták. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. Ennek lényege az. és egymásban önmagukat. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. hogy Akasa. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. Univerzális törvényei vannak. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet. de így jönnek létre a magasabbrendű. a KVAX kiáradása. minden anyag szüntelenül cserélődik. hiszen maga sem más. Nem más. geometriai elrendezéssel. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. A dolgok tükrözik egymást.biológusok számára természetes. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. kapcsolatok. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. Tehát valami gyökeresen megváltozik. hogy ugyanazok maradtunk. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. hogy az élőlények táplálkoznak. szüntelenül anyagcserét folytatnak. ez az Akasa-Krónika. ez a Rezonancia-kiválasztás. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az.

Ha n = 0. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. így járhat! Lehet. vagy az örökmozgó! Nem kell. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. megkapjuk a nullponti energiát. hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki.VÁKUUMENERGIA. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. nemlineáris. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte. viharos sebességgel elszáll. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. Tehát tegyük fel. elkentség. amit a TIP-ről eddig tudok. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. hogy „örökké” működjön. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. stb. ki tudja hova! Lehet.. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. rossz a modell. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. ne diszkréttel közelítsek. de megölik és eltüntetik őket. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. Ez az energiakicsatolás. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat.. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. n = 1. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). ami így kb. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. 2. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. a materializáció. Annak alapján. hogy hát persze. amit meg lehet csapolni. nem periodikus alaprezgései is. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. 3. Tegyük fel. ami kb. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. 1095. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. 51 . Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. nem pusztítja az élővilágot. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. (ezért hívják ezt nullpontinak).. amelyek szüntelenül rezegnek. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. mint sugárhajtóművű repülőgépek. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető. kapjuk a nullponti energiát. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok.. Ez azt mondja ki. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia.

válasszatok! És tudjátok. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. és amit választunk. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. mert pl. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. és ez a válasz jó lesz. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert. azt tiszteletben tartja. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. De én úgy érzem. neki mindegy.. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. ha azt akarjuk. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. Nagaszaki. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció. Hiroshima 55. nem akarja az Atom-Pusztaságot. és mit tehetünk azért. olyanok. amit az a világ elpusztítására használ fel.. a Rádioaktív Sivatagot. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . óriási területen szétszórt piramisok maradványai. mint az.. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. megolvadt üvegszerű kőzetek. hogy a civilizációnk fennmaradjon. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. Ma. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. Ha nekünk Pokol kell. akkor nincs más választásunk. Ő megadja azt is.pl. megadja azt is. hogy Mi vagy a Patkányok. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás. évfordulóján azon kell elmélkedni. lehet. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. többek közt azt mondták. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. amely a Végső Kérdéssel szembesül. hogy mindent újjáteremtünk. akkor mennünk kell. minden vallást tiszteletben tart. Mi vagyunk azok.. akiknek nem mindegy! Hát. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. Röpke kétmillió év. És ez az a nemzedék. Ugye nem mindegy. kedveskéim. Az Univerzum ráér. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag.