KRISTÓF MIKLÓS

KVADROMATIKA SZINTÉZIS

TARTALOM
A KVADROMATIKA URANIZMUS, URANITA VALLÁS A FIZIKA TAÓJA AHAMKÁRA, AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE ANYAGCSERE, KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS ARCHETÍPUSOK AURAGYÓGYÁSZAT GYÓGYÍTÓ KEZEK FRAKTÁL, ÖNTARTALMAZÁS, ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS KÁOSZ, TEREMTŐERŐ, KVAX MÁGIA MÁGNESES MONOPÓLUS, MÁGNESÁRAM, MARUTKINUN MANDELBROT HALMAZ PSZICHOKINÉZIS REZONANCIA, DISZKONT, FINOMKALIBRÁLTSÁG BOZON, FERMION, BOZONKONDENZÁCIÓ TUDATPLAZMA, TUP LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA ÉTER BIG BANG ENERGIAKICSATOLÁS VÁKUUMENERGIA, NULLPONTI ENERGIA

_____________________________________________________________________ Az itt következő szövegek a http://kvadromatika.fw.hu weblap Szintézis anyagát képezik. Most összegyűjtöttem őket egy csokorba.

A KVADROMATIKA
Eljött a Vízöntő-kor. Az a világkorszak, amelyben minden eddigit összegezni kell. Ez a kor a tudomány diadalának kora, ugyanakkor kifejlődtek a szellemtudományok is, a mágia, az ezotéria, a parajelenségek kutatása és a természetgyógyászat. Úgy tűnik, a két tábor kibékíthetetlen ellentétben áll egymással, mások a módszereik, eszközeik, megközelítési módjuk és más a világképük. A tudomány többnyire materialista, az anyagot helyezi előtérbe, analizáló, deduktív, a részletekre figyel, az egyes szakterületek képviselői nem értik egymás nyelvét. A szellemtudományok a szellemet helyezik előtérbe, holisztikusak, a nagy egészre figyelnek, a jelenségeket a Mindenség egészének tükrében vizsgálják, nem elszakítottan, önmagukban. Legalapvetőbb nézetük az, hogy minden mindennel összefügg, a dolgok kicsiben tükrözik a nagy egészet, amilyen a kisvilág, olyan a nagyvilág. Az analóg dolgok hatással vannak egymásra, így mágikus eszközökkel befolyásolni lehet a világot. A tudat közvetlen teremtőerővel bír. Az emberi lét négy alapszférája a Tudomány, a Mágia, a Vallás és a Művészet. Ezt a négy dolgot egy új egységbe kell ötvözni: ez a Kvadromatika. Nem újkeletű dolog ez, hiszen ezt csinálta Hermész Triszmegisztosz, ezt csinálták a pithagoreusok, ez a Kabbala és ez az Alkímía is. Az új az, hogy mindezt a XXI. század nyelvén kell újrafogalmazni, a kor követelményeinek megfelelően. MI A KVADROMATIKA? Az anyagnak lelke, tudata és teremtőereje van, és ez az anyag minden szintjére igaz, a kövekre, az atomokra, a bolygókra, csillagokra, kémiai elemekre vagy a prímszámokra is. A KVADRON az anyag élő lelke, az anyagi világ pedig a leláncolt lelkek börtöne, sötétté vált, mindent elnyelő lélektömeg. A Kvadromatika célja az, hogy felszabadítsa ezeket a lelkeket. Ehhez egy saját vallást is kreáltunk. Ezt URANIZMUSnak, URANITA VALLÁSnak nevezzük. Ezt egyfajta abszolút vallásnak gondoljuk, amely független a tradícióktól, a meglévő vallásoktól, ugyanakkor azokat egybeöleli, új egésszé szintetizálja, a Nagy Egész részeivé teszi. Ezzel a vallások közti ellentéteket megszünteti. Az uranita számára Ozírisz, Ízisz, Jehova, Jézus, Krishna, Mohamed, Mózes vagy Buddha egyaránt szentek, egyiket se tagadja meg a másik kedvéért. Nem ismerünk hamis vallást, minden vallás az Igazság része, amely a nagy egészből kiragad egy részletet és azt abszolutizálja. Olyan mint a görög vagy a hindu Pantheón: mindenki kiválaszthatja a neki legkedvesebb istent, és azt imádja, de ettől a többi ugyanúgy létezik. Dänikenhez hasonlóan mi is kutatjuk az ősidők homályába vesző eredetet, de mi nem hisszük, hogy egyszerűen csak más bolygóról idecsöppent idegenek lennének az istenek, akik máskülönben ugyanolyan földi halandók mint mi. Többről van szó! Az istenek nem anyagi lények hanem szellemlények. Nem jövevények, hanem kezdettől fogva idetartoznak a Földhöz, figyelemmel kísérik a fejlődését. Végső soron az abszolút vallás nem más, mint az abszolút szeretet. Az Uranizmus pedig az anyagból energiát felszabadító urán mintájára a leláncolt lelkek felszabadítása. Görcsök, kötöttségek, kötelékek láncaitól szabadulva, a lélek főnixként szárnyal az éteri magasba. Eléget mindent, ami múlandó, hamis, torz, hiábavaló. Elvezet az Igaz Fénybe, megtanít arra, hogy az egyetlen realitás az itt és most. Visszaad az Örök Jelennek. A Kvadron az anyag élő lelke. A Kvadromatika az anyagban rejlő egyetemes teremtőerő felszabadításának alkímiája. Az Eredendő Belső Végtelenség megnyilvánulása és kitárulkozása, az isteni szeretet kiáradása. A Kék Láng, mely mindent magábaölel, megtisztít, felold és újraformál, megszentel és újra istenivé tesz. A Végső Áldozás Gyémánt-Atomlángja, a 2

Tiszta Tudás Prímgyöngye. A Teljesség Forrása, ahol minden megtisztul és beolvad az isteni szeretetbe. Mi ezt a teremtőerőt matematikailag próbáljuk megragadni. Hiszen a matematika nem más, mint az Örökkévalóság Tudománya! A szó görög jelentése: Emlékezés az örök dolgokra, amiket a szellem birodalmában tapasztaltunk. Ennyiben tehát a matematika és a mágia rokon dolgok. Mindkettő szimbólumokkal operál, bár a részletek mások. De a mai matematika nem elég, gyökeres átalakulásra és megújulásra van szükség! A matematika nem csupán szimbólumokkal végzett műveletek halmaza, hanem az örök szellemi formák tükörképe, ezeket pedig meg lehet ismerni közvetlen úton is, akár meditációval. A kvadromatikához a Nagy Rendszerek elméletére van szükségünk, a fraktálokat, a káoszproblémát és a Mandelbrot-jelenségkört, az anyag végtelenszeres önegymástükrözése által létrejövő bonyolult mintázatokat és a Mandelbrot-halmaz formavilágát leíró törvényekre. A hagyományos fizika legfőbb hibája az, hogy mindent linearizál, azaz elhanyagolja a dolgok kapcsolatát, azt a képességet, hogy egymást tükrözik és egy bizonyos szinten megőrzik. A tükrözés és a megőrzés vált matematikánk kulcsfogalmává. Eljutottunk oda, hogy éter igenis létezik, a relativitáselmélet mint leíró tudomány helyes, de mint magyarázat (ti. hogy nincs éter) hamis. Kidolgoztuk az éter (Téridő-plazma, TIP) rugalmas elméletét, és arra a felismerésre jutottunk, hogy a relativitáselmélet és a kvantumfizika minden jelenségét megmagyarázza egy rugalmas, áramló közeg, a TIP, amelyben az elemi részecskék mint önfenntartó hullámcsomagok (szolitonok) terjednek, a gravitáció pedig nem más, mint a TIP áramlása. Einstein modellje, a görbült téridő megkapható az áramlásból. Stephen Hawking termodinamikus modellje, a sugárzó fekete lyuk szintén megkapható. És ez csak a kezdet! A következő lépés az egész eddigi fizika új alapokra helyezése, leírása az új modellel, amelynek speciális eseteiként kiadódnak az eddigi eredmények, de annál sokkal több is! Mert megkapjuk a kulcsot a parajelenségekhez, a mágiához, a telepátiához, a fénysebességnél gyorsabb utazáshoz, az időutazáshoz, az energiakicsatoláshoz és az antigravitációhoz is! Nikola Tesla eredményeit újra reprodukálni lehet. Mindezzel pedig megteremtjük az elméleti és gyakorlati bázisát annak az új, zöld technológiának, amely megmenti a Földet a pusztulástól, megszünteti a környezetszennyezést, visszaadja az erdőket, megtisztítja a vizeket. Beláttuk, hogy ehhez a tudomány nem elég. A tudomány szintézise kell a mágiával, művészettel és vallással. Tudnunk kell, honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk. A Kvadromatika választ ad erre. A Mandelbrot-halmaz megmutatja, hogy az élet nem más, mint a Végtelen szövevénye, amely átáramlik rajtunk, cseppnyi fókuszába gyűjti a Mindenség áramait, tükrözi önmagát és a Nagy Egészet, és kiárad újra a világba. A szeretet a mindent összetartó erő. A szeretet matematikai megfelelőjét kell felismerni. Minden matematikus kiröhögne ezért a gondolatért, pedig ez a lényeg. A matematika rejtett textúrája mélyén ugyanaz a szeretet munkálkodik, amelyik a Mindenséget összetartja. És ez nem más, mint Isten! Amíg a matematika nem jut el idáig, addig csak axiómákból és szimbólumokból álló értelmetlen játéknak fog tűnni, ami csak kevesek tulajdona, de sohasem volt az egész Emberiség közkincse! A tibeti lámák és a maya papok titkai eltörpülnek a matematikusok titkai mellett. Kézbeveszek egy mai matek könyvet és elrémülök: hát létezik emberi lény a Földön, aki ezt megérti?! Mi több, dolgozni tud vele? A matematika: Emlékezés az örök dolgokra. Vajon egy régi, kedves tárgyban, amit talán nagyszüleinktől örököltünk, nem benne van az egész elmúlt időszak történelme, íze, illata? Így tükrözik a dolgok a világot, megőrzik magukban, és alkalmas módszerrel újra életre lehet kelteni az emlékképeket. Vannak akik megfognak egy tárgyat, és már mindent tudnak róla, kiknek a kezében volt, mi történt velük. A téridő görbületének megértéséhez azt kell elsősorban megérteni, miből áll az egyenes, görbületlen téridő! Minden pont kommunikál a többivel, tükrözi a többit, és e sokszorosan oda-vissza verődő tükörképek

3

feszítik ki a téridő látszólag egyenes világát. Mivel matematikánk alapfogalma a Kvadron, először azt kell tisztázni, hogy MI A KVADRON? Mi a kvadron? A teremtés fókusza és köldöke, a KVAX Fénymagja. Az Örökkévalóság Prímgyöngye, amelyből minden kiárad és amelybe visszatér. A szeretet végtelen lánca és körforgása. Egymásba épülő körök szövevénye, a Labirintus a térben és az időben. Minden a Hiány Tükrében ragyog. A tükrök egymást tükrözve sokasodnak a végtelenségig és azon is túl. A teremtés óhajtómódja a csíranyaláb kezdete. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő végtelenség, sohasem lehet befejezett, mert bármely befejezett halmaz új teremtések kezdete és forrása. Nyitott végtelen, a teremtés kovásza, szüntelenül forrásban van, túlárad önmagán. Hol az élet kezdete? Hol az élet vége? Az életnek nincs se kezdete, se határa. A végtelenből ered és a végtelenbe tart. Az ember él, és az ember sejtekből áll, melyek szintén élnek. Élnek az atomok, az elektronok, a kvarkok, és él a mindent magábaölelő tér, a vákuum, az Akasa is. Van olyan cseppje az anyagnak mely nem él és ne lenne szellemmel telítve? Nincs! Az anyag nem más, mint megkötött, sűrített szellem! Az élet nemcsak az élőlények sajátja, de minden létező dologé is, az atomoktól a csillagokig és a legtávolabbi galaktikus ködökig. Az élet áramló hiány, folyamatos teremtés és újjászületés, a lélek az anyagban. A tükör fénye. És ez a tükör minket is tükröz. Ott van a helyünk minden tükörben, mint a karácsonyi gömbökben amelyek egymást is tükrözik, engem is, téged is, és az egész Mindenséget körülöttünk és bennünk. Mi a Mandelbrot-halmaz? Egy önmagát tükrözve tükröző matematikai objektum, a tükrök végtelen sokszorozódásában egyre bonyolultabb csipkékké szövődő káprázatháló. Ezek a tükrök olyanok, hogy a tükörkép kiléphet a tükörből és önálló életet élhet. A szellem teremtő kiáradása ez. Amit gondolunk, az megvalósul, kilép a világba, hatóerővé válik. Így lesz az ember álma a holnap valósága. Tőlünk függ, rémálom lesz-e vagy tündérvilág. Mert a tükrökben megannyi önmagunkat látjuk viszont, szeretetünk és gyűlöletünk egyaránt visszaháramlik ránk. Talán nem ismerünk a másik emberben önmagunkra, azért gondoljuk másnak, ellenségnek, idegennek. Pedig a legnagyobb felismerés ez: Én és a Mindenség egyek vagyunk! Minden, amit látok, hallok, tapintok, érzékelek, belőlem áradt ki és belém is tér vissza. Én a Mag vagyok, Isten lelke amely az időtlen vizek felett lebeg, mindent átölelve, mindent szeretve és befogadva. Ő mindennek a kezdete, tartama és vége. A forrás, a folyó és a tenger. A Kvadromatika szerint a matematikai objektumok is élnek, bár ez az élet merőben más mint az anyagi világbeli élet, hiszen az örökkévalóság fényében ragyog: Szellemi élet. Élnek a számok, a prímek, él a pí, a geometriai alakzatok, egyenesek, síkok, gömbök, poliéderek, a valós számok. Él minden, amit az ember valaha kigondolt! Most persze azt gondolhatjuk, miféle élet lehetséges egy mozdulatlan és örökkévaló világban? Nos, a válasz az, hogy a számok világa egyáltalán nem mozdulatlan, a számok szüntelenül hatnak egymásra, átalakulnak egymásba, kölcsönösen meghatározzák egymást, tükröződnek egymásban és a Mindenségben. A Kvadromatika feladata leírni és megismerni ezt az életet, és közös nevezőre hozni az anyagvilágbeli élettel, ezáltal megtalálni a módját annak, hogy az örökkévalóságba mentsünk át mindent, ami érték, ne engedjük át a világot a Pusztulás Dögkeselyűinek! A Kvadron az Élet Prímkristálya. Benne ragyog minden, ami megőrzésre érdemes. A gyermeki szív még képes kvadronokban gondolkodni, hisz érzi a Mindenség illatát és ízét! A Teljesség szivárványbuborékaiban ragyog minden gondolat. A Kvadron a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Nem szennyezi semmilyen anyagi vágy, haszon, bűn vagy törekvés. Szeretet hatja át, mely elsődleges sugárforrás. És gyöngy, mert fájdalmakból, kínokból kristályosodik ki, ahogy a kagylóba beágyazott porszem köré nő rétegről rétegre az igazgyöngy. Minden 4

rétege a tudás egy szintje. Szivárványizzású mélyében az örökkévalóság titkai sejlenek. Az Univerzum gyöngysorán minden kvadron egy gyöngyszem, amely tükrözi a többit is. A karma láncára felfűzve sorakoznak sorsunk alapábrái, az életünk tükrei az örökkévalóság fényében, megmutatják, hol az ember helye a Nagy Szimfóniában. Isten szeretetének fénye aranyozza be ezt a gyöngysort, így emel ki minket a múlandóság káprázatvilágából, az üszkös hamuból a Tiszta Fénybe. Így lesz a Kvadron sugárzó drágakő, Csillagfényű Gyémánt. A KVADROMATIKA CÉLJA tehát egy olyan egzakt tudomány létrehozása, amely képes leírni az anyagi világot és a szellemvilágot is, ezeket közös nevezőre hozza, így alkalmas a parajelenségek leírására, sőt magyarázatára, és ennek segítségével olyan új dolgokat létrehozni, mint a vákuumenergiakicsatolása, a telepátiát megvalósító rádió, az auralátó számítógép, amely gyógyításra is alkalmas, közvetlen kapcsolat a szellemvilággal, gondolattal irányítható gépek, intelligens, érző robotok, mesterséges érzékszervek, melyekkel az univerzum hallatlan mértékben kitágul, virtuális valóság megteremtése sisak, centrifuga és más mechanikus kellékek nélkül, vagy akár a matematikai objektumok világának olyan megjelenítése, amilyen pl. a Mandelbrothalmaz. Ez már művészet, ráadásul olyan művészet, amely a legjobban kifejezi a Harmadik Évezred szellemiségét. Nos, ez a csodálatos új tudomány még csak körvonalaiban van meg. Valódi kidolgozásához segítők, szakemberek kellenek, akik egy-egy terület szakértői, ismerik a részleteket és a megoldási módokat. Ezért kérünk mindenkit, aki segíteni tud és kedvet érez ehhez, az kapcsolódjon be, írjon a kristmikl@freemail.hu címre, és vegye fel velem a kapcsolatot. A tét a Vízöntőkor Új Tudományának a megteremtése, amely talán megoldhatja az Emberiség nagy gondjait, a környezetszennyezést, az energiagondokat, új teret nyit az emberi létezésnek, ahol munka, művészet, szórakozás és öröm egybeolvad, nem kényszerül az ember önmagától idegen tevékenységeket végezni, nem kell külön házba költöztetni az észt és az érzelmet. Emellett a KVADROMATIKA olyan új világképet teremt, amely a legjobban fejezi ki a Kozmosz Végtelenségébe kilépő ember hitét, szellemiségét, érzelmeit és gondolatvilágát. Kristóf Miklós

5

Ellenfeleinket nem legyőzni. hogy a tudományba beleássa magát. Megvan a szent iratuk is: Biblia. Talmud. Az egyiptomiaknál Nut volt az éjszakai égbolt istennője. amellyel a Természet működtető rugóihoz lehet hozzáférni. a matematika. mohamedánokat. ahogyan a kvadromatika egész szelleme sugallja: ebben benne van a művészet. Ez a végösszeg a szeretet. egy egész életre szóló Feladat? Vannak akik úgy gondolkodnak. krishna-hívőket. kidolgozza az ellenszert és ezt ingyen az emberiség rendelkezésére bocsássa. Más verzió szerint Jézus a Vőlegény. Nekem egy tudományos könyv éppolyan szent. a matek. és nem vár érte se Nobel-díjat. se pénzt. Mert beszélhettek a papok akármennyit. a továbbhaladás egyetlen záloga itt is a szeretet. Tripitáka. hány szekta és gyülekezet van ma! Olvassuk el Puskás Ildikó Istenek tánca c. az elektronika formálta át úgy a bolygónkat. az Isteni Anya. se támogatást. hogy az emberek nem érdemlik meg. ahogy a hímnemű Jang kiegészítője a nőnemű Jin.URANIZMUS. Nem a hagyományos vallások ellenére jött létre. Ugyanígy. hogy kutatásai soha nem hoznak se pénzt. Mért. Vishnunak Szaraszvatí. nőnemű megfelelője. mert nyitott a szintézisre. stb. Ami a Kvadron. a TeremtőFőisten Purusa duálpárja az anyagi világ-Prákriti. Mért éppen Őt választottam vallásom Istennőjének? Az eddigiekből nyilvánvaló. hitet. a szellemek. de a jót is. és az Anyaszentegyház a Menyasszony. A hindu isteneknek még volt duálpárjuk: Shivának Párvatí. De. mint a Biblia. energiát és titkos szabadságot. Otthon van mindezekben és hálóját a Mindenség fekete éjtengereibe meríti. Az Uranita annak szenteli az életét. a nyitottság. buddhistákat. a csillagok. A világ lehet velünk ellenséges. mint az Univerzum Megszemélyesítője. Többet tud. Védák. a mágia és a vallás is. Hozzá tartozik a csillagos égbolt. Krishnának Rádharáni. Uránia a görög mitológiában a Tudomány Istennője. Mert úgy érzem. nem dogmák határozzák meg a gondolkodását. hanem inkább azok végösszegeként. hogy embermilliók szentelik az életüket a sportnak. múzsája. se elismerést. az Uranitáknak is megvan a maguk jellegzetes tevékenysége: ez a tudomány művelése. megismerje és megértse. Hát akkor az emberiség megjobbítása miért ne lehetne életcél. mint az avatott tudósok. mindenütt falakba ütközik. URANITA VALLÁS Az Uranizmus a Vízöntőkor új vallása. Buddhához Tárá tartozik. A keresztényeket. ellenkezőleg. csak az 6 . tettenérje a csalást. de mi soha senkivel nem vagyunk azok. Isten. a részvét. aki tényleg ennek szentelte az életét. a kereszténység nem? Számoljuk össze. Csak az pillanthatja meg. zsidókat mind-mind jellemzi valami sajátos. mégiscsak a penicillin mentette meg embermilliók életét. Uránia nem más. Az egyetlen megoldás. az újra. Ez a dualitás burkoltan megvan a kereszténységben is: Jézus duálpárja Mária. senki mással össze nem téveszthető tevékenység. Tehát Uránia nem ujjból-szopott lény: többezer éves előképei vannak. hogy minden hibája ellenére a tudomány lesz a világ megváltója. hanem szeretettel megmutatjuk az Igazságot. Persze a tudomány változik. A Tiszta Tudás Tündöklő Prímgyöngye. az ásványok. megnyerni az ügyünknek. Bhagavad-Gíta. amit a bankárok. Neki szövetségesei az elemek és a prímek. Az Uranita elsősorban a tudománnyal foglalkozik. kiegészítője. feltalálók és gyártók képtelenek: ingyen adja tovább a világmegváltó dolgokat. a művészetnek vagy akár a leghétköznapibb mesterségeknek. pénzemberek. Korán. belelát a Mindenség lángoló rajzolatába és közvetlenül onnan merít tudást. és ne csak a rosszat lássuk. A tapasztalat azt mutatja. hanem meggyőzni akarjuk. de Ő már nem hitvesi hanem anyai minőségben. eljegyzi magát a Feladattal. hogy törődjenek velük. az emberek többsége bunkó. hogy a Teremtője se ismerne rá. Tudja. Tóra. vagy bármi más. Nem erővel és nem érvekkel harcolunk. fizika vagy kémia. könyvét! Ebből kiderül. hogy a vallás mennyire változékony dolog! Röviden: az Uranizmus mint vallás egyfajta szerzetesség. Az Uranita egy életre elkötelezi magát. Megteszi azt. aki a többezer éve uralmon levő maszkulin világkép Atyaistenének a duálpárja. a növények.

hogy minden újdonságból azonnal fegyvert csináljon. és leleplezze a csalást. a Business szelleme! Be akar börtönözni minket az anyagi világba. az egész világot. Az Uranita így gondolkodik: Ha eltaposnak. Leszállunk az Anyag poklába. csak hinni kell. Az Uranita tudja: Bárhová veti a sors. kétely nélküli ölést. kémiát. keleti misztikus tanokból kikerekedett holisztikus világszemlélet: az ezotéria. és a hatalom birtokosai nem akarják. Azt a Feladatot kaptam. mint az anyag átlelkesítése. A Legfőbb Ellenség: Ahrimán. a megváltást. alámerültek az anyagivilág poklába. elszakít az örök forrásoktól. a szellemvilágtól. megmentője. egy Krisztus. a hazugságokat. ha világvégével. jobb életet remélve. amelynek első dolga az. ezer alakban születek újjá. világot uraló. hogy segíthessek minden szenvedőn. hogy az átlagember túlságosan is belelásson a kártyalapjaikba. okkultizmusból. álomban és kábulatban akarnak tartani minket. tüzes tóval. saját igazi Önvalójára ébred. És Valakik mindmáig igyekeznek eltüntetni a nyomokat. tud. akkor nem lehet őket mindenféle reklámfogással beetetni. ha egyszer fellobban. tehát nem bűn volt. Ha széttépnek. a szeretetet. Ez így nem igaz. pokollal és Armageddónnal ijesztgetik. tömegpusztító. persze emberi fogalmakkal (ami nagyon nehéz) és a tudományt újjáformáljam. akik súlyos és keserves áldozatot hoztak értünk. A szex. Ezt csak egy gonosz hatalom erőlteti rá. Pontosan ez az Uranita Feladat is! Olyan búvárok vagyunk. hogy az emberek nagy része igenis képes erre. a pornó. átadjam az emberiségnek. világpusztító. Meg akarom mutatni a világnak. Ennek a dolognak a tudományban semmi nyoma. Alászálltak. amit később megbánna. amit láttam és átéltem. amely az éjszakában mutatja az utat a fáradt vándoroknak. könyörtelenül törtet és legázol mindenkit. A tudomány mellett létrejött egy új paradigma. hogy felhozzák onnan a mélybehullt Prímgyöngyöt. elfelejt mindent. Szándékosan tanítják úgy. Nem is tehetek mást. Az Uranita kétely nélkül hisz. hogy az egész életét a tudomány és az emberiség megjobbításának szentelje. Ha valaki Uranita akar lenni. akik lemerültek a tenger mélyére.anyagiakért él. amely a Fénybe visz. Út leszek. Csak akarni kell. A Kék Láng. Amely Isten. A matek ugyanis egészen más dolog. Semmilyen eszközzel nem vehetik rá arra. a parajelenségekből. a többi már magától jön. gyilkolást helyezi előtérbe. aki szeret mindent és mindenkit. hogy itt a Földön sokezer évvel ezelőtt igen nagy disznóságok történtek. Minden a pénz. Az. A Csillagok Gyermekei vagyunk. fénnyel telítése. kegyetlen eszközöket. többé nem huny ki soha. aki: A lények segítője. hogy felszabadítsák és megváltsák az ott sínylődő lelkeket. mert a matek a hatalom eszköze. Ha egyáltalán szóba jön. Erre csak egy szent képes. az első dolga az legyen. és akkor az emberiség kiszabadul abból a rettenetes csapdából. Kilápiszolja az emberből a szerelmet. egy Buddha. Ha a hülye is tudja a fizikát. hanem szellemlények. pokolba vagy mennyországba. a szellemvilág lenyúlása az anyagban sínylődő lényekért. mint Uranita. Az embernek nem ez az alaptermészete. amibe önként sétált be. az ember semmi. Az erőszakfilmek és a horror korlátlan hegemóniája erre való. hogy a Tudás kulcsa a matematika. hogy megváltoztatja a matekhoz való hozzáállását. minden ellenszolgáltatás nélkül. cselekszik és megvalósít. Én. Elviselni a tehetetlenséget. hogy mindent. Szeretni kell az embereket. hanem egy misszió. újjászületésbe vagy végleges megsemmisülésbe. Fáklya leszek. Ezt a Gonoszt kell legyőzni. Mintha nem is lenne. hiszen vannak előző életbeli emlékeim. És eközben ő maga is megvalósul. Ádám és Éva nem bűnösök. átél. Mi hozzuk a szabadulást. ő mindig az marad. Az emberiség fejlődéstörténete pedig nem egyéb. hiszek az újjászületésben. gonosz hatalom legyen. az erotika úgyszintén. hogy eredendő bűn. Az Uranita nem fél. csak negatív 7 . a kirekesztettséget. ha elégetnek. amit úgy hívnak. növényeket. hogy olyat tegyen. Däniken kutatásai meggyőztek arról. kárhozattal. amit az iskolában tanult és nyitott egy egészen új világ befogadására. hogy ne szeressék. hogy soha ne ébredjünk rá az igazi Önvalónkra. és a gépies. állatokat. Miért vallás az Uranizmus? Mert csak a rendíthetetlen hit képes az embert arra rávenni. Tudjuk. ne ilyen embertelen.

minősítéssel. Hogy az ember ezt képes legyen elviselni. a Káoszelméletet. Legtöbben titokban dolgoztak. se faji. Isten áldjon! 8 . Szegénységi fogadalomban él. Végezetül hadd mondjak egy vallomást. nem lesz a rothadás párkáinak martaléka. ezért teszi. az Út végén. de egy szívbéli szerzetes még erre sem blazírozik! Egyszerűen szereti Istent. mert semmi se hiábavaló. A Te utad is a Fénybe visz. akár nem. Most az Internet változtatott ezen. Hát valami ilyesmi az Uranita is. és majd ott. mekkora kerülőkkel. Szeretek minden lényt. Szeretlek téged is. annak folytatása lesz. Mindegy. Nem kérek tőled többet. Azok a dolgok. ha idáig el bírtad olvasni az írásomat. lesajnálóan beszélnek róla. A szerzetes Istent szolgálja. nem baj ha megvan a magad vallása. Tudja. pl. hogy ezek az emberek mégis képesek voltak megvalósítani az új tudományt. akkor valami rokon húrnak rezdülnie kell benned is. Nem rekesztek ki senkit se vallási. nem fog elhalni a bús csendben. Mi van a mai. mellékösvényekkel. Ennek az az ára. vagy akár az ellentáborba tartozol. minden tettét neki ajánlja. hogy amit elkezdtem. se más alapon. Hát ezért kell Uranitának lenni. hogy azon kell csodálkoznunk. Utunk a Fénybe visz. Ahogyan a Krishna-hívő állandóan Krishnára gondol. Szabadon választasz. a Fényben találkozunk majd mi is: Te meg én. friss dolgokkal? Hol keressem? A renegátok számára eddig semmilyen hivatalos publikálási lehetőség nem volt. Ezek a 20 éves dolgok csak most kezdenek beszivárogni a köztudatba. Nem baj ha nem akarsz Uranita lenni. akár hozzám tartozik. amik az elmúlt 20 évben előrevitték a tudományt. meggyőződése. hogy majd elnyeri égi jutalmát. hogy mindent ingyen publikálunk. és az állásukkal játszottak. amit tesz. olyan méltatlan fogadtatásban részesültek. kedves olvasóm. és ez nekem elég. Ha idáig elolvastad. Hiszem.

azaz a nagyenergiájú részecskék. vagyis a Közvetlen Út! Láthatjuk. szekta megjelenése. szívből jövő. Szakítsanak a hagyományokkal. az elemzést a szintézisnél. a víz és a levegő megannyi rezgő molekulából és atomból áll.. A közösségek legfőbb összetartó ereje az. Ezek egy része afféle reakció: még a régi. hagyják ott a hagyományos vallási közösségeket. mint Síva tánca. ami a régieket jellemezte. ne politizálj. A homok. amiben a mai ember kénytelen élni. a Mindenség Megszemélyesítője. tetteidet ajánld fel Istennek. Csak a mi könyveinket. Sixtusi kápolna. az is. Al Hambra. Milyen ősi civilizáció tudásából merítettek? Egy olyan civilizáció. a maszkulin értékek túlhangsúlyozása folyik. hogy ők mások mint a többiek. Szent Péter Bazilika. Eszközeik a totális uralom az anyagi. A XX. tartózkodj a nemi élettől. Kb. Isten női fele. hogy mi kell neked. ökológiai morális és spirituális krízis időszakát éljük.. hanem a Tudás és az Átélés. gyermeki hit. amely nem más.állat. A vörös diktatúrák. a kommunizmus. a testi. de láthatjuk és át is élhetjük az energia-zuhatagként ránk özönlő kozmikus sugarakat. és mi tudjuk. légy vegetariánus. Látjuk. a különféle részecskék keletkezését és pusztulását. Pieta. és amelyhez képest ezek a vallások valóságos felüdülést jelentenek: hitet. a Teremtés és Pusztítás kozmikus energiatánca! A hinduk többezer éve tudják ezt. a fasizmus. Ugyanakkor tanúi lehetünk egy óriási evolúciós mozgalom kezdetének is. hogy a testünket felépítő atomok is részt vesznek ebben a kozmikus energiatáncban. a racionális tudást az intuitív bölcsességnél.és emberáldozatok. Tadzs Mahal. a tudományt a vallásnál. amelyek útjuk során számtalanszor ütköznek a levegő részecskéivel. érezzük a tánc ritmusát és halljuk a hangját.. Másrészt a mai emberből már hiányzik az az őszinte. a versenyt az együttműködésnél. mert mind gonosz varázslattal van telítve. Nem más ez. A régi vallások kultúrateremtő vallások voltak. Földünkön többezer éve a Jang. Csodálatos templomok.A FIZIKA TAÓJA Fritjof Capra könyve a modern fizika és a keleti miszticizmus közti kapcsolat feltárásáról szól. a sziklák. Ne nézz TV-t. hogy ez is. Gondolataidat. hova juttatta ez a felfogás a világot! Ez az egyoldalú fejlődés riasztó stádiumba lépett: a társadalmi. A természet körülöttünk és bennünk gigantikus táncot jár. az emberi kultúra felbecsülhetetlen értékű darabjai. Grafikonokból és matematikai képletekből tudjuk ezeket. Az egész Távol-kelet egy csodálatos mesevilág! A japán kertek és szentélyek tisztaságát mi európaiak csak irigyelni tudjuk! A mai vallások inkább kultúrapusztító vallások. mely talán a mienket is messze meghaladta! Kik voltak Ők? Az Atlantisziak? Vagy idegen bolygóról érkeztek? Lehet. A hívőket arra inspirálják. század aztán a hanyatló Jang végső tombolásának kora. A hozzá vezető út már nem a vakhit és az áldozás hagyományos formái: étel. mint a Jin ébredése! A legnagyobb mélység legalsó fokán felragyog az Isteni Fény Magja! Ez a Fénymag Uránia. életedet. zsarolásokkal próbálják kordában tartani. és nagyon sok új vallás. hogy korunk egyik jelensége a hagyományos vallások reneszánsza. szakíts a családoddal és minden világi csoporttal. Többre tartottuk az önérvényesítést a beilleszkedésnél. a lelki és a szellemi élet felett: vagyonodat add a gyülekezetnek. Jang középpontú világképet akarja korunk emberére erőltetni. célt és értelmet adnak az embereknek. mert ezek a Sátán Nagybabilónjának a részei. a 9 . ezért az embereket ijesztgetéssel. mecsetek. de szellemi megtapasztalás révén nemcsak tudhatjuk. ezek pedig megintcsak részecskékből tevődnek össze. Láthatjuk.. festmények. folyóiratainkat olvasd. a közvetlen egyesülés Istennel. A Föld légkörét szüntelenül bombázzák a kozmikus sugarak. ne olvass újságot. mert ez már megtisztított szellemi táplálék. jobban mint te magad. amelyek kölcsönhatásuk során más részecskéket hoznak létre vagy semmisítenek meg. ez a mai modern vallások szellemi arculata. Az igazi hitet felváltotta a fanatizmus. hogy égessék el a könyveiket. 2000 éves. a gyarapodást a megőrzésnél és így tovább. Sikereik egyik oka az a szellemi üresség.

hogy magunk sem adhatunk bölcsebb tanácsot annak. hogy pontosan mi az a Szamjama. az rögtön átlát a szitán. térelméletek tették szükségessé. amely kapcsolat mind nagyobb jelentőségre tett szert. hogy többrétegű burok veszi körül őket. Kína és Maó. Akinek szellemi látása van. hanem. 27: A Holdra alkalmazva az égitestek természetrajzának megismerését eredményezi. orránál fogva vezetni. büszke európaiaknak mire kellett még ezer évig várni? Meg fogjuk még érni. Már csak az a kérdés. a hippimozgalom. a 4. Minden azzal kezdődött. annak nincs szüksége vakhitre. a Hinduizmus világnézeti rendszerével. amely a világörökség jelentős részét pusztította el. sőt ha alaposabban a mélyére nézünk. akik szó szerint próbálták értelmezni. Én magam tanúsíthatom. A modern fizika radikálisan megváltoztatta ezt a képet. és jobban megnézve e fénypontokat. mint Newton gravitációs elmélete. amikor a kvantumelméletet és a relativitáselméletet együttesen alkalmazták a szubatomi részecskék keltette erőterek leírására. azt nem lehet becsapni. az egészség és gyógyítás holisztikus megközelítésének újrafelfedezése. 28. a Buddhizmus. amikor Einstein kapcsolatot teremtett a gravitációs mező és a tér geometriája között. a horgot. a többezer éves misztikus tanok tekinthetők akár a modern fizika korabeli leírásának is . irányt változtatnak. ahogyan azt Newton felfedezte: A Hold mozgásával összekapcsolva! Íme: Patandzsáli III. Ezt az átalakítást az ún. a női egyenjogúság. észreveszi a csalást..u. a „kulturális forradalom”. hogy a veszélybe került hatalmát bármi áron megtartsa. hogy piciny fénypontok úszkálnak ide-oda. Itt most nem az a kérdés.ha figyelembe vesszük az akkori ember érzésvilágát. ütköznek. Nem véletlen. 10 . és messze elkerüli! Fritjof Capra legnagyobb felismerése az. hogy az új szekták annyira tiltanak mindenfajta spirituális kapcsolatot! Az ok világos: akinek valódi szellemkapcsolatai és tapasztalatai vannak. hogy az üres térben szilárd. fogalmait és mindennapi tapasztalatait. Most a Fizika Taója egyik fejezetét idézzük: Üresség és forma A klasszikus mechanisztikus világnézet azon az elképzelésen alapult. fogalmai és leíró rendszere tökéletes összhangban van a kínai Taó. hogy a meditáló ember látja a Brown-mozgást. mégpedig pontosan úgy. Nézzünk az égre pár percig: magunk is láthatjuk. mind a Jang törekvése volt arra. elpusztíthatatlan részecskék mozognak. hogy nekünk. A másik oldalon viszont megjelennek az ébredező Jin jelei is: a nőmozgalmak. láthatjuk.. a miszticizmus iránti érdeklődés növekedése. a Földünk ökológiai egyensúlyának megőrzésére irányuló törekvések.Pol Pot rezsim. a beetetést. Nemcsak a részecske fogalmát értékelte át teljesen. aki a bolygók mozgását akarja tanulmányozni! Newton pont a Hold mozgásának tanulmányozásával fedezte fel a gravitáció törvényét! Patandzsáli Kr. rész 26: A Szamjama a Napra alkalmazva a Világegyetem megismerését adja meg. szerkezetük van. Vagy ez is szándékos porhintés volt? Az elrejtés eszköze. Pinochet. és pláne fejőstehénnek használni. vagyis a levegő molekuláinak kusza mozgását. hogy a modern fizika eredményei. A világ minden szinten tükrözi önmagát! Patandzsáli Jóga-szútráiban le van írva Kopernikusz Heliocentrikus világképe éppúgy. században élt. A sarkcsillagra alkalmazva az égitestek mozgásának az ismeretére vezet. Akár az emberiség teljes kipusztítása árán is! Na ennyit a Jangról. hogy a Mágia és az Alkímia tanai is igazak? Csak azok buktak bele az értelmezésbe. hanem az üres tér klasszikus fogalmát is módosította.

kevésbé folytonos pályát ír le. amelyek jönnek és szertefoszlanak. században. illetve a teli és az üres. hanem egymásban van. A kvantumfizika másik döbbenetes felismerése az. Megváltoznak a metrikus viszonyok. összetevődni. egy meg a B helyen. ehhez meg kell tenni a távolság felének felét. az időviszonyok. Az elektromos mező olyan állapot a töltött testet körülvevő térben. valamint az elektromos és a mágneses mező fogalmát. egyszerre van jelen a térben mindenütt. bármely töltés megjelenhet áramként. hogy a test maga is csak az üresnek hitt. és ebben a görbült téridőben másként terjed a fény. Ezzel megszűnt a különbség a szilárd részecske és az áthatolható erőtér közt. hogy egy véges és korlátos test sorra végigsétál egy üres tér pontjain. A mágneses mezőket mozgó töltések keltik. másként mozognak a testek. A rezgő elektromos és mágneses mezők rádió. amit a régi misztikusok évszázadokon át oly hiábavalóan kerestek! Hiszen akkor az univerzumban levő bármely két elektron össze van kötve egymással! Ha valami történik az egyikkel. csak a látható megnyilvánulása korlátos. nem lehet éles határt húzni két test közt: egymásba nyúlnak. képes két lyukon egyszerre áthaladni és képes interferálni. először meg kell tennie a távolság felét. hogy egy többé . valójában erőterekkel és térgörbülettel kitöltött vákuum állapotmódosulata. akkor a nyíl az A pontban indulva máris ott van a B pontban is. A hullám viszont kiterjedt. A tömegek maguk körül meggörbítik a téridőt. egylényegűek. erről szempillantás alatt az összes többi is értesül! Hát nem ugyanaz ez. A Démokritoszi és a Newtoni atomizmus két alapvető fogalma volt az anyag és az üres tér. A korpuszkula pici és pontszerű. és ez a térgörbület visszahat magukra a testekre. De két mező már lehet egy helyen! Az Általános relativitáselmélet szerint a test meggörbíti a téridőt. mint a Lények Egyetemes Közössége? Minden lény szervesen összetartozik. Zénón szerint egy nyíl el se tud indulni. Minden tömeggel rendelkező test létrehoz és érzékel gravitációs mezőket. A mező fogalmát Michael Faraday és James Clerk Maxwell vezették be a 19. vagy másfajta elektromágneses sugárzásként mozognak a térben. nem lehet eldönteni. tehát még meg se moccant. hogy egy elektron az A helyen van. Csak annyit mondhatunk. energiakoncentrátumok. hanem úgy. hogy valójában mindvégig jelen van minden pontban. mint a téridő görbületének hatása. máris végtelen sokat kell lépnie! Ha viszont a testek határtalanok. aminek következtében a részecskék elvesztik egyedi jellegüket. A gravitációs erő nem más. Nem más ez. mint a mező helyi sűrűsödései. és az ennek következtében keletkező mágneses mezők más mozgó töltésekre hatnak. Gravitációs térben lelassul az idő. Így a testek túlnyúlnak a saját határaikon. hogy az anyagi testek áthatolhatatlanok. hogy az elemi részecskék egyszerre korpuszkulák és hullámok. hogy két azonos típusú részecskét lehetetlen megkülönböztetni: két elektron tökéletesen azonos. hogy eljusson az A pontból a B pontba.Ezekben a kvantum-térelméletekben már elmosódik az eddigi éles határ a részecskék és az őket körülvevő tér között. Minden test görbíti a teret. és az üres tér is roppant fontos dinamikus tényezőként jelenik meg. A részecskék nem egyebek. amely erőt fejt ki más töltésekre ebben a mezőben. minden mindennel összeér. A kvantumfizika egyik legmegdöbbentőbb felismerése az. A mozgás nem úgy zajlik. hogy leírhassák vele az elektromos töltések és áramok közt ható erőket. mint az abszolút és tökéletes metafizika felfedezése a való világban! Ez az. A relativitáselmélet sokkal elegánsabbá tette az elektrodinamika szerkezetét azzal. a távolságok. egymásba hatolnak. amely úgy terjed tova. áthatják egymást. minden mindenre hat. Ez abból a mindennapi tapasztalatból lett leszűrve. tehát elektromos áramok. Mivel minden mozgás viszonylagos. mert ahhoz. melyik van az A helyen és melyik a B helyen. Ez megoldja Zénón paradoxonait is. ő maga a téridő görbülete! A test és a tér nem elkülönülten van jelen. úgy mozog. sőt. és így az általa keltett elektromos mező mágneses mezőként jelenik meg. sít. és feloldódnak a mezőben. ezért nem szabad ártani 11 . nem lehet egy helyen egyszerre két tárgy. csak az arányok tolódnak el.vagy fényhullámként. hogy egyesítette a töltés és az áram. A mező fogalmát kiterjesztették a gravitációs erőre is.

hogy ez a mindent átható alapvető entitás az egyetlen létező valóság. A hinduk Brahmanját. és minden élet forrása. Mind a fizikusok szubatomi világa. amelyek keletkeznek és elenyésznek a mozgás és az energia véget nem érő táncában.mondja Csuang-Ce. kitöltetlen.fogalmával. A kvantummező ezzel szemben jól meghatározott fogalom. a buddhisták Dharmakáját. (Cshándógja Upanisád). és a taoisták Taóját tekinthetjük talán a végső. A mezőfogalom megjelenését követően a fizikusok arra törekedtek. A hivatalos fizika minden nagyszerűsége ellenére sem vesz tudomást ugyanis a szellemvilágról.. amely nemcsak a fizikában tanulmányozott jelenségeknek szolgál alapjául. Itt a Taó a dolgok végső természetét. ideiglenes megnyilvánulásai.még egy rovarnak sem. és ugyancsak ürességnek nevezik. A Brahman: öröm. és szembeszáll minden leírással és meghatározással. Aki kardot ránt. amely szintén ürességet vagy űrt jelent. A keleti misztikusok valóságát azonban nem azonosíthatjuk a fizikusok kvantummezőjével. Dinamikus és átmeneti jelenségek. és ennek a valóságnak minden megnyilvánulása csupán átmeneti jellegű és illuzórikus. mint az üresség. üres. Lao Ce szerint az edény üres. az ürességből is formák végtelen száma keletkezhet. 12 . a parajelenségekről és az energia-kicsatolásról. amelyeket az űr fenntart egy ideig. alapvető entitás átmeneti. Nézetük szerint ebből az élő űrből születik a jelenségek világának minden formája. és ez az üresség adja meg az edény lényegét. amely magába foglalna minden fizikai jelenséget. Az öröm valójában ugyanaz. hogy ezzel az egyetemes mindent-leírással várni kellett a Kvadromatika megjelenéséig. azt.) Az ég taója az üresség és formanélküliség . ezért nem rendelkeznek semmiféle alapidentitással. miszerint a fizikai dolgok és jelenségek egy mindent átható. amely a fizikai jelenségek némelyikére ad csak magyarázatot. kémiai és biológiai jelenség végső alapja. és következésképpen túl van minden fogalom és gondolat szabta határon.. A Brahman: üresség. mint ahogyan a szubatomi részecskék sem. Az üresség végtelen teremtőképességet rejt magában. Ezt az ürességet azonban nem szabad semminek gondolni. Az az elképzelés. mert az Egyetemes Energiamező révén erről azonnal értesül minden lény. Igazából ez minden forma lényege. (A Taó eredeti jelentése: Út. Eképpen a keleti misztikusok ürességfogalma könnyen összehasonlítható a szubatomi fizika kvantummező . mint a karma törvénye! A buddhisták 2500 éve tudják ezt. Einstein elméleteihez hasonlóan a keleti misztikusok is úgy tartják. hogy vizet vagy ételt lehet bele tenni. a folytonos születés és halál világa. Az Upanisadokban ezt olvassuk: A Brahman: élet. Mivel a világ dolgai az űr átmeneti megnyilvánulásai. Ám a kettő párhuzama mégis szembeötlő és elgondolkodtató. Az igazság az. Jézus így beszél erről: Amit vetsz. Az üresség pedig igazából nem különbözik az örömtől. Hasonlóképpen a taoisták is végtelen teremtőképességet tulajdonítanak a taónak. ami pedig szerintem minden fizikai. hogy a különféle mezőket egyetlen mezőben egyesítsék. A keleti világnézet szerint a jelenségek alapjául szolgáló végső valóság túl van minden formán. nemcsak a kvantumtérelmélet egyik fő sajátossága. Akárcsak a kvantummezőből. mert a misztikusok valósága világunk minden jelenségének lényege. egyesített mezőnek. hogy formanélküli. A buddhisták ugyanezt az eszmét fejezik ki a Szúnjatá fogalmával. majd végül magába szippant. azt aratod. megnyilvánulási formáját jelenti. Ezért mondják gyakran. mind pedig a keleti misztikusok jelenségvilága a szanszára. hanem minden létező jelenség végső alapja. és ez nem más. hanem a keleti világnézet központi gondolata is. a hinduk még régebb óta. kard által vész el. A misztikus üresség érzékelhető megnyilvánulásai sohasem statikusak és tartósak.

Az Én a Tükör magja. Tűz. Aki nem ismeri fel a lényegi összetartozását a többi lénnyel. Aki Istent keresi. stb. úgy gondolják. A Megvilágosodás akkor következik be. én vagy te.AHAMKÁRA. Pedig ő a mindnyájunkban jelenlevő Örök Isteni Énről beszél. Levegő. Amellett a tükrön keresztül kiléphet. mert minden verseny lényege a Highlander-elv: Nem maradhat. csak egy! És az az egy csak a többi letaposása. hogy rablásával önmagát fosztja ki. Hazugság és öncsalás! Sokkal többet tehetünk. Srí Rámana Mahárisi szerint a legfontosabb kérdés: Ki vagyok én? Állhatatos elmével kell kutatni. az Ahamkára. az énünk közénk és Isten közé áll. Ezért minden teremtett és megnyilvánult lény belső lényegében egy és ugyanaz. az Önvaló. legázolt. mert egyek vagyunk. legfeljebb csak egy kis cigizéssel. Elme (Manasz). egy tőlünk független és különálló személyről jelenti ki. zsarnoki hatalommá válik. Ezt a nyolcadik elemet így is nevezik: Éncsináló. Mindent Magábaölelő Isteni Szeretet fókuszba gyűjtött ereje. az a megvilágosodás. 13 . az Igazság és az Élet. Ő rendezi egységes egésszé a külvilág tükörképeit. ott keresse ahol van: Önmagában. A médiák csak a győztest mutatják. Elszakít a szeretteinktől. a testtel. és nem veszi észre. honnan ered ez az én. teremtőerővel bír. Ezért jelentése attól függ. a test. hogy az Én mindössze az a szűk burok. amely az Én lakhelye. Értelem (Buddhi) és Külön Énség (Ahamkára). csak ő tündököl a fényben. úgy mutat Isten irányába az az ujj. hogy hát én nem is szennyezem a környezetet. Róla beszél Jehova. Mindegy hogy ki ér célba. elmúlt és jelenlegi életünkben! Könnyű azt mondani: nem is volt előző élet! Könnyű magunkról lerázni a terhet és a felelősséget azzal. na meg én is autóval pöfékelek át a városon. fókusza. AZ ÉNSÉG PRIMGYÖNGYE A Bhagavad-Gíta szerint nyolc őselem van: Föld. A Te: az Én tükröződése a külvilágban. Éter. amikor az Ént korlátozottnak. a Mindent Tükröző. és azt mondom: Én. eltiport. Ez az önfeláldozás alapja. hiszen az elpusztított élővilág. Ami Egyetlen. a mások kárára. amikor az én felhője eloszlik. Ezért az Én: Isten Tükre. sokkal többet! Végső soron minden rajtunk múlik! Ha nem vigyázunk. Amikor az ember ezt felismeri. amikor kijelenti magát a Bibliában: Vagyok. mint egy ádáz és gyűlölködő harc a pénzért. Illúzió csak akkor jön létre. behatároltnak gondoljuk. Róla beszél Jézus. mindenki más: vesztes. abban megszűnik minden versenyszellem. Aki ezt megérti. gonosz. Az énség nem illúzió. eltűnik az én. És akkor egyszer csak elolvad. és feltűnik mögötte az én-én. Nem más ez. örökkévaló és elpusztíthatatlan. A Kvadromatika szerint az énség benne van mindenben. Valójában az Én a Mindenség határáig kiterjed. ellenünk hangolja az egész világot. hogy Jézus ezt önmagáról. megcsonkított és megnyomorított lények millióit. ó. az önző módon cselekszik. a másságban. aki vagyok! Jézus szavait félreértik. mint az Énség Prímgyöngye. A hindu felfogás szerint az énség elkülönülése csak illúzió. Valójában az Én formálja a világot a saját képére. Mindenki önmagát látja benne. kiáradhat a világba. A versenyszellem veszteseket termel. amikor ezt mondja: ÉN vagyok az Út. Ez a mi belső isteni énünk. az atomoktól a csillagokig. és az életünk nem lesz más. és egyre rémületesebb tettekbe hajszol bele. elpusztítása árán juthat célba! Csak egy győztes van. ki mondja. egoista rablógazdálkodás büntetése! Mi magunk tettük ezt. az egoizmus. amely abból a tévhitből fakad. amellyel önmagamra bökök. Víz. Ez Isten Egyszülött Fiának igazi jelentése. Az Én: tükör. Ahogyan a Holdra mutató ujj iránya megmutatja a Holdat. De árnyékában eltaposott szenvedők milliói vacognak! Az Én árnyéka az önzés. kire alkalmazom. Ezért a Te igazi jelentése: Te is Én vagyok. vagy Hamis Egó. azonosítjuk annak látható formájával. az ózonlyuk és a technocivili többi rettenete mind az önző. az Énség Prímgyöngye önző.

Ki lehet szállni a játékból. A TV-filmek tele vannak erőszakkal. és pénze is lesz. melynek ne lenne célja és értelme. akkor ez figyelmeztetés: valahol letért a jó útról. Talán csak hallgatott egy rossz tanácsra. 14 . és habozás nélkül feláldoz mindent ha kell. nem ismer megalkuvást. a jobb falatokért. a dolgok elrendeződnek körülötte és benne. Önmagát is. Nincs szenvedés. vagy önző. sem ember nem kényszerít minket arra. épp annyi amennyi kell. Mégis azt mondom: Rajtunk múlik! Mi választunk! Sem Isten. Aki önzetlenül. Ha így alakul az élete. autóért. állásért.pozícióért. Mindezt pedig: A Semmiért! Nincs munka. A végén eladjuk az öröklétet egy tál lencséért. elvakult módon csinált valamit. melyet hiába végeznénk. széles skáláját kínálják a bűnözés minden formájának. hogy ilyen filmeket nézzünk. hogy ostoba módon odadob mindent. annak minden körülménye megteremtődik. azt az egész Univerzum segíti ebben. a segítői megjönnek. hogy hogyan éljük helyesen az életet. gyilkossággal. csak arra nem adnak választ. De ez nem azt jelenti. a barátait. és végül belerokkan. A gyerekeink ezen a kultúrmocskon nőnek fel. becsülni és tisztelni fogják. Az ilyen ember abban különbözik a balektól. Soha nem késő elkezdeni. hogy következetesen és célirányosan végzi az Isten által rábízott munkát. szeretni. a családját. a rontást. ellenszolgáltatás nélkül végzi munkáját. beengedte életébe a Gonoszt.

állapotban van. ez alapvető létfeltétele. és a 2. ez táplálja a testet. számú az A. 15 . Ez abból áll. és ez épp a kicserélődési kölcsönhatásban realizálódik. Emiatt nem tudunk megkülönböztetni két elektront. minden anyag szüntelenül cserélődik. mint a lehető legmetafizikusabb telepatikus kapcsolat anyag és anyag közt! Hiszen az Univerzum bármely két elektronja ilyen kicserélődési relációban áll egymással! Létezik tehát közvetlen információs csatorna bármely két elektron közt. azt tudják a belőlük felépülő élőlények is! Tehát a telepátia léte bizonyított tény. A Kvadromatika új felfedezése az. mint a mobiltelefon.. annál gyakrabban kicseréli az állapotát. folyók is élnek! (Hálistennek a Tisza is kezd éledni. Mert ugyan már. Az élőlény minden atomja kicserélődik egyszer. mint ma a mobiltelefon. hogy egy fánál vagy egy korallzátonynál ez nem olyan szembeötlő. mint az ún. Ez a kicserélődés egy áramlást hoz létre. de azért így van. az élet megértése enélkül lehetetlen. és az Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon épp erre való. Minden élőlény végez anyagcserét. ez az aura. akkor a telepátia olyan mindennapos dolog lesz. és amit az elektron tud. A hozzájuk kapcsolódó babonák nem egészen alaptalanok. állapotban. sőt stacionáris sem. vagy a TV?! Minden test végez anyagcserét. Az áramlási mező egy felhőt képez a test körül. Emiatt az élőlény nem lehet statikus képződmény.) A Kvantumfizika ismeri a Kicserélődési Kölcsönhatást. amit elementálnak hívnak. számú elektron az A. két elektron minél közelebb van egymáshoz. A híres drágaköveknek sorsformáló erejük is van. Az élőlények működésében szükségszerűen jelen van a káosz. Az élőlények tehát dinamikus rendszerek. sőt egy kristálynak lelke is van. bolygók. épp az a kvantumfizika bizonyítja be. számú lesz B. De egy kavicsnak is van aurája. kövek. és ez a két szituáció periodikusan cserélődik. számú elektron a B. felhők. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! Nemcsak az eddig élőnek hitt élőlények. de a kristályok. amely olyannyira átformálta a XX. mitől misztikusabb a telepátia. vagyis először az 1. a 2. jelentése táplálkozás és ürítés. hogy pl. Szükségszerűen fejlődik. Az élőlények aurája sokkal élénkebb és aktívabb.ANYAGCSERE. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. és kapcsolatba is lehet lépni vele! A gyógyítók ezért szeretnek kristályokat használni. majd az 1. állapotban.. századot! Ha közvetlenül. melyeken szüntelenül energia áramlik át. Lehet. mert pillanatok alatt valamennyi elektron ugyanezt a címkét viseli! És ez igaz minden más típusú elemi részecskére is! Ha alaposabban mélyére nézünk ennek a dolognak. nem tudunk címkét ragasztani rá. akkor ez nem egyéb. élettelen tárgyaké. tart valahová. a TIP áramlását. KICSERÉLŐDÉSI KÖLCSÖNHATÁS Az anyagcsere eredetileg biológiai fogalom. technikailag tudjuk hasznosítani a Kicserélődési Kölcsönhatást.

vagyis az élet kifejeződései. helyzetének összefüggéseire valamely konkrét ponton célzó álmoktól eltérően az archetípusos álmok személyfölötti természetűek. Honnan származnak az Archetípusok. amely numinózusan. gyermekarchetípus. Az archaikus ősképeket „mint az ösztön saját magáról alkotott látását avagy önleképzését” könyvelhetjük el. Az archetípusos álmok. amennyiben a lelki élményt rendezik s bizonyos alapminták szerint igazítják el a tudattalanban a képeket és motívumokat. hogy embereket archetipikus képek mintegy hatalmukba ejtenek. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. Utóbbi főleg pszichodinamikus hatásokban. Többnyire idegenszerűnek élik meg az emberek az ilyen archetipi16 . Jézus jön és meggyógyít) lelki élethatalmakként ajánlatos őket tisztelnünk és komolyan vennünk.) Az Archetípus további megértéséhez alapvető jelentőségű képi s egyben dinamikus aspektusa. amelyeket Archetípusoknak nevezett el. a fantáziában vagy az életben feltűnik.G. A személyes élmények körében az elmondottak példának okáért úgy aktualizálódhatnak. Az Archetípusok nagyon közel állnak az ösztönökhöz mint a cselekvés tipikus formáihoz és a reagálás ismétlődő módjaihoz. azt véghez is viszik. vagy ősképek? Eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. atya-. ez az archetipikus álom esetében nem lehetséges.ARCHETÍPUSOK Az Archetípus fogalmát C. Életünk fontos átmeneti szakaszaiban jelentkeznek (mint pl. (Az önleképzést azért emeltem ki. csak ha feltételezzük. hosszú évek álomlélektani tapasztalatai és mitológiatanulmányozása után. amelyek személyi tapasztalatokat tükröznek. stb. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. anya-. mondjuk az ördög) „megszállottjai” lesznek. Az Archetípusok nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. Archetípusos álmok: Az álomlátó személyes élettörténetének. életünk delén vagy a halállal szemközt). Maga az Archetípus pszichoid tényező. örökletes képek és szimbólumok.) Az archetípusok láthatatlan és nem szemléletes hatótényezők az ember tudattalanjában: a psziché felépítési dominánsait képezik. hanem az „egész”-ség. Páciensei sokféle rendű és rangú álomképeiben. animus és anima. mely úgyszólván a pszichikai spektrum láthatatlan. Minthogy az ilyen archetipikus képzetek egyrészt neurotikus kórképeket vagy akár pszichotikus zavarokat is kiválthatnak. Míg az ösztönök a magatartás alapformáit képezik. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. -motívumaiban alapmintákat és -struktúrákat ismert fel. s nemritkán költői formájúak és szépségűek. utóbbi különböző archetipikus képekben fejeződik ki (mint pl. vagy mitológiai képzetek (mint. s megadják a megjelenő képek felépítési vázát. Ám nem csupán lélekgyógyászatilag nagy jelentőségűek az archetipikus képek. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. individuáció és önmegvalósítás tekintetében is. másrészt pedig gyógyhatásúak lehetnek (pl. Előbbi az emberi lélekben lakozó struktúra. különösképpen mély benyomást keltenek. melyek elrendezik a lelki átélés mikéntjét. hanem ezek megjelenési és alakot öltési lehetőségei: készenléti rendszerek. hiszen azok a lelki élmény rendezői s a pszichikus folyamatoknak központosodásra és célra irányulást kölcsönöznek. a serdülőkorban. Meg kell különböztetnünk a nem szemléletes archetípust és az archetipikus képet. ibolyántúli részéhez tartozik. valamint archetipikus képek lenyűgöző erejében mutatkozik meg. mert ez a modern káoszelméletben és a Mandelbrot-halmaznál kulcsfontosságú alapfogalom! A Kvadromatikában mint Önegymástükrözés jelenik meg. Jung vezette be. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. Míg a kompenzatív álmok s az összes többiek. sajátos „befolyást” vagy olyan erőt hoz magával. Az Archetípusok nem öröklött képzetek. az álomgazda személyével értelmezhetők. amelyeket más kultúrákban nagy álmoknak is neveznek. Bizonyos archetípusok már az állatoknál is előfordulnak. az Archetípusok a nézet alapformáinak nevezhetők.

ahol a szellemvilág be tud hatolni az anyagi világba. Ha az alvó személy alvás közben metastabil kritikus állapotba kerül. És nemcsak az embereket.kus álmokat. Minden ember találkozik a szentséggel. vallásokból s az emberiség más személyfölötti hagyományaiból. a mag uralkodó. és úgy működnek mint a túlhűtött folyadékba dobott pici kristálymag: az egész folyadék eköré a mag köré kristályosodik. de minden lényt! Ez a Lények Egyetemes Közössége egyfajta Bio-Internet: a puszta léténél fogva minden lény kapcsolatban áll vele. Ki a szerelemben. felemelkedésekkel és aláhanyatlásokkal teli útját. Az Archetípusok a Kvadromatika szemszögéből: Úgy tűnik. és alámerült a mélységekbe. az extraszenzoriális érzékelés. belső mozgásformája. hogy az atomtörzsek szabályos rendbe tömörülnek. Ez a személyes tudattalannál mélyebb réteget jelent. amiben rokon rezgés van. amelyeknek azonos a struktúrája. Az ember egy sziklabarlangba befalazva sincs egyedül: sorsa az egyetemes emberiség sorsa. az a gondolat kilép a fejéből és elterjed a világban! Minden ember sorsában van valami archetipikus. de valódi hős: Naphérosz. Aki látja a karma egészét. gondolatai. Matematikailag igazolható. ki a munkájában. de egy bizonyos értelemben már az élő jelleg puszta ténye elég egy ilyen összekapcsolódáshoz. hogy egyedei szabályos térbeli rendben helyezkedjenek el. és ezen keresztül tudnak az egyes lények tőlük időben és térben távoli eseményekről értesülni. az tudja. aki bejárja a Nagy Kör szárnyalásokkal és bukásokkal. amely nagyjából egyforma egyedekből áll. ha a térben fényévek választják el őket. A Kollektív Karma Tükrében minden lény ugyanannak az egyetemes mintának a tükörképe: Isten tükörképe! Ezt jelenti az. Ha kigondol valami nagyszerűt és rögtön utána meghal. Az Archetípus nem más mint egy Bozon-kondenzátum. ökoszférába tömörülő élővilág egésze is ilyen bozonkondenzátum! Ennek neve: A Lények Egyetemes Közössége. Ez a telepátia. hogy az emberiség esetében is kialakuljon afféle belső bozon-kondenzátum. A térbeli távolság csupán egy fázistényezőt jelent. aki a csillagokból jött. sőt az élőhelyekbe. hogy a morfogenetikus Pszi-térben minden olyan dolog szoros kapcsolatban áll egymással. Általánosabb értelemben kristályrácsot alkot minden olyan anyaghalmaz és csoportosulás. vagyis rezgésspektruma. érzései. Ez éppen a kollektív tudattalan! Az élővilág bármely más faja is ilyen. Az archetipikus álmok a kollektív tudattalanból erednek. vagy a Megváltó Elixírt. meghatározó erővé válik. és az elektronok mint egy folyadék töltik ki az atomok közti teret. A buddhista részvét e közösség minden tagjára kiterjed. örök érvényű. sem pedig képzettársításaik segítségével maguk megfejteni. Aki tanult Fourier-analízist. Szinte minden nagy tudós beszámol erről az élményről: úgy érzi. az ilyen bozon-kondenzátumok nyaláboló erővel hatnak az álomra. az emberiség pont ilyen csoportosulás! Nem kell. Ezért a valóságban nem létezik abszolút magány. a Morfogenetikus Mező objektumai. minden ember betölt valami isteni tervet. amely hasonló az elektronfolyadékhoz. Nos. hogy Isten az embereket a saját képére és hasonlatosságára teremtette. A társadalmi rend épp elég ahhoz. és ő nemcsak egy szélben sodort porszem. Hős. Ez a legszembeötlőbb az azonos fajú egyedek közt. az Archetípusok elsődleges meghatározó szellemi alapformák. A kristályrács úgy épül fel. hogy a legegyszerűbb ember élete sem üres pondrólét. Ebben az elektronfolyadékban kvázirészecskék és gerjesztések terjedhetnek. hogy elhozza az Aranygyapjút. Ez az a pont. hanem egy nagyszerű eposz. ki a halála módjában éli meg az örökérvényűt. az élőlények ilyen hasonló rezgésszerkezetű dolgok. Nos. hogy az azonos rezgésszerkezetű hullámcsomagok a frekvenciatérben akkor is közel vannak egymáshoz. hogy nem volt 17 . A Biblia tele van ilyen álmokkal és álomfejtésekkel. nem tudván azokat élettörténetük összefüggéseibe beilleszteni. Az archetípusos álmok további ismertetőjegye a lebilincselő hatás és a bennük kifejeződő képek és szimbólumok: mesékből. vágyai és szenvedései az emberiség közös tulajdona. az látja. a tisztánlátás. mítoszokból. mitológiai. amely kényszerítő erővel hat mindenre.

megszületik a földi lény. A szülő. nemde te is azt válaszolnád. aki azt ígérte: Ha meghalsz ebben a harcban. hogy segíthetek. Fenség és tisztaság. a bukottakat. És ez mégse valami determinisztikus. Atahorika Govanna az Eljövendő Örök Haza. ha picit is. egy kicsit elidőznek. De amikor a kettő találkozik. Most ő egy ifjú. hanem ellenkezőleg: ez a Választott Út. a középkor. aki ilyen örömmel üdvözli élete óráit. hogy velem voltál. se választás. majd az öregkor örök megtestesülései. hogy tétlenül tűrjem a démonok tombolását. A szabadság az. az esélyteleneket? A szabadság az. Aztán az ifjúból felnőtt lesz. 5 óra. és ő az Örök Isteni Gyermek. hogy mit tennél ha teljesen. méghozzá két értelemben is: Ő az Örök Isteni Lélek. az Örökkévalóság fénye aranyozza be. hanem egy nagyszerű folyamat állomásai? Mert minden a hozzáállásunktól függ. Ez azt jelenti. egy olyan hely. köszönöm. Mert ha megkérdeznék tőled. Ki volt jelölve a pályája. Van valami. ahol se szabadság. úgy jönnek vele szembe a felnőttkor. Egy valódi Isten reinkarnációját ápolja és gondozza. Ő is örökkévaló. hogy nem vagyok arra átkozva. fatalista sors.egy szikra választása se. ha Isten derűje ragyog minden pillanatunkon. Ő Rómeó. amely az egyéni szabadság legteljesebb kifejezője. a Gonosz rémuralmát. és már nem gyerek. művészet és Isten közelsége. hogy a mindennapok bajai nem egy gonosz isten szívatásai. köszönöm. Az események csak tükrök. hogy van egy örök. akiben megtestesül a Szerelem. hogy minden órától elbúcsúzott. mint a csillagoké. benne testesül meg mindama csoda. Aztán a gyerek felnő. amit csak a mesék és mítoszok nyelvén lehet leírni. a mennynek önként kínálkozó. ha jól. ha rosszul. amit így nevezek: A Kettős Találkozás Elve. Szinte azt kérdeztem: Mivel érdemeltem ezt ki? Ezeket az álmokat Atahori álmoknak nevezem. Találkoznak. tied a Föld. Ahol nem hit. Szambála. Sírás fojtogatott. igazán szabad lennél. aki imádja a gyermekét. aki halandó és múlandó. mégis magában hordozza az istenit. Minket mutatnak. majd továbbhaladnak. Vajon hány ember van. Isten oldalán. Az Isteni Gyermek búcsút vesz tőle és továbblép. és beszállhatok. hogy segíteni akarod a szenvedőket. szinte mitológiai szintű Harcnak. hogy részese lehetek egy nagyszerű és fenséges. és minden új órát üdvözölt. Drágalány (az unokahúgom) gyerekkori szokása volt. ő Júlia. hogy eljöttél. eseményeit és megpróbáltatásait? Aki mélyen átéli. nyitott kapuja gyanánt! Nekem is voltak gyönyörű álmaim. amely testről testre vándorol. készíti elő isteni feladatának betöltésére. szintén isteni lény. ki-ki a maga útján. A szabadság az. mintha égi erők vezették és irányították volna. Ez is archetipikus jelenség. hogy szebbé tehetem ezt a sokat szenvedett Földet. Akkor szép az életünk. és emeli ki a szürke hamuból. akinek ily harc jut osztályrészül. ha pedig győzöl. ő se változik. Üdvözöllek. amit a vallások vagy a mondák elmesélnek. úgy örülök neked! Lehet ennél szebben kifejezni az idő lényegét és mély átélését? Ilyen csodát is csak gyerektől kaphat az ember. halhatatlan lélek. aki az időből visszafele jön. amit a szerelmesek évezredeken át átéltek. valójában Istent imádja. 18 . napjait. és legbelső lényegében nem változik. tied a mennyország. nagyon jó volt veled. amely szintén isteni princípium. de nem a bánattól hanem az örömtől. a Tündöklő Fény Hona. és ahogy halad előrefele az időben. És van egy Örök Gyermek. Valahogy így: Most búcsúzom tőled 4 óra. hanem tapasztalat mindaz. hanem tehetek valamit. Agartha. Talán ilyesmi lehet Krishnaloka. Boldog az a Harcos.

mely jellegzetes sugárzást bocsát ki. és általában aurának nevezik.. mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg. hogy az EM geometriai pontok sorozatának . így tehát a gravitációval rokon jelenség. Az Emberi Energiamező (EEM): Az egyetemes energia megnyilvánulása. Az emberi aura vagy EEM az EM emberi testhez kapcsolódó része. Az Emberi Aura látása: Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. Az áramlási irány olyan. amit a fény alakja vezet.. parányi. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást. mint az egyedi hatásuk puszta összege. élő és élettelen testen. mintha sok. Ez az áramlás rezgést kelt. Ez a mező az entrópia ellentéte. Mandelbrot-halmazszerű). Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. A mező minden páratlan rétege magasan strukturáltnak tűnik. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével.. Az EM szervezi az anyagot és formát épít.. Az EM folyton energiát termel. Az entrópia a gyengülés. Érezzük a különbséget? Melyik állapotot szeretjük inkább? Az EM alapvetően szinergisztikus. minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. gluonok.magasan szervezett szövedéke. 3. amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. mint az atomokban az elektronhéjak. míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő. 7. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. amikor megütünk egy hangvillát. nyelése. 19 . (vagyis fraktál. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású.. vonalak. A Kvadromatika szerint az EM nem más. pulzáló fénypontok.) A fluidumok a csillogó. a forma és a rend felbomlása. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. úgy. ami akkor tapasztalható.) A vizuális megfigyelések azt tárták fel. spirálok. Az aura mezőmintázata dualisztikus felépítésű. (Ez az a jelenség. neutronok és elektronok. különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. színes fluidumok. rétegen túli rétegek is. melyeket testeknek is hívnak. a rendezetlenség növekedése. Az aura 7 rétege: Az aura 7 rétegből áll. Így ebből fogok most idézni. Háromnál több dimenzióban létezik.AURAGYÓGYÁSZAT Az Auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan: Gyógyító kezek. sőt meditatív látással láthatók a 7. míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki. hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. szikrák és felhők . Az egyetemes energiamező sajátosságai: Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren. Az aura 7 rétegből áll. Követi a harmonikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. A fény állandó formái maguk is scintillálnak. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le. ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok. 4. Így az 1. a lebomlás. állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. mint a TIP áramlása. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll. rétegnek határozott struktúrája van. míg a 2. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. 5.izolált. mint a fényminták állóhullámai. ami annyit jelent. és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek. gyorsan.

stb. Létezik egy függőleges energiaáram. stb. beleértve a fizikai testet is. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják. Így valamit magukra vesznek e strukturált rétegek formáiból. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. a fizikai érzékletek. s ezen keresztül szeretünk. beleértve a belső szerveket. Az érzelmi test túlterjed az étertesten. Gondolatalakzatok: Megfigyelhetők pl. a második réteg a második csakrához kapcsolódik. mind az étertestet. Ez az a szeretet. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. Az első réteg a test automatikus. A strukturált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat. amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. hogy az első réteg az első csakrához. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig. a dolgok létezésbe szólításához. A csakrák diagnosztikája: Erre sok módszer van. hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá. a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. Valószínű. autonóm működésével áll kapcsolatban. amelyben találhatóak. kúp alakú örvények a mezőben. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota. és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója.. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. emlékeinket és más. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik. Pingalá és Szuszumna vezetékekkel. hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. zajlik érzelmi életünk. és minden életet átölel. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek.speciális helyeken tároljuk. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. vérereket. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. valamint olyan kiegészítő formákat. melynek nincs határozott struktúrája. Ehhez persze látni kell az aurát. a különböző betegségek természetét jobban megértjük. gondolatainkat. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat.6. amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. megfigyelhető 20 . Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. pl. Az aura hét csakrája: Az egyes rétegek eltérőnek látszanak. és olyan éterikus nyálkát képeznek. Ez azt jelenti. fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni . amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán. de az emberiséget általában. s szeretjük nemcsak társunkat. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki. nem fizikai jellegű tapasztalatainkat. és így tovább. és tartalmazza mind a fizikai. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket. Ezen a „vivőeszközön” keresztül nyilvánulnak meg érzéseink. részben viszont tanulható és fejleszthető. melyeket csakráknak hívnak. a fej fölé és a farkcsont alá. Az auralátás részben képesség kérdése. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között. amelyek a fizikai testben nincsenek meg. Ha megértjük. mint a betegség. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes. Holderő és Naperő áramlik. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeghatározásait. a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. A harmadik réteg a mentális élettel. melyekben ún. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket. amelyekkel a fizikai test rendelkezik. elakadt energiák és blokkok jelenléte. hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez. A mező első szintjeihez a fizikai működés. Ez túlterjed a fizikai testen. Vannak kavargó. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik. érzelmeinket.

az engram bekapcsol. objektív megfigyelő személyiséget. hogy beinduljon. amiket a dianetikusok engramoknak neveznek. Ha tehát képesek vagyunk a gondolkodásunkat megváltoztatni. amikor a következő alkalommal újrakezdődik. akkor a külső valóságot is meg tudjuk változtatni. hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk. és onnan kitörölhetők az aura megtisztítása által. és ha a gondolataink elég intenzívek. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak. Arra is találhatnak módot. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek. akkor képes lesz segíteni kliensének abban. Don Juan ezt „beigazulásnak” nevezi. hogy ostobák. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív. szokásos gondolatai által. Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok. és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. mely pedig igen nagy. és kifejti romboló hatását. vagy öntudatlanok. szembeötlő gondolat mindjárt az. és mindaddig ebben az állapotban leszünk. mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt. észrevenné. hogy szabadabbá tegye magát. hogy rávezet minket ezekre a változtatásokra. amely képes lesz definiálni minden egyes teret. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok „hatást” vonzanak magukhoz az ember külső valóságában. Barbara Ann szerint ezek a lenyomatok az aurában láthatóak. Ezek valamilyen negatív események hatására belénk vésődött lenyomatok. hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni. a gondolatokat és emóciókat is beleértve. képes kitörni a krónikus ciklusból. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. hogy az kialakítson magában egy belső. hitványak és kövérek vagyunk. melyeket a személy magában cipel anélkül. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. rondák. A dianetikusok módszere erre az auditálás. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz. hogy a saját belső valóságunkat nagyrészt mi magunk teremtjük. miközben a kliens megtapasztalja azokat. hogy ostobák. amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. amelyek magukban tartalmazzák a keletkezésük minden körülményét. és ha a páciens életében felmerül valami hasonló helyzet. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. A terapeuta abban segít. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre. Az eddigiek értékelése a Kvadromatika szemszögéből: A legelső. majd integrálódnak a személyiségbe. amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét. helyzetet. hogy hatásukat. amit „kibeszéltetés”-nek fordíthatnánk. restimulálódik. és le is tudja írni őket. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát. akkor a külső valóság is ehhez igazodik. annál élesebb a forma. A gondolatalakzatok olyasmik. hogy megszakítsák. Ekkor olyan állapotba zuhanunk. de az igazi gyógyítást mi magunk végezzük el. Pl. és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz. amikor a gondolatalakzat beindul.valóságok. építi és tartja fenn visszatérő. vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában. csúnyák vagy kövérek vagyunk. mintegy igazolja az elgondolásunkat. amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. intenzitását és erejét. amelyben meg vagyunk róla győződve. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat. A gyerekkorban kezdenek kialakulni. A páciens addig ismételgeti az élményeit és benyo- 21 . hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. Olyanok. mint a hatalmas bőröndök. a gyermeki logikára épülnek.

és akkor egyszer csak megcsípjük! Abban a pillanatban. módosítják egymást. hogy a tudatosságot kiterjesszük az emberi élet azon tartományaira. Ez nem egy mechanikus összeg. mert az csalás. akkor mindegyik sugároz. hogy láttam az esetet! 22 . hiszen tudjuk. hogy már megérettem a gyógyulásra. hogy egyedül kell megoldani. hogy minden baj egy lecke. Amikor a páciens kialakít magában egy belső. mosolyogva fogadunk mindent. meghalt emberekkel vagy spirituális mesterekkel beszélhetünk. ez annak a jele. mert a sorsába én is bele vagyok kalkulálva azáltal. Különös helyszíneket kereshetünk meg. mert az egyes viselkedéskomponensek hatnak egymásra. kölcsönösen tükrözik egymást. és amíg képtelen szembenézni a problémával. mert van kollektív karma is. hogy tudatosodtunk. ami egyszerre sok személyre szól. Ha én odamegyek egy gyógyítóhoz. Legtöbb mai bajunknak ezek a fő okozói. A drogos utazások szintén erre valók. minden lecke személyre van szabva. miszerint naponta sokszor megkérdezzük magunktól. addig nem is szabadul tőle. és örökre lent reked. sőt. Végül is minden jógamódszer arra irányul. Ha egyszerre több sajátkvadron is be van kapcsolva. hasznos segítőinkké válnak. és a sors maga rendezi úgy a dolgokat. hogy az illető egyszerűen az érettségnek a megfelelő fokára jutott. egy szent hely vagy egy jó gyógyító hatása. Egy idő után ez a szokás az álmainkba is átszivárog. Ennek során kialakítunk egy szokást. amíg azok emocionális töltése ki nem ürül. amit meg kell tanulni. amit a Tudatos Álomnál szoktak használni. hogy a legtöbb ember több száz éves problémákat is magával hurcol. Ugyanígy írja le Kaczvinszky is a szamszkárák (törekvés-csírák) kapcsolódását is. hogy álom! A rémek szemébe nézhetünk. A gyötrő lidércálmoknak vége. segíteni. amelyek a szokványos életben tudattalanok maradnak. az az ő sorsa. tudást szerezhetünk. Lehet ez egy szent ember. az az Értelem fényét hozza. Nem más ez. De ha én látom ezt és nem segítek. A baj csak az. A Kvadromatika egyik törvénye így hangzik: A rendszer viselkedése egyenlő a saját-kvadronok sajátviselkedéseinek dialektikus összegével. és az engram törlődik. Ha a sajátkvadron aktiválódik. de lehet az is. vagy az engramok játsszák. Rá kell döbbennünk. egy üres szobába zárkózva! Társadalomban élünk. Ezeket a sérüléseket el lehet távolítani. hogy az amatőr búvárok zöme otthon felejti az oxigénpalackot. objektív megfigyelő személyiséget. és a leckéinkbe ők is bele vannak kalkulálva! Ha egy embert megmar a kígyó. A csodás gyógyulások magyarázata egyszerűen az. bepillantást nyerünk az Akasa-krónikába. akkor sugározni kezdi valamelyik rá jellemző viselkedést. összekapcsolódhatnak. Tehát továbbléphet egy magasabb iskolába. ha egyáltalán megtalálom a gyógyítómat. mint alámerülés a lélek mélytengereibe! És aki alámerül. emberek közt. A sajátkvadronok szerepét itt a gondolat-alakzatok. hogy ez az ő sorsa. ráadásul eltéved. és ettől kezdve az egyik felmerülése hozza a másikat is. Vannak akik úgy gondolják. hogy nem álmodunk? És leellenőrizzük magunkat. akkor egy olyan technikát alkalmaz. és ettől semmivé foszlanak. mondván.másait. Mindnek van egy saját viselkedés-spektruma. amely megváltja a tudattalan sírkamráiban sínylődő lényeket. és ezért nem is szabad gyógyítani. minden megváltozik. Az auragyógyítás egyik érdekessége az. és a sajátkvadronok közös sugárterében ezeknek a viselkedéseknek az együttes hatása jön létre. életről életre. és ezzel valóban megszabadult tőle. hogy az illető végre túllépett egy ilyen belső akadályon. hogy a gyógyulásom sikerüljön is! A személyre szabott lecke nem azt jelenti. Ezt így azért nem fogadom el. hogy az aurában benne vannak az előző életekben benne maradt sérülések is. akkor mulasztást követek el. Az egyidejűleg felmerülő kvadronok asszociálódhatnak. Lappangó problémákat oldhatunk meg.

és a világ nem illúzió (ha csak meg nem várjuk. akkor már életünkben. hogy az Igazság ideát van. höhhö!) Én a kvadromatikával azt akarom megmutatni. Az igazi valóság másutt van. hogy minden világi dolog csak illúzió.A tudás puszta ténye megváltoztatja az eseményeket. és ha helyesen élünk. a technocivili pusztítása révén) hanem valóság. nemvalóság. 23 . máya. és maga válik valósággá! A dolgoknak ez a tükörkép-jellege inspirálta a hinduknak és buddhistáknak azt a világfelfogását. De hiszen épp ez a kvantumfizika egyik legnagyobb felismerése! A tudás teremtőerővel bír! Nem puszta tükrözés! Itt a tükörkép kilép a tükörből. megismerhető. (Az igazság odaát van. ideát is megtapasztalhatjuk az örökkévalóságot. hogy elpusztuljon.

mivel hatásaik átjutnak a tér és idő gátjain. hogy képesek legyünk felismerni őket. Így. akkor egyidejűleg tudatában lehetünk minden. ami a normális energia áramlásában akadályt jelentene. Watson azt látta. ez megváltoztatja az adott faj oksági mezejét. amelyet mindketten egy időben figyelünk meg. vagy hozunk létre. legalábbis enyhe mértékben. hanem az egésznek. Ha e viselkedés elég sokáig ismétlődik. Minden élmény kapcsolódik egymással. Távoli hatásuk éppoly erős. ha egy faj egyede elsajátít egy új viselkedési mintát. mivel a forma. amiket kommunikációs próbálkozásaink alkalmával élünk át. hogy ugyanez igaz a kvantumfizikában. E mező működése a távolrahatást is tartalmazza. a „morph = forma” és a genezis = létrejövés szavakból. A holisztikus tudatosság a lineáris időn és a háromdimenziós téren kívül esik. Nehéz átélni ezt az egymáshoz kapcsolt létet. amit nem tulajdoníthatunk csupán e részecske sajátjának.GYÓGYÍTÓ KEZEK Az alábbi részletek Barbara Ann Brennan „Gyógyító kezek” című könyvéből valók: A valóság holografikus vázának szemszögéből az aura minden egyes darabja reprezentálja. hogy feloldhassuk az agyunkban lévő blokkokat. mint közelről gyakorolt hatásuk. ha ebben bizonyossá válunk és kognitív folyamatainkban beengedjük ezt a kölcsönös összekapcsolódást. Így tehát csupán egy olyan jelenséggel tudjuk leírni élményünket. akkor mindazok az aurajelenségek. de tartalmazza is az egészet. időtől független eseménynek. hogy miután majmok egy csoportja megtanult egy bizonyos viselkedést. Ennek egy példáját mutatja be Lyall Watson: Lifetide: The Biology of Consciousness (Életáradat: a tudat biológiája) című könyvében. „mi”. hogy az Einstein-Podolsky-Rosen kísérlet szerint van helyhez nem köthető. Mi nem csupán részei vagyunk az eseménysornak. E mezők nem a szó normális értelmében vett energiával bírnak. Dr. mind térbeli. ha főbb élményeink dualisztikusak. máris visszaestünk a dualizmusba. amelyben leírja a népszerűen csak a „századik majom elvének” nevezett elméletet. Morfogenetikus mezők Rupert Sheldrake a „A new science of life” (Az élet új tudománya) című művében felveti. Emiatt bármi. Ezek okozati mezők. s az események képesek hatni a bárhol. így nem lesz könnyű felismerni. Ha elkezdünk a dinamikus energiamintázatok szétválaszthatatlan szövedékében gondolkodni. E hipotézisnek megfelelően bármikor. David Bohm a „Revisions” című folyóiratban azt állítja. A „mi” vagyunk.és viselkedésminták előképeiként szolgálnak. más szigeten élő majmok a kommunikáció „normális” módjának lehetősége nélkül egyszer csak szintén tudták ugyanazt a viselkedést. mind időbeli jelentésben. Gyakorolnunk kell a holisztikus élményeket. és a mi „az” vagyunkból csupán az „az”-t kell elhagyni. és helyettesíteni valami megfelelőbbel. hogy valamennyi rendszert az energián és az ismert anyagi tényezőkön kívül láthatatlan szervezőerők is regulálják. nem tűnnek különösebben szokatlannak vagy idegennek. Azaz a rendszernek egy kollektivitása. Minden megfigyelés hatást gyakorol a megfigyelt eseménysorra. De mihelyt azt mondjuk. Leírja. más időben végbemenő eseményekre. akkor „morfikus rezonanciája” kihathat az egész fajra. amelyeket e könyvben leírunk. de maga az eseménysor vagyunk. vagy szubtilis kapcsolat a részecskék között. Ez annyit jelent. A fizikusok a „kölcsönös kapcsolatok valószínűségei” vagy a „szétválaszthatatlan energiamintázatok dinamikus szövedéke” kifejezéseket használták. Az időn kívül eső fizikai törvények által determinált formáktól eltérően a morfogenetikus mező az időn átterjedő „morfikus rezonanciától” függ. Sheldrake ezt a láthatatlan mátrixot morfogenetikus mezőnek nevezte el. hogy a morfikus mezők átterjednek a téren és időn. ami a 24 .

hasonló az alkotó valósághoz. hanem valószínűségi hullámok. Karl Pribram. és azt állítja. Nemrégiben. Így tehát az univerzumot mint dinamikus. mint „elemi részecske”. Bohm azt állítja. akkor logikusan nincs olyan. de a fizikusok azt mondják. a részeket magában foglaló rendről írt. amely meg nem nyilvánult állapotban létezik. amelyben minden meg nem nyilvánult állapotban létezik. A hologram minden része az egésznek egzakt képmása.. az a valóságban „esemény”. amely a kölcsönös kapcsolatok hullámszerű mintázatából áll. A dualizmuson túl. és segítségével a teljes hologram rekonstruálható. 1971-ben Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. hogy rész. vagy „izolált tárgy”. vagy koherens fénysugár alá helyezik. A fizikusok úgy találták.” Dr. Szilárd tárgyakból álló. öreg világunk most egy olyan világgá alakul át. anyagnak nevezünk. hogy a világegyetem holografikus elképzelése az az elrugaszkodási pont. Az alkotó folyamat úgy tekinthető. feltáruló rendnek” nevezi a szerző. feltáruló rend megértése felé. Az olyan fogalmak. A valószínűségi hullámok a kölcsönös kapcsolatok valószínűségét reprezentálják. A hologram. ami elveti azt a klasszikus felfogást. ahonnét elindulhatunk a benne rejlő. mint a hang vagy a vízhullám. mint interferenciamintát fogtak fel egy lemezen. hogy ezt nehéz megérteni. elvesztették a jelentőségüket.távollévő részecskékkel történik. Dr. s amelyek segítségével új teljességre bukkanhatunk. „anyagi szubsztancia”. hogy az „univerzumot kormányzó időtlen törvényekről alkotott elképzelés úgy tűnik. vagy fejlődési lehetőség. mely megkísérli a világot részekre szabdalni. egybefüggő egészet definiáljuk. amelyben egy tárgy által szórt fény hullámmezejét. mint különálló dolgok egymáshoz kapcsolódása útján létrejött komplett és magasabb szintű egészek következő fejlődési állomása. hogy minden részecske az egész tökéletes képmása. Bohm továbbmegy. „A részecskéket egymással közvetlen kapcsolatban lévőnek tekintjük. Ezt a megnyilvánult valóságot „kifejtett. Ha azonban az univerzum ilyen szövedékből áll. A hologramelv azt állítja. és a teljes képet fogja rekonstruálni. hogy az agy mélystruktúrája 25 . hogy a fizika elemi törvényeit nem fedezheti fel egy olyan tudomány. egy lézer. mely mindig lényegi módon foglalja magában a megfigyelőt is. a részecskék nem valódi hullámok. mely az evolúciós folyamat során nyújt lehetőséget új teljességek felmerülésére. hogy a világ egymástól függetlenül létező részekre bontható lenne. A teljes univerzum egymástól elválaszthatatlan energiamintázatok szövedéke. az eredeti hullámminta alakul ki újra egy háromdimenziós térben. „The implicate Order” (A bennefoglalt és átfogó rend) című könyvében mondta David Bohm. mely új gondolatokat szül. Ez egy lencse nélkül készült fénykép volt. hogy a részecskéknek egyidejűleg hullámtermészete is van. mi az Egész vagyunk. más részecskék alaki mezőjére is hatással lehet. és alkotja azt az alapot. Ugyanebben a cikkében Rupert Sheldrake a következő következtetésre jut: „A kreatív folyamat. nem tartható fenn tovább. „magábafoglaló” rend és a kifejtett. Amikor a hologramot egy fényképfelvétellel. hogy anyagi létező „dolog”. a fizikus. és alkotja azt az alapot. az ismert agykutató az elmúlt évtized során megfelelő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött össze arra vonatkozóan. a „dolgokban” benne rejlő. Lehet. hogy lényegében nincs olyan. amelyen minden megnyilvánult valóság nyugszik. Egy. melyekben dinamikus kapcsolódásaik nem változtatható módon függenek a teljes rendszer állapotától. mivel maga az idő is kifejlődött szükségszerűség része”.. amely eseménnyé válhat. Nem vagyunk tehát egy egész elkülönült részei. Amit általában dolgoknak. szétválaszthatatlan egész új elképzeléséhez. mindez így elvezet bennünket a töretlen.

Karl Pribram a hologrammodellt nem csupán az agy. A parapszichológusok régóta keresik azt az energiát. hogy egy időn és téren túl holografikus területről absztraháljon. hogy az agy a látást. Az adott rendszeren belül úgy osztja szét az információt. melyben (időbeli) temporális. hanem a teljes univerzum leírására is alkalmazza. vagy térbeli frekventációkat vizsgált. Állítása szerint az agy holografikus folyamatot használ arra. Dr. Ezek a potenciálisan egyidejűek és mindenütt jelenlevőek. hogy annak minden fregmense képes legyen előállítani a teljes információt. hogy a több laboratóriumban készült bonyolult elemzés. ízlelést holografikusan strukturálja. hallást.lényegében holografikus. A holografikus világegyetem szemszögéből nézve ezek az események az időn és a téren túli frekventációkból keletkeznek és nem kell őket közvetíteni. azt mutatja. Azt állítja. 26 . amely képes közvetíteni a telepátiát. a pszichokinézist és a gyógyítást.

Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. és hány fraktál! Csodálkozni fogunk. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. fákat. vagy olyan atom. algoritmikus. mint sűrűsödött. Nincs Baj. Valójában az anyag nem más. A Pszi kiáradása a világba. és minden szellemben van anyag. és a mindenség egészét is. története. de minden dolognak. amit a görög Pszi betűvel jelölünk. szakasztott olyan a nagyvilág. a molekulák atomokból. a tettek. következmények. B eleme C-nek. mozgatójáról. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. a sejt makromolekulákból. és egy hierarchiát hoztak létre a halmazok közt: eszerint egy halmaz csak egy nála alacsonyabb rendű halmazt tartalmazhat elemként. a sík bármely pontjáról eldönthető. hogy éppen a fraktál a szabály a természetben. amely csak az IGEN és a NEM logikai értékeket ismeri. Ez a processz teljesen determinisztikus. Nézzük meg a korallokat.Ríta. de mindig patologikus dolgoknak tartották őket. sőt lenyomatként őrzi a világ egészének történetét is. hány gömb vagy parabola van köztük. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. kicsapódott.FRAKTÁL. egy faj egyedekből áll. hogy a káoszban is van rend. mint a világ tükröződése az Anyagban. amelynek a részletei kicsiben olyanok. tükrözi a többi dolgot. ÖNEGYMÁSTÜKRÖZÉS A Fraktál olyan alakzat. C eleme A-nak” típusú hurkokat is. a többi dolgon keresztül önmagát. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. Végre felismerték. Az Anyag lelke a Pszichikum. Ugyanakkor a természet más szintjein mégis megjelenik az öntartalmazás: például az Anyag részként is és elemként is csak Anyagot tartalmaz. Gondoljunk csak egy CD lemezre: mi minden elfér rajta! A valóságban még ennél is sokkal több mindent tükröznek a tárgyak: szó szerint bennük van az egész Mindenség! Az Akasa-krónika az a Feljegyzés. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. Ugyanakkor az Anyag és a Szellem szervesen egybefonódik: minden anyagban van szellem. a világ tökéletes és teljes. melyeket lehetetlen előre megjósolni. Az ilyen hierarchiák jelen vannak a természetben. ÖNTARTALMAZÁS. az mindent átélhet. Ez az Öntartalmazás. felhőket. ami sejtekből áll. láncolatok megszemélyesített. Nincs olyan sejt. és a hagyományos geometria alakzatai a kivételek. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. de semmit se mond a folyamatok belső lényegéről. az egyed sejtekből. Ha így tekintjük a világot. mint az Aura. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. akkor minden a helyén van és semmi se fölösleges. A klasszikus kétértékű. A Pszi nem más. páfrányokat. nincs Rossz. a valóságnak csak a konstanciáit írja le. Ebben az Aurában lenyomatként jelen van a tárgy teljes eddigi élete. Ez a Karma. amiben minden valaha volt és leendő esemény le van jegyezve és aki bepillantást nyer ebbe. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. és számoljuk meg. Ez lényegében nem más. hogy az ember eljuthat a Tudás és 27 . és a rendben is van káosz. Hát ezt eddig nem látták? Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. de látni fogjuk. pl. mint az egész alakzat. ezek csak a hiányos tudásunkból fakadó tévképzetek. ami régen történt vagy csak ezután fog bekövetkezni. ami atomokból áll. bináris logika. Nemcsak az élőlényeknek van. A Jóga tanítása éppen az. köveket. Tehát a Fraktál valahogyan tartalmazza önmagát! Igaz rá Hermész Triszmegisztosz mondása: Amilyen a kisvilág. hogy milyen színű. egyetlen egészként létező Istensége. okáról és céljáról: az Ellentmondásról és a Törekvésről. A fraktálokat már több mint 100 éve ismerik. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. Minden dolog tükör. Az igazság azonban az. Tehát a Pszi: Hologram természetű. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. lesüllyedt szellem. a végtelen sokrétű kapcsolódások hálózata a dolgok Naishi-tere. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Száműzték az „A eleme B-nek. Káoszelmélet volt.

Mi úgy mondjuk: Az Élet Áramló Hiány. Megváltás és Feltámadás: Ugyanez. Alámerülés.a Megismerés olyan fokára. változása. mint a Szamszkárák szüntelen áramlása. A lét nem más. Törekvés-csírákról beszél. Az az állapot. és a dolgok lényege a maga mivoltában mutatkozik meg. Bűn. 28 . A Jóga Szamszkárákról. csak keresztény fogalmakkal. megnyilvánulása vagy kialvása. Bukás. amikor a káprázatok elenyésznek. melyben felragyog a Tiszta Tudás Prímgyöngye. Kegyelem. a Lét a Hiány Kiáradása. melyek lehetnek megnyilvánulók és lappangók. „Jógas CsittaVritti Niródha”: A Jóga a világról alkotott tévképzetek uralt lefogása és kioltása.

Hát ez annyira döbbenetes felismerés volt. Ez csak úgy lehetséges. és íme a MÁGIA!!! A dobrázó sámán valóban hatással van a sors alakulására! A következő kegyelemdöfést a klasszikus világfelfogásnak az adta. előre megjósolhatatlan jellegét. amelyek minden fázistérbeli pályát magukhoz vonzanak. hanem egy meglévő futtatás kinyomtatott végeredményét táplálta be újra. tud kaotikus viselkedést produkálni! Ezzel a Káosz Démona betört a legszentebb területre is: A fizikusok szentül meg voltak ugyanis győződve arról. A káosz problémájába egy Lorenz nevű meteorológus botlott bele. felfedezték a skálatörvényeket. eszerint egy jelenség lefolyása független a mérettől. Mandelbrot a fraktálokkal és a Mandelbrot-halmazzal. Lorenz rádöbbent.. hogy a mechanikai rendszerekről Newton már mindent elmondott! Még drámaibban: Ha egy űregér az Androméda-ködben megrántja a bajszát. Felfedezték a Különös Attraktorokat. Feigenbaum a szekvenciáival. ha fraktálpályán mozog. A káosz történetét nagyon szépen írja le James Gleick könyve: KÁOSZ . akkor a Föld egy stabil pályáról egy instabil pályára ugrik át! A Káosz kezdetben renegát tudománynak számított. de aztán kezdett tőle eltérni. A fraktál pedig olyan alakzat.KÁOSZ. mint az inga. se nem határciklusok. nem a hossz és az idő a jellemző paramétere hanem a fraktáldimenzió és a Ljapunov-exponens. amely minden nagyításban önmagához hasonló. A klasszikus analízis. Eszerint ha egy pillangó Brazíliában megrebbenti a szárnyát. Lorenz ezt elnevezte Pillangó-effektusnak. spórolni akart az idővel és nem az elején kezdte. már a 20. olyannyira. sohasem válik egyszerűbbé. a differenciálszámítás arra épített. hogy a legbonyolultabb folytonos görbe is simává válik az egyre kisebb tartományokban. semmivé foszlik. Ám nem így történt! A kapott grafikon az elején még tényleg hasonlított a korábban kapottra. és csinált egy nem túl bonyolult matek modellt. az így kavart pici légörvény egy hónap múlva tájfunt idéz elő Szingapurban. hogy a mérési és számolási hibák nem küszöbölhetők ki. és rövid idő alatt az eltérés katasztrofálisra növekedett. Egy ilyen különös attraktoron haladva a rendszer végtelen hosszú utat jár be. és se nem fixpontok. Hénon a leképezéseivel. hogy a korábbi és a későbbi grafikon az égvilágon semmiben sem hasonlított egymásra. kiszámíthatatlan. hogy ha egy pillangó képes erre. Hiszen akkor elvileg lehetetlen az időjárást megjósolni. hogy még az olyan egyszerű eszköz is. És a való 29 . sokan vizsgálták a turbulenciát. de a printen helytakarékossági okokból a számok csak 3 tizedesjegyre voltak megadva. hogy fenekestül felforgatta a világról alkotott felfogásunkat. aki az időjárást próbálta modellezni. amikor felismerték. Ezek olyan fázistérbeli alakzatok. de a világon mindent! Az én megjegyzésem az. De aztán egyre többen kapcsolódtak bele.. amit aztán betáplált egy számítógépbe. TEREMTŐERŐ. Ezért lehet a differenciálhányadost mint határértéket definiálni. KVAX A káosz az elmúlt 20-30 év egyik legnagyobb matematikai és fizikai felfedezése. mindenütt ellenállásba ütközött. a fázisátalakulásokat és a renormálási csoportot alkalmazták rá. Mint matematika nem is olyan újkeletű.Egy új tudomány ébredése. Amikor egy ilyen gépi futtatást meg akart ismételni. miközben egy véges térfogatú térrészben marad. De aztán el is felejtették szépen. század elején felfedezték. akkor az ember pláne képes rá. Lorenz úgy gondolkodott mint akkoriban mindenki: kicsi hibák csak kis eltéréseket adhatnak. és nemcsak az időjárást. a legparányibb eltérés is exponenciális növekedést mutat és rövid idő alatt katasztrofálisra növekszik. hiszen tudatosan alkalmazhatja a Pillangó-effektust. A modell meglepően jól utánozta az időjárás szeszélyességét. az ám. Mindez a fraktáloknál nem igaz.

mert minden része új meg új elemeket szül amelyekből megintcsak új elemek fakadnak. A kísérleti matematikus nem axiómákkal.U. A KVAX az önmagát szüntelenül bővítő.és igetár! Emlékszem. Hasonló következetességgel volt ignorálva a káosz is. illetve SE NEM IGEN. melyeken át a mélyből feltör az Isteni láva.világban a fraktál számít szabálynak. ahol a káosz felléphetett. 20 évesek. Ennek eszköze a számítógép. ahol a Hamilton-formalizmusba eleve be van építve az energiamegmaradás. Véleményem szerint ez az azonosítás helytelen. Lehet-e a fraktálokat deriválni? Milyen egyenletek adnak fraktálokat? James Gleick könyve 13 éves. stabil vagy labilis határciklusokat. a gondolkodás lényege is ez. Köldöke és Fényöle. A KVAX úgy jelenik meg a matematikában.G. és a benne leírt dolgok kb. aki ott látja a reakciót kísérő pezsgést a lombikban. mert mint az élesztő. Nemcsak kiagyalja a dolgokat. kvadromatikai szemmel: A Káosz a teremtőerő egyik megnyilvánulási formája. A Gonoszt inkább a tudatossal lehet 30 . kínosan kerültek minden olyan szitut. és a differenciálható függvények a kivétel. MAGIC kártyák. a teremtés Forrása. nálunk ekkora késés villámsebességnek számít. NEM. így abból elvileg se jöhet ki olyan eredmény. linearizáltuk az egyenletet. a művészetnek egy új ágát hozta létre. amely a nagy körforgásban új meg új magokat terem. ezzel kész is volt a szó. Döntési Pont. amikor minket tanítottak a Műegyetemen a nemlineáris jelenségekre. és átformálja a világot. és megnézi. Mi. A szerepjátékok. Slussz. a nem evilági. A számítógépen megjelenített Mandelbrot-halmaz nemcsak érdekes. Sőt a tudat. amely sértené ezt az elvet. megkeleszti az anyagot. mint az Eredendő Ellentmondás. amely a fraktálokkal ír le és modellez egy jelenséget. EGYSZERRE IGEN ÉS NEM. Ezek azok a töréspontok. és a fraktálokat csak amolyan patologikus képződményeknek tekintették. hol tart MA ez az elmélet? Ide. SE NEM NEM. és minden ilyesmit a Gerjedés nevű kalapba dobtak! A Káosz megteremtett egy új matematikai irányzatot: a Kísérleti Matematikát. típusú játékok egy valóságos új paradigmát teremtettek a mai fiatalok világában. Chaotic Evil. Szűzanyám. hogy oly sok évszázadon át sikeresen írták le a világot diffegyenletekkel. A Káosz az életnek is alaptermészete. az isten háta mögé mikor jut el? Majd 2020-ban? Amikor már a pápuák is repülő csészealjjal közlekednek? A Káosz. Inkább az a meglepő. Viszont mindmáig nem láttam olyan fizikai vagy biológiai vagy akármilyen elméletet. Tipikus formája az „A eleme A-nak. A Rend ellentéte. Stabil vagy labilis fixpontokat. hanem betáplálja az adatokat a számítógépbe. Ezért Ő az Eredendő Hiány. hogy az ellentmondás ne is bukkanhasson fel benne. hanem 4 logikai értéket ismer! Ezek: IGEN. azaz Káosz-Gonosz jellemű. A Mag. amely soha nem lehet teljes és befejezett. amivel kár törődni. Nevezhetjük Kovásznak is. A buddhista Brahmajala Sutta: A Nézetek Mindent Felölelő Hálója nem 2. de szép is. ördögi. Érdekes összekapcsolása ez a Káosznak és a Gonosznak. mint a vegyész. Az Élet hordozója. tételekkel és bizonyításokkal bajmolódik. Így duplán ideillik a Kvadromatika témájához. A klasszikus matematika száműzte az ellentmondást. önmagán szüntelenül túláradó Végtelen. Más néven Ő a Mag. hogy a lineáris egyenletek mit adnak. ugyanakkor A nem eleme A-nak”.A. amikor a Műegyetemen nemlineáris rezgéseket tanultunk.S. belőle táplálkozik. Egy harcos varázsló lehet pl. és aszerint osztályoztuk. mi jön ki belőle. Hasonlít ez a fizika felépítésére. Másik neve: Kritikus Pont. sőt a modern matematika eleve úgy lett felépítve. Végül a Káosz a mai fiatalok nyelvjárásában: A Káosz a Gonosz. M. de meg is figyelheti.

Talán ez a rokonítása a Káosznak a Gonosszal magyarázza. mert a fraktáltörvény értelmében értelmét veszíti a kicsi és a nagy (Nem ezt mondja Hermész Triszmegisztosz? Amilyen a Nagyvilág. hogy rosszat tesz. Leadbeater Túlvilág c. Ezekkel a dolgokkal részben a Vallás. és az ember nem egy piciny porszem. ugyanezt teszi: az adott közeg anyagából épít testet magának. szakasztott olyan a Kisvilág!) hanem az ember maga is a Teremtés része és részese. és erre a lázadásra buzdít mindenkit. Az Univerzum egyetlen összefüggő. Ezt úgy is mondhatnánk: Nehéz Istent tetten érni teremtés közben! Ennek a jelenségnek a legismertebb megnyilvánulása: a szexualitás tabu jellege! A nemzés pillanata intim dolog. sőt tilos dolog volt a káosszal foglalkozni. A vallásokban a Gonosz az. száműzött. Oldás és kötés. Ha egy szellemlény alászáll az anyagba. aki Isten ellen lázad. hogy annyi évszázadig mellőzött. megszületik. összetett szövet. könyve is ír ezekről. A Jó metafizikai ellentétpárja. és ezt a testet használja járműként. aki tudja. a Kozmikus Szívlézer Teremtésfényének Kiáradása! A Teremtőerő szemérmes természetű. inkarnálódik. illetve ezzel a testtel fejt ki hatást az anyagi világra. a Fény mellett az Árnyék. Az inga kaotikus mozgását felfedezhette volna akár Newton is. mások elől rejtve történik. 31 .összekapcsolni: gonosz az. benne minden mindennel összefügg. És akkor látni fogjuk. részben a Mágia foglalkozik. A Teremtőerő többszörös védőburkot von maga köré. karmateremtés és karma törlesztés. mi több: maga is Teremtő. A Káosz megértése közelebb visz az élet és a tudat megértéséhez is. hogy minden él és mindennek van tudata.

Varázserő. amikor rácshibákat. irányítani és uralni. áramlik. a vizeknek. az aszkézis. él. a rezgés. a fehér mágiát pedig Jézus mutatta be. Minden dolog tükrözi önmagában az összes többit. erőszakol. de honnan tudták ezt a tibetiek. Ez a XX. A Lótusz Megnyitása így írja le: Minden pontból százmilliárd sugár árad ki. minden sugár végén egy-egy Buddha ül. diszlokációkat szüntetünk meg a szilárdtestfizikából ismert Zónázás nevű eljárással: itt a kristályt egy nagyon keskeny sávban megolvasztjuk. Ha ismerjük az alaphangot és meg tudjuk szólaltatni. A Mágia lelke az Analógiák Tana: Amilyen a Kisvilág. mint egy veszélyes vadállattal végzett mutatvány. Ez a Mandelbrot-halmaz hiteles leírása. lehet velük végrehajtatni. elnyom. de alakítja is a világot. így vannak alacsonyrendű és magasabb rendű szellemi lények. Naishi-tere. Az eredeti. amellyel szólítani lehet. sőt. A fekete mágiára a legjobb példa Hitler Adolf tevékenysége. az egész mágikus praktika szívét jelentő ideamagot. Minden dolognak van egy igazi neve. és ezekben az ideonszálakban kering a Hiány. Jézus rendelkezett ezzel a hatalommal. amelyet a Mindenség Szívlézerfénye kelt életre. teljesen és tökéletesen felszerelve. taszítást vagy undort kelt. lelkesít. mely a Mindenséget tükrözi a maga teljességében. Akár lavinát is el lehet indítani hanggal. hogy a Tudás egy bizonyos fokán ezek a dolgok közvetlenül megtapasztalhatók! Ez a közvetlen megtapasztalás a Kvadromatika célja is! Az Aura olyan hologram. és 32 . Így lehet invokációval vihart kavarni. alkalmazása. a Mindenség Vérkeringése. olyan a Nagyvilág. Ahogyan a túlhűtött folyadékba dobott porszem is meghatározza a hirtelen kikristályosodó folyadék egész szerkezetét. tükrök melyek egymást tükrözik. megnyer. A fehér mágia a szeretet erejére épít. kissé megváltoztatja. rezonanciába hozhatunk bármit. szólaltat meg! A mágia lényege a szellem közvetlen hatása az anyagra. A demiurgia démonokat idéz meg. és minden Buddha szívéből Mindenségek áradnak ki. Mangó. ő maga teremti! Mert minden dolog tükrök szövevénye. mint a Tudat teremtőerejének tudománya. hogy a folyadék rákristályosodjon. Egy dolog pusztán attól más lesz. szövetségessé tesz. Más néven: Mana. ez a kicsinyített Mindenség a dolog Pszi-je. egymáson keresztül pedig önmagukat és a Mindenséget. Már ez az analógia sugallja a Mágia gyakorlatát: Először túlhűtjük a folyadékot. hogy egy tudatban ő visszatükröződik. Az emberek uralása is mágia. de e tükrözés révén hatással is van rá. A Mágia egyik alapkönyve Elifás Lévi: A Nagy Mágia Dogmája És rituáléja. A jelek és szimbólumok nem mások.MÁGIA A Mágia nem más. Az Aurában minden téridőcsepp egy-egy kis higanycsepp. sokszáz évvel az első komputer előtt? Hát onnan. megaláz. mint bozonkondenzátum-magok. A természet gyökérformuláinak ismeretében mozgásba lehet hozni az elementálokat és feladatokat. ennek felel meg a meditáció. amely végtelenül sok finom ideonszállal kötődik a világ összes többi dolgához. a teurgia pedig isteni lényeket. A Tudat tehát nemcsak megismeri. és hagyjuk. majd beledobjuk a porszemet. Aurája. melyek mindegyike egy-egy teljes Világegyetem. Meg lehet őket szólítani. és nemcsak tükrözi. amelyek a morfikus mezőben meghatározó csírákká válnak és egész világokat növesztenek maguk köré. lüktet. benne van a ritmus. a felidézett erők ellenünk fordulnak és összezúzhatnak. Minden vibrál. „Mert Én és a Mindenség egyek vagyunk!” „Tat Tuam Asi”: Te magad is AZ vagy! A tükrözött világ a dolgon belül. Olyan ez. ural. görög értelemben vett matematika (Matheses) ezen elemi erők ismeretét jelentette. Ennek fordítottja az. parancsolni a szélnek. A szellemvilágnak szintjei vannak. mert ha kicsúszik a kezünkből az irányítás. Század kvantumfizikájának legnagyobb felismerése. De vigyázni kell. A fekete mágia megfélemlítést alkalmaz. Az elementálok tudattal és akarattal rendelkező elemi természeti erők. gyakorlata: Dogma és Rituálé. esőt csinálni vagy elállítani.

amelynek eredeti funkciója. és hogyan kell azt használni? Bizony. Hányan tudják ma. és a megmaradt gyakorlat már haszontalan. Utána ezeket az engramokat törlik. de fogalmuk sincs arról. és felidéztetnek vele minden hangot. a tudomány is a varázslások szintjére süllyedt.minden szennyeződés ebbe a keskeny sávba gyűlik. mi az a Heisenberg-féle felcserélési reláció. A régi mágikus praktikák. hogy a mai matematika oktatás alig jutott túl a babona szintjénél! A diákok megtanulják ugyan. mert egyedül a mi tanaink hitelesek! Ha nem hiszed. amikor a pácienst ellazult állapotában élete különböző eseményeihez viszik. más úton. nézd meg! Menj be a CERN gyorsítóihoz. amit aztán levágnak. A sávot lassan mozgatva ez a szennyezett zóna végighalad a kristály egészén. módszerekkel és fogalmakkal ugyanezt érték el. Komolyabb dolgokról meg már beszélni sem merek. Ezek nagy része babonává vált. és szimpla emlékekké válnak. és a végébe gyűlik össze. ami aberrációt okozhat. képet. átélést. aki megmagyarázza. Ehhez hasonlatos a Dianetika auditálása. Be kell vallanunk. ütköztess nehézprotonokat! Hát be se engednek! 33 . hatástalan. A babona olyan régi mágikus praktika. vagy hogyanja elveszett. hogyan kell továbblépni. és ha elakadnak. senki sincs. ereggy. amihez már semmilyen emóció és fájdalomérzés nem tapad. Ezáltal betegségokozó mágikus töltésüket elveszítik. hogy ezt miért pont így kell csinálni. hogyan kell szorozni és összeadni. és e varázslások legfőbb mondandója: Csak nekünk higgy.

hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. és még a tengelye körül csavaró mozgást is végez. közelebb kerülnénk a feladat megoldásához. Ez a spin. Dirac kidolgozta a Mágneses Monopólus konzisztens kvantumelméletét. A MÁGNESES MONOPÓLUS pedig olyan TIP-szoliton. (ez volt 76-ban. Ha ettől az apróságtól eltekintünk. a kanálhajlítás. Nem kizárt hogy az elemi részecskék ilyen pí-tachionokból épülnek fel. Az egész kvantumfizikát új alapokra lehet ezzel helyezni! 34 . azaz a MÁGNESÁRAM a felelős. Ha körben halad és a sebessége pí/c vagy pí/2c. Ez olyan szoliton. amely láthatatlanul összeköti a mágneses monopólusokat. tisztázatlan a spin és a statisztika viszonya. vagy a Vitalitásmérő működése a mágneses töltések áramlásán alapszik. MARUTKINUN A Mágneses Monopólus olyan jószág. és melléteszem a kezem. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. Ha egy mágnest is odateszek. aminek a létezését hivatalosan mindmáig tagadják. Csak nála felbukkant egy megfigyelhetetlen fonal is. az ún. Így pl. a kis félgömb elkezd forogni. MÁGNESÁRAM. bár már Maxwell egyenleteiben feltűnt az ordító aszimmetria: ahol az elektromos töltésnek megfelelő tag van. amelynek tömegét elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. amely a fénysebességnél gyorsabban mozog. Hasznos segédfogalom még a Kisfaludy György által bevezetett MARUTKINUN is. Dirac-szál. És azóta? Mély kuss van erről is!) Egely György szerint a parajelenségek mögött is a mágneses monopólusokat kell keresni. akkor még a feles spinű részecskéket is fel tudjuk építeni egész spinűekből. Ha ez sikerülne. tehát dugóhúzószerűen halad előre. Igaz. elméleti módszerekkel és gyakorlati kutatásokkal.MÁGNESES MONOPÓLUS. és egy önfenntartó hullámcsomagot hoz létre. Ha egy radírba szúrt tűre egy kis alufólia-félgömböt teszek. Sokan próbálták ezt a hiányt betölteni. ott a mágnesek oldalán egy hiány van. akkor pí-tachion a neve. módosul a forgás.

de látni fogjuk. amely szakadatlanul áramlik a Mandelbrot-halmaz felé. nagy hassal. melyeket lehetetlen előre megjósolni. mert az „A eleme A-nak” reláció ellentmondásra vezet.MANDELBROT HALMAZ Korunk egyik legnagyobb tudományos előrelépése az ún. Káoszelmélet volt. az Idő Teljessége jelen van a protonokban! 35 . Törtdimenziós alakzatoknak nevezik. A komplex síkon értelmezett „Z legyen egyenlő Z négyzet plusz C” processz segítségével a sík minden pontjához egy színt rendelünk. Ezért az öntartalmazást száműzték a matematikából. hogy a káoszban is van rend. vagy Önegymástükrözés a Halmazelméletben ismeretlen. illetve a rendnek sokkal szélesebb skálája létezik. Minél közelebb megyünk hozzá. hogy milyen színű. és a rendben is van káosz. A protonok aurájában nyelődik el az idő. pontosabban a megjóslás egyetlen módja az ha kiszámoljuk és megjelenítjük. akkor rendkívül bonyolult mintákat látunk. hogy a Mandelbrot-halmaz kicsinyített változatai jelennek meg ha kinagyítjuk egy részletét. hogy a Kvadromatikának éppen ez a reláció a lelke! Az új fizika szerint az anyag nagyon hasonlatos a Mandelbrot-halmazhoz. a protonok aurája is áramlik. jelen és jövő. a sík bármely pontjáról eldönthető. Ez a processz teljesen determinisztikus. Legjellegzetesebb tulajdonságuk az. Ha azonban a Mandelbrot-halmaz egy részletét kinagyítjuk. algoritmikus. Egyszerű rendszerek is tudnak komplex viselkedést produkálni. Ha mindvégig nem sikerül eldönteni. minden kis cseppje tükrözi a Nagy Egészet. ahogy egyetlen hajszál egyetlen DNS molekulájából klónozni lehet a teljes embert. A Mandelbrot-halmaznak is van aurája. Az ilyen objektumokat Fraktáloknak. annál lassúbb ez az áramlás. Számítógépen ezt nagyon szépen meg lehet jeleníteni. Ugyanígy. Ezt a magasabbszintű rendet a Mandelbrot-halmaz jeleníti meg a legszemléletesebben. Végre felismerték. akkor feketére színezzük. A kulcs a nemlinearitás. Ez az Öntartalmazás. és csak a végtelenben éri el a legbelső magot. Tehát múlt. a legparányibb részből is elő lehet hívni az egész Univerzumot. fejjel és kezekkel. A Mandi messziről nézve egy Almaemberkének látszik.

végy egy erős mágnest és tedd oda. A mágneses monopólus pedig olyan TIP-szoliton. vagy visszafele kezd forogni! A mágnes tehát hatni képes a kezedből kiáradó. bal-jobb-aszimmetriával rendelkezik. hogy szépen megálljon rajta és forogni tudjon. ahogy szoktad. és azt is nézzük meg! Lehet.PSZICHOKINÉZIS A pszichokinézis az a képesség. akár úgy. kopogások jönnek létre. amely aszimmetrikus. (Különböző keresztény gyülekezetek ma is ezt teszik). kapcsoljunk rá egyenáramot. hogy ezek már csinálnak mágnesáramot! 36 . hogy a közönséges. esetleg megáll. hogy az ember képes tárgyakat érintés nélkül mozgatni. energiát kicsatolni. és az aurára hatni! A kezünk természetes mágnesáramforrás. hogy az ujjaid körülfogják a serleget. a forgó félgömb pedig mágnesáram-mérő. mint minden élő anyag. De ne kézzel fogd. utána tedd oda a mágnest óvatosan. azaz a mágnesáram a felelős. Azt fogod tapasztalni. Az asztalt nem a résztvevők izomereje hozza mozgásba. Lehet. ismert mágneses tereknek nincs forgató hatása. tükrözéskor megváltozik. tedd mellé a kezed úgy. amelynek tömegét és töltését elvileg egy TIP-állapotegyenletből lehetne meghatározni. hogy a mágnes önmagában nem képes megforgatni. másképp forog. pusztán a tekintetével. hogy egy félgömbalakú kis serleget kapj belőle. A Pszichokinézis jelenségén alapszik az asztaltáncoltatás is. Most tegyünk a szolenoidba famagot! Na ez aztán a fából vaskarika! A fa ugyanis. forgató hatásra. mágneses töltések árama folyik! A mágneses töltésáramnak pedig jelentős hatása van. Ami a pszichokinézist illeti. amit a jobb kezed forgat. mégpedig az ujjaid irányába! Ezen alapszik az Egely-féle vitalitásmérő. Persze levegőmozgás. KIRÁLIS közeg. várd meg míg felpörög. mit csinál a famagos szolenoid! Aztán csináljunk fűből sodort. Mi ennek az oka? Nos az. Lehetővé teszi. font magot is. figyelj. A serleg forogni fog. bútorok tolódnak el. Ha ez megvan. tehát nem termelnek mágnesáramot. arra te is képes vagy! Végy egy sztaniolpapírt. A középkorban ezeket a jelenségeket az ördög működésével magyarázták. Lehet. Ilyen a jobbsodrású és a balsodrású csavarmenet közti különbség. A sztaniolpapírt simítsd rá egy tojásra úgy. hanem tedd le mellé! Látni fogod. Most tedd oda a kezed. azaz olyan közeg. hogy segítségével megtaláljuk a legjobb mágnesáram-forrásokat! Kísérletezzünk! Vegyünk egy szolenoidot. Közelebbi vizsgálatok azt mutatják. hogy előszörre nem sikerül. Tedd ezt a serleget a tűre úgy. figyelj. esetleg spontán. vedd el a kezed. vagy a kezével. egy idő után látni fogod a különbséget. Figyelj oda! Tedd oda a kezed. hogy a jelenségekért közvetlenül a mágneses töltések áramlása. huzat ne legyen. hogy úgy véled: a huzat mozgatja. hogy a kézből mágnesáram. hanem szellemi úton felszabaduló elektrosztatikus természetű erők. többnyire fiatal személy körül apróbb vagy nagyobb tárgyak röpködnek. egy varrótűt és egy radírt. ezzel lehet kanalat hajlítani. és akár így. Ebben az esetben egy érzelmileg túlfűtött. tegyünk bele vasmagot vagy hagyjuk üresen. hogy ne csapj huzatot. hogy a félgömb. Nézzük meg. tegyük oda a forgó félgömbünkhöz! Látni fogjuk. gyógyítani. minden külön szándék nélkül (ez a spontán pszichokinézis. engedd el. de ne érjenek hozzá. és tedd le. ide tartoznak a Poltergeist-jelenségek (zajos szellem) is. váltóáramot. hogy a hegye fölfele álljon. Ha már jól begyakoroltad magad és egyértelműen meg tudod pörgetni a sztaniolfélgömböt. A tűt szúrd a radírba a fokánál fogva úgy. rejtélyes zörejek.

áttörő eredményt létrehozni! Csak kísérletezni kell! Végtelen türelemmel. vagy más parajelenséget. hogy még ma is lehet konyhai eszközökkel újat.Ha sikerül egy olyan mágnesáramforrást csinálni. ami a kezünk által keltett mező százszorosát képes létrehozni. akkor már komoly esélyünk van arra. 37 . nagyszerűt. Állítom. hogy mesterséges kanálhajlítást hozzunk létre! Vagy gyógyító erőteret.

hogy kiderült: az Univerzum paraméterei 60 tizedesjegy pontossággal vannak kalibrálva. a fajok közt nincs keveredés. Nagy Emanációs Sávok. így jönnek létre a Nagy Emanációs Sávok. lágyabb lesz. mert szinte minden szavát másként gondolom. ebből jön létre az aura. mint a tudat teremtőereje. Ez a cseppesedés és nyalábolódás jelensége: minden jelenség áramlás. hogy az áramlás a tömegpont felé történik. Az ember az állathoz képest univerzális tulajdonságú: mesterséges eszközeivel kibővítve olyan dolgokra képes. A világűr nem üres. illetve nem ura a betegségeinek. az elsorvad. körbezárt téridő.11 m3/kg s2). akkor a rezonancia felerősíti ezt a viselkedést. annál inkább képes az életét kézbentartani. tehát FINOMAN KALIBRÁLT. legügyesebb egyedek maradnak életben. ha csak ilyen picit más kezdeti feltétellel indult volna a Big Bang. hogy az élővilág fajokra oszlik. Erről bővebben ld. aki a világot direkt nekünkvalónak teremtette. amit a régiek Éternek neveztek. így az ember és a tudat sem. Így a viselkedésspektruma gyakorlatilag kimeríthetetlen. kiárad. A TIP-teória megmutatta. melyeknek a magja egy-egy kvadron. DISZKONT. harmónia és REZONANCIA. pontosan meghatározott. amire az állat nem. Asztrálfény. Aziluth. hogy van Isten. a gyengék kiselejteződnek. Ez a beigazulás. A tükörrezonancia (Shira-rezonancia) nem más. Minden dolog sugároz. felerősödnek. hogy a távoli galaxisok vöröseltolódása nem a távolodásuk miatti doppler-hatás eredménye. A Kvadromatika ezt úgy fogalmazza meg. FINOMKALIBRÁLTSÁG Minden dolog rezgés. Így alakulnak ki az ún. bezárt szellem. Ezt másként úgy mondjuk. bár a gyógyítás terén már elég sokat elért. Ezzel a felfogással azért nem értek egyet. A sajátviselkedések azok. háziállatok). és ezért energiaspektruma diszkrét kvantumszintekre hasad. amelyben nem születik meg az élet. hanem egyszerű 38 . Ha több élőlény viselkedik ugyanúgy. Ám egy dologban még mindig korlátozott: nem tudja a létformáját tetszés szerint változtatni. emberközpontú Világegyetem-modell. hogyan akar élni. 672·10 . hanem kitölti egy közeg: a TIP (Tér Idő Plazma). A létező és megnyilvánuló dolgok viselkedése kvantált. ebből táplálkozik. a karma kényszerítő erejének. amelyekre az élőlény rezonál. azt újjáteremti. ahol nem kell a létért mindennap megküzdeni (pl. Így alakulnak ki a nyalábolt viselkedésspektrumok. akkor a viselkedésspektruma folytonossá. és bármely helyzethez talál adekvát eszközt magának. az valósággá válik. mert ti. Ez például abban nyilvánul meg. egy viszonylag jól körülírható viselkedéskészletből áll. átkereszteződés. amikről Don Juan beszél a Castaneda: Belülről izzó tűz című könyvben. Amit egyszerre sok tudat tükröz. amit természetes környezetében soha nem tenne. Az élőlények viselkedésspektruma is diszkrét. Mai divatos elmélet az ún. illetve Akasa. amely a Mindenség határáig kiterjed. uralni. Ez az Azoth. meglévő adósságait milyen formában akarja törleszteni. Minden dolog nyeli ezt a közeget. legerősebb. G pedig a gravitációs állandó. elmosódottá válik. hamar prédává válnak. Amit a tudat tükröz. szabadon választja meg. hogy A rendszer viselkedése a sajátkvadronok saját-viselkedéseinek dialektikus összege. megerősíti.REZONANCIA. Ugyanakkor egy fajon belül is a legrátermettebb. Amit a tudatból kirekesztünk. diszkrét. Ilyen körülmények közt az állat olyan dolgokat is megtesz. (Ennek értéke: 6. Ura a vágyainak. Minél inkább spirituális valaki. akkor olyan világ jött volna létre.√(2Gm/r) sebességgel nyeli a TIP-et. Egy m tömegű tömegpont tőle r távolságban v = . TIP-teória. hogy a megnyilvánult lét diszkontinuális (DISZKONT). Erre az inspirálta a fizikusokat és csillagászokat. A tudat: önreprodukáló tulajdonságú. Ha az élőlény olyan körülmények közé kerül. diszkrét sávokba tömörülnek. és az egyes fajok közt jól mérhető távolság van. a párhuzamosan folyó áramok pedig vonzzák egymást. Világos tehát. Először is nem hiszek a Big Bang-ben. A mínuszjel utal arra.

értünk és általunk van. azaz volt olyan pillanat. Egyszerűen azért. van és lesz. amelyben Isten egyet füttyentett. Az Univerzum bennünk. általunk az. hanem minden létezőé. függetlenül a paraméterektől. mert a lét szükségszerű velejárója az élet és a tudat. Harmadszor: Minden lehetséges Univerzumban van élet és van tudat. ez maga a lét! Negyedszer: a tudat nemcsak az ember sajátja. Ami Addig A Pillanatig Nem Is Volt! Szerintem az Univerzum mindig volt. Nem egy ellenséges világban élünk. ami! És Mi vagyunk az Univerzum Élő Lelke! 39 . ami minden pillanatban és minden helyen egyszerre történik.gravitációs vöröseltolódás. Az evolúció pedig a teremtés folyamatának hogyanja. A teremtés ugyanúgy a lét velejárója. A legegyszerűbb kvadronmodell is már ezt sugallja! A teremtés olyan dolog. a Mindenséget univerzumok mérhetetlen sokasága tölti ki. és hopp! előpattant Az. Igen. sőt. hanem egészen pontosan a kritikus sűrűség. amelyben az ember és a tudat idegen elemek. hogy a világot csak úgy cakumpakk teremtették. Sőt. Ugyanezért: az Univerzum sűrűsége nem 60 tizedesre. mint a tudat. Egyedül az utolsó gondolattal értek egyet: Az Univerzum nekünkvaló. Végül nem hiszek abban sem.

Ennek köszönhető az atomok sokfélesége. a vödör víz is ráfagy és növeli a jéghegyet. hogy minden lény. A telepátia ezért ritka jelenség. mert a Fermionnak két állapota van. BOZONKONDENZÁCIÓ Kétféle részecske van a fizikában: BOZON és FERMION. tömöríti őket. A Fermionok a Bozonokkal ellentétben elkülönülésre törekednek. gondolatait. lebegni is képes. legyőzhetetlen. Létezik továbbá a teleportáció jelensége is. A Fermionok párba rendeződnek. hogy megteremti a tökéletes egészséget. hanem ellenkezőleg. Legismertebb megnyilvánulási formája a lézer. Ez a vonzások és taszítások bonyolult szövevényét hozza létre. nem tud egyik lélek a másik testbe csak úgy átruccanni. Másik ismert példája a szupravezetés. az sokkal több mindent elvisel. A bozonkondenzáció nem más. A fermion-elkülönülés legszembeötlőbb megnyilvánulása az. és egy párban két ellentétes spinű fermion társul. és ennek oka az. Ezért az emberek nem érzik a másik ember szenvedését. amint a tőrt kihúzta! Meditációban a jógi levitálni. Szemléletesen úgy lehet elképzelni. 40 . nem látnak bele egymás lelkébe. FERMION. A Bozonok azonos állapotba törekednek. mert ahogy egy energiahéj betöltődik. a seb rögtön összeforr és nyomtalanul eltűnik. hogy nem lehet két Fermion azonos kvantumállapotban. Ez éppen a férfi-nő kapcsolatnak felel meg! A fermionpár kifelé már mint bozon viselkedik. ami egy nyalábba vonzza. minden ember egy önálló egész. Ehhez hasonló jelenségek a szellemvilágban is vannak. mint egyenként külön. mint a Szamádhi állapota! A lélek szupravezető lesz. Olyan mint a Fekete Lyuk. hogy az emberek nem száz százalékig fermionok. hogy akinek van párja. olyan erő működik köztük. amit spinnek neveznek. sőt a jógi emberfeletti képességekre tesz szert. Ekkor a test egyetlen koherens nyalábként átsugárzódik egy más helyre. Ha a fakír átdöfi tőrrel a testét. A mindennapi életben a fermion és a bozon állapot közt sok köztes szint is megvalósul. ezért van az. Ez a bozonkondenzáció. így jön létre a kémiai elemek sokfélesége. az Aura hologramja olyan erős. Ez a jelenség a TIP ismeretében könnyen magyarázható. megkarcolhatatlan. Ketten együtt könnyebb megoldani a problémákat. Ha létrejött egy bozonkondenzáció.BOZON. minden sérülést azonnal kijavít. De létezik. Ehhez hasonló dolog a meditáció: a tudat lehűtése. hogy ha egy jéghegyre ráöntök egy vödör vizet. lenyugtatása. akkor az minden szabadon kószáló bozont magához szippant. már csak egy magasabb héjon van hely az újabb elektronnak. A szupravezetés akkor jön létre ha a fémet lehűtik. akkor nem fog tőle felolvadni. köztük olyan taszítás működik.

a Megváltás és az Újjászületés. Tanító. Mert meg lehet ezt tenni egyetlen életen belül is. aki végigment mindezeken az állomásokon. minősége. változékony úthálózat. eladja a lelkét az ördögnek. Vannak Háromszor Születettek is. akkor a balesetnek be se kell már következnie. nem egy film. Amelyben Minden Tükröződik. gonosz célokra használja fel a tudását. Ha önző. sőt úgy tekint rájuk. akkor a Sötét Oldal kaparintja magához. akik különösen nagy önfeláldozást vállaltak értünk. amit a Csillagok Háborújában így neveztek: Az Erő Sötét Oldala. egészen más emberekké lesznek. ha alászállunk a Pokolba. De ott van előtte a másik út is. Mert a bűnnel vele jár a szenvedés. A Tudatplazma olyan. megszűnik az álmunk forgatókönyv jellege. amikor pl. hogy a szenvedéseikkel megváltsák a világot. és megértjük a felsőbb hatalmak célját ezzel a balesettel. mint nemeslelkű lényekre. szabadabbá válunk. (Aki dudás akar lenni. tudatosan álmodunk. hogy akik valódi halálközeli élményt éltek át. már előző életeikben végigmentek az állomásokon. hogy ismeri az életet. Egymásba szívódó-gyűrődő Lét és Nemlét! Ebben a nagy kavargásban száll alá a Szellemvilág az Anyagba. mint az Anyag egyetemes tükröződése önmagában. és megszabadultak a karma kötelékeitől. amelyben mint folyamatban az Anyag szüntelenül átgyűrődik és átáramlik önmagán. vagy egy mesebeli állat). ahol szabadon döntünk. Az Egyetemes Közegben. Ez az oka annak. Sok mese szól arról (Pl. a Bukás.TUDATPLAZMA. és aki erre rá tud hangolódni. megszűnnek a félelmeik. A Tudattalan is válhat tudatossá. TUP A Tudatplazma olyasmi mint az Éter: Kitölti a Világmindenséget. akik testben. mint szakadatlan öntükrözés. merre megyünk. hogy a TUP éppenhogy a tudatosságnak egy fokozata. Krabat a Fekete Malomban). Ekkor a lehetőségeknek egy sokkal szélesebb spektruma nyílik meg előttünk. Lényegében nem más. szellemi mester lesz. hogy a legény elszegődik az ördöghöz. 41 . De ilyen Mahátmát találni nagyon nehéz. Maga a lét tehát nem más. Azok az emberek. vagy a kenyér. hanem alakítója. Ha tudatosul bennünk egy baleset lehetősége. minden esemény előjele megvan. Ők már ismerik az élet titkait. csak egy másik lény önfeláldozó szeretete által. Őket hívták a Régiek Kétszer Születetteknek. pokolra kell annak menni!) Az Uranita ezért nem ítéli el a bűnösöket sem. Pontosan ez történik akkor is. amely kockáról kockára ugyanaz. legfeljebb az egyes elérendő célállomások meghatározottak. Csak az mondhatja el. azzal a különbséggel. A spiritualitásnak erre a magas fokára jutott emberek többsége a lények javát szolgálja. lélekben és Istenben is megszülettek. végső soron ez a Lét alapja. hogy bizonyos feladatokat csak úgy tudunk megoldani. és nem lehet rajta változtatni. sokkal több szeretetet tudnak adni és elfogadni. mit akar elérni. amely Jézus szimbóluma. és végül egy tiszta lény váltja meg a kárhozattól (egy szerelmes lány. vagyis álmunkban rájövünk. hanem egy rugalmas. Kikerülhetetlen állomásai a Mélybehullás. Ez az öntükrözési hajlam benne van mindenben. és ezért valódi segítői lehetnek a szenvedő lényeknek. mint Jung Kollektív Tudattalanja. akik különösen tisztalelkűek. Tehát kellő bölcsességgel elkerülhetjük a bajokat. ő maga dönt. haláltól az újjászületésig. Nem egy merev predesztináció a sors. az Alámerülés. hogy álmodunk. a Feltámadás. az Elkárhozás. amikor az ember megismeri a sorsát. Ezek a mesék azt is megmutatják. Az ilyen ember már nem elszenvedője a sorsának. és akkor már önerőből nem tud megszabadulni. a Halál. akik még csak most csetlenek-botladoznak az Élet labirintusaiban. az megelőzheti a bajokat.

(91. Az emberi tudás határai azok. Komplementer. ahol a Tudomány véget ér. és ez az egyetemes megismerés új szintjének kapuja is egyben.8. ahol a kvadronok lángtükrű lelkében ott lobogunk mi magunk is. de ez maga a Mágia! A Mágia tehát ott kezdődik. túlmutat önnön véges. örökkévalót. egymást kiegészítő dolgok ezek. korlátos létén. mely rokon a mágiával: a szellem kiáradása az anyagba. Ez az új szint a teremtő képzelet. minél inkább vonatkozik ránk.LÁNGTÜKRŰ KVADRONLELKEK A tudás annál kevésbé objektív. mely felold és újraformál minden múlandó formát. és egyetemlegest: magát Istent is.16) Mai megjegyzésem: Ez nemcsak rokon a mágiával. ahol az eredendő öntükrözés már minket is körébe von. 42 . és felragyogtatja a múlhatatlant.

Értékelés a Kvadromatika tükrében: Az E = m⋅c2 = h ⋅ ω képlet szerint minden anyaghoz egy tőle elidegeníthetetlen rezgés is tartozik. amelyet a látható világegyetem láthatatlan ősideájának kiáradása indított meg. Most innen veszünk szemelvényeket. elektromagnetikus lényeget éppúgy a periodikus törvény hatja át és mozgatja. kezdve az Analógiák Tanával. mint a vetületek és okozatok benne gyökerező. A teremtő idea lereagálta tendenciáit. az idő térré fagyott állapota. mikor a „Kozmikus Elme” teremtő képzelete „az időtlenből az időbe lépett”. a színuszhullám pedig belégzés és kilégzés váltakozása. Ez az univerzális ritmus a világtest lélegzetének ritmusa. Tanításuk szerint az ő kreatív gondolattevékenységének ritmusa oszcillál a természet szívdobogásában és hullámzó erőiben. átértékel. amelyet valóságos előképe véghezvisz „a tükrön kívül” . Édesvíz kiadó. A hidrogéntől az uránig. átalakulásának kulcsát. csak azt. a mágia modern varázsszavaival és praxisával a „tükrön kívüli valósághoz mutatja az utat. amely nem más. s a tükörkép nem végezhet önálló mozdulatokat. A világot „Brahma lehelte ki”. 1999. Ez a nagy kialvás. hanyatlásának és halálból való újjászületésének periódusait. s most elnyugszik a „Világéjben”: a Pralayában. kibontakozásának. A kémiai vagy anyagtalan. új dimenziótudományok kibontakozásán át. hanem kirobbanó erőkvantumok váltakoznak benne lanyhuló tendenciákkal. megalvadt szellemi energia. A keleti filozófia meditáló adeptusai. hullámhegyeket hullámvölgyek követnek. végül az anyag különböző sűrűségű dimenziórendszerei. Minden mozog: de e mozgás nem folyamatos.SZEPES MÁRIA: SMARAGDTÁBLA A Kvadromatikának sok lényeges alapgondolata megtalálható ebben a könyvben. azután az asztrális. mint valamennyi fény-. ezt fejezi ki az E = h ⋅ ω képlet! Ez egyben az „erőkvantum” képlete is. A formavilág valamennyi élő jelképében az ő alkotó energiája az „Önvaló”: az egyedüli Valóság. a kozmoszt átható pulzuslüktetéssel azonosulva. Mert egyedül ez a rejtett és láthatatlan Valóság tartalmazza a jelenségek irányításának. Készül az új Manvantara hajnalára. Ez a ritmus határozza meg a formák keletkezésének. Ezért nevezik őt „százezerszeres Brahmának”. Az 43 . mágikus oka! Ezért engedelmeskedik az úgynevezett „élettelen anyag” is az ősritmus periodicitásának. Minden más csak vetület. s az uránon túli instabil elemekig minden oszcillál. A kilégzés folyamatában keletkeznek először a mentális. S éppúgy nem léphet ki e törvény hatálya alól. A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. Az energiának ritmusa van. hangrezgést és mágneses mezőkön végbemenő vibrációt. Pihen. A Hermetikus filozófia. Aktív megnyilvánulásokat passzív állapotok. amelyben lények számlálhatatlan tömegének variációi bontakoznak ki léthajnaltól . karakterének sajátos töltése szerint. mikor elkövetkezik megint a brahmai lélegzet visszaszívásának a periódusa. „a lélekző Brahma” titánalakjáig hatoltak el.világestig. meghatározott ütemben lüktet. ahogy az árnyék nem szakadhat el a fénytől. A rezgés. Lélegző Világegyetem Az élet minden jelenségében titokzatos energiák ritmusa lüktet.

. legyen az kristály. hogy adekváttá váljon. Ha A.. A Tattvák törvénye nem más. A bezárt fény pontosan úgy viselkedik. évekig foglalkoztam a vektorok vetületeivel és azok transzformációival. élő rendszer. Ez a kvadromatika disztributivitási törvénye. Minden differenciálódás. amely létrejött. aki önmagában tükrözi az egész Világegyetemet. végtelenül gazdag formavilágra.Univerzum egésze szintén egy rezgő. az Univerzum Logoszának mágikus hangrezdülését. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései. növény.” A vetület pontosan tükrözi az eredeti mintát. bezáródik. Ezt az (A#B) > ψ = (A > ψ ) # (B > ψ ) képlet fejezi ki. Minden dolog hullámcsomag. mint a diszperziós össze44 . és a maga dimenziói közt ugyanazt a tartalmat tükrözi: az elsődlegesen megzendült varázsige. és az összetevők aránya határozza meg a dolog karakterét. fejlődési stádiumát és ideatöltését. tulajdonságát jelenti. állat. a tattvákban gyökerezik. tehát a tudati tükörképet. az Akasának különböző frekvenciájú rezgései . vagyis a vetület. lüktető. Az önmagát megnyilvánító Elv először realizálódó ősképei hang és fényvibrációk. meg. B a valóság tárgyai és ψ a tükröző elme. ember. és A > B jelenti az A vetületét a ψ elmében.” itt van feketén-fehéren kimondva: minden dolog az éter. „A természet minden síkja és élőlénye ezt a teremtő ritmust ismétli. amely a hindu bölcselet tattvikus rezgéseivel azonos. tökéletes. A legkisebb mikroorganizmus éppúgy benne él e ritmusban. Az E = m⋅c2 éppen a megalvadt szellemi energia képlete! A tömeg úgy jön létre. amely különböző frekvenciájú összetevőkből áll. Értékelés a Kvadromatika tükrében: A hang és a fény. az életjelenségek stádiumát. A hang az univerzális ideát. Valóság és vetület viszonya a Kvadromatikában is fontos. ϕi ) = ∫ ψ ( x ) ⋅ϕi ( x ) dx a skaláris szorzás. ezért lehet a vektort a vetületeiből összerakni. táj.. A fény metafizikája A fény metafizikájának analízise szerint az energetikai életárammá erősödött kreatív eszme első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálódik. minőségét. köd. ahol ci = ( ψ. a TIP rezgéseiből tevődik össze! Tudták már a régiek is! Hogyan lett ez az őstudás elfelejtve? Minden differenciálódás a tattvákban gyökerezik: minden hullámcsomag tulajdonságait az őt alkotó rezgések szerkezete határozza. mint egy tömeggel bíró részecske! A lények kiáradása nagyban emlékeztet a Mandelbrot halmaz aurájában tülekedő. akkor a képlet törekvést fejez ki: a tudat úgy fejlődik. csak kicsiben! Ez a Nagy Fraktáltörvény. a Téridő-Plazma. az objektiválódott létben való jelenlétet. s az ősfényt. hiszen pont úgy néz ki. A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. „A tattvák a keleti filozófia szerint a világéternek. hélium vagy magnézium tartalmát. Minden mirminyó. ugyanúgy a színek asztromentális elemzése nyilvánvalóvá teszi valamely életjelenség pszichikai tartalmát. Ha az egyenlőséget dialektikus egyenlőségre cseréljük. a fény. A tudat akkor adekvát. a foton és a fonon játssza a főszerepet a kristályrácsban is. akkor A#B jelenti az A és a B kapcsolatát a valóságban. hogy az energia körben áramlik. miniatűr Mandelbrot halmazocska egy lény. csillag. ha az A és B kapcsolatának vetülete éppen azonos az A és B vetületeinek kapcsolatával. a természet hétféle energiáját jelentik. ψ ( x ) = ∑ ci ⋅ ϕi ( x ) . Ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén. mint a leghatalmasabb tejútrendszer. A Tattvák törvénye determinálja a kozmoszban uralkodó periódusokat... teljes egészként felszerelve. ez a hullámcsomag Fourier-spektruma. nap vagy tejútrendszer.

a felhőkben és a növényekben. Ettől van a világnak hologram-szerkezete. A formateremtő erők törvényei pedig minden szinten azonosak. A Kvadromatika szerint minden formát áramlások. A Világegyetemet átszövi ez a ritmus. Ezért ismerünk rá a teásbögrében kavargó teafű mozgásában a spirálgalaxisokra.és makroszerkezetét.függés. az örvényekben. amely valóban meghatározó jelentőséggel bír. rezgések és örvények hoznak létre. Nemsokára megismerhetjük ezeket a törvényeket. a kicsi önmagában tükrözi a nagyot. valóban. és a Nagy Fraktáltörvény szerint a kicsi és a nagy szerkezete azonos. kagylókban. csigákban ugyanazokra a mintákra. A Lét a Hiány kiáradása: a Logosz mint rezgés kiárad a világba és létrehozza annak mikro. 45 . hiszen minden színuszos összetevő elnyúlik a végtelenbe.

A Hatalom Igéje. az Általános Relativitáselmélet is. nem Euklideszi. Értsd meg. Értelem . Ez a nézet aztán csaknem 80 évig uralta a tudományos gondolkodást. de mind úgy látja. oh Kunti fia. Eszerint a tömegek körül az egyesített téridő geometriája görbült. mint a Teremtés. mely a Mindenséget fenntartja. amelyek képesek hatni az anyagra.Buddhi és Külön Énség Ahankára: ezen nyolc osztálya van természetemnek. ismerd meg másikat. hogy a kvantumtérelméletnek is alapköve lett. amelyek szerint a Világegyetem 10 milliárd évvel ezelőtt egy nagy robbanásból keletkezett és azóta is tágul. Newton fizikájában már nem volt helye az éternek. hanem Riemann-metrikájú. hogy vagy vég nélkül tágul és hígul. amelyben a fény terjed és amely a fizikai mezőknek is hordozója. és csak a többi mozog. óh Dhanangyaja. melyből a Mindenség fakad. Ezt az abszurd világképet összekapcsolták a vallásokkal is.” (Annie Besant és Gömöryné Maróthy Margit ford. ami oda vezetett. hogy a vákuum üres. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti sebességet. az elemi részecskék elmélete (erős kölcsönhatás) és létrehozható az antigravitáció és a vákuumenergia konzisztens elmélete is. sőt annak magyarázata is.Manasz. sőt tudományos dogmává merevült: egy teóriát csak akkor tekintettek konzisztensnek. ez anyaméhe minden létezőnek. hogy elvetették az étert. Későbbi sorsa az. Ezt nevezték Éternek. ti. az éterre hivatkozni egyet jelentett az eretnekséggel! Kiderült ugyanis. ha összhangban van a Relativitáselmélettel. de még görbülhet is! Ebből a Görbült Semmi-teóriából fejlődtek ki a kozmológiai elméletek. Ebből fejlődött ki Einstein Relativitáselmélete. és ezen mezők közvetítésével hatnak egymásra. misztikus kvintesszenciát (ötödik lényeg) emlegették. Reprint 1984) Az indiaiak tehát még tudtak az éterről. hogy a vákuumot kitölti egy rugalmas közeg. és a fény ebben terjed. amely olyan sikeres volt. a Kvantumelmélet és a Gravitáció. és kijelentették. A távolhatás csak látszólagos. a Védákban AUM . továbbá az Általános relativitáselmélet minden eredménye a gravitációról. század végén történt valami. a Holdnak és Napnak ragyogása. és melybe minden újra beolvad. a Nagy Összeomlás pedig a Világvége! A kettő közti idő: Brahma egy napja (a védikus vallásban) A TIP-elméletből (lásd ott) pontosan kiadódik a relativitáselmélet. a hang az étherben és az emberben a férfierő.ÉTER A régiek úgy hitték. rajtam függ a Mindenség. Elme . Levegő. hogy a látszólag üres teret különféle fizikai mezők töltik ki. Ez az alsóbb rendű. a Víz. és az étert csak mint valami megfoghatatlan. magasabb rendű természetemet. tehát az egyenletesen mozgó koordinátarendszerek és megfigyelők csak az egymáshoz viszonyított relatív mozgást érzékelik. A XIX. valójában minden dolog a fizikai mezőkre hat. ÉN vagyok a víznek íze. Tűz. 7:4-8) „A Föld. 46 . amikor Faraday és Maxwell felismerte. A Bhagavad-Gítában Krishna is megemlíti az étert a nyolc őselem egyikeként: (BG. Emellett megszületett a gravitációelmélet modern változata. oh hatalmas karú. hogy ő áll. ehelyett a testek közt távolhatás működött. ráadásul ez a létezésnek csak az alacsonyabb szintje! A görögöknél az őselemek száma négyre redukálódott. mint gyöngysor a zsinóron. Éther. ÉN vagyok a Forrás. Ezt közelhatásnak nevezzük. NÁLAM nincs hatalmasabb. Emellett természetes szintézisben egyesül az Elektrodinamika. Az Életelem az. Tehát a vákuum nemcsak üres. vagy egy idő után újra összehúzódik és egy mindent elemésztő nagy tűzben megsemmisül. Az éter az a közeg. a Big Bang (Ősrobbanás) nem más. Az éter fogalma akkor került újra elő. sőt nyolc őselemről beszéltek.

a ρ értéke dönti el. tízszerese jön ki. Mi győzött meg engem arról. hogy elvetem a Big Bang elméletet. mert valamennyi megfigyelt jelenség. hogy egy ρ sűrűségű közeggel (csillagokkal. vagy pedig ez az esztelen tágulás egyszer csak abbamarad. melyek többé-kevésbé kapcsolatban is állnak egymással. nagyobbat kapunk a kelleténél. hogy az Univerzum is egy nagy gömb. és bizony azt látjuk.BIG BANG A hagyományos tudományos világkép szerint a Világegyetem egy téridő-szingularitás felrobbanásából keletkezett 10-20 milliárd évvel ezelőtt. Szó sincs tehát képzetes éterszélről! Az egy hibás számítás eredménye! Ha ezt a megoldást alkalmazom az Univerzumra is. Mérések alapján a ρ kb. akkor div a = da/dr + 2/r⋅a = 3⋅H2 = 8πGρ. És ráadásul mínusznak kéne lenni! Ahhoz. Részletesen ld. Ha tovább elemezzük a v=H⋅r képletet. A két görbe a Föld felszínénél (r=R) csatlakozik egymáshoz. azaz a Hubble-képletet kapjuk. méghozzá a ponttól R távolságban v sebességgel. Azt találjuk. ráadásul az Univerzum igazi szerkezete sokkal emberközelibb és lélektelibb. de hiszen pont ezt jelenti az. már csak azért sem. akkor nem a v = H⋅r jön ki megoldásként. így a = H2⋅r. Ennek a tágulásnak vagy az lesz az eredménye. hogy v = H ⋅ R. v =√(2GM/r) =√(2G/r⋅4r3πρ/3) = √(8πGρ/3)⋅r = H⋅r Ha az így kapott H-t kiszámítjuk. és v-t az ismert képlettel határozzuk meg. hogy a Világegyetem teljesen felhígul. Számítsuk ki ugyanis a ρ sűrűségű közeggel töltött TIP áramlási sebességét! Itt ρ a Világegyetemet kitöltő anyag átlagos sűrűsége. és 4 helyett 8 van benne! Egyik tréfás megfigyelésem szerint a fizika története az érthetetlen kettes faktorok története. Azt. Ez viszont tökéletes összhangban van a rejtett tömeg hipotézissel. mert csak ekkor kapunk olyan Univerzumot. TIP-teória. Számoljuk ki a gyorsulást! a = v⋅dv/dr a stacionáris áramlás esetén. rejtett tömeg! A TIP-teória ezt minden mellékes huzavona nélkül kiadja! Sokan mások is kételkednek a Big Bangben. ami akkor lenne ha az Univerzum éppen a végtelen tágulás. A különbség csak az. majd visszafordul és egy mindent elpusztító Nagy Reccsben ér véget. megmagyarázható a TIP segítségével is. hanem egy ellipszisívből és egy hiperbolaívből összetett görbe. Tudniillik a Föld belsejében áramló TIPre ugyanilyen képlet érvényes. 47 . hogy a megfigyelt Hubble-állandó kb. illetve egész pontosan azt a kritikus értéket kapjuk. Matematikai okai is vannak annak. amelyből ezt az épületes teóriát levezették. Két baj is van ezzel: az előjele pozitív. hogy minden csillag a középponttól kifelé gyorsul. lehetséges az átjárás egyik világból a másikba. de Univerzumok egész sokasága. hogy a Big Bang teória nem helyes? Nos. akkor azt kapom. hogy a piroszférában képzetes éterszél fütyül. Nem vagyok tehát egyedül ezzel. Ám ott a megoldás más lesz: ha megoldom a divgrad v2/2 = 4πGρ egyenletet. az a felismerés. 60 jegyre pontosan a r kritikus kell legyen. Azóta is tágul. hogy ez pozitív. ami azt jelenti. Nemcsak egy Univerzum van. hogy ez negatív legyen. amely szerint az Univerzum valódi sűrűsége kb. a sebességnek képzetesnek kéne lennie! Ezt úgy fogalmaztam meg. és az újra összehúzódás határán lenne. tízszer akkora. hogy a Világegyetem tágul! A Newtoni képlet a gravitációs térre: divgrad v2/2 = 4πGρ = div a És ha most kiszámoljuk div a-t. és a távoli galaktikák egyre nagyobb sebességgel távolodnak. hogy melyik eset valósul meg. további turpisságokra jövünk rá. Ezt a nyomasztó és sivár világképet mi nem tesszük magunkévá. amelyben az ember létrejöhetett. galaktikákkal) kitöltött Univerzumban egy tetszőleges pontból nézve a TIP a pont felé áramlik. mint a megfigyelt! Az Univerzum tömegének tehát 90 %-a láthatatlan. méghozzá sokkal egyszerűbben.

a Kerr-megoldás konstruktív. hahha!) Választ kaphatunk végre arra. kívüle pedig. ehhez kevés egy labor. hahha! 48 . és ez irányfüggő: ha jól emlékszem. hogy az α = 1/137. de a lényeg az. valamint a kvantumfizika magyarázata is. háromdimenziós vektoregyenletet kell csak megoldani. nemlineáris. mint a rot v =0 és a div a =0! Ha ez nem haladás. hogy egyedül csücsül a Nagy Semmi közepén. nos.. amikor az ember abban hitt. De most ez megváltozott! A bonyolult. és arra automatikusan érvényes lesz az Rik = 0! Ha csak a matematikai hasznát nézem a dolognak. amit az R sugarú gömbben levő anyag által elnyelt és áramoltatott TIP vált ki! Végszóként még csak annyit. hiszen Einstein jól látta. akkor mi a haladás? (ha halat adnak a piacon. afféle matematikai délibáb! A csillagok látszólagos távolodása. a Landau-Lifsic 2 azt írja.véges méretű. Íme az eszköz. lineáris. (George Smoot). hiszen az Úristen nem játszik kockajátékot! Legfeljebb bűvös Dodekaédert. hiszen pl. hogy a mikrohullámú háttérsugárzás az ötödik jegyben kis inhomogenitást mutat. mint egy kristályrács! A Big Bang tehát egy hibás számítás eredménye. amit a helytelenül Dopplereffektusként értelmezett gravitációs vöröseltolódásból számoltak ki. hogy kiszámoltam az Rik = 0 Einstein-egyenletet arra a metrikára. a fizikai jelentésnek megfelelő levezetése nincs is meg a szakirodalomban. négydimenziós tenzoregyenlet helyett olyan egyszerű. nem létezik! A vöröseltolódás: gravitációs vöröseltolódás. mit csinál két egymás körül keringő fekete lyuk. amilyet csak akarunk. milyen kvantált pályák lehetségesek. ugyanilyen gömbök végtelen sora van. azaz olyan metrikát konstruálunk. hogy csak a Schwarzschild és a Kerr megoldás ismert mint egzakt megoldás (azóta persze ez változhatott) és pl. nem mondhatjuk. És végül. egy egész műholdhálózat kell hozzá... Az a „Semmi” nagyon is eleven anyag! Belőle épül fel minden. mellyel megmérhetjük az éterhez képesti sebességet! Igaz. a belsejét ρ sűrűségű anyag tölti ki. hogy nem tudjuk megmérni az éterhez képesti abszolút sebességet. már az óriási..sikerült egzaktul. hogy a kvantumbizonytalanság mögött egy mélyebb jelentésnek kell lennie. mert igenis meg tudjuk mérni!! Lezárult egy csaknem százéves időszak. a kozmikus délibábok korszaka. Szóval az Rik = 0 egyenlettel bánni nem egy egyszerű dolog. a Kerr-megoldás ellenőrzése is óriási munka. hogy immár nem mondhatjuk. hogy nincs éter. 365 pluszmínusz 18 km/s sebességű mozgást jelez a Leó csillagkép irányába. Nem titkolt szándékom az. amit az áramló TIP hoz létre! Ezzel egyúttal konstruktív megoldást is adtam az Rik = 0 Einstein-egyenletre.03604 finomszerkezeti állandó titka is ebből fog kiderülni. matematikailag is igazolni az éter (TIP) létét azzal.

A kvantummechanika aztán megmagyarázta ezeket a dolgokat. azaz egy részecskének nem lehet egyszerre pontosan mérhető helye és sebessége. Valahogy mindig csak töredékes információk maradtak fenn. De nincs jobb helyzetben az új fizikai gondolkodásban sem. hogy matematikailag az egyenleteket a Hamilton-Lagrange-féle legkisebb hatás elvből vezetik le. Ebből fakad a kémiai elemek stabilitása. A hivatalos szervek meg elvből nem adnak támogatást. Az ENERGIAKICSATOLÁS a hagyományos fizikában tilos dolog. és azt kísérleti vagy számítási hibának titulálják. mert az egész fizikát az energiamegmaradás elvére építették fel. tudniillik ritka kivételnek tartják. az energiamegmaradás sérülésére utaló jelet. tapasztalatot.illetve túlságosan is az! A hagyományos Newtoni fizika nem tudta megmagyarázni: miért stabil az anyag. a kvantumnyüzsgése.belebotlunk! Nap mint nap! Csak aztán felállunk és továbbmegyünk! Mert az energiakicsatolás benne van mindenben. beleértve a feltalálókat is. Nos. egyáltalán miért nem esik össze az egész anyag egyetlen pici kis pontba. A legtriviálisabb kérdés az. mért nem folynak szét. Egely György ír sok könyvében. vagyis akkor tekintenek egy elméletet konzisztensnek. Sauberger és sokan mások már megvalósították az „örökmozgót”! Ezekről a tiltott találmányokról dr. . hogy az energiakicsatolás nem kivétel. és ez a TIP! A 49 . Heisenberg-féle határozatlansági elv érvényes. és emellett az egyenletek kovariánsak a Speciális relativitáselmélet Lorentz-transzformációival szemben is..kérdezhetik akkor tőlem. Az anyag azért nem esik össze. hanem szabály! Mért nem botlunk akkor bele lépten-nyomon? . megnő a sebessége. mi teszi állandóvá a tárgyakat. mert van ami táplálja és szüntelenül megújítja. hogy egyáltalán miért vagyunk. Tesla. hogy feltegyék a kérdést: egyáltalán miért van a kvantumbizonytalanság? Mi az oka a kvantumnyüzsgésnek? A Sztochasztikus Elektrodinamika művelői erre is felelnek: Van a Vákuum. az egész univerzum kimeríthetetlensége! De odáig a kvantumfizikusok sem merészkedtek. mint a Vákuumenergia kinyerése a TIP-ből. miért tűnnek szilárdnak. miért stabil az anyag. és ennek a közegnek a fluktuációi adják a kvantumjelenségeket. hacsak nem hibás a számítás! Ez a Hamilton-szemüvegen át nézett világkép annyira részévé vált a fizikusi gondolkodásnak. a TIP. mert az elemi részek szintjén az ún. azért. ami csak nagyon speciális körülmények közt jöhet létre. a leghétköznapibb dolgokban is! Csakhogy jelenléte nem nyilvánvaló. rezgésekből és áramlásokból tevődnek össze. csak valakik ezt eltitkolják. század elejétől kezdve kidolgozott technikái vannak.. Ez többek közt abban is megnyilvánul. egyformasága és sokfélesége. olyan dolognak. Vagyis az energiamegmaradás eleve bele van építve az elméletbe. vagy Hamilton-operátor. Vázolja a megvalósítás lehetséges módjait is. újraformálja. eredményt. ha eleve kizárnak minden. és minden nyomot eltüntetnek. Más szóval: az elemi részecskék maguk is a TIP szolitonjai.. mint Dali képén az óralapok? Nos. Ha tehát összenyomom.. (Tér-Idő-Plazma) Ennek már a XX. Tehát az energiakicsatolás a hagyományos fizikában tilos. hogyan lehetne az elődök tudását újra reprodukálni. így abból az energiamegmaradásnak ellentmondó eredmény még elvben sem jöhet ki. önfenntartó hullámcsomagjai. Márpedig tudjuk. és egyre nagyobb energiával rezeg. Moray. összenyomhatatlannak.ENERGIAKICSATOLÁS Az Energiakicsatolás nem más. . hogy nem csoda. Nekem pedig szent meggyőződésem. amelyek nem adnak választ a paraméterek pontos beállításának kérdésére. újjáteremti őket. ami egy hallatlanul sűrű közeg. ha hozzárendelhető egy Hamilton-függvény. miért egyformák az atomok. hogy a dolgok szeretik a legkisebb energiájú állapotokat elfoglalni. Másrészt ott a Pauli-elv: két fermion nem lehet azonos kvantumállapotban. mert szerintük ez az egész hülyeség és nem létezik.

időbeli ismétléssel vagy egyszerűen a méret fokozásával. hogy Akasa. minden anyag szüntelenül cserélődik. de információs közeg is. ahol a mennyiség minőségbe csap át. Nemcsak az emberek. Rezonanciát sokféleképpen létre tudunk hozni. A lények által létrehozott kollektív tudatteret TudatPlazmának nevezzük (TUP). és az a Vákuumenergia! 50 . minden szövet cserélődik és megújul. Szerintem az élőlények is használják az Energiakicsatolást. hogy az élőlények táplálkoznak. soksejtű élőlények is az egyszerűbbekből. A tudat teremtőereje a TUP-on keresztül nyilvánul meg. hogy ugyanazok maradtunk. A TUP a TIP-hez hasonló univerzális közeg. a régiek úgy hívták. amelyeknek a lelke az Önegymástükrözés. geometriai elrendezéssel. de az állatok és a növények is be vannak kapcsolva ebbe az univerzális Internetbe. Tehát az élőlény: Mismaz! Mindig más és mégis mindig ugyanaz! A Kvadromatika új felfedezése az. sőt maga az élet lényege éppen ez! Tehát van Életerő. hogy MINDEN ANYAG VÉGEZ ANYAGCSERÉT. Minden dolog kapcsolatban áll a TIP-pel. A tükrözött tulajdonságok felerősödnek. ez a Rezonancia-kiválasztás. ez az Akasa-Krónika. kapcsolatok. és egymásban önmagukat. pl. a KVAX kiáradása. A TIP-ben minden történés megőrződik. Az eseménysűrűség és a tömeghatás együtt az Egységes Téridő-Törvényhez vezet.biológusok számára természetes. így válnak lehetségessé a rejtélyes megvilágosodások. szüntelenül anyagcserét folytatnak. Tehát valami gyökeresen megváltozik. hiszen maga sem más. Végső soron minden élőlény kapcsolatban áll az Akasa-krónikával. ezzel ellentétes tulajdonságú anyag nincs! Ez más szóval azt jelenti: MINDEN ÉL! (ezt részletesen az Anyagcsere című fejezetben már leírtam). Az Energiakicsatolás a Teremtőerő. de így jönnek létre a magasabbrendű. még a csontszövet is. hogy minden mennyiség-fokozás okvetlen elér egy küszöbszintet. A láncreakció pontosan így működik az atomreaktorokban. 7 évenként az ember összes sejtje kicserélődik! Mi mégis úgy érezzük. Nem más. A dolgok tükrözik egymást. Univerzális törvényei vannak. Ennek lényege az. mint a Dolgok Egyetemes Tükröződése Önmagukban. mint a TIP hulláma és áramlása! A TIP nemcsak anyagi közeg.

elkentség.. még akár a tűzokádó sárkányok is létezhettek! Esetleg úgy. A zérusponti rezgést megfelelő rezonanciára hangolt rendszerekkel meg lehet csapolni. és ez az energia nem szennyezi a környezetet. mert hiányzik az elméleti fizikai háttér. így járhat! Lehet. ki tudja hova! Lehet. Ez azt mondja ki. Tehát a kvantumvilágban mindig jelen van egyfajta maszatosság. mi magunk is ilyen alakban keressük a megoldást. Tehát tegyük fel. a Heisenberg-féle Határozatlansági Elvnek. n = 1. mint egy taps! És a régi varázslók igenis tudtak egy-két mozdulattal vihart kavarni! Jézus meg elállította a vihart. hogy „örökké” működjön. ne diszkréttel közelítsek. Tehát most tessék figyelni: Mi magunk rakjuk bele az egyenletbe. A kvantummechanika törvényei: valószínűségi törvények. a fennálló hatalmi körök érdekeit sérti az ingyen energia megléte.. 3. a nemlin szuperpozíció szabályai szerint merőben új megoldások keletkezhetnek így.. (ezért hívják ezt nullpontinak). kapjuk a nullponti energiát. hogy a TIP hullámmegoldása erősen instabil! Ha egy pici lökést kap. Ezek szerint a TIP-et oszcillátorok töltik ki. amit a TIP-ről eddig tudok. a materializáció. Tegyük fel. nem periodikus alaprezgései is. hogy hogyan kell kinéznie a megoldásnak! A periodikus alapmegoldáson kívül azonban egy egész Univerzumnyi egyéb lehetőség is van! Amikor 80-ban megpróbáltam diszkrét modellel leírni a TIP-et. 1095. viharos sebességgel elszáll. mégis van egy 1/2 h ν energiaadag. hogy a TIP-et érintő legkisebb változás is kolosszális energiafelszabadulással jár. hogy az elemi részecskék mind ilyen megoldások. nem juttatja a Földet a végső pusztulás szélére! Már sok feltaláló megvalósította ezt. akkor mélyreható kérdéseket lehet feltenni. Akkor ha ilyen alapmegoldásokat összerakok. nem pusztítja az élővilágot. a megoldás néhány lépés alatt rohamosan divergálni kezdett: A TIP begerjedt! Bárki rálegyintene erre. ami így kb. Máris nem tűnik olyan misztikus dolognak a kanálhajlítás. azaz tíz a 95-ödiken kg! Ha ezt még c2tel megszorozzuk (ami 9⋅1016). rossz a modell. 1 m 3 vákuumban m0 / x03 kg tömeg van. nemlineáris. A teret ilyen oszcillátorok töltik ki. stb. gondoljunk csak az olajmilliárdosokra! Szerintem. 10112 joule! Nem túlzás ha azt mondjuk: egyetlen proton térfogatát kitöltő TIP-ből egy egész Univerzum teremthető! Így már érthető.. Az oszcillátor megszokott működése a periodikus rezgés. NULLPONTI ENERGIA A vákuumenergia. és figyelembe vesszük a Káosz elmélet eddigi eredményeit. Ha ezt az energiamennyiséget a teljes térre összegezzük. vagy az örökmozgó! Nem kell. fura dolgok derültek ki: akármilyen pontosan adtam is meg az adatokat. azért lehet a feltalálókat eltüntetgetni. 2. vagy nullponti energia az Univerzumban jelen levő korlátlan energia. Annak alapján. de megölik és eltüntetik őket. hogy pontosan ez történik a szupernóvákban! És ha az emberiség nem vigyáz. Ez azonban felületesség! Ilyen könnyű elmenni egy jelenség mellett. nekünk elég ha csak 10100 évig ellát minket korlátlan mennyiségű ingyen energiával! Az x0 = 10-35 m hosszúságot Planck-hossznak nevezik. Ez az energiakicsatolás. 51 . hogy az energiakicsatolás olyan egyszerű. amelyek szüntelenül rezegnek.VÁKUUMENERGIA. hogy a TIP-nek vannak kaotikus. Ez a zérusponti rezgés az oka a kvantumfizika bizonytalansági elvének. hogy nem lehet egy részecskének a helyét és a sebességét egyidejűleg pontosan mérni. hogy hát persze. Ha a TIP-et csatolt oszcillátorok sokaságának képzeljük el. amellyel meg lehetne magyarázni a vákuumenergiát. Ha n = 0. megkapjuk a nullponti energiát. ami megegyezik a TIP nyugalmi energiájával. A Planck-féle sugárzási törvény szerint E = (n + 1/2) h ν a rezgő oszcillátor energiája. mint sugárhajtóművű repülőgépek. Amikor a Hullámegyenletet megoldjuk. amit meg lehet csapolni. akkor a térben semmilyen sugárzás nincs jelen. ami kb. ami akár sorsdöntő is lehet! Hiszen miről van szó? Arról. Amelynek birtokában bárki a világon megcsinálhatná! A TIP-elmélet szerint a Vákuumenergia a TIP (Téridő-Plazma) nyugalmi energiája.

évfordulóján azon kell elmélkedni. Ha nem akarunk a Régiek sorsára jutni. hogy évmilliókra szól a döntésetek! 52 . megolvadt üvegszerű kőzetek. válasszatok! És tudjátok. De én úgy érzem. és amit választunk. Hiroshima 55. a Rádioaktív Sivatagot. hogy mindent újjáteremtünk. hogy Szodoma és Gomora atomcsapástól pusztult el? A Mahábháratában egész atomháborúk vannak leírva! Komolyan kell venni a Régiek szent iratait! Már csak azért is. Ezért az Uranita minden vallásban hisz. Ha nekünk Pokol kell. hogyan fogjuk tölteni az eljövendő 2000 évet? Csak rajtunk múlik! Isten szabad választójogot adott nekünk. hogy a lények zöme (és nemcsak az emberekre gondolok) nem akarja a Rettenetet. megadja azt is. melyet egy Ábrahám nevű zsidó írt. amely a Végső Kérdéssel szembesül. amelyekből szakadatlanul árad kifelé az energia! Tehát igaz lesz az alkimisták alaptétele. azt tiszteletben tartja. amely hitem szerint meg is fogja azt válaszolni. sőt még az aláírásnak is jutott hely! Ha én lennék Ábrahám. hogy a civilizációnk fennmaradjon.pl. akkor nincs más választásunk. nem akarja az Atom-Pusztaságot. ha azt akarjuk. és ez a válasz jó lesz. és mit tehetünk azért. egy rövidke e-mailben világgá röpíthetném a Legnagyobb Titkot! De az alkimisták jó okkal titkolták ezt annyi ideig! Rengeteget beszélnek a közben leselkedő veszélyekről. Mi vagyunk azok. akkor mennünk kell. Ha nekünk vérengzés és gyilkolás kell. Ő megadja azt is. Nekik is joguk van dönteni! És ha a túlnyomó többség leszavazza az Embert.. mint az. Talán a patkányok lépnek a helyünkre. Az Univerzum ráér. többek közt azt mondták. és újra létrejöhet egy a mienknél jobb civilizáció... Mohendzsó-Dáróban meg is találták a régi nukleáris robbanás nyomait! Rádioaktív sivatag. minden vallást tiszteletben tart. óriási területen szétszórt piramisok maradványai. hogy a sokak által alig várt Végkifejlet mégse jöjjön el? Röviden: HÁNY MÉG A MENNYI? (BIZONY MÁR CSAK ENNYI!) Ez az a nemzedék. És ez az a nemzedék. Ugye nem mindegy. amit az a világ elpusztítására használ fel. és ezen a nem túl nagy nyírfakérgen elfért az aranycsinálás titka. kedveskéim. és hogy konyhai eszközökkel is megvalósítható az aranycsinálás. hogy Mi vagy a Patkányok. vagy akár az atombomba! Flamel Miklós egy nyírfakérget talált. hogy hová vezet minket a Bizniszvilág szelleme. mert pl. tanul belőlük és leszűri a tanulságokat. Röpke kétmillió év.. Ma. és a Bizniszvilág kezéből kiragadjuk a hatalmat. olyanok. hogy egy egész várost meg lehet semmisíteni egy fél kiló fémmel! Ugye ismerős? Hiroshima. hogy együtt döntsünk az eljövendő évezredekről. Mert most van itt a Gyülekező! Minden valaha élt ember inkarnálódik ebben a szűk időintervallumban. akiknek nem mindegy! Hát. lehet. Nagaszaki. miszerint a geometriai elrendezés döntő fontosságú (gondolj a lézerre vagy az atomreaktorra!). neki mindegy.